Infolist EVS 01/21

Page 1

ODPUSŤ NÁM DOBRÉ SKUTKY

rozhovor

ukážka z knihy

pozvánka

S LOV E NS K É E VA N J E L I Z AČ N É

~ Becky Pippert

~ Timothy Keller

~ #EVS konferencia

ST R E D I S KO

Svet sa zmenil, evanjelium nie

Márnotratný prorok

Dobrý Boh 2021

INFORMAČNÝ LIST

1 × 2 0 2 1 | 1 6 . ro č n í k | w w w. e v s . s k


| rozhovor | BECKY PIPPERT |

SVET SA ZMENIL, EVANJELIUM NIE Becky Pippert (72) je autorka a medzinárodne uznávaná rečníčka, ktorá pomáha kresťanom prirodzene a nenásilne hovoriť o svojej viere v Ježiša Krista. Jej knihu Viera sa nedá skryť označil časopis Christianity Today za jednu z päťdesiatich kníh, ktoré najviac formovali protestantov v 20. storočí.

~ Becky, už prešiel nejaký čas, odkedy si bola na Slovensku. Aké si mala dojmy zo Slovenska, keď si prednášala na konferencii EVS v Ružomberku v roku 2011? Na ten čas si živo spomínam! Keď som ľudí na začiatku prednášky pozdravila v slovenčine, dojala ma ich vrúcnosť a nadšené reakcie. Zvlášť som sa tešila z osobných

B

Boh do všetkých ľudských bytostí vložil hlad po zmysle, hodnote a zjednotení.

2

rozhovorov, keď som podpisovala knihu Viera sa nedá skryť.

~ Tvoja kniha Viera sa nedá skryť bola úspešná aj na Slovensku a mala veľký vplyv aj na môj pohľad na evanjelizáciu. Prečo si sa rozhodla napísať novú knihu? (Stay Salt) Aj keď evanjelium je stále rovnaké a vôbec sa za čas, odkedy som napísala prvú knihu, nezmenilo, svet sa zmenil zásadne. Dnes je naša západná kultúra čoraz viac postfaktuálna a postkresťanská: nielenže nie je kresťanská, ale je postavená proti kresťanstvu. Naše výzvy, najmä na Západe, vychádzajú

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

zo života v kultúre, ktorá odráža deformácie postmoderny: rozklad absolútnej pravdy, posun od autorít smerom k osobným preferenciám, sexuálna revolúcia… a mohli by sme pokračovať ďalej. Nesmieme však zabúdať na to, že aj keď je naša kultúra čoraz viac sekulárna, sekularizmus nemá moc vymazať ľudskú túžbu po zmysle a hodnote. Naopak, tieto túžby ešte viac prehlbuje. Boh do všetkých ľudských bytostí vložil hlad po zmysle, hodnote a zjednotení, a to všetko sa dá nájsť iba v Ňom. Neveriaci nepoznajú dôvody svojich túžob a, pravdupovediac, si svoje túžby pred ostatnými ani nechcú priznať, ale tieto túžby existujú, máme ich všetci. Preto verím, že naša doba poskytuje najväčšiu príležitosť šíriť kresťanské svedectvo od čias Ježiša


| BECKY PIPPERT | rozhovor |

takí VŠETCI sme! Evanjelium vlastne prináša Boh, nie my. Teší sa však, keď nás používa v našej slabosti. Apoštol Pavol trikrát prosil Pána, aby mu vzal jeho tŕň v tele. Aj keď nevieme, čo ten tŕň je, Pán odpovedal Pavlovi: „Moja milosť ti stačí, pretože moja moc sa dokonáva v slabosti.“ Zdráhame sa hovoriť o svojej viere, pretože sa cítime nedostatoční. Ale pravdou je, že takí VŠETCI sme! Evanjelium vlastne prináša Boh, nie my.

a apoštolov. Mnohí kresťania sa napriek tomu dnes boja hovoriť o svojej viere a nevedia, ako hovoriť o Ježišovi v kontexte súčasnej kultúry, najmä s rastúcou nevraživosťou voči viere. Chcem pomôcť kresťanom, ktorí sa na to necítia, ktorí si mylne myslia, že evanjelizácia znamená zapamätať si nejakú techniku, ktorú použijú na svoju obeť, alebo sa zabúdajú sústrediť na Božiu moc a prítomnosť a boja sa, že to všetko závisí od ich komunikačných schopností (o ktorých vedia, že ich nemajú).

INFOLIST 1 × 2021

~ Ak je evanjelium tá najlepšia správa, aká kedy dorazila na našu planétu, prečo majú kresťania tak často problém podeliť sa o ňu s ostatnými? Opäť to súvisí s nepochopením toho, čo sa spája so sprostredkovaním evanjelia. Neviete si predstaviť, ako často počujem veriacich hovoriť: „Len sa snažím žiť svoju vieru, ale nech o nej rozprávajú iní.” Tento pohľad je mylný. Zdráhame sa hovoriť o svojej viere, pretože sa cítime nedostatoční. Ale pravdou je, že

Pavol pochopil, že pre úspech a efektivitu evanjelizácie nie je dôležité, či má človek správnu osobnosť alebo dar hovoriť evanjelium. Evanjelium nedokážu obmedziť ani naše slabosti. Účinnosť svedectva sa zakladá na Božej moci a Boh na svoju slávu použije aj našu slabosť! To všetko zmenilo Pavla, keď povedal: „Preto sa budem o to viac chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova moc.“ Je veľmi oslobodzujúce si uvedomiť, že prinášanie evanjelia nezávisí na nás a ani nie je o nás - je o Bohu! Musíme sa sústrediť na Božiu moc a Jeho lásku k ľuďom a prestať sa trápiť pre svoje nedostatky. pokračovanie rozhovoru na s. 4

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

3


| rozhovor | BECKY PIPPERT |

Veď nakoniec nie je dôležité, koľko vieme, dôležitá je Božia prítomnosť a moc.

~ Aké najväčšie chyby robia kresťania, keď šíria evanjelium? Zabúdame, že základom je modlitba. Každý deň pros Boha, aby ťa viedol k ľuďom, ktorých hľadá, a potom čakaj, že to urobí! Pri rozhovore s neveriacimi ako šíp vystreľte tichú modlitbu a požiadajte Boha, aby sa pripojil k rozhovoru, aby vám dal svoju múdrosť a lásku, aby im otvoril oči a zjemnil srdce. Keď prosíme Ducha Svätého, aby prišiel, vždy to robí! Potrebujeme nasledovať Ježišov príklad: počúval a vzbudzoval u ľudí zvedavosť. Ježiš sa nikdy k ľuďom nesprával ako k veciam, ktoré chce nejakým spôsobom opraviť. Neponáhľal sa, aby sa mohol dostať k ďalšiemu človeku. Nemal pri rozhovore s ľuďmi tri základné otázky ani nejaké vzorce. Keď ľudia cítili Jeho lásku a skutočný záujem o ich život, keď videli Jeho moc uzdravovať, ťahalo ich počúvať Jeho posolstvo a spoznávať Ho viac.

4

Myslím si, že si dosť dobre neuvedomujeme, ako mocne pôsobí osobnosť Ježiša na ľudí, ktorí Ho nepoznajú vo chvíli, keď sa s Ním nejakým spôsobom stretnú. Väčšina ľudí je dnes biblicky negramotná, vôbec netušia, aký Ježiš v skutočnosti bol. Zvyčajne si teda myslia, že cirkev je nudná (alebo ešte horšie!), a Ježiš je iba „krotký ako baránok“. Ale Ježiš bol radikálny, vášnivý a vedel sa aj poriadne rozohniť! Prudko kritizoval náboženské pokrytectvo, všetkých šokoval svojou láskou a empatiou k ľuďom, ktorých považovali za hriešnikov a vyvrheľov. Musíme svojim priateľom ukázať skutočného Ježiša, ako Ho opisujú evanjeliá!

P

Ježiš sa nikdy k ľuďom nesprával ako k veciam, ktoré chce nejakým spôsobom opraviť.

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

~ To znie fajn, ale ako privedieš skeptikov k tomu, aby si vôbec otvorili Bibliu a začali ju čítať? Požiadajte Pána v modlitbe, aby vás viedol k duchovne otvoreným skeptikom. Keď sa začnete rozprávať o duchovných veciach, pokúste sa porozumieť ich otázkam o viere a živote. Potom, keď to bude vhodné, môžete povedať niečo ako: „Vieš, veľmi rád sa s tebou rozprávam, pretože máš veľmi dobré otázky. Ale zaujímalo by ma, či si niekedy v dospelosti čítal Bibliu? Ako môžeš urobiť rozumné rozhodnutie o niečom, čo si nikdy nečítal? A, mimochodom, myslím si, že Ježiš ťa bude fascinovať." Na tomto prístupe sa mi páči, že nikomu nič nevnucuje. Ak tvrdia, že neveria, že Biblia je Božie slovo, môžeme povedať: „Na to, aby si mohol čítať Bibliu, nemusíš hneď veriť, že je to Božie slovo! Bibliu si treba prečítať preto, aby si pochopil, kto je Ježiš, a mohol sa rozumne rozhodnúť, čomu budeš veriť.“ Okrem modlitby a rozvíjania autentických vzťahov si myslím,


že vystaviť ľudí Ježišovi je najväčšou skratkou v evanjelizácii, pretože Ježiš je neodolateľný!

~ Myšlienka študovať si osobu Ježiša v Biblii so skeptikmi a hľadajúcimi je pôsobivá. Je to niečo, čo by sme mohli robiť aj dnes počas krízy Covid-19? Myslíš si, že ľudia sú otvorení takýmto myšlienkam práve v dôsledku tejto krízy? S určitosťou viem potvrdiť, že je tu väčšia duchovná otvorenosť. Z histórie vieme, že v čase katastrofy sme schopní jasnejšie vidieť, akí sme malí a zraniteľní, že vo svojich rukách NEMÁME absolútne nič a že neriadime svoj osud. Uvedomujeme si viac aj svoju smrteľnosť. Nedávno mi zavolala priateľka Mary, agnostička, a povedala: „Becky, vždy som verila, že sme bohovia a páni svojho osudu. Ale keď jednoduchý mikroskopický organizmus dokáže zastaviť celú planétu, ukazuje to na našu obrovskú zraniteľnosť. Veľmi jasne som pochopila, že nič nemám pod kontrolou. Pretože ak som bohom, aký boh musí brať tabletky na úzkosť? Pravdupovediac, som mizerný boh!”

INFOLIST 1 × 2021

A

Ako môžeš urobiť rozumné rozhodnutie o niečom, čo si nikdy nečítal?

Po telefóne sa ďalej bavíme o viere a ona je prvýkrát otvorená bližšie sa pozrieť na Ježiša v evanjeliách! Počas covidu to môže znamenať, že budeme Bibliu spoločne študovať cez Zoom alebo aj telefón. Ideálne je to, samozrejme, osobne. Predovšetkým si pamätajme, že Ježiš volá VŠETKÝCH kresťanov, bez ohľadu na osobnosť alebo nadanie, aby činili učeníkov. Nie každý je povolaný byť evanjelistom, ale všetci sme povolaní byť Jeho svedkami, ktorí žijú v prvej línii ako Boží služobníci, aby si ich On sám použil pre vykúpenie nášho zničeného a týraného sveta.

Redakčne krátené. Celý rozhovor nájdete na www.chcemviac.com

| BECKY PIPPERT | rozhovor |

Becky Pippert (72)

Autorka a medzinárodne uznávaná rečníčka, ktorá pomáha kresťanom prirodzene a nenásilne hovoriť o svojej viere v Ježiša Krista. Jej knihu Viera sa nedá skryť označil časopis Christianity Today za jednu z päťdesiatich kníh, ktoré najviac formovali protestantov v 20. storočí. Na jeseň vychádza v EVS jej kniha, ktorá na túto predchádzajúcu nadväzuje. Timothy Keller o nej povedal: „Viera sa nedá skryť bola jednou z najdôležitejších kníh o evanjelizácii pre predchádzajúcu generáciu. Jej pokračovanie môže byť najlepšou knihou o vydávaní svedectva pre budúcu generáciu. Nepoznám prehľadnejšiu či prenikavejšiu knihu o evanjelizácii, ktorú by som mohol dať do rúk kresťana.“

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

5


| téma | GREG LAURIE |

ZAMEŇ STAROSTI ZA CHVÁLU A PANIKU ZA MODLITBU ~ Greg Laurie Z vonkajšej strany kuchynského okna sme zavesili kŕmidlo, a tak každé ráno pri raňajkách sledujem vtáky, ktoré k nemu priletia. A hoci je s ochranou proti veveričkám, jedna akrobatka sa tam aj tak vždy dostane a kradne vtákom semiačka. Od vtákov sa môžeme veľa naučiť. Tvrdil to Ježiš už pred 2 000 rokmi: „Pozrite vtákov nebeských: ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeský ich živí. Či vy nie ste omnoho viac ako oni? A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť?“ (Mt 6:26-27) Následne pridáva aj obraz s kvetmi: „A o odev prečo ste ustarostení? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú, nenamáhajú sa a nepradú; hovorím vám: Ani Šalamún v celej

6

svojej sláve neobliekal sa tak ako jedna z nich.“ (Mt 6:28-29) Zakončuje slovami: „Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho

J

Ježiš nám nehovorí, že sa o životné potreby nemáme starať.

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba. Dosť má deň svojho trápenia.“ (Mt 6:33-34) Ježiš nám tu nehovorí, že sa o životné potreby nemáme starať. Nehovorí, aby sme sa nezaoberali jedlom na stole, oblečením či strechou nad hlavou. Hovorí však, aby sme si pre tieto veci nerobili starosti. Videli ste už niekedy vystresovaného vtáka? Vtáky si vonku jednoducho lietajú a žijú svoj život, hoci im nik nezasľúbil večný život. Čo aj napriek tomu robia každé ráno? Zobúdzajú nás svojím spevom. To neznamená, že zanedbávajú akúkoľvek činnosť, ktorá im zabezpečí jedlo. Prilietajú a najedia sa z kŕmidla,


| GREG LAURIE | téma |

ako je to moje, alebo sa len tak ponevierajú pri McDonalde a čakajú, kým nejaký hranolček dopadne na zem. Svoj podiel práce si svedomito plnia, no bez akýchkoľvek starostí. Skvele to vystihuje báseň: Dumal vrabec so sojkou nad takouto otázkou: Prečo ľudské bytosti majú toľko starostí? Premýšľali, koľko mohli, až sa oba vtáčky zhodli. Ľuďom nebeský Otec chýba, v ktorom nám nič nechýba. Ak sa Boh stará o vtáky, postará sa aj o nás. Starosti ti nepredĺžia život, iba ho zhoršia. Dokonca môžu tvoj život skrátiť. Odborníci zistili, že starosti môžu poškodiť nervovú a tráviacu sústavu. Okrem toho môžu starosti a úzkosť spôsobiť hlboké depresie. Odborníci nám to vravia dnes, no v Biblii sa o tom

INFOLIST 1 × 2021

„Ježiš nehovorí, aby sme sa nezaoberali jedlom na stole, oblečením či strechou nad hlavou. Hovorí však, aby sme si pre tieto veci nerobili starosti.“ ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

7


| téma | GREG LAURIE |

písalo už dávno: „Ustarostenosť v srdci skľučuje človeka, ale dobré slovo mu spôsobuje radosť.“ (Pr 12:25) Niekedy sa domnievame, že starosti sú akousi cnosťou. Rád by som však povedal niečo, čo ťa možno prekvapí – starosti môžu byť hriechom. Starosti sú totiž zlyhaním našej dôvery k Bohu. Nič sa nedotýka kresťana, čo najprv neprešlo milujúcimi rukami Boha. Budeš žiť tak dlho, ako to určil Boh. Nik to nezmení. Nezmení to vírus ani ohrozenie života. Biblia nám prináša toto zasľúbenie: „Lebo ma skryje vo svojom stane v deň pohromy, schová ma v skrýši svojho stánku, vyvýši ma na skalu.“ (Ž 27:5)

A

Ak chceš rásť vo viere, a nie v starostiach, čítaj Bibliu a ver tomu, čo sa v nej píše.

8

„Rád by som však povedal niečo, čo ťa možno prekvapí – starosti môžu byť hriechom. Starosti sú totiž zlyhaním našej dôvery k Bohu.“ Ak chceš rásť vo viere, a nie v starostiach, čítaj Bibliu a ver tomu, čo sa v nej píše. Rímskym 10:17 nám hovorí: „Teda viera je z počúvania skrze slovo Kristovo.“ Väčšina Američanov má doma Bibliu. Každá americká domácnosť vlastní v priemere štyri Biblie. A čo je zaujímavé, americké biblické centrum Center for Bible Engagement uskutočnilo výskum, v ktorom zistili, že ak nečítaš Bibliu štyri a viackrát za týždeň, zásadné

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

rozhodnutia či zmeny budeš robiť rovnako ako človek, ktorý Bibliu nečíta. Štúdia ďalej dodáva, že ak čítaš Bibliu viac než štyrikrát do týždňa, sklon k pornografii sa znižuje o 61 %, sklon k užívaniu omamných látok sa znižuje o 57 % a sklon k hazardným hrám sa znižuje o 74 %. Dokonca aj pravdepodobnosť obezity sa znižuje o 20 %.


| GREG LAURIE | téma |

Nech teda Božie slovo upevňuje tvoju vieru a zamení starosti za chvály. Nech je Boh v tvojom živote na prvom mieste. Nech je na prvom mieste v prioritách, manželstve, v samotnom živote. Nech má prvé miesto v tvojej kariére a financiách. Cti si Pána a dovoľ mu riadiť tvoj život.

Nech teda Božie slovo upevňuje tvoju vieru a zamení starosti za chvály. Nech je Boh v tvojom živote na prvom mieste.

Výskumníci taktiež zistili, že ak čítaš Bibliu aspoň štyrikrát za týždeň, pravdepodobnosť, že budeš zvestovať svoju vieru, sa zvyšuje o 228 %, pravdepodobnosť, že budeš činiť učeníkov je o 231 % vyššia, a šanca, že si zapamätáš Písmo, je až o 407 % vyššia.

INFOLIST 1 × 2021

P

Pamätaj na to, že starosti môžu byť aj hriechom.

V modlitbe Pánovej nás Ježiš naučil modliť sa nasledovne: „Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak aj na zemi!“ (L 11:2) Alan Redpath však výstižne poznamenal: „Nemôžeme sa modliť: ‚Príď kráľovstvo Tvoje,‘ ak sa najskôr nemodlíme ‚Odíď kráľovstvo moje.‘“ Božie plány pre tvoj život sú lepšie ako tie tvoje. Neboj sa teda odovzdať budúcnosť, ktorú nepoznáš, Bohu, ktorého poznáš. Daj prvé miesto Božiemu kráľovstvu a zameň starosti za modlitby.

Viac podobných článkov nájdete na chcemviac.com

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

9


#EVS2021

spoločenstvo prednášky generácie spolu

Medzi ľuďmi, ktorí nám budú slúžiť nájdete:

Egil Ellingsen

Michael Ots

Curt Westmann

Harry Benson

Becky Pippert

Jarle Skullerud

pastor IMI Kirken, Nórsko

vedúci výskumu v Marriage Foundation, UK

apologét, evanjelista, UK

medzinárodná evanjelistka, USA

Rune Tobiassen Ivan Eľko

7. - 9. máj 10

sledujte aktuálne informácie na

KONFERENCIA.EVS.SK

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

pastor East Side, Nórsko

generálny biskup ECAV

evanjelista, Nórsko

riaditeľ práce s deťmi a mládežou, Nórsko

Tibor Máhrik

kazateľ, vysokoškolský pedagóg v oblasti filozofie a etiky


Tešíme sa na spoločné povzbudenie a spoločenstvo!

„Chcem sa veľmi podakovať za vysielanie konferencie EVS online. Som veľmi vďačná, že konferencia tentoraz prišla ku mne a bola mi povzbudením. Takto ju mohlo navštíviť oveľa viac ľudí, ako keby sa konala klasicky. Včerajšok si pozrelo takmer 1800 ľudí. Boh si naozaj všetko využíva na dobre.“

Lenka Janotková Dávid Bázlik evanjelická farárka, Žilina

vaše fotografie z domácností, komentáre z živého vysielania a odozvy z konferencie #EVS2020

evanjelický farár, Ružomberok

Jaro Petro

evanjelický farár, Obišovce

Marián Kaňuch evanjelický farár, Žilina

a ďalší

Katarína

hudobní hostia

Dušan Havrila Andrej Velebír Juraj Šimočko INFOLIST 1 × 2021

„Dobrý deň, konferencia EVS má zmysel a som vďačná, že mohla byť aj v tejto elektronickej podobe. Božie Slovo nie je v okovách.“ Monika

„Ahojte, som vo svojej rodine jediná veriaca. Dnes som pozerala konferenciu v kuchyni. Moji rodičia sa ku mne pridali a nechceli, aby som si dala slúchadlá. Týmto vám chcem iba vysloviť vďaku za vaše múdre slová, ktoré im hovorili priamo do srdca. Ďakujem, že ste svojou službou prispeli ku ich obráteniu.“ Karin

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

11


| služba EVS vo väzniciach |

VÄZENSKÁ MISIA V ČASE PANDÉMIE Najčastejšia forma kontaktu, mimo osobných stretnutí na našich pobožnostiach, je písomná korešpondencia. Vo väzniciach máme vyše 140 kontaktov, s ktorými si dopisujeme, čo za rok znamená približne 900 odoslaných a prijatých listov. Táto písomná komunikácia funguje stále aj mimo pandémie Okrem toho sa snažím častejšie posielať všetkým dopisovateľom aj spoločné listy s obsahom na povzbudenie ich viery. Pripravil som pre nich aj pracovné listy, čo je vlastne biblické samoštúdium tém ako napríklad pokora, vďačnosť, radosť a sebaovládanie, čo slúži ako náhrada za osobné stretnutia.

M

Mnohí väzni reagujú na biblické samoštúdium priaznivo.

12

Tieto pracovné listy sú pre nich jednoduchšie ako korešpondenčný kurz. Poslal som ich všetkým dopisovateľom a mnohí na to reagovali priaznivo. Mimo toho máme 19 absolventov nášho biblického korešpondenčného vzdelávacieho kurzu, ktorí ďalej touto písomnou formou študujú Bibliu. Ďalšia možnosť, ktorá nám zostala na komunikáciu, je telefonovanie. Väzeň má možnosť volať na obmedzený počet vybraných telefónnych čísel. Ak si k nim zaradil aj naše číslo, môžeme sa aj počuť (my mu nemôžeme volať). Niekedy niektorí potrebujú na takýto rozhovor pomôcť finančne, na dobitie

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

kreditu, kedy vybraným jednotlivcom aj takto pomôžeme. Telefonický kontakt udržujem denne aj s prepustenými klientmi. Za posledný rok sme z EVS poslali 57 väzenským žiadateľom 79 balíkov so základnými potrebami na písanie. Okrem toho písomné blahoželanie k narodeninám dostalo viac ako 400 väzňov. Často prichádzajú formálnejšie listy, v ktorých aj niečo žiadajú. Pri klientoch, s ktorými je dlhodobejší kontakt a je vytvorený aj vzťah, cítiť v listoch už nádych priateľstva a aj obsah je úprimnejší a osobnejší. Také listy sú povzbudením, preto z niektorých vyberáme aj vám na povzbudenie.

Ján Hevera


| služba EVS vo väzniciach |

„Snažím sa žiť ako kresťan, podľa Božích prikázaní. Svojej rodine píšem a teším sa každému listu od nich aj od Vás…Na tento cieľ potrebujem známky, na tento list som si požičal od spoluodsúdeného…“

„Pracovný list rád vyplním, ale nemám teraz Bibliu, niekto mi ju zobral a nemôžem to vyplniť, veľmi ma to mrzí. Ale nechám si ho, a keď zoženiem tak to vyplním…“ DP, Košice

LB, Šaca

„Požehnaný buď brat Ján. S úctou Vám ďakujem, že ste si spomenuli opäť na mňa, na moje narodky…“

„Teraz čítam Viera sa nedá skryť, zaujal ma tam názor, kde naozaj už prítomnosť veriaceho človeka medzi neveriacimi ich pôsobením Ducha usvedčuje z hriechov, ale nie našimi výčitkami či kritikou, ale mocou Ducha… ale veď osobne to môžeme prebrať potom na stretnutí.“

RG, Ilava

MJ, Leopoldov

„Ja by som dal čokoľvek na svete, aby sa moji rodičia dožili toho, že som sa postavil na vlastné nohy, po takom dlhom čase vo väzení a žijem ako slušný človek, na ktorého môžu byť hrdí. Samozrejme, za ich lásku, trpezlivosť, čas, pomoc chcem im na starobu byť oporou a nápomocný…“

„Minule som písal, že som trošku zlyhal vo svojom duchovnom živote, už som na tom lepšie…“

JK, Dubnica

MV, Leopoldov

INFOLIST 1 × 2021

OBJAVTE ČITATEĽSKÉ PLÁNY EVS v populárnej mobilnej aplikácii Biblia*

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

*plány je možné čítať aj na odkaze www.bit.ly/EVS-plany

13


| ukážka z knihy | MÁRNOTRATNÝ PROROK |

MORE PRESTALO ZÚRIŤ

NO

VINKA

!

MÁRNOTRATNÝ PROROK

~ Timothy Keller

Timothy Keller Vo chvíli, keď sa Jonáš potopil, búrka sa utíšila tak náhle, ako keď vypneme svetlo. Čítame, že more „prestalo zúriť“ (verš 15). Niekto to môže považovať iba za poetickú personifikáciu, rétorickú frázu, ale je to skutočne iba to? „Rozhnevaná“ búrka bolo skutočné vyjadrenie Božieho hnevu voči vzdorovitému prorokovi, ktorý sa upokojil, keď Jonáša hodili do vĺn. Rovnakým spôsobom sa Ježišova obeť nazýva „zmierenie“ (R 3:25, Žid 2:17, 1J 2:2, 4:10),

J

Ježiš prijíma plný Boží trest, aby žiaden nezostal pre tých, ktorí veria.

14

čo znamená, že Kristus sa vysporiadal s Božím hnevom na hriech a zlo tak, že sa postavil na naše miesto a niesol trest, ktorý sme si zaslúžili. U mnohých dnes myšlienka na rozhnevaného Boha vzbudzuje odpor, aj keď sa moderní ľudia všeobecne zhodujú, že zápal presadzovať spravodlivosť zahŕňa i oprávnený hnev. Ak poprieme Boží hnev na hriech, oberá nás to nielen o plný pohľad na Božiu svätosť a spravodlivosť, ale môže to taktiež zmenšiť náš úžas, lásku a chválu za to, čo pre nás Ježiš zniesol. Na rozdiel od Jonáša,

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

11,00 €*

Kn

i ha A 5

9,00 € eK

niha PDF

„Boh obmieňa svoje stratégie a neustále nám preukazuje milosrdenstvo novými spôsobmi, dokonca aj vtedy, keď o to nestojíme, ani si to nezaslúžime.“ „Boh, ktorý sa s nami vymieňa a trpí, aby sme my mohli byť slobodní, je Boh, ktorému môžeš dôverovať. Jonáš nedôveroval Božej dobrote, ale on nevedel o kríži. Aká je naša výhovorka?“

„Biblia nehovorí o tom, že každá ťažkosť je výsledkom hriechu – ale učí, že každý hriech ťa privedie do ťažkostí.“


| MÁRNOTRATNÝ PROROK | ukážka z knihy |

„AK POPRIEME BOŽÍ HNEV NA HRIECH, OBERÁ NÁS TO NIELEN O PLNÝ POHĽAD NA BOŽIU SVÄTOSŤ A SPRAVODLIVOSŤ, ALE MÔŽE TO TAKTIEŽ ZMENŠIŤ NÁŠ ÚŽAS, LÁSKU A CHVÁLU ZA TO, ČO PRE NÁS JEŽIŠ ZNIESOL.“

ktorý dostal trest iba pre svoju neposlušnosť, Ježiš prijíma plný Boží trest, aby žiaden nezostal pre tých, ktorí veria. (Rim 8:1). Pije

INFOLIST 1 × 2021

do dna kalich božskej spravodlivosti, aby pre nás nezostala ani kvapka (Mt 26:39.42).

Ak by sme čítali knihu Jonáš ako samostatný text, mohli by sme v tomto okamihu získať dojem, že biblický Boh je nevrlý a pomstychtivý. Ale dokonca už v horizonte celého Jonášovho príbehu vidíme, že Boh je zdržanlivý, nedá Jonášovi všetko, čo si zaslúži. Pretože Ježiš nie je iba človek, ale Boh, ktorý zostúpil na zem, nejde ani zďaleka o zobrazenie pomstychtivého božstva, ale celá Biblia nám ukazuje Boha, ktorý prichádza a nesie vlastný trest, pretože také veľké je Jeho milosrdenstvo. Ako sme už videli, Jonášov problém je rovnaký ako náš. Sme presvedčení, že ak svoju vôľu plne podriadime Bohu, nebude dbať na naše dobro a radosť. Tu ale máme rozhodujúci dôkaz, že toto hlboko zakorenené presvedčenie je lož. Boh, ktorý nás nahrádza a trpí, aby sme my boli slobodní, je Boh, ktorému môžeš dôverovať. Jonáš nedôveroval Božej dobrote, ale on nevedel o kríži. Akú výhovorku máme my?

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

15


| SPOLOČNOSŤ |

VĎAČNOSŤ AJ V NEVĎAČNOM ČASE Byť vďačný nie je samozrejmé. A zvlášť v tejto dobe pandémie. Je možné byť vďačný v čase, ako je tento?! Ľudia skôr poukazujú na to, čo stratili. Nemôžem ísť na zákusok s kamarátkou či na kus reči s priateľom. Nemôžem ísť, kam by som chcel, nemôžem robiť, čo by som chcel a nemôžem sa stretnúť s ľuďmi, s ktorými by som chcel. A niektorí stratili oveľa viac ako len možnosť zabávať sa. Niektorí stratili prácu, niektorí zdravie, ďalší dokonca svojich blízkych... Zoznam by mohol byť dlhý... Prečo je vďačnosť dôležitá? Vďační ľudia sú zdravší na tele i na duši. Podľa výskumu sa vďační ľudia dožívajú vyššieho veku. Ale nielenže žijú dlhšie, ale žijú aj lepšie! Vďační ľudia majú totiž lepšie vzťahy s druhými. Veď kto by už vyhľadával spoločnosť zatrpknutého frfloša?

16

Ďalší dôvod vďačnosti nachádzame v žalmoch. Napríklad 106. žalm začína slovami: „Haleluja! Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá jeho milosť.“ Dôvod našej vďačnosti voči Bohu je v tom, že vieme, že Boh je dobrý, že Jeho milosť je večná, že je verný svojim sľubom.

N

Nie je samozrejmosť, že ma Pán Boh prijal za svoje dieťa, že ma omilostil, že mi odpustil hriech.

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

Vďačnosť Bohu Ak žijem v tom, že mi Pán Boh dáva málo, tak som veľmi nevďačný kresťan. Možno dokonca žijem v tom, že si od Pána Boha zaslúžim viac. Božiu priazeň by som nemal brať ako samozrejmosť. Nie je samozrejmosť, že ma Pán Boh prijal za svoje dieťa, že ma omilostil, že mi odpustil hriech. Nemusel to urobiť. On to nepotreboval a ja som Mu k tomu tiež nedal žiaden dôvod. Nezaslúžil som si to. Naopak, môj hriech ma diskvalifikoval zo spoločenstva s Bohom. Napriek tomu mi Pán Boh vyšiel v Ježišovi Kristovi v ústrety. On mi odpustil a prijal ma. Niekto múdry raz povedal: „Keby mi Pán Boh dal iba to, čo mi dal skrze Pána Ježiša, a nedal by mi už nič viac, stačí to, aby som Mu bol do smrti vďačný.“


Aký mám postoj voči Bohu? Som Jeho dieťa, ktoré je vďačné za každý prejav lásky a priazne svojho nebeského Otca, alebo žijem ako Boží zamestnanec, ktorý očakáva, že si za svoj zbožný život zaslúži primeraný plat? Keď si uvedomím, akú hodnotu má dar, ktorý mi Pán Boh dal, už viac nežijem ako stratená sirota. Nie som nechcené dieťa. Som Božie dieťa. Bohu na mne záleží. A aj keď mi Boh nedáva vždy to, čo by som chcel a kedy by som to chcel (Napokon, ktorý dobrý rodič to robí?), aj tak ma On má rád a preukazuje mi svoju priazeň. Ako sa cvičiť vo vďačnosti? Vďačnosť nemusí závisieť od našich pocitov! Vďačnosti sa môžeme učiť! Pripomínajme si, že Pán Boh je dobrý. Pripomínajme si, čo Pán Boh pre nás urobil v Pánovi Ježišovi! Napíšme si myšlienku z Biblie, ktorá nám to bude pripomínať a dajme si ju doma na viditeľné miesto.

INFOLIST 1 × 2021

V

Vďační ľudia sú zdravší na tele i na duši.

Dobrý spôsob je aj zapisovať si hoci aj každodenné malé veci a vypočuté modlitby. Otázky na zamyslenie a diskusiu: Vieš pomenovať aspoň 3 veci, za ktoré si v súčasnosti vďačný? Akými konkrétnymi spôsobmi budeš rozvíjať svoju vďačnosť?

Ondrej Kolárovský celý článok si môžete prečítať na C HC E MV I AC .CO M

| SPOLOČNOSŤ |

„SOM BOŽIE DIEŤA. BOHU NA MNE ZÁLEŽÍ. A AJ KEĎ MI BOH NEDÁVA VŽDY TO, ČO BY SOM CHCEL A KEDY BY SOM TO CHCEL, AJ TAK MA ON MÁ RÁD A PREUKAZUJE MI SVOJU PRIAZEŇ.“ ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

17


| anketa |

DOBRÝ BOH – DOBRÝ ROK Lenka a Maťo Janotkovci Lenka je evanjelická farárka, Maťo pracuje v IT. Slúžia v Žiline. Aký si mal uplynulý rok? M: Uplynulý rok bol pre nás pozvaním k veľkej zmene: Prešov vymeniť za Žilinu. A to znamenalo veľa zmien pre každého člena našej rodiny. Čo bolo pre teba najväčšou výzvou? L: V osobnom živote to bolo odvážiť sa urobiť jeden veľký krok do neznáma – Vzdať sa „usadenia“. V službe hľadať nové formy. Aká najkrajšia vec sa ti stala v tejto pandemickej dobe? L: Naša rodinka sa znova ocitla spolu „na jednej kope“ a tak sme dostali príležitosť zas byť viac súčasťou života toho druhého. M: 6 mesiacov rodičovskej :). Teraz vážne,

18

úplne naj boli odpovede, ktorými Boh odpovedal na naše modlitby.

Čo bolo pre teba najväčšou výzvou? Nezlenivieť, ale to sa mi nepodarilo udržať.

Je niečo, čo si sa naučil? M: Dôležitejšie pri stíšeniach je ísť do hĺbky, nie do dĺžky; stretnúť sa s Ním, nielen o Ňom čítať.

Samuel Kušnír EVS spolupracovník, grafický dizajnér

Janko Bruncko spokojný podnikateľ na dôchodku

Aký si mal uplynulý rok? Môj rok 2020 bol plný životných skúšok a výziev, ktoré mi pomohli rásť vo viere. Som za ne veľmi vďačný.

Aký si mal uplynulý rok? Bol to jeden z najlepších rokov, mal som čas na rodinu, záhradu, úpravy okolo domu. Kázne som počúval z viacerých zdrojov, z čoho sme mali veľké požehnanie. Je niečo, čo si sa naučil? Hlavne to, že aj keď si myslíme, že dokážeme veľa zvládnuť, tak malý vírus položí celý svet na kolená. A na tie kolená by sme si mali kľakať častejšie, ale na modlitbách.

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

Aká najkrajšia vec sa ti stala v tejto pandemickej dobe? Manželkin vyoperovaný nádor nebol zhubný. Máš nejaký tip pre budúce generácie, keby mali zažiť niečo podobné? Vďačnosť, skromnosť a sebareflexia. Bez týchto troch vlastností sa budú podobné krízy zvládať veľmi ťažko.


NO MAL BY SOM ŤA RADŠEJ, KEBY SI BOL TROCHU VIAC AKO JA

11,00 €

9,00 €

Kniha A5

eKniha PDF

John Ortberg

VINKA

!

MÁRNOTRATNÝ PROROK Timothy Keller

Boh nás stvoril tak, že túžime po hlbokom spojení s niekým. Keď ľudia majú hlboké vzťahy, hovorí John Ortberg, v živote vyhrali. Keď hlboké vzťahy nemajú, nemôžu v živote vyhrať. Kniha Mal by som ťa radšej, keby si bol trochu viac ako ja ponúka pomoc pri prekonávaní jednej z najväčších prekážok, ktorá nám bráni budovať hlboké vzťahy: skutočnosť, že sme veľmi odlišní.

MODLITBA

10,00 €

9,00 €

Timothy Keller

Kniha A5

eKniha PDF

V kresťanských spoločenstvách sa učíme, že modlitba je najmocnejší spôsob, ako zažiť Boha. Málokto z nás však dostáva vedenie, ako urobiť z modlitby zmysluplnú činnosť. Práve na tieto veci sa v knihe Modlitba pozerá pastor Timothy Keller. S hlbokými vhľadmi ponúka biblickú múdrosť, rozoberá spôsoby, ako sa osobnejšie modliť a inšpiruje k tomu, aby sme si vytvorili modlitebnú prax.

BLÁZNOVSTVO POSLUŠNOSTI Nik Ripken

9,00 €

8,00 €

Kniha A5

eKniha PDF

Všetci kresťania majú jedno spoločné. Keď zvestujú evanjelium a nasledujú Ježiša, určite príde prenasledovanie. Reakcia veriacich na prenasledovanie odhaľuje ich vieru a poslušnosť. Nik Ripken vyzýva kresťanov, aby konali rovnako provokatívne ako konal Ježiš.

11,00 €

Kn

i ha A 5

9,00 € eK

niha PDF

Nahnevaný prorok, obávaný a odpudivý nepriateľ, ničivá búrka a prekvapivé posolstvo milosrdného Boha prorokovho ľudu. Jonášov príbeh je jeden z najznámejších biblických príbehov a zároveň je to aj príbeh, ktorý najčastejšie nie úplne správne vnímame. Jonáš bol vzdorovitý prorok, ktorý sa vzoprel Bohu a ktorého zhltla veľká ryba. V Jonášovom príbehu je však omnoho viac, ako si uvedomujeme. V knihe Márnotratný prorok pastor a autor Timothy Keller odhaľuje skrytú dimenziu knihy Jonáš. Keller vysvetľuje, že Jonáš bol jedným z najhorších biblických prorokov. Napriek tomu existujú súvislosti medzi Jonášom, márnotratným synom a Ježišom. Jonášova cesta sa nekončí, keď vychádza na slobodu z brucha ryby. Existuje aj druhá polovica tohto príbehu, ktorá končí dramatickou a dôležitou otázkou adresovanou nielen Jonášovi.


ODPUSŤ NÁM NAŠE DOBRÉ SKUTKY

2%

Predstavme si, že sme na hostine. Je to hostina, ktorú pripravil Boh. Na tú hostinu sa nedá dostať tak, že sa Bohu zapáčime, že budeme drieť alebo zoženieme lístok od kamaráta.

bit.ly/dvepercentaevs

| zamyslenie | SLAVOMÍR SLÁVIK |

Na tú hostinu sa dá dostať len zadarmo. Boh nás pozve a povie: „Poď, môj Syn za to všetko zaplatil.“ A my povieme: „Áno, idem. Ďakujem.“ A keď sme na tej hostine, je tam radosť, sloboda, skvelé rozhovory, žiaden strach, žiadne predvádzanie, je tam všetko, čo potrebujeme. Sme na hostine u Boha! A predstavme si, že niekto povie: „Pozrite sa, toto je vzácna hostina, všetko veľa stálo, tak poďme aspoň niečo z toho odpracovať, prispieť k tomu, že tu môžeme byť.“ A tak začneme umývať riady, prestierať, umývať podlahu. A keď sa na tú hostinu niekto pozrie teraz, tak už nevidí ľudí, ktorí sa tešia. Vidí ľudí, ktorí pracujú, potia sa a hostina nikde. A na takú hostinu sa už nikomu nechce. Chceli by sme prispieť, aby tá hostina bola lepšia, ale v skutočnosti zničíme radosť, slobodu, ktorú pripravil Boh. V skutočnosti znevážime Božie pozvanie. Toto sa stalo ľuďom v Galácii. Svoju cestu začali tak, že

uverili v Ježiša, do Neho vložili všetku svoju nádej a mali z toho radosť. Ale neskôr začali klásť dôraz na to, aby cez správne skutky obstáli pred Bohom. Pavol je z toho smutný, a preto ľuďom do Galácie píše list. Upozorňuje, že opúšťajú cestu slobody a radosti, ktorá je v tom, že Boh už za našu záchranu zaplatil a schádzajú na cestu otroctva a skutkov, že zaplatiť musíme my. Z hostí na hostine sa stávajú otroci. Niekedy sa potrebujeme modliť nielen modlitbu: „Bože, odpusť nám naše hriechy, lebo nás odkláňajú od Teba,“ ale aj modlitbu: „Bože, odpusť nám naše dobré skutky a zásluhy, ktorými dávame viac dôraz na to, čo robíme my a menej dôraz na to, čo si spravil Ty. Lebo aj tie nás od Teba odkláňajú.“ Otázka na premýšľanie: Si na hostine? Dôveruješ tomu, že Ježišova zachraňujúca smrť na kríži na našu záchranu stačí? To je hlavné posolstvo Biblie. Slavomír Slávik, riaditeľ Slovenské evanjelizačné stredisko

Z DANE PODPORTE SLUŽBU EVS

Aj tento rok nás môžete podporiť svojimi 2% z dane. Nájdite si pár minút na vyplnenie tlačiva, ktoré nájdete na uvedenom linku. Ďakujeme.

Podrobnejšie informácie nájdete na našom webe www.evs.sk

Kontakt: Prešov P. O. Box 147 080 01 Prešov e-mail: evs@evs.sk tel.: 0911 784 800

evs.sk

1

Kontakt: Bratislava P. O. Box 104 814 99 Bratislava e-mail: lydia@evs.sk tel.: 0911 798 800

evsko

evs

Dátum vydania: 1. marec 2021, ročník 16.

21

Periodicita: 2 – 3x ročne Tlač: Equilibria, s. r. o. Časopis registrovaný MK SR pod číslom: EV 3227/09, ISSN 1339-1216 Vydáva Slovenské evanjelizačné stredisko,

Toto zamyslenie je úryvkom zo série krátkych zamyslení nad Listom Galatským, ktoré nájdete na www.chcemviac.com.

Legionárska 4, 81107 Bratislava, IČO: 308 06 178