Page 1

Правила за администриране на средства от фондонабирателни кампании на БЧК /БМЧК След приключване на фондонабирателната акция се сформира минимум тричленна комисия. В състава и задължително има представителотщатнияапарати касиеранаОСнаБЧК. 2. Комисията отваря касичката и преброява наличните средства. Попълвавнимателнопротокола. 3. В протокола се попълва за какво е събраната сума /както е написанона касичката- напр. "За децав неравностойносоциално положение"/ 4. Набранитесредствазадължителносевнасятв касатанаОСнаБЧК. Към протокола се прикрепя и Квитанцията от Приходния касов ордер/ПКО/. 5. Предвидено е когато има фондонабиране в отдалечена община сумите да се превеждат по банковата сметка на ОС. Уникредит Булбанки ДСКсабанките,коитообслужватБЧКбезтакси. 6. Недопустимо е набрани средства да не се внасят в касата / банковатасметканаОСнаБЧК. 7. Набранатасумасе изразходвасамоза написанотона касичката/ и съответно в протокола/, т.е. ако сте събрали пари за деца в неравностойносоциалноположениеНЕМОЖЕсъссредстваот тази акциядасефинансираАНТИСПИНкампания. 8. След внасянето на сумата счетоводителите разкриват отделни аналитичнисметкизавсякаакция. 9. При разходване на суми за подпомагане на институционални бенефициенти се попълватпротоколи за дарения /по образецна саматаинституция/, кактои складоваразписказа заприходеното дарение. Фактурите за направени разходи се оформят съгласно вътрешните правила в БЧК /на гърба на фактурата се описва фондонабирателнатаакция,откоятоенаправенразходаи закогое предназначенодарението/. 10. При разходване на суми за подпомагане на индивидуални бенефициенти се попълват Ведомости по образци на БЧК. Фактуритеза направениразходисеоформятсъгласновътрешните правила в БЧК /на гърба на фактурата се описва фондонабирателнатаакция,откоятоенаправенразходаи закогое предназначенодарението. 11.Копияот документите се съхраняват в досиеза всякакампания , изготвено и съхранявано от служителя, отговарящ за провежданетой. 1.

11.

Разходване на суми от фондонабирателни акции на БМЧК се извършва след предложение от клуба на БМЧК организирал и провелкампанията.

Процедура фондонабиране  
Процедура фондонабиране  

ФОНДОНАБИРАНЕ