__MAIN_TEXT__

Page 1

AKO NEZABLÚDIŤ

rozhovor

EVS 2019

prednáška

S LOV E NS K É E VA N J E L I Z AČ N É

~ Marián Kaňuch

~ EVS v roku 2019

~ Ondrej Kolárovský

ST R E D I S KO

Revitalizácia cirkvi je žiadúca a potrebná

Sumár našej práce v roku 2019

Prečo nemôžem zostať agnostikom?

INFORMAČNÝ LIST

3 × 2 0 1 9 | 1 4 . ro č n í k | w w w. e v s . s k


| rozhovor | MARIÁN KAŇUCH |

REVITALIZÁCIA CIRKVI JE ŽIADÚCA A POTREBNÁ ~ Si farárom CZ v Žiline. Čo považuješ vo svojej službe za najdôležitejšie? To, čo poviem, bude možno prekvapujúce. Po 15 rokoch služby farára považujem za jednu z najdôležitejších vecí učiť sa rozpoznávať Boží zámer pre osobný život a pre život cirkvi. Učiť sa znovu sedieť v tichosti, načúvať Ježišovi (Mt 17,5) a až potom konať svoju službu. Aktivita musí vychádzať zo zastavenia. Lebo keď človek načúva, potom nachádza Boží zámer pre život. Keď sedíš pri Jeho nohách (L 10,38-42), vtedy nielen počúvaš, ale aj počuješ. Keď človek prijme zmocnenie a posilnenie pre duchovný život, potom prirodzene nasledujú skutky poslušnosti. Nie naopak. Koľko našich činov, ktoré sme vykonali a navonok sa nám javili  ako dobré a správne, sme nakoniec vyhodnotili, že to

2

nebolo to, čo Pán chcel. Akosi sa zabúdame pýtať pri osobnom štúdiu Písma a pri modlitbe, či aj Pán Ježiš má ten istý zámer, ktorý máme my. Keď je človek posilnený Kristom, vtedy dokáže milovať, odpúšťať, napomínať, viesť spoločenstvo Božieho ľudu s úplne inou intenzitou. Kde viera prekypuje z hlbokého osobného vzťahu s Bohom, tam nasleduje množstvo požehnaných činov. Čiže vedieť sa zastaviť, stíšiť a znovu načúvať

S

Som za rozšírenie pestrosti bohoslužobných foriem.

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

je absolútne kľúčové pre život a službu každého kresťana. Toto vyučujem celý rok v našom zbore.

~ Revitalizácia je silná téma, ktorá sa otvára aj v našej cirkvi. Čo je z tvojho pohľadu potrebné najviac revitalizovať? Veľmi sa teším, že sa táto téma postupne viac a viac dostáva do povedomia. Je nutná. Je potrebná. Je žiadúca. Revitalizácia cirkvi, zboru však začína revitalizáciou osobného života človeka. Čiže celá obnova začína obnovou nášho vzťahu s Trojjediným Pánom Bohom. Tam, kde sú obnovené životy, sa prirodzene transformuje aj okolité prostredie. Preto potrebujeme nanovo učiť ľudí čítať Písmo, rozumieť mu a mať osobný vzťah k Ježišovi Kristovi. Keď Duch Svätý naplnil apoštolov, transformácia sveta bola už iba nevyhnutným dôsledkom ich viery a poslušnosti. Cirkev, ktorá pravdepodobne prežije v 21. storočí a bude stále svetlom a soľou, tak to bude cirkev, kde ľudia majú osobnú vieru a osobný vzťah s Bohom. Potrebujeme návrat ku koreňom, ku prameňom. Potrebujeme sa


| MARIÁN KAŇUCH | rozhovor |

Musíme sa prestať báť. Nestratíme ľudí. Práve naopak, získame. Nových. Hľadajúcich.

dívať nielen na cirkev reformácie, ale tiež na ranú cirkev prvých troch storočí. Cirkev, ktorá bola odvážna, slúžiaca, svedčiaciaca, trpiaca, ale nakoniec víťaziaca. Potrebujeme sa učiť

N

Naša spiritualita je žiaľ mnohokrát iba reaktívna a nie proaktívna.

INFOLIST 3 × 2019

aj od svedectva tejto cirkvi. Okrem obnovy osobného života potrebujeme revitalizovať najmä služby Božie, vlajkovú loď cirkvi. 

~ Mnohí mladí by prijali živšie formálne stvárnenie služieb Božích. Ako sa na to pozeráš? Fandím tomu. Osobne som za rozšírenie pestrosti bohoslužobných foriem. Už nie je čas na kozmetické úpravy. Je potrebné mať ozaj rovnocenné viaceré formy služieb Božích. pokračovanie rozhovoru na s. 4

Marián Kaňuch Marián Kaňuch spolu so svojou manželkou Olinkou je zborovým farárom v Žiline. Zároveň je seniorom Turčianskeho seniorátu a zástupcom biskupa VD ECAV. V roku 2018 obhájil dizertačnú prácu na tému Vznik nových cirkevných zborov ako výzva pre evanjelickú misiológiu. Veľmi rád cestuje po krajinách, ktorých história je spätá s biblickými reáliami. Vo voľnom čase sa popri svojej službe venuje čítaniu kníh, športu, turistike a počúvaniu dobrej hudby.

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

3


| rozhovor | MARIÁN KAŇUCH |

Na jednej strane zachovať doterajšie liturgické stvárnenie, na ktorom vyrastali a žili celé generácie evanjelikov. To musí zostať, to je veľké dedičstvo. Na druhej strane nové formy aj bez spievanej liturgie, s jednoduchým liturgickým poriadkom, ozaj aktívnou účasťou neordinovaných, súčasným hudobným vyjadrením, rešpektujúcim pritom teologickú tradíciu našej cirkvi.

M

My, evanjelickí farári, žijeme najmä zástupmi, ale potrebujeme vidieť jednotlivcov.

Musíme sa prestať báť. Nestratíme ľudí. Práve naopak, získame. Nových. Hľadajúcich. Stratených. Avšak nie som si istý našou odvahou. Obávam sa, že kým my začneme vôbec o tomto serióznu diskusiu, vlak globálnej

4

Marián Kaňuch spolu so svojou manželkou Olinkou je zborovým farárom v Žiline.

cirkvi už bude úplne inde. A svetom budú hýbať úplne iné témy. Naša spiritualita je, žiaľ, mnohokrát iba reaktívna a nie proaktívna. Stále niečo iba dobiehame. Cirkev je predsa inkarnačná cirkev, ktorá sa vie aktívne „vteliť” do každej kultúry a prostredia bez toho, aby stratila svoju tvár. Je to jej DNA. My nasledujeme Toho, ktorý sa sám stal telom! Cirkev nie iba pasívne reaguje na udalosti, ale kreuje a formuje prítomnosť a s ňou budúcnosť.

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

~ Písal si dizertačnú prácu o zakladaní nových zborov. Nakoľ ko je to reálne v našom prostredí? Je zvláštne, že sa musíme pýtať, či je toto vôbec reálna téma pre naše prostredie. Samozrejme, že je. Chce to však zmenu myslenia a prístupu. Európska cirkev, a slovenskú nevynímajúc, funguje najmä v „pastorálnom” móde. To znamená, že síce hovoríme o misii, ale v princípe naším hlavným cieľom


| MARIÁN KAŇUCH | rozhovor |

sú ľudia, ktorí patria do cirkevného zboru a cirkvi. Starostlivosť o nich je pre nás nakoniec to najdôležitejšie. Krajiny Európy boli historicky vždy kresťanské, lenže toto sa zmenilo. Všimol si to niekto? Naše podujatia, programy, aktivity, charakter služby, plány a vízie cirkvi sa točia najmä okolo vnútorného života cirkvi. A to je samozrejme potrebné, ale cirkev 21. storočia musí fungovať v misijnom móde. Nie iba zahľadená do seba a svojich starostí, ale má žiť ako otvorené spoločenstvo Božieho ľudu, ktoré sa nebojí vykročiť zo svojej bezpečnej zóny do bojísk každodenného života. A keď vykročíme smerom k ľuďom, nové zbory budú prirodzeným dôsledkom tohto rozhodnutia.

~ Si v službe už 15 rokov. Čo si sa za to obdobie naučil? Čo je inak? Niekto raz povedal, že cca po 15-16 rokoch v službe aspoň trochu začneš chápať, o čom  vlastne služba je. A je to pravda. Znovu a znovu sa v súčasnosti ...pýtam: „Aký máš zámer, Pane, s mojím životom?“.

INFOLIST 3 × 2019

Učím sa čakať, dôverovať, že Pán Boh nezabudol. A rozpoznávam, že keď sa snažím načúvať, potom objavujem novú cestu, nové chodníky pre osobný život a aj pre cirkevný zbor.

cirkevným zborom. Je zdravé vidieť a vnímať širší obraz toho, čo sa deje vo svete. Pre mňa osobne je veľmi dôležité vnímať pulz globálnej cirkvi, čím žije svetové telo Kristovo.

Dôležité je neustále sa vzdelávať, čítať, nezakapať, nezahrabať sa, byť otvorený sviežemu vánku Ducha Božieho.

Naozaj dôležité v cirkevnom zbore je, aby sme mali okolo seba ľudí, ktorí žijú modlitbou. Je dôležité zároveň naplno slúžiť, ale aj naplno odpočívať. Mať čas na najbližších. Učiť sa spolupracovať s ľuďmi okolo seba, stretávať sa s nimi. Niekedy najlepším vkladom do Božieho diela je paradoxne venovať sa nejaký čas sústredene a cielene malej skupine ľudí. Nielen zástupom. Aj Pán Ježiš mal okolo seba úzku skupinu nasledovníkov. Túto skupinu si zachoval po celý čas svojej pozemskej služby. Venoval sa samozrejme aj jednotlivcom a tiež zástupom. Každopádne  investícia do niekoľkých ľudí prináša požehnanie mnohým. Menej je jednoducho viac. A toto sa musíme znovu učiť. My, evanjelickí farári, žijeme najmä zástupmi, ale potrebujeme vidieť jednotlivcov. 

I

Investícia do niekoľ kých ľudí prináša požehnanie mnohým. Menej je jednoducho viac. A toto sa musíme znovu učiť.

Ísť niekam na misijný výjazd za hranice krajiny. V novembri 2019 sa napr. chystáme so skupinou priateľov do Grécka navštíviť utečenecký tábor a pomôcť tam s miestnym

Celý rozhovor si môžete prečítať na chcemviac.com

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

5


| téma | GREG LAURIE |

BU D UJE Š A L E B O BÚ R AŠ? ~ Greg Laurie Počul som o mníchovi, ktorý vstúpil do kláštora a zložil sľub mlčanlivosti s výnimkou, že každý rok mohol povedať dve slová. Keď prešiel prvý rok, zavolali ho do kancelárie opáta, aby vyslovil svoje dve slová. Mních povedal: „Tvrdá posteľ.“ Prešiel ďalší rok a mních šiel k opátovi znova predniesť svoje dve slová. Povedal: „Studené jedlo.“ Po ďalšom roku bol pred opátom zas. „Môžeš vysloviť dve slová, ktoré to budú?“ Mních povedal: „Ja končím.“ „Nečudujem sa!“ zvolal opát. „Odkedy si tu, len sa sťažuješ!“ Je to pravda o niektorých ľuďoch. Všetko čo chcú robiť, je sťažovať sa. Môj priateľ James

6

Merritt vraví, že na tomto svete existujú dve skupiny ľudí: tí, ktorí sa narodili znovu, a tí, ktorí sa narodili proti. Niektorí ľudia proste idú proti. Nič ich neuspokojí. Nič im nevyhovuje. Páči sa im robiť problémy v živote iných. Ako vravia Príslovia 4:16, zlí ľudia

Č

Čo robíš ty, keď ťa kritizujú? Čo robíš, keď na teba útočia?

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

nemôžu spať, kým nevykonajú zlo. Nevyspia sa dobre, kým neznepríjemnia život niekomu inému. Zig Ziglar povedal: „Nenechaj sa rozrušiť kritikou. Pamätaj, že niektorí ľudia zakúsia chuť úspechu len vtedy, keď si zahryznú do teba.“ Stará Zmluva nám hovorí príbeh o Nehemiášovi, ktorého povolal Boh, aby znovu vybudoval múry Izraela. V príbehu sa však vyskytujú aj ďalšie dve mená: Sanballat a Tobija. Sprvu boli oponentami Nehemiáša a Božieho ľudu a ich nepatrné podráždenie potom prešlo do úplnej zúrivosti. Nehemiáš bol kráľovým čašníkom a vďaka tomu bol v jeho tesnej blízkosti. Mal nielen vplyv, ale aj blahobyt. Doslova si žil v luxuse a mal významnú rolu. Bol Židom, a tí sa už smeli vrátiť z Babylonu do svojej rodnej zeme. Mnohí sa aj vrátili. Vybudovali znovu chrám, no k Nehemiášovi sa dostalo, že múry mesta ešte ležali v ruinách.


| GREG LAURIE | téma |

V tomto výroku je niečo viac ako len náznak antisemitizmu. Nehemiáš však odhodlane pokračoval v tom, do čoho ho Boh povolal.

„ÚSPEŠNÝ ČLOVEK JE TEN, KTORÝ SI DOKÁŽE POSTAVIŤ PEVNÝ ZÁKLAD Z TEHÁL, KTORÉ DOŇHO HODILI INÍ.“ Bola to hanba. Boh viedol Nehemiáša, aby šiel, a múry znovu vybudoval. Keď však buduješ, musíš aj bojovať. Ak robíme Božiu prácu, sme nemilosrdne kritizovaní. Naučil som sa to brať ako formu potvrdenia, že som na tej správnej ceste.

INFOLIST 3 × 2019

Kritika môže oslabovať morálku. Môže zraňovať. Nehemiáš ešte len začal s budovaním múru, a už prišiel výsmech. Sanballat povedal: „Čo to pripravujú títo bezmocní Židia? Dovolia im to? Budú môcť obetovať? Dokončia to za deň? Či oživia kamene z hromady zrúcanín? Veď sú spálené!“ (Neh 3:34)

Nie je to príjemné, keď sme zosmiešňovaní, však? Neužívame si, keď sa z nás smejú. Pozri sa napríklad, ako Hollywood rád vyobrazuje kresťanov ako hlupákov a pajácov. Podľa Hollywoodu reprezentujeme na tomto svete všetko, čo je nesprávne. Je to forma prenasledovania, a pozri, čo na to vraví Ježiš: „Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé; radujte a veseľte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach; veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.“ (Mt 5:11-12) Kritici fungujú v skupinách. Kritici myslia ako skupina. Nájdu sa, a potom sa na sebe priživujú. Sú to ohovárači a ničitelia múrov. Ako ale povedal David Brinkley: „Úspešný človek je ten, ktorý si dokáže postaviť pevný základ z tehál, ktoré doňho hodili iní.“ pokračovanie článku na s. 8

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

7


MINIKONFERENCIA

| téma | GREG LAURIE |

Istým spôsobom všetci niečo budujeme. Niekedy sú v našom živote veci, ktoré je potrebné vybudovať znovu. No moment, keď začneš stavať, je zároveň momentom, keď začneš bojovať. Ak robíš Božiu prácu, budeš čeliť odporu. Nedovoľ, aby bol v tvojom živote hlas kritikov ten najhlasnejší. Nech je tým najhlasnejším hlasom v tvojom živote Boh hovoriaci k tebe. Keď si pod paľbou, prednes to Bohu v modlitbe. Nehemiáš sa kvôli kritike modlil: „Čuj, Bože náš, lebo sme padli do opovrhnutia. Vráť im ich potupovanie na ich hlavy a vydaj ich za korisť do krajiny, kde budú v zajatí. Neprikrývaj ich previnenie a nedovoľ vytrieť ich hriech spred seba, lebo sa vyzývavo stavali voči tým, ktorí budovali.“ (Neh 3:36-37) Čo robíš ty, keď ťa kritizujú? Čo robíš, keď na teba útočia? Prines to k Pánovi. Keď Izraeliti hundrali a sťažovali sa na Mojžiša, čo spravil? Volal k Bohu. Keď kráľ Ezechiáš dostal výhražný list, čo spravil? Priniesol ho

8

C O F F E E

C A K E

M U S I C

&

F R I E N D S H I P

pred Pána. Keď Jánovi Krstiteľovi sťali hlavu, čo spravili jeho učeníci? Išli a povedali to Ježišovi. Takže keď ti príde do cesty problém, volaj k Bohu. „Na Neho uvaľte všetky svoje starosti,“ vraví Biblia, „lebo On sa o vás stará.“ (1P 5:7) Sú dve veci, ktoré môžeš stále posunúť Ježišovi: kritiku a chválu. Jedna ťa môže sfúknuť a z druhej zas môžeš byť nafúkaný. Duchovne ti nie je nápomocná ani jedna z nich. Keď sa dostaneš k podstate veci, každý buď niečo buduje, alebo niečo búra. Je jednoduché kritizovať veci, ktoré robí niekto iný. Mojou otázkou však je: Si účastníkom alebo pozorovateľom? Si sluhom alebo flákačom? Si pracovníkom alebo povaľačom? Alebo inými slovami: Buduješ múry, alebo ich búraš? Buduješ vieru, alebo ju búraš? Skutočne je to nakoniec len jedna z týchto dvoch možností. Čo si zvolíš ty? Viac podobných článkov nájdete na chcemviac.com

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

6.12. 18:30

PREŠOV

STARÉ KOLÉGIUM (DVORANA) SLAVOMÍR SLÁVIK

JAKUB LENÁRT

5 pravidiel zmysluplnej komunikácie

O radosti, nosení stoličiek a odťatých hlavách

LADISLAV IVANECKÝ

MARTIN VIGLAŠ

Čo ma šport naučil pre život a biznis

Keď ťa minie kameň

REZERVÁCIA VSTUPENIEK PREBIEHA DO 30. 11. 2019 NA MINIKONFERENCIA.EVS.SK


| spolupracovníci EVS |

EVANJELIUM NEŠÍRIME SAMI Na týchto stranách sme sa rozhodli postupne predstavovať spolupracovníkov, ktorí rôznym spôsobom pomáhajú v službe EVS. EVS, to nie sú len Janko, Lydka, Samuel, Martin, Ondrej a Slavo. EVS to sú aj spolupracovníci, dobrovoľníci, sympatizanti, darcovia, modlitebníci – všetci, ktorým ležia na srdci ľudia bez Krista. Všetci, ktorí chcú šíriť dobrú správu – evanjelium – na Slovensku. ich kníh, chcemviac článkov, konferencií), na Peter Urbanec ktoré môžem bez strachu odkázať iných, ktorí recenzie, technická výpomoc, Ježiša nepoznajú alebo chcú rásť hlbšie. Prešov

~ Ako slúžiš v EVS? ~ Ako si sa dostal k EVS? Cez učeníctvo. Dušan Havrilla sa pred pár rokmi rozhodol starať o 14-ročného chlapca. EVS v tej dobe balilo svoje knihy do vianočných obálok a Dušan to dával celé dokopy. Veľakrát sme sa potom stretávali na skupinke v EVS, kde som sa časom zoznámil aj so Slavom a Martinom.

Zvykol som pomáhať na veľkých a malých konferenciách s projekciou, svetlami či livestreamom. Keď bolo miesto, pridal som sa k EVS a kapele, keď išli poslúžiť do nejakého zboru. Sem tam napíšem recenziu nejakej filmovej novinky na chcemviac.com. 

~ Kde pracuješ/študuješ? ~ Čo je pre teba EVS? Miesto, kde môžem rásť a kam môžem kedykoľvek prísť. Zároveň aj miesto (v zmysle

INFOLIST 3 × 2019

Veľa sa pohybujem medzi mladými v našom prešovskom zbore. Učím sa, ako viesť na skupinke päť mladých chalanov za Ježišom. Spolu

s tímom pripravujeme mládežnícke stretnutia. Snažíme sa budovať otvorené spoločenstvo, v ktorom mladí ľudia spoznávajú osobne Pána Ježiša. Popritom študujem štvrtý rok ekonómiu na Technickej univerzite v Košiciach.

~ Čo by si na EVS zmenil? Na konferenciách či vzdelávaní mi chýba väčší priestor pre chvály. Myslím, že v čase uctievania je veľký potenciál, keď sa stretne spoločenstvo. EVS kladie veľký dôraz na vyučovanie, čo je dobré, ale ja osobne by som trochu zmenil pomer. Je pre mňa povzbudzujúce, že trpezlivo, ale zároveň odvážne očakávajú potrebnú zmenu v cirkvi.  

Chceš sa pridať k službe EVS, ale nevieš ako? Niekoľko návrhov nájdeš na: bit.ly/spolupracovnici Možno si filmový špecialista, CMS web macher, vývojár aplikácií, dizajnér, prekladateľ, tvorca videí či korektor. Pridaj sa k týmto a ďalším EVS spolupracovníkom a využi svoje dary!

Napíš nám na: spolupraca@evs.sk

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

9


S 2019 • EVS 2019 • EVS 2019 • EVS 2019 VS 2019 • EVS 2019 • EVS 2019 • EVS 2019 • EV EVS 2019 • EVS 2019 • EVS 2019 • EVS 2019 • E

Vstupujeme do záverečnej časti roku 2019. Ďakujeme za vašu podporu a modlitby. Pozrite sa s nami na časť toho, čo sa nám v roku 2019 aj s vašou pomocou podarilo.

4 7 7 2 1 700

V I AC N E Ž

N ÁVŠT E V N Í KOV E VS KO N F E R E N C I E N E V Z DÁ M SA !

2

P R EC ESTOVA N ÝC H

K I LO M E T R OV

2368

V S LU Ž B E VÄ Z Ň O M

N OV É

E VS P R OJ E K T Y

113 84 47 X PA N D | I D E A- L I S T. S K

NOVÝCH ČLÁNKOV

019

AUDIO PREDNÁŠOK

ĽU D Í D O S TÁVA RA N N É Z A M YS L E N I A N A N OV Ý D E Ň ( T E X T + P O D CAS T )

VIDEÍ

C H C E M V I AC .CO M

V ROKU

N ÁVŠT E V N O SŤ N A W E B E C H C E M V I AC .CO M

NA WEBE

EV S   20 19

20%

V YŠ Š I A

VS 2019 EVS 2019 • EVS 2019 • EVS 2019 • EVS 2019 • E


19 019 • EVS 2019 • EVS 2019 • EVS 2019 • EVS 20 2019 • EVS 2019 • EVS 2019 • EVS 2019 • EVS 2 • EVS 2019 • EVS 2019 • EVS 2019 • EVS

Vydali sme sériu zamyslení Len jedno je potrebné Zamyslenia dánskeho autora, ktoré volajú každý deň si sadnúť k Ježišovým nohám. Túžime, aby ste aj vy v Kristovi stretli Boha takým spôsobom, že sa to nikdy nestratí. Knihu rozdávame zadarmo, alebo vám ju pošleme za cenu poštovného.

Spustili sme nový projekt. XPAND. Pomoc ľuďom rozvíjať sa a rásť. Vo svete to už roky funguje. Koučing, mentoring, osobnostný rozvoj, motivácia a pod. Na človeka sa to hrnie z každej strany. Byť efektívny a skvelý.

Nechceme sa len pozerať a sťažovať sa na to, koľko nezmyslov sa v tejto oblasti okolo nás šíri.

Niektoré knihy, tréningy a prístupy sú skvelé, mnohé sú nanič. Niekedy človek skončí vo väčšej depresii, ako bol pred tým. Rozhodli sme sa, že túto oblasť preskúmame a budeme ponúkať len to, čomu skutočne veríme a čo funguje.

Začali sme spoluprácu s organizáciou XPAND. Na základe ich 30 ročných skúseností a na základe ich materiálov, vytvárame vlastný prístup, ktorý sa hodí do našej kultúry. Viac informácií o projekte www.xpand.eu/sk

Spustili sme projekt idea-list.sk Projektom idea-list vstupujeme do verejného priestoru, mimo komfortnej zóny cirkvi a komunikujeme zrozumiteľným spôsobom biblický pohľad na život. Poctivo sa staviame výzvam, ktoré kladie súčasná doba, ale zároveň chceme pred podobné výzvy stavať aj iných. Sme presvedčení, že pohľad na svet, ktorý prináša kresťanská viera je rozumnejší ako pohľad bez Boha.

c

éh

za

en

o

ZDARMA

Xpand – tréning lídrov

u p o š tov n

Viac informácií o projekte www.idea-list.sk 19 019 • EVS 2019 • EVS 2019 • EVS 2019 • EVS 20 2019 • EVS 2019 • EVS 2019 • EVS 2019 • EVS 2 • EVS 2019 • EVS 2019 • EVS 2019 • EVS


S 2019 • EVS 2019 • EVS 2019 • EVS 2019 VS 2019 • EVS 2019 • EVS 2019 • EVS 2019 • EV EVS 2019 • EVS 2019 • EVS 2019 • EVS 2019 • E

Misia vo väzniciach

CD Pevný bod 10,-€

V roku 2019 sme navštevovali 12 väzníc. (Košice, Šaca, Prešov, Prešov OO, Sabinov, Ružomberok, Leopoldov, Ilava, Levoča, Hrnčiarovce, Kráľová, Nitra).

130 216

N ÁVŠ T E V

628

L I S TOV

H O D Í N ST RÁV E N ÝC H N ÁVŠT E VA M I ST R E T L I S M E SA S ĽU Ď M I

674

41 väzňov dostalo od nás 55 balíkov so základnými potrebami na korešpondenciu a známky. Náš biblický korešpondenčný kurz aktuálne robí 19 ľudí. Pozývame do spoločných modlitieb za túto službu každú nedeľu ráno o 8,15 h.

27%

Medzinárodná publikácia o populizme

Konferencia Nevzdám sa! Konferencie EVS sú inšpiratívne prednášky, spoločenstvo a všetky generácie spolu. Tento rok sme sa stretli 3. – 5. mája v Prešove.

CD je možné zakúpiť na › eshop.evs.sk

V YŠ Š I A

N ÁVŠT E V N O SŤ W E B U E VS . S K

Šíriaci sa populizmus je veľkou výzvou pre súčasnú Európu. Akú úlohu tu zohráva kresťanstvo? Je na strane populistov? V týchto dňoch vyšla kniha Je Boh populista? Po úvodných príspevkoch Jürgena Moltmanna či Jána Figeľa sa prispievatelia z viacerých krajín EÚ pozerajú na túto tému z rôznych strán. Pohľad zo Slovenska priniesol Ondrej Kolárovský.

019

Všetky prednášky z konferencie nájdete na

chcemviac.com alebo konferencia.evs.sk

VS 2019 EVS 2019 • EVS 2019 • EVS 2019 • EVS 2019 • E


ĎAKUJEME 0 202 ZA VAŠU

19 019 • EVS 2019 • EVS 2019 • EVS 2019 • EVS 20 2019 • EVS 2019 • EVS 2019 • EVS 2019 • EVS 2 • EVS 2019 • EVS 2019 • EVS 2019 • EVS

PRACUJEME NA & ČO NÁS ČAKÁ IN

KA!

NO

V

Prednášky a kázne V tomto roku sme slúžili slovom viac než 40x na rôznych miestach.

40+ » ZBOROVÉ DNI » KÁZNE

» MLÁDEŽE

» SLUŽBY BOŽIE

» ŠKOLY

VYDÁVAME

PREKLADÁME

Bláznovstvo poslušnosti

MODLITBA

NIK RIPKEN

TIMOTHY KELLER

MINIKONFERENCIA • už 9. minikonferencia v poradí • dokopy viac ako 1500 návštevníkov a 30 rečníkov • skvelá hudba, priateľstvo, káva a zákusok • pekný večer nemusí byť len kino alebo divadlo

redizajn webu evs.sk redizajn webu chcemviac.com

» SEMINÁRE » PREDNÁŠKY

» MISIJNÉ DNI

» KONFERENCIE

» SEMFEST » SPK

» SENIORÁTNE STRETNUTIA

18. JANUÁR PREŠOV

XPAND – ODOLNÝ ŽIVOT

1. – 3. MÁJ ŽILINA

KONFERENCIA EVS

PODPORU

Ak ešte nie ste pravidelným darcom EVS a veríte, že naša službá má zmysel, pridajte sa k tým, ktorí tak už urobili. Ak ste naším pravidelným darcom, zvážte, či môžete svoju podporu o niečo navýšiť.

SLUŽBA EVS RASTIE A SME ZA TO VĎAČNÍ. Misijné úsilie EVS môžete podporiť aj jednorázovo: minikonfr • priloženou poštovou poukážkou, • bankovým prevodom SK42 1100 0000 0026 6445 5015, • online na stránke www.evs.sk/#podporitevs

W W W. E V S . S K 19 019 • EVS 2019 • EVS 2019 • EVS 2019 • EVS 20 2019 • EVS 2019 • EVS 2019 • EVS 2019 • EVS 2 • EVS 2019 • EVS 2019 • EVS 2019 • EVS


| ukážky z knihy | BLÁZNOVSTVO POSLUŠNOSTI |

ŠIEL SOM DO MOSLIMSKEJ KRAJINY Rozprával som sa s veriacimi s moslimskými koreňmi na piatich rôznych miestach. Rozhovory boli bohaté a pestré. Svoju vieru pochopili v kontexte miestnej kultúry a dejín. Po prvých rozhovoroch som sa na konci spýtal: „Boli by ste ochotní povedať mi, vďaka čomu je podľa vás pracovník zo Západu dobrý pracovník?“

NO

Šiel som na druhé miesto a rozprával som sa s niekoľkými veriacimi mužmi a ženami. Neskôr v ten deň som im položil rovnakú otázku

14

o pracovníkoch zo Západu. Na moje prekvapenie odpovedali rovnako: „Nevieme, prečo je to dobrý pracovník,“ povedali, „my dokážeme povedať, že ho milujeme.“ Potom mi povedali rovnaké meno ako prvá skupina. Znovu som si do svojich poznámok zapísal: „Oni ho milujú.“ Bol som na piatich rôznych miestach, aby som si vypočul VsMK*. Na každom mieste som položil rovnakú otázku o pracovníkoch zo Západu. Chcel som sa dozvedieť, vďaka čomu majú pracovníci úspech a prečo sú vítaní u miestnych veriacich. Ako som sa

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

*veriaci s moslimskými koreňmi

!

BLÁZNOVSTVO POSLUŠNOSTI Nik Ripken 9,00 €

Kn

Po zvyčajnom zaváhaní jeden z mužov povedal: „Nedokážeme vám povedať vďaka čomu, ale môžeme vám povedať o pracovníkovi, ktorého milujeme.“ Povzbudil som ich, aby pokračovali a oni mi povedali jeho meno. Znovu som sa spýtal, čo také urobil, že si zaslúžil takú emocionálnu reakciu a oni odpovedali: „Nevieme prečo, my ho milujeme.“ Do svojich poznámok som si zapísal: „Oni ho milujú.“

VINKA

i ha A 5

8,00 € eK

niha PDF

Všetci kresťania majú jedno spoločné. Keď zvestujú evanjelium a nasledujú Ježiša, určite príde prenasledovanie. Reakcia veriacich na prenasledovanie odhaľuje ich vieru a poslušnosť. Nik Ripken vyzýva kresťanov, aby konali rovnako provokatívne ako konal Ježiš. Kniha čitateľa povzbudzuje - a zároveň pripravuje, aby prešiel na druhú stranu ulice alebo išiel do zahraničia a zvestoval evanjelium.


| BLÁZNOVSTVO POSLUŠNOSTI | ukážka z knihy |

presúval z miesta na miesto, počul som to isté meno a rovnaké slová: „Tohto človeka milujeme.“ Keď som tieto slová počul znovu a znovu, uvedomil som si, že začínam žiarliť. Koniec koncov nikto ma nikdy tak hlboko nemiloval. Zaujalo ma to a nútilo zistiť, čo tými slovami myslia. Pri piatej skupine som sa nakoniec rozhodol, že sa nepohnem. Keď sa skončili rozhovory, došiel som ku svojej otázke: „Vďaka čomu je pracovník zo Západu dobrý?“ Podľa očakávania zmienili to isté meno. Vytrvalo som si prekrížil ruky, oprel som sa a povedal som im, že neodídem, pokiaľ mi nepovedia, prečo toľko ľudí v ich krajine miluje toho istého pracovníka zo Západu. Nakoniec sa jeden muž útočne naklonil ponad stôl, pozrel sa mi do očí a prstom mi poklepal po hrudi. Povedal: „Poviem vám, prečo ho milujeme. Požičiava si od nás peniaze!“ Pomyslel som si: „Nuž, to nič nie je. To zvládnem!“ Vedel som však, že za tým príbehom je viac, tak som to z nich začal ťahať. Nakoniec sa podelili o podrobnosti.

INFOLIST 3 × 2019

Trochu útočne, trochu pyšne mi povedali: „Keď tomuto mužovi zomrel otec a nemal dosť peňazí, aby mu mohol ísť domov na pohreb, nešiel si ich požičať od iných západniarov. Prišiel za nami, my sme spravili zbierku, aby mohol ísť na pohreb svojho otca. Keď s rodinou rozdali tak veľa peňazí, že mali problém kúpiť jedlo, zaplatiť nájomné a školné za svoje deti, tento brat nešiel za ľuďmi zo Západu, aby ich požiadal o peniaze, prišiel za nami. A my sme mu požičali, koľko potreboval.“ „Takže preto ho milujeme. Potrebuje nás. Ostatní vaši pracovníci nás nepotrebujú.“ Keď pokračovali a vysvetľovali, že väčšina

V

Väčšina západniarov pristupuje k miestnym ľuďom, akoby boli predmetom spasenia a nie skutoční ľudia.

západniarov pristupuje k miestnym ľuďom, akoby boli predmetom spasenia a správ... a nie skutoční ľudia. Uviedli spôsoby, akými k nim ľudia zo Západu pristupujú ako k pasívnym partnerom v službe spásy: „Dáte nám Biblie, prinesiete evanjelium, materiály pre učeníkov. Prenajímate si miesta na stretnutia, prinášate svoje americké piesne. Prinesiete krst, prinesiete všetko a očakávate, že budeme pasívne sedieť a jednoducho oceníme všetko, čo nám dáte. Akoby sme my sami nemohli niečím hodnotným prispieť. Všetko je o vašom dávaní. My máme pocit, že by sme mali len pokojne sedieť a prijímať.“ „On nás potrebuje. Ostatní nás nikdy nepotrebovali.“ Apoštol Pavol by rozumel srdciam týchto bratov a sestier. Zboru v Korinte povedal, že správne pochopili, že evanjelium prijali skrze jeho ruky. Tejto prvej generácii veriacich však pripomenul, že on na oplátku prijal mnoho vecí. Zasiahlo ma to v hĺbke duše, lebo ich slová mám vždy vo svojej mysli: „Chcete vedieť, prečo ho milujeme? Potrebuje nás. Ostatní nás nikdy nepotrebovali.“

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

15


| I D E A - L I S T. S K |

Prečo nemôžem zostať agnostikom? V Európe sú agnostici druhá najpočetnejšia skupina po kresťanoch. Kým pojem ateista je pomerne známy, pri pojme agnostik nemajú ľudia dostatočne jasno. Agnostik sa zdráha vyslovovať konečné súdy o veciach, ktoré súvisia s podstatou sveta, existenciou Boha a pod. Zatiaľ čo ateizmus dogmaticky tvrdí, že Boh nejestvuje, agnosticizmus popiera možnosť poznania odpovede na túto otázku. Podľa prieskumu Eurobarometra z r. 2015 sa ku kresťanskej viere hlási 71,6% obyvateľov EÚ. Skupina, ktorá hneď za ňou nasleduje, sú práve agnostici (13,6%), a potom ateisti (10,4%). Starší prieskum Eurobarometra z r. 2010 poskytuje iný pohľad. 51% sa stotožňuje s tvrdením, že Boh existuje. 26% súhlasí s tvrdením, že existuje nejaké duchovno (duch) alebo životná sila. 20% súhlasí s tvrdením, že duch, životná sila či Boh nejestvuje. Porovnanie týchto dvoch prieskumov naznačuje, že je rozdiel medzi tým, k akému svetonázoru sa ľudia hlásia a aké je ich vlastné vnútorné osobné presvedčenie o duchovnom svete. Zdá sa, že je pomerne veľká skupina

16

ľudí, ktorí seba identifikujú ako kresťanov, ale pritom ich pohľad na Boha nie je typicky kresťanský. Sú to ľudia, ktorí veria v „niečo” bez toho, aby to presne špecifikovali.

Žijeme tak komfortný život, že sa nám zdá, že dokážeme životom úspešne preplávať.

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

Žijeme tak komfortný život, že sa nám zdá, že dokážeme životom úspešne preplávať bez toho, aby sme sa museli v otázkach spirituality nejako zvlášť vyhraňovať. Evanjelický farár Zak Malekwa bol šampiónom Afriky v hode oštepom. Aj keď nezískal žiadnu olympijskú medailu, spomína na rozhovory počas olympiády v Moskve v r. 1980. Mnohí športovci tam boli veľmi negatívne vyhranení voči kresťanstvu. Jeho odpoveď bola: „Ak Boh nejestvuje, ja nemám problém. Ale ak Boh jestvuje, tak vy raz budete mať vážny problém". Z tohto pohľadu je nemúdre si namýšľať, že otázku o základných veciach života môžeme odkladať na neurčito. A to je výzva pre agnosticizmus, ktorý sa snaží filozoficky zdôvodniť, prečo na túto otázku nemusíme (a nemôžeme) dať odpoveď. Vince Vitale z Ravi Zacharias International Ministries odpovedá ilustráciou zo sveta


| I D E A - L I S T. S K |

športu na otázku, prečo je v skutočnosti neudržateľné byť dlhodobým agnostikom. Predstavte si, že ste zrazu hodený doprostred nejakého športového zápasu. Vy však túto hru nepoznáte. Neviete, kedy táto hra začala, neviete, kedy skončí, nepoznáte jej pravidlá a ani čo je jej cieľom. Ako sa zmysluplne zapojíte do hry? Mohli by ste ísť za hráčmi, ktorí už hru hrajú. Ale čo keby vám dávali až protichodné odpovede? Možno by ste hľadali nejakého trénera, ale on tam len sedí na lavičke a povzbudzuje, že vám to ide dobre... Hľadisko buráca nadšením, ale vy ste uprostred zmätku, ktorý vám nedáva žiaden zmysel. Možno by ste hľadali nejakého rozhodcu. Zistili by ste však, že tam už žiaden nie je, pretože hráčom sa nepáčili jeho rozhodnutia, a tak ho poslali preč. Inými slovami, aby ste sa zmysluplne zapojili do hry, potrebujete poznať, kedy to začalo, kedy to skončí, aký je cieľ hry a aké sú pravidlá. Ak nepoznáte odpovede na tieto štyri otázky, prinajlepšom môžete predstierať, že hráte a dúfať, že si to nikto nevšimne.

INFOLIST 3 × 2019

riadiť hru. Kedy pochopíme, že obdobné pravidlá platia aj pre náš život?

Je zaujímavé, že ak hovoríme o športe, každému je toto hneď jasné. A tak sa pýtam, prečo si myslíme, že vieme zmysluplne žiť, ak nepoznáme odpovede na tieto 4 otázky: Odkiaľ pochádzam? Kam smerujem? Aký je zmysel života? A ako mám potom správne žiť? Jeden tréner, ktorý trénoval chlapcov futbal, a oni sa stále sťažovali, že ich pravidlá obmedzujú, keď každú chvíľu píska faul, ofsajd alebo aut, im raz navrhol, že môžu hrať chvíľu futbal sami bez pravidiel a rozhodcu. Prijali to s nadšením, ale po chvíli hry sa už všetci hádali a pokrikovali po sebe. Nakoniec chlapci sami prosili trénera, aby znovu začal

Preto je neudržateľné zostávať trvalo agnostikom, aj keď sa to javí filozoficky i osobne ako schodná cesta. Je to vnútorne nekonzistetný postoj. Na druhej strane, biblická kresťanská viera dáva konzistentné odpovede na všetky tieto 4 základné otázky života. Stručne povedané, náš pôvod i cieľ nášho určenia je v Bohu, zmysluplne budeme žiť, ak prijmeme, že vzťah s Bohom skrze Ježiša Krista je zmyslom nášho bytia. Ako povedal Augustín už pred viac ako tisíc rokmi: „Stvoril si nás pre seba, Pane, a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe." Preto má človek dostatok racionálnych dôvodov k tomu, aby prijal pravidlá hry, ktoré dáva Boh. Boh ich nevložil do tohto sveta, aby nám kazil radosť z hry, ale práve naopak, aby sme zažili skutočnú radosť z hry a nakoniec aj radosť z konečného víťazstva.

Ondrej Kolárovský celý článok si môžete prečítať na idea-list.sk

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

17


| ponuka kníh |

LEN JEDNO JE POTREBNÉ

BLÁZNOVSTVO POSLUŠNOSTI Nik Ripken

9,00 €

Kn

i ha A 5

ZDARMA en

o

ZAMYSLENIA NA KAŽDÝ DEŇ Hans Erik Nissen

c

!

éh

VINKA

za

NO

u p o š t ov n

Pán Ježiš tieto slová povedal Marte, ktorá mala pocit, že je na všetky povinnosti v kuchyni sama a obviňovala Máriu z lenivosti. Čo je potrebné? Ježiš nedáva jasnú odpoveď, no poukazuje na to, že Mária si vybrala lepší podiel.

8,00 € eK

niha PDF

Všetci kresťania majú jedno spoločné. Keď zvestujú evanjelium a nasledujú Ježiša, určite príde prenasledovanie. Reakcia veriacich na prenasledovanie odhaľuje ich vieru a poslušnosť. Nik Ripken vyzýva kresťanov, aby konali rovnako provokatívne ako konal Ježiš. Kniha čitateľa povzbudzuje - a zároveň pripravuje, aby prešiel na druhú stranu ulice alebo išiel do zahraničia a zvestoval evanjelium. Ježišove pokyny nie sú príjemne a predstavujú možné nebezpečenstvo. Najprv nám Jeho vyhlásenie: „Posielam vás,“ dodá odvahu. Ako však máme reagovať, keď hovorí, že nás posiela „ako ovce medzi vlkov“?

DÁVA BOH ZMYSEL? Timothy Keller

9,00 €

8,00 €

Kniha A5

eKniha PDF

Je viera dobrá len pre slabých, chorých a starých? Timothy Keller analyzuje kresťanskú vieru v Boha a ukazuje, že kresťanský pohľad na svet ustojí ostrú paľbu kritiky a prináša odpovede aj na tie najťažšie otázky a výzvy života.

BOLESŤ A UTRPENIE

9,00 €

8,00 €

Timothy Keller

Kniha A5

eKniha PDF

Otázky spojené s bolesťou a utrpením trápia ľudstvo už tisícročia. Timothy Keller pôsobivo a priekopnícky tvrdí, že táto nevyhnutná súčasť ľudskej existencie sa dá prekonať jedine skrze porozumenie nášho vzťahu s Bohom.


| ponuka kníh |

Kompletnú ponuku kníh nájdete na › eshop.evs.sk

TY A JA NAVŽDY

8,00 €

Francis a Lisa Chan

Kniha A5

Manželstvo je skvelé, ale nebude trvať navždy. Francis a Lisa Chan hľadajú uspokojujúcu odpoveď na otázku: “Čo to znamená mať vzťah, ktorý uspokojí najhlbšie časti našich duší?"

BOŽIE BLÁZNOVSTVO

9,00 € Kniha A5

Kniha A5

Michael Ots

Pôsobivé osobné výpovede o cestách na tie najhrozivejšie miesta na svete dopĺňajú triezve a zaujímavé príbehy neobyčajných ľudí viery, ktorých Nik a Ruth stretli na svojich cestách.

Ako môže byť Boh dobrý, keď schvaľuje vojny, dopúšťa utrpenie, obmedzuje našu sexualitu, trestá svojho vlastného Syna a ľudí na základe ich viery a presvedčenia posiela do pekla?

TOĽKO RÔZNYCH CIEST

VIERA A PRÁCA

9,00 €

KÁZEŇ

9,00 €

Kniha A5

Timothy Keller

Kniha A5

V tejto zrozumiteľnej príručke pre kazateľov a laikov pomáha Keller čitateľom naučiť sa prezentovať kresťanskú zvesť milosti pútavým, vášnivým a jednoduchým spôsobom.

Ceny sú platné pre jednotlivcov a cirkevné zbory pri odbere z EVS. K cene neprirátame poštovné ani balné. Uvedený ponukový list je skrátený. Radi vám zašleme celý ponukový list EVS alebo si ho môžete pozrieť na našej webovej stránke www.eshop.evs.sk. Knihy si môžete zakúpiť priamo v eshope EVS www.eshop.evs.sk alebo si ich môžete objednať telefonicky alebo písomne na adrese: Slovenské evanjelizačné stredisko, P. O. Box 147, 080 01 PREŠOV tel.: 0911 784 800, e-mail: evs@evs.sk, web: www.evs.sk

8,00 €

Nik Ripken

Timothy Keller

Keller prezentuje kresťanský pohľad na prácu. Nepracujeme, aby sme slúžili sebe, a to môže dať základ pre úspešný profesionálny a vyvážený osobný život.

TAK TOTO JE BOH?

8,00 € Kniha A5

John Ortberg Obľúbený autor nám otvára oči, aby sme videli množstvo dverí, ktoré nám Boh ukazuje a učí nás, ako ich rozoznať. Choď, prejdi cez dvere. Možno urobíš niečo, čo pretrvá do večnosti.

Pre jednotlivcov aj cirkevné zbory poskytujeme zľavy. O podrobnostiach sa informujte v našej kancelárii alebo na www.eshop.evs.sk. Ak si z jedného titulu objednáte väčší počet kusov, poskytneme vám nasledovnú zľavu: ~ pri nákupe nad 50 € je zľava 5 % ~ pri nákupe nad 100 € je zľava 10 %


| zamyslenie | SLAVOMÍR SLÁVIK |

AKO NEZABLÚDIŤ

Ž

ijeme v nestálej a neistej dobe. Nové technológie menia spoločnosť, pretlak informácií spôsobuje, že nevieme, čomu veriť. Predikcie, ktoré berú do úvahy nástup nových technológií a algoritmov umelej inteligencie, naznačujú, že nás čakajú turbulentné časy.  Konzultačná spoločnosť McKinsey hovorí, že v dôsledku nových technológií za desať rokov stratí prácu 400 - 800 miliónov ľudí.  V mnohých oblastiach nahradí človeka umelá inteligencia. Napríklad v roku 2024 v prekladoch z cudzích jazykov, v roku 2027 v riadení nákladných áut, v roku 2031 v obchodoch. Kai Fu Lee, odborník v oblasti umelej inteligencie, tvrdí, že každá práca, kde je potrebné rozmýšľať menej než 5 sekúnd, bude nahradená robotmi. Svet je stále zložitejší. Začína sa točiť veľmi rýchlo.  Môže sa stať, že sa vo víre udalostí a zmien budeme cítiť stratení viac než kedykoľvek predtým. Do toho mnohí povedia: A to ešte v tejto dobe, kedy technológie vyriešia všetko,

chcete hovoriť o Bohu?  Utiekať sa k Stvoriteľovi už nebude treba. Veriť, to je naivné.  Predstavte si však dieťa v obrovskom dave.  Je naivné, keď chytí za ruku svojho otca a dôveruje mu, že ho tým davom prevedie? Nie. Naivné je, keď sa dieťa spoľahne samo na seba, alebo sa chytí za ruku niekoho cudzieho. Podobne je to s človekom. Je naivné obrátiť sa k Bohu, ktorý všetko stvoril, ktorý všetko vidí, ktorý vie, kde je Cesta? Len On rozumie víru udalostí. Naivné je spoľahnúť sa sám na seba a nakoniec zablúdiť a stratiť sa. Mimochodom. Je zaujímavé, že aj keď nové technológie riešia kopec vecí, jednu vec predsa nedokážu.  Ľudské srdce.  Hriech, pýchu, skazenosť. V skutočnosti od toho potrebujeme oslobodiť.  Toto zamyslenie je úryvkom z prednášky „Zajtra bolo už včera”, ktorú nájdete na www.chcemviac.com.

Slavomír Slávik, riaditeľ Slovenské evanjelizačné stredisko

Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neslabnú, chodia, a neustávajú. IZAIÁŠ 40:31

Kontakt: Prešov P. O. Box 147 080 01 Prešov e-mail: evs@evs.sk tel.: 0911 784 800

Kontakt: Bratislava P. O. Box 104 814 99 Bratislava e-mail: lydia@evs.sk tel.: 0911 798 800

www.evs.sk

3

evsko

Dátum vydania: 15. november 2019, ročník 14.

19

Periodicita: 2 – 3x ročne Tlač: Equilibria, s. r. o. Časopis registrovaný MK SR pod číslom: EV 3227/09, ISSN 1339-1216 Vydáva Slovenské evanjelizačné stredisko, Legionárska 4, 81107 Bratislava, IČO: 308 06 178

Profile for Theos Dulos

Infolist EVS 3/2019  

Informačný list Slovenského evanjelizačného strediska. Rozhovor s Mariánom Kaňuchom o revitalizácii cirkvi, prednáška Prečo nemôžem zostať a...

Infolist EVS 3/2019  

Informačný list Slovenského evanjelizačného strediska. Rozhovor s Mariánom Kaňuchom o revitalizácii cirkvi, prednáška Prečo nemôžem zostať a...

Advertisement