Page 1

ΨΑΓΜΕΝΟ ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΛ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΜΑΪΟΣ 11

Για όσους βαρέθηκαν να γράφουν στα θρανία

ΑΦΛΕ΢ΩΜΑ: Σχολικι μόδα ΦΩΤΟΓ΢ΑΦΛΑ: Άννα Αγκορτςά – Λίλυ ΢ουμπζι Ε΢ΕΥΝΑ: Ψινει το κινθτό ποπκόρν;

Τα πρωτάκια τθσ ζρευνασ Ρειραματικό Λφκειο Νίκαιασ


1

Τι πιστεύεις ότι είναι πιο σημαντικό στη ζωή;               

Σθμαντικό είναι το να αφινεισ τον κόςμο καλφτερο και να προςπακιςεισ να τον βελτιϊςεισ όςο μπορείσ. Να καταφζρεισ αυτά που κεσ και να ζχεισ ζνα πρόςχαρο μζλλον. Να κάκεςαι όλθ μζρα και να παίρνεισ λεφτά. Να πετφχεισ τον ςκοπό ςου και να φτιάξεισ μια καλι και μεγάλθ οικογζνεια Να περνάσ καλά και να ςκζφτεςαι κετικά. Να πετφχεισ το ςτόχο ςου και να δίνεισ αγάπθ ςτουσ ανκρϊπουσ γφρω ςου. Θ ευτυχία και θ υγεία πάνω από όλα. Θ πίςτθ και θ αφοςίωςθ ςτα δικά ςου ενδιαφζροντα. Να ηεισ χαροφμενα. Ράντα να χαμογελάμε  Who knows? Θ αξιοπρζπειά μου. Να καταφζρεισ ό,τι κεσ ςτθ ηωι ςου. Θ ελευκερία. Το περιβάλλον Οι άνκρωποι

 Το κινητό μου, ο αδερφός μου, το αρκουδάκι μου και τα ρούχα μου                      

Ψαγμένο

Σεξ. Τα πάντα. Θ εμπιςτοςφνθ και θ ειλικρίνεια. Να υπάρχει κατανόθςθ και υπομονι και οι ςχζςεισ οι οποίεσ ζχουμε ανεξαρτιτωσ κατθγορίασ να πατάνε ςε κεμζλια αγάπθσ και κατανόθςθσ, Τϊρα τα χριματα! Να κάνεισ τα απαραίτθτα ςε μικρι θλικία ϊςτε να ζχεισ αποτελζςματα ςτο μζλλον. Να προςπακείσ να πετυχαίνεισ και να είςαι ευτυχιςμζνοσ. Θ πίςτθ και θ διαςκζδαςθ, επίςθσ το πιο ςθμαντικό είναι να νιϊκεισ τα πάντα και τθν κάκε μουςικι. ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΖΩΗΣ! Το ςχολείο διότι από αυτό κακορίηεται θ ηωι ςου. Κάκε άνκρωποσ είναι ξεχωριςτόσ. Κάκε Οικογζνεια, φιλία. άνκρωποσ ζχει το δικό του τρόπο Να κάνεισ αυτό που ςου αρζςει. ςκζψθσ, τα δικά του πιςτεφω, το δικό Τα λεφτά. του μοναδικό τρόπο να αντιλαμβάνεται Να περνάσ καλά και να κάνεισ πολλοφσ φίλουσ. και να ιεραρχεί καταςτάςεισ. Τελικά τθ δικι του ξεχωριςτι οπτικι γωνία για τθ Να γίνεςαι μζρα με τθ μζρα καλφτεροσ. ηωι. Αξιοπρζπεια, ειλικρίνεια και εμπιςτοςφνθ ςτο Κεό. Στο ερωτθματολόγιο που φτιάξαμε για Να δθμιουργϊ. να δοφμε τι αρζςει και ανάλογα να Ο χρόνοσ και οι ςτιγμζσ. φτιάξουμε και το περιοδικό, κζςαμε το μεγάλο ερϊτθμα: «τι πιςτεφεισ ότι Να περνάσ καλά όπου και να ’ςαι. είναι πιο ςθμαντικό ςτθ ηωι;». Ππωσ Το να ζχεισ ςτόχουσ. και να το κανείσ, ιταν ςθμαντικό να Να κάνεισ τα όνειρα ςου πραγματικότθτα. γνωρίςουμε τισ απόψεισ των άλλων. Οι αρετζσ. Γιατί πολλζσ φορζσ ςτα μάτια των άλλων βρίςκουμε τον δικό μασ εαυτό. Να τθν ηεισ όςο πιο ωραία μπορείσ γεμάτθ τρζλα.

Μάηνο 11


Ονειρέψου νεαρέ ταξιδιώτη...

2

Σηάζεθε γηα ιίγν κόλνο. Τν είρε ηεξάζηηα αλάγθε ιίγα ιεπηά πξηλ μεθηλήζεη ε βάξδηά ηνπ. Δθείλα ηα ιίγα ιεπηά ραιάξσζεο θαη εξεκίαο ήηαλ απηά πνπ λνζηαιγνύζε όιε ηε κέξα. Έθιεηζε ηα κάηηα ηνπ γηα λα επηθεληξσζεί ζηε ζαιαζζηλή αύξα πνπ ηνλ ράηδεπε απαιά. Ήηαλ ην θάιεζκα ηεο κνλαρηθήο ζάιαζζαο, ην θάιεζκα ζην νπνίν δπζηπρώο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί. Έπξεπε λα θύγεη. Μα λα κελ κπνξεί λα θάηζεη έζησ θαη ιίγν αθόκα; Οη ζθέςεηο πνπ, κάηαηα, πξνζπαζνύζε λα θαηαπλίμεη ηόζν θαηξό άξρηδαλ λα αλαδύνληαη κέζα από ηα ζθνηεηλά άδπηα ηεο ςπρήο ηνπ. Καη νη ζθέςεηο απηέο ηνπ πξνθαινύλ ζιίςε. Μηζεί ηε δνπιεηά ηνπ θαη θνβάηαη. Καη ην θόβν ηεο δσήο δελ κπνξείο λα ηνλ δακάζεηο. Σε θπξηεύεη ηε ζηηγκή πνπ αλνίγεζαη θαη γίλεζαη επάισηνο. Μηα ηέηνηα ζηηγκή ήηαλ θαη απηή. Δξρόηαλ αξθεηά ζπρλά ζε απηήλ ηελ παξαιία ιίγν πξηλ πάεη ζηελ θαθεηέξηα. Η ζέα ηνπ ειηνβαζηιέκαηνο από εδώ ηνλ κάγεπε θαη ηνπ πξνζέθεξε θάηη πνιύηηκν, πνπ ε θνηλσλία ηνπ είρε ζηεξήζεη. Ήηαλ πνιύ ηπρεξόο πνπ ην ζπίηη ηνπ ήηαλ θνληά αθνύ δελ ζα κπνξνύζε λα πξνεηνηκάζεη ηνλ εαπηό ηνπ θαιύηεξα. Τν ζξίιεξ ησλ παξαγγειηώλ, νη εθηαιηηθνί δίζθνη θαη ε απειπηζκέλε αλαδήηεζε θηινδσξεκάησλ ηνλ πεξίκελαλ. Σε απηή ηελ έξεκε παξαιία, όκσο, κπνξνύζε λα θάλεη απηό πνπ από ην ιύθεην θηόιαο ήηαλ αθαηόξζσην γηα πνιινύο. Δίρε όκσο αθόκα ρώξν πνπζελά γηα όλεηξα; Όλεηξα... κηα ιέμε πνπ ζπάληα ρξεζηκνπνηνύζε πηα, αιιά ηε ρξεζηκνπνηνύζε ηόζν ζπρλά όηαλ ήηαλ κηθξόο. Τώξα πηα όινη ηνπ ιέλε πσο ε δσή δελ είλαη ηόζν εύθνιε ώζηε λα κπνξείο λα παξακπζηάδεζαη. Μα πώο γίλεηαη θαλείο λα ζνπ απαγνξεύζεη λα ειπίδεηο πσο κεηά ην αλακθίβνια ηξνκαθηηθό αύξην, ζα ππάξμεη έλα θαιύηεξν κεζαύξην; Ο ήρνο ησλ θπκάησλ έδησμε ζηηγκηαία ηηο ζθέςεηο πνπ είραλ μεθηλήζεη λα μερεηιίδνπλ. Άλνημε ηα κάηηα ηνπ θαη θνίηαμε πίζσ ζπιινγηδόκελνο πόζα πξάγκαηα ήζειε λα αιιάμεη. Άιια ηη κπνξεί λα θάλεη απηόο όηαλ έρεη ηελ ειπίδα ζηνηβαγκέλε ζε έλα ξάθη, αλάκεζα ζηηο ζειίδεο ησλ ηζηνξηώλ πνπ είρε γξάςεη. Όινο ν πινύηνο έκπλεπζεο θαη θαληαζίαο λνηηζκέλνο κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ πεξίκελε ππνκνλεηηθά ηελ έθδνζή ηνπ. Όπσο είπε θάπνηε ν Γθάληη, «εζύ πξέπεη λα είζαη ε αιιαγή πνπ ζέιεηο λα δεηο ζηνλ θόζκν». Καη ε αιιαγή είλαη εθηθηή αλ ρξεζηκνπνηήζεηο ηε δύλακή ζνπ. Έηζη, ύζηεξα από έλαλ ακνηβαίν ραηξεηηζκό κε ηνλ ήιην, απνθάζηζε λα κπεη ζην απηνθίλεην θαη λα θύγεη. Έλησζε πεξηζζόηεξν απνθαζηζκέλνο ζήκεξα. Δπηηέινπο έλα ρακόγειν δσγξαθίζηεθε ζην ζιηκκέλν ηνπ πξόζσπν. Καη κε ζπλνδνηπόξν ηα όλεηξα, έβαιε κπξνο γηα ην ιακπξό κέιινλ πνπ όιν απηό ην δηάζηεκα είρε ζε αλακνλή. Γελ πήγαηλε όκσο ζηε δνπιεηά αιιά πήγε λα βξεη ηελ ειπίδα θαη λα νινθιεξώζεη ην πξώην ηνπ βηβιίν γξάθνληαο : «Όηαλ πεζαίλνπλ ηα όλεηξα, πεζαίλεηο θαη εζύ καδί ηνπο. Αλ όκωο απιά ηξεκνπαίδνπλ θξπκκέλα θάηω από ην πέπιν ηεο απόγλωζεο, κελ θνβεζείο. Θα αλαηείινπλ μαλά όηαλ ην αηζηόδνμν ειηνβαζίιεκα ζηελ αθηή ηα θωηίζεη». Βιαδίκεξνο Τνπληαθόβ

Μάηνο 11

Ψαγμένο


3

ΡΕ΢ΙΕΧΟΜΕΝΑ

EDITORIAL Η ςυντακτικι ομάδα ςε ςυνεργαςία με τον κακθγθτι κ. Τςαπακίδθ ανζλαβε τθν κυρίωσ διαμόρφωςθ και οργάνωςθ του περιοδικοφ, επιδιϊκοντασ τθ ςυμμετοχι και άλλων μακθτϊν, τόςο ςτθ ςυγγραφι άρκρων, όςο και ςτθν προςφορά φωτογραφικοφ και άλλου εικαςτικοφ υλικοφ.

Στόχοσ του περιοδικοφ μασ είναι θ δθμιουργία ενόσ ευχάριςτου αναγνϊςματοσ, με κζματα άξια προςοχισ και ενδιαφζροντοσ για τουσ μακθτζσ, εςτιάηοντασ ςτθ δθμοςιογραφικι έρευνα. Το περιοδικό που κρατάτε ςτα χζρια ςασ είναι καρπόσ ςυνεργαςίασ και

8

Για τθ δθμιουργία του περιοδικοφ, θ ςυντακτικι ομάδα ζφτιαξε ζνα ερωτθματολόγιο ςχετικά με τα ενδιαφζροντα των παιδιϊν αλλά και για το πωσ κα ικελαν το περιοδικό. Δυςτυχϊσ για εξοικονόμθςθ χρόνου δόκθκε μόνο ςτθν αϋ τάξθ του λυκείου. Με βάςθ τα αποτελζςματα του ερωτθματολογίου μοιράςτθκαν οι ςελίδεσ ανάλογα με τισ επικυμίεσ τθσ πλειοψθφίασ. Ραράλλθλα θ ςυντακτικι ομάδα πρότεινε διαρκϊσ τίτλουσ ϊςπου εκλζχκθκε ο καταλλθλότεροσ που ςτθν πορεία άλλαξε ξανά. Στθ ςυνζχεια, κάποια μζλθ τθσ ομάδασ ανζλαβαν τθ δθμιουργία μιασ αφίςασ, που προςκαλεί όςουσ ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν ςτθν τελικι διαμόρφωςθ του περιοδικοφ. Η αφίςα τράβθξε αρκετά βλζμματα (εικ.1). Οι ςυναντιςεισ των μελϊν πραγματοποιοφνται κάκε Δευτζρα και Τετάρτθ μετά τθ λιξθ του ςχολικοφ ωραρίου.

13

18

Εικόνα 1: Θ αφίςα πρόςκλθςθ για το περιοδικό και ο τίτλοσ που τελικά δεν επελζγθ.

ομαδικότθτασ. Ζδωςε τθν ευκαιρία ςε πολλά παιδία να εκφράςουν τθ δικι τουσ άποψθ για πολλά κζματα με ζναν μοναδικό τρόπο.

21

Ελπίηουμε να ςασ αρζςει. Μαρία Αμπλιανίτθ

24

ΨΑΓΜΕΝΟ 25

Συντακτικι ομάδα Μαρία Αμπλιανίτθ Δθμιτρθσ Ελαφρόπουλοσ Ειρινθ Νγκρζςι Γαρυφαλλιά Μυλωνά Μαρία Σαχακιάν Ευαγγελία Σταυρίδθ Βλαδίμθροσ Τουντακόβ

Ψαγμένο

Μάηνο 11

Συνεργάτεσ Συντονιςτισ Ρζτροσ Ξενιόσ Κοδωρισ Τςαπακίδθσ Δζςποινα Κλοφρα Λίλυ ΢ουμπζι Άννα Αγκορτςά Αλζξιοσ Γκολόβκο Αναςταςία Μουρουηίδου

Στο εξϊφυλλο, μακθτζσ του ςχολείου. Φωτογραφίεσ τθσ Λίλυσ ΢ουμπζι.


4

Πταν τα κινθτά ψινουν popcorn… Ζρευνα: Δζςποινα Κλοφρα

Α

θνύ ηνπνζέηεζα 4 θηλεηά ζε έλα ηξαπέδη θαη ιίγν θαιακπόθη αλάκεζα ηνπο θαη θάιεζα ηα θηλεηά απηά ηαπηόρξνλα αξθεηέο θνξέο δελ έγηλε ηίπνηα. Γηα λα ζηγνπξεπηώ πσο έθαλα ην πείξακα ζσζηά ην επαλέιαβα θάκπνζεο θνξέο κε δηάξθεηα πεξίπνπ 40 δεπηεξνιέπησλ ή θαη πεξηζζόηεξν θάζε θνξά. Αθόκε δνθίκαζα δύν δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο εθηέιεζεο ηνπ πεηξάκαηνο. Τελ πξώηε θνξά ρξεζηκνπνίεζα ηέζζεξα θηλεηά, θαη θάιεζα κε ηα δύν ηα άιια δύν (θαη ηα ηέζζεξα ήηαλ γύξσ από ην θαιακπόθη), ελώ κεηά ρξεζηκνπνίεζα νρηώ θηλεηά θαη θάιεζα κε ηέζζεξα ηα ππόινηπα ηέζζεξα πνπ ήηαλ γύξσ από ην θαιακπόθη. Σηα βίληεν ζην YouTube ην θαιακπόθη ςήλεηαη ζε 20 δεπηεξόιεπηα

Στο internet υπάρχουν βίντεο που δείχνουν το καλαμπόκι να γίνεται popcorn. Ρολλοί υποςτθρίηουν πωσ πρόκειται για απάτθ, ζνα ψζμα με ςκοπό να φοβίςει όςουσ το παρακολουκιςουν και να τουσ κάνει να ςκεφτοφν: «αν θ ακτινοβολία που παράγεται από το κινθτό είναι ικανι να ψιςει popcorn τότε τι μπορεί να κάνει ςτον ανκρϊπινο εγκζφαλο;». Ακόμθ οριςμζνοι πιςτεφουν πωσ τα βίντεο αυτά ζγιναν για τθν προϊκθςθ ενόσ νζου προϊόντοσ, του Bluetooth

ή θαη ιηγόηεξν (πνπ είλαη θάπσο απίζαλν εθόζνλ ζην θνύξλν κηθξνθπκάησλ ζέιεη πεξίπνπ 4 ιεπηά) θαη κάιηζηα θαη κε κόλν 3 θηλεηά γύξν από ην θαιακπόθη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο. Οπόηε κάιινλ όζα ιέγνληαη είλαη αιήζεηα θαη απηό απνηειεί όλησο έλα δηαθεκηζηηθό θόιπν. Εμάιινπ θάησ από ηέηνηα βίληεν ζην YouTube ππάξρνπλ πνιιά ζρόιηα πνπ πξνζπαζνύλ λα εμεγήζνπλ πσο γίλεηαη απηό θαη πνιιά forum ζηα νπνία γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ην ζέκα. Μπνξείηε λα παξαθνινπζήζεηε ην πείξακα ζην αληίζηνηρν βίληεν: http://www.youtube.com/watch?v=2pjs OWNPy9U&feature=player_embedded# at=40)

Μάηνο 11

Ψαγμένο


5

Ϊρεσ χριςθσ του κινθτοφ κακθμερινά 40%

35%

30%

25% 1 ωσ 2

Μνίξαζα ζηνπο ζπκκαζεηέο κνπ έλα εξσηεκαηνιόγην γηα λα δηαπηζηώζσ ηε ρξήζε ηνπ θηλεηνύ πνπ θάλνπλ νη λένη ζήκεξα (πόζεο ώξεο ηελ εκέξα ην ρξεζηκνπνηνύλ θαη κε πνην ηξόπν) θαη αλ πηζηεύνπλ πσο είλαη ρξήζηκν θαη επηβιαβέο θαη γηα πνην ιόγν. Τν εξσηεκαηνιόγην απηό δόζεθε ζε άηνκα ηεο πξώηεο ιπθείνπ (έηνπο 1516) θαη απαληήζεθε από 48 άηνκα.

3 ωσ 4

πάνω από 5

Χριςθ κινθτοφ για:

photo by Stephanie Krishnan on Flickr

Ψαγμένο

Μάηνο 11


6 Photo by GKS. / Gavin Schaefer

Ριςτεφετε ότι το κινθτό βλάπτει τθν υγεία; 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ναι

Πχι

Παξόιν πνπ ην 99% ησλ καζεηώλ ιέεη όηη πηζηεύεη πσο ην θηλεηό βιάπηεη ηελ πγεία είηε ιόγσ ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ εθπέκπεη είηε «επεηδή ην ιέλε νη έξεπλεο», έλαο ζηνπο ηξεηο ην ρξεζηκνπνηεί πάλσ από πέληε ώξεο ηελ εκέξα

Photo by Milestoned

Μάηνο 11

Ψαγμένο


7 Τν 69% ησλ καζεηώλ ρξεζηκνπνηεί αθνπζηηθά ή Bluetooth όηαλ κηιάεη ζην θηλεηό ή αθνύεη κνπζηθή. Σηελ πεξίπησζε απηή είλαη πνιύ κηθξόηεξν ην πνζνζηό ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ απνξξνθά ν αλζξώπηλνο εγθέθαινο. Όκσο δελ έρνπλ ηελ ίδηα ηύρε άιια κέξε ηνπ ζώκαηνο πνπ είλαη ζε επαθή κε ην θηλεηό εθείλε ηελ ώξα.

Χριςθ ακουςτικων ι Bluetooth 31%

.

69%

Πχι

Ναι

Ζχετε το κινθτό ςασ κοντά ςασ όταν δεν το χρθςιμοποιείτε;

29%

71%

Ναι

Πχι

Σηελ εξώηεζε «Έρεηε ην θηλεηό ζαο θνληά ζαο όηαλ δελ ην ρξεζηκνπνηείηε (π.ρ. όηαλ θνηκάζηε);» έλα πνζνζηό 71% ησλ καζεηώλ απάληεζε λαη. Φπζηθά είλαη πνιύ θαιύηεξν γηα ηνλ άλζξσπν λα έρεη ην θηλεηό καθξηά όηαλ δελ ην ρξεζηκνπνηεί γηα λα απνθύγεη ηελ έθζεζε ζε πεξηηηή αθηηλνβνιία. Ψαγμένο

Μάηνο 11

Photo by originallittlehellraiser


8

ΚΛΙΣΕ

Έρευνα: Μυλωνϊ Γαρυφαλλιϊ

Πλύση εγκεφάλου είναι η επιτυχής καθοδήγηση του μυαλού σ’ έναν προκαθορισμένο ειρμό σκέψεων και πράξεων. Ο όρος δηλώνει πως το θύμα έχει αποδεχτεί χωρίς αμφισβήτηση συγκεκριμένες πολιτικές, θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πόσες «αναντίρρητες αλήθειες», εμφυτευμένες στο μυαλό μας από την παιδική μας ηλικία διαμορφώνουν καθημερινά τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο; Μπορείτε να είστε σίγουροι πως οι πεποιθήσεις μας δεν είναι ρηχά προϊόντα επανάληψης, διασκευασμένα έτσι ώστε να μας κάνουν τον άνθρωπο που είμαστε αυτή την στιγμή;

Photo by Sunfox/Sunny Ripert

Μάηνο 11

Ψαγμένο


9

Ορύςτε μερικού τρόποι για να μετατρϋψετε ϋνα λογικό και φιλειρηνικό πλόθοσ ςε ςτρατό αιμοςταγών δολοφόνων ό ςε απερύςκεπτουσ καταναλωτϋσ που ψωνύζουν ςαν να μην υπϊρχει αύριο. Επανϊληψη λύγων ςτοιχειωδών ιδεών ξανϊ και ξανϊ. Αυτό αποτελεύ το ςημαντικότερο μϋροσ τησ τϋχνησ του χειριςμού του νου. Γενικεύςεισ: «οι μετανϊςτεσ εύναι εγκληματύεσ χωρύσ ηθικϋσ αξύεσ και αρχϋσ». Και ϋτςι απλϊ μασ δύνεται η δυνατότητα να δημιουργόςουμε γενιϋσ και γενιϋσ ρατςιςτών, ςτηριγμϋνων ςε αναμαςημϋνεσ αυθαύρετεσ απόψεισ. Η αλόθεια εύναι πώσ κϊτι περιςςότερο από το μεγαλύτερο μϋροσ των εγκλημϊτων ςτην Ελλϊδα διαπρϊττεται από Έλληνεσ και δεν ϋχει καν εθνικϋσ αλλϊ οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ αιτύεσ. Φειραγώγηςη μϋςω του φόβου και τησ περηφϊνιασ. Εύναι αλόθεια πωσ οι περιςςότεροι ϊνθρωποι υπερεκτιμούν την ευφυΐα τουσ. Υρϊςεισ όπωσ «κϊθε ϋξυπνοσ ϊνθρωποσ γνωρύζει» ό «κϊποιοσ με τη δικό ςου μόρφωςη θα ςυμφωνούςε πωσ» οδηγούν το ϊτομο ςτην αβύαςτη θετικό εκτύμηςη αυτών που θα ακούςει. Ακόμη, η πεπούθηςη πωσ κϊθε μοντϋρνοσ ϊνθρωποσ οφεύλει να ςυμβαδύζει με την μόδα ώςτε να γύνεται αποδεκτόσ από τον περύγυρο του και να εκπληρώνει τα κοινωνικϊ ςτϊνταρ εύναι χαρακτηριςτικό παρϊδειγμα αυτόσ τησ μεθόδου. Σύντομεσ προτϊςεισ, ςυνθήματα και ςλόγκαν εκφρϊζουν ιδϋεσ με τισ οπούεσ μπορεύ να ταυτιςτεύ εύκολα ο οποιοςδόποτε χωρύσ να γνωρύζει το εύροσ των θϋςεων που ςτηρύζουν. ΢τόχοσ τϋτοιων πρακτικών εύναι ο ανθρώπινοσ ςυναιςθηματιςμόσ. Προςφϋρουν ςτο ϊτομο το αύςθημα τησ ομϊδασ, την αςφϊλεια πωσ ανόκει κϊπου. Γι’ αυτό, η μόρφωςη, η χρόςη τησ λογικόσ αλλϊ ταυτόχρονα η διϊθεςη αποδοχόσ νϋων ιδεών, η επανεξϋταςη των δοςμϋνων πληροφοριών αλλϊ και τα κύνητρων των πηγών τουσ μπορούν να εμποδύςουν τα μεγϊλα κεφϊλια να παύξουν με τα δικό μασ μυαλό. Πηγϋσ: http://en.wikipedia.org/wiki/Brainwashed http://www.phinnweb.org/neuro/brainwash/ http://www.illuminatedmind.net/2008/09/03/avoidbrainwashing

Ψαγμένο

Μάηνο 11

Photo by AZRainman / Mark Rain


10

ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ

Μάηνο 11

Ψαγμένο


11

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ Έρευνα Πέτρος Ξενιός

Οι νϋοι ςόμερα ςτην πλειονότητα τουσ δεν παρακολουθούν αλλϊ και ούτε ςυμμετϋχουν ςε θεατρικϋσ παραςτϊςεισ. Αποφεύγουν τισ

«Το Θϋατρο ως μορφό Τϋχνης, δύνει τη δυνατότητα να συνδεθούμε, να συγκινηθούμε, ν’ αγγύξουμε ο ϋνας τον ϊλλον, να νιώσουμε μαζύ μια αλόθεια. Να γιατύ διαλϋξαμε το Θϋατρο σα μορφό εκδόλωσης του ψυχικού μας κόσμου.». Κϊρολος Κουν

εξωοικιακϋσ μορφϋσ ψυχαγωγύασ και κλεύνονται ςτο ςπύτι τουσ όπου αναζητούν την απόλαυςη ςτην τηλεόραςη και ςτα video. Και όποτε όμωσ επιλϋγουν να βγουν ϋξω από το ςπύτι προτιμούν τον κινηματογρϊφο. Επιβεβαύωςη αυτών των ιςχυριςμών αποτελούν αποτελϋςματα ϋρευνασ ςε μαθητϋσ τησ Α’ Λυκεύου ςτο Πειραματικό ΓΕ.Λ. Νύκαιασ.

ΤΛ Ρ΢ΟΤΛΜΑΤΕ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΚΕ΢Ο Χ΢ΟΝΟ ΣΑΣ; ΝΑ ΜΕΙΝΩ ΣΡΙΤΙ 26%

ΚΙΝ/ΦΟΣ 60% ΘΕΑΤ΢Ο 14%

Μα ποφ είναι οι υπόλοιποι;

ΝΑΙ 38% ΠΧΙ 62%

Ψαγμένο

Μάηνο 11


12

Όμως γιατί δεν πηγαίνουν οι νέοι στο θέατρο; Μήπως απουσιάζει η θεατρική

ΚΑ ΞΟΔΕΥΑΤΕ ΤΟ ΧΑ΢ΤΗΛΛΛΚΛ ΣΑΣ ΓΛΑ ΜΛΑ ΚΕΑΤ΢ΛΚΘ ΡΑ΢ΑΣΤΑΣΘ;

παιδεία; Το 61% των ερωτηθέντων απάντησε πως ναι, κατά τη γνώμη τους, η θεατρική παιδεία απουσιάζει από το σχολείο.

ΙΣΩΣ 39%

ΝΑΙ 24% ΠΧΙ 37%

Περισσότεροι από τους μισούς (60%) πιστεύουν ότι αν υπήρχε, θα είχαν καλύτερη σχέση με το θέατρο. Πολλές φορές και το ίδιο το θέατρο απωθεί τους νέους με τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων του.

ΚΑΙ Η ΕΚΠΛΗΞΗ Εγϊ για να πάω ςτθν τουαλζτα ςικωςα το χζρι μου, όχι για να ςυμμετάςχω ςτθν παράςταςθ.

Έχετε συμμετάσχει σε θεατρική παράσταση; ΝΑΙ 89%

Ελπίηω τϊρα να μου βάλει καλό βακμό θ φιλόλογοσ.

Η μεγάλθ πλειοψθφία των μακθτϊν ζχει ςυμμετάςχει ςε κεατρικζσ παραςτάςεισ. Ωςτόςο οι λόγοι δεν είναι πάντα αμιγϊσ καλλιτεχνικοί, όπωσ ςθμείωςαν οι ερωτϊμενοι ςτισ απαντιςεισ τουσ. «Με ανάγκαςε θ μθτζρα μου», «Ο κακθγθτισ μου υποςχζκθκε μεγαλφτερο βακμό»…

Το ζκανα κι αυτό, μαμά. Μπορϊ να πάω το απόγευμα για καφζ με τισ φίλεσ μου;

ΌΧΙ 11%

Μάηνο 11

Ψαγμένο


13

Το ζήτημα των ρούχων και ο συνδυασμός τους για τον μαθητή δεν είναι απλό. Φροντίζει ο καθένας το ντύσιμο του να εκφράζει την προσωπικότητα του. Αν και πολλά άτομα επηρεάζονται στον τρόπο ένδυσης τους από εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι οι «παρέες» στις οποίες βρίσκονται , τα διάσημα τηλεοπτικά πρόσωπα, η διάθεση, η μουσική μέχρι και η οικογένεια. Μα πιο πρόσφατος και χαρακτηριστικός παράγοντας αποτελεί και η «μάρκα» στα ρούχα καθώς και στις τσάντες .

ΜΟΔΑ ΢ΣΟ ΢ΦΟΛΕΙΟ Έρευνα / Επιμέλεια: Εύα ΢ταυρίδη Ψαγμένο

Υωτογραφίες: Λίλυ Ρουμπέι, Άννα Αγκορτσά Μάηνο 11


14

ΜΟΔΑ ΤΣΑΝΤΑ ΚΑΙ ΚΟΠΑΝΑ

Οι περιςςότεροι μακθτζσ, αν όχι όλοι, φοράνε μάρκεσ. Το χρϊμα που οι ίδιοι κεωροφν πωσ είναι ςτθ μόδα είναι κλαςικά το μαφρο (58% τα κορίτςια και 49% τα αγόρια) αν και αρκετοί επιλζγουν και το μωβ ςτα ροφχα τουσ. Η τθλεοπτικι διαφιμιςθ δεν φαίνεται να τουσ επθρεάηει ιδιαίτερα. Τα περιςςότερα αγόρια κεωροφν ότι ζχουν απλό ςτυλ (50%) και αρκετά (30%) ότι ζχουν κουλάτο. Οι περιςςότερεσ μακιτριεσ όμωσ κεωροφν εντελϊσ απλό το ςτυλ τουσ (70%) ενϊ μόνο το 8% πιςτεφει ότι είναι κουλάτο ςτυλάκι. Μεγάλθ διαφορά από τα κορίτςια δεν νομίηετε; Για τα αγόρια οι μάρκεσ που κυριαρχοφν ςτα ροφχα είναι οι Puma, Billabong, Nike, DC, Adidas Στα παποφτςια:Nike, Converse, Adidas , Puma Στισ τςάντεσ:Polo, Nike, Adidas Για τα κορίτςια ςτα ροφχα: Element, Replay , Wesk, Staff, BSB, Bodytalk Για τα παποφτςια:All star, Converse, Vans, τα απλά και Nike, Puma , Admiral τα ακλθτικά. Μάηνο 11

Ψαγμένο


15

Κοφρεμα με τθν ψιλι. Τϊρα μπορεί να είναι και τθσ μόδασ.

΢τϋλιοσ: Χρϐνια αργϐτερα μασ κορϐιδευε ακϐμα που όμαςταν κουρεμϋνοι με την ψιλό και φοροϑςαμε την μπλε ποδιϊ

Καηάκα.

Στο σχολείο, πριν από αρκετά χρόνια , κυριαρχούσε η σχολική ποδιά για τα κορίτσια και τα μακριά παντελόνια για τα αγόρια. Σκοπός αυτής της ένδυσης αποτελούσε η ομοιομορφία των μαθητών και η έλλειψη διάκρισης μεταξύ τους. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια, καθώς αυτή η ένδυση καταργήθηκε, έχει μπει στην κυριολεξία η μόδα στα σχολεία. Σε έρευνα που διεξάχθηκε στο Πειραματικό ΓΕΛ της Νίκαιας όταν ρωτήθηκαν οι μαθητές αν φοράνε μάρκες όλοι απάντησαν θετικά. Επομένως η προτίμηση στα ρούχα δεν είναι καθόλου τυχαία. Όλοι προτιμούν την «αυθεντικότητα» ενός ρούχου ή αξεσουάρ ή παπουτσιού χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την τιμή. Βέβαια οι «μάρκες» εννοείται έχουν μία μεγαλύτερη αξία. Γιατί δεν είναι καθόλου ίδια η αντίδραση κάποιου όταν βλέπει να φοράει ο άλλος ένα no name μπλουζάκι και άλλη όταν τον βλέπει να φοράει ένα μάρκας. Παρόλα αυτά το 74% των μαθητών δεν θα είχε πρόβλημα να φορέσει μια μπλούζα κάποιας μη διαδεδομένης μάρκας .

Ψαγμένο

Μάηνο 11

Η ΤΑΞΗ ΤΟΥ 1978


16

Ποιος όμως δίνει περισσότερη σημασία στις μάρκες; Σα τα

αγόρια

ή

κορίτσια; ΢το ερώτημα «Θα φορούσατε μια μπλούζα που

γράφει “Νηθοιόποσιος” και όχι Adidas;» είπαν:

ΝΑΛ 20%

Α

ΔΥΣΚΟΛΑ 55%

ΠΧΛ 25%

ΔΥΣΚΟΛΑ 6% ΠΧΛ 20%

Β ΝΑΛ 74%

Σο Α είναι τα αγόρια και το Β τα κορίτσια ή το ανάποδο; (Σο δεύτερο γράμμα της μάρκας των γυαλιών του μαθητή της παρακάτω εικόνας είναι τα αγόρια)

\

Σο 80% των μαθητών φαίνεται να έχει φάει κόλλημα με τις μάρκες.

Μάηνο 11

Ψαγμένο


17

…ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Η σχολική μόδα δεν αφορά μόνο τους μαθητές αλλά και τους καθηγητές . Σ’ αυτούς δεν παρατηρείται σημαντική προτίμηση στη «μάρκα». Αντίθετα οι περισσότεροι κρατούν ακόμα το παλιομοδίτικο στυλ που περιλαμβάνει τα σακάκια για τους άντρες, μακριές φούστες για τις γυναίκες και ταγεράκια. Αυτά λοιπόν προσδίδουν έναν αυστηρό τόνο, και σε συνδυασμό με τα αυστηρά χρώματα, όπως είναι το μαύρο ή το

Ralf Lauren

σκούρο καφέ, ένα πολύ πιο αυστηρό τρόπο ντυσίματος . Ωστόσο δεν είναι λίγοι και αυτοί που

Δεν μ’ ενδιαφζρουν οι μάρκεσ

έχουν ένα κάπως πιο εκσυγχρονισμένο στυλ , με φουλάρια, φορέματα με ανοιχτά χρώματα και δερμάτινες ζακέτες .

Benetton

Sisley

Sisley

Lee

Camper

Ψαγμένο

Μάηνο 11


18

ΣΥΝΔΝΤΔΥΞΗ ΜΔ ΤΟ ΓΙΑΒΟΛΟ Ζρευνα / Επιμζλεια: Ειρινθ Νγκρζςι

Σχόλιο: Από τα λόγια του ΢οφςςου καταλαβαίνουμε ότι δεν κα αναλάβει τθν κατθγοροφμενθ γιατί δεν ιταν ειλικρινισ μαηί του από τθν αρχι. Ενϊ από τα λόγια του Λουκά ότι αυτόσ ςαν δικθγόροσ υπεραςπίηεται μόνο το δίκαιο, μόνο αυτοφσ που είναι δίκαιοι.

΢οφςςοσ Δικθγόροσ

Σε υπεραςπίςτθκα γιατί νόμιηα ότι δεν ζκανεσ εςφ το φόνο, αλλά εςφ με ξεγζλαςεσ. Πταν ςε ρϊτθςα, μου είπεσ ότι είςαι ακϊα. Εγϊ δεν πρόκειται να ςε αναλάβω ξανά. Βρεσ άλλον δικθγόρο.''

ΕΤΣΛ ΕΛΝΑΛ ΣΤΘΝ Ρ΢ΑΓΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ

Μ

ΟΛ ΔΛΚΘΓΟ΢ΟΛ;

ου αρζςει πολφ να βλζπω ςίριαλ. Και βλζπω πολφ mega! Ζνα από τα ςίριαλ που μου αρζςουν πολφ είναι τα μυςτικά τθσ Εδζμ! Μζςα από αυτό το ςίριαλ προβάλλονται κυρίωσ δφο επαγγζλματα, αυτό του γιατροφ και αυτό του δικθγόρου. Ειρινθ: Καλθμζρα ςασ! Ζχετε λίγο χρόνο να μιλιςουμε; ΢οφςςοσ: Καλθμζρα! Ζχω λίγο χρόνο. Ρεσ μου τι κα ικελεσ να ποφμε; Ειρινθ: Ζχω ακοφςει πολλά και διάφορα για ςασ . ΢οφςςοσ: Καλά πράγματα κζλω να πιςτεφω. Ειρινθ: Πχι και τα καλφτερα. Θα ικελα όμωσ να μάκω μερικά πράγματα όςον αφορά το επάγγελμά ςασ... ΢οφςςοσ: Είναι μεγάλο κεφάλαιο. Θα προτιμοφςα να μθν μιλιςω για αυτό. Ειρινθ: Καλά! Εςείσ ξζρετε!

Λουκάσ Δικθγόροσ

Υπεραςπίςτθκα τθν Αντιγόνθ γιατί νόμιηα ότι ιταν ακϊα αλλά τϊρα που ξζρω τθν αλικεια κα κάνω τα πάντα για να τθν κλείςω μζςα. Αυτό τθσ αξίηει.

Ευχαριςτϊ πάντωσ για τον χρόνο ςασ!

Ρολφ περίεργοσ αυτόσ ο τφποσ. Στθν αρχι δζχτθκε να μου μιλιςει. Πταν

Μάηνο 11

Ψαγμένο


19

όμωσ άκουςε τθν ερϊτθςι μου αρνικθκε να μου μιλιςει. Για ποιον λόγο άραγε;... Τι να πω;... Ειρινθ: Καλθμζρα ςασ! Ζχετε λίγο χρόνο να μιλιςουμε; Λουκάσ: Καλθμζρα ! Ζχω λίγο χρόνο! Ραρακαλϊ κάκιςε. Ειρινθ: Ευχαριςτϊ. Δουλεφεισ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα ςτο γραφείο του ΢οφςςου; Λουκάσ: Ναι! Τϊρα όμωσ δεν κζλω να ακοφςω οφτε το όνομα του. Ειρινθ: Γιατί ζτςι; Λουκάσ: Ξζρει πολλά για τθν ηωι μου αλλά προτιμάει να τα κρατά κρυφά από μζνα, να μου κρφβει τθν αλικεια. Με άφθςε να υπεραςπιςτϊ μια δολοφόνο ενϊ ιξερε τθν αλικεια! Ειρινθ: Σαν τι αλλά ςου κρφβει; Λουκάσ: Δεν ξζρω, αλλά ςε αυτι τθ ηωι τίποτα δεν είναι απίκανο, να φανταςτείσ βρζκθκα με μια αδερφι από το πουκενά, όπωσ και ο ταρίφασ... Ειρινθ: Ταρίφασ... εννοείσ μιπωσ το Νικόλα; Λουκάσ: Ναι! Ειρινθ: Π,τι και να περνάσ το χιοφμορ ςου δεν το χάνεισ ποτζ... Λουκάσ: Ναι το ζχω αυτό .... Ειρινθ: Ευχαριςτϊ πολφ για τον χρόνο ςασ .Γεια ςασ. Λουκάσ: Ραρακαλϊ! Καλά είπα για τον ΢οφςο πωσ είναι περίεργοσ τφποσ... Ο Λουκάσ όμωσ πολφ ςυμπακθτικόσ τφποσ και με πολφ χιοφμορ. Ράντωσ αυτοί οι δφο είναι πολφ διαφορετικοί μεταξφ τουσ!

Ψαγμένο

Μάηνο 11

Συνέντευξη με τον Γικηγόπο Γιάννη Καλλέ.

ΔΓΩ Η ΣΥΝΔΝΤΔΥΞΗ


20

Cinema ο παραπλάνεισος Στο επόμενο τεύχος: Έρεσλα: Πόζο πηζηή ζηελ πραγκαηηθόηεηα είλαη ε εηθόλα ηοσ θόζκοσ ποσ προβάιιεη ο θηλεκαηογράθος; Δρεσλεηής: Βιαδίκερος Τοσληαθόβ. Μεζοδοιογία: Έρεσλα παραηήρεζες. Γείγκα: Δπεηζόδηα ζεηράς ηοσ Παπαθαιηάηε Αθοιοσζεί απόζπαζκα

Ζ

οϑμε ςε μια εποχό ϐπου η βιομηχανύα του κινηματογρϊφου ευημερεύ. Πολλϋσ ταινύεσ με ποικιλύα ςτο θεματικϐ περιεχϐμενο κυκλοφοροϑν ςε εβδομαδιαύα βϊςη και ςχεδϐν καθημερινϊ οι κινηματογραφικϋσ αύθουςεσ γεμύζουν. Έτςι, οι ϊνθρωποι αντλοϑν απύςτευτα πολλϋσ πληροφορύεσ για την κατϊςταςη ςτην οπούα βρύςκονται οι ζωϋσ τουσ μϋςα απϐ ςκηνοθετημϋνεσ εικϐνεσ και, κατϊ ϋνα μεγϊλο ποςοςτϐ, αντικρύζουν τον "ϋξω" κϐςμο μϋςα απϐ μια οθϐνη. Η εικϐνα αυτό του κϐςμου που, ϋςτω και υποςυνεύδητα, ϋχει ριζώςει ςτα μυαλϊ των ανθρώπων επηρεϊζει τον τρϐπο ςκϋψησ τουσ και, κατϊ ςυνϋπεια, ολϐκληρη την ζωό τουσ . Πϐςο πιςτό εύναι ϐμωσ αυτό η εικϐνα ςτην πραγματικϐτητα και ςε τι διαφϋρει απϐ αυτό ; Η ζωό εύναι πιο αργό. ΢τισ ταινύεσ τα πϊντα λειτουργοϑν με γρόγορο ρυθμϐ και απϐ την

αρχικό κατϊςταςη μϋχρι το ςυμπϋραςμα τησ ταινύασ ϐλα ϋχουν εξελιχθεύ με εξωπραγματικό ταχϑτητα. ΢την ζωό ϐμωσ , μπορεύ να περϊςουν μόνεσ ό και χρϐνια προςπϊθειασ για να επιτευχθεύ ο ςτϐχοσ και να ϋρθει το “happy ending”. Η ζωό ϋχει παλινδρομόςεισ. ΢την ζωό , ο καθϋνασ ϋρχεται αντιμϋτωποσ με εμπϐδια και απογοητεϑςεισ ςτην προςπϊθειϊ του να φτϊςει ςτον ςτϐχο που ϋχει θϋςει, ϊςχετα με το πϐςο πολϑ το θϋλει. Αντιθϋτωσ, ςτισ ταινύεσ ο πρωταγωνιςτόσ διαθϋτει αλϊνθαςτη ,ςυνόθωσ, κρύςη που τον βοηθϊ να καταφϋρει κϊτι γρόγορα, αρκεύ να ϋχει αρκετό θϋληςη. Η ζωό δεν εύναι πϊντα ενδιαφϋρουςα. Οι απαιτόςεισ των ανθρώπων απϐ τη ζωό εύναι αυξημϋνεσ ϐταν εύναι επηρεαςμϋνοι απϐ τον κινηματογρϊφο. ΢τισ ταινύεσ τα πϊντα εύναι ςκηνοθετημϋνα για να ϋχουν ενδιαφϋρον. Οι

καταςτϊςεισ , τα ειδϑλλια και οι ανατροπϋσ ςυνοδεϑουν την επαγγελματικό και κοινωνικό ζωό του πρωταγωνιςτό. ΢την πραγματικϐτητα, ϐμωσ, βαρετϋσ , μονϐτονεσ και κουραςτικϋσ αςχολύεσ καταλαμβϊνουν τον περιςςϐτερο χρϐνο ενϐσ ανθρώπου. ΢τη ζωό δεν υπϊρχουν ηρωικϋσ ςτιγμϋσ (ό εύναι ελϊχιςτεσ και κρατοϑν πολϑ λύγο). ΢πϊνια ϋνασ ϊνθρωποσ καταφϋρνει να θριαμβεϑςει και να κατακτόςει την αγϊπη του κϐςμο ϋτςι ϐπωσ ςυμβαύνει ςτισ ταινύεσ. Έτςι, οι θεατϋσ δεν ςυνειδητοποιοϑν πωσ δεν προορύζονται απαραύτητα για κϊποια μεγαλειώδη επιτυχύα που θα του προςφϋρει ευημερύα και καταξύωςη αλλϊ η ζωό τουσ μπορεύ να ϋχει μια πιο απλό και “ταπεινό” τροπό.

Μάηνο 11

Ψαγμένο


21

IT’S ALL LATIN TO ME! Ερευνητικό ομϊδα Ευδοκύα Αμπλιανύτη Μαργαρύτα Βαςιλεύου Ελϋνη Γαβαλϊκη Αργυρώ Κυριακοποϑλου Δώρα Μανωλοποϑλου ΢ταυροϑλα Νικολϊου Διαμαντόσ Μπελϋςησ Χρϑςα Μενιουδϊκη Φώτησ Νικολϊου

ΠΑΡΟΥ΢ΙΑ΢Η Μζχρι τϊρα ξζρατε ότι τα μακθματικά υπάρχουν παντοφ. Ιρκε θ ϊρα να μάκετε ότι και τα λατινικά δεν πάνε πίςω.

΢υντονιςμόσ Μϊγδα Πρεβεζϊνου

Photo by Slideshow bob

Η

ομάδα μασ δθμιουργικθκε με ςκοπό να αναηθτιςει τα μυςτικά τθσ λατινικισ γλϊςςασ και να ανακαλφψει τθν επικοινωνία τθσ με τθ γλϊςςα μασ αλλά και με άλλεσ ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ. Μζςα από τα ςτοιχεία που ςυλλζγουμε φτιάχνουμε ζνα λεξικό το οποίο μπορεί να αποτελζςει ζνα χρθςτικό εργαλείο για όλουσ τουσ ςυμμακθτζσ μασ. Επιπλζον μζςα από αυτι τθν δουλειά κζλουμε να αποδείξουμε ςε όλουσ ότι θ λατινικι γλϊςςα δεν είναι νεκρι αλλά ηει μζςα

Ψαγμένο

Μάηνο 11

από άλλεσ γλϊςςεσ, ανακαλφπτοντασ δάνεια, αντιδάνεια και τθν κοινι καταγωγι των γλωςςϊν. Φτιάξαμε ζνα ερωτθματολόγιο που το προωκιςαμε ςτουσ ςυμμακθτζσ μασ ρωτϊντασ τουσ για τα τθν προζλευςθ λζξεων και επιδιϊκοντασ να διαπιςτωκεί θ γνϊςθ ι θ άγνοια τθσ ετυμολογίασ γνωςτϊν λζξεων και τθσ ςφνδεςθσ ελλθνικϊν λζξεων με λατινικζσ λζξεισ. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο, αιιά θαη ηε δνπιεηά καο

ζπλνιηθά ζα ηα παξνπζηάζνπκε ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο.

μιηζρια: μεςν. μιηζρια: ακλιότθτα < ιταλικά: miseria < miser-miseramiserum (λατ): Ζνα 0,5% των μακθτϊν απάντθςαν ςωςτά ςτθ λζξθ μιηζρια. Μια αξιοςθμείωτθ λανκαςμζνθ απάντθςθ είναι αυτι ςφμφωνα με τθν οποία θ λζξθ προζρχεται από τα: μίηα+ερω/αιρω. Η λζξθ κεωρικθκε μάλιςτα ελλθνικι, κακϊσ εντάχτθκε ςτο ελλθνικό κλιτικό ςφςτθμα.


22

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ;

Σι έγινε το 1071; Γεννήθηκε ο Μητσοτάκης. Απάντθςθ μακθτι ςτο ερωτθματολόγιο

Ζρευνα: Αλζξιοσ Γκολόβκο

4 ςτουσ 5 δεν Κακόλου 19%

Ελάχιςτα 33%

Ρολφ 22%

ενδιαφϋρονται ιδιαύτερα για την Ιςτορύα

Η γνϊςθ αυτισ τθσ ιςτορικισ περιόδου ενδεχομζνωσ να βοθκοφςε ςτθν καλφτερθ αντιμετϊπιςθ τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ κρίςθσ που περνάει θ Ελλάδα, τϊρα, διότι και θ Βυηαντινι Αυτοκρατορία πζραςε από πολλζσ κρίςεισ ςτθ διάρκεια τθσ Ιςτορίασ τθσ, και οι τρόποι αντιμετϊπιςθσ τουσ ίςωσ να βοθκοφςαν τουσ ςφγχρονουσ Ζλλθνεσ, αλλά και τουσ μελλοντικοφσ να λφςουν τα ςχετικά προβλιματά τουσ.

Πχι πολφ 26%

Ρόςο ενδιαφζρεςαι για τθν Ελλθνικι Ιςτορία;

Η

Ιςτορύα εύναι ϋνα απϐ τα βαςικϐτερα ςυςτατικϊ ενϐσ ϋθνουσ. Η κοινό Ιςτορύα ενϐσ λαοϑ μπορεύ, ςε ςυνεργαςύα με τη γλώςςα και τη θρηςκεύα, να κρατόςει ενωμϋνο τον λαϐ, αναδεικνϑοντασ τη μοναδικϐτητα του. Η τυχϐν αδιαφορύα απϋναντύ τησ και η ϊγνοιϊ τησ μπορεύ να διαςπϊςει το ϋθνοσ ό να ςυμβϊλλει ςε αυτόν την πολιτιςτικό ομοιογϋνεια που τεύνει να επιτευχθεύ μϋςω τησ «Παγκοςμιοπούηςησ». «Ο Βυηαντινόσ ςτρατόσ δεν μπόρεςε να ανακόψει τθν πρόοδο των Τοφρκων και ςτο Μυριοκζφαλο τθσ Φρυγίασ (1176) ςχεδόν εξολοκρεφτθκε. Ο ίδιοσ ο Μανουιλ ςυνζκρινε τθν ιττα αυτι με τθν καταςτροφι που είχε υποςτεί το Βυηάντιο πριν από 105 χρόνια ςτο Μαντηικζρτ» (Ιωάννθσ ΔθμθτροφκασΘουκυδίδθσ Ιωάννου, Μεςαιωνικι και Νεότερθ Ιςτορία, Β’ Γυμναςίου, ΟΕΔΒ, 2008, Ακινα, ςελίδα 55)

Τθ ςωςτι απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ που υπάρχει ςτον τίτλο ζδωςε ζνασ μακθτισ

Η Ελληνικό Μεςαιωνικό Ιςτορύα, η ιςτορύα του Ανατολικοϑ Ρωμαώκοϑ Κρϊτουσ δηλαδό, ευρϋωσ γνωςτοϑ ωσ Βυζαντινό Αυτοκρατορύα, αρχύζει το 330 περύπου μ.Χ με τη μεταφορϊ τησ πρωτεϑουςασ τησ Ρωμαώκόσ Αυτοκρατορύασ, η οπούα εύχε ωσ ςυνϋπεια τη διαμϐρφωςη ςταδιακϊ ϐλων των υπολούπων ςτοιχεύων που διαφοροποιοϑν τη Βυζαντινό Αυτοκρατορύα απϐ τη Ρωμαώκό και μετϊ απϐ πολλϋσ εναλλαγϋσ ακμόσ και

παρακμόσ, τελειώνει ςτισ 29 ΜαϏου 1453, με την κατϊληψη τησ Κωνςταντινοϑπολησ απϐ τουσ Οθωμανοϑσ Σοϑρκουσ. Κεντρύζει ϐμωσ η ιςτορικό αυτό περύοδοσ το ενδιαφϋρον των Μαθητών του Λυκεύου; Η ϋρευνα που παρουςιϊζεται εδώ προςπϊθηςε να απαντόςει ς’ αυτϐ το ερώτημα, και να διαπιςτωθεύ η γνώςη ό ϐχι των μαθητών ωσ προσ το ςυγκεκριμϋνο θϋμα.

Πόηε ηδρύζεθε ζύκθωλα κε ηελ επηθραηέζηερε άποψε ε Βσδαληηλή Ασηοθραηορία; Πϊνω από τουσ μιςούσ απϊντηςαν τον 9ο αιώνα. Ση ςωςτό απϊντηςη θα τη βρεύτε, αν διαβϊςετε το παραπϊνω κεύμενο

4οσ αιϊνασ 15οσαιϊνασ 9οσ αιϊνασ

Σ’ ζνα ερωτθματολόγιο αναφζρεται ωσ αιϊνασ ίδρυςθσ τθσ αυτοκρατορίασ ο 15οσ, ενϊ ωσ ζτοσ κατάλθψθσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ από τουσ Τοφρκουσ το 1354!

Photo by Justin A. Wilcox

ΤΕΛΙΚΑ Η ΕΚΔΡΟΜΕ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΗΤΑΝ ΚΑΚΗ ΙΔΕΑ.

Μάηνο 11

Ψαγμένο


23 sex and drugs and rock&roll?

ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ) ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ;

Α

Ζρευνα: Αναςταςία Μουρουηίδου

θνξκή γηα απηήλ ηελ έξεπλα ζηάζεθε έλα βηβιίν πνπ δηάβαζα πέξζη ην «Σπκθωλία κε ην Δηάβνιν». Τν βηβιίν απηό αλαθεξόηαλ ζηα λαξθωηηθά θαη κνπ ηξάβεμε ηόζν ην ελδηαθέξνλ πνπ αγόξαζα θη άιια βηβιία ζρεηηθά κε ην ζέκα. Σε απηήλ ηελ έξεπλα ζα εμεηάζω γηα πνηνπο ιόγνπο νη λένη θάλνπλ ρξήζε εμαξηεζηνγόλωλ νπζηώλ θαη ηη λνκίδνπλ ή γλωξίδνπλ γύξω απ’ απηέο.

Γηα λα ζπιιέμω ζηνηρεία ρξεζηκνπνίεζα ηε κέζνδν ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ. Επέιεμα ην εξωηεκαηνιόγην γηαηί κνπ θάλεθε πην εύθνιν, απαηηνύζε ιηγόηεξν ρξόλν θαη κνπ εμαζθάιηδε ζηνηρεία από ζρεηηθά κεγάιν δείγκα. Με ηε βνήζεηα ηνπ θ.Τζαπαθίδε ην κνίξαζα ζηα ηξία ηκήκαηα ηεο Α΄ Λπθείνπ θαη θαηάθεξα λα ζπιιέμω 91 εξωηεκαηνιόγηα.

ΣσΙΣ εξαρσηςιογΟνΕΣ οτςΙΕΣ θα ςτμπεριλΑβοτμε σο αλκοΟλ και ση νικοσΙνη;

Photo by Erenemre

Ζχεισ κάνει χριςθ εξαρτθςιογόνων ουςιϊν;

62% 38% Γνωρίηεισ τισ επιδράςεισ αυτϊν των ουςιϊν; ΝΑΙ

ΟΧΙ

Nαι 75%

Κυριότεροι λόγοι που οδθγοφν ςτθ χριςθ Μιμθτιςμόσ 8% Διαφυγι από τα αδιζξοδα 11% Επίδειξθ & προςζλκυςθ του αντίκετου φφλου 21%

Ψαγμένο

Μάηνο 11

Άλλο 7% Ρεριζργεια 31% Οικογενειακά προβλιματα 22%

Όχι 25% Είλαη εύθνιν λα δνύκε όηη αξθεηά παηδηά δελ γλωξίδνπλ ηηο επηδξάζεηο ηωλ εμαξηεζηνγόλωλ νπζηώλ. Γι’ ασηό και είναι ζημανηικό ποσ ηα ζτολεία προζπαθούν να παράζτοσν ηη ζωζηή ενημέρωζη γύρω από ηις διάθορες οσζίες, ώζηε, ας ελπίζοσμε, ηα παιδιά να μη νιώθοσν ηην ηόζο μεγάλη περιέργεια ποσ οδηγεί ζηη τρήζη, κε δεδνκέλν όηη ε πξνκήζεηά ηνπο είλαη ηδηαίηεξα εύθνιε ππόζεζε.


24

Από ποια θλικία αρχίηουν οι νζοι τθ χριςθ;

91% 9% 13-18

19-25

Η προμόθειϊ τουσ εύναι εύκολη;

91%

9% Photo by Adrian Sampson

Ναι

Πχι Le Dealer Vancouver, 2006 Acrylic and Collages on Wood

Photo by Vincent Bernier

Μάηνο 11

Ψαγμένο


25

Άραγε οόσξ μξιαζξυμε στα ινδάλματα μας; ΢υνεντεϑξεισ: Μαρύα ΢αχακιϊν

Τισ φωτογραφίεσ ς’ αυτι τθ ςελίδα παραχϊρθςε ευγενικά ο μακθτθσ Δθμιτρθσ Μπίτςασ

Ψαγμένο

Μάηνο 11


26 ΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΞΙ ΦΙΛΞΙ ΤΞΥΣ

ΡΟΔΟΣΦΑΛ΢Ο: ΜΑΝΩΛΘΣ ΒΟΗΛΚΘΣ

ΑΠΟ ΠΟ΢Ο ΦΡΟΝΩΝ Α΢ΦΟΛΕΙ΢ΑΙ ΜΕ ΑΤΣΟ ΣΟ ΑΘΛΗΜΑ; ΑΠΟ 8 ΦΡΟΝΩΝ. ΓΙΑΣΙ ΕΠΕΛΕΞΕ΢ ΢ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΤΣΟ ΣΟ ΑΘΛΗΜΑ; ΕΙΝΑΙ ΚΑΣΙ ΠΟΤ ΜΟΤ ΑΡΕ΢Ε ΚΑΙ ΗΘΕΛΑ ΝΑ Α΢ΦΟΛΗΘΩ. ΕΠΙ΢Η΢ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑ ΠΟΤ ΜΠΟΡΕΙ΢ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ΢ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΑΤΣΟ ΢ΟΤ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ΢ ΚΑΛΟ΢ ΣΡΟΠΟ΢ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ΢ ΜΕ ΣΟΤ΢ ΑΛΛΟΤ΢. ΘΕΛΕΙ΢ ΢ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΝΑ Α΢ΦΟΛΗΘΕΙ΢ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΜΕ ΑΤΣΟ ΣΟ ΑΘΛΗΜΑ; ΝΑΙ ΚΑΙ ΥΤ΢ΙΚΑ , ΘΑ ΗΘΕΛΑ!! ΘΕΩΡΕΙ΢ ΣΟΝ ΕΑΤΣΟ ΢ΟΤ ΚΑΛΟ ΢Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΑΘΛΗΜΑ; ΝΑΙ. ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΤ ΚΑΛΟ΢. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΙΝΔΑΛΜΑ ΢ΟΤ; Ο ΜΑΪΚΟΝ.

Καλϐ παιδύ θετικό ενϋργεια ϋχει χιοϑμορ και διϊθεςη για αθλητιςμϐ

ΡΟΛΟ:΅ ΑΝΝΑ ΑΓΚΟ΢ΤΣΑ

ΜΡΑΣΚΕΤ Γ΢ΘΓΟ΢ΘΣ ΛΩΑΝΝΛΔΘΣ

ΑΠΟ ΠΟ΢Ο ΦΡΟΝΩΝ Α΢ΦΟΛΕΙ΢ΑΙ ΜΕ ΑΤΣΟ ΣΟ ΑΘΛΗΜΑ; ΑΠΟ 12 ΦΡΟΝΩΝ. ΓΙΑΣΙ ΕΠΕΛΕΞΕ΢ ΢ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΤΣΟ ΣΟ ΑΘΛΗΜΑ; ΜΟΤ ΑΡΕ΢Ε ΠΟΛΤ ΣΟ ΜΠΑ΢ΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΦΑ ΚΑΙ ΣΑ ΚΑΣΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟ΢ΟΝΣΑ. ΘΕΛΕΙ΢ ΢ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΝΑ Α΢ΦΟΛΗΘΕΙ΢ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΜΕ ΑΤΣΟ ΣΟ ΑΘΛΗΜΑ; ΟΦΙ. ΘΕΩΡΕΙ΢ ΣΟΝ ΕΑΤΣΟ ΢ΟΤ ΚΑΛΟ ΢Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΑΘΛΗΜΑ; ΜΕΣΡΙΟ, ΥΤ΢ΙΟΛΟΓΙΚΟ. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΙΝΔΑΛΜΑ ΢ΟΤ; Ο ΒΑ΢ΙΛΟΠΟΤΛΟ΢

Καλό παιδί, έχει χαβαλέ, καμιά φορά είναι ενοχλητικός, δεν είναι κοινωνικός. Ντολμάς.

ΒΟΛΕΥ Χ΢ΥΣΑ ΜΕΝΛΟΥΔΑΚΘ

ΡΟΔΟΣΦΑΛ΢Ο ΔΘΜΘΤ΢ΘΣ ΜΡΛΤΣΑΣ

ΑΠΟ ΠΟ΢Ο ΥΡΟΝΧΝ Α΢ΥΟΛΕΙ΢ΑΙ ΜΕ ΑΤΣΟ ΣΟ ΑΘΛΗΜΑ; ΑΠΟ 9 ΥΡΟΝΧΝ. ΓΙΑΣΙ ΕΠΕΛΕΞΕ΢ ΢ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΤΣΟ ΣΟ ΑΘΛΗΜΑ; ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΤ ΚΑΛΟ ΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΜΟΤ ΑΡΕ΢ΕΙ ΠΟΛΤ . ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ΢Η΢ ΕΝΑ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΘΛΗΜΑ. ΘΕΛΕΙ΢ ΢ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΝΑ Α΢ΥΟΛΗΘΕΙ΢ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΜΕ ΑΤΣΟ ΣΟ ΑΘΛΗΜΑ; ΝΑΙ ΘΑ ΣΟ ΗΘΕΛΑ ΠΟΛΤ. ΘΕΧΡΕΙ΢ ΣΟΝ ΕΑΤΣΟ ΢ΟΤ ΚΑΛΟ ΢Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΑΘΛΗΜΑ; ΝΑΙ , ΠΟΛΤ ΚΑΛΟ! ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΙΝΔΑΛΜΑ ΢ΟΤ; Ο ΝΣΙΕΓΚΟ ΜΙΛΙΣΟ.

Πολύ αθλητικός, εσωστρευής, πολύ ψώνιο. Φώνιο/

Μάηνο 11

Ψαγμένο


ΖΧΟΥΝ ΕΛΕΥΚΕ΢Ο Χ΢ΟΝΟ ΟΛ ΝΕΟΛ; Ι ΤΟΥΣ ΤΟΝ Τ΢ΩΝΕ ΟΛΟΝ ΤΑ Φ΢ΟΝΤΘΣΤΘ΢ΛΑ; ΡΟΛΑ ΑΚ΢ΛΒΩΣ ΕΛΝΑ Θ Χ΢ΘΣΛΜΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΟΥ; Απξίιηνο Ψαγμένο Ο ΣΧΟΛΛΚΟΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΟΣ Ρ΢ΟΣΑΝΑΤΟΛΛΣΜΟΣ ΒΟΘΚΑΕΛ ΚΑΝΕΝΑΝ; \11

ΚΟ΢ΤΣΑ

Τ Σ ΛΩΑΝΝΛΔΘΣ

ΒΟΛΕΥ Χ΢ΥΣΑ ΜΕΝΛΟΥΔΑΚΘ

ΤΟ ΨΑΓΜΕΝΟ  

Τα πρωτάκια της έρευνας - Πειραματικό ΓΕΛ Νίκαιας

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you