Page 1

UŽ SME „NIEKTO“

rozhovor

téma

ukážky z kníh

S LOV E NS K É E VA N J E L I Z AČ N É

~ Ondrej Kolárovský

~ Bijan Mirtolooi

~ Timothy Keller

ST R E D I S KO

Pochybnosti o viere prišli až keď som ju začal brať vážne

Ako byť blížnym

Bolesť a utrpenie

INFORMAČNÝ LIST

3 × 2 0 1 8 | 1 3 . ro č n í k | w w w. e v s . s k

Dáva Boh zmysel?


| rozhovor | ONDREJ KOL ÁROVSKÝ |

P OC H YB N OS T I O V IE R E PR IŠLI A Ž KE Ď S O M J U Z AČA L BR AŤ VÁ ŽNE ~ Začínaš pracovať v EVS, ale predtým si pracoval 15 rokov ako zborový farár. Čo ťa napĺňalo radosťou v doterajšej službe?  Práca farára je širokospektrálna a komplexná. To je veľmi pekné, ale zároveň aj náročné. Krása spočíva v tom, že je to veľmi pestré, človek sa nikdy nenudí a prichádzajú stále nové výzvy. Náročné preto, že v jednej chvíli ste s deťmi na náboženstve v škôlke a vzápätí riešite dodávateľskú firmu na stavbu kostola, o chvíľu pohreb dôchodcu a potom nejakú problémovú situáciu medzi spolupracovníkmi...  To, čo ma najviac napĺňalo radosťou a dávalo mi zmysel, boli stretnutia s ľuďmi, rozhovory, spoločné modlitby, premýšľanie nad Bibliou, či už to bolo na biblických

2

hodinách, modlitebných stretnutiach či rodinných skupinkách... Rád spomínam na vyučovanie náboženstva v našej cirkevnej škôlke, pretože deti dávajú človeku autentickú spätnú väzbu. A veľmi rád aj kážem, rád hovorím Božie slovo. Postaviť sa pred zhromaždenie veriacich bolo pre mňa vždy odmenou za celotýždennú drobnú prácu, ktorú často ani nie je vidieť. 

K

Krok z postu zborového farára nevnímam ako krok od služby Pánu Bohu.

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

~ Na čo sa tešíš v službe EVS? Teším sa na spolupracovníkov, teším sa, že sa budem môcť venovať tomu, čo robím rád a k čomu ma Pán Boh obdaroval - slúžiť Slovom a to slovom aj perom. A tiež, že sa budem môcť venovať viac aj štúdiu zaujímavých tém, na čom som pri všetkých farárskych povinnostiach nemal dostatok priestoru. Keď sa ľudia dozvedia o tejto mojej pracovnej zmene, väčšinou sa s údivom nad tým pozastavujú, že prečo odchádzam zo služby... Svoj krok z postu zborového farára nevnímam ako krok od služby Pánu Bohu, ale krok do novej podoby tejto služby. A keďže rád zvestujem Božie slovo, rád ním poslúžim aj v budúcnosti, keď to bude len trochu možné akýmkoľvek spôsobom. Či už ako pracovník EVS alebo aj vo svojom voľnom čase.


| ONDREJ KOL ÁROVSKÝ | rozhovor |

~ Máš 4 deti, nastáva nové obdobie, ako vnímate ako rodina tieto zmeny? Je toho tak veľa, že to ani nestíhame spracovávať. Je to aj zvedavosť, aj neistota i očakávanie. Keď sme o tom prvýkrát hovorili, že plánujem ukončiť svoju službu ako zborový farár a prejsť do služby v EVS, tak jeden zo synov reagoval: "Oci, Ty si aký rebel!" Bol to jeho spôsob, ako vyjadriť údiv a ocenenie toho, že jeho usadený otec ide zrazu urobiť taký neštandardný krok v živote. Na druhej strane, možno je to aj pre nich lekcia do života, ktorej hodnotu dnes ani ešte nevieme doceniť. 

~ Ako by si popísal svoju cestu viery? Vyrástol som vo farárskej rodine, kde obaja rodičia boli farármi a viedli nás k viere. O pravosti viery svojich rodičov som nikdy nemal dôvod pochybovať. Vlastne som skutočne o viere začal pochybovať až vtedy, keď som ju zobral naozaj vážne - už ako svoju vlastnú vieru. V istom bode svojho života som si uvedomil, že nemôžem žiť len z viery pokračovanie rozhovoru na s. 4 svojich rodičov.

INFOLIST 3 × 2018

Mám podozrenie, že tí, čo nikdy nepochybujú, neberú veci dostatočne

poctivo ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

3


| rozhovor | ONDREJ KOL ÁROVSKÝ | Ak mám byť čestný sám voči sebe, potrebujem zaujať vlastný postoj, či viera, v ktorej ma vychovávali, bude aj mojou vlastnou osobnou vierou. Silným momentom pre mňa bolo aj to, keď som sediac v kostole pri jednej kázni študentky teológie bol silno oslovený príbehom Petra, keď 3x zaprel Pána Ježiša. Poznal som roky pravdy o Pánovi Ježišovi, a predsa, keď mi to bolo nepohodlné, tak som bol schopný Ho zaprieť, hanbiť sa za Neho, nepriznať sa k Nemu. To bol zlomový bod pokánia, keď som si uvedomil, že nechcem zažívať Ježišov sklamaný pohľad na mňa, ale chcem stáť za každých okolností na Jeho strane. Tento zápas nie je vyhratý raz navždy, ale v nových situáciách ho musím zvádzať znova a znova.

Pán Boh nám dal myseľ, aby sme ju používali. Ja to vidím ako veľmi vzácny dar. Takže to bude platforma pre kresťanov, ktorí tento dar chcú používať k Božej sláve, chcú spoločne premýšľať aj nad ťažkými a nepohodlnými témami a formulovať ich aj navonok tak, aby to dávalo zmysel ľudom v cirkvi i mimo nej.

M

~ Tvojou úlohou v EVS je rozbehnúť think-tank. Čo si máme pod tým predstaviť? Myšlienkou je dávať dokopy ľudí, ktorí majú radi Pána Boha a neboja sa myslenia.

4

Myšlienkou think-tanku je dávať dokopy ľudí.

~ Prečo si myslíš, že také niečo je dôležité? Sú ľudia, ktorým stačia jednoduché odpovede. Niektorí sa boja samostatného myslenia a neistoty. Pre nich práca thinktanku nemá priamo asi veľký význam. Ako som už naznačil skôr, ja sám som začal pochybovať o veciach viery až vtedy, keď som ju začal brať vážne. Mám podozrenie,

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

že tí, čo nikdy nepochybujú, neberú veci dostatočne poctivo. Sú však aj ľudia, ktorí sa v pochybnostiach vyžívajú. Sú to takí celoživotní skeptici, ktorí už z princípu sa boja prijať nejakú odpoveď. Radi žijú v otázkach, ale odpovedí sa boja. Pochybnosti by sme nemali ani potláčať, ale ani sa v nich vyžívať. Mali by byť pre nás výzvou posunúť sa dopredu. Našim cieľom je pochybnostiam poctivo čeliť, priznať si aj nevedomosť či neistotu, ale spoločnými silami aj hľadať odpovede a pochybnosti prekonávať. 


| ONDREJ KOL ÁROVSKÝ | rozhovor |

~ Čo by si chcel, aby sa medzi kresťanmi na Slovensku dialo? Potešilo by ma, keby kresťania viac spolupracovali v tom, v čom môžu, v spoločnej službe a spoločnom svedectve o Pánovi Ježišovi. Vo vierouke sa tak skoro nezhodneme, ale v službe a svedectve by sme mohli...  Chcel by som, aby kresťania vyšli von zo svojho bezpečia, zo svojho geta, spoza múrov kostolov a nabrali odvahu a chuť vydávať svedectvo o nádeji, ktorú máme v Pánovi Ježišovi.  Chcel by som, aby vznikali nové cirkevné zbory a komunity veriacich všade tam, kde žijú ľudia... aby cirkev bola aktívna v hľadaní stratených a nečakala, že oni nájdu cirkev... aby kresťania s ochotou a v pokore radšej druhým

C

Chcel by som, aby kresťania vyšli von zo svojho bezpečia.

INFOLIST 3 × 2018

umývali nohy ako im čistili žalúdky... čiže menej moralizovania a viac praktickej služby...

~

V čom chceš rásť? V čom chceš byť lepší? Čo nové chceš dosiahnuť? Čo sa chceš naučiť? Pre mňa sú veľkou inšpiráciou ľudia odo mňa starší, ktorí nehodili flintu do žita, ale učia sa stále nové veci a začínajú nové veci. Tak napríklad dieťa na Facebooku ma rozčuľuje, ale dôchodca na Facebooku ma poteší. Napríklad s. farárka Hrešková vo veku viac ako 80 rokov založila spevokol v našom cirkevnom zbore. Jej manžel sa stále živo zaujímal o budúcnosť cirkvi, modlil sa a pozeral s nádejou do budúcnosti a pokým vládal, aktívne chodil na brigády na stavbu kostola.  Tiež sa chcem stále pozerať do budúcnosti. Zlepšovať sa v tom, čo už robím (napríklad v kázaní), ale učiť sa aj nové veci. Ak človek cielene nenapreduje, postupne upadá.

Redakčne krátené. Celý rozhovor si môžete prečítať na chcemviac.com

Ondrej Kolárovský Ondrej Kolárovský, 47 rokov, šťastne ženatý 22 rokov, manželka Alena, 4 deti. Pochádza z Bratislavy-Rače. Študoval teológiu na EBF UK v Bratislave. Život cirkvi mal možnosť spoznávať najmä v  USA a  Škandinávii.  Ako mládežník bol aktívny v Spoločenstve evanjelickej mládeže. Od septembra 1996 pôsobil ako učiteľ na Evanjelickom gymnáziu v Košiciach. Vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa sa aktívne zúčastňoval už ako presbyter v Košiciach. Na jeseň 2003 sa v ňom stal farárom. Pôsobil tu až do jesene 2018. Vznikla cirkevná škôlka, sociálno - misijný projekt Deti Afriky a podarilo sa postaviť kostol.

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

5


| téma | BIJAN MIRTOLOOI |

AKO BY Ť B L Í Ž N Y M ~ Bijan Mirtolooi – Reedemer Report V marci roku 1959 Dr. Martin Luther King, ml. a jeho manželka Coretta Scott King navštívili Izrael. Prenajali si auto a rozhodli sa ísť na výlet z Jeruzalema do Jericha. Počas cesty začal Dr. King nahlas uvažovať o význame známeho podobenstva O milosrdnom Samaritánovi. V Ježišovom podobenstve muža, ktorý ide po ceste do Jericha, prepadli zbojníci: ozbíjali ho, doráňali a zanechali ho polomŕtveho pri ceste. Krátko potom náhodou prechádzal okolo nejaký kňaz a levita. Keď zbadali polomŕtveho muža, prešli popri ňom bez povšimnutia. Neskôr po tej istej ceste prechádzal aj Samaritán, ktorý mal v prvom storočí oveľa menší spoločenský vplyv a postavenie ako kňazi alebo leviti. Keď Samaritán zbadal polomŕtveho muža, zosadol zo svojho somára, obviazal mu rany a nalial na ne olej a víno. Potom odniesol

6

muža do hostinca, kde sa mohol zotaviť. Nakoniec dal Samaritán hostinskému nejaké peniaze a povedal: „Postaraj sa oňho, a keď sa vrátim, nahradím ti akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré by si mal.“ Keď Dr. King diskutoval so svojou manželkou o tomto príbehu, poukázal na zásadný rozdiel medzi kňazom, levitom a Samaritánom. Keď okolo prechádzali kňaz a levita a na zemi zbadali ležať polomŕtveho muža, položili si otázku: „Ak sa zastavím a pomôžem tomuto človeku, čo bude so mnou?“

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

Zbojníci boli možno stále nablízku. Kňaz a levita sa možno báli, že sa stanú nábožensky nečistí. Možno nechceli meškať na schôdzku. Nech už mali akýkoľvek dôvod, začali kalkulovať a okamžite došli k záveru, že prostriedky vynaložené na pomoc tomuto človeku prevýšia akýkoľvek možný zisk, ktorý by z toho mali. Prejavili tým postoj sebazáchovy uprostred núdze, a tak prešli okolo bez zastavenia. Ale, ako poukázal Dr. King, keď okolo prechádzal Samaritán a zbadal polomŕtveho muža, položil si úplne inú otázku: „Ak sa nezastavím a nepomôžem tomuto človeku, čo bude s ním?“ Nie je tu žiadna kalkulácia. Prejavil tým postoj sebaobetovania pre dobro iného človeka. Samaritána to stálo veľmi veľa: čas, peniaze a značne tým riskoval svoju bezpečnosť. Aj keď vedel, čo ho to bude stáť, rozhodol sa postaviť potreby druhého človeka pred svoje vlastné.


| BIJAN MIRTOLOOI | téma | Prečo na tom dnes záleží? Jedným z charakteristických znakov získavania kontaktov a budovania vzťahov je tendencia pristupovať skoro ku všetkým vzťahom vypočítavo.

A

Ak sa zdá, že vzťah prinesie príliš mnoho výziev, ak sú problémy danej osoby príliš náročné, nezaoberáme sa ním. Či už ide o kolegu, priateľa, zbor, ktorý budeme navštevovať, či dokonca ľúbostný vzťah, neustále sa snažíme rozpoznať, či výhody potenciálneho vzťahu prevýšia vynaložené prostriedky. Ak sa zdá, že vzťah prinesie príliš mnoho výziev, ak sú potreby príliš veľké, ak sú problémy danej osoby príliš náročné, nezaoberáme sa ním. Evanjelium znamená, že

INFOLIST 3 × 2018

Či už ide o kolegu, priateľa alebo partnera, neustále kalkulujeme a správame sa vypočítavo.

Ježiš vedel, čo to bude stáť, aby naplnil našu potrebu, a napriek tomu sa rozhodol prísť. Pri vtelení zostúpil a prebýval medzi nami (Jn 1:14). Pod slovom „nami“ má Ján na mysli svet plný núdznych a zlomených ľudí. Ježiš prišiel, aby naplnil našu potrebu – zaplatil za náš hriech – nesmiernou milosťou.

Ježiš Kristus je dokonalý Milosrdný Samaritán, ktorý zostúpil nie zo svojho somára ale z nebies, aby sa stretol s nami v našej potrebe. Urobil tak nielen tým, že riskoval svoj život, ale že sa ho vzdal, keď sa sám obetoval. Stálo Ho to všetko, aby mohol byť s nami.

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

7


| téma | BIJAN MIRTOLOOI | Napriek tomu sa stal človekom a s radosťou šiel na kríž (Žid 12:1-2). Ako môže dnes formovať náš život táto dobrá správa?

s milosrdenstvom a súcitom. Vieš si predstaviť, ako by to vyzeralo, keby kresťania a zbory začali takto žiť?

Ak toto posolstvo zapúšťa korene v našom srdci, jedným z dôsledkov je, že sa stávame slobodnými ľuďmi, ktorí sa približujú druhým v ich zlomenosti a trápení, pretože práve to pre nás urobil Ježiš. Keď čelíme potrebám okolo nás, evanjelium nás oslobodzuje od otázky: „Čo ma to bude stáť?“, takže sa môžeme začať pýtať: „Ako to poslúži niekomu inému?“ Mocou Ducha môžu kresťania vyrásť z neustálej potreby kalkulovať vo vzťahoch a začať sa druhým približovať

Predstav si tú krásu spoločenstva, ktoré by spolu žilo a slúžilo svetu nie z vypočítavosti, ale s postojom nadšenia, že môže s druhými zdieľať radikálnu milosť a milosrdenstvo ako odpoveď na to, čo pre nás už Boh urobil v Kristovi.

S

Sebaobetovanie priviedlo Krista na tento svet.

8

V kázni na 2. kapitolu Listu Filipanom B. B. Warfield vyzval kresťanov k tomu, aby napodobňovali Krista. Ku koncu tejto kázne, potom ako zdôraznil zázraky vyplývajúce z učenia o vtelení, robí Warfield túto aplikáciu: „Sebaobetovanie priviedlo Krista na tento svet. A sebaobetovanie bude viesť nás, jeho nasledovníkov, nie preč od ľudí, ale do ich stredu. Kdekoľvek ľudia trpia, tam budeme my, aby sme utešovali. Kdekoľvek ľudia bojujú, tam budeme my, aby sme pomáhali. Kdekoľvek ľudia zlyhávajú, tam budeme my, aby sme povzbudzovali. Kdekoľvek sa ľuďom darí, tam

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

budeme my, aby sme sa radovali. Sebaobetovanie neznamená, že k svojej dobe a súčasníkom budeme ľahostajní: znamená to, že o nich prejavíme hlboký záujem. Znamená to, že budeme zabúdať na seba kvôli druhým. Neznamená to, že by sme mali žiť jeden život, ale tisíc životov – keď sa spojíme s tisícami duší a budeme ich milovať tak, až sa ich životy stanú našimi.“ Ako by vyzeral náš svet, ak by sa posolstvo Ježiša, dokonalého Milosrdného Samaritána, stalo modelom a hybnou silou v tom, ako sa správame k ostatným doma, v zbore a okolí? Bolo by to nádherné a prinášalo nádej rovnako, ako svetlo, ktoré svieti v tme. Viac podobných článkov pre váš duchovný rast nájdete na chcemviac.com


| ROK 2018 v EVS |

RO K 20 18 V E VS Žijeme v krásnom, no zároveň polámanom svete, do ktorého prinášame hlboké vhľady a riešenia. Konferencia EVS Pieštany Aj tento rok sa nás stretlo viac ako 600 účastníkov všetkých vekových generácií. Rečníci z Nórska, Nemecka a Slovenska, ochotní dobrovoľníci a spolupracovníci. Mali sme aj mestskú hru, EVS kaviareň, predávali kvalitné knihy a tvorili spoločenstvo, ktoré vydrží až za hrob. Konferencia EVS to sú prednášky, spoločenstvo a generácie spolu.

Najbližšia konferencia bude 3. - 5. mája 2019 v divadle Jonáša Záborského v Prešove. Tešíme sa na vás. Chcemviac.com Za posledných 8 rokov sme publikovali viac ako 700 článkov, 300 prednášok a 200 videí od viac ako 300 rôznych autorov. Web prešiel faceliftom a má nové funkcie - môžete si v článkoch zvýrazňovať pre vás zaujímavé myšlienky, odkladať ich na neskôr, či písať k nim poznámky.  Chcemviac.com robíme preto, lebo žijeme v dobe informačného pretlaku, mediálneho hluku a názorovej rozmanitosti. Myslíme si, že život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plytko. Veríme, že čas online sa dá stráviť aj rozumne. 

INFOLIST 3 × 2018

Thinktank* EVS V októbri 2018 doplnil EVS tím Ondrej Kolárovský, evanjelický teológ, učiteľ a kazateľ, aby bol iniciátorom nového projektu – thinktank EVS (pracovný názov).  Jeho úlohou je reagovať na rôzne spoločenské otázky, ktoré sa objavujú v médiách biblickým spôsobom, zrozumiteľne aj pre sekulárnych ľudí a vytvárať platformu pre rozumnú komunikáciu evanjelia. V spoločnosti je potrebný dôveryhodný, rozumný, biblický pohľad na súčasné témy, aby spoločnosť vnímala, že biblický pohľad nie je absurdný, ale spoľahlivý, konzistentný a múdry.  Kresťanstvo nie je barličkou pre slabých, ale relevantný a rozumný spôsob, akým prežiť zmysluplný život. *thinktank Pre thinktank neexistuje univerzálna definícia. Je to skupina ľudí, ktorí spolu premýšľajú, študujú rôzne témy a na základe toho produkujú nápady, myšlienky, argumentačné línie a rady pre rôzne skupiny ľudí. Veríme, že takáto služba vynikajúco pripravuje cestu dobrej správe – evanjeliu.

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

9


| ROK 2018 v EVS | Knihy Tento rok sme vydali 3 knihy. Ty a Ja navždy - manželstvo vo svetle večnosti (Francis & Lisa Chan), ktorú sme dali k dispozícii aj zadarmo vo formáte pdf všetkým odberateľom noviniek zo stránky chcemviac.com. Utrpenie a bolesť, ako kráčať s Bohom v ťažkých chvíľach a Dáva Boh zmysel, pozvanie pre skeptikov (Timothy Keller). Hlboké knihy, určené na dlhšie premýšľanie. 

Veríme, že ak chceme byť tí, ktorí rozumejú dnešnej spoločnosti, ovplyvňujú ju a vedia komunikovať dobrú správu o Ježišovi spôsobom, ktorý je ľuďom blízky, potrebujeme aj takéto knihy. Rýchle myšlienky rýchlo odídu. Skutočná hĺbka si vyžaduje čas. 

10

Kázanie a vyučovanie po zboroch Slúžime slovom na mnohých miestach, jazdíme veľa kilometrov, trávime kopec času prípravou. Je to dôležité, pretože kresťanstvo hovorí o živote viac ako televízia a internet.    Tréning lídrov Pustili sme sa do novej oblasti. Tréning lídrov. Tento rok ním prešlo 12 vedúcich z celého Slovenska a v roku 2019 ho plánujeme ponúknuť ďalším. V dnešnej dobe je ťažké obstáť. Je tu tlak z rôznych strán - práca, spoločnosť, rodina, výchova, vzdelanie. Tréning je postavený na biblických princípoch, a pomáha si ujasniť životné povolanie. Veríme, že jasná vízia a poctivá práca vedú k skvelým výsledkom.  Zamyslenia EVS Posielame ich viac ako 2000 ľuďom prostredníctvom e-mailov a mnohí ďalší ich čítajú cez facebook a webstránku evs.sk. Počúvať je jednoduchšie ako čítať, preto ich

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

už nahrávame aj ako audiozamyslenia, ktoré si môžete vypočuť na webe, alebo ako podcast v mobile.  Ranné zamyslenia posielame preto, lebo hneď ráno nám začína rýchly životný kolotoč. Je múdre pozrieť sa hore, aby sa nám nezatočila hlava.  Tento rok sme prinášali zamyslenia od: Billy Grahama, Grega Laurie, Martina Luthera a Curta Westmana. Infolisty Vydávame ich 3x do roka v náklade 7000ks. Tento rok sme pridali 4 strany a zmenili dizajn. Čítate riadky, ktoré nechcú byť len ďalším informačným materiálom, ktorý si získal pár sekúnd vašej pozornosti.  Túžime aby jeho obsah oslovil, inšpiroval, nútil zamyslieť sa, vyzýval k zmene a povzbudzoval na ceste viery. Čítajte a dávajte čítať ďalej, ak vás niečo zaujme. Veríme, že čestne robíme dobrú prácu, chceme aby ste o nej vedeli a mohli sme spolu rásť. 


| ROK 2018 v EVS | vo Vysokých Tatrách. Dokopy sa táborov zúčastnilo viac ako 300 ľudí. Vytvárame spoločné zážitky, ktoré môžu zásadne ovplyvniť budúce smerovanie účastníkov.  Väzenská misia Janko Hevera spolu s Dušanom Havrillom a viacerými dobrovoľníkmi slúžili tento rok v dvanástich väzniciach po celom Slovensku. Myslíme si, že je správne dať šancu tým, ktorí už v živote zlyhali. Pridajte sa k nám v modlitbách za väzenskú misiu (každú nedeľu 8:00), prípadne ak máte záujem dobrovoľne slúžiť vo väzniciach, kontaktujte nás na spolupraca@evs.sk.

Letné anglické detské tábory a biblické vzdelávanie pre Škandinávcov Tento rok sme organizovali dva detské biblické tábory (Púchov, Vranov nad Topľou) a jeden tábor pre škandinávskych kresťanov

INFOLIST 3 × 2018

Minikonferencia EVS Pekný večer nemusí byť len kino alebo divadlo. Dobrá hudba, štyri krátke (10min) prednášky na rôzne zaujímavé témy, priateľstvo, dobrá káva a zákusok. Vytvárame priestor pre neformálne priateľstvá, rozhovory aj na hlboké témy. Veríme, že evanjelium nie je len pre ľudí v kostole. Ďalšia minikonferencia bude 7. decembra v priestoroch Prešovského kolégia. 

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

11


| spolupracovníci EVS |

EVAN J E L I U M N E ŠÍR IM E SA M I Na týchto stranách sme sa rozhodli postupne predstavovať spolupracovníkov, ktorí rôznym spôsobom pomáhajú v službe EVS. EVS, to nie sú len Janko, Lydka, Dušan, Martin, Ondrej a Slavo. EVS to sú aj spolupracovníci, dobrovoľníci, sympatizanti, darcovia, modlitebníci - všetci, ktorým ležia na srdci ľudia bez Krista. Všetci, ktorí chcú šíriť dobrú správu – evanjelium – na Slovensku.

Ľubka Andrejčáková Správca sociálnych médií, Banská Bystrica

~ Prečo si sa rozhodla spolupracovať s EVS? Pracovať pre EVS som sa rozhodla preto, lebo som videla, že hľadajú spolupracovníkov. Povedala som si, že aj toto môže byť možnosť slúžiť Bohu svojimi talentami.

~ Čo je pre teba EVS? EVS pre mňa je organizácia, ktorá sa snaží rozšíriť evanjelium do všetkých strán.

12

~ Čo sa ti na EVS páči? Na EVS sa mi páči, že chcú zasiahnuť evanjeliom široký okruh ľudí, aj to, že chodia do väzníc.

~ Kde sa vidíš o 5 rokov? Páči sa mi, že každý deň dávajú zamyslenia, prekladajú články, prekladajú knihy, aby sa kresťania žijúci s Bohom mohli posúvať ďalej vo viere.

~ Kde pracuješ/študuješ, čo momentálne robíš? Pracujem v banke v Banskej Bystrici.

~ Kam chodíš do zboru? Môj zbor, ktorý teraz navštevujem, je Apoštolská cirkev v Banskej Bystrici, nazývaný aj O nás nejde. Je to novovznikajúci zbor v časti Sásová.

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

To je veľmi ťažká otázka, keďže mám len 21 rokov, ale rada by som mala prácu, kde budem môcť aj slúžiť.

Michal Veselý Správca zamyslení EVS, Banská Bystrica

~ Čo je pre teba EVS? Tím ľudí, ktorí sú naplno zapálení pre kresťanskú misiu na Slovensku. Napredujúca služba – či už v oblasti vydavateľstva, organizovania konferencií alebo tvorby hodnotného a kvalitného kresťanského obsahu na internete. EVS je pre mňa stredisko, ktoré


| spolupracovníci EVS | vytvára priestor pre služobníkov, ktorí majú možnosť sa rozvíjať a svojimi obdarovaniami ďalej pomáhať v tejto či inej službe.

~ Kde pracuješ/študuješ, čo momentálne robíš? Pracujem v Slovenskej biblickej spoločnosti, kde sa starám najmä o distribúciu a správu webových stránok.

využívať svoje obdarovania v službe. Zároveň by som sa do 5 rokov chcel naučiť niečo úplne nové, ale ešte neviem čo.

Slávka Šellongová Grafik konferencie EVS Bardejov

~ Prečo si sa rozhodla spolupracovať ~ Čo sa ti na EVS páči? Obdivujem službu väzenskej misie. Páči sa mi rýchle tempo, ktorým vychádzajú nové knihy.

~ Čo by si na EVS zmenil, resp. čo sa ti nepáči? Určite je to výzva dopredu, avšak bolo by výborné, ak by EVS vedelo zapájať viac služobníkov zo Slovenska v tvorbe zamyslení, videí, článkov, možno kníh a podobne.

~ Kde sa vidíš o 5 rokov? O 5 rokov by som sa stále chcel venovať tvorbe webových aplikácií. Chcel by som ešte viac

INFOLIST 3 × 2018

s EVS? Viem, že posúvajú ďalej informácie o Bohu rôznymi modernými spôsobmi a taktiež ponúkajú obrovské množstvo vecí, z ktorých kresťan môže čerpať, inšpirovať sa, byť povzbudený, a to všetko robia, čo najlepšie, najkvalitnejšie, ako sa dá.

~ Čo sa ti na EVS páči? Úsilie veci nerobiť len, aby nejako boli, ale aby boli čo najlepšie. To, že sa púšťa do projektov nielen pre ľudí, ktorí poznajú Krista, ale aj pre širšiu verejnosť (minikonferencie).

~ Čo je pre teba EVS? Ľudia, ktorí neostávajú len pri teórii a slovách, ale konajú rôznorodo.

~ Kde pracuješ/študuješ, čo momentálne robíš? Som študentka v Brne, kde sa snažím prísť na to, ako sa dá navrhnúť dobrý priestor a prichádzam na to, že skoro každý má svoju definíciu architektúry.

Chcete sa pridať k službe EVS, ale neviete ako? Niekoľko návrhov nájdete na: http://bit.ly/spolupracovnici Možno ste nový filmový špecialista, CMS web macher, vývojár aplikácií, dizajnér, prekladateľ, tvorca videí či korektor. Pridajte sa k týmto a ďalším EVS spolupracovníkom a využite svoje dary! Napíšte nám na: spolupraca@evs.sk

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

13


| u ká ž ka z k n i hy | DÁVA B O H Z M YS E L? |

DÁVA BOH Z M YS E L?

DÁVA BOH ZMYSEL? Timothy Keller

~ Timothy Keller

kniha bude dostupná v novembri 2018 na › eshop.evs.sk

9,00 € Kresťanským kazateľom na Manhattane som už skoro tridsať rokov. Ľudia, ktorí žijú v meste, kde je môj domov, sú väčšinou neveriaci. Nie sú ani len tým, čo sme zvykli nazývať „vianoční a veľkonoční“ kresťania. Aby som to upresnil, väčšina z nich by o sebe vyhlásila, že sú sekulárni alebo bez náboženského presvedčenia. Noviny New York Times nedávno uverejnili článok o diskusných stretnutiach, ktoré sa každý týždeň konajú v našom zbore a sú pre ľudí, ktorí sú skeptickí v tom, že existuje Boh alebo akákoľvek nadprirodzená realita. Základným pravidlom tejto skupiny je, že nepredpokladá pravdivosť žiadneho náboženstva ani sekularizmu. Namiesto toho čerpá z rôznych zdrojov, z osobnej skúsenosti, filozofie, histórie, sociológie, ako aj z náboženských textov s cieľom porovnať rôzne názory a zvážiť, aký dávajú zmysel pri vzájomnom porovnaní. Väčšina účastníkov

i ha A 5

eK

niha PDF

tejto diskusie prirodzene prichádza s určitým stanoviskom a dúfa, že práve ich svetonázor bude v tomto procese hodnotenia ten

silnejší. Každého ale nabádame, aby bol otvorený kritike a ochotný pripustiť chyby a problémy vo svojom pohľade na veci.

Materiál v tejto knihe ponúka podnety na premýšľanie najmä tým najskeptickejším čitateľom.

Po uverejnení článku sa o ňom diskutovalo na niekoľkých internetových fórach. Mnohí sa tomuto úsiliu posmievali. Jeden z komentujúcich povedal, že kresťanstvo nedáva žiadny zmysel v reálnom, prirodzenom svete, v ktorom žijeme a nemá žiadny racionálny prínos. Mnohí namietali, že sekularizmus nie je súhrnom názorov, ktoré by sa mohli porovnávať s inými systémami.

M

14

Kn

8,00 €

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO


| DÁVA B O H Z M YS E L? | u ká ž ka z k n i hy | Naopak, vraveli, že je to jednoducho rozumné vyhodnotenie prirodzenosti vecí, ktoré sa zakladá na čisto racionálnom posudzovaní sveta. Vraveli, že pobožní ľudia sa pokúšajú nanútiť svoju vieru ostatným a keď sekulárni ľudia predkladajú svoje argumenty, tak jednoducho podávajú fakty a ľudia, ktorí s nimi nesúhlasia, zatvárajú oči pred týmito skutočnosťami. Niekto povedal, že jediný spôsob, ako byť kresťanom, je považovať rozprávky z Biblie za skutočné a zatvárať oči pred všetkými dôkazmi a zdravým rozumom. Účastníci na inom fóre nevedeli pochopiť, prečo by sekulárny skeptik vôbec prišiel na takéto stretnutie. Jeden muž sa neveriacky pýtal: „Myslia si, že ľudia bez náboženského vyznania v Amerike nikdy nepočuli, dobrú správu̒? Myslia si, že sekulárni ľudia prídu na to stretnutie, popočúvajú a spýtajú sa, prečo im o tom nikto nepovedal?“ Iný napísal: „Ľudia sú bez náboženského presvedčenia nie preto, že by sa nikdy nestretli s náboženstvom – sú, bez, práve preto, že sa s ním stretli.“

INFOLIST 3 × 2018

Za tie roky som sa nespočetnekrát zúčastnil takýchto diskusií a predpoklady ich kritikov sú do veľkej miery nesprávne. Veriaci v Boha rovnako ako aj neveriaci dospejú k svojmu stanovisku skrze kombináciu skúseností, viery, uvažovania a intuície. Skeptici mi na týchto stretnutiach bežne hovoria: „Škoda, že som skôr nevedel, že existuje takýto typ náboženského presvedčenia a takýto spôsob premýšľania o viere. Neznamená to, že teraz už budem veriť, ale nikdy predtým mi nikto neponúkol toľko podnetov na premýšľanie o týchto otázkach.“ Materiál v tejto knihe ponúka rovnaké podnety na premýšľanie čitateľom, najmä tým najskeptickejším, ktorí si myslia, že ,dobrej správe‘ chýba kultúrna relevantnosť. Budeme porovnávať názory a nároky kresťanstva s názormi a nárokmi sekulárneho pohľadu a klásť si otázky, ktoré z nich dávajú väčší zmysel v zložitosti sveta a živote človeka.

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

15


| ukážka z knihy | BOLESŤ A UTRPENIE |

BO L ES Ť A U T R P E NIE

BOLESŤ A UTRPENIE Timothy Keller

~ Timothy Keller

kniha bude dostupná v novembri 2018 na › eshop.evs.sk

9,00 € Keď som prijal život služby, pokúšal som sa porozumieť, prečo tak veľa ľudí vzdoruje Bohu a odmieta Ho. Čoskoro som si uvedomil, že snáď hlavný dôvod je súženie a utrpenie. Ako mohol dobrý, spravodlivý a milujúci Boh dovoliť také trápenie, skazenosť, bolesť a úzkosť? Pochybnosti v mysli môžu rásť súčasne s bolesťou v srdci. Keď som sedel s trpiacimi, často som sa pristihol, že premýšľam nad pálčivými námietkami voči Božej existencii a kresťanskej viere. Pred niekoľkými rokmi hollywoodska herečka poskytla rozhovor potom, čo jej milovaný náhle zomrel pri nehode. Dlho žila bez toho, že by rozmýšľala alebo hovorila o Bohu, ale akonáhle sa to stalo, povedala: „Ako mohol milujúci Boh dovoliť, aby sa to stalo?” V okamihu sa jej ľahostajnosť voči Bohu zmenila na hnev. Tento druh skúsenosti viedol mnohých mysliteľov

16

k argumentu, ako ho podal spisovateľ Stendhal (Marie-Henri Beyle), že „jediné ospravedlnenie pre Boha je, že neexistuje”. Zároveň som ale zistil, že rovnaké množstvo ľudí nachádza Boha skrze súženie a utrpenie. Zistia, že ťažkosti ich posúvajú smerom k Bohu a nie od Neho. Nepokojné časy ich prebudia z desivého spánku duchovnej sebestačnosti do vážneho hľadania Boha. Utrpenie „vyvesí vlajku pravdy v pevnosti vzbúrenej duše”. Bolo by prehnané povedať, že bez utrpenia v živote človek Boha

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

Kn

i ha A 5

8,00 € eK

niha PDF

nenájde, ale nie veľmi prehnané. Keď na nás príde bolesť a utrpenie, konečne vidíme, že nielenže život nekontrolujeme, ale že sme to ani nikdy nerobili. V priebehu rokov som si taktiež uvedomil, že nepriazeň osudu nevedie ľudí len k viere v Božiu existenciu. Tých, ktorí už veria, vťahuje do hlbšieho prežívania Božej existencie, lásky a milosti. Jeden z hlavných spôsobov, ako sa posúvame od abstraktného poznania o Bohu k osobnému stretnutiu s Ním ako živou skutočnosťou, je skrze pec súženia.


Ako to slávne podal C. S. Lewis: „Boh k nám šepká skrze naše potešenie, hovorí cez naše svedomie, ale kričí v našej bolesti.”

Boh k nám šepká skrze naše potešenie, hovorí cez naše svedomie, ale kričí v našej bolesti. Veriaci v mysli rozumejú mnohým doktrinálnym faktom, ale tieto fakty zriedka doputujú do srdca, ak nezakúsia sklamanie, zlyhanie a stratu. Ako mi raz povedal muž, ktorý, ako sa zdalo, mal prísť o kariéru aj rodinu: „Vždy som v princípe vedel, že ‚Ježiš je všetko, čo potrebuješ‛ pre život. Ale v skutočnosti naozaj nevieš, že Ježiš je všetko, čo potrebuješ, kým Ježiš nie je všetko, čo máš.”

INFOLIST 3 × 2018

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

17


NOVINKA

| ponuka kníh |

DÁVA BOH ZMYSEL? Timothy Keller 9,00 €

Kn

i ha A 5

8,00 € eK

niha PDF

NOVINKA

Je viera dobrá len pre slabých, chorých a starých? Timothy Keller analyzuje kresťanskú vieru v Boha a ukazuje, že kresťanský pohľad na svet ustojí ostrú paľbu kritiky a prináša odpovede aj na tie najťažšie otázky a výzvy života.

BOLESŤ A UTRPENIE Timothy Keller 9,00 €

Kn

i ha A 5

TY A JA NAVŽDY

8,00 €

7,00 €

Francis a Lisa Chan

Kniha A5

eKniha PDF

Manželstvo je skvelé, ale nebude trvať navždy. Namiesto toho, aby sa Francis a Lisa venovali typickým manželským témam sa ponárajú do Písma, aby našli uspokojujúcu odpoveď na otázku: “Čo to znamená mať vzťah, ktorý uspokojí najhlbšie časti našich duší?"

VIERA A PRÁCA

9,00 €

8,00 €

Timothy Keller

Kniha A5

eKniha PDF

S hlbokým presvedčením a často prekvapujúcimi radami Keller ukazuje čitateľom, že biblická múdrosť je nesmierne relevantná pre každodenné otázky ohľadom práce. V skutočnosti kresťanský pohľad na prácu – že nepracujeme aby sme slúžili sebe, ale iným – môže dať základ pre úspešný profesionálny a vyvážený osobný život.

8,00 € eK

niha PDF

Otázky spojené s bolesťou a utrpením trápia ľudstvo už tisícročia. Timothy Keller pôsobivo a priekopnícky tvrdí, že táto nevyhnutná súčasť ľudskej existencie sa dá prekonať jedine skrze porozumenie nášho vzťahu s Bohom.

BOŽIE BLÁZNOVSTVO

9,00 €

8,00 €

Nik Ripken

Kniha A5

eKniha PDF

Božie bláznovstvo rozpráva príbeh, neobyčajný a jedinečný, no zároveň veľmi ľudský. Pôsobivé osobné výpovede o cestách na tie najhrozivejšie miesta na svete dopĺňajú triezve a zaujímavé príbehy neobyčajných ľudí viery, ktorých Nik a Ruth stretli na svojich cestách.


| ponuka kníh |

Kázeň Timothy Keller (2017)

V tejto zrozumiteľnej príručke pre pastierov a laikov pomáha Keller čitateľom naučiť sa prezentovať kresťanskú zvesť milosti pútavým, vášnivým a jednoduchým spôsobom.

9,00 €

Tak toto je Boh? Michael Ots (2016)

Ako môže byť Boh dobrý, keď schvaľuje vojny, dopúšťa utrpenie, obmedzuje našu sexualitu, trestá svojho vlastného Syna a ľudí na základe ich viery a presvedčenia posiela do pekla?

8,00 €

Toľko rôznych ciest John Ortberg (2016)

Obľúbený autor nám otvára oči, aby sme videli množstvo dverí, ktoré nám Boh otvára a učí nás, ako ich rozoznať. Choď, prejdi cez dvere. Možno urobíš niečo, čo pretrvá do večnosti.

8,00 €

Stretnutia s Ježišom Timothy Keller (2015)

V tejto knihe Timothy Keller objavuje Ježišove odpovede na najväčšie životné otázky tak, že odhaľuje, čo sa stalo s ľuďmi, ktorí sa osobne stretli s Ježišom.

8,00 €

Ťažké otázky, skutočné odpovede William L. Craig (2015)

Kniha, ktorá neponúka otrepané frázy alebo ľahké odpovede. Ponúka však úprimný pohľad, ktorý ja založený na živote, štúdiu a službe.

8,00 €

Kto je ten muž? John Ortberg (2014)

Deň po Jeho smrti to vyzeralo tak, že nech už nechal na tomto svete akúkoľvek malú stopu, tá sa rýchlo pominie. Namiesto toho, Jeho dopadu na ľudskú históriu sa nič nevyrovná.

8,00 €

Zabudni na seba a získaj slobodu John Ortberg (2014)

Skutočná osoba pokorená evanjeliom nie je osoba, čo samu seba nenávidí alebo miluje, ale tá, ktorá na samu seba zabúda. Môžeš získať slobodu...

5,00 €

Pravidlá Červeného mora Robert. J. Morgan (2014)

Hlboká, praktická kniha, ktorá hovorí o chorobe, problémoch v manželstve, finančných problémoch, jednoducho o všetkých tých bežných a ťažkých veciach, ktorým čelíme.

6,00 €

CD Nádych, EVS Band (2013)

Nadýchnite sa s nami k starým piesňam, ktorým vdýchli nový život mladí ľudia. Započúvajte sa do piesní Skala vekov, Knieža mieru či Nebeský Bože... V úprave, akú ste ešte nepočuli.

8,00 €

Ceny sú platné pre jednotlivcov a cirkevné zbory pri odbere z EVS. K cene neprirátame poštovné ani balné. Uvedený ponukový list je skrátený. Radi vám zašleme celý ponukový list EVS alebo si ho môžete pozrieť na našej webovej stránke www.eshop.evs.sk. Knihy si môžete zakúpiť priamo v eshope EVS www.eshop.evs.sk alebo si ich môžete objednať telefonicky alebo písomne na adrese: Slovenské evanjelizačné stredisko, P. O. Box 147, 080 01 PREŠOV tel.: 0911 784 800, e-mail: evs@evs.sk, web: www.evs.sk

Pre jednotlivcov aj cirkevné zbory poskytujeme zľavy. O podrobnostiach sa informujte v našej kancelárii alebo na www.eshop.evs.sk. Ak si z jedného titulu objednáte väčší počet kusov poskytneme vám nasledovnú zľavu: ~ pri nákupe nad 50 € je zľava 5 % ~ pri nákupe nad 100 € je zľava 10 %


| zamyslenie | SLAVOMÍR SLÁVIK |

UŽ SME „NIEKTO“

V

kázňach sa pravidelne poukazuje na to, ako sa ženieme za materiálnymi vecami. Viac peňazí, krajší dom, lepšie auto.  Ale tým, čo nás za materiálnymi vecami často ženie nie je jednoducho len chamtivosť a pažravosť. Často je to túžba ukázať sa. Ukázať, že niečo znamenáme. Že máme hodnotu. Ukázať že sme „niekto“. A tak sa predvádzame a predbiehame. A dokážeme sa predbiehať vo všetkom. Nie len v tom, aký má kto dom, auto, alebo úspech v práci. Ale aj v tom, kto má lepšiu úrodu, šikovnejšie deti, kto lepšie žije svoj život. Takú máme túžbu po uznaní. Taký máme smäd. Tak chceme byť „niekto“. Jeden francúzsky filozof hovorí, že keď sa narodíme, tak nemáme žiadnu hodnotu. Tú postupne získavame od rodičov, kamarátov, cez úspechy, materiálne veci, cez to ako sa dokážeme predať.  Keď sa nám darí, keď získame pozornosť, tak naša hodnota rastie. Inak klesá. Ale ja s ním nesúhlasím. Biblia s ním nesúhlasí. Predstavte si takto žiť život. Aha, aký som úžasný, pozrite ako sa mi darí, aha, aká

Úryvok z kázne. Celú kázeň si môžete pozrieť na chcemviac.com, alebo xcamp.cz

som pekná, pozrite akú mám náušnicu v nose, aha, koľko pracujem pre cirkev, pozrite ako zdravo žijem, pozrite ako som dobre oblečená, aha, ako nepodlieham módnym trendom, pozrite koľko pomáham, pozrite ako sa vždy ozvem, pozrite koľko trpím, aha, ako sa o mňa nikto nezaujíma, pozrite aký som duchovný…  A podľa toho ako si nás iní všimnú a uznajú, podľa toho si myslíme, že sme cenní. Ale taký život je peklo. Stále dookola túžiť po uznaní, ocenení a pochvale druhých.  Dookola a dookola. A byť stále náročnejší a prázdnejší. Peklo si predstavujeme ako trýznenie a muky niekedy po smrti, ale taký život, to je už peklo. Takto žijú svoj život tí, ktorí neveria, že už vďaka Bohu majú obrovskú hodnotu. Takto, žiaľ, musia žiť svoj život tí, ktorí tomu neveria.  Ale takto nemusíme žiť my kresťania. Slavomír Slávik, riaditeľ Slovenské evanjelizačné stredisko

Lebo vierou ste všetci synovia Boží v Kristovi Ježišovi. G A L AT S K Ý M 3 : 2 6

Takže už nie si sluha, ale syn. A ak syn, tak skrze Boha aj dedič. G A L AT S K Ý M 4 : 7

Kontakt: Prešov P. O. Box 147 080 01 Prešov e-mail: evs@evs.sk tel.: 0911 784 800

Kontakt: Bratislava P. O. Box 104 814 99 Bratislava e-mail: lydia@evs.sk tel.: 0911 798 800

www.evs.sk

3

evsko

Dátum vydania: 5. november 2018, ročník 13.

18

Periodicita: 2-3x ročne Tlač: Equilibria, s. r. o. Časopis registrovaný MK SR pod číslom: EV 3227 / 09, ISSN 1339-1216 Vydáva Slovenské evanjelizačné stredisko, Legionárska 4, 81107 Bratislava, IČO: 308 06 178

Profile for Theos Dulos

Infolist EVS 3/2018  

Rozhovor s Ondrejom Kolárovským, ukážky z kníh Dáva Boh zmysel?, Bolesť a utrpenie, Rok 2018 v skratke

Infolist EVS 3/2018  

Rozhovor s Ondrejom Kolárovským, ukážky z kníh Dáva Boh zmysel?, Bolesť a utrpenie, Rok 2018 v skratke

Advertisement