Issuu on Google+

1 Flute 1 & 2

Oboe 1 & 2

Clarinet in B b 1 & 2

Bassoon 1 & 2

1&2 Horn in F 3&4

1 Trumpet in B b 2&3

Trombone 1, 2, & 3

Tuba

Timpani

Harp

Beggar

Simeon

Violins

Viola

Cello

Double Bass

&

Moderato {q = c72}

2 4

> 2 & 4 # œÓ . P ## 2 & 4

. œ œ

?

2 4

&

poco stacc.

. œ

Scene 2

œœ .

53

# œ œœ

. œœ

. œœ .

œ œ œ . 

2 4

# 2 & # 4

Œ

Œ

&

42

# & # 42 ? ?

2 4 42

?

2 4 # ˙æ

&

42

#œ # œ.

œ .

˙æ

˙æ

œ. #œ œ œ œ œ . . . 

œ œ

n œœ 

con sord.

con sord.

˙æ

2 4

&

2 4

?

2 4

& & B

? ?

Moderato {q = c72}

2 4 #œ. > P 42 2 4

. œ œ

poco stacc.

˙

42 # ˙˙ # ˙ 2 4 #˙

 œ.

(They begin to walk. The scene changes to a decaying Jerusalem street, the shapes

#œ #œ. > P

œ . œ œ

poco stacc.

œ

˙

˙

˙

˙

˙ ˙˙ 1

 œ.

œ.

# œ œ.  œ.

˙ ˙˙ 2

 œ.  œ.

œ. œ.

# œ.

œ œ.

 œ.

œ.

œ.

˙ ˙˙

œ >

>

œ J F j œ J F

œ >

œ

œ

œ

œ >

  

˙ 3

> œœ

?

œ œ

4

5


54 6

(Flute 2 - picc.)

œ J

Fl.

&

Ob.

&

 

?

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

# & #

&

# > & # œ

> œ

&

# œœ >

?

##

œœ >

?

P

œ J

Vla.

Vc.

D.B.

œ.

# œ.

œ.

œ.

b œ.

b œ.

œœ > con sord.  

F >œ n œ œœ > F # >Jœ 1. J F

‰ ‰

œ J

>œ œ J >œ J

œ  R ‰ ‰

n >œœ J # >œ J

‰ ‰

œ J

>œ œ J >œ J

œ  R ‰ ‰

œ.

n >œœ J # >œ J

œ.

# œ. >œ œ J >œ J

‰ ‰

œ.

œ.

n œ.

j n œœ > >œ J

n œ.

> b n œœ J b >œ J

?

&

?

&

?

of the walls and houses, a well and beyond it several beggars picking through a pile of rubbish.)

Vns.

œ.

.  œR

 œR

& & B

? ?

> œ J F j œ > F > œ J F

Œ

Œ

Œ 

pizz.

pizz.

pizz.

> bœ J F j œ > F # >œ J F

‰ ‰ ‰

> œ J

j œ > >œ J

‰ ‰ ‰

> bœ J

j œ > # >œ J

‰ ‰ ‰

> œ J

j œ > >œ J

‰ ‰ ‰

> bœ J

j œ > # >œ J

> œ J

‰ ‰ ‰ 

j œ > >œ J

‰ ‰ ‰

j œ >

j bœ > > œ J

‰ ‰ ‰

> bœ J

j bœ > b >œ J

6

7

8

9

10

œ.

œ. ‰ ‰

‰ ‰ ‰


11

œ  œ # >œ J R

œ œ >œ . J R F

&

Ob.

&

 

?

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

# & #

& &

# # >œ

# > & # n œœ ‰ J > #œ ? J ‰ ?

œ  œ # >œ J R

>œ œ ‰ J >œ J ‰

2. con sord.

j a œœ > # >œœ J F

&

?

&

?

Œ

œ æ p

Susp cymb.

œ

F

Œ

U  U 

Vns.

Vla.

Vc.

D.B.

& B

? ?

U  U 

n >œ >œ n >œ . b œ j ‰ œ > >j > b œ ‰ œj ‰ n œj ‰ J œ J > U >œ b >œ œ ‰ b œ ‰ Wœœ J J J‰ 3. >  Œ

b œ. ‰ J F

Timpani secco

U „ U „ U „ U  U „

j œ. ‰

U  U 

Œ

U j ‰  b œr œ ‰ œ œ b œ œ # œ œ And so!

> > bœ ‰ œ ‰ J J

j j nœ ‰ œ ‰ > > # >œ ‰ >œ ‰ J J

> > nœ ‰ œ ‰ J J

j j œ ‰ œ ‰ > > >œ b >œ J ‰ J ‰ # >œ n >œ J ‰ J ‰ F 

11

12

pizz.

> œ J f j #œ >f >œ J f >œ J f

j ‰ # œj ‰ b œ ‰ œj ‰ > > > ‰ j‰ j‰ j‰ œ bœ œ > > > > > j ‰ bœ ‰ bœ ‰ œ ‰ J J > > > > ‰ œJ ‰ œJ ‰ b œ ‰ J 

13

pizz.

>œ b >œ J ‰ J ‰ f 14

What brings

a tired

old man

œ œ œ œ- œ œ

and a ten - der boy

(As Simeon and the boy approach, a beggar woman turns and sees them.)

&

U 

> œ œ œ. œ J R J f j j ‰ n œœ ‰ # œœ ‰ # œj ‰ œ > > > f >œœ b >œ 1. 2. n b >œœ ‰ J ‰ J ‰ œJ ‰ f 3. con sord.  

?

U „

œ b >œ >œ b œ . b œ j ‰ œ J > >

Fl.

55

j œ ‰ >

j ‰ bœ > > œ ‰ J j ‰ œ > j ‰ œ >

U „ U „ U „ U „ U „ 15

‰ j #œ > arco ‰ j œ > arco ‰ j œ > arco ‰ j #œ > arco ‰ j #œ > arco


56

U 

16 Fl.

&

Ob.

&

U 

?

U 

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

Vns.

Vla.

Vc.

D.B.

U+

& &

##

#w Ç U+ #w Ç

U 

?

U 

&

U 

&

& B

? ?

œ

œ

to Je - ru - sa-lem's dark - est

? &

œ œ #œ œ œ

œ

street

œ # œ- . J

so

‰ ‰ ‰ ‰

U

long

œ œ

42

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

be-fore

2 4 ˙

œ the

2 4 A

U

2 4

 j œ > Ç j œ > Ç j #œ > Çj œ œ > Ç j œ > Ç

2 4

U 

?

42

U 

?

42

U 

?

a tempo

2 4

U 

# & #

2 4 2 4

U 

# & #

&

A

42

dawn?

(The boy helps Simeon to sit.) a tempo

2 4

U

42

U

2 4 Œ

U

42

16

#œ. >p

 

œ

p

17

. œ œ 

Œ

œ

p

˙ 

18

 œ.

œ

#œ. >p >œ

œ œ #œ

˙

p

 19


57 20 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Boy

Simeon

Vns.

Vla.

Vc.

D.B.

1.

##

P

œ

œ

 ˙

˙

Œ œ

œ ˙

˙

˙

˙

?

&

&

# & #

?

&

# & # ? ?

? Œ

&

My

? &

‰ œ J

P

# >˙

œ

mas - ter's

œ #œ

feel - ing

20

1.

j œ

œ.

ill.

 ˙

> œ ‰ Œ J P> œ B J ‰ Œ P> œ ? J ‰ Œ P ?  &

œ

2.

He

 ˙

œ

&

Œ

œ #œ œ œ need - ed

œ˙

a breath

œ of

#œ 

j œ

œ.

air

# œœ

œ

and

œ

œœ

œ

wa - ter

œ

from

œ

the

œ

well.

œ œ

j œ ‰

21

22

23

24

p p

œ œ

#œ œ

œ œ

œ œ

25

26


58 27

&

# & #

?

&

œ

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

Vns.

Vla.

Vc.

D.B.

poco marcato piú mosso

j œ ‰ Œ > P ## j ‰ Œ & œ œ > P ?  & # & # ? ?

? & ? &

> œ

> œ

œ

Alms!

œ

œ

Alms!

Alms

‰ ‰

j ‰ œœ j œ ‰

div.

‰ # œJ ‰ # œJ

27

for

 r  # œ œ ..

‰ ‰

j ‰ œ j œ ‰

j ‰ œœ j œ ‰

j #œ œ ‰ J j œ ‰ # œJ

28

a

beg

-

œ

> bœ

gar

wom

poco marcato piú mosso

œ .. P & œj P B œj P ? j œ P ? œj P

œ œ bœ

‰ ‰

r #œ

œ.

j œ œ J œ J œ J

‰ ‰

-

an!

œ N œ.

j œ j bœ

œ J

œ J 29

 b œ. ‰ ‰ ‰ ‰

œ bœ bœ J

We

> bœ bœ >

j œ j œ

bœ >

œ J

bœ >

œ J

bœ >

œ J

30

‰ ‰ ‰ ‰ ‰

œ div.

b œœ œ œ œ

came

in

j œ. ‰

j ‰ œ. j ‰ œ. j b œ. ‰ j b œ. ‰

31

bœ haste

œ S bœ S bœ S bœ S

œ J

j œ

j œ

j nœ

j nœ

32


59 33 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

# & #

Vla.

Vc.

D.B.

?

&

˙ p Œ

œ

Œ

œ p œ

œœ

˙˙

 œœ

œ p Œ

œ œ

œ œ

œœ

˙

>j œ œ J > F j œœ > F >œ œ J F

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

j n n œœ > j œ œ >

# & #

?

&

?

&

# & # ? ?

?

œ J

& &

S

div.

œ

b œœ S B œ S ? œ S ? œ S

œ

œ

so

have

j œ. ‰ j ‰ œ.œ j ‰ œ. j œ. ‰ j œ. ‰

33

œ

Œ

noth - ing.

Œ

œ Please

œ for

-

œ

œ

give

us.

34

35

36

F j œ A

œ.

œ

ten.

like

-

ly

œ

tale.

 >œ J F j œœ > F j œ > F > œ J F > œ J F

‰ ‰

&

and

Vns.

j œ For

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

37

pizz.

pizz.

pizz.

pizz.

pizz.

j bœ >

j bœ > j œ > j œ œ > j œ > 38

‰ ‰ ‰ ‰ ‰

-


60 39 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

Vns.

Vla.

Vc.

D.B.

# & # n n œœ > >œ ? œ

j œœ

bœ œ J

‰ ‰

nœ nœ > >œ œ

j œœ

bœ œ J

j œœ > >œ bœ J

‰ ‰

‰ ‰

j œœ > >œ œ J

‰ ‰

n œœ > b >œ œ

j œœ

j œœ > œ bœ J

œ œ J

4 4 4 4 4 4

œ > ‰ bœ bœ >

44 44

&

# & #

?

4 4

&

4 4

& # & # ? ?

? & ? & & B

? ?

bœ give

-

œ

œ

œ

ness

will

not

œ

ease

 > bœ bœ >

œ the

> bœ

gnaw - ing

of

my

bel

 Œ Œ

œ >

Œ

œ >

Œ

œ >

œ.

Œ

39

> bœ bœ >

Œ Œ

œ >

Œ

œ >

Œ

œ >

Œ

40

 j œ > j œ > > œ J b >œ J b >œ J

‰ ‰ ‰ ‰ ‰

œ. -

 j œ > j œ > j œ > > œ J > œ J

41

‰ ‰ ‰ ‰ ‰

> bœ

Œ

œ >

Œ

œ œ >

Œ

bœ > œ >

Œ

Π42

œ

4 4 44 4 4 44 4 4

4 4

j œ >

j œ

Œ

Œ

œ >f

4 4

Œ

ly!

j œ œ J

bœ J bœ J

4 4

arco

arco

bœ bœ >f ‰ œ J f 43 div.

44 4 4 44

4 4 44


44 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Boy

Simeon

Vla.

Vc.

D.B.

&

U 

4 4

&

4 4

?

44 U w w

& &

4 4

&

4 4

?

4 4

&

44

You

&

4 4

?

4 U 4 w w

44 U w 44

r j œ œ b œJ

should show

œ-

U 

re - spect

U 

j œ # œj œ œ . J J

to

mas - ter

Si

r j œ œ

Œ

ten.

-

œ

me - on!

He's

œ #œ.

ten.

well known

U 

U 

U  44

arco

arco

(v) (v)

j œ > j œ > j œ > j œ œ >

Œ

Œ

Œ

Œ

U Ó U Ó U Ó U Ó

U 

45

3 4

43

43 ˙ . p 3 4 ˙. p 34

43

3 4

U 

U 

?

?

U 

U 

3 4

U 

U 

4 œ. 4 J

a2

U 

U 

4 4

a2

U 

U 

&

B

U  U 

U 

4 4

?

U

Ó.

3 4 3 4

Ó.

U 

44

U 

U

U 

4 4

# 4 & # 4 ?

j ‰ œœ > j œœ ‰ >

U 

44

# & # 44 ?

U 

U 

# 4 U & # 4 w

61 B Allegro vivo

3 4

3 4

3 4 œ œ bœ nœ

in the tem - ple

3 >˙ 4 3 4

Œ

courts.

B Allegro vivo

43 œj P > 3 4 œj P> > 43 œJ P> œ 3 J 4 P 34

œ >

œ >

œ > >œ

œ > >œ

 46

j œ > j œ > >œ J >œ J


62 47

Allegro vivo

4 4

4 4

Fl.

&

Ob.

&

?

44

44 wœ> œ J ‰ J ‰ Ó > > 4 w> 4 nœ ‰ œ ‰ Ó J J > > 44 

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

# & #

?

?

&

?

&

U f œ ‰ . œr

?

# & # ?

&

Vc.

D.B.

˙˙ .. P N ˙˙ P

˙. ÇU & b ˙˙ .. Ç ## & &

&

Vla.

U ˙.

B ? ?

U

œ

4 4

Ç Ç

U

˙.

˙. P  j œ > P >œ J P >œ J

U

b˙. U

˙.

ÇU ˙. Ç

 47

P

œ > >œ

œ > >œ

>œ  48

j œ > >œ J >œ J

U

˙. Ó. U ˙. Ó.

Ó Ó

4 4

U 

4 4

U 

4 4

44 j bœ f> 4 j 4 œ f > 4 b œj 4 f> > 4 b œJ 4 f 44

U 

3 ‰ œj b œ œ œ œThat ho - ly of

ho

-

œ-

lies

broadly j œj œ b œ n œ # œ .. œ

now means

less than noth

  j œ >  ‰ j œ >  ‰ œj > > ‰ œJ ‰

‰ Ó ‰ Ó ‰ Ó ‰ Ó  49

>j b œœ J >j œ #œ J >

U 

Ha!

‰ f ‰ f

U 

4 4

Allegro vivo

U 

4 4

f 4 >˙ 4

U 

4 4

The tem - ple!

U 

44

U 

-

ing

Kr œ bœ

to me

 U

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

U U U

Ó

Œ

Ó

Œ

U

50

‰ œj f > ‰ j bœ f > > ‰ #œ J f > #œ ‰ J f ‰ ‰


63 meno mosso

51

&

?

&

j #œ ‰ Œ Ó # w

?

&

?

&

Fl.

&

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

# & #

&

# & #

j # wœ ‰ Œ Ó

# & # ? ?

?

Ó

P ‰ œ

& Vla.

Vc.

D.B.

B

? ?

œ. œ œ U #œ œ #œ. œ œ œ. Œ ‰J ‰ J

œ œ

meno mosso

j #œ ‰ Œ Ó >

j‰ Œ Ó œ > > #œ ‰ Œ Ó J # >œ ‰ Œ ˙ J >f Ó ˙ >f 51

blas - phe- my.

U

Yet,

you are a jew - ess?

w Ç

w Ç

U

U

w Ç

U

U

#w Ç U w w Ç 52

A - bra-ham

w Ç

U

3

a daugh - ter of

#w Ç U w w ÇU w Ç

Œ 

œF

œ

# œ- œ F Œ œ œ F Œ œ- # œ

˙ ˙ ˙ 54

I

Œ

˙

53

but now

˙

j œ #œ.

‰ j œ. #œ

œ . # œ œ # œ œ # œ .. r œ œ œ ˙ I was born

deliberately, fearfully

Your words are

&

Œ

F

Œ Ó  Œ Ó Œ Ó Œ Ó 55

am

œ a

&


64 56 Fl.

Ob. B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Boy

&

?

&

# & #

# & #

# & #

Vc.

D.B.

2 j 4 œœ P˙ 42 P

œœ -

42 # ˙ p 2 4

2 4

42

?

42

?

2 4

&

2 4

j œœ -

œ.

Œ j œ-œ ˙˙ ˙

P  œ-œ

œ

j œ-œ

œ J

œ. 

j œœ -

œœ -

˙˙

j œœ -

j œœ ˙˙

2 4

&

2 4

& &

j #œ #œ.

wom - an

œ

œ

 poco rit.

 

?

?

œ

with - out

& B

2 4

 56

œ a

2 4 œJ 2 4 42 2 4 42 2 4 42

œ.

peo - ple.

Œ

œ. Has

a tempo, lamentoso

œ

your

j œ fam

j œ-œ

œœ -

?

œ

œ.

œ

˙

œ

?

&

Vla.

&

a tempo, lamentoso

2 4

poco rit.

œ J

œ -

'ly

a

œ -

œ.

œ

you

to

œ

ban - doned

57

58

59

60


œ.

61 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Boy

?

Vc.

D.B.

a2

œ.

1.

& & &

## ##

? ?

œœ J

senza sord.

&

j œ

p

poco rit.

œ-

F >œ œ F 1. 2.> œœ 3.

F

œ F

-

er,

‰ j œ-

œ J

j œj œœJ

j # œ-

œ-

œ J œ J

œœ-

61

62

>œ œ F œ > F >œ F >œ F >œ F

Œ

Œ

Œ

> œ P 3. > œ P 

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ Œ

# œœ > >œœ œ

Œ 

1.

 œ

Œ

Œ

 Œ

���

#œ R a

œ -

ban

 œJ

œ-

# œœ > >œ œ

Œ

I

 j œ-

Œ

piú vivo

Œ

Œ

con slancio

say

65

Œ

œ ..

œ

œ

j œj œ

œ-

senza sord.

F

Rath

&

œœ J

œœ

senza sord.

j œp j œp œ. p œ.

œœ

˙æ p

F >œ œ F >œ œ

j # œœ

beg?

F >œ

?

œ

œ

&

&

?

œ J

j œœ

œ

?

œ

?

B

œ

j œ j œœ

œœ

&

& Vla.

Œ.

# j & # œœ

œ J

poco rit.

ΠΠΠΠΠ63

œ -

doned

˙ them.

 >œ œ #œ > >œ œ >œ >œ

 Œ

piú vivo

Œ

Œ

Œ

Œ

64

65

?


66 66

&

?

Fl.

&

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

# & #

&

˙

&

˙

&

##

?

˙

# >˙ œ >

#œ > P 2.

# & # œ > P ?

# >˙

œ >

>œ >œ

# >œ > œ

3.

# >œ

œ >

# œœ >

œœ >

D.B.

œ œ J

# œœ J >œ J

j # œœ >

‰ ‰ ‰ ‰

j #œ # œ > j #œ # œ > >œ J j œ œ >

Œ

Œ

Œ

Œ 

?

&

? & ?

˙ 

F œ

œ.

œ

do

you

œ. speak

œ J

œ

so

harsh

œ -

ly?

div.

œœ > F

Œ

&

Œ

?

66

67

68

69

70

&

Vc.

>œ œ

˙

Why

Vla.

# >œ œ

B

?

arco

arco

div.

œœ > F


Agitato – poco staccato {q = c 92}

71 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

&

# ##

?

#

&

&

# & #

?

&

?

&

?

# & #

# & # ? ?

& & Vla.

Vc.

D.B.

#

&

B

? ?

f> œ

œ

Why?

˙˙ Ç

˙    71

arco

Ç

U

#œ F

U

˙æ p

œ

˙

˙ Ç ˙

arco

72

˙ > F

#

#

U

#œ >

U

˙ >

œ œ

j œ œ

2. 3.

 

œœ ..

œœ œœ

F œ J f

œœœ

 ‰

Œ    

Agitato – poco staccato {q = c 92}

#

C

# U

œ >

U

˙ >

1.

Œ

#

˙ >

#

˙

U

73

# #

˙ >

˙ ˙ > F

arco div.

# ##

con sord.

U >

œ. f

# ##

U

˙˙ > F ˙ > F

j œ œ f

#œ. f

U

 ˙ > F

˙˙

Ç ˙

a2

U

˙ F

f

#

Why?

#˙ Ç

1.

˙

C

# # #

74

˙ f

œ. f œ. f œ. f œ J f

œ. œ. œ. œ. ‰

œ. œ. Œ

75

œ. œ. œ.

67


68 76 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

D.B.

œ

#

?#

Œ

&

˙

& & &

## #

œœœ

œœ œ

?# ?

B# ?# ?#

Œ

Œ

œœœ

œœ

œœ ..

œœ œœ

œœœ

œœœ

œœ œ

 j œ F

j œ J P

con sord.

Œ

Œ

 œ œ. œ. œ. Œ

œ. œ. œ.

œ

œ

œ.

œ.

œ. œ. ‰ 76

œ. œ. j œ

œ. œ.

œ œ. œ. œ. œ.

j œ ‰

œ. œ. Œ

77

j œ œ

œœ

j œ p

F œ J

j œœ J p

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ. Œ

œ. œ. œ.

œ

œ.

œ.

œ. ‰ 78

43

43

˙

Œ

œ. œ. j œ P

43 3 4

3 4

3 4

Œ

œ œ

the

Ro

-

œ

mans

œ

take

œ

their

œ swords

œ œ. œ. œ. œ. ‰

œ. œ. Œ

79

3 4 œ and

œœ˙

P œ J

3 4

œ

œ >. P œ. > P >œ .

43

> P

3 4

œ

œ.

Œ

seen

3 4

œ.

3 4

œœ˙

3 4

Œ

œ

œœ˙

œ.

˙ P

> P

 Œ

œ

œœœ

œ

I've

?#

#

j œ ‰ œ

?#

#

j œ J

#

œ

 Œ

œ

&

œœ˙

#

&

œ

## #

?#

&

Vc.

œ

## & #

&

Vla.

#

œ. œ. œ.

œ. œ. œ.

œ.

œ J

œ.

œ.

œ. œ.

œ. œ. 

80

œ. œ.

3 4 3 4 43 3 4 43 3 4 43


## 3 & # 4

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

D.B.

3 4

## & # 43 ## 3 & # 4 ?# ?# ? #

?# &

Œ

#

3 4 3 4

3 4

3 4 3 4

#

43 3 4

B # 43 ?#

3 4

? # 43

œ

butch

er

œ. > bœ. > div. j n œœ > j nœ >

‰ ‰

j œ J

œœ J

j œ œ

Œ

j œ ‰ œ

Œ

Œ

œ

œ

œ œ

#œ.

˙

œœ .. P > con sord. œ . œœ P J

con sord.

poco stacc.

œœ # œœ

œ œ ‰ Œ

œ œ œ

œœ

#œ œœ J

œœ # œœ œ ‰

2 4

2 4

2 4

2 4 bœ en

-

œ

œ

tire

b œ.

œ.

œ.

œ. œ.

œ.

œ.

œ.

n œ.

Œ

b œ. Œ Œ

81

2 4 N˙ 2 4

b œ. œ.

Œ

an

œ. œ.

 >œ .

bœ œ -

2 4

2 4

 œ.

2 œ œ 4 # >˙ 2 4

3 4

2 4

3 4

?#

#

> P

42

 nœ œ ˙

42 œœ J

Œ 

3 4

&

&

j œ nœ

2 4 2 4

43

&

&

Vc.

#

? # 43

&

Vla.

#

69

3 4

81

œ.

œ

Œ

town.

 œ

sempre stacc.

42 # œ .

œ œ

œ

œ J

sempre stacc.

2 œ 4 œ ‰ J j 42 œ ‰

œ

œ

Man

and

42 n ˙

2 4 œ.

nœ œ

‰ 82

œ

œ J

œ

‰ œ œ

œ ‰ œ J j œ ‰

Œ Œ

83

wom - an,

boy

œ

  œ œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

j ‰ œ

Œ

œ #œ

>œ . ‰

œ

œ

girl,

#œ.

œ. > >œ .

œœ

> ˙

j œ >

œ

and

j ‰ œ j œ ‰

sempre stacc.

œ œ.

œ Œ

œ J

Π84

œ

œ

œ #œ

85

 œ J œ œ œ


70 86 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

?#

D.B.

j œ œ

‰  

&

# # >œ & #

## > & # œœ > œ. ?# œœ J ?#

œ

œ

œœ

2.

?

Œ

n˙ >

#œ. F >> #œ œ. #œ œ F J

œ œ 

j #œ œ

j œ J F

&

j œ J

j œ œ

 Œ

j œ J

1.

 ‰

œœ˙

j œ œ

œ. . œ 

œ. . œ ‰

œ. . # œœ J

nœ. œ. œ œ J

œ J P

œ œ . . œ œ ‰ ‰ 

œ. œ . P œœ œ. œ J œ PJ

œ. . œ 

œ. . œ ‰

œœ> œ

j œ œ

j œ J con sord.

a2

con sord.

a2

˙ œ. . œ œ J

 œœœ

 ‰

poco stacc.

#œ. P

œ œ 

Œ

Œ 

#

?#

&

#

?# # #

B# ?# ?#

œ.

œ œ

not

a

pret

-

œ

ty

˙

> œ

œ > >œ

>œ . >œ J

œ.

œ >œ

j œ

86

# >˙

œ œ œ œ ‰

Œ

‰ 87

œ

#œ j #œ

nœ.

œ œ

œ. j œ

œ œ  ‰

‰ 88

œ.

œ œ

here

in

˙

F

#œ. > F œ. > F >œ J F j œ > F

œ J

And

 œ >.

sight.

 >œ

œ

œ œ

œ J

œ J

œœ> œ

œ.

œ œ

œ

œ >. œ. > >œ .

j œ

œ œ  ‰

Da

-

œ

vid's

œ

œ.

# œœ

œ œ

&

# œœ

poco stacc.

œ. P j œ >j œ œœ J .

Œ

&

Vc.

#

## & #

&

Vla.

#

‰ 89

œ j œ

P j œ

œœœ

œ œ

œ

œ œ

œ

œ œ ‰

Π90

œ


91 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

D.B.

#

?# &

## & #

 # # œœ

&

# œœ

œ œ œœ

## & #

œœ 

œœ

œœ œœ

3 4

3 4 Œ 3 4 Œ

j œ nœ

bœ J

j 43 n œœ

œ

œ

œ

43 œ .

œ

œ

œ

3 4 bœ.

1. j ‰ bœ P Œ ‰ n œj P œ ‰ Œ ‰ n œJ P j n œ œ œ œJ ‰

43

Œ

j ‰ œ œ œ n œJ 

3 4

3 4

#

?#

3 4

?# ?# ? &

&

#

?#

&

Vc.

#

## & #

&

Vla.

71

# #

B# ?# ?#

œ

œ

œ

Ho - ly

œ

cit - y

œ Her

-

od

 œœ

feasts

to

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ 

91

œ

œ

œ

œ

j n œœ

bœ J

j nœ

-

3 4 ˙ 3 4

œ ‰

œ ‰ 92

3 4

‰ œJ

night.

His

œ.

œ

43 b œ .

œ J

43 n œj ‰

3 j 4 n œœ ‰

2 4 œœ 42 œœ

œ

œ

n œœ œœ

œœ œœ

œœ œ œ

42

42

2 4

2 ˙ 4 P

j œ ‰

pizz.

j ‰ œ œ œ œ j pizz. ‰ b œ œ œ œ pizz.

2 œ 4 2 4

Œ

Œ

93

pizz.

n œœœ

42 œœ 2 4 œ 42 œ 42 œ

œœ

œ

œ

œœ

œœ

œ œ

roy - al

b œ pizz. 2 J ‰ 4 œ

Œ

2 4 œœœ P 2 œ 4 œ

43 ˙

˙

œ

œ.

Triangle

 œ-

2 4

3 4

2 4 nœ

42

3 4

2 4

43

2 4

œ

gob - lets

œ filled

œœ œ

œ

with

wine,

 œ œ

nœ œ œ œ 94

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ

œ 95

&

œ

his


72 96 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Perc.

Hp.

Beg.

Simeon

& &

D.B.

## #

œF œ-

F

&

œ-

˙

œœœ œ

˙

˙ œ

œ

senza sord.

&

## & #

## & # ?# ?# ? & & &

# #

# #

B# ?# ?#

P

>  œ œ #œ

œ

 œ œ

> œ

œ

F œœ œ

œ œ.

œ

˙

œ œ

˙ ˙

œœœ

œ

œ

œ

œ

œ

gleam - ing

bright.

 œ œ

F

œ

œ F œ

œ

F œ

j œ

He

œ

plans

œ his

 œ œ

div.

F

œ

F œ œ

jew - els

# >œ

œ

#

1.

Triangle

?#

&

Vc.

#

1.

F & œœ F ? # 1. œ

&

Vla.

#

œ

Œ

arco

œ

Œ

arco

Œ

arco

Œ

arco

œ

96

97

œ

pal - ace

œ

brick

œ

by

œ œ

œ

œ

arco

j œ > P j œ > P j œ œ > P j œ > P

‰ ‰

j œ >

j œ > 

j œ œ > ‰ j œ > 98 ‰

œ

 œ

brick,

while

‰ ‰

j œ >

j œ > j œ > P j œ > j œ >

‰ ‰ ‰ ‰ ‰

j #œ >

j œ > j #œ > j œ > j œ > 99

?

œ

œ

œ

œ

in

these

streets

we

 ‰

 œ œ

 ‰ ‰ ‰ ‰ ‰

j œ >

j Nœ > j œ > j œ > j œ >

‰ ‰

j œ >

j bœ > ‰ j œ > ‰ j nœ > ‰ j nœ > 100

‰ ‰ ‰ ‰ ‰


101

#

?#

&

Ob.

&

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

D.B.

#

?#

> œ J

& &

## & # ## & # ?# ?# ? &

&

#

?#

&

Vc.

## & #

&

Vla.

#

Fl.

B b Cl.

73

# #

B# ?# ?#

poco meno mosso

Œ

œ

œ œ.

cresc.

beg - gars

œ

starve.

He

 j œ > j œ > j œ > j œ > j œ >

‰ ‰ ‰ ‰ ‰

œ J

piú legato

œ

wraps

him

 œ œ œ œ Œ

101

j œ > j œ > j œ > >œ J

‰ ‰ ‰ ‰

œ

poco meno mosso

œ œ œ  102

-

œ

œ

self

in

pur

 n œ-

œœ-

F œF

œ

œ

ple

robes

while

 œ-

F œF n œ-

-

œ

œ-

b œb œœ-

beg - gars

œ-

œœ.

œ > b >œ

œ-

œ-

œ œ. >

n œ.

œ >

die

nœ > œ > >œ

103

104

105

œ > in


74 106 Fl.

Ob. B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

& &

D.B.

#

3 4

2 4

3 4

2 4

3 4

43

&

43

&

## & #

## & #

3 4 43

?#

?

senza sord.

3 4

P 2 3.# œ 4 P 24

3 4

2 4

#

?#

3 4

2 4

&

&

#

?# # #

B# ?# ?#

3 4

> N˙

3 4 Œ

rags.

a tempo

œ. > >œ . >œ .

œ œ.

œ œ. # œ œ.

 106

œ. œ. œ.

œ. J

43 œ . > 3 4 œ. > > 43 œ . 3 œ 4 43

j œ

Yet

3 4

 œ. >

 Œ  œ œ.

œ.

œ œ. # œ. œ œ. œ.

œ. œ.

 107

œ. œ.

œ. # œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ.

pizz.

2 4

dai

-

˙ ˙

œ P 42 œ P 2 œ 4 P 24 œ P

œ.

˙˙ ˙

œ œ

ly

in

œ the

œ.

tem -

œ.

œ. Œ

œ. œ.

ΠΠ108

œ.

œ.

œ.

œ

œ

ple

of

œ your

gg œœ gg ggg gg ggg œ gg œ #œ

great

œ.

œ.

œ

œ

and

si

œ.

œ œ

œ. 

œ.

 Œ

109

œ

43 3 4 43 3 4 43 3 4

3 4

Œ œ -

lent

 œ.

43

3 4

Œ

cresc.

3 4

3 4

 œ

œ.

œ œ

œ.

 œ.

œ .

œ.

˙ œ ˙

ggg ˙˙ ggg gg ggg ˙ gg ˙ œ

œ.

œ .

˙

˙

 œ P

˙

2 4 œ.

42

œ.

˙ œ

gg ˙˙ ggg F 2 gggg 4 gg ˙ gg ˙

2 4

œ.

3 4

˙˙

42 ˙ ˙ P 1. 42 # œ

3 4

˙˙ P

˙˙ 42 ˙ P 2 4 ˙

2 4

43

senza sord.

3 4

?#

2 4

?#

&

Vc.

a tempo

## & #

&

Vla.

#

Π110

œ. œ.

3 4 3 4 43 3 4 43 3 4 43


111 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Perc.

Hp.

Beg.

Simeon

& &

D.B.

3 4 Œ

? # 43 43

&

 Œ

œ J œ J

#

#

43

#

3 4

B # 43 ?#

3 4

24 24 2 4

 Œ Œ ‰

&

œ J

your

 j ‰ Œ œ F j ‰ Œ œ F œ . œ œ. F œ . œ œ.

œ œ

œ.

2 ˙ 4 p ggg ˙ 2 gg ˙ 4 f 2 g˙ 4 gg ˙ gg ˙

œ. œ.

Π111

œ. œ. œ

2 4

œ. œ.

œ.

nœ œ . . œœ. œœ.

œ œ

œ sing

˙

˙

gg ˙˙ ggg

gg œœ gg g

gg ˙˙ g

gg n œœ gg œ

œ.

œ œ

praise,

œ and

œ

œ œ

24 œ

Œ

œ œ

112

œ. œ.

˙

œ. œ. œ

œ œ Œ 113

œ. œ.

43 œœ .. # œœ œœ œœ # œœ œœ P 3 4 œœ .. # œœ œœ œœ # œœ œœ P 34  3 4

3 4

43

œ

œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ. œ.

œ.

Π114

3 4

Œ œ

Œ

3 4

Œ

œ. n œ .

œ

œ

˙. 43

a2

œ to

œ œ

Œ

3 4˙

a2

sac - ri - fice

n œ.

3 ˙ 4

 ˙˙

3 4˙

œ.

œ œ . . œœ. œœ. 

œ.

œ. n œ.

24 œ . 2 4

œ.

3 4

priest

2 4 ˙

œ œ

˙

24 ˙˙

Œ Œ

2 œ. 4

œ.

˙˙

Triangle

God

F ? # 43 œ F

2 4

2 ˙ 4 ˙ F 24 ˙ 24

Œ

3 ˙ 4 3 4

a2

Œ

3 4

?#

2 œ. 4

œ J F

2 4

ggg n ˙˙ gg ? # 3 gggg 4 gg ˙ gg ˙ &

2 4

? # 43 n ˙ . ˙ F ?# 3 4 ˙ F ? 3 4 &

1.

œ

## 3 & # 4

#

n˙. F ˙˙ F n˙

F 3 n˙ & 4 F ## # 3 & 4

&

Vc.

#

3 4

## 3 & # 4

&

Vla.

#

75 molto rit.

3 ˙. 4 3 4

Him.

œ.

43 ˙

œ. œ.

43 œ .

œ.

 molto rit.

œ

3 4 œ. #œ œ œ œ œ 3 ˙. 4 43

œ œ œ œ œ

 115


76 116 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

D.B.

f >œ œ

& &

## & # &

n œœ >

n œœ > >œ œ

## #

&

#

# #

B# ?#

>f œ

f ? #arco >œ f

œ > œ > œ >

Œ

43

Œ

Œ

43

˙

3 4

3 4 j œ nœ

43

Œ 

3 4

œ

43

œ œ

24 ˙ > 2 4

2 4

‰ œJ

24

24

3 4

2 4

2 4

 >

24 œœ ‰ J

Œ

nœ œ ˙

2 4 2 4

3 4

3 4

 

2 4

3 4

2 4

2 4

3 4

2 4

2 4 ‰ œ 24 J But

 nœ >

Œ

œ ‰ Œ J

œ >f  nœ f > > œ

j œœ > P 24 œj œ > P 24 œj œ P >j 2 4 œ œ P> 24 œ œ ˙ P> 2 4 2 4

?#

2 4

24

#

#

con sord.

?

&

œœ >

?#

&

œœ > >œ œ

nœ œ œ > # >œ œœ >

a tempo

2 4

?#

&

Vc.

#

2 4

D

## & # n œœ > f> œ ?# œ

&

Vla.

#

2 4 24

D

œ > œ > œ > œ >

œ œ > > 116

2 4

œ.

œ œ

towns

still burn

œ

and

œ

œ

in - fants

 œœ˙

œ

œœ˙

œ

> P œ œ. œ œ. ‰

wail

œ and

a tempo

> P 24 œ . > P 2 >œ . 4 P 24 œ J P

œ

3 4

Π117

œ. div. œœ.

œ. œœ.

‰ ‰ œ. œœ.

œ. œœ.  118

œ J

j œ œ. œ.

3 4 3 4 43 3 4 43 3 4 43

2 4

 œ bœ.

œ

beg - gars

die

and

œ

œ

drunk - ards

 >œ . bœ

 œ.

 b œ.

œ.

œ.

œ œ.

œ.

œ.

œ.

sempre poco stacc.

œ. > bœ. > div. j n œœ > j nœ >

‰ ‰

œ œ. Œ

n œ.

Œ

b œ. Œ Œ

119

b œ.

2 n˙ 4 2 4

fight.

24 n >˙

2 4 œ. œ > 24 # œ . n œ > 2 œ ‰ 4 œ J 24 œj ‰

œ œ œ œ

‰ œJ ‰ ��J

120


121 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

& &

D.B.

#

?#

œœ J

## & # ?#

Œ

Œ

con sord.

con sord.

?#

j œ œ

# # #

œ

# #

?#

poco stacc.

poco stacc.

P

> œœ .. P > œ. œœ J

œ

œ

œ ‰ œ J j œ ‰

œœ # œœ

œ œ ‰ Œ

œœ œ

œœ

#œ œœ J

œœ œ ‰

# œœ

œ Œ

œ J œœ œ

>œ œ

œ. œ œ J

œ œ  

œ.

œ œ

band

of

Π121

an - gels

œ

œ

œ

brings

us

bread

or

 œ œ

j ‰ œ j œ ‰ Œ

œ

œ œ œ #œ

>œ . j œ

œ œ ‰

Π122

œ œ œ

œ œ

#œ j œ

œ œ œ ‰

œ 1.

#œ J >>œ . #œ œ J

œ ‰ ‰

œ

the yoke

#œ œ Œ 123

œ

œ œ

œ > >œ

>œ . œ J

œ œ ‰

j œ f

œ œ ‰ 

œ

#œ œ J j œ

œ

of

œ œ

#œ. Ro

-

man

 œ.

> œ

F

breaks

œ Œ

# Ͼ. p

œ œ

 œ J

F œ œ

œ œ

œ.

#œ.

œ. > >œ .

Œ

œ.

> ˙

œœ >

2.

 œ

œ J

1.

# >œ .

j #œ œ

Œ

‰ œ

j œ œ

Œ 

B # #œ ?#

œ œ

No

œ

?#

j œ œ

Œ 

?

&

## & # œ.

&

&

&

Œ

&

&

Vc.

#

## & #

&

Vla.

77

œ œ

Π124

œ.

œ œ

œ. > #œ > œ œ J

j œ

œ

œ

œ

œ

œ

j #œ

125

j #œ


78 126 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

& & &

D.B.

## #

˙

˙

œ.

œ œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

˙

˙

œ.

œ œ.

œœ ..

œ.

œ.

œ œ œ œ.

œ œ.

œ.

œ.

œ.

œœ .

œœ .

œœ .

œœ . œ J

j œ œ

 ‰

& &

# # >˙ & # F ## # & nœ. F > ? # # œœ . œ F J ?# ? & & &

#

j #œ P

#

# #

Œ

Œ

Œ

Œ

œ œ œ J

Œ

œ 1. œ Œ

œ J F

j œ 3. F ‰ j œ F

˙ œ œ

1.

œ œ Œ

œ œ

œ J

F. œ

œ. œ.

œ œ

œœ ..

œ œ œ œ 

œ

œ J

œ.

˙

Œ

j œ

œ. œ

œ

œ

œ œ

œœ

œœ

œœ

œ

œ œœ

Œ

j œ p > ˙

Œ

p

œ J

P

 ˙ p œ J P j œ p

Œ

Œ  

Œ

Œ

˙(≤) œ œ

p

Pj œ Yet

Œ

˙

F

might.

j œ

j #œ

œ J

˙

Nœ. F B# œ. F j ?# œ œ ?#

œ œ œ œ ‰ ‰

#

?#

&

Vc.

#

?#

&

Vla.

#

œ œ Œ Œ 126

œ œ

œ œ Œ

œ œ

œ œ ‰  127

œ œ

œ J p

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ.

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ.

œ œ

œ

œ J

œ

œ.

œ

œ

128

129

œ œ

the

star

-

lit

œ.

œ.

œ.

in

œ

œ J

 œ  œ

œ > p

œ >p >˙

p> ˙ p

 130

 nœ  nœ


131 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

& &

?#

D.B.

Œ

Œ

1.

˙

&

Œ

&

˙

## & # Π&

## #

?# ?# ? & & &

# # #

?#

&

Vc.

#

## & #

&

Vla.

#

# #

B# ?# ?#

1.

nœ.

skies

‰ 

œ J P j œ P a2

‰ 

œœ J P œ J P

œ.

œ œ

œ

œ.

œ œ

œ

œ. œœ ..

œœ œœ

œ. P œ.

a2

œ J

œ>œ

>œœ

œœ

>œ œ

œ

j œ

œ œ

a2

>œ œ

>œ œ

œ > >œ

#œ > >œ

œ > >œ

œ > > œ

n œœ > F

œœ >

œœ >

œœ >

there is

no

an

 œ

nœ > >˙

œ œ

œ

swer from

your

great

and

  œ

nœ >

-

 œ  œ

œ. F

nœ. F œ.

 131

F

œ

œ œ

œ

div.

n œœ J œ J

>œ >œ

n >œœ

3 4

E

f 3 >˙ 4 f 3 4 > œ. 34 ˙ f > >œ . 43 n œ . f 3 . 4 œ >f >˙ 43

3.

f 3 œ .. 4 nœ >f > 43 ˙

3 4 >œ

> œ

si - lent

> œ

f 3 ˙ 4 3 4

poco allarg.

>œœ

f 3 >˙ 4 f 3 4 æ˙ p 3 4

œ œ

F œ.

> œ

>œ œ

œ œ

>œ œ

œ.

>œœ

œ

poco allarg.

>œœ

132

133

>œœ

43

E

œ œ

œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ

Œ

Œ

n >œœ J ‰ Œ j n n œœ ‰ n ˙˙ > > >œ œ ‰ n˙ J ˙ > n >œœ J

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ

œœ œœ œœ œœ œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

j œ ‰ f

Œ

Œ

œ

œ œ œ œ

œ œ æ 

n >œœ J >œœ œ J f >œ J

 j ‰ œ A

œ œ

œ œ

nœ. God

 n >œ  n >œ

œœ œœ œœ œœ œœ

> n b œœ

œ œ

> œ

 œ œ œ œ œ div. >œœ

134

 

f

79

j œ ‰ > n >œ J ‰

œ œ œ œ œ

God!

f 3 >˙ 4 f> 34 n œœ .. f >œ . 3 4 f 34 >˙

n >œ J

j œ œ

who

  ˙ >  ˙ >  bn ˙˙ >  ˙ >  ˙ > 135

long

œ a

-


80 136 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

?#

D.B.

>œ J

& & &

#

Œ

Œ

?# # #

Œ

Œ

ritard.

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ J

> bœ ‰ Œ J n >œœ n ˙˙ >

œ.

j œ œ

œ

˙

go

for - got

His

cho

>œ > œ

> œ

>˙ ˙  ˙ >

136

Œ

1.

3.

˙ > F

˙. æ P

œ -

œ. F

sen

 b b œœ >  œ >  œ >  œ >

 n˙ >  ˙ >  n˙ >  ˙ >  ˙ > 137

œ œ œ œœ œ

œ.

œ œ œ œ

˙˙ . . œ œ œ œ œ 

œ >

œ.

œ œ œ œ

˙ >

œ >

 Œ

U

4 4

U 

4 4

œ œ ˙ p ˙˙ p

U

U

44

œ œ ˙

U

˙.

4 4

U 

44 4 4

U 

44

U 

div.

4 4

Ͼ

U 

4 4

U  Œ

U Uj

Œ

œ

You

  

 œ

œ œ œ œ nœ >

˙. ˙. F ˙. F

4 4

U

˙ æ 

œ. F ˙ > F

44

œ

ones.

˙ F 

4 4

U 

˙. æ

˙

 > bœ

 ˙ >  ˙ > >˙

Œ

˙ œ. F ˙˙ . . F

U 

Œ

>œœ # n B >œ ?# œ ?#

Œ

# #

b >œ J ‰

œ n˙ ˙ œ > > j œ ‰ Œ nœ > j bœ ‰ Œ œ > 

# # >œ & # œJ n >œœ ?# œ J ? # >œ J ?

Œ

˙˙ > >˙ ˙

j œ ‰ > # # # >œ J ‰ & &

Œ

>œœ ‰ J j n œœ ‰ > >œ œ ‰ J >œœ J

&

&

Vc.

#

## & #

&

Vla.

#

œ.  œ.

˙ >

U

ritard.

œ œ œ œ  œ œ œ œ nœ >

˙. ˙. ˙.

138

U

œ œ ˙ ˙.

4 4

44

(v) U

˙ ˙

œ

U

˙ 139

4 4

4 4

œ œ ˙ U

4 4

œ

140

44 4 4 44


141 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

&

# 4 4

f # 4 # >œœ & 4 f ## # 4 & 4 #œ œ >f ? # 44 # œ œ > f >œ & 44 # œ f 4 & 4 # œœ >f ## # 4 & 4 ## 4 & # 4

# >œ ? # 44 # œœ f ?# 4 4 œ >f ?

4 4 #œ >f # 4 & 4 &

Vc.

D.B.

freely

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

a2

a2

œ n œœ œœ

œ > œ>œ

œ ‰ Œ J

œœ œœ œ œ œ œ

> > >œ b œœ œœ œJ ‰ Œ

3 4

42

42

Œ

Œ

2 4 42

2 4

> b œœ œœ œœ ‰ Œ > > J

81

2 4

n œœ ‰ Œ > >œœ ‰ Œ

œ > b œ>œ

3 4 43

2 4

a tempo

2 4 42

1.

œ F 3. œ F 

Œ

Ó

Œ

Ó

3 4

2 4

3 4

2 4

3 4

j œ œ œ #œ œ

me

why my

? # 4 #œ 4 œ > ? # 44 œ >

œ J ‰ Œ

Ó

ask

# 4 >œ & 4 #œ >œ B # 44

3 4 F 3 >˙ . 4 F 3 œ. œ œ œ 4 Fb >>œ . œ œ œ œ. œ œ œ 34 F >œ . œ œ œ 43 b œ . œ œ œ

œ

Œ

# >œ

>˙ .

F 3 b œœ .. œœ œœ œœ œ œ 4 œ œ > F 34 

# 4 # œten.. & 4 ?# 4 4

a2

# 4 4

# & 44

Vla.

# >œ

Œ

freely

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó 141

bit - ter

3 ˙. 4 3 4 43

43

Where

 >˙ .

F >œ . F

2 4 ‰ œj 42 œ .

Œ

words?

F 3 . 4 œ > F >. 43 b œ 3 4

œ

2 4

 œ

œ œ œ bœ œ œœ œ œ œ œ œ œ b œœ œœ

œ J ‰ Œ

> bœ ‰ Œ J >œ J ‰ Œ >œ >œ b >œœ J ‰ Œ

œ > b >œ

œ > >œ

142

143

2 4

j œ

is

your

bœ great

œ

and

Œ

œ

œ œ

œ

si - lent

œ

œ

Your

> j 42 œJ ‰ œ > 2 j j 4 œ ‰ nœ > > > > 42 œJ ‰ œJ > >œ 2 bœ 4 J ‰ J a tempo

‰ ‰ ‰ ‰

> 24 b œJ ‰ >œJ ‰ 144

> bœ J

j bœ > >œ J >œ J >œ J

‰ ‰

> ‰

j œ ‰ > j ‰ œ > >œ ‰ J

j œ ‰ > j ‰ œ ‰ > 145 ‰


82 146 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Beg.

Simeon

# #

# & # ?# &

 b œœ œœ >

œœ .. > F #

F

nœ œ >

F

? & & &

# # #

?#

Vc.

D.B.

#

# œœ

#œ.

œ

œ

œ

#œ.

œ

œ

# œœ

œœ

œœ ..

œœ œœ

œœ

œœ

˙

˙

2.

œ

4.

œ

j œ >

j œ œ > j œ œ > œ J >œ œ J j œ >

 

œ

œ

are

blind.

>œ œ J

œ

œœ

œ

‰ ‰ ‰ ‰ ‰

œ

œ œ œ œ œ œ

j œœ >  j œ > j œ > j œ > œ J j œœ > j œ >

 œœ

œ

‰ ‰

œœ œ

1. 2.

œ

œ J

Where

˙

Œ

your

Œ

œ

œ J

si

You

can

-

see

the

Œ

Œ

? # >˙

146

˙

œ 147

œ

not

œ

œ

œ

j œ > j œ > 148

œ

Œ

œ

-

˙

˙

˙

is

>œ J

>œ œ J >œ J 

œ J

œœ

>œ œ J

j œœ > j œœ

œœ

œ

God?

j œ >

œœ

œ

˙

j œ > B # œj > ? # >˙ &

Vla.

#

œœ œœ

eyes

&

œœ ..

˙

a2

nœ œ œ. > > # # # >senza sord. ˙ & senza sord. # #F & # œœ .. n œœ œœ > > F 3. ? # >˙ ?#

œœ

˙

œ. >

&

j œ > j œ > 149

 150


151 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

& &

#

molto rit.

#

## & #

Œ

Œ

a2

?#

&

# >œœ

& &

Hp.

Beg.

Simeon

?#

˙æ

? & & &

D.B.

# œœ >

# œœ > >œ >œœ >œ

p

#

a3

#

# #

B# ?# ?#

˙ œ

cy

of

our

Œ

œ J

Œ

molto rit.

˙˙ f ˙ ˙ f

˙˙

# œœ œœ # œœ œœ

   151

# œœ # œœ

f ˙˙ f ˙˙ ˙ f

œ.

Œ

f

œ J

˙

œ.

j œ J

˙˙

˙˙

˙ ˙

œ œ

# œœ ..

# œœ œœ

œœ

# œœ

# œœ ..

œ J

˙

# œœ

œ J j œ

j œ

# œœ ..

# œœ œœ # œœ œœ

# œœ # œœ

˙˙

œ J

# œœ ..

# œœ œœ

œ.

˙˙ ˙

œœ œ

˙

Œ ‰ ‰

œ

œ

Œ

Œ

˙ ˙

œ. œ œ

œmarcato . #œ œ ˙ 152

œ œ

œ œ œ

(She bruskly turns and stalks away. The other beggars follow.)

œ

œ œ ‰ 153

œJ

˙

œ.

œJ

˙

œ.

œ œ

œ. œ.

j œ

˙

j œ J # œœ

# œœ œ J

˙˙

˙

f

œ.

œ.

œ.

œœ

Œ

˙

marcato

# œœ

œ

God!

f

œœ

# œœ

˙˙ œ

F Allegro vivo

f

œœ

˙˙

God?

f œ J f

œ J

˙

œ J

œ œ

˙

œ

-

œ.

˙

œ

lent

˙

f ˙f ˙œ

#

œ.

œœ .. f œœ .. f ˙

Timpani

?#

&

# œœ >

# œ>œ

?#

˙

F Allegro vivo

f œ J f

# œœ > >œ

# # >œ & # œ

&

Vc.

# # # >œ

mer

Vla.

# >œœ

Susp cymb.

Timp.

a2

œ J

œ œ

#œ œ

154

œ œ

œ œ œ

œ

2. 3.

œ J j œ j œ

œJ

œ œ ‰ 155

œJ œ œ j œ

83


84 156 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Boy

Simeon

& &

D.B.

œ J

j œ

œ.

?#

œ. ˙

&

n œœ .. n œœ ..

&

# # œ. & #

j œ j œ # œœ œœ # œœ œœ

## & # œ. ?# ?# ? & & &

œ. ˙

# # #

œ.

B#

œ.

?#

œ J j œ j œ

Œ

nœ. ˙

œ J

œ.

1.

œ. œ. œœ œœ

œ.

j œ j œ

œ.

j œ J œœ œœ

œœ œœ Œ

œ œ œ

Œ

# œœ # œœ

j œ

œ.

œ J

F ˙ F ˙˙ F ˙ ˙ F

œ. F 1.

œ. F 3.

˙ F

˙

˙ ˙œ

œ

œ œ œ œ

œ œ

a2

œ

˙˙ ˙

 

˙

Œ

Œ

j œ P

˙ æ

˙ æ

˙ æ

œ.

#

?#

œœ

œ.

œ

œ

#

œœ

˙

?#

&

Vc.

#

œ.

## & # œ.

&

Vla.

#

œJ

œ œ œ œ

156

j œœ œ

œ.

œJ

œ. œ œ œ

œ œ

œ œ ‰ 157

j œœ œ j œ

œ.

œJ

F

˙ F ˙ F œ. F ˙ F

˙

˙

œ œ œ

158

œ

œ œ œ

œ œ

œ œ œ 159

˙ œ

˙

œ. ˙

œ œ

160

œ


161 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Boy

Simeon

& & &

D.B.

## #

& &

&

?#

B# ?# ?#

˙

œ

œ œ

U  U 

j œ p j œ œ Œ p œ

U 

U 

U 

œ æ

U  U  U  U  U  ‰

j œ 

œ

U Œ U 

n 4 4

n 4 4Œ

1.

n# 4 # 4Πn 44

#œ œ œ P

44 ˙ . P 4 4w P n# 4 # 4

n 44

n## 4 4 n 4 4

œ œ

4 4

 Ó 

U 

n 4 4 ˙˙ P n 4 4

U 

U 

n 4 4 n 4 4

n 4 4

n 4 4

œ. œ

161

œ

œ. ˙

˙

 œ œ œ œ

162

U 

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

U 

 j œ œ ‰

163

‰ œ p j œ p

U

U 

˙

U

˙

n 4 4 n 4 4 n 44

164

w w

œ œ

P œ œ œœ n œœ œ œ

˙

œ

œ

˙ œ

œ œ

œ

˙ ˙

œ œ

˙ æ

#

#

˙ æ

#

#

œ. ˙

?#

&

˙

?#

#

œ.

## & #

&

˙˙

## #

?

1.

&

&

Vc.

#

?#

&

Vla.

#

85

165


86

U 

166 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Boy

Simeon

D.B.

U

w

& & &

U

##

w

U 

& & ?

B

? ?

Œ

j œ œ œ b œJ

j œ œ œ œ

Don't let her words dis - cour - age you,

166

œ œ œ nœ #œ nœ

P

45

44

 

&

4 4

&

4 4

?

4 4

4 4

44

4 4

  Ó.

4 4

‰ œ œ 45 œ œ œ Œ

Œ Ó

Si- me- on.

45 Œ

U 

1.

U 

U 

Ó

44

5 4

U 

U 

45

5 4

Mas - ter

4 4

5 4 ˙˙

U 

5 4

U 

&

44

5 4

U 

?

45

45

U 

?

5 4

U 

?

5 4

4 4 4 4

5 4

U 

# & #

&

Vc.

U 

?

5 4

bw

# U & # w

&

Vla.

U

5 4

5 4 Œ

˙. 45 P. ˙ 5 4 P 54

P

4 ‰ œ 4

Sit,

4 4

b ˙˙ P

œ œ œ bœ œ œ œ b˙

while I draw cool wa - ter for

 b œœ .. P

 167

4 4 44

Ó  

œœ œ œ œ œ 44 w J œ #œ œ 4 w 4 ˙

Ó

you.

œ . # œ œ œ œ œ œ 44 b w

div.

div.

p

w  168

p

æ b ww

  169


Moderato {q = c 80-84}

170 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Glock

Vib.

Hp.

&

accel.

Simeon

G

3 4

&

# ˙˙

Ç ˙

Ç ## œ # œ n œ n œ œ 3 œ œ œ nœ & 4 œ nœ bœ b˙. 1. ? œ ˙ œ 43 ˙ . ˙ Ó ˙. 2. p p + 1. 3 & ˙. 4 œbœ p Ç 3  & 4 # & #

# & #

?

&

?

con sord.

&

&

con sord.

Ó

b ˙œ .

Œ œ

˙

&

?

43 ς 2. 3 4 ς 34

Ç # ˙˙ ~˙ ss. ~~~ Gl~i ~~~ 3 ~ 4 œ ~~~~~ Ç 3 4 œ œ

˙˙

œ

# œœ

˙

˙˙

œ

Œ

˙

Œ

+ œ-

+ œ-

3 4

& & Vla.

Vc.

D.B.

B

? ?

rit.

 

b ˙œæ. æ Ó Ó

˙ æ pizz.

div. a3

div. a3

˙ p

œ p 170

+ œ-

œ-

œ-

# œ-

œ-

œ-

# œ-

œ-

œ-

œ œ # œœœ

˙ ˙ ˙˙˙

# œœœ

˙˙˙

# œœœ

œœœ

& œœ

œ

œ

œœœ

b œæ œ æ Œ

43

G

3 4 43

œ

# >˙˙ ˙ æ Ç ˙˙æ ˙ > Ç ˙.

3 4 ˙. ˙. 43 œ >

# œœœæ >

171

+ # œ-

+ œ-

# œ-

œœ-

œ œ #œ œ

˙ ˙ œœœ

# œœœ

˙˙ ˙

#œ œ

œ œ R

‰.

Œ

>˙˙ ˙ æ

‰ > # œœœ æ

˙˙æ ˙ >

# œæ œ >

˙. ˙ .. ˙

œ

>˙ ˙˙ æ

˙˙æ > œæ > Œ

 172

Œ

 + œ-

+ ˙-

œ-

œ-

˙

œ-

œ-

˙

œ œœœ

˙ ˙˙ ˙

œœœ

œ œ

œœ œœ œ

œœ

Œ

Œ

œ œ

œœ œ

œœœ

A - maz - ing!

 # >œœœ æ

Œ

+ # œ-

# œ-

Mas - ter!

Moderato {q = c 80-84}

accel.

˙˙ ..

(He stops short, stunned by what he sees.)

3 4

87

# œœ

˙.

3 #˙ 4 ˙ Ç ˙˙ ˙ 34

(He lowers the vessel into the well.)

Boy

3 4

rit.

œœ œ

œ J

œ

What

is

œœœ  œ

œ

it,

Lad?

Ͼ ΠΠ173

?

œœ œ

Ͼ

˙æ

œ

Œ Œ  Œ Œ œœ

 œœ æ

œ

As

œœ œ æ

œœæ

Œ

œæœ

˙˙æ ˙ .. ˙ œ

œæ œœæ œæ

Π174

Œ

I


88 175

&

?

&

&

# & #

Fl.

&

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Boy

Simeon

# & #

# & # ? ? ? &

? & ? & &

Vla.

Vc.

D.B.

B ? ?

˙˙

œœ

˙˙ œ looked

˙ ˙

œœ

œ

down

œ

in

-

œ

to

Œ

˙˙ œ

œ

the

wa

-

œ-

œ

œ-

œ-

œ

˙

I

œ œ

œ

œœœœ-

˙œ . œ˙ .

Œ j œ œ

œ.

seemed

to

œ-

œ-

j œ

ter,

œ-

˙˙

Œ œ.

Œ

˙

see

œ a

Shin

œ-

˙.

œ-

œ-

˙ œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œœ-

œ-

œ-

˙.

œ-

œ j œ œ

-

ing

from

œœ -

# œœ -

œ

œœ

œ

˙

œ-

œ

cresc.

light.

œ-

œ-

# ˙œ .

œ.

œ-

œœ

œœ

˙.

œœ-

œ

œ-

œ-

œ-

œ-

# œ-

œ-

œ-

œ

œ-

œ-

œ

œ-

œ-

175

176

177

178

179

œ the


89 180

?

&

&

# & #

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Boy

Simeon

# & #

# & # ? ? ? &

b ˙˙ ..

&

œ

?

&

Vc.

D.B.

˙˙ ..

?

&

Vla.

œ-

Fl.

B

? ?

black

b ˙œ .

-

œ

(

,)

ness

œ

at

œ

the

œ.

bot

-

P œ P bœ P œ P

˙

˙

b œ-

œ-

œ-

j œ œ œ

˙.

of

Œ

1.

˙

the

œ-

œ-

b œ-

œœ-

180

181

 # œœ -

# œœp

˙.

1.

3.

œ

œ-

œ-

œ-

N œ-

˙. Œ

œŒ

pizz.

182

œœ -

œœ -

œ-œ

œœ -

# œ-

œ-

˙.

œ J

œœ œ

œ

œ

thought

it

œœ

œ-

# œœœ

œ # œœ P ˙ .. ˙

œ-

œ

œ-

I

˙

n œ-

œ-

˙.

#˙. p

well.

œ

# œ-

#˙. p

œ œ

œ-

œp

b œ-

œ-

œ p

Œ

˙ œ-

˙

tom

 œ

œ

œ

b ˙˙ ..

Œ

a2

must

œœ œ

œœ œ

œ have

œ œ œ. been

a

star

Œ

Π183

 184

œœ œ

œ J

re -


90 185

œ œ-

œ-

# & # œ # œ? ˙.

œœ -

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Boy

Simeon

D.B.

œ-

# œœ-

œ-œ

# œœ-

˙ .. ˙

&

#˙.

&

œ

œ-

# & #

# & # ? ? ? &

? & ?

˙. œ

# œœ ˙.

flect

-

?

˙˙ .. P

œ-

œ-œ

œœ -

œœ -

˙˙ ..

# œ-

œœ -

Œ

œ

j ‰ b œœ

œœ -

1.

Œ

Œ

Œ Œ

˙

 

œœ œ

œ œœ

œ # œœ

˙ .. ˙ œ

ed

in

wa

the

-

œ # œœ

F ˙ .. ˙ ‰

˙

ter

Œ

Œ

Œ

Π185

Œ

˙. p œ

œ J

Π186

œ

œ

if

a

œ

œ

burn - ing

œ coal

œ

˙. P ˙. Œ œ P

 œP œœ P œ-

P Œ

œ J

had dropped

and

œ spread

œ

its

œ-

œ-

œœ -

œœ -

œ-

œ-

˙ .. ˙

œœœ œ-

188

œ

œœ œ

j bœ

fire

be -

 œ-

œ

œ.

œœ -

œ

œ bœ

œ

œœ

œ.

Π187

œœ

˙

œ.

div.

bœ b œœ b œœ œ P

As

 œ

œœ P

œœ -

œ œ

?

Œ

œœ -

œ

B

# œœ-

œœ P

Œ

œœ

œ

# œ-

œ-

œ

&

Vc.

œ-

2.

&

Vla.

œ-

bœ bœ ˙ œ

œ

j bœ œ œ

Œ

œ bœ œ  œ œ

189

œ


91 190 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Boy

Simeon

D.B.

œ J

œ.

œ

œ

œ.

j œ œ

œ

œ

?

&

&

# & #

? ? ?

? & ?

B

? ?

˙ N œœ N œ œ Ó.

œ

œ œ

œ œ œ

œ œ

Œ

˙

Œ

F ‰ bœ J

Œ

low.

But

œ  ˙. œ

œ

œ œ

œ look

œ

œ

œ

œ

œ #œ

Œ

Œ

190

poco rit.

œ

œ.

œ

œ

œ

œ

œ

œ  191

(

,

˙˙˙

Π)

a - bove–

j œ

œ.

a

cloud

œ J

has

bœ œ œ œ œ œ

˙˙ ˙

Œ

˙ N œœ b œ

˙˙ ˙ F ˙˙

œ œœ œ b œœ œ b œ œœœ œœ œœ

œ-

F œF œF œF

a tempo

œ-

œ-

œœ-

œœ-

Œ

œ

œ œ œ.

j œ

a - cross

the

swept

œ-

œœ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

192

193

&

Œ

œ-

j œ

œ.

&

Vc.

œ œ

# & #

Œ

# & #

Œ

&

&

Vla.

& Hp.

&

a tempo

poco rit.

œ-

œ-

œ-

œœ-

œœ-

œœ-

b œŒ

œŒ 194

œœ


92 195 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Glock

Hp.

Boy

Simeon

& &

# & # ?

D.B.

œ

œ

œ

j œ

œ.

 œ

˙. F

>˙ ˙ P

 

˙.

1.

P Œ

b œœ œ

˙˙ ..

œ

P. ˙

n œœ

˙˙ ..

˙.

P

&

# & #

# & # ? ? & &

? & ?

&

Vc.

>˙ ˙

&

&

Vla.

H

B

? ?

b˙ b ˙˙ P ˙˙

Œ

Œ

place

j œ

œ

where

sure

œ I

saw

œ-

œ-

b œ-

œ-

œ-

˙. œ

Π195

j œ

œ

a

dia

b˙ -

œœ-

œ-

b œ-

Œ

œ

˙.

œœœŒ 196

Œ

mond

œ-

œ-

Œ 

œ.

œ-

Œ

˙ ˙ F . ˙ iss~~~~˙ l G ‰ b œ ~~~~~ ˙ J F b b ˙˙˙

Glock

bœ œ b œœ œ Œ œ

in

 œœœŒ

œœœœ-

œ-

œ-

œœ-

œ-

the

œœ-

œ

b œ 197

H

œ-

œ-

b œ-

œ-

œ-

˙. œ

œœ-

œ-

b œ-

Œ

Œ

198

˙˙ .. ˙˙ .. ˙.

# ˙˙˙ ... ˙. œ

œ

#œ.

œ J

All

these

stars

are

sky.

œ-

œ-

œ-

# œ-

œ-

œ-

œ-

# œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

 199


93 200

&

?

Fl.

&

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Glock

Hp.

Boy

Simeon

# & #

&

,

# ˙˙ .. P

˙. ˙.

,

˙.

,

simile

1.

,

˙.

# & #

&

&

# & #

?

? & ?

B

? ?

˙˙ .. P

?

&

D.B.

˙. ˙. P

˙ .. ˙

&

&

Vc.

˙ .. ˙ P

Œ F Œ ˙˙ . .

 Œ

Œ

œ œ œ. no

Vla.

˙ .. ˙ P

‰ œJ

sur - prise

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œœ-

œœ-

was

œ J

you.

Œ

div.

Œ Œ

œœ

200

˙

What

to

# œ-

œ

div.

˙ .. ˙ F

œ F

# ˙˙ .. P

œ œ & # œœœ

œ œ.

it then?

 œœ-

 œœ #œ

Π201

œ œœœ

?

j œ

Œ ˙. ˙. œ

œ œ

com

Soon the

clouds

A

œœœ œ-

Œ

Œ

œ. Œ Œ Œ

˙ .. ˙ œ

-

œœ

# # œœ

& œœ

œ œ

œ

et

œœ-

œ J

will

œœ-

or

Œ

Œ ˙. ˙.

œ

œ.

a

dis

lift

their

œ

œœ œ

#œ # œ

œ

-

œ J

Œ

œ-

Œ Œ ˙ .. ˙ œ

˙.

Π?

˙.

œ # # œœ

˙

œœœ

#œ œ œ

an - gel's

wings?

œ.

œ œ #œ J

and

we

may see your

œ-

# œ-

Œ

œ-

œœ œ-

# œ-

Œ

# œ-

œ

tant

veil

# # œœ

Π202

?

3.

Œ

œ

œ-

simile

˙˙ ..

œ

œ-

Œ

Π203

Œ ˙. œ

# œ-

# œ-

œœ-

Œ

Π204


94 205 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Glock

Hp.

Boy

Simeon

# & #

˙. ˙.

?

˙. ˙

&

#˙.

#˙.

&

˙.

˙.

# & #

# & # ? ?

& &

? & ?

Œ ˙˙

œœ œ

˙

Œ ˙˙ .. Œ ˙. ˙.

œœ

#œ #œ 

œ

Œ

˙

Twice

œ

˙

star.

& & Vla.

Vc.

D.B.

B

? ?

Œ Œ Œ ˙ ˙ œ

˙

Œ

 œ œ œŒ 205

Œ

œ-

Œ

œœŒ

ΠB

Œ œ

œ

as

œ œ

œ œ

& œœ

# œœ j œ

œ.

bright

œ-  # œœ-

as

Œ œœœ-

œ-

# œ-

Œ

Œ

206

?

Œ

˙

Œ ˙˙ .. ˙. Œ ˙. ˙.

# œœ

Œ Œ Œ Œ Œ œ

# œœ

& œœ

œœ

-

j œ œ œ

œ. an

Œ

y

Œ œ# œœ-

?

Œ œ. Œ ˙ # ˙ ..

#œ.

Your

eyes

oth - er

Œ

# œ-

Œ

div.

œ-

Œ

Π207

&

œœ œ Œ

# œœ

star.

# œ-

œ-

#œ # # œœ

˙.

œ-

Π?

Œ #œ

# œ-

?

˙

Œ

˙ # # ˙˙

Œ

œ J

œ

œ

œ.

have

looked

too

long,

œ-

# # œœ

œœ-

œ

œ

œ

Œ

Π208

div.

œ œ

Œ

˙ ˙

œ #œ J #œ

have looked

# ˙˙

# œœ

œ

# ˙˙ œ

œ

œ

Œ

#œ # œ œ œ 209

too


95 210 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Glock

Hp.

Boy

Simeon

Vla.

Vc.

D.B.

##

Œ

Œ

1.

œ #œ ˙

œ

F

˙œ . # œ ˙

?

&

&

# & #

Œ

Œ

&

# & # ? ? &

˙

&

˙ # ˙˙

?

˙. ˙˙ .. Œ

&

œ J

long

at

&

˙˙

&

? ?

œ.

?

B

Œ

˙.

div.

œ. ˙ œ

œ

œ

œ

Œ

Π210

I

œ

glow - ing

# œœ œ

j œ

œ #œ saw

œ

œ

em

-

F 1.

˙.

F

˙

Œ

˙

˙

˙

it.

Twice

Œ

œ

˙. œ

œ

as

Œ

œ

bright

Œ

bers.

˙. œ #œ

œ

˙

˙

Π211

œ #œ P

Œ

Œ

Œ

Œ

Π212

œ

P œ P

˙. P œ #œ P ˙. œ

œ

œ

˙

as

an

But

I

œ

œ

œ -

y

œ

œ

have

hope

to

œ

œ

œ

œ #œ

œ

œ

œ #œ

˙. œ

œ

Œ

Œ

213

˙.

 214


96 215

poco rit.

"

ritard.

poco accel.

U 

3 4

U 

3 4

Fl.

&

Ob.

&

 

"

?

"

U 

&

"

U 

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Glock

Hp.

Boy

Simeon

Vla.

Vc.

D.B.

# & #

&

# & #

# & #

& ‰

œ

œ

see

your

dis

˙

"

" ˙

œ #œ

œ

&

?

"

œ

œ œ

?

"

œ

oth

&

B

œ

œ

?

?

"

?

&

"

?

&

"

-

poco rit.

er

-

œ

œ

Œ

œ œœ œœ

" #˙. "

˙.

Œ

#˙ ˙ ˙˙

œ

œ

œœ

# ˙˙

œœ

˙. ˙.

star.

Œ

œ

" œ

div.

" œ " "

poco accel.

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Œ

œ

U Ó

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

216

217

˙

#œ Œ

ritard.

œ Œ

arco

218

3 4 43

œ œ œ œ œ p

3 4 ?

U

˙˙ .. p œ ˙. ˙.

u

U

U  U 

œ

43

U 

Œ

3 4

U 

˙.

43

U 

˙.

œ œ

43

U 

Œ

# ˙˙

3 4

U 

star.

˙ " ˙

Π215

P ˙˙ " œ F " ˙ & #˙

œ

˙ ˙.

tant

œ

U 

U

œ

U

˙. ˙. p U ˙.

3 4 ?

3 4 3 4 3 4 43

˙. pU ˙. p

3 4

U

#˙ p

3 4 43 3 4 43

219


220 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

& &

3 4 3 4

# 3 & # 4 ?

43

&

43

&

freely

1.

j bœ œ

p

œ. ˙

3 4

# 3 & # 4 ?

# & # 43 ?

43 3 4

1.

j œ #œ

p ˙.

œ. œ. œ. œ

Œ

1.

j bœ œ

p ˙.

Œ

1.

j œ bœ

b œ. ˙

P

n œ.

˙.

Simeon

Vla.

Vc.

D.B.

bw

4 w 4 P 4 4 w P w 44 44

5 4

5 4

5 4 45

P

4 4

4 4

4 4

nœ œ œ œ œ. œ œ

45

45

con sord.

j œ œ ‰ Œ œ. p

45 5 4

j œ. œ. œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œ. J J 

3 4

4 4

5 4

&

3 4

5 4

3 4

4 4

&

3 4

?

3 4

&

43

?

4 4

4 4

4 4

44

poco rit.

&

3 4

?

3 4

B

?

43 43

220

221

222

freely

4 4

44

4 Π4

pizz.

44 pizz. Œ

j œ p œ J p

œœ

5 4

44

j bœ œ

5 4

44

?

(The stillness is broken by the reedy sound of shepherd's pipes in the distance.)

Boy

4 4

97

Moderato – poco staccato {q = c 84}

poco rit.

5 4

5 4

5 4

(Three rustic shepherds move cautiously along the street.)

V

Moderato – poco staccato {q = c 84}

45 5 4

j ‰ œ. pizz.  45 j ‰ œ. P ‰ j ‰ j ‰ 45 j ‰ œ bœ œ. P ‰ œJ ‰ b œ ‰ 45 œ. ‰ J J P 223 pizz.

Œ Œ Œ Œ

j ‰ œ. p j ‰ œ. p j œ. ‰ p j œ. ‰ p 224

j ‰ j œ. œ. j ‰ œj œ. . j ‰ œj œ. . j ‰ œj œ. .

‰ ‰ ‰ ‰


98 225 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

# & #

j‰ œ œ p. j‰ œœ . p 

&

# & #

?

j œ œ

œ bœ œ œ bœ œ œ.

& # & # ? ?

b œ. œ‰ Œ œ J

Œ

# œ œJ ‰ J

j j b œ n œ. # œœ. œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ. œ. J J

Œ Œ

j‰ œœ . j œ ‰ œ.

4 4

4 j‰ 4 œœ . œ. 44 œ ‰ J

œœ. ‰ J œ. œ ‰ J

44

44

4 4

j j œœ ‰ œœ ‰ . . œ. œœ. œ ‰J‰ J

46

46 6 4 46

4 4

6 4

6 4

44

6 4

46

4 4

6 4

?

4 4

6 4

&

?

4 4

6 4

V

?

&

D.B.

‰ j ‰ Œ œ. j ‰ œ ‰ Œ œ.

6 4

&

Vc.

Ó.

Œ

Boss

cresc.

B

? ?

to trav- el by night

 j‰ Œ b œ.

j‰ j‰ j‰ b œ. n œ. œ. j‰ Œ j‰ j‰ j‰ œ. œ. œ. # œ. j‰ Œ j‰ j‰ j‰ œ. œ. œ. œ. j‰ Œ j‰ j‰ j‰ œ. œ. œ. œ. 225

risk our mon-ey and ev-en our lives?

 j ‰ œ. j œ. ‰

Œ

j ‰ œ.

Œ

j œ ‰ œ.

Œ Œ

div.

 j‰ œ. j‰ œ. j‰ œ œ. j œ. ‰

226

j ‰ j‰ j ‰ j œ. œ. œ. œ. P j j j œ. ‰ œ. ‰ œ.j ‰ œ. P j ‰ j‰ j ‰ j œ œœ œ œ œ. . œ. œ. P j ‰ j ‰ œ. ‰ œJ. J œ. œ. P

6 4

‰ œ 44 œ œ œ œ œ œ œ . J

cresc.

œ œ œ œ œ œdim.œ œ œ œ J and

4 4

œ œ œ œ #œ œ œ œ œ.

Why did we choose

Vla.

j ‰ j ‰ œj ‰ œj œ.œ œ. œ. œ. j j Pj j œ ‰œ ‰ œ ‰ œ œ. œ. œ. œ. P

4 4

‰ j œ. ‰ œj . ‰ œj œ. . ‰ œJ 227

It's

œ ‰ 44 J

al - most as dark as the night

j œ. ‰ P 4 j ‰ 4 œj ‰ œ. . j 4 . œ. ‰ 4 œJ ‰ j œ ‰ 44 œ. ‰ œ. J 44

pizz.

‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ

j 4 . œ. ‰ 4 œJ ‰

œ œ 6 4

when the

 œ. ‰ J

arco

j œ. ‰ œ. ‰ J œ. ‰ J œ. ‰ J 228

œ.

6 4

œ œ 46

j‰ j‰ œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ J J . œ. ‰ œJ ‰ J . œ. ‰ œJ ‰ J

6 4 46 6 4 46


99 229 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

D.B.

Ó.

6 4

?

46 6 4

Œ

44

44

4 4

44

44

Œ

4 4

4 4

# 6 & # 4 ?

4 4

Ó.

# & # 46

&

4 4

j‰ n n œœ. Fj bœ ‰ œ. F

j‰ œœ . œœ. ‰ J

j œœ ‰ . œœ. J ‰

Œ

1.

˙

F j œœ. ‰ œj ‰ . .œ œ. œ ‰ œJ ‰ J

6 4

4 4

&

6 4

4 4

?

6 4

4 4

V

6 œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ 4

?

6 4

B

? ?

heav - ens o - pened and the glo - ry shone

. 46 œJ ‰ œ

arco 6 b œ. ‰ œ 4 J œ. arco 46 J ‰ ˙

. arco ˙ 6 bœ 4 J ‰ . 64 b œJ ‰ Œ

(exhuberantly)

and the

 nœ œ

Œ

> bœ J F j œ > F >œ J F >œ J F Ó. 229

œœœ œ

œ œ œ œ 4 bœ œ œ. 4

an-gels sang.

4 Ó 4

Œ

œ

œ ‰Ó J

j bœ œ œ bœ. ‰œ

(interrupting efficiously)

‰ œ ‰ ˙ ‰ ˙ ‰ œ

44 b >œ ‰ ˙ J

œ

It's

4 j ‰ bœ 4 bœ œ œ > 44 j ‰ b ˙ bœ œ > > œ 4 b œJ ‰ œ œ 4

œ arco

44 œj ‰ Œ Œ œ > F 230

hard to be-lieve

j œ ‰ >f j‰ œ >f j‰ œ >f j‰ œ >f j‰ œ >f

j œ nœ nœ that it's been

œ. ‰ J

j . # œ. ‰ œJ ‰ œœ. œœ. J ‰ J ‰

?

&

Vc.

6 4

46

&

4 4

# 6 œ. & # 4 n œJ ‰ Ó œ. ? 46 b œJ ‰ Ó

&

Vla.

6 4

Ó

Œ

œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ Œ ‰ J

Plus

thir-ty two nightsYes, thir-ty two nights.

Œ

Ó

Ó

Œ

Œ

Ó

Ó

Œ

Œ

Ó

Ó

Œ

Œ

Ó

Ó

Œ

Œ

Ó 231

F ‰ œJ

 232

œ. J F j œ. F œ. J F. œ J F

‰ ‰ ‰ ‰


100 233 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

# & # œ œ ?

D.B.

> œ. J ‰ œ

j ‰ # œj ‰ œ . œœ > . . > œ j ‰ œJ ‰ œœ œœ . 1.

&

# & #

# & #

6 j 4 œ. ‰ Œ 6 j 4 œ. ‰ Œ œ. 64 œJ ‰ Œ 46

œ œœ

œ.

œœ

œœ

4 4 4 4

# œœ

44

j‰ Œ œœ

44 4 4

6 4

  

5 4

45

4 4

45

44

5 4

4 4

œ

5 4

5 4 œJ ‰ P j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ 45 j ‰ # œœ œ œœ œœ n œœ j ‰ # œ ‰ j ‰ œj ‰ 5 Pj ‰ œ œ œ œ 4 œ œ J œ œ P  45

44

46

œ 4 ˙. J 4

6 4

˙

46

?

6 4

6 4

?

5 4

?

6 4

4 4

5 4

&

6 4

4 4

5 4

? V ?

&

Vc.

œ œ

œ. ‰ J

&

&

Vla.

B

? ?

6 4

 #œ œ. œ. œ œ . J œ sev - en

days

6 4Œ

for shear - ing.

6 4Œ

 #œ #œ œ œ œ

œ. ‰ J j‰ œ. j œ. ‰ œ. ‰ J j œ. ‰

233

> œ. J ‰ œ j œ. ‰ >œ j > œ. ‰ œ œ. > J ‰ œ Œ

4 4

 > # >œ œ œ œ œ. œ œ >œ œ . >

That was thir-ty

That was thir-ty

j 46 œ. ‰ Œ 6 4 œj ‰ Œ . . 46 œJ ‰ Œ . 6 œ 4J ‰ Œ œ. 46 J ‰ Œ

œ  œ  œ œ  ˙

>œ .

>œ > œ œœ > >

nine nights

nine nights

œ.

œ.

œ œ

œ œ

# œœ a

œ 4 ˙. J 4 a

4 # œœ # œœ # œœ 4

-

-

5 4 

Œ

5 #œ nœ # œ œ ˙ 4 œ œ œ œ

go.

œ

4 j ‰ #œ ‰ 4 œ œ œ J 44 j ‰ œj ‰ œ

div.

‰ œ œ

There is the cit - y

j 4 œ 4 ˙. œ j j j j œ 44 œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰

Œ

go.

œ 44 ˙ . J

j œ ‰ Œ 234

5 4

45 œJ ‰ 5 4

j ‰ œ 45 œj ‰

Œ

j ‰ j ‰ 45 j ‰ œ œ œ

Œ

j j 5 j œ ‰ œœ ‰ 4 œ ‰ œ œ

235

ΠΠpizz.

gate

And you

a - head.

j œ >œ œ > œ >

œ > j œ. ‰ 236

j # œ. ‰ œ >

j‰ œ. œ > j œ. ‰ œ > j >œ œ. ‰ œ. ‰ Œ J


101 237

Fl.

&

Ob.

&

?

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

# & #

& &

44

46

44

46

 

con sord.

con sord.

4 4

2.

1. & 3.

6 4

6 4

6 4

œ j ‰ œj ‰ œ ‰ œJ ‰ 46 J ‰ J œ F P j j 6 j ‰ j ‰ œ ‰ œ ‰ 4 n œJ ‰ œ œ Pj œ œœ F b œœ j œ ‰ œ ‰ œ ‰ J ‰ 46 J ‰ œ œ J P F 6  4

œ œ œ œ ˙˙

 nœ J

6 4

&

4 4

4 4

6 4

œ œ œ œ. ‰ 4 #œ œ œ 4 nœ œ

V ?

B

? ?

Ó

Œ

Ó

Ó

j œ. ‰

j # œ. ‰ # œ. ‰ J # œ. ‰ J Œ

>œ nœ > œ > > œ

œ. ‰ J j œ. ‰ œ. ‰ J œ. ‰ J

œ. ‰ Œ J

237

6 4

both-er to go 'til

œ . œ 4 >œ J 4 œ œ œ nœ œœ Œ Œ

4 4 œ > 44 œ > 4 >œ 4 44 œ

dawn you said. I

œ. ‰ J j‰ œ. j œ. ‰ œ. ‰ J Œ

238

œ > œ > > œ >œ œ

And

mere-ly want-ed to trav-el by day!

pizz. œ. ‰ j ‰ J œ P j ‰ pizz. ‰ j œ. œ P j pizz. œ. ‰ j ‰ œ P pizz. œ. ‰ j ‰ J œ P pizz. j‰ Œ œ P

j j ‰ œ ‰ œ‰ J œ j j ‰ œ ‰ œj ‰ œ j ‰ œ J œ j ‰ œ œ J j ‰ œ œ J 239

F œ œ œ œœœ œ œ œ ‰ œ œ 46 bœ œ œ œ

cresc. molto œ 4 œ œœœœ œ œ œ œ p œ œœ œ œ œ œ œ ‰ J 4 Œ ‰œ œ Ó J

said nev- er could we make it to-night.

œ

4 4

?

‰ œ

j œ ‰ ˙ œœ ˙œ J ‰

&

D.B.

con sord.

6 4

?

&

Vc.

44

Don't

Vla.

4 4

?

4 4

44

?

4 4

# & #

4 4

##

4 4

‰ œ‰ J ‰ œJ ‰ œ ‰ J‰

miss our on - ly

6 4 Ó

46 œJ ‰ F 6 bœ ‰ 4 J F œ 46 J ‰ F 6 b œJ ‰ 4 F 64 b œJ ‰ F

j bœ

chance to see them a-gain?

Ó

Œ

But

Ó

Ó.

Ó

Ó.

Ó

Ó.

Ó

Ó.

Ó

Ó. 240


102 241 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

& # & #

D.B.

5 4

5 4

> œ

P

# œœ P > 1. # >œ

j œ j œœ œ J

‰ œ  ‰ œ œ œ

44

45

&

44

45

44 j ‰ Œ œ > 4 j ‰ Œ 4 œ > 44 œj ‰ Œ œ > 4 4

j œ ‰ Œ >

45

4 4

&

# j & # œ ‰ œJ ‰ n œ œ- ˙ # j & # n œ ‰ b œJ ‰ bœ œ ? J ‰ œJ ‰

œ- n œ œ œ - - œœ- b œ- œœ b œ œœ -

j‰ Œ œ > j œ ‰ Œ œ > 

5 4 5 4 45 5 4

P

?

4 4

5 4

&

4 4

5 4

 

?

4 4

5 4

V

4 4

5 4

?

œ b œ œ œ œ b œ œ . œj 4 n œ œ œ 4 > >> to say they'll still

&

?

B

?

 241

be here?

A

waste of time. .

44 j œ > 4 4 j œ > 44 œj > 4 œj 4 œ > 44 j œ >

‰ Œ ‰ Œ

j œ œ œ œ ˙ 5 ‰ 4 Œ Œ don't you a

-

gree?

Œ j œ‰ œ œ œ œ œ Œ ‰

Two hun-dred twen-ty four sheep to

J

Œ

45

 

Œ Œ

5 4Œ œ œ F 54 Œ œ œ F

j œœ ‰ œ ‰ J

œ #œ œ

watch

œ œ 243

œ p œ p

#œ œ œ œ

Œ

Œ

Œ

œ

Œ

Œ

Œ

œ

244

œ with

Ver - y pos - si-ble.

5 4

œ J

œ ‰ J

45

Œ

j œœ ‰

#œ œ œ œ œ œ œ œ œ

j œ ‰ Œ >

j‰ œ > j ‰ Œ œ ‰ > j ‰ Œ œœ ‰ > ‰ Œ j‰ œ > 242

j œ ‰

?

&

Vc.

4 4

5 4

?

what's

Vla.

4 4

&

4 4

J a2


245 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

# œ œ # œj ‰ œ œ œ œ œ # œ 46 œJ ‰ # œ

# j 6 & # # œœ # œ # œœ ‰ œœ œ œœ œœ œœ œœ 4 J j ? # œ ‰ œj ‰ œj ‰ œ # œ 46 

& &

# & #

# & # ?

D.B.

 # œœ

3 j œ ‰ œ #œ #œ 4 œ ‰ J

œ J

j œœ ‰ ˙ #˙

j œœ ‰

j œ #œ ‰

46

46

3 4

œ

#œ J ‰ p

j # œœ ‰ p œ œ # œj ‰ p j œœ ‰

Œ

4 4

Œ

Œ

4 4

Œ

Œ

Œ

4 4

43

3 4

‰ #œ ‰ J

43

43

#œ 43 # œJ ‰ J

3 4

6 4

3 j 4 # œœ ‰

3 4

46

44 44

4 4 44 4 4 44 4 4

?

6 4

3 4

4 4

&

6 4

3 4

4 4

? V ?

?

3 4

# œ œ # œ œ œ œ œ œ œ # œ 46 œ # œ # œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ just five boys and three fine dogs

to

œ #œ

œœ œ 245

safe

œ œ

#œ #œ

46 6 4 46

just

as they did

#œ #œ

Ó Ó

3 4

was it thir-ty two nights?

j #œ ‰ Ó j #œ ‰ Ó

246

43

3 #œ 4 43 # œ

Œ

Œ

4 4 ‰ œJ 44

œ œ œ œ œ # œœ ‰ #œ œ #œ œ œ

plus

It was thir - ty two nights.

3 4

 

3 4 ‰ œ œ œ œ œ #œ

43

6 4

# # œœ

6 4

keep them

46

B

?

6 4

&

Vc.

#œ J ‰ #œ

6 4

?

j # œœ ‰ œœ

6 4

&

Vla.

6 4

œ

103

 #œ

#œ 247

# œ p arco  œ p  arco #œ p œ œ œ # # œœ p œ œ #œ p

arco

œ

œ Œ Œ 248

œ

4 4 44 4 4 44

‰ œj 44 F arco j ‰ # œ 44 F

arco


104 249 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

& &

D.B.

4 4

6 4 Œ

6 4 Œ

Œ Œ

4 4

6 4 Œ

Œ

&

44

46 Œ

Œ

&

4 4

# & # 44

?

46 Ó .

# 4 & # 4 ?

6 4 Œ

44

P œ P œœ P œœ

P œ #œ P

Œ

œ.

œ J

œ.

œœ

œ J

œœ # œœ œœ

œœ

#œ P

3.

6 4

6 4

œœ

œ

œ œ œ œ œ #œ

4 # œœ 4

44 # œ # œ

#œ œ

# œœ

# œœ œœ

œ #œ œ œ ‰ œJ 44 J F 4 # œœ 4 1. F œ ‰ # œJ 44 œ 2. F 4 4

œ

Œ

œ J

# œœ

œ

Œ

4 4

œ

œ œ œ œ œ #œ

œœ

# œœ œ #œ

œœ # œ œœ # œ

Œ

4 4

œ J

œœ # œœ œœ # œœ

œ œ

Œ

46 Ó .

4 4

1.

Œ

?

4 4

œœ

4 4

œ œ

# œœ

œ

#œ #œ œœœ œ œ œ œ

# œœ

# œœ

# œœ

œœ œœ

K

>œ f >œ

Œ Ó

Œ f >œ œ Œ f >œœ Œ f >œ œ Œ

f œ œ Œ f > # œ >œ Œ f > œœ œœ Œ # œœ f >œœ Œ f

Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó 

?

4 4

6 4

4 4

&

4 4

6 4

4 4

?

4 4

6 4

4 #œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ 6 œ 4 4

?

4 4

B

? ?

sev - en

44 # œ 4 œ 4 44 œ 4 #œ 4 œ œ 44 œ

days

for shear

-

 œ #œ œ

#œ œ œ #œ

œ# œ-

˙ œ

œœœ nœ

œ œ œ 249

4 4

V

&

Vc.

6 4 Œ

# 4 & # 4

&

Vla.

4 4

œ

1.

ing.

6 4 Œ

> # >œ œ #œ œ œ. > œ œ >œ œ . œœ > > It

It

was thir-ty

was thir-ty

j 46 œœ ‰ Œ 6 4 œj ‰ Œ

46 # œJ ‰ Œ arco 6 œ 4 J ‰ Œ

arco 64 œJ ‰ Œ

œ

P  œ P  œ P œ P  œ P

nine

nine

#œ œ œ œ œ 250

>œ .

œ J

>œœ >

# œœ # œœ

œ.

œ J   #œ œ

nights

nights,

œ œ œ œ

a

yes,

  œ œ œ # œ œ # œ

4 4

œ.

œœœ

cresc.

4 # œœ œœ œœ œœ œ 4 -

œœ

go.

#œ œœ

thir-ty nine nights a - go.

44

œ J

4 4 #œ 44 4 4 44

œ

œ

#œ œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

251

Ó K

œ œ œ œ œ #œ

œ

œ #œ

Œ

Œ ‰ œj But

Œ Ó

f >œ Œ Ó f >œœ Œ Ó f> œ

˙. f ßp Œ ˙. ßp 252


105 253

&

?

&

&

# & #

?

&

Fl.

&

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

# & #

# & # ? ?

? V ?

 Ó œ

œ

we

don't

& & Vla.

Vc.

D.B.

B

? ?

œ

Œ œ œ #œ œ œ

know where the ba - by will

Ó ‰œ be;

And the

ci - ty's too

yes,

we

œ œ # œ œ œœ œ œ

Πlarge

for us coun - try

œœ # œœ œ œœ don't

know

j ‰ œ

Then

œœ

œ œ

folk

œ

what

# ‰œ what

œ œ #œ

œ

œ

and

œœ œœ œœ œ

œœ

œ œ

œ œ œ

Should we turn

What

should we

should we do?

j œ

œœ

should we

w

w

w

w

w 253

w 254

255

do?

do?

a - round

Turn

œ œ

and


106 256

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

?

45

&

45 45

# & #

& &

##

senza sord.

# senza sord. & # Ó ? ?

Ó

senza sord.

>œ J

5 4

>œ > > J ‰ # œJ ‰ œJ ‰ Œ j œ ‰ # œj ‰ œj ‰ Œ œ œ œ > > > >œ j >œ ‰ # œœ ‰ œ ‰ Œ œ J > J 

j nœ ‰ > >œ œ ‰ J

5 4

5 4

45

5 4

?

5 4

&

5 4

5 4

Ó

5 4

? V ?

œ

go

Œœ

&

D.B.

>œ ‰ J F j #œ ‰ F >> 1. 2. œ œ ‰ J F 

Ó

&

Vc.

go

Vla.

5 4

&

Ob.

Bsn.

&

B b Cl.

5 4

Fl.

B

? ?

˙ ˙

œ

œ

œ

‰ œ

back home?

back home?

j œ œ Ó

I'm

not

œ œ œ

go - ing home

'til

I

œ œ

˙

eat!

Ó

j œ

Œ #œ 5 Ó ‰ 4 œ œ œ Œ ‰ J P We've bare - ly had

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

256

257

œ ß œ ß

45 œ P 5 4 œP 45 œP 5 4 ˙ P 54 w P

œ time

#œ to

Óœcresc.œ œ

œ

eat

meal.

a square

# œ-

œ-

œ.

# œ-

œ-

˙

œ-

œ-

˙

‰œ J

œ J

# œ Œ

258

j œ ‰

We've

œ


107

L

259

4 4

4 4

6 4

6 4

4 4

4 4

5 4

Fl.

&

Ob.

&

?

44

46

44

45

&

44

46

44

45

44

46

44

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Brassy Boss

# & #

4 4

&

# & #

# & #

4 4

?

44

?

4 4

Vc.

D.B.

6 4

44

4 4

6 4

4 4

&

4 4

6 4

4 4

V ?

4 4

œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ

&

œ

œ

B

? ?

4 4

came!

With the vil-lag-ers gath'-ring eve-ry

j œ œ œ œ œ . œ 44 œ p 4 œ œ œœ œ 4 œ p  4 œ œ œ œ œ 4 œ p ˙ 4 œ 4 œ

L

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ 259

˙

4 4

45 5 4 &

pizz.

p 44 œ p

œ

6 4

day

to beg us to tell the won -

der-ful

j œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œœ œ J ‰ œ œ œ œ 46 œ œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ 260

œ œ œ œ

6 4 œ 46 œ 6 bœ 4 bœ 46

œœ œœ ˙ ˙ œ

Œ

j b œœ ‰ œ œ œ > >œ ‰ ˙ J >œ œ œ J ‰ Œ

261

Ó

sto-ry a - gain.

4 Ó 4

44 b œ J

Œ

5 4 5 4

dim. cresc. P 4 ‰ œ œ œ œ œj œ œ œ 6 œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ 4 b œ œ œ œ . œ œ œ œ 4 œ 4 4

&

6 4

5 4

?

45

4 4

5 4

?

bare- ly had time since the great news

Vla.

46

5 4

4 4

5 4

4 4

6 4

4 4

6 4

4 4

6 4

5 4 5 4

‰ œ œ 45 Yes, a

‰˙

œ

45

44 j ‰ b ˙ œ

45

44 œj ‰ œ Œ

œ

45

4 j ‰bœ 4 bœ œ œ œ 4 œj ‰ œ œ 4

262

5 4 5 4


108 263 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Glock

Hp.

Tender

Brassy Boss

& &

& &

D.B.

 ‰ nœ nœ

‰ b˙ œ

œœ œ

45

?

j j œœ ‰ # œœ ‰ œœ œœ J ‰ J ‰

5 4

œ 44 œ J

4 4

4 Ó 4

&

5 4

4 4

?

B

? ?

œ

shep- herd - ing

Ó

5 4 j bœ 45 j œ 5 4 œj 45 œj

nev - er been

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Ó.

so

full

as those

j j œ ‰ œ ‰

j ‰ œj ‰ œ j n œ ‰ œJ ‰ œ ‰ œJ ‰ J

263

F >œ

F >œ œ F >œ F

thir - ty two

44 œj 4 j 4 œ 44 œ J 4 œ 4 J 44 œ J

‰ ‰ ‰

˙

nights

œ J

Yes,

œ > >œ

Œ

3 # >œ 2

>œ œ

œœ > >œ œ

# œœ > >œœ

œœ > Œ

Œ

œ œ

#œ œ

# œœ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ

œ

œ

# œœ

œ

œ

œ

œ

3 2

œ

F

> œ

œ œ

3 œœ 2 F 32

œ

œ

3 #œ 2

œ

f

Œ

œœ

œ œ œ

œ

œ

plus

thir- ty two nights, plus

 >œ œ

#œ > >œ >œ Ó 264

œ > >œ >œ

 œ

3 2

œ J

œ œ

œ

>œ œ >œ œ

3 2

> ˙ œ >

32 # œœ F 33. œ 2 F 32 # œ

Plus

4 Ó 4

# >œ

3 >œœ 2 # >œœ 32

œ œ nœ nœ œ œ œ 4 œ œ œ 4 Œ

life's

5 bœ œ œ bœ. 4 45 œj

Œ

œ

3 2 Œ

4 4

5 4 œ

Œ

4 4

5 4

V

44

5 4

#œ > >œ 

&

?

‰ ˙ œ > a2 > ‰ œ

44 Ó

5 4

4 œj 4 œ

Œ

4 4

45

4 Ó 4

Œ

44

# 5 & # 4

&

Vc.

5 4

# & # 45 ?

4 Ó 4

# 5 j & # 4 œ bœ P ? 45 œj œ P

&

Vla.

5 4

a2

f 3 # >œ œ . >œ . œ œ œ œ œ œ œ œ 2 sev-en

days

forshear

-

ing.

œ

f >œ œ . > œœ œ œ .. # # œ œœ œ œœ # œœ œœ 3 2 > > f sev-en days forshear ing. >œ # >œ >œ >œ >œ >œ @ @ @ @ 32 @ @ F >œ >œ 3 >œ œ@ @ @ 2 @ œ@ @ # œ > > > F >œ >œ > >œ >œ @ 32 #@œœ @ @ œ @ @ > F >œ >œ >œ >œ >œ >œ @ @ 3 @ @ @ 2 @ F 32  sev-en

days

forshear

-

265

ing


œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

266 Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Glock

Hp.

Tender

Brassy Boss

P œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

P # # # ˙˙ & P Œ

# œœ

Œ P Œ & P ## w & P # # # ww & P ? Œ

# œœ ..

œ

œ.

?

P

&

?

1.

# œœ

p

2. 3.

œ œ. J F

& &

Œ

?

Œ

B

? ?

œ. œœ J œœ.

j œœ ˙œ . j # œ œ. œ J

œœœ .. . 

œ # œœ J

œ. . œ. œ . œ. œ œ. ‰ Œ

œœ. œœ œ œ . œ. œ ‰ Œ

œœ J ˙œ œ .

‰ Œ

œ J

œ.

3 4

Since the

3 œ œ œ 4 f 3  4 3 4

-

drous night,

œ œ œ œ œ #œ

Pœ œ œ œ œ # œœ Since the

P

won

won

won

-

drous

-

drous

night

œœ

œœ œœ

œ J

night

œ J œ J œ J

P # w@ Pw P

that

œ.

@

 266

‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ

œ œ œ

F 3 œ #œ œ. 4 glo

F glo 3 # œœ 4

4 œ œ œ œ œ œ #œ 4 œ 4 œ œ œ œ œ œ #œ 4 œ 4 4

44 44 œ 4 œ 4 44

-

œ. œ.

rious

-

rious

˙˙ œ # œœ 44 œJ ‰ œœJ ‰ ˙ 4 4

4 œ 4

œ 4 œ J 4

rious

œ #œ ˙

4 4

-

œ #œ ˙

4 4

night.

j œœ 4 # œœ J 4

night.

œ

œ

œ #œ ˙ œœ œ ˙œ œ

œ

Just

4 4

267

44

œ ˙

œ

#˙.

#˙.

œ

Œ

Œ

˙. œ ˙

˙ P

œ œ œ œ F  œ ˙ ˙

œ œ J

œ.

Œ œ œ # œœ

thir - ty nine

# œœ

3 2 3 2 3 2 32 32 3 2 32 3 2 32 3 2

œ

3 2 3 2 3 2

ΠJust

3 4

Ó

43

4 4

œ œ œ œ œ œ œ œ

night.

44

Ó

44 œ œ œ œ œ! œ! # œ! ! œ ! ! ! !

œ ‰ Œ J

œ œ œ œ 43 ! !œ ! ! ! !œ F 3  4 43

109

œ ˙ P

4 4

glo

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ! ! ! ! ! ! ! ! ! !œ ! !œ w@

œ œ # œœ 34 œJ ‰ œœ ‰ œœJ ‰ J P 3  4

œœ œœ .

P

œ œ 3 œ œ œ œ 4 œ œ F 3 œ œ œ œ 4 F 3  4

# œœ œ œœ 43 J ‰ œJ ‰ J ‰ F j 1. œ . #œ 43 # œœ ‰ J F 3. 3 œ. #œ 4 œj ‰ J F  43

V

&

D.B.

# œœ J

?

&

Vc.

œœ ..

œ œ. J

since the

Vla.

˙˙

œ.

Just

thir - ty nine

œœ œ œœ

nights,

just

3 2 3 2

! ! ! œ! œ œ œ œ œ œ ! ! ! !œ

32

32

268

269

3 2 3 2 32


110 270 Fl.

Ob.

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Glock

Hp.

& &

3 Ó 2

3 >œ 2

# 3 & # 2 Ó ?

3 œ 2 œ >

32 œ >f 3 & 2 #œ > # # 3 # >œ & 2 f # # 3 >œœ & 2 f >œ ? 32 œ œ f ? 3 2 œ >f 3 #œ & 2 f &

&

?

a tempo a2

U

4 4

4 4

Œ

U

4 4

Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ

U

4 4

U

44

U U

U

4 4

U

44

U

4 4

U 

4 4 4 4

3 2

Brassy Boss

V

4 4

3 f œ œ œ U˙ . 2

?

f 3 œœ œœ œœ 2

thir - ty nine

thir - ty nine

& & Vla.

Vc.

D.B.

B

? ?

32 # >œ f 3 œ 2 œ >f 32 >œœ f 3 œ 2 œ >f arco 32 œ >f

œœ ..

nights

nights

jU œœ # œœ J u

Œ

a

-

44 4 4 44

U 

270

Ó . . œ œœ

U 

. . . U œœœ . œ wœ œ # œ œ œ œ œ ww œ p U . . . . . . . . ˙ ˙ #˙ œ œ ˙ ˙ ˙ w u p U   

U 

U 

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

œ. œ. œ. œ. œ. . œ. œ œ. œj ‰ Œ . . . F œœ œ œœ #w F œ #œ ˙. œœ w ˙. Œ F 1.

#w w F w F

‰ œ œ #œ

˙

P œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ F 

˙

˙

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ  œ

go.

w ~~~~~~~~~~~~ Gliss. ~~~~~~~~~~~~ w

w ~~~~~~~~~~~G~liss. ~~~~~~~~~~~~ w ~~~~ Gliss. ~~~~~~~~ go.

#˙ @ F ˙ @ F

4 4 pizz.

44

j œ #œ

F

j #œ œ œ

˙ @

œ

œ

œ œ

F œ Œ F

˙ @

  œ œ œ œ # œ. .  œ œ œ œ. # œ. Ó

271

˙ @

˙@

˙@

œœ jœ œ œ #œ j #œ œ œ œ

œ

Œ

˙@

~~~~~~~ w ~~~~~~~~Gli~~ss.~~~~~~ ~

272

U  U 

œ

œ œ œ

œ

Œ

Ó

273

 

(w )

œ. œ. œ. œ. œ. œ œ w . . œ. w

ritard poco a poco

  œ œœ w œœ . . œ   .  div. œ œ œ œ. œ # œ œ œ w Ó

U 

(Brassy and Boss strain to sing the low note, but shrug in exhausted disappointment.)

go.

a tempo

U 

U 

-

‰ œJ 44 a j œ ‰ J 44

U Œ  Œ

w F œ œ œ

U 

#w w 2. F 3.

Ó

ritard poco a poco

(They all collapse at the well to rest and stretch.)

a

U Œ  Œ

#w F w w F

œ. J‰Œ

44

3 2

F

4 4

thir - ty nine nights

Tender

œ. œ. œ. œ œ œ. œ. . #œ

U

U

w w p

U

œ. œ œ. # œ. œ. œ. œ. œ. w . p U ˙ ˙ #˙ ˙ p U ˙ ˙ w ˙ w p arco U œ Œ œ Œ w p 274 275

?


111 276 M

&

Ob.

&

?

&

B b Cl.

Bsn.

1&2 Hns.

3&4

1 Tpts.

2&3

Trbs.

Tuba

Timp.

Hp.

Tender

Simeon

# & #

# & #

# & #

?

œ

?

œ œ

V

gg gg gg ggg ggg

Vc.

D.B.

 

6 4

U

b ˙˙˙ ... U ˙˙ ..

M

4 4

4 4

44

44

44

4 4

4 4 4 4 44 4 4

6 4

4 4

6 4