Page 1

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣

éf¶TI 4 kkáda របាយការណ៍ពស ិ ស េ កាសែត ភ្នព ំ ញ េ ប៉ស ុ ិ៍្ត សរសេរ និង​រៀបរៀងដោយ Stuart Alan Becker​- មឿន ញាណ


ថ្ងទ ៃ ី ៤ កក្កដា

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃព្រ​ហស្បតិ៍ ទី៤ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ www.postkhmer.com

គាំទ​ល ្រ ទ្ធ​ប ិ ជា ្រ ​ធបិ ​តយ េ យ្ និង​សរេ ​ភា ី ព​របស់​មនុសស្ ​មក្នា ៗ់ ​រយៈ​ពល េ ២៣៧ឆ្នា​មំ ក​ហយ ើ ដោយលោក William E. Todd ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ​ ៀង​រាល់​ឆំ្នា នៅ​ថ​ទ រ ៃ្ង ី ៤ កក្កដា​សហ​រដ្ឋ-​ អា​មេ​រិក​អប​អរ “ទិវា​ឯក​រាជ្យរបស់​ខ្លួន” ដែល​រំឭក​ដល់​ការ​អនុម័ត​សេចក្តី​ប្រកាស​ឯករាជ្យ​របស់​សហ​រដ្ឋ​អា​មេរិក។ នៅ​ពល េ ​បតា ិ ​សប ្ថា ​នក ិ ​របស់​បទ ្រ ស េ ​អា-​ មេរិក​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​លើ​សេចក្តី​ប្រកាស​ឯករាជ្យ នៅ​ថ្ងៃទី ៤ ខែ​កក្កដាឆ្នាំ១៧៧៦ លោក​បាន​ ប្រកាស​ពី​ទស្សនៈ​ថ្មី​សន្លាង​មួយ ពោល​គឺ​ថា មនុស្ស​ទាំង​អស់​មាន “សិទ្ធិ​ខ្លះ​ដែល​គេ​មិន​អាច​ កាត់​ផ្តាច់​ចេញ​បាន” ដែល​រួម​មាន “ជីវិត​រស់​នៅ សរេ ​ភា ី ព និង​ការ​សង ែ្វ ​រក​សភ ុ ​មង្គល” ហើយ​រដ្ឋា​ភិបាល​ទទួល​បាន “អំណាច​ត្រឹម​ត្រូវ​របស់​ខ្លួន​ពី​ ការ​យល់​ព្រម​របស់​អ្នក​ដែល​ខ្លួនគ ​ ្រប់​គ្រង”។ តាំង​ពី​ដើម​រៀង​មក គំនិត​ទាំង​អស់​នេះ​គឺ​ជា​ ផ្នក ែ ស ​ ខា ំ ន់ន ​ គ ​ៃ ន ំ ត ិ ប ​ ង្កត ើ ស ​ ហ​រដ្ឋអាម ​ រេ ក ិ ហើយ​ តាំងព ​ព ​ី ល េ នោ ​ ះ​មក គំនត ិ ទា ​ ង ំ ន ​ េះបា ​ ន​បផ ំ ស ុ ទ ​ក ឹ ​ ចិតប ​្ត ជា ្រ ជ ​ ន​នៅជ ​ វុំ ញ ិ ព ​ភ ិ ព​លោក​ឲ្យទ ​ ទួលស ​ ល ្គា ​់ គំនត ិ ​ពរី ​ដល ែ សា ​ ​មញ្ញ​តែ​មាន​ឥទ្ធ​ព ិ ល​ខង ំ្លា ។ គំនត ិ ​ ទីម ​យ ួ គ ​ ថា ​ឺ មនុសស្ ជា ​ តិទា ​ ង ំ អ ​ ស់គ ​ រួ ទ ​ ទួលបា ​ ន​កត ិ -ិ្ត ​ យស និងស ​ ទ ិ ស ​ិ្ធ គ ​ើ្ម ្នា ដោយ​មាន​សរេ ភា ​ី ព​កង ុ្ន កា ​ រ​គត ិ ​ ឬ​សម្តង ែ ម ​ តិដោ ​ យ​គន ្មា កា ​ រ​រារា ​ង ំ ។ គំនត ិ ទ ​ព ី រី គ ​ ថា ​ឺ រដ្ឋា​ភបា ិ ល​តវូ្រ ​បាន​បង្កត ើ ​ឡង ើ ​ដម ើ ប្ ​ី និង​ដោយ​ប-្រ ជា​ជន តាម​រយៈ​ដំណើរ​ការ​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ​ ដែល​ ក្នុង​នោះ ប្រជា​ជន​ជា​អ្នក​ជ្រើស​រើស​មនុស្ស​ដែល​ គ​ច េ ង់​ឲយ្ ​ធ​ជា ើ្វ ​តណា ំ ង​ពក ួ ​គនៅ េ ​កង ុ្ន ​រដ្ឋា​ភបា ិ ល​។ ស្មារតី​នេះ​បាន​កំណត់​លក្ខណៈ​នៃ​ប្រជា​ជាតិ​ របស់​យើង​អស់​រយៈ​ពេល​ជាង​២​សត​វត្សរ៍មក​ ហើយ ហើយ​ដោយ​សារ​យើងប ​ ្រកាន់​តាម​គោល-​ ការណ៍​ទាំង​នេះ​យ៉ាង​ខ្លាំង យើង​ក៏គាំ​ទ្រ​ខ្លាំង​ដូច​ គ្នាន ​ េះផ ​ ង​ដរែ ច ​ ពោ ំ ះ​បទ ​្រ ស េ នៅ ​ ជ ​ វុំ ញ ិ ព ​ភ ិ ព​លោក​ ដូចជា ​ ​ប្រទស េ ក ​ ម្ពជា ុ ដែលច ​ ង់បា ​ ន​សរេ ភា ​ី ព និង​ លទ្ធិ​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ​។​ ដូច្នេះ នៅ​ពេល​សហ​រដ្ឋ-​ អាមេរ​ក ិ អ ​ ប​អរ​ខប ួ ល ​ ក ើ ទ ​ ី ២៣៧ នៃឯ ​ ក​រាជ្យរ​បស់​ ខ្លន ួ ក ​ង ្នុ ឆ ​ ន ​្នាំ េះ យើងក ​អ ​៏ ប​អរ​ផង​ដរែ ច ​ ពោ ំ ះ​ការ​រម ួ ​ ចំណែក​របស់​យើងដ ​ ល់​ការ​ជំរុញ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​និង​ លទ្ធិ​ប្រជា​ធិបត ​ េយ្យ​នៅ​ជុំវិញ​ពិ​ភព​លោក។ ដូច​នៅ​ប្រទេស​ភាគ​ច្រើន​ដែរ លទ្ធិ​ប្រជា​ធិប​តេយយ្ រ​បស់ស ​ ហ​រដ្ឋអា ​ មេរ​ក ិ ម ​ន ិ ម ​ ន ែ ប ​ ង្កត ើ បា ​ ន​ត​ែ ក្នុង​រយៈ​ពេល​ខ្លី​នោះទេ។ ​រហូត​មក​ដល់​ពេល​នេះ វា​នៅត ​ ជា ​ែ ដ ​ណ ំ រើ កា ​ រ​មយ ួ ហើយយ ​ ង ើ ត ​ វ្រូ ត ​ មា ​ែ ន​ ការ​បង ្រុ ប ​ យ ្រ ត ័ ជា ​្ន ន ​ច ិ ក ​្ច ង ្នុ កា ​ រ​ការ​ពារ​សទ ិ ដ ​្ធិ ែលធ ​ ​្វើ ឲ្យ​លទ្ធិ​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ​របស់​យើង​មាន​ទៅ​បាន។ ដូច​ដែល​ប្រវត្តិ​សាស្រ្ត​សហ​រដ្ឋ​អា​មេ​រិក​បាន​ បង្ហាញឲ្យ​ឃើញ​ស្រាប់​ហើយ ​ការ​ធានា​ឲ្យ​មាន​ លទ្ធិ​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ និង​សិទ្ធិ​មនុស្ស​មិន​មែន​ជា​ ការ​ស្រួល​ទេ ហើយ​ទាម​ទារ​ឲ្យ​មាន​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ និងកា ​ រ​ខត ិ ខ ​ច ​ំ ន ្រើ ទាំងព ​ស ​ី ណា ំ ក់អ ​ក ្ន ដ ​ក ឹ នា ​ ំ ទាំង​ ពី​សំណាក់​ប្រជា​ជន​របស់​យើង។ រឿង​របស់ស ​ ហ​រដ្ឋអា ​ ម ​ រ​េ ក ិ គ ​ ជា ​ឺ រ ​ ឿង​របស់ប ​ ជា ្រ -​ ជាតិ​មួយ​ដែល​ម្តង​ហើយ​ម្តង​ទៀត បាន​ប្រឈម​ ដោះ​ស្រាយ​នឹងកា ​ រ​គ្មាន​ការ​អត់​ឱន និងភា ​ ព​គ្មាន​ សម​ភាព។ យើង​បាន​ធ្វើ​សង្គ្រាម​ដ៏​កាច​សាហាវ​ ទាក់​ទង​នឹង​ទាស​ភាព។ ប្រជា​ជន​ពី​ឆ្នេរ​សមុទ្រ​ ម្ខាងទៅ ​ ឆ ​ រ្នេ ស ​ មុទម ​្រ ង ្ខា ទ ​ ៀត​បាន​ចល ូ រ​ម ួ ក ​ង ្នុ យ ​ ទ ុ -្ធ ​

ជា

នា​ការ​ទទួល​សល ្គា ​ស ់ ទ ិ រិ្ធ ​បស់​សី្ត្រ ក្រម ុ ​ជន​ជាតិ​ដម ើ ​ ក្រម ុ ជា ​ តិសា ​ សន៍ភា ​ គ​តច ិ ក្រម ុ ប ​ រុ ស និងនា ​ រីដ ​ ល ែ ​ សឡា ្រ ញ់​មនុសស្ ​ភទ េ ​ដច ូ ​គ្នា ​កមា ុ រ ​ជន​ពកា ិ រ ជន​ចំណូល​ស្រុក​ កម្មករ​ និងអ ​ ្នក​ដទៃ​ជា​ច្រើន​ទៀត​។​ សហ​រដ្ឋអា ​ មេរ​ក ិ ក៏ដ ​ច ូ ជា ​ គ ​ ប ្រ ប ​់ ទ ្រ ស េ ប ​ កា ្រ ន់ល ​ ទ្ធ​ិ ប្រជា​ធិប​តេយ្យ​ដទៃ​ទៀត​ដែរ បន្ត​ធ្វើ​ការ​ជា​និច្ច​ ដើម្បី​កែ​លម្អ​ប្រព័ន្ធ​បោះ​ឆ្នោត​របស់​ខ្លួន ដើម្បី​ធ្វើ​ ឲ្យវា​មាន​លក្ខណ​សេរី យុត្តិ​ធម៌ តម្លា​ភាព និងកា ​ រ​ ចូល​រួម​កាន់​តែ​ច្រើន។ ដោយ​សារ​យង ើ ដ ​ង ឹ តា ​ ម​រយៈ​បទ​ពសោ ិ ធ​ថា វា​ មាន​ការ​ពិបាក​ខ្លាំង​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ការ​ចម្រើន​ ឡើង​ជាប់​ជា​បន្ត យើង​ជឿ​ថា អ្នក​ដែល​គាំ​ទ្រ​ការ​ ពង្រក ី ស ​ ទ ិ ម ​្ធិ នុសស្ ឲ ​ យ្ ទ ​ លា ​ូ យ ហើយព ​ ង្រង ឹ ដ ​ណ ំ រើ ​ ការ​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ​គឺ​ជា​ការ​ត្រឹម​ត្រូវ​សម្រាប់​ពេល​ កន្លងម ​ ក​ក៏ដ ​ច ូ ជា ​ នៅ ​ ព ​ ល េ ប ​ ច្ចប ​ុ ប្ ន្នន ​ ប ​ៃ វ្រ ត ​ សា ្តិ ស្រ្ត ហើយ​ប្រវត្តិ​សាស្រ្ត​ផ្តល់​កិត្តិ​យស​ដល់​ពួក​គេ។ មាន​ឃ្លា​មួយ​ដែល​ប្រជា​ជន​អា​មេរិក​លើក​ឡើង​ នៅ​ពេល​គេ​ដាស់​តឿន​ឲ្យ​អ្នក​ដទៃ​គាំ​ទ្រ​សិទ្ធិ​ មនុស្ស និង​លទ្ធិ​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ។ ឃ្លា​នេះ​មាន​ ន័យ​ថា ​“ចូរ​ឈរ​នៅ​ខាង​ត្រូវ​នៃ​ប្រវត្តសា ិ​ ស្រ្ត”។ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ការ​ជំរុញ​លទ្ធិ​ប្រជា​ធិប-​ តយ េ យ្ និង​សទ ិ ​ម ិ្ធ នុសស្ ​គ​ជា ឺ ​រឿង​សខា ំ ន់​នៅ​កង ុ្ន ​ ទំនាក់​ទំនង​ទ្វេ​ភាគី​របស់​យើង​ ហើយ​មាន​ព្រឹត្តិ-​ ការណ៍​ច្រើន​បាន​កើត​ឡើង​ក្នុង​ឆ្នាំ​កន្លង​ទៅ ទាក់​ ទង​នង ឹ កា ​ រ​ខត ិ ខ ​ន ​ំ េះ។ ព្រត ឹ កា ​្តិ រណ៍ស ​ ខា ំ ន់ជា ​ ង​គ​េ គឺទ ​ ស្សន​កច ិ ជា ​្ច ប ​ វ្រ ត្តសា ​ិ ស្ររ​្ត បស់លោ ​ ក​បធា ្រ នា ​ -​ ធិប​តី Obama ដែល​នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ទស្សន​កិច្ច​ នោះ លោក​ប្រធា​នា​ធិប​តី និង​លោក​នា​យក​រដ្ឋ​ មន្រ្តី ហ៊ុន សែន​បាន​ពិភាក្សា​គ្នា​ច្រើន​ស្តី​ពី​សេចក្តី​ ត្រូវ​ការ​ឲ្យ​ប្រទេស​កម្ពុជា​បន្ត​រីក​ចម្រើន​ឡើង ក្នុង​ ផ្នក ែ ស ​ ទ ិ ម ​្ធិ នុសស្ និងល ​ ទ្ធប ​ិ ជា ្រ ធ ​ប ិ ត ​ យ េ យ្ ។ ក្រៅព ​ ​ី នេះ នៅ​មាន​ទស្សន​កិច្ច​ថ្នាក់​ខ្ពស់​ដទៃ​ជា​ច្រើន​ ទៀត​របស់​មន្រ្តី​រដ្ឋា​ភិបាល​សហ​រដ្ឋ​អា​មេរិក ដែល​ រួម​មាន​លោក​ស្រី​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ការ​បរទេស Hillary Clinton លោក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ក្រសួង​ការ​ពារ​ប្រទេស Leon Panetta និង​លោក​តណា ំ ង​ពាណិជ​ក ្ជ ម្ម​ព-ិ សស េ ស ​ ហ​រដ្ឋអា ​ ម ​ រេ ក ិ Ron Kirk ។ ទសស្ ន​កច ិ ទា ្ច ង ំ ​ អស់​នេះ​បាន​បញ្ជាក់​ពីការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​របស់​សហ​រដ្ឋ​ អា​មេ​រិក​ចំពោះ​ជោគ​ជ័យ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ ឧទា​ហរណ៍​មួយ​ទៀត​នៃ​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ដោយ​ គ្មានងា ​ ក​ររ​េ បស់យ ​ ង ើ ចំពោះ​សខ ុ មា ​ុ ល​ភាព​របស់​ ប្រជា​ជន​កម្ពុជា​គឺ​ជំនួយ​ដែល​មាន​តម្លៃ​ជាង ១ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អា​មេរិក ដែល​យើង​បាន​ផ្តល់​ សម្រាប់​ការ​អភិ​វឌ្ឍរបស់​ប្រទេស​កម្ពុជា ក្នុង​រយៈ​ ពេល ២ ទស​វត្សរ​ក ​៍ ន្លងម ​ ក​នេះ។ សហ​រដ្ឋអា ​ ម ​ រេ ក ិ ​ កំពុង​ធ្វើ​ការ​ស្រប​គ្នា​ជា​មួយ​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា​ ក្នង ុ ក ​ ម្មវ​ធ ិ ផ ​ី ក ្នែ ស ​ ខ ុ ភា ​ ព អប់រ​ំ សន្តស ​ិ ខ ុ ស ​ ប្ ៀង និង​ បរិសន ្ថា ដែល​កព ំ ង ុ ​ក​ល ែ ម្អ​ជវី ត ិ ​រស់​នៅ​របស់​បជា ្រ -​ ជន​កម្ពុជា។ ទំនាក់​ទំនង​រវាង​យោ​ធា និងយោ ​ ​ធា​ របស់​យើង​មាន​បំណង​ជួយ​កង​ទ័ព​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​ ខិត​ខំ​បង្កើន​ជំនាញ​អាជីព​របស់​គេ ប្រ​ឆាំង​ការ​ គំរាម​កំហែង​ឆ្លង​កាត់​ព្រំដែន ហើយ​ផ្តល់​ជំនួយ​ មនុស្ស​ធម៌ និងជ ​ ំនួយ​សង្គ្រោះ​មហន្ត​រាយ ហើយ​ និង​គាំទ្រ ប្រតិ​បត្តិ​ការ​ថែ​រក្សា​សន្តិ​ភាព​អន្តរ​ជាតិ។

លោក William E. Todd ឯកអគ្គរដ្ឋទត ូ សហរដ្ឋអាមេរក ិ ប្រចាព ំ ះ្រ រាជាណាចក្រកម្ពជា ុ ។ លើស​ពីនេះ​ទៀត ក្រុម​បុគ្គលិក​ស្ថាន​ទូត​របស់​ខ្ញុំ និង​ខ្ញុំ​មាន​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ជា​ថ្មី​ក្នុង​ការ​ជំរុញ​ការ​អភិ-​ វឌ្ឍសេដ្ឋ​កិច្ច​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា តាម​រយៈ​ការ​ ចូល​រួម ដែល​រួម​មាន ​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ជំនាញ​ ការ​ងារ និង​ការ​រៀន​ហាត់​ការ (Internship) សម្រាប់​យុវ​ជន ហើយ​ជំរុញ​ការ​វិនិ​យោគ​របស់​ សហ​រដ្ឋ​អាមេ​រិក​នៅ​កម្ពុជា។ នៅ​ខែ​នេះ ខ្ញុំ​នឹងដ ​ ឹក​ នាំគ ​ ណៈ​បត ្រ ភ ​ិ ពា ​ូ ណិជក ​្ជ រ​កម្ពជា ុ ដ ​ធ ​៏ ម ​ំ យ ួ ទៅ ​ កា ​ ន់​ រដ្ឋ California និង Washington, D.C. ដើម្បី​ លើកទ ​ក ឹ ច ​ត ិ ឲ ​្ត ្យមា ​ ន​កណ ំ ន ើ ន ​ ទ ៃ​ ំនាក់ទ ​ន ំ ង​សេដ-្ឋ ​ កិចរ្ច​វាង​ប្រទេស​យើងទា ​ ំង​ពីរ។ ក្រៅ​ពី​ការ​ខិត​ខំ​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​សហ​រដ្ឋ​អា-​ មេរិក ខ្ញុំ​មាន​មោទន​ភាព​ចំពោះ​កម្ម​វិធី​ជា​ច្រើន​ ដែល​ឧបត្ថមដោ ្ភ​ យ​ពល​រដ្ឋ ក្រុម​ហ៊ុន និងអ ​ ង្គ​ការ​ អា​មរ​េ ក ិ ដ ​ ល ែ ក ​ព ំ ង ុ ត ​ ផ ​ែ ល ្ត ផ ​់ ល​វជ ិ មា ​្ជ ន​យង ៉ា ច ​ ន ្រើ ​ ដល់​ជីវិត​រស់​នៅ​របស់​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា។ ជា​រៀង​ រាល់ឆ ​ ្នាំ ប្រជា ​ ជ ​ ន​អាម ​ េរក ិ ផ ​ល ្ត ជ ​់ ន ំ យ ួ ស ​ ប្បរុ ស​រាប់​ លាន​ដុល្លារ​អា​មេរិក​ដើម្បី​ជួយ​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា​ឲ្យ​ មាន​សុខ​ភាព​ល្អ​ប្រសើរ​ឡើង​ទទួល​បាន​ការ​អប់រំ​ ច្រើន និង​ធ្វើ​ការ​បាន​ច្រើន។ ជន​ជាតិ​អាមេ​រិក​ជា​ ច្រើន​ថែម​ទាំង​បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​មក​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ដោយ​ផ្ទាល់ ដើម្បី​រួម​ចំណែក​ពេល​វេលា និង​ទេព-​ កោសល្យ​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍនៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ មនុស្ស​ដែល​មាន​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ទាំង​នោះ ដែល​ កំពុង​ធ្វើ​ឲ្យ​កម្ពុជា​ក្លាយ​ជា​ប្រទេស​មាន​សន្តិ​សុខ វិបុល​ភាព និង​សន្តិភាព​កាន់​តែ​ច្រើន គឺ​ជា​ឯកអគ្គ​ រដ្ឋទ ​ត ូ ស ​ ច ុ ន ្ឆ ្ទៈព ​ស ​ី ហ​រដ្ឋអា ​ ម ​ រ​េ ក ិ ។ ខ្ញស ​ុំ ម ូ អ ​ រ​គណ ុ ​ ជន​ជាតិអា ​ ម ​ រេ ក ិ ទា ​ ង ំ អ ​ ស់ដ ​ ល ែ ក ​ព ំ ង ុ ធ ​ កា ​្វើ រ​ហយ ើ ​ ជួយ​ដោយ​ចិត្ត​សប្បុ​រស​ដល់​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា ចំពោះ​ការ​ប្តេជច ​្ញា ត ិ ្ត និងត ​ នា ួ ទ ​ដ ​ី ស ​៏ ខា ំ ន់រ​បស់គ ​ ក ​េ ង ្នុ ​ ការ​រក្សា​ចំណង​មិត្ត​ភាព​រឹង​មាំ​រវាង​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​សហ​រដ្ឋ​អា​មេរិក។ ស្ថាន​ទូត​សហ​រដ្ឋ​អា​មេ​រិក​ មាន​មោទន​ភាព​ចំពោះ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​របស់​ខ្លួន​ជា​ មួយ​វិស័យ​ឯក​ជន​អា​មេរិក ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ឲយ្ ​ជីវិត​រស់​ នៅ​របស់​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា​មាន​ភាព​ប្រសើរ​ឡើង​។ ប្រទស េ ក ​ ម្ពជា ុ មា ​ ន​ភាព​ជឿន​លឿន​ចន ្រើ ផ ​ ្នែក​ សដ េ ក ​្ឋ ច ិ ្ច និងន ​ យោ​បាយ​នៅ​កង ុ្ន រ​យៈ​ពល េ ២ ​ ទសវ​តស្ រ៍ម ​ ក​នេះ ហើយន ​ េះគ ​ ជា ​ឺ អ ​ដ ​្វី ល ែ ប ​ ជា ្រ ជ ​ ន​កម្ពជា ុ ​ គួរត ​ មា ​ែ ន​មោទ​នភាព​ទៅល ​ ។ ើ តែដ ​ច ូ គ ​ ប ្រ ប ​់ ទ ្រ ស េ ​ ទាំង​អស់​ដែរ នៅ​មាន​ការ​ងារ​ច្រើន​ទៀត​ដែល​ត្រូវ​ ធ្វើ។ ផ្នែក​សំខាន់​មួយ​នៃ​ការ​ខិត​ខំ​របស់​យើង​ក្នុង​ ការ​ជយ ួ ប ​ ទ ្រ ស េ ក ​ ម្ពជា ុ ឲ ​ យ្ ស ​ ម្រេចបា ​ ន​សក្តាន ​ព ុ ល​ ពេញ​លេញ​របស់​ខ្លួន​គឺ​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ការ​ពិភាក្សា​គ្នា និងច ​ល ូ រ​ម ួ ជា ​ ម ​យ ួ ស ​ ង្គមស ​ វ៊ី ល ិ យុវជន សហគមន៍​ ពាណិជ្ជ​ករ និង​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​កម្ពុជា នៅ​ក្នុង​ការ​ បង ឹ្រ ប ​ ង ្រែ រ​ម ួ ម ​យ ួ ដ ​ ម ើ ប្ ជ ​ី យ ួ ប ​ ទ ្រ ស េ ក ​ ម្ពជា ុ ឲ ​ យ្ ប ​ ន្តមា ​ ន​ វិបុល​ភាព។ តាម​រយៈ Blog និង​ខ្ទង់សា ​ រព័ត៌​-

មាន​ប្រចាំ​សប្តាហ៍​របស់​ខ្ញុំ ខ្ញុំ​រីក​រាយ​នឹង​ពិភាក្សា​ លើ​បញ្ហា និង​សំណួរ​នានា​របស់​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា​ សាមញ្ញ។ ក្រុម​ប្រឹក្សា​យុវ​ជន​របស់​ខ្ញុំ​បាន​ផ្តល់​ឲយ្ ​ ខ្ញុំ និងក ​ ម ្រុ ប ​គ ុ ល ្គ ក ិ ន ​ ស ​ៃ ន ្ថា ទ ​ត ូ រ​បស់ខ ​ន ​្ញុំ វូ កា ​ រ​យល់​ ដឹង​ច្បាស់​ពី​អ្វី​ដែល​យុវជន​កម្ពុជា​កំពុង​គិត​ទាក់-​ ទង​នឹង​ទិស​ទៅ​អនា​គត​សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា។ យើង​ថែម​ទាំង​បន្ត​មាន​ការ​ពិភាក្សា​ប្រកប​ដោយ​ ការ​ស្ថាប​នា ជា​មួយ​សមា​ជិក​សំខាន់ៗ​នៃ​សង្គម​ ស៊ីវិល​នៅ​កម្ពុជា តាម​រយៈ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ផ្តល់​យោ-​ បល់​នៃ​អង្គ​ការ​មិនម ​ ែន​រដ្ឋា​ភិបាល​របស់​ខ្ញុំ។ យើង​ ឆ្លៀត​ឱកាស​នេះដ ​ ម ើ ប្ ស ​ី ប ្តា ប ​់ ជា ្រ ជ ​ ន​កម្ពជា ុ ឲ ​ យ្ បា ​ ន​ ច្បាស់ ហើយ​ខ្ញុំ​ទទួល​បាន​ការ​លើកទ ​ ឹក​ចិត្ត​ដោយ​ ការ​សង្ឃឹម និង​ការ​រំពឹង​យ៉ាង​ខ្ពស់ ដែល​ខ្ញុំ​ឃើញ និងឮ ​ ​រាល់​ថ្ងៃ។ ក្នុង​ពេល​ដែល​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា​ទៅ​បោះ​ឆ្នោត​ នៅ​ចុង​ខែ​កក្កដា​នេះ រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា​មាន​ ឱកាស​បង្ហាញទៅ ​ ព ​ភ ិ ព​លោក​នវូ កា ​ រ​បេជ ្ត ច ​្ញា ត ិ រ​្ត បស់​ ខ្លន ួ ច ​ ពោ ំ ះ​ដណ ំ រើ កា ​ រ​បជា ្រ ធ ​ប ិ ត ​ យ េ យ្ ដោយ​បង្កត ើ ​ ឲយ្ ​មាន​លក្ខណ​ស​ភា ើ្ម ព​សមប ្រា ​ប ់ ក េ ​ជ ្ខ ន​ទាង ំ អស់ ធានា​ឲយ្ មា ​ ន​បរិយាកា ​ ស​បោះ​ឆត ្នោ ដ ​ ល ែ មា ​ ន​សន្ត-ិ ​ ភាព និង​សវុ ត្ថ​ភា ិ ព បង្កលទ្ធ​ភាព​ឲយ្ ​បាន​ចន ើ្រ ​បផ ំ ត ុ ​ សមប ្រា ឲ ​់ យ្ អ ​ក ្ន មា ​ ន​សទ ិ បោ ​ិ្ធ ះ​ឆត ្នោ គ ​ ប ្រ រ​់ ប ូ អា ​ ច​បោះ-​ ឆ្នោត​បាន។ ពិតហ ​ ើយ គ្មាន​លទ្ធិ​ប្រជា​ធិបត ​ េយ្យ-​ ណា​លឥ ​្អ ត​ខ្ចោះទ ​ េ តកា ​ែ រ​ធឲ ​្វើ យ្ មា ​ ន​បជា ្រ ជ ​ ន​ចន ្រើ ​ ចូល​រម ួ ​កង ុ្ន ​ដណ ំ រើ ​ការ​បោះ​ឆត ្នោ តាម​រយៈ​យទ ុ ​នា ្ធ ការ ការ​សរួ ស ​ ណ ំ រួ ទៅ ​ ប ​ ក េ ជ ​្ខ ន ហើយទៅ ​ បោ ​ ះ​ឆត ្នោ ​ នៅ​ទ​ប ី ផ ំ ត ុ គឺ​ជា​វធ ិ ​ល ី ​ប ្អ ផ ំ ត ុ ​សមប ្រា ​ព ់ ងង ឹ្រ ​លទ្ធ​ប ិ -្រ ជា​ធប ិ ត ​ យ េ យ្ ។ ដូចះេ្ន ខ្ញស ​ំុ ម ូ ល ​ ក ើ ទ ​ក ឹ ច ​ត ិ ដ ​្ត ល់ប ​ ជា ្រ -​ ជន​កម្ពុជា​ទាំង​អស់​ឲ្យ​ចេញ​ទៅ​បោះ​ឆ្នោត​ឲ្យ​បាន​ គ្រប់​គ្នា។ ខ្ញុំ​មាន​ជំនឿ​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅ​ថា ការ​បន្ត​រីក​ ចមន ើ្រ ​ឡង ើ ​របស់​បទ ្រ ស េ ​កម្ពជា ុ ​ទៅ​ជា​បទ ្រ ស េ ​ប-្រ កាន់​លទ្ធិ​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ​មួយ ដែល​គោ​រព​សិទ្ធិ​ មនុស្ស និង​នីតិ​រដ្ឋ នឹង​នាំ​ឲ្យ​មាន​វិបុល​ភាព និង​ សន្តស ​ិ ខ ុ ច ​ ន ្រើ ។ ​ស ​ ហ​រដ្ឋអា ​ ម ​ េរក ិ មា ​ ន​បណ ំ ង​ឈរ​ ជា​មយ ួ ប ​ ្រជាជ ​ ន​កម្ពជា ុ ហើយគា ​ ទ ​ំ ្រការ​បង ៉ ប ​ ្រាថ្នា​ របស់គ ​ េ ដល ែ ច ​ ង់បា ​ ន​កប ្រ ខ ​ណ ័ ល ​្ឌ ទ្ធប ​ិ ជា ្រ ធ ​ប ិ ត ​ យ េ យ្ ​ រឹង​មា​ម ំ យ ួ ​ដល ែ ​ផល ្ត ​កា ់ រ​ការ​ពារ​សម្រាប​ស ់ រេ ភា ី ព​ របស់​មនុសស្ ​មក ្នា ៗ ់ ​ឱកាស​សដ េ ​ក ្ឋ ច ិ ្ច និង​ភាព​ថ​ថ ៃ្ល រូ្ន ​ របស់ម ​ នុសស្ គ ​ ប ្រ រ​់ ប ូ ។ ​ ដោយ​សារ​បទ ្រ ស េ យ ​ ង ើ ទា ​ ង ំ ​ ពីរ​មាន​ចណ ំ ង​មត ិ ​ភា ្ត ព​យរូ ​អង្វង ែ ​មក ហើយ​មាន​ប-ំ ណង​ធ​ឲ ើ្វ យ្ ​ទនា ំ ក់​ទន ំ ង​ទ​ភា េ្វ គី​របស់​យង ើ ​កាន់​តែ​ មាន​បស ្រ ទ ិ ភា ​្ធ ព​ចន ្រើ ថ ​ ម ែ ទ ​ ៀត​នោះ ខ្ញរ​ុំ ក ី រា ​ យ​នង ឹ ​ ធ្វកា ​ើ រ​ជត ិ ស ​ ទ ្និ ជា ​្ធ ម ​យ ួ ប ​ ទ ្រ ស េ ក ​ ម្ពជា ុ ទាំងជា ​ ម ​យ ួ ​ រដ្ឋា​ភិបាល ទាំង​ជា​មួយ​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា ដើម្បី​ សំរេច​គោល​ដៅ​រួម។ សេរី​ភាព និងល ​ ទ្ធិ​ប្រជា​ធិប​ តេយ្យ​មិន​ទាម​ទារ​អ្វី​តិចជា ​ ង​នេះ​ឡើយ៕


ថ្ងទ ៃ ី ៤ កក្កដា

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃព្រហស្ប​តិ៍ ទី៤ ែខកក្កដា​ឆ្នាំ២០១៣ www.postkhmer.com

ក្រមុ ​បកឹ្រ សា្ ​ពាណិជក្ជ ម្ម​អាមរេ កិ ​-កម្ពជា ុ ​កយ ្លា ​ជា​សភា​ពាណិជ​ក្ជ ម្ម​ អាមរេ កិ ដើរតួ​ដ​ស ៏ ខា ំ ន់​នៅ​កងុ្ន ​បទ ្រ ស េ ​កម្ពជា ុ ​(Amcham) យោង​តាម​​ប្រធាន​ Amcham លោក Bretton Sciaroni បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា អ្វី​ដែល​ ធ្លាប់​ត្រូវ​បាន​ហៅថា ​ ក្រុម​ប្រឹក្សា​ ពាណិជក ្ជ ម្មអា ​ មេរក ិ -កម្ពជា ុ ​បាន​ ផ្លាសប ​់ រ្តូ ឈ ​ ្មោះជា ​ ស ​ ភាពាណិជ-្ជ កម្ម​អាមេរិក​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ កម្ពុជា​ជាផ្លូវ​ការ​ហើយ​។ លោក Sciaroni បាន​រៀប​ រាប់​ថា៖ «​កន្លង​មកក្រសួង​ពាណិជក ្ជ ម្មមា ​ ន​គោល​នយោបាយ​ មួយ​មន ិ ​អនុញត ្ញា ​ឲយ្ ​សមាគម​ ពាណិជ្ជកម្ម​ឯករាជ្យ​ប្រើ​ពាក្យ​ថា «សភា​ពាណិជក ្ជ ម្ម»​ ទ ​ ។ ​េ ប៉ន ុ ថ ​ែ្ត ៗ ​ី្ម ​ នេះ​គោល​នយោបាយ​នោះ​ត្រូវ​ បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ដោយ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ សមាគម​ពាណិជ្ជកម្ម​នានា​ប្រើ​ ពាក្យ​សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​នៅ​ក្នុង នាម​​នៃ​ស្ថាប័នហ ​ ើយ»។ ​ លោក Sciaroni ដែល​មាន​ តួនាទី​ជា​ដៃ​គូ​គ្រប់​គ្រង​នៃ Sciaroni និង​Associates ហើយ​ មាន​តនា ួ ទីជា ​ ប ​ ធា ្រ នរបស់​Amcham​រ​យៈ​ពល េ ជា ​ ច ​ ន ្រើ ឆ ​ ម ​្នាំ ក​ ហើយ​នោះ ​គឺ​ជា​មនុស្ស​ម្នាក់​នៃ​ ស្ថាបនិករ​បស់​ស្ថាប័ន​នេះ។ លោក​បាន​លើក​ឡើង​ថា៖​ «​នៅព ​ ល េ យ ​ ង ើ ចា ​ ប់ផ ​ ម ្តើ វា ​ឡ ​ ង ើ ខ្ញបា ​ុំ ន​រ ​ ៀប​ចកា ​ំ រិយាល័យ ហើយ​ ខ្ញុំ​ខ្លួន​ឯង​ជា​អ្នក​សរសេរ​ការ​ប្រកាស​ដើម្បី​ដាក់តាម​ប៉ា​តង់​ពន្ធ-​ ដារ។ ឥឡូវ​នះេ ​វា​បាន​​រក ី ​ធ​ធា ំ ត់​ ក្លាយ​ជា​សមាគម​មយ ួ ​ន​ស ៃ មាគម​ពាណិជក ្ជ ម្ម​ដ​ស ៏ ខា ំ ន់​នៅ​កង ុ្ន ​ ប្រទស េ ​កម្ពុជា»។​

នៅ​ក្នុង​បទ​សម្ភាសមួយ​ កាល​​ពី​ខែ​មុន លោក Sciaroni បាន​ន​យា ិ យ​ថា លក្ខណ​ពស ិ ស េ ​ របស់​Amcham ដល ែ ផ ​ល ្ត ល ​់ ទ្ធភាព​ឲ្យ​ជា​ស្ថាប័ន​អាច​ធ្វើ​អ្វី​បាន​​ ដែល​សភា​​ពាណិជ្ជកម្ម​ដទៃ​មិន​ អាច​ធ្វើ​បាន​​ក្នុង​នោះ​រៀប​ចំ​ធ្វើ​ បេសកកម្ម​ពាណិជ្ជកម្ម​ពី​ក្រៅ​ ចូល​ក្នុង​ គឺ​ពី​កន្លែង​ផ្សេង​ដូច​ជា​ ពីប ​ ទ ្រ ស េ ស ​ ង ិ ប ្ហ រុ ី ទីក ​ ង ្រុ បា ​ ងកក និងទ ​ ី​ក្រុង​ហូជីមិញ​ជា​ដើម។ ​​ លោក Sciaroni បញ្ជាក់​ ទៀត​ថា៖ «លើស​ពី​នេះ​យើង​ក៏​ រួម​វិភាគ​ទាន​​ធ្វើ​បេសកកម្ម​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ពី​ក្នុង​ចេញ​ក្រៅ​ផង​ដែរ​ ដែល​ជា​ទូ​ទៅ​ជា​មួយ​លោក​ឯក អគ្គរដ្ឋទូតស ​ ហរដ្ឋ​អាមេរិក​»។ លោក​ប្រាប់​ថា៖ «​ថ្មី​ៗ​នេះ​ លោកឯក​អគ្គរដ្ឋ​ទូត​ William Todd បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ទី​ក្រុង​ បាងកក និងស ​ ង ិ ប ្ហ រុ ី ហើយយ ​ ង ើ ​ បាន​​ដើរ​តួនាទី​គាំទ្រ​ដ៏​សំខាន់​ ដើម្បី​ទាក់​ទាញ​ពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកចូល​មក​ប្រទេស​កម្ពុជា»។ លោក​ប្រធាន​​រូប​នេះ​បាន​និយាយ​​ថា លក្ខណ​ពិសេស​ខុស​ ពី​គេ​មួយ​នៃលក្ខណ​ពិសេស​ជា​ ច្រន ើ រ​វាង​Amcham និងស ​ ភាពាណិជ្ជដទៃ​គឺ​ការ​យក​ចិត្តទុក​ ដាក់​ជា​ពិសេស​ចំពោះទង្វ​អ ើ ព ំ ើ​ ពុករលួយ​បរទេស(FCPA)​ ដែល​ Amcham ជា​អ្នក​រៀប​ចំ​ សន្និសីទ​នេះ​ឡើង​។ លោក​បាន​លើក​ឡើង​ទៀត​​ ថា៖ «​យើង​បាន​រីក​ធំ​របៀប​នេះ​

គឺ​អាច​រាប់​បញ្ចូល​ទាំង​ច្បាប់​ប្រឆាំង ​អ ​ព ំ ព ​ើ ក ុ រ​លួយអ ​ស ូ ល ្ត្រា ី និង​ ច្បាប់​ប្រឆាំង​ការ​សូកប៉ាន់​របស់​ អង់គ្លេស ព្រម​ទាំង​ច្បាប់​ប្រឆាំង​ អំពើ​ពុក​រលួយ​កម្ពុជា​។ យើង​ មាន​ផែន​ការ​ផ្សេង​ទៀត​ដូច​ជា​ កិច្ច​ប្រជុំ​សម្រាប់​តាម​ដាន​ការ​ ធ្លាក់​ចុះ​បញ្ហា​ទាំង​នេះ​»។ ​ ប​នម ្ថែ ល ​ ត ​ើ ណ ំ ង ែ ជា ​ ប ​ ធា ្រ ន​ Amcham លោក Sciaroni បំពេញ​តួនាទី​ជា​អនុប្រធាន​​របស់​ អាស៊ាន​នៃ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អាស៊ី​ប៉ាស៊ីហ្វិក​នៃ​សភា​ពាណិជ្ជ​កម្ម​អាមរេ ក ិ (APCAC) និង​សភាពា​ ណិជ្ជកម្ម​អន្តរជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ (IBC)។ លោក Sciaroni បាន​ ចូលរ​ម ួ ក ​ង ុ ្ន ស ​ ន្នស ិ ទ ី APCAC ថ្នាក​់ តំ- បន់​ជា​បចា ្រ ំ និង​ផស្ ព្វ​ផសា ្ យ​ «គន្លះឹ ​បិទបើក​ប្រតិបត្តិ​ការ​ ឬ “Operation Doorknob”​ ដែល​ជា​កិច្ច​ខិតខំ​បង ឹ ្រ ​បង ្រែ បញ្ចះុ ​ បញ្ចល ូ ​មយ ួ ​ដល ែ ​មាន​គោលដៅ​​ បង្កើត​លក្ខ- ខណ្ឌ​ពាណិជក ្ជ ម្ម​ឲយ្ ​ កាន់​ត​ប ែ -្រ សើរ​ឡង ើ ។ លោក​​មាន​ប្រសាសន៍​ថា៖​ «​យើង​បានបញ្ចុះ​បញ្ចូលបញ្ហា​ ពាណិជ្ជកម្ម ពន្ធអាករ​ ទិដ្ឋាការ និងធ ​ ជា ​្វើ ម ​ ស ្ចា ផ ​់ ្ទះន ​ អ ​ៃ ដ ​្វី ល ែ ប ​ ៉ះ-​ ពាល់​ដល់​សមត្ថភាព​​ដម ើ ប្ ​ីធើ​្វ ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​យើង​។ ​យើង​ បញ្ចុះ​បញ្ចូល​សាខា​ប្រតិបត្តិ​ការ​ នៃ​រដ្ឋាភិបាល​អាមេរិក​ព្រម​ទាំង​ ព្រឹទ្ធ​សភា​អាម ​ េរិក​»។ លើស​ពី​នេះ​ទៀត​លោក Sciaroni ក៏មា ​ ន​តនា ួ ទីជា ​ ស ​ ហ​

លោក Bretton Sciaroni (រូបឆ្វង េ ) ប្រធាន Amcham ថតរូបជាឯកអគ្គរដ្ឋទត ូ អាមេរក ិ ប្រចាក ំ ម្ពជា ុ ។

ប្រធាន​នៃ​ក្រុម​ការងារ​ស្តី​ពីច្បាប់​ ពន្ធ និងរ​ដ្ឋាភបា ិ លដ ​ ល ែ ជា ​ ផ ​ ក ្នែ ​ ផ្សេង​នៃ​វេទិកា​វិស័យ​ឯកជន​ជា​ ដៃគ ​ ជា ​ូ ម ​យ ួ រា ​ ជ​រដ្ឋាភបា ិ ល​ដែល​ សហ​ការ​ជាម ​យ ួ លោ ​ ក​ឧបនាយក​ រដ្ឋម ​ ន្តី្រ គាត ឈន់ រដ្ឋម ​ ន្តក ​ី្រ ស ្រ ង ួ ​ សេដក ្ឋ ច ិ ្ច និងហិរញ្ញា​វត្ថ​ក ុ ម្ពជា ុ ។ ​ លោក Sciaroni និយាយ​ ថា ទោះ​ជាមា ​ នកិចព ​្ច ម ្រ ព ​ ្រៀង​នៃ ការ​សន្ទនាដ ​អ ​៏ ស្ចារយ្ ម ​យ ួ អ ​ព ំ កា ​ី រ​ វិនយោ ិ គ​នៅ​បទ ្រ ស េ ​មយ ី ន ៉ា ម ់ -៉ា ​ ប្រទេស​កម្ពុជា​មាន​បរិយាកាស​ ពាណិជ្ជកម្ម​ទាក់​ទាញ​ណាស់​ ឥឡូវ​នេះ​។ លោក​លើក​ឡើង​ថា៖ «​មក​ ទី​នេះខ្ញុំ​អាច​ប្រាប់​អ្នក​បាន​ថា ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា​មិន​ទាន់​រួច​ រាល់​សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​ ទេ ប៉ុន្តែ​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​ បាន​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​នៅ​ប្រទេស​ កម្ពុជា។ យើង​កំពុង​ទទួ​ល​បាន​

ច្បាប់​ទាំង​អស់​នៅ​ទី​នេះ​ដោយ​ មាន​ស្តង់​ដារ​អន្តរជាតិ​ អត្រា​កំណើនស ​ ដ េ ក ​្ឋ ច ិ ខ ​្ច ស ្ព ់ និងស ​ រ្ថិ ភាព​ នយោបាយ​។ គ្របផ ​់ ក ្នែ ទា ​ ង ំ អ ​ ស់​ សម្រាប់​អាជីវកម្ម​ដ៏​ជោគជ័យ​ នៅ​ទី​នេះ ដូច្នេះ​ក្រុម​ហ៊ុន​អាមេរិក​កំពុងត ​ ែ​ចូល​មក​ទី​នេះ​»។ លោក​​ទទួល​ស្គាល់​ថា អំពើ​ ពុក​រលួយ និង​តលា ុ ការ​​គ្មាន​ប-្រ សិទ្ធភាព​​នៅ​តែ​ចោទ​ជា​បញ្ហា​។ លោក​និយាយ​ថា៖ «​នៅ​មាន​ បញ្ហា​មួយ​នៃ​អំពើ​ពុក​រលួយប្រព័ន​្ធ តុលាការ​មន ិ ទា ​ ន់មា ​ ន​បស ្រ ទ ិ -្ធ ​ ភាព ប៉ន ុ ​ទោ ែ ្ត ះ​ជា​យង ៉ា ​ណាក៏ដោយ ​កប ៏ ញ្ហាទាង ំ ​នះេ ​កព ំ ង ុ ​តវូ ្រ ​ បាន​ដោះស្រាយដោ ​ យ​រាជ​រ​ដ្ឋាភ-ិ បាល ​ដល ែ ​បាន​​បង្ក​ត ើ ​អង្គភាព​ ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ​។ ស​មប ​្រា គ ​់ ប ្រ ដ ​់ ណោ ំ ះ​សយ ​​ា្រ ​ នៃជ ​ មះ្លោ វ​ញ ិ ​យើង ​ក ​ព ំ ង ុ ប ​ ង្កត ើ ឲ ​ យ្ ​ មាន​ម ​ ជ្ឈម ​ណ ​ ល ​្ឌ ​អាជ្ញាកណ្តាល​

ជាតិ ដូចះេ្ន ​ជមះ្លោ អាច​ត្រូវ​បាន​ ដោះ​​ស្រាយ​កាន់​តែ​មាន​ប្រសិទ្ធ​ ភាព​»។ សភាពាណិជ្ជកម្ម​អាមេរិក​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​ បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៩៦ ហើយ​ឥឡូវ​នេះ​មាន​សមាជិក​ ៨៥​ក្នុង​នោះ​មាន​ទាំង​ក្រុម​ហ៊ុន​ ពហុជាតិ​មួយ​ចំនួន​ផង​ដែរ​។​ Amcham បាន​រៀប​ចំ​ព្រឹត្តិការណ៍​និងក ​ ម្មវធ ិ ប ​ី ចា ្រ ខ ​ំ ដ ែ ច ូ ជា ​ ​ កិច្ច​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ទទួល​ខុស​ ត្រូវ​លើ​បញ្ហា​សង្គម​រួម​គ្នា​ដោយ​ សមាជិកក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាលលោក Daniel Mitchell។ លោក​អគ្គ​នាយក​ប្រតិបត្តិ Jim Swander បាន​​បន្ថែម​ថា គណៈកម្មាធិការ Amcham ផ្សេង​ៗ​រួម​មាន​​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ រៀប​ចំ​ព្រឹត្តិ​ការណ៍ និង​កម្មវិធី ព្រម​ទាំង​សមាជិក​ភាព​៕ CC


ថ្ងទ ៃ ី ៤ កក្កដា

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃព្រ​ហស្បតិ៍ ទី៤ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ www.postkhmer.com

សាលា​រៀន​ចរី ​ភាព​ធ​ឲ ើ្វ យ្ មាន​ការ​ផស ្លា ​ប ់ រូ្ត ​កង ុ្ន ​ខត េ ​ក ្ត ព ំ ង់​សឺ​្ព ​ការដំឡង ើ ​បក ្រា ​ខ ់ ​គ ែ ​ប ូ្រ ង្រៀន​​ចាត់​ទក ុ ​ជា​រឿង​សខា ំ ន់​ Stuart Alan Becker

ស្តី្រ

ជន​ជាតិអាមេរិក​ ម្នាក់ ដែល​ខិតខ ​ ំធ្វើ​ ការ​​ដម ើ ប្ ​ប ី ង្កន ើ ​បក ្រា ់​ បៀ​វត្សរ៍​គ្រូ​បង្រៀន និង​ដើម្បី​ ពង្រឹង គ ​ណ ុ ភាព​អប់​រ​នៅ ំ ​កម្ពជា ុ គឺ​លោក ​សី្រ Kari Grady Grossman ​ន​ៃ អង្គ​ការ Sustainable Schools International ​នៃ​ Ft. Collins ​នៃរដ្ឋ​ Colorado សហ​រដ្ឋ​អា​មេរិក។ ​ចំណាប់​អារម្មណ៍​របស់​លោក​ ស្រចា ​ី ប់ផ ​ ម ្តើ មា ​ ន​មក​លប ​ើ ទ ្រ ស េ ​ កម្ពជា ុ នៅ ​ ព ​ ល េ លោ ​ ក​សបា ​្រី ន​ស​ំុ្ម កូន​បស ុ្រ ​មក ្នា ​ព ់ ​ប ី ទ ្រ ស េ ​កម្ពជា ុ ​ ដែលឥ ​ ឡូវន ​ េះឈ ​ ្មោះថា Grady Grossman ដែល​ទើប​តែ​បាន​​ រៀប​ច​ព ំ ធ ិ ​ខ ី ប ួ ​កណ ំ ត ើ ទី១៣ឆ្នាំ​ កាល​ព​ថ ី ច ៃ ្ង ន្ទ នៅ Ft. Collins​រដ្ឋ​ Colorado។ ​លោក​ស្រី Grossman ជា​ អ្នកន ​ព ិ ន្ធស ​ ៀវ​ភៅព ​ រី ស ​ ព ្តី ក ​ី ម្ពជា ុ ដោយ​សៀវ​ភៅទ ​ម ​ី យ ួ មា ​ ន​ចណ ំ ង​ ជើង​ថា Bones that Float (ឆ្អង ឹ ​អណ្តត ែ ) ​អព ំ ​ប ី ទ​ពសោ ិ ធ​​ ស្មុំ​កូនរ​បស់​លោក​ស្រី និងស ​ ៀវ​ ភៅ​មយ ួ ទ ​ ៀត​មាន​ចណ ំ ង​ជង ើ ថា ​ Teacher Absent Often (គ្រ​ូ បងៀ្រ ន​អវត្តមា ​ ន​ញក ឹ ញា ​ ប់) អំព​ី បទ​ពសោ ិ ធ​របស់​លោកស​ក ី្រ ​ង ុ្ន ​ វិស័យ​អប់​រំ​នៅ​កម្ពុជា។​ ​លោក​ស្រី Grossman បាន​ ថ្លែង​ក្នុង​បទ​សម្ភាស កាល​ពី​ថ្ងៃ​ ចន្ទ​ថា៖ «​គ្រូបង្រៀន​ពុំ​ទទួល​ បាន​បក ្រា ខ ​់ គ ​ែ ប ្រ គ ​់ ន ្រា ទ ​់ េ ហើយ​ ពួកគេ​គ្មាន​លំនៅឋាន គ្មាន​ទឹក​ ហើយ​មិនមាន​លទ្ធ​ភាព​ធ្វើ​ការ​ ងារ​របស់​ខ្លួនឡ ​ ើយ​»។ ​អង្គ​ការ​នេះ​ឧបត្ថម្ភ​សាលា​ រៀន​ចំនួន​បួន​នៅ​ស្រុក​ឱរ៉ាល់​ ក្នង ុ ខ ​ ត េ ក ​្ត ព ំ ង់ស ​ ្ពឺ គ ​ សា ​ឺ លា​បឋម​ ចំនន ួ ៣ និងវ​ទ ិ យា ្ ល ​ យ ័ ច ​ន ំ ន ួ ១។​ បក ្រា ​់សរុប​ជត ិ ៥០​មន ឺ៉ ​ដល ុ រ្លា ​ អាមេរិក​ បាន​បង់​ដើម្បីឧបត្ថម្ភ​ កម្ម​វិធី​នៅ​សាលា​មាន​ចីរ​ភាព ចាប់​តាង ំ ​ព​ឆ ី ំ្នា ២០០៨ មក គឺ​ច-ំ ណាយ​ជា​មធ្យម​ ៨ម៉ន ឺ ​ដុល្លារ​ អាមេរិ​កក្នុងម ​ ួយ​ឆ្នាំ​។ ​លោក​ស្រី Grossman បាន​ ថ្លែង​ថា៖ «​គោល​ដៅ​របស់​យើង​ គឺ​បង្កត ើ ​វត្តមា ​ ន និង​ផស ្លា ​ប ់ រូ្ត ​កម្ម-​ វិធស ​ី ក ិ សា ្ ​ជា​ពស ិ ស េ នៅ ​ អ ​ នុវទ ិ យា ្ -​

សិសសា ្ នុសស ិ ស្ នៅសាលាបឋមសិកសា ្ បន្ទាយបណា ្រ ក។ ល័យ ព្រោះ​មាន​សិស្ស​លះ​បង់​ ការ​សិក្សា​ច្រើន​ ដែល​យល់​ថា សាលា​រៀន​មន ិ ស ​ ម​នង ឹ ច ​ ណា ំ យ​ ពេល​វេលា​របស់​ពួកគេ​។ ​ពួកគេ​ ពុំ​អាច​មើល​ឃើញ​អនា​គត ឬ លទ្ធ​ផល​ចុង​ក្រោយ​ទេ​»។ អ ​ ង្គកា ​ រ Sustainable Schools International បាន​បង្កត ើ អ ​ ង្គ-​ ការ​ម ​ក ី ហ ​្រូ រិ ញ្ញវត្ថហៅ ុ ថា ​ ​Community Prosper Bank ដែល​

៣ ភាគ​រយ​ក្នុងម ​ ួយ​ខែ។ ​លោក​ស្រី Grossman បាន​ បន្ថម ែ ថា ​ ៖ «​ដ ​ ម ើ ប្ ឲ ​ី យ្ សា ​ លា​តាម​ ជន​បទ​ដណ ំ រើ កា ​ រគ ​ ចា ​េ បា ​ំ ច់ត ​ វ្រូ ​ បង្កើត​ទាំង​ធន​ធាន​មនុសស្ និង​ ធន​ធាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដើម្បី​គាំទ្រ​វា​ នៅ​ក្នុងសហគមន៍​មូល​ដ្ឋាន​នីមួយៗ។ នោះជា​មល ូ ហ ​ ត េ យ ​ុ ង ើ ​ បង្កើតក្រុម​ធនា​គារ និង​អភិវឌ្ឍ​ ធន​ធាន​មនុស្ស ​ហៅ​ថា ​បណ្ឌិត​

កម្មវិធី​ដែល​ទទួល​ការ​បណ្តុះ-​ បណ្តាលប ​ ន្ថម ែ ​ដ ​ ម ើ ប្ ឲ ​ី យ្ ព ​ក ួ គ ​ ផ ​េ ស ្លា ​់ ប្តូរ​ឥរិយាប ​ ថ និងកា ​ រ​ដឹកនា ​ ំ​។ ​ ​លោក​ស្រី Grossman បាន​ បន្ត​ថា៖ «​យើង​បង់​ថ្លៃ​សាលា និងស ​ ៀវ​ភៅ​។ វិធី​សាស្រ្ត​របស់​ យើង​គឺ ពួកគេ​រៀន​ជនា ំ ញ ហើយ​ កម្រិត​វិញ្ញា​បន​បត្រ​គឺផ្តល់​លទ្ធ-​ ភាពឲ្យពួក​គេ​អាច​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​ កម្មវ​ិធី​អាហារូបក ​ រណ៍បា ​ ន​»។

«​​ដើម្បី​ឲ្យ​សាលា​តាម​ជន​បទ​ដំណើរ​ការ ​គេ​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​បង្កើត​ ទាំង​ធន​ធាន​មនុស្ស និងធ ​ ន​ធាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដើម្បគា ី​ ំទ្រ​វា​នៅ​ ក្នុងសហគមន៍ម ​ ូល​ដ្ឋាន​នីមួយៗ។ នោះជា​មូល​ហេតុ​យើង​បង្កើតក្រុមធ ​ នា​ គារ និង​អភិវឌ្ឍ​ធន​ធាន​មនុស្ស ​ហៅថា ​ ​បណ្ឌិតស ​ ភាថ្នាក់​ដឹក​នាំ​»។ សិសស្ និងគ ​ ប ​្រូ ង្រៀន​អាច​ស ​ ក ​ុំ ម្ច​ី បាន​ពី​ប្រហែល៥០ដុល្លារ​អាមេរក ិ ​រហូតដល់​ ១ពាន់​ដល ុ រ្លា ​អាមេរិក។ ​លោក​ស្រី Grossman ​បាន​ បញ្ជាក់ថា៖ «​ខ្ញុំ​ចាប់​ផ្តើម​ជា​អ្នក​ ធ្វើ​អំពើ​ល្អ ហើយ​រក​ឃើញ​ថា អ្នក​ត្រូវ​តែ​ដំណើរ​ការ​វា​ដូច​ជា​ អាជីវកម្មអ ​ ៊ីចឹង​»។ អ ​ ង្គកា ​ រ​Community Prosper Bank ចាប់ផ ​ ម ្តើ ជា ​ មួយន ​ង ឹ ទុនប ​ ពា ​ី ន់ដ ​ល ុ រ​្លា អាមេរក ិ ហើយ​ ឥឡូវ​នេះ មាន​ទុន​រហូត​ដល់ ១៦០០០ដុល្លារ​អាមេរិក ​មាន អតិថជ ិ ន ៦១ នាក់ និង​ការ​បក ្រា ់

សភាថ្នាក់​ដឹកនា ​ ំ​»។ ​បណ្ឌិត​សភា​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​រួម​ មាន​​អា​សយ​​ដ្ឋាន​ នៅ​​សង្កាត់​ភ្នំ ពេញ​ថ្មី ​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ ដល ែ ​ អ្នក​ទទួល​កម្ចី និង​អាហារូបករណ៍​អា ​ ច​សក ្នា នៅ ​់ ខណៈ​ពល េ ​ ពួកគេ​រៀន​នៅវិទ្យាល័យ និង​ សាកល​វិទ្យា​ល័យ​នៅ​ភ្នំពេញ។ ​សិស្ស​វិទ្យា​ល័យ​ត្រូវ​បាន​ បញ្ជូន​ទៅ​វិទ្យា​ល័យ​ហ៊ុន​ សែន​ នៅ​កប្ រែ ​ផវូ្ល ​ហាណូយឆ្ពោះ​ទៅ​អាកាសយាន​ដ្ឋាន​ ដែល​ជា​ទីតាំង​ នៃ​បណ្ឌិត​សភា​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​។​ សិសស្ ស ​ រុប ១៩ នាក់ ក ​ ង ្មេ ប ​ ស ្រុ ​ និងក ​ ្មេង​ស្រី ​ឥឡូវ​នេះ ស្ថិត​ក្នុង​

​បរុ ស​បចា ្រ ​ម ំ ល ូ ​ដន ្ឋា ​របស់​អង្គ-​ ការ Sustainable Schools International គឺ​លោក Paul Alan Chuk ជា​ជន​កម្ពជា ុ ដ ​ ែល​ វិលព ​ប ​ី រ​ទស េ ​និងធ្លាបបា ​់ ន​ធជា ​្វើ ​ ទាហាន​​លន់ នល់ ម ​ន ុ ព ​ ល េ ខ ​ រ្មែ ​ ក្រហម​កាន់​កាប់​ប្រទេស។ ​លោក​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ទៀត​ថា៖​​ «​ខដោ ​្ញុំ ះ​ឯក​សណ្ឋាន​ហើយច ​ល ូ ​ បន្លជា ំ​ មួ​យ​នឹងអ ​ ្នក​ភូម»ិ​ ។ ប ​ ន្ទាបព ់ បា ​ី ន​ធអ ​្វើ ន្តោប ​ វ ្រ ស េ ន៍​ ទៅ​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក និង​បង្កើត​ គ្រួសារ​នៅ​ក្បែរ Tampa រដ្ឋ​ Florida មុន​ពេល​ដែល​លោក​ បាន​វិល​ត្រឡប់​មក​ចូល​រួម​ក្នុង​ ការ​អភិវឌឍ្ ប ​ ទ ្រ ស េ ក ​ ម្ពជា ុ ។ លោ ​ ក​ បាន​នៅ​ទ​ីនះេ ​អស់​រយៈ​ពល េ ៤-៥ ឆ្នាំ ហ ​ យ ើ បា ​ ន​ធជា ​្វើ នា ​ យក​ កម្ម​វិធី​នៅ​បណ្ឌិត​សភា​ ក្នុង​ សង្កាតភ ​់ ព ្នំ ញ េ ថ ​ ្មី ប ​ន ៉ុ លោ ្តែ ក​បាន​ ចំណាយ​ពល េ វ ​ លា េ ច ​ ន ្រើ នៅ ​ ភ ​ម ូ ​ិ ក្នុងខ ​ េត្ត​កំពង់ស ​ ្ពឺ។ ​លោក​ស្រី Grossman បាន​ លើក​ឡើង​ថា៖ «​គាត់​ជា​គ្រូ​ បង្រៀន​ពី​កំណើត​»។ ​លោក Chuk ​បាន​ថង ែ្ល ​ថា ប-្រ ជា​ជន​មាន​ការ​ភ្ញាក់​ផ្អើល ពេល​

លោក Paul Alan Chuk និងអ្នកស្រី Kari Grady Grossman នអ ៃ ង្គការ Sustainable School Interanational។ លោក​ចុះ​ទៅ​ និង​សម្អាត​សំរាម​ ភក់​ដោយ​ផ្ទាល់​ពី​ជុំ​វិញ​សាលា​ រៀន​។ ចាប់​តាំង​ពី​ពេល​នោះមក​ លោក​បាន​មល ើ ឃ ​ ញ ើ ប ​ ជា ្រ ជ ​ ន​​ ផ្លាស់​ប្តូរ​នូវ​ឥរិយាប ​ ថ​។ ​លោក​បាន​បញ្ជាក់​ថា៖ «​អ្នក ស្រុក ដែល​មិន​រវល់​គ្រប់​ពេល​ វេលានោ ​ ះដ ​ ល ែ អា ​ ច​ចល ូ រ​ម ួ និង​ ធ្វើ​ការងារ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​ អ្វី​មួយ​មាន​ចីរ​ភាព​ អ្នក​ត្រូវ​តែ​ មាន​ប្រជា​ជនចូលរួមទើបអាច​ ធ្វើ​វា​បាន​»។ ​លោក​ស្រី Grossman និង លោក Chuk ​មាន​មោទន​ភាព​ ចំពោះអនុ​វិទ្យាល័យ​ដែល​ពួក គេឧ ​ បត្ថម្ភ ក ​ង ុ្ន ខ ​ ត េ ក ​្ត ព ំ ង់ស ​ ឺ្ព ស ​ ស ិ ស្ ​ ៩០ភាគ​រយ​ បាន​បញ្ចប់​ការ​ សិក្សា​ថ្នាក់​ទី៩ដែល​ជា​តួលេខ​ ខ្ពស​ជា ់ ង៩ដង ​ល​ស ើ ពី​តល ួ ខ េ ​ មធយ្ ម​​ថ្នាក់​ជាតិ​។ លោ ​ ក Chuk បាន​បញ្ជាកថា ​់ ៖ «​យើង​រីក​រាយ​ចំពោះ​កម្ម​វិធី​កម្ចី​ ខ្នាត​តូច​។ ក្តី​ស្រមៃ​របស់​ខ្ញុំ​គឺ​រក​ ប្រាក់​បាន​គ្រប់​គ្រាន់​ដើម្បី​បង់​ ប្រាក់​ជូន​គ្រូ​បង្រៀន​​នៅ​ជន​បទ​ ដែល​រក​​ប្រាក់​បាន៧០ដុល្លារ​ អាមេរិកក ​ ្នុង​មួយ​ខែ ហើយ​យើង​ បង់ប ​ ន្ថែម ៥០ដុល្លារ​ទៀត​។ គ្រូ​ បង្រៀន​ពត ិ ​ជា​សប្បាយ​ចត ិ ​្ត ជា មួយន ​ង ឹ ប ​ ក ្រា ់ ២០០ដុលរ្លា អា ​ មេរិក​ទៅ៣០០ដុលរ្លា ​អាមេរក ិ »។ ​លោកស្រី Grossman បាន​ បន្ថម ែ ​ថា ​ភាព​រក ី ​រាយ​បផ ំ ត ុ ​ន​កា ៃ រងារ ​គឺ​ការ​មើល​ឃើញ​ការ​ផ្លាស់​ ប្តរូ ព ​ស ​ី ស ិ ស្ ដ ​ ល ែ ភ ​យ ័ ខ ​ ច ្លា ទៅ ​ ជា ​ ​ សិស្ស​ដែល​មាន​ទំនុកច ​ ិត។ ្ត​ ​ ​លោក​ស្រី​បាន​ថ្លែង​ថា៖ «​នៅ​ ពេលក ​ ង ្មេ ម ​ ក​ជ ​ប ួ យ ​ ង ើ ដ ​ប ំ ង ូ ពួក

គេ​មានការ​ភ័យ​ខ្លាច​ ប្រៀប​​ដូច​ សត្វក្តា ​ ន់នៅ ​ ច ​ ពោ ​ំ ះ​មខ ុ ភ ​ ង ើ ្ល ហើយ​ ពួកគេ​មិន​គិត មិន​សម្តែង​ចេញ​ និង​តភ ​ ប ្ជា ​គ ់ ន ំ ត ិ ​អ​ទា ី ្វ ង ំ ​អស់​។ ឥឡូវ​ នេះ ព ​ក ួ គេបា ​ ន​វល ិ ត ​ ឡ ្រ ប់ទៅ ​ ភ ​ម ូ ​ិ វិញ ហើយ​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សាលា​​ ផ្ទាលខ ​់ ន ួ្ល ជ ​ វ​ំុ ញ ិ គ ​ន ំ ត ិ អ ​ព ំ កា ​ី រ​ដក ឹ នា ​ ​ំ ល្អ​ប្រសើរ​ ការ​ឧបត្ថម្ភ​ពី​សាលា​​ ការ​អប់​រំ​ល្អប្រសើរ និង​ការ​រើស​ សំរាមទៅ​បោះ​ចោល។ យើង​ ទទួលបាន​ការ​ចូល​រួម​កាន់​តែ​ ច្រើន​ថែម​ទៀ​ត​ពី​សហគមន៍ លើសព ​ សា ​ី លា​ដទៃទ ​ ៀត​ហើយ​ វា​ជា​រឿង​ល្អ​»។ ​ ក ​ ព ​្រៅ ក ​ី ង ្មេ ប ​ ស ្រុ ក ​ ម្ពជា ុ លោក​ ស្រី Grossman​ និង​ប្តី​របស់​ គាត់គលោ ​ឺ កG ​ eorge ជា ​ គ ​ ណនេយ្យ​ករ និង​ជា​ម្ចាស់​ Happy Lucky Tea House នៅ​Fort Collins មា ​ ន​កន ូ ស ​ ច ​្រី ញ ិ ម ្ចឹ ម ​ ក ្នា ​់ ពី​ប្រទេស​ឥណ្ឌាផង​ដែរ​។ លោ ​ ក​សបា ​្រី ន​បន្តថា ​ ៖ «​ឥឡូវ​ នេះ យើងស ​ ត ្ថិ នៅ ​ ក ​ង ្នុ សា ​ លា​រដ្ឋ​ ចំនន ួ ៤​កន្លង ែ នៅ​ខត េ ​ក ្ត ព ំ ង់​ស​។ ឺ្ព យើងក ​ សាង​ផះ្ទ គ ​ ូ្រ ការ​ផត ្គ ផ ​់ ង ្គ ទ ​់ ក ឹ ​ រស ើ ស ​ រា ំ ម សា ​ ង​សង់រ​បង ហើយ​ ទាំងអ ​ ស់ន ​ ះេ ធ ​ ទៅ ​ើ ្វ បា ​ នដោយ​មាន​ ការ​ចូល​រួម​ពី​សហគមន៍។ យើង គាំទសា ្រ លា​លខ េ ១ និងសិសស្ ​ លេខ​១​​កង ុ្ន ​សក ុ្រ ​នោះ​ដរែ »។ ចំណុច​បន្ទាប់​លើ​របៀប​វារៈ​គឺ​ សាលា​សហ​គ្រាស ​សហគមន៍ ដល ែ ​ផត ្តោ ​ល​កា ើ រ​​បណ្តះុ ​បណ្តាល​ វិជ្ជា​ជីវៈ ​ការ​ដេរ​ប៉ាក់ ​ការ​ហ្វឹក​ ហាត់​ជា​អក ្ន ​តប ុ ​តង ែ ​សម្ផសប្ ​​ការ​ ជួស​ជល ុ ​មត ូ ៉ ូ ​នង ិ ​កសិកម្ម ដែល​រម ួ ​ មាន​ការ​ចញ ិ ម ្ចឹ ស ​ ត្វឃ ​ ្មុំ និងជ ​ លវប្ប​កម្មជា ​ ​ដើម៕ TK


ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃព្រហស្ប​តិ៍ ទី៤ ែខកក្កដា​ឆ្នាំ២០១៣ www.postkhmer.com

ថ្ងទ ៃ ី ៤ កក្កដា

អនុពន័ ​យោ ្ធ ​ធា​តវូ្រ បានដំឡងើ ​ឋានៈ​ជា​ឧត្តម​សនេ យ ី ម៍ នុ កាន់ការងារថ្មី Stuart Alan Becker

ទោះ

បីជា ​ យ ​ ង ៉ា ណា ​ ​ ក៏​ដោយ នៅ​ឯ​ ពិធ​ជ ី ប ួ ​ជ​ទ ំ ុ ទួល​ ទាន​អា​ហារ​របស់​មន្ត្រី​យោធា​ នៅ​សណ្ឋា​គារ Raffle ឬក៏ Sofitel ក្នុង​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ នា​ ឱកាស​អប​អរ​សាទរ​ទិវា​បុណ្យ​ ជាតិ​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក លោក​វរ-​ សេនីយ៍​ឯក Mark Gillette ជា​ អនុ​ព័ន្ធ​យោធា តែង​តែ​ផ្តល់​វត្ត-​ មាន​ជា​មួយ​នឹង​សម្លៀក​បំពាក់​ ឯក​សណ្ឋានជា ​ នា ​ យ​ទាហា ​ ន​ក ​ ង​ ទ័ពអា ​ មេរ​ក ិ ដើមប្ ជ ​ី ប ួ ជ ​ស ​ុំ គ ​្វា មន៍​ ដល់​មន្ត្រី និង​អ្នក​ការ​ទូតមួយ​ ចំនួនទ ​ ៀត។ ដោយ​បាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ នៅ​សាលា​កង​ទព ័ ​សហ​រដ្ឋ​អា​ម-េ រិក West Point កាល​ពឆ ី ំ ្នា ១៩៨៣ លោក Gillette បាន​ បំពេញ​ការ​ងារ​ជា​កង​ទ័ព​របស់​ ខ្លួន​អស់​រយៈ​ពេល ៣០​ឆ្នាំ​នៅ​ ជុំវិញ​ពិភព​លោក ហើយ​ក៏​បាន​ ត្រៀម​ខ្លួន​ចូល​និវត្តន៍​ផង​ដែរ។ កាល​ពជ ​ី ន ំ ប ួ ព ​ សា ិ កា ​ ហ្វជា ​េ ម ​យ ួ ​ គ្នា​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១២ កន្លង​ទៅ ខ្ញុំ​ បាន​សរួ គា ​ ត់ថា ​ តើលោ ​ ក​នង ឹ ធ ​ អ ើ្វ ​ី្វ នៅ​ពេល​ដែល​លោក​ចូល​និវត្តន៍ ពី​កច ិ ​កា ្ច រ​យោធា​របស់​ខន ួ្ល ? គាត់​ បាន​ឆ្លើយ​ដោយ​សាមញ្ញ​ថា ប្រហែល​ជា​ខ្ញុំរស់​នៅ​ជវុំ ិញ​ប្រទេស​ កម្ពុជា រហូត​ដល់​កូន​ស្រី​របស់​ យើង​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា ហើយ​ ស្វែង​រក​ការ​ងារ​ធ្វើ​បាន។ អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ពិត​ជា​ពុំ​នឹក​ ស្មាន​ដល់​អំពី​រឿង​គួរ​ឲ្យ​ភ្ញាក់​ ផ្អល ើ ប ​ផ ំ ត ុ នៅ​ពល េ ដ ​ ល ែ លោ ​ ក Gillette ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​រើស​ពី​ ក្នុង​បញ្ជី​បេក្ខ​ជន​រាប់​រយ​នាក់​ សម្រាប់​ការ​ផ្តល់​ឱកាស​បំពេញ​ ការ​ងារ​នៅ​ជុំវិញ​ពិភព​លោក ដោយ​ការ​ផល ្ត ឋា ​់ នៈ​ពវី រ​សេនយ ី ​៍ ឯក​ជើង​អាកាស​ជាន់​ខ្ពស់​មួយ​ រូប ទៅ​ជាឧ ​ ត្តមស ​ ន េ យ ី ត ​៍ ្រី ពេញ​ សិទិ្ធ ដែល​ជា​ឋានន្តរ​ស័ក្តិ​មាន​ អត្ថន ​យ ័ ខ ​ង ្ព ខ ​់ ស ្ព ប ​់ ផ ំ ត ុ នៅ ​ ក ​ង ្នុ ជ ​ រួ ​ កង​ទ័ព​របស់​សហ​រដ្ឋ​អាមេ​រិក ហើយ​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ជា​អនុ-​ ព័ន្ធ​យោធា​អា​មេរិក ប្រចាំ​នៅ​ ទីក្រុង​ប៉េកាំង ប្រ​ទេស​ចិន។​ វា​គឺ​ជា​រឿង​រំភើប​ក្រៃលែង​ សម្រាបន ​់ រណា​មក ្នា ដ ​់ ល ែ ត ​ វូ្រ បា ​ ន​ ទទួល​ព័ត៌​មាន​ពី​ការ​តែង​តាំង​ របៀប​នេះ ​លោក Gillette ត្រូវ​ បាន​ដឡ ំ ង ើ ​ឋានន្ត​រស័ក​ជា ិ្ត ​ឧត្តម-​ សេនីយ៍ នៅ​ក្នុងក ​ ម្ម​វិធី​ជា​ផ្លូវ​ការ​ មួយ​នៅ​ឯស្ថាន​ទូត​សហ​រដ្ឋ​អា-​ មេ​រិក​ប្រចាំ​នៅ​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពីថ្ងៃ​ទី១៥ មីនា កន្លងម ​ ក​ ដោយ​លោក​ឯក​អគ្គរ​ដ្ឋទ ​ត ូ ស ​ ហ-​ រដ្ឋ​អា​មេរិក William Todd។ លោក Gillette គឺ​ជា​បុគ្គល​ មួយ​រូប​ក្នុង​ចំណោម​មនុស្ស​ពីរ​ នាក់ ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រគល់ភា ​ រ-​ កិច្ច​ជា​អន្តរ​ជាតិ​នេះ ហើយ​ជា​ ពិសស េ គ ​ នៅ ​ឺ ប ​ ទ ្រ ស េ ច ​ន ិ តែម ​ង ្ត ដល ែ ន ​ ះេ គ ​ ជា ​ឺ ឋា ​ នៈ​ឧត្តមស ​ ន េ យ ី ៍

អតីត​សស ិ ស្ ​នៅ West Point ទទួល​ភា​រកិច​ធ ្ច ​នៅ ំ ​ទ​ក ី ង ុ្រ ​ប​កា េ៉ ង ំ

នៅ​កង ុ្ន ​បវ្រ ត្ត​សា ិ ស្ត​រ្រ បស់​កង​ទព ័ ​ អា​មរេ ក ិ ។ នេះ​ប​យោ ើ ង​តាម​ប-្រ សាសន៍រ​បស់ លោក William ដែល​បាន​ថ្លែង​នៅ​ចំពោះ​មុខ​ មហា​ជន​ទូទៅនា ​ ​ពេល​នោះ។ នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​បំពេញ​ កាតព្វក ​ច ិ ជា ​្ច ច ​ ន ្រើ ឆ ​ ក ​្នាំ ង ្នុ ក ​ច ិ កា ​្ច រ​ យោ​ធា​អា​មេរិក លោក Gillette បាន​កយ ្លា ជា ​ អា ​ កាស​យានិក និង​ រក្សាត ​ណ ំ ង ែ នៅ ​ ក ​ង ្នុ ជ ​ រួ ទ ​១ ី របស់ Cavalry Division នៅ Fort Hood រដ្ឋ​តិច​សាស និងនៅ ​ ​ក្នុង​ បេសក​​កម្ម​ទី ១០ Mountain Division នៅ Fort Drum នាទី​ ក្រុង​ញូវ​យ៉ក​។ល។ គាត់​បាន​ ចូល​រួម​នៅ​ក្នុង​ក្រុម​ប្រធាន​អ្នក​ ចាត់​ចែង​ការ​ងារ​របស់ InterAmerican Defense Board នៅ​ទី​ក្រុងវ ​ ៉ាស៊ីន​តោន។ ឆ្លង​កាត់​បទ​ពិសោធ​របស់​ លោក Gillette ដើមប្ ទៅ ​ី ប ​ព ំ ញ េ ​ កិច្ច​ការ​ជា​អន្តរ​ជាតិ​នៅ​ប្រទេស​ ចិន គាត់ធ ​ ប ្លា បា ​់ ន​បព ំ ញ េ កា ​ រ​ងារ​ ី ៍ Mark Gillette ថតរូបអនុសសា ្ វរីយជា ៍ មួយមិតភ ្ត ក្តក ិ ម្ពជា ុ ជាមិតរ្ត ម ួ សាលារបស់គាត់។ រូបថត.ស្ថានទូត USA ជា​ជន ំ យ ួ ​ការ​មន្រ​.ី្ត ..តទៅទំពរ័ ៦ លោកឧត្តមសេនយ


ថ្ងទ ៃ ី ៤ កក្កដា

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៤ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ www.postkhmer.com

លោក​ឪពុក​នៅ​វហា ិ រ​Mormon ​នយា ិ យ​អព ំ ​ម ី រ េ ៀន​ជវី ត ិ ​ Stuart Alan Becker

កាល

ពីព ​ ល េ ដែល​ លោក​នៅជា ​ ​ យុវជនវ័យ​​ ក្មេង​ម្នាក់​នៅទីក្រុង​ Sand Point សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ ​​ឪពុក​ របស់​លោក Dennis James គឺ​ជា​អ្នក​បើក​យន្ត​ហោះ​សង្គ្រាម​​ លោក​លើកទ ​២ ី​ ​​​ហើយនៅ​ ​​ ពេល​ គាត់​ត្រឡប់មក​ផ្ទះ​វិញ​ ​​ក្មេង​ ប្រុស James ​មាន​មោទ​នភាព​​ ចំពោះឪពុក​របស់​ខ្លួន​ណាស់ ប៉ុន្តែ​​​អ្នក​បើក​យន្ត​ហោះ​ប្រភេទ P-51 Mustang រូប​នេះ​ បាន​ ឃើញ​សកម្ម​ភាព​ជា​ច្រើន​ក្នុង​ អំឡុង​សង្គ្រាម​ ​ហើយ​ចាប់​ផ្តើម​ ចេះ​ផឹកស ​ ្រា​ច្រើន។ នៅ ​ ព ​ ល េ គាត់ស ​ វ្រ ង ឹ ​គាត់​​មាន​ លក្ខណៈ​​​រំលោភ​បំពាន ​ដោយ​ បាន​វាយ​ដំលើ​​ម្តាយ​របស់​គាត់​​ និង​​ក្មង េ ប ​ ស ុ្រ James ​ផង​ដរែ ​។​ នៅ​ទី​បំផុត ​​​ដោយ​សារ​ការ​​ភ័យ​ ខ្លាច​ចំពោះ​សុវត្ថិ​ភាព​​​ម្តាយ​និង​ គ្រសា ួ រ​របស់គា ​ ត់​យ ​ វុ ជន Dennis James បា ​ ន​បឈ ្រ ម​​ត​ទល់​ នឹង​ឪពុក​​​​​របស់​ខ្លួន​ដែល​តែង​តែ​ ស្រវឹង​ ​ហើយ​បាន​គំរាម​សម្លាប់​

លោក Dannis James អ្នកបើកបរយន្តហោះ និងជាគ្រគ ូ ង្វាលសាសនានៅកម្ពជា ុ ។ លោ ​ ក James បា ​ ន​ថង ្លែ ថា ​ ៖ «​ខ្ញុំ​គិត​ថា​ ​វិហារ​ Mormon Church ​ពោរ​ពេញ​ទៅ​​ដោយ​ សេចក្តី​ពិត​»។ ទោះ​យ៉ា ​​​ ងណា ​ ក ​ ្តី បន្ទាបព ​់ គា ​ី ត់​ បាន​​​ចាប់​ផ្តើម​​​រៀប​ចំ​​​ការ​ចូល​រួម​ ជា​មយ ួ គ ​ សា ​្រួ រ​ថ​្មី ន ​ង ិ បា ​ ន​បព ្រ ត ្រឹ ​្ត

​ក្នុង​ចំណោម​ថ្នាក់​រៀន​ដែល​ មាន​គ្នា១១២នាក់ ​​​សិស្ស​ចំនួន​ ជាង​៦០​នាក់​​ចង់​ក្លាយ​ជា​​អ្នក​ បើក​​យន្ត​ហោះ​ ​ប៉ុន្តែ​មាន​តែ​ កន្លែង​ចំនួន៧​ប៉ុណ្ណោះ​ សម្រាប់​ អ្នកប ​ ើកយ ​ ន្ត​ហោះ។ លោក​បាន​ថង ្លែ ថា ​ ៖ «​ខជា ្ញុំ អ្ន ​​ ក​

«​ ​គន្លឹះ​​ចំពោះ​ការ​ទទួលបាន​ប្រសិទ្ធពរ​នោះ​គថា ឺ​ ​​អ្នក​ត្រូវ​រីក​ រាយ​នៅក្ន ​​​ ុង​វិថី​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​​​ការ​ទទួលបា ​ ន​​ប្រសិទ្ធពរ​​នោះ​ ​ដើម្បី​មាន​សុភមង្គល​និងស ​ េចក្តី​រីករាយ​ក្នុងគ ​ ្រួសារ​»។​ គាត់ ​និង​បាន​ទាត់​គាត់​ចេញ​ពី​ ផ្ទះ​ផ្ទាល់​ខ្លួនរ​បស់​គាត់។ ​ រ​យៈ​បន ុ៉ ន ្មា ឆ្នា ​​ ក្រោ ​​ំ យម ​ ក ឪពុក​​ របស់​គាត់​បាន​អរ​គណ ុ ​គាត់​​ ហើយ​បាន​និយាយ​ថា ​គាត់​​​មិន​ ដល ែ ​ធបា ​ើ្វ ប​​​​​​​James និងម ​ យ ្តា ​​ របស់​​គាត់​​ម្តងណា​​ ​​ ទៀត​ទេ។ ​​បុរស​វ័យ​ក្មេង​​ James ខិតខ ​ ំ​ ប្រង ឹ ប ​ ង ្រែ ធ ​ កា ​្វើ រ​ងារ​​ដើមប្ ផ្គ ​​​​ី តផ ​់ ង ្គ ​់ គ្រួសារ​ ​និង​​បង់​ថ្លៃ​សាលា​របស់​ ខ្លួន ​ប៉ុន្តែ​ក្រោយ​​មក​គាត់​​ក៏​បាន​​ ក្លាយជា ​ ម ​ នុសស្ ច ​ល ូ ច ​ត ិ ពិ ​​្ត ធជ ​ី ប់-​ លៀង​​ក្នង ុ ​​ដើម​ទសវត្សរ៍​​​៦០​​​ ហើយ ក ​ច ​៏ េះផ ​ក ឹ ស ​ ្រា និងចេ ​​​ ះញ ​ ៉ែ​ ស្រី​។ ​ជា​សមាជិក​​ម្នាក​​នៃ ់ ​វហា ិ ​រ កាតូលក ិ នៅ​ ​​ ពល េ នោះ​គាត់បា ​ ន​ ចូល​រៀន ​ថ្នាក់​​សាសនា​​ដែល​ រៀន​អំពី​ការ​ប្រៀប​ធៀប​នៃ​ជីវិត​ ម​នុស្ស​លោក។ លោក James ​បាន​ដើរ​ទៅ​ គ្រប់​វិហារ​​ជា​ច្រើន​ ហើយ​បាន​ សួរ​អព ំ ក្ ​​ី បន ួ ក្រម​សាសនា​​​ហើយ​ នៅ​ទី​បំផុត​គាត់​បាន​ទៅ​លេង​ វិហារ Jesus Christ of Latter Day Saints ​ដែល​គេ​ហៅ​​ថា​ វិហារ​ LDS ឬ​​វិហារ​ Mormon Church។ ​នៅ​ពេល​គាត់​បាន​ទៅ​ចូល​រួម​ ក្នុង​​វិហារ​ Mormon Church​ និងទ ​ ទួលទឹកមន្តនៅ​ ​​ ខម ែ​​ សា េ ឆ្នា​ំ ១៩៧០​​ គ្រួសារ​​កា​តូលិក​របស់​ James បា ​ ន​​ធ្វឲ ​ើ យ្ គាត់​កយ ្លា ជា ​ ​ មនុស្សល្អ​ម្នាក់​​ឡើង​វិញ។

ល្អ​គ្រួសារ​របស់គាត់ ​​​ បា ​ ន​ទទួល​ យក​គាត់​ម្តង​ទៀត​។ ​គាត់​បាន​ស្គាល់​ស្រ្តី​ម្នាក់​នៅ​ វិហារ Mormon ​ឈ្មោះ Kandi អស់រយៈ​ពេល​ជា​យូរ​ ​និង​មាន​ ស្រ​ស ្តី ត ្អា ម ​ ក ្នា ឈ ​់ ្មោះ Bobbi។ ទី ​​ ​ បំផុត ​នៅ​ពេល​ដែល​​​មិត្ត​ម្នាក់​ របស់​James ស ​ ឡា ្រ ញ់​គ្នា និង​ រៀប​ការ​​ជា​មួយ Bobbi ​​ ​ពេល​ នោះ​ James ​ក៏​បាន​ស្រឡាញ់​ គ្នា​និង​រៀប​ការ​ជា​មួយ Kandi ដរែ នៅ​ ​​ ថទ ​ៃ្ង ១១ ​​ី វិចកា ិ្ឆ ១៩៧០​ ​​ ។​ គាត់​​មាន​សេចក្តី​រីក​រាយ​នឹង​អ្វី​ ដែល​គាត់​​​​បាន​ធ្វើ​។ ​អ្នក​ទាំង​ពីរ​នាក់​ទើប​តែ​បាន​ បញ្ចបការ​ ​​់ បម្រកា ​ើ រ​ងារ​បស េ កកម្ម​​​ នៅ​កម្ពជា ុ កាល​ ​​​ ពខ ​ី មុ ែ​ ន ន ​ង ិ បាន​ ​​ ត្រឡប់​ទៅ​​ផ្ទះ​​របស់​ពួក​គាត់​វិញ​ នៅទីក្រុង Alpine សហរដ្ឋ​អាមេរិក​។ ​លោក James បាន​បញ្ចប់​​ ការ​សិក្សាថ្នាក់​បរិញ្ញា​បត្រ​​ផ្នែក​ វិទ្យាសាស្រ្ត​អប់រំ​ ​នៅ​សាកល​ វិទ្យាល័យ​ Idaho ​គឺ​​មុន​ពេល​ ដែល​គាត់​​ទៅ​ចូល​រួម​​​បោះ​ជំរំ​ជា​ មួយ​កងទ័ព​ម៉ារីន​​​របស់​អាមេរិក​ និង​បាន​ធ្វើ​ជា​អនុសេនីយ៍​ត្រី​។ ​ លោក James ​ជា​អ្នក​ខិត​ខំ​ ប្រឹង​ប្រែង​ធ្វើ​ការ​ ​និង​ជួយ​អ្នក ដទៃ​ ​ក៏ដូច​អ្នក​ទន់​ខ្សោយ​ជាង​ គាត់។ ​គាត់​ត្រូវ​បាន​គេ​កំណត់​ លក្ខណៈ​ថា​ជា​អក ្ន ​​មាន​សក្តាន-ុ ពល​ភាព​ជា​អ្នក​ដឹក​នាំ។

មាន​ចំណាត់​ថ្នាក់​​ល្អ​ជាង​​មិត្ត​រួម​ ថ្នាក់ ​ហើយ​បាន​ចូល​ទៅ​កម្មវិធី​ អាកាស​ចរណ៍​​ដោយ​សារ​តែ​​​មាន​ ចំណាត់​ថ្នាកខ ់​ ្ពស់​​​ជា​និច្ច»។ James បាន​និយាយ​ថា​ការ​ បង្រៀន​របស់​វិហារ LDS ​កបា ៏​ ន​ ជួយគា ​ ត់នៅក្ន ​​​​ ង ុ ម ​ខ ុ អា ​ ជីពរ​បស់ គាត់នៅ​​​ ​​​ កង​ទព ័ ជ ​ ង ើ ទ ​ក ឹ អា ​ មេរក ិ ​ ដោយ​បង្រៀន​​បុរស​ទាំងអ ​ ស់ឲ ​ ្យ​​​​ ធ្វើ​ជា​​ប្តី​ល្អ ​និងឪពុកល ​ ្អ​។ ​លោក​បាន​បន្ត​ថា​៖ «​​​ខ្ញុំ​បាន រៀន​អំពី​របៀប​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​លើ​ មនុស្ស​ ​ហើយ​ខបាន​​ ្ញុំ​​ ប្រើ​​មេ​រៀន​ នោះ​​សមប ្រា អា ​់ កបប្ កិរយា ិ ប ​​ ព ្រ ត ឹ្រ ​​​្ត ទៅ​លបុ ​​ើ រស​ដទៃៗ ​ ​ហ ​ យ ើ វា ​ ងា ​ យ​ ស្រួល​​​ជួយ​​អ្នក​ដែល​ទន់​ខ្សោយ​ ជាង​ខ្លួន»។ ​បើ​ទោះ​បី​ជា​​គាត់​​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​​ ការ​ងារ​កង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​​​សហរដ្ឋ​ អាមេរិក​​​ ​ហើយ​នៅទី​​បំផុត​គាត់​ បាន​​ទទួលឋា ​ នន្តរស័កជា ិ​​្ត វ​រសេនីយ៍​ឯក​​​ក៏​ដោយ ក៏​គាត់​​​​មាន​ សេចក្តី​រីក​រាយ​​​ចំពោះ​ការ​ទទួល​​​​ វិហារ ​​​ LDS ដើម្បី​​ធ្វើ​ឲ្យ​គ្រួសារ​ វិហារ​នេះ​​បន្តភា ​ ព​រឹង​មាំឡើង។ លោ ​ ក​បាន​ថង ែ្ល ប ​ ន្តថា ​ ៖​ «​​​យើង​ បាន​អង្គុយ​និង​​ធ្វើ​បញ្ជី​ ហើយ​ បាន​ជជែក​អំពី​​​​របៀប​ចិញ្ចឹម​​កូន​​​​ របស់យ ​ ង ើ តាម​ ​​ រយៈ​សៀវ​ភៅធ ​ ម៌​ និងធម៌ ​​ ន ​ង ិ កា ​ រ​ហប ូ អា ​ ហារ​ជាម ​យ ួ ​ គ្នា​រាល់​ថ្ងៃ​​និង​​ការ​ប្រារព្ធពិធជ ី​ ប់​ លៀង​ក្នុង​គ្រួសារ​​​មួយ​ដង​​ក្នុង​ មួយស ​ ប្តាហ។ ៍ យ ​ ង ើ បា ​ ន​បកា ្រ ន់​

ខ្ជាបថា ​់ ធ ​ ប ​្វើ ប ែ ន ​ េះ ហ ​ យ ើ ប ​ ស ្រ ន ិ ​ បើ​​យើង​មាន​បញ្ហា​ ​យើង​នឹង​ ពិភាក្សាវា ​ ​»។ ​កូន​ប្រុស​​ច្បង​​បំផុត​របស់​គាត់ គឺ Josh ត្រូវ​បានទុក​ឲ្យ​ទទួល​ បន្ទក ុ គ ​ សា ួ្រ រ​។ បច្ច ​​ ប ុ ប្ ន្នន ​ ះេ Josh James គ ​ ជា ​ឺ ​ស្ថាបនិកក្រ ​​ ម ុ ហ ​ ន ៊ុ ​ សេវា​កុំ​ព្យូទ័រម ​ ួយ​ចំនួន​​​និង​មាន​ វាសនា​មាន​បក ្រា ជា ​់ ង​១០០លាន​ ដុល្លារ។ James បាន​ថង ្លែ ថា ​ ៖​ «​Josh គឺជា ​ ប ​ ង​បស ្រុ ដ ​ល ​៏ ម ​្អ ក ្នា ​​់ ហើយខ ​ ​្ញុំ បាន​ប្រាប់​​ ​Josh ​នៅ​ពេល​ខ្ញុំ​ ចាក​ចេញ​ថា ​អ្នក​ត្រូវ​តែ​ទទួល​ បន្ទុក​ ​អ្នក​​ត្រូវ​តែ​ថែ​រក្សា​គ្រួសារ​​ ហើយគា ​ ត់នៅ ​ ត ​ ធ្វ ែ​ ដ ​ើ ច ូ ្នោះរហូ ​​​ ត​ ដល់ស ​ ព្វថ ​ ន ​្ងៃ េះ។ ​​ គាត់ ​​ បា ​ ន​យក​ យើងទៅ ​ ព ​ធ ិ ជប់ ​​ី ល ​ ៀង​​​នៅ Cabo San Lucas សម្រាបខួ ​​​់ បក ​ណ ំ ត ើ ​ ទី​៤០​​​របស់​គាត់​។ ​គាត់​មាន​​ចិត្ត​ សប្បរុ ស​ណាស់ជា ​ ម ​យ ួ ន ​ង ឹ ជ ​យ ័ ​ ជម្នះរ​បស់គាត់​»។ Josh ឥឡូវ​នេះ​ មាន​កូន​ស្រី​ ចំនួន ៧​នាក់​។

Josh បាន​​ឲ្យ​តម្លៃ និង​កោត​ សរសើរចំ ​​ ពោះ​ការ​បង្រៀន​របស់​ វិហារ LDS និង​វិន័យ​​របស់កង​ ទ័ព​ម៉ារីនអាមេរិក​ ​​ថា​ជា​អ្វី​ដែល​ បាន​រួម​ចំណែក​ឲ្យ​​គ្រួសារ​របស់​ គាត់​មាន​ភាព​ជោគ​ជ័យ​។ «​​អ្នក​បង្រៀន​​វិន័យ​ ​និង​​​ការ​ ស្តាប់​បង្គាប់​។ មនុស្ស​ចង់​​​មាន​ វិនយ ័ ។ ​​ អ ​ក ្ន ប ​ ង្រៀន​ពក ួ គ ​ ឲ្ េ​ យច ​ េះ​ ធ្វកា ​ើ រ​ជស ្រើ រ ​ស ើ ដោ ​ យ​ខន ្លួ ឯ ​ ង​។ ពួក​គេ​​តែង​តែ​​ទទួល​បាន​នូវ​ ជម្រើស​​មួយ​ ​ប៉ុន្តែ​មិន​មែន​តែង​ តែ​មាន​វិន័យ​នោះ​ទេ​»។ ​​​ក្រៅ​ពី​ Josh ដែល​ជា​កូន​ ប្រុស​បង​គេ​បង្អស់របស់​​លោក James និងភ ​ រិយារ​បស់លោកគឺ ​​ ​ Kandi ​ក៏​មាន​កូន​​ស្រី​មួយ​ផង​ ដែរ​ឈ្មោះ Bobbi និងកូនប ​ ្រុស​ ឈ្មោះ Cubby, Adam, Zack និង Drew អ្នក​ទាំង​អស់​នេះ​ក៏​ ទទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​​​​ចំពោះ​អាជីវកម្មផ ​ ្សេង​ៗ​។ លោក James និង​ភរិយា​ របស់​​លោក​​មាន​ចៅ​សរុប​ចំនួន ១៧​នាក់​ ​​ហើយ​ចៅ​បួន​ក្នុង​ចំណោម​នោះ ​ពួក​គេ​ទើប​តែ​បាន​​ ឃើញ​ជា​លើក​ដំបូង​​នៅ​ពេល​ ពួកគ ​ បាន​​ េ​ បញ្ចបប ​់ ស េ កកម្មនៅ​ ​​​​ ក្នង ុ ប្រទស េ កម្ពជា ុ រួចត្រ ​​ ឡប់ទៅ ​ ​ កាន់​អាមេរិកវ​ិញ។ ​បន្ទាប់​ពី​ការ​ធ្វើ​ការ​ងារ​រយៈ​ ពេលជា​ ​​​ ចន ្រើ ឆ្នាជា ​ំ អ្ន ​​ កប ​ ក ើ យ ​ ន្ត​ ហោះ​នៅក ​ង ្នុ ក ​ ង​ទព ​័ ម ​ រ៉ា ន ី អា ​ មេរិក​​ គាត់​បាន​ចូល​​​​​ទៅ​ធ្វើ​ជា​អ្នក​ បម្រុង ​និងបាន​​ចាប់​ផ្តើម​​​បើក​ យន្ត​ហោះឲ្យ​ក្រុម​ហ៊ុន​​​​អាកាស-​ ចរណ៍​Continental Airlines។​ គាត់​បាន​បើក​យន្ត​ហោះអស់​ រយៈ​ពល េ ៣០​ឆជា​ ​​ំ្នា មយ ួ ក ​ ម ុ្រ ហ ​ ន ុ៊ Continental Airlines។ ​ការ​ឆេះ​នៅ​ក្នុង​យន្ត​ហោះ​ ចម្បាង ំ ម ​យ ួ ក្ន ​​​ ង ុ ឆ្នា ​​​​ ១៩៧២​ ​​ំ បា ​ ន​ ធ្វើ​ឲយ្ គាត់​របួស​តវូ្រ ​ខង ្ន និង​ក​​ ហើយ​ស្ទើរ​តែ​​​ធ្វើ​ឲ្យ​គាត់​ស្លាប់​។​ គាត់​មាន​ការ​ឈឺ​​ចាប់​ខ្នង​ចាប់​

តាំង​ពី​ពេល​នោះមក។ ​នៅព ​ េល​ គាត់​បាន​ចាក​ចេញ​ពី​កម្ពុជា​ កាលពី​​ពីរ​បី​សប្តាហ៍​មុន ​គាត់​​ កំពុង​ធ្វើ​ការ​ពិនិត្យ​​ដើម្បី​វះ​កាត់​​ ការ​ឈឺ​​ចាប់​ខ្នង​របស់​គាត់។​ ពាក្យ​សម្តី​ពី​ប្រពន្ធ​របស់​គាត់​ នៅទីកង ្រុ Utah ប ​ ង្ហាញថា ​ ​គាត់​ កំពុងជា ​ ​សះ​ស្បើយ​​​។ ដោយ​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​បទ​ពិសោធ​របស់គា ​ ត់នៅក្ន ​​​ ុងប ​ ្រទេស​ កម្ពជា ុ ​លោ ​ ក James បា ​ ន​ថង ្លែ ​ ថា​ លោក​ស្រឡាញ់​​​កម្ពុជា​ ​និង​ មាន​អារម្មណស ​៍ ទ ុ ដ ិ ន ិ្ឋ យ ិ ម​ណាស់​​​ អំពី​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា​។ ​​ក្នុង​អំឡុង​ការ​ស្នាក់​​​នៅក្នុង​ ប្រទេស​កម្ពុជា​​ នា​​រយៈ​កាល​ ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​​ចុង​ក្រោយ​នេះ​ ​ទាំង​ លោក James រួម​​ទាំង​ប្រពន្ធ​ របស់​គាត់​ ​​ស្ថត ិ ​នៅ​កង ុ្ន ​តនា ួ ទី​​អ្នក​ ចាស់​ទុំ​នៅ​វិហារ LDS ​ទទួល​ បន្ទុក​​ទំនាក់​ទំនង​សាធារណៈ​​ ហើយពួកគាត់ទាំ ​​ ងពី ​​ រស្រ ​​​ ឡាញ់​ កម្ពុជា ​និង​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា​។​ លោក James បាន​ថ្លែង​ថា អ្នក​​ដល ែ ​បន់​សន ្រ ​ឲ ់ យ្ ​មាន​​​ការ​ប-្រ សិទព ្ធ រ​ហ ​ យ ើ ប ​ ព ្រ ត ឹ្រ ល ​្ត ្អ នោះ​នង ឹ ​ ទទួល​បាន​ការ​ប្រសិទ្ធពរ​នោះ​។ ​«​គន្លឹះ​​ចំពោះ​ការ​ទទួលបាន​ ប្រសិទ្ធពរ​នោះ​គឺ​ថា​​អ្នក​ត្រូវ​រីក-​ រាយ​នៅ​​​ក្នុង​វិថី​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​​​ការ​ ទទួលបា ​ ន​​ប្រសទ ិ ព ្ធ រ​​នោះ​ដ ​ ើម្ប​ី មាន​សុភមង្គល​ និង​សេចក្តី​ រីករាយ​ក្នុង​គ្រួសារ​»។ ​លោក​បន្តថា ​ ​ប ​ ជា ្រ ជ ​ ន​កម្ពជា ុ ​ មាន​​ចរិត​​ផ្អែម​ល្ហែម​ណាស់​ ​ជា​ មនុសស្ ល ​ ្អ និងពោ ​ រពញ េ ទៅ ​ ដោ ​ យ​ សក្តា​នុពល​។​ ​លោក​​ថ្លែងថា ​ ​៖ «​​ខ្ញុំ​ចង់ឃ ​ ើញ​ ប្រជា​ជន​​រៀន​​បន្ថែមទ ​ ៀត​ ​​ធ្វើ​ជា​ ប្តី​ល្អ​ជាង​មុន ​ប្រពន្ធ​ល្អ​ជាង​មុន​​ និង​គ្រួសារ​ល្អ​ជាង​មុន​។ ​ប្រសិន​ បើគ្រ ​​ សា ួ រ​បស ្រ រើ ជា ​ ង​មន ុ ក ​ ម្ពជា ុ ​​ នឹង​​ប្រសើរ​​​ជាង​មុន​ខ្លាំង​។ ​ខ្ញុំ​ ស្រឡាញ់ប ​ ជា ្រ ជ ​ ន​កម្ពជា ុ ហ ​ យ ើ ​ នឹង​ត្រឡប់ម ​ ក​វិញ»៕ PS

អនុពន័ ​យោ ្ធ ​ធា​តវូ្រ បានដំឡងើ ​ឋានៈ​ជា​ឧត្តម​សនេ យ ី .៍ .. តពីទំព័រ៥... អនុព័នយោ ្ធ​ ធា និង​ជា​អនុ​ព័ន្ធ​យោធា នៅ​ប-្រ ទស េ ​ហ​ល ី ្វ ​ព ី ន ី និងប ​ ទ ្រ ស េ ​ហ​ទ ៃ ី ផង​ដែរ ហើយ​ជា​ចុង​ក្រោយ​ គាត់​គឺ​ជា​មន្ត្រី​អនុព័ន្ធ​យោធា និងជា ​ ប ​ ធា ្រ ន​កម ្រុ ឆ ​ កា ​្មាំ រ​ពារ​នៅ​ ទី​ក្រុង Ulaanbaata ប្រទេស​ ម៉ុងហ្គោលី និងប ​ ន្ទាប់​មក​ក្លាយ​ ជា​មន្ត្រី​អនុ​ព័ន្ធ​យោធា នៅ​ទី​ ក្រុងប ​ ៉េកាំង។ លោក Gillette បាន​មក​ដល់​ ភ្នព ំ ញ េ កាល​ព​ីខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​ ២០០៩ ដើម្បី​បំពេញ​ការ​ងារ​ជា​ មន្ត្រី​អនុ​ព័នយោ ្ធ​ ធា​នៅ​ទីនេះ។ យោង​តាម​របាយ​ការណ៍ លោក Gillette បាន​ដរើ ត ​ ​យ ួ ង ៉ា ​ សំខាន់​នៅ​ក្នុង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​ គ្រោះម ​ ហន្តរា ​ យ​មយ ួ នៅ​បទ ្រ ស េ ​ ហៃទ ​ ី ដោយ​គាត់បា ​ ន​ជយ ួ ជម ្រោ -​

ជ្រែង​ដល់​បុគ្គ​លិក​ជន​ជាតិ​អាមេ​រិកាំង​នៅ​ទីនោះ​ឲ្យ​រួច​ផុត​ ពីគ្រោះ​មហន្ត​រាយ​នោះ ហើយ​ គាត់ក ​ត ​៏ វ្រូ បា ​ ន​គកត់ េ​ ត ​ នៅក្ន ្រា​ ង ុ ​ កិច្ច​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ជួយ​ស្រោច​ ស្រង់​ជន​រង​គ្រោះ​ដោយ​ទឹក​ ជំនន់នៅ ​ ​ទី​ក្រុង Chengdu នា​ ប្រទេស​ចិន ក៏​ដូច​ជា​ការ​ជួយ​ អភិវឌ្ឍ និងថ ​ រក្ ែ​ សាស ​ ន្តភា ​ិ ព​នៅ​ ប្រទេស​ម៉ុង​ហ្គោលី និង​កម្ម​វិធី​ សំខាន់ៗជា​ច្រើនទៀត​នៅ​ក្នុង​ ប្រទេស​កម្ពុជា។ លោក​ឧត្តមស ​ ន េ យ ី ៍ Gillette ត្រវូ បា ​ ន​គទទួ េ​ ល​ស្គាលជា ​់ ទ ​ ទៅ ូ ​ ថា ជា​បុគ្គលិក​​គំរូ​នៃ​សហ​ជីវិន​ របស់អ ​ តីត ​ មិតរ​្ត ម ួ សា ​ លា​យោធា West Point ដែល​ជា​ទី​កន្លែង​ បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ផ្នែក​យោធា​ របស់ លោក ហ៊ន ុ ម៉ាណត ែ កូន​

ប្រស ុ រ​បស់លោ ​ ក​នាយក​រដ្ឋម ​ ន្ត្រី ហ៊ុន សែន។ «ជា​ការ​ពិត​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​សហ​រដ្ឋ​អា​មរិេ​ក គឺជា ​ ​មិត្ត​ដ៏​ ល្អន ​ង ឹ ​គ្នា នៅ​កង ្នុ ក ​ច ិ ស ​្ច ហ​បត ្រ -ិ ​ បត្តិ​ការ​ដោយ​ភាព​ទទួល​ខុស​ ត្រូវ​ខ្ពស់ នោះ​ហើយ​គឺ​ជា​មិត្ត-​ ភាព​ដ៏​ជ្រាល​ជ្រៅ ដែល​ឆ្លុះ​​ បញ្ចាំង​ដល់​ការ​ធ្វើ​ទំនាក់​ទំនង​ ជា​ភាតរ​ភាព​រវាង​ឧត្តម​សេនីយ៍ Gillette ជា​មួយ​អ្នក​ដទៃៗ​ ទៀត»។ នេះ​បើ​តាម​ប្រសាសន៍​ របស់​លោក​ឯក​អគ្គ​រដ្ឋទ ​ ូត William Todd។ លោក Gillette និងភ​រិយា​ របស់គា ​ ត់គអ ​ឺ ក ្ន ស ​ ី្រ Ingrid ដល ែ ​ មាន​បត ុ ២​នាក់ ្រ​ នឹង​ចាក​ចញ េ ​ពី​ រាជធានីភព ំ ្ន ញ េ ទៅ​ទ​ក ី ង ុ ្រ ​បកាំ េ​៉ ង នៅ​ថ្ងៃ​អា​ទិត្យ​នេះ៕ MN


ថ្ងទ ៃ ី ៤ កក្កដា

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៤ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ www.postkhmer.com

Microsoft នៅ​កម្ពជា ុ ព្យា​យាម​ផស្ ព្វផសា្ យ​កម្មវធិ ​បី ក​បភាសាខ្ម ្រែ​ រែ Stuart Alan Becker

កា

រិយា​ល័យ​​ក្រុម​ហ៊ុន Microsoft នៅ​កម្ពជា ុ ​ កំពុងជ ​ ំរុញ​ឲ្យមា ​ ន​ការ​ បង្កើត​នូវ​កម្ម​វិធីថ្មីមួយ​ឈ្មោះ «Translator Hub»​ ដើម្បី​ឲ្យ​ អ្នកប ​ ង្កត ើ ក ​ ម្មវ​ធ ិ ស ​ី ហ ូ វ ​្វ រែ ​(Software) និងអ ​ ្នក​ផ្សេងទ ​ ៀត​អាច​ មាន​ការ​ចូល​ប្រើ​កម្ម​វិធី​បក​ប្រែ​ ភាសា​អន​ឡាញ​ដោយ​សេរី​និង​ កាន់ត ​ លឿន​ ែ​ រវាង​ភាសា​ខរ្មែ ​ទៅ នឹង​ភាសា​ផ្សេងៗ​ទៀតនៅលើ ពិភពអុីនធឺណិត។ ​​ អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ប្រចាំ​ប្រទេស កម្ពុជា ​លោក Pily Wong ជា​ ប្រធាន​តំណាង​កម្ម​វិធី​ Microsoft បាន​ថ្លែង​​ថា កម្ម​វិធី ​ Microsoft កំពុង​ផ្ដល់​កុំព្យូ​ទ័រ​មេ​ (servers) និងទ ​ហ ំ ធ ​ំ ំ (bandwidth) ដើមប្ ប ​ី ត ្រ ប ​ិ ត្តកា ​ិ រ​បព ្រ ន ័ ​្ធ នេះ​ ប៉ុន្តែ​តម្រូវ​ឲ្យ​សាកល​វិទ្យា-​ ល័យ និង​និស្សិត​ ចូល​រួម​តាម​ ដាន​​គ្របព ​់ ល េ វ ​ លា េ ដ ​ ម ើ ប្ ប ​ី ញ្ជាក​​់ ថា ប ​ ត ្រ ប ​ិ ត្តកា ​ិ រ​នេះមាន​លក្ខណៈ​ ត្រឹម​ត្រូវ​​ដូច​ដែល​វា​អាច​ធ្វើ​ទៅ​

បាន​​ឬ​ទេ។​ លោក Wong បាន​លើក​ ឡើងថា ​ ៖ «​យង ើ មា ​ ន​កម្មវធ ិ ម ​ី យ ួ ​ ហៅ​ថាក ​ ម្ម​វិធី​Microsoft Student Partner ហើយយ ​ ង ើ ផ ​ល ្ដ ​់ សិទ្ធិ​ដល់​និស្សិត​ដោយ​ផ្ដល់​ឲ្យ​ ពួកគេ​នូវកា ​ រ​បណ្ដះុ ប ​ ណ្ដាលតា ​ ម​ អុីន​ធឺណិត​និងកា ​ រ​បង្កើតក ​ ម្ម​វិធី​ សូហ្វ​វែរ​ដោយ​សេរី​។ ឥឡូវ​នេះ​ យើង​បាន​បញ្ចប់​គម្រោង​កម្ម​វិធី​ Microsoft Translator Hub ដើម្បី​ជួយ​កម្ពុជា​ឲ្យ​រក្សា​បាន​នូវ​ ភាព​ងាយ​សល ួ្រ ​ន​ភា ៃ សា​របស់​ ខ្លន ួ នៅ​តាមអនឡាញ​»។ លោក Wong បាន​និយាយ​ ថា គម្រោងន ​ េះគ ​ ង ្រោ ន ​ង ឹ ប ​ ញ្ចប​់ នៅ​ពាក់​កណ្ដាលឆ ​ ្នាំ​ក្រោយ​និង​ កំពុង​ស្វែង​រក​ក្រុម​ដៃ​គូ​រួម​ទាំង​ ស្ថាបន ័ រ​ដ្ឋាភ ​ បា ិ ល​និងសា ​ កល-​ វិទ្យា​ល័យ​មួ​យ​ចំនួន​ទៀត​​ដើម្បី​ ចូល​រួម​ផង​ដែរ​។​ លោក Wong បាន​លើក​ ឡើង​ថា៖«​យើង​ចង់​ឲ្យ​សាកល​ វិទ្យា​ល័យ​ផ្ដល់​ពេល​វេលា​មួយ​ ចំនួន​ដល់ក្រុម​​និស្សិត​ដើម្បី​ធ្វើ​ ការ​បញ្ចូល​ទិន្ន​ន័យ​ហើយយ ​ ើង

អា​មេ​រិកាំងដើម​កំណើត​ស្រី​លង្កា កំពុង​ព្យា​យាម​លើក​កម្ពស់​​វិស័យ.​.. តពីទព ំ រ័ ៨...សហ​គន ិ្រ ​កម្ពជា ុ ​​ ឲយ្ ​ចេះ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​សង្គម​ ខណៈ​ពួកគេ​រក​ប្រាក់​ចំណូល​ ដោយ​ផល ្ដ ស ​់ វា េ មា ​ ន​បយោ ្រ ជន៍​ ផ្នក ែ ​​សង្គម​ដល់​សហ​គមន៍ន ​ ះេ »​។​​ កិច្ច​ប្រឹង​ប្រែង​ចុង​ក្រោយ​ បំផត ុ រ​បស់លោ ​ ក​បណ្ឌត ិ ​Hulugalle គឺ​ជា​ការ​សិក្សា​ដ៏​សំខាន់​ មួយ​លើ​វិស័យ​អប់រំ​ឯក​ជន​នៅ​ កម្ពជា ុ ​។ នៅ​ដម ើ ​សប្ដាហន ៍ ះេ ​មាន​ មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​​មក​ពី​សាកល​ វិទ្យា​ល័យ​ Texas ដែល​កំពុង​ ចូល​រួម​នឹង​លោក​ដើម្បី​ធ្វើការ​ ទៅ​លកា ើ​ រ​សិក្សា​នេះ​។ លោក​បាន​បន្ថែម​ថា៖ «​យើង​ សូម​ទទួល​នូវ​គំនិត​បង្ហាញ​ពី​ របៀប​ដែល​ទីផ្សារ​អប់រំ​ឯក​ជន​ កំពុង​តែ​មាន​ការ​វិវត្តនៅ​កម្ពុជា​ និង​របៀប​ដែល​ទីផ្សារ​នេះ​ពាក់-​ ព័ន​​នឹ ្ធ ង​ត​មវូ្រ កា ​ រ​សង្គម​ និង​សដ េ ​-្ឋ កិចដ ​្ច ល ែ ​មាន​នៅ​កម្ពជា ុ ​និងអនុ-​ វត្ត​​​អនុ​សា​ស​ន​ខ ៍ ះ្ល ៗ​​​ទៅ​ល​​​តំ ើ បន់ មួយ​ចំនួន​​ដែល​អាច​មានប្រយោជន៍​ដល់​កិច្ច​សហការ​ជា អន្តរ​​ជាតិ​នៅព ​ េល​ខាង​មុខ​»។​ «ទន្ទម ឹ ន ​ង ឹ ព ​ ល េ នោ ​ ះ​ដរែ ​យើង​ កំពង ុ ធ ​ កា ​្វើ រ​បង្កត ើ គ ​ន ំ ត ិ អ ​ ប់រថ ​ំ ៗ ្មី ​ ដែល​សំដៅ​ជាចម្បង​ចំពោះ​ទី ជន​បទ​ក្រី​ក្រ»។ ដោយ​កើតនៅ ​ ​​Huntington ក្រុង​ញូវ​យ៉កក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៧៨​ លោក Hulugalle អាយុ៣ ​ ៥​ឆ​្នាំ គឺជា ​ ក ​ន ូ ក ​ ណ្ដាលរ​បស់វ ​ជ េ ប ​្ជ ណ្ឌត ិ ​ ពីរ​នាក់​មាន​ស្រុក​កំណើត​នៅ​ ប្រទេស​ស្រីលង្កា​។ លោក​បាន​ ចម្រន ើ វ​យ ័ នៅ ​ ក ​ង ្នុ ទ ​ក ី ង ្រុ ឡា ​ ស-​

វេហ្គាស រ​ដ្ឋ​នេវ៉ាដា​។ ជីតារបស់ ​​ លោ ​ ក​គលោ ​ឺ ក H.A.J Hulugalle ដែល​ជា​អ្នក​កាសែត ដ៏​ល្បឈ ី​ ្មោះ​ម្នាក់​ មន្ត្រី​រដ្ឋ​ ការ​ អ្នក​ការទូត ​និង​អ្នក​និពន្ធ។​ លោក​បាន​​ធ្វើ​ជា​ការី​និពន្ធ​នៅ​ កាសែត​Ceylon Daily News និង​ជា​ឯក​អគ្គ​រដ្ឋ​ទូត​ដំបូង​របស់​ ស្រីលង្កា ​ប្រចាំ​ប្រទេស​អុីតាលី​ និងក ​ ក ិ ្រ ។ ​ ឪពុកបង្ក ​​ ត ើ រ​បស់លោ ​ ក​ គឺ​លោកវេជ្ជ​បណ្ឌិត​ Chitha Ranjan Hulugalle បាន​ ចំណាយ​ពល េ ជា ​ ច ​ ន ើ្រ ឆ ​ ច ​ំ្នា ម្រន ើ ​ វ័យ​ធំ​ធាត់​​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​រ៉ូម​ និង​ បាន​ងាក​ទៅកា ​ ន់សា ​ សនា​កាតូលិក​ខណៈ​លោក H.A.J. Hulugalle បាន​ធ្វើ​ជា​ឯកអគ្គ​រដ្ឋ​ ទូត​ស្រីលង្កា​ប្រចាំ​នៅ​ទីក្រុង​រ៉ូម​ និង​ក្រុង​​​អាថែន។​​ ទោះ​ជា​យ៉ាងណា ​ ក្ដី ​នៅព ​ េល​ បន្ទាប់​ពី​លោក​បាន​ផ្ទេរ​ទៅ​ សិក្សា​នៅ​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ Jesuit Georgetown University ហ្នឹង​ហើយដ ​ ែលលោ ​ ក Hulugalle បាន​ផ្លាស់​ប្ដូរ​គំនិត​ របស់​លោក​ដោយ​សារ​តែ​បរិ​ យាកាស​ដរ​៏ ភ ំ ប ើ ចំពោះ​អន្តរជា ​ តិ​ និយម​នៅ​​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ Georgetown នេះ។​​ លោក​បាន​លក ើ ឡ ​ ង ើ ថា ​ ៖ «​ខ​្ញុំ មាន​សណា ំ ង​ណាស់ដោ ​ យ​បាន​ ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ចំណោម​អ្នក​ដែល មាន​បញ្ញា​និងមាន​​ការ​អប់រខ ​ំ ង ្ព -់ ខ្ពស​។ ់ មហិចតា ្ឆ ​ចង ុ ​កយ ្រោ ​របស់​ ខ្ញុំ​គឺត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ល្អៗ​នៅ​ក្នុងពិភព​ លោក​នេះ​​»៕​PN

ក៏​​ចង់​ឲយ្ ​ស្ថាបន ័ ​រដ្ឋា​ភបា ិ ល​ធ​កា ើ្វ រ​ ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​នូវ​ការ​បក​ប្រែ​ ហើយក ​ ម្ម​វធ ិ ​ី Microsoft នេះ​នង ឹ ​ ផ្ដល់ឲ្យ​នូវ​ការ​គ្រប់​គ្រង​គម្រោង​ និង​បច្ចេកវ​ិទ្យា​​សម្រាបរៀប​ ់​​ ចក ំ​ ុំ-​ ព្យទ ូ រ័ ម ​ េ និងកា ​ រ​ភ្ជាបទ ​់ នា ំ ក់ទ ​ន ំ ង​​ ទាំង​អស់»។ «នេះ​គឺ​ដើម្បី​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ ទោះ​ជា​ដើម្បី​កម្ម​វិធី​ Microsoft ក៏​ដោយ​​ ក៏ប ​ ញ្ហា​នេះ​មិន​មែន​ជា​ ការ​បណ្ដាក់​​ទុន​ធ្វើពាណិជ្ជ​កម្ម រួមគ ​ នោ ​្នា ះ​ឡយ ើ ។ ​ បន្ទាបព ​់ មា ​ី ន​ ឧបករណ៍រ​ួចហ ​ ើយ​ វា​មាន​សេរី-​ ភាព​ក្នុងការប្រើប្រាស់សម្រាប់​ សហ​គមន៍នេ ​​ ះ​ទាំង​មូល»។​​​ ការ​អនុ​វត្ត​នេះ​រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ ក្រុម​អ្នក​រៀប​ចំ​កម្ម​វិធី​ដែល​ត្រូវ​ ការ​ការ​បក​ប្រែ​ និង​អាច​ប្រើ​​ ទិន្នន័យ​ពី​មជ្ឈ​មណ្ឌ​ល​តែ​មួយ​​ ដើម្បី​ដាក់​រួម​គ្នា​នូវ​ម៉ាស៊ីន​បក​ ប្រែនេះ​។ គេ​អាច​ចូល​ទៅ​គេហ​ ទំពរ័ ​hub.microsofttranslator.com។ លោក Wong បាន​លើក​ ឡើង​ថា៖ «​យើង​កំពុងធ្វើ​បញ្ហា​ នេះ​ដើម្បី​សហ​គមន៍»​ ។

«ជា​ឧទាហរណ៍​ បើ​អក ្ន ​ណា​​ ម្នាកចង់ ​​់ ក ​ សាងខ្លន ួ ជា ​ អ ​ក ្ន ប ​ ក​ប្រែ​ ដើម្បី​បក​ប្រែ​ឯក​សារ​ទាំង​អស់​ នៅ​សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម ពួកគេ​ នឹងមា ​ ន​ការ​បក​បប្រ​ ្រែ​​ កប​ដោយ​​ គុណ​ភាព​ល្អ​ចេញ​ពី​ទិស​ដៅ​ ណា​មួយ​»។ ក្រុម​​​ហ៊ុន Microsoft ចង់​ឲ្យ​ សាកល​វទ ិ យា ្ ល ​ យ ័ និងរ​ដ្ឋាភ ​ បា ិ ល​ ចូល​រួម​ផ្តល់​សេវា​កម្ម​ដ៏ទំនើប និងងាយស្រល ួ របៀប​នះេ ​សមប ្រា ់​ ជន​កម្ពុជា​ទូទៅ។ ​​ «នោះ​ហើយ​គឺ​ជា​អ្វី ដែល​ យើងបា ​ ន​ដាក់ប ​ ក ្រា ច ​់ ល ូ ទៅ ​ ក ​ង ្នុ ​ ការ​វិនិ​យោគ​នេះ។ ក្រុមហ៊ុន Microsoft បាន​ផ្តលជ ់​ ូន​នូវ​ប្រព័ន្ធ​កុំព្យូ​ទ័រ​មេ បំពាក់​ដោយ​កម្ម​ វិធី និង​គម្រោងជា ​ ​ចន ើ្រ ​សមប ្រា ់​ ការ​គប ្រ ​គ ់ ង ្រ »។ លោក Wong បាន​បន្ត​ថា ក្រម ុ ហ ​ ន ៊ុ Microfsoft បាន​ប្តេជ​្ញា ចិត្ត​ខ្ពស់​ក្នុងការ​បង្កើត​ឲ្យ​បាន​ មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាបកា ់​ រ​បក​ប្រែ​ ភាសាមួយ​ដែល​មាន​គុណ​ភាព​ ខ្ពស់​អាច​ទទួល​យក​បាន​ព​អ ី ក ្ន ​ បើ ្រ ​បស ្រា ​គ ់ ប ្រ ៗ ់ គ្នា។

លោក Pily Wong និងលោក Piseth Chhourm បង្ហាញពីរប ូ រាងរបស់កម្មវធ ិ ប ី កប្រែនៅក្នង ុ Microsoft។ រូបថត Stuart លោក​ជឿ​ជាក់ថា ​ មជ្ឈម ​ ណ្ឌល​ ជា​រៀង​រាល់​នាទី ដោយ​សារ​ បក​បភាសា​ ្រែ​ អនឡា​ញន ​ េះ នឹង​ គុណភាព​ខ្ពស់​នៃ​ការ​បក​ប្រែ​ មាន​អក ្ន ប ​ ប ​្រើ ស ្រា រា ​់ ប់លា ​ ន​នាក់​ របស់​ខ្លួន៕ PN


ថ្ងទ ៃ ី ៤ កក្កដា

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៤ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ www.postkhmer.com

អា​មេ​រិកាំងដើម​កំណើត​ស្រី​លង្កា កំពុងព​ ្យា​យាម​លើក​កម្ពស់​វិស័យ​អប់រំ​នៅក​ ម្ពជា ុ Stuart Alan Becker

រូប

សំណាក​​តាទួត​របស់​​​ លោក Ruwan Hulu-​ galle គឺលោ ​ ក​Charles Henry de Soysa (១៨៣៦-១៨៩០) ដែល​គេ​ ស្គាលថា ​់ ជា ​ អ ​ក ្ន ចិតធ ​្ត ម៌ប ​ផ ំ ត ុ នៅ ​ ​ ក្នុង​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​របស់​ប្រទេស​ ស្រី​លង្កា​នោះ​ត្រូវ​បាន​ដាក់​តាំង​ នៅ​ក្នុងក ​ ណ្ដាល​ទីក្រុង​កូឡុំ​បូ​។​ បច្ចប ុ ប្ ន្ន​នះេ ​នៅ​កង ុ្ន រាជ​ធានី​ភ-ំ្ន ពេញ​ ចៅ​ទួត​របស់​លោក Sir Charles គឺលោ ​ ក​បណ្ឌិត​ Ruwan Hulugalle ជា​និស្សិត​

បញ្ចបកា ​់ រ​សក ិ សា ្ នៅ ​ ​សាកល​វទ ិ យា ្ -​ ល័យ​ Georgetown University នៅ​អាមេរិក​ដែល​​បាន​ ចំណាយ​ពេល​ភ្ជាប់​ទំនាក់​ទំនង​ ជាមួយយ ​ វុ ជ ​ ន​​កម្ពជា ុ ន ​ង ិ ​សាកល-​ វិទយា ្ ​លយ ័ ​មយ ួ ចំនន ួ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក​។​​​ លោក Hulugalle បាន​ថ្លែង​ នៅ​ក្នុង​បទ​សម្ភាស​មួយ​កាល​ពី​ សប្ដាហម ​៍ ន ុ ថា ​ ៖ «​បទ ្រ ស េ ក ​ ម្ពជា ុ ​ គឺ​ជា​ប្រទេស​ទន់​ខ្សោយ​​មួយ​ ហើយ​​វិស័យ​អប់​រំ​គឺ​តម្រូវ​ការ​ធំ​ មួយនា ​ ពេលស ​ ព្វថ ​ នេ ្ងៃ​​ ះ។ ​ យើង​​ កំពុង​គិត​រក​ផ្លូវ​មួយ​ចំនួន​ដែល​​ យើងអា ​ ច​លក ើ ក ​ ម្ពស​់ វិសយ ័ អប់ ​​ ​

​​​លោក Ruwan Hulugalle (រូបទី៣ពីឆង េ្វ )។ រូបថត.សហការី

រំ​​នៅ​ទីនេះ​បាន​»។ តាម​រយៈ​កម ្រុ ហ ​ ន ៊ុ ធ ​ អា ​្វើ ជីវក ​ ម្ម​​ និង​​ប្រឹក្សា​យោ​បល់​ផ្លូវ​ច្បាប់​​ បង្កត ើ ឡ ​ ង ើ ​កង ុ្ន ​ឆ២ ​ំ្នា ០១២ ​ដល ែ ​ ហៅ​ថា​ជាក ​​ ម ុ ្រ ​ហន ុ ៊ Ruwan Hulugalle & Company និង​មាន​ ជំនាញ​ខាង​ការ​ធ្វើ​ពាណិជ្ជ​កម្ម ​ ការ​វន ិ យោ ិ គន ​ង ិ អ ​ ប់រន ​ំ េះ លោ ​ ក Hulugalle និងក ​ ម ុ្រ រ​បស់​លោក​ បាន​ធ​កា ើ្វ រ​បង្កត ើ ​ផល ្ដ ​ម ់ ល ូ និធិ​ និង​រៀប​ចំ​ការតាំង​ពិព័រណ៍​អប់រំ​ អាមេរិក​ជា​លើក​ដំបូង​មិន​ធ្លាប់​ មាន​ពី​មុន​មក​នៅ​ក្នុង​ប្រវិត្តិ-​ សាស្ត្រ​កម្ពុជា។ ​​ លោក​បាន​បន្ថែមថា ​ ៖ «​ព្រឹត្តិ-​ ការណ៍ន ​ េះបា ​ ន​បព ្រ ឹ្រត្តទៅ ​ នៅ ​ ឯ ​​ ទីកង ្រុ រ​ណប​កោះពេជ្រ​និងបា ​ ន​ ទាក់​ទាញ​ស្ថាប័ន​អាមេរិក​ជាង​ ២០​ស្ថាប័ន​ និង​ពល​រដ្ឋ​កម្ពុជា​ រាប់​ពាន់​នាក់​មកចូលរួមទៀត​ ផង​។ យើង​ក៏មាន​អ្នក​ស្ម័គ្រ​​ចិត្ត​ មក​ព​អ ី ង្គការ​មល ូ ​នធ ិ ​ក ិ មា ុ រ​កម្ពជា ុ ​ មួយ​ចំនួន​ផង​ដែរ​ ដោយ​ពួកគេ​ បាន​ធ្វើ​ការ​ងារ​ជា​ច្រើន​ហើយ​ខ្ញុំ​ សប្បាយ​ចិត្ត​ណាស់​ដែល​បាន​ ធ្វើ​ការ​ជា​មួយ​ក្រុម​អ្នក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ ទាំងនោះ»។ លោក Hulugalle បាន​ថ្លែង​

រូប​សណា ំ ក​​តាទូត​របស់​​​លោក Ruwan Hulugalle គឺលោ ​ ក​Charles Henry de Soysa ។ ថា កម្ម​វិធី​តាំង​ពិព័រណ៍អប់​រំ​អាមេរិក-កម្ពុជា​នោះ​បាន​និង​កំពុង​ កសាង​ស្ពាន​រវាង​គ្រឹះស្ថាន​អប់រំ​ អាមេរក ិ ​ និង​នស ិ ស្ ត ិ ​ នៃគះឹ្រ ស្ថាន​ អប់រំ​កម្ពុជា។ លោក​បាន​លើក​ ឡើងថា ​ លោក​កព ំ ង ុ ស ​ ម្លង ឹ ឆ្ពោះ​ ទៅ​​ធ្វក ​ើ ច ិ កា ​្ច រ​បន្ថម ែ ទ ​ ៀត​នៅក្នង ុ ​ វិស័យ​អប់រំនេះ។ ​ លោក​បាន​​បញ្ជាក់​ថា៖ «​ក្ដី​​ សង្ឃម ឹ យ ​ ង ើ គ ​ ថា ​ឺ ខណៈ​ពល េ វេលា​

បន្តទៅ ​ ម ​ខ ុ ​គ្រះឹ ស្ថានអា ​ មេរក ិ ម ​យ ួ ​ ចំនួន​នឹង​កសាង​​ភាព​ជា​ដៃគូ​ជា​ មួយ​គ្រឹះស្ថានកម្ពុជា​ និងប ​ ង្កើន​ សមត្ថ​ភាព​ជា​មួយ​គ្រឹះស្ថាន​នៅ​ ទី​នេះ»។​​ លោកបាន​អះ​អាង​ថា៖ «​ខ្ញុំ​ កំពង ុ ស ​ ម្លង ឹ ម ​ ល ើ កា ​ រ​បង្កត ើ គ ​ ្រឹះស្ថាន​ថ្មី​មួយ​ដែល​មាន​តម្លៃដល់​ សង្គម​ ដូច​ជា ​គ្រឹះស្ថាន​សហគ្រាស​សង្ម គ ​»។​

សហ​ការី​​ចាស់ម្នាក់​​មក​ពី​ កន្លែង​ដែល​គាត់​កំពុង​សិក្សា​ ច្បាប់​​នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ East-West Center ក្នុង​រដ្ឋ​ ហាវ៉ៃ​កំពុង​ជួយ​លោក Hulugalle ឲ្យ​បង្កត ើ ន ​ វូ ​គះឹ ្រ ស្ថាន​សហ-​ គ្រាស​សង្គម​នៅ​កម្ពុជា​។ លោក Hulugalle ​បាន​និយាយ​ថា៖ «​យើង​​ចង់​បណ្ដុះ-​ បណ្ដាល​...តទៅទំព័រ ៧

Profile for Post Media

130704-4 July_Khmer  

The Phnom Penh Post

130704-4 July_Khmer  

The Phnom Penh Post

Profile for thepppost
Advertisement