Behzad Ranjbaran: Concerto for Violin, Viola and Orchestra

Page 1

Behzad Ranjbaran

Concerto for Violin, Viola and Orchestra

Commissioned by The ASCAP Foundation and the Virginia Symphony Orchestra, JoAnn Falletta, Conductor (world premiere, October 22, 2009 at St. Bede, Williamsburg, Virginia), and co-commissioned by the East Texas Symphony


Instrumentation

2 Flutes (2nd doubling piccolo) 2 Oboes 2 Clarinets in B b 2 Bassoons 4 Horns in F 2 Trumpets in C Tenor Trombone Tuba Timpani Percussion (2 players): Glockenspiel, Vibraphone, Xylophone, Bass Drum, Bongos, Cymbals, Snare Drum, Tambourine, Tam-­‐Tam, Triangle, Wood Blocks Harp Solo Violin Solo Viola Strings Approximate Duration: 26 minutes


for JoAnn Falletta

Concerto for Violin, Viola and Orchestra I

Flute

Oboe Clarinet in Bb Bassoon

1 2

° & &

1 2 1 2 1 2 1 2

44Andante q = 92

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑ .œ œ. . . œ. œ œ œœ œœ œ ‰ Œ

. œ. œ. . . œ. B œœ œ œ œœ œœ œ Œ ¢ ° &

p

∑ . œ. œœ ‰ œJ ‰ J ‰

∑ .œ œ. . . œ. . œ œ œœ œœ œ œœ ‰JÓ J

Behzad Ranjbaran

5w w

œœ

pp

œœ

œœ

œœ

w w

pp

œœ

œœ

œœ

œœ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Horn in F 3 4

&

Trumpet in C1.2

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

Trombone 1 Tuba

¢

°? Timpani ¢ Wood Blocks

Glockenspiel

Vibraphone

Harp

Solo Violin

° ¢/

{& {&

{

&

∑

œ

pp

œœ

œœ

∑ ∑

∑ Motor on

˙™

p

∑

œ œœ œ ‰ œ‰ J‰ J œ œ ‰œÓ J J ∑

œ œ

˙™

∑

∑

∑

œ

w w pp

œœ

œœ

œœ

∑

∑

∑

∑

∑

˙™

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44Andante q = 92 ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Violin II

&

Viola

B

∑

? ¢

œœ œ ‰J œœ Œ

∑

∑

Contrabass

Œ

∑

∑

° Violin I &

Violoncello

œ

∑

5

?

B

Solo Viola

44Andante q = 92

?

∑ ∑

˙™

con sord.

p senza vibrato

˙™

pizz.

p

∑

œ œ œ œ

˙™ ˙™

∑

œ

˙™

œ

˙™

∑

5

∑

≈

œœ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . œ. œ. œ. . œ. . œ. œ œ œ

p ... ≈ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. bœ. Œ ≈ œ œ œ . . . œ. œ. œ œ. œ œ. . p . senza sord. #œ. nœ. ∑ Ó n œ. # œ. p div. ˙˙™™ w œœ w p

˙™

© 2009 By Behzad Ranjbaran. All rights reserved.

œ

œ

˙™


2

Fl.

Ob.

1 2

° ˙˙ &

œœ

œœ

˙ & ˙

œœ

œœ

7

1 2

1 Bb Cl. 2

&

∑

1

B

∑

Bsn.

2

¢

° 1 & 2

˙˙™™

Œ

˙˙™™

Œ

Ó

Œ ∑

œœ œœ œœbbœœ nnœœ #œœbnœœ bœœ n#œœ

mf

a2

Ó

mf

#œ nœ œ#œ

œ

nœ #œ## œœ n œ œœ#œœ œœbnœœ n#œœ#œœbnœœ nœœ##œœn#œœnnœœn#œœ##œœn œ ‰ f

mf

∑

∑

&

∑

∑

Œ ‰

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

°? ¢

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

B

∑

∑

∑

3 4

Tba.

Timp.

Glock.

Hp.

S. Vln.

¢

{&

{

˙˙

&

S. Vla.

° Vln. I & œ . Vln. II

Vla.

¢

œ.

œœ

˙˙

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . œ. . œ. . œ. . œ. ˙ œ œ #œ œ ≈

œ

. œ. . œ. œ. œ. œ. œ. & œ œ œ. œ. #œ. œ. Œ

nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ Œ

B

Œ

? œœ

Vc.

Cb.

œœ

? œ

˙ ™™ ˙ ˙™

∑

˙ ˙

œ

Œ ∑

f

Œ

œJ > pp

pp ‰ >j ˙ ™ #œ

?

Œ ‰

œ J > pp

˙

43

43

˙™ bœ

n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . nœ

œ.

œ œ œ œ #œ#œ œ œ nœ bœ œ œ Œ

unis.

p

Ó

>j œ

pp

‰œ

∑

œ œ œ œ #œ #œ œ œ nœ

œ œ œ œ#œ#œ œ œ nœ bœ œ œ ≈

p

∑ Ó Ó

Hn. in F

43

# œ # œœ œ œn#œœ# œ ‰ n#œœ nœœ nœ œ

œ

arco

p

œ

œœ Œ

œ. œ. #œ.

œ.

œ. œ.

œœ

œ œ#œ

œœ


Fl.

Ob.

1 2

3 10 4 °

& Ó

2

Œ

œ œ#œ#œ nœ œ #œ# œ Œ

&

1

f

œ#œnœnœ #œ #œ nœ œ #œ œ

a2 1 Bb Cl. 2

Bsn.

Hn. in F

1 2

& ¢

4411

œnœ

5

œ œ œ œ #œ #œ œ œ nœ bœ œ œ

f

& <#>˙˙ ™™ ∑

&

1 C Tpt. 2

Tbn.

?

∑

Tba.

?

∑

Timp.

¢

°? ¢

° Cym. ¢ /

f

a2

?

43 æ ˙æ™

5

#œ > > #œœ > f > œ #œ > f ##œ>œ

5

#œ œ œ œ #œ œ œ œ œœ ™™

˙˙

Ϫ Ϫ

˙ ˙

œœ ™™

˙˙

f

#>œ œ™ f

4411

∑

˙

#>œ œ™

˙

#>œ œ ™

Œ

f

æ ˙æ™

Œ

f

f

pp

œ

œ > œœ > > œ œ > œ>œ

6

6

6

6

> nœ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

> bœ bœ œ œ œ n œ œ œ œ

œœ

‰ ‰

∑

œ œ

‰ ‰

∑

œœ

#>œ

œ

#>œ

œ

#>œ

œ

> œ

Ϫ

Ó

mf

∑

∑

∑ ˙

Ó

&

∑

∑

∑

S. Vla.

B

∑

∑

∑

° Vln. I & &

Vln. II

B

Vla.

Cb.

nœ œ œ œ b œ œ œ œ # œ # œ œ œ bœ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ

? #œ#œ œ œ nœ bœ œ œ Œ

Vc.

¢

11 > 4 œ œ 4 #œ#œ œ œ nœ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ nœ

? nœbœ œ œ Œ

Œ

f

5

f

5

5

œ #œ œ œ œ nœ œ œ œ >

f

nœ #œ #œ œ œ nœ #œ œ œ > f

3

œ #œ #œ œ œ #œ œ > f

3

œ n œ # œ œ œ # œ # œ n œ #>œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ

5

>œ œ b œ nœ œ œnœ nœ œ œ œ œ œ œbœ

5

œ

6

6

6

œ #œ n œ œ œ #œ nœ n>œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 5

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Œ

#˙˙

S. Vln.

43b œ œ œ œ # œ # œ œ œ œ # œ

6

œ œ n œ #œ nœ >œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ Œ

5

#>œ#œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Œ

5

#>œ #œ œ œ nœ œ #œ #œ #œ œ œ œ œ œ nœ

° 1 & ˙˙™™ 2 3 4

nœ œ #œn#œœ b œ ‰ œœ œœ œœ bbœœnnœœ #œœbnœœ bœœn#œœn#œœbnœœ nœ n#œœn œ f >œ œ b œ œ œ œ œ n œ nœ œ œ œ œ œ b œ

3

6

6

6

> nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

> bœ bœ œ œ œ n œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ > bœ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ 3

3

3

3


4

Fl.

1 2

° & 13

2

&

1 Bb Cl. 2

&

Ob.

Bsn.

1

¢ 2 1

#œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 6

6

6

6

6

6

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

> ° #œ & œ Hn. in F >> 3 4 & œœ > #>œœ 1 C Tpt. & 1 2

Tbn.

6

œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

? bœ

2

6

œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œœ™™ œœ ™™ œœ™™

f

?

>œ œ™

˙˙™™ ˙˙ ™™ ˙˙™™ ˙™

f

? Tba. ¢ >œ œ™

°? Timp. ¢ >œ œ™

Hp.

S. Vln.

{

15

∑

˙™ Ó™

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

15

∑

&

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑ w II

∑

&

∑

œœ œœ œœ œœ œœ œœ Œ

p

∑

S. Vla.

° Vln. I & Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

& B ?

∑

∑

> #>œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&

œœ ˙

œœœ

˙™

œœ ˙

œœœ

p dolce et legatissimo

15 #>œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Œ

∑

∑

∑

Œ

∑

∑

∑

ppp >œ œ œ œ œ œ #>œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #>œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

œ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œ > > bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ > >

? ¢ bœ >

3

3

œ œ œ œ œ

3

3

œ bœ œ œ œ œ >

w

∑

˙™

p dolce et legatissimo

B

œ ‰ œœj œœ œ œœ œ ‰ œœj œ

ppp

> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœŒ 6

6

6

6

>œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œ

6

Œ

ppp

ppp

Œ

ppp


° &

∑

2

&

∑

1 Bb Cl. 2

&

18

43

43 22

44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

°? ¢

∑

∑

∑

Ob.

Bsn.

Hn. in F

2 1

1 2

1 2

¢

3 4

Tba.

Timp.

Hp.

S. Vln.

¢

{

∑

44

?

& &

∑

œ œ

œ œ

∑

Vln. II

&

∑

Vla.

B

¢

∑

˙™

˙

° Vln. I &

Vc.

∑

˙

œ

˙™

43

œ

∑

43 22

œœ œ œ œ œ j œ œœ ‰ j ‰ œ ‰ œœ œ œœ Œ œ œœ œ J œœ

nœœ œ œœ & ‰ œJ ‰ J ‰ œœj œœ œœ ‰ #œœj œœ œœ ‰ J

S. Vla.

Cb.

43

44

œ œ

œ œ

œ

b˙™

œ

b˙™

∑

5

∑

Fl.

1

∑

44

∑

44

∑ œœ œ œ œ 3

Œ

∑

∑ œœ œœ ##œœ œœ

œœ

œ œœ Ó

œœ

œœ

∑

œœ ‰ J

3

œ œ

6

œ œœœœ

˙™

43 22

˙

œ

mf

Œ

∑

44

œ 6

œœœœœ

œ

œ

6

œœœœœœœœ

mf

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑


6

° &

∑

∑

∑

∑

∑

2

&

∑

∑

∑

∑

∑

1 Bb Cl. 2

&

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

°? ¢

∑

∑

∑

∑

∑

Fl.

Ob.

Bsn.

Hn. in F

1 2

24

1

1 2

1 2

¢

3 4

Tba.

Timp.

Hp.

S. Vln.

¢

{

& ≈ ?

& œ

œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ Œ

œ œœ Ó

∑

œœ œ œ Œ Œ

œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ Œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ ∑

œ

Œ

Ó

œ œ ˙ œ

˙™

p

œ

œ œ œ ˙

œ

œ œ œ

œ œ œ

œ

œ

˙

œ

˙

œ ˙

Œ

œ

bbœœ 3 œœ œ œ œ œ œ œ œ

œœÓ 3

œ

3

& ˙™

S. Vla.

3

œœœ

Œ

œ

œ

œ

œ

œ

p

° &

∑

∑

∑

∑

∑

Vln. II

&

∑

∑

∑

∑

∑

Vla.

B

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

Vln. I

Vc.

Cb.

¢

œ


29 Allegretto con gioco q = 104 1 ° ∑ Fl. &

43

∑

2

42

∑

∑

2

&

∑

∑

∑

∑

1 Bb Cl. 2

&

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

Ob.

Bsn.

Hn. in F

1

1 2

1 2

¢

3 4

Tba.

¢

29 Allegretto con gioco q = 104 °? ∑ Timp. ¢

{

& Ó

Hp.

S. Vln.

#œ #>œ

?

#œ >œ

mf energico

∑

#œ #œ >

#œ #œ

43

∑ œ œ #œ œ œ# œ > Ó

#œ #œ

Ó

Ó

#œ ™ #>œ ™

#œ #œJ

f

6

&

6

S. Vla.

#œ #œ

mf

mf energico

29 Allegretto con gioco q = 104 ° ∑ Vln. I &

6

6

∑

6

#œ #œ #œ #œ

#œ #œ

nœ#œ œ#œ nœ

nœ#œ#œ # œ œ #œnœ >œ >

43

∑

Œ

œ œ#œ#œnœ# œ #œ#œ#œ œ 6

œ nœ œ #œ

nœ œ #œnœ œ #œ œ nœ#œ #œ 6

42

∑

&

∑

∑

∑

∑

Vla.

B

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

Cb.

¢

#œ #œ

Œ

Vln. II

Vc.

44

∑

#œ #œ #œ #œ # œ #œ

Œ

œ œ#œ œ œ#>œ#œ >

6

#œ #œ#œ œ#œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ j #œ œ œ #œ œ œ #œ ™ # œ #œ # œ. >. > > > > mf energico >. > b >˙ >. #œ #œ#œ œ#œ œ œ œ œ œ >œ#œ œ œ œ œ#œ œ œ Ó & #œ

42

∑

447

44


8

Fl.

1 2

° &

44 33

∑

∑

∑

∑

2

&

∑

∑

∑

∑

1 Bb Cl. 2

&

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ob.

Bsn.

Hn. in F

1

1 2

1 2

¢

3 4

Tba.

Timp.

Hp.

S. Vln.

¢

°? ¢

{

&

#œ#œ œ#œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ #œ œ ≈ Ó f

?

& &

S. Vla.

Vln. I

44 33

° &

#>œ f

#>œ f

44 33

∑ Œ

Œ

Ó

#œ œ œ œ #œ œ œ œ ≈ #œ #œ œ œ #œ #œ œ Ó ∑

>. . . . . . . . . . # œ œ # œ œ œ œ œ # œ. # œ œ. œ #œ. œ #œ. œ #œ. œ œ. œ 3

Ó

#˙ mf espress.

∑ Œ

Œ œ

Œ

#˙ #˙

œ œ

f espress.

∑

6

œ œ #œ œ#œ#œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ #œ. # œ. œ. # œ œ. œ. œ. œ >. n>œ œ#œnœ œ > . .> . #œ œ ˙ #œ œ #œ 3

∑

∑

∑

∑

Vln. II

&

∑

∑

∑

∑

Vla.

B

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

Vc.

Cb.

¢


° &

∑

∑

∑

2

&

∑

∑

∑

1 Bb Cl. 2

&

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

°? ¢

∑

∑

∑

Fl.

Ob.

Bsn.

Hn. in F

1 2

37

1

1 2

1 2

¢

3 4

Tba.

Timp.

Hp.

S. Vln.

¢

{

&

#œ #œ

˙ ˙

#œ #œ

?

Œ

∑ 6

>œ œ

>œ #œ œ #œ

>œ œ ∑

#>œ

#œ#œ# œ œ#œ#œ Ó # œ #>œ

œ

6

œ n>œ œ nœ

& œ œ œ œ œ œ œ#œ œ# œ œ œ #œ œ #œ œ > >. > >. œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ#œ œ#œ œ œ <#> ˙ #œ œ B & #œ #œ#œ œ œ#œ Ó # œ 6 6 6 >

S. Vla.

∑ #œ#œ œ#>œ#œ œ #>œ #œ œ #œ#œ œ 6 > # œ # œ œ #œ#œ œ > #œ#œ œ#œ œ œ 6

6

∑

∑

∑

Vln. II

&

∑

∑

∑

Vla.

B

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

Vc.

Cb.

¢

43

#œ #œ#œ#œ#œ#œ œ Ó

° &

Vln. I

349

6

43


10

Fl.

1 2

° & 40

43

∑

∑

44 42

∑

∑

2

&

∑

∑

∑

∑

1 Bb Cl. 2

&

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ob.

Bsn.

Hn. in F

1

1 2

1 2

¢

3 4

Tba.

Timp.

Hp.

S. Vln.

¢

°? ¢

{

43

## œœ ##œœ #œœ #œœ

& Œ

#œ# œ œ# œ # œ œ

Œ

Œ

B #œ #œ œ #œ #œ œ Œ

Œ

&

6 6

S. Vla.

Vln. I

° &

43

∑

# œ # œ #œ #œ

? Œ

44 42 ≈

∑

œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ Ó

f animato

> # œ # œ n>œ > #œ # œ œ# œ # œ œ œ # œ œ œ œ n œ # œ #œ #œ œ 6

6

6

> #œ# œ œ# œ # œ œ #œ œ œ #œ >œ œ œ œ #œ œ #œ œ nœ > 6 6 mf

mf

6

∑

∑

f

∑

Œ Œ

≈ œ#œ œ œ œ œ œ

Ó

˙

>. . . . . . . . . œ œ œ œ œ. œ #œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ . œ œ. œ # œ #œ ‰ Œ f espress.

3

f

44 42

f animato

∑

∑

Vln. II

&

∑

∑

∑

∑

Vla.

B

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

Vc.

Cb.

¢

43

∑

Ó &

43

B

43


3 44 4 ° &

∑

∑

2

&

∑

1 Bb Cl. 2

&

44

11

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Fl.

Ob.

Bsn.

Hn. in F

1 2 1

1 2

1 2

¢

3 4

Tba.

Timp.

Hp.

¢

°? ¢

{

œ #œ œ œ œ œ œ œŒ

& ?

œ

œ

° &

43

∑ #œ

B Ó

S. Vla.

∑

∑

&

S. Vln.

Vln. I

43

≈

44 œ ##>œœ >œ ##œœ

. . œ. . œ. œ. œ. # œ. œ. œ œ. œ œ. œ. # œ œ. œ. œ.

∑

Œ

Œ

Œ

&

> #œ #œœ ‰ #œ # œ

Œ

Ó

∑

Œ

Ó

∑

œ # œ #œ ##>œœ

>. . . >#œ œ. œ. œ. #œ. œ. œ. œ. . œ. . œ. œ. . œ. œ œ #œœœ>œ œ œ >œ œœœ # œ œ œ œ œ . œ œ œ #œœœœ œ Œ œ œ œ Œ #œ œ ≈ ‰

˙™

∑

Œ

. œ. œ. œ. #œ. œ. œ. œ. . œ. œ. œ. . œ. . œ. # œJ œ ≈ #œ œ ‰ animato

44

3

6

6

# œ. œ.

œ. œ. #œ. œ. 6

> >œ ##œœ œ Œ

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

Vla.

B

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

Cb.

¢

.. #œ. œœ œ.

> œ œ. œ. œœ œ œ œ Œ

Vln. II

Vc.

?


° &

∑

2

&

1 Bb Cl. 2

49

12

43

44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Fl.

Ob.

Bsn.

Hn. in F

1 2 1

1 2

1 2

¢

3 4

Tba.

¢

49 °? Timp. ¢ Hp.

{

œ #œ œœ & #œœ œ# œ Ó

∑

#œ ? #œ#œ #œ Ó

& ##œœœ >

S. Vln.

B #œ >

S. Vla.

Vln. II

&

Vla.

Cb.

¢

#œœ##œœ# œœ # œ #œ

Œ

#œ#œ

6

6

∑

Vc.

Œ

#œ # œ œ Œ œ#œ œ #œ#œ œ Œ # œ # œ œ œ œ œ #œ#œ œ 6 > > œ#œ œ #œ#œ œ#œ#œ œ #œ#œ œ Œ Œ Œ 6

° &

49

Vln. I

43

6

43

#œ# œ

Œ Œ

# >œ ‰ ##œœ

>#œ > #œ œ œ œ#œ œ œ#œ œ #œ #œ œ œ œ œ# œ œ > œ # œ œ #œ #œ œ#œ œ œ > #œ œ # œ œ œ œ œ #œ œ 6

6

6

Œ

6

6

#œ >

44

43

∑ Œ

∑

6

∑

44

∑

43

œ ##>œœ Œ

#œ #œ#œ

#œ #œ #œ Œ

>œ œœ J

###œœœ > Œ

œŒ

œœ

> # œ #œ Œ #œ#œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

B

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

œœ

&

43


Fl.

1 2

° & 53

43

∑

42

∑

2

&

∑

∑

1 Bb Cl. 2

&

∑

∑

1

?

∑

∑

° &

∑

∑

&

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

Ob.

Bsn.

Hn. in F

1

2

1 2

¢

3 4

Tba.

Timp.

Cym.

Hp.

S. Vln.

¢

°? ¢

43

∑

{

> œ #œ #œ#œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ & #œ#œ œ#œ œ > 6 6 > 6 #œ#œ œ#œ#œ œ#œ œ œ œ nœ œ œ & #œ#œ œ œ œ > 6 6 6

43

∑

∑ #>œ#œ œ#œ #œ

œœ ##œœ. >œœ œœ

> ##w w f

˙˙

œœ ##œœ. >œœ œœ

f

˙˙

œœ ##œœ. >œœ œœ

á2 #>˙ ™ f

f

#>˙ ™

∑

#>˙ ™

f

44 55

Œ

#>˙

13

˙™ ˙™

˙™

˙™

˙

f

glis

∑

Œ

#>˙

∑

B

∑

∑

?

∑

∑ ∑

Ó

ff

> #œ œ # œ # œ œ #œ œ œ >

42

∑

s.

6

6

Vla.

∑

w > #˙

f

#>˙

∑

¢

˙˙

. . > > . œ œ œ #œ# œ œ. œ # œ œ # œ œ #œ

∑

?

f

a2 #>˙ ™

œ Œ

&

Cb.

> ##w w

f

∑

Vln. II

Vc.

œœ ## œœ. >œœ œœ

> ##w w

∑

∑

nœ > #œ œ œ œ œ œ & #œ #œ #œ œ œ > ? ∑

° &

42

˙˙

f

° ¢/

S. Vla.

Vln. I

?

44#55 > #w w

∑

∑

∑ Ó

∑

Ó

∑

ff

ff

44 55

> > ≈#œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ. œ. œ. œ. bœ. œ. œ. bœ. nœ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. bœ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . . . . . . . > f ≈ ≈ #œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. f . . . ≈#œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. bœ œ œ

œ. #œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. nœ. œ. œ. > > > . bœ. nœ. œ. œ. œ œ. œ. œ. >œ. bœ. œ. œ.

œ >. œ. œ. œ. >œ. . . . œœœ

f . . . . . . . œ. œ. œ. œ. bœ. œ. œ. bœ. nœ. œ. œ. >œ. œ. œ. œ. >œ. bœ. œ. œ. >œ. œ. œ. œ. # ≈ œ œ œ œ œ œ œ ≈

#>˙ f

f

#>˙

> bw


14 Fl.

1 2

° & 57

2

&

1 Bb Cl. 2

&

Ob.

Bsn.

Hn. in F

1

¢ 2 1

1 2

<#><#>w w

œœ ##œœ. >œœ ˙˙ ™™

œœ

##œœ ##œœ

œœ

w w

∑

œœ

##œœ ##œœ

##œœ

w w

∑

œ œ

##œœ #œ #œ

œœ

w w

∑

#>˙

œ

œ

w

#>˙

œ

œ

w

˙™

œœ ##œœ. >œœ ˙˙™™

<#><#>w w

œ # œ. >œ ˙ ™ œ #œ œ ˙™

#˙ ™

#œ #˙

n˙ ™

?

n˙ ™

°? ¢

Ó™

¢

° ¢/

{

Vc.

¢

f

# œ #˙

Ó Ó

#œ #˙

> j ‰##œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ J > f marcato > ‰##œœj œœ œœ œœ bœœ œœ ‰ J > f marcato #˙

˙

#>˙ ™

#˙ ™

w

∑

∑

#˙ ™

Œ ‰ bœ ™ >

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

. . >. bœ. œœœ . . œœ œŒ ≈ nœ. œœœ > >

B

≈#œ œœœnœ œœœ œœ œ Œ . . . >. . . . > > . . . >. . . . > > ≈ nœ œœœbœ œœœ œœ œ Œ

?

≈

?

. . >. bœ. œœœ . . > œœ> œ nœ. œœœ

>˙ ™

Œ

#>œ

. . >œ. œœœœ . . . >. bœ. œœœ . . œœœ ≈ nœ. œœœ . . >. bœ. œœœ . . œœœœ œ ≈#œ œ œ œœœœ ≈ œœœœ bœ. œœ bœ. nœ. œœ #œ œ . . . . . . . . . . .. . .... > >. . . . > > f ≈ ≈ ≈ #œ. œ. œ. œœœœ . . . œ. #œ. œœ . . >œ. œœœœ . . . >. nœ. œœœ . . >. œœœ . . >. nœ. œœœ . . >. œœœœ . . . . œœœ . . . #œ. œœœ . . . #œ>œ œ . . . . œœœœ > f . . bœ. nœ. œœ . . >œ. œœœœ . . . >. bœ. œœœ . . >. œœœ . . >. bœ. œœœ . . >. œœœœ . . . . œœœœ . . . . bœ. œœ . . . ≈ nœ. œœœ . . . >#œ>œ œ ≈#œ. œ. œ. œœœœ≈ . . bœ. nœ. œœ . . >œ. œœœœ . . . >. bœ. œœœ . . >. œœœ . . >. bœ. œœœ . . >. œœœœ . . . . bœ. œœ . . . nœ. œœœ . . . >#œ>œ œ . . . . . . . œœœœ ≈#œ œ œ œœœœ ≈ ≈ f

f

#>˙

#>˙

> bw

>˙

n#œœ

∑

f

f

##œœ

#w >

#>˙ ™ 61 f Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #œ #w w w #>œ #œ

∑

∑

&

Vla.

61

?

° Vln. I & Vln. II

á2 #>˙ ™

∑

∑

&

S. Vla.

Cb.

w w

&

?

S. Vln.

œœ

#œ #˙

Tbn.

Hp.

## œœ ## œœ

#˙ ™

&

Cym.

œœ

<#> w ? <#>w

1 C Tpt. 2

Timp.

œœ ## œœ. >œœ ˙˙™™

° &

3 4

Tba.

<#><#> w w

#>˙

61 Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

# œ. œ. œ. ≈ # œ. œ. œ. ≈ f

f

≈

#œ. œ. œ.

# œ. œ. œ. ≈ ∑

f

f


Fl.

Ob.

1 2

° & 62

2

1 Bb Cl. 2

Bsn.

1 2

∑

¢

? œœ

ff

3 4

> #œœ bnœœ & > ff

œœ

> œœ > > œœ >

>œ œ

œœ b >œœ

œœ #n>œœ œœ nb œœ. >œœ œœ.

44 #n ww> 65

#œ ‰ # œJ

œœ

>œ œ

œœ b >œœ

œœ n#>œœ œœ bnœœ. >œœ œœ.

> nw w

œ

>œ

œ

>œ

œ #>œ œ nœ. >œ œ.

> ## w w

œ

>œ

œ b >œ

‰ #œJ f

∑

> ° #œ nœ 1 &# œ nœ 2 > Hn. in F

œœ

f

∑

&

## œœ ‰ J f

∑

&

1

43

#œ ‰ J

B

œœj ‰ J ‰

Œ Œ

∑

∑

œœj ‰ J ‰

Œ Œ

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

°? Timp. ¢ n>œ ™ Cym.

Hp.

S. Vln.

a2 #>˙ ™

œ

ff maestoso

∑

>˙ ™

B

44

>˙™

œ

ff maestoso

65

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

?

∑

> > œ. œ. œ n œ œ # œ > > œ. œ. œ n œ œ # œ > > œ. œ. œ b œ œ n œ > > œ. œ. œ n œ œ # œ

43n>œ. œ. œ. œ. n>œ. œ. œ. œ. b >œ. œ. œ. œ. n>œ. œ. œ. œ.

≈ ≈ ≈ ≈

œ. œ. œ. >œ # œ >œ œ œ. œ. œ. >œ # œ >œ œ œ. œ. œ. >œ #œ >œ œ œ. œ. œ. >œ # œ >œ œ ∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ

ff maestoso

∑

{

¢

ff maestoso

∑

>Ϫ

> . . . . # œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ # œ ° ≈ Vln. I & > . . . . # œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ # œ ≈ Vln. II & > . . . . #œ. œ. œ. œ. œ. b œ œ œ n œ B ≈ Vla. > . . . . # œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ # œ ? ≈ Vc. Cb.

œ

∑

&

Œ

43

a2 #>˙ ™

∑

° ¢/

S. Vla.

ff

> n#w w ff

∑

¢

ff

f

&

?

ff

œ n>œ œ b œ. >œ œ.

1 C Tpt. 2

Tba.

15

>˙

Œ

f

œ

w

f

44

∑

65 ≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. #œ. œ. œ.

f

≈#œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≈ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ

f

f

≈

f

≈

f

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

≈ ≈

œ. #œ. œ. #œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ.


16

Fl.

Ob.

1 2

° & 66

&

1 2

1 Bb Cl. 2

Bsn.

Hn. in F

1 2

1 2

& ¢

<#> ˙˙ ˙˙

<#><#> ˙˙

B <#>˙˙ #œ

˙™

&

˙™

Œ

1 C Tpt. 2

&

Tbn.

B

?

Tba.

¢

°? Timp. ¢ Perc. 1

Cym.

Hp.

S. Vln.

°/ ¢/

{

&

œœ

œœ # œœ. >œœ # ˙˙

43# ˙˙ ™™

œœ. >œœ œœ

w w

œœ

œœ œœ. >œœ ˙˙

˙˙™™

œœ ## œœ. >œœ œœ

w w

œœ

œœ ## œœ. >œœ ˙˙

˙˙™™

œ #œ. >œ œ œ œœ œ

w w

œ œ

œ #œ. >œ ˙ œ œœ ˙

˙™ ˙™

Œ

˙™

Œ

a2

>œ

œ

˙™

œ

˙™

˙

ff maestoso

˙™

œ

˙™

œ

˙™

Œ

˙ ∑

Ó

Œ

∑

œ

œ

f

?

#w >

∑

#w >

∑

˙™

œ

> w

˙

œ

∑

?

w > ∑

∑

∑

∑

w

44

43

∑ #>œ

Ó

> œ

B.Drum

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

° &

> . . . > > >. ≈ œ œ œ bœ œ œ œ œ #œ. œ. œ. œ. nœ. œ. œ.

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

?

Cb.

?

¢

≈ œ. œ. œ. bœ œ œ œ œ. #œ œ œ > > > . . . .œ œ. œ. b>œ œ >œ œ >œ. #œ. œ. œ. ≈ > > œ. œ. œ. b œ œ œ œ >œ. # œ. œ. œ. ≈ > > œ. œ. œ. b œ œ œ œ >œ. # œ. œ. œ. ≈

œ nœ œ œ >. . . . >œ. nœ. œ. œ. >œ. n œ. œ. œ. >œ. n œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ. # œ. œ. œ. ≈ ≈ . . . . . . . . nœ. œ. œ. #œ. œ. œ. ≈#œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ &

. . . . . . . . nœ. œ. œ. #œ. œ. œ. ≈ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. ≈ ≈ ∑

3 > > >. . . . > > > œ b œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ. n œ. œ. # œ. 4 > > >. . . . > > > œ b œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ. nœ. œ. #œ. > > >. . . . > > > œ b œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ. nœ. œ. #œ. > > >. . . . > > > œ b œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ. n œ. œ. # œ. ∑

≈ ≈ ≈ Ó Ó

44

f

?

S. Vla.

Vln. I

w w

œœ

° &

3 4

œœ # œœ. >œœ œœ

f

œ. œ. œ. >œ # œ >œ n œ œ. œ. œ. >œ #œ >œ nœ œ. œ. œ. >œ #œ >œ nœ

Œ Œ ŒB

#>œ #>œ ff ff

44


° &

44 70

∑

Ó

2

&

∑

Ó

1 Bb Cl. 2

&

∑

Ó

1

?

∑

Fl.

Ob.

Bsn.

Hn. in F

1 2 1

2

¢

. 45 œœ. ## œ>œ. œœ. n œœ ## œ>œ. nn œœ. œœ. # œœ. 44

17

Œ

∑

. > > œœ. ##œœ. œœ. nœœ ##œœ. nnœœ. œœ. #œœ. Œ

f

# œ. œ. nœœ. ‰ œJ œ

. > > œœ. ##œœ. œœ. nœœ ##œœ. nnœœ. œœ. ##œœ.

# œ. œ. nœœ. ‰ # œJ œ f

f

∑

. > ° 1 & ‰ #œJ œ œ œ#œ œ œ 2

Ó

Œ

Œ

∑

Œ

∑

# œ. œ. nœ>œ ‰ œJ œ

Œ Œ

mf

∑

#>œ

Œ

>œ

f

∑

Ó

∑

>œ . #œ Œ

Ó

∑

∑

∑

. > . > & ‰ œJ œ œ œ œ œ bœ bœ nœ Œ

Ó

∑

∑

∑

f marcato

3 4

# œœ. œœ. n œœ. ‰ J

f marcato

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

Tba.

Timp.

Perc. 1

Hp.

S. Vln.

¢

44 70 Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

°? w ¢ > > ˙

° ¢/

{

Vla.

Cb.

¢

Œ

#œ f

Œ

œ

Ó

#œ p

œ Œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

4

Œ

& Ó

Œ

B

∑

?

Vc.

Œ

∑

4 70 ° Ó Vln. I & Vln. II

Ó

44

Ó

&

S. Vla.

∑

45

w >

? w >

. . . > > >. . . . 5 . . # œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. b œ œ œ n œ # œ œ œ œ œ œ œ 4 œ # œ. œ. œ ≈ Œ > > . . . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ >œ œ œ œ œ # œ. œ. œ œ # œ. œ. œ ≈ Œ ∑

Œ

Ó

Œ

Ó

44

‰ #œj œ œ bœ œ œ œ œ ™ #œj œ . . . f

p

‰ œj œ nœ œ œ œ œ œ™ œj œ . . . f

∑

∑

Ó

Œ

Œ

#>œ

∑

Ó

Œ

Œ

#>œ

f

>œ

f

w >

∑ Œ

Ó

p

∑ ∑ ∑

Œ

Œ Œ


18

° Picc. & ‰ j œ ˙™ > 75

Fl.

Ob.

&

1 2

&

1 2

1 Bb Cl. 2

¢

f

˙˙ p

Ó & Ó ?

˙

mf

79 j j # œ ™ œ œ œ#œnœ #œ- œ œ- œ œ œ ™ #œ- œ œ-#œ œ 3

∑

∑

∑

∑

∑

p

∑

∑

∑ .j . . ‰##œœJœœn œœ œœ##œœœœn œœ ˙˙ ‰

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

pp

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

°? Timp. ¢

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

{&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

#œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ #œ #œ œ œ #œ #œ œ

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

Bsn.

Hn. in F

1 2

1 2

° &

3 4

Tba.

Vib.

Hp.

S. Vln.

¢

{

S. Vla.

∑

mf

œœj ‰ Œ Ó J‰ Œ Ó

pp

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

B

∑

Vla.

? ∑

Vc.

Cb.

¢

?

˙™

#˙-

˙

Œ Ó #œ#œ œ œ œ œ

p espress.

mf

Œ

p

#œ œ ≈ #œ p

∑

#˙ ™

‹œ

79

° Vln. I & Vln. II

79

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

pizz.

p

pizz.

œ

œœ

p

pizz.

p

œœ

œŒ

œ Ó #œ œ #œ

∑

#œ #œ ˙ ∑

œ œ#œ

∑ œ #œ ∑

∑ Œ

œ #œ

pizz.

#œ p

œ

Œ

#œ œ Œ Œ

Ó

pizz.

p

œ

œ


Fl.

Ob.

1 2

° &

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

82

1 2

1 Bb Cl. 2 Bsn.

Hn. in F

1 2 1 2

19

¢

° &

85

∑ ∑ Ó

∑ ˙™

#˙ I.

p

∑

∑ # œ. # œ. # œ # œ # œ.

∑

œ œ # œ. n œ b œ œ

∑

∑

∑

∑

∑

3 4

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

˙

∑

Tba.

¢

°? Timp. ¢

∑

∑

∑

Tamb.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tri.

Vib.

Hp.

S. Vln.

S. Vla.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

°/ ¢/

{&

{

#œ#œ œ œ œ œ#œ œ#œ œ œ œ #œ Ó

& #˙ ? Ó & &

#˙ ∑

° Œ & & Œ

#˙ #œ #œ œ œ Œ

?

? Cb. ¢ ˙

Œ

∑

#œ œ

Ó

Œ

p

˙

∑ #œœ œœ

œœ

∑

∑

#œœ

# œœ

œœ

œœ Ó

∑

∑

∑

∑

œ # -œ. -œ. # œ œ # œ. œ œ #œ. nœ- b œ -œfi -œ -œ.

Œ œ Œ œbœ œ ∑ ∑

œœŒ

nœ bœ œ ‰ bœ œ J nœ œ #œ j Ó nœ œ ‰ nœ œ #œ #œ ∑ Ó

∑ œœ Ó œ œ #œ œ Ó #œ œ

#˙ ™ # ˙™

div.arco

p

œœ ∑

˙˙

##œœ ∑

B

Ó

-œ. #œ nœ -œ. œ.

3

œnœ Œ Œ œœ

w

p

# œœ

Ó

Œ œ#œ Ó

‰ #œj œ œ Œ

œ

Ó

Ó

œŒ

œ Œ

pp

œ #œ- # -œ # ˙

#œ #œ ‰ #œJ œ œ Œ

∑

fi œœœ

œ œ‹œ#-œ. œ.

#œ #œ #œ œ # œ #œ Ó

B #œ #œ Œ

85

œ œ

œ œ

∑ œ #œ #œnœ #œ nœ œ #œ

˙˙

Œ ∑


20

88 ° &

∑

∑

∑

∑

∑

2

&

∑

∑

∑

∑

∑

1 Bb Cl. 2

&

∑

∑

∑

∑

∑

Fl.

Ob.

Bsn.

1 2 1

¢ 2 1

#˙ ™

I. solo

B

° 1 & 2

#œ œ #˙

œ#œ#œ

# œ #œ # ˙

#˙ ™

œ #œ n œ #œ œ#˙

93

Œ

#˙ ™ #˙ ™

#˙ ™ #˙ ™

p

p

?

∑

œ œ

∑

∑

∑

∑

p espress.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn. in F

3 4

Tba.

¢

88 °? Timp. ¢ Tamb.

Tri.

Hp.

S. Vln.

°/

fi œœœ

¢/

{

&

&

Vla.

B ?

Vc.

¢

?

Ó ∑

&

Vln. II

Ó

pp

?

88 ° Vln. I &

Cb.

œ Œ

&

S. Vla.

p

∑

œ œ

p espress.

mf

œ #œ ˙

p

∑

∑

∑

93

fi œœœ

Ó

˙™

pp

Œ

p

˙™

# œœ

∑

p

Ó

œ nœ

p espress.

∑

œœœ Ó æ æ æ #æœ arco

∑

∑

∑

Œ œæ æ ∑ ∑ #œæ œænœæ#œæ æ œæ nœæ æ Ó #œ œ # œ pp arco œ # œ œ œ#œ #œ œæ æ Œ Ó œ # œ æ æ ææ Ó Œ Œ Ó ∑ #œ æææ æ æææ æ œ #œ nœ# œ p unis. œ œ æ æ æ œæ œ œ ∑ œ œ#œ#œ Ó #æœ æœ æ æ Ó #œn œ œ Ó #æœnæœ æ æ Ó ææææ ∑

pp arco

p

arco

#w

pp

œ

#˙ ™

#w

œ

˙™

∑

93

pizz.

œœ

œ

p

pizz.

#œ œ

p

#˙ ™

pizz.

p pizz.

#˙ ™ p

∑ œœ

œ œœ ∑

# œœ

Œ

œ # -œ. -œ. # œ œ œ. œ œ #œ.

w B

#œœ œœ

mf

∑

-. -. œ #œ œ#œ # œ ∑

Œ

œ

∑

œ œ

œ #œ

n ˙-

œŒ

∑

œŒ

∑ ∑

#œ œ #œ

˙

#œ œ #œ

˙


95 <#> ˙ 1 ° <#> ˙ Fl. &

#˙ #˙

2

∑

˙™

p

I.

43

solo

Ó

#˙ ™

2

&

∑

1 Bb Cl. 2

&

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

?

∑

∑

°? ¢

∑

∑

/

∑

Ob.

Bsn.

Hn. in F

1

1 2

1 2

¢

° &

3 4

Tba.

Timp.

Tamb. Tri.

Hp.

S. Vln.

¢

°

¢/

{

& ?

B

˙

pp

43

∑

∑

j œ. œ- bœ

I.

pp

œ

∑

∑

∑

∑

∑

42

Œ

∑

-œ bœ ™ J

Ó

p

∑ ∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑ ∑

∑

∑

∑

∑

∑

˙

# œ. œ. œ. . œ œ

‰ œ#œ#œ œ#œnœ#œ œnœ œ#œ œnœ œ #œ. # œ. œ. œ. œ. n œ. œ. p

B

∑

43

∑ Ó

œ #œ œ #œ

∑

p

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ # œ #>˙ œ œ#œ œnœ#œnœ œ

œ#œnœ#œ œnœ œ #œ. œ#œ#œ p

mf

∑ Ó Œ

# œ œn œ œ œ. œ. > #œ p

pizz.

œ nœ

#œ œ Œ

œ #˙

œ #œ

œ #œ Ó

œ nœ

Œ

Œ

Œ

? œ

œ #˙

œ‰ J

Œ

œ nœ

Œ

Œ

Œ

44

mf

œ

Ó

∑

œ #œ

œ

Œ

∑

∑

? œ

Ó

œ Œ

#œ.

#œ #œ #œ

# œ. œ. œ. . . . n œ œ #>œ. . . #œ œ œ #œ# œ #œ.

fp

42

œ

Ó

II.

∑

∑

Ó

∑

∑

&

¢

I.

∑

∑

∑

Vc.

∑

‰ œ œ#˙

‹œ œ 3

p

∑ #˙

˙

∑

p

Œ

21

∑

∑

Vla.

∑

Œ

œ

mf

p

44

∑

° &

Vln. II

Cb.

fi œœœ

n-œb œ œfiœ -œ. -œ. #œ nœ -. -œ. œ &

S. Vla.

Vln. I

˙

p espress.

2

œ I. œ 4b œ

œ

Ó œ #œ œ

#œ œ nœ #œ œ nœ

œ œ

Ó Ó


22

Fl.

1 2

° &

100

2

& ˙

1 Bb Cl. 2

& Ó

Ob.

Bsn.

1

1 2

¢

∑

∑

∑

I. b œ #œ ‰ œ p

?

œ œ. ‰ J

I.

∑

Œ

-œ # œ

p

œ. J

-œ b œ

p

pp

Ó #˙

˙

œ

Œ

103 Più mosso q = 112 ∑

∑

∑

∑

∑

Ó

∑

° &

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

°? Timp. ¢

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

nœ # œ #œ nœ#œ #œ œ œ nœ #œ œ œ # œ n œ # œ œ

∑

Hn. in F

1 2 3 4

Tba.

Hp.

S. Vln.

¢

{

& ?

# œ. œ. œ. #œ. œ. œ. œ œ #>œ. >. . nœ. œ. œ. #œ#œ. nœ nœ. ‰

>™ & #œ

mf

. œ >Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ B nœ œ#˙ #œ

S. Vla.

fp

Vln. I

° & & #œ

Vln. II

? Œ

Vc.

Cb.

œ

Œ

¢

? Œ

Œ

œ #œ

œ ‰ J

œ #œ Ó

œ #œ Ó

Œ

Œ Œ

mf

œ nœ#œ œ nœ#œ#œ œ#œ œ nœ#œ nœ œ# œ #œ nœ#œ nœ œ#œ œ #œ &

# œ. œ. œ. # œ. œ. # œ n œ œ. œ.

mf

#œ œ

∑

∑ œ #œ

nœ#œ p

∑

B

Vla.

#œ #œ

#>œ

103 Più mosso q = 112 ∑

Œ

Œ

œ nœ

#œ œ Œ œ nœ Ó œ nœ Ó

Œ

Ó

p

103 Più mosso q = 112 arco œœ # œ >œ ## ˙˙ ™™ div. #œ œ ppp

∑ ∑ ∑ ∑

∑

‰ #œæj nœæ #œæ arco

Ó

pp

‰ æj #œæ #œæ #œæj ‰ #œ arco

pp

arco

#w

pp

Œ


Fl.

Ob.

1 2

° &

∑

&

∑

104

1 2

1 Bb Cl. 2

& ¢

I.

# œ. œ. œ. # œ.

42

∑

n>˙

23

J ‰

Œ

Ó

∑

> ## œœ J ‰

Œ

Ó

∑

> ##œœ ‰ J

Œ

Ó

∑

Œ

Ó

∑

f

∑

f

n>˙

p

?

44##>œœ

##>œœ J ‰

mf

f

∑

∑

° &

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

°? ¢

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Bsn.

Hn. in F

1 2

1 2 3 4

Tba.

Timp.

Hp.

S. Vln.

¢

{

?

S. Vla.

&

∑

&

#œ# œ œ œ œ nœ œ#œ nœ œ #œ#œ nœ œ nœ œ B

° <#><#>˙˙ Vln. I &

B

Vla.

?

Vc.

Cb.

¢

Œ

‰ #œæj #æœ #æœ

? <#>œ

#˙ ™

#œ #œ æ æ

∑

nœ œ#œ#œ nœ > œ# œ n œ f

42 #˙ #˙

#œ #æœ #æœ #æœ æ arco

∑ œ æJ

44

∑

##˙˙

&

Vln. II

42

f

#œ #œ æ æ

p

∑ #˙

Œ

#>œ

Ó

# œ. œ. œ. . . . # œ. œ. #œ œ œ ∑

44 “>” ##w w

œœ ##œœ >œœ ˙˙

pp

∑ œ ‰ #œ æœ æ æJ

Ó

pp

‰ #œæj #œæ #œæ #æœJ ‰ Œ

#œ #œ æ æ pp

##œœ

œ æ Œ æ æœ # œæ #œ

Ó

Œ ∑

pp

#w > pp

#œ.

mf

mf

∑

Ó

# œ. œ. œ. # œ. œ. œ. # œ. n>œ œ œ œ #œ- # œ

˙

Ͼ Ͼ


24

° &

∑

&

∑

∑

1 Bb Cl. 2

&

∑

∑

1

?

Fl.

Ob.

1 2

108

1 2

¢

109

œ #œ #œ œ #œ œ œ b œ Ó

∑

f

b œ œ # œ n# œœ œœ #œœ bœœ nœœ b œ b œ n œ Ó

f

b œ œ # œ n# œœ œœ #œœ bœœ nœœ #œ # œ œ Ó

f

B bœ

∑

∑

° &

∑

∑

&

∑

∑

Ó

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

Ó

Tbn.

?

∑

Tba.

?

∑

j bœ. >

Bsn.

Hn. in F

2

1 2 3 4

Timp.

Hp.

S. Vln.

¢

Ó j # œ. > mf

°? ¢

∑

&

{

?

Ó

mf II.

j œ >.

mf

∑

∑

∑

œ

∑

#œ >

œ œ œ >

bœ bœ #œ nœ nœ Ó bœ œ nœ > > con fuoco

nœ bœ Ó

Œ

Vln. II

&

Ó

Œ

Vla.

B

Ó

Œ

æ æ #œæ æ nœ #œ æ #œ #œ

æ #œ nœ æ

#œæ Œ

#œæ #œæ Ó j #œ. > mf

>. œ J

∑

∑

∑

∑

∑

∑

j bœ. > mf

Ó

j nœ. >

j œ >.

œ >

> œ œ Œ nœ #œ

Ó

f con fuoco

109

j œ. >

‰ ‰

∑

∑

Œ

∑

∑

B

#˙ ™

mf

j # œ. >

∑

? Cb. ¢ <#>œ

j nœ. >

IV.

∑

# œ. nœ > 5 œ œ œ #œ #œ nœ œ & # œ n œ b œ œ n œ œ n œ # œj > >

?

∑

∑

<“> ° <#><#>œœ ##œœ >œœ ˙˙™™ Vln. I &

Vc.

j œ >.

109

f

S. Vla.

f

œ œ œ bœ bœ nœ #œ Ó

∑ ∑

œ bœ


> #œ œ œ œ nœ œ#œ# œ œ J‰

° Œ &

Œ

2

& Œ

Œ

1 Bb Cl. 2

& Œ

Œ

nœ œ#œ# œ n œœ n# œœ bn œœ n œ #nœœ#œ œ œ

B ¢ Œ

Œ

bœ œ b>œJ ‰ bœbœ nœ #œ œ œ

111

43

44#114 > w w

25

Œ

Ó

Œ

Ó

∑

Œ

Ó

∑

Œ

Ó

∑

∑

∑

∑

a2 . . >. . . ‰#œJ. œ. œ œ#œ œ œ

&

∑

∑

∑

a2 > > ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. bœ. bœnœ œ. œ. Œ J

1 C Tpt. 2

&

∑

Tbn.

?

Tba.

?

Fl.

Ob.

Bsn.

Hn. in F

1 2 1

1 2 1 2

° &

3 4

Timp.

Perc. 1

Hp.

S. Vln.

¢

n œ n œ b >œ bœœ#œœ#œœ #œœ nœœ n œœ b œ b œ n œJ ‰

f

f

f

f

∑ ∑

°? ¢

∑

° ¢/

{

& ?

& Œ

S. Vla.

‰ j œ ˙ >œ ˙ mf

∑

œœ ™™

œœ >œœ

∑ ∑

43

œ >œ

> #w w

˙˙

f

>œ . . #œ œnœ Œ

Œ Œ

f marcato

> #w w

∑

f

∑

∑

Ó

44 114

43

∑

#>œ f

#>œ f

#>œ

Ó

f

Bass Drum

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ

> > b œ >#œn œ n œ n œ n œ b œ n œ # ˙ n œ œ # œ nœ

‰ #œ œ œbœnœ#œ#œnœ œ œ œ#œ #œ #œ >

ff

> œ bœ > #œ œ n œ n œ n œ > ‰ œ #œ#œ œ œ œ œ œ œnœ #œ œ & nœnœ nœ œbœ œ#œ

Ó

43

&

∑

∑

∑

B

∑

∑

∑

Vc.

?

∑

∑

∑

Cb.

?

∑

∑

∑

¢

f

Ó

∑

Vla.

˙˙

f marcato

∑

Œ

> ## w w

∑

∑

Vln. II

f

>œ. œ J

Œ

˙˙

∑

° &

Vln. I

> #w w f

∑

bœ Ó œnœ >

> œ œ B #œ#œ Œ

> # œœ J‰

∑

43 ˙˙

∑

>˙

ff

44#114 > w f

Ó

∑

Ó

∑

43 ˙™

> w

˙™

> #w

˙™

> w

˙™

f

f f

œ

f

∑

Ó

#>œ f


26

Fl.

1 2

° &

116

2

&

1 Bb Cl. 2

&

Ob.

Bsn.

Hn. in F

1

¢ 2 1

#>˙˙ ™™

44 œ # œ. œ œ

˙˙™™

> #˙˙ ™™

˙˙ ™™

>™ ## ˙˙ ™

˙˙™™

> B #˙˙ ™™

œœ n>œœ. œœ. #>œœ ˙˙

˙˙

œœ #œœ. œœ. n>œœ. œœ. #>œœ œœ

œœ n>œœ. œœ. #>œœ ˙˙

˙˙

œœ ## œœ. œœ. n>œœ. œœ. #>œœ œœ

˙˙™™

° 1 & 2

œœ. n>œœ. œœ. #>œœ œœ

œœ J ‰ Œ

∑

∑

Ó

œœ n#>œœ. œœ. #>œœ ˙˙ ∑

?

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

Tbn.

?

Tba.

Timp.

Perc. 1

¢

?

>. ‰ #œœ J

∑

˙™

˙™ >

˙™ Œ

∑

f

Œ

#œ p

∑

Ó

∑ ∑

b Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >Ÿ˙~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ™ w ˙™ w

ppp

f pesante

ppp

Œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ j ‰##œœ ˙˙ ww >. > f pesante >œ. > ˙ w ‰ J

Œ

>œ. > ˙ ‰ J

Ó

˙

∑

f pesante

Œ

∑

Œ

Ó

#œ œ œ œ >œœ œœ œœ œœ##>œœ œœ œœ ##œœ >œœ œœ œœ œœ & ≈# œ œ œ œ J ‰ Œ

Xyl.

Œ

44 >˙™

∑

Œ

˙

∑

#>˙ ™

Ó

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ j Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ b w ‰ #œœ ˙˙ ™™ w >. >

∑

∑

f

#˙ ™ >

Bass Drum

∑

. . >œ. œ. # œ. ‰ #œœJ œœnœ œ # œ

∑

°? ¢ >˙ ° ¢/

∑

∑

∑

3 4

&

˙˙

Ó

f pesante

w

f pesante

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

S. Vla.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Vln. I

° & ≈

∑

B ≈

Vla.

>. . . . > > œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. # œ. œ œ œ œJ

Vc.

¢

? ˙™ >

f

˙

∑

‰ Œ

>. . . . >. . . . > ? ≈ œ. œ. œ. œ. #œ. œ. œ. œ. œ œ œ œbœ œ œ œJ ‰ Œ >œ

Ó

∑ Ó™ ™ >˙

Ó Ó n>œ #w > #>œ w >

ppp

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~ Œ ‰ #œj #˙ ™ œ ˙ #˙ > >. > f pesante

. . . . >. . . . >. . . . >œ. œ. œ. œ. ‰ Œ & ≈ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ J

Vln. II

Cb.

‰ Œ

44

ppp

ppp

S. Vln.

>. . . . > > #œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. #œ. œ. œ. #œ. œ œ œ œJ

43

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~ Œ ‰ œj ˙ ™ œ ˙ > >. > f pesante b > >Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~ >Ÿœ~~~~~~~~~~~ ˙ Œ ‰ œJ. ˙™ f pesante >œ >˙ ˙™ Œ ‰ J f pesante

Œ

>œ > ‰ J ˙

f pesante

#>˙ ™

ppp

Ÿ~~~~~~~ ˙

ppp

Ÿ~~~~~~~~ ˙

ppp

œ

ppp

œ

ppp

43

43


Fl.

1 2

° &

43 122

∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œœ˙

∑

2

&

∑

1 Bb Cl. 2

&

∑

1

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ob.

Bsn.

Hn. in F

1

2

1 2

¢

3 4

Tba.

Timp.

Tri.

Hp.

S. Vln.

¢

°? ¢

43 122

∑

° ¢/

∑

&

∑

{

?

∑

&

∑

&

S. Vla.

° Vln. I & Vln. II

Vla.

b˙™ p

43 122

∑

&

∑

B

∑

Vc.

?

∑

Cb.

?

∑

¢

solo

˙

Ó

˙

Œ

bw

w

pp

pp

Πbw

œ

∑

∑ b˙

∑

pp

Œ

pp

∑

˙

∑

bœ œœ b œ œœ ˙˙ ™™

bbœœ 3

˙˙

3

3

œœœ œœœ ˙

pp

∑

∑

∑

∑

∑

œ

œœ˙

3

œ

Œ

˙˙

Ó ∑

‰ œœ J

> #œ# œ œ œ œ nœ#œ œbœnœ œ œ >œ

Ó

œœbbœœ œœ œœ

43

∑

∑

- œ -œ b œ -œ œ œbœ ˙ ‰ #œJ œ

∑ 3

œ œ œ ˙™ pp

#-˙ œ

‰ bœ-j œ- œ œ#œ œ œ b˙ -

‰ #œj œ œ œbœ œ- œ #œ b˙ - œ

3

p

mf

∑

div.

# œœ nœ ‰ J ‰ n œJ Œ

w ∑

∑

˙™

mp dolce

œ

bw

w

∑

mp dolce

pp

œœ˙

bw

w

∑

˙™

˙˙ ™™

œ

mp espress.

44

44

œ œ ˙

œ

3427

∑ ∑ ∑

œ œnœ

43


28

43#œ# œ œ œ œ nœ#œ œ

128

Fl.

Ob.

1 2

° &

II.

mf

∑

&

1 2

Œ

#œ œ œ œ œ #œ# œ œ Œ

∑

44 130 w

˙™

Œ

mf

œ

˙™

p espress.

∑

II.

& Ó

1 Bb Cl. 2

I.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Bsn.

Hn. in F

1 2

1 2

¢

3 4

Tba.

Timp.

Vib.

Hp.

S. Vln.

¢

°? ¢

43

44 130

{&

∑

∑

∑

Œ

&

∑

∑

∑

Œ

?

∑

∑

∑

&

∑

∑

{

#œ >œ nœ#>œ#œ œ#œnœn œ b œ n œ # œ n # œ œ # œ & #>œ #œ#œ nœ nœ nœnœ#œ ># œ >

S. Vla.

° Vln. I &

43

f

mf

∑

∑

˙™

pp

#˙ ™ pp

˙o

#-˙

Ó

p

∑ 3

∑

∑

Ó

Vla.

B

∑

∑

‰ #œ œ œ œ œ Ó

Vc.

?

∑

∑

Cb.

?

∑

∑

#˙ ™ pp

#˙ ™ ∑

#˙ ™

œ#œ œ œ œ œ Ó

∑

3

3

pp

pp

pp

œ

∑

œbœ œ œ œ œ Ó

™ ## ˙˙ ™

#˙ ™

˙

3

&

pp

œ

p dolce

44 130

3

∑ ∑

p dolce

Vln. II

¢

#˙ ™

motor on

Ó

œœ

˙˙

Ó

œ

˙

Ó

3

3

œ

Ó

‰ #œ œ œ œ œ

œ

‰ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

3

3

˙˙ ™™ ˙™

3

3

3

#œ #œ #œ


133

Fl.

1 2

° &

˙™

45 œ # œ

# œ# œ œ # œ # ˙ œ

44 136

n˙ ™ #œ

29

∑

∑

∑

2

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

1 Bb Cl. 2

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

°? ¢

∑

∑

∑

∑

∑

Ob.

Bsn.

Hn. in F

1

1 2

1 2

¢

3 4

Tba.

Timp.

Vib.

Hp.

S. Vln.

S. Vla.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

¢

{&

{

&

∑

œ #œ #˙

# œ n œ #˙

œ #œ

˙™

<#>œ

∑

∑

∑

œ #œ #˙

# œ œ #˙

œ #œ

˙™

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

° &

44 136

<#>œ

?

&

45

œ œ

Ó #˙

#-œ

œ

p

&

œ œ œ œbœ œ Ó

B

bœ œ œ Œ

3

? <#><#>˙˙

? ¢ <#>˙

3

p

3

Œ

Ó #œ #œ

Ó œ œ

45

∑

3

3

-œ #œ

Ó

bœ œ œ œ œ œ

Ó

Œ Œ

3

bœ œ œ Ó p

˙™

# œ #˙

œ

pp espress.

Ó

∑

Œ

- -. œ#œ. œ b ˙ ‰ œ

∑

Œ œ#œ œ 3

∑

p

∑

∑

∑

∑

Ó

∑

Ó

œ

˙

3

œ

3

pp

Œ

pizz.

œ

pp

œ

Œ

Œ

Œ

3

3

œ

Œ

3

3

œ œ œ œ

œ bœ œ œœ œ ˙ 3

Œ

Œ

œ œ bœ

Ó

Ó

3

3

Œ

œ œ œ pp # œ

œ bœ œ#œ œ œ ˙

Œ

Ó

œ œœ bœ

3

œ œ œ w œ œ

œœœ œ œ˙

3

pp

- -. ˙ œ œbœ#œ. œ

œ

#œ-

œ

3

pp

∑

œ

pp espress.

44 136

˙™

˙-

œ

œ

Œ


30

45

° &

∑

∑

∑

2

&

∑

∑

∑

∑

1 Bb Cl. 2

&

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

°? Timp. ¢

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Fl.

Ob.

Bsn.

Hn. in F

1 2

139

1

1 2

1 2

¢

3 4

Tba.

Hp.

S. Vln.

¢

{

?

& &

S. Vla.

Vln. I

˙

œ

&

B œ

Vla.

Vc.

¢

œ B œ œ -œ. #-œ. œ

œ

œ

œ

-. # -œ. ˙ œ #œ œb œ

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

∑

œœ

3

Œ œœœŒ

? Ó

Œ

? Œ

œ Ó

3

bœ œ œ

∑ >œ mf

>œ

Ó

>œ

pizz.

p

b>œ mf

>œ

b>œ

p

mf

∑

45

-. #-œ. œ #œ œ œ

œ œ œ -œ. -. fi #œbœ œ œ œ œ#œ b˙

Œ Ó 3

œ

˙

° & œ

Vln. II

Cb.

#-˙

44

∑

œ #œ œ œ nœ#œ œ nœ p

œ#œ œ œ

45

44

p

#œ œ# œ œ

Ó

œ œnœ#œ œbœ œnœ

Œ

Œ

∑ ∑ pizz. > ‰ #œ

>œ

Ó

div. > ‰ #œœ

Ó

mf

>œ

Œ

Œ

>œ bœ

Œ

Œ

b>œ

Œ

Œ

44


44

143

Fl.

1 2

° &

2

&

1 Bb Cl. 2

&

1

?

Ob.

Bsn.

Hn. in F

1

2 1 2

¢

>œ. b >œ. œ #œ ‰ J ‰ J Ó

poco accel.

∑

n>œ. # >œ. ‰ #œJ ‰ œJ Ó mf >œ. >œ. ‰ #œJ ‰ œJ Ó mf

mf

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

3 4

&

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

mf

‰ œ b>œ

Ó

pp

Tbn.

Tba.

¢

Hp.

S. Vln.

Vln. I

f

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

&

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

?

& B

° &

Vln. II

&

Vla.

B

œ n œ œ œ œ #œ œ œb œ œ nœb œ œ#œ nœ œ Œ

#œ œ œ œnœbœ œ œ

44

Ó

&

poco accel. ∑

n œ œ b œœ ‰ ##œœJ œœ nœ Ó mf

Ó

?

Ó

Cb.

?

Ó

146 Allegro vivace q = 120 ∑ ∑

∑

∑

∑

∑

> œnœ œ œ œbœ œ œ œ #œ# œ n œ # œ œ œ œ œ œ œ # œ œ n œ œ œ b œ œ n œ # œ

. œ #œ nœ œ#œ

> œœ œ œ œ œnœnœ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ #œn œ

œ.

poco accel.

Vc.

¢

fp

∑

{

S. Vla.

œj œ >.

∑

> # œ. œ. # w œœ w

?

°? Timp. ¢ Xyl.

146 Allegro vivace q = 120 ∑

> #>œ. >œ. nœ. ‰ # œJ œ œ Ó mf > #>œœ. >œœ. n#œœ. # ‰ J Œ

mf

° &

31

>œ. >œ. b >œ. ‰ J Ó a2

# œ. œ. œ. . . . œ n œ œ >œ. nœ œœ #œ. œ. 3

mf

∑

146

Allegro vivace q = 120

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Œ

∑

∑

‰ #œj Œ #œ

>œ

b >œ

>œ bœ

b>œ nœ

∑

∑

n>œ

∑

∑

b>œ

∑ div.

div.

p

‰ pizz. jŒ ##pœœ

j ‰##œœ

j ‰ #œj ‰ #œj ‰ # œ œ #œ #œ p

∑

‰ #œj œ Œ #œœ ‰ J


32

43

° &

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

Ó

Œ

#œ#œ œ#œ >

1 Bb Cl. 2

∑

∑

Ó

Œ

2

∑

∑

Ó

Œ

#œ#œ#œ#œ > f a2 œ #>œ#œ#œ

Fl.

1 2

147

1

<#> œ # œ œ # œ #œœ n#œœ #œ # œ##œœ #œ j‰ Œ & # œn#œœnn œœ > ff 1 ? ∑ Bsn. ¢ Ob.

Hn. in F

2

1 2

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

? Ó

Tbn.

S. Vln.

& ?

n>œ.

Ó

∑

∑

Ó

∑

∑

>œ #œ œ # œ #>œ f

tenuto

∑

¢

p

∑

° &

Vc.

> ‰ œj œ

∑

Ó

&

Vla.

> ‰ œj œ

∑

∑

∑

Vln. II

Cb.

Ó ∑

S. Vla.

Vln. I

∑

>. & #œ

> œ. b œ. ‰ J J ‰ Ó

pp secco

{&

{

> œ. œ. ‰ J J ‰

pp secco

°? Timp. ¢

Hp.

> ‰ œ. œ. ‰ Ó J J b œ. n>œ. ‰ J J ‰ Ó

con sord.

? Ó Tba. ¢ ° ¢/

> ‰ #œ. j œ. ‰ J pp secco con sord. > œ. b œ. ‰ J J ‰ á2 con sord.

& Ó

1 C Tpt. 2

Vib.

∑

° &

3 4

Tri.

150

&

∑

B

∑

?

∑

?

∑

œ œ œ œ #>œ ™ ≈ 3

#œœ œ ‰ J #œ œœ ##œœ Œ ## œœ p œ ‰ #œJ #œœ œ ##œœ Œ œ ## œœ mf ∑

3

mf

∑

∑

∑

∑

Œ

unis.

‰ j œ p

œ #œ #œ bœ Œ #œ œ

∑ unis.

‰ j #œ œ #œ œ #œ p ∑

∑ œ bœ Œ

f

∑

f

43

∑ Ó Ó ∑ #>œ œnœnœ Œ

∑

#>œ #œ#œ#œ Œ

Œ

Œ

#œ #œ#œ Œ > #œ

Œ

Œ

#œ Œ #>œ #œ#œ

Œ

Œ

f arco

f unis. arco

f

Ó

f a2

∑

# œ. œ. œ. . . . #œ œ œ >œ. >œ. > œ œ œ#œnœ œ œ œ #>œ #œ Œ nœ œ œ #œ œ. #œ #œ

Ó

Œ

150

a2

∑ ∑

43


43

42

151

Fl.

1 2

° &

∑

Œ

f

43

Ó

∑

Ó

&

1 Bb Cl. 2

&

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Bsn.

Hn. in F

1 2

1 2

¢

3 4

& Ó

1 C Tpt. 2

Tbn.

Tba.

Timp.

Hp.

S. Vln.

¢

f

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

43

∑

42

43

43

∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

b œ n>œ >œ œ#œ œbœbœ œ J ‰ Œ

∑

& ° &

∑

44 153

∑

nœ œ œ œ Œ & œ> œ œnœ

¢

f

∑

?

Vc.

fp

œœ #œœ. œœ. >œœ J

∑

{

Vla.

f

œœ

∑

&

Vln. II

Cb.

#>œœ##œœ nbœœnnœœ

˙˙ ™™

œœ œœ. >œœ

Ó

?

°? ¢

S. Vla.

Vln. I

Œ

. . > #œœ œœ #˙˙ ™™

∑

33 >œ > œ # œœ # œ n œ # œ # œœ n œR ≈ ‰ f >œ œ œœ œ #œ##œœ Œ

2

Ob.

∑

44

∑

1

∑

153 œœ. œœ. 4 4 >œœ J ‰ Œ

∑

∑

42

Œ

bœ œbœ œ

œ. œ. œ. . . . œ. œ. œ. > œ> bœ œ œ œ œnœ œ œ œ #œ

mf

44 153 n>œ

3

43

œ ≈ œ œ œ #>œ

f

3

Œ

> ‰ œ #œ ‰ J J

Ó

Œ

‰ j œj ‰ œ> p

Œ

J ‰ Œ

Ó

bœ n>œ ‰ Œ œœ œ J

mf

Œ

f

pizz.

p

pizz.

44

œ nœ œ #>˙

> ‰ #œ œJ ‰ J

Ó

‰ œj #œj ‰ >

Ó

&

∑

B

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

mf

f

pizz. > ‰ #œ œ ‰ J J p

> ‰ œ bœJ ‰ J

Ó

f

>œ œ œœ œ #œ##œœ


34

156 ° &

∑

∑

∑

∑

2

&

∑

∑

∑

∑

1 Bb Cl. 2

&

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Fl.

Ob.

Bsn.

Hn. in F

1 2 1

1 2

1 2

¢

3 4

Tba.

¢

156 °? Timp. ¢

Hp.

S. Vln.

{

&

? ˙˙ ™™ ˙™ >˙ ™

Œ

f

∑

& & ‰

S. Vla.

œ. œ. œ. . . . n œ. œ. œ. bœ œ œ mf

156 ° Vln. I & &

Vln. II

B

Vla.

?

Vc.

Cb.

¢

?

3

3

Ó

Œ

‰ œj #œj ‰ >

j ‰ œj œ ‰ >

∑

Ó

Œ

‰ j j ‰ œ >œ ‰ #œj œj ‰ > œ #>œ. œœ œ. œJ ‰

‰ j j ‰ œ #>œ

Ó

Œ

˙˙ ™™

w w >

fp

œ nœ œ œ#>œ#œnœnœ ≈ Œ

∑

arco

>˙™

> œ œ œ œ #œ ≈

tenuto

3

∑

fp arco

> b œ. œ. >œ n œ œ #œnœnœ œ œ #>œ # œ œœ œ

Œ

Ó

p

Œ

. >. ‰ #œJ œJ ‰ p

j ‰ œj bœ ‰ >

œ œœ œ. > >œ

>œ. #œ ‰ J

> œ. bœJ. ‰

#>œ#œnœnœ >œ œbœbœ Œ

B

f

Œ

∑

Œ

∑

Œ Œ Œ

>œ œ#œ#œ Œ

arco

f

unis.

#œ#œ#œ Œ > #œ f

Œ Ó ∑

#>œ # œ n œ n œ


Fl.

1 2

° Ó & 160

2

& Ó

1 Bb Cl. 2

& Ó

Ob.

Bsn.

> œœ. b œœ. ‰ J J ‰

1

¢ 2 1

œ. ‰ bœJ f . a2 œ ‰ J f

?

∑

° &

f

b >œ. nœ ‰ J >œ. J ‰

Ó

Ó

Ó

‰ ∑

œœ mf

œœ œ

mf

#>œœ. J >. # œœ J #>œ. J

162 > w w f

f

f

> w w

> #w w Ó

˙˙

>˙ ˙

œœ J ‰

˙˙

>˙ ˙

œœ J ‰ œœ J ‰

˙˙ Œ œœ >

fp

> #˙˙

˙˙ ™™

j œœ œœ œœ œœ ‰ .>

35

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

f

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

Tba.

?

Hn. in F

1 2 3 4

¢

∑

°? Timp. ¢ Perc. 1

Hp.

∑

∑ ∑

∑

∑

&

∑ ∑

{

?

j ‰ œ. œ œ > f Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ j Œ œ w œ ‰ > f

∑

∑

∑

∑

∑

Vla.

∑

Vc.

? ‰ œ >

b>œ Ó J

∑

b>œ Ó J

∑

B. Drum f

Œ

∑

ŒB

∑

f div. arco

> w w

f

Ó Ó

f

f

Ó

∑

∑

p

Œ

∑

B

? ‰ œ >

Ó

∑

&

pizz.

Œ

∑

∑

p

Ó

∑

∑

¢

Œ Œ Œ ‰

Œ

Œ œ

Ó

n œ >nœ# œ œ n>˙ ™ bœb >œ œ œ œ bœ S. Vln. & Ó #œn œ Ó >œ #œ œ # >œ n œ >œ œ n>œ œ#œ f œ >nœ #œ nœ >˙ ™ #œ#œ # œ # œ B Œ Œ # œ Œ # œ n œ S. Vla. & #>œ œ> œ 162 arco > div. w w ° ∑ ∑ Vln. I &

Cb.

f senza sord.

∑

162 Ó

j ‰ œ. œ œ >

fp

° ¢/

Vln. II

senza sord.

Œ Œ Œ ‰

Ó

div. > Œ œœ

>˙ ˙

œœ J ‰

Œ

Ó

˙˙

>˙ ˙

œœ J ‰

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

˙˙ ™™ ˙˙ ™™

Œ œ >

˙™

fp arco

fp

bœ. œ. n œ. œ. bœ. f bœ. œ. . ≈ œ œ bœ. œ. œ œ nœ. >œ. œ. œ. nœ. œ. bœ . . >. . f œ. œ. b œ. >œ. œ. œ. n œ. >œ. œ. œ.

˙˙

Œ œœ >

fp div.

≈

œœ œœ. >œœ œœ ‰ J f

j œœ œœ œœ œœ ‰ .> f

j œ œ. œ œ ‰ > f


° &

∑

Ó

>œ w œ w Œ ‰ J

2

&

∑

Ó

w w

1 Bb Cl. 2

&

∑

Ó

1

?

∑

36

Fl.

Ob.

Bsn.

Hn. in F

1 2

165

1

2

¢

° 1 & 2 3 4

œ œ™ ˙™ >œ >œ ™ ˙ ™

f

∑

>œ Œ ‰ œJ f> #œœ Œ ‰ J f

œ >œ

f

œ ™™ ˙ ™™ >œ ˙ œ ™™ ˙ ™™ >œ ˙

w w

∑

∑

∑

?

∑

?

∑

™ ™ >œ >œ ˙ f

°? ¢

∑

&

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

S. Vln.

?

Œ

Ó

∑

‰ œ> >œ 168 Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ‰ w >œ >œ™ ˙™ >œ >œ f

Œ

Ó

∑

Œ

Ó

∑

Œ

Ó

∑

Œ

Vln. II

&

∑

Ó

Vla.

B

∑

?

∑

¢

?

>œ >œ

w

Ó

œœ‰ >œ >œ

f

∑

∑

∑

∑

b œ b >œ œ >œ œ bœ. >œnœ œ Œ

∑

≈

∑

> > > > . > bœ bœ œ œ œ ≈ œ. œ. bœ. œ. œ. œ. nœ. œ. œ. œ. bœ œ œ œ Œ

œ. œ. bœ. >œ. œ. œ. nœ. >œ. œ. œ.

nn>œœ #œ # œ‰ nn>œœ # œ #œ ‰

Ó

f

Ó Œ

>œ >œ ™ ˙ ™ œ œ™ ˙™ œ œ™ ˙™ >œ >œ ™ ˙ ™

f

f

∑

w

™ ™ >œ >œ ˙ f

∑

Cb.

f

œœ >œœ™™ J

∑

° Vln. I &

Vc.

>œ ˙ Œ ‰ œJ ˙

senza sord.

n>œ œ #œ#œnœnœ n œ & bœ #œ > œ# œ >˙ .> œ. œ. n œ. œ #œ n>œ # œ n>œ >. . . # œ œ nœ œ#œ B bœ œ œ nœ. œ œ œ #œ n˙ >

S. Vla.

f

∑

Tbn.

{

Œ

w w

Ó

Hp.

∑

∑

∑

Xyl.

Œ

∑

&

Timp.

∑

‰ > f> œœ bbœœ œœ œ œŒ f> > œœ bbœœ œœ œ œŒ

w w

1 C Tpt. 2

¢

Œ

∑

&

f

∑

> > > > œ œ bœ œ œ œ ## œœ œ œ b œ œ œ œ œœ

w w

∑

Tba.

œ >œ

f

168

>œ >œ™ ˙™ f

>˙ ˙ f

>˙ ˙

f

w w

f

168

w w

Œ

∑

∑

∑

∑

w w

>œ >œ œœ‰

Œ

Ó

∑

w w

œœ‰ >œ >œ

Œ

Ó

∑

w

‰ >œ >œ

Œ

Ó

∑

œœ

mf


Fl.

1 2

° ∑ & 170

Ó

Œ

Ó

Œ

#>œ œœ # œœ # œ J f

#>œ œœ #œœ # œJ

37

Œ

Ó

Œ

Ó

2

&

∑

1 Bb Cl. 2

&

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ob.

Bsn.

Hn. in F

1

1 2

1 2

¢

3 4

Tba.

Timp.

Hp.

S. Vln.

¢

°? ¢ Ó

Œ

{

& ?

œ œ #œ #œ Œ

& Œ

f

B #œ #œ œ nœ Œ

S. Vla.

f

œ bœ f

Œ

nœ œ

œ #œ Ó > #œ nœ

bœ nœ œ œ Œ

b œ n œ nœ œ ‰ œ #œ Œ mf

f

#œ œ Œ &

f

bœ bœ œ œ

>œ œ #œ #œ

5 bœ nœ #œ #œ œ #œ œ œ nœ nœ n œ # œ b œ n œ nœ 5 5

Œ

B

nœ œ œ nœ bœ nœ œ n œ œ bœ #œ #œ

° &

∑

∑

∑

Vln. II

&

∑

∑

∑

Vla.

B

∑

∑

∑

Vln. I

Vc.

Cb.

¢

? Ó

Œ

? Ó

Œ

bœœ bœ bœ œ nœ > f bœ œ n>œ f

Œ

Ó

Œ

Ó

bœœ bœ bœj œn œ >

bœ œ n˙ ™ > fp

Ó


38

° Ó &

Œ

2

& Ó

Œ

1 Bb Cl. 2

& Ó

Œ

Fl.

Ob.

1 2

173

1

œœ # œœ œœ #œœ œœ #œœ

> 43## œœ J

> ## œœ J > ## œœ J

175 Allegretto q = 104 44 . . .> . . ## œœ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ Ó ≈ Ó f > #œ. œ. œ. œ œ œ. œ. Ó ≈ # œ œ œ œ œ œ œ Ó

rit. ‰

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ Œ

f . .> . ≈ #œ. nœ œ œ œ œ. œ Ó

Ó

Œ

∑

Ó

f . . .> . . ≈ œ bœ œ œ œ œ œ Ó

∑

∑

#>˙ ™

œ

˙™

&

∑

∑

œ

˙™

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

Tba.

?

∑

∑

Bsn.

Hn. in F

1 2

1 2

¢

?

∑

° &

3 4

¢

°? œbœ Timp. bœ ¢ ‰ Cym.

Hp.

S. Vln.

S. Vla.

f

Ó

43

#>˙ ™ #>˙ ™ #>˙ ™

f maestoso

44

Ó

œ

˙™

œ

˙™

f maestoso

∑ ∑

&

∑

∑

∑

∑

Allegretto q = 104 ∑

>œ . œ. #œ œ

b>œ nœ œ. œ.

a2 #>˙ f maestoso

∑

w

∑

f

nœ œ > nœ>œ#œ# œ n œ n œ œ # œ œ nœ œ œ œ œ œ ææ æ ææ æ 5

b >œ œ bœ 5 nœ & nœ œ > œ œ nœ œ œ œ œ#œ#œ œ#œ œ 5 n>œ œ > œ#œ œnœ œ œ œ B #œ nœ œ bœ œ #œ #œ &

∑

>œ . œ. œ ##œœ œœ œ

175

∑

?

f maestoso a2

rit.

° ¢/

{

f

a2

f maestoso

Œ

>œ . œ. œ ## œœ œœ œ

#>˙

ænœæ æ#œ œ b œ n>œ œ bœ nœ #œ œ œ œ æœæœ æœ 3 3

3

n>˙

3

∑

∑

∑

∑

Ó

∑

Ó

∑

3

° bœ j ‰ œ nœ Vln. I & ‰ > f unis.

unis.

& ‰ œbœ j ‰ b >œ f unis. bœ œ j ‰ Vla. B ‰ n>œ f unis. ? Œ Vc. ˙™ fp > ? Cb. ¢ œ ˙™ fp >

Vln. II

Ó

43

44

175

rit. ∑

Ó

∑

Ó

∑ œ

>˙

œ

>˙

Allegretto q = 104

≈ #œ œ œ œ œ œ œ ˙ . . . . . .> f ≈ # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ ˙ > f ≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ ˙ > f . . . . . .> ≈ œ œ œ œ œ œ œ ˙ f

>˙

f

>˙

≈ #œ œœœ#œ œœœ œœœ œ . . . . >. . . . >. . > ≈ # œ. œœœ . .>œ . . . #>œ. œœœ . . . >œœœ . >. . . . >œœœ . .>œ ≈ œ. œœœ . . #œ œœœ .>œ . . n>œ. œœœ . . . b>œ. œœ . bœ. œœ ≈ œ

>˙ ™

b>œ


Fl.

Ob.

1 2

177 b > œ

° & &

1 2

1 Bb Cl. 2

Bsn.

Hn. in F

1 2

1 2

& ¢

Œ

bb>œœ œ œ. œœ œœ Œ b>œ œ œ. œ Œ

Œ

Ó

Œ

>. . . > #œ. œ. œ. œ. #œ. œ. œ. œ. œ œ œ ≈ # œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ

Œ

. . . >. . . . >. . . ≈ #œ. œ œ œ #œ œ œ œnœ œ œ

Œ

. . . . >. . . . b>œ. œ. œ. ≈ nœbœ œ œ nœ œ œ œ

Ó

> ? œ#œ œ. œ Œ

Ó #˙

#>œ

& ˙

#>œ œ

&

1 C Tpt. 2

<#>œ

œ

¢

?

œ

180

#>˙ ™

œ

>œ

#>˙ ™

œ

>œ

œ

>œ

#>˙ ™ ff

? ˙

Tbn.

. . . . >. . . . >œ. œ. œ. ## œœ œœ œœ œœ ## œœ œœ œœ œœ œ œ œ ≈

Ó

° & ˙

3 4

Tba.

. b œ œœ œœ œœ

39

#˙ >

˙

œ

#˙ œ > Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

°? Ó Timp. ¢

œ

f

>œ

b>œ

>œ

>œ

b >œ

>œ

œ

> #œ#œ nœ œbœ œ n˙

∑

∑

∑

∑

œ #œ nœ œ #>˙ ‰ bœ nœ

B

> œ œ #œ# œ n œ œ b ˙

f

> œ œ #œ# œ n œ œ b ˙

f

f

f

#>œ

œ >

∑

#>œ

œ >

∑

#>œ

>˙

#>˙

>˙

#>˙ ∑

œ

Allegro agitato q = 126

>œ

∑ ∑ ∑

180 Allegro agitato q = 126 ∑

° ¢/

∑

∑

∑

S. Vln.

&

∑

∑

∑

∑

S. Vla.

&

∑

∑

∑

∑

Perc. 1

Vln. I

° & œ

Vln. II

& œ

Vla.

B œ

Vc.

? <b>œ

Cb.

? bœ

¢

≈ ≈ # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. nœ. œ. >œ. # œ. œ. >œ ˙™ ≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. nœ. œ. œ. œ. œ. œ ˙ ™ > > . . . . . . . . . . >. . . > ™ ≈ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œbœ œ bœ œ œ œ ˙ #>˙

œ

b>˙

Ó

‰ œœ f

180 Allegro agitato q = 126 >œ . œ. >œ b œ œ. œ. œ. œ. œ. >œ n œ >œ œ div. #œ œ ˙ #˙ ≈ #>˙ >˙ f >œ . #œ. >œ nœ œ. œ. œ. œ. œ. >œ #œ >œ œ div.j #œ œ #œ œ œ nœ œj ≈ #œ. >œ >œ n>œ >œ >œ . œ. >œ b œ œ. œ. œ. œ. œ. >œ n œ >œ œ f> #œ œ ≈ ∑

≈ #œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ nœ œ œ #œ œ œ ˙ ™ . . . . . . . . . . >. . . >

>œ

Œ

Snare Drum

> > b>œ nœ œ. œ. œ nœ œ. bœ. œ. œ. nœ. >œ œ œ b œ ≈ n>œ

œ

b>œ

#>˙

∑ ∑


40

Fl.

1 2

œ œ œ n œ œ # œ # œ n œ n œ # œ œ #>œ # œ œ œ œ œ œ œ

<b> œ nœ œ b œ b œ n œ n œ b >œ

œn œ # œ n œ œ # œ # œ n œ n œ # œ œ n>œ

œb œ œ n œ # œ n œ œ # œ œ n œ b œ >œ œ œ œ œ œ œ œ

f

<b> œ nœ œ b œ b œ n œ n œ b >œ

œn œ # œ n œ œ # œ # œ n œ n œ # œ œ n>œ

œb œ œ n œ # œ n œ œ # œ œ n œ b œ >œ œ œ œ œ œ œ œ

> n#w w

> B <#>œ bœ nœ nœ #œ nœ œ #œ

œ œ œ # œ # œ n œ œ # œ # œ n œ n œ #>œ

œ#œ œ n œ œ # œ # œ n œ n œ # œ #œ #>œ # œ œ œ œ œ œ œ ? nw w >

2

&

1 Bb Cl. 2

&

Ob.

Bsn.

1 2

¢

∑

∑

&

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

3 4

Tba.

Timp.

Perc. 1

¢

?

∑

°? ¢ °/

f

f

∑

Hn. in F

> w w

f

° &

1 2

184 q = 104 > w w

œ œ œ # œ # œ n œ œ # œ # œ n œ n œ #>œ

° &

1

rit.

œ # œ # œ n œ œ b œ œ n>œ

181

∑

∑ œ

Œ

Œ

œ

f

>˙™

œ

f

˙™ >

œ

f

Œ

∑

Œ

Œ

Œ

q = 104

rit.

∑ ‰ œœœ œ œ œ

>˙™

184 Œ

∑ Œ

‰ œœœ œœ œ

Œ

Œ

Œ

˙ >

f

˙ >

f

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙

f

∑

¢/

∑

∑

∑

S. Vln.

&

∑

∑

∑

∑

S. Vla.

&

∑

∑

∑

∑

Cym.

Vln. I

° >œ & œ j & œœ nnœœ >

Vln. II

B

Vla.

?

Vc.

Cb.

¢

?

>œ œ

˙ >˙ #œ #>œ

∑

#>˙ #˙

Ó œ™ >œ ™

#>œ. >œ ™ #œJ œ™

Ó

rit.

>œ œ œ œJ

f

b >˙ b˙

>œ œ n>œ nœ

w

#>œ #œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

q = 104

>œ ™ œ™

184 unis. ≈nœ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. bœ. œ. œ. > unis.

≈ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œnœ œ œ . . . . . . . . . . . >. . . >. . . ≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. bœ œ œ bœ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. n>œ. œ. œ. ≈ ≈ f

f

>˙

f

>˙


˙˙

œœ œœ. >œœ œœ

w w

œœ

œœ

œœ. >œœ ˙˙

œœ

˙˙

œœ œœ. >œœ œœ

w w

œœ

œœ

œœ. >œœ ˙˙

œœ

<#>˙˙ &

Œ

œœ #œœ. >œœ œœ

w w

œœ

œœ #œœ. >œœ ˙˙

œœ

# œ #œ œ œ ≈

? ˙ ¢ ˙ 2

œœ œœ œœ œœ .>

w w

œœ

œœ

˙

˙

™ >˙

˙

185

Fl.

Ob.

1 2

° & &

1 2

1 Bb Cl. 2

Bsn.

1

° & œ

˙™

& œ

˙™

˙

& œ

˙™

Œ

?

œ

œ

œ

œ

˙

œ

œ

œ

œ

˙

°?<Ÿ>~~~~~~~~~~~~~ Timp. œ ¢ œ

œ

œ

Hn. in F

1 2 3 4

1 C Tpt. 2

Tbn.

Tba.

¢

?

° ¢/

∑

S. Vln.

&

∑

S. Vla.

&

∑

Cym.

>˙ ™ f

™ >˙ >œ

>œ

>˙

œ

>˙ ™

˙ >

œ

>˙™

& œ. #œ. œ. œ. > . >. . . B bœ nœ œ œ

Vla.

Œ

œ. nœ. œ. œ. Œ > œ. b>œ. œ. œ. Œ

. >. . . b >œ > œ . . . . . . . ? œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ Ó

Vc.

Cb.

œ œ œ œ ≈ œ. œ. œ. > > >œ > œ . . . œ œ ≈ œ œ œ

¢

> ? ˙

˙ >

>˙

∑

∑

˙™

#a2œ œ œ œ ≈ œ #œ œ a2

#œ. #œ. #œ. #œ. œ. Œ

Ó Ó

Œ

Œ #w > œ

> ˙™

>œ

>˙

˙ >

j œ œ™ >

˙ >

j œ œ™ >

˙

∑

∑

∑

∑

∑

Ϫ

#œ#œ œ ˙ #œ. #œ. œ. #œ. œ. œ. œ. . œ. #œ. œ. #œ. . œ. ≈ œ #œ. œ ≈ Œ

#œ œ œ#œ œ œ œ . œ. œ. . #œ. . œ. œ. . œ. # œ #œ œ œ. œ ≈ ≈

œ. . œ. . œ. . œ. œ. œ. œ. œ. > ≈ nœ nœ œ œ. œ. œ. œ. #œ#œ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ Œ > œ œ œ œœœ ≈ œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ #œ. #œ. #œ. #œ. œ. . . . . .

œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. . >. . .

> #œ

Œ #˙ >

∑

Œ

≈#œ œ œ

#œ. n œ œ. œ œ. .

∑

œ. nœ. œ. œ. œ. nœ. œ. . œ. œ. œ. . œ. . œ. œ ≈ œ œ Œ Œ

a2

∑

. . . . . . . . ° . >. . . >œ > œ . . . . >. . . œ nœ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ . œ œ. œ œ œ ≈ œ œ œ œbœ œ œ ≈ nœ Œ Vln. I & bœ nœ œ œ Vln. II

œœ œœ œœ .>

41

# œ. # œ. œ ˙ ≈

œ. œ. œ.

œ.

œ.

œ. #œ. #œ. #œ. #œ. œ.

≈

. #œ. œ. œ. œ

œœœ œ

#œ. n œ œ. œ œ. .


42

189

Fl.

Ob.

1 2

° & &

1 2

1 Bb Cl. 2

&

1

?

Bsn.

Hn. in F

2

1 2

¢

œ #>œ ™ œ

<#>˙

>˙

∑

Tbn.

?

Tba.

?

¢

°? ¢

° B. D.

b >˙ ™

w j œ j œ ‰

/

>Ϫ

>˙

>Ϫ

>˙

Ϫ

˙

∑

S. Vln.

&

∑

S. Vla.

&

∑

° Vln. I & &

Vln. II

B

Vla.

?

Vc.

Cb.

¢

?

ff

45

Œ

∑ ‰ œj œj bœ ™ .

œ #>œ ™ œ

œ œ œœ œœœœ ˙ ˙

>˙

˙

>˙

Œ

‰ œ. j œj bœ ™ ff œ. œ b œ ™ ‰ J J

b œœ # œœ nn œœ # œœ #n œœ # œœ œœ

Œ

Œ

‰nbœœ bœœ bnœœ nœœ nbœœ #œœ œœ f

?

œ ∑ Ó

b >˙ f

∑

#w >

œ

#w >

œ

mf

44 191 mf

∑

Œ #œ

œ

Œ

Œ

œ

Œ

p

œ

p

Œ

45

œœ™™ J ≈ Œ

Ó

∑

∑

∑

∑ ˙™

∑

∑

∑

∑

w

œ

#˙ ™

œ

#˙ ™

p

w p

Œ

Œ

œ

Œ

Œ

œ

Œ

œ

Œ

44

Œ

>œ

Œ

Œ

œ

> œ

Œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44 191 b˙ ™

œ

b˙ ™

œ

IV

f molto appassionato

∑

IV

f molto appassionato

∑ ∑

Ó

Œ

œ #œ

f

œ œ j #œ ™ nœ # œ #œ

45

˙

b˙™

˙

b˙™

44

3

#œ#œ œnœ œ ˙ Œ

Œ

œ

Œ

Œ

œœ #œ

Œ

f

∑

pizz.

Œ #œ f

œ

Œ

œ

Œ

45

Ó

œœ™™ ≈ Œ J

b˙ ™

˙

f molto appassionato

44

f

ff

b˙ ™

˙

w

Œ

ff

f

45

45

a2

∑

<#> œ # œ # œ œ ˙ ™ <#> ˙

B

∑

∑

¢/

Œ

∑

& <#>w w &

Œ

∑

∑

1 C Tpt. 2

Cym.

∑

#œ #œ œ œ nœ œ œ œ ˙ ˙

44 191

∑

° <#><#>ww &

3 4

Timp.

45

<#> œ # œ. # œ. œ ˙ ™

˙™

˙™

Œ

bœ nœb œ œœ bœœ œ œ œ

n˙ œœ ˙ # œ #œ Œ

œœ œœ

>œ

Œ

45

45


45

194

Fl.

1 2

° &

2

&

1 Bb Cl. 2

&

Ob.

Bsn.

Hn. in F

1

1 2

1 2

¢

1 C Tpt. 2

Tbn.

Tba.

Timp.

B. D.

Hp.

S. Vln.

¢

Œ

Œ

?

f

f

5

œœ ™™ J

5

≈ Œ

Ó

Œ

Ó

∑

≈ Œ

Ó

∑ ∑

˙™

Œ

#˙ ™

˙

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

? <#>œ

˙™

? <#>œ

˙™

45

{

Œ Œ

Œ

Œ

Ó

Œ

œ

Œ

Œ

w >

œ

w 4>

œ

4

Œ

Œ

œ

œ

Œ

Œ

œ

œ

Œ

45

w bw

Œ

œ

Œ

Œ

œ

Œ

œ

Œ

Œ

œ

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

° & &

45

Œ

w

Œ

w

˙˙

B

Vc.

? ##œœ nnœœ œ #œ ˙ ™ œ# œ ˙™ ?

˙ ˙

Œ

Œ

Œ

44

IV

˙™

IV

˙™ 3

Œ

œ œ Œ

#˙ ™

3

Ó

45

Œ

œ œ œ

4443

∑

∑

w

&

¢

bœœ #œœ nnœœ #œœ #nœœ #œœ n#œœ #œœ bnœœ nœœ œœ

Vla.

Cb.

5

∑

° ¢/

Vln. II

5

J

45

&

°? ¢

S. Vla.

Vln. I

Œ

44 œœ™™

∑

° &

3 4

Œ

b œœ # œœ nn œœ n# œœ #n œœ # œœ n# œœ # œœ bn œœ n œœ œœ

œ

œ

œ bœ

3

#œ bœ ˙ œ

3

œ

#˙ ™ œ #œ œ œ 3

œ #œ œ Œ

44

˙

3

Œ

44

˙

œ œ #œ œ 3

œ

bœ œ œ

bœ œ3 #œ Œ

Œ

3

3

nœ œ œ œ Œ

œ


44

44

œœ b œœ n# œœ # œœ #n œœ n œ n# œœ œœ™™ #œ J ≈

197

Fl.

1 2

° &

Œ

f

bœœ bœœ n#œœ nœœ #nœœ nbœœ nnœœ œ™ œ ™ ≈ J

Œ

2

&

1 Bb Cl. 2

&

∑

?

∑

Ob.

Bsn.

Hn. in F

1

1 2

1 2

¢

° &

3 4

∑

f

˙™

œ

199

43

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ™ 4 œœ # œœ bn œœ b œœ n# œœ n# œœ bn œœ n œœ n# œœ ## œœ œ™ 4 J ≈ > œ Ó œ Ó > f œ # œ œ œ # œ n œ # œ œœ #œœ #nœœ #œ n#œœ œ b œ nœ n œ #œ œJ ™™ ≈

f

f

5

5

∑

j œ™ bœ ˙ œ™ ˙ ‰ ∑

5

5

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑ ∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tba.

¢

œ

˙™

? <b>œ

˙™

œ ˙™

Œ

œ

œ

Œ

199 > Œ œ Œ Œ Œ œ bœ Œ

Œ

œ

œ

Œ

Œ œ Œ Œ

°? Timp. ¢ B. D.

44

° ¢/

œ b˙ ™

43

> Œ œ œ Œ

Ó

44

∑

S. Vln.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

S. Vla.

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Vln. I

° &

44

199 ˙™

œ

œ

Vln. II

&

˙™

Vla.

B

œ œœ œ

?

Vc.

Cb.

¢

?

œ nœ œ œ

3

œ Œ

œ

œ

3

œ

∑

3

œnœ œ

∑

3

œ

Œ

Œ œ Œ Œ

™ >˙

bœ#œ

™ >˙

bœ#œ

>˙ ™

bœ # œ

™ >˙

bœ #œ

> Œ œ bœ Œ

43

44

œ-. œ-. œ-. #>˙ ™ œ-. -. œ

œ-. œ-. #>˙ ™

∑

-œ. -œ. -œ. #>˙ ™ ∑

∑ ∑

-œ. -œ. #>˙ ™

∑ ∑

47

∑

> Œ œœ Œ > p

47

47


rit. 47

44

203

Fl.

1 2

° &

∑

∑

205 Andante q = 92 3 4

4

∑

4

∑

∑

∑

∑

∑

44

∑

45

∑

2

&

∑

∑

∑

1 Bb Cl. 2

&

∑

∑

∑

1

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

bbww

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ob.

Bsn.

Hn. in F

1

2

1 2

¢

° &

3 4

&

j & œ™ œ ™ bœœJ ˙˙

1 C Tpt. 2 Tbn.

Tba.

¢

?

∑

?

∑

°? Timp. ¢ Tri.

Hp.

S. Vln.

47 rit.

∑

˙˙ ™™

ppp

44

∑

œœ œ Œ œ œœ œœ œ Œ Œ œœ. œ. œ. œœ. œœ. œ. œ. . . œ. p > #œœ. œœ œœ ∑ Ó

∑

43

p

205 Andante q = 92 3 4

4

∑

4

∑

˙˙ ™™ Ó

∑

Œ

&

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

{

∑

&

S. Vla.

∑

˙™

pp

∑

Ó

Ó

p

˙™

w

> œœ œœ™™ J

Œ

œœ ˙

œœ. JŒ Œ

∑

∑

˙

œœ. ‰ J‰

∑

∑

Œ Œ

pp

Œ

‰ œœJ

œœœ

∑ ∑

Ó

43

œœ œœ œœ ‰ Œ J

œ

˙˙ ™™

œœ ˙˙

∑

∑

˙

œœ. ‰J

##œœ

∑

° ¢/

Œ

#œœ

∑

Œ

∑

44

∑

Œ ˙

∑ Ó

∑

pp

Œ

Œ ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ ˙

œ œ œ œ

˙™

p dolce et legatissimo

° Vln. I &

rit. 47

∑

44

205 Andante q = 92 ˙˙ 43 con sord. 44 div. ˙ ∑ ∑ Œ Œ Œ pp

Vln. II

&

∑

∑

∑

Vla.

B

∑

∑

∑

Vc.

?

∑

∑

∑

Ó

Cb.

?

∑

∑

∑

Ó

¢

˙˙ ˙

Œ

∑

Œ

Œ

Œ

œœ œ

43 œœœ

Œ Œ

44

Œ

˙˙ ˙

Œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

˙˙ ˙

∑

∑

∑

Œ

Œ œ Ó

∑

Œ œ œ

˙˙ ˙

Œ

Œ

œ Ó

div.

pp

p

Œ

pp

œ

˙˙ ™™™ ˙

pp

œ œ œ

œ Œ Œ œ


46

° &

∑

2

&

∑

∑

1 Bb Cl. 2

&

∑

?

Fl.

Ob.

Bsn.

Hn. in F

1 2

212

1

1 2 1 2

¢

° &

213

43

∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

3 4

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Œ Œ œfiœ œ œ

Tba.

Timp.

Tamb. Tri.

Hp.

S. Vln.

S. Vla.

Vln. I

¢

°? ¢

∑

°/

¢/ Œ ˙

{

?

&

∑

43

∑

∑

∑

∑

3

œœ œœ œœ œ œ œœ œ œœ œ œ œ Œ Ó œ Œ

∑

44

∑

∑

Œ

∑

&

&

213

œœ œœ œ œœ œ #œ œ œ # œœœ œ œ 3 3 ∑

p 3

˙™

∑

b˙™

p espress.

œB

mp

° Œ &

œ

3 œœ nœ œ œ œ œ #œ œ

-œ œ

mf

œ œœ œœ œœ œœ##œœ œœ#œœ œ Œ

Œ œ

œœŒ

#œ œ#œ œ œ nœ ™

˙˙ ˙

213 Œ Ó

Vln. II

&

∑

Vla.

B

∑

Vc.

? ˙˙ ˙

˙˙ ˙

? Œ Œ œ Œ Cb. ¢

œ

Œ

∑

ppp

43 ˙˙˙

œ œœ

44 ˙ ˙˙

3

∑

œœ œœ œ œ œ œœ œ Ó ##œœ Œ

3

3

p

˙˙ ˙

Ó

˙™

˙

œ œ œ

3

∑

#-˙

œ

œœ œ

˙ ˙˙

Œ

∑

œ œœ œ ##œœ

∑ ∑

œ #œ

-œ. -œ.

˙ p

&‰

Œ

-. -. #œ œ œ #œ

43

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

Ó

Ó

43

pp

œ œ #œ œ œ œ nœ œ#œ œ œ œ ™ nœ ˙ J J J œ ˙˙ ˙

43

∑ ‰ œJ œ œ pizz.

unis.

p pizz.

‰ œJ œ #œ p

œ

p

Œ


43

44

218

Fl.

1 2

° &

∑

220 Allegretto con gioco q = 104 ∑

∑

2

&

∑

∑

∑

1 Bb Cl. 2

&

∑

∑

∑

1

?

Ob.

1

¢

Œ

∑

. . . #œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ œ. œ ≈ I.

mf energico

∑

> . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˙ . # œ œ ≈

∑

° &

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

Hn. in F

2

1 2 3 4

Tba.

¢

°? Timp. ¢ Tamb.

Hp.

° ¢/

œ

&

Ϫ

& ° &

43

&

Vln. II

Vla.

Vc.

¢

j j j œ ‰ œ ‰ œ

Œ

pp

?

S. Vla.

Cb.

{

44

∑

&

S. Vln.

Vln. I

43

æ ˙æ™

Ó

mf energico

220 Allegretto con gioco q = 104 ∑

∑

Œ

œ

ppp

pp

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ

˙

œ

œ œ

>-. > >-. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ mf energico

œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ. . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ >. œ œ. œ. nœ. œ. #œ. œ. œ œ™

œ œ œ J

6

44

∑

∑

∑

mf energico

6

6

j #œ

220 Allegretto con gioco q = 104 ∑

∑

j œ

∑

∑

œ #œ

Œ

‰ nœJ Œ

∑

∑

? ‰

œ œ Œ

‰ bœ Œ J

∑

∑

? Ó

œ

∑

‰ œ p

œ

œ J

œ œ J

6

Ϫ

43

∑

œ œ B ‰ #œJ ‰ J ‰ J œ ‰ œJ ‰ œJ J

43

∑

∑

œ œ œ œ œ. œ œ œ. #œ œ œ œ œ #œ œ

œ

I.

∑

Bsn.

3447

œ

œ

œ J


48

43

42

222

Fl.

1 2

° &

2

&

1 Bb Cl. 2

&

Ob.

Bsn.

1

1 2

¢

∑

>˙

œ

∑

œ

∑

Œ

Œ

≈ ∑

∑

225 > ˙ . . a2 . œ œ. œ œ. œ. b œ œ.

œ œ J

f

∑

>˙ ™

. œ. œ. bœ. œ. b œ œ. œ. œ.

. . . ≈ œ œ œ

? ˙

44

œ. œ. œ. œ œ œ J

‰ œ

f

œ

∑ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. Œ

mf

° &

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

Hn. in F

1 2 3 4

Tba.

¢

°? Timp. ¢ Vib.

Hp.

S. Vln.

43

42

∑

44

∑

Œ

p

{&

∑

∑

∑

≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ b œ œ œ œ

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

{

?

& Ϫ

j œ

œ

> >- -œ. n>œ œ œ œ bœ œ œ œ œ > œ . bœ œ & œ

S. Vla.

6

° Vln. I &

6

43

>Ϫ

6

6

∑

44

œ J

œ bœ bœ

∑

∑

Vla.

B

∑

∑

∑

Vc.

? ‰ œ

¢

?

p

œ ∑

bœ J

œ ∑

œ œ J

œ

Ó

>˙

∑ ∑

arco . . . . . . . . . . ≈ œ œ œ œ. œbœ œ bœ. œ œ. œ œ. œ œ. œ

bœ ∑

œ œ bœ bœ œ œJ œ bœ b œ œ œ œœ œ ∑ Ó

225

∑

∑

œ J

œ

f

&

œ J

f

f

œ œ œ œ bœ œ >œ œ œ œ œ œ

42

∑

œ

f

. . . . . . . . . . >œ. œ œ œ œ. œ b œ œ b œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ >˙

Vln. II

Cb.

225 Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙™

∑

œ J

Ó Ó

f

arco

˙ >

f arco

˙ >

f


226

Fl.

Ob.

1 2

° &

1 2

1 Bb Cl. 2

Bsn.

Hn. in F

1 2

¢

œ bœ

& ˙ >˙

Ó

∑

∑

∑

?

con sord.

I.

Ó

> ˙

mf

Œ

I.

Œ

œ

œ

6

œ œ œ œ œ œbœ. >

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó ∑ >˙ œ nœ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ Vib. & { Ó

& ˙ >˙ ?

∑

&

∑

˙

∑

Ó >˙ ˙ ˙

∑

f

Ó

f

Œ

Œ

Ó

Ϫ

∑

∑

Ó

˙ >˙ >˙

∑

bœ >

œ

∑

° ¢/

œ

bœ J

œ

mf espress.

6 >œ b œ œ >œ œ œ bœ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ b>œ œ œ œ œ œ nœ bœ œ œ œ œ > œbœ œ 6

f

œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. . œ. œ. œ. . œ. . œ. œ œ œ Ó ≈ . . .f . œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ œ. œ. œ. œ œ. œ œ. œ ≈ Ó Vln. II & ˙ > f B Ó Vla. >˙ ? j bœ œ œ ™ Ó Vc. bœ œ >œ œ œ J J ? j bœ œ œ ™ Ó Cb. bœ ¢ œ >œ œ œ J J ° Vln. I & Ó

œ

6

∑

°? ¢

&

6

∑

?

S. Vla.

f

∑

∑

S. Vln.

>œ b œ œ œ œ œ œ > œ œ œ œ œ >œ

I.

∑

Tbn.

{

∑

∑

?

Hp.

∑

∑

∑

Tri.

Œ

f

&

Timp.

‰ ∑

&

¢

49

∑

1 C Tpt. 2

Tba.

>œ J

˙

&

° 1 & 2 3 4

Ϫ

œ bœ J

6

6

6

6

senza sord.

∑ Ó

Œ

∑

∑ ‰

pizz.

j œ

j œ

p pizz. p

œ

œ

œ

œ

Ó Ó

j œ

pizz.

p


50 Fl.

Ob.

1 2

° &

229

1 2

1 Bb Cl. 2

∑

& Ó

Œ

&

∑

? <b>œ >œ Bsn. ¢ J 2

œ. J

1

Hn. in F

1 2

° &

3 4

&

<b>˙

B

II.

I.

Œ

> œ

>œ b œ œ œ b œ œ œ œ œ b >œ œ œ >œ f

˙

6

œ

Œ

6

œ

Ó

œ

Ó

f

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

œ. œ. b >œJ

1 C Tpt. 2

&

Tbn.

?

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

°? ¢

∑

∑

∑

Tba.

Timp.

Tri.

Hp.

¢

° ¢/ Œ

{

<b>œ & J

f

Œ

?

œ

>œ œ œ

œ œ œ

∑ bœ

œ

Œ

œ

Œ œ J

° &

Vln. II

Vla.

Vc.

¢

∑

Ó

∑

˙ >˙ >˙

Œ

Ó

Œ

∑

b >˙ b˙

>œ b œ œ > œ b œ œ b œ œ œ b >œ œ œ œ œ œ n œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ b œ œ 6

6

6

& >œ. œ œ. œ œ. œbœ. œ œ. œ œ. œ nœ œ œ. œ Œ . . . . . . . . .

S. Vla.

Cb.

Œ

& Ó

S. Vln.

Vln. I

Œ

6

6

œ >

>œ

Ó

Œ

6

j œ >

j œ

j œ

œ

pizz.

p

>œ

œ

Œ

Ó

j b>œ

b >œ œ œ œ œ œ œb œ œ >bœ œ œ 6

j‰ Ó œ

& œ œ Œ

Ó

∑

∑

B

∑

∑

∑

?

∑

j œ

œ

œ

∑

j œ

œ

œ

?

6

j bœ

Œ

Ó

j bœ

œ

œ

j bœ

Œ

Ó

j bœ

œ

œ

p

p


51

° &

∑

2

&

1 Bb Cl. 2

232

233

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

B

∑

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

Fl.

Ob.

Bsn.

Hn. in F

1 2 1

1 2

1 2

¢

3 4

Tba.

¢

?

∑

Hp.

S. Vln.

S. Vla.

° Œ ¢/

Œ

˙

{

b >˙ b˙ f

& Œ

Œ

?

∑

b >œ œ œ œ œ œ œ b œ œ > b œ œ œ œ œ œ bœ œ œ

& Π&

233

∑

6

bœ œ œbœ œ œŒ

6

6

Ó

B

& Œ

bœ J

œ

Vla.

B Œ

j bœ bœ

œ

Vc.

? bœ J

j œ

Cb.

? bœ ¢ J

p

Œ

Ó

Œ

Ó

œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

f

‰ œJ œ œ ∑

∑

p

j bœ œ œ nœ œ œ œ bœ œ ‰ œ nœ œ œ œ J

≈

œ bœ œ œ œ >

. . . . . œ. œ. b œ. œ. b œ. œ. b œ œ. œ œ. b œ œ. œ œ. œ ≈

œ. b œ. œ. œ. œ. b œ. >œ. . œ. b œ. œ. bœ

Œ

∑ ∑

œ œ

œ

bw

∑

˙™

œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. . œ. œ. œ. . œ. . œ. > œ nœ œ ˙ ≈

233 Ó j œ

pizz.

p

f

∑

p

œ

œ

. . >˙ . . nœ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ œ. œ. œ. œ œ. œ œ. œ ≈

Ó

6

° Vln. I & Vln. II

œ

˙™

pp

°? Timp. ¢ Tri.

Ó

Œ

Œ

œ. œ.

œ. œ. >˙

œ bœ œ œ bœ J bœ bœ

mf

∑ ‰

œ bœ œ œ bœ J bœ bœ

> j œ bœ œ œ b œ b œ œ œ

mf

> j bœ œ œ œ œ œ bœ bœ

mf

mf

Œ Œ


52

. . b œ. . œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ.

. . . . . œ. œ. b œ. œ. b œ. œ. b œ œ. œ œ. b œ œ. œ œ. œ ≈

° &

∑

2

&

∑

1 Bb Cl. 2

&

∑

1

B

∑

. a2 . œ. œ. b œ. œ. œ œ. ‰ œJ

° &

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

. . . . . . . . . . ≈ œbœ œ œ. œbœ œbœ. œbœ. œ œ. œ œ. œ

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

‰ bœJ. œ. bœ. bœ bœ œ œ . . . . f

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

236

Fl.

Ob.

Bsn.

Hn. in F

1 2 1

2

1 2

¢

3 4

Tba.

¢

a2

?

236 °? Timp. ¢

Hp.

S. Vln.

{

& ?

&

>˙

œ œ#œ# œ œ # œ

arco

f

œœœœœœ & œ arco

Vln. II

f

6

6

?

∑

Cb.

?

∑

¢

. . . . . #œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ ≈

∑

f

∑

f

>˙

œ n œ. n>œ b œ

f

Vc.

∑

f a2

˙

f

œ œ. >œ œ

˙ >

œ œ. >œ œ

f

∑ ‰

f

arco

˙ >arco

?

≈ œ œ œ bœ. œ bœ. œ bœ. œ œ. œ bœ. œ œ. œ . . . . . . . . . . . œ. . ≈ œ œ. œ œ. œ bœ. œ bœ œ. œ œ. œ. œ œ. . . . . . . bœ. bœ. b œ. œ. b œ œ. ‰ œJ

senza sord. a2

. . . . ≈ œ œ. œ œ. œ bœ. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. Ó . . . . arco n œ. œ. œ. nœ. œ. b œ. œ. . œ. œ. œ. . œ. . œ. œ œ œ Ó ≈

B Ó

Vla.

. . . . . . œ. . . . b œ . œ. . œ . œ . ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

∑

236 ° Vln. I & Œ

∑

f a2

Ó

B

S. Vla.

≈

a2

j bœ œ bœ œ. œ. bœ. . œ. . .

mf

∑ ‰ œj bœ bœ bœ. œ. bœ. œ. . . . mf

∑

> w

œ b œ. >œ b œ ˙

> w

œ bœ. >œ bœ ˙

> w

œ bœ. >œ bœ ˙

Ó Ó

˙ >

˙

œ œ. b>œ bœ

˙ >

˙

œ œ. b>œ bœ


240 Allegro con brio q = 126 >. #n œœ 1 ° Ó Fl. & J ‰ Œ 2

Ob.

nn>œœ. & J ‰ Œ

1 2

#>œ. # & œJ ‰ Œ

1 Bb Cl. 2

Bsn.

Hn. in F

? n#>œœ. ‰ Œ ¢ J 2 1

j ° 1 & #œ ‰ Œ # œ 2 >.

∑

Ó

Ó

∑

Ó

Ó

∑

Ó

Ó

∑

Ó

# œ. œ. >œ f

. .> #œœ œœ œœ

∑

f

j ‰ Œ #œ œ >. j ##œœ. ‰ Œ >

#>˙ ∑

f

j & #nœœ. ‰ Œ >

3 4

j & #œœ. ‰ Œ >

Tbn.

?

Tba.

?

¢

j ‰ Œ #œ. > f

j ‰ Œ œ. >

Ó

∑

j #œœ. ‰ Œ >

∑

Ó

∑

∑

Ó

∑

∑

Ó

∑

∑

f

& ≈#œ. œ. œ. œ. œ. œ. #œ. œ. œ. œ > > f

B ≈ #œ. œ. œ. >œ. œ. œ. #œ. >œ. œ. œ f

j #œœ. ‰ Œ > j ‰ Œ #œ. > f

j ‰ Œ œ. >

f

∑

Ó

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #˙ >œ

∑

Ó

¢

Ó Ó Ó Ó

Œ

Ó

Œ

> . . nœ. >œ. œ. œ. #œ. >œ. #œ. œ. b œ. œ œ >œ nœ ≈#œ œ

&

. . nœ. >œ. œ. œ. #œ. >œ. #œ. œ. nœ. >œ œ >œ œ ≈#œ œ

# œœ. œœ. >œœ f

#>œœ. J ‰ Œ

Ó

∑

Ó

. .> ‰ #œœ œœ œœ

>œ. œ ‰ Œ J

Ó

>. B nœœ ‰ Œ J

Ó

∑

Ó

. .> ‰ #œœ œœ œœ

>œ. œ ‰ Œ J

Ó

f

f

? n#>œœ. ‰ Œ J

Ó

? nœj ‰ Œ >.

Ó

∑

Ó

f

Cb.

Ó

Ó

f

Vc.

Ó

n>œ. & œJ ‰ Œ f

Vla.

Ó

f

>œ œ >œ #œ >œ#œ #œ. nœ. œ. nœ. nœnœ œ œ nœ#œ#œ #œ #œ #œ nœ œ #œ#œ Œ œ #œ #œ#œ > #œ #>œ > œ >œ #œ >œ#œ #œ. nœ. œ. nœ. œ#œ œ œ œ#œ#œ œ œ#œ# œ # œ n œ nœ# œ #œ nœ nœ Ó œ

240 Allegro con brio q = 126 >. ° #œœ ‰ Œ Ó Vln. I & J Vln. II

Ó

f

240 Allegro con brio q = 126 °? Œ Ó Timp. œ ¢

S. Vla.

Ó

f

f

S. Vln.

53

f

f

1 C Tpt. 2

>œ. œ ‰ Œ J

. .> ## œœ œœ œœ #>œ. #œ ‰ Œ ‰ J f

f

Ó

>. # œœ J ‰ Œ

f

#>˙

#>œœ. ‰ Œ J

Ó

#>˙

j œ. ‰ Œ >

Ó

f

∑

Ó

f


54

Fl.

Ob.

1 2

° &

244

&

1 2

1 Bb Cl. 2

Bsn.

Hn. in F

1 2

& ¢

?

° 1 & 2

∑ ∑ ∑

Πa2

#œ#œ >

&

f

> œ nœbœJ

f a2

#œ >œ œ#œ#œ J >

f

∑ ∑

œ #œ

mf

3 4

b >œœ œ œ

∑

#œ #œ

mf

∑

Œ

#nœœnnœœ Œ

> ‰ nœ œbœnœ nœJ > > ‰ #œ nœ œ #œJ #œ >

f

f

j œ ‰ œ >.

f

œ œ

mf

œ œ

mf

Œ

> bœ œ nœ #œ œ nœ #œ #œ ‰ f

∑

j bœ ‰ œ >.

b>œœ. J

> 247 #œ > > a2 > œ #n œœ ## œœ # œ n œ œ # œ # œ œ n œ b œ nœ œ nœ n œ nnœœ ‰ bœ

Ó

Œ

j #œœ >.

Ó

f

>. #nœœ J

Tbn.

∑

∑

Ó

Tba.

?

∑

∑

Ó

&

Xyl.

Vln. I

∑ ∑

° &

∑

Vln. II

&

∑

Vla.

B

∑

?

∑

Vc.

Cb.

Œ

b >œ œ f

∑ nœ nœ Œ

> #>œ n>œ œ#œ œ nœ #œ#œ#œ œ œ#œ#œ # œ œ & nœ

S. Vla.

¢

?

nœ ™

∑

Œ

b >œ œ f

> œ nœbœJ

#œ#œ > f > #œ œ >œ J œ#œ f

#>œ f

#>œ f

> #œ. J #>œ. J

n>œ # œ #œ nœ

Œ

œ

∑

bœ >

œœ

∑

œ

∑

f

n>œ

#œ ™

a2

Œ >œ

Ϫ

bœ >

nœ ™

f

∑

œ

∑

>˙

‰ ‰

Ó

Œ

∑

∑

>œ >œ

>. œ J >œ. J

‰ ‰

Ó

∑ >œ #>œ >œ >œ J

f

f

> bœnœ nœ#œnœnœ#œ#œ Ó

∑

#>œ n>œ >œ >œ

> œ œ #œ #œ œ nœ bœ nœ ‰

#>œ

nœ œ

n>œ # œ #œ nœ Ó

bœnœ n>œ J nœ œ > > n œ œ#>œ J ‰ #œ œ

247

∑

∑

∑

f

∑

nœ nœ Œ

∑

f

f

>œ n>œ > œ#œ œ#œ n œ œb œ nœ#œn œ # œ œ #œ#œ &

S. Vln.

f

Ϫ

bœ >

∑

f

Ó

?

°? Timp. ¢

>œ

nœ œ

f

&

¢

a2

f

1 C Tpt. 2

f

Œ

Ó j nœ # œ. >

bœ >

∑

bœ > bœ >

Œ >œ

f

˙ >

f

Ϫ

> # œ247 nœ œ nœ

∑

nœ œ

∑

bœ > f

œ

nœ ™

∑ ∑ ∑


Fl.

1 2

° Ó & 248

2

& Œ

1 Bb Cl. 2

& Œ

Ob.

Bsn.

Hn. in F

1

1 2

¢

Œ > ‰ #œ #œ ™ œ f

> ‰ œ #œ #œ ™

?

Tbn.

Tba.

?

Timp.

¢

&

S. Vla.

Vln. I

œ ™™ >œ

ff

f

Cb.

<#>œ

n>œ

™ >œ

ff

˙™

? ¢

?

>œ ™ œ™

∑ ‰

#>œ ™ œ #œ

f

#>œ ™ ‰ œ #œ

Œ

œ >œ

>. œj bœ œ œ >. œœ bœœ J j >. œœ bœœ

#>œ ™ >œ™

>œ

>. œ bœ J

œ >

j œ >œ.

∑

> #>œ n>œ >œ #>œ #>œ n>œ n>œ # œ œ ##œœ # œ n œ œ # œ # œ n œ n œ ‰

Ó

∑

Ó

∑

>œ. œJ Ó

∑

>œ. œ Ó J

∑

>œ. œ Ó J

∑

Ó

∑

>œ. J œj >. j œ. >

j œ >. >œ

Ó

≈

∑

Ó

≈

~~~~~~~~~~~~~~~~~ >Ÿ > > #>œ #>œ n>œ œ #>œ # œ n>œ n œ ˙ ff

> > #œ œ #>œ #>œ n>œ >œ #>œ n œ n>œ œ ff

# œ œ > n>œ > #>œ n>œ bœ nœ #>œ ™

∑

>Ϫ

ff

ff

ff

#>œ ™ ™ >œ

˙

>œ #>œ #>Ÿœ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ >œ >œ

Œ

∑

Œ

∑

Œ

43

>. œ bœ J >. œ œ J

Ó

∑

> œ. œ. b œ. œ. œ. œ. n œ.

>œ. . . œ. >œ. # œ. œ. œ. > > œ œ œ bœ b œ œ

f

>œ. . . œ. >œ. . . . œ œ œ œ œ bœ bœ œ > > nœ

> œ. œ. b œ. œ. œ. œ. n œ.

f

43

Ó

Œ

Ó

∑

Ó

∑

>œ. J ˙ >˙ fp >œ. > J ˙ fp

44

∑

∑

∑

4455

∑

Ó

f

∑

f

>œ œ

œ ™™ >œ

> #w

B Œ

Vc.

#>œ ™

∑

Œ

>œ. >. >Ÿœ~~~~~~~~~~~~~~ ˙ #œ œ >œ

ff

ff

Œ

œ™ ™ >œ

43

Ó

˙

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ # ˙˙ œ œ #w w

> ‰ #œ #œ ™ œ ∑

& Œ

Vla.

#œ ™ ™ >œ ff

∑

° &

Vln. II

>œ. n>œ. #>œ. #>œ. n>œ.

ff

ff

& Ó &

ff

#>œœ ™™

f

S. Vln.

#œ œ

∑

°? ‰ ¢ #œ œ œ

Xyl.

f

ff

& Π?

> > >. > >. > > #œ œ #>œ. # œ. n œ. œ # œ. n œ n œ. œ

∑

&

1 C Tpt. 2

#œ œ

f

° 1 & 2 3 4

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ > > >. > >. > > #>œ. # œ. n œ. œ # œ. # œ n œ. n œ ˙

œœ ™™ œ™

>œ œœ œœ œ . . >œ œ. œ.

44


56

44

œœ. œœ. >œœ. J

252

Fl.

1 2

° &

Œ

2

&

Œ

1 Bb Cl. 2

&

Œ

?

Œ

Œ

Œ

Ob.

Bsn.

Hn. in F

1

¢ 2 1

° 1 & 2 3 4

1 C Tpt. 2

f

¢

Œ

Œ

&

Œ

Œ

?

>œ. œ J f >œ. œ J f

44

S. Vla.

Vc.

Œ

¢

œ œ >œ

∑

Œ

∑

∑

∑

Œ

∑

∑

∑

Œ

∑

Œ

∑

Œ

∑

Œ

f

Œ

&

Œ

Œ

4

#>œ.

f

f

#>œ f

254 #>œ

#œ.

#>œ.

#œ.

œ >.

#œ.

œ >.

#œ.

œ >.

#œ.

n>œ Œ

f

S. Drum

Ó

∑

>œ ˙ J

œ >œ. >œ. >œ.

˙

œ >œ. >œ. >œ.

ff

>. > > >. > j #œj œ nœ #œ #œ nœ œ œ > > > >

n>œ #>œ

f

>œ Œ

#>œ

‰ œœœ ∑

254

B

ff

#>œ. >œ b >œ B J

f

6

>œ

n>œ #>œ ∑

.> > . >. > # œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ œ b œ. œ. œ œ # œ œ n œ œ. b œ. œ. n œ. >œ œ >œ ≈ œ

6

#>œ

f

f

6

#œ.

f

#>œ. a2

> > .> > > > # œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. # œ. # œ. œ. œ œ œ œ n œ œ. œ. œ. # œ. œ # œ œ œ ≈

6

>. ? #œ f

∑

>œ

a2 #>œ. >œ J

∑

Œ

?

∑

∑

f

Cb.

∑

∑

f

>œ > J #>œJ œ #>œ

#>œ

ff

#>œ

ff

n>œ

#œ >

Œ

#œ >

‰ œœœ

>œ. J?

n>œ

ff

n>œ Œ

‰ œœœ œœ ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Œ

∑

Œ

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

> œ #œ œ > #œ #œ # œ œ #œ œ # Œ & œ#œ œ

Vla.

Œ

∑

&

B

∑

∑

4 > #œ > #œ#œ œ ° #œ#œ œ œ œ #œ# œ œ Œ Vln. I & Vln. II

254

∑

∑

&

S. Vln.

∑

∑

° ¢/

Xyl.

>œ. œ J

Œ

f

&

°? Timp. ¢ Perc. 1

œ. œ. >œ. œ œ œ J

f

?

Tbn.

Tba.

f b œ. œ. >œ. œ œ œ J f œœ. œœ. >œœ. J


> . . œ. >œ. œ. œ. # œ. >œ. œ. œ. œ. œ b œ. >œ n œ. b >œ. œ. œ. # œ. 256 # œ œ á2 1 ° Œ Fl. & ≈ 2

Ob.

Œ

f

& ≈

1 2

#a2œ. œ. nœ. >œ. #œ. œ. #œ. >œ. œ. œ. nœ. >œ #œ. >œ nœ. #>œ. œ. œ. #œ. f

Œ

Bsn.

Hn. in F

1

> # œ. œ. n œ. >œ. # œ. œ. #œ. >œ. œ. œ. nœ. >œ #œ. œ n œ. #>œ. œ. œ. # œ. ≈ Œ &

Œ

2 1 2

¢

Œ

Ó

. >. . >. . >. >. B ‰ # œJ n œ # œ #œ œ nœ #œ f a2

° &

3 4

f

&

& ≈

Œ

∑

Œ

Œ

∑

Xyl.

Œ

∑

?

° Cym. ¢ /

?

Œ

Tbn.

∑

∑

∑

Œ

Œ

> #w

œ œ œnœ >œ œnœ œ#œ# œ œ# œ

> #w

Œ

Ϫ >

b>œœ ™™ f

b>œœ ™™ f a2

œ. œ. ˙ >

œ œ >

˙

™ >œ

˙

Ϫ >

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ‰ œ œ˙ œ œ > > f

45

fp

∑

∑

> > > #œ œ œ >œ œ œ # œ >œ œ œ œ œ b œ œ n œ b œ œ œ #œ f

Œ

œ >

Œ

Œ

ff

œ >

Ó

œœ >.

œœ >.

œœ >.

##w w >

œœ >.

œœ >.

œœ >.

w ##w >

f

œ >.

œ >.

œ >.

œ >

œ >

œ >

f

f

∑ Ó

ff

#˙ > ff

ff

ff

> œ œ bœ nœ ##w w œ œ # œ œ # œ œbœ >œ f ff >œ. >œ. >œ. Ó œ™ >

˙

fp

œ >

f

œ œ >

57

ff

fp

f

259 4 > n œ nœ œ œbœ 4 # w

#œ œ œ œ œbœ nœ#œ

‰ œ. œ. ˙ > f

°? Timp. ¢

> œ œ œ nœ b œR ≈ ‰ Œ

Œ

∑

?

Œ

∑

&

¢

Œ

œ œnœ œ œ >œ œbœ œ#œ#œ œ

∑

1 C Tpt. 2

Tba.

#>œ. n œ.

œœ

Ó

a2

1 Bb Cl. 2

5 4 bœ œ b>œ œbœ

44

Ó

259

#˙ >

ff

#˙ >

ff

Ó w

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ #˙ ff >

f

>œ œbœ œ#œ#œ œ n œ œ f

œ b œ n œ ##>œœ ff

Œ Ó

S. Vln.

&

∑

∑

∑

∑

S. Vla.

&

∑

∑

∑

∑

° &

∑

Œ

Vln. II

&

∑

Œ

Vla.

B

∑

Œ

Vln. I

?

Vc.

Cb.

¢

?

∑ ∑

Œ ‰

5 4 b>œ œbœ n œ bœ

259 44 # w> n œ b œ œœœ œ # œ > œ # œ œ œ œ œ œ œ œbœ œœœœ œ> œbœ œ#œ#œ ff > f >œ œbœ œ œ œ œ œ #w œ b # œ > n œ œ # œ b œ b œ œœœ œœœœ #œ œ œ œ œ œ> œbœ œ#œ ff f >œ œ œ >œ œ œ #œ#œ nœbœ œ œ # œ # œ n œ bœ œ œ œ œ œ œ#œ #œ#œ œ œ œ œbœ œ #œ Ó > f> >œ œ œ œ œ œ#œ#œ nœ #œ#œ nœbœ œ œ bœ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ #œ Ó #œ #œ#œ œ œ > f >œ. >œ. >œ. Ó œ. œ. ˙ œ œ ˙ œ™ > > >

f

ff

#˙ >

ff

#˙ >

ff

#˙ >


58

260

Fl.

1 2

° &

2

&

1 Bb Cl. 2

&

Ob.

Bsn.

1

1 2

¢

?

<#> œ >œ #>œ œ <#> œ >œ #>œ œ <#> œ >œ #>œ œ <#>˙

œ#>œ. >œ œ

° <#>œ & <#> œ œœ ##œœ œœ > > Hn. in F 3 1 2

& <#><#>œœ#œœ # œ nœœ > # >œ

4

?

Tbn.

Tba.

¢

?

<#>˙

œ#>œ. >œ œ

<#>˙

œ#>œ. >œ œ

°?<Ÿ>~~~~~~~~~~~~~~~~ ¢ <#>w >œ #>œ œ Œ œ #œ œ Xyl. &

S. Vln.

Cb.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Œ

∑

∑

Œ

j #œœ >. f j œœ .>

Ó

Ó

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

#œ œ œ

Œ

#>œœ. J

Ó

f

f

#œ œœ

Ó

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

&

∑

&

∑

? ?

>œ œ œ œ œ œ >œ # œ œ œ œ œ > œ œ œ œ œœœœœœœœœ #œ œ œ#œ œ Œ œ Œ œ> œ œ # œ #œ œ #œ#œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœ #>œ #œ œ 6 6 6 > 6 > 6 f nœ œ > 6 > œ > nœ œ œnœ n œ œ # œ > # œ # œ # œ œ # œ œ œ œ œ # œ œ B œ œŒ œ œ œœœ & œœœ #>œ#œ œ Œ #œ #œ œ #œ œ #>œ 3 3 > 6 6 6 f 6

<#> œ >œ #>œ œ <#> œ >œ #>œ œ

B <#>˙

¢

∑

∑

&

Vc.

∑

∑

° Vln. I &

Vla.

∑

∑

{

Vln. II

∑

∑

f

&

S. Vla.

∑

∑

Timp.

Hp.

∑

f

<#>œ >œ & <#> œ œ ##>œœ œœ

1 C Tpt. 2

∑

<#>˙ <#>˙

œ#>œ. >œ œ œ#>œ. >œ œ œ#>œ. >œ œ

6

6

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑


264 >˙

Fl.

1 2

° &

2

&

1 Bb Cl. 2

&

Ob.

Bsn.

Hn. in F

1

¢ 2 1

1 2

œ >œ. #>œ œ.

f

#>˙ f

#>˙ f

Ó

œ >œ. #>œ œ.

∑

Ó

Cym.

Vln. I

Cb.

∑

#>˙ & ˙

œ >œ. #>œ œ. œ œ# œ œ

∑

∑

∑

> #˙˙

œœ >œ. #>œ œ. œ# œ œ

∑

∑

∑

> #>œ. œ œ.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

f

f

™ >œ

f

? Œ

f

w >˙

6

>˙

œ >œ. #>œ œ.

f

? Œ

Ϫ >

f

™ >œ

f

™ >œ

f

43

Ó ∑

6

∑

Œ

6

œ #œ œ œ œ#œ œ#œ œ œ >œ œ œ œ œ œ ™ >

œ >œ. #>œ œ.

f

6

6

Ó

43

44

∑

f

> œ œ œ œ œ™ > œ#œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ

Ó

ff

? Œ

‰ #œ œ œ

∑

#>˙

B Œ

44

∑

f

264 >˙

&

¢

∑

° &

Vc.

∑

∑

&

Vla.

∑

&

Vln. II

f

4459

∑

œœ >œ. #>œ œ. œ# œ œ

° ¢/

S. Vla.

>. #œœ œœ œ ‰ œ J f >. #œ œJ œ ‰ f

∑

? Œ

S. Vln.

43

∑

&

¢

∑

# œ. œ œ. >œ™ > > 3 264 fŸ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4 °? Œ Timp. ˙™ ¢ Tba.

Ó

>œ. œœ # œœ n œ J

∑

f

Tbn.

∑

œ >œ. #>œ œ.

™ >œ

f

1 C Tpt. 2

44

> #>œ. œ œ.

? Œ

° ##>˙˙ &

3 4

43

6

>œ œ œ œ Œ

œ Œ #>œ#œ œ

44

∑

> œ >œ œ > >œ œ œ œ #>œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ

>œ œ œ œ Œ

6

6

6

>œ #œ œ >œ œ œ œ œ œ >œ > # œ œ #œ œ

43

∑

6

∑

∑

∑

∑

> > #œ. œ œ.

∑

∑

∑

> #>œ. œ œ.

∑

> #>œ. œ œ.

∑

‰ #œ œ >˙ f ‰ #œ œ >˙ f

Œ

∑

Œ

∑

44


60

Fl.

1 2

268 4 >˙

œ >œ. #>œ œ.

#>˙

œ >œ. #>œ œ.

° &

2

&

1 Bb Cl. 2

&

Ob.

Bsn.

1

¢ 2 1

4

f

#>˙

œ >œ. #>œ œ.

f

f

?

Œ

° #>˙ 1 & # ˙ 2 Hn. in F f 3 #>˙ 4 & ˙

™ >œ

f

Tbn.

?

Œ

Tba.

?

Œ

Timp.

¢

f

44

268

°? ¢

° Perc. 1 ¢ /

Vla.

Vc.

Cb.

¢

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

> #œ #œ œ œ #œ f > #œ #œ # œ œ #œ f

f

∑

™ >œ

> #>œ. œ œ.

∑

∑

∑

∑

>Ϫ

# œ. >œ œ. >

∑

∑

∑

∑

f

f

Œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Œ ˙™

‰ #œ œ œ

w

Œ

‰ œ œ œ

f

f

S. Drum

Œ

Œ

‰ #œ œ œ

Œ

Œ

Œ

‰ œ œ œ

Œ

mf

∑

∑

∑

#>œ >œ J

∑

#>œ

#>œ n>œ n>œ J J

#>œ

f

>œ

>œ

#>œ

>œ

#>œ n>œ

>œ

f

œ >œ. #>œ œ.

4

∑ >œ

n>œ

43

n>œ J

∑

∑

Œ

#˙ ™

˙™

#˙ ™

>œ

43

˙™

∑

∑

#˙ ™ ˙™

42

∑

f

> #œœ #>œ f

>œ

f

f

>œ

#>œ

42

˙

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

Œ

> #>œ. œ œ.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

> #>œ. œ œ.

#œ>œ

∑

™ >œ

f

˙

˙

Œ

Œ

> ##œœ

>œ

B

?

#>œ

> > #œ. œ œ.

™ >œ

#>œ

œ >œ. #>œ œ. œ™ >

#>œ

> œ œ œ œ œ œ œ f œ # œ >œ œ œ

>˙

&

Vln. II

∑

>œ

Œ Œ Œ Œ Œ Œ

f

f

° &

∑

∑

268 4 >˙

Vln. I

∑

∑

&

S. Vla.

∑

∑

&

S. Vln.

∑

∑

&

Xyl.

>œ. > . œ ##œœ œœ

∑

42 >œ # œ # œ # œ œ n œ œ # œ

œœ >œœ. #>œ œ. #œ œ

> #˙˙

&

œœ

œ >œ. #>œ œ. œ œ# œ œ

f

1 C Tpt. 2

> #>œ. œ œ.

43

>œ #>œ f

>œ

f

f

>œ >œ

f

f

Œ Œ Œ

Œ Œ Œ Œ Œ

Œ Œ Œ Œ Œ


61

II Solo Violin

&

Solo Viola

B

Violin I

45 Adagio cantabile q = 56

° &

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

46

44

∑ ∑

∑

45

∑

con sord.

∑

pp calmando b

b>˙ & ‰ œ bœj > f

œ >-œ ‰

> j b˙ œ bœ > f

œ >-œ ‰

con sord.

Violin II

B ‰

Viola

?

Violoncello

Double Bass

= 7 S. Vln.

&

S. Vla.

B

¢

?

>œ œ

w >

f mf appasionato

44

43 8

∑ ∑

Ÿ Ÿ ° Vln. I & bw bw

&

j œ bœ œ#œ œnœnœ œ >œ- >œ- >œ- œ œ œ œ œ œ ™ >

j œ- œ- œ ™œ- œ™œ >

f

>œ

∑

f

˙ ™™ >˙

˙ >˙

> b b ˙w >

™ >˙

>˙

bw >

44

> ˙

pp

p cantabile

Œ Œ

Œ

pp calmando pizz.

Œ&

˙ ˙ ˙

∑ bœ œ œ œnœ œ œ J

b

Ÿb Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ bœœ œ Ÿj œ bœœ b

b

b b b Ÿ~~~~~~ Ÿ~~~~~~~ ŸŸ ŸŸ b Ÿ j ˙˙ œœ œ Ÿj bœ bœœ œ œ

œœ bœ j J œ œœ bœœ

b ˙˙

œœ bœ œ J bbœœ œ bœJ

bœ œ œ

œ J bœ œ bœJ

œ

pp calmando

44

∑ œ

b

Ÿ~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~ b˙˙ œœ J

bœ bœœ œ œœ œ œ

pp calmando

Œ

∑

œœ bœ œ bœœ bœ B b˙˙ bœ

pp calmando

f

43

bb˙˙

Œ

Œ >˙

f

Ϫ

b b b b Ÿ~~~~~~~~ Ÿ˙~~~~~~~~œ ŸŸ ŸŸ Ÿ b ˙ œ bbœœ bœ Ÿ œ bœœ

f

>˙

f

œ œ>

> Œ ˙˙

b˙˙ > f

œ œ bœ œ œ œ -œ œ œ

˙™

œ œ œ- œ œ œ bœ ˙

f

∑

œ œ>

6

f

∑

˙™

6

œ œ œ- œ œ œ bœ ˙

f

6

mf

mf appasionato con sord.

f mf appasionato

j œ- œ- œ™œ- œ ™œ >

6

mf

mf appasionato con sord.

w w >

j œ bœ œ#œ œnœnœ œ >œ- >œ- >œ- œ œ œ œ œ œ™ >

∑

∑

b b Ÿ~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~ Ÿ Ÿb b b ˙ œ Ÿ b ˙ œ b œœ Ÿœ ŸŸ b œ bbœœ

44

∑ ˙

∑

œb œ œ œ ˙

œ œ bœb œ

b

b b

Ÿ Ÿ & bw w

Vln. II

arco

B bw w

Vla.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

‰ j j œ # œœ œœ bœ

∑

pizz.

div.

bœ œ Œ œœ œœ œœ #bœœ œ bœ œœ œ Œ

p espress.

? bw w

Vc.

Db.

¢

?

bw

œ

Œ

œ

Œ

œ

Œ

Ó

p

∑

∑

∑

‰ œj œjbœœ œœ œ

Œ

œœ œœ J œ ∑

œ

œœ œbœœœœ Œ œ bœ

Œ

Œ

‰ #œœ œœ bœœ œœJ œœ J arco

˙

Ó

œ œœ ‰bbœœ œœ œœ œœ bœœ œœ œ J J Ó

˙

p

∑

∑

∑


62

15

∑

&

S. Vln.

&

S. Vla.

-œ œ œ- œ bœ

œœ

fi œbœ œ

° Vln. I &

∑

&

∑

Vln. II

B

Vla.

Db.

¢

œ œ œ œbœ œ

44

∑

18 b œ ™

∑

p espress.

- -œ œœœœ œ œ œ œ bœ#œfiœ œ œ œ œ œ B Œ #œ œ œbœ

˙

œ J -œ bœ bœ ™

“w” w w

3

bb œœ œœ ‰ œj œ

œ

˙

?

œ

p espress.

œ J œ -

mp

Ϫ

j œ #œ

b˙ œœ bb ˙˙ œ

˙˙ ˙

∑

∑

∑

∑

œœ bbœœ #œœ œ

∑

∑

˙

j œ-

ppp

Ó

bœ bœ œ ™ œ œ b œ œ #œ œ

œ #œ œ™ bœ œ œ œ bœ œ œ

p espress.

∑

44

œ #˙ J

∑

3

∑

Ϫ

∑

œœ œœj œj œ - bœ œ œ œœ œ bœœ - 3 3

œ œœbœœ œœ

45 œ

mp

div.

? œ

Vc.

43

∑

˙™

œ

pp

mp

˙

œ b˙

p

=

20

&

S. Vln.

B

S. Vla.

° Vln. I &

44 ˙

œ œ œb œ œ

Œ

Œ

b ˙œ ™

B

Vla.

œ bœ œ œ œ œ œ œbœ œ œ bœ

˙ # œj œœ œœ œœ

b ˙˙ ™™

?

‰ j œÓ # œœ œœ bœ

Œ

Db.

¢

Œ

œ

˙™

œ

bœœ bœœ œœ œœ ˙

pp

?

bœ œ œ#œ œnœnœ œ œ œ J

œ œ ˙ ˙˙

Ó

∑

∑

3

3

‰ œbœœ œœ œ œœbœ œ œ ˙

j œ™ œ ∑

œ

Ϫ

œœ

œœ

œœ œ3 ‰ œ

43 -

œ œ

œ

pp

pp

Vc.

44 Ϫ

œœ

bœ œ #bœœ œ œ œœ bbœœnbœœ Œ

& Ó

Vln. II

43

Œ

3

œœ bœœ

-œ œb-œ œ œ#œ#œ œbœ#œnœ ‰

Œ

œ bœ œ œ

p

œ œ œ #œ bœ œ p

Œ

Œ

# 3œ ‰b œ œœ Œ

Œ

Œ

&

44 ˙

bœ b œ# œœ bœœ 3

mp

b ˙˙

bœœ ™™

œœ J

ppp

bœ œbœbœ

Ó

p

Œ Œ

œ#œ œ œ

∑ bœ bœ œ #œ œœ

p

∑

œ œ bœ œ ˙ -

Œ

pizz.

œ

p

œbœ Ó Œ

Œ


25

˙

S. Vln.

&

S. Vla.

& œ bœ œ

b ˙˙

œ ° œ Vln. I &

bœœ

˙˙

∑

?

Vc.

¢

Ϫ

? Œ

Œ j œ ‰ œ. > j œœ ‰ . > >œ ™ bœ ™

‰ bœ œ > pp

œbœ ‰ B ‰ œ œ ‰ bœ ‰ œ œ bœ œ œ p

Vla.

=

f appassionato

mf

&

Vln. II

Db.

> œ œ # -œ > 26 # œ b œ œ œ bœ #œ œnœ œ #-œ -œ œ #œ œ bœbœ œ >œ f appassionato > # œ #œ œ bœ b œ œ B œ #œ œnœ œ œ ˙ œ & œ # œ œ > œ #œ

œ œ™

bœ œ ™

œ

Ó

#˙ >˙

Œ

Œ

=

f

34

bœ & ‰ œj œ bœ œj œ ™ . p > 3 j fir œ œ œœœœ œ S. Vla. & ‰ #œ œ œ œ b. > > p ° ∑ Vln. I &

S. Vln.

B #œ ? œ

Vc.

Db.

∑

&

Vla.

¢

?

> œœ

œœ b-œ #œ

>œ œ

œœ

pp

>. œ J

44 #œfibœ œ

Ó

- - œ -œ œ b œ œ œ œ œ mf

3

∑ ∑

Œ

Œ

Ó

∑

Œ

Œ

Ó

∑

∑

∑

œ >œ

p

b˙ >˙ >œ

Ó Ó

Œ

bœ >œ >œ >-. >-. œ œ >œ. Œ

Ó

œ. bœ. >- >- bœ-. Œ >

Ó

∑

œ#œ #œ

∑

œ

∑ ≈ #œ

œ œ œ nœ #œ Œ

œ

œœ œœ . >

Œ

Ó

nœ #>œ #>œ

n˙ >˙ >œ

nœœ

Œ

45

∑ ∑

p

œ ‰ #œJ

Œ

∑

œ. ™

∑

‰ nœ nœ >

Œ

Œ

Œ

Œ

‰ #œj œ ™ œ pizz.

‰ œj œ™bœ mf pizz. mf

f

5 œ # -œ. -œ. # œ œ # œ. œ œ # œ. # œ- œ -œ. -. œ #œ‹œ œ œ 4 #œ

pp

p

. œœ

œœ

> bb œœ . œœ œœ

> > >œ b -œ. >-œ. > -œ. Œ #œ ™ œ J ‰ Œ -œ. Ó #œ-. œ-. œ- œ. . >> > >f mf >-. b>-œ. > œ Œ Œ bœbœJ ‰ Œ bœ b>œ-. Ó b œ œ™ œ-. >-. œ- œ-. .> >-. > > >. . . mf f > œœ ‰ ™ # œr #˙˙ Œ Œ Œ #œœ ™™bœ œ œœ Ó Œ œ f> . . . > ‰ ™ r #˙˙ Œ Œ Œ #œœ ™™bœœ œœ œœ Ó Œ # œœ f #>˙˙ pizz. ‰ ™ #œœ Œ Œ Œ >œ™bœ œ œ ∑ R

Œ

˙™

p

. ##œœ

> ‰ bbœœ

Œ

p animato

# œ ™#œ

œœ

Œ

p

#œ. ™ œ > ff b>œ œ™ . œ > ff Œ

43 ˙

j œœ > j œ>œ

‰ #œ # >œ p ‰

>œ

ff

Œ

Œ

b >œ œ œ b œ œ b œ b œ œ >Ÿ˙™~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~> -. œ >œ œ œ œbœ œ œ œ b>Ÿ˙~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ™ bœ-. >

36 œ

63

Ó

Ó

5

mf

Vln. II

-œœ

bœ. nœJ

Œ

œ

> œœ #-œœ bœ-œ

>œ

44 30 >˙ ™ œ #œ nœ œ #œ œ > #œ #œ œ S. Vln. & #œ œnœnœ #œ #œ 6 œ> œ œ > ff >˙ ™ > b œ œ œb œ œ bœ # œ œ > œ œ # œ B S. Vla. & œ> œ & œœ #>œ œ #œ 5 6 ff >. n œ œ > ° œœ J Œ Œ ‰ n>œœ Œ Œ Vln. I & mf f >. #œœ ‰ bœ œj ‰ œ Œ Œ Vln. II & œ J œ œ #>œ >œ > . mf f >˙ j > ‰ œœ œœ ˙ ‰ ™ œr b˙ Vla. B œ bœ . > mf > f> ff ˙ > ? ˙ œ #˙ ‰ ™ r b˙˙ Vc. œ b œ # œ #>˙ > ff > arco f mf b ˙˙ #>˙ œœ > ? ™ b Œ # œ ‰ # œ Db. > ¢ R 29

45 >

œœ >

. bœœ J

> bœœ

>œ™ b œ- >-œ 45 œ#œ œ nœnœ# œ # œ b œ J #œ #œ œ> œ #œ > b -œ -œ >™ bœ #œ œ nœ# œ #œ œ B J nœ#œ #œ #œ nœ & #œ >œ

Œ

œ

œ

œ

Œ

p dolce

œ. ™

Œ

Ó

œ #œ œ œfi œ -œ -œ #œ- œ -œ œ

œ œ. #œ. #˙ ™ pizz.

Œ

Œ

Œ

≈ œ #œ œ œ #œ

# œ #œ arco

pp

œœ

œ

≈ #œ œ p

Œ Œ

#œ œ #œ ≈ œ #œ œ Ó Ó


64

& Œ

S. Vln.

&

S. Vla.

Vln. I

? ¢

&

S. Vla.

B

44 45 #œ ™

Œ

B

Œ

Vla.

?

Vc.

¢

#œ ™ #œ p

47

&

S. Vla.

B Ó

° Vln. I &

œ œœ

& Œ

Vln. II

Vla.

Vc.

¢

œ

œ

pizz.

œ

Œ

p

œ

Œ

#œ#œ

p

pizz.

#œ œ

Œ

nœ #œ œ

Œ

p

œœŒ

Œ

œ

#œ J

p

Œ

B #œ

Ó # œ #œ œn œ Œ Œ

? Œ

? Œ

Œ

œ

p

œ

#œ- œ œœ œ

œ nœ œ

œ

œ#œ œ œ mp

Ó ∑

Œ

Œ

Ó

Ó

43

œ- #œ

œ

œ#œ œ œnœ

Œ

œ œ #œ œ

#œ œ#œ#œ œ œ Œ

‰ Œ ∑

arco

‰ Œ

p

∑

#œ ™

44 #˙

fi #œ œ#œ œ œ œnœfiœ œ #œ œ œ#œ œ œ œ œ œ

Œ

‰ Œ

#œ #œ

#œ #œ

œ #œ Œ

˙

Œ

∑

Œ

Ó œ™ œ

p

œ

Œ

p

# œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ.

Œ

™ ### ˙˙˙ ™™

Œ

Ó #œ

œ œ #œ #œ

p

Œ

œ

œ

p

#œ Œ

œœ

Œ

œ

Œ

#œ #œ #œ

#>œ. # œ œ œ ‹ œ œ œ œ # œ # œ œ Œ

Œ

mf

ppp (pizz.)

Ó

œ

p

#œ œ p

#˙ ™ p

œ

#œ p

nœ #œ

#œ J

œ J

œ

#œ J

œ J

œ

œ

œ

Œ œ

Œ

#œ J

œ nœ J

#œ J

œ nœ J

nœ # œ #œ œ

˙

œ

Œ œ

45

B

p

“” œ

# œ-# -œ n œ

∑

##œœ ™™

˙

Œ

Œ

#œ œ

p

Ó

arco

œ #œ

##œœ ™™

#œœ

mf œ œ #>œ œ ‰ #œ œ œ #œ #œ œ‹œ#œ œ œ œ œ œ # œ œ œ ‹œ œ œ

∑ Œ

œ

pp

#œ #œ ‰

Ó

#œ #œ #œ œ - - œ

Œ

Ó

Allegro q = 120 # œ. œ. # œ. 43 49

∑ œ#œ

#œœ

Œ

## ˙˙ #˙

#œ #œ #œ #œ #œ

mf

###œœœ ™™™

arco

Ó

œ Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

# œ #œ

Ó

Œ

Œ

#œ #œ

Œ

#œ J

#œ Œ

Ó

Ó

œ

# œ #œ œ

#œ ™

Œ

# œ #œ

œ

œ œ#œ

œ-

Ϫ

arco

Œ

œ

# ˙˙ #˙

Œ

œ

fi #œ œ

Œ

Œ

p

#-œ#œ -œ œ œfiœ œ #œ œ œ ˙

S. Vln.

Œ

#œ#œ œ

mp

# œœ #œ

Œ

p pizz.

?

∑

p

nœ J nœ -

Œ

Œ

#œ #œ Œ œ™ œ

Œ

Œ

œ # œ # œ #-œ -œ J

∑

Ó

44

∑

fi #œ œ œ œ œ œ œfiœ œ œ #>œ #œ œfiœ œ œ -œ œ. œfiœ œ- œ #˙

p

ppp

œ#œ #œ #œ

# œ #œ

œ

#œ ™

Œ

&

Vln. II

‰ nœ#œ#œ

p dolce

° Vln. I &

Db.

Œ

∑

### ˙˙˙

=

p

Œ

#œ ™

Œ

#pizz. œ #œ#œnœ Œ

#œ#œ#œ nœ Œ

#œ œ # œ #œ #œ J

43 ˙

-œ n -œ # œ-

Ó

Œ

? #˙

S. Vln.

Db.

Œ

B

Vc.

=

Œ

& Œ

Vla.

Db.

p dolce

° Œ &

Vln. II

œ # œ œ # œ-

39

œ

œ

Œ

œ #œ

œ

‰ ‰ Œ ‰ ‰

œ J

mf pizz.

œ J

44


52

44 # œ # œ œ #œ ‹œ œ

œ > #œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ

S. Vln.

&

S. Vla.

B

∑

° &

∑

Vln. I

f œb œ œ#œ œ œ œ. J #œ > f “œ” œ œ ‰

&

Œ

B

Œ

Vc.

? nœ #œ

j œ #œ #œ

Db.

? nœ #œ

j œ #œ #œ

Œ

Ó

Vla.

¢

=

S. Vla.

° & ‰

pizz.

j bœ œ

&

Vln. II

B ‰

Vla.

? Ó

Vc.

Db.

j bœ >

œ

mf

œ

œ

œ

œ

p

Ó

mf

œ

œ œ

mf

œ

p arco

œ

p

œ

œ

˙™ > p

œ

œ J

œ J

œ J

œ

Œ

Œ

œ œ

œ

œ

œ

œ J

Œ

65

bœ œ

˙

¢

? Ó

j bœ œ

œ Ó

Ó

∑

Ó

œ Ó

Ó

‰ ‰

bœ J p

bœ J p

‰ ‰

œ J œ J

= œ #œ œ œ n œ > #œ Ó & œ#œ

60 S. Vln.

> #œ œ #œ#œ n œ Ó B #œ & œœ >œ #œ œ œ # œ # œ n œ n œ ° Ó Vln. I & >œ b œ n œ b œ #œ nœ #œ œ Ó Vln. II &

S. Vla.

‰ #œ

mf

œ bœ J

œ bœ J

43b>œ b œ œ Œ

mf

œ

œ

Œ b >œ b œ

b œ nœ

j œ bœ œ

Œ

œ bœ

Œ

Œ

Œ

mf

œ œ œ J

mf

œ J

mf

œ

œ

Œ

œ

œ

Œ

f

nœ J

bœ œ

œ

∑

∑

∑

∑

Vc.

?

∑

∑

∑

Db.

?

∑

∑

∑

Ó ∑ ‰

œ

˙

œ #œ J œ #œ J

pizz.

œ œ

n œ #œ œb œ œœ Ó #>œ#œ

Œ

> œ bœ œ œ

>œ#œ#œ #œ#œ œ œ

Œ

Ó >œ œ#œ#œ œ nœ#œ# œ

œbœ œ œ Ó >

> bœ œ nœ#œ œ nœ#œ #œ

œbœ œ œ Ó > >œ œ œ œ Ó

#>œ#œ nœ œ œ bœ nœ #œ

b>œ œ œ œ Ó

>œ œ œ œœœœ œ

b>œ œ œ œ Ó

f

∑

œ #œ ™ J

Ó

arco

∑

Ó

œ

> œ bœ œ œ

œ#œ nœ# œ œ# œ n œ b œ > n>œ#œ #œ œ n>œ œ#œ #œ œ nœ #œ #œ

œ #œ ™ J

Œ

œbœ œ œ Œ >arco f > œbœ œ œ Œ arco f b> œœœœ Œ f arco b>œ œ œ œ Œ

∑

¢

Œ

œbœ œ œ Œ >

B

Vla.

nœ J

arco

n>œ#œ Œ #œ œ Œ

Œ

œ

œ

>œ b œ œ 56 œ bœ œ bœ œ b œ œ n>œ œ œ œ bœ œ œ œ Œ Œ œ Œ œ & Ó > >œ œ œ #œ œ #œ œ bœ œ œ #œ œ nœ#œ œ œ nœ#œ Œ Ó Œ #œ#œ Œ &

S. Vln.

Vln. I

j œ #œ #œ

Vln. II

Œ

b œ. œ. œ.

œ bœ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ # œ b œ œ #œ œb œ œ. b >œJ œ ‰ ‰ > œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œb œ # œ œ #œ œ œ œ Ó œ œ &

œ b œ œ #œ# œ œ >œ.

44 63 >˙ >˙ ‰ œ. > ‰

f

#œ. >

>œ œ œ œœœœ œ

Œ

Œ

∑

Œ

Œ

∑

œ >.

> > b-œ œ -œ J J

j œ œ b œ>. #>œ. >. > f ‰ œj ‰ #œj ‰ œj ‰ bœj . . . >f . . . œ. œ œ. œ. œ. œ œ. œ

j œ >œj> œ -œ

bœ. œ œ. œ #œ J > > .

j b œ. œ œ. > j‰ j bœ. œ. . . . œ. œ œ. œ œ. œ

œ #œ > . ‰ #œj . œ. œ.

. . . . . . œ. œ œ. œ. œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ.

f pizz.

f


>68 œ ‰

66

65 S. Vln.

&

∑

S. Vla.

B

∑

∑

∑

=

¢

mf

∑

&

f

>œmf

>Ÿ ° bœ Vln. I & ˙ Vln. II &

=

¢

&

n>œ ™

‰ #œj >

j œ ‰

>˙ 75 #>œ. ‰ œ œb œ #œ œ œ J

nœ # œ #>˙ nœ œ#œ# œ œ #œ œ œ# œ # œ B ‰ ‰

S. Vla.

fp

f

mf

° Vln. I & ‰ #œ >œ

mf

& ‰ bœ œ

Vln. II

B Ó

Vla.

Vc.

Db.

œ

¢

œœœ œ

œ

Ó

>-. œ J

#>œ-

>Ÿœ

>Ÿœ

>˙

œ

p

>œ œ

pizz.

Œ

œ bœ #œ œ #œ > #œ > b>œ > ‰ ‰ #œ

>Ÿ˙

œ b >œ # œ b>œ

f

> bœ œ >œ >œ Œ

œ

#œ ‰

Ó

œ

b>œ

? Ó

74

S. Vln.

œ

b>œ œ œ #>œ

>œ

? #>œ

Vc.

Db.

œ

> B #œ

Vla.

œ œ

>-œ

> # œ n>œ ™ œ œ œ #œ œ œ >œ. #œ œ œ œ ‰ #œ œ œ# œ œ œ#œ œ œ œ bœ bœ œ #œ#œ œ œ nœ œ#œ #œ Œ œ œ #œ œnœ#œ J ‰ > mf fp f > b >œ. > # œ œ > > œ # œ >œ ™ > > # œ œ # œ #œ œ j j œ # œ . œ J œ #œ Œ Ó ‰ #œ œ œ #œJ >> mf fp f Ÿ Ÿ œœœ œœœ >Ÿœ œ œ œ #œ œ œ > pizz. > œ bœ œ #œ #œ œ œ > œ œ ‰ ‰ ‰ #œ œ œ ‰ œ œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰##œœ œœ œœ ‰ ‰ Œ J p 3 3 3 3 3 3 3 3 pizz. mf bœ œ #œ ˙ œ Œ Ó b>œ ‰ œj œ #œ ‰ ‰ Œ œ> œ œ # >œ p mf arco pizz. >œ b œ b >œ œ œ n>œ ‰ Œ Ó Œ Œ Œ Œ ‰ j ‰ œ œ #>œ #>œ #œ J J #œ #œ

>œ b œ œ #œ œ œ œ œ >œ

B ‰

S. Vla.

œ œ

>œ mf >œ

>-œ

#œ #œ œ œ œ#œnœ œ œbœ#œnœnœ œ#œ#œ bœ

∑ œ

œ J

mf

70

S. Vln.

œ œ

? Ó

>-œ J

#>œ-

bœ bœ#œ œ œ œ#œ œ œ >œ œ#œ œ œ œ f >Ÿ˙ œ. >œ # œ. >œ ‰ œ. œ Ó J p œ. >œ #œ. nœ j ‰ œ >œ ∑ .

∑

> œ bœ œ #œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ ° j> œ ‰ ‰ 3 ‰ 3 ‰ ‰ Vln. I & ‰ #œ œ 3 3 3 . 3 f > j > > b >œ > j fi > > œ j j œ jœ fi œ fi œ œfi b œ œfij œ fi # œ œ # œ ‹ œ œ‰ J J ‰ J ‰ J ‰ Vln. II & ‰ j œ. œ > f >-O >. >O. >O. > ##>O-œ Oœ Oœ. œ bb Oœ œ b >œ œ. >œ #œ. œ. >œ > . œ # œ œ J ‰ J #œ J J Vla. B ‰ J #œ ‰ f œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ pizz. œ œ ? Ó ‰ J ‰ J ‰ J Ó Vc. Db.

#>œ-

mf

mf

f

mf

f

##>œœ Œ J j bœœ Œ >

Œ

> ‰ œ.

>. œ

Œ

‰ bœ. >

œ >.

> ‰ œJ #œ f

? Ó

œ # >œ ‰ œJ #œ

? Ó

> ‰ #œJ #œ

arco

f arco

f arco

b>œ œ b>œ

>œ œ

b>œ

Œ

>œ

Ó

b>œ Œ

‰ bœj œ mf

arco

œ J

mf

f

> #œœ ‰ J f

#>œ J ‰

mf pizz.

œ œ > ‰ #œJ #œ n#œœ

Œ

mf

#pizz. œ œ n>œ ‰ J

Œ

f

mf

Ó

∑

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

∑

>. b>-œ œbœ. >œbœ. œ. >œ J Jœ > > œ. b-œJ œ œ. œbœ. œJ. bœ> >

>. œ J

j œ >.

‰ bœj ‰ œj ‰ œj ‰ bœj œ œ. ‰ bœ. j ‰ bœ œj . . . >>- >. f arco. . . œ. . . n>œ. bœ œ. œ. œ. œ œ. bœ œ. œ. bœ œ. bœ œ. œ. B

f

arco . . . . . . n>œ. bœ œ. œ. œ. œ œ. bœ œ. œ œ. bœ œ. bœ œ. œ.

f

f

f

#>œ

mf arco

>> œ b œ œ œ b œ œ n œ œ œ œ œ œ b œ b œ. œ œ œ œ. >œ œ œ œ. J ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 3 3 3 3 >-œ . > 3 . > 3 . . b œ. bœ œ bœ œ œ b œ. œ. œ J ‰J ‰J ‰J ‰J ‰ bœ. ‰J

>. . nœb œ . n>œ. bœ

b œ. ‰J . œ. b œ . œ. bœ

. ‰ œJ

œ. ‰J

œ. œ.

. œ. œ

œ. œ.

. œ. œ

>œ- b œ. J‰

bœ. J‰

. œ. . œ. œ. b œ œ. b œ œ. . . œ. œ œ. bœ œ.

bœ. œ.

Œ Œ

œ.

?

#œ ˙ > >œ ˙™ >

f

>Ϫ

#>œ œ™ >œ ‰

#>œ >˙ œ>

œ. J œ.

#>œ ‰J

œ‰ J œ‰ J j‰ œ


80 & Ó

S. Vln.

œ œ#œ#œ

n>œ œ

f

B >œbœ œ œ œ#œ œ œ >˙

S. Vla.

° Vln. I & Ó f

‰ œJ

j ‰ œ œ #œ p pizz.

‰ œJ p

#œ ‰ J

pizz.

? Ó

Vc.

p

= S. Vln.

¢

#œ ‰ J

pizz.

? Ó

p

5 85 4

∑

&

>œ >œ

œ œ

mf

bœ ° j ‰ bœ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. >œ Vln. I & J J f œ ‰ bœj ‰ œj ‰ œj ‰ Vln. II & . . . œ. >œ

‰ œJ

Œ

p

œ ‰ J

Œ

mf

Œ

œ #œ œ #œ

p

œœ

Vc.

∑

Œ

f

Db.

=

¢

92

B

S. Vla.

Vln. I

∑

° &

∑ ∑

&

Vln. II

œ B ‰#œ Œ Ó J

Vla.

?

Vc.

Db.

∑

&

S. Vln.

¢

43

w w

? w w

&

Œ

Œ

arco

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

∑

Œ

∑

Œ

∑

Œ

∑

Œ

∑ ˙™

45

‰ #œJ nœj ‰ >

arco

> œ b œ œ œ >œ œ œ œ

ff

Ó > œ bœ œ n>œ

ff

f

œ nœ j œ. >œ #>œ

∑

Œ

Œ

bœ. >œ n>œ ‰ J bœ nœ Ó

f

∑

œ œ œ -œ -œ œ- -œ

˙

pp dolce

∑

œ #œ œ œ œ œ#œfi œ œ œ œ œ œ

˙

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑ ∑

œ Œ ™œ œ

Ó

Œ

Ó

pizz.

œ

p espress. pizz.

˙

p

˙™

arco

œ #œ œ #œ ™ œ œ

Œ

pp

∑ ∑

∑

ff

>˙

p

#œ J

p pizz.

## œœ p

Œ Ó

˙™

#pizz. œ Œ #œ Œ Ó

˙™

Œ

Œ Œ

≈#œ œ

p

p

# œ œ œ- -œ n -œ # -œ ∑ œ œ œ œœ

pizz.

Ó pizz.

>œ

œ œ

pizz.

Œ

arco

mp

Œ

œ œ œ œ™ œ #œ

œ Œ ‰ #œJ

Œ #˙ ™ # p˙ ™ #arco ˙™ Œ# ˙ ™

# œpizz. Œ Ó

44 Ϫ

Œ

Ó

p

œ

Œ

˙˙ ™™

##w w

Œ

∑

˙˙™™

p

Œ

˙™ Œ

pp

#-œ

∑

- .œ œ œ œ œ œ œfi œ œ œœ œ œ œ. œfi œ œ œ

Ó

˙

ff

ff

p espress.

˙

arco

ff

Adagio cantabile 90 q = 56 ∑ ∑

#>œ ™ ## w w >œ Œ J

bœ ˙ œ> > ff b >œ ˙ ™ >œ

œœ b >œ >

p

∑

Ó

Œ

45 97 œ ™ œ™

∑

∑

Ó

Œ

Ó

Œ

f

∑

f

∑

bœ. >œ n>œ J bœ nœ Ó

∑

43

f

> œ b œ œ œ >œ b œ œ œ

Œ

∑

f

mf

œ ‰ #œJ nbœœj ‰ > mf f arco # œ ‰ #œJ nnœœj ‰ >

Œ

∑

∑

j nn>œœ ‰ ## œœ J

mf

‰ bœ. J ‰

∑

f

? bœ. bœ. œ. œ. œ. œ. Œ f

Œ

Œ

mf f arco

mf

>œ œ œ œ b œ œ # œ œ œ œ > # œ # œ œ œ nœ#œ

f

? bœ. bœ. œ. œ. œ. œ. Œ

Œ

> œ œbœ œ œ œ œ œ bœ œ œ nœ œ œ œ #>œ#œ #œ Ó

f

Vla.

Œ

mf

f

bœ. . œ. nœ. >œ B ‰ J ‰ œJ ‰ J ‰ nœ

Œ

> bnœœ j ‰ #œœ J ‰

mf

>œ

> #œ œ œ œ#œnœ œ œ ˙

œb œ œ œ ˙

arco

mf

>œ

5467

> œ b œ œ œ # œ œ œ œ >œ n œ œ œ # œ œ >œ œ œ œ b œ œ > #œ œ œ œ œ œ œ#œ#œ œn œ œ

mf

p

mf

œnœ

44 > œ bœ œ œ

Œ

#œ #œ œ >œ ‰ J

Œ

#>œ

Œ

mf

p

#>œ

œnœb>œbœ

>œ ‰ #œJ #œ œ

Œ

œnœ #>œ#œ Œ

∑

p

mf

#>œ

44

b >œ œ

œ #>œ ‰ #œJ #œ

Œ

mf

œ œ

œ œ

œ#œ œ œ

Œ

>œbœ œ#œ œ œ#œ#œ >œ

f

B

S. Vla.

œ #œ

p pizz.

B Ó

Vla.

>œ œ#œ#œ Œ Œ

pizz.

& Ó

Vln. II

Db.

œœ

43

>œ

p

œ Œ

œ

Œ œ œ Ó

#œ œ B

p

Ó

#˙ p

Œ

œ œ#œ œ Œ

œœœ

Ó ˙

œ œ#œ œ Œ

43


68

99

&

S. Vln.

43 ˙

Œ

& Œ

S. Vla.

Ϫ

œ #œ J

p

mp

° Vln. I &

B

Vla.

=

œœ

Ϫ

?

Vc.

Db.

∑

&

S. Vln.

∑ œ

Œ

Vln. II

& Œ

Œ

Vla.

B Œ

=

¢

?

&

S. Vln.

&

S. Vla.

° Vln. I &

œœ

bœ œ

œ

B ?

Vc.

Db.

¢

?

œ

Œ

œ

### ˙˙˙

ppp

#˙ #˙

p arco

#˙ #˙

ppp

ppp

œœ

œ bœ bœ œ bœ bœ

fi œœ

Œ œ œ

Œ

Ó

∑

Œ

fi œ bœ

œœ

≈#œ œ œ ≈#œ p

œœ

∑

˙

œœœ

p

Ó

Œ

Œ

Œ

˙™ ˙˙ ™™

Œ

œ

Œ

Œ

Ó

bœ œ Œ

Œ

Œ

bœ ™ œ

# ˙˙ ™™ #˙ ™

#œ #œ

#˙˙ ™™ #˙ ™

##˙˙

™ ##˙˙ ™ #˙ ™

Œ

Ϫ

∑ #œ #œ J

Œ

Œ

Ϫ p

œœ # ˙˙ œ ˙

œœ œ J ‰

œœ #˙˙ œ ˙

œœ œ ‰ J

Œ

Ó

Œ

Œ

Œ

˙ Œ #˙ #˙ œœ #˙ œ #˙

œ œ ‰ J j œ ‰

Œ

Œ

œ

p

œ

p

Ó

#œ p

#˙ p

œ

bœ œ œŒ

Œ œ

B

mp

#œ J

œ

Ó

Œ

œ

œœ

44

bœ œ œfij œ- œ œ œ œ œ œ œ - -

Ó

∑ ∑

Ó

∑

Ó

∑

Ó #-œ. œ.

∑

?

42 œ œ #œ. œ œ#œ. #œ

j œ

#œ œ œ Œ

Œ œ œ œ

œ Ó

#œ œ

∑

p

pizz.

p

œ

#pizz. œ #œ

Œ

œ œ #œ Œ

45

∑

mp

p

œb œ

Œ

#-œ. œ. œ œ #œ. œ œ#œ. #œ- œ -œ. -œ. #œ #œ œ œ #˙

œ

bœ œ

Œ

œ

p

Ó

barco ˙

Œ

p

œ

bœ œ œœ œ- œ œ bœ - -

bœ œœ œœ

Œ

Œ

œ #œ œ Œ

Œ

œ

∑

Œ

˙˙ ˙

p

b œœœ ˙˙˙ J

Ó

animato

pizz.

Œ

œ bœ b œ œ œ

#œ ™

Œ

-. -. œ #œ #œ #œ œ

pizz.

Œ

‰ bœ

∑

‰ Œ?

Ó

bœ œ bœ

Ϫ

mp

Œ

œ #œ

Ϫ

Œ

Œ

‰ Œ

b œ œ œ -œ b œ -œ b œ œfi œ œ œ œ b ˙ œ

p

Œ

pizz.

Œ

œ

œ-

œ

Œ

pp

˙

Ϫ

arco

b œœ bœ

mp

Ó™

∑

œœ™™

mp

œ J

ppp

∑

mp

p

˙ ˙˙

‰ Œ

œ ≈ œ œnœ

≈#œ œnœ ≈ œ #œ ≈ œ œ œ

Œ

∑

œœ

Ϫ

Œ

#œœ ™™

arco

‰ œœ Œ

œœ

∑

pp

Œ

b œ œ b œ b œ œfi œ œ b œ b >œ œ œfi œ œ œ œ- œ. œfi œ -œ œ

p dolce

div.

∑

43 œ # œ #œ œ -œ# œ-# œ 45n103 œ™

-œ œ

Ó

œ œbœ œ œfiœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ

bœ œ

œ

p

˙

œ œœ

œœ œ œ

Ϫ

Ó

b ˙˙ b˙

pp espress.

ppp

Vla.

œœ

œ

45 108

##arco ˙˙ & #˙

Vln. II

œœ

Œ

° Vln. I & Œ

?

œœ

b˙ bœ

Vc.

œ -œ. œ

Œ

& œ

S. Vla.

Db.

œœ

B ˙ ¢ 104

Œ

œœ

& Ó

Vln. II

Œ

44

#œ #œ #œ

Œ

Ϫ

œ Œ ∑

œ J

Ϫ

∑

œ#œ œ œ#œ œ œ

43


43

44 >Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >œ #˙ ™ œ œ # œ #œ#œ œ œ # œ #œ#œ œ

112

œœ

& #˙

S. Vln.

mf

S. Vla.

° Vln. I &

∑

&

∑

Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

=

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ > >˙ ™ œ œ #œ #œ nœ

œ œ #œ œ & ≈ œ#œ#œ#œ œ#œ#œ œ œ œ œ

¢

mf arco

mf

∑

∑

∑

44 Ÿ~~~

mf

mf

° & ˙

˙

p

43

- - n-œ œ. œ. œ. Œ

bœ- -œ. Œ

p

mp

- -. -. b -œ -œ. œ- bœ. bœ œ

=

p

45

∑

&

B ˙

S. Vla.

˙˙

mp

° &

b -œ -œ. -œ. -œ. ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

bb w w

˙˙

bbw w

˙˙

ppp

ppp

Œ

∑

œ J œ

∑

7 4 œ œ

Œ

bœ ™

∑

Ó

∑

˙˙

Ó

∑

ppp

w w

˙˙

Ó

∑

w

˙

Ó

∑

∑

œ œ #œ œ œ- œ œ œ œ ™

j œ #œ- œ- nœ Ó

Π&

Œ

˙™ ˙™ œœ

w w

Œ

œ Œ œ

pp

w w

pp

Œ

œ Œ œ

w w

∑

∑

∑

∑

Œ

∑

∑

∑

Œ

∑

#œ ™

œ œ #œ Œ

Ó ∑

œ nœ ‰ ‰ Œ œ™ œ ∑

Ó

Œ ∑

w

pp

∑ œ

∑ ∑

arco

˙

p cantabile

w

pp

Œ

œ Ó ™ œ œ œ bœ œ p espress.

Ó

Ó

Œ

pizz.

pp

w w

∑

45

j ∑ œ

Œ Œ

∑

Vla.

> - - - - #œ- #œ. œ. œ. œ. œ.

ppp

∑ ˙

∑

∑

∑

ppp

44

œ #œ œ œ œ œ

∑

∑

∑

∑

∑

?

mf

œ œ n œ b œ b œ œ™ J œ œ

œfij

∑

Œ

∑

B

¢

#œ- #œ. œ. œ œ > - mf > arco -. -. #œ- œ œ œ œ

∑

&

?

mf

∑

Vln. II

Vc.

>- -. -. -. œ œ œ œ

p espress.

∑

∑

œ œ œ œ œ œ œ™

∑

Db.

mp

∑

Œ

Œ

mp

123

S. Vln.

Vln. I

∑

˙ ? ˙ ?

p

p

B

44 b œ ™

mf

120

mp

& b˙

¢

∑

arco

∑

p

Db.

Ó

∑

º >Ÿœ~~~ œ œ Ÿ~~~ b œ œ œœœœ n œ bœ œB & bœ œ œ bœ œ

Vc.

∑

∑

º

Vla.

Ó

44

69

∑ >- -. -. -. œ #œ œ œ

∑

? ?

∑

∑

#œ- œ-. œ-. œ-. œ- œ-. œ-. œ-.

∑

b >Ÿœ~~~ œ œ œ b œ œœœœœ œ bœ œ œ & œ œœ

Vln. II

j œ. -

œ#œnœ

B

p

Vln. I

j -. > j #œ- œ œ-. œJ œ > arco

b

S. Vla.

-. œ J

mf

117

S. Vln.

> - . > #-œ #œ œJ. œJ œ J

œ #-œ #-œ. -œ. -œ. -œ -œ. -œ. -œ.

43

Œ

pp

w w

pp

w w

w

w

pp


III

70

Flute

Oboe

1 2

° &

∑

2

¢

∑

∑

&

2

∑

∑

&

1

1 Clarinet in Bb

44Allegro78Vivace q = 132

?

∑

∑

a2

∑

a2

∑

a2

>œ ™

œ >œ # œ œ. >œ ™ œ.

˙

Ϫ

œ >œ # œ œ. >œ. ™ # œ œ. >œ œ.

œ >œ œ 4

f

œ >œ # œ œ. >œ™ œ.

˙

Ϫ

œ >œ œ

˙

Ϫ

. # œ . >œ œ >œ # œ œ. >œ™ œ .œ

˙

Ϫ

œ >œ # œ œ. >œ. ™ # œ œ. >œ œ.

œ >œ œ

>Ϫ

#>œ ™ f

>œ ™

f a2

œ >œ # œ œ. #>œ ™ #œ. œ >œ # œ œ. >œ ™ œ.

œ #>œ # œ œ. #>œ. ™ # œ œ. >œ #œ.

4

œ >œ œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

Trombone

?

∑

∑

∑

Tuba

?

∑

> œ. #>œ. œ. #œ nœ. œ. œ #œ Œ ∑ œ# œ œ # œ n œ œ œ# œ > . œœ. >œ. œ. #œ œ #œ nœ œ œ œ Œ ∑ œ œ# œ œ # œ n œ œ œ #œ >. . > . . > . j j . > . j ‰ #œœ œœ œœ ##œœ œœ œœ œœ bbœœ œœ œœ >œœ##œœ œœ œœnnœœ œœ #œœ . > . . f >œ . > . > . >> . b œ œ œ # œ œ œ n œ œ œ. œ œ œ œ œ œ # œJ J ‰ J

∑

∑

∑

∑

Bassoon

1

° 1 2 & 2

Horn in F 3 4

Trumpet in C1.2

Timpani

Tambourine

¢

°? ¢ ° ¢/

&

Xylophone

44Allegro78Vivace q = 132 æ wæ

ppp

∑

&

Solo Violin

B

Solo Viola

∑

Ϫ Ϫ

f

mf

œ

Ó

œ™ æ œæ™

B

f

>. . >. . œ. ‰##œœ œœ œœ œœ ##œœ œœ ‰ bœ . . f . ‰ #œœ œœ œœ œœ ##œœ œœ ‰bbœœ . . >. . >. . f

∑

f

#œ f

œ. >œ. œœ

j j œ œ #œ

œ #œ

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

∑

j œ œ œ™ Œ™

œ bœ.

œ œ œ #œ œ œ nœ œ #œ > . > . > . > . œ

Ϫ

œ #œ

∑

∑ >œ # œ œ >œ™ # œ >œ œ ‰ œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ >œ œ

f

Allegro Vivace q = 132

Violin I

° &

Violin II

Viola

senza sord. fp

Ÿ>~~~~~ #w

&

senza sord.

B

∑

Violoncello

?

Contrabass

?

¢

44# Ÿw>~~~~~~ 78 >œ

fp senza sord.

∑

senza sord.

∑

J ‰ Œ

‰ Œ

∑

∑

∑

œ. œ. ‰ œ. ‰ J f #œ. œ. ‰ œ. ‰ J #>œ

œ. ‰ œ. œ. ‰ J œ. ‰ #œ. œ. ‰ J

œ. ‰ œ. J J œ. ‰ œ. J J

∑

∑

∑

>œ œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. J J J J

f

>œ

f

j j j j œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. >œ

f

f

44

∑

44

∑

∑

‰ œ. œ. ‰ œ. J . . . ‰ #œ œ ‰ œJ

‰ œ. ‰ J . ‰ œJ ‰

œ. œ. ‰ œ. ‰ J #œ. œ. ‰ œ. ‰ J

œ. J œ. J

∑

∑

‰ œ. œ. ‰ œJ.

‰ œJ. ‰ œ. œ. ‰ œJ. ‰ œJ.

∑

∑

‰ œ. œ. ‰ œ. j ‰ œ. j ‰ œ. œ. ‰ œ. j ‰ œ. j


Fl.

Ob.

1 2

448 > œ

Bsn.

œ.

>Ϫ .

# œ >. œ J

71

∑

Ó

> & œJ ‰ Œ

Ó

∑

Ó

Ó

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

2

2

2

>œ. ™

Ó

1

1

œ.

° & J ‰ Œ

1 Cl. Bb

>œ # œ

¢

> & #œJ ‰ Œ B >œ ‰ Œ J

?

f

>œ # œ

f

œ. œ.

# œ >. œ J

‰ Ó ‰ Ó

° &

∑

∑

∑

∑

3 4

&

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

1 2 Hn. in F

Tba.

Timp.

Xyl.

Hp.

S. Vln.

S. Vla.

¢

448

°? œ ¢

Œ

Ó

> & œ

Œ

Ó

{

Œ

œ

∑

f

œ

œ

>Ϫ

#œ > œ J

‰ Ó

&

∑

?

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

B

∑

∑

∑

∑

. . . . . . > #œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œœ ‰ J ‰ Œ

& Œ

. . . . . . > ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ Œ J

mf

Œ

mf

B ‰ #œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœj ‰ Œ . . . . . .> mf

Vc.

>œ # œ

∑

° Ó Vln. I &

Vla.

∑

448

Vln. II

Ó

f

? ‰ œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. >œœ ‰ Œ J mf

f

? ‰ œ œ œ œ œ œ œj ‰ Œ Cb. . . . . . .> ¢ mf

f

f

f

Œ

Œ

> > > >. . . > œœ. œœ. #œœ. œœ. œœ. œœ. >œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. ## œœ. œœ. œœ. œœ. œœ œœ œœ œœ ## œœ œœ. œœ. œœ nn œœ œœ. œœ. œœ #œœ œœ œœ œœ œœ œœ. œœ. mf

f

mf

f

> > > >. . . > œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. >œœ. #œœ. œœ. œœ. œœ. #œœ. œœ. œœ. œœ. #œœ œœ œœ #œœ n#œœ œœ. œœ. œœ #nœœ œœ. œœ. œœ nœœ œœ#œœ œœnœœ œœ. œœ.

‰ #œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ##œœ œœ œœ ##œœ œœ œœ œœ œœ##œœ œœ œœ œœ nnœœ œœ œœ œœ#œœ œœ œœ . . . . . . >. . . . >. . . . >. . . . > . . > . . . . > mf f > . . . >. . . . >. . . . > . . > . . > ‰ œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. #œœ œœ œœ œœ #œœ œœ œœ #œœ#œœ œœ œœ œœ n#œœ œœ œœ œœ #nœœ œœ œœ œœ nœœ œœ. œœ. mf

∑ ∑

f

> > ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. #œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. #œ. œ. œ. œ nœ œ. œ. >œ #œ œ. œ. >œ nœ œ. œ. > > mf

∑

f

∑


72

° & 12

Picc.

Fl.

Ob.

1 2 1 2 1

Cl. Bb

Bsn.

2 1 2 1 2

¢

78 13

∑

∑

&

∑

∑

&

∑

∑

&

∑

∑

∑

?

° &

Hn. in F

44

∑

∑

Ó

˙ >

mf

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

>œ ™ œ™

mf

∑

∑

˙ ˙

∑

3 4

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

Tba.

Timp.

¢

°? ¢ œ

° Tamb. / Tri.

Hp.

S. Vln.

S. Vla.

Œ

p

Vla.

Vc.

Ó ∑

¢/

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

&

∑

B

∑

{

&

° Vln. I & Ó Vln. II

78 13

& Œ

Œ

7 . œ. œ. œ. œ. œ. 8 13 œ #œ œ œ œ œ œ p

B ‰ œ œ œ œ œ œ œj ‰ Œ #œ. œ. œ. œ. œ. œ. >œ p p

? ‰ œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. >œœ ‰ Œ J p

Cb.

? ‰ œ œ œ œ œ œ œj ‰ Œ . . . . . .> ¢ p

pp

. . . . . . ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

pp

Ϊ pizz.

#>œ #œ

p pizz.

#>œ #œ p

Ϫ

>œ ™ œ™

mf

f

44

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

>œ œ#œ >œ œ œ >#œ

pizz.

∑ ∑

pizz. n > œ#œ >œ#œ p

p

Ϊ

>œ œ œ >#œ

pizz.

p

∑

n>œ # œ nœ >œ#œ

∑

nœ œ J ‰Œ

∑

44

œ p #œ #œ

˙™

∑

∑ >˙ b œ œ#œ œ ‰

∑

∑

mf

∑

> . > ‰ œ œ #œ #œ œ œ bœ ™ œ nœ. œ w

∑

mf

p animato

Œ #œ#œ

Ó

Œ

pp

mf

‰ œœœœœœ

Ó

∑

p

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œŒ

∑

∑

>œ #>œ #œ Œ #œ Œ

∑

∑

Œ Œ #>œ #œ

Œ nœ œ nœ œ Ó Œ

#>œ

Œ

pp


45

° Picc. & ˙™ 18

Fl.

Ob.

1 2 1 2 1

Cl. Bb

Bsn.

2 1 2 1 2

¢

Œ

Œ

Œ

Œ

I.

Ó b œ. œ. >˙

&

∑

&

∑

∑

&

∑

?

° &

Hn. in F

bœ œ j ‰ œ >œ

44 20 >œ J‰ Œ

∑

43

44

∑

73

∑

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

mf

3 4

&

∑

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

°? ¢

∑

Tba.

Timp.

Tamb.

Hp.

S. Vln.

¢

> ° œ ¢/

{

Œ

45 Ó

∑

&

∑

∑

?

∑

∑

&

∑

mf

45

° &

∑

Vln. II

&

∑

∑

Vla.

B

∑

?

Vln. I

Vc.

Cb.

¢

?

>˙ ˙ f

∑

43

44

∑

44 20

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

43

Ó

‰ j bœ

∑

Ó

∑

∑

Ó

‰ j œ

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

. . . b œ. œ. œ. . . . . # œ œ œ nœ. œ. œ. œ œœœ ∑ ‰ œœ œbœ œ#œ#œ œ > mf con gioco b œ œ > > œ œ œ œ b œ b œ œ œ œ >œ œ œ œ œœœœœ ˙ Œ Œ ∑

b>œ ™ . . & œ œ œ #œ #œ œ œ œ nœ œ

S. Vla.

∑

44 20

∑

> . ‰ œ œ#œ#œ œ œbœ ™ œnœ. œ p

∑

44 > œ

Œ

Ó

>œ

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

mf

mf

‰ œj

#>œ

mf

‰ œJ

mf

œ ‰ J

mf

mf

#>œ #>œ


74

Fl.

Ob.

1 2

° Œ & 23

& Œ

1 2

& Œ

1 Cl. Bb

Bsn.

2

¢ 2 1

1 2

? Œ

° &

>œ bœ J ‰ J ‰ Œ

Œ

bœ ‰ J

43 >œ

∑

∑

26 Ó

∑

∑

Ó

Œ

bœ ‰ J

∑

∑

Ó

Œ

œ ‰ J

∑

∑

Ó

Œ

œ ‰ J

∑

∑

∑

∑

∑

>œ I. b œ ‰ J J‰ Œ mf

>œ J‰ Œ œ ‰ J mf I. œ > ‰ J #œJ ‰ Œ mf

I.

mf

J

Œ

Œ

j >œ ‰

Œ

Œ

j #>œ ‰

Œ

Œ

mf

mf

mf a2

mf

#>˙ ™

Hn. in F 3 4

&

∑

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

Tba.

Timp.

Hp.

S. Vln.

¢

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

{

&

&

∑

B

∑

? Ó

Vc.

¢

?

3

mf con gioco

∑

Vla.

œ#œ#œ œ n>˙

. .. ‰ œ œ œ œ.

° &

Vln. II

Cb.

>œbœ œbœ œ œbœ >œ œ

& Ó

S. Vla.

Vln. I

43

°? ¢

œ#œ œ #œ

p

∑ œœ

p

p

œ#œ

œ

bœ œ nœ Œ

Ó ∑

∑

œ. œ. œ. . . . b œ. œ. œ. #>œ # œ œ œ œ œ œœ nœ. œ. ‰

bœ. œ. œ. œ #>œ œ œ œ #œ œ#œ œ >˙ œ. œ. œ. . Ó

œ#œ

∑

Œ

26

œ œ œ Œ Ó Ó

Œ

Œ

Œ

26 ‰ j #>œ œ

œŒ

‰ j #>œ œ mf

Œ

Œ

p

Œ

Œ

f

œœ œœ

p

n>œ œ œ œ œ

>œ œ #œ œ œ

f

∑

œ >œ#œnœ #œ nœ #œ œ#œ œbœ nœ

#>œ#œ œ œ œ#œ œ >œ#œnœ# œ n œ # œ œ#œ œ

43

Œ

Ó

Œ

Ó

∑

> ‰ #œj nœ

Œ

Ó

∑

œbœ >œ

Œ

Ó

∑

œbœ >œ

Œ

Ó

∑

mf

mf

∑

mf

mf


Fl.

Ob.

1 2

° &

∑

&

∑

&

∑

28

1 2 1

Cl. Bb

Bsn.

2

¢ 2 1

1 2

? >œJ

° &

f

44

30

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Œ

Hn. in F

75

∑

Œ

3 4

&

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tba.

¢

°? Timp. ¢

44

∑

30

∑

> ‰ œœœœœ œœ

° S. D. ¢ /

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

Hp.

S. Vln.

{

>œ œbœ œ #œ œ bœ nœ œ#œ œ #œ Ó

& Ó

f

f

° >#œ nœ œ#œ #œ nœ œ Œ Vln. I & œ arco

Œ

Œ

>arco œ & œ œbœ œ nœ #œ nœ Œ

Œ

Œ

B >œ#œ nœ œ#œ #œ nœ œ Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

f

Vln. II

f arco

Vla.

f arco > œ ? œ œbœ œ nœ# œ n œ Œ

Vc.

Cb.

¢

44

f

>arco ? œ. œ. f

œ.

œ.

Œ

> œ œ œ œ œ œ b œ ™ œ œ. œ. >œ mf

mf

30 >œ œ #œ# œ n œ œ b œ œ n>œ J ‰

> > bœ œ nœ #œ nœ œ #œ #œ #œJ ‰ >œ œ #œ #œ nœ œ b œ œ >œ J ‰ > b œ œ œ n œ # œ # œ n œ n œ >œ J ‰ b >œ. bœ. bœ.

f

> œ. . > ‰ #œ#œ œ œ œ œ œ™ œ œ #œ

>œ œbœ œ bœ nœ œ#œ œ œ bœ œ Ó

& Ó

S. Vla.

pp

œ.

n>œ J ‰

Œ

p

œœœœœœ

Œ

Œ

‰ #œ œ œ œ œ œ

mf

mf

f

> œ#œ# œ œ # œ œJ ‰ œ ‰

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

∑

Œ

Ó

∑

> œ#œ #œ œ œ œJ ‰ bœ ‰ mf

f

mf

f

mf

f

œb>œ ‰ œ#œ œ œ œ J ‰

Œ Œ Œ


76

Fl.

Ob.

1 2

° &

∑

&

32

Bsn.

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

° &

∑

Ó

&

∑

Ó

2

2

2

1 2

¢

Hn. in F 3 4

& Œ

1 C Tpt. 2

Timp.

W.B.

Hp.

S. Vln.

¢

∑

?

∑

°? ¢

∑

> . ‰ #œœ ##œœ ‰ Œ J J mf

‰ ##œœj n#>œœ ‰ Œ . J mf

œbœ œ œbœ œ œ œ >œ œ œ œ > œ ‰ Œ J

>œ œ œbœ

I.

Œ Œ

?

Tbn.

Tba.

43

∑

1

1

44

∑

1 Cl. Bb

43

mf

∑

43

∑

∑

° ¢/

∑

∑

∑

&

∑

∑

?

∑

∑

{

& &

S. Vla.

b >œ ™ œ œ. œ. >œ œ œ œ œ b œ œ œ b œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ #œ#œŒ f

> #œ œ. . œ™ œ Ó

f

° &

∑

Vln. II

&

Vla.

43

∑

Œ

œ f œ #œœ##œœ

f

∑

Ó

Œ

∑

Ó

Œ

∑

> b˙ ™

44

w

43

∑ >

>œ.

˙

œ

œ >.

Ó

Œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

>œ œ œ #œ

>œ œœ Œ #œ

Œ

œœ œ#œŒ

œnœŒ #>œ#œ

44

œ #œœ

#œ >œœ œ Œ

43

> > œ bœ œ #œ #>œ#œ nœ œ #œ œ#œ œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

B

∑

∑

∑

∑

∑

Vc.

?

∑

∑

∑

∑

Cb.

?

∑

∑

¢

∑

∑

<n>>˙ ™ mf

˙ >

p

œ œ. œ >

w

78

>œ œ b >œ œ n>œ œ œ b œ œ # œ # œ œ

∑

Vln. I

j liss. # œœ g

œ

∑

p

f

˙

>œœ œ œ Œ

œ œŒ œœ

j iss. #œœ gl

f

∑ > œ œ. œ

p

œ œ. œ >

∑

Ó >˙ ˙

Œ

∑ ˙ > p

∑

7

#œ 8 #œœ œ

˙

œ

>œ.

78


78#>œœ

37

° Fl. & J ‰‰Ó 2 >œ 1 œ Ob. & J ‰‰Ó 1

Ϊ Ϊ

2

Cl. Bb

2

j ? #œ ‰ ‰ Ó Bsn. ¢ 2 œ f> > #œœ ‰ ‰ #œj ‰ Œ 1 ° 2 & J >œ ff Hn. in F j j 3 & #œ ‰‰œ‰Œ œ 4 > #>œ ff 1

Tbn.

¢

B

∑

&

1 C Tpt. 2

Tba.

Ϊ

#>œ & J ‰‰Ó

1

W.B.

Xyl.

S. Vln.

S. Vla.

Vla.

>Ϫ

> a2 œ œ œ. ‰ œ. f> a2 œ # œ œ. #œ. ‰ f> œ. a2 œ œ œ. ‰

a2

j j #œœ ‰ ‰ œœ ‰ > > j j #>œœ ‰ ‰ >œœ ‰

œ.

Œ Œ

∑

˙

Ϫ

œ >œ œ

Ϫ

˙

Ϫ

œ >œ œ

˙

Ϫ

˙

Ϫ

œ >œ # œ

˙

Ϫ

˙

Ϫ

œ >œ œ

˙

Ϫ

>œ ™

˙

>Ϫ >Ϫ

j j #œœ ‰ ‰ œœ ‰ Œ > > j j #>œœ ‰ ‰ >œœ ‰ Œ

∑ ∑

∑

∑

j j #œœ ‰ ‰ œœ ‰ > > j j #>œœ ‰ ‰ >œœ ‰

∑

j‰ ‰ Ó œ>

∑

∑

∑

∑

78

°

Ϫ

œ Œ™

∑

∑

‰ œœœœœœ

/

∑

∑

¢/

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

ff

>Ϫ

&

&

ff

p

∑

78 > 37 œ f

f

>œ

B #>œ

>. . >. . > > œ. œ. œ. œ. œ. œ. >œ œ. œ. œ œ #œ œ

> . . >. . #œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ > > > .œ œ. >œ. œ. >œ. œ. #>œ œ. œ. œ. œ.

f >. . >. . ? Vc. œ> œ. œ. œ œ#œ œ f >. . #>œ. œ. ? œœ œ œ Cb. œ . . ¢ > f

Ϊ

Œ

∑

∑

∑

∑

œ. œ.

∑

∑

Œ

∑

Œ

∑

#œ.

œ.

>. . >. . œ. œ. #œ. œ#œ œ œ >

# œœ. œœ. mf

+ #>œ. ‰ ‰ Ó J f >+ #œ. ‰ ‰ Ó J

#>œœ ™™ ˙˙ pp #>œ. n œ. œ. b >œ. œ. #>œ. n œ. f con sord.

f

∑

f

f

&

œ.

f

>œ ™

∑

∑

∑

?

œ.

77

∑

∑

f

œ.

œ.

∑

∑

° Vln. I & Vln. II

œ.

? >œ ‰ ‰ Ó J

37 °? œ #œ Timp. œ™ ¢ S. D.

Ϊ

>œ œ

>œ œ. œ. >. . #œ œ >œ œ. œ. >. . #œ œ

>œ. œ. >œ. œ. >œ. œ. >. . œœ

f

œ. œ. #œ. . ‰ J ‰ œJ

. . ‰ #œ œ ‰ œ. œ. ‰ ‰

∑

Ϊ

∑

∑

∑

∑

f

∑

>œ œ

Ϊ

œœœœœ œ

pp

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

>œ œ. œ. >œ. œ. >œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. J

j >œ œ. œ. >œ. œ. >œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. j >œ œ. œ. >œ. œ. >œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ.

œ

œ

∑ ‰Ó

f

œ. ‰ œ. ‰ ‰ j J J #>œ œ. œ. >œ. œ. >œ. œ. #œ. œ. œ. œ. œ. J ‰ J >œ œ. œ. >œ. œ. >œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. J

. ‰ œ. œ. ‰ œJ. ‰ #œJ . ‰ œ. œ. ‰ œ. ‰ #œJ J

∑

‰ œ œ œœœœ p

Ϊ

‰Ó >œ

mf

‰ œ. J

‰ œj . . ‰ œJ j ‰ œ. ‰ œ. j

>œ

p


78

Fl.

Ob.

1 2

° & 44

1 2 1

Cl. Bb

Bsn.

2 1 2

¢

& &

∑

?

Tbn.

44 46

˙˙

f

{

∑

p

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œœ ™™ ∑

> #œœ. #œ. œœ. œ J ‰ ‰ Ó

∑

&

∑

&

∑

?

∑

Ϊ

>œ #œJ ‰ ‰ Ó p

44 46 œœœœœœ

p

∑ ∑

pp

Ó p

œœ

Œ

&

∑

° &

∑

∑

Vln. II

&

∑

Vla.

B

44 46

œœ

œ #œ bœ #œ œ œ Œ

œ#œ #œ œ œ bœ Ó

∑

¢

Œ

∑

∑

Cb.

p

Ó

∑

∑

Vc.

##˙˙ ™™

˙˙

∑

f

∑

Vln. I

Œ

# œœ

Œ

∑

∑

∑

S. Vla.

Ó

Ó

p

&

S. Vln.

Œ

∑

∑

Hp.

p

∑

∑

Xyl.

# ˙˙ ™™

##˙˙ ™™

Œ

∑

œœ

∑

°? Timp. ¢ ° ¢/

p

˙˙

Œ

∑

∑

W.B.

œœ

p

∑

¢

##˙˙ ∑

p

∑

?

Tba.

Ó

>œ. b œ. . >. . >. . œ #œ nœ #œ nœ

>. œ. # œ. >œ. b œ. n>œ. œ. B #œ

& œœ ™™

1 C Tpt. 2

I.

I.

&

3 4

œœ™™

˙˙ ∑

1 ° 2 & Hn. in F

#>œœ ™™

œœ ∑

B

Œ

œœ

Œ

œ#œ #œ œ œ bœ Ó ‰

œ #œ bœ#œ œ œÓ Ó

b œ œ œ. œ. > ™ . >œ ˙ œ #œ œ

> . .> œ œ œ b œ œ ™ œ œ. œ ˙

p animato

p animato

œ

œ. œ. œ >

œ

#>œ

œ

œ œ >œ™ bœ

Œ > mf . . bœ œ œ œbœ œ œbœ œ œ œ œ mf

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

?

pizz.

#>œ p

∑

œ

Œ


Fl.

Ob.

1 2

° &

∑

&

∑

50

1 2 1

Cl. Bb

Bsn.

2 1 2

a2

¢

&

∑

?

∑

∑ Œ

Œ

Œ

I.

Œ Œ

>. œ œ

I.

Ϫ

mf

œ #œ >.

Œ

˙

mf

∑

Œ

>œ. J Œ

#œ. J

>œ. J Œ

œ. J

œ. J

mf a2

‰ #œj Œ >. a2 > ‰ #œ. Œ J a2

mf

>œ. J ‰ >œ. J ‰

#>œ. J ‰

>. œ. # œJ ‰ J

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

° &

∑

∑

∑

∑

3 4

&

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

°? Timp. ¢

∑

∑

∑

∑

&

∑

1 2 Hn. in F

Tba.

Hp.

S. Vln.

¢

{

>œ œ ? œ #œ b>œ #œ & B

S. Vla.

Vln. I

B Π?

Vc.

Cb.

>œ ™

˙

¢

?

Œ

b >œ # œ bœ #œ

Œ

>œ œ œ œ

∑

∑

Œ

Œ

∑

∑

> > > . œ. œbœ œ œ œ œ œbœ œbœ œ œ œ œbœ œ#œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œbœ œ. #œ. #>œ œ œ#œ œ#œ > œ f > > b œ œ. œ. >œ œ œ œ œ œ œ b œ >œ . . . > . œ œ œ bœ œbœ œ œ œ œ#œ #œ. œ œ œ œ œ œ œ Œ œbœ œ œ œ œ œ œ Œ &

∑

b>œ #œ p

Œ

Œ

Œ

Œ

∑ ∑

Ó

f

>œ œ J ‰ J

Œ

>œ

pizz.

mf

Œ

p pizz.

∑

>œ œ

pizz.

& Ó

Vla.

Œ

Œ

43

œ. œ. >œ œ œ œ œ œ œ b œ >œ

° &

Vln. II

Œ

3479

Œ b>œ #œ

∑ ∑

>œ J

f

Œ

>œ œ

Ó

> ‰ #œj œJ ‰

Œ

Œ

Œ

Ó

>œ ‰ #œ J ‰ J

‰ #œ >

Œ

‰ #>œ

Œ

>œ

> ‰ #œJ

pizz.

> ‰ #œJ

Ó

mf

mf

∑

j > œ #œJ ‰

mf

Œ

>œ

>œ J

f

>œ J

f

f

f

43


80

Fl.

Ob.

1 2

3 54 4 °

1 2 1

Cl. Bb

Bsn.

2 1 2

¢

&

∑

&

∑

&

∑

?

∑

° &

∑

&

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

Tbn.

?

∑

1 2

Tba.

Timp.

Hp.

S. Vln.

¢

{

Vln. I

43

f

#œj ‰ Œ >œ

Ó

∑

∑

Ó

∑

∑

Ó

∑

∑

f

> ##œœ ‰ Œ J

∑

Ó

∑

∑

Ó

∑

∑

senza sord. #>œ œ‰ Œ Ó J

∑

∑

Ó

∑

∑

j‰ Œ œ>

Ó

∑

∑

>œ ‰ Œ

Ó

f

j #œ # >œ ‰ Œ

#>œ ‰ Œ J

44 55 j

#œj ‰ Œ >œ

Ó

j #œ # >œ ‰ Œ

Ó

#>œœ ‰ Œ J

∑

43

∑

Ó

#>œ œ‰ Œ J

Ó

#>œ ‰ Œ J

44

Ó

j‰ Œ œ>

Ó

j >œ ‰ Œ

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

> . . > œ œ œ b œ œ™ œ œ. œ w

˙™

. . > > ‰ œ œ œ bœ œ ™ œ œ. œ w

> œ #œ œ œ œ nœ œ #œ # œ nœ œ bœ

44 55> œ

arco

∑ ∑

Vla.

B

∑ ∑ ∑

f

J‰ Œ

arco #>œ J‰ Œ f> œarco J‰ Œ

>œ J‰ Œ

f arco

f

f

j >œ ‰ Œ

arco

Ó Ó Ó Ó Ó

Œ ‰ bœ >œ œ#œ#œ œ œ œ œ œ

43n>œ œ

mf

. . > . œ œ œ b œ œ™ œ œ œ.

4

œ # œ 4 >œ #œ #œnœ œ œ œ#œ# œ J‰ Œ

n>œ œ #œ #œnœ œ œ œ#œ# œ œ # œ Œ ‰ bœ >œ œ#œ#œ œ œ œ œ œ

f

#>œ J‰ Œ mf f> >œ œ #œ œ # œ n œ # œ œ œ #œ #œnœ œ J‰ Œ Œ ‰ œœ œœœœ œ bœ > #œ#œ mf f >œ œ # œ # œ œ#œ#œ nœ nœ œnœ #œ nœj ‰ Œ ∑ > mf

∑

43

. . >œ ™ . ‰ œ œ œ bœ œ œ œ.

˙™

f con brio

f con brio

43

Ó

∑

43

f

#>œœ ‰ Œ J

> œ bœ #œ nœ#œ nœ œ nœ œ & œ œ #œ

?

#œ>œ ‰ Œ J

mf

f

?

?

Ó

Ó

f

&

¢

> ##œœ ‰ Œ J

∑

Vln. II

Cb.

f

Œ

f

&

° &

Vc.

#œ>œ ‰ Œ J

∑

f

&

S. Vla.

Ó

4> œœ n# œœ 4 # œœ œ œœ J‰ Œ ‰ #œœ##œœ#œ

f

?

°? ¢

f

J‰ Œ

43

f

Hn. in F 3 4

> 44 55 # œœ

f

∑

f

j >œ ‰ Œ

Ó Ó Ó Ó Ó

43


Fl.

Ob.

1 2

3 59 4 ° &

∑

∑

&

∑

∑

&

∑

∑

?

∑

∑

1 2 1

Cl. Bb

Bsn.

2 1 2 1 2

¢

° &

Hn. in F

Vln. I

∑

∑

∑

˙™

f

∑

&

∑

∑

∑

∑

pp

˙™

43

> ° & ‰ œ bœ nœœœb>œbœ œ œ œ œ #œ >

f

> > œœ#œ#œnœœœ œ b œ œ # œ b œ & ‰ œ œ bœ# œ nœœœ >bœ œ œ > f mf

Vc.

¢

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

# œ. > b œ . n œ. œ. #œœ œ #œ

∑

b œ. œ. œ. #œ. œ. œ. ∑

∑

∑

43

∑

∑

#>œ

p pizz.

p

Œ Ó

∑

Œ

44 > œ œ #œ# œ n œ œ b œ œ

∑

Ó

f

> œ#œ nœ œ #œ#œ nœ œ Ó

arco

f

f

Œ Ó

mf

>œ œ #œ #œ nœ œ b œ b œ Ó

arco #>œ. #œ. nœ. arco #>œ. #œ. nœ. f

f

44

∑ .œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. bœ. bœ. #œ. œ. ‰

Œ

f

+ œœ >œœ.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

pizz. n>œœ Œ Ó pizz.

43

∑

∑

> #œœ

44

∑

∑

∑

p

∑

43

sf pp

Œ Ó

p subito

44 61 > œ # œ b œ œ œ#œ#œnœœœ

∑

∑

œ. œ. œ.

mf

Cb.

œ

˙™

>™ & ˙

44 61

Œ

˙˙+

∑

f

Œ

>+ ‰ œœ™™

∑

∑

?

∑

∑

° ¢/

Vla.

∑

∑

˙™

∑

B

∑

∑

con sord.

pp

∑

Vln. II

∑

∑

p

S. Vla.

∑

∑

? ‰ œj ˙ >

&

∑

∑

? ‰ j Tba. ¢ œ ˙ > p

S. Vln.

∑

j œœ ‰ Œ Ó >.

∑

>˙™

∑

∑

∑

∑

?

f

4481

∑

∑

&

{

j‰ Œ Ó ##>œœ

∑

∑

1 C Tpt. 2

Hp.

∑

œœ œœ >.

∑

∑

Tamb.

∑

˙˙

43

∑

∑

°? Timp. ¢

mf

œœ œœ >

44

∑

&

43

˙ ™™ >˙

43

∑

3 4

Tbn.

44 61

43

∑ ∑ ∑

œ. Ó

∑

œ. Ó

∑

44


82

Fl.

Ob.

1 2

44 65 > b œœ ™™

° & ‰

& Ó

1 2

& Œ

1 Cl. Bb

2

¢ 2

Ó

p

>œœ J

p

?

a2

mf a2

f

mf

f

#>œ#œnœ œ œ œ œ #œnœ œ #œ œ

∑

pp

4

n>œ œ 4 œ#œ œ œ œ #œ#œ œ œ #œ ∑

∑

> ‰ œœ ™™

#>˙ ‰ #˙

43

∑

∑

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

3 4

&

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

Bsn.

1

1 2 Hn. in F

Tbn.

Tba.

Timp.

Hp.

S. Vln.

¢

Vln. I

senza sord. II.

‰ bœ œ mf

#˙ ™ > fp

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

bœ œ œ œ œ#œ#œ > nœ

∑

44 65

& Π&

° &

#>œ#œ œ œ œ f

b >œ œ œ œ œ f

44 65

bœ œ œ œ Ó >

> œnœ œ œ œ

43

nœ œ Ó #œ#œ œ œ > œ#œ

∑

∑

&

∑

∑

B

∑

? ¢

∑

?

Ó

?

∑ ∑

> n ˙˙ ™™ ‰ ##œœ J mf

f

∑

∑

43

##>œœ

>œ. œ J

f

Œ œ J

Ó

Ó

pizz.

Ó

mf

∑

> œ œ#œ Œ œ

pizz.

mf

44

∑ ∑

44

∑

p

Cb.

fp

∑

?

Vc.

mf

n œ #œ Œ #>œ#œ

œ #œ œ œ f

Œ

∑

œ J

∑

œ J

∑

mf pizz.

mf

‰ #œJ

pizz.

Ó

mf

∑

mf

#>˙ ™

∑

{

Vla.

bœ œ

I.

∑

∑

&

Vln. II

Œ

?

°? ¢

S. Vla.

Œ

b >œ ‰ #œ œ I.

∑ ∑

bœ œ œ œ


Fl.

Ob.

1 2

° & 69

&

1 2 1

Cl. Bb

Bsn.

2

1 2

˙™

¢

71 7 >œ ™ n œ # # œœ # œœ # œ 8 œ ™ œ # œ n ‰ #œœ nœ #œ

œ b œ. œ. b >˙

mf

f

∑

> # œœ ™™

∑ œ #œ. œ.

? ˙™

f

B

#>˙

mf

∑

∑

&

∑

∑

&

Timp.

œ

?

Tbn.

Tba.

˙™

¢

∑

?

∑

°? ¢

Œ

#>˙

#œ œ

& &

S. Vla.

mf

mf

° Vln. I &

∑ bœ œ

& Œ

mf

B

Vla.

b>˙ ™ ? ‰ #œ œ

#˙ > ∑

Vc.

Cb.

¢

?

mf

∑

˙˙

˙˙

œœ™™

˙ ˙

Ϫ Ϫ

˙˙

œœ™™

˙ ˙

Ϫ Ϫ

˙˙ ˙ ˙

j j j j j j œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. > > >

∑

bœ œ

42 # œ. œ.

#>œ

mf

œ bœ

Ϊ

Ϊ

Ϊ

f

bœ >œ >

j j œ. œ. >œ œ >œ bœ. bœbœ. œ. ˙ > > >

Ϫ

˙

Ϫ

>œ ™

b>œ b >œ

f

#>œ ™

Ϫ

>œ

‰Ó

>˙

f

>˙

f

78 71 Ϊ

>œ ™

#œ. œ.

f

j œ. >

˙

f a2

>œ #œ

f a2

>œ # œ

f a2

>œ # œ

f

œ. œ. œ. œ.

˙ ∑

83

b œ. œ. b œ.

> bbœœ J

j ‰ #œœ œœ œœ bœœ . > >

>œ. œ. >œ œ > . > . . œ bœ bœ bœ œ J J Ó

∑

b œ.

∑

>œ. >œ œœ J

˙˙

a2

>œ # œ

∑

∑ Œ™

f

∑

∑

Ϊ

> bœœ bbœœ >

#>œœ ™™

78 71 >Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

∑

œ J bœ >

arco

œœ ™™

∑

œ >œ bœ œ #œ #œ œ #œ

œ

˙˙

∑

arco

Vln. II

œœ ™™

∑

> > >œ œ #œ œ #œ œ œ œ#œ#œ œ œ œ œ œ œ # œ #œ œ œ n œ b œ œ # œ > #>œ œ œ œ nœbœ œ œ #œ#œ œ œ nœ nœ œ œ

˙˙

f

mf

S. Vln.

˙˙

a2

∑ bœ

œœ™™

∑

42

∑

& Ó

Xyl.

mf

˙˙

f

f

#œ. œ.

œœ™™

>. . . . . >. . . . . >. . . . . #œœ œœ œœ ‰ œœ ‰ œœ #œœ œœ œœ ‰ œœ ‰ œœ #œœ œœ œœ ‰ œœ ‰ œœ J J J J J J

Hn. in F

1 C Tpt. 2

>œ ™ œ™

˙˙

f

° &

3 4

>œ ™ œ™

f

&

2 1

∑

42

>œ #œ f

Œ

∑

∑

∑

Œ

∑

∑

∑

> .. > œ. œ. œ b œ œ. œ. œ b œ œ œ

arco

Ó

∑

∑

Ó

∑

∑

f > . œ. >œ œ œ. œ. œ b œ œ. œ. # œ ‰

∑

∑

∑

f

œ™ >œ ™

˙˙

œœ ™™

˙˙

œœ ™™

˙˙

f

Ϫ >

˙

Ϫ

˙

Ϫ

˙

div.

œ

> .. > œ. œ. œ b œ œ. œ. œ b œ œ œ

f arco

> . . > . . bœ œ. œ. ‰ #œ œ œ œ œ œ œ f unis.

f

∑


84

Fl.

Ob.

1 2

° & 75

&

1 2 1

Cl. Bb

Bsn.

&

2 1 2 1 2

¢

˙

œ

>œ. ™ . >˙ #œ œ

˙

œ

˙

œ

œœ

˙

œ

bœ œ

>œ™ . # œ . >˙ œ

>œ™ . . >˙ B #œ œ

° &

∑

&

∑

Hn. in F 3 4

?

Tbn.

Tba.

Timp.

S. D.

Xyl.

Hp.

S. Vln.

¢

° ¢/

{

&

>œ ™ #œ œ >œ

∑

Œ

>œ

‰Œ

∑

∑

f

>œ

Œ

#>œ

#>œ

f

Ó

>œ J‰Œ >œ J‰Œ . . # œœ œœ ‰ ‰ f

p

Œ #>œ œ ˙ >

∑

∑

∑

∑

Œ

a2

∑

∑

∑

∑

Œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

#>œ

f

f

#>˙ ™ Œ

>œ ˙™

a2

>œ

Œ

#>œ

∑

∑

f

f

#w >

∑

∑ Œ

Ϊ

Œ

44 78 78 Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #w >

f

bœ œ

∑

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

‰ œ œ œ œ œ œ œj ‰ ‰ Ó

>œ J‰ Œ

Œ

p

#œ œ

f

?

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

Vla.

B ‰

> . .> > œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. >œ #œ œ. œ. > . .> > œ. œ. œ b œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. >œ n œ œ. œ.

Œ

∑

∑

j #>œ ™ œ>

Ó

Œ

Œ

Œ

Œ

. . > œ œ. œ. >œ œ œ. œ. >œ œ œ. œ. œ. œ. >œ #œ œ. œ. ? ‰œ œœ Œ ?

44

#>˙ ™

œ ˙™ #>œ > f

f

#w >

f

Ϊ

78 78

f

#>œ >œ ˙ f

>Ϫ p

mf

∑

> . .> > œ. œ. œ b œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. >œ n œ œ. œ.

44

‰Œ ∑ ∑ > >œ- œ. >œ. . . >- . œ œ # œ n#œœ n œœ ##œœ nnœœ ##>œœ. œœ. n#œœ. n œœ. œœ #œœ. J ‰ J ‰J

a2

∑

Vln. II

¢

∑

∑

° ‰ &

Vc.

‰Œ

f

&

& ‰

Cb.

j nbœœ.

Œ

78 >œ #œ 7 œ 8J ‰ ‰Œ

f

°? ¢

S. Vla.

Vln. I

?

>œ J‰ Œ >œ J‰ Œ >œ J‰ Œ

bœ œ

∑

œ. > & œ œœ œœ œœJ #n>œœ

1 C Tpt. 2

b œ œ 4 >œ 4 J‰ Œ

>œ™ . # œ . >˙ œ

Ϊ Ϊ Ϊ

Œ

‰ bœ œ f

Ϫ >

Ϫ

œbœ

b>œ ™ bœ ™

Ó ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Œ Œ Œ

‰ bœ œ j ‰ ‰ Ó >œ f ‰ bœ œ j ‰ ‰ Ó >œ f ‰ bœ œ œ™ ˙ > f

fp

44

∑ ∑ œ™

˙

44


Fl.

Ob.

1 2

° &

& Œ

1 2 1

Cl. Bb

Bsn.

2

∑ Œ

∑ Œ

‰#œœj ‰ nœœj Œ . . p

∑

&

2 1

4481

B Œ ¢

. . # œœ œœ ‰J‰JŒ

Œ ∑

Œ

. n œœ ‰#œœ J >-

∑

∑

‰ #œœj #œœ bœœ bœ. œnœœ œœ bœœ. Œ . > . . . ∑

Œ

Ó

Œ

> . œœ b œœ

j ‰ œ. œ œœbœœ. Œ >

Œ

∑ Œ

Ó

∑

>œ . . b œ n œœ œ ‰ bœ ‰ ‰ Œ J

∑

>. œœbœœ

∑

° &

∑

∑

∑

∑

∑

3 4

&

∑

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

1 2 Hn. in F

Tba.

Timp.

Hp.

S. Vln.

¢

°? ¢

{

œœ

&

œ#œ ˙™

p espress.

& Ó

S. Vla.

Vln. I

4481

° &

44

Œ

81

œ œbœ œbœ œ œ œ#œ#œ#œnœ œ œ nœ #œ#œ œ œ œnœbœ œbœ œ œ#œ #œ œ œ œ œ œ#œ œ™ œ > p subito ˙ #œ œ œ #œ #˙ #œ œ #˙

bœ œ bœ œbœ œ œ œ#œ œ > #˙

∑

∑

∑

∑ ∑

∑

∑

∑

∑

Vla.

B

∑

∑

∑

∑

Ó

?

∑

∑

∑

∑

Œ

¢

?

∑

> nœ œ œ#œ

n>œbœ œ#œ œ

∑

&

Cb.

B

43

mf cantabile

Vln. II

Vc.

3485

Œ

Œ

Œ

bœ œ f

#w > fp

Œ œ >œ. f

Ó

Œ

Πpizz.

œ œ

p pizz.

œ

p

43

pizz.

œ œ

p

bœ bœ Œ Œ

œ


86

Fl.

1 2

° & 86

43

44

∑

Œ

Œ

Œ

>œ 89 œœ œ #œ œ œ#œ

#>œ œ œ#œ#œ œ #œ nœ Œ

Œ

Œ

>œ #œnœ œ œ œ#œ #œ Œ

Œ

Œ

f

a2

&

∑

&

∑

∑

B

∑

∑

° &

∑

∑

&

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

Tbn.

?

∑

?

∑

Ob.

1 2 1

Cl. Bb

Bsn.

2 1 2

1 2

¢

Œ

#œ œ œ #œ#œ #œ Œ

>œ #œ

f

Tba.

Timp.

¢

°? ¢

& œ

S. Vln.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Vln. I

° &

43

B œ œ

Vla.

? Œ

Vc.

¢

? Œ

œ œ

p

f

Œ

nœ œ

œ#œ

f

Œ œœ

Ó

Œ

Ó

Œ

b >œ J ‰ Œ

Ó

Œ

bœ œ bœ

b >œ J ‰ Œ

Ó

f

œœ œnœœ > f >œ J ‰ Œ f

f

f

Œ Œ

œœ

œ #œ ˙ ™

œbœ œ™ œœ > œ œ™ œ œœ >

89

bœ œ

bœ œbœ œ œ œ

œ#œ˙™

∑

Œ

43

# ˙˙ ™™ pp

∑

∑

œœ > œ œ œ™

∑

∑

arco

∑

∑

∑

∑

arco

f

œœ > œ œ œ™

f

∑

43

p

p subito

Œ

œ bœ

89

> œbœ œ œ #œ œ œ œ ˙ ™

Ó

œ œ b œ bœ

f

f

œnœ œ #œ œ >

∑

Œ

> œ œ œ œ # œ œ œ œ ˙™

˙™

44

∑

&

Vln. II

Cb.

mf

mf

Œ

˙™

> œb œ œ#œ œ b œ œ œ n œ œ œ œ

B

S. Vla.

j œœ. >

∑

∑

nœ bœ œ œ #œ œ œ œ >

. n œœ ‰#œœ J Œ >-

f

bœœ ™™

Ó

∑

∑

&

Xyl.

p

Œ

∑

pp

∑

. . # œœ œœ ‰ J ‰J Œ

∑

∑

∑

44

j j ‰#œœ Œ Œ ‰ œœ . .

∑

>œ. œ J

pp

43

p

Œ

nœœ ™™

Ó

∑

j Œ Œ ‰ #œœ .

∑

Hn. in F 3 4

>œ #œ#œ œ œ #œ #œ

∑

43


Fl.

Ob.

1 2

3 91 4 °

Bsn.

2

2

¢

B

‰ #œœj ‰ nœœj Œ . .

Œ

∑

&

2

1

f espress.

& #œœ. bœœ. œœ. #nœœ. œœ bœ. œ Œ >

1

bœ œ#œ #œ œ œ

I.

∑

&

1 Cl. Bb

44 œ n œ ˙™ #œ œ

Œ ‰ œœj œœbbœœ . > .

∑

∑

> j œœ ##œœ. ‰ #œœ ‰ ‰ Œ .

∑

87

#œ nœ œ œ œ ˙ #œ Ó

‰ #œœ >-

∑

œ >. nœœ J

Œ

Ó ∑

Œ

n>œ œn œœœ#œœ #œ Œ œ # œ n œ œœ bœn œ #œ

f

. . n œœ # œœ ‰J ‰JŒ

Œ

> n œœ. Œ #œœ

∑

Ó

mf

1 ° 2 &

∑

∑

∑

∑

∑

3 4

&

∑

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Hn. in F

Tba.

Timp.

Hp.

S. Vln.

¢

°? ¢

{

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

° Vln. I & &

Vla.

Vc.

Cb.

¢

∑ ∑

B

Vln. II

44

&

&

S. Vla.

43

#œ#œ œ œnœbœ œ

43 œœ

Œ

Œ

# ˙˙ ∑

&

>œ œ #œ œ œ Œ

> #œ#œ œ œ œ

n>œ œ œ œ œ

44 > #˙˙ ™™

>œ#œ œ œ nœ Œ

∑

B

∑

∑

?

∑

∑

?

∑

∑

œ

Œ œ

pp

œ pp

œ

>œ œ œ œœ mf

>œ œ #œ œ œ

b >œ œ œ œ œ

˙

mf

Œ ˙

>˙ ˙ b œœ

p

˙

Œ

œœ

œ œ œ bœ

f

> œnœ œ œ œ

b˙˙ >

n˙˙ ™™

bœ Œ

Œ

> #œ œ œ œ

#œœ œ œ #œ#œ œ œ Œ >

Œ

>œ œ œ œ

Œ

Ó

#nœœ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

p

>œœ œ

∑

b>œ œ œœ œœ œ œ #œ œ œ œ Œ >

#˙˙

pp

Œ


88

Fl.

Ob.

1 2

° Ó & 96

Bsn.

2

œ œ#œœnœœ œœ #œ œ œ œ#œœn œœ œœ #œ œ f

& Œ

2

¢ 2 1

1 2

mf

& Œ

1

1 Cl. Bb

97 7 >œ ™ ˙ œ œ # œ œ™ ˙ œœ œ œ 8 a2 #œ

f

B

° Ó &

Hn. in F

Πf

Œ

f

∑

f

n˙˙

pp

& Ó

3 4

f

f

pp

˙˙

œœ™™

> œœ b œ œ œ. œ. > nœ ™ œ b >œ œ œ. œ. > nœ ™ > œœ œ œ œ. œ. > #œ ™ b >œ œ œ. œ. > œ nœ ™

>Ϫ

˙

Ϫ

˙

Ϫ

>œ ™ œ™

˙˙

œœ™™

˙˙

œœ™™

>Ϫ

˙

Ϫ

˙

Ϫ

a2

j j j œ. #œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. #œ. œ. œ. ‰ œ> > > > >

j j j œ. #œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. > > >

∑

∑

∑

∑

œ œ #œ ™ >

>˙

>œ ™

˙

Ϫ

> œ b œ œ œ. œ.

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

°? ¢

° Cym. ¢ /

&

S. Vln.

&

S. Vla.

Vln. I

Ϫ

f

∑ œnœ œ œ f

#œ œ œ œ f

œ

Œ

Œ

ff

>œ ™ ff

Ϫ >

∑ œ™ >

˙

œ œ œ œ

> bœ ™ > bœ ™

œ œ #œ ™ >

>˙

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Œ

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

97 > 7 œœ œ # œ 8 œ™ ˙ œ #œ œ œ

Ϫ

˙

Ϫ

>œ™ œ #œnœ œ#œ œ œ œ

˙

Ϫ

˙

Ϫ

>™ œ

˙

Ϫ

˙

Ϫ

f

B

∑

¢

f

œ

Ϫ >

∑

mf

?

œ

∑

& Ó

Vc.

Ϊ

œ

∑

f

?

∑

∑ b >œ œ œ œ

>œ ™

ff

∑

˙

Ó

mf

Vla.

˙

œ™ > >œ ™

Œ

° & Ó

Vln. II

Cb.

78 97

∑

&

Xyl.

f

∑

>œ. œ. œ. >œ. >œ. œœœ œ œ ‰J‰J >œ. œ. œ. >œ. >œ. ‰J‰J ∑

&

Timp.

˙

>œ. œ. œ. >œ œ. œœœ œ œ ‰ J >œ. œ. œ. >œ œ. ‰ J ∑

∑

?

˙

>œ. œ. œ. >œ œ. >œ. œ. œ. >œ. >œ. ‰ J ‰J‰J

. >. . . >. >. œœ œœ œœ œœ ‰ œœ ‰ œœ J J J

a2

¢

˙

>œ. œ. œ. >œ œ. >œ. œ. œ. >œ. >œ. 4 œœœ œ œ œœœ œ œ4 ‰ J ‰J‰J

. >. . . >. >. >. . . >œœ œœ œœ œœ ‰ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ J J J

1 C Tpt. 2

Tba.

˙

>œ. œ. œ. >-œ œœœ‰ œ

#œ. œ. œ. ‰ œ> f>

# ˙˙

œœ™™

∑ ∑

&

f

∑

∑

∑

∑

>œ ™

> œ b œ œ œ. œ. > œ™ œ> . b œ œ œ. œ > nœ ™ b >œ œ œ. œ. > œ nœ ™ œ

œ

œ

œ

ff

>œ ™

arco

ff

Ϫ > Ϫ >

˙ ˙ ˙ œ œ œ œ

44

>œ. œ. œ. >œ œ. >œ. œ. œ. >œ. >œ. 4 4 ‰ J ‰J‰J >œ. œ. œ. >œ œ. >œ. œ. œ. >œ. >œ. ‰ J ‰J‰J >. . . > . >. . . >. >. œœœ‰ œ œ œœœ‰ œ‰ œ J J J

> bœ ™ > bœ ™

œ œ #œ ™ > œ œ #>œ ™

>˙ >˙


44 >œ œ ™

103

Fl.

Ob.

1 2

° & J

>œ œ™ & J

1 2 1

Cl. Bb

Bsn.

2 1 2 1 2

¢

>œ ™ #œ & J > B œJ œ ™

° & Œ

Hn. in F 3 4

& Œ

1 C Tpt. 2

& Œ ? Œ

Tbn.

Tba.

¢

? Œ

44

104 7 > >. b œ ™ œ #>œ œ 8 œœ J ‰‰Ó > > bœ. ™ œ #œ œ

‰ œœ œœ ‰ œœ . . >ff > > bœ. ™ œ œ œœJ ‰ ‰ Ó #œ > > bœ. ™ œ #œ œ œj ‰ ‰ Ó >œ >

∑ j œœ .

Hp.

{

S. Vln.

S. Vla.

∑ ∑

>œ J ‰‰Ó

78 104

Cb.

¢

mf

œœ ™™

j nœœ . p

Œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44 108

&

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

&

∑

∑

∑

∑

∑

bœœ

∑

> b œ. ™ œ #>œ œ > œ‰‰Ó J > bœ. ™ œ #œ œ j ‰ ‰ Ó >œ >. > b œ ™ œ #>œ œ >œ J ‰‰Ó

>œ > ? Œ #>œ œ œ #œ œ J ‰ ‰ Ó

B

> ‰bœœ

∑

∑

7 > b œ. ™ œ #>œ œ 8 104 >œ J ‰‰Ó

∑ Œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ϊ

Œ ‰ œœ

Ϊ

Œ ‰ œœ

f

f

#œ ™ > #œ ™ >

˙ ˙

Ϫ

˙

Ϫ

˙

mf

mf

∑ œ

˙

p cantabile

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

pp

œ #œ#œ œ œ œnœ œ#œ œ œ œ œ

œnœ ˙™

p espress.

pp

. n œœ J Œ

∑ Œ

44 108

‰ œœfij œœ. J

Œ

∑

∑

∑

Œ

> > > ‰#œœfij œœ. #œœfij œœ. œœfij œœ. Œ J

∑ >. j >. fij œ fi œ # œœ œ œœ œ ‰ J‰ JŒ

Ó œœ bbœœ. œœ. œœ > p.

∑

Œ

∑

∑

∑

Œ

∑

>œ œ™ & J >œ ™ œ ? J

Vc.

‰ œœ œœ ˙˙ .

89

p

∑

° & J >œ ™ œ J Vln. II & Vla.

Ϊ

∑

44 108

& ?

44 >œ œ ™

Vln. I

> œœ bb œœ. œœ. œœ.

mf

f

°? Œ #>œ œ™ ∑ ¢ #>œ œ J > >œ œ ™ > œ b œ ™ œ #>œ œ œ J J ‰‰Ó Xyl. &

Timp.

œœ ™™

> œœ œœ œœ œœ œœ œœ##œœ ##œœ œœ œœ ‰b-œœ œœ. bœœ. œœ œœ ‰ bbœœ J > . . >>. . . >. . >. . >. . .

>œœ œ J ‰‰Ó #>œ œ œ #>œ >œœ œ J ‰‰Ó #>œ œ œ #>œ >œœ œ J ‰‰Ó #>œ œ œ #>œ > > #>œ œ œ #œ œ œJ ‰ ‰ Ó œ #>œ œ œ #>œ

. œœ œœ ˙˙


90

Fl.

Ob.

1 2

° &

110

> . bbœœ. œœ. nnœœ. œœbœœ. Œ œ œ &

1 2 1

Cl. Bb

Bsn.

2

∑

&

2 1

∑

¢

B Ó

∑ Œ

∑

> . ‰ bœœ. œœbbœœ Œ J

Ó Œ >œ . . b œ n œœ Œ ‰ bœœ ‰ ‰ Œ J

Œ

Œ

> > > ‰#œœfij œœ. œœfij œœ. œœfij œœ. J

Œ

>. j >. fij œ fi œ # œœ œ # œœ œ ‰ J ‰ J Œ

Œ

mf

∑

∑ Œ

>. bb œœ J ‰ Œ

Œ

>œ. œ ‰ Œ J

mf

Œ

b >œœ. J ‰

43

∑ ∑

>. #œœ ‰ J

∑

∑

∑

° &

∑

3 4

&

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

Œ

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

°? ¢

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

1 2 Hn. in F

Tba.

Timp.

Hp.

S. Vln.

¢

{

& œ

∑

œ

˙

˙

œ

∑

bœ œ œnœ œ #œ. œ. #œ œ#œ œ. & bœ œnœœ œœbœ. œœ # œ . .

S. Vla.

œ

Ϫ

mf

œ #œ#œ œ œœnœ

p subito

Vln. I

° &

∑

&

∑

B

∑

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

¢

∑ ∑ ∑

∑

b œ œ b œ œ œ >œ Œ

B

#œ œ >

b>œbœ Œ œnœ œnœ Œ

mf

∑ ∑ ∑

?

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

‰ bœœ >

43

b>œ œ œ

œnœ Œ # œ #œ >

>. > nœbœJ. ‰ #œ œnœbœJ œ #œ #œ œ pp mf pp > mf > j ‰ nœ œJ. œ bœ. # œ œ # œ > #œ pp mf pp > mf >œ. >œ. ‰ J J # œ #œ ™ #œ œ ™ > mf pp > mf pp >œ. >œ. > J J ‰ # œ #>œ mf

pp

mf

pp

œ >œ pp

j #œœ. Œ > f

j bœœ Œ .> f >. ‰ #œœ Œ J f

44

∑

nœ Ó

43

∑

pp

44

Œ

> œ#œ œ#œ

Ó

f

>œ#œ œ nœ#œ#œ œ#œ Œ

f

> œ #œ œ œ Œ œ œ bœ nœ > œb œ bœ nœn œ œ œ œ Œ

f

f

∑

∑

44


44

>. bb œœ ‰ J

115

Fl.

Ob.

1 2

° & Ó

2

Bsn.

2

¢ 2 1

1 2

∑

& Ó

1 Cl. Bb

f

&

1

B

& Œ

3 4

‰ bœœ > ‰

Tba.

¢

Hp.

S. Vln.

S. Vla.

Ó

∑

∑

Œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

j œ. > f

116

∑

Œ

B Œ

Œ

bœ Œ & œ œ nœ ˙™

Œ

Ó

Œ

p

Vla.

B Œ

116

b˙™ œœœœ p

bœ œ œnœ ˙

œ

#œ #œ œ #œ œ œ œ #œ nœ bœ

œ

œ

œbœ ˙ œœ

∑

∑

b>œ œ nœ#œ nœ œ bœ œ Œ

∑

∑

∑

Œ

∑

∑

∑

> œbœ œnœ#œ œbœ œ

∑

Ó

Œ

bœ œ f

∑

. ‰ bœœ J

œ #œ#œ

∑

∑

> . œœ bœœ Œ

Œ

∑

Œ

?

Œ

f

& Œ

¢

Œ

. . œœ nnœœ ∑

. n œœ J Œ

> bœœ

œœ. bbœœ.

∑

Vln. II

Cb.

∑

‰ œœfij œœ. J

∑

> œ nœ Œ & #œ œ

?

Œ

∑

> œ #œ nœ œ œ œ œ #œ Œ

Vc.

>. j >. œœ œœfiœœ Œ

Œ

° & Œ

Vln. I

p

fij #œœ

∑

44

p

>. œœ J

fij #œœ

∑

Œ

f

∑

j œœ. > f b>œ. ‰ b œJ

? Œ

?

Œ

∑ > . œfij >œ. fij œ # œœ œ œœ ‰ J ‰ J Œ

Œ

Œ

Œ

n>œœ

Œ

{

Œ

∑

f

&

Œ

∑

∑

? Œ

°? Timp. ¢

∑

f

b>œ. ‰ J

44

∑

∑

& Ó

Tbn.

>. bbœœ J

116

Œ

pp

pp

1 C Tpt. 2

f

Œ

∑

° & Œ

Hn. in F

>œ. œ J

91

∑

∑

w >

fp

∑


92

Fl.

Ob.

1 2

° &

119

& Œ

1 2 1

Cl. Bb

Bsn.

2 1 2

∑

¢

& Ó > b œœ n œœ. B

∑

. ‰bœœ. œ>œbbœœ J Œ ‰ ‰

43

Œ

44

∑

œ œ œ œ œ œ#œ nœ œbœ œ œ

a2

f a2

Œ

∑

∑

œœœœ #œ nœ œ bœ œ œ ‰ œœ

Œ

∑

∑

‰ œ#œ œ œ œ œ #œ œ nœ #œ œ œ

Œ

∑

∑

f

a2

f a2

œ œ œ œ œ œ œ #œ œ bœ nœ œ

f

° &

∑

∑

∑

∑

3 4

&

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

Tbn.

?

Tba.

?

1 2 Hn. in F

Timp.

Hp.

S. Vln.

¢

p

∑

Œ

‰ j œ > p

˙

œ

˙

œ. œ >

43

Œ

Œ

Œ

Œ

bœœ œœ >. f

∑

f

∑

44

f

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

{

œ # œ # œ n œ œ # œ n œ œ œ b >œ n>œ œœ nœ œ#œ#œ#œ & &

Ϫ

f

#>œ bœ œ bœ œbœ nœ œ > #œ#œ œ œ#œ#œ f

° & Ó

B

Vla.

?

Vc.

¢

?

b >œœ J

pizz.

Œ

& Ó

Vln. II

Cb.

Œ

b>œ.

‰ j bœœ ˙˙ > p

°? ¢

S. Vla.

Vln. I

∑

‰ bœj >

p

>œ œ J

pizz.

Œ

p

∑

f

∑

Œ Œ

œ œ. >

˙

Œ

Œ

Œ

Œ

Ó

Œ

3

> >œ#œ#œ nœ œ nœ bœ #œ œ

#>œ#œ nœ n>œ œ# œ # œ œ nœ

œ œ b œ œ œ#œ nœ œ 4b œ œ œ >œ ‰ J arco

∑

Ó

44

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

‰ œ œ bœ œ œ#œ nœ œ bœ œ œ j ‰ >œ f

Œ

∑

Œ

∑

j ‰ ‰ bœ œ œ œ œ nœ œ œ #œ œ nœ#>œ

Œ

∑

f

arco

‰ bœ œ œ œ œ œ nœ œ #œ œ nœ#>œ J

∑

f

∑

∑

45

∑

f

45

∑

45


Fl.

1 2

° &

45 123

44

∑

93

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

B

∑

∑

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

∑

∑

3 4

&

∑

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ob.

1 2 1

Cl. Bb

Bsn.

2 1 2

1 2

¢

Hn. in F

Tba.

Timp.

¢

°? ¢

{

45 123

& ‰

Hp.

S. Vln.

Vln. I

mf

?

S. Vla.

#œœ œœ

∑ ##œœ œœ

œœ

‰ œœ

∑

&

∑

&

∑

° &

44

45 123

œœ

œœ

œœ

p

#œœ

∑

##œœ Œ

#œœ œœ

˙™

44

#œœ

##œœ # œ Œ œ # œœ #œœ #œœ œœ ∑

∑

p cantabile

Ó

Œ

##œœ #œ ‰ #œj œ œœ ‰ œj ‰ #œœ ‰ œJ Ó J # œ œ œœ œ ∑

œ

Ó

#œ œ ˙

˙™

p dolce

œ #œ #œ #œ

mf

œ œ œ œ

∑

∑

∑

∑

Vln. II

&

∑

∑

∑

∑

∑

Vla.

B

∑

∑

∑

∑

∑

Vc.

? #>œ ‰ Œ J

Œ

Ó

∑

∑

∑

∑

?

Œ

Ó

∑

∑

∑

∑

f

Cb.

¢

j‰ Œ #>œ f

#œ #œ # œ #œ 3

#œ #œ


94

Fl.

Ob.

1 2

° Ó &

2

Bsn.

2 1 2 1 2

mf

& Ó

1

1 Cl. Bb

#>œœ œ œœ œ œ #œ œ œ

128

¢

Œ ∑

B

∑

Hn. in F

&

3 4

?

Timp.

Xyl.

S. Vln.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

∑

>œœ J ‰ Œ

w w

fpp

f

∑

?

∑

∑

∑

∑

°? ¢

∑

∑

∑

∑

¢

{

∑

&

& &

œ #-œ.

∑

>˙ # œ ˙ #œ

? #œ#œ# œ Œ 3

f

Ó

#˙ #-œ.

n>œ œ œ œ >œ œ œ œ œ

œ

∑

œ >

B

∑

Ó

?

∑

Ó

¢

?

‰ ‰

nœ nœ Ó œ # œ œ œ#œ

∑

>. œ J

#>œ

pp

mf

>œ

j #œ. >

pp

>œ pp >œ

pp

∑

f

mf

j bœ. > mf j œ. >

>œ œ f

#œ#œ > f

> bœbœ nœ œ œ œ

> œ nœ œ œ#œ#œ œ >

f

œ#œ œ œ œ Ó #œ

78

∑

∑ b >œ œ œ nœ >œ J ‰ Œ

>œ œ#œ#œ œ œ #œ#œ Ó

Œ

∑

Ó

∑

Ó

∑

Ó

f

?

Ó

∑

&

Vc.

p

Œ

∑

∑

Vla.

‰ œJ

∑

∑

Ó

Œ ∑

œ#œ Ó n>œ#œ œ œ œ œnœ#œ nœ #œ >

> #œ#œ œ œ œ Ó

Ó

b >œœ

. gliss

∑

° &

Vln. II

Cb.

∑

mf

Ó

∑

S. Vla.

Vln. I

∑

∑

& Œ

Hp.

> ##œœ#œœ œœ œœ œœ

>œ œ œ#œ œ œ#œ#œ Ó

∑

Tbn.

Tba.

#œœ#œœ œœ œœ Ó >

78

œ#œ Ó

∑

>˙ ‰ #œœ œœ#˙ .. f

œœ

∑

∑

con sord.

& Œ

1 C Tpt. 2

p

& ° &

nn>œœ œœ œœ œœ

∑

b >œ œ œ nœ œ œ

mf

>œ œ

œ#œ Œ

78 nœ

> œ #œ œ

> œnœ #œ œ

nœ œ j ‰ # œ #œ #>œ > f nœ œ j ‰ # œ #œ #>œ > f #>œ ‰ Œ J f


78

132

° &

œœ. ##œœ. ‰ J ‰ J

Ϊ

42

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑ >œ. œ >. > 1 ? bœœ. ‰ ‰ J ‰ œœ ‰ Bsn. J ¢ J 2

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

b >œœ ™™

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Fl.

Ob.

1 2

2 1

Cl. Bb

f

&

2

1 2

f œ. ‰ # œ œ‰nœJ ‰ ##œœj œ. œ. .

&

1

° &

Hn. in F

f

pp

˙˙

∑

44 134

∑

3 4

&

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

> > œ >œ œ œ œ œ œ

∑

∑

∑

∑

∑

Tba.

Timp.

¢

°? ¢

78

° W.B. / ¢

Hp.

S. Vln.

{

S. Vla.

Vln. I

p

&

∑

?

∑

&

∑

&

∑

° &

78

44 134

bœ œœ œœ b œ b œ œ œ ‰ bœœ œœ ‰ œ ‰ J bœœ œ œœœ Œ J p f >œ > œ œ ™™ œ>œ œ ∑ ∑ ∑

∑

∑

Œ

b˙™

Œ

˙

p dolce

œ

‰bbœœ œœœœ œœ Œ J b œœ

œbœ

∑

œœ

œb œ

œ

œ

Ó

œœ œ

˙

b˙™

œœ˙ œ

∑

3

3

œ bœ œ

∑

œœ

bœb œ œ œ œ œ Œ bœbœ

∑

œ

∑

œ

bœ œ#œ

nœ œ

˙

œœ

-œ. -œ.

∑

∑

∑

∑

42

∑

Vln. II

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Vla.

B

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Vc.

Cb.

¢

44

∑ Œ

p cantabile

44 134

42

4495

44


96

Fl.

Ob.

1 2

° &

1 2

44 139 >œ œ

J ‰ Œ f> œ J ‰ Œ &

Ó Ó

∑

&

Ó

∑

Ó

∑

>œ J ‰ Œ 2 f > 1 ? bœ J ‰ Œ Bsn. ¢ 2 f

1

Cl. Bb

> ° & œœ ‰ Œ J f Hn. in F j 3 & bœ œ> ‰ Œ 4 f sord. >senza œœ 1 ‰ Œ C Tpt. & J 2 f

1 2

?

Tbn.

Tba.

Timp.

Bongos

Xyl.

Hp.

S. Vln.

¢

Vln. I

?

f

f

j >œ ‰ Œ

j‰ Œ bœ f>

44 139

°? j b>œ ‰ Œ ¢ ° ¢/

Ó

Ó

Œ

Œ

j œœ

mf

j œœ

mf

>œ œ ‰ J f j b>œœ ‰ f >œ œ ‰ J

Œ

Ó

∑

Œ

Ó

∑

Œ

Ó

∑

Œ

Ó

∑

Œ

Ó

∑

Œ

Ó

∑

Œ

Ó

∑

Ó

∑

Ó

∑

j >œ ‰

Ó

∑

j‰ b >œ

Œ

Ó

∑

j b>œ ‰

Œ

Ó

∑

Œ

Ó

∑

Ó

45

∑ Œ

Œ

‰ œœœ œœ œœ œ œœ p

44

œ

mf

&

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

&

∑

∑

?

>œ. bœ. œ. #œ. #œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. n>œ. bœ. œ. bœ. œ. . . œ. #œbœ

. . . . . . >. . . . . ‰ œ œ œ œ œ œ œbœ œ#œ. bœ. œ. œ œ f

44 139 >œ

? b>œJ ‰ Œ ¢

Œ

∑

&

f

Cb.

Œ

Ó

∑

J ‰ Œ f> œ & J ‰ Œ f> œ B J ‰ Œ

Vc.

Ó

Œ

∑

° &

Vla.

J ‰ >œ J ‰

>œ J ‰ b>œ ‰ J

f

Ó

∑

&

Vln. II

44 >œœ

∑

f

{

S. Vla.

45

f

j b>œ ‰ Œ f

Ó

45

∑

‰ >œ

∑

> ‰ œ #œ bœ #œ pp >œ # œ b œ #œ ‰ f

44 >œ

J ‰ >œ J ‰ >œ J ‰

Ó

∑

Ó

∑

Ó

∑

b>œ J ‰

Ó

∑

j b>œ ‰

Œ

>œ J ‰

Œ

œ œbœ#œ œ œ œ

f

Ó

∑

Œ

Ó

∑

Œ

Ó

∑

Œ

Ó

∑

Œ

Ó

∑

Œ

Ó

Œ

Œ

∑

> œ b œ # œ œ œ œ b œ ™ œ œ. œ. >˙ mf animato

>œ J ‰

œbœ f

#˙ >


Fl.

Ob.

1 2

° &

∑

&

∑

143

1 2

& Œ

1 Cl. Bb

2

¢

?

‰ œœ

œ >.

Solo

ff

#œ. >

43 >œ

∑ œ

œœ

œ#œ #œ œ 5 > #œ#œ #œ

5

∑

° &

∑

3 4

&

1 C Tpt. 2 Tbn.

2

1 2

Timp.

S. D.

Hp.

S. Vln.

S. Vla.

Vla.

Vc.

p

j n>œ ‰

œ

97

∑ Œ

∑ Ó

∑ ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

°? ¢

∑

∑

∑

¢

43

∑

44

° ¢/

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

{

&

b >œ ™ œ # œ. b œ.

>œ. œ. œ. œ. mf

∑

B Ó ? Ó

? Cb. ¢ ˙™

Œ Œ Œ Œ

‰ ‰

>œ J

pizz.

p pizz.

j >œ

p pizz.

>œ J

p pizz.

‰ b>œ J p

œ

b >œ. f

43

∑ ∑

Ó

mf

>œ œ œ # œ # œ œ œ œ # œ # œ œ œ n>œ b œ œ b œ œ # œ bœ œ

&

& Ó

Œ

œ

f

° Vln. I & Ó Vln. II

œ # œ. b œ. >˙ ™ œ #œ bœ ˙ ™

∑

Hn. in F

Tba.

œ. œ. >˙ ™ ‰ œ œ ˙™

∑

∑

Bsn.

1

44

b œ. œ. œ. # œ. #>œ œ œ b œ #>-œ. n>-œ. #œ. œ. œ. œ. œ. Œ f

∑

44

∑ ∑ ∑ ∑

∑

∑

∑

Ó

Œ

∑

Ó

Œ

∑ >œ

f p pizz.

>œ ™

f

œ #œ > #>œ ™ p

œ

>œ œ >œ

Ó >œ >œ™

œ

>œ

œ œ #œ# œ

arco

f arco

œ œ #œ #œ

f arco

Œ

bœ œ nœ #œ

Œ

Œ

f

>œ # œ bœ Œ J


> # œ.

98

œ bœ œ 1 ° J‰ Fl. & œ 2 > ff # œ. 1 b œ œ J‰ Ob. & ‰ 2 > ff # œ. œ œ J 1 ‰ Cl. Bb & ‰ 2 ff >. #œ 1 ? bœ œ J ‰ Bsn. ¢ ‰ 147

2

1 ° 2 &

Hn. in F

ff

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

bœ œ > #œ. ‰ Œ ‰ J

Œ

‰ bœ œ

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

Œ

∑

∑

j ‰ Œ # œ. > œœ ‰ j ‰ Œ #œ. > ‰ bœ œ j ‰ Œ # œ. >

Ó

150 Ó

Œ

‰ œœJ

Ó

Ó

Œ

‰ œ J

Ó

Œ

‰ #œj

Ó

Ó

Œ

‰ #œ J

3 4

&

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

Tba.

?

∑

∑

¢

Bongos

Hp.

S. Vln.

∑

Œ

∑ ∑

∑

?

∑

∑

∑

&

∑ œ. œ. œ.

mf

∑

∑

Œ

Ó

∑

∑

œ B nœ #œ #œ Œ

Ó

nœ #œ œ # œ

? Œ ¢

f

j‰ Œ œ. >

150 œ

Œ Œ Œ

Ó

∑

Ó

∑

Ó

∑

Ó

∑

Ó

∑

43

Œ

Ó

? Œ

Ó

bœ œ #>œ œ #œ >œ

f p

>Ϫ

f

Œ

Œ

‰ œ œ œ œœœ

Ó

p

Œ ∑

œ ‰ J f

#>œ#œ œ œ œ bœ œ Ó Œ Œ ‰ œ œœ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. bœ. œ. # œ. b œ œ. œ. œ. > . > > .œ œ. œ. . œbœ œ œ œ œ > bœ. œ. . . œœœœœ œœ #œ œ ∑ #œ#œ œ œ > œ œ

Ó

Cb.

mf

∑

bœ ° nœbœ œ Œ Vln. I &

Vc.

>œ œJ ‰ Œ f >œ >œ. ‰ J J‰ Œ

∑

∑

& Œ

Vla.

mf

Œ

f

f

&

&

mf

#w >

∑

∑

{

Vln. II

bœ>œ. ‰ Œ J

f

J ‰ Œ >. œ J ‰ Œ > #œ. J ‰ Œ >. #œ J ‰ Œ

44

44

∑

f

° ¢/

S. Vla.

bœ>œ. ‰ Œ J

mf

°? Timp. ¢

f

Ó

∑

Ó

f

> 43 œœ.

#>œ ™ p

Œ

œ b>œ >œ œ œ œ >œ ™

b>œ ™

pizz.

>œ p >œ Œ

>œ #œ >œ ™

bœ #œ >

150

> #œ #œ n œ # œ >œ ™ n>œ

b>œ ™

>Ϫ

f

>Ϫ

f

∑

f

∑

œ

Œ

Œ

>œ b œœœ J ‰ Œ

Œ

mf

∑ Œ

>œ

43

Œ

....... .. . ‰ œ œ œ œ œ œ œbœ œ#œ f

Ó

Œ

∑

∑

‰ Ó

∑

‰ Ó

∑

‰ Ó

∑

44


44

152

Fl.

Ob.

1 2

° &

1 2 1

Cl. Bb

Bsn.

2 1 2 1 2

¢

&

∑

&

∑

?

&

3 4

¢

?

°? Timp. ¢ Bongos

Hp.

S. Vln.

44

°/

p

99

Œ

∑

#>œ œœ bœœ nœ nœœ ##œœ # œJ ‰ # œ # > œ œœ##œœ# œ

mf

Ó

∑

∑ Œ

∑ Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

‰ œœœœœœœ ‰ œœœœœœ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

‰ œ œœœœœ œœœœœ

/

Tamb.

W.B.

p

?

Tbn.

Ó

mf

I. . . . . . . œ#œ #>œ œ œ#œnœbœ œbœ œ. ‰ œ œ œ œ œ œ œbœ >

& Œ

1 C Tpt. 2

Ó

∑

° &

Hn. in F

Tba.

∑

154 >œœ n œ > œ b œ n # œ n œ n#œœ #œ n œœ œœ b œœ b œ #œ J ‰

∑

mf

œ. œ. œ. œ. œ. œ.

f

154

pp

œ

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

{

?

∑ ‰ bœ bœ n>œ nœ #œ bœ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ > #>œ. œ. œ. #œ. nœ. bœ. œ. bœ. b œ œ >œ œ >œ œ#œ >œ bœ Œ Ó & &

S. Vla.

° Vln. I &

44

∑

∑

j œ ‰ Œ Ó b>œ > > ‰ œbœ#œ œ œ œbœ ™ œ œ. œ. ˙ mf

154

>œ bœ

pizz.

∑

p

&

∑

∑

∑

Vla.

B

∑

∑

∑

?

∑

∑

?

bœ œ #>œ œ >œ œ œ> #œ p

∑

∑

Vc.

¢

>œ ™

p

#>œ ™

Œ

>œ

Ó >œ™

p

Œ

∑ œ œbœ#œ œ œ œ

f

Vln. II

Cb.

p

¢/

pp

Œ

j Œ œ >œ™ pizz. ‰ >œj #œ Œ bœ p

>œ ™

Œ

bœ >œ

p

bœ >œ

∑


100

Fl.

Ob.

1 2

Bsn.

&

∑

&

∑

∑

Œ

?

∑

∑

Œ

∑

∑

2

2

2

1 2

44

∑

156

1

1

>. ## œœ J

>œœ

° &

1 Cl. Bb

43

¢

° &

Œ Œ

mf

f

b >œœ. J

> ‰ ##œœ

mf

f

#œ >œ œ œ Œ

œ #>œ#œ

>œ œ œ Œ

œ #>œ#œ

Œ

a2

Œ

a2

f

>œ œ ™

Œ

>œ

Œ

f a2

f a2

f

#>œ#œ ™ #>œ

Ó

Œ

160 >. # œ >œ # œ œ b œ J‰ Œ

Ó

Œ

œ n œ >œ. #>œ #œ J‰ Œ

Ó

Ó

Œ

>œ. J‰ Œ

Ó

Ó

Œ

mf

∑

&

∑

∑

#>œœ

mf

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

Tba.

?

¢

Ó

b >œ

mf

f

f

#>œ. #œ J

> j œœ ‰ #œœ .

f

j‰ Œ œ. > >œ. œ‰ Œ J

>. ##œœ J

. > ‰ >œœ #œœ ‰ ##œœ J

∑

Hn. in F 3 4

#œ #>œ #œ

mf

j œœ ‰ Œ .>

f

‰ #œœ > mf

f

>œ. œ J

∑

Ó

Ó Ó Ó

>. bœœ ‰ Œ J

Ó

j bœ. ‰ Œ >

Ó

j‰ Œ œ >.

Ó

f

∑

∑

43

∑

44

∑

f

°? Timp. ¢

∑

&

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

. . . . . . >. bœ. . . . . . œ. ‰ œœœœœœœ œ œbœ œ œ

∑

∑

. . . . . . >. . ‰ œœœœœœœbœ. œ œ. œ œ. œ. œ. .

Xyl.

S. Vln.

f

° Ó &

>œ bœ

Œ

Vla.

B Ó

Vc.

? >œ#œ bœ œ œ #œ >

¢

43

œ Œ >œ

∑

&

Vln. II

Cb.

∑

b>œ ™ œ#œ. bœ. >œ œ œ#œ#œ œ œ œ #œ œ œ œn>œ œ > #œ#œ œ#œ œ#œ &

S. Vla.

Vln. I

∑

? >œ ™ p

Œ

b>œ ™

Œ

Œ

>œ

>œ œ Œ >œ œ Œ œ

Œ

#œ >œ œ œ Œ

arco

Πarco

∑ >œ

44

f

‰ œ™ > Œ Œ Œ

f arco

‰ œ >œ œ

f arco

#>œ œ™ œ f arco

#>˙ f

∑ Ó

>˙

œnœ #>œ #œ

Œ

Œ

>œ

Ó

f

∑

f

f

f

œ n œ n>œ >œ#œ >œ œ œ #>œ#œ ‰ œ‰ ‰

160 b >œ. J‰ Œ

Ó

>œ >œ#œ œ‰ ‰ >œ#œ œ

>œ. J‰ Œ

Ó

œ œ> #œ #œ œ >œ bœ ™ œ >œ bœ ™

160

œ

> > ‰ œ œ ‰ œ#œ>œbœ ™ #>œ œ™ #>œ œ™

>œ œ ™ >œbœ ™ >œ œ ™ >œbœ ™

œ

>œ. J‰ Œ

œ

n>œ. ‰ Œ J

œ

j‰ Œ nœ. >

Ó Ó Ó


Fl.

Ob.

1 2

° Œ & 161

& Œ

1 2

& Œ

1 Cl. Bb

Bsn.

2 1 2 1 2

“” >. nœ ‰ #œ#œ J ‰ Œ f > n œ. # œ ‰ #œ J ‰ Œ f > nœ. ‰ #œ nœ J ‰ Œ > f n œ. ‰ #œJ J ‰ Œ

? ¢ Œ

101

∑ ∑ Œ

Œ

Œ

f

° &

∑

∑

bœ œ Solo

ff

#>œ.

>œ.

b >˙ ™

∑

∑ œ œ œ n œ #œnœ œ 5

∑

∑

∑

∑

∑ œ#œ#œ#œj ‰ Œ >

5

∑ Ó

j‰ Œ #>œ

Hn. in F

∑

&

3 4

∑

∑

Ó

œ. œ. œ. œ. œ. œ. >œ. & ‰ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

Ó

Tba.

?

∑

∑

∑

Ó

°? ¢

∑

∑

∑

Ó

/

∑

1 C Tpt. 2

Timp.

Bongos

S. D.

Hp.

S. Vln.

¢

°

mf

f

Œ

¢/ ‰ œ œ œ œ œ œ œ

{

p

mf

p

mf

∑

j‰ Œ #>œ f

#>œ

Œ

∑

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

. . œ. . œ. . . . . > œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. >œ. #œ. #œ. œ œ œ œ œ œ œ b œ nœ œ œ #>œ#œ nœ œ#œ œ œnœ œ œ > . . . œ. . œ. . . . . bœ œ > nœ œ Œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. >œ. bœ. œ#œ#œ œ œ œ œ œ Œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ > >

> œ bœ œ œ > œ bœ œ œ

#œ nœ œ œ ‰ >

∑

∑

∑

∑

Vln. II

&

∑

∑

∑

∑

Vla.

B

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

Vc.

Cb.

¢

> n>-œ b œJ.

> n>-œ œ. B ‰ J #œ nœ œ œ >

° &

Vln. I

Œ

f

∑

> & ˙

f

f

∑

>˙

j‰ Œ #>œ

j‰ Œ #>œ

&

&

S. Vla.

Œ

‰ œœœœœœ œ œœœ œ

f


102

Fl.

Ob.

1 2

>œ. œ ‰ J Œ

° Œ & 165

#>œ. ‰ # œJ Œ mf

& Œ

1 2

mf

>. b œœ ‰ J

78

166

n >œ. ‰ nœJ

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

° &

∑

3 4

&

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

Tbn.

?

∑

Tba.

?

1 Cl. Bb

Bsn.

2 1 2 1 2

¢

Hn. in F

Timp.

Hp.

S. Vln.

¢

∑

& ?

{

& Œ

B œbœbœ œ œ >

S. Vla.

Vln. I

#œ >

∑

∑

B ‰ bœœ >

Vc.

¢

? ‰ œœ > p ? Œ

œ #œ bœ # œ Œ œœ #>œ >

nœnœ œ # œ #œ >

&

p

Cb.

∑

∑

Vla.

78

∑

∑

Vln. II

> ‰ œ. œ. œ. b-œ œ. j œ. œ œ bœnœ œ. j J > . . . >f 166 ∑

° &

Œ

> #œ œ Ó œœ

∑

∑

> #œ œ Ó #œ œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

>- . ‰ œJ. œ. œ. bœ nœJ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

f a2

Œ

f

78

‰Œ

mf

44

‰Œ

f

> ‰ œ. œ. œ. -œ J f . . . b>-œ ‰ œJ œ œ f

f

78

‰ j j œ. œ. œ. œ- b œ. > f

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œœ œ #>œ#œ

Ó

Œ

Ó

bœ œ >œ œbœ

∑

∑

∑

∑

∑

44

f

> œ#œ œ œ

Œ ‰

œœ

> œ™ œ

∑

œ > >. > >œ œ œ ‰ œœ œœ œœ Œ ‰ Œ J

n œ nœ œ #>œ#œ

> >. >œ ‰#œœ œœJ œ Œ ‰ Œ

78

Ó

∑

∑

Ó

∑

∑

Ó

∑

∑

Ó

∑

∑

Ó

∑

∑

f

∑

∑

∑

∑

∑

∑

nœ œ œ> bœ >

f

bœ™ œ >œ

f arco

>˙

f

œ. J nœ. J

. . . >- . ‰ œJ œ œbœ nœJ

∑

f

œ Œ œ #>œ

∑

∑

166

>œ. >œ. œJ ‰ #œœ bœJ > mf p mf > n>œœ. #œ. ‰ n #œ J J ##>œœ mf p mf pizz. ‰ #>œj Œ ‰ >œ J mf

∑

f a2

f

∑

œ #œ œ œ

Œ

78

œ > œ#œ œ Ó

a2

> > .> ‰ œ. j œ. œ. b-œ nœ. œ. œ. œ. bœ -œ nœ. J J f > ‰ œ. j œ. œ. nœ- œ. j œ. bœ. œ. nœ. b-œ œ. j > > f .œ œ. œ. b>-œ nœ. >œ. œ. œ. bœ. >œ- nœ. ‰J J J . > f . . > > œ. œ. œ. b œ- n œ. œ. œ œ b œ œ n œ. J J ‰J

∑

°? ¢

44


Fl.

Ob.

1 2

Bsn.

∑

&

∑

&

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

171

1 2

Hn. in F

2 1 2

¢

∑ ∑

>œ. #œ. œ. œ. b>œ nœ. 1 ° 2 & J

Tbn.

? ¢ b œ œ œ œ œj >. . . # œ. > .

°? Timp. ¢ ° Cym. T.-t.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

44

¢/

∑

∑

∑

∑

> œb œ œ œ bœ nœ œ œ œ nœ œ #œ

∑

f

# >˙ #˙ f

#˙ >˙

œœ >

&

43

bœ bœ

œ#œ#œ > œb œ œ œ#œ# œ n œ >œ œ # œ œ n œ œ bœ nœ œ #œ# œ œ # œ >œbœ bœ#œ nœ nœ >œ œ œ

bœ œ œ#œ#œ œ œ nœ

44

#>˙˙ f

#˙˙ > f >˙ f

Ó Ó

w

∑

B

>˙

174 Ó

∑

&

f

∑

∑

S. Vla.

æ ˙æ

pp

>˙

ff

>˙

ff

174 >˙

∑

&

∑

∑

∑

B

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

Ó

Vla.

Vc.

¢

?

∑

∑

œ >œ # œ œ. >˙ œ.

103 œ >œ # œ œ. œ.

œ >œ # œ œ. >˙ œ.

œ >œ # œ œ. œ.

œ œ ‰ J

œ œ ‰ J

œj ‰ œ œœ ‰ J j œœ ‰

Œ Œ Œ Œ

œ >œ # œ œ.

# >˙ #˙ #˙ >˙ #>˙˙

#˙˙ > .œ >˙ Ó

>˙

ff

Ó

>˙

ff

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ó ˙

ff

œj ‰ œ œœ ‰ J j œœ ‰

f

>˙ >˙

f

Œ Œ Œ Œ

œ >œ # œ œ. œ. >˙ >˙

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ ∑

f

° &

Vln. II

Cb.

43

∑

/

S. Vln.

Vln. I

∑

∑

∑

>œ. #œ. œ. œ. b >œ nœ. J & > . . . ? œ. œ œ bœ >œ #œ. J

1 C Tpt. 2

∑

174 >˙

f

>. . . . > . & œ #œ œ œ œ œJ

3 4

Tba.

44

° &

1 Cl. Bb

43

˙

Ó

f

˙

Ó

∑

Ó

∑

œ >œ # œ œ. >˙ œ.

œ >œ # œ œ. œ.

œ >œ # œ œ. >˙ œ.

œ >œ # œ œ. œ.

œ >œ #œ

f

œ.

œ. >˙

œ >œ #œ

>˙

Ó

>˙

>˙

Ó

>˙

ff

ff

œ.

œ.


104

Fl.

Ob.

1 2

° &

176

&

1 2

>˙ >˙

##>˙˙ &

78

Ó Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Œ

Œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

? #˙ >˙

Œ

Œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

° #>˙ & ˙

Œ

Œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

& #>˙˙

Œ

Œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

°? ¢

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

1 Cl. Bb

Bsn.

2 1 2

1 2

¢

Hn. in F 3 4

Tba.

Timp.

Hp.

S. Vln.

¢

{

S. Vla.

Vln. I

& Ó

Œ

? Ó

Œ

f

œ ‰ œ J

p

œ œ #>œ >œ

>Ϫ

>œ

∑

#>œ >œ œ > œ #œ œ œ >œ œ œ >œ

œ œ #>œ >œ > >œ > ˙ œ# œ #œ œ œ œ ™ œ # œ. œ. œ™

>œ #>œ >œ œ > œ #œ œ œ >œ œ œ >œ

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Vla.

B

>˙ >˙ >˙

? Ó ?

‰ >œ

>. œ J

p

> ‰ œ

j œ. > p >œ. J

‰ >œ

j œ. > p

‰ #œ >

∑

78

p

>Ϫ

pizz.

f

>œ >œ

>œ ™ >œ #>œ

∑

>Ϫ

∑

&

¢

# œœ ‰ œJ

∑

° &

Vc.

78

&

Vln. II

Cb.

>˙

œ œ#œ#œ œ œ >˙ > p

>Ϫ

p

#>œ

> . œ™ > œ œ#œ#œ œ œ œ ™ œ œ. bœ >

p

∑

>œ

>œ ™

>œ

#>œ

>Ϫ

#>œ

>œ

>œ ™

∑

˙

>œ > #œ


44 >œ

183

° & J ‰ f >œ 1 Ob. & œJ ‰

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

>œ & œJ ‰

Œ

Ó

Tbn.

?

Œ

Ó

Tba.

?

Fl.

1 2

2

>œ & œJ ‰ f

1 Cl. Bb

2

f

? œj ‰ Bsn. ¢ 2 >œ f j 1 ° œ ‰ 2 & œ> Hn. in F f j 3 & œ ‰ 4 >œ 1

f

1 C Tpt. 2

¢

f

j‰ >œ

f

j‰ œ>

S. Vln.

S. Vla.

Ó

f

44 183

°? > œ ‰ Timp. ¢ J Hp.

Œ

{

Œ

Ó

f

& ?

& ‰

>œ J ‰

186 Vivo q = 144 > # œ œ œ œ # œœ œ œ J ‰ Œ Œ Œ ‰ Ó > #œ œ œ œ J ‰ Œ Œ Œ ‰ œ œ Ó œ œ > Œ Œ ‰ #œ œ œ œ #œ #œJ ‰ Œ Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

∑

∑

∑

Œ

Ó

∑

∑

∑

Œ

Ó

∑

∑

∑

>œ œ ‰ J

Œ

Ó

∑

∑

∑

j‰ >œ

Œ

Ó

∑

>œ œ ‰ J >œ œ ‰ J j œ ‰ >œ j œ ‰ œ> j œ ‰ >œ

j‰ œ>

Œ

>œ ‰ J

Œ

Ó

∑

f

Vla.

> B œœ ‰ J ?

f

j‰ >œ f ? >œ ‰ Cb. ¢ J Vc.

f

j‰ Œ # œ. >

Œ

f

Ó

∑

∑

‰ œj >. ‰

p

j œ >.

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

j œ. ‰ >

j ‰ # œ. >

p

186 Vivo q = 144 j Œ #œ ‰ Œ f

j ‰ œ p

j #œ ‰

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

. . . . . . . . . >. œ. œ. b œ. œ b œ œ œ. ‰ #œ œ œ œ œ œ œ

> > œ œ b œ œ. b œ. b œ ™ œ œ. œ. w > > œ œ bœ œ. bœ. b œ ™ œ œ. œ. w

> ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. #œ. œ œ. œ. œ. œ. J œ . >.

f

° J ‰ & f >œ œ ‰ Vln. II & J

f

Œ

∑

∑

f . . > œ bœ œ bœ ˙ ‰ &

Vln. I

j œ. ‰ Œ >

∑

∑

. . > œbœ œbœ ˙

44 183 >œ

105

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

>œ J ‰ >œ œ ‰ J >œ œJ ‰ j‰ >œ >œ ‰ J

b>œ.

œ >.

186 Vivo q = 144 Œ

Ó

∑

∑

∑

Œ

Ó

∑

∑

∑

Œ

Ó

∑

∑

∑

Œ

Ó

∑

∑

∑

Œ

Ó

∑

∑

∑

j # œ. >


106

Fl.

Ob.

1 2

° &

∑

∑

&

∑

∑

&

∑

∑

?

∑

∑

#>˙˙

∑

∑

#>˙˙

188

1 2 1

Cl. Bb

Bsn.

2

¢ 2 1

1 2

° &

3 4

&

∑

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

∑

j œ >.

? Œ

Tbn.

¢

? Œ

j # œ. >

°? Timp. ¢ Œ

j #œ

° Bongos / Cym.

¢/

& j œ

S. Vla.

Vln. I

‰ ‰

œ >.

##>˙˙

#˙˙ > f >˙

>œ. >œ. >œ. > J ‰ J ‰ J ‰ #˙ f

3

f

j Œ œ. >

j Œ # œ. >

j j j #œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ > > > n˙ >

j œ Œ

j ‰ #œ Œ

190 j j3 j œ ‰ œ ‰ œ ‰ n>˙

3

f

f

∑

n>œ #œ

> bœ œ œ j nœ œ bœ. >

∑

¢

j œ Œ >.

∑

&

Vc.

∑

∑

Vla.

j œ Œ >.

∑

° &

Vln. II

Cb.

œ. b œ. œ. œ. >œ #œ #œ#œ œ &

S. Vln.

>˙

f

Hn. in F

Tba.

190 >˙

nœ #œ œ

j œœ ‰

Œ

œœ ‰ J

Œ

œœ ‰ J j œœ ‰

Œ

##œœ. Œ > #>œœ. Œ #>œœ. Œ

#œœ Œ >. > . œ œ # œ œ >œ. œ. Œ Œ

œ ‰ J

Œ

j ‰ œ

Œ

Ó

Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó

#>œ. Œ

Ó

Œ

Ó

>œ Œ

Ó

Ó

Œ

œ >.

w

>œ œ œ œ#œ# œ œ œ

Ó

Œ

∑

Œ

> > œ#œ œ #œ œ œ œ œ#œ

∑

f

∑

>˙ >˙

f

∑

∑

?

∑

∑

#>˙

∑

∑

˙ >

f

f

f

œ >œ # œ œ. >œ. œ.

Œ

œ >œ # œ œ. >œ. œ. Œ œ >œ #œ

œ.

œ. >œ.

Ó Ó

Œ

Ó

œ ‰ J

Œ

#>œ. Œ

Ó

j œ ‰

Œ

œ Œ >.

Ó

œœ p

> nœ#œ œ œ

∑

f

190 >˙

‰ ∑

f

B

?

Œ

œ >œ # œ œ >œ. œ. Œ

∑

œ#œ#œ > œb œ b œ n>œ # œ n œ œ œ nœ

> nœ œ œ #œ œ

œ >œ # œ œ >œ. œ.


Fl.

Ob.

1 2

° &

∑

∑

∑

Ó

&

∑

∑

∑

‰ œœ

&

∑

∑

∑

> #œ# œ #œ œ œ n œ œ ‰

?

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

‰ bœœ ™™ >

192

1 2 1

Cl. Bb

Bsn.

2 1 2 1 2

¢

° &

Hn. in F

&

∑

1 C Tpt. 2

&

∑

Tbn.

?

∑

∑

∑

∑

3 4

Tba.

¢

S. D.

°

&

f

Œ ∑

> #œ#œ œ œb ˙

‰ œœ œœ œ œ œ œœœ Ó

p

‰ bœœ ™™ >

p

˙

∑

‰ œ™ >

˙

p

>˙ æ

fp

∑

∑

> > n œ œ # œ # œ œ œ œ b œ œ œ # œ œ œ. n œ. ˙ b œ > n œ œ >œ œb œ n œ œ #œ œ ‰

n œ #œ b œ œ >œ # œ > œœ #œ

œ

˙˙

∑

∑

ff

> b œ œ n œ œ œ œ #œ œ œ. n œ. >˙ #œ #œ œ œ œ œ ‰

Œ Ó

#>œ Œ Ó #œ f

>œ

∑

p

Œ Ó

f

> ‰ bœ ™

Ó

> œ œ œ œ #œ

Œ Ó

>œ bœ œ œ#œ œ #œ#œ nœ Œ Ó > f #>œ ˙˙ #œ Œ Ó

∑

∑

n>œ

107

f

Œ Ó

Œ Ó >œ

f

n>œ

Œ Ó

f

∑

n>œ Œ Ó f

>œ Œ Ó

w æ

f

Ó

> œ œœ œ œœ œ Œ Ó

mf

w

f

>œ >œ

w

ff

> #œ œ œ nœ œ > # œ œ # œ œ b œ œ #œ œ œ

Œ Ó Œ Ó

° &

∑

∑

∑

‰ œ

&

∑

∑

∑

œ œœ œ œ >œ ‰ œ œ #œ b>œ œ #œ #œ œ œ Œ Ó

B

∑

Vln. II

Vla.

?

Vc.

Cb.

œ œœœ œ

& œ

S. Vla.

f

f

∑

∑

∑

¢/

S. Vln.

Vln. I

/

∑

œ #œ œ œ b >˙

p

?

°? Timp. ¢ Bongos

> œ œ nœ # œ > œ # œ œ # œ bœ

¢

?

∑

∑

mf

mf

‰ œ mf

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

Ó Ó

f

œ œ #œ œ œ

Œ Ó

f

œ œ >œ Œ Ó b>œ œ #œ #œ œ œ >œ bœ œ œ#œ œ #œ#œ n>œ Œ Ó f

mf

f

mf

f

>œ bœ œ œ#œ œ #œ #œ nœ Œ Ó >