Page 1

ar ja 0 ol 01 9 ho -2 00 sc 09 t 2 20 rfs he

De Rietstengel informatiebulletin

Global ICT BV is ICT partner van SG De Rietlanden

Beheer en advies voor mkb en onderwijs Global ICT is een jong en dynamisch full service ICT bedrijf. Wij specialiseren ons in het beheer en advies van ICT– oplossingen bij het midden– en kleinbedrijf en in het onderwijsveld. • • •

Netwerkbeheer Netwerkprodukten Advies en consultancy

www.global-ict.nl

Keep IT simple

GLOBAL ICT BV Werktuigenweg 11a 8304 AZ Emmeloord Postbus 1155 8300 BD Emmeloord T (0527) 707 811 F (0527) 242 273 E info@global-ict.nl I www.global-ict.nl

Van scholengemeenschap


Inhoud: Blz: 1 2 3 4 5 6 7 8-9 10 10 11 12 13 14 15 16-17-18 19-20-21 22 23 24 25 26 27

Inhoudsopgave Algemene informatie Van de redactie Van de rector Van de ouderraad Vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2009-2010 Resultatenrekening ouderraad schooljaar 2008-2009 Toelichting op resultatenrekening Balans per 31 juli 2009 van de ouderraad Begroting ouderraad schooljaar 2009-2010 Van de klankbordgroep Van de medezeggenschapsraad Van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad SVOL Borg voor boeken en kluispassen: reglement m.b.t. borgstelling Berekening rapportcijfers Determinatie Werkweek 6 VWO in Parijs Website De Rietlanden Toestemming voor video Openbare bibliotheek gratis Serie vakken op school: Engels Voorlichtingsavonden in de bovenbouw Activiteiten afdeling Lwoo Ervaringen van leerlingen uit de eerste klas: bijdragen van Kevin Morales Cordoba, Merel Cossee, Marinka en Sanna Huiswerkbegeleiding Dyslexie Leerling Gebonden Financiering ( LGF ) Model Europees Parlement 2009 - bijdrage Tessa Visser Beroepenmarkt VMBO 2009 Inzameling plastic afval Verkeerslichten bij oversteek Middendreef Maatschappelijke stage Inburgering met hulp van leerlingen De Rietlanden Bedrijfshulpverlening ( BHV ) Gehoorbeschadiging Culturele activiteiten schooljaar 2009-2010 Filmfestival NFFS Cabaretvoorstelling R. Brouwer (verslag van Lisette Kwieman) Nabeschouwing ouderraad op cabaretvoorstelling R. Brouwer Schoolfeest op 17 december 2009: welke artiesten komen? Laatste schooldag op 18 december 2009 CR-rooster 1e periode schooljaar 2009-2010 Vakantierooster 2009-2010 Activiteitenplanning schooljaar 2009-2010 ( t/m 31 januari 2010 ) Uitleg gebruikte afkortingen

28-29 30 31 32 33-34-35 36 37 38 39 40 41 41-42 43-44-45 46-47 48 49 50-51-52 53-54 55 56 57-58-59 60


Algemene informatie S.G. De Rietlanden Adres: Postadres:

Grietenij 2202, Postbus 2030,

Telefoonnummer: Faxnummer: Email: Internet:

0320-295959 0320-295900 info@rietlanden.nl www.rietlanden.nl

8233 BZ Lelystad 8203 AA Lelystad

De school is geopend van 08.00 uur - 16.30 uur. Schoolleiding:

J.H. Terbach, rector.

Spreekuur schoolleiding:

na telefonische afspraak.

Spreekuur mentoren:

Hiervoor is een aantal maandagavonden gereserveerd. Na telefonische afspraak via de administratie.

Spreekuur decaan/ orthopedagoog:

na telefonische afspraak.

Spreekuur schoolarts/ verpleegkundige

spreekuur op school wordt nader bekend gemaakt.

Inspectie van het Onderwijs

Rijksinspectiekantoor Utrecht Park Voorn 4 Postbus 2730 3500 GS Utrecht Tel: 030-6690600

Vertrouwensinspecteurs:

tel.: 0900-1113111 ( centraal telefoonnummer )

Bevoegd gezag

Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad Lindelaan 99 8224 KR Lelystad


Van de redactie Geachte lezers, Dit is de eerste Rietstengel van dit schooljaar. Het nieuwe schooljaar is alweer volop aan de gang. Nieuwe leerlingen zijn al wat gewend op De Rietlanden. Hun ouders heet ik welkom als lezer van ons informatieblad. Ik probeer voor u zoveel mogelijk informatie te verzamelen, zodat u op de hoogte blijft van wat er in en om de school gebeurt. Met een zekere spanning het nieuwe schooljaar tegemoet ziende, slaakten velen toch een zucht van verlichting, toen het nieuwe schooljaar weer begon. Verspreid door deze Rietstengel doet een aantal nieuwe leerlingen hiervan verslag. Ondertussen is het nieuwe er al weer een beetje af. De kennismakingsavonden van de diverse leerjaren en het feest aan het einde van de introductieperiode voor de eerste klassers zijn al geweest. In deze herfstuitgave vindt u o.a. behalve de vaste rubrieken: Balans en resultatenrekening van de ouderraad. Wetenswaardigheden over o.a. LGF, dyslexie, borg boeken en kluiskasten. Verslagen van de vele culturele en andere schoolactiviteiten. Ook belangrijk om alvast op te wijzen is de beroepenmarkt op 9 november, bestemd voor alle leerlingen uit het tweede, derde en vierde leerjaar Vmbo ( inclusief Lwoo). Op deze beroepenmarkt kunnen u en uw kind(eren) behalve ideeën opdoen over vervolgopleidingen ook alles te weten komen over de vakken, die uw kind moet kiezen voor een bepaalde opleiding en de daarbij behorende niveaus. Dit jaar vindt de beroepenmarkt plaats op De Rietlanden. Niet altijd worden alle wetenswaardigheden in De Rietstengel geplaatst. Wat gezien de tijd of de ruimte niet in dit blad kan, wordt dan doorgestuurd naar de beheerder van de website van De Rietlanden met het verzoek het op te nemen. Zo kunt u bijvoorbeeld op de site meer informatie vinden over de optredende artiesten op de schoolfeesten en de PTA’s, de examenreglementen en foto’s van al onze buitenschoolse activiteiten. Mocht u als ouder eens een stukje geplaatst willen zien in De Rietstengel, stuurt u dat dan op naar school ter attentie van de redactie. Ik hoop dat u allen van het gevarieerde aanbod aan artikelen zult genieten. Ik wens u veel leesplezier. Arie Wanningen redactie


Van de rector Als u dit leest zitten de eerste negen weken van het schooljaar en de herfstvakantie er al weer op. Met positieve gevoelens kan ik op die periode terugkijken: De nieuwe brugklassers hebben hun plek snel gevonden; De Rietlanden is hun school! De Mexicaanse griep heeft nog niet in grote omvang toegeslagen, maar natuurlijk blijven we alert! Het gebouw heeft na verleden jaar een verdere ‘pimp’ gekregen: de eerste fase van de gevelrenovatie was keurig op tijd klaar, net als de verbouwing van de afdeling Consumptieve Technieken. Het bovenbouwplein is mooi opgeknapt; bankjes en bomen zullen het aanzien verder verfraaien en tot meer zitplaatsen buiten leiden, al zal er nooit een zitplaats voor alle leerlingen kunnen zijn. Over leerlingen gesproken - en daar zijn we toch voor -: De school groeit rustig verder, veel bijzondere activiteiten zijn gestart of hebben plaatsgevonden en het promotieteam is al op volle sterkte! Ook het verstrekken van de boeken is bijna rimpelloos verlopen in tegenstelling tot vorig jaar. Vorig jaar lukte het net niet, maar dit jaar wel weer: naast de ouderklankbordgroep 3e en 4e leerjaar is ook een klankbordgroep 1e leerjaar gestart! Enfin, een ‘lekkere’start!

Hans Terbach rector


Van de ouderraad ( OR ) Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Zo ook de ouderraad. We hebben de eerste vergadering al achter de rug. De samenstelling van de ouderraad is ook dit jaar weer wat gewijzigd. Anna-Maria Langezaal heeft zich afgemeld. Zij heeft geen gelegenheid meer om mee te doen. Nog bedankt voor je inzet Anna-Maria! Geraldine Koning en Marjan van der Vegt hebben zich aangemeld. Zij hebben kinderen in de eerste klas en vinden het leuk op deze manier mee te denken met de school. U bent altijd van harte welkom om ook een keer een vergadering bij te wonen. We stellen het wel op prijs als u zich via de administratie aanmeldt, zodat we u op de hoogte kunnen stellen als een vergadering door onvoorziene omstandigheden niet doorgaat. Wij wensen iedereen een fijn en leerzaam schooljaar. Hijlda, Diana, Geraldine, Marian, Marjan en Joke


De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2009/2010 Binnenkort wordt de brief met het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2009/2010 aan uw kind meegegeven. Zoals u in de begeleidende brief kunt lezen, hopen we dat u ook dit jaar wilt bijdragen. Vorig jaar waren de inkomsten helaas aanzienlijk minder dan voorgaande jaren. Het zou jammer zijn als de ouderraad het jaarboek voor de examenkandidaten,de jaarvergadering of andere activiteiten niet meer zou kunnen bekostigen. Wij verzoeken alle ouders /verzorgers dan ook om de bijdrage te betalen; De Rietlanden heeft toch al een van de laagste ouderbijdragen: maar 20 euro per gezin! U kunt betalen middels eigen overschrijving of telebankieren voor 31 december 2009 op rekeningnummer 65.33.13.527 t.n.v. Ouderraad SG De Rietlanden. Onder vermelding van de naam/namen van de leerling(en). Betaling door middel van incasso kan ook. In dat geval vragen wij u het formulier dat uw kind meebrengt in te vullen en bij de administratie in te leveren voor 1 december 2009. Elders in deze Rietstengel vindt u de cijfers van de inkomsten en uitgaven van de ouderraad. Omdat de inkomsten het afgelopen jaar minder waren, hebben we helaas geen nieuwe plannen op kunnen nemen. We zijn er van overtuigd dat u weer bijdraagt zodat de enthousiaste ouderraad namens u- ook dit jaar iets leuks kan realiseren voor onze kinderen. Alvast bedankt. Hijlda van Diggelen Penningmeester ouderraad SG De Rietlanden  


Kosten ouderraad Drukkosten Rietstengel Drukkosten examenjaarboek Schoolkosten Administratiekosten Kosten reservering activiteit contributie en abonnementen Bank- en rentekosten Ontvangen ouderbijdragen Rentebaten

Grootboekrekening omschrijving

resultaat schooljaar 08-09 677 Totalen

4430 4440 4445 4450 4460 4732 4910 4990 8000 9050

GrBkRe

€ 6.770,00

€ 420,00

€ 350,00 € 610,00 € 3.010,00 € 760,00 € 320,00 € 1.000,00 € 50,00 € 250,00

Debet

Begroting schooljaar 08-09 Ouderraad De Rietlanden

€ 6.770,00

€ 6.750,00 € 20,00

Credit 4430 4440 4445 4450 4460 4731 4910 4990 8000 9050

GrBkRe

Totalen

resultaat schooljaar 08-09

Kosten ouderraad Drukkosten Rietstengel Drukkosten examenjaarboek Schoolkosten Administratiekosten Kosten reservering activiteit Contributies en abonnementen Bank- en rentekosten Ontvangen ouderbijdragen Rentebaten

Grootboekrekening omschrijving

€ 5.154,35

€ 183,80 € 618,00 € 3.090,00 € 772,50 € 319,30 € 0,00 € 26,14 € 144,61

Debet

Resultatenrekening 31-07-2009 Ouderraad De Rietlanden

€ 5.154,35

€ 305,41

€ 4.840,00 € 8,94

Credit


Toelichting op resultatenrekening schooljaar 08-09 Kosten ouderraad De lasten zitten met name in: Kosten vergaderingen ouderraad Algemene bestuurskosten ( inclusief declaraties ouderraadsleden) Dit jaar zijn de kosten een stuk lager dan vorig jaar omdat we minder geld gestopt hebben in de jaarvergadering. Deze lijn zullen we dit jaar doorzetten. Schoolkosten zoals: 1. Drukkosten Rietstengel en examenjaarboek De verhoging wordt veroorzaakt door de indexering van de kosten. 2. Schoolkosten De verhoging wordt veroorzaakt door de indexering van de kosten. 3. Administratiekosten De verhoging wordt veroorzaakt door de indexering van de kosten. De software voldoet nog steeds en de licentie kan kosteloos worden verlengd. Kosten (reservering) lustrum Het bedrag voor het lustrum hebben we dit jaar uit de algemene reserve gehaald omdat er minder ouderbijdrage is binnen gekomen. Kosten (reservering) gedenkteken In de voorgaande jaren is er gereserveerd voor het gedenkteken. Dit jaar hebben wij niet extra gereserveerd. Er is een gedenkteken uitgekozen en het gedenkteken is inmiddels gemaakt. Dit jaar wordt het geplaatst. We zoeken nog een goede gelegenheid om dit te doen. Mochten de kosten hiervoor hoger uitvallen dan het gereserveerde bedrag kunnen wij dit bijpassen vanuit de algemene reserve. Kosten (reservering) activiteit De culturele activiteit heeft 10 september jl. plaatsgevonden. De bekostiging komt volledig uit de algemene reserve omdat we deze daarvoor hadden bestemd. U ziet dit bedrag terug op de balans. Contributie en abonnementen Afgelopen jaar bestond dit alleen uit de kosten Kamer van Koophandel.


Bankkosten De bankkosten worden veroorzaakt door de betalingen die we van ouders/verzorgers mochten ontvangen. De bank brengt hiervoor kosten in rekening. Doordat we niet meer met acceptgiro’s werken zijn de kosten gedaald. Ontvangen ouderbijdrage In schooljaar 08-09 is € 4.840,00 ontvangen en dit is € 1.910,00 minder dan begroot en € 2.370,50 minder dan vorig schooljaar. De ouders die € 20,00 of zelfs meer hebben bijgedragen natuurlijk hartelijk dank. Voor schooljaar 09-10 hopen we weer wat meer te ontvangen. We begroten op een bedrag van € 6.000,00. Wanneer we dit binnen krijgen hebben we net genoeg de normale reeds aangegane verplichtingen te voldoen. Krijgen we net zo veel binnen als dit jaar kunnen we het tekort uit de reserve betalen. Volgend jaar moeten we ons dan bezinnen op bezuinigingen of een verhoging van de bijdrage. Een activiteit als in september 2009 kunnen we voorlopig niet meer organiseren. Rentebaten De ontvangen rentevergoeding van de bank. Dit bedrag is lager dan vorig jaar omdat de renteontvangsten op de spaarrekening pas in het volgend boekjaar op de rekening komen en bij het maken van de cijfers nog niet bekend was. Conclusie Boekjaar 08-09 wordt met een negatief saldo van € 305,41 afgesloten. Dit resultaat valt lager uit dan begroot door de lagere ouderbijdragen.


Balans per 31 juli 2009 Ouderraad De Rietlanden \

GrBkRe 510 700 720 730 1130 1140

Grootboekrekeningomschrijving Algemene Reserve Voorziening lustrum De Rietlanden Voorziening gedenkteken De Rietlanden Voorziening activiteit De Rietlanden ING resultatenrekening ING rekening courant resultaat schooljaar 08-09 verlies

Totalen

Debet

Credit € 1.162,82 € 750,00 € 2.000,00 € 3.032,66

€ 6.052,40 € 587,67 € 305,41

€ 6.945,48

€ 6.945,48

Begroting schooljaar 09-10 Ouderraad De Rietlanden GrBkRe 4430 4440 4445 4450 4460 4731 4910 4990 8000 9050

Grootboekrekeningomschrijving Kosten ouderraad Drukkosten Rietstengel Drukkosten examenjaarboek Schoolkosten Administratiekosten Kosten reservering lustrum contributie en abonnementen Bank- en rentekosten Ontvangen ouderbijdragen Rentebaten resultaat schooljaar 09-10

Totalen De ouderbijdrage is gebaseerd op een bedrag per gezin.

Debet

Credit

€ 200,00 € 630,00 € 3.150,00 € 780,00 € 330,00 € 750,00 € 30,00 € 150,00 € 6.000,00 € 20,00 € 0,00

€ 6.020,00

€ 6.020,00


Van de klankbordgroep Klankbordgroep 3 en 4 Dinsdagavond 13 oktober vond de eerste ouderklankbordgroepbijeenkomst van dit schooljaar plaats. Zo’n 13 ouders met kinderen in het 3e en 4e leerjaar mogen alles aan de orde stellen, behalve hun kind, en reageren op vragen onzerzijds. Zo’n 5 ouders nemen nu al voor het 4e jaar deel! De sfeer is altijd open, constructief en gezellig. En de avonden leveren wat op! Het belangrijkste: de kinderen van betrokken ouders hebben het nog steeds ontzettend naar hun zin op onze school. Toegegeven, dan praat het een stuk makkelijker. Opbrengst deze keer: we moeten eens goed kijken naar de in- en toedeling van de kluisjes. Het nieuwe systeem leidt tot opstoppingen en –soms- tot laat komen. Daarnaast werd in 20 minuten een helder beleid “buitenlandse reizen” geformuleerd. Betrokken ouders vonden unaniem het volgende acceptabel: 1. Onderbouw 2e leerjaar: 1 buitenlandse trip (nu Parijs) 2. Bovenbouw 4e leerjaar: 1 buitenlandse trip (nu Londen en Barcelona -voorstel TL-) 3. Skiën : alleen 5e en 6e leerjaar in het jaar dat er geen Londenreis plaatsvindt. Ik denk dat we hier maar beleid van moeten maken! Hans Terbach


De Medezeggenschapsraad stelt zich voor‌ In de Medezeggenschapsraad (MR) komen vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeelsleden (zowel onderwijzend als ondersteunend) ongeveer 8 keer per schooljaar bij elkaar. De rector woont de vergaderingen als adviseur bij. De vergaderingen vinden plaats op school, in principe altijd op woensdag. Wanneer de school besluiten neemt, moet voor bepaalde zaken eerst de mening van de MR worden gevraagd. In bepaalde gevallen heeft men de instemming of het advies van de MR nodig. De MR denkt mee, toetst besluiten, heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht, is medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en de medewerkers en bewaakt mede de kwaliteit van het onderwijs. De inbreng van de personeelsleden is uiteraard van groot belang, maar ook die van ouders en leerlingen wordt zeer gewaardeerd. De betrokkenheid van ouders bij de school heeft niet alleen een positief effect op leerprestaties van kinderen, maar ook op de kwaliteit van de school. Bovendien heeft een school er alle baat bij dat besluiten gedragen worden door de basis, die vertegenwoordigd wordt door de MR. Ook de leerlingen laten zich niet onbetuigd. Zij fungeren niet alleen als doorgeefluik, maar kaarten ook zelf belangrijke zaken aan in het belang van de leerlingen van De Rietlanden. Ieder jaar zijn er verkiezingen voor 1 plaats in de oudergeleding, 1 plaats in de leerlingengeleding en 2 plaatsen in de personeelsgeleding. De medewerkers kiezen de personeelsgeleding, de ouders de oudergeleding en de leerlingen hun vertegenwoordigers. De namen van de MR leden voor het schooljaar 2009-2010 zijn: Ouders: Dave Bril Frank van den Brink (tevens voorzitter MR en lid GMR) Joke Vinke Leerlingen: Wafaa Al-Aradi Berend van der Molen (tevens lid GMR) Axel Visschedijk Personeel: Eljada Bos Danielle Eriks Saskia Klomp (tevens penningmeester GMR) Ineke Koot (tevens lid GMR) Klaas-Jan Mantje Ans van der Steen (tevens secretaris MR)


Kennismaken met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van en voor de scholen verenigd in de Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL). Dit zijn ISG Arcus, SGL en SG De Rietlanden. Samen met het bestuur van de stichting stelt de GMR het beleid voor alle scholen vast. Over zaken die alle drie de scholen aangaan zal advies of instemming worden gevraagd aan de GMR. U kunt hierbij denken aan de begroting, het onderwijsbeleid, onderhoud van de scholen, personeelsbeleid en identiteit. In de GMR zijn het personeel, de ouders en de leerlingen van alle drie de scholen vertegenwoordigd. Over zaken die alleen onze school betreffen wordt niet de GMR maar de medezeggenschapsraad (MR) van De Rietlanden betrokken. De GMR vergadert zes Ă zeven keer per jaar en verlangt van de leden een gezonde dosis betrokkenheid bij de scholen. De huidige samenstelling van de GMR is als volgt: Ouders: Frank van den Brink (SG De Rietlanden) Adriaan van der Schans (ISG Arcus) Vacature (SGL) Leerlingen: Fleur van Gool (SGL) Berend van der Molen (SG De Rietlanden) Marieke Pols (ISG Arcus) Personeel: Jan Akkerman (ISG Arcus) Adri van den Bosch (SGL) Jos Grimbergen (SGL, tevens voorzitter) Saskia Klomp (SG De Rietlanden, tevens penningmeester) Ineke Koot (SG De Rietlanden) Frank van der Meij (ISG Arcus, tevens secretaris)


Boeken schooljaar 2009-2010 + borg boeken en kluispassen Aangezien de boeken vanaf schooljaar 2009-2010 gratis aan leerlingen verstrekt zijn, zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot een borgsom voor eventuele schade aan boeken. Op basis van bovenstaande is m.i.v. 1 mei 2009 onderstaande van toepassing. Met onderstaande regels is ingestemd door de commissie Leermiddelen en de Medezeggenschapsraad. a)

b) c)

d) e)

f)

Nieuwe leerlingen van De Rietlanden ( zowel nieuwe eerste klassers als instromers in de overige klassen ) betalen een borg van € 50,= . Dit bedrag dient voldaan te zijn voordat het schooljaar begint. Leerlingen die gedurende het schooljaar instromen betalen de totale borg. Voor de leerlingen waarvoor de borg voor de gehele schoolloopbaan op De Rietlanden betaald is, zal de school gedurende deze schoollooptijd geen huur voor de kluiskasten in rekening brengen ( als compensatie voor de tijd dat uw borg bij de school op de bankrekening staat ). Is er geen borg betaald, dan dient er huur ( 10 euro per schooljaar ) voor een kluiskastje betaald te worden. Ieder jaar tussen 15 september en 15 oktober krijgen ouders een overzicht van de stand van zaken op dat moment. Hierop staat vermeld welk bedrag er betaald is en welke boetes er eventueel zijn opgelegd. Indien noodzakelijk zal aan de ouders een aanvulling gevraagd worden, zodat het borgsomsaldo ten minste €35 en maximaal € 50 is. Dit zal ( indien noodzakelijk ) gelijktijdig met het gestelde onder d plaatsvinden. Als een leerling de school verlaat betaalt de school het op dat moment openstaande borgsomsaldo uit aan de ouders ( en dus niet aan betreffende leerling ).

Aangezien het gebruik van de boeken gratis is voor ouders/leerlingen vanaf schooljaar 2009-2010 zullen de regels omtrent het beheren ( en in goede staat houden van ) van de verstrekte schoolboeken aangepast gaan worden om het voor school betaalbaar te houden. Uitgangspunt daarbij zal zijn dat wie schade veroorzaakt ook de kosten daarvan zal moeten dragen. Arie Wanningen


Berekening rapportcijfers Opmerkingen vooraf bij berekenen rapportcijfers in de leerjaren 1, 2 en 3: $ Het eigen werk omvat tenminste twee beoordelingen. $ Vakken met 1CR in de tweede en/of de derde periode houden altijd de eerste berekening aan. $ Vakken zonder CR houden zich aan: gemiddelde eigen werk = rapportcijfer. $ Rapportcijfers worden afgerond op 1 decimaal. $ Voor de berekening van het jaargemiddelde worden de cijfers van het eerste, tweede en derde rapport gemiddeld en afgerond op 1 decimaal. Het jaargemiddelde wordt op het rapport vermeld. $ Het cijfer 3 is het laagste rapportcijfer. Beoordelingen voor eigen werk en CR's kunnen wel lager zijn. Berekenen rapportcijfers 1e en 2e leerjaar Regulier: 2x CR + 3x gemiddelde eigen werk, gedeeld door 5= cijfer 1e rapport, afgerond op 1 decimaal CR 1 + CR 2 + gemiddelde eigen werk, gedeeld door 3= cijfer 2e en 3e rapport, afgerond op 1 decimaal Berekenen rapportcijfers 1e en 2e leerjaar Lwoo: Gemiddelde eigen werk, afgerond op 1 decimaal = rapportcijfer Berekenen rapportcijfers 3e leerjaar TL en H/A 1 CR + gemiddelde eigen werk, gedeeld door 2 = cijfer 1e rapport, afgerond op 1 decimaal CR 1 + CR 2 + gemiddelde eigen werk, gedeeld door 3 = cijfer 2e en 3e rapport, afgerond op 1 decimaal Berekenen rapportcijfers 3e leerjaar beroepsrichtingen 1 CR + gemiddelde eigen werk, gedeeld door 2 = cijfer 1e rapport, afgerond op 1 decimaal Gem.(CR 1 + CR 2) + gem. eigen werk gedeeld door 2 = cijfer 2e en 3e rapport, afgerond op 1 decimaal Berekenen rapportcijfers 4e, 5e en 6e leerjaar Zie Programma’s van Toetsing en Afsluiting ( PTA ).


Determinatie Voor de overgang van het ene naar het andere leerjaar en voor de plaatsing in een bepaald schooltype gelden criteria waarop een besluit van de docentenvergadering wordt gebaseerd. OVERGANGSCRITERIA vanuit het 1e leerjaar Klas Eerste klas regulier Eerste klas lwoo

Jaargemiddelde Lager dan 5,5 5,5 t/m 6,4 6,5 t/m 7,4 7,5 t/m 10 Lager dan 5,5 5,5 t/m 10

Advies Niet bevorderbaar 2e VMBO 2e TL/HAVO e 2 HAVO/VWO Niet bevorderbaar 2e leerjaar LWOO

Daarnaast gelden als eis voor bevordering: 1. Een leerling moet kunnen functioneren in het volgende leerjaar. 2. Het aantal onvoldoendes is aan een maximum gebonden: maximaal 3 op jaarbasis en maximaal 3 op het laatste rapport. Opmerkingen: 1. Alle vakken tellen even zwaar mee. 2. Een stijgende lijn in de rapportcijfers wordt positief gewaardeerd, terwijl een dalende lijn negatief gewaardeerd wordt. 3. Het observatieverslag geeft ouders, leerlingen en docenten informatie over het functioneren van de leerling. Het wordt niet gebruikt als overgangscriterium. 4 Bij een leerling die niet bevorderbaar is wordt het advies van de rapportvergadering door de mentor met ouders en leerling besproken en een keuze gemaakt uit de nog bestaande mogelijkheden: het jaar overdoen of een ander schooltype. 5 In het eerste leerjaar regulier is er eigenlijk geen sprake van een besluit maar van een advies, aangezien ouders er van kunnen afwijken (zie onder het kopje ‘Afwijkingscriteria’). In het tweede en derde leerjaar is dit niet mogelijk. Afwijkingscriteria In samenspraak met de mentor kunnen ouders het besluit voor plaatsing van hun kind in een tweede klas naast zich neerleggen en kiezen voor plaatsing in een klas die 1 niveau hoger ligt. Binnen twee dagen na de laatste mentorspreekavond dienen de ouders / verzorgers een met redenen omkleed schriftelijk verzoek in bij de schoolleiding. De schoolleiding beslist over dit verzoek voor het einde van het cursusjaar. En houdt zich daarbij aan de volgende afspraken:


De ouders met advies 2vmbo mogen afwijken naar 2 tl/havo als: 1 de leerling bevorderbaar is 2 en het jaargemiddelde voor alle vakken samen 6 of hoger is 3 en het jaargemiddelde van de vakken Ne, En en Wi samen 6.5 of hoger is. De ouders met advies 2tl/havo mogen afwijken naar 2 havo/atheneum als: 1 de leerling bevorderbaar is 2 en het jaargemiddelde voor alle vakken samen 7 of hoger is 3 en het jaargemiddelde van de vakken Ned, En, en Wi samen 7.5 of hoger is. Terugplaatsing De leerlingen die zijn afgeweken van het besluit van de docentenvergadering worden na het eerste rapport in het volgende schooljaar teruggeplaatst naar het geadviseerde niveau 2 vmbo (respectievelijk 2tl/havo) als het eerste rapport in de tweede klas niet voldoet aan de overgangscriteria naar 3 tl (respectievelijk 3 havo/vwo). Indien een leerling teruggeplaatst is, stroomt die leerling aan het eind van het schooljaar - mits de cijfers daarvoor voldoende zijn - door naar de 3e klas die logisch volgt op de 2e. Oftewel naar de derde klas van het oorspronkelijke niveau. Daarnaast geldt – vanzelfsprekend – dat een leerling alleen kan blijven zitten in een klas op het niveau van het oorspronkelijke besluit. Als door de ouders van dit besluit is afgeweken, is zittenblijven op het hogere niveau dus niet mogelijk. OVERGANGSCRITERIA vanuit het tweede leerjaar Klas Tweede klas lwoo

Tweede klas vmbo

Tweede klas, Vmbo/Havo Tweede klas, Havo/Atheneum

Jaargemiddelde Lager dan 5,5 5,5 t/m 7,4 7,5 t/m 10 Lager dan 5,5 5,5 t/m 6,4 6,5 t/m 7,4 7,5 t/m 10 Lager dan 5,5 5,5 t/m 7,4 7,5 t/m 10 Lager dan 5,5 5,5 t/m 10

Besluit Niet bevorderbaar 3e BBL 3e KBL Niet bevorderbaar 3e BBL 3e KBL 3e TL Niet bevorderbaar 3e TL e 3 Havo/Vwo Niet bevorderbaar 3e Havo/Vwo

Daarnaast gelden als algemene eisen voor bevordering: 1. Een leerling moet kunnen functioneren in het volgende leerjaar, in de door hem / haar gekozen richting. 2. Het aantal onvoldoendes is aan een maximum gebonden: maximaal 3 op jaarbasis en maximaal 3 op het laatste rapport. Voor overgang naar 3 vmbo geldt daarnaast: 3. Binnen de te volgen vakken mag voor maximaal 2 vakken een onvoldoende jaarcijfer behaald worden, waarbij ten hoogste één cijfer tussen 3,5 t/m 4,4 en geen cijfer lager dan een 3,5.


4.

Binnen een te kiezen beroepsrichting mag niet meer dan 1 sectorvak onvoldoende zijn (jaarcijfers 3,5 t/m 5,4).

Voor overgang naar 3 havo/vwo geldt daarnaast: 5. Van de vakken Ne, En, en Wi is er maximaal één onvoldoende. 6. Van de vakken Ne, En, Du, Fa, Wi, NO en WO zijn er maximaal 2 onvoldoendes. 7. Van deze onvoldoendes is er hooguit één onvoldoende tussen de 3,5 en de 5. 8. Het gemiddelde over de genoemde vakken is minimaal 6.0. Opmerkingen: $ Het cijfer voor Natuuroriëntatie wordt gelezen als het cijfer voor biologie en/of Natuur- en Scheikunde 1 en/of Natuur- en Scheikunde2. Het cijfer voor Wereldoriëntatie wordt gelezen als het cijfer voor AK en/of GS. $ Een stijgende lijn in de rapportcijfers wordt positief gewaardeerd, een dalende lijn negatief. $ Het observatieverslag geeft leerlingen, ouders en docenten informatie over het functioneren van de leerling. Het wordt niet gebruikt als overgangscriterium. $ Bij een leerling die niet bevorderbaar is, wordt het besluit van de rapportvergadering door de mentor met ouders en leerlingen besproken en een keuze gemaakt uit de nog bestaande mogelijkheden: - het jaar overdoen, - het kiezen van een ander vak of andere vakken waarmee de leerling wel bevorderbaar is, - het kiezen van een andere sector of afdeling waarvoor de leerling wel bevorderbaar is.


Werkweek 6 VWO in Parijs Dag 1: Op de lang verwachte bewolkte maandagochtend komen wij elkaar niet geheel toevallig tegen op station Lelystad. We hebben er zin in. Met zijn allen wachten we nog op Melissa die uiteindelijk met een GROTE koffer aan komt lopen en zich verwondert over onze kleine weekendkoffertjes. Eerst moeten we nog met de trein naar Schiphol en vervolgens met de Thalys naar Parijs. Eindelijk in de Thalys zijn we behoorlijk stil geworden. Het vroege opstaan en de vele stress voor de mondelinge toets zijn toch wel te merken. Na een reis van 5 uur komen we dan eindelijk aan in Parijs. Ook hier is het bewolkt, we hopen maar dat het wel droog blijft de komende vijf dagen. We maken kennis met de metro van Parijs en we zullen nooit meer de muffe en warme lucht ervan vergeten. Eigenlijk is het ook wel weer lekker als je ’s avonds nog weg moet. Eenmaal aangekomen bij ons hotel(hostel) staat ons een grote verrassing te wachten. De kamer van mr. Lemmens en Mircea is lekker op de eerste verdieping maar zij moeten een toilet en douche delen met de andere gasten van het hotel. De meidenkamer is daarentegen op de vijfde verdieping(vijf dagen vijf trappen op en neer lopen is toch wel erg veel) gevestigd maar heeft gelukkig wèl een toilet en douche. Weliswaar een toilet zònder wc-bril en een douche zònder douche-kop, maar dat doet er heel eventjes niet toe. Verder is de kamer zelf erg Frans en dus ongelooflijk klein. Er staan twee krakende stapelbedden zonder trapje en hekje die we zelf nog moeten opmaken met de lakens die ze ons vriendelijk bij de receptie erbij hebben gegeven. Als we een beetje van het rampenscenario zijn bijgekomen gaan we via verschillende lange trappen op weg naar de Sacré Coeur. Voordat we naar binnen gaan, lopen we eerst nog even naar Place du Tertre waar we na wat overleg toch van een drankje genieten op een peperduur toeristisch terrasje. Vervolgens hervatten we onze wandeling en gaan we naar de Sacré Coeur. Binnenin bewonderen we de prachtige fresco op het plafond en steken we na twee euro te hebben betaald een kaarsje aan voor de vrede. Dan hervatten we onze wandeling weer en lopen naar beneden waar een zestal ‘superaardige’ mannen ons tweedehands touwtjes(armbandjes) proberen aan te smeren. We komen tot de conclusie dat het toch wel erg veel lopen is in Parijs en kopen daarom een driedaags metrokaartje. Op naar het Centre Pompidou. Daar aangekomen zoeken we een restaurantje op en zitten dan oer-Hollands om precies zes uur pizza te eten in Parijs. Vervolgens hebben we nog even rondgelopen en zijn we naar de Eiffeltoren gegaan. Na wat overleg gaat de helft van ons naar de top en de andere helft blijft wegens hoogtevrees op de tweede verdieping. Half elf stonden we dan eindelijk bovenop de Eiffeltoren en konden we heel Parijs overzien met alle lichtjes en al. Een betere afsluiting van de eerste dag konden we ons niet bedenken.


Dag 2: Het weer is ons goedgezind vandaag en we gaan naar Versailles. Onderweg komen wij onze eerste metro-muzikanten tegen, waarvan de een beter is dan de ander. Eenmaal in Versailles aangekomen zien we het paleis van Lodewijk XIV. Dat bracht het woord ‘immens’ tot een hoger niveau… Dat gold trouwens ook voor de tuinen van het paleis. Wanneer we genoeg hebben genoten van Versailles, gaan we op weg naar Roland Garros. Daar krijgen we een lang verhaal vol met informatie over Roland Garros van onze mede-werkweekganger Mircea. Op de terugweg gaan we even langs de Carrefour(supermarkt) om wat eten en drinken in te slaan voor de borrel. De hele dag stelt mr. Lemmens ons ook vragen om onze Franse kennis te testen en te overhoren voor onze mondeling. Vragen als wie is Pierre de Coubertin en waar kwam André Citroën vandaan passeerden een voor een de revue. Na de borrel stortten de vier resterende nu nog nerveuze mondeling-kandidaten zich op het voorbereiden van hun speech. Hierna sluiten we de avond af met een etentje in een Brasserie en blijven een paar van ons nog tot in de vroege uurtjes op om te blokken voor de mondeling van morgen. Dag 3: De dag van de resterende vier mondelingen is aangebroken. Iedereen is behoorlijk zenuwachtig en is nog druk aan het leren als we in de metro zitten. We beginnen de dag met een blik op de Eiffeltoren waar Melissa iets over vertelt. Na de Eiffeltoren gaan we op weg naar l’Opéra Garnier, waar Meinou haar mondeling houdt. Op het operagebouw zien we allemaal beelden van beroemde componisten waaronder Beethoven en Mozart. Vervolgens kunnen wij de Starbucks naast l’Opéra Garnier niet weerstaan en nemen we even een rustmoment met een tall cappucino caramel en een grande latte machiato hazelnut. Terwijl Anique en Lok Lam nog hard blokken voor hun naderende mondeling genieten Melissa, Meinou, Mircea en mr. Lemmens lekker ontspannen van hun koffie en gedeelde carrot cake. Na deze pauze gaan we verder naar het Louvre, waar Anique iets over dit reusachtige kasteel en museum vertelt. Vervolgens maken we een wandeling richting de Notre Dame, waar Lok Lam iets over zal vertellen. Binnenin de gotische kathedraal lopen we met verschillende gevoelens. De een vindt het prachtig en fijn en de ander vindt het benauwd en wil het liefst zo snel mogelijk weer naar buiten. Tenslotte sluiten we deze avond af met een lekker diner bij Hippopotamus op Place de Clichy dat, zo merken we later, vlakbij de Moulin Rouge ligt. Het is heel apart om te zien dat in Parijs de sexshops en degelijke restaurantjes pal naast elkaar liggen. Zo ver van huis en toch doet het aan Nederland denken, al die sexshops en zelfs een echte molen! Tegenover de Moulin Rouge zit een Starbucks en na even snel naar binnen te zijn gegaan vervolgen we onze wandeling terug naar het hotel. Nog even een paar uurtjes hartenjagen en we zijn moe genoeg om lekker in onze krakende bedden te stappen en Parijs welterusten te wensen.


Dag 4: Als iemand Harrods in Londen heeft bezocht in de vierde of vijfde klas, moet hij ook Galeries Lafayette hebben bezocht in Parijs. Vanzelfsprekend hebben we dat dus gedaan vandaag. Enkelen hebben wat gekocht in dit reusachtige warenhuis en anderen hebben het gebouw eens goed bekeken. Na Lafayette bezoeken we de tuinen van Palais du Luxembourg en nuttigen we daar onze lunch. Gelukkig schijnt de zon vandaag en laat onze toch wel strakke planning het toe om even een uurtje van de overheerlijke Franse panini en de toch nog warme herfstzon te genieten. Jardin du Luxembourg is een mooi park, maar is toch niet te vergelijken met de tuinen die we in Versailles hebben gezien. Als we genoeg hebben gezien, gaan we op weg naar Avenue des Champs-Élysées. Hier snuiven we de echte franse mode-cultuur op bij verschillende winkels. Nadat we gewoon doorlopen komen we aan bij de Arc de Triomphe. Daar lopen we wat rond en gaan dan terug naar het hotel om ons even op te frissen voordat we op zoek gaan naar een plek om te eten. Dan is het al weer etenstijd en gaan we op weg naar Quartier Latin waar we luxueus genieten van een overheerlijk driegangen diner. Na de schrik van de toch wat hoge rekening maken we een wandeling langs de Seine en gaan we geheel volgens de regels met ons metrokaartje terug naar het hotel waar we nog wat napraten en ons weer wagen aan een potje hartenjagen. Dag 5: De laatste dag is alweer aangebroken en we moeten opruimen en wegwezen. Voordat we naar huis gaan, gaan we nog even snel langs een supermarché en boulangerie en dan zeggen we Parijs vaarwel. Het was een fantastische werkweek waar ondanks de strakke planning van mr. Lemmens toch ook wat tijd was voor een eigen invulling. We hebben het allemaal erg naar onze zin gehad en we hopen dat dit soort werkweken vaker zal plaatsvinden op De Rietlanden. Au revoir! Geschreven door: Lok Lam Ngai en Meinou Jansen uit A6Z


Website SG De Rietlanden De Rietlanden-website is erg handig. Ik gebruik hem vrij vaak, want haast alle informatie die je over De Rietlanden zou willen weten, kun je wel vinden op de website. Ik kijk onder andere elke morgen op de site om te kijken of er roosterwijzigingen zijn. Die staan er ‘s morgens vroeg op. Zo weet ik of er nog een lesuur uitvalt of dat er een wijziging is. Er zijn regelmatig updates te vinden van projecten en foto’s die er gemaakt zijn, waardoor je altijd kunt zien wat er nou precies gaande is op school. Ook kun je de Jaarkalender inkijken, daar kun je zien wat de hele planning van het komende jaar is. Voor de bovenbouw staan de PTA’s online, zodat je kunt zien wat de jaarplanning van de toetsen is, en wat er voor elk vak gedaan moet worden, wanneer er werkstukken ingeleverd moeten worden, hoeveel toetsen/werkstukken meetellen voor het eindcijfer etc. Bij de vakkeninformatie kun je studiewijzers, informatie over te lezen boeken, begrippenlijsten enz. vinden. Natuurlijk staat er ook van alles op de site voor ouders, maar daar kijken wij leerlingen eigenlijk niet naar. Toch begrijp ik dat er best vaak naar gekeken wordt. De schoolgids, ouder- en medezeggenschapsraad en informatie over de schoolboeken bijvoorbeeld. Iedereen gebruikt hem anders, maar als wij iets willen weten, dan kunnen wij het er altijd snel op vinden. Leander Wolffensperger


Toestemming voor video-opnamen op school Regelmatig komt het voor dat wij van leerlingen en docenten foto’s en video-opnamen maken. Wij filmen bijvoorbeeld in de klas om bepaalde lessituaties vast te leggen en te bespreken. Dit gebeurt dan in het kader van coaching, waarbij met name een beginnende docent aan de hand van deze beelden zijn/haar lessen evalueert. Nog vaker komt het voor dat bepaalde evenementen gefotografeerd en gefilmd worden: sportwedstrijden, actiedagen, culturele dagen, feestavonden en opvoeringen (de musical) zijn bij uitstek gebeurtenissen die wij graag opnemen voor ons archief. Veel leerlingen vinden het buitengewoon leuk om zichzelf terug te zien. Ook op reunies vormt dit materiaal een dankbaar onderdeel van de feestelijkheden (‘Zie je hoe ik er toen uitzag!’). Deze opnamen blijven in principe binnen school, alleen opnamen van de musical kunnen door de deelnemende leerlingen nabesteld worden. Ook dit cursusjaar maken wij van de musical een videoband, en zelfs wellicht een DVD. Dit materiaal stellen wij dan ter beschikking van de deelnemende leerlingen, opdat zij een leuk aandenken hebben aan hun creatieve bijdrage. Vanzelfsprekend zorgt de school er te allen tijde voor dat leerlingen en docenten nooit in aanstootgevende situaties gefotografeerd en gefilmd worden. Toch kunnen wij ons voorstellen dat sommige ouders er moeite mee hebben dat hun kind (soms ongevraagd) gefilmd wordt en dat dit materiaal wellicht buiten school beschikbaar komt. Er is zelfs een wet die voorschrijft dat wij zulk materiaal niet zonder toestemming aan derden beschikbaar mogen stellen. Wij hopen dat u erop vertrouwt dat wij ook in het geval van foto’s en video-opnamen altijd te goeder trouw handelen. Mocht u er niettemin bezwaar tegen hebben dat wij uw kind in welke (klasse)situatie dan ook fotograferen en/of filmen, wilt u dan zo vriendelijk zijn de school hierover in te lichten. Wij zullen dan zeker met uw wens rekening houden.


Openbare bibliotheek gratis toegankelijk voor leerlingen van De Rietlanden Gecombineerde school – bibliotheekpas Leerlingen van De Rietlanden hebben de schoolpas voor 2009-2010 ontvangen. Met de pas kunnen leerlingen ook materiaal in de bibliotheek in de stad lenen. Deze school/biebpas is uiteraard strikt persoonlijk. Dit betekent dat alleen de desbetreffende leerling met de schoolpas in de bibliotheek materiaal kan lenen.

Beëindiging lidmaatschap Flevomeerbibliotheek Lelystad Omdat alle leerlingen van De Rietlanden automatisch lid zijn van de Flevomeerbibliotheek Lelystad, wordt aangeraden de gewone bibliotheekpas op te zeggen. Dit voorkomt dat u op het moment dat uw kind 16 jaar wordt, een acceptgirokaart voor contributiebetaling toegezonden krijgt. Leerlingen kunnen maximaal 4 boeken en onbeperkt tijdschriften voor 3 weken uit de centrale bibliotheek lenen. Daarnaast kunnen zij maximaal 4 boeken uit de schoolmediatheek lenen. De uitleentermijn bedraagt 3 weken. De uitleentermijn kan daarna maximaal 3 keer verlengd worden. Meer boeken uit de centrale bibliotheek kan natuurlijk ook, maar dan wordt er 0,50 per titel berekend. Ook zijn in de centrale bibliotheek dvd’s, cd’s en cd-roms tegen betaling van leengeld te leen. Meer informatie over de Flevomeerbibliotheek Lelystad vindt u op www.flevomeerbibliotheek.nl Voor het lenen van boeken uit de bibliotheek in de stad is het gebruikersreglement van Flevomeerbibliotheek Lelystad van kracht. De boeken geleend in de schoolmediatheek kunnen op maandag, dinsdag en donderdag tussen 12.00 en 12.30 uur ingeleverd worden. Voor het te laat terug brengen wordt € 0,05 per dag per boek, met een max. van € 1,80 per boek berekend. In de mediatheek van De Rietlanden zijn folders met openingstijden en tarieven van de Centrale bibliotheek aanwezig.

Corien Lieman, Schoolmediatheek De Rietlanden


Serie De Vakken Op School Engels op De Rietlanden Engels is voor alle leerlingen op alle niveaus en in alle leerjaren verplicht. Het is een belangrijk vak. Je ziet het overal om je heen, niet alleen op school maar ook in films, in muziek, in games en op straat. Engels is in veel beroepen en vakliteratuur de voertaal. Omdat het belangrijk is hoeft het niet saai te zijn. Je kunt zoveel verschillende leuke dingen doen met de taal. Op school leren we leerlingen allereerst de basis. We proberen natuurlijk in de eerste klas aan te sluiten op wat leerlingen al weten. Soms is dat het Engels dat ze op de basisschool hebben geleerd, maar soms ook vanuit de interesses van de leerlingen. Leerlingen leren de basis vanuit teksten, van waaruit verschillende vaardigheden worden geleerd. Alle vaardigheden komen aan bod; dus niet alleen lezen, maar ook luisteren, schrijven en vooral ook spreken. Daar beginnen we mee in de eerste les en we eindigen bij het eindexamen, op welk niveau dan ook. Vanaf de tweede klas krijgen de leerlingen, afhankelijk van hun niveau, meer verdieping. De teksten worden moeilijker en soms ook abstracter. Maar steeds staat het plezier in het leren voorop. Daarom staan in onze methodes niet alleen de vaardigheden maar ook leuke verwerkingen daarvan. Dit kunnen spelletjes, puzzels zijn maar ook projecten in het Engels. Bij elk boek krijg je een cd-rom met teksten en extra materiaal. Ook heeft de uitgever van de boeken een internetsite, waar je extra materiaal vindt om te oefenen, maar ook quests kunt doen. Sommige daarvan doen we ook in de les. In de bovenbouw krijgen de leerlingen weer meer verdieping. Ook wordt er natuurlijk gewerkt naar wat het examen van de leerlingen vraagt. Hier staat de praktijk van het spreken ook voorop. Alle leerlingen krijgen in de derde of vierde klas te maken met het Taaldorp. Hierin moeten leerlingen alledaagse situaties in het Engels naspelen. Dit is altijd een groot succes, ook omdat leerlingen met veel creativiteit eigen oplossingen zoeken bij de situaties. Of het nu gaat om een kwaal bij de dokter uit te leggen, of aangifte te doen van je gestolen mobieltje. De examens testen altijd alle vaardigheden. Bij de schoolexamens worden de schrijfvaardigheid, de leesvaardigheid, de spreekvaardigheid en luistervaardigheid getoetst. In het centrale examen zitten vaak teksten waar opdrachten bij gemaakt moeten worden. Alleen in de Theoretische Leerweg (TL) zit ook een zakelijke brief. Zoals ik in het begin schreef is Engels belangrijk. Maar als je er dan voor slaagt zul je er later veel plezier van hebben, of je nu een toerist de weg wijst of voor je vervolgopleiding een presentatie in het Engels moet geven. I wish you all the best of luck. Karel van der Meer


Voorlichtingsavonden bovenbouw Zoals elk jaar, zijn er bij de start van het schooljaar voorlichtingsavonden voor de ouders van 3e en 4e klassers en eindexamenleerlingen. Het is hĂŠt moment om de, vaak nieuwe, mentor of mentrix even te spreken. De korte verbindingslijn tussen mentor/mentrix en u, ouders, is voor ons heel belangrijk. Alle avonden waren redelijk tot goed bezocht. Echter, wij vragen ons wel eens af of alle leerlingen de brief thuis afgeven. Daarnaast geeft het inleveren van de antwoordstrookjes de mentoren ook de kans op goede voorbereiding. Daarom worden brieven voor ouders ook altijd op de website van De Rietlanden geplaatst. Voor onze nieuwe 3e klassers is het een grote stap; ze zitten nu echt in de bovenbouw, hebben nieuwe vakken, de stof wordt omvangrijker en het tempo ligt wat hoger. Wij zien de 3e klas, hoewel formeel nog het laatste jaar van de basisvorming, als voorbereiding op de tweede fase of het examenjaar. We bereiden de leerlingen dus ook zo goed mogelijk daarop voor . We werken met studiewijzers, die meer zelfstandigheid en planningsvrijheid dan in vorige jaren bieden. Vanaf de herfstvakantie krijgen de leerlingen van 3 havo/atheneum uitgebreide keuzebegeleiding, die ze voert naar het juiste profiel in de tweede fase. De leerlingen in de 4e klassen gaan nu echt aan het schoolexamen beginnen; juist in deze fase wordt plannen en meer zelfstandigheid heel belangrijk; naast de agenda kunnen de leerlingen met een periodeplanner gaan werken, waarop alle inlevermomenten van werk voor de verschillende vakken kunnen worden gezet. Via de mentor/mentrix kunnen de leerlingen, die daar behoefte aan hebben, een periodeplanner krijgen. De eindexamenleerlingen kijken natuurlijk al verder dan de school. Op de voorlichtingsavond krijgen ze niet alleen informatie over het examen zelf, maar ook worden zij en hun ouders gewezen op de mogelijkheden, en noodzaak, tot bezoek aan vervolgopleidingen, aanvraag tot studiefinanciering en alles wat met de vervolgopleiding te maken heeft. De voorlichtingsavonden zijn op het moment dat u dit leest al weer voorbij. Er volgen mentor- en medewerkersspreekavonden, waarvan u hopelijk goed gebruik zult maken. Nogmaals, we willen de lijn naar huis kort houden.


Activiteiten afdeling onderbouw Lwoo De introductieperiode is ieder jaar weer een spannende periode van het schooljaar. De leerlingen vinden het spannend en moeten vooral wennen aan elkaar en zeker ook aan de structuur van de middelbare school. Ook dit jaar werden de informatieavonden, waarbij ouders en verzorgers nader kennis kunnen maken met de mentor, weer druk bezocht. Aan deze avond hecht de mentor veel waarde: op zo’n avond bestaat de mogelijkheid om even persoonlijk kennis te maken. Dit schooljaar heeft het Lwoo twee eerste en twee tweede klassen. De mentoren van de eerste klassen zijn mw. M. Beckx (L1P) en dhr. M. Leysner (L1Q) De mentoren van de tweede klassen zijn dhr. D. Koelewijn (L2P) en de heer M. Canninga (L2Q). Introductieperiode De introductiedagen zijn prima verlopen en de klassen hebben een goede start gemaakt. Het is ieder jaar weer opvallend hoe snel de leerlingen zich in een paar weken hebben aangepast aan een nieuwe omgeving. Voor de leerlingen uit de eerste klas duurt de introductieperiode tot de herfstvakantie. De leerlingen uit de 1e klas Lwoo sluiten de introductieperiode af met een etentje met de klas en een feest op donderdag avond 15 oktober 2009. We hopen op een prettige voorzetting van het schooljaar. Dhr. D.S. Le Grand Dhr. D. Koelewijn Afdelingsleiders Lwoo


De eerste weken op De Rietlanden. De eerste weken was bijna iedereen verlegen; niemand durfde wat te zeggen, niemand durfde ergens antwoord op te geven. Sommige leerlingen kenden elkaar al maar de meesten niet. Het was altijd helemaal “vechten� bij de kluisjes om iets in je kluisje te zetten. De meesten wisten nog steeds niet waar hun kluisje zat of was. Ik bleef elke keer eerst wachten tot mensen weg gingen dicht bij mijn kluisje en dan ging ik pas naar het kluisje toe. De lessen gingen toen nog goed en leraren vonden ons een gezellige klas. Maar het werd de weken daarna een beetje te gezellig. Na een paar dagen waren alle meisjes al met elkaar in een groep allemaal dingen vertellen tegen elkaar. De jongens waren ook al snel vrienden en gingen dan ook na school met elkaar afspreken. De namen van iedereen wist niemand meteen maar na de introductie van mvr Hamelink ging het al een beetje beter. Na een week was de klik er best wel en dan ging het ook wel goed met vriendschap. De dingen die ik leuk vond waren de veranderingen tussen de basisschool en de middelbare school, zoals lopen naar andere lokalen en elke keer een andere leraar of lerares. De kluisjes zijn heel erg handig want je kan er alles in zetten wat je maar wilt. Dit is eigenlijk allemaal in mijn eerste paar weken gebeurd. Kevin Morales Cordoba 1D

De eerste weken. De eerste weken hier op school gingen erg goed. Het was wel even wennen. Steeds veranderen van klas en een zware rugzak. En ook met steeds verschillende leraren is even wennen. Ook Duits was even wennen. Ondanks dit is het toch wel leuk. Tijdens het mentoruur is het altijd leuk, lekker kletsen over dingen of je huiswerk maken. Soms doen we ook leuke spelletjes. Het is altijd druk bij de kluisjes en de trappen. Het huiswerk verschilt ook. Soms heb je veel en soms bijna niks. Ook de lestijden verschillen met de basisschool. Groetjes Marinka en Sanna uit 1B


De eerste weekjes op De Rietlanden. Ik vind het op De Rietlanden leuk maar ik hou niet van het huiswerk dat we telkens krijgen. Bij de meeste vakken krijgen we niet zoveel huiswerk maar bij sommige vakken wel. Dan moet je de hele middag huiswerk maken. In het begin was het ook wel even vreemd, toen kreeg je steeds van een andere leraar les en moest je van lokaal naar lokaal. Het vinden van de lokalen is niet heel moeilijk. In de 1e week moest je wel een beetje zoeken. Het is ook wel makkelijk dat je een kluisje hebt, want daar kan je je boeken in doen in de pauze, dan hoef je niet de hele dag met zo’n zware tas rond te lopen. In het begin waren we ook nog erg rustig maar daarna stonden we bekend als de klas die het meeste lawaai maakte. Nu zijn we ook weer rustiger. Ik kreeg ook al gauw nieuwe vriendinnen. In de pauze zat ik meestal met mijn vriendinnen van de basisschool. Het is wel jammer dat we niet meer bij elkaar in de klas zitten. We deden ook een rondje Lelystad, toen moest je met je klas en je mentrix en nog een andere leraar door Lelystad fietsen. Je moest stoppen bij allemaal beelden en we gingen ook naar het Nieuwland-erfgoed-museum, dat was wel leuk. Ik denk dat het verdere schooljaar wel leuk wordt. Merel Cossee, Klas: 1D


Huiswerkklas Het schooljaar is weer begonnen. Jullie moeten toetsen maken, opdrachten en natuurlijk huiswerk. De eerste tussenrapportage komt er aan en een heleboel mensen zullen kijken naar hoe jij het doet op school. Misschien zal je mentor wel voorstellen om de rest van de periode naar de huiswerkklas te gaan… ‘Help!’, is dan vaak de eerste gedachte. ‘Huiswerkklas is voor domme kinderen’, zeggen sommige klasgenoten misschien wel. Maar is dit ook zo? De huiswerkklas geeft je de gelegenheid om binnen school een aantal uur in de week je huiswerk te maken. Wij proberen een goede werksfeer te creëren door je de ondersteuning te bieden, door te zorgen voor begeleiding en je huiswerk te laten maken onder het genot van een kopje thee en een koekje. Het idee om naar de huiswerkklas te gaan, kan uit verschillende hoeken komen. De mentor kan je dit advies geven omdat je cijfers niet zo goed zijn, of omdat die ziet dat je wel wat hulp kunt gebruiken. Misschien vinden je ouders dat je thuis te snel afgeleid wordt, bijvoorbeeld omdat je geen plek hebt waar je rustig kunt werken. Maar jij kunt het ook fijn vinden als er iemand is om je vragen over je huiswerk te beantwoorden en iemand te hebben om met je mee te denken. Dit kunnen allemaal redenen zijn om je in te schrijven voor de huiswerkklas. Wat denk jij? Lijkt het je een goed idee om naar de huiswerkklas te gaan? Praat er dan over met je mentor. Die kan je meer informatie geven. Je kunt natuurlijk ook eens langskomen om te kijken. We zullen je dan ook uitleggen hoe de inschrijvingsprocedure gaat. De tijden waarop je langs kunt komen zijn: Maandag 14.30 t/m 15.20 uur en 15.20 t/m 16.10 uur Dinsdag 14.30 t/m 15.20 uur en 15.20 t/m 16.10 uur Het huiswerkbegeleidingsteam Koen Vanderschuren (klas A5Y) Lok Lam Ngai (klas A6Z) Karel van der Meer (afdelingsleider TL)

in N1 in N1


Aanschaf aangepaste schoolboeken voor dyslexie-leerlingen Op 31 augustus 2009 is er een voorlichtingspublicatie verschenen van het Ministerie van OC&W met als onderwerp “Aangepaste schoolboeken voor leerlingen met dyslexie in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs”. Onderstaand geven wij kort de inhoud van de publicatie weer en hoe De Rietlanden met het daarin gestelde omgaat. Scholen voor voortgezet onderwijs zijn vanaf het schooljaar 2009/2010 verplicht om lesmateriaal gratis ter beschikking te stellen aan leerlingen. Dit geldt ook voor aangepaste schoolboeken. Aangepaste schoolboeken zijn bijvoorbeeld gesproken boeken (voor de Daisy speler), braille boeken en vergrotingen. Deze boeken worden speciaal gemaakt voor leerlingen met een leesbeperking, zoals een visuele handicap of dyslexie. Scholen zijn ervoor verantwoordelijk dat deze aangepaste boeken gratis aan deze leerlingen worden verstrekt. Benodigde apparatuur dient door de ouders zelf aangeschaft te worden. Leerlingen met een leesbeperking hebben baat bij het gebruik van aangepaste schoolboeken. Op dit moment zijn het vaak de ouders die deze aangepaste schoolboeken bestellen. Zij betalen daarvoor een eigen bijdrage. Vanaf schooljaar 2009/2010 mag dat niet meer. Scholen voor primair- en voortgezet onderwijs moeten dan de door hen voorgeschreven, verplichte leermiddelen voor hun leerlingen betalen. Die verplichting geldt zoals gezegd ook voor aangepaste leermiddelen, onder meer op basis van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. De school kan voor de leerlingen die dat nodig hebben aangepaste schoolboeken huren bij Dedicon. Het is voorlopig ook mogelijk dat ouders – na overleg met de school – de aangepaste schoolboeken bestellen. Zij kunnen de kosten hiervan vervolgens declareren bij de school. Meer informatie over wie kan bestellen, wat u kunt bestellen en onder welke voorwaarden, vindt u op www.dedicon.nl. Specifiek voor De Rietlanden is besloten: 1. Ouders lichten de school in als ze gebruik willen maken van het bestellen van aangepaste schoolboeken via Dedicon. 2. Ouders bestellen zelf de aangepaste schoolboeken en declareren de kosten bij school. Informatie over de bestelwijze staat op www.dedicon.nl . 3. Ouders ( leerlingen ) leveren de aangepaste schoolboeken aan het eind van het schooljaar in tezamen met de al eerder ontvangen ‘normale‘ schoolboeken. Mocht u meer informatie willen of wilt u gebruik maken van bovenstaande regeling, neem dan contact op mw. J. Broshuis, coördinator “Dyslexie” van De Rietlanden.


Leerling Gebonden Budget ( LGF ): Hierbij stellen wij u op de hoogte van procedures zoals deze gelden met betrekking tot het LGF. De persoonlijke uitwerking voor leerlingen die onder deze regeling vallen, krijgen de ouders/verzorgers van deze leerlingen thuisgestuurd. Aan het begin van het schooljaar ontvangt de school bericht van het ministerie wat de bedragen zijn voor een schooljaar met betrekking tot het leerlinggebonden budget. In dit bericht staat aangegeven welk deel van de bekostiging voor de personele inzet van school bestemd is en welk deel beschikbaar is ter besteding van materiële bekostiging. Het personele deel wordt gebruikt om een rugzakcoach aan te stellen die uw zoon/dochter extra begeleiding biedt. Uw zoon/dochter heeft voor dit schooljaar een rugzakcoach toegewezen gekregen. Aan het eind van dit schooljaar zal bekeken worden of het wenselijk en/of mogelijk is uw zoon/dochter volgend schooljaar te laten begeleiden door dezelfde coach. Soms is het om organisatorische redenen noodzakelijk dat de begeleiding voortgezet wordt door een andere coach. Het materiële deel wordt gebruikt om persoonlijke wensen van aanschaf op het gebied van materialen te kunnen betalen. Dit bedrag staat dan ook op uw persoonlijk overzicht. Nadat de beschikking van het ministerie ontvangen is, krijgt u als ouder van de school het startoverzicht van het LGF-budget voor dat schooljaar. Bij dat overzicht zit dan een bijlage waarop staat aangegeven waaraan het materiaaldeel kan worden besteed. Aan het eind van het schooljaar ontvangt u van ons een overzicht van de bestedingen. Bij de bestedingen dient rekening gehouden te worden met: Een vast bedrag per leerling van € 25,= dat bestemd is voor de aanschaf van materialen en literatuur voor alle LGF-leerlingen. Dit bedrag staat in uw persoonlijk overzicht apart vermeld. Niet bestede bedragen m.b.t. materialen kunnen niet ‘meegenomen’ worden naar een volgend schooljaar, maar worden door de school besteed ter dekking van de personele bekosting voor LGF-leerlingen ( het ministerie vergoedt een bedrag aan school dat de kosten van de begeleiding niet geheel dekt). Tot slot wijs ik u erop dat niet voor alle leerlingen het volledige jaarbedrag wordt ontvangen. Dit is mede afhankelijk van het moment van toekenning door het ministerie. In uw persoonlijk overzicht staat het bedrag vermeld zoals dat door het ministerie is toegekend. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze aan Mw. E. Blank stellen.


MEP 2009 Ik ben Tessa Visser, en ik heb dit jaar onze school vertegenwoordigt op het MEP 2009. Wat is het MEP precies? MEP staat voor Model European Parliament waar zo’n 150 leerlingen aan mee doen vanuit heel Nederland. Je speelt als het ware het Europees Parlement na. Ik mocht hier aan meedoen omdat ik vorig jaar de voorronde in Flevoland voor onze school heb gewonnen. Iedereen krijgt een probleemstelling waar een oplossing voor moet worden gevonden. Het waren allemaal actuele onderwerpen. Mijn vraag was: Is er een toekomst voor een gezamenlijk defensie- en veiligheidsbeleid binnen de EU en wat zouden in dat geval de gevolgen zijn voor het NAVO-bondgenootschap en de relatie tussen de EU en Rusland. Een hele mond vol haha! Om jullie een beetje een idee te geven van wat ik allemaal heb gedaan heb ik een klein dagboekje bij gehouden: Zondag 20 september Hier een bericht vanuit mijn gastgezin in Rotterdam. Het gezin is erg leuk. Er is een meisje van mijn leeftijd en ze hebben een hond. Vandaag hebben we een leuk teambuilding programma gehad om de groep leren kennen. We hebben gelasergamed en daarna zijn we met zijn alle op de euromast geweest. Zoals het er nu uitziet zit ik met een hele leuke club mensen! De sfeer is goed, en we hebben vandaag veel over elkaar geleerd! Morgen staan er commissievergaderingen op het programma, tot half 6!! We hebben er met z'n allen heel veel zin in om morgen echt aan de slag te kunnen.


Maandag 21 september Hier deel 2 van mijn dagboek uit Rotterdam. Vandaag hebben we met de commissie de hele dag vergaderd over Buitenlandse zaken. Het is echt super interessant allemaal. Iedereen doet leuk mee en we hebben best wel heftige discussies. We hebben een leuke sfeer binnen de commissie dus dan gaat het ook wat gemakkelijker. Na de vergaderingen gingen we weer naar het gastgezin! Dit was erg leuk en gezellig, lekker kopje thee gedronken en gekletst. Morgen staat er weer een dag vergaderen op het programma, dus dan laten we ons weer verassen! Dinsdag 22 september Vandaag hebben we weer vergaderd en dat ging heel goed! We zijn tegen weinig problemen aangelopen, iedereen was het wel een beetje met elkaar eens en we hebben heel veel oplossingen gemaakt. Daarnaast waren we ook nog bezig met de rolverdeling en het verbeteren van onze resolutie. Dit laatste betekend dat er echt gelet is op juiste formulering oftewel echt parlementair taalgebruik haha, en dat is moeilijk! Helaas is mij geen rol toegekend zoals een speech voorbereiden, en dat betekend dat ik gewoon moet vlammen in het open debat, en een amendement moet indienen! We waren vandaag om 4 uur klaar, dus daarna zijn we met de hele commissie nog even Rotterdam centrum in geweest. Ook dit was erg leuk! Morgen vertrekken we naar Den Haag. Woensdag 23 september Een bericht vanuit Den Haag deze keer! We hebben vanochtend uit kunnen slapen, en vanmiddag zijn we in Den Haag aangekomen met de trein. We zijn toen ontvangen op het Binnenhof en hebben daar direct een aantal bekende Nederlanders gespot! Zo kwam Albert Verlinde langslopen, hebben we Mark Rutte gespot en hebben we Boris van der Ham en zijn gezin gezien. Naast dit toerisme hebben we natuurlijk ook serieuze onderwerpen behandeld. Zo stond de ambassadeur van Zweden op het programma en hebben we naar de landenspeech geluisterd. Daarna zijn we met de delegatie Flevoland naar een restaurantje geweest en hebben we daar alle resoluties doorgesproken. We verblijven in het Stay-Okay hotel. Ik slaap met 4 meisjes op een kamer dus is super gezellig! Donderdag 24 september Vandaag hebben we er met z'n allen een zeer intensieve dag achter de rug. 's Morgens vroeg op en 's avonds laat in bed, en dan nog een hele dag vergaderen. Wel kan ik zeggen dat de vergadering zeer goed is verlopen vandaag! Mevrouw Verbeet (voorzitster van de 2e kamer) kwam nog speechen en daarna gingen we vergaderen. Helaas zijn de andere delegaties erg kritisch, dus hebben we maar 2 resoluties er vandaag doorheen gekregen. Dit is wel jammer want wij als delegatie stemden wel voor een resolutie als hij niet perfect was maar toch voor verbetering zorgde. Morgen is onze resolutie aan de beurt! Die middag komen onder andere de voorzitter van de eerste kamer en meneer van Baalen spreken!


Vrijdag 25 september Het zit er op voor het MEP 2009. 's Ochtends moesten we vroeg op om onze tas te pakken. Om half 8 stonden we in pak, gedoucht en wel klaar in de hal van het hotel om het Binnenhof weer onveilig te maken. Na een lange ochtend vergaderen over de resoluties, is onder andere onze resolutie aangenomen! Ons debat over Buitenlandse Zaken 2 ging perfect! Na het vergaderen kwam o.a. mevrouw Timmermans-Buck (voorzitster van de 1e kamer) praten. Na de bekendmaking van de mensen die door zijn naar internationaal was de dag echt afgelopen. Helaas was ik niet een van die mensen die door ging naar internationaal. Maar gelukkig kan ik wel terugkijken op een hele leuke, gezellige en leerzame week! Ik heb er van genoten! Bij deze mag ik mijzelf trots Europees Ambassadeur noemen met diploma en al!

Tessa Visser 5Y

( het binnenhof )


Beroepsopleidingenmarkt 2009. Dit jaar op de Rietlanden!

Samen met de andere scholen van de SVOL en het Groenhorstcollege organiseren wij al jaren de beroepsopleidingenmarkt. Traditioneel de start van het “keuzeseizoen”: Beroepsopleidingenmarkt Maandagavond 9 november 2009. De Rietlanden - Lelystad Een datum die al vroeg wordt vastgelegd zodat wij de tijd krijgen alles te organiseren. Een datum ook die bij u, als ouders, in de agenda moet staan. Want alle leerlingen van de tweede t/m de vierde klas van het VMBO die: - het nog niet weten - denken “dat komt later wel” - geen tijd hebben want “ik moet werken” - erg twijfelen over hun keuze - zeker in het leger gaan - sportleraar of schoonheidsspecialiste willen worden - naar de havo willen Voor al die leerlingen die denken het zelf wel te kunnen is deze markt juist een goed startpunt: - waar je de meest recente informatie kunt krijgen - waar je vragen kunt stellen - waar je ook veel pennen en leuke gadgets kunt scoren Al deze leerlingen gaan met hun ouders naar deze informatiemarkt. Want deze markt is zeker een goed startpunt om na te gaan denken, om informatie te gaan verzamelen en om dan, in februari een goede keuze te maken voor een vervolgopleiding of een vakkenpakket. Zodat je kan zeggen ja, dit is wat ik wil, dit is mijn richting! En deze keuze maakt uw kind het beste met uw steun! Dus tot ziens op maandag 9 november 2009! J.S. Nauta Decaan VMBO. De eerste week van november kun je via je mentor gratis toegangskaarten krijgen!


G ro n e h s tD R ila d v rc m p g n e o iza lv s tc f Jaarlijks gooien wij in Nederland met z’n allen zo’n 150 miljoen kilo aan plastic verpakkingsafval weg! Dat komt – als het goed is – allemaal in de afvalbak terecht en wordt uiteindelijk verbrand. Terwijl we al dat plastic ook zouden kunnen hergebruiken. Vanaf 1 januari 2010 zijn alle gemeenten verplicht plastic afval apart in te zamelen, zodat het hergebruikt kan worden. Ook Lelystad doet hier straks uiteraard aan mee en onderzoekt op dit moment wat voor onze stad de beste inzamelmethode is. De scholen zijn vast gevraagd een communicatiecampagne te bedenken om jongeren in Lelystad bewust te maken van het nut van plastic scheiden. De Rietlanden en het Groenhorst College zijn hiermee aan de slag gegaan. De gemeente Lelystad organiseert een campagnewedstrijd waaraan tien klassen van deze twee scholen meedoen. Op 1 september kregen drie klassen van het Groenhorst College een workshop over plastic afval: Hoeveel plastic afval verzamelen we? Waar komt het vandaan? Wat gebeurt ermee en hoe schadelijk is dat voor het milieu? Leerlingen beseffen zo dat het eigenlijk gek is dat we plastic weggooien en verbranden, terwijl we van gebruikt plastic nieuwe dingen kunnen maken. Van vijf petflessen maak je één brooddoos en met 55 petflessen heb je een nieuwe slaapzak. Op 13 oktober kregen zeven klassen van Scholengemeenschap De Rietlanden dezelfde workshop. Tegelijk met de workshop krijgen de scholieren de opdracht om een campagne te bedenken die andere jongeren in Lelystad aanzet tot het gescheiden inzamelen van hun plastic afval. Het campagnemiddel mogen ze zelf bepalen: posters en flyers, een filmpje, ontwerp van een voorwerp, een campagnelied of iets heel anders. De prijsuitreiking voor de beste campagne is op woensdagmiddag 25 november op het gemeentehuis. De jury staat onder leiding van Jenneke Nuijt, wethouder van milieu. De prijs is € 1.000,- en wordt gebruikt voor uitvoering van de campagne. bron: Lelystad Nu


Verkeerslichten oversteek Middendreef (“Vossenpad”) synchroon Tot nu toe functioneren de verkeerslichten aan weerskanten van de oversteek Middendreef - het zogenoemde ‘Vossenpad’ genoemd naar broer en zus Vos, initiatiefnemers - niet synchroon: wanneer je aan één kant op de knop drukt, worden de lichten aan die kant groen. Voor de mensen die van de andere kant komen, blijven tot nu toe de lichten op rood. Dit zorgt voor merkwaardige momenten. Auto’s staan te wachten voor rood licht en zo ook de fietsers en voetgangers. Bovendien rijden dan nogal wat leerlingen door rood. Op zijn minst gevaarlijk en geen goed voorbeeld voor anderen! Een groep werknemers van Giant die de oversteek ook gebruiken, heeft de Gemeente om opheldering gevraagd en antwoord gekregen. De Gemeente Lelystad, afdeling Stedelijk Beheer – Verkeer, heeft in de week van 26 t/m 30 oktober het ingenieursbureau van de afdeling technische installaties opdracht gegeven de verkeerslichten te synchroniseren: dus groen en rood zijn voor beide kanten van de dreef groen en rood! Dit komt mijn inziens de verkeersveiligheid ten goede. En leerlingen gewoon op groen wachten! Of de synchronisatie al geregeld is op het moment dat jullie en u dit lezen is op het moment van schrijven niet bekend. Giant mensen: bedankt! Hans Terbach


Maatschappelijke stage Ook dit schooljaar gaan de leerlingen van 3 vmbo weer op maatschappelijke stage. Ten opzichte van vorig jaar zijn er wel een paar dingen veranderd. Zo gaan de leerlingen dit jaar langer op stage en krijgen zij een stageboek mee. Dat we van drie naar zes dagdelen maatschappelijke stage zijn gegaan heeft een aantal voordelen. De leerlingen hebben vaak tijd nodig om te wennen en kunnen daarom met meer dagdelen meer uit hun stage halen. Ook de organisaties moeten natuurlijk even wennen aan de leerlingen. Wanneer de stage wat langer duurt hebben de begeleiders kans de leerlingen beter te leren kennen. Nieuw is ook het stageboek. Het stageboek bevat een aantal opdrachten die de leerling helpen zich voor te bereiden op de stage. Ook voor de verwerking van ervaringen is een aantal opdrachten opgenomen. Zo zitten er dagformulieren in en een opdracht voor het maken van een fotocollage. Door het stageboek is er meer duidelijkheid voor de leerling en voor de mentor over wat er tijdens de stageperiode wordt verwacht. Daarnaast is er een uitgebreide omschrijving gekomen van de rol van mentoren en de invulling van de mentorlessen. Het gaat hierbij zowel om de voorbereidingslessen als om de tussentijdse evaluaties. Door hiervoor een protocol op te stellen wordt er een stukje uniformiteit gecreÍerd voor de deelnemende klassen. Meer uren, meer plekken‌ De organisaties die vorig jaar een stageplaats hebben aangeboden aan onze leerlingen waren erg enthousiast en zullen ook dit jaar weer mee doen. Bij verschillende organisaties zijn er zelfs stageplekken bij gekomen. Zo kan er bij het Coloriet nu ook geholpen worden bij de spelletjesmiddag en is er bij verschillende buurtcentra deelname mogelijk aan het huiskamerproject van 3D. Behalve nieuwe activiteiten bij inmiddels ons vertrouwde organisaties zijn er ook nieuwe organisaties bijgekomen die nieuwe activiteiten aanbieden waar onze leerlingen bij kunnen helpen. Zo kunnen bij Gilde SamenSpraak onze leerlingen anderstaligen helpen bij het leren van de Nederlandse taal door informele gesprekjes te voeren tijdens diverse activiteiten. Rest mij nog om alle leerlingen een goede en leuke stage toe te wensen. Annika Bijderwieden, Namens de projectgroep Maatschappelijke Stage


Maatschappelijke Stage – leerlingen 6 VWO en inburgeringcursisten van ROCF In de week van 12 t/m 16 oktober was er voor Lelystad een uniek project. Elf leerlingen van 6 VWO hieplen mee met de inburgering van nieuwe Nederlanders in Lelystad. De Rietlanden is voor dit onderdeel van de Maatschappelijke Stage een samenwerkingsverband aangegaan met ROC Flevoland. Het programma voor die week was samengesteld in samenwerking met ROCF en vond deels op het ROC en deels op De Rietlanden plaats. Daarnaast gingen de leerlingen twee middagen op pad met groepjes inburgeraars om wegwijs te worden in Lelystad. De leerlingen van De Rietlanden begonnen maandag met een kennismaking met de cursisten en hun onderwijs op ROCF. Dinsdag en woensdag werden er excursies voorbereid en uitgevoerd, ze gingen dan samen op pad. Op donderdagochtend kwamen de cursisten op De Rietlanden en kregen een rondleiding waarmee ze kennis kunnen maken met het Nederlandse onderwijssysteem. Donderdagmiddag bereidden de leerlingen uit 6 VWO samen met de inburgeringcursisten een gezamenlijke maaltijd in de vernieuwde keuken van de afdeling Horeca op De Rietlanden. Deze multiculturele hapjes werden ter afsluiting aan het einde van de dag geserveerd met een drankje erbij.


Bedrijfshulpverlening ( BHV ) Inleiding In 1994 is in de Arbo-wet de verplichting opgenomen om bedrijfshulpverlening te organiseren. Voor scholen geldt deze verplichting sinds 1997. Het doel van de bedrijfshulpverlening is dat de nadelige gevolgen door ongevallen of brand voor leerlingen en werknemers zoveel mogelijk voorkomen of beperkt worden. Wat doet De Rietlanden met deze verplichting? Om aan deze eisen te kunnen voldoen is er een BHV-plan opgesteld dat met de hulpdiensten (brandweer, politie en ambulance-dienst) afgestemd is. Er zijn binnen school 14 goed opgeleide BHV-ers werkzaam. Dit zijn de oren en ogen van de school om gevaarlijke situaties te voorkomen. Mocht er zich toch een noodsituatie voordoen dan zijn zij getraind om daadwerkelijk op te treden. Nu de gezellige kersttijd weer voor de deur staat met versiering, lichtjes en bomen, heeft de brandveiligheid bij ons op dit gebied de grootste aandacht. Rene Affourtit, hoofd technische dienst en BHV-ers.

Gehoorbeschadiging .

Wat is schadelijk en wat is hinderlijk geluid in je omgeving? Lawaai kan hinderlijk of schadelijk zijn. Als lawaai onder een geluidsniveau van 80 dB (=decibel) blijft dan kan het wel als hinderlijk ervaren worden maar het is dan nog niet schadelijk. Ondanks de subjectieve waarneming bestaan er richtwaarden voor hinderlijk geluid. Lawaai boven 80 dB is van een schadelijk geluidsniveau.


Een leven lang 8 uur per dag blootstaan aan geluidsniveau van 80 dB of lager is ongevaarlijk. Hoe hoger het geluidsniveau boven de 80 dB des te schadelijker voor het gehoor. Gezondheidskundig geldt het principe: een toename van 3 dB halveert de toegestane blootstellingtijd. Dus 80 dB kan voor 8 uur; 83 dB voor 4 uur; 86 dB voor 2 uur enzovoort.

Beschadigingen aan het gehoor zijn helaas onherstelbaar. Enige waarden: Omschrijving Straalmotor Popgroep Overvliegend straalvliegtuig Sirene Cirkelzaag Drukke autoweg Mp3 speler (walkman) Bromfiets Hard spelende radio Rustig gesprek

Geluidssterkte decibel (dB) 150

Invloed op personen

140 130

Ernstige gehoorbeschadiging Gevaarlijk Gevaarlijk

120 110 100 100 – 70 80 70 50

Gevaarlijk Gevaarlijk Gevaarlijk Gevaarlijk Hinderlijk Hinderlijk Geen last

Uit de bovenstaande tabel zie dat je bij sommige apparaten zeer moet oppassen voor je gehoor. Vooral met de populaire Mp3 speler en andere geluidsapparatuur moet je wel degelijk oppassen; muziek staat al snel te luid. De Arbo-coĂśrdinatoren, Mw. W. de Vries en Dhr. R. Affourtit.


Culturele activiteiten op onze school CULTUUR EN CULTURELE VORMING OP DE RIETLANDEN

• Visie kunst & cultuur leerlijn Sinds 2006 zijn wij bezig met het creëren van een doorlopende leerlijn kunst en cultuur. Met deze doorlopende leerlijn proberen wij te bewerkstelligen dat leerlingen buiten de reguliere beeldende vakken (muziek, tekenen en handvaardigheid) gedurende hun schoolloopbaan meerdere malen kennis maken met zoveel mogelijk kunstzinnige disciplines. Naast de cognitieve ontwikkeling biedt cultureel onderwijs de mogelijkheid tot sociale en persoonlijke ontwikkeling. Daarom vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich open stellen voor cultuur, in het bijzonder in hun eigen omgeving. Wij hopen op een vergroting van de algemene kennis en participatie in het kunst/cultuur-aanbod in hun directe omgeving. Ook proberen wij op deze manier de leerlingen een breder inzicht te geven in de mogelijkheden op gebied van loopbanen en vrijetijdsindeling in de verschillende creatieve sectoren. •

Culturele vorming opgenomen in het curriculum

CKV0 1e leerjaar regulier CKV0 wordt al vier jaar in het 1e leerjaar aangeboden: het vak is duidelijk ingebed in het curriculum. Aangezien het succes in de vorige jaren is de opzet van het leerplan niet veel veranderd. De leerlingen krijgen net als vorig jaar 1 uur per week van verschillende docenten les. Zij krijgen eerst een introductieperiode waar over smaak, kunst en cultuur gesproken wordt. Gedurende de tweede periode maken de leerlingen kennis met de onderdelen film, digitale fotografie, strips, dans, drama, song writing en cultureel erfgoed. Dit jaar zal voor het eerst ook industriële vormgeving aan bod komen. Bij deze lessen horen opdrachten die de basis vormen voor een beoordeling op het rapport van de leerlingen. Als laatste onderdeel kiezen zij voor twee workshops, waarin de benoemde onderdelen terugkomen. Deze workshops worden in blokuren gegeven met als afsluiting een presentatiedag. Cultureel rondje Lelystad 1e leerjaar – 8 & 9 september Op 8 en 9 september hebben de leerlingen uit de brugklas een fietstocht door Lelystad gemaakt. Dit was een project van de vakken WO en CKV. De leerlingen leerden door dit project meer over hun eigen omgeving. In drie voorbereidende lessen hebben de leerlingen dingen geleerd over Flevoland, zoals het ontstaan van Flevoland en Lelystad. Wat hield de fietstocht in? De leerlingen vertrokken in verschillende richtingen om onderweg allerlei opdrachten te doen. Zij moesten kunstwerken bekijken, een speurtocht over het Werkeiland doen en musea bezoeken. De leerlingen bezochten twee musea, nl. het Nieuw Land Erfgoedcentrum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Lelystad. Hierbij moesten ook verschillende opdrachten gemaakt worden. Tussen 14.00 uur en 15.30 waren de leerlingen weer terug op school.


CKV+ 1Xtra Sinds dit schooljaar krijgen de 1Xtra leerlingen CKV+. Tijdens deze lessen zal verder ingegaan worden op de Klassieke Oudheid, theater en animatie. In de lessen zullen theorie en praktijk evenredig verdeeld worden. De nadruk zal worden gelegd op het samenwerken, creatief denken, leren keuzes maken en eigen initiatief. Momenteel zijn de leerlingen de Griekse en Romeinse goden aan het leren kennen. De volgende opdracht is het lezen van delen uit ‘Ovidius Metamorphosen’. Het project wordt afgesloten met het maken van animatiefilmpjes en toneelstukjes die verwijzen naar de klassieke vertellingen die zij gelezen hebben. CKV keuzevak 2e leerjaar regulier Dit is het derde jaar dat De Rietlanden CKV als keuzevak aanbiedt in het 2e leerjaar. De animo was wederom groot waardoor wij dit jaar 3 CKV-klassen hebben gevormd: één meer dan vorig schooljaar. De lessen zijn bedoeld als verdieping op de eerder gegeven stof en op de diversiteit in culturen. De leerlingen werken aan opdrachten en leren zelfstandig onderzoek te verrichten. Momenteel zijn de leerlingen een maquette aan het maken van een huis uit een verre cultuur. In het volgende blok maken de leerlingen kennis met animatiefilm en gaan zij zelf een Stop Motion filmpje maken. Het laatste geplande blok is theater. De leerlingen moeten een script schrijven en voor de diverse personages van het verhaal een passend masker maken. Het theaterblok wordt afgesloten met het opvoeren van de toneelstukjes. Video/regieworkshop 2e leerjaar – 30 november, 1 & 2 december Alle tweedejaars leerlingen, ongeacht hun keuzevak, gaan meedoen aan een video & regieworkshop. De workshop wordt in samenwerking met de Kubus georganiseerd. De bedoeling van deze workshop is dat iedere klas zijn eigen tv-programma maakt. Er moet gefilmd, geacteerd en geregisseerd worden. Een goede samenwerking is in dit project van groot belang! CKV0 2e leerjaar LWOO Sinds vorig schooljaar wordt CKV0 ook in het LWOO aangeboden. Door de invoering van CKV0 in het tweede leerjaar ontstaat er een betere aansluiting met het verdiepende CKV programma in de bovenbouw. De leerlingen krijgen gedurende het hele schooljaar een uur per week les van dezelfde docent. Het programma is zeer praktisch ingericht. De bedoeling is dat de leerlingen al doende kennis vergaren over de verschillende kunstzinnige disciplines. Zij krijgen eerst een introductieperiode waar uitgebreid over smaak, kunst en cultuur gesproken wordt. Daarna gaan zij aan de slag met de verschillende kunstzinnige disciplines. Momenteel zijn zij bezig met het maken van maskers uit verschillende culturen.


CKV in 3VMBO BBL, KBL en TL Behalve de reguliere lessen gaan de leerlingen deelnemen aan een aantal culturele activiteiten. Er staan al enkele activiteiten gepland zoals een Hip Hop dag in de Underground. Deze activiteit is georganiseerd in samenwerking met De Kubus. De leerlingen maken een keuze uit verschillende dansworkshops en krijgen een optreden te zien. Er wordt een filmworkshop aangeboden; tijdens deze workshop gaan de leerlingen zelf een soap maken. Ook moeten alle leerlingen een voorstelling kiezen uit het scholierenabonnement van de Agora. Deze voorstelling wordt betaald met de cultuurkaart. De volgorde van de eerder genoemde activiteiten is nog niet definitief. Gedurende het jaar is het mogelijk dat er nog een activiteit aan toegevoegd wordt. De leerlingen dienen behalve opdrachten en deelname aan vier culturele activiteiten ook culturele verslagen te maken van hun ervaringen. Het is van groot belang in de gaten te houden wanneer deze verslagen moeten worden ingeleverd. Dit vak telt landelijk als een examenvak en moet met een voldoende worden afgesloten. Werkweek Londen 2e fase – 12 t/m 16 oktober Activiteit voor 4 & 5 havo/vwo leerlingen. De werkweek Londen stond gepland in de week voor de herfstvakantie. De leerlingen en hun begeleiders waren erg enthousiast over inhoud en onderlinge sfeer. Geweldig! Voor foto’s kijk op de website.

CKV 4 havo/ath. Tijdens de Londenwerkweek hebben de leerlingen tal van culturele activiteiten ondernomen, zoals het bijwonen van de musical Wicked, een bezoek brengen aan Tate Modern, Natural History Museum, The Tower, Windsor Castle en nog veel meer. Er staan ook nog enkele activiteiten gepland voor de rest van het schooljaar zoals het bijwonen van een voorstelling in de Agora en het bekijken van een cultfilm. In de derde periode gaan de leerlingen deelnemen aan een filmproject, zij moeten in groepjes een film produceren. Ook staat er een excursie naar Amsterdam gepland aan het einde van het schooljaar. Tijdens deze excursie gaan de leerlingen een speurtocht volgen en brengen zij een bezoek aan het Rijksmuseum. Gedurende het jaar is het mogelijk dat er nog een activiteit aan toegevoegd wordt. De leerlingen dienen behalve opdrachten en deelname aan (havo-6/vwo-8) culturele activiteiten ook culturele verslagen te maken van hun ervaringen. Het is van groot belang in de gaten te houden wanneer deze verslagen moeten worden ingeleverd. Dit vak telt landelijk als een examenvak en moet met een voldoende worden afgesloten.


Kunst en cultuur als buitenles-activiteit We zijn er weer in geslaagd om voor onze leerlingen een breed aanbod aan kunstzinnige activiteiten samen te stellen. Net zoals vorig jaar stellen wij de leerlingen op de hoogte van deze activiteiten. Een overzicht: • • • •

De musical Schoolband Muziek plus Filmclub

Met dit uitgebreide cultuuraanbod op De Rietlanden proberen wij onze leerlingen enthousiast te maken voor een actieve deelname aan kunst en cultuur. V. Hageman Cultuurcoördinator De Rietlanden

Kunst/Cultuur nieuws Hieronder vindt U enkele verslagen van de eerste culturele activiteiten van het nog prille schooljaar. Deelname aan NFFS (nationaal Filmfestival voor Scholieren) Op 21 september 2009 vond de vijfde editie van het Nationaal Filmfestival voor Scholieren (NFFS) plaats. In totaal hebben ruim 500 middelbare scholieren van 47 scholen hun zelfgemaakte films ingestuurd. Dit heeft geleid tot 152 films van maximaal van 15 minuten, die allemaal vertoond en beoordeeld zijn tijdens het festival. De Rietlanden heeft dit jaar weer 5 films ingezonden naar het NFFS. 2 stop motion animatiefilms uit de onderbouw: ‘Bo & Bas’ en ‘Flip Anne en de krokodil; één documentaire met de naam ‘Dakloos’ en twee fictiefilms uit de bovenbouw: ‘Tel sell’ en ‘Peter K. de Vries’ Minister Plaskerk was tijdens het slotgala aanwezig om een prijs te overhandigen. De winnaars vertegenwoordigen Nederland op het Internationale Jongeren Filmfestival ‘Camera Zizanio’ in Griekenland.


De 152 films van de 500 scholieren in de leeftijd van 12 tot 18 werden door een ervaren en deskundige jury op filmgebied beoordeeld in acht categorieën. Deze jury bestond uit actrice Johanna ter Steege (Guernsey, Spoorloos), regisseur Eddy Terstall (Vox Populi, Simon), regisseur Maria Peters (Afblijven, Kruimeltje) en de jonge actrice Melody Klaver (Oorlogswinter, De Hoofdprijs) en acteur Marius Gottlieb (SpangaS, Radeloos). Tijdens de festivaldag, die alleen toegankelijk was voor scholieren en docenten, werden in het Erfgoedcentrum Nieuw Land de deelnemende films gepresenteerd en vonden er meer dan 30 workshops plaats. Deze werden gegeven door juryleden en een aantal professionals uit de film- en tv-wereld.

Verslag van Massi Eilcke, A5Y Wij (Soufyan, Jikke, Cheryl, Kevin Toeschka, Tiffany, Richenel en ik Massi) zijn naar het NFFS geweest om onze school te vertegenwoordigen met het filmpje Kevin K. de Vries. Om 10 uur ’s morgens moesten wij aanwezig zijn, maar de meesten waren er al eerder. Om 10 uur ging het NFFS letterlijk denderend van start met een Braziliaanse Sambaband, waarna we de eerste filmpjes bekeken. Deze ronde bekeken we de filmpjes van de 1e en 2eklassers die naar onze mening behoorlijk tegenvielen. De workshop ‘interviewtechnieken’ die we bijwoonden vonden wij erg interessant en nuttig aangezien het goed werd uitgelegd. Alleen was het jammer dat het maar een klein uurtje duurde waardoor de docent moest haasten en heel veel informatie in een korte tijd moest overbrengen. Na de workshop hebben wij weer een reeks filmpjes gekeken, ditmaal van 3e 4e en 5eklassers. Deze vielen bij ons wat meer in de smaak en sommige waren naar mijn mening erg goed en zeker van een hoog niveau te noemen. Na de vertoning van alle filmpjes was ’s avonds de prijsuitreiking. Hierbij was iedereen verplicht in galakleding te verschijnen. Ondanks dat wij (Souf, ik, Jikke en Toescka) meer dan een half uur te laat waren, vonden wij dit erg interessant aangezien de meeste van ons zoiets niet vaak hebben meegemaakt. Om tien uur was het eindelijk afgelopen; eindelijk, omdat het een hele lange en dag was. Al met al een leuke ervaring waarvan we zeker iets hebben opgestoken.


Cabaretvoorstelling van R. Brouwer in “De Pijler” Activiteit voor alle leerlingen van De Rietlanden. 10 september Verslag van Lisette Kwieman T3B De voorstelling was op 10 september in de Pijler in Lelystad en duurde ongeveer 50 minuten. In de voorstelling is Robert overal bang voor, het meest voor honden. Doordat hij bang voor honden is krijgt hij zelf een hond, dat werkt als een soort shocktherapie. Ook is Robert verliefd op Julia. Hij droomt weg bij romantische televisieseries, waarin hij bijvoorbeeld een beroemde filmster is en Julia een mooie beroemde actrice. Zo zijn er ook meerdere fantasieën. In de voorstelling zit ook een boodschap, dat is dat je moet durven, en dat je lef moet hebben. Het is dus tijd om te ‘bijten’. Bijt is een voorstelling met weinig decor, dat heeft de voorstelling ook niet nodig, want Robert Brouwer praat veel, hij is heel beweeglijk en hij maakt zelf ook de vreemde geluiden. Hij probeert je aan het lachen te maken en overdrijft alles wat hij vertelt. Wat me opviel was dat het licht en de muziek wel heel goed geregeld waren, daar was ook een professioneel persoon mee bezig. De muziek paste perfect bij zijn scènes en het licht ook. Op het podium stond een tafel die hij af en toe gebruikte om op te zitten of om op te liggen. Verder stond er ook een instrument, het was een soort trommel waar hij in het begin op speelde. De leukste scene vond ik die waarin hij over een invalleraar vertelde en nadeed. Dat vond ik echt grappig. Verder vond ik het niet zo grappig, sommige scènes vond ik te overdreven. Ook was het een beetje seksistisch, wat ook niet erg grappig was. Ik wist zelf niets over Robert Brouwer, ik had nog nooit van hem gehoord. Mijn verwachtingen waren dus niet zo groot, ik dacht dat het gewoon een man op een podium was die wat grappen zou vertellen. Ik vind het wel heel leuk dat dit door de school georganiseerd is, want het is weer eens iets anders dan lessen. Cabaret vind ik zelf heel leuk, dus als de school nog een keer zoiets zou regelen dan zou ik er met plezier naartoe gaan. Zeker als het een ander persoon is. Mijn mening is dat ik het heel leuk vond om erheen te gaan, en dat ik het ook heel leuk vond dat de school het geregeld had, maar de voorstelling zelf vond ik minder. Dat komt doordat zijn grappen soms niet zo leuk waren, Als hij het iets rustiger deed, dan denk ik dat ik het wel heel leuk had gevonden. Ik heb alles wat hij vertelde wel goed begrepen, maar hij had ook wel iets meer contact met het publiek kunnen zoeken. Dat vind ik ook wel heel belangrijk, want dan is het iets beter te volgen en leuker om er naar te kijken. Lisette Kwieman 3B


Op 10 september vonden in de Pijler de cabaretvoorstellingen plaats die door de ouderraad aan school waren aangeboden. Robert Brouwer speelde ’s ochtends voor de onderbouw de voorstelling “Ananas” en ‘s middags voor de bovenbouw de voorstelling “Bijt”. Het was een hele organisatie , maar het komen en gaan van de leerlingen verliep vlekkeloos. Na de ochtendvoorstelling gingen de betreffende leerlingen terug naar school; na de middagvoorstelling hadden de leerlingen vrij. De locatie, de Pijler , was geslaagd. De leerlingen konden allen comfortabel zitten en licht en geluid waren goed geregeld. Robert Brouwer had gevraagd of iedereen in het midden en zo dicht mogelijk bij het podium wilde gaan zitten; dat was niet alle leerlingen naar de zin, maar uiteindelijk zat iedereen waar de bedoeling was. Robert had het gevoel dat hij op deze manier meer contact met de zaal had. De voorstellingen op zich vielen een beetje tegen. Ten eerste zijn we allemaal natuurlijk behoorlijk verwend. Op televisie zijn de beste cabaretiers te bewonderen en om je daarmee te kunnen meten moet je echt goed zijn. Ondanks het feit dat Robert prijzen gewonnen heeft en al sinds 1987 ruim 3000 solovoorstellingen voor scholieren in het voortgezet onderwijs gespeeld heeft kan hij zich daar niet mee meten. Energie heeft hij genoeg; als een bezetene rent en springt hij over het podium. Het is jammer dat hij af en toe het idee heeft dat grof hetzelfde is als grappig. Een aantal van zijn grappen vielen niet echt in de smaak. Ondanks dat de voorstellingen hier en daar wat tegenvielen,waren ze ook niet slecht en was de dag al met al geslaagd en voor herhaling vatbaar. Het was voor het eerst dat iets dergelijks door de ouderraad georganiseerd is. De ouderraad heeft hier van geleerd en zal een volgende keer proberen nog zorgvuldiger een voorstelling uit te zoeken, die aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen. Het idee is om daar dan ook de leerlingen op een of andere manier bij te betrekken. Namens de ouderraad, Joke Vinke


Feesten Een school is niet alleen een leerinstituut. Er dient ook plaats te zijn voor ontspanning. Daarom organiseren wij regelmatig feestavonden voor onze leerlingen. Voor kerst, in maart/april en in de laatste schoolweek voor de zomervakantie hebben we een schoolfeest voor alle leerlingen van school. De kaartjes worden op school verkocht en geven in combinatie met de mediatheekkaart (voorzien van pasfoto) toegang tot het feest. Introducés worden niet toegestaan. Sinds een aantal jaren worden de schoolfeesten in Mystic gehouden. De feestelijke ambiance en de aanwezigheid van een professionele dj zorgen voor een ontspannen sfeer. De hele avond kunnen leerlingen hun favoriete platen aanvragen. Op deze schoolfeesten mag geen alcohol geschonken worden. Het eerstvolgende schoolfeest is op donderdagavond 17 december van 20.00 tot 00.00 uur in Mystic. De entree is net als voorgaande schoolfeesten maar 1 euro. De kaartverkoop vindt in december vanuit de kantine plaats. Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit: 20.00 uur: start schoolfeest door de van TMF bekend DJ Amir Charles. Amir is de presentator van de TMF supercharts ( zie ook bladzijde ).

Tijdens de avond vindt er een optreden plaats van Def Rhymz http://nl.wikipedia.org/wiki/Def_Rhymz - ( bekend van “Schudden” en “ik ben niet te stoppe” ) en van Imi (Imran Ramdjan ), bekend als imitor van Michael Jackson. ( zie http://imiramdjan.hyves.nl/ ).

00.00 uur

einde feest


Dennis Bouman (Paramaribo, 3 mei 1970), beter bekend als Def Rhymz, is een Surinaams-Nederlandse rapper. Zijn teksten zijn vaak seksistisch, humoristisch en melig. Rond de eeuwwisseling scoorde de populaire rapper nummer 1-hits met "Doekoe" en "Puf / Schudden". De rapper werd onder meer tweemaal onderscheiden met een TMF Award. Def Rhymz rapt sinds 1984, daarmee behoort hij tot de eerste generatie rappers in Nederland.

Levensloop Bouman begon al op jonge leeftijd met breakdancen en rappen. In 1986 werd hij op zestienjarige leeftijd Nederlands kampioen rappen. Hij werkte toen onder de artiestennamen Def Rijmen en Def Rhymz. De jaren erop vormde hij samen met DJ Git Hyper het rapduo Supersonic Cru. In 1993 is Dennis Bouman betrokken bij het nummer "Mocking Bird Hill" van Roots Syndicate, wat in Nederland een nummer 1 hit wordt. In 1999 neemt Def Rhymz het nummer "Doekoe" (Surinaams voor geld) op. Het nummer wordt een grote hit. Samen met de Rotterdamse groep Postmen neemt Def Rhymz in datzelfde jaar de Doe Maar cover "De Bom" op. In 2001 komt zijn album "De Goeiste" (later "De Allergoeiste") uit. Op dit album staan de hits "Puf / Schudden", "Ze zitten me achterna" en "Ik ben niet te stoppe". In 2002 verschijnt zijn tweede album "Hoorgasme". In 2003 maakt hij nog de plaat "Toerkse Brief Aan Die Minister" waarin hij een arme Turkse jongere speelt die niet tevreden is over de situatie in ons landje ("niet goed, niet goed"). In 2008 komt Def Rhymz samen met DJ Kicken met een comeback, de single "Slippers". Def Rhymz zei in een interview met 3voor12: "Ik ben gewoon de beste en ik wil met deze single bewijzen dat ik dat nog steeds ben! Het wordt de zomerhit van 2008, al is hij wat laat!"

IMI IMI Imi werd geboren als Imran Ramdjan op 19 september 1974 in Den Haag. Een leven zonder zang en dans kan hij zich nauwelijks voorstellen. Toen Imi zo een jaar of 7 was, begon hij te zingen en te swingen op de nummers van Michael Jackson. Zijn lievelingsnummer was in die tijd was Dont stop till you get enough en de muziek van Michael Jackson is tot nu toe zijn grootste inspiratiebron. Zijn kledingstijl, haardracht en stem kwamen overeen met de stijl van Michael Jackson. Tot nu toe zeggen veel mensen dat zijn stem op die van de king of pop lijkt. Tot zijn 18de heeft hij talloze keren opgetreden. Op zijn 24ste ontmoette hij een paar vrienden die hem vroegen mee te zingen in hun R&B groep, genaamd Mainfact . Sindsdien heeft zijn carrière een andere wending genomen, hij ging professioneler aan de slag. Ze traden op in Duitsland, Zwitserland, en Nederland, deden een tour met Replay en traden op voor een tv-programma van Sbs6. Na 5 jaar gezongen te hebben met Mainfact waagde hij de stap en ging als solo artiest verder. Hij besloot om Nederlandstalige R&B te zingen en heeft nu, samen met producer Edgar T, een geheel eigen sound gecreÍerd.In 2004 werd Imi benaderd om een commercial in te zingen voor Hi van KPN. Het werd het nummer Happy Hour' (Het is vrijdag, en we komen samen...)


DJ Amir Charles

Presentator van de TMF Superchart is Amir Charles, werkzaam als Music Programmer TMF binnen de afdeling Talent, Artists & Music. Amir kent alle platen, de laatste nieuwtjes en hij ziet er nog eens goed uit (ook belangrijk)! Amir houdt zich dagelijks bezig met het samenstellen van de muziekuren van TMF. Dit betekent dat hij als een soort dj alle video’s in de juiste mix plaatst zodat de zender gedurende de dag de goede flow krijgt. Dit jonge Haarlemse talent (niet voor niets gevraagd als presentator van TMF's nieuwe Superchart) staat bekend om zijn opzwepende, energieke dj-sets in het Patronaat, Fietsznfabriek en het Artquake Festival. Zo heeft hij al een aantal keren mogen warmdraaien voor drum&bass- pioniers als Aphrodite, Technical Itch en Nubian. Naast zijn liefde voor drum& bass, heeft Amir Charles in het verleden bewezen ook goed uit de voeten te kunnen met stijlen als breakbeat, ragga en hiphop. Eén ding is zeker: Deze jongeman is duidelijk ‘addicted to bass’ . Diep, funky, donker, clowny of duister, het maakt hem niks uit want hij heeft ze allemaal voor je in petto. Zijn motto: Zolang het maar vet klinkt. En zo klinkt het elke keer weer… Mis het niet, iedere zaterdag om 18:00 de TMF Superchart op TMF !


Laatste schooldag van 2009: Op vrijdag 18 december wordt voor alle klassen begonnen met een kerstontbijt tussen 08.30 en 09.00 uur. Uiterlijk 10.00 uur is dit afgelopen en dient het opruimen klaar te zijn. Vanaf 10.00 is er namelijk een optreden gepland in de Mystic van Gio en Brace voor leerlingen tot 12.00 uur.

Tijdens deze ochtend is er een kerstman met twee kerstvrouwen aanwezig waarmee de leerlingen op de foto kunnen gaan. De foto’s hiervan komen op de website van school.

In plaats van het optreden bij te wonen kunnen leerlingen bovenbouw ook meedoen aan het jaarlijkse volleybal-kersttournooi. Na het optreden of het volleyballen hebben de leerlingen kerstvakantie.

GIO Giovanni Jap-Ngie (7 februari 1986, Utrecht) is een Nederlandse zanger van Javaanse afkomst, die onder de artiestennaam Gio bekend is.

Levensloop Dat Gio het artiestenleven met de paplepel is ingegoten, blijkt uit het feit dat hij afkomstig is uit een muzikale familie, waaronder een rappende oom en een grootvader die de percussies kan bespelen. Op vrij jonge leeftijd wist Gio dat hij niets liever wilde dan op het podium staan. Al op zesjarige leeftijd zat hij in een dansgroep met zijn neefjes, met wie hij regelmatig optrad. Hij leerde zich al snel aan om zelf eigen liedjes te schrijven, melodieĂŤn te componeren en muziek te produceren. Al in een vroeg stadium was hij een allround performer die de danspasjes van zijn idool Michael Jackson precies kopieerde en zich zo ook als danser steeds verder ontwikkelde.


Niet lang daarna was Gio al in staat om een complete show uit de grond te stampen, met zijn eigen liedjes en een volledige choreografie. Voor opnames was hij destijds regelmatig te vinden in de Cruise Control Studios in Amsterdam, waar onder andere ook Roméo, Sat-R-Day en Re-Play zijn begonnen. Op podia zoals dat van Kunstbende, de Megafestatie en diverse televisieprogramma’s was Gio regelmatig te bewonderen. Zijn debuut op het witte doek liet niet lang op zich wachten. In de film "Feestje!" kreeg hij een rol, waarin hij zijn zangtalent ten gehore bracht en zich daarmee ook introduceerde bij het bioscooppubliek. Het jong en opkomend talent heeft ook voorprogramma’s verzorgd van onder andere Mary J Blige, K-CI & JOJO, Destiny’s Child en Kanye West. Voor zijn debuutalbum First tekende Gio een contract met de platenmaatschappij Universal. Hiervoor was hij regelmatig in Zweden om nummers op te nemen. Van zijn album zijn de nummers "Magic", "Fantasy girl", "U could be that girl" en "Hard to get" als single uitgebracht. Ook heeft Gio samen met Ali B en The Partysquad nummers zoals, "I’m sorry", "Dit gaat fout" en "Dat is die shit" uitgebracht. Daarnaast was hij de leadzanger in een single van Ali B, "Groupie Love". Die laatste kwam op nummer 3 in de Single Top 100 en nummer 9 in de Nederlandse Top 40. Doordat de laatstgenoemde nummers goed zijn ontvangen bij het grote publiek, kreeg Gio een nieuw platencontract bij TU-Musiq Records. "Zonder jou" was zijn eerste Nederlandstalige single en die kwam op nummer 39 in de Single Top 100. In 2008 werden zijn singles "Denk aan jou" en "Je hebt me" uitgebracht die kwamen respectievelijk op nummer 41 en nummer 14 in de Single Top 100.

Brace Eddy Brace Rashid MacDonald (Soerabaja, Indonesië, 23 augustus 1986) begon hij zijn zangcarrière als Brayce.

Levensloop Het gezin verhuisde naar Nederland, waar Brace opgroeide in Amsterdam. Zijn vader, songschrijver Eddy MacDonald, overleed in 2001. Zijn broer zingt in K-Shaw en VIP Allstars. Zelf heeft Brace ook zangtalent en dat liet hij zien, toen hij de talentenjacht van het Kwakoe Zomerfestival won en in de finale van de Kunstbende in Utrecht terechtkwam. Hij brak landelijk door, toen Lange Frans & Baas B hem vroegen mee te werken aan hun single "Moppie", die een grote hit werd. Ook zong hij mee op "Ik ben je zat" van Ali B en met beide nummers stond hij in de zomer van 2004 tegelijk in de hitparade. In 2005 zong hij het refrein van de hit "Leipe Mocro Flavour" van Ali B en Yes-R. Verder trad hij op in het VPRO-radioprogramma 3VOOR12 en in januari 2005 op Noorderslag. In augustus 2005 verscheen de single "Hartendief".


CR-Rooster 1e periode CR-ROOSTER EERSTE PERIODE (van 01-09-2009 t/m 26-11-2009) 2e lrj week ma di wo do vr

46 9 10 11 12 13

week ma di wo do vr

47 16 17 18 19 20

week ma di wo do

48 23 24 25 26

nov nov nov En-4 nov nov Du-4 1e lrj nov nov nov nov Wi-5 nov 1e lrj

3 h/v

3 t.l.

3 b.r.

4 kbl

4 bbl

Ne-4 Fa(2g,h,j)-4 Sp(2J+022)-2,6

Ne-4 Du-3

Wi-2,3

Wi - 2,3

Ne-3 2e lrj

3 h/v

3 t.l.

3 b.r.

Du(2d,e)-3 WO(2d,e,g,h,j)-2

Sp - 1

Ne-6

Ec-1,2

Sp / MA2 - 7

MA2-6

En-2

Fa-4

2e lrj

3 h/v

3 t.l.

3 b.r.

4 kbl

4 bbl

4 kbl

4 bbl

nov nov nov nov Ed Zoo


Vakantierooster 2009-2010 Kerstvakantie

21 december 2009

t/m

1 januari 2010

Voorjaarsvakantie

22 februari 2010

t/m

26 februari 2010

Paasvakantie

2 april 2010

t/m

5 april 2010

Meivakantie

29 april 2010

t/m

7 mei 2010

Hemelvaartvakantie

13 mei 2010

t/m

14 mei 2010

Pinksteren

24 mei 2010

Zomervakantie

12 juli 2010

t/m

27 augustus 2010


Activiteiten schooljaar 2009-2010

November 6 November

Einde toetsweek 1

8 November

Beroepsopleidingsmarkt VMBO op De Rietlanden

12 November

12.00

16 November

14.30 19.30 voor 12.00

17 November

14.30

Inleveren resultaten toetsweek 1 Rapportvergadering toetsweek 1 Voorlichtingsavond ouders basisschoolverlaters Aanvragen herkansing SE 3 vmbo Start stageweek 4 ZW ( BB en KB ) Rapportvergadering toetsweek 1

19 November

Herkansing SE 3 VMBO Uitdelen rapporten toetsweek 1

20 November

Einde stageweek 4 ZW ( BB en KB )

23 November

19.00

Mentorspreekavond klas 4, 5 en 6

24 November

Aanvraag herkansing toetsweek 1

26 November

Einde 1e CR-periode

30 November

Inleveren cijfers+observatiegegevens 1e + 2e leerjaar Inleveren cijfers 3e leerjaar Herkansing toetsweek 1 Workshopdag 2e leerjaar in de Kubus Projekt 3 TL

12.30


Activiteiten schooljaar 2009-2010

December 1 December

Workshopdag 2e leerjaar in de Kubus Start 2e CR-periode

2 December

Workshopdag 2e leerjaar in de Kubus Medezeggenschapsraadvergadering

19.30 3 December 7 December

Inleveren resultaten herkansing toetsweek 1 12.30 19.30

8 December

9 December

Rapportvergadering 1e + 2e + 3e leerjaar Sportactiviteiten 3e leerjaar Voorlichtingsavond LOB 2e leerjaar

19.30

Rapportvergadering 1e + 2e + 3e leerjaar Sportactiviteiten 4e leerjaar Ouderraadsvergadering

20.00

Modeshow in Mystic

12.30

10 December

Uitdelen rapport toetsweek 1 na herkansing Uitdelen rapporten 2e + 3e leerjaar

11 December

Verschijnen Rietstengel kersteditie

14 December

19.00 19.00 19.00

Mentorspreekavond 2e + 3e leerjaar Mentorspreekavond 1e leerjaar ( rapport halen ) Medewerkersspreekavond alle leerjaren

17 December

20.00

Feest voor leerlingen in Mystic

18 December

09.00 10.00 10.15 12.00

Kerstontbijt alle leerlingen Optreden Gio en Brace in Mystic voor alle leerlingen Volleybaltournooi bovenbouw Start kerstvakantie t/m 3 januari 2009


Activiteiten schooljaar 2009-2010

Januari 2008 4 Januari

09.05

Aanvang lessen voor alle leerlingen

11 Januari

19.30 19.30

Informatie- en invulavond keuzekaart 2e leerjaar en 3 TL Voorlichting determinatie 1e leerjaar Presentatie beroepenprojekten 3 TL Ouderavond profielkeuze 3 Havo/Atheneum

19.30 12 Januari

Handelingsdelen 2e fase toetsweek 2 afgerond en ingeleverd

13 Januari

Inleveren opgaven toetsweek 2 CKV HipHop workshop VMBO

18 Januari

Start toetsweek 2: 4TL/2e fase Open Huis De Rietlanden

18.30 20 Januari

Mondeling Engels in restaurant

22 Januari

Einde toetsweek 2

25 Januari

Start stage 3e leerjaar AD, CB en ZW ( KB en BB )

27 Januari

19.30

Medezeggenschapsraadvergadering

29 Januari

Einde stage 3e leerjaar AD, CB en ZW ( KB en BB )

30 Januari

Einde stage 4e leerjaar zorg en welzijn

De periode tot het einde van het schooljaar 2009-2010 kunt in de volgende uitgave van De Rietstengel lezen.

Aan vermelde data en tijdstippen kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen kunt u vinden op onze website: www.rietlanden.nl


Uitleg van enkele gebruikte afkortingen 3 h/a A6 AD BaO BaVo BB/BBL BHV BR CB CAD CE 1 CE 2 CPE/CSPE CKV CR EJP GMR Havo lj KB/KBL LGF LOB Lwoo MR OCW PP PTA ROCF SE Secr. SO SVOL TL TW VAPO Vmbo Vz VO VWO ZW

Havo/ atheneum klas 3 Atheneum klas 6 Beroepsrichting Administratie Basisonderwijs Basisvorming Basis Beroepsgerichte Leerweg Bedrijfshulpverlening Beroepsrichting Consumptieve technieken Breed Centrum voor Alcohol en Drugs Centraal Examen 1e tijdvak Centraal Examen 2e tijdvak/ herkansing Praktische examenonderdelen voor Vmbo 4 Culturele en kunstzinnige Vorming Centrale Repetitie Europees Jeugd Parlement Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Leerjaar Kader Beroepsgerichte Leerweg Leerlinggebonden Financiering Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding Leerweg Ondersteunend Onderwijs Medezeggenschapsraad Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Praktische Projekten Programma van Toetsing en Afsluiting Regionaal Opleidings Centrum Flevoland Schoolexamen Secretaris Schoolonderzoek Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad Theoretische Leerweg Toetsweek Vakoverstijgende Praktische Opdracht Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Voorzitter Voortgezet Onderwijs Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Zorg en Welzijn breed

1

http://www.schoolkrant.nl/schoolkrant_derietlanden/informatiebulletinrietlanden  

http://www.schoolkrant.nl/schoolkrant_derietlanden/informatiebulletinrietlanden.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you