Page 1

esvakmµ

ថ្ងៃសុក្រ ទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

Fanar:ab;rg

ធានារ៉ាប់រងផ្នែកសុខភាព ធានារ៉ាប់រងលើមុខរបរ និងអា ​ ជីព ​ធានារ៉ាប់រងលើអចលនទ្រព្យ សំណង់ យានយន្ត ធានារ៉ាប់រងលើវិស័យកសិឧស្សាហកម្ម ។ល។

របាយការណ៍ពស ិ ស េ កាសែត ភ្នព ំ ញ េ ប៉ស ុ ិ៍្ត


esvakmµFanar:ab;rg

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៨ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ www.postkhmer.com

​កម ុ្រ ​ហន ុ៊ ​ធានា​រប ៉ា ​រ់ ង​Infinity ទទួល​បាន​​ចណ ំ ល ូ ​កន ើ ឡើង Stuart Alan Becker

ប្រ

ធាន​​នាយក​ប្រតិ​បត្តិ​ នៃ​ក្រុម​ហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់​ រង​ Infinity លោក David Carter បាន​​និយាយ​​ប្រាប់​ ភ្នំពេញ​ប៉ុស្​តិ៍​ថា ក្រម ុ ​ហន ុ៊ ​លោក​ បាន​គ ​ ង ្រោ ទ ​ក ុ ថ ​ វិកាច ​ន ំ ន ួ ៧ ​ លា ​ ន​ ដុលរ្លា ​សម្រាប​ស ់ វា េ ​កម្ម​ធា​នារ ​ ៉ាប​់ រង​នៅ​កម្ពុជា​ក្នុង​ប្រាក​់ទុន​វិនិ​ យោគ​​សរុប​៣៦​ល​ា ន​ដុល្លារ។ ​ កាល​​ពល េ ​ថ​ៗ ី្ម កន្លងមក ក្រម ុ ហ៊ន ុ ​នេះ​រក​​កម្រៃ​កើន​ឡើងបាន ១០​ភាគ​រយ ជា​​បក ្រា ​ច ់ ណ ំ ល ូ ​ ​ប​ចា ្រ ​ឆ ំ ​រំ្នា បស់​ខ្លួន និង​មាន​​ការ​ កើនឡ ​ ើង​ចំនួន២៥​ភាគ​រយ នូវ​ ប្រាក់​អត្ថប្រយោជន៍​ បើ​ប្រៀប​ ធៀប​​កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០១១។​ លោក Carter បាន​មាន​ ប្រសាសន៍​ថា ឆ្​នាំ​២០១២​ គឺ​ជា​ ខួប​លើក​ទី​៥ គិត​ត្រឹម​ខែ​កក្កដា​ ហើយ​ពេល​នេាះ​​គឺ​ជា​ឆ្នាំ​ដ៏​ល្អ​ ប្រសរើ ប ​ផ ំ ត ុ ។ ​ សា​ធន​ភាព​រ​បស់​ ក្រុម​ហ៊ុន​Infinity ​បើ ​ធៀប​នង ឹ ​ ទីផសា ្ រ​​ធា​នា​រប ៉ា ​់រង​គ​ឺមាន​តម្លៃ​ ខ្ពស់​បំផុត​ក្នុង​ទីផ្សារ​។ បើ​ធៀប​

នឹងអ ​ក ្ន ប ​ ជ ្រ ង ែ ​វ​ញ ិ ​ក្រម ុ ហ៊ន ុ ន ​ េះ​ គឺ​ជា​អ្នក​ខ្លាំង​ជាង​គេ​បំផុត​នៅ​ ក្នុង​ឧស្សា​ហ​កម្ម​ធានា​រ៉ាប់​រង​ ហើយ​ Infinity ​សត ិ្ថ ​នៅ​ទតា ី ង ំ ​ ល្អប ​ផ ំ ត ុ ដ ​ ល ែ អា ​ ច​ទទួលបា ​ ននូវ​ ទស្សនមតិ​ដែល​គេ​បញ្ចេញ​ ភ្លាមៗ។ សាធន​ភាព​​ មាន​ន័យ​ ថា​ ទ្រព្យធនទាំងអស់​ដែល​ជា​ សាច់ប ​ ្រាក់​។​​ លោក Carter បាន​លក ើ ឡ ​ ង ើ ​ ថា ផ្នក ែ ស ​ ខា ំ ន់ន ​ សា ​ៃ ធន​ភាព​នះេ ​ គឺ​ការ​បន្ត​កាត់​បន្ថយ​ហា​នភ ិ យ ័ ​ច-ំ ពោះ​អក ្ន ធា ​ នា​រប ៉ា រ​់ ងប្រកប​ដោយ​​ គុណភាពខ្ពស់។​ លោក Carter បាន​អះ​អាង​ ថា៖ «យើងកា ​ ត់ប ​ ន្ថយហា ​ និភយ ័ ​ ដល់​កម ុ្រ ​ហន ុ៊ ​ធានា​រប ៉ា ​រ់ ង​ជា​អាជីព ​ដែលមាន​សុវត្ថិ​ភាព​​ទីផ្សារ​ ខ្លាំង​បំផុត ​រួម​ទាំង​កិច្ច​សហ​ការ​ ជា​ មួយ​ក្រុម​ហ៊ុន​មួយ​ចំនួន​ដូច​ ជា​ក្រុម​ហ៊ុន​ Swiss Reinsurance។ យ ​ ង ើ ន ​ង ឹ ប ​ ន្តមា ​ នសុវត្ថ-ិ ​ ភាព​ទីផ្សារ​ខ្លាំង​បំផុតរបៀប​​នេះ ត​ទៅ​ទៀត»។​ ចាប់តា ​ ង ំ ព ​ លោ ​ី ក Carter បា ​ ន​ ចូលធ ​ កា ​្វើ រ​ឲ្យក ​ ម ្រុ ហ ​ ន ៊ុ ធា ​ នា​រប ៉ា ​់

លោក David Carter កំពង ុ ផ្លទ ំុ ៀនពន្លតនា ់ ឱកាសគម្របខ ់ ប ួ ៥ឆ្នាំ របស់កម ុ្រ ហ៊ន ុ Infinity។ រូបថត. Stuart Alan Becker រងនេះដ ​ប ំ ង ូ កា ​ ល​ពខ ​ី ឧ ​ែ សភា​ឆ​្នាំ ប្រ​មាណ​២០០​ភាគរយ​។ ២០០៨​មក​ កំណើន​អា​ជីវ​កម្ម​ លោក Carter និង​ប្រធាន​ ក្រុម​ហ៊ុន​នេះ​​មាន​ការ​កើនឡ ​ ើង​ ប្រតិ​បត្តិ​ការគឺ​លោក Michael Girling ជា​ជន​បរ​ទេស​ទាំង​ពីរ រូប​ពម ្រ ​ទាង ំ ​មាន​បគ ុ ល ្គ ក ិ ​ខរែ្ម ​ ប្រហល ែ ​៥០​នាក់ បាន​សហ​ការ គ្នា​យ៉ាង​ល្អ​ប្រសើរ​។ លោក David Carter ​បាន​ មានប្រសាសន៍​ថា៖ «​អ្នកគ្រប់​ គ្រងថ្នាក​់ខស ្ព ​់ ជន​ជាតិ​កម្ពជា ុ ​ របស់​យើងនៅ ​ ​ក្នុងក ​ ្រុម​ហ៊ុន Infinity បា ​ ន​ធកា ​្វើ រ​នៅទ ​ នោ ី ះ​តាង ំ ​ ពី​ចាប់​ផម ើ្ដ បង្កត ើ ​កម ុ្រ ​ហន ុ៊ ​មក​ មេ្ល៉ះរួម​ទាំង​អ្នកខ្លះ ​ទៀត​​ដែល​ បាន​ធ​កា ើ្វ រ​នៅ​កង ុ្ន ​កម ុ្រ ​ហន ុ៊ ​នះេ ​ រយៈ​ពល េ ​៦​ឆ​ម ំ្នា ក​ហយ ើ ​»។ លោក Carter បាន​ថង ្លែ ទៀត​​ ថា ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​មុន​មក​មេ្ល៉ះ

និយាយ​ថា មនុស្ស​របស់​យង ើ ​ កំពង ុ ​ឆង ្ល ​កាត់​ការ​បឡ ្រ ង​បជ ្រ ែង​ ទាំង​នេះ​ប្រកប​ដោយ​វិជ្ជាជីវៈ និង គុណភា ​ ពខ្ពស់​»។ លោក​បាន​បន្ថម ែ ថា ​ ៖ «​វគ្គន ​ េះ មាន​ការ​ទទួល​សល ្គា ​ថា ់ ​ខង ំ្លា ​និង​ មាន​តម្លៃ​ និង​ល្អ​ជាង​វគ្គ​ផ្សេងៗ​ ទៀត​ដល ែ គ ​ បា ​េ ន​ផល ្ដ ឲ ​់ យ្ នៅ ​ ក ​ង ្នុ ​ ស្រក ុ ។ ​ បើស ​ ន ិ ម ​ នុសស្ រ​បស់យង ើ ​ មាន​​សមត្ថ​ភាព​នៅ​ទីនេះ​ ពេល​ នោះ​ពក ួ គ​​េអាច​ទៅ​ធ​ើកា ្វ រ​នៅ​ អូស្ត្រាលី​ ឬវៀត​ណាម ​ពោល​​គឺ ទៅ​​កន្លង ែ ណា​កបា ៏ ន​ហើយ​សមត្ថ​ ភាព ​ពួក​គេ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ ស្គាល់​ជា​អន្តរ​ជាតិ​។ យើង​មាន​ មោទន​ភាព​​ចំពោះ​បញ្ហា​នោះ​ ហើយ យ ​ ង ើ គ ​ ជា ​ឺ ក្រម ុ ហ ​ ន ៊ុ ត ​ ម ​ែ យ ួ ​ គត់ដ ​ ល ែ បា ​ ន​ធរ ើ្វ ឿង​ទាង ំ ន ​ ះេ នៅ ​ ​

រងផ្នក ែ ទ ​ ព ្រ យ្ ស ​ មប្ ត្ត​ិ និង កា ​ រ​សាង​ សង់​ផង​ដែរ​។ លោកបាន​ប ​ ញ្ជាកថា ​់ ៖​«យើង​ បាន​បង្កើន​ថវិកា​ជា​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​ ហើយ​ខ​ច ំ ុ ្ញ ង់​បន​​ធ ្ត ​ដ ើ ្វ ច ូ ះ្នោ ​តាម​រយៈ​ ការ​ផល ្ដ ​ស ់ វា េ ​ឈាន​មខ ុ ​គ​ក េ ង ុ្ន ​ទ-ី ផ្សារ​ដល់​អតិ​ថជ ិ ន​របស់​យង ើ »។​​ លោក Carter បាន​​ឲ្​យដ ​ ឹង​ថា អ្វី​ដែល​សំខាន់​នោះ​គឺ​ការ​ធ្វើ​ការ​ សន្យា​និងរ​ក្សាពា ​ ក្យស ​ ន្យារ​បស់​ ខ្លួនច ​ ំពោះអតិថិជន។ «​បស ​ើ ន ិ អ្នកធ ​ ក​ា ​ើ ្វ រ​សន្យា​ហើយ​ មិន​គោរព​វា​ ពេល​នោះ​អ្នក​អាច​ ខូចករេ ឈ ​ិ៍្ត ះ្មោ ម ​ន ិ អា ​ ច​ក ​ ឡ ​ែ ង ើ វ​ញ ិ ​ បាន​ទ។ ​េ ខ្ញប ​ំុ ង្រៀន​មនុសស្ ថា ​ អ្នក​ ត្រូវ​មាន​ភាព​ប្រាកដ​និយម​។ បើ​ យើង​មិន​អាច​ធានា​ចំពោះអ្វី​ទេ​ យើង​អាច​ផ្ដល់​មេ​រៀន​អំ​ពី​ការ​​

«យើងកា ​ ត់​បន្ថយ​ហានិភ័យដ ​ ល់​ក្រុម​ហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់​រង​ជា​អាជីព ​ដល ែ ​មាន​សវុ ត្ថ​ភា ិ ព​​ទផ ី សា ្ រ​ខង ំ្លា ​បផ ំ ត ុ ​រម ួ ​ទាង ំ ​កច ិ ​ស ្ច ហ​ការ​ ជា​មួយ​ក្រុម​ហ៊ុនម ​ ួយ​ចំនួនដ ​ ូចជា ​ ​ក្រុម​ហ៊ុន​Swiss Reinsurance។ ​ យើងន ​ ឹងប ​ ន្តមា ​ នសុវត្ថិ​ភាព​ទីផ្សារ​ខ្លាំង​បំផុតរបៀប​​នេះ ត​ទៅ​ទៀត»។​ ក្រម ុ ហ ​ ន ៊ុ Infinity បាននិងក ​ព ំ ង ុ ​ បណ្ដះុ ​បណ្ដាល​ និ ង ​ធ្វើ ​តេ ស្ត​ បុ គ្គ លក ិ ​សខា ំ ន់​ៗឲ្យ​សប ្រ ​នង ឹ ​ ស្ដងដា ់ រ​ ន​ៃ វទ ិ យា ្ ​សន ្ថា ​ធានា​ រ៉ាបរ់ ងរបស់​បទ ្រ ស េ ​អស ូ ល ្រា ្ត ​ី និង​ នូវល ែ ​សឡ េ ង់​ ហើយរហូត​មក​ ដល់​ពេល​នេះ ​មានបុគ្គលក ិ ​បន ួ ​ នាក់​ហយ ើ ​ ដល ែ ​តវូ្រ ​បាន​​ គ​ច េ ះុ ​ ក្នង ុ ​បញ្ជទ ី ទួលស្គាល​ព ់ ល ី ក្ខណ​ សម្បត្តរ​ិ បស់​ពួកគេ​។ លោក Carter បាន​​អះ​អាង​ ថា៖ «​យើង​ជា​តំណាង​ឲ្យ​វិទ្យា-​ ស្ថានធា ​ នារ៉ាបរ​់ ង​របស់អ ​ស ូ ល ្ត្រា ី និង​នវ ូ ល ែ ​សឡ េ ង់​ ហើយ​យង ើ ​ បាន​នង ិ ក ​ព ំ ង ុ ដំណរើ កា ​ រ​តា ​ ម​លក្ខខណ្ឌ​នវៃ គ្គបណ្ដះុ បណល ្តា របស់​ អូសល ្រា ្ត ​ី និង​បាន​បង្កត ើ ក្រុម​តូច​ មួយ​នៅ​កង ុ្ន ​បន្ទប​គ ់ ណៈ​គប ្រ ​គ ់ ង ្រ ​ របស់​យើង​។ ខ្ញុំ​ពេញ​ចិត្ត​នឹង​

ក្នង ុ ​ទផ ី សា ្ រធានា​រ៉ាប់​រង​​កម្ពុជា​»។ លោក Carter បាន​បន្ត​ថា ផ្នក ែ ស ​ ខា ំ ន់ន ​ យ ​ៃ ទ ុ សា ​្ធ ស្តរ​្រ បស់​ ក្រុម​ហ៊ុន Infinity គឺ​ការ​កសាង​ សមត្ថភា ​ ព​តាមរយៈ​ការ​វន ិ យោ ិ គ​ ទៅ​លើ​យុវ​ជន​​កម្ពុជា។​ លោក Carter បាន​ប ​ ន្ថម ែ ថា ​ ៖ «​ការ​កាត់​បន្ថយ​ហានិភ័យ​ធ្វើឲ្យ ក្រុមហ ​ ៊ុន Infinity បាន​ក ​ ្លាយជា ​ ​ ក្រុម​ហ៊ុ​ន​មួយ​កាន់​តែ​ខ្លាំង​។ បើ​ សិនអ ​ក ្ន មា ​ ន​មនុសស្ កា ​ ន់ត ​ ខ ​ែ ង ្លាំ ​ អ្នកក ​ន ៏ ង ឹ មា ​ ន​ក ​ ម ្រុ ហ ​ ន ៊ុ ម ​យ ួ កា ​ ន់​ តែ​រឹងមាំ​ខ្លាំង​ផង​ដែរ​»។​ យោងត​ា ម​លោក Carter បាន​ បញ្ជាក់​ឲយ្ ​ដង ​ឹ ​ថា ផ្នក ែ ​សខា ំ ន់​ បំផត ុ ​ន​ៃរបៀប​​ធ​ើពា ្វ ណិជ​្ជកម្​ម​ របស់​កម ុ្រ ​ហន ុ៊ ​ In​finity នេះ​គឺ​ ការ​ធានារ៉ាប់​រង​លស ើ​ ខ ុ ​ភាព​​ ជា​ មួយ​ការ​បង្កន ើ ​នវូ ​ការ​ ធានារ៉ាប់​

បង្ការ​មូលហ ​ ត េ នោ ​ុ ះ​បាន​។ អ្វគ ​ី ប ្រ ​់ យ៉ាងគ ​ ពា ​ឺ ក់ព ​ន ័ ន ​្ធ ង ឹ កា ​ រ​គប ្រ គ ​់ ង ្រ ​ តាម​គម្រោងកា ​ រ​ដ ​ ល ែ បា ​ ន​គ ​ ង ្រោ ​ ទុករួចជា ​ ​សម្រេច​»​។ បើអ ​ក ្ន ធ ​ ដ ​្វើ ច ូ ្នោះបា ​ ន​នោះ​អក ្ន ​ អាច​​កសាង​កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ​អ្នក​ជា អ្នក​ដែល​អតិ​ថិ​ជន​​អាច​ពឹង​ អាស្រយ ័ ​បាន​ និង​ផល ្ត ​ន ់ វូ ​ទន ំ ក ុ ​ ចិត។ ្ត មាន​ការ​ផស ្លា ​ប ់ រូ្ដ ​ជា​ចន ើ្រ ​ ដល ែ កំពុង​កើត​មាន​នៅ​ទី​នេះ​ ហើយ​ភាព​ដល ែ ​អាច​ពង ឹ ​ពាក់​ បាន​​ដច ូ ​នះេ វា​បាន​​ធ​ឲ ើ ្វ យ្ ​អាជីវកម្ម​ របស់​យង ើ ​កាន់​ត​មា ែ ន​ការរីក​ ចម្រន ើ ​ជាលំដាប់»។​​​ «នៅ​ពេលអ ​ផ ្វី​ ្សេងទ ​ ៀត​ផ្លាស-់ ​ ប្ដូរ​ ហើយ​មនុស្ស​ដឹង​ថា ពួកគេ​ អាចពឹង​អាស្រ័យ​លើ​យើងបាន​ និងដ ​ង ឹ ថា ​ ពួកគេន ​ង ឹ ទៅ ​ ទ ​ក ី ន្លង ែ ណា​នោះ ​ខ​ំ ុ ្ញ ... តទៅទំព័រ ៥


ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៨ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ www.postkhmer.com

esvakmµFanar:ab;rg


esvakmµFanar:ab;rg

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៨ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ www.postkhmer.com


esvakmµFanar:ab;rg

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៨ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ www.postkhmer.com

​ ម ក ុ្រ ​ហន ុ៊ ​ធានា​រប ៉ា រ​់ ង​Infinity អចលន​ទព្រ យ្ ជា​ផកែ្ន ធំ​បផំ តុ ​កងុ្ន អាជីវកម្មកមុ្រ ហ៊នុ ... ទទួល​បាន​​ចណ ំ ល ូ ​កន ើ ឡើង តពីទំព័រ ២... ពេញ​ចត ិ ​ន ្ត ង ឹ ​ និយាយ​ថា យើង​មាន​អតិ​ថជ ិ ន​ ដែល​តឡ ្រ ប់មក​​វិញ​នៅពេល​ យើង​ចាប់​ផ្ដើម​។ យើង​ដឹង​ថា យើងមា ​ ន​ការ​បក ្រ ត ួ ប ​ ជ ្រ ង ែ ខា ​ ង​ តម្លៃ​សេវា​កម្ម​នៅ​លើ​ទីផ្សារ»។ គោល​ការណ៍​ធានារ៉ាប់​រង​ដ៏​ សប្បាយៗ​​ដែល​លោក Carter ផ្តលជ ​់ ន ​ូ នោ ​ ះ​រម ួ មាន​កម្មវ​ធ ិ ធា ​ី នារ៉ាបរ​់ ង​«hole in one»​សម្រាប​់ ការ​កម្សាន្ត​វាយ​កូន​គោល។ លោក Carter បាន​បង្ហាញ​ ថា៖ «ប្រការ​​ទាង ំ ​នះេ ​តវូ្រ ​បាន​ ត្រត ួ ​ពិនិត្យ​ពេញ​លេញ​ ហើយ​ យើងដា ​ ក់ម ​ នុសស្ ម ​ ក ្នា នៅ ​់ ក ​ ន្លង ែ ​ រន្ធរ​ង់ចាឃ ​ំ ម ​ំ្លា ល ើ គ ​ ប ្រ នា ​់ ទី​ហើយ​ វត្ថ​ុរង្វាន់​នេះ​ត្រូវបាន​ដាក់​ជា​ ពិសេស​ជា​លក្ខណៈ​រថ​យន្ត​។ បើ​អ្នក​វាយ​​ចូល​ក្នុង​រន្ធ​ទី​មួយ​ អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​រថ​យន្ត​។ យើង​គិត​លុយ​លើ​រន្ធ​ផស្ ង េ ​ទៀត​ ហើយ​ប​អ ើ ក ្ន ​បះ៉ ​តវូ្រ ​រន្ធ​ណា​មួយ​ ដែលត្រវូ ជាទឹកប្រាក​់ នោះ​យង ើ ​ ចេញ​លុយ​ឲ្យ»។ កម្មវ​ធ ិ ធា ​ី នារ៉ាបរ​់ ង​សប្បាយៗ​ ផ្សេង​ទៀត​រួម​មាន​ការ​ប្រកួត​ ស្ទច ូ ត ​ ក ​្រី ម្សាន្តជា ​ ដ ​ ម ើ ។ «​បអ ​ើ ក ្ន ​ ណា​សច ូ្ទ ​បាន​​ត​ម ី្រ យ ួ ​តាមលក្ខខណ្ឌ យើង​ចញ េ ​លយ ុ ​ឲយ្ ​ដរែ »។ ក្រុម​ហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់​រង​ Infinity ដល ែ ​ភាគ​ចន ើ្រ ​ជា​ភាគ​ហន ុ៊ ​ កម ុ ្រ ហ ​ ន ៊ុ ​Royal Group នោះ​បាន​ និង​កំពុង​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​រយៈ​ពេល​ ប្រមាណ​៦​ឆ្នាំ​មក​​ហើយ​។ ចំពោះ​កម្ម​វិធី​ធានារ៉ាប់​រង​លើ​ រថ​យន្ត​វិញ​លោក Carter បាន​ ថ្លង ែ ថា ​ ស្ថានភា ​ ព​ផវូ ្ល មា ​ ន​លក្ខណៈ​ ល្អ​ប្រសើរ ​ហយ ើ ​ចបា ្ ប់​ក​មា ៏ ន​ ហើយដ ​ រែ ​តែប ​ ញ្ហាប ​ ឈ ្រ ម​គនៅ ​ឺ ​ ត្រង់​ការ​អនុ​វត្ត​ច្បាប់​ និង​ចំនួន​

រថ​យន្តច ​ េះត ​ ក ​ែ ន ើ ឡ ​ ង ើ នៅ ​ តា ​ ម​ ផ្លូវជាលំដាប់​។ «យើង​សង្កេត​ឃើញ​មាន​រថ-​ យន្តកា ​ ន់តច ែ ន ើ្រ នៅ ​ តា ​ ម​ផវូ្ល ជាង​ កាល​ពម ​ី ន ុ ​ន ​ង ិ គ ​ ្រោះថ ​ ក ្នា ក ​់ កា ​៏ ន់​ តែ​ច្រើន​ ហើយ​ក៏​មាន​ប៉ូលស ិ ​ កាន់​ត​ែចន ើ្រ ​ផង​ដរែ ​។ នោះ​ បង្ហាញ​ថា​ជា​កង្វល់​មួយ​។ ផ្លូវ​ កាន់​តែ​ល្អ រថ​យន្ត​កាន់​តែ​ច្រើន​ ពួកគេអា ​ ច​បក ើ ល ​ ឿន​មាន​គះ្រោ ​ ថ្នាក​ក ់ ត ើ ​ឡង ើ ​ក​កា ៏ ន់​ត​ច ែ ន ើ្រ »។​ លោក Carter និយាយ​ថា បើ​ អតិថិជន​ម្នាក់​មាន​​គ្រោះ​ថ្នាក់​ នៅ​​កន្លែង​ណា​មួយ​នៅ​កម្ពុជា​ ក្រុម​ហ៊ុន Infinity នឹង​ដោះ​ ស្រាយ​ជា​មួយ​ប៉ូលិស​តាង​នាម​ ឲ្យ​អតិថិជន​។ «ការ​ហក ឹ ្វ ហ ​ ន ឺ ្វ ប ​ល ូ៉ ស ិ មា ​ ន​សារៈ​ សំខាន់ខ ​ ង ំ ្លា ណា ​ ស់ជា ​ ព ​ស ិ ស េ នៅ ​ ​ គ្រា​ដំបូងៗ​ដែល​ឆ្លើយ​តប​​នឹង​ បញ្ហា​។ មន្រ្តី​ប៉ូលិស​ត្រូវ​ដឹង​ពី​អ្វី​ ដល ែ ​តវូ ្រ ​ធ​ើ ្វ ហើយ​ឯក​សារ​ក​ស ៏ -ំ ខាន់​ណាស់​ដែរ​។ ប្រព័ន្ធ​ច្បាប់​ មិន​អាច​ដណ ំ រើ ​ការ​ល​បា ្អ ន​ទ​េ បើ​ សិនគ្មាន​ឯកសារ​ត្រឹម​ត្រូវ​»។​ ក្រុម​ហ៊ុន​ធានារ៉ាប់​រង​ Infinity និង​ដៃ​គូ​ទំនាក់​ទំនង​ខ្លួន​ River Orchid Cambodia ទាំង​ពរី ​នះេ ​ បាន​ទទួល​ពាន​​ រង្វានច ​់ ពោ ំ ះការ​បង្កត ើ ស ​ ដ ​្នា នៅ ​ៃ ​ ឯ​ការ​ប្រគល់​ពាន​រង្វាន់​ទំនាក់​ ទំនង​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​លើក​ទី​១៩​ដែល​ ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ខែ​ឧសភា​​កន្លង​ មក​នៅសហ​រដ្ឋ​អាមេរិក។ ​​ ទីភ្នាក់​ងារ​ River Orchid បាន​ទទួល​ពាន​រង្វាន​មា ់ ស​ពរី ​ច-ំ ពោះ​កច ិ ប ​្ច ង ឹ្រ ប ​ ង ្រែ ស ​ វុ ត្ថភា ​ិ ព​តាម​ ផ្លូវ​ «មួក​សុវត្ថិ​ភាព»​ និង​ការ​ ផ្សាយ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ស្ដីពី​ «បើក​ ក្នុង​ល្បឿន​កំណត់»​ ​របស់​កម ុ្រ ​

ហ៊ន ុ ធានា​រប ៉ា ​រ់ ង​Infinity។ ទីភ្នាក់​ងារ River Orchid Cambodia ដែល​បាន​ទទួល​ រង្វាន់​«Creative and Media Agency of the Year 2012» ពី​កម្ម​វិធី​ Campaign Asia Pacific ដែលផ ​ល ្ដ ដ ​់ ល់ប ​ ទ ្រ ស េ ​ កម្ពុជា ​ឡា​វ ​និងវ ​ ៀត​ណាម​ក្នុង​ តំបន់​នេះ​បាន​ទទួល​ពាន​រង្វាន់​ មេ​ដាយ​មាស (Awards of Excellence Gold) ចំនួនព ​ ីរ​ ជា​លទ្ធផ ​ ល​ច ​ ពោ ំ ះ​ការ​បង ្រឹ ប្រែង​ បង្កើតសុវត្ថិភាព​តាម​ផ្លូវ​ថ្នល់​ «មួក​សុវត្ថិភាព»​ និង​ការ​ផ្សព្វ​ ផ្សាយ​អំ​ពី​ «ការ​បើក​បរ​ក្នុង​ ល្បឿន​​ក​ំណត់»​ របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​ ធានារ៉ាប់​រង​ Infinity ។ លោក David Carter ថ ​ ង ្លែ ថា ​ ការ​យល់​ ពីស ​ វុ ត្ថភា ​ិ ព​​តាម​ផវូ្ល ​សាធា​រណ ​ ​ៈគ ​ ​ឺ មាន​នយ ័ ​ខ​ង ំ្លា ​ណាស់​។ លោក Carter បាន​អះ​អាង​ ថា៖ «​ដោយ​មាន​កង្វល់​អំពី​ សុវត្ថភា ​ិ ព​តា ​ ម​ផវ្លូ ថ ​ល ្ន នៅ ​់ ក ​ ម្ពជា ុ ​ បំណង​យើង​គឺ​ត្រូវ​បង្កើតការ​ ផ្សាយ​ពា ​ ណិជក ​្ជ ម្មព ​ស ​ី ក ្លា ស ​ ញ្ញា ដែលន ​ង ឹ ជ ​ រំ ញ ុ ឲ ​ យ្ អ ​ តិថ ​ជ ិ ន​រ​បស់​ យើង​ក៏ដច ូ ជា​ពលរដ្ឋក ​ ម្ពជា ុ ទា ​ ង ំ ​ អស់​យល់​ដង ឹ ​ព​ប ី ញ្ហា​នះេ ​តាម​ រយៈ​ការ​មើល​ឃើ​ញ​រូប​ភាព​នៃ ការផ្សព្វផ្សាយទាំងន ​ ះេ ។ យោង​តាម​រយៈ​ការ​ធ​កា ើ្វ ​រ​ជា​ មួយ​ក្រុម​ហ៊ុន​ដៃ​គូ​ ​គឺ​ទីភ្នាកងា ់​ រ River Orchid Cambodia ក្រម ុ ទា ​ ង ំ ព ​ រី អា ​ ច​បង្កត ើ គ ​ រំ ផ ូ សា ្ យ​​ ពាណិ​ជ្ជ​កម្មស្លាកស ​ ញ្ញា​ ដាំែល​ មាន​លក្ខណៈ​ឈាន​មខ ុ គ ​ ដ ​េ ល ែ ​ បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ពី​សារៈ​សំខាន់​ នៃ​ការ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិ​ភាព​​នៅ​ គ្រប​់ពេល​ ខណៈ​ពួក​គេ​កំពុង​ បើកប ​ រ​យាន​យន្ត​»៕ PN

តពីទព ំ រ័ ៨... ប៉ន ុ វា ​្តែ ថែមទាំង​ បង្កផលប៉ះ​ពាល់​ដល់​អា​ជីវកម្ម​ ទៀត​​ផង​»​។ បន្ទាប់​ពី​វិស័យ​អចលន​ទ្រព្យ​​ ឧស្សាហ​កម្ម​ធំ​បំផុត​ទី​ពីរ​របស់​ ក្រម ុ ហ ​ ន ៊ុ ហ ​ រ្វ័ តេ​គឺកា ​ រ​ធានា​រ ​ប ៉ា -់ ​ រង​​លើ​រថយន្ត​។ លោក យុគ ចំរន ើ រ​ទ ិ ​្ធ បាន​ថ ​ ង ែ្ល ​ ថា​គះ្រោ ថ ​ ក ្នា ច ​់ រាចរណ៍ បាន​នង ិ ​ កំពង ុ ក ​ ន ើ ឡ ​ ង ើ ​ខ ​ ណៈ​ដល ែ ព ​ ល​ រដ្ឋ​កាន់​ត​ែចន ើ្រ ​ឡង ើ ​ៗ​ ទិញ​ រថយន្ត​ផ្ទាល់​ខ្លួន​។ លោក បាន​ប ​ ញ្ជាកថា ​់ ៖​ «​ពល-​ រដ្ឋ​កំពុង​ត​ែចាប់​ផ្តើម​យល់​ដឹង​ពី​ សារៈ​សំខាន់​នៃ​ការ​​ធានា​រ៉ាប់​រង​ រថ​យន្ត។ ​ អតិជ ​ ន​របស់យ ​ ង ើ ភា ​ គ​ ច្រន ើ ​បាន​មក​ទញ ិ ផ ​ ល ្ទា ​់ ប ​ន ៉ុ ក ្តែ​ ​៏ មាន​​តាម​រយៈ​ធនាគារ​ផងដែរ​។ យើងសូម​គាំទ្រ​ធនាគារ​អំពី​ការ​ ផ្តល​ប ់ ក ្រា ​ក ់ ម្ច​ទ ី ញ ិ ​រថយន្ត​។ ធនាគារ​​ផ្តល់​ប្រាក់​កម្ចី ហើយពួក​គេ បាន​ផ ​ រ្ទេ កា ​ រ​ទញ ិ កា ​ រ​ធានា​រប ៉ា រ​់ ង​ មក​ឲ្យ​យើង​»​។​ ក្រុម​ហ៊ុន​ធា​នា​រ៉ាប់​រង​ហ្វ័រតេ​ មាន​​បណ្តាញ​លេខ​ទូរ​ស័ព្ទ​ទាន់​ ហេតកា ុ រណ៍ក ​ង ុ្ន ក ​ រណីដ ​ ល ែ អ ​ តិ-​ ជន​មានគ្រោះ​ថ្នាក់​។ លោក បា ​ ន​ថង ែ្ល ថា ​ ៖​ «​អក ្ន អា ​ ច​ ហៅ​ទូរស័ព្ទ​មក​យើង​២៤​ម៉ោង​ ក្នង ុ ម ​យ ួ ថ ​ ​ៃ្ង ហើយយ ​ ង ើ អាច​ជយ ួ ​ អ្នកនៅ ​ តា ​ ម​ត ​ប ំ ន់ដា ​ ច់ស ​ យា ្រ ល ហើយនិយាយ​ជាម ​យ ួ ប ​ល ូ៉ ស ិ អ ​ព ំ ​ី របៀប​ដោះ​ស្រាយ​ករណី​របស់​ ពួក​គេ​។ ប្រសិន​បើ​អតិ​ថិ​ជន​ របស់​យើងគាត់​មានគ្រោះ​ថក ្នា ់​ នៅ​កង ុ្ន ទ ​ក ​ី ង ុ្រ ប ​គ ុ ល ្គ ក ិ រ​បស់យ ​ ង ើ នឹង​ទៅ​ដល់​ទនោ ី ះ​យ៉ាង​ឆាប់​ប-ំ ផុត​តាមដល ែ ​អាច​ធ​ទៅ ើ ្វ ​បាន​»។ លោក Anderson បាន​ បញ្ជាក​់ថា​ ទី​ផ្សារ​​ធានា​​រ៉ាប់​រង​​ របស់​កម្ពុជា បើ​ប្រៀប​ធៀបទៅ​ នឹងប្រទេស​ផ្សេងៗ​​ នៅ​តែ​ស្ថិត​

ក្នង ុ ដ ​ ណា ំ ក់កា ​ លអ​ភវ​ិ ឌ្ឍន៍ ហើយ​ ពល​រដ្ឋ​កំពុង​តែ​ចាប់​ផ្តើម​យល់ ដឹងច ​ ្រើន​អំពី​វា​។ លោកបាន​បន្តថា ​ ៖​ «​ការ​ធានា​ រ៉ាប់​រងជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ GDP របស់​កម្ពុជា​។ យើងកំពុង​មើល​ ឃើញ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​បន្តិច​ម្តង​ៗ​ ទៅ​រក​កា ​ រ​យល់ដ ​ង ឹ កា ​ ន់ត ​ ច ​ែ ន ្រើ ​ ឡើង​ៗ​អំពី​ការ​ធានា​រ៉ាប់​រង និង​ ការ​កើន​ឡើង​នូវ​ប្រាក់​ចំណូល ក្រោយកាត់​ពន្ធ»​។ លោក Anderson បានមាន​ ប្រសាសន៍​បន្ត​ថា​៖ «​សេវាកម្ម​ របស់​យើង​ផ្តល់​ជូន​អតិ​ជន​​រួម​ មាន ការ​ធានា​រប ៉ា រ​់ ង​រ​ថយន្ត ការ​ ធ្វើ​ដំណើរ ហើយផ្ទះ​សម្បែងក៏​ កំពុង​តែ​កើន​ឡើង​ស្រប​គ្នា​នឹង​ សេដ្ឋ​កិច្ច​ដែរ​។ ​មួយ​ផ្នែក​ធំ គឺ​ ពល​រ​ដ្ឋ​មាន​បក ្រា ច ​់ ណ ំ ល ូ ក ​ យ ្រោ ​ កាត់​ពន្ធ​ច្រើន»។​ ហ្វ័រតេ ផ្តល់​ប្រាក់​៣៥០០​ ដុលរ្លា ក ​ង ្នុ ម ​យ ួ ឆ ​ ស ​្នាំ ម្រាបគោ ់ ល​ នយោ​​បាយ​​ធានា​រប ៉ា ​រ់ ង​សខា ុ ​ភ-ិ បាល​ដែល​លោក Anderson និយាយ​ថា ជា ​ គោ ​ ល​ន ​ យោ​បា ​ យ​ លើក​ដំបូង​នៅ​កម្ពុជា​។ គោល​ នយោ​បាយ​នេះ គ្របដណ្តបល ​់ ​ើ អតិ​ថិជន​នៅ​ទីណា​ក៏​ដោយ​ក្នុង​ ពិភព​លោក។ លោក Chamroeunrith បាន​បញ្ជាក​ថា ់ ​៖ «​យង ើ មាន​អារម្មណ៍​ថា ការ​ធានា​​រ៉ាប់​រង​នេះ មាន​សារៈ​ស ​ ខា ំ ន់ណា ​ ស់ស ​ មប ្រា ​់ មនុសស្ ​គប ្រ ​ៗ ់ ​គ​។ ្នា បស ្រ ន ិ ​ប​អ ើ ក ្ន ​ ឈឺ ហើយ​ចល ូ ​ដក េ ​ពទ េ យ្ នៅ​ជ-ំុ ​ វិញ​ពិភព​លោក នោះ​លោកអ្នក​ មិនចាំបាច់​បង់​ថ្លៃ​ព្យាបាល​ទេ​។ បណ្តាញ​របស់​យើង​នឹង​បង់​ជូន​ ដោយ​​ផ្ទាល់​»​។ លោក Anderson បាន បញ្ជាក​ថា ់ យុទសា ្ធ ស្ត្រ ឬគោល​ នយោបាយ​ន ​ ះេ មា ​ ន​ជាល ​ ក ើ ដំ-

បូង​នៅ​កម្ពុជា​ដែល​គ្រប​ដណ្តប់​ ទាំងព ​ ល​រដ្ឋខ ​ រ្មែ និងជន​ប ​ រទេស ទាំងឡាយណាដែលកំពុងរស់ នៅក្នុងប្រទេសនេះ​។ ហ្វរ័ តេ ក៏ផ ​ល ្ត ជ ​់ ន ូ នូវកា ​ រ​ធានា-​ រ៉ាបរ​់ ង​ម ​ក ី ស ​ូ្រ ម្រាបអ ​់ ក ្ន មា ​ ន​បក ្រា ​់ ចំណល ូ ទា ​ ប​ដល ែ រ​ម ួ មាន​ថព ​ៃ្ល យា ្ បាល​ជាមូល​ដ្ឋានតម្លៃ​ត្រឹម​៧​ ដុល្លារក ​ ្នុងម ​ ួយ​ឆ្នាំ​។ លោក បានបញ្ជាកថា ​់ ៖​ «​យ ​ ង ើ គ្របដ ​ ណ្តបល ​់ ព ​ើ ល​រដ្ឋគ ​ ប ្រ ស ​់ -្រ ទាប់​នៅ​ក្នុង​សង្គម មិន​ត្រឹមតែ​ អ្នក​មានប្រាក់​ចំណូល​ខ្ពស់​ទេ​។ ចាប់​ពី​ពល​រដ្ឋ​នៅ​តាមជន​បទ​ រហូត​ដល់​កម្មករ​រោងចក្រ និង​ លើស​ពីនេះ​ទៅ​ទៀត​»​។ ហ្វ័រតេ ក៏​មាន​ការ​ធានា​រ៉ាប់​រង​​ សម្រាប់ការ​ធ្វើ​ដំណើ​រដែល​គេ​ អាច​រកទិញ​បាន​តាមរយៈ​​ប័ណ្ណ​ ឥណទាន​នៅ​លើ​គេ​ហទំព័រ​ www.forteinsurance.com​។ លោក Anderson បាន បញ្ជាកថា ់​ ​៖ «​​អ្នកអាច​ទិញតាម​ អុន ី ​ធណ ឺ ត ិ ​បាន​។ វាមាន​តម្ល​ប ៃ -្រ មាណ​២​ដល ុ រ្លា ក ​ង ុ្ន ម ​យ ួ ថ ​ ៃ ្ង ហ ​ យ ើ ​​ វាគ្រប​ដណ្តប់​លើ​ការ​ព្យាបាល គ្រោះថ ​ ក ្នា ់ និងកា ​ រ​បាត់ប ​ ង់រ​បស់​ របរ​​ជា​ដើម​។ កាលណា​អ្នក​ចុច​ កន្លែង​ទិញ​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ អ្នក​ នឹងទ ​ ទួលបា ​ ន​កា ​ រ​ជន ូ ដ ​ណ ំ ង ឹ ថា ​ អ្នកបា ​ ន​ទញ ិ ស ​ វា េ ក ​ ម្មន ​ ះេ ហើយ​ យើង នឹងផ ​ល ្ត ឲ ​់ យ្ អ្នកន ​ វូ ប ​ ណ្តាញ​ ទូរស័ពទា ​្ទ ន់ហ ​ ត េ កា ​ុ រណ៍ក ​ង ុ ្ន ក ​ រណី​ មាន​គ្រោះ​ថ្នាក់​»​។ លោក Anderson ​បាន​ថ្លែង​ បន្តថា ​ ​ការ​ទាមទារ​ការ​ធានា​រប ៉ា ​់ រង​​៩០​ភាគ​រយ គឺ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង ការ​ព្យាបាល និង​គ្រោះ​ថ្នាក់​។ លោក​បានបញ្ជាក​ថា ់ ​៖ «​នោះ​ ពិត​ជា​មូល​ហេតុ​ធំបំផុត​ចំពោះ​ ការ​ធានា​រប ៉ា ​រ់ ង​នៅលើការ​ធ​ដ ើ្វ -ំ ណើរនានា»​៕ NR


esvakmµFanar:ab;rg

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៨ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ www.postkhmer.com

Campu Lonpac ចាប់​ផម ើ្ត ​គម្រោង​ធានា អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ទូទៅនៅ ​ ​ក្រុម​ហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់​រង​Campu Lonpac គឺ​លោក Chan Lek Wei បានឆ្លើយ​នឹងស ​ ំណួរ​មយ ួ ​ចន ំ ន ួ ​នៅ​សប្ដាហ​ន ៍ ះេ ​អព ំ ​ក ី ម ុ្រ ​ហន ុ៊ ​របស់លោក​និង​អាជីវកម្ម​ធានារ៉ាបរ់ ងថ្មី ​ដល ែ ​គោលដៅឆ្ពោះលើការ​ដា​ដ ំ ម ើ កៅ ​ ស៊ូ​។​ Stuart Alan Becker លោក​​មាន​​គម្រោង​ដើម្បី​ធា-​ នា​​រ៉ាបរ់​ ងលើ​ការ​ដាំ​កៅ​ស៊ូ​។ ត​ើ​ មាន​ការ​ធានារ៉ាប់​រង​លើ​អ្វី​ខ្លះ​?​ ​យើងមាន​ការ​វិវឌ្ឍ​ច្រើន​នា​ ពល េ ថ ​ៗ ី ្ម ន ​ ះេ ហើយន ​ង ិ កំពង ុ ប ​ ង្កត ើ ​ គោល​ការណ៍ធា ​ នារ៉ាបរ​់ ង​ថម ​្មី យ ួ ​ ជា​ពិសេសសម្រាប់ឆ្ពោះទៅលើ ការ​ដាដ ​ំ ណា ំ កៅ ំ ស ​ ។ ​ូ៊ វា​ជា«​ គោល ការណ៍លើ​អគ្គិភ័យសម្រាប់​ការ​ ធានា​រ៉ាប់​រង​លើ​ដើម​កៅ​ស៊ូ​ដែល​ កំពុង​តែ​ដាំ​»។​ ក្រៅ​ពី​ការ​ធានា​ រ៉ាប់​រង​លើ​ហានិភ័យ​នៃ​អគ្គិភ័យ​ និងរ​ន្ទះ​បាញ់​ គោល​ការណ៍​នេះ​ អាច​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​ដើម្បី​ដាក់​ បញ្ចល ូ ទា ​ ង ំ ហា ​ និភយ ័ ម ​យ ួ ច ​ន ំ ន ួ ​ ទៀត​ដូច​ជា ​ការ​បំផ្លិច​បំផ្លាញ​ បណ្ដាល​មក​ពី​សត្វ ទឹក​ជំនន់​ ខ្យល់​ព្យុះ​ ការ​ធ្លាក់​យន្ត​ហោះ​ ឬក៏​អ្វី​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​ធ្លាក់​ពី​លើ​ អាកាស​កុបក ​ ម្ម កូដក ​ ម្ម​និងកា ​ រ​ ខូច​ខាត​ដោយ​ការយាយី​ព្យា-​

បាទ​ជា​ដើម។

កៅ​ស៊ូ​ផ្សេងៗ​ទៀត​ផង​ដែរ។​

តើនេះ​ជា​អ្វីដែល​ថ្មី​សម្រាប់​ ប្រទេស​កម្ពុជា​ឬ? នេះ​ជា​ផលិត​ផលថ្មី​និងគ ​ ួរ​ឲ្យ​ រំភើបបំផុត​សម្រាប់​ម្ចាស់​ចម្ការ​ កៅ​សជា ​៊ូ ច ​ ន ្រើ នៅ ​ ក ​ ម្ពជា ុ ។ ​ យើង​ សម្លឹង​ឆ្ពោះ​ទៅមុខ ដើម្បី​ក្លាយ​ ជា​កម ុ្រ ហ ​ ន ុ៊ ធា ​ នារ៉ាបរ​់ ងមុនគ ​ ក ​េ ង ុ្ន ​ ការ​ផល ្ដ កា ​់ រ​ធានា​សម្រាបកា ់ រ​ដា​ំ ដុះ​ដើម​កៅ​ស៊ូ​។ យើង​នឹង​ផ្ដល់​ សេច​ក្ដី​លម្អិត​ពាក់​ព័ន្ធ​ទាំង​អស់​ និង​ស្វែងរក​ការ​យល់​ព្រម​ពី​ក្រសួង​សេដ្ឋ​កិច្ច​និងហ ​ ិរញ្ញវត្ថុ​មុន​ ពេលកា ​ រ​ចាប់ផ ​ ម ្ដើ ផ ​ល ្ត ស ​់ វា េ ក ​ ម្ម​ ផលិតផ ​ ល​ថន ​្មី េះ​យើងប ​ ហ ្រ ល ែ ​ ជា​ចាប់ផ ​ ម ្ដើ នៅ ​ ត ​ មា ​្រី ស​ទប ​ី ន ួ ន ​ ៃ​ ឆ្នាន ​ំ េះ។ ​ នៅពេលចា ​ ប់ផ ​ ម ្ដើ ដ ​ប ំ ង ូ ​ យើងន ​ង ឹ ផ ​ល ្ដ កា ់ រ​ធានា​រប ៉ា រ​់ ង​តែ​ លើ​ដើម​កៅ​ស៊ូប៉ុណ្ណោះ​។ នៅ​ ពេល​ខាង​មុខ​ យើង​គ្រោង​នឹង​ ពង្រក ី ​ផលិត​ផល​ធានា​រប ៉ា ​រ់ ង​ប​ប ែ ​ នេះដ ​ ល់ប ​ ភ ្រ ទ េ ច ​ ម្ការ​និងដ ​ ណា ំ ​ំ

តើ​ពក ួ ​គាត់​មាន​ការ​ធានារ៉ាប​រ់ ង​ លើច ​ ម្ការកៅ ​ ស ​ ប ​៊ូ ែបន ​ េះនៅ ​ ប ​ -្រ ទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ឬទេ? មិន​ត្រឹម​តែ​មាន​ការ​ធានា​រ៉ាប់​ រង​លើ​ចម្ការ​កៅ​ស៊ូ​បែប​នេះ​នៅ​ ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ តែ​ ក្រៅ​ពីកៅ​ស៊ូ​នេះ​ ក៏​មាននៅ​​ការ​ ធានា​រប ៉ា រ​់ ង​ដល់អ ​ក ្ន ដា ​ ដ ​ំ ង ូ ប ​ ង ្រេ ​ និង​ស្រូវ​នៅ​ម៉ាឡេស៊ី​ទៀតផង។ តើ​លោក​​តវូ ្រ ​ការ​ចះុ ​ឈះ្មោ ការ​ ធានា​​រប ៉ា ​រ់ ងចំពោះ​ចម្ការ​កៅ​ស៊ូ​ រ​បស់លោក​​យ៉ាង​ដូច​ម្ដេច? ចំនួន​ធានា​​រ៉ាប់​រង​សរុប​គឺ​អាស្រ័យ​លើ​តម្លៃ​ដើម​កៅ​ស៊ូ​ក្នុង​ មួយ​ហិក​តា​។ ការ​​អាស្រ័យ​លើ​ អាយ​ុ​ដើម​កៅ​ស៊ូ​ និង​តម្លៃ​ក្នុង​ មួយ​ហិកតា​គឺ​ដូច​តែ​គ្នា​ឬទេ ​គឺ​ ត្រវូ មា ​ ន​ការ​កណ ំ ត់​និងព ​ ម ្រ ព ​ ៀ្រ ង​ ជា​មន ុ រ​វាង​មស ្ចា ច ​់ ម្ការកៅ ​ ស៊​ូ និង​ ក្រុម​ហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់​រង​នៅពេល​

ចាប់​ផ្ដើម​ធ្វើ​ការ​​ផ្តល់​សេវា​កម្ម​ ធានា​រ៉ាប់​រង​។​ តម្លរ​ៃ បស់វា ​ត ​ វូ្រ បាន​គត ិ ប ​ ញ្ចល ូ ​ ទាំងត ​ ម្លទ ​ៃ ញ ិ គ ​ ប ្រា ព ​់ ជ ូ ​បូកទា ​ ង ំ ​ ការ​ថទា ​ែ ច ​ំ ម្ការកៅ ​ ស ​ ​៊ូ បូករ​ម ួ ទា ​ ង ំ ​ ចំណាយ​ល ​ កា ​ើ រ​កាប់រ​ល ំ ​ំ សម្អាត ដាំ​ដុះ ការ​មើល​ថែ​ទាំ​ស្មៅ​ និង​ សត្វល ​ ត ្អិ ​ឬក៏ជ ​ង ំ ​ឺ ការ​ដាក់ជ ​ ​ី និង​ ការ​ចំណាយ​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​។ នៅ​ក្នុង​អ្វី​ដែល​រៀប​រាប់​ខាង​ លើ​មយ ួ ​ចន ំ ន ួ ​នះេ ​ និង​វធ ិ សា ី ស្ត្រ​ នកា ​ៃ រ​ទទា ូ ត់​ការ​ខាត​បង់ត ​ វូ្រ បា ​ ន​ បញ្ជាកយ ​់ ង ៉ា ច ​ បា ្ ស់លា ​ ស់នៅ ​ ក ​ង ុ្ន គោល​ការណ៍​របស់​យង ើ ​។ ជា​ ឧទាហរណ៍​ កន្លែង​ដែល​មាន​ ដើម​កៅ​ស៊ូ​ជាង​៨០​ភាគរយ​នៅ​ ក្នង ុ ​ចម្ការ​ ឬក៏​តប ំ ន់​មយ ួ ​តវូ្រ ​បាន​ ខូចខា ​ ត​ទាង ំ ស ​ ង ុ្រ ដ ​ ល់ក ​ ម្រត ិ ម ​យ ួ ​ ដល ែ ​តមវូ្រ ​ឲយ្ ​មាន​ការ​ដា​ដ ំ ះុ ​ឡង ើ ​ វិញ​ចម្ការ​ ឬក៏​តំបន់​នោះ​នឹង​ត្រូវ​ ចាត់​ទក ុ ​ថា​ជា​ការ​ខាត​បង់​ទាង ំ ​ ស្រង ុ ​គឺ​មាន​ន័យ​ថា ​ឲ្យ​តែ​ចម្ការ​ ឬក៏​តំបន់​ទាង ំ ​អស់​នោះ​តវូ្រ ​បាន​

ដាំ​ដម ើ ​កៅ​ស៊ូ​ឡើង​វិញ​។ ការ​ទូទាត់​គឺ​មាន​ចំនួន១០០​ ភាគ​រយ​សម្រាបដ ​់ ម ើ កៅ ​ ស ​ មា ​៊ូ ន​​ ឫស​កែវ​ពុកផ ​ ុយ​ដើម​កៅ​ស៊ូ​ពុក​ រលួយដោ ​ យ​សារ​​ទ ​ក ឹ ត ​ យ ​ំ្រា រូ ​និង​​ ដើម​កៅ​ស៊ូ​មាន​កម្ពស់​៣,០៤៨​ ម៉ត ែ ្រ ដ ​ ល ែ ដា ​ ច់ស ​ ម្បក​ជាង​៧៥ ភាគ​រយ​។ ការ​ទទា ​ូ ត់ស ​ ង​គមា ​ឺ ន​ ចំនួន​៥០​ភាគ​រយ​សម្រាប់​ដើម​ កៅ​សមា ​៊ូ ន​កម្ពស៣ ​់ ,០៤៨​មត ៉ែ ្រ ​ ដែលដា ​ ច់ស ​ ម្បក​ជាង​៧៥ភាគ-​ រយ​​។ ម្ចាស់​ចម្ការ​កៅ​ស៊ូ​មួយ​ ចំនួន​អាចសំអាង​លើ​កិច្ច​សន្យា​ នៃ​គោល​ការណ៍សម្រាប់​ការ​ចុះ​ បញ្ជី​ធានា​​រ៉ាប់​រង​ និង​រយៈ​ពេល និង​លក្ខខណ្ឌ​នៅក្រោម​គោល​ ការណ៍​នេះ​។ តើមា ​ ន តម្លថ ​ៃ ទ ​្លៃ ក ​េ ង ្នុ កា ​ រ​ទញ ិ ​ ការ​ធានា​រ៉ាប់​រង​ប្រភេ​ទ​នេះ​? ចំនន ួ ទ ​ក ឹ ប ​ ក ្រា ធា ​់ នា​រប ៉ា រ​់ ង​តាម​​ ធម្មតាមា ​ ន​ចន ំ ន ួ ត ​ច ិ ប ​ផ ំ ត ុ ប ​ ធ ​ើ ៀប​ នឹងត ​ ម្លហា ​ៃ និភយ ័ ដែលមា ​ ន​។ អ្នក​

អាច​​ភក ្ញា ​់ផល ើ្អ ​នៅ​ពល េ ​ចន ំ ន ួ ​ ចម្កា​រ​កៅ​ស៊ូ​តូច​មួយ​ជា​មួយ​ទឹក​ ប្រាក់​ធានា​​រ៉ាប់​រង​មាន​ប្រមាណ​ ជា​ ​២៥​​ម៉ឺន​ដុល្លារ ​នៅ​ក្នុងត ​ ំបន់​ ដែលមា ​ ន​តម្លត ​ៃ ១ ​ែ ០០០​ដល ុ រ្លា ​ ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​នោះ​។​ តើ​អ្នក​មើល​ឃើញ​ឧស្សាហ-​ កម្ម​ចម្ការ​កៅ​ស៊ូ​មាន​ការវិវឌ្ឍ​ជា​ ទូទៅ​យ៉ាង​ដូច​ម្ដេច​នៅ​ប្រទេស​ កម្ពុជា? រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា​មាន​ គម្រោង​ប្រែក្លាយ​ឧស្សាហ​កម្ម​ កៅ​ស៊ូ​ទៅ​ជា​ឧស្សាហ​កម្ម​ដ៏​សំខាន់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស។ បច្ចុប្បន្ន​ នេះផ ​ ដ ​ៃ្ទ ដា ​ី កៅ ​ំ ស ​ ស ​ូ៊ រុបមា ​ ន​ចន ំ ន ួ ​ ប្រហែល​១២​ម៉ឺន​ហិកតា​ហើយ​ ហើយ​រដ្ឋា​ភបា ិ ល​មាន​បណ ំ ង​ ពង្រក ី ​ផ្ទៃ​ដី​នេះ​ឲ្យ​ដល់​១៥​ម៉ឺន​ ហិក​តា​នៅត្រឹម​ឆ្នាំ​២០១៥​។ នៅពេល​ខាង​មុខ​នេះ​ រដ្ឋា​ភិបាល​បាន​​បន ៉ា ​ប ់ មា ្រ ណ​ថា ប្រាក់​ ចំណូល​របស់​ប្រជា​ជន​១០​ភាគ​


esvakmµFanar:ab;rg

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៨ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ www.postkhmer.com

នា​រប ៉ា ​រ់ ង​របស់ខ ​ន ួ្ល ​ល​វើ ស ិ យ ័ ក ​ សិ​ឧសសា ្ ហ​កម្ម​

លោក Chan Lek Wei អ្នកគ្របគ ់ ង ្រ ទូទៅក្រម ុ ហ៊ន ុ ធានារ៉ាបរ់ ង Campu Lonpac ។ រូបថត Stuart Alan Becker

រយ​នឹង​បាន​មក​ពី​ឧស្សាហ​កម្ម​ កៅ​ស៊ូ​នេះ​។​ នៅ​ពល េ ​សដ េ ​ក ្ឋ ច ិ ​ក ្ច ង ុ្ន ​បទ ្រ ស េ ​ មាន​ការ​កន ើ ​ឡង ើ ​ជា​ធម្មតា​វា​នង ឹ ​ មាន​ការ​រីក​ចម្រើន​ ដោយ​មាន​ វិនិយោគិន​កាន់​តែ​ច្រើន​និង​បរិ-​ មាណ​នកា ​ៃ រ​ដាដ ​ំ ម ើ កៅ ​ ស ​ ក ​៊ូ ន ​៏ ង ឹ ​ មាន​កាន់​តែ​ច្រើន​ផង​ដែរ​។ ការ​ ធានា​រប ៉ា រ​់ ង​គអា ​ឺ ស្រយ ័ ល ​ ច ​ើ បា ្ ប់​

មួយ​ចំនួន​ធំ​ផង​ដែរ​។ កាល​បើ​ ម្ចាស់​ចម្ការ​កៅ​ស៊ូ​មាន​ចំណាប់​ អារម្មណ៍​គ្រប់​គ្រាន់​លើ​ការ​ទិញ​ ការ​ធានា​រ៉ាប់​រង​ហើយ​នោះ ​នឹង​ មាន​​ហានិភ័យជា​ច្រើន ​ ហើយ​ ការ​ធានា​រ៉ាប់​រង​​សម្រាប់​ប្រភេទ ចម្ការផ ​ ស្ ង េ ទ ​ ៀត ផលិតផ ​ ល​កៅ​ ស៊ូ​ពី​ចម្ការ​កៅ​ស៊ូ​ ក៏​នឹង​ត្រូវ​ធ្វើ​ បន្ថែម​ទៀត​ដែរ​។

តើ​ការ​​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​សំខាន់​ៗ​ របស់ក ​ ម ុ ្រ ហ ​ ន ុ ៊ ធា ​ នារ៉ាបរ​់ ង​Campu Lonpac គឺ​ជា​អ្វី​? យើង​មាន​ក្រុម​ហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់​ រង​ទូទៅម ​ ួយ​ ហើយ​ផលិត​ផល​ យើងរ​ម ួ មា ​ ន​ការ​ធានា​រប ៉ា រ​់ ង​ល​ើ ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ដែល​គ្រប​ដណ្ដប់​ លើ​អគ្គិភ័យ​ និង​គ្រោះ​ថ្នាក់​។​ ចំពោ ​ ះ​ទ ​ ព ្រ យ្ ស ​ ម្បត្ត​ិ គឺធា ​ នា ​ គ ​ ប ្រ ​់ ហានិភ័យ​ ឧបករណ៍​អគ្គិសនី​ ការ​ខូច​ម៉ាស៊ីន​ ការ​លួច​គាស់​ យក​ទ ​ ព ្រ យ្ ស ​ ម្បត្ត​ិ ការ​ដក ឹ ទ ​ន ំ ញ ិ ​ និងរ​ថ​យន្តឯ ​ ក​ជន​។ យើងក ​ មា ​៏ ន​ អ្វី​ដេល​ហៅ​ថា​ ការ​ធានា​រ៉ាប់​រង​ លើ​ប្រាក់​កាក់​រួម​ទាំង​ការ​រំខាន​​ ដល់​ការ​ធ​អា ើ្វ ជីវ​កម្ម​ ការ​ខច ូ ​ម-៉ា ស៊ីន ​ការ​ខាត​បង់​ប្រាក់​ចំណូល​ និងប ​ ្រាក់​ដើម​ជា​ដើម​។​ ម្យ៉ាងទៀត​គឺ​ការ​ធានារ៉ាប់​រង​ លើប ​ណ ំ ល ុ ដ ​ ល ែ រ​ម ួ ប ​ ញ្ចល ូ ទា ​ ង ំ ​ បំណល ុ សា ​ ធារណៈ​និងបំណល ុ ​ ផលិត​ផល​ពម ្រ ​ទាង ំ ​សណ ំ ង​វជ ិ -្ជា ជីវៈ​ផង​ដែរ​។ ការ​ធានារ៉ាប់​រង​ អត្ថ​ប្រយោជន៍​របស់​បុគ្គលិកគឺ​ គ្រប​ដណ្ដប់​លើ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ផ្ទាល់​ ខ្លួន សេវា​មន្ទីរព ​ េទ្យ​ និងថ្លៃ​ការ​ វះ​កាត់​។ ជា​​ចុង​ក្រោយ​ គម្រោង​ធានា​

រ៉ាប​រ់ ង​របស់​យង ើ ​រម ួ ​បញ្ចល ូ ​ទាំង​ ការ​ធានា​លស ើ រ្ទើ គ ​ ប ្រ ហា ​់ និភយ ​័ ​ របស់ជា ​ ប់ម ​ កា ៉ៅ រ​ការ​សាង​សង់​ និង​គះ្រោ ​ថក ្នា ​ល ់ ​ក ើ ម្មករជាដើម​។ តើ​កម ុ ្រ ​ហន ុ ៊ ​ធានា​រប ៉ា ​រ់ ង​Campu Lonpac បាន​ធ្វើ​ប្រតិ​បត្តិ​ ការ​រយៈពេល​ប៉ុន្មានហើយ? ​ ចាប់​តាំង​ពី​យើង​បើក​ឲ្យ​មាន​ សាជីវក​ម្ម​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៥​ខែ​ សីហាឆ ​ ២ ​ំ្នា ០០៧​កម្លាង ំ ប ​គ ុ ល ្គ ក ិ ​ យើងបា ​ ន​ក ​ ន ើ ឡ ​ ង ើ ដ ​ ល់៥ ​ ០​នាក់​ ហើយ​យើង​មាន​ក្រុម​បុគ្គលិក​ ទទួលកា ​ រ​បណ្ដុះប ​ ណ្ដាលយ ​ ង ៉ា ​ ត្រឹម​ត្រូវ​ដើម្បី​បំពេញ​តាម​តម្រូវ​ ការ​អតិថិជន​។ ក្រុម​បុគ្គលិក​ ដែលមា ​ ន​ការ​ប្ដេជច ​្ញា ត ិ ខ ​្ត ស ្ព ​់ និង​ មាន​​សមត្ថ​ភាព​របស់​យើង​អះ​ អាង​ថា បុគ្គលិក​តែង​តែ​ត្រៀម​ ខ្លន ួ ជ ​យ ួ ដោ ​ ះ​សយ ្រា កា ​ រ​តញ ្អូ ត ​ រ្អែ ​ របស់​អតិថិជន​២៤​ម៉ោង​។​ តើលោក​ទទួល​បាន​​បក ្រា ​ក ់ ម្ចី​ លើ​ការ​ធានា​ពី​ធនាគារ​Cambodian Public Bank Plc យ៉ាង​ដច ូ ​មច េ ្ដ ? យើង​ធ្វើ​ការ​យ៉ាង​ជិត​ស្និទ្ធ​ជា​ មួយ​ក្រុម​ហ៊ុន​មេ​របស់​យើង​គឺ​ ធនា​គារ​Cambodian Public

Bank Plc តាម​​រយៈ​បណ្ដាញ​ ចែក​ចាយ​ទូទៅ​របស់​ធនាគារ Campus Bank។ ម្ចាស់​ទ្រព្យ​ អាច​ទទួល​បាន​កម្ចី​ចាំ​បាច់​ពី​ សាខា​ទាង ំ ២ ​ ៥​ណាម ​យ ​ួ ក៏បា ​ ន​ឲយ្ ​ តែ​បំពេញ​តាម​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ ការ​របស់​ធនា​គារ​។ នៅពេល​ គោល​ការណ៍ធា ​ នា​រប ៉ា រ​់ ង​តវូ ្រ បា ​ ន​ ចេញ​ឲ្យ​ ផល​ប្រយោជន៍​របស់​ ធនាគារ​Campus Bank នេះន ​ង ឹ ​ ត្រូវ​កំណត់​តាម​​គោល​ការណ៍​ ដើមប្ ​ី ការ​ពារ​ទាង ំ ផល​បយោ ្រ ជន៍​ នៃ​កូនប ​ ំណុល​និងធនាគារ​។​​ តើ​លោក​មើល​ឃើញ​ទីផ្សារ​ ធានា​រប ៉ា ​រ់ ង​មាន​ការ​រក ី ​ចម្រន ើ ​ ដូច​ម្ដេច​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា? តាម​ធម្មតា​ ការ​ធានា​រ៉ាប់​រង​ ដែលមា ​ ន​នៅក ​ង ្នុ ប ​ ទ ្រ ស េ ន ​ េះ​គឺ​ គោល​ការណ៍ធា ​ នា​រប ៉ា រ​់ ង​លអ ​ើ គ្គ-ិ ភ័យ​ម៉ត ូ ូគ ​ ះ្រោ ថ ​ ក ្នា ផ ​់ ល ្ទា ខ ​់ ន ួ្ល ​និង​ សេវា​សខា ុ ​ភបា ិ ល​។ ខណៈ​ប-្រ ទស េ ​មាន​​ការ​រីក​ចម្រើន​ផលិត​ ផល​ប្រភេទ​នេះ​ក៏​នឹង​កើន​ឡើង​ ផង​ដែរ​ដើម្បី​បំពេញ​តាម​តម្រូវ​ ការ​សាធារណៈ​ដែល​កំពុង​មាន​ សេវា​ធានារ៉ាប់​រង​។ ចំពោះ​ក្រុម​ ហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់​រង Campus

Lonpac វិញ យើង​បាន​ផ្ដល់​ ផលិត​ផល​​សេវា​កម្ម​ធានា​រ៉ាប់-​ រងថ្មី​និង​ទូទៅជា ​ ​បន្តប ​ ន្ទាប់​។ យើងជ ​ ​ា​ ក ​ ម ្រុ ហ ​ ន ៊ុ ធា ​ នា​រប ៉ា រ​់ ង​ ដំបង ូ ដ ​ ល ែ បា ​ ន​អភិវឌ្ឍ​និងប ​ ង្កត ើ ​ ផលិតផ ​ ល​ជា ​ ក ​ ញ្ចបដ ​់ ល ែ មា ​ ន​ការ​ រៀប​ចជា ​ំ ព ​ស ិ ស េ ដ ​ ម ើ ប្ ប ​ី ព ំ ញ េ ច ​ត ិ ​្ត តាម​តម្រវូ កា ​ រ​ជាក់លា ​ ក់ដ ​ ល់គ ​ ប ្រ ​់ វិស័យ​ផ្សេង​ទៀត​។ នៅ​ក្នុង​ការ​ ធានារ៉ាប​រ់ ង​ជា​កញ្ចប​់ ការ​ធានា-​ រ៉ាបរ​់ ង​នះេ រ​ម ួ ប ​ ញ្ចល ូ ទា ​ ង ំ អ ​ គ្គភ ិ យ ័ និង​គ្រោះ​ថ្នាក់​ គ្រោះ​ថ្នាក់​ផ្ទាល់​ ខ្លន ួ ប ​ណ ំ ល ុ សា ​ ធារណៈ កា ​ រ​គាស់​ លួចយ ​ ក​ទព ្រ យ្ ស ​ ម្បត្ត​ិ ទព ្រ យ្ អ ​ កម្ម​ និងកា ​ រ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​។​ ផលិតផ ​ ល​ជាក ​ ញ្ចបដ ​់ ល ែ យ ​ ង ើ ​ បាន​បង្កើត​ឡើង​ និង​ដែល​សាធារណ​ជ ​ ន​ទ ​ ទួលបា ​ ន​លប ​្អ ស ្រ រើ ​ នេះ​រួម​មាន​​កម្ម​វិធី​ធានា​រ៉ាប់​រង​ «ស្មាត​ហូម»​សម្រាប់​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ មួយ​ចំនួន​ កម្ម​វិធី​«ដំណោះ ស្រាយ​ធានារ៉ាប់​រងដ៏​ឆ្លាត​វៃ​»​ សម្រាប់​ការិយា​ល័យ​ និងជា​ ពិសេស​កម្ម​វិធី ចំពោះ​​តូប​លក់​ រាយ​ និង​កម្មវិធី​ «អាហារ​ និង​ កញ្ចប់​ធានារ៉ាប់​រង​ភេសជ្ជៈ»​ សម្រាប់​ភោជនីយដ្ឋាន​ និង​ ហាង​​កាហ្វេ​ផងដែរ៕​PN​​

​កម ុ្រ ហ ​ ន ុ៊ Manulife បរ្រា ព្ធពធ ិ ​គ ី មប ្រ ​ខ ់ ប ួ ១ឆ្នាំ ថ្ងៃ​នេះ​ជា​ទិវាគម្រប់​ខួប​មួយ​ ឆ្នាំ​នៃវត្តមាន​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន Manulife Financial ​នៅ​ កម្ពុជា​ ដែល​ជា​ក្រុម​ហ៊ុន​ធំ​នៅ​ លើទីផ្សារ​​ធានា​រ៉ាប់​រង​ជីវិត។​ ទីស្នាក់​ការ​ធំរបស់​ក្រុមហ៊ុន​នៅ​ ប្រទស េ កា ​ ណាដា ដែលបា ​ ន​ធ ​ ​្វើ ការ​វិនិយោគទ្រង់​ទ្រាយ​ធំ​នៅ​ កម្ពុជា។ ​ លោ ​ ក Robert Elliott នា ​ យក​ ប្រតិបត្តិ ក្រុម​ហ៊ុន Manulife បាន​ថង ្លែ ថា ​ ៖ «យើងចា ​ ប់ផ ​ ម ្តើ ព ​ី ចំណច ុ ស ​ ន ូ យ្ ។ នៅ ​ ក ​ ម្ពជា ុ ពុមា ​ំ ន​ វិស័យ​ធានា​រ៉ាប់​រង​អាយុ​ជីវិត​ ទេ។ ហើយ​ទីផ្សារ​​កម្ពុជា​ស្ថិត​ ក្នុងដ ​ ំណើរ​ក​ា រ​ដំបូង»​ ។ ​លោក​បាន​បន្ត​ថា​៖ «​តាម​ ក្របខ ​ ណ្ឌចបា ្ ប់បា ​ ន​រៀប​ចឡ ​ំ ង ើ ​ សម្រាប់​ការ​ធានា​រ៉ាប់​រង​ទូទៅ ចំណែក​ឯការ​ធានា​រ៉ាប់​រង​ជីវិត​ គឺជា ​ កា ​ រ​រៀប​ចផ ​ំ ន ែ កា ​ រ​ហរិ ញ្ញវត្ថ​ុ រយៈ​ពល េ ​វង ែ និង​ការ​ការ​ពារ​ច-ំ ពោះ​ច ​ណ ំ ល ូ រ​បស់អ ​ក ្ន រ​យៈ​ពល េ ​ វែង​ផង​ដែរ។ ​លោក​បាន​បន្ថែមថា៖ «​អត្ថ-​ ប្រយោជន៍​ល្អ​មួយ​ចំពោះ​ក្រុម​ ហ៊ន ុ ដូចជា ​ ក ​ ម ្រុ ហ ​ ន ៊ុ Manulife​ គឺ​ដោយ​សារ​យើង​ស្ថិត​ក្នុង​ប្រទេសអ​ាស ​ ន ៊ា ៧ ប្រទស េ ​យ ​ ង ើ ​ អាច​នាម ​ំ ក​នវូ ជ ​ នា ំ ញ​កង ្នុ វ​ស ិ យ ័ ​ ផ្សេង​ដូច​ជា ​ការ​គណនា​​ហានិភ័យ កា ​ រ​ធា ​ នា​ទទួលយ ​ ក​ហានិភ័យ ​ការ​​ធានា​រប ៉ា ​រ់ ងប្រពន ័ ​ព ្ធ ត ័ -៌ ​ មាន​​វិទ្យា​»។ ​ហើយ​ក្នុង​អំឡុង​ប្រតិបតិ្ត​ការ​

ឆ្នាំ​ទី១ របស់​ក្រុម​ហ៊ុន Manulife នៅ​កម្ពុជា គឺ​ក្រុម​ហ៊ុន​បាន​​ ផ្តល​ស ់ ណ ំ ង​ធានា​រប ៉ា ​រ់ ង​ដល់​គ-ួ ្រ សារ​​របស់​បុរស​ម្នាក់ ដែល​បាន​ ស្លាបបា ​់ ត់ប ​ ង់ជ ​ វី ត ិ នៅ ​ ព ​ ល េ ឡ ​ ង ើ ​ ភ្នំ​Everest។ ​លោក Elliott បាន​បញ្ជាក់ ថា៖ «​វា​ជា​រឿង​សោក​សៅ​ចំពោះ​គ្រួសារ​គាត់ ប៉ុន្តែ​យើង​រីក​ រាយ​​នង ឹ ​ជយ ួ ។ យើង​បាន​បង់​ស-ំ ណង​ធានា​រប ៉ា រ​់ ង​ហើយស ​ ណ ំ ង​ នោះ​បាន​ទៅ​ដល់​ឪពុក​ម្តាយ​ របស់​គាត់​។ ​សារៈ​សំខាន់​គឺ​ វា​ ជា​លក ើ ទ ​១ ​ី ស ​ ម្រាបក ​់ ម្ពជា ​ុ ហើយ​ វា​ជាប ​ ទ​ពសោ ិ ធន៍ស ​ ម្រាបយ ​់ ង ើ និងប ​ ុគ្គលិក​របស់​យើង។ ​ ខ្ញុំគិត​ ថា វា​ជយ ួ ប ​ ញ្ជាកប ​់ ប ្រា ប ​់ ជា ្រ ជ ​ ន​ កម្ពុជា​ថា ក្រុម​ហ៊ុន Manulife​ គឺជា ​ ក ​ ម ្រុ ហ ​ ន ៊ុ ដ ​ ល ែ អា ​ ច​ជឿ​ជាក់​ បាន ដើម្បី​សម្រេច​តាម​ការ​ សន្យា​របស់​ខ្លួន»។ ​ព្រឹត្ត​ការណ៍​ដទៃ​ទៀត​ក្នុង​ អំឡុង​រយៈ​ពេលមួយ​ឆ្នាំ ដើម្បី​ លើកក ​ ម្ពសកា ​់ រ​យល់ដ ​ង ឹ ជា ​ សា ​ ធារណៈ​ រួម​មាន​កា​រចុះ​ទៅ​ជួប​ ប្រជា​ជន​កម្ពុជា​ទូទៅ​ ដើម្បី​ ពន្យល់​ពួកគេ​អំពី​សារៈ​សំខាន់​ នៃ​ការ​ធានា​រ៉ាប់​រង​ជីវិត និង​ការ​ រៀប​ចំ​ផែន​ការ​រយៈ​ពេល​វែង​ជា​ មួយ​បជា ្រ ​ជន​កម្ពជា ុ ​ចន ំ ន ួ ជាង ១០០០០ នាក់​បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​ សិក្ខា​សាលា។ ​លោក​បាន​បន្ថែម​ថា៖ «​ក្រុម​ ហ៊ុន​ Manulife នឹង​បន្ត​នៅ​ទី​ នេះ​។ យើង​មាន​វត្ត​មាន​នៅ​

អាស៊រ​ី យៈ​ពល េ ១១៦ ឆ្នាហ ំ យ ើ ហើយ​កម្ពុជា​ជា​ផ្នែក​សំខាន់​នៃ​ អនា​គត​របស់យ ​ ង ើ ។ ​ ស ​ ក ិ សា ​្ខា លា​អប់រ​​ំ សិកសា ​្ខា លា​អាជីព ន ​ង ិ ​ សិកសា ​្ខា លា​ផស្ ព្វផសា ្ យ​អព ំ ម ​ី ក ៉ា ​ ទាំងន ​ េះ​គឺជា ​ ការ​វន ិ យោ ​ិ គ​របស់​ យើង»​ ។ ​កង ុ្ន ​អឡ ំ ង ុ ​រយៈ ពេល១ឆ្នាំ មក​ នេះ លោក Elliott បាន​​ថ្លែង​ថ​ា លោក​បាន​មើល​ឃើញ​នូវ​ការ​ ផ្លាស់​ប្តូរ​ទស្សនៈ​របស់​សាធារណជន។ «​ប្រជា​ជន​​មិន​ដឹង​ទេ​ ថា​តើ​ ផលិត​ផល​អ្វី​ដែល​ខ្លួន​ចង់​បាន ប៉ុន្តែពួកគេ​តែង​តែ​ដឹង​ថា​ តើ​អ្វី​ ខ្លះ​ដែល​គេ​ត្រូវ​ការ​។ គេ​ត្រូវ​ការ​​ វត្ថុ ដូច​ជា​វិធី​ការ​ពារ​គ្រួសារ ក្នុង​ ករណី​មាន​អ្វី​កើត​ឡើង​ចំពោះ​ ពួកគេ ព្រម​ទាំង​វិធី​សន្សំប្រាក់​ ដូច្នេះប ​ ស ្រ ន ិ ប ​ គ ​ើ ន ្មា អ ​ក ​្វី ត ើ ឡ ​ ង ើ ​ ទេ ​ពួកគេ​នឹង​ទទួលបាន​​ប្រាក់​ សន្សំ​។ ការ​ងារ​របស់​យើង​គឺ​ បង្ហាញថា ​ ​តើកា ​ រ​ធានា​រប ៉ា រ​់ ង​ល​្អ យ៉ាង​ម៉េ​ចចំពោះ​ពួកគេ​ ​និង​ជា​ វិធី​គួរ​ជឿ​ជាក់​ ដើម្បីជួយ​ពួកគេ​ សម្រេច​គោល​ដៅ​ទាំង​នេះ​»។ ​«​យើង​មាន​​ផលិត​ផល​ការ​ ពារ​ប្រាក់​សន្សំ ​ដូច្នេះ អ្នក​ដាក់​ ប្រាក់​ចូល ​វា​ការ​ពារ​ជីវិត​របស់​ អ្នក ប្រសិន​បើ​អ្នកស ​ ្លាប់ ​ហើយ​ ក្នុងរ​យៈ​ពេល១០ ឬ ១៥ឆ្នាំ ​វា​ នឹង​ដល់​ពេល​ត្រូវ​បង់​ឲ្យ​អ្នក​។​ យើង​ក៏​បាន​ដាក់​លក់​គោល​ ការណ៍​ធានា​រ៉ាប់​រង​​លើ​ការ​អប់​រំ​ ចំនួន​ពីរ ដើម្បី​បង់​ការ​អប់​រំ​ថ្នាក់​

មធ្យម​សិក្សា និង​សា​ក​ល​វិទ្យា-​ ល័យ»។ លោ ​ ក Elliott បាន​បញ្ជាកថា ់ គោល​ការណ៍​អប់​រ​ន ំ ង ឹ ​បង់​ថ​សា ៃ ្ល លា​ដល់​គ្រួសារ​ នៅ​ពេល​កុមារ មាន​​អាយុ​គ្រប់​គ្រាន់​ដើម្បី​ចុះ​ ឈ្មោះចូលរៀន។ ​លោក​​បាន​បន្ថែម​ថា៖ «​នេះ​ នឹង​បង់​កម្រៃ​ដល់​ពួកគេ​រៀង​ រាល់​ឆ្នាំ។ ​គោល​ការណ៍​នឹងបង់​ នៅ​ព ​ ល េ ព ​ក ួ គស ​េ ក ិ សា ្ នៅ ​ ស ​ កល វិទ្យា​ល័យ ​ហើយ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ កាន់​ធានា​រ៉ាប់​រង​​បាត់​បង់​សមត្ថ​ ភាព​ដោយ​សារ​ជង ំ ឬ ឺ គ ​ ះ្រោ ថ ​ ក ្នា ។ ់ ក្រុម​ហ៊ុន Manulife ​នឹង​បង់​ ប្រាកឲ ​់ យ្ ហើយប ​ព ុ លា ​្វ ភ​នង ​ឹ ត្រវូ ​ បាន​ការ​ពារ​។ ប្រាក់​ត្រូវ​បាន​ យក​មក​វិនិយោគ​ ហើយ​វា​នឹង​ កើនឡ ​ ើង​»។ ក ​ ម ុ្រ ហ ​ ន ុ៊ Manulife មាន​បគ ុ -្គ លិក៨០នាក់ និង​បុគ្គលិក​ផក ្នែ ​ លក់ ៦០០នាក់​។ បុគ្គលិកផ ​ ្នែក​ លក់​ខ្លះ​ជា​បុគ្គលិក​ពេញ​ម៉ោង និង​ខះ្ល ​ទៀត​ជា​បគ ុ ល ្គ ក ិ ​ក្រៅ ម៉ោង។ លោ ​ ក Elliott បាន​បន្ថម ែ ថា៖ «​បុគ្គលិក​ផ្នែក​លក់​បាន​ចូល​រួម​ ក្នង ុ ស ​ ក ិ សា ​្ខា លា​ហើយប ​ ន្តទា ​ ក់​ ទង​អ្នក​ដែល​ចាប់​អារម្មណ៍​ចង់​ ដឹង​បន្ថែម​ទៀត​អំពីផលិត​ផល និងក ​ ម ុ ្រ ហ ​ ន ុ ៊ រ​បស់យ ​ ង ើ ។ ​ ប ​គ ុ ល ្គ ក ិ ​ ផ្នក ែ ល ​ ក់ទា ​ ង ំ អ ​ ស់បា ​ ន​ឆង ្ល កា ​ ត់​ កម្មវ​ធ ិ ប ​ី ណ្តុះប ​ ណ្តាល​ដ ​ប ំ ង ូ រយៈ ពេល៥ថ្ងៃពេញ​ ថ្ងៃ​ធ្វើ​ការ និង​ ថែម​ទៀត​នៅថ ​ ្ងៃ​ចង ុ ​សប្តាហ»៍​ ។

(រូបកណ្តាល) លោក Robert Elliott នាយកប្រតប ិ ត្តិ ក្រម ុ ហ៊ន ុ ធានារ៉ាបរ់ ង Manulife និង​សហការី​ជន​ជាតិ​ខរែ្ម ​។

​ក្រុម​ហ៊ុន Manulife បាន​ បរិច្ចាគប្រាក់​ចំនួន​៣៣០០០ ដុល្លារ​អាមេរិកដល់​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ គន្ធប ​ប ុ ្ផា នៅ​ខ ​ ត េ ស ​្ត ៀម​រាប និង​ ក្រង ុ ភ ​ព ្នំ េញ​កាល​ពឆ ​ី ម ​្នាំ ន ុ ​ព្រម​ ទាំងឧ ​ ប​តម ្ថ ក ្ភ ម្មវធ ិ ី «យុវតា ​ រា» ឲ ​ យ្ ​ នាំ​សិស្ស​ពីសា​ក​លវ​ិទ្យា​ល័យ ហើយទ ​ ទួលស ​ ល ្គា ទ ​់ ព េ កោ ​ សល្យ​ សហ​គន ្រិ ភា ​ ព​របស់ព ​ក ួ គេ​តា ​ ម​ រយៈ​ការ​បក ្រ ត ួ ​បជ ្រ ង ែ ​មដ ូ៉ ល ែ ​ពាណិជក ្ជ ម្ម តាម​រយៈ​សា ​ ក ​ ល​វទ ិ យា ្ ​ ល័យ​ពុទសា ្ធ​ ស្រ្ត។ លោក Elliott បាន​មាន​

ប្រសាសន៍ប ​ ញ្ជាកថា ​់ ៖ «​យង ើ ក ​ ​៏ បាន​បរិច្ចាគមួក​សុវត្ថិ​ភាព​ចំនួន ៤២៥ ដល់​សាលា​បឋម​​សិក្សា​ សំពៅ​មាស ដោយ​ទទួល​បាន​ ភាព​រីក​រាយ​​ពី​សិស្ស និង​មាតា​ បិតា​។ ​ខ​យ ំុ្ញ ល់​ថា​វា​សខា ំ ន់ មិន​ ត្រឹម​តែ​ចំពោះ​កុមារ​ទេ គឺ​ថែម​ ទាំង​ចំពោះ​មាតា​បិតា​ផង​ដែរ វា​ ជា​គំរូ​ល្អ។ យើង​ធ្វើ​ការ​ងារ​ បរិច្ចាគ​នោះ​រួម​គ្នា​ជាមួយ​នឹង​ មូល​និធិ​បង្ការ​របួស​អាស៊ី​ Asia Injury Prevention Foundation (AIP)»៕ TK


esvakmµFanar:ab;rg

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៨ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ www.postkhmer.com

អចលន​ទព្រ យ្ ជា​ផកែ្ន ធំ​បផំ តុ ​កងុ្ន អាជីវកម្មកមុ្រ ហ៊នុ ធានា​រប៉ា ​រ់ ងហ្វរ័ តេ ធានា​រ៉ាបរ់​ង​​ផ្នែកខា ​ ង​សុខភា ​ ពគ្របដណ្តប់​ទូទាំង​ពិភព​លោក រី​ឯ​ការ​ធានា​រប ៉ា ​រ់ ង​លកា ើ រធ្វដ ើ ណ ំ រើ ​​​មាន​តាម​បព ្រ ន ័ ​អ ្ធ ន ីុ ធឺ ​​ ណត ិ Stuart Alan Becker លោក យុគ ចំរើនរិទ្ធ​​ ប្រធាន និង​ជា​អ្នក​ចាត់​ការ​ទូទៅ​នៃ​ក្រុម​​ ហ៊ន ុ ធានា​ ​​ រប ៉ា រ​់ ង​​ហ្វរ័ ត ​ ( េ Fort​e) បាន​​ឲ្យដឹង​ថា Forte ជា​ក្រុម​ ហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់​រង​នាំ​មុខ​គេ​នៅ​ កម្ពុជា ដែល​​បាន​​​បង្កើនការ​ ​​ គ្រប​ ដណ្ដបល ​់ ទី ​​ើ ផ ​ សា ្ រ​ព៣៣​ ​​ី ភាគ​រយ​ ក្នុង​​ឆ្នាំ​២០១០ ឡើងដល់​៣៨​ ភាគ​រយ ​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៣នេះ​​។ ការ​ព ង្រើ ក ​​អាជី ​វ កម្​ម​ជា​​​ផ្នែក​ មួយន ​ និ ៃ​ នកា ​្នា រ​សមប ្រា ​់ ឧស្សាហ​ កម្ម​ធានា​រ៉ាប់​រង​​​​នៅក្នុង​ប្រទ​េស​ កម្ពុជា​។ លោកបញ្ជាក់​ថា​៖ «​សរុប​ សេច​ក្តី​ទៅ​ដៃ​គូ​របស់​យើង​នៅ​ ក្នុង​​ឧស្សា​ហកម្ម​ធានា​រ៉ាប់​រង​​ បាន​​បង្កន ើ ទ ​ន ុ ប ​ មា ្រ ណ​២៥​ភាគ​ រយ​ ​ដោយ​សារ​តកំ ែ​ ណន ើ ការ​ វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​ ហើយ​ក៏​

ដោយ​សារ​តពល​ ែ​ រដ្ឋ​កម្ពជា ុ កំពង ុ ចាប់​ផម ើ ្ត ​យល់​ដង ឹ ពី​បយោ ្រ ជន៍​ នៃ​ការ​​ធានា​រ៉ាប់​​រង​​សម្រាប់​ជីវិត​ និង​​អាជីវកម្ម​របស់​​ពួក​គេ​»​។ លោក យុគ ចំរន ើ រិទ​​្ធ បាន​​ថ្លង ែ ​ បន្ត​ថា សម្រាប់​​ការ​ធានា​រប ៉ា ​រ់ ង​ លើ​ផក ែ្ន ​អចលន​ទព ្រ យ្ ​វិញ ទាំង​ មាន​​ស្រាប់ និង​កំពុងតែ​សាង​ សង់ សមា​ជិក​ក្រុម​ហ៊ុន​ហរ័្វ តេ នឹង​ធ​កា ើ្វ រ​ស្ទាប​សង ្ទ ់ ដោយ ការ​ សិក្សា​ដ៏​ច្បាស់​​លាស់​មួយ​នៅ​ កន្លែង​នីមួយៗមុននឹង​ផ្តល់​​ការ​ ប្រឹក្សា​ដល់អ ​ តិថិជន​។ លោក​​បន្ថែមថា ​ ​៖ «​យើងកាត់​ បន្ថយ​លទ្ធ​ភាព​​នៃ​​ការ​ខាត​បង់​ ដែល​នឹង​​ផ្តល់​​​ប្រយោជន៍​ដល់​ ទាំង​អតិ​ថជ ិ ន រួមទាំង​យើង​ទាំង​ អស់​គ្នា​ផង​ដែរ»​។ ក្នុង​ករណី​គម្រោង​សាង​សង់ យុទសា ្ធ ស្រ្ត ឬគោល​​នយោ​​បាយ​ សម្រាប​់ការ​គ្រប់​​គ្រង​​​​ដោយ​

ម្ចាស់ និង​​អ្នក​ម៉ៅការ​បន្ត ទាំង​ ពីរនេះ​អាច​ជា​​លទ្ធ​ភាព​នៃអាជីវកម្មរបស់ Forte។ លោកបាន​​អះអាងបន្ត​ថា​៖ «​យង ើ មាន​វសា ិ លភាពសេវាកម្ម ​ គ្របដ ​ ណ្តបជា​ ​​់ ចន ្រើ ចាប់ ​​ ព ​អ ​ី គារ​​ នានា​រហូតដ ​ ល់រោង​ ​​ ចក្រអ ​ គ្គស ិ នី​​​ និង​ទំនប់​វារី​អគ្គិស​នី ប៉ុន្តែ​អ្វី​ៗ​ ដែល​មាន​ស្រាប់ វាជា​ផ្នែក​ធំ​បំផុតន ​ ៃអាជីវកម្ម​​»​។ សម្រាប់​​ម្ចាស់​អគារ​ដែល​ចង់​ បាន​ការ​ធានា​រប ៉ា រ​់ ង​គះ្រោ ​អគ្គភ ិ យ ័ ហ្វរ័ តេ ទទូចឲ ​ យ្ មាន​​ប្រដាប់ព ​ ន្លត​់ អគ្គិ​ភ័យ ទុយោ​​​សម្រាប់​ពន្លត់​ អគ្គភ ិ​ ័យ និងប ​ ្រព័នបា ្ធ​ ញ់​ទឹក។ ​ យោង​តាម​​ជំនួយ​ការ​​​ប្រធាន​ ើ រិទ្ធ ប្រធាន និងជាអ្នកចាត់ការទូទៅក្រម ុ ហ៊ន ុ Forte។ រូបថត. Stuart Alan Becker ក្រុម​ហ៊ុន​ហ្វ័រតេ​ លោក Ter- លោក យុគ ចំរន rence Anderson បា​នថ្លង ែ ថា ​ ការ​ជះ​ឥទ្ធិ​ពល​អាក្រក់​ពី​ហា​និ-​ ថែមទាំងការ​ ​​ ខាត​​បង់ដ ​ ល ែ រ​ខា ំ ន​ ថា​៖ «​យើងបាន​ផ្តល់​ការ​ប្រឹក្សា​ ដែល​​យើង​​ពិនត ិ យ្ ​​មើល​ដល់ការ ភ័យ​នា​នា គឺមិនត ​ ្រឹម​តែ​ការ​ខូច​ ដល់​ការ​ធើអា ្វ ជ ​ ី​វកម្ម​ទៀត​ផង​។ លើរ​បៀប​​ដោះ​សយ ្រា គ្រោះ​ថ្នាក​់ ជះ​ឥទ្ធពលមិនត្រឹម​តែ​ការ​ខូច​ ខាត​​ជា​រូបវន្ត​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ លោក Anderson បានបញ្ជាក​់ កម្រិត​នៃ​ការ​ការ​ពារ​គ្រោះ​ថ្នាក់​​ ខាត​​ ប៉ណ ុ ះ្ណោ ​​ទ.េ ..តទៅទំពរ័ ៥

130628-Insurance Khmer  

The Phnom Penh Post