Page 1

ACORD DE PARTENERIAT ÎNTRE AMEC ŞI BISERICĂ Acest acord conţine cinci puncte: 1. 2. 3. 4. 5.

Profilul AMEC; Profilul Bisericii; Angajamentul de parteneriat din partea AMEC; Angajamentul de parteneriat din partea bisericii; Declaraţia de credinţă AMEC.

1. Profilul AMEC Informaţiile asociaţiei Numele asociaţiei Adresa pentru corespondenţă Localitate/Cod poştal/Judeţ Telefon/Fax E-mail / pagina de internet

Asociaţia Misionară pentru Educarea Copiilor Calea Turnişorului nr. 90 Sibiu 550048 Sibiu 0269-229994/0369-405255 Fax: 0269-229994 amec.cef@gmail.com Web: www.ameccef.com

Informaţii despre directorul asociaţiei Numele directorului Adresa de e-mail Telefon

Mangalagiu Iulian iulyanca@yahoo.co.uk 0741 14 27 67

Informaţii despre persoana de contact din partea asociaţiei (alegeţi una dintre persoanele listate mai jos)

Numele persoanei de contact

Cătălina Preda

Teo Ene

Adresa de E-mail

catalinaprd@yahoo.com

theo.ram@gmail.com

Telefon

0754666009

0740663821

2. Profilul bisericii Informaţiile bisericii Numele bisericii Adresa pentru corespondenţă Localitate/Cod poştal/Judeţ E-mail / pagina de internet a bisericii. Telefonul bisericii


Informaţii despre pastor Numele pastorului Adresa de e-mail Telefon

Informaţiile persoanei de contact cheie* Numele persoanei de contact Adresa de e-mail Telefon 1/ Telefon 2 * Persoana de contact este persoana responsabilă să lucreze împreună cu persoana de contact AMEC, planificând împreună detaliile acestui eveniment evanghelistic. Dacă pastorul doreşte să îşi asume această responsabilitate, singura rubrică de completat este „Telefon 2“.

3. Angajamentul de parteneriat din partea AMEC-ului

Asociaţia Misionară pentru Educarea Copiilor este de acord: Să asigure din asociaţie o persoană de contact, care să lucreze împreună cu persoana de contact cheie a bisericii, pentru a planifica această campanie evanghelistică. Să ofere instruire înainte de campanie cât şi după, voluntarilor care vor participa la evanghelizare. Să se implice activ în promovarea lucrării şi în rugăciune pentru campania evanghelistică Prahova 2014. Să ofere materiale pentru evanghelizare. Să ofere ajutor prin lucrătorii AMEC din zona locală, în lucrarea de consolidare a Grupurilor Vestea Bună. Să organizeze întâlniri de instruire pentru învăţătorii voluntari de Grup Vestea Bună. Să acopere o parte din cheltuielile necesare desfăşurării campaniei evanghelistice Prahova 2014.


3. Angajamentul de parteneriat din partea bisericii

Biserica este de acord: Să asigure din biserică o persoană de contact, care să lucreze împreună cu persoana de contact AMEC pentru a planifica această campanie evanghelistică. Să identifice zonele ţintă ale bisericii şi alte trei locaţii în care să facă o lucrare de evanghelizare a copiilor. Să fie implicată activ în promovarea campaniei şi în rugăciune pentru evanghelizările ce vor avea loc. Să recruteze membri ai bisericii care să ajute echipele AMEC la evanghelizările în aer liber. Să înceapă un grup Vestea Bună într-o casă sau într-o altă locaţie, în fiecare din locaţiile în care a avut loc o evanghelizare, grup care să funcţioneze cel puţin un an. Să formeze echipe de cel puţin 2 persoane care să slujească predând în fiecare Grup Vestea Bună. Să încerce să acopere o parte din cheltuielile necesare desfăşurării campaniei evanghelistice Prahova 2014.

Am citit şi am înţeles TOATE responsabilităţile şi cerinţele pentru a încheia acest parteneriat. Semnătura mea de mai jos indică faptul că suntem gata să împlinim cerinţele şi să preluăm responsabilităţile ce ne revin ca şi biserică partener.

Semnătura directorului AMEC:_____________________________________________________ Numele directorului AMEC scris clar: ___________________________ Data: __________________

Semnătura pastorului bisericii partenere: _____________________________________________ Numele pastorului scris clar: ___________________________________ Data: _________________ O copie a acestui acord trebuie să rămână în posesia fiecărei părţi partenere.


DECLARAŢIA DE CREDINŢĂ a Asociaţiei Misionare pentru Educarea Copiilor Noi credem că: „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu …“. Prin aceasta înţelegem că întreaga carte numită „Biblia“ este fără greşeli în scrierea originală, iar învăţătura şi autoritatea ei sunt absolute, supreme şi finale. Credem că Duhul Sfânt a călăuzit pe oamenii sfinţi din vechime în tot ceea ce au scris. 2 Tim. 3:16; Deut. 4:2; 2 Pet. 1:21. Dumnezeirea există veşnic în trei Persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Acestea trei sunt un singur Dumnezeu, având aceeaşi natură, atribute şi desăvârşire. Rom. 1:20; Mat. 28:19; Deut. 4:35; Ioan 17:5. Domnul Isus este o Persoană şi este Dumnezeu. A fost conceput prin Duhul Sfânt, a venit în lume prin fecioara Maria, a fost om adevărat şi Dumnezeu adevărat. Ioan 1:1,14; 10:30; Mat. 1:20; Luc. 1:30,31; Fil. 2: 5-7; 1 Tim. 3:16; Col. 1:19. Persoana şi dumnezeirea Duhului Sfânt este izvorul şi puterea oricărei închinări şi slujiri plăcute; Cel care descoperă Cuvântul adevărat; locuieşte în orice credincios, mărturisindu-L întotdeauna pe Hristos, căutând să ne preocupe cu El şi nu cu noi sau cu experienţele noastre. Ioan 15:26; Fapt. 5:3-4; 1:8; Rom. 8:26-27; 1 Cor. 2:1214; Rom. 8:9; 1 Cor. 3:16; 12:13; Ioan 16:13-14. Omul a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, aşa cum scrie în Cuvântul lui Dumnezeu, dar că prin păcătuirea primului Adam întreaga omenire a căzut în păcat. Prin păcătuirea lui a suferit îngrozitor nu numai natura sa morală, ci el şi-a pierdut complet viaţa spirituală, devenind mort în păcatele şi fărădelegile lui, fiind supus puterii Diavolului: „Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământeşti nu pot să placă lui Dumnezeu“ (Rom. 8:7-8). De aceea, dacă nu este născut din nou prin Duhul Sfânt, el nu poate intra sau vedea împărăţia lui Dumnezeu. Nici o mare reformă, nici o realizare morală înaltă, nici o cultură atrăgătoare, nici un plan umanist sau filantropic, nici o societate bună, nici un botez sau alte acte ceremoniale nu pot ajuta păcătosul să facă un singur pas spre cer, ci pentru a fi mântuit este necesară o nouă natură dăruită de sus, o viaţă nouă dată de Duhul Sfânt prin Cuvântul Său. Gen. 1:26-27; Ioan 3:3, 6-7; Rom. 5:12; Efes. 2:1-3; Tit 3:5. Hristos a luat locul păcătosului înaintea lui Dumnezeu şi a murit ca jertfă de ispăşire pentru păcatele întregii lumi. El a fost făcut blestem pentru toţi păcătoşii, murind pentru păcatele lor, după Scripturi. Nici o pocăinţă, nici un sentiment, nici o credinţă, nici o hotărâre bună, nici un efort sincer, nici o supunere la legile sau regulamentele unei biserici nu pot adăuga nimic la valoarea sângelui preţios sau la meritul lucrării împlinite pentru noi în El, Cel care a gustat moartea în locul fiecărui om. 1 Ioan 2:2; Evr. 2:9; Gal. 3:13; Rom. 3:25; 4:4-5; 5:8; Col. 1:13-14, 20-21. Isus Hristos a înviat din morţi, după Scripturi; El S-a înălţat la cer şi stă la dreapta lui Dumnezeu ca Mare Preot şi Mijlocitor al credincioşilor. Luc. 24:39; Fapt. 1:10-11; Efes. 4:10; Evr. 1:3; 1 Ioan 2:1. Hristos, în plinătatea binecuvântărilor pe care El le-a asigurat prin moartea şi învierea Sa, Se primeşte doar prin credinţă, iar în momentul când ne încredem în El ca Mântuitor, trecem de la moarte veşnică la viaţă veşnică, fiind justificaţi de toate lucrurile. Suntem primiţi înaintea Tatălui, fiind iubiţi aşa cum este iubit El şi făcuţi una cu El. În momentul acceptării lui Hristos ca Mântuitor, El vine pentru a locui în cel credincios şi pentru a-Şi trăi viaţa Lui de sfinţenie şi de putere prin el. Evr. 9:15; Ioan 5:24; Rom. 3:28; 4:3,23-25; Efes. 1:3; Ioan 17:23; Gal. 2:20; 4:6-7; 5:16; Fapte 1:8. Biserica este formată din toţi cei care cred din toată inima în Domnul Isus ca Mântuitor. Ea este trupul şi mireasa lui Hristos. Fiecare credincios (dintre iudei sau naţiuni) este botezat în trupul lui Hristos prin Duhul Sfânt, devenind astfel mădulare unii altora. Noi suntem datori să păstrăm unitatea prin legătura păcii, ridicândune deasupra prejudecăţilor de sectă, a diferenţelor confesionale, iubindu-ne fierbinte unii pe alţii cu o inimă curată. Efes. 1:22-23, 2:19-22; 1 Cor. 12:22-27; 1:10-13; Rom. 12:4-5; Efes. 4:3-6; 5:32; Filip. 2:1-5, Gal. 5:1315.


Toţi credincioşii în Domnul Isus sunt chemaţi să ducă o viaţă despărţită de tot ce este lumesc şi de practici păcătoase, trebuie să se abţină de la plăcerile şi obiceiurile care pot fi prilej de poticnire pentru alţii sau ar aduce ruşine crucii lui Hristos. Credincioşii sunt chemaţi să facă fapte bune. „Aşadar, cât avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă“ (Gal. 6:10). 1 Ioan 2:15-16; Rom. 13:14; 14:13; 1 Cor. 10:13; Efes. 2:10. Evanghelizarea lumii este misiunea supremă a poporului lui Dumnezeu şi anume, predicarea Evangheliei la orice făptură. Credem că trebuie acordată o importanţă deosebită evanghelizării copiilor. Mc. 16:15; 2 Cor. 5: 18-19; Mat. 18:14. Domnul şi Mântuitorul nostru Isus Hristos va reveni în trup. A doua venire a lui Isus este „binecuvântata speranţă pusă înaintea noastră“, spre care trebuie să privim întotdeauna. „Cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos (Fil. 3:20). Fapte 1:11; 1 Tes. 4:16-17; Ioan 14:1-3; Tit 2:13; Fil. 3:20-21. Sufletele celor care s-au încrezut în Domnul Isus, prin moarte ajung imediat în prezenţa Lui şi rămân acolo (într-o stare conştientă binecuvântată) până când trupul va învia la venirea Lui; trupul şi sufletul reunite vor fi pentru totdeauna cu El în glorie. Luc. 23:43; 2 Cor. 5:8; Luc. 16:22, 25; Fil. 1:23; 1 Tes. 4:15-18. După moarte sufletele celor pierduţi rămân în chinuri până la judecata finală la scaunul de judecată mare şi alb, când sufletul şi trupul reunite la înviere vor fi aruncate în „iazul de foc“, care este moartea a doua, „să aibă parte de o pedeapsă veşnică departe de faţa lui Dumnezeu şi de gloria puterii Lui“ (2 Tes. 1: 8, 9). Luc. 16: 2223, 27-28; Evr. 9:27; Apoc. 20:5, 11-15; 2 Tes. 1:7-9. Satana este o persoană reală. El este „şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, care înşeală întreaga lume“ (Apoc. 12:9). Efes. 6:11-12; 1 Pet. 5:8; Apoc. 20:10.

Acord de parteneriat intre amec si biserica ph