Infolist EVS 02/21

Page 1

AKO VSTUPUJEŠ DO MIESTNOSTI?

INFORMAČNÝ LIST S LOV E NS K É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D I S KO

2 × 2 0 2 1 | 1 6 . ro č n í k | w w w. evs . s k

rozhovor

ukážka z knihy

pozvánka

~ Anička Koláriková

~ Rebecca Pippert

~ Chcemviac večer

Zostaňme soľou

Život, pred ktorým nechceš utiecť

a Violka Fronková

Jeseň plná ovocia


| ANIČKA A VIOLKA | rozhovory |

| rozhovory | ANIČKA A VIOLKA |

JESEŇ PLNÁ OVOCIA Anička Koláriková a Violka Fronková, dve ženy, ktoré stáli pri začiatkoch EVS. Violka ako riaditeľka, Anička ako pracovníčka pre komunikačné vzťahy. Tento rok sa obe dožívajú 75 rokov. Stále sú členky EVS a naďalej aktívne v službe.

Violka Fronková ~ Violka, po odchode z EVS si začala pracovať na knihe Cirkev v útlaku. Prečo? Z EVS ma v r. 2005 Pán viedol do rómskej misie, to trvalo 7 rokov. Od roku 2011/2012 som prešla z rómskej misie do histórie – práca na knihe Cirkev v útlaku. Životopisy farárov, ktorí boli počas totality prenasledovaní, pripravil a zhromaždil brat generálny biskup Pavel Uhorskai, sám väzeň pre Božie Slovo. Ja som pracovala v rokoch 1991-1994 ako zahraničná a osobná tajomníčka brata biskupa, dostala som životopisy a celý materiál od neho. V EVS sme to po roku 1994 využívali v rozhlasových reláciách

2

„Chcem povzbudiť a potešiť tie rodiny, ktoré žili v utrpení. Tam vidím svoju úlohu.“

Pokoj vám, kde okrem životopisov mohli hovoriť aj samotní prenasledovaní bratia farári alebo už len ich manželky vdovy alebo deti. Keď brat biskup Uhorskai zomrel, dohodli sme s jeho príbuznými, že jeho rukopis môžem spracovať do knihy s názvom, ako to sám pomenoval: Cirkev v útlaku.

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

~ Čo je tvojou hlavnou motiváciou pri píCirkev v útlaku

Pavel Uhorskai Dokumenty utrpenia a odvážnej služby ďalších 18 predstaviteľov ECAV počas rokov komunistickej nadvlády.

saní knihy? Prečo je podľa teba dôležité, aby sa na tieto príbehy nezabudlo? Čo táto práca prináša do tvojho života? Výnimočne ma pri štúdiu najmä vyšetrovacích spisov premôže žiaľ a slzy. Chcem povzbudiť a potešiť tie rodiny, ktoré žili v utrpení. Tam vidím svoju úlohu: potešiť všetkých zarmútených. Druhým motívom je, aby práca

brata biskupa Uhorskaia došla do cieľa, ako je napísané: „Vaša práca nie je márna v Pánovi.“ Osobne ma to zasiahlo, učím sa rozumieť a niesť utrpenie pre meno Pána Ježiša Krista. Veľkou posilou sú mi vyznania trpiacich farárov a ich rodín, napríklad postoj manželky farára Štefana Havlíka, odsúdeného na 8 rokov trestu odňatia slobody: „Pán Boh nikoho nesklamal, nesklame ani nás. Teba chcem vidieť veľkého v utrpení! A ja, ak mám za osem rokov sama živiť naše deti, chcem si to statočne vykonať.“

~ Udávali a donášali aj veriaci. Kladieš si niekedy otázky ako: „Netrápilo ich svedomie? Ako to mohli urobiť?“

INFOLIST 2 × 2021

Nepoznám vždy motívy, ktoré viedli ľudí k takým činom. Niektorí sa cítili napr. povinní hovoriť pravdu, tak Pán Boh prikázal: áno, pán farár robí stretnutia s mládežou, dal aj mne knižky, atď. Nevideli jasne riziká – ani im nenapadlo, že keď pán farár robí v kostole evanjelizačné zhromaždenie, je to protištátna činnosť a hrozí mu za to väzenie. Pravdaže, na ceste viery sme často v ohrození, pod ťarchou zloby bezbožných ľudí, v slabosti dávame miesto strachu. Pri vyhrážkach, čo sa stane mojej rodine, deťom, človek urobí aj takú vec, ktorú potom so žiaľom ľutuje. Inokedy to bolo rozhodnutie v bázni: nebudú moje deti trpieť, podpíšem spoluprácu s ŠtB, ale dám pozor,

U

Pri vyhrážkach človek urobí aj takú vec, ktorú potom so žiaľom ľutuje.

aby som nikomu neublížil. Tak spôsobili trápenie ducha sami sebe. Iste, bol aj kúkoľ medzi pšenicou. Spoluprácu so Štátnou bezpečnosťou, udávanie, to robili niektorí aj zlomyseľne, aj za to dostali odmenu.

Violka Fronková stála pri začiatkoch EVS

pokračovanie rozhovoru nájdete na nasledujúcej str. 4

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

3


| rozhovory | ANIČKA A VIOLKA |

Anička Koláriková ~ Aj keď si už na dôchodku, v EVS nám stále pomáhaš, keď môžeš, a to zahŕňa aj prácu s modernou technikou. Ako ti to ide? Kedysi dávno, keď som mala okolo tridsiatky, jeden starší spolupracovník, už zrelý dôchodca, hovorieval, že až do smrci (smrti) sa musí človek učiť. Nejde to už starému človeku ľahko, niečo som sa však vďaka Bohu naučila, a i vy, moji mladí spolupracovníci, máte na tom nemalé zásluhy.

~ Si dôchodkyňa, mohla by si sa už len tešiť z dôchodku a povedať si, že službu už prenecháš iným. Stále si však s ľuďmi dopisuješ, telefonuješ a aj pošleš či prinesieš, čo je treba. Prečo? Nemala by si už povedať, že by iní mohli slúžiť aj tebe? Mám rada ľudí. Nie je mi ľahostajné, ako žijú, čo prežívajú. Myslím, že je to dar, ktorý som dostala od Pána Boha, za využitie

4

ktorého sa Mu raz budem zodpovedať. Často mi príde na myseľ slovo, že kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech.

života a je to číročistá milosť. Prosím Pána, aby ešte i teraz orezával môj život, aby v ňom nechýbalo ovocie Ducha, Bohu k sláve a úžitku a potešeniu mojich blížnych. Život človeka, ktorý žije s Ním, môže byť i v starobe taký pekný alebo ešte krajší ako záhrada v jeseni s bohatou úrodou.

~ Celý život si slobodná. Aký bol a je duchovný a bežný život slobodnej veriacej ženy? Som slobodná a viem, že to bola Božia vôľa, nie bremeno, ale dar pre mňa. Potešila som sa, keď som si to raz pri čítaní Božieho Slova uvedomila (1Kor 7,7). Nuž, keď je niekto slobodný a doma ho nikto nečaká, môže sa bez výčitiek svedomia zdržať dlhšie v práci. To sme si hovorievali s Violkou, keď sme sa vracali z EVS večer domov z práce. A keď je niekto slobodný a je už na dôchodku, má viacej času na čítanie Božieho slova, premýšľanie o prečítanom a modlitby. To sa snažím teraz využívať, z Božej milosti.

~ Ľudia vždy premýšľajú o živote podľa svojho veku a skúseností. Tento rok si oslávila 75 rokov. Ako vidíš život vo svojom veku?

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

~ Všetci veriaci sme dostali základnú

Tento týždeň sme boli so sestrou vo veľkom jabloňovom sade oberať jablká. Je to krása vidieť stromy obťažené nádherne vyfarbenými plodmi a oberať z nich ovocie. Je jeseň, čas zberu úrody, ak ju Pán Boh požehnal. Bohatá úroda krásnych plodov však nie je samozrejmosť. I ja som sa dožila jesene

úlohu šíriť evanjelium. Každý ale inej skupine ľudí, iným spôsobom, ako iná časť Kristovho tela. Ktorá časť si myslíš, že si? Menilo sa to počas života? Keď som pred 52 rokmi končila štúdium, Pán Boh si ma pritiahol na svoje milujúce srdce tak, že mi ukázal na Pána Ježiša a Jeho dielo spasenia, vykonané i pre mňa osobne. Povedala som Mu slabučké áno, ale On počul a rozumel. S celou chuťou som si začala čítať Bibliu. Bolo to v roku 1969. Keď som potom prišla do Bratislavy, začala som pravidelne navštevovať spoločenstvo evanjelickej mládeže na Legionárskej ulici. Tu bolo veľa možností zapojiť sa do služby pre každého,

INFOLIST 2 × 2021

Z

Život človeka, ktorý žije s Ním, môže byť i v starobe taký pekný ako záhrada v jeseni.

deťom, starším a chorým ľuďom, aktívnou účasťou na mládeži, modlitebných stretnutiach, v kostole. Bola to dobrá škola, kde teórii nechýbala prax. Pracovala som vyše dvadsať rokov v biologickom výskume, bavilo ma to a nikdy som si nemyslela, že by som mohla pracovať na plný úväzok v duchovnej službe. A hoci sa mi nie veľmi darilo šíriť evanjelium, dostala som v roku 1993 opakované pozvanie pracovať v EVS ústami sestry Violky Fronkovej. Nie hneď, ale i vtedy som na pozvanie povedala svoje slabé áno a nastúpila som do práce s pracovným zaradením pracovníčka pre

| ANIČKA A VIOLKA | rozhovory |

komunikáciu s ľuďmi. Keď sa na to pozerám spätne, nemôžem inak, len s úžasom vyznať, že Pán Ježiš je Predivný Boh. Poznal a pozná ma lepšie ako ja sama seba. Cesta a práca s Ním v EVS, tiež hodne vyše dvadsať rokov, bol vzácny čas milosti, za ktorý Mu vyslovujem veľké ĎAKUJEM. Cez túto prácu som sa spoznala osobne alebo cez korešpondenciu s veľkým množstvom ľudí. Spätne si uvedomujem, že bolo medzi nimi veľa „osamelých pútnikov“, ľudí so zranenou dušou a takých, ktorí žili na okraji spoločenstva. Z milosti Božej som im mohla poslúžiť.

Anička Koláriková stála pri začiatkoch EVS

Redakčne krátené. Oba rozhovory v neskrátenej podobe nájdete na www.chcemviac.com.

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

5


| téma | GREG LAURIE |

KEĎ SA ŽIVOT POKAZÍ, BOH MÁ VŠETKO STÁLE POD KONTROLOU ~ Greg Laurie

zaznamenáva nielen Petrove veľké víťazstvá, ale aj jeho slabosti a porážky.

Zažil si niekedy deň, keď všetko išlo úplne nádherne a zrazu nastal problém? Možno si si povedal: „Prečo ja, Pane? Čím som si to zaslúžil?“ Biblia kladie otázku: „Veď kto poznal myseľ Pánovu, alebo kto Mu bol radcom?“ (R 11:34) Odpoveď na túto otázku znie: ja… a mnohokrát. Snažil som sa radiť Bohu a nasmerovať Ho. Keď však rozmýšľam o tomto postoji, uvedomujem si, že v tom nie som sám. Preto som

P

Peter povedal, čo by sme v danej situácii pravdepodobne povedali my.

6

za Petrov príbeh v Biblii vďačný. Človeka ako on musíš milovať, pretože bol skrz-naskrz ľudský. Otvorený a úprimný. Peter povedal, čo by sme v danej situácii pravdepodobne povedali my. Hoci bol Peter impulzívny, prchký a unáhlený, bol taktiež veľmi úprimný, odvážny a inteligentný. A možno najvnímavejší zo všetkých Ježišových nasledovníkov. Môžem sa pozrieť na Petrov život a povedať: „Existuje pre mňa nádej,“ pretože Biblia

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

V Cezarei Filipovej Ježiš pochváli Petra za prenikavý výrok, v ktorom rozoznal, že Ježiš je Mesiáš. Potom však Ježiš hovoril o svojej blížiacej sa smrti a utrpení. Matúšovo evanjelium nám hovorí: „Odvtedy začal Ježiš Kristus svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazov i zákonníkov a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych.“ (Mt 16:21) Ježiš presne vedel, čo Ho v budúcnosti čaká. Nebolo to preňho žiadnym prekvapením. Dokonca vedel, kto Ho zradí. Vedel, že bude vzkriesený z mŕtvych a presne vedel, kedy sa to stane. Peter však nemohol uveriť tomu,

P

Peter stratil kontakt s realitou, ale Ježiš ho uviedol na pravú mieru.

čo Ježiš hovorí. V skutočnosti tu Ježiš použil zaujímavé slovo, keď povedal, že bude zabitý. Z pôvodného jazyka by sa dalo preložiť aj ako „zavraždený“. Zaujímalo by ma, či Peter po tomto slove počul ešte niečo iné. Asi si myslel: „Čože? To sa nemôže stať!“

Je chvályhodné, že sa Peter bál o Ježiša, ale ušlo mu, čo sa Ježiš pokúša povedať. A potom to prehnal: „Tu Ho vzal Peter a začal Ho odhovárať: Nech Ti je Boh milostivý, Pane! To sa Ti nesmie stať!“ (Mt 16:22) Možno si Peter myslel: „Teraz mi to ide. Nebolo to dávno, keď mi povedal: ‚Telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.‘ Hej, radšej uvediem Ježiša na pravú mieru. Robí veľkú chybu.“

INFOLIST 2 × 2021

Je zaujímavé, že v pôvodnom jazyku sa slovo „odhovárať“ používalo, keď vodca alebo dôstojník karhal niekoho, kto patril do jeho jurisdikcie. Týmto slovom sa popisoval veliaci dôstojník, ktorý prísne napomína svojich vojakov. Taktiež naznačuje, že Peter to robil opakovane. Predstav si to. Ježiš práve učinil prehlásenie a očividne sa pre to trápil. A potom Peter zaujal autoritatívne postavenie nad Pánom a opakovane Ho začal karhať. Peter stratil kontakt s realitou, ale Ježiš ho uviedol na pravú mieru. Povedal: „Choď za mňa, satan, na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské.“ (Mt 16:23) Prečo to Ježiš povedal? Pretože práve satan chcel Ježišovi zabrániť ísť na kríž. Ježiš ale nedovolil, aby čokoľvek zmenilo Jeho kurz. Vedel, čo musí urobiť. Petra teda v jednom momente inšpiroval Svätý Duch a v nasledujúcom samotný diabol. Je to neustály boj, ktorému čelíme všetci, medzi správnym

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

7


a nesprávnym, medzi telom a Duchom. Biblia hovorí: „Lebo telo žiada proti Duchu a Duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli.“ (G 5:17) A hádaj čo! Tento boj nikdy nekončí. Bez ohľadu na to, ako dlho si kresťan, tento boj bude zúriť až do tvojho posledného dňa. Na jednej strane ťa môže inšpirovať Duch Svätý a na strane druhej telo. Musíme strážiť svoje slová a byť opatrní, pretože tento boj bude pretrvávať.

povedať: „Prečo, Pane?“ Alebo keď, podobne ako Peter, povieme: „Pane, to je zlý nápad. Čo to robíš? Na čo myslíš?“ Boh myslí na svoj večný plán. My vidíme iba krátkodobý horizont a to, čo nám prospeje v tejto chvíli. Boh sa pozerá na dlhodobý horizont, na celkový obraz. A On vie, čo robí. Práve v takýchto časoch Mu musíme dôverovať, vrhnúť sa Mu k nohám a povedať: „Pane, priznám sa, že nerozumiem. Neviem prečo. Ďakujem Ti ale, že to máš pod kontrolou.“

Nech nám Boh pomôže dôverovať Mu, aj keď nerobí veci podľa nás. Nech nám Boh pomôže dôverovať Mu, keď sme v pokušení

Keď príde na veci, ktorým nerozumiem, opriem sa o to, čomu rozumiem. Rozumiem, že Boh ma miluje, že chce pre mňa to najlepšie a že bude konať tak, aby „milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžili na dobro“ (R 8:28). Nerozumiem mnohým veciam, ktoré sa v živote dejú, ale Boh všetko objasní v posledný deň. Do tej doby Mu musíme všetci dôverovať.

N

Nech nám Boh pomôže dôverovať Mu, aj keď nerobí veci podľa nás.

8

1

VYBERÁME Z AKTIVÍT EVS V ROKU 2021

| téma | GREG LAURIE |

Ďalšie podobné články nájdete na www.chcemviac.com.

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

Reakcie účastníkov:

EVS ACADEMY

„Na seminári ma najviac oslovilo snívanie, a potom hľadanie ciest, ako svoje sny uskutočniť!"

Čo je EVS Academy?

„Nerozumiem mnohým veciam, ktoré sa v živote dejú, ale Boh všetko objasní v posledný deň. Do tej doby Mu musíme všetci dôverovať.“

Tri roky prebieha spolupráca EVS s konzultačno - tréningovou organizáciou Xpand, ktorá pôsobí v 14 krajinách sveta. Cieľom je pomáhať jednotlivcom i organizáciám rásť. Celý program je založený na kresťanských hodnotách. Pri tréningoch sa zameriavame na to, ako budovať dobré tímy, viesť samých seba a žiť odolný život, budovať a viesť organizácie, riešiť konflikty a rozumne prechádzať procesom zmeny. Ak chceme, aby cirkev napredovala, potrebujeme viac Ježiša v srdci a viac múdrosti a šikovnosti pri vedení seba a iných.

II N NF FO O LL II S ST T 2 2 × × 2 20 0 12 81

„Profesionálny výkon prednášateľov."

V septembri sme absolvovali niekoľko ciest po Západnom dištrikte ECAV, nakoľko sme boli oslovení zorganizovať semináre (nielen) pre presbyterov cirkevných zborov. Semináre boli 4-hodinové, so vstupmi lektorov a následnou prácou v skupinách.

„Vzájomná a podnetná diskusia v tíme a predkladané návrhy na zlepšenie práce v našom cirkevnom zbore."

„Atmosféra a chuť spolupracovať vo viere v Krista."

„Iná perspektíva na cirkevný zbor." Seminár bol hodnotený pozitívne a mnohí by pri ďalšej príležitosti pozvali nabudúce aj ďalších. Seminárov sa zúčastnilo viac ako 200 účastníkov.

Podcast o tréningoch nájdete na chcemviac.com/audio/ Tréning odolný život nájdete na www.academy.evs.sk

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

9 9


2 3 4

| téma | AKTIVITY EVS V ROKU 2021 |

knihy evs

www.knihy.evs.sk

V tomto roku sme vydali dve nové knihy. Márnotratný prorok od Timothyho Kellera a Zostaňme soľou od Rebeccy Pippert. Sú to skvelé knihy. Tešíme sa, že ich môžeme zdarma posielať všetkým našim darcom, ktorí pravidelne podporujú službu EVS. Sme tiež vďační za celý tím ľudí, ktorý sa na výrobe kníh podieľa: prekladajú ich, robia korektúry, grafiku, finálne úpravy a pod.

prekladáme

novú knihu

V roku 2022 plánujeme vydať knihu 365 zamyslení podľa Biblickej knihy Prísloví, ktoré napísal Timothy Keller spolu so svojou manželkou Kathy. Veríme, že ak chceme rozumieť dnešnej spoločnosti, ovplyvňovať ju a vedieť, ako šíriť dobrú správu o Ježišovi spôsobom, ktorý je ľuďom blízky, potrebujeme kvalitné knihy. Rýchle myšlienky rýchlo odídu. Množstvo informácií, ktoré sa na nás valí z nových médií, nás privedie len na povrch. Skutočná hĺbka si vyžaduje čas. Preto vydávame knihy, ktoré nás vedú hlbšie. Ak máte tip na kvalitnú knihu, dajte nám vedieť.

Všetky naše doteraz vydané knihy môžete nájsť na: www.knihy.evs.sk

10

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

čitateľské plány

mobilná aplikácia YouVersion

Koncom minulého roka sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s tvorcami aplikácie Biblia, ktorú mnohí z vás aktívne používajú. Odvtedy sme pridali do aplikácie už 12 čitateľských plánov v slovenskom jazyku a doteraz si ich spolu prečítalo už viac ako 6000 ľudí.

OBJAVTE NAŠE ČITATEĽSKÉ PLÁNY www.bit.ly/EVS-plany

5 6 7

| téma | AKTIVITY EVS V ROKU 2021 |

zamyslenia

1

EVS na každý deň

#služba vo väzniciach

Už viac ako 10 rokov každé ráno pravidelne posielame krátke Biblické zamyslenia od rôznych autorov prostredníctvom emailu, momentálne už na viac ako 2400 adries. Mnohí ďalší si ich čítajú na webe EVS, počúvajú ako audiozamyslenia vo svojich podcastových aplikáciách či na sociálnych sieťach.

Zamyslenia do mobilu Spotify

iTunes

Na odber zamyslení mailom sa môžete prihlásiť na: www.evs.sk/biblicke-zamyslenia/

INFOLIST 2 × 2021

Väzenská misia

V auguste sme do EVS dostali prekvapenie v balíčku z ilavskej väznice. Balíčky zväčša posielame my, od väzňov sme zvyknutí len na korešpondenciu. Od väzňa Mariana, s ktorým sme viacročne v kontakte, sme poštou dostali do daru päť ním kvalitne ušitých malých ruksakov pre chudobné deti (väzňov). Aj tu vidíme, že môžu a vedia svoj čas využiť prospešne. Posielať niečo z väznice nie je jednoduché, stojí to viac vybavovania, no Marian aj toto podstúpil, aby potešil.

Idea-list.sk

rozmýšľať nás baví  v roku 2021 každý týždeň nový článok alebo rozhovor  3 články na webe eduworld  v roku 2021 5 nových článkov v Postoji  prednáška o téme LGBT na ESŠ v LM

Všetky zaujímavé články nájdete na stránke: www.idea-list.sk

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

11


8 9 10

| téma | AKTIVITY EVS V ROKU 2021 |

minikonferencia

pekný večer nemusí byť len kino alebo divadlo

Minikonferencia podobne ako konferencia minulý rok prebehla vo forme online prenosu. 4 rozhovory so zaujímavými ľuďmi nás opäť posunuli k tomu, aby sme vyskúšali reagovať na súčasnú situáciu a oslovili nové publikum. Viac ako 250 divákov sledovalo minikonferenciu naživo a viac ako 1500 si ju pozrelo zo záznamu.

3. DECEMBER 2021

minikonferencia.evs.sk

12

live prenos na kanáli

EVS

Chcemviac podcast

Na jeseň 2020 sme v rámci služby chcemviac.com spustili podcasty – nový formát, v ktorom v neformálnych rozhovoroch poslucháčom pravidelne prinášame rôzne témy. Momentálne máme už viac ako 27 dielov a tešíme sa, že aj takýmto spôsobom môžeme oslovovať nové publikum.

Podcasty si môžete vypočuť cez Spotify, Apple podcast alebo aj na stránke chcemviac.com.

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

Chcemviac večer

prinášame dobrú správu Ďakujeme za celý tím šikovných a ochotných ľudí, s ktorými sme pripravili nový projekt Chcemviac večer. Máme nádej, že nám pomôže nájsť novú cestu k ľuďom okolo nás a budovať vzťahy a spoločenstvá, ktoré budú sviežim vyjadrením kresťanstva v meste a okolí. Chcemviac večer je miesto pre inšpiráciu, dobré vzťahy a úsmev, a miesto, kde sa formujeme ako nasledovníci Ježiša Krista.

PRINÁŠAME DOBRÚ SPRÁVU. Hľadáme cestu, ako to robiť sviežim spôsobom. Nič neodpovedá na hľadanie dnešného človeka tak trefne ako evanjelium. Nič nemá v sebe takú radosť a taký pokoj ako evanjelium. Preto spúšťame Chcemviac večer. Chcemviac večer je priestor, ktorý nám prináša inšpiráciu a kde zažívame nebo. Vytvárame nové vzťahy a formujeme domov. Kráčame spolu a zápasíme ako armáda. Téma prvých šiestich večerov: ŽIVOT, PRED KTORÝM NECHCEŠ UTIECŤ. Každý Chcemviac večer sa naživo vysiela aj online na EVS kanáli Youtube.

KOLÉGIUM DVORANA PREŠOV

live prenos na kanáli

EVS

Viac informácií nájdete na: chcemviac.com.

II N NF FO O LL II S ST T 2 2 × × 2 20 02 2 11

ŽIVOT, PRED KTORÝM UTIECŤ

27. 11. 2021 18. 12. 2021 22. 01. 2022 19. 02. 2022 19. 03. 2022

nechces ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

13


| ukážka z knihy |

ZOSTAŇME SOĽOU ~ Rebecca Pippert Čo som sa naučila z prvého roku na univerzite a všetky tie roky potom? Po prvé, keď sa evanjelizácia robí „Ježišovým spôsobom“, je oveľa jednoduchšia, ako si viem predstaviť. Niektorí z tých najmenej pravdepodobných ľudí, ktorí sa obrátili, boli najviac hladní po duchovných veciach. Po druhé, naučila som sa, že šíriť evanjelium je smrteľne vážne. Obávala som sa, že by som mohla uraziť skeptika alebo že ma obvinia, že som protiintelektuálne zameraná. Nikdy som si nepredstavovala, že ma postavia pred poradkyňu na internáte, zakážu mi niekoho pozvať na štúdium Biblie a pohrozia, že ma vylúčia z univerzity. Čo sa skutočne dialo najmä koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia a v srdci biblického pásu? Prežívala som niečo, o čom som nikdy nepočula, bol to duchovný boj. Mala som pocit, že som uprostred krížovej paľby v bitke, ktorú som

14

nespôsobila. V Biblii som čítala o satanovi, ale teraz som z prvej ruky vedela, že skutočne existuje zloprajná bytosť, ktorá urputne bráni, aby sa ohlasoval Kristus, a ktorá bude hroziť, zastrašovať, obťažovať a využívať každú možnú taktiku, aby nás vystrašila a zastavila. A pri mne sa mu to skoro podarilo. Naučila som sa ďalšiu neoceniteľnú lekciu: Boh sa nielenže teší, keď hlásame evanjelium, On znásobí naše úsilie, aj keď to v skutočnosti nechceme! Desila som sa, keď mi hrozili vylúčením. Aj keď som sa rozhodla poslúchať,

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

stále som dúfala, že nebezpečenstvo „zvládnem“ tým, že udržím malú študijnú skupinku. Namiesto toho Boh otvoril stavidlá! Každú taktiku, ktorou chcel satan potlačiť evanjelium, Boh použil a evanjelium sa mohlo ešte viac šíriť. „Boh sa nielenže teší, keď hlásame evanjelium, On znásobí naše úsilie.“

V

V dnešnej kultúrnej klíme budeme potrebovať odvahu, vytrvalosť a zručnosti.

Lekcie, ktoré som sa z tejto skúsenosti naučila, ma držali a formovali počas celej služby. Hoci sa odvtedy zmenilo mnoho vecí, táto jedna zostáva rovnaká: „Evanjelizácia je jednoduchšia, ako si myslíme, a ťažšia, ako si dokážeme predstaviť: je vzrušujúca a zároveň aj smrteľne vážna.“

V dnešnej kultúrnej klíme budeme potrebovať odvahu, vytrvalosť a praktické zručnosti, aby sme boli účinnými svedkami. Potrebujeme však tiež istotu a pocit očakávania. Ako hovorí britský evanjelista Rico Tice: „Nepriateľstvo k posolstvu evanjelia [dnes] narastá. Deje sa však aj niečo iné. Rastie aj hlad. Príliv sekularizmu a materializmu, ktorý odmieta akúkoľvek pravdu a urážajú ho absolútne morálne normy, sa ukazuje ako prázdny a vyprahnutý spôsob života. A to povzbudivo znamená, že s čoraz väčšou pravdepodobnosťou nájdete ľudí, ktorí v tichosti prahnú po obsahu evanjelia.“ (Honest Evangelism – Úprimná evanjelizácia, str. 20) Ako prvé musíme začať s Bohom, pretože každý zápas pri evanjelizácii – silný pocit, že sme nedostatoční a slabí, obavy, pocit, že pri modlitbe nie sne dostatočne

INFOLIST 2 × 2021

duchovní, skryté pochybnosti o tom, či má evanjelium silu meniť životy, neistota, či nás Boh skutočne môže použiť, a hlboká neochota riskovať a dostať sa do situácií, v ktorých by nás Boh mohol použiť – je možné prekonať len tak, že najskôr pochopíme, kým Boh skutočne je. Je veľmi dôležité vedieť, že Boh je s nami, ide pred nami a chce nás použiť dokonca aj s našimi obavami a niekedy nedostatočnou vierou. Ako povedal Charles Spurgeon, kazateľ z 19. storočia: „Niektorí sú bábätká a iní obri. Ale… malá viera je požehnaná viera. Chvejúca sa nádej je požehnaná nádej.“ (Faith Checkbook) Pravdou je, že sebavedomie je zbytočné. Viac ako čokoľvek iné potrebujeme dôverovať Bohu. Dôvera v pravého Boha nám umožňuje vidieť, že naša slabosť mocného živého Boha neobmedzuje.

REBECCA PIPPERT

Autorka a rečníčka, ktorá pomáha kresťanom prirodzene a nenásilne hovoriť o viere v Ježiša Krista.

NOVINKA ZOSTAŇME SOĽOU Rebecca Pippert

„Boh sa nielenže teší, keď hlásame evanjelium, On znásobí naše úsilie.“ Ježiš nám prikazuje, aby sme boli Jeho svedkami. Bude to ľahšie, ako si myslíme, a ťažšie, ako si dokážeme predstaviť. Ježiš nás však neposiela s prázdnymi rukami. Dáva nám svoje prostriedky, ktoré potrebujeme, aby sme poslúchli Jeho prikázanie. O týchto prostriedkoch je prvá časť tejto knihy.

15


| ukážka z knihy |

MÁRNOTRATNÝ PROROK Prečo Boh posielal záplavu sklamaní? „Takýmto spôsobom“, Pán v podstate odpovedal, „odpovedám na modlitby o milosť a vieru. Len ťa chcem oslobodiť od vecí, ktoré ťa zotročujú, ženú a ovládajú. Či nevidíš, že keby som bol tvoja najväčšia láska, bol by si skutočne slobodný? Nájdi vo mne svoje všetko.“ nás, svojich bratov a sestry (Žid 2:10 – 15). Táto Božia výzva k Jonášovi je výzva pre Posledné verše knihy nám hovoria, že znanás. Nájsť v Ňom svoje všetko je bolestivý kom ľudí, ktorí sa ponorili do Božej milosti, proces, ale je to jediná skutočná cesta je súcit a láska, nie pohŕdanie ľuďmi, ktorí k radosti. Tak sa neľutujme. Ježiš kráčal sú iní ako oni. Boh vyzýva Jonáša, pretože nekonečne bolestivejšou cestou kvôli bez plaču a súcitu konfrontoval svetských, radosti, ktorú mal pred sebou sebou – kvôli bezbožných ľudí. Neprávosť a zlo určite radosti, že poteší svojho Otca a vykúpi musia byť odsúdené. Boh je však spravodlivý aj milujúci, a vyčíta Jonášovi, že kázal mestu bez toho, aby ho miloval.

Z

Znakom ľudí, ktorí sa ponorili do Božej milosti, je súcit a láska.

16

Žijeme vo svete, ktorý je rozdrobený na rôzne „mediálne bubliny“, v ktorom počujete len správy, ktoré potvrdzujú to, čomu už veríte. Každý, kto používa internet a sociálne média alebo kto sleduje bežné spravodajské kanály,

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

N

Nájsť v Ňom svoje všetko je bolestivý proces, ale je to jediná skutočná cesta k radosti.

každodenne rôznymi spôsobmi prijíma povzbudenie, aby sa podobal Jonášovi, pokiaľ ide o „tých ľudí tam“. Skupiny démonizujú a zosmiešňujú iné skupiny. Každý región a každá politická strana nachádza dôvody, prečo pohŕdať ostatnými. Veriacich kresťanov to dnes vťahuje do tohto víru rovnako, ak nie dokonca viac, ako kohokoľvek. Kniha Jonáš varuje. Boh sa pýta, ako sa môžeme bez súcitu pozerať na kohokoľvek – dokonca aj na tých, ktorí majú úplne protichodné presvedčenie a skutky. Ak sa má tvoj súcit podobať Božiemu, musíš opustiť útulný svet

vlastnej ochrany. Boží súcit znamenal, že sa Boh nemohol iba pozerať na zem a jednoducho nás ľutovať. Zostúpil, vzal na seba ľudskú prirodzenosť, doslova si obul naše topánky, vžil sa do nášho stavu, problémov a kráčal s nami. Ak máš priateľa, ktorý prežíva naozaj ťažké obdobie, nebuď príliš zaneprázdnený, aby si s ním nemohol tráviť čas. Kráčaj s ním cez toto utrpenie. Samozrejme, že budeš plakať.

„Boží súcit znamenal, že sa Boh nemohol iba pozerať na zem a jednoducho nás ľutovať. Zostúpil, vzal na seba ľudskú prirodzenosť, doslova si obul naše topánky, vžil sa do nášho stavu, problémov a kráčal s nami.“

Márnotratný prorok Timothy Keller Knihu nájdete na: www.knihy.evs.sk

II N NF FO O LL II S ST T 12 ×× 22 00 1281

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

17


NOVINKA

| predstavenie | DOBROVOĽNÍCI |

EVANJELIUM NEŠÍRIME SAMI Mikuláš Ševčík správca sociálnych sietí

vymieňať myšlienky z kníh, novinky a iné zaujímavosti zo sveta kníh EVS.

Ako si sa dostal k EVS? K EVS som sa dostal prostredníctvom Maťa Viglaša, ktorý viedol moju skupinku.

Ako slúžiš v EVS? V EVS pomáham pri tvorbe obsahu na sociálnych sieťach.

Prečo si sa rozhodol spolupracovať s EVS? Páči sa mi posolstvo, ktoré prináša EVS. Myslím, že všetci ako kresťania máme túžbu slúžiť v nejakej oblasti. EVS je pre to skvelou príležitosťou, kde môžeme nielen slúžiť, ale takisto aj nadobudnúť skúsenosti a popritom duchovne rásť.

Čo sa ti na EVS páči? Páči sa mi, že sa v EVS stále rozmýšľa o nových nápadoch, ako osloviť nových ľudí.

Rozbehol si spolu s ďalšou dobrovoľníčkou Jankou projekt knihomoli EVS. O čo v ňom ide? Myšlienkou bolo vytvoriť komunitu, ktorá spája našich čitateľov. Knihomoli EVS bude fungovať ako skupina ľudí na Facebooku, kde si ľudia budú môcť medzi sebou

Ako si sa dostala k EVS? Myslím, že prvýkrát som EVS zaregistrovala cez webstránku chcemviac.com. V istom bode svojho štúdia prekladateľstva som začala premýšľať, ako by som svoje vzdelanie mohla použiť pre Božie kráľovstvo.

18

Simona Takáčová prekladateľka chcemviac.com

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

Ako slúžiš v EVS? Prekladám z angličtiny rôzne články, zamyslenia, videá, všetko, čo treba. Čo je pre teba EVS? EVS sú pre mňa ľudia, ktorí milujú Boha a iných ľudí, aj tých, ktorých osobne nepoznajú. Čo sa ti na EVS páči? Milujem svoju prácu, pretože viem, že má zmysel, a zároveň ma povzbudí každý jeden text, ktorý prekladám Čo by si na EVS zmenila, resp. čo sa ti nepáči? Niektoré články či zamyslenia by sa dali preložiť aj krajšie, slovenskejšie. Občas za slovenskou vetou v uverejnených článkoch vidím jej presné znenie v angličtine, čomu by sme sa pri preklade mali vyhnúť. Náš prekladateľský tím ešte má na čom pracovať.

Ak by si sa chcel/a k nám pridať, ozvi sa nám na: spolupraca@evs.sk.

MÁRNOTRATNÝ PROROK

11,00 €

9,00 €

Timothy Keller

Kniha A5

eKniha PDF

Jonášov príbeh je jeden z najznámejších biblických príbehov a zároveň je to aj príbeh, ktorý najčastejšie nie úplne správne vnímame. Mnohí ľudia, dokonca aj neveriaci, poznajú Jonáša. Bol to vzdorovitý prorok, ktorý sa vzoprel Bohu a ktorého zhltla veľká ryba. V Jonášovom príbehu je však omnoho viac, ako si uvedomujeme.

MAL BY SOM ŤA RADŠEJ, KEBY SI BOL TROCHU VIAC AKO JA

11,00 €

9,00 €

Kniha A5

eKniha PDF

John Ortberg Boh nás stvoril tak, že túžime po hlbokom spojení s niekým. Keď ľudia majú hlboké vzťahy, hovorí John Ortberg, v živote vyhrali. Keď hlboké vzťahy nemajú, nemôžu v živote vyhrať. Kniha Mal by som ťa radšej, keby si bol trochu viac ako ja ponúka pomoc pri prekonávaní jednej z najväčších prekážok, ktorá nám bráni budovať hlboké vzťahy: skutočnosť, že sme veľmi odlišní.

MODLITBA

10,00 €

9,00 €

Timothy Keller

Kniha A5

eKniha PDF

V kresťanských spoločenstvách sa učíme, že modlitba je najmocnejší spôsob, ako zažiť Boha. Málokto z nás však dostáva vedenie, ako urobiť z modlitby zmysluplnú činnosť. Práve na tieto veci sa v knihe Modlitba pozerá pastor Timothy Keller. S hlbokými vhľadmi ponúka biblickú múdrosť, rozoberá spôsoby, ako sa osobnejšie modliť a inšpiruje k tomu, aby sme si vytvorili modlitebnú prax.

ZOSTAŇME SOĽOU Rebecca Pippert 11,00 €*

Kn

i ha A 5

9,00 € eK

niha PDF

Kniha bude dostupná koncom novembra na: knihy.evs.sk.

Svet sa neustále mení a mnohí strácame odvahu evanjelizovať, hlavne keď vidíme, že nepriateľstvo voči kresťanským názorom silnie. Zvykli sme si mlčať a je to pre nás prirodzené. Napriek tomu sa svet v jednom ohľade nezmenil: stále potrebuje Ježiša. Desiatky rokov sa známa evanjelistka Rebecca Pippert rozpráva s ľuďmi po celom svete, povzbudzuje a pripravuje bežných kresťanov, aby o Ježišovi hovorili počas obyčajných rozhovorov každý deň. Biblické učenie v knihe pretkávajú pútavé príbehy. Čitateľom dodá odvahu hovoriť o Ježišovi relevantne, premyslene a efektívne. Na konci každej kapitoly sú diskusné otázky pre malé skupinky.

Ďalších viac ako 40 titulov nájdete na e-shope: www.knihy.evs.sk


| zamyslenie | SLAVOMÍR SLÁVIK |

AKO VSTUPUJEŠ DO MIESTNOSTI?

3. 12. - 18:00

2021

Do miestnosti je možné vstúpiť dvoma spôsobmi. Ten prvý je: Aha, pozrite sa na mňa, tu som, počúvajte ma, som stredobod pozornosti, zabavte ma, venujte sa mi… Ten druhý je: Prišiel som, aby som sa s vami rozprával, vidím vás, som ochotný načúvať, chcem, aby ste sa rozvíjali… Jurgen Klopp, futbalový tréner FC Liverpool, hovorí, že keď je spolu celý realizačný tím, každý nesie zodpovednosť za atmosféru v miestnosti. Nielen tí, ktorí sú vpredu a ktorí vedú. Každý niečím prispieva, každý niečo prináša. Každý nesie zodpovednosť za to, aká je atmosféra v tíme. Niekedy je ľahšie stáť bokom, hundrať, mať založené ruky a pozorovať iných. A keď sa im nedarí, cynicky sa usmievať. Musíme si ale uvedomiť, že aj my máme zodpovednosť za atmosféru v miestnosti. V našej rodine, práci, spoločnosti, na našej ulici… Čo si myslíte, ako vstupoval do miestnosti Ježiš? Píše o tom Pavol v liste do Filipis: Ježiš

„Mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži.“ (F 2, 5 – 8) Ježiš neprišiel ako niekto, kto by hovoril: „Venujte sa mi, zabávajte ma, liečte ma, rozprávajte sa so mnou, veď Ja som Boží Syn.“ Ale naopak. Prišiel, aby slúžil. Aby sa s nami rozprával, aby nás uzdravoval, aby nás zachránil. Vždy, keď myslíme viac na druhých než na seba, konáme ako Ježiš. A všimnime si, že žiaden zo zázrakov nespravil Ježiš preto, aby bolo lepšie a ľahšie Jemu. Každý zázrak, spravil preto, aby bolo lepšie a ľahšie nám. Takto vstupoval do miestnosti On. Slavomír Slávik riaditeľ Slovenské evanjelizačné stredisko

MINIKONFERENCIA P R E Š O V

-

KO L É G I U M

-

D V O R A N A

Informácie nájdete na: minikonferencia.evs.sk.

evs.sk

Kontakt: Prešov P. O. Box 147 080 01 Prešov e-mail: evs@evs.sk tel.: 0911 784 800

evsko

2

Kontakt: Bratislava P. O. Box 104 814 99 Bratislava e-mail: lydia@evs.sk tel.: 0911 798 800

evs_sirimedobruspravu Dátum vydania: 15. november 2021, ročník 16.

21

Periodicita: 2 – 3x ročne Tlač: Equilibria, s. r. o. Časopis registrovaný MK SR pod číslom: EV 3227/09, ISSN 1339-1216 Vydáva Slovenské evanjelizačné stredisko, Legionárska 4, 81107 Bratislava, IČO: 308 06 178


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.