Page 1

khaophuket khaophuket khaophuket.com

FM ฉบับที่ 6

วันศุกรที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560

ราคา 20 บาท

เปิ ดถึงตี 4

จังหวัดเตรียมยื่นหนังสือถึงกระทรวง ขอขยายเวลาสถานบริการถึง 4.00 น. ธัญลักษณ์ สากูต

reporter2@classactmedia.co.th

■ วั น ที่ 8 ก.พ. นายถาวรวั ฒ น

คงแก ว ปลั ด จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต หนึ่ ง ในเจ า หน า ที่ ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย สถานบริการ เปดเผยกับผูสื่อขาววา ขณะ นี้ ท างจั ง หวั ด ได เ ตรี ย มยื่ น หนั ง สื อ ถึ ง กระทรวงมหาดไทย เพื่ อ ขอขยายเวลา สถานบริ ก ารและสถานบั น เทิ ง ในพื้ น ที่ ถนนบางลา ออกไปจนถึงเวลา 4 นาฬกา อยางไรก็ตาม ทางจังหวัดภูเก็ตตอง

รอใหนายโชคชัย เดชอมรธัญ ผูวาราชการ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งติดภารกิจ ในระหวางวัน ที่ 8-11 กุมภาพันธ ณ ประเทศเกาหลีใต กลับมาเซ็นจดหมายดังกลาวใหเรียบรอย กอนจะสงไปพรอมกับจดหมายรองเรียน ของผูประกอบการสถานบันเทิงหาดปา ตอง ที่ไดยื่นผานทางจังหวัดไปยังนายก รั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวง มหาดไทย เมื่อวันที่ 1 ก.พ. ที่ผานมา ด า นนางศิ ว พร ฉั่ ว สวั ส ดิ์ รองผู  ว  า ราชการจังหวัดภูเก็ต กลาววา สัปดาหที่ ผานมา ภายหลังจากผูประกอบการสถาน

บั น เทิ ง หาดป า ตอง ได ร วมตั ว กั น ยื่ น หนั ง สื อ เนื่ อ งจากได รั บ ผลกระทบจาก การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง นั้น ผู วาราชการจังหวัดภูเก็ตไดตระหนักและ รั บ ทราบถึ ง ป ญ หา และพร อ มจะหา ทางออกที่ดีที่สุด โดยไดเรียกประชุมเจา หนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางการแก ปญหา เพราะทราบดีวามีผูประกอบการ และพนักงานจํานวนมากไดรับผลกระทบ จากกรณี นี้ และทางจั ง หวั ด เองก็ อ ยาก ผอนคลายแรงกดดันที่กําลังเกิดขึ้น นายถาวรวัฒน กลาวเพิ่มเติมวา การ

ทํ าใหถนนบางลาเป นพื้ นที่พิเศษเฉพาะ นั้น จะเปนการดีตอการทองเที่ยว เพราะ ถนนบางลาจะได รั บ ดู แ ลเป น พิ เ ศษและ นักทองเที่ยวก็ไมกระจัดกระจาย สวนเจา หน า ที่ ด  า นความปลอดภั ย ก็ จ ะสามารถ ดูแลความสงบเรียบรอยภายในโซนสถาน บันเทิงพิเศษไดอยางเต็มที่ ปลั ด จั ง หวั ด ยื น ยั น ว า จะติ ด ตาม ป ญ หานี้อ ย า งใกล ชิ ด และดํา เนิน การให ลุ ล  ว งโดยเร็ ว โดยคาดว า จั ง หวั ด น า จะ ดําเนินการใหแลวเสร็จและยื่นจดหมาย ตอกระทรวงมหาดไทย ไดภายในเดือนนี้

ข่าว

หน้า 3

เกาะภูเก็ตร้อน รับปี ไก่หลายฝ่ าย ต่างจับตามอง

บันเทิง หน้า 10 ส่งข้อความพิเศษ ถึงคนที่คุณรัก รับวันวาเลนไทน์

กีฬา

หน้า 20

เทศบาลวิชิต จัด งานแข่งขันกีฬา “จับหมู มือเปล่า”


2

บรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

KHAOPHUKET.COM

วันศุกร์ท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2560

thai@classactmedia.co.th

ภูเก็ตจะขยายเวลา สถานบริการถึงตี 4 ได้จริงหรือ

ติดต่อเรา

Email: thai@classactmedia.co.th Phone: 076 612 550

จุ ฑารัตน์ (อุ ้ม) เปลรินทร์ บรรณาธิการไทย

088 766 1615 thai@classactmedia.co.th

เปรมกมล (ยิ้ม) เกษรา รองบรรณาธิการไทย

062 064 2727 thaiassist@classactmedia.co.th

ธัญลักษณ์ (มะม่วง) สากูต นักข่าว

091 165 0260 reporter2@classactmedia.co.th

ยุ ทธวัช (บอย) เล็กมาก

■ กลางสัปดาหที่ผานมาเจาหนาที่ระดับ

สู ง ของจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เปรยว า ผู  ว  า ราชการ จังหวัดภูเก็ตจะชวยผลักดันใหสถานบันเทิง เปดใหบริการไดถงึ 4 นาฬกา หากขอเรียกรอง นี้ไดรับไฟเขียวจากรัฐบาล คงถือเปนกาวยาง ที่สําคัญของจังหวัดภูเก็ต ภายหลังจากที่ผู ประกอบการที่เกี่ยวของกับธุรกิจบันเทิงยาม คํ่าคืน โดยเฉพาะพื้นที่ปาตองไดพยายามกัน มากวา 20 ป ในการขอขยายเวลาสถานบริการ จากกรณีวนั นี้ 1 กุมภาพันธ ทีม่ ผี ปู ระกอบ การผูประกอบการสถานบันเทิงหาดปาตอง รวมตัวกันที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อยื่น หนังสือผานจังหวัดไปยังนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ขอขยาย เวลาเปด-ปดสถานบันเทิง ภายหลังจากไดรับ

ผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมายอยาง จริงจัง และตองสูญเสียเงินคืนละกวารอยลาน นั้น สงผลใหเจาหนาที่ภาครัฐทั้งทองถิ่นและ จากสวนกลางเขามามีสวนรวมและรับฟงขอ เรียกรองของผูประกอบการ อยางไรก็ตาม การจะแกกฎหมายมันตอง ใชเวลาและกระบวนการทางภาครัฐมากมาย เพราะมีความเกีย่ วของกับหลายภาคสวน และ ในกรณีถนนบางลาถนนเสนเล็กๆ ที่มีความ ยาวไมกี่รอยเมตร แตสรางรายไดมหาศาลให กั บ ประเทศนั้ น เชื่ อ ว า เจ า หน า ที่ ที่ มี ส  ว น เกี่ยวของในการจะขยายเวลาสถานบริการ ออกไปนั้ น ต อ งไตร ต รองให ถ  ว นถี่ เพื่ อ ประโยชนสูงสุดภายใตเงื่อนไขของกฎหมาย หากกฎหมายใหมออกมารองรับการขยาย

นักข่าว

091 165 0259 reporter1@classactmedia.co.th

เวลาสถานบัน เทิ ง จริ ง ผู  ที่ไ ดผ ลประโยชน โดยตรงคือ ผูประกอบการและพนักงาน แต แนนอนวานักทองเที่ยวตางตองปติยินดี ถา พวกเขาสามารถตระเวนเที่ยวยามราตรีได ยาวนานขึน้ โดยทีไ่ มตอ งเกรงวาจะมีเจาหนาที่ มาปดสถานบริการแตอยางใด อยางไรก็ตาม เห็นไดชัดวาทางภาครัฐก็มี ความยินดีทจี่ ะสนับสนุนผูป ระกอบการ เพราะ ทุกคนรับรูและตระหนักวาภูเก็ต เปนแหลง ท อ งเที่ ย วที่ ส ร า งรายได ใ นระดั บ ต น ๆของ ประเทศ ในขณะเดียวกัน ทางผูประกอบการ เองก็ไดพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่องในดานการ บริการ และสถานที่ เพื่อใหภูเก็ตทัดเทียม นานาประเทศ ในฐานะที่เปนแหลงทองเที่ยว ระดับโลก ที่ทุกคนอยากจะมาเที่ยวชมสักครั้ง จุฑารัตน เปลรินทร บรรณาธิการหนังสือพิมพ ขาวภูเก็ต

เรื่องเล่ารอบเกาะ

ระพิพรรณ (กุง้ นาง) สุขสวัสดิ์ ผู แ้ ปลข่าว

095 004 0497 translate@classactmedia.co.th

เจสัน บีแวน ผู จ้ ัดการทัว่ ไป

086 479 7471 gm@classactmedia.co.th

จิตติยา (ทียา่ ) รักเดช ผู จ้ ัดการฝ่ ายขาย

088 754 1371 salesmgr@classactmedia.co.th

ศิรพ ิ ร (นก) แสงมาศ ผู ช้ ่ วยฝ่ ายขาย

086 479 7470 sales@classactmedia.co.th

ประสบการณ์ครัง้ แรกบนถนนภูเก็ต

ณัฐชยา (นัท) สิทธิประเสริฐ ผู จ้ ัดการฝ่ ายประชาสัมพันธ์ 088 765 5881 pr@classactmedia.co.th

นิทสั น์ (เต้) มณี ธนพงศ์ (โอ๊ค) ขาวอําไพพันธ์ นิรวิทธิ์ (มอส) วรวณิชชา กฤษณะ (เอ็ม) จันทรโศภิน กราฟฟิ กดีไซเนอร์

ติดตามเราผ่านทางเฟสบุ ๊ค

facebook.com/khaophuket

ติดตามเราผ่านทางทวิตเตอร์ @khaophuket

ติดต่อลงโฆษณา

076 612 550-2 ext. 605 Fax: 076 612 553 info@classactmedia.co.th www.thephuketnews.com

99/7 Moo 1 (Billion Plaza), T. Kathu, A. Kathu, Phuket 83120

นี่เปนครั้งแรกในชีวิตของฉันที่ไดมาใช ชีวติ อยูใ นเกาะภูเก็ต ถึงแมจะเปนเพียงชวงฝก งานสั้นๆ แตฉันก็คอนขางตื่นเตนเนื่องจาก ภูเก็ตเปนเมืองที่รูจักกันดีในดานของสถานที่ ทองเที่ยวที่นาดึงดูด ทั้งทางธรรมชาติและ แหลงบันเทิง แตอกี เรือ่ งทีค่ อ นขางมีชอื่ ของภูเก็ต ซึง่ นา จะเปนชื่อเสียมากกวา นั่นก็คือการสัญจรบน ทองถนนที่จัดไดวาอันตรายมาก ถนนในเมือง ภูเก็ตสวนใหญจะแคบ แตจาํ นวนรถเยอะมาก และที่สําคัญทั้งรถยนตและรถมอเตอรไซคจะ ขับกันดวยความเร็วสูง ตัวฉันเองที่กอนหนานี้ไมไดมีรถมอเตอร ไซคสวนตัวมากอนและมีทักษะในการขับขี่ มอเตอรไซคที่ไมมากนัก แตเมื่อตองมาอยู ภูเก็ต ฉันก็จําเปนตองมีทักษะและตองเตรียม พรอม และตองศึกษาเสนทางที่ปลอดภัยที่สุด ในการเดินทางมาทํางานใหตรงเวลา และการ ออกไปเที่ยวชมสถานที่ตางๆในเมืองภู เก็ต เพราะการขนสงสาธารณะในเมืองภูเก็ตนัน้ ไม ■

สะดวกเทาที่ควร แตจากขาวที่ฉันไดรับทราบ เปนระยะและจากคําบอกเลาของทีเ่ คยใชชวี ติ อยูในภูเก็ต ทําใหฉันกังวลเปนอยางมาก เมื่อไดมาใชชีวิตที่นี่ สิ่งที่เตรียมมาไมคอย ไดผล เพราะถึงแมวาตัวฉันจะพยายามขับรถ ใหดีและถูกตองตามกฎจราจร แตรถคันอื่นที่ ใชเสนทางรวมกันกับฉันบางคนกลับไมทาํ ตาม จึงทําใหฉันรูสึกไมปลอดภัยทุกครั้งที่ขับรถ ออกมาบนทองถนน เพียงสัปดาหแรกที่ฉันสัญจรบนทองถนน ของภูเก็ต ฉันเจอรองรอยอุบัติเหตุอยูหลาย ครั้ง มีครั้งหนึ่งที่ฉันไดเห็นกับตาตัวเองแบบ ชัดๆ ตอนนั้นฉันคิดวามันจะมีซักวันไหมที่ฉัน จะไปนอนอยูกลางถนนแบบนั้น ซึ่งฉันเองก็ หวังวาจะไมเกิดขึ้นกับฉันในชวง 4 เดือนที่ ฝกงานที่นี้ ดังนั้นทุกๆเชาที่ฉันออกมาทํางาน ฉันจะ คิดอยูเ สมอวาฉันจะตองมีสติขบั ไปยังทีท่ าํ งาน อย า งปลอดภั ย และจะไม เ ป น คนที่ น อนอยู  กลางถนน และหลังเลิกงานเมือ่ ขับรถถึงหอทุก

ครั้งฉันจะคิดเสมอวา ฉันรอดตายไปแลวอีก 1 วัน เสียดายความสวยงามทีน่ า ดึงดูดของเมือง ภูเก็ตที่ควรคาแกการไปเที่ยวชมตามที่ตางๆ มากมาย ของทัง้ ของตัวฉันเองและของนักทอง เที่ยวทานอื่นๆนั้นเต็มไปดวยความเสี่ยง การสัญจรบนทองถนนนั้น สวนสําคัญคือ การที่ผูรวมเสนทางเดียวกันนั้น เคารพกฎ จราจรเหมือนกัน เพราะถามีเพียงคนๆเดียวที่ ทําตามกฎ แตคนอื่นไมทําตาม อุบัติเหตุก็เกิด ขึ้นไดเสมอ ดังนั้น ชาวภูเก็ต หรือผูที่เขามา เที่ยวชมในเกาะภูเก็ตแหงนี้ควรจะเคารพกฎ จราจร และขับรถในความเร็วที่พอประมาณ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนทอง ถนน และรั ก ษาภาพลั ก ษณ ที่ ส วยงามของ ภูเก็ตเอาไว หนานี้เปดใหผูอานสงเรื่องราวของคุณมา เพื่อเลาสูกันฟง ไมวาจะเปนความประทับใจ หรือความคับของใจในชีวิตประจําวัน มีเรื่องดี ดีอยาเก็บไวคนเดียว เอามาแบงปนกันนะคะ


วันศุกร์ท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2560

ท้องถิ่น

KHAOPHUKET.COM

3

ภูเก็ตร้อนแรงรับปี ไก่หลายฝ่ ายจับตามอง จุฑารัตน์ เปลรินทร์

thai@classactmedia.co.th

■ ภูเก็ตปนมี้ เี รือ่ งรอนแรงเปน ‘ทอค ออฟเดอะ ทาวน’ ตั้งแตตน ป ห ลายเรื่ อ ง โดยเฉพาะเดื อ น กุ ม ภาพั น ธ ที่ ดู จ ะมี เ รื่ อ งร อ นๆ มากมายใหพูดถึง และเปนที่สนใจ ในของภาครั ฐ และเอกชนทั้ ง ใน พื้นที่จังหวัดภูเก็ตและสวนกลาง เริ่มจากชวงวันตรุษจีนที่ผาน มา ที่ อ ดี ต สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาภู เ ก็ ต นางธันยรัศม อัจฉริยะฉาย เรียก ร อ งผ า นสื่ อ ให ส อบสวนกรณี คอรัปชัน่ รุนแรงในหมูเ จาหนาทีร่ ฐั ในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ภายหลั ง จาก ตนเองไดรับเรื่องรองเรียนมาจาก ผูประกอบการหลายรายที่ไดรับ ผลกระทบจากกรณี เ จ า หน า ที่ ตํารวจและเจาหนาที่ของรัฐบาง คนในพืน้ ทีใ่ ชอาํ นาจของกฎหมาย ในการขมขูเรียกเงินจากลูกจาง ชาวตางชาติ และแรงงานตางดาว อยูเปนประจํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในพื้นที่ทองเที่ยวสําคัญเชน หาด กะตะ กะรน และปาตอง ไมกี่วันหลังจากอดีต สว.ให สัมภาษณผานสื่อ กลุมผูประกอบ การสถานบันเทิงหาดปาตอง ก็ได รวมตัวกันยื่นหนังสือผานจังหวัด ภู เ ก็ ต ไปยั ง นายกรั ฐ มนตรี แ ละ รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 1 ก.พ. เพื่อรองขอขยาย

เวลาเปด-ปดสถานบันเทิงออกไป เพราะไดรบั ผลกระทบและเสียราย ไดจากการบังคับใชกฎหมายอยาง จริงจัง โดยใหปดสถานบริการใน เวลา 24.00 น. และในสวนของ สถานบันเทิงปดในเวลา 01.00 น. วันรุง ขึน้ (2ก.พ.) ภายหลังจาก ขาวออกไป อธิบดีกรมการทอง เที่ยวไดลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อ ติ ด ตามข อ เท็ จ จริ ง กรณี มี ข  า วผู  ประกอบการตางชาติ รองเรียนถูก รีดไถจากเจาหนาที่รัฐและรับปาก เป น ตั ว กลางช ว ยประสานเรื่ อ ง ขยายเวลาสถานบริการ ทันที โดยมี นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต ตํารวจ ภูธรจังหวัดภูเก็ต และหัวหนาสวน ราชการที่เกี่ยวของใหการตอนรับ และเขารวมชี้แจงขอเท็จจริง นางสาววรรณสิริ กลาววาการ

เดินทางลงพืน้ ทีภ่ เู ก็ตในครัง้ นี้ เพือ่ มารั บ ทราบข อ เท็ จ จริ ง จากผู  ว  า ราชการจังหวัดภูเก็ต และหนวย งานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการบริหาร จัดการแหลงทองเที่ยวและสถาน บันเทิงมีความโปรงใส รวมถึงงาน ดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จึงอยากขอ ความรวมมือผูประกอบการและ ทุกหนวยงาน ใหรักษามาตรฐาน ความสะอาด เพื่อกาวสูแหลงทอง เที่ยวระดับโลก ในสวนของการแกปญหาเวลา การเปด – ปด สถานบริการ สถาน บันเทิงในพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ตนัน้ ตน จะเปนตัวกลางชวยประสานเพื่อ หาทางชวยเหลือ เนือ่ งจากจังหวัด ภูเก็ตเปนพื้นที่พิเศษที่มีนักทอง เที่ ย วเดิ น ทางมาท อ งเที่ ย วเป น จํ า นวนมาก การให บ ริ ก ารของ สถานบันเทิงและสถานบริการแก

หม้อแปลงระเบิดสะเก็ดไฟตกใส่รถลุกท่วมคัน จุ ฑารัตน์ เปลรินทร์

thai@classactmedia.co.th

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ ที่ ผานมา จากกรณีหมอแปลงระเบิด สะเก็ดไฟตกใสรถซอมจนไฟลุก ท ว มทั้ ง คั น ในเขตพื้ น ที่ ฉ ลอง เมือ่ วันที่ 4 กุมภาพันธทผี่ า นมานัน้ นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรี ตําบลราไวย เปดเผยกับขาวภูเก็ต ว า เวลาประมาณ 21.40 น. ขณะที่ เ จ า หน า ที่ ไ ฟฟ า ส ว นภู มิ ภาคกําลังปฏิบัติหนาที่ซอมแซม หม อ แปลงไฟในพื้ น ที่ ไ สยวน ซ. ไพรเจริ ญ 3 โชคร า ยเกิ ด เหตุ หมอแปลงระเบิด สะเก็ตตกใสรถ ซอมไฟลุกทวมทั้งคัน “แตยังไมถึงบานคน และยัง ไมมรี ายงานผูไ ดรบั บาดเจ็บแตอยาง ใด” นายอรุณ กลาว จาก อปพร. งานปองกันวาใน ขณะกําลังปฏิบตั หิ นาทีข่ ับรถออก ตรวจในพื้นที่ ไดพบเจอเหตุการณ ■

ไฟไหมหมอแปลงไฟฟาแลวตกลง มาใสรถ ในขณะที่เจาหนาที่ไฟฟา ส ว นภู มิ ภ าคกํ า ลั ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ซอมแซมหมอแปลงไฟในพื้นที่ไส ยวน ซ.ไพรเจริญ 3 ทําใหเกิดไฟ ลุกไหมทรี่ ถเจาหนาทีไ่ ฟลุกทวมทัง้ คัน เจาหนาทีใ่ ชเวลาประมาณ 15 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไวได และตองเรียกรถดับเพลิงจาก ทต ฉลอง เขารวมภาระกิจ “จากนั้น จึงไดวิทยุแจงเจา หนาที่นํารถดับเพลิงออกมาเพื่อ สกัดไฟ และใหเจาหนาทีก่ ารไฟฟา แจงวาตัดไฟเรียบรอย กอนที่จะ สามารถฉีดนํ้าได ในขณะเดียวกัน เจาหนาทีไ่ ดทาํ การดับไฟทีต่ ดิ สาย ไฟฟาแรงสูงและสายโทรศัพทดว ย ถังเคมีทั้งหมด 11 ถังของเทศบาล 8 ถังของรองนายกธีรพงษ 2 ถังผู ประกอบการ 1 ถังเพื่อสกัดไฟ” “และรอเจ า หน า ที่ ไ ฟฟ า ตั ด ไฟฟาแรงสูงใหเรียบรอยกอนจึงได

ฉีดนํ้าตอเพื่อดับไฟ แตโชครายที่ ในขณะทําการดับไฟอยูนั้น รถดับ เพลิงของเทศบาล 1 คันเครือ่ งเกิด ขัดของไมสามารถใชงานไดในขณะ นั้น แตอีกสองคนยังทําการฉีดอยู ตามปกติ แตไฟติดเยอะมาก จึงได ขอรถนํ้าสนับสนุนจาก เทศบาล ตํ า บลฉลอง เพื่ อ ลํ า เลี ย งนํ้ า ให รถดับเพลิงที่กําลังฉีดอยู ผานไป ประมาณ 15 นาทีเพลิงจึงสงบลง” นายอรุณกลาว หลังจากเพลิงสงบไดเขาตรวจ สอบปรากฏวา รถซอมไฟฟาไหมที่ หัวเกงเสียหาย และสายไฟฟา สาย โทรศัพท นายอรุณเผยเพิม่ เติมวา ไฟฟา กําลังทํางานซอมสายไฟฟาอยูเ พือ่ ทีเ่ รงจายไฟฟาใหกบั ชาวบาน และ กูซ ากรถกลับตอไป หลังจากนัน้ ตน ก็ ไ ด คุ ย กั บ ผอ.ไฟฟ า ฉลอง ที่ ยอมรับวาเหตุการณแบบนี้ไมเคย เกิดขึ้น ก็ตองตั้งกรรมการสอบหา ขอเท็จจริงตอไป

นักทองเที่ยว เปนการสรางรายได เขาสูประเทศเปนจํานวนมหาศาล นอกจากนั้นยังมีกรณีขาวใน คอลัมน ไฟแนนซ ทูเดย อางวา มี ขาราชการฝายปกครองระดับสูง ของจังหวัดภูเก็ต เรียกรับเงินจาก โรงแรมที่ไมมีใบอนุญาตแหงละ หลายลานบาท ทําใหผูประกอบ การเดือดรอนเปนจํานวนมาก นายโชคชัย ชี้แจงวาจังหวัด ภูเก็ตไดตรวจสอบแลว และขอ เรียนยืนยันชีแ้ จงวาไมมขี า ราชการ ฝายปกครองระดับสูงของจังหวัด ภูเก็ตผูใ ดเรียกรับเงินผลประโยชน ใดๆตามที่ปรากฏในขาว ผูวาฯ ยังเนนยํ้าวา จังหวัดได ดํ า เนิ น การอย า งเข ม ข น เพื่ อ แก ไขปญหาโรงแรมที่ไมถูกตองตาม กฎหมายและไมเขาสูระบบการ หากผูใ ดมีเบาะแส หรือหลักฐานวา

เจาหนาที่ มีพฤติการณเกี่ยวของ เรียกรับผลประโยชนจากโรงแรมที่ ผิดกฎหมาย ใหแจงผูวาราชการ จังหวัดภูเก็ต ทราบเพือ่ ดําเนินการ ตามกฎหมายโดยเฉียบขาดตอไป ลาสุด เมื่อวันอาทิตยที่ 5 ก.พ. แมทพั ภาคที่ 4 ลงพืน้ ทีด่ ว ยตนเอง และตัง้ คณะทํางานเพือ่ จัดระเบียบ ภูเก็ต โดยมุงเปาเพื่อใหประชาชน ผูประกอบการ นักลงทุน นักทอง เที่ยวอยูรวมกันอยางมีความสุข และความปลอดภัย พลโทป ย วั ฒ น นาควานิ ช แมทัพภาคที่ 4 พรอมดวย พลตรี พรศักดิ์ พูนสวัสดิ์ รองแมทัพภาค 4 และนายโชคชัยรวมเปนประธาน การประชุ ม เพื่ อ หารื อ แนวทาง แก ไ ขป ญ หาด า นการท อ งเที่ ย ว จังหวัดภูเก็ต โดยมีหัวหนาสวน ราชการทหาร ตํ า รวจและภาค เอกชนเข า ร ว ม ที่ ห  อ งประชุ ม อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัด พลโทปยวัฒน กลาววา การ เดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ เพื่อมารับฟงความคิดเห็นและมา ช ว ยกั น เพื่ อ การพั ฒ นาจั ง หวั ด ภูเก็ต และทําอยางไรใหประชาชน ชาวจังหวัดภูเก็ต ผูประกอบการ อยู  ร  ว มกั น กั บ นั ก ท อ งเที่ ย วได อย า งมี ค วามสุ ข รวมถึ ง การให ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ สามารถปฏิ บั ติ ง านด ว ยความ เรียบรอยเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ภูเก็ต ทั้งนี้การทํางานจะเนนการ ใช ก ฎหมายนํ า เป น หลั ก ยึ ด ถื อ ความถูกตอง ทําใหถูกกฎหมาย โดยมี ห ลายเรื่ อ งที่ จ ะต อ งเร ง ดําเนินการจัดระเบียบ โดยไดพูดถึงในหลายประเด็น ที่ยังเปนปญหาของจังหวัด ระบุ ว า เรื่ อ งแรกที่ จ ะต อ งเร ง ดํ า เนิ น การคื อ การจั ด ระเบี ย บชายหาด ตองอยูในกฎระเบียบและตองไม กระทบตอชีวิตความเปนอยูของพี่ นองประชาชน เรื่องอื่นๆคือการจัดระเบียบ รถรั บ จ า งรถโดยสารสาธารณะ การดํ า เนิ น การต อ ผู  บุ ก รุ ก พื้ น ที่ สาธารณะ การจัดระเบียบสถาน บริการใหดาํ เนินการตามกฎหมาย การดํ า เนิ น การกั บ กลุ  ม ผู  มี อิ ท ธิ พล เรื่องการอํานวยความสะดวก แก นั ก ท อ งเที่ ย วให ไ ด รั บ ความ เป น ธรรม และสุ ด ท า ยคื อ การ จัดระเบียบทาอากาศยานภูเก็ต เพื่อรองรับนักทองเที่ยวไดอยางมี ประสิทธิภาพ ดานนายโชคชัย กลาววา สําหรับ นโยบายการจัดตัง้ คณะทํางานเพือ่ จั ด ระเบี ย บจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต นั้ น จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต พร อ มที่ จ ะสนอง นโยบายรั ฐ บาลและ คสช.เพื่ อ ให ก ารแก ป  ญ หาการเพิ่ ม ระบบ รักษาความปลอดภัยแกนักทอง เที่ยวและการจัดระเบียบโรงแรม ในภูเก็ตเกิดเปนรูปธรรมเร็วที่สุด


4

ท้องถิ่น

KHAOPHUKET.COM

วันศุกร์ท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2560

อลหม่าน! ต่างชาติสฟ ู้ ั ด สุดท้ายโดนทัง้ คู่ หนุม่ รัสเซี ยรัวหมัดใส่หน้าเฒ่าฝรัง่ เศส หลังตกลงเรื่องเช่ ารถไม่ลงตัว เฒ่าสูไ้ ม่ไหว ชั กปื นขู่ เอกภพ ทองทับ

thai@classactmedia.co.th

■ เมือ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ เวลา

ประมาณ 12.00 น. พ.ต.ท.จงเสริม ปรีชา สารวัตร (สอบสวน) สภ.ปา ตอง อ.กะทู ไดรบั เเจงเหตุชาวตาง ชาติทะเลาะวิวาทมีการใชอาวุธปน ยิงบริเวณหนาโรงเเรมแหงหนึง่ บน ถนน 50 ป ต.ปาตอง พ.ต.ท.จงเสริม เปดเผยวา หลัง รับเเจงจึงใหเจาหนาที่ตํารวจสาย ตรวจจราจรสภ.ปาตองไดเขาตรวจ สอบเเละระงับเหตุ โดยในทีเ่ กิดเหตุ พบชายชาวรัสเซีย 2 คน ทราบชือ่ 1 รายคือ นายเซอรเกย อันตอโนฟ (ทีเ่ พิง่ ฉลองวันเกิดครบ 40 ป ไป เมื่อวานนี้) กําลังชวยกันล็อคตัว ชายตางชาติ อีกคนทราบชื่อภาย หลังคือ นายเจอรราด เพเชอรส ตอรฟเฟอร ชาวฝรัง่ เศส อายุ 62 ป โดยเจาหนาทีพ่ บมีอาวุธปน เเละมี ปลอกกระสุนปน 2 ปลอกตกอยู บริเวณใกลเคียง จึงเขาควบคุมตัว กอนนําตัวชาวตางชาติทั้ง 2 ราย พร อ มของกลางอาวุ ธ ป น ไปยั ง สภ.ปาตอง สอบถามเบือ้ งตนทราบวา นาย เจอรราด ชาวฝรัง่ เศสผูใ ชอาวุธปน ยิงซึ่งเปนสามีของเจาของรานรถ เชาในพืน้ ทีป่ า ตอง ถูกนายเซอรเกย

หนุม รัสเซียชกตอยกอน หลังขับรถ ติดตามมาทวงถามเรือ่ งพาสปอรต ทีใ่ ชเชารถเเละคาเชา หลังถูกชกตอย นายเจอรราด จึงชักปนมายิงขู จนเกิดการเเยงปน กอนทีน่ ายเซอรเกยจะจับล็อคนาย เจอรราดไว พ.ต.อ. ชัยวัฒน อุยคํา ผกก. สภ.ปาตอง กลาววา จากการสอบ สวนนายเจอรราด ทราบวา เมือ่ วัน ที่ 19 ม.ค. ทีผ่ า นมา นายเซอรเกย และเพื่อนไดเชารถจยย.จากราน เชาของภรรยา นายเจอรราด ซึง่ อยู ในพื้นที่ปาตอง โดยนายเซอรเกย

นําพาสปอรตเกาหมดอายุมายืน่ กับ ภรรยา โดยแจงเชารถจักรยานยนต 1 วันกอนนํารถออกไป เเตหลังครบ 1 วันก็ไมนํารถมาคืน จากนั้นจึง พยายามออกติดตามไปยังที่พักที่ เเจงเเตไมพบ กระทัง่ มาในวันที่ 26 ม.ค.มาจายเงินคาเชาเ เละเชารถตอ จนกระทัง่ วันที่ 7 ก.พ. หลังจาก ผ า นไปเกื อ บ 2 สั ป ดาห สอง หนุ  ม รั ส เซี ย ได เ ข า ไปที่ ร  า นเช า อี ก ครั้ ง เพื่ อ ขอเคลี ย ร ห นี้ สิ น และขอเชารถตอ เจาของรานซึ่ง เปนภรรยาของนายไดเเจงวาพาส ปอรตหมดอายุ ขอใหสองหนุม ชาว

รั ส เซี ย เอาพาสปอร ต ใหม ม ายื่ น นายเซอรเกยผเู ชาจึงแจงวาจะกลับ ไปเอาพาสปอรตใหมทหี่ อ งพัก เเละ ใหเพือ่ นชาวรัสเซียอีกคนนัง่ รอเปน ประกัน กอนขับรถออกไป จากนัน้ ไมนานหนุม รัสเซียทีน่ งั่ เปนประกัน ไดหนีออกจากราน ภรรยาของตนจึงไดรีบวิ่งออก มาตาม ซึง่ ขณะนัน้ ตนเองซึง่ ขับมา จากธนาคารพอดี จึงขึน้ รถเเละออก ติดตาม กอนพบตัวนายเซอรเกย ขับรถอยูห นาโรงเเรมแหงหนึง่ จึง เขาไปขวางไวเเละพูดคุยโตเถียงกัน กอนที่นายเซอรเกย จะชกเขาที่

ใบหนาของตน เเละเกิดการตอสูก นั โดยนายเซอรเกยพยายามวิง่ เขาหา จะทํารายซํ้า นายเจอรราดจึงเอา ปนกลอกขนาด 9 มม. ของภรรยา ทีอ่ ยูไ ดเบาะรถขึน้ ขูใ หหยุด แตนาย เซอรเกยไมหยุดเเละพยายามเขา มาใกล จึงยิงขูล งพืน้ 1 นัด กอนที่ นายเซอรเกย จะเขาถึงตัวเเละเเยง ปนกันจนปนลัน่ อีก 1 นัด หลังจากนั้นฝายนายเซอรเกย ไดจบั ตนลอคกดลงกับพืน้ กอนทีม่ ี ผูเเจงเจาหนาที่ตํารวจจราจรเขา ควบคุมตัวทัง้ สองไวเเละนํามาสอบ สวนที่ สภ.ปาตอง โดย พ.ต.อ.ชัยวัฒน กลาวเพิม่ เติมวา นายเจอรราด แจงวา กอน เกิ ด เหตุ ต นเองนํ า เงิ น ไปฝาก ที่ ธ นาคารจํ า นวนมากจึ ง กลั ว อันตรายจึงนําปนพกของภรรยาติด ใตเบาะรถจยย.ไปดวย กอนจะกลับ มาที่ ร  า นเเละขั บ รถติ ด ตามสอง รัสเซียไป ทั้งนี้ ในสวนของอาวุธปนกล็ อกขนาด 9 มม.ที่ ใ ช ยิ ง นั้ น เจ า หน า ที่ ต รวจสอบเเล ว พบว า มี ทะเบียนอนุญาตพกพาของภรรยา ถูกตองจึงใหเจาหนาที่วิทยาการ ตํ า รวจพิ สู จ น ห ลั ก ฐานเก็ บ หลั ก ฐานคราบเขมาดินปนจากอาวุธปน เเละลายนิ้วมือ รวมถึงลงเก็บหลัก ฐานยังจุดเกิดเหตุ รวมถึงเรียกผู

เกี่ยวของเขาสอบปากคําเครียด นานหลายชม. อย า งไรก็ ต าม หลั ง เกิ ด เหตุ พ.ต.อ.พีระยุทธ การะเจดีย รอง ผบก.ภจว.ภู เ ก็ ต ได เ ดิ น ทางมา ติดตามคดีดวยตัวเอง เนื่องจาก เปนชวงที่จังหวัดภูเก็ตกําลังมีการ จัดระเบียบใน9เรือ่ ง รวมถึงปญหา รถเชาเเละผูมีอิทธิพล พ.ต.อ.พีระยุทธ กลาววา ใน สวนของคดีนี้เปนเหตุการณที่เกิด ขึน้ เฉพาะหนา ไมไดเกีย่ วของกับผู มีอิทธิพลเเตอยางใด ซึ่งเจาหนาที่ เตรียมดําเนินการไปตามขั้นตอน ของกฎหมาย โดยเบื้อ งต น จาก รายงานนั้นเจาหนาที่เตรียมเเจง ขอกลาวหากับนายเจอรราด ใน ความผิดมีอาวุธปนของผูอื่นไวใน ครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต รวมถึงความผิดพกพาเเละยิงปน ในที่สาธารณะ สวนนายเซอรเกย เบื้องตน เตรี ย มแจ ง ข อ กล า วหาทํ า ร า ย รางกาย เเละกําลังตรวจสอบเพิ่ม เติ่มในสวนอื่นๆ นอกจากนี้จาก ขอมูลเพิ่มเติมพบวานายเซอรเกย กับเพื่อนชาวรัสเซียนั้น เดินทาง เขามายังจังหวัดภูเก็ตเมื่อคํ่าของ วันที่ 18 ม.ค. ที่ผานมา สวนนาย เจอร ร าดนั้ น อาศั ย อยู  ใ นจั ง หวั ด ภูเก็ตมาเปนเวลากวา 14 ป

สลด! คูร่ กั ชาวออสซี่ เช่ าเจ็ทสกีขบั เคียงกัน เกิดอุ บตั เิ หตุชนที่หาดกะตะ ฝ่ ายหญิงดับ ยุทธวัช เล็กมาก

thai@classactmedia.co.th

โดยพ อ แม ข องฝ า ยหญิ ง ไม ติ ด ใจเอาความและยอมรั บ ชะตากรรมว า เรื่ อ งเศร า นี้ เ กิ ด จากอุ บั ติ เ หตุ ในขณะเดี ย วกั บ ครอบครัวของฝายชาย ตกลงรับ ผิดชอบคาใชจายทั้งหมดในการ เดินทางและคาใชจา ยอืน่ ๆ ของทัง้ สองครอบครัว เมือ่ วันที่ 5 ก.พ. เวลาประมาณ 16.30 น. เจาหนาที่ทัพเรือภาค 3 รายงาน การเกิดเหตุคูรักชาว ออสเตรเลี ย ขั บ เจ็ ท สกี ช นกั น ที่ หาดกะรนโดยทั้งคูไดเชาเจ็ทสกี กันคนละลํา และไดขับมาคูกันจน เกิดเหตุไมคาดฝน เจ็ทสกีของฝาย ชายไดพุงเขาชนเจ็บสกีของฝาย หญิงเขาอยางจัง จนเปนเหตุใหฝา ย หญิง ทราบชือ่ ตอมาคือ นางสาวเอ มิลี เจน โคลี อายุ 20 ป สัญชาติ ออสเตรีเลีย ไดรับบาดเจ็บสาหัส พนักงานไดชว ยกันนํารางของฝาย ขึ้นมาทําหารปฐมพยาบาลเบื้อง ตน (CPR) บนชายหาดกะรน กอน นําสง รพ. เบื้องตนเจาหนาที่รายงานวา ผูบาดเจ็บอาการหนักมาก เนื่อง จากไมพบชีพจร เพราะคอโดนกระ แทก ไหล ด  า นซ า ยฉี ก ขาดหนั ก อยางรุนแรงเพราะถูกชนกระแทก ด ว ยความเร็ ว สู ง กระทั่ ง ได รั บ ■

รายงานวาเสียชีวิตในเวลาตอมา ขณะนําสงโรงพยาบาล วันรุงขึ้น พ.ต.ต.ปฎิวัติ ยอด ขวัญ สารวัตร(สอบสวน) สภ.กะรน เป ด เผยว า ได แ จ ง ข อ หา นาย โทมัส คีตติ้ง แฟนหนุมวาขับขี่โดย ประมาททํ า ให ผู  อื่ น ถึ ง แก ค วาม ตาย พรอมยืนยันวา เหตุที่เกิดขึ้น เปนอุบัติเหตุแนนอน ด า นนายสุ รั ฐ ศิ ริ ไ สยาสน ผอ.สนง. เจาทาภูมภิ าค สาขาภูเก็ต ได ล งพื้ น ที่ ต รวจสอบใบอนุ ญ าต ประกอบการเจ็ทสกีลาํ เกิดเหตุ พบ วามีใบอนุญาตถูกตองเเละมีการ ทําประกันภัยภาคบังคับซึง่ ถูกตอง ตามกฎหมาย ซึ่ ง ในส ว นของ ประกั นภัยนั้ นพบวาในกรณีเสีย ชีวิตจะมีการจายสินไหมเปนเงิน จํานวน 5 หมื่นบาท นอกจากนี้ยังมีในสวนของงบ ประมาณช ว ยเหลื อ เยี ย วยาของ กระทรวงการทองเที่ยวเเละกีฬา สนับสนุนอีกสวนหนึ่งดวย ขณะเดี ย วกั น พ.ต.อ.สั ญ ญา

ทองสวัสดิ์ ผกก.สภ.กะรน ไดกลาว ถึงความคืบหนาของคดีวา พ.ต.ต. ปฏิ วั ติ ทํ า การสอบปากคํ า แฟน หนุ  ม ซึ่ ง เป น ไปด ว ยความโศก เศรากับเหตุการณที่เกิดขึ้น ขณะ เดียวกันตองรอผลการชันสูตรจาก เเพทยยืนยันสาเหตุการเสียชีวิต อี ก ครั้ ง และต อ งรอญาติ ผู  เ สี ย ชีวิตเดินทางมาถึง หากญาติติดใจ สาเหตุการเสียชีวิตเเละตองการ ส ง ศพไปตรวจพิ สู จ น ยั ง สถาบั น นิติวิทยาศาสตรก็สามารถทําได สวนของศพผูเ สียชีวติ นัน้ ขณะ นี้ยังเก็บอยูที่รพ.วชิระภูเก็ต และ ทางญาติ จ ะดํ า เนิ น การนํ า กลั บ ประเทศโดยเร็วที่สุด สวนเจ็ทสกี สองลําทีเ่ กิดเหตุเจาหนาทีไ่ ดนาํ มา ตรวจสอบ ซึ่งเบื้องตนพบมีรอง รอยเสียหายไมมาก เเละเก็บไวยัง สภ.กะรน จนกวาจะสิ้นสุดคดี พ.ต.อ.สัญญา กลาวเพิม่ เติมวา นายโทมัส ไมสามารถเดินทางออก นอกประเทศไทยได จนกวาคดีจะ สิ้นสุด


วันศุกร์ท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2560

ท้องถิ่น

KHAOPHUKET.COM

5

เตือนภัย “สาวแสบ” นําธนบัตร ตํารวจล่่ ากลุม่ วัยรุน่ ปล้น แทงเหยือกลางวันแสกๆ ่ 500 ปลอม ซื้ อสินค้าทัวหลาดใหญ่ เอกภพ ทองทับ

thai@classactmedia.co.th

เอกภพ ทองทับ

■ เมือ่ ชวงคํา่ ของวันที่ 5 ก.พ.

เพจเฟสบุกชื่อ “ผูสื่อขาว ภูเก็ต” รายงานวามีพอคาแมคาภายใน งานถนนคนเดิ น “หลาดใหญ ” ถนนถลาง แจงวาพบในการนํา ธนบัตรปลอมซึง่ พิมพดว ยกระดาษ มาใชซอื้ สินคาภายในงานมีบรรดา พอคาแมคาถูกหลอกแลวหลาย ราย ผูสื่อขาวไดสอบถามไปยังนาย พีระพงศ ผลประมูล เจาของเพจ ดังกลาวเปดเผยวา เมื่อชวงคํ่าที่ ผานมาขณะที่ตนไปเดินเที่ยวยัง งานหลาดใหญถนนคนเดิน ไดพบ กับนายสมยศ ปาทาน รองประธาน ชุมชนยานเมืองเกาภูเก็ต ซึ่งกํา ลั ง ตรวจสอบ ธนบั ต รฉบั บ ละ 500 บาทจํานวนหนึ่งอยูจึงเขาไป สอบถาม พบวาธนบัตรทั้งกลาว เปนธนบัตรปลอมซึง่ มีหญิงสาววัย รุนรายหนึ่ง นํามาใชซื้อสินคาและ บริการภายในงาน ทําใหมีพอคา แมคาประมาณ 5-6 รายรับไว โดย ไมทันไดตรวจสอบเนื่องจากขณะ นั้ น มี ลู ก ค า และผู  ใ ช บ ริ ก ารเป น จํ า นวนมาก กอ นจะสั ง เกตเห็ น ความผิดปกติในภายหลัง ทั้งตัว กระดาษของธนบั ต ร และหมึ ก

พิมพทเี่ มือ่ โดนนํา้ ทําใหสหี มึกจาง ลง โดยจากการตรวจสอบเบื้อง ตนธนบัตรดังกลาว ใชกระดาษทีม่ ี ความหนาใกล เ คี ย งกั บ ธนบั ต ร ทั่ ว ไป มี ก ารใช เ ครื่ อ งพิ ม พ ที่ มี คุณภาพสูง ทําใหดเู หมือนของจริง

ซึ่งมีหมายเลขระบุบนธนบัตรเลข 3 J 3925865 เบื้องตนพบวามี จํานวนประมาณ 5-6ใบ อย า งไรก็ ต ามผู  เ สี ย หายทั้ ง หมดได เ ข า แจ ง ความดํ า เนิ น คดี ที่สภ.เมืองภูเก็ต เพื่อใหติดตาม หาตั ว หญิ ง สาวซึ่ ง ได ใ ช ธ นบั ต ร

กระบะยางแตกพุ ง่ อัดเสาไฟฟ้า ดับคาซาก เอกภพ ทองทับ

thai@classactmedia.co.th

■ เชามืดวันนี้ (6 ก.พ.) เวลา 04.30 น. ร.ต.ท.พัชรี วงษบุษ รอง สว.(สอบสวน) สภ.วิ ชิ ต ได รั บ แจงจากชาวบานวาเกิดอุบัติเหตุ รถกระบะหลุ ด โค ง พุ  ง ข า มเกาะ กลางถนนชนเสาไฟฟ า ข า งทาง หน าห างเซ็ นทรั ลเฟสติวั ลภูเก็ต ถ.วิชิตสงคราม ต.วิชิต มีผูเสียชีวิต ติดคาซากรถ จึ ง พร อ มด ว ยหน ว ยกู  ภั ย มู ล นิ ธิ กุ ศ ลธรรมภู เ ก็ ต รุ ด ไปตรวจ

เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 3 ก.พ.60 ดาบตํารวจ เฉลิม หนู ชวย เจาหนาตํารวจชุดสืบสวน สภ.ถลาง รับแจงมีเหตุผถู กู ทําราย รางกาย แลวชิงทรัพย บนสันเขือ่ น บางเหนียวดํา บานมาหนิก หมูที่ 7 ตําบลศรีสุนทร จากนั้ น จึ ง เดิ น ทางไปตรวจ สอบ ที่ เ กิ ด เหตุ พ ร อ มด ว ยเจ า หน า ที่ ตํ า รวจชุ ด สายตรวจเจ า หนาทีก่ ชู พี ศรีสนุ ทรและเจาหนาที่ มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต พบผูไดรับ บาดเจ็บโดนทํารายรางกาย เปน ชาย 2 คน ทราบชื่อภายหลังคือ นาย วรยุธ คาหาปะนะ อายุ 18 ป และนายอนุชา คหาปนะ อายุ 16 ป โดยนายวรยุธโดนฟนแขนซาย แผลฉกรรจและโดนแทงเขาชาย โครงดานซาย สวนนายอนุชา ถูก แทงที่แผนหลังเเละลําตัวจํานวน หลายแผล เจาหนาที่หนวยกูชีพ ตําบลศรีสุนทรและและเจาหนา ที่ มู ล นิ ธิ กุ ศ ลธรรมภู เ ก็ ต จึ ง รี บ ปฐมพยาบาลเบื้องตน กอนนําสง รพ.ถลางเพื่ อ ให เ เพทย ทํ า การ รักษาอยางเรงดวน ดาบตํารวจ เฉลิม เปดเผยวา สอบสวนคนเจ็บใหการวา ขณะที่ ทั้ง2 จอดรถจักรยานยนตนั่งเลน อยูบริเวณสันเขือ่ น ไดมีกลุมวัยรุน ■

thai@classactmedia.co.th

สอบ ที่ เ กิ ด เหตุ เ ป น ถนนขาเข า เมื อ งภู เ ก็ ต พบรถกระบะโตโย ต าไฮลักซสีนํ้าตาลแตงซิ่ งโหลด เตี้ย ทะเบียนภูเก็ต สภาพดาน หนาอัดติดอยูกับเสาไฟฟาพังยับ เยิน ภายในรถพบรางนายอรุณ กี กาศ อายุ 39 ป พํานักในต.ราไวย สภาพเลื อ ดอาบร า งเสี ย ชี วิ ต ติ ด อยูกับซากรถ จากนั้ น หน ว ยกู  ภั ย ได ใ ช อุ ป กรณตัดถางนํารางผูเสียชีวิตสง รพ.วชิ ร ะภู เ ก็ ต เพื่ อ ให แ พทย ชันสูตรหาสาเหตุการตายที่แนชัด ร.ต.ท.พัชรี เปดเผยจากการ

สอบสวนเบื้ อ งต น จากผู  เ ห็ น เหตุการณ ทราบวากอนเกิดเหตุ รถกระบะคั น ดั ง กล า วได ขั บ มา จากสามแยกวัดนาคา ถ.เจาฟา ตะวั นตก ต.วิชิ ตมุ งหนามายั งสี่ แยกดาราสมุ ท ร เพื่ อ เลี้ ย วซ า ย ผานตลอดไปยังพื้นที่ ต.กะทู แต เมื่อมาถึงบริเวณโคงตรงขามหาง เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ตรถเกิดยาง แตกเสียงดังลั่นถนน ทําใหรถเกิด เสี ย หลั ก หลุ ด โค ง พุ  ง ข า มเกาะ กลางถนนและชนกั บ เสาไฟฟ า ขางทาง จนเปนเหตุใหคนขับเสีย ชีวิตคาซากรถดังกลาว

จํ า นวนดังกลาวมาแลกซื้อสินคา และบริการ พรอมฝากเตือนไป ยังพอคาแมคา และรานคาตางๆให ระมั ด ระวั ง และหมั่ น ตรวจสอบ ธนบั ต รที่ รั บ มาจากลู ก ค า ให รอบคอบเพื่อไมใหเกิดเหตุการณ เชนนี้ขึ้นอีก

ชาย จํานวน 5-6 คน ไดขับขี่รถ จักรยานยนตเขามาในเขื่อน หลัง จากเจอพวกตนกลุมวัยรุนไดทําที เขามาคุยสอบถาม จึงจอดรถคุย กัน กอนทีก่ ลุม วัยรุน ไดชกั อาวุธมีด มาขูบ งั คับใหปลดของมีคา ทัง้ หมด สงให แตทั้งสองไมยอมเเละขัดขืน เลยถูกทํารายรางกาย จนบาดเจ็บ กอนผูกอเหตุจะหลบหนีไป สวนผู บาดเจ็บทั้ง 2 นั้น มีชาวบานที่มา ออกกําลังกายมาพบเห็นจึงชวย เหลือและโทรแจงเจาหนาที่เขา ชวยเหลือ อยางไรก็ตามเจาหนาทีต่ าํ รวจ จะเรงหาหลักฐานจากกลองวงจร ปดในพื้นที่ใกลเคียงกอนเรงติ ด ตามกลุ  ม วั ย รุ  น ที่ ก  อ เหตเหตุ ทํ า รายมาดําเนินคดีตามกฎหมายตอ ไป


6

ภายในประเทศ

KHAOPHUKET.COM

วันศุกร์ท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2560

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม “สมเด็จพระมหามุนวี งศ์” เป็ นสังฆราช องค์ท่ี 20 มีพธิ สี ถาปนา 12 กพ. นี้ กรุงเทพมหานคร

โพสต์ทูเดย์

thai@classactmedia.co.th

■ เมื่ อ วั น ที่ 7 ก.พ. เวลา 14.00 น.ที่ ทํ า เนี ย บรั ฐ บาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายก รัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษา ความสงบแหงชาติ (คสช.) กลาว ภายหลังเปนประธานการประชุม คณะรั ฐ มนตรี ( ครม.) ถึ ง การ แต ง ตั้ ง สมเด็ จ พระสั ง ฆราชองค ใหม วา หลังจากมีการดําเนินการ ตามขั้ น ตอนพิ จ ารณารายชื่ อ ผู  ที่ ไ ด รั บ คั ด เลื อ กดํ า รงตํ า แหน ง สมเด็ จ พระสั ง ฆราชองค ที่ 20 โดยพิ จ ารณาเสนอรายชื่ อ ไป 5 องค ซึ่ ง หลั ง จากมี ก ารนํ า ขึ้ น

เปนสมเด็จพระสังฆราชองคที่ 20 โดยสมเด็จพระเจาอยูหัวจะเสด็จ ประกอบพระราชพิ ธี ส ถาปนา สมเด็ จ พระสั ง ฆราชในวั น ที่ 12 ก.พ. เวลา 17.00 น. ที่วัดพระ ศรีรัตนศาสดาราม “ขออยาขัดแยง ไมใชวาองค อื่นดีหรือไมดี ซึ่งตนเคยบอกไป วาตองดูเรื่องงานและเรื่องตางๆ และเป น ไปตามพระราชอั ธ ยา ศัยที่พระองคทานทรงพิจารณา เอง”พล.อ.ประยุทธ กลาว ประวั ติ ส มเด็ จ พระมหามุ นี วงศ มีนามเดิมวา อัมพร ประสัตถ ภาพ: โพสต์ทูเดย์ พงศ เกิดเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2470 ณ หมู  บ  า น ต.บางป า อ.เมื อ ง ทูลเกลาฯ ไปแลวนั้น ขณะนี้ไดรับ สมเด็จพระมหามุนีวงศ (อัมพร จ.ราชบุรี โยมบิดา-มารดาชื่อ นับ แจงวาสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรง อมฺ พ โร) เจา อาวาสวั ด ราชบพิ ธ และ ตาล ประสัตถพงศ ครอบครัว พระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง สถิ ต มหาสี ม ารามราชวรวิ ห าร ประกอบอาชีพคาขาย ปจจุบันสิริ

อายุได 90 ป ยอนอดีตประวัติ ทานบรรพชา เปนสามเณร เมื่อป 2480 ณ วัด สั ต ตนารถปริ วั ต ร ต.หน า เมื อ ง อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีพระธรรม เสนานี (เงิ น นนฺ โ ท) เจ า คณะ จังหวัดราชบุรี เปนพระอุปชฌาย พ.ศ. 2490 จึงยายมาอยูจํา พรรษา ณ วัดราชบพิธสถิตมหา สีมาราม อุปสมบทเปนพระภิกษุ เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2491 ณ มหา พัทธสีมาวัดราชบพิธฯ โดยมีทาน เจ า ประคุ ณ สมเด็ จ พระอริ ย วง ศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสนม หาเถร) เปนพระอุปชฌาย และ ทานเจาประคุณสมเด็จพระพุทธ ปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร) เมื่ อ ครั้ ง ดํ า รงสมณศั ก ดิ์ ที่ พระ

จินดากรมุนี เปนพระกรรมวาจา จารย ภายหลังอุปสมบท ทานไดมุง มั่นศึกษาพระปริยัติธรรม สอบได เปรี ย ญธรรม 6 ประโยคพ.ศ. 2493 ตอมา ทานไดสมัครเขาเรียน ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราช วิทยาลัย (มมร) เปนนักศึกษารุน ที่ 5 จบศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต เมื่ อ ป 2500 ต อ มาป 2509 ได เ ข า อบรมพระธรรมทู ต ไป ต า งประเทศ เป น พระธรรมทู ต รุนแรก กอนเดินทางไปศึกษาตอ ระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัย พาราณสี (Banaras Hindu University) ประเทศอินเดีย จบ การศึ ก ษาเมื่ อ ป 2512 ด า น ประวัติศาสตรและโบราณคดี

โปรดเกล้าฯ วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันพ่อแห่งชาติ - วันชาติและเป็นวันหยุ ดราชการ แถลงผลการประชุมครม. วา นา ยกรั ฐ มนตรี ไ ด ล งนามรั บ สนอง พระบรมราชโองการ ในประกาศ ข่าวสด สํานักนายกรัฐมนตรี เรือ่ งกําหนด thai@classactmedia.co.th วั น สํ า คั ญ ของชาติ ไ ทย ตามที่ ■ เมือ ่ วันที่ 7 ก.พ. ทีท่ าํ เนียบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา รัฐบาล พ.อ.อธิสทิ ธิ์ ไชยนุวตั ิ ผูช ว ย ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ต.ค.

กรุงเทพมหานคร

2559 ยังความเศราสลดอยางยิ่ง ใหญมาสูพ สกนิกรชาวไทย และดวย พระมหากรุณาธิคณ ุ ทีพ่ ระราชทาน ต อ ประเทศชาติ แ ละประชาชน เสมอมาปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึง นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความสําคัญของวัน ที่ 5 ธันวาคม ซึง่ เปนวันคลายวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต รจึ ง มี พระราชโองการโปรดเกลาโปรด กระหมอมใหกําหนดวา วันที่ 5 ธันวาคมของทุกป เปนวันสําคัญ ของชาติไทย ดังนี้ 1. เปนวันคลายวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2. เปนวันชาติ 3. เปนวันพอแหงชาติ โดยเริม่ ตัง้ แตวนั ที่ 6 ก.พ. 2560 เปนตนไป นอกจากนีค้ ณะรัฐมนตรี ยังไดมมี ติใหวนั ที่ 5 ธันวาคมของ ทุกปเปนวันหยุดราชการ

ภาพ: สํานักพระราชวัง


วันศุกร์ท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2560

่ ห้ามร้านตามสังอ้ า งแก๊ ส ขึ น ้ ่ “พาณิชย์” งดขึน้ ค่าอาหารตามสังหลังแก๊สหุงต้มขยับราคา กรุงเทพมหานคร

7

ฝิ่ นระบาดปาย ตชด.-ตร.ขึน้ ดอยตัดทําลายฝิ่ นพืน้ ที่ 1 ไร่ แม่ฮ่องสอน

ภาพ: ข่าวสด

ข่าวสด

thai@classactmedia.co.th

โพสต์ทูเดย์

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. พ.ต.อ.ว รพล พลมณี ผกก.สภ.ปาย อ.ปาย จ.แม ฮ  อ งสอน เป ด เผยว า เจ า หนาทีต่ าํ รวจสืบสวน สภ.ปาย โดย พ.ต.ท.บรินทร ใจอุตม, เจาหนาที่ ตํารวจ สภ.ปาย ประจําจุดตรวจ แมยะ โดย ร.ต.ท.ชนกันต ขันธ วงค, เจาหนาที่ตชด., เจาหนาที่ ฝ า ยปกครองอํ า เภอปาย, เจ า หนาที่ทหาร เขาทําการตัดทําลาย พื้นที่ปลูกพืชฝน จํานวน 2 แปลง -แปลงที่ 1 บริเวณปาทิศตะวัน ออกของ หมูบานหวยหวาย หมูที่ 4 ต.แมฮี้ อ.ปาย จ.แมฮองสอน ตั้ง อยูบนพิกัด MB 539272 จํานวน 2 งาน ของกลาง พืชฝน นํ้าหนัก ประมาณ 10 กิโลกรัม -แปลงที่ 2 บริ เ วณป า ทิ ศ ตะวั น ออกของ หมูบานหวยหวาย หมูที่ 4 ต.แมฮี้ อ.ปาย จ.แมฮองสอน ตั้งอยูบน พิกัด MB 546270 จํานวน 2 งาน ของกลาง พืชฝน นํา้ หนักประมาณ 6 กิโลกรัม การลั ก ลอบปลู ก ฝ  น ในเนื้ อ ที่ดังกลาว มีพืชฝนสูงประมาณ 70 เซนติ เ มตร ถึ ง 100 เซนติ เมตร ความหนาแนนของตนฝน ประมาณ 70 และ 90 เปอรเซ็นต ■

thai@classactmedia.co.th

■ นายสนธิรัตน สนธิจิรวงศ

รมช.พาณิชย เปดเผยวา ไดสั่ง การใหกรมการคาภายในเรงศึกษา ตนทุนราคาอาหารจานดวน หลัง จากคณะกรรมการบริหารนโยบาย พลังงาน (กบง.) อนุมตั ใิ หปรับขึน้ ราคากาซหุงตม (แอลพีจี) เดือน ก.พ. 67 สต./กก. มีผลใหถังกาซ ขนาด 15 กก. ปรับขึ้นถังละ 10 บาท โดยเบื้องตนมีผลกระทบตอ ตนทุน ราคาอาหารจานดวนเพียง จานละ 10 สต.เทานัน้ เพราะกาซ 1 ถัง ทําอาหารได 200-300 จาน จึง ไมมเี หตุผลทีผ่ ปู ระกอบการ รานคา จะฉวยโอกาสปรับราคาขายปลีก ขึน้ แตอยางใด “แมกา ซฯ จะปรับขึน้ ราคาถัง ละ 10 บาท ทําใหราคาถังกาซ ขนาด 15 กก. อยูท ถี่ งั ละ 355 บาท แตก็ยังเปนราคาที่ตํ่ากวาในอดีต เคยขึน้ ไปถึงถังละเกือบ 400 บาท และกอนหนานีอ้ าหารจานดวนก็ได ปรับขึน้ ราคาไปแลว” นายสนธิรตั น กลาว นายทวารัฐ สูตะบุตร ผูอ าํ นวย การสํานักงานนโยบายและแผน

ภายในประเทศ

KHAOPHUKET.COM

พลังงาน (สนพ.) กลาววา ราคาขาย ปลีกแอลพีจีจะปรับจาก 20.29 บาท/กก. เปน 20.96 บาท/กก. เปนการปรับขึ้นราคาครั้งแรกใน รอบ 1 ป ตามตนทุนราคาแอลพีจี

ตลาดโลก ทําใหตน ทุนแอลพีจรี วม ตองปรับเพิม่ ขึน้ 1.10 บาท/กก. แต กบง.ไมตองการใหประชาชนรับ ภาระทั้งหมด จึงตัดสินใจปรับขึ้น เพียง 67 สต./กก. โดยใชกลไก

กองทุนนํา้ มันเชือ้ เพลิงเขาไปชดเชย ไวสว นหนึง่ สงผลใหกองทุนนํา้ มัน บัญชีแอลพีจีมีรายจายสุทธิ 556 ลานบาท/เดือน จากเดิมที่เดือน กอนชดเชยอยูท ี่ 440 ลานบาท

ของพื้ น ที่ ลั ก ษณะพื ช ฝ  น ยั ง ไม ออกดอก ไมออกผล เนือ่ งดวยเสน ทางจากที่เกิดเหตุไปยัง สภ.ปาย เปนเสนทางทุรกันดารและภูเขา สูงชันสลับซับซอนจํานวนมากไม สามารถจะนําพืชฝน ของกลาง ทั้งหมดไปยังสภ.ปาย ได จึงนําพืช ฝน เทาที่จะสามารถนําไปไดเปน ของกลาง ประกอบการดําเนินคดี สวนพืชฝนที่เหลือรวมกันตัด ฟ น ทํ า ลายในที่ เ กิ ด เหตุ ทั้ ง หมด ขณะตรวจยึดไมพบผูหนึ่งผูใดอยู ในที่เกิดเหตุ จึงไมรูวาผูใดเปนผู กระทําผิดแตอยางใด จึงนําของ กลาง คือพืชฝน นํ้าหนักประมาณ 10 กิโลกรัม และ 6 กิโลกรัม สง พงส.สภ.ปาย เพื่อทําการสืบสวน สอบสวนหาตัวผูกระทําผิดรายนี้ มาดําเนินคดีในขอหา “มียาเสพ ติดใหโทษประเภท 5 (พืชฝน) ไว ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและ ผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท 5 (พืชฝน) โดยผิดกฎหมาย” เพื่อ ดําเนินการตามกฎหมายตอไป

คลังชะลอรีดภาษีน้าํ หวานไปอีก 2 ปี ให้เวลาผู ้ ประกอบการปรับตัว ยืนยันรัฐบาลไม่ได้ถงั แตก กรุงเทพมหานคร โพสต์ทูเดย์

thai@classactmedia.co.th

ภาพ: โพสต์ทูเดย์

“บิก๊ ตู่” ลัน่ ขรก.ต้องร่วมควบคุมสื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร โพสต์ทูเดย์

thai@classactmedia.co.th

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะ รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เป ด เผยว า เรื่ อ งร า ง พระราช บัญญัติ (พ.ร.บ.) การคุมครองสิทธิ เสรีภาพ สงเสริมจริยธรรมและ มาตรฐานวิชาชีพสือ่ มวลชนนัน้ จะ ตองมีขาราชการอยูดวย เพราะ กฎหมายปกติทําอะไรไมไดไมวา จะหนังสือ สิ่งพิมพ รูปโป หนังสือ โป ทําไมไดเพราะใชกฎหมายอยาง เดียว จับก็ไมได ทําอะไรก็ไมไดให ตรวจกอนพิมพ แตก็มีเผยแพรอยู ตํารวจก็จับ แตยังขายกันเหมือน เดิม อยางนี้ใหทําอยางไร “ถาไมบิดเบือนแลวใครจะไป ■

ยุงกับทาน ถาบิดเบือนจากขอเท็จ จริงจนเห็นไดชัด แลวทานจะแก ปญหากันอยางไร อยามาไลเจา หนาที่ ทีว่ า องคกรสือ่ จะคุมกันเอง ผมเคยประสานไป ทานก็บอกวา ไมมีอํานาจ และผมจะใหมีอํานาจ ขึ้นมาก็ไมเอา ไมใหขาราชการ เขาไป บอกวาจะคุมกันเอง จะคุม กั น ยั ง ไง ถ า มี ค ดี มี เ รื่ อ งราว จะ สั่งการอยางไร” พล.อ.ประยุทธ กลาว ทั้งนี้ จะมอบหมายใหหนวย งานไปพิ จ ารณาแล ว ว า ต า ง ประเทศทีเ่ ปนประชาธิปไตยมีการ ใชกฎหมายสือ่ อยางไร หรือจะเปน ประชาธิปไตยแบบใหม ที่ไมตองมี กฎหมายอะไรเลย ไมใชคิดอยาก จะทําอะไรก็ทําได พล.อ.อ.คณิ ต สุ ว รรณเนตร ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ด า นการ

สือ่ สารมวลชน สภาขับเคลือ่ นการ ปฏิรูปประเทศ (สปท.) แถลงวา กมธ.ไดพจิ ารณาตามขอเสนอและ ความเห็นของ กมธ.วิสามัญกิจการ สปท. หรือ วิป สปท.แลว ยืนยัน วา จะคงชือ่ รางกฎหมายไวเหมือน เดิม สวนขอเสนออื่นๆ ทาง กมธ. จะไปทําการบานและพิจารณาหา รูปแบบทีเ่ หมาะสม โดยจะประชุม ครั้งตอไปวันที่ 14 ก.พ. ดาน พล.ต.ต.พิสษิ ฐ เปาอินทร รองประธาน กมธ.ดานสื่อมวลชน กลาววา การทบทวนกรรมการใน สภาวิชาชีพสือ่ มวลชนแหงชาตินนั้ มีการเสนอหลากหลาย อาทิ ใหตดั ตัวแทนภาครัฐออกไปแตเสนอให มีตัวแทนขององคกรอิสระ เชน ผู ตรวจการแผนดิน คณะกรรมการ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ (กสม.) หรื อ คณะกรรมการคุ  ม ครองผู  บริโภค เขาไปทําหนาที่

■ นายอภิศก ั ดิ์ ตันติวรวงศ รมว.คลัง เปดเผยวา กระทรวง การคลังอยูร ะหวางศึกษาการจัด เก็บภาษีสรรพาสามิตนํ้าหวาน เพื่ อ ทํ า ให ค นไทยมี สุ ข ภาพดี ขึ้น แตตอง หารือผูที่เกี่ยวของ จํานวนมาก ตั้งแตผูปลูกออย โรงงานผลิตนํ้าตาล รวมไปถึง ผู  ผ ลิ ต เครื่ อ งดื่ ม ที่ ใ ช นํ้ า ตาล ทัง้ หมด ซึง่ ตองมีการคุยใหไดขอ ยุตแิ ละใหเกิดความสมดุล นายอภิศกั ดิ์ กลาววา ลาสุด ไดหารือกับสมาคมผูผ ลิตนํา้ ตาล ซึ่งเห็นดวยกับการเก็บภาษีนํ้า หวาน แตขอเวลาปรับตัว 5 ป แตคลังมองวานานไป และได สรุปขอเวลาปรับตัว 2 ป โดย คลังจะสรุปรายละเอียดวาจะ เก็บอัตราเทาไหรและอยางไร หลั ก การเบื้ อ งต น จะเก็ บ ภาษี จูงใจใหมกี ารลดนํา้ ตาลในเครือ่ ง ดืม่ หากลดไดจะมีการลดภาษีให โดยจะสรุ ป รายละเอี ย ดและ เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตอ ไป “การเก็บภาษีนํ้าตาลไมได

ภาพ: โพสต์ทูเดย์

มุง รายไดเปนสําคัญ แตจะเนนการ ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ซึง่ คลังศึกษามานานแลว” นายอภิ ศักดิ์ กลาว นายอภิศกั ดิ์ กลาวอีกวา การ เก็บภาษีนํ้ามันเครื่องบินไมไดเกิด จากรัฐบาลมีปญหาสภาพคลอง หรือถังแตก แตเปนการเก็บภาษีให เกิดความเปนธรรม เพราะภาษี นํ้ามันเครื่องบินเก็บ 20 สตางค/ ลิตร มานานกวา 20 ป โดยปจจุบนั ภาษีนํ้ามันเบนซินเสีย 5-6 บาท ดีเซลลิตรละ 5 บาท สวนนํา้ มันที่ ใชในเครือ่ งบินเสียลิตรละ 3 บาท การเก็ บ ภาษี นํ้ า มั น เครื่ อ งบิ น 4 บาท จึงเปนธรรมกับประชาชนที่ โดยสารพาหนะทีใ่ ชนาํ้ มันประเภท อืน่ ๆ นายอภิศักดิ์ กลาววา รัฐบาล ไมไดมีปญหาสภาพคลอง โดยเงิน

คงคลั ง สิ้ น เดื อ น ธ.ค.จํ า นวน 7.49 หมื่ น ล า นบาท ถื อ ว า เหมาะสม เพราะไดใหนโยบาย ไม ใ ห มี ก ารกู  เ งิ น มาไว ใ นเงิ น คงคลังจํานวนมาก เพราะมีราย จ า ยดอกเบี้ ย ซึ่ ง ระดั บ เงิ น คงคลังที่เหมาะสมคือ 5 หมื่น ลาน-1 แสนลานบาท ทั้งนี้ เงินคงคลังเปนเงินสด ที่รัฐบาลไดมาจากหลายสวน เชน การเก็บภาษี ซึ่งที่ผานมา ไดเกินเปาหมาย อีกสวนมาจาก เงินกูเ พือ่ ชดเชยการขาดดุล โดย ปงบประมาณ 2560 ตั้งงบขาด ดุ ล 3.9 แสนล า นบาท แต รัฐบาลกู 1 แสนลานบาท เหลือ อีก 3 แสนลานบาท และมีวงเงิน กูชั่วคราว 8 หมื่นลานบาท จะ เห็นวาสภาพคลองเงินสดมีอีก มาก


8

รอบโลก

KHAOPHUKET.COM

วันศุกร์ท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2560

่ ลัน่ ‘ฝรังเศส ต้องมาก่อน’

ไอทียกั ษ์ใหญ่โต้กลับงัดข้อ “ทรัมป์ ” ผนึกกําลังศาล มารี น เลอ เปน ประกาศต้ า นผู อ ้ พยพ ถอนประเทศจากอี ย ู ต้านนโยบายคุมผู อ้ พยพ สหรัฐอเมริกา โพสต์ทูเดย์

thai@classactmedia.co.th

■ บริษัทเทคโนโลยีใหญใน สหรัฐ รวม 97 แหง ยืน่ เอกสาร ตอศาลอุทธรณ แสดงความไม พอใจตอนโยบายแบนผูล ภี้ ยั และ ผูอ พยพของทรัมป บลูมเบิรก รายงานอางแหลง ขาววา บริษทั ชัน้ นํา อาทิ เฟซบุก กูเกิล อินเทล เน็ตฟลิกซ แอรบี เอ็นบี และอูเบอร รวมตัวกันยืน่ บันทึกความเห็นทางกฎหมาย ตอศาลอุทธรณภาค 9 ในรัฐ แคลิฟอรเนีย เมือ่ วันที่ 5 ก.พ. เพื่อขัดขวางกระทรวงยุติธรรม สหรัฐทีย่ นื่ อุทธรณตอ คําสัง่ ของ ศาลรัฐวอชิงตันกอนหนานี้ ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมได ยื่ น อุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ของศาลรั ฐ วอชิ ง ตั น ที่ ร ะงั บ อํ า นาจของ ประธานาธิบดี โดนัลด ทรัมป กรณีสั่งระงับวีซา 7 ประเทศ มุ ส ลิ ม และระงั บ รั บ ผู  ลี้ ภั ย ชัว่ คราว แตศาลอุทธรณไมรบั คํา ฟอง และใหโอกาสยืน่ หลักฐาน ใหมภายในวันที่ 6 ก.พ. การรวม

ตัว ของซิลคิ อนวัลเลยจงึ เพิม่ นํา้ หนักใหฝายศาลรัฐวอชิงตันใน การ ตอตานนโยบายของทรัมป อยางไรก็ตาม ภายใตบนั ทึก ความเห็นครัง้ นีม้ ใี จความสําคัญ คือ เรียกรองใหสหรัฐเปดรับ ผูอพยพจากตางชาติ เพราะผู อพยพมีสวนทําใหสหรัฐคนพบ สิง่ ทีย่ งิ่ ใหญจาํ นวนมาก รวมถึง ชวยสรางบริษทั เทคโนโลยีทเี่ ปน เอกลักษณของประเทศอีกหลาย แหง สหรัฐตระหนักถึงความ สําคัญของการปกปองตนเอง และเชือ่ มัน่ ในระบบตรวจคนเขา เมื อ งที่ ป กป อ งประเทศจาก ภัยคุกคามอยูแลว คําสั่งของ ประธานาธิบดีแสดงใหเห็นวา ประเทศไดละทิง้ พันธสัญญาพืน้ ฐานทีย่ ดึ ถือมามากกวา 50 ป จายาชรี ศรี ขั น เที ย ห ผู  เชีย่ วชาญคณะนิตศิ าสตร มหา วิทยาลัยสแตน ฟอรด เปดเผยวา ยากทีจ่ ะคาดการณคาํ ตัดสินของ ศาลอุทธรณ แตศาลจะพิจารณา ความสั บ สนที่ เ กิ ด จากคํ า สั่ ง ชัว่ คราวของผูพ พิ ากษาใหระงับ คําสัง่ ของทรัมปดว ย ขณะทีผ่ แู พ มีแนวโนมจะยืน่ เรือ่ งตอศาลฎีกา ตอไป

่ ฝรังเศส

โพสต์ทูเดย์

thai@classactmedia.co.th

■ ผู  ล งสมั ค รชิ ง ตํ า แหน ง

ประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนใหม ยํ้า นโยบายชาตินิยม ตานผูอพยพ และพาประเทศออกจากอียู มารีน เลอ เปน หัวหนาพรรค แนวหน า แห ง ชาติ (FN) พรรค การเมื อ งขวาจั ด ของฝรั่ ง เศส ประกาศนโยบายฝรั่งเศสตองมา ก อ น ในการขึ้ น เวที ห าเสี ย ง ที่ เมื อ งลิ ย ง ของฝรั่ ง เศส เมื่ อ วั น อาทิตยทผี่ า นมา ยํา้ จุดยืนตอตาน โลกาภิวฒ ั น โดยเนื้อหาสวนใหญของการ อภิปราย เลอ เปนกลาวตอตานผู อพยพ และชาวมุสลิมสุดโตง ทัง้ ยัง ระบุวาขณะนี้สังคมของฝรั่งเศส กําลังเผชิญกับความแตกแยก ซึ่ง ไมใชแคแบงเปนฝายซาย และฝาย ขวาเท า นั้ น แต ยั ง รวมถึ ง กลุ  ม ชาตินิยม และกลุมโลกาภิวัฒน ประชาธิปไตย เลอ เปน นักการเมืองหญิง เปนกระบอกเสียงใหแกพรรค FN มานานหลายป นโยบายของเธอ พยายามกระตุน ใหชาวฝรัง่ เศสหัน กลับมาสูค วามเปนชาตินยิ มอีกครัง้

หลังเผชิญกับเหตุกอ การรายครัง้ ที่ ผานๆมา ซึง่ เมือ่ ไมกเี่ ดือนกอน เลอ เปน เพิง่ จะออกมาเรียกรองใหชาว ฝรัง่ เศสแบนการสวมผาคลุม และ หมวกทางศาสนาของชาวมุสลิม และชาวยิวตามทีส่ าธารณะ หนึ่งในนโยบายที่โดดเดนของ เธอ คือการตอตานบรรดาผูอ พยพ โดยยกเหตุ ผ ลทางเศรษฐกิ จ ขึ้ น มาสนั บ สนุ น พร อ มทั้ ง ชื่ น ชม ประธานาธิบดีทรัมป ทีส่ ามารถยุติ การรับผูอพยพไดอยางเด็ดขาด เนื่องจากเลอ เปน มองวาการนํา ภาษีของประชาชนมาใชจา ยใหกบั

การดูแลผูอพยพนั้นเปนเรื่องที่ไม ยุตธิ รรม “พวกคุ ณ คิ ด ว า นี่ คื อ เรื่ อ ง ปกติเหรอ? ที่ชาวฝรั่งเศสทํางาน หนักมาตลอดชีวิต ไมมีอาหารจะ พอกิน ในขณะทีเ่ งินกลับถูกนําไป ใชจายใหแกชาวตางชาติอื่นๆใน สหภาพยุโรป” เลอ เปนเนนยํา้ ถึง จุดยืนของนโยบายทีเ่ ธอตัง้ ใจจะพา ฝรั่งเศสออกจากการเปนสมาชิก ของสหภาพยุ โ รป หากได รั บ ตําแหนงประธานาธิบดี โดยจะเปด การลงประชามติ เชนเดียวกับสห ราชอาณาจักร

จากผลสํารวจโพลลาสุด ทําให หลายฝาย เชือ่ วาเลอ เปนจะไดรบั คะแนนเสียงมากพอทีจ่ ะผานการ เลือกตัง้ ประธานาธิบดีคนใหมใน รอบแรก ในวันที่ 23 เม.ย. แตไม เพียงพอสําหรับรอบที่ 2 ทีจ่ ะเกิด ขึน้ ในวันที่ 7 พ.ค. นี้ ทัง้ นีเ้ ลอ เปน ระบุวา ตัวเธอไม เชือ่ ในผลโพล และยกตัวอยางกรณี ของทรัมปและการลงประชามติสห ราชอาณาจักร “ฉันไมเชื่อในโพล ฉันเชื่อในชัยชนะ และพวกเราจะ ชนะ”เลอเปน กล า วด ว ยความ มัน่ ใจ ทามกลางฝูงชนในเมืองลิยง

หวัน่ !ทารกหญิงกําลังตกเป็นเหยื่อการขลิบ แอฟริกา โพสต์ทูเดย์

thai@classactmedia.co.th

■ วันที่ 6 กุมภาพันธ เปน วันยุติการขลิบอวัยวะเพศหญิง สากล ทามกลางความกังวลวา บรรดาเด็กทารกกําลังตกเปน เหยื่อของการขลิบอวัยวะเพศ หญิง (FGM) ตามธรรมเนียม ความเชื่อเกาแกนี้ รายงานจากเจาหนาที่แคม เปญรณรงค ระบุ ว  า ปกติ แ ล ว ธรรมเนียมการขลิบอวัยวะเพศ หญิ ง จะเริ่ ม ทํ า เมื่ อ เด็ ก ผู  ห ญิ ง อายุไดราว 10 ขวบ เพื่อเตรียม ตัวใหพวกเธอพรอมสําหรับการ แตงงาน แตขณะนีม้ คี วามกังวล ใหมทเี่ กิดขึน้ มาวา กระบวนการ ขลิบอาจเกิดขึน้ กับบรรดาเด็กผู หญิง ตั้งแตพวกเธอยังคงเปน ทารก รายงานจาก เครือขาย ปองกันและปราบปรามการขลิบ อวัยวะเพศหญิงของแอฟริกา (NAFGEM) สําหรับกรณีลาสุดที่เกิดขึ้น นัน้ เด็กหญิงคนหนึง่ เพิง่ ลืมตาดู โลกเมื่อวันคริสตมาสที่ผานมา ที่เมือง Manyara ภูมิภาคอัน หางไกล ในแทนซาเนีย เธอถูก ขลิบอวัยวะเพศโดยคุณยาของ เธอ หลังมีอายุไดเพียง 5 วัน

หนูนอยเกิดภาวะแทรกซอนอยาง รุนแรง แมจะถูกนําตัวสงมายังโรง พยาบาลแลวก็ตาม แตไมกี่วันตอ มาเด็กหญิงก็เสียชีวิตลง ดานแม และคุณยาของเธอถูกจับกุม องคกรอนามัยโลกเคยนิยาม การขลิบอวัยวะเพศหญิงนี้ไววา เป น การสร า งความบาดเจ็ บ แก อวัยวะเพศ โดยไมมีความจําเปน ในจํานวนนีร้ วมถึงการตัดคลิตอริส และแคมนอกออก ซึ่งหลายครั้งที่ สาเหตุของการเสียชีวิ ตเกิ ดจาก การติดเชื้อ หรือตกเลือด ในวันที่ 6 กุมภาพันธ เปนวัน สร า งความตระหนั ก ถึ ง อันตราย จากการขลิ บ อวั ย วะเพศหญิ ง Francis Selasini ผูประสานงาน จาก NAFGEM กลาววา ความ ท า ทายของการสร า งความตระ หนักคือการตอสูก บั ความเชือ่ และ ธรรมเนี ย มเก า ๆ ในสั ง คมของ แอฟริกา การขลิบมักถูกดําเนิน การโดยหญิ ง สู ง อายุ ที่ มี ศั ก ดิ์ ใ น หมูบ า น และคอยทําพิธกี รรมตางๆ นอกจากนั้นการขลิบยังเปน

สัญลักษณทางสังคมอยางหนึ่ง หากเด็ ก หญิ ง ปฏิ เ สธที่ จ ะเข า รวม เธอจะถูกกีดกันออกจาก การมีสวนรวมอื่นๆทั้งหมดของ สังคม ในป 2553 ราว 70.8% ของ ผู  ห ญิ ง และเด็ ก ผู  ห ญิ ง ใน แทนซาเนีย ลวนผานการขลิบ มาแลวทั้งสิ้น ปจจุบันตัวเลขดัง กล า วลดลงเหลื อ ประมาณ 58% Grace Uwizeye หนึ่งใน ผูด าํ เนินงานโครงการ Equality Nowที่ ทํ า งานร ว มกั บ NAFGEM กลาววาปจจุบนั ความทา ทายคือการตอสูกับกระบวน การขลิบ ที่ผูตกเปนเหยื่อมีอายุ นอยลงเรื่อยๆ สิ่งที่เกิดขึ้นใหมนี้ เปนผล มาจากความสําเร็จของการปลูก ฝงความตระหนักถึงอั น ตราย จากการขลิ บ และความเท า เที ย มของเพศหญิ ง ตั้ ง แต ใ น โรงเรียน สงผลใหเด็กเล็กๆที่ ไมมีปากมีเสียงกลายเปนเปา หมายใหมแทน และที่นากลัว คือเด็กทารก Uwizeye เสริ ม ว า อี ก สิ่ ง สํ า คั ญ ก็ คื อ การออกกฏหมาย อยางเขมงวด โดยรัฐบาล ที่จะ จับกุม และลงโทษผูที่ทําการ ขลิ บ แม ค นเหล า นั้ น จะเป น สมาชิกครอบครัวก็ตาม

เด็กน้อยไนจีเรีย ที่เคยถูกทิง้ ให้อดตายโดย พ่อแม่ ได้เข้าโรงเรียนแล้ว หลังผ่านไป 1 ปี ไนจีเรีย โพสต์ทูเดย์

thai@classactmedia.co.th

■ อาสาสมัครชาวเดนมารก ไดชวยชีวิตเด็กนอยวัย 2 ขวบไว ด วยความรัก และการเอาใจใส จนเด็กนอยเติบโตขึ้นมาก หลัง จากผานไปแลว 1 ป จากวันที่เด็ก นอยไดรับการชวยเหลือจากเธอ เมื่ อ เดื อ นมกราคม ป ที่ แ ล ว อาสาสมัครหญิงชาวเดนมารกได ชวยเหลือเด็กนอยคนหนึ่งไว หลัง พบกันโดยบังเอิญ หนูนอยถูกพบ ในสภาพหิวโหย และอาจเสียชีวิต ไปแล ว หากไม ไ ด รั บ ความช ว ย เหลือในวันนั้น ชวงเวลาดังกลาว ถูกบันทึกภาพเอาไวได และถูก แชร ไ ปทั่ ว โลก เพื่ อ สะท อ นถึ ง

ชะตากรรมของเด็กๆหลายคนใน ไนจีเรีย ที่ถูกครอบครัวทอดทิ้ง เพียงเพราะความเชื่อของพวกเขา Anja Ringgren Lovén เปน อาสาสมั ค รให แ ก อ งค ก ร DINNødhjælp เธอพบเข า กั บ หนู นอยจึงปอนอาหาร และนํ้าใหแก เขา พรอมตั้งชื่อใหเขาวาโฮป ที่ แปลวาความหวัง เธอและอาสา สมัครคนอื่นๆไดรับอุปการะเด็ก นอยเอาไว โฮปถูกทอดทิ้งโดยครอบครัว ของตัวเอง เพราะผูนําทางศาสนา กล า วหาว า หนู น  อ ยเป น พ อ มด ความเชื่อดังกลาวยังคงพบไดใน ไนจีเรีย ในสังคมยุคปจจุบัน และ โฮปไมใชเด็กนอยเพียงคนเดียวที่ ตองเจอกับชะตากรรมเชนนี้ โฮปถูกสงตัวไปยังโรงพยาบาล จากภาวะขาดสารอาหารรุนแรง

ตลอดเวลาเกือบปทผี่ า นมา โฮปได อาศัยอยูใ นบานอุปการะ ทีน่ นั่ เขา มีพี่นองอีกราว 35 คนเปนเพื่อน เลน หนูนอยคอยๆมีสุขภาพแข็ง แรงขึ้น และเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ใน บานเด็กกําพรา ทีเ่ ธอและทีมงาน รวมกอตัง้ ขึน้ และล า สุ ด ภาพถ า ยของหนู นอยที่ถูกเผยแพรออกมาก็ทําให ทุกคนที่ติดตามเรื่องของเขาอิ่มใจ โฮปไดเขาโรงเรียนเปนวันแรกแลว เขาโตขึ้นมาก และมีความสุขจาก รอยยิม้ ในภาพทีถ่ า ยออกมา เรือ่ ง ราวของโฮปเปนขอพิสจู นใหเห็นวา ความรัก และความเอาใจใสนั้น สําคัญ และมีพลังแคไหน แมเพียง เวลาแคปเดียวเทานั้นก็สามารถ เยียวยาหนูนอยใหเริม่ ตนชีวิตใหม ไดอยางสมบูรณ เด็กคนอื่นๆใน บานก็เชนกัน


14 กุมภาพันธ์ วันแหงความรัก หรือ VValentine’s a Day เปนวันที่มีความหมาย สําํ หรับใครๆหลายคนทีต่ า งตัง้ ตารอคอยวันนี้ โดย โดยเฉพาะหนุม สาวทีก่ าํ ลังมีความรัก ทีอ่ าจจะ แแอบหวั อ งในใจวาจะตืน่ มาพบกับกุหลาบชอใหญ หรือื ช็อกโกแลตแสนอรอย ทีถ่ อื เปนสัญลักษณ สือ่ แทนความรักในวันวาเลนไทน หรือของขวัญ

ชิน้ พิเศษอืน่ ๆ คําพูดหวานๆ และขอความพิเศษ จากคนรัก และแนนอนวาของเหลานัน้ จะนํามา ซึง่ รอยยิม้ และความสุขแกผรู บั และผูใ ห แตความรักก็ไมไดมีแคความรักระหวาง หนุม สาวเสมอไป ความรักเกิดขึน้ ไดกบั ทุกเพศ ทุกวัย ความรักทีเ่ รามอบพอ แม ครอบครัว พี่ นอง เพือ่ นๆ คือสิง่ ทีส่ วยงามทีส่ ดุ เและทําให

โลกเรานาอยูข นึ้ เสมอ ในโอกาสวาเลนไทนวันแหงความรักปนี้ ขาวภูเก็ตมีขอ ความดีๆ จากผูอ า นทีฝ่ ากไปถึง คนทีร่ กั มาดูกนั วา ผูอ า นของเราจะตอบคําถาม ของเราวาอะไรกันบาง คําถามคือ วาเลนไทน สําคัญกับคุณอยางไร คุณรักใครทีส่ ดุ แผนวันที่ 14 ก.พ. นี้ และขอความถึงคนทีร่ กั

สหรัฐ ยะระ 21 ปี

สิริประภา ปื่ นเดช (แป้ง) 25ปี อาชี พ นักแสดงอิสระ

ซั นนี่ 22 ปี นักศึกษา

:มันมีความหมายและสําคัญมากเลยที เดียว นอกจากจะเปนวันแหงความรักแลว วันนีย้ งั เปนวันเกิดของแฟนผม หลายคนอาจ จะคิดวา เราแสดงความรักกันไดทุกวัน ไม จําเปนตองเปนวันนี้ แตสําหรับผมแลววันนี้ เปนวันที่เราจะแสดงพลังของความรักของ เราใหเคาเห็น ทําใหเคามีความสุข มีอะไรๆ พิเศษใหเคา วันนี้จึงเปนวันเฉลิมฉลองใหกับ ความรักของเรา และทีส่ าํ คัญมันเปนวันทีฟ่ า ไดใหกําเนิดความรักของผมครับ : แน น อนครั บ พ อ แม น อ ง คนใน ครอบครัว เพื่อนๆ เปนสิ่งที่ผมรักที่สุด พวก เขาใหทุกอยางกับผม เปนแรงบันดาลใจให ผม และอีก1คนที่สําคัญที่สุด เธอเปนคนที่ อยูเคียงขางผมในทุกวันนี้ คอยดูแล เตือน หวงใย ใหคําปรึกษา : ผมมีบิ๊กเซอรไพรสใหแฟนผมแนนอน ผมยังบอกไมไดวาจะเปนอะไร แตวันนี้จะ ตองเปนวันที่แฟนผมมีความสุขที่สุด : ณ ตอนนี้ ขณะที่ผมกําลังตอบคําถาม แฟนผมโกรธผม ผมพยายามงอแตก็ยังไม สําเร็จ เคาบอกวาอยากเลิกกับผม ความรูส กึ ผมตอนนี้แยมากเลยครับ ไมอยากใหเปน แบบนี้เลย หากยอนเวลากลับไปไดผมจะไม ทําอะไรใหเธอไมพอใจเลย อยูกับผมนะ เรา จะอยูดวยกันตลอดไป รักมากนะครับ

: วันวาเลนไทน เปนอีกวันดีๆ ที่เราจะ แสดงความรักออกมาใหชัดเจนขึ้นกวาทุกๆ วัน เพราะทุกๆวันทีเ่ ราอยูด วยกัน ทํากิจวัตร ประจําวัน ทํางาน ดูหนัง กินขาว และดูแล ลูก ก็อาจจะลงลืมที่จะแสดงความรักไปบาง : คนที่ รั ก มากที่ สุ ด ก็ คื อ ลู ก ชายและ ครอบครัว วางแผนจะพาครอบครัวไปทาน ขาว และก็มีขอขวัญเล็กๆนอยๆ ใหกับทุก คนในครอบครัว : อยากขอบคุณพอแม ที่เลี้ยงดูหนูมา อยางดี ใหความรัก ใหโอกาสทั้งๆที่ทําผิด พลาดมาก แตพอแมก็ยังรักและคอยใหอภัย มาตลอด แล ว ก็ อ ยากบอกรั ก ลู ก ชาย ขอบคุณทีเกิดมา ทําใหผูหญิงคนนี้ ไดรูจัก วาความรักที่แทจริงเปนยังไง ทําใหเราโต มากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้น สัญญาวา จะคอยอยูเคียงขางและคอยเปนกําลังใจให ลูกของแมตลอดไป อีกคนคือพี่ชาย พี่เปนพี่ ชายที่แสนวิเศษที่สุด ใหกําลังใจและคอย ชวยเหลือนองสาวคนนี้ทุกอยาง ดูแลอยาง ดี คนสุดทายก็แฟน ขอบคุณที่เขามาในชีวิต มาชวยดูแล เคาและลูก อยางดี ขอบคุณ ทุกๆวันที่มีครอบครัวอยู

: วันวาเลนไทนคงเปนวันทีม่ คี วามหมาย และเปนวันแหงการรอคอยสําหรับใครหลายๆ คนทีม่ คี รู กั เพือ่ ทีจ่ ะไดแสดงความรักกันไปใน แตละรูปแบบ แตสําหรับคนโสดอยางซันนี่ แลวนั้นวันวาเลนไทนคือวันที่แสนจะปกติ มากๆเลย ทุกอยางยังคงเหมือนเดิม เพิม่ เติม คือขางทางประดับไปดวยสีชมพู รานขายดอก กุหลาบและตุก ตาขางทางก็เยอะขึน้ มากกวา ปกติแคนนั้ : คนทีร่ กั ทีส่ ดุ ในตอนนีก้ แ็ นนอนเลย คือ ครอบครัวและแกงเพือ่ นสาว เพราะถึงแมวา ไมมแี ฟน แตกย็ งั มีคนเหลานีท้ ที่ าํ ใหทกุ วันมี ความหมายและมีความสุข : สํ าหรั บแพลนในวั นวาเลนไทนนี้คือ อยากไปปารตกี้ บั แกงเพือ่ นสาว อยากไปเมาท มอยกัน หัวเราะกัน สนุกกันตามประสาคน โสดทีม่ คี วามสุขทีส่ ดุ : อยากจะบอกวารักทุกคนไมวาจะเปน ครอบครัว และกัลยาณมิตรทุกคน ขอบคุณที่ ยังรักกัน ทีไ่ มทงิ้ กันไมวา จะเรือ่ งรายหรือดีแค ไหน ขอบคุณที่ทําใหรูวาถึงชีวิตนี้จะโสดแค ไหน ก็มคี วามสุขไดขอแคมพี วกเขาก็พอ

อารีนา ลาเต๊ะ 21 ปี : วันวาเลนไทน ถือวาเปนวันสําคัญวัน หนึ่ง เพราะเปนวันพิเศษที่เราจะไดใชเวลา อยูกับคนที่เรารักโดยไมตองทําอะไรพิเศษ มันก็สามารถเปนวันพิเศษได : ถาถามถึงคนทีเ่ รารักมากทีส่ ดุ ก็คงเปน ใครอื่นไปไมได นอกจากแม เพราะทานเปน ทุ ก อย า งสํ า หรั บ เรา ความรั ก ที่ มี ต  อ ท า น มากมายเกินจะบรรยายออกมาเปนคําพูด : ปนี้ไมไดมีแผนอะไรเปนพิเศษ เพราะ ทุกวันก็เปนวันพิเศษอยูแ ลว แคไดอยูด ว ยกัน ไปไหนมาไหนดวยกัน ก็ถือเปนแผนที่ดีที่สุด แลว : อยากบอกเขาวา ขอบคุณที่อยูขางๆใน วันทีเ่ ราไมสบายใจ ขอบคุณทีค่ อยใหกาํ ลังใจ ในวันที่เราทอแท ขอบคุณที่เปนทุกอยางให เรา อยากบอกวาเขาคือความสุขของเรานะ

ศรุจริ ดา ชํ านาญ (อุ ม๋ ) นักศึกษา

จ๊ะจ๋า 21 ปี นักศึกษา

: วาเลนไทนเปนชวงเวลาทีแ่ สดงถึงความ รัก สวนมากแอบชอบใครปลืม้ ใคร ก็จะบอก กันในวันนั้น สวนตัวแลวชอบวันวาเลนไทน มาก เพราะไดเห็นคนรักกัน มีเซอรไพรสเห็น แลวเขินแทนคะ : รักตัวเองคะ เพราะในชีวติ ไมมใี ครเขาใจ เราเทาตัวของเราเอง : ยังไมมกี ารวางแผนอะไรนะคะ เพราะ ตอนนี้ใจยังวาง แตก็อยากโดนเซอรไพรส เหมือนกัน : อยากบอกคนทีอ่ มุ รักทุกๆคนวา จะทุกข หรือสุขยังไงความรักก็เปนเรือ่ งทีด่ เี สมอคะ

: เปนวันที่เปดโอกาสใหเราไดเปดเผย ความรูสึก หรือแสดงความรักกับคนที่รัก ไม วาจะเปนคนรักหรือคนในครอบครัว จริงๆ แลวการแสดงความรักสําหรับตัวฉันนัน้ ทําได และเปนสิ่งที่สําคัญในทุกๆวัน เพียงแตวัน วาเลนไทนนั้นจะถือเปนวันที่พิเศษกวาวัน อื่นๆ คือสามารถแสดงออกถึงความรักได อยางชัดเจนกวาในทุกๆวันคะ : สําหรับตอนนี้คงเปนครอบครัวคะ ยัง ไมไดแพลนอะไรไวเลย สิ่งที่อยากฝากคือ I love you


12

สังคม

ผู ้ร่วมงานที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสัน ต่างยิ้มกว้างกับความสุขที่ได้รับในวันดีๆของครอบครัว

จากรอยยิม้ ของเด็กๆเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเพลิดเพลินกับกิจกรรมภายในงาน

KHAOPHUKET.COM

วันศุกร์ท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2560

มู ลนิธิ ภูเก็ต แฮส บีน กู้ด ทู อัส จะนําเงินที่ได้ไปช่ วยเด็กๆในท้องถิ่น

เด็กๆร่วมแข่งขันแข่งวิบากเป็นที่เรียบร้อย และได้รับเหรียญทองเป็นของรางวัล

งานแข่งวิบาก ในวันกีฬาสีของ ครอบครัว ที่ รอยัล ภูเก็ต มารีนา่ เมื่อวันเสาร์ท่ี 4 กุมภาพันธ์ ที่ผา่ นมา รอยัล ภูเก็ตมารีนา่ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานกีฬา สีวบิ ากเพื่อสนับสนุนมูลนิธิ ภูเก็ต แฮส บีน กูด้ ทู อัส ครอบครัวจํานวนมากเข้าร่วมแข่งขัน ผ่านกิจกรรมวิบากที่นา่ ตื่นเต้นในขณะที่เนือ้ ตัวเลอะไปด้วยแป้งสี ซึ่ งทําให้วนั นัน้ เป็นวันที่ละลาน ตาไปกับสีสนั อย่างแท้จริง โดยจํานวนเงินที่ได้รบั จากงานครัง้ นีจ้ ะเป็นเงินทุนสําหรับโครงการ การศึกษาภาษาอังกฤษสําหรับเด็กไทยที่ดอ้ ยโอกาสกว่า 1, 200 คน กิจกรรมในครัง้ นี้ ได้รบั การสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก Live 89.5 และหนังสือพิมพ์ขา่ วภูเก็ต จากซ้าย: คุณทัชพรรณ (สันติ์สุรีย์ ภูเก็ต) ธีรพงษ์ เถาว์แดง (รองนายกเทศมนตรีตําบลราไวย์และคณะ) Urs Aebi (ทริปเปิ้ ลซี โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท) Claud Baltes (สันติ์สุรีย์ ภูเก็ต) ฮาโจ วอน เคลเลอร์ (แมงโก้สทีน รีสอร์ท) แฟรงค์ กราสแมนน์ และคุณรุ ่ง (เดอะ ในหาน)

ชุมชนธุรกิจราไวย์-ในหาน บริจาคถังขยะให้กบั หาดในหาน เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 2 กุมภาพันธ์ ที่ผา่ นมา กลุม่ ตัวแทนของเครือข่ายชุ มชนธุ รกิจราไวย์-ในหานได้บริจาค ถังขยะเป็นจํานวน 20 ใบ ให้กับเทศบาลตําบลราไวย์ โดยถังขยะเหล่าได้ถูกวางไว้บริเวณหาดในหานแล้ว เป็นที่เรียบร้อย ด้วยความหวังที่วา่ อยากจะให้ขยะหมดไปจากชายหาดและถูกทิง้ ลงมาที่ถงั ขยะแทน โดยจะ มีการทําความสะอาดถังขยะทุกวัน และจะตรวจสอบให้อยู ่ในสภาพที่ดี เหมาะสมกับการใช้งาน

เด็กๆ กําลังอวดเหรียญรางวัลและสติกเกอร์ท่พ ี วกเขาได้รับ

นักปั่ นจักรยานจํานวนมากออกมาเพื่อร่วมกิจกรรมปั่ นจักรยาน รวมถึงข้าราชการในส่วนจังหวัดและส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครภูเก็ตจัดงานปั่ นจักรยานเพื่อ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองเก่าภูเก็ต

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นําขบวนในการปั่ นจักรยานรอบเมืองเก่าภูเก็ตเมื่อไม่นานมานี้ โดย กิจกรรมถูกจัดขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในภูเก็ต และเพื่อกระตุ้นให้คนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวหันมาออกกําลัง กายโดยการปั่ นจักรยาน แทนการใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา


วันศุกร์ท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2560

สังคม

KHAOPHUKET.COM

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา ถ่ายรู ปร่วมกับเด็กๆ ในสไตล์ภูเก็ตโบราณ

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต จู งมือเด็กๆร่วมขบวนพาเหรดงานพิธเี ปิ ดอย่างสนุกสนาน

13

เด็กๆ ในชุ ดสีทองสไตล์จีน ร่วมขบวนพาเหรด รําลึกถึงอดีตและเพื่ออนาคตอันรุ ่งเรืองของภูเก็ต

บางส่วนของแฟชั่ นในงานย้อนอดีตภูเก็ต ที่ทุกคนต่างสนุกสนานและภาคภูมิใจ

ภูเก็ตร่วมเฉลิมฉลองความภูมใิ จในมรดกแห่งวัฒนธรรมในงาน “ตรุษจีนย้อนอดีต”

งานตรุ ษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครัง้ ที่ 18 ที่ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ท่ผ ี ่านมา ยังคงสร้างความประทับใจให้กับทัง้ คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวที่ได้เข้าไปร่วมงานบนถนนเส้นมืองเก่า ่ เหมือนเช่ นเคย โดยผู ้เข้าร่วมพิธีเปิ ดร่วมกันแต่งชุ ดพื้นเมืองภูเก็ต เพือช่ วยสร้างสีสันให้งานนี้มีความพิเศษมากขึ้น และสร้างบรรยากาศให้ราวกับว่าเราได้หลุดเข้าไปในยุ คอดีตของเมืองภูเก็ต

สมาชิ กโรตารีรว่ มกันแต่งชุดสีขาวที่สวยที่สดุ เข้าร่วมงาน

คุณภาและคุณเนตรจากลากูนา่ มาพร้อมรอยยิม้ ในชุดสีขาว

งานเลี้ยงนี้นํามาซึ่ งรอยยิ้มความสามัคคีในชุ มชน

งาน ไวท์วอเตอร์กาล่าดินเนอร์สโมสรโรตารีป่าตอง ประสบความสําเร็จอย่างสวยงาม

สโมสรโรตารีป่าตองบีช จัดงานที่ ละติจูด ลากูน่า เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อระดมทุนซื้ อเครื่องกรองนํ้า Kohler Clarity จํานวน 1000 เครื่อง สําหรับเด็กๆ เพื่อยกระดับ ความเป็นอยู ่ของเด็กไร้โอกาสในภูเก็ต ผู ้ร่วมงานนอกจากจะอิ่มบุ ญแล้วยังได้พบประสบการณ์พิเศษ จากร้านอาหารชั้ นนํามากมาย รวมไปถึงรางวัลต่างๆ ภายในงาน นอกจากนี้ ผู ้สนใจสามารถ ติดตามข้อมู ลข่าวสารของโครงการนี้เพิ่มเติมได้ท่ี เฟซบุ ค Rotary Club of Patong Beach หรือ เว็บไซต์ของสโมสรโรตารีป่าตอง

ผู ช้ นะเลิศ โครงการ แทรชฮีโร่ ประจํา เดือนมกราคม รับ รางวัลสุดเจ๋ง

จากซ้าย: นายกวี ตันสุคตานนท์ นพ. วีรวัฒน์ ยอแสงรัตน์ และ คุณปิ ยรัตน์ กุลวานิช ผู ้จัดการฝ่ ายการตลาด

งานแถลงข่าว มิน-ิ มาราธอน Run for Health Run for Charity

มินมิ าราธอนครัง้ ที่ 5 ชิ งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะจัดขึ้นใน วันอาทิตย์ท่ี 19 ก.พ. 60 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลสิริโรจน์ โดยมี นพ.วีรวัฒน์ ยอแสงรัตน์ ผู อ้ าํ นวยการฝ่ ายการแพทย์ คุณปิ ยรัตน์ กุลวานิช ผู จ้ ดั การ ฝ่ ายการตลาด และ นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมกันแถลงข่าว งานการกุศลนี้จะจัดภายใต้ธีม “Run for the New Me”

แทรชฮีโร่ เทสส ทเจินสตรอม นักเรียน จาก โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท

เทสส ทเจินสตรอม จาก เฮดสตาร์ท อิน เตอร์เนชั่ นนัล สคูล ชนะเลิศรางวัล แทรช ฮีโร่ ภูเก็ต สติวเดนท์ ชาเลนจ น้องเทสส ได้รับ ตั๋ว 2 ใบเพื่อเล่น Surf House ที่ หาดกะตะ เสื้อยืด แทรชฮีโร่ และ ขวด แทรชฮีโร่ท่ีสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ ยอดเยี่ ย มมากกั บ การลุ ก ขึ้ น มาทํ า อะไร ใหม่ๆที่แตกต่างเพื่อสังคม อ่านข้อมู ลเพิ่ม เติ มได้ ท่ี facebook.com/trashherophuket


14

บันเทิง

KHAOPHUKET.COM

วันศุกร์ท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2560

ซุปตาร์ จอห์นนี่ เดปป์ ถลุงเงิน เดือนละ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ โพสต์ทูเดย์

thai@classactmedia.co.th

■ จอหนนี่ เดปป โดนอดีตบริษัทผู จัดการทรัพยสินฟอง กลับ ถลุงเงินเปนวา เลนเดือนละ 2 ลาน เหรียญสหรัฐ ถาจะใหเดาวา ภาพ: Daily Mail ระดับ จอหนนี่ เดปป นาจะใชจาย เงินเดือนละประมาณเทาไร คําถามนี้หาคํา ตอบไดคอนขางยาก เพราะตามปกติเรามักจะ รูกันแครายไดของดารา แตไมรูวาพวกเขาใช เงินกันมากนอยแคไหน ในสวนของเดปป ถา ไมมีเรื่องใหขึ้นศาลซะกอน เราคงไมมีโอกาสได รับรูถึงการใชจายของซุปตารคนนี้ อยาง แนนอน ใน 1 เดือนเขาใชเงินไปถึง 2 ลานเหรียญ สหรัฐ! เฉพาะคาไวนก็จายไปแลวถึง 30,000 เหรียญสหรัฐ เลยทีเดียว เหตุที่มีการเปดเผยขอมูลการใชจายของ ดาราใหญ เพราะเขาไปฟองอดีตบริษัทผู จัดการทรัพยสินวา บริหารไมไดเรื่องทําใหราย ไดของเขามีปญหา แตอีกฝายฟองกลับและเผย วา พี่แกเลนถลุงเงินเปนวาเลน แถมยังไมยอม ฟงคําเตือน แลวแบบนี้จะไปโทษใครเขาได เลยฟองกลับซะจะไดสมนํ้าสมเนื้อกันหนอย

ไซอิว๋ 2 ทุบทุกสถิตริ ายได้

โจวซิ งฉือ ส่งผลงานหนังเรื่องล่าสุดขึน้ แชมป์ บอ็ กซ์ออฟฟิ ศจีน ทําสถิติใหมอีกเชนกัน ในสวนของนักวิจารณ บางคนมองวา ไซอิ๋ว thai@classactmedia.co.th 2017 ไมสามารถสรางความเซอรไพรสไดเทากับ ■ โจวซิงฉือ ในวัย 54 ก็เหมือนกับขิงแกที่สุด ภาคแรก (ซึ่งเรียกในไทยแบบสั้นๆ วา ไซอิ๋ว เพราะยิ่งอายุมากยิ่งเผ็ดรอน ซึ่งยิ่งนานวันยิ่ง 2013) ภาคแรกนั้นเปนการแหวกขนบหนังตีความ ประสบความสําเร็จถลมทลาย ทําหนังมากี่เรื่องๆ จากวรรณกรรมแบบหลุดโลกอยางแทจริง สวน ถาไมไดกลอง ก็ไดเงินถุงเงินถัง แถมยังทําลายสถิติ ภาคลาสุดดูเหมือนจะยํ่าอยูกับที่ ในวงการจอเงินเปนวาเลน ยังไมนับความเปน คําวิจารณนี้ทําใหอดคิดไมไดวา ที่หนังจีนทุบ อัจฉริยะในเรื่องปลอยมุข ที่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไมมี สถิติครั้งแลวครั้งเลา คงไมใชเพราะคุณภาพของ นักแสดงสายคอมเมดี้จากแดนมังกรคนไหนเทียบ หนังดีขึ้น อาจเปนเพราะกําลังซื้อที่สูงขึ้น หรือผล ได จากการพีอารหรือเปลา? ผลงานลาสุดของโจวซิงฉือคือ ไซอิ๋วภาค 2 อยางไรก็ตาม หานเกิง ดาราหนุมที่รับบท (Journey To The West 2) ในฐานะโปรดิวเซอร เหงเจีย ยอมรับวาการรับบทที่เฮียโจวเคยเลนใน The DDemons และคนเขียนบท ทุบสถิติบ็อกซออฟฟศที่เมืองจีน ภาคที่แลวเปนอะไรที่ทาทายมาก ซึ่งนาจะเปนการ “Journey “J To T Th The W Westt : Th อีกแลว โดยทํารายได 3 วัน 8.6 ลานเหรียญสหรัฐ บอกใบเล็กๆ นอยๆ วา หนังของโจวซิงฉือนะดีจริง Strike Back” “ไซอิ๋ว 2017 คนเล็กอิทธิฤทธิ์ ใหญ” 23 กุมภาพันธ นี้ ทุกโรงภาพยนตร สวนวันแรกที่ฉายไดไป 4.5 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งก็ ไมตองพึ่งพีอาร โพสต์ทูเดย์


วันศุกร์ท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2560

สลากกินแบ่งรัฐบาล

KHAOPHUKET.COM

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจําวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 3,000,000 บาท

เลขหนา 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

เลขทาย 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

เลขทาย 2 ตัว 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

054672

066 807

426 628

42

รางวัลขางเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 50,000 บาท

054671

054673

ผลสลากกินแบงรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 100,000 บาท

001024

099921

201426

261877

856652

ผลสลากกินแบงรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 40,000 บาท

049209

218194

242207

247481

350633

602819

604264

828244

830032

999774

ผลสลากกินแบงรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 20,000 บาท

15

ผลสลากกินแบงรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 10,000 บาท

003833

259773

498182

600781

845257

080353

266432

513796

602466

873545

086329

266682

520652

652669

890077

100676

277460

533674

668195

898450

101616

307441

538034

676899

904876

112430

314674

538162

681104

911233

128799

325258

550210

688193

912524

149924

346185

552789

690106

920856

158667

357746

556353

717083

933899

170736

378906

558309

740357

954610

029840

163668

357481

505216

695046

174090

402797

563957

751565

958522

041968

173550

433401

510056

789882

186209

439666

564141

754069

960891

043067

217102

441568

536604

803054

192350

441789

564530

776769

964986

050472

237482

445463

546997

816821

199909

441972

568371

778497

974501

059884

240720

447517

560428

819580

217091

464397

572171

787409

974620

065548

247840

450730

598336

830883

223182

470323

575166

787700

979018

065946

276406

473310

636369

918055

229470

471425

580345

794551

992520

069013

298579

473719

646501

927600

236669

477261

589546

802268

995175

093084

311222

480458

663555

964029

250170

479331

591642

821520

996269

093991

332466

504983

689623

975994

253852

494066

597540

835278

997731


16

10 ก.พ.

บาบีคิววันศุกร์ประจําทุกสัปดาห์

บุ ฟเฟ่ต์ปิ้งย่างวันอาทิตย์ รับประทานได้ไม่อนั ้ มีเนื้อ, หมู และแกะ – กะหลํ่า, บรอกโคลี, ถั่วลั่นเตา, แครอท, เห็ดทอด, มะเขือเทศยาง - พุดดิง้ ยอรคเชอร - มัน ฝรั่งยาง, มัดบด – เกรวี่, ซอสเห็ด, ซอสมิ้น สํารองโตะ ลวงหนา 350 บาท ติดตอ P.P. Shakers 081 891 4381.

ขอเชิญมารับประทานบาบีควิ ซึง่ จะจัดขึน้ ทุกวันศุกร เปน ประจําทุกสัปดาห ที่ รานทูเชฟสาขากะตะเซ็นเตอร หาด กะรน, กะตะและปาตอง เวลา 12.00น. เปนตนไป โดย อาหารที่สามารถรับประทานซี่โครงหมูบาบีคิว, ไก และ เครื่องเคียง ไมอั้นในราคาเพียง 395 บาท ซึ่งบาบีคิวเปน เมนูยอดนิยมของรานทูเชฟ ขอเชิญมาลิม้ ลองความอรอย ของสีโ่ ครงหมู, ไกรสเลิศ และอืน่ ๆอีกมากมาย ขอเชิญมา อาหารปิ้ งย่างทุกๆวันอาทิตย์ รับประทานอาหาร – สนุกสนานกันที่รานทูเชฟ www. เชิญมารับประทานอาหารยางแบบดัง้ เดิมทุกๆวันอาทิตย twochefs.com ทีร่ า นอาหารทูเชฟ หาดกะตะ, กะตะเซ็นเตอร, กะรน และ ปาตอง ไดทั้งวันและทั้งคืน ในราคา 395 บาท สามารถ เลือกทานจานโปรดไดมากเทาที่ตองการ อทิเชน เนื้อยาง จากออสเตรเลีย, เนื้อซี่โครงหมู และไก , มันฝรั่งยางหรือ บด, ฝกรวมยางปรุงรสดวยโหระพาและกระเทียม, พุดดิง้ ยอรคเชอร และนํ้าเกรวี่ไวนแดง เชิญมาลิ้มลองอาหาร และสนุกสนานทีร่ า นอาหารทูเชฟ www.twochefs.com

บุ ฟเฟ่ต์ทาปาสมื้อคํ่าวันศุกร์ บุฟเฟตทาปาสรวมกับเครื่องดื่มสีแดงและขาว ราคา 1490บาทตอทาน หรือ เครื่องดื่มเกรดดีสีขาวและแดง และเครื่องดื่มแบบมีฟอง ราคา 1790บาทตอทาน ทา บุ ฟเฟต์มื้อกลางวัน ปาสเริ่มตั้งแตเวลา 19.00-22.00 ที่รานอาหาร Vanilla สไตลเมดิเตอร์เรเนียนที่เมทโซ่ Skay Bar โรงแรม Cape Sienna กมลา สํารองโตะไดที่ ถึงแมจะผานเทศกาลปใหมไปแลวก็ขอปรนเปรอตัวเอง 076 337 300 อีกนิดจะเปนอะไรไป ไปลองลิม้ รสอาหารเมดิเตอรเรเนียน ตืน่ ตากับชุดสํารับแบบ meze บนโตะอาหารของคุณ ชม การปรุงอาหารสดๆจากเชฟ เอาใจเจาตัวเล็กที่มุมขนม หวาน หลั ง จากอิ่ ม หนํ า สํ า ราญแล ว ก็ ไ ปหย อ นใจที่ ชายหาด ชมทิวทัศนทองทะเลอันดามัน หรือจะลงไปเลน นํ้าเย็นสบายในสระวายนํ้าก็ได ราคา: 990 บาท net/ ทาน ที่อยู Outrigger Laguna Phuket Beach Resort โทร: 076 360 600 แข่งขันบิลเลียด ที่ Expat Sports Bar จัดการแขงขันเวลา 3 ทุม - Expat Sports Bar ที่ the Expat Hotel ซอยไทปน ปาตอง แผนที่ที่ www.expathotel.com บุ ฟเฟต์ซีฟู ้ดที่บันยันทรี กลับมาอีกครัง้ สําหรับบุฟเฟตซฟี ดู มือ้ กลางวันจากบันยัน ทรีที่มาพรอมตัวเลือกที่หลากหลายกวาเดิมทั้งอาหาร ทะเลสดๆจากในประเทศและนําเขา รวมไปถึงล็อบสเตอร และอาหารเรียกนํา้ ยอยแบบญีป่ นุ เนือ้ วัวทีช่ มุ ฉํา่ อาหาร จีนและอาหารปงยาง พรอมบรรยากาศที่อบอวลไปดวย ดนตรีแจซสด มอบรางวัลใหกับตัวเองรับปใหมดวยมื้อ คืนแห่งหอยแมลงภู่ อาหารสุดพิเศษนีเ้ พือ่ ใหปน ดี้ าํ เนินไปดวยดี ราคา: 2,800 ที่ร้านอาหารเชคเกอร์ (Shakers) หอยแมลงภู 1.2 ก.ก. เสิรฟคูกับเฟรนฟรายส สามารถ บาท net ตอทาน ทุกวันอาทิตย ตั้งแต 12.00-15.30 น. เลือกไดในแบบของคุณ ไมวาจะเปนแบบ ธรรมชาติ, สถานที่: Banyan Tree Phuket โทร: 076 372 400 mariniere, provencale, กระเทียม & ครีม หรือ สไตล ไทยๆ โปรดสํารองโตะลวงหนา ราคา 295 บาท P.P. Shakers 081 891 4381.

อา

วันศุกร์ท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2560

KHAOPHUKET.COM

อีเวนต์

14 ก.พ.

3 มี.ค.

บับเบิล วาเลนไทน์ ปาร์ตี้ 300 บาท รับฟรีเครือ่ งดืม่ บับเบิล 1 แกวสําหรับทานทีม่ า เดี่ยว ทานที่มาเปนคูรับพิเศษ 1 ขวด ติดตอ : Reservations, XANA Beach Club, FBReservation-LagunaPhuket@angsana.com, โทร : 076 358 500 ลากูน่า ภูเก็ต ฟู ้ด แอนด์ มิวสิค เฟสติวัล 2017 ลากูนา ภูเก็ต ฟูด แอนด มิวสิค เฟสติวลั 2017 รายไดมอบ ใหมลู นิธิ “Children First Fund” เพือ่ เด็กกําพราในภูเก็ต ศุกร ที่ 3 มีนาคม นี้ พบกับอาหารสุดพิเศษ ทีโ่ รงแรม ลา กูนา ภูเก็ต (Laguna Phuket Hotels) เสาร ที่ 4 มีนาคม เทศกาลอาหาร ที่ คาแนล วิลเลจ เขางานฟรี และ กาลา ดินเนอรการกุศลที่ ละติจดู มารคี อาทิตย ที่ 5 มีนาคม ซุปเปอร ซันเดย บรันช ที่ ซานา บีช คลับ ภูมใิ จสนับสนุน สัมผัสความโรแมนติก โดย Live89.5และหนังสือพิมพขา วภูเก็ต ติดตอ: ticket@ ที่แผ่กระจายบนดาดฟ้า ในคืนวันวาเลนไทน์ lagunaphuket.com,โทร: 076-362300 #1404 เปดจองเฉพาะ 6 ที่ ในราคา 16,000 บาท สําหรับมือคํ่า บนดาดฟาสวนตัว พรอมเซ็ตอาหารสําหรับคูรักหนึ่งเซ็ต รวมเครื่องดื่มสุดพิเศษที่คัดสรรมาแลวจํานวน 1 ขวด เปดจองเฉพาะ 10 ที่ ในราคา 12,000 บาท สําหรับมื้อ คํ่าบริเวณชานระเบียงพรอมเซ็ตอาหารสําหรับคูรักหนึ่ง เซ็ตรวมเครือ่ งดืม่ สุดพิเศษทีค่ ดั สรรมาแลวจํานวน 1 ขวด ติดตอ : Reservations, บันยัน ทรี, fb-phuket@banyantree.com, โทร : 076 372 400

6 มี.ค.

ไรด์ 4 คิดส์ (งานขับเพื่อเด็กๆ) จากหัวหิน สู ภูเก็ต, 6 วัน 835 ก.ม., 3 มูลนิธิ, 1 ภารกิจ วันวาเลนไทน์ ตามเสียงหัวใจของคุณไปที่กะตะร็อค ในวันวาเวนไทนนี้ บริ จ าคได ที่ w ww.ride4kids.coภู มิ ใ จสนั บ สนุ น โดย มอบประสบการณสุดพิเศษวันวาเลนไทนกับคนที่คุณรัก สถานีวทิ ยุ Live89.5 และหนังสือพิมพ The Phuket News ปนี้ กะตะรอคสงมอบความหลากหลายของแพคเกจหอง พักและดินเนอรสุดหรูเพื่อใหวาเลนไทนของคุณตราตรึง ตลอดกาล ดินเนอร ราคา 3,800 ตอทาน ติดตอ : Reservations, กะตะร็อค, Dining@katarocks.com

อา

15 ก.พ.

มา 4 จ่าย 3 บุ ฟเฟ่ต์อาหารเย็น (Oriental Buffet Dinner Extravaganza) ทองไปสี่มุมของเอเชีย และสัมผัสกับรสชาดอาหาร แบบ ไทย จีน ญี่ปุนและประเทศในแถบตะวันออกของทวีป เอเชีย ลิม้ ลองรสชาติใหมๆ เริม่ จากแกงเผ็ดไปจนถึงบาบี คิวเนื้อ และ กวยเตี๋ยวพื้นเมือง และสามารถชมพอครัว ปรุงอาหารสดๆจากในครัว ทุกวันพุธ เวลา 18.0022.00น. ราคา 999 บาทตอคนที่รานอาหาร Bubbles โรงแรมแกรนดเมอรเคียวภูเก็ตปาตองรีสอรทแอนดวลิ ลา

อา

19 มี.ค.

19 ก.พ.

วิ่ง 10 ไมล์ นานาชาติ 2017 ธัญญปุระ ภูเก็ต รวมกับ ซุปเปอรสปอรต (ผูนําดานการ คาปลีกอุปกรณกีฬาของประเทศไทย) จัดงานวิ่ง 10 ไมล นานาชาติ ขึ้นเปนครั้งที่ 3 ในเดือน มีนาคม 2560 นี้ ซึ่ง คาดวาจะมีนกั วิง่ เขารวมกวา 3,000 คน งานแขงอันแสน ทาทายความสามารถนี้ เปดรับนักวิ่งทุกเพศทุกวัย เพื่อ เขารวมการวิ่ง 4 ระยะ จาก 500 เมตร ถึง 10 ไมล สมัคร ไดแลววันนี้ที่ thanyapura.com ภูมิใจสนับสนุนโดย หนังสือพิมพขาวภูเก็ต

ทุกวัน

12 ก.พ.

รับประทานมื้อเช้าตอนสายวันอาทิตย์ (Sunday Fun Brunch) ที่ ซาน่า บีช คลับ เปนอาหารมือ้ เชาเทีย่ งทีไ่ ดรบั ความนิยมมากทีส่ ดุ ในภูเก็ต มีอาหารทะเล, มุมของสด, การแสดง, มุมสําหรับเด็ก และ มุมนวดเพื่อผอนคลาย ราคา 1,650++ บาท เวลา 12.00 - 15.30. สํารองโตะ: info@xanabeachclub.com 076 358 500

มื้อคํ่าสุดโรแมนติกในคืนวาเลนไทน์ ดืม่ ดํา่ ไปกับประสบการณอนั แสนโรแมนติก ลิม้ รสอาหาร พรอมกับรสชาติที่แสนเยายวนในวันวาเลนไทนนี้ ที่ Bodega&Grill มื้อคํ่าเริ่ม 18.00 น. เปนตนไป อาหาร เพียงแค 2,900 บาท/ทาน ติดตอ : Reservations, FBReservation-LagunaPhuket@angsana.com, โทร : 076 358 500 ตอ 8938

RUN FOR HEALTH RUN FOR CHARITY มินิมาราธอนครั้งที่ 5 ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระ เทพฯ วันอาทิตยที่ 19 ก.พ. 60 เวลา 4.00 น. เปนตนไป ณ โรงพยาบาลสิริโรจน 3 ระยะทาง Mini marathon 12 กม. Fun Run 5.7 กม. และ Family Run 3.5 กม. จุดรับสมัคร ชัน้ 3 อาคารใหม โรงพยาบาลสิรโิ รจน ตัง้ แต วันที่ 14 - 17 ก.พ. เวลา 9.00 - 17.00 น. วันที่ 18 ก.พ. เวลา 9.00 - 22.00 น. และวันที่ 19 ก.พ. เวลา 4.00 5.30 น. ดาวนโหลดใบสมัครที่ www.phuketinternationalhospital.com รพ. สิริโรจน โทร. 076 249400, 076 361888 ภูมิใจสนับสนุนโดยหนังสือพิมพขาวภูเก็ต

บริการอาหารเช้าตลอดทัง้ วัน ที่คาเฟ่ สยาม

เบคอนจากออสเตรเลีย และไขมวน มีใหรับประทานแลว ตอนนี้ทีคาเฟ สยาม ใหบริการอาหารเชาตลอดทั้งวัน เหมือนที่แมทําใหรัปประทาน มีกาแฟลาวาสซา , ขนม เพื่อสุขภาพ และสลัด รานตั้งอยูที่ทางเขาเดอะรอยัล พาราไดส คอมเพล็กซ ปาตอง เปดใหบริการ วันจันทร - เสาร เวลา 08.30 น. - 16.00 น. Facebook: CafeSiamGuesthousePhuket


วันศุกร์ท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2560

KHAOPHUKET.COM

ประกาศซื้ อขาย

อยากซื้ อ อยากขาย สินค้าเบ็ดเตล็ด ขายเชือก ห่วงแขวน ห่วงติดผนัง

17

LIKE US ON FACEBOOK facebook.com/khaophuket

FOLLOW US ON TWITTER

@khaophuket

ขายเรือ และ เรือยอร์ช ขายเรือสปี ดโบท 3 เครื่องยนต์ เรือ

ขายอสังหาริมทรัพย์ ขายวิลล่า วานิชเบย์ฟร้อนท์ววิ

วิลลาบนหนาผามองเห็นทะเลอยางชัดเจน เนื้อที่ ขายอุปกรณ หวงแขวนติดผนัง หวงแขวน Snap hook รับ สปดโบท 3 เครื่องยนต ยาว 13.5 เมตร กวาง 3.4 ทัง้ หมด 476 ตารางเมตร / 1 งาน 19 ตารางวา 4หอง นํ้าหนักไดถึง 250 กิโลกรัม เชือกมะนิลาขนาด 6 มม. และ เมตร รองรับผูโดยสาร 45 คน + 3 คนเรือ มีเบาะ นอน 6หองนํ้า พรอมหองแมบานแยกสัดสวนตาง เชือกถัก 7 มม. สําหรับการใชงานหนัก เชนแขวนเปล หรือ หนา สภาพดี 3 เครื่องยนตฮอนดา, ราคา : 1,600,000, ติดตอ : วลาดิเมียร, หาก มีสระวายนํ้า ซาวนา อางจากุสซี่ พรอมทั้งที่จอดรถอีกดวย ติดตอ: อุทัย ชิงชา ราคา : 20, hammockphuket@yahoo.com, 076 631 841 0841828685 วรรณ ชํานาญวงษ, Chamnarnwong@hotmail.com, 085 132 2707

ขายรถ

ขายอสังหาริมทรัพย์

ขายคอนโด

นิสสัน จู ๊ค 2014

ขายทาวเฮ้าส์

รถยนตสปอรต กระทัดรัด ครอบครองโดยสุภาพสตรีเพียง 2 หองนอน1หองนํ้า ครัวบิ้วอิน หองรับแขก แอร ทานเดียว เครือ่ ง 1.6 กับ 3 ตัวเลือกในการขับขี่ ไมวา จะ นํ้าอุน พื้นที่วางทําสวนหลังบานกวา22ตรว. จอด เปน แบบสปอรต ธรรมดา หรือ แบบประหยัด(อีโค) กดปุม สตารทดวยมือ กลอง รถไดทั้งในทั้งนอกบาน2-3คัน เนื้อที่รวม 45.3 มองหลัง พรอมเบาะหนังสีดาํ -แดง พรอมดวยบลูธทู เครือ่ งเสียงไวไฟ เขารับบริการ ตรว. หมูบานตะวันเพลส ใกลอนุเสาวรีย เดินทางสะดวก ติดตอ: รุงหทัย, terศูนยนสิ สัน ราคา 600,000 หรือใกลเคียง โทร 0812702180 (ภาษาอังกฤษ) rikeebar@gmail.com, 093 583 2198

Toyota Altis 1.6G ปี 2012

ไมล 7x,xxx กม - รถใชนอ ย สภาพดีมาก เขาศูนยบริการ ตลอด - ไมเคยแตง อุปกรณทกุ ชิน้ ของแทจากโรงงาน เจาของขายเอง ไมเคยเกิดอุบตั เิ หตุ ติดตอ : ภาณุ อึง่ ตระกูล, oat.ungtrakul@gmail.com, 083 1733 395

โตโยต้าวีโก้ D4D 3.0.E

โตโยตาวีโก D4D 3.0. ป2551 ตัวE สภาพนางฟาเดิมๆ ทัง้ คันใชมอื เดียวออกปายแดงมาวิง่ นอย 7 หมืน่ โล ติดตอ: Patchanee, Patchanee1@hotmail.com, 089 1914 564

ขายคอนโดหองสตูดิโอ 32.5 ตรม. ราคา 4.5 ลาน บาท ขายเพียง 3.6 ลานบาท สระวายนํ้าชั้นดาดฟา Absolute ถนนบางลา ติดตอ : บรูโน, brunomeier1945@hotmail.com

พู ล วิลล่า มิชชั่ น ไฮทส์

วิลลา พรอมสระวายนํา้ ระบบเกลือ 330 ตรว. 3 หอง นอน 3.5 หองนํ้า โฉนด 900 ตรว. ติดตอกับเจาของ โดยตรง ใกลมิชชั่น ฮิลล กอลฟ เพียง 2 กิโลเมตร ขายบ้านแฝดชั ้นเดียว หมูบานพรอมพันธ ปาคลอก สะดวกตอการเดิน และเพียง 6 กิโลเมตรถึง ธัญญปุระ 8 กิโลเมตร ถึงสนามบิน ติดตอ 087 060 ทาง หางจากตัวเมืองภูเก็ต 15 นาที สนามบิน 20 8400, ราคา : 16.9 ลานบาท, ชารลี่, มิชชั่น ไฮทส, picharly@gmail.com นาที บานเลขที่ 54/118 บานแฝดชั้นเดียว เนื้อที่ ขายอสังหาริมทรัพย์ 60.89 ตร.ว 1 หองนอนใหญ หองนํ้าในตัว 1 หองนอนเล็ก 1 หองนํ้า 1 หองนั่ง เพื อ ่ เช า /ขาย ตึ ก ใหญ ใ กล สนามบิน และทีด่ นิ เห็นวิวทะเลใกลนาํ้ ตกบางแป ราคา เลน ตอเติมหองครัวและพื้นที่ซักลาง ติดตอ: นางสาวจิรนารถ บุญแท, jiranart. ตกลงกั น ได ติ ด ต อ : ลาน า , Lana.phuket@gmail.com, 080 27 16 484 jb@gmail.com, 086 952 1098

ขายห้องชุด

76 ตรม วิวทะเลและภูเขาจาก Patong Tower ใน บานในโครการพนาสนธเทพอรุสรณ เนือ้ ที่ 27.9 ตรว.4 นอน พื้นที่ปาตอง ลดราคาเหลือที่ 8.8 ลานบาท พรอม นิสสัน NV ปี 2005 มือสอง 2 หองนํ้า 2 พรอมเครื่องทํานํ้าอุน 5 แอร เคานเตอรครัว สิทธิพิเศษรับรถยนต สนใจติดตอ guy@sunnyนิสสัน NV ป 2005 เกียรธรรมดา พวงมาลัยเปลีย่ นของ เฟอรนิเจอรในบานใหหมดคะ ติดตอ: รัดดา อะสงค, Jas- property.com, 083 105 2707, ราคา : 8800000 เดิมใหครับ สภาพเดิม แอรเย็น เบาะเดิม ไมตดิ แกส ดูรถ mine2009.janista@hotmail.com, 081 080 9445 กอนตัดสินใจไดครับ ติดตอ: คุณธรรมรัตน โกยทอง, ขายอพาร์ทเม้น thammarat60@gmail.com, 089 291 7396 ใจกลางเมื อ งภู เก็ต ทางขึ้นจุดชมวิวเขารัง เนื้อที่ 25 ขายบ้านแลนด์แอนด์เฮาส์ ตร.ว 11 ห อ ง หองแอร 3 หอง หองพัดลม 8 หอง ขายบานทีแ่ ลนดแอนเฮาส จ. ภูเก็ต ราคา 4,200,000 Isuzu D-MAX ปี 2012 มือสอง เครื อ ่ งซั ก ผ า หยอดเหรี ยญ 2 เครื่อง ขาย สามารถทํา บาท เนือ้ ที่ 92.7 ตร.ว ติดตอ: คุณจําเรียง, jumriIsuzu All new 2.5ddi vgs Z 2012เครือ่ ง 2.5 เกียร ธุ ร กิ จ ต อ ได ท น ั ที , ราคา : 6.5 ลานบาท ติดตอ: นีรนาถ ang@hotmail.com, 061 383 8187 ธรรมดา ไมล 13x,xxx ไมมชี นหนัก จมนํา้ หรือพลิกควํา่ (Neeranat), 086 272 5445 รับประกัน 100% รถสวย ขายถูก -จอ DVD -กลองมอง หลัง -Airbag /Abs -ภายในสีดาํ -พรอมทะเบียนสวย ขายอพาร์ตเมนต์ 10 ห้อง ที่ดินใกล้บายพาส ขาย 489,000.- ฟรีดาวน ดูรถไดในเมือง แถวๆคิง เพาเวอร ติดตอ: คุณณัฐวัตร หองพักแบบ studio 10 หอง ถนนนาใน ซอยนา 4 ไร 3 งาน 45.1 ตร.วา (1,945.10 ตร.วา) ใกลถนน เดชาฐิพตั รภูดนิ นั ท, jojo.ig@hotmail.com, 086 944 5555 ใน6(ธรรมดี) ปาตอง ติดตอ: คุณปดิวรรดิ์ บายพาส เดินทางสะดวกทัง้ เขาเมืองหรือไปสนามบิน , noochokdee@live.com, 081 728 6259 ทีด่ นิ ติดถนนใหญเหมาะกับการพัฒนาเปนทาวนเฮาส Toyota Camry 2013 มือสอง หรือโรงแรม, ติดตอ: คุณสารินธร, phuket@plus. โตโยตา แคมรี่ ป 2014 รุน ท็อป สีขาวมุก มือเดียวออกหาง co.th, 076 681 188 หรือ 084 555 3178 ่ ขายบ้านเดียว(บ้านใหม่) ราคา 1,897,000 บาท วิง่ นอย 39,000 กิโลเมตรเทานัน้ เสนอ ขายบานเดีย่ ว 65 ตารางวา หมูบ า นอุดมสุข ปา ขายราคาพิเศษจากเจาของโดยตรง ติดตอ: คุณลี, Lee-ros@ อาคารปล่อยเช่ าบนที่ดินสวยใกล้ คลอก ห า งจากอนุ เ สาวรี ย ท  า  วเทพฯ 1 กม 3 ห อ ง hotmail.com, 081 539 6961 ท่าเรือฉลอง นอน 3 หองนํา้ เปนบานใหม พรอมตอเติมหลังคา เช า /เซ ง อาคารสวยบนที ่ดินซีวิว 1.5 ไร 50 เมตร ทีจ่ อดรถ และหองเก็บของ ถนนกวาง อยูต ดิ ถนน Volvo. 940. ปี 94 มือสอง จากท า เรื อ ฉลอง เหมาะสํ า หรั บ ประกอบธุ ร กิ จ หลักของหมูบ า น รูปแบบบานจะตางกับของหมูบ า น สรางเองจากทีด่ นิ เปลาครับ ขายวอลโว 940 GL ป 1994 ติดแกส lpg ใชได 2. สรางเต็มพืน้ ที่ หลังใหญกวาบานอืน่ ๆในหมูบ า น ติดตอ: อุฬาร ปจฉิม, Asklepiโรงแรม รานอาหาร และหางสรรพสินคา ติดตอ : คุณ ระบบ พรอม แอร เครื่องเสียง กุญแจรีโมท ติด os_Golf@hotmail.com, 089 733 9696 วิโรจน , wirote@aag.co.th, 081 931 5189 เซ็นเซอรหลัง ราคา 85,000 ติดตอ: คุณลัดดา อสังหาริมทรัพย์ให้เช่ า วรเนช, enjoy201120111@hotmail.com, 095 365 0887

ขายบ้านทาวน์เฮ้าส์สองชั ้น

ขายพลัสคอนโด กะทู้

Ford Ranger 2015 มือสอง

Ford Ranger 2015 AT 4WD 3.2 WT ขายดาวน 350,000 ผอนตอ 19,366 x 26 งวด รถบานฝาก ขาย เดิมๆ วิ่ง 12,xxx k.m ยังมีประกันศูนย ราคา เงินสด 850,000 ติดตอ: คุณอาทิตย มุสิทธิ์ตันนุเคราะห, Noomextra2514@ gmail.com, 084 443 3978

Mitsubishi Mirage มือสอง

มิราจตัวท็อป สีเขียว จอเนวิเกเตอร เซ็ลทรัลล็อค กระจกมองขางปรับไฟฟาดวยรีโมท ถุงลมนิรภัยคู หนา เลขไมลนอย เจาของใชเอง ตรวจเช็คเขาศูนยตามระยะ ติดตอ: คุณชยพล, chayapon437@hotmail.com, 094 597 9551

ขายรถ Honda Civic มือสอง

Honda Civic สีขาว รุนรองทอป ป 2010 เจาของ ขายเอง ไมล 113,xxx กิโลเมตร เขาศูนยตลอด ประกันชั้น 1 สนใจ ดูรถไดที่ The charm Hotel ซอยนํ้าดื่มกรีน กะตะ ติดตอ: สิริภัส, habebe.lovely@gmail.com, 087 894 5967

Ford Cpari MK1 2 ประตู มือสอง

Ford capri มีเลมทะเบียน ตอภาษีทุกป เครื่อง Toyota 3s 2000 CC ใชนาํ้ มัน เกียรออโต ทําระบบ ไฟใหม ทําเบรคเปลี่ยนหมอลมเบรคแลว เปลี่ยนหมอนํ้า มีแอร ทอเดินเลสทั้ง เสน เสียงไมดังมาก ชวงลางเปลี่ยนและอัดมาใหม ยางวิ่งนอย สีเขียวรักโลก สภาพดี ขายเพราะไมคอยมีเวลาขับ จอดไวโรงรถตลอด ติดตอ: อาทิตย, fa_artis@hotmail.com, 090 485 7055

โครงการ Plus Condo กะทู ภูเก็ตตึก B ชั้น 6 ทําเลดี ทางขึ้นปาตอง รถโดยสารผาน ขายพรอม คนเชา เฟอรพรอม เครื่องใชไฟฟาพรอม ทีวี แอร 2 ตัว ตูเย็น ไมโครเวฟ เครื่องซักผา เครื่องทํานํ้าอุน ชุดจานชาม ที่นอน 6 ฟุต พรอมชุดเครื่องนอน cctv 24 ชม. ติดตอ: บุญธิดา แกวสุขผอง, rainny_ pooh2528@hotmail.com, 094-5939309

บ้านให้เช่ า ใกล้วัดฉลอง

บาน 3 หองนอน 4 หองนํ้า เงียบสงบ วาง 1 เม.ย. - 31 ต.ค. รูปและขอมูลเพิ่มเติมอีเมลหรือโทรติดตอ พอล, ราคา : 25,000 ตอเดือน, PHUKET PRIVATE LAGOON, CHAO FAA WEST ROAD, CHALONG, pwhittall@aol.com, 0937934258


18

งาน

KHAOPHUKET.COM

อยากซื้ อ อยากขาย / รับสมัครงาน

ปริ๊นเซส ยอชส เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานนานาชาติ กับ บริษทั เรือยอร์ชที่ใหญ่ท่สี ดุ ในภูเก็ต กำลังเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ เลขาฯกรรมการผูจ้ ดั การ ติดต่อ - ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในตำแหน่งผูช้ ว่ ยส่วนตัว เลขาฯกรรมการ หรือตำแหน่งการจัดการอาวุโส - ทักษะภาษาอังกฤษดีเยี่ยม สัญชาติไทย ถ้ามีทกั ษะภาษาจีน จะได้รบั การพิจารณาเป็นพิเศษ - มีรถยนต์สว่ นตัว - มีทกั ษะเป็นเลิศในด้านการบริหาร - มีทกั ษะดีเยี่ยมในด้านการติดต่อประสานงานลูกค้า - มีทกั ษะด้านงานอสังหาริมทรัพย์

งานขาย/ประชาสัมพันธ์ ติดต่อ

- มีทกั ษะภาษาอังกฤษดีเยี่ยม สัญชาติไทย ถ้ามีทกั ษะภาษาจีน หรือ รัสเซีย จะได้รบั การพิจารณาเป็นพิเศษ - มีรถยนต์สว่ นตัว - มีประสบการณ์ดา้ นการขาย และงานประชาสัมพันธ์ - ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ดเี ยีย่ ม - มีประสบการณ์ดา้ นการเช่าเรือยอร์ช และ การจัดการงานทัวร์ เอกสารการสมัคร: CV, รูปถ่าย และ เงินเดือนที่ต้องการ

วันศุกร์ท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2560 LIKE US ON FACEBOOK facebook.com/khaophuket

FOLLOW US ON TWITTER @khaophuket


20

กีฬา

KHAOPHUKET.COM

วันศุกร์ท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2560

ทบ. วิชิตจัดแข่งขันกีฬา “จับหมูมอื เปล่า” พื้นบ้าน

ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

■ วันที่ 7 ก.พ. 60 ทีส่ วนศรี ภู ว นาถ (แหลมชั่ น ) ตํ า บลวิ ชิ ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารี ร อบ อดี ต สมชิ ก สภาผู  แ ทน ราษฎร เปนประธานเปดการแขงขัน กีฬาพืน้ บาน (จับหมู / ทอยราว)

กีฬาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 9 ประจําป 2560 “อเมซิ่งวิชิตเกมส” โดยมี นายกรีฑา โชติวชิ ญพพิ ฒ ั น นายก เทศบาลตําบลวิชติ นายอรุณ โสฬส นายกเทศบาลตํ า บลราไว นาย สมยศ วิ จั ก ขณาวุ ธ รองนายก เทศบาลตํ า บลวิ ชิ ต พร อ มด ว ย นักกีฬาและเจาหนาที่จากองคกร ปกครองสวนทองถิ่นเขารวมการ แขงขันกีฬาพืน้ บานในครัง้ นี้

แทมมี่งามสง่าในชุดไทยรับ รางวัลเชิ ดชูเกียรติเฟดคัพ เทนนิส

หนวยงานองคกรปกครองสวนทอ ถิน่ จังหวัดภูเก็ต รวมถึงเปนการสง เสริ ม การออกกํ า ลั ง กายให แ ก ผู  บริหาร สมาชิกสภา ขาราชการรวม ถึงลูกจางในองคกรปกครองสวน ทองถิน่ ในจังหวัดภูเก็ตทัง้ 19 แหง ไดรว มกันออกกําลังกายสรางความ สนุ ก สนาน สามั ค คี ก ลมเกรี ย ว ระหวางองคกร โดยวันนี้เปนการ แขงขันกีฬาพืน้ บาน คือแขงขันจับ หมู และ กีฬาทอยราว

อยางไรก็ตามบรรยากาศการ แขงขันกีฬาพืน้ บานในครัง้ นีเ้ ปนไป อย า งสนุ ก สนานโดยเฉพาะการ แขงขันจับหมู (หมูขพี้ รา,หมูบา น) ซึ่งเปนการแขงขันกีฬาพื้นบานที่ แปลกในสายตาของคนดูเนือ่ งจาก ทีผ่ า นมาไมคอ ยมีการจัดแขงขันให เห็นกันมากนัก โดยทางเทศบาล ตําบลวิชิตไดนําหมูบานจํานวน 6 ตัวมาขังไวในคอกซึ่งจัดเปนสนาม แข ง ขั น และเป ด รั บ นั ก กี ฬ าจาก

องคกรปกครองทองถิน่ เขารวมแขง จับหมูโดยมี 11 ทองถิน่ ทีส่ ง นักกีฬา เขารวมแบงการแขงขันออกเปน 2 ชุดซึ่งผูที่ทําการแขงขันตองเขาไป อยูในคลอกหมูจากนั้นแยงกันจับ โดยใชมอื เปลา นักกีฬาคนใดจับหมู ได จะไดเปนเจาของหมูตัวนั้น มี เงือ่ นไขคือหามฆา ตองนําไปเลีย้ ง ตอเทานัน้ ซึง่ ตลอดชวงการแขงขัน สรางไดสรางเสียงหัวเราะใหแกผชู ม จํานวนมาก

“ซิ โก้” ขอแก้สญ ั ญาก่อนเซ็นต์ใน 2 สัปดาห์ ฟุ ตบอล

โพสต์ทูเดย์

thai@classactmedia.co.th

โพสต์ทูเดย์

thai@classactmedia.co.th

■ สหพันธเทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) มอบรางวัล คอมมิต เมนท อะวอรดส หรือรางวัล เชิดชูเกียรติใหแก ร.ต.ท.หญิง แทมมารีน ธนสุกาญจน อดีตนัก เทนนิสมือ 1 ของไทย ในฐานะ นักเทนนิสที่ลงแขงขันเฟดคัพ ใหทีมชาติไทยมากที่สุดคือ 15 ป ในงานเลีย้ งตอนรับเมือ่ คืนวัน ที่ 7 ก.พ. “ขอบคุ ณ ไอที เ อฟที่ ม อบ รางวัลนี้ให รูสึกภาคภูมิใจเปน อยางมาก ทุกครั้งที่ไดลงสนาม ให ที ม ชาติ จ ะรู  สึ ก มี ค วามสุ ข และภู มิ ใ จเสมอที่ ไ ด เ ล น เพื่ อ ประเทศไทย แมวา โดยสวนใหญ จะตองเลนในทัวรอาชีพ แตเมือ่ มี โ อกาสเล น ให ที ม ชาติ ก็ จ ะมี ความสุ ข เสมอ” ร.ต.ท.หญิ ง แทมมารีน ธนสุกาญจน เผยใน

นายสมยศ วิจักขณาวุธ รอง นายกเทศบาลตําบลวิชติ กลาววา ตามทีเ่ ทศบาลตําบลวิชติ ไดรบั เกีย ติจากสันนิบาตจังหวัดภูเก็ต ใหเปน เจาภาพจัดการแขงขันกีฬาองคกร ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดภูเก็ต ครัง้ ที่ 9 ประจําป 2560 หรือ “อเม ซิง่ วิชติ เกมส” ซึง่ การจัดการแขงขัน ในครัง้ นีเ้ ปนการนําเอากีฬามาเปน สือ่ กลาง ในการแลกเปลีย่ นความรู ประสบการณ ในการทํางานของ

งานเลี้ยง กัปตันทีมเฟดคัพ ไทย ยัง เสริมดวยวา ดีใจแทนนักเทนนิส รุนนองทุกคนที่มารวมแขงขัน เฟดคั พ ในครั้ ง นี้ เพราะการ ไดเลนเพื่อประเทศชาติก็เปน สิ่ ง สํ า คั ญ สํ า หรั บ การเป น นั ก เทนนิส และขออวยพรใหทกุ คน ทําผลงานไดดีเพื่อประเทศของ ตัวเอง และไดรับกําลังใจจาก เพื่อนรวมชาติตลอดสัปดาหนี้ ทัง้ นี้ นักหวดทีมสาวไทย ซึง่ นําโดย ลักษิกา คําขํา จะลงทํา ศึกเฟดคัพ โซนเอเชีย/โอเชีย เนีย กลุม 1 ที่คาซัคสถาน วันที่ 8-11 ก.พ. เพื่อหาแชมปขึ้นไป เลนเวิลดกรุป ในปหนา

■ กุนซือชางศึก ขอปรับราย ละเอี ย ดสั ญ ญาฉบั บ ใหม อี ก เล็ ก นอยกอนลงนามใน 1-2 สัปดาหนี้ พล.ต.อ.สมยศ พุมพันธมวง นายกสมาคมกี ฬ าฟุ ต บอลแห ง ประเทศไทย เผยวาขณะนี้ยังไม มี ก ารต อ สั ญ ญาฉบั บ ใหม ใ ห กั บ “ซิ โ ก ” เกี ย รติ ศั ก ดิ์ เสนาเมื อ ง เนื่องจากกุนซือชางศึกยังขอแกไข รายละเอียดอีกเล็กนอย ซึ่งตนเอง ไดมอบหมายใหฝายกฎหมายของ สมาคมฯเปนผูดูแล ดาน กุนซือวัย 43 ป ยอมรับ วาเปนฝายขอใหมีการปรับสัญญา เล็กนอย ซึ่งคาดวาภายใน 1-2 สัปดาห นาจะมีการพูดคุยกับสมา คมฯ อีกครั้ง นอกจากนี้ “บิ๊กออด” เผย ตอวา จะเลื่อนการประชุมใหญ สามัญประจําปของสมาคมฯ ออก ไปเปนวันที่ 30 เม.ย. ซึ่งในการ ประชุมใหญสามัญครั้งนี้จะมีเรื่อง ของการแกไขขอบังคับของสมา

คมฯ ในบางขอ เพื่อทําใหระเบียบ ที่เปนอุปสรรคในการทํางานของ สมาคมไดหมดลงไป “จะมี ก ารแก ไ ขระเบี ย บข อ บังคับ อาทิเชน ตัวแทนสโมสรที่มี สิทธิลงคะแนนเสียง ทั้ง 72 เสียง จะตองมีการปรับใหมเนื่องจากวา ระบบลีกไดมีการปรับใหม ตอง ทําใหสอดคลองกับปจจุบนั สวนใน เรื่องโครงสรางจะมีการประชุมใน วันที่ 10 ก.พ. เพื่อใหทุกฝายไดมา พู ด คุ ย กั น ก อ นจะนํ า ส ง ให กั บ สโมสรสมาชิกรับทราบภายใน 55

วันกอนการประชุมใหญ” ขณะเดียวกันในชวงบาย มีการ มอบเงินรางวัลใหกับ ทีมชาติไทย และเงินสนับสนุนสโมสรลีกอาชีพ ทุกระดับ ดังนี้ เงินรางวัลโตโยตา ไทยลีก 2016 จํานวน 8 ทีม รวม 17,500,000 บาท, เงินรางวัลการ แขงขันฟุตบอลดิวิชั่น 1 ฤดูกาล 2016 จํ า นวน 7 ที ม รวม 9,950,000 บาท, เงินรางวัลชาง เอฟเอคั พ ฤดู ก าล 2016 รวม 9,775,000 บาท, เงินคาเดินทาง โตโยต า ลี ก คั พ 2016 รวม

4,440,000 บาท, เงินรางวัลและ โบนั ส สํ า หรั บ ที ม ชาติ ไ ทย ใน ฟุตบอลชิงแชมปอาเซียน “เอเอฟ เอฟ ซู ซู กิ คั พ 2016” รวม 22,000,000 บาท, เงินสนับสนุน งวดแรกของสโมสรในไทยลีก 3 และ ไทยลีก 4 รวม 24,900,000 บาท, เงินรางวัลและโบนัสสําหรับ ที ม ฟุ ต ซอลที ม ชาติ ไ ทยในการ แขงขันฟุตซอลชิงแชมปโลก 2016 และ ฟุ ต ซอลชิ ง แชมป อ าเซี ย น 2016 รวม 9,500,000 ลานบาท รวมทั้งสิ้น 98,065,000 บาท

10-02-2017