Page 1

VELKOMMEN TIL SKOLESKYSSEN BURES BOAHTIN SKUVLASÁHTTUI


BURES BOAHTIN SKUVLASÁHTTUI Finnmárkku fylkkagielddas lea oahpahuslága mielde ovddasvástádus skuvlasáhttui. Finnmárkkus leat birrasiid 3 300 skuvlaoahppi geain lea skuvlasáhttui vuoigatvuohta. Dát leat sihke vuođđoskuvlla ja joatkkaskuvlla oahppit. Dát gihppa lea ráhkaduvvon nu ahte oahppit, váhnemat ja skuvla galget diehtit fálaldaga birra. Dat lea maiddái veahkkeneavvun operatevrii ja suohkanii. Skuvlasáhttogihppagis leat dieđut skuvlasáhtu njuolggadusaid ja rutiinnaid birra. Dan aigumuš lea maiddái addit vástádusaid áššečuolmmaide ja gažaldagaide maid oahppit, váhnemat ja suohkanat vásihit skuvlasáhtu oktavuođas. Gihppa geahčada áigeguovdilis lágaid, láhkaásahusaid ja johtučállosiid mat gullet skuvlasáhttui. Finnmárkku fylkkagieldda mihttomearri lea láhčit dili nu ahte skuvlasáhttu lea rašuvnnalaš, sihkar, oadjebas, birasustitlaš ja hávski. Johtolatsihkarvuođa galgá buoremus lági mielde fuolahit doaimmaiguin sihke bussebisánanbáikkiin, iešalddis fievrredeami vuolde ja go iešguhtet skuvlla luhtte manná eret busses dahje boahtá bussii. Lihkku skuvlasáhtuin.

Per Bjørn Holm-Varsi Johtalushoavda


VELKOMMEN TIL SKOLESKYSSEN Finnmark fylkeskommune er etter opplæringsloven ansvarlig for skoleskyss. I Finnmark er det omtrent 3 300 skoleelever som har rett til skoleskyss. Dette er elever både i grunnskole og videregående skole. For at elever, foreldre og skole skal ha kjennskap til tilbudet, er denne brosjyren utarbeidet. Den er også et hjelpemiddel for operatør og kommune. Skoleskyssbrosjyren gir informasjon om regler og rutiner for skoleskyssen. Den tar også sikte på å gi svar på problemstillinger og spørsmål som både elever, foreldre og kommuner møter i skoleskyssen. Brosjyren gir en gjennomgang av aktuelle lover, forskrifter og rundskriv som berører skoleskyss. Finnmark fylkeskommune har som målsetting å legge til rette for en rasjonell, sikker, trygg, miljøvennlig og trivelig skoleskyss. Trafikksikkerheten skal ivaretas best mulig, både med tiltak på holdeplasser, under selve transporten og ved av- og påstigning ved den enkelte skole. Lykke til med skoleskyssen.

Per Bjørn Holm-Varsi Samferdselssjef


SISDOALLU SIIDU 09

FINNMÁRKKU SKUVLASÁHTU OKTASAŠ NJUOLGGADUSAT

11

1.0 - Skuvlasáhttu 1.1 - Skuvlasáhtu láhčin 1.2 - Bileahttahaddi 1.3 - Eaŋkilmearrádus

13

1.4 - Skuvlaohppiid mátkeáigi 1.5 - Sáhttorádji

15

1.6 - Juogaduvvon beaivválaš fuolahus 1.7 - Sáhttoduođaštus 1.8 - F-Sáhttu

17

GEAS LEA VUOIGATVUOHTA OAŽŽUT SKUVLASÁHTU

19 VUOIGATVUOHTA FRIDDJA SKUVLASÁHTTUI VUOĐĐOSKUVLLAS 2.1 - Gaska 2.2 - Fanassáhttu 2.3 - Sáhtto bistevaš/gaskaboddosaš vigi dahje doaimmashehttejumi geažil 2.4 - Earenoamáš várálaš skuvlaluodda 23 VUOIGATVUOHTA FRIDDJA SKUVLASÁHTTUI JOATKKASKUVLLAS 2.5 - Gaska 2.6 - Fanassáhttu 2.7 - Sáhtto bistevaš/gaskaboddosaš vigi dahje doaimmashehttejumi geažil 2.8 - Bargohárjehallan 2.9 - Johtolatvárálaš skuvlageaidnu 25

REGISTRERET SÁHTTODÁRBBU

27

3.1 - Sáhttodárbbu registreren

29

3.2 - Makkár sáhttovuoigatvuhtii sáhttá oahppi iežas registreret? 3.3 - Ohppiid ruoktu

33

3.4 - Mot sáhttodárbbu galgá registreret

37 SÁHTTODUOĐAŠTUS 39

4.1 - Sáhttoduođaštus

41

4.2 - Mobileahtta

43

4.3 - Dieđihangeatnegasvuohta 4.4 - Boasttudieđut 4.5 - Sáhttoduođaštusa láhppin


INNHOLD SIDE 09

FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS I FINNMARK

11

1.0 - Skoleskyss 1.1 - Tilrettelegging av skoleskyssen 1.2 - Billettakst 1.3 - Enkeltvedtak

13

1.4 - Reisetid for skoleelever 1.5 - Skyssgrense

15

1.6 - Delt daglig omsorg 1.7 - Skyssbevis 1.8 - F-Skyss

17

HVEM HAR KRAV PÅ SKOLESKYSS

19

RETT TIL FRI SKOLESKYSS I GRUNNSKOLEN 2.1 - Avstand 2.2 - Båtskyss 2.3 - Skyss pga. varig/midlertidig skade eller funksjonshemming 2.4 - Særlig farlig skolevei

23

RETT TIL FRI SKOLESKYSS I VIDEREGÅENDE SKOLE 2.5 - Avstand 2.6 - Båtskyss 2.7 - Skyss pga. varig/midlertidig skade eller funksjonshemming 2.8 - Utplassering 2.9 - Trafikkfarlig skolevei

25

REGISTRERE SKYSSBEHOVET

27

3.1 - Registrering av skyssbehov

29

3.2 - Hvilken skyssrett kan eleven registrere seg på? 3.3 - Elevens hjem

33

3.4 - Hvordan skal man registrerer skyssbehov

37 SKYSSBEVIS 39

4.1 - Skyssbevis

41

4.2 - Mobillett

43

4.3 - Opplysningsplikt 4.4 - Feilaktige opplysninger 4.5 - Tap av skyssbevis


SISDOALLU SIIDU 45 FÁRREN 47

5.1 - Fárren

49

GASKABODDOSAŠ SKUVLASÁHTTU

51 6.1 - Sáhtto bistevaš/gaskaboddosaš vigi dahje doaimmashehttejumi geažil 6.2 - Bargohárjehallan 53

MEARRÁDUSA VÁIDIN

55

7.1 - Skuvlasáhtu váidinvejolašvuohta: 7.2 - Njuolggadusaid rievdadeapmi 7.3 - Váidinvejolašvuohta 7.4 - Váidinlávdegoddi

56 BUSSENJUOLGGADUSAT


INNHOLD SIDE 45 FLYTTING 47

5.1 - Flytting

49

MIDLERTIDIG SKOLESKYSS

51

6.1 - Skyss pga. varig/midlertidig skade eller funksjonshemming 6.2 - Utplassering

53

KLAGE PÅ VEDTAK

55

7.1 - Klagemulighet på skoleskyss: 7.2 - Endring av reglene 7.3 - Klageadgang 7.4 - Klagenemnd

56 BUSSVETTREGLENE


FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS I FINNMARK / Finnmárkku skuvlasáhtuin oktasaš njuolggadusat


1.0 - SKUVLASÁHTTU Skuvlasáhtuin oaivvilduvvo oahppi beaivválaš fievrrideapmi gaskkal ruovttu ja skuvlla. 1.1 - SKUVLASÁHTU LÁHČIN Finnmárkku fylkkagielddas lea ovddasvástádus organiseret sáhtu sihke vuođđoskuvlla ja joatkkaskuvlla ohppiide. Vuođđoskuvlla sáhttohoiddu láhčima veahkehit suohkanat skuvlahoavdda bokte. Joatkkaskuvlla sáhttohoiddu láhčima veahkehit guhtege skuvlla rektorat. Finnmárkku fylkkagielda fállá interneahttavuđot veahkeneavvuid skuvlaluotta/máksinsona gaska meroštallamii. Fylkkagielda galgá gč. Oahpahuslága § 13-4 mielde organiseret skuvlasáhtu fárrolaga suohkaniiguin. 1.2 - BILEAHTTAHADDI Ohppiid bileahttahattiin oaivvilduvvo dat bileahttahaddi mii fylkka persovdnaruvttuin lea guhtege áiggis, muhto lea goitge nu ahte vuođđoskuvlla ohppiide meroštallojuvvo mánáidhatti mielde ja joatkkaskuvlaohppiide ollesolbmohatti mielde, gč. oahpahusláhka §13-4. 1.3 - EAŊKILMEARRÁDUS Eaŋkilmearrádus lea mearrádus mii sáddejuvvo juohke ovttaskas oahppái maŋŋel go oahppi lea registreren iežas sáhttodárbbu. Buot ohppiin geain lea sáhttovuoigatvuohta galgá leat eaŋkilmearrádus mii dán duođašta. • Dábálaš skuvlasáhttu – meannuduvvo mašiinnalaččat. • Earenoamáš sáhttu doaimmashehttejumi geažil – meannudanáigi sáhttá váldit 2 vahkku. • Earenoamáš sáhttu várálaš skuvlageainnu dahje suohkanlaš mearrádusaid geažil - suohkaniid meannudanáigi.

[ 10 ]


1.1 - TILRETTELEGGING AV SKOLESKYSSEN Finnmark fylkeskommune har ansvaret for organisering av skyss av elever såvel i grunnskolen som i de videregående skoler. Kommunene ved skolesjefen bistår med tilretteleggelse av skyssopplegget for grunnskolen. Når det gjelder skyssopplegget for de videregående skoler bistår tilsvarende rektorene ved de enkelte skoler. Finnmark fylkeskommune vil besørge internettbaserte hjelpemidler for fastsetting av distanse på skolevei. Jfr Opplæringslovens § 13-4 skal fylkeskommunen organisere skoleskyssen i samråd med kommunene. 1.2 - BILLETTAKST Med billettakst for skoleelever forstås den til enhver tid gjeldende billettpris for personruter i fylket, men likevel slik at elever i grunnskolen beregnes etter barnetakst og elever i videregående skoler etter voksentakst, jfr opplæringslova § 13-4. 1.3 - ENKELTVEDTAK Med enkeltvedtak menes det vedtak som hver enkelt elev får tilsendt etter å ha registrert sitt skyssbehov. Alle elever med skyssrett skal ha et enkeltvedtak som dokumentasjon på dette. • Ordinær skoleskyss – behandles maskinelt. • Særskilt skyss pga funksjonshemming – inntil 2 ukers behandlingstid. • Særskilt skyss pga farlig skolevei eller kommunale vedtak – kommunenes behandlingstid.

[ 11 ]

FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS I FINNMARK / Finnmárkku skuvlasáhtuin oktasaš njuolggadusat

1.0 - SKOLESKYSS Med skoleskyss menes den daglige transporten av eleven mellom hjem og skole.


1.4 - SKUVLAOHPPIID MÁTKEÁIGI Ovtta guvlui mátkeáiggiin oaivvilduvvo vázzingaska mii lea gaskkal ruovttu ja báiki gos manná fievrru sisa + vuordináigi báikkis gos fivrui manná sisa + mátkeáigi báikkis gos fivrui manná sisa gitta skuvlla rádjai. Mátkeáigái ii galgga biddjot vuordináigi mii lea gaskkal mátkeáiggi loahpa, dás oaivvilduvvo go skuvlii olle ja skuvlla dábálaš álgináiggi dahje vuordináiggi mii lea gaskkal go skuvla dábálaččat nohka dássážii go olle dan báikái gos manná fivrui sisa. Dasa maid ii galgga biddjot mátkeáigin dat áigi mii lea gaskkal skuvlla dábálaš álgima gitta dássážii oahpahus álgá dahje áigi mii lea gaskkal maŋemus oahpahusdiimmu gitta dássážii go skuvla dábálaččat nohka. 1.5 - SÁHTTORÁDJI Go skuvlasáhtoráji mihtida ja mearrida, de galgá mihtideapmi dahkot uvssas uksii, ja das galgá váldojuvvot vuhtii oaneheamos vázzingaska mii lea luotta mielde mas muohta lea hoigojuvvon eret (dás fárus leat maid vázzin-/sihkkelastinluottat ja sullasaš vázzinluottat). Jus GIS bokte mihtiduvvo, de galgá dasa biddjot lassin 25 mehter, nu ahte njulge vejolaš mihtidanboasttuvuođa.

[ 12 ]


1.5 - SKYSSGRENSE Ved oppmåling og fastsetting av grense for skoleskyss, skal måling foretas fra dør til dør, og korteste gangavstand etter brøytet vei (inkludert gang-/sykkelstier og tilsvarende ganglenker) legges til grunn. Ved bruk av oppmåling med GIS skal det gis et tillegg på 25 meter for å korrigere for eventuelle beregningsfeil.

[ 13 ]

FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS I FINNMARK / Finnmárkku skuvlasáhtuin oktasaš njuolggadusat

1.4 - REISETID FOR SKOLEELEVER Med reisetid én vei menes gangtid mellom hjem og påstigningssted + ventetid ved påstigningssted + reisetid fra påstigningssted til skole. I reisetiden skal ikke innregnes ventetid mellom reisetidens slutt, dvs. ankomst skolen og til skolens ordinære starttidspunkt eller ventetid mellom skolens ordinære slutt tidspunkt til påstigning. Heller ikke regnes tiden mellom skolens ordinære starttidspunkt til undervisning begynner eller tiden mellom siste undervisningstime til skolens ordinære sluttidspunkt som reisetid.


1.6 - JUOGADUVVON BEAIVVÁLAŠ FUOLAHUS Mánás lea juogaduvvon orrunbáiki go orru goappaš báikkiin measta seamma ollu. Vuoigatvuohta skuvlasáhttui, oahpahuslága § 7-1 ja 7-2 mielde, gusto dalle goappaš orrunbáikkiin. Mánáidlága mielde ii leat mánás vuoigatvuohta nuvttá skuvlasáhttui goappaš báikkiin jus lea dušše dábálaš servvoštallanšiehtadus, gč. Oahpahusdirektoráhtta johttičállosa 3-2009. 1.7 - SÁHTTODUOĐAŠTUS Sáhttoduođaštusain oaivvilduvvo bileahtta. Skuvlasáhtu dohkkehuvvo dohkálaš sáhttoduođaštussan “Finnmárkkugoarta - skuvla” ja “Mobileahtta” mátketelefovnna várás. Dasa lassin sáhttá ovttaskas ohppiide manuálalaččat ráhkaduvvot (laminerejuvvon) sáhttogoarta, jus eará ii gávdno. 1.8 - F - SÁHTTU F-Sáhtuin oaivvilduvvo diehtobása gosa buot oahppit fertejit registreret iežas sáhttodárbbuid, ja man bokte mearrádusat nai jurdihkalaččat čálihuvvojit. Fylkkagielda meannuda mearrádusaid mat gullet skuvlasáhttui gaska vuođul skuvlii. Seamma guoská mearrádusaide ohppiide geain lea doaimmashehttejupmi dahje bistevaš dahje gaskaboddosaš vihki ja fárremii. Ovttaskas suohkan dahká mearrádusaid mat gusket várálaš skuvlageidnui dahje go vállje eará skuvlla go dábálaš lagasskuvlla. F- sáhttu juohká registrerejuvvon sáhttodárbbuid, ja sádde namuhuvvon kategoriijaid njuolga guoskevaš suohkanii.

[ 14 ]


1.7 - SKYSSBEVIS Med skyssbevis menes billett. Som gyldig skyssbevis for skoleskyss regnes «Finnmarkskortet–skole» og «Mobillett» for mobiltelefon. I tillegg kan enkelte elever utstyres med manuelt produsert (laminert) skysskort, dersom annet ikke forefinnes. 1.8 - F-SKYSS Med F-Skyss menes databasen hvor alle elever må registrere sitt skyssbehov, og som også vedtak utstedes igjennom. Vedtak vedrørende ordinær skyss med bakgrunn i avstand til skole behandles av fylkeskommunen. Det samme gjelder vedtak for elever med funksjonshemming/varig eller midlertidig skade eller flytting. Vedtak på bakgrunn av farlig skolevei eller annet skolevalg enn ordinær nærskole fattes av den enkelte kommune. F-skyss fordeler registrerte skyssbehov, og sender nevnte kategorier direkte ut til angjeldende kommune.

[ 15 ]

FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS I FINNMARK / Finnmárkku skuvlasáhtuin oktasaš njuolggadusat

1.6 - DELT DAGLIG OMSORG Et barn har delt bosted når det bor tilnærmet like mye på begge steder. Retten til skoleskyss, iht opplæringslova § 7-1 og 7-2, vil da gjelde fra begge bostedene. Vanlig samværsavtale etter barnelova, gir ikke rett til gratis skoleskyss fra begge bostedene, jfr Utdanningsdirektoratet rundskriv 3-2009.


[ 16 ]


HVEM HAR KRAV PÅ SKOLESKYSS / Geas lea vuoigatvuohta oažžut skuvlasáhtu

[ 17 ]


VUOIGATVUOHTA FRIDDJA SKUVLASÁHTTUI VUOĐĐOSKUVLLAS 2.1 - GASKA 1. ja 2. luohká ohppiin geain lea guhkit go 2 kilomehtera gaskal ruovttu ja skuvlla ja 3.-10 luohká ohppiin geain lea guhkit go 4 kilomehtera gaskal ruovttu ja skuvlla, lea vuoigatvuohta nuvttá skuvlasáhttui. 2.2 - FANASSÁHTTU Ohppiin geat mátkkoštallamis skuvlii ja skuvllas ruoktot fertejit geavahit fatnasa, lea vuoigatvuohta nuvttá skuvlasáhttui beroškeahttá das man guhkes gaska lea gaskal ruovttu ja skuvlla. 2.3 - SÁHTTO BISTEVAŠ/GASKABODDOSAŠ VIGI DAHJE DOAIMMASHEHTTEJUMI GEAŽIL Ohppiin geain lea gaskaboddosaš vihki dahje bistevaš doaimmashehttejupmi lea vuoigatvuohta nuvttá skuvlasáhttui beroškeahttá das man guhkes gaska lea gaskal ruovttu ja skuvlla. Dađistaga galgá oažžut fylkkagielddas dohkkeheami dárbbuid dáfus mat čuožžilit skuvlajagis, muhto skuvllat galget bidjat johtui fievrredeami 1. beaivvi rájes go dárbu lea čuožžilan. Kopiija fievrredanšiehtadusas galgá maiddái dákkár oktavuođain sáddet fylkkagieldda johtolatossodahkii. 2.4 - EARENOAMÁŠ VÁRÁLAŠ SKUVLALUODDA Soames erenoamáš dilálašvuođain sáhttá ohppiin geat eai deavdde eavttuid gaska dáfus, vuoigatvuohta nuvttá skuvlasáhttui. Jus galgá sáhttit gáibidit sáhttovuoigatvuođa erenoamáš várálaš dahje váttis skuvlaluotta geažil, de fertejit leat erenoamáš dilálašvuođat vuođđun gáibádussii, ja dan galgá sáhttit duođaštit. Skuvlasáhtu ekonomalaš ovddasvástideaddjit leat suohkanat, várálaš skuvlaluotta mearrádusaid mielde mat leat dahkkon gč. Oahpahuslága §13.4. Jus dan gaskas lea ruktosáhttu mii heive dán áigái, de sáhttá suohkan bivdit ohppiid dan geavahit, ja de lea suohkana oassi seamma go dábálaš bussemáksu. Fylkkagielda galgá fuolahit ahte lea dohkálaš sáhttu ruovttus skuvlii. Jus fylkkagielda gávnnaha maŋŋel konkrehta árvvoštallama ahte ii leat dohkálaš gáibidit ahte oahppi vázzá ruovttus bussebisánanbáikái gosa čoahkkanit oahppit, de čovdojuvvo sáhttovuoigatvuohta earáin bussebisánanbáikkiin go dan mii dábálaččat lea gosa oahppit čoahkkanit. [ 18 ]


RETT TIL FRI SKOLESKYSS I GRUNNSKOLEN

2.2 - BÅTSKYSS Elever som ved reise til og fra skolen må benytte båt, har rett til gratis skoleskyss uavhengig av avstanden mellom hjem og skole. 2.3 - SKYSS PGA. VARIG/MIDLERTIDIG SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING Elever med midlertidig skade eller varig funksjonshemming har rett til gratis skoleskyss uavhengig av avstanden mellom hjem og skole. Ved behov som oppstår i løpet av skoleåret tas sakene fortløpende opp med fylkeskommunen for godkjenning, men skolene skal iverksette transport fra dag 1 etter at behov er oppstått. Kopi av transportavtalen skal i disse tilfellene oversendes fylkeskommunens samferdselsavdeling. 2.4 - SÆRLIG FARLIG SKOLEVEI Elever som ikke fyller vilkårene til avstand, kan i særlige tilfeller ha krav på gratis skoleskyss. Særlige forhold må være tilstede for at skyssretten skal kunne kreves med bakgrunn i særlig farlig eller vanskelig skolevei, og forholdet må kunne dokumenteres. Det er den enkelte kommune som står økonomisk ansvarlig for skoleskyss, som følge av vedtak om farlig skolevei, jfr. Opplæringslovens §13.4. Dersom det finnes rutegående skyss på strekningen som passer inn med aktuell tid, kan kommunen henvise elevene til å benytte denne, og da er kommunens andel lik ordinær busstakst. Fylkeskommunen skal sørge for at skyssen er forsvarlig fra hjem til skole. Dersom fylkeskommunen etter en konkret vurdering finner at det ikke er forsvarlig å kreve at eleven går fra hjemmet og fram til oppsamlingsplassen, blir retten til skyss utløst fra annen oppsamlingsplass enn den ordinære.

[ 19 ]

HVEM HAR KRAV PÅ SKOLESKYSS / Geas lea vuoigatvuohta oažžut skuvlasáhtu

2.1 - AVSTAND Elever i 1. og 2. klasse med mer enn 2 kilometer mellom hjem og skole og elever i 3. – 10. klasse med mer enn 4 kilometer mellom hjem og skole, har rett til gratis skoleskyss.


[ 20 ]


FYLKKAGIELDDAS LEA BAJITDÁSI OVDDASVÁSTÁDUS SKUVLASÁHTU ORGANISEREMII JA RUHTADEAPMÁI [ 21 ]

HVEM HAR KRAV PÅ SKOLESKYSS / Geas lea vuoigatvuohta oažžut skuvlasáhtu

FYLKESKOMMUNEN HAR DET OVERORDNEDE ANSVARET FOR Å ORGANISERE OG FINANSIERE SKOLESKYSSEN


VUOIGATVUOHTA FRIDDJA SKUVLASÁHTTUI JOATKKASKUVLLAS 2.5 - GASKA Joatkkaskuvlla ohppiin lea vuoigatvuohta nuvttá skuvlasáhttui go gaska gaskal ruovttu ja skuvlla ovtta guvlui lea badjel 4 km. 2.6 - FANASSÁHTTU Ohppiin geat mátkkoštallamis skuvlii ja skuvllas ruoktot fertejit geavahit fatnasa, lea vuoigatvuohta nuvttá skuvlasáhttui beroškeahttá das man guhkes gaska lea gaskal ruovttu ja skuvlla. 2.7 - SÁHTTO BISTEVAŠ/GASKABODDOSAŠ VIGI DAHJE DOAIMMASHEHTTEJUMI GEAŽIL Ohppiin geain lea gaskaboddosaš vihki dahje bistevaš doaimmashehttejupmi lea vuoigatvuohta nuvttá skuvlasáhttui beroškeahttá das man guhkes gaska lea gaskal ruovttu ja skuvlla. Dađistaga galgá oažžut fylkkagielddas dohkkeheami dárbbuid dáfus mat čuožžilit skuvlajagis, muhto skuvllat galget bidjat johtui fievrredeami 1. beaivvi rájes go dárbu lea čuožžilan. Kopiija fievrredanšiehtadusas galgá maiddái dákkár oktavuođain sáddet fylkkagieldda johtalusossodahkii. 2.8 - BARGOHÁRJEHALLAN Jus bargohárjehallan lea geatnegahtton oassin oahpahusas, de gokčojuvvojit mátkegolut gaskal ruovttu ja bargohárjehallanbáikki, seamma njuolggadusaid mielde go sáhttui gaskal ruovttu ja skuvlla. Oahppit geat leat ruovttugullevaččat Finnmárkui, ja geat vázzet joatkkaskuvlla eará fylkkas, sáhttet, go skuvlla šaddá vázzit eará fylkkas daningo Finnmárkku skuvllain lea váilevaš kapasitehta, ii gávdno vástideaddji skuvlafálaldat Finnmárkkus, oahppi vázzá riikkalinnjás dahje Finnmárkku fylkkagielda lea oastán skuvlasaji, ohcama vuođul oažžut gokčojuvvot mátkegoluid gaskal ruovttu ja bargohárjehallanbáikki jus bargohárjehallan lea ruovttufylkkas ja muđui deavdá eavttuid dasa ahte oažžut sáhtu gokčojuvvot. 2.9 - JOHTOLATVÁRÁLAŠ SKUVLAGEAIDNU Oahpahuslága mielde eai sáhte oahppit geat leat ollesolbmot oažžut friddja skuvlasáhtu johtolatvárálaš geainnu geažil.

[ 22 ]


RETT TIL FRI SKOLESKYSS I VIDEREGÅENDE SKOLE

2.6 - BÅTSKYSS Elever som ved reise til og fra skolen må benytte båt, har rett til gratis skoleskyss uavhengig av avstanden mellom hjem og skole. 2.7 - SKYSS PGA. VARIG/MIDLERTIDIG SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING Elever med midlertidig skade eller varig funksjonshemming har rett til gratis skoleskyss uavhengig av avstanden mellom hjem og skole. Ved behov som oppstår i løpet av skoleåret tas sakene fortløpende opp med fylkeskommunen for godkjenning, men skolene skal iverksette transport fra dag 1 etter at behov er oppstått. Kopi av transportavtalen skal i disse tilfellene oversendes fylkeskommunens samferdselsavdeling. 2.8 - UTPLASSERING Dersom praksis eller utplassering er en obligatorisk del av undervisningen, dekkes reiseutgifter mellom hjem og praksissted etter samme regler som for skyss mellom hjem og skole. Elever som er hjemmehørende i Finnmark, og som går på videregående skole i annet fylke, kan når skolegangen i annet fylke er på grunn av manglende kapasitet ved skolene i Finnmark, det ikke finnes tilsvarende skoletilbud i Finnmark, eleven går på landslinjer eller skoleplassen er kjøpt av Finnmark fylkeskommune, etter søknad få dekket utgifter til reise mellom hjem og utplasseringssted dersom utplasseringen finner sted i hjemfylket og forutsetningene for å få dekket skyssen ellers er tilstede. 2.9 - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI Det følger av Opplæringsloven at voksne elever i videregående skole ikke innvilges fri skoleskyss med bakgrunn i trafikkfarlig vei. [ 23 ]

HVEM HAR KRAV PÅ SKOLESKYSS / Geas lea vuoigatvuohta oažžut skuvlasáhtu

2.5 - AVSTAND Elever i videregående skole har rett til gratis skoleskyss når avstanden mellom hjem og skole overstiger 4 km èn vei.


[ 24 ]


REGISTRERE SKYSSBEHOVET / Registreret sรกhttodรกrbbu

[ 25 ]


3.1 - SÁHTTODÁRBBU REGISTREREN Buot oahppit geat oaivvildit sis lea vuoigatvuohta skuvlasáhttui Finnmárkkus galget iežaset sáhttodárbbu registreret elektrovnnalaččat Finnmárkku fylkkagieldda sáhttodiehtobásii. Dát gusto beroškeahttá das dárbbaša go oahppi earenoamáš dahje dábálaš skuvlasáhtu, bussiin, fatnasiin dahje droššiin. Ovddasteaddjit fertejit ohcat jus don leat 15 jahkásaš dahje nuorat. Buot sáhttooahppit vuostáiváldet mearrádusa miii čájeha ahte sis lea vuoigatvuohta skuvlasáhttui. Registreret iežas sáhttodárbbu elektrovnnalaččat: www.177finnmark.no/Skuvlasáhttu/

Fertet logget sisa ID-portena dahje MinID/Bank-ID bokte go áiggut ohcat skuvlasáhtu. .

Gova sáhttoduođaštussii viežžat dihtoris dan botta go deavddát ohcama. Juohke skuvlajagi galgá sáhttodárbu leat registrerejuvvon maŋemusat čakčamánu 1.b. Oahppit geat registrerejit iežaset sáhttodárbbuid maŋŋel čakčamánu 1.b. fertejit vuordit ahte ieža šaddet máksit sáhtu dassážii sáhttoduođaštus lea ráhkaduvvon. Oahppit geat ožžot mearrádusaid várálaš skuvlageainnu ja eará skuvlaválljemiid go dábálaš lagaskuvlla geažil, gulahallet suohkaniin go dát lea sin mearrádusváldi ja gollu. Skuvlasáhtu diŋgojumi várás galgá suohkan dieđihit iežas mearrádusaid listohámis fylkkagildii maŋemusat čakčamánu 5.b. Jus mearrádus ii leat fylkkagieldda hálddus čakčamánu 5.b.rádjái, de oahppi/suohkan ferte vuordit ahte ieš šaddá máksit sáhttogoluid dassážii go sáhttoduođaštus lea ráhkaduvvon.

[ 26 ]


3.1 - REGISTRERING AV SKYSSBEHOV Alle elever som mener å ha rett på skoleskyss i Finnmark må registrere sitt skyssbehov elektronisk i skyssdatabasen til Finnmark fylkeskommune. Dette gjelder uavhengig om eleven har behov for særskilt eller ordinær skoleskyss, med buss, båt eller taxi. Er du 15 år eller yngre, må foresatte stå for søknaden. Alle skysselever vil motta et vedtak som viser at de har rett på skoleskyss.

For å søke om skoleskyss må du logge inn via ID-porten eller MinId/Bank-ID.

Bilde til skyssbevis lastes opp når du fyller ut søknaden. Skyssbehovet skal registreres senest 1. september ved hvert skoleår. Elever som registrerer sitt skyssbehov etter 1. september vil måtte påregne å dekke skyss selv inntil skyssbevis er produsert. For elever som får sitt vedtak fattet på bakgrunn av farlig skolevei eller annet skolevalg enn ordinær nærskole, forholder seg til sin kommune da dette er deres vedtaksmyndighet og kostnad. Kommunen må melde inn sine vedtak i listeform til fylkeskommunen senest 5.september, for bestilling av skyssbevis. I tilfelle vedtak ikke er fylkeskommunen i hende innen 5. september må eleven/ kommunen påregne å måtte dekke skysskostnad til skyssbevis er utstedt.

[ 27 ]

REGISTRERE SKYSSBEHOVET / Registreret sáhttodárbbu

Registrere sitt skyssbehov elektronisk: www.177finnmark.no/Skoleskyss/


3.2 - MAKKÁR SÁHTTOVUOIGATVUHTII SÁHTTÁ OAHPPI IEŽAS REGISTRERET? • Dábálaš skuvlasáhttu – badjel 2/4 km • Earenoamáš sáhttu várálaš skuvlageainnu geažil vuollel 2/4 km • Earenoamáš sáhttu doaimmashehttejumi geažil • Sierraskuvla/priváhtaskuvla • Eará skuvlla válljen go dábálaš lagasskuvlla • Suohkanlaš mearrádus 3.3 - OAHPPI RUOKTU ÁLBMOTREGISTREREJUVON ČUJUHUS Oahppi álbmotregistrerejuvvon čujuhus adno leat oahppi ruoktun. Oahpahusa oktavuođas adnojuvvo láigolanjaš dahje sullasaš maid oahppi geavaha bargohárjehallanáigodagas ruoktun dan oktavuođas go bargohárjehallanáigodagas árvvoštallojuvvo vuoigatvuohta nuvttá skuvlasáhttui. LÁIGOLATNJA Ohppiide geat orrot láigolanjain dahje internáhtas adnojuvvo dát leat ruoktun. Oahppi ii oaččo gokčojuvvot ruovttumátkkiid váhnemiid orrunbáikái. JUOGADUVVON BEAIVVÁLAŠ FUOLAHUS Oahppis lea vuoigatvuohta nuvttá skuvlasáhttui go orru sullii seamma ollu eatni ja áhči luhtte. Sáhttoortnet goappaš váhnemiid luhtte eaktuda ahte lea ásahuvvon dábálaš sáhttoortnet man oahppi sáhttá čuovvut. OAHPPIT BIEBMORUOVTTUIN IEŽASET FYLKKAS Sáhtto gaskal biebmoruovttu ja skuvla gokčojuvvo dábálaš sáhttun gaskal ruovttu ja skuvlla. Mánát geat leat mánáidsuodjalusa hálddus ja geat biddjojit gaskaboddosaš orrunvissui dahje mánáidsuodjalanásahussii oanehit áigái, lea vuoigatvuohta joatkit iežaset skuvlavázzima dan skuvllas gos mánná lei oahppi dan áigemuttus go váldui mánáidsuodjalusa ovddasvástádusa vuollái, jus oahppi háliida dan ja jus dat geavatlaččat lea vejolaš omd. mátkkoštanáiggi ektui. Áigodagas dassážii mánná oažžu eambbo bistevaš orrunsaji (biebmoruovttu dahje sullasačča), lea mánáidsuodjalusas ekonomalaš ja organisatuvrralaš ovddasvástádus skuvlasáhttui. BIEBMORUOKTU EARÁ FYLKKAS Formálalaš ja ekonomalaš ovddasvástádus skuvlasadjái ja skuvlasáhttui gullá dan fylkii gos oahppis lea orrunbáikečujuhus dalle go badjelasváldin mearrádus dahkkui fuolahusa dáfus. Sáhtto gaskal biebmoruovttu ja skuvlla gokčojuvvo dábálaš sáhttun gaskal dábálaš ruovttu ja skuvlla. [ 28 ]


3.2 - HVILKEN SKYSSRETT KAN ELEVEN REGISTRERE SEG PÅ? • Ordinær skoleskyss – over 2/4 km • Særskilt skyss pga farlig skolevei under 2/4 km • Særskilt skyss pga funksjonshemming • Særskole/privatskole • Annet skolevalg enn ordinær nærskole • Kommunalt vedtak 3.3 - ELEVENS HJEM FOLKEREGISTRERT ADRESSE Elevens folkeregistrerte adresse er å anse som elevens hjem. I forbindelse med undervisningsmessig utplassering regnes hybel e.l. som eleven benytter i utplasseringsperioden som hjem i forbindelse med vurdering av retten til gratis skoleskyss i utplasseringsperioden.

DELT DAGLIG OMSORG Eleven har krav på gratis skoleskyss når de bor tilnærmet like mye hos mor og far. Skyssordning fra begge foreldrene forutsetter at det er etablert ordinær skoleskyss som eleven kan følge. ELEVER I FOSTERHJEM I EGET FYLKE Skyss mellom fosterhjem og skole dekkes som ordinær skyss mellom hjem og skole. Barn som blir tatt hånd om av barnevernet og som plasseres i midlertidig bolig eller på barnevernsinstitusjon for kortere tidsrom, har rett til å fortsette sin skolegang ved den skolen barnet var elev på det tidspunkt barnet ble tatt under barnevernets ansvar, dersom eleven ønsker dette og det er praktisk mulig i forhold til f.eks. reisetid. I perioden fram til barnet får et mer permanent bosted (fosterhjem el.l.), ligger det økonomiske og organisatoriske ansvaret for skoleskyssen hos barnevernet. FOSTERHJEM I ANNET FYLKE Det formelle og økonomiske ansvaret for skoleplass og skoleskyss ligger i det fylket der eleven hadde bostedsadresse da vedtak om omsorgsovertakelse ble fattet. Skyss mellom fosterhjem og skole dekkes som skyss mellom ordinært hjem og skole.

[ 29 ]

REGISTRERE SKYSSBEHOVET / Registreret sáhttodárbbu

HYBEL For elever som bor på hybel eller internat regnes dette som hjem. Eleven får ikke dekket hjemreiser til foreldrenes bosted.


[ 30 ]


BUOT OAHPPIT GEAT OAIVVILDIT SIS LEA VUOIGATVUOHTA SKUVLASÁHTTUI FINNMÁRKKUS GALGET IEŽASET SÁHTTODÁRBBU REGISTRERET ELEKTROVNNALAČČAT SÁHTTODIEHTOBÁSII [ 31 ]

REGISTRERE SKYSSBEHOVET / Registreret sáhttodárbbu

ALLE ELEVER SOM MENER Å HA RETT PÅ SKOLESKYSS I FINNMARK MÅ REGISTRERE SITT SKYSSBEHOV ELEKTRONISK I SKYSSDATABASEN


3.4 - MOT SÁHTTODÁRBBU GALGÁ REGISTRERET

1

REGISTRERE IEŽAT SÁHTTODÁRBBU www.177finnmark.no/Skuvlasáhttu/

2

VÁLLJE ELEKTROVNNALAŠ ID Logge sisa ID-portena dahje MinID/ Bank-ID bokte

3

DIEĐUT OHCAMA BIRRA Skuvlasáhtu ohcama vuođuštus

4

OAHPPI BIRRA DIEĐUT

[ 32 ]


3.4 - HVORDAN SKAL MAN REGISTRERER SKYSSBEHOV

1

REGISTRER DITT SKYSSBEHOV www.177finnmark.no/Skoleskyss/

2

VELG ELEKTRONISK ID

3

OPPLYSNINGER OM SØKNADEN Begrunnelse for søknad om skoleskyss

4

OPPLYSNINGER OM ELEVEN

[ 33 ]

REGISTRERE SKYSSBEHOVET / Registreret sáhttodárbbu

Logge inn via ID-porten eller MinId/Bank-ID


3.4 - MOT SÁHTTODÁRBBU GALGÁ REGISTRERET

5

DIEĐUT ORRUNBÁIKKI BIRRA: Oahppi orrunbáikečujuhus

6

SKUVLLA VÁLLJEN: Skuvlamálle Luohkkáceahkki Skuvla

7

FIEVRREDANDÁRBU Fievrredandárbu guoská

8

SÁHTTODUOĐAŠTUSSII

[ 34 ]


3.4 - HVORDAN SKAL MAN REGISTRERER SKYSSBEHOV

5

OPPLYSNINGER OM BOSTED Bostedsadresse for eleven

6

VALG AV SKOLE

7

TRANSPORTBEHOV Transportbehovet gjelder

8

SKYSSBEVIS

[ 35 ]

REGISTRERE SKYSSBEHOVET / Registreret sรกhttodรกrbbu

Skoletype Klassetrinn Skole


[ 36 ]


SKYSSBEVIS / Sáhttoduođaštus

[ 37 ]


4.1 - SÁHTTODUOĐAŠTUS Buot ohppiide geaidda lea mieđihuvvon friddja skuvlasáhtu mearrádus galget oažžut sáhttoduođaštusa. BUSSEGOARTA: Skuvla juohká ohppiide dábálaš bussegoartta identitehtain. Váldá moadde vahkku dan rájes go ohcan lea sáddejuvvon dassážii go sáhttoduođaštus lea gávdnamis.

Oahppi identifiserejuvvo namain, riegádandáhtoniin ja govain Oahppi earenoamáš QR koda mii busses sáhttá lohkkot

Gustovaš bussebisánanbáikkit ja áigeguovdilis skuvla

Joatkkaskuvlla oahppit ožžot beassanlobi FUNG-ortnegii

Goartta ráidonummar Goarta sisttisodallá maiddái čhip elektrovnnalaš lohkama várás busses

[ 38 ]


4.1 - SKYSSBEVISET Alle elever som har innvilget vedtak om fri skoleskyss skal utstyres med skyssbevis. BUSSKORT: Elever som skal ha ordinært busskort m/id får dette utdelt på skolen. Det vil ta noen uker fra søknad er sendt til skyssbeviset er tilgjengelig.

Eleven identifiseres med navn, fødselsdato og bilde Elevens unike QR-kode for avlesning i bussen

Gyldige holdeplasser og aktuell skole

Elever i VGS får tilgang til FUNGordningen

Kortets serienummer

[ 39 ]

SKYSSBEVIS / Sáhttoduođaštus

Kortet inneholder også chip for elektronisk avlesning i bussen


4.2 - MOBILEAHTTA: Oahppit geat leat válljen sáhttoduođaštusa iežaset mátketelefovdnii ožžot dan automáhtalaččat mátketelefovdnii sullii dalle go skuvla álgá. Viečča álggos áhppa AppStores/Google Playas ohcansániin “FFK MOBILLEAHTTA”. Juohke skuvlabeaivái oažžu ovtta bileahta, gustovaš mátkái skuvlii/skuvllas ruoktot gaskal dii 06:00 ja 18:00. Ohppiin geain lea mobileahtta ferte mátketelefovdnadáhta leat alde nu ahte sáhttet čájehit mobileahta. Diehtun, applikašuvdna geavaha sullii 1 mb dáhtajohtolaga mánnosaččat skuvlasáhttui.

[ 40 ]


4.2 - MOBILLETT: Elever som har valgt skyssbevis på sin mobiltelefon vil få dette inn i mobilen automatisk rundt skolestart. Last først ned app fra AppStore /Google Play med søkeord “FFK MOBILLETT”. Det utstedes en billett pr. skole-dag, gyldig for reise til/fra skole mellom kl 06:00 og 18:00. Elever med mobillett må ha tilgjengelig mobildata for å hente fram mobilletten.

[ 41 ]

SKYSSBEVIS / Sáhttoduođaštus

Til informasjon trekker appen ca 1 mb datatrafikk pr. måned for skoleskyss.


4.3 - DIEĐIHANGEATNEGASVUOHTA Ohpiid dahje ohppiid ovddasteddjiid ovddasvástádus lea ahte buot dieđut mat addojit nuvttá skuvlasáhtu ohcamis leat riekta. Fylkkagielda, ovttaskas suohkan ja skuvllat leat geatnegahtton dieđihit oahppái/ohppiid ovddasteddjiide skuvlasáhtu vuoigatvuođaid birra. 4.4 - BOASTTUDIEĐUT Oahppit geat boasttudieđuid almmuhemiin ožžot nuvttá skuvlasáhtu dahje skuvlasáhttodoarjaga reaidoruhtan šaddet váldit ekonomalaš ovddasvástádusa fylkkagieldda goluide boasttu dieđuid geažil. 4.5 - SÁHTTODUOĐAŠTUSA LÁHPPIN Sáhttoduođaštusa láhppimis lea oahppi geatnegahtton dakkaviđe addit dieđu dan birra skuvlii, mii fas dieđiha fylkkagildii. Skuvla čáliha gaskaboddosaš sáhttoduođaštusa. Ođđa sáhttogoarta ráhkaduvvo ja sáddejuvvo skuvlii. Ii addojuvvo ruovttoluottamáksu daid beivviid ovddas go oahppi lea sáhttoduođaštusa haga. Fievrredeaddji ráhkada ođđa sáhttoduođaštusa ja dan ovddas saddá máksit 200,- ruvdnosaš divvaga. Divatortnet ii gusto ohppiide 1.luohkás rájes 4.luohkkái. Ohppiid 1. luohká rájes 7. luohkkái galgá álohii váldit mielde skuvlii, vaikko sii leat láhppán sáhttoduođaštusa. Skuvla galgá ráhkadit duođaštusa nu ahte oahppis lea friddja skuvlasáhttu ruovttumátkái. Oahppit 8. luohká rájes 10. luohkkái galget máksit eará dohkkehuvvon bileahta jus eai čájet skuvlakoartta. Dalle gal eai dárbbaš dan dahkat jus lea boasttuvuohta elektrovnnalaš goarttas. Skuvla dahje oahppi diŋgo ođđa sáhttogoartta dáppe: http://www.177finnmark.no/Skuvlasáhttu/láhpponsáhttogoarta

[ 42 ]


4.3 - OPPLYSNINGSPLIKT Eleven eller elevens foresatte er ansvarlige for at alle opplysninger som gis ved søknad om gratis skoleskyss er korrekte. Fylkeskommunen, den enkelte kommune og skolene er pliktige til å informere eleven/elevens foresatte om retten til skoleskyss. 4.4 - FEILAKTIGE OPPLYSNINGER Elever som ved å oppgi feilaktige opplysninger får innvilget gratis skoleskyss eller kontant skysstilskudd vil bli holdt økonomisk ansvarlige for fylkeskommunens kostnader som følge av de uriktige opplysningene. 4.5 - TAP AV SKYSSBEVIS Ved tap av skyssbevis plikter eleven straks å gi melding om dette til skolen, som i sin tur varsler fylkeskommunen. Skolen skriver ut et midlertidig skyssbevis. Nytt skysskort blir produsert og sendes skolen. Det gis ikke refusjon for de dager eleven er uten skyssbevis. Nytt skyssbevis utstedes mot et gebyr på kr 200,-. Gebyrordningen gjelder ikke for elever i 1. til 4. klasse. Elever i 1. til 7. klasse skal alltid tas med til skolen, selv om de har mistet skyssbeviset. Skolen skal utstede attestasjon for at eleven har fri skoleskyss for hjemreisen. Elever i 8. til 10. klasse og elever i videregående skole skal løse annen godkjent billett hvis ikke skolekort kan forevises. Unntaket er feil ved elektroniske kort.

[ 43 ]

SKYSSBEVIS / Sáhttoduođaštus

Skolen eller eleven bestiller nytt skysskort her: http://www.177finnmark.no/Skoleskyss/taptskysskort


FLYTTING / Fรกrren

[ 45 ]


5.1 - FÁRREN Jus don molssut orrunsaji dahje skuvlla skuvlajagis, de ferte ohcat skuvlasáhtu ođđasis ohcat. Jus fárret suohkana siste, de lea doarvái dieđihit fylkkagildii dan maila bokte e-bostii: skoleskyss@ffk.no jus dus ain lea vuoigatvuohta skuvlasáhttui. Jus du sáhttovuoigatvuohta loahpahuvvo. de sáddet iežas sáhttogoartta Fylkkagildii. (Finnmárkku fylkkagielda, Fylkkaviessu, att: Skuvlasáhttu, 9815 Čáhcesuolu)

[ 46 ]


5.1 - FLYTTING Hvis du flytter bosted eller skole i løpet av skoleåret, så må du søke skoleskyss på nytt. Flytter du innen kommunen holder det å informere fylkeskommunen pr. mail på e-post: skoleskyss@ffk.no dersom du fortsatt har krav på skoleskyss.

[ 47 ]

FLYTTING / Fárren

Dersom ditt skysskrav opphører leverer du ditt skysskort inn til Fylkeskommunen (Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, att: Skoleskyss, 9815 Vadsø)


[ 48 ]


MIDLERTIDIG SKOLESKYSS / Gaskaboddosaš skuvlasáhttu

[ 49 ]


6.1 - SÁHTTU BISTEVAŠ/GASKABODDOSAŠ VIGI DAHJE DOAIMMASHEHTTEJUMI GEAŽIL Ohppiin geain lea gaskaboddosaš vihki dahje bistevaš doaimmashehttejupmi lea vuoigatvuohta nuvttá skuvlasáhttui beroškeahttá das man guhkes gaska lea gaskal ruovttu ja skuvlla. Dađistaga galgá oažžut fylkkagielddas dohkkeheami dárbbuid dáfus mat čuožžilit skuvlajagis, muhto skuvllat galget bidjat johtui fievrredeami 1. beaivvi rájes go dárbu lea čuožžilan. Skuvla organisere dán bussefitnodagain/droššiin. Ii dárbbaš ohcat, jus lea vuollel guovtti mánu áigodahkii. 6.2 - BARGOHÁRJEHALLAN Jus bargohárjehallan lea geatnegahtton oassin oahpahusas, de gokčojuvvojit mátkegolut gaskal ruovttu ja bargohárjehallanbáikki, seamma njuolggadusaid mielde go sáhttui gaskal ruovttu ja skuvlla. Oahppit geat leat ruovttugullevaččat Finnmárkui, ja geat vázzet joatkkaskuvlla eará fylkkas, sáhttet, go skuvlla šaddá vázzit eará fylkkas daningo Finnmárkku skuvllain lea váilevaš kapasitehta, ii gávdno vástideaddji skuvlafálaldat Finnmárkkus, oahppi vázzá riikkalinnjás dahje Finnmárkku fylkkagielda lea oastán skuvlasaji, ohcama vuođul oažžut gokčojuvvot mátkegoluid gaskal ruovttu ja bargohárjehallanbáikki jus bargohárjehallan lea ruovttufylkkas ja muđui deavdá eavttuid dasa ahte oažžut sáhtu gokčojuvvot.

[ 50 ]


6.1 - SKYSS PGA. VARIG/MIDLERTIDIG SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING Elever med midlertidig skade eller varig funksjonshemming har rett til gratis skoleskyss uavhengig av avstanden mellom hjem og skole. Ved behov som oppstår i løpet av skoleåret tas sakene fortløpende opp med fylkeskommunen for godkjenning, men skolene skal iverksette transport fra dag 1 etter at behov er oppstått. Skolen organiserer dette med busselskap/drosje. Behøver ikke søke, dersom det er for en periode på under to måneder

Elever som er hjemmehørende i Finnmark, og som går på videregående skole i annet fylke, kan når skolegangen i annet fylke er på grunn av manglende kapasitet ved skolene i Finnmark, det ikke finnes tilsvarende skoletilbud i Finnmark, eleven går på landslinjer eller skoleplassen er kjøpt av Finnmark fylkeskommune, etter søknad få dekket utgifter til reise mellom hjem og utplasseringssted dersom utplasseringen finner sted i hjemfylket og forutsetningene for å få dekket skyssen ellers er tilstede.

[ 51 ]

MIDLERTIDIG SKOLESKYSS / Gaskaboddosaš skuvlasáhttu

6.2 - UTPLASSERING Dersom praksis eller utplassering er en obligatorisk del av undervisningen, dekkes reiseutgifter mellom hjem og praksissted etter samme regler som for skyss mellom hjem og skole.


[ 52 ]


KLAGE Pร… VEDTAK / Mearrรกdusa vรกidin

[ 53 ]


7.1 - SKUVLASÁHTU VÁIDINVEJOLAŠVUOHTA Hvis du har fått avslag på søknad, og mener dette er feil, så har du rett til å klage i tre uker etter at du har mottatt avslaget. Klagen bør være best mulig begrunnet og dokumentert. SKUVLASÁHTU MEARRÁDUSVÁIDIMA DAGAT DÁPPE: www.177finnmark.no/Skuvlasáhttu/skuvlasáhttováidda, dahje don sáhtát sáddet reivve Finnmárkku fylkkagildii, Fylkkaviessu, 9815 Čáhcesuolu. Merkes “ skuvlasáhttomearrádusa váidin”. Jus don it oru Finnmárkkus, de sáddet váidaga iežat ruovttufylkii. Fylkkamánni mearrida váidagiid mat eai váldojuvvo vuhtii mat gullet vuođđoskuvlasáhttui ja fylkkagieldda váidinlávdegoddi váidagiid mat gullet joatkkaskuvlla sáhttui. 7.2 - NJUOLGGADUSAID RIEVDADEAPMI Jus mearrádusat dán njuolggadusas rivdet, de ii sáhte vuordit ahte ovddeš dohkkeheapmi dahje eaŋkilmearrádus bidjá láidestusaid vejolaš ođđa mearrádusaide. Njuolggadusaid rievdadeapmi ii atte ruovttoluotta doaibmi váikkuhusaid. 7.3 - VÁIDINVEJOLAŠVUOHTA Buot mearrádusat mat gusket skuvlasáhtu mearrádusaide ovttaskas ohppiid dahje ohppiidjoavkkuid várás leat ovttaskasmearrádusat, ja sáhttet guoddaluvvot Hálddašanlága § 28 mielde. Váidda ferte ovdanbiddjot čálalaččat Finnmárkku fylkkagildii ovdalgo 3 vahkku lea gollan dan rájes go mearrádus lea vuostáiváldon. Jus suohkan lea dahkan mearrádusa, de váidda galgá sáddejuvvot dohko. 7.4 - VÁIDINLÁVDEGODDI Jus fylkkagielda dahje guoskevaš suohkan doalaha iežas mearrádusa maŋŋel go leat vuostáiváldán váidaga, de váidda sáddejuvvo loahpalaš ásahussii. Vuođđoskuvlla ohppiid dáfus sáddejuvvo váidda Finnmárkku fylkkamánni, joatkkaskuvlla ohppiid dáfus sáddejuvvo váidda Fylkkagieldda váidinlávdegoddái. Dáid ásahusaid dahkkon mearrádusat leat loahpalaččat. Vejolaš gažaldagat sáddejuvvojit e-boasttas čujuhussii skuvlasáhttu@ffk.no

[ 54 ]


7.1 - KLAGEMULIGHET PÅ SKOLESKYSS Hvis du har fått avslag på søknad, og mener dette er feil, så har du rett til å klage i tre uker etter at du har mottatt avslaget. Klagen bør være best mulig begrunnet og dokumentert. KLAGE PÅ VEDTAK OM SKOLESKYSS GJØR DU HER: www.177finnmark.no/Skoleskyss/skoleskyssklage, eller du kan sende brev til Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, 9815 Vadsø. Merkes “klage på skoleskyssvedtak”. Dersom du ikke bor i Finnmark, sender du klagen til ditt hjemfylke. Klager som ikke blir tatt til følge, avgjøres av Fylkesmannen ved grunnskoleskyss og av fylkeskommunens klagenemd dersom klagen gjelder skyss til den videregående skolen. 7.2 - ENDRING AV REGLENE Dersom bestemmelser i dette reglement endres, vil ikke tidligere godkjenning eller enkeltvedtak kunne regnes å gi føringer for eventuelle nye enkeltvedtak. Endring av reglene kan ikke gis tilbakevirkende kraft.

7.4 - KLAGENEMND Dersom fylkeskommunen eller aktuell kommune opprettholder sitt vedtak etter at klage er mottatt, oversendes klagen til endelig instans. For grunnskoleelever sendes klagen til Fylkesmannen i Finnmark, mens klager for elever i videregående skole sendes til Fylkeskommunens klagenemnd. De vedtak som fattes av disse instansene er endelig. Eventuelle spørsmål sendes på epost til skoleskyss@ffk.no

[ 55 ]

KLAGE PÅ VEDTAK / Mearrádusa váidin

7.3 - KLAGEADGANG Alle avgjørelser som angår skoleskyss for enkeltelever eller grupper av elever er enkeltvedtak, og kan i medhold av Forvaltningslovens § 28 påklages. Klagen må fremsettes skriftlig til Finnmark fylkeskommune innen 3 uker fra det tidspunkt melding om vedtak er mottatt. Dersom vedtaket er fattet av kommunen, skal klagen rettes dit.


BUSSVETTREGLENE / BUSSENJUOLGGADUSAT 1.

272015-THEPITCH

Finn plassen din i holdeplasskøen. Gávnna saji vuordinráiddus mii lea bussebisánanbáikkis. 2. Stå i ro på holdeplassen til bussen har stoppet. Čuoččo jaska bisánanbáikkis dássážii busse lea bisánan. 3. Gå rolig inn i bussen uten å trenge deg frem. Mana lotkadit bussii ja ale hoigga earáid. 4. Vis skolekort eller busskort til sjåføren. Dette skal alltid brukes. Čájet bussevuoddjái skuvlakoartta dahje bussekoartta. Dan galggat álot čájehit. 5. Finn en ledig plass. Gávnna guoros saji. 6. Om det er trangt om plassen, må du la de som har størst behov få sitte (de minste, eldre og funksjonshemmede). Jus busse lea dievva, de fertet diktit sin čohkkedit geain dasa lea eanemus dárbu (unnimusat, boarrásat ja doaimmashehttejuvvon olbmot.) 7. Om du må stå, sørg for å holde deg fast. Jus fertet čuožžut, de fertet doallat iežat gitta. 8. Plasser ranselen eller skolebagen på fanget og slik at den ikke er i veien for andre. Bija skuvlalávkka iežat askái ja nu ahte dat ii leat earáid ovddas. 9. Sitt rolig i setet. Bruk sikkerhetsbelter om slike finnes. Čohkká jaska bussestuolus. Geavat dorvoboahkána jus dat gávdnojit busses. 10. Ikke forstyrr føreren underveis. Ale muosehuhte bussevuoddji go busse lea jođus. 11. Vær høflig og ta hensyn til andre passasjerer. Leage olmmošeaddjái ja váldde vuhtii eará mátkkošteddjiid. 12. Bruk søppelboksen til papir og søppel. Geavat ruskalihti báhpiriidda ja doabbariidda. 13. Gjør ditt for at bussen skal være et trivelig oppholdssted. Bargga iežat bealis buoremusat vai busse šaddá dakkár sadji gos lea buorre leat. 14. Sitt i ro til bussen har stoppet og gå rolig ut. Čohkká jaska busses dássážii dat bisána ja vácce čábbát olggos. 15. Vent til bussen har kjørt før du går over veien. Vuordde dássážii busse lea vuodján ovdal manat luotta rastá.

Finnmark fylkeskommune Samferdselsavdelingen Finnmárkku fylkkagielda Johtalusossodat Fylkeshuset, N-9800 Vadsø. Fylkkaviessu, N-9800 Čáhcesuolu Telefon: 177 - Epost: post@177finnmark.no Telefovdna: 177 - E-boasta: post@177finnmark.no

FFK - Velkommen til Skoleskyssen  
FFK - Velkommen til Skoleskyssen  

Finnmark fylkeskommune er etter opplæringsloven ansvarlig for skoleskyss. I Finnmark er det omtrent 3 300 skoleelever som har rett til skole...