Page 1

Φηιαλζξσπηθή ΢πλαπιία 8νπ Λπθείνπ Βόινπ Με ηε ζπλεξγαζία ηεο One Earth.

΢πκκεηέρνπλ :

Φσλεηηθά: Αλαζηαζία, Βαληίλνο, Βίβηαλ, Γηάλλεο, Ήβε, Καηεξίλα, Κέιιπ, Μαξγαξίηα, Νίθνο, Οιπκπία, Ράληα, ΢νθία. Μνπζηθή: Γηάλλεο, Γηάλλεο, Λέαλδξνο, Μηράιεο, Παλαγηώηεο, ΢ηέθαλνο. Ρπζκίζεηο Ήρνπ θαη Δηθόλαο: Γηάλλεο, Θνδσξήο, Νίθνο. Σερληθή Καη Καιιηηερληθή Τπνζηήξημε Βίβηαλ, Γήκεηξα


Οκηιία θ. Γξεγνξίνπ εθπξνζώπνπ ηεο One Earth


Χάπηρ και Πάνορ Κατσιμίσαρ Γςπίζω Τιρ Πλάτερ Μος Στο Μέλλον

Από όια ηα παηδηά


Γπξίδσ ηηο πιάηεο κνπ ζην κέιινλ ζην κέιινλ πνπ θηηάρλεηε όπσο ζέιεηε αθνύ ε ηζηνξία ζαο αλήθεη ζαξώζηε ην ινηπόλ αλ επηκέλεηε ΢η' απηηά κνπ δελ ρσξάλε ππνζρέζεηο ην έξγν ην 'ρσ δεη κε κε ηξειαίλεηε ην πινίν ησλ νλείξσλ κνπ κε πάεη ζε θόζκνπο πνπ εζείο δελ ηνπο αληέρεηε Μέλσ κνλάρνο ζην παξόλ κνπ λα ζώζσ νηηδήπνηε - αλ ζώδεηαη θη αο έρσ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λόκνπ ζπλέλνρν ζην θόλν δε ζα κ' έρεηε


Γπξίδσ ηηο πιάηεο κνπ ζην κέιινλ ην θόιπν είλαη ζηεκέλν θαη ζηα κέηξα ζαο μεγξάςηε κε απ' ηα θαηάζηηρά ζαο ζηνλ θόπν ζαο δελ κπαίλσ θαη ζηα έξγα ζαο Γπξίδσ ηηο πιάηεο κνπ ζην κέιινλ ζην κέιινλ πνπ θηηάρλεηε όπσο ζέιεηε αθνύ ε ηζηνξία ζαο αλήθεη ζαξώζηε ην ινηπόλ αλ επηκέλεηε Μέλσ κνλάρνο ζην παξόλ κνπ λα ζώζσ νηηδήπνηε - αλ ζώδεηαη θη αο έρσ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λόκνπ ζπλέλνρν ζην θόλν δε ζα κ' έρεηε


Μέλσ κνλάρνο ζην παξόλ κνπ λα ζώζσ νηηδήπνηε - αλ ζώδεηαη θη αο έρσ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λόκνπ ζπλέλνρν ζην θόλν δε ζα κ' έρεηε


Joan Jett and The Blackhearts I Love Rock N' Roll

Από ηελ Ήβε


I saw him dancin' there by the record machine I knew he must a been about seventeen The beat was goin' strong Playin' my favorite song An' I could tell it wouldn't be long Till he was with me, yeah me And I could tell it wouldn't be long Till he was with me, yeah me, singin‘ I love rock n' roll So put another dime in the jukebox, baby I love rock n' roll So come and take your time and dance with me


He smiled so I got up and asked for his name That don't matter, he said, 'Cause it's all the same Said can I take you home where we can be alone An' next we were movin' on He was with me, yeah me Next we were movin' on He was with me, yeah me, singin' I love rock n' roll So put another dime in the jukebox, baby I love rock n' roll So come an' take your time an' dance with me


Said can I take you home where we can be alone Next we were movin' on He was with me, yeah me, An we'll be movin' on An' singin' that same old song Yeah with me, singin' I love rock n' roll So put another dime in the jukebox, baby I love rock n' roll So come an' take your time an' dance with me(x2)


Μύξσλαο ΢ηξαηήο Πάλσ Από Όια

Από ηελ Αλαζηαζία, ην Βαληίλν θαη ηε ΢νθία


Μηα αλάζα ε δσή κηα κόλν καηηά ηξέρεη ζα ην θσο θαη ηξέρνπκε θνληά Σώξα είζαη εδώ πνηνο μέξεη γηα κεηά ζέισ λα αθεζώ πξηλ λα είλ' αξγά


Θέισ λα ληώζσ, λα δήζσ δπλαηά ηε δσή ζέισ λ' αγγίμσ ην ρξώκα η' νπξαλνύ ηελ απγή ζέισ λα θιείζσ ηε ζθέςε ζ' έλα καύξν θνπηί ζέισ λα θάλσ ην ρξόλν πξνο ηα πίζσ λα 'ξζεη κα πάλσ απ' όια ζέισ λα κε ζέιεηο εζύ θαη όια απηά πνπ ζέισ λα ηα ζέιεηο θη εζύ (2x)


Πέζε ζηε θσηηά κε ρέξηα αλνηρηά πάλε ηα θνξκηά όπνπ ζέιεη ε θαξδηά κε ζθεθηείο πνηέ ην πώο θαη ην γηαηί όια είλ' εδώ πνπ δνύκε κηα αξρή


Θέισ λα ληώζσ, λα δήζσ δπλαηά ηε δσή ζέισ λ' αγγίμσ ην ρξώκα η' νπξαλνύ ηελ απγή ζέισ λα θιείζσ ηε ζθέςε ζ' έλα καύξν θνπηί ζέισ λα θάλσ ην ρξόλν πξνο ηα πίζσ λα 'ξζεη κα πάλσ απ' όια ζέισ λα κε ζέιεηο εζύ θαη όια απηά πνπ ζέισ λα ηα ζέιεηο θη εζύ (2x)


De Facto

Θεζζαινλίθε

Από ηηο Ήβε, Οιπκπία


Γπξίδσ Ξέξσ κηα πόιε καγεκέλε πνπ όηαλ πέθηεη βξνρή κπξνο ζηα κάηηα κνπ θιαίεη θαη γηνξηάδεη βγαίλσ ζην δξόκν λα γπξίζσ θαη λα πάσ ζ' απηή θη ε θαξδηά κνπ όιν θαίεη θιόγεο βγάδεη όια ηα θώηα ηεο γηα κέλα κόλν λα ΄λαη αλνηρηά λα ραζώ ζε ζηελά μεραζκέλα λα μελπρηήζσ ζε έλα κπαξ καδί κε η' άιια παηδηά όια ηόζν γλσζηά θη όια μέλα Θέισ λα ηξέμσ λα πάσ θαηά θεη ζέισ λα ηξέμσ


Γπξίδσ Θέισ λα κε παο εθεί πνπ όια είλαη σξαία θαη λα 'ρσ πάληνηε παξέα ζνπ ιέσ ζέισ λα κε παο Θεζζαινλίθε κε θεγγάξη όινπο ηνπο πόλνπο κνπ λα΄ πάξεη λα μεκεξώζεηο ζην Βαξδάξε εθεί γηα πάληα λα κε παο Δθεί ν ρξόλνο ζηακαηάεη όηαλ ν ήιηνο θαλεί θη ν θαθέο έηζη γξήγνξα ηειεηώλεη θαη ηα θνξίηζηα είλαη σξαία όηαλ βγαίλνπλ καδί κα θακηά ηνπο δε ζέιεη λα 'λαη κόλε Θέισ λα ηξέμσ λα πάσ θαηά θεη ζέισ λα ηξέμσ


Θέισ λα κε παο εθεί πνπ όια είλαη σξαία θαη λα 'ρσ πάληνηε παξέα ζνπ ιέσ ζέισ λα κε παο Θεζζαινλίθε κε θεγγάξη όινπο ηνπο πόλνπο κνπ λα΄ πάξεη λα μεκεξώζεηο ζην Βαξδάξε εθεί γηα πάληα λα κε παο


΢ηάζεο Γξνγώζεο Μελ ην πεηο πνπζελά

Από ην Γηάλλε


Μελ ην πεηο πνπζελά, πηα ηα βξάδηα δελ θνηκάκαη Ζ θαξδηά κνπ ρηππά θαη θνβάκαη , λαη θνβάκαη Γελ μέξσ αλ έρσ αιήζεηα θάηη λα κνηξαζηώ Καη ζνπ δεηάσ βνήζεηα θαη ληξέπνκαη γη’ απηό Μελ ην πεηο πνπζελά. Όια ζέισ λα η’ αθήζσ ΢πίηη θίινπο δνπιεηά, δίρσο λα θνηηάμσ πίζσ

Γελ μέξσ αλ έρσ αιήζεηα, θάηη λα κνηξαζηώ Καη ζνπ δεηάσ βνήζεηα θαη ληξέπνκαη γη’ απηό


Μελ ην πεηο πνπζελά. Όηαλ γειώ δπλαηά λα μέξεηο κέζα κνπ θιαίσ Μελ ην πεηο πνπζελά Πόζν λα θξύβνκαη πηα; Γελ αληέρσ ζνπ ιέσ! Μελ ην πεηο πνπζελά. Θέισ λα θύγσ καθξηά . Πίζηεςε κε ην ζέισ.


Kansas Dust In The Wind

Από ηηο Αλαζηαζία, ΢νθία


I close my eyes only for a moment and the moment's gone all my dreams pass before my eyes a curiosity dust in the wind all we are is dust in the wind


Same old song just a drop of water in the endless sea all we do crumbles to the ground though we refuse to see dust in the wind all we are is dust in the wind


Now, don't hang on nothing last forever but the earth and sky it slips away

And all your money won't another minute buy Dust in the wind all we are is dust in the wind dust in the wind everything is dust in the wind


Πέηξνο Θενηνθάηνο Θα Υαζώ

Από ηε Βίβηαλ θαη ην Νίθν


Ξέξσ πσο ηα ιόγηα, βηάδνπλ ηε ζησπή γεκίδεη ν ρώξνο εδνλέο, κηα πιαζηηθή ζηηγκή κηα ηξύπα κεο ζηα ζύλλεθα, κηα ηξύπα ζην θνξκί θνηηάδσ ζην θαζξέπηε ην ηέινο κνπ είλαη εθεί

Καη ζα ραζώ, ζα ραζώ, ζα ραζώ, έλα πξσί ζε κηα ειεύζεξε ηδέα αλαξρηθή, εθεί πνπ ν έξσηαο, ζα είλαη πάληα γηνξηή ζα ραζώ, ζα ραζώ έλα πξσί


Σηο λύρηεο καο ηδξώλνπκε, βξίδνληαο ην ζεό θηηάρλνπκε αγάικαηα έξσηεο, κε ζάλαην θαη αιθνόι κηα κέξα ζα ηνπο δείμσ εγώ, κηα κέξα θσηεηλή, ζα ηξέμνπλ ζα ηπθιό πνπιί κε δίρσο πόλνπ θξαπγή Καη ζα ραζώ, ζα ραζώ, ζα ραζώ, έλα πξσί ζε κηα ειεύζεξε ηδέα αλαξρηθή, εθεί πνπ ν έξσηαο, ζα είλαη πάληα γηνξηή ζα ραζώ, ζα ραζώ έλα πξσί


The Magic Numbers Forever Lost

Από ηηο Ήβε, Οιπκπία, Ράληα


Darling, what'cha gonna do now? Now that you noticed it all went wrong I've been, I've been thinking That you don't know me any more Don't let the sun be the one to change you baby I wanna learn how to love, if I'm to know Cause I wanna go where the people go Cause I'm forever lost


Darling, what'cha gonna say now? Now that you noticed it all went wrong Looks like I'm driving, my friends are all crazy Oh they suddenly don't know me anymore Don't let the sun be the one to change you baby I wanna learn how to love, if I'm to know Cause I wanna go where the people go Cause I'm forever lost Oh yeah, I'm forever lost


Don't let the sun be the one to change you baby I wanna learn how to love, if I'm to know Cause I wanna go where the people go Cause I'm forever lost Oh yeah, I'm forever lost


Darling, what'cha gonna do now? Now that you've noticed What you gonna do now? Now that you know


Ξύιηλα ΢παζηά Λησκέλν Παγσηό

Από ην Βαληίλν


Κάπνηνο θνηηάεη ηελ ώξα θάπνηνο ζην δξόκν ηξέρεη θάπνπ ζε θάπνηα ρώξα ηώξα κπνξεί λα βξέρεη Καη κέλα ηη κε λνηάδεη εδώ έρεη πάληα ήιην κόλν πνπ κε ηξνκάδεη νπόηε ιέσ ζα θύγσ είρα πεη ζα θύγσ, είρα πεη


Κη όκσο είκαη αθόκα εδώ θη απηό ην θαινθαίξη ιησκέλν παγσηό θνιιάεη ζην ρέξη θάπνηνο θνηηάεη ηελ ώξα θάπνηνο ζηνλ δξόκν ηξέρεη είκαη αθόκα εδώ Έρεη αδεηάζεη ε πόιε γπξλάσ ζηε παξαιία έρνπλε θύγεη όινη ε ώξα πήγε κηα


Καη κέλα ηη κε λνηάδεη εδώ έρεη πάληα ήιην κόλν πνπ κε ηξνκάδεη νπόηε ιέσ ζα θύγσ είρα πεη ζα θύγσ, είρα πεη Κη όκσο είκαη αθόκα εδώ θη απηό ην θαινθαίξη ιησκέλν παγσηό θνιιάεη ζην ρέξη θάπνηνο θνηηάεη ηελ ώξα θάπνηνο ζην δξόκν ηξέρεη είκαη αθόκα εδώ (x2)


Νίθνο Πνξηνθάινγινπ Να Με Πξνζέρεηο

Από ηε Μαξγαξίηα


Έια θνληά κελ θάλεηο πίζσ ην ρέξη θξάηα κνπ ζηα ζθνηεηλά Έια θνληά λα ζνπ κηιήζσ γη‘ απηά πνπ κέζα δελ ρσξάλε πηα Να κε πξνζέρεηο γηαηί έρσ πέζεη ρακειά, έρσ πέζεη ρακειά κάηηα κνπ γιπθά λα κε αληέρεηο λα κε πξνζέρεηο κέρξη λα ζεθσζώ μαλά ιίγν αθόκα κνλαρά κάηηα κνπ γιπθά λα κε αληέρεηο λα κε πξνζέρεηο


Έια θνληά ην θόζκν θξύςε ηνλ θόζκν απηό πνπ κνπ δεηά πνιιά Έια θνληά κηα ζπίζα ξίμε λα βγεη απ’ ηελ ζηάρηε μος ξανά υωτιά Να με πποσέσειρ γηαηί έρσ πέζεη ρακειά, έρσ πέζεη ρακειά κάηηα κνπ γιπθά λα κε αληέρεηο λα κε πξνζέρεηο κέρξη λα ζεθσζώ μαλά ιίγν αθόκα κνλαρά κάηηα κνπ γιπθά λα κε αληέρεηο λα κε πξνζέρεηο


Διενλόξα Ενπγαλέιε Έια

Από ην Βαληίλν θαη ηελ Καηεξίλα


Έια, δελ αληέρσ έμσ λα καη πάιη έια, δε πεξλάσ θαιά κε θίινπο βξάδπ έια, ήηαλ ιάζνο κνπ πσο κε θνπξάδεηο έια, θαη κηζώ ηελ ηόζε ειεπζεξία έια, θαη ζηράζεθα λα δηαζθεδάδσ έια, δε κ' αξέζεη άιινπο λα θνηηάδσ έια, δελ κε παίξλεη άιιν πηα λα πίλσ έια, ηα 'ρσ παίμεη θαη βαξέζεθα λα δσ ζνπ είπαλε νη θίινη πσο κε είδαλε σξαία θαη θεθάηε λα ρνξεύσ κε έλαλ ηύπν πνπ έρσ θάηη


πνπ λα μέξνπλ πσο δελ έρεηο θιείζεη κάηη κε ηα ξνύρα πέθηεηο κόλε ζην θξεβάηη κηα εηθόλα είλαη κόλν κηα απάηε κνπ είπαλ νη θίινη πσο ζε είδαλε σξαία θαη θεθάηε λα ρνξεύεηο κε έλαλ ηύπν πνπ έρεηο θάηη πνπ λα μέξνπλ πσο δελ έρσ θιείζεη κάηη κηα εηθόλα είλαη κόλν κηα απάηε κε ηα ξνύρα πέθησ πάλσ ζην θξεβάηη κνπ παλ νη θίινη, κνπ παλ νη θίινη πσο ζε είδαλε σξαία θαη θεθάηε


έια, θαη ζηράζεθα λα δηαζθεδάδσ έια, δελ κ' αξέζεη άιινπο λα θνηηάδσ έια, δε κε παίξλεη άιιν πηα λα πίλσ έια, ηα 'ρσ παίμεη θαη βαξέζεθα λα δσ έια, κνπ ρεη ιείςεη ε δεζηή αγθαιηά ζνπ έια, λα μεράζσ πάλσ ζηε θαξδηά ζνπ έια, δε κπνξώ θη απηνύο πνπ 'ρσ καδέςεη έια, θαη λπζηάδσ έια ζβήζε κνπ ην θσο


Μπιε Γε Θέισ

Από ηηο Καηεξίλα, Κέιιπ


Γε ζέισ λα κνπ κηιάο δε ζέισ λα κε θνηηάο δε ζέισ λα ζε μέξσ δε ζέισ λα ' αγαπάο

Βάι' ην ζην λνπ ζνπ θαιά θεγγάξηα ππάξρνπλ πνιιά κε πξνζπνηείζαη άιιν ζηακάηα θύγε καθξηά


Λνγάθηα εξσηηθά ζηηράθηα καζεηηθά κσξό εγώ δελ είκαη ε παηδηθή ζνπ ραξά

Απειπηζκέλα θνηηάο παιηό ην θόιπν ζε καο δελ πηάλεη όκσο ηώξα ζπγγλώκε κε κνπ δεηάο


Γε ζέισ λα κηιάο δε ζέισ λα θνηηάο δε ζέισ λα ζε μέξσ δε ζέισ λα κ΄ αγαπάο

Μ' απηό ην ζηηι ην κπιαδέ ηειείσο κπαλαιηηέ κ' απηό ην ζηπι μέλν ζα ππνθέξεηο κηθξέ


΢ηα ιέσ απηά θηιηθά λα ηα ζπκάζαη κεηά ζ' αγάπεζα ιηγάθη κα ζε βαξέζεθα πηα

Γε ζέισ λα κηιάο δε ζέισ λα θνηηάο δε ζέισ λα ζε μέξσ δε ζέισ λα κ΄ αγαπάο(x2)


Αιθίλννο Ησαλλίδεο Όλεηξν Ήηαλε

Από ην Βαληίλν


Ο νπξαλόο αλάβεη ηα θώηα ηίπνηα πηα δελ ζα 'λαη όπσο πξώηα Ξεκέξσζε πάιη

Ξππλάσ ζην θσο ηα κάηηα αλνίγσ γηα ιίγν λεθξόο ρακέλνο γηα ιίγν Ξεκέξσζε πάιη Κη έρεηο ραζεί καδί κε ηνλ ύπλν καδί κε ηνπ νλείξνπ ηνλ πνιύρξσκν θύθλν Μελ μεκεξώλεηο νπξαλέ Άδεηα ε ςπρή κνπ ην δσκάηην άδεην θη από ηo όλεηξό κνπ αθνύσ θαζάξην Σν ιπγκό ηελ λα ιέεη όλεηξν ήηαλε, όλεηξν ήηαλε


Θα μαλαξζείο κόιηο λπρηώζεη θαη η' όλεηξν πάιη ηελ αιήζεηα ζα ζώζεη Θα 'καη θνληά ζνπ

Μόλν εθεί ζε βιέπσ θαιή κνπ εθεί δπγώλεηο θη αθνπκπάο ηε ςπρή κνπ Με ηα θηεξά ζνπ Μα ην πξσί ράλεζαη θεύγεηο αλνίγσ ηα κάηηα θη ακέζσο πεζαίλεηο Μελ μεκεξώλεηο νπξαλέ Άδεηα ε ςπρή κνπ ην δσκάηην άδεην θη από ηo όλεηξό κνπ αθνύσ θαζάξην Σν ιπγκό ηεο λα ιέεη όλεηξν ήηαλε, όλεηξν ήηαλε


΢νθία Βόζζνπ Φηιαξάθη

Από ηελ Αλαζηαζία


΢ην ηειέθσλν θνβάκαη λα ζε πάξσ λα ζνπ πσ πόζν κόλε ληώζσ ζηνπο δηαδξόκνπο ηνπ κπαινύ κνπ ηώξα ζε αλαδεηώ κε κεγάιν πόζν Γελ ηε βξίζθσ ηελ άθξε πνπζελά θαη πεο κνπ ηη λα θάλσ έρσ γεκίζεη αζθπρηηθά κε θαπλό ην δσκάηην σο απάλσ θαη ν ρξόλνο κνύ γειάεη ζαλ κσξό


Πνύ λα γείξσ ην θνξκί κνπ όηαλ γπξλάσ απ’ ηα κπαξ θη απ’ ηα μελύρηηα

Πνύ λα βξσ έλα θηιαξάθη λα κνπ πεη πσο κ’ αγαπάεη ζη’ αιήζεηα αθνύ θη εζύ έρεηο εμαθαληζηεί


Μνηάδεη ε λύρηα καθξηά ζνπ λα ’λαη εξεζηζηηθή ζαλ ηελ ακαξηία κα ε κνξθή ζνπ δξαπεηεύεη από θξπςώλα κπζηηθή κε ρηππά κε βία Γελ ηε βξίζθσ ηελ άθξε πνπζελά θαη πεο κνπ ηη λα θάλσ έρσ γεκίζεη αζθπρηηθά κε θαπλό ην δσκάηην σο απάλσ θαη ν ρξόλνο κνύ γειάεη ζαλ κσξό


Πνύ λα γείξσ ην θνξκί κνπ όηαλ γπξλάσ απ’ ηα κπαξ θη απ’ ηα μελύρηηα

Πνύ λα βξσ έλα θηιαξάθη λα κνπ πεη πσο κ’ αγαπάεη ζη’ αιήζεηα αθνύ θη εζύ έρεηο εμαθαληζηεί


Ούηε εζύ έρεηο ηε ιύζε λα κνπ δώζεηο πνπ γπξεύσ ηε ιύζε πνπ δεηάσ κπινθαξηζκέλνο από ρξόληα ζηα δηθά ζνπ ηα γξαλάδηα πνπ γηα κέξεο ηξαγνπδάσ Γελ ηε βξίζθσ ηελ άθξε πνπζελά θαη πεο κνπ ηη λα θάλσ έρσ γεκίζεη αζθπρηηθά κε θαπλό ην δσκάηην σο απάλσ θαη ν ρξόλνο κνύ γειάεη ζαλ κσξό


Πνύ λα γείξσ ην θνξκί κνπ όηαλ γπξλάσ απ’ ηα κπαξ θη απ’ ηα μελύρηηα

Πνύ λα βξσ έλα θηιαξάθη λα κνπ πεη πσο κ’ αγαπάεη ζη’ αιήζεηα αθνύ θη εζύ έρεηο εμαθαληζηεί


Rous Δμαηξέζεηο

Από ην Βαληίλν θαη ηελ Ήβε


Tν μέξεηο κ‘ αξέζεηο Μα κελ κε πηζηέςεηο ΢' απηόλ ηνλ θόζκν πνπ κόλνο κνπ δσ Γελ ππάξρνπλ θαλόλεο Μα κνλό εμαηξέζεηο.. Ζ κέξα θπιάεη Γηα λα έξζεη ε επόκελε λα θέξεη ζθέςεηο κε άιιν αέξα Καη πξηλ λα πηάζεηο ην λόεκα πεξλάεη ΢ηελ αγθαιηά κνπ έια Δίλαη θαιύηεξε από ηεο πόιεο ε δηθή κνπ ε ηξειά Μα πξόζεμε κελ κείλεηο εθεί..


Σν μέξεηο κ‘ αξέζεηο Μα κελ κε πηζηέςεηο ΢' απηόλ ηνλ θόζκν πνπ κόλνο κνπ δσ Γελ ππάξρνπλ θαλόλεο Μα κνλό εμαηξέζεηο.. Καη ςάρλεηο γηα θάηη ΢ε έλα θηιί ζε κηα κάηηα ζε έλα ρακόγειν ζε έλα άδεην θξεβάηη Κη αο μέξεηο ηίπνηα δελ ζα είλαη εθεί Μα ε αγάπε είλαη εδώ Υηππήζεη ηελ πόξηα καο θαη κείο ζαλ κηα γξνζηά ηνλ όλεηξν ηεο Καη απηή καο δείρλεη ην άζρεκν πξόζσπν ηεο


Σν μέξεηο κ‘ αξέζεηο Μα κελ κε πηζηέςεηο ΢' απηόλ ηνλ θόζκν πνπ κόλνο κνπ δσ Γελ ππάξρνπλ θαλόλεο Μα κνλό εμαηξέζεηο Άδεην ην βιέκκα Ο πόλνο κέζα ζην κπαιό ,κέζα ζην ζώκα θαη ζηέκκα Να κελ ην δείμεηο λα κελ κνπ ην πεηο Μα πήγε αξγά Γηα λα ηξαβήμνπκε μαλά θαη νη δπό ζε αληηζέηνπο δξόκνπο Ση θαη αλ πνλάσ..; ηη θαη αλ πνλάο;;


Σν μέξεηο κ‘ αξέζεηο Μα κελ κε πηζηέςεηο ΢' απηόλ ηνλ θόζκν πνπ κόλνο κνπ δσ Γελ ππάξρνπλ θαλόλεο Μα κνλό εμαηξέζεηο ...(2Υ)


Fin End

Σέινο Ende Fine

Final

Oi stixoi tis sunaulias mas  

Oi stixoi tis sunaulias mas

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you