Page 1

1 Flute 1 & 2

Oboe 1 & 2

Clarinet in B b 1 & 2

Bassoon 1 & 2

1&2 Horn in F 3&4

1 Trumpet in B b 2&3

Trombone 1, 2, & 3

Tuba

Timpani

Harp

Beggar

Simeon

Violins

Viola

Cello

Double Bass

&

Moderato {q = c72}

2 4

> 2 & 4 # œÓ . P ## 2 & 4

. œ œ

?

2 4

&

poco stacc.

. œ

Scene 2

œœ .

53

# œ œœ

. œœ

. œœ .

œ œ œ . 

2 4

# 2 & # 4

Œ

Œ

&

42

# & # 42 ? ?

2 4 42

?

2 4 # ˙æ

&

42

#œ # œ.

œ .

˙æ

˙æ

œ. #œ œ œ œ œ . . . 

œ œ

n œœ 

con sord.

con sord.

˙æ

2 4

&

2 4

?

2 4

& & B

? ?

Moderato {q = c72}

2 4 #œ. > P 42 2 4

. œ œ

poco stacc.

˙

42 # ˙˙ # ˙ 2 4 #˙

 œ.

(They begin to walk. The scene changes to a decaying Jerusalem street, the shapes

#œ #œ. > P

œ . œ œ

poco stacc.

œ

˙

˙

˙

˙

˙ ˙˙ 1

 œ.

œ.

# œ œ.  œ.

˙ ˙˙ 2

 œ.  œ.

œ. œ.

# œ.

œ œ.

 œ.

œ.

œ.

˙ ˙˙

œ >

>

œ J F j œ J F

œ >

œ

œ

œ

œ >

  

˙ 3

> œœ

?

œ œ

4

5


54 6

(Flute 2 - picc.)

œ J

Fl.

&

Ob.

&

 

?

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

# & #

&

# > & # œ

> œ

&

# œœ >

?

##

œœ >

?

P

œ J

Vla.

Vc.

D.B.

œ.

# œ.

œ.

œ.

b œ.

b œ.

œœ > con sord.  

F >œ n œ œœ > F # >Jœ 1. J F

‰ ‰

œ J

>œ œ J >œ J

œ  R ‰ ‰

n >œœ J # >œ J

‰ ‰

œ J

>œ œ J >œ J

œ  R ‰ ‰

œ.

n >œœ J # >œ J

œ.

# œ. >œ œ J >œ J

‰ ‰

œ.

œ.

n œ.

j n œœ > >œ J

n œ.

> b n œœ J b >œ J

?

&

?

&

?

of the walls and houses, a well and beyond it several beggars picking through a pile of rubbish.)

Vns.

œ.

.  œR

 œR

& & B

? ?

> œ J F j œ > F > œ J F

Œ

Œ

Œ 

pizz.

pizz.

pizz.

> bœ J F j œ > F # >œ J F

‰ ‰ ‰

> œ J

j œ > >œ J

‰ ‰ ‰

> bœ J

j œ > # >œ J

‰ ‰ ‰

> œ J

j œ > >œ J

‰ ‰ ‰

> bœ J

j œ > # >œ J

> œ J

‰ ‰ ‰ 

j œ > >œ J

‰ ‰ ‰

j œ >

j bœ > > œ J

‰ ‰ ‰

> bœ J

j bœ > b >œ J

6

7

8

9

10

œ.

œ. ‰ ‰

‰ ‰ ‰


11

œ  œ # >œ J R

œ œ >œ . J R F

&

Ob.

&

 

?

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

# & #

& &

# # >œ

# > & # n œœ ‰ J > #œ ? J ‰ ?

œ  œ # >œ J R

>œ œ ‰ J >œ J ‰

2. con sord.

j a œœ > # >œœ J F

&

?

&

?

Œ

œ æ p

Susp cymb.

œ

F

Œ

U  U 

Vns.

Vla.

Vc.

D.B.

& B

? ?

U  U 

n >œ >œ n >œ . b œ j ‰ œ > >j > b œ ‰ œj ‰ n œj ‰ J œ J > U >œ b >œ œ ‰ b œ ‰ Wœœ J J J‰ 3. >  Œ

b œ. ‰ J F

Timpani secco

U „ U „ U „ U  U „

j œ. ‰

U  U 

Œ

U j ‰  b œr œ ‰ œ œ b œ œ # œ œ And so!

> > bœ ‰ œ ‰ J J

j j nœ ‰ œ ‰ > > # >œ ‰ >œ ‰ J J

> > nœ ‰ œ ‰ J J

j j œ ‰ œ ‰ > > >œ b >œ J ‰ J ‰ # >œ n >œ J ‰ J ‰ F 

11

12

pizz.

> œ J f j #œ >f >œ J f >œ J f

j ‰ # œj ‰ b œ ‰ œj ‰ > > > ‰ j‰ j‰ j‰ œ bœ œ > > > > > j ‰ bœ ‰ bœ ‰ œ ‰ J J > > > > ‰ œJ ‰ œJ ‰ b œ ‰ J 

13

pizz.

>œ b >œ J ‰ J ‰ f 14

What brings

a tired

old man

œ œ œ œ- œ œ

and a ten - der boy

(As Simeon and the boy approach, a beggar woman turns and sees them.)

&

U 

> œ œ œ. œ J R J f j j ‰ n œœ ‰ # œœ ‰ # œj ‰ œ > > > f >œœ b >œ 1. 2. n b >œœ ‰ J ‰ J ‰ œJ ‰ f 3. con sord.  

?

U „

œ b >œ >œ b œ . b œ j ‰ œ J > >

Fl.

55

j œ ‰ >

j ‰ bœ > > œ ‰ J j ‰ œ > j ‰ œ >

U „ U „ U „ U „ U „ 15

‰ j #œ > arco ‰ j œ > arco ‰ j œ > arco ‰ j #œ > arco ‰ j #œ > arco


56

U 

16 Fl.

&

Ob.

&

U 

?

U 

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

Vns.

Vla.

Vc.

D.B.

U+

& &

##

#w Ç U+ #w Ç

U 

?

U 

&

U 

&

& B

? ?

œ

œ

to Je - ru - sa-lem's dark - est

? &

œ œ #œ œ œ

œ

street

œ # œ- . J

so

‰ ‰ ‰ ‰

U

long

œ œ

42

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

be-fore

2 4 ˙

œ the

2 4 A

U

2 4

 j œ > Ç j œ > Ç j #œ > Çj œ œ > Ç j œ > Ç

2 4

U 

?

42

U 

?

42

U 

?

a tempo

2 4

U 

# & #

2 4 2 4

U 

# & #

&

A

42

dawn?

(The boy helps Simeon to sit.) a tempo

2 4

U

42

U

2 4 Œ

U

42

16

#œ. >p

 

œ

p

17

. œ œ 

Œ

œ

p

˙ 

18

 œ.

œ

#œ. >p >œ

œ œ #œ

˙

p

 19


57 20 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Boy

Simeon

Vns.

Vla.

Vc.

D.B.

1.

##

P

œ

œ

 ˙

˙

Œ œ

œ ˙

˙

˙

˙

?

&

&

# & #

?

&

# & # ? ?

? Œ

&

My

? &

‰ œ J

P

# >˙

œ

mas - ter's

œ #œ

feel - ing

20

1.

j œ

œ.

ill.

 ˙

> œ ‰ Œ J P> œ B J ‰ Œ P> œ ? J ‰ Œ P ?  &

œ

2.

He

 ˙

œ

&

Œ

œ #œ œ œ need - ed

œ˙

a breath

œ of

#œ 

j œ

œ.

air

# œœ

œ

and

œ

œœ

œ

wa - ter

œ

from

œ

the

œ

well.

œ œ

j œ ‰

21

22

23

24

p p

œ œ

#œ œ

œ œ

œ œ

25

26


58 27

&

# & #

?

&

œ

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

Vns.

Vla.

Vc.

D.B.

poco marcato piú mosso

j œ ‰ Œ > P ## j ‰ Œ & œ œ > P ?  & # & # ? ?

? & ? &

> œ

> œ

œ

Alms!

œ

œ

Alms!

Alms

‰ ‰

j ‰ œœ j œ ‰

div.

‰ # œJ ‰ # œJ

27

for

 r  # œ œ ..

‰ ‰

j ‰ œ j œ ‰

j ‰ œœ j œ ‰

j #œ œ ‰ J j œ ‰ # œJ

28

a

beg

-

œ

> bœ

gar

wom

poco marcato piú mosso

œ .. P & œj P B œj P ? j œ P ? œj P

œ œ bœ

‰ ‰

r #œ

œ.

j œ œ J œ J œ J

‰ ‰

-

an!

œ N œ.

j œ j bœ

œ J

œ J 29

 b œ. ‰ ‰ ‰ ‰

œ bœ bœ J

We

> bœ bœ >

j œ j œ

bœ >

œ J

bœ >

œ J

bœ >

œ J

30

‰ ‰ ‰ ‰ ‰

œ div.

b œœ œ œ œ

came

in

j œ. ‰

j ‰ œ. j ‰ œ. j b œ. ‰ j b œ. ‰

31

bœ haste

œ S bœ S bœ S bœ S

œ J

j œ

j œ

j nœ

j nœ

32


59 33 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

# & #

Vla.

Vc.

D.B.

?

&

˙ p Œ

œ

Œ

œ p œ

œœ

˙˙

 œœ

œ p Œ

œ œ

œ œ

œœ

˙

>j œ œ J > F j œœ > F >œ œ J F

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

j n n œœ > j œ œ >

# & #

?

&

?

&

# & # ? ?

?

œ J

& &

S

div.

œ

b œœ S B œ S ? œ S ? œ S

œ

œ

so

have

j œ. ‰ j ‰ œ.œ j ‰ œ. j œ. ‰ j œ. ‰

33

œ

Œ

noth - ing.

Œ

œ Please

œ for

-

œ

œ

give

us.

34

35

36

F j œ A

œ.

œ

ten.

like

-

ly

œ

tale.

 >œ J F j œœ > F j œ > F > œ J F > œ J F

‰ ‰

&

and

Vns.

j œ For

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

37

pizz.

pizz.

pizz.

pizz.

pizz.

j bœ >

j bœ > j œ > j œ œ > j œ > 38

‰ ‰ ‰ ‰ ‰

-


60 39 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

Vns.

Vla.

Vc.

D.B.

# & # n n œœ > >œ ? œ

j œœ

bœ œ J

‰ ‰

nœ nœ > >œ œ

j œœ

bœ œ J

j œœ > >œ bœ J

‰ ‰

‰ ‰

j œœ > >œ œ J

‰ ‰

n œœ > b >œ œ

j œœ

j œœ > œ bœ J

œ œ J

4 4 4 4 4 4

œ > ‰ bœ bœ >

44 44

&

# & #

?

4 4

&

4 4

& # & # ? ?

? & ? & & B

? ?

bœ give

-

œ

œ

œ

ness

will

not

œ

ease

 > bœ bœ >

œ the

> bœ

gnaw - ing

of

my

bel

 Œ Œ

œ >

Œ

œ >

Œ

œ >

œ.

Œ

39

> bœ bœ >

Œ Œ

œ >

Œ

œ >

Œ

œ >

Œ

40

 j œ > j œ > > œ J b >œ J b >œ J

‰ ‰ ‰ ‰ ‰

œ. -

 j œ > j œ > j œ > > œ J > œ J

41

‰ ‰ ‰ ‰ ‰

> bœ

Œ

œ >

Œ

œ œ >

Œ

bœ > œ >

Œ

Π42

œ

4 4 44 4 4 44 4 4

4 4

j œ >

j œ

Œ

Œ

œ >f

4 4

Œ

ly!

j œ œ J

bœ J bœ J

4 4

arco

arco

bœ bœ >f ‰ œ J f 43 div.

44 4 4 44

4 4 44


44 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Boy

Simeon

Vla.

Vc.

D.B.

&

U 

4 4

&

4 4

?

44 U w w

& &

4 4

&

4 4

?

4 4

&

44

You

&

4 4

?

4 U 4 w w

44 U w 44

r j œ œ b œJ

should show

œ-

U 

re - spect

U 

j œ # œj œ œ . J J

to

mas - ter

Si

r j œ œ

Œ

ten.

-

œ

me - on!

He's

œ #œ.

ten.

well known

U 

U 

U  44

arco

arco

(v) (v)

j œ > j œ > j œ > j œ œ >

Œ

Œ

Œ

Œ

U Ó U Ó U Ó U Ó

U 

45

3 4

43

43 ˙ . p 3 4 ˙. p 34

43

3 4

U 

U 

?

?

U 

U 

3 4

U 

U 

4 œ. 4 J

a2

U 

U 

4 4

a2

U 

U 

&

B

U  U 

U 

4 4

?

U

Ó.

3 4 3 4

Ó.

U 

44

U 

U

U 

4 4

# 4 & # 4 ?

j ‰ œœ > j œœ ‰ >

U 

44

# & # 44 ?

U 

U 

# 4 U & # 4 w

61 B Allegro vivo

3 4

3 4

3 4 œ œ bœ nœ

in the tem - ple

3 >˙ 4 3 4

Œ

courts.

B Allegro vivo

43 œj P > 3 4 œj P> > 43 œJ P> œ 3 J 4 P 34

œ >

œ >

œ > >œ

œ > >œ

 46

j œ > j œ > >œ J >œ J


62 47

Allegro vivo

4 4

4 4

Fl.

&

Ob.

&

?

44

44 wœ> œ J ‰ J ‰ Ó > > 4 w> 4 nœ ‰ œ ‰ Ó J J > > 44 

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

# & #

?

?

&

?

&

U f œ ‰ . œr

?

# & # ?

&

Vc.

D.B.

˙˙ .. P N ˙˙ P

˙. ÇU & b ˙˙ .. Ç ## & &

&

Vla.

U ˙.

B ? ?

U

œ

4 4

Ç Ç

U

˙.

˙. P  j œ > P >œ J P >œ J

U

b˙. U

˙.

ÇU ˙. Ç

 47

P

œ > >œ

œ > >œ

>œ  48

j œ > >œ J >œ J

U

˙. Ó. U ˙. Ó.

Ó Ó

4 4

U 

4 4

U 

4 4

44 j bœ f> 4 j 4 œ f > 4 b œj 4 f> > 4 b œJ 4 f 44

U 

3 ‰ œj b œ œ œ œThat ho - ly of

ho

-

œ-

lies

broadly j œj œ b œ n œ # œ .. œ

now means

less than noth

  j œ >  ‰ j œ >  ‰ œj > > ‰ œJ ‰

‰ Ó ‰ Ó ‰ Ó ‰ Ó  49

>j b œœ J >j œ #œ J >

U 

Ha!

‰ f ‰ f

U 

4 4

Allegro vivo

U 

4 4

f 4 >˙ 4

U 

4 4

The tem - ple!

U 

44

U 

-

ing

Kr œ bœ

to me

 U

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

U U U

Ó

Œ

Ó

Œ

U

50

‰ œj f > ‰ j bœ f > > ‰ #œ J f > #œ ‰ J f ‰ ‰


63 meno mosso

51

&

?

&

j #œ ‰ Œ Ó # w

?

&

?

&

Fl.

&

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

# & #

&

# & #

j # wœ ‰ Œ Ó

# & # ? ?

?

Ó

P ‰ œ

& Vla.

Vc.

D.B.

B

? ?

œ. œ œ U #œ œ #œ. œ œ œ. Œ ‰J ‰ J

œ œ

meno mosso

j #œ ‰ Œ Ó >

j‰ Œ Ó œ > > #œ ‰ Œ Ó J # >œ ‰ Œ ˙ J >f Ó ˙ >f 51

blas - phe- my.

U

Yet,

you are a jew - ess?

w Ç

w Ç

U

U

w Ç

U

U

#w Ç U w w Ç 52

A - bra-ham

w Ç

U

3

a daugh - ter of

#w Ç U w w ÇU w Ç

Œ 

œF

œ

# œ- œ F Œ œ œ F Œ œ- # œ

˙ ˙ ˙ 54

I

Œ

˙

53

but now

˙

j œ #œ.

‰ j œ. #œ

œ . # œ œ # œ œ # œ .. r œ œ œ ˙ I was born

deliberately, fearfully

Your words are

&

Œ

F

Œ Ó  Œ Ó Œ Ó Œ Ó 55

am

œ a

&


64 56 Fl.

Ob. B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Boy

&

?

&

# & #

# & #

# & #

Vc.

D.B.

2 j 4 œœ P˙ 42 P

œœ -

42 # ˙ p 2 4

2 4

42

?

42

?

2 4

&

2 4

j œœ -

œ.

Œ j œ-œ ˙˙ ˙

P  œ-œ

œ

j œ-œ

œ J

œ. 

j œœ -

œœ -

˙˙

j œœ -

j œœ ˙˙

2 4

&

2 4

& &

j #œ #œ.

wom - an

œ

œ

 poco rit.

 

?

?

œ

with - out

& B

2 4

 56

œ a

2 4 œJ 2 4 42 2 4 42 2 4 42

œ.

peo - ple.

Œ

œ. Has

a tempo, lamentoso

œ

your

j œ fam

j œ-œ

œœ -

?

œ

œ.

œ

˙

œ

?

&

Vla.

&

a tempo, lamentoso

2 4

poco rit.

œ J

œ -

'ly

a

œ -

œ.

œ

you

to

œ

ban - doned

57

58

59

60


œ.

61 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Boy

?

Vc.

D.B.

a2

œ.

1.

& & &

## ##

? ?

œœ J

senza sord.

&

j œ

p

poco rit.

œ-

F >œ œ F 1. 2.> œœ 3.

F

œ F

-

er,

‰ j œ-

œ J

j œj œœJ

j # œ-

œ-

œ J œ J

œœ-

61

62

>œ œ F œ > F >œ F >œ F >œ F

Œ

Œ

Œ

> œ P 3. > œ P 

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ Œ

# œœ > >œœ œ

Œ 

1.

 œ

Œ

Œ

 Œ

#œ R a

œ -

ban

 œJ

œ-

# œœ > >œ œ

Œ

I

 j œ-

Œ

piú vivo

Œ

Œ

con slancio

say

65

Œ

œ ..

œ

œ

j œj œ

œ-

senza sord.

F

Rath

&

œœ J

œœ

senza sord.

j œp j œp œ. p œ.

œœ

˙æ p

F >œ œ F >œ œ

j # œœ

beg?

F >œ

?

œ

œ

&

&

?

œ J

j œœ

œ

?

œ

?

B

œ

j œ j œœ

œœ

&

& Vla.

Œ.

# j & # œœ

œ J

poco rit.

ΠΠΠΠΠ63

œ -

doned

˙ them.

 >œ œ #œ > >œ œ >œ >œ

 Œ

piú vivo

Œ

Œ

Œ

Œ

64

65

?


66 66

&

?

Fl.

&

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

# & #

&

˙

&

˙

&

##

?

˙

# >˙ œ >

#œ > P 2.

# & # œ > P ?

# >˙

œ >

>œ >œ

# >œ > œ

3.

# >œ

œ >

# œœ >

œœ >

D.B.

œ œ J

# œœ J >œ J

j # œœ >

‰ ‰ ‰ ‰

j #œ # œ > j #œ # œ > >œ J j œ œ >

Œ

Œ

Œ

Œ 

?

&

? & ?

˙ 

F œ

œ.

œ

do

you

œ. speak

œ J

œ

so

harsh

œ -

ly?

div.

œœ > F

Œ

&

Œ

?

66

67

68

69

70

&

Vc.

>œ œ

˙

Why

Vla.

# >œ œ

B

?

arco

arco

div.

œœ > F


Agitato – poco staccato {q = c 92}

71 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

&

# ##

?

#

&

&

# & #

?

&

?

&

?

# & #

# & # ? ?

& & Vla.

Vc.

D.B.

#

&

B

? ?

f> œ

œ

Why?

˙˙ Ç

˙    71

arco

Ç

U

#œ F

U

˙æ p

œ

˙

˙ Ç ˙

arco

72

˙ > F

#

#

U

#œ >

U

˙ >

œ œ

j œ œ

2. 3.

 

œœ ..

œœ œœ

F œ J f

œœœ

 ‰

Œ    

Agitato – poco staccato {q = c 92}

#

C

# U

œ >

U

˙ >

1.

Œ

#

˙ >

#

˙

U

73

# #

˙ >

˙ ˙ > F

arco div.

# ##

con sord.

U >

œ. f

# ##

U

˙˙ > F ˙ > F

j œ œ f

#œ. f

U

 ˙ > F

˙˙

Ç ˙

a2

U

˙ F

f

#

Why?

#˙ Ç

1.

˙

C

# # #

74

˙ f

œ. f œ. f œ. f œ J f

œ. œ. œ. œ. ‰

œ. œ. Œ

75

œ. œ. œ.

67


68 76 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

D.B.

œ

#

?#

Œ

&

˙

& & &

## #

œœœ

œœ œ

?# ?

B# ?# ?#

Œ

Œ

œœœ

œœ

œœ ..

œœ œœ

œœœ

œœœ

œœ œ

 j œ F

j œ J P

con sord.

Œ

Œ

 œ œ. œ. œ. Œ

œ. œ. œ.

œ

œ

œ.

œ.

œ. œ. ‰ 76

œ. œ. j œ

œ. œ.

œ œ. œ. œ. œ.

j œ ‰

œ. œ. Œ

77

j œ œ

œœ

j œ p

F œ J

j œœ J p

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ. Œ

œ. œ. œ.

œ

œ.

œ.

œ. ‰ 78

43

43

˙

Œ

œ. œ. j œ P

43 3 4

3 4

3 4

Œ

œ œ

the

Ro

-

œ

mans

œ

take

œ

their

œ swords

œ œ. œ. œ. œ. ‰

œ. œ. Œ

79

3 4 œ and

œœ˙

P œ J

3 4

œ

œ >. P œ. > P >œ .

43

> P

3 4

œ

œ.

Œ

seen

3 4

œ.

3 4

œœ˙

3 4

Œ

œ

œœ˙

œ.

˙ P

> P

 Œ

œ

œœœ

œ

I've

?#

#

j œ ‰ œ

?#

#

j œ J

#

œ

 Œ

œ

&

œœ˙

#

&

œ

## #

?#

&

Vc.

œ

## & #

&

Vla.

#

œ. œ. œ.

œ. œ. œ.

œ.

œ J

œ.

œ.

œ. œ.

œ. œ. 

80

œ. œ.

3 4 3 4 43 3 4 43 3 4 43


## 3 & # 4

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

D.B.

3 4

## & # 43 ## 3 & # 4 ?# ?# ? #

?# &

Œ

#

3 4 3 4

3 4

3 4 3 4

#

43 3 4

B # 43 ?#

3 4

? # 43

œ

butch

er

œ. > bœ. > div. j n œœ > j nœ >

‰ ‰

j œ J

œœ J

j œ œ

Œ

j œ ‰ œ

Œ

Œ

œ

œ

œ œ

#œ.

˙

œœ .. P > con sord. œ . œœ P J

con sord.

poco stacc.

œœ # œœ

œ œ ‰ Œ

œ œ œ

œœ

#œ œœ J

œœ # œœ œ ‰

2 4

2 4

2 4

2 4 bœ en

-

œ

œ

tire

b œ.

œ.

œ.

œ. œ.

œ.

œ.

œ.

n œ.

Œ

b œ. Œ Œ

81

2 4 N˙ 2 4

b œ. œ.

Œ

an

œ. œ.

 >œ .

bœ œ -

2 4

2 4

 œ.

2 œ œ 4 # >˙ 2 4

3 4

2 4

3 4

?#

#

> P

42

 nœ œ ˙

42 œœ J

Œ 

3 4

&

&

j œ nœ

2 4 2 4

43

&

&

Vc.

#

? # 43

&

Vla.

#

69

3 4

81

œ.

œ

Œ

town.

 œ

sempre stacc.

42 # œ .

œ œ

œ

œ J

sempre stacc.

2 œ 4 œ ‰ J j 42 œ ‰

œ

œ

Man

and

42 n ˙

2 4 œ.

nœ œ

‰ 82

œ

œ J

œ

‰ œ œ

œ ‰ œ J j œ ‰

Œ Œ

83

wom - an,

boy

œ

  œ œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

j ‰ œ

Œ

œ #œ

>œ . ‰

œ

œ

girl,

#œ.

œ. > >œ .

œœ

> ˙

j œ >

œ

and

j ‰ œ j œ ‰

sempre stacc.

œ œ.

œ Œ

œ J

Π84

œ

œ

œ #œ

85

 œ J œ œ œ


70 86 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

?#

D.B.

j œ œ

‰  

&

# # >œ & #

## > & # œœ > œ. ?# œœ J ?#

œ

œ

œœ

2.

?

Œ

n˙ >

#œ. F >> #œ œ. #œ œ F J

œ œ 

j #œ œ

j œ J F

&

j œ J

j œ œ

 Œ

j œ J

1.

 ‰

œœ˙

j œ œ

œ. . œ 

œ. . œ ‰

œ. . # œœ J

nœ. œ. œ œ J

œ J P

œ œ . . œ œ ‰ ‰ 

œ. œ . P œœ œ. œ J œ PJ

œ. . œ 

œ. . œ ‰

œœ> œ

j œ œ

j œ J con sord.

a2

con sord.

a2

˙ œ. . œ œ J

 œœœ

 ‰

poco stacc.

#œ. P

œ œ 

Œ

Œ 

#

?#

&

#

?# # #

B# ?# ?#

œ.

œ œ

not

a

pret

-

œ

ty

˙

> œ

œ > >œ

>œ . >œ J

œ.

œ >œ

j œ

86

# >˙

œ œ œ œ ‰

Œ

‰ 87

œ

#œ j #œ

nœ.

œ œ

œ. j œ

œ œ  ‰

‰ 88

œ.

œ œ

here

in

˙

F

#œ. > F œ. > F >œ J F j œ > F

œ J

And

 œ >.

sight.

 >œ

œ

œ œ

œ J

œ J

œœ> œ

œ.

œ œ

œ

œ >. œ. > >œ .

j œ

œ œ  ‰

Da

-

œ

vid's

œ

œ.

# œœ

œ œ

&

# œœ

poco stacc.

œ. P j œ >j œ œœ J .

Œ

&

Vc.

#

## & #

&

Vla.

#

‰ 89

œ j œ

P j œ

œœœ

œ œ

œ

œ œ

œ

œ œ ‰

Π90

œ


91 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

D.B.

#

?# &

## & #

 # # œœ

&

# œœ

œ œ œœ

## & #

œœ 

œœ

œœ œœ

3 4

3 4 Œ 3 4 Œ

j œ nœ

bœ J

j 43 n œœ

œ

œ

œ

43 œ .

œ

œ

œ

3 4 bœ.

1. j ‰ bœ P Œ ‰ n œj P œ ‰ Œ ‰ n œJ P j n œ œ œ œJ ‰

43

Œ

j ‰ œ œ œ n œJ 

3 4

3 4

#

?#

3 4

?# ?# ? &

&

#

?#

&

Vc.

#

## & #

&

Vla.

71

# #

B# ?# ?#

œ

œ

œ

Ho - ly

œ

cit - y

œ Her

-

od

 œœ

feasts

to

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ 

91

œ

œ

œ

œ

j n œœ

bœ J

j nœ

-

3 4 ˙ 3 4

œ ‰

œ ‰ 92

3 4

‰ œJ

night.

His

œ.

œ

43 b œ .

œ J

43 n œj ‰

3 j 4 n œœ ‰

2 4 œœ 42 œœ

œ

œ

n œœ œœ

œœ œœ

œœ œ œ

42

42

2 4

2 ˙ 4 P

j œ ‰

pizz.

j ‰ œ œ œ œ j pizz. ‰ b œ œ œ œ pizz.

2 œ 4 2 4

Œ

Œ

93

pizz.

n œœœ

42 œœ 2 4 œ 42 œ 42 œ

œœ

œ

œ

œœ

œœ

œ œ

roy - al

b œ pizz. 2 J ‰ 4 œ

Œ

2 4 œœœ P 2 œ 4 œ

43 ˙

˙

œ

œ.

Triangle

 œ-

2 4

3 4

2 4 nœ

42

3 4

2 4

43

2 4

œ

gob - lets

œ filled

œœ œ

œ

with

wine,

 œ œ

nœ œ œ œ 94

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ

œ 95

&

œ

his


72 96 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Perc.

Hp.

Beg.

Simeon

& &

D.B.

## #

œF œ-

F

&

œ-

˙

œœœ œ

˙

˙ œ

œ

senza sord.

&

## & #

## & # ?# ?# ? & & &

# #

# #

B# ?# ?#

P

>  œ œ #œ

œ

 œ œ

> œ

œ

F œœ œ

œ œ.

œ

˙

œ œ

˙ ˙

œœœ

œ

œ

œ

œ

œ

gleam - ing

bright.

 œ œ

F

œ

œ F œ

œ

F œ

j œ

He

œ

plans

œ his

 œ œ

div.

F

œ

F œ œ

jew - els

# >œ

œ

#

1.

Triangle

?#

&

Vc.

#

1.

F & œœ F ? # 1. œ

&

Vla.

#

œ

Œ

arco

œ

Œ

arco

Œ

arco

Œ

arco

œ

96

97

œ

pal - ace

œ

brick

œ

by

œ œ

œ

œ

arco

j œ > P j œ > P j œ œ > P j œ > P

‰ ‰

j œ >

j œ > 

j œ œ > ‰ j œ > 98 ‰

œ

 œ

brick,

while

‰ ‰

j œ >

j œ > j œ > P j œ > j œ >

‰ ‰ ‰ ‰ ‰

j #œ >

j œ > j #œ > j œ > j œ > 99

?

œ

œ

œ

œ

in

these

streets

we

 ‰

 œ œ

 ‰ ‰ ‰ ‰ ‰

j œ >

j Nœ > j œ > j œ > j œ >

‰ ‰

j œ >

j bœ > ‰ j œ > ‰ j nœ > ‰ j nœ > 100

‰ ‰ ‰ ‰ ‰


101

#

?#

&

Ob.

&

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

D.B.

#

?#

> œ J

& &

## & # ## & # ?# ?# ? &

&

#

?#

&

Vc.

## & #

&

Vla.

#

Fl.

B b Cl.

73

# #

B# ?# ?#

poco meno mosso

Œ

œ

œ œ.

cresc.

beg - gars

œ

starve.

He

 j œ > j œ > j œ > j œ > j œ >

‰ ‰ ‰ ‰ ‰

œ J

piú legato

œ

wraps

him

 œ œ œ œ Œ

101

j œ > j œ > j œ > >œ J

‰ ‰ ‰ ‰

œ

poco meno mosso

œ œ œ  102

-

œ

œ

self

in

pur

 n œ-

œœ-

F œF

œ

œ

ple

robes

while

 œ-

F œF n œ-

-

œ

œ-

b œb œœ-

beg - gars

œ-

œœ.

œ > b >œ

œ-

œ-

œ œ. >

n œ.

œ >

die

nœ > œ > >œ

103

104

105

œ > in


74 106 Fl.

Ob. B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

& &

D.B.

#

3 4

2 4

3 4

2 4

3 4

43

&

43

&

## & #

## & #

3 4 43

?#

?

senza sord.

3 4

P 2 3.# œ 4 P 24

3 4

2 4

#

?#

3 4

2 4

&

&

#

?# # #

B# ?# ?#

3 4

> N˙

3 4 Œ

rags.

a tempo

œ. > >œ . >œ .

œ œ.

œ œ. # œ œ.

 106

œ. œ. œ.

œ. J

43 œ . > 3 4 œ. > > 43 œ . 3 œ 4 43

j œ

Yet

3 4

 œ. >

 Œ  œ œ.

œ.

œ œ. # œ. œ œ. œ.

œ. œ.

 107

œ. œ.

œ. # œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ.

pizz.

2 4

dai

-

˙ ˙

œ P 42 œ P 2 œ 4 P 24 œ P

œ.

˙˙ ˙

œ œ

ly

in

œ the

œ.

tem -

œ.

œ. Œ

œ. œ.

ΠΠ108

œ.

œ.

œ.

œ

œ

ple

of

œ your

gg œœ gg ggg gg ggg œ gg œ #œ

great

œ.

œ.

œ

œ

and

si

œ.

œ œ

œ. 

œ.

 Œ

109

œ

43 3 4 43 3 4 43 3 4

3 4

Œ œ -

lent

 œ.

43

3 4

Œ

cresc.

3 4

3 4

 œ

œ.

œ œ

œ.

 œ.

œ .

œ.

˙ œ ˙

ggg ˙˙ ggg gg ggg ˙ gg ˙ œ

œ.

œ .

˙

˙

 œ P

˙

2 4 œ.

42

œ.

˙ œ

gg ˙˙ ggg F 2 gggg 4 gg ˙ gg ˙

2 4

œ.

3 4

˙˙

42 ˙ ˙ P 1. 42 # œ

3 4

˙˙ P

˙˙ 42 ˙ P 2 4 ˙

2 4

43

senza sord.

3 4

?#

2 4

?#

&

Vc.

a tempo

## & #

&

Vla.

#

Π110

œ. œ.

3 4 3 4 43 3 4 43 3 4 43


111 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Perc.

Hp.

Beg.

Simeon

& &

D.B.

3 4 Œ

? # 43 43

&

 Œ

œ J œ J

#

#

43

#

3 4

B # 43 ?#

3 4

24 24 2 4

 Œ Œ ‰

&

œ J

your

 j ‰ Œ œ F j ‰ Œ œ F œ . œ œ. F œ . œ œ.

œ œ

œ.

2 ˙ 4 p ggg ˙ 2 gg ˙ 4 f 2 g˙ 4 gg ˙ gg ˙

œ. œ.

Π111

œ. œ. œ

2 4

œ. œ.

œ.

nœ œ . . œœ. œœ.

œ œ

œ sing

˙

˙

gg ˙˙ ggg

gg œœ gg g

gg ˙˙ g

gg n œœ gg œ

œ.

œ œ

praise,

œ and

œ

œ œ

24 œ

Œ

œ œ

112

œ. œ.

˙

œ. œ. œ

œ œ Œ 113

œ. œ.

43 œœ .. # œœ œœ œœ # œœ œœ P 3 4 œœ .. # œœ œœ œœ # œœ œœ P 34  3 4

3 4

43

œ

œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ. œ.

œ.

Π114

3 4

Œ œ

Œ

3 4

Œ

œ. n œ .

œ

œ

˙. 43

a2

œ to

œ œ

Œ

3 4˙

a2

sac - ri - fice

n œ.

3 ˙ 4

 ˙˙

3 4˙

œ.

œ œ . . œœ. œœ. 

œ.

œ. n œ.

24 œ . 2 4

œ.

3 4

priest

2 4 ˙

œ œ

˙

24 ˙˙

Œ Œ

2 œ. 4

œ.

˙˙

Triangle

God

F ? # 43 œ F

2 4

2 ˙ 4 ˙ F 24 ˙ 24

Œ

3 ˙ 4 3 4

a2

Œ

3 4

?#

2 œ. 4

œ J F

2 4

ggg n ˙˙ gg ? # 3 gggg 4 gg ˙ gg ˙ &

2 4

? # 43 n ˙ . ˙ F ?# 3 4 ˙ F ? 3 4 &

1.

œ

## 3 & # 4

#

n˙. F ˙˙ F n˙

F 3 n˙ & 4 F ## # 3 & 4

&

Vc.

#

3 4

## 3 & # 4

&

Vla.

#

75 molto rit.

3 ˙. 4 3 4

Him.

œ.

43 ˙

œ. œ.

43 œ .

œ.

 molto rit.

œ

3 4 œ. #œ œ œ œ œ 3 ˙. 4 43

œ œ œ œ œ

 115


76 116 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

D.B.

f >œ œ

& &

## & # &

n œœ >

n œœ > >œ œ

## #

&

#

# #

B# ?#

>f œ

f ? #arco >œ f

œ > œ > œ >

Œ

43

Œ

Œ

43

˙

3 4

3 4 j œ nœ

43

Œ 

3 4

œ

43

œ œ

24 ˙ > 2 4

2 4

‰ œJ

24

24

3 4

2 4

2 4

 >

24 œœ ‰ J

Œ

nœ œ ˙

2 4 2 4

3 4

3 4

 

2 4

3 4

2 4

2 4

3 4

2 4

2 4 ‰ œ 24 J But

 nœ >

Œ

œ ‰ Œ J

œ >f  nœ f > > œ

j œœ > P 24 œj œ > P 24 œj œ P >j 2 4 œ œ P> 24 œ œ ˙ P> 2 4 2 4

?#

2 4

24

#

#

con sord.

?

&

œœ >

?#

&

œœ > >œ œ

nœ œ œ > # >œ œœ >

a tempo

2 4

?#

&

Vc.

#

2 4

D

## & # n œœ > f> œ ?# œ

&

Vla.

#

2 4 24

D

œ > œ > œ > œ >

œ œ > > 116

2 4

œ.

œ œ

towns

still burn

œ

and

œ

œ

in - fants

 œœ˙

œ

œœ˙

œ

> P œ œ. œ œ. ‰

wail

œ and

a tempo

> P 24 œ . > P 2 >œ . 4 P 24 œ J P

œ

3 4

Π117

œ. div. œœ.

œ. œœ.

‰ ‰ œ. œœ.

œ. œœ.  118

œ J

j œ œ. œ.

3 4 3 4 43 3 4 43 3 4 43

2 4

 œ bœ.

œ

beg - gars

die

and

œ

œ

drunk - ards

 >œ . bœ

 œ.

 b œ.

œ.

œ.

œ œ.

œ.

œ.

œ.

sempre poco stacc.

œ. > bœ. > div. j n œœ > j nœ >

‰ ‰

œ œ. Œ

n œ.

Œ

b œ. Œ Œ

119

b œ.

2 n˙ 4 2 4

fight.

24 n >˙

2 4 œ. œ > 24 # œ . n œ > 2 œ ‰ 4 œ J 24 œj ‰

œ œ œ œ

‰ œJ ‰ œJ

120


121 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

& &

D.B.

#

?#

œœ J

## & # ?#

Œ

Œ

con sord.

con sord.

?#

j œ œ

# # #

œ

# #

?#

poco stacc.

poco stacc.

P

> œœ .. P > œ. œœ J

œ

œ

œ ‰ œ J j œ ‰

œœ # œœ

œ œ ‰ Œ

œœ œ

œœ

#œ œœ J

œœ œ ‰

# œœ

œ Œ

œ J œœ œ

>œ œ

œ. œ œ J

œ œ  

œ.

œ œ

band

of

Π121

an - gels

œ

œ

œ

brings

us

bread

or

 œ œ

j ‰ œ j œ ‰ Œ

œ

œ œ œ #œ

>œ . j œ

œ œ ‰

Π122

œ œ œ

œ œ

#œ j œ

œ œ œ ‰

œ 1.

#œ J >>œ . #œ œ J

œ ‰ ‰

œ

the yoke

#œ œ Œ 123

œ

œ œ

œ > >œ

>œ . œ J

œ œ ‰

j œ f

œ œ ‰ 

œ

#œ œ J j œ

œ

of

œ œ

#œ. Ro

-

man

 œ.

> œ

F

breaks

œ Œ

# Ͼ. p

œ œ

 œ J

F œ œ

œ œ

œ.

#œ.

œ. > >œ .

Œ

œ.

> ˙

œœ >

2.

 œ

œ J

1.

# >œ .

j #œ œ

Œ

‰ œ

j œ œ

Œ 

B # #œ ?#

œ œ

No

œ

?#

j œ œ

Œ 

?

&

## & # œ.

&

&

&

Œ

&

&

Vc.

#

## & #

&

Vla.

77

œ œ

Π124

œ.

œ œ

œ. > #œ > œ œ J

j œ

œ

œ

œ

œ

œ

j #œ

125

j #œ


78 126 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

& & &

D.B.

## #

˙

˙

œ.

œ œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

˙

˙

œ.

œ œ.

œœ ..

œ.

œ.

œ œ œ œ.

œ œ.

œ.

œ.

œ.

œœ .

œœ .

œœ .

œœ . œ J

j œ œ

 ‰

& &

# # >˙ & # F ## # & nœ. F > ? # # œœ . œ F J ?# ? & & &

#

j #œ P

#

# #

Œ

Œ

Œ

Œ

œ œ œ J

Œ

œ 1. œ Œ

œ J F

j œ 3. F ‰ j œ F

˙ œ œ

1.

œ œ Œ

œ œ

œ J

F. œ

œ. œ.

œ œ

œœ ..

œ œ œ œ 

œ

œ J

œ.

˙

Œ

j œ

œ. œ

œ

œ

œ œ

œœ

œœ

œœ

œ

œ œœ

Œ

j œ p > ˙

Œ

p

œ J

P

 ˙ p œ J P j œ p

Œ

Œ  

Œ

Œ

˙(≤) œ œ

p

Pj œ Yet

Œ

˙

F

might.

j œ

j #œ

œ J

˙

Nœ. F B# œ. F j ?# œ œ ?#

œ œ œ œ ‰ ‰

#

?#

&

Vc.

#

?#

&

Vla.

#

œ œ Œ Œ 126

œ œ

œ œ Œ

œ œ

œ œ ‰  127

œ œ

œ J p

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ.

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ.

œ œ

œ

œ J

œ

œ.

œ

œ

128

129

œ œ

the

star

-

lit

œ.

œ.

œ.

in

œ

œ J

 œ  œ

œ > p

œ >p >˙

p> ˙ p

 130

 nœ  nœ


131 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

& &

?#

D.B.

Œ

Œ

1.

˙

&

Œ

&

˙

## & # Π&

## #

?# ?# ? & & &

# # #

?#

&

Vc.

#

## & #

&

Vla.

#

# #

B# ?# ?#

1.

nœ.

skies

‰ 

œ J P j œ P a2

‰ 

œœ J P œ J P

œ.

œ œ

œ

œ.

œ œ

œ

œ. œœ ..

œœ œœ

œ. P œ.

a2

œ J

œ>œ

>œœ

œœ

>œ œ

œ

j œ

œ œ

a2

>œ œ

>œ œ

œ > >œ

#œ > >œ

œ > >œ

œ > > œ

n œœ > F

œœ >

œœ >

œœ >

there is

no

an

 œ

nœ > >˙

œ œ

œ

swer from

your

great

and

  œ

nœ >

-

 œ  œ

œ. F

nœ. F œ.

 131

F

œ

œ œ

œ

div.

n œœ J œ J

>œ >œ

n >œœ

3 4

E

f 3 >˙ 4 f 3 4 > œ. 34 ˙ f > >œ . 43 n œ . f 3 . 4 œ >f >˙ 43

3.

f 3 œ .. 4 nœ >f > 43 ˙

3 4 >œ

> œ

si - lent

> œ

f 3 ˙ 4 3 4

poco allarg.

>œœ

f 3 >˙ 4 f 3 4 æ˙ p 3 4

œ œ

F œ.

> œ

>œ œ

œ œ

>œ œ

œ.

>œœ

œ

poco allarg.

>œœ

132

133

>œœ

43

E

œ œ

œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ

Œ

Œ

n >œœ J ‰ Œ j n n œœ ‰ n ˙˙ > > >œ œ ‰ n˙ J ˙ > n >œœ J

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ

œœ œœ œœ œœ œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

j œ ‰ f

Œ

Œ

œ

œ œ œ œ

œ œ æ 

n >œœ J >œœ œ J f >œ J

 j ‰ œ A

œ œ

œ œ

nœ. God

 n >œ  n >œ

œœ œœ œœ œœ œœ

> n b œœ

œ œ

> œ

 œ œ œ œ œ div. >œœ

134

 

f

79

j œ ‰ > n >œ J ‰

œ œ œ œ œ

God!

f 3 >˙ 4 f> 34 n œœ .. f >œ . 3 4 f 34 >˙

n >œ J

j œ œ

who

  ˙ >  ˙ >  bn ˙˙ >  ˙ >  ˙ > 135

long

œ a

-


80 136 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

?#

D.B.

>œ J

& & &

#

Œ

Œ

?# # #

Œ

Œ

ritard.

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ J

> bœ ‰ Œ J n >œœ n ˙˙ >

œ.

j œ œ

œ

˙

go

for - got

His

cho

>œ > œ

> œ

>˙ ˙  ˙ >

136

Œ

1.

3.

˙ > F

˙. æ P

œ -

œ. F

sen

 b b œœ >  œ >  œ >  œ >

 n˙ >  ˙ >  n˙ >  ˙ >  ˙ > 137

œ œ œ œœ œ

œ.

œ œ œ œ

˙˙ . . œ œ œ œ œ 

œ >

œ.

œ œ œ œ

˙ >

œ >

 Œ

U

4 4

U 

4 4

œ œ ˙ p ˙˙ p

U

U

44

œ œ ˙

U

˙.

4 4

U 

44 4 4

U 

44

U 

div.

4 4

Ͼ

U 

4 4

U  Œ

U Uj

Œ

œ

You

  

 œ

œ œ œ œ nœ >

˙. ˙. F ˙. F

4 4

U

˙ æ 

œ. F ˙ > F

44

œ

ones.

˙ F 

4 4

U 

˙. æ

˙

 > bœ

 ˙ >  ˙ > >˙

Œ

˙ œ. F ˙˙ . . F

U 

Œ

>œœ # n B >œ ?# œ ?#

Œ

# #

b >œ J ‰

œ n˙ ˙ œ > > j œ ‰ Œ nœ > j bœ ‰ Œ œ > 

# # >œ & # œJ n >œœ ?# œ J ? # >œ J ?

Œ

˙˙ > >˙ ˙

j œ ‰ > # # # >œ J ‰ & &

Œ

>œœ ‰ J j n œœ ‰ > >œ œ ‰ J >œœ J

&

&

Vc.

#

## & #

&

Vla.

#

œ.  œ.

˙ >

U

ritard.

œ œ œ œ  œ œ œ œ nœ >

˙. ˙. ˙.

138

U

œ œ ˙ ˙.

4 4

44

(v) U

˙ ˙

œ

U

˙ 139

4 4

4 4

œ œ ˙ U

4 4

œ

140

44 4 4 44


141 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

&

# 4 4

f # 4 # >œœ & 4 f ## # 4 & 4 #œ œ >f ? # 44 # œ œ > f >œ & 44 # œ f 4 & 4 # œœ >f ## # 4 & 4 ## 4 & # 4

# >œ ? # 44 # œœ f ?# 4 4 œ >f ?

4 4 #œ >f # 4 & 4 &

Vc.

D.B.

freely

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

a2

a2

œ n œœ œœ

œ > œ>œ

œ ‰ Œ J

œœ œœ œ œ œ œ

> > >œ b œœ œœ œJ ‰ Œ

3 4

42

42

Œ

Œ

2 4 42

2 4

> b œœ œœ œœ ‰ Œ > > J

81

2 4

n œœ ‰ Œ > >œœ ‰ Œ

œ > b œ>œ

3 4 43

2 4

a tempo

2 4 42

1.

œ F 3. œ F 

Œ

Ó

Œ

Ó

3 4

2 4

3 4

2 4

3 4

j œ œ œ #œ œ

me

why my

? # 4 #œ 4 œ > ? # 44 œ >

œ J ‰ Œ

Ó

ask

# 4 >œ & 4 #œ >œ B # 44

3 4 F 3 >˙ . 4 F 3 œ. œ œ œ 4 Fb >>œ . œ œ œ œ. œ œ œ 34 F >œ . œ œ œ 43 b œ . œ œ œ

œ

Œ

# >œ

>˙ .

F 3 b œœ .. œœ œœ œœ œ œ 4 œ œ > F 34 

# 4 # œten.. & 4 ?# 4 4

a2

# 4 4

# & 44

Vla.

# >œ

Œ

freely

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó 141

bit - ter

3 ˙. 4 3 4 43

43

Where

 >˙ .

F >œ . F

2 4 ‰ œj 42 œ .

Œ

words?

F 3 . 4 œ > F >. 43 b œ 3 4

œ

2 4

 œ

œ œ œ bœ œ œœ œ œ œ œ œ œ b œœ œœ

œ J ‰ Œ

> bœ ‰ Œ J >œ J ‰ Œ >œ >œ b >œœ J ‰ Œ

œ > b >œ

œ > >œ

142

143

2 4

j œ

is

your

bœ great

œ

and

Œ

œ

œ œ

œ

si - lent

œ

œ

Your

> j 42 œJ ‰ œ > 2 j j 4 œ ‰ nœ > > > > 42 œJ ‰ œJ > >œ 2 bœ 4 J ‰ J a tempo

‰ ‰ ‰ ‰

> 24 b œJ ‰ >œJ ‰ 144

> bœ J

j bœ > >œ J >œ J >œ J

‰ ‰

> ‰

j œ ‰ > j ‰ œ > >œ ‰ J

j œ ‰ > j ‰ œ ‰ > 145 ‰


82 146 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

# #

# & # ?# &

 b œœ œœ >

œœ .. > F #

F

nœ œ >

F

? & & &

# # #

?#

Vc.

D.B.

#

# œœ

#œ.

œ

œ

œ

#œ.

œ

œ

# œœ

œœ

œœ ..

œœ œœ

œœ

œœ

˙

˙

2.

œ

4.

œ

j œ >

j œ œ > j œ œ > œ J >œ œ J j œ >

 

œ

œ

are

blind.

>œ œ J

œ

œœ

œ

‰ ‰ ‰ ‰ ‰

œ

œ œ œ œ œ œ

j œœ >  j œ > j œ > j œ > œ J j œœ > j œ >

 œœ

œ

‰ ‰

œœ œ

1. 2.

œ

œ J

Where

˙

Œ

your

Œ

œ

œ J

si

You

can

-

see

the

Œ

Œ

? # >˙

146

˙

œ 147

œ

not

œ

œ

œ

j œ > j œ > 148

œ

Œ

œ

-

˙

˙

˙

is

>œ J

>œ œ J >œ J 

œ J

œœ

>œ œ J

j œœ > j œœ

œœ

œ

God?

j œ >

œœ

œ

˙

j œ > B # œj > ? # >˙ &

Vla.

#

œœ œœ

eyes

&

œœ ..

˙

a2

nœ œ œ. > > # # # >senza sord. ˙ & senza sord. # #F & # œœ .. n œœ œœ > > F 3. ? # >˙ ?#

œœ

˙

œ. >

&

j œ > j œ > 149

 150


151 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

& &

#

molto rit.

#

## & #

Œ

Œ

a2

?#

&

# >œœ

& &

Hp.

Beg.

Simeon

?#

˙æ

? & & &

D.B.

# œœ >

# œœ > >œ >œœ >œ

p

#

a3

#

# #

B# ?# ?#

˙ œ

cy

of

our

Œ

œ J

Œ

molto rit.

˙˙ f ˙ ˙ f

˙˙

# œœ œœ # œœ œœ

   151

# œœ # œœ

f ˙˙ f ˙˙ ˙ f

œ.

Œ

f

œ J

˙

œ.

j œ J

˙˙

˙˙

˙ ˙

œ œ

# œœ ..

# œœ œœ

œœ

# œœ

# œœ ..

œ J

˙

# œœ

œ J j œ

j œ

# œœ ..

# œœ œœ # œœ œœ

# œœ # œœ

˙˙

œ J

# œœ ..

# œœ œœ

œ.

˙˙ ˙

œœ œ

˙

Œ ‰ ‰

œ

œ

Œ

Œ

˙ ˙

œ. œ œ

œmarcato . #œ œ ˙ 152

œ œ

œ œ œ

(She bruskly turns and stalks away. The other beggars follow.)

œ

œ œ ‰ 153

œJ

˙

œ.

œJ

˙

œ.

œ œ

œ. œ.

j œ

˙

j œ J # œœ

# œœ œ J

˙˙

˙

f

œ.

œ.

œ.

œœ

Œ

˙

marcato

# œœ

œ

God!

f

œœ

# œœ

˙˙ œ

F Allegro vivo

f

œœ

˙˙

God?

f œ J f

œ J

˙

œ J

œ œ

˙

œ

-

œ.

˙

œ

lent

˙

f ˙f ˙œ

#

œ.

œœ .. f œœ .. f ˙

Timpani

?#

&

# œœ >

# œ>œ

?#

˙

F Allegro vivo

f œ J f

# œœ > >œ

# # >œ & # œ

&

Vc.

# # # >œ

mer

Vla.

# >œœ

Susp cymb.

Timp.

a2

œ J

œ œ

#œ œ

154

œ œ

œ œ œ

œ

2. 3.

œ J j œ j œ

œJ

œ œ ‰ 155

œJ œ œ j œ

83


84 156 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Boy

Simeon

& &

D.B.

œ J

j œ

œ.

?#

œ. ˙

&

n œœ .. n œœ ..

&

# # œ. & #

j œ j œ # œœ œœ # œœ œœ

## & # œ. ?# ?# ? & & &

œ. ˙

# # #

œ.

B#

œ.

?#

œ J j œ j œ

Œ

nœ. ˙

œ J

œ.

1.

œ. œ. œœ œœ

œ.

j œ j œ

œ.

j œ J œœ œœ

œœ œœ Œ

œ œ œ

Œ

# œœ # œœ

j œ

œ.

œ J

F ˙ F ˙˙ F ˙ ˙ F

œ. F 1.

œ. F 3.

˙ F

˙

˙ ˙œ

œ

œ œ œ œ

œ œ

a2

œ

˙˙ ˙

 

˙

Œ

Œ

j œ P

˙ æ

˙ æ

˙ æ

œ.

#

?#

œœ

œ.

œ

œ

#

œœ

˙

?#

&

Vc.

#

œ.

## & # œ.

&

Vla.

#

œJ

œ œ œ œ

156

j œœ œ

œ.

œJ

œ. œ œ œ

œ œ

œ œ ‰ 157

j œœ œ j œ

œ.

œJ

F

˙ F ˙ F œ. F ˙ F

˙

˙

œ œ œ

158

œ

œ œ œ

œ œ

œ œ œ 159

˙ œ

˙

œ. ˙

œ œ

160

œ


161 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Boy

Simeon

& & &

D.B.

## #

& &

&

?#

B# ?# ?#

˙

œ

œ œ

U  U 

j œ p j œ œ Œ p œ

U 

U 

U 

œ æ

U  U  U  U  U  ‰

j œ 

œ

U Œ U 

n 4 4

n 4 4Œ

1.

n# 4 # 4Πn 44

#œ œ œ P

44 ˙ . P 4 4w P n# 4 # 4

n 44

n## 4 4 n 4 4

œ œ

4 4

 Ó 

U 

n 4 4 ˙˙ P n 4 4

U 

U 

n 4 4 n 4 4

n 4 4

n 4 4

œ. œ

161

œ

œ. ˙

˙

 œ œ œ œ

162

U 

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

U 

 j œ œ ‰

163

‰ œ p j œ p

U

U 

˙

U

˙

n 4 4 n 4 4 n 44

164

w w

œ œ

P œ œ œœ n œœ œ œ

˙

œ

œ

˙ œ

œ œ

œ

˙ ˙

œ œ

˙ æ

#

#

˙ æ

#

#

œ. ˙

?#

&

˙

?#

#

œ.

## & #

&

˙˙

## #

?

1.

&

&

Vc.

#

?#

&

Vla.

#

85

165


86

U 

166 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Boy

Simeon

D.B.

U

w

& & &

U

##

w

U 

& & ?

B

? ?

Œ

j œ œ œ b œJ

j œ œ œ œ

Don't let her words dis - cour - age you,

166

œ œ œ nœ #œ nœ

P

45

44

 

&

4 4

&

4 4

?

4 4

4 4

44

4 4

  Ó.

4 4

‰ œ œ 45 œ œ œ Œ

Œ Ó

Si- me- on.

45 Œ

U 

1.

U 

U 

Ó

44

5 4

U 

U 

45

5 4

Mas - ter

4 4

5 4 ˙˙

U 

5 4

U 

&

44

5 4

U 

?

45

45

U 

?

5 4

U 

?

5 4

4 4 4 4

5 4

U 

# & #

&

Vc.

U 

?

5 4

bw

# U & # w

&

Vla.

U

5 4

5 4 Œ

˙. 45 P. ˙ 5 4 P 54

P

4 ‰ œ 4

Sit,

4 4

b ˙˙ P

œ œ œ bœ œ œ œ b˙

while I draw cool wa - ter for

 b œœ .. P

 167

4 4 44

Ó  

œœ œ œ œ œ 44 w J œ #œ œ 4 w 4 ˙

Ó

you.

œ . # œ œ œ œ œ œ 44 b w

div.

div.

p

w  168

p

æ b ww

  169


Moderato {q = c 80-84}

170 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Glock

Vib.

Hp.

&

accel.

Simeon

G

3 4

&

# ˙˙

Ç ˙

Ç ## œ # œ n œ n œ œ 3 œ œ œ nœ & 4 œ nœ bœ b˙. 1. ? œ ˙ œ 43 ˙ . ˙ Ó ˙. 2. p p + 1. 3 & ˙. 4 œbœ p Ç 3  & 4 # & #

# & #

?

&

?

con sord.

&

&

con sord.

Ó

b ˙œ .

Œ œ

˙

&

?

43 ς 2. 3 4 ς 34

Ç # ˙˙ ~˙ ss. ~~~ Gl~i ~~~ 3 ~ 4 œ ~~~~~ Ç 3 4 œ œ

˙˙

œ

# œœ

˙

˙˙

œ

Œ

˙

Œ

+ œ-

+ œ-

3 4

& & Vla.

Vc.

D.B.

B

? ?

rit.

 

b ˙œæ. æ Ó Ó

˙ æ pizz.

div. a3

div. a3

˙ p

œ p 170

+ œ-

œ-

œ-

# œ-

œ-

œ-

# œ-

œ-

œ-

œ œ # œœœ

˙ ˙ ˙˙˙

# œœœ

˙˙˙

# œœœ

œœœ

& œœ

œ

œ

œœœ

b œæ œ æ Œ

43

G

3 4 43

œ

# >˙˙ ˙ æ Ç ˙˙æ ˙ > Ç ˙.

3 4 ˙. ˙. 43 œ >

# œœœæ >

171

+ # œ-

+ œ-

# œ-

œœ-

œ œ #œ œ

˙ ˙ œœœ

# œœœ

˙˙ ˙

#œ œ

œ œ R

‰.

Œ

>˙˙ ˙ æ

‰ > # œœœ æ

˙˙æ ˙ >

# œæ œ >

˙. ˙ .. ˙

œ

>˙ ˙˙ æ

˙˙æ > œæ > Œ

 172

Œ

 + œ-

+ ˙-

œ-

œ-

˙

œ-

œ-

˙

œ œœœ

˙ ˙˙ ˙

œœœ

œ œ

œœ œœ œ

œœ

Œ

Œ

œ œ

œœ œ

œœœ

A - maz - ing!

 # >œœœ æ

Œ

+ # œ-

# œ-

Mas - ter!

Moderato {q = c 80-84}

accel.

˙˙ ..

(He stops short, stunned by what he sees.)

3 4

87

# œœ

˙.

3 #˙ 4 ˙ Ç ˙˙ ˙ 34

(He lowers the vessel into the well.)

Boy

3 4

rit.

œœ œ

œ J

œ

What

is

œœœ  œ

œ

it,

Lad?

Ͼ ΠΠ173

?

œœ œ

Ͼ

˙æ

œ

Œ Œ  Œ Œ œœ

 œœ æ

œ

As

œœ œ æ

œœæ

Œ

œæœ

˙˙æ ˙ .. ˙ œ

œæ œœæ œæ

Π174

Œ

I


88 175

&

?

&

&

# & #

Fl.

&

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Boy

Simeon

# & #

# & # ? ? ? &

? & ? & &

Vla.

Vc.

D.B.

B ? ?

˙˙

œœ

˙˙ œ looked

˙ ˙

œœ

œ

down

œ

in

-

œ

to

Œ

˙˙ œ

œ

the

wa

-

œ-

œ

œ-

œ-

œ

˙

I

œ œ

œ

œœœœ-

˙œ . œ˙ .

Œ j œ œ

œ.

seemed

to

œ-

œ-

j œ

ter,

œ-

˙˙

Œ œ.

Œ

˙

see

œ a

Shin

œ-

˙.

œ-

œ-

˙ œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œœ-

œ-

œ-

˙.

œ-

œ j œ œ

-

ing

from

œœ -

# œœ -

œ

œœ

œ

˙

œ-

œ

cresc.

light.

œ-

œ-

# ˙œ .

œ.

œ-

œœ

œœ

˙.

œœ-

œ

œ-

œ-

œ-

œ-

# œ-

œ-

œ-

œ

œ-

œ-

œ

œ-

œ-

175

176

177

178

179

œ the


89 180

?

&

&

# & #

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Boy

Simeon

# & #

# & # ? ? ? &

b ˙˙ ..

&

œ

?

&

Vc.

D.B.

˙˙ ..

?

&

Vla.

œ-

Fl.

B

? ?

black

b ˙œ .

-

œ

(

,)

ness

œ

at

œ

the

œ.

bot

-

P œ P bœ P œ P

˙

˙

b œ-

œ-

œ-

j œ œ œ

˙.

of

Œ

1.

˙

the

œ-

œ-

b œ-

œœ-

180

181

 # œœ -

# œœp

˙.

1.

3.

œ

œ-

œ-

œ-

N œ-

˙. Œ

œŒ

pizz.

182

œœ -

œœ -

œ-œ

œœ -

# œ-

œ-

˙.

œ J

œœ œ

œ

œ

thought

it

œœ

œ-

# œœœ

œ # œœ P ˙ .. ˙

œ-

œ

œ-

I

˙

n œ-

œ-

˙.

#˙. p

well.

œ

# œ-

#˙. p

œ œ

œ-

œp

b œ-

œ-

œ p

Œ

˙ œ-

˙

tom

 œ

œ

œ

b ˙˙ ..

Œ

a2

must

œœ œ

œœ œ

œ have

œ œ œ. been

a

star

Œ

Π183

 184

œœ œ

œ J

re -


90 185

œ œ-

œ-

# & # œ # œ? ˙.

œœ -

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Boy

Simeon

D.B.

œ-

# œœ-

œ-œ

# œœ-

˙ .. ˙

&

#˙.

&

œ

œ-

# & #

# & # ? ? ? &

? & ?

˙. œ

# œœ ˙.

flect

-

?

˙˙ .. P

œ-

œ-œ

œœ -

œœ -

˙˙ ..

# œ-

œœ -

Œ

œ

j ‰ b œœ

œœ -

1.

Œ

Œ

Œ Œ

˙

 

œœ œ

œ œœ

œ # œœ

˙ .. ˙ œ

ed

in

wa

the

-

œ # œœ

F ˙ .. ˙ ‰

˙

ter

Œ

Œ

Œ

Π185

Œ

˙. p œ

œ J

Π186

œ

œ

if

a

œ

œ

burn - ing

œ coal

œ

˙. P ˙. Œ œ P

 œP œœ P œ-

P Œ

œ J

had dropped

and

œ spread

œ

its

œ-

œ-

œœ -

œœ -

œ-

œ-

˙ .. ˙

œœœ œ-

188

œ

œœ œ

j bœ

fire

be -

 œ-

œ

œ.

œœ -

œ

œ bœ

œ

œœ

œ.

Π187

œœ

˙

œ.

div.

bœ b œœ b œœ œ P

As

 œ

œœ P

œœ -

œ œ

?

Œ

œœ -

œ

B

# œœ-

œœ P

Œ

œœ

œ

# œ-

œ-

œ

&

Vc.

œ-

2.

&

Vla.

œ-

bœ bœ ˙ œ

œ

j bœ œ œ

Œ

œ bœ œ  œ œ

189

œ


91 190 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Boy

Simeon

D.B.

œ J

œ.

œ

œ

œ.

j œ œ

œ

œ

?

&

&

# & #

? ? ?

? & ?

B

? ?

˙ N œœ N œ œ Ó.

œ

œ œ

œ œ œ

œ œ

Œ

˙

Œ

F ‰ bœ J

Œ

low.

But

œ  ˙. œ

œ

œ œ

œ look

œ

œ

œ

œ

œ #œ

Œ

Œ

190

poco rit.

œ

œ.

œ

œ

œ

œ

œ

œ  191

(

,

˙˙˙

Π)

a - bove–

j œ

œ.

a

cloud

œ J

has

bœ œ œ œ œ œ

˙˙ ˙

Œ

˙ N œœ b œ

˙˙ ˙ F ˙˙

œ œœ œ b œœ œ b œ œœœ œœ œœ

œ-

F œF œF œF

a tempo

œ-

œ-

œœ-

œœ-

Œ

œ

œ œ œ.

j œ

a - cross

the

swept

œ-

œœ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

192

193

&

Œ

œ-

j œ

œ.

&

Vc.

œ œ

# & #

Œ

# & #

Œ

&

&

Vla.

& Hp.

&

a tempo

poco rit.

œ-

œ-

œ-

œœ-

œœ-

œœ-

b œŒ

œŒ 194

œœ


92 195 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Glock

Hp.

Boy

Simeon

& &

# & # ?

D.B.

œ

œ

œ

j œ

œ.

 œ

˙. F

>˙ ˙ P

 

˙.

1.

P Œ

b œœ œ

˙˙ ..

œ

P. ˙

n œœ

˙˙ ..

˙.

P

&

# & #

# & # ? ? & &

? & ?

&

Vc.

>˙ ˙

&

&

Vla.

H

B

? ?

b˙ b ˙˙ P ˙˙

Œ

Œ

place

j œ

œ

where

sure

œ I

saw

œ-

œ-

b œ-

œ-

œ-

˙. œ

Π195

j œ

œ

a

dia

b˙ -

œœ-

œ-

b œ-

Œ

œ

˙.

œœœŒ 196

Œ

mond

œ-

œ-

Œ 

œ.

œ-

Œ

˙ ˙ F . ˙ iss~~~~˙ l G ‰ b œ ~~~~~ ˙ J F b b ˙˙˙

Glock

bœ œ b œœ œ Œ œ

in

 œœœŒ

œœœœ-

œ-

œ-

œœ-

œ-

the

œœ-

œ

b œ 197

H

œ-

œ-

b œ-

œ-

œ-

˙. œ

œœ-

œ-

b œ-

Œ

Œ

198

˙˙ .. ˙˙ .. ˙.

# ˙˙˙ ... ˙. œ

œ

#œ.

œ J

All

these

stars

are

sky.

œ-

œ-

œ-

# œ-

œ-

œ-

œ-

# œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

 199


93 200

&

?

Fl.

&

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Glock

Hp.

Boy

Simeon

# & #

&

,

# ˙˙ .. P

˙. ˙.

,

˙.

,

simile

1.

,

˙.

# & #

&

&

# & #

?

? & ?

B

? ?

˙˙ .. P

?

&

D.B.

˙. ˙. P

˙ .. ˙

&

&

Vc.

˙ .. ˙ P

Œ F Œ ˙˙ . .

 Œ

Œ

œ œ œ. no

Vla.

˙ .. ˙ P

‰ œJ

sur - prise

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œœ-

œœ-

was

œ J

you.

Œ

div.

Œ Œ

œœ

200

˙

What

to

# œ-

œ

div.

˙ .. ˙ F

œ F

# ˙˙ .. P

œ œ & # œœœ

œ œ.

it then?

 œœ-

 œœ #œ

Π201

œ œœœ

?

j œ

Œ ˙. ˙. œ

œ œ

com

Soon the

clouds

A

œœœ œ-

Œ

Œ

œ. Œ Œ Œ

˙ .. ˙ œ

-

œœ

# # œœ

& œœ

œ œ

œ

et

œœ-

œ J

will

œœ-

or

Œ

Œ ˙. ˙.

œ

œ.

a

dis

lift

their

œ

œœ œ

#œ # œ

œ

-

œ J

Œ

œ-

Œ Œ ˙ .. ˙ œ

˙.

Π?

˙.

œ # # œœ

˙

œœœ

#œ œ œ

an - gel's

wings?

œ.

œ œ #œ J

and

we

may see your

œ-

# œ-

Œ

œ-

œœ œ-

# œ-

Œ

# œ-

œ

tant

veil

# # œœ

Π202

?

3.

Œ

œ

œ-

simile

˙˙ ..

œ

œ-

Œ

Π203

Œ ˙. œ

# œ-

# œ-

œœ-

Œ

Π204


94 205 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Glock

Hp.

Boy

Simeon

# & #

˙. ˙.

?

˙. ˙

&

#˙.

#˙.

&

˙.

˙.

# & #

# & # ? ?

& &

? & ?

Œ ˙˙

œœ œ

˙

Œ ˙˙ .. Œ ˙. ˙.

œœ

#œ #œ 

œ

Œ

˙

Twice

œ

˙

star.

& & Vla.

Vc.

D.B.

B

? ?

Œ Œ Œ ˙ ˙ œ

˙

Œ

 œ œ œŒ 205

Œ

œ-

Œ

œœŒ

ΠB

Œ œ

œ

as

œ œ

œ œ

& œœ

# œœ j œ

œ.

bright

œ-  # œœ-

as

Œ œœœ-

œ-

# œ-

Œ

Œ

206

?

Œ

˙

Œ ˙˙ .. ˙. Œ ˙. ˙.

# œœ

Œ Œ Œ Œ Œ œ

# œœ

& œœ

œœ

-

j œ œ œ

œ. an

Œ

y

Œ œ# œœ-

?

Œ œ. Œ ˙ # ˙ ..

#œ.

Your

eyes

oth - er

Œ

# œ-

Œ

div.

œ-

Œ

Π207

&

œœ œ Œ

# œœ

star.

# œ-

œ-

#œ # # œœ

˙.

œ-

Π?

Œ #œ

# œ-

?

˙

Œ

˙ # # ˙˙

Œ

œ J

œ

œ

œ.

have

looked

too

long,

œ-

# # œœ

œœ-

œ

œ

œ

Œ

Π208

div.

œ œ

Œ

˙ ˙

œ #œ J #œ

have looked

# ˙˙

# œœ

œ

# ˙˙ œ

œ

œ

Œ

#œ # œ œ œ 209

too


95 210 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Glock

Hp.

Boy

Simeon

Vla.

Vc.

D.B.

##

Œ

Œ

1.

œ #œ ˙

œ

F

˙œ . # œ ˙

?

&

&

# & #

Œ

Œ

&

# & # ? ? &

˙

&

˙ # ˙˙

?

˙. ˙˙ .. Œ

&

œ J

long

at

&

˙˙

&

? ?

œ.

?

B

Œ

˙.

div.

œ. ˙ œ

œ

œ

œ

Œ

Π210

I

œ

glow - ing

# œœ œ

j œ

œ #œ saw

œ

œ

em

-

F 1.

˙.

F

˙

Œ

˙

˙

˙

it.

Twice

Œ

œ

˙. œ

œ

as

Œ

œ

bright

Œ

bers.

˙. œ #œ

œ

˙

˙

Π211

œ #œ P

Œ

Œ

Œ

Œ

Π212

œ

P œ P

˙. P œ #œ P ˙. œ

œ

œ

˙

as

an

But

I

œ

œ

œ -

y

œ

œ

have

hope

to

œ

œ

œ

œ #œ

œ

œ

œ #œ

˙. œ

œ

Œ

Œ

213

˙.

 214


96 215

poco rit.

"

ritard.

poco accel.

U 

3 4

U 

3 4

Fl.

&

Ob.

&

 

"

?

"

U 

&

"

U 

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Glock

Hp.

Boy

Simeon

Vla.

Vc.

D.B.

# & #

&

# & #

# & #

& ‰

œ

œ

see

your

dis

˙

"

" ˙

œ #œ

œ

&

?

"

œ

œ œ

?

"

œ

oth

&

B

œ

œ

?

?

"

?

&

"

?

&

"

-

poco rit.

er

-

œ

œ

Œ

œ œœ œœ

" #˙. "

˙.

Œ

#˙ ˙ ˙˙

œ

œ

œœ

# ˙˙

œœ

˙. ˙.

star.

Œ

œ

" œ

div.

" œ " "

poco accel.

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Œ

œ

U Ó

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

216

217

˙

#œ Œ

ritard.

œ Œ

arco

218

3 4 43

œ œ œ œ œ p

3 4 ?

U

˙˙ .. p œ ˙. ˙.

u

U

U  U 

œ

43

U 

Œ

3 4

U 

˙.

43

U 

˙.

œ œ

43

U 

Œ

# ˙˙

3 4

U 

star.

˙ " ˙

Π215

P ˙˙ " œ F " ˙ & #˙

œ

˙ ˙.

tant

œ

U 

U

œ

U

˙. ˙. p U ˙.

3 4 ?

3 4 3 4 3 4 43

˙. pU ˙. p

3 4

U

#˙ p

3 4 43 3 4 43

219


220 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

& &

3 4 3 4

# 3 & # 4 ?

43

&

43

&

freely

1.

j bœ œ

p

œ. ˙

3 4

# 3 & # 4 ?

# & # 43 ?

43 3 4

1.

j œ #œ

p ˙.

œ. œ. œ. œ

Œ

1.

j bœ œ

p ˙.

Œ

1.

j œ bœ

b œ. ˙

P

n œ.

˙.

Simeon

Vla.

Vc.

D.B.

bw

4 w 4 P 4 4 w P w 44 44

5 4

5 4

5 4 45

P

4 4

4 4

4 4

nœ œ œ œ œ. œ œ

45

45

con sord.

j œ œ ‰ Œ œ. p

45 5 4

j œ. œ. œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œ. J J 

3 4

4 4

5 4

&

3 4

5 4

3 4

4 4

&

3 4

?

3 4

&

43

?

4 4

4 4

4 4

44

poco rit.

&

3 4

?

3 4

B

?

43 43

220

221

222

freely

4 4

44

4 Π4

pizz.

44 pizz. Œ

j œ p œ J p

œœ

5 4

44

j bœ œ

5 4

44

?

(The stillness is broken by the reedy sound of shepherd's pipes in the distance.)

Boy

4 4

97

Moderato – poco staccato {q = c 84}

poco rit.

5 4

5 4

5 4

(Three rustic shepherds move cautiously along the street.)

V

Moderato – poco staccato {q = c 84}

45 5 4

j ‰ œ. pizz.  45 j ‰ œ. P ‰ j ‰ j ‰ 45 j ‰ œ bœ œ. P ‰ œJ ‰ b œ ‰ 45 œ. ‰ J J P 223 pizz.

Œ Œ Œ Œ

j ‰ œ. p j ‰ œ. p j œ. ‰ p j œ. ‰ p 224

j ‰ j œ. œ. j ‰ œj œ. . j ‰ œj œ. . j ‰ œj œ. .

‰ ‰ ‰ ‰


98 225 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

# & #

j‰ œ œ p. j‰ œœ . p 

&

# & #

?

j œ œ

œ bœ œ œ bœ œ œ.

& # & # ? ?

b œ. œ‰ Œ œ J

Œ

# œ œJ ‰ J

j j b œ n œ. # œœ. œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ. œ. J J

Œ Œ

j‰ œœ . j œ ‰ œ.

4 4

4 j‰ 4 œœ . œ. 44 œ ‰ J

œœ. ‰ J œ. œ ‰ J

44

44

4 4

j j œœ ‰ œœ ‰ . . œ. œœ. œ ‰J‰ J

46

46 6 4 46

4 4

6 4

6 4

44

6 4

46

4 4

6 4

?

4 4

6 4

&

?

4 4

6 4

V

?

&

D.B.

‰ j ‰ Œ œ. j ‰ œ ‰ Œ œ.

6 4

&

Vc.

Ó.

Œ

Boss

cresc.

B

? ?

to trav- el by night

 j‰ Œ b œ.

j‰ j‰ j‰ b œ. n œ. œ. j‰ Œ j‰ j‰ j‰ œ. œ. œ. # œ. j‰ Œ j‰ j‰ j‰ œ. œ. œ. œ. j‰ Œ j‰ j‰ j‰ œ. œ. œ. œ. 225

risk our mon-ey and ev-en our lives?

 j ‰ œ. j œ. ‰

Œ

j ‰ œ.

Œ

j œ ‰ œ.

Œ Œ

div.

 j‰ œ. j‰ œ. j‰ œ œ. j œ. ‰

226

j ‰ j‰ j ‰ j œ. œ. œ. œ. P j j j œ. ‰ œ. ‰ œ.j ‰ œ. P j ‰ j‰ j ‰ j œ œœ œ œ œ. . œ. œ. P j ‰ j ‰ œ. ‰ œJ. J œ. œ. P

6 4

‰ œ 44 œ œ œ œ œ œ œ . J

cresc.

œ œ œ œ œ œdim.œ œ œ œ J and

4 4

œ œ œ œ #œ œ œ œ œ.

Why did we choose

Vla.

j ‰ j ‰ œj ‰ œj œ.œ œ. œ. œ. j j Pj j œ ‰œ ‰ œ ‰ œ œ. œ. œ. œ. P

4 4

‰ j œ. ‰ œj . ‰ œj œ. . ‰ œJ 227

It's

œ ‰ 44 J

al - most as dark as the night

j œ. ‰ P 4 j ‰ 4 œj ‰ œ. . j 4 . œ. ‰ 4 œJ ‰ j œ ‰ 44 œ. ‰ œ. J 44

pizz.

‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ

j 4 . œ. ‰ 4 œJ ‰

œ œ 6 4

when the

 œ. ‰ J

arco

j œ. ‰ œ. ‰ J œ. ‰ J œ. ‰ J 228

œ.

6 4

œ œ 46

j‰ j‰ œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ J J . œ. ‰ œJ ‰ J . œ. ‰ œJ ‰ J

6 4 46 6 4 46


99 229 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

D.B.

Ó.

6 4

?

46 6 4

Œ

44

44

4 4

44

44

Œ

4 4

4 4

# 6 & # 4 ?

4 4

Ó.

# & # 46

&

4 4

j‰ n n œœ. Fj bœ ‰ œ. F

j‰ œœ . œœ. ‰ J

j œœ ‰ . œœ. J ‰

Œ

1.

˙

F j œœ. ‰ œj ‰ . .œ œ. œ ‰ œJ ‰ J

6 4

4 4

&

6 4

4 4

?

6 4

4 4

V

6 œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ 4

?

6 4

B

? ?

heav - ens o - pened and the glo - ry shone

. 46 œJ ‰ œ

arco 6 b œ. ‰ œ 4 J œ. arco 46 J ‰ ˙

. arco ˙ 6 bœ 4 J ‰ . 64 b œJ ‰ Œ

(exhuberantly)

and the

 nœ œ

Œ

> bœ J F j œ > F >œ J F >œ J F Ó. 229

œœœ œ

œ œ œ œ 4 bœ œ œ. 4

an-gels sang.

4 Ó 4

Œ

œ

œ ‰Ó J

j bœ œ œ bœ. ‰œ

(interrupting efficiously)

‰ œ ‰ ˙ ‰ ˙ ‰ œ

44 b >œ ‰ ˙ J

œ

It's

4 j ‰ bœ 4 bœ œ œ > 44 j ‰ b ˙ bœ œ > > œ 4 b œJ ‰ œ œ 4

œ arco

44 œj ‰ Œ Œ œ > F 230

hard to be-lieve

j œ ‰ >f j‰ œ >f j‰ œ >f j‰ œ >f j‰ œ >f

j œ nœ nœ that it's been

œ. ‰ J

j . # œ. ‰ œJ ‰ œœ. œœ. J ‰ J ‰

?

&

Vc.

6 4

46

&

4 4

# 6 œ. & # 4 n œJ ‰ Ó œ. ? 46 b œJ ‰ Ó

&

Vla.

6 4

Ó

Œ

œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ Œ ‰ J

Plus

thir-ty two nightsYes, thir-ty two nights.

Œ

Ó

Ó

Œ

Œ

Ó

Ó

Œ

Œ

Ó

Ó

Œ

Œ

Ó

Ó

Œ

Œ

Ó 231

F ‰ œJ

 232

œ. J F j œ. F œ. J F. œ J F

‰ ‰ ‰ ‰


100 233 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

# & # œ œ ?

D.B.

> œ. J ‰ œ

j ‰ # œj ‰ œ . œœ > . . > œ j ‰ œJ ‰ œœ œœ . 1.

&

# & #

# & #

6 j 4 œ. ‰ Œ 6 j 4 œ. ‰ Œ œ. 64 œJ ‰ Œ 46

œ œœ

œ.

œœ

œœ

4 4 4 4

# œœ

44

j‰ Œ œœ

44 4 4

6 4

  

5 4

45

4 4

45

44

5 4

4 4

œ

5 4

5 4 œJ ‰ P j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ 45 j ‰ # œœ œ œœ œœ n œœ j ‰ # œ ‰ j ‰ œj ‰ 5 Pj ‰ œ œ œ œ 4 œ œ J œ œ P  45

44

46

œ 4 ˙. J 4

6 4

˙

46

?

6 4

6 4

?

5 4

?

6 4

4 4

5 4

&

6 4

4 4

5 4

? V ?

&

Vc.

œ œ

œ. ‰ J

&

&

Vla.

B

? ?

6 4

 #œ œ. œ. œ œ . J œ sev - en

days

6 4Œ

for shear - ing.

6 4Œ

 #œ #œ œ œ œ

œ. ‰ J j‰ œ. j œ. ‰ œ. ‰ J j œ. ‰

233

> œ. J ‰ œ j œ. ‰ >œ j > œ. ‰ œ œ. > J ‰ œ Œ

4 4

 > # >œ œ œ œ œ. œ œ >œ œ . >

That was thir-ty

That was thir-ty

j 46 œ. ‰ Œ 6 4 œj ‰ Œ . . 46 œJ ‰ Œ . 6 œ 4J ‰ Œ œ. 46 J ‰ Œ

œ  œ  œ œ  ˙

>œ .

>œ > œ œœ > >

nine nights

nine nights

œ.

œ.

œ œ

œ œ

# œœ a

œ 4 ˙. J 4 a

4 # œœ # œœ # œœ 4

-

-

5 4 

Œ

5 #œ nœ # œ œ ˙ 4 œ œ œ œ

go.

œ

4 j ‰ #œ ‰ 4 œ œ œ J 44 j ‰ œj ‰ œ

div.

‰ œ œ

There is the cit - y

j 4 œ 4 ˙. œ j j j j œ 44 œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰

Œ

go.

œ 44 ˙ . J

j œ ‰ Œ 234

5 4

45 œJ ‰ 5 4

j ‰ œ 45 œj ‰

Œ

j ‰ j ‰ 45 j ‰ œ œ œ

Œ

j j 5 j œ ‰ œœ ‰ 4 œ ‰ œ œ

235

ΠΠpizz.

gate

And you

a - head.

j œ >œ œ > œ >

œ > j œ. ‰ 236

j # œ. ‰ œ >

j‰ œ. œ > j œ. ‰ œ > j >œ œ. ‰ œ. ‰ Œ J


101 237

Fl.

&

Ob.

&

?

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

# & #

& &

44

46

44

46

 

con sord.

con sord.

4 4

2.

1. & 3.

6 4

6 4

6 4

œ j ‰ œj ‰ œ ‰ œJ ‰ 46 J ‰ J œ F P j j 6 j ‰ j ‰ œ ‰ œ ‰ 4 n œJ ‰ œ œ Pj œ œœ F b œœ j œ ‰ œ ‰ œ ‰ J ‰ 46 J ‰ œ œ J P F 6  4

œ œ œ œ ˙˙

 nœ J

6 4

&

4 4

4 4

6 4

œ œ œ œ. ‰ 4 #œ œ œ 4 nœ œ

V ?

B

? ?

Ó

Œ

Ó

Ó

j œ. ‰

j # œ. ‰ # œ. ‰ J # œ. ‰ J Œ

>œ nœ > œ > > œ

œ. ‰ J j œ. ‰ œ. ‰ J œ. ‰ J

œ. ‰ Œ J

237

6 4

both-er to go 'til

œ . œ 4 >œ J 4 œ œ œ nœ œœ Œ Œ

4 4 œ > 44 œ > 4 >œ 4 44 œ

dawn you said. I

œ. ‰ J j‰ œ. j œ. ‰ œ. ‰ J Œ

238

œ > œ > > œ >œ œ

And

mere-ly want-ed to trav-el by day!

pizz. œ. ‰ j ‰ J œ P j ‰ pizz. ‰ j œ. œ P j pizz. œ. ‰ j ‰ œ P pizz. œ. ‰ j ‰ J œ P pizz. j‰ Œ œ P

j j ‰ œ ‰ œ‰ J œ j j ‰ œ ‰ œj ‰ œ j ‰ œ J œ j ‰ œ œ J j ‰ œ œ J 239

F œ œ œ œœœ œ œ œ ‰ œ œ 46 bœ œ œ œ

cresc. molto œ 4 œ œœœœ œ œ œ œ p œ œœ œ œ œ œ œ ‰ J 4 Œ ‰œ œ Ó J

said nev- er could we make it to-night.

œ

4 4

?

‰ œ

j œ ‰ ˙ œœ ˙œ J ‰

&

D.B.

con sord.

6 4

?

&

Vc.

44

Don't

Vla.

4 4

?

4 4

44

?

4 4

# & #

4 4

##

4 4

‰ œ‰ J ‰ œJ ‰ œ ‰ J‰

miss our on - ly

6 4 Ó

46 œJ ‰ F 6 bœ ‰ 4 J F œ 46 J ‰ F 6 b œJ ‰ 4 F 64 b œJ ‰ F

j bœ

chance to see them a-gain?

Ó

Œ

But

Ó

Ó.

Ó

Ó.

Ó

Ó.

Ó

Ó.

Ó

Ó. 240


102 241 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

& # & #

D.B.

5 4

5 4

> œ

P

# œœ P > 1. # >œ

j œ j œœ œ J

‰ œ  ‰ œ œ œ

44

45

&

44

45

44 j ‰ Œ œ > 4 j ‰ Œ 4 œ > 44 œj ‰ Œ œ > 4 4

j œ ‰ Œ >

45

4 4

&

# j & # œ ‰ œJ ‰ n œ œ- ˙ # j & # n œ ‰ b œJ ‰ bœ œ ? J ‰ œJ ‰

œ- n œ œ œ - - œœ- b œ- œœ b œ œœ -

j‰ Œ œ > j œ ‰ Œ œ > 

5 4 5 4 45 5 4

P

?

4 4

5 4

&

4 4

5 4

 

?

4 4

5 4

V

4 4

5 4

?

œ b œ œ œ œ b œ œ . œj 4 n œ œ œ 4 > >> to say they'll still

&

?

B

?

 241

be here?

A

waste of time. .

44 j œ > 4 4 j œ > 44 œj > 4 œj 4 œ > 44 j œ >

‰ Œ ‰ Œ

j œ œ œ œ ˙ 5 ‰ 4 Œ Œ don't you a

-

gree?

Œ j œ‰ œ œ œ œ œ Œ ‰

Two hun-dred twen-ty four sheep to

J

Œ

45

 

Œ Œ

5 4Œ œ œ F 54 Œ œ œ F

j œœ ‰ œ ‰ J

œ #œ œ

watch

œ œ 243

œ p œ p

#œ œ œ œ

Œ

Œ

Œ

œ

Œ

Œ

Œ

œ

244

œ with

Ver - y pos - si-ble.

5 4

œ J

œ ‰ J

45

Œ

j œœ ‰

#œ œ œ œ œ œ œ œ œ

j œ ‰ Œ >

j‰ œ > j ‰ Œ œ ‰ > j ‰ Œ œœ ‰ > ‰ Œ j‰ œ > 242

j œ ‰

?

&

Vc.

4 4

5 4

?

what's

Vla.

4 4

&

4 4

J a2


245 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

# œ œ # œj ‰ œ œ œ œ œ # œ 46 œJ ‰ # œ

# j 6 & # # œœ # œ # œœ ‰ œœ œ œœ œœ œœ œœ 4 J j ? # œ ‰ œj ‰ œj ‰ œ # œ 46 

& &

# & #

# & # ?

D.B.

 # œœ

3 j œ ‰ œ #œ #œ 4 œ ‰ J

œ J

j œœ ‰ ˙ #˙

j œœ ‰

j œ #œ ‰

46

46

3 4

œ

#œ J ‰ p

j # œœ ‰ p œ œ # œj ‰ p j œœ ‰

Œ

4 4

Œ

Œ

4 4

Œ

Œ

Œ

4 4

43

3 4

‰ #œ ‰ J

43

43

#œ 43 # œJ ‰ J

3 4

6 4

3 j 4 # œœ ‰

3 4

46

44 44

4 4 44 4 4 44 4 4

?

6 4

3 4

4 4

&

6 4

3 4

4 4

? V ?

?

3 4

# œ œ # œ œ œ œ œ œ œ # œ 46 œ # œ # œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ just five boys and three fine dogs

to

œ #œ

œœ œ 245

safe

œ œ

#œ #œ

46 6 4 46

just

as they did

#œ #œ

Ó Ó

3 4

was it thir-ty two nights?

j #œ ‰ Ó j #œ ‰ Ó

246

43

3 #œ 4 43 # œ

Œ

Œ

4 4 ‰ œJ 44

œ œ œ œ œ # œœ ‰ #œ œ #œ œ œ

plus

It was thir - ty two nights.

3 4

 

3 4 ‰ œ œ œ œ œ #œ

43

6 4

# # œœ

6 4

keep them

46

B

?

6 4

&

Vc.

#œ J ‰ #œ

6 4

?

j # œœ ‰ œœ

6 4

&

Vla.

6 4

œ

103

 #œ

#œ 247

# œ p arco  œ p  arco #œ p œ œ œ # # œœ p œ œ #œ p

arco

œ

œ Œ Œ 248

œ

4 4 44 4 4 44

‰ œj 44 F arco j ‰ # œ 44 F

arco


104 249 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

& &

D.B.

4 4

6 4 Œ

6 4 Œ

Œ Œ

4 4

6 4 Œ

Œ

&

44

46 Œ

Œ

&

4 4

# & # 44

?

46 Ó .

# 4 & # 4 ?

6 4 Œ

44

P œ P œœ P œœ

P œ #œ P

Œ

œ.

œ J

œ.

œœ

œ J

œœ # œœ œœ

œœ

#œ P

3.

6 4

6 4

œœ

œ

œ œ œ œ œ #œ

4 # œœ 4

44 # œ # œ

#œ œ

# œœ

# œœ œœ

œ #œ œ œ ‰ œJ 44 J F 4 # œœ 4 1. F œ ‰ # œJ 44 œ 2. F 4 4

œ

Œ

œ J

# œœ

œ

Œ

4 4

œ

œ œ œ œ œ #œ

œœ

# œœ œ #œ

œœ # œ œœ # œ

Œ

4 4

œ J

œœ # œœ œœ # œœ

œ œ

Œ

46 Ó .

4 4

1.

Œ

?

4 4

œœ

4 4

œ œ

# œœ

œ

#œ #œ œœœ œ œ œ œ

# œœ

# œœ

# œœ

œœ œœ

K

>œ f >œ

Œ Ó

Œ f >œ œ Œ f >œœ Œ f >œ œ Œ

f œ œ Œ f > # œ >œ Œ f > œœ œœ Œ # œœ f >œœ Œ f

Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó 

?

4 4

6 4

4 4

&

4 4

6 4

4 4

?

4 4

6 4

4 #œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ 6 œ 4 4

?

4 4

B

? ?

sev - en

44 # œ 4 œ 4 44 œ 4 #œ 4 œ œ 44 œ

days

for shear

-

 œ #œ œ

#œ œ œ #œ

œ# œ-

˙ œ

œœœ nœ

œ œ œ 249

4 4

V

&

Vc.

6 4 Œ

# 4 & # 4

&

Vla.

4 4

œ

1.

ing.

6 4 Œ

> # >œ œ #œ œ œ. > œ œ >œ œ . œœ > > It

It

was thir-ty

was thir-ty

j 46 œœ ‰ Œ 6 4 œj ‰ Œ

46 # œJ ‰ Œ arco 6 œ 4 J ‰ Œ

arco 64 œJ ‰ Œ

œ

P  œ P  œ P œ P  œ P

nine

nine

#œ œ œ œ œ 250

>œ .

œ J

>œœ >

# œœ # œœ

œ.

œ J   #œ œ

nights

nights,

œ œ œ œ

a

yes,

  œ œ œ # œ œ # œ

4 4

œ.

œœœ

cresc.

4 # œœ œœ œœ œœ œ 4 -

œœ

go.

#œ œœ

thir-ty nine nights a - go.

44

œ J

4 4 #œ 44 4 4 44

œ

œ

#œ œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

251

Ó K

œ œ œ œ œ #œ

œ

œ #œ

Œ

Œ ‰ œj But

Œ Ó

f >œ Œ Ó f >œœ Œ Ó f> œ

˙. f ßp Œ ˙. ßp 252


105 253

&

?

&

&

# & #

?

&

Fl.

&

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

# & #

# & # ? ?

? V ?

 Ó œ

œ

we

don't

& & Vla.

Vc.

D.B.

B

? ?

œ

Œ œ œ #œ œ œ

know where the ba - by will

Ó ‰œ be;

And the

ci - ty's too

yes,

we

œ œ # œ œ œœ œ œ

Πlarge

for us coun - try

œœ # œœ œ œœ don't

know

j ‰ œ

Then

œœ

œ œ

folk

œ

what

# ‰œ what

œ œ #œ

œ

œ

and

œœ œœ œœ œ

œœ

œ œ

œ œ œ

Should we turn

What

should we

should we do?

j œ

œœ

should we

w

w

w

w

w 253

w 254

255

do?

do?

a - round

Turn

œ œ

and


106 256

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

?

45

&

45 45

# & #

& &

##

senza sord.

# senza sord. & # Ó ? ?

Ó

senza sord.

>œ J

5 4

>œ > > J ‰ # œJ ‰ œJ ‰ Œ j œ ‰ # œj ‰ œj ‰ Œ œ œ œ > > > >œ j >œ ‰ # œœ ‰ œ ‰ Œ œ J > J 

j nœ ‰ > >œ œ ‰ J

5 4

5 4

45

5 4

?

5 4

&

5 4

5 4

Ó

5 4

? V ?

œ

go

Œœ

&

D.B.

>œ ‰ J F j #œ ‰ F >> 1. 2. œ œ ‰ J F 

Ó

&

Vc.

go

Vla.

5 4

&

Ob.

Bsn.

&

B b Cl.

5 4

Fl.

B

? ?

˙ ˙

œ

œ

œ

‰ œ

back home?

back home?

j œ œ Ó

I'm

not

œ œ œ

go - ing home

'til

I

œ œ

˙

eat!

Ó

j œ

Œ #œ 5 Ó ‰ 4 œ œ œ Œ ‰ J P We've bare - ly had

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

256

257

œ ß œ ß

45 œ P 5 4 œP 45 œP 5 4 ˙ P 54 w P

œ time

#œ to

Óœcresc.œ œ

œ

eat

meal.

a square

# œ-

œ-

œ.

# œ-

œ-

˙

œ-

œ-

˙

‰œ J

œ J

# œ Œ

258

j œ ‰

We've

œ


107

L

259

4 4

4 4

6 4

6 4

4 4

4 4

5 4

Fl.

&

Ob.

&

?

44

46

44

45

&

44

46

44

45

44

46

44

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

# & #

4 4

&

# & #

# & #

4 4

?

44

?

4 4

Vc.

D.B.

6 4

44

4 4

6 4

4 4

&

4 4

6 4

4 4

V ?

4 4

œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ

&

œ

œ

B

? ?

4 4

came!

With the vil-lag-ers gath'-ring eve-ry

j œ œ œ œ œ . œ 44 œ p 4 œ œ œœ œ 4 œ p  4 œ œ œ œ œ 4 œ p ˙ 4 œ 4 œ

L

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ 259

˙

4 4

45 5 4 &

pizz.

p 44 œ p

œ

6 4

day

to beg us to tell the won -

der-ful

j œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œœ œ J ‰ œ œ œ œ 46 œ œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ 260

œ œ œ œ

6 4 œ 46 œ 6 bœ 4 bœ 46

œœ œœ ˙ ˙ œ

Œ

j b œœ ‰ œ œ œ > >œ ‰ ˙ J >œ œ œ J ‰ Œ

261

Ó

sto-ry a - gain.

4 Ó 4

44 b œ J

Œ

5 4 5 4

dim. cresc. P 4 ‰ œ œ œ œ œj œ œ œ 6 œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ 4 b œ œ œ œ . œ œ œ œ 4 œ 4 4

&

6 4

5 4

?

45

4 4

5 4

?

bare- ly had time since the great news

Vla.

46

5 4

4 4

5 4

4 4

6 4

4 4

6 4

4 4

6 4

5 4 5 4

‰ œ œ 45 Yes, a

‰˙

œ

45

44 j ‰ b ˙ œ

45

44 œj ‰ œ Œ

œ

45

4 j ‰bœ 4 bœ œ œ œ 4 œj ‰ œ œ 4

262

5 4 5 4


108 263 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Glock

Hp.

Tender

Brassy Boss

& &

& &

D.B.

 ‰ nœ nœ

‰ b˙ œ

œœ œ

45

?

j j œœ ‰ # œœ ‰ œœ œœ J ‰ J ‰

5 4

œ 44 œ J

4 4

4 Ó 4

&

5 4

4 4

?

B

? ?

œ

shep- herd - ing

Ó

5 4 j bœ 45 j œ 5 4 œj 45 œj

nev - er been

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Ó.

so

full

as those

j j œ ‰ œ ‰

j ‰ œj ‰ œ j n œ ‰ œJ ‰ œ ‰ œJ ‰ J

263

F >œ

F >œ œ F >œ F

thir - ty two

44 œj 4 j 4 œ 44 œ J 4 œ 4 J 44 œ J

‰ ‰ ‰

˙

nights

œ J

Yes,

œ > >œ

Œ

3 # >œ 2

>œ œ

œœ > >œ œ

# œœ > >œœ

œœ > Œ

Œ

œ œ

#œ œ

# œœ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ

œ

œ

# œœ

œ

œ

œ

œ

3 2

œ

F

> œ

œ œ

3 œœ 2 F 32

œ

œ

3 #œ 2

œ

f

Œ

œœ

œ œ œ

œ

œ

plus

thir- ty two nights, plus

 >œ œ

#œ > >œ >œ Ó 264

œ > >œ >œ

 œ

3 2

œ J

œ œ

œ

>œ œ >œ œ

3 2

> ˙ œ >

32 # œœ F 33. œ 2 F 32 # œ

Plus

4 Ó 4

# >œ

3 >œœ 2 # >œœ 32

œ œ nœ nœ œ œ œ 4 œ œ œ 4 Œ

life's

5 bœ œ œ bœ. 4 45 œj

Œ

œ

3 2 Œ

4 4

5 4 œ

Œ

4 4

5 4

V

44

5 4

#œ > >œ 

&

?

‰ ˙ œ > a2 > ‰ œ

44 Ó

5 4

4 œj 4 œ

Œ

4 4

45

4 Ó 4

Œ

44

# 5 & # 4

&

Vc.

5 4

# & # 45 ?

4 Ó 4

# 5 j & # 4 œ bœ P ? 45 œj œ P

&

Vla.

5 4

a2

f 3 # >œ œ . >œ . œ œ œ œ œ œ œ œ 2 sev-en

days

forshear

-

ing.

œ

f >œ œ . > œœ œ œ .. # # œ œœ œ œœ # œœ œœ 3 2 > > f sev-en days forshear ing. >œ # >œ >œ >œ >œ >œ @ @ @ @ 32 @ @ F >œ >œ 3 >œ œ@ @ @ 2 @ œ@ @ # œ > > > F >œ >œ > >œ >œ @ 32 #@œœ @ @ œ @ @ > F >œ >œ >œ >œ >œ >œ @ @ 3 @ @ @ 2 @ F 32  sev-en

days

forshear

-

265

ing


œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

266 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Glock

Hp.

Tender

Brassy Boss

P œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

P # # # ˙˙ & P Œ

# œœ

Œ P Œ & P ## w & P # # # ww & P ? Œ

# œœ ..

œ

œ.

?

P

&

?

1.

# œœ

p

2. 3.

œ œ. J F

& &

Œ

?

Œ

B

? ?

œ. œœ J œœ.

j œœ ˙œ . j # œ œ. œ J

œœœ .. . 

œ # œœ J

œ. . œ. œ . œ. œ œ. ‰ Œ

œœ. œœ œ œ . œ. œ ‰ Œ

œœ J ˙œ œ .

‰ Œ

œ J

œ.

3 4

Since the

3 œ œ œ 4 f 3  4 3 4

-

drous night,

œ œ œ œ œ #œ

Pœ œ œ œ œ # œœ Since the

P

won

won

won

-

drous

-

drous

night

œœ

œœ œœ

œ J

night

œ J œ J œ J

P # w@ Pw P

that

œ.

@

 266

‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ

œ œ œ

F 3 œ #œ œ. 4 glo

F glo 3 # œœ 4

4 œ œ œ œ œ œ #œ 4 œ 4 œ œ œ œ œ œ #œ 4 œ 4 4

44 44 œ 4 œ 4 44

-

œ. œ.

rious

-

rious

˙˙ œ # œœ 44 œJ ‰ œœJ ‰ ˙ 4 4

4 œ 4

œ 4 œ J 4

rious

œ #œ ˙

4 4

-

œ #œ ˙

4 4

night.

j œœ 4 # œœ J 4

night.

œ

œ

œ #œ ˙ œœ œ ˙œ œ

œ

Just

4 4

267

44

œ ˙

œ

#˙.

#˙.

œ

Œ

Œ

˙. œ ˙

˙ P

œ œ œ œ F  œ ˙ ˙

œ œ J

œ.

Œ œ œ # œœ

thir - ty nine

# œœ

3 2 3 2 3 2 32 32 3 2 32 3 2 32 3 2

œ

3 2 3 2 3 2

ΠJust

3 4

Ó

43

4 4

œ œ œ œ œ œ œ œ

night.

44

Ó

44 œ œ œ œ œ! œ! # œ! ! œ ! ! ! !

œ ‰ Œ J

œ œ œ œ 43 ! !œ ! ! ! !œ F 3  4 43

109

œ ˙ P

4 4

glo

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ! ! ! ! ! ! ! ! ! !œ ! !œ w@

œ œ # œœ 34 œJ ‰ œœ ‰ œœJ ‰ J P 3  4

œœ œœ .

P

œ œ 3 œ œ œ œ 4 œ œ F 3 œ œ œ œ 4 F 3  4

# œœ œ œœ 43 J ‰ œJ ‰ J ‰ F j 1. œ . #œ 43 # œœ ‰ J F 3. 3 œ. #œ 4 œj ‰ J F  43

V

&

D.B.

# œœ J

?

&

Vc.

œœ ..

œ œ. J

since the

Vla.

˙˙

œ.

Just

thir - ty nine

œœ œ œœ

nights,

just

3 2 3 2

! ! ! œ! œ œ œ œ œ œ ! ! ! !œ

32

32

268

269

3 2 3 2 32


110 270 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Glock

Hp.

& &

3 Ó 2

3 >œ 2

# 3 & # 2 Ó ?

3 œ 2 œ >

32 œ >f 3 & 2 #œ > # # 3 # >œ & 2 f # # 3 >œœ & 2 f >œ ? 32 œ œ f ? 3 2 œ >f 3 #œ & 2 f &

&

?

a tempo a2

U

4 4

4 4

Œ

U

4 4

Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ

U

4 4

U

44

U U

U

4 4

U

44

U

4 4

U 

4 4 4 4

3 2

Brassy Boss

V

4 4

3 f œ œ œ U˙ . 2

?

f 3 œœ œœ œœ 2

thir - ty nine

thir - ty nine

& & Vla.

Vc.

D.B.

B

? ?

32 # >œ f 3 œ 2 œ >f 32 >œœ f 3 œ 2 œ >f arco 32 œ >f

œœ ..

nights

nights

jU œœ # œœ J u

Œ

a

-

44 4 4 44

U 

270

Ó . . œ œœ

U 

. . . U œœœ . œ wœ œ # œ œ œ œ œ ww œ p U . . . . . . . . ˙ ˙ #˙ œ œ ˙ ˙ ˙ w u p U   

U 

U 

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

œ. œ. œ. œ. œ. . œ. œ œ. œj ‰ Œ . . . F œœ œ œœ #w F œ #œ ˙. œœ w ˙. Œ F 1.

#w w F w F

‰ œ œ #œ

˙

P œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ F 

˙

˙

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ  œ

go.

w ~~~~~~~~~~~~ Gliss. ~~~~~~~~~~~~ w

w ~~~~~~~~~~~G~liss. ~~~~~~~~~~~~ w ~~~~ Gliss. ~~~~~~~~ go.

#˙ @ F ˙ @ F

4 4 pizz.

44

j œ #œ

F

j #œ œ œ

˙ @

œ

œ

œ œ

F œ Œ F

˙ @

  œ œ œ œ # œ. .  œ œ œ œ. # œ. Ó

271

˙ @

˙@

˙@

œœ jœ œ œ #œ j #œ œ œ œ

œ

Œ

˙@

~~~~~~~ w ~~~~~~~~Gli~~ss.~~~~~~ ~

272

U  U 

œ

œ œ œ

œ

Œ

Ó

273

 

(w )

œ. œ. œ. œ. œ. œ œ w . . œ. w

ritard poco a poco

  œ œœ w œœ . . œ   .  div. œ œ œ œ. œ # œ œ œ w Ó

U 

(Brassy and Boss strain to sing the low note, but shrug in exhausted disappointment.)

go.

a tempo

U 

U 

-

‰ œJ 44 a j œ ‰ J 44

U Œ  Œ

w F œ œ œ

U 

#w w 2. F 3.

Ó

ritard poco a poco

(They all collapse at the well to rest and stretch.)

a

U Œ  Œ

#w F w w F

œ. J‰Œ

44

3 2

F

4 4

thir - ty nine nights

Tender

œ. œ. œ. œ œ œ. œ. . #œ

U

U

w w p

U

œ. œ œ. # œ. œ. œ. œ. œ. w . p U ˙ ˙ #˙ ˙ p U ˙ ˙ w ˙ w p arco U œ Œ œ Œ w p 274 275

?


111 276 M

&

Ob.

&

?

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Simeon

# & #

# & #

# & #

?

œ

?

œ œ

V

gg gg gg ggg ggg

Vc.

D.B.

 

6 4

U

b ˙˙˙ ... U ˙˙ ..

M

4 4

4 4

44

44

44

4 4

4 4 4 4 44 4 4

6 4

4 4

6 4

4 4

6 4

gg ggg gg ggg ggg

œ

4 4 œ œ

U ggg b ˙˙˙ ... g œ gggg U ggg b ˙˙ .. g œ œ

U. b ˙˙˙ .. U ˙˙ ..

(They nod in silence, catching their breath.)

(They slowly turn to look at Simeon.)

6 4

&

?

?

U bœ œ bœ. œ œ. œ 6 ˙ Œ Œ œJ œR œR J œJ JJ R 4

?

B

46

46

&

6 4

U

Œ œj œ n ˙ œ Pœ. ˙

46 6 4

?

1. U j 46 Œ œ œ œ b w P .

To the e - ter-nal cit - y

Vla.

6 4 Ó

?

6 4

&

&

6 4

Fl.

 276

I wel- come

 Œ Ó.

you,

46

46

6 4 6 4 46

  277

4 4

4 UΠ4

œ œ œ b œJ œJ . J J

Have you trav- eled far

œ ten. œ Œ UŒ œ œJ b œJ œ œ b œJ J J R R

this night?

44

278

279

4 4 44

ten.

Is one of you a spokes-man for the rest?

44 4 4

œ œ œ bœ R R


112 quickly

280 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Simeon

&

?

&

?

&

& # & #

& &

##

# & # ? ?

? V ?

& Vla.

Vc.

D.B.

B

? ?

j b œ b œ œ-

p Ó

œp œp pizz.

œ-

b œ-

œ bœ p

U 

U 

U 

U 

U 

U 

3

. . œ. n œ b œ œ œ ˙ .œ œ b œ

280

U 

a - ble to speak

Œ

U 

œ. œ ˙ œ. b œ. b œ J . b œ. Œ ‰ b œ. j œ œ œ œ ˙ F .œ œ. b œ. ˙ n˙ œ.

œ

U 

We’ll be

quickly

U 

Œ œJ œJ œR b œ œr œ J R

Ó

U 

(All three look at each other and then in unison, all three point to a different man laughing at their own old joke.)

&

U 

U  3 œ œ œ œ œr œ R R J

once we catch

our breath

 U (≥)

w

U  U  U 

U 

281

282

œ œ œ œ N œR œj . R J 3

and

wet

our whis - tles.

gg gg œ gggg P ggg gg œ œ &

Œ

Boy

ggg b œœ gg œ ggg ggg ggg &ggg b œœ g

b ˙˙˙ ˙˙

‰ bœ œ. œ œ œ J I’ll draw

      283

the wa - ter.

V


284 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Simeon

& & &

##

Ó 

&

&

##

? ?

& & V ?

p

n ˙˙ p

1.

# & #

?

1.

?

&

slowly

gg b ˙˙ gg ˙ ggg ggg gg ggg ggg ˙˙ gg Œ

œ œ œ œ ˙ #œ bœ œœ œœ

œœ œœ

Ó

b ˙˙˙

Ó

Ó

Ó

Ó

œ b œ ‰ . œr œ

Thank you,

my lad.

Ó

ggg gg ggg ggg gg ggg gg

˙˙  bœ œ œ ‰ J œ œ I

&

Vla.

Vc.

D.B.

slowly

take it you are

œ

œ œ œ

herd - ers of sheep

U 

3.

U 

3 4 ˙. p 34

43

3 4

3 4

U 

3 4

U 

from a near - by

?

284

285

286

ten.

U  U  U  U  U 

287

288

N

43

piú mosso

3 4 43

 

43

œ  œ J R

Ó Œ

town?

3 4

U 

Yes,

œ 3 b˙ ‰ œ œ œ 4

U  U 

3 4

U 

3 4

U 

U 

43 ˙ .

3 4

?

& B

3 4

U 

113

1.

b˙ b˙ p

w

piú mosso

U 3 4 œ œ œ œ n œ œ œ n œœ œœ Œ œ œ . . p U Œ 43 ˙ .. ˙ ˙ ˙

˙˙

w p

3 4

N

from


114 289 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Simeon

D.B.

4 4

4 4

4 4

?

44

&

&

44

# & #

44

?

4 4

&

4 4

&

V

Nœ. œ œ œ

?

# & #

# & # ? ?

&

Vc.

quickly

&

Vla.

B

? ?

3

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Π289

4 4 44 4 4

4 4

Ó

We have

 quickly

œ. œ. p

œ.

b œœ œœ b œœ . . . p œ. œ. p pizz. ‰ j bœ œ œ p œ pizz. j ‰ j œ ‰ œ p

œ. œœ .

Œ Œ

œ.

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

290

4 4

come

to

seek

œ œ œ œ œ œ˙ P j Ó Œ #œ œ P 

?

(The shepherd tunes to his fellows)

‰ œ œ 44 b œ Œ Œ ‰ œJ œ œ . Œ Ó

Beth - le-hem town

Œ

4 4

1.

Œ

‰ œ œ œ. J J

To seek what?

44 Œ œ œ Œ . . 4 Œ Œ 4 œ. œ. 44 Œ œ. œ. Œ arco . 4 Œ œ. œ Œ 4 arco . 44 Œ œ. œ Œ

291

Œ Œ Œ Œ Œ

b œ. œ. œ . œ. b œ. b œ . b œ. œ. b œ. œ. œ œ . . œ. œ œ . .

292

     293

œP œP œP œ œP œP

œ-

œ

œ-

œ

œ-

œœ-

œ

bœ 294

Œ Œ Œ Œ Œ


Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Simeon

& &

# & # œj ‰ Œ

Vc.

D.B.

##

# & # ? ? ? &

U  U  U  U  U 

U 

U 

?

U 

V

j ‰ œ œ œ œ œ œ.œ bœ œ

?

&

Vla.

U 

&

&

U

Ó

U w

?

&

U 

He'll think we're mak-ing up a sto-ry

U 

&

U 

?

U 

B

?

U  U  295

j œ bœ

U

U 

U 

‰ œœ n ˙˙ .. J P 2. U w

Œ

U 

U˙ .

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

 

Œ

œœ œ

ten. , j Œ ‰ b œ œ œ œ n œR œJ . œj œ ‰ b œ œ œJ œ J A man of the cit - y

and we

on- ly shep-herds

U

gg # ˙˙˙ gg gg ggg ggg ˙˙ g

Œ

U

Œ

œ #œ œ. #œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ œJ œ œ œJ J J J It would-n’t be the first time

   

115

U 

U 

U 

295

?

a shep- herd has en-larged on the truth.

U  U  U  U 

U 

296

297


116 a tempo - quickly

298 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Boss

Simeon

& &

# & # F ?

Ó

œ > œ œ > F

œ > œ œ >

 > > nœ bœ bœ œ b œ œ > > >œ # >œ œ # œ

D.B.

w

Flowing

rit.

&

# & #

?

&

&

# & # ? ?

? ? ?

F œ #œ œ œ œ œ œ Don’t put stock in

all

&

?

298

299

?

(The tenor drinks from the cup the boy gives and

œ

a - bout the fin - est

B

you hear

‰ . œr œ œ œ  œ > F

œ > F #œ > F œ > F œ > F

poco rit.

&

Vc.

a tempo - quickly

Vla.

w

œ œ #œ. call

-

œ œ J

ing

œ

on God’s green

Ó

V

earth.

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ F #œ œ œ œ œ œ œ œ F ˙ #˙ F 

Œ

Ó

301

302

300

Flowing

rit.

poco rit.


117 303

O

&

?

&

&

# & #

?

&

Fl.

&

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Cantabile {q = c 72}

# & #

# & # ? ?

?

then hands it to the others to take a drink.) Boy

Simeon

V ?

Ó

Œ

œ œ

Nev- er

O

& & Vla.

Vc.

D.B.

B

? ?

Cantabile {q = c 72}

#œ ˙. P œP # œP Ó

œ- œœ- œŒ

 303

œœœ P

Ó

 #œ œ

œ œ ˙

fear, my friends.

# œœ-

#œ ˙.

ΠF

I

have

faith

œ-

# œœ-

# œ-œ

# ˙˙

#w

div.

Œ

œ #œ #˙  304

œ

œ #œ J

#œ.

˙. Ó

in men

œ-œ

 œ #œ œ

Π305

œ œ œ œ who are

œ

Œ

Œ

˙ ˙

œ

œ

brave

e - nough

#œ.

 œ #œ

œ

to

a

watch

œ #œ J

#˙ #œ

œ

œ

˙

œ F

œ

˙

Ó

#˙ #œ

œ

flock with

œ

œ œ Œ

306

œ

Œ 

#œ. ten

œ #œ. J -

Ó

Je -

œ #˙ J œ

#œ #œ œ

œ J

der care.

#œ. #œ

œ œ

˙

œ #œ

#œ #œ Œ 307

œ œ


118 308 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Simeon

& &

? &

# & #

1.

#œ œ œ œ œ w

&

# & #

?

&

# & # ? ?

? V ?

˙ ˙

˙ ˙

#˙ #˙

œ œ œ œ œJ œ # œ œ ˙ 

B

? ?

rit.

af- ter

#˙ ˙ ˙

˙ ( ˙)

Ó U

j ‰ œ œ œ œ œ œ œ

Now you speak like a plain man,

Ó

˙ #˙ #˙ 308

and

˙ true

Ó

a tempo

Ó

œ œ œ œ œ ˙ You were a-bout to

#w

 

˙

œ J

all.

&

D.B.

œ œ œ #œ œ œ

&

Vc.

œ P

ho - vah is our shep-herd,

Vla.

a tempo

rit.

ww

div.

w w

div.

P ww P

div.

 

div.

w 309

ww p ww p w p

say

œ œ œ œ œ what you have come to

ww ww w 

310

311

312


119 313 Fl.

&

Ob.

&

?

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Simeon

# & #

&

P

Ó

1.

&

# & #

U

˙ S

?

&

# & # ? ?

?

p

V

?

U

&

D.B.

 

&

Vc.

Ó

˙

˙

Ó

seek?

Vla.

freely, but rhythmically like harmonized chant

B

? ?

œ J

j œ œ

p j j œ œ œ J J

Beth - le - hem’s

Beth - le

U

-

hem’s

œ

œ J

great

shep

-

great

shep

-

j j œœ œ œ J œ

œ J

œ

j #œ œ œ œ œ J J

freely, but rhythmically like harmonized chant

herd

heard

once

once

, œ.

j œ

wrote

that

wrote

that

, , œœ # œœ ..

j œ J

j j œ œ œ

œ œJ J good - ness and mer cy sure would j j j j œœ # œ œœ œœ œœ œ œœ œ œœ # œœ œ

good

-

ness and

œ

mer

-

313

314

315

U U U U

P

# œœ

œ #œ

cy

sure would


120 316 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

&

Ó

Œ

# & #

Ó

Œ

&

&

?

D.B.

Ó

1.

Œ

# & #

1.

œ J p

œ œ œ.

#œ œ œ J

œ œ œ œ œ œ œ œ 

œ #œ œ.

j œ œ #œ

œ. œœ # œ œ ˙

P

œ œ œ

œ œ. J ˙

#œ œ œ œ 

?

&

# & # ? ?

? V ?

œ. œ # œ œœ . œ

fol

#œ œ J -

-

œ œ ˙ J J

(,)

œ œ œ

j œ n œœ œœ œ œ œ # œœ ( ,) œ œ œ œœ low

low

him

him

all

all

the

the

days

days

œ œ ˙

œ ‰ Œ J

j œœ # œœ œ˙ œ œ œœ ‰ Œ J

of

of

his

his

life.

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

life.

p j ‰ œ J Our

&

?

316

317

318

319

?

p ‰ œJ

Our

B

œ J

œœ œœ œœ œœ

&

Vc.

j œ p 1. ‰ œj p ‰

&

fol

Vla.


121 320 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

˙

# & # ˙ ?

˙

&

˙

D.B.

Ó

Ó

Ó

Ó

# & #

?

&

# & # ? ?

? V ?

œ œJ œJ œ J J tale’s a sto - ry of j j j j œ # œœ œœ œ œ œœ J J J œ œ J J J œ

a

sto - ry

of

œ œj œj œj œ . J j œœ J

j j œœ œj œœ # œœ . œ J J J .

the

good - ness

of

God

the

good - ness

to

God

œ J and j œ and

œ J of j œœ

, œ. #œ œ œ œ j œ œJ J J œ J His great mer j cy ,, toj usj j j œ œœ # œœ œœ # œ œ . œ n œœ œœ œœ œœ

of His great mer

-

cy

to

us

œ J

œ J

œ J

œ.

shep - herd - ing

men

men

&

?

320

321

322

B

?

œ J

j j j j œœ œœ œœ œJ # œœJ œœ œ J J J J J

shep - herd - ing

&

Vc.

&

tale’s

Vla.

of

of


122 323

Flowing (in two) {q. = c 54}

poco rit.

# 5 8

### 5 8

Fl.

&

Ob.

&

?

# 85

&

85

### 5 8

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

# & #

&

# & #

# & # ?

# 85 # 5 8

?

5 8

&

# 5 8

? V ?

&

D.B.

### 5 8

?

&

Vc.

5 8

B

? ?

œ. p # 5 œ. 8 œ.

 ˙ Beth

œ˙

Beth

Vla.

# 5 8

œ œ

-

œ le

œœ œ # œœ œ

-

le

     323

poco rit.

-

-

# 5 p. 8 œ p # 5 œ. 8 œ.

Œ

Œ

Œ

Œ

œ. œœ ..

Œ 

hem.

hem.

# 5 8 ‰

P

œ J

The

Flowing (in two) {q. = c 54}

œ œ œ œ p

# 5 8 j œ œ œ p # 5 8 œ. œ p div. # 5 œ. œ 8 œ. œ p pizz. # 85 ‰ Œ œ p 324

œ

j œ œ

œ

œ

œ

œ. œ .. œ

œ

 325

œ œ

œ

œ

 œ J

œ

night

was

si

œ

œ

œ

œ J

œ J

-

lent

œ

œ

œ J

and

the

œ

œ

œ.

œ

œ.

œ

œ.

œ

œ.

œ

œ.

œ

œ ‰ 326

Œ

œ J

œ.

œ  327


328 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

123

#

#

6 8

9 8 9 8

6 8

6 8

9 8

6 8

68

98

68

&

68

68

68

98

98

6 8

9 8

6 8

6 8

9 8

6 8

&

## & #

## & #

68 6 8

?

 #

?# V

6 8

?#

&

6 8

?#

#

?#

&

D.B.

&

Vc.

?#

# #

B# ?# ?#

Œ

œœ .. œ. œ.

Œ

-

ing moon

œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ

6‰ œ œ œ œ œ 8 like

6 8 ˙.

œ

6 . 8˙

‰ Œ

a

ves - sel

68 œ. 68 œ

œ ‰ Œ. 329

j œ

Œ

œ œ œ œ œ œ

a - float

68 ‰  œ œ œ œ œ

œ œ

328

6 8 6 8

œ œ œ J œ wan

Vla.

6 8

## & #

6 8

non rit.

on

a

star

-

filled

œ œ œ œ œ œ œ.

œ

œ.

œ

œ.

œ

j œ œ

‰ œ 330

F œ J

Œ F œj œœ œ. sea,

shone

œ

œ œ

œ. œ.

œ.

#œ J

#œ.

œ. œ

œ œ œ

Œ. 331

68 6 8

9 8

f 9 œ. 8

œ œ œ œ œ œ

j œ œ œ. œœ 9 f œœ . œ. 8 J

shone

6 8

9 8

œ J

68

98

œ

6 8

9 8

Shone high,

j œ œ.

#œ J

9 8

high

high

o’er Beth - le - hem’s

œœ œœ œ

o’er

Beth - le - hem’s

98 œ œ œ œ

j œ œ.

non rit.

9 . 8 œ 98 œœ .. 9 œ. 8 98

œ œ œ œ œ œ œ.

œ œ œ

œ.

œ œ œ  332

6 8 6 8 6 8 68 6 8 68 6 8 68


124

# 6 & 8

333 Fl.

Ob.

&

# 6 8

 

B b Cl.

## 6 & # 8

Bsn.

?# 6 8

68

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

& &

6 ‰ 8

3.

## & # 68 ## 6 & # 8

1.

#˙ œ # œ œ œ œ F. P 

? # 68 ?# 6 8

nb b 3 4 Q

œ #œ œ œ œ F 

Vc.

D.B.

œ-

˙

œ-

˙

œ-

ggg œœ gg œœ

œ

bleat - ing

nb 3 b 4 nb b 3 4 nb 3 b 4 nb 3 b 4 n b b 43

gg ˙˙ gg ˙˙˙

nb 3 œ b 4 Q

334

œ-

nb 3 b 4

333

˙

˙. F B # 68 ‰ ˙. œ œ œ œ œ F ?# 6 8 ˙. ˙. ˙. ˙. arco F ? # 68 ˙ . ˙.

œ-

F

˙

# 6 & 8 ˙.

œ-

n b b 3 g ˙˙ 4 gg ßp ˙ ˙ n b 3 ggg ˙ b 4

˙.

˙

œœ œ-

# . & 68 ˙

˙˙

The

˙

œ-œ œ-

n b b 43

# 6 8

œ J

˙˙

nb 3 b 4

Œ

œœ œ-

&

Œ.

˙.

3 4

? # 6 ˙. 8

fields.

3 4 ˙ ßp nn n 3 4

# 6 8 ˙.

˙.

ßp

6 8

V

n b 3 ˙. b 4 ßp nn n 3 ˙ 4 ˙ ßp nb 3 ˙ b 4 ßp 43 ˙

?

?# 6 8

poco piú mosso

nn n 3 4

fields.

Vla.

e=e

ggg ˙˙ gg ˙ gg ˙˙

gg œœ gg œœœ

gg œœ g gg œœ

œ

œ

of

the

poco piú mosso

œ

œ

suck - ling

œ œ œ.

œ J

œ

œ

œ

œ

œ

œ

lambs fell still

as

when

the

night

wind

shifts

be

335

336

337

-


338 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

&b &b

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

˙

Œ

Œ

˙

Œ

Œ

&

? b b

Œ

Œ

&

? bb

? b & b gg ˙˙ ˙ ? b gg ˙˙ b Vb

Œ 

? b œ b

B bb ? b b ? bb

˙˙ ßp ˙˙˙

Œ

b

b &b

D.B.

˙

b &b Œ

Vc.

Œ

Œ

˙˙

fore

Vla.

ßp

˙

? bb

Œ

˙.

&

Tuba

œ

1

Trbs.

œ

poco rit.

&

2&3

b ˙

&

3&4

Tpts.

b

125

poco accel.

œ

œ.

œ J

a

storm.

When

Œ

œ

    338

P

œ

œ.

 œ œ

sud - den- ly

div.

˙ ˙

œ

out

of

œœ-

poco accel.

ßp ˙ ßp ˙

œœ-

ßp ˙ ßp

œ

œ

œ

œ

black - en’d

œ J

night

there

œœ-

˙

œœ-

˙

œ-

˙

p œ p

3.

œ.

˙

b œœ

œ œ.

came

an an

œ œ œ

div.

œœ

b œœ

œœ

œ

œ

œ

œ. œ œ

œœ

œœ ˙. P

˙ P

-

œ J

œœ

œœ

œœ

œœ

gel

339

340

341

tall

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œœ

œ pizz.

œ

 

œœ œ

œ

˙

and strong

˙

poco rit.

œœ

œœ

œ

œ

œ Œ

œ arco

342

œ


126

b &b

343 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

&b

a tempo

b

&

? bb n œœ -

& &

œ-

sub.

&

? b b

# œ-

p

sub.

b

D.B.

œ-

sub.

œ

œ

? b b

b

sub. p ? b œ b

œ

œ

through

a

œ

glow - ing

˙.

p

b & b œœsub. p div. b B b n œœ sub. œ- p ? b b sub. p ? bb ˙ . sub. p

œ

œœ œœ-

œœ œœ-

n œ-

œ-

œœ

n œœ œ

# ##

85 œ # œ œ # œ œ F 5 8 œ. œ F . œ œ 85 F 5  8

# n n 85

of

poco rit.

œœ œœ

˙. 343

344

œœ œœ œ

F œ. nn # 85

1.

œ #œ p œ.

Œ 

œ

tempo primo

œ œ œ œ œ œ

345

œ. p

œ œ pœ .

p

Œ

j œ œ œ. œ.

Œ

Œ

 œ J

night

œ J

œ

was

si

œ

œ œ œœ

‰ 346

Œ

-

œ J

lent

œ

œ

j œ œ

œ

œ J the

œ

œ

œ

œ

œ. œ. œ.

œ J

and

piú vivo

œ

p œœ .. p œ

The

œ

Œ

œ J

j œ #œ

œ .. œ

Œ

œ

œœ ..

light.

# n n 85 œ . F nn # 5 8 œ. F nn # 85 œ . F div. #n 5 œ . n 8 œ. F # 5 nn 8 œ . F

œ #œ 

œ

Œ

piú vivo

œ

œ œ

n n # 85 j œ œ F # 5 n n 8 œœ ..

œ

thresh - old

˙.

a tempo

sub.

œ

5 8

˙æ. 

Vb

œ. n n # 85 œ . F nn # 85 œ. F

˙.

p

a2

# ##

˙. ˙. ˙.

n n # 85 œœ

p

tempo primo

# ## 5 8

œœ

˙

n n # 85 # n n 85

n œœ

b &b

Vc.

p

step - ping

Vla.

˙. sub. p ? ˙æ. &b

œœ -

&

˙. ? bb n ˙ . ˙.

poco rit.

œœ -

p

sub.

œ

‰ 347

œ œ Œ


348 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

127

#

#

6 8

68

&

68

68

6 8

6 8 œ. ßp 6 œ .. 8œ

Œ.

Œ.

&

## & #

## & #

68 6 8

?

 #

?# V

6 8

?#

&

6 8

?#

#

?#

&

D.B.

&

Vc.

?#

# #

B# ?# ?#

Œ

œœ .. œ. œ.

Œ

6 8

œ œ œ œ J an

Vla.

6 8

## & #

6 8

cresc. poco a poco

-

gel’s light

6‰ 8

œ.

œ

6 8 ˙.

œ. œ.

œ œ

6 . 8˙

œ.

œ

œ

‰ Œ 348

œ

œ

like

the

warmth,

œ

œ

68 œ œ

cresc. poco a poco

œ œ œ œ œ

œ

68 œ. 68 œ

œ ‰

Œ. 349

œ œ the

œ œ j œ

The

Πsun.

œ.

out

œ œœ œ œœ J J

out

œ

œ

œ

œ

œ

œ

warmth

of

the

noon

-

day

Œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ.

œ

œœ ..

œ.

œ.

œ

œ.

œ.

j œ œ

œ.

œ

œ 350

œ J

shone

œ

j œ

The

sun

shone

œ J

œ œ œ œ œ œ œ. œ

œ.

shone

œ J

sun

div.

œœ .. Œ.

351

œ œ œ

o’er

œ œ œ œœ .. œ. out

o’er

o’er

œ œ œ œ

F œ. F œ.

œ œ œ œ.

F œœ . . F

j œ

œ.  352


128 353 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

& & &

D.B.

## #

Œ

Œ

Œ

Œ

œ

1.

F œ

1.

F

˙

œ

˙

œ

˙

œ

œ

˙

œ

œ

nb 3 ˙ b 4

œ

˙

œ

˙

œ

œ

˙

œ

œ

œ

œ

n bb 3 4

e=e

nnn 3 4

n b b 43

&

43

nnn 3 4

&

## & #

## & #

3 4

?#

nnn 3 4 n b b 43

?#

nb 3 b 4

?

˙

œ

1.

p

œ

˙

3 4

#

?#

n bb 3 4

&

V

#

?#

&

Vc.

#

poco rit.

?#

&

Vla.

#

a tempo q = c 80

# #

B# ?# ?#

œ

œ

œœ

-

Beth

-

Beth

œœ

hem’s

le -

hem’s

œ

œ

œ

œ

œ

œœ

œ

le -

œ

poco rit.

nb 3 b 4

œ  œ  œ œ œœ

œœ  353

n b 3 ˙. b 4

fields.

n b 3 ˙. b 4

Œ

Brassy

Œ

fields.

n bb 3 ˙ 4

e=e

a tempo

n b 3div. j b 4 œœ œœ - n b 3 œœ- œœb 4 J ˙. nb 3 b 4 div.

n b b 43

F œ ‰ J “Fear

q = c 80

œ- œ-

j œœ - œ- œ-

œœ- œ- œJ

j œ- œj œ- œœ- œJ

j œ- œ- œj œ- œ- œœ- œ- œ J -

œ

œ

œ

œ

œ

œ

not,”

he

said,

“For

I

bring

j œ- œP j œ- œP ˙ P

j œ-

œœ

354

355

356

œ

j œœ

pizz.

pizz.

œ

good news!

j œ- œ-

œ-

˙

œ p

Re -

j œ-

œ-

j œ- œœ p

œ J

œ.

œ

Œ

Œ

Œ

Œ

357

j œœ


358 Fl.

&b

Ob.

&

B b Cl.

&

Bsn.

1&2 Hns.

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

D.B.

œ œ

˙

œ

˙

œ

f ˙

œ œ

œ

˙

129

f

˙

œ

F

&

? b b

b

? b b

Vb

? bb

? &b

b

œ œ œ œ œ ? b œ b b & b œj œ - b & b œj œ - -

Vc.

˙

˙

œ œ

joice

Vla.

œ œ

œ œ

˙

&

Tuba

˙

œ

œ

1

Trbs.

œ œ

œ œ

˙

& &

2&3

˙

? bb ˙

3&4

Tpts.

bb

˙

œ œ

b ˙

˙

B bb ˙ ? b b ? bb

for

œœ  358

to

j œj œ-

œ œ

œ œ œ. -

night

is

born

j œ- œ-

œ-

j œ- œ˙ œ œ

œŒ Œ 359

œ

œ J

œ

in

Da - vid’s

j œ-

j œ- œ-

j œ-

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

cit

-

y

your

Sav

j œ-

œ-

j œ- œ-

œ-

˙

Œ

Œ

 360

œ

j œ-

œ

œ

-

ior,

j œ- œ-

œ

Christ the

j œ- œ

j œ- œ-

œ-

˙ ˙

F œ F

œ

œ œ

Œ

Π361

œj œ-

œ œ

œ ‰ J

Lord!

œJ f j œf œJ ˙f f

œ œ

A

œœœ-

œ œ œJ œœ-

 362

j œœJ

œ œ


130

œ

œ

œ

œ

b &b œ

œ

œ

œ

b &b

363 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

&

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

D.B.

˙

˙.

œ œ œ

&

? b b

b

? b b

b

? bb

? &b

Vb

? b b

œ

œ

sign

b & b œj œ - -

Vc.

œ

œ will

b j & b œ- œ-

Vla.

œ

&

Tuba

œ

œ

B bb œ ? b œ b ? bb

œ

œ

œ

œ

re - veal

the

œ-

j œ-

œ-

œ œ

œ  363

j œ-

œ babe

˙. P

œ œ

to

He

œ œ œ

is

œ

œ œ œ- œ- œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ

F

Π364

Œ

œ

j œ- œœ- œ

œ

œ

œ Œ 

œ

œ

œ

œ

œ

low

in

a

cat

-

tle

œ J

œ

j œ œ œ

Œ

Π365

œ-

œJ

˙

œ

œ œ œ

œ

œ œ œ

œ

œ œ œ

œ P

Π366

‰ Œ 

œ. n n # 85 p 85

### 5 8

œ

### 5 8

n n # 85 œœ .. p #n 5 n 8 œ. p

œ œ œ 

œ œ œ œ œ P nn # 85 œ . Œ œ. # n n 85 # 5 nn 8

œ Œ

œ.

œ

stall.

# e=e n n 85 œ œ œ œ œ p n n # 85 j œ œ œ p # n n 85 œ . œ p # 5 œœ n n 8 œœ .. p nn # 85 ‰ Œ œ p 367

R

poco rit.

n n # 85

œ œ

# n n 85 œ p ### 5 8

5 8

˙ ˙ ˙

Œ

a tempo

5 8

swad - dled

˙.

˙.

˙

œ

œ

œ

(tenderly)

œ

˙ ˙.

F œ ˙ ˙

œ œ you;

˙

œ ˙. P

e=e

n n # 85

R

poco rit.

1

Trbs.

˙.

&

2&3

œ

œ

Œ

&

3&4

Tpts.

œ

? bb œ

œ

a tempo


368 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

D.B.

6 8

?#

68

&

&

68

## & #

68

&

#

## & #

## & # ?# ?# ? &

#

?# V

#

œ

# #

œ

œ P

Œ

œ

œ J

œ J

j œ of

œ œ œ œ œ œ. œ.

Œ

œ

j œ œ œ

night

now

œ

œ

j œ œ

? # œ. œ.

368

œ. œ. œ

œ

œ

came

œ

6‰ 8 6 8

68 6 8 6 8

œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

j œ œ

œ

œ œ

œ. œ.

œ œ

œ. œ.

œ œ

œ

œ

‰ 369

Œ

œ

œ.

œ

‰ 370

œ

6 œ. 8 œ. 6 œ .. 8œ 6‰ 8

light

j œ œ œ.

œ

6 8

œ œ œ œ œ

œ

6 8

œ

to

œ

6 8

œ

œ J

1.

œ œ

œ

 œ

œ

B # œ. ?#

œ

The - still

?#

&

Vc.

#

&

&

Vla.

131

œ

œ Like

68 œ œ P 6 8 œ. P 68 œ. P 6 . 8œ P 68 œarco . P

œ 

 œ

œ

œ P

œ

œ

Œ.

œ

a

thou

œ -

cresc.

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

sand

birds

on

a

spring

-

time

œ

œ

 œ

œ

Œ.

œ

œ

 œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ.

œœ ..

œ.

œ.

œ.

œ

œ.

œ. 371

œ.

œ.

j œ œ

œ 372

#œ J #œ J


132 373 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

& &

#

œ

œ œ œ œ œ

P œ œ œ œ œ œ

#

## œ œ œ œ. œ œ & # œ. œ P œ. ? # œœ .. œ. &

1.

&

3.

## & #

P œ.

œ.

P

## & #

œ 

#

?#

?# ?# ? &

V

#

?#

&

D.B.

œ.

&

Vc.

f #œ.

œ. morn,

Œ

œ

F œj œ œ œ J a

Vla.

f œ œ œ œ. œ. œ œ œ f œœ .. œ. œ.

f

# #

B# ?# ?#

morn,

œ J

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

373

f œ.

f

œ. f œœ .. f œ. f œ. f

3 4 œœ

œœ œœ

œ œ œ œ

˙ ˙ ˙.

Œ

œ

3 œœ 4

43

P

œ #œ œ œ #œ œ P œ #œ œ #œ #œ œ P 

1.

b˙. bœ Nœ bœ bœ Nœ bœ

œ nœ 

3 4

3 4

3 œ 4

Beth

43

œ -

-

le - hem’s

œœ

œ.

3 œœ 4 œ 43

œ

le - hem’s

œ non rit.œ

43 œ

œ

œ œ œœ Œ 375

œ œ

F

b˙ Œ P

F

œ œ œ

374

1.

ing

pizz.

bœ J F œ bœ

Œ

3 4 œ

œ.

Œ

Beth j œœ 3 œœ J 4

œ.

Œ

œ

3 4

-

q = c. 72

˙

j 3 œ 4 œ

ing

flowing - piú mosso

œ

3 4

-

˙

œ

43 œ

œ œ œ

œ

3 œ 4

43

œ œ œ œ.

trans - form

œ non rit.œ

3 4

j œ œ œ œœ f œœ . œ J

trans - form

œ œ œ œ œ œ

3 4

f œ œ œ œ.

f œ.

œ.

#œ. P

œ œ œ œ.

œ nœ

Œ

˙.

F ˙. .

Π2.

flowing - piú mosso

P

q = c. 72

œ

œ

œ Œ

376

377

œ

p

n˙. æ

n bb b bb nbb bbb œ

And

the

œ

œ

b

nbb bbb

nbb bbb nbb bbb nbb bbb n bb b bb

b ˙æ.

˙. P œ #œ œ œ œ œ P ˙.

n nn b bb n bb b bb

fields!

œ

œ

n nn bb

f bœ

fields!

n nn b bb

œ

Œ

nbb bbb

nbb bbb

1.

n bb b bb

œ

nbb bbb nbb bbb n bb b bb


˙

œ

œ

˙

œ œ

œ œ œ œ œ œ

bb ˙ &bbb

œ

œ

˙

œ œ

œ œ œ œ œ œ

bb &bbb

378 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Perc.

Hp.

Tender

Brassy Boss

b &bb

? bb b bb & &

b &bb

œ

F

œ

œ

œ

Vc.

œ œ œ œ œ œ

œ œ ˙ œ œ

 

˙.

˙

Œ

b˙.

˙.

˙

Œ

b &bb

? bb b ˙ . b b ˙. F ? bb bbb ˙. F Triangle ? ˙.

œ

to

the town,

p

Œ

˙. ˙. œ

˙. ˙. ˙. ˙.

 œ

filled

œ

œ

œ œ œ.

with

an

an - gel choir;

? bb b œ bb

œ œ

b˙. p b˙.

œ

œ J

They

œ

˙

œ œ

˙æ.

œ

Œ

œ Œ

378

œ

œ œ œ œ œ œ sang

and

˙. ˙.

œ J

œ œ œ.

then were gone.

We

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

˙æ.

Œ

œ

œ

œ ˙ æ æ œ œ œ œ œ œ

379

œ ˙ æ æ œ œ œ œ œ œ Œ

Π380

˙.

 œ

œ

œ.

˙. ˙.

B b b b b b æ˙ . œ œ ? bb bbb

œœ

˙.

heav - ens

œœ

Œ

œ

3.

œœ œœ

bb œ Vbbb

1.

œœ

? bb bbb

œœ p

F ˙. bb b ˙ . & bb

? bb bbb

œ œ œ œ œ œ

œ œ ˙

˙.

arco

D.B.

œ

œ œ ˙

2.

b & b bbb ˙ F bb b æ & b b ˙. Vla.

œ

133

Œ

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

381

œ

hur - ried

and

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ

Œ

œ

p Ͼ

œ æ

œ

œ.

Ͼ Ͼ Ͼ

œ œ œ æ æ æ  

382

Ͼ

œ æ

œ J

Ͼ

œ æ


134

bb &bbb

383 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

bb &bbb b &bb

? bb bbb & &

b &bb

œœ œœ

D.B.

 œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœ

˙. 

b &bb

‰ œ J P œœ n œœ œœ œœ œœ œœ Œ

œœ œ œ

Œ

1.

˙.

˙.

˙.

˙.

? bb b bb

˙.

1.

œ

œ œ

œ

˙ œ œ œ œ œœ œ

n ˙˙ ..

˙.

P

œ

n n n n n # 85 # n n n n n 85 # n n n # # 85 # 5 n n nn n 8

˙.

poco rit.

5 8 5 8

## n n n # 85 # n n n # # 85

n n n n n # 85

?

5 8

bb &bbb

n n n n n # 85

? bb bbb

? bb bbb b b œ. Vbbb ? bb bbb

as

bb & b b b Ͼ Ͼ

Vc.

b œ. & b bbb

Vla.

B b b b b b æœ æœ ? bb bbb ? bb b bb

œ œ œ œ  œ œ œ œ œ œ œ R J cresc.

the an - gel

said,

A

Babe

nes - tled

in

a

œ bed

œ œ. of straw.

œ J

We

 œ J

œ

Ͼ Ͼ Ͼ Ͼ

Ͼ Ͼ Ͼ

Ͼ Ͼ

Ͼ n Ͼ Ͼ Ͼ Ͼ Ͼ

knelt

as moon

œ œ æ æ

œ œ.

œ œ œ œ œ œ æ æ æ æ æ æ 

383

384

385

dim.

œ œ

œ

-

light

bathed

œ

˙

œ œ div.

œ œ œ œ œ œ

His

œ n ˙˙ .. nœ

# 5 n n nn n 8 # n n n n n 85

œ

# n n n n n 85

n n n n n # 85 # 5 n n nn n 8 n n n n n # 85

˙. 386

# n n n n n 85

œ

poco rit.

˙.

P ˙. P

œ 

œ

˙.

# 5 n n nn n 8

œ œ œ œ œ œ œ œ œ æ æ æ

(tenderly)

œ œ œ œ œ œ œ œ œ æ æ æ æ

œ œ nœ

# 5 n n nn n 8

387


388 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

# e5 = e 8 S

# 5 . 8 œ ## 5 P & # 8 j ˙ œ P ? # 58 œ. P

## 5 & # 8

œ

œ

? # 58 œœ .. œ. P ?# 5 8 ?

5 8

œ œ œ

V

# 5 8

# 5 . 8 Nœ

?# 5 8

œ

j œ

˙

œ.

œ

j œ #˙

ggg œ gg ggg œ . ggg œ .

œ

pizz. ? # 5 œœ .. 8 œ.

? # 58 œ. P

œ

Œ

‰ #œ

œ

ggg œ ggg ggg œ . gg œ .

Œ 

Œ

œ #œ

œ

j œ J

night

œ.

œ

œ

was

si

œ

-

lent

Œ

pizz.

388

Œ

œ. 389

œœ .. œ.

and

the

Œ 

œ

wan

-

j œ œ J ing

Œ

œ. œ.

œ

pizz.

Œ Œ

œ. 390

6 œ. 8 œ. P 68 œœ .. P 68 œ . œ. 2.

œ. #œ.

68

68

œœ .. œ. œ.

œ.

6 8

6 8

6 8 Œ

œ œ œ

 œœ .. œ.

j œ œ

j j j œ œ œ J J J

œ

6 œ. 8

j œ J

œ

œ #œ

Œ

6 8

œ œ

œœ .. œ.

œ œ œ

Œ

œ

Œ

6 8

œ

j #œ ˙

 

œ. P œ. œ. P

œ

F j œ J

œ

œ .. œ. œ

œ œ œ

œ.

j œ #˙

The

tempo primo

œ

œ .. œ. œ

brow.

B # 58

œ

œ

j œ ˙

Œ gg œ œ œ gg g ? # 5 gggg œ . Œ 8 gg œ . &

œ.

# 5 & 8

D.B.

œ 58 ‰ #œ œ #œ P 5 & 8 œj # ˙ P ## # 5  & 8

# e=e & 58 œ .

Vc.

&

S

Vla.

135 tempo primo

moon

arco

Œ

arco

Œ

arco

œ. 391

6 . 8 œœ .

Œ.

F 6 ‰ œ œ 8 J J likej a œ j 6 ‰ J œJ 8

j j j œ œ œ

6 œ .. 8 œ

Œ.

like

68 ‰

Œ

œ. P œ. œ.

a

j j j œ œ œ J J J

ves - sel

a -

ves - sel

a -

œ œ œ œ œ

P 6 ‰ œ œ œ 8 œ œ P div. œœ .. 68 œœ .. div. 6 œœ .. 8

68 œ .

œœ . . œ.

392


136 393 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

& &

#

## & # œœ .. ?#

œ. œ.

&

œ. œ.

&

## & #

œ.

j œ

#œ J

œ ..

P

œ œ J

œœ

œ. œ œ œ

œ. œ

œ #œ

œ J

œ. 

poco rit.

œ.

1.

œœ . œ œ

œ

œ

P ‰ œ œ

Œ.

#œ. #œ.

œ

œ.

œ œ œ œ œ œ œœ

œœ ..

œ œ œ œœ œ. #œ. œ #œ œ œ œ

œ. # œ œ œ œœ . 

>œ J ‰ Œ

U

U

U >œ J ‰ Œ

U

j œœ > œœ >œ œ J J > j j #œ œ œ #œ J >J j # œœ #œ J >J œ J

Œ

a2

Œ

U

U

a2

U

U

a2

U

U

a2

U

U

a2

‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ

U 

Œ Œ Œ Œ

U 

a tempo (Flute 2 - picc.)

œ œ œ œ nœ œ

f œ # œ œœ œœ œœ n œœ œ œ f œ œ œœ œœ n œ œ œ f œ. œ. f

5 8 5 8 5 8 85

œ œ #œ œ œ œ f œ œ #œ œ œ œ f œ œ œ œ œ œ f # œœ œœ œœ œœ œ n œ # œœ

85

5 8

5 8 85 5 8

U 

U 

5 8

#

?#

5 8

?# ?# ? &

V

#

œ J

float

?#

&

D.B.

œ

## & #

&

Vc.

j œœ œœ j œ œ œ #œ J œ œ J œ

œ

j œ œJ

on

œ

float,

Vla.

Œ.

#

1. flute 2. picc.

a2

# #

B# ?# ?#

œ œ

œœ .. œ. œ. œ.

œ œ

œ

œ

j œ

j j j j œ œ œ œ J J J J a

star

-

a - float

on

œ

œ

œ

œ œ œœ

œ

filled

a

œ œ œœ J

j œœ œ # œ J œ

393

#œ J

œ. sea,

œœ star

œ. œ. œ

œ j œœ œœ œœ J

-

œ

œ œ

œ œ

œ

œ. œœ œ

394

œ.

œ œ œ J

j œ œ œ œœ f œœ . œ J

shone

filled sea,

œœ . œ œ œ

œ J

f

shone

œ œ

œ

down

œ.

down

poco rit.

œ œ œ J

f œœ œ œ œœ .

œ J

f œ. f

j œœ J

o’er

œ œ œ

f œ. f œœ ..

f

U 

o’er

œ œ œ œœ

œ

395

œ J œœ J œ J

U œ

sempre

Beth

U

-

Beth

-

œœ

f

U

œ

U œ

˙.

le - hem’s

U

œœ

fields.

U

# ˙˙ ..

œœ

œa tempo œ œ œ nœ œ

le - hem’s

>œ J ‰ UŒ U >œ J ‰ Œ >œœ U J ‰ Œ

>œ U œ ‰ Œ J U > œ ‰ Œ J 396

fields.

U

Œ

U

Œ

U

Œ

U

Œ

U

Œ

div.

B

f œ œ œ œ nœ œ

85

5 8 5 8 5 8 85 5 8

# œœf œœ œœ œœ n œœ œœ 85 f œ œ œœ œœ n œ œ œ ? 5 8 f œ. 85 œ. f 397


398 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

&

# 5 >œ . 8

# 5 a2 & 8 œ œ > ## # 5 & 8 # œœ œœ > ? # 58 >œ . & &

58 # œœ œ #œ 5 œ œ 8 #œ #œ

## & # 58 œ ## 5 & # 8 # œœ ? # 58

Vc.

D.B.

œ

œ

œ

œ

œœ

œœ

œœ

œ œœ

œœ œœ

œœ

œ

œ

œ

œœ

œœ

œœ

?# 5 8

œœ œœ œ œ œ

# >œ J

j œœ >

j # œœ >j œ œ > j # œœ > j # œœ > # >œ J j œœ > j œ. f

>œ J

Œ

j œœ >

Œ Œ

j œœ > j œ œ >

Œ

j œœ > j œœ > >œ J

Œ Œ Œ

 Œ

5 8

&

# 5 8

?# 5 8 # 5 œ V 8 J

Œ

sempre

f

œ J

œ J

j sempre f Thenj wej œ œœ œœ œ ?# 5 J Œ J J 8 >œ .

# 5 >œ . & 8 >œ œ B # 58 # >œœ œœ ?# 5 8

Then Then we we

œ œœ

? # 58 >œ .

œ

œ

œ

œ

œ œ œ

398

œ œ

#œ J

j # œœ J

j œ

œ J

j j œ # œœ J J

in

our

felt

in

our

# >œ J >œœ J >œ J

j œ >

j œ.

felt

# >œ J

j œœ >

Œ

?

# & 58

Vla.

œ

‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰

6 # >œ 8 J

>œ J

Œ

6 œj Œ 8 œ > 6 j Œ 8 #œ œ >j 68 œ Œ œ >

hearts

œœ

hearts

# >œ J

Œ

j œ > >œ J

Œ Œ Œ

j œ > > œ J

Π399

œœ

6 j Œ 8 œ . 6 8

6 8

‰ ‰ ‰ ‰ ‰

68 # >œ J

j œ # œJ

œ .. œ

œœ ..

58 œ œ

œœ ..

58

œœ .. 

œ.

5 œ 8 œ 5 8

œ.

5 8 5 8

5 8

 œ

œ J

j œœ J

an

-

gels

what

the

an

-

gels

>œ J

Œ

j œ Œ > >œ J Œ j Œ œ > > œ Œ J 400

œ.

nœ. œ.

œ. œ.

sang.

sang.

œ.

œ.

œ

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

5 Π8

5 8

œ.

5 Π8

58

œœ ..

5 8

œ.

n œœ ..

58

the

6 j Œ 8 œ > 68 j Œ œ >

5 œœ 8

j j œ œ œœ # œœ J J

6 œj Œ 8 > 68 >œJ Œ

œ. œ.

œœ ..

what

Œ

œ œ œ 5 œ œ œ œ 8 œ. œ. œ

œœ ..

j œœ Œ >

œ

 n œœ ..

œœ ..

j Œ œ.

5 8

5 œœ 8

œœ ..

œœ ..

j œœ Œ > j œœ Œ > >œ J Œ

6 œj Œ 8 œ > 68

6 ‰ 8

j Œ œœ > j œ Œ œ >

68 # œj Œ œ > 6 j Œ 8 # œœ > 68 # >œ Œ J

6 ‰ 8

Œ

j œœ Œ >

6 8 œ

137

œ œ J J Glo j - ry œ œj J J

œ J toj œ J

Glo - ry

to

nœ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ

58 n œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 58

401

58 œ

œ. 402


138 403 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

# #

poco rit.

œœ œ œ . œ.

œ œ nœ œ œ nœ œ.

## & # œœ œ œœ .. ?#

œ œ œ. œ #œ nœ œ œ

& & &

## #

œœ # œ œ . nœ œ œ 

## & #

?# ?# ?

 nœ

> œœ > œœ

> œœ > œœ

 > > > > > œ œ œ œ œ œœ œ. œ. œ. > 

j œœ ‰ # œ # >œ > > j œœ ‰ # œ # >œ > >  

j j œ œ ‰ a œœ Œ nœ œ > > j ‰ j Œ nœ œ > >

œ > œ >

brassy

brassy

# œ >œ œœ œœ œœ > > > > #œ > >œ œœ >Œ >œ œ œ >

œ > >œ

œœ > >œ > œœ > œ œ œ >

?#

#

œ

œ.

Œ

God,

?#

œœ œ n œœ œœ œœ

# #

B# ?# ?#

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ nœ

œ œ. 403

œ J œ J œ J œ J

œ œ œ J J J

j œ œj œj J J J

Glo - ry

Œ

Glo - ry

œ

œ.

œ

œ.

œ

œ.

œ

œ.

œ >

œ > 404

to

to

œ God,

œœ

œœ

œ. œ. œ.

God,

>œ J

Œ

Glo - ry

Œ.

poco rit.

Œ.

Œ.

Œ.

j ‰ nœ >

Œ.

405

406

>œ J >œ J

> œœ > œ œ œ >J j œ >

3 4 43 3 4

U

U

U

U

U

U

U

>œ U œ ‰ J j œ U ‰ œ nœ > U j ‰ nœ >

3 U 4 Œ

>œ J >œ J

j n œœ > j œ œ > j œœ > j n œœ > >œ J

to

to

U

U

U

U

U

‰ ‰

U

j U ‰ n œœ > j n œ U‰ œ œ > U j ‰ œ >

U

Œ

n >œ J n >œ J

U

5 8

U

5 8

j U ‰ œœ > >œ U œ ‰ J

5 8 85

U

85

j ‰ œ > U j ‰ œœ >> nœ U J ‰

5 8 85

j U ‰ œœ > >œ U œ œ ‰ J > U œ ‰ J

5 8 85 5 8

U

œ œ 85

‰.

U 

3 4 3 4

U œ 43

U œ

j j œ œj œ J J J 3 œœ 4

Glo - ry

Œ

œœ > >œ

œ œ œ J J J

>œ J

œ

> œœ > œ

V

œœ > >œ

œ >

&

D.B.

> œœ > œœ

#

&

&

Vc.

œ.

> œœ > œœ

brassy

œ >

God,

Vla.

brassy

> # œœ > # œœ

brassy

>œ 3 J 4 f a2 3 >œ 4 J f 3 >œœ 4 J fj 34 œ nœ >f j 43 œœ > 3 j 4 œœ > >œ 43 J a2

in

God

u

in

U

U

U

U

U

>œ œ J

,

œœ

u

God

,

nUœ the

n œœ

u

>œ div. 34 œJ f div. > 3 œœ 4 J f 34 n >œJ f 3 œj 4 nœ >f 34 j nœ >f

U 

5 8

n >œ nœ J

the

U

j U‰ n œœ > >œ U ‰ J j U‰ œ œ > > U œ ‰ J 407

U

j U‰ œœ > >œ U ‰ J > œ J > œ J

U

U

&

5 8 85 5 8 85 5 8 85 5 8 85


408 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Glock

Chimes

Tender

&

# 5 8

œ.

œ.

qk =.

œ c. 72œ.

œ.

œ. œ. œ. œ. œ.

œ.

œ.

œœ.

œœ.

œœ.

œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.

œœ.

œœ.

a tempo piú vivo

f # 5 œœ. & 8 f ## # 5 & 8

? # 58 œœ .. f a2 marcato & 58 œ #œ a2 f 5 marcato & 8 œ #œ # # # 5 œf. œ. & 8 f ## # 5 & 8 œœ. œœ f . 1. 2. ? # 58 œ . ?# 5 8 ?

œ. f

5 œ 8

# 5 œ œ 8 f # 5 œ. & 8 f œ # 5 . V 8 œ. ? # 5 œ. 8

high

# & 58

Vla.

Vc.

D.B.

œ #œ

œ.

œ.

f. . # div. 5 œœ œœ & 8 f marcato # 5 B 8 œ aœ . . f marcato ? # 5 œ. a œ. 8 f ? # 58 œ . ( œ ). f

œ

#œ œ œ œ œ

œ #œ œ. œ.

œ

œœ .

œœ .

œœ œœ œœ œœ œœ . . . . .

œœ . œ

œ.

œ

œ

œœ.

>œœ

>œœ

œœ.

œœ.

œ

œœ.

œ.

a3

œ œ

œ

œ

œ

œœ.

œœ.

œ.

œ.

>œœ

œ #œ

œ >

œ.

œ.

œ > >œ

œœ.

œœ.

>œœ

œ

>œœ

œ > œ > >œ >œœ >œ

œ

œ

œ

œ

œ >

œ >

U

œœ

U

Œ

œ.

Œ

œ.

œ

œ.

œ

œ.

œ

œ.

œœ

œœ ..

œœ

œœ ..

œœ

œœ ..

U U œœ U œ

-

œ.

œ.

œœ.

œœ.

œœ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ

-

-

-

est!

œ. œ. œ. œ. œ.

est!

œ.

œ.

œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.

œœ.

. œœ

. œ. œ. œ. œ œ. . . . œ. œ. œ œ œ œ. ( œ).

œ 409

œ

œ. œ.

œ. œ.

œ

U

œ

U œ

œ.

œ.

œ.

œœ.

œœ.

œœ.

>œœ

>œœ

>œœ Uœœ

œ.

œ.

molto rit.

œ. œ.

œ.

œ

œ. 410

œ.

>œ >œ

> œ >œ

139 Moderato {q = c 69}

  

U " n 3 4 U "

43

U 3. 3 œ œ œ " 4 > U b˙. >œ œ U P n # " # 3 4 U >œœ œœ U n # " # 3 4 U >œ œœœ U " n 3 4 U U " n 3 4 œ U U 3 æ " 4 œ œ f U U œ œ " n 43

œ.

œ

œ

U

œ. œ œ F

U

U n T " 3 4 U >œœ >œœ U " n 3 4 U >œœ >œœ U n # " # 3 4

œ.

œ #œ

œ.

j œœ œ Œ

‰.

œœ.

Œ

c. 72

408

œ

œœ.

œœ.

œ

qk =.

œ

œ.

œ.

œ œ œ œ œ

œ

-

œ

Œ. œ

œ

œ. œ. œ. œ. œ.

œ.

œœ.

œ.

œ.

œœ

#œ œ œ œ œ

-

a tempo piú vivo

œœ ..

œœ

Œ.

&

œœ.

f

high

Brassy Boss

œœ.

œ.

molto rit.

>œ Uœœ >œ Uœ U

œ. 411

œ (œ)

     

U "? n 3 4

U n " 3 4 ΠU " n 3 Π4 U n " 43 U n " 3 4 U " n 3 4 U " n 3 4 U " n 3 4

T

 P j j œ œ

Œ

Pœj œj J J

Now we’ve

Œ

Now we’ve

Moderato {q = c 69}

    

412


140 413

?

&

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

# & #

& &

Vc.

D.B.

##

˙.

˙.

# & #

1.

b˙. p

b˙. p

Œ

poco rit.

2.

Œ b˙. p

1.

bœ P

˙. 

Œ

poco cresc.

˙.

˙.

˙.

" "

1.

"

˙.

˙.

"

" " "

"

"

?

"

&

?

V

j 3j j j j j œ œ œ b œ b œj œ œ

? ?

?

j j j j j j œ œ œ b b œ b b œj œ œ J J J J J J J

trav - eled all night 3

in

trav - eled all night

in

hopes

hopes

to

to

p b˙.

j 3j j œ œ œ b˙ j j j œ œ œ bb˙ J J J

see them a - gain 3

see them a - gain

˙. 

j j j œ œ œ b œ b œJ J

‰ œr œr œj b œj œj œj ˙ œ and the sil - ent

hus - band.

r r ‰ bœ œ bœ J ˙˙ ..

"

œ bœ J J

And the babe

they

&

?

413

414

415

416

417

B

?

" " œ "" J

both called,

""

The sweet faced moth - er,

&

Vla.

poco accel.

" " " " "


141 418 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

œ

j œ ‰ Œ

n œœ

a piacere

# & # ? & &

j ‰ Œ œœ

œ

j ‰ Œ œ

œ

j ‰ Œ œ 

# & # ? ? ?

? V

Œ

gg N ˙˙˙ ggg ggg gg ˙ ggg ˙ g

F

poco vivo {q = c 80}

# & #

&

a tempo

Œ

˙

F ˙ ? ˙

Je

Je

œ -

sus.

b œœ

-

, ,

Œ ggg ˙˙ gg ˙ ggg ggg ˙ ggg ˙ g˙ Œ Œ

sus.

ggg ˙˙ gg ˙˙˙ g

Œ Œ

‰ ‰

j j œ œ œJ

j j j œœ œœ œœ J J J

œ

The

prom - ised

one

The

prom - ised

one

œ œ

œ œ

œ

,

œ.

œ J

œ J

whom

œ J

the

an

-

of

whom

the

an

- -

j , ofj œœ œœ J

j œ J

j œœ J

œ œ œœ œ

œ œ œ J

œ œ œ œ œ œ cresc.

œœ . œ œ œœ œœ œ

gels

sang.

gels gels

sang.

œ œ œ J J

cresc.

&

Vla.

Vc.

D.B.

a tempo

poco vivo {q = c 80}

&

?

418

419

420

421

422

B

?


142 423 Fl.

Ob. B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

& &

Vc.

D.B.

##

Œ

P

piú vivo {q = c 84}

œ˙ . >

Œ

Œ

a2

˙˙ . > œ

˙œ >

P

œ 

?

&

&

# & #

b ˙˙ ..

b œœ

Œ ˙.

˙.

 nœ bœ

n œœ

P

n œœ

4 4 4 4

4 4

b œœ n œœ ˙

4 4 44

?

4 4

&

4 4

4 4

4 4

# & # ? ?

? V ?

˙

œ ‰ ‰ œ œ œ. bœ œ  œ J & Boy

j œ˙ œ .

j œœ ‰ J

Mas- ter Sim - e - on

the

œ œ œ œ œ

?

423

424

425

?

piú vivo {q = c 84}

Œ

b˙ æ Œ

div.

> œæ æ P

˙˙æ . æ

˙æœ æ >

œ

Œ

be?

Œ

Œ œ œ œ I don't know

B

œ˙æ. æ>

Could it

&

Œ

‰ bœ œ

prom-ised one of God!

> div. œæ Œ æ P 

&

Vla.

Œ

&

> œ

a2

œæ bœ æ

æ b œœ æ

b ˙˙æ.. æ

what to

think

my lad.

44 4 4 44 4 4

‰ œ œ 44

˙˙æ..

bœ bœ æ

426

b œæ b œœ æ

But the

44

˙. æ

˙æ.

˙. æP div. b œ œ Œ æ P

œ œ bœ. œ bœ

4 4

˙ æ b œœ b œœ æ æ 

427

4 4 44 4 4 44


143 428 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Boy

Simeon

4 œ 4 4 4

# 4 & # 4

n œœ

?

44 œ

&

44 1.w Ç 4 4

&

? ? &

?

Vc.

D.B.

Ó

4 4 4 4 4 g˙ 4 gg ˙ gg ˙ ggF g 4 gggg ˙ 4 gg ˙ g

Ó

?

44

gg gg ggg ggg gg

Ó

Ó

˙˙ ˙ ˙ ˙ ˙

4 œ 4 œ

Œ

4 n œ œ œ œ œ œJ 4

?

?

B

4 4

&

44

44 œ  4 4 œ  44 œ

Ó

&

&

Œ

# 4 & # 4 ?

Ó 

# & # 44

word

Vla.

Œ

vivo (excitedly)

gg ˙˙ ggg ˙ ggg gg ˙ ggg ˙ gg ˙

Ó 

œ

of these hum - ble shep - herds

œ J

has

œ œœœ œ œ kin - dled a ray

of hope

œ œ that these

œ eyes,

w p

Ó

Ó

 

œ œ œ œ J ‰ dull

poco rit.

œ

œ

and dim though they

cresc. œ œ #œ. œ œ #œ œ œ J ‰ be,

will yet gaze

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

428

429

430

431

up - on

the

poco rit.


144

a tempo {q = c 84}

432

&

?

Fl.

&

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Boy

Simeon

# & #

& &

w F

œ #˙. F # con sord. & # Ó 3.

? ? &

?

˙œ ˙ ˙ ˙

&

Ó

?

ten.

& &

Vc.

D.B.

P > 2. # œ Œ P 

?

œ

B

? ?

Œ

w

w w

# con sord. & # Ó

Lord's

Vla.

w

˙ # >œœ

>œœ

3.

>œœ

3.

œ

œ

œœ œœ œ œ

œœ

w P w p

w

Ó

Ó

œ Œ Ó

œ

Œ œ

j ‰ œ œ œ # œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ

œ J ‰ Œ

But

mas - ter,

be joy - ful!

The

hour may be at

hand!

Ó

Christ.

œ œ œ œ œ. œ œ ‰. R J ‰ Œ Per -haps,

Œ

Ó 

>˙ æ F > Œ #æœ F

w æ

>œ æ Œ

# >œ æ >œ æ F

>œ æ >œ æ 

>œ æ >œ æ

˙ æ œ æ œ æ

œ æ

œ œæ æ œ œ æ æ

432

433

434

Ͼ Ͼ

œ æ

But if not at hand,

w P œ œ P ˙ P w P

œ œ

œ œ

cresc. œ œ œ œ œ. œ œ yet

I am re - solved to wait.

œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

w

œ

435

436

œ


145 437 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Boy

Simeon

?

&

& & &

&

# & #

D.B.

Œ

1.

˙.

Œ

˙œ

p

œœ

œ

œ

œ

Œ

#œ P

?

&

?

&

?

?

B

? ?

Œ œ

Œ œ

˙ œ w

œ

œ

œ

God's

ful

œ

œ

˙ œ

œ

œ -

fill -

˙ > F > # ˙˙ F>

œœ 2 J ‰ 4 2 4 42 j œ ‰ 42 2 4

j œ œ ‰ 42 > > j 2 # œœ œœ ‰ 4 > J  42 2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

œ œ œ ment will come

œ

œ

œ

œ

˙

˙.

p Ó

>œ œ

2 4

œ

œ

˙. > F

 œ

w

?

F

# & #

>˙ ˙

# œœ

w

#œ p Œ

œœ

œœ

&

Vc.

w

Ó

Œ

&

Vla.

##

poco rit.

œ

œ

437

438

œ œ dim.

in

œ œ œ

œ

ac - cord

œ œ œ with His will,

Ó Ó 

˙ æ p œ æ p

  439

œ œ œ œ

‰ œJ

poco cresc.

Our

œ æ p

du - ty

is

œ æ

œ æ

œ æ œ æ

wæ p

Ͼ

#œ æ

to

œ

watch

œ æ œ æ œ æ

 440

#œ æ œœ æ œ æ

div.

œ #œ

˙.

and

wait.

>˙ æ F ˙˙æ > F >˙ æ F >˙ æ F

>œ æ

>œ œ æ # >œ æ >œ æ  441

œ J ‰ 2 4 œ J ‰ 42 œœ ‰ 2 4 J œ ‰ 2 J 4 œ J ‰ 2 4 42


146

2 4

# 2 & # 4

442

U

4 4

4 4

Fl.

&

Ob.

&

2 4

?

42

44

&

42

44 œ #œ. > œ. SP 4 4 œ # œœ .. > SP 44

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Synth

2 4

&

# & # 42 # 2 & # 4 ?

2 4

?

2 4

?

2 4

2 4 ¿ f

& ?

2 4

  

4 4

U

˙˙ ..

U

3.

4 4

U

˙ P

4 4

4 4

4 Π4

U

Œ

U

Ó

U

Ó

4 4

4 4

4 4

44

œ ‰ 42 J

œ ‰ J j œœ ‰

U

˙˙

2 4

2 4

 

44 œ œ. >> SP 4 4 œ œ. >> SP 44 # >œ >œ . SP 4 œ>œ œ>œ .. 4 SP > >œ . 4 # œœœ b œœ .. 4 SP 4 4

2 4

4 4

œ ‰ 42 J

42 2 4 2 4

2 4¿

  

Œ

4 4

Simeon

&

2 4

?

2 4

42

42

&

Vla.

Vc.

D.B.

U

&

2 4

?

2 4

B

?

42

  442

4 Ó 4

¿ ¿ Ó

¿ ‰ . ¿R

Mas - ter!

¿

4 4

42

44

U

j ‰ 42 œ

44

œ ‰ 2 J 4

˙

U

j ‰ 42 œ

˙

U ˙ U

œœ ‰ 42 J

˙˙

U ˙

œœ œ ‰ 2 J 4

˙˙

 

4 4 44 4 4

4 4

2 4

4 4

2 4

2 4¿

Œ

4 4

4 4

4 4

2 4

4 4

2 4

4 4

2 4

4 4

2 4

4 4

2 4

4 4

42

44

42

44

42

44

42

Be calm, lad!

44

443

444

44

4 4

2 4

4 4

2 4

4 4

44 4 4

(The shepherds recoil as Simeon and the boy brace themselves against the wall. Two large turbaned men have appeared out of nowhere and methodically move to face each other, smoothly lift their swords to form an arch.)

Boy

2 4 2 4

(Two more turbaned men step under these arched swords and step to the side, *unsheathing their swords. It happens again.)

(*The metallic sound of scimitars unsheathed rings thru the quiet of the night.)

# >œ >œ . ˙ SP U # >œ >œ . ˙

SP # œœ œœ .. >> SP >œ œ Œ J S j‰ œ S>

senza sord.

42

SP U > >œ . ˙ œ

senza sord.

Œ

1.

4 4

U

2 4 2 4

U

˙˙ ..

U

a2 4 œ # œ . U˙ . 4 SP 4 Ó 4

U

2 4 2 4 42

  445

4 4 4 4 44

(Two more men appear and *unsheath their swords.)

  446

2 4 2 4 42

  447

4 4 44 4 4 44


147

4 4

# 4 & # 4

448 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

& &

?

4 4

44

4 & 4 F 4 & 4 F ## 4 & 4

>> œœ œœ .. >> >> œœ œœ .. > > Ó

?

4 4

1.

U

œ.

# œ œn œ œ bœ œ

f

a2

˙ f

œ 

Simeon

Vla.

Vc.

D.B.

w

Ó

Ó

>œ >œ . Uœ

œ J ‰ Œ f œœ ‰ Œ J f œj œ ‰ Œ ˙. f ˙. f œ f

&

44

44

œ œ

4 4

?

œ. œ. œ

?

4 4

œ

?

a2

˙˙ ..

U

4 4

44

œ œ

&

B

n ˙˙ .. P

j œ w

bœ.

4 4

#œ bœ. œ œ œ œ #˙ J

4 4

&

œ œ J F

Ó

2.

œ œ œ

Œ

Ó

˙ ˙. P

˙

œ

˙. P

Œ

Moderato {q = c72}

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

448

˙.

Œ

Ó

˙.

œ

(Through this threshold of six attendants steps an elaborately attired emissary with an air of self importance, walking gracefully toward the well. A serving man follows at his heels.)

(Now six warriors wait in silence.) Boy

œ. # œ.

r œ

poco rit.

˙˙

F >> U ## 4 Ó n œœ œœ .. œœ & 4 >> U F a2 ? 44 œ œœ .. ˙˙ .. ˙ Ó u F U ? 4 Ó 4 ˙ F ? 4 Ó 4 ˙æ F &

Moderato {q = c72}

j œ œ

œ f œ f

œ. œ. œj œ

œ

Œ

œ P

Π449

j œ œ

œ

P œ

‰ œj # ˙ P

œ P

œ

bœ. œ. œ. œ

œ. œ.

œ

œ P œ bœ œ. œ. œ

bœ bœ

œ. œ.

Œ

œ

Œ

Π450

œ

j œ w

œ. œ # œ œ. œ # œ Œ

arco

451

w

b œ . œ œ œ. b œ . œ œ œ.

poco rit.

‰ œ. b œ œ œj . œ. b œ œ œ . b œ.

w 452


148 453

quickly

slower

6 4

Fl.

&

Ob.

&

?

46

&

&

46

# & #

?

6 4

&

6 4

j j ‰ b œ œ b œ œ b œJ b œ œ œ ‰  œ b œ R

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Em.

Simeon

# & #

# & # ? ?

? &

& Vla.

Vc.

D.B.

Œ ‰ b œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œJ J J

B

? ?

3

The great and re- nowed cit - y of Da - vid

? &

(He speaks quickly but fluidly) 3

Emissary

 U

w p

U

w w

U 

j œ

U

453

-

U 

U

 w U  j w œ

U

w p

recit.

U 

w p

p

the ho - ly Je - ru

U 

454

sa-lem,

6 4 6 4

6 4 46 6 4 46 6 4

6 4

bœ œ œ bœ œ bœ œ œ œ

is this?

Stand not in awe of my Per - sian guard:

 ()

quickly

œ. > # œ œ n >œ . b œ b œ # ˙ F

w

w > F w > F

w

bœ > F

w > F

œ >

6 4 46 6 4

w

46 6 4

w

46

w 455

6 4

456


149

6 4

# 6 & # 4

457

4 4

4 4

5 4

5 4

4 4

Fl.

&

Ob.

&

6 4

?

46

44

45

44

&

46

44

45

44

# & # 46

44

45

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Em.

Simeon

&

? ?

D.B.

46

6 4

4 4

4 4

4 4

44

4 4

5 4

4 4

5 4

4 4

4 4

5 4

44 4 4

45

44

5 4

4 4

?

6 4

4 4

5 4

4 4

&

6 4

4 4

5 4

4 4

?

6 4

&

6 4 Œ

?

6 4

&

Vc.

6 4

# 6 & # 4

&

Vla.

B

? ?

Œ œ b œ œ œ b œ œ œ b œ 44 Œ

  64 b œ . b œ ˙ > œ 6 4 b ww .. 46 w. 6 4 w. 46 w .

4 4 Boy

on - ly those who mean harm need fear.

 ˙.

457

4 4

œ

4 4

œ b œ œ b œ œ œ 45 ‰ b œ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ b œ œ œ œ J 

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó 458

3

3

(quickly)

Please don’t fright-en my mas- ter.

44 w > F 4 j‰ 4 œ > F 44 j ‰ bœ > F 4 j‰ 4 bœ > F 44 j ‰ bœ > F

5 4

5 4

45 ˙

He is not well.

5 4 j‰ bœ > 54 j ‰ œ > 5 4 œj ‰ > 45 œj ‰ >

We are poor

œ

and these oth- ers are shep - herds.

4 4

4 4

Œ

Ó

Œ

Œ

Ó

44

Œ

˙. >p œ

œ

œ

Œ Œ

p œ p

459

4 4 44 4 4 44


150

# 4 & # 4

44

U 

44

U 

# & # 44

U 

Fl.

&

Ob.

&

4 4

? &

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Boy

Simeon

&

? ?

D.B.

44 4 4

tempo giusto {q = c 80}

U 

U 

  

U 

U 

U 

U 

 

?

4 4

U 

&

4 4

U 

?

4 4

&

4 Π4

?

4 4

&

Vc.

4 4

# 4 & # 4

&

Vla.

U 

quickly

4 4

460

B

? ?

None of us has an - y - thing of val - ue to

4 œ 4 44 œ

œ Œ

Ó

Ó

Emissary

  bœ œ œ œ

 

œ

œ

460

j #œ ‰ œ. >f P j‰ b œ œ. œ. œ œ œ >f P j‰ ˙. œ. œ. œ > P f j‰ w #œ >f P j‰ w #œ > P f 461

U Œ #œ œ

U 

take.

quickly

4 4

(The emissary steps close to the boy, then laughs a hearty laugh and kneels to talk to him.)

bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

44 44 w

U 

Œ Œ

U Ó U Ó

U Œ Ó Œ Œ

U Ó U Ó

462

If you

œ think

œ I’ve

œ œ œ œ bœ

come to rob

œ

a serv - ing

œ

boy,

 tempo giusto {q = c 80}

œ œ P ˙ P

œ P w P w P

œ

# œ.

œ.

œ

œ

œ

463

œ

œ Then


151 464

?

&

&

# & #

?

&

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Em.

Simeon

&

# & # ? ?

? & ? & &

Vla.

Vc.

D.B.

##

B

? ?

bœ set

œ your

at ease.

I,

too, am mere - ly

 j œ ‰

j ‰ bœ j œ ‰ j ‰ œ j ‰ œ

j œ j œ j œ j œ j œ

œ œœ P bœ œ œ œ

a serv - ing

œ

œ.

man,

an

bœ b œœ

Ó

Ó

Ó

Œ

Œ

bœ œ bœ œ œ œ

˙ ˙

œ œ

œ œ

œ. œ.

˙

# b˙

˙

œœ œ

Œ

b b ˙˙ b˙

Œ

œ bœ œ œ œ œbœ œ œ œ

em - is - sar - y to a car - a - van

of

œ œ œ œ

œ

œ-

œ œ

div.

œ œ. œ. œ. œ.

div.

b œ-

œœ -

b œœ-

œœ -

œ œ-

b œ-

œ-

n œ-

œ-

ã

˙ b ˙˙ ˙˙

˙ ˙

bœ ˙

œ bœ

ma - gi

from the

œ 465

P

b œœ

nœ œœ

464

Oboe 2 to Eng. Hn.

F bœ œ œ œ œ bœ œ

œ œ œ nœ ˙ trem- bling heart

 œbœ œ-

Œ Œ

œœœ

Œ

œ-

Œ

466

Œ

pizz.

pizz.

pizz.

pizz.

pizz.

bœ Œ bœ

Œ

œ Œ œ

Œ

bœ Œ bœ Œ œœ Œ

œ Œ œ

œ

œ

Œ

467

Œ


152 468 Fl.

&

Eng. Horn

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Perc.

Hp.

Em.

Simeon

&

# ##

bœ œ ˙

p

nœ œ 

œ

œ

4 4

4 4

poco rit.

4 œ œ bœ œ 4 œ œ bœ nœ

46

44

&

44

&

46

# & #

46

6 4

4 4

6 4

4 4

# & # ? ? ã &

? & ?

&

D.B.

6 4 ˙ P 6 4

&

Vc.

6 4

?

b œœ b œœ ˙ ˙

bœ œ œ œ b œ bœ ˙ ˙ east.

Ó

Ó Œ ‰ œJ

What

Vla.

{q = c 80

V

B

? ?

bœ œ œ œ bœ œ

brings you a-cross so man - y miles

œ. ‰ bœ œ œ œ œ

Œ

bœ bœ œ Œ bœ bœ œ Œ

469

470

44 4 4

46

44

6 4

˙. p

4 4

6 4

4 4

6 4

4 4

6 4

4 Ó 4

(The emissary steps around the boy to address Simeon.)

œ 6 ˙ J 4

from the lands of the morn - ing

Œ

bœ œ œ bœ

468

bœ œ œ œ œ œ œ œ (quickly)

6 4

1.

Ó.

Œ

sun?

V

46 6 4

{q = c 80

46 Ó .

 

œ      

 Œ

My

4 4

44

4 4

F ‰ bœ J

poco rit.

44 œ œ bœ œ œ arco P 6 œœ œ 4 4 œ œ. œ. b œ œ œ œ. œ. 4 ˙ . œ P pizz. arco 4 œ Œ Œ ˙ 46 ˙ . œ œ 4 P 471 472 Ó

arco


153 473 Fl.

&

Eng. Horn

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Perc.

Hp.

Em.

Simeon

?

D.B.

˙

 ˙

˙

w

˙.

&

 œ

œ œ

w

œ. n œ.

˙.

n

w 

 

Oboe 2 to Oboe

 œ

 

w

&

# & #

# & # ? ? ã &

Tom Tom (with hand)

œ

& ?

B

? ?

œ

Ó

œ œ

œ

œ œ œ

Œ

œ

Œ

œ œ œ

Triangle

œ œ œ œ Œ

Ó

˙

œ œ bœ

mas - ters are

œ

Œ

œ œ œ

?

&

Vc.

#

# & #

&

Vla.

a tempo

ma

-

œ œ

œ

gi who’ve

fol - lowed the course

œ œ bœ

œ œ

of

the

˙. stars

through the

Œ

Ó

œ

œ

Œ

Ó

œ. œ. b œ

473

œ. œ.

œ œ

Œ

arco

œ

œ. œ P . b œ œ. œ.

œ. œ. b œ Œ

 

Ó

474

œ

œ

œ

œ. œ. œ

œ.

œ

Œ

Œ

475

‰ œJ

ag - es.

Ó

œ ˙

The

œ Lord

bœ œ œ œ œ œ of

˙

œ

œ

œ

œ

arco

 œ œ. œ.

P

œ œ. œ. ˙

#w œ.

w

œ Œ

cre - a - tion have they

œ b˙ bœ

w Ó 476

œ ˙

œ. œ. œ

 477

œ

œ


154 478 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Perc.

Hp.

Em.

Simeon

Ó

Ó

P 

?

&

&

# & #

& &

Vc.

D.B.

##

# & # ? ? ã

& ?

?

œœ œ œ

˙ # # ˙˙ nœ F . . œ œ ˙ 1. œ F

œ

# # ˙˙ œ

œ œ œ.

as

chose

to

He

re - veal

j Nœ œ him - self

 œ

b˙ œ

œ. b œ. œ

œ ‰ #œ J

through His

j œ ˙

˙

˙

œ

œ. œ. œ

œ

œ. œ. œ

˙

own

ce

-

les

 œ.

˙

#œ.

œ œ œ

cresc.

˙

œ. œ.

˙

œ

478

479

480

œ œ œ Nœ -

tial

 #œ.

œ div.

œ. œ.

F # ˙˙ F #˙

-

œ œ

brar - y

of

œœœ ˙

F œ œ. œ. ˙

F

œœ œ

#œ. li

œœ œ

œ. œ. ˙

œ bœ

œ

œ œ œœ nœ #œ

bw

#œ. ˙

years

œ œ œ Nœ œ œ

for

œ

œ

sought

?

B

œœ œ

œ

&

#œ.

F #œ. ˙ F

˙

œœœ

œ

œ

P #œ

#œ.

Ó

?

1.

œ

˙

&

&

Vla.

&

1.

œ

#œ.

œœ œ

# ˙˙

œ

#˙ œ

œ. œ. ˙

481

482

œ . œ. œœ . œ. œ


˙.

483 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Perc.

Hp.

Em.

Simeon

n ˙˙

Ó

Ó

ã

&

D.B.

˙˙ .

&

# & # # ˙˙

& & & &

## ##

? ?

? & ?

B

? ?

˙ œ bœ n ˙˙

œ œ. œ. œ œ

?

&

Vc.

˙

&

&

Vla.

œ bœ

155

˙.

Œ

Ó

Ó ˙

˙˙ # ˙˙ œ

Œ

light.

œ. œ. b ˙

Then ten

months,

a

-

go

œ bœ ˙˙

œ œ. œ. œ œ  483

˙. # ˙˙ œ

w œ

p

Œ

b ˙˙ p .œ œ. b ˙ p Œ

p

Ó 484

œ J

cresc.

œ

˙.

w œ

of

in

œ. œ. œ Ó 485

the

œ œ. œ. ˙ p ˙. œ. œ. p ˙ ˙

F b ˙˙ F

œ

œ J

an - nals

Œ

Susp cymb.

of

P

the

œ

œ

bœ w œ

œ

œ. œ. b œ Œ

Ó

˙

f ˙

  N˙

stars.

bœ œ J

œ.

˙˙

œ

Œ

œ bœ bœ œ œ bœ œ œ œ

un - heard

j œ bœ.

œ.

nœ P

œ œ œ

 œ

p

œ

a2

a thing oc-curred,

˙.

p

œ œ œ

p (misterioso) œ bœ bœ œ œ œ ‰ œJ œ œ.

˙˙

Tom tom (with hand)

œ

3.

œ P

con sord.

con sord.

1.

Ó 486

œ bœ œ

œ.

œ ˙ J

F b ˙˙ ˙ F œ œ. œ. n ˙ F ˙. F

 487

œ. œ.


156 488 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Perc.

Hp.

Em.

Simeon

Vla.

Vc.

D.B.

&

œ œ œ œ bœ bœ œ œ P 

?

Ó

& # & #

&

œ

&

œ

# ˙ & # # & # # ˙˙ ? ?

œ. œ. œ

œ. œ. œ ˙

œ. œ. œ. œ.

# ˙˙

œ œ

˙

Oboe 2 to English Horn

œ. œ. œ œ. œ. ˙ P œ. œ. œ œ. œ. ˙ P ˙ ˙

# ˙˙

P ˙˙ P

˙ ˙

poco rit.

#

n˙.

n˙. > ˙

˙

˙˙

n ˙˙ >

Œ

2.

Œ

Œ

˙

˙

˙

˙

ã

&

? Œ

&

#œ ‰ J œ œ œ œ œ

dim.

But clouds ob - scure our ar - ri - val in your land

?

&

˙. ˙

˙ œ

&

˙

˙

˙

˙

? ?

# ˙˙ œ

# ˙˙

œ. œ. œ

œ. œ.

# ˙˙ œ

Nœ -

bid

˙˙

div.

And my or - ders for

˙ ˙

B

P (mysteriosly) Œ œ œ bœ œ œ

œ œ œ œ b˙

˙

œ.

div.

P ˙˙ P ˙

œ. œ. b œ œ. œ. œ

œ œ œ œ bœ œ

me

to

p

˙˙ ˙

œ. œ. b œ

œ. ˙˙

œ. œ.

b˙ nœ

Ó  Ó 

F ‰ bœ J

˙.

tell what we’ve ob - served.

E-

œ œ bœ J

œ œ J

 poco rit.

œ

˙ ˙

œ. œ. œ

488

489

490

491

œ p

œ

œ

œ  œ  œ p

div.

˙. ˙. œ

Œ

Ó

Œ

Ó

œ bœ Œ

Π492

œ œ œ


157 493 Fl.

&

Eng. Horn

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Perc.

Hp.

Em.

Simeon

a tempo - poco piú mosso

#

# & # ?

˙

D.B.

˙.

 œ

œ œ

w

œ. œ.

˙.

n

w 

 

 œ. œ.

 

w

&

# & #

# & # ? ? ã &

Tom Tom (with hand)

œ

œ œ œ

? & ?

œ nough

then

B

? ?

to

Œ

œ

œ œ œ

œ

œ

œ œ œ

Œ

Ó

˙

say,

œ œ I

must

œ

œ œ bœ

first

find the court

Ó

œ

œ. œ. b œ Œ

Œ

œ

œ œ œ 

a tempo - poco piú mosso

œ

œ

œ

Œ

Triangle

œ œ bœ

&

Vc.

˙

˙

w

&

&

Vla.

Ó

493

œ œ

œ œ

œ

of

Je

bœ œ

˙. -

ru

-

sa-lem’s

 

Œ P œ. œ. b œ n œ. œ.

œ. œ. b œ Œ

œ œ

Ó

494

œ

œ

œ. œ. œ

œ

Œ

King.

œ œ Be as

-

œ

œ œ bœ

sured

that the light

Œ

495

œ

œ

œ

#w

œ

œ

œ. œ.

w

P

œ. œ. ˙

œ. œ.

œ b˙ bœ

w Œ

œ œ of

 œ

Ó

œ

Œ 

˙

˙

Ó 496

œ ˙

œ œ œ

 497

œ

œ


158 498 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Perc.

Hp.

Em.

Simeon

Ó

Ó

?

&

&

# & #

& & &

Vc.

D.B.

#œ œ

F Œ #œ œ 1.

F

#œ.

œœœ

œ

#œ.

œ œ œ

#œ. ˙

œ œ œ Nœ ˙

#œ. ˙

œ œ œ ˙

œ

# # ˙˙ F 1. œ

˙ œ

œ # # ˙˙ œ. œ. œ

œœ

œœ

F

œ. œ. œ

œ. œ.

œ

ã

&

# & # ? ?

? & ? &

Vla.

##

Œ

1.

œ

œ

faith

that

shines

œ

& ?

bw

?

N˙.

œ œ

œ

in

hearts

of the

ma - gi

the

˙

B

œ œ

œ

œ b˙ œ

 œ. b œ. œ

œ œ

˙

œ

œ. œ. œ

˙

P

#œ œ

˙

has

#œ.

˙

. œ. œ

˙ œ

 œ more

œ œ œ

#œ. bright

-

ly

 #œ œ

˙. #˙

œœœ

˙

œ. œ. œ

498

499

500

div.

œ #œ œ. œ.

#œ. F # ˙˙ F #˙ F œ F

œ

Ó

˙

burned

n˙.

Ó

˙

œ

?

œ Nœ since

œœœ ˙˙

œ. œ. œ

œ

œ

œ. œ.

#œ.

œ œ œ

œ

# ˙˙

˙œ

œ

œ

œ

#˙ œ

œ. œ.

501

502

œ

my


503 Fl.

Ob. B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Em.

Simeon

& &

? & &

# & #

D.B.

b ˙˙

œ

˙˙

œ

b œ. œ. œ

œ

b œ. œ. œ

1.

F 3. œ

œ. œ. œ. œ.

b œ. œ. œ

F

œ bœ J

œ.

˙˙

œ. œ.

# & #

œ.

F #˙

bœ bœ

œ

œ

˙ ˙

œ bœ bœ b œ

œ #œ

˙

n ˙œ

œ œ b œœ

#œ œ J

sempre accel.

œœ b œœ œ n œœ b œœ . . œ b œ. œ. œ b œ

# ˙œ F #œ

œ œ # œ œœ n œ

bœ bœ

˙

#œ #œ

œ. œ. œ # œ

œ

œ

œ

F #œ

# œ b œ. œ. œ b œ

F

Œ

Ó

œ. œ. b œ

œ

f

senza sord.

> Œ # œœ œœ # ˙œ f > > >> Œ # œœ œœ ˙œ f > > > > > > Œ œ œ ˙ f Œ # œœ œœ ˙˙ f >> >> > 1. 2. # œœ œœ ˙ œ Œ > f 

?

&

? ?

? & ?

B

? ?

œ mas

-

bœ œ œ œ œ œ ters

per - ceived

a

cer - tain

œ b˙ J

œ. sign.

 b˙ ˙

b˙ œ

œ.

poco accel.

Ͼ

b˙ b œ. œ. œ  503

œ. œ.

Ͼ

œ œ æ æ œ bœ æ æ

Œ

œ œ That the

˙

˙

Ó

œ.

cresc.

prom

 œ.

bœ œ bœ J b œæ b œ æ b œ bæœ æ œ bœ æ æ

 504

#˙ æ ˙ æ B

#œ. æ

-

senza sord.

j œ œ

ised One

f

bœ is

( b œ) # ˙

˙

œ

œ #œ æ æ œ œ æ æ

˙˙ æ b˙ æ

bœ æ œ æ

bœ æ bœ æ

œ œ æJ æ

œ æ

bœ æ

˙ æ

œ >

œ >

3

King

of

the

œ

#œ œ J

œ >

œ œ œ

born,

sempre accel.

159

f # ww

n œœ

œ

œ

molto ritard.

f # ww

œ

#˙. n w

&

Vc.

˙

# & # b ˙˙

&

Vla.

poco accel.

505

506

œ æ

#˙. w

molto ritard.

œ

f #w wf

&

f w f

?

 507


160 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Glock Hp.

Em.

Simeon

& &

&

D.B.

˙.

œ

˙˙ ..

œœ

˙˙ ..

œœ

# ww

&

˙.

Œ

P ˙.

œ œ #˙.

# ww

#w w w

# & # w ?

æw f œ

&

f

?

?

Ó

œ œœœ œœœ œ œœ

œ

˙.

œœ

Œ

œ p

Ó

Boy

Jews!

?

?

Œ

œ

w

&

B

w

œ

 œ-

˙.

˙˙ ..

w

508

509

œ

#˙.

œ œ

œ

œ

˙.

œ œ

œœ # œœ # ˙˙ ..

œœ œœ

œ. # œ.

# œ. # œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œœ # œœ # ˙˙ ..

œœ œœ

&

V

œ

Œ

 œ J œ

j œ œ œ

(excitedly)

he

al - so

œ

œ œ œ #œ

œ

œ #œ #œ œ œ œ œ ‰ J

speaks of the prom - ised One!

How can

  œ œ

˙. ˙.

œ!

œ! # œ! œ! ! œ

P œ! ! œ! ! œ! ! œ! ! œ! ! œ! ! œ! ! œ! ! ! ! œ! ! ! ! ! œ! œ œ œ œ #˙. œ œ œ œ œ œ œ œ œœ P    ˙˙ .. œœ œœ ˙˙ .. wæ wæw w P. ˙ œ œ ˙ . w w w w P w f

œ.

˙˙ ..

 œœ

˙.

Allegro moderato {q = c 88}

œ.

œ. n œ .

œ

Mas-ter,

 W

œœ œœ

w w w

w f

?

œœ œœ

w

ww w

?

1.

˙˙ .. P ˙˙ .. P

#w w

# & # w

&

Vc.

œ

P # a2œ œ & # . œ. œ. œ . œ. œ. œ # œ. # œ. œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ. # œ. # œ. . . . . . . JP . . a2 ˙ . w œ œ ˙. ? w w w P f

&

Vla.

˙.

Allegro moderato {q = c 88}

508 W a2

! ! ! œ œ #œ

so

man - y

speak with

œ! # œ! # œ! œ! œ! œ! œ! œ!

œ

 œ

#˙.

 œ œ

œ

œ

˙ .

œ œ

œœ # œœ

# ˙˙ ..

œœ œœ

510

511

512


513 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Glock

Em.

Tender

Simeon

Ó œ œ

˙.

# œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. . & # #œ ?

˙.

œ œ

&

˙˙ ..

œœ # œœ

&

# & #

˙˙ ..

# & #

œ

Œ Ppoco stacc. œ œ œ œ œ œ œ œ œ 1.

œ

œ. œ. œ. œ œ. . œ œ. œ œ. œ œ œ . . . . . ˙ ˙ ˙ .. ˙ œ ˙

œœ # œœ n œ ˙

œ #œ

œ

œ

œ œ

œ œ

œ

œ

œ

j œœ ‰ . . œ œ w

œ

œ

œ.

œ

œ œ J

œ

œ.

œ œ J

j j j œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ . . . . . . œ œ œ œ œ #œ

œ˙ œ œœ . . . . . . œœ œœ œ œ w

Œ

Œ

?

&

? ?

& V ?

&

D.B.

œ œ

&

Vc.

j œ ˙˙ ..

œ˙ .

œ œ

œ. œ. # œ œ. .

j œ ˙˙ ..

œ. ˙

Ó

Œ

nœ nœ ˙ ‰ œJ With

œ #œ n˙

Œ

one ac- cord?

Ó

Œ

B

? ?

F

œ

œ œ œ œ œ œ œ

F œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Yes, an

Œ

Ó

one ac - cord?

Vla.

œ œ œ œ œ œ œ œ

poco stacc.

Yes, an

an - gel told us of joy

an - gel told us of joy

n œ! œ! œ! ! œ œ œ œ n œ œ œ œ œ! ! œ! ! œ! ! ! ! œ œ ! ! ! ! ! ! ! ! œ œ œ œ      j . ˙ œ œ œ œ œ. œ ˙˙ .. ˙˙ .. œœ # œœ n œœ œ œ œ ˙. ˙ .

œ œ

˙

˙

513

514

œ œ œ œ

to

to

all

all

œ œ

cresc.

˙ .. ˙

Œ

œ

˙. 515

œ

œ

peo - ple through the prom

œ œœ œ

cresc.

œœ

œœ œœ

peo - ple through the prom

œ! ! œ! œ! œj ‰ œ œ   œ œ

œ

Ó

j ‰ œ j œ ‰

œ -

f. œ

œ # œ f œ˙ œ

ised

-- ised ised

j ‰ œj ‰ j ‰ œ œ j ‰ j ‰ j ‰ œ œ œ j j j œ ‰ œ ‰ œ ‰

Œ

One.

œ œ J

161

Œ Œ œ œœ . . œœ

F ‰ œJ

An

Œ

œ

œœ

œ

œ

œ

œ

œœ

Œ

One.

œ ˙

œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!

œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! w

w 516

517


162 518 Fl.

Ob. B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Em.

Tender

Brassy Boss

& &

? &

D.B.

Ó

Œ ˙˙

F œ œ F

œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ 

1.

œ

œ œ œ

œ

œ

œ œ œ

œ

œ

œ œ œ

œ

œ

œ

Œ

œ œ œ

œœ

Œ

œœ >

œœ F œ œ F

Œ

n œœ

Œ

œœ

Œ

poco stacc.

œ œ

Œ

n œœ

Œ

œœ

Œ

# >œœ

œ # œ œ œ œ œ œ n œ # >œ

Œ

Œ

œ œ >

Œ

œ>œ

Œ Œ

Œ

# >œ >œ J ‰ J ‰

Œ

# >œ ‰ J j #œ ‰ œ > œ # œœ J ‰ >

j œ ‰ > j œœ Œ œ ‰ œ > >> # >œœ œ œ Œ œ ‰ J > # œ œ œ # œ œj ‰ œj ‰ >

Œ Œ Œ Œ

Œ

&

# & #

 

?

&

# & # ? ?

& V ?

B

? ?

3.

œ œ œ œ œ an

Ó Ó ˙

-

gel you say?

F

œ œ

œ

Yes, an

an

-

gel from heav - en

Yes, an

an

-

gel from heav - en

œ œ œ œ

œ

Œ Œ

˙

˙

˙ ˙

˙

œ œ œ œ ˙ ˙

Œ

˙ 518

F œ œœ n œœ

div.

œ œ œ

F œœ F œ. # œ F . œ œ œ F œ F

œ œ b œœ Œ Œ

œ b œœ

b œœ Œ Œ

œ. œ. œ. œ. œ. b œ. bœ Œ œ Œ œ Œ

œ 519

Œ

œ #œ œ œ œ œ œ nœ 

œ Nœ œ œ

œ >

# œ }, œ

told

of the Christ - child

born

told

of the Christ - child

born born

n œœ œ œœ

œ œ b œœ Œ Œ

Œ

œ >

œ > > œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. # œ >œ Œ œ Œ œ œ œ >œ œ Œ Œ œ b œœ

520

Œ 

œ >

# œ œ œ # œ œj ‰ > # >œ ‰ Ó J F 

Œ

œ œ #œ œ œ œ œ

b œœ }, # œ˙ . N œ œ Œ

#œ >

œ #œ œ œ œ œ œ nœ F poco stacc. œ #œ œ œ œ œ œ nœ F 

&

Vc.

Œ

# & # # # ˙˙

&

Vla.

Ó

œ œ

Œ Œ Œ Œ Œ

œ.

> œ œœ > œ > >œ >œ 521

j œœ ˙ J

a

cat

-

tle

in

aa

cat

--

tletle stall.

Œ Œ Œ Œ Œ

>œ œœ > > #œ >œ >œ

> œ ‰ J

œ ˙ J

in

œ œ # œœ œœ # œœ ..

j‰ œ

Œ Œ Œ Œ Œ

stall.

# >œ ‰ œj ‰ J > j j #œ ‰ œ ‰ œ œ > > œ œ œ œ > # >œ ‰ œ ‰ J J # >œ ‰ œ ‰ J J 522


# >œ ‰ Œ J

523 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Em.

Tender

Brassy Boss

& & &

? & &

?

D.B.

#œ > F

Ó

Ó

Ó

Ó

œ œ >œ œ œ

œ >

œ œ >œ œ œ > Œ nœ Œ

#œ > F

Œ Œ

F

œœ Œ > b >œ œ Œ œ

œ > # >œ

Œ

# œœ > > N # œœœ

Œ  

&

&

A cat - tle stall?

?

? ?

No

P Œ # # œœ P 1. œ œ Œ œ Œ #œ P

œœ > b >œ œ œ

Œ

Ó

j #œ ‰ Œ >

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó 523

œœ œ œ

Œ

# œœ

Œ

# # œœ

Œ

Œ Œ

Œ

Œ

a2

œ #œ Œ # œ P

#œ p

œ œ œ

# œœ

Œ #œ #œ œ œ #œ P a2 Œ #œ #œ P #œ œ œ  œ œ #œ

Œ

Œ

Ó

Œ

œ #œ

a2

F # >œœ F # œœ >

Œ # œœ Œ Œ

# œœ

Œ

Œ # œœ Œ

#œ #œ œ #˙ 

œ #œ # œ

œ Œ

œ ..

But we

saw

Œ

j # œ ‰ œj ‰ # œ œ > > j j # # œœ ‰ # œ ‰ > > # >œ ‰ # >œ ‰ J J

Œ

Œ

> j # œœ ‰ œ ‰ J œ > > > Œ # # œœœ ‰ # œœ ‰ J J Œ

Œ

Ó

Œ

Ó 

#œ œ #œ œ œ #œ œ œ

j #œ œ J the Christ

Œ

Œ

œ

P #œ Œ œ P  œ œ Œ P Œ œ œ #œ Œ Nœ # œ # œ P  Œ #œ #œ P 524 525 

Ó

Œ #œ œ

j # >œ # œ ‰ # œœ ‰ J > j ‰ j‰ # # œœ # # œœ > > > # œœ ‰ # # >œœ J J

Œ

# œœ > F # >œ

#œ F

# >œ >œ J ‰ J ‰

Œ

Œ

F  # œœ > #œ œ œ F œ Œ # œœ Œ #œ # œ > F  #œ > F Œ

163

#œ # œ > F #œ œ > F

#œ #˙ # œœ # # œœ œ # ˙

#œ P

j‰ œ > j‰ #œ > j œ ‰ > j œ ‰ >

œ

Œ

king would stoop so low!

V

B

œ J

# œœ

#œ œ nœ > >œ Œ

F ‰ œ œ œ œ.

# œ œ >œ

?

&

Vc.

j‰ Œ œœ > # >œœ ‰ Œ J

# & # #œ > F # & # œ œ F >>œ ? # œœ

&

Vla.

##

j #œ ‰ Œ >

Ó

# >œ

œ #œ with our

œœ œœ # œœ # ˙˙ ver - y own

Œ

Œ

œ

Œ

# # œœ

Œ

# # œœ

Œ

cra - dled

 # >œ

eyes.

cra - dled

Œ #œ Œ Œ

œ Œ

Œ # a œœ Œ Œ # œœ Œ Œ

526

œ Œ

in

a

in

a

man - ger

in

a

# œœ # œœ # œœ œœ # œœ œ œ œ œ #œ œ

div.

F  # >œœ F > # # œœ

F  # # œœ > F  #œ > F

Œ

 # >œ >œ J ‰ J ‰

Œ

man - ger

 # >œ # œ J j Œ #œ # œ > j Œ œ > j Œ œ > 527

in

j ‰ # œœ > ‰ # œj > > ‰ #œ J > ‰ #œ J

a

‰ ‰ ‰


164 528 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

œ.

œ ˙ J

˙˙

˙

# & # ˙œ ?

œ ˙

œ . œ

j œ ‰ Œ œ > j & œœ ‰ Œ > ## > & œJ ‰ Œ # j & # œœ ‰ Œ >> œ ? œ ‰ Œ œ J ? j œ ‰ Œ >

Tender

Brassy Boss

?

& V ? & &

Vc.

D.B.

B

? ?

Ó Ó Ó

>œ b >œ J ‰ J j ‰ n œj œ œ œ n >œ > . . j œ œ b œ ‰ b >œ œ b œJ > j j œ ‰ bœ bœ b œ > > j ‰ j b œœ b n œœ > > >œ n >œ J ‰ J a2

j b œœ > j bœ œ œ > j œ >

Ó Ó 

> > ‰ œJ ‰ b œ œ j ‰ œj ‰ œœ œ > > j > ‰ œ ‰ œœ ‰ œ J > j j ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ > > j ‰ œ ‰ œj ‰ œ œ > > > >œ > ‰ œJ ‰ b œ

j j > ‰ b n œœ ‰ œœ ‰ n œœ ‰ J > > j > b œ > œ ‰ b b œœ ‰ œ ‰ œœ ‰ œ J > 3. J ‰ b œj ‰ j ‰ œj ‰ œ > > > 

 Ó œ. n œœ . bed

I care

Nœ ˙ J

of straw. j œ œœ ˙

œ- ˙ J

œ. œ. ˙

n ˙œ œ ˙ ˙

of straw.

œ . œ

n >œ >œ J ‰ J ‰ Ó ritard.

n >œ ‰ >œ J J j œœ ‰ œj œ > > >œ b œj œ ‰ œ J > j œœ ‰ œj > b >œ j œœ ‰ œj > b >œ > # >œ J ‰ œJ

j œ- ˙ œ œ ˙ . œ œ ˙ ˙ 528

noth - ing for

a

man - ger

j ‰ œ ‰ œj ‰ p ‰ œj ‰ œj ‰ œ p j œ ‰ œœ ‰ b œ ‰ J p

or

a

Ó

œ œ œ˙

œ nœ œ œ œ œ œ nœ œ œ . . œ œ œ œ œ ˙ 

‰ Ó

‰ Ó

œ œ J

bed

of straw,

œ

œ œ œ

for my

Œ

œ œ bœ œ œ œ œ

mas - ters the ma

-

gi have

4 4

42

44 4 4

44 4 4

44

4 4

2 4

Tom tom (with hand)

P p ‰ bœ œ œ

2 4

b œ œ 44 œ œ œ 4 4

42

42

4 4

œœ

2 bœ 4 œ

2 4

2 4 œœ

2 4

nœ.

2 4

‰ œj 42 œ

Œ

‰ Ó

œ œ bœ œ œ œ bœ œ

tempo primo {q = c 80}

j >œ œ ‰ b œœ ‰ Ó J > >œ b œj œœ ‰ œ ‰ Ó œ J > j œ ‰ œj ‰ Ó > >

 F Œ œ œ

bed

Vla.

Ó

&

& Em.

œ œ˙ . œ œ ˙

b >œ >œ >œ b >œ œ J ‰ J ‰ J ‰

4 4

2 4 œ

œ œ 44

2 œ. œ bœ œ 4 4 4 come

to see

a

2 4

4 4

2 4

4 4

42

44

42

  b >œ >œ >œ b >œ œ J ‰ J ‰ J ‰   j j œ ‰ b b >œœ ‰ œ ‰ b >œœ œ œ œ œ J >J > > j j j j b œ ‰ b b œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ > > > . . > œ œ œj ‰ j ‰ œj ‰ j ‰ bœ œ œ œ > > > > j ‰ b œj ‰ j ‰ œj ‰ œ œ > > > > 529

n >œ >œ pizz. J ‰ J ‰ n œj ‰ œj ‰ ritard.

n >œ nœ J > œ J j œ œ > j œ >

j pizz. ‰ œœ ‰ j œ > pizz. ‰ b œj ‰ œ J > pizz. j ‰ œj ‰ œœ œ > pizz. ‰ j ‰ œj œ > 530

‰ j‰ œ ‰ œj ‰ ‰ b œj ‰ ‰ b œj ‰

tempo primo {q = c 80}

œ œ œ œ œ œ œ

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

œ 531

2 4

Œ

2 4

42 œ

4 4

44

 Œ 532

4 4 44


533 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Em.

Tender

Brassy Boss

? & &

D.B.

œœ œ # ˙˙ . . ˙œ œ œ œ˙ œ œ ˙œ 4 4 . .

œœ

œ . . œ œ

44 4 4

44 4 4

Ó

œ

œ œ œ œ œ #œ.

4 4

?

4 4

44

œœ J ‰ Œ

Ó

j œ ‰ Œ

V

?

King!

4 4

&

?

Ó

4 #œ. 4

44

œ ‰ Œ J

4 œ œ œ œ Œ 4

B

&

4 4

4 4

44

œ œ œ˙ . .

?

&

Vc.

œ œ

# 4 & # 4 ?

œœœ

# & # 44 ?

œœœ œ œ #œ.

4 #œ. 4

# 4 & # 4 # ˙˙

&

Vla.

4 4

165

piú mosso - poco agitato

And I

1.

3.

œ œ œ

#˙. P

Œ

œœœ œ œ œ cresc.

must

#˙. P

be on my

˙.

œ œ œ #˙.

œ œ œ #˙.

œ œ œ #˙.

œ œ œ #˙.

Œ

Ó

Ó

Œ

533

534

piú mosso - poco agitato

arco

arco

arco

arco

œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! P # œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! P œ #œ œ œ œ œ œ ! ! ! ! ! ! ! P ˙. œ P

Je

œ!

you

ru - sa- lem’s

Ó

œ #œ œ. œ œ œ show

-

œ œ œ

œ. #œ œ

œ #œ

We can

1.

of

œ œ

˙. P

Œ

Œ

way.

Œ

œ king?

Œ

Œ

Ó

Œ

œ! œ! œ!

œ! œ! œ! œ!

œ! # œ!

œ! œ! œ!

œ! œ! œ! œ!

# œ! # œ! ! # ˙˙

œ œ œ œ œ! œ! ! ! ! ! œ œœ ˙.

535

536

œ œ

We are

œ!

‰ œ œ We are

the pal - ace

œ œ #œ œ œ ! ! ! ! ! œ œ ˙.

Œ

arco

˙. P

œ! œ! œ! œ! œ! œ! ˙˙!

œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ œ œ œ œ œ 537


166 538

?

&

Œ

&

Œ

# & #

&

Ob.

&

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Em.

Tender

Brassy Boss

# & #

# & # ? ?

˙.

 bœ ‰ Œ J F 

œ œœ

n˙ ‰ œ œ bœ œ. œ F 

Ó

Ó

 

&

&

V ?

&

D.B.

Œ

?

&

Vc.

‰ bœ œ ˙ F ‰ bœ œ ˙ F 

œ #œ œ œ #œ œ #œ #œ

# # œ # # œ œœ œ œœ œœ œœ # œœ go - ing

go - ing

Vla.

a tempo – alla marcia {q = c 92-96}

Fl.

B b Cl.

X

poco rit.

B

? ?

to the

to the

cit

cit

-

-

y our

y our

poco rit.

œ! # œ! œ! œ! œ! œ! œ! # œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! # œ!

! # œ! # œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ ˙.

œ œœ

˙.

œ œœ 538

N # œ˙ .

- selves!

-

‰ œ œ bœ œ. œ bœ Ver - y well, lead the

#˙ .

X

Œ

pal

cresc.

-

ace

Œ

j‰ bœ

 Œ bœ ‰ J Œ b œj ‰ bœ

j j ‰ œj ‰ Œ œ ‰ œj ‰ b œ ‰ bœ œ œ bœ

Œ b œJ ‰

j ‰ œj ‰ Œ j ‰ b œ ‰ j ‰ bœ bœ

a tempo – alla marcia {q = c 92-96}

‰ j‰ Œ j‰ j‰ œ œ bœ ‰ b œj ‰ Œ œj ‰ b œj ‰

j œ‰

‰ j‰ Œ j‰ j‰ j‰ bœ œ œ bœ 539

And when you have shown me the

œ J

Œ

selves!

j bœ F j b œœ F j œ F bœ J F bœ J F

way

‰ bœ œ œ œ bœ œ œ bœ. J

540

Œ bœ ‰ J Œ b œJ ‰

 b œ ‰ b œ  J bœ œ œ œ bœ j j bœ ‰ œ ‰ Œ bœ bœ j b œ ‰ b œJ ‰ Œ bœ œ b œ ‰ b œj ‰ Œ J bœ œ bœ bœ ‰ j ‰ Œ J bœ

œ bœ

541

bœ.

j‰ bœ j nœ ‰

ã

œ bœ

œ bœ. œ

gates we will

b œ- œ-

j‰ bœ œ b œ b œ- œj b œ ‰ œ- b œ j j - bœ b œ ‰ b b œœ ‰ b œ bœ b œb œ ‰ j ‰ œJ bœ 542


543 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Perc.

&

Tender

Brassy Boss

##

Ó

?

1.

f œ. f ˙œ f

œ

œ œ œ bœ bœ J œ œ

. . bœ œ #œ

œ ˙. f œ n œœ œ N œ b œ œ 2. f Nœ b œœ n œ œ b œ 4 f  

?

?

ã

&

Snare Drum

Ó

Œ 

œ æ P

œ b œœ œœ œœ

go

our

sep - arate

œ

F

Œ

n ww

œ œ

167

2 œ 4 2 œ 4 2 4 œœ

nœ œ œ . .

2 œ 4œ

œœ

2 4

œœ

œ

œ

œ

œ

œ

œœ

24

œ œ . 

24

œ .

Ó 

2 4

Sn. Drum

p Ͼ

tom tom

2 4

4œ 4 ˙.

œ. . œ

œ. œ . œ œ

Ó

œ. œ. œ œ. . œ œ .

œ. œ . œ œ œ ˙. .

Œ

œ. œ. œ œ. . œ

œ. œ . œ œ

44

44

4 4

2 Π4

4 4œ

Ó

œ. œ. œ

44

2 4

4œ 4

Œ

4 4

24

4œ 4

4 4

2 4

ways.

œ

1. flute 2. picc.

P 4œ Œ Ó 4œ œ œ œ P 4  4 4 4

Œ

Ó œ

Œ œ œ œ 

Ó

Œ

2 4

4 4

?

2 4

4 4

B

? ?

b œ ‰ b œJ ‰ J

b b œœ

œ bœ œ œ

j œ ‰ b œj ‰

b œ ‰ b œ ‰ b œj ‰ J J

œ ‰ J œ J

bœ ‰ bœ ‰ bœ ‰ J bœ J J bœ ‰ bœ ‰ bœ ‰ J bœ J J 543

œ.

a tempo – alla marcia {q = c 96}

f ˙œ f œ

œ œ nœ bœ bœ J

œ

œ œ

b œ. œ. # œ

˙. f ˙. f

544

œ œ

nœ  œ.  œ.

 œ.  œ.

24 œ 2 4 œœ 24 œ 2 4œ 24 œ

œ

œ

œ

œœ œ  œ.  œ.

545

 œ.  œ.

œ ‰ œ J F œ. œ. œ. . œ œ .

œ. . œ œ .

œæ Œ Fj ‰ œ We

V

&

D.B.

œ œ œ bœ bœ J

&

Vc.

œ.

a tempo – alla marcia {q = c 96}

# & #

allarg.

Vla.

(Flute 2 - picc.) ‰ bœ bœ œ J F œ ‰ bœ bœ J F

nœ bœ bœ œ œ bœ bœ F 3. bœ œ bœ & œ nœ œ œ œ ## F  & &

& Em.

Ó

a2

allarg.

44 œ P 4 4œ P 44 œ P 4 4 ˙. ˙. pizz. P 44 œ P

œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ Œ

Π546

œ. œ. œ œ. œ œ . œ.  œ. œ

?

œ. œ. œ œ. œ. œ

œ. œ œ. œ. œ  œ. ˙ . ˙. œ

Œ

Œ

547

œ. œ. œ. œ . œ. œ . œ. œ. œ


168 548 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Perc.

Boy

Em.

Shep.

Simeon

& & &

##

? &

œ œ œ

F œ F œ œ F

œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ

œ

œœ

œ œ

# & #

# & # ? ?

& & ?

œ œœ

œ œ f œ

f n œ œœ œ œœ œ œ f

n œœ

Ó 

œ œ f Ó

‰ j œ œ f

Œ

Œ œ œ

œ

œ œ œ œ

3.

Œ

œ

œ œ œ œ œ œ œœ œ

œ œ

Ó œ

cresc.

œ

-

ised

We

throne.

j j œœ ‰ œœ ‰ n ˙˙

œœ

j j œ œ œ bœ œ œ œ ‰ œJ ‰ J 1. Œ ‰ œj f œ œ œ œ œ œ œ 

& Vla.

Vc.

D.B.

B

? ?

œ

œ œ œ œ œœ œ

œ F

œ

œ

œ

œ

F œ F œ F œ F

œ

œ

œ

œ 548

œœ

Œ

œœ

b œœ

-

œœ

œ

œ

œ

œ

œ

arco

œ 549

œ. œ.

  

?

ã

Œ

œœ

-

One.

œ œ bœ œ œ œ œ œ œ

˙

A

king

throne

‰ œJ

Ó

Œ

-

ised

œ œ œ œ œœ œ

on

550

The

home

Œ

-

œ

œœ b œœ b œœ œœ b œœ œœ b ˙˙˙ ised

of the

œ

prom

A

sign

œ œ œ bœ œ œ œ œ œ

j j œœ ‰ œœ ‰ b ˙˙ j œ œ œ bœ ‰ œ ‰ bœ. J j œ œ ‰œ ‰ œ œ J j ‰œ ‰ œ J

a prom

œ b œ œœ ‰

One.

œœ

œ

Ó

ised

œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ

f b œœ f œ œ f œ. œ f .œ œ f

œ bœ œ œ nœ bœ

Son.

œ

œ

Ó

ised

œ

I - sa - iah’s sign of the prom

fœ ‰J

œœ œ œ   œ œ b œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ

Œ

‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ Œ

j ‰ b œj ‰ œ b œœ

Œ œ

˙˙

Œ

œ œ œ œ

œ

bœ œ œ

œ œ bœ œ bœ œ œ œ

j j j b œ œ œ œ b œ b b œœ œ ‰ ˙ bœ ‰ J ‰ œ J J œ œ ˙ b˙

j œ œ œ œœ œ ‰ J .. œ œ bœ œ œ œ œ

bœ. œ

œ

œ div.

j œœ ‰ œœ ‰ J

œ œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ

I - sa - iah's sign of the prom

&

œ œ bœ œ œ œ œ œ œ

seek the home of the prom

Ó

œ œ œ b œ œ œ œ œ œœ œ b œ œ œ œ œ œ œ

F b œ œ œcresc. œ œœ œœ œœ œ b œ œ œ œ œ œ œ Œ ‰J

seek a King on a prom

?

œ œ œ œ œœ œ

 Ó œ

Ó

œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ

 œ œ F

œœ œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ

. . œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ . .

&

ã

œœ

œ œ

j ‰ œj ‰ œœ œ

œ

-

bœ œ bœ œ œ bœ ised One.

of the prom

ised

œ œ bœ œ bœ œ œ œ ˙˙

j ‰ b œj ‰ œ œ bœ

j j j œ œ œ ‰nœ ‰ bœ œ œ œ bœ ‰ . .  j‰ j‰ œ œ œ j‰ œ. œ. œ œœ bœ ˙  j j œ. œ. œ ‰ j‰ ˙ bœ ‰ œ 551

-

552

bœ ‰ J bœ J‰ bœ J‰


>œ œ ‰ Œ J

553 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

>œ J ‰ Œ j # & # n b œœ ‰ Œ > > ? b œœ ‰ Œ J & & &

Shep.

Simeon

? ? ?

& ? ?

&

D.B.

>œ œ

b >œœ ‰ n >œœ >œœ J j n œœ ‰ œœ >œ > > >œ >œ b >œœ œ ‰ œ J

> b b œœ ‰ Œ J j ‰ Œ b œœ > b >œ bœ ‰ Œ J

j œ ‰ œ œ œ > > j b œœ ‰ n œœ > >

j œ nœ ‰ Œ > j n b œœ ‰ Œ >

 

 Ó

Œ

œœ > œœ >

>œ poco allarg. > œ >œ œ œ œ J ‰ Œ Œ f >œ >œ >œ œ ‰ Œ œ œ Œ J f >œ >œ n >œ ‰ Œ Œ œ œ J f >œœ >œœ >œ œ J ‰ Œ Œ f œœ. ‰ >œœ >œœ >œœ ‰ œœ œ J J > >œ f œœ. ‰ >œœ >œœ >œœ ‰ œœ œ J J > >œ f >œ >œ >œ J ‰ Œ Œ f >œ >œ >œ Œ œ œ œJ ‰ Œ f Ó Œ œ 2. 3. f Ó Œ œ f œ

Œ

œ f

œ

b n œœ

œœ

œœ

œœ

œœœ

One,

œ ˙.

œ

œ

œ

Œ

Y

f Œ f Œ

B

? ?

œ The

bœ sign

œ

œ

home

the

sign

The

>œ ‰ Œ J

j ‰ Œ b b œœ > j b œœ ‰ Œ > >œ J ‰ Œ

œ bœ

of the

prom

œ b œ b b œœ

prom

of the

prom

b >œ ‰ Œ J

j œ > j bœ > j œœ > >œ J ‰ Œ œj > 553

œ bœ

of the

‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ

œ bœ

(optional)

-

ised

œ b œœ b œœ œ

b >œ ‰ Œ J

-

œ Nœ

ised

-

ised

b >œ ‰ n >œ J

j œ > j bœ > j j bœ ‰ Œ œ > > j j bœ ‰ Œ œ > > 554 j œ ‰ Œ > b >œ ‰ Œ J

n œœ œ

> ‰ bœ

>œ > œ

> > ‰ œ nœ œ œ > > ‰ j ‰ œ > ‰

One,

One,

>œ J ‰ Œ >œ œ ‰ Œ J >œ J ‰ Œ >œ J ‰ Œ

˙ ˙ ˙ œ

œ œ

Ó

œ }, œ œ œ œ

prom-ised

ΠΠ555

f

f >œ >œ œ œ >œ >œ

f> œ >œ f

œ f

œ æ F Œ

169

œ œ œœ œ œ

a2

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

n œœ

œœ

œœ

œœ

a2

œ

b œœ œ œ

œ œœœ œ œ œ œœ œ œ

œœœ œ

œœ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

Œ

Œ

œ œœ

f

˙.

Œ

Œ

&

One!

prom-ised

Œ

Œ

˙. ˙.

prom-ised

>œ >œ

1.

œ œ

One!

œ }, œ œ poco allarg.

œ œ

Ó

Snare Drum

˙.

œœ

j‰ œ œ

Œ

Ó

œœ }, œ œ œ œ

Œ

j œœ œœ œœ ‰ > > > j œ ‰ œ

Œ

Œ

œ œ œœœ œ >œ a tempo – alla marciaœ {qœ= c 92-96} 1. œ ‰ Œ Œ J a2 >œ œ œ œœœ œ Œ œ œ J ‰ Œ j n œœ ‰ Œ n œœ œœ œœ Œ œœ > >œœ œœ bœ œ J ‰ Œ Œ œœ œ œ œœ. ‰ œœ œœ >œœ ‰ Œ J > > J œœ. ‰ œœ œœ >œœ ‰ Œ J > > J >œ >œ >œ œ œ Œ J ‰

(The emissary motions to his guards to move into formation and steps out to lead them.)

&

Vc.

b >œ n >œ bœ ‰ nœ J

b >œ bœ ‰ Œ J

One,

Vla.

b >œœ ‰ Œ J j œœ ‰ Œ > j bœ ‰ Œ œ >

j j œ ‰ Œ b b œœ ‰ Œ > 2. > j j n œ ‰ Œ œœ ‰ Œ > 4. >

# & #

ã Boy Em.

##

b >œ bœ ‰ Œ J

œ œ

œ

œ œœœ œ œ œ

Œ

œ œ

œ

œ œœœ œ œ œ

Œ

œœdiv.

b œœ

œ

œ

One!

Y

a tempo – alla marcia {q = c 92-96}

>œ J ‰ Œ j œœ ‰ Œ > >œ ‰ Œ J >œ J ‰ Œ ˙

Œ

Œ

œ ‰ œ J 556

œ

œœ

œœ

œœ

œ

œ

œ

œ

œ

557

œ


170 558 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

& &

œ

œ œœœ œœœ œ œ

œ bœ

œ

˙

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ 5 œ1. bœ 4

œ

˙

œ

œ

œ œ

œ

# œ & # nœ ?

œœ

&

œ

& &

œ

## œ

# œ & # nœ œœ ? œ ? ? ã

œ

œœ œ œ

n œœ

bœ œ

œ œœœ œ œœœ

œœ œ œ

œ œ œ œ

5 4

5 4 œ

1.

45 œ œ

˙ 45 œ œ œ œ œ œ œ 5 ˙ 4 œ œ œ œ œ œœ

œ œœœ œœœ œ œ 45 œ œœ œ œ œ œ

n œœ

bœ œ œ

œœ œ œœ

œ

œ

œ

5 4 n œœ 45 œœ œ 5 4 œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Ó

Œ

con sord.

Œ

Ó

Œ

Œ

Ó

con sord.

con sord.

+ + œ nœ F 3. + + œ nœ F ‰ œ nœ œ J F nœ F 1. œ F 1.

+ œ + œ

+ œ + œ

+ + + œ #œ bœ

œ

œ œ œ

Vla.

Vc.

D.B.

+ œ

œ

Œ

Ó

Œ

Ó

œ bœ œ ˙

Œ

Ó

Œ

Ó

œ

œ

5 4 œ

Œ

Œ

Ó

4 4

œ

Œ

Œ

œ œ œ 45 œ

Œ

Œ

Ó

4 4

&

4 4

?

4 4

4 4

5 4

5 4

?

5 4

B

œ

&

+ œ

œ œ n œ œ b œœ

&

&

+ + + œ #œ bœ

(The procession begins, and the shepherds scurry to the front to lead the way.)

Simeon

œ

Boy

4 4

44 n +œ P 4 n +œ 4 P œ 4 œ J 4 P 4 œœ 4 P œ 44 P 4 4

œ œ œ #œ œ nœ. œ

44

œ

4 4

 œ

4 4

œ

œ œœœ œœœ œœ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ 5div. œ œ 4 œ b œœ

œœ

?

œ

?

œ

œœ œ œ

b œœ

œœ

œ

œ

œ

œ

558

45

œ bœ

45 œ b œ 5 œ bœ 4 œ œœ œ 45 œ œ

œ œœ œ œ œ 559

œ

œ œ

pizz.

bœ F

  pizz. œœ œ bœ bœ   pizz. F œ œ œ F œ  pizz. œ œ F œ  pizz. œ œ F

(The excited boy obviously wants to join the vanishing procession, hesitantly moves in behind it. . .

œ œ ‰ J 44

œ

œ

œ

bœ œ bœ

œ

bœ œ œ

Œ

Œ

œ

œ

œ #œ bœ

560

Ó

arco

4 œ 4 œ

div. arco

44 n œ

œ œ

arco

B

4 œ œ 4 J arco

44

œ bœ œ œ œœ

b œœ

œ

bœ œ 

561

b œ œ œ œ b œ. œ. œ œ b œœ. œœ. œ. œ.

P œ œ. œ. œ œ P œ b œ. œ. œ œ

P œ œ bœ w & J P

?

 562


563 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

&

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Boy

Simeon

Vc.

D.B.

œœ b œœ. œœ. œœ

P ## ˙

?

P

œœ

˙œ b œ

p

171

U 

U 

U 

œœ. œœ. œ œ œ bœ

U 

&

# & #

U 

?

U 

&

U 

& # & # ? ?

?

1.

3.

œ b œ. œ. œ n œ . p bœ bœ œ œ œ nœ . p . . 

. . . but then stops and turns to Simeon,)

U

œ. w Ç

w

U

œ. w Ç

w

U 

U 

U 

U Œ

 

U 

‰ œ œ b œ œ œ ‰ œj

œ bœ œ œ

&

?

&

. . œ bœ œ œ bœ

U 

& Vla.

poco rit.

B

? ?

lunga

Mas -ter Sim - e - on

    563

p œ b œ. œ. œ œ p b œ œ. œ. œ œ pœ œ. œ. œ œ p

564

565

this

U 

 

could

U w

æ SP

U  U  566

be the day

œ

 w æ

 567

œ

of

œ bœ God’s great


172 568

&

?

Fl.

&

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Boy

Simeon

a tempo - moderato {q = c 84}

# & #

&

w

w

œ.

&

w

w

œ.

&

##

# & #

poco

w

S

poco

S

w

poco

S

?

&

? ?

? & ?

œ bœ œ œ

Ó

prom - ise to you?

bœ ‰ J œ œ

Ó

B

? ?

œ. p Ó w æ

j bœ œ.  b˙ p 

 568

j œ

bœ bœ œ œ. œ œ know where to look,

j bœ œ.

œ. œ-

b œ-

p w æ

my lad.

œœ-

œ- œœ- œ-

 569

œ œ œ. œ œ bœ œ. œ œ œ But I

bœ J

œ- œ- œ- œœ- œ- œ- œ-

don't

be-lieve I'd find

Mes-si - ah

œ.

bœ œ. J

bœ J

œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ-

b œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œœ.

bœ œ. J 

570

Œ

1. œ ‰ J P

S

&

D.B.

j œ w

poco

&

Vc.

j œ œ.

j œ w

Œ

I would not

Vla.

j œ œ.

Ó

&

(B b C D b E b F G A b)

Ó

bœ œ œ. in King Her

˙.

Œ

œ b˙. J -

od's

œ bœ

‰ ~~j~~ bœ F

Œ

court.

œœ

˙.

bœ.

œ bœ bœ œ œ J œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œœ bœ

- - -- œ b œ- œ- b œ œ œ- œ- œ œ b œ- œ- b œ œ œ- œ- œ œ J

pizz.

Œ

Ó

571

Œ

Ó

572


573 Fl.

Ob. B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

œ bœ

b˙.

&

?

# & #

& &

?

&

Hp.

Œ

?

‰ j~~ œ

Simeon

&

&

Vc.

D.B.

B

? ?

Œ

Mas - ter,

? &

Vla.

F œ bœ

Ó

Œ

(Dn)

‰ œJ œ

the clouds

Susp cymb.

œ æ œ æ

œ œ are

œ æ Ó 573

œ æ œ æ

œ æ

œ æ

œ æ

œ æ

bœ æ

œ æ

œ æ

œ æ

œ æ

œ

Œ

œ

Ç œœ- œœ- œœ- ww Ç Ó

# ˙˙ ˙ F >Ó #˙ # ˙˙˙

Ó Ó

Ó

Œ

œ æ œ

574

œ æ

Œ

æ œ b œ œ > >œ >œ b >œ # œ œæ. œ œ #w æ æ æ æ æ Ç > > œ œ >œ >œ b œœ œœ wwæ æ æ Ç œ bæœ >œ >œ >œ Œ Œ æ B

œ

 575

Œ

Œ

div.

173

Ç  Ó n ˙˙˙

# ˙˙ ˙ Ó

# >˙˙˙

˙ N ˙˙ > 

a - gain!

‰ œ œ œ œ. œ œ ‰ J The star

Ó

j æ œæ œæ # œæ œ #w æ Ç wwæ Ç ˙ ˙ æ æ Ç b ˙˙ ˙˙ ? æ æ Ç 

576

b ˙˙˙

Ó

b ˙˙˙ >

a tempo - poco meno

Ç

Ç

There it is

molto ritard.

Ç ww

‰ Nœ œ œ. œ œ

part - ing!

b˙ æ

#w

Ó b ˙˙˙ Vibraphone

F

 bœ

>œ J

>œ >œ

b ˙˙˙

œ œ œ œ œ œ œ œ æ æ æ æ æ æ æ æ œ æ

n œ œ œn œœ- œœ- œ- œ- œ b œ .. œ˙ R

. ˙ iss~~ ~ ~ ~ ‰ j œ

œ bœ

œ æ

œ- œ- # w œ- œ- œ-

w˙æ

œ˙ R

Gl

b˙.

bœ bœ æ æ

œ˙ R

Œ

P œ bœ æ æ œ bœ æ æ

(The clouds begin to part.) Boy

Ó

P ~~˙

Ç

# >œ .

.

˙

iss Gl

F

> >œ # >œ œ J

œœ œœ œœ œœ œœ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ - - - - - - - - - - - - œ .. œ con sord. 1. œ œ .. R  R p   Ó

a tempo - poco meno

r r œ .. œ œ .. œ b œ .. p r r œ .. œ œ .. œ b œ .. p œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ-

- œ- œ œ œ- œ-

b˙ P b˙

>œ b >œ # >œ >œ . œ œ >œ >œ molto ritard.

w S

w S con sord. # œ- œ- n œ& # P con sord. ## & b œœ œœ n œœ- P ?

&

p

~~G~l~iss. ~

Glock

&

œ bœ

œ œ œ œ œ œ œ œ

I

saw

Œ

fn œ œ

be-fore.

> >j >æ œæ œæ œ

A mag -

# œæ. ˙ æ Ç b ˙˙ æ Ç 

577


174 578 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Glock Vib.

Hp.

Boy

Simeon

poco piú mosso œ. œ œ œ œ. œ œ bœ œ œ œ œ n˙. P   

˙

F

# & #

D.B.

sempre accel.

?

&

&

# & # &

? ? & &

? & ? &

Vc.

##

F

œ

F n œœ

b œœ˙ . F

œ œœ œœ

œ

œœ

œœ

œœ

œœ œ

œ b œœ 

Ó

b œœ

Ó

œœ œ

Ó

œ œ œ œ œ bœ. œ œ >˙

is, my lad,

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

b œœœ œ œ

Œ

Œ Œ

as an - y oth - er

Ͼ

Ó

Ó

n˙ n˙

Œ

bœ œœ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœ

578

579

œ

pizz.

star,

˙.

œ. œ œ bœ œ œ œ œ Nœ #œ œ œ œ twice as bright

Ó

  œ. œ œ œ œ. œ œ bœ œ œ œ œ œæ

Ͼ

Ó

F

n œœ œ

Œ

˙˙ b b ˙˙˙˙ f ˙˙ ˙ f b˙ ˙

F œæ & w Fæ b wæ B F wæ ? ?

œ œœ

ni - fi- cent star it

Vla.

Œ

‰ œ œ œ. œ œ But the

sun will

soon

Œ

œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ a - rise, and my

star

will dis

-

ap -

just as you said.

poco piú mosso

P # œ- œP n œ- œP w

P œ

P

œ- œœ- œ-

Œ

œ

œ

œ- œ- œ- œ-

œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ-

˙

Ó 580

œ

œ œœ-

# œœ-

œ œ œ œ ‰ j‰ œœ œ œ œ œ œ J œ œ- œ- œ- œ œ œ œ œ- œ- œ- œ œ œ œ ˙ œ

Π581

Œ

arco

j œ- œ- # œ- œ- œ ‰ œj ‰ - œ- œ- œ œ œJ ‰ œ ‰ J œ œ œ œ œ J ‰J ‰ œ

œ œ œJ ‰ œJ ‰ 582


175 583

?

&

&

Ob.

&

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

piú allegro

Fl.

B b Cl.

Z

# & #

# ww> F # ww> F

&

# & #

con sord. a3

&

&

# & #

? ?

?

Ó

> # # ˙˙˙

F

# >œ >œ # >œœ # œ‰Œ J F P

# >˙˙

>œœ # >œ œ ‰ Œ # œœJ ‰ J

Œ 

n >œœœ ‰ Œ J

# >œ # œœ J

Œ 

Ó

Ó

n >œœœ ‰ Œ J

(Simeon is startled from his reverie.) Boy

Simeon

& ?

œ Œ pear.

Œ

& Vla.

Vc.

D.B.

B

? ?

œ œ œ œ œ #œ

œ

the day will be

soon.

œ. Yes,

&

Ó

œ- œ- œ- œ# œ- œ- œ- œœ- œ- œ- œ-

here

œ- œ- œ- œ œœ-

œœ-

œœ-

œœ-

œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ  583

Z

œ

Œ #œ œ Œ œ

#œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ

#œ #œ œ œ œ œ œ nœ œ

Quick-ly,

# w>

piú allegro

F # w> F w>

w

P

lad...

How man - y days did the shep- herds say had

passed since the night that the an- gel came?

w>

w

P w P w

F> œ # ww

F

Ó

# w>

w

w>

w 

584

585

586

587


176 588

?

&

&

# & #

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Boy

Simeon

# & #

# & # ? ?

# >œ # œœ ‰ Œ J

j‰ œ j œ ‰ œ

j‰ œ j œœ ‰

j ‰ j‰ j œ œ œ j j j œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ 

# >œœœ J

>œœ œ ‰ Œ J

‰ Œ

>œ n œœ ‰ Œ J

3 4

‰ j ‰ 43 œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ J J J j #œ œ œ ‰ œœ ‰ 43 œ ‰ # œJ ‰ # œJ ‰ J 43

43

3 4

3 4

43

3 4

3 4

&

3 4

? &

Œ

#œ œ #œ œ œ œ

They said

?

&

D.B.

j‰ œ j œ ‰ œ

&

&

Vc.

j ‰ œ P j œ ‰ œ P

thir - ty two

œ

nights.

Œ

œ >œ œ . œ œ ‰ J plus sev- en

Vla.

1.

3 4

B

? ?

days for

Ó

œ œœ œ shear

-

Œ

‰ œj œ œ . œ Yes,

thir - ty

Ó

œ

w

˙.

w

w

œ

w

w

588

589

œ ‰ J j œ ‰ œ P j œ ‰ P pizz.

œ div. pizz.

pizz.

a

ing...

˙. ˙.

nights

j œ ‰ œ ‰ J j j œ ‰ œ ‰ œ œ

œ ‰ J j œœ ‰

j‰ j‰ j‰ œ œ œ 590

œ . œ œ 43 ˙

w

w

nine

œ

3 4

-

3 4

Œ

go!

œ. 43 pizz.

j œ ‰ œ ‰ œ J J j j j œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ j j j œ ‰ œ ‰ œ 591

‰ œ ‰ J j ‰ œœ ‰

œ œ J

3 j j j 4 œ ‰ œ ‰ œ ‰ 43 # œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ j 3 #œ #œ 4 œœ ‰ J ‰ J ‰

‰ œj ‰ 43 œj ‰ Œ

592

Œ


177 593

&

?

&

&

# & #

&

&

 

Fl.

&

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Boy

Simeon

# & #

# & # ? ?

? & ? &

œ J

Why?

?

D.B.

?

˙.

# œœœ-

œ-

2. 3.

œ # œ œ œ œ œ # œ˙ œ œ œ œœ œ 2. F 3.  œ #œ œ œ F   # ˙˙˙

F ˙ F

# >œœ# >œ-

˙.

>œ œ

œ œ

˙˙ .. ˙.

œ

˙.

œ

P œ #œ P

œ

œ

œ

œ

œ

œ

 

˙˙. ˙.

P ˙. P

your

>œ .

face

is

˙.

a - glow!

œ œ #œ J œœ -

senza sord.

j #œ œ #œ œ

œ

Mas - ter

œ.

& œœ arco B n œarco

Vc.

œ J

arco div.

Vla.

Œ

œ.

1.

# >œ J

593

594

œ

F >˙ .

˙

F # >˙˙ ..

>œ œ

F œ #œ œ œ œ œ

arco

F ˙. F

Œ

œ #œ The

>˙ .

>œ # >œ

Œ

595

œ

first

œ

œ

œ

œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ ˙.

596

œ

œ #œ œ

œ son

born

˙ P œ #œ

P ˙. P

of a

œ #œ

˙

P #œ œ P

œ #œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

597

œ #œ


178 598

&

?

&

œ #œ œ œ œ #œ

&

Fl.

&

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Boy

Simeon

# & #

# & # # & # ? ?

Vc.

D.B.

œ œ

#˙. # ˙. ˙.

œ #œ

œ #œ

œ

œ

œ #œ

œ

œ

œ œ

˙˙ .. ˙.

˙.

œ #œ

œ #œ œ

œ

œ

˙ .. ˙ #˙.

˙.

œ

œ

#˙.

œ

Œ

Œ

œ

œ

˙

 

˙˙ .. ˙.

#˙.

1.

œ #œ

˙˙ .. ˙. #˙.

˙.

&

?

&

#œ #œ œ.

œ J

is

œ #œ

œ

œ

tak - en

to

the

&

œ œ

œ

œ

&

œ œ

œ

?

œ œ #˙ œ #œ œ œ œ #œ

œ #œ

B

?

˙.

œ ˙

œ

œ

œ

œ #œ

599

œ

tem - ple

œ

œ #œ

œ

œ

œ #œ

œ

on

the

for - tieth

day

˙

˙. 598

œ

œ œ

œ œ œ #˙.

œ #œ œ œ œ œ #œ

œ œ

600

œ

œ œ #œ

œ

œ

œ

and

#œ œ œ œ œ œ

˙.

œ œ œ #œ œ œ ded - i - cat - ed

œ

601

œ

to

the

poco rit.

œ œ œ #œ œ œ ˙

˙. ˙. œ

œ #œ

?

œ œ

F

&

Jew - ish home

Vla.

poco rit.

˙ œ #˙.

œ

602

#œ   œ œ œ œ


179 603 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Boy

Simeon

&

a tempo

 

&

# & # ? & &

# & # # & # ? ?

 Œ

˙

˙

œ

˙ F

˙ p

˙. ˙. ˙.

p

˙.

p

œ J

bœ ˙.

œ

œ J

œ. 

œ

b˙.

Œ

&

?

&

?

&

div.

D.B.

œ

œ

œ

œ J

The

œ

babe

œ œ œ

œ œ

that the an - gels pro - claimed,

‰ œ œ bœ

œ

will his par - ents

œ bœ œ œ œJ

B

? ?

˙

œ

a tempo

F œœ F œ-

nF ˙

œœ œ-

œœ œ-

œœ œ-

F ˙. 603

œœ œœ

œœ œ-

œ J

œœ p œp ˙ p

‰ œœ œ-

Œ

bring him to the tem - ple

œœ œ-

œœ œ-

Œ

œœ œ-

b œœ œœ œœ œœ

œ

œœ œ-

simile

b œ˙ . œ œ œ simile

b˙.

Œ

œœ œ

œœ œ

j œ N˙

œ

b œœ œ

b˙.

œœ œ

to

œ œ ‰ J

Œ

div.

œœ

œœ œœ œœ

œ

œ œ œ

-

œ J

&

&

Vc.

œ #œ.

œ J

bœ.

Lord.

Vla.

Œ

˙ p

p

˙ F

œ. P

Œ

Œ

day?

œ #œ. œ #œ.

œ œ J P œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ

œ

604

605

606

607

œ œ


180 608 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Boy

Simeon

&

D.B.

##

&

˙˙ .. P ˙ .. ˙ P

œ

˙

F

# & #

?

˙. ˙ .. ˙ P

˙. ˙ .. ˙ F

œ.

˙˙ .. F ˙˙ .. F

 

?

œ

œ J

œ

 ˙˙ .

˙˙.

˙. ˙˙ .. F Œ

# & #

a tempo - broadly

˙˙ .. F ˙ .. ˙ F

&

# # ˙˙ ..

˙ ˙ F

# ˙˙ ..

Œ

Œ

 ˙˙ ˙

F ˙ F

&

&

?

&

?

&

Vc.

˙

?

&

Vla.

poco rit.

B

? ?

˙ ˙

poco rit.

Œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

#œ œ œ œ œ œ œ

Π608

Œ

˙ ˙

Œ

f œ

œ

œ.

œ œ

#œ #œ

Lord

œ. œ.

O

F œ œ œ œ œ œ

F œ œ œ œ œ œ

F #œ œ œ œ œ œ F

a tempo - broadly

œ J

˙

in

Heav

œ œ J

#˙ #˙

#œ -

en,

œ œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ #œ œ

œ œ œ œ œ œ

Œ

˙˙ ..

# ˙˙ ..

Œ

609

610

611

Œ

˙. ˙.

œ œ œ œ œ œ

˙. ˙ F 612

œ

œ

could

a


181 613

Fl.

&

Ob.

&

˙.

?

˙ .. ˙

&

Œ

&

a2

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Boy

Simeon

# & # ˙˙ ..

# & # # & # ? ?

D.B.

Œ Œ

œ. > F

> œ˙ ˙

j œ

 

#œ. >

œ œ œ œ

#œ. >

> œ. ˙. ˙

> #œ

# ˙œ .

œ œ œ œ

# œ˙ .

  œ

Œ

Œ

Œ

senza sord.

senza sord.

# œ˙ . ˙.

˙.

˙

Œ

œ œ # œœ

œœ

# ˙œ .

œ œ œœ # œœ

j œ F j œ F

˙

œ

œ œ # œœ ‰

2.

˙

œœ

œ œ œœ # œœ

# œ˙ .

˙

œ. ˙. ˙

œ

œ #œ œ #œ

œ

˙.

˙.

Œ

Œ

# œœ > >œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ > >œœ œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

# œœ >

œ >

&

?

&

?

&

Vc.

Œ

j œ

œ. > F

&

&

Vla.

a2

B

? ?

œ

œ.

œ J

œ

new

day

for

Is - ra - el

˙. ˙. ˙. ˙. Œ

˙

613

pizz.

œ

œ

œ J

œ œ.

a

-

œ

rise

œ

œ

œ

with

the

ris

œ (, -

)

ing

œ of

œ

œ

œ

this

day's

615

616

617

Π614

œ

col slancio

Œ

?


182 618 Fl.

&

a2

Ob.

&

a2

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Boy

Simeon

&

##

?

f

a2

maestoso - piu legato

f œ.

f œ # œœ œœ œœ œœ œœ œ #œ œ œ œ œ œ f

& &

# & #

œ œ #œ J œ #œ œ J

œ.

# # œœ f # # œœ f

##

œœ œœ œ œœ œœ #œ œœ œœ œ œœ œœ #œ 

œ œ #œ J œ #œ œ J

œ. œ.

œ # œœ œœ œœ œœ œœ œ #œ œ œ œ œ œ # # œœ œœ œœ # œœ œœ œœ # # œœ œœ œœ # œœ œœ œœ Œ

œ œ #œ f

œ.

œœ œœ

œœ

œ œ # œ œ œ œœ # œœ ˙ œ. œ œ #œ

?

&

? &

#˙.

?

Œ

Œ

Vla.

Vc.

D.B.

B

>œ œ

> > #œ œ #œ œ œ œ ˙. >> > œ˙ œ œ œ œ œ . > ˙ # >œ ƒ # >œœ œœ >œœ œœ œœ œœ œ>œ œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ œ #œ J f œ œ. œ #œ J f œ # œœ œœ œœ œœ œœ œ

˙.

 

œ œ #œ J œ œ. œ #œ J œ # œœ œœ œœ œœ œœ œ œ.

œ. œ.

œœ œœ

œœ

# >œœ œœ >œœ œœ œœ œœ # >œœ œœ >œœ œœ œœ œœ ˙ ˙ > > #œ œ #œ œ ˙. >> > œ˙ œ œ œ . > ˙ #œ

j œ ‰

˙æ 

œœ œœ # œœ

# >œœ œœ >œœ œœ œœ œœ

# >œ

œ œ

œ

618

619

620

>˙ . Œ

Π621

œ œ

œ

˙

> œ div. # œœ œœ >œœ œœ œœ œœ

œ œ

# >œœ œœ >œœ œœ œœ œœ # œœ œ ˙˙ ˙

œ œ J

# œœ

# >œ

?

œ œ #œ

Ͼ f

œ œ #œ J

f #œ œ œ œ œ œ

#œ œ œ œ œ œ

f œ >f

(Simeon and the boy exit)

?

f

˙

maestoso - piu legato

div.

# >œœ œœ >œœ œœ œœ œœ

Œ

œ.

&

œœ # œœ f

# >œ

Œ

light?

&

œœ

œ œœ # œœ

œ œ #œ ˙

?

# >œœ œœ >œœ œœ œœ œœ

œ

?

œœ œœ

˙

&

# >œ

œ œ #œ J

œ.

œ œ #œ J

œ >f

# >œœ œœ >œœ œœ œœ œœ # >œœ œœ >œœ œœ œœ œœ >˙ . ˙ 622

œ >


623 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Boy

Simeon

& &

D.B.

œœ œœ

?

˙˙

>œœ

˙˙

œ œ

˙˙ > > #œ œ #˙ ˙. & > > > œ œ ˙ ˙. & > >˙ # > & # #œ # # >œ & # œ ˙˙ ? ˙ ? ?

œœ

˙ Œ

˙. ˙.

> œ

œœ œ

˙˙ ... ˙

œ

˙.

>˙ .

œ>œ

œ>œ

>˙ .

˙.

>œœ

œ>œ

# >˙˙ ..

˙˙ ..

molto ritard

Ͼ

œ

œ

B

? ?

# ˙>˙ ..

œ

>œœ

# >˙ .

>˙˙

>˙˙ œ >

˙ 623

œ >

f

Œ

œ>œ

# >˙˙ ..

f > #˙. f ˙˙ . .

p

P

P

p

˙˙ .. # >˙ .

p

f # ˙>˙ .. f ˙˙ .. ˙.

P

˙.

P

˙. æ 

.Transition to Scene 3 maestoso

˙.

P

˙˙ ..

# >˙ .

P

˙.  

624

183

f # >˙˙ ..

(The set slowly is transofrmed into the outer court of the temple.)

œ>œ

˙.

˙. >f Timpani ˙. æ f

# >˙ . ˙.

˙. ˙.

f

>˙ .

˙.

P

>˙ . # ˙˙ ..

P

˙˙ ..

˙

molto ritard

P

˙. #˙. >f ˙˙ .. >f ˙.

?

# >œœ

˙.

˙˙ . >.

>œœ

maestoso

# >œœ

.

&

# >œ

Transition to Scene 3

Susp. cymb.

Œ

?

> œœ

>˙ ˙

&

&

Vc.

# œœ

# #œ & # œ

&

Vla.

# >œ

625

P

˙. ˙. > f> ˙. f

# >˙ . ˙. f # >˙˙ .. # >˙f . f

˙. ˙.

P

˙. 626

P

627

P


184 628 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

& & &

##

?

˙. ˙.

˙˙ ..

F # ˙˙ ..

˙˙ ..

? ?

˙˙ .. ˙˙ .. p

# # ˙˙ .. 1. 2.

p

# >˙˙ .. F

˙˙ ..

p

 

p

con sord.

con sord.

>˙ .

P > ˙˙ .. P

p

a2

P

˙.

P ˙˙ .. P

P

p

P

˙.

F ˙.

# >˙ .

˙˙ .. ˙˙ ..

F #˙.

˙.

F >˙ . ˙. & F # & # ˙˙ .. > F ## # ˙ . & &

ritard. poco a poco

. to Scene 3

˙.

p

˙˙ .. 

˙˙ .. 

?

&

?

p

˙.

(the court of the temple materializes) Boy

Simeon

&

?

& & Vla.

Vc.

D.B.

B

? ?

˙. ˙.

>˙ . ˙.

˙˙ ..

# >˙˙ ..

ritard. poco a poco

# >˙ .

˙.

˙˙ ..

# >˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

# ˙>˙ ..

˙˙ ..

˙.

. to Scene 3

628

629

630

631

632

&


625 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

& & &

?

& & &

?

D.B.

ƒ # # # >˙˙ .. ƒ

  

# # # >˙ .

a2

ƒ # #a2 >˙ .

˙. > f

 

ƒ

 Œ

Susp cymb.

˙

ƒ

# ˙˙ .. > ƒ # ˙˙ .. >ƒ

˙. >f

˙>˙ ... ˙

˙ .. ˙ ˙˙ .. ˙˙ ..

 

˙˙ ... ˙

ƒ ˙. > ƒ ˙æ. > ƒ

˙˙ ..

p ˙ .. ˙ ƒ>

 a2

F. ˙

p ˙˙ ..

˙˙ ..

# >˙ . ˙.

>˙ .

 

˙. ˙æ. 

&

?

&

? ?

ƒ # >˙˙ .. ƒ

p

˙˙ ..

ƒ # >˙ .

˙.

p

˙. 

625

626

p

˙˙ ..

˙. > ƒ ˙. > ƒ

˙.

#˙. > F  a2 #˙.  F>

a2

 

˙˙ ... ˙

  

˙.

˙æ. Œ

˙

 

# >˙ . ˙.  

˙. 627

p

˙ .. ˙

F ˙˙ .. ˙.

f ˙ .. ˙ p

f

p

˙.

˙æ. p

>˙ .

˙.

f # >˙ .

˙˙ ... ˙

p

˙˙ ..

p ˙. p

transition to Scene 3 >˙Alternate ˙. .

f # >˙˙ ..

˙˙ .. p

185

˙. ˙.

˙˙ .. p

&

Vc.

p ˙.

˙.

?

&

Vla.

ƒ >˙ .

?

?

Simeon

a2

˙.

&

&

Boy

a2

transition to Scene 3 >˙Alternate ˙. .

628

˙. ˙.

f # >˙˙ .. f # >˙ .

p

˙˙ ..

f

˙. p ˙. p

p

˙˙ ..

p

˙.

˙. 629

630


186 631 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Boy

Simeon

& & &

&

? ?

D.B.

˙. >f >˙ . æ f

˙˙ ..  

˙˙ ..

˙˙ . . ˙.

˙. æ

& ?

?

a2

 

f >˙ .. ˙

# >˙ . F # >˙ . F

˙˙ . . ˙.

p ˙˙ .. p >˙ .

˙. ˙.

a2

>˙f .. ˙  

f

> ˙˙˙ ... f

˙.

˙. æ

 

 

˙. ˙.

>˙ .

˙˙ ..

F ˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙. >f

˙.

˙. >f

˙. æ p

p ˙˙ ..

˙˙ ..

˙. p

?

˙˙ . . ˙. p

˙.

?

&

˙˙ .. p ˙˙ .. p

&

Vc.

>˙ . ˙. ˙. f

˙. ˙.

˙.

˙˙ ..

f >˙ . ˙. f ˙. ˙. p

&

&

Vla.

##

# ˙˙ .. >f # ˙˙ .. >f

˙.

f # >˙˙ ..

˙.

˙. ˙. >f

# & # ?

F ˙˙ ..

## ˙ .

&

>˙ .

>˙ .

˙˙ ..

?

&

˙. ˙.

631

˙.

div.

B

632

>˙ . #˙.

˙. ˙.

f >˙ .. ˙ f >˙ .

˙.

˙. p

p

˙. 633

˙.

p ˙˙ .. p ˙.

˙˙ ..

f

˙. p

˙. ˙.

 

634

635


636 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Boy

Simeon

&

D.B.

>˙ .

?

˙.

&

˙˙ ..

& & &

?

## ##

a2

 p p

˙˙ ..  ˙˙˙ ...

˙.

F >˙˙ . .

P ## ˙ . & ˙.

p

 p

F ˙. > F ˙.

1.

p

˙. 

˙˙ ..

>. ˙  P a2 > ˙.  P

p

 

?

&

?

# >˙˙ .. ˙.

F

 P ˙˙ ..

 

a2

˙. ˙.

con sord.

>˙ .

F

˙˙ .. ˙.

>Bell-like ˙.  F a2 > Bell-like ˙.  F >˙ .

˙˙ ..

F ˙˙ .. > P

con sord.

F >˙˙ . . F

&

?

? ?

>˙ .

>˙ .

P ˙˙ ..

˙.

˙.

F >˙˙ . . F >˙ . F

 > ˙.

>˙ .

B

 

p

>˙˙ . .

187

˙.

p ˙.

F # >˙˙ .. F #˙. # ˙. > F

a2

˙˙ ..

˙˙˙ ...

˙.

˙˙ ..

?

&

Vc.

>˙ .

P >˙ .

&

&

Vla.

1.

˙.

˙˙ .. ˙.

div.

636

637

638

˙.

p ˙. ˙. p # >˙˙ .. p >˙ .

F

˙. ˙.

˙˙ ..

˙. 

639

640

>˙ . æ P >˙ .. ˙ æ P >˙ . æ P >˙ . æ P

 641

&


188 642 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Glock Vib.

Hp.

Boy

Simeon

Vns.

Vla.

Vc.

D.B.

&

? &

˙. ##

˙˙ ..

 p 

# ˙. & # ˙. ?

 # >˙ .

˙.

˙˙ ..

# >˙ . ˙˙ ..

&

&

?

&

?

& & B

? ?

˙. æ ˙˙ .. æ ˙. æ ˙. æ

˙˙ .. æ ˙. æ ˙. æ

div.

 

˙. ˙. > P

Bell-like

˙ p ˙. ˙. P

˙. >

˙.

˙.

#˙. >

˙. >

Œ

Œ

Œ

˙ ˙. ˙.

#˙. #˙. 

>˙ . æ

˙. æ

#˙. >

>˙ .

?

p

3.

˙. > F ˙˙ ..

>. ˙ p

a2

# ˙˙ ..

>. ˙

˙. >

˙. > ## ˙ . & &

p

˙˙ ..

˙˙ .. æ # >˙˙ .. æ ˙. æ

642

643

644

>˙ . æ p >˙ .. ˙ æp >˙ . æ p >˙ . æ p

˙. æ

˙. æ ˙˙ .. æ ˙. æ ˙. æ

#˙. æ # ˙˙ .. æ ˙. æ 

645

646

647


648 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Glock Vib.

Hp.

Boy

Simeon

Vns.

Vla.

Vc.

D.B.

˙. >

>. ˙

189

# >˙ .

œ

molto rit.

œ

˙

?

&

# & #

&

# & # # & #

˙.

?

&

œ

>. ˙

?

&

˙. >˙ .

˙. Œ

Œ

# >˙ .

˙. 

Œ

˙

˙

Œ

˙. ˙.

˙. ˙.

>˙ ˙˙ .. p

Œ

#˙. #˙.

 

˙

œ

˙˙ .. 

˙

˙

Œ

˙ ˙

Œ

œ œ

˙ ˙

œ œ

?

&

?

& & B

? ?

˙. æ

#˙. æ

˙. æ

# # ˙˙ .. æ # ˙˙ .. æ ˙. æ

˙˙ .. æ ˙˙ .. æ ˙. æ

˙. æ

# ˙˙ .. æ # ˙˙ .. æ ˙. æ

œ

molto rit.

˙˙ .. æ ˙˙ .. æ ˙. æ

˙. æ ˙˙ .. æ ˙˙ .. æ

648

649

650

651

652

Dwight Gustafson: Simeon (2 of 3)  

Simeon (2 of 3) - Dwight Gustafson