Page 1

Informačný list

SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO

1 / 2016

Už nikdy smädný

konferencia EVS 2016

michael ots Aký je to Boh, keď dovolí, aby Ho reprezentovala cirkev? knižná novinka

John Ortberg: Toľko rôznych ciest


organizácie, domovy diakonís, zariadenia diakonie, misijné spoločnosti a viacero teologických vzdelávacích miest). Naša činnosť zasahuje 200 000 až 300 000 ľudí. Vnímame sa ako biblické hnutie obnovy v našej cirkvi. Hlavnými úlohami sú evanjelizácia a starostlivosť o komunitu, aby sa radostné a oslobodzujúce posolstvo Ježiša Krista podávalo v našej krajine ďalej z generácie na generáciu.

Rozhovor FRANK SPATZ Narodil sa v roku 1968 v meste Gifhirn v Nemecku. V roku 1989 sa oženil a s manželkou Anjou majú dve deti, syna Nathanaela (20) a dcerú Deborah (17). Po štúdiu teológie vo Švajčiarsku pôsobil päť rokov ako kazateľ evanjelického zboru vo Freiburgu. Od roku 2014 je generálnym sekretárom Evangelischer Gnadauer Gemeinschaftsverband. Bude jedným z rečníkov na konferencii EVS v Prešove.

2

SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO

Generálny sekretár misijného hnutia Gnadauer • Čo je organizácia Gnadauer? Prečo existuje? Aké má ciele? Združenie evanjelických spoločenstiev Gnadauer (Evangelische Gnadauer Gemeinschaftsverband) je nezávislé misijné hnutie, ktoré koná službu v rámci evanjelických cirkví v Nemecku ale aj mimo nich. Miestne spoločenstvá sú zjednotené do regionálnych združení. Gnadauer ich zastrešuje a patrí tam 37  spoločenstiev a asi 40 komunít (mládežnícke

• Aký teologický základ má Gnadauer? Čo stojí v centre pozornosti? Združenie Gnadauer vzniklo koncom 19. storočia. Svoje korene však vidí už v reformácii, preto budúci rok využijeme príležitosť 500. výročia téz Martina Luthera, aby sme vedome nanovo premýšľali o poznatkoch a kľúčových výpovediach reformátorov. Ako druhý koreň je potrebné uviesť pietizmus 18. storočia. Osobnosti ako Philipp Jacob Spener, August Hermann Francke, gróf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf alebo aj Johann Albrecht Bengel dodnes ovplyvňujú hnutie združenia svojimi naliehavými duchovnými prosbami. Neskôr sa k tomu pridal vplyv hnutia za prebudenie a posvätenie. Často z pôvodných, niekedy malých biblických skupín vznikli samostatné a sčasti veľké zbory. Chceme byť svetlom a soľou našich čias a prispieť k tomu, aby sa zbory duchovne nanovo oživili. Aktuálne vidíme tiež celkom dobré možnosti založiť nové skupiny a zbory.


• Čo sú tvoje úlohy? Akú zodpovednosť máš v Gnadauer? Predsedom organizácie je Dr. Michael Diener. On nesie v podstate teologickú zodpovednosť. Moja úloha ako generálneho sekretára je podoprieť ho a odbremeniť. K tomu patrí vedenie centrály Gnadauer v meste Kassel so štyrmi spolupracovníčkami, vedením účtovníctva vydavateľstva Gnadauer Verlag (vydávame pomôcky k čítaniu Biblie, návrhy náplne biblických hodín a časopis), administratívna a hospodárska zodpovednosť, účasť v predsedníctve a pri všetkých pracovných skupinách, príprava a vedenie vzdelávacích akcií, zasadnutí a kongresov. Samozrejme popri predsedovi aj starostlivosť o kontakty s našimi členskými komunitami, takže aj ja veľa cestujem po krajine, kážem alebo sa zúčastňujem oficiálnych akcií. • Aké najväčšie výzvy čakajú Gnadauer v budúcnosti? V posledných rokoch v mnohých skupinkách zaznamenávame vyšší vekový priemer, zmenšovanie skupiniek a absenciu mladšej generácie. Svojimi dlhoročnými metódami už často nezasiahneme ľudí dneška. Znamená to, že sa musíme odvážiť urobiť niečo nové, ísť novými cestami, vyskúšať nové formy vhodné pre dnešnú generáciu a zasiahnuť ju tam, kde je. Nesmierne aktuálnou výzvou pre nás je debata o primeranom spôsobe zaobchádzania s  homosexuálmi. V nemeckých cirkvách sa homosexuálne partnerstvá stále viac stavajú na

úroveň manželstva muža a ženy. Avšak ako sa máme správať, keď chceme splniť požiadavky Božieho Slova? Práve to nás stavia pred ťažkú skúšku, takmer rozdelenie, pretože to vyvoláva aj otázky o správnom zaobchádzaní so Svätým Písmom. • Aké ťažkosti prináša dnešná spoločnosť? V našej spoločnosti v súčasnosti všetko určuje utečenecká kríza a otázka, ako sa môžeme postarať o milióny ľudí a integrovať ich v nasledujúcich rokoch. Väčšina ľudí, ktorí k nám prichádzajú a hľadajú ochranu, nepozná našu kresťanskú kultúru a má inú vieru. Ale aj bez ohľadu na vysoký počet utečencov musíme vziať na vedomie, že veľká časť našej spoločnosti je úplne nekresťanská. Čoraz viac ľudí vyrastá bez toho, aby niekedy počuli čo len slovo o  Ježišovi a Biblii. V súlade s tým prežívame aj veľkú stratu hodnôt, pretože cirkev a kresťanská viera stratili význam, relevantnosť a vplyv v spoločnosti. Vzniká stále viac paralelných spoločností a je nesmierne ťažké preniknúť z jedného prostredia do celkom iného. Je to skutočná misijná práca, ktorú musíme úplne nanovo premyslieť. • Sú nejaké myšlienky alebo verše, ktoré sú pre teba dôležité? Dve miesta v Biblii majú v mojom živote aj pre mojich spolupracovníkov špeciálny význam. Príslovia 23,26: „Syn môj, daj mi svoje srdce, nech si tvoje oči obľúbia moje cesty!“ Boh ma

často viedol späť k tomuto miestu, keď som bol na konci s vlastnými silami a vedomosťami a nevedel som, ako ísť ďalej. Vtedy som porozumel, že Pán mi chce povedať: „Odovzdaj sa mi, moje dieťa, so všetkým, čo je v tvojom srdci! Dôveruj mi a uvidíš, ako so mnou dôjdeš do svojho cieľa!“ Ďalší je môj konfirmačný verš z 2Tim 3,1415: „Ty však zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom si presvedčený, pretože vieš, od koho si sa (to) naučil, a že od detstva poznáš sväté Písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša.“ Toto napomenutie a povzbudenie držať sa pravdy Svätého Písma je potrebné z času na čas pri tom všetkom, čo sa na nás denne valí a chce nás ovplyvniť, čo nás môže iritovať a zneistiť. • Keby si mohol zmeniť niečo na dnešnom kresťanstve, čo by to bolo? Chcel by som, aby sme sa čo najhlbšie nechali ovplyvniť a poznačiť Božou láskou, ktorá sa prejaví v bezhraničnej, slobodnej a radostnej láske k samotnému trojjedinému Bohu a prejaví sa aj v srdečnej, nesebeckej náklonnosti voči bratom a sestrám vo viere (a to aj k súrodencom z iných denominácií). A po tretie sa prejaví v živom a presvedčivom svedectve, ktoré pozve všetkých, ktorí ešte nespoznali a neprijali Ježiša Krista ako svojho Pána, Spasiteľa a Vykupiteľa (zachraňujúca láska). Áno, to nech nám dá náš Boh v Jeho milosti!

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

3


Aký je to Boh, keď dovolí, aby ho reprezentovala cirkev? el Ots Micha

„Nechcel by si ísť so mnou do kostola?“ spýtal som sa priateľa. Na tvári mal nezabudnuteľný výraz. Keby som sa ho spýtal, či strávime tiché ráno v márnici alebo popoludnie v múzeu kosačiek trávy, reagoval by asi lepšie. Pre mnohých ľudí kostol nie je príťažlivým miestom. Keď sa pozrieme na ich skúsenosti s cirkvou, niet sa čomu čudovať. Cirkev vyzerá ako skupina pokrytcov. Objavujú sa správy o kňazoch, ktorí sú obvinení zo sexuálneho zneužívania mladých chlapcov, ženatý cirkevný hodnostár má dlhé roky pomer s inou ženou, pokladník oberá svoj zbor o tisícky eur. Cirkev zdôrazňuje vysoké morálne hodnoty a pritom sa v nej ľudia takto pokrytecky správajú. Cirkev zároveň vyzerá príliš nejednotná. Na celom svete jestvuje asi 33 000 rôznych denominácií. Znamená to, že aj keby som žil svoj život desaťkrát dlhšie ako doteraz, stále by bolo množstvo denominácii, ktoré by som nestihol navštíviť, ani keby som každý týždeň navštívil jednu z nich. Keď som pôsobil ako novinár, na titulnej strane miestnych novín som zbadal nadpis Cirkev sa znova delí. Šlo o to, že miestny zbor krátko predtým vymenil starý hnijúci organ za nové elektronické piano. Nielenže sa kvôli

4

SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO

tomu členovia zboru rozdelili na dva tábory, ale navyše jedna strana sa druhej vyhrážala žalobou. Ak si obraz o cirkvi vytvárame len pomocou médií, zrejme je dosť negatívny. Môže sa zdať, že sa cirkev dostane do správ, len ak sa odhalí nejaký škandál či vyjde najavo pokrytecké správanie medzi vedúcimi predstaviteľmi. A možno tvoj pohľad na cirkev ovplyvňuje vlastná bolestivá skúsenosť a si presvedčený, že táto skúsenosť bola taká hrozná, že to už nikdy nechceš zažiť. Nech už bol náš názor na cirkev ovplyvnený čímkoľvek, máme tu problém. Naše výhrady sa v skutočnosti netýkajú len cirkvi, ale samotného Boha. Nie je totiž možné oddeliť cirkev a Boha. Biblia nás učí, že niečo zo svojho charakteru Boh zjavil práve cez cirkev. To teda znamená, že vo svetle skúseností, ktoré som už spomenul, obraz mnohých o Bohu nie je práve pozitívny. Spomínam si na stretnutie s istým mladým mužom, ktorý bol v obrovských problémoch a zle sa choval. Nemohol som prestať myslieť na to, akí asi musia byť jeho rodičia. Je jeho správanie odrazom ich správania? Problémy v cirkvi nám môžu podobne evokovať veľmi nepekný obraz o Bohu. Ak je cirkev pokrytecká


a nejednotná, neznamená to, že Boh je presne taký istý? Akého Boha to cirkev vlastne reprezentuje? Je cirkev pokrytecká? Pre niektorých je cirkev a kostol miestom, ktoré páchne plesňou a kde sú nepohodlné lavice. Pre iných je cirkev organizáciou s pevným zriadením a nemennými pravidlami. Slovo cirkev však v skutočnosti znamená len to, že ide

o zhromaždenie kresťanov. Prvé zbory nemali žiadne budovy, ani prepracované autoritatívne zriadenia, či tradície. Boli to jednoducho spoločenstvá ľudí z rôznych sociálnych vrstiev, ktorých spájala viera v Ježiša.

o to uvedomiť si, že nedokážeme byť morálne zdraví a všetci potrebujeme odpustenie. Cirkev sa skladá z ľudí, ktorí boli zmätení a ktorí zažili Božie odpustenie hriechov. Osobnosti cirkvi nie sú výnimkou.

Veľa vecí sa v priebehu minulých dvoch tisícročí zmenilo, jedna sa však určite nezmenila. Cirkev nie je dokonalá. Pisatelia Novej Zmluvy boli až šokujúco úprimní, keď písali o zboroch, do ktorých patrili. V zhromaždeniach kresťanov nachádzame celý rad problémov. Šlo o rozpory, kult osobnosti a mnoho morálnych a etických nedostatkov. Dve vedúce kresťanské osobnosti mali dokonca taký veľký problém dohodnúť sa, že istý čas nemohli spoločne pracovať. Skutočnosť, že Biblia upozorňuje kresťanov na to, aby si navzájom odpúšťali, predpokladá, že aj v cirkvi si ľudia niekedy vzájomne ubližujú.

Niektorých ľudí neustále prekvapujú správy o úpadku medzi vedúcimi osobnosťami cirkvi. Prečo nás to prekvapuje? Samozrejme je to smutné, znamená to však, že ani títo ľudia nie sú iní ako ostatní. Lekári, ktorí sa starajú o chorých, sú takisto náchylní k chorobám. Vodcovia v cirkvi nie sú iní ako ľudia, ktorých vedú. Zvádzajú rovnaké boje a podliehajú rovnakým pokušeniam. Biblia netvrdí, že je to inak.

To však neznamená, že cirkev je pokrytecká. Pokrytectvo nie je zlyhanie v snahe byť dokonalým. Je to zlyhanie v tom, že realita je úplne odlišná od toho, čo cirkev hlása. Ak sa domnievame, že cirkev je zoskupením morálne lepších jedincov, potom budeme neustále žasnúť, ako veľmi dokážu klesnúť. Biblia však nikdy nehovorí o tom, že by cirkev tvorili ľudia, ktorí sú lepší ako všetci ostatní. Opak je pravdou. Ježiš povedal, že neprišiel kvôli tým, ktorí sa domnievajú, že sú dostatočne dobrí, ale kvôli tým, ktorí sa za takých nepokladajú. Ľudia, ktorí boli k Ježišovi najbližšie, neviedli práve vzorný život. Aby sme mohli byť členmi Ježišovej cirkvi, nepotrebujeme o sebe vyhlasovať, že sme dokonalí alebo morálne lepší. Nie, ide

Peter, jeden z Ježišových učeníkov, sa mal stať hlavou cirkvi na zemi. Predsa sa však na viacerých miestach Biblie dočítame o jeho zlyhaniach. Nielenže verejne zaprel Ježiša, ale tiež potreboval napomenutie kvôli svojmu postoju k istej skupine ľudí v cirkvi. Cirkev a jej vedúci predstavitelia nie sú morálne nadradení. Sú to ľudia, ktorí potrebujú každodenné odpustenie. Znamená to však, že nemáme od ľudí očakávať zmenu? A to ešte nie je koniec. Moji priatelia si nedávno kúpili nový dom. Pár týždňov potom, ako ho kúpili, som ich šiel navštíviť. Vládol tam zmätok. Prázdne podlahy, zo stien opadávala omietka a svetlá voľne viseli na odhalených kábloch. Len niekoľko izieb bolo obývateľných. Opýtal som sa ich, prečo kúpili dom, ktorý je v takom žalostnom stave. Vyzerali prekvapene. „Mal si vidieť, ako to tu vyzeralo,

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

5


keď sme sa nasťahovali!“ vyhlásili, „bolo to ešte horšie.“ Ukázali mi fotografie miestností s hromadami smetí nahádzaných na hnijúcich kobercoch. Prednedávnom som ich znovu navštívil. Dom sa opäť zmenil. Teraz stihli všetko dokončiť, takže vyzeral úžasne. Podobne je to s cirkvou. Aj tu neustále prebiehajú práce. Je v nej množstvo ľudí, ktorým bolo odpustené a ktorí sa pomaly menia. Stále je tu mnoho práce, no premena je už viditeľná. Kresťanov dosť často obviňujú z toho, že sa porovnávajú s inými. Lepšie by bolo položiť si otázku, čo je iné, ako bývalo. Otázka neznie, kým sú, ale odkiaľ prišili. Možno nás pohorší, že tínedžer, ktorý sa stal kresťanom, stále nadáva a často vzbĺkne hnevom. Ak by sme však vedeli, že ešte pred pár týždňami vyhľadával bitky a bral drogy, uvedomili by sme si, že zmena už nastala. Pár ľudí, ktorí sa stali kresťanmi, sa síce stále háda, ale je to pokrok oproti fyzickému násiliu, ktorým kedysi riešili svoje problémy. Žiaľ, sú aj situácie, v ktorých nie je ani náznak nejakej zmeny. Aj keď niektorí ľudia o sebe vyhlasujú, že sú kresťania, ich život sa uberá opačným smerom. V skutočnosti smer ich života odhalí pravé úmysly srdca. Ježiš povedal, že dobrý strom poznáme po ovocí. Ak niekto v záhradkárstve označí stromček za jabloň, ale vyrastú na ňom hrušky, zjavne sa zmýlil. Nie každý, kto o sebe tvrdí, že je kresťan, je ním skutočne aj vo vnútri. V nedeľu možno vie povedať tie správne veci, ale ako počas týždňa

6

SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO


zaobchádza so svojou rodinou a kolegami, ho odhalí. Spomínam si na ženu, ktorá mi kedysi povedala, že o tom, či sa stane kresťankou, začne uvažovať až vtedy, keď jej manžel začne aj doma žiť ako kresťan. Ak vás hnevá pokrytectvo, ste na správnej adrese. Ježiš svoje najsilnejšie slová smeroval práve proti takým ľuďom. Nenechal sa oklamať ich vonkajšími morálnymi prejavmi. On vedel, čo sa im odohráva v srdci. Odsudzuje cirkev iných? Posudzovať ľudí znamená myslieť si, že sme lepší ako oni. Posudzovať je hrozné! Nielenže to ľudí zraňuje, ale odhaľuje to našu aroganciu a pýchu. Zbory, kde chápu pravý zmysel Biblie, vedia, že posudzovať je v rozpore s tým, čomu veria. V centre Biblie je posolstvo o odpustení. Boh neprijíma ľudí na základe toho, čo vykonali alebo ako sa správali. Prvým krokom k tomu, ako sa stať kresťanom, je uvedomiť si, že nie sme lepší ako ostatní a rovnako potrebujeme odpustenie. Ježiš raz rozprával príbeh o dvoch ľuďoch, ktorí sa modlili. Jeden z nich bol predstaviteľom cirkvi. Bol známy svojimi morálnymi zásadami a rešpektovali ho pre striktné dodržiavanie náboženských predpisov. Ten druhý bol colník, ktorým všetci opovrhovali. Bol to klamár a zlodej. Ten prvý sa postavil tak, aby ho všetci videli a začal sa modliť. Ďakoval Bohu, že je lepší ako iní a najmä ako colník. Potom vymenoval všetky svoje zásluhy, aby pripomenul Bohu (a načúvajúcemu zástupu), aký je cnostný a dôstojný. Medzitým sa colník postavil do úzadia, preč z dohľadu. Zvesil hlavu

a uvedomujúc si, že jeho život je plný nečistoty, prosil Boha o odpustenie. Ježiš končí príbeh tým, že práve colník odchádza domov prijatý Bohom, a nie cirkevný hodnostár. Ľudia, ktorí pochopili, čo znamená prijať Božie odpustenie, nepozerajú na iných zvrchu. Všetci sme na jednej úrovni. Doktor teológie má rovnaké postavenie ako smetiar na dôchodku. Istá pani, ktorá nedávno začala chodiť do nášho zboru povedala, že cíti silné prijatie najmä od členov, ktorí sú v zbore už dlhé roky. Jeden môj priateľ je členom zboru v Bristole. Raz v nedeľu ich navštívil člen parlamentu. Bol ohromený, keď videl mladých a starých pracovať spoločne vo vzájomnej láske a pomoci. Tento politik poznamenal: „Míňam milióny libier na to, aby som dával dokopy ľudí z rôznych spoločenských vrstiev a vy to robíte úplne zadarmo.“ Tento zbor nie je dokonalý. Vždy budú veci, ktoré budú potrebovať riešenie a spory, ktoré bude treba urovnať. Avšak zbor plný ľudí, ktorí zažili milosť a žijú v jej svetle, je naozaj skvelé miesto. Čo nám hovorí cirkev o Bohu? Akého Boha cirkev ukazuje? Zmäteného, pokryteckého, rozdeleného? Boha, ktorý potrebuje odpustenie alebo čosi iné? Prednedávnom som stretol rodičov chlapca, ktorého je ťažšie zvládnuť a o ktorom som sa tu už zmienil. Prekvapili ma. Vôbec neboli takí, ako som čakal. Boli to trpezliví, milujúci a neuveriteľne starostliví ľudia. Neskôr som sa

dozvedel, že svoje dieťa adoptovali z veľmi ťažkých podmienok. Urobili všetko možné aj nemožné, dali mu všetku svoju lásku a snažili sa mu vytvoriť bezpečný domov. Problémy, ktoré ich dieťa malo, neodrážali negatívne vlastnosti rodičov. Práve naopak. Môj prvotný názor na nich bol teda mylný. Keď sa pozeráme na cirkev so všetkými jej problémami a starosťami, môžeme dôjsť k názoru, že za ňou vidíme Boha, ktorý je takisto pokrytecký a rozdelený. Realita je však iná. Skutočnosť, že Boh prijal aj takýchto ľudí, vypovedá niečo úžasné o Ňom samotnom. Vidíme Jeho lásku k ľuďom, ktorí jej vôbec nie sú hodní. Vidíme Jeho trpezlivosť, keď títo ľudia neustále padajú a robia chyby. Vidíme, ako ich Jeho moc pomaly mení, až kým sa nestanú takými, akými ich chce mať. Biblia hovorí o  cirkvi ako o neveste Ježišovej, ktorá sa pripravuje na nádherný svadobný deň v budúcnosti. Ježiš miluje svoju cirkev a dáva za ňu svoj život. Jedného dňa bude úplne dokonalá. Dovtedy sa však bude v cirkvi prejavovať Božia nekonečná múdrosť, láska a neustála trpezlivosť. Cirkev je miestom pre zničených ľudí, kde môžu nájsť odpustenie, prijatie a silu na zmenu. Je to spoločenstvo ľudí, ktorých Boh miluje a sú Mu drahí. Teba takisto pozýva, aby si sa pridal. Autor bude rečníkom na konferencii EVS v Prešove.

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

7


konferencia #E

#EVS 2016

6. - 8. MÁJ

8

‘16

SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO

VS2016

Milí bratia, milé sestry, tešíme sa na ďalšiu konferenciu EVS :-). Prednášky, spoločné piesne, inšpirácia, radosť, úsmev, generácie spolu. Veríme, že nás slovo a všetko ostatné bude posúvať hlbšie do poznania a konania evanjelia. Hlavný program konferencie bude prebiehať vo Veľkej zasadačke Okresného úradu v Prešove. Ubytovaní budeme v Domove mládeže na Sabinovskej ulici, kde máme sľúbené aj chutné obedy a večere. K dispozícii sú dvojposteľové a trojposteľové izby. Každá izba má vlastné umývadlo. Na každej chodbe sú pekne zrekonštruované, čisté pánske a dámske sociálne zariadenia a sprchy. Pri Domove mládeže sa nachádza aj parkovisko s obmedzenou kapacitou. Informujte sa v EVS. Vstup na konferenciu je voľný. Pokiaľ si nebudete objednávať ubytovanie a stravu a na

konferenciu chcete prísť, prihlášky nemusíte posielať. Počas hlavných prednášok je pre deti zabezpečený program. Všetky potrebné informácie si môžete nájsť aj na webstránke www.konferencia.evs.sk. Poplatky za konferenciu sú nasledovné: ak sa prihlásite a zároveň zaplatíte účastnícky poplatok DO 11.4.2016 výška účastníckeho poplatku za celú konferenciu (ubytovanie + strava) v dvoj a viac posteľovej izbe je 45€. Ak sa prihlásite a zároveň aj zaplatíte účastnícky poplatok PO 11.4.2016 (najneskôr do 24.4.2016) výška účastníckeho poplatku za celú konferenciu v dvoj a viac posteľovej izbe je 49€. Ak chcete platiť v hotovosti pri prezentácii, k poplatku 49€ sa priráta suma 3€. Poplatky za deti s vami dohodneme samostatne podľa veku a vašich požiadaviek. Účastníci zo zahraničia môžu platiť v hotovosti na mieste bez príplatku, výška poplatku však záleží na termíne prihlásenia. Nocľah a stravu si môžete objednať aj jednotlivo. Pozorne si preštudujte informácie a prihlášku a čitateľne ju vyplňte podľa toho, čo si chcete objednať. Poplatok môžete zaplatiť priloženým šekom, bankovým prevodom alebo v hotovosti do pokladne EVS v Prešove alebo v Bratislave najneskôr do 24.4.2016 (do toho termínu musí byť platba pripísaná na účet EVS). Každý prihlásený účastník konferencie dostane všetky podrobné informácie o konferencii poštou alebo e-mailom týždeň pred konaním konferencie. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť konferencie a


08.05.2016

prihlásiť aj viacerí, len priložte zoznam mien s adresami prihlásených účastníkov. Dôležité je aj čitateľne vyplniť celú adresu. Vek nám pomôže pri ubytovávaní. E-mail a  tel.č. nám pomôžu rýchlejšie sa s vami skontaktovať v prípade nejasností.

------------- ------------07.05.2016

06.05.2016

Ceny za jednotlivé položky sú nasledovné:

ubytovanie 12 €/ noc; Účastnícky poplatok vo výške: ...........€ raňajky 3 € / ks, zaplatím: obed 4,50€; prevodom na účet večera 4 €.  poštovou poukážkou Prosíme Vás, do prázdnych okienok napíšte počet (napr. 1 alebo  v hotovosti do pokladne EVS  pri prezentácii v hotovosti (plus 3 € ) 2) služieb, ktoré si objednávate. Na jednu prihlášku sa môžete

------------- -------------

Ubytovanie Večera Obed Raňajky Deň

E-mail ___________________ Tel. č. ___________________

Presná adresa (aj PSČ) ________________________________ _________________________________________________

Meno a priezvisko__________________________ Vek ______

Celoslovenská misijná konferencia EVS, Prešov, 6. - 8. máj 2016

Z ÁV Ä Z NÁ P RI H LÁ Š KA - NÁVRA T KA

Slovenské evanjelizačné stredisko, P.O.BOX 104, 814 99 Bratislava 1, 02/544 32 861, lydia@evs.sk

_______________________________________

odhlásite sa do 24.4.2016, zaplatený poplatok vám vrátime. Ak sa odhlásite po tomto termíne, peniaze vám vrátime, keď sa na vaše miesto prihlási niekto iný, alebo budeme môcť objednané ubytovanie a stravu stornovať. Všetky dôležité informácie o konferencii nájdete aj na priloženom letáku, plagátoch a webstránke www.konferencia.evs.sk. Účet EVS: SK42 1100 0000 0026 6445 5015, SWIFT: TATRSKBX, KS: 0558, VS:012016. Do poznámky uveďte meno účastníka konferencie, za ktorého platíte, aby sme mohli platbu identifikovať. V prihláškach mailom uvádzajte všetky informácie. Prihlasujte sa najneskôr do 24. 4. 2016 – poštou na adresu: Slovenské evanjelizačné stredisko, P. O. Box 104, 814 99 Bratislava – uveďte svoje telefónne číslo a prijatie prihlášky vám potvrdíme; – elektronicky na: www.konferencia.evs.sk; mailom: lydia@evs.sk – potvrdenie o prijatí prihlášky dostanete elektronicky; – telefonicky: 0911 798 800. Aj tento rok vás chceme povzbudiť k pomoci ľuďom, ktorí si konferenciu nemôžu dovoliť. Po minulé roky ste prispeli a bratia a sestry v núdzi sa mohli konferencie zúčastniť. Ak vám Pán požehnáva a vedie vás k podpore touto cestou, radi takúto pomoc sprostredkujeme aj tento rok. Tešíme sa na stretnutie :-)

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

9


Sedem klamstiev, ktorým Matt Reagan možno veríš chcemviac.com

Vo filme Princezná nevesta (1987) sa nachádza scéna s chorým chlapcom, ktorý leží v posteli. Dedo mu číta príbeh o princeznej. Počas jednej vskutku nespravodlivej pasáže, kde princeznú nútia vziať si zlého princa, chlapec rozhorčene reaguje: ,,To je nespravodlivé.“

2. „Hlavne nech sme zdraví.“

Dedova odpoveď odráža múdrosť zhora: ,,Kto však povedal, že život je spravodlivý? Je to niekde napísané?“ Brilantná, v dnešnom svete veľmi potrebná odpoveď. Výzva je jasná. Preskúmaj bežné výroky, ktorým veríš. Kto to hovorí? Povedal to Boh? Je to v Biblii?

Vzhľadom na krátkosť života je skutočne také dôležité zachovať si zdravie? Boh si to nemyslí. Si pozvaný odrážať Jeho slávu (Iz 43:7) a pozýva ťa, aby si to urobil svojím najdôležitejším poslaním.

Nasledujúci zoznam obsahuje sedem bežných tvrdení, ktorým človek v dnešnej dobe verí. Je k nim pripojený biblický postoj. 1. ,,Všetko dobre dopadne.“ Kto to povedal? Pokiaľ ten človek nemyslí, že „milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro“(R 8:28), tak je to len túžobná myšlienka. ,,Všetko dobre dopadne“ si nehovoria ľudia v Svazijsku, kde sa epidémia AIDS vymkla kontrole či v Sýrii, kde ľudí terorizuje ISIS. Jedine Biblia ponúka pravú, v nádeji zakorenenú verziu tohto tvrdenia v dnešnej tvrdej realite.

10

SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO

Kto to povedal? Boh jasne tvrdí: „Ste para, ktorá sa nakrátko ukáže, a potom zmizne“ (Jk 4:14). Keď si chorý, Pavol ti pripomína, že „aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň“ (2K 4:16).

Boh si nemyslel, že to najdôležitejšie pre Jeho Syna bolo zdravie. 3. „Sú na lepšom mieste.“ Kto to povedal? Pohreby sú bolestivé z mnohých dôvodov, no smutné je aj to, ako často ľudia strkajú hlavu do piesku ako pštros, aby sa vyhli pravde o svojich blízkych. Bohužiaľ o ľuďoch, ktorých život charakterizoval egoizmus a popretie Krista, sa často na pohrebe hovorí, že budú v nebi.

človeka, než si priať, aby toto vyhlásenie platilo len vďaka tomu, že ho vyslovíme.

Syn Boží však hovorí: „Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom“ (J 3:36). Je oveľa lepšie povedať takéto vyhlásenie na základe práce Krista skrze vieru

Kto to povedal? Toto tvrdenie je skvelé do reklamy Nike alebo do motivačných videí, lenže je založené na fikcii nezávislej odhodlanosti. Nezávislosť ( doslova „sám

4. „ Dokážeš všetko, čo chceš.“


keď zapchal ústa tým, ktorí boli pod Jeho zákonom (R 3:19), a nechal nás bezmocných s potrebou Spasiteľa (R 3:20; G 3:22). Dozaista nesieme Boží obraz a máme skvelé kreatívne schopnosti, ale ak ide o niečo, kvôli čomu sa zatneme, zúfalo potrebujeme pravdu. „Pretože telesné zmýšľanie je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa nepoddáva, a ani sa nemôže poddať zákonu Božiemu. Tí teda, čo sú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu“(R 8:7-8). 5. „Je to dobrý človek.“ Kto to povedal? Na jednej strane tomuto výroku rozumieme. Vo svete sa nachádza dobrota odrážajúca Božiu dobrotu, dokonca kresťanské srdce obnovuje Duch Svätý. Avšak na druhej strane Ježiš spieva trocha inú pesničku. „Čo ma menuješ dobrým? Nikto nie je dobrý, jedine Boh“(Mk 10:18). Pavol na to poukazuje, keď sa sám vyhlasuje za prvého medzi hriešnikmi (1Tim 1:15). Vždy so sebou nosíme identitu hriešnika, aj keď sme už zachránení. 6. „Nasleduj svoje srdce.“ sebe pánom“) môže byť zdrojom našej choroby, ale nie je cestou k nášmu vyliečeniu. Neznášame myšlienku vlastných limitov, ale tak sme stvorení. Boh o limitoch hovorí v úchvatnej, štyri kapitoly dlhej ukážke o Jóbovom nedostatku moci a porozumenia (Job 38-41). A možno bol ešte dôraznejší,

Kto to povedal? Celé dekády už Disney zohrieva srdcia miliónov ľudí týmto niekedy zjavným, inokedy mierne ukrytým tvrdením. Nasledovať srdce však nie je biblickým odporúčaním. Pavol sa trápi kvôli svojmu rozdelenému srdcu v Liste Rímskym 7:24: „Biedny ja človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti?“ Veľmi tým nepodporuje vieru v seba.

Viera v seba nám nezachráni život, dokáže to sebazaprenie (Lk 9:23; Mt 16:25). Takže ak ťa láka nasledovať srdce, spomeň si, čo Ježiš povedal Petrovi: „Čo ťa do toho? Ty ma nasleduj!“ (J 21:22). 7. „Všetko dobré sa raz skončí.“ Kto to povedal? Tento široko akceptovaný princíp sa klamlivo používa na prijatie zlého. Keďže tento skazený svet bolí, musíme si vymyslieť slovné anestetikum, aby nás to neničilo. Je to však len lož. Boh má vo svojej mysli iný koniec. „Zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bolesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo“(Zjav 21:4). V Božom zmysle to znamená, že všetky zlé veci sa raz skončia, ale všetky najlepšie pretrvajú celú večnosť. Obnov svoju myseľ. Dávaj si teda pozor na dnešnú dobu. Dáva ti na perách pocítiť med, pohladí ťa na ušiach, ale jej nasledovanie vedie do záhuby. Takže ak začuješ sladko znejúce, zdanlivo pravdivé tvrdenie, tak pamätaj: „Neprirovnávajte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé“ (R 12:2). Viac podobných článkov nájdete na chcemviac.com

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

11


ĽUDIA OTVORENÝCH DVERÍ John Ortberg

10. - 14.4.2016 | 18:00 Veľká dvorana kultúrneho domu A. Hlinku | Ružomberok ONLINE PRENOS

www.prochrist.sk

12

SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO

Na univerzite, ktorú som navštevoval, bola účasť na službách Božích v univerzitnej kaplnke povinná. Pozorovatelia, ktorých sme láskavo nazvali „kaplnkoví špióni“, kontrolovali dochádzku študentov. Každý semester musela univerzita nájsť nejaký systematický spôsob, ako priradiť miesta na sedenie. Zvyčajne nás zoradili podľa abecedy, podľa predmetu, ktorý sme študovali alebo podľa štátu, z ktorého sme pochádzali. Jeden semester nás kaplnkoví špióni rozsadili podľa výsledku, ktorý sme dosiahli v SAT teste. Dozvedeli sme sa to asi tri týždne po začiatku semestra. Uvedomili sme si, že ľudia môžu zistiť, akí inteligentní sme podľa toho, kde sedíme. Ľudia s lepším výsledkom v SAT teste sedeli vpredu, zatiaľ čo ľudia s horším výsledkom vzadu. Táto správa vyvolala menšiu vzburu. Zodpovední kaplnkoví špióni museli študentov rozsadiť a vyhodiť prezenčné listiny z prvého mesiaca. Komu záleží na tom, či iní ľudia vedia, aký je inteligentný? Podľa výskumníčky Carol Dweckovej na svete existujú dva druhy ľudí. Tí, ktorým na tom veľmi záleží a tí, ktorým na tom nezáleží takmer vôbec. Následne to ovplyvňuje, či sme typom ľudí, pri ktorých je pravdepodobné, že vstúpia do otvorených dverí.

y ukážka z knih

Dwecková skúma pohľad na svet a schopnosť ľudí čeliť ťažkostiam. Obzvlášť ju zaujíma, ako ľudia čelia obmedzeniam, prekážkam, zlyhaniu a zmene. V jednej štúdii zobrala skupinu desaťročných detí a predložila im matematické problémy, ktorých náročnosť sa zvyšovala, aby uvidela, ako dokážu zvládať zlyhanie. Študenti boli nakoniec väčšinou znechutení a skleslí, ale reakcia niekoľkých bola úplne odlišná. Jedno dieťa, ktoré čelilo zlyhaniu, si povystieralo ruky a povedalo: „Milujem výzvy!“ Iné, ktoré nedokázalo vyriešiť jeden matematický problém za druhým, povedalo: „Viete, dúfal som, že to bude poučné.“„Čo je to s nimi?“ čudovala sa výskumníčka. „Vždy som si myslela, že so zlyhaním sa vyrovnáte alebo nevyrovnáte. Nikdy som si nemyslela, že niekto miluje zlyhanie. Sú toto deti mimozemšťanov alebo vedia niečo, čo ja nie?“ Dwecková si uvedomila, že tieto deti zlyhanie neodradzuje, ony si dokonca ani nemyslia, že zlyhali. Mysleli si, že sa učia. Došla k záveru, že ľudské bytosti majú dva odlišné, takmer protikladné pohľady na život. Jeden z nich nazvem „uzatvorený pohľad“. Ľudia s takýmto pohľadom na život veria, že množstvo darov a talentov je pevne dané a ich hodnota závisí


od toho, akí sú talentovaní. Ich úlohou je teda presvedčiť iných, že „to“ majú, nech už je „to“ čokoľvek.

zajtra lepší, ako som dnes. Zlyhanie je teda nevyhnutné a je to niečo, z čoho sa môžem poučiť.

Ak takýmto spôsobom premýšľam o svojom živote, potom prejsť cez otvorené dvere je niečo, čomu sa chcem väčšinou vyhnúť. Každá výzva ohrozuje moju hodnotu. Možno nemám dostatok „toho“. Snažím sa zariadiť si život tak, aby som bol vždy úspešný a nikdy nezlyhal. Nikdy nechcem spraviť chybu, pretože keď spravím chybu, ľudia si môžu pomyslieť, že „to“ nemám.

V konečnom dôsledku viera poskytuje najlepší základ pre otvorený pohľad na svet. Božia bezpodmienečná láska je dôvod, prečo nepotrebujem dokazovať svoju hodnotu. Dôvod, prečo sa môžem otvoriť zajtrajšku, je, že Boh tam už je. Ak chceme reagovať na otvorené dvere, musíme prestať vidieť zatvorené dvere, keď pozeráme na Boha, na vlastný život a na nás samotných. Uzavreté rozmýšľanie sa môže maskovať opatrnosťou alebo zdravým rozumom, ale v skutočnosti odmietame dôverovať Bohu, pretože sa bojíme. Stalo sa to, keď Dávidovi bratia hovorili, že Goliáš sa nedá poraziť, keď Izraeliti hovorili Józuovi a Kálebovi, že ich nepriatelia sú ako obri a izraeliti sú oproti nim ako kobylky a že sa majú vrátiť do otroctva v Egypte. Vidíme to v rozhodnutí bohatého mládenca, že byť učeníkom je pekné ale trochu pridrahé. Deje sa to vždy, keď radšej hromadím veci, ako by som mal byť štedrý alebo keď radšej mlčím, než by som v láske povedal tvrdú pravdu. Deje sa to, keď vyhlasujem, že verím v Boha, ale keď On povie „choď“, ja zostanem. Verím v státie. Hľadieť na uzavreté dvere vyzerá bezpečne, ale je to najnebezpečnejšie zmýšľanie, pretože necháva Boha na druhej strane dverí.

Vidíme to od detstva. Deti v škole pred testom niekedy povedia iným deťom: „Ja som sa na tento test vôbec neučil.“ Prečo to hovoria? Pretože ak z testu dostanú zlú známku a ostatní sa to dozvedia, nepomyslia si o nich, že sú hlúpe. Stále sú múdre. Stále majú „to“. Ak dostanú dobrú známku a ostatné deti si myslia, že sa neučili, majú „toho“ dokonca ešte viac. To je dôvod, prečo boli všetci na univerzite rozhorčení, keď ich posadili podľa výsledkov SAT testu. S výnimkou ľudí v prvej lavici. Mimochodom mňa posadili na balkón :-) Dwecková hovorí, že existuje aj iný spôsob života, a to je život s „otvoreným pohľadom na svet“. Takíto ľudia veria, že nezáleží na našich schopnostiach. Záleží na raste. Rast je vždy možný. Sústrediť sa na rast, znamená prijať výzvu. Cieľom nie je snaha vyzerať inteligentnejšie alebo schopnejšie než iní ľudia. Cieľom je byť

Knihu „Toľko rôznych ciest“ si budete môcť po prvýkrát kúpiť na konferencii EVS v Prešove.

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

13


Ťažké otázky, skutočné odpovede (William Lane Craig)

NOVINKA

V knihe Ťažké otázky, skutočné odpovede William Lane Craig neponúka otrepané frázy alebo ľahké odpovede. Ponúka úprimný pohľad, ktorý ja založený na živote, štúdiu a službe. Uprostred pochybností a zmätku nájde skutočné odpovede na ťažké otázky.

Kniha A5, cena 8,00 €; ekniha PDF, cena 7,00 € Toľko rôznych ciest (John Ortberg)

stretnutia s ježišom

V Biblii Boh veľmi zriedka niekomu prikazuje aby „zostal“. Otvorí dvere a potom nás pozve, aby sme vykročili do neznáma. Podľa toho ako sa rozhodneme, si sami určíme život, aký chceme viesť. Ak zlyháme a nechopíme sa šance, neurobíme prácu, do ktorej nás Boh povolal.

V tejto knihe Timothy Keller objavuje Ježišove odpovede na najväčšie životné otázky tak, že odhaľuje, čo sa stalo s ľuďmi, ktorí sa osobne stretli s Ježišom. Ježiš zmenil život skoro každého človeka, s ktorým sa v evanjeliách stretol.

Toľko možností... ako si vybrať? Obľúbený autor John Ortberg nám otvára oči, aby sme videli nespočetné množstvo dverí, ktoré nám Boh každý deň otvára a učí nás, ako ich rozoznať. Choď vpred, prejdi cez dvere. Možno urobíš niečo, čo pretrvá do večnosti.

Kniha A5, cena 8 EUR ekniha PDF, cena 7 EUR

Knihu si budete môcť prvýkrát zakúpiť na konferencii EVS v Prešove.

14

SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO

(Timothy Keller)

Kniha A5, cena 8,00 €; ekniha PDF, cena 7,00€

kto je ten muž? (John Ortberg)

Deň po Jeho smrti to vyzeralo tak, že nech už nechal na tomto svete akúkoľvek malú stopu, tá sa rýchlo pominie. Namiesto toho, Jeho dopadu na ľudskú históriu sa nič nevyrovná. Kniha A5, cena 8,00 €; ekniha PDF, cena 7,00€


ponukový list kníh

Zabudni na seba a získaj slobodu, Timothy Keller (2014) Skutočná osoba pokorená evanjeliom nie je osoba, čo samu seba nenávidí alebo miluje, ale tá, ktorá na samu seba zabúda. Môžeš získať slobodu...

5,00 €

Pravidlá Červeného mora, Robert. J. Morgan (2014) Jednoduchá, hlboká, praktická kniha, ktorá hovorí o chorobe, problémoch v manželstve, finančných problémoch, jednoducho o všetkých tých bežných a ťažkých veciach, ktorým čelíme a prináša odpovede.

6,00 €

CD Nádych, EVS Band (2013) Nadýchnite sa s nami k starým piesňam, ktorým vdýchli nový život mladí ľudia. Započúvajte sa do piesní Skala vekov, Knieža mieru či Nebeský Bože... V úprave, akú ste ešte nepočuli.

8,00 €

Manželstvo, Timothy & Kathy Keller (2013) Neobyčajne hlboké čítanie o tom, ako zažiť radosť v manželstve. Dokáže inšpirovať kresťanov, skeptikov, slobodných, zadaných, ale aj dlhoročných manželov.

8,00 €

Nepochopiteľná láska, John Ortberg (2013) Ako vysvetlit lásku, ktorá nemá vysvetlenie? Kniha odhaľuje naše nesprávne chápania Boha a prináša pohľady, ktoré oslobodzujú a dávajú novú silu.

8,00 €

Falošní bohovia, Timothy Keller (2012) Aj keď si myslíme, že Boh je v našom živote na prvom mieste, nemusí to tak byť. Naozaj neexistuje nič - rodina, peniaze, kariéra, sex - dôležitejšie ako Pán?

7,00 €

Odrobinky, MUDr. Viera Roháčková (2012) 366 zamyslení od dcéry prof. J. Roháčka.

8,00 €

Tajní veriaci, brat Andrej a Al Janssen (2012) Príbeh o statočných mužoch a ženách z Blízkeho východu, ktorých životy sú v nebezpečenstve „iba“ kvôli viere v Ježiša Krista.

8,00 €

Boh je bližšie, než si myslíš, John Ortberg (2011) Ak je Boh vždy s nami, prečo je také ťažké Ho nájsť?

7,50 €

Smutný ako Jazz, Donald Miller (2010) V tomto dôvernom zázname o hľadaní duše Miller opisuje svoju obdivuhodnú cestu späť ku kultúrne relevantnému, nekonečne milujúcemu Bohu.

7,85 €

Ceny sú platné pre jednotlivcov a cirkevné zbory pri odbere z EVS. K cene neprirátame poštovné ani balné. Uvedený ponukový list je skrátený. Radi Vám zašleme celý ponukový list EVS alebo si ho môžete pozrieť na našej webovej stránke www.eshop.evs.sk. Knihy si môžete zakúpiť priamo v eshope EVS www.eshop.evs.sk, alebo si ich môžete objednať telefonicky alebo písomne na adrese: Slovenské evanjelizačné stredisko, P.O.Box 147, 080 01 PREŠOV tel.: 0911 784 800, e-mail: evs@evs.sk, web: www.evs.sk

Pre jednotlivcov aj cirkevné zbory poskytujeme zľavy. O podrobnostiach sa informujte v našej kancelárii, alebo na www.eshop.evs.sk. Ak si z jedného titulu objednáte väčší počet kusov poskytneme vám nasledovnú zľavu: pri nákupe nad 50 € je zľava 5 % Konverzný kurz: 30,1260 SKK pri nákupe nad 100 € je zľava 10 %

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

15


už nikdy smädný Mnohí povedia, že Boh nie je, že smrťou všetko končí... Ak je však pravda, že smrťou všetko končí, aký je zmysel života? Predstavte si miestnosť. Zmestí sa tam 50 až 100 ľudí. Ráno sa všetci v tej miestnosti narodíme. Dozvieme sa, že žijeme len jeden deň. Večer zomrieme. Na stoloch sú papiere a farbičky. Niekto povie, aby sme nakreslili čo najkrajší obrázok, najkrajší výtvor. Večer však niekto príde, všetko pozbiera, ani sa na to nepozrie, pokrčí a hodí do koša. Niektorí prirodzene zareagujú: „Aký to má zmysel? Aký má zmysel niečo kresliť? Nič z toho...“ Iní sú zmätení, ale povedia si: „Ale čo budem robiť? Aspoň prežijem ten deň zmysluplne...“ Pokrčia plecami a začnú kresliť... Možno by si patril k tým, ktorí aj napriek tomu, že v tom nevidia zmysel, začnú kresliť. A možno by sa ti podaril krásny obraz a tešil by si sa z neho. Periodicita: 2-3x ročne. Dátum vydania: 1. marca 2016, ročník 10.

Nebude ti ľúto, keď večer niekto príde, pozbiera papiere, ani si ich nepozrie, pokrčí ich a hodí do koša? Možno sa rozplačeš. Povieš si: „Aký to malo zmysel?“ A smiať sa budú tí, ktorí nekreslili nič... Taký je zmysel života, ak Boh nie je. Zomrieme a skončíme v zabudnutí bez ohľadu na to, ako sme žili, čo sme v živote dosiahli. Biblia však hovorí, že smrť nemá posledné slovo. Vraví, že je tu Voda, ktorá dáva život, že je tu Niekto, kto sa pozrie na to, čo sme v živote nakreslili, že je tu Prameň, ktorý uhasí každý smäd. Človek, ktorý z Neho čerpá, nikdy nebude smädný. Toto zamyslenie si môžete pozrieť aj ako video na

PODPORTE SLUŽBU EVS Koncom minulého roka sme spustili nový jednoduchý darcovský systém. Viac informácií nájdete na evs.sk Podporiť nás môžete aj svojimi 2% z dane. Nájdite si pár minút na vyplnenie tlačiva. Ďakujeme. Potrebné informácie, ktoré aj s tlačivom nájdete na našej stránke www.evs.sk, sú: Obchodné meno a názov: Slovenské evanjelizačné stredisko Sídlo: Legionárska 4, 811 07 Bratislava Právna forma: Občianske združenie IČO: 30806178

chcemviac.com

Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky, ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu. Ján 4:14

Slavomír Slávik, riaditeľ

Slovenské evanjelizačné stredisko

Kontakty: EVS P.O.Box 147, 080 01 Prešov e-mail: evs@evs.sk, tel.: 0911 784 800 P.O.Box 104 814 99 Bratislava e-mail: lydia@evs.sk 0911 798 800 www.evs.sk

Časopis registrovaný MK SR pod číslom: EV 3227 / 09, ISSN 1339-1216 tlač: Equilibria, s. r. o. Vydáva Slovenské evanjelizačné stredisko, Legionárska 4, 81107 Bratislava, IČO: 308 06 178

infolist EVS 1/2016  
infolist EVS 1/2016  

Informačný list Slovenského evanjelizačného strediska

Advertisement