Page 1

www.postkhmer.com

ថ្ងៃ្ងអង្គារ ទី២ ខ ​ ែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣

លខ េ ៩៦៧/តម្ល​ៃ ១០០០​​​រៀល

យីងឡាក់ ​កាន់​ តំណង ែ រ​ដ្ឋមន្ត​ី្រ ការពារ​​ជាតិ​ថៃ ក្រង ុ បា ​ ងក​កៈ នាយក​រដ្ឋម ​ ន្តថ ​្រី ​ៃ លោកស្រ​ី យីងឡា ​ ក់​ស៊ណា ី វ៉ាត្រា បាន​ក្លាយ​ជា​ស្ត្រី​ទីមួយ​ដែល​ដឹក​ នាំ​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ​របស់​ព្រះ-​ រាជាណា​ចក្រ​នេះ​ នៅ​ក្នុង​ការរុះ​រើ​ គណៈ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​មួយ ដែល​បាន​ផ្ដល់​ ឲ្យ​លោក​ស្រី​នូវ​ឥទ្ធិ​ពលកាន់តែ ច្រើនលើ​កង​ទ័ព​ដ៏​មាន​អំណាច​ ដែលបា ​ ន​បណ្តញ េ ប ​ ង​បស ុ្រ លោ ​ ក​ ស្រី បន្ទាប់​ពី​លោកស្រី​នាយក​រដ្ឋ​ មន្ត្រី​ និង​ក្រុម​គណៈ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ទើ​ប​ តែង​តាំង​១៨​រូប​ទៀត បានស្បថ​ ចូល​កាន់​តំណែង​នៅ​ចំពោះ​ព្រះ-​ ភក្ត្រ​ព្រះ​មហា​ក្សត្រភូមិ​បុល​អា​ ឌុលយ ​ ដ ៉ា ត េ កា ​ ល​ពថ ី អា ្ងៃ ទិតយ្ ន ​ង ិ ​ ចូល​បំពេញតួ​នាទី​ខ្លួន​ជា​ផ្លូវ​ការ​ ចាប់​ពី​ពេល​នេះទៅ​។​ ក្នង ុ ឋានៈ​ជារ​ដ្ឋម ​ ន្តកា ​្រី រ​ពារ​ជាតិ​ លោកស្រី យីង​ឡាក់ ​បាន​ទទួល​ អាសនៈ​មួយ​នៅ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ការ-​ ពារ​ជាតិ​របស់​ថៃ ​ដែល​តែង​តាំង​ សមត្ថកច ិ ​ប ្ច ​ហ ើ្រ ង ិ សា ្ ​​លើ​ស​អ ី្រ្ត ក ្ន ភូមប ិ ង ឹ កក់នង ិ ​បរុ ​ក ី ឡា ី ​ មន្តយោ ​្រី ធា​ក ​ព ំ ល ូ នៅ ​ ក ​ង ្នុ ប ​ ទ ្រ ស េ ​ ដែល​យោធាធ្លាប​បា ់ ន​ធ​រើ្វ ដ្ឋ​បហា ្រ រ​ ស្ត្រី​ម្នាក់​នេះ​រង​នូវ​ការ​ច្របាច់​កសើ្ទរ​ស្លាប់ពី​កង​កម្លាំង​សមត្ថ​កិច្ច​កាលពីថ្ងៃ​ម្សិល​មិញ​នៅ​ពេល​ដែល​គាត់​និង​សកម្ម​ជន​ដី​ធ្លី​មក​ពី​សហគមន៍​បឹង​កក់​និង​បុរី​កី​ឡា​ប្រមាណ​ជាង​ ជា​ច្រើន​ ហើយថ្មីៗ​នេះ​បំផុត​បាន​ ១០០​នាក់​ផស្ ង េ ​ទៀត​បាន​ប្រ​មូល​ផ្តុំ​គ្នាតវ៉ា​នៅ​លើ​ទ្រូង​ផ្លូវ​ព្រះ​មុនីវង្ស​មុខសា ​ លា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ដើ​ម្បី​ទាម​ទារ​ឲ្យ​មាន​ការ​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហាដី​ធ្លី...(ព័តមា ៌ ន​ពស ិ រ្ដា ​ទំពរ័ ២)។ ជីវ័ន ផ្ដល ួ ​រល ំ ​ប ំ ង​បស ុ្រ ​លោក​សី្រ លោក​ ថាក់​ស៊ីន​ស៊ីណា​វ៉ាត្រា ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​ ២០០៦​។ ...តទៅទំព័រ​១៧

ពលករ​​ខ្មរែ កន្លះលាននាក់​នៅថ ​ ៃ​ ឃុត សុភចរិយា និង Shane Worrell

នាយក​រដ្ឋ​មន្តថ ​ី្រ ​ៃ លោកស្រ​ី យីង​ ឡាក់ ស​ណា ី ៊ វ៉ាត។ ្រា រូបថត Reuters

គ្មាន​ឱកាស​នង ឹ ​ចល ូ ​រម ួ ​បោះ​ឆត ្នោ ​ទ​េ

ប៉ោយ​ប៉ែត ៈ ​ពល​ករ​ចំណាក​ស្រុក​មួយ​ ិ យ្ ព ​ ដ ​្រំ ន ែ ច ​ល ូ ទៅ ​ ក ​ង ្នុ ប ​ ទ ្រ ស េ ថ ​ ​ៃ ដើមប្ ​ី ក្រម ុ ដែលមា ​ ន​ទក ឹ ម ​ខ ុ ភ ​យ ័ អ ​ រ​​បាន​អង្គយ ុ ​ ពិនត នៅ​​សន ួ ​ខាង​ក​កា ្រៅ ស៊ណ ី ក ូ ង ុ្ន ​កង ុ្រ ​បយ ៉ោ ​-​ ការ​ងារ​ល្អ​ប្រសើរ​។ ប៉ែត កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន ដោយ​រង់​ចាំ​ ​ការ​ចាក​ចេញ​របស់​ពល​ករ​ចំណាក​ បំពេញ​សំណុំ​បែប​បទ​​ឆ្លង​កាត់​ច្រក​ត្រួត​ ស្រុក​ដើម្បី​ការ​ងារ​នៅ​រោង​ចក្រ នៅ​ការ-​

ដ្ឋាន​សំណង់ និង​នៅ​ផ្ទះ​បាយ​ក្នុង​ប្រទេស​ ថៃ​នេះ ​គឺ​មាន​ន័យ​ថា ពួកគេ​នឹង​ខក​​ខាន​ តាម​ដាន​យុទ្ធនា​ការ​ឃោស​នា​បោះ​ឆ្នោត​ រយៈ​ពល េ ១​ខែ ដល ែ បា ​ ន​ចាប់ផម ្តើ ​កាល​

ពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ សប្តាហ៍​មុន ហើយ​រឹត​តែ​ សំខាន់ជា ​ ង​នេះទ ​ ៀត វា​កមា ​៏ ន​នយ ័ ថា ពួក​ គេ​នង ឹ ​បាត់​បង់​ឱកាស​បោះ​ឆត ្នោ ​ផង​ដរែ ​។ ​លោក លឹម អានគីវុធ អាយុ៣៨ឆ្នាំ បាន​ថង ្លែ ថា ​ ៖«​ខច ​្ញុំ ង់វ​ល ិ ម ​ ក​វញ ិ ​ដើមប្ បោ ​ី ះ​ ឆ្នោត»​ ។ លោ ​ ក​បន្ថម ែ ថា ​ ​លោក​នង ឹ «​ បោ ​ ះ-​ ឆ្នោត​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្មី​»...តទៅ​ទំព័រ ៥

ព័ត៌មានជាតិ

អន្តរជាតិ

ជីវិតកម្សាន្ត

ប៉ល ូ ស ិ ថា ​ ឈូក​ បណ្ឌត ិ ​ កំពង ុ ​លាក់​ខន ួ្ល ​នៅ​ខត េ ្ត​ មណ្ឌល​គរិ .​ី ..ទំព័រ ៩

វិនិយោគ​ $៤​លាន​ សាង​សង់​ឃ្លាំង​ស្ដុក​ នៅ​ប៉ៃ​លិន.​..ទំព័រ ១២

តារ​ាសម្ដែងនា ​ ង​ សាន​ សុម៉ាលី​ ផ្ទុះជ ​ ម្លោះ​ជា​ មួ​យ​បុរស​ម្នាក់...ទំពរ័ ២១


NATIONAL www.postkhmer.com

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃអង្គារ ទី២ ែខកក្កដា​ឆ្នាំ២០១៣

B½t’manCati

អ្នកប ​ង ឹ ក ​ ក់ប ​ រុ ក ​ី ឡា ី រ​ង​ការ​វាយ​ដជា ​ំ ថ ​ទ ី្ម ៀត​ ឃុត សុភចរិយា ភ្នំ​ពេញ​ៈ សកម្ម​ជន​ដីធ្លី​មកពី​ សហគ​មន៍​បឹងកក់​ និង​បុរីកីឡា​ ប្រមាណ​ជាង ១០០​នាក់ កាល​ ពី​ព្រឹក​ម្សិល​មិញ បាន​ប្រមូល​ផ្ដុំ​ គ្នា​តវ៉ា​នៅលើ​ទ្រូង​ផ្លូវព ​ ្រះ​មុនីវង្ស មុខសា ​ លា ​ រា ​ ជ​ធានីដម ើ ប្ ទា ​ី ម​ទារ​ ឲ្យ​អាជ្ញា​ធរ​ពន្លឿន​នីតិវិធី​​ដោះ-​ ស្រាយ​​​ជម្លោះ​ដីធ្លី​ដ៏រ៉ាំ​រ៉ៃ​របស់​ពួក​ គាត់ ឲ្យបា ​ ន​សម្រេចមុ ​​ ន​​ថ្ងៃ​បោះ​ ឆ្នោត​មក​ដល់​។ ការ​តវ៉ារបស់ ​​ ប ​ ជា ្រ ពល​ ​​ រដ្ឋទាំ ​​ ង​ នេះ ធ្វើ​ឡើង​ខណៈ​ដែល​គណ-​ បក្សន ​ យោ​បាយ​នម ី យ ួ ៗ រ​ម ួ ទា ​ ង ំ ​ គណ​បក្សប ​ ជា​ ្រ​ ជន​កព ំ ង ុ ឃោ ​ ស-​ នា​ពគោ ី ល​​នយោ​បាយ​«អភិវឌ្ឍ​ន៍​​ សេដ្ឋ​កិច្ច និងកំណែ​ទម្រង់​ដីធ្លី» របស់​ខ្លួន ដើម្បី​ស្វែង​រក​សំឡេង​ គាំទ ​ នៅ​ ្រ​ កង ្នុ អ ​ឡ ំ ង ុ នៃ ​​ យ ​ ទ ុ នា ​្ធ កា ​ រ​ ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត​។ ក្រុម​អ្នក​ភូមិ​បាន​សម្តែង​នូវ​ក្ដី​ បារម្ភថា ក្រោយថ ​ បោ ​្ងៃ ះ​ឆត ្នោ ព ​ក ួ ​ គាត់អា ​ ច​នង ឹ ត្រវូ បណ្ដ ​​ ញ េ ច ​ ញ េ ព ​ ​ី លំនៅ​ឋាន ដោយ​បង្ខំ​សា​ជាថ្មី បស ្រ ន ិ ប ​ អា ​ើ ជ្ញាធរ​មន ិ គ ​ត ិ គ ​ រូ ដោះ​​ ស្រាយ​បញ្ហាវិ​វាទ​ដីធ្លី​ឲ្យ​ពួក​គាត់​ ឲ្យ​បាន​​​រួច​រាល់​មុន​ថ្ងៃ​បោះ​ឆ្នោត​ ទេ​នោះ​។ លោក​យាយ​ង៉ែត ឃុន អាយុ​ ៧៣​​ឆ្នាំ អ្នកភ ​ម ូ បឹ ​​ិ ងក ​ ក់ បាន​ថង ្លែ ​ ថា​៖«​ខ្ញុំ​ចង់​បាន​ដំណោះ​សយ ្រា ​ ផ្ដល​ប ់ ង ្ល ​ក ់ ម្ម​សទ ិ ​ព ិ្ធ ត ិ ​បក ្រា ​ដ​​​មុន​ ថ្ងៃបោះឆ្នោត​ចូល​មក​ដល​់​។ ខ្ញុំ​ ឈប់​ជឿ​កា​រ​សន្យា​អ្វី​ទាំង​​អស់ ព្រោះ​បទ​ពិសោធ​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​ កន្លង​​មកវាគ្រប់​គ្រាន់​សម្រាប់​ខ្ញុំ​ និង​សហ​គមន៍យ ​ ើងខ ​ ្ញុំ​ហើយ​»។ ចំណែក​អ្នក​ស្រី ជុំ ង៉ាន់ មក​ពី​ សហ​គមន៍ប ​ រុ ក ​ី ឡា ី បាន​នយា ិ យ​ ថា ចាប់​តាំង​ពី​ព្រឹត្តិ​ការ​ណ៍​ថ្ងៃ​ទី​ ០៣​មករ​ា​ឆ២ ្នាំ ០១២​មក​បជា ្រ -​

ពលរដ្ឋក ​ ក ​្រី ក្ន ្រ​ ង ុ ស ​ ហ​គមន៍រ​បស់​ គាត់ អស់​ជំនឿ​លើ​ការ​សន្យា​ របស់​អាជ្ញាធរ​ទៀត​ហើយ។​ អ្នក​ ស្រី​បន្ត​ថា៖«យើង​ខ្ញុំ​បារម្ភ​ខ្លាច​ ក្រោយ​ថ្ងៃ​បោះ​ឆ្នោត អាជ្ញាធរ​ បណ្ដេញ​​យើងខ ​ ចេ ្ញុំ​​​ ញ​ពី​រាជ​ធានី​ ទៅ​កាន់ត ​ប ំ ន់ដា ​ ច់ស ​ យា ្រ ល​ណា​ មួយ ព្រោះ​​អាជ្ញាធរ​មិន​ដែល​ អនុវត្តតា ​ ម​អដ ​្វី ល ែ ខ ​ន ្លួ បា ​ ន​សន្យា​ នោះ​ទេ​»។ ចាប់​តាំង​​ពី​ម៉ោង​៨​ព្រឹក​ក្រុម​ អ្នក​តវ៉ា បាន​នាំ​គ្នា​ឈរ​នៅ​លើ​ ទ្រូង​ផ្លូវជាអ្វី​ដែល​​សមត្ថ​កិច្ច​អះ-​ អាង​ថា ជាការ​បង្ក​ភាព​​កក​ស្ទះ​​ ចរាចរ​ណ៍ និង​ភាព​ឥត​សណ្ដា​ប់​​ ធ្នាប់នៅ​​លើ​ដង​ផ្លូវ​សា​ធា​រណៈ។​ សមត្ថ​កិច្ច​ បាន​​អំពាវ​នា​វម្ដង​ ហើយម ​ង ្ដ ទ ​ ៀត សុឲ ​ំ យ្ ក ​ ម ្រុ អ ​ក ្ន ត ​ វ៉ា ចាក​ចញ េ ព ​ទ ​ី ង ្រូ ផ ​ វ្លូ ប៉ន ុ ក្រ ្តែ​ ម ុ អ ​ក ្ន ​ ភូមិ​នៅ​តែ​មានៈ​មិន​ព្រម​ចាក​ ចេញ​​​ឡើយ​។ នៅ​ម៉ោង​ប្រមាណ​ ២​និង​​២៥​នាទី រសៀល ​ក្រុម​ សមត្ថកិច្ច​បាន​នាំគ្នា​ចាប់​សែង​ អ្នក​ភូមិ​មួយច​ំនួន​ចេញ​ពី​ទ្រូង​ផ្លូវ ដែល​ក្នុង​ចំណាត់​ការនោះ មាន​ ការ​ប្រទូស​រ៉ាយ​គ្នា​​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្ត្រី​ពីរ​ នាក់​រង​របួស​ធ្ងន់។ ស ​ កម្មជ ​ ន​សន ​្ត្រី ង ិ ដី ​​ ធ្លី នៃស ​ ហ-​ គមន៍ប ​ ឹងកក់ អ្នកស្រី​បូវ សោភា ដែលទទួ ​​ លបា ​ ន​ការ​ជយ ួ ព ​ យា ្ បា ​ ល ​ ​ ពី​​​អង្គ​ការ​​លី​កាដូ បាន​ប្រាប់​ភ្នំ-​ ពេញ​ ប៉ុសថា ្តិ៍​ ក្នុងព ​ េល​ប្រទូស-​ រា៉យ​នោះ ក្រុម​សន្តិ​សុខ បាន​ វាយ​ទាត់​ធាក់​​គាត់ និង​អ្នកស្រី​ ខែក ចា ​ ន់រស្ម ​​ ី ដែលកំ ​​ ពង ុ មាន​ ​​ គភ៌​ ជាច្រើន​ជើង​ចំពោះ​ និង​ប្រដាប់​ ភេទ បណ្ដាល​​ឲ្យ​គាត់​ចុក​ឆ្អល់ ចំណែក​​អ្នកស្រី​ ខែក ចាន់រស្មី​ បាន​ធ្លាក​់​ឈាម នឹង​ដួល​សន្លប់​ ភ្លាមៗ​នៅ​នឹង​​កន្លែង។ អ្នក​ស្រី​ បាន​​ថ្លែង​ថា​៖ «ពួក​គេ​បាន​ចាប់​ ហែក​អាវ និងខោ ​ ​របស់​ខ្ញុំ ហើយ​

សមត្ថកច ិ រា ​្ច ជ​ធានី​ចាប់​សង ែ ​ស​ប ី្រ្ត ង ឹ ​កក់​នង ិ ​បរុ ​ក ី ឡា ី ​ដល ែ ​តវ៉ា​​រឿង​ដ​ធ ី ​នៅ ី្ល ​មខ ុ ​សា​លា​កង ុ្រ ​មស្ ល ិ ​មញ ិ ​​​។ រូបថត ជីវ័ន

បាន​ធាក់​​ចំប្រដាប់​ភេទ​របស់​ខ្ញុំ ចំនួន​​២​ជើង និង​ទាត់​ចំពោះ​ខ្ញុំ​ មួយ​​ជើង បណ្ដាល​ឲ្យ​ចុក​ឆ្អល់​ ស្ទើរ​​ទ្រាព ំ​ ុំ​បាន​»។ អ្នកស្រ​ី ខែក​ចាន់រ​ស្មី ដែលត្រ ​​ វូ ​ បានបញ្ជូន​ទៅ​កាន់​គ្លីនិកឯ ​ ក​ជន​ មួយ ឈ្មោះ​លីនី ដើម្បី​ស​ង្គ្រោះ​ នោះ បានរួចផុតព ​គ ​ី ្រោះ​ថ្នាកដ ​់ ល់​ អាយុ​ជីវិត ប៉ុន្ត​ែ​ទារកនៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ​ នាង​​អាយុ​ពីរខែ​កន្លះ ត្រូវ​បាន​ បាត់ប ​ ង់។ គិលានុប ​ ដ្ឋាយ ​ កា ិ ម្នាកន ​់ គ ​ៃ ន ​្លី ក ិ ​ នេះ ដែលស ​ ស ​ើ្ន ម ​ំុ ន ិ ប ​ ញ្ចញ េ ឈ ​ ្មោះ​ បាន​និយាយ​ថា៖​«ដោយ​សារ ទារក​​មានការ​ប៉ះទ ​ ង្គច ិ ធ ​ន ្ង ធ ​់ រ្ង ពេក បណ្ដាល​ឲ្យ​ស្លាប់​នៅ​ក្នុង​ពោះ ដូច្នេះយើ ​​ ងម ​ន ិ អា ​ ច​ជយ ួ ស ​ ង្គ្រោះ​

បាន​ទេ ប៉ន ុ ស្ត ្តែ​ ជា ្រី​ ម្ដាយរ​ច ួ ផ ​ត ុ ព ​ ​ី គ្រោះ​ថ្នាក់​ហើយ»​ ។ អ្នក​ស្រី​ ខែក ចាន់​រស្មី បាន​ និយាយ​ទាំង​ទឹក​មុខ​ស្លេក​ស្លាំង​ ថា ៖«កូនក ​ង ្នុ ផ ​ ខ ្ទៃ បា ​្ញុំ ត់ប ​ ង់ហ ​ យ ើ ខ្ញឈ ុំ ចា ​ឺ ប់ណា ​ ស់នៅព ​ ល េ ន ​ េះ ... គ្រព ​ូ ទ េ យ្ ប ​ ប ្រា ខ ​់ ថា ​្ញុំ ខ ​ម ​្ញុំ ន ិ អា ​ ច​មាន​ កូនទ ​ ៀត​បាន​ឡើយ​»។ ត ​ ណា ំ ង​សកម្មជ ​ ន​ស​្ត្រី និង ដីធ្លី នៃ​សហ​គមន៍​បឹង​កក់ អ្នក​ស្រី​ ទេព ​វន្នី បាន​រិះគន់​ដោយចាត់​ ទុកចំណាត់​​ការ​របស់​អាជ្ញាធរ​ ខណ្ឌដ ​ន ូ ព ​ ញ េ ថា ​ «​ ជា​ការ​បអ ​្រើ ព ំ ​ើ ហិង្សា​យ៉ាង​ឃោ​រឃៅ​និង​អមនុ-​ ស្ស​​​ធម៌ប ​ ្រឆាំងន ​ ឹង​ស្ត្រី»។ អ្នក​ស្រី​បាន​ថ្លែង​ថា​៖«យើង​ខ្ញុំ​ គ្រាន់​តែ​តវ៉ា​ទាម​ទារ​សូម​ឲ្យ​អា-​

ជ្ញាធរ​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ដី​ធ្លី​របស់​ សហ​គមន៍យ ​ ើង​ខ្ញុំ ប៉ុន្តែ​​អាជ្ញាធរ​ បរែ ជាបវ្រើ ធា ិ ន​ការ​ហង ិ សា ្ មក​ ​​ ល​ើ យើងខ ​ ជា ​្ញុំ ស្តប ្រី​ ែបន ​ េះ​ទៅវ​ញ ិ »។ ក្រុម​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋា​ភិបាល​ ដែល​ឃ្លាំមើល​ពី​បញ្ហា​នេះ​បាន​ ចេញ​​សេចក្ដី​ថ្លែង​ការណ៍​ភ្លាមៗ​ ផង​ដែរ កាលពី​ល្ងាច​ម្សិល​មិញ ដោយ​ចាត់​ទុក​​វិធាន​ការ​បង្ក្រាប​ នោះ​ថា ​ជា​​អំពើ​«រំលោភ​ច្បាប់ និង​​សិទ្ធិ​មនុស្ស​យ៉ាង​ធ្ងន់​ធ្ងរ»។ លោក យី សុខ​សាន្ត មន្ត្រី​ ស៊ើប​​​អង្កេត​ជាន់​ខ្ពស់​នៃ​សមា-​ គមសិទ្ធិ​មនុស្ស​អាដ​ហុក បាន​​ ថ្លែង​​ថា សង្គម​ស៊ីវិល មិន​ចង់​ ឃើញ​​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្លាំង​វាយ​ បង្ក្រា​ប​ទៅ​លើ​ក្រុម​ស្ត្រី​អ្នក​តវ៉ា​ដី​

ធ្លី​បែប​នេះ​ទេ ព្រោះ​វា​ជា​អំពើ​ ហិង្សា​រំលោភ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​យ៉ាង​ ធ្ងន់​ធ្ងរ។ លោក​បាន​បន្ថែ​ម​ថា៖ «យើង​ចង់​​សួរ​ថា តើ​ករណី​ទនា ំ ​ស់​ ដី​ធ្លី​ដែល​នៅ​សេស​សល់​តិច​តួច​ ក្នុង​តំបន់​​បឹង​កក់​នេះ អា​ជ្ញាធរ​ មាន​ឆន្ទៈដោះ​ឬ​គ្មាន​? បើមា ​ ន​ កុបា ​ំ ច់ចាំ ​​ ព ​ ន្យារ​ពេល ដោះ​តម្ដ ែ​ ង​ ទៅ តែ​បើ​គន ្មា ​ទព េ ង្រក ី ​អ​គារ​ពន្ធ-​ នា​គារ​បន្ថម ែ សម្រាបឃ ​់ ខ ​ុំ ន ្លួ ព ​ ល​ រដ្ឋ​ដែល​តវ៉ា​ទាំង​នោះ ព្រោះ​ពួក​ គាត់​ពិត​ជា​​មិន​នៅ​ស្ងៀមទេ ពួក​ គាត់​នឹង​តវ៉ា​រហូត​ដល់​ទី​បំផុត ហើយ​ភាព​អនា​ធិប​តេយ្យ​នឹង​ កើត​​មាន​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​នៅ​លើ​ ដង​ផ្លូវ​»។ លោ ​ ក​អំ សំអាត​​មន្តជា ​្រី ន់ខ ​ស ្ព ​់ អង្គការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​លីកាដូ បាន​ ថ្លែង​ថា៖​ «​ការ​បង្ក្រាប​ដោយ​ ហិង្សា​​មក​លើ​ក្រុម​អ្នក​តវ៉ា​ជា​ស្ត្រី​ ដោយ​ក្រុម​​សមត្ថ​កិច្ច​​ពេល​នេះ គឺ​ជាការខាតបង់​ដ៏ធំមួយ​របស់​ គណ​បក្ស​កាន់​អំណាច​នា​ពេល​ បច្ចុប្បន្ន គឺ​គណបក្ស​ប្រជា​ជន​ កម្ពុជា ព្រោះ​ពេល​នេះ ​ជា​រដូវ​ កាល​នកា ៃ រ​ឃោស​នារក​សឡ ំ ង េ ​ ឆ្នោត»។ លោក​បន្តថា ​ គណ​បក្ស​ បជា ្រ ជ ​ ន អាចទាក់ទា ​ ញ​​សំឡង េ ​ គាំ​ទ្រ​មក​វិញបាន ​ប្រសិន​បើ​ ករណី​ដី​ធ្លី​នៅ​ក្នុង​តំបន់​បឹងកក់ បុរីកី​ឡា និង​តំបន់​ផ្សេងៗ​ទៀត​ ទូទាំង​ប្រទេស​ ត្រូវ​បាន​ដោះ-​ ស្រាយជា ​ ​ស្ថាពរ​មន ុ ថ ​ បោ ​្ងៃ ះ​ឆត ្នោ ​ មក​ដល់»។ ពាក់ព ​ន ័ ទៅ ​្ធ ន ​ង ឹ ប ​ ញ្ហានេះ ក្រម ុ ​​ មន្ត្រី​គណបក្ស​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា​ មិន​អាចទំនាក់​ទំនង​សុំការ​អធិបបា ្ ​យ​បាន​ឡយ ើ ​កាល​ព​ម ី ស្ ល ិ មិញ ហើយលោ ​ ក ឡុង​ឌីម ​ង ៉ ់ អ្នក​ នាំ​ពាក្យ​សា​លា​រាជ​ធានី​​ភ្នំពេញ​ បាន​​បដិសធ េ ​​មិន​ពម ្រ ​​ផ្ដល​​អត្ថា ់ -​ ធិបបា ្ យ​​ឡើយ​ជវ​ំុ ញ ិ ប ​ ញ្ហា​នះេ ​៕

THE SUPREME NATIONAL ECONOMIC COUNCIL – SNEC PROJECT NO: CKH-1077-01-S AND CKH-1077-02-T SUPPORT TO THE COMMERCIALIZATION OF CAMBODIAN RICE

ដំណឹង��ើស��សបុគ�លិក ��ុមហ៊ុន ហូមលីវវ�ង �ើងខ��ំ��វ�រ��ើស��សបុគ�លិក�ំងពីរ ��ទ ��ី និង ��ុស ���វ�នបទពិ�ធន៏�ប់ពីពីរ���ំ�ើង� ��ះ��ចិននិងអង់��ស និង�ន�យុ�ប់ពីរ ២០���ំ�ើង�៕ ���កទីផ�រ

> ទីផ��រលក់ពូកចំនួន២�ក់ > ទីផ��រលក់��ំចំនួន២�ក់ > ទីផ��រលក់��ឿងបន�ប់ទឹកចំនួន២ ���កលក់�រ��ក��ង�ងចំនួន២�ក់ ពត៍�នប���ម�ចទំ�ក់ទំនង�ម�សយ���ន: No 66,MaoTseToung Blvd. Phnom Penh Tel : 023 214 250

023 63 33 475

Email: info@homeliving.asia visithsem@yahoo.com

RFP: FINANCIAL AND ACCOUNTING AUDIT SERVICE 1. The Supreme National Economic Council - SNEC (hereinafter called “Client”) has received funding (hereinafter called “the funds”) from the French Development Agency (hereinafter called “the Agency”) toward the cost of the Support to the Commercialization of Cambodian Rice Project. The Client intends to apply a portion of the funds to eligible payments under the contract for which this Request for Proposals is issued. A firm / organization will be selected under a Selection Based on Quality and Cost (SBQC) and procedures described in this Request for Proposal (RFP). 2. SNEC now invites proposals from consulting firms/organizations to provide the Financial and Accounting Auditing Services to the Client. More details on the services are provided in the Terms of Reference, which is stipulated in the section 5 of the bidding document. 3. Interested qualified eligible consulting firms / organizations are invited to request a copy of the bidding documents, free of charge from the contact given below. Additional information and instructions to bidders are provided in the bidding document. 4. Deadline for submission of the bid is 15 August 2013 at 3:00 pm (Phnom Penh time). Bids shall be delivered at the address shown below. Bids will be opened in public immediately then after. 5. Bidding documents can be obtained from the following contact person/address: Supreme National Economic Council (SNEC) At the Attention to Mr Lay Sokkheang Project Administration Officer No. 208A, Norodom Blvd. Phnom Penh, Kingdom of Cambodia Tel: 012 893 392 Email: titavathanak@gmail.com


B½t’manCati

ថ្ងៃអង្គារ ទី២ ែខកក្កដា​ឆ្នាំ២០១៣

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

NATIONAL

បេក​ជ ្ខ ន​បក្ស​បឆា ្រ ង ំ ​ទៅ​បភ ំ ​រ ឺ្ល ឿង​បង ឹ្ត ​នាយក​រដ្ឋ​មន្តី​្រ មាស សុខជា ​ ​ ភ្នព ​ំ ញ េ ​ៈ ប ​ ក េ ជ ​្ខ ន​តណា ំ ង​រាស្រ្ត គណ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ មណ្ឌល​ ខេត្ត​ប៉ៃ​លិន លោក​សួង សុភ័ណ កាល​ពថ្ង ​​ី ម ​ៃ ស្ ល ិ ម ​ញ ិ បាន​​ចូលទៅ ​ ​ ឆ្លយ ើ ប ​ភ ំ នៅ​​ ​​្លឺ សា​លាដ ​ប ំ ង ូ រា ​ ជ​ធានី​ អំពី​បណ្តឹងរ​បស់លោក ​ដែល​អះ-​ អាង​​ថា លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្រ្តី ហ៊ន ុ សែន បាន​​បន្លឯ ​ំ ក​សារ ដើ ​​​ មប្ ​ី អនុ​ញ្ញាត​ឲ្យ​ជន​អន្តោប្រវេសន៍​ វៀត​ណាម ​ចូល​មក​រស់​នៅ​​ក្នុង​ ប្រទេស​​កម្ពុជា​។ សាលា​ដំបូង​រាជ​ធានី​​ បាន​ សាក​​សួរ​លោក សួង សុភ័ណ ជាង​មយ ួ ម ​ ង ៉ោ ​ជុវ​ំ ញ ិ ប ​ ណ្តង ឹ រ​បស់​ លោក ដែលដា ​ ក់កា ​ ល​ពថ ​ី ទ ​្ងៃ ​ី ២០ ខែ​មិថុនា ​ដែល​ថា លោក​នាយក​ រដ្ឋម ​ ន្រី្ត បាន​សឲ ​ើ្ន យ្ មន្រ​«ី្ត ចេញអ ​ ត្ត-​ សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​​ក្លែងក្លាយ ​ឲ្យ​ទៅ​ ពល​រដ្ឋវ ​ ៀត​ណាម»ដើមប្ ឲ ​ី យ្ ពួកគ ​ េ បាន​បោះ​ឆត ្នោ ​ឲយ្ ​គណ​បកស្ ​​ប្រជា-​ ជន​​ដែល​កំពុងកា ​ ន់អ ​ ំណាច​។ នៅ​​ខាង​​ក្រៅ​តុលាការ លោក សួង សុភ័ណ វ័យ ​២៦ ​ឆ្នាំ បាន​ ប្រាប់​​ក្រុម​អ្នកយក​ព័ត៌​មាន​ថា​

លោក មាន​ភស ័ តា ​្តុ ង​​ដែលថា ​ ជន​ អន្តោ​ប្រវេសន៍​វៀត​ណាម​ខុស​​ ច្បាប់​ជាង​៣​​​លាន​នាក់​ត្រូវ​បាន​ គេ​អនុ​ញ្ញាត​ឲ្យ​មក​រស់​នៅ​នៅ​លើ​ ទឹកដីកម្ពុជា​ ដោយ​សារ​តែ​ការ​ ឃុប​ឃិត​រវាង​លោក ហ៊ុន សែន​ និង​​ក្រុម​​មន្រ្តី​នៅ​​ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ​ ដើម្បី​ចេញ​ឯក​សារ​ក្លែងក្លាយ។ លោកសុភណ ័ បាន​មាន​បសា ្រ ស ​ ន ​ ​៍ បន្តថា ​ លោកបាន​សឲ ​្នើ យ្ ត ​ លា ុ ការ​ កោះ​ហៅជ ​ ន​ជាតិវ ​ ៀត​ណាម​១០​ នាក់​ ដែលកំពុង​រស់​នៅ​រាជ​ធានី​ ភ្នំពេញ​​ ដើម្បី​គាំទ្រ​​ការ​អះ​អាង​ របស់​លោក​។ លោកក៏​បាន​ចាក់​ខ្សែ​អាត់​ជា​ សំឡង េ ដែលគ ​ បាន​ េ​ ចោទ​​ប្រកាន់​ លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​កាលពី​ឆ្នាំ​ ១៩៩០ ដែល​ក្នុង​នោះ​​គេ​ក៏​ឮ​ សំឡង េ លោ ​ ក ហ៊ន ុ សែន និយាយ ​ ​ ដែល​ដូច​ជា​​​​ថា មាន​វត្ត​មាន​​ទា-​ ហាន​​វៀត​ណាមជាង​ ១០ ​ម៉ឺន​ នាក់​​នៅ​កម្ពុជា ហើយ​​​ថា​ លោក ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ការ​​គ្រប់គ្រង​របស់​ វៀត​ណាម​ថែមទៀត​ផង​។ កាល​ពី​ពេល​ថ្មី​ៗ​នេះ លោក​ ហ៊ន ុ សន ែ ​បាន​ថង ែ្ល ​ជា​សា​ធារណ​ៈ​

លោក​សួង សុភណ ័ នៅ​សា​លា​ដប ំ ង ូ រា ​ ជ​ធានី កាល​ព​ព ី ល េ ​កន្លងម ​ ក​​​។ រូបថត ហេង ជីវ័ន

ថា មាន​ជន​ជាតិវ ​ ៀត​ណាម​បមា ្រ ណ ​ ​ ពី ៧ ទៅ​ ៨ ម៉ឺន​នាក់ប៉ុណ្ណោះ​ ដែលក ​ព ំ ង ុ រ​ស់នៅ ​ ក ​ ម្ពជា ុ មិនម ​ ន ែ ​ មាន​ដល់រា ​ ប់លា ​ ន​​​នាក់ដ ​ច ូ កា ​ រ​អះ​​ អាង​របស់​​ក្រម ុ អ ​ក ្ន ​រះិ គ ​ ន់​នោះ​ទ។ េ​ កាលពី​ខែ​ធ្នូ តុលាការបាន​

ទម្លាក់​ចោល​បណ្តឹង​​​មួយ​ ​​ដែល​ ប្តង ឹ ដោ ​ យ​​លោក សុភណ ័ ប្រឆាំង​ នឹងលោក​ ​​ នាយក​រដ្ឋម ​ ន្រ្តី ពា ​ ក់ព ​ន ័ ​្ធ ទៅ​នឹង​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​រត់​ជាន់​គ្នា​នៅ​ កោះ​ពេជ្យ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០១០​។ ព្រះ​រាជ​​អាជ្ញា​រង​​​លោក សឿ

វណ្ណ​នី ​​ដែល​បាន​​សាក​សួរ​លោក សុភ័ណ បាន​និយាយកាលពី​ថ្ងៃ​ ម្សិលមិញ​ថា តុលាការមិន​ទាន់​ ពិចារណា​កោះ​ហៅលោ ​ ក​នាយក​ រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៅ​ឡើយ​ទេ​។ លោក​ខៀវ សុភ័គ អ្នកនា ​ ំ​ពាក្យ​

ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ ​​បាន​ថ្លែង​ថា លោក​មិន​មាន​ចំណាប់​អារម្ម​ណ៍ ចំពោះ​​បណ្តឹង​នេះ​​ទេ។ ​​លោក​ បញ្ជាក់​ថា​ ​មនុស្ស​គ្រប់​​គ្នា​មាន​ សិទ្ធិ​ដាក់​​ពាក្យ​បណ្តឹង​ទៅ​តុលា-​ ការ ប ​ន ៉ុ ថា​ ្តែ​ តើវា ​ន ​ង ឹ មា ​ ន​លទ្ធផល​ យ៉ាង​ម៉េច​នោះ គឺ​វា​អា​ស្រ័យ​ទៅ​ លើ​ការ​សម្រេច​របស់​តុលា​ការ​។ លោក​​បាន​បញ្ជាកថា ​់ ៖​ «​អក ​្វី ដោ ​៏ យ​ គឺ​​នៅ​កង ុ្ន ​តលា ុ កា ​ រមិន​មាន​អ​ជ ី្វ ៀ្រ ​ត​ ជ្រែក​ទេ។ ប្រសិន​បើ​តុលា​ការ​ ចេញ​ដីកា​កោះ​យើងន ​ ឹងទៅ ​ ​»។ គណ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​​កាល​ពី​ ម្សិល​មិញ បាន​ចេញ​សេច​ក្តី​ ប្រកាស​ព័ត៌​មាន​មួយថា ករណី​ បណ្តឹងរ​បស់លោ ​ ក​សួង សុភ័ណ គឺ​ជា​រឿ​ង​បុគ្គល មិន​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ គណ​បក្សស ​ ង្គ្រោះជា ​ តិឡ ​ យ ើ ​និង​ ថា លោក សួង ​សុភ័ណ ជា​បេក្ខ-​ ជន​​តំណាង​រាស្ត្រ មណ្ឌលខ ​ ត េ ប ​្ត ​៉ៃ លិន មិន​មែន​ជា​ប្រធាន​ចលនា​ យុវ​ជន​របស់​គណ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ ជាតិ​ទេ​។ អ្នក​នាំ​ពាក្យ​គណ​បក្ស​ សង្គ្រោះជា ​ តិ​​លោក យឹម សុវណ្ណ ក៏​បាន​បញ្ជាក់​ដូច​គ្នា​​ និង​សេច​ក្តី​ ប្រកាស​នេះ​ផង​ដែរ​៕ NR


NATIONAL www.postkhmer.com

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ​ ថ្ងៃអង្គារ ទី២ ែខកក្កដា​ឆ្នាំ២០១៣

B½t’manCati

កម្មករ​រោងចក្រ​ ផាញ​េ្រហ្គត​ តវ៉ា​នៅ​មខ ុ ​ក​្រ សួង​សង្គម​កចិ ​្ច មុំ គន្ធា​ ភ្នំពេញ ៈ ​កម្មករ​ប្រមាណ​​ ៤០០​នាក់​​ កាល​ពី​ម្សិលមិញ​ បាន​​​​ប្រមូល​ផ្តុំ​​នៅ​​ក្រៅ​ក្រសួង​ សង្គម​កិច្ច​​ដើម្បី​អង្វរ​​ឲ្យមាន​ អន្តរាគមន៍​ពីរដ្ឋា​ភិបាល​​​បន្ទាប់​ពី​ អស់​រយៈ​ពេល​​បី​ខែ​កន្លង​ទៅ​​ ដោយ​មន ិ បា ​ ន​បក ើ ប ​ ក ្រា ខ ​់ ដែ ែ​ ល​ ជំពាក់​​កម្មករ​​នៅឡើយ​។ ​លោក ខែម ​ចំណាន ​តំណាង​ សហជីពស ​ រេ ក ​ី ម្មករ​​​នៅ​រោង​​ចក្រ​ ផាញ​េ្រហ្គត​ ក្នុង​ខណ្ឌ​មាន​ជ័យ​ រាជធានីភ ​ព ​្នំ ញ េ បាន​ថង ្លែ ថា ​ ​នេះ​ គឺ​ជា​ការ​ប្រមូល​ផ្តុំ​តវ៉ាលើកទ ​ ី​បី។ លោ ​ ក​ថង ្លែ បន្ត ​​ ថា ​ ៖​ «​​និយោជក​​​​ នៃ​រោង​ចក្រ​ផាញ​េ្រហ្គតន ​ េះ​បាន​ រត់​​កាល​ពី​ខែ​មេសា​​ ដោយ​មិន​ បាន​បើក​​ប្រាក់​ឈ្នួល​​ដល់​កម្មករ​ ...​ហយ ើ ត ​ ពួ ែ​ កគ ​ មិ េ​ នទ ​ ទួលបា ​ ន​ អ្វី​សោះ​មក​ដល់​ពេល​នេះ​»។ ​លោក​បន្ត​ថា​៖ «​ខគ ្ញុំ​ ិត​ថា​ ក្រ-​ សួង​ការងារ​មិន​បាន​ធ្វើ​ការ​​ឲ្យ​ បាន​​គ្រប់​គ្រាន់​​​ចំពោះ​ករណី​នេះ​​​ ទេ ពី​ព្រោះ​ថា​​​មិន​មែនទើប​តែ​​ កើត​ឡើង​ថ​្មីៗ​​នេះ​ទេ​ ប៉ុន្តែ​វា​បាន​ កើតឡ ​ ង ើ រយៈ​​​ពល េ ជាង​ ​​ បខ ​ី កន្ល ែ​ ង​ មក​ហើយ​​»។ ​កាល​ពី​ដើម​​ខែ​ឧសភា កម្មករ​ ជាង​​​៧០០​នាក់​​​ មក​ពី​រោង​ចក្រ​ បិទ​ទ្វារ​មួយនោះ​​​ត្រូវ​បាន​រោង-​ ចក្រ​សនយា ្ ថា ​ ន ​ង ឹ បើ ​​​ កឲ ​ យ្ ន ​ វូ ប ​ ក ្រា ​់ រំឭក​​ ​ប៉ុន្តែ​នៅ​ពេល​ពួក​គេ​ទៅ​ ដល់​រោង​ចក្រ​ ពួក​គេ​ឃើញ​ថា​ សម្ភារត្រូវ​បាន​ដឹកចេញ ​ហើយ​ ម្ចាសបា ់​ ន​រត់​គេច​បាត់។ ​កម្មករ​ដែល​សុំ​មិន​បញ្ចេញ​ ឈ្មោះបាន​ ​​ ថង ្លែ កា ​ ល​ពម ​ី ស្ ល ិ ម ​ញ ិ ​​ នៅ​មខ ុ កស ្រ ង ួ សង្គ ​​​ មក ​ច ិ ថា ​​​្ច នាង​ នឹងតវ៉ា ​​ រហូ ​​ តដ ​ ល់នាង​ ​​ ទទួលបា ​ ន​ ប្រាក់​ឈ្នួលន ​ េះ។ ​អ្នក​នាង​បន្ត​ថា​៖ «​​ខ្ញុំ​ធ្វើ​ការ​ងារ​ ប្រហែល​២​សប្តាហ៍​ដូច្នេះ​​​ខ្ញម ុំ​ ិន​ អាច​​អនុញ្ញាត​​ឲ្យ​និយោជក​​​ដើរ​ ចេញ​​ដោយ​មិន​មាន​ការ​ទទួល​ ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​​យើង​នោះ​ទេ​។​ ...តទៅទំព័រ ៦

ហេតត ុ គ ែ ន ្មា ​ការ​ងារ​ធក ើ្វ ង ុ្ន ​សក ុ្រ សុខចិត​ធ ្ត ​ច ើ្វ ណា ំ កស្រក ុ ​ទៅ​ធ​កា ើ្វ រ​នៅ​ថៃ​ ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ មាន​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​ខ្មែរ​ជា​ច្រើន​ទាំង​ហ្វូង​ៗ ភាគ​ច្រើន​ជា​យុវ​ជន​បាន​រង់​ចាំ​នៅ​ច្រក​ទ្វារ​ព្រំដែន​អន្តរ​ជាតិ​ប៉ោយ​ប៉ែត ដើម្បី​បំពេញ​សំណុំ​បែប​បទ​​ធ្វើ​ចំណាក​ស្រុក​​ទៅ​​ រក​ការ​ងារ​ធ្វើ​នៅស្រ ​​ ុក​​ថៃ។ ​ កង្វះ​ទី​ផ្សារ​ការ​ងារ ដែល​មាន​ប្រាកខ ់​ ែ​សម​រម្យ​អាច​​ទ្រ​ទ្រង់​​ជីវិតឲ ​ ្យ​មាន​តម្លៃ​​ស័ក្តិ​សម​ជា​មនុស្ស​​គឺ​ជា​​បញ្ហាធ ​ម ំ​ ួយ​នៅ​ក្នុងស ​ ង្គម​ខ្មែរ​បច្ចុប្បន្ន រហូតដ ​ ល់​​ភូមិ​ ស្រុក​ខ្លះ​​បាន​ក្លាយ​ជា​ស្ងាត់​ជ្រងំ​ដោយ​សារ​​តែ​ការ​ធ្វើ​ចំណាក​ស្រុក​។ រូបថ ​ ត ហេង ជីវ​័ន​

អង្គការ​សមាគម​២១ សុ​ឲំ យ្ ​លបុ បម្រាម​ចះុ ​ថ​២ ៃ្ង ១​មថិ ​នា ុ ម៉ៃ ទិត្យថារ៉ា

ភ្នំពេញៈ អង្គការ​សង្គម​ស៊ី​វិល​ ចំនួន​២១​ និង​សហគមន៍​មាន​ ជម្លោះដ ​ធ ​ី ដ ​្លី រ៉ា ៏ រ ​ំ ច ​៉ៃ ន ំ ន ួ ប ​ ី បានចេញ​ សេចក្តថ ​ី ង ្លែ កា ​ រណ៍រ​ម ួ អំ ​​​ ពា ​ វ​​នាវ​ឲយ្ ​ រដ្ឋាភ ​ បា ិ ល​ធការលុ ​​ើ្វ បចោ​លនូ ​​​​ វប ​ ទ​ បញ្ជា​ចុះថ្ងៃ​ទី​២១​ មិថុនា ដែល​ ហាមប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ព័ត៌​មាន​ បរទេស​ ធ្វើ​​​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​​ពី​ការ​ ស្ទាប​ស្ទង់​មតិ​ ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​ និង ល​ទផ ្ធ ល​នកា ​ៃ រ​សប ្ទា ស្ទងម ​់ តិ​​អំព​ី ការ​បោះ​ឆត ្នោ ​ រយៈ​ពល េ ​៥​ថ​ម ៃ្ង ុន ថ្ងៃ​បោះ​ឆ្នោត​និង​ថ្ងៃ​បោះ​ឆ្នោត​ ដើម្បី​ធានា​ឲ្យ​មាន​​ការផ្សព្វ​ផ្សាយ​ ព័ត៌​មាន ​ដោយ​សេរី ​និង​យុត្តិធម៌​ នៅ​​​មុន​ការ​បោះ​ឆ្នោត។ ​ នៅ​ក្នុង​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​​រួម​ នោះ​អះអាង​ថា​ ពួក​គេ​សូម​មិន​ ទទួល​យក​​បម្រាម​​នេះទេ​ ហើយ​ សំណូមពរ​​ឲ្យ​​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​លុប​​ ចោ​ល​​​​នូវ​ការ​រឹត​ត្បិត​លើ​ប្រ​ព័ន្ធ​ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​​ទាំង​អស់​ ក្នុងអំឡុង​ ពេល​មុន​ការ​បោះ​ឆ្នោត​។ ក្នុង​ លិខិត​បញ្ជាក់​​ថា ​ការ​​​​អំ​ពាវ​​នាវ​ឲ្យ​ រដ្ឋាភ ​ បា ិ ល​​​លុបបទ​បញ្ជាថ ​ ទ ​្ងៃ ២ ​ី ១ មិថុនា​ គឺ​ដើម្បី​ធានា​ឲ្យ​មានការ​ ផ្សព្វ​​ផ្សាយ​ស្មើភាព​គ្នា​សម្រាប់​ គ្រប់​គណបក្ស​ទាំង​អស់​។​ កម្មក ​ ររោង​ចក្រ​ផាញ​េ្រហ្គ​​ត​មក​តវ៉ា​ លោកស្រ​ី ​ពង ុ ឈីវកេក​ប្រធា​ន​​ នៅមុខ​កស ្រ ង ួ សង្គ ​​ ម​កច ិ ។ ​​្ច រូប ម៉ៃ​វីរៈ អង្គការ​សិទ្ធិមនុស្ស​លី​កា​ដូ​ បាន​

ថ្លង ែ ថា​ ​​ ពលរដ្ឋម ​យ ួ ច ​ន ំ ន ួ ស ​ ត ្ថិ ក ​ង ្នុ ​ ភាព​មិន​ច្បាស់​លាស់​ថា​ តើ​ការ​ បោះ​ឆត ្នោ ខា ​ ង​មខ ុ ន ​ង ឹ ប ​ ព្រ ្រ​ ត ឹ ទៅ ​្ត ​ ដោយ​សេរី​ និង​យុត្តិធម៌​ឬ​ទេ?​ លោក​ស្រីបន្ត​ថា​៖ «​ការ​ព្យា​យាម​​ ត្រត ួ ព ​ន ិ ត ិ យ្ ន ​ង ិ ចាប់ព ​ រិ ទ ុ ល ​្ធ ប ​ើ ព័ ្រ​ ន-្ធ ​ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ព័ត៌​មាន​បរទេស​ឯក-​ រាជ្យ​ អាច​បង្ហាញ​ថា​ អាជ្ញាធរ​ រដ្ឋាភិបាល​មិន​សូវ​យក​ចិត្ត​ទុក​ ដាក់​អំពី​គោល​ការ​ណ៍​​យុត្តិ​ធម៌​ និងធ្វឲ ើ​ ្យ​មាន​ភាព​ស្មើ​គ្នា​ទេ​»។​ នាយក​បតិ ្រ​ បត្តន ​ិ ម ​ៃ ជ្ឈម ​ ណ្ឌល​ កម្ពុជា​សម្រាប់​ប្រ​ព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ ព័ត៌​មាន​ឯក​រាជ្យ​ លោក​ ប៉ា​ ងួន​ ទៀង​បាន​ ​​ ថង ្លែ ដ ​ រែ ថា ​ ​ប្រពន ័ ផ ​្ធ ស្ ព្វ-​ ផ្សាយ​ព័ត៌​មាន​ខ្មែរ​នៅ​ក្នុង​ស្រុក​ មួយ​ចំនួន​ មិន​មាន​សេរី​ភាព​ក្នុង​ ការ​រាយការណ៍​ព័ត៌​មាន​ ហើយ​ ម្ចាស់​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​​គ្រប់​គ្រង​ ដោយ​គណបក្ស​កាន់​អំណាច​។ លោក​ថង ែ្ល ​​ទៀត​ថា៖«​បម្រាម​​​ចុះ ថ្ងៃ​ទី​២១ មិថុនា ដែល​ផ្តោត​​លើ​ ប្រ​ព័នផ ​្ធ ស្ ព្វផសា ្ យ​បរទេស​បង្ហាញ​ ពី​ដែន​កំណត់​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​ ព័តមាន​ ​​៌ ពីប ​ ភព​ ្រ​ ឯក​រាជយ្ សម ​​ ប ្រា ​​់ ប្រ​ជា​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ ដែ​លប្រ​ភព​ ទាំង​នោះ​ អាច​រំខាន​ដល់គណ-​ បក្ស​កាន់​អំណាច​»។ ចំពោះ​លោក​ វ៉ន​ ពៅ​ ​ប្រធាន​ សមា​គម​ប្រ​ជា​ធិបតេយ្យ​ឯក​រាជ្យ​ នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​ក្រៅ​ប្រ​ព័ន្ធ​វិញ​បាន​

កត់​សម្គាល់​ថា​នេះ​គឺ​ជា​ទម្រងន ់​ ៃ​ ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ចាប់​ពិរុទ្ធ​របស់​ អាជ្ញាធរ​រដ្ឋ​ដែល​មាន​ភាព​​​មិនប ​ ្រ-​ ក្រតី​ផ្ទុយ​ពី​លទ្ធិប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ​។ លោក​​​បន្ត​​ថា​៖​«​បម្រាម​នេះ​កើត​ ចំ​ពេល​ដែល​ប្រ​ជា​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ កំពុង​ត្រូវ​ការ​ព័ត៌​មាន​បំផុត​ពី​ប្រ-​ ព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​​ឯក​រាជ្យ​»។​ យោង​តាម​សេចក្តី​ប្រ​កាស​ របស់​​ក្រសួង​ព័ត៌​មាន​ ​ចេញ​​​​ថ្ងៃ​ទី​ ២៩ ខែ​មិថុនាថា​ យោ​ង​​​​តាម​សំ-​ ណូមព ​ រ​ក ​ ស ្រ ង ួ ព ​ត ័ មា ​៌ ន​អនុញ ​ ត ្ញា ​ ឲយ្ មា ​ ន​ការ​ចាក់ផ ​ សា ្ យ​ឡង ើ វ​ញ ិ ន ​ វូ ​

ការ​ផ្សាយ​បន្ត​ពីវិទ្យុ​បរ​ទេស​ជា​ ខេមរ​ភាសា​តាម​​​​វិទ្យុ​ FM ក្នុង​ ស្រុក។​​ ប៉ុន្តែ​ ក្រសួង​​បានរំឭក​ឲ្យ​ ម្ចាសស ​់ ន ្ថា យ ី វ​ទ ិ យ្ ទា ​ុ ង ំ អស់ គោរព​​ សេចក្តីប្រកាស​​ចុះ​ថ្ងៃទី​២១ ខែ​ មិថុនា ឆ្នា២ ំ​ ០១៣​​​ដែល​តម្រូវ​​ឲ្យ​ ចៀស​វាង​ការផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ ណានាំឲយ្ ប ​ ៉ះពាល់ដ ​ ល់ដ ​ណ ​ំ រ​ើ កា ​ រ​ បោះឆ្នោត ដូចជា ការផ្សាយ​នូវ​ ការស្ទងម ់ តិម ​ ហាជន លទ្ធផល​ន​ៃ ការ​ស្ទង់​មតិ​​ ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ ដំណើរ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ ក្នុង​រយៈ​ ពេល៥ ​ថ ​ ម ​្ងៃ ន ុ ថ្ង​បោ ៃ ះ​ឆត ្នោ ​និងថ ​ ​្ងៃ

វិទយ្ ​ក ុ ង ុ្ន ​សក ុ្រ ​​បើកឲ្យផ្សាយបន្ត​កម្ម​វធ ិ ​ព ី ​វី ទ ិ យ្ ​ប ុ រទេស​វញ ិ ។ រូបថត សហ​ការី

បោះ​ឆ្នោត ត្រូវ​​បញ្ឈប់​ការ​ផ្សព្វ-​ ផ្សាយ​ពី​សកម្មភាព​ឃោ​សនា​ ក្នុងអំឡុង​ពេល​២៤​ម៉ោង​មុនថ្ងៃ​ បោះ​ឆ្នោត​និងថ ​ ្ងៃ​បោះ​ឆ្នោត។ ​ លោក ខៀវ កាញា​រីទ្ធ​ រដ្ឋ​មន្ត្រី​ ក្រសង ួ ព ​ត ័ មា ​៌ ន​ពអា ​ុំ ច​ទាក់ទ ​ ងសុ​ំ ការ​អធិប្បាយបាន​ទេ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ ម្សិល​មិញ។ ​ រីឯ​លោក​ផៃ ស៊ផា ី​ ន​ អ្នកនាំពា ​ ក្យទ ​ស ​ី កា ​្តី រគណៈរដ្ឋម ​ ន្ត​្រី និង លោក ទិត សុធា អ្នកនាំពា ​ ក្យ​ អង្គភាព​ព័ត៌​មាន​ និង​ប្រ​តិកម្ម​ រហ័ស​ពុអា ​ំ ច​ទាក់ទ ​ ង​ដម ើ ប្ ស ​ី កា ​ុំ រ​ អត្ថា​ធិប្បាយ​បាន​ទេ​៕​


B½t’manCati

ថ្ងៃអង្គារ ទី២ ែខកក្កដា​ឆ្នាំ២០១៣

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

NATIONAL

ពលករ​ខរែ្ម ​កន្លះលាន​នាក់​នៅ​ថ​គ ៃ ន ្មា ​ឱកាសនឹង...​ ត​ពីទំព័រ​១...​ប្រសិន​បលោ ើ​ ក​ មាន​ឱកាស​។ «ប៉ន ុ តើ ្តែ​ ខ ​ អា ​្ញុំ ច​វល ិ ​ ត្រឡប់ម ​ កវិញដោ ​ យ​របៀប​ណា ? ខ្ញុំ​មាន​កិច្ច​សន្យា​ដែល​អនុញ្ញាត​ ឲ្យ​ខ្ញុំ​វិល​ត្រឡប់​មកវិញ​​បន្ទាប់​ពី ១០ ខែ​ប៉ុណ្ណោះ»។ លោ ​ ក មឿន តុលា បធា ្រ នកម្ម-​ វិធី​ការ​ងារ​ នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​អប់​រំ​ ច្បាប់​សម្រាប់​សហគមន៍​ បាន​ ថ្លង ែ ថា ​ ប្រ ​​​​ ជាជ ​ ន​កម្ពជា ុ ​ប្រហល ែ ៥ សែន​នាក់​គឺជា ​ ព ​ លករ​​ចំណាក​ ស្រុក ទៅ​ធ្វើការ​នៅ​ថៃ​ ​​គឺ​ស្មើ​ នឹង៥ ភាគ​រយ​នៃ​អ្នក​បោះឆ្នោត​ សរុបនៅ ​ ​កម្ពុជា​​នឹង​​មិន​បាន​បោះ​ ឆ្នោត​នៅ​ថទ ្ងៃ​ ី​ ២៨ ខែ​កក្កដា ទេ ពីព្រោះ​​ពួកគេ​​មិន​ងាយ​នឹង​អាច​ វិល​ត្រឡប់​មក​វិញ​​បាន​។ លោក​ បាន​បន្ថែម​ថា៖ «ដោយ​សារ​តែ​ លិខិត​ឆ្លង​ដែន និង​ឯកសារ​ធ្វើ​ ដំណើរ​របស់​ពល​ករ​ចំណាក​ ស្រុក​ជា​ច្រើន​នាក់ ត្រូវ​បាន​ដក​ ហូត​ទុក​ ដោយ​និយោជក វា​ ពិបាក​សមប ្រា ​ព ់ ក ួ គេ​វិល​តឡ ្រ ​ប់​​​ មក​វិញ​ដើម្បី​បោះ​ឆ្នោត​។ ​យើង​ គ្មាន​មណ្ឌល​បោះ​ឆត ្នោ ​នៅ​ស្ថា​នទូត និង​កុង​ស៊ុល​​ក្នុង​ប្រទេស​​ ដទៃ​ទៀត​ឡើយ​»។ ​លោក អា​នគី វុធ ដែល​ជា​ កម្មករ​សំណង់​​ មក​ពី​ខេត្ត​បាត់​ ដំបង បាន​ប្រាប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្ថិ៍​ថា លោក​​បាន​បង់ប ​​​ ក ្រា ២ ់ ៨០ ដុលរ្លា ​​ ឲ្យ​ក្រុម​ហ៊ុន​ជ្រើស​រើស​ពល​ករ​ សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​កន្លែង​ ការ​ងារ និង​លិខិត​ឆ្លង​ដែន​ថ្មី ដែល​​លោក​ត្រូវ​ប្រគល់​ទៅ​ឲ្យ​​ និយោជក​នៅ​ពេល​ទៅ​ដល់​ថៃ​។ លោក​​បន្ថែម​ថា៖ «​ខ្ញុំ​ឆ្ងល់​ថា​តើ​ មូលហ ​ ត េ អ ​ុ ​​្វី ក្រម ុ ហ ​ ន ៊ុ ​ចាំបា ​ ច់ត ​ វ្រូ ​​ ដក​ហត ូ ​លខ ិ ត ិ ​ឆង ្ល ​ដន ែ ​របស់​ខ»​ំុ្ញ ​។ ​រឿង​រ៉ាវ​របស់លោ ​ ក អានគី វុធ មិនម ​ ន ែ ជា ​ រ ​ ឿង​​​​ដោយ​ឡក ែ ឡ ​ យ ើ ។ ​ នៅ​ជិត​នោះ ​​លោក សាឡៃ ម៉ែន​ ជា​និយោជិត​នៃ​ក្រុម​ហ៊ុន ​Human Resource Development ​បានថ្លែង​ថា ប្រជា​ជន​ កម្ពុជា២៥នាក់ ​​ដែល​​លោក​ បញ្ជូន​​ទៅ​ធ្វើ​ការ​នៅ​រោង​ចក្រ​ អេឡិចត្រូនិក និង​គ្រឿង​បន្លាស់​ នៅ​ថៃ ក៏​នឹង​មិន​វិល​ត្រឡប់​មក​ វិញ​​ដែរ​។ ​លោក​បាន​ប​ន្ត​ថា៖ «យោង​តាម​កច ិ ស ​្ច នយា ្ ដល ែ ក ​ ម្ម-​ ករ​ទាង ំ ន ​ េះបា ​ ន​​ចុះ ពួកគេ​មិនត ​ វ្រូ ​ បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​វិល​ត្រឡប់​មក​​​ ផ្ទះ​វិញ​ទេ រហូត​ទាល់​តែ​ពួកគេ​

យុវ​ជន​អង្គយ ុ រ​ង់​ចាប ំ ព ំ ញ េ ​បប ែ ​បទ​ចញ េ ​ទៅ​ធកា ​ើ្វ រ​នៅ​ថៃ នៅ​ចក ្រ ​បយ ៉ោ ​បត ែ៉ ​កាល​ពស ី ប្តាហ​ម ៍ ន ុ ​។ រូបថត ហេង ជីវ័ន

បាន​ធ្វើ​ការ១០ខែ​សិន»។ ​លោក ម៉ែន បាន​​បន្ថែម​​ថា ក្រុម​ហ៊ុន​ជ្រើស​រើស​ពល​ករ​នឹង​ អនុញ្ញាតពួ ​​ កគេ​ឲ្យ​វិល​មក​ផ្ទះ​​​​វិញ​ មុនព ​ ល េ ត ​ ក្ន ែ​ ង ​ុ ក ​ រណីរដ្ឋា ​​ ភបា ិ ល ​ ​ កម្ពជា ុ និងថ ​ ៃ បញ្ជាន ​ យោ ិ ជក ឲ ​ យ្ ​ ផ្តលព ​​់ ល េ ឈ ​ ប់ស ​ មក ្រា ដ ​ ល់ក ​ ម្ម-​ ករ​ដើមប្ ម ​ី ក​បោះ​ឆត ្នោ ប ​ណ ៉ុ ្ណោះ។ ​ លោក​បានបន្ត​ថា៖ «​​ពេល​នោះ ក្រម ុ ហ ​ ន ៊ុ ខ្ញ ​​ ន ​ុំ ង ឹ ធ ​ តា ​្វើ ម​បញ្ជារ​ប​ស​់ រដ្ឋាភិបាល​»។ ការ​ចិញ្ចឹមជី ​​ វិតជា ​ ​រឿង​ចម្បង​ ​ ស្រ្តី​វ័​យ​ក្មេង​ម្នាក់ ដែល​ប្រាប់​ ឈ្មោះថា ​ ធឿន មក​ពខ ​ី ត េ ​ស ្ត យ ្វា -​ រៀង បាន​ថ្លែង​ថា បំណុល​ បាន​ ជំរញ ុ ​នាង​ឲយ្ ធ្វ ​​ ច ​ើ ណា ំ ក​សក ្រុ ទៅ​ រក​ការ​ងារ​​​ប្រាក់​ខែ​ច្រើន​នៅ​​ថៃ​ ហើយឱ ​ កាស​នកា ​ៃ រ​បោះ​ឆត ្នោ គ ​ ​ឺ ជា​អដ ​្វី ល ែ ​នាង​​នឹងល ​ ះ​បង់ជា ​ កា ​ រ​ ដោះដូរ។ នាង​បាន​បន្ត​ថា៖ «​ខ្ញុំ​ ចង់បោ ​ ះ​ឆត ្នោ ប៉ន ុ គ្មា ្តែ​ នផ ​ វ្លូ ខ ​ អា ​្ញុំ ច​ វិល​ម​ក​វិញ​​បាន​ទេ ព្រោះ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ ធ្វកា ើ រ​ដម ើ ប្ រ​ី ក​បក ្រា »​់ ។ នាង​បាន​ បន្ត​ថា នាង​នឹង​ដេរ​បាវ​អង្ករ​នៅ​ រោង​ចក្រ​ក្នុងទ ​ ីក្រុង​បាង​កក។ នាងបាន​​ឲ្យ​ដឹង​ថា​៖ «​ខ្ញុំ​មាន​​ បំណុល​ផ្ទាល់​ខ្លួន ​ដែល​ត្រូវ​បង់​ ការ​ប្រាក់​ខ្ពស់​។ ខ្ញុំ​ត្រូវ​ការ​ប្រាក់​ ដើម្បី​បង់​សង​បំណុល បើ​មិន​អ៊ី-​ ចឹង​ទេ ខ្ញុំ​នឹង​ត្រូវ​​​​​ខ្ចី​​ប្រាក់​គេ​ថែម​ ទៀត។ ចំពោះ​ខព ្ញុំ​ េល​នេះ ​ការ​រក​​

ប្រាក់​​ដើម្បី​ជីវភាព វា​​គឺ​ជា​អាទិ-​ ភាព​របស់​ខ្ញុំ​ មិន​មែន​ការ​បោះ-​ ឆ្នោត​ទេ​»។ ​ប៉ុន្តែ លោក មឿន​ តុលា បា ​ ន​បញ្ជាកថា ​​់ ការ​រក​បក ្រា ់ និង​​ការ​មាន​ឱកាស​​បោះ​ឆ្នោត​ មិនគួ ​​ រមាន​ ​​ មយ ួ គ ​ ន ្មា ម ​យ ួ ឡ ​ យ ើ ។ លោក​បាន​បន្ថែម​ទៀត​ថា ទោះ​ ជា​យ៉ាង​ណា រដ្ឋាភិបាល​ពុំ​បាន​ បង្ហាញពីឆន្ទ ​​ ៈពិ ​​ ភាក្សាកា ​ រ​ទត ូ ជា ​ ​ មួយ​​នឹង​ប្រទេស​គោល​ដៅ អំពី​ ការ​បង្កើត​មណ្ឌល​បោះ​ឆ្នោត​ សមប ្រា ពល​ ​​់ ករ​​ចំណាក​សក ្រុ ដូច​ ជា​អក ្ន ​នាងធឿន នេះឡ ​ យ ើ ។ ​ លោ ​ ក តុលា បាន​បញ្ជាកទ ​់ ៀត​ ថា៖​«[ពល​ករ​ចណា ំ ក​សក ុ្រ ] មាន​ សិទបោ ​ិ្ធ ះ​ឆត ្នោ ​ឲ្យម ​ ដឹ េ​ ក​នាំរ​បស់​ ខ្លួន។ ​ហិប​បោះ​ឆ្នោត ​គួរ​បង្កើត​ ឡើង​នៅ​ក្បែរ​កន្លែង​ដែល​ពួកគេ​ ធ្វើ​ការ​»។ លោ ​ កហងស្ ​ពុទ​នា ្ធា យក​បត ្រ ប ិ ត ​ ​្តិ នៃគណៈកម្មា ​​ ធកា ិ រអពយា ្ ក ​ ត ្រឹ ​និង​ យុតិ្ត​ធម៌​​​​ ដើម្បី​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ ដោយ​​សេរី នៅ​កម្ពជា ុ (NIFEC) យល់ស ​ ប ្រ ដ ​ច ូ លោក ​​ មឿង​តុលា​ ដែ រ ។ ​លោ ក​បា ន​ប ញ្ជា ក់ ​ថា ៖​ «​​គ.ជ.ប ក្រ ​​ សង ួ មហា​ផ្ទៃ ក្រសង ួ ​ ការ​បរ​ទស េ គួររ ​ ៀប​ចប ​ំ អ ្រ ប់បោ ​ ះ​ ឆ្នោត នៅ​ស្ថាន​ទូត ​និង​ស្ថានក ​ ុង​ ស៊ុល ក្នុង​បណ្តាប្រទេស​ដែល​​​ ប្រជាជ ​ ន​កម្ពជា ុ ធ ​ កា ​្វើ រ ដើ ​​ ម្បផ ី​ ល ្ត ​់ ឱកាស​បោះ​ឆ្នោត​ ដល់​ពួកគេ ប្រសន ​ិ ​ប​ព ើ ក ួ គេ​ចង់​បោះ​ឆត ្នោ ​»​។ ​លោក ហង្ស ពុទ្ធា បាន​បន្ត​ថា

តាម​ពិត ពល​ករ​ចំណាក​ស្រុក​ គ្មាន​ឱកាស​វិល​មក​បោះ​ឆ្នោត​ទេ ព្រោះ​និយោជក​របស់​ពួកគេ​ មិន​​ ឲ្យ​ពួកគេសុំ​ច្បាប់​​ឈប់​សម្រាក​​ ឡើយ ហើយ​បទោ ើ​ ះ​បី​ជា​​ពួក​គេ​ អាច​សុំ​ច្បាប់​បានក៏​ពួកគេ​មិន​ អាច​មាន​​លទ្ធភាព​បង់​ថ​ធ ៃ ្ល ដ ើ ្វ ណ ំ រើ ​​​ទៅ​មក​បាន​ដែរ​»។ លោ ​ ក តុលា បាន​បន្តថា ​ ពល-​ ករ​ចណា ំ ក​សក ្រុ ដល ែ វ​ល ិ ត ​ ឡ ្រ ប់​ មកផ្ទះ​វិញ ​ក៏​បាន​លើកឡ ​ ើងអំ ​​ ពី​ បញ្ហា​ទូលំ​ទូលាយ ដូច​ជា ភាព​ ស្រប​​ច​្បាប់ និង​​លទ្ធភាព​នៃ​ការ​ បោះ​ឆ្នោតផង​ដែរ។ លោក​បាន​ បន្ថម ែ ថា ​ ៖ «​នេះជា ​ ប្រទស េ ក ​ ក ​្រី ្រ ប៉ន ុ ្តែ តាម​ចបា ្ ប់ យើងនៅ ​ ត ​ តម្រ ែ​ វូ ​ ឲ្យ​ប្រជា​ជន​ដែល​ធ្វើ​ចំណាក​ ស្រុក​ទៅ​ធ្វើ​ការ​ឆ្ងាយ​ៗ ត្រូវ​វិល​ មក​ភូមិ​កំណើត​វិញ​ ដើម្បី​បោះ-​ ឆ្នោត​។ វា​​ចំណាយ​ប្រាក់​ច្រើន​។ រដ្ឋ​សភា​ ចាំ​បាច់​ត្រូវ​ពិចារណា​ ចំណុច​​នេះ ហើយធ្វើ​វិសោធន-​ កម្ម​ច្បាប់»​ ។ បើ​​យោង​តាម​​​របាយការណ៍​ Sending Money Home to Asia របស់ ​​ ​អង្គកា ​ រ​មល ូ ន ​ធ ិ អ ​ិ ន្តរ-​ ជាតិ​ដម ើ ប្ ​ីការ​អភិវឌឍ្ ​កសិក​ម្ម (IFAD) បាន​​ឲ្យដ ​ ឹង​ថា ​​​ពល​ករ​ ចំណាក​សក ្រុ កម្ព ​​ ជា ុ ​បាន​ផប ​្ញើ ក ្រា ​់ មក​ផ្ទះ​វិញ​ចំនួន២៥៦ លាន​​ ដុល្លារ​​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១២ ជា​តួលេខ ដែល​​​បញ្ជាក់​អំពី​សារៈ​សំខាន់​​​ របស់ពល​ ​​ ករ​ចណា ំ ក​សក ្រុ ច ​ ពោ ំ ះ​

សេដ្ឋ​កិច្ច​​កម្ពុជា។​ ​លោក គល់ បញ្ញា ​​នាយក​ បត ្រ ប ិ តិន ​្ត គណៈ​ ​​ៃ កម្មាធកា ិ រ​​ដើមប្ ​ី ការ​បោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី និង​ យុតិ្ត​ធម៌​​នៅ​កម្ពុជា បាន​ថ្លែង​ថា៖ «​​ការ​ចូល​រួម​ចំណែក​របស់​ពួកគេ​ មិនត ​ ម ្រឹ តែ​ ​​ ប្រាកទ ​់ »។ េ​ លោក​​បន្ត​ ថា ការ​ផ្តល់​ឱកា​ស​​ដល់​ពួកគេ​ ដើម្បី​បោះ​ឆ្នោត​នឹង​ជា​ការ​ល្អ​ ប្រសើរ​​ចំពោះ​លទ្ធិ​ប្រជា​ធិបតេយយ្ ដ ​ ល ែ រ​ម ួ ប ​ ញ្ចល ូ ប ​ ជា ្រ ព ​ ល-​ រដ្ឋ​ទាំង​អស់​។ លោក​បន្ត​ថា​៖«ខ្ញុំ​ មិនអា ​ ច​​ផ្តលអនុ ​​់ សាស ​ ន៍ជា ​ ក់លា ​ ក់​ ទេ ប៉ន ុ ប្រ ែ​្ត ទស េ ជា ​ ច ​ ន ើ្រ ប ​ ​ស ើ្រ ន ្ថា ទូត​ធ្វើ​ជា​កន្លែង​បោះ​ឆ្នោត​»។​ លោក​បញ្ញាបាន​បន្តថា ​ ក ​ ម ុ្រ ព ​ ល-​ ករ​ចណា ំ កសក ្រុ ទាំ ​​ ងឡា ​ យដ ​ ល ែ ​ រស់​នៅ​​ក្នុង​បណ្តា​​ខេត្ត​ផ្សេង​ៗ​ ប៉ុន្តែ​ធ្វើ​ការ​នៅ​ថៃគួរ​ត្រូវ​​បាន​ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​​ចូល​មក​បោះឆ្នោត​ ក្នុង​ខេត្ត​បន្ទាយ​មាន​ជ័យ មិនគ ​ ួរ​ ឲ្យ​ពួក​គេ​ធ្វើ​ដំណើ​ទៅ​​បោះ​ឆ្នោត​ នៅ​ស្រុក​កំណើត​ដែល​នៅ​ឆ្ងាយ​ នោះ​ទេ​។​ លោក​បញ្ជាក់​ថា​៖«​ពី​ មុន​​ខេ ​​ តន ​្ត េះជា ​ ប ​ ន្ទាយរបស់ ​​ ប ​ ក្ស​ ប្រឆាំង និង​ហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ... ឥឡូវ​​នេះ ដោយ​មាន​ការ​កំហិត​ ចាប់​​តាំង​​ពី​ឆ្នាំ២០០៣ ​វា​បាន​ ក្លាយ​ជា​បន្ទាយ​របស់​គណបក្ស​ ប្រជា​ជន​កម្ពុជាវិញ»។ ​លោក អ៊ុំ មាន រដ្ឋ​លេខាធិការ​ នៅ​ក្រសួងការ​ងារ បាន​ថ្លែង​ថា សេចក្តី​សម្រេច​អំពី​ថា​ តើ​កម្ម​ករ ត្រូវ​វិល​ត្រឡប់​មក​វិញ​​ឬ​យ៉ាង​ ណា? ចាំ​បាច់​ត្រូវ​សម្រេច ក្នុង​​ លក្ខខណ្ឌ​នៃ​កិច្ចសន្យា​រវាង​កម្ម-​ ករ និង​និយោជក​​មិន​មែន​ដោយ​ រដ្ឋាភបា ិ ល​ទ។ េ លោក​បាន​បន្ថម ែ ​ ថា៖ «​ប៉ុន្តែ​យើង​ជឿ​ជាក់​យ៉ាង​ មុតមាំ​ថា ​​​ក្រុម​ហ៊ុន​ជ្រើស​រើស​ ពលករ​​នៅ​កម្ពុជានឹង​យល់ ​និង​ ពនយា ្ រ​កម្មវ​ធ ិ រ​ី បស់ព ​ក ួ គេ​ទៅ​ដល់​ ក្រោយ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​»។ ​​សមាជិក​​តំណាង​រាស្រ្ត​​គណ-​ បក្សប ​ ជា ្រ ជ ​ ន​កម្ពជា ុ ​ពុអា ​ំ ច​ទាក់-​ ទង​សុំ​ការ​អត្ថា​ធិប្បាយ​បាន​ទេ។ ​ មាន​សិទិ្ធ តែ​គ្មាន​​​ឱកាស​ ​​​​ លោក យឹម សុវណ្ណ អ្នកនាំ ពា​ក្យ​នៃ​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​ បាន​ថ្លែង​ថា រដ្ឋាភិបាល​មាន​ការ​ ទទួល​ខុស​ត្រូវ​​ផ្តល់​ឱកាស​ដល់​ ពល​ករ​ចណា ំ ក​សក ្រុ ​ដើមប្ បោ ​ី ះ-​

ឆ្នោត ទោះ​ពួក​គេ​នៅ​ទីណា​ក៏​ ដោយ។ ​លោក​បាន​បន្ថែម​ថា៖ «​រដ្ឋាភិបាល​ ត្រូវ​បង្កើតមណ្ឌ ​​ ល​បោះ-​ ឆ្នោត​នៅ​តាមប្រទេស​ដែល​​​​​​មាន​ ស្ថានទូត ឬ​កង ុ ស ​ ល ៊ុ ក ​ ម្ពជា ុ ដើ ​​ មប្ ​ី អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ពល​ករ​ទាំង​​នោះ​​ ចូលរួមបោះ​ឆ្នោត​។ ប៉ុន្តែ​ឥឡូវ​ នេះ រដ្ឋាភិបាល​នេះ​សង្ស័យ​ថា ពល​ករ​ចំណាក​ស្រុក​ទាំង​នោះ អាច​មិន​គាំទ្រ​គណ​បក្ស​​កាន់​ អំណាច​»។ ​លោក តុលា ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ អប់​រំ​ច្បាប់​សម្រាប់​សហគមន៍ បាន​​ជឿ​ជាក់​​ថា ​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា​ ភាគ​ចន ្រើ ដែ ​​ លធ ​ កា ​្វើ រ​និងរស់នៅ ​ ​ ក្រៅ​ប្រទស េ រាប់ទា ​ ង ំ នៅ ​ ក ​រ ូ ខាង​ ៉េ​ តប្ ង ូ និងស ​ ហ​រដ្ឋអា ​ មរេ ក ិ អាច​នង ឹ ​​ បោះ​ឆ្នោត​ឲ្យ​គណបក្ស​ប្រឆាំង​។​ លោក​បាន​បន្ត​ថា ​នេះ​គឺ​ដោយ​ សារ​កត្តា​ជំរុញ​ទៅ​ថៃ ដែល​រាប់​​​ បញ្ចល ូ ទា ​ ង ំ ការ​ ​​ ចាប​យ ​់ ក​ដធ ​ី ្លី និង​ ហិរញ្ញវត្ថម ​ុ ន ិ ល ​ ្អ ខណៈ​ដល ែ ប ​ ទ-​ ពិសោធនៅ​ប្រ​ទេស​ដទៃ​ទៀត​ ផ្តល់​ទស្សនវិស័យ​ទូលំ​ទូលាយ​ អំពី​របៀប​​ដែល​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​ គ្រប់​គ្រង។​ លោក​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ ទៀត​ថា៖ «​ពក ួ គេ​មើលឃ ​ ញ ើ កា ​ រ​ អភិវឌ្ឍក ​ង ្នុ ប ​ ទ ្រ ស េ ដ ​ ទៃទ ​ ៀត និង​ សក្តានព ុ លដ ​ ល ែ ប ​ ទ ្រ ស េ ក ​ ម្ពជា ុ ​ អាច​នឹង​អភិវឌ្ឍ​លឿន​ជាង​មុន។ ប្រសិន​បើ​ពួកគេ​​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​​ ប្រជា​ជន​កម្ពុជា​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​​ ស្ថាន​កុង​ស៊ុល ឬ​ស្ថានទូតខ្ញជ ុំ​ ឿ​ ជាក់​ថា ពួកគេ​នឹង​មិន​បោះ​ឆ្នោត​ ឲ្យគណបក្ស​ប្រជា​ជន​​ទេ»​។ ​ប៉ុន្តែ​បើ​គិត​អំពី​ឱកាស ពល​ករ​ ចំណាក​ស្រុក​ខ្លះ​ មិន​​បាន​បោះ-​ ឆ្នោត​ទាល់​តែ​សោះ។ ​រង់​ចាំ​នៅ​ច្រក​ព្រំដែន លោក ងឹម ឆេង ​​អាយុ ៣៣ ឆ្នាំ​ មក​ពី​ ខេត្ត​តា​កែវ បាន​ថ្លែង​ថា ​​លោក​ មាន​បញ្ហា​​ជីវ​ភាព​​បន្ទាន់​ត្រូវ​ដោះ​ ស្រាយ​​ និង​ព្រួយ​បារម្ភ​ជាង​ការ​ ជ្រើស​រើស​មេ​ដឹក​នាំ​ប្រទេស​ទៅ​ ទៀត។ ​លោក​បាន​បន្ត​ថា៖ «​ខ្ញុំ​ មិន​ខ្វល់​អំពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ទៀត​ ទេ។ បើទោ ​ ះ​បី ជា​ខបោះ​ ​​្ញុំ ឆត ្នោ ក៏​​ គ្មាន​អ្វី​​​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទេ​ នៅ​កម្ពុជា.... គ្រួសារ និង​សហគមន៍​ខ្ញុំ​នៅ​តែ​ ក្រ​»។ «​នេះ​ជា​ឱកាស​លើកទ ​ ី១ របស់ខ ​ ទៅ ​្ញុំ ធ ​ កា ​្វើ រ​នៅថ ​ ។ ​ៃ គ្រសា ួ រ​ ខ្ញក ​ុំ ្រ ហើយខ ​ត ​្ញុំ វ្រូ រក​ ​​ បក ្រា ច ​់ ណ ំ ល ូ ​ ដើម្បី​ចិញ្ចឹម​ពួកគេ​»៕ TK

គ.ជ.ប​ធ្វើ​ការ​អំពាវ​នាវ​ឲ្យ​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត​រួសរាន់​ទៅ​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ ជាង សុខា​ ភ្នំ​ពេញ​ៈ ​គណៈ​កម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ ការ​បោះឆ្នោត​​​ (គ.ជ.ប)​កាល​​ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​​​​​ ម្សិលមិញ​ បាន​អំពាវ​នាវ​​​ទៅ​អ្នក​បោះ​​ ឆ្នោត​​​ឲ្យធ ​ កា ​្វើ រ​ពន ិ ត ិ យ្ ឈ ​ ្មោះរបស់ ​​ ខ ​ន ្លួ ​​នៅ​ លើ​បញ្ជី​​​ ដែល​​​បាន​បិទ​​នៅ​ការិយាល័យ​​ គណៈ​កម្មការ​​បោះ​ឆ្នោត​ឃុំ​សង្កាត់​​ទាំង​ អស់​និងនៅ ​ អាច​ ​​​​ មើលតាម​ ​​ អន​ឡាញ​​។

គ ​ .ជ.​ប បាន​អពា ំ វ​នាវ​ថា ច ​ ន្លោះ​ពថ ​ី ទី ​​្ងៃ ​ ១ កក្ក ​​ ដា ដ ​ ល់ថ្ង ​​ ទ ​ៃ ី ២ ​ ៥​កក្កដា អ្នកបោ ​ ះ​ ឆ្នោត​អាច​​​ពិនិត្យ​ឈ្មោះ​​​របស់​ខ្លួន​ នៅ​ ការិយាល័យ ​តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​ទាន់​​ហេតុ​ ការ​​ណ៍ ៥​​​ខ្សែ​ឬ​តាម​អន​ឡាញ​។ ​​​​​​ នៅ​ក្នុង​សេច​ក្តី​អំពាវ​នាវ​របស់​គ.ជ.​ប​ បាន​បញ្ជាកថា​ ​​​​់ ៖ «​​វា​ខស ុ ព ​ កា ​ី រ​បោះ​ឆត ្នោ ​ ទូទៅ​ឬ​​បោះ​​ឆ្នោតឃ ​ ស ​ុំ ង្កាតកា ​់ ល​ពព ​ី ល េ ​ មុន​...កាលពី​ពេល​មុន ​បញ្ជី​​ឈ្មោះ​អ្នក​

បោះ​ឆត ្នោ ​មាន​តមួ ែ​ យថ ​ ប ​្ងៃ ណ ៉ុ ្ណោះនៅ ​ ម ​ន ុ ​ ការ​បោះ​ឆ្នោត​​»។ ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការ​ណ៍​បាន​បន្ត​ថា​ ​ទន្ទឹម​ នេះ ​​អ្នក​​បោះ​ឆ្នោត​ ដែល​មិន​​ទទួល​បាន​​​ ប័ណ្ណ​​ព័ត៌​មាន ​​​​​អាច​​ទៅ​​យក​​ប័ណ្ណ​ទាំង​ នោះ​បាន​​រហូត​ដល់​​ថ្ងទ ៃ​ ី​២៦​​កក្កដា​។ ទោះ​យ៉ាង​ណា ការ​បាត់​ឈ្មោះ​ពី​បញ្ជី​ បោះ​ឆត ្នោ ​ដោយ​មន ិ ​មាន​មល ូ ​ហត េ ុ ​កា​រ​​ មាន​ឈ្មោះ​ហើយ តែ​មាន​អ្នក​ផ្សេងបោ ​ ះ​

ជំនស ួ ដ ​ច ូ កា ​ ល​ពអា ​ី ណ ​ ត្តម ​ិ ន ុ ៗ ​ នៅ​តជា​ ែ​ ក្តី​កង្វល់​ធំ​មួយ​សម្រាបអ ់​ ្នក​បោះ​ឆ្នោត​។ ​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​​គណបក្ស​ប្រឆាំង​ លោក យឹម សុវណ្ណ ​​បាន​ថ្លែង​ថា​ ការ​ចេញ​បញ្ជី​ ឈ្មោះ​អ្នក​​​បោះ​ឆ្នោត​​ជា​សាធារណៈ​មួយ​​​ ខែ​មុន​ការ​បោះ​ឆ្នោត ​​​​វា​ជា​ការ​ល្អ​ ​ប៉ុន្តែ​ លោក​ថា វា​នៅ​តែ​មាន​បញ្ហា​​​ចំពោះ​អ្នក​​ ដែល​​​បាត់​ឈ្មោះ​ ហើយ​ពួក​គេ​មិន​អាច​ បោះ​ឆ្នោត​បាន​​ទេ ប្រសិន​​បើមិន​មាន​

វិធាន​ការ​ជួយ​ពួកគ ​ េ។​ ​លោក យឹម សុវណ​បាន​​ថ្លែង​បន្ត​ ថា​៖ «​​បញ្ហា​នេះ​ មិន​មែន​ថា​​ តើ​​​ពួក​គេ​ [គ.ជ.ប] ​បង្ហាញ​​​បញ្ជី​ឈ្មោះ​​មួយ​ខែ​​មុន​​ ឬ ក្រោយ​នោះ​ទេ ​ប៉ុន្តែ​បញ្ហា​គឺ​​​អំពី​ថា​​​ ប្រជា​ជន​ប្រហែល​​​ជាង​ ១​ លាន​​​នាក់​ បាន​បាត់​ឈ្មោះ​​​​​បោះ​ឆ្នោត​ ​​ដោយ​សារ​ គ.ជ.ប ដឹង​ថា​​ ប្រជា​ជន​ទាំង​​នោះ ​​​នឹង​ បោះ​ឆ្នោត​​​ឲ្យ​គណបក្ស​ប្រឆាំង​​​»៕PS​


NATIONAL www.postkhmer.com

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍

ថ្ងៃអង្គារ ទី២ ែខកក្កដា​ឆ្នាំ២០១៣

B½t’manCati

កម្មករ​រោងចកផា ្រ ញ​​ េ្រហ្គត​តវ៉ា​នៅ​មខុ ​កស ្រ ងួ ​... តពីទំព័រ ៤... យើង​ធ្វើ​ការ​ឲ្យ​ ពួក​គេ​ហត់​ណាស់​ ដូច្នេះ​ ពួកគ ​ េ​ ត្រូវ​តែ​បើក​លុយ​ឲ្យ​ថ្លៃ​កម្លាំង​ ពលកម្មរបស់ ​​ ​យើង»។ ​​ នា ​ ង​ថង ្លែ ថា ​ ៖​ «យើងន ​ង ឹ ម ​ ក​​សុ​ំ ក្រសួង​​សង្គម​កិច្ច​ជួយ​​យើង​​ជា​ រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​​​​ប្រសិន​បើ​ពួក​គេ​នៅ​ តែ​នៅ​ស្ងៀម​ចំពោះ​យើង»។​ ​​ ​លោក វង្ស សុវណ្ណ ​អគ្គ​លេខា​ ធិការ​​នៃគណៈ​កម្មាធិការ​ដោះ-​ ស្រាយកូ ​​ ដក ​ ម្ម បាតុក ​ ម្ម​​​គ្រប់​មុខ​ សញ្ញា ​នៃក្រសួងស ​ ង្គមក ​ ិច្ច​បាន​ ថ្លង ែ កា ​ ល​ពម ​ី ស្ ល ិ ម ​ញ ិ ថា​ ​​ ក ​ ស ្រ ង ួ ​ បាន​បង្កើត​គណៈ​កម្មាធិការ​ថ្មី​ មួយ​​​សម្រាប់​​​​ដោះ​ស្រាយ​​​ករណី​​ រោង​ចក្រ​ផាញ​េ្រហ្គត។ ​ ​សមាជិក គណៈ​កម្មាធិការ​ថ្មី​ មួយ​មិន​អាច​​ទាក់​ទង​​​​សុំ​អត្ថា-​ ធិប្បាយ​​​បានកាល​ពី​ម្សិល​មិញ​​ ប៉ន ុ លោក ្តែ​​ វង្ស សុវណ្ណ​បា ​ ន​ថ្លែង​ ថា ​គណៈ​កម្មាធិការ​ថ្មី​​​​នេះ​​កំពុង​

ព្យាយាម​អស់​ពី​សមត្ថ​ភាព​​ដើម្បី​ ស្វែង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​​ជូន​ដល់​ កម្មកររោង​ចក្រផាញ​េ្រហ្គត។ ​ ​លោក​បន្តថា ​ ​៖ «​​គណៈ​កម្មាធិ-​ ការ​​បាន​ជួប​ជា​មួយ​​​ក្រុម​កម្មករ​ និង​មន្រ្តី​សហជីព​​ដើម្បី​ស្វែង​រក​ ដំណោះ​សយ ្រា ​ហ ​ យ ើ យ ​ ង ើ បា ​ ន​ ប៉ាន់​​ប្រមាណ​ថា ​កម្មករ​នឹង​មិន​ អាច​ទទួលបាន​​គ្របគ ​់ ន ្រា សម្រា ​​​​់ ប​​​់ ប្រាក់​ឈ្នួល​​និង​អត្ថ​ប្រយោជន៍​​​​​ របស់​ពួក​គេ​ទេ ​ដូច្នេះ​​យើង​បាន​ បញ្ជូនសំណុំ​រឿង​នេះទៅ​កាន់​ តុលា​ការ​​​​ដើម្បី​ចាត់​វិធាន​ការ​ទៅ​ តាម​ច្បាប់»។ ​លោក វង្ស សុវណ្ណ បាន​ថ្លែង​ ដែរ​ថា ​តុលាការ​អាច​​ចេញ​ដីកា​​​ ដើមប្ លក់ ​​ី សម្ភា ​​ រទាំ ​​ ងអ ​ ស់នៅ ​ ក ​ង ្នុ ​ រោង​ចក្រ​ ​ហើយ​ប្រសិន​បើ​មិន​ អ្នកភ ​ រួ្ជ ស ​ ជ ​្រែ ន ំ ស ួ គោ ​ ​កប ្រ !​ី គ្រប់​គ្រាន់​ ​ពួក​គេ​នឹង​ចេញ​ដីកា​ ចាប់ខ្លួន​​និយោជក​​ដើម្បី​សង​ បុរស​កសិករ​ម្នាក់កំពុង​​បញ្ជា​គោយន្ត​ភ្ជួរ​ស្រែ នៅ​ជាយ​ក្រុង​បាវិត ក្នុង​ខេត្ត​ស្វាយ​រៀង​​កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន​។ ដោយ​សារ​តែ​កាន់​តែ​មាន​ភាព​ ប្រាក់​​ទៅ​កម្មករ​៕ PS សម្បូរ​បែប​នៃ​គ្រឿង​យន្ត កសិករ​ខ្មែរ​​ជា​ច្រើន​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពី​ការ​ប្រើ​កម្លាំងគោ ​ ​ក្របី​សម្រាបភ ់​ ្ជួរ​ស្រែ​មក​បគោ ្រើ​ យន្ត​ជំនួសវ​ិញ​។ រូបថ ​ ត ម៉ៃ​វីរៈ

តុលាការ​រប ឹ ​អស ូ ​វឡា ី តម្ល$ៃ ២លាន​តែ​មស ្ចា អ ់ ពា ំ វនាវ​រក​យត ុ ​ធ ិ្ត ម៌ ផាក់ ស៊ាងលី ភ្នំពេញៈ នៅ​ប្រមាណ​​ជា​ពីរ​ ម៉ោង​មុន​ពេល​សាលា​ដំបូង​រាជ​ ធានីភ ​ព ្នំ ញ េ ច ​ ុះអ ​ នុវត្ត​សាល​ដកា ​ី ​ រឹប​អស ូ ​ផះ្ទ ​វឡា ី ​តម្ល២ ៃ ​លាន​ដល ុ ្លារ​ មួយក ​ង ្នុ ខ ​ ណ្ឌដ ​ន ូ ព ​ ញ េ ម ​ ធា េ វីនង ិ ​ សាច់ញាតិ​​ម្ចាស់ផ្ទះ​បាន​ធ្វើ​សន្និ-​ សីទកា ​ ស ​ ត ែ ​ភ្លាមៗ ​ ថា ​​ ផ្ទះន ​ េះត ​ វ្រូ ​​​ គេ​លួច​លក់​ដោយ​ខុ​ស​ច្បាប់ និង​​ បាន​អំពាវ​នាវ​រក​យុត្តិធម៌។ សាច់​ញាតិ​ និង​លោក​ លូង សុ​ខា​ មេធាវីការ​ពារ​ក្តី​ឲ្យ​លោក​ អ៊ុង ​ដាំតារា​ ជាកូន​បំណុល​ដែល​​ ស្នាក់​នៅឯ ​ បរ​ទេស ​បាន​ធ្វើ​សន្និ​-​ សី​ទ​​កាស​ែត ​​ចោទ​ប្រកាន់​ម្ចាស់​ បំ​ណុល​​ឈ្មោះ​ គីង កញ្ញា​ និង​ ឈ្មោះ​​សុខ​ រ៉ាថន ​​​និង​​ភរិយា​ថា​ បាន​លច ួ ល ​ ក់ផ ​ ្ទះន ​ង ិ ដ ​ទ ​ី ហ ំ ៦ ​ំ ៦៣​ ម៉ែត្រ​ការ៉េ ក្នុង​តម្លៃ២​លាន​ដុល្លា​រ​ អា​មេរិក​ពី​ខែ​កុម្ភៈ​ឆ្នា២ ំ​ ០១២។ លោក ​យូ ស៊ីច័ន្ទតារដ្ឋ ជាប្អូន​

មន្តត ​ី្រ លា ុ ការ​នង ិ ​អាជ្ញាធរ​មល ូ ​ដន ្ឋា ​ចះុ អនុវត្ត​​​សាលដីកាម្ ​​​​ សល ិ ​មញ ិ ​។ រូប ម៉ៃ វីរៈ​

ប្រុស​​លោក​ អ៊ុង ​ដាំតារា​ ​បញ្ជាក់​ ថា​៖«យើង​មាន​ចំណា​រពី​លោក​ នាយរដ្ឋម ​ ន្ត​្រី ហ៊ន ុ ​សែន​ឲ្យព ​ន ិ ត ិ យ្ ​​​ រឿងនេះ​ឡើង​វិញ។ តែ​តុលាការ​ មិន​ធ្វើ​តាម​ទេ​។​​ អ៊ីចឹង​យើង​ត្រូវ​រើ​ បម្រះ​​រក​យុត្តិធម៌។ តើច ​ ្បាប់​នៅ​ឯ​ ណា? បានជា​អនុវត្ត​ឡប់​ឡែ​ បែប​ហ្នឹង​?»។

តាម​ការ​អះ​អាង​របស់​លោក​ យូ ស៊ី​ច័ន្ទតារដ្ឋ ​និង​ឯក​សារ​ថត​ ចម្លង​ជា​ច្រើន​ដែល​​ខ្លះ​ចេញ​ពី​ ខុទ្ធកាល័យ​លោក​នាយករដ្ឋ​មន្ត្រី ហ៊ុន ​សែន ​ផង​នោះ​ ​បង្ហាញ​ថា លោក ​អ៊ុង ដាំតារា​បាន​យក​ប្លង់​ ផ្ទះ​វីឡា​របស់​លោក​ទៅ​បញ្ចាំឲ្យ​ ស្រ្តី​ឈ្មោះ គីង កញ្ញា ​យក​ប្រាក់​​

២០ ម៉ឺន​ដុល្លា​រ ​ពី​ឆ្នាំ​២០០៨ ដោយស​ន្យាស​ង​ការ​ប្រាក់​បួន​ ពាន់ដ ​ល ុ រ​្លា ក្នង ុ ១ ​ ខែ។ ពេល​លោក​ អ៊ង ុ ដាំតារា​មិនបា ​ ន​បង់កា ​ រ​បក ្រា ​់ តាម​កំណត់ ​ស្រ្តី​ឈ្មោះ​គីង កញ្ញា ក៏បាន​ប្តឹង​មក​​សាលាដំបូង​រាជ-​ ធានី​ភ្នំពេញ ​ហើយ​តុលា​កា​រនេះ​ និង​សាលា​ឧទ្ធរ​ណ៍បាន​សម្រេច​ ឲ្យ​លោក ​អ៊ុង ដាំតារា​ យក​ប្រាក់​ ម្ភប ៃ ន ួ ម ​ន ឺ៉ ប ​ ពា ​ំ្រា ន់ដ ​ល ុ រ​្លា តម្កលនៅ ​់ ​ សាលា​ឧទ្ធរណ៍ ដើម្បទ ី​ ទួល​បាន​ ប្ល​ង់​ផ្ទះ​វីឡា​នោះ​មក​វិញ។ កាល​ពី​ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០១៣​ នេះ​ លោក ​អង្គវង្ស​ វឌ្ឍានា​ រដ្ឋ​ មន្រក ​្តី ស ្រ ង ួ យ ​ ត ុ ធ ​្តិ ម៌បា ​ ន​ផល ​្ញើ ខ ិ ត ិ ​ ជូនលោ ​ ក​នាយ​រដ្ឋម ​ ន្រ​្តី ហ៊ន ុ ស ​ ន ែ ​ ដោយ​​បញ្ជាក់​ថា​៖ «ឈ្មោះ​គីង កញ្ញា​ មិន​បាន​មក​ទទួល​ប្រាក់​ នោះ​​ទេ ហើយ​ក៏​មិន​បា​ន​ឲ្យ​ប្លង់​ ទៅ​លោក ​អ៊ុង ដាំតារា​ វិញ​ដែរ។ តែ​ឃើញ​មាន​កិច្ច​សន្យា​លោក​ សុខ​ រ៉ាថន ​លក់​វី​ឡា​នោះ​ទៅ​ឲ្យ​

ឈ្មោះ ម៉ែន ​សោភ័ណ(តម្លៃ​ ២លាន​ដុល្លារ)»។ នៅពេល​ដឹង​ ថា​លោក ​សុខ រ៉ាថន ​មិនម ​ ែន​ជា​ ម្ចាសស ​់ ប ្រ ច ​ បា ្ ប់នោ ​ ះឈ ​ ្មោះ​ម៉ន ែ សោភ័ណ ​បាន​ប្តឹង​លោក ​សុខ រ៉ាថន​និងភ ​ រិយាព ​ប ី​ ទ​ឆបោក។ លោក ​លូង សុខា​ បាន​ឲ្យ​ដឹង​​ ក្នុង​សន្និសីទ​កាសែត​​ថា ​ក្រោយ​​ មកស្រាប់​តែ​លោក ​សុខ ​រ៉ាថន​ ដាក់ពា ​ កយ្ ប ​ង ឹ្ត ទៅ ​ ​សាលាដំបង ូ រា ​ ជ-​ ធានី​ថា ​លោក ​អ៊ុង ដាំតារា បាន​ ជំពាក់ប ​ ្រាក់​គាត់​​ ចំនួន​ ២ លាន​ ដុល្លា​រ ថ្លៃ​ប្រេង​ដោយ​គ្មាន​ភ័ស្តុ-​ តាង​តម ្រឹ ត ​ វ្រូ ទ ​ ។ េ តុលាកា ​ រ​កបា ៏ ន​ សម្រេចឲ ​ យ្ លោ ​ ក​សុខ រ៉ាថន ឈ ​ ្នះ​ ក្តី ហើយ​បាន​ចេញ​ដកា ី​ បង្គាប់​ឲ្យ​ ស្រាវ​ជ្រាវ​អំពី​ស្ថាន​ភាព​វីឡា​នោះ​ (ដើម្បីរឹបអូស)។ លោក​ លូង សុខា​ ​ថ្លែង​ដូច្នេះ​ ថា៖«អយុត្តិធម៌ណាស់​រឿង​នេះ ដោយ​សារ​គេ​មាន​បក្ខ​ពួក​គ្នា​គេ។​ ក្តី​នេះ​ចាញ់​ដោយ​សារ​តែ​មេ​ធាវី​

ម្នាក់​ទៀត​​បាន​ក្បត់​កូន​ក្តី។ ពេល​ ខ្ញដ ុំ ង ឹ សំណរ ុំ ឿង​នេះច ​ល ូ ជា ​ ស ​ ព ្ថា រ​ ទៅ​ហើយ។ កូន​ក្តី​ខ្ញុំ​មិន​ដែល​រក​ ស៊ី​សាំងទា ​ ល់តែ​សោះ»។ កាល​ពម ី​ ្សិលមិញ ​មន្ត្រី​សាលា​ ដំ​បង ូ ​រាជធានី​ភព ំ្ន ញ េ ​រម ួ ​នង ឹ ​អាជ្ញា-​ ធរ​ខណ្ឌ​ដូន​ពេញ​ បាន​ចុះ​អនុវត្ត​ សាលដីកា​នោះ ​ក្នុង​​បំណង​រឹប​ អូស​និង​លក់​ឡាយ​ឡុង​ផ្ទះ​វី​ឡា​ នោះ។​ ប៉ុន្តែ​ ដោយ​​អវត្ត​មាន​កូន​ បំណុល​(លោក អ៊ុង​ ដាំតារា​) និងមេ​ ​​ ធាវី​លោក ​លូង​សុខា ​បាន​ សំ​ណូម​ពរ​នោះ​ តុលា​ការ​និង​ អាជ្ញា​ធរ​បាន​សម្រេច​ពន្យា​រពេល​ ពិនិត្យ​ស្ថាន​ភាព​(រឹបអូស)ទៅ​ ពេល​ក្រោយ ដោយមិនបញ្ជា ​​ កព ់​ ី​ កាល​បរិ​ច្ឆេទនោះ​ ​​ ទេ។ ​ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍មិនអាចទាក់ទង ស្រ្តីឈ្មោះ គីង កញ្ញា និងលោក សុខ រ៉ាថន ដើម្បស ី​ ុំការបំភជ ្លឺ​ វុំ​ិញ​ ករណីនេះ​បានទេ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ ម្សិលមិញ៕


NATIONAL ៧ B½t’manCati វិទយា្ ​សន្ថា ​វារី​វប្ប​កម្ម​ទង្រ ​ទ ់ យ ្រា ​ធ​គ ំ ង្រោ បើក​ដ​ណ ំ រ​ើ​ក​ារ​​ឆ្លង​ភ្លើង​ឆេះ​ ថ្ងៃអង្គារ ទី២ ែខកក្កដា​ឆ្នាំ២០១៣

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

បន្ទប់​ខារ៉ា​អូ​-​ ខេ​ក្លិប​XO ​ អស់​បីបន្ទប់​

សែន​ដា​វិត​ កំពង់ធំ ៈ រដ្ឋាភ ​ បា ​ិ ល​គង ្រោ នឹ ​​ ង​ សម្ពោធវ​ទ ិ យា ្ ស ​ ន ្ថា ជា ​ តិស ​ វ្រា ជ ​ វ្រា ​ និង​អភិវឌ្ឍន​៍វារីវប្បកម្ម​លក្ខណៈ​ ទ្រង់​ទ្រាយ​ធំ​ជាលើក​ដំបូង​ដែល​ មាន​សមត្ថភា ​ ព​អាច​ផលិតក ​ន ូ ត ​ ​្រី ប្រ​មាណ​​ជាង​២០​លានកូន​ ​ក្នុង​ មួយ​ឆ្នាំ​ៗ​ ដើម្បី​បង្កើន​បរិមាណ​ ផល​ត្រី​និង​រក្សា​ពូជ​​ត្រី​កុំ​ឲ្យ​បាត់​ បង់​ ពី​ការ​នេសាទ​ខុស​ច្បាប់​ ខណៈ​​ដែលត ​ល ួ ខ េ បទ​ ​​​ លស ្មើ នេ-​​ សាទ​ឆ្នាំ ២០១២ បង្រ្កាប​បាន​ មាន​រហូត​​៥.៣០៧​ករណី។ ​​ រដ្ឋ​មន្រ​ក ី្ត ស ្រ ង ួ ​កសិកម្ម​រក ុ ប ្ខា ្រ-​ មាញ់ន ​ង ិ ន ​ េសាទ​បានលើកឡើង​ ក្នុង​ទិ​វា​មច្ឆ​ជាតិ១ ​កក្កដា នៅ​ឯ​ ពិធី​ព្រ​លែង​កូន​ត្រី​ជាង​១​លាន​ ក្បាល​​នៅ​ស្រុក​បារាយណ៍​ខេត្ត​ កំពង់​ធំ​ថា ​ក្រសួង​កសិកម្ម​នឹង​ បើក​សម្ពោធ ​ ​វទ ិ យា ្ ​សន ្ថា ​ជាតិស ​ វ្រា -​​ ជវ្រា ន ​ង ិ អ ​ ភិវឌ្ឍន៍វា ​ រីវ​ប្បក ​ ម្មដ ​ប ំ ង ូ ​ នៅ​កម្ពុជា​ក្នុង​ពេល​ឆាប់​ៗ​​នេះ។ លោក​រដ្​ឋមន្ត​្រី ច័ន្ទ សារុន ប ​ ញ្ជាក​់ ថា តា ​ ម​រយៈ​វទ ិ យា ្ ស ​ ន ្ថា ថ ​ន ​្មី េះ​ក ​ -្រ ​ សួង​សង្ឃឹមថា ​នឹង​ជួយ​បង្កើន​ បរិមាណ​ទិន្នផល​ត្រី​និង​រក្សា​ពូជ​ ត្រី​ដែល​ជិត​ផុត​ពូជ ​ខណៈ​ដែល​ ពីមុន​មក​កម្ពុជា​មានត្រឹម​តែ​​វារី​ វប្បកម្មជា ​ ល ​ ក្ខណៈ​គ្រួសារ​។ លោក​​ ច័ន្ទ​ សារុន មាន​ប្រ-​ សាសន៍​ថា​៖​«​យើង​សង្ឃឹម​ថា​ វិទ្យា​ស្ថាន​ជាតិ​​នេះ ​នឹង​បង្កើន​​ ផល​ត្រី​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ដើម្បី​ បំពេញ​តម្រូវ​ការ​ទីផ្សារ​និង​រក្សា​ ពូជ​ត្រី​ជិត​​ផុត​ពូជ​ដោយ​សារ​តែ​ រង​​ការ​បផ ំ ច ្លិ បំផញ ្លា ព ​ កា ​ី រ​នេសាទ​ ខុស​ច្បាប់»​។ លោក​​បាន​បញ្ជាក់​ថា នៅ​ក្នុង​ ឆ្នាំ​២០១២​ ​បទ​ល្មើស​នេសាទ​ ខាង​ជលផល​​បង្ក្រាប​បាន​ចំនួន​ ៥.៣០៧​​ករណី​ ​បើ​​​ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​

គឹម សា ​ រុំ​​

ពិ​ធ​ព ី ល ្រ ង ែ ​ពជ ូ ​តី្រ នៅ​សក ុ្រ ​បារាយណ៍​ខេតក ្ត ព ំ ង់ធំ ក្នង ុ ទ ​ ​វា ិ ​មច្ឆ​ជាតិ​​​ថ្ងៃ ១ កក្កដា ។ រូបថត សហការី​

២០១១ ​ដែល​បង្ក្រាប​បាន​​តែ​ ៤.៤៦៩​ករណី​ គឺ​មាន​ការកើន​ ឡើង​​ក្នុង​នេះ ​មាន​ការ​​រឹប​អូស​ ស្បៃ​មុង​​បាន​ជាង​១​លាន​ម៉ែត្រ​ និង​ឧប​ករ​ណ៍​ខុ​ស​ច្បាប់​មួយ ​ចំ​នួនទ ​ ៀត។ លោករដ្​ឋមន្ត្រី​កត់​សម្គាល់​​ដែរ​ ថា ៖ «​ ​​ ការ​នេសាទ​ខស ុ ច ​ ្បាប់​នេះ​ ធ្វឲ ​ើ យ្ ប ​ ះ៉ ពា ​ ល់ធ ​ន ្ង ធ ​់ រ្ង ដ ​ ល់ប ​ រិមាណ​ ត្រដោ ​ី យ​បស ​ើ្រ ប្ ម ​ៃ ង ុ ន ​ង ិ ឧបករណ៍​​ ឆក់​ក៏ដ ​ ូចជា ​ ​បំផ្លាញ​ពជ ូ​ ត្រី​»​។ លោក ព្រំ​ ផល្លី​ ប្រធាន​វិទ្យា-​ ស្ថានជា ​ តិស ​ វ្រា ជ ​ វ្រា ន ​ង ិ អ ​ ភិវឌ្ឍន៍​ វារីវប្បកម្មបា ​ ន​ថ្លែង​​ថា ​វិទ្យាស ​ ្ថាន​ មួយ​នេះ​តាំង​នៅ​​​លើ​​ផ្ទៃ​ដី​៣០​ ហិកតា​ ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ស្រុក​ស្អាង​ ខេត្ត​កណ្តាល ​ដែល​ចាប់​ផ្តើម​

កសាង​ចាប់​ពឆ ី​ ្នាំ​២០០៨​ ក្រោម​ ការ​ចំណាយ​ថវិកា​ប្រ​មាណ​៨​ លាន​ដុល្លារ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក។​ វិទ្យា​ស្ថាន​មួយ​នេះ​មាន​សម​ត្ថ-​ ភាព​​ផលិតក ​ន ូ ត ​ ច ​្រី ន ំ ន ួ ២ ​ ០​លាន​ កូន ​កង ្នុ​ មួយឆ ​ ្នាំ​ដើម្បរី​ក្សា​ពូជត ​ ្រី​ និង​បង្កើន​ផល​ត្រី​​ដើម្បី​បំពេញ​ តម្រូវកា ​ រ​របស់ប ​ ្រជាពលរដ្ឋ។ លោក​បញ្ជាក់​ថា ៖​ «​បន្ទាប់​ពី​ វិទ្យា​ស្ថាន​នេះ​ភ្ញាស់​កូន​ត្រី​បាន​ យើង​នឹង​ព្រ​លែង​​​វា​ទៅក្នុង​បឹង​ ទន្លេ​ ដើម្បី​បង្ក​កំណើត​បន្ត​ទៀត​​ ហើយ​​មួយ​ចំ​នួន​​ទៀត ​នឹង​​ត្រូវ​ ចែក​ចាយទៅ​ប្រជា​នេសាទ​​យក​ ទៅចិញ្ចឹមជា ​ ល ​ ក្ខណៈ​គ្រួសារ»។ លោក យឹម ឆៃលី​ឧប​នាយក​ រដ្ឋ​មន្រ្តី​ជា​ប្រ​ធាន​ក្រុម​ការ​ងារ​

សម្រាប់​​​ការ​ស្តារ​​ និង​អភិវឌ្ឍ​ វិស័យ​កសិកម្ម​នៅ​ជន​បទ​ ថ្លែង​ ក្នុង​ពិ​ធី​​ព្រលែង​កូនត្រី​នៅ​ខេត្ត​ កំពង់ធ ​ន ​ំ េះដែរថា ថ្ងទ ​ៃ ី ១ ក ​ ក្កដា​ ជា​ទវា ិ ម ​ ច្ឆាជា ​ តិន ​ េះ ប ​ ្រៀប​​ដូចជា ​ ​ ថ្ងប ​ៃ ញ្ចបអា ​់ ជីវកម្មន ​ េសាទ​តក ​្រី ង ្នុ ​ រដូវត ​ ព ​្រី ង​ដើមប្ សម្រា ​​ី បទ ​់ ក ុ ព ​ ល េ ​ ឲ្យត ​ ្រី​ពង​កូន។ លោក​បាន​មាន​ប្រ​សា​សន៍ថា ​​ ៖​ «​យើង​ទុក​ពេល​ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី​១​ កក្កដា​សម្រាបត្រ ​​់ ព ​ី ង អ ​ច ៊ី ង ឹ ​រាល់​ អាជីវ​កម្ម​នេសាទ​ទ្រង់​ទ្រាយ​​ធំ​ ត្រូវ​បញ្ចប់​។​ យើង​ទុក​ឲ្យ​​នេ-​ សាទតែ​ជា​លក្ខណៈ​គសា ្រួ រ​​ដ ​ ម ើ ប្ ​ី ត្រី​កំ​ណកំណើត​រក្សា​ពូជ​​និង​ បង្កើនផ ​ ល​តទៅ ្រី​ ​ថ្ងៃ​ខាងមុខ»។ ​​ យោង​តាម​​របាយការណ៍របស់ ​​ ​

ភ្នព ំ ញ េ ៈ បន្ទប ​ ខា ​់ រ៉ាអូ ​​ ខចំ េ​ នន ួ ​ ៣​បន្ទ​ប់ នៅក្នុងក្ល ​​ ិប​កម្សាន្ត​ XO មា​នទីតា ​ ង ​ំ នៅ ​ ស ​ ង ​ ត ្កា ទ ់ ល ​ួ ស្វា ​​ យ ​ ​​​ ព្រៃទី​​១ ខ​​ណ្ឌចកា ំ​ រមន រាជ​ធានី​ ភ្នំពេញ បាន​រង​អគ្គិ​ភ័យ​ដោយ​ សារ​តែ​ទុស្សេ​​​ចរន្តអគ្គស ិ​ នី ​ប៉ុន្តែ​ បាន​អន្តរាគមន៍ព ​ សម​ ​​​ី តក ្ថ ច្ច ​​ិ ជ ​យ ួ ​ បាញ់​ទឹក​​ព​ន្លត់​​​បាន​ទា​ន់ពេល​ កាល​ពីរសៀ​ល​ថ្ងៃទី​១ក ​ ក្ក​ដា។ ​លោ​​ក ​នេត​​ ​វន្ថា​ ​នា​យ​​ការិ​-​ យាល័​យបង្ការនិងពន្ល​ត់​​អគ្គិភ័​យ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​បាន​ប្រា​ប់​ ឲ្យ​ដឹង​ថា​​ ក្លិ​បកម្សា​ន្ត​ X​O ​បាន ឆ្ល ​​ ង ​ច ​ រ​ន ​អ ្ត គ ​ស ​្គិ ន ​ហ ី យ​ ​​ើ បណ ​ ល ្តា ​​ ឲយ្ ឆះេ ប​ន​ប ្ទ ​ខា ់ ​រអ ៉ា ​ខ ូ ក្ន េ​ ​​ង​ ុ ក​ប ិ្ល អ​ស់​ ៣ប​​ន្ទប ​ ​់ នៅ​មន ុ ព ​ ល េ ដ ​ ល ែ ក ​ ម្លាង ំ ​ សមត្​ថកិចប្រ ​​​្ច ប ើ ស់ ្រា​ ឡា ​ ន ​ទ ​ក ​ឹ ៩ ​ ​ ក្រសួង​កសិកម្ម​ ​កន្លែង​ភ្ញាស់​ត្រី​ គ្រឿង​ធ្វើ​អន្តរាគមន៍ពន្លត់​​​អស់​​ ជា​លក្ខណៈ​គ្រួសារ​ មាន​២៨០​ កន្លែង​ ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​​ការ​ផ្តល់​ យើ​ងគ្រ​ប់គង​​ ្រ​​ អគ្គ-ិ និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​​​ផ្នែក​បច្ចេក​​-​ ភ័យន ​ ះេ ​​បា​ន​មន ​ិ បណ្តាលឲ ​ យ្ ​ ទេសព ​ រ​ី ដ្ឋបា ​ ល​ជលផល​លើការ​ ​​​ ​ ​ខាត ​ ​ច​ន ើ្រ .​..មា​ន​របួស​​ ចិញម ្ចឹ ន ​ង ិ ​ភ្ញាស​់ ដ ​ ម ែ មា ​ ន​កសិករ​ ខូច ​់ ​នស ​ុ ស្ ​ដរ​ ែ​... បង្គោល​​ចំនួន​៣៥០​នាក់​ ក្នុង​ ឬស្លា​បម នោះ​ កសិករ​ជា​គ្រូ​បង្គោល​មាន​ ១៥៤​នាក់​និងមា ​ ន​​កសិករ​ចំនន ួ ​ ទឹក២​ ​​ ០ឡាន​ទើបអា ​ ច​គប ្រ គ ​់ ង ្រ ​ ៦១.០០០​គ្រួសារ បាន​​ចូល​រួម​ ស្ថានការ​ណ៍បាន​។ ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​។​ រីឯផ ​ ល​ត្រី​ ​លោ​កប្រា​ប់ប​ន្តថា​៖ «​​យើ​ង ប្រមូល​បាន នៅក្នុង​ឆ្នាំ​២០១២​ គ្រ​ប់គងអគ្គ ្រ​​ ភ ិ យ ័ ន ​ េះបា​ ​​ នដោ ​ យ ​ ​ សរុប​ម​ា ន​ចន ំ ន ួ ​៦ ​ ៨២​ពាន់តោន​ ​​ មិ​ន​បណ្តាល​ឲ្យ​​ខូ​ច​ខា​ត​ទ្រ​ព្យគឺ​​កើន​លើស​ឆ្នាំ​២០១១​​ ប្រ-​ ស​ម្បត្តិ​ច្រើ​ន​ទេ​ ហើយ​ក៏​មិ​​ន​ មាណ​​​១៤ភាគរយ​ក ​ង ្នុ នោ ​ ះ​ផល​ មា​នរបួស​​ឬស្លា​ប់​ម​នុ​ស្ស​ដែ​រ​។​ ត្រី​បាន​ពី​វារីវប្ប​កម្ម​ មាន​ចំនួន​​ កម្លាំង​​យើ​ង​បា​ញ់​ទឹ​ក​ស្កាត់​មិ​ន​ ៧៤​ពាន់​តោន៕​ ឲ្យ​ឆេះ​រាលដា​ល​ដ​ល់​អ​គា​រ​ក្បែរ​ ខាង​នោះទេ​»។ ​លោ​ក​ នេត វ​ន្ថា ​ប្រា​ប់​ឲ្យដឹ​ង​ ថា បើគ ​ត ​ិ រ​យៈ​​ពេលមួយ​ ​​ ខពេ​ ែ​​ ញ​ ក្នុង​ខែ​មិ​ថុ​នា​ក​ន្ល​ង​ទៅ​អ​គ្គិភ័​យ​ ដែ​ល​ឆេះប​​ណ្តា​ល​ម​កពីទុ​​​ស្សេ​ ខ្សែ​ភ្លើង​​គឺមា​ន៨ ​ ​ក​រណីន ​ ិ​ង​​មា​ន​ ហើយ​ពួក​យើងនឹង​តវ៉ា​រហូត​ ម​នុ​ស្សម្នា​ក់​របួស។ ​ ដល់​មាន​ការ​ដោះ​ស្រាយ​​សម​ ​ម្ចាសក ់ ប ្លិ ក ​ ម្សាន្តខា​ ​​ រអ ៉ា ខ ​ូ េ​XO​​ ស្រប​អាច​ទទួល​យក​បាន​»​។ និង​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​មិន​អាច​ទាក់-​ លោក អ៊ន ទ្រី អនុ​ប្រធាន​ ទង​ ដើម្បី​សុំ​ការ​បញ្ជាក់​ពី​ហេតុ​​ នាយក​ដ្ឋានដោ ​ ះ​សយ ្រា វ​វា ិ ទការ-​ ការណ៍​នេះ​បាន​ទេ​កាល​ពី​ល្ងាច​ ​ ​ ងារ​នៃ​ក្រសួងការ​ងារ​ ​​ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ ម្សិល​មិញ៕ កាលពី​ថ្ងៃ​ម្សិល​មិញ​ថា ​លោក​​ បាន​ទរូ ស័ពទៅ ​្ទ ត ​ ណា ំ ង​​​ក្រម ុ អ ​ក ្ន ​ តវ៉ា​ដែរ​ ដើម្បី​សុំ​ព័ត៌​មាន​លម្អិត​​ ពីគោលបំណង​​ពួកគេ​។ លោក​បញ្ជាកថា ​់ ៖​ «​បន ៉ុ យ ្តែ ង ើ ​ មិនទា ​ ន់ទ ​ ទួលបា ​ ន​ពត ័ មា ​៌ ន​ណា​ មួយ​ជាក់លាក់​ពី​បុគ្គលិក​​ទាំង​ នោះ​​​នៅ​ឡយ ើ ​។ តែពក ួ គ ​ ប េ ប ្រា ​់ យើង​​តាម​ទរូ ស័ពថា ្ទ នឹងផ្តលព័ ​​់ ត​-៌ មានបន្ថែម​ជុំ​វិញ​ការ​ទាមទារ​ របស់​ពួក​គេ ​ហើយយើងនឹង បញ្ជន ូ ​​លិខត ិ ​ទៅ​អង្គកា​រPSI នេះ​ នៅ​ថស ​ៃ្ង ក ែ្អ ដ ​ ម ើ ប្ ស ​ី ង ែ្វ រ​ក​ដណោ ំ ះ​ ិ ​​អ្នក​ជត ិ ​ខាង​កប ិ្ល ​XO ស្រាយតាម​ ​​ ចបា ្ ប់ដ ​ ម ើ ប្ ប ​ី ញ្ចបល ​់ ​ើ អាជ្ញាធរ​នង ូ ថត មិនា កំពង ុ ជ ​យ ួ ពន្លតភ ​់ ង ើ្ល ​។ រ​ប វិវាទ​ការងារ​​នេះ​​»​៕ NR

បុគល ្គ ក ិ PSI តវ៉ា​នង ឹ កា ​ រ​បញ្ឈប់​ការងារ​​គន ្មា ​សណ ំ ង មុំ គន្ធា ភ្នព ំ ញ េ ៈ តំណាង​អក ្ន ត ​ វ៉ា​​មក ្នា ់ បាន​អះអាង​​កាល​ពថ ​ី ម ​្ងៃ ស្ ល ិ ម ​ញ ិ ​ ថា បុគល ្គ ក ិ ចំនន ួ ​​៤៤​នាក់ដ ​ ល ែ ​ រួមមា ​ ន​ជន​ពកា ិ រ​៤​នាក់ផ ​ ង​ដល ែ ​ បម្រើការ​នៅ​​​​អង្គការ​បម្រើ​សុខ-​ ភាព​​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​(PSI)ខាង​ ផ្នែក​វេច​ខ្ចប់ បាន​​តវ៉ា​នៅ​មុខ​ ការិយាល័យ​អង្គការ​ដើម្បី​ទាម-​ ទារ​បន្ត​កិច្ច​សន្យា​ការ​ងារឡើង​​​​ វិញ បន្ទាប់​ពី​ត្រូវ​​​​បង្ខំ​ឲ្យ​បញ្ចប់​​​ ការងារ​​តាម​កិចស ្ច​ ន្យាថ្ម ​​ ី​។ អ្នក​ស្រី សូ នីតា​ តំណាង​អ្នក​ តវ៉ា បានអះអាង​ឲ្យ​ដឹងថា ​ ក្រុម​ បុគល ​្គ ក ិ ដែ ​​ លធ្វកា ​ើ រ​ងារ​​ក្នង ុ អ ​ ង្គ-​ ការ PSI ​​នេះតាំង​ពី​ឆ្នាំ​១៩៩៤ ដល់២ ​ ០១០ មិនមា ​ ន​កច ិ ស ​្ច ន្យា​​ ការងារ​​ទេ ហើយទ ​ ប ើ តែ ​​ មាន​កង ្នុ ​ ឆ្នាំ​២០១១ និង២០១២​ ​​ ។ អ្នក​ស្រី​ឲ្យ​ដឹង​បន្ត​ទៀត​​ថា​៖

«​នៅពេ ​​ លយើ ​​ ងចប់កុ ​​ ងត ​ ២​ ្រា​ ឆ្នាំ ពួក​គេធ្វើ​​កុង​​ត្រា​ថ្មី​​សម្រាប់​ពួក​​ យើងត្រឹម​តែ​៦​ខែ​ប៉ុណ្ណោះ​ នៅ​ ក្នង ុ ឆ ​ ២ ​្នាំ ០១៣​នេះ ហើយដ ​ ល ែ ​ ពួក​យើងបាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​ជា​ មួយនឹង​​អង្គការ​ថ្មី​​​ឈ្មោះ PSK ក្រោមកា​ ​​​ រគ្របគ ​់ ង ្រ របស់ ​​ ប ​ ធា ្រ ន​​ អង្គការ PSI ដដែល​»​។ អ្នក​ស្រី​ នីតា បាន​បញ្ជាកដ ់​ ែរ​ ថា ខាងធន​ធាន​មនុស្ស​អង្គការ​ មិន​​អនុ​ញ្ញាត​ឲ្យយើងអាន ឬ​ ពិចារណា​លើក ​ច ិ ស ​្ច ន្យាថ្ម ​​​ ន ​ី េះទ ​ េ​ ពួកគ ​ េប្រាបអ្ន ​​់ កស ​ ្រី​​និងប ​គ ុ ល ្គ ក ិ ​ ដទៃទៀត​ថា នៅ​ពេល​​​ចប់​កិច្ច​ សន្យា​​ថ្មីនេះ អង្គការ​នឹង​បន្ត​កិច្ច​ សន្យា​​​បន្ត​បន្ទាប់​ទៀត​ជា​រៀង​ រហូត​ ដូច្នេះ​ពួក​គេទាំង​អស់​គ្នា ក៏សម្រេច​ចិត្ត​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​ កិច្ច​សន្យា​ថ្មី​នោះទាំងអស់​គ្នា​​។ អ្នក​ស្រី​ សូ នីតា ​និយាយ​ដែរ​​ ថា​៖«​ពក ួ គ ​ បា េ ន​ពយា ្ យាម​បង្ខឲ ​ំ យ្ ​

យើង ចុះហ ​ ត្ថលខា េ ល ​ ក ​ើ ច ិ ស ​្ច ន្យា​​​ ថ្មី ហើយម ​ន ិ ប ​ គ ្រ ល់ឲ្ ​​ យកិចស ​្ច ន្យា​​ នោះ​​មក​ឲ្យ​ពួក​យើង​ទេ​។ ពួក​ គេក្បត់​ពាក្យ​សន្យា​។ អង្គការ​ នេះមិនបា ​ ន​បក ើ ប ​ ក ្រា អ ​់ តីតភា ​ ព និង​ប្រាក់​អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេង​ៗ​​​ តាម​ច្បាប់​ការ​ងារឲ្យ​ពួកយើង​ទេ​ ចាប់​តាំង​​​ពី​យើងចូល​​ធ្វើ​ការក្នុង​​ ឆ្នាំ​១៩៩៤​ រហូត​មក​ដល់​ពេល​ នេះ។ អង្គការបាន​ផ្តល់​ឲ្យ​យើង​ ត្រម ឹ ត ​ ប្រា ែ​​​​ កអ ​់ តីតភា ​ ព និងប ​ ក ្រា ​់ អត្ថ​ប្រ​យោជ​ន៍​ផ្សេង​ៗ​​៦​ខែ​តែ​ ប៉ុណ្ណោះ»​ ​។ អ្នកស ​ ្រី​នីតា បន្តថា ​ ​ពួកគាត់ ឯក​ភាព​គ្នា​ទាម​ទារ​ឲ្យ​អង្គការ​ នេះ ត្រូវ​តែ​ផ្តល់​ការ​ងារ​ឲ្យ​ពួក​​​ យើងឡើង​វិញ​ បើ​មិនអ៊ី​ចឹងទេ​ ត្រូវ​ផ្តល់​ប្រាក់​អតីត​ភាព និង​ ប្រាកអ ​់ ត្ថប ​ យោ ្រ ជន៍ផ ​ ស្ ង េ ៗ ​ ​តាម​ ច្បាប់ការងារកំណត់ឲ្យ​បុគ្គលិក​ ព្រោះអ ​ព ី ក ួ យ ​ ង ើ បាន​ធកា ​្វើ រ​ចាប់​

តាំង​ពី​ឆ្នាំ​១៩៩៤ ម ​ ក​ម្លេ៉ះ​។ អ្នក​ស្រីបាន​បញ្ជាក់​ថា​៖«​ពួក​ យើងមិនអាច​ដរើ ចេ ​​ ញពីការងារ​​ ដោ​យ​​មិន​បានទទួល​អ្វី​សោះ​ នោះ​​ទេ​ អង្គការ​នេះត្រូវ​តែ​​បើក​ ប្រាក់​ឲ្យពួក​​យើង​ទៅតាមច្បាប់​​ ការងារ​»។ ​ អ្នកស ​ ថា ្រី​​ ប្រសន ិ ប ​ ​ើ ករណីទាម​ទារ​នេះ អង្គការ​PSI មិន​​ដោះ​ស្រាយ​​ទេ ពួក​​គាត់​នឹង​ ដាក់​ពាកយ្ ប្តង ឹ ​ទៅ​អង្គ​ភាព​ប្រ​ឆាំង ​ ​​ អំពើ​ពុករលួយ​។ អ្នកស ​ ​្រី នីតា ថ្លង ែ ឲ្យដ ​ង ឹ ដ ​ រែ ថា ​​​ បុគ្គលិក​​ទាំង​អស់​ដែលមក​តវ៉ា​ មានគ្នាស ​ រុបច ​ន ំ ន ួ ៤៥​នាក់ ​​ ប៉ន ុ ្តែ​ ម្នាក់​ក្នុង​ចំណោម​ពួកគាត់​នេះ​ បាន​សប ្លា កា ់ ល​ពថ្ង ​​ី សៅ ​ៃ រ៍ដោ ​ យ​ សារ​តែ​​ជំងគា ឺ​ ំង​បេះ​ដូង។ ​ អ្នក​ស្រីបញ្ជាក់​ដែរ​ថា៖​«​គាត់​ បានស្លាបដោ ​់ យ​សារតែ​​ការ​បាត់​ បង់​ការ​ងារ​។ ពួក​យើងពិត​ជា​ អាណិត​ដល់​គាត់​​ខ្លាំង​ណាស់​។


B½t’manCati សាក្ស​ផ ី ល ្ត ​ច ់ ម្លយ ើ ​ផយ ុ្ទ ​គ​​រឿង​ ្នា សម្លាប​ទ ់ ព ័ ​លន់​នល់​

NATIONAL www.postkhmer.com sarB½t’manesdækic©ÉkraCüEtmYyKt;rbs;km<úCa

ចាងហ្វាង រ៉ូស ដាំងឃ្លី អគ្គនាយក លោក​គ្រីស ដ័រ និពន្ធនាយក កៃ​​គឹមសុង , អាឡាំង ផាកហៅ                                                  ប្រធានគ្រប់គ្រងការីនិពន្ធ​ សំ រិទ្ធ, ដេវិដ ប៉ូល អនុប្រធាន​គ្រប់គ្រង​ការីនិពន្ធ​ សូ វិសាល ប្រធាន​ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាន ជាង សុខា អនុប្រធាន​ក្រុម​អ្នក​ព័ត៌មាន ឆាយ ច័ន្ទនីដា ការីនិពន្ធព័ត៌មានជាតិ ម៉ៃ ទិត្យថារ៉ា, ឆាត វីលៀម ការីនិពន្ធរង​ព័ត៌មានជាតិ ខៀវ ភិរម្យ, វង្ស សុខេង, ប្រធាន​ការី​និពន្ធព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ម៉ៃ គុណមករា ការីនិពន្ធ​រ​ងព័ត៌មាន​សេដ្ឋ​កិច្ច​ ស៊ន​សារ៉ាត, គុណ គួរចេតនា ការី​ន​ិពន្ធ​ព័ត៌មានអន្តរជាតិ និង​​កីឡា អុឹម សុនាថ អនុប្រធាន​ការិយាល័យព័ត៌មានជិវិតកម្សាន្ត ប៉ាន់ ស៊ីម៉ាឡា ការីនិពន្ធ​ទស្សនាវដ្តី Lift ប៊ាង​ពីវ័ន, ហុង រស្មី ការី​និពន្ធប៉ ​​ ុស្តិ៍អចលនទ្រព្យ ហុឹន ពិសី, Rupert Winchester ការីនិពន្ធ​ព័ត៌មានកីឡា​​​ ឌែន រ៉ាយលី, អុិន សុផេង, ឈ​ន ណន​ ការីនិពន្ធរងព័ត៌មានជិវិតកម្សាន្ត សេត គឹមសឿន អ្នកយកព័ត៌មាន មាស សុខជា, មុំ គន្ធា, ឃុត សុភចរិយា, ឃួន លក្ខិណា,​ប៊ុត​រស្មីគង្គា, រ៉ាន់ រើយ,​ ឈឹម ស្រីនាង, យឺន ពន្លក, សែន​ដាវីត, ផាក់ ស៊ាងលី,ធិក កល្យាណ, ស៊ូ វុទ,្ធី​ លៀង សារិទ,្ធ​ គឹម សារុំ,​ហ៊​គីមសាយ អ្នកបកប្រែ ញ៉ែម​រិទ្ធី, ភោគ សំភ័ក្ត្រា, តាំង គក់, ឈួ សុខចេង,​​ប៉ាន់ រិទ្ធា, សុក បុប្ផា,​បិុច ស៊ីនួន, ជាន​ចាន់រ៉ា

Stuart White ​ ភ្នំ​ពេញ​ៈ ចម្លើយកសិណរ​បស់​ សាក្សលោ ​ី កពេជ្រ ជឹម នៅ​​សាលា​ ក្តី​ខ្មែរ​​ក្រហម​ កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​ មាន​ចណ ំ ច ុ ផ ​យ ្ទុ គ្នាជា​ ​​ ចន ្រើ ដោ​យ​​​ អតីត​កម្មាភិបាល​​ថ្នាក់​ស្រុក​រូប​ នេះ​ បាន​កែ​ប្រែ​​​សេចក្តី​ថ្លែង​​ជា​ ច្រន ើ ​នៅ​ពល េ រ​សៀល ដ ​ ល ែ ខុស​ ពីអ ​ដ ​្វី ល ែ លោ ​ ក​បាន​ថង ្លែ ក ​ង ្នុ ពេល​​ សវនា​​ការ​​ពេល​ព្រឹក​។ ការ​ផ្លាសប ​់ រ្តូ ស ​ ច េ ក្តថ ​ី ង ្លែ ចំ ​​​​ ណច ុ ​ ផ្លាស់​ប្តូរ​នេះ ​ហាក់​ដូច​ជា​​​កើត​ ឡើង បន្ទាប់​ពី​​​លោក Victor Koppe ​​​​មេធាវី​ការ​ពារ​លោក នួន ជា បាន​ចោទ​សួរ​ អំពី​ភាព​អាច​ ទុក​ចិត្ត​បាន ​​​​របស់​លោក ជឹម ​លើ​ ប្រធាន​​បទ​សម្លាប់​ទាហាន​​ និង​ មន្រ្តី​របប​ លន់ នល់​ ​​​ដោយ​ចុង​ ក្រោយ បាន​សួរ​ថា​តើ​លោក ជឹម ដែល​​ជា​អតីត​លេខាធិការ​ស្រុក​ ផ្ទាល​បា ់ ន​ពាក់ព ​ន ័ ន ​្ធ ង ឹ កា ​ រ​សម្លាប​​់ ពិឃាត​សត្រូវ​ដែរ​ឬយ៉ាង​ណា ទោះ​​​ផ្ទៃ​ក្នុង ឬ​​​ផ្ទៃ​ក្រៅ​ក្តី។ ​លោក ជឹម ​ដល ែ ​ព​ម ី ន ុ ​បាន​អះ-​ អាង​ថា ទាហាន​លោក លន់ នល់​ ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ចេញ​ព​ីក្រុម​ប្រជា-​ ជន​​ភ្នំពេញ ដែល​​កំពុង​ជម្លៀស​​ និងត្រូវ​​បាន​សម្លាប់​ចោល​​​នោះ បានបដិសធ េ មិ ​​ នឆ ​ យ ្លើ ត ​ ប​នង ឹ កា ​ រ​ ប្រឹក្សា​​​​​របស់​​មេធាវី​ឡើយ ​​​ហើយ​

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃអង្គារ ទី២ ែខកក្កដា​ឆ្នាំ២០១៣

លោក​នួន ជា​​បង​ធ​ទ ំ ​ព ី រី ​កង ុ្ន ​របប​ខរែ្ម ​កហ ្រ ម​ដល ែ ​ជា​ជន​ជាប់​ចោទ​​ក្នង ុ ​សណ ំ ​រ ំុ ឿង​០០២។ រូបថត ECCC

បាន​បញ្ជាក់​ថា លោក​ពុំ​ដឹង​​​អំពី​ ការ​​សម្លាប់​ដោយ​ផ្ទាល់​ឡើយ គឺ​ លោក​​ដឹង​​ឮ​ពី​​ការ​និយាយ​ត​គ្នា។ ​លោក ជឹម ​លើកឡ ​ ើង​ថា៖ «​ខ្ញុំ​ មិន​បាន​ឃើញ​ការ​សម្លាប់​ដោយ​ ផ្ទាល់​ទេ»។ លោក​បន្តថា ​ លោក​ មិន​ដែល​និយាយ​ជាមួយ​នឹង​ជន​ ដល ែ ពា ​ ក់ព ​ន ័ ន ​្ធ ង ឹ កា ​ រ​ពឃា ិ ត​នោះ​ ឡើយ។ ​សាក្សី​រូប​នេះ​​ក៏​បាន​បន្ត​

ធ្វស ​ើ ច េ ក្តបញ្ជា ​​ី កដ ​់ ល ែ លោ ​ ក​បាន​ អះអាង​ពី​មុន ទាក់​ទង​នឹង​ឈ្មោះ​ ដែល​បាន​​គូសចោ ​ ល​​​​​ពណ​ក ៌ ហ ្រ ម ក្នុង​ចម្លើយ​​សារ​ភាព​ដែល​​ផ្ញើ​ពី​​ មន្ទរី ស ​ ន្តស ​ិ ខ ុ ក្រា ​​​ ង ំ តា ​ ​ចន្ទ​​ផង​ដរែ ​។ ​ក្នុង​សវនា​ការ​ពេល​ព្រឹក លោក ជឹមបាន​ថង ែ្ល ​ថា លោក​​រក្សា​សច េ ​កី​​្ត ថ្លែង​របស់​លោក​ក្នុង​បទ​សម្ភាស​​ ជា​មួយ​នឹង​អ្នក​ស៊ើប​អង្កេត​របស់​

តុលាការ​ ដែល​ក្នុង​បទ​សម្ភាស​ នោះ​លោក​ថ្លែង​ថា៖ «​ប្រសិន​បើ​ មាន​ឈ្មោះ​​​ក្នុង​ចម្លើយ​សារ​ភាព​ មាន​គស ូ ពណ​ ​​​ ក ៌ ហ ្រ ម វា​មាន​នយ ័ ​ ថា ​កមត ិ្រ ​ផក ែ្ន ​បាន​សមច ្រេ ​ចត ិ ​ថា ្ត ឈ្មោះ​ទាំងន ​ ះេ ​តវូ្រ ​ធ​វើ្វ ស ិ ទ ុ ក ​្ធ ម្ម»​។ ​​លោក​បាន​ពន្យល់​បន្ថែម​ពេល​ ព្រឹក​ថា៖ «​ពី​រផ្នែក​​ពួកគេ​នឹង​ត្រូវ​ បញ្ជន ូ ទៅ ​ ម ​ ន្ទរី ក ​ ង ្រាំ តា ​ ច ​ ន្ទ។ ទាំង​

អស់​គ្នា​ នឹង​ត្រូវ​បញ្ជូន​ទៅ​កន្លែង​ នោះ។ គ្មានអ្នក​ណា​ម្នាក់​រត់​រួច​​ ឡើយ»​ ។ ទោ ​ ះ​ជា​យ៉ាងណា ​ ពេល​ រសៀល​លោក ជឹម បាន​អះអាង​ ថា ​​​​ពណ​៌ក្រហម​ មិនប ​ ង្ហាញអ ​ ្វី​ទេ គឺគ ​ ្រាន់តែ​ជា​ប៊ិកក ​ ្រហម ​​​​​ដែល​គេ​ កាន់ដ ​ ប ​ៃ ណ ៉ុ ្ណោះ។ លោ ​ ក​ថង ្លែ អ ​ព ំ ​ី ពណ​៌ក្រហម​ថា៖ «​ទេ វា​មិន​មាន​ ន័យ​អ្វី​ទេ។ វា​ជា​រឿង​ធម្មតា»​ ។ ​ លោ ​ ក​បានបន្ថម ែ ថា ​ ៖ «​បស ្រ ន ិ ​ បើខ ​ប ​្ញុំ ប ​្រើ ក ៊ិ ព ​ ណ​ក ៌ ហ ្រ ម គេ​ ​​​​ ក៏ប ​ ​្រើ ប៊ិក​​ព៌​ណ​ក្រហម​ដែរ​។ ប៊ិក​​ពណ៌​ ក្រហម​​មិន​មាន​ន័យ​ថា ជន​ណា​ ម្នាក់​ត្រូវ​ផ្តន្ទា​ទោស​ទេ។ វា​មិន​ មាន​ន័យប ​ ែប​នោះ​ទេ​»។ ​បើ​ទោះ​បី​ជា​លោក ជឹម បាន​ បដិសេធ​ម្តង​ហើយ​ម្តង​ទៀត​ថា លោក​ពុំ​មាន​តួនាទី​អ្វី​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ វិសុទក ្ធ​ ម្ម​​ក៏ដោ ​ យ​ ក៏លោក​​​​​ពិត​ជា​​ មាន​លទ្ធ​ភាព​ពិនិត្យ​បញ្ជា​ចាប់​ ខ្លន ួ ​និងច ​ ម្លយ ើ សា ​ រ​ភាព​ដល ែ ឆ ​ង ្ល ​ កាត់​ពី​ថ្នាក់​ផ្នែក ​និង​មន្ទីរ​​ក្រាំង​ តាចន្ទ​ ហើយ​ជា​ច្រើន​លើក បាន​ ប្រត ​ើ ណ ំ ង ែ រ​បស់លោ ​ ក ដើមប្ ជ ​ី យ ួ ​ ដោះ​លែង​​ជន​ស៊ីវិល​​ ដោយ​ស្នើ​ មូល​ដ្ឋាន​ឲ្យ​ទទួល​យក​ពួក​គេ​ ទៅ​វិញ។ ​«​វា​មិន​មែន​ជា​គំនិត​ខ្ញុំ​ ដែល​អក ្ន ​រាល់​​គជា ្នា​ ស ​ ត្រវូ ​នោះ​​ទេ​ ហើយ​យើង​មិន​គួរ​​​ត្រូវ​គេ​បោក​ ប្រាស់​ងាយ​ស្រួល​​ថា អ្នក​រាល់​គ្នា​​ ជាសត្រូវ​ឡើយ​»៕ TK

ការីរូបថត ហេង ជីវ័ន, ផា​​លីណា, ស្រេង ម៉េងស្រ៊ុន, ហុង​មិនា, ម៉ៃ វីរៈ អ្នកកែសម្រួលអក្ខរាវិរុទ្ធ ព្រុំ​ភ័ក្រ្ត, ពែក រស់, រស់​ឌីណា, មុី សុមុនី អ្នកសម្របសម្រួលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម សុភារិទ្ធ ប្លុនឌេៀល ប្រធានផ្នែកផលិតកម្ម និងបោះពុម្ព ញឹម សុក្រភីរៈ ផ្នែករចនាទំព័រ សួន​សាវា៉តឌី, ទឹម បូរិទ្ធ,េទព ធឿនធីតា,ជំុ​សុគន�ី, យូសុះ​ហាហ្វីសោះ, អាំ វ៉ាលីនដា អ្នកសម្របសម្រួលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ចាប ណារិទ្ធ, ទួន​ច័នរ្ទ​ស្មីុ, មៀច​លទ្ធា, ប្រាជ្ញ​មុន្នីរៈ ប្រធានផ្នែកលក់កាសែត សុភា កាល់វីនហេង ហេង សុកាល, ថ ​ ិញរិទ្ធី, ជ ​ ីម សុភក្តិ ប្រធានផ្នែកចែកចាយកាសែត មាស ធី ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និង​ធនធានមនុស្ស ប៊ុត លីណា ជំនួយការផ្នែករដ�បាល​និងធនធានមនុស្ស ឫទ្ធី សុមេត្តា, ពៅ លីនណា ប្រធានគណនេយ្យៈ ហ៊ាង តាំងម៉េង ហេរញ្ញិកៈ េស៊្រន វិច្ឆិកា

កម្មករ​​៣​នាក់​តវូ្រ ​បញ្ជន ូ ទៅ ​ ​តលា ុ កា ​ រ​ព​ប ី ទ​វាយមន្ត​ព ី្រ ន្ធនា ​ ​​គារ គឹម សា​រុំ កំពត​ៈ ជនស​ង្ស័យ៣នាក់​ក្នុង​ ចំណោម​៧នាក់ ដែល​គេ​ចោទ​ ថា បាន​ប្រើអំ​ពើហិ​ង្សាវា​យម​​ន្រ្តី ព​ននា ​្ធ គា​រម្នា ​​ ក់ នៅ​កង ្នុ ជ ​ ម្លោះម ​យ ួ ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ​នៅ​ភូ​មិ​សុវ​ណ្ណ​ សា​​គ​រ​ ក្រុង​កំ​ព​ត​ ត្រូ​វ​បាន​ស្ន​ង​ ការ​​ដ្ឋាន ​ ន​គរ​បាល​​ខេត​្ត បញ្ជន ូ ខ ​ន ​្លួ ​ ទៅ​សាលា ​ ដ ​ប ​ំ ង ​ូ ខ ​ ត្ត េ​ កា ​ ល​ព​ល ី ច ​្ងា ​​​ ម្សិល​មិញ​។​ ជ​នសង្ស័​យ​ទាំង​៣ ​នាក់​​​ដែល​ ជា​កម្មករ​សណ ំ ង់​មាន​​​ឈ្មោះ​ចា​ន់ ហួ​ត​ ​អាយុ​២៥​​ឆ្នាំ​ ​​ង៉ែ​ត ចា​ន់

អាយុ ​២៦​ឆ្នាំ​ និង ​វ៉ិ​​ត ចា​វ​ អាយុ​ ១៩ឆ្នា។ ំ ​ពួក​គេ​​ទាំង​៣នាក់ ស្នាក់ នៅ​​ប​ណ្តោះអា​សន ​ នៅ​ ​​្ន ភម ូ ស ​ិ វ​ុ ណ្ណ​ សាគ​រ សង្កា​តក ់ ព ំ ង់ក​ណ្តាល ក្រុ​ង-​ខេត្ត​កំព​ត ។​​ ​​ចំណែក​មន្ត្រី​ពន្ធ​នា​គារ​​​ខេត្ត​ កំពត ដែល​គេ​អះ​អាង​ថា ជា​​​​ជន​ រង​គ្រោះ មាន​ឈ្មោះ​​ជា រិទ ​ ្ធី អា ​ យុ​ ៤១ ​ឆ្នាំ ​ភេ​​ទ​​ប្រុ​ស​​។​ លោ​កម ​ ៉ៅ​​មា​កធ ់ រ​ុ ទ ​ិ ស ​្ធ ង ​្ន កា ​ រ​រង ​​ ខេត្តកំ​​ព​ត​ បាន​ឲ្យ​ដឹ​ង​ថា កម្មករ​ សំណង់ម ​យ ួ ក ​ ម ្រុ ដែល​មាន​គ្នា​​៧ នា​​ក់​នោះគឺ​មា​ន​ត៣នាក់ ែ​​ ​​ប៉​ណ ុ ះ​្ណោ ​ ដែ​ល​​ស​ម​ត្ថ​កិ​ច្ច​រក​ឃើ​ញ​​ថា ​ជា​​ប់​

ពា​​ក់​​ព័​ន្ធ​​​វាយ​ជន​រង​គ្រោះ ហើ​​យ​ សម​ត្ថ​កិ​ច្ច​បា​ន​​​បញ្ជូ​ន​​ពួកគេ​ទៅ​ សា​លា​ដំ​​បូ​ងខ ​ េ​ត្ត​កាល​ពីរ​សៀល​ ថ្ង​ម ៃ ស្ ល ិ ​មញ ិ ​។​ លោ​ក​​​និយាយ​​ថា​៖ «​ពក ​ួ គ ​ មិ េ​ ន ​ ពា​ ​​ កព ់ ន ​័ ព ​្ធ ប ​ី ទ ​ ប្ល ​​ ន់ ​​ ទៅ​ លើ​មន្រ​​ពន្ធ ី្ត នា​គារនោះ​ទេ ដោ​យ​​ គ្រាន់​តែជា​ប់​ពាក់ព័​​ន្ធ​ក្នុ​ង​ករ​ណី​ ប្រទូស​​រ៉ា​យ​​ប៉ុ​ណ្ណោះ។ តែ​​យើង​ ត្រូវ​ប​ញ្ជូន​ពួកគេ​ទៅតុ​​លាកា​រ​ តា​មនីតិ​វិ​ធី យើ​​ង​មិ​នអាចដោះ​​ លែង​​ពួក​គេបា​នទេ»​។ លោ​ ​​ កមា​ក់ធរ​ុ ទ ​ិ ​្ធ បាន​បប់ ្រា​ តា ​ ម ​​ សម្តជ ី ​ន​រ​ង​គះ្រោ ថា ​មន ុ ក ​ ត ើ ​ហតុ េ​ ​​ ជន​រង​គ្រោះ បាន​ជិះម៉ូ​​តូ​​ C12​5​

សេរី​​ ២០​១​២ ​​​ឌុ​ប​​ប្រ​ព​នចេ​ ្ធ​​ ញ​ពី​ ពិធមួ ​​ី យតែ​ពល េ ជិះម​កដ ​ ល់ចណុ ​​ំ ច ​ ​​ កើត ​ ហេ​តុ​ជ ​ ន​រង​គ្រោះ​បា​ន​​មើល ​ ​ មុខ​ក្រុម​កម្មករ​សំណង់ ហើយ​ ក្រុម​កម្មករ​សំណង់ បាន​​ជិះ​​ម៉ូតូ​​ ដេញ​តា​ម​ ​​និ​ង​កាក់​មិ​ន​ឲ្យ​ជ​នរ​ង​​ គ្រោះ​​បន្តដ ​ ំណើរ​ទៅមុខ ​។ ​ ​ ជ​នរង​ គ្រោះបា​​នអ ​ ះ​អាង​ថា ខ្លន ួ ​បាន​​​ដក​ ដំប ​ ង​​ឆ​កព ់ ច ​ី ង ​ ្កេះដើម ​ ប្ កា ​ី រ​ពារ​ ​​ខន ​្លួ ​​ តែ​ត្រូ​វក្រុ​ម​​កម្មករ​សំណង់ យក​ ដុថ ំ ​​គប់ ្ម ល​ម ើ ​​តូ ូ៉ ​របស់​ខន ួ្ល បណ្តា​ល ឲ្យ​​ខូ​ច​ខាត​​​មួយ​ផ្នែ​​កធំ​ ហើយ​ ក៏​អូស​យក​ម៉ូតូ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​ សំណង់​។​​ លោក​ មា​ក់ធរុ​ិ​ទ្ធ បាន​

ែផ្នកព័ត៌មានវិទ្យា និងរចនាគេហទំព័រ េសង ណាក់, អ៊ួង រតនា,េហាង​ប៉េងលី​, លាង​ផាន់ណារ៉ា ជំនួយការ ការិយាល័យនិពន្ធ ចេង វុទ្ធា ការិយាល័យខេត្តសៀមរាប

bzû~Ĝtšx™żȦ˕Ȧv­b˜|i˜~b˜ơȦqu˜|lž~~ȦĀ˜ i˜~yöų ¨ k Ȧ v«  Ēò ŧ z÷Ȧ s š sŸ}Ȼuy˜xʊdi²{u™fv²pñ ̻㘨 „˜‚˜|‡qd™qƶþȦ ʺv̝v ć Ź ć̝ } ĝ yšĀȦ ˜Źĝ}u™f b˜Žÿt Ȧ š š ƌȦ}ʺi™qʞb„öbv¨wq  ¶

ភីតថឺ អូហ្សាស

bzû~t Ĝ Ű š ©Ȧ u›fvčçvʺ ­ ƶæs Ȧ à š ÂƃȦbbâl˜hö˜Ä ¨ ÂÃÅ

ប៉ុស្តិ៍ មេ៉ឌីយ៉ា ខូ អិល ធីឌី បន្ទបល ់​ េខ ៨៨៨ អាគារ F ជាន់ទី៨ មជ្ឈមណ្ឌលភ្នំពេញ កែងមហា វិថីសុធារសនិង

žzǓȦk˜v­| Ÿ |˜u­i˜~‡̼Ą~ŰȦ©s¨u˜b­su ¨ fzbb˜u­¸

ម​ហាវិថីព្រះសីហនុ ក្រុងភ្នំពេញ

„öbʈdi²{„˜uyö¨ŲȦkv«òĒ

ទូរស័ព្ទ ៈ +៨៥៥(០)២៣ ២១៤ ៣១១ ដល់ (០)២៣​២១៤​-៣១៧ ទូរសារ ៈ ៨៥៥(០)២៣ ២១៤ ៣១៨ ការិយាល័យសៀមរាប ផ្ទះលេខ៦២៩ ផ្លូវលេខ៦ សង្កាត់ស្វាយដង្គុំ ក្រុងសៀមរាប ទូរស័ព្ទ ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

„f­Ş Ȧþ

|fÿ˜u­ vp ² k ñ ˜ă „ ¨ ˜‚˜|Ç

ȄȦz ¨ { Ÿ ƃȦ

ÅÇl}˜þ |

ËÂl}˜þ |

zŸ{hö˜¨

ÈÂl}˜þ |

² k ñ ˜ă „ ¨ ˜‚˜|àÃÉÇl}˜þ | vp

ឲ្យដ ​ង ឹ ​ទៀត​ថា នៅ​ពេលនោ ​ ះ ជ​ន​ រ​ងគ្រោះ ​​បាន​ទូ​រស័​ព្ទ​ហៅ​​គ្នា​គា​ត់​ ម្នា​ក់​​ម​ក​ដើ​ម្បីដ​​ណ្តើ​ម​យកម៉ូ​​តូ​ពី​ ក្រ​​ម​ ុ កម្មករ​សណ ំ ង់​​វិ​ញ​​។​ ដោ​យ​ គិតថា ​ ​មិនអាច​ត​តាំ​ង​បានជ​ន​រង ​​ គ្រោះ បាន​ទូ​រ​ស័​ព្ទហៅ​​គ្នី​គ្នា​មួយ​ ឡា​ន ហើយនាំគ្នា​ចូល​​ទៅ​កង ្នុ​ ផ្ទះ​ សំណ ​ ង់​និង ​ ចា ​ ប ​ព ​់ ក ​ួ កម្ម ​​ ករ​សណ ំ ង ​ ​​់ បា​ន៧​នា​ក់​​។ យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ​ មិន​មាន​ ប្រភព​ណា​ផ្សេង​ទៀត ដែល​អាច​ សុំ​ការ​បញ្ជាក់​ពី​បញ្ហា​នេះ​បាន​ទេ ខណៈ​ដែល​ក្រុម​ជន​សង្ស័យ​​ពុំ​ មាន​ប្រភព​ដើម្បី​ទាក់​ទង​៕


ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃអង្គារ ទី២ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣

ប៉ល ូ ស ិ ​ថា ឈូក​បណ្ឌត ិ ​នៅ​ខត េ ​ម ្ត ណ្ឌ​លគិរី​ ម៉ៃ ទិត្យថារ៉ា ភ្នំពេញៈ មន្ត្រី​នគរ​បាល​ជាន់​ ខ្ពស់​ម្នាក់​​បាន​អះ​អាង​ថា នគរ-​ បាល​កំពុង​តាម​ស្វែង​រក​ចាប់​ខ្លួន​ អតី​ត​អភិបាល​ក្រុង​បាវិត​ លោក​ ឈូក បណ្ឌិត ​ដែល​នៅ​ពេល​នេះ កំពង ុ លា ​ ក់​ខន ួ្ល ​នៅ​ខត េ ​ម ្ត ណ្ឌល​គរិ ។ ​ី លោក​បណ្ឌិត ​ត្រូវបាន​សាលា​ ដំបូង​ខេត្ត​ស្វាយ​រៀង ចេញ​ដី​កា​ បង្គាប់​ឲ្យ​ចាប់​ខ្លួន​ បន្ទាប់​ពី​បាន​ ប្រកាស​សាល​ក្រម កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ២៥ ខែ​មិថុនា ​​ឲ្យ​ជាប់ព ​ ន្ធនាគារ​ ចំនន ួ ​១ ឆ្នាំ ៦ ខែ​ន ​ង ិ ប ​ ង់ស ​ ណ ំ ង​ ជំងឺចិត្ត​​​ ៣៨ លាន​រៀល ​ទៅ​ឲ្យ​ កម្មការិនរី​ង​គ្រោះ​ទាំង​បី​នាក់​។ ការ​​ផ្តន​ទោ ្ទា ស​​អតី​តអ​ភបា ិ ល​ ក្រុង​បាវិត​រូប​នេះ គឺ​ធ្វើ​ឡើង​ ទៅ​ តាម​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​ឡើង​វិញ​ របស់សា ​ លា​ ​​ ឧទ្ធរណ៍ កាល​ពថ ​ី ទី ្ងៃ​ ​ ៤ ខែ​មិថុនា ពី​បទ​បង្ករប ​ ួស​ស្នាម​ ដោយ​អចេត​នា ទាក់​ទង​នឹង​ការ​​ បាញ់​កម្មការិនី​​ ៣ នាក់ ឲ្យ​រង​ របួស នៅ​កង ្នុ កា ​ រ​តវ៉ាម ​យ ួ នៅ ​ ក ​ ង ្រុ ​ បាវិត កាលពីថទី ្ងៃ​ ​២០ ខែ​កុម្ភៈ។ ក្រុម​អង្គ​ការ​សង្គម​ស៊ី​វិល​បាន​ និយាយ​ថា ករណីប ​ កា ​ើ្រ ភ ំ ង ើ្ល បា ​ ញ់​ កម្មករ​ឲ្យ​រង​របួស​ ដូច​ជា​ លោក ឈូក បណ្ឌិត បើ​សិន​ជា​ប្រជា​ ពល​រដ្ឋ​សាមញ្ញ​វិញ គឺ​ត្រូវគេ​ ​​ ចាប់​ ខ្លួន​ដាក់​​ពន្ធ​នា​គារ ចាប់​តាំងព ​ ី​ថ្ងៃ​​ មាន​ការ​បាញ់ប្រ ​​ ហារ​​មក​ម្លេ៉ះ ប៉ន ុ ្តែ​​ អតី​ត​​អភិបាល​ក្រុង​បា​វិត​​រូប​​នេះ មិនដ ​ ល ែ ត ​ វ្រូ បា ​ ន​ចាប់ខ ​ន ្លួ ទ ​ េ ដែល​

នេះ​ បង្ហាញ​ព​វី ប្ប​ធម៌​និទ្ទណ្ឌភាព​​ ចំពោះ​អ្នក​ដែល​មាន​ទំនាក់​ទំនង​ ល្អ​ជា​មួយ​អា​​ជ្ញាធរ​រដ្ឋ​​។ លោក​ គៀត ច័ន្ធថារិទ្ធ​ អ្នកនាំ​ ពាក្យ​នគរបាល​ជាតិ​ បាន​​ឲ្យ​ដឹង​ ថា​ មន្ត្រី​ប៉ូលិស​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ បាន​កំពុង​អនុវត្តតាម​ដី​កា​បង្គាប់​​​ របស់សា ​ លា​ដប ំ ង ូ ខ ​ ត េ ​ស ្ត យ ្វា រ ​ ៀង​​ ស្វង ែ រ​ក​ចាប់ខ ​ន ួ ្ល លោ ​ ក ​ ឈូ ​​ ក បណ្ឌត ិ បន្ទាប់​ពី​បាន​ទទួល​ដ​កា ី កាល​ពី​ ថ្ងទី ៃ​ ​២៦​ ខែ​មិថនា​ ុ ។ លោក​បាន​ ថ្លែងទៀត​ថា​៖ «​គាត់​កព ំ ង ុ ​រត់​គច េ ​ ខ្លន ួ ​តយើ ែ​ ង​បាន​ទ​​​ទួ​ល​ដំណឹង​ថា គាត​់​កំពុង​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី​ ហើយ​​មន្ត្រី​របស់​យើង​កព ំ ង ុ ​តែ​ ស្វង ែ ​​​រក​គាត់​នៅ​ទ​នោ ី ះ​»​។​ លោក ញ៉ម ែ វណ្ណី ស្នងកា ​ រ​នគរ-​ បាល​​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ ថា​ លោក​ពុំ​ទាន់​បាន​ទទួល​ព័ត៌-​ មាន​​ពី​​មន្ត្រី​ប៉ូលិស​មក​ពី​ក្រសួង​ មហាផ្ទៃ ចុះ​មក​ខេត្ត​របស់​លោក​ ដើមប្ ស ​ី ង ្វែ រ​ក​ចាប់ខ ​ន ្លួ លោ ​ ក​ឈូក បណ្ឌិត ​នៅ​ឡើយទ ​ េ។​​ប៉ុន្តែ​លោក​​ ថ្លង ែ ថា ​ ៖​ «​ខបា ​្ញុំ ន​ទទួលផែនកា ​ រ​ព​ី ថ្នាកល ​់ ឲ ​ើ យ្ ធ ​ កា ​ើ្វ រ​សវ្រា ជ ​ វ្រា ស ​ ង​​ ែ​្វ រក​ ចាប់​​គាត់ ហើយ​ខ្ញុំ​ក៏​បាន​ដាក់​ កម្លាំង​​យើង​ឲ្យ​ស្វែង​រក​ចាប់​ខ្លួន​ គាត់​ដែរ​»។​ មន្ត្រី​ប៉ូលិស​ម្នាក់ បម្រើ​ការ​នៅ​ ស្នងកា ​ រ​នគរបាល​ខត េ ​ស ្ត យ ្វា រ ​ ៀង​ ធ្លាប់​បាន​ប្រាប់​ភ្នំពេញ​ ប៉ុស្តិ៍​នៅ​ ពេល​កន្លងម ​ ក​ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​ ​មិន​ បញ្ចេ​ញ​​ឈ្មោះ​​ថា​ លោក​​ បណ្ឌិត​ មាន​ផ្ទះ​ ៤​កន្លែង ​គឺ​​ផ្ទះ​វីឡា​មួយ​

រថយន្ត​ពរី ​បក ុ ​ គ្នា​នៅក្នង ុ ​កង ុ្រ ​ ស្ទង ឹ ត្រែង​រង​​ របួស​១១នាក់​ ឃួន​លក្ខិណា​

អ្នក​ទោស​ឈូក បណ្ឌត ិ ​មុខស ​ ត ួ្ង ​ក្នង ុ ពេល​បង្ហាញ​ខន ួ្ល ​នៅ​សា​​លា​ឧទ្ធរណ៍កា ​ ល​ព​ខ ី កុ ែ​ មៈ្ភ ។ ​​​ រូបថត ហេង ជីវ័ន

នៅ​ក្នុង​ក្រុង​បាវិត​ ផ្ទះ​មួយ​​​នៅ​​ ស្រុក​​ចន្ទ្រា​ ផ្ទះ​មួយ​នៅ​ឯ​ស្រុក​ រមាស​ហក ែ ​ដល ែ ជា​ ​​ សក ្រុ ក ​ណ ំ ត ើ ​ របស់គា ​ ត់​ហើយផ ​ ្ទះម ​យ ួ ទ ​ ៀត​នៅ​ ទីក្រុង​ភ្នំពេញ។ អង្គកា ​ រ​លកា ី ដ ​ ូ និងម ​ ជ្ឈម ​ ណ្ឌល​ អប់រ​ច ​ំ បា ្ ប់​សម្រាបស ​់ ហ​គមន៍​​បា​ន​​ ចេញស ​ ច េ ក ​ថ ​ី្ត ង ែ្ល កា ​ រណ៍ម ​យ ួ ប​ ​​ នប ​្ទា ​់ ពី​តុលា​ការ​បាន​ប្រកាស​សាល-​ ក្រម ដោយ​ហៅ​ការ​ផ្តន្ទា​ទោស​ លោក​ឈក ូ បណ្ឌត ិ ថា ​ ជា ​ កា ​ រ​ថម ្ន ​

ដៃ ដែល​ជា​សញ្ញា​បង្ហាញ​ព​​វប្ ី បធ​ម៌​​ និទ្ទណ្ឌភាព ដែល​កំពុង​រីក​​រាល​ ដាល​នៅក ​ ម្ពជា ុ លើអ្ន ​​​ ក​មា​នទ ​ នា ំ ក់​ ទំនង​ល្អ​ជា​មួយ​​​អាជ្ញាធ ​ រ​​​រដ្ឋ។ ​ លោក​ អំ សំអាត មន្ត្រី​ស៊ើប​ អង្កេត​ជាន់​ខ្ពស់​ អង្គការពារ​សិទ្ធិ​ មនុស្ស​លី​កាដូ បាន​ថ្លែង​​ថា​ សំ-​ ណុរ ​ំ ឿង​លោក​ឈក ូ បណ្ឌត ិ ន ​ េះ គ ​ ​ឺ គន ្រា ​ត ់ ធ្វ ែ​ ​តា ើ ម​​នីតវិ ធ ិ ​ដ ី ម ើ ប្ ​ប ី ង្ហា​ញ​​ ទៅ​មតិជាតិ​ក៏ដ ​ច ូ ជា ​ ​អន្តរជាតិថា ​ ​ សំណរ ​ុំ ឿង​នេះ ត ​ វ្រូ បា ​ ន​លក ើ យ ​ ក​

មក​បក ើ ស ​ វនា​ការ​និងកា ​ ត់ទោ ​ ស​ រួចហ ​ ើយ​ តែគ្មាន​សញ្ញា​ណាម ​ ួយ​ បង្ហាញថា ​ ​លោក​ឈក ូ បណ្ឌត ិ ត ​ វ្រូ ​ បានមន្ត​មា ្រី ន​សមត្ថកច ិ តា ​្ច ម​សង ្វែ ​ រក​​ចាប់​ខ្លួន​នោះ​ទេ​។ លោក​បាន​ និយាយ​​ថា​៖​ «​នៅ​ក្នុង​រឿង​លោក​ ឈូក បណ្ឌត ិ ​នេះ ​គ​រឺ ដ្ឋាភបា ិ ល​ជា​ ពិសេស​ ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃពុំ​មាន​ ឆន្ទៈចា ​ ប់ខ ​ ្លួន​គាត់នោ ​ ះ​ទេ បើ​សិន​ ជា​មាន​ឆន្ទៈចាប់ខ ​ ្លួនម ​ ែន​​គេ​ចាប់​ តាំង​ពយ ី​ ូ​រ​មក​ហើយ​​»៕

ស​​ឥ ី្រ្ត ណ្ឌម្នា ​ា ក​ជា ់ ប់ចោ ​ ទ​ពប ​ី ទ​​ជញ ួ ថ ​ ​ញ ំ្នា ៀន​៣​គ.ក្រ​ ប៊ុត រស្មីគង្គា សៀម​រាប ៈ មន្ត្រី​​​នគរ​បាល​ប្រឆាំង​ គ្រឿង​ញៀន​ខេត្ត​​សៀម​រាប​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ស្ត្រី​ឥណ្ឌា​ម្នាក់​ត្រូវ​បាន​ចាប់​ខ្លួនន ​ ិងចោ ​ ទ​ ប្រកាន់​ដោយ​តុលាការ​ខេត្ត​សៀម​រាប​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ ពាក់​ព័ន្ធ​នឹងការ​ជួញ​ដូរ​ គ្រឿង​ញៀន​មត េ ហ ំ តាមី ្វេ​ នប្រ​មាណ​​ជាង​ ៣គីឡូ​ក្រាម​ពី​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​​មក​កាន់​​ ប្រទេស​កម្ពុជា​។ បច្ចុប្បន្ន​នេះ​​​ស្ត្រី​​ឥណ្ឌា​ រូបន ​ េះត ​ វ្រូ បញ្ជ ​​ ន ូ ខ ​ន ្លួ ទៅ ​ ឃ ​ ខ ​ុំ ន ្លួ ជា ​ ប ​ ណ្ដោះ​ អាសន្ន​នៅពន្ធ​នាគារ​ខេត្ត​​។ លោក​វរសេនីយ៍​ត្រី​ អ៊ុំ សាអាត ​នាយ​ ការិយា​ល័យ​នគរ​បាល​ប្រឆាំង​គ្រឿង​ ញៀន​​នៃ​ស្នងកា ​ រ​ដ្ឋានគរ​បាល​ខត េ ស ​្ត ៀម​ រាប​បាន​ថង ្លែ ថា ​ ស្តជ ​្រី ន​ជាតិឥ ​ ណ្ឌាឈ ​ ្មោះ Pudaite Judith ​អាយុ​៣០​ឆ្នាំ​កាន់​

លិខិត​ឆ្លង​ដែន​លេខ J 588081​ ​​​​ត្រូវ​ តុលាការ​ខេត្ត​សៀម​រាប​ធ្វើ​ការ​ចោទ​ ប្រ​កាន់​កាល​ពី​ថ្ងៃទី​២៨​ ខែ​មិថុនា ​ឆ្នាំ​ ២០១៣​​ ពីបទ​​«​រក្សាទុក​​ ដឹក​ជញ្ជូន​ឬ​ ជួញដ ​ រូ សា ​ រ​ធាតុញៀន​​ ​​ ខុសច ​ បា ្ ប់»​ ​​យោង​ តាម​មាត្រា​៤០​ នៃ​ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​ប្រឆាំង​​ នឹង​គ្រឿង​ញៀន​។ លោក​វរសេនីយ៍​ត្រី​ ​សាអាត បាន​ បន្ថែម​ថា ឈ្មោះ Pudaite Judith បាន​ ធ្វដ ​ើ ណ ំ រើ ម ​ ក​ពឥ ​ី ណ្ឌាទៅ ​ កា ​ ន់ខ ​ េតស ​្ត ៀម​ រាប​​និងឆ ​ ្លង​កាត់​នៅ​ឯ​ព្រលាន​យន្ត​ហោះ​ សិង្ហបុរី​។ ស្ត្រី​រូប​នេះ​ត្រូវ​​​នគរ​បាល​មាន​ សមត្ថ​កិច្ច​​ប្រ​ចាំ​នៅ​ព្រលាន​យន្ត​ហោះ​ អន្តរ​ជាតិ​​សៀម​រាប​ចាប់ខ្លួន​កាល​ពី​ថ្ងៃទី​ ២៧​ខែ​មិថនា ុ ​ឆ​២ ំ្នា ០១៣​នៅ​វលា​​ េ​ ម៉ោង​​ ៩​​ៈ៤០​នាទី​ព្រឹក​។ លោក​​សាអាត ប ​ ប ្រា ភ ​់ ព ្នំ ញ េ ​ប៉ស ុ ព ​្តិ៍ ថ ​ី ្ងៃ​

ចន្ទ​ថា៖ «​ស្ត្រី​នេះ​ត្រូវ​បាន​ចាប់​ខ្លួន​នៅ​ ព្រលាន​យន្ត​ហោះ​អន្តរ​ជាតិ​សៀម​រាប​ នៅពេល​​សមត្​ថកិច្ច​នគរ​បាល​ធ្វើ​ការ​ត្រួត​ ពិនិត្យ ​និង​ឆែក​ឆេរ​វ៉ាលិស​​នាង​ និង​រក​ ឃើញ​​កញ្ចប់​គ្រឿង​ញៀន​មួយ​កញ្ចប់​ធំ​ នៅ​​ក្នុងវ៉ាលិស​​នោះ»។ លោក​បាន​បន្ថម ែ ថា ​ ៖«​សន ​្ត្រី េះត ​ វ្រូ បា ​ ន​ ចោទ​បកា ្រ ន់ព ​ប ី ទ​រក្សាទ ​ក ុ ​​ដឹកជ ​ ញ្ជន ូ ឬ ​ ក៏​ ជួញ​ដូរ​នូវសា ​ រ​ធាតុ​ញៀន​»។ លោក​បាន​បញ្ជាកថា ​​់ បន្ទាបព ​់ ចា ​ី ប់ខ ​ន ្លួ ​ សមត្​ថកិច្ច​នគរ​បាល​​រឹប​អូសយក​​បាន​ គ្រឿងញៀនមេតហ ំ តាមី េ​្វ នទម្ង ​​ ន់ ៣ ​ ៣៨០​ កម ្រា ព ​ វ៉ា ​​ី លស ិ ស្រម ី ក ្នា ន ​់ ះេ ។ ​​ ឥឡូវស ​ មត្ថកិចត ្ច​ ុលាការ​​បាន​បញ្ជូន​ទៅ​កាន់​ពន្ធនាគារ​ខេត្ត​សៀម​រាប​ដើម្បី​រង់​ចាំ​​ការ​កាត់​ ទោស​តាម​ច្បាប់។ ​​ ​​លោក​ អ៊ុំ សាអាត ​បាន​បន្ថែម​ថា

យោង​តាម​ច្បាប់​ប្រឆាំង​គ្រឿង​ញៀន​ស្រ្តី​ ឥណ្ឌារូប​នេះ ប្រសិន​​តុលាការ​រក​ឃើញ​ មាន​ពិរុទ្ធ​មែន​ នាង​​អាច​ត្រូវ​​ផ្ដន្ទា​ទោស​ ដាក់ព ​ ន្ធនាគារ​យ៉ាង​តច ិ ព ​២ ​ី ០​ឆទៅ ​្នាំ ដ ​ ល់​ អស់​មួយ​ជីវិត​ និងពិន័យ​ជា​ប្រាក់​​ចំនួន​ ៤០​លាន​ទៅ​១០០​​លាន​រៀល​។ ដើម្បី​ទប់​ស្កាត់​ការ​ជួញ​ដូរ​គ្រឿង​ញៀន​ នៅ​ឯ​ព្រលាន​យន្ត​ហោះ​​អន្តរ​ជាតិ​សៀម​ រាប លោក​វរសេនីយត ៍​ ្រី​​សា​អាត បាន​ឲ្យ​ ដឹងថា ​ នគរ​បាល​បឆា ្រ ង ំ គ ​ ្រឿង​ញៀន​ខត េ ​្ត សហ​ការ​ជា​មួយ​រដ្ឋបាល​គយ​និង​​នគរ-​ បាល​​អន្តោ​ប្រវេសន៍​​ពង្រឹង​លើការ​​​ត្រួត​ ពិនិត្យអីវ៉ាន់​​និង​ភ្ញៀវចេញ​ចូល​។ ស្រី​្ត Pudaite Judith និង​ស្ថាន​ទូត​ ឥណ្ឌា​ប្រចាំ​​នៅ​ក្នុង​រា​ជធានី​​ភ្នំពេញ ​​មិន​ អាច​ទាក់​ទង​សុំ​ការ​បំភ្លឺ​​ជុំ​វិញ​ករណីនេះ​ បាន​​ទេ ​​កាល​ពី​​ម្សិល​មិញ​៕ PN

ស្ទឹងត្រែង ៈ មនុស្ស​​១១​នាក់​ បាន​រង​របួស​នៅ​ក្នុង​គ្រោះ​ថ្នាក់​ ចរាចរណ៍​​​រថយន្ត​ពីរ​គ្រឿង​បុក​គ្នា​ ពេញទ ​ហ ំ ង ឹ ​នៅ​តាម​បណ្តោយផ ​ វ្លូ ​ ជាតិល ​ ខ េ ៧ ​ ​នៅ​​វាល​ពង ្រី ​សង្កាត​់ សាមគ្គី ក ​ ្រុង​-​ខេត្ត​ស្ទឹង​ត្រែង​។​ លោក​ ឈូក​ កុម៉ុល​ អធិការ​ ក្រុង​ស្ទឹង​ត្រែងបា ​ នឲ្យ​ដឹងថា ​ ​ ករ-​ ណី​​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍នេះខាង​ នគរបាល​ចរាចរណ៍​ជាអ ​ ្នក​ទទួល​ ការ​ខុស​ត្រូវ​​ដោះ​ស្រាយ​​ព័ត៌​មាន​ លម្អិតលោក​ ​​ មិន​​ដឹងច ​ ្បាស់ទ ​ េ​។​ តាម​មន្ត្រី​នគរបាល​ខេត្ត​ស្ទឹង​ ត្រែងម ​ ក ្នា ​់ ប ​ ប ្រា ភ ​់ ព ្នំ ញ េ ប ​ស ៉ុ កា ​្តិ៍ ល​ ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទថា​ ​ហេតុការណ៍​នោះ​ មាន​មនុស្ស​១១​នាក់​រងរបួស​​ ប៉ុនែ្ត​លោក​មិន​ទាន់​ដឹង​ថា​ មាន​ ប៉ុន្មាន​នាក់រង​ ​​ របួស​ធ្ងនធ ់​ ្ងរទេ​​ ​​ ។​ តា ​ ម​សាក្សនៅ ​ី ក ​ ន្លង ែ ក ​ ត ើ ហ ​ ត េ ​ុ ប្រាប់​សមត្ថកិច្ចថា ​ ​ កាល​ពី​ម៉ោង​ ១០​ៈ៣០​នាទី​យប់​ ថ្ងៃទ៣ ី​ ០​ ខែ​ មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៣​ មាន​រថយន្ត​ ម៉ាក​កាម​រី​ហើម​មួយ​គ្រឿង​បាន​ បុក​ជា​មួយ​រថយន្ត​ម៉ាក​ ឡង់​គ្រី-​ ស័រ ស៊រីេ​ចា ​ ស់​គ្មាន​ស្លាកល ​ ខ េ ផ ​ក ្ទុ ​ មនុសស្ ច ​ន ំ ន ួ ១ ​ ១​នាក់​រួមទា ​ ង ំ អ ​ក ្ន ​ បើក​បរ​ផង​ ដែល​កំពុង​ធ្វើ​ដំណើរ​ បញ្ច្រាស​ទិស​ដៅគ្នា​។ តាម​គាត់​ ឃើញ​ពេល​មក​ដល់​ចំណុច​កើត​ ហេត​ុ ស្រាបត ​់ រថយន្ត ែ​ កា ​ ម​រហ ​ី ម ើ ​ បាន​បុក​រថយន្តឡង់​គ្រីស័រពេញ​ ទំហឹង​ បណ្តាល​ឲ្យ​ដាច់​កង់​ខាង​ ធ្វេង​ធ្លាក់​ចូលប ​ ្រឡាយ​ទឹក​ ធ្វើ​ឲ្យ​ មនុស្ស​ក្នុង​រថយន្ត​ទាំង​អស់​រង​ របួសធ ​ ្ងន់​ស្រាល​ផង​ដែរ​។​ បើ​តាម​មន្ត្រី​ប្រចាំ​ការ​នៅ​អធិ-​ ការ​​ដ្ឋាននគរ​បាល​ក្រុង​ស្ទឹងត្រែង​​ បាន​បញ្ជាកឲ ់​ ្យ​ដឹងដ ​ ែរ​ថា​ ក្រោយ​ ពេល​កើត​ហេតុ​ កម្លាំងស ​ មត្ថកិច្ច​ នគរ​បាល​ចរាចរណ៍ក ​ ង ុ្រ ស ​ ង ឹ្ទ ត ​ ង ្រែ បាន​ចះុ អ ​ ន្តរាគមន៍ភ ​ ម ្លា ៗនៅកន្លង ែ ​ កើត​ហេតុ​ និង​បាន​ដឹក​អ្នក​របួស​ ទៅ​ព្យាបាល​នៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​បង្អេក​ ខេត្ត​។ សមត្ថកិច្ច​មិន​បាន​បញ្ជាក់​ពី អត្ត​សញ្ញាណ​ម្ចាស់​ឡាន​ទាំង​ពីរ​ ទេ តថា ែ រថយន្តទា ​ ង ំ ព ​ រី ត្រ ​​ វូ ស ​ មត្ថ-​ កិចធ ​្ច កា ​្វើ រ​រប ឹ អ ​ស ូ យ ​ ក​ទៅរ​ក្សាទ ​ក ុ ​ នៅ​អធិការ​ដ្ឋាន​ក្រុង​ស្ទឹង​ត្រែង​ ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​​ដោះ​ស្រាយគ្នា​​៕​


១០

cop Watch

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃអង្គារ ទី២ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣

ទូរស័ពទា ្ទ ន់ហត េ កា ុ រណ៍​ ១១៧​ឬ ១១៨

ឧទ្ធរណ ​ ជ ​៍ ម្រះរ ​ ឿង​កាត់ម ​ ម ្រា ​ ដៃ​ជរំ ត ិ ​បក ្រា ​ជ ់ ពា ំ ក់​ព​គ ី សា ួ​្​រ រ​ លៀង សារិទ្ធ ភំ្នពេញៈ​ជន​ជាតិ​វៀត​ណាម​ ម្នាក់​ ត្រូវ​សាលា​ឧទ្ធរណ៍បើកស-​ វនា​ការ​កាត់​ទោស​ពីបទ​កា​រចាប់​ ការ​ឃន ុំ ង ិ ប ​ ង្ខាង ​ំ មនុសស្ ខ ​ស ​ុ ច្បាប ​ ​់ ក្នុ​ងឆ្នា២ ំ​ ០​១២ ​នៅ​ស្វា​យ​រៀ​ង។ លោក ​ប៉ុល​ សំ​អឿន​ ប្រធា​ន​ ក្រម ុ ប ​ ក ្រឹ សា ្ ជ ​ន ​ំ ជ ុំ ម ​ ្រះសា ​ លា​ឧទ្ធរ-​ ណ៍បាន​ថ្លែងថា ថាយ វ៉ាន់​ណេ​ន (​ប្រុស)​អាយុ៤ ​ ​៤ ឆ្នាំ​ ជ​ន​ជាតិ-​ វៀត​ណាម​ ជា​ប់​ចោ​ទ​ពី​ប​​ទចាប់​ ឃុំ​​និ​ង​បង្ខាំ​ងមនុស្ស​ខុ​ស​ច្បាប់​ កាល​ពថ ី ទី ្ងៃ​ ១ ​ ៩ ​ ខែធ​​្នូ ឆ្នា២ ​ំ ០ ​១ ​ ១ នៅ​ភូ​មិ​បាវិ​ត​ក​ណ្តា​​ល​ សង្កាត់​ក្រង ​ុ បា​ ​​ វត ​ិ ខ ​ ត្ត ​​េ ​សយ ​្វា រ ​ ៀ​ង​​​ហើយ​ ត្រវូ ចា ​ ប់ ​​ ឃខ ​ុំ ន ​្លួ នៅ​ថទី ្ងៃ​​ ៧ ​ ខែ​ម​ករា ឆ្នាំ​២០១២។ លោក​បន្ត​ថា ​ វ៉ាន់​ណេ​ន ត្រូ​វ​ សា​លា​ដប ំ ​ង ូ ​ខ​ត េ ​ស ្ត ​​​យរៀ​ ្វា ងផ្តន​-្ទា ​ ទោ​ស តាម​​សាល​ក្រម​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ១​៩ ខែ​​ក​ក្ក​ដា​​ឆ្នាំ ​២០​១២​​​ដា​​ក់​ ពន្ធនា ​ គា​រ៥ ​ឆ ​ ្នាំ ព ​ប ​ី ទ​ការ​ចា ​ ប់​កា ​ រ​​​ ឃុំ​ឃាំង​ និ​ង​បង្ខាំង​ដោយ​ខុស​ ចបា ្ ប ​ ់ តា ​ ម ​ មា ​ ត្រា​២៥៤​,៩ ​៣ ​ ន ​ង ិ ​ ៩៤​​នៃ​ក្រ​មព្រ​ហ្ម​ទ​ណ្ឌ។ ប៉ុន្តែ​សេចក្តី​សម្រេច​នេះត្រូវ​ វ៉ា ​​ ន ​ណ ​់ ន ​េ ​ប ​ង ​្តឹ ឧ​​ទ្ធរណ ​ ហ ​៍ យ ​ើ សា ​ -​ លា​ឧ​ទ្ធ​​​រ​ណ៍​បា​ន​លើក​​ប​ណ្តឹ​ងនេះ​ មក​ជ​ម្រះ​​កាល​ពម ី​ ្សិ​លមិ​ញ។ ក្នុង​សវ​នា​ការ​ឧ​ទ្ធរ​ណ៍​ពីម្សិល-​ មិញ​វ៉ានណ ់​ េ​ន ថា​គាត់ជា​ ​​ អ្នក​ប្តូរ​ ប្រា​​ក់​នៅ​កា​ស៊ី​ណូ ឡា​សវេ​ហ្គា ​ នៅ​ក្រុ​ង​បា​វិ​ត​ តែ​ឈ​ប់​ពី​កា​រ​ងា​រ​ នេះ​ប៉ុ​ន្មា​ន​​ខែ​មុ​ន​​ពេល​ចាប់​ខ្លួន។ គាត់ក៏ ​​ មន ិ ​​ស្គាល ​ ជ ​់ ន ​ រ​​ង​គះ្រោ ​​ហើយ​ ក៏ម ​ន ​ិ បា​នធ្វ ​​ ឬ ​ើ ប​ ​​​ ញឲ ​្ជា យ្ គេ ​​ ចា ​ ប ​ខ ់ ន ​្លួ ​ និង​កា​ត់​ម្រា​ម​ដៃ​ជ​នរ​ង​​គ្រោះ​ផ្ញើ​ ទៅ​ឲយ្ ក ​ ម ្រុ គ ​ សា ​្រួ រ​ដ ​ ម ​ើ ប្ ជ ​ី រំ ត ិ ប ​ ក ្រា ​់ ដូច​ការ​ចោទ​​នោះ​ទ​។ េ ​គាត់ប​ញ​ក ្ជា ់ ថា៖​«ខ ​ម ​ំុ្ញ ន ​ិ ​បាន ​ ដឹង ​ អីទ ​ ​េ ​ខម ​ំុ្ញ ន ​ិ បា​ន​

ឧទ្ធរណ៍ល ​ ក ើ ​ករណី​ចាប់​រលោ ំ ភ​ ក្មយ ួ ​ស​ព ី្រ ​ឆ ី ២ ំ្នា ០១១​មកជំនជ ំុ ម្រះ លៀង សារិទ្ធ ភំព ្ន ញ េ ៈ​សាលា​ឧទ្ធរណ៍​កាល​ ពីម្សិល​មិញ​ បាន​បើក​សវនា​ការ​ ជំនុំ​ជម្រះ​លើ​ប​ណ្តឹ​ង​ឧ​ទ្ធ​រណ៍​នៃ​ ជន​ជាប់​ចោទ​ពីប​ទ​រំលោភ​​សេ​ព​ ស​នវ្ថ​ៈ​ លើជ​នរ​ង​គ្រោះនៅ​ក្នុង​​ឆ្នាំ ២០១១​។ ប្រធាន​ចៅក្រ​ម​បក ្រឹ សា ្ ជ ​ន ំ ជ ​ុំ ម្រះ​ សាលា​ឧ​ទ្ធរណ៍ ​លោក​ ប្លង់​ ​សំ​ ណា​ង ​ថ្លែង​ថា ​ សោ​ម ​ពិសិ​ដ្ឋ (ប្រុស) អាយុ ​៣៦ឆ្នាំ​ ​ស្រុ​ក​ កំណើ​ត​នៅ​ភូ​មិ​ព្រៃ​ស្រោ​​ម​ ឃុំ​ អង្គតាសោម ស្រុក​ត្រាំកក់​ ខេត្ត តា​កែ​វ ជា​ប់ចោទ​ពី​បទ​រំលោ​ភ​ សេព ​ស ​ ន ​ វ​្ថ ៈ​មាន​ស្ថានទ​ ​​ មន ​្ង ទោ ់ ស​ ​​ ទា​ក់​ទ​ង​នឹងជ​នរ​ង​គ្រោះ នៅ​ក្នុង​ ឆ្នាំ ​២០១១​។ លោក​បន្តថា ​តាម​​អ​ង្គហេ​តុ​ ជន​ជា​​ប់​ចោទ​បាន​នាំកយ ្មួ​ ​សវ្រី​័យ​​ ១​៤​ឆ្នាំ ម​​ក​ពី​​ស្រុ​កកំ​ណើត​​ដើម្បី​ ចូ​ល​ធ្វើកា​​រ​នៅរោ​ង​ចក្រកាត់​ដេ​រ​​ ឲ្យ​រ​ស់នៅជ ​ ួ​ល​ផ្ទះ ​ក្នុង​ភូ​មិត្រ​ពាំ​ង​ ថ្លឹ​ង សង្កាត​់ចោម​ចៅ។ ​នៅយ​​ប់​ ថ្ងៃទី​១១​ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០១១​ ដោយគូ​ដណ្តឹ​ង​មិ​ននៅ​ផ្ទះ​ជន-​ ជាប់​​ចោ​ទបា​ន​ចា​ប់​រំ​លោ​ភ​ក្មេង​ ស្រី​រ​ង​គ្រោះ​ ​​តែ​មិ​នបាន​​សម្រេច​ ដោយ​សារ​ក្មេ​ងម្នាក់​នេះ​​រ​ត់ទៅ​ ដេក ​ នៅ ​ ផ្ទះម ​ត ិ ភ ​្ត ក ​។ ​្តិ ប៉ន ុ ប៉ ្តែ​ ន ុ ន ្មា ថ ​ ្ងៃ​ ក្រោយ​គាត​់​បា​ន​ចាប់​​រំ​លោភ​ក្មួយ​​ ស្រី​ម្ត​ងទ​ៀតរហូត​បានសម្រេ​ច​ ជាបន្តប ​ ន្ទាបៗ ​់ ស ​ រុបច ​ន ​ំ ន ួ ៤ដង។ ​​

ជន​ជាប់ចោ ​ ទ​ដែល​សមត្ថកច ិ នា ​្ច ឡ ំ ង ើ ​តលា ុ ការ​កន្លងម ​ ក​។ រូប​ថត ម៉ៃ វីរៈ

ក្រោ​យម​កជ​​ន​រង ​គ ​ ្រោះរ​ត់ចញ ​េ ពី​ ផ្ទះ​ទៅ​ស្រុ​ក​កំណើ​ត​ប្រា​ប់​ម្តាយ​ពី​ រឿ​ង​នេះ ម្តា​យ​ក៏​ដា​ក់ពា​ក្យប្តឹ​ង​ ហើយ ​ ជ ​ន ​ ជា​បចោ ​់ ទ​ ​​ តវ្រូ ស​​ ​​ ម​តក ​្ថ ច ​ិ ​្ច ឃា​ត់​​ខ្លួ​ន​បាន​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៩ ​ខែ ម​ករា​ឆ្នាំ២​០១​២។ ជ​​នជា​ប​់ចោទ សោម ពិ​សិដ្ឋ ​​ត្រូ​វ​​សាលា​ដំ​បូ​ង​រា​ជ​ធានី​ ផ្តន្ទា-​ ទោស​​តាម​​សា​ល​ក្រ​ម​ចុះ​​​​ថ្ងៃ​ទី​​​​​ ២​៧​ម ​ថ ​ិ នា ​ុ ​ឆ្នាំ ២០​១២ ​ ​ស ​ ម្រេច​ ដាក់​ពន្ធនា​គា​រ៧​ឆ្នាំ​ពី​ប​ទ​​រំ​លោភ​

សេ​ព​ស​ន​វ្ថ ៈ​មាន​ស្ថា​​នទ​ម​ន ្ង ​ទោ ់ ​​ស​ ទា​ក់​ទ​ង​នឹងជ​នរ​ង​គ្រោះ។​ ​ប៉ុន្តែ​​​ ពិ​សិដ្ឋ ​​បាន​ប្តឹង​ឧ​ទ្ធ​រ​ណ៍​​លើ​ការ​ សម្រេច​​នេះ ​សា​លា​ឧ​ទ្ធរណ៍ ​​ ​​បា​ន​ បើក​ស​វ​នាកា​រ​​​ពីម្សិ​ល​មិ​ញ​។​ ក្នុង​ស​វ​នា​កា​រឧទ្ធរណ៍ ​ពិសិ​ដ្ឋ​ បា​នប ​ ប ្រា ថា ​់ គា ​ ត់ម ​ន ​ិ បា​ ​​ នប ​ ព្រ ្រ​ ត ឹ ​​្ត ដូច​​កា​រ​ចោ​ទ​ទេ​។​ គឺក្មួ​យ​ស្រី​​ខឹង​ គាត់​ជេរ​ស្តី​រឿ​ង​ដើ​រលេ​ងមា​ន​មិត្ត​ ភ​ក្តិ​ ក៏​ប្តឹ​ង​ថាគា​ត់ចា​ប់រំ​លោភ។​ គាត់ស ​ ប​ ុំ​​ ដស ិ​ ធ េ​ ​ច​ម​យ ្លើ ពីម ​ន ុ​ មក​​​

និង​សុំ​ឲ្យ​តុ​លាកា​រ​លើក​លែង​ប​ទ​ ចោ​ទលើរ​ូប​គាត់​។ តា​ម​ច​ម្លើ​យជ​ន​រ​ងគ្រោះ ង៉ែត​​ ណា​ ​ថា​ នៅថ្ងៃដំបូង​ពូ​​ដេ​​​ញ​​ចា​ប់ ខ្លួ​នរំលោភ ​ ​តែមិ​ន​ស​ម្រេ​ច ​ហើ​យ​ នាង​បា​ន​​ព្យា​យា​មប្រា​ប់​រឿ​ង​នេះ ដ​ល់ម្តាយមី​ង​ដែ​រ តែ​ត្រូវ​ពូ​គំរាម​ ស​ម្លា​ប​​ចោ​ ់ ល​បប ើ ប ្រា ​ម ់ ង ី ​ឲយ្ ​ដង ឹ ​​។ ប៉​ន ុ ន ្មា ថ ​ ក ្ងៃ យ​​ ្រោ​ ពេល ​ នាង​ចញ ​េ ព ​ ​ី ធ្វកា ើ រ​ហ ​ ប ូ បា ​ យ ​ រ​ច ​ួ ក ​ល ៏ ង ែ ដឹង ​ខ ​ ន​ ​​្លួ ពេល ​ ភ ​ ក ​្ញា ឡ ​់ ង ​ើ ខ្លន ​ួ អា ​ ក ​ ត​​ ្រា​ ហើយ ​ ​ ឃើ​ញ​ពូ​ដេ​ក​នៅ​ក្បែរ​ ក្រោ​យម​ក​ ពូ​បា​ន​ចា​ប់​រលោ ំ​ ​ភជា​​បន្តប​ន្ទាប ​ ់។ លោ​ក​តា ​ ​ន់ ស ​ ណា េ រ​ង ុ៉ ​តំណា ​ ង ​ ​​ ម​ហា​អ​យ្យកា​រ​ថ្លែង​ថា​ ​ការ​ស​ម្រេ​ច​​រ​ប​ស់​សាលា​ដំ​បូ​ង​រា​ជ​ធា​នី​​​​​ ភ្នំពេញមាន​​ភាព​ត្រឹម​ត្រូ​វ​​ដូ​ចនេះ​ លោក សុំ​ឲ្យ​ក្រុ​ម​ប្រឹក្សា​ជំនុំ​ជម្រះ​ ស​ម្រេ​ច​តម្ក​ល់​សា​លក្រ​ម​នេះ​ ទុ​ក​ជ​ា​បា​ន​ការ​ដ​ដែ​ល។​ លោក ​នូ​ ​ច​ន្ថា ​មេធា​វី​ការ​ពា​រ​ ជន​ជាប់​ចោ​ទ​ ថ្លែ​ង​ថា ​ក្មេងរ​ង-​ គ្រោះ​​ខឹង​នឹង​ពូតែ​ង​ជេ​រស្តី​ប្រ​ដៅ​ ហើយ​ក៏​ខឹង​នឹ​ង​គូ​ដណ្តឹ​ងរ​បស់​ពូ​ ដែល​​យក​លុយ​ទឹក​ភ្លើ​ង​ច្រើ​ន ក៏ ប្តង ​ឹ ថា ​ ពូ ​​ ចា ​ ប់រ​លោ ​ំ ភ​តម្ត ែ​ ង ​។ ​ ​មួយ ​ ​ វិញទៀត​បើក ​ ្មេង​ស្រីអា​យុ១៤​ឆ្នាំ​ ហេ​ត​ុអីខា​ង​រោ​ង​ច​ក្រទ​ទួ​ល​ឲ្យ​ធ្វើ​ កា​រ។​ លោក​​មេ​ធាវី បាន​សុំ​ឲ្យ​ តុលា​កា​រ​លើ​ក​លែង​ប​ទចោ​ទ។ ​ លោ​កចៅក្រមបញ្ជា ​​ កថា​​ ​​់ សា​ល​​ ដីកា ​ ក ​ រណីនេះ នឹងប្រ​ ​​ កាស​នៅថ ​ ្ងៃ​ ទី​១​៨​​ខែ​ក​ក្កដាខាង​មុខ​​៕​

មួយ​គសា ួ្រ រ​តវូ្រ ​តលា ុ ការ​កាត់​ទោស​​ពាក់​ពន ័ ​ថ ្ធ ញ ំ្នា ៀន​ ប៊ុត រស្មីគង្គា ភ្នំពេញ ៈ គ្រួសារ​មួយ​មាន​ សមាជិក​បួន​នាក់គឺ​ឪពុក​ ម្ដាយ និង​កូនប្រុស​ពីរ​នាក់​ ត្រូវសាលា​ ដំបូងរាជធានី​​ភ្នំពេញ​ផ្ដន្ទា​ទោស​ កាល​ពី​ថ្ងៃចន្ទ​ ដាក់​់ពន្ធនាគារ​ ម្នាក់ៗ​ ចំនួន​២៤​ខែ​ តែ​អនុ​វត្ត​ ទោស​ត្រឹម​តែ​ពី​​១០​ទៅ​១៨​ខែទេ​ ក្រោម​ការ​ចោទ​​ពីបទ​ជួញ​ដូរ​​និង​ ផ្ដលក ​់ ន្លង ែ ប្រប ​ើ ស ្រា គ ​់ ្រឿង​ញៀន​​​ ក្នង ុ ស ​ ង្កាតទ ​់ ក ឹ ​ថ្លា​ខណ្ឌស ​ ន ែ ស ​ ខ ុ ​ រាជធានីភ្នំពេញ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន​។ លោក លី ​លីបម៉េង ​ចៅ​ក្រម​

សាលា​ដប ំ ង ូ រា ​ ជ​ធានី​ពីម ​ ស្ ល ិ ម ​ញ ិ ​ បាន​ប្រកាស​សាល​ក្រម​​ផ្ដន្ទា-​ ទោស ​ឈ្មោះ ពេជ្រ ពណ្ណរាយ អាយុ​៣៤​ឆ្នាំ​ និង​ឈ្មោះ សុខ ហេង អា ​ យុ៣ ​ ៤​ឆ​្នាំ ជាបង​បន ្អូ ធម៌ ​​ ​ នឹងគ្នា​​​ម្នាក់​ៗ​ដាក់​ពន្ធនាគារ​២ឆ្នាំ​​ ប៉ុន្តែ​ការ​អនុ​វត្ត​ទោស​​​​ត្រឹម​តែ​​១៨​ ខែ​ប៉ណ ុ ្ណោះ។ ​ ចំណក ែ ឈ្មោ ​​ ះ ស្រង ុ ថា អាយុ៥ ​ ២ឆ្នាជា ​ំ ឪ ​ ពុកនិងប្រពន្ធ​​​ ឈ្មោះ​ស៊ូ នាង​ណារី​អាយុ៦ ​ ៤​ឆ​្នាំ ត្រវូ ផ ​ន ្ដ ទោ ​្ទា ស​ដាក់ព ​ ន្ធនាគារ​២៤​ ខែ​ម្នាក់​ តែ​អនុ​វត្តទោស​​ត្រឹម​​​តែ​ ១០​ខែ​ប៉ុណ្ណោះ។ ​​​​លោក​ចៅ​ក្រម ​លី លីបម៉េង​​

ថ្លែង​ថា៖ «​ទោះបី​​ជា​ជន​សង្ស័យ​ ទាំង​នេះ​បាន​បដិសេធ​ថា​ខ្លួន​មិន​ បាន​ប្រព្រឹត្តការ​​ជួញ​ដូរ​គ្រឿង​ ញៀន​​ក្ដី យោ ​ ង​​តាម​សវនា​ការនិង​ ភ័ស្តុ​តាងប្រមូល​បាន​ជាក់​ស្ដែង​​ តុលាការ​​រក​ឃើញ​ថា​ ពួកគេមា ​ ន​ ពិរុទ្ធ​ភាព»។ ​​​ លោក​ចៅក ​ ម ្រ ប ​ ញ្ជាកថា ​់ ឈ្មោះ ពេជ្រ ពណ្ណ​រាយ​ និង ​សុខ ហេង​ ត្រូវ​តុលាការ​ចោទ​ប្រកាន់​​ពីបទ​ «ជួញ​​ដូរ​គ្រឿង​ញៀន​»​ តាម​ មាត្រា​៤០​នៃ​ច្បាប់​ប្រឆាំង​គ្រឿង​ ញៀន ​រីឯ​ឈ្មោះ ស្រុង ថា ​និង​ស៊ូ នាង​ណារី ចោ ​ ទ​ពប ី ទ​«ផ្ដលក ​់ ន្លង ែ ​

ប្រើ​ប្រាស់​​គ្រឿង​ញៀន​»​តាម​មា-​ ត្រា​៤៤​ក្នុងច ​ ្បាប់​ដដែល​នេះ​​។ ជន​ជាប់​ចោទ​ត្រូវ​​ចាប់​ខ្លួនក្នុង​ ការ​​បង្ក្រាប​របស់​សមត្ថកិច្ច​​កាល​ ពី​អ្រ​ធាត្រ​ថ្ងៃទី១១ ខែវិ​ច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១២ ក្នុង​ផ្ទះ​ ស្ថិត​នៅក្នុងភ ​ ូមិ​ ត្រពាង ំ ឈ ​ ក ូ ស ​ ង្កាតទ ​់ ក ឹ ​ថ្លា ដោយ​​ រឹបអ ​ស ូ បា ​ ន​គ្រឿង​ញៀន​មត េ ហ ំ -្វេ ​ តាមីន​ចំនួន​១១​កញ្ចប់​ ប្រភេទ​ ទឹក​ ៤​កញ្ចប់​ ​ ជាមួយ​នឹង​សម្ភារ​ មួយ​ចំនួនទ ​ ៀត​។ ជន​សង្ស័យ​ទាំង​បួន​នាក់​នេះ​ និងម ​ ធា ​េ វីពួ ​​​ កគេ ម ​ន ិ អា ​ ច​ទាក់ទ ​ ង​​ បាន​ទេ ​ពី​​ម្សិល​មិញ​៕ PN

snþisux​​​​​​sgÁm ប្រ​ព្រ​ត ឹ ​ដ ្ត ​ច ូ ​កា​រ​ចោទ​ទ​​។ េ ខ្ញ​ស ំុ ​ប ំុ ​ដិ-​ សេ​ធ​ច​ម្លើ​​យ​កាលពី​មុន ​និង​សុំ​ ឲ្យ​តុ​លា​កា​រ​​លើក​លែង​​ប​ទចោ​ទ​ ប្រកាន់​មកលើខ្ញុំ»។ ប៉ុន្តែ លោ​កចៅ​ក្រម​ប​ញ្ជា​ក់​ថា​​ តា​ម​អង្គ​ហេតុ​ជន​រងគ្រោះ​ឈ្មោះ​ ង្វៀង​ហ៊ទ ូ​ ិ​ន ​​ចូល​មកលេង ​ ​ល្បែ​​ង​ នៅ​កា​ស៊ី​ណូឡាសវេ​ហ្គា​ ហើ​​យ​ បា​ន​ចា​ញ់អ​ស់​​ប្រាក់​ ក៏​​ខ្ចី​លុ​​យ​​​២​ ពា​​ន់​ដុ​ល្លា​​រពី​ វ៉ានណ ់​ េន​ ថែម ​តែ​​ បា​​ន​ចា​ញ់​អស់​ទៀត​គ្មា​ន​លុ​យ​ សង​ ទើប​ជ​ន​ជា​ប់ចោ​ទ​ចា​ប់​ជ​ន រ​ងគ្រោះ​ដាក់​ក្នុ​ង​​ឡា​​ន​ទៅ​ប​ង្ខាំង​ ក្នង​ ុ​ សណ​​ ​​ំ ង់ម ​យ ​ួ ចំនន ួ ៥ថ្ងៃ ហ ​ យ ើ ​ ឈ្មោះយៀ​ក​​​និ​ង ​សៅ​ជា​បក ​ ្ខពួក​ បា​នកា​តម ់ ម​ ្រា​ ដផ្ញ ៃ​​ ទៅ ​ើ គ ​ សា ្រួ រ​​ឲ្យ​

​ ុំ​​មា​ន​​​​ភ​័ស្តុ​តា​​ង..ថា ​ ព គាត់​មន ិ ​បា​ន​បព្រ ្រ​ ត ឹ ​ទ ្ត កា​ េ​ រ​​ ស​ម្រេ​ច​រ​ប​ស់​តុ​លា​កា​រ​​ ​ថ្នា​ក់​ក្រោម​នៅតិចផង.. យ​ក​ប្រាក់​មកលោះ​​​ ​​ ។ លោក អឹុម​ ​សុផា​ន ​តំ​ណាង​ ម​​ហាអ​យយ្ ​កា​រ​ថង​ ែ​្ល ថា បណ្តង ​ឹ ​ឧ​ទ្ធរ​ណ៍​នេះ​ពុំ​​មា​ន​​​​ភ​័ស្តុ​តា​​ងបង្ហា​ញ​ ថា ​គាត់​មិន​បា​ន​ប្រ​ព្រឹត្ត​នោះ​ទេ​ ហើយថា ការ​សម ​ ច​ ្រេ​ រប ​ស ​ ត ​់ លា ​ុ -​ កា​រ​​​ថ្នា​ក់​ក្រោម​ដា​ក់​​ទោ​ស៥​ឆ្នាំ​ នៅតិច ​ហេតុ​នេះ​លោ​ក​សុំ​​ត​ម្ក​ល់​​ សា​ល​ក្រ​ម​នេះទុ​ក​នៅ​ដដ ​ ែ​ល​។ លោក នាង​ហៃ​មេ​ធា​វី​កា​រ​ពារ​ ជនជា​ប់ចោ​ទ​ថ្លែ​ង​ថា បើ​ពិ​និ​ត្យ​ តា​ម​អ​ង្គហេ​តុ​គ្មា​ន​ភ័ស្តុ​​តាង​ណា​ ប​ង្ហា​ញ​ថា ​កូន​ក្តី​លោក​​​ឃុំ​ប​ង្ខាំ​ង ​​ម​នស ុ ស្ ​​ទារ​បក់ ្រា​ ​ទ​េ ហេ​ត​ន ុ ះេ សុ​ឲ ំ ្យ​ ក្រុ​មប ​ ្រឹ​ក្សាលើក​ ​​ លែងបទ​​ ​​ ចោ​ទ។ ចៅក្រម ​ប៉ុ​ល ​សំ​អឿន​ថ្លែងថា ​ ​ សា​ល​ដី​កា​នេះ​ប្រ​កាស​នៅថ្ងៃ​ទី​ ១​៥ ខ ​ ែ​ក​ក្ក​ដា ខាង​មុខ៕ ​​

លេខទូរស័ព្ទសង្គ្រោះបន្ទាន់​និងផ្សេងៗ ១. អគ្គិភ័យៈ ១១៨, ០២៣ ៧២៣ ៥៥៥ ២. ប៉ូលស ិ ៈ ១១៧,​០២៣ ៣៦៦ ៨៤១, ០២៣ ៧២០ ២៣៥ ៣. ប៉ូលិសចរាចរណ៍ៈ ០២៣ ៧២២ ០៦៧ ៤. រថយន្តសាមុយ មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតៈ ១១៩ ៥. រថយន្តសង្គ្រោះ មន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីៈ ០២៣ ២១៧ ៧៦៤ ឬវិទ្យុទាក់ទង ១៥១៩៤០ ៦. រថយន្តសង្គ្រោះ មន្ទីរពេទ្យព្រះសង្ឃៈ ០១៦​៩០៩ ៧៧៤, ០១៦​៩០៩ ៧៧៤ ៧. លេខប្រចាំការ (Hot Line) គ្រុនផ្តាសាយ A(H1N1) ០១២ ៤៨៨ ៩៨១ ៨. រដ្ឋាករទឹកៈ ០២៣ ៧២៤ ០៤៦ ៩. អគ្គិសនី (EDC): ០២៣ ៧២៣​៨៧១ ១០. ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Asia: ០១២ ៨១៦ ៦៦៩ ១១. ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Forte: ០១២​៩១១ ៣៣៣/ ៩៨០ ២២២ ១២. ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង​​Infinity: ០១២ ៧៦៦ ១ ​ ១១, 023 999 888 ១៣. ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខ MPA: ០២៣ ២១០ ៨៣៦ ១៤. ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខ Protek: ០១២ ៩១៩ ៩០៣ ១៥. ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខ VIP: ០១២ ៨១៧ ២២២


esdækic©

BUSINESS

www.postkhmer.com

SMEកម្ពជា ុ និងម៉ាឡស េ ី​៊ ពង្រង ឹ សហប្រតប ិ ត្តកា ិ រ ហ៊ គីមសាយ​

អង្ករក្រអប ូ សម្រាបនា ់ ច ំ ញ េ ​របស់កម ុ្រ ​ហន ុ៊ ហ្គោលឌិនរ៉ាយ នា​ពល េ កន្លងមក។ រូបថត សុវណ្ណ ភីឡុង

ភ្នំ​ពេញៈ តំ​ណាង​សហ​គ្រាស​ ធុន​​តូច​ និង​មធ្យម​កម្ពុជា​និង​ម៉ា-​ ឡេ​ស៊ី​បង្កើន​ទំនាក់​ទំនង​កាន់​តែ​​ ខ្លាំង​​ដែល​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ការ​ជួយ​​ ពង្រីក​​ទំនាក់​ទំនង​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ រវាង​​ប្រទេស​ទាំងព ​ ីរ។​ កាល​ពច ​ី ង ុ ស ​ ប្តាហម ​៍ ន ុ ត ​ ណា ំ ង SME របស់​ប្រទេសកម្ពុជា​បា​ន​ សហ​ការ​ជា​មួ​យ​ស្ថា​ប័ន​តំណាង​ ពា​ណជ ិ ករ​​ ​​្ជ ម៉ាឡ ​ ស៊ េ​ ី រ ​ ៀប​ចព ំ ព ​ិ រ័ ណ ​ ៍ ផលិតផ ​ ល​និងសេវាក ​ ម្ម​កម្ពុជា-​ ​ ម៉ា​ឡេស៊ី នៅ​ភ្នំពេញ​ដើម្បី​ពង្រឹង​​ កិច្ច​សហ​ការ​​ពា​ណិជ្ជ​កម្ម​ឲ្យ​កាន់​​ តែ​ល្អ​ក្នុង​ចណោ ំ​ ម​​ភាគី​ទាំ​ងព ​ ីរ​​។​​ ​ខាង​ភាគីម ​ ឡ ​៉ា ស៊ េ​ ី ត្រវូ ​បាន​ដក ឹ ​ នាំដោ ​ យ សមា​គម​សភា​ពាណ ​ ជ ិ -្ជ ​ កម្ម​ និងឧស្សា​ហកម្ម​ចិននៃ​ប្រ-​ ទេសម៉ា ​​ ឡ ​ ស៊ េ​ ( ី ACCCIM)។​ការ​ តាំង​បង្ហាញ​នេះ បាន​ចូល​រួម​ ដោយ​មាន​សង ្ត ស ​់ រុប ​ច ​ន ​ំ ន ួ ១៤០ ស្តង់រួម​បញ្ចូល​ទាំង​សហ​គ្រាស​ កម្ពុជា​និង ម៉ាឡ ​ េ​ស៊ី។ លោ ​ ក​តែ តាំងប ​ ៉ ប្រ​ធាន​សម្ពន ័ ​្ធ សមា​​គម​សហ​គ្រាស​ធុនត ​ ូច និង​ មធ្យម​​នៃ​កម្ពុជា(FASMEC) អង្ករ​​ដែល​បាន​នាំចេញ​ទៅ​កាន់​ទី​ ដែល​ជា​អ្នក​រៀប​ចំ​ពិ​ព័រណ៍នេះ ក្រុង​ហុងកុងនៅ​ពេល​បច្ចុ​ប្ប​ន្ន​ បាន​មាន​ប្រ​សាសន៍ថា ការ​សហ-​ ហើយ​វា​ល្អ​ដែ​ល​អង្ករ​កម្ពុជាអាច​ ការ​គ្នា​ជាមួយ​នឹង(ACCCIM) ទទួល​បាន​ចណ ំ ក ែ កា ​ ន់តធំ ែ​ លើ ​​​ ទី ​​ ​ ផ្សារ​នេះ​»។​ ប៉ុន្តែ​លោក​រំពឹង​ថា​ នឹង​មិន​មាន​​ផល​ប៉ះពាល់​វិជ្ជ​មាន​ ដ៏​ធំ​នោះ​ទេ​ដល់​ឧស្សា​ហ​កម្ម​នេះ​ ដោយ​សារតែ​ហុងកុង​​មិន​មែន​ជា​ ទី​ផ្សារ​ធំ​សម្រាប់​អង្ករ​ក្រអូប​។ លោក​បាន​បន្តថា៖ «​អង្ករក ​ អ ្រ ប ​ូ គឺ ​​ ​ ជា​បភ ្រ ទ េ អ ​ ង្ករដ ​ស ​៏ ខា ំ ន់ក្ន ​​​ ង ុ កា ​ រ​នា​ំ ចេញ​ទៅ​​ហុងកុង​ពី​កម្ពុជា​​ពេល​ នេះ​ប ​ន ៉ុ កា ្តែ រ​បប ​្រើ ស ្រា អង្ក ​​់ រក ​ អ ្រ ប ូ ​ នៅ​​ហុងកុង​​គឺ​មាន​​កំណត់​ដែល​ នៅ​ដាច់​ឆ្ងាយ​ពី​​​អង្ករស ​ ​​»៕PB ផលិតផលខ្មរែ ​បង្ហាញក្នង ុ ពិពរ័ ណ៍​កម្ពជា ុ ​ម៉ាឡស េ ​​​។ ី៊ រូបថត ហេង ជីវ័ន

ហុងកុងនឹងបង្កន ើ ការនាំចល ូ ​អង្ករ​ ពីកម្ពជា ុ ខ ​ ណៈភាគច្រន ើ នាំ​ចល ូ ​ព​ថ ី ៃ Mak Lawrence li ភ្នព ំ ញ េ ៈ បន្ទាបព ់ ដ ​ី ណ ំ រើ ទ ​ ស្សន-​ កិច្ច​មក​ទី​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ ​កាល​ពី​​ សប្ដាហ៍​មុន​ ​លោក John C Tsang លេខា​ធិការ​ហិរញ្ញវ​ត្ថុ​​នៅ​ តំបន់​រដ្ឋ​បាល​ពិ​សេស​​ហុងកុង​​ បាន​អំពាវ​នាវ​​ឲ្យ​មាន​ការ​នាំ​ចូល​ អង្ករ​​ដោយ​​ផ្ទាល់​​ពី​កម្ពុជា​ ខណៈ​​ លោក​អះអាង​ថា ​ជា​ធម្មតា​នាំ​ ចូលអង្ករព ​ក ី ម្ពជា ុ ត ​ វ្រូ ​បាន​ធឡ ​្វើ ង ើ ​​ តាម​រយៈ​​ប្រទេស​ទី​៣។ ​ការ​អំពាវ​នាវ​នេះ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ បង្ហោះ​​នៅ​លើ​ Blog ផ្ទាល់ខ្លួន​ របស់​លោក​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៣០​ខែ​​

មិថុនា​ លោក John C Tsang​ បាន​លើក​ឡើង​ថា ក្រុម​ហ៊ុន​​ថៃ​ និង​វៀត​ណាម​​នាំ​ចូល​អង្ករ​​ពី​​ កម្ពុជា​​ក្នុងតម្លៃ​ទាប​ហើយ​​បន្ទាប់​ ពីក ​ ច្ន ែ​ បន្ថ ៃ​ ម ែ ទ ​ ប ​ើ នាំ ​​​ ច ​ ញ េ បន្ត ​​ ទៅ​ ​​​ កាន់​ហុងកុង។ ​​ តួ​លេខ​ផ្លូវ​ការ​បង្ហាញ​ថា ហុង-​ កុងស្ថ ​​​ ត ិ នៅ ​ ល ​ ដា ំ ប់ទ ​៣ ​ី ០​​ទាក់ទង​ ​​ នឹង​ការ​នាំ​ចូល​អង្ករ​​ពី​កម្ពុជា​ ក្នុង​ នោះ​ទទួល​​​បាន​ផល ្ទា ៤ ​់ ៧៤​តោន​​​​ ក្នុង​រយៈ​ពេល​៥ខ ​ ែ​ដំបូងឆ្នា ​​ ំ​នេះ​។​ ហុងកុង​បាន​​​នាំ​​ចូលអង្ករ​សរុប​ ១៣៥ ៤០០​តោនពីក្នុង​តំបន់​​ ធៀប​នឹងរយៈ​ ​​ ពេល​ដូចគ ​ ្នា​ ហើយ​ កម្ពុជា​​មាន​ចំនួន​តែ​០,៣៤​ភាគ-​

រយ​​ក្នុ​ង​ចំនួននោ ​ ះ​។ ​ ប្រទេស​ថៃ​ស្ថិត​លើ​លំដាប់​លើ​ គេ​​ក្នុង​បញ្ជី​​ដោយ​មាន​ប្រហែល​ ៤៨​ភាគ​រយ ​ហើយ​វៀតណាម​ ស្ថិត​នៅ​លំដាប់​ទី​ពីរ​​ដោយ​មាន​ ប្រហែល​៣៨​ភាគ​រយ​​ធៀប​​នឹង​​​ រយៈ​ពេលដូច​គ្នា​។​ លោក វណ្ណ​ ដាវីត​វិចិត្រ​ ​អគ្គ-​ លេខា​ធិការ​រង​នៅ​សម្ព័ន្ធ​អ្នក​ ផលិត​​ និង​​​នាំ​ចេញ​​អង្ករ​កម្ពុជា​​ បាន​និយាយថា​ វា​​ល្អ​​សម្រាប់​ ឧស្សា​ហ​កម្ម​​នាំចូល​អង្ករ​ទាំង​ មូល​​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​​ដំណឹង​​ពី​ ហុងក ​ង ុ ។ ​ ​លោក​​​បាន​បញ្ជាកថា ​់ ៖ «​​យើង​​​គ្រាន់តែ​បាន​កំណត់​ចំនួន​

ក្នុង​ការ​រៀប​ចំ​ពិ​ព័​រ​ណ៍​​ពេល​នេះ​គឺ​ ជា​បទ​ពិ​សោធដ៏​ល្អ​ថ្មី​មួយ​បន្ថែម ទៀត​ដើម្បី​រួម​ចំ​ណែក​ពង្រីក​ទំ​ហំ​ ពា​ណិជ្ជក ​ ម្ម​របស់​​ប្រ​ទេស​ទាំ​ង​ពីរ​ ឲ្យ​កាន់ត ​ ែ​ខ្លាំ​ងឡ ​ ើង​។ លោក​​បាន​បន្ត​ថា​៖ «​ការ​តាំ​ង​ ពិព័រ​​ណ៍​នេះនឹង​រួម​ចំ​ណែ​ក​បង្កើន​ ការ​​នាំ​ចេញ នាំ​ចូល​ទៅ​វិញ​ទៅ​ មក​​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំ​ង​ពីរ ហើយ​វា​ ក៏​​​ជា​ការ​ត្រៀម​ខ្លួន​ដើម្បី​ចូល​ទៅ​ ក្នុង​​សហគម​​ន៍​សេដ្ឋ​កិច្ចអា​ស៊ាន ២០១៥​ខាង​មុខ»។ ​​​ ផលិតផ ​ ល​សខា ំ ន់ៗ ​ដ ​ ល ែ ស ​ ហ-​ គ្រាស​ធុន​​តូច​ និងមធ្យម​កម្ពុ​ជា​ បាន​​នាំ​ចូល​មក​ដាក់​បង្ហាញ​រួម​ មាន​ដូច​ជា អា​ហារ​ និង​ភេសជ្ជៈ ផលិត​ផល​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រ​ចាំ​ថ្ងៃ គ្រឿង​​អលង្ការ គ្រឿង​សង្ហារម ិ និង ផលិតផ ​ ល​ផ្សេង​ៗ​ទៀត។ យោ ​ ង​តាម​ទន ិ ន ​្ន យ ​័ ពា ​ ណិជក ្ជ ម្ម​ ពី​​ស្ថាន​ទូត​ម៉ា​ឡេ​ស៊ី​ប្រ​ចាំ​​​កម្ពុ​ជា​ ទំ​ហំ​ពា​ណិជ្ជ​កម្ម​ទ្វេ​ភាគី​កម្ពុជា​ ម៉ាឡ ​ ស េ​ ី ៊ មាន​ច​ន ំ ន ួ ​សរុប៣៧៦,១ លាន​ដល ុ រ្លា កាល​ពឆ ​ី ម ​ំ្នា ន ុ ​ពោល-​ គឺ​មាន​ការ​កន ើ ឡ ​ ង ើ ១៧,៣ ភាគ-​ រយ​​ពី​កាល​ព​ឆ ី ​២ ំ្នា ០១១​ដែល​ក្នុង​ នោះម៉ា​ឡេស៊ីនាំ​ចេញ​មកកម្ពុជា​ មាន​​២៤៨,​១​លាន​ដល ុ រ្លា ខណៈ​​ កម្ពុជា​នាំ​ចេញទៅ​វិញ​មាន​តម្លៃ​ ១២៨ លាន​ដុល្លារ៕


១២

BUSINESS

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

ថ្ងៃអង្គារ ទី២ ែខកក្កដា​ឆ្នាំ២០១៣

esdækic©

ចិន​ចាប់ផម ើ្ត ​ សើ​ប ុ អង្កត េ ​លើ​ ស្រានា​ច ំ ​ល ូ ​ពី​ ស​ភាព​​អរឺ ប ុ៉ ប៉កា េ ង ំ ៈ បទ ្រ ស េ ច ​ន ិ និ ​​​ យាយ ​ ថា ​ ​ ខ្លួន​បាន​ចាប់​ផ្ដើម​​ស៊ើប​អង្កេត ប្រឆាំង​​​ការ​បង្ខូចត ​ ម្លៃ​​ និងប ​ ្រឆាំង​ ឧបត្ថម្ភ​ធន​លើ​ស្រា​ដែល​បាន​​នាំ​ ចូលមកពី ​​ ស ​ ហ​ភាព​អរ​ឺ ប ៉ុ បន្ទា ​​ បព ​់ ​ី មាន​​ការស្នើ​សុំ​ពី​​ក្រុម​ហ៊ុ​ន​ផលិត​​ ក្នុង​​ស្រុក​​។​ ក្រសង ួ ពាណិ ​​ ជក ​្ជ ម្មនិ ​​ យាយ ​ នៅ​ ​​ ក្នុង​សេចក្ដី​​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន​​លើ​ គេហទំព័រ​​របស់​ខ្លួន​ថា​ ការ​ស៊ើប​ អង្កេតដែ ​​ លបាន​ ​​​ ចាប់​ផម ្ដើ ​កាល​ព​ី ម្សិល​​មិញ​ ​នឹង​រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ការ​ ស៊ើ​ប​​អង្កេត​ពី​ការ​ឧបត្ថ​ម្ភ​ធន​ស្រា​ របស់​​សហភាព​អឺ​រ៉ុបដែល​បាន​ ផ្ដល់​​កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០១២​ និងផ ​ ល​ ប៉ះ​ពាល់​​លើឧស្សា​ហ​កម្ម​​ស្រា​ របស់​ប្រទេស​ចិន​នៅ​ចន្លោះ​​ខែ​ មករា​ឆ្នាំ​​២០០៩ ​និង​ចុង​ឆ្នាំ​ទៅ។ ​ ​ យោង​តាម​សច េ ក្ដ​​ីបកា ្រ ស​ ព័ត៌មាន ​​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​​គឺ​​ឆ្លើយ ត​ប​ទៅ​នឹង​​កា​រ​ស្នើ​សុំ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ ទី​១៥ ខែ​​ឧសភា​ ពី​សមាគម​ ភេសជ្ជៈស្រា​ចិន​​ តាង​នាម​ឲ្យ​ ឧស្សា​ហ​កម្ម​ស្រា​ក្នុង​​ស្រុក។​ ​ការ​ស៊ើបអង្កេតលើ​ស្រា​កើត​ មាន​​ឡើងដោ ​ យ​សារ​តែ​ជម្លោះ​​ស្ដី​ ពី​​​បន្ទះ​ស្រូប​ពន្លឺ​ព្រះ​អាទិត្យ​​​​​​របស់​ ចិននា ​ ទៅ ំ អ ​ រឺ ប ុ បា ​ ន​បង្កន ើ ភាព​ ​​ តាន ​​ តឹង​ពាណិជ្ជ​កម្ម​រវាង​​ប្រទេស​ចិន​ និង​សហភាព​អរឺ​៉ុប​​។ ​ប្រទេស​ចិន​ បាន​និយាយ​​លើក​ដំបូងថា ​ខ្លួន​​ គ្រោងន ​ង ឹ បន្ត ​​ កា ​ រ​សប ​៊ើ អ ​ ង្កត េ ស្រា​ ​​ របស់សភាព​ ​​ អរឺ ប ៉ុ មួយថ ​ ប ​្ងៃ ន្ទាបពី ​​់ ​​ ប្លុក​​ប្រទេស​ចំនួន​២៨នេះ ​បាន​ ប្រកាស​​​ពន្ធ​នាំ​ចូល​ដល់​​កម្រិត​ ខ្ពស​៦ ់ ៧,៩​ភាគ​រយ​​លើប ​ ន្ទះ​ស្រូប​ ពន្លឺ​ព្រះ​អាទិត្យ​​របស់​ចិន​។​ ​តាម​សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន​​ កាល​ពម ​ី ស្ ល ិ មិញ​​ក្រសង ួ ពា ​ ណិជ-្ជ ​ កម្ម​ចិន​​ជូ​នដំណឹង​ដល់​តំណា​ង​ របស់​EU នៅ ​ ក ​ង ្នុ ប ​ ្រទស​ េ​ ចន ិ ល ​ ​​ើ លទ្ធ​ភាព​ស៊ើប​អង្កេត​​ស្រា​ពីអឺរ៉ុប កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៥​ខែ​មិថុ​នា​​។​ ​ក្រសួង​​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា កាលពី​ ថ្ងៃ​ទី​២១​ខែ​មិថុនា​​គណ​ៈកម្មការ​ អឺ​រ៉ុប​​​បាន​​ផ្ញើ​សេចក្ដី​អត្ថា​ធិប្បាយ​ របស​់​ខ្លួន​ទាក់ទង​ជា​មួយនឹង​ការ​ ស៊ើបអង្ក ​​ េត​នេះ​​ទៅ​ប្រទេស​ចិន​។​ យោង​តាម​ទន ិ ន ​្ន យ ័ បា ​ ន​ព​ភ ី ក ្នា -់ ​ ងារ​គយ​របស់ច ​ន ិ ​ការ​នាច ​ំ ល ូ ស ​ ្រា​ របស់​ចិន​បាន​កើនឡើង​ពី​៨,៩​ ភាគ​​រយ​​ដល់​៤៣០​លាន​លីត្រ​​ កាល​ពី​ឆ២០១២​ ្នាំ​​ ។ ទិន្ន​ន័យ​នេះ​បាន​​ឲ្យ​ដឹង​​​ថា ការ​ នាំច ​ល ូ មាន​ ​​ តម្លប ​ៃ ្រហល​​ ែ​ ២,៥៧​ ពាន់លា ​ ន​​ដុល្លារ​​។ បើ​យោង​តាម​ទិន្ន​ន័យដដែល​​ នេះ​បាន​បង្ហាញ​ថា ការនាំចូល​ពី​ ស​ភាព​អឺរ៉ុប​មាន​ចំនួនច ​ ្រើន​ជាង​ ពីរ​ភាគ​បី​​​នៃ​​ការ​នាំចូល​មកកាន់​​ ប្រទស​​​ េ​ ចិន ហើយក្នង ុ ​នោះ​​​​បារាំង​ ជា​បទ ្រ ស េ ដ ​​ ល ែ នាំចញ េ ធ ​ ជា ​ំ ង​គេ​ បំផុត៕ ​ Bloomberg/PB​

មធយោ ្ បាយដឹក​ជញ្ជន ូ ! រឺម៉កដ ​ ឹក​ប៊ីដុង នៅ​តាម​ដង​ផ្លូវស្ថិត​ក្នុង​ស្រុក​អង្គរជុំ ខេត្ត​សៀម​រាប។ ប៊ីដុង​ទាំង​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​នាំចូលព ​ ីប្រទេសថៃ ខណៈ​កម្ពុជានៅ ​ ​មិនទា ​ ន់​មាន​លទ្ធភាព​ផលិត​សម្ភារប្រើប្រាស់​ ប្រចាំថ្ងៃ​គ្រប់គ្រានដ ់​ ើម្បី​បំពេញ​តម្រូវការ​ក្នុងស្រុក​នោះទេ។ រូបថត ហេង ជីវ័ន

វិនយោ ិ គ​$៤លាន​សាងសង់​ឃង ំ្លា ស្តក ុ រ៉ាន់ រើយ ​ប៉ៃលិនៈ ​វិនិ​យោ​គិន​ក្នុង​ស្រុក​ បាន​វិនិ​យោគ​​ប្រមាណ៤​លាន​ ដុល្លារ​នៅ​ខេត្ត​ជាប់​ព្រំ​ដែន​ថៃ​ ដើម្បី​កសាង​រោង​ចក្រ​កែ​ច្នៃ​ចំណី​ សត្វ ន ​ង ិ ឃ ​ ង ្លាំ ស ​ ក ្តុ ផ ​ លិតផ ​ ល​កង ្នុ ​ ស្រុក​។ លោក​ ជា​ គា​ ម្ចាស់​​កាស៊ី​ណូ​ មកុដ​​ពេជ្រ​នៅ​ជិត​​ច្រក​ព្រំដែន​ អន្តរ​ជាតិ​ក្នុង​ខេត្ត​ប៉ៃ​លិន​ បាន​ និយាយ​​ថា ​លោក​​​បាន​សម្រេច​ វិនិយោគ​លើ​ការ​សាង​សង់​ឃ្លាំង​​ ស្តក ុ ​ឡ​សម្ងត ួ ន ​ង ិ ទ ​ លា ​ី ន​ហាល​ កសិ​ផល​​ដូច​ជា​ពោត​និង​ដឡ ំ ង ូ ​ម​ី ដែល​​អាច​ប្រមូល​ទិញ​ពី​កសិករ​ នៅ​​ក្នុង​តំបន់។ ​​ ​លោក​បាន​បន្ត​ថា​ បន្ទាប់​ពី​ការ​ ស្ថាបនា​រច ​ួ ​​​ឃ្លាង ំ ស ​ ក ្តុ ន ​ េះនឹ ​​ ងមា ​ ន​ សមត្ថ​ភាព​ស្តុក​​ពោត​​ប្រមាណ​៣​ ម៉ឺន​តោន​ និ​ង​ដំឡូង​មី​ស្ងួត​ចំនួន​​ ៣​មន ៉ឺ តោ ​ ន​ដែលលោ ​ ក​គង ្រោ ន ​ង ឹ ​ កែ​ច្នស ៃ​ ម្រាប់​ធច ្វើ​ ំណជ ី​ ្រូក។ ​ ទ ​ តា ​ី ង ំ ទ ​ញ ិ ស ​ ក ្តុ ក ​ សិផ ​ ល​ថន ​្មី េះ​ ស្ថត ិ នៅ​​ ​​ ភូម​ប ិ ង ៉ា រ​លឹមឃ ​ ុំ អូ ​​ រតា ​ វៅ ខេត្ត​ប៉ៃ​លិន ​ស្ថិត​នៅ​ជាប់​នឹងព្រំ​ បទ ្រ ល់ខ ​​ ត េ ប ​្ត ល ​ៃ៉ ន ិ ​និងបាត់ដ ​ប ំ ង​។​ ការ​ស្ថាបនា​បាន​ចាប់​ផ្តើម​ពី​រ​ខែ​ កន្លងម ​ ក​ហយ ើ ដ ​ ល ែ ន ​ង ឹ ប្រ ​​ រ​ើ យៈ​ ពេល​សាង​សង់​​១​០​ខែ​។​ លោ ​ ក​បានបន្ថម ែ ថា​ ​​ ៖​«​គម្រោង​ របស់​យើង​នេះ​គឺ​យើង​នឹង​កែ​ច្នៃ​

កម្មករកំពង ុ ប ​ ង្ហរូ គ្រាប​ពោ ់ ត​ចញ េ ​ពឡា ី ន​ដាក់កង ុ្ន ឃ ​ ង ំ្លា ស្តក ុ ​របស់កម ុ្រ ​ហន ុ៊ ​លោក ជា គា។ រូបថត ហេង ជីវ័ន

ដោយ​​ខ្លន ួ ឯ ​ ង​ផង ន ​ង ិ ​​នំា​ចញ េ ផ ​ ង​ ព្រោះ​​យើង​ធ្វើ​ជា​ទ្រង់​ទ្រាយ​ធំ​។​ យើង​​បង្កើន​ទី​តាំង​ស្តុក​ធំ​នេះ​ គឺ​ ត្រៀម​​មិន​ឲ្យ​ផលិត​ផល​​កកស្ទះ​ ពេលថៃ ​​​ ម ​ន ិ ទ ​ ទួលទ ​ញ ិ ផលិ ​​ តផ ​ ល​ របស់​​កសិករ​»។ ​លោក​បន្ត​ថា ​ទីតាំង​ចាស់​នឹង​ រោង​ម៉ាស៊ីន​នឹង​ត្រូវលក់​ទៅ​ឲ្យ​ ក្រុម​​ហ៊ុន​ស៊ីភី​ដែល​មាន​ម្ចាស់​ជា​ ជន​​ជាតិ​ថៃ​ តែ​លោក​បាន​បដិ-​ សេធផ្ត ​​ ល់​ពត ័ មា ៌​ ន​លម្អត ិ ​សព ្តី​ កា ី រ​ ទិញ​​លក់​នោះ​។ លោ ​ ក​ថង ្លែ ថា ​ ​ទីតា ​ ង ំ ថ ​ន ​្មី េះស ​ ត ិ្ថ ​

នៅ​ជាប់​នឹងអូរ​ធម្ម​ជាតិ ​ហើយ​ មាន​ទំហំ​ដី​​ធំ​​រហូត​ដល់​ជាង​២០​ ហិក​តា ​ហើយ​ក៏បាន​បង្កើត​កសិ-​ ដ្ឋា​ន​​ចិញ្ចឹម​ជ្រូក​បាន​រហូត​ដល់​​ ២៨​០០០​​ក្បាល​ និង​ជ្រូកមេ​ ៣០០​០​​ក្បាល​ផង​ដែរ​។​ការ​ផ្គត់-​ ផ្គង់​ចំ​ណី​​ជ្រូក​នៅ​ទី​នោះ​មាន​ ចន្លោះ​ពី​៤៥​ទៅ​៥០​តោន​ក្នុង​ មួយ​ថ្ងៃ​​បាន​មក​ពី​ការ​កែច្នៃ​កសិ-​ ផល​​​ទាំង​នោះ​។ ​​ការ​ចញ ិ ម ឹ្ច ​មាន​លក្ខណស្តង​ដា ់ រ​​ នេះន ​ង ឹ អ ​ នុ​ញ្ញាតឲ ​ យ្ កា ​ រ​ផត ្គ ផ ​់ ង ្គ ក ​់ ង ​ុ្ន ស្រុកកា ​ ន់ត ​ មាន​ ែ​ សរ្ថិ ភាព​​នឹងកាត់ ​​ ​

បន្ថយន ​ ូវកា ​ រ​នាំ​ចូល​ជ្រូក​។ ​លោក ​សង ​ឌីតាន់ ​ប្រធាន​ គណ​​នេយ្យ​​ក្រុម​ហ៊ុន​ប្រមូល​ទិញ​ ស៊ធ ​ី ី ម ​ត ិ ភា ​្ត ព​បល ​៉ៃ ន ិ ​ប្រមល ូ ទ ​ញ ិ ​ កសិផ ​ ល មា ​ ន​ទតា ​ី ង ំ នៅ ​ ភ ​ម ូ ក ​ិ ក ្ងោ ​ ឃុំ​​ស្ទឹង​កាច់ ​ស្រុក​សាលា​ក្រៅ​ ខេត្ត​​ប៉ៃលិន​ បាន​និយាយ​ថា​ បើ ទោះ​បី​​ជាការ​​ស្ថាប​នា​ទី​តាំង​នេះ​ មាន​ទ្រង់​ទ្រាយ​ធំ​ក្ដី ក៏​មិន​អាច​ ស្រូបយក​កសិផល​ពី​ខេត្ត​ប៉ៃលិន​ អស់​ដែរ​។ ​លោក​បាន​បន្ត​​ថា ​៖ ​«វា​អាច​ ជួយ​បាន​មួយ​​ផ្នែក​សម្រាប់​ការ​

ស្រប ូ យ ​ ក​កសិផ ​ ល​កង ្នុ ស ​ ក ្រុ ព ​ កា ​ី រ​ ហូរ​​ចេញ​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​ទាំង​ អស់ ​ហើយ​វា​ក៏​នឹង​ជួយ​ពង្រឹង​ តម្លៃ​​ទីផ្សារ​ក្នុង​ស្រុកផ ​ ង​ដែរ​»។ លោក​បន្ថែម​​ថា ​ក្រុម​​ហ៊ុន​ស៊ីធ​​ី មិត្ត​ភាព​ប៉ៃ​លិន​​បាន​​ទិញ​ពោត​ ប្រមា​ណ​​​៧​ទៅ​៨​ពាន់​​តោន​​ក្នុង​​ មួយឆ ​ ្នាំ ច ​ណ ំ ក ែ ដ ​ឡ ំ ង ូ មីប្រ ​​ មាណ​​ ៤​ទៅ​៥​ពាន់​តោន​​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​ ដោយ​ភាគ​ច្រើន​​លក់​​​ឲ្យ​ក្រុម​ហ៊ុន​ ស៊ីភី​ក្នុងប ​ ្រទេ​ស​។ ​ កសិក​រ​ មាស​ លឿន​ នៅ​ខេត្ត​ ប៉ៃ​លិន​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ​កន្លង​មក​ មិន​​ទាន់​មាន​ក្រុម​ហ៊ុន​ក្នុង​ខេត្ត​ នេះ​​​កែច្នៃ​ចំណី​សត្វ​ទេ ​ហើយ​ ចំណី​​សត្វ​ទាំង​អស់​ពឹង​លើ​ការ​នាំ​ ចូល​ដែល​មាន​តម្លៃ​ដឹក​ជញ្ជូនថ ​ ្លៃ​។ លោក​បន្តថា ​​ ទោ ​ ះ​បជាមាន​ ​​ី ការ​ កែ​ច្នៃ​​ផលិត​ផល​​​ក្នុង​ស្រុក​ក្តី ​តែ​​ លោក​​មិន​សង្ឃឹម​ថា តម្លៃ​​កសិ​-​ ផល​​អាច​នង ឹ ​ឡង ើ ​ថខ ្លៃ​ ស ្ព ់​នោះ​ទេ​ ព្រោះ​​ឈ្មួញ​គេ​តែង​តែ​គិត​ពី​ផល​ ចំណេញ​។ កសិករ​រូប​នេះ​លើក​ឡើង​​ថា៖​ «​អ្វី​ដែល​យើង​សង្ឃឹម​គឺ​យើង​មិ​ន​ ខ្វះទ ​ផ ី សា ្ រ តែ​ត្រងត ​់ ម្លគ ​ៃ ឈ ​ឺ ញ ​្មួ ម ​ន ិ ​ ចង់​ឲ្យ​យើង​ថ្លៃ​នោះ​ទេ​។​ ប្រទេស​ គេ​ផ្សេង​បាន​ប្រាប់​​ប្រជា​ជន​ឲ្យ​ ដំាដុះ​ដំណាំនេះ​ ហើយ​គេ​ហ៊ាន​ ទិញ​ក្នុងត ​ ម្លៃ​ណាម ​ ួយ​ បើ​កសិករ​​ គេ​ផលិត​បាន​ តែ​ប្រទេស​យើង​ មិនមា ​ ន​ទេ​»៕


esdækic©

ថ្ងៃអង្គារ ទី២ ែខកក្កដា​ឆ្នាំ២០១៣

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

BUSINESS ១៣

ផែនទីដល ែ ​តភ្ជាប​រោ ់ ងចក្រ ​នង ិ អ្នក​បញ្ជាទញ ិ ​ Daniel de Carteret ភ្នំពេញៈ ដោយ​មាន​ជម្លោះអ ​ ំពី​ លក្ខ​​ខណ្ឌ​ការ​ងារ​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​ កាត់ដេ ​​ រ មជ្ឈម ​ ណ្ឌលស ​ ទ ិ ម ​្ធិ នុសស្ ​ កម្ពុជា CCHR ​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​ ព័ត៌​​​មាន​លម្អិត​ថ្មីៗ​នេះ​​ស្ដី​ពី​រោង​ ចក្រ​​រាប់​រយ​​ដែល​ខ្លួន​ជឿ​ថា ​នឹង​ ផ្ដល់​​តម្លា​ភាព​កាន់​តែ​ខ្លាំង​​​ស្រប​ នឹង​​ចង្វាក់​​ផ្គត់​ផ្គង់​សម្លៀកបំពាក់​ រាប់ចាប់ ​​ តា ​ ង ំ ព ​ អ្ន ​​ី កផ ​ លិតដល់ ​​ អ ​ក ្ន ​ ទិញ​ដ ​ ល ែ ជា​សញ្ញាកា ​ ន់ត ​ ច្ ែ​ បាស់​ ទៅ​​​ដល់​អ្នកដែល​​​ទទួល​ខុសត្រូវ​​ លើការ​ ​​​ រលោ ំ ភ​សទ ិ ម ​្ធិ នុសស្ នៅ ​ ក ​ង ្នុ ​ ឧស្សាហ​ ​​ កម្មនា ​ ច ​ំ ញ េ ឈា ​ ន​មខ ុ គ ​ េ​ របស​់​កម្ពុជាន ​ េះ​។​ ផែនទី​រោង​ចក្រ​កាត់ដេរ​​ រៀប​ រាប់​លម្អិត​​ពីទ ​ ី​តាំងរោ ​ ង​ចក្រចំនួន​ ៥៥៩​ សញ្ជាតិ​របស់​ម្ចាស់​រោង​ ចក្រ​ចំនន ួ កម្ម ​​ ក ​ រន ​ង ិ ក ​ ន្លង ែ ដែល​ អាច​រក​ពត ័ ​មា ៌ ន​បាន​ស្លាកយ ​ ហោ ី ​ អន្តរជាតិ​ដែលផ្គត់​ផ្គង់ដោយ ​​​ក្រុម​ហ៊ុន​​ផលិត​ក្នុង​ស្រុក​​​។​ ​ដម ើ ប្ ​​រក​ ី ពត ័ ​មា ៌ ន​តាម​រយៈ​របា​យ​​-​ ការណ៍​នេះ​​គឺ​ដើម្បី​​រក​មើលផលិ ​​ ត​ ផល​​ផ្សង េ ៗ ​គ ​ ផលិ ​​​​​្នា ត ​ ដោយ​​ ​​ កម្ពជា ុ ​​ និង​​​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រើប្រាស់​យ៉ាង​ទូ-​ លំទ ​ លា ូ យ​​ដែល​រាប់ចា ​ ប់ព ​ស ​ី ម្លៀក ​ ​​ បំពាក់ធ ​ ម្មតា ​ ​ ខោ​អាវ​ទ្រ​នាប់​ ​និង​ ស្បែក​​ជើង​ រហូត​​សម្លៀក​បំ​ពាក់​​ ដែល​មិន​​​រំពឹងទ ​ ុក​ ដូច​ជាស ​ ម្លៀ​ក​​ បំពាក់សម ​​ ប ្រា ម ​់ ន្ទរី ព ​ ទ េ យ្ ​និងស ​ ប្ ក​ ែ​ ជើង​សម្រាប់​រាំ​របាំបា ​ ល់ឡ ​ េ​។​ លោ ​ ក​អ៊​ូ វីរៈ ប្រធាន​មជ្ឈម ​ ណ្ឌល​ សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា (CCHR )​ បាន​​​ថ្លង ែ ថា ​ ការ​ ​​​ អនុញត ្ញា ឲយ្ អតិ ​​ ថ-ិ ​ ជន​ ​កម្មករ​ សហជីព ​វិនិយោគិន​ រដ្ឋាភ ​ បា ​ិ ល​និងអ ​ក ្ន ទ ​ញ ិ យល់ ​​ កា ​ ន់​ តែ​ចបា ្ ស់ពី ​​ ប ​ ញ្ហាល ​ បា ំ ក​របស់ច ​ ង្វាក ​ ​់ ផ្គត់​​​ផ្គង់​ដ៏​ស្មុគ្រ​ស្មាញ​ អ្នក​រក​ស៊ី​ ក្នុង​​​វិស័យ​នេះ​ទាំង​អស់​​អាច​ត្រូវ​ បាន​ទទួល​​បាន​ព័ត៌​មាន​កាន់​តែ​ ច្រើន​ ដែល​បង្ហាញ​​នៅ​ទី​បញ្ចប់​​ និង​​ការ​ដាក់​សម្ពាធ​កាន់តែ​ធំ​​លើ​ រោង​​ចក្រ​ដែល​មាន​ការ​រំលោភ​

បំពាន​កើត​ឡើង​។​ ​លោក​អ៊ូ​វីរៈ​​សង្ឃឹម​ថា ​អតិថិ-​ ជន​ ​នឹង​​មាន​ទំ​នាក់​ទំនង​កាន់​តែ​ ជិត​​សិ្នទ្ធ​ជា​មួយ​នឹង​លក្ខ​ខណ្ឌ​​ ដែលត ​ វ​្រូ បា ​ ន​ធឡ ​្វើ ង ើ ក ​ង ្នុ ការ​ ​​​​ ទញ ិ ​ របស់​​ពួក​គ។​ េ​​ ​ លោ ​ ក​បាន​បន្តថា ​ ៖ «​​ខណៈ​​ការ-​ ងារ​កាន់​តែ​ច្រើន​​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​ធ្វើ​​ ដើម្បី​​តាម​ដាន​ចង្វាក់​ផ្គត់​ផ្គង់​​ សម្រាប់​​រោង​ចក្រ​ជា​ក់​លាក់​​ដែល​​ មាន​​ការ​រំ​លោភ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​​ជា​ ទូទៅភាគ​ ​​ ចន ្រើ ប ​ផ ំ ត ុ ​ផ ​ ន ែ ទ ​ន ​ី េះគ ​ ​ឺ ជា​​​វិធាន​ការ​មួយ​​ស្ថិត​​នៅ​ក្នុង​ទិស​ ដៅ​​​ដ៏​ត្រឹម​ត្រូវ​​ដែល​ជួយ​​ក្នុង​ការ​ ផ្ដល់​ដល់​ភាគ​ហ៊ុនិក អតិថិ​ជន​ និងភា ​ គីដែ​ ​​ ល​មាន​ចណា ំ ប់អា ​ រ​ម្មណ ​ ​​៍ ផ្សេង​ទៀត​ជា​មួយ​នឹង​ព័ត៌​​ម​ា​ន​ សំខ​ា ន់​ៗ​​អំពី​​រោង​ចក្រ​ទាំង​​នេះ​ និង​​​អ្នក​ផ្គត់​ផ្គង់​របស់​ពួក​គេ​​»​​។ លោកបាន​​លើកឡ ​ ង ើ ថា ​ វា​សត ្ថិ ​ ក្នុង​​ចំណាប់​អារម្មណ៍​របស់​អ្ន​ក​ ទិញក្ន ​​​​ ង ុ កា ​ រ​សម្រាលដ ​ ល់ហា ​ និភ ​យ ​័ ​​​ អាជីវ​កម្ម​នៃ​​ការ​រំលោភ​សិទ្ធិ​​ តាម​ រយៈ​​ការ​​ចេញ​ព័ត៌​មាន​លម្អិត​ និង​​ ការ​​បង្កើត​​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​​កាន់​ តែ​ខ្ពស់​​ដោយ​ស្មោះ​ត្រង់​។​ លោក​ បាន​​បន្ត​ថា​ ផែន​ទី​រោង​ចក្រ​កាត់​ ដេរន ​ េះ​គឺគ ​ ន ្រា ត ​់ ជា​ ែ​ ជហា ំ ន​ដប ំ ង ូ ​ ដោយ​សង្ឃម ឹ ថា ​ ក ​ ម ្រុ ហ ​ ន ៊ុ ជា ​ ច ​ ន ្រើ ​ នឹង​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​​»។​ ​​លោក​ ខេន លូ​ អគ្គ​លេខា​ធិ-​ ការ​​​សមាគម​រោង​ចក្រ​កាត់​ដេរ​ នៅកម្ពជា ុ ​GMAC ទទួល​ស្គាល​​ពី ់ ​​ ភាព​​ស្មគ ុ ​ស្មា ្រ ញ​របស់ច ​ ង្វាកផ្គ ​​់ ត-់ ​ ផ្គង់​​សម្លៀក​បំពាក់​​ហើយ​លោក​ យល់ស្រ ​​ បថា ​ ​វា​អាច​ឈាន​ទៅរក​ ការ​​ដាក់​សម្ពាធ​លើ​អ្នក​ទិញ​ក្នុង​ អំឡុង​​​ជម្លោះ​កម្មករ​នេះ​អាច​កើត​ ឡើង​​​តែ​«លើ​មូល​ដ្ឋាន​​ប្រសិន​បើ​ រោង​ចក្រ​ធខ ្វើ​ ុស​»។ ​លោក​បាន​បន្តថា​៖ «​ជួន​កាល​ ខ្ញមិ ុំ​​ ន​ដឹង​ពអ ី​ ដែ ្វី​​ ល​ជាប ​ ្រភព​របស់​ អតិ​ថិ​ជន​​បាន​ពី​រោង​ចក្រ​ ដោយ​ សារ​​​វា​មាន​ការ​លំបាក​​ក្នុង​​ការ ​តាម​ដាន​​»។​

កម្មការិនក ី ព ំ ង ុ ធ្វកា ើ រនៅរោងចក្រកាត់ដរេ សម្លៀក​បពា ំ ក់មយ ួ នៅ​រាជធានីភព ំ្ន ញ េ ។ រូបថត ផាលីណា

លោក ខេន លូ​ ​ថ្លែងថា ​ ខណៈ​ ពល េ ​នះេ ​យ​ង ៉ា ​ហោច​​ណា​ស​ត ់ ម្លា-​ ភាពបែបនោះ​​នឹង​​មាន​​​ប្រ​សិទ​្ធ-​ ភាព​​បន្តិច​បន្តួច​ប៉ុណ្ណោះ​​​លើ​ការ​​ សម្រេច​ចិត្ត​របស់​​អតិថជ ិ​ ន​​។​ រហូត​មក​ដល់​ពេល​ថ្មី​ៗ​នេះ​​ កម្ពុជា​និង​​ប្រទេស​បង់​ក្លា​ដែស ហាក់​មាន​សភាព​ដូចគ្នា ទាក់ទ ​ ង​ នឹង​សុវត្ថិ​ភាព​រោងចក្រ។ ​​កាល​ពខ ​ី ឧសភា​ ែ​​ ​កម្មករ​ព​រី ន​ា​ក​​់

បាន​​ស្លាប់​​បន្ទាប់​ពី​ធ្នើរអគារ​រោង​ ចក្រ​​ Wing Star Shoes Co Ltd ​នៅ​ខេត្ត​កំពង់​ស្ពឺ​​បាន​បាក់​ ធ្លាក។ ​​់ គ្រានត ​់ ពី ែ​ រ​បីថ ​ ក្រោ ្ងៃ​​ យម ​ ក​ ទៀ​ត​​រោង​​ហូប​​បាយ​​​ជាប់​ផ្លូវ​ដើរ​​ បាន​​បាក់​ចុះ​​នៅ​​រោង​ចក្រ​​ Top World Garment (Cambodia) Ltd នៅ​ជាយ​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ​ ដែល​​បង្កឲ្យ​​​កម្មករ​រង​របួស​ជាង​ ២០​នាក់​។​​ លោ​ក​ ខេន លូ បាន​

លើក​ឡើង​ថា៖ «​អតិថិ​ជន​​កំពុង​ ព្យាយាម​ធ្វើ​ការ​វែក​ញែក​រវាង​ សម្លៀក​បំពាក់​​ផលិត​ក្នុងប ​ ្រទេស​ A​ ជាមួយនឹង​​សម្លៀក​បំពាក់​ ផលិតក្ន ​​ ុងប ​ ្រទេស​B »។ លោក Dave Welsh នាយក​ ប្រចាំ​​ប្រទេ​ស​​នៅ​ Solidarity Center/ACILS ​យល់​ព្រម​ថា​ អ្នកទិ ​​ ញគ ​ រួ ត ​ ទ ែ ទួលបាន​ ​​ ពត ័ ​មា ៌ ន​ កាន​់​តែ​ច្រើន​។

ស្លាកយ ​ ហោ ី ឈា ​ ន ​ម ​ខ ុ គេដល ែ ​ ត្រវូ បាន​ ​​​ បង្ហាញនៅ​​ ​​ ក្នង ុ ផ ​ ន ែ ទីរោ ​ ង​ ចក្រ​កាត់​ដេរ​របស់មជ្ឈមណ្ឌល​ កម្ពុជា​ CCHR ​រួម​មាន​ ក្រុម​ហ៊ុន Macy’s, Levi’s, Puma, Nike, Gap, Walmart ​និង​​ក្រុម​ហ៊ុន​ Reebok​។ ​អ្នក​តំណាង​មក​ពី​​ ក្រុម​​ហ៊ុនទាំង​នេះ​​មិន​បាន​ឆ្លើយ​ តប​​​​​​ចំពោះ​ការ​ស្នើ​សុំ​ធ្វើ​​ការ​អត្ថា-​ ធិប្បាយទេ​៕PB

អូបាម៉ានង ឹ បកា ្រ ស​ផន ែ ការជំរញ ុ ​ការទទួលបានអគ្គស ិ នីនៅអា​្រហ្វក ិ ​ អា្រហ្វិកៈ លោក​ប្រ​ធានា ​ ​ធិ​បតី​ បា​រ៉ាក់​ អូ​បា​ម៉ា​ គ្រោង​​ប្រកាសពី​​គំនិត​​ផ្ដួច​ផ្ដើម​​ មួយក្ន ​​ ង ុ កា ​ រ​​លើកក ​ ម្ពសកា ​់ រ​បប ​ើ្រ ស ្រា អ ​់ គ្គ-ិ ​ សនីទូ ​​ ទាង ំ អា្រហ្វ ​​ ក ិ តា​មរ​យៈ​​ការ​ចាប់យ ​ ក​ ធនធាន​ថាម​ពល​ដ៏​ធំ​របស់​ទ្វី​ប​នេះ​​ និង​ ទាក់​ទាញ​​វិនិ​យោ​គិន​​​អន្តរជាតិ​។​ ​តាម​សេត​វិមាន​ មន្រ្តី​រដ្ឋបាល​អាមេរិក​ បាន​​ថ្លែងថា ការ​វិនិយោ​គ​រួម​​មាន​ទឹក​ ប្រាក់​​៧​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ ដែ​ល​បាន​ដាក់​ ឈ្មោះ​ថា​ថាម​ពល​អគ្គិសនី​អា​្រហ្វិក នឹង​​ បន្ថែម​​ទឹក​ប្រាក់​​៩​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​​​​ជា​ មូល​​និ​ធិ​ឯក​ជន​​​ក្នុង​​ការ​​ប្រើ​ប្រាស់​ថាម-​ ពល​ទដ ្វេ ង​​​ក្នង ុ អ ​ នុត ​ប ំ ន់សាហា ​ រ៉ាអា ​ ​្រហ្វក ិ ​ ដែល​មាន​បជា ្រ ជ ​ ន​​ពីរភា ​ គ​បគ្មា ​​ី នអគ្គ ​​ ស ិ នី​ ប្រើ​ប្រាស់​។​ លោក​អូ​បា​ម៉ា​ បាន​​​​បង្ហាញ​​ កម្មវ​ធ ិ កាល​ ​​​ី ពម ​ី ស្ ល ិ ម ​ញ ិ ក្ន ​​​​​​​ ង ុ ស ​ ន ុ រ​្ទ ក ​ ថា ​ នៅ​ ​​​​ សាកល​វិទ្យា​ល័យ​​Cape Town។​

​លោក ​Gayle Smith នាយក​ជាន់​ ខ្ពសក ​់ ម ​្រុ ប ​ ក ្រឹ សា ្ ស ​ ន្តស ​ិ ខ ុ ជា ​ តិសម្រាបកា ​់ រ​ អភិវឌ្ឍ​​​និងប ​ ្រជា​ធិបតេយ្យ​បាន​​ថ្លែង​​ថា៖ «​​យើងក ​ព ំ ង ុ ផ្ដ ​​​ លកា ​់ រ​គាំទ ​ ​្រ និងភា ​ ព​ជាដ ​ ៃ​ គូ​ដូច្នេះអគ្គ ​​ ស ិ នីអា ​ ច​​បំភ​​្លឺ ហើយភ្ល ​​ ជា ឺ រ ​ ៀង​ រហូត»​ ។ ​ ​តា ​ ម​សត េ វ​មា ិ ន​ការ​វន ិ យោ ​ិ គ​​រួម​​ នឹងចា ​ ប់ផ ​ ម ្ដើ នៅ​​ ​​ ក្នង ុ ប ​ ទ ្រ ស េ ច ​ន ំ ន ួ ៦​មាន​ ​​ ដូចជា​ អេចូពី ហ្គាណា​ កេនយ ​ ៉ា ​លី​ប៊ឺ​រៀ នី​​ហ្សេរីយ៉ា​ ​និង​តង់​ហ្សានា ដើម្បី​​បន្ថែម​ ថាម​​ពល​ជាង​១ម៉ឺន​​មេហ្គា​វ៉ាត់ប្រកប​ ដោយ​​ប្រសិទ្ធភាព​និ​ង​​បង្កើន​​ការ​​ប្រើ-​ ប្រាស់​​​ថាម​ពល​អគ្គិសនី​​យ៉ាង​ហោច​ ណាស់ដល់ ​​​ ២ ​ ០​លាន​គសា ្រួ រ​​និង​ស្ថាបន ័ ​​ ពាណិជ្ជ​​កម្មថៗ ្មី​ ​​។​ សេត​វិមាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ក្រុម​ហ៊ុន​ General Electric Co ​គឺ​​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​​ ក្រម ុ ហ ​ ន ៊ុ ជា ​ ច ​ ន ្រើ ដែ​ ​​ ល​​បាន​ផល ្ដ ទឹ ​​់ កប្រា ​​ ក​់

៩​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​​ក្នុ​ងការ​ផ្ដល់​មូល​​និធិ​​ វិសយ ័ ឯក​ ​​ ជន​​សម្រាបដ ​់ ណា ំ ក់កា ​ ល​​ដំបង ូ ​ របស់​កម្ម​វិធន ី​ េះ​​​។​ លោក ​Gayle Smith បន្តថា៖ ​​ «​យង ើ ​​​ កំពុងស្ថិតក្ន ​​ ុង​សភាព​ការ​​មួយ​​ដែល​​ភាព​​ ក្រី​ក្រ​កំពុង​​ត្រូវ​បាន​ជម្នះ​នៅ​លើ​ទ្វី​ប​​នេះ​​​ នៅ​ក្នុង​ល្បឿ​ន​មួយ​ដែល​​មិន​ធ្លាប់​មាន​​ពី​​ មុនម ​ ក។ ​វា​មាន​ជន ំ យ ួ ជា ​ ទ ​ស ិ ដៅ​​​ពីយើ ​​ ង​​​ កាន់​តែ​ច្រើន​​ជាង​​​​អតីត​កាល​»​​។​ នេះ​ជា​ដំណើរ​ទស្សន​កិច្ច​លើក​ទីពីរ​ របស​់​​​​លោក អូ​បាម៉ា​ ​នៅ​អា្រហ្វិក​ដែល​ បាន​​ចាប់​ផ្ដើម​​ពី​ សេណេ​ហ្កាល់​ ​ហើយ​​ បញ្ចប់​​នៅ​ប្រទេស​តង់​ហ្សា​​នី។ ​លោក​​ ប្រធានា​ធិប​តី​​​លើក​កម្ពស់​​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ និង​ការ​វិនិ​យោគ​​ទូទាំង​ទ្វីប​​និង​​​​​​បញ្ជាក់​ពី​ សារៈ​សំខាន់​នៃ​តម្លៃ​ប្រជា​​ធិប​តេយ្យ​​​ក្នុង​ កំណើន​សេដ្ឋ​កិច្ច​៕ Bloomberg/PB លោក ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមរេ ក ិ ​បារ៉ាក​់ អូបាម៉ា ​​។ រូបថត Bloomberg


១៤

BUSINESS

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

ថ្ងៃអង្គារ ទី២ ែខកក្កដា​ឆ្នាំ២០១៣

ក្រម ុ ហ៊ន ុ Nokia ទិញភា ​ គ​ហន ុ៊ ព ​ ី Siemens ក្រុងអ ​ េស្ពូៈ ក្រុមហ៊ុន​Nokia Oyj បាន​ ពម ្រ ព ​ ៀ្រ ង​ទញ ិ យ ​ ក​ភាគ​ហន ុ៊ រ​បស់ក ​ ម ុ្រ ហ ​ ន ុ៊ Siemens AG នៅ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​បណ្តា​ក់​ ទុន​​រួម​គ្នា​មួយ​ដែលមាន​អាយុ​៦​ឆ្នាំ ក្នុង ​តម្លៃ១,៧​ពាន់​លាន​អឺរ៉ូ(២,២​ពាន់​លាន​ ដុល្លារ) ដែល​ការ​ទិញ​នេះ​នឹង​​ផ្តល់​សិទ្ធិ​​ ដល់ក ​ ្រុមហ៊ុនរ​បស់​ប្រទេស​ហ្វាំង​ឡង់ម ​ ួយ​ នេះ ប្រប ​ើ ស ្រា ល ​់ ហ ំ រូ សា ​ ច់ប ​ ក ្រា រ​់ បស់ក្រ ​​ ម ុ -​ ហ៊ុន​ផលិត​ឧបករណ៍ទ ​ ូរស័ព្ទ​និងគ ​ ្របគ ់​ ្រង​ លើ​ក្រុមហ៊ុន​នេះ​នា​ពេល​អនាគត។ ​ ក្រម ុ ហ៊ន ុ ទា ​ ង ំ ព ​ រី ន ​ េះបា ​ ន​បន្តឲ ​ យ្ ដ ​ង ឹ ទ ​ ៀត​ ថា ក្រុមហ៊ុន​ Nokia នឹង​ចំណាយ​ថវិកា​ ចំនួន១,២​ពាន់​លាន​អឺរ៉ូ ដើម្បី​ទិញ​យក​ ភាគ​​ហ៊ុន​ចំនួន៥០​ភាគ​រយ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Siemens នៅ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​Nokia Siemens Networks។ សាច់​ប្រាក់​ដែល​នៅ​ សល់​ត្រូវ​ទុក​ជា​ប្រាក់​កម្ចី​ធានា​ពី​ក្រុមហ៊ុន Siemens ដែល​នឹង​បញ្ចប់​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ មួយ​​ឆ្នាំ​​បន្ទាប់​ពី​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ត្រូវ​បាន​ បញ្ចប់។ លោក Stephen Elop អគ្គនាយ​ក​ ក្រម ុ ហ៊ន ុ Nokia បាន​ថង ្លែ នៅ ​ ក ​ង ្នុ ក ​ច ិ ប ​្ច ជ ្រ ​ុំ តាម​ទរូ ស័ពម ្ទ យ ួ ថា ​ ​​ក្រម ុ ហ៊ន ុ Nokia ដែល​ កំពង ុ ព ​ យា ្ យាម​ចល ូ ក ​ង ្នុ ឧ ​ ស្សាហកម្មទ ​ រូ ស័ព​្ទ ទំនើប​វិញនេះ ពុំ​មាន​ផែនការ​ធ្វើ​សមា​ហរ-​ ណ​កម្ម​ក្រុមហ៊ុន Nokia Siemens ទេ ហើយ​នៅ​តែ​សម្រេច​ចិត្ត​បន្ត​​ស្វែង​រក​ដៃ​គូ​ វិនិ​យោគ​ដដែល។ ​​​ ភាគហ៊ុន​របស់​ក្រុមហ៊ុន Nokia បាន​ ហក់​ឡើង​១០​ភាគ​រយ​នៅ​ទីក្រុង​​ Helsinki។ តម្លទ ​ៃ ញ ិ ន ​ េះផ្តលត ​់ ម្លឲ ៃ យ្ ក្រ ​​ ម ុ ហ៊ន ុ ​ បណ្តាក់​ទុន​រួម​គ្នា​ ដែល​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ ចំណេញ​​វិញ​កាល​ពី​ឆ្នាំមុន​នេះ​ចំនួន​៣,៤​​ ពាន់លាន​ ​​ អរឺ ៉ូ ពោល​គត ​ឺ ច ិ ជា ​ ង ៥​ពាន់លា ​ ន​

លោក Stephen Elop លើកប ​ ង្ហាញ​ទូរស័ព្ទ Lumia 720 ក្នុងព ​ ិព័រណ៍គ្រឿងអេឡិចត ​ ្រូនិកពិភពលោក​កាលពី​ដើម​ឆ្នាំ។ រូបថត Bloomberg

អឺរ៉ូ​បើ​ធៀបនឹង​ការ​​ប៉ាន់​ប្រមាណ​រប​ស់​ លោក Hannu Rauhala អ្នក​វិភាគ​ប្រចាំ​ ក្រុមហ៊ុន Pohjola Bank ដែលមាន​ មូលដ្ឋាន​នៅទីក្រុង​Helsinki​​។ ក្រុមហ៊ុន Siemens បាន​និង​កំពុង​ ព្យាយាម​ចាក​ចេញ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​ ឧបករណ៍​គ្មាន​ខ្សែ ដើម្បី​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ លើឧ ​ បករណ៍ផ ​ល ្ត ថា ​់ មពល គម្រោងស ​ ខា ុ -​ ភិបាល និងគ ​ ម្រោងហ ​ េដ្ឋារចនា​សម្ពន ័ វ​្ធ ញ ិ ។ ទីភ្នាក់​ងារ​ព័ត៌មាន Bloomberg បាន​ រាយការណ៍​ពី​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​រវាង​ក្រុមហ៊ុន​

ទាំង​ពីរ​នេះ​កាល​ពី​ល្ងាច​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​។​​ លោក Pierre Ferragu អ្នក​វិភាគ​ ប្រចាំក្រុមហ៊ុន Sanford C. Bernstein នៅទីក្រុងឡ ​ ុងដ៍ មាន​ប្រសាសន៍​ថា​៖ «​ជា​ មួយន ​ង ឹ កា ​ រ​ទញ ិ ល ​ ក់ន ​ េះ ក្រម ុ ហ៊ន ុ ​Nokia កំពង ុ ទ ​ញ ិ អ ​ នាគត​របស់ខ ​ន ្លួ ទោះ​ជាមា ​ ន​អ​្វី កើត​ឡើងចំ ​​ ពោះ​ទូរស័ព្ទ​ទំនើប និងទ ​ ូរស័ព្ទ​ ធម្មតា ​ ក ​ ដោ ​៏ យ​»។​លោក​​​បន្តថា ​ ៖ «​កម ្រុ ហ៊ន ុ ​ Nokia Siemens មាន​អនាគត​​​ក្នុង​ពិភព​ ផលិត​ឧបករណ៍ប ​ ណ្តាញ​ទូរស័ព្ទ និងឈ ​ រ​ នៅ​ចំណាត់​ថ្នាក់​​លេខ​២ ក្នុង​ទីផ្សារ​ដែល​​

esdækic©

ព័ត៌មានខ្លីៗ

រដ្ឋាភបា ិ ល​ចន ិ ​កណ ំ ត់កតា ូ ​ ន​ា ​ច ំ ញ េ ​រកម្រ ែ​៉ ​ខស ្ព ​ប ់ ផ ំ ត ុ ក្រង ុ ​បកា េ៉ ង ំ ៈ ប្រទស េ ​ចន ិ បាន​​ កំណត់​​កម្រិត​នាំ​ចេញ​រ៉ែ​កម្រ ប្រចាំ​ឆ្នាំ​​២០​១៣ ក្នុង​​កម្រិត​ ខ្ពស់​បំផុតរ​យៈ​ពេល ៤​ឆ្នាំ។ ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ចិន​បាន​ ឲ្យ​ដឹង​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ម្សិលមិញ​ថា ក្រម ុ ហ៊ន ុ China Minmetals Corp ក្រុមហ៊ុន Aluminum Corp ក្រម ុ ហ៊ន ុ Baotou Iron & Steel Group និងក ​ ម ្រុ ហ៊ន ុ ​ ផលិត​រ៉ែ​ចំនួន​១៣​ផ្សេង​ទៀត​ នឹង​ត្រូវ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​នាំចេញ​ រ៉ែកម្រ​ចំនួន១៥ ៥០០​តោន​ ជា​លក ើ ទ ​ព ី រី ។ ​ ចំនន ួ ន ​ ះេ នឹ ​​ ងធ ​ ឲ ​ើ្វ យ្ ​ បរិមាណ​​នាំច ​ ញ េ ស ​ រុបមា ​ ន​​ចំនន ួ ​​​ រហូត​ដល់ ៣១ ០០១​តោន​ ដែលជាបរិ ​​ មាណ​នាច ​ំ ញ េ ច្រ ​​ ន ើ ​ បំផត ុ គ ​ត ិ ចា ​ ប់តា ​ ង ំ ពីឆ ​ ២ ្នាំ ០០៩​ មក។ ​​ចិនត ​ ែ​ង​តែ​ចេញ​កូតា​​នាំ​ ចេញ​ពីរ​លើកក ​ ្នុង​មួយ​ឆ្នាំ។ ចិនបាន​ ​​ អនុញត ្ញា ឲ្យនា ​ ច ​ំ ញ េ ​ រ៉ចំ ែ​ នន ួ ២១ ២២៦​តោន​លក ើ ​ ដំបង ូ និងច ​ន ំ ន ួ ៩ ៧៧០​តោន​ លើកទ ​ព ី រី កា ​ ល​ពឆ ី ម ្នាំ ន ុ ​ដោយ​​ បរិមាណ​​រ៉ែ​ដែល​បាន​នាំ​ចេញ​ ទាំង​ពីរ​លើក​នៅ​ឆ្នាំ​២០​១២ មាន​​រហូត​ដល់ ៣០ ៩៩៦​ តោន​។ ក្រសង ួ ពា ​ ណិជក ​្ជ ម្មច ​ន ិ បាន​​ឲ្យដ ​ង ឹ កា ​ លពីថ ​ ទ ​្ងៃ ២ ​ី ៨ ខែ​ ធ្នូ​ថា កូតា​នាំ​ចេញ​រ៉ែ​លើក​​ទី​ មួយក្នង ុ ឆ ​ ២ ​្នាំ ០១៣​មាន​ចន ំ ន ួ ១៥ ៥០១ តោន៕ Bloom-

មាន​ស្ថិរភាព​មួយ​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន»​ ។ ភាគហ៊ុន​របស់​ក្រុមហ៊ុន Nokia បាន​ កើនឡ ​ ង ើ ​២៩​សន េ និងត ​ វូ្រ ​បានជួញ​ដរូ ​កង ុ្ន ​​ តម្លខ ៃ ស ្ព ​ជា ់ ង​មន ុ ​៧,៧​ភាគ​រយ​ នៅ​តម្លៃ ៣,០៧​អរឺ ​៉ូ នៅម៉ោង១០​និង​១៣​នាទីព ​ ក ឹ្រ ​ ថ្ងម ​ៃ ស្ ល ិ មិញនៅ ​ ទីកង ្រុ Helsinki ដោយ​​ធ្វ​ើ ឲ្យក្រម ុ ហ៊ន ុ ន ​ េះមា ​ ន​តម្ល​ៃ ១១,៥​ពាន់លា ​ ន​ អឺរ៉ូ។ ចំណែក​ឯ​ភាគ​ហ៊ុន​របស់​ក្រុមហ៊ុន Siemens បាន​កើន​ឡើង២,៤​ភាគ​រយ ដល់៧ ​ ៩,៤៩​អរឺ ក ​៉ូ ង ្នុ ម ​យ ួ ហ ​ ន ៊ុ នៅ ​ ផ ​ សា ្ រ​ហន ៊ុ ​ berg/BP របស់​ែ្រហ្វងហ្វឺត៕ ​ B.g/BP

អតិផរណា​នៅ​ករ ូ ខាង​ េ​៉ តប្ ង ូ ​ តម្រវូ ​ការ​រថយន្ត​Ford នៅរុសស្ ន ​ី៊ ង ឹ កើនឡ ​ ង ើ មាន​​កម្រត ិ ​ថរេ នៅ​ខមិ ែ​ ថនា ុ ក្រុង​សេអ៊ូលៈ ទិន្នន័យ​កាល​ ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​បាន​បង្ហាញ​ថា អតិ-​ ផរណា​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​នៅ​ទ្រឹង​ក្នុង​ កម្រិត​​ទាប​បំផុត​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ ១៤​ឆំ្នា ពោល​គមា ​ឺ ន​អត្រា​​១​ភាគ​ រយ​កាល​ពី​ខែ​មិថុនា​​ដែល​​ផ្តល់​​ ឱកាស​ដល់​ធនាគារ​កណ្តាល​​​ របស់​ប្រទេស​នេះឲ្យ​រក្សា​អត្រា​ ការ​​ប្រាក់​ដដែល​។ តួលខ េ អតិផរណា​​ដែលទ ​ ទួល​ បាន​ពកា ​ី រិយាល័យស ​ ត ្ថិ ក ​ិ រ ូ មាន​ ៉េ​​ កម្រិត​ទាបជាង​ការ​ព្យាករ​បន្តិច​ ដែលមា ​ ន​អត្រា១,១​ភាគ ​ រ​យ​នង ិ ​ បាន​ធ្លាក់ចុះ​​ដោយ​សារ​ការ​ធ្លាក់​ ថ្លៃ​​តម្លៃ​ស្បៀង​​អាហារ​។ អតិផរណារបស់​កូរ៉េ​ខាងត្បូង​​មាន​​ កម្រិត១​ភាគ​រយ​គិត​ចាប់​តាំង​ពី​ ខែ​វិច្ឆិកា​មក។​​ អតិផរណា​ស្នល ូ ដែលម ​ន ិ រា ​ ប់​ បញ្ចូល​តម្លៃ​ថាមពល​ និង​តម្លៃ​ ស្បៀង​អាហារ​ដែល​ប្រែ​ប្រួល​ ខ្លាំង​មាន​កម្រិត១,៤​ភាគ​រយ​ កាល​​ពី​ខែ​មិថុនា ធៀប​នឹង​រយៈ​ ពេលដូ ​​ ចគ្នាកា ​ ល​ពឆ ​ី ម ្នាំ ន ុ ខណៈ​ អតិផរណា​ប្រចាំ​ខែ​ឧសភា​បាន​ កើនឡ ​ ើង​១,៦​ភាគ​រយ​។

ដោយ​សា រ​កំ ណើ ន ​ថ្លៃ ​ស្ថិ ត​ នៅ​ក្រោម​ទិស​ដៅ​កំណត់​របស់​ ធនាគារ​ក ណ្តា ល ​ដែ ល ​មា ន​ ចាប់ ​ពី ២ ,៥ ដល់ ​៣ ,៥​នោះ​ ធនាគារ​នេះ​​មាន​ឱកាស​បន្ថែម​ ទៀត​ក្នុ ង ​កា រ​ប ន្ត ​ប ន្ធូ រ ​ប ន្ថ យ​ គោល​នយោបាយ​រប ូ យ ិ វត្ថរ​ុ បស់​ ខ្លួនដើម្បី​ជំ រុ ញ ​ដ ល់ ​កំ ណើ ន​ សេដ្ឋកិច្ច​។​ ធនាគារ​កណ្តាលរបស់ប ​ ទ ្រ ស េ ​​ កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​បាន​រក្សា​អត្រា​ការ​ ប្រាក់​គោល​របស់​ខ្លួន​២,៥​ភាគ-​ រយ​ដដែល​កាល​ពី​ខែ​មិថុនា បន្ទាបពី ​​់ បា ​ ន​ទម្លាក០ ់ ,២​៥​ភាគ-​ រយ​កាល​ព​ខ ី ឧសភា​ ែ​ កន្លងមក។ នៅក្នុង​ការ​អង្កេត​របស់​សារ-​ ព័ត៌មាន Dow Jones Newswires ក្រុម​អ្នក​វិភាគ​ចំនួន​៩​ នាក់ បាន​អង្កេត​ថា ពួកគ ​ េ​រំពឹង​ ថា ធនាគារ​កណ្តាលកូរខាង​ េ​៉ តប្ ង ូ ​ នឹង​ពន្យា​រពេល​ទម្លាក់​អត្រា​ការ​ បក ្រា ​នៅ ់ ​ខកក្ក ែ​ ដា​នះេ ចំណក ែ ​​ឯ​ ក្រុម​អ្នក​វិភាគ​ចំនួន​៧​នាក់​ទៀត បាន​ព្យាករ​ថា ធនាគារ​កណ្តាល​​ នឹង​រក្សា​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ដដែល​​ នៅ​ឆ២ ំ ្នា ០១៣​នេះ៕AFP/BP​

ក្រុង​ម៉ូស្គូៈ ក្រុមហ៊ុន Ford Motor Co ដែល​ព្យាយាម​បញ្ចប់​ ការ​ខាត​បង់​នៅ​តំបន់​អឺរ៉ុប​បាន​ ឲ្យដឹងថា ​ ជំនួយ​របស់​រដ្ឋាភិបាល និង​កំណើន​ការ​ផ្គត់​ផ្គង់​រថយន្ត​ ប្រភទ េ SUV របស់ខ ​ន ួ្ល នៅ ​ ប ​ ទ ្រ ស េ ​​​ រុស្ស៊ី​នឹង​បង្កើន​តម្រូវ​ការ​នៅ​ក្នុង​ ទីផ្សារ​រថយន្ត​មួយ​ដែល​នៅ​មាន​ កម្រិត​ទាប​នៅ​ក្នុង​តំបន់។ ដោយ​មិនបាន​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ លម្អត ិ លោក Ted Cannis អគ្គ-​ នាយក​ក្រុមហ៊ុន Ford Sol​lers បាន​ថ្លែង​ថា ផលិត​កម្មរថយន្ត Kuga SUV ក្នុង​​ស្រុក ដែល​នៅ​ អាមេរិក​ធ្វើទីផសា ្ រ​ក្រោម​ឈ្មោះ​ថា Escape និង​រថយន្តខ្នាត​តូច EcoSport នឹង​រួម​ផ្សំ​ជាមួយ​ រថយន្ត Explorer ដែលក ​ ម ្រុ ហ៊ន ុ Ford បាន​ចាប់ផ ​ ម ្តើ ប ​ ង្កន ើ ផលិ ​​ ត​ កម្មនៅ ​ ក ​ង ្នុ ប ​ ទ ្រ ស េ រ​ស ុ ស្ កា ​៊ី ល​ពខ ​ី ែ​ មេសា ដើម្បីបង្កើនការ​លក់​នៅ​ ត្រីមាស​ទីពីរ។ ការ​ចក ែ ចា ​ យ​រថយន្តរបស់ ​​ ក ​ ម ុ្រ ហ៊ុន Ford នៅ​ប្រទេស​រុស្ស៊ី​បាន​ ធ្លាក់ចុះ១៨​ភាគរយ​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ​ គិត​ត្រឹម​ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​នេះ ខណៈ​ ការ​ចែក​ចាយ​រថយន្ត​នៅ​ទូ​ទាំង​ ឧស្សា​ហ​កម្ម​បាន​កើន​ឡើង៤,៥​

ភាគ​រយ។ លោក Cannis បាន​ថ្លែងតា ​ ម​ ទូរស័ពថា ​្ទ ៖ «រដ្ឋាភបា ិ លអាច​ចាត់​ វិធានការ​មួយ​ចំនួន​ដើម្បី​លើក​ កម្ពស់​ការ​លក់​នៅ​ក្នុង​ឧស្សា​-​ ហកម្ម​រថយន្ត និង​ជា​មួយ​នឹង​ សកម្មភាព​ផ្ទាល់​របស់​យើង​នៅ ក្នុង​ការ​ពង្រីក​ផលិត​កម្ម​រថយន្ត​ ប្រភទ េ SUV និងកា ​ រ​មាន​រថយន្ត​

សម្រាប់​ធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​ច្រើន​ជាង​ មុន​នោះ ខ្ញុំរំពឹងថា ​ ​នឹង​មាន​លទ្ធ​-​ ផល​​​ល្អ​​ប្រសើរ​ជា​ច្រើន​នៅ​ត្រី-​ មាស​​ទីពីរ»។ ក្រុមហ៊ុន Ford Sollers គឺជា​ ក្រុមហ៊ុន​បណ្តាក់​​ទុន​រួមគ្នា​មួយ​ រវាង​កម ្រុ ហ៊ន ុ Ford Motor ដែល​ មាន​មូល​ដ្ឋាន​នៅ​ទីក្រុង Dearborn រដ្ឋ​មីឈីហ្គែន សហរដ្ឋ​

អាមេរិក​​ និង​ក្រុមហ៊ុន OAO Sollers។ លោក Alan Mulally អគ្គ​-​ នាយក​ក្រុមហ៊ុន Ford Motor កំពុង​បង្កើន​​ផលិត​កម្ម​រថយន្ត​ របស់​ក្រុមហ៊ុន​នៅ​​​រុស្ស៊ី ដែល​ ឆាប់ៗន ​ េះអា ​ ច​យក​ឈ្នះប ​ ទ ្រ ស េ ​ អាល្លឺម៉ង់​ក្លាយ​ជា​ទីផ្សារ​រថយន្ត​ ធំ​បំផុតនៅ ​ ​អឺរ៉ុប៕ B.g/KC

រថយន្ត Kuga SUV របស់​កម ុ្រ ហ៊ន ុ តា ​ ង ំ ​បង្ហាញ​កង ុ្ន ​ពព ិ រ័ ណ៍រថយន្ត​​ក្រង ុ ហ ​ ស្ ណ ឺ វែ ។ រូបថត Bloomberg


esdækic©

ថ្ងៃអង្គារ ទី២ ែខកក្កដា​ឆ្នាំ២០១៣

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

BUSINESS ១៥

Samsung ខាត​បង់​មល ូ -​​ ធន​​អស់ជាង​ $២៥ពាន់​លាន​ ក្រង ុ ស ​ អ េ ល ៊ូ ៈ ក្រម ុ ហ៊ន ុ Samsung Electronics បាន​ខាត​ បង់ម ​ល ូ ធនលើទផ ី សា ្ រ​​ចំនន ួ ២៥,៣​ ពាន់​លាន​ដល ុ រ្លា ​​កាល​ព​ខ ី មិ ែ​​ ថុនា ដែល​មាន​ចំនួន​ច្រើន​ជាង​​តម្លៃ​ ក្រុមហ៊ុន Sony Corp ដែល​ជា​ គូបជ ្រ ង ែ រ​បស់ខ ​ន ្លួ ដោយ​សារ​ការ​ លក់​ទូរស័ព្ទទំនើប​មូដ ៉ ែលGal-​​ axy S4 បាន​ធក ្លា ​ច ់ ះុ ​ទាប​ជាង​ការ​ រំពឹងទ ​ ុក​របស់​វិនិយោគិន។ ​​ ចាប់​តាំង​ពីក្រុមហ៊ុន Samsung បា ​ ន​ដាក់ល ​ ក់ទ ​ រូ ស័ពទ ្ទ ន ំ ប ើ ​ ម៉ូដែល​ Galaxy S4 នៅ​លើ​ទី​ ផ្សារ​កាល​ពថ ​ី ទ ​្ងៃ ២ ​ី ៦ ខែមសា េ ម ​ក ភាគ​ហន ៊ុ រ​បស់ក ​ ម ្រុ ហ៊ន ុ ដែ ​​ លល ​ ក់​ ទូរស័ព្ទ​ដៃ​ទំនើប​បាន​ជិត​១​ក្នុង​ ចំណោម​​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​ចំនួន​បី​ នេះ​ បាន​ធ្លាក់​ចុះ៩,៧​ភាគ​រយ ខណៈ​ដែល​ក្រុមហ៊ុន JPMorgan Chase & Co និងក ​ ម ្រុ ហ៊ន ុ ​​​ Morgan Stanley បាន​ទម្លាក់​ ការ​ពយា ្ ករ​លក់​និងពី ​​ ប ​ ក ្រា ច ​់ ណ ំ ញ េ ​ របស់​ក្រុមហ៊ុន​មួយន ​ េះ។ អ្នក​វិភាគ​ចំនួន ​៥​នាក់ កាល​ពី​ ខែ​មិថុនា បាន​ទម្លាក់​ការ​ព្យាករ​ ស្តព ី ប ​ី ក ្រា ច ​់ ណ ំ ញ េ ស ​ ទ ុ រ​្ធ បស់ក ​ ម ្រុ -​ ហ៊ន ុ Samsungនៅ​តមា ី្រ ស​ទព ី រី ។ ​ នេះ​បើ​យោង​តាម​ទិន្នន័យ​ដែល​ ទីភ្នាក់​ងារ​ព័ត៌មាន Bloo​mberg ទទួល​បាន​។ ក្រុមហ៊ុន Samsung បាន​បដិសេធ​​​មិនអធិ-​ ប្បាយ​ពី​តម្លៃ​ភាគ​ហ៊ុន​របស់​ខ្លួន​ និង​ការ​លក់​ទូរស័ព្ទទំនើបម ​ ៉ូដែល Galaxy S4 នេះទេ។​​ ក្រុមហ៊ុន​​ផលិត​ទូរស័ព្ទ​ទំនើប​ នៅ​កង ្នុ ឧ ​ ស្សាហកម្មទរូ ស័ពច ​្ទ ល័ត​ ដែលមាន​តម្លៃ៣៥៨​ពាន់​លាន​ ដុល្លារមួយ​នេះ​កំពុង​ទទួល​រង​ ផល​បះ៉ ពាល់ ខណៈ​អតិថជ ិ ន​​ ពន្យារពេលទ ​ញ ិ ទ ​ រូ ស័ពដ ​្ទ ល ែ មាន​ តម្លថ ​ៃ ៃ្ល ដោយ​មន ិ ព ​ ចា ិ រណា​ចពោ ំ ះ​ ការ​បង្កើត​ថ្មីទេ​។ ភាគ​ហ៊ុន​របស់​ ក្រុមហ៊ុន Apple Inc បាន​ធក ្លា ់​ ចុះ​៩,៤​ភាគ​រយនៅ​ខែ​មិថុនា បន្ទាប់ពី​ក្រុមហ៊ុន​នេះ​ចេញ​លក់​ ទូរស័ព្ទ iPhone 5 ខណៈ​ក្រុម-​ ហ៊ន ុ Huawei និងក ​ ម ្រុ ហ៊ន ុ ​​ZTE របស់​​ចិន បាន​ចញ េ ​លក់​ទរូ ស័ព្ទ​​ ទំនើប​ក្នុង​តម្លៃ​ប្រហែល​១០០​ ដុល្លារ ឬ​​ទាប​ជាង៨​ដង​នៃ​តម្លៃ​ ទូរស័ព្ទ S4 នៅ​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​។ លោក Oh Sang Woo អ្នក​ វិភាគ​​ប្រចាំ​ក្រុមហ៊ុន Leading Investment & Securities នៅ​ ទីក្រុង​សេអ៊ូល​៖ «​អតិថិជន​មិន​ មាន​​ហត េ ផ ុ ល​ល​្អកង ុ្ន ​ការ​ទញ ិ ​ ទូរស័ព្ទ Galaxy S4 ដោយ​សារ​ វា​ពុំ​មាន​អ្វី​ខុស​ប្លែក​គ្នា​ខ្លាំង​ជា​ មួយ​​​​ទូរស័ព្ទ​ម៉ូដែលមុន​។ ក្រុម-​ ហ៊ុន​ចិន​កំពុង​ក្លាយ​ជា​​កត្តា​គំរាម​ កំហែង​កាន់​តែ​ធំ​ចំពោះ​ក្រុមហ៊ុន Samsung​ ជាង​ក្រុមហ៊ុន​​ផ្សេង​ ទៀត»៕ Bloomberg/BP

ផលិត​កម្ម​សវូ្រ ​នៅ​វៀតណាម កសិករ​វៀតណាម​កំពុងភ ​ ្ជួរស ​ ្រែ​សម្រាប់​រដូវ​ដាំ​ដុះថ ​ ្មី​ក្នុង​វាល​ស្រែ​មួយនៅ ​ ជាយ​ក្រុង​ហាណូយ កាល​ពី​ពាក់​​កណ្តាលខែ​មិថុនា។ ផលិតផ ​ ល​ក្នុង​ស្រុកស ​ រុបរបស់វ ​ ៀតណាម​ នៅត្រីមាស​ទីមួយ​បាន​កើន​ឡើង ៤,៨៩​ភាគរយធៀប​នឹង​រយៈ​ពេលដូចគ្នាកាល​ពី​ឆ្នាំមុន ដែល​ទាប​ជាង​ការ​ព្យាកររបស់អ ​ ្នក​វិភាគ និងបា ​ ន​ជំរុញឲ ​ ្យ​រដ្ឋាភិបាលសារភាព​ថា សេដ្ឋកិចរបស់ ្ច​​ ​ប្រទេស​ដែលជាប់​លេខ​ពីរ​ខាង​នាំ​ចេញអ ​ ង្ករ​មួយ​នេះ​នៅ​មាន​ចំណុចខ ​ ្វះខាត និងមា ​ ន​ស្ថានភាព​ខ្សោយ៕ រូបថត AFP

មីយន ៉ា ម ់ ប ​៉ា កា ្រ ស​ក ​ ម ុ្រ ហ៊ន ុ ឈ្នះអា ​ ជ្ញាបណ ័ ្ណ ក្រុង​យ៉ាំងហ្គោនៈ ក្រុមហ៊ុន​ Telenor ASA របស់​ប្រទេស​ន័រវែស និង​ក្រុមហ៊ុន Ooredoo របស់ប ​ ្រទេសកា ​ តា ទទួល​បាន​ អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​ដើម្បី​ពង្រីក​បណ្តាញ​ទូរ​គមនា​-​ គមន៍នៅ​ ​​ បទ ្រ ស េ ម ​យ ី ន ៉ា ម ់ ៉ា ដែលជា ​ ទី ​​ ផសា ្ រ​ មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ទីផ្សារ​ថ្មី​នៅ​ក្នុង​ពិភព​ លោក​​​ដែលមា ​ ន​បជា ្រ ព ​ លរដ្ឋប ​​ មា ្រ ណ​តម ្រឹ ​ តែ​ម្នាក់​ក្នុង​ចំណោម​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​១០​នាក់ ដែលមាន​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​ប្រើ​ប្រាស់​។ ក្រុមហ៊ុន​ Telecom SA-Marubeni Corp group របស់​បារាំង​ជាប់ឈ្មោះ​ជា​ ក្រម ុ ហ ​ ន ៊ុ ប ​ ម្រង ុ ក ​ង ្នុ ក ​ រណីក្រ ​​ ម ុ ហ៊ន ុ ម ​យ ួ ក ​ង ្នុ ​ ចំណោម​ក្រុម​ហ៊ុន​ដែល​ទទួល​បាន​អាជ្ញា-​ ប័ណ្ណ​​ទាំង​ពីរ​នេះ​មិន​អាច​បំពេញ​តាម​ លក្ខខណ្ឌដ ​ េញ​ថបា ្លៃ​ ន​។ ក្រុម​ហ៊ុន​ចូល​រួម​ ដេញ​ថ្លៃ​មាន​ចំនួន ១១​ ​នៅ​ក្នុងប្រកួត​ ប្រជង ែ ទ ​ ទួលអា ​ ជ្ញាបណ ័ ចុ ​​​្ណ ងក ​ យ ្រោ ​ដូចជា ​ ​​ ក្រុមហ៊ុន Singapore Telecommunications Ltd (SingTel) មហាសេដ្ឋី​ George Soros និង​ក្រុមហ៊ុន Bharti Airtel Ltd ព្រមទា ​ ំង​​ក្រុមហ៊ុន Ooredoo ដែល​ពី​មុន​មាន​ឈ្មោះ​ថា​ក្រុមហ៊ុន Qatar Telecom។ ​​​​ គណៈ​កម្មាធិការ​ដែល​ទទួល​បន្ទុក​កិច្ច​ ការ​ដេញ​ថន ្លៃ​ េះ បាន​ឲ្យ​ដឹង​នៅ​ក្នុង​សេចក្តី​ ថ្លង ែ កា ​ រណ៍ម ​យ ួ ថា ​ ៖​ «បច្ចប ុ ប្ ន្ន​​រដ្ឋាភបា ិ ល​ សហភាព​នេះ​នឹងបញ្ចប់​ដំណើរ​ការ​ផ្តល់​ អាជ្ញាប័ណ្ណនេះ​។ អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​នេះ​នឹង​ត្រូវ​ ប្រគល់​ជូន​ដល់​ក្រុមហ៊ុន ដោយ​​អនុលោម​

អ្នក​ប​ប ើ្រ ស ្រា ​ទ ់ រូ ស័ព​ក ្ទ ព ំ ង ុ ន ​ យា ិ យ​ទរូ ស័ព​្ទ និង​សម្លង ឹ ​មល ើ ទៅ ​ ​វត្ត Sule នា​កង ុ្រ យ៉ាង ំ ហ្គោន។ B.g

ទៅតាម​ច្បាប់​ទូរគមនាគមន៍​ ដែល​សភា​ មីយន ៉ា ម ់ រ​៉ា ព ំ ង ឹ ថា ​ ន ​ង ឹ អ ​ នុមត ័ ក ​ង ុ្ន ព ​ ល េ ​ឆាប់ៗ​ ខាងមុខនេះ»។ ការ​ប្រកាស​នេះ​បាន​បញ្ចប់​ការ​ប្រកួត​ ប្រជង ែ ដែលមា ​ ន​រយៈ​ពល េ ៦ ​ខ ​ នេ ែ​ ះ ដែល​ បាន​ទាក់ទា ​ ញ​ចណា ំ ប់អា ​ រម្មណរ​៍ បស់ក ​ ម ្រុ -​ ហ៊ុន​ចំនួន៩១​ ដើម្បី​ប្រតិបត្តិការ​នៅ​ក្នុង​ ប្រទស េ ម ​យ ី ន ៉ា ម ់ ដ ​៉ា ល ែ មាន​បជា ្រ ជ ​ ន​ចន ំ ន ួ ៦៤​លាន​នាក់​។ អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​នេះ​មាន​តម្លៃ​ ខ្ពសប ​់ ផ ំ ត ុ ក ​ង ុ្ន ច ​ ណោ ំ ម​អាជ្ញាប ​ណ ័ ធ ​្ណ ៗ ំ ស ​ ម្រាប​​់ ក្រុមហ៊ុន​បរទេស​ចាប់​តាំង​ពី​លោក​ប្រធា​-​

នា​ធិបតី ថេន សេន បាន​បើក​ឲ្យ​មាន​សេរី​ ភាព​កាន់​តែ​ខ្លាំងខា ​ ង​ផ្នែក​នយោបាយ និង​ សេដ្ឋកិច្ច បន្ទាប់​ពី​លោក​បាន​ឡើង​កាន់​ តំណែង​កាល​ពឆ ី​ ្នាំ​២០១១​មក។​​ លោក​Sachin Gupta អ្នក​វិភាគ​ប្រចាំ​ ក្រម ុ ហ៊ន ុ ​Nomura Holdings Inc ដែល​ មាន​មូល​ដ្ឋាន​នៅ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី បាន​​ឲ្យ​​ ដឹង​មុន​ពេល​ប្រកាស​នេះ​ថា​៖ ‍​«​វា​គឺ​ជា​ ឱកាស​ទទួលបា ​ ន​បក ្រា ច ​់ ណ ំ ញ េ ច ​ ន ្រើ ម ​យ ួ តែ​វា​នង ឹ ទាម​ ​​ ទារ​ឲយ្ មា ​ ន​ការ​ដញ េ ថ ​ វ​ៃ្ល ន ិ យោ ​ិ គ​​​​ ប្រកប​ដោយ​យត ុ ធ ្តិ ម៌ ហើយប ​ ក ្រា ច ​់ ណ ំ ញ េ ​

វិញ​​នឹង​ទទួល​បាន​ក្នុង​រយៈ​ពេល​យូរ​ដែរ​។ ខ្ញយ ​ុំ ល់ថា ​ វា​មន ិ ម ​ ន ែ ជា ​ កា ​ រ​ងារ​ងាយ​សល ្រួ ​ សម្រាបអ ​់ ក ្ន គ ​ ប ្រ គ ​់ ទ ​្នា េ​តែ​ការ​មាន​បទ​ពសោ ិ ធ​​ នៅ​តប ំ ន់ម ​ន ិ ទា ​ ន់អ ​ ភិវឌឍ្ ន៍នាពល េ ក ​ ន្លងមក និង​ការ​មាន​ដៃ​គូ​ក្នុង​ស្រុក​រឹង​មាំ​​អាច​នឹង​ ជួយ​សម្រួល​ការ​ងារ​ទាំងនោ ​ ះ​បាន»។​​ រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ា បាន​បន្ត​ប្រកាស​ ឈ្មោះក ​ ម ្រុ ហ ​ ន ៊ុ ដ ​ ល ែ ទ ​ ទួលបា ​ ន​អាជ្ញាប ​ណ ័ ​្ណ បើទោ ​ ះ​ជាក ​ យ ្រោ ព ​ ល េ ស ​ មាជិកស ​ ភា បាន​ បន្ត​ពន្យា​រពេល​ប្រកាស​ពី​ការ​ផ្តល់​អាជ្ញា-​ ប័ណន ​្ណ េះកា ​ ល​ពថ ​ី ព ​្ងៃ ហ ្រ ស្បតិ៍ស ​ ប្តាហម ​៍ ន ុ ​ នេះ​ក៏ដោយ​។ លោក Set Aung អនុរ​ដ្ឋ​ មន្ត្រី​ក្រសួង​រៀប​ចំផែនការ​ជាតិ និង​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ច ដែល​កំពុង​ត្រួត​ពិនិត្យ​ ដំណើរ​ការ​នេះ បាន​ឲ្យ​ដឹង​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ ព្រហស្បតិ៍​ថា ដំណើរ​ការ​ផ្តល់​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​ នះេ ​នង ឹ ប ​ ញ្ចបទៅ ​់ ​បាន​លុះ​តតែ​ ្រា​ មាន​បញ្ជា​ ពីលោ ​ ក ថេន សេន។ លោក​ Set Aung មាន​ប្រសាសន៍​បន្ត​ ថា បើទោ ​ ះជា​លោក​ពេញ​​ចិតក ្ត​ ្រុមហ៊ុន​ក្នុង​ ស្រក ុ ជាង​ ​​ កដោ ​៏ យ ក៏ដំ ​​ ណរើ កា ​ រ​ផល ្ត អា ​់ ជ្ញា-​ ប័ណន ​្ណ ះេ ​បាន​អនុលោម​ទៅតាម​ចបា ្ ប់អ ​ ន្តរ-​ ជាតិ។ ក្រុមហ៊ុនបួ ​​​ នក ​ ្នុងច ​ ំណោម​ក្រុមហ៊ុន​ ដែលច ​ល ូ រ​ម ួ មា ​ ន​​ដៃគ ​ក ​ូ ង ្នុ ស ​ ក ្រុ ។ ក្រម ុ ហ៊ន ុ ​ ទាំង​នោះ​រួមមាន​ ក្រុមហ៊ុន​​ដែល​ដឹក​នាំ​ ដោយ​ក្រុមហ៊ុន SingTel ក្រុមហ៊ុន Digicel Group និងក ​ ម ុ្រ ហ៊ន ុ ​KDDI Corp របស់​​ ជប៉ុន ព្រម​ទាំង​ក្រុមហ៊ុន MTN Group របស់អា្រហិ្វកខា ​ ង​ត្បូង​៕ B.kpost/BP


១៦

BUSINESS

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

ថ្ងៃអង្គារ ទី២ ែខកក្កដា​ឆ្នាំ២០១៣

esdækic©

tarag​témøPaKhu‘n nig​snÞsSn_TIpSarRbcaMé​f¶TI01 Ex​kkáda qñaM 2013 én​TIpSar​mUlbRt​km<úCa ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់​PPWSA (Daily Closing Price) (គ្មានការជួញដូរ)

ថ្លៃ​ថ្ងៃសុក្រ

ថ្លៃ​ម្សិលមិញ 6,320

បម្រែបម្រួល 6,320

% បម្រែបម្រួល

ថ្លៃ​បើក

ថ្លខ ៃ​ ្ពស់

0.00

0

0

ថ្លៃទាប 0

ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគ​ហ៊ុន)

តម្លៃ​ជួញ​ដូរ (រៀល)

0

0

ទំហជ ំ​ ួញ​ដូរ (ភាគ​ហ៊ុន)

តម្លៃ​ជួញ​ដូរ (រៀល)

0

0

0

សន្ទស្សន៍​បិទ​ទីផ្សារប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​ផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា (Daily Closing Idex) សន្ទស្សន៍ថ ​ ្ងៃសុក្រ 679.57

សន្ទស្សន៍ម ​ ្សិល​មិញ 679.57

បម្រែបម្រួល

% បម្រែបម្រួល

0.00

សន្ទស្សន៍​បើក

0.00

សន្ទស្សន៍​ខ្ពស់

679.57

679.57

សន្ទស្សន៍ទា ​ ប 679.57

កៅស៊​ធ ូ ក ្លា ថ ់ ​ៃ្ល ខណៈ​វស ិ យ ័ ​ផលិត​កម្មរបស់​ចន ិ ​ថយ​ចះុ ក្រុងតូក្យូៈ តម្លៃ​កៅស៊ូ​ក្នុង​កិច្ច​សន្យា​ អនាគត​ក្នុង​ទីក្រុង​តូក្យូ​បាន​ធ្លាក់ចុះ​ជា​ លើក​​ដំបូងក្នុង​រយៈ​ពេល​បី​ថ្ងៃ បន្ទាប់​ពី​ វិស័យ​ផលិត​កម្ម​នៅប ​ ្រទេសចិន​ដែល​ជា​ អតិថិជន​ប្រើ​ប្រាស់​កៅស៊ូ​ធំបំផុត​ក្នុង​ ពិភពលោក​បាន​កន ើ ឡ ​ ង ើ ក ​ង ្នុ ក ​ ម្រត ិ ទា ​ ប​ បំផុតក ​ ្នុង​រយៈ​ពេល​បួន​ខែ។ តម្លៃ​កៅស៊ូ​ក្នុង​កិច្ច​សន្យា​សម្រាប់​ចែក​ ចាយ​នៅខ ​ ធ្ន ែ​ បា ​ូ ន​ធក ្លា ច ់ ុះ​១​ភាគរយ​នៅ​ ត្រឹម២៣៣,៩​​យ៉េន​​​ក្នុង​មួយ​គីឡូក្រាម (២ ៣៥៦​ដល ុ រ្លា ក ​ង ្នុ ម ​យ ួ តោ ​ ន)​នៅ​ផសា ្ រ​ ជួញ​ដូរ​ទំនិញ​ក្រុង​តូក្យូ និងមាន​តម្លៃ ២៣​៤,៨​យ៉េន​នៅ​ម៉ោង១២ និង១៣​ រសៀល​ម៉ោង​នៅក្នុងស ​ ្រុក។ កាល​ពត ​ី មា ្រី ស​​មុន តម្លកៅ ​ៃ ស៊ក ​ូ ង ្នុ ក ​ច ិ ​្ច សន្យា​អនាគត​បាន​ធ្លាក់ចុះ១៤​ភាគរយ ដែល​ជា​ការ​ធ្លាក់ចុះ​ខ្លាំង​បំផុត​ក្នុង​រយៈ​

បុគល ្គ ក ិ ក ​ ម ុ្រ ហ៊ន ុ Apollo Tyres កំពង ុ ​ជស ួ ជ ​ល ុ ​សម្បក​កង់​រថយន្ត​នៅក្រង ុ ​បម ុ បៃ​​។ B.g

ពេល​មួយឆ្នាំ។ ការិយាល័យ​ស្ថិតិ​ជាតិ​ចិន និង​សហ​-​ ព័ន្ធ​ភ័ស្តុភារ និង​លទ្ធកម្ម​ចិន​បាន​ឲ្យដឹង​ កាល​ពី​ម្សិលមិញ សន្ទស្សន៍​សកម្ម​ភាព​ សេដក ្ឋ ច ិ ្ច PMI មាន​កម្រត ិ ៥០,១​​ពោល​ គឺ​​ធ្លាក់ចុះ​ពី​កម្រិត៥០,៨​ភាគរយ។ តួលេខលើ ​​ ស​ពី​៥០ បង្ហាញព ​ ី​កំណើន។ ការ​ធ្លាក់ចុះ​វិស័យ​ផលិត​កម្ម​នេះ​អាច​ បង្ហាញ​ឲ្យឃើញថា ​ លោក​Li Keqiang នឹង​ក្លាយ​ជា​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ទីមួយ​ដែល​ មិន​សម្រេច​បាន​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​តាម​ ទិសដៅ​ចាប់ព ​ កា ​ី រ​កត ើ មា ​ ន​វប ិ ត្តហ ​ិ រិ ញ្ញវត្ថ​ុ អាស៊ី​ក្នុងឆ ​ ្នាំ​១៩៩៨​មក។ លោក Kazuhiko Saito, អ្នក​វិភាគ​ ប្រចាំ​ក្រុមហ៊ុនឈ្មួញ​ជើង​សា Fujitomi Co​ ក្នុងទ ​ ីក្រុងត ​ ូក្យូ​បាន​ថ្លែង​តាម​ទូរស័ព្ទ​ កាល​ពម ី ស្ ល ិ មិញថា ​ ៖ «ការ​ឡង ើ ថ ​ កៅ ​្លៃ ស៊​ូ

ដោយ​សារ​បក ្រា យ ​់ ន ៉េ បា ​ ន​បាត់ប ​ ង់ស ​ ន្ទុះ ព្រោះតែតម្រវូ ការ​នៅក ​ង ្នុ ប្រទស េ ចិនបា ​ ន​ កើន​ឡើង»។ យោង​តាម​ក្រុមហ៊ុន The Rubber Economist ស្តុក​កៅស៊ូ​ពិភពលោក​ អាច​នឹង​កើន​ឡើង​ដល់​បរិមាណ​ខ្ពស់​ បំផុត​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ជាង​មួយ​ទសវត្សរ៍ ដោយ​សារ​កណ ំ ន ើ ស ​ ដ េ ក ្ឋ ច ិ យ ​្ច ត ឺ បា ​ ន​បង្ក​ ផល​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​តម្រូវកា ​ រ។ តម្លៃ​កៅស៊ូ​សម្រាប់​ចែក​ចាយ​នៅ​ខែ​ មករា​នៅ​ផ្សារ​ទំនិញ​ក្រុង​ស៊ាងហៃ​បាន​ កើនឡើង០,៨​ភាគរយ ដល់ ១៧ ៨៧៥​ យន់ (២ ៩១៦​ពាន់​ដល ុ រ្លា ) ក្នង ុ ​មយ ួ ​ តោន។ តម្លកៅ ​ៃ ស៊ដ ​ូ ក ឹ ដ ​ ល់ក ​ព ំ ង់ផរបស់ ែ​ ថៃ​បាន​កើន​ឡើង០,៩​ភាគរយ​ដល់ ២,៧៨​​ដុល្លារ ក្នុងម ​ ួយគ ​ ីឡូក្រាមកា ​ ល​ពី​ ថ្ងៃ​ទ២ ី​ ៨ ខែ​មិថុនា៕ B.g/KC

Coming up on Thursday, July 4, The Phnom Penh Post proudly presents

On Friday, July 12, The Phnom Penh Post proudly presents

FRANCE’S NATIONAL DAY /ŶƚŚŝƐƐƉĞĐŝĂůƌĞƉŽƌƚǁĞůŽŽŬĂƚƚŚĞ&ƌĞŶĐŚĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƚŽĂŵďŽĚŝĂĚĂƟŶŐĂůůƚŚĞ ǁĂLJďĂĐŬƚŽƚŚĞ&ƌĞŶĐŚWƌŽƚĞĐƚŽƌĂƚĞ͗ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐŝŶĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ĨŽŽĚĂŶĚĐƵůƚƵƌĞ͘

The Fourth of July

tĞĂůƐŽůŽŽŬĂƚƚŚĞĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶŽĨ&ƌĂŶĐĞŝŶĂŵďŽĚŝĂƚŽĚĂLJ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐE'KƐ͕ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐĞƐĂŶĚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁŝƚŚ&ƌĞŶĐŚƉĞƌƐŽŶĂůŝƟĞƐĂƌŽƵŶĚĂŵďŽĚŝĂ͘ ^ŚŽǁLJŽƵƌĐŽŶŶĞĐƟǀŝƚLJǁŝƚŚ&ƌĂŶĐĞĂŶĚƚŚĞ&ƌĞŶĐŚƉĞŽƉůĞďLJƉůĂĐŝŶŐLJŽƵƌĂĚŝŶƚŚŝƐ ǀĞƌLJƐƉĞĐŝĂůƌĞƉŽƌƚƚŚĂƚƐĂLJƐs/s>&ZE͘

ͻ American companies doing business in Cambodia including motor vehicles, ͻ A look at what’s happening for the United States of America in Cambodia: ͻ The American Chamber of Commerce in Cambodia: what’s happening. Story ideas? Email stuart.becker@gmail.com borom.chea@phnompenhpost.com or call 012 763 481 / 011 743 998 Booking deadline: Thursday, June 27. Artwork deadline: Tuesday, July 2.

SUCCESSFUL PEOPLE READ THE POST

Thursday July 4.

Phnom Penh dŽĂĚǀĞƌƟƐĞĐŽŶƚĂĐƚ͗ borom.chea@phnompenhpost.com or call 012 763 481 / 011 743 998 SƚorLJŝĚĞĂƐ͍Email stuart.becker@gmail.com ŽŽŬŝŶŐĚĞĂĚůŝŶĞ͗ Friday July 5. ƌƚǁŽƌŬĚĞĂĚůŝŶĞ͗ Wednesday July 10; WƵďůŝĐĂƟŽŶĚĂƚĞ͗ Friday July 12. Siem Reap Sophearith Blondeel - call 092 752 801 | 063 964 151 | Email:^ŽƉŚĞĂƌŝƚŚ͘ůŽŶĚĞĞůΛƉŚŶŽŵƉĞŶŚƉŽƐƚ͘ĐŽŵ

SUCCESSFUL PEOPLE READ THE POST


GnþrCati

WORLD

www.postkhmer.com

ឃើរ​ជី រំ ញ ុ ​ឲយ្ ​មាន​ការវិវត្តលើ​ ជម្លោះ សមុទ​ច្រ និ ​ខាង​តប្ ងូ

នាយក​រដ្ឋមន្តថ ី្រ ៃ លោក​ស​យ ី្រ ង ី ​ឡាក់ (ឈរមុខ) និង​គណៈរដ្ឋមន្ត​ត ី្រ ង ែ ​តាង ំ ​ថ១ ី្ម ៨​រប ូ ។ លោក​សី្រ ធ្វ​ស ើ ច្ចាប​ណ ្រ ​ធា ិ ន​ចពោ ំ ះ​ពះ្រ ភក្តព ្រ ះ្រ ​មហា​កស្ ត។ AFP

លោក​ស​យ ី្រ ងី ​ឡាក់ កាន់​ត​ណ ំ ងែ ​កស ្រ ងួ ​ ការពារជាតិ បន្ទាបព ់ រី ះុ រ​គ ើ ណ​ៈរដ្ឋ​មន្តី​្រ តពីទំព័រ​១...លោក​ស្រី បាន​ ជំនួស​តំណែង​របស់ប្រ​មុខ​ទ័ព​ អាកាស លោក​ស៊ុ​ខាំ​ពុល​ សុ​វ៉ាន់​ ណា​ទុត។ ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​កង​ទ័ព​​គឺ​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​​ រុះ​រើ​ជា​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​​ក្នុង​ខែ​តុលា​​ ថ្វី បើ​​មិន​ច្បាស់​ថា​តើ​ប្រមុខ​​បច្ចុប្បន្ន​ នឹង​នៅ​តែ​កាន់ត ​ ួនាទី​ខ្លួន ​ទោះ​ជា​ ជិត​ដល់​ទី​បញ្ចប់​នៃអាណត្តិ​​បី​ឆ្នាំ​ តាមទម្លាប់​ក្តី។​ ​ថ្លែង​នៅ​មុន​ពេល​ការរុះ​រើ​ ​ត្រូវ​ បាន​ប្រកាស​ ​លោក​យុថា​សាក់​ សាស៊ីប្រាផា ​​​ដែល​ត្រូវ​បាន​តែង​ តាំង​ជាអនុ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​​​ការ​ពារ​ជាតិ​ បាន​ថ្លែង​​ថា លោកស្រី​​យីង​ឡាក់ សី៊ ណាវ៉ាត្រា នឹង​មន ិ ​បង្ក​បញ្ហ​ា ច្រើន​ជា​មួយ​យោធា​ទេ​។ លោក​បាន​ប្រាប់​​ក្រុម​អ្នក​កាសែតថា៖«លោក​ស្រី​អាច​ធ្វើ​វា​

បាន​។ លោក​ស្រី​អាច​ធ្វើ​ការ​ ជាមួយក ​ ង​ទ័ព​»។ ឧប​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ​លោក​ផុង​ ថេប ​ថេបកច្ចណា​ បាន​ថ្លែង​ថា លោក​ស្រី​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​បាន​ ពិចារណាការ​រុះរ ​ នេ ើ​ ះ«​ដោយ​បង ្រុ ​ ប្រយ័ត្ន» និង​«បាន​ជ្រើស​រើស​ មនុស្ស​ដែល​ស័ក្តិ​សម​»​នឹង​តំ-​ ណែង​​គណៈ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​នេះ។​ កង​ទ័ព​ដ៏​មាន​ឥទ្ធិពល​បំផុត​គឺ​ ជាអ្នកការ​ពារ​​ផ្លវូ កា ​ រនៃព្រះ​រាជា​ជា​ ទីគោរព​ ហើយ​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​​ក៏​ បាន​មើល​ឃើញ​ថា​ ជា​អ្នក​ធានា​ ស្ថាប័ន​នេោះ​ដែរ។​​ លោក​ស​្រី យីងឡាក់ បាន​ធជា ​្វើ អធិបតី​នៃកិច្ច​​ប្រជុំគណៈ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ នៅ​ថនេ ៃ​្ង ះដើមប្ ប ​ី ង ែ ​ចក ែ ​ការ​ទទួល​ ខុស​ត្រូវ​ដល់ក ​ ្រុម​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ថ្មី​ៗ​។ នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​នៃគណៈ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ថ្មី

ដែល​​បាន​ទទួល​ការ​យល់​ព្រម​ពី​ ព្រះ​មហា​ក្សត្រ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​​ នោះ លោកប្លត ូ ប ​ ស ្រា ប ុ ស ​ រ ៊ូ ​ស ៉ា ឌ ្វា ី​ នៅបន្តកា ​ ន់ត ​ណ ំ ង ែ ជា ​ ឧ ​ ប​នាយក​ រដ្ឋ​មន្ត្រី​ ថ្វី​បើ​​មាន​ពាក្យ​ចចាម​អារ៉ាមថា ​​ លោក​នង ឹ ត ​ វ្រូ បា ​ ន​បណ្ដញ េ ​ ចេញក ​។ ្ដី ​លោក តានូសាក លេកអ៊ូថៃ នៅបន្ត​កាន់​តំណែង​​អនុ​រដ្ឋ​ មន្តហ ​្រី រិ ញ្ញវ​ត្ថ​ុ ផ្ទយ ុ ន ​ង ឹ ពា ​ ក្យច ​ ចាម​ អារ៉ាម​ថាលោក​​ត្រូវដក​ ​​ ចេញ​។ លោកនីវ៉ាត់​ថាំ​រ៉ុង ​ប៊ុន​សុង​ផៃ​ សាន ដែលន ​ង ឹ កា ​ ន់ត ​ណ ំ ង ែ រដ្ឋ ​​ ម ​ ន្ត​ី្រ ពាណិជក ​្ជ ម្មក ​ ត្រ ​​៏ វូ បា ​ ន​តង ែ តា ​ ង ំ ជា ​ ​ ឧប​នាយក​រដ្ឋម ​ ន្តផ ​្រី ង​ដរែ ។ ​ លោក នីវ៉ាត់​ថាំ​រ៉ុង​ ធ្លាប់​ជា​រដ្ឋ​មន្ត្រី​​អម ខ ​ទ ុ កា ្ទ ល័យនា ​ យក​រដ្ឋម ​ ន្តនៅ ​្រី ក ​ង ្នុ ​ គណៈ​រដ្ឋម ​ ន្ត្រី​​ពី​មុន។ ​​ បន្ទាបព ​់ ​មា ី ន​ពធ ិ ស ​ី ប្ ថ​ចល ូ កា ​ ន់​ តំណែង លោកនិវ៉ាត់​ថាំ​រ៉ុង ​បាន

ក្រុង​បានដារ ស៊េរី បេហ្គាវ៉ាន់ៈ រដ្ឋម ​ ន្តការ​ ្រ​​ី បរទេសអា ​ មេរក ិ លោ ​ ក ចន ឃើរី កាល​ពថ ​ី ចន្ទ ្ងៃ​ ​បាន​ជរំ ញ ុ ​ ឲ្យ​មាន​ការរីក ​ ចម្រន ើ លើ ​​​ ក្រ ​​​ មប ​ ត ្រ -ិ បត្តមួ ​​ិ យដើមប្ គ ​ី ប ្រ គ ​់ ង ្រ សមុ ​​​ ទចិ ្រ​ ន​ ខាង​ត្បូង​ដែល​មាន​ជម្លោះក្តៅ​ គគុក បន្ទាបពី ​​់ ស ​ ម្ពន ័ ម ​្ធ ត ិ ​្ត ហ្វល ី ព ី ន ី ​ បាន​ព្រមាន​ពី​ការ​បង្កើន​យោធា​​ របស់ច ​ន ិ ​នៅ​កង ្នុ ដ ​ ន ែ ទ ​ក ឹ ដ៏សខា ំ ន់​ ជា​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​។ លោក​ឃរើ បា ​ី ន​បប ្រា រ​់ ដ្ឋម ​ ន្តកា ្រី រ​ បរទេសន ​ បណ្តា​ ៃ​ ប្រទស េ អា ​ ស៊ាន​ នៅ​កង ្នុ ជ ​ន ំ ប ួ នៅ ​ ប្រទស េ ប ​ យ ៊្រុ ណេ​ ថា៖ «​យើង​សង្ឃឹម​​​​ខ្លាំងណាស់​​ថា​ នឹង​បាន​ឃើញ​​ការ​រីក​ចម្រើន​លើ​​ ក្រម​ប្រតិបត្តិ​ដ៏​សំខាន់​មួយ​ដើម្បី​ ជួយ​​ធានា​នវូ ស្ថ ​​ រិ ភាព​នៅក ​ង ្នុ ត ​ប ំ ន់​ ដ៏​សំខាន់​​នេះ​»។ លោក​ឃើរី​បាន​បញ្ជាក់​ជា​ថ្មី​ថា អាមេរិក​​មិនលូក​ដៃក្នុង​​ជម្លោះ​ដ៏ ច្រើន​នៅដែន​សមុទ្រ ដែល​ភាគ​ ច្រន ើ ជា​ ​​​​​ ជម្លោះប ​ ទ ្រ ស េ ច ​ន ិ ប ​ ្រឆាំង​ នឹង​ប្រទេស​ជិត​ខាង​របស់ខ ​ ្លួន​។ ប៉ន ុ ប្រ ្តែ​ មខ ុ កា ​ រទូតក ​ព ំ ល ូ អា ​ មេរិករ​ប ូ នេះ បាន​នយា ិ យ​ថា៖ «​យង ើ ​​ មានចំណាប់​អារម្មណ៍ដ៏​​ខ្លាំង​​មួយ​ ក្នុងចរិត​​ ដែល​ជម្លោះ​​សមុទ្រ​ចិន​ ខាង​តប្ ង ូ ន ​ េះ ត ​ វ្រូ បា ​ ន​​ដោះ​សយ ្រា ​ និងនៅ​ក្នុង​ការ​ប្រតិបត្តិរបស់​គ្រប់​ ភាគី​»។

លោក​បាន​និយាយ​ថា៖​«ក្នុង​ នាម​ជា​រដ្ឋ​តំបន់​ប៉ាស៊ីហ្វិក​មួយ និងក្ន ​​ ង ុ នា ​ ម​ជាអំ ​​​ ណាច​មស ្ចា ស្រ ​​់ ក ុ ​ មួយ​អាមេរក ិ ​មាន​​ផល​បយោ ្រ ជន៍​ ជាតិម ​យ ួ ក្នង ុ កា ​ រ​រក្សា​សន្តភា ិ ព និង​ ស្ថិរភាព ការ​គោរព​​ច្បាប់អ ​ ន្តរជាតិ​ ពាណិជក ្ជ ម្មស ​ ប ្រ ច ​ បា ្ ប់ដោ ​ យ​គន ្មា ​ ការ​រាំង និងស ​ រេ ភា ី ព​នការ​ ៃ​​ ធនា ្វើ វា ចរណ៍នៅ ​ ​​សមុទ្រ​ចិន​ខាង​ត្បូង​»។ ប៉ន ុ ដោយសំ ែ​្ត ដៅ​យ៉ាងច ​ បា ្ ស់ទៅ ​​ ​ លើ​ចិន លោក​បាន​​​និយាយ​ថា៖ «​ទង្វរបស់ ​​ើ ព ​ក ួ យ ​ ង ើ ម ​ន ិ ​មាន​ចត េ នាទប់​សត ្កា ​​់ ឬធ្វឲ ​ើ យ្ ​មានតុលយ្ ភាព​​​​​ នឹង​ប្រទេស​ណា​មួយ​​ទេ​»។ ប្រទេស​ចិន​មាន​ការ​ស្ទាក់​ស្ទើរ​ ដើមប្ ស ​ ម្រេចបាន​នវូ ក្រ ​​ មប ​ ត ្រ ប ិ ត្ត​​ិ មួយ​ជា​មួយ​នឹង​ប្លុក​អាស៊ាន​ទេ ដោយពេញច ​ត ិ ព ​្ត ភា ិ ក្សាជាមួ ​​ យ ​ រដ្ឋ​ បុគ្គល​ច្រើន​​ជាង​។ ប ​ន ៉ុ ន ្មា ឆ ​ ថ ​្នាំ ៗ ​្មី ន ​ េះ ហ្វល ី ព ី ន ី និង​ វៀតណាម​​បាន​ចោទ​បកា ្រ ន់ចិ ​​ នពី ​​ ​​ បទ​បង្កើន​សកម្មភាព​ឈ្លាន​ពាន​ ដើម្បី​បញ្ជាក់​ពីការទាម​ទារដែន​​ សមុទ្រ​នោះ។ ចិន​បាន​ទទូច​ថា ខ្លួន​មាន​សិទ្ធិ​ អធិប​តេយ្យ​​ទឹក​ដី​​លើ​ដែន​សមុទ្រ​ នោះទាំងអ ​ ស់។ ​ សមាជិកអា ​ ស៊ាន​ ហ្វល ី ព ី ន ី វៀតណាម ប៊យ ុ្រ ណេ និង​ ម៉ាឡស េ ៊ី និងតៃវ៉ានក ​់ បា ​៏ ន​ទាម​ទារ​ ដែន​សមុទ្រ​​នោះ​ដែរ៕ ​ AFP/CC

​ ិ​យាយថា លោក​នឹងធ ន ​ ្វើ​ការ​ដើម្បី​ ផល​បយោ ្រ ជន៍កសិ ​​ ករ​ហើយន ​ង ឹ ​ បង្ក្រាប​លើ​អំពើ​ពុក​​រលួយ​គ្រប់​រូប​ ភាព​។​លោក​បាន​បន្តថា ​ ៖ «​ខជ ្ញុំ​ ឿ​ ជាក់​ថា​​ខ្ញុំ​នឹង​អាច​ប្រើ​ប្រវត្តិ​ជំនួញ​​ របស់​​ខ្ញុំ​ ដើម្បី​គ្រប់​គ្រង​ក្រសួង​ ពាណិជក ្ជ​ ម្មផ ​ ង​ដែរ»។ លោក​ វ៉ារ៉ាថេប ​រតនាកន ​គឺ​ជា​ រដ្ឋម ​ ន្តខ ​្រី ទ ុ កា ្ទ ល័យនា ​ យក​រដ្ឋម ​ ន្ត​្រី និង​ជា​អនុ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​កសិកម្ម​ និង​ សហ​បតិ ្រ​ ប ​ ត្តកា ​ិ រ​បាន​នយា ​ិ យថា លោក​នង ឹ គ ​ ប ្រ គ ​់ ង ្រ បញ្ហា​ ​​ ស្រវូ អង្ករ​ នៅ​ឯក ​ ្រ​សួង។ ក្រសង ួ ​ការពារ​ជាតិ ចំណាយ​ថវិ-​ កាជាតិ​ដ៏​ច្រើន និង​កំពុង​ប្រយុទ្ធ​ នឹង​ការបះ​បោរ​នៅ​ភាគ​ខាងត្បូង​ ប៉ុន្តែ​កង​ទ័ព​ក៏​ដើរ​តួនាទីដ៏សំខាន់​ មួយ​នៅក ​ង ុ្ន បវ្រ ត្តន ិ​ យោ​បាយ​ដច ​៏ ្រ-​ បូក​ចប ្រ ល់​របស់​ជាតិ​ដរែ ​៕AFP/PN​ លោកចន ឃើរី ថ្លង ែ ក្នង ុ ​ជន ំ ប ួ ​អាស៊ាន-អាមរេ ក ិ នៅប៊យ ុ្រ ណ។ េ Reuters

ក្រម ុ កុបករ​បង្ក​អព ំ ហ ើ ង ិ សា ្ ​ជាថ្មនៅ ី ក្នង ុ ​រដ្ឋរក ៉ា ​ឃ ់ ន ី ​របស់​ម​យ ី ន ៉ា ​ម ់ ៉ា ក្រុង​យ៉ាំង​ហ្គោនៈ អ្នក​នាំ​ពាក្យ​រដ្ឋា​ភិបាល​បាន​នយា ិ យ​ថា ក្រម ុ ក ​ប ុ ក ​ រ​បាន​ដត ុ ​ ផ្ទះព ​ រ​ី ខ្នងនៅ ​ ទ ​ប ី ជ ្រ ជ ​ំុ ន​ជាប់ឆ ​ រេ្ន ស ​ មុទក្ន ្រ​​ ង ុ ​ រដ្ឋ​រ៉ាក់​ឃីន​របស់​មីយ៉ាន់​ម៉ា​ នៅ​ក្នុង​អំពើ​ ហិង្សា​ថ្មី​បំផុត ​រ​វាង​ក្រុម​អ្នកកា ​ ន់​ព្រះ​ពុទ្ធ-​ សាសនា​និងក ​ ម ្រុ ម ​ស ូ ម ្លី ភា ​ គ​តច ិ ប៉ន ុ អ្ន ្តែ​ ក​ ស្រក ុ ម ​ ក ្នា បា ​់ ន​នយា ិ យ​ថា កម្លាង ំ ស ​ ន្តស ិ ខ ុ ​ បាន​ស្ដារនូវស ​ ណ្ដាបធ ​់ ប ្នា ឡ ​់ ង ើ វ​ញ ិ ហ ​ យ ើ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​។​ យោង​តាម​ អ.ស.ប. ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា

មនុស្ស​យ៉ាង​តិច​២៣៧​នាក់​ ត្រូវ​បាន​ សម្លាប់​នៅ​មីយ៉ាន់​ម៉ា​ នៅក្នុង​អំពើ​ហិង្សា​ សាសនា​កាល​ពី​​ឆ្នាំមុន​ ហើយ​មនុស្ស​ យ៉ាង​តិច​១៥​ម៉ឺន​នាក់​ត្រូវខ ​ ្ចាតព ់​ ្រាតគ្មា ់​​ ន​ ផ្ទះស ​ ម្បង ែ ។ ​ ជន​រង​គ្រោះភា ​ គ​ចន ្រើ ​គឺជា ​ ​ ជន​មស ូ ម ្លី ​ហើយឧ ​ ប្បត្តហ ​ិ ត េ ដ ​ុ ល ែ ស ​ ម្លាប​់ មនុស្ស​ច្រើនបំ​​ផុត​នេះ​បាន​កើត​ឡើង​នៅ​ ក្នង ុ រ​ដ្ឋរ ​ក ៉ា ឃ ​់ ន ី ជា ​ ទ ​ដ ី ែលម ​ស ូ ម ្លី ប ​ ្រមាណ​ ជា៨០​ម៉ឺន​នាក់​រស់នៅ ​ ​ទី​នោះ​។ អ្នកនា ​ ពា ​ំ ក្យរ​ដ្ឋាភ ​ បា ិ ល​លោក Ye Htut​

បាន​និយាយ​តាម​ទំព័រ​ហ្វេស​ប៊ុក​ថា ក្នុង​ ការ​ផ្ទុះឡ ​ ើង​ចុងក ​ ្រោយ​បំផុតន ​ េះ​ មនុស្ស​ ប្រហែល​៥០​នាក់​ បាន​ជួប​ជុំ​គ្នា​នៅ​ខាង​ ក្រៅ​ស្ថានីយប៉ូលិស​ក្នុង​ក្រុង​Thandwe​ នៅលើឆ ​ រ្នេ ស ​ មុទភាគ​ខាង​ ្រ​ លច ិ កា ​ ល​ពថ ​ី ្ងៃ​ អាទិត្យ​បន្ទាប់​ពី​មាន​​ស្ត្រី​ម្នាក់​ត្រូវ​«បុរស​ សាសនា​មួយ​ទៀត»ចាប់​រំលោភ​។​ ខណៈ​កប ុ ក ​ ម្មនៅ ​ ក ​ ង ្រុ T​ handwe មាន​ លក្ខណៈ​តច ូ ​ឧបត្តហ ​ិ ត េ ស ​ុ ដ ្រ ៀង​គក ​្នា ន្លង​ មក​បា ​ ននាំទៅជា ​ កា ​ រ​បឈ ្រ ម​មខ ុ ​ដាក់គ ​ ​្នា

កាន់​តែ​ធំ និងស ​ ម្លាប់​​មនុស្សកាន់​ច្រើន​។​ ក្រុម​កុបករ​បាន​ដុត​ផ្ទះ​ពីរ​ខ្នង​នៅ​ម៉ោង​ ៧​យប់​ បន្ទាប់​ពី​ក្រុម​ប៉ូលិស​បាន​ស្នើ​ឲ្យ​ ហ្វូង​មនុស្សប ​ ំបែក​ជួរ​គ្នា​ពីប៉ូស្តិ៍​ប៉ូលិស។​ លោកYe Htut បា ​ ននិយា ​ យ​ថា៖«​កម ្រុ ​ ប៉ូលិស​មីយ៉ាន់​ម៉ា​ កំពុង​ធ្វើ​ការដើម្បីវែក​ មុខ​ក្រុម​ជន​ល្មើស​ និង​ចាត់​វិធាន​ការទៅ តាម​ច្បាប់»។​ លោក Ye Oo ​នាយក​រង​ប៉ូលិស​នៅ​ ក្នង ុ ក ​ ង ្រុ Thandwe បា ​ ន​បប ្រា រ់ យ ៉ ទ ​ រ័ តា ​ ម​

ទូរស ​ ័ពថា ្ទ​ ​ជន​មូស្លីម​បនា ី​ ក់​បាន​រង​របួស​ នៅ​ក្នុង​អគ្គិភ័យ​នេោះ។ លោក Ye Oo ​បានបញ្ជាក់​​ថា ប៉ូលិស​ បាន​បិទ​ផ្លូវ​នានា​ទាំង​ចូល ​និង​ចេញ​ពី​ទី ប្រជុំ​ជន​នេះ ​ទៅ​កាន់​ឆ្នេរ​ខ្សាច​Ngapali ដ៏​មាន​ប្រជា​ប្រិយ​បំផុត​របស់​មីយ៉ាន់​ម៉ា​ សម្រាប់​ភ្ញៀវ​ទេសច ​ រ។ អ.ស.ប​. បាន​​និយាយ​ថា មនុស្ស១ ​ ៤​ ម៉ន ឺ នា ​ ក់នៅ ​ ត ​ គ្មា ែ​ នផ ​ ្ទះនៅ​​ ​​ រដ្ឋន ​ េះ​បន្ទាបព ​់ ​ី មាន​ការ​ប៉ះ​ទង្គិច៕ ​​ AFP/PN


១៨

WORLD

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃអង្គារ ទី២ ែខកក្កដា ឆ្នា ​ ំ២០១៣

www.postkhmer.com

GnþrCati

ប៉ះទ ​ ង្គច ិ គ ​ នៅ ្នា ពល េ ក ​ ម ុ្រ ​ បស ្រេ ល ី៊ ផ្តល ួ ​អស េ បា ្៉ ញ ក្រុងរីយ៉ូឌឺ​ជេនេរ៉ូៈ ដោយមាន ការ​ប្រកួតបាល់ទាត់នៅខាងក្នុង និងបាតុកម្មនៅខាងក្រៅកឡ ី ដ្ឋាន ធ្វើ​ឲ្យ​ថ្ងៃអាទិត្យមាន​ហេតុការណ៍​ ផ្ទយ ុ គ្នា ​ ស ​ ឡ ្រ ះនៅ​កង ្រុ រីយ៉ូ ខណៈ ក្រុម​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ប្រេស៊ីល​ បាន​​ផ្តួល​ ក្រម ុ អ ​ ស េ ្ប៉ាញ៣-០ ដើមប្ ក ី យ ្លា ជា ​ ​ ជើងឯ ​ ក​លក ើ ទីបន ី ៃការប្រកត ួ បាល់​ ទាត់​ Confederations Cup ថ្វី បើក ​ ម ្រុ អ្នកតវ៉ា បានប៉ះទង្គច ិ គ្នា​ជា មួយប៉ល ូ ស ិ នៅក្បរែ កីឡដ្ឋានម៉ារ៉ា កាណាក្តី។ នៅក្នុងកីឡដ្ឋាន បរិយាកាស មាន​សភាព​ទហ ្រ ង ឹ អ ​ង ឺ អា ​ ប់​ស្ដាប់ គ្នាមិនឮទេ ខណៈក្រុម​ប្រេស៊ីល បាននាំមខ ុ ២-០​នៅក្នង ុ ត ​ ង់ទម ី យ ួ ដោយកីឡាករ Fred និង Neymar មុនពេលកីឡាករ Fred បានបន្ថែមគ្រាប់បាល់​ទីបី។ ការប្រកួត​នេះបានបញ្ចប់ នៅ ពេលកីឡាករ Sergio Ramos បន្ទាប​ម ់ ក​សត ុ៊ បាល់បណា េ៉ ល់ទ​ឲ ី យ្ ក្រុមអេស្ប៉ាញដែលជាម្ចាស់ជើង ឯកពិភពលោកមិនចូល​។ ជ័យជម្នះរបស់មស ្ចា ផ ់ ្ទះ បានធ្វើ ឲ្យក្រុម អ្នក​គាំទ្រា៧,៨ម៉ឺននាក់​ ក្នុង​ឈុត​បៃតង និងលឿង រំភើប​ រីក​រាយ​យ៉ាង​ខ្លាំង ខណៈ​កម្លាំង​ សន្តិ​សុខ​១,១​ម៉ឺន​នាក់​ការពារ។ វាក៏បានលើកស្ទួយស្មារតីជាតិ ឲ្យធូរស្រាលពីចលាចលសង្គម ជាងពីរសប្តាហ៍ ជុំ​វិញ​សេវាកម្ម​ សាធារណៈមិនគ្រប់គ្រាន់ និងការ​ ចំណាយច​្រើនលើកាធ្វើ​ម្ចាស់​ផ្ទះ

Confederations Cup និង World Cup ឆ្នាំក្រោយ។ លោក​សប ្រី ធា ្រ នាធិបតី ឌីលម៉ា រ៉ស ូ ស្ ហ ែ ្វ ដែលមិនបានចូលរួមទស្ស នា​ការប្រកត ួ នេះបានផ្ញសា ើ រអបអរ ក្រម ុ ជម្រស ើ ជ​ា តិសម្រាបកា ់ រឈ្នះ​ ជើងឯ ​ ក​Confederations Cup លើកទីបួននេះ។ លោកស្រី រ៉ូស្សែហ្វ បាន​ថ្លែង ថា៖« ថ្ងៃនេះខ្ញុំចូលរួមនឹងពលរដ្ឋ ប្រេសល ៊ី គ្របរ​់ ប ូ ​នៅក្នង ុ ការអប​អរ​ ជ័យជម្នះ​ដ៏អស្ចារ្យនេះ»។ ពីរសប្ដាហ​៍មុន​ លោកស្រី និង​ ប្រធានសហព័នបា ្ធ ល់ទាត់ FIFA លោក Sepp Blatter ត្រូវក្រុម​ អ្នកត ​ វ៉ាស ​ ក ្រែ ចំអ ​ ក​ចពោ ំ ះការចាប់ ផ្ដើមការប្រកួតកីឡាកម្សាន្តនៅ ក្រុង​ប្រេស៊ីលីយ៉ា។ កាល​​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ បាតុករ រាប់​ពាន់​នាក់​ បាន​​ដើរ​ក្បួន​ទៅ​ កីឡដ្ឋាន​ម៉ា​រ៉ា​កាណា ប៉ុន្តែ​ពួក​គេ​ ភាគ​​ច្រើន​ធ្វើ​ដោយ​សន្តិ​វិធី។ ប៉ន ុ អ ្តែ ក ្ន តវ៉ាពាក់ស ​ ម ្រា ម ​ខ ុ ម ​យ ួ ​ ក្រុមតូចៗ ដែលខ្លះប្រដាប់ដោយ ទួរណ ​ ឺ វីសន ​ង ិ ច ​ ពា ំ ម បានដុតភ្លង ើ តាម​ផ្លូវ និងគប់​ដុំថ្មដាក់ប៉ូលិស ដល ែ បានឆ្លយ ើ តបវិញ​ដោយបាញ់ ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែក និងគ្រាប់កៅ ស៊ូ ខណៈឧទ្ធមគ ្ភា ចក្របល ូ៉ ស ិ មួយ គ្រឿងបានហោះពីលើ។ ក្រុម​បាតុករ​​បាន​រត់​ខ្ចាត់​ខ្ចាយ​ ទៅគ្រប់​ទិស ក្រោម​ផ្សែង​ឧស្ម័ន​ បង្ហូរ​ទឹក​ភ្នែក​ ប៉ុន្តែ ប៉ូលិស ​រង​ចាំ​ ពួក​គេ​នៅ​គ្រប់​ជ្រុង៕ AFP/PN

ប៉ល ូ ស ិ ​បឆា ្រ ង ំ ​កប ុ ​កម្ម​បាញ់គប ្រា ​កៅ ់ ស៊ូ ពេល​បះ៉ ​ទង្គច ិ ជាមួយ​អក ្ន ​តវ៉ា​។ AFP

បាតុករ​អហ េ ស្ ប ី៊ ​រាប់​មន ឺ៉ ​នាក់ ជួប​ជ​នៅ ំុ ​ខាង​ក​វ្រៅ ​មា ិ ន​រដ្ឋា​ភ​បា ិ លក្នង ុ ​កង ុ្រ ​គរែ ក្នង ុ ​ការ​តវ៉ាទាម​ទារ​ឲយ្ ​លោក​មរួ ​សី៊ លាលង ែ ។ AFP

ក្រម ុ ​បឆា ្រ ង ំ ​អហ េ ស្ ប ី៊ ផ្តល​ព ់ ល េ ​ឲយ្ ​ លោក​មរួ ស៊​ម ី យ ួ ​ថ​ដ ៃ្ង ម ើ ប្ ​លា ី ​លង ែ ​ ក្រុង​គែរៈ​ ចលនា Tamarod​ ប្រឆាង ំ ​ដែលដ ​ក ឹ នា ​ ម ំ ហាបាតុកម្ម​ ទូទា ​ ង ំ ប ​ ទ ្រ ស េ ប ​ ឆា ្រ ង ំ ប ​ ធា ​្រ នាធិបតី​ម៉ូ​ហាម៉េដ មួរ​ស៊ី​ បាន​ទុក​ពេល​ ឲ្យ​មេ​ដឹក​នាំ​រូប​នោះ​មួយ​ថ្ងៃ​ដើម្បី​ លាលែង ដោយគំរាម​កហ ំ ង ែ ​ធើ​្វ យុទ​នា ្ធ ក​ារមិនស្តាបប ់ ង្គាប​ស ់ វី៊ ល ិ ​ មួយ ​បើសិន​ជា​លោក​នៅតែ​បន្ត ក្នុង​អំណាច។ នៅ​ក្នុង​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ក្នុង​ គេហទំព័រ​របស់​ខ្លួន​ ចលនា Tamarod បាននិ​យាយថា៖ «យើង​ ទុកព ​ ល េ ឲ ​ យ្ លោ ​ ក​មរួ ស៊រ​ី ហូតដ ​ ល់់ ម៉ោង​៥​ល្ងាច ថ្ងៃ​ពុធ​ទី​៣ កក្កដា ដើម្បី​បោះ​បង់​អំណាច ដោយ​ អនុញ្ញាតឲ្យ​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​ទាំង​ឡាយ​ ត្រៀមខ្លួន​សម្រាប់​ការ​បោះឆ្នោត ប្រ​ធាន​ា ធិបតី​មន ុ កា ​ ល​កណ ំ ត់​»។ សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​នោះ បាន

និយាយថា៖ «បើម ​ន ិ ដ ​ច ូ ្នោះទេ ថ​្ងៃ ពុធ ម៉ោង៥ ​ល ​ ច ្ងា នឹងក ​ យ ្លា ជា ​ កា ​ រ​ ចាប់​ផ្តើម​យុទ្ធ​នាការមិន​ស្តាប់​ បង្គាប់​ស៊ី​វិល​សុទសា ្ធ​ ធ»។ អ្នក​ឆ្លើ​យ​ឆ្លង​ព័ត៌មាន​ AFP បាន​និ​យាយថា នៅ​ក្នុង​ក្រុងគែរ អគារខ្លះ ត្រូវ​បាន​​ដុត​បំ​ផ្លាញ​ មុន​ ពេលហ្វង ូ ម ​ នុសស្ បា ​ ន​សម្រក ុ ច ​ល ូ និង​លួច​អីវ៉ាន់​។ ហ្វូង​មនុស្ស​ត្រូវ​បានគេ​ឃើញ​ ចេញ​មក​វិញ​ជាមួយ​គ្រាប់​បែក​ ប្រេង​មួក​សុវត្ថិ​ភាព អាវ​ធំ សង្ហារិម​ទូរទសស្ ន៍នង ិ ​ឯក​សារ​ផស្ ង េ ​ៗ។ ការតវ៉ា​របស់​មនុស្ស​រាប់​លាន​ នាក់​ដែលច ​ លនា Tamarod នៅ​ ពីក្រោ​យនេះ បាន​សម្លាប់​មនុស្ស​ ១៦​នាក់​នៅទូទាំង​ប្រ​ទេស ក្នុង​ នោះ ៨​នាក់ស ​ ប ្លា ក ​់ ង ្នុ កា ​ រ​ប៉ះទ ​ ង្គច ិ ​ គ្នា​របស់ក ​ ម ្រុ អ ​ក ្ន គា ​ ទ ​ំ ្រ និងប ​ ឆា ​្រ ង ំ

លោក​មួរស៊ី។ ខណៈ​លោក​មួរ​ស៊ី ប្រកាន់​រឹង​ និងទ ​ ទូចត ​ ព ែ កា ី រ​ចរចា​ ការ​អពា ំ វ-​ នាវ​ឲ្យ​មាន​អន្តរ​ា គមន៍ពី​កង​ទ័ព បាន​បង្កើន។

ចលនា​Tamarod បាន​ជំ​រុញ​ ឲ្យ​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​គាំទ្រ​ការតវ៉ាដោយ​ អំពាវនាវ​ឲ្យ​កង​ទ័ព ប៉ូលិស​ និង​ តុលាការ នៅខាង​ឆន្ទៈប្រជា ​ ជន​ឲយ្ ​ ច្បាស់​៕ AFP/INOpposition

ពល​រដ្ឋ​អហ េ ស្ ប ី៊ លើក​រប ូ ​ថតលោក​មរួ ​សី៊ ដល ែ ​គរូ ​ខង ែ្វ នៅក្នង ុ ​ការតវ៉ា។ AFP

ក្រអា ូ ត​រីក​រាយ​អបអរ ខណៈ​ខន ួ្ល ​បាន​កយ ្លា ​ជា​សមាជិកEUផ្លវូ កា ​ រ ក្រង ុ ហ ​ សា ្ គ្រែបៈ ពល​រដ្ឋក ​ អា ្រូ ត​រាប់ពា ​ ន់នា ​ ក់​ បានរីករា ​ យ​អ ​ បអរក្នង ុ ​ការ​ដាក់ប ​ ញ្ចល ូ ប ​ ទ ្រ េស​ ខ្លន ួ ទៅ ​ ក្នង ុ ស ​ ហភាព​អរឺ ប ៉ុ កា ​ ល​ពក ​ី ណ្តាលយ ​ ប់​ ថ្ងៃ​អាទិត្យ ខណៈ​​ការ​បាញ់​កាំជ្រួច​បាន​បំ​ភ្លឺ​ផ្ទៃ​ មេឃ​នៅក្នុងទី​ក្រុងហ្សាគ្រែប​។​ នេះគឺ​ជាឱ​កាស​​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​មួយ​សម្រាប់​ អតីត​សាធារណរដ្ឋ​យូហ្គោស្លាវី​នេះ រយៈ​ពេល​ ជិត​ពីរ​ទសវត្សរ៍ បន្ទាប់​ពីខ្លួន​បាន​ចាក​ចេញ​ពី​ សង្គ្រាម​បង្ហូរឈាមដើម្បីឯករាជ្យក្នុង​ទសវត្សរ៍​ ឆ្នាំ​១៩៩០​។ មនុសស្ ប ​ មា ្រ ណជាពីរពា ​ ន់នា ​ ក់​បាន​បម ្រ ល ូ ​ ផ្តុំ​គ្នា​នៅ​ទី​លាន​ធំរបស់​ក្រុង​ហ្សាគ្រែប ​ដោយ​ មាន​ការ​ចល ូ រ​ម ួ ព ​ម ​ី ន្តជា ​្រី ន់ខ ​ស ្ព អ ​់ រឺ ប ៉ុ ជា ​ ង១០០​

នាក់​ ដើម្បី​ប្រា​រព្ធ​ពិធី​នៅ​វេលា​កណ្តាល​យប់ ​នៅ​ពេល​ដែល​ប្រទេស​ក្រូអាត​ បាន​ក្លាយ​ជា​ សមាជិក​ទី​២៨ ក្នុង​ប្លុក​អឺរ៉ុប​ជាផ្លូវកា ​ រ​។ ប្រធាន​គណៈកម្មការ​អឺរ៉ុប​លោកចូសេ ម៉ា​នូ​ អែល​បារ៉ស ូ សូ បាន​បប ្រា ហ ់ ង ូ្វ ម ​ នុសស្ ថា ​ ៖ «​សម ូ ​ ស្វាគមន៍​ចូល​មក​​សហភាព​អឺរ៉ុប!»។ ពិធី​អប​អររាប់​ថយ​ក្រោយ​ ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ ឡើង​នៅ​តាម​​ទី​ប្រជុំ​ជន​ទូទាំង​ប្រទស េ ​ ខណៈ ហ្វង ូ ម ​ នុសស្ រ​ក ី រា ​ យ​អបអរចំពោ ​ ះ​ភ ​ ង ្លេ ជា ​ តិអ ​ រឺ ប ៉ុ Ode to Joy របស់​Beethoven ដោយ​គ្រវី​ ទងអឺរ៉ុប និងទង់​ជាតិ​ក្រូអាត។ ដោយ​ស្វាគមន៍ក្រូអាត​ចូល​មក​​ក្នុង​ប្លុកនេះ ប្រធានក្រុម​ប្រឹក្សា​អឺរ៉ុបលោក Herman Van

Rompuy បាន​និយាយ​ថា ​ប្រទេសនេះ​ឆ្លង​ កាត់​ទ្វារចូល​ដ៏​សំខាន់​ហើយ។ លោក Van Rompuy បាន​ប្រាប់​ពិធី​នៅ​ទី​ ក្រង ុ ហ ​ សា ្ គ្រែបថា ​ ៖«​វាន ​ង ឹ ផ ​ ស ្លា ប ​់ រ្តូ ជ ​ វី ភាព​របស់​ ប្រទេស​ជាតិ​នេះ​ទៅ​រកប្រយោជន៍​ល្អ​»។ ខណៈ​ពល​រដ្ឋ​ក្រូអាត​រាប់​ពាន់​នាក់​ចូល​មក​​ តាម​ទ ​ លា ​ី ន​កង ្នុ ក ​ ង ្រុ ដើមប្ អ ី ប​អរ​​ក្រម ុ ម ​ ន្តបា ​្រី ន​ ដកស្លាក​សញ្ញា«គយ​»​នៅ​ឯច្រក​ព្រំដែនមួយ​ ជា​មួយ​នឹ​ងស្លូវេ​នី សមាជិកសហភាព​អឺរ៉ុប។ ​នៅ​ពេល​នោះ​ដែរ ស្លាក​សញ្ញា«EU បាន​ លេចឡ ​ ង ើ នៅ ​ ព ​ ដ ​្រំ ែនទ ​ក ឹ ដ ​ ជា ​ី ម ​យ ួ ស៊ែប​៊ី ដែល​ ជា​អតីតយ ​ ហ ូ ស ្គោ វ្លា ​ី ដែលនឹងព ​ ភា ិ ក្សាអំពស ី មាលោកបារ៉ស ូ សូ (កណ្តាល) ប្រ​ធានាធិបតី​និងនាយក​រដ្ឋមន្ត​ី្រ ក្រ​អា ូ ត។ AFP ជិក​ភាព​​នៅ​ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៤៕ AFP/CC


GnþrCati

ថ្ងៃអង្គារ ទី២ ែខកក្កដា​ឆ្នាំ២០១៣

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

WORLD

១៩

គ្រាប​ប ់ ក ែ ​សម្លាប​ម ់ នុសស្ ​ ចំននួ ​៥៣​នាក់​នៅ​បគ៉ា ​ស ី ន្ថា ​ ក្រង ុ ក ​ ត េ ៈ្តា ក្រម ុ ​មន្ត​បា ី ្រ ន​នយា ិ យ ថា ការ​វាយ​ប​ហា ្រ រ​គប ្រា ​ប ់ ក ែ ជា ច្រន ើ បាន​សម្លាបម ​់ នុសស្ ៥ ​ ៣​នាក់ នៅ​ប៉ាគីស្ថាន​កាល​ពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ខណៈនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​អង់​គ្លេស​ លោក​ ដេវិដ កាមេរ៉ុន បាន​អំពាវ នាវឲ្យមាន វិធា ​ នការ​តង ឹ រ​ង ៉ឹ ប ​ ឆា ​្រ ង ំ ​ នឹង​ភរេ វ​កម្មកង ុ្ន ពល េ ទសស្ នកិច្ច​ ទៅ​កាន់​រដ្ឋ​ធានី​នោះ។ នៅក្នុង​ការ​វាយ​ប្រ​ហារ​សម្លាប់​ មនុស្ស​ច្រើន​បំ​ផុត​ពីរ ជន​គ្រាប់​ បែក​អត្ត​ឃាត​ម្នាក់ បាន​សម្លាប់​​ មនុស្ស​២៨​នាក់ នៅ​ប៉ុសឆ ្តិ៍​ ែក​ឆេរ​ មួយ​កន្លែង​ក្បែរ​ព្រះ​វិហារ​មូស្លីម​ និ​កាយ​ស៊ីអុីតមួយ ក្នុងក ​ ្រុង​កេត្តា ​ ភាគ​នរិ តី​​និងកា ​ រ​បផ ំ ្ទុះរថយន្តម ​យ ួ ​​ គ្រឿងបាន​សម្លាបម ​់ នុសស្ ១ ​ ៧​នាក់​ នៅ​ភាគ​ពាយព្យ​។​ ចំនន ួ អ្ន ​​ ក​ស្លាបប ​់ ក ូ រួម បាន​គស ូ ​ បញ្ជាក់​ពី​​ថ្ងៃ​សម្លាប់​មនុស្ស​ច្រើន​ បំផត ុ ក្នង ុ ពេលជា ​ ង​បន ួ ខ ​ នេ ែ​​ ះ​នៅ​ ក្នង ុ រ​ដ្ឋមាន​នយ ុ ក្លអ េ រ៊ែ ​​ដែលក ​ព ំ ង ុ ​ ប្រយុទ្ធ​​នឹង​ភាព​​ជ្រុល​និយម​​ក្នុង​ ស្រក ុ ​និងស ​ ត ្ថិ ល ​ ខ ើ ស្ ប ែ ន្ទាតជួ ​​​់ រមុ ​​ ខ​ នៃ​សង្គ្រាម​​ដឹក​នាំ​ដោយ​អាមេរិក​ ប្រឆាំងន ​ ឹងអា ​ ល់កៃដា។ នៅក្រុង​កេត្តា ក្រុម​មន្ត្រី​បាន​ និយាយ​​ថា ជន​គប ្រា ប ​់ ក ែ អ ​ ត្តឃាត​ ម្នាក់​ បាន​ព្យាយាម​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ ព្រះវ​ហា ិ រ​អស ៊ិ ម ្លា ន ​ កា ​ិ យ​សអ ៊ី ត ុី នៅ​ ​​ ទីប ​ ជ ្រ ជ ​ំុ ន​ហាហសា ្ រ៉ាដ ​ ល ែ ជា ​ សហគមន៍ន ​ ិ​កាយស៊ីអីុតដ ​ស ៏​ ំខាន់​ នៅ​ ជាយ​ក្រុង ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​បាន​រារាំង​នៅ​ ត្រង់​ប៉ុស្តិ៍​ឆែក​ឆេរ​នោះ។​ មន្តប ​្រី ល ៉ូ ស ិ ជា ​ ន់ខ ​ស ្ព លោ ​់ ក Mir

Zabair បាន​នយា ិ យ​ថា៖«​មនុសស្ ​ ៨​នាក់​ត្រូវ​បាន​សម្លាប់​ និង​ជាង​ ៥១​នាក់​ផ្សេង​ទៀត​រងរបួស​»។ លោក​បាន​ប្រាប់អ្នក​កាសែត​ ថា៖ «​ស​៩ ី ្រ ្ត ​នាក់ ក្មង េ ​ស​ម ី ្រ ក ្នា ន ់ ង ិ ​ ក្មង េ ប ​ ស ្រុ ៤ ​ នា ​ ក់​ក៏ត ​ វ្រូ បា ​ ន​សម្លាប​់ ក្នុង​ការ​វាយ​ប្រហារនោះដែរ»។ មន្ត្រី​មហាផ្ទៃ​ខេត្ត​បាលូជីស្ថាន​ លោក Akbar Hussain Durani បាន​និយាយ​ថា អ្នក​បំផ្ទុះ​គ្រាប់​ បែកបាន​បំផ្ទុះ​ខ្លួន​ឯង​នៅឯ​ប៉ុស្តិ៍​ ឆែក​ឆេ​រដែល​បាន​បង្កើត​ឡើង​ ដោយ​ក្រុម​អ្នក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​មូលដ្ឋាន​ មួយ​​ចម្ងាយប្រ ​​ មាណ​៥០​ ម៉ែត្រ​ពី​ ព្រះ​វិហារនោះ»។ លោក​បាន​បប ្រា A ់ FPថា៖ «ពិធ ​ ​​ី សូតធ ​្រ ម៌ព ​ ល េ យប់ ទើបត ​ ចប់ ែ​​ នៅ ​ ​ ក្នុង​ព្រះ​វិហារ ហើយ​ជន​រង​គ្រោះ​ ភាគ​ច្រើនគឺជា ​ ​មូស្លីម​ស៊ីអុីត»។ មុន​នេះ ខណៈ​លោក​កាមេរ៉ុន​ បាន​កំពុង​ជួប​ពិភាក្សា​ជា​មួយ​នឹង​ លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ថ្មី​ ណាវ៉ាស សារីហ្វ នៅ​ទី​ក្រុង​អុីស្លាម៉ាបាដ ការ​បផ ំ ះុ្ទ គប ្រា ​ប ់ ក ែ ក្នង ុ ​​រថយន្ត​តច ូ ​​ មួយបាន​​យកក្បួន​រថយន្ត​កម្លាំង​ សន្តិសុខ​មួយជា​គោល​ដៅ​ ​​នៅ ជាយ​កង ុ ្រ ​បសា េ ៉ វ៉ានៅមិន​ឆ្ងាយ​ពី​ តំប ​ ន់ក ​ល ុ សម្ពន ័ ពា ​្ធ ក់ក ​ ណ្តាល​សយ ្វ ត ័ ​ ដែល​ជា​ក្រុមតាលីបង់ និងអាល់ ​​​ កៃដា​យកជាមាន​មូលដ្ឋាន​។ អ្នកនា ​ ពា ​ំ ក្យមន្ទ ​​ រី ព ​ ទ េ យ្ រដ្ឋ​Lady Reading នៅ​ក្នុង​ទី​ក្រុង​ លោក Jamil Shah ​​បាន​និយាយ​ថា មនុស្ស​១៧​នាក់​ ត្រូវ​បាន​សម្លាប់ និង​៤៦​នាក់រ​បួស៕ AFP/CC

ពលរដ្ឋ​បគ ៉ា ស ី ន ្ថា ពិនត ិ យ្ ​មល ើ ​កន្លង ែ ​វាយ​ប​ហា ្រ រ​អត្ត​ឃាតនៅ​កត េ ​។ ្តា AFP

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ​មាននៅក្នុងកាសែត

ភ្នព ំ ញ េ ប៉ស ុ ភា ិ៍្ត សាខ្មរែ

ផ្ទះុ ឆេះ​រថយន្ត​ដក ឹ ​បង ្រេ ​នៅអ៊ហ ូ ង ្គ ​ដា ់ សម្លាប​៣ ់ ១នាក់ បុគ្គលិកអ ​ គ្គិ​ភ័យ​អ៊ូ​ហ្គង់​ដា ប្រើ​ទឹក​លាង​សម្អាត​ផ្លូវ​ថ្នល់ នៅកន្លែងកើត​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍សម្លាប់​មនុសស្ ដែល​បាន​បណ្តាល​ឲ្យ​មាន​ភ្លើង​ ឆេះ​រថយន្ត​ដឹក​ប្រេង​មួយ​នៅជាយ​ក្រុង​មាំ​ប៉ាឡា កាល​ពី​រាត្រីថ្ងៃ​ទី​៣០ មិថុនា។ ក្រុមប ​ ៉ូលិស​បាន​នយា ិ​ យថា ការ​ផ្ទុះរ​ថយន្តដ ​ ឹកប ​ ្រេង​មួយ ដែល​បង្ក​ដោយ​ការ​បុក​ពី​រថយន្ត​មួយ​គ្រឿង​ទៀត បាន​សម្លាបម ់​ នុស្ស​៣១​នាក់ និងជា ​ ង​១០​នាក់​ទៀត​របួសធ្ងន់៕ Reuters

ស៊រី ី ​វាយ​ប​ហា ្រ រ​ដសា ៏ ហាវ​ល​ក ើ ង ុ្រ ​ហម ូ ​ ក្រុង​ដាម៉ាសៈ ​ក្រុម​ឃ្លាំមើល​ បាន​នយា ិ យ​ថា ការ​វាយ​បហា ្រ រ​ផវ្លូ ​ អាកាសលើកង ្រុ ហ ​ ម ូ ​បា ​ ន​សម្លាប​់ ស្តម ្រី​ ្នាក់​និងក ​ ុ​មារ​ពីរនា ​ ក់​កាល​ពី​ ថ្ងអាទិ ៃ​ តយ្ ​ខណៈ​កម្លាង ំ រ​ដ្ឋាភ ​ បា ិ ល​ ស៊ីរី​ បាន​បង្កើន​ការ​វាយ​ប្រហារ​ដ៏​ សាហាវ​លើ​តំបន់ជាច្រើន​ ដែល​ គ្រប់​គ្រង​ដោយ​ក្រុម​ឧទ្ទាម​ក្នុង​ ក្រុង​​ដែល​ចាត់​ទុកថា ​ ​ជា​«រដ្ឋធា ​ នី​ របស់​បដិវត្តន៍»។​ ខណៈ​អំពើ​ហិង្សា​ឆាប​ឆេះ កិច្ច​ ប្រ​ជុំ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​សហ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​​ ឈូងស ​ មុទ៦ប្រ ​​្រ ទស េ ​​និងសហ-​ ភាព​អឺរ៉ុប​នៅ​ប្រទេស​បារ៉ែន ​បាន​ អំពាវ​នាវ​ឲ្យ​មាន​ដំណោះ​ស្រាយ​ នយោ​បាយ​ចំពោះ​ជម្លោះ​នៅ​ស៊ីរី​​ ខណៈ​​មហា​អំណាច​ក្នុង​តំបន់​គឺ អារ៉ាប៊ី​ អាសាអ៊ូឌីត​បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​ អឺរ៉ុបប ​ ពា ំ​ ក់​អាវុធឲ្យក្រុមប ​ ្រឆាំង​។ ក្រុមឃ្លាំមើល​​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ស៊ីរី​ បាន​នយា ិ យ​ថា បន្ថែមល ​ ពល​ ​​ើ រដ្ឋ​ ស៊វី ល ិ ប ​ នា ​ី ក់​ក ​ ម្លាង ំ រ​បប​នេះ​​យ៉ាង​

តិច២ ​ ៤​នាក់ទ ​ ៀត​ត្រវូ បា ​ ន​សម្លាប​់ នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រយុទ្ធ​គ្នា​ថ្មីបំផុត​ នៅ​ ក្នុងក្រុងហ ​ ូមន ​ េះ។​​ ក ​ ម ្រុ ឃ ​ ម ្លាំ ល ើ នេះ បាន​នយា ិ យ​ ថា នៅ​ថទី ្ងៃ​ ព ​ រី ន ​ ការ​ ៃ​ វាយ​បហា ្រ រ​ធំ​ លើក្រុងភា ​ គ​កណ្ដាល យន្ត​ហោះ​ ចម្បាំង​ស៊ីរី​ បានវាយ​ប្រហារ​ផ្លូវ​ អាកាស​ល​ក ើ ង ុ្រ បុ​រាណ ដោយ​បំផ្លាញ​ផ្ទះ​មួយ​ខ្នង និងប ​ ណ្ដាល​ឲ្យ​ មនុស្ស​បី​នាក់​ស្លាប់​។ ​កម្លាំង​របប​ នេះ​ក៏បា ​ ន​បាញ់ផ ​ ង ្លោ ជា ​ ច ​ ន ្រើ ល ​ ​ើ ខណ្ឌកាល់ ​​ ឌ ​យ ី ៉េះ​និងក ​ ង ្រុ ប ​ ​រា ុ ណ​ នោះ ហើយគេ​ ​​ ក៏អា ​ ច​ឮស ​ ឡ ំ ង េ ន ​ ៃ​ ការ​ផ្ទុះផ ​ ង​ដែរ​»។ ប្រមុខក ​ ្រុមឃ្លាំ​មើលលោក រ៉ា​មី អាប់​ដែល​រ៉ា​ម៉ាន់​ បាន​ថ្លែង​ថា មនុសស្ ​រាប់​សិប​នាក់ទៀត​បាន​រង​ របួស។ សកម្ម​ជន​ដែលប្រាប់ថា​ឈ្មោះ​ យ៉ាហ្សាន់​បាន​និយាយ​ថា៖ «​ទាហាន​រាប់​រយ​នាក់​បានចូល​រួម​ក្នុង​ ការ​វាយ​បហា ្រ រ​នះេ ។ ​ ខ្ញគ ​ំុ ត ិ ថា ​ វា ​ន ​ង ឹ ​

មាន​រយៈ​ពល េ ម ​យ ួ ឬ ​ ក៏ព ​ រី ស ​ ប្ដាហ​៍ ព្រោះ​របប​នេះ​បាន​ប្ដេជ្ញា​ចូលក្នុង​ ក្រុងឲ្យ​បាន»។ រដ្ឋ​មន្ត្រី​ការ​បរ​ទេស​អង់​គ្លេស​ លោក​ វី ល្លៀម ហេក បាន​អំពាវ​ នាវ​ឲ្យ​របប​លោក​អាសាដ​បញ្ឈប់​ ការវាយ​បហា ​្រ រ​សាហាវ​របស់ខ ​ន ួ្ល ។ លោក ​ហេក​ បាន​ថ្លែង​ថា៖«​​វាគឺ​​ ច្បាស់ណាស់ថា ​ លោ ​ កអាសាដ គ ​ ​ឺ

មិន​ចាប់​អារម្មណ៍​នឹង​សន្តិ​ភាព​ សម្រាប់​ស៊ីរី​ទេ ប៉ុន្តែ​បែរ​ជា​ត្រៀម​ ខ្លួន​ដើម្បី​សម្លាប់​ពល​រដ្ឋ​ស្លូត​ត្រង់​ រាប់​ម៉ឺន​នាក់​ និង​បដិ​សេធ​​ជំនួយ​ មនុស្ស​ធម៌​ដល់​ពល​រដ្ឋ​រាប់​លាន​ នាក់​ទៀត​ជាជាង​ធ្វើ​ការដើម្បីរក​ ដំណោះ​សយ ្រា ប ​ ញ្ចបជ ់ ម្លោះ​ដែល​ បាន​សម្លាបម ​់ នុសស្ អ ​ ស់ចន ្រើ ព ​ ក េ ​ រួច​មកហើយ»៕ AFP/PN

ក្រម ុ ​សង្គះ្រោ ន​ង ិ ​អក ្ន ​ជត ិ ​ខាង​ប្រ​មល ូ ​ផនៅ ំុ្ត ក្បរែ ​ផះ្ទ ​ដល ែ ​រក ុ៉ ត ែ្ក ​វាយ​ប​ហា ្រ រ។ AFP


CI vitkmSanþ ព័ត៌មានខ្លីៗ

ជោលី និង ប្រេត ភីត លួច​ កំណត់​ថរៀបការ​ ៃ​្ង នា​រដូវ​ក្ដៅ

LIFESTYLE

www.postkhmer.com

អ្នកធ ​ ​ដ ើ្វ ណ ំ រើ ​ជ​វំុ ញ ិ ​ពភ ិ ព​លោក​ឆង ្ល ​ផត ុ ​ ១៩​ប្រទេស ​បានមក​ដល់​កម្ពុជា​ហើយ Miranda Glasser

ក្រង ុ ឡ ​ ស ូ អេនជឺលស េ ៈ រំឭក​កាលពី​ ឆ្នា២ ំ ០០៦​វញ ិ នោ ​ ះ​តារា​បស ្រុ ហ ​ ល ូ វី ដ ូ ​ ប្រេត ភីត​ បាន​ប្រកាស​ថា ​ខ្លួន​ និង​ នាង​អេនជឺលណា ី ​ជោលី​នឹងរ ​ ៀបការ​ នៅពេល​ដែល​អាមេរិក​អនុម័ត​ច្បាប់​ មង្គលការ​ភទ េ ទី៣។ កាល​ពថ ​ី ទ ​្ងៃ ២ ​ី ៦​​ ខែ​មិថុនា​ឆ្នាំ២០១៣​កន្លង​មក​នេះ​ តុលាការ​កព ំ ល ូ រ​ដ្ឋកា ​ លីហរ្វ័ នីញបា ​៉ា ន​ អនុញ្ញាតឲ្យ​មាន​ច្បាប់​រៀប​ការ​ភេទ​ ដូចគ ​ ្នា​បាន។ បើ​តាម​ប្រភព​មួយ​បាន​ ឲ្យដ ​ង ឹ ថា ​ អាពាហ៍ព ​ ពា ិ ហ៍រ​បស់គ ​ប ​ូ ត ្រេ ភីត ​និង ​អេនជឺលីណា ​ជោលី​ អាច​ នឹង​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​រដូវ​ក្តៅ​ខាង​មុខ​ នេះ។ គួរ​បញ្ជាកថា ់​ ​គូ​ស្នេហ៍​មាន​កូន​ បង្កត ើ ប ​ នា ​ី ក ន ​់ ង ិ ក ​ន ូ ច ​ញ ិ ម ្ចឹ ប ​ នា ​ី ក់ន ​ េះ​ បាន​ភប ្ជា ពា ​់ ក្យន ​ង ឹ គ ​ កា ​្នា ល​ពខ ​ី ម ​ែ សា េ ​ ឆ្នាំ២០១២ ហើយ​ពួកគេ​បង្ហើប​ថា ចង់រ ​ ៀបការ​​បែប​ស្ងប់ស្ងាត់៕ PR

ម៉ាដូណា នៅ​តែ​ស្អិត​ល្មួត​ នឹង​ប្រុស​ក្មេង​វ័យ​ស្មើ​កូន​

ក្រុង​ញូវយ៉ក ៈ ​មនោសញ្ចេតនា​រវាង​ រាជិនី​ប៉ុប ម៉ាដូណា​ និង​ប្រុស​ស្នេហ៍​ ក្មេង​វ័យ​ស្មើ​កូន​ គឺ​លោក ប្រាហ៊ីម​ ហ្សៃបេត ​នៅ​តែ​មាន​​ភាព​រឹង​មាំ​និង​ ស្អិត​ល្មួត​ដដែល។ ប្រភព​មួយ​បាន​ ប្រទះ​ឃញ ើ អ ​ក ្ន ទា ​ ង ំ ព ​ រី បា ​ ន​បណ្តរើ គ ​ ​្នា ទៅ​ញ៉ាំ​អាហារ​ពេល​ល្ងាច​នៅតំបន់​ ប្រូកលីន ក្រុងញូវយ៉ក​សហ​រដ្ឋ​ អាមេរិកនា ​ ​ដើម​សប្តាហ៍​នេះ។ ប្រភព​ ដដែលនោ ​ ះ​បាន​ឲ ​ យ្ ដ ​ង ឹ ថា ​ ​ពួកគ ​ បា ​េ ន​ រក​តុនៅ​កន្លុកកន្លៀត​ហាង ហើយ​ឱប​ ថើប​គ្នា​ដោយ​បើកច ​ ំហទៀត​ផង​។ គួរ​ បញ្ជាកថា ​់ តា ​ រា​សវ​្រី យ ័ ៥ ​ ៤​ឆន ​្នាំ ង ិ ប ​ ស ្រុ ​ ស្នេហ៍​វ័យ​២៥​ឆ្នាំ​នេះ​មាន​សម្ព័ន្ធ​ភាព​​ ស្នេហ៍​នឹង​គ្នា​បី​ឆ្នាំ​ហើយ​៕PR

សៀមរាប ៈ កង់ព ​ ិត​ជា​ជម្រើស​ដ៏​ល្អ​ ប្រសើរ​មួយ​សម្រាប់​មធ្យោបាយ​ធ្វើ​ ដំណើរ​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក​ ដោយ​វា​ជា​ យាន​ដែល​ស្នេហា​បរិស្ថាន ហើយ​អ្នក​ ដំណរើ ក ​ អា ​៏ ច​មាន​ពល េ វ ​ លា េ គ ​ ប ្រ គ ​់ ន ្រា ​់ ក្នុងកា ​ រ​គយ​គន់ទ ​ េស​ភាព ​និងបា ​ ន​ជួប​ បង្កើតភា ​ ព​ស្និទ្ធស្នាល​ជា​មួយ​ប្រជា​ជន​ ក្នុងត ​ ំបន់នា ​ នា​បាន។ ដូច្នេះ​ហើយ​បាន​ជា​លោក ​រូប៊ើតូ​ ហ្គាលីហ្គូស​ និង​នាង ​អានីកា ​វ៉ចធើរ​ បាន​សម្រេច​ចិត្ត​នាំ​គ្នា​ជ្រើស​យក​កង់​ មក​ធ្វើ​ជា​មធ្យោបាយ​សម្រាប់​ដំណើរ​ កម្សាន្ត​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក​របស់​ពួក​គេ​ ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ២០១១​មក​ ដោយ​បាន​ ឆ្លងកា ​ ត់​ប្រទេស​ចំនួន១ ​ ៩ ខណៈ​ពេល​ នេះ​បាន​មក​ដល់​ទី​ក្រុង​សៀមរាប​នៃ​ ប្រទេស​កម្ពុជា​ផង​ដែរ។ ស្រ្តី​ជាតិ​អាល្លឺម៉ង់​ អានីកា​ និងប ​ ុរស​ ជាតិ​ម៉ិកស៊ិក ​រ៉ូប៊ើតូ​ទាំង​ពីរ​នេះ​បាន​ធ្វើ​ ដំណើរ​ដោយ​កង់​ចាប់​ពី​ខែ​កញ្ញា​ឆ្នាំ​ ២០១១​មក​ម្លេ៉ះ។ ស្ថិត​ក្នុងឈ ​ ុតរ​៉ូបពណ៌ស ​ ្លែ និងស ​ ្បែក​ ជើង​ផ្ទាត់​ស័ក្ដិសម​នឹង​អាកាសធាតុ​ តំបន់ត្រូពិក​នៅ​កម្ពុជា នារី​សក់​ពណ៌​ ត្នោត​ខ្ចី អានីកា​ និយាយ​ថា៖ «អីវ៉ាន់​ ទាំង​អស់​របស់​ពួក​យើង​ត្រូវ​យក​តាម​ ខ្លួន។ ខ្ញុំ​គិត​ថា​វា​ពិត​ជា​ពិបាក​ខ្លាំង​ ណាស់ស ​ ម្រាបដ ​់ ណ ំ រើ ក ​ ម្សាន្តជ ​ វ​ំុ ញ ិ ព ​ភ ិ ព​ លោក​ដ៏​កម្រ​នេះ ខណៈ​នាង​ខ្ញុំ​មិន​មែន​ ជា​មនុស្ស​មាន​ចំណូល​ចិត្ត​ខាង​កីឡា​ ប៉ុន្មាន​ផង»។ នាង​បាន​ថ្លែង​បន្ត​ថា៖ «តែ​សម្រាប់​ ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ថ្ងៃ​ដំបូង​យើង​បាន​ចាប់​ ផ្តើម​បាន​ចម្ងាយ​៥៥​គីឡូ​ម៉ែត្រ​ ហើយ​ ខ្ញុំ​មាន​អារម្មណ៍​ថា​ហត់​ណាស់​ទំរាំ​តែ​ តស៊ូ​ធាក់​បាន​ចម្ងាយ​ប៉ុណ្ណឹង»។ អានីកា ​និង ​រ៉ូប៊ើតូ​បាន​ចេញ​ដំណើរ​ ដំបូង​ពី​ប្រទេស​នៅ​អឺរ៉ុប​មក​ខណៈ​ពួក​ គេ​បាន​ឆ្លង​កាត់​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​ដូច​ ជា​អូស្រ្តាលី​ ស្លូវ៉ាគី​ ហុងគ្រី​ ក្រូអាត​ ក្រិក​ តួកគី​ ហ្សកហ្សុី អាមេនី​ អីុរ៉ង់​ តួកម៉េនីស្ថាន​ អ៊ូសបេគីស្ថាន ​កៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន ​ចិន​ និង​បណ្តា​ប្រទេស​នៅ​ អាស៊ីអាគ្នេយ៍​ផង​ដែរ។ អ្នកជិះកង់​ផ្សងព្រេង​ជុំវិញ​ពិភព​ លោក​ទា ​ ង ំ ព ​ រី ន ​ េះ​បាន​រឭ ំ ក​ថា ឧបសគ្គ​ ធំបផ ំ ត ុ រ​បស់ខ ​ន ្លួ គ ​ កា ​ឺ លពីនៅ ​ ឯ ​ប ​ ទ ្រ ស េ ​ កៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន ដោយសារ​តែ​អាកាស​ ធាតុ​ត្រជាក់​ខ្លាំង​នៅ​តំបន់​វាល​ខ្សាច់​ តាក្លាម៉ាខាន។ បុរស​ដុះ​ពុក​មាត់ និង​ពាក់វែនតា លោក រ៉ូប៊ើតូ​ បាន​និយាយ​ថា៖ «វាល​ ខ្សាច់​នោះ​មាន​ចម្ងាយ​៤០០០​គីឡូ-​ ម៉ែត្រ​ ដោយ​មាន​អាកាស​ធាតុ​ត្រជាក់​

​លោក រ​ ូប៊ើតូ​ហ្គាលីហ្គូស​និងនា ​ ង ​អានីកា ​វ៉ចធើរ​មក​ដល់ខេត្ត​សៀមរាប។

២០​អង្សាសេ​ក្រោមសូន្យ។ បញ្ហា​ លំបាក​របស់​ពួក​យើង​គឺ​ខ្វះ​ខាត​សម្ភារ​ ទប់ទ ​ ល់ន ​ង ឹ អា ​ កាស​ធាតុប ​ ប ែ ន ​ េះព ​ ្រោះ​ មាន​តែ​សម្លៀក​បំពាក់​ធម្មតា​ប៉ុណ្ណោះ ហើយ​ដៃ​របស់ពួកយើង​រឹង​ស្ពឹក​អស់​ ហើយ សឹងតែ​ទៅ​មុខ​លែង​រួច»។ បន្ទាប់​ពី​ឆ្លង​កាត់​ប្រទេស​ចិន​មក​ពួក​ គេមា ​ ន​គោល​ដៅម ​ ក​កាន់ប ​ ្រទេស ឡា ​ វ​ ថៃ​កម្ពជា ុ ​និងគោ ​ ល​ដៅប ​ ន្ទាបគ ​់ ប ​ឺ ទ ្រ ស េ ​ ម៉ាឡេស៊ី​និងស ​ ិង្ហ​បុរី។ ចំពោះ​កង់​របស់​ពួក​គេ​ទាំង​ពីរ​ជិះ​ នោះ​មិន​មែន​មាន​គុណ​ភាព​ និង​តម្លៃ​ ខ្ពសឡ ​់ យ ើ គ ​ម ​ឺ យ ួ គ ​ ្រឿង​មាន​តម្លក ៃ​ ម ្រោ ​ ១០០​ដុល្លារ​ប៉ុណ្ណោះ។ នាង អានីកា​ និយាយ​ថា៖ «ខ្ញុំ​មិន​ មាន​បំណង​ចង់​ចំណាយ​ប្រាក់​ច្រើន​ទេ​ ព្រោះ​គិត​ថា​យើង​ត្រូវ​ចំណាយ​ពេល​ វេលា​ដ៏​វែង​ឆ្ងាយ។ ដូច្នេះ​ខ្ញុំ​គិតថា ​ ​គ្រាន់​ តែ​រក​កង់​ណា​មាន​តម្លៃ​ថោក​មក​ជិះ​ទៅ​ បាន​ហយ ើ ។ ដូចជា ​ ក ​ ង់រ​បស់យ ​ ង ើ ម ​យ ួ ​ គ្រឿង​តម្លៃ​៩៨​ដុល្លារន ​ េះ​អ៊ីចឹង​»។ ចំណែក​ឯ​លោក រ៉ូប៊ើតូ​ វិញ​បាន​ និយាយ​ថា៖ «អ្នក​មាន​ដឹង​ទេ​ ការ​ធ្វើ​

ដំណើរ​របស់​ពួក​យើង​ដោយ​ប្រើ​កង់​ ធម្មតា​នេះ​ក៏​អាច​ឲ្យ​យើង​ជិះ​វា​បាន​ ចម្ងាយ​ជាង​៥០០០​គីឡូ​ម៉ែត្រ​ដែរ​ ប្រសិន​បើ​យើង​ចេះ​ថែ​រក្សា​វា​ឲ្យ​បាន​ល្អ​ បន្តិចទៅ ​ ​នា​ពេល​ធ្វើ​ដំណើរ»។ គួរប ​ ញ្ជាកថា ​់ ​អ្នកទា ​ ង ំ ព ​ រី បា ​ ន​សម្រេច​ ចិត្ត​ធ្វើ​ដំណើរ​ដោយ​កង់​នេះ​ក្នុង​គោល​

បំណង​មួយ​ដើម្បី​រក​ប្រាក់​មូល​និធិ​ជួយ​ ពង្រឹង​បញ្ហា​សង្គម​នានា​តាម​រយៈ​ការ​ សរសេរ​អត្ថ​បទ​បោះ​ពុម្ពក្នុង​ប្លុក​ និង​ សៀវ​ភៅ​មគ្គុទេ្ទសក៍ទេស​ចរណ៍​របស់​ លោក ​រ៉ូប៊ើតូ​ ដែល​សរសេរ​ជា​ភាសា​ អេស្ប៉ាញ​សម្រាប់​ជន​ជាតិ​ម៉ិកស៊ិក។ ​ លោក ​រ៉ូប៊ើតូ​ ថា៖«យើង​គិត​ថា​ការ​​ ជិះ​កង់​ប្រហែល​ជា​ជម្រើស​មួយ​ដ៏​ល្អ​ សម្រាបស ​់ ខ ុ ភាព​ល្អ និងមា ​ ន​សវុ ត្ថភា ​ិ ព​ ដោយ​ចៀស​ពី​ឧប​សគ្គ​នានា​បាន​ ច្រើន។ វា​មិន​ត្រឹម​តែ​មាន​ផល​ល្អ​ សម្រាប់​មនុស្ស​ទេ​ តែ​វា​ក៏​ល្អ​ចំពោះ​ បរិស្ថាន​ផងដែរ ជា​ពិសេស​នោះ​យើង​ ទទួល​បាន​នូវ​អារម្មណ៍​ពិតៗ​ជា​មួយ​ ធម្មជាតិ​ទាំង​ឡាយ​ដូច​ជា​ទឹក​ភ្លៀង​ កម្តៅថ ​ ជា ​្ងៃ ដ ​ ម ើ ​គឺវា ​ម ​ន ិ ដ ​ច ូ ជា ​ យ ​ ង ើ សម្ង​ំ នៅ​ក្នុងរ​ថ​យន្ត​ឡើយ»។ បុរស​ជនជាតិម ​ក ៉ិ ស៊ក ិ ន ​ េះប ​ ន្ថម ែ ថា ​ ៖ «យើងក ​ មា ​៏ ន​ឱកាស​ប ​ ង្កត ើ ម ​ត ិ ភា ​្ត ព​ថៗ ្មី ​ បាន​ច្រើន​ដែរ​តាម​រយៈ​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ ដោយកង់ន ​ េះ​ផង​ដែរ»។ សម្រាប់​វត្តមាន​អ្នក​ទាំង​ពីរ​ដល ែ ​មក​ ដល់​ខេត្ត​សៀមរាប​នៃ​ទឹក​ដី​ប្រទេស​ កម្ពជា ុ នោ ​ ះ គឺព ​ក ួ គ ​ ក ​េ បា ​៏ ន​ឆង ្ល កា ​ ត់តា ​ ម​ ច្រក​ព្រំដែន​ខេត្ត​ស្ទឹង​ត្រែង​ផង​ដែរ។ លោក រ៉ប ូ ត ៊ើ ​ូ បាន​រៀបរាប់ទ ​ដ ិ ភា ្ឋ ព​នា​ ពេលនោះ​ថា៖ «ការ​ធដ ​្វើ ណ ំ រើ ស ​ ប ្រ តា ​ ម​ ដង​ផ្លូវ​នៃ​ទន្លេ​មេគង្គ​នោះ​យើង​ឆ្លង​កាត់​ ពីភូមិ​មួយ​ទៅ​ភូមិ​មួយ​ដោយ​មាន​ក្រុម​ ក្មេងៗ​ស្រែក​អប​អរ​សាទរ​ និងន ​ ិយាយ​ ស្វាគមន៍​ជា​មួយ​ភាសា​អង់​គ្លេស​ថា​ ហេឡូ​ឲ្យ​ហូរ​ហែ​តែ​ម្តង។ មើល​ទៅ​ក្រុម​ ក្មង េ ៗ​ទាង ំ នោ ​ ះ​ពត ិ ជា ​ មា ​ នសេចក្ដស ​ី ខ ុ ​ ណាស់។ ​ ន ​ េះជា ​ អា ​ រម្មណរ​៍ បស់ខច ​្ញុំ ពោ ំ ះ​ ទិដភា ្ឋ ព​ទាង ំ នោ ​ ះ។ កាលនោះខ្ញក ​ុំ បា ​៏ ន​ ប្រទះ​ឃើញ​ក្មេង​ស្រី​ម្នាក់កំបុតជ ​ ើង តែ​ នាង​នៅ​ត​ែឈរ​ញញឹម​ ហើយ​ថែម​ ទាំង​និយាយ​ហេឡូ​ដាក់​ខ្ញុំ​។ នេះ​គឺ​ជា​ ទិដភា ្ឋ ព​ដ ​ ល ែ មា ​ ន​តកា ​ែ រ​ជិះកង់ទេ ទប ើ ​ អាច​ឲ្យយើងឃ ​ ើញ​បាន»៕ PR

លោក រ​ ូប៊ើតូ​ហ្គាលីហ្គូស​និងនា ​ ង ​អានីកា ​វ៉ចធើរ​ជិះកង់នៅប្រទេស​តួកគី។


CIvitkmSanþ

ថ្ងៃអង្គារ ទី២ ែខកក្កដា​ឆ្នាំ២០១៣

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

សុមល ៉ា ី ផ្ទះុ ជ ​ ម្លោះជា ​ មួយប ​ រុ ស​ម្នាក់ ស៊ូ វុទ្ធី

តារា​សម្តង ែ ​នាង សាន សុមល ៉ា ។ ី រូបថត ស៊ូ វុទ្ធី

ភ្នំពេញៈ ទន្ទឹម​នឹង​ទី​ផ្សារ​សិល្បៈ​ សម្តែង​ស្ងប់​ស្ងាត់​ដូច​ចោរ​លួច​សេះ និង​លេច​តែ​ពាក្យ​ដើរ​បង្កាត់​ភ្លើង​ ស្នេហ៍​ជា​មួយ​អ្នក​នេះ​​ក្នុងស្រុក​ និង​អ្នក​នោះ​នៅ​ក្រៅ​ស្រុក​នោះ តារា​សម្តែង​ដែល​ជាប់​ឈ្មោះ តួឯក​កាកី និងចូ ​​ លចិតស ​្ត ម្ញង ែ ​​ ដើម​ទ្រូង​សិចស៊ី​បែប​យេៗ​ នាង សាន សុ​មល ៉ា ី ត្រវូ បា ​ ន​ បុរស​ម្នាក់​ជេរ​​ប្រមាថ ​និង​ បន្ទាបបន្ថោ ​​ កនា ​ ង​យ៉ាងក ​ ប់ៗ មាត់​ ដោយ​ថា នាង​ស្អាត​​តែ​ អត់​តម្លៃ ​យក​សិល្បៈ​ធ្វើជា​ ឈ្នាន់ ​ដើម្បី​ឈាន​​ទៅ​រក​ភាព​ល្បី​ ល្បាញ​ និងហ ​ ៊ឺហាតាម​ផ្លូវ​កាត់​។ ប្រតិ​កម្មតប​តនឹង​ការ​បន្ទាប​ បន្ថោកនា ​ ង​​នៅ​កង ្នុ ជ ​ហ ំ រ​ជាអ ​ក ្ន ​ សិល្បៈ​​ពី​បុរស​ម្នាក់​នោះ បាន​ ធ្វឲ ​ើ យ្ តា ​ រា ​ ស្រស ​ី ច ិ ស ​ ៊ី គ្រងរ ​ ឿង​ អាស្រូវ​ស្នេហ៍​ច្រើន​គួរ​សម​​ក្នុង​ជីវិត​ សិល្បៈ​ចូល​១០​ឆ្នាំ​មក​នេះ​​ នាង​ សាន សុ​ម៉ា​លី បាន​ផ្ទុះ​កំហឹង​ ភ្លាមៗ ​ តប​ ​​ មន ិ ស ​ ច ំ មា ​ៃ ត់ឡ ​ យ ើ ​ ហើយ​នាង​ក៏​បាន​សរសេរ​ជា​ ភា​សា​ខ្មែរប​ង្ហោះ​ នៅ​លើ​ បណ្តាញ ​ទំនាក់​ទំនង​សង្គម​ Facebook របស់​នាង​ ជា​មួយ​ពាក្យ​ សម្តី​​វាយ​បក​ធ្ងន់​ៗ ​អម​ជាមួយ​​សំណួរ​ ជ្រៅ​ៗ​សរួ ​ទៅ​បរុ សម្នាក​នោ ់ ះ​វញ ិ ​ផងដែរ ។ ទោះយ៉ាង​ណា​ បុរស​ម្នាក់​នោះហាក់​ ទាល់​​វាចា មិន​មាន​ការ​តប​ត ឬ​ បក​ ស្រាយសុ ​​​ ទោស​ ​​ំ នាង​សម ូ ប្ ម ​ី យ ួ ​ម៉ាតនោះ​ ​​​់ ទេ ក្រៅ​ពី​លឹប​ក្បាល​ដូច​សត្វ​អណ្តើត​ នោះ។ ​នាង​សាន សុម៉ាលី បានសរសេរ​ ថា៖​«សួរថា ​ ប ​ រុ ស​ម្នាកន ​់ េះ មា ​ ន​សទ ិ អ ​្ធិ ម ​ី ក​ និយាយ​គេ​ចឹង គេ​ជា​អក ្ន ស ​ ិល្បៈ​មែន តែ​ ខ្ញុំ​មិន​មែន​មនុស្ស​​អ៊ីចឹង​ទេ អ្នក​ឯង​គ្មាន​ សិទ្ធិ​អីមក​និយាយ​អ្ន​ក​សិល្បៈ​អ៊ីចឹង​ទេ?​ អ្នក​ឯង​មិន​ចូល​ចិត្ត​​គេ ​កុំ​ថា​ឲ្យ​រូប​គេ​? ​ខ្ញុំ​មិ​ន​ដែល​ស្គាល់​មនុស្ស​ដូច​អ្នក​​ឯង​​ មនុស្ស​​​​ឈ្លយ ើ​ ​ ស​ង្គ​ម​មិន​ឲ្យ​​តម្លៃ​មនុស្ស​ ...ឈប់ម ​ ក​នយា ិ យ​អច ៊ី ង ឹ ទ ​ ៀត...» ។ ក្នង ុ ​ ការ​លើកឡ ​ ើងរ​បស់​នាង សាន​ សុម៉ាលី​ នោះ​ នាងបញ្ជាក់​ថា នាង​ជា​​អ្នក​សិល្បៈ​

គឺធ ​ ្វើ​ការ​ងារ​សិល្បៈ​ មិនម ​ ែនយ ​ ក​សិល្បៈ​ ដើម្បី​រក​ស៊ី​ផ្លូវ​ផ្សេងទេ​»។ មូល​ហេតុ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ ​សាន សុម៉ាលី​ ប្រើ​ពាក្យ​សម្តី​បែប​នេះ​ នៅ​លើប​ណ្តាញ​​ ទំនាក់​ទំនង​សង្គម​​ហ្វេស​ប៊ុក​នេះ ដោយ​ សារ​តបុ ែ​ រស​​ម្នាកនោ ​់ ះ​បាន​​ជេរប ​ ទ ្រ ច េ នា ​ ង​ ដោយ​សម្តមិ ​​ី នស ​ មរ​មយ្ ម​កល ​ ម ​ើ នុសស្ ស្រ​ី ជាន់​​ឈ្ល​ី​​កិត្តិ​យ​ស​គេ​ដោយ​វាយ​តម្លៃ​ថា​ អ្នក​សិល្បៈ​មន ិ​ ​ល្អ ​ថា​គេ​​អាក្រក់​គ្រប់​បែប​ យ៉ាង​។ បើឃើ​ញ ​គេមា​ន​អ្វីដែ​លល្អ​តែ​ង​ តែ​​លើកថា ​​​ គេ​បាន​មក​តាម​ផ្លូវ​កាត់។ ជា​មួយ​ហេតុផលបែប​​​នោះ នាង​បាន​ បញ្ជាក់​​ថា៖«នេ ​ ះ​សួរ​ថាម ​ នុស្ស​ ម្នាកន ់​ េះ​ គាត់​មក​និយាយ​អ៊ីចឹង​ដាក់ខ ​ ្ញុំ​​ហើយ មិន​ ឲ្យ​​ខ្ញុំ​ខឹង​ទេ​អី? ខ្ញុំ​មាន​គ្រួសារ​​ផ្តល់​ការ​​ ស្រឡាញ់​មក​ខ្ញុំ ​តែ​ម្នាក់​នេះ​មាន​សិទ្ធិ​អី​ មក​និយាយ​មើលងាយ​ខ្ញុំ?»។ ក្នុង​ពាក្យ​ពេចន៍​ដែល​ពោរ​ពេញ​ទៅ​ ដោយ​​​ភាព​សោកសៅ តូចចិតនោះ​ ​​​្ត សុម-៉ា ​ លី​ នាង​បាន​លើកឡើង​​ថា៖​«​ខ្ញុំ​និយាយ​ ដើម្បី​​កុំ​ឲ្យ​​មនុស្ស​នេះ​ចេះ​តែនិយាយ​ មិនល្អ​​ពី​អ្នក​សិល្បៈ​​ទៀត​ ហើយ​​សុំ​​ម្យ៉ាង​ ចុះបើ​ចង់​រករឿង​ខ្ញុំ ខ្ញុំ​អត់​​មាន​ពេល​អត់​ ប្រយោជន៍​ជាមួយ​អ្នក​​ទេ ​សូម​មិត្ត​ទាំង​ អស់ម ​ ល ើ គាត់​នយា ិ យ​​​អ៊ច ី ​ង ឹ ស ​ ម​ទ? េ »។ នាង​បាន​បញ្ជាកថា ​់ ៖​«ខ្ញអ ​ុំ ត់ស ​ ល ្គា ​គា ់ ត់​ ទេ ​មក​និយាយ​អ៊ីចឹ​ង​ហើយ​ផុស​រូប​ខ្ញុំ​ ទៀត ​អ្នក​ឯង​ស្អប់​ខ្ញុំ​ម្នាក់​ មាន​មនុស្ស​ ដែល​​ស្រឡាញ់ និង​ទទួល​ការ​រាប់អាន​ ជាមួយ​​ខ្ញុំ​ជាច្រើន​ទៀត»។ យ៉ាង​ណាក៏​ដោយ ការ​លើកឡ ​ ើង​និង​ ការ​តប​​ត​ជា​មួយ​ពាក្យ​សម្តី​ធ្ងន់​ទៅ​បុរស​ ម្នាក់​នោះ ត្រូវ​​បាន​តារាសម្តែង​យេៗ​រូប​ នេះ ឲ្យដ ​ង ឹ ថា៖​ ​​ «ខ្ញច ​ុំ ង់ឲ ​ យ្ មិ ​​ តដ ​្ត ង ឹ ថា ​ ខ ​ម ​្ញុំ ន ិ ​ បាន​រករឿង​គាត់​ទេ? គាត់​គួរ​ណា​ស់ ឈប់ម ​ ក​និយាយ​​អ៊ីចឹ​ងទ ​ ៀត​»។ សាន សុម៉ាលី ក៏​បាន​សួរ​ទៅ​បុរស​ ដែល​ថា នាង​យក​សិល្បៈ​គ្រាន់​​ជា​ឈ្នាន់​​ ថា៖​«អ្នក​មាន​តម្លៃ​​ដូច​រូប​អ្នក​ និង​សួរ​ថា​ បាន​ធ្វើ​អី្វ​មួយ​ជួយ​សង្គម​ជាតិ​ឬនៅ? មុន​នឹង​​ថា​គេ ​តើល្អ​គ្រប់​គ្រានទ ់​ េ​ មុនន ​ ឹង​ ថា​ឲយ្ អ្ន ​​ កដទៃ ​​ ? អ៊ច ី ង ឹ បា ​ ន​គនិ េ​ យាយ​ថា​ ខ្លួន​ឯង​ជា​ជាតិ​ខែ្មរ ​ប៉ុន្តែ​អត់​ការ​ងារ​ធ្វើ​ មាត់រមាស់ ​​ អ ​ ត់មា ​ ន​អស ​ី ៊ី ដ ​ រើ ន ​ យា ិ យ​ដម ើ ​ ជាតិ​ខ្មែរ​ខ្លួន​ឯង​សួរ​ថា​ អ្នក​ធ្វើនេះ​មាន​ ន័យ​ដូច​មេ្តច​?»៕

ទីបក ឹ្រ សា ្ អូបាម៉ា​​​ដែលមា ​ នប្រាកខ ់ ខ្ព ែ​ សជា ់ ង​គបំ េ​ ផត ុ ក្រង ុ វ ​ស ៉ា ន ៊ី តោន ៈ របាយ​ការណ៍បចា ្រ ​ំ ឆ្នាំ​​មួយ​បង្ហាញ​ថា សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​បាន​ ចំណាយ​ប្រាក់​ខែ​ឲ្យ​ទី​ប្រឹក្សា​របស់​ប្រធានា​ធិបតី​ម្នាក់ៗច ​ ្រើនប ​ ំផុត​ ១៧២​​២០០​ ដុលរ្លា ឯ ​ ណោ ​ ះ​។ តែ​ក្នង ុ ច ​ ណោ ំ ម​ទប ​ី ក ្រឹ សា ្ ​ កំពូល​ទាំង​២២​រូប​របស់​លោក​ បារ៉ាក់​ អូបាម៉ា​ នៅ​ឯ​សេតវិមាន​នោះ​ មាន​តែ​ ម្នាកគ ​់ ត់ដ ​ ល ែ មាន​ ​​ បក ្រា ខ ​់ លើ ែ​ សគ ​ ចំ េ​ នន ួ ​ ប្រមាណ​​ជា​៣០​ភាគ​រយ។​​ បុគល ្គ ក ិ ដែ ​​ លមា ​ ន​សណា ំ ង​ទទួលបា ​ ន​ ប្រាកខែ​ ​​់ ច្រន ើ ជា ​ ង​គក្ន េ​ ង ុ ច ​ ណោ ំ ម​មនុសស្ ​ ធ្វកា ​ើ រ​ងារ​នៅស ​ ត េ វិមាន​ចន ំ ន ួ ៤ ​ ៦០​នាក់​ នោះ​គឺ​លោក ​សេត វីលឡឺរ​ ដែល​ជា​ទី​ ប្រឹក្សា​ជាន់​ខ្ពស់​នៃ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​សេដ្ឋ​កិច្ច​ ជាតិ​(NEC)​។ លោក ​សេត វីលឡឺរ​គឺ​ ជា​អក ្ន រ ​ ៀប​ចន ​ំ វូ យ ​ ទ ុ ​សា ្ធ ស្រចាត់ ​​្ត ច ​ ង ែ ផ ​ ក ្នែ ​

ហិរញ្ញ​វត្ថុ​នៅ​ឯ​សេតវិមាន​របស់​លោក​ អូបាម៉ា​នោះ​ឯង។​ ទី​ប្រឹក្សា​ជាន់​ខ្ពស់​ថរ្មី​ូប​នេះ​ទទួល​បាន​ ប្រាកខ ​់ ចំ ែ​ នន ួ ២ ​ ២​៥០ ​ ០០​ដល ុ រ្លា គឺច ​ ន ្រើ ​ ជា​​​ងប្រាក​ខ ់ ចៅហ្វា ែ​ យ​របស់លោក ជីណេ​ ស្ពែលីង ​ដែល​មាន​តួ​នាទី​ជា​នាយក​នៃ​ ក្រម ុ ប ​ ក ្រឹ សា ្ ស ​ ដ េ ក ​្ឋ ច ិ ជា ​្ច តិ​ដែលមា ​ ន​បក ្រា ​់ ខែ​ត្រឹមត ​ ែ​១៧​២​២០០​ដុល្លារ​។​​​ ប្រាក់​ខែ​របស់​លោក​ សេត វីលឡឺរ​ ប្រកៀក​ប្រកិត​ទៅ​នឹង​ប្រាក់​ខែ​របស់​ លោក ​ចូ​បៃឌិន​ ជា​អនុ​ប្រធាន​ា ធិបតី​ អាមេរិក​​ទៅ​ហើយ​ ដោយ​លោក​មាន​ ប្រាក់​​ខែ​ចំនួន​ ២៣០​ ៧០០​ដុល្លារ រីឯ ​​ លោ​កប​្រធានា​ធិបតី​បារ៉ាក់ ​អូបាម៉ា​ វិញ​ មាន​ប្រាក់​ខែ​ចំនួន​ ៤០០​​០០០​ដុល្លារ​ អាមេរិក៕ Reuters / PR​ ទិដ្ឋភាព​សំណង់កា ​ ពីតូល ន ​ៅ​រដ្ឋធានីវ ​ ៉ាស៊ីនតោន សហរដ្ឋអា ​ មេរិក។

LIFESTYLE

២១

ព័ត៌មានខ្លីៗ សុង ហេកយ្ ូ ធ្វ​ឲ ើ យ្ ​ជណ្ដរើ ​ យន្ត​នៅ​ទក ី ង ុ្រ ​ហង ុ កុង​ខច ូ ​

ក្រង ុ ហ ​ ង ុ កុង : វត្តមាន​តារា​សម្ដង ែ ស្រ​​ី កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង សុង ហេក្យូ នៅ​ទីក្រុង​ ហុងកុង បាន​​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​ម្នា​នាំ​​គ្នា​ ផ្អើល​មើល​​រហូត​គាំង​ជណ្តើរ​​​យន្ត​។ តារា​សវ​្រី យ ័ ៣ ​ ១​ឆ្នាំ ដែលល្បតា ​ី ម​រយៈ​ តួអង្គ​នាង ហាន់ ជីអ៊ុន ក្នុង​រឿង​ បំណុល​ផ្ទះជ ​ ំពាក់​ស្នេហ៍​នោះ បាន​​ធ្វើ​ ដំណើរ​​ទូទាំង​អាស៊ី​ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​ ភាពយន្តភាគ​រឿង That Winter, The Wind Blows​៕ PR

សមាជិក​កម ុ្រ S.H.E លាត​ តដា ្រ ង​រឿង​ល​គ ើ ប ្រែ​ ប ្រា គ ់ េ ក្រង ុ ត ​ ប ៃ ៉ិ ៈ បន្ទាបព ​់ ទ ​ី ទួលបា ​ ន​ជោគ-​ ជ័យ​ក្នុង​ការ​ប្រគំតន្ត្រី​ពីរ​រាត្រី​នៅ​ក្រុង​ តៃបមក ​​​​៉ិ ស ​ មាជិក​ម្នាកន ​់ តា ​ៃ រា​ចម្រៀង​​ ក្រុម ​S.H.E នាង​ អេឡា ​ជិន បាន​ និយាយ​កង ្ដែ ៗ​ពជ ​ី វី ត ិ ល ​ គ ​ើ រ្រែ វាង​​នាង និង​ស្វាមី ​ប្រាប់សាធារណជន​ដោយ​ ឥត​អៀន​ខ្មាស។ តារា​ស្រី​វ័យ​៣២​​ឆ្នាំ​ រូបនេះ​បាន​និយាយ​អួត​ថា នាង​ពូកែ​

ខាង​«លេប»(ទឹកកាម) និងថា ​ ស្វាម​ី របស់​​នាង​ចូលចិត្ត​ឲ្យ​នាង​ស្លៀក​រ៉ូប​ ស្ដើងៗ​ដើម្បី​ងាយស្រួល​ហែក​​ចាត់ ការ (លើគ្រែ)។ សម្ដី​របស់​នាង​​បាន​ ធ្វើ​ឲ្យ​សមាជិក​២​នាក់ទៀត​គឺ​នាង សេលេណា រិន និង​ហ៊ីប៊ី ធាន អៀន​​ ឡើង​មុខក ​ ្រហម​តែ​ម្ដង៕ PR

អាកាសចរ​ណសា ៍ ម័រចាប់ ​​ ផម ើ្ដ ​ ថ្លង ឹ ទ ​ ម្ងនអ ​់ ក ្ន ដ ​ណ ំ រើ គ ​ត ិ ​លយ ុ ក្រុង​អាប្យា ៈ បន្ទាប់ពី​ក្លាយ​ខ្លួនក្រ ​​ ុម-​ ហ៊ុន​​ទី​មួយ​លើ​ពិភព​លោក​ដែល​បាន​ យក​តម្លៃ​ប្រាក់​ឈ្នួល​ហោះ​ហើរ​តាម​ ទម្ងនខ ​់ ន ្លួ ភ ​ ្ញៀវ ឥឡូវក ​ ម ្រុ ហ ​ ន ៊ុ អា ​ កាស-​ ចរណ៍ប្រ ​​ ទស េ ​សាម័របាន​ ​​​ បន្ថម ែ កៅ ​ អី​ ពិសេស​សម្រាប់​​អ្នក​ដំណើរ​​​ទម្ងន់​ លើស​ពី​១៣០​គីឡូ​ក្រាម។ ​តម្លៃ​ ហោះហើរ​ក្នុង​ស្រុក​គឺ​គិត​១,៣​ដុល្លារ​ ក្នុង​​​១​គីឡូក្រាម៕ Reuters / PR


២២

food for today www.postkhmer.com

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

ថ្ងៃអង្គារ ទី២ ែខកក្កដា​ឆ្នាំ២០១៣

mðÚbéf¶enH

TournedosGrillFishពី​ ហាង Eclipse Sky Bar ឈឹម ស្រីនាង បុគល ្គ ក ិ Eclipse Sky Bar បង្ហាញ​ Tournedos Grill Fish​​។ ផា លីណា

ភ្នំពេញ : ភ្នំពេញ ​ប៉ុស្ដិ៍​បាន​ណែនាំ​លោក​អ្នក​ឲ្យ​ ស្គាល់​កន្លែង​ទទួលទាន និងក ​ ្រេបស ​ ្រាក្រឡុក​នៅ​ ដំបល ូ អ ​ គារ​​​ដ៏រ​ម ៉ូ ន ែ ទិក​​ដែលស័កស ្ដិ ម​កង ្នុ ការ​គយ​ គន់​ថ្ងៃ​អស្ដង្គត និង​ទេសភាព​ទីក្រុង​​ពេល​រាត្រី​ ដែល​បំភ្លឺ​ដោយអំពូល​​​អគ្គិសនី​ព្រោង​ព្រាត​រួច​មក​ ហើយ​កាល​ពស ី​ ប្ដាហ៍​កន្លងទៅ ​ ។ ឥឡូវ​នេះ​យើង​សូម​បង្ហាញ​ម្ហូប​ពិសេស​​​នៅ​​ ហាង​​នោះ​វិញ​ម្ដង​​គឺ​ Tournedos Grill Fish ដែល​មាន​អាថ៌កំបាំង​ក្នុងការ​ចម្អិនដ ​ ូច​តទៅ។ គ្រឿងផ្សំ : ត្រីរ៉ស់ សាច់ជ្រូក​បីជាន់ (Bacon) ដំឡូង​បារាំង ម្ទេស​ប្លោក​ហាវ៉ៃពណ៌​ លឿង ត្រសក់ ផ្កា​ខាត់​ណាបៃតង ឬ​ ប្រូខូលី អំបិល ម្រេច និងក ​ ្រូច​ឆ្មារ។ វិធី​ចម្អិនដំឡូង​បារាំង : ដំឡូង​ បារាំង​ត្រូវចិ ​​ ត​ស្ដើងៗ រួចស ​ ្ងោរ​​ដាក់​ អំបិល ម្រេច និង​ប៊័រ​ប្រៃ​បន្តិច។ បន្ទាប់​មក​ប្រើ​ស្លាប​ព្រា​មក​កិន​ បំបក ែ ដ ​ឡ ំ ង ូ បា ​ រាំងឆ ​ន ្អិ នោ ​ ះ​​ឲ្យម ​ដ ៉ ្ឋ រួច​ ពូនស ​ ន ូ ជា ​ រា ​ ង​ផសារី ្លែ​ (ដូចនៅ ​ ក ​ង ្នុ រ​ប ូ ) ​ មុន​នឹង​យក​ទៅ​បំពង រួច​ដោត​ទង​ឈើ។

ត្រសក់ និង​ផ្កា​ខាត់ណា​បៃតង​ត្រូវ​ស្រុះ​ ចម្អិនមួ ​​ យ​ភ្លែត រួចស ​ ្រង់​ទុក​ដោយឡែក។ វិធី​ចម្អិន​សាច់​ត្រី និង​សាច់ជ្រូក : សាច់​ ត្រីរ៉ស់​សុទ្ធ​​ពន្លះ​យក​ឆ្អឹង​ចេញរួច ត្រូវ​យក​​ ទៅប្រឡាក់អំ ​​ បល ិ បន្ត ​​ ច ិ រ​ច ួ រុ​​សា ​ំ ច់ជក ្រូ ប ​ ជា ី ន់​យក​​​ ចៀន​ឲ្យ​ឡើង​ក្រហម ហើយ​ទុកម ​ ួយ​អន្លើ។ វិធី​ធ្វើ​ទឹក​ជ្រលក់ : ម្ទេស​​ហាវ៉ៃ​ពណ៌​លឿង​ត្រូវ​ លាយ​ជា​មួយអ ​ ំបិល​ម្រេច រួចកិ ​​ នក ​ ្នុង​ម៉ាស៊ីនក ​ ្រឡុក​ ឲ្យម៉ដជា ្ឋ​ ​ល្បាយ​រាវ​នោះ​ជា​ការ​ស្រេច។ ចុង​ក្រោយ​យក​ដំឡូង​បារាំង បន្លែ សាច់ត្រី និង​ សាច់បី​ជាន់​ដែល​ចម្អិនរ​ួច​រៀប​ដាក់ចា ​ ន ហើយចា ​ ក់​​ ទឹក​ជ្រលក់​​នោះ​ជាការ​ស្រេច។ ចង់​ដឹង​ថា Tournedos Grill Fish នេះ​មាន​

រសជាតិ​យ៉ាងណា សូម​សាកល្បង​ទៅ​ភ្លក្ស​វា​នៅ​ Eclipse Sky Bar ស្ថិត​នៅ​ជាន់​ទី​២៣ អគារ​ ភ្នំពេញ​ថៅវើ មហាវិថព ី​ ្រះមុនីវង្ស។ ទំនាក់ទំនង​លេខ​ទូរស័ព្ទ (ចាប់​ពី​ម៉ោង​៥​ល្ងាច​ ទៅ) ០២៣ ៩៦ ៤១ ៧១ និង​អីុមែល bookings@eclipseskybar.com៕

ចំពោះ​អក ្ន ​មន ិ ​ចះេ ​ញ​ខ ំ៉ា ម ឹ្ទ ស ទាល់ត​ឆា ែ ​តក ្រ ន ួ ​បប ែ ​នះេ ​ទប ើ ​តវូ្រ ​ចត ិ ្ត

ឆា​តក ្រ ន ួ បែប​នះេ អ្នកញ ​ ​ងា ំ៉ា យ​សល ួ្រ ​រស ើ ខ្ទ ​​ ម ឹ ស​​នោះ​ចញ េ ។ រូបថត ផា លីណា

ភ្នំពេញ : ថ្វី​ដ្បិត​​តែ​ខ្ទឹម​ស​ត្រូវបា ​ ន​​អ្នក​ វិទយា ្ សាស្តរក​ ្រ​ ឃញ ើ ថា ​ មា ​ ន​ផក ្ទុ សា ​ រធាតុ​ ដែល​​ល្អ​ចំពោះ​សុខភាព​បេះដូង និង​ សរសៃឈា ​ ម ហើយ​វា​ថម ែ ទា ​ ង ំ អា ​ ច​កាត់​ បន្ថយ​​អត្រា​កើត​ជំងឺ​មហារីក​ក្ដី ក៏​មាន​ មនុស្ស​​ជា​ច្រើន​លាន​នាក់​នៅ​ក្នុង​ពិភព​ លោក​មិន​​និយម​ទទួល​ទាន​វា​ដែរ។ យ៉ាងណាមិញ ខ្ទម ឹ ស​នៅត ​ ជារុ ែ​ កជា ្ខ តិ​ ដែលមិនអាច​ខ្វះ​បាន​នៅ​ក្នុង​ផ្ទ​ះ​បាយ ហើយជា ​ រ ​ ឿយៗ​អាហារ​ដែល​គ្មាន​ខម ្ទឹ ស ហាក់ប ​ដ ី ច ូ ជា ​ បា ​ ត់បង់ន ​ វូ ក ​ន ្លិ និងរ​សជាតិ​ ពិសេស​ម៉្យាងដូច្នោះ​ដែរ។ ដោយសារ​តហេ ែ​ តន ​ុ េះហ ​ យ ើ ទើបអ ​ក ្ន ​ ជំនាញ​ផក ្នែ ធ ​ ម ​្វើ ប ្ហូ បា ​ ន​លក ើ ឡ ​ ង ើ ថា ​ ការ​ ចម្អិន​អាហារ​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​តែ​មាន​ខ្ទឹមស

ហើយ​ប្រសិន​បើ​អ្នកទទួលទាន​មិន​ចូល​ ចិត្ត​ខ្ទឹមស​ទេ អ្នកចម្អិន​មាន​ជម្រើស​ពីរ​ យ៉ាង​គឺ ត្រូវក ​ ិនខ ​ ្ទឹមស​នោះ​ឲ្យម៉ដដ ្ឋ​ ើម្បី​កុំ​ ឲ្យ​អក ្ន ​ទទួលទា ​ ន​សម្គាលឃ ់​ ើញប ​ណ ំ ែក​ ណាមួយ​របស់វា ឬ​ក៏​ចម្អិន​ខ្ទឹម​ស​នោះ​ ទាំង​​មូ​ល​ដើម្បី​ឲ្យ​ងាយ​ដួស​ចេញ។​ ដោយឡែក នៅ​តាម​ផ្ទះ ម៉ាស៊ន ី ក ​ ឡ ​្រ ក ុ មិន​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​ជា​ប្រចាំ​​ក្នុងការ​ ចម្អន ិ ម្អប ូ រា ​ ល់ថ ​ ទ ​្ងៃ េ ដោយ​មយា ៉្ ង​វា​បញ្ចញ េ ​ សំឡេងលា ​ ន់​ឮខ ​ ្លាំង និងម ​ ៉្យាង​វា​ទាមទារ​ ការដុះ​លាង​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ធុញ​ទ្រាន់​រាល់​ពេល​ ចម្អន ិ រ​ច ួ ។ ដូច្នេះហ ​ យ ើ វ​ធ ិ សា ី ស្តដែ ្រ​ លល ​ ​្អ បំផុត​​ក្នុង​ការ​ចម្អិន​ម្ហូប​សម្រាប់​អ្នក​មិន​ ចូល​ចិត្ត​បរិភោគ​ខ្ទឹម​ស​នោះ​គឺ ត្រូវ​ចម្អិន​ វា​ទាង ំ ម ​ល ូ ទ ​ ប ើ ​ងាយ​សល ្រួ ក្នង ុ កា ​ រ​ដស ួ ​វា​

ចេញ ធ្វើ​ឲ្យ​អាហារ​នោះ​​បន្សល់​តែ​ក្លិន និងរ​ស​ជាតិ​​ខ្ទឹមស ​ ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។ តួយ៉ាង​ដូច​ជា​ការ​ឆា​ត្រកួន​ប្រេង​ខ្យង​ ដូច្នោះ​ដែរ។ មុខ​ម្ហូប​ដ៏​សាមញ្ញ​នេះ​ ទាមទារ​នូវ​ការ​ប្រើ​ខ្ទឹម​ស​ជា​ចាំ​បាច់។ ប៉ន ុ បើ ្តែ​ ច ​ង ុ ភៅ​ចញ ិ ​វា​ ្ច្រាំ ដាក់​ឆា​ជាមួយន ​ង ឹ ​ ខ្លាញ់ ខ្ទឹម​នោះ​នឹង​ឡើង​ពណ៌​ក្រហម ហើយ​ប្រែ​រសជាតិ​ជា​ល្វីង ដែល​​រំខាន​ ដល់​ការ​ទទួលទាន ជា​ពិសេស​គឺ​អ្នក​ ដែល​មិនចូលច ​ ិតញ ្ត​ ៉ាំ​ខ្ទឹមស​តែ​ម្ដង។ ផ្ទយ ុ ទៅ ​ វ​ញ ិ ចុងភៅ​អាច​ឆា​​ខម ្ទឹ ស​ទាង ំ ​ មូលជា ​ មួយត ​ ក ្រ ន ួ និងប ​ ង ្រេ ខ ​ យ្ ង រួចសឹ ​​ ម​ ដួស​ខ្ទឹម​ស​នោះ​ចេញ ដើម្បី​ផ្ដល់ភាព​ ងាយស្រល ួ ដ ​ ល់អក ្ន ដ ​ ល ែ ម ​ន ិ ចូលចិតញ ​្ត ​៉ាំ ខ្ទឹមសនោះ​ទើបជា ​ ​ការ​ប្រសើរ៕

បង្អែមផ ​ ្សិត​ត្រចៀក​កណ្ដុរ​ស​លាយ​ពុទ្រា​ក្រហមនិង​គ្រាប់​ឈូក ភ្នំពេញ : ផ្សិត​ត្រចៀក​កណ្ដុរ​ស ត្រូវ​ បាន​គេ​និយមប្រើ​ជា​​គ្រឿង​ផ្សំ​សម្រាប់​ ទទួលទាន​សប ៊ុ ស ​ គ ៊ូ ី នៅ​តាមបណ្ដាហា ​ ង​ នានា​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ។ ប៉ុន្តែ​យើង​ កម្រ​ឃើញ​អ្នកណា​យក​ផ្សិត​នេះ​មក​ ចម្អិនជា ​ ​បង្អែម​ណាស់។ ដោយឡែកនៅ ​ ប ​ ទ ្រ ស េ ច ​ន ិ បូករ​ម ួ ទា ​ ង ំ ​ ទីកង ្រុ ហ ​ ង ុ កុង ន ​ង ិ ត ​ វ ៃ ន ៉ា ផ ​់ ង​នោះ បង្អម ែ ​ ធ្វើ​ពី​ផ្សិត​ត្រចៀកកណ្ដុរ​ស​គឺ​ទទួល​បាន​ ការ​ពេញ​និយម​ណាស់ ជា​ពិសេស​គេ​ ច្រើន​ចម្អិន​​ជាមួយ​ផ្លែ​​ពុទ្រា​ក្រហម និង​​ គ្រាប់​ឈូកសម្រា ​​ ប់​ញ៉ាំ​លាង​មាត់។ វា​តវ្រូ បា ​ ន​បជា ្រ ជន​ចន ិ អ ​ ះអាង​ថា មាន​ គុណ​ប្រយោជន៍​ច្រើន​ចំពោះ​សុខភាព ដោយសារ​តែ​ផ្សិត​ត្រចៀកកណ្ដុរ​ស​​​វា​ល្អ​

ចំពោះ​សុខភាព​ស្បែក និង​ក្រពះ។ រីឯផ ​ ្លែ​ ពុទ្រា​ក្រហម​ដែល​សម្បូរ​ទៅដោយ​វីតាមីន និងសា ​ រធាតុ​រ៉ែ​ផ្សេងៗ​នោះ ត្រូវ​បាន​ ប្រជាជន​ចន ិ ឲ្យឈ ​ ្មោះថា ​ ជា ​ ផល្លា ​​ ដែ ​​ លធ ​ ​្វើ ឲ្យសា ​ ច់ចា ​ ំ ដែលម ​ន ិ ធ ​ ឲ ្វើ យ្ អ ​ក ្ន ទទួលទាន​ មាន​សម្រស់​​​ជ្រីវជ្រួញ​ទៅ​តាម​វ័យ​ជ្រេ នោះទ។ េ ​ចំណក ែ ឯ ​គ ​ ប ្រា ឈ ​់ ក ូ ក៏ ​​ ត ​ វ្រូ បា ​ ន​ គេ​ជឿថា អាច​ជួយ​ការពារ​ការ​វិវត្ដនៃ ស្បែក ជំនួយ​ដល់​បេះដូង និង​សម្អាត​ តម្រង​នោម​ផង​ដែរ។ គ្រឿង​ផ្សំ​​សម្រាប់​បង្អែម​នេះ​គឺ​សាមញ្ញ​ បំផត ុ ដោ ​ យយើងត ​ វ្រូ កា ​ រ​តែ ផ្សត ិ ត ​ ច ្រ ៀក​ កណ្ដុរស គ្រាប់ឈូក ផ្លែ​ពុទ្រា​ក្រហម​ ក្រៀម និង​ស្ករ​ក្រហម។ វិធ​ីចម្អិន​នោះ​ក៏​មិន​ពិបាក​ដែរ ដោយ​

ដំបូងត ​ ្រូវ​យក​ត្រចៀក​កណ្ដុរស ​ ផ្លែ​ពុទ្រា​ ក្រហម និង​គ្រាប់​ឈូក​ត្រាំ​ទឹក​៣​ម៉ោង។ បន្ទាប់​មក យក​កាំបិត​កាត់​ផ្សិត​ត្រចៀក​ កណ្ដុរ​ជាដុំ​តូចៗ​ល្មម ហើយ​ស្រុសទឹក​ ក្ដៅ​មួយ​សន្ទុះ សឹម​ដួស​ស្រង់​វា​​ត្រាំ​ក្នុង​ ទឹក​កក និងទ ​ ុក​មួ​យ​អន្លើ​សិន។ បន្ទាប់​មក​ត្រូវ​ដាំ​ទឹក​ស្ករ​​ឲ្យពុះ រួច​​ដាក់​ គ្រាប់​ឈូក ផ្លែពុទ្រា​ក្រហម និង​ផ្សិត​ ត្រចៀក​កណ្ដុរស ​ ​នោះ​ចូល។ ​រម្ងាស់​វា​ឲ្យ​ បាន​២០​នាទីរួច​សឹម​ទុក​ឲ្យ​ត្រជាក់​បន្តិច នោះ​លោក​អ្នក​នឹង​អាច​ដួស​ទទួល​ទាន​ បាន។ ដោយឡែក​សម្រាប់​​អ្នក​ដែល​ និយម​ញ៉ាំ​បង្អែម​​បែប​ត្រជាក់ គេ​ក៏​អាច​​ ដាក់​ក្លាសេ​្សក្នុង​ទូទឹកកក ឬ​​បន្ថែម​ដុំ​ទឹកផ្សិតត ​ ្រចៀក​កណ្ដុរ​សអាច​​ចម្អិនជា ​ ​បង្អែមជា ​ មួយ​ផ្លែ​ពុទ្រា និងគ ​ ្រាប់​ឈូក។ ​​​ កក​តូចៗ​ចូល​​​ក៏​បាន៕


eharasaRsþ

ថ្ងៃអង្គារ ទី២ ែខកក្កដា​ឆ្នាំ២០១៣

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

ក្រុម​តន្ត្រី​មនុស្ស​យន្ត​នៅ​ ជប៉ន ុ ​វាយលុក​ពភ ិ ព​សល ិ ប្ ៈ

www.postkhmer.com

HOROSCOPE

២៣

ហោរាសាស្តប ្រ ចា ្រ ថ ំ ៃ ្ង ថ្ងៃ​៩រោច ខែជេស្ឋ ឆ្នាំ​ម្សាញ់ ព.ស​. ២៥៥៧ ត្រូវ​នឹងថ្ងៃ​អង្គារ ទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ បណ្តូលរាសីលោកអ្នកថ្ងៃនេះស្រុត​ ចុះ។ បញ្ស្ន ​ហា ហា​ េ នឹងក ​ ត ើ មា ​ ន​ទនា ំ ស់​​ បណ្តាល​​​មក​ពី​រឿង​តូចតាច​ ប៉ុន្តែ​គូ​ ស្នេហ៍​​​ចេះ​តែ​ចាប់កំហុស​គ្នា។​ ការធ្វើ​ ដំណើរ​​បំពេញកិច្ចការសព្វសារពើ​ពុំសូវល្អ​ប៉ុន្មាន​ ឡើយ​។ សុខភាពផ្លូវ​កាយ​​មាំមួន​រហ័ស​រហួន​ដូច​ ប្រក្រតី។ ប៉ុន្តែ​ផ្លូវ​ចិត្តមានការ​​ថ្នាំងថ្នាក់​ និង​ចូល​ចិត្ត​ បរិយាកាស​​ទីស្ងាត់។ ដោ​យ​ឡែក​ការនិយាយស្តី​ ច្រើន​​​​​ពោលពាក្យ​​រោយរាយ​ឥត​ប្រយោជន៍។ ​

បណ្តូល​រ​ាសី​លោកអ្នកថ្ងៃនេះមធ្យម​។ ការ​និយាយ​ស្តី​​ត្រូវ​បាន​គេ​យក​ចិត្ត​ទុក​ ដាក់ស្តា ​​ ប់ ប៉ន ុ លោក​​ ្តែ​ អ្នកព ​ មា ​ុំ ន​ការ​ជឿ​ ជាក់​លើ​ខ​្លួន​ឯង​ទេ។ សមត្ថ​ភាព​​ខាង​​ ទំនាក់​ទំនង​​ល្អ​ប្រសើរ​។ បញ្ហា​ស្នេហា​ច្រើន​មាន​ការ​ ប្រចណ្ឌពី ​​​ ស ​ ណា ំ ក់ដៃ​ ​​ គូរ​បស់អ ​ក ្ន ​ហើយអា ​ ច​នង ឹ មា ​ ន​ ការ​ទាស់​​ទែង​គ្នា​។​ទឹកច ​ ិតច ្ត​ ្រើ​ន​​ពោរពេញ​ទៅ​ដោយ​ បញ្ហា​ដែល​​​ស្មុគស្មាញ​ តែលោក​អ្ន​ក​​មាន​សេចក្តី​ ព្យាយាម​​​យ៉ាងព ​ េញ​ទំហឹង​។

បណ្តូល​​រាសីលោកអ្នកថ្ងៃនេះ​ស្រុត​ ចុះ​​ខ្លាង ំ ​។ សុខភាព​ផវូ្ល ​កាយ​តវូ្រ ​បៀត​ បៀន​​ដោយ​ជង ំ ឺ ដោយ​សារ​បរិយាកាស​និងម ​ នុស្សជ ​ ុំវិញ​​​ខ្លួន បណ្តាល​ ឲ្យ​ទឹក​ចិត្ត​ច្របូក​ច្របល់។​ សេចក្តព ី​ ្យាយាម​ថមថយ មនុសស្ ​ជា​ចន ើ្រ ​ទស្សនា​ការ​បគ ្រ ​ត ំ ន្ត​រី្រ បស់​កម ុ្រ ​មនុសស្ ​យន្ត ហ្សី៊ ម៉ាសន ី៊ ​។ ហើយសមត្ថ ​​ ភាពក​ង ្នុ កា ​ រ​បព ំ ញ េ កា ​ រ​ងារ​តវ្រូ ​ធ្លាកច ​់ ុះ។ លោក​​អ្នក​មិន​គួរ​​ធ្វើ​ការ​​សម្រេច​ចិត្តក្នុង​ថ្ងៃ​នេះ​ទេ ចំណែក​អ្នក​ដេញ​ហ្គីតា​វិញ​មាន​ ហ្សី៊ ​មស ៉ា ន ី៊ នឹង​អាច​ហោះ​ទៅ​ប្រគំ​ ដើម្បី​​ចៀស​វាងម​ុខ​របរ​​រក​ទទួល​​ទាន​ត្រូវ​ខាត​បង់។ ម្រាម​​ដៃ​ចំនួន​៧៨​ម្រាម​ឯ​ណោះ​ តន្ត្រី​នៅ​​​ភព​ផ្សេង​បាន​ដូច​ជា​ភព​ សេចក្តស ី​ ្នេហា​ខ្វះ​ភាព​កក់ក ​ ្តៅ​ចំពោះ​គ្នា​។

បណ្តូល​​រាសីលោកអ្នកថ្ងៃនេះស្រុតចុះ បន្តិច។ ការនិយាយ​ស្តី​ពោល​ពាក្យ​​ រោយ​រាយ​ឥត​ប្រយោជន៍​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ អ្នកដទៃទាស់​ចិត្ត មិនអាច​គិត​បញ្ហា​ ផ្សេងៗ​​ឲ្យបានស៊ី​ជម្រៅ​ឡើយ។ ការ​ធ្វើដំណើរ​ទៅ​ កាន់​ទីជិត​ឆ្ងាយ​នឹងមានឧបសគ្គខ្លះ​ៗ។ ការប្រកប​ របរ​រក​ទទួលទាន​នឹង​​មិន​ទទួល​​​បាន​ផលចំណេញ​ ណាស់ណាទេ។​រីឯបញ្ហាស្នេហា គូស្នេហ៍​សុខសាន្ត​ នឹង​គ្នា​ធម្មតា មិនមា ​ ន​អ្វី​ធ្វើ​ឲ្យប ​ ៉ះទង្គិចឡ ​ ើយ។

បណ្តូលរ​​​ាសីលោកអ្នកថ្ងៃនេះឡើង​ ខ្ពស់​ត្រដែត​​។ លោកអ្នក​​នឹង​ទទួល​ បាន​នូវ​ជំនូន​​​ពី​នរណា​ម្នាក់។ ការ​ ប្រកប​របររក​ទទួល​ទាន​បាន​ផល​ ចំណេញ​​​​លើស​ពី​ការ​ស្មាន​។ ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ប្រកប​ ដោយ​​សុវត្ថិភាព។ លោក​អ្នក​​មានស្វ័យភាព​ក្នុងការ​ សម្រេច​ចិត។ ្ត​ សុខភាព​​ផ្លូវ​កាយ​ល្អ​បរិបូរណ៍ ហើយ​ មាន​អារម្មណ៍​ជ្រះស្រឡះ និង​មាន​​ទឹកចិត្ត​សប្បាយ​ រីករាយ​។ បញ្ហាស្នេហា​មិនមានអ្វឲ ី​ ្យបារម្ភ​ទេ។

បណ្តូល​រ​ាសីលោកអ្នកថ្ងៃនេះស្រុត​ចុះ​ ខ្លាំង​​។ ការ​ប្រកប​របរ​​រក​ទទួល​ទាន​មិន​ ត្រឹម​តែ​មិន​បាន​ផល​ទេ ថែម​ទាំង​អាច​ ខាត​បង់​ធនធាន ដែល​ធ្វើ​ឲ្យលោក​អ្នក​ បាត់បង់​កម្លាំង​ចិត្ត​​ថែម​ទៀត​។ ការ​និយាយ​ស​្តីត្រូវ​ បាន​អ្នក​ផងមើល​ស្រាល ព្រោះ​​តែ​សម្ដី​ឡេះឡោះ​។ ការ​ធ្វើដំណើរ​ទៅ​កាន់​ទី​ជិតឆ្ងាយមាន​សុវត្ថិភាព​ ធម្មតា។ ទឹកច ​ត ិ មានភាព​ ​​្ត សគ ្មុ ស ​ ញ ្មា ។ បញ្ហា​ស្នហា​ េ អាច​​មាន​ទំនាស់​ព្រោះ​តែ​រឿង​នឹកស ​ ្មានម ​ ិនដល់។

បណ្តូល​​រាសីរបស់​លោក​អ្នកថ្ងៃនេះ​ល្អ​ មធ្យម។ រាល់​ការប្រកបរបរ​រក​ទទួល​ ទាន​​បាន​ផលល្អ​ប្រសើរ​ តែ​ត្រូវ​​ប្រើ​​ កម្លាង ំ កា ​ យ និងក ​ ម្លាង ំ ច ​ត ិ យ ​្ត ង ៉ា ច ​ ន ើ្រ ។ ការ​នយា​ ិ យ​​ស្តីច្រើន​ពោល​នូវពាក្យ​គំរោះគំរើយ​ ទ្រគោះ​បោះ​បោក។ ទឹកចិត្​តពោរពេញ​​ទៅដោយ​ ក្រុង​សាន់ត្យាហ្គោ : ក្មេង​ស្រី​ ណា​ម្នាក់​អាច​បក​ស្រាយ​ពី​អាថ៌-​ ផ្នែក​​ចក្ខុ​រោគ​​​ក៏​​មិន​ដឹង​ថា​ត្រូវ​ អកុសល និង​​កង្វល់​ដោយ​ឥត​​មូលហេតុ​ច្បាស់​ េ្ន ​អា ៍ ចមានភាពមិន​ចះុ សម្រង ុ ​គ្នា​ វ័យ២ ​ ០​ឆនា ​្នាំ ង យ ​ រ៉ា ត ី ហ្សា​អីល ុ វ ី ​៉ា កំបាំង​​របស់វា​​ឡើយ។ ព្យាបាល​នាង​​យ៉ាងណា​ដែរ ក្រៅ​ លាស់។ គូសហ ្ត​ ង្អៀត​ចង្អល់​​ពេក។ ់​ ភ ើ​ ្នែក​ ដើម្បី​ បណ្ដាល​​មក​​ពីទឹកចិតច កំពង ុ ត ​ មាន​ ែ​ ជវី ត ិ រ​ស់នៅ ​ ក ​ង ុ្ន ស ​ ន ្ថា -​ នាង​ យ៉ារីតហ្សា​ មាន​ការ​តក់​ ពីការ​ផ្ដល់​ថ្នាំ​​​​បន្តកល

បណ្តូល​​រាសីលោកអ្នក​នៅ​ថ្ងៃនេះខ្ពស់​ ត្រដត ែ ។ រាល់កា ​ រ​បព ំ ញ េ ការងារ​ផស្ ង េ ៗ​ បានជាទី​គាប់ចត ិ ្ត និងមាន​ ​​ អក ្ន ធ ​ ចា ​ំ ជ ​ំ យ ួ ​ ជ្រោមជ្រែ ​​ ង រមែងធ ​ ឲ ​្វើ យ្ ក ​ច ិ កា ្ច រ​បាន​ដល់​ គោលដៅ​។ ទឹក​ចិត្តពេល​ខ្លះក៏រីករាយ​ ពេល​ខះ្ល​ ​ក៏កើតទ ​ ុក​្ខ។ លោកអ្នកច ​ ្រើនត ​ ្រូវ​ការ​នូវ​ភាព​ ស្ងាត់ស្ងៀម ចូលចិតគ ្ត​ ិតច ​ ្រើន។ ​ ការ​ធ្វើដំណើរ​មាន​ សុវត្ថិភាព​​គ្រប់​ទិសទី។ សម្ព័ន្ធ​ភាព​ស្នេហា​មាន​ការ​ ល្អ​​ប្រសើរ​ដោយ​បង្កើតន ​ ូវ​អនុស្សាវរីយ៍​ថ្មីៗ​នឹងគ ​ ្នា។

បណ្តូល​រាសីលោកអ្នកថ្ងៃនេះស្រុត​ ចុះ។ រាល​់ការបំពេញការងារផ្សេងៗ​​ ត្រូវ​ប្រើប្រាស់​កម្លាំង​កាយ​ច្រើន​ជាង​ កម្លាំ​ងប ​ ្រាជ្ញា។ ការព​ោ លពាក្យ​​សម្តី​ ច្រើន​ពោល​ទៅ​កាន់​មនុស្ស​ដែល​​មិន​យល់ការ​ធ្វើឲ្យ​ មាន​ការ​ថ្នាំងថ្នាក់នឹង​គ្នា​។ ទឹកច​ិត្ត​របស់​លោក​អ្នក​ មានសភាព​ចង្អៀត​ចង្អល់​ណាស់។ ឯបញ្ហា​ស្នេហា​ គប្បី​​ប្រយ័ត្ន​ពាក្យសម្តីរបស់អ្នកបន្តិច​ប្រយ័ត្ន​មាន​ ទំនាស់កើត​ឡើងព ​ ្រោះសម្តីមិនសមរម្យ។

បណ្តូល​រាសីលោកអ្នកថ្ងៃនេះ​ល្អ​ មធ្យម។ ការសម្រេចភា ​ រកិចផ ​្ច ស្ ង េ ៗ ​​ ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​ក្នុង​កម្រិត​ មធ្យម។ ការ​នយា ិ យស្តប ​ី ក ្រ បដោយ​ ហេតុ​ផល​ត្រឹម​ត្រូវ​ធ្វើ​ឲ្យ​លោកអ្នក​មាន​ប្រៀបលើ​ដៃ​ គូ​សន្ទនា​។ សុខ​ភាព​ល្អ មាន​ស្មារតី​ភ្លឺស្វាង​ និងត ​ ែ​ មិន​សូវ​មាន​សមត្ថភាព​ក្នុងការ​សម្រេច​ចិត្ត​លើ​ កិច្ចការ​ធំដុំ​ទេ។ ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​សុខ​ជា​ធម្មតា​។ គូស្នេហ៍​​​ចុះស​ម្រុង​និងស្វែងយ ​ ល់ចិត្ត​គ្នា​បានល្អ​។

បណ្តូល​រ​​ាសីរបស់លោកអ្នក​ថ្ងៃនេះ​ មធ្យម។ សុខភាព​ផវ្លូ កា ​ យ​ពស ុំ វូ ជាល្អ​ ប៉ុន្មានឡើយ​ តែ​មាន​ចិត្ត​ស្ថិត​នៅ​ កណ្តាល​​​​ពោលគឺ​ពុំសូវ​ខ្វល់អំពីរឿង​ ស្មគ ុ ស្មាញផ្សង េ ៗប៉ន ុ ន ្មា នោះទេ។ ​ ការធ្វដ ​ើ ណ ំ រើ ទៅ ​ ​ កាន់ទ ​ជ ​ី ត ិ ឆ ​ យ ្ងា មាន​ ​​​ សវុ ត្ថភា ិ ព​មធ្យម​ទ។ េ លោក​អក ្ន ​​ មិនស ​ វូ មា ​ ន​សមត្ថភាពក្នង ុ កា ​ រ​សម្រេចច ​ត ិ ្ត ដែលអាច​ ​​ នឹង​មាន​ភាព​ភ្លាំង​ភ្លាត់​។ បញ្ហា​ស្នេហាប្រយ័ត្ន​មាន​ ទំនាស់ធំ​ព្រោះ​តែ​រឿង​តូចតាច​។

បណ្តូល​​រាសី​លោកអ្នកថ្ងៃនេះស្រុត​ ចុះ​បន្តិច​។ រាល់​ការ​បំពេញកិច្ចការ​ ផ្សេងៗ​មិន​ទាន់ហុច​ផល​ផ្លែ​ផ្កា​អ្វី​ ឡើយ។ ​ថ្ងៃ​នេះ​​លោក​អ្នក​នឹង​ទទួល​ ដំណឹង​មិនសូវ​រីករាយ។ រីឯការ​ធ្វើដំណើរគួរ​តែ​ មានការ​​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ជានិច្ច។ លោក​​អ្នក​មាន​សតិ​ សម្បជញ្ញៈ​ខ្ពស់ ប៉ុន្តែ​ការ​និយាយ​ស្ដី​បែរ​ជា​ធ្វើ​ឲ្យ​គេ​ មិន​សូវ​​ជឿជាក់​។ គូស្នេហ៍​គួរ​តែ​តម​​មាត់​តម​​សម្ដី​ ក្រែងលោ ​ ​​បង្ករ ​ ឿង​តូច​ឲ្យទៅ ​ ​ជា​ធំ។

ក្រុង​តូក្យូ : ក្រុម​តន្ត្រី​មនុស្ស​ យន្ត ហ ​ ស្ ​ម ៊ី ស ៉ា ន ៊ី (Z Machine)​ នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​បាន​បង្កើត​ឲ្យ​ មាន​ភាព​ភ្ញាក់​ផ្អើល​មួយ​ដល់​ ពិភព​លោក​តាម​រយៈ​​តន្ត្រី​រ៉ុក ដែល​​ប្រគំ​ដោយ​​មនុស្ស​យន្ត​មាន​ សមត្ថភាព​លង េ ឧ ​ ប​ករណ៍ភ ​ ង ្លេ ​ឬ​ តន្ត្រី​ហ្គីតា ​វាយ​ស្គរ​ ចុច​ព្យា៉ណូ​ និងឧប​ ​​ ករណ៍ផ ​ ស្ ង េ ៗ​ទៀត​បាន​ល​្អ ប្រសើរ​ជាង​មនុស្ស​ទៅទ ​ ៀត។ ក្រុម​​តន្ត្រី​មនុស្ស​យន្ត ​ហ្ស៊ី​ ម៉ាស៊ីន​ នេះ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ ដោយ​​អ្នក​ជំនាញ​ខាង​ផលិត​ របស់​ក្មេង​លេង​លោក​ យូអ៊ិឆីរ៉ូ កាវ៉ាហ្គូឆិ​ (Yoichiro Kawaguchi) ​ជា​សាស្ត្រា​ចារ្យផ ​ ្នែក​ ព័តមា ៌ ន​វទ ិ យា ្ ន ​ ៃ​សាកល​វទ ិ យា ្ ល ​ យ ័ ​ តូកយ្ ​ូ និងក ​ ម ្រុ អ ​ក ្ន ក ​ ច្ន ែ​ បច្ច ៃ​ ក េ វ​ទ ិ យា ្ ណាអូហ៊្វូមិ យ៉ូណិស៊ូកា​ (Naofumi Yonetsuka)​ បាន​រួម​គ្នា​ បង្កើត​នូវ​ក្រុម​តន្ត្រី​រ៉ុក​មនុស្ស​យន្ត​ នេះឡ ​ ង ើ ។ច ​ណ ំ ច ុ ព ​ស ិ ស េ ន ​ ការ​ ៃ​ វាយ​ស្គរ​មាន​លក្ខណ​ប្លែក​ដោយ​​ មនុសស្ យ ​ ន្តត ​ វ្រូ បា ​ ន​ផលិតឲ ​ យ្ មា ​ ន​ ដៃ​ដល់ទៅ៦ ​ស ​ ម្រាប​វា ់ យ​សរ្គ ត ​ ន្ត​្រី ២២​សរ្គ ។ ស្តាបស ​់ ឡ ំ ង េ ភ ​ ង ្លេ ម ​ ល ើ ​ ទៅ​ហាក់​ដូច​ជា​មាន​មនុស្ស​បួន​ នាក់មក​វាយ​ ​​ សរ្គ ទា ​ ង ំ ន ​ េះត ​ ម្ត ែ​ ង។

សម្រាប​់ដេញ​ខ្សែ​ហ្គីតា​ដែល​មាន​ ចំនន ួ ១ ​ ២។ នេះព ​ត ិ ក ​ ម ្រុ ត ​ ន្តមា ​្រី ន​ លក្ខណ​អស្ចារ្យ​មែន​ទែន​សម្រាប់​ ពិភព​លោក​ពេល​បច្ចុប្បន្ន។ ប៉ុន្តែ​នេះ​នៅ​មិន​ទាន់​បំពេញ​ មហិច្ឆតា​​របស់​លោក​ កាវ៉ាហ្គូឆិ​ ទេ ដោយ​​មាន​​បំណង​ចង់​ពង្រីក​ ក្រុម​​មនុស្ស​យន្ត​នេះ​ឲ្យ​មាន​ទ្រង់​ ទ្រាយ​ធំ​ជាង​នេះ ហើយ​លោក​ សង្ឃឹម​ថា ក្រុម​តន្ត្រី​មនុស្ស​យន្ត​​

ព្រះ​ចន្ទ​ ឬ​ភព​ព្រះ​អង្គារ​នៅ​ថ្ងៃ​ ណាមួយ​ជា​មិនខាន។ ទោះយ៉ាងណា ហ្ស៊ី ម៉ាសន ៊ី មិន​​ មែនជា​​ក្រម ុ តន្តម ​្រី នុសស្ យ ​ ន្តដ ​ប ំ ង ូ ​ បង្អស់​ក្នុ​ងពិភពលោក​ទេ។ ក្រុម​ តន្ត្រី​ប្រគំ​​​ដោយ​មនុស្ស​យន្ត​ដំបូង​ បង្អស់​គឺ​ក្រុម Compressorhead ដែលធ្លាប់បាន​ជិះ​យន្ត​ ហោះ​ទៅសម្ដែង​នៅ​ប្រទេស​​ជា​ ច្រើន​ក្នុង​ពិភពលោក៕ PR

ស្ត​មា ី្រ ន​ជង ំ ​ច ឺ ម្លក ែ ​សក ្រ ​ទ ់ ក ឹ ​ភក ែ្ន ​ បរែ ​ចញ េ ​លោហិតក្រហម​ចល ្រា ភាព​អាក្រក់​ក្រៃលែងម ​ ួយ។ រយៈ​ ពេលមួយ​ខែ​​ចុង​ក្រោយ​នេះ​ក្មេង​ ស្រី​ដែល​មាន​កំណើត​នៅ​តំបន់​ ប៉រ ូ ង ៉ា ហ្គ​ឺ ប្រទស េ ស ​ ល ៊ី បា ​ី ន​យហ ​ំ រូ ​ ឈាម​​តាម​ភក ្នែ ជ ​ន ំ ស ួ ទ ​ក ឹ ភ ​ ក ្នែ ទៅ ​ ​ វិញ។ ហេតុ​ការណ៍​នេះ​គ្មាន​អ្នក​

ស្លុត​នឹង​​ជំងឺ​ហូរ​​ទឹក​ភ្នែកលោហិត​ នេះ​តែ​​ដោយ​សារ​តគ្រ ែ​ សា ួ រ​​របស់​ នាង​ក្រីក្រ​ពុំ​អាច​មាន​ប្រាក់​គ្រប់​ គ្រានស ​់ ម្រាបព ​់ ន ិ ត ិ យ្ ​ទើបនា ​ ង​តវ្រូ ​​ ស៊ូ​ទ្រាំ​រស់​នៅ​តាម​យថា​កម្ម​របស់​ ខ្លួន។ សូម្បី​តែ​គ្រូពេទ្យ​​ជំនាញ​

ក្មេង​ស្រី​វ័យ​២០​ឆ្នាំ​​យ៉ារីតហ្សា​អីុលីវ៉ា ដែលមា ​ នជំងហ ឺ​ ូរ​ទឹកភ ​ ្នែក​ឈាម​។

កាត់​បន្ថយ​ការ​ឈឺ​ចាប់​នោះ​។ នាង យ៉ារីតហ្សា ​អីុលីវ៉ា​យំ​ហូរ​ ឈាម​​តាម​ភ្នែក​ប្រមាណ​ជា​បី​ ឬ​ បួន​ដង​​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃៗ ហើយ​រាល់​ ការ​​យំ​ម្ដង​ៗនាង​និយាយ​ថា ​មាន​ ការ​​ឈឺ​ចាប់​ណាស់​។ រស់នៅ ​ ជា ​ មួយជ ​ង ំ ដ ​ឺ អា ​៏ ថ៌ក ​ បា ំ ង ំ ​ នេះ​ ក្មេងស ​ ្រី​ ​យ៉ារីតហ្សា ​អីុលីវ៉ា ​ ភ័យ​ខ្លាច​មិន​ហ៊ាន​ចេញ​ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ខ្លាច​​គេ​និយាយ​មិន​ល្អ​ចំពោះ​ ការ​ចេញ​ឈាម​តាម​ភ្នែក​​របស់​ នាង។ ពេល​គេ​បាន​ជ្រាប​ដំណឹង​ របស់​​ក្មេង​ស្រី​នេះ​ភ្លាម​ ប្រជា​ជន​ នៅ​ពេញ​ប្រទេស​ស៊ីលី​មាន​ការ​ អាណិត​​អាសូរនា ​ ង​ហើយ​ពួកគេ​ ក៏​ចាប់​ផ្តើម​ផ្តល់​ជា​ប្រាក់​​ឧបត្ថម្ភ ដើម្បី​ឲ្យ​នាង​​​បាន​មានលទ្ធភាព​ ព្យាបាល​ជាមួយ​គ្រូពេទ្យ​ល្បីៗ។ ទោះ​បជា ​ី អាការ​ ​​ ជង ំ ច ​ឺ ញ េ ឈា ​ ម​ តាម​ភ្នែក​នេះ​មាន​លក្ខណកម្រ​ក្តី​ ប៉ុន្តែ​ជំងឺ​ដែល​មាន​ប្រភព​ដ៏​អាថ៌-​ កំបាង ំ ន​ ​​​ េះត ​ វ្រូ បា ​ ន​គច ​េ ងក្រងក ​ង ្នុ ​ ឯកសារ​​វេជ្ជសាស្ត្រជា​ប្រភេទ​ជំងឺ​ ឈ្មោះថា ​ ហាម៉ឡា ូ គ្រយ ី ៉ា (haemolacria) ផង​ដែរ៕ PR

ទស្សន៍ទាយតាមក្បន ួ សប្តគះ្រោ និងនព្វគះ្រោ នៃពហ ្រ ជា ្ម តិខរែ្ម ​ដាេ យលោក វ៉ាយ វិបល ុ ​ មន្តស ី្រ វ្រា ជ្រាវហោរាសាស្ត្រ និងទំនៀមទម្លាប​ន ់ ក ៃ ស ្រ ង ួ ធម្មការ និងសាសនា


á&#x;˘á&#x;¤

LIFESTYLE www.postkhmer.com

á&#x17E;&#x2014;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2020;á&#x; á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;&#x2030; á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2030;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x;á&#x;&#x2019;á&#x17E;?á&#x17E;ˇá&#x;?

INTERNATIONAL FLIGHT SCHEDULE FROM PHNOM PENH TO PHNOM PENH INTERNATIONAL FLIGHT SCHEDULE Flighs Days Dep Arrival Flighs Days Dep

á&#x17E;&#x160;á&#x17E;&#x201E;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;źá&#x17E;&#x153;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x160;á&#x17E;ťá&#x;&#x2021;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;śá&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;ś â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2DC;á&#x;&#x2030;á&#x17E;şá&#x17E;&#x201C;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;śá&#x17E;&#x203A;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E; á&#x;&#x201E;á&#x;&#x2021;á&#x17E; á&#x17E;žá&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x2020; â&#x20AC;&#x2039; á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x153;á&#x;&#x201A;á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;&#x2020;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x153;á&#x17E;śá&#x17E;?á&#x;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2030;á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x161;á&#x;&#x2021;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2022;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x2018;á&#x;&#x192;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;šá&#x17E;&#x20AC;â&#x20AC;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x203A;á&#x; á&#x;&#x201D;





FROMPENH PHNOM PENH PHNOM - BANGKOK Flighs Days Dep Arrival K6 720 Daily 12:05 01:10 Flighs Days Dep Arrival PHNOM -- BANGKOK PHNOM PENH BANGKOK PG 938 PENH Daily 06:40 08:15 K6 Daily 12:15 13:20 K6 720 720 Daily 12:15 11:10 13:20 PG 932 Daily 09:55 PG Daily 06:40 PG 938 938 Daily 06:40 08:15 08:15 TG 581 Daily 10:05 11:10 PG Daily 09:55 PG 932 932 Daily 09:55 11:10 11:10 PG 934 Daily 15:30 TG Daily 10:05 11:10 TG 581 581 Daily 10:05 16:40 11:10 PG 934 15:30 16:40 FD 3617 Daily 17:05 18:15 PG 934 Daily 15:30 16:40 FD 3617 Daily 17:05 18:15 PG Daily 19:30 FD 936 3617 17:05 20:40 18:15 PG 936 Daily 19:30 20:40 PG 585 936 19:30 21:45 20:40 TG Daily 20:40 TG Daily 20:40 21:45 TG 585 585 PENH Daily PHNOM - BEIJING 20:40 21:45 PHNOM PHNOM PENH PENH -- BEIJING BEIJING CZ 324 Daily 08:00 16:05 CZ Daily 08:00 CZ 324 324 Daily 08:00 16:05 16:05 PHNOM PHNOM PENH DOHA Via HCMC) PHNOM PENH PENH --- DOHA DOHA ((( Via Via HCMC) HCMC) 603 3.4.7 16:50 23:30 QR 1.2..5.6 22:35 QR 605 603 3.4.7 16:50 05:15+1 23:30 QR 603 605 1.2.5.7 22:50 05:30 QR ..34..7 15:50 605 1.2.5.7 22:50 22:25 05:30 PHNOM PENH GUANGZHOU PHNOM PENH - GUANGZHOU CZ 324 Daily 08:00 11:40 CZ 324 324 Daily 08:00 11:40 11:40 CZ Daily 08:00 CZ 2.4.7 14:45 CZ 6060 6060 2.4.7 14:45 18:10 18:10 CZ 6060 2.4.7 14:45 18:10 PHNOM PHNOM PENH PENH -- HANOI HANOI PHNOM PENH HANOI K6 Daily 16:55 K6 860 860 Daily 16:55 18:40 18:40 VN Daily 17:30 VN 840 840 Daily 17:30 20:35 20:35 PHNOM PENH PENH -- HO HO CHI CHI MINH MINH CITY CITY PHNOM K6 Daily 19:10 19:55 K6 816 816 19:10 14:45 19:55 VN 841 Daily 14:00 K6 Daily 21:15 22:00 K6 818 818 Daily 21:15 20:05 22:00 VN 3856 Daily 19:20 VN 841 Daily 14:00 14:45 VN 841 Daily 14:00 14:45 PHNOM PENH - HONG KONG VN 3856 Daily 19:20 20:05 VN 3856 Daily 19:20 20:05 KA 207 PENH 1.2.4.7 11:25 15:05 PHNOM -- HONG PHNOM PENH HONG KONG KONG 11:30 15:00 KA 61.2.4.6.7 11:45 KA 207 207 1.2.4.6.7 11:30 22:25 15:00 KA 209 209 18:55 22:25 KA 11.2.3.5.7 18:30 1.2.3.5.7 18:55 22:05 22:25 PHNOM -- INCHEON PHNOM PENH INCHEON17:25 21:00 KA 209 PENH 3.5.7 KE 690 Daily 23:40 06:40 KE 205 690 23:40 22:35 06:40 KA 2Daily 19:00 OZ Daily 23:50 OZ 740 740 Daily 23:50 06:50 06:50 PHNOM PENH -- INCHEON PHNOM PHNOM PENH PENH - KUALA KUALA LUMPUR LUMPUR KE 690 Daily 23:40 06:40 AK 1473 Daily 08:35 11:20 AK 1473 Daily 08:35 11:20 MH 755 11:10 14:00 OZ Daily 23:50 MH740 755 Daily 11:10 06:50 14:00 MH Daily 17:10 PHNOM - KUALA LUMPUR MH 763 763 PENH Daily 17:10 20:00 20:00 PHNOM PARIS PHNOM PENHPARIS 08:35 11:20 AK 1473PENHDaily AF 22 20:05 06:05 AF 273 273 20:05 14:00 06:05 MH 755 Daily 11:10 PHNOM PHNOM PENH PENH -- SHANGHAI SHANGHAI MH 763 Daily 17:10 20:00 FM 2.3.4.5.7 19:50 FM 833 833 2.3.4.5.7 19:50 23:05 23:05 PHNOM PHNOM PENH SINGAPORE PHNOM PENHPENH --PARIS SINGAPORE MI 09:30 12:30 AF 273 21.3.5.6.7 20:05 MI 601 601 1.3.5.6.7 09:30 06:05 12:30 MI 2.4 12:20 PHNOM MI 622 622 PENH 2.4- SHANGHAI 12:20 15:20 15:20 3K 594 1.3.6 12:35 15:55 3K 594 1.3.6 12:35 23:05 15:55 FM 833 2.3.4.5.7 19:50 3K 2.4.7 17:25 3K 599 599 PENH 2.4.7 17:25 20:25 20:25 PHNOM - SINGAPORE 3K 55 20:45 3K 592 592 20:45 23:45 23:45 MI 601 1.3.5.6.7 09:30 12:30 MI Daily 18:10 MI 607 607 Daily 18:10 21:10 21:10 MI 622 2.4 12:20 2817 1.3 16:40 19:40 2817 1.3 16:40 15:20 19:40 2817 2.4.5 09:10 12:00 3K 594 1.3.6 12:35 2817 2.4.5 09:10 15:55 12:00 17:50 2817 66 14:50 3K 599 2.4.7 17:25 17:50 2817 14:50 20:25 2817 13:20 16:10 2817 13:20 23:45 16:10 3K 592 577 20:45 PENH -TAIPEI PHNOM -TAIPEI 18:10 21:10 PHNOM MI 607 PENH Daily BR 266 Daily 12:45 17:05 BR 266 Daily 12:45 17:05 2817 1.3 16:40 19:40 PHNOM PHNOM PENH PENH -- VIENTIANE VIENTIANE 2817 2.4.5 09:10 VN Daily 17:30 18:50 VN 840 840 Daily 17:30 12:00 18:50 QV 17:50 19:10 2817 6Daily 14:50 QV 920 920 Daily 17:50 17:50 19:10 PHNOM 2817 7 -- YANGON PHNOM PENH PENH YANGON13:20 16:10 8M 3. 66 20:10 8M 404 404 PENH 3. -TAIPEI 20:10 21:35 21:35 PHNOM

FROM BR 266 SIEM DailyREAP 12:45 17:05 SIEM -- BANGKOK SIEM REAP REAP BANGKOK PHNOM PENH - VIENTIANE Flighs Days Dep Flighs Days Dep Arrival Arrival VN 840 Daily 17:30 18:50 K6 700 Daily 15:45 16:55 K6 700 Daily 15:45 19:10 16:55 QV 920 Daily 17:50 PG Daily 09:45 PG 924 924 Daily 09:45 11:10 11:10 PHNOM PENH - YANGON PG Daily 13:15 PG 906 906 Daily 13:15 14:40 14:40 8M 404 3. 6 20:10 21:35 PG Daily 15:20 PG 914 914 Daily 15:20 16:45 16:45 FROM PG Daily PG 908 908 SIEM DailyREAP 18:50 18:50 20:15 20:15 PG SIEM REAP -Daily BANGKOK 20:30 PG 910 910 Daily 20:30 21:55 21:55 SIEM GUANGZHOU Flighs Dep Arrival SIEM REAP REAP --Days GUANGZHOU CZ 3054 2.4.6 11:25 15:35 CZ 700 3054 2.4.6 11:25 2:00 15:35 K6 Daily 12:50 CZ 1.3.5.7 19:25 23:20 CZ 3054 3054 1.3.5.7 19:25 11:10 23:20 PG 924 Daily 09:45 SIEM REAP SIEM REAP -HANOI -HANOI PG 906 Daily 13:15 14:40 K6 Daily 06:50 08:30 K6 850 850 Daily 06:50 16:45 08:30 PG 914 Daily 15:20 VN 868 1.2.3.5.6 12:40 15:35 VN 908 868 1.2.3.5.6 12:40 20:15 15:35 PG Daily 18:50 VN Daily 18:05 VN 842 842 Daily 18:05 19:45 19:45 PG 910 Daily 20:30 21:55 VN Daily 19:45 VN 844 844 Daily 19:45 21:25 21:25 SIEM REAP GUANGZHOU VN Daily 21:00 VN 800 800 Daily 21:00 22:40 22:40 CZ 3054 - 2.4.6 11:25 15:35 SIEM SIEM REAP REAP - HO HO CHI CHI MINH MINH CITY CITY CZ 3054 1.3.5.7 19:25 23:20 VN Daily 11:10 VN 3818 3818 Daily 11:10 12:30 12:30 SIEM REAP -HANOI VN Daily 13:30 VN 826 826 Daily 13:30 14:40 14:40 K6 Daily 06:50 VN 3820 17:45 18:45 VN 850 3820 Daily 17:45 08:30 18:45 828 Daily 18:20 19:20 VN 868 1.2.3.5.6 12:40 828 Daily 18:20 15:35 19:20 VN 842 3822 Daily 21:35 22:35 VN Daily 18:05 3822 21:35 19:45 22:35 SIEM REAP INCHEON SIEM REAP --Daily INCHEON 19:45 21:25 VN 844 KE 688 Daily 23:15 06:10 KE 800 688 Daily 23:15 22:40 06:10 VN 21:00 OZ Daily 23:40 07:10 OZ 738 738 Daily 07:10 SIEM REAP - HO CHI MINH 23:40 CITY SIEM REAP KUALA SIEM REAP --Daily KUALA LUMPUR LUMPUR VN 3818 11:10 12:30 AK 281 Daily 08:35 11:35 AK 826 281 Daily 08:35 14:40 11:35 VN Daily 13:30 MH 3.5.7 14:15 MH 765 765 3.5.7 14:15 17:25 17:25 VN 3820 Daily 17:45 18:45 SIEM SIEM REAP REAP -- MANILA MANILA VN 828 Daily 18:20 19:20 5J 2.4.7 22:30 5J 258 258 2.4.7 22:30 02:11 02:11 VN 3822 -Daily 21:35 22:35 SIEM SIEM REAP REAP - SINGAPORE SINGAPORE SIEM REAP -2.4 INCHEON 10:40 MI MI 622 622 2.4 10:40 15:20 15:20 KE 688 Daily 23:15 MI 55 12:25 15:40 MI 630 630 12:25 06:10 15:40 MI 77 12:45 16:05 OZ 738 Daily 23:40 MI 615 615 12:45 07:10 16:05 MI 18:25 SIEM REAP -33KUALA LUMPUR MI 636 636 18:25 21:35 21:35 MI 55 18:35 21:55 AK 281 Daily 08:35 MI 617 617 18:35 11:35 21:55 3K 2.4.7 15:50 20:25 3K 599 599 2.4.7 15:50 17:25 20:25 MH 765 3.5.7 14:15 SIEM REAP REAP -- MANILA VIENTIANE VIENTIANE SIEM QV 522 2.4.5.7 10:05 13:00 QV258 522 2.4.5.7 10:05 02:11 13:00 5J 2.4.7 22:30 SIEM REAP YANGON SIEM REAP REAP --- SINGAPORE YANGON SIEM 8M 1. 5 20:15 8M 402 402 20:15 21:25 21:25 MI 633 1,1.6,5 7 16:35 22:15 MI 622 2.4 10:40 15:20 MI 5 12:25 15:40 TO SIEM TO630 SIEM REAP REAP PHNOM MI 615 PENH 7 -- SIEM 12:45 16:05 PHNOM PENH SIEM REAP REAP Flighs Days Dep Arrival MI 636 3, 2 18:30 21:35 Flighs Days Dep Arrival K6 101 07:15 08:00 MI 5Daily 18:35 K6 617 101 Daily 07:15 21:55 08:00 K6 103 Daily 10:00 10:45 3K 2.4.7 15:50 K6 599 103 Daily 10:00 20:25 10:45 K6 K6 109 109 Daily 16:00 16:45 16:45 SIEM REAP -Daily VIENTIANE 16:00 PREAH REAP PREAH SIHANOUK SIEM10:05 REAP 13:00 QV 522 SIHANOUK 2.4.5.7-- SIEM Flighs Arrival FlighsREAP -Days Days Dep Arrival SIEM YANGON Dep K6 1-3-5 12:55 13:55 K6 130 130 1-3-5 12:55 21:25 13:55 8M 402 1. 5 20:15

TO265 SIEM REAP BR Daily 09:10 BANGKOK REAP BANGKOK ---SIEM SIEM REAP VIENTIANE PHNOM PENH Flighs Days Dep Flighs Days Dep VN 841 Daily 11:30 K6 701 Daily 17:50 K6 701 Daily 17:50 QV 921 Daily 11:45 PG Daily 08:00 PG 903 903 Daily 08:00 YANGON - PHNOM PENH PG Daily 11:35 PG 905 905 Daily 11:35 8M 403 3. 6 16:45 PG Daily 13:35 PG 913 913 Daily 13:35 TO SIEM REAP PG Daily 17:00 PG 907 907 Daily 17:00 PG Daily BANGKOK PG 909 909 - SIEM DailyREAP18:45 18:45 GUANGZHOU -- SIEM Flighs Dep GUANGZHOUDays SIEM REAP REAP CZ 3053 2.4.6 08:45 CZ 701 3053 2.4.6 08:45 K6 Daily 02:55 CZ 1.3.5.7 16:35 CZ 3053 3053 1.3.5.7 08:00 16:35 PG 903 Daily HANOI REAP HANOI SIEM REAP 11:35 PG 905-- SIEM Daily K6 Daily 19:30 K6 851 851 Daily 19:30 PG 913 Daily 13:35 VN 843 Daily 15:25 VN 907 843 Daily 15:25 PG Daily 17:00 VN Daily 17:05 VN 845 845 Daily 17:05 PG 909 Daily 18:45 VN Daily 17:45 VN 845 845 Daily 17:45 GUANGZHOU SIEM REAP VN Daily 18:20 VN 801 801 Daily 18:20 CZ 3053 2.4.6- SIEM08:45 HO HO CHI CHI MINH MINH CITY CITY - SIEM REAP REAP CZ 3053 1.3.5.7 16:35 VN Daily 09:15 VN 3809 3809 Daily 09:15 HANOI REAP 11:35 VN VN 827 827- SIEMDaily Daily 11:35 K6 Daily 19:30 VN 3821 15:55 VN 851 3821 Daily 15:55 829 16:20 VN 843 Daily 15:25 829 16:20 VN 845 3823 Daily 19:45 VN Daily 17:05 3823 19:45 INCHEON INCHEON SIEM REAP 17:45 VN 845 -- SIEM DailyREAP KE Daily 18:30 KE 687 687 Daily 18:30 VN 801 18:20 OZ 737 19:20 OZ CHI 737MINH Daily Daily HO CITY - SIEM19:20 REAP KUALA LUMPUR -- SIEM REAP KUALA REAP VN 3809LUMPUR Daily SIEM09:15 AK 280 Daily 06:50 AK 827 280 Daily 06:50 VN Daily 11:35 MH 3.5.7 12:10 MH 764 764 3.5.7 12:10 VN 3821 Daily 15:55 MANILA MANILA -- SIEM SIEM REAP REAP VN 829 Daily 16:20 5J 2.4.7 19:45 5J 257 257 2.4.7 19:45 VN 3823 Daily REAP 19:45 SINGAPORE SINGAPORE -- SIEM SIEM REAP INCHEON MI 2.4 MI 622 622 - SIEM 2.4 REAP 08:40 08:40 KE 687 Daily 18:30 MI 77 10:40 MI 616 616 10:40 MI 33 13:55 OZ 737 Daily 19:20 MI 636 636 13:55 MI 55 - SIEM07:55 KUALA REAP MI 630 630 LUMPUR 07:55 MI 55 16:35 AK 280 Daily 06:50 MI 618 618 16:35 3K599 2.4.7 13:50 3K599 2.4.7 13:50 MH 764 3.5.7 12:10 VIENTIANE -- SIEM REAP VIENTIANE SIEM REAP MANILA - SIEM REAP QV 512 2.4.5.7 06:30 QV257 512 2.4.5.7 19:45 06:30 5J 2.4.7 YANGON REAP YANGON -- SIEM SIEM REAP SINGAPORE - SIEM REAP 8M 1. 17:05 8M 401 401 1. 55 17:05 MI 633 1, 6, 7 14:35 MI 622 2.4 08:40 MI 616 SIEM 7 REAP FROM FROM SIEM REAP 10:40 SIEM REAP PHNOM PENH MI 636 2 13:55 SIEM REAP --3, PHNOM PENH Flighs Dep MI 630 5Days 07:55 Flighs Days Dep K6 100 08:40 MI 5Daily 16:35 K6 618 100 Daily 08:40 K6 Daily 11:15 3K599 2.4.7 13:50 K6 102 102 Daily 11:15 K6 17:20 K6 108 108 Daily 17:20 VIENTIANE -Daily SIEM REAP SIEM REAP PREAH SIEM REAP --2.4.5.7 PREAH SIHANOUK SIHANOUK QV 512 06:30 Flighs Days Flighs - SIEM Days Dep YANGON REAP Dep K6 1-3-5 11:20 K6 131 131 1-3-5 11:20 8M 401 1. 5 17:05

DOMESTIC FLIGHT SCHEDULE

â&#x20AC;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2018;á&#x; á&#x17E;&#x;á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;&#x161;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2021;á&#x;&#x2021;á&#x17E;ˇ á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;źá&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x201A; â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x2122;á&#x17E;&#x201A;á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;&#x; á&#x; á&#x17E;&#x2014;á&#x17E;śá&#x17E;&#x2013;â&#x20AC;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;šá&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;&#x2013;á&#x;&#x201E;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x2013;á&#x; â&#x20AC;&#x2039; á&#x; â&#x20AC;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x2030;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x160;á&#x;&#x201E;á&#x17E;&#x2122;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x160;á&#x17E;&#x201E;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x153;á&#x17E;ź â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x160;á&#x;&#x2021;á&#x17E;ť á&#x17E;&#x; â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x201D; á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;ś á&#x;&#x201D;

Arrival

TO PHNOM PENH BANGKOK - PHNOM PENH Flighs Days Dep Arrival K6 721 Daily 02:25 03:30 Flighs Days Dep Arrival BANGKOK BANGKOK PHNOM PENH PG 931 -- PHNOM Daily PENH 07:55 09:05 K6 721 Daily 14:20 15:25 K6 580 721 Daily 14:20 15:25 TG Daily 07:55 09:05 PG Daily 07:55 09:05 PG 931 931 Daily 07:55 09:05 PG 933 Daily 13:30 14:40 TG Daily 07:55 09:05 TG 580 580 Daily 07:55 09:05 FD Daily 15:15 16:20 PG 933 Daily 13:30 14:40 PG 3616 933 Daily 13:30 14:40 FD 3616 15:15 16:20 PG 935 Daily 17:30 18:40 FD 3616 Daily 15:15 16:20 PG 935 Daily 17:30 18:40 TG Daily 18:25 19:40 PG 584 935 17:30 18:40 TG Daily 18:25 19:40 TG 584 584 18:25 19:40 PG 937 Daily 20:15 21:50 PG Daily 20:15 21:50 PG 937 937 - PHNOM Daily PENH 20:15 21:50 BEIJING BEIJING BEIJING -- PHNOM PHNOM PENH PENH CZ 323 Daily 14:30 20:50 CZ Daily 14:30 20:50 CZ 323 323 Daily 14:30 20:50 DOHA DOHA PHNOM PENH Via HCMC) DOHA --- PHNOM PHNOM PENH PENH ((( Via Via HCMC) HCMC) 602 3.4.7 01:15 14:15 QR 1.2..5.6 08:00 21:00 QR 604 602 3.4.7 01:15 14:15 QR 602 604 1.2.5.7 07:30 20:30 QR ..3.4..7 14:20 604 1.2.5.7 01:25 07:30 20:30 GUANGZHOU PHNOM PENH GUANGZHOU - PHNOM PENH CZ 6059 2.4.7 12:00 13:45 CZ 6059 6059 2.4.7 12:00 13:45 CZ 2.4.7 12:00 13:45 CZ Daily 19:05 20:50 CZ 323 323 Daily 19:05 20:50 CZ 323 Daily 19:05 20:50 HANOI HANOI -- PHNOM PHNOM PENH PENH HANOI PHNOM PENH K6 Daily 09:15 11:00 K6 861 861 Daily 09:15 11:00 VN Daily 09:40 13:00 VN 841 841 Daily 09:40 13:00 HO CHI CHI MINH MINH CITY CITY -- PHNOM PHNOM PENH PENH HO K6 Daily 12:30 13:15 K6 817 817 12:30 13:15 VN 920 Daily 15:50 16:30 K6 Daily 17:35 18:20 K6 819 819 Daily 17:35 18:20 VN 3857 Daily 18:00 18:45 VN 920 Daily 15:50 16:30 VN 920 Daily 15:50 16:30 HONG KONG Daily - PHNOM PENH VN 3857 18:00 18:45 VN 3857 Daily 18:00 18:45 KA 208 1.2.4.6.7 08:50 10:25 HONG HONG KONG KONG -- PHNOM PHNOM PENH PENH 208 1.2.4.6.7 08:55 10:30 KA 3.5.7 16:05 KA 206 208 1.2.4.6.7 14:30 08:55 10:30 KA 206 206 16:00 17:35 KA 11.2.3.5.7 17:00 1.2.3.5.7 15:25 16:00 17:35 INCHEON PENH INCHEON PHNOM PENH KA 206 -- PHNOM 2 15:50 17:25 KE Daily 18:30 22:20 KE 689 689 Daily 18:30 22:20 OZ Daily 19:10 22:50 OZ 739 739 Daily 19:10 22:50 INCHEON - PHNOM PENH KUALA KUALA LUMPUR LUMPUR -- PHNOM PHNOM PENH PENH KE 689 Daily 18:30 22:20 AK 1474 Daily 15:15 16:00 AK 1474 Daily 15:15 16:00 MH 754 09:30 10:20 OZ Daily 19:10 22:50 MH739 754 Daily 09:30 10:20 MH Daily 3:20 KUALA MH 762 762LUMPUR Daily- PHNOM 3:20PENH 4:10 4:10 PHNOM -- PARIS PHNOM PENH PARIS 15:15 AK 1474PENH Daily 16:00 AF 22 20:05 06:05 AF 273 273 20:05 06:05 MH 754 Daily 09:30 10:20 SHANGHAI SHANGHAI -- PHNOM PHNOM PENH PENH MH 762 Daily 3:20 4:10 FM 2.3.4.5.7 22:40 FM 833 833 2.3.4.5.7 19:30 19:30 22:40 PHNOM PENH - PARISPENH SINGAPORE -- PHNOM SINGAPORE PHNOM PENH MI 07:40 08:30 AF 273 21.3.5.6.7 06:05 MI 602 602 1.3.5.6.7 20:05 07:40 08:30 MI 622 08:40 11:25 SHANGHAI -2.4 PHNOM PENH MI 622 2.4 08:40 11:25 3K 593 1.3.6 10:40 11:50 3K 593 1.3.6 10:40 11:50 FM 833 2.3.4.5.7 19:30 22:40 3K 5 18:45 20:00 3K 591 591 18:45 20:00 SINGAPORE -5PHNOM PENH 3K 55 18:45 20:00 3K 591 591 18:45 20:00 MI 602 1.3.5.6.7 07:40 08:40 MI Daily 16:20 17:15 MI 608 608 Daily 16:20 17:15 MI 622 2.4 08:40 11:25 2816 1.3 15:00 15:50 2816 1.3 15:00 15:50 2816 2.4.5 07:20 08:10 3K 593 1.3.6 10:40 11:50 2816 2.4.5 07:20 08:10 2816 6 13:00 14:00 3K 591 56 18:45 20:00 2816 13:00 14:00 2816 7 11:30 12:30 2816 11:30 12:30 3K 591 57 18:45 20:00 TAIPEI - PHNOM PENH TAIPEI MI 608 - PHNOM DailyPENH 16:20 17:15 BR 265 Daily 09:10 11:35 BR 265 Daily 09:10 11:35 2816 1.3 15:00 15:50 VIENTIANE VIENTIANE -- PHNOM PHNOM PENH PENH 2816 2.4.5 07:20 08:10 VN Daily 11:30 13:00 VN 841 841 Daily 11:30 13:00 QV Daily 11:45 13:15 2816 6Daily 13:00 14:00 QV 921 921 11:45 13:15 YANGON PENH 2816 7 11:30 12:30 YANGON -- PHNOM PHNOM PENH 8M 3. 19:10 8M 403 403- PHNOM 3. 66 PENH 16:45 16:45 19:10 TAIPEI 11:35 Arrival Arrival 13:00 19:00 19:00 13:15 09:00 09:00 12:45 12:45 19:10 14:35 14:35 18:10 18:10 19:55 19:55 Arrival 10:30 10:30 04:05 18:30 18:30 09:00

12:45 21:15 21:15 14:35 17:10 17:10 18:10 18:50 18:50 19:55 19:30 19:30 20:00 20:00 10:30 18:30 10:35 10:35

12:35 12:35 21:15 16:55 16:55 17:40 17:10 17:40 20:45 18:50 20:45

19:30 22:15 22:15 20:00 22:40 22:40 10:35 07:50 07:50 12:35 13:15 13:15 16:55 17:40 21:30 21:30 20:45 09:50 09:50 22:15 11:50 11:50 17:35 22:40 17:35 11:35 11:35 17:45 07:50 17:45 15:05 15:05 13:15 09:25 09:25 21:30 19:15 19:15 15:45 09:50 11:50 17:40 Arrival 11:35 Arrival 09:25 17:45 09:25 12:00 15:05 12:00 16:45 16:45

09:25 Arrival Arrival 12:20 12:20 19:15

á&#x17E;?á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201E;á&#x;&#x192;á&#x17E;˘á&#x17E;&#x201E;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201A;á&#x17E;śá&#x17E;&#x161; á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;¸á&#x;˘ á&#x;&#x201A;á&#x17E; á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x160;á&#x17E;śâ&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2020;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;śá&#x;&#x2020;á&#x;˘á&#x; á&#x;Ąá&#x;Ł PREAH SIHANOUK - SIEM REAP Flighs Days Dep Arrival K6 130 1-3-5 AIRLINES CODE AIRLINES CODE 12:55 13:55 2817 AIRLINES CODE 2817 -- 16 16 Tigerairways Tigerairways

2817 - 16 Tigerairways 5J Airways. 5J -- CEBU CEBU Airways. 5J --CEBU Airways. AK Air AK - Air Asia Asia AK - Air Asia BR BR -- EVA EVA Airways Airways BR - EVA Airways CI CI -- China China Airlines Airlines CI - China Airlines CZ -- China Southern CZ China Southern CZ - China Southern FD Thai Air Asia FD --- Thai Thai Air Air Asia Asia FD FM -- Shanghai Shanghai Air Air FM

CIvitkmSanĂž

SIEM REAP - PREAH SIHANOUK Flighs Days Dep Arrival K6 131 1-3-5 COLOUR 11:20 CODE 12:20 COLOUR CODE 1 COLOUR 1 Monday Monday CODE 1 Monday 2 2 Tuesday Tuesday 2 Wednesday Tuesday 3 3 Wednesday 3 Wednesday 44 Thursday Thursday 4 Thursday 55 Friday Friday 5 Friday 66 Saturday Saturday 6 Saturday 77 Sunday Sunday 7 Sunday

KA KA -- Dragon Dragon Air Air KA AirAirlines MH Malaysia MH---Dragon Malaysia Airlines MH--SilkAir Malaysia Airlines MI MI - SilkAir MI -- SilkAir OZ OZ - Asiana Asiana Airlines Airlines OZ - Asiana Airlines PG PG -- Bangkok Bangkok Airways Airways PG - Bangkok Airways QR -- Qatar Airways QR Qatar Airways QR - Qatar Airways QV QV --- Lao Lao Airlines Airlines QV Lao Airlines SQ SQ -- Singapore Singapore Airlines Airlines

TG K6- Cambodia Angkor Air Air TG -- Thai Thai Airways Airways || VN VN -- Vietnam Vietnam Airlines Airlines This This flight flight schedule schedule information information is is updated updated about about once once aa month. month. Further Further information, information, please please contact contact direct direct to to airline airline or or aa travel travel agent agent for for flight flight schedule schedule information. information.

Ç&#x160;ČŚÂ?zÂ&#x201A;ÂŹÂ?uĹ­ČŚÂ g|pÂŻyÂ&#x161;tÂ&#x161;Â&#x201E;Â&#x203A;Â?z

PTM Travel & Tours Co., Ltd. ČżuŜ¢vg¨l¨Ū |b¨É&#x2020;uòbĂśÄ&#x192;fuÂ&#x2122;fËŚČŚÇ&#x201C;ČŚĹ­ČŚÂ bb­ ¨vÂ?Ç?ČŚ{uòʥŠ Ⱦ˴Ȋ|Ŝ¢vg¨zĹŽČŚÉ&#x17D;Čť{Ŏÿ l¨Ū | Ç&#x2039;ČŚv­Ç&#x201C;ȌųȌsŜ¢vg¨sÂ&#x2122;ČąĹ&#x2030;ȧ|q¨ȾfÂ&#x201D;ČŚĂźÇ&#x160;ČŚÂ?zÂ&#x201A;ÂŹÂ?uŹȌÄ&#x20AC;ČŚfšÇ&#x160;ČŚÂ?zÂ&#x201A;ÂŹÂ?uÉ&#x2030;ȧ g|pÂŻuÂ&#x2122;fĘ&#x203A;fgÇ&#x160;ČŚÇ&#x2039;ČŚv­Ç&#x201C;ȌųȌs

wôŠšȌc%zÉ&#x2021;~Ä&#x153;rÂ&#x161;Ç&#x201D;ȌŠzÂ?uĂśÂ&#x161;~fČŚÄ&#x20AC;Ç&#x160;ČŚÂ?fyܨŲȌk

E-mail: sales@ptm-travel.com www.ptm-travel.com

Tel: 023 219161 Fax: 023 218040

WORLD EXPRESS & TRAVEL WORLD EXPRESS TOURSTOURS & TRAVEL: Ticket and #34E0, Air/Boat/Bus/Train St.215(Nehru Blvd), Phnom Penh. TelTours | Fax: 023 884574 / 884787 #34E0, St.215(Nehru Blvd),| Phnom Penh. Email: worldexpress@online.com.kh www.worldexpresstour.com T: 023 884 574 / 012 222 759 E: worldexpress@online.com.kh w.worldexpresstour.com

AIRLINES AIRLINES AIRLINES

Air Asia (AK) Room T6, Phnom Penh Air Asia (AK) Airport International Room T6, Phnom Air Asia (AK) Tel: 023 6666 555 Penh International Airport Room T6,890 PP 071 International Fax: 023 Tel: 023 Tel: 6666023 5556666 555 Airport. www.airasia.com Fax: 023 890 071 www.airasia.com

Myanmar Airways International No. 479-481Eo, Kampuchea Myanmar International Krom (St.Airways 128), 12155, No. 479-481Eo, Kampuchea Myanmar Airways International Phnom Penh, Cambodia Krom 881 (St. 178 128), 12155, #90+92+94Eo, 217,886 677 T:023 |St. F:023 Phnom Penh,Kh. Cambodia Sk. Orussey4, 7 Makara, www.maiair.com T:023 881 178 Cambodia. | F:023 886 677 Phnom Penh, www.maiair.com T:023 881 178 | F:023 886 677 www.maiair.com Cambodia Angkor Air (K6) Dragon Air (KA) #206A, Preah Norodom, #168, Monireth, PP Cambodia Angkor Air Air (K6) (K6) Dragon Cambodia Angkor Phnom Penh Tel: 023 Air 424(KA) 300 #206A, Norodom, #168,023 Monireth, PP Office, #90+92+94Eo, Dragon Air (KA) Tel: 023Preah 6666 787 Fax: 424 304PP Phnom Penh Tel: 023 424 300 PP St.217, Sk.Orussey4, Kh. #168, Monireth, www.cambodiaangkorair.com www.dragonair.com/kh Tel: 023 6666 787 Fax: 023 424 304 7Makara, 023 881 178 /77Tel: 023 424 300 www.cambodiaangkorair.com www.dragonair.com/kh 718-333. Fax:+855 23-886-677 Fax: 023 424 304 www.cambodiaangkorair.com www.dragonair.com/kh E: mai@royalaviationexpert.com Qatar Airways Tiger airways No. 296, Mao Tse Toung G. floor, Regency square, Qatar Airways Tiger airways (St. 245), Ground floor, 12306 Suare, Suite #68/79, St.205, No. 296, Mao Tse Toung G. floor, Regency square, Intercontinental Hotel Sk Chamkarmorn, PP Tiger airways (St. 245), Ground floor, 12306 Tel: Suare, Suite #68/79, St.205, Phnom Penh (855) 95 969 888 G. floor, Regency square, Qatar Airways Intercontinental Hotel Sk Chamkarmorn, PP Tel: 023 424 012 (855) 5515#68/79, 888/5525888 Suare,23Suite St.205, No. 296 424 Blvd.013/023 Mao Tse Toung Phnom Penh Tel: (855) 95 969 888 www.qatarairways.com E: Skinfo@cambodiaairlines.net Chamkarmorn, PP (St. 245), Ground floor, Tel: 023 424 013/023 424 012 (855) 23 5515 888/5525888 Tel: (855) 95 969 888 Intercontinental Hotel PP www.qatarairways.com E: info@cambodiaairlines.net (855) 23 5515 888/5525888 Tel: +23 42 40 12/13/14 www.qatarairways.com E: info@cambodiaairlines.net

Jetstar Asia (3K) PP: No. 333B Monivong Blvd. Jetstar Asia (3K) Reap: No. Tel: 023 220909.Siem PP: No. 333B Monivong Blvd. Jetstar Asia (3K) 50,Sivatha Blvd.Tel: 063 964388 Tel: 023 220909.Siem Reap: PP: No. 333B Monivong Blvd.No. www.jetstar.com 50,Sivatha Blvd.Tel: 063 964388 Tel: 023 220909.Siem Reap: No. www.jetstar.com 50,Sivatha Blvd.Tel: 063 964388 www.jetstar.com Cebu Pacific (5J) Phnom Penh: No. 333B Cebu Pacific (5J) Monivong Blvd. Tel: 023 219161 Phnom Penh: No. 333B Blvd. Cebu Pacific (5J) Siem Reap: No. 50,Sivatha Monivong Blvd. 023 219161 Phnom Penh: No. Tel: 063 965487Tel:333B Siem Reap: No.Tel: 50,Sivatha Blvd. Monivong Blvd. 023 219161 E-mail: cebuair@ptm-travel.com Tel: 063 965487 Siem Reap: No. 50,Sivatha Blvd. www.cebupacificair.com E-mail: cebuair@ptm-travel.com Tel: 063 965487 www.cebupacificair.com E-mail: cebuair@ptm-travel.com www.cebupacificair.com SilkAir (MI) Regency C,Unit 2-4,Tumnorb SilkAir (MI) Teuk, Chamkarmorn Regency C,Unit 2-4,Tumnorb Phnom SilkAir Penh (MI) Teuk, Chamkarmorn Tel:023 6292-4,Tumnorb Regency988 C,Unit Phnom Penh www.silkair.com Teuk, Chamkarmorn Tel:023 988 629 Phnom Penh www.silkair.com Tel:023 988 629 www.silkair.com

PHNOM PENH SORYA BUS TRANSPORT SCHEDULE INTERNATIONAL ROUTES PHNOM PENH SORYA BUS TRANSPORT SCHEDULE

PHNOM SORYA BUS TRANSPORT SCHEDULE PP-HO CHIPENH MINH DEPATURE HO CHI MINH-PP INTERNATIONAL ROUTES 6:45, 8:30, 8:00,11:30 INTERNATIONAL ROUTES 6:45, PP-HO CHI11:45 MINH DEPATURE HO CHI MINH-PP PP-BANGKOK PP-HO CHI11:45 MINH DEPATURE 6:45, 8:30, 6:30 6:45, 8:30, 11:45 PP-BANGKOK PP-PAKSE,VIENTIANE PP-BANGKOK 6:30 6:45 6:30 PP-PAKSE,VIENTIANE

PP-PAKSE,VIENTIANE 6:45 DOMESTIC ROUTES 6:45 PP-SIEM REAP

BANGKOK-PP HO CHI MINH-PP 6:45, 8:00,11:30 6:30 6:45, 8:00,11:30 BANGKOK-PP

PAKSE,VIENTIANE-PP BANGKOK-PP 6:30 7:30 6:30 PAKSE,VIENTIANE-PP

PAKSE,VIENTIANE-PP 7:30 7:30 REAP-PP SIEM 5:30, 6:30, 7:00, 9:30, 10:30,12:30, 13:30 SIEM REAP-PP PP -SIHANOUK SIHANOUK-PP 6:15, 7:00-REAP 12:00, 13:00, 14:00 5:30, 6:30, 7:00, 9:30, 10:30,12:30, 13:30 PP-SIEM SIEM REAP-PP 7:00 To 12:00, 13:00, 14:30, 16:30 7:10, 8:00, 10:30,12:15, 14:00,15:30,17:30 PP -SIHANOUK SIHANOUK-PP 6:15, 7:00- 12:00, 13:00, 14:00 5:30, 6:30, 7:00, 9:30, 10:30,12:30, 13:30 PP-BATTAMBANG BATTAMBANG-PP 7:00-SIHANOUK To 12:00, 13:00, 14:30, 16:30 7:10, 8:00, 10:30,12:15, 14:00,15:30,17:30 PP SIHANOUK-PP 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 5:30, 6:45, 7:45, 8:30, 9:30,10:30 PP-BATTAMBANG BATTAMBANG-PP 7:00 To 12:00, 13:00, 14:30, 16:30 7:10, 8:00, 10:30,12:15, 14:00,15:30,17:30 PP-MONDULKIRI MONDULKIRI-PP 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 5:30, 6:45, 7:45, 8:30, 9:30,10:30 PP-BATTAMBANG BATTAMBANG-PP 8:30 8:30 PP-MONDULKIRI MONDULKIRI-PP 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 5:30, 6:45, 7:45, 8:30, 9:30,10:30 Further 210 359, Email:168@ppsoryatransport.com 8:30 information, please contact: Tel: 023 8:30 PP-MONDULKIRI MONDULKIRI-PP Further please contact: Tel: 023 210LINES 359, Email:168@ppsoryatransport.com 8:30 information, 8:30 REGULAR SHIPPING SCHEDULES

DOMESTIC ROUTES 6:15, 7:00- 12:00,ROUTES 13:00, 14:00 DOMESTIC PP-SIEM REAP

PORT ROTATION Further information, pleaseCALLING contact: Tel: 023 210 359, Email:168@ppsoryatransport.com LINE

REGULAR SHIPPING LINES SCHEDULES CALLING SCHEDULES FREEQUENCY ROTATION PORTS CALLING PORT ROTATION REGULAR SHIPPING LINES SCHEDULES CALLING PORTFREEQUENCY 1CALLING Wed, 08:00 - Thu 16:00 1ROTATION Call/week SIN-SHV-SGZ-SIN SCHEDULES ROTATION PORTS

LINE RCL 21 Thu, --Fri 1 Call/week HKG-SHV-SGZ-HKG LINE SCHEDULES ROTATION PORTS Wed,14:00 08:00 Thu 22:00 16:00 FREEQUENCY SIN-SHV-SGZ-SIN (12calls/moth) CALLING (HPH-TXGKEL) RCL HKG-SHV-SGZ-HKG 32 Wed, Fri, 20:00 -- Fri Sat 23:59 11 Call/week 1 08:00 Thu 16:00 Thu, 14:00 22:00 Call/week SIN-SHV-SGZ-SIN (12calls/moth) (HPH-TXGKEL) RCL HKG-SHV-SGZ-HKG 1 Th, Fri, 08:00 20:00 Sat 22:00 23:59 1 SIN-SHV-SGZ-SIN 14:00- -20:00 Fri 1 Call/week Call/week SGN-SHV-LZP-SGN (12calls/moth) MEARSK (MCC) 23 Thu, -(HPH-TXGKEL) HKG-OSA-TYO-KOB SGN-SHV-LZP-SGN (4 calls/moth) -SIN-SHV-SGZ-SIN BUS-SGH-YAT-SGN Th, 08:00 20:00 321 Fri, 20:00 Sat 23:59 1 Call/week Fri, 22:00- Sun 00:01 1 Call/week - SIN-SHV-TPP-SIN MEARSK (MCC) HKG-OSA-TYO-KOB (4 calls/moth) - BUS-SGH-YAT-SGN 1 Th, 08:00 - 20:00 1 Call/week SGN-SHV-LZP-SGN 2 Fri, 22:00- Sun 00:01 1 Call/week HCM-SHV-LZP-HCMMEARSK (MCC) HKG-OSA-TYO-KOB SIN-SHV-TPP-SIN SITC (BEN LINE Sun 09:00-23:00 1 Call/week NBO-SGH-OSA-KOB(4 - BUS-SGH-YAT-SGN (4 calls/moth) calls/onth) 2 Fri, 22:00- Sun 00:01 1 Call/week BUS-SGH-HGK-CHM HCM-SHV-LZP-HCMSIN-SHV-TPP-SIN SITC (BEN LINE Sun 09:00-23:00 1 Call/week NBO-SGH-OSA-KOB(4 calls/onth) ITL (ACL) HCM-SHV-LZP-HCMBUS-SGH-HGK-CHM Sat 06:00 - Sun 08:00 1 Call/week SGZ-SHV-SIN-SGZ SITC (BEN LINE Sun (4 calls/month) 09:00-23:00 1 Call/week NBO-SGH-OSA-KOB(4 ITLcalls/onth) (ACL) BUS-SGH-HGK-CHM APL Sat 06:00 Sun 08:00 1 Call/week SGZ-SHV-SIN-SGZ 1 call/week SIN-SHV-SIN (4 calls/month) calls/month) Fri, 08:00 - Sun, 06:00 (4 ITL APL(ACL) Sat 06:00 Sun 08:00 1 Call/week SGZ-SHV-SIN-SGZ COTS Fri, 08:00 - Sun, 06:00 call/week BBK-SHV-BKK-(LZP) SIN-SHV-SIN (4 2 1calls/month (4 calls/month) calls/month) Irregula (2 calls/month) APL COTS Fri, 08:00 - Sun, 06:00 1calls/month call/week SIN-SHV-SIN Irregula 2 BBK-SHV-BKK-(LZP) (4 calls/month) (2 calls/month) 34 call/month COTS Irregula 2 calls/month BBK-SHV-BKK-(LZP) 34 call/month Busan, Korea SGZ= Songkhla, Thailand (2BUS= calls/month) HKG= HongKong SHV= Sihanoukville Port Cambodia 34 call/month BUS= Busan, Korea SGZ= Songkhla, Thailand kao=Kaoshiung, Taiwan ROC SIN= Singapore HKG=Kebe, HongKong SHV= Songkhla, Sihanoukville Port Cambodia Kob= Japan BUS= Busan, Korea SGZ= Thailand TPP= TanjungPelapas, Malaysia kao=Kaoshiung, Taiwan ROC SIN= Singapore KUN= HongKong Kuantan, Malaysia HKG= SHV= Sihanoukville TYO= Tokyo, Japan Port Cambodia Kob= Leam Kebe, Chabang, Japan Thailand LZP= TPP=Singapore TanjungPelapas, Malaysia kao=Kaoshiung, Taiwan ROC SIN= KUN= Ningbo, Kuantan,China Malaysia TXG= Taichung, Taiwan NBO= Kob= Japan TYO= Tokyo, Japan TPP= TanjungPelapas, LZP= Kebe, Leam Chabang, Thailand YAT= Yantian, China Malaysia OSA= Osaka, Japan KUN= Kuantan, Malaysia TXG= Tokyo, Taichung, Taiwan NBO= Ningbo, China TYO= Japan YOK= Yokohama, Japan SGN=Leam Saigon, VietnamThailand LZP= Chabang, YAT= Yantian, China OSA= Osaka, Japan TXG= Taichung, Taiwan NBO= Ningbo,Vietnam China YOK= Yokohama, Japan SGN= Saigon, YAT= Yantian, China OSA= Osaka, Japan YOK= Yokohama, Japan SGN= Saigon, Vietnam

FLY FLY DIRECT DIRECT TO TO MYANMAR MYANMAR WEDNESDAY WEDNESDAY & & SATURDAY SATURDAY FLY DIRECT TO MYANMAR WEDNESDAY & SATURDAY YANGON PHNOM YANGON -- PHNOM PHNOM PENH PENH PHNOM PENH PENH -- YANGON YANGON YANGON - FLY PHNOM PENH PHNOM PENH - YANGON FLY DIRECT DIRECT TO TO SIEM SIEM REAP REAP MONDAY MONDAY & & FRIDAY FRIDAY FLY DIRECT TO SIEM REAP MONDAY & FRIDAY REAP SIEM YANGON SIEM REAP REAP -- YANGON YANGON YANGON -- SIEM SIEM REAP SIEM REAP - YANGON YANGONPhnom - SIEM REAP No. No. 479-481Eo, 479-481Eo, Kampuchea Kampuchea Krom Krom (St. (St. 128), 128), 12155, 12155, Phnom Penh Penh #90+92+94Eo, St. 217, Sk. Orussey4, Kh. 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia. Tel 023 881 178 || Fax 023 886 677 www.maiair.com Tel 886 677 677|||www.maiair.com www.maiair.com Tel023 023881 881178 178 |Fax Fax 023 023 886


kILa

ថ្ងៃអង្គារ ទី២ ែខកក្កដា​ឆ្នាំ២០១៣

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

ប្រេសល ី៊ ជម្រះ​ការ​សង្សយ ័ ​មន ុ World Cup Mike Collett កង ុ្រ ​រយ ី ​ឌ ូ៉ ​ជ ឹ ន េ រ​េ :ូ៉ ភាព​សព ្រ ច េ ​ ស្រពិល​ផ្សេង​ៗ​ទៅ​លើ​ថា តើ​ ក្រុម​បាល់​ទាត់​ជម្រើស​ជាតិ​ ប្រេស៊ីល គឺ​ជា​គ្រូ​បង្វឹក​ដ៏​ខ្លាំង​ សម្រាប់​ព្រឹត្តិ​ការណ៍ World Cup នៅ​ឆ្នាំ​ក្រោយ ឬ​យ៉ាងណា ​ ​ នោះ ត្រវូ បា ​ ន​ជម្រះតា ​ ម​រយៈ​ការ​ ទទួលជ ​យ ័ ជ ​ ម្នះ​យ៉ាងក ​ ក់ក ​ ក្ន ្តៅ​ ង ុ ​ លទ្ធ​ផល ៣-០ លើ​ក្រុម​ម្ចាស់​ ជើង​ឯក​ពិភព​លោក​អេ​ស្ប៉ាញ ខណៈ​ពក ួ គ ​ បាន​ េ​ ឈ្នះពា ​ ន​រង្វាន​់ Confederations Cup នៅ​ពី​ មុខអ ​ក ្ន ទ ​ ស្ស​នា​ដច ​៏ ន ្រើ ក ​ ុះក ​ រ​នៅ​ ឯ​កីឡ​ដ្ឋាន Maracana ស្ថិត​ ក្នុង​ទីក្រុង Rio de Janeiro កាល​ពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ។ ​ ក្រោម​ជំនួយ​ដ៏​ធំ​ពី​សំ​ណាក់ Neymar និង Fred ក្នុង​តំបន់​ ប្រយុទ្ធ David Luiz នៅ​តំបន់​ ការ​ពារ និង​ Paulinho ក្នុង​ តំបន់​កណ្តាល ក្រុម​ប្រេស៊ីល បាន​បញ្ចបក ​់ ណ ​ំ ត់ត ​ នៃ ្រា​ កា ​ រ​មន ិ ​ ស្គាលចា ​់ ញ់សោ ​ ះ​របស់អ ​ ស្ប៉ា េ​ ញ​​ ត្រឹម​២៩​ប្រកួត និង​បាន​នាំ​ឲ្យ​ មាន​ការ​រឭ ​ំ ក​ថទ ​្ងៃ ទួលជោ ​ គ​ជយ ័ ​ របស់​ពួក​គេ ក្រោយ​ពកា ី​ រ​ទទួល​ ជ័យ​ជម្នះ​ជា​លើក​ទី​៥​របស់​ពួក​ គេ​នៃ​យុទ្ធ​នា​ការ​នេះ​។ ពួក​គេ​បាន​ចាប់​ផ្តើម​ជា​មួយ​ នឹង​គ្រាប់​បាល់​ស៊ុត​បញ្ចូល​ទី​​ ទាំង​ច្របូក​ច្របល់​នៅ​ពី​មុខ​ទី​ មួយ​គ្រាប់​ពី​សំ​ណាក់ Fred 

កីឡាករ Neymar (កណ្តាល) របស់ប ​ ្រេសល ៊ី លើកពា ​ ន ខណៈ​រូបគ ​ អ េ​ ប​អរ​​នៅ​លឆា ​ើ ក​ជាម ​យ ួ ន ​ង ឹ ម ​ត ិ រួ​​្ត មក ​ ្រុម​ របស់គ ​ េ​ក្រោយព ​ ី​ការ​ឈ្នះពា ​ ន​រង្វាន់ Confederations Cup វគ្គ​ផ្តាច់​ព្រ័ត្រ​លើ​ក្រុម​អេស្ប៉ាញ​​។ Reuters

ក្រោយព ​ កា ​ី រ​ធស ្វេ ប ​ ហ ្រ ស ែ ម ​យ ួ ​ ចំនន ួ ក ​ង ្នុ ត ​ប ំ ន់កា ​ រ​ពារ​អស្ប៉ា េ​ ញ​ នៅ​នាទី ទី២ ​ និងបា ​ ន​នាំម ​ខ ុ ក្នង ុ ​ លទ្ធ​ផល ២-០ នៅ​ពេល​Neymar បាន​អូស​បាល់ និង​ស៊ុត​ ដោយ​ជើង​ឆ្វេង​របស់​គេ​យ៉ាង​ ខ្លាង ំ ផ ​ត ុ ដ ​ អ ​ៃ ក ្ន ចា ​ ទ ​ំ ី Iker Casillas ចូលទ ​ ​យ ី ង ៉ា ល ​ នៅ ​្អ រ​យៈ​ពល េ ​ ១​នាទី​ចុង​ក្រោយ​នៃ​តង់​ទី​១​។ ក្រោយ​មក​ទៀត ពួក​គេ​បាន​ បញ្ចបកា ​់ រ​បក ្រ ត ួ ន ​ េះ និងប ​ ង្ហាញ​ ពី​ការ​ឈះ្ន ​ពាន នៅ​ពល េ Fred ​

បាន​រក​គ្រាប់​បាល់​ទី​៣ ជា​មួយ​ នឹងកា ​ រ​សត ៊ុ បា ​ ល់ប ​ ញ្ចល ូ ទ ​ ​យ ី ង ៉ា ​ ល្អ​នៅ​ក្នុង​នាទី ទី​២ន ​ ៃ​តង់ទ ​ ី​២។ ​ ប៉ុន្តែ ការ​ការ​ពារ​បាន​យ៉ាងល ​ ្អ​ មួយ​ពី​សំ​ណាក់ Luiz នៅ​ក្នុង​ នាទី ទី​៤១ ពិត​ជា​សំ​ខាន់​ ណាស់​ចំ​ពោះ​ការ​ទទួល​ជ័យ​ ជម្នះ​នេះ​។ ស្រប​ពេល​ដែល​ ប្រេសល ៊ី នាំម ​ខ ុ ១-០ និងខ ​ ណៈ​ ដែល​អេ​ស្ប៉ាញ ចាប់​ផ្តើម​ដាក់​ សម្ពាធ​ទៅ​លើ​គូ​ប្រជែង ក្រុម​ ម្ចាស់​ជើង​ឯក​ពិភព​លោក​មួយ​

នេះ ហាក់​ស្ទើរ​តែ​អាច​តាម​ស្មើ​ ទៅ​ហើយ​ជា​មួយ​នឹង​ការ​ស៊ុត​ របស់ Pedro ដែល​បាន​ផុត​ដៃ​ អ្នក​ចាំ​ទី Julio Cesar ទៅ​ ហើយ​នោះ​។​ ប៉ុន្តែ នៅ​ពេល​ បាល់បោ ​ ះ​សរ្ទើ ត ​ បាន​ ែ​ រត់ផ ​ត ុ ខ ​ ស្ ែ​ បន្ទាតទ ​់ ទៅ ​ី ហ ​ យ ើ Luiz បាន​រត់​ យ៉ាង​លឿន និង​បាន​ទាត់​បាល់​ នោះ​ចេញ​ឲ្យ​ឆ្ងាយ​ដើម្បី​នាំ​ឲ្យ​ មាន​ការ​សង្គ្រោះ​ដ៏​ចង​ចាំ​មួយ​។ កីឡាករ​រូប​នេះ​បាន​ប្រាប់​អ្នក​ យក​ពត ័ ​មា ៌ ន​ថា៖​«ខ្ញបា ​ុំ ន​ជពា ​ំ ក់​

រឿង​មួយ​ចំ​ពោះ​Julio Cesar ក្រោយព ​ ​នា ី ឲ ​ំ យ្ ​មាន​ការ​សត ៊ុ ​ បាល់ប ​ ណាល់ ៉េ​ ទ ​ នៅ ​ី ព ​ ល េ ប ​ ក ្រ ត ួ ​ ជា​មួ​នឹង​ក្រុម​អ៊ុយ​រូ​ហ្គាយ​។ ខ្ញុំ​ បាន​តប​សង ្ន វ​ញ ិ ន ​ វូ ប ​ណ ​ំ ល ុ នោ ​ ះ និងបា ​ ន​ជួយ​ពួក​គេ​»។ រយៈ​ពេល​បី​នាទី​ក្រោយ​មក Neymar បាន​សត ៊ុ បា ​ ល់ប ​ ញ្ចល ូ ​ ទីម ​យ ួ គ ​ ្រាបជ ​់ ន ំ ស ួ វ​ញ ិ ហើយអ ​ េ​ ស្ប៉ាញ បាន​សត ្ថិ នៅ ​ ល ​ ផ ​ើ វ្លូ ឆ ​ ្ពោះ​ ទៅ​រក​ការ​បរា​ជយ ័ ក ​ង ្នុ កា ​ រ​បក ្រ ត ួ ​ សំ​ខាន់​ៗ​ជា​លើក​ទ​ី​​១របស់​ពួក​ គេ​ក្នុងអ ​ ំ​ឡុង​​រយៈ​ពេល​បី​ឆ្នាំ​។ អេ​ស្ប៉ាញ ដែល​បាន​ធ្វើ​​ការ​ គ្រប់​គ្រង​កីឡា​បាល់​ទាត់​ពិភព​ លោក​ទាំង​ស្រុង​សម្រាប់​រយៈ​ ពេល៥ ​ ឆ ​ ច ​្នាំ ង ុ ក ​ យ ្រោ ជា ​ ម ​យ ួ ន ​ង ឹ ​ ការ​ឈ្នះពា ​ ន​រង្វានប ​់ ចា ្រ ទ ​ំ ប ្វី អ ​ រ​ឺ ប ៉ុ និង​ពាន World Cup នោះ បាន​រង​បរា​ជ័យ​យ៉ាង​អា​ម៉ាស់​។ ពួក​គេ​បាន​រង​បរា​ជ័យ​ដ៏​ធំ​បំផុត​ របស់​ពួក​គេ​បើ​គិត​ចាប់​តាំង​ពី​ ការ​បរា​ជ័យ​ក្នុង​លទ្ធ​ផល ៣-០ ក្រោម​ស្នា​ដៃ​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ វេលស៍ក ​ង ្នុ កា ​ រ​បក ្រ ត ួ ជ ​ ម្រុះប ​ ចា ្រ ​ំ ទ្វីប​អឺ​រ៉ុប​កាល​ពី​រយៈ​ពេល​៣៧​ ឆ្នាំ​កន្លងទៅ ​ ។ ​ ក្នង ុ កា ​ រ​បក ្រ ត ួ ដ ​ ណ្តម ើ ល ​ ខ េ ៣ ​ អីុតាលី បាន​ផ្តួល​អ៊ុយ​រូ​ហ្គាយ​ ៥-៤ តាម​រយៈ​ការ​កាត់​សេច​ក្តី​ ដោយ​ការ​សត ៊ុ បា ​ ល់ប ​ ណាល់ ៉េ​ ទ ​ី ក្រោយ​ពី​បញ្ចប់​ត្រឹម​លទ្ធ​ផល​ ស្មើ ២-២ នៅ​នាទី​បន្ថែម​​១៥​ នាទី​ពីរ​ដង​៕ Reuters/IS

៥​កម ុ្រ ​បន្ត​ឈះ្ន ​កង ុ្ន ​ការ​បក ្រ ត ួ ​ពាន​រង្វន ា ​ខ ់ រែ្ម ​រៀល​អស ីុ ត េ្ទ 2013) បន្ទាបព ់​ ី​ក្រុម​ទាំងន ​ េះ រក​បាន​៣​ ពិន្ទុ​​បន្ថែម​​ទៀត សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​ សប្តាហ៍​ទី​២ កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ និង​ថ្ងៃ​ អាទិត្យ កន្លងម ​ ក​​នេះ។ ឆ្លង​កាត់​ការ​ប្រកួត​ប្រចាំ​ពូល​A នៅ​លើ​ ទីលាន MY Team ក្នុង​ខណ្ឌ​ពោធិ៍​ សែនជ័យ កាល​ពថ ​ី សៅ ​្ងៃ រ៍ នោះ ក្រម ុ ហ ​ ន ៊ុ ​ ដឹក​ជញ្ជូន​ស៊ីវ​ច័ន្ទធូ ដែល​ធ្លាប់​​ឈ្នះ​លើ​ ក្រុម SSCA FC ៤-២ នា​ការ​ប្រកួត​បើក​

ឆាក​នោះ បាន​ប្រើ​បទ​ពិសោធ​​លេង​ ដដែល​នោះ មក​​លត់​ក្រុម URC FC ភ្នំពេញ: ក្រុម​កីឡាករ​បាល់​ទាត់​មិន​ ៦-១ ហើយល ​ ទ្ធផ ​ ល​នេះ បាន​ធឲ ​្វើ យ្ ក ​ ម ្រុ ​ មែន​អាជីព​ចំនួន​​៥​ បាន​បន្ថែម​ភាព​ជឿ​ នេះ ឡើង​ទៅ​ឈរ​នៅ​លើ​កំពូលតា ​ រាង​នៃ​ ជាក់ម ​ ួយ​កម្រិតទ ​ ៀត ក្នុងកា ​ រ​ទទួល​បាន​ ពូលA ជា​បណ្តោះអា ​ សន្ន។ ឱកាស​​ឡើង​ទៅ​ប្រកួត​បន្ត​​​នៃ​កម្ម​វិធី​ ផ្ទុយ​ពីនេះ Unicorn FC ដែល​បាន​ ប្រកួត​កីឡា​បាល់​ទាត់​ដណ្តើម​ពាន​រង្វាន​់ ឡើង​ទៅ​ឈរ​នៅ​លើ​កំពូល​តារាង នា​ការ​ ខ្មែរ​រៀល​អុីស្ទេត​ លើក​ទី​២ ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ប្រកួត​បើក​ឆាក ក្រោយ​​បំបាក់​ក្រុម D២០១៣ (Khmer Real Estate Cup Goal FC ៨-០ នោះ បាន​ធ្លាក់​មក​កាន់​ លេខ​រៀង​ទី​៤​វិញ ខណៈ​ពួក​គេ​បាន​មក​ ចាញ់ Black Eagle ៦-២ នោះ ហើយ​ លទ្ធផ ​ ល​នេះ បាន​ជយ ួ ឲ ​ យ្ Black Eagle​ ក្លាយជា ​ ក ​ ម ្រុ ទ ​២ ​ី ដែលអា ​ ច​រក្សាបា ​ ន​ភាព​ ខ្លាង ំ ក ​ង ្នុ ព ​ល ូ A​និងបា ​ ន​ឡង ើ ម ​ ក​​ឈរ​​​​នៅ​ លេខ​រៀង​ទី​២ វិញ។ ជា​មួយ​គ្នា​នេះ​ដែរ​ក្រុម Wing FC និង Cal Tex FC ​ដែល​សុទ្ធ​តរង​ ែ​​ ការ​ខក​ចិត្ត ក្នុង​ការ​ប្រកួត​​សប្តាហ៍​ទី​១​ដូច​គ្នា​នោះ បាន​រក​ឃើញ​ជ័យ​ជម្នះ​លើក​ដំបូង​ក្នុង​ ពេលត ​ មួ ែ​ យ ដោយ​កង ្នុ នោ ​ ះ Wing បាន​ លត់ក ​ ម ្រុ D-Goal FC ៨-១ រីឯ Cal Tex បាន​យក​ឈ្នះ​លើ​ក្រុម​កីឡាករ​វ័យ​ក្មេង​ របស់ SSCA FC ក្នុងល ​ ទ្ធ​ផល ៦-២។ ដោយ​ឡែក​សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​ប្រចាំ​ ពូលB នៅ​​ថ្ងអា ​ៃ ទិតយ្ ប ​ ន្ទាប់ ក្រម ុ ជ ​ ង ើ ឯ ​ ក​ រង​ Christinair Tour FC បាន​ទម្លាក់​ អ្នកចា ​ ទ ​ំ រ​ី បស់ក ​ ម ្រុ CAM Capital FC (ស្តា) ំ បា ​ ន​ចញ េ ម ​ ក​សង្រេ្គាះបាល់ចេ ​​ ញព ​ជ ​ី ង ើ ក ​ ឡា ី ក ​ រ​ ក្រុម​​ម្ចាស់​ផ្ទះ Khmer United FC ឲ្យ​ របស់​ក្រុម​រុក្ខាកីឡា នាជំនួបនៅ ​ ​ទីលាន My Team កាល​ពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ។ រូប ស្រេង ម៉េងស្រ៊ុន ធ្លាកទៅ​ ​​់ ឈរ​នៅល ​ ខ េ រ ​ ៀង​ទ៤ ​ី ដ ​គ ​៏ រួ ឲ ​ យ្ ក ​ ត់​ ឈន ណន

សម្គាល់ តាម​រយៈ​ការ​​បំបាក់ Khmer United ៤-០ ដើម្បី​​រក្សា​ភាព​ខ្លាំង​របស់​ ខ្លួន​ជា​បន្ត​ទៀត​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​រដូវ​កាល​ថ្មី​ នេះ ហើយ​​​ជ័យ​ជម្នះ​នេះ​ក៏​បាន​​ជួយ​ឲ្យ​ Christinair ឡើង​ទៅ​ឈរ​នៅ​លើ​កំពូល​ តារាង​នព ​ៃ ល ូ ន ​ េះជ ​ន ំ ស ួ Khmer United ជា​បណ្តោះ​អាសន្នផ ​ ង​ដែរ។ ចំណក ែ ក ​ ម ្រុ ម ​ ស ្ចា ជ ​់ ង ើ ឯ ​ ក រុកក ​្ខា ឡា ី ក៏​ បាន​​បន្ត​រក​ឃើញ​ជ័យ​ជម្នះ​សម្រាប់​ការ​ ប្រកួត​លើក​ទី​២​របស់​ខ្លួន​ផង​ដែរ។ ជា​ មួយ​ការ​​យក​ឈ្នះ​លើ​ក្រុម SDO Football ​៤-២ ​នា​ការ​ប្រកួត​លើក​ទី​២ ក្រុម​ រុក្ខាកីឡា បាន​បន្ត​លត់​ CAM Capital FC ៤-០ នា​ការ​ប្រកួត​លើក​ទី​២ ដើម្បី​ ឡើង​ទៅ​ឈរ​នៅ​លេខ​រៀង​ទី​២ បន្ទាប់​​ពី​ ក្រុម Christinair Tour FC។ ទន្ទឹម​នឹង​នេះ​ ក្រុម Boramey FC ដែល​បាន​យក​ឈ្នះក ​ ្រុម CAM Capital FC ៤-០ ដើម្បី​ឈរ​លេខ​​រៀង​ទី​២​ កាល​ ពីស ​ ប្តាហទ ​៍ ១ ​ី នោះ ​​ បាន​បន្តយ ​ ក​ឈ្នះល ​ ​ើ ក្រម ុ SDO Football ១-០ ប៉ន ុ ការ​​ ្តែ​ ឈ្នះ​ ទាំង​ប្រផិត​ប្រផើយន ​ េះ បាន​ធ្វើ​ក្រុម​មួយ​ នេះ ធ្លាក់​មក​កាន់​លេខរ ​ ៀង​ទី​៣ វិញ។ ចំណែក​ក្រុម​សាមគ្គីក្រគរ ដែល​បាន​ ចាញ់​នៅ​ថ្ងៃ​បើក​ឆាក​នោះ បាន​រក​ឃើញ​ ៣​ពិន្ទុ​ជា​លើក​ដំបូង​​របស់​ខ្លួន​ហើយ បន្ទាប់​​ពី​ពួក​គេ​បាន​យក​ឈ្នះ​លើ​ក្រុម Canadia FC ក្នុង​លទ្ធ​ផល ៥-៣៕

SPORT ២៥

ព័ត៌មាន​កីឡា​ខ្លី​ៗ

ក្រុម​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ជួប​គ្នា​ក្នុង​ ជំនួប​បើក​ឆាក​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​ Anvaya​​​ឆ្នាំ​២០១៣

ការ​ប្រ​កួត​ក្រ​ប​ខ័ណ្ឌ​ Anvaya ឆ្នាំ​២០១៣​​ បាន​ចាប់​ រៀប​ចំ​នៅ​​​ទី​លាន​សា​កល​វិទ្យា​ ល័យ​មេ​គង្គ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​អា​ទិ​ត្យ​ ខណៈ​​ក្រុម​បាល់​ទាត់​ស្ម័​គ្រ​ចិត្ត​ ចំនន ួ ៨​ ​​ កម ្រុ បា ​ ន​ចល ូ រ​ម ួ ប ​ ក ្រ ត ួ ​ សម្រាប់​យុទ្ធ​នា​ការ​ដែល​មាន​ សមា​ជិក​ចំនួន​៨នាក់​ក្នុង​មួយ​ ក្រុម​មួយ​នេះ​​។ ក្នុង​ការ​ប្រ​កួត​ គូប ​ ក ើ ​ឆាក ក្រម ុ Bassac FC​​ រា​រាំង​ក្រុម Victory FC​ ដើម្បី​ បញ្ចបក ​់ ង ្នុ ល ​ ទ្ធផ ​ ល​ស្មើ ០-០​។ បន្ទាប់​មក​ទៀត​ក្រុម​​Anvaya Sporting Club​ បាន​បំ​បាក់​ ក្រុម​ Tiger FC​ ក្នុងល ​ ទ្ធ​ផល​ ៤-១។ ​ចំណែក Khmer​Dev បាន​ផ្តួល​ក្រុម Red Cowboys ៦-២ ហើយក ​ ្រុម​P ​ PIA បាន​យក​ឈ្នះ​លើ​ ​PSE ទាំង​ ក្នុង​លទ្ធ​ផល​ ៣-២ ​ដើម្បី​ការ​ ប្រកួត​នា​ថៃ​្ងនោះ​​។ ការ​ប្រកួត​ ចំនួន​១៣​ជុំ​ទៀត​ក្នុង​វគ្គ​ជម្រុះ​ តាម​ពល ូ ន ​ េះ នឹងប ​ ន្តល ​ ង េ រ ​ ៀង​ រាល់​ថ​អា ៃ្ង ទិតយ្ ​​ដើម្បី​ឈាន​ទៅ​ វគ្គចា ​ ញ់ធ ​ ក ្លា នៅ ​់ ក ​ង ្នុ ខ ​ តុ ែ​ លា៕ ​ Dan Riley​/CSR

Neymar ត្រូវ​វះ​កាត់​បំ-​ ពង់ក ​ ​មុនន ​ង ឹ ប ​ រ្តូ ទៅ ​ ល ​ ង េ ​ នៅ​ក្លិប​Barcelona ខ្សប្រ​ ែ​ យុទ ​ ​អ ្ធ ន្តរ​ជាតិ​បស៊ ្រេ​ ល ី ​ Neymar ត្រូវ​បាន​គេ​ផ្តល់​ ឈ្មោះ​ជា​ក​ឡា ី ​ករ​​លេង​ល្អ​ជាង​ គេ​បំផុតក ​ ្នុង​ព្រឹត្តិ​ការណ៍ Confederations Cup ​ក្រោយ​ពី​ រូប​គេ​បាន​ជួយ​ឲ្យ​ប្រេស៊ីល​ ទទួល​ជ័យ​ជម្នះ​ក្នុង​លទ្ធ​ផល ៣-០ លើ​ក្រុម​ម្ចាស់​ជើង​ឯក​ ពិភព​លោក​​​អេ​ស៉្បាញ​ក្នុង​ការ​ ប្រ​កួត​វគ្គ​ផ្តាច់​ព្រ័ត្រ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ អា​ទិ​ត្យ​ ហើយ​បន្ទាប់​មក​បាន​ និយាយ​ថា រូប​គេ​នឹង​ធ្វើ​ការ​វះ​ កាត់​លើ​បំពង់​ក នៅ​មុន​ពេល​ ផ្ទេរ​ទៅ​កាន់ Barcelona​។ Neymar ដែលបា ​ ន​ចល ូ រ​ម ួ ជា ​ ​ មួយ Barcelona ពីក ​ប ្លិ Santos ក្នុង​តម្លៃ​ខ្លួន​៧៤,០៩​ លាន​ដល ុ រ្លា អា ​ មេ​រិកនោ ​ ះ បាន​ ឈ្នះ​បាល់​មាស​ដែល​ជា​រង្វាន់​ ផ្តល់​ទៅ​ឲ្យ​កីឡាករ​ឆ្នើម​ប្រចាំ​ យុទ្ធ​នា​ការ ក្រោយ​ពី​ការ​បោះ​ ឆ្នោត​ពី​សំ​ណាក់ក ​ ្រុម​បណ្តាញ​ សារ​ពត ័ ​មា ៌ ន​។ ខ្សប្រ ែ​ យទ ុ អ ​្ធ ន្តរ​ ជាតិ​អេ​ស្ប៉ាញ Fernando Torres ដែល​បាន​ស៊ុត​បាល់​ បញ្ចល ូ ទ ​៥ ​ី គ ​ ប ្រា ់ និងបា ​ ន​ចល ូ ​ រួម​ក្នុង​នាម​ជា​អ្នក​រក​គ្រាប់​ បាល់​ចូល​ទី​ច្រើន​ជាង​គេ​ជា​ មួយ​នឹង Fred របស់​ប្រេស៊ីល​ នោះ បាន​ឈ្នះស ​ ប្ ក ែ ជ ​ ង ើ ​មាស​ សម្រាប់​ការ​ជួយ​ឲ្យ​មិត្ត​រួម​ក្រុម​ ១​ល​ើក​ក្នុង​៤​ប្រកួត​របស់​គេ ខណៈ​ Fred ​លេង​ច្រើន​ជាង​ មួយ​ប្រកួត៕ ​ Reuters/CSR


២៦

SPORT

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

ព័ត៌មាន​កីឡា​ខ្លី​ៗ

ហ៊ម ឹ ​សារ៉ាន​់ ប ​ ក ​្រ ត ួ ប ​ ង្គប ្រ ​់ កិច្ច​ជា​មួយ​ឯម វ​ុត្ថា​ យឺន ពន្លក ហ៊ម ឹ ​សារ៉ាន់ មក​ពក ​ី ប ្លិ ក ​ ស ្រ ង ួ ​ ការ​ពារ​ជាតិ​ត្រវូ គ ​ ដាក់ េ​ ឲ ​ យ្ ប ​ កួ ្រ​ ត​ ជាមួយ​កីឡាករ​ឯម​ វុត្ថា​ មក​ពី​ ក្លិប​ឫទ្ធី​ពោធិ៍​សែន​ជ័យ​ភ្លាមៗ​ ជំនួស​កីឡាករ​ផល​ សុផាត​ ដែល​អវត្ត​មាន​ដោយ​ជំងឺ​។​ ការ​ ប្រ​កួតក ​ង ្នុ ទ ​ ម្ងន៦ ​់ ៥​គឡ ី ក ូ ម ្រា ជា ​ ​ គូ​ឯក​ប្រចាំ​សប្តាហ៍​នៅ​ប៉ុស្តិ៍​ បាយ័នប ​ង ឹ ​ស្នោ​កាល​ព​ថ ី ​អា ៃ្ង ទិតយ្ ​​ កន្លងម ​ ក​នះេ ត្រវូ បា ​ ន​អក ្ន ទ ​ ស្សនា​ ជា​ច្រើន​នាំ​គ្នា​និយាយ​ថា ជា​គូ​ ប្រកួត​​គម្រប់​កិច្ច​​ព្រោះ​លទ្ធផល​ ជា​ផ្លូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​​គេ​កំណត់​ រួចទៅ​ហើយ​ដោយ​សារ​តែ​ការ​ ប្រកួត​​នោះ គ្រាន់​តែ​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ ទស្សនា​សប្បាយ​ភក ្នែ ប៉ ​​​ ណ ុ ្ណោះ។ ​ ជំនួប​ប្រ​កួត​៥​ទឹក​រវាង​ហ៊ឹម សារ៉ាន់ និង​ឯម ​វុត្ថា បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ អ្នក​ទស្សនា​មើល​ឃើញ​កាន់​តែ​ ច្បាស់​ពី​ការ​កាត់​សេច​ក្តី​ក្រោយ​ ពេល​ប្រ​កួត​មាន​ភាព​លម្អៀង​ កាន់​តែ​ខ្លាំង​ទៅ​កីឡាករ​ដែល​ មាន​ត្រកូល​ឯម​ ដែល​ជា​កូន​ សិស្ស​របស់​លោក​ឯម​ ចាន់​ សុផល​ជំនួយកា ​ រ​ផផ្គ ្គូ​​ ង​កីឡាករ​ នៅ​ប៉ុស្តិ៍​បាយ័ន​។​ ក្នុង​ទឹក​ទី​១​ និង​ទី២​ ការ​ប្រកួត​មាន​ភាព​ ប្រហាក់ប ​ ហ ្រ ល ែ គ ​ ​្នា ប៉ន ុ ្តែ​ចាប់ព ​ ​ី ទឹក​ទី​៣​ទៅ​ហ៊ឹម ​សារ៉ាន់​ មាន​ ប្រៀប​ផ្នែក​ជង្គង់​ និង​មាន​ប្រៀប​ ដាច់​រហូត​ដល់​ទឹក​ទី​៥​ ពិសេស​ ឯម ​វុត្ថា​ បាន​បែក​ឈាម ដែល​ ធ្វើ​ឲ្យ​​អាជ្ញា​កណ្តាល​ជូត​ឈាម​ ពីរ​ដង​ទៀត​ផង​។​ ចំណែក​អាជ្ញា​ កណ្តាល​​​ជ័យ​ ប៊ុន​ជឿ ក៏​ត្រូវ​គេ​ មើល​ឃើញ​ថា​ លម្អៀង​ទៅ​លើ​ វុត្ថា​ ពី​ព្រោះ​នៅ​ពេល​សារ៉ាន់​ មាន​ឱកាស​ឡើង​ជង្គង់​ អាជ្ញា​ កណ្តាល​រូប​នេះ​បំបែក​ចេញ​​។ ប្រភព​ច្បាស់កា ​ រ​ណព ​៍ ចៅ ​ី ក ​ ម ្រ ស ​ ​ុំ មិន​ឲ្យ​បញ្ចេញ​ឈ្មោះ​ម្នាក់​ បាន​ ឲ្យដ ​ង ឹ ​ថា គាត់ម ​ ល ើ ឃ ​ ញ ើ ច ​ ្បាស់ គឺចៅ ​ ក ​ ម ្រ ៣ ​ ឲ ​ យ្ ហ ​ ម ៊ឹ ​សារ៉ានឈ ​់ ្នះ និង​ចៅ​ក្រម​ពីរ​ទៀត​ឲ្យ​ឯម​ វុត្ថា​ ឈ្នះ​ ប៉ុន្តែ​លទ្ធផល​ត្រូវ​គេ​ប្រ​ កាស​ឲ្យ​ស្មើ​គ្នា​ទៅវិញ​​។​ លោក​ ឈិត​សារឹម​ចៅ​ក្រម​និងអា ​ ជ្ញា​ កណ្តាល​បាន​និយាយ​ប្រាប់​ថា​៖​ «បញ្ហា​​ឲ្យ​ស្មើ​នេះ សូម​មេត្តា​កុំ​ សួរ​ខ្ញុំ​អី​ ពី​ព្រោះ​ភ្នែក​ខ្ញុំ​មើល​ ឃើញដ ​ច ូ ប ​ ង​បន ្អូ ដ ​ រែ ​ប៉ន ុ ខ្ញ ្តែ​ គ ​ុំ ន ្មា ​ សិទ្ធ​ិនិយាយ​ឡើយ​ទុក​ឲ្យ​មហា​ ជន​គវាយ​ េ​ តម្លច ​ៃ ុះ ព្រោះគ ​ េ​មាន​ ភ្នែក​ដូច​គ្នា»​។​ លោក​ជួន​ សំណាង​ ចៅ​ក្រម​ និង​អាជ្ញា​កណ្តាល​និយាយ​ថា​៖​ «វាដូច​អ្វី​ដែល​បង​ប្អូន​មើល​ ឃើញ​នោះ​ហើយ​ ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​ជា​ សមា​​ជិក​គណៈ​កម្ម​ការ​ប្រ​កួត​ មិន​អាច​និយាយ​ថា​ខុស ​ឬ​ត្រូវ​ បាន​​ទេ​ពី​ព្រោះ​វា​ហួស​ពី​សមត្ថ​ ភាព​​ត្រូវ​និយាយ​ប៉ុន្តែ​អ្វីៗ​គឺ​មិន​ លំបាក​យល់​ទេ​ ពី​ព្រោះ​យើង​ មើលដោ ​ យ​ភក ្នែ ហ ​ យ ើ ក ​ម ​៏ ន ិ ត ​ វ្រូ ​ ប្រកា ើ​ រ​គិត​ប៉ុន្មាន​ដែរ​»​៕

ថ្ងៃអង្គារ ទី២ ែខកក្កដា​ឆ្នាំ២០១៣

kILa

Rosberg ឈ្នះ​ការ​ ប្រណាំង ក្រោយ​ពី Vettel ខូច​ម៉ា​ស៊ីន ក្រង ុ ឡ ​ ង ុ ដ៍: កីឡាករ​បណា ្រ ង ំ ​ រថ​យន្ត​សញ្ជាតិ​អាល្លម ឺ​ ៉ង់ Nico Rosberg បាន​ឈ្នះ​ពាន​រង្វាន់ British Grand Prix សម្រាប់​ ក្រុម Mercedes កាល​ពី​ថ្ងៃ​ អាទិតយ្ ក្រោយព ​ប ​ី ញ្ហាន ​ កា ​ៃ រ​ផ្ទុះ​ កង់​​រថ​យន្ត​ស្ទើរ​តែ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យកា ​ រ​ ប្រណាំង​នេះ ត្រូវបា ​ ន​គេ​បញ្ឈប់ និង​​ស្ទើរ​តែ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​កីឡា​ករ​ នេះ​ធ្លាកច ់​ ូល​ក្នុង​វិបត្ត។ ិ​ ការ​ទទួល​ជ័យ​ជម្នះ​ជា​លើក​ ទី២​របស់ Rosberg ក្នុង​ចំ​ ណោម​ការ​បណា ្រ ង ំ ប ​ល ​ី ក ើ បាន​ កើតឡ ​ ង ើ ក ​ង ្នុ កា ​ រ​បណា ្រ ង ំ ក ​ ម ្រោ ​ អាកាស​ធាតុ​ខ្យល់​បក់​រំ​ភើយ​ៗ​ នា​ពេល​រសៀល ខណៈ​ដែល​ក្តី​ សង្ឃម ឹ រ​បស់ Lewis Hamilton ដែល​ជា​មិត្ត​រួម​ក្រុម​របស់​គេ ក្នុង​ ការ​ឈ្នះ​លើ​ទឹក​ដី​ខ្លួន​ឯង​ពី​ការ​ ចេញ​ដំ​ណើរ​ក្នុង​ទី​តាំង​លេខ​១ ត្រវូ បា ​ ន​ធឲ ​្វើ យ្ រ​លត់ដោ ​ យ​សារ​តែ​ ផ្ទុះ​កៅ​ស៊ូ​កង់​​រថ​យន្ត​។ កីឡាករ​សញ្ជាតិ​អាល្លឺ​ម៉ង់​រូប​ នេះ បាន​ធ្វើ​ការ​នាំ​មុខ​ក្នុង​ជុំ​ទី​ ១១​ចុង​ក្រោយ នៅ​ពេល​ដែល​ ម្ចាស់​ជើង​ឯក​ពិភព​លោក​បី​ សម័យ​កាល Sebastian Vettel របស់ក ​ ម ុ្រ Red Bull បាន​ជប ួ ​ បញ្ហា​ខូច​ម៉ា​ស៊ីន​ទាំង​កម្រ​មួយ និង​បាន​បង្ខំ​ឈប់ជា ​ ​បន្ទាន់​។ Rosberg ដែល​បាន​ផ្តួល​ កីឡាករ Mark Webber របស់​ ក្រុម Red Bull ក្នុង​ថិរ​វេលា​ ០,៧​វនា ិ ទី ក្រោយព ​ កា ​ី រ​បណា ្រ ង ំ ​​ លើ៧ ​ ជ ​ច ​ុំ ង ុ ក ​ យ ្រោ ដ ​ រ​៏ ភ ​ំ ប ើ ដែល​ អម​​ទៅ​ដោយ​រថ​យន្ត​សុ​វត្ថិ​ភាព​ នោះ បាន​បញ្ជាក​ថា ់ ៖ «នៅ​ពល េ Sebastian បាន​ឈប់​រថ​យន្ត​ របស់គ ​ េ ខ្ញន ​ុំ ង ឹ ម ​ន ិ ស ​ ្ងៀម​ឡយ ើ ។ ​ ខ្ញុំ​មិន​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ខូច​ចិត្ត​ ដោយ​បញ្ហា​នោះ​ឡើយ​។ វា​ជា​ ការ​ប្រណាំង​ដ៏​អស្ចារ្យ​មួយ​ចាប់​

ពី​ពេល​នោះ​មក​»។ កីឡាករ Fernando Alonso របស់​ក្រុម Ferrari ដែល​បាន​ បញ្ចប់​ក្នុង​ចំ​ណាត់​ថ្នាក់​លេខ​៩​ ក្នង ុ វ​គ្គជ ​ ម្រុះ ក្រោយព ​ រ​ី ប ូ គ ​ បាន​ េ​ និយាយ​ថា ជា​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ដអា ៏​ ក្រក់​ បំផុត​នៃ​រដូវ​កាល​របស់​គេ​នោះ បាន​បញ្ចប់​ក្នុង​ចំ​ណាត់​ថ្នាក់​ លេខ​៣ និង​បាន​កាត់​បន្ថយ​ការ​ នាំ​មុខ​របស់ Vettel មក​ត្រឹម​ ២១​ពិន។ ្ទុ​ កីឡាករ Vettel មាន​ ១៣២​ពន ិ ្ទុ រីឯ ​ ក ​ ឡា ី ករ​អស្ េ​ បញ ៉ា Alonso មាន​១១១​ពន ិ ្ទុ ក្រោយ​ ពី​ការ​ប្រណាំង​ចំនួន​៨​លើក​ក្នុង​ ចំ​ណោម​ការ​ប្រណាំង​ទាំង​១៩​ លើក ស្រប​ពេល​​ការ​ប្រណាំង​ នៅ​លើ​ទឹកដី​ខ្លួន​របស់ Vettel នៅ​លើ​ទលា ី​ ន​ផ្លូវខ ​ ្វាត់​ខ្វែង Nu-​ er​burgring នៅ​ជុំ​បន្ទាប់ នឹង​ ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​មួយ​សប្តាហ៍​ទៀត​។ ក្រុម Mercedes បាន​ឡើង​ ទៅ​ឈរ​កង ្នុ ច ​ ណា ​ំ ត់ថ ​ ក ្នា ល ​់ ខ េ ២ ​ ​ នៅ​លើ​តា​រាង​ជើង​ឯក​ក្រុម​ហ៊ុន​ ផ្នែក​ផលិត (តា​រាង​ពិន្ទុ​រួម) ដោយ​ដេញ​តាម​ពី​ក្រោយ​ក្រុម Red Bull ចំនួន៤ ​ ៨​ពិន។ ្ទុ​ Rosberg ដែល​បាន​បន្ថែម​ ជ័យ​ជម្នះ​ក្នុង​ទីក្រុង Monaco របស់​គេ​ជា​មួយ​នឹង​ការ​ ទទួល​ជ័យ​ជម្នះ​ជា​លើក​ទី​៣​នៃ​ អាជីពរ​បស់គ ​ នោះ េ​ បាន​​​​និយាយ​ ប្រាប់​ឲ្យ​​ដឹង​ថា៖ «វា​ពិត​​ជា​ថ្ងៃ​ដ៏​ ពិសេស​មួយ​។ ជា​មួយ​នឹង កីឡាករ Lewis ខ្ញុំ​​ពិត​ជា​មាន​ អារម្មណ៍​សោក​ស្តាយ​សម្រាប់​ អ្នក​គាំទ ​ របស់ ្រ​ ច ​ ក្រ​ភព​អង់គ ​ ស ្លេ ​ ទាំង​អស់​។ វា​គួរ​តែ​ក្លាយ​ជា​ការ​ ប្រណាង ំ រថ​ ​​ យន្តអស្ចា ​​ រយ្ ស ​ ម្រាប់ Lewis នៅ​ទី​នេះ នៅ​ពី​មុខ​អ្នក​ ទស្ស​នា​​នៅ​លើ​ទឹក​ដី​របស់​គេ​។ ប៉ុន្តែ នោះ​ហើយ​ជា​ការ​ប្រណាំង​ រថ​យន្ត»៕ Reuters/IS

កីឡាករ-ការិនទា ី​ ំងប ​ ួននា ​ ក់​ដែល​មាន​សិទ្ធិ​ទៅប ​ ្រកួត Faldo Series Asia Grand Final។ រូបថត សហ​ការី

Watcharsi ឈ្នះ​ពាន​ Faldo Series កម្ពុជា H S Manjunath

ខេត្ត​សៀម​រាប: Watcharsi Tracheuntong របស់ថ ​ ៃ បាន​ បង្ហាញ​ខ្លួន​ក្នុង​នាម​ជា​កីឡាករ​ វាយ​កូន​គោល​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​ អារម្មណ៍​​ម្នាក់​ក្នុង​ពេល​រូប​គេ​ បាន​ទទួល​ជ័យ​ជម្នះ​ក្នុង​ការ​ ប្រកួត​លើ​វិញ្ញា​សា​អាយុ​ក្រោម​ ២១​ឆ្នាំ ផ្នក ែ ប ​ រុ ស​នព ​ៃ ត ្រឹ កា ​្តិ រណ៍ Faldo Series Asia Cambodia golf championship នៅ​ លើ​ទី​លាន Angkor Golf Resort ដែល​ត្រូវ​បាន​រច​នា​ដោយ​ លោក Nick Faldo ក្នុង​ខេត្ត​ សៀម​រាប កាល​ពថ ី​ ្ងៃ​អាទិត្យ។ ​ ជា​មួយ​នឹង​ការ​មាន​កម្ពស់​ ខ្ពសជា ​់ ង​កឡា ី ករ​វាយ​កន ូ គោ ​ ល​ ភាគ​ចន ្រើ ក ​ង ្នុ ក ​ ម្រត ិ អា ​ យុដ ​ច ូ គ ​ ​​្នា ក្នង ុ ក ​ ម្ពស១ ​់ ,៩៥​មត ៉ែ ្រ Watcharsi បាន​បញ្ចបកា ​់ រ​បក ្រ ត ួ ជ ​ទ ​ុំ ១ ​ី ​ របស់​គេ​ដោយ​ទទួល​បាន​៧២​​ ពិន្ទុ និងទ ​ ទួល​បាន​៧៣​ពិន្ទុ​ក្នុង​ ការ​ប្រកួត​ជុំ​ចុង​ក្រោយ​របស់​គេ​ ដើមប្ ​ទ ី ទួល​បាន​ពន ិ ​ស ុ្ទ រុប​ទាង ំ ​ពីរ​ ជុំ​១៤៥​ពិន្ទុ និងម ​ ិនម ​ ែន​ត្រឹម​តែ​ ឈ្នះ​ពាន​រង្វាន់​ក្នុង​កម្រិត​របស់​ គេ​ទេ ប៉ន ុ ្តែ ក៏ថ ​ ម ែ ទា ​ ង ំ នៅ ​ ល ​ តា ​ើ ​ រាង​ពិន្ទុ​រួមផ ​ ង​ដែរ​។ ពិន្ទុ​សរុប​ទាំង​ពីរ​ជុំ​របស់​គេ ស្មើ​ជា​មួយ​នឹង​កីឡាករ​សញ្ជាតិ​ ម៉ា​ឡេ​ស៊ី Aaerishna Shahsthy ដែលបា ​ ន​ទទួលជ ​យ ័ ជ ​ ម្នះ​ លើ​វិញ្ញា​សា​អាយុ​ក្រោម​១៦​ឆ្នាំ តាម​រយៈ​ការ​រក​ពិន្ទុ​បាន​ក្នុង​ជុំ​ នីមួយ​ៗ​ចំនួន​៧១ និង​៧៤​។ កីឡាករ Lewis Hamilton ចូលទៅ ​ ​កាន់​ទលា ី​ ន​ជា​មួយ​រថ​យន្ត​​​ធ្លាយ​កង់​ ប៉ុន្តែ បើ​ទោះ​បី​ជា​យ៉ាង​ណា កីឡាករ​របស់​ថៃ បាន​ឈ្នះ​លើ​ អំឡុង​ការ​ប្រណាំង British Grand Prix នៅ Silverstone​​​។ Reuters

កីឡាករ​ម៉ា​ឡេ​ស៊ី តាម​រយៈ​ការ​ រាប់​ពិន្ទុ​ជា​ប្រព័ន្ធ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ ទទួល​ស្គាលជា ់​ ​អន្តរ​ជាតិ​។ កីឡាករ Poovadal Leeartharn ដែលជា ​ គ ​ប ​ូ ជ ្រ ង ែ យ ​ ង ៉ា ​ ប្រកៀក​របស់ Watcharsi ប៉ន ុ ្តែ ជា​មិត្ត​រួម​សញ្ជាតិ​ជា​មួយ​គ្នា​ក្នុង​ យុទ្ធ​នា​ការ​នេះ អាច​ត្រឹម​តែ​រក​ បាន​៧៣​ពិន្ទុ​ដូច​ការ​ប្រកួត​ជុំ​ទី​ ១​របស់​គេ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ពិន្ទុ​ សរុប​១៤៦ និង​ដើម្បី​ដណ្តើម​ បាន​ចំ​ណាត់​ថ្នាក់​លេខ២ ​ ​។ Watcharsi បាន​ប្រាប់​ភ្នំ​ ពេញ ប៉ស ុ ្តិ៍ កាល​ពថ ​ី អា ​្ងៃ ទិតយ្ ​ថា៖​ «ខ្ញច ​ុំ ង់ល ​ ង េ ឲ ​ យ្ អ ​ ស់ព ​ស ​ី មត្ថភា ​ ព​ របស់​ខ្ញុំ និង​មិនច ​ ង់​មើល​ទៅ​លើ​ អ្វដ ​ី ល ែ គ ​ប ​ូ ជ ្រ ង ែ រ​បស់ខ ​ក ​្ញុំ ព ​ំ ង ុ ត ​ ែ​ ធ្វើ​នោះ​ឡើយ​»។ សម្រាប់​ការ​លេង​ក្នុង​វិញ្ញា​សា​ ដូច​គ្នា​នេះ ថុង សាក់ម ​ ុនី ដែល​ ជា​កីឡាករ​តែ​ម្នាក់​របស់​កម្ពុជា បាន​បញ្ចប់​ក្នុង​លទ្ធ​ផល​យ៉ាង​ ខក​ចត ិ ម ​្ត យ ួ ក ​ យ ្រោ ព ​ រ​ី ក​បាន​ពន ិ ​្ទុ សរុប​ពី​ការ​ប្រកួត​លើ​ជុំ​ទាំង​ពីរ​ ចំនួន១ ​ ៨២​ពិន។ ្ទុ​ វា​ជា​ការ​ប្រកួត​​ដ៏​ស្វិត​ស្វាញ និង​រំ​ភើប​មួយ​ក្នុង​វិញ្ញា​សា​អាយុ​ ក្រោម​២១​ឆ្នាំ ផ្នែក​ស្រ្តី រវាង​ កីឡាកា ​ រិនី Andrea Au របស់​ ហុង​កុង និង Onkanok Sois-​ uwan របស់​ថៃ​។ កីឡា​ការិនី​ ទាំង​ពីរ សុទ្ធ​សឹង​បាន​បញ្ចប់​ជា​ មួយន ​ង ឹ ល ​ ដា ​ំ ប់ព ​ន ិ ៧ ​្ទុ ៥ និង៧ ​ ៦​ ដូច​គ្នា ដើម្បី​ទទួល​បាន​១៥១​ ពិន្ទុ​ពី​ការ​ប្រកួតទា ​ ំង​ពីរ​ជុំ​។ ប៉ុន្តែ ការ​ធ្វើ​បាន​យ៉ាង​ល្អ​ជាង​ របស់ក ​ ឡា ី កា ​ រិនី Andrea លើ៩ ​ ​ រន្ធ​ចុង​ក្រោយ​នៃ​ជុំ​ទី​២ បាន​ធ្វើ​

ឲ្យនា ​ ង​ឈ្នះពា ​ ន​រង្វានក ​់ ង ្នុ ក ​ ម្រត ិ ​ អាយុ​នេះ​តែ​ម្តង​។ ស្រប​ពេល​ជា​មួយ​គ្នា​នេះ​ផង​ ដែរ អ្នក​រៀប​ចំ​ការ​ប្រកួត​បាន​ ច្របាច់​បញ្ចូល​គ្នា​​នូវ​អ្នក​​ដែល​ ចូល​រួម​ប្រកួត​លើ​វិញ​្ញា​​សា​អា​យុ​ ក្រោម​១៦​ឆ្នាំ​ ផ្នែក​ស្ត្រី ជា​មួយ​ នឹង​ក្រុម​កីឡា​ការិនី​ប្រកួត​ក្នុង​ កម្រិត​អាយុ​ក្រោម​២១​ឆ្នាំ និង​ បាន​សម្រេច​ចែក​កៅ​អី​ជា​ពីរ​ពី​​ ក្រុម​នេះ​ដើម្បី​ឈាន​ទៅ​ប្រកួត ក្នុង​ព្រឹត្តិ​ការណ៍ Asia Grand Final នៅ​លទ ើ​ ី​លាន Mission Hills ក្នុង​ទីក្រុង Shenzhen ប្រទេស​ចិន​នៅ​ឆ្នាំ​ក្រោយ​។ កីឡាកា ​ រិនី Andrea Au និង Onkanok Soisuwan បាន​ ឈ្នះ​លិ​ខិត​អញ្ជើញ​ទាំង​នោះ​ ដើម្បី​​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​ចិន​រួម​ជា​ មួយ​នឹង​កីឡាករ Watcharsi និង Shahsthy​។ លោក David Baron ប្រធាន​ កីឡាវា ​ យ​កន ូ គោ ​ ល​របស់ Angkor Golf Resort ដែល​រៀប​ចំ​ វគ្គ​ហ្វឹក​ហាត់​កម្រិត​បឋម​មួយ​ កាល​ពម ​ី ន ុ ន ​ េះនា ​ ថ ​ ដ ​្ងៃ ដែលនោ ​ ះ បាន​បគ ្រ ល់ពា ​ ន​រង្វានដ ​់ ល់ម ​ ស ្ចា ​់ ជ័យ​លា​ភី​។ កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ លោក Tony Maloney ដែល​ ជា​គ្រូ​បង្រៀន​ដ៏​ជំ​នាញ​ម្នាក់​ សញ្ជាតិ​អូ​ស្ត្រាលី និង​បច្ចុប្បន្ន កំ​ពុង​តែ​រស់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ម៉ា​ ឡេ​ស៊ី​នោះ បាន​ដឹក​នាំ​វគ្គ​ហ្វឹក​ ហាត់ម ​ ួយ​សម្រាប់​កីឡាករ​។ កម្មវ​ធ ិ ទា ​ី ង ំ ព ​ រី ន ​ េះ សុទស ​្ធ ង ឹ ជា ​ ​ ផ្នែក​នៃ​រាល់​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​កីឡា​ វាយ​កូន​គោល Faldo Series ទាំង​អស់​៕ IS


kILa

ថ្ងៃអង្គារ ទី២ ែខកក្កដា​ឆ្នាំ២០១៣ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

SPORT ២៧

បូរ៉ា យក​ឈះ្ន ប៊ន ុ ធី ដើមប្ ​ប ី ង្កត ើ ក ​ ​ស ី្ត ង្ឃម ឹ ​ឡង ើ ​វញ ិ ឈន ណន ភ្នំពេញៈ អ្នក​ប្រដាល់​ជើង​ថ្មី​មក​ពី​ខេត្ត​ បន្ទាយ​មាន​ជ័យ ឃីម បូរ៉ា បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ ដំណើរ​ឡើង​ទៅ​កាន់​វគ្គ​ពាក់​កណ្តាល​ ព្រ័ត្រ​នៃ​ការ​ប្រកួត​ដណ្តើម​ខ្សែ​ក្រវាត់ K cement ទម្ងន់​៥៤​គីឡូក្រាម​របស់​ខ្លួន ហាក់​មាន​សង្ឃឹម​​ឡើង​វិញហ ​ ើយ បន្ទាប់​ ពី​រូប​គេ​បាន​យក​ឈ្នះ​លើ​កីឡាករ​អាង​​ កម្ពស់ សូត្រ ប៊ុនធី សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​ លើកទ ​២ ី​ នៅ​លើ​សង្វៀន​ស៊ីធីអិន កាល​ ពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ កន្លង​មក​នេះ។ ជា​មួយ​នឹង​បទ​ពិសោធ​ប្រកួត​​ដ៏​ស្តួច​ ស្តង ើ ឃីម បូរ៉ា របស់ក ​ប ្លិ រ​ស្មភ ​ី ម ូ គា ិ ប​ខត េ ​្ត បន្ទាយ​មាន​ជ័យ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​​​ដំណើរ​​ការ​ ប្រកួត​បើក​ឆាក​របស់​គេ​ពោរ​ពេញ​ទៅ​ ដោយ​ភាព​ហ្មង​សៅ បន្ទាប់​​ពី​រូប​គេ​មិន​ អាច​យក​ឈ្នះល ​ គ ​ើ ប ​ូ ក ្រ ត ួ ដ ​ខ ​៏ ង ្លាំ ចេង រិទ្ធី ដែល​ឈរ​នៅ​ក្នុង​ពូល​A​ជា​មួយ​គ្នា​បាន​ នោះ។ តែ​ទោះ​បី​ជាយ ​ ៉ាង​ណា កីឡាករ​ដ៏​ ក្មង េ ខ ​ ​ម ្ចី ក ្នា ន ​់ េះ បាន​បភា ​្រើ ព​អណ ំ ត់របស់ ​​ ​ ខ្លួន ដណ្តើមបា ​ ន​៣​ពិន្ទុពី សូត្រ ប៊ុនធី ដ៏​ គួរ​ឲ្យ​កត់​សម្គាល​ សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​ លើកទ ​២ ី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ នោះ។ នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​នេះ សូត្រ ប៊ុនធី ដែល​មាន​៣​ពិន្ទុ​នៅ​ក្នុង​ដៃ​រួច​ជា​ស្រេច​ តាម​រយៈ​ការ​យក​ឈ្នះ​កីឡាករ អែល យ៉ស ែ នា​​ការ​ប្រកួត​បើក​ឆាក​នោះ បាន​ ធ្វើ​ការ​វាយ​លុក​ទៅ​លើ ឃីម បូរ៉ា យ៉ាង​ ខ្លាង ំ ព្រោះកា ​ រ​ឈ្នះ៣​ ​​ ពន ិ ប ​្ទុ ន្ថម ែ ល ​ ក ើ ន ​ េះ នឹង​អាច​ជួយ​ឲ្យ​រូប​គេ​ឡើង​ទៅ​កាន់​វគ្គ​ ពាក់​កណ្តាល​ផ្តាច់​ព្រ័ត្រ ដោយ​គ្មាន​ការ​ ភ័យ​ព្រួយ​អ្វី​ឡើយ។ ប៉ុន្តែ​អ្វីៗ​ត្រូវ​បាន​ បំផ្លាញក ​ ្រោម​កណ្តាប់​ដៃ ឃីម បូរ៉ា។

ឃីម បូរ( ៉ា ខៀវ) បាន​គច េ ច ​ ញ េ ​ព​កា ី រ​បក ុ ​ជង្គងរ​់ បស់ សូត្រ ប៊ន ុ ធី បន្ទាប​ម ់ ក​​គេ​បាន​មត ៉ា ​ទៅ ់ ​លពោ ើ ះ ប៊ន ុ ធី វិញ។ រូបថត ស្រេង ម៉េងស្រ៊ុន

បន្ទាប់​ពី​ការ​វាយ​សម្រុក​គ្នា​មួយ​ប្រាវ​ នៅ​ចង ុ ទ ​ក ឹ ទ ​១ ​ី សិសស្ គ ​ ណ​កប ្លិ ប ​ ក្ស​ស ី ប ្លា ​ ដែក សូត្រ ប៊ន ុ ធី បាន​ពយា ្ យាម​តាម​ចាប់ ឃីម បូរ៉ា ដើមប្ ប ​ី ក ុ ជ ​ ង្គង់ និងវា ​ យ​កង ែ ទៅ ​ ​ តាម​ជំនាញ​ពិត​របស់​ខ្លួន ប៉ុន្តែ​ការ​ចូល​ វាយ​លុក​​ដោយ​អាង​ថា ​ខ្លួន​មាន​ប្រៀប​ ផ្នែក​កម្ពស់​នេះ បែរ​ជា​ផ្តល់​ភាព​ចំណេញ​ ឲ្យ ឃីម បូរ៉ា ទៅ​វិញ ព្រោះ​រាល់​ការ​ចូល​ របស់ ប៊ន ុ ធី ត ​ វ្រូ បា ​ ន បូរ៉ា ទាត់ស ​ ន្ធាបទៅ​ ​​់

លើ​ជន្ទល់​ក្រោម​ខ្លាំងៗ រួចបា ​ ន​ម៉ាត់ និង​ ស្ទុះច ​ល ូ ប ​ក ុ ជ ​ ង្គងច ​់ ល ូ ព ​ ញ េ ៗ ដើម្បយក​ ​​ី ប្រៀប នៅ​ក្នុង​ទឹក​ទី​២។ ការ​វាយ​បក​ស្រប​​តាម​កាលៈ​ទេសៈ​ដ៏​ ល្អ​នេះ នៅ​តែ​ជា​មធ្យោ​បាយ​ដ៏​ល្អ​​ដែល ឃីម បូរ៉ា យក​មក​ដោះ​ស្រាយ​នៅ​ពេល សូត្រ ប៊ុនធី បាន​បង្កើន​ការ​វាយ​លុក​មក​ លើរ​ប ូ គ ​ កា ​េ ន់ត ​ ខ្លា ែ​ ង ំ ក្នង ុ កា ​ រ​បក ្រ ត ួ ទ ​ក ឹ ទ ​ ​ី ៣ និង​ទឹក​ទី​៤​នោះ ប៉ុន្តែ​​កម្លាំង​វាយ​​

សម្រុក​មិន​ដក​ថយ​របស់ ប៊ុនធី រួម​ទាំង​ ការ​ទទួលបា ​ ន​ឱកាស​ចល ូ ប ​ក ុ ជ ​ ង្គង់ ទាត់ ម៉ាត់ និង​វាយ​កែង​ចូល​ធ្ងន់ៗ​របស់​គេ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ បូរ៉ា ធ្លាកក ់​ ម្លាំង​នៅ​​ចុងទ ​ ឹក។ តែ​ទោះ​បី​ជា​យ៉ាង​ណា ការ​វាយ​បក ភ្លាមៗ​នៅ​ដើម​ទឹក​នីមួយៗ និង​ការ​ ព្យាយាម​ដក​ថយ​រក្សា​គោល​ជំហរពី​ការ​ តាម​វាយ​សម្រក ុ រ​បស់ ប៊ន ុ ធី បាន​ជយ ួ ឲ្ ​​ យ បូរ៉ា អាច​ធាក់ និងទាត់ ​​ ​សត ្កា បាន​ ​​់ យង ៉ា ល ​ ្អ

ហើយ​ការ​ច្រាស​កណ្តាប់​ដៃ​ចូល​ពេញៗ​ របស់គ ​ េ បាន​ធឲ ​្វើ យ្ សូត្រ ប៊ន ុ ធី ប៉ង ើ ខ ​ ត ្ទា ​​ ថយ​ក្រោយ​ចង់​ដួល​ចំនួន​២​ដង ​នៅ​ក្នុង​ ទឹកទ ​៤ ​ី ហើយស ​ កម្មភា ​ ព​នេះ នៅ​តអាច​ ែ​ បញ្ជាក់​បាន​ថា ឃីម បូរ៉ា ​អាច​រក្សា​ការ​ មាន​ប្រៀប​លើ សូត្រ ប៊ុនធី បាន​បន្តិច​ បន្តួចដ ​ ដែល។ ដោយ​មល ើ ឃ ​ ញ ើ ​ពីភា ​ ព​មន ិ អ ​ ណោ ំ យ​ ផល​នះេ សូត្រ ប៊ុនធី បាន​បើ​ប ្រ ្រាស់​ កម្លាង ំ ​ដល ែ ស ​ ស េ ស ​ ល់​បន្មា ុ៉ ន​នះេ ធ្វ​កា ើ រ​ វាយ​លក ុ ​ទៅ​លើ ឃីម បូរ៉ា យ៉ាង​សាហាវ និងជ ​ ក់ច ​ត ិ ប ​្ត ផ ំ ត ុ ហើយកា ​ រ​ទាត់ ម៉ាត់ វាយ​ កង ែ និង​បក ុ ​ជង្គង​់ចល ូ ​ពញ េ ៗ​របស់​គេ បាន​ធ​ឲ ើ្វ យ្ បូរ៉ា កាន់ត ​ ធ្លា ែ​ ក​ក ់ ម្លាង ំ ​ទៅៗ។ ប៉ុន្តែ​ ក្រោម​ការ​ប្រាប់​ពី​របៀប​ប្រកួត​ របស់ ឃីម ឌីម៉ា ដែលជា ​ ប ​ ង​បស ្រុ ប ​ ង្កត ើ និងកា ​ រ​ទទួលបា ​ ន​ការ​លក ើ ទ ​ក ឹ ច ​ត ិ យ ​្ត ង ៉ា ​ ច្រើន​លើស​លប់​ពី​អ្នក​ទស្សនា​នៅ​ សង្វៀន​ផ្ទាល់ បាន​ជួយ​ឲ្យ ឃីម បូរ៉ា នៅ​ តែ​មាន​ភាព​អំណត់ ក្នុង​ការ​វាយ​បក​ទៅ​ លើ ប៊ុនធី ហើយ​សកម្ម​ភាព​ទាត់ ម៉ាត់ វាយ​កែង ជា​ពិសេស​ការ​បុក​ជង្គង់​ចេញ​ បាន​មុន​របស់​ បូរ៉ា បាន​នាំ​ឲ្យរ​ូប​គេ​ឈ្នះ​ ៣​ពន ិ ្ទុ នៅ​កង ្នុ កា ​ រ​បក ្រ ត ួ ន ​ េះ ដ៏គ ​ រួ ឲ ​ យ្ កោ ​ ត​ សរសើរ​បំផុត។ លទ្ធផ ​ ល​នេះ បាន​ធឲ ​្វើ យ្ ឃីម បូរ៉ា អាច​ មាន​សង្ឃឹមច ​ ្រើន​ជាង សូត្រ ប៊ុនធី ក្នុង​ ការ​ប្រជែង​ស្វែង​រក​កៅ​អី​នៅ​វគ្គពាក់​ កណ្តាល​ផ្តាច់​ព្រ័ត្រ ព្រោះ​ការ​នៅ​សល់​ ម្នាក់​មួយប ​ ្រកួត​របស់អ ​ ្នក​ទាំង​២ គឺ ឃីម បូរ៉ា ត្រូវ​ជួប​ អែល យ៉ែស ខណៈ សូត្រ ប៊ុនធី ត្រូវប៉ះ​ជើង​ខ្លាំង ចេង រិទ្ធី ដែល​ កំពង ុ មា ​ ន​មហិចតា ្ឆ គ ​ ប ្រ គ ​់ ង ្រ ច ​ ណា ំ ត់​ថក ្នា ​់ លេខ​១ ប្រចាំ​ពូលA ​ នេះ៕

ការ​មន ិ ​បញ្ឈប់​សំរទ ិ ្ធ សុភាព ទាន់​ពល េ វលា េ ទទួល​រង​ការ​រះិ ​គន់ យឺន ពន្លក ភ្នំពេញៈ អ្នក​លេងស ​ ្នៀត​ជើង សំរិទ្ធ​ សុភាព ដែល​ធ្លាប់​ជា​​អ្នក​ ប្រដាល់ជ ​ ង ើ ខ ​ ្លាំងម ​យ ួ រ​ប ូ ដែរនោ ​ ះ​ ត្រូវ​បាន​កីឡាករ​ជើង​ថ្មី​​កំពុង​ល្បី​

ឈ្មោះ ​ផាន់​ គ្រាន់​ របស់​​ក្លិប​​ ព្រះខ័ន​រាជ​ ​ទាត់​ និង​​វាយ​​កែង បណ្តាល​ឲ្យ​តដៃ​លែង​កើតរហូត​​ លោក​​អាជ្ញា​កណ្តាល​​សម្រេច​ បញ្ឈប់ការ​បក ្រ ត ួ រ​បស់គ ​ េ នៅ​ចង ុ ​ ទឹក​ទី​៥​ សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​មិត្ត​

ភាព​​នៅ​លើ​សង្វៀន​បាយ័ន​ស្ទឹង​ មាន​ជ័យ​ កាល​ពី​រាត្រី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ កន្លងម ​ ក​នេះ។ ជាការ​ប្រ​កួតក្នុង​លំដាប់​​គូឯក​ ប្រចាំ​សប្តាហ៍​ដ៏​​ជក់​ចិត្ត អ្នក​ ប្រដាល់​សំរិទ្ធ​សុភាព​មកពី​​ក្លិប​

សំរទ ិ ្ធ សុភាព បាន​ពយា ្ យាម​ទប់​ការ​ទាត់រ​បស់ ផាន់ គ្រាន់ នា​ជំនប ួ កា ​ ល​ព​ថ ី អាទិ ៃ​្ង តយ្ កន្លង​មកនេះ។ រូប យឺន ពន្លក

អប្សរា​គុនខ ​ ្មែរ ដែល​ធ្លាប់​ឈ​រក្នុង​ លំដាប់​ជា​កីឡាករជើង​​ខ្លាំង​មាន​ ជំនាញ​ទាត់​ធ្ងន់​ៗ និងបុក​ជង្គង់​​ បាន​យ៉ាង​ល្អ​នោះ​ បែរ​ជា​គ្មាន​ កម្លាំង​ប្រយុទ្ធ​ត​ទល់​ជា​មួយ ​ផាន់​ គ្រាន​់ ទៅ​វញ ិ ថ្វប ​ី រ​ើ ប ូ គ ​ ​េ បាន​បង ្រឹ ​ ប្រែង​អស់​ពីលទ្ធភាព​ ដើម្បី​វាយ​ ទប់​ទល់​ និង​ដក​ថយ​ការ​ពារខ្លួន​​​ គេច​ពី​ការ​វាយ​សម្រុក​របស់ ផាន់ គ្រាន់​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ។ នៅ​ក្នុងការ​ប្រកួត​នេះ សំរិទ្ធ សុភាព អស់ល ​ ទ្ធភា ​ ព​តដៃ​ជាមួយ ផាន់ គ្រាន់ តាំងព ​ទ ​ី ក ឹ ទ ​២ ​ី ម ​ ក​ម្លេ៉ះ ប៉ុន្តែ​លោក​អាជ្ញា​កណ្តាល ឃឹម សុជាតិ បាន​ជរំ ញ ុ ឲ ​ យ្ រ​ប ូ គ ​ ប ​េ ន្តកា ​ រ​ ប្រកត ួ រហូតដ ​ ល់ពាក់ ​​ ក ​ ណ្តាលទ ​ក ឹ ​ ទី​៥​ ទើប​អាជ្ញា​កណ្តាល​រូប​នេះ បាន​សម្រេច​បញ្ឈប់ការ​ប្រកួត​ របស់ សំរទ ិ ្ធ សុភាព បន្ទាបព ​់ ី ផាន់ គ្រាន់ បាន​​វាយ​​កែងចូល​​ផ្ទួនៗ​ បណ្តាល​ឲ្យ​រូប​គេ​ដួល​ជា​ច្រើន​ លើក ជា​​ច្រើន​សានោះ។ សកម្ម​ភាព​នេះ ត្រូវ​បាន​​អ្នក​ ទស្សនា​ដ៏​ច្រើន​លើស​លប់​បាន​ លាន់​មាត់បែប​រិះ​គន់​ដល់​​ថា ៖​ «អាជ្ញា​កណ្តាល​​មិន​គួរ​អនុញ្ញាត​ ឲ្យកីឡាករ សំរិទ្ធ សុភាព ​បន្ត​ការ​ ប្រកួតរហូត​ដល់​ទឹក​ទី​៥​នោះ​​

ឡើយ​ ព្រោះ​​​គេ​​បាន​បាត់​បង់​ លទ្ធភាព​តដៃ​ជា​មួយ​ ផាន់ ​គ្រាន់​ តាំង​តែ​ពី​ទឹក​ទី​២​មក​ម្លេ៉ះ ហើយ​ ការ​ធ្វើ​បែប​នេះ វា​បណ្តាល​ឲ្យខ ​ ូច​ កីឡាករ ​និងធ្វើ​ឲ្យ​​រូប​គេ​​បាក់​ កម្លាំង​ប្រកួត ​សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​ នៅ​ថ្ងៃ​ក្រោយទៀត»​។​ ជុំ​វិញ​មូល​ហេតុ​​ដែលបណ្តាល​ ឲ្យ​​ ​សំរិទ្ធ ​សុភាព ​ប្រ​កួតម ​ ិនបា ​ ន​ ល្អ​ដូច​ពេល​មុនៗបែប​នេះ​​លោក​ ឈិត សា ​ រឹម គ ​ ធ ​្រូ នៅ ​ំ ម ​ ជ្ឈម ​ ណ្ឌល​ កីឡា​កង​យោធពល​ខេមរភូមិន្ទ ​ បាន​ប្រាប់​ថា៖​«​​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​នៃ​ សមត្ថ​ភាព​ប្រកួត​របស់ សំរិទ្ធ សុភាព ​ដោយ​សារ​ការ​ហ្វឹក​ ហាត់របស់​គេ​មិន​បាន​ជាប់​លាប់​ ហើយ​គេ​ក៏​ខក​ខានឡើង​ប្រកួត​ យូរ​ហើយ​​ដែរ។ ​ម៉្យាង​វិញ​ទៀត​ សំរិទ្ធ ​សុភាព ​មាន​ទម្ងនម ់​ ិនគ ​ ្រប់​ ៥៧​គឡ ី ក ូ ម ្រា ផ ​ ង បែរជា ​ ប៉ ​​​ ះ​ផា ​ ន់​ គ្រាន់​ កំពុង​ល្បី​ល្បាញ ​និង​មាន​ កម្លាំង​ខ្លាំង​ ហេតុ​នេះ​លទ្ធ​ផល​គឺ​​ វា​ដូចន ​ េះ​ឯង»​។​ យ៉ាង​ណា​មិញ បើ​​ឆ្លង​កាត់​ការ​ ប្រកួត​ជាក់​ស្តែង​លើក​នេះ ​បាន​ បង្ហាញឲ ​ យ្ អ ​ក ្ន ទ ​ ស្សនា​ឃញ ើ យ ​ ង ៉ា ​ ច្បាស់​ថា​ ​សំរិទ្ធ ​សុភាព ​មិនខ ​ ្លាំង​ ដូច​មុន​នោះ​ទេ​ ព្រោះ​ការ​ប្រកួត​

នេះ ​គេ​បាន​ព្យាយាម​ដក​​ថយ​កា​រ​ ពារ​ខ្លួន​ជាង​៨០ភាគ​រយ ​និង​ទប់​ ទល់​២០​ភាគ​រយ​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​ នៅ​តែ​គេច​មិន​ផុត​ពី​ការ​សន្លប់​ ក្រោម​ការ​វាយ​សន្ធាប់​របស់​​កីឡា​ ករ​​ជើង​ថ្មី​​ផាន់ គ ​ ្រាន់ ដដែល​។​ ទោះ​បជា ​ី យ ​ ង ៉ា ​ណាក៏ដោ ​ យ បើ​ ក្រឡេក​មើល​​ពី​ស្ថាន​ភាព​បច្ចេក​ ទេស​ប្រកួត​របស់​ សំរិទ្ធ ​សុភាព វិញត្រ ​​ វូ បា ​ ន​គម ​េ ល ើ ឃ ​ ញ ើ ថា ​ នៅ ​ ​ តែ​មាន​កម្រិតខ ​ ្ពស់​ ដោយ​គេ​បាន​ វិធសា ​ី ស្រកា ​្ត រ​ពារបាន​​ល្អ​និងទា ​ ត់​ ស្កាត់​បាន​ល្អ ​ប៉ុន្តែ​ការ​អត់​មាន​ កម្លាំង​ថាមពលគ្រប់​គ្រាន់ គឺ​ជា​ បញ្ហាតមួ ែ​ យគ ​ ត់ដ ​ ល ែ ធ ​ ឲ ​្វើ យ្ ​សំរទ ិ ្ធ ​ សុភាព​ មិន​អាច​ទប់​ទល់​ជា​មួយ​ កីឡាករ ដែល​មាន​សមត្ថ​ភាព​ ប្រកួត​ប្រហាក់​ប្រហែល​គ្នាដូច​ ផាន់ គ ​ ្រាន់ បា ​ ន​។​ ទាក់ទ ​ ង​ទៅន ​ង ឹ ជ ​យ ័ ជ ​ ម្នះរ​បស់ ផាន់ គ្រាន់ លើកន ​ េះ​លោក ផាន់​ ផា​ណាត ដែល​ជា​គ្រូ​បង្វឹក បាន​​ និយាយ​​ថា​៖«​ផាន់ គ ​ ន ្រា ​់ កំពង ុ ត ​ ែ​ លំបាក​រក​គប ូ​ ្រ​កួត​ជាម ​ ួយ​ណាស់​ ក្នង ុ ទ ​ ម្ងនស ​់ គ ​្មើ ​្នា ព ​ ្រោះគ ​ បាន​ ​​េ យក​ ឈ្នះ​គ្រប់ការ​ប្រ​កួត​ ហើយ​កីឡា​ ករ​ជើង​ចាស់​មួយ​ចំនួន​ត្រូវ​បាន​​ គេ​បំបាក់​បាន​ទាំង​អស់»​៕


CI vitkmSanþ

LIFESTYLE

www.postkhmer.com

ថៃ នារី​សជា ុ តា បង្កក​ក ់ ូនប ​ ្រុស​ក្រោយក ​ ើត​បាន​មួយ​ខែ សេត គឹមសឿន ​​ភ្នំពេញៈ បន្ទាប់​ពី​ដឹក​ដៃ​គ្នា​ចូល​រោង​ ការ​យ៉ាង​តក់​ក្រហល់​កាល​ពី​ដើម​ឆ្នាំ​ ២០១២ ក្រោយ​លើក​ពាន​ក្នុង​ចំណាត់​​ ថ្នាក់​លេខ​២​នៃ​ការ​ប្រឡង​កម្ម​វិធ​ី េ្រហ្វស៊ី​ ហ្គើល​​អេន​ប៊យ​​​(​Freshies Girl and Boy) ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១០ នៅ​ពេល​នេះ នាង ថៃ នារីស ​ ុជាតា ប្រសូត​បាន​បុត្រា​ ម្នាក់​​មាន​រយៈ​ពេល​១​ខែ​ហើយ ហើយ​ នាង​កបា ​៏ ន​រៀប​ចក ​ំ ម្មវ​ធ ិ ប ​ី ង្កកក ​់ ន ូ យ ​ ង ៉ា រ​ក ី ​ រាយ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​ ២០១៣​ផង​ដែរ​។​ េ្រហ្វស៊ី​ហ្គើល​ឆ្នាំ​២០១០​ ថៃ នារី​ សុជាតា វ័យ​១៨​ឆ្នាំ បាន​ចូល​រោង​ការ​ កាល​ពថ ​ី ទ ​្ងៃ ១ ​ី ១ ខែ​មីនា ឆ្នា២ ​ំ ០១២ នៅ​ ផ្ទះ​វីឡា​ដ៏​ប្រណីត​មួយ​កន្លែង​​ដែល​មាន​ ទីតាំង​ស្ថិត​នៅ​ផ្ទះ​លេខ​៧២​x ផ្លូវ​៣៧១ ភូមិ​ត្រពាំង​ឈូក សង្កាត់​ទឹក​ថ្លា ខណ្ឌ​ សែន​សុខ រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​(​ជាប់​បញ្ជរ​

ការ​រម ួ រ​ស់ជា ​ មួយគ ​ ជា ​្នា ប ​ប ​្តី ព ្រ ន្ធយ ​ ង ៉ា ស ​ ខ ុ ​ សាន្ត​ក្រោយ​រៀប​អាពាហ៍​ពិពាហ៍ នៅ​ ពេល​នេះ ស្រី​ស្អាតប ​ ្អូនស ​ ្រី​​របស់​ ថៃ នរៈ​ ពិទូ បង្កើត​បាន​កូន​ប្រុស​ម្នាក់​ដ៏​ស្រស់​ ស្អាត​ជា​ចំណង​ដៃ​ស្នេហ៍​​របស់​ពួក​គេ ហើយ​នាង​បាន​ដាក់ឈ ​ ្មោះឲ ​ យ្ ក ​ន ូ ប ​ ស ្រុ ជា ​ ​ ទី​ស្រឡាញ់​​នោះ​ថា ហេង វឌ្ឍនៈ​បុត្រ។ ស្រស ​ី ត ្អា ដ ​ ល ែ ហក់ ​​​ ច ​ល ូ ស ​ ល ិ ប្ ៈ​បាន​​តែ​ មួយដ ​ ង្ហម ើ ច ​ ង្រត ិ ​ហើយក ​រ ​៏ ៀប​ការ​​ភ្លាមៗ ​​ នាង ថៃ នារី​សុជាតា​ បាន​និយាយ​ថា៖​ «​កូន​ប្រុស​​ខ្ញុំ ទើប​តែ​កើត​បាន​រយៈ​ពេល​ មួយ​ខែ​ប៉ុណ្ណោះ ហើយ​យើង​បាន​ដាក់​ ឈ្មោះ​ថា ហេង វឌ្ឍនៈ​បុត្រ»។ ពី​ស្តាំ លី ឡុងហ ​ េង​ថៃ នារី​សុជាតា អ្នកស ​ ្រី ងិន អ្នក​សី្រ ងិន ម៉ានយ ី ៉ា បីចៅ ​ ​បស ុ្រ ​​​។ អ្នកន ​ព ិ ន្ធល ​ ប្ ឈ ​ី ្មោះរ​បស់ផ ​ លិតក ​ ម្មរ​ស្ម​ី ម៉ានីយ៉ា និង ថៃ នរៈ​បណ្ឌិត។ ​ រូប​ថត សេត គឹមសឿន រូបថត សហ​ការី ហង្ស​មាស អ្នក​ស្រី ងិន ម៉ានីយ៉ា ម្តាយ​ របស់ ថៃ នារីស ​ ុជាតា និង​ត្រូវ​ជា​យាយ​ បង់ប ​ ក ្រា ​់ សឡា​១) ​ ជា​មយ ួ ន ​ង ឹ ប ​ រុ ស​វយ ័ ​ សំណាង​បាន​ស្រី​ស្អាត​ជា​ភរិយា​រូប​នេះ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ពិធប ី​ ង្កកចៅ ់​ ​នេះ មិន​បាន​ ក្មេង​រូប​សង្ហា​ក្រៅ​រង្វង់​សិល្បៈ​ម្នាក់​ឈ្មោះ ជា​កូន​ចៅ​ចិន​ដែល​មាន​ឪពុក​ម្តាយ​ជា​ រៀប​ចធ ​ំ ដ ​ំ នោ ​ុំ ះ​ទគ េ រ ​ឺ ៀប​ចអ ​ំ ញ្ជញ ើ ភ ​ ្ញៀវ​តែ​ លី ឡុង​ហេង អាយុ​២២​ឆ្នាំ ដែល​គបាន​ េ​ អ្នក​ជំនួញ​ធំ​ម្នាក់​នៅ​ផ្សារ​អូរឫ ​ ស្សី​­។ ប្រមាណ​ជាង​១០​តុ​ពោល​គហៅ ​ឺ ត ​ ម ឹ្រ អ ​ក ្ន ​ ស្គាល់​ច្បាស់​ថា បុរស​វ័យ​ក្មេង​មាន​ អស់​រយៈ​ពេល​ជាង​មួយ​ឆ្នាំ បន្ទាប់​ពី​ ស្គាល់​គ្នា​ជិតដ ​ ិត​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។ ​

អ្នកស ​ បា ​្រី ន​នយា ិ យ​ថា៖​«ព ​ធ ិ ន ​ី េះយ ​ ង ើ ​ ធ្វើ​តូច​តាច​ប៉ុណ្ណោះ គ្រាន់​ជា​ពិធី​អប​អរ​ ចៅ​របស់ខ ​ ្ញុំ​»។ គួរ​បញ្ជាក់​ថា ថៃ នារី​សុជាតា ជា​កូន​ ពៅ​របស់លោ ​ ក ថៃ នរៈ​សត្យា រដ្ឋល ​ ខា េ ​-​ ធិការ​កស ្រ ង ួ វ​ប្បធ ​ ម៌ និងវ​ច ិ ត ិ សិ ្រ​ លប្ ៈ និង​ អ្នក​ស្រី ងិន ម៉ានីយ៉ា អ្នក​និពន្ធ​ទំនុក​ ច្រៀង​ដ៏​ល្បី​ប្រចាំ​ផលិត​កម្ម​រស្មី​ហង្ស​ មាស និង​ជា​នាយិកា​មជ្ឈ​មណ្ឌល​កែ​ សម្ផស្ស​សូហ្វីយ៉ា និង​ជា​ម្ចាស់​ការ៉ា​អូខេ Happy KTV។ ថៃ នារីសុជាតា បាន​ ប្រឡង​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​២​ក្នុង​ កម្មវ​ិធី​េ្រហ្វស៊ី​ហ្គើល េ្រហ្វសប ៊ី​ ៊យ ​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១០ របស់​ស្ថានីយ​ទូរ​ទស្សន៍​ប៉ុស្តិ៍​ លេខ​៥ បន្ទាប់​ពី​បង​ប្រុស​បង្កើត​របស់​ នាង គឺ​លោក ថៃ នរៈ​ពិទូ បាន​ជាប់​ េ្រហ្វស៊ី​ប៊យ​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​១​កាល​ពី​ ឆ្នាំ​២០០៦​ ហើយ​នាង​ក៏​មាន​បង​ប្រុស​ បង្កើត​ម្នាក់​ទៀត​ឈ្មោះ ថៃ នរៈ​បណ្ឌិត ដែល​ជា​និស្សិតច ​ ្បាប់៕ ​

Ƚp™iébzûvf­˒Ȧb­

130702-The Post Khmer  

The Phnom Penh Post

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you