Page 1

SNOW DAY

words by MARY LIZ McNAMARA Flowing, Mysterious

Flute 1

Flute 2

Oboe 1

Oboe 2 Clarinet in B b 1 Clarinet in B b 2

Bassoon 1

Bassoon 2

Horn in F 1-3 Horn in F 2-4 Trumpet in C 1 Trumpet in C 2 Trombone 1 Trombone 2 Timpani Percussion 1

Percussion 2

Soprano

Alto

b 3 &b 4 Πb 3 &b 4

b 3 &b 4 b 3 &b 4 3 & 4 3 & 4 ‰ ? b b ? b b &b &b &b

b

b &b ? b b ? b b

œ

solo

j œ

P

cantabile

Violin II

Viola

Cello

Contrabass

&b

b b

B bb

pizz. p ? b 3 . b 4 ˙ p pizz. ? b 3 . b 4 ˙ p

œ œ J ‰

j #œ ˙ ˙ ‰ # œJ ˙.

j œ ˙ ˙ ‰ œJ ˙.

˙. æ

j bœ ˙ b˙ ‰ b œJ ˙.

bœ Œ

Œ

œ

œ

Œ

˙. æ

Œ

˙. æ ˙. æ

n˙. œ A

∑ A

p ˙. Snow p ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Œ Œ

∑ #œ

Deep

˙. æ

˙. æ

œ æ

œ b œæ b œæ æ

˙.

˙. ˙.

Deep

∑ ∑

Snow

˙.

˙.

˙

œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙.

‰ j œ ˙ ˙ ‰ œJ

∑ bœ

œ œ

Œ

˙.

œ

‰ j #œ ˙ ˙ ‰ # œJ

˙ œ

nœ œ n˙ ∑

˙. æ

˙.

bœ #œ p

‰ j œ ˙ ˙ ‰ œJ

œ

œ bœ

Œ

˙.

˙.

∑ ˙. æ

n˙. p œ p

Œ

F

œ

A

˙

œ

music by ROBERT MAGGIO

q»•º ˙. 3 4æ π 3 ˙. 4æ π 3 nœ œ 4 œœœ œœœœœ œœ

? b 3 ∑ b 4 Glockenspiel b 3 œ œ Œ &b 4 Œ Sleigh bells p œ œ 3 Œ Œ ã 4 p Flowing, Mysterious q»•º b 3 ∑ &b 4

&b

j œ

j œ ˙ π ˙ 3 ‰ œ 4 J p 3 4 ˙. p 3 ∑ 4 3 ∑ 4 3 ∑ 4 3 ∑ 4 3 ∑ 4 3 ∑ 4

b 3 &b 4

œ

Flowing, Mysterious

Violin I

q»•º œ œ J

I. THE DREAM OF SNOW

∑ Œ Œ

b˙.

Snow

˙.

Snow

n Ͼ Ͼ

˙. æ œ æ

˙. ˙.

œ œ æ æ


2

8 Fl. 1

Fl. 2

Ob. 1

Ob. 2 B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1 Bsn. 2

Hn. 1-3

Hn. 2-4

C Tpt. 1

C Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

8 S

A

8 Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

& &

˙.

bb ˙ . bb

&b &b

b bœ b

bœ œ b˙

‰ j bœ ˙ b˙ ? b ‰ bœ b J ? b . b ˙

&b

b

&

bb bb

bœ Sleep

bœ Œ

Sleep

˙

b ˙. &b æ b & b b œæ B bb

? b . b ˙

Œ

œ Fal -

˙.

˙

˙. æ

˙. æ

Snow

Snow

b Ͼ Ͼ

? b . b ˙

Maggio: SNOW DAY - I

œ æ

˙. ˙.

œ Œ

œ œ œ æ æ æ

˙. ˙.

ling

Œ

P ˙

Snow

Qui

˙.

Snow

˙. æ

b Ͼ Ͼ

œ æ

˙. ˙.

œ œ æ æ

et

˙

œ

œ æ

œ b œæ æ

˙. ˙.

p

˙. ∑

y

P

œ -

B

˙

p

et

˙.

arco

P ˙.

Hous

œ

‰ j œ ˙ ˙ ‰œ J

Dark

˙.

œ ∑

‰ j œ ˙ ˙ ‰œ J

b˙.

es

˙

Dark

˙

˙.

˙.

∑ œ

-

∑ ˙

˙.

White

j œ‰ Œ Œ j ‰ œ ˙ p arco ‰ œj ˙

˙

Œ Œ

˙

Qui

œ œ

˙.

‰ œJ

B

œ ∑

-

Œ

Susp. Cym. (yarn)

˙.

Œ

∑ Y. æ p

˙.

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ bœ œ ˙. œ œ œ œ œ

‰ j bœ ˙ bœ ˙ ‰ J ˙.

œ bœ œ

˙

œ

‰ j bœ ˙ ˙ bœ ‰ J ˙.

B

œ œ ∑

ã

˙.

˙.

‰ j nœ ˙ n˙ ‰ œJ

? b b b &b

bœ œ ˙

? b b

œ

? b b

&

˙.

b

œ

œ

‰ j œ ˙ ˙ ‰ œJ

&

&b

˙.

&b

œ œ ∑

&

&b

œ

˙.

∑ œ

˙.

with

soft

œ

˙.

soft

œ œ œ æ æ æ π

œ œ bœ bœ œ ˙. p œ ‰ b œj ˙ ‰ j œ ˙ œ œ ‰ j ˙ ‰ œJ bœ

b˙.

˙.

pizz.


18 Fl. 1

Fl. 2

Ob. 1

Ob. 2 B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn. 1-3

Hn. 2-4

C Tpt. 1

C Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

18 S

A

&b

b

&b

b

&b

b

&b

b

œ

? b ‰ bœ b J ? b . b ˙ &b

&b

b

∑ œ nœ

‰ ˙.

œ J

œ œ

˙.

œ œ Hush

b &b œ

œ Œ

18

œ b æ b &

œ bœ æ æ

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

b & b b˙.

B b b ‰ b œj ˙ œ nœ ? b ‰ bœ b J ? b ˙. b

Maggio: SNOW DAY - I

‰ ‰

˙.

œ-

˙

∑ ∑

Œ

∑ ∑

œ œ æ æ j œ ˙ œ œ œ J

bœ æ

œ œ æ æ bœ

‰ b œj ˙ bœ œ ‰ b œJ ˙.

˙.

drift

-

œ b œæ œæ æ ˙. Œ

˙

‰ œj ˙ ˙.

˙.

ing

˙.

œ

œœœ œ ˙.

˙

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

p œ

Deep

˙.

pizz.

j‰ Œ œ j‰ Œ œ

‰ j˙ bœ

‰ jœ œ pizz.

pizz.

Œ

Œ Œ

bœ p

pizz.

œ

pizz.

œ

‰ nœ J œ

Œ

Deep

Œ

Œ

Œ

Œ

bœ Œ

Œ Œ Œ

pe-ri-od tomor - -row.

˙. œ œ œ

‰ œ J œ

Œ

˙

Snow

Œ

C

œ

Snow

œ

b˙.

œœœ œ p cantabile ∑

˙.

œ

3

˙. ˙.

I have an A - mer - i - can His-to - ry quiz se-cond

œ bœ

F ‰ œJ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ

Œ

(sh)

œ

C

Œ

Œ

Œ

cantabile

Œ

œ p

Œ

Œ

cantabile

˙.

˙

Bil - low - ing

˙.

b˙.

∑ œ æ

˙.

∑ Œ

Œ

‰ j˙ bœ

bb ˙

œ

‰ œj ˙

bœ œ

Œ

Noth - ing

Vln. I

‰ b œJ

ã

˙.

? b b b &b

˙.

? b b

˙.

b

? b b

&

&

&b

˙.

&

&b

˙

3

C

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ Œ

Œ Œ Œ

Œ

arco

˙

arco

˙

arco

˙

Œ œ

œ

œ Œ Œ


4

27 Fl. 1

Fl. 2

Ob. 1

Ob. 2 B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn. 1-3

Hn. 2-4

C Tpt. 1 C Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

27 S

A

27 Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

&

bb

&b &b &b

b b b

&

? b b

? b b

Œ

œ

b

? b b

Œ

&

b

∑ ∑

&b

There are a- bout

b

œ

pizz.

œ

a

mil-lion and a half dates

œ

Deep

Œ Œ

B bb Œ œ œ ? b ‰œ b J pizz.

? b œ Œ b

Maggio: SNOW DAY - I

Œ Œ Œ Œ Œ

Œ Œ

œ œ ‰

œ

Œ

Deep

nœ J

Œ

bœ Œ

Y Œ æ p

I need to

œ Œ

Œ œ

know.

Œ Œ Œ Œ

œ œ œ

‰œ J œ

Œ Œ Œ

œ Œ

####

˙.

#### œ œ p

Œ Œ Œ Œ Œ

Œ Œ

D

# nn #

arco

˙

# nn #

arco

˙

arco

˙

Œ œ

Œ

œ

œ Œ Œ

œ

On - ly

a

∑ ∑

œ œ œ œ

˙. p

˙. P

˙. p ˙. p

bliz - zard can

j œ #œ

j œ œ

can

save me

save

∑ ∑

œ. œ ˙

bliz - zard

˙. P

œ œ.

œ. œ ˙

j œ œ œ œ

2.

˙. P

a

1.

Œ

œ œ œ J

˙. p

˙. P

P

œ œ J

œ œ.

# On - ly nn # œ œ

∑ Œ

œ

# nn # œ # œ .

y

œ #œ J

# nn # ˙ . p nn # # ˙. p # nn # œ Œ Œ # p nn # ∑

D

œ œ œ

# nn #

œ

‰ œJ

Susp. Cym. (yarn)

Œ

cantabile

# nn #

Sleep Sleep

Œ

## n#

# nn #

# œ #œ nn #

## n#

# nn #

# nn #

œ

˙.

# nn #

D

œ

œ

# nn #

pizz.

œœœ ∑

Snow

bb

˙.

œ nœ ∑ ∑

b œ œ œ œ ≈ œ bœ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ &b Œ ≈ &b

ã

œœœ p ∑

? b b b &b

? b b

œœœ

bb

œ bœ Œ ∑

&b &b

&b

&

&

Œ

∑ ˙.

œ

∑ ∑ ∑

j œ œ œ

from flunk -ing

His - to- ry.

me from flunk -ing

His - to- ry.

œ œ œ œ ∑ ∑

œ. œ ˙ œ. œ ˙ ∑ ∑

# nn # Œ ˙ #œ œ œ œ œ œ ˙. #œ œ œ œ œ œ P œ œ œ œ œ arco œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ nn # # œ œ œ œ P arco # ˙. ˙. ˙. nn # ˙ . P


35 Fl. 1

Fl. 2

Ob. 1

Ob. 2 B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn. 1-3

Hn. 2-4

C Tpt. 1

C Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

35 S

A

35 Vln. I

Vln. II Vla.

Vc.

Cb.

# & # & &

## ##

nœ ˙

# & #

# ## n œ ˙ & # p #### ˙ nœ &

? ## ? ## ? ## # & #

& &

##

# & # # & # B ## ? ## ? ##

Œ

Hop - ing

Wish-ing

Hop

-

ing

Wish

∑ ˙. œ

œ

˙.

Maggio: SNOW DAY - I

∑ œ #œ œ œ

œ œ J

œ

j œ œ

œ.

Dream

-

j œ œ

of

ing of

ten

œ

ten

œ #œ œ œ œ œ nœ œ œ

˙.

˙.

˙.

œ

∑ œ

œ #œ œ œ

œ œ

y

of

Œ

F

E

1.

#œ P

Œ

snow.

There's

Œ

œ

a

po

˙.

œ

π ˙. π

Œ

Œ

-

j œ œ

I must be

œ œ Œ dream-ing.

Œ

˙.

Look!

∑ ∑ ∑ ˙. P #˙. P

∑ Œ

Œ

œ

Œ

j œ ‰œ

lar bear!

∑ ≈œ œ œ

œ

˙.

A

œ. po

-

∑ Œ

Œ Œ

œ

Glockenspiel

#œ œ ˙ F ∑

#œ œ œ.

œ œ J

lar bear!

œ J

Sled-ding on

an

Sled-ding on

an

#œ œ œ.

œ J

œ J

˙

˙.

F #œ œ œ.

cantabile

˙.

#œ œ œ. F

œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ nœ œ œ #˙ #˙ ˙.

#œ.

Œ

œ œ J

˙.

Œ

œ Œ

œ #œ

œ.

snow.

E

Œ

˙.

f ˙.

f

of

œ nœ

feet

˙. F Œ œ P ∑

œ- œ J ‰

Œ

˙. F

Œ

feet

œ œ J

œ Œ

Œ

Susp. Cym. (yarn)

œ #œ.

∑ ∑

Y. æ p

Œ

#œ. œ

ing

Dream - ing

-

œ #œ

˙.

˙.

œ nœ

˙.

˙. p

œ

˙. p

˙

œ œ

nœ œ ˙ nœ

j ‰œ œ

cresc.

œ œ

Œ #œ f ∑ ˙.

˙. P

œ œ ‰J

E

˙. P

nœ ˙ ˙

cresc.

œ.

˙. P

œ #œ

˙. p

˙. P œ Œ

œ

˙. p

ã

##

˙

# & # # & #

nœ œ ˙

## & # ## & #

œ #œ

? ##

nœ œ ˙

? ##

œ J

œ œ œ œœœ œœœœ œœ œ œ œœœœ œ

˙.

œ

˙

œ.

˙.

5

œ œ J

œ

˙.

œ

#œ œ œ œ


6

44 Fl. 1

Fl. 2

Ob. 1

Ob. 2

B b Cl. 1 B b Cl. 2 Bsn. 1 Bsn. 2

Hn. 1-3

Hn. 2-4

C Tpt. 1

C Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

44 S

A

44 Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

& & &

## ##

œ.

#œ œ J

œ.

#œ œ J

##

# & #

# ## & # # ## & # ? ## ? ##

## & # ## & # # & # # & # ? ##

˙. ˙.

? ## ? ## # & #

˙.

# & #

œ.

&

##

# & # # & # B ## ? ## ? ##

a

œ. a

˙.

π

-

œ

œ.

œ

#œ.

j œ œ

∑ ∑ ˙.

œ œ ˙ ∑

œ

œ.

Snow is swirl - ing

ev'

œ œ œ

va - lanche.

j #œ œ

va - lanche.

œ œ œ

œ

Snow is swirl - ing

˙.

#œ. ev'

˙.

p

-

-

œ œ J

#œ œ œ

j œ œ

œ œ œ

ry - where.

ry - where.

œ

Rein-deer fly - ing

œ

Rein-deer fly - ing

˙.

p ˙. p

∑ ∑

˙.

œ. o

˙.

œ

F ˙.

œ

˙.

œ ‰ œ œJ P ‰œ œ œ J P ∑

∑ ∑

#˙ ˙. ˙.

œ

˙

-

ver- head.

Sled-ding with

a

po

-

j œ œ

œ œ œ

œ

Sled-ding with

a

po

˙.

œ

˙.

Maggio: SNOW DAY - I

œ

œ

˙.

œ

œ œ œœœœ œ œœ œ ˙.

œ

˙.

œ

#œ œ œ œ #œ œ œ œ œ ˙.

œ

œ

˙.

œ

œ

Œ Œ

œ

Œ Œ

œ œ œ œ J J œ # œ œ œj J ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙. ˙.

œ

œ œ

œ

˙.

œ

Œ

-

lar

bear.

-

lar

œ

˙.

œ

F Œ œ

˙.

œ

˙.

œ ∑

F œ

And

Œ Œ Œ Œ ∑

∑ ˙.

And

bear.

œ œ œœœœœ œœ œ ˙.

œ œ

œ œ œ F ∑

π p œœœœ œœ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœœœ œœœœ œœ œ œ œœœ œ œœœœœœ

#œ œ œ œ œ

˙. F ˙. F

Glockenspiel

p #˙.

˙.

œ œ œ

œ œ

∑ ∑

œ

˙.

F œ œ œ

œ #œ J

ver- head.

œ œ œ

π ˙.

˙.

œ œ ˙

œ. o

œ

˙.

#œ œ ˙

˙

œ

∑ œ œ œ F œ œ œ F

j #œ œ

œ œ J

-

ã

œ œ J

œ.

œ

∑ ∑

œ #œ J

œ œ œ

F œ œ œ F ∑

œ.

œ œ œ

œ

#œ œ œ

∑ ˙.


53 Fl. 1

Fl. 2

Ob. 1

Ob. 2 B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn. 1-3

Hn. 2-4

C Tpt. 1

C Tpt. 2

Tbn. 1 Tbn. 2

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

53 S

A

53 Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

# & #

F

P Œ

# & # &

œ œ #œ œ œ œ

##

# & #

# ## & # œ

Œ

# ## & # œ

Œ

? ## ? ##

## & #

œ œ

Œ

F

Œ

œ œ #œ œ œ œ

œ œ #œ œ œ œ Œ

Œ

Œ

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Œ

œ

œ‰

œ œ #œ œ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

œ

˙

Œ

œ

-

ing,

ev' - ry - where

it's

blow

-

ing,

˙

whist

œ œ.

j œ œ

œ œ.

˙ .. ˙ æ π

œ

div.

œ

œ

whist

-

˙

ling,

œ

-

ling,

œ

Œ

Œ

˙. œ

œ #˙

œ

cresc.

˙

œ

œ

œ

œ

œ

-

ing,

churn

-

swirl

-

ing,

œ

churn

œ

-

œ

Œ

Œ

œ

œ

œ œ

ing,

whoosh

-

-

-

ing

˙

whoosh

˙

-

-

-

ing

ing,

œ

˙æ. ˙. unis.

æ ˙.

˙æ. ˙.

œ

˙

˙æ˙ ..

˙æ.

Œ

œ

non div.

# ˙æ˙ .. ˙.

˙. ˙. æ

˙æ.. ˙

Œ

swirl cresc.

˙

# ˙æ.

˙æ.

Œ

œ

# ˙æ˙ ..

# ˙æ˙ .. ˙.

œ

˙ .. ˙ æ

˙æ.. ˙

div.

œ

Œ

∑ ∑

Œ

˙.

œ

œ

#œ œ œ œ œ

œ #œ œ œ œ

blow

Maggio: SNOW DAY - I

œ‰ Œ

œ

Œ

œ #œ œ œ œ

it's

# ˙æ˙ .. π # B # # ˙æ. π ? ## ˙ . π œ ? # # pizz. P

Œ

œ‰ Œ

œ œ #œ œ œ œ #œ œœœœœ œ Œ R≈‰ ‰

ry - where

œ

#œ œ œ œ œ

˙

œ

Œ

#˙.

j œ #œ

p

œ

ev' -

F

œ

Sleigh bells

ã

# & #

# & #

&

Œ

? ##

##

œ œ #œ œ œ œ

? ##

&

P ∑

œ œ p cantabile ∑

? ##

##

œ œ #œ œ œ œ

1.

# & # # & #

# & #

Œ

Œ

## & #

7

˙æ. ˙ .. ˙

non div.

Œ

Œ

œ

Œ

Œ


8

59 Fl. 1

Fl. 2

Ob. 1

Ob. 2 B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn. 1-3

Hn. 2-4

C Tpt. 1

C Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

59 S

A

59 Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

& &

## ##

# & #

œ nœ œ œ œ œ Œ

# & #

## & #

˙

& &

##

&

##

B ## ? ## ? ##

˙

œ

œ lis

œ

-

˙.

œ

œ

œ nœ

ten:

lis - ten:

œ

ten:

œ

lis - ten:

œ

Maggio: SNOW DAY - I

œ

U

U

U

U

U

U

U

U

-

ten:

lis

-

˙.

∑ ∑ ∑

G

nn b b Πnn b b

j œ

p

œ

nn b b nnnn

Œ

j œ

œ

ten:

U

U

U

U

U

‰ jœ

nn b b nn b b Œ

œ

Bell Tree

p

Glockenspiel

p Œ

˙.

œ œ J ‰

œ ‰ œ J

˙.

∑ ∑ ∑

Œ

˙. nn b æ b π nn b ˙ . b æ π nn b œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ ppizz. nn b . b ˙ p pizz. nn b . b ˙ p

Œ

Small Triangle

œ

∑ bœ

Œ

Œ

œ

˙. ˙.

˙. æ ˙. æ

œ

œ

j œ ˙ ˙ ‰ œJ

Œ

œ

œ

∑ œ

œ

nn b b

G

œ J

nn b b

bœ ∑

˙.

nn b b

nn b b

œ

j #œ ˙ ˙ ‰ # œJ

nn b b

œ

nn b ˙ . b

U

‰ œj

b

G

œ J

p nnnn ‰ j œ ˙ π ˙ nn b ‰ œ b J p nn b . b ˙ p nnn b ˙. nnn

œ ∑

nn b b

f

˙.

Œ

U ˙.

lis

˙

U

˙.

f ˙.

˙

Œ

U

˙æ. Œ

Œ

U

˙æ.

˙æ. ˙.

U

˙æ˙ ..

˙. n˙.

˙æ˙ .. ˙æ.

U

div.

∑ œ

U

U

˙ -

∑ œ

U ˙.

∑ ∑

lis

# & #

œ

? ##

##

œ

? ##

ã

œ

U

? ##

œœœœ œnœ ˙.

∑ ∑

≈Œ

# & # # & #

# & #

? ##

## & #

Œ

# ## & # # ## & # ? ##

‰ Œ œ nœ œ œ œ œ

œnœ œ œ œ œ œ

œ

∑ œ

Œ

Œ ∑ ∑

˙. æ ˙. æ

œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. ˙.

˙. ˙.


9

66 Fl. 1

Fl. 2

Ob. 1

Ob. 2 B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn. 1-3

Hn. 2-4

C Tpt. 1

C Tpt. 2 Tbn. 1 Tbn. 2

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

66 S

A

66 Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

&b &b &

b ˙ b

P

bb

&b

b

&

˙ P & ‰

? b . b ˙ &b &b

ã

Œ

&

bb

˙. bb æ & b &b B bb

n˙.

P ˙.

Snow

˙. æ π ˙. œ æ æ p œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ .

? b . b ˙ ? b . b ˙

Maggio: SNOW DAY - I

unis.

˙. ˙.

˙.

œ b œæ b œæ æ

˙. ˙.

to - ry

Œ

Snow

˙. æ

˙. æ

˙. ˙.

œ œ æ æ æ bœ

˙. ˙.

‰ j nœ ˙ n˙ ‰ œJ ˙.

to - ry

Œ

˙

˙. æ

œ b œæ œæ æ

˙. ˙.

œ

A

œ œ æ æ

œ

house

˙. æ œ æ

˙. ˙.

-

œ œ

made of

b Ͼ Ͼ

Y.

zy-ing

˙

˙.

∑ ∑ y

œ œ æ æ

œ

H

F

Œ Œ

f ˙ f ˙

œ

His

-

to -

Fail

-

ing

His

-

to -

˙

˙.

ing

˙. æ

-

œ æ

Fail

˙.

Dark

p

œ œœ œ

Susp. Cym. (yarn)

œœ J

-

Diz

˙.

‰ œj ˙

cean

œœ

œ.

˙

œ

o

˙.

∑ ∑

œ bœ

˙

œ

œ

‰ j bœ ˙ bœ ˙ ‰J

o - cean cresc.

Soft

˙.

H

‰ j bœ ˙ ˙ bœ ‰ J

˙

œœ J

∑ œ

œ.

cresc.

œ œ

j bœ œ

œ

˙.

˙

œ

˙.

bœ œ ˙

-

œ

His

œ n œæ œæ æ

˙.

bœ.

˙

˙.

œ œ

œ

j nœ œ

œ

‰ j œ ˙ ˙ ‰ œJ

˙

˙.

˙.

‰ j bœ ˙ b˙ ‰ b œJ

bœ œ J

˙. æ

-

bœ.

His

bœ œ

F #œ.

˙.

Œ Œ

œ

œ œ bœ

∑ bœ

œ

‰ j œ ˙ ˙ ‰ œJ

˙.

‰ j #œ ˙ ˙ ‰ # œJ ˙.

˙.

nœ œ J

b &b

œ

p

Œ

? b b b &b ˙

nœ œ

#œ.

‰ j œ ˙ ˙ ‰ œJ

b &b ? b b ? b b

œ bœ bœ

˙.

b

˙.

∑ bœ

j bœ ˙ b˙ ? b ‰ bœ b J

&b

n˙. p œ p

œ æ ˙. ˙.

œ œ

œ æ æ bœ

H

˙

p

œ ∑

j ‰œ ˙ p arco ‰ œj ˙ ˙.

arco

œ


10

76 Fl. 1

Fl. 2

Ob. 1

Ob. 2 B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn. 1-3

Hn. 2-4

C Tpt. 1

C Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

76 S

A

76 Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

&b

b

&b

b

&b

b

&b

b

&

? b ‰œ ˙ b J ? b b ˙. &b &b &b

b

b ˙. &b b

œ I

? b ˙. b

Maggio: SNOW DAY - I

œ

ma - gine

-

œ

˙

ma - gine

˙

‰ j œ ˙ ˙ ‰œ J

b˙.

Hush

œ

˙

˙.

of

Soft

œ

Soft

œ æ π

˙.

œ œ

Pie - ces of

White

œ

bil - low - ing

œ bœ œ æ æ æ

b˙. œ œ œ bœ bœ œ ˙. p ‰ b œj ˙ ‰ j ‰ b œj ˙ œ ˙ œ nœ œ œ ‰ j ˙ ‰ œJ ‰ b œJ bœ ˙. b˙. ˙.

˙.

œ œ æ æ

‰ œj ˙ œ œ ‰ œJ ˙.

b˙.

I

The

soft

-

est

œ

world

˙

œ

The

soft

-

est

œ

world

˙

œ

P œ Œ œ ˙

Dark

˙.

Flunk

-

bœ æ

œ œ b œæ b œæ æ b œæ b œæ æ œ b œæ æ œ œ æ œ æ æ

ing

‰ b œj ˙ bœ œ ‰ b œJ ˙.

Dark

I

˙.

‰ œJ ˙.

∑ ∑

P œ Œ œ ˙

˙. bœ

∑ ∑

b˙.

˙.

∑ ‰ j˙ bœ

‰ œj ˙

‰bœ ˙ J

˙. œ œ

˙

˙.

Œ

˙.

‰ œJ

bœ œ

∑ ∑

œ æ

‰ b œJ

œ œ œ æ æ

˙

˙.

˙.

∑ œ

œ nœ

∑ œ œ ‰ œJ

˙.

˙.

made

‰ b œJ

world

œ œ

a

œ

œ

œ œ

-

∑ ∑

F

B bb ‰ j œ ˙ ? b ‰œ ˙ b J

˙.

I

b˙.

F œ

ry

‰ œJ

˙

‰ j ˙ bœ

˙

˙

ry

ã

? b b b &b

&b

? b b

bb

b˙.

b

b &b

‰œ J

? b b

&

œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ ˙.

&

&b

I

˙

˙.

˙.

‰bœ ˙ J b˙.

‰ œj ˙

Œ ˙

Œ

˙.

˙

˙. ˙. ˙.

‰ j˙ bœ

b˙.

is

is


87 Fl. 1

b &b Œ

Fl. 2

&b

Ob. 1

Ob. 2 B b Cl. 1

B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn. 1-3 Hn. 2-4

C Tpt. 1

C Tpt. 2 Tbn. 1

Tbn. 2

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

87 S

A

87 Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

j œ

P

b

b &b Πb &b

j œ

œ

P

Œ

&

œ

j œ

œ

P

&

? b ‰ j œ b œ ? b b &b

˙.

&b

œ ∑ ∑ ∑

œ

harmon mute - stem in

P harmon mute - stem in >˙ bb Œ & P ? b ∑ b

˙. ˙˙ .. p # ˙˙ .. p ˙. ˙.

? b b

b œ &b Œ Bell Tree p œ Œ ã P

Œ

&

˙.

˙.

&

bb

B bb

? b ‰ j œ b œ ? b . b ˙

Maggio: SNOW DAY - I

j œ

j œ

j œ

œ

œ œ

j œ œ

˙.

Œ ∑

∑ ∑

Œ

#˙ > ∑

œ p ˙. snow p

œ Œ

Œ

˙. ˙.

nŸ~~~~~~~~~~ œ. nŸ~~~~~~~~ œ. ‰ ‰ Œ

∑ ∑

∑ ∑

˙.

∑ ∑ ∑ ∑

˙æ. # ˙æ. ∑

˙. ˙.

Œ

œœ .. æ f

œœ .. æ

∑ ˙. ˙.

Œ

∑ œ ˙.

Œ

Œ Œ

Œ Œ ˙

‰ Œ

˙æ. ˙.

∑ ˙. p œœ . œœ . Œ æ. ‰ æ. ‰ F like a telephone ringing ∑ ∑

˙.

œ

‰ Œ

Ÿ~~~~~~~ nœ.

˙.

j œ œ

Œ

Ÿ~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~ œ. œ. ‰ ‰ Œ

Œ

Ÿ~~~~~~~~ œ. ‰ Œ

˙.

˙.

Œ

# ˙˙ ..

snow

˙.

Œ

˙˙ ..

Œ

bœ œ

˙.

# ˙æ. ˙.

˙æ.

œ

˙æ.

∑ ∑

snow

b

Œ

˙.

&b

œ

snow

Œ

b & b ˙. bb

Œ

∑ ∑

œ

? b b

œ

b &b Œ

Ÿ~~~~~~~~ œ. ‰ F nŸ~~~~~~~ œ. ‰ F ∑

Œ Œ Œ Œ

pizz.

pizz.

pizz.

pizz.

œ p

œ p œ p œ p Œ

11


12

Flute 1

&

Flute 2

&

h»¡¡™ œ œ C œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ p C ∑ ∑

Oboe 1

&

C

Oboe 2 Clarinet in B b 1 Clarinet in B b 2 Bassoon 1

Bassoon 2

Horn in F 1-3

&

? & &

Trumpet in C 1

&

Trombone 1

Trombone 2

Timpani

Percussion 1 Percussion 2

Soprano

&

?

& &

Violin II

&

Viola

B

Contrabass

C

# C

# C

C C

Ó

∑ œ.

straight mute

? ?

C

Ó

œœ P b œœP ∑

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ œœ œœœœœ J œ ∑ ‰ Œ 7 p F œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ p ∑ ∑ j œœœœœœœœ œ œ œ œ œ ‰ Œ ∑ ∑ ∑

∑ ∑

Ó

# œœ.

œœ .

œ. œ.

Œ

Ó

Ó

Œ

Ó

Ó

œ. Œ

Ó

œ. œ.

Ó

b œ.

∑ Ó

Œ

‰ jŒ œ œ ‰ œj Œ œ œ œ œ Ó

‰ jŒ œ œ œ. arco

‰ jŒ œ œ œ. arco ‰ œj Œ œ œ . œ œ bœ #œ arco

Ó

bœ #œ

‰ jŒ œ œ œ

pizz.

‰ jŒ œ œ œ

œ œ œ œ

œ

pizz.

j Œ œ j Œ œ

j œ ‰œŒ œ

‰ œj Œ

˙

Ó

pizz.

Ó

œ

arco

œ.

arco

œ.

œ. bœ

arco

∑ Œ

Œ

œ fl F Œ bœ fl F Œ

∑ ∑ ∑

b ˘œ

F ˘ Œ bœ F

∑ ∑

Œ

Œ

Œ

F

œ œ

So it's

‰ jŒ œ œ

Ó

Œ

Ó

∑ œ.œ F b œœ. F

Ó

Ó

A

Ó

h»¡¡™ C

h»¡¡™ pizz. C œ F pizz. C œ F pizz. C œ F pizz. C œ pizz.F C ˙ F

Œ Ó F straight mute . ? C œ Œ Ó F ? C œ. Œ Ó p C ∑ ã C ∑ ã

Violin I

Cello

C

# j & # C œœœœœœœœ œœœœœ‰Œ p # ∑ ∑ & # C ? C ∑ ∑

Horn in F 2-4

Trumpet in C 2

II. HURRY UP

Œ Œ Œ Œ Œ

œ.

Œ

Ó

∑ ∑

A

œ œ œœ œ œŒ

hur- ry hur -ry hur - ry

A

Hur - ry up!

œ

Ó

œ

‰ j Œ bœ œ

Ó

œ

œ

œ

pizz.

œ

pizz.

œ

pizz.

˙

‰ jŒ œ

œ œ œ ‰Œ œ œ

‰ œj Œ b œ

Ó

Œ bœ

Ó

œ bœ

Grab my

arco

œ œ.

arco

œ œ.

œ œ. œ bœ #œ arco

bœ #œ


13

7

Fl. 1

&

Fl. 2

&

&

Ob. 1

Ob. 2 B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn. 1-3 Hn. 2-4

C Tpt. 1

C Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

7 S

7

& # & #

# & #

& &

Ó

#

Ó

#

?

Vla.

B

? ?

œ

‰ j Œ œ œ ‰ j Œ œ œ

œ

‰ œj Œ œ

˙

Ó

pizz.

œ

œ

Maggio: SNOW DAY - II

œ œ

œ œœ œ

socks— long un-der-wear.

‰ jŒ œ œ ‰ jŒ œ œ ‰ œj Œ œ œ Ó

œ bœ bœ

œ œ

Œ

Ó

Œ

Œ œ Œ œ p Œ œ Œ œ p

Where?

œ

f œ

Where?

Where

arco ‰ j œ. ‰ j œ. œ œ

‰ jœ ‰ jœ œ . œ . arco

œ œŒ

arco

œ œ

∑ ∑

Œ

Œ

Ó

Ó

œœ Œ

Œ bœ #œ Œ bœ #œ

˘ œ

f

#œ fl f ˘ œ

Œ

Ó

Œ

Ó

F

Œ

b œ. P

B

Œ œ œ œœ œœ œœ

Ó bœ #œ F Ó bœ #œ F

F ˘ Œ bœ F

Now it's

Ó

Ó

Ó

∑ ∑

Œ

Ó

is my oth-er boot?

b ˘œ

Œ

Œ

œ fl F Œ bœ Ffl

Ó

Œ

œ œ œœ œ

f j bœ ‰ Œ f j bœ ‰ Œ f

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó ∑

∑ Ó

Ó

Œ

B

œ Œ

Where?

Œ œ Œ œ p #œ œ Œ œ Œ p #œ œ Œ œ Œ p œ

Œ

j b œ. ‰ Œ F b œ. Œ F

P Œ œ Œ œ Where?

œ

Ó

jack- et o - ver there. Get my

&

&

Vln. II

œ œœœ œ œ œ

f

Œ

pizz.

ã

œ

f # ˘œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ # flœ p f ∑ œ œ œœœœ œœ œ fl p f b œ # œ b œj ‰ ∑ Ó . F f b œ # œ b œj ‰ ∑ Ó . F f ∑ ∑

∑ ∑

˘œ

ã

pizz.

P b œ- # œ. P ∑

?

œ. œ.

?

œ Pœ-

œ.

&

œP

&

&

Cb.

Ó

Vln. I

Vc.

Ó

? ?

œ. œ. ‰ œJ ‰ œJ P . . ‰ œJ œ ‰ œJ œ P ∑

hur-ry hur-ry hur-ry

B pizz.

œ F

pizz.

œ F

‰ jŒ œ

œ

‰ j Œ bœ œ

j œ ‰ œ Œ bœ F œ œ œ bœ pizz.

˙

Œ bœ


14 Fl. 1

&

Fl. 2

&

&

Ob. 1 Ob. 2 B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn. 1-3

Hn. 2-4

C Tpt. 1

C Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

14 S

14 Vln. I

& # & #

? ? & &

#

Ó

Ó

?

&

?

&

∑ ∑

Vla.

B

Ó

?

Ó

œ

Maggio: SNOW DAY - II

up from head to toe.

On your

‰ jŒ œ œ

œ œ.

pizz.

arco

œ œ.

pizz.

arco

œ

pizz.

‰ jŒ œ œ

œ

œ

œ œ. œ bœ #œ bœ #œ

œ

˙

‰ œj Œ œ œ œ Ó

get set and go.

‰ jŒ œ œ ‰ œj Œ œ œ Ó

œ bœ bœ

∑ ∑ ∑

mark,

œ œ

f

#œ fl f

Ó

Œ

Ó

Œ

Œ œ fl f j b œ. ‰ Œ f j b œ. ‰ Œ f

Go!

Œ œ Œ œ p Œ œ Œ œ p

œ Œ œ Œ œ p #œ œ Œ œ Œ p #œ œ Œ œ Œ p

Œ

œ Œ Go!

Ó

j b œ. ‰ Œ F b œ. Œ F

Œ œ bœ nœ F Œ œ bœ nœ F ∑

Ó

∑ ∑ ∑

Ó Ó

Go!

Go

get my oth - er boot!

arco

œ œ Œ œœ Œ

arco

Œ bœ #œ Œ bœ #œ

f

#œ fl f ˘ œ

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ œ œœ œ

‰ jœ ‰ jœ œ . œ .

Ó

f œ ˘ œ

∑ ∑

∑ ∑

Ó

œ

‰ j œ. ‰ j œ. œ œ

œ

arco

œ

P Œ œ Œ œ Go!

f # ˘œ

Œ

Œ bœ #œ

œ œ œ œ

‰ jŒ œ œ

œ.

œ

˘œ

œ. Œ œ. Œ p ∑

arco

œ

œ œ œ ‰Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó

Co-ver

Hur- ry up!

œ.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ p ∑ œ- œ. œ œ œœœœ œœ P p œ- œ. bœ #œ ∑ Ó P F b œ- # œ. bœ #œ ∑ Ó F P ∑ ∑ ∑ œP

œ. œ. ‰ œJ ‰ œJ P . . ‰ œJ œ ‰ œJ œ P ∑

& ?

Ó

ã &

Ó

Cb.

Vln. II

Vc.

&

ã

∑ Ó

?

#

# & #

14

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

f j bœ ‰ Œ f j bœ ‰ Œ f

Ó Ó

Œ œ bœ nœ F Œ œ bœ nœ F


15

21 Fl. 1

Fl. 2

Ob. 1

Ob. 2 B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn. 1-3

Hn. 2-4

C Tpt. 1

C Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

21 S

21 Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

C

&

bœ bœ bœ bœ bœ bœ œ œ

F n œ. Œ F

& &

Œ #œ

œ. Œ

&

Œ #œ

# b œ. Œ Ó b œ. Œ Ó & # F ## & nœ Œ Ó œ. Œ Ó . F ? bœ ‰ œ Œ ‰ œŒ J œ bœ J œ ?

#

&

?

&

#

&

?

? ã

œ œ

ã & &

C

? ?

Œ

Ó Ó

b˙ b˙

‰bœ Œ bœ n˙ J ‰bœ Œ bœ n˙ J ∑

Mom says "Stop!

C

all my friends are

# œ.

bœ bœ bœ bœ ∑

œ œ

œ œ œ œ

wait -

Œ Œ b œ n œ. ∑ ∑

Œ Ó Œ Ó

‰bœ Œ J œ ‰bœ Œ J œ ∑

n œ. œ. œ œ

∑ ∑

˙

Œ Œ bœ

œ. Œ

Œ œ

∑ ∑

Œ Ó Œ Ó

œ. Œ œ.

Ó

˙

˙

bœbœ bœ bœ

˙

roast.

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ œ

bœbœ bœ bœ ∑

œ œ œ bœ œ œ œ Œ bœ œ œ œ Œ

˙

start-ing to

˙

œ œ

start-ing to sweat,

Ó

‰bœ Œ J œ

œ œ œ

ing and I'm

‰ b œj Œ œ œ ‰ b œj Œ œ œ ∑

‰bœ Œ J œ

∑ œ

Œ

∑ œ œ œ

œ œ b˙

œ

œ œ

œ œ œ

∑ ∑

œ œ œ bœ

∑ œ œ

œ œ œ

œ œ bw

Got - ta

get out - side.

b œ ‰ œJ Œ œ b œ ‰ œJ Œ œ b œ œJ b œ œJ œ ‰ Œ œ ‰ Œ

Maggio: SNOW DAY - II

But

˙

Eat some toast."

n œ.

œ œ œ œ

˙

œ œ

∑ œ œ

˙

œ œ

n œ.

Œ bœ

p F b œ b œ b œ Œ b œ b œ b œ ‰ œj b œ œ bœ œ b˙

& B

b œ. Œ

Sandblocks or Egg Shaker

n œ.

˙

b œ. Œ

b œ ‰ œJ Œ œ b œ ‰ œJ Œ œ ∑

&

bœ œ bœ œ b˙

∑ ‰bœ Œ bœ J bœ n˙ bœ bœ ‰ J Œ bœ n˙

bœ bœ bœ bœ

œ œ

‰bœ Œ J nœ bœ ‰ J Œ nœ

œ œ

‰bœ Œ J nœ bœ ‰ J Œ nœ

∑ ‰ b œj Œ œ œ bœ œ ‰JŒ œ

˙ ˙

b˙ b˙

œ


29 Fl. 1

Fl. 2

Ob. 1

Ob. 2 B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn. 1-3

Hn. 2-4

C Tpt. 1

C Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

29 S

A

29 Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

bœ bœ

œ

œ

b œ. Œ

œ.

Œ

D

& & & &

# b œ. Œ & #

∑ ∑

œ.

Œ

# & # n œ. Œ œ. Œ ? ‰ j b œ >œ œ b œ b œ ? ‰ j b œ >œ œ b œ b œ # ∑ & &

#

?

ã ã & & &

b œ. P

Œ

œ œ

? ?

∑ ∑

D

bœ bœ I'm

not

D

Œ Œ

œ. Œ

œ. Œ

Œ Œ

n œ. Œ œ.

œ. œ.

Ó

b œ.

œ

œ

œ

œ

hun - gry.

Œ

∑ ∑ ∑

Œ

bœ Œ

œ.

Ó

œ. r . œ bœ

b œ.

n œ. Œ

Ó

œ.

Ó

r œ

b œ.

œ.

Ó

œ.

Œ

Œ

œ.

Œ

œ œ

∑ ∑ ∑

‰ bœ œ œ

n œ. Œ

Ó

œ œ

hur - ry.

∑ œ ‰ # œj œ œ œ ‰ # œJ œ œ

∑ ∑

œ œ

œ.

œ.

Œ

∑ b œ. ∑

Ó

Œ

œ. Œ

œ œ

Eat some toast.

Œ

∑ ∑ ∑

bœ œ

They're all

œ Œ b˙ œ Œ b˙

œ.

n œ. œ. œ. œ.

Ó

Œ

Ó

Œ Œ Œ Œ

Ó

bœ œ œ œ

Ó

œ œ nœ #œ

œ. Œ œ. Œ

œ œ œ bœ

˙

œ bœ œ œ nœ Œ œ Œ . .

Œ Œ

œ œ œ œ

œ œ œ bœ

˙

#˙ ∑

∑ Ó

œ.

Œ

∑ ∑

∑ ∑

Ó

∑ ∑ ∑

Vibraslap

œ œ

w F

œ œ

Ó

wait - ing.

∑ ∑

œ.

Œ

bœ œ œ

r œ r #œ

‰ œ bœ Œ Ó œ # œ. Œ b œ œ b œ œ ‰ b œJ Œ œ œ. b œ. Œ b œ œ b œ œ ‰ b œJ Œ œ œ. b œ. ∑ ∑

Œ nœ

œ œ

Œ nœ

bœ œ

œ.

∑ ∑

œ.

b œ. Œ

‰ j œ #œ œ > ‰ j œ # >œ œ œ ∑

Ó Œ ‰ œj b œ œ F I'm in a œ œ œ Œ Eat some toast.

b œ.

Ó

œ. Œ

œ

Ó

Œ

‰ œj œ b œ Œ b œ ‰ œJ œ b œ b œ

Maggio: SNOW DAY - II

. Œ bœ

œ œ

& B

Ó

b œ.

bœ œ

r œ. Œ #œ F r b œ. œ Œ F ∑

Ó

&

?

Ó

b œ.

œ.

Œ

&

?

Ó

16

œ

Eat

Œ œ

œ

‰ œj œ œ œ œ Œ

I'll

eat

some toast.

∑ œ ‰ b œJ Œ n œ œ ‰ b œJ Œ n œ

œ œ œ œ

œ

Œ Œ

la - ter.

œ

it

˙ ˙

˙ ˙

#˙ #˙


17

36 Fl. 1

Fl. 2

Ob. 1

Ob. 2 B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn. 1-3

Hn. 2-4

C Tpt. 1

C Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Timp.

& & &

# & # # & # ? ? & & &

? ?

ã

36 Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

œ.

Œ

œ. œ.

& & & & B

? ?

j #œ

# œ. Œ

r #œ

Œ Œ

œ.

#

# œ. Œ

œ. Œ œ. Œ

Œ

œ. Œ œ. Œ œ #œ œ #œ

˙

˙ ˙

∑ ∑

# œ. Œ P ∑

Œ

r #œ

Œ

2 Woodblocks

œ p œ

Œ

˙

∑ ∑

œ œ œ œ

Ó

Œ ‰ # œj œ # œ œ œ

Ó

j œ # œ œj œ Œ it

œ

pizz.

œ

pizz.

œ œ

Maggio: SNOW DAY - II

Œ Œ Œ Œ Œ

now.

I'll

take

#œ Œ

Œ œ

˙ ˙

# œ.

b œ. b œ. Ó

Œ

Œ Œ

r œ

∑ Œ Œ

Œ

∑ ∑

#œ #œ

Œ

œ. Œ Ó

œ. Œ Ó

œ. Œ Ó

#œ œ #œ œ

œ. Œ Ó

∑ ∑

œ. Œ Ó

# œ. Œ Ó

œ. Œ Ó

# œ. Œ Ó

∑ ∑ ∑

œ Œ Ó

Œ

œ Œ Ó

Œ

Œ

Œ nœ

œ Œ Ó œ Œ Ó œ Œ Ó

œ. Œ Ó œ. Œ Ó ∑

œ.

Œ Œ

œ.

# œ. Œ œ. b œ. Œ œ. ∑

œ. Œ œ. Œ

œ œ œ #œ

∑ ∑

œ Œ Ó

œ Œ œ

œ œ œ Œ Eat

it here.

œ Œ Ó œ Œ Ó œ Œ Ó

#œ Œ Ó #œ Œ Ó

œ #œ œ Œ Eat

it

all.

Œ

œ œ œ #œ

œ Œ Ó

Œ

œ. Œ Ó

Œ

Œ

∑ ∑

œ.

œ. Œ Ó

Œ

œ œ œ Œ

Œ

b œ.

# œ. Œ Ó ∑

Cross my heart.

œ œ œ

Œ Ó

œ. Œ Ó

œ Œ

œ.

Œ Ó

bœ Œ

Œ

œ. Œ Ó

Ó

Œ Ó

Œ

Œ

Œ Œ

Œ Ó

œ.

b œ. Œ

Œ Ó

œ.

œ. Œ Ó

œ # œ œj œ Œ J here.

œ.

œ. Œ Ó

it

œ.

Œ

Ó

œ

#œ ˙

b œ.

Œ

Œ

# œ.

œ

˙

j œ

Œ

# œ.

œ

b œ.

r œ

Œ

œ.

j œ

r nœ

Œ

œ.

Eat

#œ Œ œ

with me.

#œ Œ Œ

it

œ.

r #œ

# œ.

œ Œ

Œ

Ó

Ó

Œ

œ.

r #œ

straight mute

œ.

œ

Ó

Eat pizz.

œ œ œ œ

# œ. Œ

Œ

Œ

œ.

Œ

Ó

Œ

œ.

œ #œ œ œ

Ó

Œ

œ. œ.

#

# œ.

r #œ

Œ

?

Perc. 2

A

r #œ

Œ

&

ã

S

r #œ

&

Perc. 1

36

œ.

j #œ

Œ

Ó Œ f bœ œ œ Eat

it now!

f œ œ Œ

So it's

œ Œ Ó

bœ Œ œ

Œ

œ Œ Ó

#œ Œ œ

Œ

œ Œ Ó œ Œ Ó œ Œ Ó

œ Œ œ œ Œ œ

œ

Œ œ

Œ

œ œ


43 Fl. 1

Fl. 2

Ob. 1

Ob. 2 B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn. 1-3

Hn. 2-4

C Tpt. 1

C Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

43 S

43 Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

E

&

Ó

Ó

&

&

# & #

& # & # ? ? & &

œ. œ.

# Ó

Œ Œ

# Ó

˘ Œ b œœ

?

ã

œ. p œ. p œ

Œ Œ

& & B

? ?

∑ ∑

œ

œ

œ

œ

∑ œœ œœ œœŒ

hur- ry hur-ry hur-ry.

E

œ

‰ jŒ œ

œ

œ

‰ j Œ bœ œ ‰ œj Œ b œ

˙

Œ bœ

œ œ

œ

Maggio: SNOW DAY - II

∑ œ œ

œ

œ

œ bœ

œ

Hur-ry up!

Ó Ó

œ Ó

œ

œ

Hur-ry

up and eat the toast. Cause the

arco

œ œ.

pizz.

arco

œ œ.

pizz.

œ

œ œ. œ bœ #œ arco

bœ #œ

œ œ

œ

‰ j Œ œ

œ

‰ j Œ œ ‰ œj Œ

˙

Ó

pizz.

œ

œ

œ

œ œ œ œ

∑ œ œ

œ

œ

œ œ œ ‰Œ œ œ œ œ œ œ œ Ó

œ

b œ- # œ. F

œ.

b œœ- # œœ. F

œ.

œœ œœ - . F

œ.

E

∑ ∑

Ó

Ó

Ó

Ó

œ

ã &

Œ nœ bœ fl

&

?

Ó

Ó

Ó

Ó

&

?

œF œF œF

18

∑ œ œ

œ

œ

œ œ

œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

‰ jŒ œ

œ œ

thing I want the most is to

‰ jŒ œ ‰ œj Œ œ Ó

œ

step out-side that door. Let it

œ œ

œ

œ œ

œ

bœ #œ

œ

œ œ

bœ #œ

œ ˙

‰ ‰

j Œ œ œ

j Œ œ œ j ‰ œ Œ œ œ

œ œ Ó

snow and snow some more. So I

‰ ‰

j Œ œ

j Œ œ ‰ œj Œ œ Ó

œ

œ œ œ œ

bœ #œ bœ #œ


19

49 Fl. 1

Fl. 2

Ob. 1

Ob. 2 B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn. 1-3

Hn. 2-4

C Tpt. 1

C Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

49 S

49

&

Ó

&

Ó

&

&

# & #

# & #

? & &

Vln. II

&

Vla.

B

Cb.

#

? ?

Ó

Ó

œ

œ

œ

œ

œ

œ

∑ œ œ

chew and chew and chew.

Still there's

œ œ œ œ ˙

Maggio: SNOW DAY - II

‰ ‰

œ

∑ ∑

œ œ

∑ ∑

j Œ œ j Œ œ j œ Œ

œ Ó

œ œ œ œ

‰ ‰

j Œ œ j Œ œ

‰ œj Œ œ Ó

œ

∑ ∑

Ó œ. Œ

œ œ œ œ

Œ

one thing left to do. arco

œ œ

arco

œ œ œ œ

arco

bœ #œ bœ #œ

œ Œ

œ still

œ Œ p pizz. Œ œ Œ p

œ

Œ

Œ

œ

œ Œ œ p œ Œ œ Œ p œ Œ œ Œ p pizz.

Œ

œ-

straight mute

Ó

Œ

œŒ bœ #œ

straight mute

œ.

œ

œ

œ

Œ

œ need

Œ

œ

œ œ

j b œ. ‰ Œ F Œ b œ. F œ Œ

Ó Ó Ó

∑ ∑

Ó ?

Ó

‰ jœ œ .

Œ bœ #œ Œ bœ #œ

˘ œ

Ó

f #œ fl f ˘ œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

f j bœ ‰ Œ f j bœ ‰ Œ f

Ó Ó

Ó Ó Ó Ó

œ çv Ó œ v a2ç Ó œ v a 2 ç^ Ó œ ^ç Œ œ Ó

œ. F Ó œ. F Ó œ. f Œ œ œ f ∑

Ó

Œ

Ó

Ó

Ó ∑

Ó

^ Œ #œ Ó

Ó

find my oth - er boot!

œœ Œ

arco

^ œ ‰ Œ J F j bœ ‰ Œ v F

Œ ç œ^ Œ çœ^ Œ ç ^ Œ œ ç^ Œ bœ ç ^ Œ œ ç Ó

Ó

to

œ œ Œ

‰ jœ œ .

f

Œ

œ^

Ó

ƒ œ œ œ œ œ

‰ j œ. œ

arco

f # ˘œ

Œ

œ

‰ j œ. œ arco

˘œ

Œ œ œ œ #œ fl f Œ œ œ œ œ fl f #œ j b œ. ‰ Œ f #œ j b œ. ‰ Œ f

I pizz.

œ.

. ‰ œJ œ

œ œ œ œ œ Œ

‰ œJ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ p ∑ œ œ œ œ œ p bœ ∑ Ó F bœ ∑ Ó F ∑ ∑

œ œ œ œ œ ‰

œ. Œ p

‰ œJ P . ‰ œJ œ P

b œœ- # œœ. F

∑ ∑

œœ œœ - . F

ã

&

?

Vln. I

Vc.

#

?

&

b œ- # œ. F

&

ã

Ó

&

?

Ó

?

œ- œ. F œ- œ. F œ- œ. F

œ.

Œ Œ

pizz.

œ^

Ó

Œ Œ Œ Œ

Œ Œ Œ Œ

ç ^ Œ œ Ó ç b œ^ pizz. Œ Ó ç Ó œ Œ v ç Ó œv Œ ç pizz.


20

Flute 1

Flute 2

Oboe 1

Oboe 2 Clarinet in B b 1 Clarinet in B b 2

Bassoon 1

Bassoon 2

Voice

Contrabass

9 Fl. 1

Fl. 2

Ob. 1

Ob. 2 B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

9 V

Cb.

& & & &

? & ?

&

44

& &

# & # 44

# & # 44 Ó

b˙ p 44 Ó b ˙ p 44 Ó #˙ p 44

? ? &

?

44

∑ ∑ ∑

P

˙

œ œ œ œ œ

Watch-ing those big kids

˙.

˙

˙

˙

pw

˙

˙ p w

#˙ n˙ w

Œ

We are

œ œ œ œ œ w

˙

œ œ œ œ œ Ó

˙ ˙

˙ P ˙

˙

Wish-ing so much that

œ

œ œ œ œ œœ œ œ

˙.

∑ ˙ P

˙

∑ ˙

˙

44 ˙

˙

42 Œ œ œ 44 œ œ œ œ 42

42 œ Œ 42

˙

42 ˙-

44

44 ˙ 44 44

42 ˙ -

44

∑ ∑

˙

∑ ∑

42 œ œ œ 44 œ œ œ œ 42

we

were those

44

big kids way up

Œ

Œ œ œ œ œ œœ œ œ

hill

˙

U œ

˙

U œ

˙

U

Ó

œ Œ Œ Œ

˙ Ó Ó Ó ˙ high

Ó

∑ ˙ œ P

˙ #˙ #˙ ˙ œ œ œ œ œœ œ œ w Œ P ∑ ∑ ∑

Ó

bot-tom of a real-ly big

œ

œ nœ #˙

œ œ œ 4 œ œ œ œ 42 4

œ ˙

three lit- tle kids at the

42 ˙

œ œ œ œ œ

fly.

œ

F A Œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œœ œ ˙ ∑

˙

œ œ

œ Œ

˙ b˙

Œ

Œ

Ó

w

œ œ

P

Œ

˙.

˙

˙ n˙

B

˙

œ œ œ œ œ

˙.

w p

A

Solo 44 ˙ . œ œ œ œ œ œ ˙. P cantabile 44 ∑ ∑

&

˙

œ œ œ œ œ

# & # ˙ # & # ?

q»ªº 44 ∑

B

P

III. THREE LITTLE KIDS

hav-ing

Œ Œ

U U

U U

Œ Œ

U

Œ Œ

U

œ

U

Ó

Œ

Œ Œ

no fun at all 'cuz we're

œ

w

œ

w

˙ p

p

Œ Œ

top

∑ œ

œ

œ nœ #˙ p w Ó

of this real - ly big

w

œ bœ ˙ p

œ œ œ œ œ œ œ œ

on the

∑ ˙

small.

˙. p Œ ˙

Ó

˙

pizz.

w ˙

˙ p

hill.

p

˙


&

q.»¡™§ Vigorous, Playful 68 ∑ Œ.

&

Oboe 1

&

68

Oboe 2

&

68

Flute 1

Flute 2

Clarinet in B b 1 Clarinet in B b 2

Bassoon 1

Bassoon 2

Horn in F 1-3

Horn in F 2-4

# & # 68 # & # 68 ? ?

Trumpet in C 2

&

Timpani

Percussion 1 Percussion 2

S

? ? ? ã ã &

A

&

Violin I

&

Violin II

&

Viola

Cello

Contrabass

68

# 6 8 # & 68 &

Trombone 2

68

&

Trumpet in C 1

Trombone 1

68

B

? ?

∑ ∑ ∑

Œ.

Œ. Œ.

œœœ œœœœœ 8 f œœœ œ œœœ œ f

8

∑ ∑

8

œœœœœ f 8

bœ J ‰ ‰ Œ. bœ J ‰ ‰ Œ. ∑ ∑

œ œ œ b œJ ‰ ‰ Œ .

œ œ œ b œJ ‰ ‰ Œ . œœœœœ f ∑ ∑

∑ ∑

68 q.»¡™§ Vigorous, Playful 68 œ bœ œ œ bœ œ œ œ f 68 œ bœ œ œ bœ œ œ œ f 68 j ‰ ‰ j ‰ ‰ j ‰ œ œ bœ f 68 j ‰ ‰ b œj ‰ ‰ œj ‰ bœ f j j 68 pizz. j bœ ‰ ‰ bœ ‰ ‰ œ ‰ f

98 98

98 Π. 98 Π. 98

Œ.

Œ. Œ.

98 98 98 98

b œ ‰ ‰ b œJ ‰ ‰ 98 œJ ‰ ‰ Œ . J 98 ∑ Triangle œ. 98 Œ. F 98 ∑

68 ∑ q.»¡™§ Vigorous, Playful 68

98 Π.

Œ.

b œ ‰ ‰ b œJ ‰ ‰ 9 œJ ‰ ‰ Œ . J 8

68 b œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œJ ‰ ‰ Œ . J J f stacc. 68 j ‰ ‰ b œj ‰ ‰ œj ‰ ‰ Œ . bœ f stacc. 68 ∑ ∑ ∑

98 Π.

j j 9 j œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ 8 œ ‰ ‰ Œ.

68 j ‰ ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ Œ . œ œ œ f stacc. 68 ∑ ∑

68

21

IV. SLEDDING

98

œ œ œ #œ œ œ œ bœ œ J ‰ ‰ Œ. 8 œ œ œ #œ œ œ œ bœ œ J ‰ ‰ Œ.

bœ œ œ bœ bœ

8

œ œ œ # œJ ‰ ‰ Œ . œ œ œ nœ œ œ œ œ # œJ ‰ ‰ Œ . œ œ œ nœ œ 8

8

œ

œ

œ œ

œ

œ

‰ Œ. ‰ Œ. ‰ Œ.

nœ œ œ bœ nœ

œ

œ

Œ.

8

∑ ∑

Œ.

b œ ‰ ‰ b œJ ‰ ‰ 98 œJ ‰ ‰ Œ . J

Œ.

Œ.

b œ ‰ ‰ œJ ‰ ‰ Œ . J f j j bœ ‰ ‰ bœ ‰ ‰ Œ. f stacc. bœ bœ J ‰ ‰ J ‰ ‰ Œ.

œ.

j j b œ ‰ ‰ b œ ‰ ‰ 98 œJ ‰ ‰ Œ .

8

b œ ‰ ‰ b œJ ‰ ‰ Œ . J

Œ.

9 œ bœ œ œ bœ œ 8 œ œ œ œ œ œ œ

œ œ nœ

œ œ nœ nœ œ œ bœ nœ

œ P ∑

8

9 œ bœ œ œ bœ œ 8 œ œ œ œ œ œ œ

b œ ‰ ‰ b œJ ‰ ‰ 98 œJ ‰ ‰ Œ . J

8

98

œ œ

œ œ bœ bœ œ œ bœ bœ

∑ ∑

œ œ bœ

œ

œ

œ

œ

Œ.

Œ.

bœ bœ œ œ bœ œ œ bœ bœ œ œ bœ œ œ

b œ ‰ ‰ b œJ ‰ ‰ Œ . J b œ ‰ ‰ b œJ ‰ ‰ Œ . J b œ ‰ ‰ b œJ ‰ ‰ Œ . J

œ œ

œ œ


22

6 Fl. 1

&

Fl. 2

&

Ob. 1

&

Ob. 2

&

B b Cl. 1

B b Cl. 2 Bsn. 1

Bsn. 2

Hn. 1-3

# #œ & # J ‰ ‰ Œ. ? ? & &

C Tpt. 1

&

C Tpt. 2

&

Tbn. 2

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

? ? ? ã

#œ #œ #œ nœ #œ #œ #œ œ #œ 42 J ‰ Œ 8 #œ #œ #œ nœ #œ #œ #œ œ #œ 42 J ‰ Œ

&

A

&

bœ bœ nœ bœ bœ 8

# #

n œ ‰ ‰ œJ ‰ ‰ Œ . J

Œ.

?

n œ ‰ ‰ œJ ‰ ‰ Œ . J

Cb.

?

n œ ‰ ‰ # œJ ‰ ‰ Œ . J n œ ‰ ‰ œJ ‰ ‰ Œ . J

Maggio: SNOW DAY - IV

bœ bœ œ œ bœ bœ œ bœ bœ œ œ bœ bœ œ bœ 68 ‰ ‰ Œ. J 7 7 œ œ bœ bœ œ bœ bœ œ œ bœ 68 b œ œ b œ b œ œj ‰ ‰ Œ. 7 7 7 bœ bœ œ œ bœ 68 bœ œ bœ bœ œ ∑ œ bœ bœ œ 7 7 œ œ bœ bœ œ 68 ∑ bœ bœ œ œ bœ bœ œ œ œ 7 7 nœ bœ œ œ nœ bœ œ nœ bœ œ 68 ‰ Œ. œ n œ b œ œ n œj ‰ 7 7 68 œ œ n œ b œ œ n œ b œ œ œ ‰ Œ. nœ bœ œ nœ bœ j ‰ œ 7 68 ∑ ∑ œ œ bœ bœ œ bœ bœ œ œ bœ 68 ∑ bœ œ bœ bœ 7 7 + 68 b ˙ . ∑ ß 68 + ∑ b˙. ßœ ‰ 68 J ‰ ‰ Œ. ∑

42 œJ ‰ œJ ‰ œ œ 24 J ‰ J ‰ œ 24 œJ ‰ J ‰

68 b œ J bœ 68 J

˙ 42

68

˙ 42 æ

Sus. Cym. (yarn)

#œ œ œ #œ œ œ œ

42

&

42

œ #œ 42 J ‰ J

j n œ ‰ ‰ œJ ‰ ‰ Œ . nœ ‰ #œ J ‰ J ‰ ‰ Œ.

#œ œ œ #œ œ œ œ

42

# œ ‰ ‰ # œJ ‰ ‰ Œ . J

Œ.

42 42

Vln. II

Vc.

8

œ.

n œ œ b œ 2 n œJ ‰ Œ 4

& B

42

n œ œ b œ 2 n œJ ‰ Œ bœ bœ nœ bœ bœ 4

Vln. I

Vla.

42

8

ã

S

6

nœ J ‰ ‰ Œ.

# #œ & # J ‰ ‰ Œ.

Hn. 2-4

Tbn. 1

nœ J ‰ ‰ Œ.

42 œ œ

œ œ

42

bœ 68 J 68

Œ.

Œ.

Œ.

. 68 œ F 68 68

∑ Œ.

œ œ #œ 42 œ œ 68

œ

œ J

Œ.

œ œ #œ 42 œ œ 68 œ œ 42 J ‰ J ‰ 68 œ œ 42 J ‰ J ‰ 68 œ œ 42 J ‰ J ‰ 68

bœ J bœ J

œ œ

œ œ ‰

œ œ J ‰

œ œ ‰ ‰

œ œ bœ bœ J

bœ bœ

œ

œ

98 98 98 98 98 98 98 98 98

98 98 98 98

œ ‰

œ J ∑

98

98

œ

œ

98

98

œ

98

œ œ œ J ‰

œ œ ‰ ‰

98 98 98 98 98 98


10 Fl. 1

&

Fl. 2

&

Ob. 1

&

Ob. 2

&

B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

. bœ œ œ bœ 98 b œ œ b œ œ œ b œ œ œ œ b œ œ œ œ b œ œ J ‰ ‰ Œ. F 98 ∑ ∑ ∑

A

98 98

# & # 98 ? ?

C Tpt. 2

&

98

?

98

?

Perc. 1

ã

Perc. 2

ã

S

A

10

& &

98 98

. 98 œ F 98 f 98 œ .

A

98 98

A

Vln. I

&

Vln. II

&

98

?

98

Vla.

Vc.

Cb.

B

?

98

Drag -

˙. æ p b˙. æ p b˙. æ p

98

Maggio: SNOW DAY - IV

Œ.

bœ.

∑ œ.

bœ.

Œ.

œ.

. . b œ œ n œ œ œ œ œ b œJ ‰ ‰ Œ œ œ n œ œ n œ b œ œ œ œ œ œ F ∑ ∑ ∑

bœ.

Œ.

Œ.

œ.

bœ.

bœ. F

98

&

C Tpt. 1

# 9 8

#œ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ

&

Timp.

Œ.

Œ.

# 9 8

Hn. 2-4

?

98 œ . b œ . F 98 j ‰ ‰ Œ . œ

&

Tbn. 2

j‰ ‰ Œ. bœ

# & # 98

Hn. 1-3

Tbn. 1

j‰ ‰ Œ. bœ

23

œ.

œ.

#œ.

œ.

bœ.

Œ.

#œ.

œ.

Œ.

Œ.

∑ #œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

∑ bœ.

ging

œ.

bœ.

œ.

bœ.

œ.

bœ.

our

sled

to

the

top...

f bœ.

œ.

˙.

œ.

Drag

œ.

˙.

œ.

˙.

œ. ∑

œ.

˙.

œ. ∑ ∑

˙.

œ.

œ.

œ.

œ.

∑ Œ.

œ.

œ.

∑ #œ.

Drag

-

ging

˙.

our

œ.

sled

œ.

˙.

œ. ∑ ∑

œ.

œ.

˙.

œ.

œ.

œ.

to

the

œ.

˙.

œ. ∑ ∑

œ.

œ.

œ.

Œ.

bœ.

œ.

bœ.

-

#œ.

ging

Œ.

#˙. æ

#œ.

œ.

∑ œ. our

Œ.

#œ. sled

œ.

#œ.

to

the

top...

œ.

˙.

œ.

n˙. æ n˙. æ

œ.

˙.

œ.

œ. ∑ ∑

˙.

œ. ∑ ∑


œ. J ‰ ‰ Œ.

24

16 Fl. 1

&

Fl. 2

&

Ob. 1

&

Ob. 2

&

B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn. 1-3

# & #

S

A

16

68

#

68

Œ. œ œ J œ œ J

?

68

? ? ã ã & &

Vln. II

&

Cb.

&

&

Vc.

68 j j œ œ œ œ F 68 ∑

Vln. I

Vla.

C Tpt. 2

Perc. 2

œ œ œ œ. ‰ œ. œ. œ. ‰ œ. 68 œ œ œ # œ œ œ # œ œ œ ‰J‰ F 68 ∑ ∑ ∑ ∑

&

Perc. 1

C Tpt. 1

Timp.

&

Tbn. 2

. # œ 68 œJ ‰ ‰ œ œ œ œ œ # œ # œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ ## 68 ∑ ∑ ∑ & œ œ œ œ œ œ ? J ‰ ‰ J ‰ ‰ J ‰ ‰ J ‰ ‰ J ‰ ‰ J ‰ ‰ 68 œ # œ J #œ. œ. œ. ? 68 œ œ œ. #œ. œ. J # 68 ∑ ∑ ∑ &

Hn. 2-4

Tbn. 1

Œ.

. . . . . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œJ œ ‰ œ ‰ ‰

68 œ œ # œ

B

B

∑ ∑ œ.

œ.

œ.

œ.

∑ œ.

œ.

Œ.

Œ.

top...

œ. œ.

œ. #œ.

. # œœ .

˙.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

œ. œ.

Drag

-

ging

˙.

? ?

Maggio: SNOW DAY - IV

our

œ.

68

68

. 68 œ

sled

œœ ..

to

˙.

œœ .. the

œ.

68 œ

j j œ œ œ ∑

œ J ‰ ‰ Œ. œ ‰ ‰ Œ. J Œ.

œ.

Œ.

. 68 æ˙ 68 #æ˙ . ˙. 68 æ

our

sled

œ.

œ

œ J

œ.

œ.

F ∑ ∑

œ.

œ

œ J

j j œ œ œ to

the

œ.

Œ.

œ œ J

˙.

No

œ.

No

œ

œ œ J

œ.

˙.

œ ‰ Œ.

∑ œ.

œ.

œ.

j j œ œ œ j j œ œ œ

stop - ping

œ

œ ‰ Œ.

j œ ‰ ‰ œ.

top!

us

stop - ping

us

œ.

˙.

œ ‰ œ.

˙.

œ ‰ œ.

˙.

˙.

now!

We're

now!

We're

˙.

˙.

œ œœœœœ œœœ œ œœœœœ œœœ

œ œœ œœœœœœ œœœ œœœ œ œœ œœœœœœ œœœ œœœ

œ.

œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ.

œ. œ.

˙.

˙. ˙. œ.

œ. F ∑

j œ ‰ ‰ Œ. Œ.

œ.

j j œ œ œ

B

pizz.

top...

68 œ . P . 68 œ P

œ œ œ J J

Drag - ging

68 œ .

∑ œ.

œ œ œ J J

B

œ.

68

œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ. ˙ . ˙. ‰ J‰ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙. œ. ˙ . ‰ J‰

œ. œ.

œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.


24 Fl. 1

&

Fl. 2

&

Ob. 1

&

Ob. 2

&

B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn. 1-3

&

b Ÿ~~~~~~~ ˙.

b˙.

##

F

˙. F # & # ∑ ? &

˙.

˙.

˙.

˙.

#

œ. J ‰ ‰ Œ. ∑ Ÿ~~~~~~ œ. ˙. J ‰ ‰ Œ.

˙.

Hn. 2-4

&

C Tpt. 1

&

?

œ. ‰ ‰ J F j‰ ‰ œ. F ∑

C Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

S

A

&

? ? ã ã

& &

∑ œ. œ.

˙. rea

˙.

Vln. I

&

Vln. II

&

˙. æ

Vla.

Vc.

Cb.

B

? ?

rea

˙. æ

24

œ. œ.

-

-

˙. æ bœ. œ. bœ. œ.

Maggio: SNOW DAY - IV

˙.

dy!

˙.

œ. œ.

˙. Rea

˙.

˙. æ

˙. æ

Rea

#˙. æ

˙. æ

dy!

-

˙. æ œ. œ. bœ. œ.

˙. æ

œ. œ. bœ. œ.

dy!

˙. æ

dy!

#˙. æ ˙. æ œ.

Push off and then we're

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

∑ ∑

b œ. œ. œ. œ b œ œ b œ œ. b œ. f b œ. œ. œ. œ b œ œ. œ b œ b œ. f b œ. œ. œ. ∑ f b œ. œ. œ. œ. ‰ ‰ Œ . J f ∑ b œ. ‰ ‰ b œ. j ‰ ‰ J F ∑ ∑

Œ.

25

b ˘œ J ‰ ‰ Œ. b ˘œ J ‰ ‰ Œ. b ˘œ ‰ ‰ Œ . J

C

fly-ing a - gain!

j œ œ œ œ œ œ œ œ œ. Push off and then we're fly-ing a - gain! >œ >œ . ‰ ‰ Œ œœ œœ ‰ ‰ Œ . J J ß ß >œ >œ . œœ ‰ ‰ Œ œœ ‰ ‰ Œ . J J ß ß> >œ œœ œ ‰ ‰ Œ. . ‰ ‰ Œ J J ß œ. ß ∑ ∑

f œ. œ.

f

b ˘œ J ‰ ‰ Œ.

j‰ ‰ bœ fl ∑ j‰ ‰ nœ fl ˘œ b ∑ J‰ ‰ j ∑ bœ ‰ ‰ fl ∑ ‰ ‰ bœ J F ∑ ‰‰ j bœ F ˘ .œ bœ J ‰ ‰ Œ. J ‰ ‰ ˘ j‰ ‰ Œ. bœ ‰ ‰ œ. J ˘ bœ ‰ ‰ ∑ J F j ∑ bœ ‰ ‰ fl F j ∑ b œ. ‰ ‰ F ∑ ∑ œ. œ. Œ.

Œ. F œ œ œ œ œ œ œ œ œ. J

˙. ˙.

œ.

Sleigh Bells

-

Œ.

œ. œ.

Œ.

C

˙.

˙.

∑ ∑

#

b˙.

˙.

F ˙.

?

∑ Ÿ~~~~~~ ˙.

bŸ~~~~~~ ˙.

C

Œ.

Œ.

œ. ‰ œ œ . Œ .

Œ. œ. ‰ œ b œ . Œ. Œ. bœ. Œ.

Œ. bœ.

Œ.

Œ. bœ.

Œ. Œ. Œ.

Œ.

‰ ‰ b œ œ. ‰ œ ˙ . J

‰‰ j bœ ˘ bœ ‰ ‰ J j bœ ‰ ‰ fl b ˘œ ‰ ‰ J

Œ.

j bœ ‰ ‰ Œ. fl Œ . b œ œ œ b œj ‰ ‰ Œ . . ∑ ∑

∑ ∑

‰ ‰ b œj œ ‰ œ b ˙ .

Look out

be - low!

∑ ∑ ∑ ∑

Look out

be - low!

˘ Œ . b œ œ œ b œJ ‰ ‰ Œ . f

be - low!

˘ Œ. bœ œ œ bœ ‰ J f b œ œ œ b ˘œ Œ. J‰ f arco j Œ . b b œœ œœ œœ b b œœ ‰ fl f ˘ arco ˘ b œ b Œ . J ‰ ‰ œJ ‰ f

Look out

‰ Œ.

‰ Œ.

‰ Œ.

‰ Œ.

∑ ∑

‰ ‰ b œj œ ‰ œ b œ . Œ .

be - low!

‰ ‰ b œJ œ ‰ œ ˙ .

Look out

∑ ∑

œ. ‰ œ b ˙ . Œ. ∑

‰ ‰ b œJ œ ‰ œ œ . Œ .

Œ.

Œ. bœ.

&

œ. p

œ.

Glockenspiel

œ.

œ.

œ. p

œ.

pizz.

p

pizz.

bœ. æ p

bœ. æ

∑ ∑


26

35 Fl. 1

&

Fl. 2

&

Ob. 1

&

Ob. 2

&

B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

? &

Hn. 2-4

&

C Tpt. 1

&

C Tpt. 2

Tbn. 2

Timp.

#

#

#œ œ . #œ œ œ œ. #œ œ #œ œ ‰ ‰ F ∑

œ bœ bœ bœ œ œ œ bœ bœ bœ œ œ œ bœ bœ bœ œ œ

œ b œ b œ. œ œ # œ 42 œ œ Œ .

&

?

?

?

S

&

A

&

Vln. I

&

Vln. II

& B

?

œ

j œ ‰ ∑

œ œ

nœ æ

?

Maggio: SNOW DAY - IV

œ J ‰ j œ ‰

œ

#œ.

œ

œ

#œ.

#œ.

œ

œ

#œ.

#œ.

œ

œ œ bœ æJ æJ æ ∑

#œ.

œ. æ

∑ ∑

œ. æ

#œ æ

bœ J

‰ bœ

œ.

bœ J

j bœ ‰ bœ j j œæ œæ œæ ∑ ∑

bœ. ∑

‰ bœ

#œ œ œ œ bœ bœ #œ f

œ b œ ‰ œ b œ ‰ 42 œ œ œ 68 # œ bœ

œ b œ ‰ œ b œ ‰ 42 œ œ œ bœ F j j 42 n œ- ‰ œ. ‰ ‰ œ.j ‰ ‰ b œ- ‰ b œ- ‰ œj ‰ b œ . bœ. œ nœ ∑ ∑ ∑ r ≈ ‰ ‰ Œ. œ nœ bœ œ 42 œ #œ bœ. bœ. œ bœ ∑ ∑ 42 F bœ œ œ œ œ bœ bœ œ œ . ∑ ∑ 42 œ œ b œ b œr ≈ ‰ ‰ Œ f ∑ ∑ ∑ ∑ 42 ∑

68

œ b œ b œ. œ œ # œ 42 œ œ œ 68 bœ .

ã

Cb.

œ bœ

#œ œ . #œ œ œ œ.

Perc. 2

Vc.

œ œ

œ bœ

&

Vla.

œ

œ œ

Perc. 1

35

œ

œ

# & # n œ- ‰ œ- ‰ # œ œ nœ bœ œ œ œ & # f ? ∑

Hn. 1-3

Tbn. 1

œ

œ. œ.

b Ͼ.

bœ. bœ. b œæ.

∑ ∑

42

42

42

42

42

42

42 œ 42 42

∑ œ

42

œ

œ

œ

42 Ͼ b Ͼ 42 42

68

∑ œ œ

68 # œ œ f 68 œ .

œ. œ.

œ.

68

68 68 68 68

68 #œ. 68 68

œ

œ

œ

œ

œ

œ.

68 œ . F 68 68

œ

œ.

∑ ∑ ∑ ∑

œ.

68

42 œ 42

68 #œ

∑ ∑

68 #œ.

œ.

68 #œ. 68 œæ. 68 68

œ œ œ bœ bœ

œ. ∑ ∑

Ͼ.

œ. œ. œ.


41 Fl. 1

&

Fl. 2

&

Ob. 1

Ob. 2 B b Cl. 1

B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

?

œ

?

œ

œ

&

C Tpt. 1

&

C Tpt. 2

&

? ? ?

Perc. 1

&

Perc. 2

ã

S

A

41 Vln. I

Vln. II Vla.

Vc.

Cb.

& & & & B

? ?

∑ ∑

Œ.

bœ.

. œŒ

. œ Œ

œ.

YEAH!

D

bœ.

œ. ∑

YEAH!

œ. œ bœ bœ .

pizz.

j ‰ ‰ Œ. œ f Œ. œ. > f

∑ ∑ ∑ ∑

D

pizz.

œ. F

pizz.

œ. F Œ.

Œ.

œ. .

Œ. ∑

Œ.

¿.

WHEEE!

œœ

Œ. ∑ ∑

Œ. ossia: 8va

œ. F

∑ œ. œ. Œ.

Œ.

œ œ

Œ.

œ

œ. .

Œ.

œ. .

Œ.

j œ ‰ ‰ j œ œ œ œ œ #œ A

Œ. Œ. œ.

se - cond is all

∑ ∑

œ. œ. Œ.

Œ. Œ. œ.

and

and

then

then

œ. Œ.

Œ.

œ œ

Œ.

œ

œ. .

Œ.

œ. .

j œ œ ‰

œ. .

j œ œ œ œ #œ

it's done

œ

but

noth-ing is half

as

it's done

œ

noth-ing is half

as

j œ œ ‰ ∑ ∑

œ.

œ

œ. .

Œ.

œ. .

se- cond is all

œ œ

Œ.

j œ ‰ ‰ j œ œ œ œ œ #œ A

∑ Œ.

œ

œ #œ

. œ Œ

Œ.

œ #œ

œ. . F

œ

œ #œ

œ. . F ∑

¿.

œ.

. œ Œ

Œ.

WHEEE!

œ

. œŒ

bœ.

œ œ œ œ # œJ

j ‰ ‰ Œ. œ

œ bœ bœ

œœ F

œ #œ

œ œ J ‰ œ

Œ.

¿.

Maggio: SNOW DAY - IV

œ

j . œ ‰‰Œ

œ bœ bœ

¿.

œ P

Œ.

j ‰ ‰ Œ. nœ

œ

œ .~~~~Gl~~iss~~an~~do~~~ n œ. ‰ ‰ Œ . J p f œ .~~~~Glissa ~~~~ndo ~~~~~ b œ. ‰ ‰ Œ . J p f ∑ ∑

Œ.

œ œ

œ

#

D

œ #œ F Œ.

œ

œ

‰ ‰ œJ œ œ œ œ # œJ F ∑ ∑

œ œ b œ b œ œr ≈ ‰ ‰ Œ .

# & # nœ bœ

#

# & #

Hn. 2-4

Timp.

&

&

Tbn. 2

f

&

Hn. 1-3

Tbn. 1

r œ ≈ ‰ ‰ Œ. #œ œ œ œ bœ bœ #œ œ

27

Œ. Œ. œ.

but

j œ œ œ œ #œ ∑ ∑ œ. œ. Œ.

Œ. Œ. œ.


28

49 Fl. 1

&

Fl. 2

&

Ob. 1

&

Ob. 2

&

B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

# & #

œ #œ ## Œ . & ? ?

ã

& &

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

Vc.

Cb.

B

? ?

œ much

œ

much

. œ

œœ Œ. Œ. Œ.

œ Œ. œœ

œ

œ. . œ. .

œœ Œ. Œ. Œ.

œ Œ. œœ

œœ . œ Œ

œ. . œ. .

œ Œ.

œ Œ. œœ . œ œ Œ œœ œœ œ. œ. œ. .

Œ. Œ.

Maggio: SNOW DAY - IV

b œ. . b œ. .

bœ nœ

œ

b œ. .

nœ œ

bœ Œ.

Œ. Œ.

nœ œ

Œ.

b œ. .

bœ nœ

bœ Œ.

œ. . ∑

œ. .

Œ. Œ.

œ Œ. bœ nœ b œ. . b œ. .

nœ œ

œ Œ. Œ. Œ.

bœ bœ

bœ Œ. nœ œ

œ. . œ. .

‰bœ bœ F ∑

œ.

fun

as the

wind

fun

as the

wind

œ.

Œ.

œ.

Œ.

œ Œ.

‰ œ #œ œ

œ.

œ. .

œ.

bœ nœ

‰ œ #œ œ

œ.

?

Perc. 2

œ.

&

bœ bœ b˙. ∑

&

Perc. 1

‰ ∑

?

œ.

œ. . ∑

?

‰ œ œ

C Tpt. 2

œ.

œ. .

#

œ œ

&

49

œ.

C Tpt. 1

A

œ œ ˙.

&

S

œ.

Hn. 2-4

Timp.

œ œ

‰ ∑

œ œ

Œ.

œ.

œŒ

Œ.

#

œ #œ œ

&

Tbn. 2

Hn. 1-3

Tbn. 1

œ

Œ. Œ. œ.

‰œ œ

‰ œ œ ˙.

œ.

‰ œ œ ˙.

and the

snow

and the

snow

‰œ œ ∑

œ.

∑ œ. œ. Œ.

Œ. Œ. œ.

and the

chill

and the

chill

∑ œ. œ. Œ.

Œ. Œ. œ.

œ. œ. Œ.

œ. œ.

‰œ œ

∑ Œ. Œ. œ.

and the

whoosh

and the

whoosh

‰œ œ

œ. œ.

œ.

bœ.

œ.

œ.

bœ.

œ.

¿.

‰ œ œ

and the

WHEEEE!

and the

WHEEEE!

¿.

œ. œ.

‰ œ œ

bœ.

‰ bœ bœ b˙. and the

thrill

and the

thrill

Œ. bœ.

œ. œ. Œ.

œ.

‰ bœ bœ b˙. ∑ ∑

Œ.

Œ.

Œ. Œ. œ.

bœ. bœ. Œ.

œ.

‰bœ bœ as we

‰bœ bœ

∑ Œ. Œ.

bœ.

œ. œ. Œ.

Œ. Œ. œ.

as we


58 Fl. 1

&

Fl. 2

&

Ob. 1

&

Ob. 2

&

B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

? ? &

Hn. 2-4

&

C Tpt. 1

&

C Tpt. 2

&

Tbn. 2

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

S

A

58

ã

& &

Vln. II

&

Cb.

B

? ?

Œ.

Œ.

# œ. . #

œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰ J J

‰ b œ. ‰ ‰ b œ. j ‰ ‰ b œj ‰ ‰ J .

# œ. .

#

œ. . ∑

œ. .

œ. . œ. .

œ. . ∑

œ. .

œ.

j œ. ‰ ‰ Œ . ∑

j œ. œ. œ. œ. œ. ‰ ‰ Œ . b œ bœ F ∑ œ. œ. œ. œ. œ. œ. F ∑ j ‰ ‰ Œ. b œ. ∑ j ‰ ‰ Œ. b œ. ∑ ∑

j œ. ‰ ‰ Œ . ∑

∑ ∑

bœ.

bœ.

bœ.

˙. ˙.

top of this real - ly big

hill.

bar - rel straight down from the

top of this real - ly big

˙.

œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ bœ œ œ

#œ. f ∑

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

hill.

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

(one VERY LOUD voice): LET'S DO IT AGAIN!

j ‰ ‰ Œ. bœ ∑

98

98

98

98 œ . F 98 98 98 98 98 98 98 98 98

bœ.

E f 98 œ .

f 98 œ . 98 98 98 98 98

œ.

bœ.

98

E

bœ.

œ.

ã

bœ.

bœ.

œ.

bœ.

œ.

our

œ.

to

bœ.

the

bœ.

bœ.

sled

our

sled

to

Drag - ging

j ‰ ‰ Œ. bœ

bœ œ œ 98 b œ œ b œ œ œ b œ œ œ œ b œ œ œ œ b œ œ F 98 ∑ ∑

E

œ. œ. œ. œ. œ. œ. 98

∑ ˙.

j œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ ‰ Œ .

bar- rel straight down from the

Maggio: SNOW DAY - IV

œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ bœ œ œ

#œ. f

29

Glockenspiel

F

œ. ‰ ‰ Œ . J

œ. œ. œ. b œ. œ. œ. b œ œ œ b œ œ œ . . . . . .

?

&

Vc.

. ‰ # œJ ‰ ‰

?

&

. b œ. . J ‰ ‰ b œJ ‰ ‰ b œJ ‰ ‰

?

Vln. I

Vla.

# œ. J ‰ F œ. ‰ J F

# . & # b œJ ‰ # . & # œJ ‰

Hn. 1-3

Tbn. 1

œ. J ‰

Drag - ging

œ.

the


30

66 Fl. 1

Fl. 2

Ob. 1

Ob. 2

B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

b œ^ J‰ & ç œ^ J‰ & ç j & nœ ‰ v ç j & œ‰ v ç ## Œ . & # & # Œ. ? ?

#

b œ^ J‰ ç Œ. Œ.

U

‰ Œ. Œ. U

‰ Œ. Œ. U

‰ Œ. Œ. U

‰ Œ. Œ. U

Œ. Œ.

U

Œ. Œ.

n œ^ J‰ ç U Œ. Œ. Œ. U

U

Œ. Œ.

œ.

U

Œ. Œ.

Œ.

U

Œ. Œ.

Œ.

U

S

A

66 Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

& &

Œ.

U U

U

Œ. Œ.

U U

Œ.

(the same VERY LOUD voice): WHO THREW THAT?!

b œ^ J‰ ƒ ^ pizz. œ J‰ & ƒ ^ pizz. n œ B J‰ ƒ^ œ pizz. ? J‰ ƒ ? Œ. &

U

2 Woodblocks

ã

pizz.

U

Œ.

œ. F Œ.

Perc. 2

Œ. Œ.

Œ. Œ.

U

ã

U

Œ.

Œ.

Perc. 1

U

‰ Œ. Œ.

Œ. Œ.

?

Œ.

U

Œ.

Œ.

?

U

Œ. Œ.

&

Timp.

Œ.

U

‰ Œ. Œ.

Œ.

C Tpt. 2

Tbn. 2

Œ. Œ.

U

‰ Œ. Œ.

Œ. Œ.

&

Œ.

Œ. Œ.

U

‰ Œ. Œ.

Œ.

U

U

‰ Œ. Œ.

Œ. Œ.

U

U

Œ. Œ.

Maggio: SNOW DAY - IV

Œ.

U

Œ. Œ.

U

Œ. Œ.

b œ^ U J ‰ ‰ Œ. Œ. ç U Œ. Œ. Œ. Œ.

U

Œ. Œ.

U

Œ.

Œ. Œ.

Œ.

Œ. Œ.

Œ.

U

Œ. Œ.

œ.

U

Œ. Œ.

Œ.

U

Œ. Œ.

Œ.

U

U

Œ. Œ.

U

Œ.

(other voices): NA NA NA NA NA

‰ Œ. Œ.

U

U

Œ. Œ.

U

U U

‰ Œ. Œ. U

Œ. Œ.

j bœ ‰ v ç ^ bœ ‰ J ç^ bœ ‰ J ç^ nœ ‰ J ç œ^ J‰ ç œ^ ‰ J ç j œ‰ v ç j œ‰ v ç

‰ Œ. Œ.

Œ.

‰ Œ. Œ. ‰ Œ. Œ.

U

‰ Œ. Œ.

Œ. Œ.

U

n œ^ U J ‰ ‰ Œ. Œ.

b œ^ J‰ b œ^ J‰

U

‰ Œ. Œ.

Œ.

# œ^ U J ‰ ‰ Œ. Œ.

U

U œ. œ. F

Œ. Œ.

‰ Œ. Œ.

U

b >œ .

Í^ œ J‰ ç ^ nœ ‰ J ç j nœ ‰ v ç Œ.

Œ. Œ.

C Tpt. 1

?

‰ Œ. Œ.

Œ.

&

Tbn. 1

U

Œ. Œ.

Hn. 2-4

Œ.

Œ.

U

&

Œ.

Œ.

‰ Œ. Œ.

Hn. 1-3

#

n œ^ J‰ ç # œ^ J‰ ç ^ bœ ‰ J ç j bœ ‰ çv

Œ. Œ.

U

Œ. Œ.

‰ Œ.

Œ.

‰ Œ.

Œ.

‰ Œ.

Œ.

‰ Œ.

Œ.

‰ Œ.

Œ.

‰ Œ.

Œ.

‰ Œ.

Œ.

‰ Œ.

Œ.

∑ ∑ ∑

Œ. Œ.

Œ. Œ. Œ. Œ.

U U

U

Œ. Œ. Œ. Œ.

U

Œ. Œ.

&

F

n œ^ U J ‰ ‰ Œ. Œ. n œ^ J ‰ ‰ UŒ . Œ . U

Œ. Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

Œ. Œ. Œ.

∑ ∑ ∑

F

(everyone): SNOWBALL FIGHT!!!

œ^ U J ‰ ‰ Œ. Œ.

^ ‰ ‰ nœ Œ. J ç ‰ ‰ œj Œ . v ç ‰ ‰ # œ^ Œ . J ç ^ ‰ ‰ œ Œ. J ç^ œ ‰ ‰ J Œ. ç^ bœ ‰ ‰ J Œ. ç ‰ ‰ œj Œ . v ç ‰ ‰ n œj Œ . v ç

b >œ œ œ œ œ œ œ œ œ b >œ œ œ œ œ œ œ œ œ b >œ œ œ œ œ œ œ œ œ b >œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Vibraphone

Œ. Œ.

b œ^ U J ‰ ‰ Œ. Œ.

Œ.

F

j bœ ‰ v ^ bœ ‰ J j nœ ‰ v n œ^ ‰ J

MISSED AGAIN!

MISSED ME!

‰ Œ.

Œ.

‰ Œ.

Œ.

‰ Œ.

Œ.

‰ Œ.

Œ.

^ ‰ ‰ nœ Œ. J ‰ ‰ œj Œ . v ^ ‰ ‰ œ Œ. J b œ^ ‰ ‰ J Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

∑ ∑


73

Œ.

Fl. 1

&

Fl. 2

&

Œ.

Ob. 1

&

Œ.

Ob. 2

B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

œ. b œ. . œ. b œ. . bœ bœ

&

# & # # & #

œ. b œ. . bœ œ. b œ. . bœ

? ?

F œ. b œ. . bœ F œ. b œ. . bœ F ∑

#

Hn. 1-3

&

Hn. 2-4

&

C Tpt. 1

&

&

?

?

C Tpt. 2

Tbn. 1 Tbn. 2

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

S

A

73

?

& ã &

∑ ∑

Œ.

∑ ∑

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

Œ. Œ.

œ^ ‰ ‰ Œ . J F j œ ‰ ‰ Œ. v F œ^ J ‰ ‰ Œ. F ∑

Œ.

b >œ œ œ œ œ œ œ œ œ b >œ œ œ œ œ œ œ œ œ b >œ œ œ œ œ œ œ œ œ b >œ œ œ œ œ œ œ œ œ b >œ œ œ œ œ œ œ œ œ b >œ œ œ n >œ œ œ œ œ œ Œ.

œ.

Sleigh Bells

P

œ.

œ œ ‰ ‰ J ‰ ‰ J Œ.

MISSED ME, MISSED ME! NOW YOU GOTTA KISS ME!

OW!

&

B

?

Vla.

Vln. II

31

œ ‰ ‰ J b œ ‰ œ b œJ ‰ ‰ ∑ F ^ ∑ ‰ ‰ nœ Œ. J ç ‰ ‰ œj n œ ‰ œ b œj ‰ ‰ ∑ F ^ ∑ ‰ ‰ # œJ Œ . ç^ œ ∑ ‰ ‰ J Œ. ç b œ^ ∑ ‰ ‰ J Œ. ç ∑ ‰ ‰ œj Œ . v ç ∑ ‰ ‰ n œj Œ . v ç ∑ ∑

&

Cb.

&

Vln. I

Vc.

#

œ bœ œ bœ ‰ J ‰ ‰ J ‰ ‰ F ∑

?

Maggio: SNOW DAY - IV

^ ‰ ‰ nœ Œ. J ƒ ‰ ‰ jŒ. œ v ƒj ‰ ‰ bœ Œ. v ƒ

∑ ∑

OW!

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

œ^ ‰ ‰ Œ . J j œ ‰ ‰ Œ. v œ^ ‰ ‰ Œ . J ∑ ∑


32

79

&

&

Fl. 1

&

Fl. 2

Ob. 1

Ob. 2

B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn. 1-3

& # & # &

##

? ? &

# #

&

C Tpt. 1

&

Œ.

?

Œ.

Tbn. 1

Tbn. 2

Timp.

&

? ?

Perc. 1

&

Perc. 2

ã

S

&

A

&

79 Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

Vc.

Cb.

B

?

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

^ ‰ ‰ n œJ Œ . ‰ ‰ b œj Œ . v # œ^ ‰ ‰ J Œ.

Œ. Œ.

œ. œ.

‰ ‰

# œ. œ. . # œ œ ‰ œ . . œ. F # œ. œ. . # œ œ ‰ œ . . œ. F ∑ ∑

‰ # œ. œ # œ œ . œ . F . . ‰ # œ. œ # œ œ . œ . F . .

Œ.

Hn. 2-4

C Tpt. 2

œ. œ. . œ. œ. b œ^ œ œ. J ‰ ç^ F bœ J‰ Œ. Œ. .œ œ. œ. . ç œ. œ œ. n œj ‰ v F çj Œ. Œ. œ‰ v ç œ. œ œ œ j ‰ . œ . . œ nœ . F . v ç Œ. Œ. j‰ œ v ç ∑

Œ. Œ. ∑

œ œ œ bœ bœ œ

∑ F . . . Œ . œ ‰ b œ ‰ œJ ‰ ∑ F ¨ Œ. œ œ œ bœ bœ œ œ ‰ ‰ Œ. J F ç Œ . œ ‰ b œ ‰ j ‰ j‰ ‰ Œ . œ . . œ. Ë F ç j œ¨ ‰ ‰ Œ . ‰ nœ ∑ J v ç ç j . ‰ j ∑ œ‰‰Œ #œ Ë ç v ç^ œ¨ œ J ‰ ‰ Œ. ‰ J ∑ ç ç œ¨ J ‰ ‰ Œ. ‰ j ∑ #œ ç v ç ∑ ∑

‰ ‰ n œj v F ‰ ‰ n œj v F ^ b œ ‰‰ J F^ ‰ ‰ # œJ F

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

∑ ∑

ã

Œ.

œ‰ v sim. œ^ ‰

œ v œ^

œ‰ v sim. œ^ ‰

œ v œ^

sim.

∑ ∑ ∑

sim.

sim.

œ^ ‰ œ^

# œ^ ‰ ‰ Œ . J œ.

2 Woodblocks

œ. f

sim.

j œ ‰ ‰ Œ. v j œ ‰ ‰ Œ. v b œ^ ‰ ‰ Œ . J ∑

^ ^ œ‰œ

>œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ^ œ œ œ œ ‰ ‰ # œ œ œ # œ œ œ ‰ ‰ n œ^ ∑ #œ J J œ. œ. œ œ œ J ‰ ∑ ∑ Œ. ∑ Œ. P

Œ . b œj ‰ Fv Œ . j‰ #œ Fv Œ . œj ‰ v Œ . œj ‰ v ^ b œ Œ. J ‰

‰ Œ. ‰ Œ. ‰ Œ. ‰ Œ. ‰ Œ.

^ Œ . # œJ ‰ ‰ Œ . ∑

Œ. œ.

Œ. ∑

HEY!

Œ. Œ. Œ.

^ ‰ ‰ n œJ Œ . ‰ ‰ b œj Œ . v ^ # œ ‰ ‰ J Œ.

?

Maggio: SNOW DAY - IV

∑ ∑

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

∑ ∑

b œ^ J‰‰

∑ ∑

j nœ ‰ ‰ v œ^ ‰ ‰ J

Œ.

Œ.

Œ.

∑ ∑

∑ ∑

Œ. Œ.

j œ‰ v j œ‰ v j bœ ‰ v # œ^ ‰ J ƒ^ #œ J‰ ƒ

‰ Œ. ‰ Œ. ‰ Œ. ‰ Œ. ‰ Œ.

Œ . œj ‰ v Œ . œj ‰ v Œ . b œj ‰ v ^ Œ . # œJ ‰

‰ Œ. ‰ Œ. ‰ Œ. ‰ Œ.

# œ^ Œ. J ‰ ‰ Œ.


86 Fl. 1

Fl. 2

Ob. 1

Ob. 2 B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn. 1-3

Hn. 2-4

C Tpt. 1

C Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

&

&

& &

# & # Œ. Œ. ? ?

? ? ã ã

&

Vln. I

&

Vln. II

&

Cb.

B

? ?

> Œ. bœ ‰ ‰ Œ. J Œ . # œj ‰ ‰ Œ . > > n . Œ œJ ‰ ‰ Œ .

^ Œ . ‰ # œJ ‰ Œ . ∑

Œ. ‰ œ œ. ∑

j . œœ ‰‰Œ v v j‰ ‰ Œ. œœ v v j œ œ ‰ ‰ Œ. v v ‰ œ œ œj ‰ ‰ Œ . v v v ^ ^ ^ b œ ‰ œ œJ ‰ ‰ Œ . ‰ bœ v ‰ #œ v ‰ œ v

^ ^ ^ ‰ # œ œ œJ ‰ ‰ Œ . ∑

‰ œ

‰ œ Œ. ∑

Œ. Œ. Œ. Œ. Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

Œ. Œ.

Œ . # œj ‰ ‰ Œ . > >œ Œ. J ‰ ‰ Œ.

b œ^ œ^ œ^ b œ^ œ^ œ^ œ^ J ‰‰‰ J ‰ ‰ Œ.

Œ. Œ.

# Œ . ‰ j‰ Œ . bœ v # Œ. ‰ ‰ Œ. j & #œ v j . Œ ‰ & œ ‰ Œ. v & Œ . ‰ œj ‰ Œ . v b œ ? Œ . ‰ J^ ‰ Œ .

A

Vc.

Œ. Œ.

^^^ ^ ^^^ œœœ œ ‰ ‰ ‰ œœœ ‰‰ J J j j œœœ œ ‰ ‰ ‰ œœœ ‰‰ vvv v vvv œ^ œ^ œ^ œ^ ‰ ‰ ‰ œ^ œ^ œ^ ‰ ‰ J J ^^^ ^ ^^^ œœœ œ ‰ ‰ ‰ œœœ ‰‰ J J b œ^ œ^ œ^ b œ^ œ^ œ^ œ^ J ‰‰‰ J‰‰

&

&

Vla.

Œ. Œ.

# & # Œ. Œ.

S

86

Œ. Œ.

G

Œ. Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

>œ ‰ J f b >œ ‰ J f> ‰ œJ f > ‰ b œJ f ‰ œj > f ‰ b œj > f œ. # œ.

# œ. >œ F J ‰ ‰ Œ. œ. # œ. ‰ ‰ b œ œ bœ . J b œ. b œ. . . F> > j ‰ ‰ Œ . œ ‰ # >œ ‰ œJ ‰ >œJ ‰ ‰ bœ v > > > > j ‰ ‰ Œ . œ ‰ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ ‰ #œ v >> j j œ ‰ ‰ Œ. œ œ #œ ‰ œ œ œ ‰ ‰ > > > > v j œ ‰ ‰ Œ . n >œ >œ œ ‰ >œ >œ œj ‰ ‰ v > > b œ^ ‰ ‰ Œ . ∑ J

^ Œ . # œJ ‰ ‰ Œ .

Œ . œœ ..

Œ.

œ.

∑ G

P

œ.

œ.

>œ n >œ

33

Œ . ‰ œj ‰ Œ . v Œ . ‰ b œj ‰ Œ . v ^ Œ . ‰ # œJ ‰ Œ . # œ^ Œ. ‰ J ‰ Œ.

Maggio: SNOW DAY - IV

‰ œj ‰ Œ . v ‰ œj ‰ v ‰ b œj ‰ v ^ ‰ # œJ ‰ # œ^ ‰ J‰

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

Œ . œj ‰ ‰ Œ . v Œ . œj ‰ ‰ Œ . v Œ . b œj ‰ ‰ Œ . v ^ Œ . # œJ ‰ ‰ Œ . # œ^ Œ. J ‰ ‰ Œ.

‰ Œ.

Œ.

68

98

b >œ b >œ ‰ Œ .

Œ.

68

98

b >œ b >œ

>œ n >œ ‰ Œ.

Œ.

œ ‰ Œ. > n >œ

Œ.

F

68 68

œ.

œ.

Œ.

68

œ.

68 68

œ.

68

Œ.

Œ.

bœ. F Œ.

#œ. Œ.

Œ.

bœ.

6 œœ 8 > > n >œ f arco 6 Œ. b >œ >œ b œ 8 f > 68 ∑ Œ.

bœ. Œ.

arco

#œ. Œ.

œ. F 68 œ . 68

98

œ # œ. œ. œ. . œ œ . F.. #œ 6 œ ‰ ‰ Œ. # œ. œ. . 8 J . b œ. œ. # œJ ‰ ‰ 68 ∑ b œ œ b œ. b œ. . . >œ ‰ # >œ 68 ‰ b >œ ‰ >œJ ‰ ‰ Œ. Œ. J >œ > . 68 ‰ b œj ‰ >œJ ‰ ‰ Œ. ‰ œ Œ > 68 ‰ j ‰ >œ >œ ‰ Œ. œ œ #œ Œ. bœ >> > > 68 ‰ j ‰ œ œ ‰ Œ. œ œ Œ. b >œ > > > > >œ > œ ‰ n >œ b >œ 6 . . Œ Œ 8 ‰ J ‰ Œ. F b >œ ‰ b >œ b >œ 68 ‰ J ‰ Œ . Œ. Œ. F 68 ∑ ∑ . bœ nœ ‰ Œ > > Œ. Œ.

∑ bœ.

œ.

68

G

Œ.

98

Œ.

ATTACK!

Œ . ‰ œj ‰ Œ . v

68

‰ Œ.

98

98

98 Π. 98 98 98 98

Œ.

#œ # œ. œ. . . b œ. œ. # œJ ‰ ‰ b œ œ b œ. b œ. . . j Œ. œ ‰ ‰ Œ. > j Œ. œ ‰ ‰ Œ. > > Œ. œ ‰ ‰ Œ. J

98 Œ . >œ >œ 98 ‰ 98

b >œ b >œ

98 98 98

j ‰ ‰ Œ. >œ >œ >œ J ‰ ‰ ‰‰ J

>œ >œ ‰ ‰ ‰J ‰‰ J ∑

œ.

œ.

œ.

98 98

∑ ∑ œ. œ. ∑

98 j œ ‰ ‰ ‰œ œœ > n >œ > >> 98 ‰ ‰ ‰ j b >œ b œ >œ >œ >œ > 98 ∑ 98 Œ .

98 b œ .

bœ. Œ.

#œ. Œ.

>œ œ >


34

93

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

Fl. 1

&

Fl. 2

&

Ob. 1

&

Ob. 2

&

# & #

B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn. 1-3

Hn. 2-4

C Tpt. 1

C Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

# & #

&

? ?

ã ã

A

&

Vln. I

&

Vln. II

&

Vc.

Cb.

68

Œ.

?

>œ ‰ J ‰ 98 Œ . b >œ ‰ J ‰ 98 Œ . 98

œ. # œ. ‰ ‰

œ 9 œ. œ. . 8 Œ.

œ.

œ.

68

68

∑ œ.

68

œ.

68 68 68

68

68 œ.

∑ Œ.

bœ.

Maggio: SNOW DAY - IV

bœ. Œ.

#œ. Œ.

68 œ . 68

98

Œ.

#œ Œ. # œ. œ. . . b œ. œ. # œJ ‰ ‰ b œ œ b œ. b œ. . . b œ. b œ. > > œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ # œJ ‰ b œJ ‰ > > >> # œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ b œj ‰ n œj ‰ > > >> > > >œ >œ >œ >œ >œ >œ ‰ ‰ ‰ J ‰ J ‰

Œ.

œ. b œ. b œ. > > ‰ # œJ ‰ ‰ ‰ œJ ‰ 68

68

‰ b œj ‰ ‰ ‰ > > ‰ œJ ‰ ‰ ‰

98

98

98

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ. œ. ∑

98

98

98 b œ .

68

œ.

bœ. Œ.

#œ. Œ.

Œ.

bœ.

bœ. Œ.

68 68

H

68

68 œ. #œ. Œ.

68 œ . 68

‰ 98 Œ . ‰ 98 Œ . œ. 98

98 Π.

b >œ >œ >œ J‰ ‰

>> > ‰ œ œ # œJ ‰ ‰ >> > ‰ œ œ # œJ ‰ ‰ ∑

Œ.

98

#œ # œ. œ. . . b œ. œ. # œJ ‰ ‰ b œ œ b œ. b œ. . . ‰ ‰ œj œ ‰ œ Œ. > > > ‰ ‰ œj nœ ‰ œ Œ. > > > ∑

98

98 98

98

∑ ∑

‰ 98 Œ .

b >œ >œ >œ J‰ ‰ ‰ >œ >œ # >œ J‰ ‰ ‰

98

œ.

68

98

98 Π.

68

‰ 98 Œ .

98

68

‰ 98 Œ .

98

98 98

∑ œ.

œ.

œ.

98

H

98

68

68

98 ∑

j œ ‰ > >œ J ‰

98 # >œ ‰ >œ ‰ >œ >œ ‰ b œj ‰ b >œ ‰ ‰ b œj ‰ ‰ ‰ >œ ‰ 68 J J > > 98 68 ∑ ∑ 98

∑ œ.

98 Π.

> œ œ ‰ # œJ ‰ 98 > > 9 œ nœ ‰ j ‰ 8 > > b >œ >œ >œ >œ 9 ‰ J ‰ 8

68

Œ.

98

>œ H b >œ >œ >œ >œ >œ J ‰ 68 >œ >œ >œ >œ # >œ >œ J ‰ 68 >> >> 68 b œ œ œ œ >œ f 68 >œ >œ >œ >œ # >œ f 68 >œ >œ >œ >œ # >œ f 68 # œ œ œ. œ. œ. . . # œ 6 œ. ‰ ‰ Œ . # œ. œ. . 8 J œ. # œ. ‰ ‰ 68 ∑ J

>œ >œ >œ ‰ J ‰ J ‰‰ J ‰‰ ‰ b >œ b >œ b >œ ‰ J ‰ J ‰‰ J ‰‰ ‰

Œ.

98

> > > >> > ‰ # œJ ‰ œ ‰ b œ b œj ‰ ‰ 68 # œ œ b œ ‰ b œj ‰ > > 68 ∑ ∑

B

?

68

Œ.

?

&

Vla.

68

œ. 6 œ. #œ # œ. œ. . 8 J . ? b œ. œ. # œJ ‰ ‰ 68 b œ œ b œ. b œ. . . # ‰ j ‰ ‰ # >œ ‰ ‰ 6 œ œ œ & 8 œ > > > J > # ‰ j‰ ‰ & # œ œ n œ b œj ‰ ‰ 68 # œ > > > > > >œ >œ >œ >œ > ‰ J ‰ ‰ J ‰ ‰ 68 œ & ?

S

93

>œ J ‰ ‰ 68 Œ . f b >œ J ‰ ‰ 68 Œ . f 68

98

∑ ∑ œ. œ. ∑

98 Œ. œ> >œ œ > 98 Œ. bœ œ œ > >> 98 ∑ 98 Œ .

98 b œ .

bœ. Œ.

‰ ‰ j >œ ‰ ‰ j œ > #œ. Œ.


>œ b >œ >œ >œ n >œ >œ 99 ‰ ‰ ‰ J ‰ 68 J ‰ Fl. 1 & >œ >œ # >œ >œ >œ >œ ‰ J 6 ‰ ‰ ‰ 8 J‰ Fl. 2 & b >œ >œ >œ ‰ n >œ >œ 6 >œ ‰ ‰J ‰ 8 J‰ Ob. 1 & >œ >œ # >œ # >œ >œ 6 # >œ ‰ ‰ ‰J ‰ 8 J‰ Ob. 2 & # # ‰ >œ >œ # >œ ‰ # >œ ‰ >œJ ‰ 6 # >œJ ‰ B b Cl. 1 & 8 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn. 1-3

# & #

&

C Tpt. 1

&

C Tpt. 2

&

Tbn. 2

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

ã

A

&

Vln. I

&

Vln. II

&

Vc.

Cb.

œ. # œ. ‰ ‰

œ 9 œ. œ. . 8

?

œ.

68

68

∑ œ.

68

68 68

œ.

68 68

œ.

∑ ∑ Œ.

bœ.

Maggio: SNOW DAY - IV

bœ. Œ.

#œ. Œ.

œ.

68 ‰ ‰ b œj Œ . > 68 ‰ ‰ j Œ . #œ > 68 œ. œ. œ. 68 œ . 68

98

Œ.

98 # >œ ‰ ‰ ‰ ‰ >œ ‰ >œ >œ # >œ ‰ ‰ Œ . J J J 98 b œj ‰ ‰ ‰ ‰ œj ‰ œ œ > > > > 98 j ‰ ‰ ‰ ‰ j ‰ #œ œ œ œ > > > > 98 ∑

j bœ ‰ ‰ Œ. > j #œ ‰ ‰ Œ. >

Œ. Œ. Œ.

98

98

98

68

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

98 b œj ‰ ‰ ‰ ‰ œj ‰ œ œ b œj ‰ ‰ Œ . > > > > > 98 j ‰ ‰ ‰ ‰ j ‰ j #œ œ œ œ #œ ‰ ‰ Œ. > > > > > > # œ 98 J ‰ ‰ ‰ ‰ >œJ ‰ >œ >œ # >œJ ‰ ‰ Œ . 98 b œ .

68

68

>œ .

f

œ >. f >. œ f >. œ f œ. > f œ. > f

bœ. Œ.

#œ. Œ.

Œ.

bœ.

bœ. Œ.

Œ. Œ. Œ. #œ. Œ.

68 68 68

68 œ. 68 œ . 68

‰ ‰

b >œ >œ >œ

35

‰ ‰

>œ >œ # >œ >œ

# >œ >œ # >œ >œ >œ ‰

>œ >œ >œ >œ > >œ >œ > >œ >œ #œ ‰ #œ ‰

œ.

>œ >œ # >œ

>œ >œ >œ >œ # >œ >œ >œ # >œ >œ >œ ‰ ‰

68 œ.

# >œ >œ >œ >œ # >œ

68

n >œ >œ >œ >œ # >œ

b >œ >œ >œ >œ >œ

68

68

I

>> œ >>> œ. œ. . b œ œ œ >œ >œ ‰ b >œ >œ >œ ‰ œ œ f Œ. ∑ ∑

œ. # œ. ‰ ‰

œ.

68

98

98 Π.

68

68

98

68

98

>œ > # >œ b >œ b >œ >œ > # >œ # >œ # >œ œ ‰ œ J 6 ‰ ‰ ‰ ‰ 8 >œ >œ >œ # >œ b >œ >œ >œ >œ # >œ b >œ ‰ ‰ ‰ J ‰ ‰ 68 >œ > > b >œ b >œ >œ > > b >œ b >œ ‰ ‰ J ‰ œ #œ ‰ 68 ‰ œ # œ # >œ > > > >œ # >œ > > > >œ ‰ ‰ J ‰ œ œ # œ ‰ 68 ‰ œ œ # œ > # >œ 68 # œJ ‰ ‰ Œ . ‰ ‰ J Œ. Œ.

œ. 6 œ. . . #œ Œ Œ #œ # œ. œ. . # œ. œ. . 8 J . . b œ. œ. # œJ ‰ ‰ b œ. œ. # œJ ‰ ‰ 68 b œ b œ œ œ b œ. b œ. . . b œ. b œ. . . b >œ ‰ ‰ ‰ ‰ >œ ‰ >œ >œ b >œ ‰ ‰ Œ . 68 Œ. J J J

98 Π.

98

68

B

?

68 ‰ ‰ # >œ Œ . J

? ã

Œ.

?

&

Vla.

#

?

S

99

Œ.

>œ # >œ 98 ‰ ‰ J J ‰ ‰ Œ . >œ >œ 98 ‰ ‰ J J ‰ ‰ Œ .

>œ > > ‰ ‰ J ‰ 98 ‰ ‰ œJ # œJ ‰ ‰ Œ . # >œ > > ‰ ‰ J ‰ 98 ‰ ‰ œJ œJ ‰ ‰ Œ . # >œ ‰ ‰ J ‰ 98 ∑

œ. 6 œ. #œ Œ. # œ. œ. . 8 J . ? b œ. œ. # œJ ‰ ‰ 68 ∑ b œ œ b œ. b œ. . . # 68 ‰ ‰ b >œJ Œ . ∑ & ?

Hn. 2-4

Tbn. 1

68

>œ ‰ ‰ J‰ >œ ‰ ‰ J‰

œ.

# ˘œ ‰ ‰ >œ . J j‰‰ #œ fl j #œ ‰ ‰ fl j #œ ‰ ‰ fl

œ >. >. œ

# >œ .

œ >.

#œ. > ∑ ∑

œ.

>. œ >œ .

œ.

# ˘œ ‰ ‰ J j‰ ‰ #œ fl j #œ ‰ ‰ fl j #œ ‰ ‰ fl # >œ .

∑ ∑

I

I

∑ ∑ œ. œ. ∑

œ. >

œ.


36

106 Fl. 1

&

Fl. 2

&

Ob. 1

&

Ob. 2

&

B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

?

Hn. 2-4

&

C Tpt. 1

&

C Tpt. 2

&

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

? ? ? ã ã

S

&

A

&

106

>œ >œ >œ

>œ >œ

> > >> # >œ ‰ # œ œ œ # >œ ‰ # >œ >œ >œ # >œ ‰ # >œ >œ >œ ‰ >œ >œ # >œ >œ >œ >œ >œ ‰ # >œ >œ >œ ‰ b œ > > >> # >œ ‰ # œ œ œ # >œ ‰ # >œ >œ >œ # >œ ‰ # >œ >œ >œ ‰ >œ >œ # >œ >œ >œ >œ >œ ‰ # >œ >œ >œ ‰ b œ > >> # >œ ‰ # œ œ œ >œ ‰ >œ >œ >œ # >œ ‰ >œ >œ # >œ ‰ >œ >œ

>œ >œ >œ >œ # >œ ‰

>œ ‰ >œ >œ b >œ b >œ

b >œ b >œ # >œ >œ # >œ >œ > >œ > œ ‰ œ 98 ‰

>œ b >œ ‰ b >œ >œ > > # œ œ ‰ # >œ >œ >œ >œ >œ ‰ >œ >œ b >œ b >œ b >œ b >œ > #œ ‰ >œ >œ # >œ # >œ >œ b >œ ‰ b >œ >œ # >œ >œ # >œ >œ >œ ‰ ‰

# #

>œ œ > > œ

œ. # >œ J j œ. # œ >

# œ. >œ . J j # œ. œ . > # œ. >œ . J

œ. # œ J > > . > œ œ # œ # œJ. œ . J > >œ . >œ . >œ . >. œ

œ.

>œ .

>œ .

# ˘œ ‰ ‰ J

>œ œ J

˘œ J

Œ

>œ œ J

˘œ J

Œ

>œ œ J

œ. œ J > >œ œ J

j œ ‰ ‰ >œ . fl >œ œ j œ Œ J fl j ‰ ‰ >œ . œ fl >œ œ ˘œ J J Œ

j œ ‰ ‰ >œ fl >œ œ j œ Œ J fl j ‰ ‰ >œ œ fl >œ œ ˘œ J J Œ

˙æ. p

˙.

˙.

>œ .

œ.

Œ

>œ >œ > >œ >œ œ ‰

j ‰ ‰ œ. #œ > fl j #œ ‰ ‰ Œ fl > j #œ ‰ ‰ œ. fl> . œ Œ

∑ œ.

>œ >œ >œ >œ > œ‰

œ.

>œ .

œ.

˘œ J ‰ ‰

œ.

>œ .

œ.

˘œ J ‰‰

œ.

œ.

j œ. œ > >œ œ J

œ. >œ J

œ. J

j > œ. b œ .

œ. b >œ . J

œ.

>œ >œ >œ >œ > 9 ‰ bœ 8

>œ ‰

>œ >œ >œ >œ > 9 ‰ bœ 8

>œ # >œ >œ >œ >œ >œ 9 ‰ ‰ 8 9 œ> ‰ # >œ >œ œ ‰ >œ œ 8 > > 9 ‰ œ œ‰ œ œ > œ nœ 8 > > > >> 98 ∑

œ.

˘œ > J ‰ ‰ œ.

˙.

˙.

œ.

œ.

œ.

j œ ‰ ‰ 98 fl >œ . ˘œ 98 J‰‰ >œ . ˘œ 9 J‰ ‰ 8 >œ . ˘œ 98 J‰‰ >œ . ˘œ J ‰ ‰ 98

œ.

&

?

Maggio: SNOW DAY - IV

98

œ.

&

98 98 98

?

98

>œ .

B

98

˘œ b >œ . J ‰ ‰

> j j œ ‰ ‰ bœ. œ ‰ ‰ fl fl ˘œ b >œ . œ. œ œJ. b >œ . J > J ‰ ‰ ˘œ ˘œ b >œ . œ. b >œ . J J ‰ ‰ J ‰ ‰ ˘œ b >œ . œ. >œ œJ. b >œ . J J ‰ ‰ ˘œ ˘œ b >œ . œ. b >œ . J J ‰ ‰ J ‰ ‰ ˙.

>œ ‰

Vln. II

Cb.

>œ >œ >œ >œ >œ

&

Vc.

>œ >œ

Vln. I

Vla.

>œ >œ >œ

>œ ‰ >œ >œ n >œ > n >œ > bœ ‰ bœ #œ > >> >>> > > > > # # ‰ n œ >œ >œ b >œ ‰ b >œ >œ œ ‰ b œ œ & œ œ œ ‰ œ œ bœ œ œ œ œ ‰ bœ œ œ ‰ nœ œ bœ ‰ nœ œ bœ bœ ‰ #œ œ œ > > > > >> > > > >> > > > > > > > ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

&

Tbn. 2

>œ >œ >œ # >œ

>>> > >> > >> # > > >> > & # #œ ‰ #œ œ œ œ ‰ œ œ œ #œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ

Hn. 1-3

Tbn. 1

> >> # >œ ‰ # œ œ œ >œ

98 98 98 98 98 98


114 Fl. 1

&

Fl. 2

&

Ob. 1

&

Ob. 2

&

B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

˙.

œ.

?

98 98

# 9 # >˙ . 8

&

98

?

98

98 # >˙ .

?

98

?

J

98 # œ p œ. 98

J

98

& & B

? ?

œ. œ.

˙. ˙. ˙.

œ. ∑

œ. œ.

37

œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

Vibraphone

& ã

# >˙ .

98

œ.

# 9 8

&

Cb.

œ.

?

# & # 98

A

Vc.

#˙. æ

&

Vla.

S

Vln. II

œ.

C Tpt. 2

Vln. I

œ.

˙.

&

114

˙.

œ.

C Tpt. 1

Perc. 2

98 b œ # œ œ œ œ œ œj ‰ ‰

98 œ b œ b œ œ #œ œ œ œ œ

œ.

#˙.

&

Perc. 1

œ.

Hn. 2-4

Timp.

98 b œ # œ œ œ œ œ œj ‰ ‰

p flutter #˙. æ p

˙.

&

Tbn. 2

J

œ.

# & # 98

Hn. 1-3

Tbn. 1

98 œ b œ b œ œ #œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ. Œ.

#˙.

98 98

Œ.

#˙.

œ.

arco

p 98 # œ p arco. 98 ˙ p 98

arco

98

Maggio: SNOW DAY - IV

Œ.

œ.

Small Triangle

˙.

p

œ.

Œ.

˙.

Œ.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

œ.

Œ.

˙.

Œ.

œ.

˙.

œ.

œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

b O˙ ..

Oœ ..

O˙ ..

Oœ ..

arco

p

˙.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

b O˙ ..

Oœ ..

O˙ ..

Oœ ..


38

122 Fl. 1

&

Fl. 2

&

Ob. 1

&

Ob. 2

&

B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

K

#˙. p

# & # # & # ? ?

Hn. 1-3

&

Hn. 2-4

&

# #˙. p #

#œ.

#œ.

Œ.

Œ.

#˙.

œ.

˙.

œ.

#˙. æ

œ.

˙.

œ.

#œ.

#œ.

#˙.

Œ.

Œ.

#˙.

#œ.

#œ.

Œ.

Œ.

#˙.

œ.

˙.

œ.

#˙. æ

œ.

˙.

œ.

#œ.

#œ.

#˙.

Œ.

#œ.

#œ.

Œ.

Œ.

#˙.

#œ.

#œ.

Œ.

Œ.

#˙.

#œ.

#œ.

Œ.

Œ.

#˙.

#œ.

œ.

˙.

Œ.

harmon mute (stem in)

# >˙ . p

#œ.

C Tpt. 1

&

C Tpt. 2

&

?

∑ ∑

Tbn. 1

Tbn. 2

Timp.

? ?

Perc. 1

&

Perc. 2

ã

S

A

122

& & &

Vln. II

&

Vla.

Vc.

Cb.

B

Œ. œ.

#œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J ∑ Œ. #œ. #œ.

Œ.

Œ. Œ.

Snow

in

-

#œ. side

Œ. #œ. my

#œ. #œ.

Snow

in

-

side

my

mit - tens.

Œ. #œ. #œ. ˙.

œ.

K

K

Vln. I

Œ.

œ.

#œ.

Œ. #œ.

˙.

œ.

mit - tens.

#œ. #œ. ˙.

Œ. œ.

Œ. #œ. #œ. I

can't

#˙. feel

#œ.

can't

feel

#œ.

thumb.

I

#˙.

my

˙.

my

œ.

thumb.

Œ. #œ. #œ. ˙.

œ.

œ.

˙.

œ.

#œ. #œ.

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

#œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J ˙.

? ?

Maggio: SNOW DAY - IV

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

b O˙ ..

Oœ ..

O˙ ..

Oœ ..

˙.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

b O˙ ..

Oœ ..

O˙ ..

Oœ ..


130

&

# & #

Fl. 1

&

Fl. 2

&

Ob. 1

&

Ob. 2

B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

# & # ? ?

#

#˙.

œ.

˙.

œ.

#˙. æ

œ.

˙.

œ.

&

?

Perc. 2

S

A

130 Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

œ.

C Tpt. 2

Perc. 1

˙.

&

?

œ.

C Tpt. 1

Timp.

#˙. æ

&

Tbn. 2

œ.

Hn. 2-4

?

˙.

&

Tbn. 1

œ.

Hn. 1-3

#

#˙.

# >˙ . p

œ.

˙.

39

œ.

ã

#œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J œ. œ. ∑ ∑ Œ. Œ. ∑ ∑ ∑ Œ. Œ. ∑

&

#œ.

&

& & & B

œ.

Walk - ing

#Walk œ . - ingœ . ˙.

Œ. Œ.

œ.

#œ.

œ.

get - ting

#getœ . - ting œ. ˙.

Œ. Œ.

œ.

#œ.

œ.

#hard œ. ˙.

œ. er

hard - er

-

Œ. Œ.

œ.

#˙.

cause

œ.

my

#œ.

œ.

feet

are

#˙. cause ˙.

œ. my œ.

#feet œ. ˙.

œ. are

Œ. Œ.

œ.

#œ.

œ.

get - ting

#getœ . - ting œ. ˙.

Œ. Œ.

œ.

#œ.

numb.

#œ. numb. ˙.

Œ.

Œ.

Œ.

Œ.

œ.

˙.

œ.

#œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J ˙.

? ?

Maggio: SNOW DAY - IV

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

b O˙ ..

Oœ ..

O˙ ..

Oœ ..

˙.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

b O˙ ..

Oœ ..

O˙ ..

Oœ ..


40

138

&

# & #

Fl. 1

&

Fl. 2

&

Ob. 1

&

Ob. 2

B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

L

# & # ? ?

#

#˙.

œ.

˙.

œ.

#˙. æ

œ.

˙.

œ.

Hn. 1-3

&

Hn. 2-4

&

C Tpt. 1

&

C Tpt. 2

&

?

Tbn. 1

Tbn. 2

Timp.

? ?

Perc. 1

&

Perc. 2

ã

S

A

138 Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

#

&

L

B

#œ. Out

L

&

œ œ J

œ #œ J

œ œ J

& &

œ œ J

#œ.

˙.

Out

˙.

œ.

-

-

side

side

#œ.

all

œ.

all

œ œ J

? ?

Maggio: SNOW DAY - IV

œ œ J

∑ #œ.

œ.

œ œ J

œ.

Œ.

Œ.

#œ.

Œ.

Œ.

œ #œ J

œ œ J

#œ.

day...

˙.

œ.

day...

˙.

œ œ J

œ.

œ #œ J

œ.

#œ.

Turn

#œ.

˙.

Turn

œ #œ J

˙.

œ œ J

Œ.

-

-

œ œ J

Œ.

œ.

œ #œ J

œ œ J

#œ.

Œ.

ing

ing

#œ.

#œ.

Œ.

œ œ J

œ #œ J

œ œ J

Oœ ..

O˙ ..

œ.

œ.

to

œ œ J

œ.

b O˙ .. ∑

œ œ J

œ #œ J

œ œ J

#œ. to

ice...

˙.

˙.

I'm

#˙.

freez

-

-

˙.

-

-

#œ.

#˙.

œ œ J

œ #œ J

œ.

I'm

œ. Oœ ..

œ œ J

œ #œ J

œ œ J

∑ #œ.

ice...

freez

˙.

œ œ J

œ œ J

œ J

∑ œ. -

-

œ.

-

œ. -

œ œ J

œ.

#˙.

œ.

#˙.

œ.

ing...

˙.

œ.

ing...

œ #œ J

˙.

œ œ J

œ œ J

œ.

œ J


144 Fl. 1

&

Fl. 2

&

Ob. 1

&

Ob. 2

&

B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

&

#˙.

œ.

˙.

œ.

#˙. æ

œ.

˙.

œ.

# >˙ . ##

p

# & # ? ?

#

œ.

˙.

œ.

rit. #˙.

œ.

˙.

œ.

#˙. æ

œ.

˙.

œ.

# >˙ .

œ.

˙.

Hn. 1-3

&

Hn. 2-4

&

C Tpt. 1

&

C Tpt. 2

&

?

∑ ∑

Tbn. 1

Tbn. 2

Timp.

? ?

Perc. 1

&

Perc. 2

ã

S

A

144

&

#˙.

Vln. II

&

Cb.

B

?

œ œ J

œ.

#˙.

&

Vc.

&

Vln. I

Vla.

#

Œ.

frig

-

frig

-

˙.

˙.

œ #œ J

-

-

œ. œ.

b O˙ .. ∑

œ œ J

œ #œ J

œ œ J

-

-

œ.

#˙.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ œ J

œ #œ J

id...

-

id...

œ #œ J

Oœ ..

O˙ ..

˙.

œ œ J

œ. Oœ ..

∑ œ œ J

œ #œ J

œ œ J

#˙.

œ œ J

œ.

œ œ J

œ.

-

œ œ J

Maggio: SNOW DAY - IV

œ œ J

Œ.

-

?

˙.

œ œ J

∑ #˙.

œ. œ œ J

œ œ J

œ.

œ #œ J

œ.

rit.

fffffro

-

-

œ. -

-

fffffro

-

-

-

-

#˙. ˙.

œ #œ J

˙.

œ œ J

œ. œ. œ œ J

œ.

œ œ J

Œ.

œ.

∑ œ œ J

Œ.

œ #œ J

œ œ J

œ œ J

œ.

˙.

œ.

#˙.

œ.

˙.

œ.

œ œ J

œ #œ J

Oœ ..

O˙ ..

zen...

rit. ˙.

œ #œ J

˙.

œ. œ œ J

œ.

b O˙ .. ∑

œ J

#˙.

zen...

41

˙.

˙.

œ. œ œ J

œ œ J

œ. Oœ ..

œ J


M Slower (q»••)

42

150 Fl. 1

&

Fl. 2

&

Ob. 1

&

Ob. 2

&

B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

œ.

˙.

Perc. 2

S

A

150 Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

# ˙. p #

œ.

˙.

œ.

Œ.

C Tpt. 1

Perc. 1

œ. œ. F ## ∑ & ˙. œ. ? p ? ∑

&

Timp.

Œ.

# & # Œ.

Hn. 2-4

Tbn. 2

p

˙.

Œ.

&

Tbn. 1

œ.

œ. œ. F ∑

Hn. 1-3

C Tpt. 2

˙.

˙.

œ.

œ.

Œ.

œ.

œ.

Œ.

œ.

˙.

˙.

œ.

œ. ∑

˙.

œ.

œ.

∑ œ. œ. ˙. œ. œ. ˙. œ.

˙.

∑ œ.

œ.

œ.

∑ œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

˙.

&

?

&

?

? & ã

& & & & B

? ?

œ. œ.

Œ.

Œ.

∑ ∑ Œ.

M Slower (q»••)

p ˙. p ˙. p

Maggio: SNOW DAY - IV

Œ.

œ.

œ.

La

la

La

œ.

Œ.

œ.

∑ Œ.

la

œ.

∑ œ.

La

la

La

œ.

œ.

la

Œ.

œ.

∑ œ.

˙. ˙.

Œ.

La

la

˙˙ ..

œ.

La

œ.

la

U

œ.

U

la...

œ.

œœ ..

la...

˙˙ ..

U œ.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

˙.

hold into V.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

˙.

U œ.

œ.

p ˙.

Œ.

M Slower (q»••)

Œ.

˙.

U œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

Div.

˙.

œ.

œ.

U œ. U œ.

˙.

hold into V.


43

Flute 1

Flute 2

Oboe 1

Oboe 2 Clarinet in B b 1 Clarinet in B b 2

Bassoon 1

Bassoon 2

Horn in F 1-3

Horn in F 2-4

Trumpet in C 1

Trumpet in C 2

Trombone 1

Trombone 2

Percussion 1

Percussion 2

Voice

Violin I

Violin II

Viola

Cello

Contrabass

&

q»ªº 44 ∑

&

44

& &

44

44

? &

# 4 4

&

44

& &

? ? ã ã

∑ ∑

44 44 Ó

&

44

B

44

? ?

w

44 44 44

p

&

&

œ

Triangle

Hot

∑ ∑

˙

cho- co-late

(Hot)

p warm, serene w p warm, serene w p warm, serene ˙

p

warm, serene

˙ ∑

˙

Feed me hot

b˙ ∑

j œ ‰ bœ œ œ

˙

˙

w

w

freez - ing.

Help me, I'm

˙

œ.

œ œ3 œ

Ó

q»•º P Œ œ œ œ œ ‰ j Œ œ

∑ w

Œ

44

44

44

44

# 4 4

44

44

# & # 44

∑ ∑

# & # 44 ?

V. HOT CHOCOLATE

œ œ œ ‰ œj ‰ œ œ œ

cho colate.

(Hot)

to warm me

˙ up.

‰ œ œ bœ

One sip can

˙

˙

˙

w

˙

˙

˙

˙

œ

w ∑

˙.

œ œ ∑


44

6 Fl. 1

Fl. 2

Ob. 1

Ob. 2 B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn. 1-3

Hn. 2-4

C Tpt. 1

C Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Perc. 1

Perc. 2

6

6 Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

&

&

# & #

& &

# & #

? ? & &

#

#

∑ ∑

?

ã ã & & & B

? ?

œ

Mark Tree

p

Ó

cresc.

œ œ œ œ œ œ œ nœ

melt a snow - man, cure a

˙ ˙ œ.

Maggio: SNOW DAY - V

œœ œ

be-ter than

œ œ œ bœ bœ a pot

Y æ p

y

of gold

F œ œ ˙ That's

hot

P

cho

co

late!

˙

˙

˙

œ œ œ

œ

˙

˙

œ œ bœ

œ

œ œ. J

˙

œ œ. J

œ bœ. J ∑

œ J

Œ

∑ ∑

Ó

œ œ œ œ. œ J bœ

œ

œ

I'm go-ing home in search of

A

œ œ. œ œ œ. œ

œ

œ

œ

œ

œ œ. œ œ j œ. œ ˙

pizz.

œ.

j œ Ó

Œ

3 œ œ œ œ. œ. bœ œ œ Œ œ œœ œ

˙ ˙

cold,

œ

Ó

Susp. Cym. (yarn)

˙.

˙

˙

cantabile

∑ ∑

∑ Œ

&

˙ P

cantabile

œ P

œ bœ œ œ

œ œ œ œ w ∑

P

&

?

œœœ œ

A

œ

j œ ‰ bœ œ œ

choc' - late.

Hot steam-ing

œ œ. œ œ

œ

œ œ. œ œ

œ

œ œ. œ œ j œ. bœ ˙ j œ. bœ Ó

œ


11 Fl. 1

Fl. 2

Ob. 1

Ob. 2 B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn. 1-3

Hn. 2-4

C Tpt. 1

C Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Perc. 1

Perc. 2

11

11 Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

œ

& &

œ œ œ œœ œ œ

˙

&

&

# & #

&

Ó

# ˙ #

?

&

?

˙.

˙

? ?

œ. œ.

Maggio: SNOW DAY - V

I'm com-ing

œ. œ œ

œ

j œ ˙ j Ó œ

Œ

Œ

œ œ

home.

œ

∑ œ

Œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ.

œ

œ

œ

œ.

œ

Ó

∑ ∑ ∑ nœ Œ

∑ œ œœ

œ bœ

œ

œ

œ

œ

œ j œ œ. j œ œ.

œ

œ œ œ œ bœ bœ ‰ J

œ

œ j œ œ. j œ œ.

it, drink

œ

œ

˙

Sip it, slurp

a - round a cup

œ

œ œ œ œ nœ Œ

œ

œ œ b˙

wrap my hands

to

Can't wait

Ó

bœ bœ œ œ

cresc.

œ

œ œœ

œ

Ó

œ

‰ œ œ bœ œ œ œ

œ nœ

Ó

œ œ

œ œ œ œ

œœ ˙

∑ ˙

œ œœ

Mmm...

œ. œ œ œ. œ œ

Ó

&

œ

œ

œ œ œ ‰ œj ‰ œ œ œ

B

œ œ œ P

œ

ã

&

œ

ã

cho- co-late

œ

˙

∑ ∑

œ

&

&

œ œ bœ œ

?

&

œ œ œ

w

# & # ?

45

œ

œ bœ

j œ bœ. j œ bœ.

it up

my

œ bœ bœ

f œ Œ hot

œ. bœ œ œ cho - co - late.

œœ‰œ œ œ œ ‰ œ b œœ

div.

œ œ ‰ œ bœ

œ œœ œ

j œ œ ‰ ‰ œ bœ ‰ ‰ œ j œ œ ‰ ‰ œ bœ ‰ ‰ œ


46

16 Fl. 1

Fl. 2

Ob. 1

Ob. 2 B b Cl. 1 B b Cl. 2 Bsn. 1

Bsn. 2

Hn. 1-3

Hn. 2-4

C Tpt. 1

C Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Perc. 1

Perc. 2

16

16 Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰

B

&

F b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. ‰

&

F

& &

# n œ. œ. & # F # # n œ. œ. & F ? j b œ. ‰ F ? j b œ. ‰ F # w & &

œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ

Œ

Œ

Œ

?

&

?

B

? ?

b œ. b œ.

j bœ ‰ Œ

Ó

Maggio: SNOW DAY - V

œ

Œ

b œ. ‰ b œ. ‰

∑ ‰ ‰

œ. œ.

Ó Ó Œ

œ

pizz.

pizz.

pizz.

‰ b œJ b œ ‰

‰ b œ.

œ œ

my boots.

‰ œ

œ J

‰ œ

œ J ∑

Œ

Then throw of

œ bœ J œ œ J œ

œ

bœ ‰

‰ ‰ ‰

œ J œ J

œ

œ œ

My

‰ œ

œ J

‰ bœ

‰ œ ∑

bœ.

œ. ‰ J œ bœ nœ œ. ‰ J œ bœ nœ ∑ ∑ ∑ ∑

my coat and hat.

œ J

bœ.

œ

œ

∑ ‰

œ œ œ œ

‰ œj œ œ ≈ œ œ b œ œ ‰ œj œ œ b œ œ œJ ‰ b œ œ bœ J

‰ œ

œ J

œ

∑ ‰

œ œ . n œ. Ó J J

œ œ œ œ

œ n œ. ‰ œ. J ‰ ‰ œ

œ n œ. J J ‰ Œ Ó b œ. ‰ ‰ b œ. Œ œ b œ. ‰ ‰ b œ. Œ œ

œ. J Ó

œ n œ b œ. J . J Ó

œ J

œ bœ. J

Œ

œ

œ b œ. ‰ œ. œ J ‰ ‰

œ

Œ

‰ b œ.

‰ ‰

œ J

œ. ‰ œ.

‰ ‰

œ J

œ

F ‰ œj b œ œ ≈ œ œj ‰ Œ Ó

j bœ ‰ Œ

œ

Œ

œ.

b œœ ‰ Œ J unis. j bœ ‰ Œ bœ ‰ Œ J

œ œ. ‰ J œ. ‰

‰ œ

Shake snow off

div.

œ b œ. ‰ J

œ

œ.

P

B

&

œœœœœœœœ œ

Sleigh bells

œ.

œ b œ. ‰ J

œ

& &

. ‰ b œJ. b œ ‰ . ‰ b œJ. b œ ‰

&

ã

œ.

#

ã

œ.

‰ œ Œ

œ

nose down

to my toes

œ

œ

œ bœ J œ bœ J

œ

I'm

‰ œ

‰ œ

bœ ‰ ‰ bœ Œ

œ ‰J Ó

j nœ. bœ Œ fro - zen

œ bœ. J

j œ Ó

Ó

œ œ . b œj Ó J œ œ . b œj Ó J

‰ œ

œ

œ

bœ.

cresc.

œ œ

I'm so

pizz.

œ bœ nœ œ ‰ œ œ nœ J


21 Fl. 1

Fl. 2

Ob. 1

Ob. 2 B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn. 1-3

Hn. 2-4

C Tpt. 1

C Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Perc. 1

Perc. 2

21

21

& &

b œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

# . . . . & # œ œ œ œ # & # œ. œ. ? œ. ? œ. # & &

œ. œ. œ. œ.

#

?

&

?

ã ã &

&

œ œ œ œ

?

œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ. ‰ Œ J

j œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ œ. j‰ Œ b œ. œ. œ. b œ. œ. j‰ Œ b œ. œ. œ. b œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

cold

and

œ œ

Maggio: SNOW DAY - V

œ œ

œ

œ

Ó

œ

œ œ

∑ ∑ œ

Triangle

F

I need a

mug

Œ

Ó

Œ

Œ

Ó

Œ

Œ

Ó

Œ

j‰ Œ bœ

Ó

œ

j‰ Œ bœ

∑ ∑

Don't gim-me a hug;

˙

Ó

Ó

of

hot

arco

b˙ p

˙. p arco Œ b˙ p arco Œ ˙ P arco

Œ

∑ ∑

Ó

F œ œ œ ‰ œj Œ cho-co-late

(Hot)

œ œ œ 3

Milk with a

C

œ. œ. œ. œ œ œ. œ. P

œ.

œ. œ. œ. œ œ œ. œ. P œ œ j . œ ˙ P œ ˙ œ œ. J

œ.

arco

˙. p

œ

j œ ˙

œ. P nœ ˙

f 3 b œ ‰ J b œ œ œ œj ‰ œ œ œ œj ‰ Œ œ œ bœ

œ

Œ

œ œ œ œ œ œ œ P ∑

de- frost - ed

œ

Ó

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

Ó

3

Ó

œ œ œ

œ

œ

need to be

Ó

I

œ œ œ ‰ œ Œ J F cantabile ∑

C

Œ b˙ P Œ ˙. P ∑

ex haust ed

Ó

œ œ œ œ

47

r j bœ ‰ œ. bœ œ œ ‰ ≈ œ bœ œ œ. œ œ œ Œ

B

?

&

Vln. II

Cb.

b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

&

&

Vc.

œ. œ. œ. œ.

&

Vln. I

Vla.

b œ. œ. œ. œ.

b œ. J ‰ Œ b œ. J ‰ Œ

œ. œ. œ. œ œ œ. œ. P

œ.


48

26 Fl. 1

Fl. 2

Ob. 1

Ob. 2 B b Cl. 1 B b Cl. 2 Bsn. 1

Bsn. 2

Hn. 1-3

Hn. 2-4

C Tpt. 1

C Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Perc. 1

Perc. 2

26

26 Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

œ œ. J

&

&

∑ ∑

œ bœ œ & œœ # P & # w ? ∑ ##

?

œ.

# & ˙. &

j bœ ˙

#

&

?

&

?

& & B

? ?

Œ

˙

œœ J .

fe- ver.

‰ bœ

œ œœ

œ.

j œ

˙

œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ œ œ. j œ. bœ ˙ œ. bœ ˙ J

Maggio: SNOW DAY - V

bœ P

œœœ œ ˙

œ bœ Œ ‰œ œ œ bœ œ

œ

œ

œ

w

b˙ ˙.

˙

œ. œ. œ

œ œ. œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ œ. œ

j œ œ J

Ó

œ.

Œ

Œ

3

Ma-gi-cal

œ œ. œ. œ œ. œ. ˙ ˙

œ. œ.

œ drink.

œ

p

Œ ‰ œ œ bœ

Out-side the

b œ. œ. œ. œ. œ œ œ . . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b˙

œ œ

Ó

j œ. œ . Œ

j œ. œ . œœ ˙ ∑

œ œ

œ. œ.

Œ

∑ ∑

Ó

œ

bœ bœ œ œ j œ.

j œ. b œ . œ œ b˙ ∑

∑ ∑

Ó

∑ ∑

œ œ œ œ œ œ œ nœ Œ

snow is pil - ing up and up.

œ œœ

Let it blow,

œ. œ. œ. œ. œ.

œ.

œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ .

œ.

œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ.

œ.

bœ bœ œ œ

cresc.

œ.

Ó

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ œ œ œ

œ œœ

Mark Tree

œ

∑ œ œœœ

œ. œ. œ. . œ. œ. œ

œ

œ œj œ œ œ ‰ œj

Ó

œ œœ œ Ó

œ œ œ œ

Ó

œ œœ

˙

œ. œ. œ.

œ

Ó

Mmm...

˙

cho-co-late

œ œœ œ

œ bœ œ bœ

Whipped cream on

œ. œ. œ. œ œ œ .

Ó

œ

œ

3

ã

œ œœœ

ã

&

œ œ œœœ œ ‰J J

& &

j œ. œ . œ. œ . J

œ.

œ. œ. œ. œ. j œ. œ . œ. œ . J

œ ‰œ œ œ bœ bœ J I've got my cup

œ. œ. b œ.

of

œ. b œ. œ.

œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. . . j j œ. œ. b œ . œ. œ. b œ . J J


31 Fl. 1

Fl. 2

Ob. 1

Ob. 2 B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn. 1-3 Hn. 2-4

C Tpt. 1

C Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Perc. 1

Perc. 2

31

31 Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

& & &

œ . b œ œ œ-

Ó

˙

# & # Ó # & #

œ . n œ œ œ-

?

?

j œ . œ. b œ # n œ- Œ & ˙ # ∑ &

?

B

? ?

∑ ∑

b˙ p

∑ œ. bœ œ œ

Hot

cho - co -

œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ.

œ.

Maggio: SNOW DAY - V

j œ. b œ œ. b œ J

œ œ

œ. œ œ œ œ . . . . .œ b œ. œ. œ. œ. œ. œ.

# œ. œ.

j œ. b œ œ. b œ J

œ. œ.

rit.

Œ bœ

late.

Hot

œ bœ ˙

w

∑ ∑

Œ bœ

hot

œ bœ œ

cho - co-late.

˙.

rit.

œ. œ. b œ- œ- # œ œ - œ. œ. bœ bœ

œ. œœ. b œ-

œ- b œ- œœ- œ- œ-

j b œ . œ. b œ . b œ . œ. b œ . J

˙.

˙.

b b 43 Œ

˙.

‰ j #œ ˙ ˙ ‰ # œJ

∑ >˙

harmon mute - stem in

F >˙

∑ ∑

F

b b 43

˙.

Œ

˙.

#˙.

Œ Œ ∑ œGlockenspiel b b 43 Œ œ œ Œ œ bœ Sleigh bells œ p œ 34 Œ Œ Œ Œ p Flowing, Mysterious q»•º b b 43

˙

˙

˙

b b 43

pizz.

P

˙ > P

∑ Œ

œ

œ œ Œ Œ

q»•º ∑

b b 43 œ p pizz. b b 43 œ p

Flowing, Mysterious

b b 43

‰ j œ ˙ ˙ ‰ œJ

Œ

harmon mute - stem in

b b 43 ˙ .

j w œ. œ. n w J

j œ ‰ ˙

b b 43

˙

j œ ‰ ˙

D

49

nn 3 Œ 4 ˙ π nn 3 ‰ 4 j œ ˙ π ˙ b b 43 ‰ œJ p b b 43 ˙ . p nb 3 ˙ . 4

b b 43 Œ

&

œ J ‰ œ œ

nb 3 4

cantabile

q»•º œ œ J ‰ œj b œ

b b 43

˙.

œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ.

p

b b 43

b˙ p

late.

œ nœ œ

cho - co -

Œ #œ -

j œ

b b 43

Œ bœ

b b 43 Œ

œ œ

solo

D

œ. bœ œ œ

b œ. œ. œ. œ.

Œ b œ-

˙.

œ bœ œ

Œ #œ Œ

hot

Œ #œ

j b œ . œ. b œ . œ.j n w b œ- Œ b œ- Œ Œ

∑ f ˙

b œ-

Flowing, Mysterious

j œ . œ. b œ n œ- Œ n˙

œ

ã

&

n œ . b œ œ œ-

?

&

Ó

Œ b œ-

Ó

&

&

&

ã

Ó b˙

Ó

&

b œ . b œ œ œ-

rit.

Œ Œ Œ Œ

œ œ

∑ Œ Œ Œ Œ

œ œ

Œ Œ Œ Œ


50

38 Fl. 1

Fl. 2

Ob. 1

Ob. 2 B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1 Bsn. 2

Hn. 1-3

Hn. 2-4

C Tpt. 1

C Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Perc. 1

Perc. 2

38

bb ˙

˙. bœ n˙. ˙. & p P b œ œ œ bœ bœ b ∑ & nœ œ p #œ n˙ b b ∑ ∑ & p bb ∑ ∑ ∑ & ‰ j bœ ˙ b˙ ? b b ‰ b œJ ? bb ˙ . &

&b &b &b

&b

b

B bb

? bb œ

˙.

Deep

˙

∑ ∑ Œ Œ Œ Œ

œ œ

Œ

Œ Œ Œ Œ

œ œ

˙.

Œ Œ Œ Œ

œ œ

Œ Œ Œ Œ

b Ͼ

œ œ

P

Œ Œ

Œ

Œ

œ P b˙

Œ

Œ

Œ

œ

˙

∑ ∑

cantabile

œ

P Œ ‰ œJ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ 3

Œ

˙.

˙

œ œ ‰ Œ J

b œæ œæ œ œj ‰ Œ œ œ ‰ Œ J p œ pizz. Œ Œ ‰ œJ Œ œ Œ

pizz.

Œ

I have an A - mer - i - can His-to -ry quiz se-cond

Snow

E

Œ Œ

cantabile

Sleep

œ

bœ Œ

Œ

˙.

œ Œ

˙

œ œ æ æ

˙.

œ n œæ œæ æ

Œ

Sleep

Œ

bœ Snow

Deep

˙. œ b œæ b œæ æ

˙.

nœ Œ

bœ œ b˙ ˙

‰ j bœ ˙ b˙ ‰ b œJ

˙

j œ ‰ b˙

∑ p #œ

∑ Œ Œ

Snow

˙. π œ æ p

p ˙.

˙.

‰ j œ ˙ ˙ ‰ œJ

bœ n˙. œ Œ Œ

Maggio: SNOW DAY - V

˙.

œ œ

j‰ ˙ œ

‰ j #œ ˙ ˙ ‰ # œJ

? bb œ

j œ ‰ ˙

bb

&b

˙

‰ j œ ˙ n˙ ‰ œJ

˙.

˙ œ

b

Œ

b &b

Vln. II

Cb.

b

ã

&b

Vc.

b ˙.

? bb

Vln. I

Vla.

b & b b˙. . ? bb # ˙

& 38

j œ ‰ b˙

&

E

˙.

Œ

pizz.

bœ p

pizz.

œ

pizz.

œ

‰ n œJ œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

bœ Œ

Œ Œ Œ

pe- ri-od tomor - -row.

œ œ œ

‰ œJ œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ Œ

Œ Œ Œ


46 Fl. 1

b &b

Fl. 2

&b

Ob. 1

Ob. 2 B b Cl. 1 B b Cl. 2

Bsn. 1

œ œ œ

b

œ ∑

b &b œ œ œ P cantabile b ∑ &b &

œ œ œ

&

. ? bb ˙

Bsn. 2

? bb

Hn. 1-3

&b

Hn. 2-4

&b

C Tpt. 1

&b

C Tpt. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Perc. 1

Perc. 2

46

46 Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

&b

j œ

Œ

j œ

b &b

∑ F

F b œ &b Œ b &b Œ b &b Œ B bb Œ ? bb Œ

? bb œ

Maggio: SNOW DAY - V

Let

Let

œ

œ

œ

Bell Tree

œ it

œ it

œ œ

P

p Œ

œ Œ

œ

Œ

Œ

‰ ˙.

arco

j œ œ

arco

j œ

j œ

œ

œ

œ

j œ œ

˙.

Œ

j œ

Œ

Œ

œ P P

>˙ #˙ >

œ

∑ ∑

˙.

∑ ∑

˙. ˙.

bœ Œ

Œ p U ˙. snow p U ˙.

snow

˙æ. # ˙æ. ˙.

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

U

˙.

U

˙.

˙U˙ æ

∑ ∑

˙æ.

œ

∑ ∑

˙.

Ÿ~~~~~~~ nU˙

˙.

˙.

˙.

51

# ˙˙ ..

˙.

˙.

j œ œ

Œ

snow

˙˙ ..

Œ

bœ œ

˙.

snow

# ˙æ. ˙.

Œ

˙æ.

œ

˙æ.

∑ ∑

˙.

arco

˙.

˙

Œ

˙.

arco

˙.

snow

˙

œ

˙.

˙.

snow

Œ

˙˙ .. p # ˙˙ .. p˙ .

P ∑

Glockenspiel

∑ ∑

Œ

œ

P >˙

arco

˙

Œ

∑ œ

œ

Œ

? bb

œ

j œ œ

Œ

? bb

œ

˙. p

b

b &b Œ

œ

Œ

b

ã

œ

j œ

Œ

Ÿ~~~~~~~~ U ˙

pizz.

œ

pizz.

œ

pizz.

œ

pizz.

œ

pizz.

œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ Œ Œ

Œ Œ Œ

Robert Maggio: Snow Day  

Snow Day - Robert Maggio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you