Page 1

[Tεxuκ6s κατdλoγos nñolbvτωv καl πñoδlαγñαφιbvl

πoΛYEΣTEPIκA

ΠoΛYEΣTEPIκA

omA

ElΣAΓΩΓΗ Fiberglass Tα fiberglass (noλUεπεñlKd nλααιlκd εvloxυµ€ vα

Th

µε ivεs γυαλlo0) εivαl αn6 τα Avdλoγα µε τn oOvθεon Kα! τn xñfion ΠoU αnα:τε[ταl, µnoño0v vα dxoυv µεγdλn nolκlλiα εnlΘυµnτΦv xαñακτnñloτlκιilv καθι.bs εn[oεls καl, oxεδ6v, oπoloδfinoτε oxliµα καl µoñφli. nλ€ ov δnµoφλfi υλlκd (π!s Kαταoκευ€ s.

vα noλυµεñds Eivαl oOvθετo υλικ6 : αnoτελεiταl κυñiωs αn6 ivεs γυαλlo0 καl αn6 € υλlκ6 θεñµoot<λfiñnvons αvθεκτlκ6 oτls ακτivεs UV (ñυτivn). H KατασKευli τoυ

ñα εnlτυµdvεταl µε τn βofiΘεlα λεnτιbv φOMωv noλυεαι€

µε µtα εvtσXυτlκli δlαδlκαo[α εµnoτloµo0 oε υψnλfi θεñµoκñαoiα, κατd τnv ono[α δlαoφαλiqεταl o nλfiñns noλυµεñloµ6s τns ñυτ[vns. Kατd τn δlαδlκαoiα τns nαñαγωγlis,

eo

xñnσ|µonoloOvταl nñ6oΘετα 6nωs καταλ0τεs, φωτo(παθεñonolnτ€ s καl nαñdγovτεs or<λiñlvσns ιilαιε vα εnlτεUxΘo0v ot αΠα!τo0µεvεs lδl6τnτds τoUS. Tα κυñ16τεñα XαñαKτnñloτlκd τωv noλUεαεñtKιbv φOMωv εivαl

Xαµnλ6 β6ños

Mεγ6λn δ16ñκε:α gωlis

o Pr

Yψnλft φωτoδtαΠεñατ6τnτα Yψnλ6s λ6γos αιπoκis nños βdños Avτioτασn σε xnµlκ6 Avτloκoñlακ6 υλlκ6 s oυvΘ:iκεs AvΘεκτlκ6 oτls καtñ!κ€ ΣταΘεñ6τnτα δlαoτ6oεωv Xαµnλfi Θεñµ:κli αγωγtµ6τnτα Xαµnλ6s σUvτελεoτ:is Θεñµlκ:is δlαoτoλιis Yψnλfi αvτoxli oε δυvαµlκ6 φoñτiα καt xτUπliµατα MIκñ€ s αnατ:ioεts σUvτfiñnons

:

fil _1

-Πffi :.

I

.

!, *,, ,f fin *-.ιL -'

--'*

.

1ι. tr., ,

1


I

Tεxvl κ6s κατ6λoγos nñoT6vτωv καt nñoδ αγñαφιi:v] l

TYπoI ΠoΛYEΣTEPlκΩN

ΠoΛYEΣTEP|κA

rΠXrtΓf}Γ}il AΔIAoANA EΓXPΩMA ΦYΛΛA

E[vαl n Πlo ευκoλn Kαl olKoVoµlKR εφαñµoγfi, nou ΠαñεXεt ευκoλiα (πnv

Tα αδlαφαvfi noλUεαεñlκd φ0λλα nñooφ€ ñouv ταUτ6xñovα κdλυψn καl xñι.bµα αιn oτ€γn. Eivαl n µovαδlκi εvαMακτlκli εnlλoγfi (πnv nαñαδoolακli αι€ γασn.

Th

ΔIAoANH ΦYΛΛA εγKατdαασn, φωτlσµ6 Kαl Πo!Ktλiα xñωµdτωv. Mnoñεi vα XñnσtµoΠolnθε[ αn6 παστñα, vεs εφαñµoγds (oκ€ µ6vo τoU ]i µε λolnd oυvαφli nñoT6vτα σε σUγKεκñlµ€ oñoφεS, καt Παñεµφεñε[s εφαñµoγ€ s). Avτ€ Xεt σε θεñµoκñαo[εs nou κUµαivoyιαl

αn6 _40 'C € ωs +L4o "C. Avτ€xε] σε δldφoñα ατµoσφαlñlκd αιolxεfα καΘιi-ls (πnv Kαl nλεloψnφiα τωv xnµlκιbv αιolxεlωv. ΔlαΘ€ τεl εξαlñετlκli αtαθεñ6τnτα κα] tKαVoΠolnτlκl't µεταδoon fixoυ καl φωτ6s. E[vαl € vα µακñoβlεs υλlκ6, µε lδl6τnτεS UγñoΠñoστασiαs, δoκlµαoµ€ vo € τol Φαιε vα αnoφειiγoιrtαl µεγ€ θoυ5,

eo

τα ατυxliµατα. Eivαl dvα nñoi6v κατdMnλo γlα βloµnxαvlκ€ s καταoκευds, lδloκαταoκευ€ s, κατασKεUli oñoφlis γlα βloµnxαviα, Θεñµoκinlα, αιdβλous,

αγñoτlκd oκ€ nαoτñα,

γKαñdq, xιilñoυs oτdθµεUσns, κdθετεs καλOψεls, εκΘεolακd

stand, δlαφnµloιlκ€ s

καταoκευ€ S,

& ñdφlα καταψ0ξεωv,

κλn.

Eλαφñld, αMd αvθεκτlκd ταυτ6xñovα, δεv εnlβαñ0voυv o0τε επnñεdqoυv αñvnτlκd τov Παñαδoolακ6 oκελετ6 υπoαιliñlξns. Δlατfθεvταl σε δldφoñα xñιbµατα καl ndxn καl εivαl ε0κoλo vα µεταKlvnθo0v. Kαλ0nτoUV καl Xñωµατl<,-vV ταυτ6xñovα, δlατnñΦvταs τnv αvθεκτlκ6τnτα τoUS oε Θεñµoκñαoiεs αn6

ωs €

-4O'C

+140'C. Eivαl lδlαlτεñα αvθεκτlκd, τ6oo στnv ατµ6oφαlñα,6oo Kαl σε

λolno0s xnµlκo0s nαñdγovτεS Kαl δεv oκoυñldqoυv. tδαvlκ6 γtα καταoκευli v€ αs oñoφtis, εnlδl6ñθωσn fi εnlκαλ0ψειs, oυvδυαζouv αvτoxli µε µlα nλo0olα

Xñωµατlκi nαλdτα.

ndvελ τιjnoυ odvτoυlτS γtα καταψOKτεs, nαγκoυs

PoΛΛA AYΛAKΩTA KAI EΠIΠEΔA

'Evα απ6 τα nñιbτα nñoi'6vτα σε ñoλ6, ΠoU ΠαñoυolαoτnKε (πnv αγoñd αn6 τnv δεκαετiα τoυ '50. EξελixΘnκε σε nñoT6v υψnλfis nol6τnταs, oυvδυαEovταs τls lδloτnτεs τωv εninεδωv Kαt τωv αυλακωτιi_lv nñoi'6vτωv.'Exouv τα iδlα noloτlκd

KAMΠYΛΩTA ΦYΛΛA Πñ6κεlταI γlα ΠñoKαµΠυλωµdvα

o Pr

XαñαKτnñlαιlκα µε τα δlαφαvιi αυλακωτα.

G.R.P. φ0Μα. Mnoño0v vα καλιjψoυv ndvω αn6 6 µ€ s oñoφlis τñα καΘαño0 αvoiγµατos. To lδαvIκ6 nñol6v γlα εφαñµoγ€ xωñis oκελετ6 αιfiñlξns. E[vαl nαñ6µolo ω5 υλlκ6 µε τα Δlαφαvli αυλακωτd noλυεoτεñlκα αMα καµnOλo καl 6xl εninεδo.

fil

ilfl

τ ,* {* ,i,

n

*

'ff;*

**

2


,S'

[Tεxvl

κ6s κατdλoγos nñoidvτωv καl nñoδ αγñαφιbvl

ffi

l

I

TEXNlκ/λ xAPAκTHPIΣTlκ/λ

ΓloΛYEΣTEPIκA

STANDARD

Th

(υλκ6 µε 1 mm ndxos)

XAPAKTHPlπ|KA Elδlκ6 β6ños

MoN.METPHΣHΣ

MEΘoΔoΣ KATA ASTM (D-7e2)

g/cmΞ

L,42

27

E0ños Θεñµoκñαoiαs xñfions

% oζ

-40 + 140

Συvoλl κfi φιοτoδ l απεñατ6τnτα

%

87-90

Πεñlεκτtκ6τnτα oε

fi

berglass

eo

λαnεñατ6τnτα UV

%

Δlαπεñατ6τnτα lR

%

oωτεlvfi δlαπεñατ6τnτα (πo oñατ6 φ6oµα ñγεlα Συvoλlκfi µεταδlδ6µεvn nλlακli εv€ Συιπελεoτlis Θεñµlκ:is αγωγlµ6τnταs λ

% %

W/m2 oK

Wm2

Συvτελεατlis µετ6δoons Θεñµ6τnταs K

oK

MPa

Avτoxli εφελκυoµo0

(L4e4l

19878986o,z2

(c-177)

L23,6

(D-6Ξ8)

5-

MPa

L29,4

(D-6ss)

Avτoxli oε κ6µψn

MPa

120-140

(D-7e0)

M€ τño ελαoτlκ6τnταs

GPa

6

(D-7sO)

λαnλεκτñlκli αvτoxli

V/mm

30,1

(D-14s)

4

(D-1sO)

Δlαnλεκτñlκri αιαΘεñ&

o Pr

Avτoxli Θλiψns

3,2xl0-s

(D-6e6)

%

o,4

(D-s70)

HRM oξ

98

(D-78s)

487,8

(D-1e2s)

.6

(D-65s)

Συιπελεoιfi s γñαµµlκis Θεñµlκlis δlααιoλfi s Aπoññ6φnσn 0δατos

oc-1

Σκλnñ6τnτα κατ6 Rockwell

cm/min

Θεñµoκñαo1α αυτoαv6φλεξns Tωι0τnτα καιions υλlκo0

M66α

tΞmm; t2mm; +10+-5mm; +10+-5mm€ ωs5m; t 5 mm κ6Θε 5 m fi πoλαπλ6olα; t 7,5 oh

Π6xos

+ L2Ψo κατ6 µ€ oo 6ño

Υψos κλions Υψos κιiµατos Πλiτos Υψos

καt

t

fil

ANoxEΣ

il

24o/o κατ6 nεñiπτιυon

ΠεñlεκτIκ6τnτα oε Fiberglass

-2++506;

Mετdδoon φωτ6s

t5%

η{l ^ιt

l

al

'Δ ffi

l,fs 3

φ'


[Tεxvlκ6s καταλoγos nñoT6vιωv κol nñoδloγñoφιilvl

TEXNlκ/λ XAPAκTHPIΣTIκA

ΠoΛYEΣTEPIKA

T{ΕTRΛt}Ξ}l

ΦnT$t

ΔIAΓPAMMA METAΔoΣHΣ ΦΩToΣ

Th

πPoΣTATEYTIκEΣ EπIΣTPΩΣEIΣ

,, >(

zΩNH oPAτoτHTAΣ

EYPoΣ EΠEPYΘPΩN

Mlα εΠiαñωσn καΘαñfis

µliτñαs, n oΠoiα εφαñµ6ζεταt Kατd τn δlαδlκαo1α

Παñ(Ιγωγlis. H nñ6oµlξn τnS µε γivεταl σε µoñ!αK6

ñα τov ΠoλUεα€ εniπεδo.

E[vαι € vα φlλµ

z

τn δlαδlκαoiα Παñαγωγlis µ€ oω θεñµ6τnταs. 'Evα φtλµ noλυβυvlλlακoO

φΘoñlδioυ, εnlκoMεiταl καl εnlαιñιbvεταt (πnv εnlφdvεια κατd τn δlαδlκαofα nαñαγωγlis µ€ oιο θεñµ6τnταs. εiδn κατ6πlv παñα1ryελiαs.

Neutral Kiτñlvo Πñ6olvo Mπλ€

oπαλ[vα

zsoo zzoΦβ

fil

ΣrANΤAP XPΩMATA xPΩΜATA

o Pr

δrαφoñετ:κlis απ6 τn βαolκli µliτñα. H εnioτñωσn τns γivεταl κατd

'ΔlαΘ€ oιµα

Ξ

Θ

Θ #

πoλυαl θυλεvl κris τεñεnΘαλdτns,

,

eo

ñnτfvns Παñ6µotα5 µε αUτιi τnS

% ΦΩΣ N

87%

G

82

olo

v

79

o/o

B

70

0,/6

o

68% 50%

Λευκ6 - γ6λαιαos B.L 'Aλλα

ξIffiΦ'**

4


I

Tεxvl κ6s κoτdλoγos πñoT6vιωv καl nñoδ rαγñαφιilv

l

TExNlκ/λ XAPAκTHPIΣTIκ/λ

ΠoΛYEΣTEPIKA

xΗΜlKtil AT{TIΣTRΧ}I xHMlKH ANTIΣTAΣH KAI ΣYMΠEPIΦoPA

Πñoooxfi

Th

ol nαñαndvω oυvθfiκεs δlαφ€ñoυv

αv6λoγα µε τnv πεñloxli Kαl τo κτ[ñlo. 0I oυγκεκñlµ€ vεs µετñlioεls δεv s καl δεv µnoño0v εivαl δεoµευτlκ€ vα θεωñnθoOv nλftñεls. Efvαl

σnµαVtlκ6 vα ψωñf4ετε τo noooαι6 oυγκdvτñωσns τoU Χnµlκo0 oιotxεioυ,

ΣYMΠEPIΦoPA

AnAΓoPEYETAI

'Aλατα

εξωñετlκli

oξ€ α

β€ λτloτn β€ λτloτn καλfi

ΗCros 3oo/o - HF 2oo/o - HNos3oo/o HzSoη + Sos - HzSoq960/o CHsCoCHs - CεHscHo - CεHε - CHCIs

ANTIΔPAΣTHPIA

Aλκo6λ Δlαλ0τεs

CHsCoCzHs - CεHsNoz - CεHsCΗr

τnv Θεñµoκñαoiα τoU Πεñtβdλλovτos,

αn

σUγKεκñlµ€ vn

nεñloxli.

oυvΘfiκεs

Aλκdλια

καλfi

N€ φτl

tκαvonolnτlκli

Brz

Bεv6ivn

tκαvoΠolnτlκli

oñγαvlκ6 oτolxεiα

β€ λuoτn

CzΗsCN - CzHsCoCzHs - CzHsCooCΗs CεHsos - CsHsN

eo

καθιbs Kαl τlS ι<λlµατoλoγlκ€ s

CzHsCl - CzHzClz - CοGroo _ CHzClz

o Pr fil

t

5


I

Tεxvl κ6s κατdλoγos nñoi6vτωv καl nñoδlαγñoφιilv]

TEXNl1(/ι

ΠoΛYEΣTEPlKA

xAPAκTHPIΣTIκA AMΕΣA Δ]AoEΣIMA noΛYEΣTΕpl](A PoΛΛA κAt ΦvΛΛA TEXN l KA XAPAKTH PtΣτl KA

Th

ΠEP|ΓPAΦH MHKoΣ

ΠPoΦlΛ

--T

18 mm

1.(χ) m 1.25 m 1.50 m 1.75 m 2.(F m 2.50 m 3.OO m 4.α) m

κYMAToElΔEΣ

PoΛΛo 761L8

20.00 M

BAPoΣ 1000 grlmz

xPΩMATA MΠΛE ΠPAΣlNo

ΛEYκo

κoKκlNo κlTP!No

t

eo εεε Θηo

oΛ!η

15m

BAPoΣ

EΠ!ΠEΔo

PoΛΛo

15.00 M

BAPoΣ

ΔIAΦANEΣ AXPΩMo

BAPoΣ

ΔlAoANEΣ AXPΩMo

1Ξ00 gr/mz

Ξ_f-

1αMAToElΔEΣ

761L8 KYMAToΕlΔEΣ

L77lst

2.00 - 7.oo M

1300 grlmz 2.00 - 3.00 M

o Pr

(TYΠoY EΛΛENIT)

TPAΠEzoElΔEΣ 2.00 - 7.0o L27l 38-83

M

TPAtIEzoElΔΕΣ 2.0o - 7.00 L27l 39-97

BAPoΣ 17OO grlm2

M

BAPoΣ

1700 grlmz

8K

4'00 - 7'00 M

BAPoΣ LTOO grlmz

fil

TPAΠEZoE|ΔEΣ

BAPoΣ

1500 grlmz

2501 40

2500 grlmz

TPAΠEzoElΔΕΣ 4.oo - 7.00

M

BAΣH

TPAΠEzoElΔEΣ 4.oo - 6.oo

25Ol5O

M

ΔIAΦANEΣ AXPΩMo

ΔIAΦANEΣ AXPΩMo

ΔlAoANEΣ AxPΩMo

ΔlAoANΕΣ AXPΩMo

1700 grlmz

ΔIAΦANEΣ AXPΩMo

BAPoΣ

ΔlAoANEΣ

BAPoΣ

1900 grlmz

AΧPΩMo

ξ 't

4 ,{

*

'^/

?:,4

*

6


ITεxvlκ6s κατ6λoγos nñoTdvτωv καl πñoδιαγñαφιilvl

ΔIAΓPAMMA ooPTIΩN πAPAMoPoΩΣEΩN

ΠoΛYEΣTEPIκA

To δldγñαµµα µα5 εΠlτñ€ πει

τov dλεµo τnS αvτox]is

σε φ6ñτlσn φιjMωv τñαΠεζoεlδo05 κυµ6τωσnS λαµβdvovταs UΠ6ψn τl5 τεσσεñεlS Παñαµ€ τñoUS ΠoU τnv εΠlñεdζoυv:

λoUµε vα εξετdooυµε Kαl xαñdEoυµε φoñτio noυ Θ€ µiα κατακ6ñυφn γñαµµ1i αΠo τo onµεfo αυτ6.

εξωτεñlκoOs nαñαγovτεs ΠoU εΠlññεαEoυv τo τελlκ6 (6nιυ5 Π.X n lκαv6τnτα τoU εγκατααιdτn

αnoτ€ λεollα

Th

τεxviτn), n εniδñασn τoUS δεv € xεl

- βdños l m2 - αΠ6σtασn τωv τεγ[δωv ΠoU UΠoαιnñ[qoυv τo

Ξεκlvιilvιαs αΠo τov εndvω dξovα, εnlλ€ γouµε τo

Λ6γω τns noλιi µεγdλns nolκlλ[αs αια δlαθ€ olµα oυαιliµατα oτεñ€αJσns καt (πous noMoΟs

Enlλ€ γoυµε τιilñα € vα αvolγµα τεγiδωv καl xαñdEoυµε µiα oñlq6vτlα γñαµµli αΠo τo onµεio τεµvε τnv onou n nñonγoOµεvn γñαµµri µαs €

oυµnεñlλnφθεi

σtoUS υnoλoγloµoOs τoυ διαγñdµµατos φoñτiωv -

ξαµε. H oñlq6vτlα γñαµµli τoυ αvofγµατos noυ εnlλ€ µvεl τ|S γñαµµ€ αυτli γñαµµ]i τ€ s τωv βαñιilv τωv

Παñαµoñφι.boεωv.

ol γñαµµ€ s noυ ξεκlvoOv αΠo τnv κατω αñloτεñli γωviα αvτ|(πolxo0v αια βdñn τωv φ0λλωv / m2

αn6oταons µεταξ0 τωv τεγ[δωv - φoñτ[o, tσoKαταvεµnµ€ vo στnv εnlφαvεlα τoU

εvΦ αυτds noυ ξεκlvo0v αΠo τnv κατω δεξld γωv[α σtls αΠooτdoεls τιυv τεγiδιυv µεταξ0 τoυs. H

τo onµεfo τoµlis τnS oñlζdvτlαs µε τn γñαµµli τoυ βαñoυs τoυ φι)Moυ µαS, µnoño0µε vα βño0µε τnv

φιjMoυ

αvαψιυon τoU δlαγñdµµατos µnoñεi vα γivεl αno τov κατιυ oñlqdvτlo dξovα 6noυ αvαφ€ ñovταl ol Παñαµoñφιiloεls (βελn καµψns) fi αno τov εnαvω

nαñαµ6ñφωσn τoU (πo φoñτio r]ou αñxlκd εnlλ€ ξαµε. Mε τov iδιo τñ6no, αMd ξεκlvΦvταS αΠo κdτω Πño5 τα nαvω, µnoñoOµε vα υnoλoγioouµε τo φoñτ[o γlα

oñlq6vτlo dξovα 6noυ αvαγñdφovταt τα φoñτΙα ΠoU

δεδoµdvn Παñαµ6ñφωon τωv φOMωv.

.

eo

φ0λλo - Παñαµ6ñφωσn (βdλos κdµψns) αιo κdvτño τnS

ñovταl σε φ0Mα oε κατ6oιαon ol τlµ€s αvαφ€

nñεµiαs, UΠoαnñlq6µεvα αno τεγiδεs καl oε φoñτ[α (πnv επlφdvεld τoυs. tσoKαταvεµnµ€ vα

αoκo0vιαl

φ0Mωv. XαñdqoWαS µ[α κατακ6ñυφn γñαµµli απo

/ m2.

Loads in DaN/sq.m.

1200

800

600

o Pr span

ππ

fil

purΙiηs

8oo

t 20

30

60

Τl

Deflections in mm.

I

I 7

tr


I

Tεxvι κ6s κατdλoγos

nñolbvιιυv καt nñoδ αγñoφιilv] ι

ΔoYΛEYoNTAΣ ME

ΠoΛYEΣTEPIKA

TA πoΛYEΣTEPIκ/A

κAτEYΘYNΣH AEPA

Th

\

-Λ vt(

eo

Πλdγlα τoΠoΘ€ τnσn

---\-t\

-

t

Νl .-

KAΤEYΘYNΣH τoΠoΘEτHΣHΣ

UI

Θ

CL

lJ Ξ.

ιrJ

ct

ιr,

o Pr

t-

Πεñ1µετños

ι<λ[on τn5 oτ€ γns.

Ynoλoγloµds

αι€ γns.

fil

Πñoτεlvdµεvn αMnλoκdλuψn τωV φ0Μωv oOµφωvα µε τnv

r<λion τnS

8


[Tεxvlκ6s κατdλoγos nñoi'6vτωv καl nñoδlαγñαφιilvl

ΔoYΛEYoNτAΣ ME

ΠoΛYEΣTEPIκA

ΣγMBογΛEΣ

TA πoΛYEΣTEPIκ/λ 1(AI πAPATΗpΗΣΕlΣ XAΛAZI

Anoφε0γετε vα αΠoΘnκε0ετε τα φ0Mα fi τα ñoλλa εκτεΘεlµ€ vα (πls καlñlκ€ s σUvΘiκεs.

Mε εξαiñεon κ6πolα lδlαIτ€ ñα δυvατli xαλαq6nτωon, τα πoλυεoτεñlκd ΘεωñoOvταl υλlκ6 αvΘεκτlκd oτo xαλdEl. ΓñατEouvl€ s κα! µtκñi 6onñα onµ6δlα απ6 xαλαE6πτωσn δεv λlµn εnnñεdζouv τnv lκαv6τnτα vα φ€ ñouv φoñτiα καl τnv ωφ€ δ16ñκεlα qω:is τωv φ0Mωv.

Th

ΔoYΛEYoNTAΣ ME TA ΠoΛYEΣTEPIKA

XñnolµoΠolfrαε γdvτlα γtα vα δoυλ€ ψετε nλεuñ€ s τous εivαl lδlαiτεñα κoφτεñ€ s.

µε τα noλUε(πεñlκ6 ol

Anoφε0γετε vα δoυλε0ετε µε φ0Mα µεγdλωv δlαoτdoεωv oε loxυño0s αv€ µoυs.

eo

K6βετε τα ΠoλUε(πεñtκd µε τñox6 xñnσlµonolιitvταs δioκous

κoπlis µετ6λλωv.

Xñnolµonolfioτε 3-4 βiδεs l m2 σε Πεñtox€ s µε xαµnλfis € vταons καt 4-5 βiδεs l m2 σε πεñtox€ s µε lσxuño0s.

αv€ µoυs

{Dñovτi(πε ot αλλnλoκαλ0ψεls, καl ol ακñαiεs nλευñ€ s

ΣTAΛΛAΞH s Tα noλuεπεñlκd δεv εnnñεdζovταt αn6 uψnλ€ s fi xαµnλ€ Θεñµoκñαoiεs καl 6εv κlvδuvε0oυµε απ6 oταM6ξεls τoυ uλlκo0.

ΣYΓKENTPΩΣH YΓPAΣIAΣ Tα πoλυε(πεñ|κd, λ6γω τoυ 6τl δεv αΠoññoφoOv υγñαoiα, µΓloñεf vα βonΘfioouv στnv εµφdvlσn τns απ6 τn σUµΠOκvωon τωv υδñατµιbv oε εσωτεñlκo0s xιbñous ΠoU δεv αεñiqovταl.

τωv

vεs. φ0Mωv σε µiα oτ€γn vα εivαl noλ0 καλd πεñεωµ€

(πα πoλuεoτεñlκ6.

o Pr

BαδiEoυµε πdvω στα φ0Mα µ6vo µε τn xñfton αñκετ6 µεγdλns τiβλαs ιboτε vα αΠoφ0γoυµε σnµεtακd φoñτiα καt Παñαµoñφιbσεls

ol βiδεs ]τoU Θα xñnσtµonolnΘo0v Θα nñ€πεl nivτα vα s oυvoδε0ovταl αn6 τts αΠαñαiτnτεs µεταMlκ€ s καl ελαoτ:κ€ (oτεγαvωτl κ€ s) ñoδ€ λεs.

To τεfuκ6 αnoτ€ λεoµα τns καταoκευlis εξαñτ6ταl κατ6 πoλ0 απ6 τnv πo!6τnτα καt σω(π:i εφαñµoγ'i τωv βlδιilv αuτιilv.

fil

Mnv καΘαñiζετε :i φ€ ñvετε σε εnαφfi τα noλυε(πεñtκ& µε loxυño0s fi xλωñlo0xoυs δlαλOτεs. Δεv εivαl oυµβατ6 µαqf τous.

il Τ1 -*i ,β]

9

.*,i

tr

Οδηγίες τοποθέτησης πολυεστερικών ρολλών  
Οδηγίες τοποθέτησης πολυεστερικών ρολλών  

Οδηγίες τοποθέτησης και τεχνικά χαρακτηριστικά πολυεστερικών φύλλων.

Advertisement