Page 1

Informačný lISt SloVEnSKÉ EVanJElIZačnÉ StrEDISKo 3/2016

Na čo ešte čakáš?

Rozhovor Czesław Bassara: Prečo som sa rozhodol pre službu deťom

Prednáška Francis Chan: Myslíš na svoju smrť?

KNIŽNÁ NOVINKA Michael Ots: Tak toto je Boh?


ROZHOVOR »» Čo momentálne robíš? Aké je tvoje zamestnanie? Som zodpovedný za program „Proclaiming the Word“ (medzinárodné biblické vzdelávanie Detskej misie), ktorý vznikol v roku 2008. Tento program je súčasťou medzinárodných aktivít Detskej misie a má celosvetový rozmer. Bol realizovaný preto, aby prinášal požehnanie všetkým, ktorí veria, že Biblia je Božím slovom. Okrem toho kážem a vyučujem na inštitútoch Detskej misie, na vysokých školách a seminároch, konferenciách a tiež v cirkevných zboroch. Navštevujem farárov a kresťanských vedúcich, reprezentujem Detskú misiu na medzinárodných fórach a konferenciách. Píšem články, knihy a materiály na biblické vyučovanie pre Detskú misiu.

Czesław Bassara Hovorí plynule piatimi jazykmi a v rámci svojej doterajšej služby navštívil už viac ako 60 krajín. Študoval teológiu na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej vo Varšave. V roku 2006 získal titul PhD. zo systematickej teológie na teologickej fakulte v Belgicku. Spolu s manželkou Helenou majú dve dospelé deti, ktoré sa tiež naplno venujú službe. 2

SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO

»» Ako si spoznal Boha a ako vieš, že nešlo len o emócie? Narodil som sa v kresťanskej rodine v Osvienčime. Už od útleho detstva som počúval evanjelium. Keď som mal 10 rokov, chcel som prijať Pána Ježiša do svojho srdca. Vtedy som prišiel za jedným kazateľom a ten mi povedal, aby som počkal. Myslel si, že som príliš mladý. Ako 15-ročný som prestal navštevovať kostol a stal som sa aktívnym členom mládežníckej socialistickej organizácie. Čoskoro po mojom

programu s riaditeľom the Word Proclaiming vstupe do organizácie si ma zvolili za jej vedúceho v našej škole. Bol zo mňa zarytý nepriateľ akejkoľvek formy kresťanstva. Do dnešného dňa nerozumiem, prečo som prijal pozvanie na kresťanský tábor v Gdansku. Tu som počul kázeň k 13. a 14. veršu 7. kapitoly Matúšovho evanjelia. Vtedy som pochopil, že môjmu životu chýba skutočný zmysel. Boh si použil svoje Slovo a ukázal mi, že potrebujem záchranu. Dal mi silnú túžbu po Pánovi Ježišovi. Ani po 51 rokoch Jeho nasledovania nemôžem povedať, že to boli iba emócie, aj keď som veľmi často mal v očiach slzy radosti. Som vďačný, že si ma Pán Ježiš našiel a že Ho môžem nasledovať.

»» Prečo si sa rozhodol pre službu deťom? Službu deťom som si nevybral ja. Verím, že to bol Pán, kto viedol starších veriacich, a tí ma povzbudzovali slúžiť hneď potom, ako som sa obrátil. O štyri roky som začal vyučovať malú skupinku detí. Prvý tréningový kurz zorganizovala Detská misia v Krakove. Pozvali ma a mne rýchlo došlo, že deti potrebujú ľudí, ktorí im budú hovoriť o spáse. Počas môjho teologického štúdia mi trvalo rok, kým som získal presvedčenie, že deti sú schopné prijať zvesť o spáse rovnako ako ostatní ľudia. Dnes musím povedať, že to bol Boh, kto si ma vybral na túto službu, a ja som Mu za to veľmi vďačný.


»» Je možné, aby malé deti mali skutočnú vieru? Akého najmladšieho veriaceho si stretol? Samozrejme. Deti často berú Boha oveľa vážnejšie ako starší ľudia. Je pre nich jednoduchšie pochopiť Božiu milosť a prijať, že spása je Boží dar. Videl som veľa detí, ktoré spoznali Pána vo veku 7-8 rokov, ale aj také, ktoré Ho spoznali, keď mali 4-5. Dnes slúžia Pánovi ako kazatelia, učitelia a evanjelisti. »» Ako by mali kresťanskí rodičia viesť svoje deti ku Kristovi? Prečo je toľko kresťanských rodičov, ktorých deti vôbec v Boha neveria? Urobili niečo zle? V prvom rade sa kresťanskí rodičia musia modliť za deti a s nimi. Dôležitosť modlitby v procese evanjelizácie detí nemožno podceňovať. Po druhé, potrebujeme im ukazovať dobrý príklad. Deti neznášajú pokrytectvo. Ako kresťanskí rodičia im najlepšie dávame príklad na našom vzťahu s Pánom Ježišom, ktorý si naše deti môžu vytvoriť. Keď nás denne vidia kľačať v modlitbe, predpokladajú, že modlitba je súčasť života. Keď nás vidia čítať si Písmo, študovať, plniť sa Božím slovom, uvedomujú si dôležitosť Biblie bez toho, aby sme im o tom čokoľvek povedali. Keď zistia, že Božie slovo nielen poznáme, ale snažíme sa ho žiť prakticky každý deň, pochopia silu realizovanej viery. Po tretie, rodičia si musia s deťmi Bibliu čítať a vyučovať ich o spáse. Myslím si, že rodičia sú pred Bohom zodpovední za to, aby

svoje deti viedli k Pánovi Ježišovi tak, že budú usilovne aplikovať tieto tri elementy ešte skôr, ako sa dieťa narodí. Existujú stovky detských kníh a zdrojov – detské Biblie, piesne pre všetky vekové kategórie – ktoré sa môžu čítať, spievať a memorovať. Dôležitou súčasťou duchovného tréningu je, keď každý aspekt detského života vieme prirovnať k nejakej duchovnej pravde. Kedykoľvek dieťa vidí kvet alebo západ slnka, alebo vtáča, ako rodičia máme veľkú príležitosť poukázať na krásu a záhadu Božej stvoriteľskej sily. Vždy, keď naše deti cítia bezpečie našej lásky, máme možnosť im ukázať analógiu s tým, o koľko väčšia je láska nášho nebeského Otca. Nie som v pozícii sudcu rodičov, keď ich deti nenasledujú Pána, ale povzbudil by som ich, aby neustávali v modlitbách, boli dobrým príkladom a využívali všetky možnosti na to, aby hovorili svojim deťom evanjelium. Urobili niečo zle? Ťažko povedať, ale je isté, že pokrytectvo veriacich rodičov doma evanjeliu nepomôže. »» Myslíš si, že je dobrý nápad mať detskú besiedku počas hlavných Služieb Božích? Osobne som radšej, ak sú rodičia so svojimi deťmi spoločne na Službách Božích. Dáva to deťom pocit, že sú súčasťou rodiny. Nesmú byť vylúčené. V Izraeli deti počúvali slovo spoločne so svojimi rodičmi. Verím, že by to malo byť u nás rovnako. Predstava nedeľnej školy, ktorú mal jej zakladateľ

Robert Raikes, nebola vyučovať v nej deti kresťanov, ale deti nekresťanských rodičov. Cirkev veľmi rýchlo prijala túto myšlienku, čo je zväčša dobre, ale môže sa stať, že rodičia sa na základe toho vzdajú svojej zodpovednosti vyučovať deti doma. Toto je dôvod, prečo spoločenstvo Detskej misie neorganizuje stretnutia pre deti z kostolov, ale organizuje ich pre deti, ktorých rodičia do kostola nechodia. Toto je naša zodpovednosť – ísť k týmto deťom, lebo im o Bohu nikto nehovorí. »» Prečo momentálne vzniká toľko radikálnych politických strán naprieč celou Európou? Ako by sa k tomu mala stavať cirkev? Myslím si, že bez ohľadu na to, čo sa stane, úlohou cirkvi je kázať a vyučovať Božie slovo. Prázdnota postmodernizmu sa dá naplniť jedine evanjeliom. Verím, že cirkev nesmie zabúdať na to, že posledné prikázanie Pána Ježiša je našou prvou odpovednosťou. Veľmi dobre to pochopili ľudia ako Kristína a Mária Royové. Dali nám dobrý príklad, ktorý môžeme nasledovať. Obe sa rozhodli šíriť evanjelium všetkými možnými spôsobmi a Boh ich požehnal. Toto je niečo, čo cirkev má robiť. Prednášky od Czesława Bassaru nájdete na chcemviac.com.

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

3


MYSLÍŠ NA SVOJU SMRŤ? Francis Chan

prednáška

Včera som navštívil muža na jeho smrteľnej posteli. Odchádzal som zmätený. Tento človek neveril v Boha, nemal záujem o cirkev, no napriek tomu sa smrti nebál. Jediné, čo chcel, bolo odísť z tohto sveta bez bolesti. Nemohol som to pochopiť. To vážne? Žiaden strach zo smrti? Prvýkrát som videl mŕtve telo, keď som mal osem rokov. Bol som vydesený. V truhle bolo telo mojej nevlastnej matky. Moja mama zomrela pri mojom pôrode, takže túto ženu som poznal ako svoju mamu. Jej bezduché telo ma vystrašilo. Z celého konceptu smrti som bol zmätený a bolo mi zle. Nič na tom mi nepripadalo normálne. Všetky tieto pocity som zažil znova, keď o štyri roky nato zomrel môj otec. Aj po štyridsiatich rokoch cítim na pohreboch stále to isté znepokojenie. Vždy, keď vidím mŕtve telo, hneď si pomyslím, že toto budem o chvíľu aj ja. A nasledujú ďalšie nepríjemné myšlienky. Múdrosť sa zamýšľa nad smrťou Rozumiem, že kresťania by sa nemali báť smrti. Ježiš zomrel a vstal z hrobu, čiže smrť stratila svoj „osteň“ (1 Korintským 15:55-56). 4

SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO

Napriek tomu, že strach ustúpil, nenecháva nás to ľahostajných. Smrť v nás vyvoláva vážnosť. Necítiš aj ty v sebe zvláštny pocit, keď premýšľaš nad vlastnou smrťou? Časť toho je vyvolaná tým, že sa snažíme pochopiť niečo, čo je nám cudzie, a to oddelenie duše od tela. Nerozumieme, ako môže fungovať jestvovanie bez nášho tela. Ďalšou záhadou je to, čo ako prvé uvidíme a zažijeme po smrti. Aké to bude, keď po prvýkrát uvidíme nebeskú bytosť alebo samotného Boha? Nad smrťou nie je ľahké zamýšľať sa, avšak múdry človek bude nad smrťou rozmýšľať často. Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali. (Žalmy 90:12). Kedy naposledy si sa túto modlitbu modlil? Múdry človek sa nad smrťou zamýšľa často, hlupák ju ignoruje. Preto aj nás nepriateľ nabáda, aby sme o smrti nerozprávali a nemysleli na ňu. Preto musíme pracovať na tom, aby nám krátkosť života neschádzala z mysle. Budúci týždeň jeden z mojich priateľov ide na súd. Je šanca, že bude odsúdený na niekoľko rokov za mrežami. Ako si môžeš predstaviť, je preňho ťažké myslieť na niečo iné. Akokoľvek sa bude snažiť prežiť normálny týždeň, som si istý, že bude stále


rozmýšľať nad tým, ako sa sudca rozhodne. Nemali by sme aj my rozmýšľať nad tým, ako bude vyzerať náš súd pred Bohom? Biblia hovorí, že jedného dňa budeme stáť pred Sudcom, o ktorom sa hovorí ako o „zožierajúcom ohni“ (Židom 12:29). No niektorí prežijú celý svoj život bez toho, aby sa aspoň raz zamysleli nad týmto momentom osamote. Môžem si len predstavovať, ako zatiaľ reaguješ. Môže to byť prvýkrát, čo ťa niekto vyzval na to, aby si sa dôkladne zamyslel nad smrťou a súdom. Nie sme zvyknutí hovoriť o smrti. Naša spoločnosť sa veľmi snaží zakryť túto neoddeliteľnú súčasť nášho života. Je považované za dotieravosť, dokonca až neslušnosť hovoriť druhým, aby sa nad smrťou zamýšľali. Vždy, keď to zachádza do vážnosti, niekto rýchlo zmení tému konverzácie. Ale mali by sme? Lepšie je ísť do domu smútku, ako ísť do domu hodovania; lebo tam je koniec každého človeka, kto žije, nech si to pripustí k srdcu (Kazateľ 7:2). Je lepšie ísť na pohreb ako na párty? To, že si niečo také ešte v rozhovore nepočul, hovorí o tom, ako ďaleko je naša spoločnosť od biblickej múdrosti. Mám odslúžených mnoho pohrebov. Je bežné vidieť, ako si ľudia hneď po pohrebe idú vypiť. Je to ich cesta, ako sa pohnúť ďalej a nemyslieť na vážnosť situácie. Iní sa možno neopijú, ale nájdu iné spôsoby, ako

na to nemyslieť. Idú do práce, do kina, smejú sa, rozprávajú, píšu si, sú na sociálnych sieťach. Ľudia urobia hocičo, len aby nemysleli na to jediné, na čom záleží. Skutočnosť majú priamo pred očami, no zúfalo hľadajú spôsoby, aby jej nemuseli čeliť. Biblia nám ukazuje, že takáto ignorácia smrti vedie k neznalosti. Srdce múdrych je v dome smútku, ale srdce bláznov je v dome radosti (Kazateľ 7:4). Múdry človek sa neposunie po pohrebe hneď ďalej. Jeho srdce pretrváva v stave smútku. Hlupák hneď po pohrebe vtipkuje, neuvedomujúc si, ako to škodí jeho duši.

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

5


Hlupák si volí to najľahšie. Príjemné veci idú ľahko, na ťažké treba zaprieť sám seba. Práve tie nás utvárajú, lebo žiadajú naše úsilie. Uvažovať o smrti je náročné, pozerať bežný film nie. Múdry človek rozmýšľa o dôležitých veciach. Náročnosť trúchlenia posilňuje múdrosť srdca. Pretrvávaj v dome smútku Keď som študoval teológiu, naučil som sa, že srdce je niečo ako riadiace stredisko nášho tela. Tam sa tvoria všetky rozhodnutia. Preto všetci robíme múdrejšie rozhodnutia, ak naše srdce trávilo čas v „dome smútku“. Zvyknem robiť lepšie rozhodnutia na pohreboch ako v reštaurácii. Spravil som niekoľko dobrých

6

SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO

finančných rozhodnutí, keď som bol obklopený hladujúcimi deťmi, a niekoľko zlých, keď som žil v lepšej štvrti. Ak sa chceme vyhnúť rozhodnutiam, ktoré by sme ľutovali, musíme naše srdcia držať v blízkosti domov smútku. Akokoľvek náročné to je, musíme vnímať našu smrť. Musíme rátať s našou smrťou a správne sa rozhodovať. Prosím ťa, aby si aspoň desať minút dnes venoval rozmýšľaniu o svojom vlastnom konci. Predstav si, že stojíš pred Bohom, ktorý „prebýva v neprístupnom svetle“ (1 Timoteovi 6: 16). No nezostaň tam. Pouvažuj nad nejakými životnými rozhodnutiami po tom, čo si sa zamyslel nad smrťou. Tvoje srdce,

miesto rozhodnutí, tak bude lepšie pripravené rozhodovať, kde budeš žiť, čím budeš jazdiť, alebo aké topánky si kúpiš.


3

TRI KVALITY KRESŤANA, KTORÉ INŠPIRUJÚ ĽUDÍ SPÝTAŤ SA NA NAŠU VIERU Kenneth R. Samples

„Činy hovoria hlasnejšie než slová.“

Z vlastnej skúsenosti viem, že ľudia sú oveľa pozornejší a vnímavejší na moje slová o Kristovi a kresťanských pravdách, keď sú iniciátorom rozhovoru práve oni. Nechcem tým povedať, že nikdy nespomeniem evanjelium z vlastného popudu – pravdaže tu boli rozličné momenty, kedy som usúdil, že sa potrebujem podeliť o evanjelium s človekom, ktorý sa ma naň prvý neopýtal. No vo všeobecnosti, keď príde na to, podeliť sa so svojou vierou s ľuďmi, s ktorými máme dlhodobý vzťah, ako napríklad neveriaci člen rodiny, kolega alebo priateľ – zistil som, že rozhovor prináša oveľa viac ovocia, keď s témou začne práve tá druhá osoba. Ale aké veci môžu pritiahnuť pozornosť iných ľudí na našu vieru o duchovnej realite? Tu ponúkam tri, o ktorých si myslím, že inšpirujú ľudí, aby sa pýtali na našu vieru. 1. Snaha mať pevnú pracovnú etiku To, ako jednotlivec pristupuje k práci alebo zamestnaniu, o ňom samom veľa odhaľuje. Ľudia sú už zvyknutí stretávať iných, ktorí si hľadajú ľahšiu cestičku, sú leniví a majú nespočetné výhovorky, prečo vlastne nemôžu poriadne pracovať.

No človek s pevnou pracovnou etikou vytŕča. Prečo? Lebo napodobniť pravú poctivú prácu sa nedá. Naše pracovisko je miestom, kde prakticky povedané buď „makaj alebo sklapni“. Keď si získame povesť tvrdého pracanta, ľudia chcú vedieť, odkiaľ náš zápal pochádza. Vážne žasnú prečo do toho dávame všetko. Písmo odhaľuje, že veriaci majú pracovať usilovne, aby tak ctili Boha (Kolosenským 3:23). 2. Snaha ceniť si a zachovávať pravdu akoby bola posvätná Ľudia vidia, keď sa bezohľadne zahrávate s pravdou. Faktom je, že klamstvo je tak bežné, že ho očakávame aj od ľudí, ktorí sľúbili hovoriť pravdu. No čestný človek, ktorý sa drží pravdy, či už dôležitej alebo bezvýznamnej, s oddanosťou a presnosťou, vyčnieva. Pravdovravníci sú zriedkaví, a keď ich ľudia v živote stretnú, sú ochotnejší brať ich vážne. Trojjediný Boh je Pravda s veľkým P. Vlastne Ježiš Kristus špeciálne sám seba nazval Pravdou (Ján 14:6). Preto by sa kresťania mali snažiť zaobchádzať s pravdou akoby bola posvätná, lebo taká je.

3. Snaha zaobchádzať so všetkými ľuďmi s úctou Ako sa správate k iným ľuďom, najmä k tým nepríjemným, odhaľuje veľa o vašom charaktere. Je ľahké správať sa milo k ľuďom, ktorí vám to opätujú. Ale výnimočnú reputáciu si získate, ak sa správate čestne a s rešpektom aj k nevrlým ľuďom. Môžete zaobchádzať s človekom s úctou, aj keď ho zvlášť nemáte radi. Ak to robíte, znamená to, že sa ku všetkým správate, akoby mali prirodzenú dôstojnosť a morálnu hodnotu. Keď sa správame k ľuďom s úctou bez ohľadu na situáciu, ostatní budú chcieť vedieť prečo. Odpoveď kresťana je, že všetci ľudia si zaslúžia úctu, pretože sú stvorení na Boží obraz (1. Mojžišova 1, 26:27). Snažiť sa byť pracovitým, pravdovravným a správať sa vždy s úctou nie je ľahké a nikto z nás to nezvládne perfektne. Musíme mať na pamäti, že sme všetci len ospravedlnení hriešnici s porušenou prirodzenosťou a s potrebou božskej premeny. Vďaka Bohu, spása pochádza výhradne z Božej milosti. No aj napriek našej nedokonalosti si nekresťania všimnú, keď sa snažíme brať prácu, pravdu a úctu k človeku vážne. Redakčne krátené. Tento a viac podobných článkov nájdete na chcemviac.com. ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

7


V

 tomto roku sme opäť vydali niekoľko kníh, posielali do cirkevných zborov a jednotlivcom naše informačné listy, do e-mailových schránok pravidelné zamyslenia. Organizovali sme misijnú konferenciu Už nikdy smädný a minikonferencie EVS. Navštevovali sme cirkevné zbory, kázali sme, prednášali, inšpirovali, hrali a pozývali za Kristom. Na každý deň sme pripravovali články, kázne, videá na našu stránku evs.sk a chcemviac.com a inšpiratívne biblické verše na facebook. Navštevovali sme pravidelne väznice po celom Slovensku, organizovali biblické vzdelávanie pre ľudí zo Škandinávie a anglické biblické tábory v spolupráci s tímom z USA. Organizovali sme vzdelávanie EVS, pomáhali s evanjelizáciou pro Christ, viedli, povzbudzovali, mentorovali ľudí, inšpirovali do služby. Vytvárali sme neformálne vzťahy a priateľstvá. Spájali generácie. Do budúcna chceme spustiť online kurzy, spájať a povzbudzovať ľudí, ktorí vedú iných, založiť misijné tímy v niektorých mestách na Slovensku, rozšíriť záber cez nové médiá. Našimi hodnotami sú: Láska, Pravda, Priateľstvo, Kreativita. Snívame, že takýmito kresťanmi všetci budeme. Že budeme premieňaní láskou a pravdou, navzájom priatelia, kreatívni a výnimoční v spôsobe života a práci, v ktorej stojíme.

Čím žije a dýcha EVS Ďakujeme za vaše modlitby, dôveru, pomoc a podporu.

8

Kazateľ Jánosz Szeverenyi

SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO

Snívame, že bude rásť hnutie ľudí, ktorí verne a čestne stoja vo veciach evanjelia. Snívame, že bude medzi kresťanmi a v  cirkvách menej bojov a viac múdrosti, lásky a porozumenia. Snívame, že kresťanov budú označovať skôr vlastnosti ako sú pokora, múdrosť a spravodlivosť, než pýcha, naivita a ubližovanie. Snívame, že budeme soľou a svetlom. Snívame o tom, že budeme odvážnym hnutím ľudí, ktorí evanjeliom ovplyvnia iných. Pridaj sa k nám. Podpor naše úsilie.

Ako podporiť EVS? • priloženou poštovou poukážkou • bankovým prevodom: Tatra banka, 2664455015/1100 IBAN: SK42 1100 0000 0026 6445 5015 SWIFT: TATRSKBX konštantný symbol: 0558 variabilný symbol: 2016 Do účelu platby uvádzajte svoje meno, aby sme ju mohli identifikovať.


• cez jednoduchý darcovský systém na stránke: https://evs.darujme.sk/1053 kde si môžete vybrať aj to, či nás chcete podporovať jednorázovo alebo pravidelne • ak chcete podporiť konkrétny projekt, urobte tak prostredníctvom našej stránky http://www.evs.sk/podporte-nas

EVS:

Láska Pravda Priateľstvo Kreativita

Každý, kto podporuje službu EVS sumou 4€/ mesiac resp. 48€/rok, dostáva každú novú knihu zdarma.

Možno chcete podporiť službu EVS viac ako finančne Možno sa chcete pridať k nám. Máte sen o službe na Slovensku, ktorá ešte neexistuje a mala by. Dajte nám o tom vedieť na

spolupraca@evs.sk Radi sa s vami stretneme a porozprávame.

Modlitebná podpora Našim pravidelným darcom posielame mailom raz za 2 mesiace sumár toho, čo sa v EVS v poslednej dobe udialo a čo sa chystá. Do služby EVS sa tak môžete zapájať aj modlitbami, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou našej misie. Ďakujeme. ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

9


Veľa iných Biblických veršov na povzbudenie nájdete na našom facebooku @evsko.

10

SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO


MIMORIADNY PREDAJ

MINIKONFERENCIA

RUMUNSKO: Sabina Wurmbrand

k

Veľmi draho ste boli kúpení! Nebuďte otrokmi ľudí! (1Kor 7:23) To opakovanie bolo neznesiteľné. Sabinine nervy boli napnuté na hranicu únosnosti. Dôstojník bol ale neúprosný. „Máme také metódy, ktoré sa ti nebudú páčiť, ale prinútia ťa rozprávať. Nesnaž sa byť pri nás bystrá. Iba mrháš našim časom.“ Ich otázky mierili na to, aby prezradila mená iných kresťanov, tých ktorých vyučovala vo viere a podporovala, aby boli silní počas prenasledovania. Teraz bolo na nej, aby bola silná, no nemyslela si, že ešte unesie viac takýchto vypočúvaní. Nasledujúce vypočúvanie sa odohrávalo jemnejšie, s prefíkanejším prístupom. Vyšetrovateľ bol sám a usmieval sa. „ Milá žena, máš iba tridsaťšesť rokov a máš celý život pred sebou. Len nám daj mená tých zradcov.“ Sabina zostala ticho. Pokračoval: „Poďme sa na to pozrieť prakticky. Každý má svoju hodnotu, tak prečo nepomenovať tú tvoju? Len nám povedz, čo chceš. Slo-

bodu pre teba a tvojho manžela? Pekný domov a spoločenstvo? Dobre sa o tvoju rodinu postaráme.“

2.decembra 18:30

Sabina odpovedala s planúcim presvedčením, „Ďakujem, ale ja som už predaná.“ „Áno?“ vyšetrovateľ ju prerušil, „za akú cenu a komu?“ „Boží Syn bol umučený a dal za mňa svoj život. Skrze Neho sa môžem dostať do neba. Môžete mi zaplatiť vyššiu cenu, ako je táto?“

Každý deň krátke zamyslenie nad Božím Slovom priamo vo vašej mailovej schránke. Prihláste sa na odber formulárom na evs.sk

TANTE ELZE

pekný večer nemusí byť len kino alebo divadlo...

info a registrácia: minikonferencia.evs.sk Cez prestávku bol čas na rozhovory aj knihy.

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

11


Tak toto je boh? Michael Ots

Ako tínedžer v chlapčenskej škole som zistil, že veľa ľudí považuje myšlienku Boha za smiešnu a zväzujúcu. Mal som pred sebou možnosť voľby. Mohol som každý názor ignorovať a naďalej veriť rovnako ako dovtedy. Tiež som ale mohol ich argumentom čeliť a dôkladne sa na ne pozrieť. Majú pravdu? Napokon som si zvolil to druhé. Ak kresťanstvo predstavuje verejnú vieru a nie len osobnú skúsenosť, potom musí byť schopné čeliť rozumným argumentom a diskusii. Tak som spolu s ďalšími dvomi kresťanmi v škole zorganizoval akciu s názvom „Ugriluj kresťana“, čo bol čas otázok a odpovedí počas obedňajšej prestávky, kde mohol hocikto prísť a klásť otázky o Bohu, ktoré ho zaujímali. Na pomoc sme si pozvali člena nášho miestneho zboru, ktorý mal prísť a na položené otázky odpovedať. Aby sme túto akciu spropagovali, oblepili sme celú školu plagátmi a v ten deň sa zdalo, že všetci hovoria iba o tom. Vošli sme do miestnosti a zistili, že je už plná. Napätie sa stupňovalo. Vzduchom lietali banánové šupky a napoly zjedené sendviče. Niektorí žiaci fajčili vzadu pri oknách. Bol som nervózny.

12

SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO

y

Ukážka z knih

Nevedel som si predstaviť, ako si jeden farmár z miestneho zboru poradí s otázkami šesťdesiatich nahnevaných študentov. Či mala nasledujúca hodina na niekoho v tej miestnosti dlhotrvajúci efekt, to neviem. Avšak dojem, ktorý zanechala vo mne, bol hlboký. Ako som tak počúval odpovede na jednotlivé otázky, zrazu som si niečo uvedomil. V čo som vždy veril, že je pravda, pravda je. Obstálo to pred všetkými námietkami. Na všetky tie obvinenia existovali odpovede a tie odpovede boli dobré. Od tej udalosti cez obedňajšiu prestávku sa vždy, keď mi ľudia kladú otázky, pokúšam zaujať rovnaký postoj. Chcem o nich poctivo premýšľať a nájsť tie najlepšie odpovede z Biblie. Presne o to som sa pokúsil aj na stránkach tejto knihy. Samozrejme, odpovede, ktoré ponúkam v tejto knihe, nepredstavujú vyčerpávajúci rozbor jednotlivej problematiky (dúfam teda, že vás ani neunavia). Ku každej kapitole preto v závere ponúkam zoznam doplnkového čítania pre prípad, že by ste si chceli danú problematiku naštudovať trochu detailnejšie.


Mnohí keď vidia kresťanov si povedia, tak toto je kresťanstvo? Toto nechcem. Rozumiem im. Predstavte si, že by sa skupina mojich kamarátov rozhodla založiť kapelu Queen Revival. Majú vášeň aj chuť hrať piesne skupiny Queen, ale je tu jeden problém. Nevedia hrať ani spievať! Avšak, ignorujúc rady všetkých naokolo, si idú za svojím cieľom a na svoje prvé vystúpenie si prenajmú miestnu krčmu. Našťastie, väčšina ľudí je dosť múdra a tomu miestu sa v ten večer vyhne, ale nie každý. Náhodou sa tam ocitne skupina mongolských študentov, ktorí sú v tom meste na trojtýždňovom výmennom pobyte na miestnej univerzite. Keďže nemajú čo robiť a nevedia nič o skupine Queen ani o schopnostiach mojich priateľov, nasmerujú si to do krčmy Pig and Whistle, aby zistili viac. Ich zážitok nie je príjemný. Asi po

piatich minútach rýchlo nájdu východ a náhlia sa z toho miesta tak ďaleko, ako je to možné. Jeden z nich, ktorému ešte stále hučí v ušiach to najhoršie prevedenie „Bohemian Rapsody“, povie: „Queen bola tá najhoršia kapela na svete. Už o nich nikdy viac nechcem počuť.“ Asi chápeme, prečo sa takto cítia. Neznamená to však, že prišli k správnemu záveru. Skutočnosť, že zažili veľmi zlú interpretáciu slávnej piesne od veľkej skupiny, ich úplne odradila od toho, aby si ju ešte niekedy čo i len vypočuli. Nanešťastie, to isté sa dá povedať aj o dojme mnohých ľudí z kresťanstva. Odpudení zlými reprezentantmi Ježiša Krista si už nemajú záujem nájsť čas, aby sa pozreli na kresťanstvo ako také.

Je smutné, že v histórii máme veľa príkladov, keď ľudia vyznávali meno Krista, ale konali v úplnom protiklade s Jeho príkladom. Túto knihu si najvýhodnejšie kúpite na eshop.evs.sk

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

13


toľko rôznych ciest (John Ortberg)

NOVINKA

Obľúbený autor John Ortberg nám otvára oči, aby sme videli nespočetné množstvo dverí, ktoré nám Boh každý deň otvára a učí nás, ako ich rozoznať. Choď vpred, prejdi cez dvere. Možno urobíš niečo, čo pretrvá do večnosti.

NOVINKA

Tak toto je Boh? Michael OTS

„Väčšina otázok, ktoré o Bohu dostávam, sa netýka ani tak Boha samotného a Jeho existencie ako Jeho charakteru,“ vysvetľuje Michael Ots. „Aký je to Boh? Ako môže byť dobrý, keď schvaľuje vojny, dopúšťa utrpenie, obmedzuje našu sexualitu, trestá svojho vlastného Syna a ľudí na základe ich viery a presvedčenia posiela do pekla?“ Táto kniha vznikla na základe série prednášok, ktoré sa konali počas obeda pre nekresťanov. Jej autor počas týchto prednášok dostával ďalšie otázky, ktoré posúvali diskusiu dopredu. Toto je pokus o skutočné a úprimné odpovede na otázky, ktoré sú často veľmi zložité. Kniha A5 – cena 9,00€ ekniha PDF – cena 8,00€ 14

SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO

Kniha A5, cena 8,00 €; ekniha PDF, cena 7,00 €

Ťažké otázky, skutočné odpovede

(William Lane Craig)

V knihe Ťažké otázky, skutočné odpovede William Lane Craig neponúka otrepané frázy alebo ľahké odpovede. Ponúka úprimný pohľad, ktorý ja založený na živote, štúdiu a službe. Uprostred pochybností a zmätku nájde skutočné odpovede na ťažké otázky.

Kniha A5, cena 8,00 €; ekniha PDF, cena 7,00 €

stretnutia s ježišom (Timothy Keller)

V tejto knihe Timothy Keller objavuje Ježišove odpovede na najväčšie životné otázky tak, že odhaľuje, čo sa stalo s ľuďmi, ktorí sa osobne stretli s Ježišom. Ježiš zmenil život skoro každého človeka, s ktorým sa v evanjeliách stretol. Kniha A5, cena 8,00 €; ekniha PDF, cena 7,00€


ponukový list kníh

Kto je ten muž? John Ortberg (2014) Deň po Jeho smrti to vyzeralo tak, že nech už nechal na tomto svete akúkoľvek malú stopu, tá sa rýchlo pominie. Namiesto toho, Jeho dopadu na ľudskú históriu sa nič nevyrovná.

8,00 €

Zabudni na seba a získaj slobodu, Timothy Keller (2014) Skutočná osoba pokorená evanjeliom nie je osoba, čo samu seba nenávidí alebo miluje, ale tá, ktorá na samu seba zabúda. Môžeš získať slobodu...

5,00 €

Pravidlá Červeného mora, Robert. J. Morgan (2014) Jednoduchá, hlboká, praktická kniha, ktorá hovorí o chorobe, problémoch v manželstve, finančných problémoch, jednoducho o všetkých tých bežných a ťažkých veciach, ktorým čelíme a prináša odpovede.

6,00 €

CD Nádych, EVS Band (2013) Nadýchnite sa s nami k starým piesňam, ktorým vdýchli nový život mladí ľudia. Započúvajte sa do piesní Skala vekov, Knieža mieru či Nebeský Bože... V úprave, akú ste ešte nepočuli.

8,00 €

Manželstvo, Timothy & Kathy Keller (2013) Neobyčajne hlboké čítanie o tom, ako zažiť radosť v manželstve. Dokáže inšpirovať kresťanov, skeptikov, slobodných, zadaných, ale aj dlhoročných manželov.

8,00 €

Nepochopiteľná láska, John Ortberg (2013) Ako vysvetlit lásku, ktorá nemá vysvetlenie? Kniha odhaľuje naše nesprávne chápania Boha a prináša pohľady, ktoré oslobodzujú a dávajú novú silu.

8,00 €

Falošní bohovia, Timothy Keller (2012) Aj keď si myslíme, že Boh je v našom živote na prvom mieste, nemusí to tak byť. Naozaj neexistuje nič - rodina, peniaze, kariéra, sex - dôležitejšie ako Pán?

8,00 €

Odrobinky, MUDr. Viera Roháčková (2012) 366 zamyslení od dcéry prof. J. Roháčka.

8,00 €

Tajní veriaci, brat Andrej a Al Janssen (2012) Príbeh o statočných mužoch a ženách z Blízkeho východu, ktorých životy sú v nebezpečenstve „iba“ kvôli viere v Ježiša Krista.

8,00 €

Boh je bližšie, než si myslíš, John Ortberg (2011) Ak je Boh vždy s nami, prečo je také ťažké Ho nájsť?

8,00 €

Ceny sú platné pre jednotlivcov a cirkevné zbory pri odbere z EVS. K cene neprirátame poštovné ani balné. Uvedený ponukový list je skrátený. Radi vám zašleme celý ponukový list EVS alebo si ho môžete pozrieť na našej webovej stránke www.eshop.evs.sk. Knihy si môžete zakúpiť priamo v eshope EVS www.eshop.evs.sk, alebo si ich môžete objednať telefonicky alebo písomne na adrese: Slovenské evanjelizačné stredisko, P.O.Box 147, 080 01 PREŠOV tel.: 0911 784 800, e-mail: evs@evs.sk, web: www.evs.sk

Pre jednotlivcov aj cirkevné zbory poskytujeme zľavy. O podrobnostiach sa informujte v našej kancelárii, alebo na www.eshop.evs.sk. Ak si z jedného titulu objednáte väčší počet kusov poskytneme vám nasledovnú zľavu: pri nákupe nad 50 € je zľava 5 % pri nákupe nad 100 € je zľava 10 %

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

15


Na čo ešte čakáš? Chceme žiť v lepšom štáte, cirkvi, spoločnosti. Čakáme, že príde ten správny politik a nás zachráni. Že príde lepší farár a cirkevný zbor bude nebom na zemi, že príde lepší biskup a cirkev bude mať prienik v spoločnosti.

A čakáme a čakáme... A čas plynie a plynie....a plynie... A môže sa nám stať, že život nám utečie pomedzi prsty... Pretože ani najšikovnejší politik, farár či biskup za nás neprežije náš život. Nespraví za nás dôležité rozhodnutia. Nepostaví sa za nás proti vlastným zlyhaniam, sebectvu, neschopnostiam, pýche. Neporieši za nás financie a vzťahy s ľuďmi. Namiesto toho, aby sme sa postavili zodpovedne k veciam okolo seba, naivne čakáme, že niekto iný namiesto nás niečo zmení. Ale ani najlepší učiteľ za nás nevychová naše deti, ani ten najlepší politik nezmení vzťahy na našej ulici, ani ten najlepší farár za nás nepovedie našu rodinu za Stvoriteľom. Je to naša zodpovednosť. Periodicita: 2-3x ročne. Dátum vydania: 5. november 2016, ročník 11.

Nechápte ma zle. Jasné že potrebujeme obdarovaných ľudí do štátnej správy, cirkvi, vzdelávacích inštitúcií. Modlime sa za ľudí, ktorí zrealizujú fungujúci a spravodlivý štát. Za duchovne hlbokých a šikovných biskupov, farárov, kazateľov. A ďakujme za tých, ktorí už sú. Ale žiaden superduchovný jednotlivec sám z cirkvi nespraví hnutie čestných, Božou láskou a pravdou premieňaných ľudí. Každý sa musí pričiniť. Takže otázka znie: Načo ešte čakáš? Že niekto iný vychová tvoje deti? Že niekto iný povedie tvoju rodinu hodnotami, ktoré priniesol Kristus? Že niekto iný si bude namiesto teba čítať Slovo a rozumieť mu? Že niekto iný bude za teba rozmýšľať? Že niekto iný bude namiesto teba odvážny? Že niekto iný bude namiesto teba soľou a svetlom sveta? Možno sa dočkáš len toho, že niekto iný príde namiesto teba do neba. Toto zamyslenie si môžete pozrieť ako video na chcemviac.com

Slavomír Slávik, riaditeľ

Slovenské evanjelizačné stredisko

Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi. Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý z viery bude žiť. Rímskym 1:16-17

KONFERENCIA EVS 5. - 7. MÁJ 2017 Kontakty: EVS P.O.Box 147 080 01 Prešov e-mail: evs@evs.sk tel.: 0911 784 800 P.O.Box 104 814 99 Bratislava e-mail: lydia@evs.sk 0911 798 800 www.evs.sk

Časopis registrovaný MK SR pod číslom: EV 3227 / 09, ISSN 1339-1216 tlač: Equilibria, s. r. o. Vydáva Slovenské evanjelizačné stredisko, Legionárska 4, 81107 Bratislava, IČO: 308 06 178

infolist EVS 3/2016  

Informačný list Slovenského evanjelizačného strediska.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you