Page 1

www.postkhmer.com

លោកអ្នកអាចអានព័តមា ៌ នរបស់កា ​ សតែ ភ្នំពេញ​ប៉ុស្តិ៍ តាមរយៈគេហទំព័រ

www.postkhmer.com

លខ េ ៩៤៥/តម្ល​ៃ ១០០០​​​រៀល

ថ្ងៃ្ងសុក្រ ទី៣១ ​ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣

ជន​ជាប់​ចោទ​០០២​​ ទទួល​សល ្គា ​កា ់ រ​ទទួ​ល​ ខុ​ស​តវូ្រ មួយ​ច​ណ ំ ក​ែ ​ Justine Drennan ភ្នំពេញ ៈ ជន​ជាប់ចោ ​ ទ នួន ជា ​បង​ ធំទ២ ​ី របប​ខរ្មែ ក ​ ហ ្រ ម បា ​ ន​ទទួលស ​ ល ្គា ​់ ដំ បូ ង ​លើ ​កា រ​​ទ ទួ ល ​ខុ ស ​ ​ក្នុ ង ​ឋា នៈ​ លោក​ជា អតី ត ​ម ​េដឹ ក ​នាំ ​ខ្មែ រ ​ក្រ ហ ម​​ ក្នុងសវនា​ការ​​អំពី​ផល​ប៉ះ​ពាល់​លើ​ជន​ រង​​គ្រោះ​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​។ ចំណែក​ លោក ខៀវ​សំ​ផន ក៏​បាន​សុំ​ទោ​ស​ជន​ រង​គ្រោះ​ផង​ដែរ​ បើ​ទោះ​ជា​លោក​ថា ខ្មែរក ​ ្រហម​ចាត់ទ ​ ុកលោ ​ ក​ថា ជាបញ្ញវន្ត​ ជើង ​ម ​ ិនជា ​ ប់ដ ​ ី​និងជា ​ ប ​ ្រមុខ ​ រដ្ឋមា ​ ន​ត​ែ ឈ្មោះ​ក៏​ដោយ​។ ​ ​នួន ជា បាន​​ឆ្លើយ​សំណួរ​របស់​ដើម​ បណ្តង ឹ រ​ដ្ឋប ​ ប្ វេណ​ី អំពរ​ី បៀប​ដ ​ ល ែ ម ​ ដ ​េ ក ឹ ​ នាំរ​បប​នេះបា ​ ននាំឲ ​ យ្ ប ​ ទ ្រ ស េ ក ​ ម្ពជា ​ុ ធ្លាក​់ ចូលក ​ង ្នុ ម ​ ហា​សោ ​ ក​នាដ​កម្មថា ​ ៖​ «​ ខ ​ ្ញុំ ពិត​ ណាស់ ​គឺ​ជា​មេ​ដឹក​នាំ​ម្នាក់​ក្នុង​ចំ​ណោ​ម​ មេដឹក​នាំ​ដទៃ​ៗ​ទៀត​ ​ដូច្នេះ​ខ្ញុំ​មិនច្រាន​ ចោល​កា ​ រ​ទទួលខ ​ស ុ ត ​ វ្រូ ន ​ េះទ ​ ។ ​េ ខ ​ស ​្ញុំ ម ូ ​ ជន​ជាប់ចោ ​ ទ​នៅ​កង ុ្ន ​សណ ំ ​រ ំុ ឿង​០០២​ខៀវ សំផន នាពេល​កន្លងម ​ ក​។ រូបថត Done ចូល​រួម​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​...តទៅទំព័រ ​៦

ជនជាប់ចោ ​ ទ​កង ុ្ន ​សណ ំ ​រ ំុ ឿង០០២​នួន ជា នា​ពល េ ក ​ ន្លងម ​ ក​។ រូបថត អ.វ.ត.ក

កម្ពជា ុ នឹង​បន្ត​ ទទួលប្រយោជ​ន៍ ឃ្លីប​សំឡេង​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ ប​ឆា ្រ ង ំ នឹង​លោក​កឹម សុខ​ា​គប ្រ ​ទ ់ ​ក ី ន្លង ែ ​ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​នោះ​គឺ​ត្រូវ​បាន​​កាត់​ត​ ពី​នយោបាយ​ថៃ​

លោក ហ៊ន ុ សែន ថា នឹងមាន​បាតុកម្ម វង្ស សុខេង និង​David Boyle ភ្នំ​ពេញៈ ខណៈ​ដែល​ការ​បោះ​ ឆ្នោតជា ​ តិ កាន់ត ​ ខ ​ែ ត ិ ជ ​ត ិ ច ​ល ូ ម ​ ក​ ដល់ លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្រ្តី ហ៊ុន សែន កាល​ពី​ម្សិល​មិញ បាន​ធ្វើ​ ការ​វាយ​ប្រហា​រ​ជា​ថ្មី​ទៀត ទៅ​លើ​ មេដ ​ក ឹ នា ​ គ ​ំ ណ​បក្សប ​ ឆា ្រ ង ំ ដោយ​​ មាន​បសា ​្រ ស​នថា ​៍ នឹងមា ​ ន​ការ​ធ​្វើ បាតុកម្មទ ​ ទា ូ ង ំ ប ​ ទ ្រ ស េ ប្រសន ិ ប ​ ​ើ

លោក កឹម សុខា ពុំ​សុំ​ទោស​ ចំពោះ​​អ្វី​ដែល​គាត់​ [កឹម សុខា​]​ បាន​​និយាយ​ថា​គុក​ទួល​ស្លែង​ជា​ គុក​សិប្ប​និម្មិត​នោះ​។ លោក​ កឹម សុខា ប្រធាន​ស្តី​ទី​ គណ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ បាន​ ទទួល​រង​នូវ​ការ​រិះ​គន់​យ៉ាង​ខ្លាំង នៅ​កង ្នុ រ​យៈ​ពល េ ជា ​ ច ​ ន ្រើ ថ ​ ក ​្ងៃ ន្លង​

មក​នេះ បន្ទាប់​ពី​រដ្ឋាភិបាល​បាន​ ចេញ​ផ្សាយ​​ឃ្លីប​សំឡេង​ខ្លី​មួយ​ កាល​​ពីថ​ទ ្ងៃ ី​២០ ខែ​ឧសភាដែល​ គេ​ឮ​លោក​​សុខា និយាយ​ថា ​គុក​ ទួល​ស្លែង​ឈ្មោះ​អាសោច​នៃ​របប​ ខ្មរែ ក ​ ហ ្រ ម​ជា ​ គ ​ក ុ ស ​ ប ិ ប្ ន ​ម ិ ត ្មិ ​រៀប​​ ចំ​ឡើង​ដោយ​វៀត​ណាម។ ​ប៉ុន្តែ​ លោក សុខា ដែល​បាន​​

ចេញ​ដំណើរ​ទៅ​កាន់​សហ​រដ្ឋ​អា-​ មេរក ិ ​កាល​ពម ​ី ស្ ល ិ ម ​ញ ិ ដ ​ ម ើ ប្ ច ​ី ល ូ ​ រួម​ពិធី​រៃ​អង្គាស​ប្រាក់​សម្រា​ប់​ គណបក្ស​របស់​លោក​ ​ក្នុង​សន្និ-​ សីទ​កា​សែត​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ បាន​ បដិសេធ​យ៉ាង​ដាច់​អហង្ការ​ថា លោក​​ពុំ​ដែល​បាន​​និយាយ​បែប​ នោះ​ទេ ហយ ើ បា ​ ន​គស ូ ប ​ ញ្ជាកថា ់

ដើម្បី​មួល​បង្កាច់​លោក​​។ លោក​ សុខា ដែលឪ ​ ពុករ​បស់លោ ​ ក ត្រវូ ​ បាន​ខរែ្ម ក ​ ហ ្រ ម​សម្លាបបា ់ ន​បញ្ជាក ​ ​់ ថា​៖«ខ្ញព ​ំុ ត ិ ជា ​ ម ​ន ិ ដ ​ ល ែ បា ​ ន​នយា ិ យ ​ ​ ដូច្នោះ​ទេ។ គេ​ថា ខ្ញុំ​និយាយ​នៅ​ ខេត្ត​ព្រៃ​វែង កាល​ពី​ថ​ទ ្ងៃ ី១៨ ខែ​ ឧសភា។ ប៉ុន្តែ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៨ ខែ​ ឧសភា ខ្ញម ​ុំ ន ិ បា ​ ន​នៅខ ​ ត េ ព ​្ត វ ​្រៃ ង ែ ​ ទេ គឺ​ខ្ញុំ​នៅ​...តទៅ​ទំព័រ ៣

ព័ត៌មាន​ជាតិ​

សេដ្ឋកិច្ច

អន្តរជាតិ

មន្ត​ប ី្រ ល ូ៉ ស ិ សេដ​ក ្ឋ ច ិ ​ត ្ច វូ្រ ​ បាន​ផន ្ដ ទោ ្ទា ស​ឲយ្ ​ជាប់​ ពន្ធនា ​ គារ​២៩​ឆ​ព ំ្នា ​ប ី ទ​ជញ ួ ​​ គ្រឿងញៀន​​..ទំពរ័ ១០

កិចស ្ច ម្ភាស​ជាមួយ​បធា ្រ ​ន​​​​​ ប្រ​តប ិ ត្ត​ព ិ លា ្រ ន​យន្តហោ ​ ះ​ អំពកា ី រ​ពង្រក ី ​ពលា ្រ ន​នង ិ ​ ផលប៉ះ​ពាល​​.់ ..ទំពរ័ ១៣

មីយន ៉ា ​ម ់ ​បា ៉ា ន​បញ្ជន ូ ​ ទា​ហាន​ដច ៏ ន ើ្រ ​ទៅ​កាន់​ ទី​ប​ជ ្រ ​ជ ំុ ន​ដល ែ ​ផះុ្ទ ​ន​វូ ​ កុប​កម្ម​...ទំពរ័ ១៧

ហ៊ គីមសាយ​

ភ្នំ​ពេញៈ ការនាំ​ចេញ​អង្ករពី​ កម្ពុជា​ទៅ​ប្រ​ទេស​ថៃ​នឹង​បន្ត​កើន​ ឡើងបន្ថែម​ទៀត ខណៈ​ដែល​ រដ្ឋាភិបាល​ថៃ​សម្រេច​បន្ត​គោល​ នយោ​បា ​យ ​ធា នា​ទិ ញ ​ស្រូ វ ​ពី​ កសិ​ក​រ​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​តម្លៃ​អប្ប​រ​-​ មា។...​តទៅទំព័រ ១២


LETTER TO EDITOR www.postkhmer.com

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ែខឧសភា​ ឆ្នាំ២០១៣

lixitmitþGñkGan

ពោរពេញ​ដោយ​ក​ស ី្ត ង្ឃម ឹ ​ជា​មយ ួ ​អន ុ៊ ​តាក់​ តាម​ការ​អញ្ជើញ​ពី​លោក​សាស្រ្តា​ចារ្យ William Maley​ នាយក​​មហា​វិទ្យា​ល័យ​ការ​ទូត​ អាស៊ី​ប៉ាស៊ីហ្វិក​ នៃ​សាកល​វិទ្យា-​ ល័យ​ជាតិ​អូស្ត្រាលី មហា​វិទ្យា-​ ល័យ​អាស៊ី​និង​ប៉ាស៊ីហ្វិក​ ​ខ្ញុំ​បាន​ ទៅ​ទីក្រុងមែល​ប៊ន និង​កង់​បេរ៉ា កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន​ដើម្បី​ចូល​រួម​ ខួបល ​ ក ើ ទ ​ ី ២០ នកា ៃ​ រ​បោះ​ឆត ្នោ ​ រៀប​ចំ​ឡើង​ដោយ​អ៊ុន​តាក់ នៅ​ កម្ពជា ុ ហើយជា ​ កា ​ រ​ត្រៀម​សម្រាប ​ ​់ កិច្ច​ប្រជុំ​នះេ ខ្ញុំ​បាន​រក​ឃើញ​រូប​ ថត​ចាស់ ​ដែល​មាន​រូប​ខ្ញុំ​ក្នុង​រូប​ ទាំង​នោះ។​ សម្លឹង​មើល​រូប​ថត​នេះ អ្នក​ មើលឃើញ​ខ្ញុំ​ ជា​យុវ​ជន​កម្ពុជា​ សញ្ជាតិ​អាមេរិក​វ័យ​ក្មេង ដែល​ ពាក់ឯក​​សណ្ឋាន​ស៊ីវិល​ផង ​និង​ យោធា​ផង​។ ផ ​ ក ្អែ ល ​ កា ​ើ រ​ឈរ​ថត​ រូប​របស់​ខ្ញុំ និង​របៀប​ខ្ញុំ​ពាក់​អាវ​ កាក់​នោះ​ ​អ្នក​នឹង​គិត​ថា ខ្ញុំ​ជា​

មនុស្សងាយ​ស្រួល​ ​ក្នុង​បរិស្ថាន​ ​ជុំ​វិញ​ខ្ញុំ​។ ខ្ញុំ​ថែម​ទាំង​សើច​ក្នុង​រូប​ ថតផង​ដែរ។ ​ប៉ុន្តែ រូប​ថត​អាច​ជា​ ការ​បោក​បញ្ឆោត​។ ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​បាន​ ចាត់​ឲ្យ​ទៅ​ស្រុក​ភ្នំស្រួច ក្នុង​ខេត្ត​ កំពង់​សជា ឺ្ព ​បគ ុ ល ្គ ក ិ ​អន្តរ​ជាតិ​រប​ស់​ អ៊ុន​តាក់​គាំទ្រ​ដល់​ការ​បោះ​ឆ្នោត (១៩៩២‑១៩៩៣)។ ក្នង ុ ​អឡ ំ ​ង ុ ​ ពេល​បោះ​ឆ្នោត​រៀប​ចំ​ដោយ​អ៊ុន​ តាក់​មា ​ ន​ម ​ ណ្ឌលបោ ​ ះ​ឆត ្នោ ១ ​ ០​១ កន្លង ែ ហើយ​តប ំ ន់​នះេ ​គប ្រ ​ដណ្ត​ប់​ លើ​អ្នក​បោះឆ្នោត​ប្រហែល ២៥​ ម៉ឺន​នាក់​។ កាល​នោះ ​ខេត្ត​កំពង់​ ស្ពឺ​ពាក់​កណ្តា​ល​ ស្ថិត​ក្រោម​ការ​ គ្រប់​គ្រង​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​នៅ​ ឡើយ​ ហើយ​ជា​ជន​កម្ពុជា​ ដែល​ និយាយ​ខរ្មែ ស ​ ត ្ទា ់ ខ ​គ ​្ញុំ ជា ​ឺ កា ​ រ​គរា ំ ម​ កំហែង​ចំពោះ​ខ្មែ​រក្រហមដែល​ កំពុង​ព​្យា​យាម​​ធ្វើ​ឲ្យ​រាំង​ស្ទះ​ដល់​ ដំណើរ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​។ ​ខ្ញុំ​អាច​ប្រាស្រ័យ​ទាក់​ទង​​ប្រាប់​

លោក ឆាំង យុ ប្រធាន​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ឯក​សា​រកម្ពជា ុ ​។ រូបថត សហ​ការី

អ្នក​បោះឆ្នោត ​និង​ស្តាប់​វិទ្យុ​ខ្មែរ​ ក្រហម​តាម​​អាយ​កូម​។ ខ្ញុំ​សុខ​ ស្រួល និង​ស្ទាត់​ជំនាញ​ជាមួយ​ នឹងវ​ប្បធ ​ ម៌ម ​ល ូ ដ ​ ន ្ឋា ហើយប ​ ជា ្រ -​ ជន​សាមញ្ញ​ស្គាល់​ខ្ញុំ​ជា​មនុស្ស​ ម្នាក​់ក្នុង​ចំណោម​ពួកគេ​ (លេខ​ កូដ​ខ្ញុំ​គឺ ​Echo15 បំពង់​កត្រី​)។ ប ​ន ៉ុ ស ​្តែ ក ្រុ ភ ​ស ​្នំ ច ្រួ ​ជា​កន្លង ​ែ តា ​ ន​

តឹងក ​ង ្នុ ឆ ​ ១ ្នាំ ៩៩៣​ស្រក ុ ន ​ េះស ​ ត ្ថិ ​ ក្នង ុ កា ​ រ​កាន់កា ​ ប់ដោ ​ យ​ខ ​ រ​្មែ ក ​ ហ ្រ ម​ ទាំង​ស្រុង ហើយ​តំបន់​នេះ​ពោរ-​ ពេញ​ទៅ​ដោយ​​គ្រាប់​មីន​។ ​វា​ពិត​ ជាកន្លែង​គួរ​ឲ្យ​ភ័យ​ខ្លាច។ ​ខ្ញុំ​ ទទួល​រង​ការ​គំរាម​កំហែង​ជីវិត​ជា​ ច្រន ើ ល ​ ក ើ ។ ​ ខ ​ រ​្មែ ក្រហម​បាន​ដាក់​ គ្រាបម ​់ ន ី ​មុនព ​ ល េ ខ ​ម ​្ញុំ ក​ដល់ នៅ​

ខាង​ក្រៅ​បន្ទប់​ទឹកក្នុង​អគារ​មួយ​ ដែលជា ​ កន្លង ែ ធ ​ កា ​្វើ រ​របស់ខ ​។ ​្ញុំ ជា ​ ​ ការ​សោក​ស្តាយ​ចំពោះ​ខ្ញុំ មិត្ត​រួម​ ក្រុម​របស់​ខ្ញុំ​ម្នាក់​ជាន់​ចំ​គ្រាប់​មីន ហើយ​បាត់​បង់​ជើងម ​ ្ខាង​។ នៅ​ថ្ងៃ​ មួយ ​រថយន្ត​របស់​ខ្ញុំ​ខូចនៅ​​ក្នុង​ ព្រៃ​ហើយខ ​ម ​្ញុំ ន ិ ច ​ េះជ ​ស ួ ជ ​ល ុ ទ ​ ។ េ តាម​ពិត​ វា​ជា​កំហុស​របស់​ខ្ញុំ​។ ​ខ្ញុំ​ មិនដ ​ង ឹ ថា ​ ខ្ញត ​ុំ វ្រូ ផ ​ ស ្លា ប ​់ រ្តូ ប ​ ង ្រេ ក ​ង ្នុ ​ រថយន្ត​ឡើយ ពេល​នោះ​។ ខ្ញុំ​ចេះ​ តែប ​ ក ើ រ​ថយន្តគ ​ ន ្មា ឈ ​ ប់​រហូតថ ​ ​្ងៃ មួយ ម ​ ៉ាស៊ីន​បាន​ផ្ទុះ​ឡើង​។ ដោ ​ យ​មាន​ផស្ ង ែ ច ​ ញ េ ព ​ម ី ស ៉ា ន ៊ី ខ្ញន ​ុំ យា ិ យ​តាម​វទ ិ យ្ ទា ​ុ ក់ទ ​ ងទៅ​អង្គ​ ការ​សហ​បជា ្រ ជា ​ តិដ ​ ម ើ ប្ ស ​ី ជ ​ំុ ន ំ យ ួ ។ ​ ជំនួយ​បាន​មក​ដល់ ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​រង់​ ចាំ​រហូត​ដល់​ព្រឹក​ថ្ងៃ​បន្ទាប់​។ ​រថ-​ យន្តរ​បស់ខ ​ បា ​្ញុំ ន​ខច ូ ​ប ​ ន្ទាបព ​់ ក ​ី ម ្រុ ​ ល្បាត​ខ្មែរ​ក្រហម​ បាន​ទៅ​ផុត​។ ប្រសន ិ ប ​ វា ​ើ ខ ​ច ូ ម ​ន ុ ប ​ ន្តច ិ ខ្ញន ​ុំ ង ឹ ត ​ វ្រូ ​ គេ​ចាប់​និង​សម្លាប់​ជា​មិនខា ​ ន​។ ​កង​កម្លាំង​សន្តិសុខ​អង្គ​ការ​ សហ​​ប្រជា​ជាតិ​អា​ណិត​ដល់​ពួក​ យើង ហើយខ ​ទ ​្ញុំ ទួលបា ​ ន​អាវ​កាក់​ ដែលប ​ ង្ហាញក ​ង ្នុ រ​ប ូ ថ ​ ត​ន ​ េះ។ វា​ជា​ បញ្ហា​ចាស់​ពី​កង​ទ័ព​ប៊ុលហ្គារី។ ​អាកាស​ធាតុក្តៅ​ណាស់​ពេល​ នោះ​ ដូច្នេះ ខ្ញុំ​មិន​អាច​ពាក់​បាន​ សម​​ស្រប​ទេ។ វា​ជា​ចម្ងល់​មួយ​ ទាក់​ទង​នឹងថា​តើ​វា​ពិត​ជាជួយ​ខ្ញុំ​ ឬ​យ៉ាង​ណា ប៉ុន្តែវា​មើល​ទៅ​ល្អ

ដូច្នេះ ខ្ញុំ​បាន​ពាក់​វា​ដើម្បី​ថត​រូប។ ក ​ង ្នុ ត ​ប ំ ន់ខ ​ ​្ញុំ ក្រោមកា ​ រ​គប ្រ គ ​់ ង ្រ ​ របស់​អង្គ​ការ​សហ​ប្រជា​ជាតិ កង​ ទ័ព​ប៊ុលហ្គារី ​បាន​ផ្តល់​សន្តិ​សុខ​ ការ​ពារ ខណៈ​កង​ទ័ព​អូស្រ្តាលី​ គ្រប់​គ្រង​បណ្តាញ​ទំនាក់​ទំនង​ យោ​ធា (ហៅ​សញ្ញា៖ FCU កំពង់​ ស្ពឺ SPOE Emergency)។ ខ ​ ងា ​្ញុំ ក​មល ើ ថ ​ ផ ​្ងៃ ស្ ង​ពង ្រេ ​គ្រោះ​ ថ្នាក់​នោះ ​និង​ថា​តើ​កិច្ច​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ ប្រែងរ​បស់យ ​ ង ើ ស ​ ខា ំ ន់យ ​ ង ៉ា ណា ​ ​ ចំពោះ​អនា​គត​ប្រទេស​កម្ពុជា។ ខ្មរែ ក ​ ហ ្រ ម​ពត ិ ជា ​ សា ​ ហាវ​ពល េ ​ នោះ។ គេប ​ភ ំ យ ័ និងស ​ ម្លាបប ​់ ជា ្រ -​ ជន​​ទាំង​ឈាម​ត្រជាក់​។ ​ប៉ុន្តែ ពេល​សម្លឹង​មើលសព្វ​ថ្ងៃ​នេះ ក្នុង​ រយៈ​ពេល​មួយ ​ជន​ទាំង​នោះ​ស្ទើរ​ គ្រប​់គ្នា​បានផ្តាច់​ខ្លួន ហើយ​ឥឡូវ​ នេះ មេ​ដឹកនាំ​ខ្មែរ​ក្រហម​បាន​ ទទួលកា ​ រ​ជន ំ ជ ​ុំ ម្រះព ​ប ​ី ទ​បល ្រ យ ័ ​ ពូជ​សាសន៍ ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រឆាំង​ មនុសស្ ជា ​ តិន ​ង ិ ឧ ​ ក្រដ ិ ក ​្ឋ ម្មស ​ ង្គម ​្រា ​ ដោយ​អ ​ ង្គជ ​ន ំ ជ ុំ ម្រះ វិសាមញ្ញក ​ង ្នុ ​ តុលា​ការ​កម្ពុជា​។ ​វា​ជាការ​តស៊ូដ៏​ ពិបាក​រយៈ​ពេល​វែង​ ហើយ​ខ្ញុំ​នៅ​ ក្មង េ រហ័ស​រហួន​នង ិ ​ឆត ួ្ក ​នៅ​ពល េ ​ នោ​ះ ប៉ុន្តែ​ពេល​ខ្លះ​ ​ពិភព​លោក​ ត្រូវ​ការ​​ភាព​ឆ្កួត​របស់​យុវ​ជន​តិច​ តួច​ដែរ​៕ TK ដោយ​ ឆាំង យុ ប្រធាន​មជ្ឈ-​ មណ្ឌល​ឯក​សា​រកម្ពុជា​

និសស្ ត ិ គ ​ រួ ត ​ ប ​ែ ស ​ើ្រ ក្តាន ​ព ុ ល​ ដោយ​ការ​ពចា ិ រណា​​តម ឹ្រ ​តវូ្រ ​ បាឋកថា​​ របស់​លោក​សា​ស្រ្តា​ ចារ្យ​ ស៊ូប៊ែរឌី​ នៅ​សា​កល​វិទ្យា-​ ល័យ​មេគង្គ​កម្ពុជា​ ​ដែល​ពេល​ នោះ ​មាន​និស្សិត​មួយ​ក្រុម​តូច​ បាន​និយាយ​ប្រឆាំង​នឹង​របាយ-​ ការណ៍រ​បស់គា ​ ត់ស ​ ព ​្តី ស ​ី ទ ិ ម ​្ធិ នុសស្ ​ និងបា ​ ននិយាយ​«​ម ​ន ិ ត ​ វ្រូ កា ​ រ​អ ​ក ្ន ​ រាយការណ៍​ពិសេស​ ស្តីពី​សិទ្ធិ​ មនុស្ស​ របស់​អង្គការ​សហ​​ប្រជា-​ ជាតិ​នៅ​កម្ពុជា​ទៀត​ទេ​» បាន​ធ្វើ​ ឲ្យមា ​ នការ​ចុះផ ​ សា ្ យ​នៅក ​ង ្នុ ប ​ ព ្រ ន ័ ​្ធ ផស្ ព្វ​ផសា ្ យ​និង​បធា ្រ ន​​បទ​​ពភា ិ ​កសា ្ ​ ផ្សង េ ​ៗ​ជា​ចន ើ្រ ​។ ​ខ​បា ំុ្ញ ន​ឃ​ញ ើ ​សារ​ផ្សេង​ៗ ​អំពី​ ប្រតិកម្ម​ ​និង​មតិ​យោបល់​ ពាក់-​ ព័ន្ធ​នឹង​អ្វី​ដែល​បាន​កើត​ឡើង​នៅ​ ពេល​នោះ​។ ​សារប្រតិកម្ម​ផ្សេង​ៗ​ ដែល​ដាក់​នៅ​លើ​បណ្តាញ​សង្គម​ ដូចជា ​ ហ ​ ស ្វេ ប ​ក ៊ុ ​មា ​ ន​ពាក្យព ​ ច េ ន ​ ​៍ ប្រកប​ដោយ​​ការ​​ជេរ​ស្តី ការ​ស្អប់​ និង​បែប​ហិង្សា​ដាក់គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​ មក​។ ​ក្នុង​នាម​ជា​និស្សិត​ម្នាក់​ ខ្ញុំ​ មាន​អារម្មណខ ​៍ កចិត​្ត ន ​ង ិ មា ​ ន​កា ​ រ​ សោក​សយ ្តា ចំពោះ​អ​ដ ី្វ ល ែ ​នស ិ ស្ ​ត ិ ​ សាកល​វិទ្យាល័យ​របស់​យើង​ យក​ការ​ពិភាក្សា​នោះ​ ឲ្យ​ទៅ​ជា​

ប្រតិកម្ម​តប​តយ ​ ៉ាង​គឃ្លើន​។ ប ​ ត ្រ ក ិ ម្មរ​បស់យ ​ ង ើ ​គឺជា ​ កា ​ រ​ឆ្លុះ​ បញ្ចាំង​ អំពី​ការគិត​របស់​យើង​។​ ប្រសន ិ ប ​ យ ​ើ ង ើ ម ​ន ិ យ ​ ល់ស ​ ប ្រ ​ជា​ មួយ​នឹង​ការ​​លើក​ឡើង ​របស់​ និស្សិត​មួយ​ក្រុម​តូច​នោះ​​ ​យើង​ អាច​បង្ហាញ​ទស្សនៈ​របស់​យើង​ នៅ​ក្នុង​លក្ខណៈ​​ប្រកប​ដោយ​ ហេតុ​ផល ​និង​ការ​គោរព​។ ​ការ​ វាយ​ប ​ ហា ្រ រ​គទៅ ​្នា វ​ញ ិ ទៅ ​ ម ​ ក​​ក្នង ុ ​ បែបគ ​ ឃ្លន ើ ​និងស ​ ប ្អ គ ​់ ​្នា បា ​ ន​តម ្រឹ ​ តែប ​ ង្កឲ ​ យ្ មា ​ ន​ការ​ឆយ ្លើ តប​ទៅ ​ វ​ញ ិ ​ ទៅមក ​កាន់​តែ​ខ្លាំង​ឡើង និង​ ឥរិយា​បថ​ហិង្សា​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​។ ទោះ​យ៉ាង​ណា​ក្តី ​វា​នឹង​មាន​ ផល​វិបាក​​ចំពោះ​ឥរិយាបថ​ទាំង​ នេះ​។ ​ខ្ញុំ​សូម​រំឭក​​អ្នក​ អំពី​អតីត​ កាល​​មួយ​ទសវត្សរ៍​កន្លង​ទៅ​​ ដែល​កម្ពុជា​បាន​​ទទួល​រង​វិបត្តិ​ ទំនាក់ទ ​ន ំ ង​អន្តរជាតិ ន ​ង ិ កា ​ រ​ផល ្ត ​់ សំណង​ហិរញ្ញ​វត្ថ​ុទៅ​ប្រទេស​ថៃ​ ដោយ​សារ​តែ​សកម្ម​ភាព​​គឃ្លើន​ និង​មិន​បាន​គិត​របស់​ក្រុម​យុវជន​ មួយ​ចំនួន​។ ​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​នេះ​ បាន​បង្រៀន​យើង​ថា​ ​ការ​ចូល​រួម​ របស់​យុវជន​នៅ​ក្នុង​ន​យោបាយ​ គឺជា ​ កា ​ រ​សខា ំ ន់ន ​ង ិ ត ​ វ្រូ កា ​ រ​។ ប ​ន ៉ុ ​្តែ វា​មិន​គួរ​មាន​...តទៅ​ទំព័រ​៦​


B½t’manCati

ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០១៣ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

NATIONAL

លោក ​ហ៊ុន ​សែន​ថា នឹងមាន​បាតុកម្ម... ត​ពី​ទំព័រ​ ១...ខេត្ត​កំពង់​ចាម មាន​ ប្រជា​ជន​រាប់​ពាន់នា ​ ក់​ជាសាក្សី ហើយ​ខ្ញុំ​ ក៏​មិន​បាន​និយាយ​ពី​ខ្មែរ​ក្រហម​ដែរ»។ នៅ ​ ក្ន ​​ ង ុ ព ​ធ ិ នៅ​​ ​​ី វត្តមួ ​​ យ ក្នង ុ ស ​ ក ្រុ ត ​ ប្ ង ូ ឃ ​ ​្មុំ ខេត្ត​កំពង់ចា ​ ម​ កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​ លោក ហ៊ន ុ សែន បាន​មាន​បសា ្រ សន៍ថា ​ កម្ដៅ​ កំពុងត ​ ែ​កើន​ឡើង រវាង​លោកកឹម សុខា និងសា ​ ធារណ​ជន ដោយ​លោក​ពមា ្រ ន​ថា​ លោក ជុំ​ មី ​​អ្នក​រស់​រាន​មាន​ជីវិត​ពី​​គុក​ ទួលស ​ ង ្លែ ​គ្រានត ​់ គោះ​ ែ​ ជង ួ ​​នឹងចាប់ ​​ ផ ​ ម ្តើ ​ បាតុក ​ ម្មគ្រប់​​ទី​កន្លែង​។ លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្រ្តីបាន​​មាន​ប្រ-​ សាសន៍​​ទៀត​ថា៖ «​បាតុ​កម្ម​​នឹង​កើត​ ឡើង​ មិន​ត្រឹម​តែ​នៅ​រាជ​ធានីភ្នំពេញ​ ប៉ុ ណ្ណោះ ​ទេ គឺ ​មា ន​ទូ ទាំ ង ​ប្រ ទេ ស ​។​​ បាតុ ក ម្ម ​នឹ ង ​កើ ត ​ឡើ ង ​គ្រ ប់ ​ទី ​ក ន្លែ ង​ ដែល​គាត់​(កឹម សុខា) ទៅ​» ។ ក៏​ប៉ុន្តែ​លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី បាន​ បញ្ជាក់ថា បាតុ​កម្ម​គួរ​​​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​ អហិង្សា និង​មាន​សណ្តាប់​ធ្នាប់​។ លោក​ បាន​បញ្ជាកថា ​់ សូមប្ ត ​ី ហូ ែ​ លវី ដ ូ ​ម ​ន ិ អា ​ ច​​​ កែ​​សំឡេង​ថត​បាន​​ផង​ ​​ហើយ​ទន្ទឹម​នឹង​ នេះ លោក​បាន​សប ្តី​ ន្ទោស​លោក សុខា ថា​ បាន​ប្រមាថ​​អ្នករ​ស់​រាន​មាន​ជីវិត​រាប់​ លាន​នាក់ ដែល​​ទទួល​រង​ទុក្ខ​បុក​​ម្នេញ​​ ហើយ​លោក​​បញ្ជាក់​​ថា បញ្ហា​​​នេះ​គឺ​រវាង​

ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​ និងលោ ​ ក សុខា មិនម ​ ែន​ រូបលោ ​ ក​ឡយ ើ ។ លោ ​ ក​​ហ៊ន ុ សែន បាន​ បន្ថែម​ថា៖ «​​ប្រសិន​បើ​​បុគ្គល​មេ​ដឹក​នាំ​ គណបក្ស​នយោ​បាយ​ម្នាក់​នឹង​មិន​សុំ​ ទោសចំពោះ​ប្រជា​ជន​ជា​សាធារណៈ កម្ដៅ​នយោ​បាយ​នឹង​ធ្ងន់​ធ្ងរ​»។ ​​ប៉ុន្តែ​លោក​ កឹម សុខា បាន​បញ្ជាក់​រួច​ ហើយ​​ថា ជន​រង​គ្រោះ​នៅ​គុក​ទួល​ស្លែង នឹង​យល់​ចំពោះ​អ្វី​ដែល​បាន​កើត​ឡើង​ ហើយ​នឹង​អាច​ទទួល​យក​បាន​ចំពោះ​អ្វី​ ដែលលោ ​ ក​បាន​ធកា ​្វើ រ​បភ ំ ​្លឺ ហើយប ​ ស ្រ ន ិ ​ បើ​នៅ​តែ​មាន​អ្វី​មិន​ច្បាស់​ទៀតនោះ គឺ​ អាច​ជួប​តទល់​មុខ​គ្នា​ជា​មួយ​លោក​។ លោក​កឹម សុខា បាន​គស ូ ប ​ ញ្ជាកទ ​់ ៀត​​ ថា មិនម ​ ន ែ លោ ​ ក​តវ្រូ ទៅ ​ ស ​ ទោ ​ុំ ស​ជន​រង​ គ្រោះ​នោះ​ទេ​ គឺ​អ្នក​ដែល​កាត់​ត​សំឡេង​ របស់​លោក​ឲ្យ​​ប្រាស​ចាក​​ពី​បរិបទ​ដើម​​ នោះ​ទៅ​វិញ​ទេ ដែល​ត្រូវស ​ ុំ​ទោស​ជន​រង​ គ្រោះ និង​រូប​លោក​។ ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ លោក ជុំ មី ប្រធាន​ សមាគម​ជន​រង​គ្រោះ​នៃរ​បប​កម្ពជា ុ ប ​ ជា ្រ ​ ធិបតេយយ្ បាន​​ទុករ​យៈ​ពល េ ១០ ថ្ងដ ​ៃ ល់​ លោក កឹម​ សុខា ដើម្បី​សុំ​ទោស បើ​មិន​ ដូច្នោះ​ទេនឹង​ប្រឈម​​បណ្តឹង​ផ្លូវ​ច្បាប់​​ជា​ មិន​ខាន​។ ​ប៉ុន្តែ លោក ប៊ូ ម៉េង អ្នករ​ស់​រាន​មាន​

ជីវិតព ​ ី​គុក​ទួល​ស្លែង​ដូច​លោក ជុំ មី ដែរ បាន​ថង ្លែ មក​ ​​ កាន់ភ ​ព ​្នំ ញ េ ​ប៉ស ុ ្តិ៍ កាល​ពថ ​ី ​្ងៃ ពុធថា ​ ​បញ្ហា ​​ ន ​ េះ​ជាជម្លោះរ​វាង​គណបក្ស​ នយោ​បាយ​ ហើយ​ថា លោក​មិន​ខ្វល់​ទេ​ ថា​ តើ​លោក កឹម​ សុខា សុំ​ទោស​ឬមិ ​​ ន​ សុំ​ទោស​​នោះ​។ ​ទោះ​​ជា​យ៉ាង​ណា កាល​ពី​ម្សិ​លមិញ​ លោក ជុំ មី បាន​ព្រមាន​​ជា​ថ្មី​ទៀត​ថា ប្រសិន​បើ​លោក​ កឹម សុខា មិនធ ​ ្វើ​តាម​ ការ​កណ ំ ត់ទ ​ េនោះ ប្រជាជ ​ ន​គប ្រ ទ ​់ ក ​ី ន្លង ែ ​ នឹង​ចូល​រួម​បាតុកម្ម​ តាម​ការ​អំពាវ​នាវ​ របស់​លោក​។ លោក​បាន​បន្ថែម​ថា៖ «​មាន​សមាជិក ១៧០០ នាក់​ក្នង ុ ស ​ មាគម​របស់ខ ​ ្ញុំ ដែល​ ជា​ជន​រង​គ្រោះ​នៃរ​បប​ខរ្មែ ក ​ ហ ្រ ម ប៉ន ុ ខ្ញ ្តែ​ ​ុំ នឹង​​មិន​បង្ខំ​ឲ្យ​ពួកគេ ​ចូល​រួម​ក្នុង​បាតុកម្ម​ ទេ​»។ លោក​បន្តថា ​ ៖ «​បស ្រ ន ិ ប ​ គា ​ើ ត់ម ​ ក​ ទីន ​ េះ​ដើមប្ ស ​ី ទោ ​ុំ សគាត់ល ​ ង​ ែ​ មាន​បញ្ហា​ ទៀត​ហយ ើ ហើយបា ​ តុកម្មប ​ ្រឆាំងគាត់ ​​ ក៏ ​​ ​ មិន​កើត​ឡើងដ ​ ែរ​»។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​នេះ​ក្តី ការ​សុំ​ទោស​​​នោះ​ ហាក់ដ ​ច ូ ជា ​ ម ​ន ិ អា ​ ច​កត ើ ឡ ​ ង ើ ទ ​ ។ េ លោក យឹម សុវណ្ណ អ្នក​នាំ​ពាក្យ​គណបក្ស​ សង្គ្រោះ​ជាតិ បាន​ថ្លែង​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​ ថា ជំ ​​​ ហរ​របស់លោ ​ ក​កឹម​សុខា គឺ ​​ ខ ​ ហើ ​​ី្ល យ​ ច្បាស់​​។ លោក​បាន​បន្ត​ថា៖ «​លោក កឹម

JOB ANNOUNCEMENT

3 OBS Logistics Co., Ltd (OBS) is a profit private organization which has been one of the le ading logistics service providers in Cambodia for over 15 years. OBS provides complete selection of international transportation services with the capability and resources to meet all our customers’ needs in global forwarding and logistics. In the meant time, we are looking for challenging candidates as bellow requirement: 1. Operation Manager: 1 position (Phnom Penh) Main responsibilities:  Coordination and Supervision  Best Practices - Improve processes and policies in support of organizational goals  Human Resources - Plan the use of human resources  Communication - Monitor, manage and improve the efficiency of support  Sales, Marketing and Customer Service - Manage customer support Main requirements:

 College degree in business administration, commerce, management

 Knowledge and experience in organizational effectiveness and operations management

 Knowledge of business and management principles and practices

2) Sales  Maintain and expand current client relationships  Generate new sales  Prepare sales reports Main requirements:  Professional experience in the logistics industry  Language skills: English, and Chinese is preferred  Computer Skill: MS Word, Excel, Internet, and Email Accountant: 1 position (Phnom Penh) Main responsibilities:  Prepare profit and loss statements and monthly closing and cost accounting reports.  Compile and analyze financial information to prepare entries to accounts, such as general ledger accounts, and document business transactions.  Monitor and review accounting and related system reports for accuracy and completeness.  Explain billing invoices and accounting policies to staff, vendors and clients. Main requirements:

 Knowledge and experience in accounting (peach tree/ quick book)

 Internet/email, English/Chinese  At least 1 years experiences in related field. How to apply:

 Knowledge of human resource principles and

Interested candidates are invited to submit CV and cover letter with a recent photo to:

 Information technology skills  At least 5 years experiences in related fields.

#F90, St. Fortune, S/K Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia

practices

2. Logistics Sale Officer: 3 positions (Phnom Penh) Main responsibilities: 1) Customer Service  Contact current clients on a daily basis to build client relationships  Provide clients with Logistics solutions based on their individual needs

Tel: 855-23-88 24 99; Fax: 855-23-88 24 75; H/P: 855-77 777 250 Or E-mail to: the address: E-mail: phal.im@obs.com.kh Attn: Mr. IM Phal Note: please email to: sothearoth.chea@obs.com.kh for job detail description for your reference. Or visit the above address to get it before deadline on June 15th, 2013.

សុខា មិន​បាន​ធ្វើ​អ្វី​ខុស​ទេ ដូច្នេះ គាត់​ មិន​សុំ​ទោស​ទេ ព្រោះ​អ្វី​គ្រប់​យ៉ាង គឺ​ គណបក្ស​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា​បាន​បង្កើត​ ឡើង។ ​ គា ​ ត់បាន​ ​​ នយា ិ យ​ចបា ្ ស់រ​ច ួ ហ ​ យ ើ ​ ថា គាត់​​មិនបា ​ ន​ធ្វើ​អ្វី​ខុសទ ​ េ​»។ ​លោក​បាន​បន្ថែម​ថា៖ «​ខ្ញុំ​មិន​ព្រួយ​ បារម្ភ​សោះ ព្រោះ​វា​ជា​សិទិ្ធ​របស់​ពួកគេ​ ក្នុង​ការ​ធ្វើ​បាតុ​កម្ម ប្រសិន​បើ​ពួកគេ​ គោរព​ចបា ្ ប់ ប៉ន ុ ប្រ ្តែ​ សន ិ ប ​ ព ​ើ ក ួ គេ​មិនច ​ ង់​ បង្កត ើ ប ​ ញ្ហា វា​គរួ គ ​ ប ្រ គ ​់ ន ្រា ហ ​់ យ ើ ពីព្រោះ​ លោក​កឹម សុខា បា ​ ន​បំភរ្លឺ​ួចហ ​ ើយ»។ ​អ្នក​​ឃ្លាំ​មើលបាន​ខ្វែង​គំនិត​គ្នា​ថា​ តើ ពួកគេ​គិតថា ​​ សម្តរី​បស់លោ ​ ក​សុខា ត្រូវ​ បាន​កាត់ត​ ​​ ឬ​យ៉ាង​ណា​? ហ ​ យ ើ គណបក ​​​ ស្ ​ សង្គ្រោះ​ជាតិ​ នៅ​តែ​មិន​អាច​​​​រក​ឃើញ​អ្វី​ ដែល​ខ្លួន​អះអាង​ថា ជា​ពាក្យ​សម្តី​ដែល​ កាត់​ត​ដើម្បី​បំភាន​់នោះ​ឬ​យ៉ាង​ណា​​ទេ​?​ ​លោក កែម ឡី អ្នក​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ និងជា ​ អ ​ក ្ន វិ​​ភាគនយោ​បាយឯក​រាជ្យ​បាន​ ថ្លែង​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​ថា ​លោក​​​ពុំ​ជឿ​ ជាក់ចពោ ំ ះ​ការ​បភ ំ ​រឺ្ល បស់​លោក​ កឹម​ សុខា ដែលថា ​ លោក​បាន​នយា ិ យ​ថា ខ្ម ​​ រែ ក ​ ហ ្រ ម ​​ បាន​រៀប​ចំ​ភ័ស្តុ​តាង​នៅ​គុក​ទួល​ស្លែង​ ដើមប្ ​កា ី ត់​ទោស​ជន​គ្មាន​កហ ំ ស ុ ​នោះ​ទ។ េ​ លោក​បាន​បញ្ជាក់​ថា៖ «​​ច្បាស់​​ណាស់​ មិន​អាច​ទេ សូម្បី​ពេល​គាត់​រៀប​ចំ​សន្និ-​

សីទសារ​ព័តមា ៌​ ន ​កាល​ពី​​ថ្ងៃ​​ពុធ ដែលខ ​ ្ញុំ​ បាន​ស្តាប។ ់ ប៉ន ុ សម្ត ្តែ​ ដ ​ី ម ើ រ​បស់គា ​ ត់​មិន​ អាច​គេចវេះទេ លើក​លែង​តែ​គាត់​អាច​ ពន្យល់​ច្បាស់​​ដល់​សាធារណ​ជន​»។ លោក កែម ឡី បាន​​ជំរញ ុ ឲ្ ​​ យលោ ​ ក សុខា​ សុំ​ទោស ដើម្បី​បញ្ចប់​បញ្ហា ខណៈ​ដែល​ ស្ថានកា ​ រ​ណក ៍ ព ំ ង ុ ត ​ ឆ្ពោ ែ​ ះទៅ ​ រ​ក​ការ​បោះ​ ឆ្នោត​​ជាតិនា ​ ​ខែ​កក្កដា។ លោក ឡៅ ម៉ុងហ ​ ៃ ​អ្នក​វិភាគ​នយោ-​ បាយ​ម្នាក់​ទៀត ​បាន​ថ្លែង​ថា ​ទោះ​បី​ជា​ លោក​កឹម​សុខា មា ​ ន​កហ ំ ស ុ ដោ ​ យ​ថង ្លែ ​ បែប​នោះ​ឬ​អត់​ក៏​ដោយ​​ មិន​គួរ​ទៅ​ឲ្យ​ សាធារណ​ជន​ជា​អ្នក​សម្រេច​ទេ។ ​លោក​ម៉ុងហៃ បាន​ស្នើ​​ថា៖ «​​រដ្ឋស ​ ភា​​​ អាច​បង្កត ើ គ ​ ណៈកម្មកា ​ រ​បណ្តោះអាសន្ន​ ដើមប្ រ​ី ក​ឲយ្ ឃ ​ ញ ើ ថា ​ ​តើអ្វ ​​ ដ ​ី ល ែ លោ ​ ក កឹម សុខា​ពិតជា ​ បា ​ ន​នយា ិ យ​នោះ។ ត្រ ​​​​ វូ មា ​ ន​ សាក្សី ពី​ព្រោះ​គាត់ម ​ ិនម ​ ែន​និយាយ​​ក្នុង​ ទី​លំហ​នោះ​ទេ។ វា​​គួរ​​​​​​​តែ​មាន​​សាក្សីថា​ តើ​អ្វី​ពួកគេ​បាន​ឮ?»។ គណ​បក្ស​​ប្រជាជ ​ ន​កម្ពុជា និងគ ​ ណ-​ បក្ ស ​ស ង្គ្រោះ ​ជា តិ ​ ត្រូ វ ​បា ន​គេ​មើ ល​ ឃើញថា ​ គឺជា ​ ​គូប ​ ្រជែង​ដ៏ស ​ ្រួច​ស្រាល់​​ ក្នុ ង ​កា រ​បោះ​ឆ្នោ ត ​ជា តិ ​​​អា​ណ ត្តិ ​ទី ​៥​ ដែលនឹងប្រ ​​ ព្រឹតទៅ ្ត​ នា ​ ថ ​ ទ ​ៃ្ង ២ ី ៨ ខែ​កក្កដា ​ ​ ខាងមុខនះេ ​៕ TK


NATIONAL www.postkhmer.com

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០១៣

B½t’manCati

លោក​ហ៊នុ ​សនែ ​សរសើរ​ការ​សង្ទ ​ម់ តិ​​ IRI ដល ែ ថា​កម្ព​ជា ុ ​កពំ ងុ ​ដ​រើ លើ​ផវូ្ល ​តវូ្រ ​ មាស សុខជា-Kevin Ponniah ភ្នព ំ ញ េ ៈការ​ឆយ ្លើ ត ​ បជា​វជ ិ មា ​្ជ ន​ របស់​ប្រជា​ជនទៅលើ​​ទិស​ដៅ​​ ដែល​ប្រទេស​កម្ពុជាកំពុងអនុ​វត្ត ដែល​​ស្ទង់​មតិ​ដោយ​មូល​​និធិ​មួយ​​ របស់រដ្ឋាភិបាល​សហរ​ដ្ឋ​អាមេរិក ត្រូវ​បាន​លោកនាយក​រដ្ឋ​មន្រ្តី ហ៊ុន សែន កោត​សរ​សើរកាល​ពី​ ម្សិ​លមិញ​ថា ​ជា​សញ្ញា​នៃ​ទំនុក​ ចិត្ត​​មក​លើ​​ការ​ដឹក​នាំ​របស់លោ ​ ក និងគ ​ ណបក្សប ​ ជា ្រ ជ ​ ន​កម្ពជា ុ មុន​ ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជាតិ​​។ ​​វិទ្យា​ស្ថាន​សាធារណ​រដ្ឋ​អន្តរ-​ ជាតិ IRI បាន​​សាកសួរប្រ ​​ ជា​ជន​ កម្ពុជា២ពាន់​នាក់​ ក្នុង​ប្រទេស​ កម្ពុជា ​ពី​ខែមករា​ឆ្នាំ​នេះ ​បាន​​រក​ ឃើញ​ថា ​​មាន ៧៩ ភាគ​​រយ​ជឿ​ ថា​កម្ពុជា​«​កំពុង​ដើរ​លើ​ទិស​ដៅ​ ត្រូវ​» ដែល​​ការ​ស្តារ​​ហេដ្ឋា​រចនា​ សម្ព័ន្ធ​ គឺជា​មូល​ហេតុ​ចម្បង​​នៃ​ ការ​​ជឿ​ជាក់ល ​ ើ​ការ​ដឹកនាំនេះ​។ ​ថ្លែង​នៅវត្ត​មួយ​ ក្នុង​​ខេត្ត​កំពង់​ ចាម​​ពី​ម្សិ​លមិញ​ លោក ហ៊ុន សែន មាន​ប្រសាសន៍ថា ​ ៖ «​នេះ​ ជា​​ចំណុច​មួយ​ដែល​យើង​​ត្រូវ​តែ​ មើលរ​ម ួ ​គ្នា។ ខ្ញឈ ​ុំ រ​នៅទ ​ន ​ី េះមា ​ ន​ មោទនភាព​ណាស់​...ដែល​ខ្ញុំ​ជា​

ប្រមុខ​រាជ​រដ្ឋាភិបាល ​មាន​ទំនុក​ ចិត្ត​ពី​ប្រជា​ជន​ និង​​ទំ​នុក​ចិត្ត​ពី​ [គណបក្ស]​​ ដ ​ ល ែ គា ​ ទ ំ ឲ្ ្រ​​ យខ្ញ ​​ ធ ​ុំ ជា ​្វើ ​ នាយក​រដ្ឋ​មន្រ​ី្ត [យូរ​ម​​ក​ហយ ើ ]​»។ ជន​កម្ពុជា​តែ ៦០ភាគ​រយ​បាន​ ឆ្លយ ើ វិ​​ជមា ​្ជ ន​ចពោ ំ ះ​សណ ំ រួ ក ​ង ្នុ កា ​ រ​ ស្ទងម ​់ តិលើ ​​ កទ ​១ ី របស់ ​​​​ វ​ទ ិ ្យា​ស្ថាន​​ អន្តរ​ជាតិ​សា​ធា​រណ​​រដ្ឋ​ ក្នុង​​ឆ្នាំ ២០០៦ ដែលលោក​ ហ៊ុន សែន ថ្លង ែ ថា កា ​ រ​កន ើ ឡ ​ ង ើ ន ​ េះគ ​ ដោ ​ឺ យ​ សារ​តែ​ការ​ដឹក​នាំ​របស់​លោក។ តែយង ៉ា ​ណា ការ​សង ្ទ ម ​់ តិន ​ េះក ​ ​៏ រក​ឃើញ​ដែរ​ថា ​​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា​ ៤៦ ភាគ​រយ​គិតថាកម្រត ិ ជ ​ វី ភា ​ ព​ គាត់​កាន់​តែ​ដុន​ដាប​ ឬ​នៅ​ដូច​ កាល​ព៥ ​ី ឆ្នាម ​ំ ន ុ ហើយអ ​ក ្ន អង្ក ​​​ ត េ ​​​​​ បាន​បង្ហាញភ្លាម ​​​ពី​ម្សិល​មិញថា​ នេះ​ជា​កំហិត​នៃ​ការ​ស្ទង់​មតិ។​ ​លោក ឡៅ ម៉ុងហៃ អ្នកវ​ិភាគ​ នយោ​បាយ​ឯក​រាជ្យ ប ​ ប ្រា ់ ភ ​ព ្នំ ញ េ ​ ប៉ុស្តិ៍​ថា ការ​រក​ឃើញ​នៃ​ការ​ស្ទង់​ មតិ​នេះគួរ​ត្រូវ​បាន​គិត​ពិចារណា​ ដោយ​​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់។ ​ ​​លោក​​បន្ថែម​ថា៖ «​ដោយ​ពិចារ​ ណា​លើ​បរិយា​កាស​​នយោបាយ​ បច្ចុប្បន្ន​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ និង​ ពិចារណា​លើ​ការ​គ្រប់​គ្រង​ និង​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​

ដល ែ ​សរើ្ទ ​តផ្តា ែ​ ច​ម ់ ខ ុ ​ដោយ​រដ្ឋាភិ-​ បាល ប្រជាជ ​ ន​មន ិ រំ​​ពង ឹ ថា ​ ទ ​ ទួល​ បាន​ព័ត៌មាន​ច្រើន​​ប្រភព​ទេ​»។ លោក ​​ Jason Smart នាយក​ ​​​ ប្រចាំ​ប្រទេស​នៃ​វិទ្យា​ស្ថាន​អន្តរ-​ ជាតិ​សាធារណ​រដ្ឋ​ ​បាន​ថ្លែង​ថា សំណួរ​​ស្រង់​ដោយ​លោក ហ៊ុន សែន ត ​ វ្រូ យក​ ​​ មក​បជា ​្រើ ទ ​ ទៅ ូ ក្នង ុ ​ ការ​ស្ទង់​មតិ​។ លោក​ថា ​ការ​ស្ទង់​ មតិ​ពមា ំ ុ ន​បណ ំ ង​ចាប់​យកទស្សន​ៈ​​​​ បុគល ្គ ​អព ំ ​រី ដ្ឋាភ​បា ិ ល​ទេ ប៉ន ុ គឺ ែ​្ត អា ​ រ​ម្មណទូ ៍​​ ទៅក ​ ្នុង​ប្រ​ទេស​កម្ពុជា​។ ​លោក​​បន្ត​ថា៖ «​ការ​ស្ទង់​មតិ​ គ្រាន់​តែ​ផ្តល់​ទិដ្ឋភាព​នៃ​ការ​យល់​ ឃើញរ​បស់ប ​ ជា ្រ ជ ​ ន​​ទូទៅ ក្នង ុ ឆ ​ ្នាំ ២០១៣»។ ​លោក​បដិសេធ​មិន​​ អត្ថា​ធិប្បាយលម្អិត​​ទេ។​ ​ការ​សង ្ទ ​ម ់ តិ​​ចញ េ ​ផសា ្ យ​​​​ដោយ​​ ក្រុម​ហ៊ុន​អាមេរិក​ Gallup ​​ពី​ឆ្នាំ​ មុន ​រក​ឃើញ​ថា ​ជន​កម្ពុជា​តែ ២ ភាគ​រយ​ប៉ុណ្ណោះដ ​ ែល​ជឿ​​ថា ជីវ-​ ភាព​ពួកគេ​​ចម្រើន ​ខណៈ​​​កម្ពុជា​ ស្ថិត​ក្នុង​ចំ​ណាត់​ថ្នាក់​ចុង​ក្រោយ​ នៃប ​ ទ ្រ ស េ ១ ​ ៤៦ ក្នង ុ ការ​​ ​​ ស្ទងម ​់ តិ​ ស្តព ី សុ ​​ី ខមា ុ ល​ភាព​។ ការ​សង ្ទ ម ​់ តិ​ នោះ ជន​កម្ពជា ុ ៧២ ភាគ​រយ​ជឿ​ ថា គេ​កំពុងត ​ ស៊ូ ឯ ២៦ភាគ​រយ​ ថាកំពុងរ​ងការ​ឈឺ​ចាប់​៕ TK

សកម្ម​ភាព​ប​ឡា ើ្រ ន​ទក ឹ ​បង្កប ្រា ​សកម្ម​ជន​ស​អ ី្រ្ត ក ្ន ​តវ៉ា​​រក​ដណោ ំ ះ​សយ ្រា ​ដ​ធ ី ​ន ី្ល ង ិ ​ផះ្ទ ​សមប្ ង ែ ​។ រូបថត ស ​ ហការី

បណ្តាញ​អង្គការ​សថ ី្ត្រ ល ្កោ ​ទោស​ ការ​បង្កប ្រា ​សកម្មជន​តវ៉ា​ជាស្តី​្រ ឃុត​សុ​ភ​ចរិយា ភ្នំពេញៈ ក្រុមប​ណ្ដាញ​អង្គ​កា​រ​ ស្ត្រីចំ​នួន​២១ ដែល​ធ្វើ​ការ​ផ្ដោត​​ ទៅ​លើ​សមភាព​យេន​ឌ័រ កា​លពី​ ម្សិល​មិញ​បាន​ចេញ​សេ​ចក្តី​ថ្លែង-​ ការណ៍​រិះ​គន់​ទៅ​លើ​ការ​បង្ក្រា​ប​ ក្រុម​បាតុក ​ រ​របស់សមត្ថ ​​ ​កិច្ច​នគរ-​ បាល​រាជ​ធានីភ ​ព ​្នំ ញ េ កា ​ ល​ពព ​ី ក ្រឹ ​ ថ្ងៃ​ពុធ​ថា គឺជា​​ការ​ប្រ​ព្រឹត្ត​​អំពើ​ ហិង្សា​មួយ​ប្រឆាំង​នឹង​ស្ត្រី។ ​សេចក្ដី​ថ្លែងកា ​ រណ៍​រួម ​ថ្លែងក ​ ្នុង​ សន្និ​សីទ​កាសែត​ដោយ​អ្នក​ស្រី រ​ស​់ សុភាព នា ​ យិកា ​ អ ​ ង្គការ​យន េ ​ ឌ័រ និងអ​ភិឌ្ឍន៍ដ ​ ើម្បី​​កម្ពុជា​នៅ​ឯ​ ភោជនី​យដ្ឋាន​សួន​អេ​ដេន​ រាជ​ធា​នី​​ភ្នំ​ពេញ​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ បាន​​​​ចាត់​ទុក​ការប្រើ​​ឡាន​ទឹក​ជា​ មធ្យោបា ​ យ​ប្រឆាំងក ​ ម ្រុ អ ​ក ្ន ត ​ វ៉ាជា ​ ​ ស្ត្រី​ មក​ពី​សហ​គមន៍​បឹង​កក់ បុរី​ កីឡា និងថ ​ ្មគោល ដែល​​ទាម​ទារ ឲ្យ​មាន​​ដំណោះ​ស្រាយ​ដីធ្លី​ ផ្ទះ​ សម្បែង​​ជូន​ពួកគេ​នោះ​ថា ជាការ​ ប្រើ​​អំពើ​«​ហិង្សា»​ប្រឆាំង​ស្ត្រី។ អ្នកស្រថ្ល ​​ី ង ែ ប ​ ន្តថា ​​ ការ​បឡា ្រើ ន​​ បាញ់​ទឹកមាន​កម្លាំង​ខ្លាំង​ទៅ​លើ​ ក្រុម​អ្នក​តវ៉ា​អហិង្សា​ជា​ស្ត្រី គឺ​ជា​ ការ​រំលោភ​សិទ្ធិ​ធ្ងន់​​ធ្ងរ ហើ​យ​​​ក៏​ ប​ង្ហា​ញ​ថា ​រាជរដ្ឋា​ភិ​បាល​កម្ពុជា​ ពុំ​​មាន​ឆន្ទៈ​ក្នុង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​ បញ្ហា​ជម្រកជូនពលរ​ដ្ឋផង​ទេ។ អ្នកស្រល ​ី ក ើ ឡើងថា ​ ៖​ «ការប្រ​ើ អំពើ​ហិង្សា​លើ​ស្ត្រី​នៅ​តែ​បន្តកើត​ មា​ន ជា​ការ​ផយ ្ទុ ទៅ ​ ន ​ង ឹ អ ​ នុស ​ ញ្ញា​ អង្គការ​សហ​ប្រជា​ជាតិ​ស្តីពី​ការ​ លុបបំបាត់ល ​ ទ ើ ម្រងរ ​់ ស ើ អ ​ ង ើ ល ​ ​ើ ស្ត្រី...ផ្ទុយ​ពីគោល​នយោ​បាយ​ លើក​កម្ពស់​សម​ភាព​​យេន​​ឌ័រនារី​ រតនៈ​ជំហានទី​៣»។ កាល​ពថ ​ី ព ​្ងៃ ធ ុ កម្លាង ំ ស ​ ម​តក ្ថ ច ិ ​្ច រាជ​ធានី​បាន​ប្រើឡាន​ទឹក​ចំនួន​បី​ គ្រឿង ​ បាញ់ទ ​ក ឹ បំ ​​ បក ែ ក ​ ម ្រុ អ ​ក ្ន តវ៉ា​ ជា​ស្ត្រី​មក​ពី​សហ​គមន៍​បឹងកក់ បុរី​កីឡា និងថ ​ ្មគោ​ល ​បណ្ដាល​ឲ្យ​ ស្ត្រី​ម្នាក់​សន្លប់​ និង​ជា​ច្រើន​​ប៉ើ​ង​

ដួលបោ ​ ក​ខ្លួនទៅ​នឹងទ ​ ្រូង​ផ្លូវ នៅ ពេល​​ពួ​កគាត់​ឈរ​និង​អង្គុយ​បិទ​ ផ្លវូ ព ​ ្រះម ​ន ុ វ​ី ង្សនៅ​​ ​​ មុខច ​ ក ្រ ​ទ្វារចូល​ សា​លារា​ជធា ​ នី​ភ្នំពេញ។ លោក​ ជួន សុវណ្ណ ស្នង​ការ​ នគរបាល​រាជ​ធានី​មិន​អាចទាក់ ទង​បាន​​ទេ​កាលពី​មស្ ល ិ ​មញ ិ ប៉ុន្តែ​ នៅ​​ថ្ងក ​ៃ ត ើ ហេត​ុ លោកអះអាងថា វា​ជាជម្រ ​​ ស ើ ចុ ​​ ងក ​ យ ្រោ របស់ក ​ ម ្រុ ​ សមត្ថ​​កិច្ចលោក​ ដែល​ត្រូវ​តែ​ធ្វើ​ ដើមប្ រ​ី ក្សាស ​ ណ្ដាប​ធ ់ ប ្នា ន ​់ ង ិ រ​បៀ​ប​ រៀ​បរយ​សាធា​រណៈ និង​​សម្រួល​ ចរា​ចរណ៍​នៅ​លើ​ដង​វិថី​នេះ ​ជូន​ សាធារ​ណ​ជន។ លោក​ប​ញ្ជាក់​ថា៖ «ខ្ញុំសំ​ណូ​ម​ ពរ​ហយ ើ ស ​ ណ ​ំ ម ូ ព​រទៀ​ត ថា​ដាច់​

ចបា ្ ប់​រដ្ឋធម ​ន ្ម ​ញ ុ ប ្ញ ះ៉ ​ពាល់​​ទេ​?​​»​។​ អ្នកស្រ​ី ធីតា​ឃឹះ​នា​យកា ិ អ​ង្គ-​ ការសី​លកានិង​ជា​បធា ្រ ន​លេ​ខា​​-​ ធិការដ្ឋាន​គណ​ៈកម្មា​ធិ​ការ​​​លើក​​ ស្ទួយ​ស្រ្តីក្នុង​វិស័​យន​យោបាយ (គ.​ស.ន) បា​នសម្ដង ែ កា ​ រ​សោក​ ស្ដាយ​នឹង​ខក​ចិត្តជា​ខ្លាំង​នឹង​​ចំ-​ ណាត់កា ​ រ​បែ​បនេះ​មក​លើ​ស្ត្រី។ អ្នកស្រី​ថ្លែង​ថា​៖«វិធា​នការ​នេះ យើងខ ​ព ​្ញុំ ត ិ ជា ​ ម ​ន ិ អា ​ ច​ទទួលយ ​ ក​ បាន​ទេ»។ អ្នកស្រ្តីថា​ ដើ​មហ ​ េតុ​ នៃទ ​ នា ំ ស់អូ ​​ សប ​ ន្លាយដ ​រ ៏ រ ​៉ាំ យ ៉ៃ រ​ូ ឆ្នា​ំ នេះ គឺ​មក​ពី​អាជ្ញា​ធរខ្វះ​ឆន្ទៈ​ក្នុង​ ការ​​ដោះ​ស្រាយ​​និងធ្វើមិន​អើពើ​ ព្រោះ​ខ្លាច​បាត់​បង់​នូវ​ផល​ប្រ-​ យោជន៍ក ​ ្នុងប ​ ្រការ​ណា​មួយ។

ការ​អូស​បន្លាយ​ពេល​វេលា​​​ដោះ​ស្រាយ​ពី​មួយ​ ឆ្នាំ​ទៅ​មួយឆ្នាំ គឺជាការ​រុញ​ច្រាន​ប្រជាព​លរដ្ឋ​ឲ្យ​ធ្លាក់​ ចូល​ទៅ​ក្នុង​ស្ថានភា ​ ព​មួយ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួក​គាត់​អស់​ក្ដី​ សង្ឃឹម និង​គ្មាន​ផ្លូវ​ដើរ​ក្រៅ​តែពី​ការដើរ​តវ៉ា...... ខាត​មិន​ឲ្យ​បិទ​ផ្លូវ​​នេះ​ទេ ព្រោះ​ ប្រ​ជាព​លរដ្ឋជា​ ​​ ចន ្រើ ​គ ​ ធ្វ េ​ ដ ​ើ ណ ​ំ រើ ​ តាម​ផ្លូវ​នេះ។​ នេះ​ជា​ការ​គោ​រព​ សិទ្ធិ​ទូទៅ​ មិនម ​ ែន​គោរព​​សិទ្ធិ​តែ​ បុគ្គល​ប៉ុន្មា​ននាក់​ ដែល​ប៉ះ​ពាល់​ ផល​ប្រយោ​ជន៍គាត់​ ហើយ​ធ្វើ​ឲ្យ រាំង​ស្ទះដ​ល់​ប្រ​យោ​ជន៍ពល​រដ្ឋ​ ទូ​ទាំងប ​ ្រទេ​ស​បា​នទេ​»។ លោក​បាន​​បន្តថា ​ ក ​ ម្លាង ំ លោ ​ ក​ មាន​តួនាទី​ក្នុង​ការ​ការពារ​សុវត្ថិ-​ ភាព​សន្តិសុខ និងរ​បៀប​រៀប​រយ​ សាធា​រណៈ ​ដូច្នេះ​ពុំអាច ​ ឲ្យប ​ ្រជា​ ពលរ​ដ្ឋធ្វើ​បាតុ​កម្ម ឬកូដ​កម្ម​បិទ​ ផ្លូវ​បានទេ ណាមួយជាផ្លូវ​ធំ​ដែល​ បត ្រ ​ភ ិ ​ជា ូ តិ​និងអ ​ ន្តរ​ជាតិធ​ច ើ្វ រាចរណ៍​ទៅ​មក​ដើម្បី​បំពេញ​កា​រងារ ហើយច្ ​​ បាប់ប ​ ្រឆាំងបា ​ តុក ​ ម្មមា ​ ន ​។ លោក​បន្តថា ​ ៖«​​បើមាន​ទម្លាបឲ ​់ យ្ ​ តែ​បាតុកម្ម​បិទ​ផ្លូវ ​តើសិទ្ធិ​សេរី-​ ភាព​​​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​​ទូទៅ​ ក្នុង​ការ​ ប្រើ​​ប្រាស់​ផ្លូវដែល​មាន​ចែង​ក្នុង​

អ្នកស្រី​បញ្ជាក់​ថា៖ «ការ​អូស​ បន្លាយ​ពេល​វេលា​​​ដោះ​ស្រាយ​ពី​ មួយ​ឆ្នាំ​ទៅ​មួយឆ្នាំ គឺជាការ​រុញ​ ច្រានប្រ ​​ ជាព​លរដ្ឋឲ ​ យ្ ​ធ្លាកច ​់ ល ូ ទៅ ​ ​ ក្នង ុ ​ស្ថានភា ​ ព​មយ ួ ដែលធ ​ ឲ ​្វើ យ្ ព ​ក ួ ​ គាត់អស់ ​​ ក ​ស ​្ដី ង្ឃម ឹ និង​គ្មានផ ​ វ្លូ ដ ​ រើ ​ ក្រៅ​ពី​ដើរ​តវ៉ា​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ទា​ម-​ ទារ​ឲ្យដោះ​ស្រាយ​​ឲ្យ​គាត​់»​។ អ្នកស្រី ង៉ត ែ ឃុន អាយុ៧ ​ ២​ឆ្នាំ នៅសហគ​មន៍​បឹងក​ក់​ប្រាប់​​ថា គាត់​ត្រូវ​​គេ​បាញ់​ទឹក​ឲ្យ​ប៉ើង​ដួល​​ ច្រើន​​ត្រឡប់​​ ក្នុង​ក្រុម​ស្ត្រី​​​១០​០​ នាក់​ដែល​មកសុំ​​ឲ្យ​លោក​អភិ-​ បាល​​​​រាជ​ធានី​ ​ប៉ា​ សុជាតិ​វង្ស​ ដោះ​​​ស្រាយ​បញ្ហា​ដធ ី​ ្លី ឲ្យបាន​​មុន​ ថ្ងៃ​បោះ​ឆ្នោត​ ព្រោះ​​ថា ជាង៦ឆ្នាំ​ ហើយ​ដែល​គាត់​រង់​ចាំ ប៉ុន្តែ​ជា​ លទ្ធ​ផល​បាន​​រង​តែ​​ការប​​ង្ក្រាបពី​ អាជ្ញា​ធរ និង​ការ​ចាប់​ដាក់​គុក​ ដោយ​​ចោទ​ប្រកាន់​ពាក់​ព័ន្ធប​ញ្ហា​ ផ្សេង​ទាំង​អយុ​ត្តិធម៌ទៅវ​ិញ៕


B½t’manCati

ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០១៣ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

NATIONAL

អា​ជ​ធ ្ញា រ​កាប់​បផ ំ ញ ្លា ​ផះ្ទ ​នង ិ ​ដណា ំ កៅ ំ ​ស​រូ៊ បស់​គសា ួ្រ រ​ទព ័ ​ ​ម៉ៃ ទិត្យថារ៉ា ពោធិ៍សាត់ៈអាជ្ញាធរ​ចម្រុះ​ប្រ​មា​ណ​ ៥០ នាក់ បាន​​ចុះ​ទៅ​កា​ប់​​បំផ្លា​ញ​ផ្ទះ​​ ២​ ខ្នង​និងដំណាំ​កៅ​ស៊ូ​​រាប់​ពាន់​ដើម ​របស់​ ពលរដ្ឋ​ដែល​ជា​គ្រួសារ​ទាហាន​ រស់​នៅ​ ក្នុង​ភូមិ​សង្គម​ថ្មី​ ឃុំ​ថ្មដា ស្រុក​វាល​​វែង​ ដែល​មាន​ជម្លោះ​ដី​ធ្លី​ ជា​មួយ​ក្រុម​ហ៊ុន MDS​ Import​ Export​ Co;​ Ltd​ របស់​ លោក​ឧកញ៉ា ទ្រី ​ភាព​។ អ្នកស្រស ី​ ុខ ដា អាយុ ៤១ ឆ្នាំ ដែល​ ផ្ទះ​របស់​អ្នកស្រី​ និង​ដំណាំ​កៅ​ស៊ូ​ជា​ ច្រើ​ន​ត្រូវ​កាប់​បំផ្លាញ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​នៅ​ ម៉ោង ប្រ​មា​ណ​ជា ៩ និង ៣០​នាទីព្រឹក​ ម្សិល​មិញ កម្លាំង​ចម្រុះ​​ប្រមាណ​ ៥០ នាក់​ ដែល​មាន​កម្លាំង​ប៉ូលិស ទា​ហាន ដែលកា ​ រពារ​ឲយ្ ក ​ ម ្រុ ហ ​ ន ៊ុ ​និងម ​ ន្តប ​្រី រិសន ្ថា បាន​ចុះ​មក​កាប់​បំផ្លាញ​ដើម​កៅ​ស៊ូ​​របស់​ អ្នកស្រអ ​ី ស់​១០០០ដើម ស្វាយ៦ ​ ០ដើម នឹង​ស្វាយច ​ ន្ទ​ី ដូងម ​យ ួ ច ​ន ំ ន ួ ទ ​ ៀត​។ អ្នកស្រ​ី បាន​ថ្លែង​​ថា​៖«​ម្តាយ​​ខ្ញុំ​អាយុ​៨០ ឆ្នាំ គាត់ពយា ្ យាម​ឃាត់គ ​ កុ េ​ ឲ ​ំ យ្ រ​ុះផ ​ ្ទះ​និងកា ​ ប់​ ដើម​កៅ​ស៊ូ​ត្រូវ​បាន​គេ​ច្រាន​ឡើង​កប់​ទៅ​ នឹង​ស្មៅ​ ហើយ​គេ​បាន​វាយ​ខ្ញុំ​ នៅ​ពេល​ ដែល​ខ្ញុំ​រារាំង​ពួកគេ​»។​ អ្នកស្រី​​បន្ត​​ថា​ ពលរដ្ឋ​រស់នៅ​ក្នុង​តំបន់​នេះ​គឺ​ជា​​គ្រួសារ​

ស្តអ ី្រ ក ្ន ​ភម ូ រ ​ិ ៀប​រាប់ប ​ ប ្រា ​​អ្ន ់ ក​យក​ពត ័ ​មា ៌ ន​​ពី​បញ្ហា​ជម្លោះ​ដ​ធ ី ​ដ ី្ល ល ែ ​កត ើ ​ឡង ើ ​​​។ រូបថត ទិត្យថារ៉ា​

របស់ទា ​ ហាន​​ប្រ​ចាំកា ​ រ​នៅព ​ ដ ្រំ ន ែ ក ​ ម្ពជា ុ -​ ថៃ​ ដែល​បាន​មក​រស់​នៅ​ក្នុង​តំបន់​នោះ​ តាំង​ពី​ឆ្នាំ ២០០០ បន្ទាប់​ពី​មេ​ឃុំ​ ចែក​ ដីឲយ្ ​ តែ​ឥឡូវ​ភម ូ ​ិឃគ ំុ េ​លង ែ ​ទទួ​ល​ ស្គាល់ដោយ​ថា​ ជាដីរបស់​ក្រុម​ហ៊ុន​ទ្រី​ ភាព​។ អ្នកស្រសុ ​​​ី ខ ដា បាន​​និយាយ​ទៀត​​ ថា​៖«​ពួក​គេ​មាន​កាំ​ភ្លើង​គ្រប់​ដៃ​ តែ​ពួក​ខ្ញុំ​ ក៏​បាន​ត្រៀម​លក្ខណៈ​រួច​រាល់​ហើយ​ដែរ​ ប្រ​សិន​បើ​​ពួក​គេ​មក​រុះផ្ទះ​ពួក​យើង​ទៀត​ យើងមាន​​ ​​ កាំ​បិត ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​ការ​ពារ​ផ្ទះ​ របស់​ពួក​យើង»។​ ​​

ស្តអ្ន ​​្រី កភ ​ម ូ ​ម ិ ក ្នា ទ ​់ ៀត អ្នកស្រ​ី ខួច ទិតយ្ ​ ធីតា បាន​ថ្លែងថា​ ពួក​គេ​ ​មក​កាប់​ដើម​ ឈើ​ ដំណាំ​​ហូប​ផ្លែ​របស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ ចោល​ ដើម្បី​បំបិទ​ភ័ស្តុតាង​ ថា​ពលរដ្ឋ​ ទើប​តែ​មក​រស់​នៅ​ ​គ្មាន​សិទ្ធិ​ដាំ​ដុះ​លើ​ដី​ នេះ​ទេ​ដោយ​ថា ដី​នេះ​គឺ​ជា​ដី​របស់​ក្រុម-​ ហ៊ុន​MDS។ អ្នកស្រី​​និយាយ​ថា​៖«យើង​ បាន​ទៅប្តឹងមេ​ ​​ ភូមិ​ មេ​ឃុំ​ គេ​ថា​ គេ​ឈប់​ ទទួ​ល​​​ស្គាល់ពួក​យើង​ហើយ ​ដូច្នេះ​ពួក​ យើងមាន​តពឹ ែ​ ងល ​ ខ ​ើ ន ួ្ល ឯ ​ ង​ទេ ប្រ​សិនព ​ក ួ ​ មន្ត​ដ ី្រ ល​ ែ​ ធ​កា ្វើ រ​បម្រើ​ឲ្យ​ក្រុម​ហ៊ុន​បន្ត​មក​

រុះ​រើ​ផ្ទះ​​​ពួកយ ​ ើងទ ​ ៀត​គឺយ ​ ើ​ង​កាប់​​ពួកគ ​ េ​ ឲ្យ​ងាប់​តែ​ម្តង ពួកយ ​ ើងល ​ ែងគ ​ ិត​អទ ី​ ៀត​ ហើយ​ពីព្រោះ​ពួកវា ​ ​ធ្វើ​បាប​យើងព ​ េក​​»។​​​​ បើ​តាម​អ្នក​ភូមិ ​ក្រុម​ហ៊ុនរបស់​លោក​ ទ្រី​ ភាព​​​ បាន​ហាម​មិន​ឲ្យ​​ពួក​គាត់​ធ្វើ​ ចម្ការ​ចាប់​តាំង​ពីឆ្នាំ ២០១០ រហូត​មក​ ដល់​សព្វ​ថ្ងៃ​​ ​​រី​ឯ​ខាង​មន្ត្រី​បរិស្ថា​ន​ថា​​ដី​​ ដែល​ពួក​គាត់​​កំពុង​រស់​នៅ​គឺ​ជា​ដី​របស់​ បរិសន ្ថា ​តក្រ ែ​ ម ុ ​ហន ុ៊ ​គបែ​ េ​​ រជា​អាច​ឈ​ស ូ ​​ ឆាយ​ធ្វើ​អ្វី​​បាន​តាម​ចិត្ត​ពុំ​ដែល​​អា​ជ្ញា​ធរ​ ហាម​ឃាត់​ឡយ ើ ​។ ​អក ្ន ស​បា ី្រ ន​​ប្តជ េ ​ថា ្ញា ៖​​ «យើង​​ដល់​​ពេល​ត្រូវ​ប្តូរ​ស្លាប់​ជា​មួយ​ពួក​ វា​ហើយ​នៅ​ពេល​នេះ​»។ លោក​ពំ្រ ងន មេឃ​ថ ំុ ដា ្ម បដិសធ​ េ​​ ពុំ​ធ្វើ​ ការ​អត្ថាធប ិ បា ្ យ​ទេ​កាល​ព​ថ ី ​ម ៃ្ង ស្ ល ិ មិញ។​ តំណាង​ក្រុម​ហ៊ុន​​(MDS​ Import​ Export​Co;​Ltd​)​​​ដែ​ល​បដិសធ េ ព ​ ប្រា ​​ុំ ប​​់ ឈ្មោះ​បាន​ថ្លែងថា ​ ​ អាជ្ញាធរ​ បាន​ចុះ​ទៅ​ ធ្វើ​ការ​ហាម​ឃាត់​​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ទាំង​នោះ​ ដោយ​សារ​តែ​ពួកគា ​ ត់​ បាន​ធ្វើ​កិចស ្ច​ ន្យា​ ជា​​មយ ួ អា ​ ជ្ញាធរ​​ពុឲ ​ំ យ្ មា ​ ន​ការ​ដាដ ​ំ ុះអ ​ នៅ​ ​​​្វី លើដ ​ នោ ​ី ះ​​​ទៀត​​ទេ​បន្ទាបព ​់ ប ​ី ទ​បញ្ជា​០១ ប៉ុន្តែ ពួក​គាត់​នៅ​តែធ្វើ​។ លោក​បាន​ ថ្លែងថា​៖«ក្រុម​ហ៊ុន​យើង​ ពុំ​មាន​សិទ្ធិ​អី​ ទៅ​​រុះ​រើ​ផ្ទះ​​ប្រជា​ពលរដ្ឋនោះ​ ​​ ទេ​»។​ លោក ឆេ ឆីវ អភិបាល​ស្រុក​វាល​វែង​

បានថ្លែង​ថា​ លោក​ពុំ​ទាន់​ទទួល​បាន​ ដំណង ឹ នៅ ​ ឡ ​ យ ើ ទ ​ ដូ េ​ ច្នេះលោ ​ ក​ពអា ​ុំ ចធ្វ​ើ ការ​អត្ថា​ធិប្បាយ​បានឡើយ​​ តែ​ពលរដ្ឋ​ នៅ​ក្នុងចំណុច​នោះ​អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​បាន​ចុះ​ ទៅ​សង ្វែ រ​ក​ដណោ ំ ះ​សយ ្រា ជ ​ន ូ គា ​ ត់ព ​ រ​ី ​បី​ លើករ​ច ួ ម ​ ក​ហយ ើ ។​លោក​​បន្តថា ​ ​៖ «​ពក ួ ​ គាត់​នោះ​បើ​ធ្វើ​​នៅ​លើ​ដី​ចាស់​របស់​គាត់​ នោះ​គ្មាន​អ្នកណា​ហាម​ទេ​ តែ​យើង​ខ្លាច​ គាត់​ទៅ​ដាំ​ដុះ​បន្ថែម​នៅ​លើ​ដី​ផ្លូវ​ថ្មី​ ទើប​ បាន​ជា​គេ​ហាម​ឃាត់ម ​ ិន​ឲ្យធ ​ ្វើ​»។​ បើ​យោង​តាម ​​​ស​.​ជ​.​ណ​.លេខ​១៣​ ០៥​ចុះថ ​ ្ងៃ​ទី​១២​ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០​១០​​​ រដ្ឋា​ភិ​បាល​​ បាន​​​​ផ្តល់​ដី​សម្បទាន​សេដ្ឋ-​ កិចទ ​្ច ហ ំ ​ំ ៤៤០​២​ហិកតា ​ ​ទៅ​ឲយ្ ក ​ ម ្រុ ហ ​ ន ៊ុ ​ លោក​ឧកញ៉ា ទ្រី​ ភាព​ ដើម្បី​អភិ​វឌ្ឍដាំ​​​ ដំណាកៅ ំ​ ស៊ូ​។ លោក​ភួង សុធា មន្ត្រី​សម្រប​សម្រួល​ សមាគម​អាដ​ហុក​ប្រ​ចាំ​ខេត្តបាន​ឲ្យ​ដឹង​ ថា ពលរដ្ឋទា ​ ំង​នោះ​ ខ្លះ​បាន​មក​រស់​នៅ​ ដោយ​ទញ ិ ដី ​​ ព ​គ ​ី េ ខ្លះបា ​ ន​មក​រស់នៅ ​ តា ​ ម​ ប្តី​ ដែល​ជា​ទាហាន​បន្ទាប់​ពី​អាជ្ញាធរ​ភូមិ​ ឃុំ​ បាន​បែង​ចែក​របប​ដី​ឲ្យ​ពួក​គាត់​។​ លោក​​ថ្លែង​​ថា​៖«​អាជ្ញាធរពុ​បា ំ ន​សង ែ្វ ​រក​ ដំណោ​ះ​ស្រាយ​ជូ​ន​ពលរដ្ឋ​ទេ​ បែរ​ជា​ប្រើ​ ហិង្សា ទៅ​លើ​ពួក​គាត់​ទៅ​វិញ​នេះ​គឺ​ជា​ ការ​រំលោភ​សិទ្ធិ​មនុសស្ ​ដធ្ង ៏​​ ន់​ធ្ងរ»​ ៕


NATIONAL www.postkhmer.com

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០១៣

B½t’manCati

ជន​ជាប់​ចោទ​០០២​​ទទួល​សល ្គា កា ​់ រ​ទទួ​ល​ខ​ស ុ ​... តពីទព ំ រ័ ១ ...​មយ ួ ច ​ន ំ ន ួ ។ ​ ប ​ន ៉ុ ្តែ​ ខ្ញម ​ុំ ន ិ មែនជា ​ ផ្ន ​​ ក ែ ន ​ ស្ថា ​​​ៃ បន ័ ប ​ ត ្រ -ិ ​ បត្តិ​ទេ​​»។ លោក នួន​ ជា គាត់​បាន​​ឆ្លើយ​ តប​ទៅ​​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋ​ប្បវេណី​​ ម្នាក់​ទៀត​​ ដែល​បាន​បាត់​បង់​​​ ឪពុក​ម្តាយ​​​ដោយ​សារ​ខ្មែរ​ក្រហម​ ថា​៖ «​​ខ្ញម ​ុំ ន ិ គ ​ ច េ វ ​ េះការ​ទទួលខ ​ស ុ ​ ត្រូវ​របស់​ខ្ញុំ​ទេ​។ ​ខ្ញុំ​កំពុង​ធ្វើ​ការ​​ ទទួលខ ​ស ុ ត ​ វ្រូ ព ​ប ​ី េះដ ​ង ូ រ​បស់ខ ​។ ​្ញុំ ​ ខ្ញុំ​សូម​សម្តែង​ការ​​​ជួយ​រំលែក​ទុក្ខ​​​ ដោយ​​ស្មោះ​ត្រង់​​​ចំពោះ​អ្នក​ដែល​ បាន​បាត់​បង់​​គ្រួសារ​​»។ ​​​ខណៈ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​មួយ​ ចំនន ួ ​​ភ្លាមៗ ​ បាន​​ ​​​ ធ្វកា ​ើ រ​ចាក់ផ ​ សា ្ យ​​ អំពកា ​ី រថ្លង ែ ទាំ ​​ ងន ​ េះរ​បស់​នួន ជា​​ ដល ែ ​ជា​ការ​ទទួលស ​ ល ្គា ​ច ់ ពោ ំ ះការ​ ទទួលខ ​ស ុ ត ​ វ្រូ ដំ ​​​ បង ូ ម ​ន ិ ធ ​ ប ្លា ​មា ់ ន​​ ក្រុម​មេ​ធាវី​និង​ក្រុម​អ្នក​សង្កេត​ ការ​ណ៍សាលា​ក្តី ​បាន​សម្តែងស ​ ុទិដ ​ន ​ិ្ឋ យ ិ ម​​​ប៉ន ុ ែ​​​្ត លើកឡ ​ ង ​ើ ទស្សនៈ​ អំពី​​​​ភាព​​ពិសេស​ និង​​​ទំហំ​នៃ​ការ-​ សារ​ភាព​ទទួល​ស្គាល់នេះ។ ​លោក ឆាំង យុ នាយក​​មជ្ឈ-​ មណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា​ ​បាន​ថ្លែង​ ថា​ ​ការ​សារភាព​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ កាល​ពី​ម្សិល​មិញ ​​​​គឺ​ជា​ការ​ទទួល​ ស្គាល់​​​​​​​ការទទួល​​ខុស​ត្រូវ​ទី​១​​​ របស់​ នួន ជា​ ​ក្នុង​ចំណោម​ការ​ ទទួល​ខុស​ត្រូវ​រួម​គ្នា​​​​នៅ​តុលា​ការ​ ប៉ុន្តែ​លោក​បាន​បន្ថែម​ថា​​នួន ជា​​​​ ធ្លាប់​ថ្លែង​​ស្រដៀង​គ្នា​នេះ​ដែរ​នៅ​ ក្រៅ​តុលាការ​កាល​ពី​​ពេល​មុន​។ ​លោក ឆាំង យុ បាន​ថ្លែង​ថា​៖

ជន​ជាប់ចោ ​ ទ នួន​ជា បង​ធ​ទ ំ ២ ី ​ខរែ្ម ​កហ ្រ ម ក្នង ុ ​សវ​នាការ​សព ី្ត ផ ី លប៉ះពាល់លជ ើ នរងគ្រោះ។ រូបថត អ.វ.ត.ក

«​​នៅ​ពេល​អ្នក​មើល​ទៅ​​អ្វី​ដែល​​ គាត់​បាន​ថ្លែង​​​កាល​ពី​១៥​ឆ្នាំ​មុន​​​​ នៅ​ក្នុង​ការសន្ទនា​របស់​គាត់​នៅ​ ក្នុង​​បទ​សម្ភាស​របស់​គាត់ ​គាត់​​ក៏​ បាន​ថ្លែង​​ផង​ដែរ​ថា...​ខ្ញុំ​ជា​មេ​ដឹក​ នាំ​ម្នាក់​ក្នុង​ចំណោម​មេ​ដឹក​នាំ​ ដទៃ​ៗ​​ទៀត​...។ ​វា​មិន​មែនជា ​ ​ការ​ សុំ​ទោស​ទាំង​ស្រុង​ទេ​»។ ​សហមេ​ធាវី​នាំ​មុខ​​ដើម​បណ្តឹង​ រដ្ឋប ​ ប្ វណ េ ​ី លោ ​ ក​ស្រី Elisabeth Simonneau-Fort ​បាន​កត់​​ សម្គាល់​ថា ​​នួន ជា​ មិនបា ​ ន​បំភ្លឺ​

ច្បាស់​​​​ អំពី​អ្វី​​ដែល​គាត់​ទទួល​ ស្គាល់​​ចំពោះ​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​​​ និង​ហាក់​បី​ដូច​ជា​បញ្ឆៀង​បន្តិច។ ​លោក​ស្រី​​​បាន​ចង្អុល​ទៅ​ការ​ ថ្លែង​​​របស់​នួន​ជា​​​ពីកា ​ រ​សារភាព​ ទទួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​គាត់​ ដែល​ គាត់​ប្រាប់​ទៅ​តុលាការ​ថា​៖ ​«​ខ្ញុំ​​​ ទទួល​បន្ទុក​​ផ្នែក​ឃោសនា​ និង​​ ការ​អប់រំ​​នៅក្នុង​បក្ស​ ​ហើយ​ខ្ញុំ​ក៏​ ទទួល​ខុស​ត្រូវផ ​ ង​ដែរ​ ជា​ប្រធាន​ គណៈ​កម្មាធិការ​​​សមាជ​​ប្រជា​ជន​​ ក្នុង​អំឡុង​របប​​​កម្ពុជា​ប្រជា​ធិប-​

តេយយ្ ។ ​ ចំ ​​ ណក ែ នៅ ​ ស ​ ប ្ថា ន ័ ប ​ ត ្រ -ិ ​ បត្តិ​ខ្ញុំ​គ្មាន​អំណាច​អ្វី​ទាំង​អស់​»។ នួន ជា​ ក្រោយ​មក​បាន​បន្ថែម​ ថា៖ «​​ខ្ញុំ​មាន​អារម្មណ៍​វិប្បដិសារី​ ចំពោះ​​ឧក្រិដ្ឋ​​​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ ឡើងទា ​ ង ំ ចេ ​​​​ តនា និងទា ​ ង ំ អ ​ ចេត-​ នា​ថា ​ ត ​ ខ ​ើ បា ​្ញុំ ន​ដង ឹ ​ឬ ​ មិ ​​ នបា ​ ន​ដង ឹ ​​ អំពអំ ី​​​ ពើ​នោះ​​»។ លោក​ស្រី Simonneau-Fort​​ បាន​ថង ្លែ ថា ​ ​៖ «​​​ខ្ញម ​ុំ ន ិ ដ ​ង ឹ ថា ​ គាត់ ​​​ ​ ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ដូ​ច​ម្តេច ​​ឬ​​មិន​ ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ដូចម្តេច​ទេ​។ ប៉ុន្តែ​

ខ្ញុំ​​គិតថា ​ វា ​ ​ជា​ជំហាន​ទី​មួយ​​»។ ​​ទាំង​​លោក​ស្រី និង​ទាំង​លោក ស៊ុន អារុណ​ ​សហ​មេ​ធាវី​​​​ការ​ពារ​ ក្តឲ្ ​​ី យ​នួន ជា​បា ​ ន​ថង ្លែ ថា ​ ​វា ​ច ​ ម្លក ែ ​ នៅ​កង ុ្ន សវនាការ​ ​​​​ អព ំ ផ ​ី ល​បះ៉ ពា ​ ល់​​​​​ លើ​​ជន​រង​គ្រោះ​​​នៅ​សប្តាហ៍​នេះ​​ ដែល​ភាគី​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋ​ប្បវេណី​ បានសួរទៅ​ ​​ ចង ុ ចោ ​ ទ​​ត្រងៗ ​់ ​ដ ​ ល ែ ​ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ នួន ជា​ ​​​ធ្វើ​ការ​ថ្លែង​ ចេញ​ឡើង​​​​ភ្លាម​ៗ​ដោយ​ផ្ទាល់​​ ដែល​គាត់​មិន​ធ្លាប់​​​​​​ថ្លែង​បែប​នេះ​ នៅ​តុលាការ​កាល​ពម ី​ ុនម ​ ក​​។ ​លោក អារុណ បាន​ថ្លែង​ថា​​៖​ «​​ពេល​នេះ​ ​ពួក​គេ​មាន​​​ភាគី​ដើម​ បណ្តង ឹ រ​ដ្ឋប ​ ប្ វេណ​ី ដ ​ ល ែ បា ​ ន​សឲ ​ុំ យ្ ​ គាត់​​ឆ្លើយ​​ ​ប្រសិន​បើ​អាច​ទៅ​រួច​ គាត់​អាច​ឆ្លើយ​​​ភ្លាម​ៗ​»។ ​​កាល​ពី​ពេល​មុន នួន ជា មិន​ ដល ែ ​មាន​ឱកាស​នយា ិ យ​អព ំ កា ​ី រ​ ទទួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​គាត់​​នៅ​ក្នុង​ តុលាការ​នោះទេ​។ លោក​ស្រី Simonneau-Fort បាន​ថ្លែង​ថា​​៖ «​​ខ្ញុំ​​​ភ្ញាកផ ់​ ្អើល​ដែល​ គាត់បា ​ ន​សខ ុ ច ​ត ិ ឆ ​្ត យ ្លើ ។ ​​ ខ្ញគ ​ុំ ត ិ ថា ​ ​ គាត់​នឹងម ​ ិនព ​ ្រម​ឆ្លើយ​ទេ​។ ​ខគ ្ញុំ​ ិត​ ថា ​​នៅ​ទី​បំផុត ខៀវ សំផន ​និង​ នួន ជា​ ​មាន​ការ​ភ្ញាកផ ់​ ្អើល​​ដោយ​ សារ​​​ឥទ្ធិ​ពល​ប៉ះ​ពាល់​​នៃ​​ឧក្រិដ្ឋ-​ កម្មទាំ ​​​ ង​នោះ​​ហើយ​​ពួកគ ​ េ​ចង់ឲ ​ ្យ​ ជន​រង​គ្រោះ​​ស្ងប់​ចិត្ត​។ ​វា​ពិបាក​ ណា​ស់​បើ​ឲ្យ​ពួកគ ​ េ​នៅ​ស្ងៀម​»។ ​លោក​ស្រី​​បន្ត​ថា​៖ «​​​ខ្ញុំ​ប្រាកដ​ ថា​ ​មេ​ធាវី​របស់​ពួកគ ​ េ​​មិនរ​ីក​រាយ​ ខ្លាំងទ ​ េ​»។ លោក​ស្រី​កត់​សម្គាល់​

ថា កា ​ រ​ទទួលស្គាលល ​់ កា ​ើ រ​ទទួល​ ខុសត ​ វ្រូ នេ ​​ ះគឺ ​​ ពង្រ ​​ ង ឹ ទៅ​ ​​ លស ​ើ ណ ​ំ ​ុំ រឿង​​របស់​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​។ សហ​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​អន្តរ​ជាតិ​ លោក Andrew Cayley ​បាន​​ ថ្លង ែ ថា ​ ​កា ​ រ​យា ិ ល័យស ​ ហ​ព្រះរា ​ ជ​ អាជ្ញា​​មិនធ ​ ្វើ​អត្ថា​ធិប្បាយ។ ក្ន ​​ ង ុ អ ​ឡ ំ ង ុ ថ្ង ​​​ ស ​ៃ វនាការ​នេះ ជ ​ ន​ រង​គ្រោះបា ​ ន​​រៀប​រាប់អ ​ព ំ ភាព​ ​​ី អត់​ ឃ្លាន​កា ​ រ​សម្លាបស ​់ មាជិកគ ​ សា ្រួ រ​ របស់​ពួក​គេ​ការ​រៀប​ការ​ទាំង​បង្ខំ​​ ការ​រំលោភ និងទា ​ រុណកម្ម។ លោក​ស្រី Simonneau-Fort​​ បាន​ថ្លែង​ថា​៖ «​​ខ្ញទ ុំ​ ើប​តែ​​​និយាយ​ ទៅ​កាន់​​ដើម​បណ្តង ឹ ​រដ្ឋ​បប្ វេណី​​ បន្ទាបព ​់ កា ​ី រ​ថង ែ្ល ទាំ ​​​​​​ ងនោ ​ ះពីន ​ន ួ ជា​​ និង​ខៀវសំផន​ក្នុង​​​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោ​យ​​ នេះ​។ ​ខ្ញុំ​ដឹង​ថា​ ពួក​គេ​មាន​ក្តី​រីក​ រាយ​ណាស់ដែ ​​ លបា ​ ន​ឮពា ​ ក្យទា ​ ង ំ ​​ នេះ​​ពី​ចង ុ ​ចោទ​។ ​វា​សខា ំ ន់​ណាស់​ ដល ែ ​​គាត់​​​ឆ្លយ ើ ​បប ែ ​​នះេ ​»​។​​​ ​លោក ​ឆាំង យុ ​​​​ថ្លែង​ថា​៖ «​នៅ​​ ពេលកា ​ រ​សប ្លា ជ ​់ ត ិ ម ​ ក​ដល់ម ​ នុសស្ ​​ យើង​​​ត្រូវ​តែ​​​បន់​​ស្រន់​។ ​ខ្ញុំ​គិត​ថា​ គាត់​កំពុង​​តែ​​ងាកមើលក្រោយ​ ហើយ​​​គាត់​មាន​​អារម្មណ៍​សោក​ ស្តាយ និងធ្វការ​ ើ​​ សុំ​ទោស​»។ ​ លោកឡុង បញ្ញាវុធ​ ម​ន្ត្រី គម្រោងនៃអង្គការយុតិ្តធម៌នៅ កម្ពុជាថ្លែងថា៖ «ខ្ញុំគិតថា នេះជា​ ជំហានល្អមួយដែ​​ល​គ​ា​ត​់ប​ា​ន ​និ​យាយក្នង ុ តុ​ល​ា ការ។ គាត់​ក​ព ំ ង ​ុ ​​តែ​ទ​ទល ​ួ ស្​គា​ល់ការទទួ​ល​ខស ​ុ ​ត​វូ​្​រ​​​ ច​្​រ​ើ​ន​ជ​ា ង​ព​េល​ម​ុន»​ ​៕ PS

ែ ​ស ើ្រ ក្តា​នព ុ ​ល​ ចារ៉ាយ​ខល ្វ ​ខ ់ ​យ ្វា រឿង​អស់​ដ​អ ី ស់​ព​្រៃ និសស្ តិ ​គ​រួ ត​ប ផាក់ ស៊ាងលី រតនគិរីៈ ជនជាតិដ ​ ើម​ភាគ​តិច​ចា​រ៉ាយ​ជាង ៣០០ គ្រសា ួ រ​នៅ​ជាប់ន ​ង ឹ ព ​ ដ ​្រំ ន ែ ក ​ ម្ពជា ុ -​ វៀត​ ណាម​ក្នុង​ស្រុក​អូរ​យ៉ា​ដាវ បាន​ដាក់​ញតិ្ត ទៅ​​ មន្តស ​្រី ទ ិ ម ​្ធិ នុសស្ ​អ ​ ង្គការ​សហ​បជា ្រ ជា ​ តិ​កាល​ ពី​ម្សិល​មិញ ដើម្បី​សុំ​អន្ត​រាគមន៍ទប់ស ​ ្កាត់​ការ​ រំលោភ​បំពាន​ដី​ធ្លី និង​ការ​បំផ្លាញ​ធន​ធាន​ ធម្មជាតិ ដែលក ​ព ំ ង ុ ត ​ រីែ​ករា ​ ល​ដាលនៅ​កង ្នុ ភ ​ម ូ ​​ិ របស​់​ពួក​គាត់ ដែល​បង្កឡើងដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ វៀត​ណាម​។ លោក ​រម៉ាស់ ឆ្វាត់​តំណាង​សហគមន៍​ភូមិ​ ឡំ ​ឃុំប៉ក់​ញ៉ៃ​ រួមន ​ ឹង​អង្គការ​សិទ្ធិ​មនុស្សអា ​ ដ​ ហុកបា ​ ន​ទៅខ ​ ត េ ស ​្ត ង ្ទឹ ត ​ ង ្រែ ​ដើមប្ ច ​ី ល ូ រ​ម ួ ស ​ ក ិ ​្ខា សាលា​មួយ​ស្តីពី«ច្បាប់​បាតុកម្ម»។ លោក​ ឆ្វាត់​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ លោក​បាន​ដាក់​ញត្តិ​ទៅ​ មន្រ្តី​សិទ្ធិមនុស្ស​​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ​ប្រចាំ​ នៅ​កម្ពជា ុ ដែលញ ​ ត្តនោ ​ិ ះ​បាន​រៀប​រាប់ព ​ប ​ី ញ្ហា និង​កង្វល់​របស់​ពួក​គាត់។ ញត្ត​ដ ិ ល ែ ​ភព ំ្ន េ​ញ ប៉ស ុ ទ ិ៍្ត ទួល​បាន​កាល​ពី​ មស្ ល ិ ​មញ ិ បាន​សរ​សរេ ​ថា៖«យើង​ខ​មា ំុ្ញ ន​ការ​ ពយ ួ្រ បា ​ រម្ភដោ ​ យ​សារ​អស់ដ ​ ី អស់ឈ ​ ើអ ​ ស់អ ​ រូ ​ អ​ស់ភំ​្ន ព្រោះ​កុម ្រ ​ហុន ៊ ​វៀតណាម​ទាំង​ពីរ​ ឈូស​ឆាយ»។ ញត្តិ​ដដែល​នោះ​ក៏​បាន​ បង្ហាញ​ព​កា ី រ​មល ើ ​ងាយ​របស់​មកា េ រ​កម ុ្រ ​ហន ុ៊ ​ មក​ល​ើជន​ជាតិ​ដម ើ ​ភាគតិច ​នង ិ ​ការគំ​រាម-​ កំហងចា​ ែ​ បខ ់ ន ួ្ល ​ព​ស ី ណា ំ ក់​អាជ្ញាធរ​ នៅ​ពល េ ​

ដែល​ពលរដ្ឋ​ធ​ើកា ្វ រ​តវ៉ា​ ប្រឆាំង​ទៅ​នង ឹ ​ការ​ ឈូស​ឆាយ។ លោក​រម៉ាស់ ឆ្វាត់​ក៏​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ផង​ដែរថា​ លោកទទួលបា ​ ន​ផន ែ ទ ​ម ​ី យ ួ ​ពីគ ​ ម្រោងឈ ​ ស ូ ​ ឆាយ​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន ​៧២។ លោក​បន្ត​ថា៖ «​គម្រោង​ផែន​ទី​ក្រុម​ហ៊ុន​កំពុង​យក​ដី​ភូមិ​ឡំ​ ទាំង​មូល​សូម្បី​តែ​ដី​ក្បាល​ភូមិ​ ដីកប់​ខ្មោច​ ក៏​ មិន​នៅ​សល់​ដែរ។ លើស​ពី​នេះ បាន​ជំរុញឲ ​ ្យ​ ជន​ជាតិ​ដើមភាគ​តិច​​ វាស់​ដី​ចែក​គ្នា​តាម​ គ្រួសារ​ទៀត​ផង»។ ទោះយ៉ាង​ណា លោក​សេវ ហ្លីន មេភូមិ​ឡំ​ បាន​អះ​អាង​ថា​ ក្រុម​ហ៊ុន​ ៧២​ មាន​តែ​ផ្ទៃ​ដី​ ចំនន ួ ​៩០០​ហិក​តា​បណ ៉ុ ្ណោះ នៅ​កង ្នុ ភ ​ម ូ ឡ ិ ​ំ គឺ​ មិនម ​ ន ែ ​មាន​ចន ្រើ ​ដូចដែ ​​ លប ​ ជា ្រ ព ​ លរដ្ឋបា ​ ន​ លើក​ឡើង​នោះទេ។ លោក​ហ្លីន​​បាន​បញ្ជាក់​ ថា៖«ជន​ជាតិ​ដើម​ក៏​មិន​ចង់​វាស់​ដី​នោះដែរ​ គាត់ច ​ង ​ បា ់ ន​ដជា ​ី ស ​ មូហភា ​ ព​តាម​ទម្លាប។ ​់ តែ​ បើមន ិ វា ​ ស់ទ ​ េក ​ ម ្រុ ហ ​ ន ៊ុ វា ​ឈ ​ ស ូ យ ​ ក​ព្រោះគ ​ េ​ ថា​ដី​គ្មាន​ម្ចាស់»។ លោក ​ឆាយ​ ធី​ អ្នក​សមប ្រ ​សម​ល ួ្រ ​សមា-​ គមសិទម ​្ធិ នុសស្ អា ​ ដ​ហក ុ ខ ​ ត េ រនគិ ​​្ត របា ​ី ន​ឲយ្ ដ ​ង ឹ ​ ថា​ ​ជន​ជាតិ​​ដើម​ភាគ​តិច​ កំពុង​មាន​ការ​ព្រួយ​ បារម្ភ ហ ​ យ ើ ក ​ព ំ ង ុ ស ​ ្វះស្វងរក​ ែ​ កច ិ អ ​្ច ន្តរាគមន៍ព​ី អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​នានា ​នៅ​ពេល​ដែល​ កម ុ្រ ហ ​ ន ុ៊ វ ​ ៀតណាម​ទាង ំ នោ ​ ះ​បន្តធ ​ ស ​ើ្វ កម្មភាព ​ ​​ ឈូស​ឆាយ​ដី​ព្រៃ​ដែល​ពួក​គាត់​បាន​កំពុង​ អាស្រយ ័ ប ​ ន្ត​តាង ំ ព ​ដ ​ី ន ូ ​តា​មក។ លោកបញ្ជាក​់

ថា៖«កន្លង​មក ​យើង​បាន​ធ្វើ​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​ ពីក្តី​បារម្ភ​​​ដែល​គាត់​បាន​លក ើ ​ឡង ើ ហើយ​លទ្ធផ​លគ ​ ​មា ឺ ន​ពត ិ ម ​ ន ែ ដ ​ច ូ ជា ​ កា ​ រ​កាប់ឈ ​ ដឹ ​​ើ កទៅ ​ ​ វៀត​ណាម​ខុស​ច្បាប់​ជា​ដើម»។ លោក​ឆាយ​ធី​​បាន​​បង្ហាញ​ពី​ក្តី​បា​រម្ភថា​​ ​​ ការ​ ផ្តលដ ​់ ស ​ី ម្បទាន​សដ េ ក ​្ឋ ច ិ ្ច គឺជា ​ រ ​ ឿង​គ្រោះ​ថ្នាក​់ ណាស់ ព ​ស ិ ស េ ដ ​ នៅ ​ី ជា ​ ប់ព ​ ដ ​្រំ ន ែ នឹងប ​ ទ ្រ ស េ ​ វៀត​ណាម​ ដូចជា ​ ​នៅ​ភូមិ​ឡំ​ជា​ដើម ព្រោះ​ថា​ កម្ពុជា ​អាច​បាត់​បង់​ទឹក​ដី​នោះ​ ដោយ​ស្វ័យ​ ប្រវត្តិ ​បន្ទាប់​ពីរយៈ​ពល េ ​៩៩​ឆ​ន ំ្នា ​ក ៃ ច ិ ​ស ្ច ន្យាដី​ សម្ប​ទា​ន​ទៅ​ឲ្យ​ក្រុម​ហ៊ុនវៀត​ណាម​៕

ជន​ជាតិ​ភាគ​តច ិ ​ចារ៉ាយ​ទប់​សត ្កា ​គ ់ ឿ្រ ង​ចក្រ​ក្រម ុ ​ ​ រ​អាដ​ហុក​ ហ៊ន ុ ​វៀត​ណាម​​ឈូស​ដ​ព ី ។ ្រៃ​ រូបថត អង្គកា

​ យ​ការ​ពចា ដោ ិ រណា​តម ឹ្រ ត ​ វូ្រ ​

ត​ពី​ទំព័រ​ ២...កម្រិត​​សម្រាប់​​​ តែ​​ប្រយោជន៍​នយោបាយ​​​​ណា​ មួយ​ទេ​។ ​ប្រតិ​កម្ម​ទាំង​ពី​រក្រុម​គាំ​ទ្រ និង​ ក្រុម​ប្រឆាំង​ ​បាន​បង្វែរ​ចំណាប់​ អារម្មណចេ ​​៍ ញព ​ ការ​ ​​​ី ពភា ិ ក្សាដ ​ប ំ ង ូ ​ ស្តព ​ី ការ​ ​​ី រលោ ំ ភ​បពា ំ ន​សទ ិ ម ​្ធិ នុសស្ ​​ ក្នុងប ​ ្រទេស​កម្ពុជា។ ​ ​​​ ជា​លក្ខណៈ​ផ្ទាល់​ខ្លួន ​ខគ ្ញុំ​ ិតថា ​ ​ ជំហរ​​លើ​បញ្ហា​​ទាំង​អស់​បែប​នេះ​​ អាស្រ័យ​ទៅ​លើ​​ថា​ តើ​​អ្នក​ត្រូវ​ បាន​​រង​​ប៉ះ​ពាល់​​​ដោយ​ផ្ទាល់​ ឬ​ ប្រយោល​​​ដោយ​ការ​រលោ ំ ភ​បពា ំ ន​​ ឬ​យ៉ាង​ណា? ​ ​ សូម​​សួរ​សំណួរ​ខ្លួន​ឯង​​​ថា​ តើ​​ ការរំលោភ​បពា ំ ន​សទ ិ ម ​្ធិ នុសស្ ​ពិត​ ជា​កើត​មានក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​​​​ឬ​ អត់​​? ប្រហែល​ជា​យុវ​ជន​មួយ​ ចំនួន​ ដែល​គ្រួសារ​​​របស់​ពួក​គេ​ ធ្លាប់​ទទួល​រង​បទពិសោធពី​ការ​ រំលោភ​យក​ដី​ធ្លី​ ​ផ្ទះ​សម្បែង​ និង​ ការ​​រំលោភ​បំពាន​​​សិទ្ធិ​​គ្រប់​គ្រង​ លើ​ដី​របស់​ខ្លួន ​ផ្តល់​ឲ្យ​​យើង​នូវ​ ចម្លើយ​​យ៉ាង​ច្បាស់​មួយ​ថា​ បាទ​ វា​ពិត​ជា​មាន​ការ​រំលោភ​បំពាន សិទ្ធិ​មនុសស្ ​មែន។ ​​

បញ្ហាច ​ ម្រង ូ ចម្រា ​​ ស និងនយោ​​ បាយ​បែបនេះ​ ​​ដែល​មាន​​​ការ​ រំលោភ​បំពាន​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ ​​តម្រូវ​ ឲ្យ​មាន​​ការ​ពិភាក្សា​​​ ដោយ​បើក​​ ចិតទ ្ត​ ូលាយ​​​និង​មាន​ភាព​ចាស់​ទុំ​​​ ដោយ​បង្ហាញនូវ​ភ័ស្តុតាង​នៃ​ការ​ ពិតជា ​ ក់​ស្តែង​។ ​ខ្ញុំ​​សូម​អំពាវ​នាវ​​ឲ្យ​និស្សិត​ សាកល​វិ ទ្ យា ល័ យ ​​​​របស់ ​យើ ង​​ និងប ​​ ្រជា​ជន​កម្ពុជា​ផ្សេងៗ​​ទៀត​​​​​ ប្រើ​ប្រាស់​ចំណេះ​ដឹង​​ជា​បញ្ញវន្ត​ របស់ខ ​ ្លួន​​ន ​ ិ ងឧ ​ ត្តមគ ​ តិរ​បស់ខ ​ ្លួន​​​​​ ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​គិត​ ​វិភាគ ​​​ធ្វើ​​ការ​ សន្និ ដ្ឋា ន ​ដោ យ​ផ្ទា ល់ ​ខ្លួ ន ​​លើ​ បញ្ហាន ​ េះ​។ ​ ជា​ប្រជា​ជន​​វ័យ​ក្មេង​​ គឺ​​ជា​អ្នក​​​ ដល ែ ​មាន​សក្តាន ​ព ុ ល​​​​ចន ្រើ ​ដើមប្ ​ី ផ្តល់​​ទៅ​ឲ្យ​​សង្គម​របស់​យើង​​ ហើយខ ​ស ​្ញុំ ង្ឃម ឹ ថា ​ អ ​ក ្ន ន ​ង ឹ គ ​ត ិ អំ ​​ ព​ី ផល​បយោ ្រ ជន៍ជា ​ តិជា​ ​​ ធ​ំ លើសពី ​​ ​ ផល​ប្រយោជន៍​​​ផ្ទា​ល់​ខ្លួន ​និង ការ​​​ប​្រើ​ប្រាស់​សក្តា​នុពល​របស់​ អ្នក​ ដោ​​យធ្វ​​​ការ​ ើ ពិចារ​ណា​ត្រឹម​ ត្រូវ​៕ PS ដោយ ស៊ីម សុជាតា​ ភ្នព ំ​ េញ


B½t’manCati

ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០១៣ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

NATIONAL

​ដរូ ​ភទ េ ​កង េ្ម ​ស​តា ី្រ ​ម​ អ្នក​ទោស​​ដឹក​មក​ពី​តាម​ខេត្ត​ធ្វើ​អ្នអូកត​ជលែ ញួ ជាប់ ​គក ុ ពី​២ទៅ៥​ឆំ​្នា ឲ្យ​ណែន​ពន្ធ​នា​គារ​នៅ​ភ្នំ​ពេញ ប៊ុត រស្មីគង្គា

Danson Cheong និង ម ​ ៉ៃ ទិត្យ​ថារ៉ា​ ភ្នំ​ពេញ​ៈ អ្នក​ទោស​កាន់តែ​ ច្រើនឡើង​ បាន​និង​​​កំពុងជ ​​​​​​ ​ា ប់​​​ឃុំ​​ នៅ​​ក្នុង​​ពន្ធនាគារ​​ក្នុង​រាជ​ធានីភ្នំ​ ពេញ​ បន្ទាប់​ពី​​ត្រូវ​បាន​ដឹក​​មកពី​ បណ្តាព ​ ន្ធនាគារ​ខត េ នា ​្ត នា​​​សម្រា​ប់​ សវនកា​រ​នៅ​​​ឧទ្ធរណ៍​​។ ​​នេះ​​បើ​ តាម​​របាយការណ៍​​របស់​អង្គការ​ សិទ្ធិ​មនុស្សលីកាដូ។ ​អ្នក​ជាប់​ពន្ធនាគារ​ ដែល​នឹង​​ ឡើង​សវនាការ​​ឧទ្ធរណ៍​នា​ពេល​ ខាង​មុខ​ ត្រូវ​បាន​ដឹក​ចុះ​ឡើង​​ ដោយ​​​អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​ពន្ធនាគារ​​​ របស់​ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ​​​មក​​ពន្ធនា-​ គារ​​នៅ​ទីក្រុង​ រួមទា ​ ំង​មណ្ឌលក ​ ែ​ ប្រែ​​ ១ និង​២​ និង​ពន្ធនាគារ​ PJ​ ដើម្បី​ឲ្យ​ពួក​គេ​ អាច​​​ឡើង​សវនា​ ការ​ឧទ្ធរណ៍​របស់​ខ្លួន​​​​បាន​ ​ដែល​ សា​លាឧ ​ ទ្ធរណ៍មា ​ ន​ទតា ី ង ំ នៅ ​ រា ​ ជ​ ធានី​ភ្នំ​ពេញ។ ​បញ្ហា​គឺ​ថា អ្នក​ ទោស​​តិច​ជាង​មុន​​​ ត្រូវ​បាន​ដក ឹ ​ ត្រឡប់​ទៅ​​ពន្ធនាគារ​ខត េ ​​វិ្ត ញ ជា​ បញ្ហា​ធ្វើ​ឲ្យអ ​ ្នក​ទោស​កាន់​តែ​​​ស្ថិត​ ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​ចង្អៀត​​ណែន​ នៅ​ ពន្ធនាគារ​កង ្នុ រា ​ ជ​ធានី​​ហើយបា ​ ន​ កាត់ផ ​ ច ្តា ព ​់ ក ួ គ ​ ចេ េ​ ញព ​ កា ​ី រ​​​​ឧបត្ថម​្ភ ផ្សេង​ៗ​ពី​​ក្រុម​គ្រួសារ។ ​នេះ​បើ​ តាម​​របាយការណ៍។ ​កម្ម​វិធី​ដឹក​ ជញ្ជូន​អក ្ន ​ទោស​​គឺ​ជា​គម្រោងកម្ម ​​​ ​ វិធម ី យ ួ ដ ​ ល ែ បាន​ ​​ ចាប់ផ្ត ​​​ ម ើ កាលពី ​​​ ​ ឆ្នាម ​ំ ន ុ ​​ដើមប្ ដោ ​ី ះ​សយ ្រា បញ្ហា ​​​ សវ-​ ​​​ នាការ​ឧទ្ធរណ៍​កំបាំង​មុខ​​ហើ​យ​​ពី​​ មុន​នោះ អ្នក​ទោស​នៅ​តាម​ខេត្ត​ ត្រូវ​បាន​គេ​រាយការណ៍​ថា​ បាន​ ផ្តលសំ ​​់ ណក ូ ដើមប្ អាច​​ ​​​ី មក​ភព ​្នំ ញ េ ​ ឡើង​សវនាការ​ឧទ្ធរណ៍។ ​​ ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន អ្នកទោ ​ ស​​ចំនួន​ ៦១៩នាក់ត ​ វ្រូ បា ​ ន​​ដឹកមក​​ ​​​​​ ចូលរ​ម ួ ​ សវនាការ​​​ឧទ្ធរណ៍ហើ ​​​ យ ​ ក្ន ​​​ ង ុ ​នោះ​ ៤៧៥​ នាក់​គឺ​មក​ពី​​តាម​​ខេត្ត​។​ នេះ​បតា ​ើ ម​​របាយ​ការណ៍ប ​ ្រចាឆ ំ​ ្នាំ​ របស់​​​​អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​ពន្ធនាគារ​​​​ ដែល​ចេញ​កាលពី​ខែ​មីនា។ ប៉ុន្តែ​

អ្នក​ទោស​​បញ្ជន ូ ម ​ ក​ព​ខ ី ត េ ក ​្ត ព ំ ង់ឆ ​ ង ំ្នា ​រង់ចា ​ ​ស ំ វ​នា​ការ​ឧទ្ធរ​ណ។ ៍ រូបថត លីកាដូ

អង្គការ​លីកាដូ​​​ អះ​អាង​ថា​ ​«​អ្នក​ ទោស​​តិច​ណាស់​»​ដែល​ត្រូវបា ​ ន​ បញ្ជន ូ ត ​ ឡ ្រ ប់ទៅ ​ វ​ញ ិ ។ នៅ​​​ ​​​ ខែ​​មីនា ឆ្នានេ ​​ំ ះអ ​ក ្ន ទោស​​​​​ ​​​ ចំនន ួ ៥ ​ ៨៣​នា ​ ក ​ ​​​់ រង់​ចាំ​សវនាការ​ឧទ្ធរណ៍​រប​ស់​ខ្លួន​​ នៅ​ពន្ធនាគារ​ចន ំ ន ួ ​៩ ដល ែ លើ ​​ ក​ នៅ​​​ក្នុង​របាយការណ៍​នោះ។ ​ក្រោម​ក្រម​នីតិវិធី​ព្រហ្មទណ្ឌ​​ កម្ពុជា​ ​​អ្នក​ជាប់​ពន្ធនាគារ​ ដែល​​ នឹង​ឡើង​សវនាការ​ឧទ្ធរណ៍​របស់​ ខ្លួន ​ត្រូវ​តែ​​ទទួល​បាន​ការ​ដឹក​​​ផ្ទេរ​ ដោយ​​មិន​មាន​ការ​ពន្យារ​ពេល​...​ ទៅ​ពន្ធនាគារ​​ជិត​បំផុត​​ឬ​មណ្ឌល​ ឃុំ​ខ្លួន​​ជិត​​​​​សាលា​ឧទ្ធរណ៍ប ​ ំផុត។ ​​ ​នាយក​​អង្គការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​​ លីកាដ ​ ូ លោកស្រ​ី Naly Pilorge​​ ថ្លង ែ ថា ​ ៖​ «​បន ៉ុ ប្រ ្តែ​ សន ិ ប ​ មិ ​​ើ នមា ​ ន​ សេចក្តស ី​ ម្រេច​ដោយ​តលា ុ ការឲ្យ​ នៅ​កឃុ ្រៅ​ ​ឬ ំ ​ដោះ​លង​​​ ែ​ អ្នក​​ជាប់​ ពន្ធនាគារ​​នោះ​ ​អាជ្ញា​ធរ​​​​ក៏​តវូ្រ ​តែ​ នាំ​ពក ួ ​គត េ​ ឡ ្រ ប់​​​ទៅ​ពន្ធ​នា​គារ​​​ខេត្ត​​ របស់​ពួក​គេ​វិញ​»។ ​ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ ​មន្រ្តី​ស៊ើប​​អង្កេត​​​ លីកាដ ​ បា ​ូ ន​រក​ឃញ ើ ថា ​ អ្នក ​ ទោ ​ ស ​ ​​ ត្រវូ បា ​ ន​ទក ុ នៅ ​ រា ​ ជ​ធានី​ឬ ​ ផ្ទ ​​​​​ រេ ទៅ​​ ​​​ មណ្ឌ​ល​​កែប្រែ​ ៣ ​​ក្នង ុ ​ខត េ ​ក ្ត ព ំ ង់​ ចាម​​ដែល​ជា​មណ្ឌល ​ ក ​ ប្រែ​​​​​​​ ែ​ ចង្អៀត​ ណន ែ មួ ​​​ យ ក្នង ុ ច ​ ណោ ំ ម ​ព ​ ន្ធនាគារ​ ដែលមា ​ ន​ភាព​ចង្អៀត​ណន ែ ប ​ផ ំ ត ុ ​

ដែល​​​ដាក់​អ្នក​ទោស​​ក្នុង​សមត្ថ-​ ភាព​១៩១ ​ភាគ​រយ។ ​មន្រ្តី​ពន្ធនាគារ​ម្នាក់​ដែលលើក​ ឡើង​នៅ​ក្នុង​​របាយការណ៍​នេះ​​ បាន​អះ​អាង​ថា​​ ​មាន​​​អ្នក​ទោស​ ជាង​១០០ នាក់​​មិនអាច​ចញ េ ព ​ ​​ី មណ្ឌលកែ​ ​​ ប្រែ​​១​បាន​ដោ ​ យ​សារ​​ អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​ពន្ធនាគារ​មិន​ មាន​​ប្រាក់​​បញ្ជូន​ពួក​គេ​​ទៅ​វិញ។ ​របាយការណ៍​នោះ បាន​លើក​ ឡើ​ង​ពី​​​​​អតីត​ពន្ធនាគារ​ខេត្ត​បាត់​ ដំបង​​ ដែល​​មាន​អ្នក​​ជាប់​ពន្ធនា-​ គារ​ កាន់​តែ​​ច្រើន​ឡើង​ៗ​​កំពុង​​​​ បោះ​បង់ឱ ​ កាស​​​​​មិនច ​ល ូ រ​ម ួ ស ​ វនា-​ ការ​ឧទ្ធរណ៍​ ដោយ​សារ​ថា​​ពួក​គេ​​ នឹង​​ត្រូវ​​​​បន្ត​ជាប់​​ឃុំ​នៅ​ភ្នំ​ពេញ​​ ឬ​ មណ្ឌល​កប្រែ​​ ែ​​ ៣​ ​ប្រសិន​បើ​ពួក​ គេ​ មិន​អាច​មាន​ប្រាក់​សូក​​ដើម្បី​ ត្រឡប់​មក​វិញ។ ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន ពន្ធនាគារ​ខត េ បា ​្ត ត់ដ ​ប ំ ង បាន​ ​​ ដក ឹ ​​ អ្នក​​ជាប់ព ​ ន្ធនា ​ គា ​ រ​សរុប​៨០ នា ​ ក់​​ មករាជ​​ធានី​ ដែល​ជា​ចំនួន​ត្រូវ​ បាន​ដឹក​​មក​ច្រើន​​​បំផុត។ ​មន្រ្តី​ ស៊ើប​អង្កេត​​​​​លីកា​ដូ​ បាន​​សួរ​ទៅ​ កាន់​អ្នក​ជាប់​ពន្ធនាគារ​​ជា​ច្រើន​​​ ដែល​​នៅ​បន្ត​ជាប់​នៅ​រាជ​ធានី​ភ្នំ-​ ពេញ​ ​ហើយ​ពួក​គេ​បាន​ប្រាប់​ថា​​ សំបុត្រ​ទៅ​មក​ ពី​កន្លែង​ណា​ក៏​ ដោយ​​​នឹងចំ ​​ ណាយ​បក ្រា ពី ​​់ ​១៥០​​

ទៅ​៣០០​ដុល្លារ។ ​បើ​​ទោះ​បី​ជា​ ការ​រាយការណ៍​​របស់​មន្រ្តី​ពន្ធនា-​ គារ​ ​ដល ែ ​ភ​ព ំ្ន ញ េ ​ ប៉ស ុ ​ិ៍្ត បាន​​​សួរ​​ មា​នភាព​ ​​ បក ្រា ដ​​​ក៏ដោ ​ យអ ​ក ្ន ​​ជាប់​ ពន្ធ​នាគារ​មន ិ ​តវូ្រ ​បាន​​​បដិសធ េ ​​ ចំពោ​ះ​​ការ​ដឹក​ត្រឡប់​ទៅ​ពន្ធ-​ នាគារ​ដើម​​របស់​ពួក​​គេវិញទ ​ េ។ ​លោកគុយ ប៊ន ុ ​សន​អគ្គនា ​ យក​ នៃអ ​ គ្គនា ​ យក​​ដ្ឋានព ​ ន្ធនាគារ​បាន​ បដិសេធ ចំពោះ​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​ ដែល​ថា​ មន្រ្តី​ពន្ធនាគារ​ទទួល​ យក​សណ ំ ក ូ ។ ​ លោក​បន្តថា ​ ៖​ «​​រា​ល​​់ ព័ត៌​មាន​ដែល​​អ្នក​ចង់​ដឹង​ គឺ​មាន​ នៅ​​ក្នុង​គេហទំព័ររ​បស់​យើង»​ ។ ​លោក ហ៊ី ចម្រើន ​អនុប ​ ្រធាន​ ពន្ធនាគារ​ខត េ បា ​្ត ត់ដ ​ប ំ ង​បាន​​​ថ្លង ែ ​ ថា​៖ «​គ្មាន​នរណា​ម្នាក់​បង្ខំ​ពួក​គេ​​ ឲ្យនៅ ​ ​ភ​ព ំ្ន ញ េ ​ទ»​ េ​ ។ ​លោក​បន្តថា ​ ​៖ «​វាគ ​ អា ​ឺ ស្រយ ័ លើ ​​​ ព ​ក ួ គ ​ ថា​ េ​​​ តព ​ើ ក ួ ​ គេ​​ចង់​ទៅ​ភ្នំ​ពេញ​​ដើម្បី​​ចូល​រួម​ សវនាការ​របស់​ខ្លួន​ឬអត់?»។ ​ប៉ុន្តែ​ការ​អះ​អាង​​របស់​ពួក​គេ​​​ ហាក់​បី​ដូច​ជា​មិន​​ត្រឹម​ត្រូវ​ ខណៈ​ ដែល​របាយការណ៍​​របស់​អង្គការ​ លីកាដូ​​​​ព្រមាន​ថា ​ប្រសិន​បើ​អគ្គ​ នាយក​​ដ្ឋាន​ពន្ធនាគារ​​​មិន​ផល ្ត ​កា ់ ​រ​​ ដឹក​​ជញ្ជន ូ ​តឡ ្រ ប់​ទៅវ​ញ ិ ​​​វា​នង ឹ ​​កា​ច់​​ បំបាក់​​​ឆន្ទៈ​​​ក្នុង​​ការ​លើក​​ទឹក​ចិត្ត​​​ និង​ការ​​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ទោស​អាច​​មក​ ចូលរ​ួមស ​ វនការ​​​ឧទ្ធរណ៍។ ​​ ​លោក​អូ៊ វីរៈ​​ប្រធាន​មជ្ឈ​មណ្ឌ​ល​ សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា បាន​ប្រាប់ភ្នំ-​ ពេញ​​ ប៉ុស្តិ៍​ថា អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​ ពន្ធនាគារ​​នឹងអា ​ ច​​រក​​បាន​ធន​ធាន ​ ​​​ ដើម្បី​ជួយ​អ្នក​​ជាប់​ពន្ធនាគារ​ទាំង​ នោះ​ ​ប្រសិន​បើ​​មាន​ឆន្ទៈ​នយោ-​ បាយ​​​ធ្វប ​ើ ប ែ ​នោះ។ ​លោក​បន្តថា ​ ​៖ «​​​ជា​ធម្មតា​មិន​មាន​​ការ​លើក​ទឹក​ ចិត្ត​​សម្រាប់​​​ពន្ធនាគារ​​[ដើម្បី​​ជួយ​​ អ្នក​ទោស​ដល ែ ​ជាប់​គាង ំ ​នៅ​ពន្ធ-​ នាគារ​​]​ទេ​»។ «​ប្រសិន​បើ​ពួក​គេ​ មិនជ ​យ ួ នោ ​ ះ​ពក ួ គ ​ នឹ េ​ ងមា ​ ន​ឱកា​ស​​​ រក​​លុយពី ​​ ព ​ ្រោះថា ​ ព ​ក ួ គ ​ មិ េ​ នភ័ ​​ យ​ ខ្លាចពី ​​ កា ​ រ​​ដាក់ទោស​ ​​​ ទណ្ឌចំ ​​​ ពោះ​ ការយក​​សំណូក​​​ឡើយ​»៕ PS

អ្នក​ជនា ំ ញ​​បដិ​ស​ធ េ ​មន ិ ​ច​ល ូ ផ ​ ្តល់​សក្ខី​កម្ម​ដល់​សា​លា​ក្តី​ Justine Drennan ភ្នំ​ពេញ​ៈ លោក Stephen Heder ​ដែល​​ធ្ល​ាប់​ធ្វើ​​​ការ​ងារ​ឲ្យ​​​ ការិយាល័យ​​សហ​ចៅ​ក្រម​ស៊ើប​ អង្កេត​​​នៅសាលា​ក្តី​ខ្មែរ​ក្រហម បាន​បដិសេធ​សំណើ​​របស់​តុលា-​ ការ​​​ដែ​ល​បាន​ស្នើរ​​សុំ​ឲ្យ​លោក​ ផ្តល់​​​សក្ខី​កម្ម​ ក្នុង​នាម​លោក​​ជា​​ អ្នក​ជំនាញ​ម្នាក់​​​។ នេះ​បើ​យោង​ តាម​លិខិត​​មួយ​ច្បាប់​ពី​លោក Heder ​ផ្ទាល់​ដែល​​​បាន​ចេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ​​​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​ របស់​​សា​លា​ក្តី​ខ្មែរ​ក្រហម​។

លោក Heder ដែល​ត្រូវ​បាន​ ចាត់​ទុក​ថា​ ​ជា​អ្នក​ជំនាញ​​​នាំ​មុខ​ ម្នាក់​​​ខាង​​ប្រវត្តិ​សាស្រ្ត​អំពី​ខ្មែរ​ ក្រហម​បាន​​បដិសធ េ ម ​ន ិ ធ ​ អ ​្វើ ត្ថា-​ ធិបបា ្ យ​អំពស ​ី ច េ ក្តសម្រេ ​​ី ចរ​បស់​​ លោក​​នោះ​ទេ​។ ​លោក Heder បាន​​​ចាក​ចេញ​ពី​តុលាការ​​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១១ ​​​ដោយ​លោក​បាន​សរ-​ សេរនៅ​ ​​ កង ្នុ អ ​ម ​ុី ល ែ ម ​យ ួ ថា ​ ​លោ ​ ក​​​ មិនយ ​ ល់ស ​ ប ្រ នឹ ​​ ងស ​ ច េ ក្តស ​ី ម្រេច​ របស់ចៅ​ ​​ កម ្រ ​​​​​ដើមប្ ប ​ី ទ ិ ស ​ ណ ំ រ ​ុំ ឿង​ ០០៣​​ «​​​ដោយ​​មិន​មាន​ការ​ស៊ើប​ អង្កេត​វា​ប្រកប​ដោយ​​ប្រសិទ្ធ​ភាព​​ នោះ​ទេ ដ ​ ល ែ ខ ​ ្ញុំ ក៏ដ ​ច ូ អ ​ក ្ន ដ ​ ទៃដ ​ រែ ​

ជឿ​ថា ​វា​មិន​សម​ហេតផ ុ​ ល​»។ ​លោក ​ឡុង ​បញ្ញាវុធ មន្ត្រី​ គម្រោង​​នៃ​អង្គការ​គម្រោង​យុតិ្ត-​ ធម៌​​នៅ​កម្ពជា ុ ថ្លង ែ ថា ​ ​ការ​សម្​រេ​ច​​​ ចិត្ត​របស់​​លោក ​Heder ​បាន​​ធ្វើ​ ឲ្យ​​​​លោក​​​មាន​ការ​​ភ្ញាក​់ផ្អើល​យ៉ាង​​ ខ្លាំង ដោយ​សារ​​​មុខ​អាជីព​ និង​ ចំណាប់អា ​ ​រម្មណដ ៍​ ៏​យូរ​មក​ហើយ​ របស់គាត់ ​​ ​ក្នង ុ ការ​​​ ​​ តាម​ដាន​សក ិ សា ្ ​ ពី​​​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​​​អំពី​ខ្មែរ​ក្រហម​។ ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​លទ្ធ​ភាព​ថា​ តើ​​ លោក ​Heder ​​ជា​​អ្នក​ដែល​​​មាន​ ការ​យល់​ដឹង​ជ្រៅ​ជ្រះ​អំពី​ខ្មែរ​ ក្រហម​អាច​នឹង​ចូល​​​​បំភ្លឺ​​ចំពោះ​​

មុខ​​តុលាការនៅ​ក្នុង​ឋានៈ​​​ផ្សេង​​ មួយ​ទៀត​ឬ​អត់​ ​ឬ​អាច​ចូល​​បំភ្លឺ​ សមប ្រា សវនាការកាត់ ​​់ ទោ ​ ស​​ណា​ មួយ​ នា​ពេល​ខាង​មុខ​​​​លើស​ពី​ សំណុ​ំរឿង​ ០០២​បច្ចុប្បន្ន​​ឬអត់​ នោះ​? អ្នក​​នាំ​ពាក្យ​សាលា​ក្តី​ខ្មែរ​ ក្រហម លោក Lars Olsen បា ​ ន​ ថ្លែង​ថា​ ​លោក​​មិន​​អាច​ព្យាករ​​អំពី​ អនាគត​នោះ​បាន​ទេ​ ប៉ុន្តែ​​​លោក​ គិតថា ​ វា ​ ​​​​មិនទ ​ន ំ ង​​នឹងក ​ ត ើ មា ​ ន​​ទេ​។ បច្ចុប្បន្ន​ សា​លា​ក្តី​ កំពុង​បន្ត​ ដំណើរការ​ ​​ ក​ល ្តី ​ស ើ ណ ំ ុំ​រឿង​០០២​​ ដល ែ មា ​ ន​ជន​ជាប់ចោ ​ ទ​​វ័យជ ​ រា​តែ​ ពីរ​នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​៕​PS

ភ្នព ំ ញ េ ៈ សាលា​ដប ំ ង ូ រា ​ ជធានី កាល​ពម ​ី ស្ ល ិ ម ​ញ ិ បា ​ ន​ផ​ន ្ត ទោ ​្ទា ស​ ស្រព ​ី្ត រី នា ​ ក​ឲ ់ យ្ ​ជាប់ព ​ ន្ធនាគារ​ពរី ឆ ​ ​្នាំ និង៥ ​ ​ឆ្នាំ​ពីប ​ ទ​​នាំ​ក្មេង​ស្រី​ពីរ​នាក់​ ឲ្យទៅ​រួម​ភេទ ជាមួយ​អ្នក​មាន​ ប្រាកនៅ​​ ់​​​ សណ្ឋាគារ​ ក្នុងរា ​ ជ​ធានី​ ភ្នព ំ ញ េ ន ​ង ិ ខ ​ ត េ ស ​្ត ៀម​​​ពីអ ​ឡ ំ ង ុ ឆ ​ ​្នាំ ២០១១​ដល់ឆ ​ ្នាំ​២០១២​។ ​លោក​ស្រី​ ចាំង ស៊ីណាត ​ប្រ-​ ធាន​​ក្រម ុ ប ​ ក ្រឹ សា ្ ចៅ ​ ក ​ ម ្រ ជ ​ន ំ ជ ​ុំ ម្រះ​ ថ្លែង​ថា ឈ្មោះ ​ទិត្យ ​ហ៊ុន ​ហៅ​ម៉ែ​ ស្រី​លក្ខណ៍​​ ត្រូវ​​តុលាការ​កាត់​ ទោស​ដាក់​ពន្ធនាគារ​៥ឆ្នាំ​ រី​ឯ ឈ្មោះ ​ជា គឹម​​យ៉េញ​ ហៅ​ស្រី​ ស្រស់ ឬ​សម ​ី្រ ៉ៅ​អាយុ៣ ​ ២​ឆ​ំ្នា ដាក់​ ពន្ធនា ​ ​ពីរឆ្នាំ​ ប៉ុន្តែ​​អនុ​វត្ត​ទោស​តែ​ ៩​ខែ​​ទោស​នៅ​សល់​ត្រូវ​ព្យូរ។ ​​ លោក​ស​​ចៅ​ ី្រ កម ្រ ប្រ​កាស​​ថា​៖ «​​ឈ្មោះ ​ទិត្យ ហ៊ុន ​ហៅ ​ម៉ែ​ស្រី​ លក្ខណ៍ និងឈ ​ ្មោះ ​ជា ​គឹមយ ​ ៉េញ​ ហៅ​សស ​្រី ស ្រ ​់ ឬស្រម ​ី ៉ៅ​មាន​​ពិរទ ុ ​្ធ ភាព​។ ដូច្នេះ​តុលាការ​​សម​្រេច​​ ផ្ដន្ទា​ទោស​​ទិត្យ ​ហ៊ុន ដាក់​ពន្ធ-

នាគារ​៥​ឆ្នាំ ហើយ​ជា គឹមយ ​ ៉េញ​​ ដាក់ពន្ធ ​​ នាគារ​ពរី ឆ ​ ​្នាំ ប៉ន ុ ការ​ ្តែ​ អនុ-​ វត្ត​ទោស​ត្រឹម​​តែ​៩​ខែ​ទេ ឯទោស​ នៅ​សល់ត្រូវព ​ ្យួរ»​ ។ ​ជន​ជាប់​ចោទទាំង​ពីរនាក់​​​ត្រូវ​ បានតុលាការ​​ចោទប្រ​កាន់​​​ពីបទ​ «សញ្ចារ​កម្ម​»​​តាម​មាត្រា​២៧​​នៃ​ ច្បាប់​បង្ក្រាប​ការ​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស​ និងក ​ េង​ប្រវ័ញ្ច​ផ្លូវ​ភេទ​។ ឈ្មោះ ទ ​ត ិ យ្ ហ ​ ន ៊ុ ត ​ វ្រូ សមត្ថ ​​ កច ិ ​្ច ចាប់​ខ្លួននៅ​ឯ​សណ្ឋាគារ​ម៉ូណាកូ​ ក្នុងស ​ ង្កាត់​ផ្សារ​ដេប៉ូ​១ ​ខណ្ឌទ ​ ួល​ គោក​ រីឯ​ឈ្មោះ ​ជា គឹម​យ៉េញ​​​ ចាប់​ខ្លួន​នៅ​ផ្ទះ​ជួល​​ក្នុង​សង្កាត់​​ ទឹក​ថ្លា​រាជ​ធានីភ ​ព ្នំ ញ េ ​កាល​ពថ ​ី ​្ងៃ ទី៩ ​ ​ខែ​កញ្ញា ឆ ​ ២០១២។​ ​​្នាំ ដោយ​ ផ្អែក​តាម​ពាក្យ​បណ្ដឹង​របស់​ក្មេង​ ស្ររ​ី ង​គ្រោះព ​ រី នា ​ ក់​ក្នង ុ នោ ​ ះ​​ម្នាក​​់ អាយុ១ ​ ៦​ឆ​្នាំ ដែលចោ ​ ទ​ថានា ​ ព ំ ក ួ ​ គេ​​យក​ទៅឲ ​ យ្ រ​ម ួ ភ ​ ទ េ ​ជា​មយ ួ បុរស​ អ្នកមាន​ ​​​ ទព ្រ យ្ ​ជាថ្នរូ ន ​ង ឹ កម្រៃ​​ ​​ ជើង​ សា​​យ៉ាង​ហោច ​​២០​០​​ទៅ​៥០០​ ដុល្លារ​ពេល​លក់​​ពួកគេ​ម្ដងៗ។ ស ​ ​ជា ី្រ្ត ប់ចោ ​ ទ​នង ិ ម ​ ធា េ វីទាក់ ​​ ទ ​ ង​ មិនបាន​ទពី េ​ ​​មស្ ល ិ ​មញ ិ ​​៕ PN

VACANCY: PROJECT MANAGER Garment Manufacturers Association in Cambodia (GMAC) is recruiting a Project Manager to be responsible for oversee all aspects of start-up process of the establishment of the Cambodian Garment Training Institute (CGTI). The Project Manager is required to coordinate the construction of CGTI starting with land procurement until the completion of the construction and retrofitting of CGTI. Primary Responsibilities  Land procurement for the building of the training institute  Selection and proposal for suitable building contractors, architects, interior designers & suppliers of equipment and related services.  Application with the relevant government agencies for approval of building plans, utilities, electrical work, and any other amenities related to a training institute, including accreditation of the training institute  Manage the expenditure of construction within approved budget.  Process the approval of expenditure, billing, and financial statements, reports and analysis  Selection, proposal and procurement of suitable furniture, fittings and equipment for the institute  Establish & maintain appropriate internal control safeguards.  Interact with contractors, architects, interior designers to ensure compliance with governmental building requirements  Establish systems, processes and procedures for keeping all construction related records in proper manner  Monitor, supervise and review all work-in-progress status with contractors, architects and interior designers on a regular basis  Work with GMAC or Exe.Director to establish procurement and payment SOPs. Key Performance Indicators  Clear & Accurate presentation of construction status on a fortnight basis  Accurate record of costs, billing and payments on a monthly basis  Ensure implementation and adherence of SOPs. SOPs to be kept updated as all time to reflect correct situations.  Monthly operational budget proposal and control.  Completion of the construction of CGTI within the proposed deadline  Administrative efficiency of all documents and records Knowledge & Skill Requirements (i) Minimum first level university degree with a relevant combination of academic qualifications and experience at an executive level or project management (ii) Knowledge of finance, accounting, budgeting & cost control principles (iii) Knowledge of requirements of a training institute. (iv) Strong interpersonal skills with ability to interact under different and difficult situations with building contractors, suppliers, architects, interior designers, government officials, CGTI Board, Executive Director and AFD. (v) Ability to motivate people to produce quality work within tight timeframes and simultaneously manage several projects (vi) Possess professional written & verbal communication (vii) Ability to number & data crunch (viii) Ability to organize, prioritize & be meticulous (ix) 2-5 years experience in project management and/or educational or training institute (x) Ability to use relevant computer technology and software

Please send your CV to #175, Street 215, Phnom Penh. Dateline: 15th June 2013 E-mail: info@gmac-cambodia.org


NATIONAL www.postkhmer.com

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០១៣

អាជ្ញាធរមិន​អាច​បញ្ឈប់​អក ្ន ​សក ុ្រ ​​ ផ្អល ើ ​​មក​បប ែ ន់​ពស់​ថន ្លា ​​បាន​ ់ ទេ​

sarB½t’manesdækic©ÉkraCüEtmYyKt;rbs;km<úCa

ចាងហ្វាង រ៉ូស ដាំងឃ្លី អគ្គនាយក លោក​គ្រីស ដ័រ និពន្ធនាយក

មុំ គន្ធា

កៃ​​គឹមសុង , អាឡាំង ផាកហៅ                                                  ប្រធានគ្រប់គ្រងការីនិពន្ធ​ សំ រិទ្ធ, ដេវិដ ប៉ូល អនុប្រធាន​គ្រប់គ្រង​ការីនិពន្ធ​ សូ វិសាល ប្រធាន​ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាន ជាង សុខា អនុប្រធាន​ក្រុម​អ្នក​ព័ត៌មាន ឆាយ ច័ន្ទនីដា ការីនិពន្ធព័ត៌មានជាតិ ម៉ៃ ទិត្យថារ៉ា, ឆាត វីលៀម ការីនិពន្ធរង​ព័ត៌មានជាតិ ខៀវ ភិរម្យ, វង្ស សុខេង, ប្រធាន​ការី​និពន្ធព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ម៉ៃ គុណមករា ការីនិពន្ធ​រ​ងព័ត៌មាន​សេដ្ឋ​កិច្ច​ ស៊ន​សារ៉ាត, គុណ គួរចេតនា ការី​ន​ិពន្ធ​ព័ត៌មានអន្តរជាតិ និង​​កីឡា អុឹម សុនាថ អនុប្រធាន​ការិយាល័យព័ត៌មានជិវិតកម្សាន្ត ប៉ាន់ ស៊ីម៉ាឡា ការីនិពន្ធ​ទស្សនាវដ្តី Lift

B½t’manCati

ពស់​ថន ្លា ​ទ ់ ម្ងនជា ​់ ង​២០គ.ក្រ​និងពង​ជត ិ ​​៤០ ដល ែ ​អក ្ន ​សក ុ្រ ​ផល ើ្អ ​មក​គោរពបូជា​នៅក ​ ង ុ្រ ក ​ព ំ ង់​ឆង ំ្នា ។ ​​ រូបថត សហ​ការី

កំពង់​ឆង ្នាំ ៈ អ្នកភ ​ម ូ ​រា ិ ប់រ​យ​នាក់​ នៅ​ឃុំ​ផ្សារ​ឆ្នាំង ខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំង បានលើក​គ្នា​មក​ផ្ទះ​កសិករ​ម្នាក់​ ដែល​​ចាប់​បាន​ពស់ថ្​ល​ាន​់ម​ួយន​ិ​ង​​​ ព​ង​ជិត៤០ពង​ដើម្បី​បួង​សួង​សុំ​ លាភសំណាង​​ព្រោះត ​ ជ ែ ឿ​ថា ជា​ ពស់​​បារមីស ​ ័ក្តិសិទិ។ ្ធ​ លោក ញ៉ោក ប៊ុនធី មេ​ប៉ុស្តិ៍​​ ផ្សារ​ឆង ្នាំ ​​បានប្រាបថា ​់ អ ​ក ្ន ភ ​ម ូ ជា​ ​​​ិ ច្រើន​​នាំគ្នា​មក​បួង​សួង​ពស់​នេះ​​ រាល់ថ ​ ដ ​្ងៃ ម ើ ប្ ស ​ី លាភសំ ​​​​​​​ុំ ណាង​នង ិ ​​​ សុស ​ំ ច េ ក្ត ​​ ស ី ខ ុ ចមង ុ្រ ច ​ មន ើ្រ ពះ្រោ ​​ តែជឿ​ថា ​សត្វ​ពស់មា​ន​បារមី។ ​​ លោក​ថា​៖«​អ្នក​ភូមិពី​គ្រប់​ទិស​ ទីក្នុង​ខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំង បាន​មក​ផ្ទះ​

កសិករជា​ម្ចាស់​សត្វ​​ពស់​ថ្លាន់​ ធ្វើការ​បួង​សួង​​សុំ​លាភសំណាង​ ដែលអ ​ក ្ន ខ ​ ្លះឲ ​ យ្ ប្រាកព ​់ ៥ ​ី ០០ ដល់​ ១ពាន់​​រៀល​ទៅ​សត្វព ​ ស់​ផង​។ កសិករ​ចាន់ ថា ​ វ័យ៤ ​ ០​ឆ្នាំ និង​ កូនប ​ ស ុ្រ បាន​បទ ្រ ះ​ឃញ ើ ពស់ ​​ ប-្រ ​ វែង​៣​ម៉ែត្រ​ ទម្ងន់​២៩​គីឡូ​ក្រាម និង​​​​ពងនៅ​ក្បែរ​ផ្ទះកាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ ហើយក៏​​យកវា​មក​ចិញ្ចឹម។ ​ លោក ប៊ុនធី ​បញ្ជាកថា ់​ អាជ្ញា-​ ធរមិនអាច​បញ្ឈប់​ពួក​គេ​​បានទេ ព្រោះ​វាជា​​អបិយ​ជំនឿ​​អ្នក​ស្រុក។​ មន្ត្រី​​បាន​​សុំ​ពស់នោះ​ទៅ​ដាក់នៅ ​ ​​ កន្លែងអភិរក្សនៃ​ក្រុមអ្នក​ជំនាញ​ ប៉ន ុ គាត់ ្តែ​​ ​បានបដិសធ េ ព ​ ្រោះគា ​ ត់ គិត​ថា​ពស់​​នះេ បាន​ជយ ួ ​ឲយ្ ​ជវី ​ភា​ព​​​ របស់គ ​ ្រួសារ​​ធូរធា ​ រ»​៕ NR

ប៊ាង​ពីវ័ន, ហុង រស្មី ការី​និពន្ធប៉ ​​ ុស្តិ៍អចលនទ្រព្យ ហុឹន ពិសី, Rupert Winchester ការីនិពន្ធ​ព័ត៌មានកីឡា​​​ ឌែន រ៉ាយលី, អុិន សុផេង, ឈ​ន ណន​ ការីនិពន្ធរងព័ត៌មានជិវិតកម្សាន្ត សេត គឹមសឿន អ្នកយកព័ត៌មាន

មន្ត​អ ី្រ ប់រ​ស ំ ក ុ​រ្ ​​មម ​េ ត ​ ​​រង​​ ់​ ក​ារ​​​ច ​ោ ទ​​ពី​​​បទ​ពក ​ុ ​​រ​លយ​ ​​​ួ

មាស សុខជា, មុំ គន្ធា, ឃុត សុភចរិយា, ឃួន លក្ខិណា,​ប៊ុត​រស្មីគង្គា, រ៉ាន់ រើយ,​ ឈឹម ស្រីនាង, យឺន ពន្លក, សែន​ដាវីត, ផាក់ ស៊ាងលី,ធិក កល្យាណ, ស៊ូ វុទ,្ធី​ លៀង សារិទ,្ធ​ គឹម សារុំ,​ហ៊​គីមសាយ អ្នកបកប្រែ ញ៉ែម​រិទ្ធី, ភោគ សំភ័ក្ត្រា, តាំង គក់, ឈួ សុខចេង,​​ប៉ាន់ រិទ្ធា, សុក បុប្ផា,​បិុច ស៊ីនួន, ជាន​ចាន់រ៉ា ការីរូបថត ហេង ជីវ័ន, ផា​​លីណា, ស្រេង ម៉េងស្រ៊ុន, ហុង​មិនា, ម៉ៃ វីរៈ អ្នកកែសម្រួលអក្ខរាវិរុទ្ធ ព្រុំ​ភ័ក្រ្ត, ពែក រស់, រស់​ឌីណា, មុី សុមុនី អ្នកសម្របសម្រួលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម សុភារិទ្ធ ប្លុនឌេៀល ប្រធានផ្នែកផលិតកម្ម និងបោះពុម្ព ញឹម សុក្រភីរៈ ផ្នែករចនាទំព័រ សួន​សាវា៉តឌី, ទឹម បូរិទ្ធ,េទព ធឿនធីតា,ជំុ​សុគន�ី, យូសុះ​ហាហ្វីសោះ, អាំ វ៉ាលីនដា អ្នកសម្របសម្រួលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ចាប ណារិទ្ធ, ទួន​ច័នរ្ទ​ស្មីុ, មៀច​លទ្ធា, ប្រាជ្ញ​មុន្នីរៈ អ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកទំពរ័ពា ​ ណិជ្ជកម្ម សំអឿន សម្បត្តិ​ ប្រធានផ្នែកលក់កាសែត សុភា កាល់វីនហេង ហេង សុកាល, ​ថិញរិទ្ធី, ជ ​ ីម សុភក្តិ ប្រធានផ្នែកចែកចាយកាសែត មាស ធី ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និង​ធនធានមនុស្ស

ឆាយ ច័ន្ទនីដា កំពង់ចា ​ ម​ៈ មន្ត្រី​ការិយាល័យ​អប់​រំ​ស្រុក​ មេ​មត់​បានរង​ការ​ចោទ​ពនា​ ​​ី យក​នាយ​ករ​ង​​ អនុ​វិទ្យាល័យ និង​សាលាបឋម​សិក្សា ​ក្នុង​ ស្រុក​ជិត៩ ​ ០​នាក់​ថា ទារ​ប្រាក់​​ពី​ពួក​គេ​ជា​ ថ្នូរ​​នឹង​ការ​រត់​ការ​សុំ​តំណែង ក្នុង​ម្នាក់​ៗ ពី​ ៨០​រហូត​ទៅ២០០​ដុល្លារ។ នាយក​រង​សាលា​បឋម​សក ិ សា ្ អា ​ យុ៣ ​ ៣​ ឆ្នាំ ដែល​បម្រើ​ការ​ក្នុង​តំណែងនេះ​ជិត​១០​ ឆ្នា​បា ំ នប្រាបភ ​់ ព ្នំ ញ េ ​ប៉ស ុ ថា ​្តិ៍ ប្រ​ធាន​ការិយា​ ល័យ​អប់រំ​ស្រុក​មេ​មត់​លោក កែវ​គឹមស៊ុ​ន​ បា​នទារ​ប្រាក់​​​ត្រង់​ៗ​ពី​នាយក​ នាយក​រង​​ ដែល​​ដាក់​ប្រវត្តិ​រូបពី​ដើម​សប្តាហ៍​​នេះ​​ដើម្បី​ ទទួល​តំណែង​​ជា​នាយក​ នាយក​​រង​ ដែល​ ប្រ​កាស​តែងតា ​ ំងដោយក្រសួង​អប់រ​ំ​។ នាយក​រង ​សុំ​​មិន​​បញ្ចេញ​ឈ្មោះ​រូបនេះ​ បន្ត​ថា ស​ព្វ​ថ្ងៃ​នាយក​ នា​យក​រង​ទាំង​ កម្រត ិ បឋម​ ​​​ នង ិ អ ​ នុវ​ទ ិ យា ្ ល ​ យ ័ ​មិន​ទាន់​​បាន​ ការ​តែង​តាំងពី​ថ្នាក់​ជាតិ​ទេ គឺ​មាន​តែ​ ប្រ​កាស​ថ្នាក់​​ខេត្ត ​ដូច្នេះ ការ​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​ នេះ គឺ​ដើម្បី​ការតែងតាំង​់ពី​ថ្នាក់​ជាតិ គឺ​ ក្រសួង​អប់​រំ និងបាន​ឡើង​កាំប្រា​ក់ និង​ ឡើង​លុយ​​​ប្រ​មាណ​៨ពាន់​​​រៀល​ទៀត​​។

លោក​បន្តថា ​ ប ​ ធា ្រ ន​ការិយាល ​ យ ័ រ​ប ូ ន ​ េះ​ បាន​ដាក់​តម្លៃ​និង​​ទារ​​​ប្រាក់​ផ្ទាល់​មា​ត់​ទៅ​​ នាយ​ក នា​យក​រង​ដែលនៅ​ ​​ កម្រត ិ ប ​ ឋ​ម​​មាន​ ៦៥នាក់និងអនុ ​​ វិទ្យា​ល័យ​​ជាង​២០​នាក់​។ លោក​បន្តថា៖ «ខ្ញុំ​ជា​នាយក​រង​សាលា​ បឋម​គាត់​ទារ​៨០​ដល ុ រ្លា ឯ​តម្លនា ​ៃ យក​ទារ​ ១៥០​​ដុល្លារ​។ ​គាត់​ទារ​នឹង​មុខ​តែ​ម្តង​ ថា​ យក​​ទៅ​រត់កា​រថា្នក់​លើ​។ តែ​ពេល​ទាក់ទង​ ​ ប់រំ​ខេត្ត ​គេថា​អត់​ដឹងទេ​។ ​ឥឡូវ​ ទៅ​មន្ទីរអ កំពុងផ្អ ​​ ើល​ពេញ​ស្រុក​ហើយ​រឿង​នេះ»។ នាយក​​អនុវិ​ទ្យា​ល័យ​មួយ​នៅ​ឃុំ​ទ្រ​មូង​ និយាយ​ថា គាត់​ក៏ត្រូវ​​លោ​ក កែវ​ គឹមស ​ ៊ុន ទារ​ដល់ទៅ ​ ២ ​ ០០ដុលរ្លា ​ដើមប្ បា ី ន​ការ​តង ែ ​ តាំង​តំណែង​នេះ​ពីក្រសួង​អប់រំ​។ លោក​ថា ៖ «តើមាន​ប្រាក់​ឯ​ណា​​បង់​ឲ្យ​ គាត់ បើស ​ ព្​វថ្ងប ​ៃ ក ្រា ខ ់ ខ្ញ ែ​ ​ុំ តែ​​៤៧ម៉ន ឺ រៀល ហើយ​បើតែង​តាំងពី​ក្រសួង​អាច​បន្ថែម​ បាន​​​១​មន ៉ឺ រ ​ ៀល​ទៀត។ ខ្ញប ​ុំ ប ្រា ថា ​់ អត់​មាន​ លុយទេ ​​ តែ​គាត់​ថា​ ឲ្យ​ជំពាក់​សិនតែ​ត្រឹម​ ថ្ងៃ​ទី​១ឬ​ទី​២ ខែ​មិថុនា ត្រូវ​យក​មក​ឲ្យ​»។​ នាយក​ទាំងពីរ​ខាង​លើ​បន្ត​ថា ថ្វី​ត្បិត​ គាត់​​មិន​ទាន់​ឲ្យ​ តែ​មាន​អ្នក​ខ្លះ​សុខ​ចិត្ត​ បេះល ​ យ ុ កា ​ ក់​ដែល​មាន​បន្តច ិ ប ​ ន្តច ួ ទៅ ​ ឲ ​ យ្ ​ មន្ត្រី​អប់រំ​រូបនេះ ព្រោះ​ខ្លាចគាត់​មិន​បញ្ជូន​

ឈ្មោះ​ទៅ​ខាង​លើ។ ប៉ុន្តែ ការ​ចោទនេះត្រូវ​ លោក កែវ គឹម​ ស៊ុន ​បដិសេធ​​ដាច់​អ​ហ​ង្ការតប​វិញ​។ លោក​​ប្រធា​នកា​រិ​យា​ល័យ​អប់​រំ​ស្រុក​មេ​ មត់​រូបន ​ េះ ប្រាប់​ភ្នំពេញ​ប៉ុស្តិ៍ថា លោក​មិន​​ ពាក់​ព័ន្ធ​​នឹង​អំពើពុក​រលួយនេះ​​ឡើយ។ លោក​ថា ខាង​មន្ទីរ​អប់រំ​ក៏​បាន​​ហៅ​លោក​ ទៅ​សួរ​ដែរ​ពី​ម្សិល​មិញ​ ព្រោះ​ថា មាន​គេ​ ប្តង ឹ ព ​ លោក។ ​​ី លោក​បញ្ជាកថា ​់ ៖ «អត់មាន​ ទេ ខ្ញុំ​មិន​ដឹងម៉េច​ដែរ​ព្រោះ​ឈ្មោះ​ពួកគាត់​ ខ្ញុំ​បាន​ស្នើ​រួច​ទៅ​ហើយ​ ​ទៅ​ថ្នាក់​លើ​ គឺ​ មធ្យម​​ជាង​២០នាក់ ប​ឋម​ជាង​៦០នាក់​។ ខ្ញម ​ុំ ន ិ ​បាន​ទារ​លយ ុ អ ​ឡ ី យ ើ តែ​មាននោះគឺ​ មាន​អ្នក​ខ្លះ​ផ្តល់​ជា​សាគុណ​បន្តិច​បន្តួច ដូច​​ជា​កាត​ទូរ​ស័ព្ទ​១០​ដុល្លារ ​​ជាដើម​»។ លោក​​បន្ត​ថា ទោះ​យ៉ាង​ណា​ឈ្មោះ​ មនុសស​្​ជត ិ ៩ ​ ០​នាក់នោ ​ ះ​លោក​បាន​ផជ ្ញើ ន ូ ​ ទៅ​ថ្នាក់​ល​រើ ួច​ហើយ គឺ​ពុំ​មាន​អ្នក​ណា​​ត្រូវ​ ធ្លាក់​តំណែង​ ដោយ​សារ​តែ​មិន​បង់លុយ​ ឲ្យ​លោ​ក​នោះទេ​។ ករណី​ស្រ​ដៀង​គ្នា​នេះដែរ​​សមា​គម​គ្រូ ប​ង្រៀន​កម្ពុជា​ឯករាជ្យ​ កាលពី​ម្សិល​មិញ​ បាន​សុំ​ឲ្យ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​អប់រំ​ដំឡើង​ថ្នាក់​ ពិ​សេស​​ជូន​លោក​គ្រូ​៦នាក់ នៅ​អនុ​វិទ្យា​

ល័យ ​ហ៊ុន ​សែន ​រវៀង ស្រុករ​វៀង ខេត្ត​ ព្រះវ​ហា ិ រដ ​ ល ែ ព ​ក ួ គា ​ ត់ស ​ ទ ុ ត ​្ធ ែ​​បាន​បញ្ចប​់ ការ​សក ិ សា ្ នៅ ​ សា ​ កល​វទ ិ យា ្ ល ​ យ ័ ។ ​​ ប៉ន ុ ឯក​ ្តែ​ សារ​ពក ួ គាត់​ដាក់ជន ូ ​មន្ត​ម ី្រ ន្ទរី ​​អប់រំ​ ត្រូ​វ​ មន្តនៅ ្រី មន្ទរី ​​ទារ​បក ្រា ម ​់ ក ្នា ៦ ​់ ម៉ន ឺ ​ទៅ​៨ម៉ន ឺ ​ រៀល​ក្នង ុ ម ​ ក ្នា ៗ ​់ ​ថា​​យក​ទៅរត់ការ​ឯក​សារ ដែលកា ​ រ​នេះ ស ​ មាគម​យល់ថា ​ ៖«វា​ជាការ​ ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ពុក​រលួយ​មួយ»។​ ​លោក រ៉ុង​ ឈុន ​ប្រធាន​សមា​គម​គ្រូ ប​ង្រៀន​កម្ពុជា ឲ្យ​ដឹងថា ​ ​មិនថា​ករណីនៅ ​ ​ ស្រក ុ ម ​ ម េ ត់ឬស ​ ក ្រុ រ​វៀង​ទេ អំព ​ ព ើ ក ុ រ​លួយ​ ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ​បាន​ក្លាយជា​ប្រពៃ​ណី នៅ​​ ពេល​ដែល​មាន​ការ​ដំឡើង​តំណែង​អ្វី​មួយ​ ជូនដ ​ ល់​មន្ត្រី​អប់រំ។ លោក​បានបន្តថា បើ​មាន​ករណីនេះក ​ ត ើ ​ ឡើង​បន្ត​ទៀត ​ដោយ​គ្មាន​ការ​ទប់​ស្កាត់​ នោះអាច​ក្លាយ​ជា​រឿង​អាក្រក់​បំផុត​ក្នុង​ ប្រព័ន្ធ​អប់​រំ​កម្ពុជា​ គឺកើតមាន​អំពើ​ពុក​ រលួយ​មាន​លក្ខណៈ​ជា​ប្រព័ន្ធ​។ លោក​ថា ៖ «ស្ថាបន ័ អង្គភាព​បយ ្រ ទ ុ ប ​្ធ ្រ​ឆាំងអ ​ព ំ ព ​ើ ក ុ ​ រលួយន ​ង ិ ក ​ ស ្រ ង ួ អ ​ ប់រំ ត ​ វ្រូ ត ​ ែ​មាន​វធា ិ ន​ការ​ ម៉ឺង​ម៉ាត់​ បើមិ​ន​ដូច្នោះ​ទេ​ វិស័យ​អប់រំ​​មិន​ អាច​បណ្តះុ ប ​ ណ្តាល​បាននូវធន​ ​​ ធាន​​មនុស ​ ស្ ​​ ប្រកប​ដោយ​គុណភា ​ ព​នោះ​ទេ​»៕​

ប៊ុត លីណា ជំនួយការផ្នែករដ�បាល​និងធនធានមនុស្ស ឫទ្ធី សុមេត្តា, ពៅ លីនណា ប្រធានគណនេយ្យៈ ហ៊ាង តាំងម៉េង ហេរញ្ញិកៈ េស៊្រន វិច្ឆិកា ែផ្នកព័ត៌មានវិទ្យា និងរចនាគេហទំព័រ េសង ណាក់, អ៊ួង រតនា,េហាង​ប៉េងលី​, លាង​ផាន់ណារ៉ា ជំនួយការ ការិយាល័យនិពន្ធ ចេង វុទ្ធា

i˜~yö£¨ xkv«  Ē ò Ŧ z÷šssŸ}Ĥuy˜xţŚdi²{ žzŴȦqò˜ǞȦ Ŷĝuž~|{ªŲȦ}i˜~ƌȦ}ʜb„öbǐȦȠ~b˜|

ƇȦbg˜{l}­wô©Žb˜|Ĝ{˜}²{ʋ{‡qd™qƶþȦ

ការិយាល័យខេត្តសៀមរាប ភីតថឺ អូហ្សាស

ប៉ុស្តិ៍ មេ៉ឌីយ៉ា ខូ អិល ធីឌី បន្ទបល ់​ េខ ៨៨៨ អាគារ F ជាន់ទី៨ មជ្ឈមណ្ឌលភ្នំពេញ កែងមហា វិថីសុធារសនិង ម​ហាវិថីព្រះសីហនុ ក្រុងភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ ៈ +៨៥៥(០)២៣ ២១៤ ៣១១ ដល់ (០)២៣​២១៤​-៣១៧ ទូរសារ ៈ ៨៥៥(០)២៣ ២១៤ ៣១៨ ការិយាល័យសៀមរាប ផ្ទះលេខ៦២៩ ផ្លូវលេខ៦ សង្កាត់ស្វាយដង្គុំ ក្រុងសៀមរាប ទូរស័ព្ទ ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ʋœ©„b ö Ȯ~ɉ{ȱu ʼn  sž|²xư ô Ȧ   ƚ „ š } Ȧ žzv¨ųk Ȧ ʋœ©|ŸgŲëz bȧu­ȧ|Ĝɀ}²{bȵɑ}yöų ¨ k Ȧ v«  Ēò „ȩ|)Ȯu­sÊ š  ziȦêzpŊ}yöų ¨ k Ȧ ƂȦfzɇ~Ĝrš ȹ|u™fǔȦ©š‚uȫŀqs ­ ŰþȻ Ȧ Ɇb­cpŊgȧ ¨ |zuɁiȹušyų ¨ö k Ȧ Ž„šƚȦ}¸subscription@phnompenhpost.com, sž|²xôªÂÄÅÄÃÆÅÃÃ_ÂÃÉÈÈÈÃÊÃ_ÂÃÉÉËËËÆÄ „öbʈdi²{„˜uyö¨ŲȦkv«òĒ


ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០១៣

ដេ​វដ ិ ​ឆា​ណ ​ា យ​វ​ា​រួច​ពប ី ទចោទ​នៅ​ឯខ​​ត េ ព​ ​ត​្ ះ្រ ​សហ ​ី ​ន​ុ លៀង សារិទ្ធ ភំ្នពេញៈ​ អ​តីតមេ​ធាវី​លោក​ ដេវិដ​ ឆាណាយវា​ ​ ត្រូវ​សាលា​ ឧទ្ធរ​ណ ​ ឲ ​៍ យ្ រួច ​ខ ​ន ្លួ កា ​ ល​ពថ ​ី ព ​្ងៃ ហ ្រ -​ ស្បត ​ ​ិ៍ ពីប ​ ទ​ប ​ អ ​្រើ ព ំ ហ ​ើ ង ិ សា ្ នៅ ​ ខ ​ ត េ ​្ត ព្រះ​សីហនុ ​ក្នុ​ង​ឆ្នាំ​២០​​០​៧​។​ លោក​ស្រី ​ចាន់ ​ម៉ាឌី​ណា ​ប្រ-​ ធាន​កម ុ្រ ​បក ឹ្រ សា ្ ​ជន ំ ​ជ ំុ ម្រះបា​ន​ថ​ង ែ្ល ​ ថា សាលា​ឧទ ​ រ​្ធ ណ ​ ស ​៍ ម ​ ច ​្រេ ឲ ​ យ្ ជ ​ន ​​ ជា​ប់​ចោ​ទ​ ដេវិ​ដ ​ឆាណាយវា​ ជា​ ពាណិជ្ជ​ករ​ រួច​ផុ​ត​ពីប​ទ​ចោទ​ពី ការប្រើ​អំ​ពើ​ហិ​ង្សា​ក្នុង​ករណី​ដីធ្លី​ មួយ ​នៅ​ក្នុង​សង្កាត់​លេខ៤​ក្រុង​ ព្រះសីហនុ ពីថ ​ ទ ​្ងៃ ៩ ​ី ខ ​ ម ​ែ ថ ​ិ នា ​ុ ​ឆ ​ ្នាំ ២០០៧​។ លោក​សប ​្រី ន្តថា ​ ត ​ លា ុ -​ ការ​ ប​ដិ​សេ​ធ​សា​លក្រ​ម​សាល​ា ដំ​បូ​ងខេត្ត​ព្រះ​សី​ហ​នុ។ ​ទុក​សិទ្ធិ​ ប្តឹង​សារ​ទុក្ខ​តា​ម​កំណត់​ច្បាប់​។ ​សា​លា​ដំ​បូ​ង​ខេ​ត្ត​ព្រះ​សី​ហ​នុ​ នៅ​ថ ​ ទ ​្ងៃ ២ ី ៥ខ ​ ម ែ ករា ឆ ​ ្នាំ ២០១១​ បាន​ផន ្ត ទោ ​្ទា ស​ដេវដ ​ិ ​ឆាណាយវា​ ដាក់ព ​ន ​ នា ​្ធ គា ​ រ​១ ​ ​ឆ្នាំ ន ​ង ិ ប ​ង ​ ប ​្គា ឲ ​់ ្យ​ ស​​ងប្រាក់​ជ​ន​រ​ង​គ្រោះ​២​០​លា​ន​

អវត្តមា ​ នហ ​ យ ើ អា ​ ន​ដោយក្រឡា​ បញ្ជី​ថា ​គា​ត់​ទិ​ញ​ដី​នោះ​ពី​ឈ្មោះ​ នៅ ​ប៊ូរ៉ា ​ក្នុង​តម្លៃ​៣ពាន់​ដុល្លារ​ មាន​កិ​ច្ចសន្យា​មួ​យ​ច្បា​ប់​ តែ​ឯក-​ សា​រ​នោ ​ ះ​បាន ​ បា ​ ត់។ ​ គា ​ ត់ម ​ន ​ិ ប ​ ពា ំ ន​​ ដី​គេ​ទេ ​និងធ្វើ​រ​ប​ង​ត្រឹ​ម​តែ​ដី​គាត់​ ហើយ​សុំ​ឲ្យ​តុ​លា​កា​រ​លើ​ក​លែ​ង ​ប​ទ​ចោទ។ ​លោក​ ឆា​ណាយ​វា​ ​អាយុ៤​១​ ឆ្នាំ​ ខ្មែរស​ញ្ជាតិ​អាមេ​រិក​បាន​ចូល​ មក​កម្ពជា ុ ក ​ង ្នុ ឆ ​ ១ ្នាំ ៩៩៤​ ធប ្លា ជា ​់ ​ នគ​រ​បា​ល​ ​ជា​ទី​ប្រឹក្សា​លោក​ ជា​ ស៊ីម​ ប្រធានព្រឹទ្ធស​ភា ​និង​ធ្លា​ប់​ ជា​មេ​ធា​វី​ ​តែ​ត្រូ​វលុបឈ្មោះ​ចេ​ញ​ ពី​បញ្ជី​មេ​ធា​វី​ក្នុ​ងឆ្នាំ​២០​០​៣​។ ​លោក​​ ឆាណាយវា ​និង​ក្មួយ​ ប្រុស​ ប្រាក់​ អូហ្វី ​ហៅ​ ម៉ាអូ​ហ្វី​ និស្សិត​អា​យុ​២០ឆ្នាំ ​ត្រូវ​ចាប់​ខ្លួន​ ជន​ជាប់ចោ ​ ទ​វាយ​អក ្ន កាសែត ដេវដ ិ ​ឆា​ណាយ​វា និងក ​យ ួ្ម ប្រស ុ ពេល​នា​ឡ ំ ង ើ តុលាការ​​​​។ រូបថត ស្រេង ម៉េងស ​ ៊្រុន​ នៅថ្ងៃ​ទី១៩​មីនា​ ពី​បទ​ស្ថិត​ក្នុ​ង​ ជន​​៧នាក់​ ដែ​ល​វា​យ​អក ្ន ​សា​រព័​ត-៌ ​ រៀ​ល​ពី​ប​ទ​ប្រើ​អំ​ពើ​ហិង្សា​។​ នៅ​ប៊រ ូ ៉ា ក្បាល​១២ម៉ត ែ ប ​្រ ណ្តោយ ​ ​ របង​ថ្មី អ្នកចា ​ ដ ំ គា ​ី ត ​ប ​់ ប ​្រា អា ​់ ជ ​ ធ ្ញា រ​ មា​ន ក ​ង ​្នុ គ ​ ្រោះថ ​ ក ​្នា ច ​់ រា ​ច ​ រ​ណ ​ ម ​៍ យ ​ួ ​ ក្នង ុ ស ​ វនា​ការ​ឧទ្ធរណ៍ក ​ ន្លងម ​ ក​ ៤០ម៉ត ែ ្រ បា ​ ន ​ធ ​ រ្វើ ប​ងព ​ទ ​័ ដ ​្ធ ។ ​ី ​នៅ​ ហើយ​អា​ជ្ញា​ធ​រ​បា​ន​មក​ឃាត់​ដែ​រ ត្រូ​វប​ញ្ជូ​នទៅ​ឃុំ​ខ្លួ​ននៅ​ព្រៃ​ស​។ គួររំឭក​ថា ​កាល​ពីថ្ងៃ​ទី​២០ខែ​ កែវ ​សារី​ ជាជន​​រង​គ្រោះ ​បាន​ឲ្យ​ ថ្ងទ ​ៃ ៩ ី ​ខែម ​ថ ​ិ នា ​ុ ឆ ​ ២ ​្នាំ ០ ​០ ​៧ ​ ​ក្រម ុ ​ តែ​ក្រុម​ឆា​ណា​យ​វា​មិ​នស្តាប់​។​ ដឹង​ថា ​គាត់​ទិ​ញ​ដី​នេះ​ពី​ឈ្មោះ​​ ដេ​វិដ​ ឆាណាយវា ​បាន​មក​ព័ទ្ធ​ តាមច​ម្លើយ​ឆាណាយ​វា​ដែល​ ឧស​ភាសា ​ លា​ដប ំ ង ូ រា ​ ជ​ធានីបា ​ ន ​​

បើក​ជន ំ ​ជ ំុ មះ្រ ​ករ​ណ​ី ដេវដ ិ ឆា​ណា​ យវា ​នង ិ ​អតី​ត​រដ្ឋ​លខា េ ​ធកា ិ រ​ ក្រស ​ ង ួ យ ​ ត ុ ធ ិ ្ត ម៌​យាន ស ​ ណា ុ ី ចោ ​ ទ​ ប្រ​កា​ន់​ពី​បទវាយ​​អ្នក​កា​សែ​ត​នៅ​ យប់ថ ​ ទ ​្ងៃ ១ ​ី ៨មីនា។​ប៉ន ុ ត ​្តែ វ​្រូ បា ​ ន ​​ ព​នយា ្ រ​ដោ ​ យ​សារ​ម ​ ធា ​េ វីលោ ​ ក ឆា ​ ​ ណា​យ​វា​ ​ធ្វើ​ពហិកា​រដើរ​ចេញ​ពី​ បន្ទ​ប់​សវនាការ​ ហើយ​ចុង​ចោទ​ ឆា​ណាយ​វា ក៏បា ​ ន​សស ​្នើ ផ ​ុំ ស ្លា ប ​់ រ្តូ ​ ចៅ​ក្រម​សវនាការ​​សម្រាប់​សំណុំ​ រឿង​របស់​គាត់​ផង​។​ ​ការ​ពន្យា​រសវនាការ​​ធ្វើឡើង​ បន្ទាប់​ពី​មាន​ការ​​ចម្រូង​ចម្រាស​ រវាង​ចៅ​ក្រមលោក​ស្រី ចាំង​ ស៊ី​ ណាត​​និង​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​រង​លោក​ លី សុផាន់​ណា និង​មេ​ធាវី​លោក ឆាណា​យវា។​ ឆា​ណាយ​វា​ ​កំពុង​ ប្រ​ឈម​នឹង​បទ​ចោទ​ចំនួន​២​គឺ​ ការ​បប ​្រើ ស ្រា អា ​់ វុធខុសច ​ បា ្ ប់​ន ​ង ិ ​ អំពើ​ហិង្សា​ទៅ​លើ​អ្នក​កាសែត​។​ ករណីប ​ ខ ​្រើ ស ុ ច ​ បា ្ ប់​គា ​ ត់ត ​ វ្រូ កា ​ ត់​ ទោស​កបា ំ ង ំ មុខឲ ​ យ្ ជា ​ ប់ព ​ ន្ធនាគា ​ រ​​ ១៨​ខែ​ កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៣​៕

អ្នក​ភម ូ ​ប ិ ទ ្រ ះ​ឃញ ើ ​គប ្រា ​១ ់ ០៧នៅ​​សក ុ្រ ​ចង ុ ​កាល់​ ប​ញនូ្ជ ​អក្ន ​សពេ ​នងិ ​ចកែ ​ចាយ​ថំ​្នា ឃួន​លក្ខិណា​ ឧត្តរ​មាន​ជ័យៈ ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​ ម្នាក់​រស់​នៅ​ស្រុក​ចុងកា ​ ល់​ខេត្ត​ ឧត្តរមា ​ ន​ជ័យ​ បាន​ប្រទះ​ឃើញ​ គ្រាប់​មិនទា ​ ន់​ផ្ទុះ​ចំនួន ​២ ​គ្រាប់​ ប្រភេទ​ធុន​ហាស​១០៧​ម.ម​ ដែល​បន្សល់​ពី​សម័យ​សង្គ្រាម​ ហើយ​កប់​នៅ​ក្នុង​ដី​ចម្ការ​គាត់​

មួយ​កន្លែង​រួច​បាន​យក​ប្រគល់​ ជូន​ ប៉ុស្តិ៍​នគរបាល​រដ្ឋ​បាល​ឃុំ​ ពង្រ​ដើម្បី​កម្ទេច​ចោល​។​ លោក ហ ​ ឿ​អឿន​អធិការ​ន ​ គរ-​ បាល​ស្រុក​ចុង​កាល់​បាន​ប្រាប់​ ភ្នព ំ ញ េ ​ប៉ស ុ កា ​្តិ៍ ល​ពថ ​ី ម ​្ងៃ ស្ ល ិ ម ​ញ ិ ​ ថា​កាល​ពព ​ី ក ឹ្រ ថ ​ ទ ​ៃ្ង ២ ​ី ៩​ខឧ ​ែ សភា​ ឆ្នាំ​២០១៣​ មាន​ប្រជា​កសិ​ករ​​ ម្នាក់​ឈ្មោះ ​លុយ​ឆៃ​ភេទ​ប្រុស​

អាយុ៥ ​ ៧​ឆ​្នាំ មុខរ​បរ​ធស ​្វើ ្រែ​រស់​ នៅ​ភូមិ​-​ឃុំ​ពង្រ​ ស្រុក​ចុង​កាល់​ ខេត្ត​ឧត្តរ​មាន​ជ័យ​ បាន​ប្រទះ​ ឃើញ​គ្រាប់​មិន​ទាន់​ផ្ទុះ​ចំនួន​២​ គ្រាប់​ប្រភេទ​ហាស​១០៧​ម.ម​ ដែល​ត្រូវ​បាន​​កប់ចោ ​ ល​កាល​ពី​ សម័យស ​ ង្គម ្រា ​ក្នង ុ ដ ​ច ​ី ម្ការរ​បស់​ គាត់។ ​ ​លោក​បន្តថា ​ ​ជា​រៀង​រាល់​ ថ្ង​ៃ លោក លុយ​ឆៃ​បាន​ភរ្ជួ ស ​ ​្រែ

គ្រាបធ ​់ ន ុ ​ហាស​១០៧ ម.ម សល់ព ​ ​ស ី ម័យ​សង្គម ្រា កប់ក ​ង ុ្ន ​ដច ​ី ម្ការក ​ សិករ​​នៅសក ុ ្រ ​​ចុង​កាល់​។ រូបថត ន ប.​ជ ក

ដោយ​បផា ​្រើ ល​មខ ុ ​៧​ក្នង ុ ជ ​ ម្រៅ​ រាក់​ៗ​ប៉ុណ្ណោះ​រហូត​មក​ដល់​ថ្ងៃ​ កើត​ហេតុ​ គាត់​បាន​ភ្ជួរ​ដី​ដោយ​ ប្រើ​ផាល​​មុខ​៤​ ដោយ​ភ្ជួរ​ក្នុង​ ជម្រៅប ​ ្រមាណ​៧ត ​ក ឹ ក ​ង ្នុ ដ ​ ​ី រួចក ​ ​៏ ប៉ះ​ចំ​គ្រាប់​ប្រភេទ​ខាង​លើ​នេះ​ ប៉ុន្តែ​មិន​បណ្តាល​​វា​ឲ្យ​ផ្ទុះ​ទេ​។ កសិករ​ម្នាក់​នេះ ​បាន​យក​គ្រាប់​ ទាំង​២​នោះ​ ទៅ​ប្រគល់​ឲ្យប៉ុស្តិ៍​ នគរ​បាល​ឃុំ​ពង្រ​។​ លោកបាន​ បញ្ជាក់​ថា​៖ «​បើ​តាម​ការ​ពិនិត្យ​ គ្រាប់​ទាំង​២​នេះ​មិន​មាន​បំពាក់​ ក្បាល​គ្រាប់​សម្រាប់​ប្រើ​ប្រាស់​ នោះ​ទេ​ ប៉ុន្តែ​នៅ​ក្នុង​គ្រាប់​មាន​ រំសេវ​ដែរ​ បើ​កាល​ណា​វា​ប៉ះ​ជា​ មួយ​នឹង​ភ្លើង​ អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ហោះ​ ឡើងបា ​ ន​ដរែ »​ ។ ​ ​លោក​ថា​ឥឡូវ​ នេះ​គ្រាបទា ​់ ង ំ ព ​ រី នោ ​ ះ​កព ំ ង ុ រ​ក្សា​ ទុក​នៅ​ប៉ុស្តិ៍​រដ្ឋ​បាល​ឃុំ​ ទុក​ប្រ-​ គល់​បន្ត​ទៅ​ឲ្យ​អង្គ​ការ​ HALO​ TRUST​ ប្រចាំ​ខេត្ត​ឧត្តរ​មាន​ ជ័យ​។ ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៨ ឧសភា អ្នក​ ក្រុង​កំពង់​ឆ្នាំង​ម្នាក់​ក៏​បាន​ប្រទះ​ ឃើញ​គ្រាប់​ពី​រកេស​មាន​១៥០​ គ្រាបព ​់ ល េ ទៅជម្រះស ​ ន ​្មៅ ង ិ ជ ​ក ី ​ ដីជ ​ ម្រៅ៧ ​ ត ​ក ឹ ហើយបាន​បគ ​្រ ល់​់ ឲ្យ​ក្រុម​កម្ចាត់​មីនខ ​ េត្ត​ដែរ​៕​

ញៀ​ន​៨​នាក់​ទ ​ៅ ​សង្ន ក​ា​រខេ​ត​្ត ​​គឹម​​សារុំ​

បន្ទាយមា ​ ន​ជយ ​័ ៈ ក ​ ម ុ្រ ជន​ជាប់​ សង្សយ ​័ ក្នង ុ ក ​ រណីច ​ ក ែ ចា ​ យ​និង​ ប្រប ​ើ ស ្រា គ ​់ ្រឿង ​ញ ​ ៀ​ន៨ ​ នា ​ ក ​ត ​់ វូ្រ ​ ស​មត្ថ​ក​ច ិ ន ្ច គរ​បាល​កង ុ្រ ​បយ ៉ោ ​ ប៉ែត​ចា​ប់​ខ្លួន​ប​ញ្ជូ​ន​ទៅ​ស្ន​ង​កា​រ​ ខេត ​ នា ​្ត រ​ស ​ ៀ​លថ ​ ទ ​្ងៃ ៣ ​ី ០ ​ ឧ ​ ស​ភា ប​នប ​្ទា ព ​់ បា ី ន​ឃាត់ខ ​ន ្លួ ក ​ង ្នុ កា ​ រ​ចុះ​ បង្ក្រាប​ចូល​ដ​ល់​ក្នុងផ្ទះ​ ខ​ណៈ​​ ពួក​គេ​កំពុង​សេព​ថ្នាំ​ញៀន​យ៉ា-​ ម៉ា​ កាល​​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ នៅ​ក្នុង​ភូ​មិ​ បាលិ​ល​េយ្យ២​​ ក្រុ​ង​ប៉ោ​យ​ប៉ែត​ ខេត្ត​បន្ទាយ​មាន​ជ័​យ ​។​ លោ​ក ​ព្រ​ហ្ម​វិ​ចិ​ត្រ​នាយ​ផ្នែ​ក​ នៃ​អធិ​ការ​ដ្ឋា​នន​គ​របា​ល​ក្រុ​ង​ នេះ ​ឲ្យ​ដឹងថា ​ជន​សង្ស័​យ​សេព​ គ្រឿង ​ញ ​ ៀនទាំង ​៧ ​ នា ​ ក ​ ​់ និងជ ​ន ​​ ចែកចា ​ យ ​ គ្រឿង ​ ញៀ​នម ​ ក ​្នា ដ ់ ល ​ែ ​ ត្រូវ​ស​មត្ថកិច្ច​ចា​ប់​ខ្លួ​ន​ កា​ល​ពី​ ថ្ងៃទ២ ​ី ៩ ​ ឧ ​ស ​ ភា ​ នោ ​ ះស ​ ម ​ត ​ក ​្ថ ច ិ ​្ច នគរ​បាល​កង ្រុ បា ​ ន​ស ​ ប ​៊ើ ស ​ រ​ួ និង ​​ ក​សា​ង​ស​ណ ំ ​រ ំ ុ ឿ​ង​ប​ញ​ន ូ ្ជ ​ទៅ​ស​ង ្ន ​-​ កា​រ​ខ​ត េ ​ហ ្ត ​យ ើ ​ពី​ថ​ព ៃ្ង ហ ្រ ស្បតិ៍។​ លោ​ក​ថ្លែ​ង​ថា​ ៖​ «​​ម្នាក់​ជា​អ្នក​ ចែ​ក​ចា​យ​ជា​មេ​ខ្លោ​ង​ដ​ល ែ ​យើ​ង​

ចា​ប់​ខ្លួនបាន ​ហើ​យ​យើ​ង​ឲ្យ​ជ​ន​ ស​ង្ស័​យ​នាំ​ស​ម​ត្ថ​កិ​ច្ច​ទៅចា​​ប់​ អ្នកសេ​ព​បន្តទ ​ ៀត​ ខណៈ​ពួ​ក​គេ​ កំព ​ង ុ នា ​ គ ​ំ ស ​្នា ព ​េ គ ​ ្រឿង ​ញ ​ ៀន​នៅ​ ក្នុងផ្ទះ​ប្រ​មូ​ល​ផ្តុំ​គ្នា​ជ​ក់​យ៉ា​ម៉ា​។​ យើ​ង​មិ​ន​ដឹ​ង​ថា​ ជ​​ន​សេព​គ្រឿ​ង​ ញៀ​នទា ​ ង ​ំ នោ ​ ះ​ន ​ង ​ឹ ត ​ វ​្រូ ឃា ​ ត់ខ ​ន ្លួ ​ អ​ប់​រំឬក៏​ដោះ​លែង​នោះ​ទេ​ អាស្រ័​យ​លើ​ការ​ស៊ើ​ប​សួ​រតា​ម​នី​តិ​ វិ​ធី​តុលាកា ​ ​រ»​​។​ លោ​កប ​ ប ​្រា ថា ់ ​លោ ​ ក ​ មិន ​ បា ​ ន ​​ ចាំ​ឈ្មោះ​ជន​សេ​ព​គឿ្រ ​ង​ញៀន​ ទាំ​ង៧​នា​ក់​នោះ​ទេ​ ប៉ុ​ន្តែ​ ពួកគេ​ ទាំ​ង​នោះ​មា​ន​អា​យុ​ចា​ប់​ពី​១៦​ ឆ្នាំ​ដ​ល់​៥​៥​ឆ្នាំ​ក្នុ​ង​នោះ​មាន​​ស្រី​ ម្នា​ក​ផ ់ ​ង​។​ ឯ​ជ​ន​ច​ក ែ ​ចា​យ​គឿ្រ ​ង​ ញៀ​ន​ឈ្មោះ ​អា​ន ​សំ​អុ​ល​​ភេទ​ ប្រស ុ ​អា​យ៣ ​ុ ២ ​ ឆ ​ ស ​្នាំ ក ្នា នៅ ​់ ក ​ង ្នុ ​ ភូ​មិ​បាលិ​លេយ្យ២​ ក្រុង​ប៉ោ​យ​ ប៉ែ​ត ខេត្ត​បន្ទាយ​មាន​ជ័យ​។ ​ប្រតិ​បត្តិការ​នេះ​សមត្​ថកិច្ច​រឹ​ប​ អូស ​ បា ​ ន ​ថ ​ ញ ្នាំ ៀន​ប ​ ភ ្រ ទ េ យ ​ ម ​៉ា ៉ា ចំនួន​១៣​គ្រាប់​ ជាមួយ​នឹង​ ឧ​ប​ករណ៍​កែ​ច្នៃ​ស​ម្រា​ប់​ជ​ក់​ថ្នាំ​ មា​ន​ដប​​មួ​យ និ​ង​សម្ភា​រជ​​ក់​ មួ​យ​ចំ​នួ​ន​ទៀត​៕​


១០

cop Watch

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០១៣

ទូរស័ពទា ្ទ ន់ហត េ កា ុ រណ៍​ ១១៧​ឬ ១១៨

snþisux​​​​​​sgÁm

ប្តប ី ព ្រ ន្ធ​ជាប់​ចោទ​រឿង​គឿ្រ ង​ ញៀន​ជាប់​ទោ​ស​៥​ឆ​ដំ្នា ដែល​ លៀង សារិទ្ធ

ប៉ល ូ ស ិ ​សដេ ក្ឋ ចិ ​ជ្ច ញ ួ ​គឿ្រ ង​ញៀន​​ជាប​​គ់ កុ ​២៩ឆ្នាំ​ ប៊ុត រស្មីគង្គា ភ្នព ំ ញ េ ៈ សាលា​ដប ំ ង ូ រា ​ ជ​ធានី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ម្សិល​មិញ​បាន​ផ្ដន្ទា-​ ទោសមន្ត​ន ី្រ គរ​បាល​​សេដ​ក ្ឋ ច ិ ​ក ្ច ្រ-​ សួង​មហាផ្ទៃ​ម្នាក់ដាក់​​ពន្ធនា​គារ​ ២៩ឆ្នាំ​ និងពិន័យ​ជា​ប្រាក់​ ៨០​ លាន​រៀលជា​ថវិកា​​​​​​រដ្ឋ​ ពី​បទ​ដឹក​ ជញ្ជូន​សារ​ធាតុ​​​ញៀន និង​គីមី​ ទម្ងន់​ប្រហែល​៣០​តោន​​ ពី​ប្រ-​ ទេស​ចិន​​មក​កម្ពុជា​​ នា​ចន្លោះ​ខែ​ មិថុនា​និងក ​ ក្កដា ​ឆ្នាំ​២០១២​។ លោក​ស្រី​ ចាំង ស៊ីណាត ​ប្រ-​ ធាន​កម ្រុ ប ​ ក ្រឹ សា ្ ចៅ ​ ក ​ ម ្រ ជំនជ ​ុំ ម្រះ​​ បាន​ថ្លែង​​ថា ​តុលាការ​សម្រេច​​ ផ្ដន្ទា​​ទោស​លោក ​កង ​សុវណ្ណា​រ៉ា អាយុ៤៦​ ​​ ឆ​្នាំ អតីតម ​ ន្តន ​្រី គរ​បាល​ សេដ្ឋ​កិច្ច​ ​​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ដាក់​ ពន្ធនាគារ​​២៩ឆ្នាំ​ និងពិន័យ​ជា​ ប្រាក​់ចំនួន៨ ​ ០​លាន​រៀល​។ ​លោក​ស្រី​ចៅ​ក្រមប្រ​កាស​ថា៖​ «​តុលាការ​​រក​ឃើញ​ថា កង សុ​ វណ្ណារ៉ា​ ពិត​ជា​​មាន​ពិរុទ។ ្ធ​ តុលា-​ ការ​សម្រេច​ផ្ដន្ទា​ទោ​ស​​គាត់ដាក់​​ ពន្ធនាគារ​​២៩​ឆ្នាំ​ និង​​​ពិន័យ​ជា​ ប្រាក​់​​៨០​លាន​រៀល​ដាក់​ចូល​ជា​ ថវិការ​ដ្ឋ។ ​ ជន​ជាប់ចោ ​ ទ​មាន​សទ ិ ​្ធិ ប្ដឹង​ទាស់ទៅ ​ ​សាលា​ឧទ្ធរណ៍»​ ។ ឈ្មោះ ក ​ ង​សុវណ្ណា​រ៉ា ត ​ វូ្រ ត ​ លា ុ -​ ការ​ចោទ​​ប្រ​កាន់​ពីប​ទ​ដឹក​ជញ្ជូន​ សារ​ធាតុញ ​ ៀន​នង ិ គ​ ​​ ម ី ដោ ​ី យ​គ្មាន​ ការ​អនុញ្ញាត​ តាមច្បាប់​ប្រឆាំង​ គ្រឿង​ញៀន​។ គាត់​ត្រូវ​បាន​ចាប់​ ខ្លួន​តាម​ដីកា​​របស់​តុលាការ​​ចុះ ​ថ្ងៃ​ទី​១៤​ ខែ​កក្កដា នៅ​រាជ​ធានី​ ភ្នំពេញ​ បន្ទាប់​ពី​ការ​​ឆ្មក់​ចូល​ក្នុង​ ឃ្លាំងស្តុក​ សារ​ធាតុ​គីមី​​ញៀន​ ជួល​នៅ ​ ក ​ង ុ្ន ស ​ ក ុ្រ ភ ​ស ំ្ន ច ួ្រ ​ខេតក ​្ត ព ំ ង ​ ​​់ ស្ពឺ​កាល​ពី​ខែកក្កដា​ឆ្នាន ំ​ េះ​។

កង សុវណ្ណារ៉ា អាយុ៤៦ឆ្នាំ អតីតមន្តប ី្រ ល ូ៉ ស ី សេដក ្ឋ ច ិ ក ្ច ស ្រ ង ួ មហាផ្ទត ៃ វូ្រ ​ជាប់​គក ុ ​២៩ឆ្នាំ ។ ​ រូបថត ហុង មិនា​

លោក​សាន សុទ្ធី ​ប្រធាន​ការិ-​ យា​ល័យ​នគរ​បាល​ប្រឆាំង​ការ​ ជួញ​ដូរ​គ្រឿង​ញៀន​និង​លាង​ លុយ​​កខ្វក់​ នៅ​ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ​ បាន​ឲ្យ​ដឹងថា នគរ​បាល​ទទួល​ របាយ​ការណ៍ព ​គ ី យ​បចា ្រ ក ​ំ ព ំ ង់ផ ​ ែ​ ភ្នំពេញ ​អំពី​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​គ្រឿង​ ញៀន​និង​សារ​ធាតុ​គីមី​នេះ ​​កាល​​ ពី​ខែ​មិថុនា ​ឆ្នាំ​២០១២​ ហើយ​ សមត​្ថកិច្ច​​ជំ​នាញ​ប្រឆាំង​គ្រឿង​ ញៀន​កបា ៏ ន​ចាប់ផ ​ ម ្ដើ ស ​ ប ៊ើ អ ​ ង្កត េ ​ និង​​តាម​ដាន​លើ​ករណីន ​ េះ​។ ​​​លោក​បញ្ជាក់​​ថា៖ «​តាម​ការ​ ស៊ើប​អង្កេត សារ​ធាតុញៀន​និង​ គីមទា ​ី ង ំ ន ​ េះ គ ​ នា ​េ ច ​ំ ល ូ មក​ ​​ កម្ពជា ុ ​ ដោយ​ធ្វើ​វិក្កយ​បត្រ​ក្លែង​​ថា ​ជា​​​ ប្រេងស ​ ណ្ដក ែ ។ ​ ប៉ន ុ នៅ​ ្តែ​ ពល េ ច ​ ុះ​ ពិនត ិ យ្ ​យើងរក​​ឃើញថា ​ វា​ជាសារ-​

ធាតុ​​​ញៀន​ និង​​គីមី​ដែល​​​សមត្ថ-​ កិច្ច​​ហាម​ឃាត់​មិន​ឲ្យ​នាំ​ចូល​​​​»។ លោក​ សាន សុទ្ធី ​បន្ត​​ថា ​ការ​ ដឹកជ ​ ញ្ជន ូ ​ដាក់អា ​ សយដ្ឋានឲ្ ​​ យទៅ ​ ​ ឈ្មោះ​​ កង សុវណ្ណា​រ៉ា ជា​ម្ចាស់​​ ទំនិញ​នេះ។ នៅ​ពេល​នគរ​បាល​ បន្ត​ស៊ើប​អង្កេត​លើទំនិញ​នៅ​ឯ​ កំ​ពង់ផស ែ យ ្វ ត ័ ​កង ុ្រ ​ពះ្រ ​សហ ី នុ ក៏​ បាន​​រក​ឃើញ​កប៉ាល់​​​ផ្ទុក​គ្រឿង​ ញៀន​និង​សារ​ធាតុ​គីមី​ ដែលក្នុង​ វិកយ ្ក ប ​ ត្រ​ចុះថា«​ ​​ បង ្រេ ស ​ ណ្ដក ែ »​ ​ និង​មាន​​អាសយ​ដន ្ឋា ម ​ ស ្ចា ទ ់ ន ំ ញ ិ ​​ ឈ្មោះ កង សុវណ្ណារ៉ា​ដូច​គ្នា​​​​​។​ លោក​ថា​ បន្ទាប់​ពីបមូ ្រ​ លបាន​​ ​​ ព័ត៌មាន​​គ្រប់ ​ក៏​បើក​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​ ចុះ​បង្ក្រាប​​ឃ្លាំង​ជួល​របស់​ឈ្មោះ​ សុវណ្ណារ៉ា នៅ ​ ស ​ ក ្រុ ភ ​ស ្នំ ច ្រួ ហ ​ យ ើ ​ រឹបអ ​ស ូ បា ​ នសារ​ធាតុគ ​​ ្រឿង​ញៀន

និង​សារ​ធាតុ​គីមី​​ទម្ងន់​ប្រហែល​ ៣០​តោន​​និងស ​ ម្ភារ​ពាក់​ព័នន ្ធ​ ឹង​ ការ​ផលិត​គ្រឿង​ញៀន​មួយ​ចំនួន​ ទៀត​​ ប៉ុន្តែឈ្មោះ ​កង សុវណ្ណារ៉ា ​ និង ​ង្វៀង ជីនផាំ ​ហៅ​សែម ​ជន​ វៀត​ណាមសញ្ជាតកា ​ិ ណា ​ ដា​​​បាន​ រត់​គេ​ច​ខ្លួន​បាត់​​​។ ​កង សុវណ្ណារ៉ា ​ ក្រោយម ​ ក​តវ្រូ ចាប់ ​​ ខ ​ន ្លួ នៅ ​ ក ​ ស ្រ ង ួ ​ មហា​ផ្ទៃ​ ខណៈ​ចូល​ខ្លួន​មក​បំភ្លឺ​​​ ករណីខា ​ ង​លើ​នេះ​។ កង សុវណ្ណារ៉ា ​និង​មេ​ធាវីគាត់ ​​ ​ មិន​អាច​ទាក់​ទង​បាន​ទេ​។​តែក្នុង​ សវនាការ​សុវណ្ណា​រ៉ា ​បដិ​សេធថា ​ ​ គាត់​មិន​មែន​ជា​ឈ្មួញ​ទេ​ទំនិញ​​ នោះ​​ជា​​របស់​ឈ្មោះ​ង្វៀង ជីនផាំ​​ ដែល​​រត់​គេច​ខ្លួន​​។ គាត់​គ្រាន់​តែ​ សីឈ ុ ល ្នួ ដ ​ក ឹ និងស ​ ក ្តុ ទ ​ក ុ ​​មួយកុ ​​ ង​ តឺន័រគ ​ េឲ្យ​២ពាន់​ដុល្លារ៕ PN

តម្កលទោ ់ សស្រ​វ ី ៀត​ណាមម្នាក​៦ ់ ​ឆ​ំ្នា ពី​បទ​សញ្ចរ​​ាក​ម​្ម លៀង សារិទ្ធ ភំព ្ន ញ េ ៈ ​ស​ជា ្តី្រ តិ​វៀត​ណាម​មក ្នា ​់ ពី​ថម្ ៃ​្ង សល ិ -​ មិញ​ត្រវូ សាលាឧទ្ធរណ៍ប ​ កា ្រ ស​តម ​ល ​្ក សា ​់ ល ​ ​ ក្រ​ម​​សាលា​ដំបូង​រាជធា​នី​នៅដ​ដែល ក្រោម​ ការ​ចោទ​ប្រកាន់​ពីបទ​សញ្ចារ​កម្ម​មាន​ស្ថាន​ទ​ម្ងន់​ទោស​ប្រ​ព្រឹត្ត​ក្នុង​ឆ្នាំ២​០​១​០។ ​​​ ប្រ​ធាន​កម ្រុ ប ​ ក ្រឹ សា ្ ជ ​ន ំ ជ ​ុំ ម្រះ​លោក​ងួន អ ​ម ីុ ​ បាន​ថ្លែង​ថា​ សាលា​ឧទ្ធរណ៍​សម្រេច​តម្កល់​ សាល​ក្រម​សា​​លា​ដំ​បូ​ង​រា​ជ​​ធា​នី​ ដែល​​ផ្តន្ទា-​ ទោស​ស្ត្រី ​ង្វៀ​ង ​ធីញី អាយុ២ ​ ៥ឆ្នាំ​ ជន​ជាតិ​ វៀត​ណាម​ ​ពីបទ​សញ្ចារ​កម្ម​មា​ន​ស្ថាន​ទម្ងន់​ ទោស ប្រពត ្រឹ នៅ ​្ត ផ ​ ្ទះល ​ ខ េ ២ ​ ៥​E0​ផ្លវូ ស ​ ស ៊ី វុ ត្ត​ិ សង្កាតស ​់ ្រះច ​ ក​ខ ​ណ ​ ដ ​្ឌ ន ​ូ ព ​ ញ េ កា ​ ល​ពថ ​ី ទី ្ងៃ​ ២​

ខែ​មិថុនាឆ្នាំ២០១០ទុកជា ​ ​បា​ន​​ការ​ដដ ​ ែល​។ ជន​ជាប់​ចោទ​ត្រូវ​ចា​​ប់ក្នុងផ ​ ្ទះ ​ខណៈ​ស្រ្តី​​រក​ ស៊ផ ​ី វ​្លូ ភ ​ ទ ​េ វ ​ ៀត​ណាម​កព ​ំ ង ុ រ​ម ​ួ ភ ​ ទ ​េ នឹងភ ​ ្ញៀវ​​នៅ​ ក្នុ​ង​ហាង​លក់​កាហ្វេ​ និង​រឹប​អូស​បាន​ស្រោម​ អនាម័យប្រើ​រួច​ចំនួន ២​។ លោក​បន្តថា ជ ​ ន​ជាប់ចោ ​ ទ​តវ្រូ សា ​ លា​ដប ំ ង ូ ​ រាជ​ធានី​កាត់​ឲ្យ​ជាប់​ទោស​ចំនួន៦ ​ ឆ្នាំ​កាល​ពី​ ថ្ងៃ​ទី២០​ ធ្នូ​ ២០១១​ ក្រោ​ម​កា​រចោ​ទពីបទ​​ សញ្ចារ​កម្ម​មាន​ស្ថាន​ទម្ងន់​ទោសតាមច្ប​ា​ប់​​​​ ប​ង​រ្កា និង​បង្កប ្រា ​ការ​ជញ ួ ​ដរូ ​អាជីវ​ក​ម្ម​ផ្លូវ​ភេទ​។ ក្រោយ​​ការ​កាត់​ទោស​ ជន​ជាប់​ចោទ​បាន​ ប្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​ ហើយ​សាលា​ឧទ្ធរណ ​ ៍បា​ន​លើ​ក​ យក​សណ ​ំ រ ​ុំ ឿ​ងន ​ េះម ​ក ​ជ ​ ម្រះកា ​ លពីថ្ង ​​ ទី ៃ​ ២ ​ ៣ ខែ​ឧសភា និងបា ​ ន​បកា ្រ ស​​សាល​ដកា ី នៅ ​ ថ ​ ្ងៃ​

ព្រហស្ប​តិ៍ម្សិល​មិញ​។​ ក្នុង​សវនា​ការ​ ង្វៀង ធីញី​ ​ថា ក្នុង​​ហាង​ កាហ្វេ​​​មា​ន​ស្រ្តី​៤​នាក់​។​ខ្ញុំ​ជា​អ្នក​រក​ស៊ី​ផ្លូវភ ​ េទ​ មិន​មែន​ជាម្ចាស់​​ហា​ង​ទេ ​ម្ចាស់​ហាង​ឈ្មោះ​ ង្វៀង​ធីមីុ បាន​ទៅស ​ ក ្រុ ( ​ VN)​ចន ំ ន ួ ៤ ​ ថ្ងៃ ម ​ន ុ ​ ស​ម​ត្ថ​កិ​​​​ច្ច​​ចុះប​​​ង្រ្កាប​។ តែ​​ចៅ​ក្រមថា​អ្នក​ឯង​​ ប្រាប់​ប៉ូលិសថា ​​ជា​អ្នក​មើល​ការ​ខុស​ត្រូវ​​ជំ-​ នួស​ និងទទួល​​​ប្រាក់​៥​ដុល្លារ​ម្នាក់រា ​ ​ល់​ល្ងាច​ ពី​ស្រីៗ៣​នា​ក់​ទៀត​។ តែ​ជន​​ជាប់​ចោទ​បដិ-​ សេធ​​ថា ​ខ្លួន​មិន​បាន​ឆ្លើយ​ដូច​ការ​ចោទ​នោះ​ ទេ ហើយ​សុំឲ្យ​តុលា​ការ​ដោះ​លែង​។​ ​ផក ែ្អ លើ​ភស ័ តា​ ុ​្ត ង​នង ិ ​បទ​ល​ស ើ ្ម ​ជា​​ក់​សង ែ ្ត ​ តំ-​​ ណាងអយ្យការ​​សុក ​ំ ម ​្រុ ប្រ ​​ ក ឹ សា ្ ព ​ន ​ិ ត ​ិ យ្ ​និងត ​ ម្កល​់ សាល​ក្រម​សាលា​ដំបូងទ ​ ុក​ជា​បាន​ការ​​៕

ភំព ្ន ញ េ ៈ សា ​ លាឧទ្ធរណ៍កា ​ ល​ ពី​ម្សិល​​មិញ​ បាន​បើកសវនា​ការ​ ប្រកាស​តម្កល ​ សា​​ ​​់ ល​កម​ ្រ​ សាលា ​ ​ ដំ​បូ​ង ​លើប្តីនិង​ប្រពន្ធ​ក្រោម​ការ​ ចោទ​ប្រកាន់​ពីបទ​ជួញ​ដូរ​គ្រឿង​ ញៀន​ក្នុងឆ ​ ្នាំ​២០​​១​១ ដដែល​។​​ លោក​ ប៉ាក​ ច័ន្ធ​សំបូរ​ ប្រធាន​ ក្រម ុ ប ​ ក ្រឹ សា ្ ចៅ ​ ក ​ ម ្រ ជ ​ន ំ ជ ​ុំ ម្រះ​បាន​ ថ្លែ​ង​ថា សា​លា​​ឧទ្ធរណ៍សម្រេច​ តម្កល់​សាល​ក្រម​សាលា​ដំបូង​ រាជ​ធានីលើ ​​ ឈ ​ ្មោះ ល ​ ី សា ​ លី​ភេទ​ ប្រុស​អាយុ​ ៥៦ ឆ្នាំ​ និង​ប្រពន្ធ ​ យស​ថា​នៈ ហៅ ​ យា ​ យ​ណាក់ អា ​ -​ យុ៦០ ​ ឆ ​ ្នាំ ជា ​ ប់ចោ ​ ទ​ពប ​ី ទ​ជញ ួ ដ ​ រូ ​ គ្រឿង​ញៀន​ ដែល​ចាប់​ខ្លួន​នៅ​​ ថ្ងៃទី​៩ ​ខែ​សីហា ​ឆ្នាំ២០១១​នៅ​ ផ្ទះស ​ ណា ំ ក់សុ ​​ ខលា ​ ភ​សម្បត្ត​ិ នៅ តាម​​​​ផ្លវូ វ ​ង ៉េ ស ​ ង ្រេ​ នៅ ​ ដ ​ ដែល។​តែ​ កែ​ប្រែ​ទោសដាក់ព ​ ន្ធនា ​ គារ​ព៥ ​ី ឆ្នា​ំ មក​អនុ​វត្ត​​៤ឆ្នាំ​ ក្រៅ​ពី​នោះ​ព្យួរ​។​ ប៉ន ុ ្តែ តុលាការ​ទក ​ុ ស ​ ទ ​ិ ឲ ​្ធិ យ្ ប ​ង ្តឹ សា ​ រ​ ទុកតា ្ខ​ ម​កំណត់ច ​ ្បាប់។ ​ លោក​បន្ត​ថា ​សាលា​ដំបូងរា ​ ជ​ ធានី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៦​ ខែ​មករា​ ឆ្នា២ ំ ០១២​បាន ​ផ ​ ​ន ្ត ទោ ​្ទា ស ​ ក ​ បា ​ំ ង ​ំ ​​ មុខ​ ប្តីប្រ​ពន្ធ​នេះ​ដាក់​ពន្ធ​នាគារ​ ម្នាក់​ៗ៥ឆ្នាំ​និងឈ ​ ្មោះ​លី​ដាលីន​ ភេទស ​ ្រី​ អាយុ ​២៥​ឆ្នាំ​ ដាក់​ពន្ធ-​ នាគា​រ៥ឆ្នា​ំ និងលី​ដារ៉ាភទ ​េ ប ​ ស ​្រុ ​ អាយុ១ ​ ៧ឆ្នា​​ដា ំ ក់ទោ ​ ស​៣ឆ្នា​ំ និង​ ពិនយ ័ ស ​ រុប១ ​ ០​លាន​រៀល​ពីប ​ ទ​ ជួញ​ដូរ​គ្រឿង​ញៀន​ តាម​មាត្រា​ ៣៣​ថ្មី​នៃច្បាប់គ្រឿង​ញៀន​។​ លោក​បន្ថែមថា ​ ​ក្រោ​យ​កាត់ឲ ​ ្យ​ ជាប់​ទោស​ លី​ ដាលីន​ និង​ លី​ ដារ៉ា ​បាន​ប្តឹ​ងទាស់មក​ឧ​ទ្ធ​រ​ណ៍​ ហើយ​ឧទ្ធរណ៍​ក៏​បាន​បើក​សវនា​​ ការ​និង​សម្រេច​​ត​ម្ក​ល់​សា​ល​ក្រម​

សា​លា​ដំ​បង ូ​ ​នៅ​ដ​ដែល ​។ គួររំ​ឭក​ថា ​កាល​ពីថ្ងៃទី៩​ ខែ​ សីហា ​ឆ្នាំ២០១១​ លី ​ដារ៉ា ​និង​ លី ដា​លីនជា ​ ប ​ ង​ស្រី បា ​ ន​យក​ថ្នា​​ំ ញៀន​២សុង​ដាក់ក ​ ្នុងក ​ ំប៉ុងម ​ ី ​ទៅ​ លក់ឲ ​ ្យ​ម៉ូយ​នៅ​ផ្ទះ​សំណាក់​​សុខ​ លាភ​​សម្បត្តត ​ិ ត្រ ែ​ វូ ស ​ មត្ថកច ិ ចា ​្ច ប់​​ ខ្លួន​បាន។ ក្នុងស ​ វ​នាការ​ លី​ សាលី ​បាន​ ច្រាន​ចោល​បទ​ចោទព្រោះ​​នៅ​​ថ្ងៃ​ កើត​ហ​ត េ ​ខ ុ ន ួ្ល ​ជាប់​​បំ​ព​ញ េ ​​បេស​ក-​ កម្ម​នៅ​ទី​ចាត់​ការ​ព្រំ​ដែន​កម្ពុជា​-​ ថៃ​(​ប៉ោ​យ​ប៉ែ​ត​)​តែនៅ​ថ្ងៃ​ទី២៣​ មករា​ឆ្នាំនេះ ក៏​ត្រូវ​ចាប់​ខ្លួនពេល ​កំ​​ពុង​ធ្វើ​ដំ​ណើ​រ​ ​ ​​​ហើ​យ​ថា​ គា​ត់ ​ក៏​ធ្លា​ប់​មា​នទំ​នាស់​ជា​មួយ​មន្រ្តី​ ប្រ​ឆាំង​គ្រឿង​ញៀ​នផង​។ រីឯ យ ​ ស​ថានៈ​ក៏បា ​ ន​បដិស ​ ធ េ ​ ដែរ​ថា ​ពេលនោះ​គាត់​នៅ​ជា​​មួ​យ​ ប្តគា ​ី ត ​ នៅ ​់ ប ​ យ ៉ោ ប ​ ត​ ៉ែ​ ម ​ន ​ិ បា ​ ន ​ដ ​ង ​ឹ ​ រឿង​អទ ី​ េ។​ចំណែក​លី​ដារ៉ា ​ធ្លាប​់ ឆ្លយ ើ ថា ​ ​ថ្នាញ ​ំ ៀន​​២សុង​ក្នង ុ ម ​យ ួ ​ សុងត ​ ម្លពី ៃ​ ៤​ ​​ .៥​០០ ​ ដ​ល៥.​ ​​់ ៨០ ​០ ​ ​​ ដុល្លារ​ មិ​ត្ត​ភ​កិ្ត​ណែ​នាំ​ឲ្យ​​ស្គាល់​ តាម​​ទូរ​សព ័ ​ឲ ្ទ យ្ ​​ទៅ​យក​ពម ី នុ​សស្ ​​ ម្នាក់​នៅ​ម្តុំ​ពេទ្យ​រុស្ស៊ី ​យក​ទៅ​ឲ្យ​ ម​នស ុ​ ្ស​ទ៣​​ ី​​ ​​​នៅ​ផ្ទះ​សំណាក់ស ​ ុខ​ លាភ​សម្បត្ត​ិ និងប​ ​​​ ដស ​ិ ធ ​េ ច ​ ម្លយ ើ ​ ជាមួយ​​ប៉ូលិស​ ព្រោះចម្លើយ ​គឺ​ ប៉ូ​​លិស​ជា​អ្ន​ក​ស​រ​សេ​រ​»។ ឯ លី​ ដាលីន​​ថាប្អូននា ​ ង​មិនបា ​ ន​ប្រាប់​ ថា យក​​ថ្នាញ ំ​ ៀ​ន​នេះ​ពី​នរ​​ណា​ទេ​​ ហើយ​នា​ងរ​ក្សាច ​ ម្លយ ើ​ ចាស់​។ លោក ​ប៊ុណ្ណ​ គង់​ មេ​ធាវី​ជន-​ ជាប់​ចោទ​ថ្លែង​ថា ​ថ្នាំ​ញៀន​ដែល​ ដក​ហូត​បាន​គ្មា​ន​​​​ចំណុចបង្ហាញ​ ថា ​ជារ​បស់​កូន​ក្តី​លោកទេ ​បើ​ ពិនត ិ យ្ ល ​ ស ​ើ ណ ំ រ ​ុំ ឿង​ពុ​មា ំ ន​មល ូ -​ ដ្ឋាន​ណា​ដា​ក់​ទោស​កូន​ក្តី​លោក ដែល​​អត់​មាន​ភ័ស្តុ​តាង​ទេ​៕​

លេខទូរស័ព្ទសង្គ្រោះបន្ទាន់​និងផ្សេងៗ ១. អគ្គិភ័យៈ ១១៨, ០២៣ ៧២៣ ៥៥៥ ២. ប៉ូលស ិ ៈ ១១៧,​០២៣ ៣៦៦ ៨៤១, ០២៣ ៧២០ ២៣៥ ៣. ប៉ូលិសចរាចរណ៍ៈ ០២៣ ៧២២ ០៦៧ ៤. រថយន្តសាមុយ មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតៈ ១១៩ ៥. រថយន្តសង្គ្រោះ មន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីៈ ០២៣ ២១៧ ៧៦៤ ឬវិទ្យុទាក់ទង ១៥១៩៤០ ៦. រថយន្តសង្គ្រោះ មន្ទីរពេទ្យព្រះសង្ឃៈ ០១៦​៩០៩ ៧៧៤, ០១៦​៩០៩ ៧៧៤ ៧. លេខប្រចាំការ (Hot Line) គ្រុនផ្តាសាយ A(H1N1) ០១២ ៤៨៨ ៩៨១ ៨. រដ្ឋាករទឹកៈ ០២៣ ៧២៤ ០៤៦ ៩. អគ្គិសនី (EDC): ០២៣ ៧២៣​៨៧១ ១០. ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Asia: ០១២ ៨១៦ ៦៦៩ ១១. ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Forte: ០១២​៩១១ ៣៣៣/ ៩៨០ ២២២ ១២. ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង​​Infinity: ០១២ ៧៦៦ ១ ​ ១១, 023 999 888 ១៣. ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខ MPA: ០២៣ ២១០ ៨៣៦ ១៤. ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខ Protek: ០១២ ៩១៩ ៩០៣ ១៥. ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខ VIP: ០១២ ៨១៧ ២២២


esdækic©

BUSINESS

www.postkhmer.com

ក្រម ុ ​ហន ុ៊ ​អង្គរ​ ហ្គោលបា ​ ន​អះ​​ អា​​ង​ពកា ី រ​រក​ ឃើ​ញ​រមា ែ៉ ស Low Wei Xiang

បណ្តាញ​អគ្គស ិ នីនៅ ​ តាម​បណ្តោយផ ​ វូ្ល ជាតិ​លខ េ ​៦A ក្នង ុ ខេតក ្ត ព ំ ង់ចាម។ កម្ពជា ុ ត ​ វូ្រ គេរព ំ ង ឹ ថានឹងផលិត​អគ្គស ិ នីបានពាក់កណ្តាលនៃតម្រវូ ការនៅឆ្នា​២ ំ ០៣៥​​។ រូបថត ហេង ជីវ័ន

សមាហរណកម្មថាម​ពល​សនស្ ​រា ំ ប់លាន Low Wei Xiang ភ្នំពេញៈ ធនាគារ​អភិ​វឌ្ឍ​ន៍​ អាស៊ី​(ADB)និយាយ​ថា​កម្ពុជា​​​ រំពឹង​​ថា​នឹង​អាច​​ផលិត​​ថា​ម​ពល​ ប្រហែល​ជា​ពាក់​​​កណ្ដា​ល​ដែល​ ខ្លួន​​ត្រូវ​ការ​ត្រឹមឆ ​ ្នាំ​២០៣៥​។ ប៉ុន្តែ​កម្ពុជា​ និង​បណ្ដា​ប្រទេស​ ជិតខាង​ ​​ ខន ្លួ ជា ​ ច ​ ន ្រើ នឹ ​​ ងគ ​ត ិ ព ​ ចា ិ រ-​ ណា​​​ការ​ធ្វើ​សមាហរ​ណ​កម្ម​ថាម-​ ពល​អគ្គិសនី​​របស់​ពួក​គេផង​ដែរ​ ដែល​នឹង​នាំ​មក​នូវ​ការ​​ប្រកួត​ ប្រជែង​តម្លៃ​ព្រម​ទាំង​ការ​សន្សំ​ ប្រាកបាន​​ ់​​​ រាប់​ពាន់លា ​ ន​ដុល្លារ​។​​ លោក Donghyun Park

ប្រធាន​​សេដ្ឋ​វិទូ​នៅ​​នាយក​ដ្ឋាន​ សេដ្ឋ​​កិច្ច​ និង​ស្រាវជ្រាវ​​របស់ ADB ​បាន​និយាយថា​ បច្ចុ​ប្ប​ន្ន​ កម្ពុជា​​មិនស្ថិត​នៅ​ឆ្ងាយ​ពី​​​អត្រា​​ ផ្ដលថា ​់ ម​ពល​គប ្រ គ ​់ ន ្រា ដោ ​់ យ​ខន ្លួ ​ ឯង ដែលមា ​ ន​​៥២​ភាគ​រយ​​នៅ​ឆ​្នាំ ២០៣៥​ទេ​។​លោក​បាន​នយា ិ យ​ នៅ​​សិក្ខាសាលា​ ADB ​កាល​ពី​ ម្សល ិ ម ​ញ ិ ស្ដ ​​ ព ី ទស្ ​​ី សនវិសយ ័ ថា ​ ម-​ ពល​​របស់​អាស៊ី​។​លោក​និយាយ​ ថា​ ដើម្បី​បង្កើន​សុវត្ថិ​ភាពថាម-​ ពល​​រប​ស់​ខ្លួន​ កម្ពុជា​និង​ប្រទេស​​ ផ្សេង​ទៀត​របស់​មហាអនុ​តំបន់​ ទន្លេ​មេគង្គ​​ដូច​ជា​ មី​យ៉ាន់​ម៉ា ថៃ វៀត​ណាម ឡាវ និងផ ​ ្នែកជា ​ ​ច្រើន​​

របស់ប ​ ទ ្រ ស េ ចិនគួរតែ​ភ្ជាបទ ​់ នា ​ំ ក់​ ទំនង​អគ្គិ​សនី​របស់​ពួក​គេ​ និង​ ថាម​ពល​ឧស្ម័ន​ធម្ម​ជាតិ​។ ​​លោក​ប​ន្ត​ថា៖ «នេះ​គឺ​ជា​តំបន់​ ដែលមា ​ ន​ភាព​ខស ុ ប ​ ក ្លែ ​គ្នាច ​ ន ្រើ ។ ​ ម៉្យាង​វិញ​ទៀត​ប្រទេស​មួយចំនួន​​​ ជា​អ្នក​នាំ​ចេញ​ថាម​ពល​ប្រទេ​ស​ ខ្លះ​​​ជា​អ្នក​នាំ​ចូល​ថាម​ពល​ដូច្នេះ​​ មាន​​ការ​ចំណេញ​ដ៏​ច្រើន​ពី​កិច្ច​ សហ​​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​ថាម​ពល​ក្នុង​ តំបន់»​ ។ ​ លោក​បន្តថា ឧទាហរណ៍​ ទឹក​ប្រាក់​ចំនួន​១៤​ពាន់​លាន​ ដុល្លារ​នឹង​ត្រូវ​បាន​សន្សំ​​ក្នុង​រយៈ​ ពេល​២០​ឆ្នាំ​​​តាម​រយៈ​ការ​​ប្រើវារី-​ អគ្គិស​នី​​ជំនួសប្រេង​​ក្នុង​តំបន់។ ​​

លោក​បន្ត​ថា អត្ថ​ប្រយោជន៍​ ផ្សង េ ទៀត​ ​​ អាច​នង ឹ មាន​តម្លស្ដ ៃ​ ង-់ ​ ដារ​ និង​បទ​ប្បញ្ញ​ត្ត​ិជាប់​ពាក់​ព័ន្ធ​ នឹងជា ​ លទ្ធភាព​នទី ៃ​​​ ផ ​ សា ្ រ​ថាម​ពល​ ប្រកត ួ ប ​ ជ ្រ ង ែ កា ​ ន់ត ​ ច្រ ែ​ ន ើ ។ ​ តម្លៃ​ ថាម​​ពល​ខ្ពស់​​ព្រម​ទាំង​ការដាច់​ ភ្លើង​​នា​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ ជា​រឿយ​ៗ​ មាន​​​ការ​ត្អូញ​ត្អែរ​​ក្នុង​ចំណោម​វិនិ-​ យោ​គិន​​នៅ​កម្ពុជា។​ ប៉ុន្តែ​លោក​ បន្ត​ថា​ ​ការ​ធ្វើ​សមាហរណ​កម្ម​ទី​ ផ្សារ​​​បែប​នោះ​ប្រឈម​នឹងការ​អត​់​ ធ្មត់​ច្រើន​​។ លោក​​ថ្លែង​ថា៖ «វា​ មាន​ការ​​លំបាក​ដោយ​សារ​តែ​ការ​ ផ្ដត់​​ផ្គង់​ថាម​ពល​អគ្គិសនី​​ចេះ​តែ​ ចង់​​ធ្វើ​ផ្ដាច់​មុខ​តែ​ឯង​»។

លោក Hiroshi Suzuki អគ្គ-​ នាយក​វទ ិ យា ្ ស្ថាន​សវ្រា ​ជវ្រា ​ពាណិជកម្ម ​​្ជ កម្ព ​​ ជា ុ ប្រា ​​​ បភ ​់ ព ្នំ ញ េ ​ប៉ស ុ ​្តិ៍ កាល​ពី​លើក​មុន​ថា ខ្សែ​បញ្ជូន​ ថាម​ពល​អគ្គិ​សនី​​ភ្ជាប់​ទៅ​ថៃ​ វៀតណាម ឡាវ និង​កម្ពុជា​ត្រូវ​ បាន​សាង​សង់​ ហើយ​នឹងដ ​ ំណើរ​ ក្នុងព ​ េល​ណាមួយ។ លោក កែវ​ រតនៈ អគ្គ​នាយក​ អគ្គិ​​សនី​កម្ពុជា​ធ្លាប់​​​បាន​និយាយ​​​​ ថា ​កង្វះ​ថាម​ពល​នៅ​តាមបណ្តា​​ ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន​​​​​ បាន​​​​​ បង្ហាញ​​ពី​បញ្ហា​ប្រឈម​យ៉ាង​ធ្ងន់​ ធ្ងរ​ក្នុង​​ការធ្វើ​សមាហរណ​​កម្ម​នៅ​ ក្នុងត ​ ំបន់ន ​ េះ​ទាំងមូល៕ ​ PB​

ភ្នព ំ ញ េ ៈ លោក Mike Weeks ប្រធាននាយក​ប្រតិ​បត្តិ​ក្រុម​ហ៊ុន​ អង្គរ ហ្គោល បាន​​ឲយ្ ​ដង ឹ ​​​ក្នង ុ ​សច េ ក្ដប្រ ​​ី កាស​ពត ័ មា ​៌ ន​ថា​ កម ្រុ ហ ​ ន ៊ុ រ​ក ​ុ ​ រករ៉ែ អង្គរ ហ្គោល របស់កា ​ ណា ​ ដា ​ ​ បាន​​រក​ឃញ ើ ​រមា ែ៉ ស​​នៅ​​​អណ្ដូងរ៉ ​​ ែ​ អូត្រេ ស្ថិត​នៅ​ភាគ​​ខាង​ត្បូង​​​ក្នុង​​ ខេតរតនគិ ្ត​​​ រី​ ដែល​​​ទំនងជា​​កន្លែង​​​ រ៉ែ​​មា​ស​ដធ ៏​ ំ​មួយ​។​ សេច​ក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន​នេះ​ បាន​​​ឲ្យដ ​ង ឹ ទ ​ ៀត​ថា ក្រម ុ ហ ​ ន ៊ុ ទើ ​​ ប​​ នឹងបា ​ ន​បញ្ចបដំ ​​់ ណាក់កា ​ ល​ដប ំ ង ​ូ ​​ របស់​ខន ួ ្ល ​​នៃ​ការ​រក ុ រក​នៅ​តប ំ ន់​នះេ ​។ លទ្ធ​ផលនេះ​ជា​ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​​ មួយ។ លោក​ Weeks បន្តថា ​ ៖ «វា​បង្ហាញ​ពី​ពី​ភាព​ត្រឹម​ត្រូវ​នៃ​​ ទំនុក​ចិត្ត​​របស់​យើង​​ដែល​ជា​ការ​ ទទួលបា ​ ន​​​​របស់ក ​ ម្ពជា ុ ដោ ​ យ​​ផ្ដល​់ ឲ្យ​យើង​​នូវអណ្ដូ​ង​រ៉ែ​ធំ​ៗ​ផ្សេង​ ទៀត​ដែល​​មានរ៉ែ​មាស ​និង​ទង់​ ដែងដ៏មា ​ ន​​សក្ដានុ​ពល​»​។​ កាល​ពី​ដើម​ខែឧសភា ក្រុម-​ ហ៊ុន​រុក​រក​រ៉ែ​មាស Renaissance Minerals Cambodia Limited ​នៅ​ខេត្ត​មណ្ឌល​គិ​រី​ បាន​​អះ​អាង​ថា​ ខ្លួនបា ​ ន​រុក​រក​រ៉ែ​ មាស​ ​​រហូតដល់​ទៅ​១,២​លាន​ អោន(៣៧,៥តោន)។ លោ ​ ក​ចាស្ទន ី ទ្​រម ី ន ែ ​នាយក​ ប្រតិ​បត្តិ​​ក្រុម​ហ៊ុន​​​Renaissance Minerals Cambodia Limited ​បាន​​​ចូ​ល​​​ជួប​​​​​លោក ស៊ុយ​ សែម រដ្ឋ​មន្ត្រី​​ក្រសួង​ ឧស្សា​​ហកម្ម រ៉ែ​ និង​​​ថាម​ពល​ ហើយ​​​​បាន​​រាយ​​ការ​ណ​៍​​អំពី​​លទ្ធ​ ផល​​នៃ​​ការ​​រុក​រក​​រ៉ែ​មាស​​​៕PB


១២ BUSINESS

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០១៣

www.postkhmer.com

esdækic©

សង្ខេបព័ត៌មាន ប្រចាំសប្តាហ៍ ភ្នព ំ ញ េ ៈ ក្រម ុ ​ហន ុ៊ ​កម្ពជា ុ ​អរែ៊ ​ ឡាញ​​រំពង ឹ ​ថា​​នឹង​ទទួល​បាន​​ ការ​វិនិយោគ​ដំបូង​​២០​​លាន​ ដុលរ្លា ​ ​ជា​ទក ឹ ​បក ្រា ​់ដល ែ ​​អ្នក​ ជំ​នាញ​​​​និយាយថា ​​ផ្ទុយ​​​នឹង​ ផែន​​ការ​​​ពងក ី្រ ​​ដ៏​មាន​មហិចតា ្ឆ ​ របស់ខ ​ន ួ្ល ក្នង ុ នា ​ ម​ជា​កម ុ្រ ​ហន ុ៊ ​ មាន​តម្ល​​ខ្ព ៃ ស។​ ​​់ ការ​បញ្ចញ េ ​ឲយ្ ​ ដឹង​​​កាល​​ពី​ពរី ​ថម ៃ្ង ន ុ ​​នៅ​ទ​ផ ី សា ្ រ​ ហ៊ន ុ ​ហ្វ​ល ី ​ព ី ន ី ​ក្រម ុ ​ហន ុ៊ ​ហ​ល ី្វ -ី ​ ពីន​អរែ៊ ​​ឡាញ​​​បាន​នយា ិ យ​ថា​ ខ្លន ួ ​នង ឹ ​​​បញ្ជ​ូល​​ទឹក​បក ្រា ​់១០​ លាន​ដល ុ រ្លា ​​​សមប ្រា ​ភា ់ គ​ហន ុ៊ ​ ៤៩​ភាគ​​​រយ​​នៅ​កម ុ្រ ហ ​ ន ុ៊ ក ​ ម្ពជា ុ ​ អ៊រែ ​ឡាញ​ដោយ​មាន​​ទឹក​បក ្រា ​​់ ១​លាន​​ដុលរ្លា ត ​ វូ្រ គ ​ រំេ​ពង ឹ ថា ​ ន ​ង ឹ ​​ ចំណាយ​​តម ឹ្រ ថ ​ ទ ​ៃ្ង ១ ​ី ៥​ខកក្ក ែ​ ដា ​ ​ ឆ្នាន ​ំ ះេ ​។​ ភ្នព ំ ញ េ ៈ ​​បទ ្រ ស េ ​កម្ពជា ុ និង​ ថៃន ​ង ឹ ប ​ ង្កន ើ ក ​ច ិ ប ​្ច ង ឹ្រ ប ​ ង ្រែ ដើ ​​ មប្ ​ី ជំ​រញ ុ ​​សកម្ម​ភា​ព​​ពាណិជ​្ជកម្ម​​​ លើ​ផន ែ ​ការ​បង្កត ើ ​ត​ប ំ ន់​សដ េ -្ឋ ​ កិចព ​្ច ស ​ិ ស េ នៅ ​ ជា ​ ប់ព ​ ដ ំ្រ ន ែ រ​វាង​ ប្រទស េ ​ទាង ំ ពីរ​។ នះេ ​ប​​ើតាម​ មន្តកា ី្រ របរទេសកម្ពជា ុ ។ លោក​ ឡុង វិ​សាលោ រដ្ឋលខា េ ធិការ​ ក្រសង ួ ​​ការបរទស េ កម្ពជា ុ ​បាន​ ឲយ្ ដឹ ​​ ងកា ​ ល​ពថ ី ច ៃ្ង ន្ទថា ​ ៖ «វា​នង ឹ ​ ផ្តលផល​ ​​់ ចណ ំ ញ េ ជា ​ ច ​ ន ើ្រ ដ ​ ល់​ យើង​»។​តំ​បន់​សដ េ ​ក ្ឋ ច ិ ​​ពិ ្ច ​សស េ ​​​​ នះេ ​នង ឹ ​តវូ្រ ​បាន​ស​ើឡ ្ន ង ើ ​កង ុ្ន ​ អំឡង ុ ព ​ ល េ កិ ​​ ចប ​្ច ជ ្រ ​​ថ ំុ ក ្នា រ​់ ដ្ឋម ​ ន​​ី្ត្រ នៃ​បទ ្រ ស េ ​ទាង ំ ពីរ​​​​នៅ​ថ​ទ ៃ្ង ​១ ី ០ និង​១១ ខែ​មិថនា ុ នៅ​​ភ្នព ​ំ ញ េ ​​៕ ភ្នព ំ ញ េ ៈ ​​ការ​ផល ្ត ​ក ់ ម្ច​ីព​គ ី ះឹ្រ -​ ស្ថានធនា​ ​​ គារនៅ​កម្ពជា ុ គ ​ត ិ ម ​ ក​ ត្រម ឹ ​​ដំ​ណាច់​ត​មា ី្រ ស​ទ​ម ី យ ួ ​ឆំ​្នា នះេ មា ​ ន​ការ​កន ើ ​ឡង ើ ​​ប្រ​មាណ​ ៣២ ភាគ​រយ​​បើ​ធៀប​នង ឹ ​​ដំ-​ ណាច់ត ​​ មា ​ី្រ ស ​ ទ ​ម ​ី យ ួ កា ​ ល​ពឆ ​ី ​ំ្នា មុន ​សប ្រ ​ពល េ ​​កំ​ណន ើ ​បក ្រា ់​ បញ្ញ​​​ើក្នង ុ ​រយៈ​ពល េ ​ដច ូ ​គ្នា​បាន​ កើន​​ប្រ​មាណ​២៨ ភាគ​រយ​។ នេះបើ​យោង​​តាម​ធនា​គារ​ជាតិ​ នៃ ​កម្ពុ ជា ​។ ​រ បាយ​កា រ​ណ៍​ ហិរញ្ញវ​ត្ថប ុ ង្ហាញថា ​​ គិតម ​ ក​តម ឹ្រ ​ ដំ​ណាច់​​ខ​ែ​​មីនា​​​ ទំ​ហ​ប ំ ក ្រា ​ក ់ ម្ចី​ ដែលផ ​ល ្ត ដោ ​់ យ​​គះឹ្រ ​ស្ថានធ ​ នា-​ គារ​នៅ​កម្ពជា ុ ​​មាន​​​សរុប​​៦,១​៤​​​ ពាន់លាន​ ​​ ដល ុ រ្លា កើនពី ​​ ប្រ​ ​​​ ហែ​ល​​​​​ ៤,៦៥​ពាន់​លាន​ដល ុ រ្លា ​​កាល​ ខែ​​មីនា​ឆ្នា​​មុ ំ ន៕ ភ្នព ំ ញ េ ៈច ​ណ ំ ត​​VIP ឯក​ជន​ មួយ​ដល ែ ​​មាន​តម្ល​ៃ១៥​លាន​ ដុលរ្លា ​​គង ្រោ នឹ​ង​ធ​​នៅព ើ្វ លា ្រ ន​ យន្តហោ ​ ះ​អន្តជាតិភ្ន ​​ ព ​ំ ញ េ ដោយ​ ​​ ក្រម ុ ​ហន ុ៊ ​ ​​ណា​ហខ ្គា ប ​ដោយ​​​ សង្ឃម ឹ ​​ថា ​នង ឹ ​​រួ​ច​រាល់​​នៅ​​​ដើម​ ឆ្នាក្រោ ​​ំ យ។ ​ ​អ្នកមាន​ ​​​ បក ្រា ច ​់ ន ើ្រ ​​ នឹង​ចល ូ ​មក​កាស​ីណ ៊ ​​ូណាហ្គា ​​ ហើយ​ពួកគេ​នឹង​បន្ថែម​ការ​ ចំណាយ​ទដ េ្វ ង​រហូតដ ​ ល់ទៅ ​ ៨ ​ ​ ពាន់​លាន​ដល ុ រ្លា ។ ក្រម ុ ​ហន ុ៊ ​​​ និយាយ​កង ុ្ន សេចក្ដ​ប ី កា ្រ ​ស​ពត ័ ​-៌ ​ មាន​មយ ួ ​នៅ​ផសា ្ រ​ហន ុ៊ ​ហង ុ ​កង ុ ​ កាល​ពព ី រី ​ខម ែ ន ុ ​ថា ចំណត​ថី​្ម នេះ​​នឹង​តវូ្រ ​​បាន​សង់​នៅ​​ទី​តាង ំ ​ ផ្សេង​គ្នា​ពី​ចំណត​​​អ្នក​ដំណើរ​ ដែល​​មាន​ស្រាប់​​​នៅ​ព្រលាន​ យន្ត​ហោះ៕

គោ​នៅ​តជា​ ែ​ កម្លាង ំ អ ​ស ូ ទាញ​កង ុ្ន វ​ស ិ យ ័ កសិកម្មមិ ​​​ ន​អាច​ខះ្វ បាន! គោ​ដែល​កសិករ​​បាន​ទិញ​ពី​ម្ចាស់នៅ ភូមិកោះក្របី សង្កាត់​ព្រែក​ថ្មី ខណ្ឌមា ​ ន​ជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ រួច​ដឹកតា ​ ម​រ៉ឺម៉កទៅ ​ ​ភូមផ ិ​ ្សេង​ទៀតដើម្បប ី​ ម្រើជាកម្លាំងអ ​ ូសទាញ​ក្នុងវ​ិស័យ​ កសិកម្ម ខណៈ រដូវវស្សា​បាន​ចូល​មកដល់​ហើយកសិករ​ខ្មែរ​កំពុងចា ​ ប់​ផ្តើម​ការ​ធ្វើ​ស្រែ។ បើទោ ​ ះបី​បច្ចុប្បន្នមា ​ ន​ការ​ប្រើប្រាស់​គ្រឿងចក្រ​សម្រាប់​វិស័យ​កសិកម្មនៅ ​ កម្ពុជាកា ​ ន់​តែ​ ច្រើន​ក៏​ដោយ ប៉ុន្តែ​ការ​ប្រើ​កម្លាំង​សត្វ​សម្រាប់​វិស័យដ៏សំខាន់​របស់ក ​ ម្ពុជា​មួយ​នេះ​នៅ​តពេ ែ​ ញ​និយម​ក្នុងច ​ ំណោម​កសិករខ្មែរភា ​ គច្រើន៕ រូបថត ផាលីណា

TRC មិនទាន់មានផែន​កា រ​​​ កម្ពជា ុ នឹងបន្តបា ​ នបយោ ្រ ជន៍...

បជ ្រ ​ន ំុ ង ឹ ​កម ុ្រ ហ៊ន ុ ទូរ​សព ័ ្ទ Anne Renzenbrink និង រ៉ាន់ រើយ ភ្នំពេញៈ ​​និយតករ​ទូរ​គមនា-​ គមន៍​កម្ពុជា​(TRC) បាន​ឲ្យ​ដឹង​ ថា ​​គេ​កំពុងធ ​ ្វើកិច្ចការ​ដើម្បី​ដោះ-​ សយ ្រា ​​ជមះ្លោ ​កង ុ្ន វ​ស ិ យ ័ ​ទរូ គម​នា-​ គមន៍ ខណៈ​មន ិ ទា ​ ន់មា ​ ន​ផន ែ កា ​ រ​ ប្រជណា ​ុំ មួយរវាង​ ​​ TRC និងក្រ ​​ ម ុ -​ ហ៊ុន​ទូរ​ស័ព្ទ​ចល័ត បន្ទាប់​ពី​​កិច្ច​ ប្រជុំ​​ដែល​បាន​កំណត់​​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៦​ ខែ​ឧស​ភា ​តវ្រូ​​បាន​​ផ្អាក​។ លោក​ម៉ៅ​ចរិយា នាយក​TRC​ បាន​​ប្រាប់​ភ្នំ​ពេញ​​​ ប៉ុស្ដិ៍កាល​ពី​ថ្ងៃ​ ពុធ​ថា​ TRC​ កំពុង​​តែ​ធ្វើ​ការ​លើ​ បញ្ហា​ ជម្លោះ​អំពី​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ ពាណិជក ​្ជ ម្មក ​ង ្នុ ច ​ ណោ ំ ម​​ក្រម ុ ហ ​ ន ៊ុ ​ ទូរស័ព្ទ​នៅកម្ពុជា។ TRC​បាន​ចញ េ ស ​ ច េ ក្តស ​ី ម្រេច​ ហាម​ឃាត់​ដល់​ក្រុម​ហ៊ុន​ទាំង​ ឡាយ​​ណា​ ដែល​ធ្វើការ​ផ្សព្វ-​ ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និង​ផ្តល់​តមៃ​្ល ទាប ​ដោយ​​រំលោភ​​លើ​ប្រកាស​ លេខ​​២៣២ កាល​ពី​ឆ្នាំ ២០០៩ ដែល​​បាន​កំណត់​ពី​ជម្លោះ​តម្លៃ​ និង​​​ការ​កំណត់​ថ្លៃ​​អប្ប​បរមា។​ ប៉ន ុ កាល​​ ្តែ​​ ដើម​ខែឧសភា ក្រ ​​ សួង​​ ប្រៃ​​សណីយ៍​​ និង​ទូរ​គមនាគមន៍​​ លុ​ប​ចោល​ការ​ហាម​ឃាត់ បន្ទាប់​​ ពីមាន​ការ​រិះគន់​ពី​សាធារ​ណៈ​​​ពី​

វិធាន​​ការ​នេះ​​។ ​លោក​ Ashraf Mokhtar Sahab នាយក​ពាណិជ​​កម្ម ្ជ ​​​ក្រម ុ ​-​​ ហ៊ុន​ទូរស័ព្ទ​ Beeline ​ប្រាប់​​ភ្នំ-​ ពេញ​ប៉ស ុ ថា ​្ដិ៍ លោ ​ ក​​​ស្វាគម ​ន ​ក ​៍ ច ិ ​្ច ប្រជុំ​ថ្មី​​ដើម្បី​​ទទួល​បាន​ឲ្យ​កាន់​តែ​ ច្បាស​​អ ់ ព ំ ​ប ី ទ​បប្ ញ្ញតរិ​្ត បស់​ទ​ផ ី សា ្ រ​​ ទូរ​គមនា​គម​ន៍​​នេះ​។​ លោក​បន្ត ថា​៖ ​«​តាំង​ពយ ី​ ើងទ ​ ទួល​បាន​មក​ វិញ​ យើងបា ​ ន​យល់​ពអ ី​ ត្ថ​ន័យ​នៃ​ ប្រកាស​នេះ ​​ប៉ុន្តែ​អាច​នឹង​បើក ទ ​ លា ​ូ យ​សមប ្រា កា ​់ រ​ពភា ​ិ កសា ្ ឡ ​ ង ើ ​ វិញ​ម្ដង​ទៀត​ដែល​វា​មិន​មែន​ជា​ បញ្ហា​ប្រភេទ​នោះ​។​ លោក​បាន​​បន្ត​ថា៖«​យើង​​មិន​ ចង់​​ស្ថិត​ក្នុង​ស្ថាន​​ការ​ដូច​នោះ​ទេ​​​​ យើងត្រ ​​ វូ​​តែ​សម្រុះ​សម្រួល ​​​ឬ​​ដក​ យក​មក​វិញ​នូ​វ​ផលិត​ផល​របស់​ យើងមួ ​​ យ​ចំនួន​​ឬ​បញ្ឈប់​វា»។ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍​មិន​អាច​ទាក់​ទង​ ក្រម ុ ហ៊ ​​ ន ុ ​Cellcard ន ​ង ិ ក្រម ុ ហ ​ ន ៊ុ ស្មាត​​បាន​​ទេ​កាល​ពីម្សិល​មិញ។​ លោក Anthony Galliano អគ្គ​នាយក​គ្រប់​គ្រង​ការ​វិនិយោគ​ កម្ពុជា​បាន​និយាយ​ថា ​វា​គឺ​ជា​ការ​ លើក​ទឹក​ចិត្ត​​ដែល​នៅទី​បំផុត​ TRC ​ធ្វើ​ឲ្យ​ទី​ផ្សារនេះ​មាន​ការ​ កំណត់ត ​ ម្ល»​ៃ ។ លោ ​ ក​បន្ថម ែ ថា ​​ វា​ ផ្ដល់​ប្រយោជន៍​ និង​កាត់​បន្ថយ​​ តម្លៃ​​សម្រាប់​អតិថជ ិ​ ន​៕PB

តពីទំព័រ១...អង្ករ​​​​ភាគ​ច្រើន​​ ដែល​​កម្ពុជា​នាំចេញ​ទៅ​ប្រទេស​ ថៃ​ ជា​ប្រ​ភេ​ទ​អង្ករ​​ពាក់​កណ្តាល​ សម្រេច​ ហើយ​និន្នា​ការ​នេះ​​ត្រូវ ​​ពា​ណិជ្ជករ​ក្នុ​ង​វិ​ស័យ​អង្ករ​រំ​ពឹង​ថា​ នឹង​នៅ​តែ​បន្ត​កើន​ឡើង​បន្ទាប់​ពី​ រដ្ឋាភិបាល​ថៃ​បន្ត​គោល​នយោ-​ បាយ​​​នេះ​។ សា ​ រ​ពត ​័ មា ​៌ ន​កង ្នុ ស ​ ក ្រុ រ​បស់ប-្រ ​ ទេស​ថៃ​នា​ពេល​ថ្មីៗ​នេះបាន​ឲ្យ​ ដឹង​ថា រដ្ឋា​ភិ​បាល​ថៃ​​នឹង​បន្ត​ គោល​​នយោ​បាយ​​ធានា​ទិ​ញ​ស្រូវ​ ក្នុង​​តម្លៃ​អប្បរិ​មារ​របស់​​ខ្លួន​បន្ត​ ទៀត​ ដែល​នេះ​ជា​ឆ្នាំ​ទី​បី​ហើយ​ ចាប​់​តាំង​ការ​ចាប់​ផ្តើម​ដំ​ណើរ​ការ​ ដំ​បូ​ង​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១១។ ​ទន្ទឹមន ​ ឹង​នេះ លោក​ លឹម​ ប៊ុន​ ហេង ប្រ​ធាន​សមា​គម​នាំ​ចេញ​ អង្ករក ​ ម្ពជា ុ ​និងជា​អគ្គនា ​ យក​កម ្រុ ​ ហ៊ុន​នាំ​ចេញ​អង្ករ​ ឡូ​រ៉ង់ បាន​ឲ្យ​ ដឹង​​ថា​ ការ​នាំ​ចេញ​អង្ករ​ពី​កម្ពុជា​ ទៅ​​ថៃ​ហាក់​កំ​ពុង​​​កើន​​ឡើង​គួរ​ឲ្យ​ កត់​សម្គាល់​​​​នារ​យៈ​​ពេល​ចុង​ ក្រោយ​​​នេះ។ លោក​បន្ត​ថា​​ ភាគ​ច្រើន​ជា​ប្រ-​ ភេទ​អង្ករ​មិនទាន់​ប៉ូ​លា និងវេច​ ខ្ចប់​ ​​​ដែល​ឈ្មួញ​ពី​ខាង​ថៃ​នាំ​ចូល​ ទៅ​កែ​ច្នៃ​បន្ត។​ លោក​​បន្ត​ថា​៖​ «​ឈ្មួញ​ពី​ថៃ​បាន​កុម្ម៉ង់​ទិ​ញ​អង្ករ​ ដែល​កិន​រួច​តែ​មិន​ទាន់​ប៉ូ​លា រួច​ ហើយ​យក​ទៅ​កែ​ច្នៃ​បន្ត​។ ​ខ្ញុំ​គិត​

ថា​ នេះ​ដោយសារតម្លៃ​ស្រូវ​ក្នុង​ ប្រ​ទេស​យើង​មាន​តម្លៃ​ធូរ​ថ្លៃ​​ជាង​ នៅ​ប្រ​ទេស​ថៃ ហើយ​ការ​ធ្វើ​បែប​ នេះ​អាច​ឲ្យ​ពួក​គេ​ប្រ​កួត​ប្រ​ជែ​ង​ តម្លៃ​បាន​ងាយ​ស្រួលជា ​ ង​»​។ ទ ​ន ិ ន ​្ន យ ័ ព ​ល ​ី ខាធិ េ​ ការ​ដ្ឋានច ​ ក ្រ ​ ចេញ​ចូល​តែ​មួយ​សម្រាប់​បំ​ពេញ​ បែបប ​ ទ​នាច ​ំ ញ េ អ ​ ង្ករ​បាន​បង្ហាញ​ ថា​ នៅ​អំ​ឡុង​​រយៈ​ពេល​បួនខែ​ ដើម​ឆ្នាំ​នេះ ​កម្ពុជា​បាន​នាំ​ចេញ​ អង្ករ​​សរុប​ ១១៨ ៥០៤​​ តោន​

​ ្លៃ​ស្រូវ​​អង្ករ​​នៅ​​​ថៃ​ ថ ឡើង​ខ្ពស់ វា​អា​ច​​ទាញ​ឲ្យ​ ថ្លលើ ៃ​​​ ទីផ្សារ​ពិភពលោក​ កើនឡើ ​​​ ង កត្តានេ ​​ ះ​នឹង​នាំ​ កសិករ​​យើងចំ ​​ ណេញដែរ​ ក្នុងនោះ​​​ថៃ​​ក្លាយ​ជា​ប្រ​ទេស​នាំ​ ចូល​​អង្ករ​ធំ​ជាង​គេ​ទី​បួនសម្រាប់​ ទី​ផ្សារ​​អង្ករ​កម្ពុជា​ ក្នុង​បរិ​មាណ​​ ១៤ ២៥០ តោន​។ ​ព័ត៌​មាន​ពី​គេហ​ទំ​ព័រ​ អូរីហ្សា ដែល​​ជា​គេ​ហទំ​ព័រ​របស់​ថៃ​ចុះ​ ផ្សាយ​​​​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​ទី​ផ្សារ​ និង តម្លៃ​​អង្ករ​​​ចេញ​ផ្សាយ​​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ២៨​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា ​ រដ្ឋាភិបាល​ថៃ​ នឹង​​​នៅ​បន្ត​ទិ​ញស្រូវ​ពី​កសិករ​​ក្នុង​ តម្លៃ​​៥០២ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​តោន​

សម្រាប់​​ប្រ​ភេទស្រូវ​ធម្មតា​ និង តម្លៃ​៦៧០ ដុល្លារ​ក្នុងម ​ ួយ​តោន​ សម្រាប់​ស្រូវ​ក្រ​អូប។ ថ្លែង​​​ប្រាប់​​​អ្នក​យក​ព័ត៌​មាន​ កាល​​ពី​ម្សិល​មិញ លោក ចម​ប្រ-​ សិទ្ធ​ រដ្ឋ​មន្រ្តី​ក្រ​សួង​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ កម្ពុជាបា ​ ន​លើ​ក​ឡើង​ថា​ នឹងម ​ ិន​ មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​អ្វី​ទេ​មក​ដល់​វិ-​ ស័យស្រ ​​ វូ អ ​ ង្ករនៅ ​ ក ​ ម្ពជា ុ ព្រោះថា ​ ​ គោល​​នយោ​បាយ​របស់​រដ្ឋាភិ-​ បាល​​ថៃ​ បាន​ដំ​ណើរ​ការ​អស់​ជា​ ច្រើន​ឆ្នាំ​មក​ហើយ។ តែ​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ​វា​​នឹង​ធ្វើ​ ឲ្យ​តម្លៃ​ស្រូវ​ អង្ករ ​កើនឡើង​ ហើយនិ ​​ ងផ ​ល ្ត ប ​់ យោជន៍ ្រ​ ដ ​ ល់អ ​ក ្ន ​ ផលិតស ​ ្រូវ​។ លោក​​បាន​បន្តថា​៖ «​​​​​នៅ​ពេល​ ដែ​ល​​ថ្លស្រ ​​ៃ វូ អ ​ ង្ករនៅ ​ ខា ​ ង​ថឡ ​ៃ ង ើ ​ ខ្ពស់ វា​អាច​ទាញ​ឲ្យ​ថ្លៃ​នៅ​លើ​ទី-​ ផ្សារពិ​ភព​​លោក​កើន​ឡើង​ដែរ អ៊ីចឹង​កត្តា​នេះ​នឹង​​នាំ​ឲ្យ​កសិ​ករ​​​ យើងក ​ ៏​បាន​ចំ​ណេញ​ពហ ី​ ្នឹង​ដែរ»​។​ ​​ប្រទេសកម្ពុជា និង​ប្រទេស​ថៃ​ បាន​សម្រេច​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​បឋម​ មួយថា ​ នឹងប ​ ក ​ើ ក ​ច ិ ព ​្ច ភា ិ ក្សានៅ​ខែ​ ក្រោយ​ស្តី​អំ​ពីការ​បង្កើត​តំ​បន់​ សដ េ ក ​្ឋ ច ិ ព ​្ច ស ​ិ ស េ នៅ​​តាម​តប ​ំ ន់ព ​ ​្រំ ដែន​រវាងប្រទេស​ទាំង​ពីរ​ក្នុង​ គោល​បំ​ណង​​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម​ភាព​ សេដ្ឋកិច្ច​របស់​​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ កាន់​តែមាន​សន្ទុះ​​ខ្លាំ​ងឡើ ​​ ង៕​


vifIGñkCMnYj

www.postkhmer.com

BUSINESS TALK

១៣

ការពង្រក ី ព្រលាន និងផលប៉ះពាល់បជា ្រ ជន Sarah Thust ភ្នំពេញៈ ​ក្រុម​ហ៊ុន Vinci Group មាន​ម ​ល ូ ដ ​ ន ្ឋា នៅ ​ បា ​ រាំងជា ​ ភា ​ គីពា ​ ក់ព ​ន ័ ​្ធ ដ៏ស ​ ខា ំ ន់ន ​ ក ​ៃ ម ្រុ ហ ​ ន ៊ុ ព ​ លា ្រ ន​យន្តហោ ​ ះ​ កម្ពុជា(Cambodia Airport)។ ប៉ុន្តែ​ ការ​ប ​ ណ្តញ េ ប ​ ជា ្រ ជ ​ ន​ចញ េ ពីត ​ប ំ ន់ក ​ ប្ រែ ​ ព្រលាន​យន្ត​ហោះអន្តរ​ជាតិ​ភ្នំពេញ​ធ្វើ​ ឲ្យ​មាន​ការ​បារម្ភ​ពី​សំណាក់ក្រុម​ហ៊ុន​។​ លោក​Emmanuel Menanteau ប្រធាន​បត ្រ ប ​ិ ត្តរ​ិ បស់ព ​ លា ្រ ន​យន្តហោ ​ ះ​ កម្ពុជា​បាន​និយាយ​ប្រាប់​ភ្នំពេញ​ ប៉ុស្តិ៍​ អំ​ពី​ផែន​ការ​​នៃ​ការ​ពង្រីក​នេះ។ តើលោ ​ ក​រព ំ ង ឹ ​ថា​នង ឹ ​មាន​ភៀ្ញ ​វ​ទស េ ​ច​រ​ ចំនួនប ​ ៉ុន្មាន​នាក់ម ​ ក​ដល់​នៅឆ ​ ្នាំ​នេះ​? កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន​យើងទ ​ ទួល​បាន​អ្នក​ ធ្វើ​ដំណើរ​២លាន​នាក់សម្រាប់​ព្រលាន​ យន្ត​ហោះ​អន្តរជាតិ​សំខាន់​ៗពីរ។ នៅ​ ឆ្នាំ​នេះ​យើង​រំពឹង​ថានឹងមាន​​អ្នក​ដំណើរ​ ពី២ ​ ,៣​ដល់២ ​ ,៤​លាន​នាក់នង ឹ ម ​ ក​ដល់​ នៅ​ព្រលាន​​យន្ត​ហោះ​អន្តរ​ជាតិ​ភ្នំ​ពេញ​​ និងស ​ ៀម​រាប​។ នេះជា​មូល​ហេតុ​ដែល​ យើង​គ្រោង​នឹង​បង្កើន​សមត្ថ​ភាព​របស់​ ព្រលាន​យន្ត​ហោះ​ទាំង​ពីរ​នេះ​ដែល​ អាច​ទទួល​បាន​ភ្ញៀវ​ទេសចរពី​៤​លាន ដល់​៥​លាន​​នាក់។ យើង​បាន​សម្រេច​ចិត្ត​បង្កើន​ទំហំ​ ព្រលាន​យន្តហោ ​ ះ​របស់យ ​ ង ើ នៅ ​ ព ​ លា ្រ ន ​​ អន្តរជាតិ​ភ្នំ​ពេញ។ ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០១២​​ យើងប ​ ង្កន ើ ជា ​ ង​៥០​ភាគរយ​កង ្នុ កា ​ រ​នា​ំ ចូល​និងនា ​ ច ​ំ ញ េ ទ ​ន ំ ញ ិ ​ជា​ពស ិ ស េ នៅ ​ ​ ទី​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ​។​ តើ​​អ្វីជា​ជំហាន​បន្ទាប? ់​ ដោយ​សារ​​យើង​ជឿ​ជាក់​ថា ព្រលាន​​ យន្ត​ហោះ​​ភ្នំ​ពេញ​ និងសៀម​រាប​នឹង​ ទទួល​បានអ្នក​ដំណើរ​ច្រើន​ក្នុង​ពេល​ ឆាប់ៗ ​ន ​ េះ យ ​ ង ើ បា ​ ន​សម្រេចច ​ត ិ ដ ​្ត ណ ំ រើ ​ ការ​​ចំណតនៅ​ភ្នំ​ពេញ​សម្រាប់​ការ​វិនិ-​ យោគ​មាន​ទឹក​ប្រាក់​ប្រហែល​១០០​ លាន​​ដុល្លារ ​ហើយ​វា​នឹងចាប់​ផ្ដើម​នៅ​ ឆ​្នាំ​នេះ​បន្ទាប់​ពី​គម្រោង​នេះ​ត្រូវ​បា​ន​

លោក Emmanuel Menanteau ប្រធានប្រតប ិ ត្តរិ បស់ពលា ្រ នយន្តហោះកម្ពជា ុ ​​។ រូបថត ម៉ៃ វីរៈ

ផ្ដល់​សុពល​ភាព​ដោយរដ្ឋា​ភិ​បាល។ យើង​សង្ឃឹម​ថា​ នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​ដំណាក់​ កាល​​ដំបូង​នៃ​ការ​សាងសង់​ត្រឹម​ខែ​ធ្នូ។​ ស្រប​ជា​មួយ​នឹង​កិច្ច​ប្រជុំ​អាស៊ាន​នៅ​ កម្ពុជា​ពី​ឆ្នាំ​២០១២​ យើងបាន​បញ្ចប់​ ចំណត​យន្ត​ហោះ​ថ្មី​មួយ​រួច​ហើយ​។ តើ​ការ​ពង្រីក​នេះមានផល​ប៉ះពាល់​ ដល់​ប្រជាជន​នៅ​ជុំ​វិញ​ព្រលាន​​យន្ត-​ ហោះ​នៅ​ភ្នំ​ពេញដែរ​ឬទេ? បញ្ហាន ​ កា ​ៃ រ​ជម្លៀស​បជា ្រ ជ ​ ន​ចញ េ គ ​ ​ឺ មិនជា ​ ប់ពា ​ ក់ព ​ន ័ ន ​្ធ ង ឹ កា ​ រ​ពង្រក ី ច ​ណ ំ ត​ទ​ី មួយ​ដែ​ល​បាន​លើក​ឡើង​នេះ​ទេ។ ចំណត​​នេះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​​បង្កើត​ក្នុង​ព្រំ-​ ដែន​ផ្ទាល់​របស់​យើង មិនប ​ ៉ះពាល់​ដល់់​ អ្នក​កំពុង​រស់​នៅ​ខាង​ក​ព ្រៅ ្រលាន​យន្ត​

ហោះ​​ទេ។ តំបន់ដ ​ ែល​ជាប់​ពាក់​ព័ន​ន ្ធ ឹង​ ការ​ជម្លៀស​ប្រជា​ជន​​មាន​ទី​តាំង​នៅ​ ខាង​​ចុង​ផ្លូវ​យន្ត​ហោះ​របស់​យើង​ តាម​ បណ្ដោយផ ​ ្លូវ​ជាតិ​លេខ ​៤។​​ ការ​ពភា ិ ក្សាអ ​ព ំ កា ​ី រ​ជម្លៀសប្រជាជ ​ ន​​ ចេញ​នៅ​តំបន់​ដែល​រងផល​ប៉ះពាល់​ បាន​ចា ​ ប់ផ ​ ម ្ដើ កា ​ ល​ពឆ ​ី ២ ​្នាំ ០០៥​ហើយ​ ជាប​់​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​សន្តិសុខ​ និង​បញ្ហា​ សុវត្ថភា ​ិ ព​។ ក្នង ុ រ​យៈ​ពល េ ប ​ន ៉ុ ន ្មា ឆ ​ ច ​្នាំ ង ុ ​ ក្រោយ​នេះ​ យើង​ឃើញ​មាន​ការ​សាង​ សង​់​ផ្ទះ​កាន់​តែ​ច្រើន​ឡើង​ៗ​នៅ​ជិត​ផ្លូវ​ នេះ។ ​ ប៉ន ុ យ ​្តែ ង ើ ត ​ វ្រូ ត ​ ឆ ​ែ យ ្លើ តប​សង ្ដ ដា ​់ រ​ របស​​អ ់ ង្គ​ការ​អាកាស​ចរស៊​វី ល ិ ​អន្តរ​ជាតិ។ ឧទាហរណ៍តាម​រយៈ​ការមិន​ឲ្យ​មាន​ផ្ទះ​ នៅក្បែរ​ផ្លូវ​យន្ត​ហោះ​។​

បញ្ហា​នេះនឹង​​​ត្រូវ​ដោះ​ស្រាយ​ដោយ​ របៀបណា​?​ កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​កម្ពុជា​ បាន​សម្រេចច ​ត ិ ស ​្ត ង ្វែ រ​ក​ដណោ ំ ះ​សយ ​្រា ​ មួយដ ​ ម ើ ប្ ធ ​ី ឲ ​្វើ យ្ ប ​ ក ្រា ដ​ថា យ ​ ង ើ ន ​ង ឹ មា ​ ន​ លទ្ធ​ភាព​​ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​បាន​នូវកម្រិត​ ស្ដង់​ដារ​សុវត្ថិ​ភាព​ទាំង​នេះ​។​ នេះ​មាន​ ន័យ​ថា ​មិន​គួរ​ឲ្យ​មាន​ប្រជា​ជន​រស់​នៅ​ ចម្ងាយ​៧​គីឡូ​ម៉ែត្រ​តាម​បណ្ដោយ​របង​ ព្រលាន​យន្ត​ហោះ​នេះ​ទ​េ។ ដើម្បី​ឆ្លើយ តប​ក ​ ម្រត ិ ស ​ ង ្ដ ដា ​់ រ​សវុ ត្ថភា ​ិ ព​ចាបា ​ំ ច់ក ​ង ្នុ ​ អំឡុង​កិច្ច​ប្រជុំ​អាស៊ាន​កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន​ យើង​បាន​ស្នើ​ឲ្យ​បង្កើ​ត​ព្រំ​ដែន​របស់​ យើងខា ​ ង​ក្នុងជា​ប់របង​ទី​ពីរ​ ប៉ុន្តែ​បញ្ហា​ នេះ​មិន​បាន​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​សុវត្ថិ​-​

ភាព​​ ​ប្រជា​ជន​ដែល​កំពុង​រស់​នៅ​ជិត​ នោះ​ទេ។​សម្រាប់​បញ្ហា​នេះ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​​ បាន​បង្កត ើ គ ​ ណៈ​កម្មាធកា ិ រដើមប្ ស ​ី ក ិ សា ្ ​ ថា ត​ើ​យើង​អាច​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​នេះ​ ដោយ​រ​បៀប​ណា? បច្ចប ​ុ ប្ ន ​ ​្ន យើងក ​ព ំ ង ុ ​ ធ្វើ​ការ​ពិនិត្យ​បច្ចេកទេ​ស​ឡើងវិញ​ដើម្បី​ បង្កើតគណៈ​កម្មាធិការ​នេះ។ ជំហាន​ទី​ពីរ​នឹង​គាំ​ទ្រ​ដល់​គណៈ-​ កម្មាធិ​ការ​នេះ​ដើ​ម្បី​ឆ្លើយ​តប​ និង​ផ្ដល់​ អំណាច​ដល់​អ្នក​ប្រឹ​ក្សា​យោ​បល់​ឯក-​ រាជ្យ​ដើម្បី​រក​ឲ្យ​ឃើញ​ថា​ អ្ន​ក​ណាជា​ ប្រជា​ជន​​ដែល​ទទួល​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ ពិត​ប្រាកដ។ នៅ​ពេល​បញ្ហា​នេះ​ត្រូវ​ បាន​ធ្វើ​ហើយ​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​នេះ​ និងការ​គ្រប់​គ្រង​របស់​រដ្ឋា​ភិ​បាល​​នឹង​ ធានា​ឲ្យ​ប្រាកដ​ថា ​ក្រុម​គ្រួសារ​ទាំង​ នោះ​ន ​ង ឹ ទ ​ ទួលបា ​ ន​បក ្រា ស ​់ ណ ំ ង​ដោយ​​ យុត្តិ​ធម៌​។​ តើ​អ្នក​ណា​ចំណាយ​​សម្រាប់​ប្រាក់​ សំណង​នេះ​? ដំបូងបង្អស់​ វា​ជា​ការ​ទទួលខុស​ត្រូវ​ របស់​រដ្ឋា​ភិ​បាល​​ដើម្បី​ធានា​ឲ្យ​ប្រាកដ​ ថា​​ តំបន់​ជុំ​វិញ​ព្រលាន​យន្ត​ហោះ​នេះ​ ត្រវូ បា ​ ន​ឆយ ្លើ ត ​ ប​តាម​សង ្ដ ដា ់ រ​អន្តរជាតិ​ ហើយថា ​ ​ក្នង ុ ក ​ រណីច ​ បា ្ ប់តា ​ ង ំ ល ​ នៅ ំ ថ ​ៗ ្មី ​ និងប ​ ទ​បប្ ញ្ញតត ​ិ្ត វ្រូ បា ​ ន​ឆយ ្លើ ត ​ ប​។ ​ ​ប៉ន ុ ​្តែ ដោ​យ​សារ​តែ​ក្រុម​ហ៊ុ​ន​បាន​ជាប់​ពាក់-​ ព័នក ​្ធ ង ្នុ កា ​ រ​អភិវឌ្ឍជា ​ ប ​ ន្តវា ​ ជា ​ កា ​ រ​ទទួល​ ខុស​ត្រូវ​របស់​យើង​ត្រូវ​ធ្វើ​បញ្ហា​នោះ​។ នេះគ ​ ជា ​ឺ ផ ​ ក ្នែ ន ​ កា ៃ រ​ប្ដេជច ​្ញា ត ិ រ​្ត បស់យ ​ ង ើ ​ ចំពោះ​ប្រទេស​កម្ពុជា។​ តើក ​ ម្ពុជា​មាន​តួ​នាទីអនៅ​ ្វី​​ ក្នុងក ​ ម្ម​វិធី​​ របស់​ក្រុម​ហ៊ុន Vinci?​ ជំហា​ន​បន្ទាប់​ ​កម្ពុជា​គឺ​ជា​ដំណាក់​ កាល​​ដំបូង​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​ Vinci ក្នុង​ ការ​​អភិ​វឌ្ឍ​នៅ​អាស៊ី​ ហើយ​ក្រុម​ហ៊ុន​ នេះ​នឹង​ធ្វើ​ជា​គំរូ​សម្រាប់​ការ​អភិ​វឌ្ឍ​ដ៏​ មាន​​សក្ដា​នុ​ពល​​នៅ​មយ ី​ ៉ានម ់​ ៉ា​ នៅ​ហ្វី-​ លី​ពីន​ និង​នៅ​ឥណ្ឌូ​នេស៊ី​។ រហូត​មក​ ដល់ព ​ ល េ ន ​ េះក ​ ម ្រុ ហ ​ ន ៊ុ ទ ​ ទួលបា ​ ន​ជោគ​ ជ័យដ ​ធ ៏ ក ំ ង ុ្ន កា ​ រសហការ​ជា ​ ម ​យ ួ រា ​ ជ​រដ្ឋា-​ ភិ​បាល​​កម្ពុជា​៕PB ​

wò}­ižuqƾþȦx™ŻȦ˔Ȧv­cŸvsš hö˜¨ ʡ©ż |xšŻ¢z|˜vʶ

ʡ©ż |xšyö¨ŲȦkʶ

Ĥfbb

Ĥfbb qƾþȦg˜v­xš

qƾþȦg˜v­xš

ùšÚÑËÍÛÛÐ×ßÖÌ×Ö×ÜÑÖËÔÝÌÍÉÑÚØ×ÚÜÜÉàÉÖÌÎÝÍÔÛÝÚËÐÉÚÏͲùžÑËÓÍÜÛÕÝÛÜÊÍÑÛÛÝÍÌ×Ö³ÊÍÎ×Ú͵úÍØÜÍÕÊÍÚ´úûµ² ù ÉÔÑÌÎ×ÚÜÚÉÞÍÔ×Ö³ÊÍÎ×Ú͵úÍØÜÍÕÊÍÚ´úûµ²ùÔÑÏÑÊÔÍÎ×ڐÔáÍڌ×ÖÝÛØ×ÑÖÜÉËËÝÕÝÔÉÜÑ×Ö ¬ÜÍÚÕÛÉÖÌË×ÖÌÑÜÑ×ÖÛ×ΐÔáÍڌ×ÖÝÛÉØØÔá­ù™ÜÐÍÚÜÍÚÕÛÉÖÌË×ÖÌÑÜÑ×ÖÛÉØØÔá² s¨u˜bs¨ufq˜z|{ªyö˜b­f˜|ŭȦg|p¯Žq¨p˜fb˜|Ĝ{˜}²{ƹȦNJȦz‚¬u„˜b˜g|p¯Bangkok Airwayʸbzùăi˜

yö¨ŲȦk

Ż¢z|˜v


១៤

BUSINESS

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០១៣

www.postkhmer.com

esdækic©

សដ េ ក ្ឋ ច ិ ​ហ ្ច ល ី្វ ព ី ន ី ​សះុ្ទ ​ងប ើ ​ អង្គការ ខ្ពសប ់ ផ ំ ត ុ ​នៅត្រមា ី ស​ទ១ ី ក្រុង​ម៉ានីលៈ សេដ្ឋកិច្ច​ហ្វីលី​-​ ពីន​សម្រេច​បាន​កំណើន​ខ្ពស់​ បំផុត​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ជិត​៣​ឆ្នាំ ដោយ​សារ​លោក​ប្រធានា​ធិបតី Be​nigno Aquino បាន​បង្កើន​ តម្រូវ​ការ​ប្រើបស ្រា ់​ ការ​វិនិយោគ និង​ការ​ចណា ំ យរបស់​រដ្ឋាភបា ិ ល​។ ក្រុម​ប្រឹក្សា​សហប្រតិបត្តិការ​ ស្ថិតិ​ជាតិ​របស់​ហ្វីលីពីន បាន​ឲ្យ​ ដឹង​នៅ​ទីក្រុង​ម៉ានីល​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ ម្សិលមិញ​ថា កំណើន​ ផ.ស.ស បាន​កើន​ឡើង៧,៨​ភាគ​រយ​ក្នុង​ ត្រីមាស​ទី​មួយ ធៀប​នឹង​រយៈ​ ពេល​ដូច​គ្នា​កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន ខណៈ​ ផ.ស.ស កាល​ពត ​ី មា ្រី ស​ទប ​ី ន ​ួ ឆ ​ ​្នាំ មុន សមច ្រេ បា ​ ន​៧,១​ភាគ​រយ​។ កំណើន​ ផ.ស.ស នៅ​ត្រីមាស​ទី​ មួយ​នេះ បាន​កើន​ឡើង​ខ្ពស់​ជាង​ ការ​ព្យាករ​ទាំង​អស់​របស់​ក្រុម​ សេដ្ឋវិទូ​ចំនួន​២២​នាក់ ដែល​ អង្កេត​ដោយ​ទីភ្នាក់​ងារ​ព័ត៌មាន Bloomberg ដែលមា ​ ន​កម្រត ិ ជា ​ ​ មធ្យម​​៦​ភាគ​រយ​។ ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​កំពុង​ស៊ូ​ទ្រាំ​ ទប់​ទល់​នឹង​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​នៃ​សេដ្ឋ​-​ កិចប ​្ច ចា ្រ ត ​ំ ប ំ ន់ ដែលបា ​ ន​ជរំ ញ ុ ឲ ​ យ្ ​ ក្រុម​អ្នក​បង្កើត​គោល​នយោបាយ​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ឥណ្ឌា វៀតណាម និង​ប្រទេស​ថៃ កាត់​បន្ថយ​អត្រា​ ការ​ប្រាក់​នៅ​ក្នុង​ខែ​នេះ។ លោក

Aquino ដែល​ឈ្នះ​ឆ្នោត​គ្រប់-​ គ្រងស ​ ភា ក ​ង ្នុ កា ​ រ​បោះ​ឆត ្នោ កា ​ ល​​ ពី​ខែ​ឧសភា បាន​បង្ក្រាប​អំពើ​ពុក​ រលួយ ដំឡង ើ ព ​ ន្ធ​ថជ ​្នាំ ក់ និងស ​ ្រា​ បៀរ​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ឱន​ភា​ព​ ថវិកា ព្រមទា ​ ង ំ ក ​ព ំ ង ុ ព ​ យា ្ យាម​ស ​ ង ្វែ ​ រក​ថវិកា​ជាង​១៧​ពាន់​លាន​ ដុល្លារដើម្បី​វិនិយោគ​ក្នុង​វិស័យ​ ហេដ្ឋារចនា​សម្ព័ន្ធ​។​ ​ លោក Eugene Leow សេដ​វ្ឋ ទ ិ ​ូ នៅ​ក្រុមហ៊ុន DBS Group Hol​ dings ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​ សិង្ហបុរី​ឲ្យ​ដឹង​មុន​សេចក្តី​រាយ-​ ការណ៍ន ​ ះេ ថា ​ ៖​ «​កង ុ្ន នា ​ ម​ជាប ​ ្រធា-​ នា​ធិបតី ដែល​ទទួល​បាន​ជោគ​-​ ជ័យ​តាម​រយៈ​ការ​ធ្វើ​កំណែ​ទម្រង់​ យើង​រំពឹង​ថា ហ្វីលីពីន​នឹង​អាច​ រក្សា​អត្រា​កំណើន​របស់​ខ្លួន​បាន​ ខ្ពស់ ដោយ​មាន​ការ​វិនិ​យោគ​ពិត​ ប្រាកដ​​ចូល​មក​។ ទស្សនៈរបស់​ ក្រុម​វិនិ​យោគិន​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ ហើយ ហើយ​យើង​នឹង​ឃើញ​ការ​ វិនិយោគ​​កើន​ឡើង​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ ប៉ុន្មាន​ត្រីមាស​ខាង​មុខ​»។ ប្រាក់​ប៉េសូ​របស់​ហ្វីលីពីន​បាន​ ធ្លាក់​ថ្លៃ​ជាង​៣​ភាគ​រយ ធៀប​នឹង​ ប្រាក់​ដុល្លារ​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំនេះ ដោយ​ ការ​ធ្លាក់​ថ្លៃ​ខ្លាំងរបស់​រូបិយ-​ ប័ណ​្ណនេះ​កើត​មាន​​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ថ្មីៗ​នេះ៕ B.g/BP

អតិថជ ិ ន​កព ំ ង ុ ​មល ើ សាច់មាន់នៅផសា ្ រ​ទន ំ ប ើ ​មយ ួ ​នាក្រង ុ ម ​ ន ៉ា ល ី ។ Bloomberg

OECD ទម្លាក​កា ់ រ​ពយា ្ ករ​ពី​ កំណន ើ សដ េ ក ្ឋ ច ិ ​រ្ច បស់​ពភ ិ ពលោក

ក្រុង​ប៉ារីសៈ ដោយ​កាត់​បន្ថយ​ ការ​ព្យាករ​ពី​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ ពិភព​លោក​របស់​ខ្លួន​ អង្គការ​ ដើម្បី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ និង​ អភិវឌ្ឍន៍ស ​ ដ េ ក ្ឋ ច ិ ( ្ច OECD) បាន​ ឲ្យដ ​ង ឹ កា ​ ល​ពថ ​ី ព ្ងៃ​ ធ ុ ក ​ ន្លងទៅ ​ ន ​ េះ​ ថា សេដក ្ឋ ច ិ រ​្ច បស់ត ​ប ំ ន់ប ​ ប ​្រើ ស ្រា ​់ ប្រាកអ ​់ រឺ ៉ូ ដែលរ​ង​គ្រោះដោ ​ យ​សារ​ ការ​ដើរ​ថយក្រោយ​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​ នោះ​នឹង​បន្ត​ធ្លាក់​ចុះ​ទៀត ខណៈ​ ភាព​ប្រសើរ​ឡើង​បានកើត​មាន​ នៅ​សហរដ្ឋអា ​ មេរក ិ ហើយសេដ-្ឋ ​ កិច​រ្ច បស់​ជប៉ន ុ ​កព ំ ង ុ ​សះុ្ទ ​ងប ើ ឡើង​ វិញ​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ។ នៅ​ក្នុង​របាយការណ៍​ស្តីពី​ចក្ខុ-​ វិស័យ​សេដ្ឋកិច្ច​ដែលចេញ​ផ្សារ​ រៀង​រាល់ព ​ រី ឆ ​ ម ​ំ្នា ង ្ត រ​បស់ខន ួ្ល អង្គកា ​ រ OECD ព្យាករ​ថា សេដ្ឋកិច្ច​ពិភព​ លោក​នង ឹ ក ​ ន ើ ឡ ​ ង ើ ៣,១​ភាគ​រយ​ នៅ​ឆន ្នាំ េះ មុនព ​ ល េ ស ​ ្ទុះង ​ ប ើ ដ ​ ល់​ ៤​ភាគ​រយ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៤។​ ការ​ព្យាករ​ទាំង​នេះ​បាន​បង្ហាញ​ ទស្សនៈ​ប្រកប​ដោយ​ទុទ្ទិដ្ឋិនិយម​ កាន់​តែ​ខ្លាំង​បន្តិច​ បន្ទាប់​ពី​ក្រុម​ អ្នក​ជំនាញ​នៅ​ទីក្រុង​ប៉ារីសនេះ​ បាន​ព្យាករ​កាល​ពី​ខែ​វិច្ឆិកា​ថា កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ អាច​នឹង​សម្រេច​បាន​កំណើន ៣,៤​ភាគ​រយ​នៅឆ ​ ន ​្នាំ េះ និង៤,២​ ភាគ​រយ​នៅ​ឆ្នាំ​ក្រោយ​។ អាមេរិក​បាន​ត្រូវ​បានគេ​មើល​ ឃើញ​ថា​កំពុងជួយជំរុញ​កំណើន​ សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ ដោយគេ​ ព្យាករ​ថា ​ប្រទេស​នេះ​អាច​នឹង​ សម្រេចបាន​កំណើន​ខ្ពស់​ជាង​គេ​ នៅ​ក្នុង​ពិភពលោក រហូត​ដល់​ ១,៩​​ភាគ​រយនៅ​ឆ្នាំនេះ ហើយ​ ក្រោយម ​ ក​អាច​នង ឹ ហ ​ ក់ឡ ​ ង ើ ដ ​ ល់​ ២,៨​ភាគ​រយ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៤ ដែល​ជា​អត្រា​កំណើន​ខ្ពស់​បំផុត​ របស់​អាមេរិក​គិត​ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ ២០០៥​មក។

អ្នក​លក់​ហច ុ ​បន្ល​ឲ ែ យ្ អតិថជ ិ ន​នៅ​ផសា ្ រ Holesovicka ក្នង ុ ​ទក ី ង ុ្រ ​បក ្រា សាធារណរដ្ឋ​ឆក ែ ​។ រូបថត Bloomberg

ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ តំបន់​ប្រើ​ប្រាស់​ ប្រាកអ ​់ រឺ ត ​៉ូ វ្រូ បា ​ ន​ពយា ្ ករ​ថាអា ​ ច​នង ឹ ​ ធ្លាក់ចូល​ក្នុង​ស្ថានភាព​ដើរ​ថយ​ ក្រោយ​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​ជា​លើក​ទីពីរ​ គិត​ត្រឹម​ឆ្នាំ​នេះ​។ អង្គការ​OECD បាន​ព្យាករ​ថា កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ ក្នុង​តំបន់​នេះអាច​ធ្លាក់​ចុះ០,៦​ ភាគ​រយ​នៅឆ ​ ២ ​ំ្នា ០១៣ បន្ទាបម ​់ ក​​ អាច​នឹង​មាន​កំណើន​វិញ​នៅ​ឆ្នាំ​ ក្រោយ​ក្នុង​អត្រា​១,១​ភាគ​រយ​។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​នេះ​ក្តី ចក្ខុវិស័យ​ នេះមា ​ ន​ភាព​ខស ុ គ ​ យ ​្នា ង ៉ា ខ ​ ង ំ្លា នៅ ​ ​ ក្នុង​តំបន់​ដែល​មាន​ប្រទេស​ជា​ សមាជិកច ​ន ំ ន ួ ​១៧ ដោយ​បទ ្រ ស េ ​ អាល្លឺម៉ង់​ដែល​ជា​សមាជិក​ក្នុង​ តំបន់ន ​ ះេ ដ ​ រែ នោ ​ ះ សម្រេចក ​ណ ំ ន ើ ​ សេដក ្ឋ ច ិ បា ​្ច ន​០,៤​ភាគ​រយនៅ​ឆ​្នាំ នេះ អាច​នឹង​ស្ទុះ​ងើប​រហូត​ដល់​ ១,៩​ភាគ​រយ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៤​។ បន្ទាបព ​់ កា ​ី រ​ធត ​្វើ ស េ ល ​្ត ស ​ើ មត្ថ-​ ភាព​របស់​តំបន់​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រាក់​

អឺរ៉ូក្នុង​ការ​សហការ​គ្នា​ទប់​ទល់​ នឹង​វិបត្តិ​បំណុល​រយៈ​ពេល​ជា​ ច្រើន​ឆ្នាំមក​នោះ លោក Pier Paolo Padoan ប្រធាន​សដ េ វ​្ឋ ទ ិ ​ូ ប្រចាំ​អង្គការ​ OECD បាន​មាន​ ប្រសាសន៍​ថា ទីបំផុត​ហានិភ័យ​ ចំពោះ​ចក្ខុវិស័​យ​សេដ្ឋកិច្ច​បាន​ ចាប់​ផ្តើម​ធ្លាក់​ចុះ​ហើយ។​ តែ​លោក​បាន​ព្រមាន​ថា ការ​ ធ្លាក់​ចុះ​នៃ​វិបត្តិ​បំណុល​នៅ​តំបន់​ ប្រើ​ប្រាស់​ប្រាក់​អឺរ៉ូ អាច​នឹង​ជំរុញ​ ឲ្យ​ការ​​ធ្វើ​កំណែ​ទម្រង់​ថយ​ចុះ។​ លោក​បាន​ប្រាប់ទីភ្នាក់​ងារ​ ព័ត៌មាន Reuters ថា​៖ «​ដរា​ប​ ណា​គេ​នៅ​តែ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ ចំពោះ​តំបន់​អឺរ៉ុប យើង​បារម្ភ​ថា ការ​​បំពេញ​ចិត្ត​ខ្លួន​ឯង​អាច​នឹង​ កើត​មាន​។ នោះ​គឺ​ជា​ហានិភ័យ​ថ្មី​ ដែល​អា​ច​នឹង​កើត​ឡើង​នៅ​តំបន់​ អឺរ៉ុប​»។​ លោក​បាន​បន្ត​ថា ផ្ទុយ​ពីវិបត្តិ​

ហិរញ្ញ​វត្ថុ​នៅ​អាមេរិក​កាល​ពី​ឆ្នាំ​ ២០០៨-២០០៩ តំបន់ប ​ ប ​្រើ ស ្រា ​់ ប្រាកអ ​់ រឺ នៅ ​៉ូ ត ​ ចា ​ែ បា ​ំ ច់ដោ ​ ះ​សយ ្រា ​ បញ្ហានានា ​ នៅ​កង ្នុ វ​ស ិ យ ័ ហ ​ រិ ញ្ញវត្ថ​ុ របស់​ខ្លួន​ ដោយ​ទប់ស្កាត់​លំហូរ​ ឥណទាន​។ ដោយ​បង្កើន​ការ​ព្យាករ​របស់​ ខ្លន ួ ស ​ ម្រាបប ​់ ទ ្រ ស េ ជ ​ ប៉ន ុ អង្គការ​ OECD បាន​ឲ្យដឹង​ថា ការ​ប្តេជ្ញា​ របស់ធនាគារ​កណ្តាល​ជប៉ុន​ក្នុង​ ការ​ធ្វើ​កំណែ​ទម្រង់​គោល​នយោ​-​ បាយ​រូបិយវត្ថុ​យ៉ាង​តក់ក្រហល់​ របស់ខន ួ្ល ​នោះ​នង ឹ ​ជយ ួ ​ជរំ ញ ុ ​សេដ្ឋ-​ កិច្ច​ឲ្យ​កើនឡើង១,៦​ភាគ​រយ​ នៅឆ្នាំនេះ អង្គការ OECD បាន​បង្ហាញ​ ភាព​ទុទិ្ទដ្ឋិនិយម​ចំពោះ​ប្រទេស​ ចិន ដោយ​ទម្លាកកា ​់ រ​ពយា ្ ករ​សេដ-្ឋ ​ កិច្ច​មក​នៅ​ត្រឹម៧​,៨​ភាគរយ​នៅ​ ឆ្នាន ​ំ ះេ ​ពី៨ ​ ,៥​ភាគរយ ដែលព ​ យា ្ ករ​​ កន្លងមក៕ Reuters/BP

ក្រម ុ ហ៊ន ុ Ford នឹងប ​ ង្ហាញ​រថយន្ត SUV ខ្នាតត ​ច ូ ​​​លើ​ពភ ិ ពលោក ក្រុង​ឌាប៊នៈ ក្រុម​ហ៊ុន​ Ford Motor Co ដែល​បាន​លើក​ស្ទួយវិស័យ​រថយន្ត​ ប្រភេទ SUV នៅ​​អាមេរិក​កាល​ពី​ទស​-​ វត្សរ៍ឆ ​ ១ ​្នាំ ៩៩០ កំពង ុ ដា ​ ក់បង្ហាញរ​ថយន្ត​ SUV ខ្នាត​តូច​ក្នុង​ទីផ្សារ​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​ ទូទាង ំ ​ពភ ិ ព​លោក​ដោយ​សង្ឃម ឹ ​ថាកំណន ើ ​ ប្រាកច ​់ ណ ំ ញ េ ក ​ង ្នុ រ​យៈ​ពល េ ប ​ន ៉ុ ន ្មា ឆ ​ ន ​្នាំ េះ​ នឹង​បន្ត​កើន​ឡើង​។ លោក Erich Merkle អ្នក​វិភាគ​ផ្នែក​ លក់រ​បស់ក ​ ម ្រុ ហ៊ន ុ ​Ford បាន​បប ្រា ក ​់ ម ្រុ ​ អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​កាល​ពី​ថ​្ងៃម្សិលមិញ​ថា​ រថយន្ត​SUV ខ្នាតត ​ច ូ ម៉ដ ូ ល ែ ​EcoSport របស់ក្រុមហ៊ុន​ Ford នឹង​ត្រូវ​ដាក់​លក់​ តាម​បណ្តា​ប្រទេស​ជាង​៦០នៅ​ត្រឹមឆ្នាំ​ ២០១៧​ដែល​បច្ចប ុ ប្ ន្ន​មាន​ដាក់​លក់​ត្រឹម​ តែ១០​ប្រទេស​ប៉ុណ្ណោះ​។ ចំណែក​ឯ​

រថយន្ត​ម៉ូដែល Edge នឹង​ត្រូវ​ដាក់​លក់​ នៅ​ទីផ្សារ​ចំនួន​៤០ ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​គ្រោង​ ទុក​ពី​ចំនួន១៦​កាល​ពី​ឆ្នាំមុន ហើយ​រថ-​ យន្ត​ Escape SUV ដែល​ដាក់​លក់​ ដោយ​​ប្រើ​ឈ្មោះ Kuga នៅ​ខាង​ក្រៅ​ អាមេរិក​ខាង​ជើងនឹង​ចាប់​ផ្តើម​ដាក់​លក់​ នៅ​ប្រទេស​ចិន​ក្នុងឆ្នាំ​នេះ​។ លោក Alan Mulally អគ្គនាយក​ កម ុ្រ ហ៊ន ុ ​ Ford បាន​ជរំ ញ ុ ​ឲយ្ ​កម ុ្រ ហ៊ន ុ ​ របស់លោ ​ ក​ពងង ឹ្រ កា ​ រ​ផ ​ លិតរ​ថយន្ត​SUV ខ្នាតតូច​ ព្រម​ទាំង​កាត់​បន្ថយ​ការ​ផលិត​ រថយន្ត​ធំៗ​ដូច​ជា​រថយន្តប្រភេទ​SUV ម៉ូដែល Explorer ដើម្បី​ទាក់​ទាញ​អតិ​-​ ថិជន​ដែលកំពុង​រក​ជាវ​រថយន្ត​ដែលអា ​ ច​ ដឹកទ ​ន ំ ញ ិ បា ​ ន​និងស ​ សា ​៊ី ង ំ ត ​ច ិ ។ ​ រថយន្ត​ តូចៗ​កំពង ុ ផ ​ល ្ត ប ​់ ក ្រា ច ​់ ណ ំ ញ េ ខ ​ស ្ព ់ ដោយ​​

សារ​ទីផ្សារ​អាមេរិក​ធ្លាក់​ចុះ ហើយ​ទ្រព្យ​ សម្បត្តិ​កំពុង​កើន​ឡើង​នៅ​ទីផ្សារ​កំពុង​ អភិវឌ្ឍន៍​ដច ូ ​ជា​ប្រទស េ ​ចន ិ និង​ឥណ្ឌា។ ​ លោក Jim Farley ប្រធាន​ផក ្នែ ទ ​ផ ី សា ្ រ​ របស់​ក្រុមហ៊ុន​Ford បាន​ប្រាប់​ក្រុម​អ្នក​ យក​ព័ត៌មាន​នៅ​ការិយាល័យ​កណ្តាល​ របស់ក ​ ម ្រុ ហ៊ន ុ នៅ ​ ទ ​ក ី ង ្រុ Dearborn ក្នង ុ ​ រដ្ឋ​Michigan ថា​៖ «​មនុសស្ ​ជ​វំុ ញ ិ ​ពិភព​ លោក​កំពុង​ចូល​ចិត្ត​រូប​រាង​រថយន្ត​ទាំង​ នេះ ដោយ​សារ​មល ូ ហ ​ ត េ ជា ​ុ ច ​ ន ្រើ ។ ​ ផ្នក ែ ​ មួយ​នៃ​រូប​រាង​របស់​រថយន្តនោះ​មិន​មែន​ ជា​ហត េ ផ ​ុ ល​តម ​ែ យ ួ ដ ​ ល ែ ព ​ក ួ គ ​ ច ​េ ល ូ ច ​ត ិ ​្ត រថយន្ត​ទាំង​នេះ​ទេ ពោល​គឺ​ការ​អង្គុយ​ តាម​ផ្លូវ ការ​ផ្ទុក​ចំនួន​មនុស្ស​នៅ​ក្នុង​ រថយន្ត​រួម​ទាំង​ទំនិញ​របស់​លោក​អ្នក៕ Bloomberg/BP

រថយន្ត SUV EcoSport ក្នង ុ ​ពព ិ រ័ ណ៍​រថយន្ត​កង ុ្រ ​ញវូ ដល ែ ។ ី រូបថត Bloomberg


esdækic©

ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០១៣ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

BUSINESS ១៥

លំហរូ ​ចល ូ ​មល ូ ​ ធន​កង ុ្ន ​ទ​ផ ី សា ្ រ​ ហ៊ន ុ ​វៀតណាម​ មាន​កមត ិ្រ ​ខស ្ព ់ ក្រង ុ ហា ​ ណូយៈ ក្រម ុ វ​ន ិ យោ ិ គិន​ អន្តរ​ជាតិកំ ​​ ពង ុ ទ ​ញ ិ ភា ​ គ​ហន ៊ុ វ ​ ៀត-​ ណាម​ច្រើន​បំផុត​ក្នុងរ​យៈ​ពេល​៥​ ឆ្នាំ ដោយ​សារ​​ការ​វាយ​តម្លៃ​​ទាប​ ជាង​គេ​បំផុត​នៅ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ី​ អាគ្នេយ៍ និងដោ ​ យ​កិច្ច​​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ ប្រែង​របស់​រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាម​ ដើម្បី​​​ជំរុញ​​កំណើន​សេដ្ឋកិច។ ្ច​ យោង​តាម​ទិន្នន័យ ដែល​ទី ភ្នាក់​ងារ​ព័ត៌មាន Bloomberg ទទួល​​បាន បង្ហាញ​ថា មូលនិធិ​ បរទេស​បាន​ទិញ​ភាគ​ហ៊ុន​របស់​ វៀតណាម​​ចំនន ួ ស ​ រុប២៥​៣លា ​ ន​ ដុលរ្លា អា ​ មេរក ិ នៅ​ឆន ​្នាំ េះគ ​ត ិ ត ​ ម ្រឹ ​ ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែ​ឧសភា ពោល​​​គឺ​ នេះជា​ការ​ទិញ​ច្រើន​បំផុត​គិត​ ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ២០០៨​មក ដោយ​ បង្ហាញថា ​ បក ្រា ច ​់ ណ ំ ញ េ សាជី ​​ វកម្ម​ នឹង​កើន​ឡើង​ជា​លើក​ដំបូង​គិត​ ចាប់តា ​ ង ំ ព ​ឆ ​ី ២ ្នាំ​ ០១០​មក ខណៈ​ អតិផរណា និងអ ​ ត្រា​ការ​បក ្រា ក ​់ ម្ច​​ី ធ្លាកច ់​ ុះ​។ ជន​បរទេស​កាន់​តែ​ច្រើន​បាន​ បើកគ ​ ណនី​ជួញដូរ​មូលបត្រ​កម្មសិទវ ​្ធិ ៀតណាមក្នង ុ រ​យៈ​ពល េ ៤ ​ខ ​ ែ​ ដំបូង​ក្នុង​ឆ្នាំនេះ ពោល​គឺ​មាន​ ចំនួន​ច្រើន​ជាង​ឆ្នាំ​មុន​។ នេះ​បើ​ យោង​​តាម​ទី ភ្នា ក់ ​ងា រ​រ ក្ សា ​ទុ ក​ មូលបត្រ​របស់​វៀត​ណាម។​ សន្ទសស្ ន៍ហ ​ ន ៊ុ របស់វ ​ ៀត​ណាម​ បាន​កើន​ឡើង២៥​ភាគ​​រយ​នៅ​ ឆ្នាំនេះ ពោល​គឺ​ជាស ​ ន្ទស្សន៍​ហ៊ុន​ ដល ែ មា ​ ន​កណ ំ ន ើ ខ ​ស ្ព ជា ​់ ង​គនៅ​​​ េ​ តំបន់​អាស​អា ី៊ គ្នយ េ ៍ ដោយ​សារ​ ធនាគារ​កណ្តាល​វៀតណាម​បាន​ ទម្លាកអត្រា​​ ​​់ ការ​បក ្រា នៅ​ ​​់ ខឧ ែ សភា​ នេះ ដែល​ជា​ការ​ទម្លាក់​​លើក​ទី​៨​ ហើយ​ គិត​ចាប់​តាំង​ពី​ដើម​ឆ្នាំ ២០១២ មក។ ​រដ្ឋាភិបាលក៏​បាន​ឯក​ភាព​ក្នុង​ ការ​បង្កត ើ ក ​ ម ្រុ ហ ​ ន ៊ុ គ ​ ប ្រ គ ​់ ង ្រ ទ ​ ព ្រ យ្ ​ បំណុល​ដើម្បីតាម​ដាន​បំណុល​ ខូច​របស់​ធនាគារ​ដែល​បាន​ប៉ះ-​ ពាល់​ដល់​កំណើន​សេដ្ឋកិច។​ ្ច​​ ​​ លោក Samir Shah ប្រធាន​ គ្រប់​គ្រង​វិនិយោគប្រចាំ​ក្រុមហ៊ុន Advance Emerging Capital Ltd នៅ​ទក ី ង ្រុ ឡ ​ ង ុ ដ៍បា ​ ន​សរសេរ​ ក្នុង​អុីមែល​មួយ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែ​ឧសភា​ថា​៖ «​យើង​ចូល​ចិត្ត​ ប្រទេស​វៀតណាម ដោយ​សារ​ ប្រទេស​នេះ​មាន​កត្តា​ជំរុញ​រួម​ មួយច ​ ំនួនជួ ​​​ យដ ​ ល់​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ ទីផសា ្ រ​មល ូ ប ​ ត្រ​កម្មសទ ិ រ​្ធិ យៈ​ពល េ ​ វែង​»។ លោក​មាន​ប្រសាសន៍​ ប​ន​្តថា៖ «ការ​បង្កើត​ស្ថាប័នទិញ​ បំណល ុ ខូច​​​នឹង​ជយ ួ ​ស្តារ​ស្ថានការ​​​-​ ណ៍ន ​ វៃ ដ្តឥ ​ ណទាន ន ​ង ិ ជ ​ រំ ញ ុ ដល់ ​​ ​ កំណើន​សេដ្ឋកិច។ ្ច​ ​ប្រទេស​វៀតណាម​បាន​​ទម្លាក់​​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ រួច​ហើយ ហើយ​យើង​រំពឹងថា ​ ​នឹង​ មាន​ការ​ទម្លាក់​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ជា​ បន្ត​ទៀត»៕ Bloomberg/BP

ការ​ដក ឹ ជញ្ជន ូ សត្វនៅ ​ វៀតណាម អ្នក​ធាក់​ស៊ីក្លូ​កំពុងដ ​ ឹក​សត្វ​ជ្រូករស់នៅ ​ ​ខេត្ត Haiphong ស្ថិត​នៅ​តំបន់ឆ ​ ្នេរ​ភាគ​ឦសាន​ប្រទេស​វៀតណាម។ ទូរទស្សន៍រដ្ឋវៀតណាម​បាន​រាយការណ៍ កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែ​ ឧសភាថា ថ្នាំ​វ៉ាក់សាំងក្លែងក្លាយត្រូវ​បាន​រកឃើញនៅ ​ តាម​ទីផ្សារ​ក្នុង​ទីក្រុងហាណូយ និងខ ​ េត្ត​មួយ​ចំនួនទ ​ ៀត។ ក្រុមអ្នក​ជំនាញ​បានថ្លែងថា ​ ជំងជ ឺ​ ្រូក​ត្រចៀក​ខៀវ​ដែល​កើតល ​ ើ​ សត្វ​ជ្រូក ឬ​ហៅថា ជំងឺ Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome មិន​ឆ្លង​មក​មនុស្ស​នោះ​ទេ តែ​វា​កាត់​បន្ថយប្រព័ន្ធ​ស៊ារំ​បស់​ជ្រូក៕ រូបថត AFP

សហភាព​អរឺ ប ុ៉ ​ផស ្លា ​ប ់ រូ្ត ​គោល​នយោបាយ ក្រង ុ ប ​ ច ៊្រុ សែលៈ បន្ទាបព ​់ កា ​ី រ​កាត់ប ​ ន្ថយ​ ចំណាយ​ច្រើន​អស់រយៈ​ពេល​បី​ឆ្នាំ​មក កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ សហភាព​អឺរ៉ុប​បាន​បញ្ជាក់​ ពី​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​គោល​នយោបាយ​ ដោយ​ ប្រាបប ​់ ណ្តាប ​ ទ ្រ ស េ ក ​ង ្នុ ត ​ប ំ ន់ន ​ េះថា ​​ ពួក ​គ ​ េ​ ត្រវូ យ ​ ក​ចត ិ ទ ​្ត ក ុ ​ដាក់ល ​ កា ​ើ រ​ធក ​្វើ ណ ំ ទ ែ ម្រង​់ សេដក ្ឋ ច ិ ជា ​្ច ល ​ ក្ខណៈ​សម្ពន ័ ដ ​្ធ ម ើ ប្ ជ ​ី រំ ញ ុ ដ ​ ល់​ កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ ហើយទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ក៏​ មិន​ត្រូវ​បោះបង់​ច្បាប់​ថវិកា​ដែរ។ នៅ​ក្នុង​វិធានការ​​ដែល​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ ​ពី​ការកើនឡើង​នូវ​ភាពមិន​ពេញ​ចិត្ត​ក្នុង​ ចំណោម​​រដ្ឋាភបា ិ ល​​មួយច ​ន ំ ន ួ ក ​ង ្នុ ត ​ប ំ ន់ប ​ ​្រើ ប្រាសប ​់ ក ្រា អ ​់ រឺ ៉ូ និងក ​ ម ្រុ អ ​ក ្ន បោ ​ ះឆ្នោតជុ ​​​ វ​ំ ញ ិ ​ ការ​កាត់បន្ថយ​ចំណាយ​ដ៏​តឹង​រឹុង​នោះ គណៈ​កម្មាធិការ​អឺរ៉ុប​ បាន​ប្រកាស​ថា បណ​្តា​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​នឹង​មាន​ពេល​ វេលា​បន្ថែម​ទៀត​ដើម្បី​សម្រេច​បាន​​​ទិស​ ដៅឱនភាព។ ការ​ផ្តាស់​ប្តូរ​វិធានការ​នេះ​បាន​កើត​ឡើង ខណៈ​ដែល​តំបន់​​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រាក់​អឺរ៉ូ​​ព្យាយាម​បញ្ចៀសមិន​ឲ្យ​ធ្លាក់ចូល​ទៅក្នុង​ការ​ ដើរ​ថយ​ក្រោយ​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​​ពីរ​ឆ្នាំ​ជាប់​គ្នា​ គិត​ត្រឹម​ឆ្នាំ​នេះ និង​អត្រា​គ្មានការ​ងារ​ធ្វើ​ ខ្ពស់​បំផុត ដែល​បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​ក្តី​បារម្ភ​ អំពី​ភាព​ចលា​ចល​សង្គម​។​ មន្តប ​្រី ត ្រ ប ិ ត្តរ​ិ បស់ស ​ ហភាព​អរឺ ប ៉ុ បា ​ ន​ឲយ្ ​ ដឹង​ថា ការ​កាត់​បន្ថយ​ថវិកា​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​តែ​ អនុវត្ត​ តែ​ដោយ​សារ​ទីផ្សារ​ហិរញ្ញវត្ថុ​​មាន​

លោក Jose Manuel Barroso ថ្លង ែ ​កង ុ្ន ​កច ិ ​ប ្ច ជ ្រ នា ​ំុ ព ​ ល េ កន្លងម ​ ក។ រូបថត Bloomberg

សភាព​ស្ងប់​ស្ងាត់​​បន្ទាប់​ពី​វិបត្តិ​រយៈ​ពេល​ ៣​ឆ្នាំនោះ បច្ចុប្បន្នយ ​ ើងនៅ ​ ​មានពេល​​ដក​ ដង្ហម ើ ច្រន ើ ពោល​គជា ​ឺ ព ​ ល េ វ ​ លា េ ដ ​ ល ែ ត ​ វ្រូ ​ ប្រប ​ើ ស ្រា ដ ​់ ម ើ ប្ ធ ​ី ក ​្វើ ណ ំ ទម្រ ែ​ ងចា ​់ បា ​ំ ច់រ​យៈ​ ពេល​វែង​។​ ខណៈ​ពេល​ដែល​លោក​​កំពុង​ធ្វើ​បទ​ បង្ហាញ​ពី​អនុសាសន៍​របស់​គណៈ​កម្មា​-​ ធិការ​នេះ​ដល់​ប្រទេស​ចំនួន​២៣​ក្នុង​ ចំណោម​ប្រទេស​ទាំង​២៧​ដែល​ជា​សមាជិក​​សហភា​ព​អឺរ៉ុប​លោក Jose Manuel

Barroso ប្រធាន​គណៈ​កម្មាធិការ​អឺរ៉ុប​ បាន​ឲយ្ ដ ​ង ឹ ថា​៖ «​វប ិ ត្តស ​ិ ង្គមនៅ ​ តា ​ ម​កន្លង ែ ​ ជា​ច្រើន​ក្នុង​តំបន់​អឺរ៉ុប​ និង​កំណើន​​វិសមភាព​នៅតាម​តំបន់​មួយ​ចំនួន​បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​ មាន​ការ​ធ្វើ​កំណែ​ទម្រង់​»។​ លោក​បា ន​មា ន​ប្រ សា សន៍ ​ប ន្ត ថា ​៖ «​ជាក់ស ​ ង ែ្ត បច្ច ​​ ប ុ ប្ ន្នប ​ ជា ្រ ព ​ លរដ្ឋជា ​ ង១ ​ ២០​ លាន​នាក់ ដែល​កព ំ ង ុ ​សត ិ្ថ ​កង ុ្ន ​ហានិភ័យ​ នៃភាព​ក្រី​ក្រ ឬ​ការ​មិន​រាប់​ចូល​ក្នុង​សង្គម​ នៅ​តំបន់​អឺរ៉ុប​ គឺ​ជា​ក្តី​បារម្ភ​ពិតប្រាកដ​

មួយ។ យើងត ​ ្រូវ​ការ​កំណែ​ទម្រង់ ហើយធ ​ ្វើ​ កំណែ​ទម្រង់​នៅ​ពេល​នេះ។ ផល​ប៉ះ​ពាល់​​ នៃ​​ភាពអសកម្មនឹ ​​ ងមា ​ ន​ទំហំ​ធំធេង​»។​ ប្រទេស​បារាំង អេស្ប៉ាញ ស្លូវេនី និង​ ប៉ូឡូញ មាន​ពេល​វេលា​២​ឆ្នាំ​ទៀត​ដើម្បី​ កាត់​បន្ថយ​ឱនភាព​របស់ខ្លួន​ឲ្យ​នៅ​ក្រោម​ ៣​ភាគ​រយ​នៃ​កំណើន​ផ.ស.ស ចំណែកឯ ​​ ប្រទេស​ហូ​ឡង់​ ព័រទុយហ្គាល់ និង​បែល​-​ ហ្ស៊ិក មាន​រយៈ​ពេល​មួយ​ឆ្នាំ​ទៀត​ដើម្បី​ ដោះ​សយ ្រា ប ​ ញ្ហាន ​ េះ។ ស្របព ​ ល េ ជា ​ ម ​យ ួ ​ គ្នា​នោះ​ដែរ ប្រទេស​ហុងគ្រី និង​ប្រទេស​ អុីតាលី​ត្រូវ​បាន​លុប​ចេញ​ពី​បញ្ជី​ឈ្មោះ​នៃ​ ប្រទស េ ដ ​ ល ែ ស ​ ត ្ថិ ក ​ ម ្រោ កា ​ រ​ឃម ្លាំ ល ើ ថ ​ វិកា រួមជា ​ មួយន ​ង ឹ ប ​ ទ ្រ ស េ រ​ម ូ ន ៉ា ី ប្រទស េ ឡ ​ ត េ ន ូ ី និងប ​ ្រទេស​លីទុយអានី។ ប្រហែលជា​អនុសាសន៍​ដែល​ត្រូវ​បាន​ ឃ្លាមើ ​​ំ ល​យ៉ាងយ ​ កចិតទ ​្ត ក ុ ដាក់ន ​ េះធ ​ ឡ ្វើ ង ើ ​ សម្រាប់​ប្រទេស​បារាំង ដែលជា​ប្រទេស​ មានសេដក ្ឋ ច ិ ធ ​្ច ទ ំ ព ី រី ប ​ ន្ទាបព ​់ អា ​ី ល្លម ឺ ង ៉ ់ និង​ ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ ដែល​មានសេដ្ឋកិច្ច​ធំ​ ទីបួន។ ប្រទេស​ទាំងពីរន ​ េះ​បានធ្លាក់ចូល​ ក្នុងការ​ដើរ​ថយ​ក្រោយ​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច និង​ មាន​អត្រា​គ្មានការងារ​ធ្វើខ្ពស់។ អត្រា​គ្មានការងារ​ធ្វើ​នៅ​បារាំង​មាន​ ខ្ពស់ជាង១០​ភាគរយ និង​អាច​កើន​​​ថែម​​ ទៀត ខណៈ​អេស៉្បាញ​មាន២៧​ភាគ​រយ ដោយ​ប្រជាជន​វ័យ​ក្មេងជា ​ ង​ពាក់ក ​ ណ្តាល​ គ្មានការងារ​ធ្វើ៕ Reuters/BP


១៦

BUSINESS

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០១៣

www.postkhmer.com

esdækic©

taragtémøPaKhu‘n nigsnÞsSn_TIpSarRbcaMé​f¶TI30 Ex]sPa qñaM 2013 énTIpSarmUlbRtkm<úCa ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់​PPWSA (Daily Closing Price) ថ្លថ ៃ​ ្ងៃពុធ

ថ្លៃ​ម្សិលមិញ 6,320

បម្រែបម្រួល 6,320

% បម្រែបម្រួល

ថ្លៃ​បើក

0.00

0

ថ្លៃ​ខ្ពស់ 6,320

ថ្លៃទាប 6,320

ទំហជ ំ​ ួញដូរ (ភាគ​ហ៊ុន)

តម្លជ ៃ​ ួញ​ដូរ (រៀល)

28,354

179,197,280

ទំហជ ំ​ ួញ​ដូរ (ភាគ​ហ៊ុន)

តម្លជ ៃ​ ួញ​ដូរ (រៀល)

28,354

179,197,280

6,320

សន្ទស្សន៍​បិទ​ទីផ្សារប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​ផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា (Daily Closing Idex) សន្ទស្សន៍ថ ​ ្ងៃពុធ

សន្ទស្សន៍ម ​ ្សិលម ​ ិញ

679.57

679.57

បម្រែបម្រួល

% បម្រែបម្រួល

0.00

សន្ទស្សន៍​បើក

0.00

679.57

សន្ទស្សន៍​ខ្ពស់ 679.57

សន្ទស្សន៍​ទាប 679.57

Visa Inc៖ ប្រតប ិ ត្តកា ិ រ​អឡ េ ច ិ ​តន ូ្រ ក ិ ​ថ​មា ៃ ន​​សវុ ត្ថភា ិ ព ក្រុង​បាងកកៈ ក្រុមហ៊ុន Visa Inc ដែល​ជា​សាជីវកម្ម​ផ្តល់​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​រដ្ឋ California បាន​ ចាត់​ទុក​ថៃ​គឺ​ជា​ប្រទេស​មាន​ហានិភ័យ​ ទាប​មួយ​នៅ​ក្នុង​ពិភពលោក​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ ប្រតិបត្តិការ​ទូទាត់​តាម​អេឡិច​ត្រូនិក​។​ ក្រម ុ ម ​ ន្តប ​្រី ត ្រ ប ិ ត្តរ​ិ បស់ក្រ ​​ ម ុ ហ ​ ន ៊ុ ​Visa Inc បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ចំនួនប ​ ្រតិបត្តិការ​​ទូ-​ ទាត់​ពាណិជ្ជ​កម្ម​​អេឡិចត្រូនិក (ecommerce) នៅ​​​ថៃ​​កើន​ឡើង​​រហូត​ ដល់​១៥​ភាគ​រយ​នៃ​ប្រតិបត្តិ​ការ​ទូ​ទាត់​ តាម​រយៈ​បណ ័ ឥ ​្ណ ណទាន​សរុបនៅ ​ ឆ ​ ន ​្នាំ េះ ធៀប​នឹង​​ប្រតិបត្តិការ​៩​ភាគ​រយ​​កាល​ពី​ ឆ្នាំមុន ដោយ​សារ​កំណើន​ប្រើ​ប្រាស់​ ទូរស័ព្ទ​​ដៃ​ទំនើប និងក ​ ុំ​ព្យូទ័រ​ធេបភ្លេត។ ​ លោកស្រី Ellen Richey ប្រធាន​គប ្រ -់ ​ គ្រងហា ​ និភយ ័ ស ​ ហគ្រាស បាន​ឲយ្ ដ ​ង ឹ ថា ​

ប្រព័ន្ធ​ទូទាត់​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដ៏​រឹង​មាំ​​ ​និង​មាន​ សុវត្ថភា ិ ព​នៅប ​ ទ ្រ ស េ ថ ​ ៃ បាន​កាត់ប ​ ន្ថយ​ ហានិភយ ័ ន ​ កា ​ៃ រ​កង េ បន្លរហូ ​​ំ តដ ​ ល់ក ​ ម្រត ិ ​​ ទាប​ជាង​កម្រិត​មធ្យម​​ក្នុង​​ពិភព​លោក​។​​ ការ​កេង​បន្លំ​ក្នុង​ការ​ទូទាត់​ហិរញ្ញវត្ថ​ុជា​ មធ្យម​​​ក្នុង​​ពិភពលោក​គឺ​៦​សេន​ក្នុង​​​ទឹក​ ប្រាក់​ដែល​បាន​ចំណាយ​១០០​ដុល្លារ​​។​ លោកស្រី Richey មាន​ប្រសាសន៍​ ទៀត​ថា៖​ «​បទ ្រ ស េ ថ ​ ស ​ៃ ត ្ថិ ក ​ង ្នុ ហា ​ និភយ ័ ​ ទាប​បំផុត​ក្នុង​ចំណោម​បណ្តា​ប្រទេស​ ផ្សង េ ទៀត​ ​​ ពោល​គប ​ឺ ហា ្រ ក់ប ​ ហ ្រ ល ែ ន ​ង ឹ ​ ប្រទេស​សិង្ហបុរី​»។​​ លោក​ស្រី​ថ្លែង​ថា​​ ការ​រីក​ចម្រើន​ផ្នែក​ វិភាគ​ទន ិ ន ្ន យ ័ នឹ ​​ ងដ ​ រើ ត ​ នា ​ួ ទីដ ​ស ​៏ ខា ំ ន់ក ​ង ្នុ ​ ការ​ព្យាករ​ និងប ​ ង្កា​រប្រតិបត្តិការ​កេងបន្លំ​ ដែល​អាច​កើតមាន​។​ កម ុ្រ ហ៊ន ុ V ​ isa Inc បាន​​ធ្វប ើ ច្ចប ុ ប្ ន ​ ភា ្ន ព​

ប្រព័ន្ធ​​ការ​ពារ​កេង​បន្លំ​ប័ណ្ណ​ឥណទាន​ Visa Advanced Authentication របស់ខ្លួន​​ក្នុង​គោល​បំណង​ការ​ពារការ​ កេងប ​ ន្លនា ​ំ ព ​ ល េ ខាង​មខ ុ ​ដែលបា ​ ន​ធឲ ​្វើ យ្ ​ ក្រុមហ៊ុន​ខាត​បង់ប្រាក់​រហូត​ដល់​២​ពាន់​ លាន​ដុល្លារ​​​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ។ ​ ក្រុមហ៊ុន​នេះ​នឹង​ប្រើ​ប្រាស់​សេវា​ផ្ទៀង​ ផ្ទាត់​សម្រាប់​អតិថិជន​ក្នុង​គោល​បំណង​ កាត់​បន្ថយ​ការ​កេង​បន្លំ​តាម​​ការ​ទូទាត់​​​ ពាណិជ្ជកម្ម​​អេឡិច​ត្រូនិក​នៅ​ក្នុង​ឧស្សា​-​ ហកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​ក្នុង​ប្រទេស​ថ។ ៃ​ ​ លោកស​្រី Richey ប ​ ន្តថា ​ ៖​ «​អតិថជ ិ ន​ កំ​ពុង​ប្រើ​ប្រាស់​កុំ​ព្យូទ័រ​ចល័ត​ដើម្បី​ធ្វើ​ ប្រតិបត្តិ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អុីន​ធឺណិត ដូច្នេះ​ យើងជ ​ ឿ​ជាក់ថា ​ វា​ជាក ​ ត្តាចា ​ បា ​ំ ច់ក្ន ​​ ង ុ កា ​ រ​ ប្រើ​ប្រាស់​​កុំ​ព្យូទ័រ​ចល័ត ដើម្បីវិភាគ​ គម្រោង​ការ​សង្ស័យ​»៕ B.k.post/BP កាត​ឥណទាន និង​កាត​ឥណពន្ធ​​របស់កម ុ្រ ហ៊ន ុ Visa Inc.​​។ Bloomberg

Employment Opportunities Initially established in 1996 as a project of International HIV/AIDS Alliance, KHANA operated as an NGO from 1997 and was officially registered as a local NGO in 2000. Since then it has operated as a linking organization of the International HIV/AIDS Alliance and is so far a leading non-governmental organization in Cambodia that has made outstanding contributions to the HIV response. KHANA’s work has been made possible through support from USAID, the Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, European Commission, World Food Programme and AusAID. We are now seeking qualified Cambodian nationals for the following vacancies: Policy Manager (USD1,200-1,500) Key Responsibilities: The incumbent is responsible for advising the Executive Director and the Senior Management Team on the policy and advocacy issues which both underpin KHANA Strategic Plan (KSP15) and which will emerge from the new strategic directions in Health, Sexual and Reproductive Health (SRH), Maternal and Child Health (MCH), Tuberculosis (TB) and Livelihoods which KHANA is pursuing over the next 5 years. S/he will also have the responsibility for representing KHANA’s agenda tor on drugs: Community advocacy for harm reduction project, funded by the European Commission (hereafter ‘EC harm reduction advocacy project’). The project runs from January 2013 to December 2015. Selection Criteria:  Master Degree in Political Science, Law, Journalism or other related academic disciplines  In-depth knowledge of HIV, drug use and harm reduction and the impact of drug control on HIV transmission  3 year experience in implementation of advocacy projects, ideally in the area of HIV, harm reduction or drug policy reform  Strong written and verbal English communication skills  Ability to communicate effectively with government officials and decision makers, along with people who use drugs, their families and supporters  A credible mediator and communicator Admin and Procurement Team Leader Key Responsibilities:  Ensuring that contracts/agreements between KHANA and relevant agencies, contractors/suppliers and sub-recipients are in compliance with KHANA’s and relevant donors’ rules and regulations as well as relevant Cambodian’s laws.  Developing, preparing and enforcing agreements/contracts with sub-recipients, suppliers, contractors, etc.  Ensuring that KHANA has well-functioning procurement and admin systems and are understood across the organization and implementing partners. Selection Criteria:  Bachelor degree in Business Administration, English Literature or other relevant academic disciplines  Minimum 4 years of relevant experiences (procurement, administration and contract/ agreement writing)  High Proficient in writing and speaking English  Experience in working with donors’ rules and regulations, mainly USAID and GFAT is a plus. Procurement Officer Key Responsibilities:  Conduct procurement activities for KHANA and relevant partner and ensure compliance with KHANA’s and donors’ rules and regulations.  Contribute to well-functioning of KHANA procurement functions and system.  Ensuring that in all procurement, KHANA achieves value for money with systems that are transparent and open to inspection by all interested parties. Criteria:  Bachelor degree in Business Administration, English Literature or other relevant academic disciplines  Minimum 2 years of relevant experiences  Good Command of written and spoken English  Experience in working with donors’ rules and regulations, mainly USAID and GFAT is a plus. For more information about the job specifications, required qualifications and detailed job descriptions, please visit KHANA’s website at www.khana.org.kh. Interested candidates must apply online via www.khana.org.kh(Employment Opportunities Section) by13 June 2013 at 5 p.m.Only short-listed candidates will be notified for further process. Applications via email or hard copies will not be considered. KHANA is committed to equal opportunities and welcomes applications from appropriate qualified people from all sections of the community. Qualified people living with HIV, MSM, disabled people and women are particularly encouraged to apply.

អ�កយកព័ត៌�ន ���ក��ដ�កិច� និង ទស���វដ�ី ប៉ុស� អចលន��ព�� �����តភ�ំ��ញ ប៉ុស� ទស���វដ�ី ប៉ុស� អចលន��ព�� ��ល�ទស���វដ�ីមួយ ��ញផ��យ��ៀង�ល់��� ��ហស��ត� និង ���កព័ត៌�ន��ដ�កិច� �����តភ�ំ��ញ ប៉ុស� ���វ�រ��ើស��ស អ�កយកព័ត៌�ន��ដ�កិច� និង អចលន��ព�� �ប��ន់ គុណសម��ត�ិ និងបទពិ�ធ៖ - �នស��ប����ក�រព័ត៌�ន ឬស��ប�����ក់����ល - �នបទពិ�ធ�ក��ងវ�ស័យ�រព័ត៌�ន��ងតិចរយៈ��ល២��ំ - ���វ�នចំ��ះដឹង�ំង�����រ និងអង់���ស��ង��ត់ (និ�យ និង សរ��រ) - ��ក�ជន ឬ��ក��រ� ���វ�នចំ�ប់�រម�ណ៍��ើ�រ�រ�មួយ���ក ��ដ�កិច� និង អចលន��ព�� - ចូលចិត�សរ��រអត�បទ���ក��ដ�កិច� និង អចលន��ព�� - ��វ� �នចំ��ះដឹង���កកុំព���ទ័រ Microsoft Words, Excel និង� ពិ��ស���រយូនីកូដ ��ក�ជន ឬ��ក��រ���នចំ�ប់�រម�ណ៍ សូម��ើ��វត�ិរូបស���បមក�ន់ �រ��ល័យធន�នមនុស��របស់�រព័ត៌�ន ភ�ំ��ញ ប៉ុស� �មរយៈ�សយ��ន ប៉ុស��៉�ឌី�� ខូអិលធីឌី អ�រ F �ន់ទី៨ មជ��មណ�លភ�ំ��ញ ��ងផ��វសុ�រស និង��ះសីហនុ ស��ត់ទ�����ក់ខណ�ចំ�រមន �ជ�នីភ�ំ��ញ ឬ�មរយៈ�រ ��ឡិច���និក jobs@phnompenhpost.com ទូរស័ព�ទំ�ក់ទំនង ០២៣ ២១៤ ៣១១ ឬ�រទូរ��ខ ០២៣ ២១៤ ៣១៨។ �លបរ���ទឈប់ទទួល�ក��ៈ ���ទី១១ ��មិថុ� ��ំ២០១៣ ស��ល់ៈ �ន����ក�ជន��ក��រ���ល�ប់�ក��ងប��ីជ��ុះ��ប៉ុ��ះ��លនឹង ���វ�ក់ទង�ើម��ី��ើបទស��ស�យ��ល់។

Successful People Read The Post.


GnþrCati

WORLD

www.postkhmer.com

ព័ត៌មានខ្លីៗ

កំហង ឹ ​កន ើ ​ឡង ើ ចំពោះការ​ធ​មា ើ្វ តុភម ូ ​ន ិ វិ ត្ត​ន៍​ របស់​ជន​ភៀស​ខន ួ្ល ​ករ ូ ​ខា េ៉ ងជើងពី​ឡាវ

ក្រុង​សេអ៊ូលៈ ក្រុមឃ្លាំមើលសិ ​​ ទ្ធិ​មនុស្ស​ និង​ក្រុម​អ្នក​ផ្ដាច់​ខ្លួនកូរ៉េ​ ខាងជើង​បាន​សម្ដង ែ ក ​ហ ំ ង ឹ ន ​ង ិ ក ​ ង្វលកា ​់ ល​ពថ ​ី ព្រ ្ងៃ​ ហស្បតិ៍​ជុវ​ំ ញ ិ កា ​ រ​ បង្ខំ​ឲ្យ​ធ្វើ​មាតុ​ភូមិ​និវត្តន៍​ទៅ​កាន់ក្រុង​ព្យុង​យ៉ាងនូវ​ជន​ភៀស​ខ្លួន​វ័យ​ ក្មេង៩​នាក់​ដែល​ត្រូវបា ​ ន​ចាប់ខ ​ ្លួន​នៅ​​ឡាវ​។​ ករណីន ​ េះ​បាន​ដាស់អា ​ រម្មណ៍​សាធារណៈនៅ​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​យ៉ាង​ខ្លាំង​។ អ្នក​ខ្លះ​បាន​ចោទ​ប្រ-​ កាន់ក ​ ស ្រ ង ួ កា ​ រ​បរ​ទស េ ដ ​ ល ែ មក​ ​​ ដល់ព ​ ល េ ន ​ េះម ​ន ិ បា ​ នធ្វកា ​ើ រ​ពន្យល់​ បរាជ័យ​ក្នុង​តួនាទីខ្លួនដើម្បកា ី​ រ​ពារ​ជន​ភៀស​ខ្លួន​ នៅពេល​ពួកគេ​ទៅ​ ដល់ប ​ ទ ្រ ស េ ឡា ​ វទៅ​ហយ ើ ។​បើស ​ ន ិ ជា ​ ពួកគេ​ត្រវូ បាន​ចាប់ខ ​ន ្លួ ប ​ ញ្ជន ូ ​ ទៅ​កូរខាង​ ៉េ​ ជើង​វិញ​ពួកគេ​អាច​ប្រឈម​នឹង​ការ​ផ្ដន្ទា​ទោស​ធ្ងន់​ធ្ងរ។ អ្នក​ទាំង​៩ ដែលត្រូវ​បាន​ចាប់​ខ្លួន​នៅ​ប្រទេស​ឡាវ​ប្រ​មាណជា​បី​ សប្ដាហម ​៍ ន ុ ត ​ វ្រូ បា ​ ន​បញ្ជន ូ ទៅ ​ ប ​ ទ ្រ ស េ ច ​ន ិ កា ​ ល​ពថ ​ី ចន្ទ ្ងៃ​ ​ហើយប ​ ន្ទាប​់ មក​នឹងជិះ​យន្តហោ ​ ះ​ត្រឡប់​ទៅ​ក្រុង​ព្យុង​យ៉ាង​វិញ​នៅថ ​ ្ងៃ​បន្ទាប់​។ នាយក​រង​នៃក្រុម​ឃ្លាំ​មើលស ​ ិទ្ធិ​មនុស្ស​នៅអា ​ ស៊ី​ លោក Phil Robertson បាន​ថង ្លែ ថា ​ ៖«​ឡាវ​និងច ​ន ិ បា ​ ន​បង្ហាញព ​ កា ​ី រ​មន ិ គោ ​ រព​​សិទ​្ធិ មនុស្ស​របស់​ខ្លួន​ ដោយ​អនុ​ញ្ញាតឲ្យ​រដ្ឋា​ភិបាល​កូរ៉េ​ខាងជើង​បង្ខំ​យក​ អ្នក​ទាំង​៩​នាក់ទៅ ​ វិញ​ ដោយ​មិន​​បំពេញ​កាតព្វ​កិច្ច​ខ្លួន​ ផ្តល់​ឋានៈ​ជា​ ជន​ភៀស​ខ្លួនដល់ព ​ ួក​គេ​»៕ AFP​​/​​PN

ក្រម ុ ​បល ូ៉ ស ិ លបា ្ តសង្កាត​ពា ់ ណិជក ្ជ ម្ម​ឡាស៊​អ ី ូ នៃរដ្ឋ​សាន​ភាគ ខាង​ជង ើ មី​យន ៉ា ​ម ់ ៉ា បន្ទាប​ព ់ ផ ី ះុ្ទ ​ឡង ើ ​នវូ ​កប ុ កម្ម​សាសនាកាប់​ចាក់ និង​ដត ុ ​ប​ផ ំ ញ ្លា កាល​ព​ថ ី អ ៃ្ង ង្គារ។ AFP

ក្រុង​គូឡាឡាំពួៈ ប៉ូលិស​ម៉ាឡេស៊ី​បាន​និយាយ​​ពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ថា មនុសស្ ​ម្នាកត្រ ​​់ វូ បាន​គបញ្ជា េ​ កថា​ ​​់ បាន​ស្លាប់ និងប ​ ហ ្រ ល ែ ជា ​ ១ ​ ២​នាក់​​ ទៀត​កំពង ុ បា ​ ត់ខ ​ន ្លួ ​ពីរថ ​ បន្ទា ្ងៃ​ បព ​់ នា ី វា​​ចម្លងមួ ​​ យ​បាន​​ក្រឡាប់នៅក ​ង ្នុ ​ អន្លុង​ទឹកកួចលើ ​​ ​ដង​ទន្លេ​កោះ​បូរណេអូដាច់​ស្រយាលមួយ។ ឧបទ្ទវហេតន ​ុ េះបា ​ ន​កត ើ ឡើ ​​ ង ​ អង្គា ្ងៃ​ រល ​ ដ ​ើ ង​​ទន្លេរចា ៉ា ង​ជា ​ ទ ​ ន្លេ​ ​ ពី ​​ ថ វែងប ​ផ ​ំ ត ុ និងនៅ ​ ជ ​ ក ្រៅ ង ្នុ កោ ​ ះ​បរូ ណ ​ អូ េ​ របស់ប ​ ទ ្រ ស េ ​ម៉ាឡស េ ដ ​៊ី ធ ​៏ ល ​ំ ង ្វឹ ​ ល្វើយ​ ខណៈ​ប្រ​ជាជន​បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​មក​ធ្វើ​បុណ្យ​កុល​សម្ព័ន្ធ​នា​ចុង​ សប្តាហន ​៍ េះ។ ​ ​អធិការ​បល ៉ូ ស ិ ទ ​ប ​ី ជ ្រ ជ ​ុំ ន​បឡា េ ហ្កា លោក​ប៉ាការ សេប​៊ូ បាន​នយា ិ យ​ថា៖ «នៅ​ពក ឹ្រ ​នះេ ​សាក​សព​មយ ួ ត ​ វូ្រ ​បាន​គរក​ េ​ ឃញ ើ ​នៅ​ មិន​ឆ្ងាយព ​ ី​កន្លែង​កើត​ហេតុ​។ គាត់​គឺជា​បុរស​អាយុ៤ ​ ៤​ឆ»្នាំ​ ។ មនុស្ស​ជាង​១៩០​នាក់ត្រូវ​បានគេ​រាយ​ការណ៍​ថា​នៅមាន​ជីវិត​ពី​ ការ​បយ ្រ ទ ុ ​​គ ្ធ រ​្នា វាង​​ក្រម ុ មូសម ្លី ​និង​ គ្រោះ​ថ្នាក់​ក្រឡាប់​​នាវា​ចម្លង​ល្បឿន​លឿន​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្ទុក​អ្នក​ ពុទ​សា ្ធ សនិក​​ដល ែ បានធ្វ​ឲ ើ យ្ ​ពះ្រ ​​​​-​ ដំណើរ​លើស​ចំណុះផ្ទុកត ​ ្រឹម​តែ​៧០​នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​៕ AFP/CC វិហារ​អ៊ិស្លាមម ​ ួយ និង​មណ្ឌលក ​ ុមារ​កំព្រាមួយ​កន្លែង ​ត្រូវ​​បានដុត​ បំផញ ្លា និងហ ​ ង ្វូ ម ​ នុសស្ ដ ​ ល ែ ​គ្មាន​ សណ្ដាប់​ធ្នាប់​ប្រ​ដាប់​ដោយ​ដំបង​ កំពង ុ ត្រា ​​ ចច ់ រនៅ​តាមដង​ផវូ្ល ដោ ​ យ​ គំរាម​ក្រុម​ជន​មូស្លីម។ ​​ យោង​តាម​កាសត ែ ព ​ ន្ល​ថ ឺ ​ម ី្ម យ ី ន ៉ា ់​ ម៉ាឲ្ ​​​ យដ ​ង ឹ ថា ​ អគារ​សាសនា​បក ​ី ន្លង ែ ​ ហាង​រាប់​សិប​ និងផ ​ ្ទះជា ​ ​ច្រើនខ ​ ្នង​ ត្រូវ​បាន​ដុត​បំផ្លាញ​នៅ​ក្នុង​ការ​ ប្រយុទ្ធ​គ្នា​នេោះ៕ AFP/PN

មីយន ៉ា ​ម ់ បា ៉ា នបញ្ជន ូ ​ទាហាន​ដច ៏ ន ើ្រ ​ ទៅ​កាន់ទ ​ប ​ី ជ ​្រ ជ ំុ ន​ដល ែ ផ ​ ះុ្ទ ន ​ វូ កុបកម្ម​ ក្រុង​ឡាស៊ីអូៈ ​កម្លាំង​សន្តិ​សុខ​ បាន​​ល្បាត​តាម​ដង​វិថី​នៃ​ទីប្រជុំ​ ជន​ដល ែ មាន​តែ​ស្នាមកុបក ​ ម្ម​នៅ​ ភាគ​ខាង​កើត​មីយ៉ាន់​ម៉ា​ បន្ទាប់​ពី​​ ការ​ផ្ទុះ​ឡើង​នូវ​អំពើ​ហិង្សា​សាសនា​ថ្មី​មួយ​ដែល​ធ្វើ​​ឲ្យ​មនុស្ស​ម្នាក់​ ស្លាប់​និងច ​ ្រើន​នាក់​រង​របួស​។​ ​ទាហាន​ បាន​បង្ហាញខ្លួន​ទាំង​ ហ្វូង​​នៅ​ទូទាំង​ទីប្រជុំ​ជន​ឡាស៊ីអូ​ នៅក្នង ុ រ​ដ្ឋសា ​ ន់​ខណៈ​កម ្រុ អា ​ ជ្ញា-​ ធរ​បាន​ពយា ្ ​យាម​បញ្ចបភា ​់ ពចលា-​ ចល​បង្ហូរឈា ​ ម​នេះ​ ជា​ចលា​ចល​ ថ្មីបំផុតនៅ ​ ​ក្នុង​ការ​ប៉ះ​ទង្គិច​ជាប ​ ន្ត​

បន្ទាបនៅ ​់ ទ ​ ទា ូ ង ំ ប ​ ទ ្រ ស េ ​ដ ​ ល ែ បា ​ ន​ បង្ក​ជា​បញ្ហា​ប្រឈម​ដ៏​ធំសម្រាប់ រដ្ឋា​ភិបាល​កំណែ​ទម្រង់​​នេះ​។​ មន្ត្រី​ក្រសួង​ព័ត៌​មាន​ក្នុង​តំបន់​ លោក ណាង​ សៃ លី ខាន់​ បាន​ ប្រាប់​ AFP ថា៖ «យោធា​ ពេល​ នេះ​កំពុង​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​ សន្តិ​សុខ​នៅ​ទី​នេះ»​ ​ដោយ​បន្ថែម​ ថា ពេល​នេះ​ស្ថាន​ការណ៍​«មាន​ សភាព​ស្ងប់​ស្ងាត់​»​ បន្ទាប់​ពី​មាន​ អំពើ​ហិង្សាពីរ​ថ្ងៃ​មក​។​ មន្ត្រី​រូប​នេះ​ បាននិ​យាយថា៖ «​មានប្រ​ជាជន​ខះ្ល កំពង ុ ​ជះិ ​មត ូ៉ ​​ជុ ូ ំ-

វិញ​ទីប្រជុំ​ជន​នេះ​ដោយ​កាន់​​កាំ​ បិតនិង​ដប ំ ង​​កាល​ព​ថ ី ម ៃ​្ង ស្ ​ល ិ ​មញ ិ ​។ ប៉ុន្តែ​គ្មាន​រឿងបែប​​នេះទៀត​ទេ​នៅ​ ថ្ងៃ​នេះ​...។ កម្លាំង​សន្តិ​សុខ​កំពុង​ ត្រវូ បា ​ ន​ដាក់ព ​ ង្រាយនៅ ​ គ ​ ប ្រ ច ​់ ក ្រ ​ ល្ហកទា ​ ំង​អស់»។​ យោង​តាម​អ្នកយក​ព័ត៌​មាន​​ AFP បាន​ឲយ្ ដ ​ង ឹ ថា ​ ហាង​ខ្លះ បា ​ ន​ បើកឡ ​ ង ើ វ​ញ ិ ​ហើយទ ​ប ី ជ ្រ ជ ​ុំ ន​នេះ​ បង្ហាញថា​សប ្ង ​ស ់ ត ្ងា នៅ ​់ ព ​ ល ្រ ម ឹ ថ ​ ្ងៃ​ ព្រហស្បតិ៍​​។ មនុសស្ ​ម្នាកត ​់ វ្រូ បា ​ ន​សម្លាប​់ និង​ ៥នាក់​ទៀត​បាន​រង​របួស​ នៅ​ក្នុង​

មនុសស្ ​មក ្នា ត ់ វូ្រ ​បានបញ្ជាក​ថា ់ ​សប ្លា ់ ​នៅក្នង ុ ​ គះ្រោ ថ្នាក​ក ់ ឡា ្រ ប់​ទក ូ ​នៅ​កោះបូរណេអូ


១៨

WORLD

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០១៣

www.postkhmer.com

GnþrCati

ការិយាល័យ​កាកបាទក្រហម​អន្តរជាតិ​ នៅ​អាហ្វហ្គានីសន្ថា រង​ការវាយ​ប្រហារ ក្រុង​ចាឡាឡាបាដៈ ក្រុម​មន្ត្រី​​​ បាន​និយាយ​ថា ក្រុម​សកម្ម​ប្រយុទ្ធ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ​បាន​បើក​ការ​ វាយ​ប្រហារ​អត្តឃាត និង​ដោយ​ កាំភង ្លើ រ​យៈ​ពល េ ព ​ រី ម ​ ង ៉ោ លើ ​​ កា ​ រិយាល័យកា ​ ក​បាទក្រហម​អន្តរជាតិ​ មួយ​​​​នៅក្រុង​ចាឡាឡាបាដ​ ភាគ​ ខាង​កត ើ ប ​ ទ ្រ ស េ អា ​ ហ្វហន ្គា ស ី ន ្ថា ​ ដោយ​សម្លាប់​សន្តិសុខ​ម្នាក់​។ នេះ​ជា​លើក​ទី​មួយ​ហើយ​ដែល​ ការិយា ​ ល័យរ​បស់គ ​ ណៈកម្មាធកា ិ រ​​

កាក​បាទ​កហ ្រ មអន្តរជាតិ(ICRC) ​​ បាន​ក្លាយជា ​ គោ ​ ល​ដៅចា ​ ប់តា ​ ង ំ ព ​ ​ី អង្គការ​នេះ បាន​ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើ​ការ​ ក្នង ុ បទ ្រ ស េ ​នះេ ​​តាំង​ព​ឆ ី ​១ ំ្នា ៩៨៧។ ​នេះ​គឺ​ការវាយ​ប្រ​ហារ​ថ្មី​បំផុត​ ក្នង ុ ក ​ ម្រត ិ ខ ​ស ្ព ន ​់ ង ិ មាន​ការ​សម្រប​ សម្រល ួ ជា ​ ច្រន ើ ​ខណៈពេលដែល​ ក្រម ុ ប ​ ះបោរ​​បង្កន ើ ស ​ ម្ពាធលើរ​ដ្ឋា-​ ភិ​បាល​ដែល​គាំ​ទ្រ​ដោយ​អាមេរិក នៅ​មុន​​ពេល​ការ​ដកចេញនូវ​ទាហាន​បយ ្រ ទ ុ ​ណា ្ធ តូ១ ​ ០០​ពាន់នា ​ ក់​

ប៉ល ូ ស ិ អាហ្វហន ្គា ស ី ន ្ថា ពិនត ិ យ្ ​បរិវណ េ ICRC ដល ែ ​រង​ការ​វាយ​ប​ហា ្រ រ។ Reuters

នៅចុងឆ ​ ្នាំ​ក្រោយ​​នេះ។ អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ លោក​សឌ េ ក ី សេឌក ី គី បាន​បប ្រា ់ AFP ថា៖ «ដំបូង​ជន​អត្តឃាត​ ម្នាក់ បាន​បផ ំ ្ទុះខ ​ន ្លួ ឯ ​ ង​នៅខ្លោងទ្វារ​ បរិវេណ ICRC »។ លោក​ បាននិយាយ​ថា៖«​ក្រុម​ អ្នក​វាយ​ប្រហារបាន​​ជ្រៀត​ចូល​ ការិយាល័យ​នេះ។ ជន​បរទេស ICRC​ ៧​នាក់ ត្រូវ​បាន​ជម្លៀស​ ចេញ ដោយ​​ម្នាករ់​បួស​ជើង»។ លោក​សឌ េ ក ី គី បាន​នយា ិ យ​ថា ខ្មោច​​អ្នក​វាយ​ប្រហារ​ពីរ​នាក់ ត្រូវ​ បានរកឃើញ ហើយ​កម្លាំង​សន្តិសុខ​បាន​បញ្ចបប ​​់ ត ្រ ប ិ ត្តកា ិ រ​សម្អាត​ រក​មើល​អ្នក​​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​ត្រូវ​ បាន​សប ្លា ន ​់ ង ិ រ​បួស​ក្នង ុ កា ​ រ​បយ ្រ ទ ុ ​្ធ គ្នានោះ។ អ្នក​នាំ​ពាក្យ​រដ្ឋការខេត្ត​ លោក អាម៉ាដ ហ្សៃ អាប់ដល ូ ហ្សៃ បាន​នយា ិ យ​ថា ឆ្មាអា ​ំ ហ្វហន ្គា ស ី ន ្ថា ​ ម្នាក់​ ត្រូវ​បាន​សម្លាប់​ក្នុង​ការ​វាយ​ ប្រហារ​នេះនិង​មិន​ទាន់​មាន​ក្រុម​ ណាមួយអះ​ ​​​ អាង​ពកា ី រ​ទទួលខ ​ស ុ ​ មេ​បញ្ជាការ​ជាន់​ខស ្ព ​តា ់ លី​បង់​បគ ៉ា ស ី ន ្ថា លោក​វ៉ាលអ ឺ រួ រ៉ះេ ម៉ាន់ ជួបអ ​ក ្ន ​កាសត ែ ​កង ុ្ន ស្រក ុ ​ក្នង ុ ខឧ ែ សភា ២០១១។ AFP ត្រូវ​នោះទេ៕ AFP/CC

Job Announcement The Phnom Penh Post is an independent media company in Cambodia and is seeking qualified candidates to fill the position of reporter as follows: Khmer Reporter: 1 position Job requirements: -

Bachelor’s degree in journalism or an equivalent degree At least three years’ experience in journalism Must be able to speak and write articles in both Khmer in English Computer literacy (must be able to type Khmer Unicode well) Female candidates are highly encouraged Age 25 to 40 He/she will be required to serve on the National News Desk of both the Khmer and English newspapers - Candidates must have no political agendas, no bias, no nepotism or discrimination - Must be fully aware of and obey all the codes and ethics of journalism - Available to work in a high pressure environment Interested candidates should submit their cover letter and CV to the human resource office of The Phnom Penh Post at the below address: Post Media Co. Ltd, #888, Floor 8, Building F, Phnom Penh Center, Corner of Sothearos and Preah Sihanouk boulevards, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh or through email address: jobs@phnompenhpost.com; Tel: 023 214 311 or Fax: 023 214 318 Deadline: June 01, 2013 Note: Only short-listed candidates will be contacted for interviews.

Successful People Read The Post.

យន្តហោះ​អាមេរក ិ សម្លាប​់ ជន​លខ េ ​ពរី ​កម ុ្រ ​តាលីបង់​

ក្រុម​មីរ៉ាន់​សះ: ក្រុម​មន្ត្រី​បាន​ និយាយ​ថា ការវាយ​បហា ្រ រ​ដោយ​ យន្ត​ហោះគ្មាន​អ្នក​​បើក​អាមេរិក​ មួយ បាន​សម្លាប់​ប្រមុខរង​​របស់​ ក្រុម​តាលីបង់​ប៉ាគីស្ថាន​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ នៅ​ក្នុង​តំបន់​កុល​សម្ព័ន្ធ​​នៅ​​ភ​ា គ​ ពាយព្យ​​គ្មាន​ច្បាប់​​របស់​ប្រទេស​ នេះ​​​ ជាការ​វាយ​សំពង​ដ៏​ធំ​​ចំពោះ​ បណ្ដាញ​សកម្មប ​ ្រយុទ្ធ​នេះ។​ លោក វ៉ាលឺអួរ​រ៉េះ​ម៉ាន់ (Waliur Rehman) ​ជាជន​លេខ​ពីរ​ នៅ​​ក្នុង​ក្រុមតារីក​-អីឥ-​តាលីបង់​ ប៉ាគីស្ថាន (TTP) បាន​ស្លាប់​ជា​ មួយ​មនុស្ស​យ៉ាង​តិច​៥​នាក់​ទៀត​ នៅពេល​យន្ត​ហោះ​គ្មាន​អ្នក​បើក​ របស់​អាមេរិក​មួយគ្រឿង បាន​ បាញ់​មីស៊ីល​ពីរ​គ្រាប់​ ទៅ​លើ​ផ្ទះ​ មួយនៅ ​ ក ​ង ្នុ ស ​ ក ្រុ វា ​ហ ៉ ស្ រ​៊ី ស ី ន ្ថា ខា ​ ង​ ជើង​កាលពី​ព្រលឹម​ថ្ងៃ​ពុធ។ ​​ បភ ្រ ព​សន្ត​ិសខ ុ ​ប៉ាគស ី ន ្ថា ​ជា​ ច្រន ើ ​ បាន​ប្រាប់​ AFP ថា លោក រ៉ះេ ​​ម៉ាន​់ ដែលរដ្ឋការ​អាមេរិក​​ប្រ​ កាស​ផល ្ត ​ប ់ ក ្រា ​​រង្វា ់ ន៥ ​់ ​លាន​ដល ុ រ្លា ​ សម្រាបក្ ​​់ បាល​របស់​គាត់នោ ​ ះ​គជា ​ឺ ​ គោល​​ដៅ​នកា ​ៃ រ​វាយ​បហា ្រ រ​ដែល​ បាន​កត ើ ឡ ​ ង ើ ​ម ​យ ួ ស ​ ប្ដាហប ​៍ ន្ទាប​់ ពីប ​ ធា ្រ នា​ធប ិ តីអា ​ មេរក ិ លោ ​ ក​បា រ៉ាក់ អូបាម៉ា ​បាន​​ចេញ​គោល​ ការណ៍​​ណែ​នាំកាន់​តែ​មាន​កម្រិត​ ថ្មី​​ៗលើ​ការ​ប្រើ​យន្ត​ហោះ​គ្មាន​អ្នក​ បើកប ​ រនេះ។ ​ នេះគ ​ ជា ​ឺ វា ​ យ​បហា ្រ រ​ ដោយ​យន្ត​ហោះ​គ្មានអ្នក​បើក​បរ​ ដែល​គេ​ដឹង​ជា​លើក​ដំបូង​ តាំង​ពី​

មាន​ការ​ប្រកាស​នោះ​​។​ ក្រុម​មន្ត្រី​នៅ​ក្នុង​ទីប្រជុំ​ជន​ជា​ ច្រន ើ ​ក៏ដ ​ច ូ ជា ​ ប ​ ភ ្រ ព​ពក ​ី ល ុ ស ​ ម្ពន ័ ​្ធ និងចា ​ រ​កម្មជា ​ ច្រន ើ បា ​ ន​បញ្ជាកព ​់ ​ី ការ​ស្លាប់​របស់​លោករ៉េះ​ម៉ាន់​ នៅ​ ក្នុង​ការ​វាយ​ប្រហារ​នៅ​ក្នុង​ភូមិ​​ចា ស្មា​ ក្បែរ​ទីបជុ ្រ​ ំ​ជន​សំខាន់ ​មីរ៉ាន់​ សះ នៅ​​ស្រក ុ ​វ៉ាហ ​ ស្ រ៊ី ស ី ន ្ថា ខា ​ ងជើង​ ជា​មល ូ ដ ​ ន ្ឋា រ​ង ឹ រ​បស់ក ​ ម ្រុ តាលីបង់​ និង​ក្រុម​​សកម្ម​ប្រយុទ្ធ​មានទំនាក់​ ទំនង​នឹង​ក្រុម​អាល់ក ​ ៃ​ដា​។ អាមេរក ិ បា ​ ន​បដិសធ េ ម ​ន ិ ប ​ ញ្ជាក​់ ថា ខ្លន ួ បា ​ ន​សម្លាបលោ ​់ ក រ៉េះម ​ ន ៉ា ​់ ទេ ថ្វី​បើ​លោក​អូបាម៉ា ​បាន​សន្យា​ ពី​​​តម្លា​ភាព​ថែម​ទៀត​លើសង្គ្រាម​ យន្ត​ហោះគ្មាន​អ្នក​បើក​បរ​​ក្តី​។ អ្នកនា ​ ពា ​ំ ក្យស ​ េតវ​មា ិ ន​គលោ ​ឺ ក ជេ ខារនី បាន​ថង ្លែ ថា ​ ៖ «​យង ើ ម ​ន ិ ស្ថិត​ក្នុង​ជំហរ​ដើម្បីបញ្ជាក់​របាយ​ ការណ៍ន​ៃការ​ស្លាប់​របស់​លោក

វ៉ាលឺ​អួរ​រ៉េះ​ម៉ាន់ ​ទេ»។​ប៉ុន្តែ​លោក​ បាន​បន្ថែម​ថា៖«​បើ​សិន​ជារបាយ ការណ៍​ទាំង​នោះ​គឺពិត​មែន​ ឬក៏​ បង្ហាញ​ថា​ពិត​មែន​នោះ ​​វាគួរ​ឲ្យ​ កត់​​សម្គាល់​ថា ការ​ស្លាប់​របស់​គេ​​ នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​​ក្រុម​ TTP នេះ​បាត់​បង់​ មេ​បញ្ជា​ការ​រង​ និង​ប្រមុខ​យុទ្ធ​ សាស្តខាង​ ្រ​ យោធាហើយ​»។​ ក្រុម​មន្ត្រី​សន្តិ​សុខ​ប៉ាគីស្ថាន​ បាន​​និយាយ​ថា អ្នក​ផ្សេង​ទៀត ដែល​​បាន​ស្លាប់​នៅ​ក្នុង​ការ​វាយ​ ប្រហារ​នេះ​គឺ​ក្រុម​សមមិត្ត​របស់​ TTP ក្នុង​នោះ​មាន​មេ​បញ្ជាការ​ ថ្នាកតំ ​​់ បន់ពី ​​ រនា ​ ក់ផ ​ ង​ដែរ។ ​ ពុមា ំ ន​ របាយ​ការណ៍ប ​ ឋម​ពកា ​ី រ​សប ្លា ន ​់ ង ិ ​ របួស​ជន​ស៊ីវិលនោ ​ ះ​ទេ។​ ក្រង ុ វ៉ាសន ី៊ តោ ​ ន​បាន​ចោទ​លោក រ៉ះេ ​មន ៉ា ​ព ់ ​ប ី ទ​​រៀប​ច​​ការ​ ំ វាយប្រហារ​ លើ​កម្លាំង​អាមេរិក ​និង​ណាតូ​​នៅ​​ អាហ្វ​ហ្គានីស្ថាន​៕ AFP/PN

លោក​រះេ៉ ម៉ាន់ (កណ្តាល)ជួបអ ​ក ្ន កាសត ែ ​ក្នង ុ ខ ​ ក ែ ក្កដា ២ ​ ០១១។ Reuters


GnþrCati

ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០១៣ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

WORLD

១៩

ការវាយ​បហ ្រ ​ា រ​នាម ំ ខ ុ ​ដោយ​​ ហេសបូ​ឡា កាត់​ផច ្តា ​ក ់ ម ុ្រ ​ ឧទ្ទាម​នៅ​ទ​ប ី ​ជ ្រ ​ជ ំុ នគូសរៃ ៍ ក្រុង​ដាម៉ាសៈ ក្រុម​យុទ្ធ​ជន ​ហេ​ស​​បូ​ឡា បាន​នាំមុខ​ប្រយុទ្ធ មួយដែ ​​ លបា ​ ន​កាត់ផ ​ ច ្តា ក ​់ ម ្រុ យ ​ ទ ុ -្ធ ​ ជន​ឧទ្ទាមស៊ី​រី​ នៅ​ក្នុង​ទី​ប្រ​ជុំ​ជន​ គូសៃរ៍​ភាគ​កណ្តាល​កាល​ពីថ្ងៃ​ ព្រហស្បតិ៍ ដោយ​បង្ក​ឲ្យ​មាន​ការ​ ថ្កោលទោ ​ ស​ពីសប ្ថា ន ័ ស ​ ទ ិ ម ្ធិ នុសស្ ​ អ.ស.ប.និង​​ការ​ទាម​ទារ​ពី​អាម​េ​ រិក​​ឲ្យមា ​ ន​ការ​ដក​ថយ​ជាប​ន្ទាន់​។ រុស្ស៊ី បាន​ព្រ​មានការសម្រេច​ ចិតពី ​​្ត សហ​ភាពអឺរប ៉ុ ​(EU) ដើមប្ ​ី លើក​លង ែ ​ការ​ហម ុ៊ ព័ទ​អា ្ធ វុធ​កម ុ្រ ​ ឧទ្ទាម​ដល ែ ​កព ំ ង ុ ​ប្រ​យុទដ ្ធ ម ើ ប្ ី​ បណ្តេញ​​សម្ព័ន្ធមិត​ខ ្ត ្លួន​ ប្រធានាធិប​តស ី​ ៊ី​រី លោក​បាសារ អាល់-អា សាដ​ចេញ​ ដោយ​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះ​ពាល់​ ដល់​កិច្ច​ប្រឹង​ប្រែង​រួម​​របស់​ខ្លួន​ជា មួយ​អាមេរិក​ដើម្បី​បញ្ចបជ ់​ ម្លោះ។ ​ ក្តី​សង្ឃឹម​ជាច្រើន កំពុងក ​ ​សាង​

សម្រាប់​គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​អាមេរិករុស្ស៊ីមួយ សម្រាប់​សន្និ​សីទ​សន្តិ-​ ភាព​ដែលត ​ វ្រូ ធ ​ នៅ ​្វើ ក ​ ង ្រុ ហ ​ ស្ ណ ​ឺ វែ ​​ ក្នុង​ខែ​ក្រោយ​ប៉ុន្តែ​ឧប​សគ្គ​ធ្ងន់​ធ្ងរ​ ជាច្រើន​អាច​នៅ​តែ​ធ្វើ​ឲ្យ​ខូច​កិច្ច​ ពិភា ​ កសា ្ ន ​ េះ(ការ​បក ែ បា ​ ក់ម ​ន ិ ត ​ច ិ ​ តួចទេ​​ក្នង ុ រ​ង្វងក ់​ ម ្រុ ប ​ ្រ​ឆាំងស ​ ៊ីរ) ី ។ បន្ទាបព ​់ កា ី រ​ពភា ិ ក្សា៧ ​ ថ ​ ​្ងៃ នៅទី​ ក្រុង​អុីស្តង់​ប៊ុលដែល​លើស​ផែន​ ការ​៤​ថ្ងៃ​ សម្ព័ន្ធ​ភាពជាតិ​ស៊ីរី ជា​ ក្រម ុ ប ​ ្រ​ឆាំងធ ​ ំ បាន​នយា ​ិ យថា ខ្លន ួ ​ នឹងច ​ល ូ រ​ម ួ សន្ន ​​ ស ​ិ ទ ី ដ ​ ល ែ បា ​ ន​ស​្នើ នេះ​ លុះត្រា​តែ​លក្ខខណ្ឌមួយ​ចំនួន​​ត្រូវ​ប​ា ន​បំ​ពេញ ក្នុងនោ ​ ះ​មាន​ ទាំង​ការ​លាលែង​របស់​លោក​អាសាដ​ផងដែរ។ យោង​​តាម​អត្ថប ​ ទ​នក ៃ ច ិ ព ​្ច ភា ិ កសា ្​ នោះ​ ដែល​លេច​ធ្លាយ​ដល់​ក្រុម​ អ្នក​កាសែត​​ឲ្យ​ដឹងថា សម្ព័ន្ធ​ភាព​

ជាតិ​ប្រ​ឆាំង​ បាន​ទទូចថា ​ ៖ «ប្រ-​ មុខ​របប​ស៊ី​រី​ ត្រូវ​តែ​លាលែង​ ជា មួយ​ក្រុម​ប្រ​មុខ​យោ​ធា និង​សន្តិ-​ សុខ​ ដែល​ត្រូវ​ដក​ចេញ​ពី​ដំណើរ​ ការ​នយោ​បាយ​នេះ​»។ ប៉ន ុ គ ្តែ ន ំ ត ិ ​នៃការ​លាលែងរ​បស់​ លោក​អាសាដ​ នៅ​មុន​សន្និសីទ​ នោះ ត្រវូ បា ​ ន​របប​នោះ​ទាត់ចោ ​ ល​ ភ្លាមៗដែរ។ រដ្ឋមន្តកា ​្រី របរទេសស៊​ី រី​លោក ​Walid Muallem បាន​​ ប្រាប់​ទូរទស្សន៍​អារ៉ាប់​ Mayadeen របស់​លី​បង់​ថា៖ «តើ​អ្នក​ ចង់​ឲ្យ​ប្រ​ធានាធិបតី​​លាលែង​មុន​ សន្នស ិ ទ ី ​ដែលម ​ន ិ អា ​ ច​ទៅរ​ច ួ ម ​ ន ែ ​ ទេ»។ លោក​បាន​បន្តថា ​ ប្រ​ធានាធិបត ​ អា ​ី សាដ នឹងឈ ​ រ​ឈ្មោះបោ ​ ះ​ ឆ្នោត​សម្រាប់​អាណត្តិ​ទីបី​ ឲ្យ​តែ​​ ប្រ​ជាជន​ត្រូវ​ការ​គាត់។ ​ លោក​បាន​បន្ថែមថា៖ «អាមេ-

កង​ទព ័ ​រដ្ឋាភ​បា ិ ល​សរី៊ ី សម្រក ុ ​ចល ូ ​អគារមួយ​កង ុ្ន ​ការប្រយទ ុ ​ន ្ធ ង ឹ ក្រម ុ ​ឧទ្ទាម​នៅ​ទ​ប ី ​ជ ្រ ​ជ ំុ ន​គស ូ រៃ ។ ៍ AFP

រិកគ្មាន​សិទ្ធិ​និ​យាយថា អ្នក​ណា នឹងគ ​ ្រប់​គ្រងស ​ ៊ី​រី នោះ​ទេ»។ នៅ​កង ្រុ ហ ​ ស្ ណ ​ឺ វែ សម​ា ជិក៣ ​ ៦​ នៃ​៤៧​ប្រទេស​នៃ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​សិទ្ធិ​ មនុសស្ អ ​ .ស.ប. បាន​បោះ​ឆត ្នោ គាំ-​ ទ្រ​សេចក្តីសម្រេច​ចិត្ត​មួយ​ដែល ​និ​យាយ​មិន​ច្បាស់​​ចំ​ពោះ​ការ​ចូល​ រួម​របស់​ក្រុម​យុទ្ធ​ជន​ហេសបូ​ឡា​ ពី​ប្រ​ទេស​ជិត​ខាង​លី​បង់​នៅ​ ក្នុង​ការប្រ​យុទ្ធ​ដ៏​សាហាវ​​ ដើម្បី​ ដណ្តើមយ ​ ក​តំបន់គ ​ ូសៃរ៍។ អត្ថបទ​មន ិ ជា ​ ប់កា ​ តព្វក ​ច ិ ដ ​្ច ល ែ ​ បាន​ដាក់ស ​ ដោ ​្នើ យ​អាមេរក ិ ​តួកគ ​ី

និងកា ​ តានោះ «បាន​ថល ្កោ ទោ ​ ស​ អន្តរ​ា គមន៍នៃ​យុទ្ធ​ជន​បរទេស​ ដែលក ​ព ំ ង ុ ប ​ យ ្រ ទ ុ ក្ន ​​្ធ ង ុ នា ​ ម​ជារបប ស៊រី​ី​នៅ​តំបន់គ ​ ូ​សៃរ៍»។ សេចក្តស ​ី ម្រេចចិតនោ ​្ត ះ ក៏បាន​ សម្តែង​កង្វល់​ដ៏ជ្រាល​ជ្រៅ​ថាការ ចូលរ​ម ួ រ​បស់យ ​ ទ ុ ជ ​្ធ ន​ទាង ំ នោ ​ ះអាច​​ ធ្វឲ ​ើ យ្ ​ស្ថានកា ​ រណ៍ សិទម ​្ធិ នុសស្ ន ​ង ិ ​ មនុសស្ ធ ​ ម៌​កំពង ុ ត ​ ដ ែ ន ុ ដា ​ ប​សប ្រា ​់ កាន់​តែ​ធ្ងន់​ធ្ងរ​ថែម​ទៀត​។ អាម​េរិក​ បាន​បដិ​សេធ​​សេច​ក្តី ថ្លែង​ការណ៍​របស់​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ការ-​ បរទេស​រុស្ស៊ី លោក​ស៊ើ​ហ្គេយ៍

ឡាវ​រវ៉ូ ដ ​ ល ែ ថា ​ សេចក្តស ី ម្រេចច ​ត ិ ​្ត នេះ «មិនត ​ ម ្រឹ ត ​ វ្រូ » និងបា ​ ន​ធឲ ​្វើ ្យ​ ខូច​ដល់​កិច្ច​ប្រឹង​ប្រែង​សន្តិ​ភាព។ អគ្គ​រដ្ឋ​ទូត​អាមេរិកប្រ​ចាំ​ក្រុម​ ប្រឹក្សា​នេះ លោក​ស្រី​ Eileen Chamberlain Donahoe បាន ថ្លែង​ថា៖ «ទោះ​ក្នុង​មធ្យោ​បាយ​ ណាក៏ដោ ​ យ យើងម ​ ល ើ ម ​ន ិ ឃ ​ ញ ើ ​ ថា ករណីន ​ េះ ជា​ការ​ធឲ ​្វើ យ្ អ ​ ន្តរាយ​ ទេ ប៉ុន្តែ​ជាកិច្ច​ប្រឹង​ប្រែងបង្ហាញ​ ការ​រំលោភ​សិទ្ធិ​មនុស្សឲ្យ​គេ​ដឹង​ និង​ធ្វើ​ការ​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ដំណោះ​ ស្រាយ​មួយ​»៕ AFP/IN

ការ​វាយ​បហា ្រ រ​ថ​ៗ ី្ម ​ទៀតនៅ​អរ ីុ ក ៉ា ់​ សម្លាប​ម ់ នុសស្ ​១១​នាក់ របួសច្រន ើ ​ ក្រុងបា ​ កដាដៈ ការវាយ​បហា ្រ រ ជាច្រន ើ ​ដែល​ក្នុង​នោះ​មានការ​ បំផ្ទុះគ ​ ប ្រា ប ​់ ក ែ ក ​ង ្នុ រ​ថ​យន្តជា ​ ច្រន ើ នៅ​ក្នុង​ក្រុង​បាក​ដាដ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ ព្រហស្បតិ៍ បាន​សម្លាប់​មុនស្ស​ ១១នាក់ ជាការ​កើនឡ ​ ើង​ថប ្មី​ ំ​ផុត​ នៃអំពើ​ហិង្សា ដែល​បាន​សម្លាប់​ មនុស្ស​១៦៦នាក់ ក្នុង​ពេល​មួយ​ សប្តាហ៍​ និង​បង្ក​ការ​ភ័យ​ខ្លាច​នៃ​ ការ​ធក ្លា ច ​់ ល ូ ទៅ ​ ក ​ង ្នុ ជ ​ ម្លោះន ​ កា ​ិ យ​​ ពេញបន្ទុក។ ​ កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ រថ​ យន្ត​មួយ​គ្រឿង​ដែល​ផ្ទុក​ពេញ​ ដោយគ្រឿង​ផ្ទុះ​ បាន​ផ្ទុះនៅភាគ ឦសានក្រុង​បាក​ដាដ ដោយ​ សម្លាប់​មនុស្ស​៤នាក់​ និង​របួស​ រាប់​សិប​នាក់​ទៀត ខណៈ​ការ​ផ្ទុះ រថយន្ត​តូច​ពីរ​គ្រឿង​នៅកណ្តាល​ រដ្ឋ​ធានី​ បាន​សម្លាប់​មនុស្ស​ពីរ​

នាក់ និងរ​បួស​១៤​នាក់។ ប៉ូលិសព្រំ​ដែន​ពីរ​នាក់ ក៏ត ​ ្រូវ​គេ​ ពួន​ស្ទាក​វា ់ យ​បហារ​​ ្រ​ លើបណ្តោយ​ ផ្លូវ​ហាយ​វ៉េ​ធំ​អុីរ៉ាក់-ហ្សកដានី​និង​​ បាន​បាញ់​សម្លាប។ ់ ​ រី​ឯ​បល ូ៉ ស ិ ​បី​ នាក់​ ត្រូវ​គេ​សម្លាប់​នៅ​ក្នុង​ការ​បំ​ ផ្ទុះ​រថយន្ត​អត្ត​ឃាត​ពព ី​ ្រឹក​ព្រលឹម​ មួយ​នៅក្នុងក ​ ្រុង​មស ូ​ ៊ូល​។ អំពហ ើ ង ិ សា ្ មុនន ​ េះម ​យ ួ ថ ​ ​្ងៃ ដ ​ ល ែ ​ ក្នុង​នោះ​មានការ​បំផ្ទុះ​គ្រាប់​បែក​ មួយគ្រា ​​ បប ​់ ្រ​ឆាំងព ​ធ ិ ម ​ី ង្គលការ​​មួយ ផង​ បាន​សម្លាប់​មនុស្ស​២៨​នាក់​ និង​របួស​៧០​នាក់ ជា​ការ​វាយ​ប្រ​ ហារ​ថ្មី​បំផុត​ក្នុង​រលក​អំពើហិង្សា​ ដែល​រដ្ឋាភិបាល បរាជ័យមិន​ អាចទប់​ស្កាត់​។ ក្រុម​មន្ត្រី​ បាន​និយាយ​ថា នៅ​ ក្នង ុ កា ​ រ​វាយ​បហា ្រ រ​សម្លាបម ​់ នុសស្ ​ ច្រើន​បំផុត ​គ្រាប់​បែក​ក្នុង​រថយន្ត​​

ទាហាន​អ​រ ីុ ក ៉ា ់ ឈរ​ការពារ​នៅ​កន្លង ែ ផ្ទ ​​ ះុ រថយន្តក ​ង ុ្ន ​កង ុ្រ បា ​ កដាដ។ AFP

តូចម ​យ ួ ​​បាន​ផ្ទុះនៅ​ភាគ​ខាង​តប្ ង ូ ​ ក្រុង​បាកដាដ​​ខណៈ​ប្រជា​ជន​កំពុងរីករា ​ យអប​អរ​នង ឹ ក ​ន ូ ក ​ ម ្រ ​ម ុំ ក ្នា ់ មុនព ​ ល េ ព ​ធ ិ អា ី ពាហ៍ពពា ិ ហ៍រ​បស់​ នាង​ ដោយ​​សម្លាប់​មនុស្ស​១៦​ នាក់ និងរ​ង​របួស៤ ​ ២​នាក់​។​ គ ​ ប ្រា ប ​់ ក ែ ព ​ រី គ ​ ប ្រា ទ ​់ ៀត បាន​ផ្ទុះ​ នៅ​តប ំ ន់ពា ​ ណិជក ​្ជ ម្មម ​យ ួ នៅ ​ ភាគ​ ខាង​លិច​ក្រុង​បាកដាដ​ ដោយ​ សម្លាបម ​់ នុសស្ ​យ៉ាងហោ ​ ច​ណាស់​ ៩​នាក់ និងរ​បួស១ ​ ៥​នាក់​។ នៅ​តំបន់អាប៊ូ ក្រេប ​ខាង​លិច​ ក្រុង​បាកដាដ ក្រុម​ខ្មាន់​កាំភ្លើង​ បាន​បាញ់ស ​ ម្លាបឧ ​់ ត្តមស ​ ន េ យ ី ត ​៍ ​្រី ម្នាក់​ក្នុង​ផ្ទះ​​លោក ខណៈ​ដែល​ គ្រាប់​បែក​ពីរ​គ្រាប់​តាម​ចិញ្ចើម​ផ្លូវ​ បាន​បំផ្ទុះ​ក្បែរទីលាន​បាល់​ទាត់​ មួយ​ក្នុង​តំបន់​​បាគូបា​ ភាគ​ខាង​ ជើងរ​ដ្ឋធានី​ដោយ​សម្លាបម ់​ នុស្ស​ ម្នាក់ និងរ​ងរបួស៩ ​ ​នាក់​។​ ក្រុម​ខ្មានកា ់​ ំភ្លើង​ក៏បា ​ ន​សម្លាប់​ មេដឹក​នាំ​នៃកម្លាំង​ជីវពល​ប្រឆាំង​ អាល់កដា ៃ ​ម្នាក​់ នៅភាគនិរតីន ​ ទី ​​​ៃ ​ ក្រុងគ ​ រើ កួក ហើយគ្រា ​​ ប់​បែកតា ​ ម​ ចិញម ្ចើ ថ ​ល ្ន ម ់ យ ួ នៅ​​ខាង​ជង ើ ក ​ ង ្រុ ​ ទីគត ្រី ​បា ​ នយក​​ក្បន ួ រ​ថយន្តរ​បស់​​ អភិបាល​ខេត្ត​សាឡាហេឌីន​ ជា​ គោល​ដៅ​ ដោយ​ធ្វើ​ឲ្យ​អង្គរក្ស​ របស់លោ ​ ក​បួននា ​ ក់​រងរបួស។ ​ មក​ដល់​ក្នុង​ខែ​ឧសភា អំ​ពើ​ ហិងសា ្ ​នៅ​អរ ីុ ក ៉ា ​បា ់ ន​សម្លាបម ់ នុសស្ ​​ ជាង​៥៨០​នាក់​​ និងជាង​១ ពាន់​ នាក់របួសមិនដ ​ ល់ព ​ រី ​ខ៕ ែ​ AFP/CC

United Nations

Educational, Scientific and

Cultural Organization

World Heritage Convention


CI vitkmSanþ ព័ត៌មានខ្លីៗ

ក្មង េ ​ហប ូ ​អា​ហារ​មាន​ជាតិ​សរ្ក ​ គឺ​កាន់​ត​ត ែ ច ិ ​កាន់ត​ប ែ ស ្រ រើ ក្រង ុ ញ ​ វូ យ៉កៈ ក្រម ុ អ ​ក ្ន ស ​ វ្រា ជ ​ វ្រា រ​បស់​ ភ្នាកងា ​់ រ​តត ្រួ ព ​ន ិ ត ិ យ្ ន ​ង ិ ប ​ ង្ការជ ​ង ំ ស ​ឺ ហ​ រដ្ឋអាមេរក ិ U ​ .S.CDCP​កាន់ត ​ បញ្ច ែ​ ញ េ ​ របាយ​ការណ៍ន ​ង ិ ភ ​ស ័ តា ុ្ត ង​ចន ើ្រ ឡ ​ ង ើ ៗ ​​ ស្តី​ពី​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​លើ​ការ​កាត់​​ បន្ថយជា ​ តិស ​ រ្ក នៅ ​ ក ​ង ្នុ ភ ​ ស េ ជ្ជៈនា ​ នា។ កាល​ពី​ឆ្នាំ២០១០​ ភ្នាក​់ងារ​មួយ​នេះ​ ធ្លាប់​បង្ហាញ​ថា​ កុមារ​ត្រូវ​មាន​អត្រា​ ជាតិស ​ រ្ក នៅ ​ ក ​ង ្នុ អា ​ ហារ​តម ្រឹ ក ​ ម្រត ិ ៦៨​ ​​ កាឡូរី​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​ដែល​វា​ជា​ទិន្ន​ន័យ​ បង្ហាញ​តិច​ជាង​ការ​បង្ហាញ​កាល​នៅ​ ឆ្នាំ២០០០។ នេះ​បើ​យោង​តាម​ព្រឹត្តិ-​ បត្រ​American Journal of Clinical Nutrition ដែលបា ​ ន​ចញ េ ផ ​ សា ្ យ។​ តែ​ពេល​ឥឡូវ​នេះ​ក្រុម​អ្នក​ស្រាវ​ជ្រាវ​ ទាំង​នោះ​កបា ៏​ ន​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ទាំង​ កុមារ​និងម ​ នុសស្ ធ ​ត ​ំ វ្រូ ត ​ មាន​ ែ​ ជាតិស ​ រ្ក ​ តិចកា ​ ន់​តែ​ប្រសើរ​៕Reuters/PR

អាមេរក ិ ​បឈ ្រ ម​នង ឹ ​គះ្រោ ​ ថ្នាក​ជ ់ ង ំ ​គោ ឺ ​ឆត ួ្ក ​ខង ំ្លា ​ជាង​គេ

ក្រង ុ វ ​ស ៉ា ន ៊ី តោនៈ យោង​តាម​ការចាត់​ ចំណាត់​ថ្នាក់​របស់​អង្គ​ការ​សុខ​ភាព​ សត្វ​អន្តរ​ជាតិ​ OIE បាន​រាយ​ការណ៍​ ថា​ សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​បាន​ប្រឈម​មុខ​ នឹងអ ​ ត្រា​គ្រោះ​​ថ្នាកន ​់ ជំ ៃ​ ងគោ ​ឺ ឆ ​ត ្កួ ខ ​ស ្ព ​់ ជាង​គេ​ក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស​នៅ​លើ​ សកល​លោក។ នេះ​បើ​តាម​​​របាយ-​ ការណ៍​របស់​នាយក​​ដ្ឋាន​កសិ​កម្ម​ អាមេរិក​បាន​ឲ្យ​ដឹង​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ ចំពោះ​កិច្ច​ប្រជ​ុំប្រចាំ​ឆ្នាំ​របស់​OIE​នៅ​ ទី​កង ុ ្រ ​ប៉ារស ី ​បទ ្រ ស េ ​បារាំង។ ការ​ផ្ដល់ ចំណាត់​ថក ្នា ថ ់ ន ​្មី េះត ​ វ្រូ បា ​ ន​គធ្វ េ​ ឡ ​ើ ង ើ ​ ដោយ​​ការ​ពន ិ ត ិ យ្ ទៅ ​ ល ​ ក ​ើ ត្តាដល ែ អា ​ ច​ បង្ក​គ្រោះ​ថ្នាក់​បាន​តាម​រយៈ​ការ​វិភាគ​ លើ​ជាតិ​ខ្លាញ់​គោ ​និង​ជំងឺ​នៅ​ក្នុង​ សំណុំ​​ខួរក ​ ្បាល​សត្វគោ ​ ​៕Rtrs/PR

www.postkhmer.com

ទឹក​ជះ្រោ ​ចក ្រ ​លៀ្អ ង​មាន​បភ ្រ ព​ព​ភ ី ំ​្ន ឱរ៉ាល​ក ់ ព ំ ង ុ ​ទាក់​ទាញ​ភៀ្ញ វ​ទស េ ​ចរ ស៊ូ វុទ្ធី ពោធិ៍​សាត់៖ អម​ទៅ​ដោយ​​ទេ​សភាព​​ ធម្មជា​តិ ព្រៃ​ ភ្នំ ស្ទឹង​ និង​ខ្សែទឹក​​ជ្រោះ​ ហូរចេញ​ពី​កំពូលភ ​ ្នំឱរ៉ាល​់ខួប​ប្រាំងវស្សា​ កាត់​​ផ្ទាំង​ថ្ម​រាប់​រយ​ម៉ែត្រ​ ត្រជាក់​ដូច​ទឹក​ អម្រត ឹ ​គួរជា ​ ទ ​ គយ​ ​​ី គន់ និងសម្រា ​​ កល ​ ម្ហែ​​ កាយ​ងត ូ ទ ​ក ឹ ល ​ ង េ នោ ​ ះ​រមណីយ​ដ្ឋា ​​ នទ ​ក ឹ ​ ជ្រោះ​ធម្ម​ជាតិ ​ច្រក​ល្អៀង​ កំពុង​តែ​ កែប្រែមុខ​មាត់​ បង្អួត​សម្រស់​ធម្ម​ជាតិ​ ទាក់ទា ​ ញ​ភៀ្ញ វ​ចល ូ ទ ​ ស្សនា​មន ិ ថា ​ ថ ​ បុ ៃ​្ង ណយ្ ​​ ឬ​ថ្ងៃ​ធម្មតា​​ ទាំង​រមណីយដ្ឋាន​ធម្មជាតិ​ នេះ​ មិន​ទាន់​ទាំង​បាន​រៀប​ចំខ្លួន​ប្រាណ​​ ឲ្យ​មាន​សោ​ភណភាព​ត្រឹម​ត្រូវ​ទៅ​តាម​ រចនា​ប័ទ្ម តំបន់ទ ​ េសចរណ៍​​មួយ​រយ​ភាគ​ រយ ​និង​មាន​សេវា​កម្ម​គ្រប់​គ្រាន់​នោះ​។ ខេតពោ ​្ត ធិ៍សា ​ ត់មា ​ ន​តប ំ ន់ក ​ ម្សាន្ត​បែប​ ប្រវត្តិ​សា​ស្រ្ត ​និង​​បែប​ធម្មជាតិ​ជា​ច្រើន​ ក្នុងនោ ​ ះមាន​ដូចជា ​ ​ បូជ ​ នីយ ​ ដ្ឋា​ន​ប្រវត ​ ្តិ-​ សាស្រ្ត​ មេ​ទ័ព​ឃ្លាំង​មឿង តំបន់​បាក់ត្រា កំពង់​ហ្លួង កំពែង ភ្នំដាក់​ព្រះ ព្រះធាតុ និង​តំបន់​​ទឹក​ជ្រោះ​ធម្ម​ជាតិច្រកល្អៀង​។ ប៉ុន្តែ​យ៉ាង​ណា តំបន់​ដែល​ភ្ញៀវ​​និយម​ ទស្សនា​ទាង ំ នោ ​ ះ ត្រវូ បា ​ ន​គមើ េ​ លឃ ​ ញ ើ ​ មាន​លក្ខណៈ​ទាក់​ទាញ​ផ្សេង​ៗគ្នា​។ លោក ញ៉ូ សុង​ប្រធាន​មន្ទរី ទេ ​​ សចរណ៍​​ ខេត្ត​ពោធិ៍​សាត់​ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា នៅ​ខេត្ត​ ពោធិ៍សា ​ ត់មា ​ ន​តប ំ ន់ដ ​ ល ែ ភ ​ ្ញៀវ​នយ ិ ម​ទៅ​ ទសស្ នា​​កមសា ្ ន​ល ្ត ម្ហកា ែ យ​នោះ មិនក ​ ម ្រោ ​ ដប់​កន្លែង​ទេដែល​តំបន់​ទាំង​នោះ​មាន​ ទាំង​តំបន់​កម្សាន្ត​​បែប​ប្រវត្តិ​សាស្រ្ត​ និង​ តំបន់ក ​ ម្សាន្តប ​ ប ែ ធ ​ ម្មជាតិ។ លោកក៏បា ​ ន​ លើក​ឡើង​ថា៖​«កន្លែង​កម្សាន្ត​​ទាំង​នោះ​​ មាន​តាម​រដូវ​កាល​ដែរ​។ ប៉ុន្តែ​មាន​តំបន់​ កម្សាន្ត​​បី​ដែល​ពេញ​និយម​ជា​ង​គេ​ក្នុង​

ភ្ញៀវ​ទស េ ​ចរ​កង ុ្ន ​សក ុ្រ ​នា​គ ំ ​ទ ្នា ស្សនា និង​ងត ូ ​ទក ឹ ​លង េ ​នៅ​រមណីយ​ដន ្ឋា ​ទក ឹ ​ជះ្រោ ​ធម្មជាតិ ច្រក​លៀ្អ ង​នៅ​ថ​ស ៃ្ង មក ្រា ​។ រូបថត សហ​ការី

នោះ​មាន​កោះ​សំពៅមាស​ បូជ​នីយ​ដ្ឋាន​ ប្រវត្តសា ិ ស ​ អ ​្រ្ត ក ្ន តា ​ ឃ ​ ង ្លាំ មឿង ​​ និងរ​ម​ណ​ី យដ្ឋាន​ទឹក​ជ្រោះ​ច្រក​ល្អៀង​»។ បន្ថែម​លើការ​បញ្ជាក់​នោះ លោក​ ប្រធាន​មន្ទីរ​ក៏​បាន​ពន្យល់​ឲ្យ​ដឹង​ផងដែរ​ ថា៖​«នៅ​កោះ​សពៅ ំ មា ​ ស មិនថា ​ ថ្ងសៅរ៍ ៃ​ ​ អាទិតយ្ ​ឬចន្ទទ ​ េ ថ្ងៃ​ណា​ក៏​មាន​ភ្ញៀវ​ចេញ​ ចូលទ ​ ស្សនា​ចន ្រើ ក ​ ុះក​រដែរ ព្រោះនៅ ​ ក ​ង ្នុ ​ ក្រុង​។ ចំណែក​ឯ​បូជនីយ​ដ្ឋាន​ប្រវត្តិ-​ សាស្រលោ ្ត​ ក​តាឃ្លា ​​ ង ំ ​មឿង ក៏ដ ​ច ូ គ្នាដែរ ស្ទើរ​ពេញ​មួយ​សប្តាហ៍​ មិន​ដាច់​ភ្ញៀវ​ ឡើយ ពិសស េ នៅថ្ងសី ៃ​ លដោយ​ពក ួ គាត់​

ADHD មិន​បង្ក​ដោយ​​ស្រា​ និងគ្រឿងញៀនទាំង​អស់​ទេ ក្រុង​ញូវយ៉កៈ ការ​សិក្សា​ថ្មី​មួយ​បាន​ បង្ហាញ​ថា ​លទ្ធ​ផល​នៃ​ជំងឺ​មាន​ភាព​ ខុស​ប្រក្រតរី​បស់​ក្មេង​ ឬ​ហៅ​កាត់​ថា​ ADHD​ មិន​មែន​បណ្តាល​មក​ពី​មាន​ សារ​ជា តិ ​ស្រា​ និ ង ​គ្រឿ ង​ញៀន​ ឡើយ។ គេ​បាន​សិក្សាវ​ិភាគ​ទិន្នន ​ ័យ​ ចំនួន​១៥​ប្រភេទ​ផ្សេង​គ្នា​លើ​ក្រុម​ ក្មេង​ និង​ជំទង់​ចំនួន​សរុប​២៦០០​ នាក់ ​លើ ​ប្រ ធា ន​ប ទ​ជំ ងឺ ​ ADHD​ នេះ។ លទ្ធផ ​ ល​បង្ហាញថា ​ ​វា​មិនបា ​ ន​ ពាក់ព ​ ័នទា ្ធ​ ំងអ ​ ស់ឡ ​ ើយស ​ ម្រាបម ់​ ូល​ ហេតុ​បង្ក​ដោយ​​សារ​ជាតិ​ស្រា​ និង​ គ្រឿង​ញៀន​ជា​ពិសេស​សម្រាប់​វ័យ​ ចាប់​ពី​៣​ឆ្នាំ​ទៅ​ដល់​២៨​ឆ្នាំ៕Reuters/PR

LIFESTYLE

ល្បាក់​ទក ឹ ​ដ​ស ៏ ស ្រ ស ​់ ត ្អា និង​ផ​ទ ៃ្ទ ក ឹ ​ថ​ឈ ្លា ង េ្វ ​ជា​ទ​ម ី នោរម្យ​របស់​ភៀ្ញ វ​ទស េ ​ចរ។ រូប សហ​ការី

ភាគ​ច្រើនជា​អ្នក​ទៅ​បែរ​បន់​សុំ​សេចក្តី​ សុខសប្បាយ​ពី​បារមី​អ្នក​តា មេ​ទ័ព​។ ប៉ន ុ ដោ ្តែ យ​ឡក ែ ​រមណីយដ្ឋានដ ​ ល ែ បង្ក ​​ ប​់ ខ្លន ួ នៅ ​ ក ​ ណ្តាលព ​ ដែ ្រៃ​ លមា ​ ន​ចម្ងាយព ​ទ ​ី ​ី រួម​ខេត្ត​នេះ​ដល់​​ទៅ​ជិត​១០០​គីឡូម៉ែត្រ ទឹកជ ​ ្រោះធ ​ ម្មជាតិ​ច្រកល្អៀង ក៏មា ​ ន​ភ្ញៀវ​ ជា​តិ​ និង​អន្តរ​ជាតិ​និយម​ទៅ​ទី​នោះ​មិន​ ចាញ់​តំបន់​ទាំង​នេះ​ដែរ ​គឺ​ពួកគេ​ក្រៅ​ ពី​បាន​គយគន់​​សម្រស់​ធម្មជាតិ​ព្រៃ​ភ្នំ ដ៏​ស្រស់​ត្រកាល​ហើយ ពួកគេ​ក៏​​បាន ​​ងូត​ទឹក​ជ្រោះ​ដ៏​ត្រជាក់​ដូចទឹក​អម្រឹត​ ទៀតផង​»។ ទឹក​ជ្រោះ​ធម្មជាតិ ច្រក​ល្អៀង​មាន​ ចម្ងាយ​ប្រមាណ​៧៣​គីឡូម៉ែត្រ​ ភាគ​ អាគ្នេឃ៍​​ក្រុង​​ពោធិ៍សាត់​និងមា ​ ន​ចម្ងាយ​ ៤៣​គីឡូ​ម៉ែត្រ​ពី​​ផ្សារ​ក្រគរ​ ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ ឃុំឈើតុំ ស្រុកក ​ ្រគរ។ បើ​ភ្ញៀវ​ទៅ​​ពី​ខាង​ ភ្នព ំ ញ េ ឬ ​ ពីខ ​ ត េ ក ​្ត ព ំ ង់ឆ ​ ង ្នាំ ច ​ ង់ទៅ ​ ទ ​ ស្សនា​ តំបន់​ធម្មជាតិ​ដ៏​ប្រណីត​មួយ​នេះ គេ​មិន​ បាច់​ទៅដ ​ ល់​ទី​រួម​ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់ទ ​ េ ទៅ​ ដល់​ផ្សារ​ក្រគរ​នោះ​នឹង​មាន​ផ្លូវ​មួយ​ បត់ឆង ្វេ ទៅ ​ ​ដោយធ្វដ ើ ណ ំ រើ តា ​ មផ្លវូ ក្រ ​​ ស ួ ​ ក្រហម​បាន​រយៈ​ចម្ងាយ​៣៨​គីឡូ​ម៉ែត្រ និង​៤​គី​ឡូ​ម៉ែត្រ​ទៀត​ជា​ផ្លូវល ​ ំ​ធម្មតា​។ លោកប្រធានមន្ទីរ​ទេសចរណ៍​ ឲ្យ​ដឹង​ ថា៖​«ដំណើរ​ទៅ​ទស្សនាកម្សាន​្តនៅ​ទឹក​ ជ្រោះ​ធម្មជាតិ​ច្រក​ល្អៀង​នោះ​បងប្អូនក ​ ៏​ ចំណញ េ ដ ​ រែ មិនត្រម ឹ ត ​ បាន​ ែ​ ទស្សនា ​ ទឹក​ ជ្រោះធ ​ ម្មជាតិគ ​ ន ្មា ពីរនៅ ​ ខ ​ ត េ ពោ ​្ត ធិ៍សាត់​ នោះ​ទេ តែ​​មុន​ចូល​ដល់​ គេ​ក៏​អាច​ឡើង​ លេង​​ភ្នំឡាងត្រាច​ ដែល​ជា​ភ្នំ​មាន​ធម្ម-​ ជាតិ​​ត្រជាក់​ត្រឈឹងត្រឈៃ និងជា ​ ​តំបន់​ ធម្មជាតិដ ​ ទា ៏ ក់ទា ​ ញ​មយ ួ ដ ​ រែ កា ​ ល​ពម ​ី ន ុ »​ ។

ជា​មួយនឹងការ​បង្ហាញ​នេះ លោក ញ៉ូ សុង ក៏​បាន​រៀបរាប់​ពី​ភាព​ទាក់​ទាញ​ របស់​រម​ណីយដ្ឋាន​ទឹកជ្រោះ​ធម្មជាតិ​ ច្រកល្អៀង​នេះ​​ថា ទឹក​ជ្រោះ​ច្រក​ល្អៀង​ ជា​តំបន់​ទេស​ចរណ៍​មួយ​ដែល​សម្បូរ​ ដោយ​​ទេ​​ស​ភាព​ធម្មជាតិ​មាន​​​ទឹកជ្រោះ និងព្រៃ​ឈើ​​​ពណ៌ខ ​ ៀវ​ស្រងាត់​ ។ ដោយ​មើលឃើញ​ពី​ភាព​ទាក់​ទាញ​ និងមានភ្ញ ​​ ៀវ​ចល ូ ទ ​ ស្សនា​ពីម ​យ ួ សប្តា ​​ ហ​៍ ទៅ​មួយ​សប្តាហ៍​កាន់​​តែ​ច្រើន​ទៅ​ៗ​នោះ លោក​ប្រធាន​មន្ទីរ​រូបនេះ​ក៏​បាន​ប្រៀប​ ប្រដូច​ទឹក​ជ្រោះ​ធ្លាក់​ធម្មជាតិ​មួយ​នេះ ទៅ​នង ឹ ទ ​ក ឹ ជ ​ ្រោះប ​ស ៊ូ នៅ ្រា ឯ ​ ខេតម ​្ត ណ្ឌល​ គិរី ដោយ​អះអាង​ថា៖​«នៅស្រក ​ុ ខ ​ រ្មែ ​ក្រៅ​ ពី​ទឹក​ជ្រោះ​ប៊ូស្រាមក មាន​តែ​ទឹក​ជ្រោះ​ ធម្ម​ជាតិ​ច្រកល្អៀង​ នេះ​ទេ ដែល​មាន​ សណ្ឋានជា ​ ទឹកជ ​ ្រោះច ​ ញ េ ព ​ប ​ី ភ ្រ ព​​ក្រោម​ ភ្នដ ំ ច ូ គ ​ ្នា ន ​ង ិ មា ​ ន​សម្រសទ ​់ ក ឹ ហ ​ រូ ប ​ ហា ្រ ក់​ ប្រហែល​គ្នា​»។ លោក​បន្ត​​ថា៖​«ពិត​ណាស់​ទឹកជ្រោះ​ ប៊ូស្រា គេមាន​ឈ្មោះ​ល្បី​ និង​មាន​គេ​ ស្គាលតាំ ​​់ ងព ​ស ​ី ម័យប ​ រា ុ ណហ ​ យ ើ ឈ ​ ្មោះ​ វាក៏​មាន​នៅ​ក្នុង​បទចម្រៀង​ដែរ។ តែ​ ដោយ​ឡក ែ ទ ​ក ឹ ជ ​ ្រោះធ ​ ម្មជាតិ​ច្រកល ​ ្អៀង​ ទើប​​តែ​មាន​ឈ្មោះក្នុង​បញ្ជី​ទេសចរណ៍​​ ខេត្ត​នៅ​ឆ្នាំ​២០០៣​ប៉ុណ្ណោះ»។ ប៉ន ុ លោក​ ្តែ​ កអះអាង​ ​​៏ ថា កាល​ពព ​ី រ​ី បីឆ ​ ​្នាំ មុន​ ទឹក​ជ្រោះ​ធម្មជាតិច្រកល្អៀង​ មាន​ ភ្ញៀវ​ចល ូ ទៅ ​ ទ ​ ស្សនា តែ​ថ្ងបុ ៃ​ ណយ្ ច ​ល ូ ឆ ​ ្នាំ និង​ថ្ងៃបុណ្យ​ភ្ជុំប៉ុណ្ណោះ តែ​បច្ចុ​ប្បន្ន​នេះ​ ស្ទរើ តែ​ពេញម ​យ ួ ស ​ ប្តាហគ ​៍ មា ​ឺ ន​ភ្ញៀវ​ចល ូ ​ ទៅ​ទស្សនា និង​ងូត​ទឹក​កម្សាន្ត​មិន​ដាច់​ ដូចត ​ ែ​ទឹកជ ​ ្រោះ​ប៊ូស្រាដែរ​»៕


CIvitkmSanþ

ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០១៣ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

LIFESTYLE

២១

ប្រ​ព ើ ល េ ​២​ឆដ ​ំ្នា ម ើ ប្ ​ស ី មច ្រេ ​ក​ស ី្ត ម ្រ ​ប ៃ រុ ស​សាមូរៃ៉ ដូចគ ​ បាន​ េ​ ដង ឹ ​និងជ ​ ប ្រា ជា ​ យ ​ រូ ម ​ ក​ហយ ើ ​ លើ​ពិភព​លោក​ថា​ ក្រុម​ដាវ​សាមូរ៉ៃ​គឺ​ជា​ ឈ្មោះ​​របស់​ក្រុម​យុទ្ធ​ជន​ក្លាហាន​របស់​ ជប៉ុន​សម្រាប់​ការ​ពារ​ការ​ឈ្លានពាន​​របស់​ ខ្មាង ំ ស ​ ត្រវូ ក ​ង ្នុ ស ​ មរ​ភម ូ ស ​ិ ង្គម ្រា ។ តែ​ដោយ​ ឡែក​បុរស​ជាតិ​បែលហ្ស៊ិក​ម្នាក់​នេះ​មាន​ បំណង​ចង់​សម្តែង​ខ្លួន​គាត់​ឲ្យ​ដូច​ជា​ក្រុម​ ដាវ​សាមូរ៉ៃ​ដែរ​ទើប​គាត់​បាន​ផលិត​អាវ​ ក្រោះថ ​ដ ​្មី ល ែ ​មាន​លក្ខណៈ​ដច ូ ជា ​ អា ​ វ​ក្រោះ​ ក្រុម​ដាវ​សាមូរ៉ៃ​ជប៉ុន​នោះ​ដោយ​យក​បន្ទះ​ លោហៈ​រាប់​ពាន់​សន្លឹក​មក​ផ្សំ​វា​តែ​ម្តង។ លោក ​ដានី គឺ​ជា​បុរស​ជាតិ​បែលហ្ស៊ិក​ ម្នាក់​ដែល​មាន​ទំនោរ​ចិត្ត​ទៅ​រក​វប្ប​ធម៌​នៃ​ ក្រម ុ ដា ​ វ​សាមូរជ ​៉ៃ ប៉ន ុ ។ លោក​បាន​ចាប់ផ ​ ម ្តើ ​ ប្រមែ​ប្រមូល​ដាវ​របស់​ជប៉ុន​តាំង​ពី​លោក​ មាន​វ័យ​១៦​ឆ្នាំ​មក​ម្លេ៉ះ។ មិន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ លោក​កធ ​៏ ប ្លា ​មា ់ ន​កស ​្តី ម ្រ ច ​ៃ ង់បា ​ ន​ឈត ុ អា ​ វ​ ក្រោះ​របស់​យុទ្ធ​ជន​ក្លាហាន​នៃ​ក្រុម​ដាវ​ សាមូរ៉ៃ​នេះ​ដែរ។ តែ​លោក​មិន​អាច​មាន​ លទ្ធ​ភាព​ទិញ​វា​បាន​ឡើយ ដោយ​វា​មាន​ តម្លៃ​ដល់​ទៅ​១​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ឯ​ណោះ​សម្រាប់​ ទំហខ ំ​ ្លួន​របស់​លោក។ តែ​ក្តី​ស្រមៃ​របស់​លោក​មិន​សាប​រលាប​ ឡើយ ដោយ​លោក​មាន​គន ំ ត ិ ម ​យ ួ គ ​ ​កា ឺ រ​ខត ិ ​ ខំប ​ ម ្រ ប្រ ែ​ មល ូ ន ​ វូ ប ​ណ ំ ក ែ លោ ​ ហៈ​នានា​មក​ ធ្វើ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​និង​មិត្ត​ភក្តិ​ជួយ​ផង​ដែរ។

ទី​បំផុត​បុរស​ដែល​មាន​ការ​ងារ​ជា​បុគ្គលិក​ ធនាគារ​រប ូ ន ​ េះបា ​ ន​សម្រេចន ​ វូ ​ការ​កច្ន ែ​ អា ​ៃ វ​ ក្រោះ​ក្រុម​ដាវ​សាមូរ៉ៃ​ជប៉ុន​បាន​ដោយ​ខ្លួន​ ឯង​ដែល​មើល​ទៅ​មាន​លក្ខណៈ​ដូច​គ្នា​តែ​ ម្តង។ បុរស​ជាតិ​បែលហ្ស៊ិក​វ័យ​៤២​ឆ្នាំ​រូប​ នេះ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ លោក​បាន​ប្រើ​ចំណែក​ លោហ​ធាតុ​ចំនួន​៣០០០​សន្លឹក​សម្រាប់​ ឈុត​អាវ​ក្រោះ​សាមូរ៉ៃ​នេះ។ ប្រសិន​បើ​គេ​ គិត​ពី​ប្រវែង​វិញ​វា​ប្រហែល​ជា​មាន​ប្រវែង​ ២២៥​ម៉ែត្រ​ឯ​ណោះ​ ខណៈ​លោក​បាន​ ចំណាយ​ពល េ ស ​ ន្ស​ំ និងប ​ ម ្រ ប្រ ែ​ មល ូ វា ​អ ​ ស់​ ពីរ​ឆ្នាំ។ វា​ជារ ​ ឿង​មយ ួ គ ​ រួ ឲ ​ យ្ កោ ​ ត​សរសើរ​ពីទ ​ក ឹ ច ​ត ិ ​្ត

ស្រឡាញ់វ​ត្ថស ​ុ ល ិ ប្ ៈ​បរា ុ ណ​របស់ជ ​ ប៉ន ុ ម ​យ ួ ​ នេះ​ណាស់​សម្រាប់​លោក​ដានី​ដោយ​មិន​ បាន​ស្តាយ​ពេល​វេលា​ដែល​លោក​បាន​ ចំណាយ​នោះ​ឡើយ។ អាវ​ក្រោះ​នេះ​មាន​ ទម្ងន់​៣៥​គីឡូ​ក្រាម​ហើយ​វា​ពាក់​បាន​តែ​ សម្រាបរ​់ ប ូ លោ ​ ក​បណ ៉ុ ្ណោះ។ ទោះ​បជា ​ី ប ​ រុ ស​ ជាតិ​បែលហ្ស៊ិក​រូប​នេះ​មិន​បាន​បង្ហាញ​អាវ​ ក្រោះ​សាមូរ៉ៃ​ច្នៃ​ដោយ​រូប​លោក​ឲ្យ​គេ​ឯង​ បាន​ឃើញ​ក្តី​ក៏​អារម្មណ៍​ឃើញ​រូប​ភាព​អាវ​ ក្រោះន ​ ក ​ៃ ម ្រុ យ ​ ទ ុ ជ ​្ធ ន​ដាវ​សាមូរជ ​៉ៃ ប៉ន ុ នោ ​ ះ​ វា​បាន​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ក្រសែ​ភ្នែក​ទស្សនិក​ជន​ គ្រប់​រូប​ទៅ​ហើយ​ដែរ។ ជា​ទូទៅ​ប្រសិន​បើ​ មាន​មនុស្ស​ណា​មួយ​មាន​ការជក់​ចិត្ត​លើ​ របស់អ ​ម ​្វី យ ួ ដ ​ច ូ ជា ​ អា ​ វ​ក្រោះក ​ ម ្រុ ដា ​ វ​សាមូរ​៉ៃ ជប៉ន ុ ដ ​ច ូ ជា ​ រ​ប ូ លោ ​ ក​ដានីន ​ េះនោ ​ ះ​វាប ​ ក ្រា ដ​ ជា​មាន​គគិ េ​ តព ​ប ី ញ្ហាផ ​ វ្លូ ច ​ត ិ អ ​្ត ម ​្វី យ ួ ឬ ​ជ ​ ម្លោះ​ ក្នុង​សង្គម​គ្រួសារ​ជា​មិន​ខាន។ តែ​ករណី​ លោក​ដានីម ​ន ិ ដ ​ច ូ ្នោះឡ ​ យ ើ គឺភ ​ រិយាលោ ​ ក​ វិញ​មាន​តែ​ការ​គាំទ្រ​ចំពោះ​លោក​ក្នុង​ក្តី​ ប្រាថ្នា​ឲ្យ​បាន​សម្រេច​។ ដោយ​ឡែក​ ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ បំណង​ចង់​ឃើញ​នូវ​រូប​ភាព​អាវ​ក្រោះ​ក្រុម​ ដាវ​សាមូរច ​៉ៃ ដោ ​្នៃ យ​បរុ ស​បស្ចម ិ ប ​ ទ ្រ ស េ រ​ប ូ ​ នេះ​សុំ​ចូល​តាម​គេហ​ទំព័រ​ The Golden Dragon​ បាន​គឺ​លោក​នៅ​មិន​ទាន់​បាន​ លុបវា​ចោល​នៅ​ឡើយ​ដែរ៕PR បុរស​​ជាតិ​បល ែ ហស្ ក ិុ ​កង ុ្ន ​ឈត ុ ​បរុ ស​សាមូរៃ៉ និង​ភរិយា​លោក​ដល ែ ​តង ែ ​​គាំទ។ ្រ​


២២

LIFESTYLE www.postkhmer.com

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០១៣

CIvitkmSanþ

រិទី្ធ ប៉ាន់ ផលិត​ករ​ខរែ្ម ​​ឈ្នះ​ពាន Top Award ដ៏​លប្ នៅ ី បារាំង ភ្នំពេញៈ បន្ទាបព ់​ ី​ចង​ក្រង​ជាស ​ ៀវ​ភៅ​ រឿង​ដល ែ មា ​ ន​ចណ ំ ង​ជង ើ ថា ​ «ការ​កម្ទច េ »​ (The Elimination) មក ភាព​យន្ត​ឯក-​ សារ​មយ ួ ដ ​ ល ែ មា ​ ន​ចណ ំ ង​ជង ើ ថា ​ «​បាត់​​ រូប​ភាព» (The Missing Pictures​) ដែលស្ត ​​ ព ​ី កា ​ី រ​ឈចា ឺ ប់បាត់ ​​ បង់សា ​ ច់ញា ​ តិ​ នា​សម័យ​ខ្មែរ​ក្រហម​នោះ​ក៏​បាន​លេច​ ចេញជា ​ រ​ប ូ រា ​ ង​ឡង ើ ។ ​ តាម​រយៈ​ភាព​យន្ត​ ឯក​សារ​មួយ​នេះ វា​ជា​មោទន​ភាព​បំផុត​​ សម្រាបជ ​់ ន​កម្ពជា ុ ដ ​ ល ែ ផ ​ លិតក ​ រ​ជន​ជាតិ​ កម្ពុជា សញ្ជាតិ​បារាំង​លោក រិទ្ធី ប៉ាន់ បាន​ទទួល​ពាន​រង្វាន់ Top Award នៅ​ មហោស្រព​ភាពយន្ត​ក្រុង​ Cannes ប្រទេស​​បារាំង ដែល​នោះ​ជា​ពាន​​ផ្នែក​ ភាព​យន្ត​ដ៏​អស្ចារ្យ​មួយ​របស់​ពិភព​ លោក។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​បទ​សម្ភាស​ខ្លី​ ជុំវិញ​ជោគ​ជ័យ​នៃ​ភាព​យន្ត​នេះ របស់​ លោក រិទ្ធី ប៉ាន់ ជាមួយ​នឹង​អ្នកយ ​ ក​ព័ត៌​ មាន​កាសែត​ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ នាង Rosa Ellen ។ តើ​លោក​និពន្ធ​រឿង​«The Elimi​nation» ន ​ េះនៅ ​ ព ​ ល េ ណា ​ ? តើលោ ​ ក​មាន​ គ្រោងទ ​ក ុ ជា ​ ម ​ន ុ ទ ​ ស ​េ ម្រាបកា ​់ រ​ផលិតជា ​ ​ ខ្សែ​ភាព​យន្តនេះ​ដោយ​ដាក់​ចំណង​ជើង​ ថា «The Missing Picture»? ទេ! តាម​ពត ិ ទៅ ​ កា ​ ល​ដម ើ ដ ​ប ំ ង ូ ឡ ​ យ ើ ​ ខ្ញុំ​មិន​បាន​ធ្លាបគ ់​ ិត​ថា​រឿង ​«The Elimination» ន ​ េះន ​ង ឹ ត ​ វ្រូ ស ​ រសរេ ជា ​ ស ​ ៀវ​ភៅ​ រឿង​ឡយ ើ ដោយ​ខគ ​្ញុំ ន ្រា ត ​់ ចង់ ែ​​ ថ ​ ត​វាដ ​ច ូ ​ ជា​ភាព​យន្តឯ ​ ក​សារ​បណ ៉ុ ្ណោះ។ លុះព ​ ល េ ​ ក្រោយ​មក​ទៀត​ខហា ្ញុំ​ ក់ដ ​ ូច​ជាមា ​ ន​គំនិត​ ផុស​ចេញ​យ៉ាង​ច្រើន​ហើយ​​គិត​ថា​វា​ សំខាន់​ណាស់​សម្រាប់ខ្លួន​ឯង​ក្នុង​ការ​ សរសេរ​បោះ​ពុម្ពជា​សៀវភៅ​ គឺ​យ៉ាង​ ហោច​ណាស់ក ​ខ ​៏ អា ​្ញុំ ច​រក្សាវា ​ទ ​ក ុ ជា ​ ភ ​ស ័ -្ដុ តាង​មយ ួ ដ ​ រែ ។ ទោះ​ជាយ ​ ង ៉ា ណា ​ ស ​ ម្រាប​់ ការ​ប្រមូល​ឯក​សារ ​ឬ​ភ័ស្តុងតាង​ដើម្បី​ សរសេរ​សៀវ​ភៅ​នេះ​មិន​ងាយ​ស្រួល​ ឡើយ​ក្នុង​ការ​ទំនាក់​ទំនង​ជា​មួយ​នឹង​តួ​ អង្គ​ពាក់​ព័ន្ធ​ដូច​ជា​លោក​កាំងហ្កេកអ៊ាវ​ ហៅ​ឌច ុ ជា ​ ដ ​ ម ើ ខណៈ​ពល េ នោ ​ ះ​ជា​ស្ថាន​ ភាព​ដ៏​ស្មុគ​ស្មាញ​មួយ​ដែល​រូប​ខ្ញុំ​ត្រូវ​

សរសេរ​រឿង​នេះ។ លុះ​ដល់​សំណុំ​រឿង​របស់​ឌុច​ត្រូវ​បាន​ គេ​បើក​សវនាការ​ម្តង​ទៀត​​នៅ​សាលា​ ក្តីនោះ ​តើ​លោក​បាន​បន្ត​ការ​សាក​សួរ​ លោក​ឌុច​ទៀត​ដែរ​ឬ​ទេ? ពេល​នោះ​​ខ្ញុំ​ក៏​មាន​គំនិត​ចង់​បង្កើត​ជា​ ខ្សែ​ភាព​យន្ត​មួយ​មាន​ចំណង​ជើង​ថា «​បាត់​​រូប​ភាព»(​The Missing Picture) ហើយ​​រូប​ខ្ញុំ​កច ៏​ ង់​ច្នៃ​វា​ទៅ​ជា​សៀវ​ ភៅ​រឿង​ដរែ ។ ដូច្នោះហ ​ យ ើ បា ​ ន​ជាខ ​ ចា ​្ញុំ ប់​ ផ្តម ើ ន ​ព ិ ន្ធជា ​ សា ​ ច់រ ​ ឿង​ឡង ើ តែ​ភាគ​ចន ្រើ ​ គឺ​ជា​ការ​សរសេរ​ដើម្បី​ដាក់​នៅ​ក្នុង​ខ្សែ​ ភាព​​យន្ត​ឯក​សារ​ប៉ុណ្ណោះ​កាលពីដំបូង​ នោះ។ ពេល​យើង​ថត​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ឯក-​ សារ​រឿង​គក ុ ស ​ -២១ ឬ S21​នោះ ពុទា ​ំ ន់​ មាន​​ករណី​ជំនុំ​ជម្រះ​ក្តី​នៅ​ឡើយ​ទេ។ ពុំ​ ទាន់មាន​ ​​ អក ្ន ណា ​ ន ​ យា ិ យ​រឿង​នោះ​ឡយ ើ ការ​ចរចា​បាន​ចាប់​ផ្តើម​បន្ទាប់​មក​បញ្ចប់​ និង​វិល​ចុះ​វិល​ឡើង​មិន​ច្បាស់​លាស់​ជា​ មួយ​នឹង​ភ្នាក់​ងារ​​អង្គ​ការ​សហ​ប្រជា​ជាតិ​ (UN)។ ដូច្នេះ​ខ្ញុំ​ក៏​សម្រេច​ចិត្ត​ពិភាក្សា​ ជា​មយ ួ លោ ​ ក​វ៉ាន់ ណាត​(ជន​​រង​​គ្រោះ) ​ ថា​ខ្ញុំ​ចង់​ផលិត​ជា​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​មួយ​ទៀត​ សម្រាប់​រឿង​គុក​ស-២១ ឬ S21​នេះ។ និយាយ​​តាម​ត្រង់​ទៅ យើង​គិត​ថា​វា​ ហាក់​ដូច​ជា​ហួស​ពេល​បន្តិច​ទៅ​ហើយ​ សម្រាប់​រឿង​នោះ។ យើង​គ្មាន​ក្តី​សង្ឃឹម​ សោះ​ឡើយ​ថា​រឿង​នេះ​អាច​មាន​ជា​ការ​ ជំនុំ​ជម្រះ​ក្តី​កើត​ឡើង​បាន។ ឆ្នាំ១៩៩៩​ ខ្ញុំ​ចាប់​ផ្តើម​ថត​​គុក​ស-២១ ហើយ​​យើង​ ចំណាយ​ពេល​ដល់​ទៅ​បី​ឆ្នាំ​ក្នុង​ការ​ថត​ វា។ ពេល​​ថត​រឿង​ចប់ ខ្ញក ុំ​ គ ៏​ ិត​ថា អ្វីៗ​ក៏​ ចប់ដ ​ រែ ព ​ ះ្រោ ខ ​ន ួ្ល ខ ​ម ​ំុ្ញ ន ិ ស ​ វូ ជា ​ ចា ​ ប់អា ​ រម្មណ​៍ ក្នុង​ការ​​ថត​រឿង​នេះ​ប៉ុន្មាន​ទេ តែ​វា​ពិត​ជា​ សំខាន់​ណាស់​សម្រាប់​ជន​ទាំង​ឡាយ​ ដែល​​​មាន​តួ​នាទី​ជា​ចាង​ហ្វាងក ​ ុន ហើយ​ ក៏​មិន​មែន​ជា​ចាង​ហ្វាង​សម្រាប់​តែ​ខ្សែ​ ភាព​​យន្ត​រឿង​មណ្ឌល​ប្រល័យ​ពូជ​សា-​ សន៍​នេះ​ឡើយ​គឺ​សម្រាប់​ចាង​ហ្វាង​កុន​ ទូទៅ។ អ៊ច ី ង ឹ ហ ​ យ ើ បា ​ ន​ជាខ ​ត ​្ញុំ វ្រូ ស ​ ម្រេច​ បង្កត ើ ជា ​ ខ ​ ស្ ភាព​ ែ​ យន្តច ​ ប្រ ្នៃ​ ឌត ិ ម ​យ ួ ដែ ​​ ល​ មាន​លក្ខណៈ​ដូច​ជា​រឿង​របស់​លោក​ឌុច​

ដែរ។ ដូច​លោក​អ្នក​បាន​ជ្រាប​ហើយ​ថា ការ​រស់​នៅ​ឆ្លង​ផុត​ពី​សម័យ​ខ្មៅ​ងងឹត​ខ្មែរ​ ក្រហម​បាន​នោះ​វា​មិន​ងាយ​ប៉ុន្មាន​ទេ ដូច្នេះខ្ញ ​​ គ ​ុំ ត ិ ថា ​ ខ ​ន ្លួ ឯ ​ ង​តវ្រូ ប ​ ន្សល់ទ ​ក ុ ន ​ វូ អ ​ ​្វី មួយជា ​ ​សក្ខភា ​ី ព​ឬភ ​ស ័ តា ុ ្ត ង​ឲយ្ ​គបាន​ េ​ ដង ឹ ។ តែ​រូបខ ​ក ​្ញុំ យ ​៏ ល់ព ​ អា ​ី រម្មណស ​៍ ម្រាបប ​់ ង​បន ្អូ ​ ដែល​សល់​ជីវិត​ទាំង​ឡាយ​នា​សម័យ​ នោះ​​ដែលម ​ន ិ ច ​ ង់ប ​ ញ្ចញ េ ព ​ អា ​ី រម្មណខ ​៍ ន ្លួ ​ ពិត​ប្រាប់​ដែរ។ សម្រាប់​រូប​ខ្ញុំ​វិញ​សល់​ ជីវិត​រស់​រហូត​ដល់​សព្វ​ថ្ងៃ​បាន​គឺ​ខ្ញុំ​ហ៊ាន​ និយាយ​នង ិ ត ​ វ្រូ ត ​ ផ្ត ែ​ លអ ​់ ម ​្វី យ ួ ស ​ ម្រាបជា​ ​​់ ភ័ស្តុ​តាង។ ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​គេ​ថា​លោក​ផលិត​ខ្សែ​ ភាព​យន្ត​នេះ​បែប​គំនូរ​ជីវចល​ទៅ​វិញ? ខ្ញុំ​មិន​បាន​ផលិត​វា​ជា​រឿង​បែប​គំនូរ​ ជីវច ​ ល​នោះ​ទ។ េ តើ​តង ្រ ​ណា ់ ​ដល ែ គ ​ ហៅ​ េ​ ថា​ជា​រឿង​បែប​គំនូរ​ជីវចល​នោះ?​គ្មាន​ រឿង​បែប​នោះ​ឡើយ ហើយ​វា​គ្រាន់​តែ​រូប​ ភាព​ដែល​មិន​​មាន​ចលនា​​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ ហើយខ្ញ ​​ ក ​ុំ គ ​៏ ន ្មា ប ​ណ ំ ង​​ចង់ប ​ ង្កត ើ វា ​ប ​ ភ ្រ ទ េ ​ ជា​ភាព​យន្ត3 ​ D​ឡយ ើ ។ វា​ជារ​ប ូ ភា ​ ព​មាន​ លក្ខណៈ​ដច ូ ជា ​ រ​ប ូ ច ​ ម្លាកព ​់ ្រះព ​ទ ុ ដ ​្ធ ល ែ គ ​ េ​ ប្រើ​ជា​សិល្បៈ​ដែរ​ព្រោះ​ថា​ចម្លាក់​ព្រះ​ពុទ្ធ​ រូបនោ ​ ះ​កមា ​៏ ន​វញ ិ ណ ្ញា ដ ​ច ូ គ ​ ។ ្នា ដូច្នេះកា ​ រ​ ប្រើ​សិល្បៈ​និង​វិញ្ញាណ​ជា​មួយ​គ្នា​ពិត​ជា​ អាច​បង្ហាញន ​ វូ ត ​ ថ​ភាព​អម ​្វី យ ួ បា ​ ន​ជាម ​ន ិ ​ ខាន។ ជាក់​ស្តែង​ពេល​ខ្ញុំ​ថត​រឿង​នោះ គឺ​ ជា​ប្រភេទរ ​ ឿង​ដែល​មាន​ចលនា​និយាយ​​ ពីអ ​ម ​្វី យ ួ ។ ប្រសន ិ ប ​ វា ​ើ មា ​ ន​អខ ​្វី ស ុ នោ ​ ះ​គ​ឺ យើង​គ្រាន់​តែ​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​លក្ខណៈ​ ចម្រុះ​មួយ​ទៅ​បាន​ហើយ។ តើលោ ​ ក​មាន​ខស្ វ​ែ ដ ី អ េ ណា ​ូ ជា ​ គ ​ រំ ដ ​ូ ល ែ ​ មាន​លក្ខណៈ​ស្រដៀង​គ្នា​នឹង​រឿង​បែប​ ចម្លាក់​វិញ្ញាណ​នេះ​បង្ហាញ​ទេ? វា​ដូច​ជា​ពិបាក​ក្នុង​ការ​និយាយ​ប្រាប់​ ណាស់។ សូម្បី​តរូែ​ប​ខ្ញុំ​ពេល​​ថត​រឿង​នេះ​ ពីរឆ ​ ដ ​្នាំ ប ំ ង ូ វា​សរ្ទើ ត ​ គ្មា ែ​ នស ​ កម្មភា ​ ព​បប ែ ​ ចម្លាក​មា ់ ន​វញ ិ ណ ្ញា ​នេះ​នៅ​កង ្នុ ​សាច់​រឿង​ របស់ខ ​ផ ​្ញុំ ង​ដរែ ។ កាល​នៅខ ​ ត េ បា ​្ត ត់ដ ​ប ំ ង​ ខ្ញុំ​បាន​ជួប​អ្នក​ដែល​មាន​រឿង​បែប​នេះ​ ច្រើន​ណាស់​ហើយ​ខ្ញុំ​ក៏​ព្យាយាម​ធ្វើ​បទ​ សម្ភាស​ជា​មួយ​ពួក​គាត់ដ ​ ែរ។ អ្នក​ដឹង​ទេ​

រូប​មនុសស្ ​ដល ែ ​សន ូ យ្ ​ព​ដ ី ​ឥ ី ដ្ឋ​បង្ហាញ​ព​ឈ ី ត ុ ​មយ ួ ​កង ុ្ន ​របប​ខរែ្ម ​កហ ្រ ម​កង ុ្ន ​ភាព​យន្ត​ឯក​សារ «​បាត់​រប ូ ​ភាព» ។ រូបថត សហ​ការី

ឈុតម ​យ ួ ​នៅ​កង ុ្ន ​ភាព​យន្ត «​បាត់​រប ូ ​ភាព» (The Missing Picture) ស្ត​ព ី ​ទ ី ដ ិ ភា ្ឋ ព​ដល ែ ​ពល​រដ្ឋ​កម្ពជា ុ

តាម​ពិត​ទៅ​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​គឺ​វា​មិន​មែន​ជា​ ការ​ពិត​នោះ​ទេ។ ភាព​យន្ត​គឺ​គ្រាន់​តែ​ជា​ រឿង​បង្ហាញ​ពី​ចំណុច​ទស្សន​វិស័យ​ណា​ មួយប ​ណ ៉ុ ្ណោះ។ ដូច្នេះប ​ ស ្រ ន ិ ប ​ យ ​ើ ង ើ ច ​ ង់​ ផលិត​ភាព​យន្ត​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ពិត​ នោះ​​គឺ​យើង​ត្រូវរ ​ ៀប​ច​វា ំ ​មាន​លក្ខណៈ​ជា​ ភាព​យន្ត​មាន​សំឡេង​និង​រូប​ភាព​ពិត​ ប្រាកដ​​(cinematographical proposal)។ បើ​មិន​អាច​ធ្វើ​បាន​នោះ​ទេ​វា​ គ្រានត ់​ ជា​ ែ​ ការ​ថត​យក​រឿង​ដូច​មុន​ៗម ​ ក​ បង្ហាញ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។ តើលោ ​ ក​អា ​ ច​បង្ហាញឲ ​ យ្ កា ​ ន់ត ​ ច ​ែ បា ្ ស់​ បន្តច ិ ​បាន​ទ​ច េ ពោ ំ ះ​ការ​ផលិត​រឿង​នះេ ​? ដំបូងខ ​ ្ញុំ​សាង​សង់​ផ្ទះរ​បស់​ខ្ញុំ ដែល​​ផ្ទះ​ នោះ​ខម ​្ញុំ ន ិ ដ ​ ល ែ បា ​ ន​តឡ ្រ ប់ទៅ ​ ផ ​ ្ទះវ​ញ ិ ទ ​ េ​ តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ​ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ១៩៧៥​ មក​​តាំង​ពី​ថ្ងៃ​នៃ​របប​ខ្មៅ​ងងឹត​ខ្មែរ​ក្រហម​ បាន​​ជម្លៀស​យើង​ចេញ​ពី​ផ្ទះ។ ខ្ញុំ​ក៏​គ្មាន​ ឱកាស​បាន​ឈាន​ជើង​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​ ម្តងទៀត​ ​​ ដរែ ដូច្នេះខ ​គ ​្ញុំ ន ្រា ត ​់ មាន​ ែ​ បណ ំ ង​ ចងចាំ​នូវ​​ការ​រំឭក​ពីទិដ្ឋ​ភាព​ផ្ទះ​របស់​ខ្ញុំ​ នោះ​មង ្ត ទ ​ ៀត​ដោយ​ការ​សាង​សង់វា ​ឡ ​ ង ើ ​ វិញ​ដោយ​ប្រើ​​ក្តារ​ឈើ​ដែល​រូប​ខ្ញុំ​អាច​ចង​

ចាំ​វា​តាំង​ពី​ក្មេង​។ ក្រោយ​មក​ខ្ញុំ​បាន​ឲ្យ​ ជំនយ ួ ការ​ ​​ របស់ខ ​ ្ញុំ ជួយធ ​ វា ​្វើ ព ​ដ ​ី ឥ ​ី ដ្ឋ ដែល​ គេ​មិន​ធ្លាប់​​ធ្វើ​វា​ពី​មុន​មក។ គាត់​រស់​នៅ​ ខេតក ​្ត ព ំ ង់ចា ​ មន ​ង ិ មា ​ ន​របរ​ជាជា ​ ង​ឈ។ ​ើ គាត់​បាន​ជួយ​ខ្ញុំ​សាង​សង់​ផ្ទះ​ឈើ​នោះ​ តាម​សណ ំ ម ូ ព ​ រ​របស់ខ ​។ ្ញុំ ទោះ​បវា ​ី ជា ​ រឿង​ ​​ ដំបូង​សម្រាប់​រូប​គាត់​ក្តី តែ​ពេល​ខ្ញុំ​បាន​ ឃើញ​វា​ ខ្ញមា ុំ​ ន​ការ​ចាប់​អារម្មណណា ៍​ ស់​ នូវអ ​ ្វី​ដែល​គាត់​អាច​ធ្វើ​ផ្ទះ​នោះ​បាន។ ពេលដ ​ង ឹ ថា ​ ​គាត់អា ​ ច​សង់ផ ​ ្ទះឈ ​ នោ ​ើ ះ​ បាន​ហើយ ខ្ញក ុំ​ ៏​ចាប់ផ ​ ្តើម​ប្រាបប ់​ ្រវត្តិ​រឿង​ រ៉ាវ​ទាំង​ឡាយ​ប្រាប់​គាត់​ព្រោះ​គាត់​ជា​ មនុស្ស​កើត​ក្រោយ​សម័យ​ខ្មែរ​ក្រហម។ យើងចា ​ ប់​ផ្តើម​និយាយ​រឿង​ប្រាប់​គ្នា​ និង​ ផ្តើម​បង្កើត​ជាសាច់​រឿង​បន្ត​បន្ទាប់។ ដូច្នេះខ្ញ ​​​ បា ​ុំ ន​ពន្យល់​គាត់ព ​អ ​ី ដ ​្វី ល ែ ម ​ នុសស្ ​ ធ្វើ របៀប​នៃ​ការ​គិតរ​បស់ម ​ នុស្ស អ្វដ ី​ ែល​ ពួកគ ​ បាន​ េ​ នយា ិ យ​វាដ ​ច ូ ជា ​ អ ​ដ ​្វី ល ែ យ ​ ង ើ ​ កំពុង​តែ​ដឹក​នាំ​សិល្ប​ករ​សម្តែង​អ៊ីចឹង។ គាត់បា ​ ន​ស្តាបខ ​់ ន ​្ញុំ យា ិ យ ហើយថ ​ ម ែ ទា ​ ង ំ ​ បាន​តប ្រា តា ​់ ម​ដច ូ ជា ​ រ​ប ូ ច ​ ម្លាកនោ ​់ ះ​ដរែ ។ ពេល​ខ្លះ​ខ្ញុំ​អង្គុយ​ក្បែរ​គាត់ ខ្ញុំ​អាច​មាន​ អារម្មណ៍​សប្បាយ​ច្រើន​ ឬ​សោក​សៅ​

ផលិត​ករ​ភាព​យន្ត​ខរែ្ម ​សញ្ជាត​បា ិ រាំង​លោក រិទ ប ី្ធ ន ៉ា ់ ពេល​ផល ្ត ​ប ់ ទ​សម្ភាស​។ រូបថត សហ​ការី


CIvitkmSanþ

ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០១៣ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

LIFESTYLE

២៣

ហោរាសាស្តប ្រ ចា ្រ ថ ំ ៃ ្ង  ថ្ងៃ៧រោច​ខែពិសាខ ឆ្នាម ំ​ ្សាញ់ ព.ស​.២៥៥៦ ត្រូវ​នឹងថ្ងៃ​សុក្រ ទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣

ជា​តវូ្រ ​បាន​គ​ប េ ង្ខ​ឲ ំ យ្ ​ធ​ស ើ្វ ្រែ នង ិ ​ការ​ងារ​ផស្ ង េ ​ៗ​ទៀត​។ រូប​ភាព​មនុសស្ និង​របស់​ទាង ំ ​នោះ​សទ ុ ​ត ្ធ ​ស ែ ន ូ យ្ ​ព​ដ ី ​ឥ ី ដ្ឋ រូបថត សហ​ការី

ច្រន ើ នេះគ ​ វា ​ឺ ដ ​ច ូ ទៅ ​ ន ​ង ឹ ចា ​ ង​ហ្វាងផ ​ លិតក ​ ម្មដ ​ក ឹ ​នាំ​ តួ​សម្តែង​ប្រុស​ស្រី​អ៊ីចឹង​ដែរ។ តើវា ​ ​ត្រូវ​បាន​ថត​ជា​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ភ្លាមៗ​ឬ? ទេ​មិន​បាន​ថត​ភ្លាម​នោះ​ឡើយ។ ជួន​កាល​យើង​ បាន​ចណា ំ យ​ពល េ ម ​យ ួ ស ​ ប្តាហដ ​៍ ម ើ ប្ ធ ​ី រ ​្វើ ឿង​មយ ួ វ​គ្គ ​ ព្រោះត ​ វ្រូ ត ​ ប ្រា ច ​់ ម្លាកដ ​់ ល់ទៅ ​ ១ ​ ០០​ឯ​ណោះ។ យូរៗ​ ទៅ​គាត់​ក៏​ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើ​បាន​ល្អ។ ដូច្នេះ​ខ្ញុំ​នឹក​ប្រាប់​ គាត់ជា ​ ប ​ ន្តប ​ ន្ទាបត ​់ ខ្ញ ែ​ ព ​ុំ យា ្ យាម​នយា ិ យ​កាត់ៗ។ នេះ​ មាន​ន័យថា ​យើងទា ​ ំងអ ​ ស់​គ្នា​បាន​យល់​ និង​កំពុង​ បន្តកា ​ រ​ងារ​របស់​យើង តែ​មិន​មាន​ន័យថា ​ យ ​ ល់ស ​ ព្វ​ គ្របនោ ​់ ះ​ទ។ េ អ្នកដ ​ង ឹ ទ ​ ថា​ េ​ នៅក ​ង ្នុ ខ ​ ស្ ភាព​ ែ​ យន្ត អ្នក​ ដល ែ អា ​ ច​ដង ឹ រ ​ ឿង​បន្តបា ​ ន​នោះ​មាន​តអ្ន ែ​ កដ ​ក ឹ ​នាំរ ​ ឿង​ ប៉ណ ុ ះ្ណោ ។ ការ​ថត​សំឡេង​មិន​អាច​ឲ្យគ ​ េ​ស្រមសាច់ ៃ​ ​ រឿង​បាន​ឡយ ើ ។ ដូច្នេះអ ​ក ្ន ប ​ ង្កត ើ រ​ប ូ ភា ​ ព​​ក៏ម ​ន ិ អា ​ ច​ នឹក​ស្រមៃ​ឃើញ​រឿង​ដែរ។ តែ​ចាង​ហ្វាង​អាច​នឹង​កែ​ កុន​សាច់​រឿង​នោះ​ខ្លះ​បាន​ដោយ​ការ​ដាក់​បញ្ចល ូ ​ សំឡង េ ​ជា​មយ ួ ​នង ឹ ​រប ូ ​ភាព​នានា​ និង​ផ្លាស់​ប្តូរ​ឈុត​ ឆាក​នៃ​សាច់​រឿង​ខ្លះ​។ តើ​រឿង​នេះ​ត្រូវ​ផលិត​នៅ​រាជ​ធានី​ភ្នំ​ពេញ​ ឬ​ក៏​ លោក​ត្រូវ​ត្រឡប់​ទៅ​ប្រទេស​បារាំង​ដើម្បី​ធ្វើ​វា? តាម​ពិត​ទៅ​ស្ទើរ​បាន​បញ្ចប់​វា​នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ​ហើយ តែ​មាន​ចំណុច​ខ្លះ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​បញ្ចប់​វា​នៅ​ប្រទេស​បារាំង​ ដោយ​មាន​មិត្ត​ភក្តិ​ ឬ​អ្នក​ជំនាញ​ជួយ​មើល។ ពេល​ ខ្លះ​រឿង​ដែល​យើងបា ​ ន​ធហ ្វើ​ ើយ ​វា​ត្រឹម​ត្រូវ​សម្រាប់​ យើងត ​ មិ ែ​ នត ​ ម ្រឹ ត ​ វ្រូ ស ​ ម្រាបអ ​់ ក ្ន ដ ​ ទៃ​ក្នង ុ កា ​ រ​យល់ព ​ ​ី រឿង​របស់​យើង។ ដូច្នេះ​យើង​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​ការ​ពួក​គេ​ នៅ​ឯ​ប្រទេស​បារាំង​​ដើម្បី​ជួយ​ពិនិត្យ​មើល​ជា​មួយ​ យើង។ អ្នក​ដឹង​ទេ​ពេល​ក្រុម​គណៈ​កម្ម​ការ​ក្រុងកា ​ ន​ នៅ​ប្រទេស​បារាំង​បាន​ជ្រើស​រើស​យក​រឿង​របស់​ខ្ញុំ​ នោះ ខ្ញុំ​ពិត​ជា​មាន​អារម្មណ៍​ខ្លាច​​ដែរ តែ​ខ្ញុំ​ក៏​គិត​ដែរ​ ថា ​វា​ច្បាស់​ជាខ្សែ​ភាព​យន្តម ​ ួយ​ល្អ​មិន​ខាន។ តើ​វា​ជា​វណ្ណ​កម្ម​របស់​ខ្មែរ​យើង​ឬ? មែន​ហើយ!​ ឥឡូវ​នេះ​មាន​ផលិត​ករ​ក្មេងៗ​ដែល​ មក​ទទួល​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ច្រើន​ណាស់។ ភាគ​ ច្រើន​ពួក​គេ​ជា​ផលិត​ករ​ខ្មែរ​មក​តាម​រយៈ​មជ្ឈ-​ មណ្ឌលសោត​ ​​ ទស្សន៍​និងភា ​ ព​យន្តប ​ប ុ ណា ្ផា ។ យើង​ គឺជា ​ ក ​ ម ្រុ ផ ​ លិតក ​ រ​ដល ែ បា ​ ន​បង្កត ើ វ​ណ្ណក ​ ម្មភា ​ ព​យន្ត​ មាន​ឈ្មោះ​បោះ​សំឡេង​នា​រយៈ​ពេល​១៥​ឆ្នាំ​ចុង​ ក្រោយន ​ េះម ​ន ុ គ ​ របស់ េ​ ក ​ ម្ពជា ុ ឲ ​ យ្ មា ​ ន​ពន្លឡ ​ឺ ង ើ វ​ញ ិ ។ ខ្ញុំ​គិត​ថា​វិស័យ​ភាព​យន្ត​ខ្មែរ​ឥឡូវ​នេះ​ដូច​ជា​មាន​ គុណភា ​ ព​បែប​អន្តរ​ជាតិប ​ ន្តិចហ ​ ើយ។ តើផ ​ លិតក ​ រ​ភាព​យន្តដ ​ ទៃទ ​ ៀត​មាន​រ ​ ឿង​ដច ូ ជា ​ រ​ប ូ ​ លោក​ដែរ​ឬ? បាទ​មែន​ហើយ!​ អ្នក​ដឹង​ទេ​គ្រប់​គ្នា​ពេល​ផលិត​

ខ្សភាព​ ែ​ យន្តត ​ វ្រូ ត ​ មាន​ ែ​ សាច់រ ​ ឿង​ផល ្ទា ខ ​់ ន ្លួ ។ ដូចជា ​ ​ Woody Allen​មាន​រឿង​និយាយ​ពី​ប្រវត្តិ​អ្នក​ក្រុង​ ញូវយ៉ក​ផង​ដែរ។ ពេល​អ្នក​មើល​រឿង​របស់​ខហ ្ញុំ​ ើយ​ អ្នកន ​ង ឹ យ ​ ល់ព ​ ្រោះអ ​ក ្ន ជា ​ ខ ​ រ្មែ ។ តែ​បើអ ​ក ្ន ម ​ន ិ ម ​ ន ែ ខ ​ រ្មែ ​ ប្រហែល​ជា​អ្នក​មិន​អាច​យល់​ថា​សាច់​រឿង​និយាយ​ ពី​អ្វី​នោះ​ដែរ។ អ៊ីចឹង​ហើយ​បានជា​ខ្ញុំ​ខិត​ខំ​បង្កើត​វា​ នោះ ប្រសិន​បើ​មិន​ដូច្នោះ​ទេ​កូន​ខ្មែរ​ជំនាន់​ក្រោយ​ ច្បាស់​ជា​មិន​យល់​ពី​អ្វី​បាន​កើត​ឡើង​ហើយ​ពួក​គេ​ នឹង​បាត់​បង់​វា​ដែរ។ អ្នក​ជ្រាប​ហើយ​លើ​លោក​នេះ​ គ្មាន​ប្រទេស​ណា​មួយ​អាច​រីក​ចម្រើនទៅ ​ ​បាន​ដោយ​ គ្មាន​ការ​ចង​ចាំ​នោះ​ឡើយ។ អ្នក​សាក​ក្រឡេកម ​ ើល​ ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់​ចុះ ប្រជា​ជន​នេះ​បាន​នាំ​គ្នា​បង្កើត​ ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​ថ្មី​មួយ​ឲ្យ​ប្រទេស​​ក្លាយ​ជា​ប្រទេស​មាន​ សេដ្ឋ​កិចរ្ច​ីក​ចម្រើន​មុន​គេ​នៅ​ទ្វីបអ ​ ឺរ៉ុប​ដោយ​សារ​តែ​ គេ​បាន​ចង​ចារ ​ំ ឿង​អតីត​ពក ួ គ ​ បាន​ េ​ ចបា ្ ស់លា ​ ស់។ តើ​លោក​នឹង​ចែក​ចាយ​ដើម្បី​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ឬទេ? ខ្ញន ​ុំ ង ឹ ព ​ យា ្ យាម​ធវា ​្វើ ព ​ ្រោះខ ​គ ​្ញុំ ត ិ ថា ​ ឥ ​ ឡូវន ​ េះម ​ នុសស្ ​ យើង​មាន​មហោ​ស្រព​ច្រើន​សម្រាប់​មើល​វា ហើយ​ អ្នក​គ្រប់​គ្រង​មហោ​ស្រព​ទាំង​នោះ​ក៏​ពួក​គេ​ត្រូវ​ការ​ ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ខ្មែរ​ដែរ ព្រោះ​ថា​មាន​ភាព​យន្ត​ហូលីវូដ​ ប្រមាណ​ជា​៧០​ភាគ​រយ​ឯ​ណោះ​បាន​ចាក់​បញ្ចាំង​ នៅ​រោង​កុន​ពួកគ ​ េ ​នេះ​ក៏​ដោយ​សារ​តែ​ភាព​យន្ត​ខ្មែរ​ នៅ​មិន​ទាន់​ល្អ​គ្រប់​គ្រាន់។ យើង​សូម​មក​ក្រឡេក​ មើល​ភាព​យន្ត​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​វិញ​ដែល​ជា​ប្រភព​មួយ​ គួរត ​ ដក​ ែ​ សង ្រ ប ​់ ទ​ពសោ ិ ធតាម។​ពក ួ គ ​ មាន​ េ​ ខស្ ភាព​ ែ​ យន្ត​ល្អៗ​ណាស់​សម្រាប់​ចាក់​បញ្ចាំង​នៅ​រោង​កុន។ ឥឡូវ​នេះ​មាន​ប្រហែល​ជា​៤០​ភាគ​រយ​ហើយ​ដែល​ ខ្សែ​ភាព​យន្ត​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​នោះ​បាន​ជ្រាប​ចូល​មក​ ស្រុក​យើង​រួម​ទាំង​ចម្រៀង​ផង​ដែរ។ ខ្ញុំ​និយាយ​នេះ​ ចង់​ពន្យល់​ថា​ វប្ប​ធម៌​គឺ​ជា​ទុន​និង​កម្លាំង​ដ៏​ខ្លាំង​ក្លា​ បំផុត​សម្រាប់​ការ​អភិ​វឌ្ឍ។ យើង​ត្រូវ​ជឿ​ជាក់​លើ​ វិសយ ័ ភា ​ ព​យន្តក ​ ​ខ ុំ ច ្លា ឲ ​ យ្ សោ ​ ះ។ លោក​បស ្រូ វីលៀម​ បាន​ផលិតខ ​ ស្ ភាព​ ែ​ យន្តម ​យ ួ ន ​ យា ិ យ​ពកា ​ី រ​បផ ំ ញ ្លា ទ ​ ​ី ក្រុង​ឡូសអេនជឺលេស​តែ​អ្នក​រាល់​គ្នា​នៅ​តែ​ចង់​ទៅ​ ទស្សនា​ទី​ក្រុង​នេះ​ដដែល។ នេះ​ហើយ​គឺ​ថាម​ពល​ វប្ប​ធម៌​អាមេរិក​ដែល​កើត​ចេញ​ពី​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​របស់​ អាមេរិក​វា​មិន​កើត​ឡើងដោ ​ យ​ការ​ប្រើ​ទ័ព​នោះ​ទេ។ តើ​លោក​មាន​មោទន​ភាព​ដែរ​ទេ​ដោយ​លោក​ជា​ ខ្មែរ​ដែល​បាន​ទទួល​រង្វាន់​ផ្នែក​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​នេះ? ទេ!ខ្លួន​ខ្ញុំ​ចាស់​ហើយ។ អ្នក​ដឹង​ទេ​ពេល​ខ្លួន​ឯង​ មាន​វ័យ​ចាស់​ទៅ​ហើយ​នោះ​រឿង​ប្រទេស​ជាតិ​គឺ​ជា​ កិច​កា ្ច រ​សខា ំ ន់​ចំណក ែ ​សម្រាប​ខ ់ ន ួ្ល ​ឯង​វញ ិ ​ជា​ជំហាន​ ទី២។ តែ​ពេល​យើងនៅ ​ ​ក្មេង កិតយ ្តិ​ ស​ខ្លួន​សំខាន់​រី​ ឯ​ប្រទេស​ជាតិ​គិត​បន្ទាប់​វិញ៕ PR

បណ្តូលរាសីលោកអ្នកថ្ងៃនេះស្រុត ចុះ។ ការ​ប្រកបរបរ​រកទទួល​ទាន​​ ផ្សេង​ៗ​បាន​ទទួល​ផល​ជា​ធម្មតា​ប៉ុន្តែ​ ត្រវូ ច ​ ណា ំ យ​កម្លាង ំ កា ​ យន ​ង ិ ក ​ ម្លាង ំ ច ​ត ិ ​្ត យ៉ាង​​ច្រន ើ ។ ការ​និយាយ​ស្តី​ប្រកប​ដោយ​​ការ​​គោរព​ តែ​ជា​អកុសល​​ ព្រោះថា​ ថ្ងៃ​នេះ​លោក​អ្នក​ប្រទះ​តែ​ ជន​អគតិ​។ សេចក្តី​ព្យាយាម​ត្រូវ​ធ្លាក់​ចុះ ការធ្វើ​ ដំណើរទៅកាន់ ​​ ទ ​ជ ​ី ត ិ ឆ ​ យ ្ងា អា ​ ច​មាន​គ្រោះ​ដល់អ ​ក ្ន ។ ​ គូស្នេហ៍​មាន​អារម្មណម ៍​ ិន​សូវ​លច ្អ​ ំពោះ​គ្នា​។

បណ្តូលរាសីលោកអ្នកថ្ងៃនេះមធ្យម​។ លោក​អ្នក​មាន​សមត្ថភាព​ប្រើ​កម្លាំង​ កាយ​ជាង​កម្លាំង​ប្រាជ្ញា​ នេះ​បណ្តាល​ មក​ពី​​លោក​អ្នក​មាន​សុខភាព​​ផ្លូវកាយ​​ ល្អ​តែ​ចិត្ត​មាន​ការ​ហ្មង​សៅ​ខ្លះ​ៗ។ ​ ការ​ប្រកប​របរ​រក​ ទទួល​ទាន​​ផ្សេងៗ ​ ​ហុច​ផល​បានជាបន្ទាប់បន្ស។ ំ​ រីឯ​ ការ​និយាយ​​ស្តី​មាន​អ្នក​ខ្លះ​ស្ដាប់ និងខ ​ ្លះម ​ ិន​យក​ចិត្ត​ ទុក​ដាក់​។ គូស្នេហ៍​​ចេះ​អត់​ឱនអធ្យាស្រ័យ​បាន​ល្អ នាំ​ឲ្យ​សម្ព័ន្ធភាព​ផ្អែម​ល្ហែម​ដូចទ ​ ឹក​ឃ្មុំ។

បណ្តូលរាសីលោកអ្នក​ល្អ​មធ្យម​។ សុខ​ភាព​ផ្លូវកាយល្អ ទឹកចិតម ្ត​ ិនសូវ​ ល្អប ​ន ៉ុ ន ្មា ឡ ​ យ ើ ។ ​ ការនិយាយ​សម ​្តី ន ិ ​ សូវ​មាន​បស ្រ ទ ិ ភា ្ធ ព​ទ។ េ ការ​​បំពេញ​ ការងារ​​ត្រូវ​ប្រើ​ទាំង​កម្លាំង​កាយ​និង​កម្លាំង​ប្រាជ្ញា​ យ៉ាង​​ច្រើន​តែ​ពុំសូវ​ទទួល​បាន​ផល​ប៉ុន្មាន​ឡើយ​។ ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​កាន់​ទី​ជិត​ឆ្ងាយ​បាន​សុខ​សប្បាយ​ ជា​ធម្មតា​។ គូ​សហ េ្ន ​អា ៍ ច​នង ឹ ​មាន​ការ​អាក់អន់ស ​ ្រពន់​ ចិតខ ្ត​ ្លះ ដោយសារ​ភាន់ច្រឡំចំពោះ​រឿង​តូចតាច​។

បណ្តូលរាសីលោកអ្នកថ្ងៃនេះឡើង ខ្ពស់​​ត្រដែត​​។ ការ​និយាយស្តី​ច្រើន​ ពោល​​ពាក្យ​ពិត​ទៅ​កាន់អ្នក​ផងគ្នា។ មុខ​របរ​រក​ទទួល​ទាន​ទទួល​បាន​ផល​ ចំណេញ​​គាប់ចិត្ត​ ធ្វើឲ្យ​ទឹកចិត្ត​របស់​លោកអ្នក​មាន​ សន្ទុះខ្លាំង​ឡើង​ក្នុងកា ​ រ​​បំពេញការងារ​ផ្សេង​ៗ។ ការ​ ធ្វដ ើ ណ ំ រើ ទៅ ​ កា ​ ន់ទ ​ជ ​ី ត ិ ឆ្ងាយមា ​ នសុវត្ថភា ិ ពល្អ។ រីឯ​ បញ្ហាសហា ្នេ គ ​ស ូ ហ ្នេ មា ​៍ ន​ភាព​លក ្អូ ល ​ ន ្អិ នឹងគ ​ ធម្ម ្នា​ តា​ ទេ ដោយសារ​តែ​ចេះ​អត់​ឱនអធ្យាស្រ័យគ ​ ្នា។

បណ្តូលរាសីលោកអ្នកថ្ងៃនេះឡើង​ ខ្ពសត ​់ ដ ្រ ត ែ ។ ​​ កា ​ រប្រកប​របរ​រក​ទទ ​ល ួ ​​ ទាន​ផស្ ង េ ៗ​ទទួល​​បាន​ផលកាក់​កប​​ ជា​ធម្មតា​។ ការ​ធ្វើ​ដំណើរទៅ​កាន់​​ ទីជិតឆ្ងា ​​ យ​ទទួល​បាន​នូវ​សុវត្ថិភាព​។ ទឹកច ​ ិតមា ្ត​ ន​ក្ដី​ សប្បាយ​​​រី​ក​រាយ​មិនមាន​ជំងឺ​មក​បៀតបៀន​ទេ។ លោក​អ្នក​​​មាន​សមត្ថភាព​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​នានា​។ សេចក្តី​ស្នេហា​គឺ​មាន​ការ​យល់​ចិត្ត​ថ្លើម​គ្នា​បាន​ល្អ​។ រី​ឯកា ​ រធ្វើ​ដំណើរ​តែងមា ​ ន​ជោគ​ជានិច្ច​។

បណ្តល ូ រាសីលោកអ្នកថ្ងន ៃ េះឡើងខ ​ស ្ព ​់ ត្រដែត​​។ ការបំពេញ​ភារកិច្ច​ផ្សេង​​ៗ​ លោក​​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​ជា​ ទីមោទនៈ​ចំពោះ​​​​ខ្លួន​​ឯង​។ បើជា​អ្នក​ ប្រកប​​​របរ​ទទួលទា ​ ន​នង ឹ ទ ​ ទួលបា ​ ន​នវូ កា ​ រជឿ​ទក ុ ចិត​្ត ពី​អតិ​ថជ ិ​ ន​។ ដោយ​ឡែក​បញ្ហាស ​ ុខភាព​ល្អ បំពេញ​ ការងារ​យង ៉ា ​ស្វាហាប់​ទឹកចិតមោ ​្ត ះមុត។ ការ​នយា ិ យ​ ស្តធ ​ី ឲ ​្វើ យ្ អ ​ក ្ន ដទៃពញ េ ច ​ត ិ ។ ​្ត សេចក្ដស ​ី ហា ្នេ ន ​ង ឹ ទ ​ ទួល​ បាន​នូវ​ការ​រស់​នៅ​យ៉ាងច ​ ុះសម្រុង​គ្នា​។

បណ្តូលរាសីលោកអ្នកថ្ងៃនេះឡើង ខ្ពស់ត្រដែត​​។ ការនិយាយស្តី​ប្រកប​ ដោយ​​វិចារណញ្ញាណ។ សុខភាព​ល្អ​ បរិបូរណ៍។ លោកអ្នកមា ​ ន​សមត្ថភាព​ ខ្ពស់​ក្នុង​ការ​សម្រេច​​កិច្ច​ការផ្សេងៗ​បាន​ដោយ​ខ្លួន​ ឯង​ មានឆន្ទៈ​មោះ​មុត​ ក្លាហាន និង​ប្រកបដោយ​ ឧត្តមគតិ​។ បើ​ជា​អ្នក​ប្រកប​រ​បរ​រកទទួល​ទាន​នឹង​ ទទួល​បាន​នូវ​ផល​​តប​ស្នង​យ៉ាង​គាប់​ចិត្ត​។ សេចក្ដី​​ ស្នេហា​មាន​ភាព​ល្អូក​ល្អិន​នឹងគ្នា​លើស ​ ​គ្រា​កន្លង។ ​

បណ្តូ​ល​រាសីលោកអ្នកថ្ងៃនេះស្រុត​ចុះ​ ខ្លាំង​។ ឯការ​និយាយ​ស្តី​​ខ្វះ​​ការ​​​ពិចារ​ ណា​​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ខូច​ប្រយោជន៍​ធំ​។ ការ​ ប្រកប​របរ​រក​ទទួ​ល​ទាន​នឹង​​រង​នូវ​ការ​ ខាត​​បង់​​​បណ្តាល​មក​ពី​សុខ​ភាព​ផ្លូវ​ កាយ​​​​មិន​ល្អ។ ផ្លូវចិ ​​ ត​ត ្ត ្រូវ​ទទួលរ​ង​នវូ ​សម្ពាធ​។ សេច​ ក្តស ​ី ហា ្នេ មា ​ ន​ការ​​មិនច ​ ុះស ​ ម្រង ុ ន ​ង ឹ គ ​ ដែ ្នា​ លប ​ ណ្តាល​ មក​ពី​ការ​និយាយ​​ស្តី​ខ្វះ​ការ​ពិចារណា​។ ការបំពេញ​ កិច្ច​ការត្រូ​វ​ប្រើ​កម្លាំងកាយ​ ​​ ជាង​កម្លាំ​ងប ​ ្រាជ្ញា។

បណ្តូលរាសីលោកអ្នកថ្ងៃនេះល្អ​ បង្គួរ។ ទឹក​ចិត្ត​តែង​ប្រែ​ប្រួ​លតាម​ ស្ថាន​ភាព ​និង​បរិយាកាស​ផ្តល់​ឲ្យ​ ហេតន ​ុ េះត ​ វ្រូ ប ​ ង ្រឹ ប ​ ង ្រែ ទ ​ ប់ច ​ត ិ ក ​្ត ទោ ​ុំ រ​ ទន់​​ងាករេ​​ខ្លាង ំ ព ​ ក េ ។ ជាមួយគ ​ នេ ្នា​ ះក ​ត ​៏ វ្រូ យ ​ ក​ចត ិ ទ ​្ត ក ុ ​ ដាក់​ផង​ដែរ​ ទៅ​លើ​ការ​និយាយ​ស្តី​ និង​សុខភាព​។ ចំពោះ​មុខរ​បរ​រក​ទទួល​ទាន​លោក​អ្នក​នឹងបា ​ ន​ផល​ តប​មក​វិញ​ច្រើន​គួរសម ធ្វើ​ឲ្យលោ ​ ក​អ្នក​រីករាយ​។ រី​ ឯ​បញ្ហាស ​ ្នេហា​ក៏​មិនមា ​ ន​អ្វីប្រែ​ប្រួល​​ដែរ​។

បណ្ដូលរាសីរបស់​លោក​អ្នក​ថ្ងៃ​នេះ​​ ស្រុត​ចុះ​បន្តិច​។ ចំពោះ​ការ​ប្រ​កប​ របរ​រក​ទទួល​ទាន​ផ្សេង​ៗ​បាន​ផល​ សមស្របនឹ ​​ ង​ការ​ចណា ំ​ យ​ តែ​ទោះ​ ជា​យង ៉ា ន ​ េះក ​ ដោ ​៏ យ​ក៏លោ ​ ក​អក ្ន ខ ​ត ិ ខ ​ប ​ំ ព ​ំ ញ េ កា ​ រងារ​ ប្រកប​ដោយ​ការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​និង​ប្រឹង​ប្រែ​ង​អស់​ពី​ សមត្ថភាព​។ រី​ឯ​ការ​នយា ិ យ​ស​អា ី្ត ច​មាន​ភាព​លើស លស់​ឬ​ខ្វះ​ខាត​ខ្លះៗ។ ដោយ​ឡែក​បញ្ហាស្នេហា​គូស្នេហ៍​មាន​ការ​យល់​ចិតថ ្ត​ ្លើមគ ​ ្នា​​​ជា​ធម្មតា។ ​

បណ្តូលរាសីលោកអ្នកថ្ងៃនេះស្រុត​ ចុះ។ រាល់ការ​បំពេញ​ការ​ងារ​ផ្សេង​ៗ​​ ខ្វះ​ការ​យក​ចត ិ ​ទ ្ត ក ុ ​ដាក់​ ធ្វ​ឲ ើ យ្ ​ការងា​រ​​​ ត្រវូ ទ ​ ទួលរ​ង​ការ​​បរាជ័យ​ហ ​ យ ើ លោក​ ​​ អ្នកក ​ត ​៏ វ្រូ បាត់ ​​ បង់សរ្មា តីក ​ង ្នុ កា ​ រ​បព ំ ញ េ កា ​ រ​ងារ​ផស្ ង េ ៗ​​ ហេតុ​នេះ​ត្រូ​វ​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់​បំពេញកា​រ​ងារ​ផ្សេង​ៗ​ ឲ្យ​បា​ន​ច្រើន​បំ​ផុត​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើទៅបាន។​ សេចក្តស ​ី ហា​​ ្នេ​ អាច​មាន​ផល​អវិជមា ​្ជ ន​ចពោ ​ំ ះ​អក ្ន ដ ​ រែ ​​ ដោយសារ​​ការ​ទាស់​ទែង​ខ្វែង​គំនិតគ ​ ្នា​។

បណ្តូលរាសីរបស់លោកអ្នកថ្ងៃនេះ​ ខ្ពស់​​ត្រដែត​​។ ការធ្វើដំណើរ​ទៅកាន់ ទី​ជិត​ឆ្ងាយ​មានសុវត្ថិភាព​ល្អ។ ថ្ងៃ​ នេះ​លោក​អក ្ន ​ហាក់រក ី រាយ​ខ្លាង ំ ​ ណាស់​ព្រោះ​​​តែ​ទ​ទួល​បាន​​សុទ្ធ​តែ​ដូច​ក្ដីប្រាថ្នា និង​ ការ​រព ំ ង ឹ ទ ​ក ុ ។ ​ ឯការគិតច ​ ពោ ំ ះ​បញ្ហាផស្ ង េ ៗ ក៏ត ​ ង ែ ត ​ ែ​ ទទួល​​បាន​ផល​ជោគជ័យ​ផង​ដែរ​។ ការប្រកបរបរ​រក​ ទទួល​ទាន​បានផល​តបស្នងលើស​លប់​។ សុខភាព​ អំណោយ​​ផល​ល្អ​។ ឯបញ្ហាស្នេហាក៏ធ ​ ម្មតាដ ​ ែរ។

ទស្សន៍ទាយតាមក្បន ួ សប្តគះ្រោ និងនព្វគះ្រោ នៃពហ ្រ ជា ្ម តិខរែ្ម ​ដាេ យលោក វ៉ាយ វិបល ុ ​ មន្តស ី្រ វ្រា ជ្រាវហោរាសាស្ត្រ នង ិ ទំនៀមទម្លាប​ន ់ ក ៃ ស ្រ ង ួ ធម្មការ និងសាសនា


á&#x;˘á&#x;¤

LIFESTYLE www.postkhmer.com

á&#x17E;&#x2014;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2020;á&#x; á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;&#x2030; á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2030;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x;á&#x;&#x2019;á&#x17E;?á&#x17E;ˇá&#x;? á&#x17E;?á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201E;á&#x;&#x192;á&#x17E;&#x;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x161; á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;¸á&#x;Łá&#x;Ą á&#x;&#x201A;á&#x17E; á&#x17E;§á&#x17E;&#x;á&#x17E;&#x2014;á&#x17E;ś á&#x17E;&#x2020;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;śá&#x;&#x2020;á&#x;˘á&#x; á&#x;Ąá&#x;Ł

INTERNATIONAL FLIGHT SCHEDULE FROM PHNOM PENH TO PHNOM PENH INTERNATIONAL FLIGHT SCHEDULE Flighs Days Dep Arrival Flighs Days Dep

á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;&#x2DC;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;śá&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x; â&#x20AC;&#x2039;á&#x;&#x2039; á&#x;&#x20AC;á&#x17E;&#x153;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2014;á&#x;&#x2026; á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x201E;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;śá&#x17E;&#x201C; á&#x17E;&#x160;á&#x;&#x201A;á&#x17E;&#x203A;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x203A; á&#x17E;ž á&#x17E;&#x2018;á&#x;&#x2026; â&#x20AC;&#x2039; â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x20AC;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x161; á&#x17E;&#x201D;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;śá&#x17E;&#x201C;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;&#x201E; á&#x17E;š â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x153;á&#x17E;?á&#x;&#x2019;á&#x17E;?â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2DC; á&#x17E;ť á&#x17E;&#x201C; á&#x;&#x201A; á&#x17E;&#x2018; â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x201C; á&#x;&#x201A; á&#x;&#x201D; â&#x20AC;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039;



FROMPENH PHNOM PENH PHNOM - BANGKOK Flighs Days Dep Arrival K6 720 Daily 12:05 01:10 Flighs Days Dep Arrival PHNOM -- BANGKOK PHNOM PENH BANGKOK PG 938 PENH Daily 06:40 08:15 K6 720 Daily 12:15 13:20 K6 720 Daily 12:15 11:10 13:20 PG 932 Daily 09:55 PG Daily 06:40 PG 938 938 Daily 06:40 08:15 08:15 TG 581 Daily 10:05 11:10 PG Daily 09:55 PG 932 932 Daily 09:55 11:10 11:10 PG 934 Daily 15:30 16:40 TG Daily 10:05 TG 581 581 Daily 10:05 11:10 11:10 FD Daily 17:05 PG 934 15:30 16:40 PG 3617 934 Daily 15:30 18:15 16:40 FD 3617 Daily 17:05 18:15 PG Daily 19:30 FD 936 3617 17:05 20:40 18:15 PG 936 Daily 19:30 20:40 PG 585 936 19:30 21:45 20:40 TG Daily 20:40 TG 585 Daily 20:40 21:45 TG 585 PENH Daily PHNOM - BEIJING 20:40 21:45 PHNOM PENH BEIJING PHNOM PENH - BEIJING CZ 324 Daily 08:00 16:05 CZ Daily 08:00 CZ 324 324 Daily 08:00 16:05 16:05 PHNOM PENH - DOHA ( Via HCMC) PHNOM PHNOM PENH PENH -- DOHA DOHA (( Via Via HCMC) HCMC) QR 1.2..5.6 22:35 603 3.4.7 16:50 23:30 QR 605 603 3.4.7 16:50 05:15+1 23:30 QR 603 605 1.2.5.7 22:50 05:30 QR ..34..7 15:50 605 1.2.5.7 22:50 22:25 05:30 PHNOM PHNOM PENH PENH -- GUANGZHOU GUANGZHOU CZ 324 Daily 08:00 11:40 CZ 324 324 Daily 08:00 11:40 11:40 CZ Daily 08:00 CZ 2.4.7 14:45 CZ 6060 6060 2.4.7 14:45 18:10 18:10 CZ 6060PENH 2.4.7 14:45 18:10 PHNOM HANOI PHNOM PENH - HANOI PHNOM PENH HANOI K6 Daily 16:55 K6 860 860 Daily 16:55 18:40 18:40 VN Daily 17:30 VN 840 840 Daily 17:30 20:35 20:35 PHNOM PENH PENH -- HO HO CHI CHI MINH MINH CITY CITY PHNOM K6 Daily 19:10 19:55 K6 816 816 Daily 19:10 14:45 19:55 VN 841 14:00 K6 Daily 21:15 22:00 K6 818 818 Daily 21:15 20:05 22:00 VN 3856 Daily 19:20 VN Daily 14:00 VN 841 841 Daily 14:00 14:45 14:45 PHNOM PENH - HONG KONG VN Daily 19:20 VN 3856 3856 Daily 19:20 20:05 20:05 KA 207 1.2.4.7 11:25 15:05 PHNOM PENH HONG KONG PHNOM PENH - HONG KONG 11:30 15:00 KA 61.2.4.6.7 11:45 KA 207 207 1.2.4.6.7 11:30 22:25 15:00 KA 209 209 18:55 22:25 KA 11.2.3.5.7 18:30 1.2.3.5.7 18:55 22:05 22:25 PHNOM -- INCHEON PHNOM PENH INCHEON17:25 21:00 KA 209 PENH 3.5.7 KE 690 Daily 23:40 06:40 KE 205 690 23:40 22:35 06:40 KA 2Daily 19:00 OZ Daily 23:50 OZ 740 740 Daily 23:50 06:50 06:50 PHNOM PENH INCHEON PHNOM PHNOM PENH PENH -- KUALA KUALA LUMPUR LUMPUR KE Daily 23:40 AK 1473 Daily 08:35 11:20 AK 690 1473 Daily 08:35 06:40 11:20 MH 755 11:10 14:00 OZ Daily 23:50 MH740 755 Daily 11:10 06:50 14:00 MH Daily 17:10 PHNOM - KUALA LUMPUR MH 763 763 PENH Daily 17:10 20:00 20:00 PHNOM PARIS PHNOM PENHPARIS 08:35 11:20 AK 1473PENHDaily AF 22 20:05 06:05 AF 273 273 20:05 14:00 06:05 MH 755 Daily 11:10 PHNOM PHNOM PENH PENH -- SHANGHAI SHANGHAI MH 763 Daily 17:10 20:00 FM 2.3.4.5.7 19:50 FM 833 833 2.3.4.5.7 19:50 23:05 23:05 PHNOM PHNOM PENH SINGAPORE PHNOM PENHPENH --PARIS SINGAPORE MI 09:30 12:30 AF 273 21.3.5.6.7 20:05 MI 601 601 1.3.5.6.7 09:30 06:05 12:30 MI 2.4 12:20 PHNOM MI 622 622 PENH 2.4- SHANGHAI 12:20 15:20 15:20 3K 594 1.3.6 12:35 15:55 3K 594 1.3.6 12:35 23:05 15:55 FM 833 2.3.4.5.7 19:50 3K 2.4.7 17:25 3K 599 599 PENH 2.4.7 17:25 20:25 20:25 PHNOM - SINGAPORE 3K 55 20:45 3K 592 592 20:45 23:45 23:45 MI 601 1.3.5.6.7 09:30 12:30 MI Daily 18:10 MI 607 607 Daily 18:10 21:10 21:10 MI 622 2.4 12:20 2817 1.3 16:40 19:40 2817 1.3 16:40 15:20 19:40 2817 2.4.5 09:10 12:00 3K 594 1.3.6 12:35 2817 2.4.5 09:10 15:55 12:00 17:50 2817 66 14:50 3K 599 2.4.7 17:25 17:50 2817 14:50 20:25 2817 7 13:20 16:10 2817 13:20 23:45 16:10 3K 592 57 20:45 PHNOM PENH -TAIPEI PHNOM -TAIPEI 18:10 21:10 MI 607 PENH Daily BR Daily 12:45 BR 266 266 Daily 12:45 17:05 17:05 2817 1.3 16:40 19:40 PHNOM PHNOM PENH PENH -- VIENTIANE VIENTIANE 2817 2.4.5 09:10 VN Daily 17:30 18:50 VN 840 840 Daily 17:30 12:00 18:50 QV 17:50 19:10 2817 6Daily 14:50 QV 920 920 Daily 17:50 17:50 19:10 PHNOM 2817 7 -- YANGON PHNOM PENH PENH YANGON13:20 16:10 8M 3. 66 20:10 8M 404 404 PENH 3. -TAIPEI 20:10 21:35 21:35 PHNOM



MH 765 3.5.7 14:15 VN 3820 Daily 17:45 SIEM SIEM REAP REAP -- MANILA MANILA VN 828 Daily 18:20 5J 2.4.7 22:30 5J 258 258 2.4.7 22:30 VN 3822 -Daily 21:35 SIEM SIEM REAP REAP - SINGAPORE SINGAPORE SIEM REAP INCHEON MI 2.4 10:40 MI 622 622 2.4 10:40 KE 688 Daily 23:15 MI 55 12:25 MI 630 630 12:25 OZ 738 Daily 23:40 MI 77 12:45 MI 615 615 12:45 MI 18:25 SIEM REAP -33KUALA LUMPUR MI 636 636 18:25 MI 55 18:35 AK 281 Daily 08:35 MI 617 617 18:35 3K 2.4.7 15:50 3K 599 599 2.4.7 15:50 MH 765 3.5.7 14:15 SIEM REAP REAP -- MANILA VIENTIANE VIENTIANE SIEM QV 522 2.4.5.7 10:05 QV258 522 2.4.5.7 10:05 5J 2.4.7 22:30 SIEM REAP YANGON SIEM REAP REAP --- SINGAPORE YANGON SIEM 8M 1. 5 20:15 8M 402 402 20:15 MI 633 1,1.6,5 7 16:35 MI 622 2.4 10:40 MI 5 12:25 TO SIEM TO630 SIEM REAP REAP PHNOM MI 615 PENH 7 -- SIEM 12:45 PHNOM PENH SIEM REAP REAP Flighs Days Dep MI 636 3, 2 18:30 Flighs Days Dep K6 101 07:15 MI 5Daily 18:35 K6 617 101 Daily 07:15 K6 103 Daily 10:00 3K 2.4.7 15:50 K6 599 103 Daily 10:00 K6 K6 109 109 Daily 16:00 SIEM REAP -Daily VIENTIANE 16:00 PREAH REAP PREAH SIHANOUK SIEM10:05 REAP QV 522 SIHANOUK 2.4.5.7-- SIEM Flighs FlighsREAP -Days Days Dep SIEM YANGON Dep K6 1-3-5 12:55 K6 130 130 1-3-5 12:55 8M 402 1. 5 20:15

17:05 Arrival Arrival 18:50 16:55 16:55 19:10 11:10 11:10 14:40 14:40 21:35 16:45 16:45 20:15 20:15 21:55 21:55

Arrival 15:35 2:00 15:35 23:20 23:20 11:10 14:40 08:30 08:30 16:45 15:35 15:35 20:15 19:45 19:45 21:55 21:25 21:25 22:40 22:40 15:35 23:20 12:30 12:30 14:40 14:40 08:30 18:45 18:45 19:20 15:35 19:20 22:35 19:45 22:35 21:25 06:10 06:10 22:40 07:10 07:10 12:30 11:35 11:35 14:40 17:25 17:25 18:45 19:20 02:11 02:11 22:35 15:20 15:20 06:10 15:40 15:40 07:10 16:05 16:05 21:35 21:35 21:55 11:35 21:55 20:25 20:25 17:25 13:00 13:00 02:11

21:25 21:25 22:15 15:20 15:40 16:05 Arrival 21:35 Arrival 08:00 21:55 08:00 10:45 20:25 10:45 16:45 16:45

TO265 SIEM REAP BR Daily 09:10 BANGKOK REAP BANGKOK ---SIEM SIEM REAP VIENTIANE PHNOM PENH Flighs Days Dep Flighs Days Dep VN 841 Daily 11:30 K6 Daily 17:50 K6 701 701 Daily 17:50 QV 921 Daily 11:45 PG Daily 08:00 PG 903 903 Daily 08:00 YANGON - PHNOM PENH PG Daily 11:35 PG 905 905 Daily 11:35 8M 403 3. 6 16:45 PG Daily 13:35 PG 913 913 Daily 13:35 TO SIEM REAP PG Daily 17:00 PG 907 907 Daily 17:00 PG Daily BANGKOK PG 909 909 - SIEM DailyREAP18:45 18:45 GUANGZHOU -- SIEM Flighs Dep GUANGZHOUDays SIEM REAP REAP CZ 3053 2.4.6 08:45 K6 Daily 02:55 CZ 701 3053 2.4.6 08:45 CZ 1.3.5.7 16:35 CZ 3053 3053 1.3.5.7 08:00 16:35 PG 903 Daily HANOI REAP HANOI SIEM REAP 11:35 PG 905-- SIEM Daily K6 Daily 19:30 K6 851 851 Daily 19:30 PG 913 Daily 13:35 VN 843 Daily 15:25 VN 843 Daily 15:25 PG 907 Daily 17:00 VN Daily 17:05 VN 845 845 Daily 17:05 PG 909 Daily 18:45 VN Daily 17:45 VN 845 845 Daily 17:45 GUANGZHOU - SIEM REAP VN Daily 18:20 VN 801 801 Daily 18:20 CZ 3053 2.4.6 08:45 HO HO CHI CHI MINH MINH CITY CITY -- SIEM SIEM REAP REAP CZ 3053 1.3.5.7 16:35 VN Daily 09:15 VN 3809 3809 Daily 09:15 HANOI REAP 11:35 VN VN 827 827- SIEMDaily Daily 11:35 K6 Daily 19:30 VN 3821 15:55 VN 851 3821 Daily 15:55 829 16:20 VN Daily 15:25 VN 843 829 Daily 16:20 3823 19:45 VN 845 Daily 17:05 3823 19:45 INCHEON INCHEON SIEM REAP 17:45 VN 845 -- SIEM DailyREAP KE Daily 18:30 KE 687 687 18:30 VN 801 Daily 18:20 OZ 737 19:20 OZ CHI 737MINH Daily Daily HO CITY - SIEM19:20 REAP KUALA LUMPUR -- SIEM REAP KUALA REAP VN 3809LUMPUR Daily SIEM09:15 AK 280 Daily 06:50 AK 827 280 Daily 06:50 VN Daily 11:35 MH 3.5.7 12:10 MH 764 764 3.5.7 12:10 VN 3821 Daily 15:55 MANILA MANILA -- SIEM SIEM REAP REAP VN 829 Daily 16:20 5J 2.4.7 19:45 5J 257 257 2.4.7 19:45 VN 3823 Daily REAP 19:45 SINGAPORE SINGAPORE -- SIEM SIEM REAP INCHEON SIEM REAP MI 2.4 08:40 MI 622 622 2.4 08:40 KE 687 Daily 18:30 MI 77 10:40 MI 616 616 10:40 OZ 737 Daily 19:20 MI 33 13:55 MI 636 636 13:55 MI 55 - SIEM07:55 KUALA REAP MI 630 630 LUMPUR 07:55 MI 55 16:35 AK 280 Daily 06:50 MI 618 618 16:35 3K599 2.4.7 13:50 3K599 2.4.7 13:50 MH 764 3.5.7 12:10 VIENTIANE -- SIEM REAP VIENTIANE SIEM REAP MANILA - SIEM REAP QV 512 2.4.5.7 06:30 QV257 512 2.4.5.7 19:45 06:30 5J 2.4.7 YANGON REAP YANGON -- SIEM SIEM REAP SINGAPORE - SIEM REAP 8M 401 1. 55 17:05 8M633 401 1. 6, 17:05 MI 1, 7 14:35 MI 622 2.4 08:40 MI 616 SIEM 7 REAP FROM FROM SIEM REAP 10:40 SIEM REAP PHNOM PENH MI 636 2 13:55 SIEM REAP --3, PHNOM PENH Flighs Dep MI 630 5Days 07:55 Flighs Days Dep K6 100 08:40 MI 5Daily 16:35 K6 618 100 Daily 08:40 K6 Daily 11:15 3K599 2.4.7 13:50 K6 102 102 Daily 11:15 K6 17:20 K6 108 108 Daily 17:20 VIENTIANE -Daily SIEM REAP SIEM REAP PREAH SIEM REAP --2.4.5.7 PREAH SIHANOUK SIHANOUK QV 512 06:30 Flighs Days Flighs - SIEM Days Dep YANGON REAP Dep K6 1-3-5 11:20 K6 131 131 1-3-5 11:20 8M 401 1. 5 17:05

DOMESTIC FLIGHT SCHEDULE

13:00 Arrival Arrival 13:55 13:55 21:25

Arrival

TO PHNOM PENH BANGKOK - PHNOM PENH Flighs Days Dep Arrival K6 721 Daily 02:25 03:30 Flighs Days Dep Arrival BANGKOK BANGKOK PHNOM PENH PG 931 -- PHNOM Daily PENH 07:55 09:05 K6 721 Daily 14:20 15:25 K6 580 721 Daily 14:20 15:25 TG Daily 07:55 09:05 PG Daily 07:55 09:05 PG 931 931 Daily 07:55 09:05 PG 933 Daily 13:30 14:40 TG Daily 07:55 09:05 TG 580 580 Daily 07:55 09:05 FD 3616 Daily 15:15 16:20 PG Daily 13:30 14:40 PG 933 933 Daily 13:30 14:40 PG 935 Daily 17:30 18:40 FD 15:15 16:20 FD 3616 3616 Daily 15:15 16:20 PG 935 Daily 17:30 18:40 TG Daily 18:25 19:40 PG 584 935 17:30 18:40 TG Daily 18:25 19:40 TG 584 584 18:25 19:40 PG 937 Daily 20:15 21:50 PG 937 Daily 20:15 21:50 PG 937 - PHNOM Daily PENH 20:15 21:50 BEIJING BEIJING PHNOM PENH BEIJING - PHNOM PENH CZ 323 Daily 14:30 20:50 CZ Daily 14:30 20:50 CZ 323 323 Daily 14:30 20:50 DOHA - PHNOM PENH ( Via HCMC) DOHA DOHA -- PHNOM PHNOM PENH PENH (( Via Via HCMC) HCMC) QR 1.2..5.6 08:00 21:00 602 3.4.7 01:15 14:15 QR 604 602 3.4.7 01:15 14:15 QR 602 604 1.2.5.7 07:30 20:30 QR ..3.4..7 14:20 604 1.2.5.7 01:25 07:30 20:30 GUANGZHOU GUANGZHOU -- PHNOM PHNOM PENH PENH CZ 6059 2.4.7 12:00 13:45 CZ 6059 6059 2.4.7 12:00 13:45 CZ 2.4.7 12:00 13:45 CZ Daily 19:05 20:50 CZ 323 323 Daily 19:05 20:50 CZ 323- PHNOM DailyPENH 19:05 20:50 HANOI HANOI - PHNOM PENH HANOI PHNOM PENH K6 Daily 09:15 11:00 K6 861 861 Daily 09:15 11:00 VN Daily 09:40 13:00 VN 841 841 Daily 09:40 13:00 HO CHI CHI MINH MINH CITY CITY -- PHNOM PHNOM PENH PENH HO K6 Daily 12:30 13:15 K6 817 817 Daily 12:30 13:15 VN 920 15:50 16:30 K6 Daily 17:35 18:20 K6 819 819 Daily 17:35 18:20 VN 3857 Daily 18:00 18:45 VN Daily 15:50 16:30 VN 920 920 Daily 15:50 16:30 HONG KONG Daily - PHNOM PENH VN 18:00 18:45 VN 3857 3857 Daily 18:00 18:45 KA 208 1.2.4.6.7 08:50 10:25 HONG KONG PHNOM PENH HONG KONG - PHNOM PENH 208 1.2.4.6.7 08:55 10:30 KA 3.5.7 16:05 KA 206 208 1.2.4.6.7 14:30 08:55 10:30 KA 206 206 16:00 17:35 KA 11.2.3.5.7 17:00 1.2.3.5.7 15:25 16:00 17:35 INCHEON PENH INCHEON PHNOM PENH KA 206 -- PHNOM 2 15:50 17:25 KE Daily 18:30 22:20 KE 689 689 Daily 18:30 22:20 OZ Daily 19:10 22:50 OZ 739 739 Daily 19:10 22:50 INCHEON PHNOM PENH KUALA KUALA LUMPUR LUMPUR -- PHNOM PHNOM PENH PENH KE Daily 18:30 22:20 AK 1474 Daily 15:15 16:00 AK 689 1474 Daily 15:15 16:00 MH 754 09:30 10:20 OZ Daily 19:10 22:50 MH739 754 Daily 09:30 10:20 MH Daily 3:20 KUALA MH 762 762LUMPUR Daily- PHNOM 3:20PENH 4:10 4:10 PHNOM -- PARIS PHNOM PENH PARIS 15:15 AK 1474PENH Daily 16:00 AF 22 20:05 06:05 AF 273 273 20:05 06:05 MH 754 Daily 09:30 10:20 SHANGHAI SHANGHAI -- PHNOM PHNOM PENH PENH MH 762 Daily 3:20 4:10 FM 2.3.4.5.7 22:40 FM 833 833 2.3.4.5.7 19:30 19:30 22:40 PHNOM PENH - PARISPENH SINGAPORE -- PHNOM SINGAPORE PHNOM PENH MI 07:40 08:30 AF 273 21.3.5.6.7 06:05 MI 602 602 1.3.5.6.7 20:05 07:40 08:30 MI 622 08:40 11:25 SHANGHAI -2.4 PHNOM PENH MI 622 2.4 08:40 11:25 3K 593 1.3.6 10:40 11:50 3K 593 1.3.6 10:40 11:50 FM 833 2.3.4.5.7 19:30 22:40 3K 5 18:45 20:00 3K 591 591 18:45 20:00 SINGAPORE -5PHNOM PENH 3K 55 18:45 20:00 3K 591 591 18:45 20:00 MI 602 1.3.5.6.7 07:40 08:40 MI Daily 16:20 17:15 MI 608 608 Daily 16:20 17:15 MI 622 2.4 08:40 11:25 2816 1.3 15:00 15:50 2816 1.3 15:00 15:50 2816 2.4.5 07:20 08:10 3K 593 1.3.6 10:40 11:50 2816 2.4.5 07:20 08:10 2816 6 13:00 14:00 3K 591 56 18:45 20:00 2816 13:00 14:00 2816 7 11:30 12:30 2816 11:30 12:30 3K 591 57 18:45 20:00 TAIPEI - PHNOM PENH TAIPEI MI 608 - PHNOM DailyPENH 16:20 17:15 BR Daily 09:10 11:35 BR 265 265 Daily 09:10 11:35 2816 1.3 15:00 15:50 VIENTIANE VIENTIANE -- PHNOM PHNOM PENH PENH 2816 2.4.5 07:20 08:10 VN Daily 11:30 13:00 VN 841 841 Daily 11:30 13:00 QV Daily 11:45 13:15 2816 6Daily 13:00 14:00 QV 921 921 11:45 13:15 YANGON PENH 2816 7 11:30 12:30 YANGON -- PHNOM PHNOM PENH 8M 3. 19:10 8M 403 403- PHNOM 3. 66 PENH 16:45 16:45 19:10 TAIPEI 11:35 Arrival Arrival 13:00 19:00 19:00 13:15 09:00 09:00 12:45 12:45 19:10 14:35 14:35 18:10 18:10 19:55 19:55 Arrival 10:30 04:05 10:30 18:30 18:30 09:00

12:45 21:15 21:15 14:35 17:10 17:10 18:10 18:50 18:50 19:55 19:30 19:30 20:00 20:00 10:30 18:30 10:35 10:35 12:35 12:35 21:15 16:55 16:55 17:40 17:10 17:40 20:45 18:50 20:45 19:30 22:15 22:15 20:00 22:40 22:40 10:35 07:50 07:50 12:35 13:15 13:15 16:55 17:40 21:30 21:30 20:45 09:50 09:50 22:15 11:50 11:50 22:40 17:35 17:35 11:35 11:35 17:45 07:50 17:45 15:05 15:05 13:15 09:25 09:25 21:30 19:15 19:15 15:45 09:50 11:50 17:40 Arrival 11:35 Arrival 09:25 17:45 09:25 12:00 15:05 12:00 16:45 16:45

09:25 Arrival Arrival 12:20 12:20 19:15

PREAH SIHANOUK - SIEM REAP Flighs Days Dep Arrival K6 130 1-3-5 AIRLINES CODE AIRLINES CODE 12:55 13:55 2817 AIRLINES CODE 2817 -- 16 16 Tigerairways Tigerairways

2817 - 16 Tigerairways 5J Airways. 5J -- CEBU CEBU Airways. 5J - CEBU Airways. AK AK -- Air Air Asia Asia AK - Air Asia BR BR -- EVA EVA Airways Airways BR - EVA Airways CI CI -- China China Airlines Airlines CI - China Airlines CZ China Southern CZ --- China China Southern Southern CZ FD Thai Air Asia FD --- Thai Thai Air Air Asia Asia FD FM -- Shanghai Shanghai Air Air FM K6- Cambodia Angkor Air Air

CIvitkmSanĂž

SIEM REAP - PREAH SIHANOUK Flighs Days Dep Arrival K6 131 1-3-5 COLOUR 11:20 CODE 12:20 COLOUR CODE 1 COLOUR 1 Monday Monday CODE 1 Monday 2 2 Tuesday Tuesday

KA KA -- Dragon Dragon Air Air KA AirAirlines MH Malaysia MH---Dragon Malaysia Airlines MH--SilkAir Malaysia Airlines MI MI - SilkAir MI - SilkAir OZ OZ -- Asiana Asiana Airlines Airlines OZ - Asiana Airlines PG PG -- Bangkok Bangkok Airways Airways PG - Bangkok Airways QR QR --- Qatar Qatar Airways Airways QR Qatar Airways QV QV --- Lao Lao Airlines Airlines QV Lao Airlines SQ SQ -- Singapore Singapore Airlines Airlines

2 Wednesday Tuesday 3 3 Wednesday 3 Wednesday 4 4 Thursday Thursday 4 Thursday 5 5 Friday Friday 5 Friday 6 6 Saturday Saturday 6 Saturday 7 7 Sunday Sunday 7 Sunday

TG TG -- Thai Thai Airways Airways || VN VN -- Vietnam Vietnam Airlines Airlines This This flight flight schedule schedule information information is is updated updated about about once once aa month. month. Further Further information, information, please please contact contact direct direct to to airline airline or or aa travel travel agent agent for for flight flight schedule schedule information. information.

Ç&#x160;ČŚÂ?zÂ&#x201A;ÂŹÂ?uĹ­ČŚÂ g|pÂŻyÂ&#x161;tÂ&#x161;Â&#x201E;Â&#x203A;Â?z

PTM Travel & Tours Co., Ltd. ČżuŜ¢vg¨l¨Ū |b¨É&#x2020;uòbĂśÄ&#x192;fuÂ&#x2122;fËŚČŚÇ&#x201C;ČŚĹ­ČŚÂ bb­ ¨vÂ?Ç?ČŚ{uòʥŠ Ⱦ˴Ȋ|Ŝ¢vg¨zĹŽČŚÉ&#x17D;Čť{Ŏÿ l¨Ū | Ç&#x2039;ČŚv­Ç&#x201C;ȌųȌsŜ¢vg¨sÂ&#x2122;ČąĹ&#x2030;ȧ|q¨ȾfÂ&#x201D;ČŚĂźÇ&#x160;ČŚÂ?zÂ&#x201A;ÂŹÂ?uŹȌÄ&#x20AC;ČŚfšÇ&#x160;ČŚÂ?zÂ&#x201A;ÂŹÂ?uÉ&#x2030;ȧ g|pÂŻuÂ&#x2122;fĘ&#x203A;fgÇ&#x160;ČŚÇ&#x2039;ČŚv­Ç&#x201C;ȌųȌs

wôŠšȌc%zÉ&#x2021;~Ä&#x153;rÂ&#x161;Ç&#x201D;ȌŠzÂ?uĂśÂ&#x161;~fČŚÄ&#x20AC;Ç&#x160;ČŚÂ?fyܨŲȌk

E-mail: sales@ptm-travel.com www.ptm-travel.com

Tel: 023 219161 Fax: 023 218040

WORLD EXPRESS & TRAVEL WORLD EXPRESS TOURSTOURS & TRAVEL: Ticket and #34E0, Air/Boat/Bus/Train St.215(Nehru Blvd), Phnom Penh. TelTours | Fax: 023 884574 / 884787 #34E0, St.215(Nehru Blvd),| Phnom Penh. Email: worldexpress@online.com.kh www.worldexpresstour.com T: 023 884 574 / 012 222 759 E: worldexpress@online.com.kh w.worldexpresstour.com

AIRLINES AIRLINES AIRLINES

Air Asia (AK) Room T6, Phnom Penh Air Asia (AK) Airport International Room T6, Phnom Air Asia (AK) Tel: 023 6666 555 Penh International Airport Room T6,890 PP 071 International Fax: 023 Tel: 023 Tel: 6666023 5556666 555 Airport. www.airasia.com Fax: 023 890 071 www.airasia.com

Myanmar Airways International No. 479-481Eo, Kampuchea Myanmar International Krom (St.Airways 128), 12155, No. 479-481Eo, Kampuchea Myanmar Airways International Phnom Penh, Cambodia Krom (St. 178 128), 12155, No. 479-481Eo, Kampuchea T:023 881 | F:023 886 677 Phnom Penh, Krom (St. 128),Cambodia 12155, www.maiair.com T:023 881 178 |Cambodia F:023 886 677 Phnom Penh, www.maiair.com T:023 881 178 | F:023 886 677 www.maiair.com Cambodia Angkor Air (K6) Dragon Air (KA) #206A, Preah Norodom, #168, Monireth, PP Cambodia Angkor Air (K6) Dragon Cambodia Angkor Air (K6) Phnom Penh Tel: 023 Air 424(KA) 300 #206A, Norodom, #168,023 Monireth, PP Office, #90+92+94Eo, Dragon Air (KA) Tel: 023Preah 6666 787 Fax: 424 304PP Phnom Penh Tel: 023 424 300 PP St.217, Sk.Orussey4, #168, Monireth, www.cambodiaangkorair.com www.dragonair.com/kh Tel: 023 6666 787 Fax: 023 424 304 Kh.7Makara, PP, Cambodia. Tel: 023 424 300 www.cambodiaangkorair.com www.dragonair.com/kh Tel: 023 881 178/77-718-333 Fax: 023 424 304 Fax: (+855)-23-886-677 www.dragonair.com/kh E: mai@royalaviationexpert.com Qatar Airways Tiger airways No. 296, Mao Tse Toung G. floor, Regency square, Qatar Airways Tiger airways (St. 245), Ground floor, 12306 Suare, Suite #68/79, St.205, No. 296, Mao Tse Toung G. floor, Regency square, Intercontinental Hotel Sk Chamkarmorn, PP Tiger airways (St. 245), Ground floor, 12306 Suare, Suite #68/79, St.205, PhnomAirways Penh Tel: (855) 95 969 888 G. floor, Regency square, Qatar Intercontinental Hotel Sk Chamkarmorn, PP Tel: 023 424 013/023 424 012 (855) 23 5515 888/5525888 No. 296 Blvd. Mao Tse Toung Suare, Suite #68/79, St.205, Phnom Penh Tel: (855) 95 969 888 www.qatarairways.com E: Skinfo@cambodiaairlines.net Chamkarmorn, PP (St. 245), Ground floor, Tel: 023 424 013/023 424 012 (855) 23 5515 888/5525888 Tel: (855) 95 969 888 Intercontinental Hotel PP www.qatarairways.com E: info@cambodiaairlines.net (855) 23 5515 888/5525888 Tel: +23 42 40 12/13/14 www.qatarairways.com E: info@cambodiaairlines.net

Jetstar Asia (3K) PP: No. 333B Monivong Blvd. Jetstar Asia (3K) Reap: No. Tel: 023 220909.Siem PP: No. 333B Monivong Blvd. Jetstar Asia (3K) 50,Sivatha Blvd.Tel: 063 964388 Tel: 023 220909.Siem Reap: PP: No. 333B Monivong Blvd.No. www.jetstar.com 50,Sivatha Blvd.Tel: 063 964388 Tel: 023 220909.Siem Reap: No. www.jetstar.com 50,Sivatha Blvd.Tel: 063 964388 www.jetstar.com Cebu Pacific (5J) Phnom Penh: No. 333B Cebu Pacific (5J) Monivong Blvd. Tel: 023 219161 Phnom Penh: No. 333B Blvd. Cebu Pacific (5J) Siem Reap: No. 50,Sivatha Monivong Blvd. 023 219161 Phnom Penh: No. Tel: 063 965487Tel:333B Siem Reap: No.Tel: 50,Sivatha Blvd. Monivong Blvd. 023 219161 E-mail: cebuair@ptm-travel.com Tel: 063 965487 Siem Reap: No. 50,Sivatha Blvd. www.cebupacificair.com E-mail: cebuair@ptm-travel.com Tel: 063 965487 www.cebupacificair.com E-mail: cebuair@ptm-travel.com www.cebupacificair.com SilkAir (MI) Regency C,Unit 2-4,Tumnorb SilkAir (MI) Teuk, Chamkarmorn RegencyPenh C,Unit 2-4,Tumnorb Phnom SilkAir (MI) Teuk, Chamkarmorn Tel:023 6292-4,Tumnorb Regency988 C,Unit Phnom Penh www.silkair.com Teuk, Chamkarmorn Tel:023 988 629 Phnom Penh www.silkair.com Tel:023 988 629 www.silkair.com

PHNOM PENH SORYA BUS TRANSPORT SCHEDULE INTERNATIONAL ROUTES PHNOM PENH SORYA BUS TRANSPORT SCHEDULE

PHNOM SORYA BUS TRANSPORT SCHEDULE PP-HO CHIPENH MINH DEPATURE HO CHI MINH-PP INTERNATIONAL ROUTES 6:45, 8:30, 6:45, 8:00,11:30 INTERNATIONAL ROUTES PP-HO CHI11:45 MINH DEPATURE HO CHI MINH-PP PP-BANGKOK PP-HO CHI11:45 MINH DEPATURE 6:45, 8:30, 6:30 6:45, 8:30, 11:45 PP-BANGKOK PP-PAKSE,VIENTIANE PP-BANGKOK 6:30 6:45 6:30 PP-PAKSE,VIENTIANE

PP-PAKSE,VIENTIANE 6:45 DOMESTIC ROUTES 6:45 PP-SIEM REAP

BANGKOK-PP HO CHI MINH-PP 6:45, 8:00,11:30 6:30 6:45, 8:00,11:30 BANGKOK-PP

PAKSE,VIENTIANE-PP BANGKOK-PP 6:30 7:30 6:30 PAKSE,VIENTIANE-PP

PAKSE,VIENTIANE-PP 7:30 7:30 REAP-PP SIEM DOMESTIC ROUTES 6:15, 7:00- 12:00,ROUTES 13:00, 14:00 5:30, 6:30, 7:00, 9:30, 10:30,12:30, 13:30 DOMESTIC PP-SIEM REAP SIEM REAP-PP PP -SIHANOUK SIHANOUK-PP 6:15, 7:0012:00, 13:00, 14:00 5:30, 6:30, 7:00, 9:30, 10:30,12:30, 13:30 PP-SIEM REAP SIEM REAP-PP 7:00 To 12:00, 13:00, 14:30, 16:30 7:10, 8:00, 10:30,12:15, 14:00,15:30,17:30 PP -SIHANOUK SIHANOUK-PP 6:15, 7:0012:00, 13:00, 14:00 5:30, 6:30, 7:00, 9:30, 10:30,12:30, 13:30 PP-BATTAMBANG BATTAMBANG-PP 7:00-SIHANOUK To 12:00, 13:00, 14:30, 16:30 7:10, 8:00, 10:30,12:15, 14:00,15:30,17:30 PP SIHANOUK-PP 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 5:30, 6:45, 7:45, 8:30, 9:30,10:30 PP-BATTAMBANG BATTAMBANG-PP 7:00 To 12:00, 13:00, 14:30, 16:30 7:10, 8:00, 10:30,12:15, 14:00,15:30,17:30 PP-MONDULKIRI MONDULKIRI-PP 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 BATTAMBANG-PP 5:30, 6:45, 7:45, 8:30, 9:30,10:30 PP-BATTAMBANG 8:30 8:30 PP-MONDULKIRI MONDULKIRI-PP 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 5:30, 6:45, 7:45, 8:30, 9:30,10:30 Further 210 359, Email:168@ppsoryatransport.com 8:30 information, please contact: Tel: 023 8:30 PP-MONDULKIRI MONDULKIRI-PP Further please contact: Tel: 023 210LINES 359, Email:168@ppsoryatransport.com 8:30 information, 8:30 REGULAR SHIPPING SCHEDULES

PORT ROTATION Further information, pleaseCALLING contact: Tel: 023 210 359, Email:168@ppsoryatransport.com LINE

REGULAR SHIPPING LINES SCHEDULES CALLING SCHEDULES FREEQUENCY ROTATION PORTS CALLING PORT ROTATION REGULAR SHIPPING LINES SCHEDULES CALLING PORTFREEQUENCY 1CALLING Wed, 08:00 - Thu 16:00 1ROTATION Call/week SIN-SHV-SGZ-SIN SCHEDULES ROTATION PORTS

LINE RCL 21 Thu, --Fri 1 Call/week HKG-SHV-SGZ-HKG LINE SCHEDULES ROTATION PORTS Wed,14:00 08:00 Thu 22:00 16:00 FREEQUENCY SIN-SHV-SGZ-SIN (12calls/moth) CALLING (HPH-TXGKEL) RCL HKG-SHV-SGZ-HKG 3 Fri, 20:00 Sat 23:59 08:00 -- Fri Thu 22:00 16:00 11 Call/week Thu, 14:00 Call/week SIN-SHV-SGZ-SIN (12calls/moth) 12 Wed, (HPH-TXGKEL) RCL HKG-SHV-SGZ-HKG 1 Th, 14:00- -20:00 Fri Fri, 08:00 20:00 Sat 22:00 23:59 1 Call/week SGN-SHV-LZP-SGN SIN-SHV-SGZ-SIN (12calls/moth) MEARSK (MCC) 23 Thu, -(HPH-TXGKEL) HKG-OSA-TYO-KOB SGN-SHV-LZP-SGN (4 calls/moth) BUS-SGH-YAT-SGN 31 Fri, 20:00 - -20:00 Sat 23:59 1 1 Call/week Call/week -SIN-SHV-SGZ-SIN Th, 08:00 MEARSK (MCC) 2 Fri, 22:00- Sun 00:01 HKG-OSA-TYO-KOB - SIN-SHV-TPP-SIN (4 calls/moth) - BUS-SGH-YAT-SGN 1 Th, 08:00 - 20:00 1 Call/week SGN-SHV-LZP-SGN 2 Fri, 22:00Sun 00:01 1 Call/week MEARSK (MCC) -- HKG-OSA-TYO-KOB HCM-SHV-LZP-HCMSIN-SHV-TPP-SIN SITC (BEN LINE Sun 09:00-23:00 1 Call/week NBO-SGH-OSA-KOB(4 - BUS-SGH-YAT-SGN (4 calls/moth) calls/onth) 2 Fri, 22:00- Sun 00:01 1 Call/week BUS-SGH-HGK-CHM -HCM-SHV-LZP-HCMSIN-SHV-TPP-SIN SITC (BEN LINE Sun 09:00-23:00 1 Call/week NBO-SGH-OSA-KOB(4 calls/onth) ITL (ACL) HCM-SHV-LZP-HCMBUS-SGH-HGK-CHM Sat 06:00 - Sun 08:00 1 Call/week SGZ-SHV-SIN-SGZ SITC (BEN LINE Sun (4 calls/month) 09:00-23:00 1 Call/week NBO-SGH-OSA-KOB(4 calls/onth) ITL (ACL) BUS-SGH-HGK-CHM APL Sat 08:00 06:00 -- Sun, Sun 08:00 11 Call/week SGZ-SHV-SIN-SGZ Fri, 06:00 call/week SIN-SHV-SIN (4 calls/month) (4 calls/month) ITL APL(ACL) Sat 1 Call/week SGZ-SHV-SIN-SGZ COTS Fri, 06:00 08:00 -- Sun Sun,08:00 06:00 call/week BBK-SHV-BKK-(LZP) SIN-SHV-SIN (4 2 1calls/month (4 calls/month) calls/month) Irregula (2 calls/month) APL COTS Fri, 08:00 Sun, 06:00 1 call/week SIN-SHV-SIN 2 calls/month BBK-SHV-BKK-(LZP) (4 (2 calls/month) calls/month) Irregula 34 call/month COTS Irregula 2 SGZ= calls/month BBK-SHV-BKK-(LZP) 34 call/month Busan, Korea Songkhla, Thailand (2BUS= calls/month) HKG= HongKong BUS= Busan, Korea kao=Kaoshiung, Taiwan ROC HKG=Kebe, HongKong Kob= Japan BUS= Busan, Korea kao=Kaoshiung, Taiwan ROC KUN= Kuantan, Malaysia HKG= HongKong Kob= Leam Kebe, Chabang, Japan Thailand LZP= kao=Kaoshiung, Taiwan ROC KUN= Kuantan, Malaysia NBO=Kebe, Ningbo, China Kob= Japan LZP= Leam Chabang, Thailand OSA= Osaka, Japan KUN= Kuantan, Malaysia NBO= Saigon, Ningbo,Vietnam China SGN= LZP= Leam Chabang, Thailand OSA= Osaka, Japan NBO= Ningbo,Vietnam China SGN= Saigon, OSA= Osaka, Japan SGN= Saigon, Vietnam

SHV= Sihanoukville Port Cambodia 34 call/month SGZ= Songkhla, Thailand

SIN= Singapore SHV= Songkhla, Sihanoukville Port Cambodia SGZ= Thailand TPP= TanjungPelapas, Malaysia SIN= Singapore SHV= Sihanoukville TYO= Tokyo, Japan Port Cambodia TPP= TanjungPelapas, Malaysia SIN= Singapore TXG= Taichung, Taiwan TYO= Tokyo, Japan TPP= TanjungPelapas, YAT= Yantian, China Malaysia TXG= Tokyo, Taichung, Taiwan TYO= Japan YOK= Yokohama, Japan YAT= Yantian, China TXG= Taichung, Taiwan YOK= Yokohama, Japan YAT= Yantian, China YOK= Yokohama, Japan

FLY FLY DIRECT DIRECT TO TO MYANMAR MYANMAR WEDNESDAY WEDNESDAY & & SATURDAY SATURDAY FLY DIRECT TO MYANMAR WEDNESDAY & SATURDAY YANGON PHNOM YANGON -- PHNOM PHNOM PENH PENH PHNOM PENH PENH -- YANGON YANGON YANGON - FLY PHNOM PENH PHNOM PENH - YANGON FLY DIRECT DIRECT TO TO SIEM SIEM REAP REAP MONDAY MONDAY & & FRIDAY FRIDAY FLY DIRECT TO SIEM REAP MONDAY & FRIDAY REAP SIEM YANGON SIEM REAP REAP -- YANGON YANGON YANGON -- SIEM SIEM REAP SIEM REAP - YANGON YANGONPhnom - SIEM REAP No. No. 479-481Eo, 479-481Eo, Kampuchea Kampuchea Krom Krom (St. (St. 128), 128), 12155, 12155, Phnom Penh Penh No. Tel 479-481Eo, Kampuchea Krom (St. 128), 12155, Phnom Penh 023 881 178 || Fax 023 886 677 www.maiair.com Tel 886 677 677|||www.maiair.com www.maiair.com Tel023 023881 881178 178 |Fax Fax 023 023 886


kILa

ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០១៣ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

ក្រម ុ Deportivoត្រវូ ​ការ​រស់​នៅក្រប​ខណ ័ ្ឌ​ កំពល ូ រឯ ី ក្រម ុ Sociedadត្រវូ ​ការលខ េ ៤ ភ្នព ​ំ ញ េ : កា ​ រ​បកួ ្រ​ តបាល់ ​​​ ទា ​ ត់ La Liga របស់​អស េ ប ្ ញ ៉ា ​ចល ូ ដល់​ការ​ប្រ​កួត​ចុង​ ក្រោយ​ហើយ​នៅចុង​សប្តាហ៍​នេះ ដោយ​​​ ក្រុម៣​​នៅ​កំពូល​តារាង​គឺ Barcelona​, Real M. និង Atletico សុទត ​្ធ មាន​ ែ​ សវុ ត្ថ​ិ ភាព​និងមា ​ ន​កៅអ ​ ​​ម ី ក ្នា ម ​់ យ ួ ទៅ ​ ល ​ ង េ នៅ ​ ​​ អឺរ៉ុប និង​មិន​ត្រូវ​ការ​ពិន្ទុ​ពី​ក្នុង​ការ​ប្រ​កួត​ ចុង​ក្រោយ​នេះ​ទេ។ ប៉ុន្តែ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ នេះ​ក្តី​ ក្រុម២គឺ​ក្រុម Valencia និង​ក្រុម​​ Sociedad ដែល​ឈរ​នៅ​លេខ​រៀង​ទី​៤​ និង​៥ នៅ​​តែត្រូវ​ការ​ពិន្ទុ​រៀង​ៗ​ខ្លួន​ដើម្បី​ លេខរ ​ ៀង​​ទី៤ សម្រាបកៅ ​់ អ ​ នៅ ​ី អ ​ រឺ ប ៉ុ ដ ​ រែ ។ Valencia ត្រូវ​ការ មួយ​ពិនទ ្ទុ​ ៀត​នៅក្នុង​ ទឹក​ដី​របស់​ Sevilla នា​រាត្រី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ខណៈ​​​ Sociedad នឹង​ត្រូវ​ការ​ឈ្នះនៅ​ ទឹក​ដី​ក្រុម​លេខ​១៧ឯ​បាត​តារាង Deportivo ដែលត ​ ្រូវ​ការ​​បី​ពិន្ទុដើម្បី​រស់។ ក្រុម​បាត​តា​រាងបី​ទៀត ក៏​នៅមាន​ឱកាសបន្ត​នៅ​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​កំពូល​នេះ​ដែរ បើ​ សិន​ជ​ា ពួក​គេ​ឈ្នះការ​ប្រ​កួតចុង​ក្រោយ​ នេះ ដោយ​ក្រុម Celta ​​ត្រូវ​ការ​ឈ្នះ​ក្រុម Espayol ក្រុម Zaragoza ត្រូវ​ការ​ឈ្នះ​ ក្រម ុ ​Atletico ហើយក្រម ុ ​Mallorcaត្រវូ ការ​ ឈ្នះក្រម ុ Malaga និងក្រុម​Real Valladolid។ ខាង​ក្រោម​នេះ គឺជា ​ កា ​ រ​វិភាគ​ ចំនួន៤ ​ គូ របស់ភព ្នំ​ េញ​ប៉ុស្តិ៍​៖ Sevilla v Valencia 02/06/2013 ម៉ោង 02:00 am ក្រុម Sevilla កំពុងឈ ​ រ​នៅ​លេខរៀង​ ទី៩ និង​មិន​ត្រូវ​ការពិន្ទុ​​ពី​ការ​ប្រ​កួតចុង​ ក្រោយនេ ​​ ះទ ​ ។ េ ពួកគ ​ ច េ ល ូ ម ​ ក​កាន់កា ​ រ​ប្រ​ កួតន ​ េះ ក្រោយចា ​ ញ់កា ​ រ​បកួ ្រ​ តចុងក ​ យ ្រោ ​ នៅ​ក្រៅ​ផ្ទះ​ ប៉ុន្តែពួក​គេលេង​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​ បាន​ល្អ​គួរសម។ ពួក​គេចាញ់​ក្រុម Sociedad 1-2 ប៉ន ុ ្តែ​បាន​យក​ឈ្នះ​​2-1 នៅ​ ផ្ទះ​ក្រម ុ M ​ airena ក្នង ុ កា ​ រ​បកួ ្រ​ តម ​ត ិ ភា ​្ត ព​ មុន​ពេល​ចាញ់ក្រ ​​ ុម Osasuna 2-1។ - បី​ប្រកួត​របស់ Sevilla 19/05/13 Sevilla 1-2 Sociedad 23/05/13 Mairena 1-2 Sevilla 27/05/13 Osasuna 2-1 Sevilla ក្រុម​ Valencia កំពុងឈ ​ រ​នៅលេខ​៤ មាន​៦៥​ពិន្ទុ​ ច្រើន​ជាង​​ក្រុម​ Sociedad ដែល​​ឈរ​នៅលេខ​៥ ពីរ​ពិន្ទុ​ ដូច្នេះរាត្រី​ នេះ ពួកគេ​ត្រូវ​ការ​ឈ្នះ​ទើប​អាច​ការពារ​ លេខ​រៀង​ទី​៤​បាន។ កីឡាករ​ពួក​គេកំពុង​ តែ មាន​ទំនុកចិត្ត​ល្អ​ព្រោះ ពួកគេ​បាន​ ឈ្នះ​៤ ប្រ​កួត​ជាប់​គ្នា​ហើយ។ ក្រុម​ Valencia បាន​យក​ឈ្នះក ​ ម ្រុ Osasuna # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

Team Barcelona Real Madrid Atlético Valencia Sociedad Málaga Betis Vallecano Sevilla Getafe Levante Espanyol Bilbao Valladolid Osasuna Granada Deportivo Celta Zaragoza Mallorca

MP 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

W 31 25 22 19 17 16 16 16 13 13 12 11 12 11 10 10 8 9 9 8

Total D L 4 2 7 5 7 8 8 10 12 8 9 12 7 14 4 17 8 16 8 16 9 16 11 15 8 17 10 16 9 18 9 18 11 18 7 21 7 21 9 20

កីឡាករ Jonas (ឆ្វេង) របស់ Valencia និង Andujar របស់ Sevilla ប្រជែង​ ដណ្តើម​បាល់​អំ​ឡុងកា ​ រ​ប្រកួតក ​ ្របខ ​ ័ណ្ឌ La Liga កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០១២​។ Reuters

4-0 និង​យក​​ឈ្នះ 4-0 នៅផ្ទះក្រុម​Vallecano យក​ឈ្នះ 1-0 ​នៅ​ទឹក​ដី​ក្រុម​ Getafe មុន ​ពេល​យក​ឈ្នះ​ក្រុម Granada 1-0 កាល​ពី​ចុងស ​ ប្តាហ៍​មុន។ ​ - បីប ​ ្រកួត​របស់ Valencia 12/05/13 Val'cano 0-4 Valencia 18/05/13 Getafe 0-1 Valencia 27/05/13 Valencia 1-0 Granada - ជំនួបប ​ ី​លើកច ​ ុង​ក្រោយ 12/01/12 Sevilla 2-1 Valencia 27/02/12 Valencia 1-2 Sevilla 13/01/13 Sevilla 2-0 Sevilla Deportivo v Sociedad 02/06/2013 ម៉ោង 02:00 am នេះ​ អាច​ជាការ​ប្រ​កួតដ ​ធ ៏​ ំ​ និងស ​ ៊ីសាច់ ហុតឈា ​ ម​ព្រោះ​ម្ចាសផ ​់ ្ទះ​Deportivo ក៏​​ ត្រវូ កា ​ រ​ពន ិ ដ ្ទុ ម ើ ប្ រី ស់​ឯភ្ញៀវ​Sociedad ក៏​ ត្រូវ​ការ​ពិន្ទុ​ដើម្បីដណ្តើម​យក​លេខ​រៀង​ ទី៤ព ​ ​ី Valencia មក​វញ ិ ។ ក្រម ុ ​​Deportivo ចាញ់ក្រ ​​ ម ុ Valladolid 1-0 ប៉ន ុ បា ្តែ ន​ វាយ​បក​យក​ឈ្នះ​ក្រុម​ Espanyol 2-0 វិញ មុនព ​ ល េ ចាញ់ក ​ ម ្រុ Malaga 3-1 ជា​ ចុង​ក្រោយ។​ ទំនុក​ចិត្ត​កីឡាករ​មិន​ល្អ​ទេ ប៉ន ុ ព ្​តែ ល េ ន ​ េះជា ​ ឱ ​ កាស​តមួ ែ​ យគ ​ ត់​ដើមប្ ​ី យក​៣ពិ ​​ នដ ​្ទុ ើម្បជ ​ី វី ត ិ រ​ស់​ដូច្នេះព ​ក ួ គ ​ នឹ េ​ ង​ ប្រយុទ្ធ​ដើម្បវា ី​ ។ F 111 99 62 64 69 52 56 48 54 43 39 43 42 47 31 35 47 36 36 39

A 39 40 30 50 49 46 55 64 51 55 56 51 63 54 46 54 69 52 59 70

MP 18 18 19 19 19 19 19 18 18 19 18 19 19 19 19 18 18 18 18 18

W 17 16 14 13 10 10 9 9 12 9 8 6 8 7 7 5 6 6 5 6

Home D L 1 0 2 0 2 3 3 3 7 2 5 4 5 5 2 7 1 5 4 6 3 7 7 6 3 8 6 6 5 7 6 7 5 7 6 6 4 9 5 7

F 59 63 42 42 41 33 28 25 37 25 24 25 22 29 15 19 23 22 22 22

A 14 19 12 25 22 18 18 27 18 23 25 28 27 26 14 21 25 21 24 28

- បីប ​ ្រកួតរ​ បស់ Deportivo 11/05/13 Val'dolid 1-0 Deportivo 19/05/13Deportivo 2-0 Espanyol 27/05/13 Malaga 3-1 Deportivo ថ្វី​បើ​ក្រុម Sociedad ត្រូវ​ការ​ពិន្ទុ​ដើម្បី​ លេខរ ​ ៀង​ទ៤ ី ប៉ន ុ បើ ្តែ​ សន ិ ជា ​ ព ​ក ួ គ ​ ចាញ់ េ​ ក៏​ពួកគេមិន​ត្រូវ​បាន​កាត់​ចេញ​ពី​ក្រប-​ ខ័ណ្ឌ កំពូលន ​ េះ​ដែរ។ ក្រុមនេះលេងស ​ ្មើ​ 2-2​ ប្រ​ឆាំង​ក្រុម​ Granada ប៉ុន្តែ​បាន​ យក​ឈ្នះ២ ​ -១នៅ​ទក ឹ ដ ​ក ​ី ម ្រុ ​Sevilla មុន​ ពេលលេង​ត្រឹមស ​ ្មើ ១-១​​ ប្រ​ឆាំង​ Real Madrid ដ៏​ខក​ចិតជា ្ត​ ចុងក្រោយ។ - បីប ​ ្រកួតរ​ បស់ Sociedad 14/05/13 Sociedad 2-2 Granada 19/05/13 Sevilla 1-2 Sociedad 27/05/13 Sociedad 1-1 Real M. -ជំនួបប ​ ី​លើកច ​ ុងក ​ ្រោយ 26/10/10Sociedad 3-0 Deportivo 08/03/11 Deportivo 2-1 Sociedad 13/01/13 Sociedad 1-1 Deportivo Celta v Espanyol 02/06/2013 ម៉ោង 02:00 am ក្រុម Celta ឈរ​នៅ​លេខ​រៀង​ទី១៨ ក្រោមក ​ ម ្រុ Deportivo មួយព ​ន ិ ្ទុ ដូច្នេះបើ ពួក​គេ​ឈ្នះ​ហើយ​ Deportivo មិន​ឈ្នះ ពួកគ ​ នឹ េ​ ងរ​ស់។ បន្ទាបព ​់ ព ​ី ក ួ គ ​ ចាញ់ េ​ ​​ក្រម ុ MP 19 19 18 18 18 18 18 19 19 18 19 18 18 18 18 19 19 19 19 19

W 14 9 8 6 7 6 7 7 1 4 4 5 4 4 3 5 2 3 4 2

Away D L 3 2 5 5 5 5 5 7 5 6 4 8 2 9 2 10 7 11 4 10 6 9 4 9 5 9 4 10 4 11 3 11 6 11 1 15 3 12 4 13

F 52 36 20 22 28 19 28 23 17 18 15 18 20 18 16 16 24 14 14 17

A 25 21 18 25 27 28 37 37 33 32 31 23 36 28 32 33 44 31 35 42

D +72 +59 +32 +14 +20 +6 +1 -16 +3 -12 -17 -8 -21 -7 -15 -19 -22 -16 -23 -31

P 97 82 73 65 63 57 55 52 47 47 45 44 44 43 39 39 35 34 34 33

SPORT ២៥

ព័ត៌មាន​កីឡា​ខ្លី​ៗ ក្រម ុ ​យ​វុ ​ជន​ភ​ព ំ្ន ញ េ ​កន ្រោ ​ស​គ ្វា មន៍​ ភ្ញៀវ​មឡ ៉ា ស េ ​ក ី៊ ង ុ្ន ​អាស៊ាន

ក្រុម​កីឡាបា ​ ល់​ទាត់យ ​ ុ​វជន​ភ្នំ​ពេញ​ ក្រោន នឹង​ប្រឈម​មុខ​នឹង​ការ​ប្រកួត​ ដ៏ស ​ ត ្វិ ស ​ ញ ្វា ម ​យ ួ នៅ ​ ថ ​ ស ​្ងៃ ក ្អែ ក ​ង ្នុ ព ​ ត ្រឹ ​្តិ Atletico 1-3 និង​ចាញ់ក ​ ្រុម ​Betis 1-0 ការណ៍​FAM-Frenz U15 ASEAN ក្រុម​Celta ក៏​បាន​យក​ឈ្នះ​២-០នៅ​ទឹក Champions Trophy ឆ្នាំ​២០១៣ ដីក្រុម Valladolid ដើម្បទ ី​ ំនុកច ​ ិត្ត​របស់​ ខណៈ​ពេល​ដែល​ពួកគេ​ត្រូវ​ស្វា​គមន៍​ កីឡាករ​នៅថ្ងៃនេះ​។ សហ​អ្នក​រៀប​ចំ និងជា ​ ​ក្រុម​ជើង​ខ្លាំង - បីប ​ ្រកួតរ​ បស់ Celta Frenz Malaysia​ នៅ​វេលា​ម៉ោង​៤​ 09/05/13 Celta 1-3 Atletico :៣០​​ល្ងាច​នៅ​ឯ​ព​ហុ​កីឡ​ដ្ឋាន​ជាតិ​អូ​ 12/05/13 Betis 1-0 Celta ឡាំព ​ក ិ ។ ​ ក្រ ​​ ម ុ យ ​ វុ ជ ​ ន​របស់ក ​ម ​ ជា ​្ពុ ម ​យ ួ ​ 27/05/13 Valladolid 0-2 Celta នេះ បាន​រង​បរា​ជ័យ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ ក្រុម​ Espanyol ស្ថិត​ក្នុង​លេខ​រៀង​ទី ជម្រុះប ​ ើក​ឆាក​នៃ​ពូល A ​របស់​ពួកគ ​ េ​ ១២ ហើយ​ក៏​មានសុវត្ថិ​ភាព​ដែរ ដូច្នេះ​ ក្នង ុ ល ​ ទ្ធផ ​ ល ៤-០ នៅ​ពល េ ប ​ ក ្រ ត ួ ជា ​ ​ រាត្រី​នេះ​ ពួក​គេ​លេង​ដើម្បី​មោទ​នភាព​ មួយ​នឹង​ក្រុម​របស់​វៀត​ណាម PVF ប៉ណ ុ ្ណោះ។ ក្រម ុ ន ​ ះេ បាន​លង េ ១-១ស្មក ើ ម ុ្រ Academy កាល​ពច ​ី ង ុ ស ​ ប្តាហម ​៍ ន ុ ៕ ​ Real Madrid រួចក៏​ចាញ់​ក្រុមDeportivo Dan Riley/CSR 2-0 មុន​ពេលចាញ់​​ក្រុម Barcelona 0-2 ជា​ចុង​ក្រោយ​ទៀត។ លោក​ Hughes ត្រវូ ​បាន​ជស ើ្រ ​ - បីប ​ ្រកួត​របស់ Espanyol រើស​ជា​គ​ប ូ្រ ង្វក ឹ ​របស់​Stoke City​ 12/05/13 Espanyol 1-1 Real M. Stoke City​​ ដែល​ជា​ក្លិប​ក្នុង​ក្រ​ប​ 19/05/13Deportivo 2-0 Espanyol ខ័ ណ ្ឌ Premier League បាន​តែង​ 27/05/13 Espanyol 0-2 Bar'lona តាំង​លោក Mark Hughes ជា​អ្នក​ - ជំនួបប ​ ី​លើក​ចុង​ក្រោយ ចាត់​ការ​ទូ​ទៅ​​ថ្មី​របស់​ពួក​គេ​ដើម្បី​ 14/12/11 Celta 0-0 Espanyol ជំនួស​កន្លែង​របស់​គ្រូ​បង្វឹក​សញ្ជាតិ​ 21/12/11 Espanyol 4-2 Celta វេលស៍លោ ​ ក​Tony Pulis​ដែលបា ​ ន​ 13/01/13 Espanyol 1-0 Celta ចាក​ ច េ ញ ​ ព ី ​ ក ិ ្ល ប ​ ន ះ េ ​ តា ម​ រ យៈ​ កា រ​ ព្រម​ Zaragoza v Atletico ព្រៀង​ទាំង​សង​ខាង ​​ក្រោយ​ពី​កាន់​ 02/06/2013 ម៉ោង 02:00 am Zaragoza ស្ថិត​ក្នុង​លេខរៀង​ទី១៩ តំណែង​រយៈ​ពេល​៧​ឆ្នាំ​ក្នុង​នាម​ជា​គ្រូ​ ហើយ​បើ​មិន​ឈ្នះ​ការ​ប្រ​កួត​នេះ​ទេ នឹង​ បង្វឹក កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន ​នេះ​បើ​ ត្រូវ​កាត​ចេញ​ហើយ។ ពួក​គេ​ចាញ់​ក្រុម​ យោង​ទៅ​តាម​ការ​រាយ​ការណ៍​របស់​ បណ្តាញ​​សារ​ព័ត៌​មាន​ BBC ​កាល​ពី​ Deportivo តែមួយ​ពិន្ទុ ដូច្នេះបើសិនជា ​ ពួកគ ​ េ​ឈ្នះ ហើយ​ក្រុម Deportivo និង​ ម្សិល​មិញ​។ ​ លោក Hughes ដែល​ Celta ចាញ់ ពួកគ ​ េ​នឹង​​រស់។ ប៉ុន្តែ​​ពួក​គេ​ ជា​អ​តី​ត​ខ្សែ​ប្រ​យុទ្ធ​របស់​ក្រុម​ Manលេង​ចាញ់​ពី​រប្រ​កួត​​ជាប់​គ្នាហើយ​។ ពួក​ chester United ទើប​តែ​បាន​ជួល​ គេ​លេងស្មើ​០-០​នៅ​ផ្ទះ​​Levante រួច​ក៏​​ កាល​ពី​ពេល​ថ្មី​ៗ​នេះ​ដោយ​​ក្លិប​ ​Quចាញ់​Bilbao 1-2 នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រ​កួត​ក្នុង​ eens Park Rangers​ ដែល​បាន​ ទឹក​ដ​ខ ី ន ួ្ល ឯង មុន​ពល េ ចាញ់​Betis 4-0​។ បណ្តេញ​លោក​ចេញ​កាល​ពី​ខែ​វិច្ឆិកា - បីប ​ ្រកួត​របស់ Zaragoza នៅ​មន ុ ព ​ ល េ ក្ល ​​ ប ិ មួ ​​ យន ​ េះត ​ វ្រូ បា ​ ន​កាត់​ 11/05/13 Levante 0-0 Zaragoza ចេញ​​​​​។​លោក​Hughes ​ក៏​ធ្លាប់​បាន​ 20/05/13 Zaragoza 1-2 Bilbao ដឹក​នាំ​ក្លិប Blackburn Rovers, 27/05/13 Betis 4-0 Zaragoza Manchester City និង​ Fulham ក្រុម​ Atletico មិន​ត្រូវ​ការ​ពិន្ទុ​ដើម្បី​អ្វី​ ផង​ដែរ​៕ Reuters/CSR ក្រៅ​ពីដើម្បី​មោទនភាព​នោះ​ទេ។ ពួក​គេ​ ចូល​​មក​កាន់​ការ​ប្រ​កួតនេះ បន្ទាប​ព ់ ល ី ង េ លទ្ធ​ផល​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ ទម្លាក​ជ ់ ង ើ ពី​រប្រ​កួត។​ បន្ទាប​ព ់ ​ឈ ី ះ្ន ​២-១​ ការ​ប្រកួតម ​ ិត្ត​ភាព​អន្តរ​ជាតិ នៅ​ទក ឹ ដ ​ ​ី Real Madrid ​ក្រុម​Atletico ក៏​​ អង់​គ្លេស 1 សា. អៀរ​ឡង់ 1 ស្មើ ០-០​ Mallorca នៅ​​ក្នុង​ផ្ទះរបស់​ អេ​ក្វា​ទ័រ 2 អាល្លម ឺ​ ៉ង់ 4 ខ្លន ួ ឯង។ លទ្ធផល​នោះ បង្ហាញថាពួកគ ​ េ​ កា​ណា​ដា 0 កូ​ស្តា​រីកា 1 គ្រានត ់​ ែ​លេង​បង្គ្រប​កិច្ចប៉ុណ្ណោះ។ អាមេ​រិក 2 បែល​ហ្ស៊ិក 4 - បីប ​ ្រកួត​របស់ Atletico 13/05/13 Atletico 1-2 Barcelona កម្ម​វិធី​ប្រកួត​ចុង​សប្តាហ៍ 18/05/13 Real M. 1-2 Atletico ការ​ប្រកួត​មិតភា ្ត​ ព​អន្តរជា ​ តិ 27/05/13 Atletico 0-0 Mallorca ថ្ងៃ​សុក្រ ទី​៣១ ខែ​ឧស​ភា - ជំនួបប ​ ី​លើក​ចុង​ក្រោយ តួក​គី v ស្លវ ូ​ នី េ​ - 12​អាធ្រាត្រ 31/10/11 Atletico 3-1 Zaragoza អីុតាលី v សាំង​ម៉ា​រ៉ាំង- 1:45​ទៀប​ភ្លឺ 25/03/12 Zaragoza 1-0 Atletico ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​១ ខែ​មិថុ​នា 14/01/13 Atletico 2-0 Zaragoza ម៉ិក​ស៊ិក v នីហ ​ ្សេ​រី​យ៉ា - 8​ព្រឹក ចំណែកឯការ​ប្រ​កួ​ត​ផ្សេង​ទៀត​មាន ប៉ា​ណា​ម៉ា v ប៉រូេ​ - 3:30​ទៀប​ភ្លឺ 02/06/2013 ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​២ ខែ​មិថនា ុ​ Granada v Getafe - 02:00am សា. អៀរ​ឡង់ v ហស្ ក​ហស្ -ី៊ 11:30​យប់ Real M. v Osasuna - 22:00 អ៊ុយ​ក្រែន v កា​មរូេ​ន - 1​ទៀប​ភ្លឺ Barcelona v Malaga - 12am អាមេ​រិក v អាល្លម ឺ​ ៉ង់ - 1:30​​ទៀប​ភ្លឺ Mallorca v Valladolid - 02:00 ប្រេស៊ីល v អង់​គ្លេស - 2​ទៀប​ភ្លឺ Levante v Betis - 02: 00am ហុង​ឌរ ូ ស ៉ា v អីស ុ អែ ្រា​ ល-4:30​ទៀប​ភ្លឺ Vallecano v Bilbao - 02: 00am


២៦

SPORT

www.postkhmer.com

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០១៣

ភ្នព ំ ញ េ ​កន ្រោ ត្រៀម ុ ​

ព័ត៌មាន​កីឡា​ខ្លី​ៗ

អត្តព ​ លិក នឹងត ​ វ្រូ ច ​ល ូ រ​ម ួ ​ ប្រកួត​ក្នុង​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ CCC អា​ក្វា​ត្លុង

kILa

សហ​ព័ន្ធ​កីឡា​ទ្រី​យ៉ា​ត្លុង​ កម្ពជា ុ (CTF) នឹងរ ​ ៀប​ចព ​ំ ត ្រឹ ​្តិ ការណ៍ CCC Aquathlon ជា​ លើក​ទី​២​របស់​ខ្លួន​នៅ​ឯ Cambodian Country Club ចាប់ព ​ម ​ី ង ៉ោ ៧ ​ ព ​ ្រឹក នា​ថស ​្ងៃ ក ្អែ ​ នេះ​។ លោក​គង់ ឫទ្ធី​ជព្វ ប្រធាន CTF បាន​បប ្រា ភ ​់ ព ​្នំ ញ េ បុ៉ស្តិ៍ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ម្សិល​មិញ​ថា អត្ត​ពលិក​សរុប​ចំនួន​១៨៣​ នាក់ ដែល​ក្នុងនោ ​ ះ​រាប់ប​ញ្ចូល​ ទាំង​អត្ត​ពល​ិក​នារី​ចំនួន​២៦​ នាក់​ផង​ដែរ​នោះ បាន​ចុះ​ ឈ្មោះ​សម្រាប់​វិញ្ញា​សា​ប្រកួត​ ​ក្រុម​កីឡាករ​បឹង​កេត ឈរ​ជា​ជួរអ ​ ំ​ឡុង​ការ​ហ្វឹក​ហាត់នៅ ​ Jalan Besar របស់​សិងប ្ហ​ ុរី​។ Ken Gadaffi ចំនន ួ ៥ ​ ន ​ កា ​ៃ រ​បក ្រ ត ួ ហ ​ ល ែ ទ ​ក ឹ និង​រត់​ប្រណាំងន ​ េះ​។ បុគ្គ​លិក​ បច្ចក េ ទ ​ ស េ ច ​ន ំ ន ួ ៦ ​ ៥​នាក់ នឹង​ ជួយ​សម្រួល​ដល់​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ នេះ ខណៈ​ដល ែ ស ​ មា​ជិករ​បស់​ ក្លិប និង​សមា​គម​ចំនួន​១២០ ត្រវូ បា ​ ន​រព ​ំ ង ឹ ថា ​ នឹងម ​ ក​គាំទ ​ ។ ្រ​ លោក​ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋ​មន្ត្រី​​ ក្រសួង​ព័ត៌​មាន និង​ជាប ​ ្រធាន​ កិត្តិ​យស CTF នឹង​ធ្វើ​ជា​អធិ​ បតី​ភាព​នៅ​ក្នុង​កម្ម​វិធី​បិទ​ការ​ ប្រកួតន ​ េះ​៕ Dan Riley/IS H S Manjunath នោះ​​ពួក​គេ​ត្រូវ​បាន​ចាប់​ឆ្នោត​ ក្នុង​ការ​ប្រកួត​លីក​ក្នុង​ស្រុក​ ប្រកួត​​តែ​មួយ​លើក​ដើម្បី​ប្រជែង​ របស់ព ​ក ួ គ ​ េ នឹងធ ​ ឲ ​្វើ យ្ ព ​ក ួ គ ​ ស្ថ េ​ ត ិ ​ Lorenzo សម្លឹង​ការ​ ភ្នំ​ពេញ: ការ​រង​បរា​ជ័យ​ទាំង​ គ្នា​ឈាន​ទៅ​វគ្គ​ផ្តាច់​ព្រ័ត្រ ការ​ ក្នង ុ ស ​ រ្មា ត ​ ី និងស ​ ន ្ថា ភា ​ ព​ដល ​៏ នៅ ​្អ ​ ទទួល​ជ័យ​ជម្នះ​ជា​លើក​ ប្រផតិ ​ប្រផើយក ​ ្រោម​ស​ដ ្នា ៃ​ក្រុម ប្រកួតផ ​ ្សេង​ៗ​នឹង​ត្រូវ​ធ្វើ​តាម​រូប​ ពេល​ប្រកួត​នៅ​លើ​ទី​លាន​នា​ ទី​៣​នៅ​អីុតាលី Hilal Al-Quds ដែល​ជា​ម្ចាស់​ មន្ត​​ការ​ចាប់​ឆ្នោត​មួយ​ជុំ​​ម្តង​ៗ​​ វេលា​ម៉ោង​៧​ល្ងាច (ត្រូវ​នឹង​ ព្រឹត្តិ​ការណ៍​នៃ​ការ​ប្រណាំង​ ជើងឯ ​ ក​កប ្រ ខ ​ណ ័ ្ឌ West Bank នៅ​ឆ្នាំ​នេះ​។ ម៉ោង​៦​ល្ងាច ម៉ោង​នៅ​កម្ពុជា) ម៉ូ​តូ MotoGP World Cha-​ ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ព្រឹត្តិ​ការណ៍ AFC បឹងក ​ ត េ គឺជា ​ ក ​ ម ្រុ ម ​យ ួ នៅ​ ​​ កង ្នុ ​ ក្រោម​អំ​ពូល​អគ្គិ​សនី ជា​មួយ​ mpionship នឹងត ​ វ្រូ រ ​ ៀប​ចនៅ ​ំ ​ President's Cup កាល​ពដ ​ ្រុម Tanjong Pagar។ ​ី ម ើ ​ ចំណោម​ក្រុម​បរទេស​ទាំង​បួន​ នឹងក លើ​ទី​លាន Mugello ក្នុង​ ខែ​នេះ អាច​នឹង​នៅ​តែ​ដក់​ជាប់​ ដែល​ត្រូវ​គេ​អញ្ជើញ​រួម​ជា​មួយ​ សូម​បញ្ជាក់​ថា ក្រុម Tanទីក្រុង Tuscany នៅ​ចុង​ ក្នង ុ ច ​ត ិ នៅ ​្ត ឡ ​ យ ើ ប៉ន ុ ្តែ លោក បែ នឹង​ក្រុម Loyola Meralco jong Pagar ដែល​បាន​បញ្ចប់​ សប្តាហ៍​នេះ​ដើម្បី​ប្រកួត Ital- មក​រា អ្នក​ចាត់​ការ​ទូទៅ​របស់​ចំ​ Sparks និង Global FC របស់​ ក្នង ុ ច ​ ណា ​ំ ត់​ថក ្នា ល ​់ ខ េ រ ​ ៀង​ទ១២​ ​​ី ian Grand Prix ខណៈ​ដែល​ ការ​កៅស ​ ប ​៊ូ ង ឹ ក ​ ត េ ធ្វកា ​ើ រ​បញ្ជាក​់ ហ្វី​លី​ពីន និងក ​ ្រុម Lao Police នៅ​លតា ​ើ រា ​ ង S.League កាល​ ម្ចាស់​ការ​ពារ​តំណែង​ជើង​ឯក យ៉ាងច ​ បា ្ ស់ថា ​ ក្រម ុ ន ​ េះ កំព ​ង ុ ត ​ ែ​ Club របស់​ឡាវ​។ ពីរ​ដូវកា ​ ល​មន ុ នោ ​ ះ ទើបត ​ បាន​ ែ​ Jorge Lorenzo របស់​អេ​ ផ្តោត​យ៉ាង​មុត​ស្រួច​ទៅ​លើ​ការ​ ក្រុម​ដែល​នៅ​សល់​ផ្សេង​ៗ​ វិលម ​ ក​កាន់ក ​ ប ្រ ខ ​ណ ័ ក ​្ឌ ព ​ំ ល ូ ន ​ េះ​ ស្ប៉ាញ សង្ឃឹម​ថា អាច​ស្តា​រ​ ធ្វើ​ឲ្យ​ល្អ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ដណ្តើម​ ទៀត​ក្នុង​ចំ​ណោម​ក្រុម​ទាំង​១៦ កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០១១​ប៉ុណ្ណោះ មុខ​មាត់​ពកា ​ី រ​ខក​ចត ិ ម ​្ត យ ួ ​កាល​ ពាន​រង្វាន់ RHB Singapore នឹង​ត្រូវ​បង្រ្គប់​ដោយ​ក្រុម​ចំនួន​ ក្រោយ​ពី​ពួក​គេ​បាន​ធ្លាក់​ចេញ​ ពីល ​ ក ើ ម ​ន ុ ក ​ង ្នុ ប ​ ទ ្រ ស េ បា ​ រាំង។ ​ Cup ឆ្នាំ​២០១៣​។ ១២​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ ដោយ​សារ​តែ​បញ្ហា​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ កីឡាករ​បណា ្រ ង ំ ម ​ត ​៉ូ រ​ូ បស់ក ​ ម ្រុ ី​ ្នាំ​២០០៤​។ ក្រម ុ មួ ​​ យដ ​ ល ែ ​មាន​ខស្ ប្រ ែ​ យទ ុ ​្ធ ក្រប​ខ័ណ្ឌ S.League នៅ​ក្នុង​ កាល​ពឆ Yamaha Factory Racing ចំនន ​្ធ កា ​ រដ​ណម ្តើ ពា ​ ន​មយ ួ ន ​ េះ​ បឹងក ​ ត េ នឹង​ដាក់ក ​ស ​្តី ង្ឃម ឹ ដ ​ធ ​៏ ​ំ ួ ៦ ​ នា ​ ក់ ខ្សបម្រ ែ​ ៦ ​ើ នា ​ ក់ និង​ យុទនា រូប​នេះ បច្ចុប្បន្ន​កំ​ពុង​តែ​ឈរ​ ខ្សែ​ការ​ពារ​ជា​ច្រើន​រូប​ទៀត ក៏​ ដែលឈ ​ ្នះន ​ង ឹ នា ​ យ ​ំ ក​នវូ រង្វា ​​ នជា ​់ ​ របស់​ខ្លួន​លើ​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​ដ៏​មុត​ ក្នង ុ ច ​ ណា ​ំ ត់​ថក ្នា ល ​់ ខ េ ៣ ​ ល ​ តា ​ើ ​ ដូច​ជា​អក ្ន ​ចា​ទ ំ ​ច ី ​ន ំ ន ួ ​ពរី ​នាក់ បាន​ ទឹក​ប្រាក់​ចំនួន​១០០.០០០​ ស្រច ួ Bisan George ដែលន ​ង ឹ ​ រាង​ពិន្ទុ​រួម នៅ​មុន​ការ​ប្រកួត​ដំ​ ចេញ​ដំ​ណើរ​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​ ដុលរ្លា អា ​ មេ​រិកស ​ ម្រាបក ​់ ម ្រុ ជ ​ ង ើ ​ ត្រូវ​ពង្រឹង​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ប្រយុទ្ធ​ ណាក់ទ ​៥ ​ី ន ​ រ​ៃ ដូវកា ​ ល​នេះ ប៉ន ុ ្តែ សិង្ហ​បុរី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ នៅ​មុន​ ឯក ៦០.០០០​ដុល្លារ​អាមេ​រិក នេះ ក្រោយ​ពី​អវត្ត​មាន​នៅ​ក្នុង​ នឹង​សម្លឹង​រក​ការ​ទទួល​ជ័យ​ ពេល​ការ​ប្រកួត​បើក​ឆាក​របស់​ សម្រាប់​ក្រុម​ជើង​ឯក​រង និង​ ព្រត ឹ កា ​្តិ រណ៍ AFC President's ជម្នះ​ជា​លើក​ទី​៣​របស់​គេ​នៅ​ បឹងក ​ ត េ នៅ ​ រា ​ ត្រន ​ី េះ ជា​មយ ួ ក ​ ម ្រុ ​ ៤០.០០០​ដុល្លារ​សម្រាប់​ក្រុម​ Cup​។ ចាន់ វឌ្ឍនា ​ កា ​ បាន​ធរ ​្វើ ឿ​ លើ​ទី​លាន Mugello​។ ការ​ ម្ចាស់​ផ្ទះ Tanjong Pagar ដែល​​បាន​បញ្ចប់​ក្នុង​ចំ​ណាត់​ ងដ៏​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​ជា​ច្រើន​ ប្រណាង ំ ន ​ េះ នឹងប ​ ព ្រ ត ្រឹ ទៅ ​្ត នា ​ ​ United ដែល​លេង​ក្នុង​ក្រប​ ថ្នាក់​លេខ​៣​​។ ការ​​ផ្តល់​រង្វាន់​ជា​ ក្នុង​រដូវ​កាល​នេះ ហើយ​ខ្សែ​ ថ្ងៃ​អាទិត្យ នា​វេលា​ម៉ោង​៧​ ខ័ណ្ឌ S.League នៅ​ឯ​កីឡ​ ទឹក​ប្រាក់​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​ ប្រយទ ុ ដ ​្ធ ​មា ៏ ន​ទព េ កោ ​ ស ​ ល្យវ​យ ័ ​ ល្ងាច៕ ​ Dan Riley/IS ដ្ឋាន Jalan Besar​។ នេះ កើតឡ ​ ើង​ស្ទើរ​តែ​ចំនួន២ ​ ៥​ ១៩​ឆ្នាំ​រូប​នេះ អាច​នឹង​ក្លាយ​ជា​ ក្រុម​ដែល​​មាន​កីឡាករ​ចំនួន​ ភាគ​រយ បើ​ប្រៀប​ធៀប​ទៅ​នឹង​ កម្លាំង​ដស ៏​ ំ​ខាន់​សម្រាប់​ក្រុម​។ កម្មវ​ ិធី​កីឡាបា ​ ល់​បោះ CBL ២០​នាក់ម ​យ ួ ន ​ េះ ត្រវូ បា ​ ន​អម​ដ​ំ រង្វាន់​ជា​ទឹក​ប្រាក់​ដែល​ត្រូវ​បាន​ ខ្សែ​បម្រើ​ដែល​អាច​លេង​បាន​ នៅ​ទី​លាន Beeline Arena ណើរ​ដោយ​លោក​គ្រូ​បង្វឹក​ប្រាក់ ឈ្នះ​កាល​ពឆ ី​ ្នាំ​មុន។ ​ ច្រន ើ ត ​ នា ួ ទី Momoh Deguile ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី១ ​ ខែ​មិថុ​នា វុទ្ធី អ្នក​ចាត់​ការ​ទូទៅ​​​ លោក​​បែ ក្រុម​ម្ចាស់​ជើង​ឯក​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​ និង​កីឡាករ​ដ៏​ឆ្នើម ChukwuNSK Dream v Sela Meas មករា លោក​សំ អាន ដែលជា ​ គ ​ ​្រូ មិតហ ​្ត ន ្វូ ខ ​ ម េ ប ​ ឌា ​ូ ន​លក ី ប្រ ​​ ចាឆ ​ំ ​្នាំ ma Ohuruogu ដែល​ត្រូវ​បាន​ - 2 រ​សៀល បង្វឹក​ជំនួយ និង​មន្ត្រី​ព័ត៌​មាន​ ២០១២ បឹងក ​ ត េ ដែលបា ​ ន​កត់​ ចាត់ទ ​ក ុ ថា ​ ជា​កម្លាង ំ ដ ​គ ​៏ រួ ឲ ​ ្យទ ​ក ុ ​ Cellcard Eagles v IRB លោក Ken Gadaffi​។ ត្រា​នូវ​ជ័យ​ជម្នះ​ចំនួន​១០​លើក​ ចិត្ត​នៅ​ក្នុង​តំបន់​កណ្តាល និង​ The Lord - 4​រសៀល ខណៈ​ដែល​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ពេល​ ជាប់ៗ ​គ ​ ទៅ ​្នា ក ​ង ្នុ កា ​ រ​ការ​ពារ​ពាន​ ការ​ពារ​នោះ អាច​នឹង​បន្ថែម​នូវ​ Alaxan FR Patriots v នេះ មាន​លក្ខណៈ​ខុស​គ្នា​នឹង​ រង្វាន់​របស់​ពួក​គេ​នោះ កំ​ពុង​តែ​ ការ​ជឿ​ជាក់​ជា​ច្រើន​បន្ថែម​ទៀត​ Ganzberg - 6​រសៀល ព្រឹត្តិ​ការណ៍​មុន​ៗ​ដែល​នៅ​ពេល​ សង្ឃឹម​ថា ការ​មិន​ស្គាល់​ចាញ់​ សម្រាប់​ក្រុម​បឹងក ​ េត​៕ IS

បំភយ ័ ណាហ្គាខប រីឯ​ ប៉ល ូ ស ិ ជួប អាស៊អ ី រឺ ប ុ៉ ឈន ណន ភ្នំពេញ: ក្រុម​ណាហ្គាខប ដែល​ទើប​ឡើង​ទៅ​កាន់​លេខ​ រៀង​ទ៣ ​ី នៃតា ​ រាង​កត ិ យ ្តិ ស​របស់​ ក្រប​ខ័ណ្ឌ​មិត្ត​ហ្វូន​ខេម​បូឌាន​ លីក​ឆ្នាំ​២០១៣ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ នោះ អាច​នង ឹ ធ ​ ក ្លា ម ​់ កកាន់ល ​ ខ េ ​​ ៣​វិញ បើ​សិន​ជា​ពួក​គេ​នៅ​តែ​ មិន​អាច​យក​ឈ្នះ​លើ​ក្រុម​ខេត្ត​ ស្វាយ​រៀង សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​ ជើង​ទី​២ នៅ​ពហុ​កីឡ​ដ្ឋាន​ជាតិ ចុង​សប្តាហ៍​នេះ ព្រោះ​ភ្នំពេញ​ ក្រោន កំពង ុ អ ​ត ៊ុ ម ​ ល ើ ទ ​ តា ​ី ង ំ ន ​ េះ រីឯ ក្រុមអគ្គ​ស្នង​ការ​នគរ​បាល​ ជាតិ​(​ប៉ូលិស) ក៏​ត្រៀម​ជម្រះ​ ភាព​មន្ទិល​ជា​មួយ​អាស៊ីអឺរ៉ុប ក្នុង​ពេល​ជាមួយ​គ្នា​នោះ​ដែរ។ ការ​លត់​ក្រុម​បាត​តារាង​ព្រឹទ្ធ​ សភា ១២-០ នា​ការ​បក ្រ ត ួ កា ​ ល​ ពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ បាន​ជួយ​ឲ្យ​ ណា​ ហ្គាខប ឡើង​ទៅ​កាន់​ទី​តាំង​ លេខ​៣​របស់​ភ្នំពេញ​ក្រោន និង​ បាន​ទម្លាក់​គិរីវង់​សុខសែន​ជ័យ ដែលបា ​ ន​តម ្រឹ ស ​ ្មើ ២-២ ជា​មយ ួ ​ ខេត្ត​ស្វាយ​រៀង ឲ្យ​ធ្លាក់​មក​កាន់​ លេខរ ​ ៀងទី៥ ​ វិញ។ តែ​ទោះ​បជា ​ី ​ យ៉ាង​ណា ទី​តាំង​លេខ​៣​នេះ អាច​នឹង​ធ្លាក់​ទៅ​លើ​ភ្នំពេញ​ ក្រោន វិញ បើ​សិន​ណាហ្គាខប បាន​ត្រឹម​ស្មើ​ឬ​ចាញ់​ខេត្ត​ស្វាយ​ រៀង សម្រាប់​ការ​ជួប​គ្នា​លើក​ទី​ ២ នៅ​មង ៉ោ ២ ​ រ​សៀល ថ្ងអា ​ៃ ទិតយ្ ​ ខាង​មុខ​នេះ។ សម្រាប់​ការ​​ប្រកួត​ជើង​ទី​១ ណាហ្គាខប បាន​ចាញ់​ក្រុមខ ​ េត្ត​ ស្វាយរ ​ ៀង(ព្រះខ័នរាជ)​​១-០។ ចំណក ែ ការ​ជប ួ គ ​ ល ​្នា ក ើ ន ​ េះ ទា ​ ង ំ ​ ណាហ្គាខប និងខ ​ េត្ត​ស្វាយ​រៀង សុទត ​្ធ ត្រ ែ​ វូ កា ​ រ​ឈ្នះ ដើមប្ កា ​ី រ​ពារ​ ទីតាំង​របស់​ខ្លួន។ ខេត្ត​ស្វាយ​រៀង នឹង​មិន​បាត់​ បង់​ទីតាំង​លេខ​រៀង​ទី​២​របស់​ ខ្លួន​នោះ​ទេ បើ​ទោះ​បី​ជា​ពួក​គេ​ ចាញ់​ណាហ្គាខប លើក​នេះ​ក៏​

បឹង​កត េ ​តៀ្រ ម​បង្ហាញ​ សមត្ថ​ភាព​នៅ​សិង្ហ​បុរី

ដោយ ប៉ន ុ លទ្ធ ្តែ​ ផ ​ ល​នេះ អាច​ធ​្វើ ឲ្យ​ទី​តាំង​របស់​ខ្លួន មាន​ភាព​ រង្គោះ​រង្គើ ក្នុង​ការ​ប្រកួត​លើក​ ក្រោយ ហេតន ​ុ េះកា ​ រ​ពយា ្ យាម​រក​ លទ្ធ​ផល​ឈ្នះ នៅ​តែ​ជា​កត្តា​ចាំ​ បាច់ ដែល​ពួកគ ​ េ​​ត្រូវ​តធ្វ ែ​ ើ។ ផ្ទុយ​ពី​នេះ ណាហ្គាខប បើ​ សិនជា ​ មិ ​​ នអា ​ ច​ដណ្តម ើ ៣ ​ ព ​ន ិ ព ​្ទុ ​ី ខេត្ត​ស្វាយ​រៀង បាន​នោះ​ទេ​ ប្រាកដ​ជាធ ​ ក ្លា ទៅ ​់ កា ​ ន់ល ​ ខ េ រ ​ ៀង​ ទី​៤​ជា​មិន​ខាន ព្រោះ​ភ្នំពេញ​ ក្រោន ដែល​ចូល​ប្រកួត​ជា​មួយ​ ក្រម ុ រ​ង​គ្រោះព ​ ទ ្រឹ ស ្ធ ភា នៅ​មង ៉ោ ​ ៤​បន្ទាប់ នឹង​ជា​ក្រុម​មាន​ពិន្ទុ​ សរុប​ចំនួន​១៨ ចាញ់​ណា​ហ្គា​ ខប តែ​១​ពន ិ នោ ​្ទុ ះ គឺ​មាន​សង្ឃម ឹ ​ ១០០​ភាគ​រយ ក្នុង​ការ​លត់​ក្រុម​ ព្រឹទ្ធសភា ដើម្បី​ឈ្នះ​៣​ពិន្ទុ​ បន្ថម ែ ខណៈ​ការ​បក ្រ ត ួ ជ ​ ង ើ ទ ​១ ​ី ភ្នំពេញ​ក្រោន បាន​បំបាក់ ព្រឹទ្ធ​ សភា ក្នុង​លទ្ធ​ផល​៥-០។ ដោយ​ឡក ែ នៅ​​​ពហុក ​ឡ ី ដ ​ ន ្ឋា នា​រសៀល​ថ្ងៃ​សៅរ៍ មុន​ការ​ជួប​ គ្នា​របស់​ក្រុម​ទាំង​៤​ខាង​លើ វា​ ជា​ពេល​វេលា ដែល​ក្រុម​ប៉ូលិស និងក ​ ម ្រុ អា ​ ស៊អ ី រឺ ប ៉ុ ត្រវូ ក ​ណ ំ ត់ឲ ​ យ្ ​ បាន​ច្បាស់លាស់​ថា តើអ ​ ្នក​ណា​ ជា​អ្នក​ខ្លាំង​ពិត​ប្រាកដ? ហើយ​ ការ​បញ្ជាក់​ពី​ភាព​ខ្លាំង​នេះ មិន​ មែនស ​ ង្កតធ ​់ ន ្ង ទៅ ​់ ល ​ កា ​ើ រ​បជ ្រ ង ែ ​ រក​តំណែង​នៅ​លើ​កំពូល​តារាង​ នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​​ជា​ពេល​ដែល​ក្រុម​ ទាំង​២ ត្រូវ​បញ្ចប់​លទ្ធ​ផល​ស្មើ ១-១ ​ក្នុងកា ​ រ​ប្រកួតជ ​ ើងទ ​ ី​១​។ តែ​ទោះ​បជា ​ី យ ​ ង ៉ា ណា ​ ប៉ល ូ ស ិ នៅ​មាន​​ឱកាស​ប្រកួត​​ប្រជែង​ ឡើង​ទៅ​កាន់​តំបន់ Top 4 ​បើ​ សិន​ជា​ពួក​គេ​ឈ្នះ​៣​ពិន្ទុ​ពី​ក្រុម​ អាស៊ីអឺរ៉ុប បាន​មែន​នោះ​ ព្រោះ ប៉ូលិស នៅ​ពេល​នេះ ឈរ​នៅ​ លេខ​រៀង​ទី​៦ និង​មាន​ពិន្ទុ​សរុប​ ចំនន ួ ១ ​ ៣​ពន ិ ្ទុ រីឯ អាស៊អ ី រឺ ប ៉ុ ​វិញ បាន​ត្រឹម​ព្យាយាម​រក​ពិន្ទុ​បន្ថែម ដើម្បី​គេច​ចេញ​ឲ្យ​ផុត​ពី​តំបន់​ កាត់​ចោល៕

ហូយ ផល្លន ី របស់ខ ​ ត េ ស ​្ត យ ្វា រ ​ ៀង(ឆ្វង េ )បាន​ចញ េ ទៅ ​ បា ​ ង ំ ការ​​ ​​ ស៊ត ុ បា ​ ល់​​​​ របស់​ប្រាក់ ចាន់រតនា ន​ៃក្រុម​​ណាហ្គាខប នាជំនួបល ​ ើកម ​ ុន។ ម៉េងស្រ៊ុន


kILa

ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០១៣ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

SPORT ២៧

កម្មវិធីប្រដាល់ប្រចាំសប្តាហ៍ ថ្ង​ស ៃ ក ុ ្រ ទី៣១ ​ខឧ ែ សភា

កីឡាករកម្ពជា ុ សេន ប៊ន ុ ថេន(ឆ្វង េ ) វង្ស ណយ និង ឯម វុត្ថា ដែល​តវូ្រ ​បាន​រៀប​ច​ឲ ំ យ្ ​ឡង ើ ​បក ្រ ត ួ ​ជាមួយ​កឡា ី ករ​បរទេស នៅ​ថ​ស ៃ្ង ក ុ ។ ្រ ស្រេង ម៉េងស្រ៊ុន

ប៊ន ុ ថន េ វុត្ថា និងណយ ជួប​កឡា ី ករ​ បរទេស​មន ិ ​សល ្គា ​ប ់ វ្រ ត្ត​ិ នៅ​ថ​ន ៃ្ង ះេ ឈន ណន ​ ភ្នំពេញៈ ​អ្នក​លេង​ក្បាច់​បុរាណ​ខ្មែរ​ សេន ប៊ុនថេន វង្ស ណយ ឯម វត្ថា និងក ​ ីឡាការិនី Lau Rene ត្រូវ​បាន​រៀបចំឲ ​ ្យឡ ​ ើង​ប្រកួត​ជា​ មួយ​កីឡាករ-​ការិនី​​មក​ពី​ប្រទេស​ថៃ អុីតាលី និងប ​ ស ្រេ ល ៊ី ក្នង ុ កម្ម ​​​ វធ ិ ី Khmer Fighter នៅ​ សង្វៀន​Beeline Arena នា​ថ្ងៃ​សុក្រ​​នេះ។ សម្រាប់​កីឡាករ-ការិនី​បរទេស ដែល​នាំ​ យក​មក​ប្រកួត​ជាមួយ​អ្នក​ស្នង​ក្បាច់​គុន​ បុរាណ​ខ្មែរ នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​នេះ សុទ្ធ​តែ​ជា​អ្នក​ ប្រយទ ុ ច ​្ធ ណ ំ ល ូ ថ ​ ្មី មិន​ធ្លាបម ​់ ក​បក ្រ ត ួ នៅ ​ ក ​ ម្ពជា ុ នោះ​ទេ ហើយព ​ក ួ គ ​ ក៏ េ​ ម ​ន ​ប ​ី វ្រ ត្ត​ិ ិ បាន​បង្ហាញព ប្រកួត​​នោះ​ដែរ។ ការ​ប្រកួត​នេះ​ អ្នក​លេង​ស្នៀត​ជើង សេន ប៊ុន​ថេ​ន របស់​សមាគម​កីឡាប ​ ្រដាល់​ក្រសួង​ មហា​ផ្ទៃ ដែល​ទើប​ឈ្នះ​ខ្សែ​ក្រវាត់​១​មក​ពី​ ប្រទស េ បា ​ រាំង នោះ នឹងត ​ វ្រូ ប ​ ក ្រ ត ួ ជា ​ មួ ​​​ យជ ​ ង ើ ​ ខ្លាំងម ​ ក​ពី​អុីតាលី​ Cadiou Amourso ក្នុង​ ប្រភេទ​ទម្ងន៧ ់​ ២​គ.ក្រ។

ចំណែកអ្នក​លេង​ក្បាច់​ចម្រុះ ឯម វុត្ថា មក​ ពីក ​ប ្លិ គ ​ ឌ ្រុ ​មាន​ជយ ័ បានធ្លាបផ្ត ​​់ ល ួ អ ​ក ្ន ប ​ ដា ្រ ល់​ ប្រេសល ៊ី ឲ ​ យ្ ស ​ ន្លបធ ​់ នៅ ​ំ ក ​ង ្នុ ទ ​ក ឹ ទ ​១ ​ី ក្នង ុ ក ​ ម្មវ​ធ ិ ី Khmer Fighter លើកម ​ន ុ នោ ​ ះ ត្រវូ បា ​ ន​រៀប​ ចំ​ឲ្យឡើង​​ប្រកួត​នឹង​អ្នក​លេង​ក្បាច់​មួយ​ថៃ Imron Limtha nawath ក្នុង​​ទម្ងន់​ ៦៣,៥គីឡូ​ក្រាម។ ជា​មួយ​គ្នា​នេះ​ដែរ​អ្នក​ជំនាញ​ប្រើ​ក្បាច់​កែង វង្ស ណ​យ របស់​សមាគម​កីឡា​ប្រដាល់​ ក្រសួង​ការ​ពារ​ជាតិ ត្រូវ​ជួប​​ប្រកួត​ជា​មួយ​ កីឡាករ Argedea ជន​ជាតិ​ប្រេ​ស៊ី​ល ក្នុង​ ប្រភេទទ ​ ម្ងន៦ ់​ ៥​គ.ក្រ។ ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​ការ​ប្រកួត​នេះ វង្ស ណយ មិន​បាន​បង្ហាញ​ភាព​ជឿ​ជាក់​ដូច​ការ​ប្រកួត​ មុនៗ​នោះ​ទេ ហើយក ​ ត្តាន ​ េះដោ ​ យ​សារ​គមិ េ​ ន​ ធ្លាប់​ឃើញ និង​មិន​បាន​ដឹង​ពី​សមត្ថ​ភាព​ពី​​គូ​ ប្រកត ួ រ​បស់ខ ​ន ្លួ ។ វង្ស ណយ បាន​បប ្រា ់ កាល​ ពី​ម្សិល​មិញ​ថា​៖​«​ខ្ញុំ​ឮ​ថា ខ្ញុំ​ត្រូវ​វាយ​ជា​មួយ​ ប្រេសល ៊ី ប៉ន ុ ខ្ញ ្តែ​ ម ​ុំ ន ិ ដ ​ង ឹ ថា ​ គ ​ ជា​ េ​ នរណា ហើយ​ មាន​កម្រិត​សមត្ថ​ភាព​ប៉ុន​ណា​នោះ​ឡើយ

ហេតុ​នេះ​វា​អាច​នឹង​ជួប​ការ​លំបាក​ដែរ»។ អ្នក​លេង​ក្បាច់​កែង វង្ស ណយ បាន​គូស​ បង្ហាញ​ទៀត​ថា​៖​«សម្រាប់​លក្ខណៈ​នៃ​ការ​ ប្រកួត អ្នកខ ​ ្លះ​គេ​វាយ​ប្រើ​ក្បាច់ ហើយ​អ្នក​ខ្លះ​ គេ​ចូល​ចិត្ត​ប្រើ​កម្លាំង​ក្នុង​ការ​វាយ​លុក​ទៅ​លើ​ គូ​ប្រកួត ប៉ុន្តែ​ដោយ​សារ​ខម ្ញុំ​ ិន​ទាន់​ដឹង​សមត្ថ​ ភាព​គូ​ប្រកួត​នោះ គឺ​​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ត្រៀម​ទាំង​កម្លាំង និង​ក្បាច់​សម្លាប់ ដើម្បី​ត្រៀម​ជួប​គេ​ម្នាក់​ នោះ។ ចំណែក​ទំនុក​ចិត្ត​មុន​ការ​ប្រកួត​មក​ ដល់ ខ្ញុំ​សង្ឃឹម​ត្រឹម​៥០​ភាគ​រយសិន​​បាន​ ហើយ គឺ​ទុក​ឲ្យ​ខាង​គេ​៥០ភាគ​រយ​ទៅ​ចុះ ព្រោះ​ខ្ញុំ​ក៏​មិន​ទាន់​ស្គាល់​គេ ហើយ​គេ​ក៏​មិន​ ធ្លាប់​ស្គាល់​ខ្ញុំ​ដូច​គ្នា»។ ដោយ​ឡែក​កីឡាការិនជ ី​ ន​ជាតិ​បារាំង Lau Rene ដែល​កំពុង​ហ្វឹក​ហាត់​ជា​មួយ​អតីត​ កីឡាករ​គ្មាន​គូ​ប្រៀប អេ ភូថង នៅ​ក្នុង​ក្លិប​ អេភថ ូ ង​កឡា ី នោ ​ ះ នឹងឡ ​ ង ើ ប ​ ក ្រ ត ួ ត ​ ណា ំ ង​ឲយ្ ​ កម្ពុជា ជា​មួយ​អ្នក​ប្រដាល់​ស្រី​មក​ពី​ប្រទេស​ ថៃ​ឈ្មោះ Thanyakorsor Thamachak ក្នុង​ទម្ងន៥ ់​ ៥​គ.ក្រ៕

Mayweather នឹង​ត្រូវ​ជួប Alvarez ក្រុង​ឡាស​វេ​ហ្គាស: ម្ចាស់​ខ្សែ​ក្រវាត់​ក្នុង​ ប្រភទ េ ទ ​ ម្ងនម ​់ ធ្យម​ពភ ិ ព​លោក (ពី៦ ​ ៤,៦ ទៅ​ ៦៦,៨​គីឡូ​ក្រាម​) Floyd Mayweather នឹងដា ​ ក់ក ​ណ ​ំ ត់ត ​ មិ ្រា​ នស ​ ល ្គា ចា ​់ ញ់រ​បស់គ ​ ឲ្ េ​ យ​ ដណ្តើម នៅ​ពេល​រូប​គេ​ជួបប ​ ្រកួត​ជា​មួយ​នឹង​ កីឡាករ​ប្រដាល់​សញ្ជាតិ​ម៉ិក​ស៊ិក Saul Alvarez នា​ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែ​កញ្ញា ក្នុង​ទីក្រុង Las Vegas​។ Mayweather វ័យ៣ ​ ៦​ឆ្នាំ បាន​ឲយ្ ​

Alvarez ត្រវូ ​ជប ួ Mayweather។ Reuters

ដឹង​នៅ​លើ​បណ្តាញ​សង្គម Twitter កាល​ពី​ រាត្រី​ថ្ងៃ​ពុធ​ថា៖ «ខ្ញុំ​បាន​ធ្វើ​ការ​ជ្រើស​រើស​គូ​ ប្រជែង​របស់​ខ្ញុំ​សម្រាប់​ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែ​កញ្ញា ហើយ​​គេ​នោះ​គឺ Canelo Alvarez​។ ខ្ញុំ​នឹង​ ផ្តល់​ឲ្យអ ​ ្នក​គាំ​ទ្រ​នូវ​អដ ្វី​ ែល​ពួក​គេ​ចង់​បាន​»។ Mayweather បាន​ឡើង​សង្វៀន​ប្រកួត​ កាល​ពថ ​ី ទី ្ងៃ​ ៤ ​ ខែ​ឧស​ភា និងបា ​ ន​រក្សាកា ​ រ​មន ិ ​ ស្គាល់​ចាញ់​របស់​ខ្លួន​ជា​មួយ​នឹង​ការ​ឈ្នះ​ពិន្ទុ​ ជា​ឯក​ច្ឆន្ទ​លើ​កីឡាករ Robert Guerrero ដើម្បរី​ក្សាខ ​ ្សែ​ក្រវាត់​ពី​ស្ថា​ប័នក ​ ្រុម​ប្រឹក្សា​កីឡា​ ប្រដាល់​ពិភព​លោក (WBC) របស់គ ​ េ​។ កីឡាករ​ទាង ំ ព ​ រី រ​ប ូ ន ​ េះ នឹងត ​ វ្រូ ជ ​ប ួ ​គ្នានៅ ​ ល ​ ​ើ សង្វៀន MGM Grand Hotel ដែលជា ​ ក ​ ន្លង ែ Mayweather (ឈ្នះ​៤៤​លើក មិន​ដែល​ ចាញ់ និង​ផ្តួល​ដៃ​គូ​ឲ្យ​សន្លប់​២៦​លើក) នឹង​ ត្រូវ​តែ​ព្យាយា ​ ម​ដណ្តើម​ខ្សែ​ក្រវាត់​បន្ថែម​ទៀត​ ពី​ស្ថា​ប័ន WBC និង​សមា​គម​កីឡា​ប្រដាល់​ ពិភព​លោក (WBA) ក្នង ុ ប ​ ភ ្រ ទ េ ទ ​ ម្ងនម ​់ ធ្យម ដែល​ត្រូវ​បាន​គ្រប់​គ្រង​ដោយ Alvarez​។ Alvarez ទើប​តែ​បាន​ឈ្នះ​ពិន្ទុ​ជា​ឯក​ច្ឆន្ទ​ ក្នង ុ កា ​ រ​បក ្រ ត ួ ច ​ន ំ ន ួ ១ ​ ២​ទក ឹ ល ​ ក ​ើ ឡា ី ករ Austin Trout កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២០ ខែ​មេ​សា ដើម្បី​

បង្រួម​ខ្សែ​ក្រវាត់​ទាំង​ពីរ​នេះ​។ Mayweather នឹងត ​ វ្រូ ត ​ បង្ក ែ​ ន ើ ទ ​ ម្ងនដ ​់ ម ើ ប្ ​ី ឡើង​ទៅ​ប្រកួត​ជា​មួយ​នឹង​កីឡាករ Alvarez ដែល​មាន​វ័យ​ក្មេង​ជាង​កីឡាករ​ជើង​ចាស់​ របស់​អាមេ​រិក​រូប​នេះ​ចំនួន១ ​ ៤​ឆ្នាំ​។ Manny Pacquiao បាន​ខិត​ខំ​ព្យា​យាម​ យ៉ាងខ ​ ង ្លាំ អ ​ ស់រ​យៈ​ពល េ ជា ​ ច ​ ន ្រើ ឆ ​ ទ ​្នាំ ៀត​ដម ើ ប្ ​ី អាច​ឈាន​ទៅឡ ​ ង ើ ស ​ ង្វៀន​ជាម ​យ ួ ន ​ង ឹ Mayweather ប៉ុន្តែ កីឡាករ​ប្រដាល់​សញ្ជាតិ​ហ្វី​ លី​ពីន​រូប​នេះ និង Mayweather មិន​អាច​ ឈាន​ដល់កា ​ រ​ពម ្រ ព ​ ្រៀង​គ្នាឡ ​ យ ើ ដោ ​ យសារ​ តែ​បញ្ហា​នៃ​ការ​ជ្រើស​រើស​សង្វៀន ហើយ​នេះ​ អាច​នឹង​ក្លាយ​ជា​ការ​ប្រកួត​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​ ការ​ប្រដាល់​ដ៏​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​កីឡា​ ប្រដាល់​។ ហេតុ​នេះ Alvarez (ឈ្នះ​៤២​ លើក ចាញ់​១​លើក និង​ផ្តួល​ដៃ​គូ​ឲ្យ​សន្លប់​ ៣០​លើក) ជា​គូ​ប្រជែង​ដ៏​ខ្លាំង និង​វ័យ​ក្មេង​ ជាង​សម្រាប់ Mayweather ដែល​ទើប​តែ​ ទទួល​ជ័យ​ជម្នះ​លើ Guerrero​។ Alvarez បាន​សរសេរ​នៅ​លើ​បណ្តាញ​​ សង្គម Twitter ថា៖ «ខ្ញុំ​នឹង​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ទ១ ី​ ​ ក្នុង​ការ​ផ្តួល Floyd​»៕ AFP/IS

១- ចាន់ បញ្ញា v គុជ រដ្ឋា ៥៤​គ.ក្រ ២- ក.សូយ សុធា v សឹង្ហ តុ ៥៧​គ.ក្រ ៣- សុខ វិរៈ យ៉ាម ពិសដ ិ ្ឋ ៦៣,៥គ.ក្រ (ខ្សែ​ក្រវាត់) ៤- ហ៊ន ុ គីរី v ស៊ូ វណ្ណៈ ៦៣,៥គ.ក្រ (ខ្សែ​ក្រវាត់) ៥- នូវ ស៊ថា ី v ថៃ ប៊ុនហាន ៦៣,៥គ.ក្រ (ខ្សែក្រវាត់) ៦- អៀង ច័ន្ទល័ក្ខ v ឯម ចាន់ឌី ៦០​គ.ក្រ

ថ្ង​សៅ ៃ រ៍ ទី១ ខែមថ ិ នា ុ ១ ថាន់ ជីវន ័ ្ត v ចាន់ ភីរណ ុ ៤៨​​គ.ក្រ ២- វីវ៉ា បាចា v គួន សុធា ​ ៦០​​​គ.ក្រ ៣- ហែល ៊ វ៉ា v ឡៅ ចន្ទ្រា ៥៧​គ.ក្រ ៤- នឿន សាវឌី v សុខ វិស័យ​ ៦០​គ.ក្រ ៥- ឯម លីថូ v ផាន់ គ្រាន់ ៥៧​គ.ក្រ ៦- ឈាន ហំ v យ៉ុង ដារ៉ា ៥ ​ ៧​​គ.ក្រ

ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​២ ​ខែមិថុនា ១- ឆាយ រដ្ឋា v ប្រាក់ ស៊ីណាត ៤៨គ.ក្រ ២- ឯម ស៊ីថុង v ផាន់ សារ៉ែម ៥៧គ.ក្រ ៣- ថន វាសនា v ទូច ស័ក្ត ៥ ​ ៤គ.ក ៤- ចាន់ ស៊ីណាត v លាភ សំណាង ​ ៥៤គ.ក្រ ៥- សារឹម ង៉ា v ឃឹម ពេជ្រចិន្តា ៦០​​គ.ក្រ ៦- សែន រ៉ាដេត v ម៉ន រដ្ឋា ៥១គ.ក្រ កោះ​ពេជ្រ ១- រៀវ ចំណាប់ v ជាម អាម៉ៅ ៥១​គ.ក្រ ២- ក.លឿម ចំរ៉ុង v ក.វី ស្រីឆាយ ៤៨គ.ក្រ ៣- ស៊ឹម ប៊ុនឆៃ v អេ អូត ៥៧គ.ក្រ ៣- យ៉ាម រ៉េត v ម៉ូ រដ្ឋា ៦៥​គ.ក្រ ៤- ​អាំង សំអាត v គួន ប៊ុនហ៊ីម ៥៧គ.ក្រ ៥- គី ចន្ធី v សូយ ចិន្តា ៦៥​គ.ក្រ

ថ្ង​អា ៃ ទិតយ្ ទី​២ ខែមថ ិ នា ុ ១- សោម វិឆ័យ v ចៅ ខ្លី ២- សាន រាជសីហ៍ v សល់ ប៊ុនហូវ ៣​- លី ចំរើន v សួង បញ្ញា ៤- ពេជ្រ ម្ទេសខ្មាំង v ហុន ឈុនហេង ៥- ខុន ចាន់ថន v ឡៅ ស៊ីណាត ​​ ៦- កន ពៅ v កន កៀន

ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​១ ខ ​ ែមិថុនា

ថ្ងៃ​សុក្រ ទី៣១ ខែឧសភា ១- រ៉ុង រតនា v សំ ផល្លា ៥៧​គ.ក្រ ២- ម៉ាន់ សម្បត្តិ v ខឹម រតនី ៥១​គ.ក្រ ៣- រិទ្ធ ប្រាកប ់ ន ិ៊ v ខុន បូឡា ​ ៥៤គ.ក្រ ៤- ផល សីហា v សម ចន្ថា ៦០​គ.ក្រ ៥- ឆាយ មាស v ង៉ែត្រ រដ្ឋា ៦០​គ.ក្រ ៦- ខន ុ ឆលា ៃ ង v ចៅ ផលឌឿ ៦៥​គ.ក្រ

៥១គ.ក្រ ៦៣,៥គ.ក្រ ៦០គ.ក្រ ៥១គ.ក្រ ​៦៩គ.ក្រ ៥៤គ.ក្រ

១- ថៃ សារឿន v ចាន់ សំអាង ៦០​គ.ក្រ ២- ថន ភឿន v លាភ ហេង ៦០​គ.ក្រ ៣- នី ចាន់រ៉ា v សៅ ប៊ុនធឿន ៥១​គ.ក្រ ៤- សាំង ស៊ីថា v​ខុន រាជ ៧១​គ.ក្រ (ខ្សែ​ក្រវាត់) ៥- ពៅ ស័ក្តិសិទ្ធិ v វ៉ោយ សុធន់ ៧១​គ.ក្រ(ខ្សែ​ក្រវាត់) ៦- គុណ សំណង v អាន សុផល ៥៧​គ.ក្រ

ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី២ ខែមិថុនា ១- ឃីម បូរ៉ា v ចេង រិទ្ធី (K cement) ២- គី សុខគឿន v ជឹម សារ៉ាយ ៣- យ៉ាម នេត v សយ ពិសិដ្ឋ ៤- ហែម ថង v ឡុង ប៊ុនរ៉ាត់ ៥- អាត មាស v ប៊ី យឹម ៦- កឿម សុវណ្ណឌឿត v ទឹម សុជាតិ ៧- លួន សុខខេង v​ពុទ្ធ ហ៊ុច

៥៤គ.ក្រ ៥៤គ.ក្រ ៦៣,៥គ.ក្រ ៥៧គ.ក្រ ៦៤​គ.ក្រ ៥៤​គ.ក្រ ៦៥​គ.ក្រ


CI vitkmSanþ LIFESTYLE

www.postkhmer.com

kILa SPORT

កម្ពជា ុ ឈ្នះ​មដា េ យ​១៤​នា​ ការ​បកួ ្រ​ ត​វវូ៉ ណា ី ម​អាស៊ាន

យឺន ពន្លក​

តារា​សម្តង ែ ​ដល ែ ​ទប ើ ​ឡង ើ ​កដ ូ ​ជា​ពធ ិ ​កា ី រិន​នា ី ង គង់ វង្ស​យទ ៉ា ី បញ្ចញ េ ​ភាព​សច ិ ​ស​អ ី៊ ត់​អាវ​កង ុ្ន ​។ រូបថត ហ្វេស​ប៊ុក

គង់ វង្ស​យទ ៉ា ី រង​ពាក្យ​អសុ-​ រោះ​​ខ្លាង ំ រឿង​អត់​ពាក់​អាវ​កង ុ្ន សេត គឹមសឿន ភ្នព ំ ញ េ ៈ តារា​សម្តង ែ ស ​ ស ្រ សោ ​់ ភា​ដល ែ ទ ​ ប ើ ឡើង​ កូដ​ជា​ពិធី​ការិនី​នៅ​ស្ថានីយ​ទូរ​ទស្សន៍​ស៊ីធីអិន​នាង គង់ វង្ស​យ៉ាទី បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​និយម​លេង​បណ្តាញ​ សង្គមហ ​ ស ្វេ ប៊ ​​ ក ុ ស ​ ម្តង ែ ភា ​ ព​ភ្ញាកផ ​់ ល ្អើ គ ​ ប ្រ ៗ ​់ គ ​ ្នា នៅ​ ពេលព ​ក ួ គ ​ បា ​េ ន​ឃញ ើ រ​ប ូ ថ ​ ត​បប ែ ស ​ ច ិ ស ​ រ​៊ី បស់តា ​ រា​ សម្តែង​រូប​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្ហោះ​ដោយ​ពាក់​អាវ​គេ​ង​ យប់ស្ត ​​​ ើងប ​ ញ្ចេញរ​ង្វះ​ទ្រូង​គួរ​ឲ្យ​ព្រឺ​ព្រួច​។ អ្នក​និយម​​លេង​បណ្តាញ​សង្គម​​មួយ​រូប​​បាន​ និយាយ​ទាំង​អារម្មណ៍​ហួស​ចិត្ត​​ថា ពួក​គេ​ធ្លាប់​​តែ​ ឃើញតា ​ រា​សម្តង ែ រ​ប ូ ន ​ ះេ មា ​ ន​ចរិតស ​ ភា ុ ព​រាប​សា​និង​​ ស្លៀក​ពាក់ស ​ ម​រម្យ​តែ​នៅ​ពល េ ឃ ​ ញ ើ នា ​ ង​បង្ហោះរូ​​ប​ បែបន ​ េះព ​ត ិ ជា ​ ធ ​ ឲ ​្វើ យ្ ព ​ក ួ គ ​ ​ភ េ ក ្ញា ផ ​់ ល ្អើ ម ​ ន ែ ទ ​ ន ែ ។ ​ ពួក​ គេបា ​ ន​ឲយ្ ដ ​ង ឹ ថា ​ នៅ​កង ្នុ ឈ ​ ត ុ គ ​ ង ​េ យ ​ ប់នោ ​ ះ​គង់ វង្ស​ យ៉ាទី អត់​មាន​ពាក់​អាវ​ទ្រនាប់​ទេ ហើយ​​អាវ​គេង​ យប់នោ ​ ះ​កស ​៏ ង ្តើ ធ ​ ក ្លា ស ​់ យ ំ េះ ស្ទរើ ឃ ​ ញ ើ ផ ​ ន ែ ទ ​ ង ្រូ ដ ​ ​៏ ស​ខ្ចី​របស់​នាង​ទាំង​មូល​ទៀត​ផង​។ ជុំវិញ​ការ​បង្ហោះ​រូប​នេះ​ អ្នក​និយម​លេង​ប្រព័ន្ធ​ ហ្វេស​ប៊ុក​បាន​បង្ហោះ​ចែក​រំលែក​គ្នា​ពី​មួយ​ទៅ​មួយ​ យ៉ាង​អនា​ធិប​តេយ្យ ហើយ​ពួក​គេ​និយាយ​ថា គង់ វង្ស​យ៉ាទី មិន​គួរប ​ ង្ហោះ​រូប​បែប​នេះ​នោះ​ទេ ដែល​​នាំ​ ឲ្យទ ​ ស្សនិកជ ​ ន​មន ិ ឲ ​ យ្ ត ​ ម្លៃ ឬ​កវា ​៏ យ​តម្លទៅ​ ៃ​ លរ ​ើ ឿង​ ខុសក ​ង ្នុ នា ​ ម​ជាអ ​ក ្ន ស ​ ល ិ ប្ ៈ​​ម្នាក។ ​​់ ក្រៅ​ពីកា ​ រ​រិះគ ​ ន់ក ​ ​៏ មាន​អ្នក​និយាយ​ប្រើ​ពាក្យ​អសុរោះ​មិន​សម​រម្យ​ជា​ ច្រើន​ផង​ដែរ ពាក់​ព័ន្ធ​កេរ្តិ៍​ខ្មាស​​របស់​នាង​ដែល​ បញ្ចេញ​ដើម​​ទ្រូង​ស្ទើរ​លេច​សុដន់​បែប​នេះ​។ យ៉ាង​ណា​គេ​មិន​ទាន់​បាន​ឃើញ​តារា​សម្តែង​រូប​ នេះ​ឆ្លើយ​តប​នឹង​ទស្ស​និក​ជន​នៅ​ឡើយ​ទេ​នៅ​លើ​ បណ្តាញ​ហ្វេស​ប៊ុក​នោះ​។ ដើម្បី​ជាក់​ច្បាស់​ថា នោះ​ពិត​ជា​រូប​ថត​ដែល​នាង គង់ វង្សយ ​ ទ ៉ា ី បង្ហោះដោ ​ យ​​ខ្លន ួ ឯ ​ ង​ឬ​កមា ​៏ ន​អក ្ន មា ​ ន​​

ភ្នំពេញៈ ក្នុង​នាម​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ កម្ពុជា បាន​ក្លាយ​ ជា​បទ ្រ ស េ ទ ​២ ​ី ដែលដណ្ត ​​ ម ើ បា ​ ន​មដា េ យ​ចន ្រើ ជា ​ ង​ គេ ក្នង ុ ព ​ ត ្រឹ កា ្តិ រណ៍ប ​ ក ្រ ត ួ ក ​ ឡា ី វ៉វូ ណា ី ម​ជង ើ ឯ ​ ក​អាស៊​ី អាគ្នេយល ៍​ ើកទ ​ ី​២ ដែល​បាន​បញ្ចប់ កាល​ពរា ី​ ត្រី​ថ្ងៃ​ ព្រហស្បតិ៍​ម្សិល​មិញ​នេះ ខណៈ​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​ ១ បាន​ទៅ​លើ​ប្រទេស​វៀត​ណាម ហើយ​លេខ​៣​ បាន​ទៅ​លើ​ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី។ ឆ្លង​កាត់​ការ​ប្រកួត​រយៈ​ពេល​២ថ្ងៃ​ នៅ​​សៀម​រាប​ នោះ កីឡាករ-ការិន​រី បស់​​វៀត​ណាម ដណ្តើម​បាន​ មេដាយ​មាស​​១១ ប្រាក១ ​់ ១ រីឯក ​ ឡា ី ករ-ការិនរ​ី បស់​ កម្ពុជា ដណ្តើម​បាន​មេដាយ​មាស​៤ ប្រាក់​១ និង​ សំរទ ឹ ៩ ​​្ធ ខណៈ​ប្រទស េ ឥ ​ ណ្ឌន ូ ស េ ៊ី បាន​ឈ្នះម ​ ដា េ យ​ មាស​៣ ប្រាក់​៣ និង សំរឹទ្ធ​៩។ ចំណែកប្រទេស​ មីយ៉ាន់ម៉ា ទទួល​បាន​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​៤ ដោយ​ ដណ្តើម​បាន​មេដាយ​មាស​២ ប្រាក់​៦ សំរឹទ្ធ​១០ ហើយ​ប្រទេស​ឡាវ ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​៥​ចុង​ ក្រោយគ ​ ​េ ដោយ​ដណ្តម ើ បា ​ ន​មដា េ យ​មាស​២ ប្រាក​់ ១ និង​មេដាយ​សំរឹទ្ធ​ចំនួន៣ ​ ​។ ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​ការ​ប្រកួត​នេះ​លោក រ័ត្ន សុខន ប្រធាន​សហព័ន្ធ​កីឡាវ​៉ូវីណាម​កម្ពុជា និងជា ​ ​ប្រធាន​ សហព័ន្ធ​កីឡាវ៉ូវីណាម​អាស៊ាន បាន​ថ្លែង​ថា​៖​«​​ឆ្លង​ តាម​ការ​បកួ ្រ​ តរ​យៈ​ពល េ ព ​ រី ថ ​ នេ ្ងៃ​ ះ គឺយ ​ ង ើ បា ​ ន​សប ្ទា ​ ស្ទង់​ពី​សមត្ថភាព​ពិត​នៃ​​ក្រុម​កីឡា​វ៉ូវីណាម​របស់​ កម្ពុជា​យើង​ ហើយ​ការ​រៀបចំ​ការ​ប្រ​កួត​នេះ មាន​ ច្បាប់​អនុញ្ញាត​ពី​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​​​កម្ពុជា​ ព្រម​ទាំង​ ទទួល​បាន​ការ​គាំទ្រ​ពី​សហ​ព័ន្ធ​កីឡា​វ៉ូវីណាម​អាស៊ី​ និង​សហព័ន្ធ​កីឡាវ៉ូវីណាម​ពិភព​លោក»។ ចំណែក​លោក ​ថោង ​ខុន ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រ​សួង​ទេស​ ចរណ៍ និងជា ​ ប ​ ្រធាន​NOCC បាន​មាន​ប្រ​សាស​នថា ​៍ ​​​ កម្ពុជាបាន​​ទទួល​​​សិទិ្ធ​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ការ​ប្រកួត​នេះ​ ទាំង​ពី​រលើក​ ដោយ​ឆ្នាំ​២០១១ យើង​ធ្វើ​នៅ​ពហុ​ កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​​ហើយ​យើងទ ​ ទួលបា ​ ន​មេដាយ​សរុប​ ចំនន ួ ១ ​ ៨​ក ​ង ្នុ នោ ​ ះមាន​​​មេដាយ​មាស​៣​ប្រាក៥ ​់ និង​​ សំរឹទ្ធ​១០​។ ចំណែក​នៅ​​ឆ្នាំ​២០១៣​នេះ​ កម្ពុជា​ ទទួលបា ​ ន​មដា េ យ​សរុបច ​ន ំ ន ួ ១៤ ​​ មា ​ ស៤ ប ​ ក ្រា ១ ​់ និង​​សំរឹទ្ធ​ចំនួន​៩ ហើយ​ទទួល​បាន​ចំណាត់​ថ្នាក់​ លេខ​២ ក្នុងប ​ ្រទេស​​ចូល​រួមច ​ ំនួន៥ ​ »។​

លោក​​បាន​សង្កតធ ់​ ្ងនថា ់​ ៖​ ​«ចំណាត់​ថ្នាកន ់​ េះ​បាន​ បញ្ជាកឲ ​់ យ្ ឃ ​ ញ ើ ព ​ស ​ី មត្ថភាព​ពត ិ រ​បស់ក ​ ឡា ី ករ​កឡា ី ​ ការិនក ី​ ម្ពុជាយ ​ ើង ​ក្នុងក ​ ម្រិត​អាស៊ានស ​ ម្រាប់​ត្រៀម​ ខ្លួន​ចូល​រួម​ការ​ប្រកួត​ស៊ីហ្គេម លើក​ទី​២ នៅ​មីយ៉ាន់​ ម៉ា។ ប៉ុន្តែ​អ្វី​ដែល​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា ​អនុញ្ញាតឲ ​ ្យ​ មាន​ការ​ប្រកួត​នោះឡើង ​គឺ​មាន​ផល​ប្រយោជន៍​ សំខាន់​ផ្នែក​កីឡា និង​ទេស​ចរណ៍ ព្រោះ​កីឡា​ជា​ ផលិតផ ​ ល​នទេ ៃ​ សច ​ រណ៍ ហ ​ យ ើ ទ ​ ស េ ច ​ រណ៍បម្រ ​​ ឲ ​ើ យ្ ​ កីឡាដ ​ ែរ គឺម ​ ិនអា ​ ច​ផ្តាច់​ចេញ​ពគ ី​ ្នា​បាន​ឡើយ»​។​ នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​នេះ​កីឡាករ​កម្ពុជា លី បូរ៉ាមី បាន​ឈ្នះ​មេដាយ​មាស លើ​ប្រកួត​វិញ្ញាសា​សម្តែង​ ឯកត្ត​ជនមេគុន​​ទ្វារ៥ រីឯ​កីឡាការិនី ប៉ាល់ ឆរស្មី បាន​ឈ្នះម ​ ដា េ យ​មាស​លវ​ើ ញ ិ សា​ ្ញា សម្តង ែ ម ​ គ េ ន ុ ក ​ន ូ ​ កាំបិតភ ​ ្លោះ។ បន្ថែម​លើ​នេះ លី បូរ៉ាមី ជិន ពិសិដ្ឋ និង សាន សុជាតិ បាន​ឈ្នះ​មេដាយ​មាស​លើ​ វិញ្ញាសា​សម្តែង​ជា​ក្រុមប ​ ុរស​៣​នាក់ ហើយក ​ ីឡាករ លី បូរ៉ាមី សាន សុជាតិ ដដែល បាន​រួម​ជាមួយ​ កីឡាការិនី ប៉ាល់ ឆរស្មី និងក ​ ឡា ី ករ ប្រាក់ សុវណ្ណនី ឈ្នះ​មេដាយ​មាស​លើ​ការ​សម្តែងជា​ក្រុម​​ក្បាច់​ស្រី​ ការពារ​ខ្លួន​(​បុរស​៣-ស្រី​១​នាក់) ខណៈ​មេដាយ​ ប្រាក១ ់​ ​នោះ រក​បាន​ដោយ​កីឡាការិនី ប៉ាល់ ឆរស្មី នៅ​លើ​វិញ្ញាសា​មេគុន​ការពារ​ខ្លួនឯ ​ កត្តជន។ បើ​ក្រឡេក​មើល​ទៅ​លើ​​​ការ​វិនិច្ឆ័យ​នៃ​ការ​ប្រកួត​ និងកា ​ រ​សម្រេច​លទ្ធផ ​ ល​ខ្លះៗ ត្រូវ​អ្នកទ ​ ស្សនា​មួយ​ ចំនន ួ ធ្វកា ​ើ រ​រិះគ ​ ន់ថា ​ «​ មាន​ភាព​លម្អៀង» ដោយ​ពក ួ ​ គេ មើល​ឃើញ​ថា ​កីឡាករ ​កីឡា​ការិនី​មក​ពី​វៀត​ ណាម ហា ​ ក់ដ ​ ូចជា ​ ​មាន​ប្រៀប​ជាង​ប្រ​ទេស​ដទៃ​។ ឆ្លើយ​តប​នឹង​បញ្ហា​នេះ​លោក វ៉ាត់ ចំរើន អគ្គ​ លេខាធិការ​នៃ​NOCC ​ដែល​ជា​ប្រធាន​អ្នកគ ​ ្រប់​គ្រង​ ការ​ប្រកត ួ ន ​ េះ បាន​​បក​ស្រាយថា ​ ៖​ «​ ការ​បកួ ្រ​ តក ​ ឡា ី ​ ទោះ​បនៅ ​ី ក ​ ម្រត ិ ព ​ភ ិ ព​លោក​កដោ ​៏ យ វា ​ម ​ន ិ ទា ​ ន់អា ​ ច​ កាត់​បន្ថយ​ភាព​លម្អៀង​បាន​១០០​ភាគ​រយ​នោះ​ទេ​​ ព្រោះ​​វា​ភ្ជាប់​ទៅ​នឹង​ស្ថាន​ភាព​ ​ឬ​កាលៈ​ទេសៈ​​ជាក់​ ស្តែង​ដូចជា ​ ​ម្ចាស់​ផ្ទះ​តែង​មាន​ប្រៀប​ផ្នែក​ការ​គាំ​​ទ្រ​ ពី​មហាជន និងកា ​ រ​លើកទ ​ ឹកច ​ ិត្ត ហើយប ​ ើ​និយាយ​ ពី​កីឡាវ​៉ូវីណាម ​គមា ឺ​ ន​ប្រភ​ពព ​ ី​វៀត​ណាម ដែលជា ​ ​ ម្ចាស់​ដើម​ក្បាច់គ ​ ុន និងជា​ ​​ អ្នក​ជំនាញ​ក្នុងកា ​ រ​រៀបចំ ដូច​នេះ​ភាព​លម្អៀង​តិច​តួច​វាពិត​ជា​មាន មិន​អាច​ ស្អាតស ​ ្អំ​ទាំង​អស់​បាន​នោះ​ឡើយ​»៕​

ចេតនា​អាក្រកប ​់ ង្ហោះរ​ប ូ នា ​ ង​​ដើមប្ ជា ​ី កា ​ រ​លង េ ស ​ ច ើ ​ នោះ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ក៏​បាន​ទាក់​ទង​ទៅ​កាន់​​តារា​រូប​ នេះ​ដែរ តែ​បែរជា ​ ​មាន​បុរស​ម្នាក់​លើកទ ​ ូរ​ស័ពហ ្ទ​ ើយ​ ប្រាប់​ថា ជា​ឪពុករ​បស់​នាង​។ បុរស​ដែល​អះ​អាង​ថា ខ្លួន​ជា​ឪពុករ​បស់ គង់ វង្ស​ យ៉ាទី បាន​ឆ្លើយ​ទាំង​ស្រពេច​ស្រពិល​ថា លោក​មិន​ ដឹង​រឿង​កូន​ស្រី​បង្ហោះ​រូប​ថត និង​មាន​​គេ​រិះគ ​ ន់​ខ្លាំង​ ក្លា​នោះ​ទេ។ លោក​បាន​ប្រាប់​ថា ទាល់​តែ​សួរ​ម្ចាស់​ គេ​ផ្ទាល់​ទើប​ដឹង​ច្បាស់​ ប៉ុន្តែ​លោក​បាន​បញ្ជាក់​ថា គង់ វង្ស​យ៉ាទី នៅ​ពេល​នោះ​(​ម្សិល​មិញ​) មិន​នៅ​ ផ្ទះ​ទេ នាង​ចេញ​ទៅ​ថត​នៅ​ខាង​ក្រៅ​ជាមួយ​នឹង​ ម្តាយ​​បាត់​ហើយ ដោយ​នាង​ភ្លេច​ទូរ​ស័ព្ទ​នៅ​ផ្ទះ។ ​ បុរស​ជាឪ ​ ពុកតា ​ រា​ស្រី គង់ វង្សយ ​ ទ ៉ា ី បាន​នយា ិ យ​ ថា៖​«​នេះ​ជា​ទូរ​ស័ព្ទ​របស់​ម្តាយ យ៉ាទី តែ​ឥឡូវ​គាត់​ ចេញ​ក្រៅ​ជាមួយ​យ៉ាទី បាត់​ហើយ ខ្ញុំ​ជា​ឪពុករ​បស់​ យ៉ាទ»​ី ។ លោក​បាន​បន្តថា ​ ៖​«ខ ​អ ​្ញុំ ត់បា ​ ន​ដង ឹ រ ​ ឿង​ហង ្នឹ ​ ផង មើល​ទៅ​ទាល់​តែ​ម្ចាស់​គេ​ហើយ​ទើប​ដឹង តែ​ ឥឡូវ​យ៉ាទី ទៅ​ថត​បាត់ហ ​ ើយ ភ្លេច​យក​ទរូ ស ​ ព ័ ្ទ​ទៅ ទូរ​ស័ព្ទ​ហ្នឹង​ខូច​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ហើយ ឥឡូវ​គេ​​អត់​មាន​​ យក​ទូរ​ស័ព្ទ​ទៅ​តាម​ខ្លួន​ទេ»។ ទោះ​បី​ជា​យ៉ាង​ណា ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ រង់​ចាំ​ការ​ចេញ​ មុខ​បក​ស្រាយ​របស់នា ​ ង​នៅ​ពេល​ក្រោយ​។ គួរប ​ ញ្ជាកថា ​់ តារា​សម្តង ែ ស ​ ស ្រ ក ​់ ង ្មេ គ ​ ង់ វង្សយ ​ ទ ៉ា ី កើត​នៅ​ក្នុង​ត្រកូល​អ្នក​ធម្មតា​មួយ​​នៅ​ភ្នំពេញ។ គង់ វង្សយ៉ាទី​ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា រូប​នាង​កើត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៨​ កុម្ភៈ ឆ្នាំ​១៩៩៤ ។ ក្មេង​ស្រី​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​ម្នាក់​នេះ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ​ឪពុក​​នាង​​​ឈ្មោះ គង់ ​ជី​ ជា​មន្ត្រី​ ប៉ល ូ ស ិ អាយុ៥០​ឆ្នាំ មា ​ ន​ម្តាយឈ្មោ ​​ ះហា ​ ស់ ចរិយា ជា​អាជីវករ ​អាយុ៤៩​ឆ្នាំ។ ជាមួយ​នឹង​កម្ពស់​១៦៣​ សង់ទ ​ម ​ី ត ៉ែ ្រ នាង​មាន​​ទម្ងន៤ ​់ ៨​គឡ ី ក ​ូ ម ្រា ។ ​ នាង​ជា​ កូន​​ច្បង​នៅ​ក្នុងច ​ ំណោម​បងប្អូន​បង្កើតចំនួន៣នាក់ ដែល​មាន​ប្រុស​ម្នាក់​និងស ​ ្រី២​នាក់​៕ កីឡាករ​កម្ពជា ុ លី បូរម ៉ា ី សាន សជា ុ តិ និង ជិន ពិសដ ិ ្ឋ ​បាន​ឈះ្ន ​មដា េ យ​មាស ក្នង ុ ​ការ​សម្តង ែ ​ជា​កម ្រុ ។ យឺន ពន្លក

130531-The Post Khmer  

The Phnom Penh Post

130531-The Post Khmer  

The Phnom Penh Post

Advertisement