Page 1

Openbare Bibliotheek JAVAPLEIN Te Amsterdam

BR OODJE S

P IZZA

IJS

Student: Theo Weijs Studentnr: 4064666 Vakcode: BK8090 Ontwerpdocent: Job Mouwen Datum: 17-06-2010


Voorwoord

2

Medio februari 2010 is de Premaster Architectuur aan de TU Delft voor mij begonnen. Dit is het eindwerkstuk van de periode februari tot juni ’10. In het verslag staat wat de ontwerpopgave is en het ontwerpobject. Verder staat het ontwerpproces vermeld met een verantwoording en evaluatie van deze periode. Het werkstuk moet de kennis, inzichten en vaardigheden tonen van mij over de afgelopen periode. Deze moeten voldoende zijn om met de master te kunnen starten. Ik heb veel mogen leren en heb meer inzicht gekregen in het ontwerpproces. Verder ben ik veel dank verschuldig aan mijn begeleiders dr. E. Dumoulin, dr. J. Mouwen en dr. S. Holst voor hun kritische blik en waardevolle adviezen. Delft, 17 juni 2010 Theo Weijs


Inhoudsopgave

3

Voorwoord Bijlagen 1.0 Ontwerpopgave: Gebouw als stedelijk generator 5 Inleiding Opgave Interpretatie Uitgangspunten Relevante ontwerpvragen 2.0 Ontwerpobject: Openbare bibliotheek Javaplein Analyse probleemveld Stedenbouwkundig ontwerp Foodcorner Medina Het plan Architectonisch ontwerp Materialisering

7

3.0

10

Generieke deeloplossing Deelstudie 1 ´stratenpatroon´ Deelstudie 2 ´orientatiepunten, pleintjes´ Deelstudie 3 ´nauwe straat´

9

4.0 Ontwerpproces

12

5.o Verantwoording ontwerpproject en reflectie Analyse ontwerpopdracht Stedenbouwkundige analyse Stedenbouwkundig plan Het gebouw Architectonische ontwerp Bouwtechnisch ontwerp

13

6.0 Samenvatting en conclusie

14

7.0

15

Literatuurlijst

Massastudie van de verschillende scenario`s Referentiebeelden de functie`s Situatie Interpetatie programma analyse programma Referentie: Lubeckplein te Zwolle Sfeerbeeld stedenbouwkundig plan Stedenbouwkundige doorsnede 1e periode Plattegronden woningen 1:500 Aanzichten en doorsnede stedenbouwkundig plan 1:650 Beganegrond schetsontwerp 1:200 Verdieping schetsontwerp 1:200 Begane grond voorlopig ontwerp 1:200 Verdieping voorlopig ontwerp 1:200 West en zuidgevel 1:200 Oost en noordgevel 1:200 Doorsnede en klimaatprincipe 1:100 Doorsnede 1:200, Draagconcstructie 3D Gevelfragment Details 1:5 Poster 1 Stedenbouw, Architectuur Poster 2 Stedenbouw, Architectuur Poster 3 Stedenbouw, Architectuur Poster 1 Architectuur, Bouwtechniek Poster 2 Architectuur, Bouwtechniek Poster 3 Architectuur, Bouwtechniek

16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


Maquette

4


1. ontwerpopgave: Gebouw als stedelijke generator Inleiding De indische buurt is gelegen ten oosten van het centrum van Amsterdam. De Indische Buurt is een wijk in verandering. De wijk is gunstig gelegen om aan te haken bij de stedelijke dynamiek van Amsterdam. Maar de wijk kent ook nog forse problemen. Deze liggen op het terrein van armoede, werk en werkloosheid, wonen, gebrekkige scholing, (on) veiligheid en taalachterstand. Deze cruciale problemen vergroten de kwetsbaarheid van de wijk. Daarom is de indische buurt door het kabinet aangewezen als één van de 40 probleemwijken, oftewel krachtwijken. De tekortkomingen in deze buurt hebben onder andere te maken met de ligging van de wijk, de samenstelling van de bevolking, woningtypologieën en voorzieningen.

De opgave De opgave is het ontwerpen van een openbare bibliotheek en 50 woningen die moeten dienen als katalysator voor de Indische buurt te Amsterdam Oost. Dit gaat gebeuren op het Javaplein te Amsterdam Oost wat een onderdeel is van de Indische buurt. De bebouwbare locatie is 80x 40 m. Het eerste gedeelte van de opgave bestaat uit een stedenbouwkundig deel waarbij de locatie wordt geanalyseerd en vervolgens een stedenbouwkundig plan wordt ontwikkeld. Dit plan heeft invloed op de ontwikkeling van de wijk. Er mag een extra programma worden toegevoegd mits het vanuit het specifiek concept voor de bibliotheek beargumenteerd wordt. Het tweede gedeelte van de opdracht bestaat uit het verder ontwikkelen van een architectonisch concept en schetsontwerp voor een klein openbaar gebouw.

5 Interpretatie De veranderingen die moeten komen op deze plek moeten zorgen voor een boots voor de wijk. Om een bibliotheek plaatsen is nog niet genoeg om mensen aan te trekken, zodat ze kennis gaan opnemen. Daarom word er een extra functie aan toegevoegd om te zorgen dat de verschillende mensen uit de buurt meer kans krijgen om samen te komen en samen zich in te zetten voor het ontwikkelen van kennis en sociale vaardigheden. Deze doelgroep is zeer breed Van jong tot oud. Uitgangspunten - Het ontwerpen van een bibliotheek, 50 woningen en een extra programma. - De locatie is het Javaplein in de Indische buurt te Amsterdam Oost - Het ontwerp moet aansluiten op de omge ving. - Het moet werken als een katalysator in de wijk - Er is een brede doelgroep van jong tot oud met verschillende culturen. Relevante ontwerpvragen - Hoe krijg je de bewoners in de bibliotheek? Of hoe kun je ze nieuwsgierig maken dat ze de bibliotheek bezoeken? - Wat voor extra programma is er nodig in de wijk? - Waar moet het plein komen? - Welke middelen kun je toepassen zodat mensen elkaar ontmoeten? - Hoe moet het plein ingericht worden ? - Hoe krijgen de bewoners van de woningen contact met het plein?

Amsterdam. Bron: www.maps.google.nl


Stedenbouw P IZZA

IJS

Pleintje

straatje

BR OODJE S

6

BROODJES

PIZZA

je straat

straatje

IJS

fig. 2.1 Beweging in de Wijk

Pleintje

straatje

Pleintje

fig. 2.3 Verdeling van de Functie`s fig. 2.2 Onstaan van het straatprofiel

Plein

woningen

Foodcorner, Winkels

Referentie: Medina ´Dair le medina´ Te Hammamet, Tunesië


2. Ontwerpobject: Openbare bibliotheek Javaplein

strength: - Veel winkeltjes van en door de bewoners - Goede openbaarvervoer connectie - Grote percentage beroepsbevolking - Eerste stap renovatie gezet - Wijktoezichthouders aanwezig - Cameratoezicht op bepaalde punten - Brede lanen (straten)

Stedenbouwkundig ontwerp Het javaplein is een knooppunt van vele verschillende bewegingen die plaats vinden in de wijk (zie fig. 2.1). Zoals de drukke verkeersstraat de Molukkenstraat, de winkelstraat de Javastraat, de cultuurstaat de Borneostraat. Van deze straat maken vele voetgangers, automobilisten, fietsers, en een tram gebruik van. Wat opvalt aan het straatprofiel dat deze vrij breed is en mensen makkelijk elkaar kunnen passeren. Echter ontbreekt in de wijk ruimte om bij elkaar te zitten of om rustig met elkaar te kunnen ontspannen. Ook is er een gebrek aan winkels voor startende ondernemers en is er niet genoeg werkgelegenheid.

weakness: - (te) Weinig winkels - (te) Weinig voorzieningen en van lage kwaliteit (cultuur, uitgaan, scholen, zorg) - Hoge werkloosheid - Verpaupering - Hoge criminaliteit - Chaotische verkeersituaties, en verkeersdrukte

Foodcorner De foodcorner/winkels word als extra functie toegepast zodat de startende ondernemer een kans krijgt om zich te kunnen vestigen en te ontwikkelen in de wijk. Dit ook om een samenstelling te krijgen van de verschillende culturen. Zodat de verschillende culturen contact krijgen met elkaar.

oportunity: - Meer winkeltjes, meer winkels voor niet dagelijkse boodschappen - Meer winkel variatie - Renoveren van woningen - Werkgelegenheid creeren - Stedelijk interieur upgraden en uitbreiden - Verkeersnetwerk en situaties verbeteren - Plannen Timorplein

Medina De medina is een oud stadsgedeelte van NoordAfrikaanse steden. Vaak vallen deze delen binnen de stadsmuren. Medina betekent in het Arabisch stad. Over het algemeen zijn de oudste gebouwen en objecten, zoals fonteinen, moskeeÍn en paleizen, dan ook hier terug te vinden. Door het zigzagpatroon konden in vroeger tijden ook de bezetting van een stad vertraagd worden, doordat vijandige troepen het spoor bijster raakten. Doordat de straten over het algemeen zeer nauw zijn, sommige straten zijn niet breder dan 1 meter, zijn medina’s autovrij. Soms zijn de straten eveneens afgesloten voor motors en fietsers. Door deze nauwe straten is er meer schaduw. In deze straten bevinden zich winkels. Het is door nauwe straten makkelijk voor de verkoper om de klanten te benaderen en je komt gauw in contact met mensen.

Analyse probleemveld tijdends de analyse van het gebied kwamern er verschillende aandachtpunten naar voren. Deze zijn op de swot manier bekeken.

thread: - Vergrijzing - Renovatie maakt huurprijs te hoog voor bewoners - Aantal woningen neemt af, te weinig (goedkope) huurwoningen - Cultuurbotsingen - Verkeerschaos vergroten door drukkere wijk - Creeren van onveilige plekken door te lage sociale controle

7 Het plan Het idee voor een stedenbouwkundig plan voor het javaplein is het combineren van een foodcorner/winkels met een medina. Het idee is om mensen van de buitenzijde van het nieuw te bouwen complex nieuwsgierig worden gemaakt waardoor ze vervolgens naar binnen gaan. Hier komen ze in een stratenpatroon welke 2,5 meter nauw is. Aan beide zijde bevinden winkels en eetloketten. Door deze nauwheid lopen en passeren mensen elkaar eerder dan dat ze in het huidige brede staatprofiel bevinden van de Molukkenstraat, Javastraat en de Borneostraat. Door dit staatpatroon komen mensen onbewust in de bibliotheek terecht. Dit komt omdat het straatpatroon dwars door de bibliotheek heen loopt. In het centrum van het stratenpatroon bevind zich een plein waar restaurantjes zijn geplaatst en zitgelegenheid voor mensen. Hier om de gekochte lunch van winkeltjes te nuttigen en mensen in gesprek met elkaar te laten komen. Om genoeg zon op het plein te krijgen is de bebouwing er om heen laag wat naar buiten toe word verhoogt. Dit is het tegenovergestelde van een medina waar juist schaduw word gecreerd. Het onstaan van het straten patroon is als volgt gegaan (zie fig 2.2). Eerst is er over de kavel een patroon gelegt van een bestaande medina. Vervolgens komen aan de staatjes en pleintjes de lokketten voor de winkels. Dit patroon is niet structueel. Dit kan zorgen voor ruimtes die moeilijk in gebruik zijn. Daarom is er een raster overheen gelegt. De stratenpatroon is onstaan door de beweging van de buurt door te zetten in het complex. Zo word er aangesloten op de winkelstraat, de verkeerstraat, de cultuurboulevard en de achterliggende woonwijk. De fucntie`s zijn zo verdeeld dat ze aansluiten op de omgeving (zie fig 2.3) . Zo ligt de bibliotheek aan de westkant en sluit aan op de cultuurboulavard. De winkels zijn aan de oostkant gesitueerd als verlenging van de winkelstraat en sluit aan op de drukke verkeerstraat. De woninging zijn aan de noordkant van de kavel als doorzetting van de woonwijk. in het midden van het complex bevind zich het plein wat als kern van de wijk dient om samen tekomen.


Architectuur

8 1.

2.

Plein

Plein

straat

1.

straat

Plein

straat

Plein

straat

Loket zone

BROODJES

Fig. 2.4 Ontstaan van knoop/oriĂŤntatie punten

Loket zone

PIZZA

IJS

2. fig. 2.5 Impressie van de straatjes en pleintjes


2. Ontwerpobject: Openbare bibliotheek Javaplein Architectonisch ontwerp.

Materialisering

De buitenzijde van het hele complex waar de bibliotheek is geïntegreerd is vrij gesloten. Door kleine openingen te maken in de gevel welke dienen als kleine etalages word de buurt geprikkeld om naar binnen te gaan. Dit komt doordat de kleine openingen maar een kleine collectie van de winkel of bibliotheek laten zien. De openingen bevinden zich niet op ooghoogte om inkijk in de winkel te voorkomen.

De buitenzijde bestaat uit baksteen welke terug is te vinden in de omgeving. Door de verschillende hoogtes van de gebouwen is er gekozen voor een soort baksteen om het gevelbeeld rustig te houden.

Als men het complex binnen wil gaan dus, ook de Bibliotheek, kronkelt er een lange smalle straat hier dwars door heen welke uitkomt op het grote binnenplein. Door het bestuderen van de routes van de gebruiker vielen enkele knoop punten op (zie fig. 2.4). Hier passeren mensen elkaar en worden de ingangen van de bibliotheek gesitueerd. Om de mensen ruimte te geven om zich te kunnen oriënteren en een gesprek aan te gaan met elkaar is er op deze plekken een pleintje gecreëerd. Om deze oriëntatiepunt opvallend te maken is deze uitgevoerd in lichte materialen en de straatjes uitgevoerd in een donker materiaal. Zodat men door de straat heen kijkt men kan zien op welke plekken iets gaat gebeuren (zie fig. 2.5). Dit is pas te zien als je naar het pleintje toeloopt. Zo kan de route veranderd worden of een ingang in zicht komen van een winkel of een onderdeel van de bibliotheek. Het licht speelt hier een belangrijke rol in. Door niet alleen met een lichtgekleurd materiaal de oriëntatie punten aan te duiden maar ook met lichtinval te gaan werken vallen deze punten nog meer op. Zo worden de mensen aangetrokken om naar het licht toe te lopen aan het einde van de donkere staat. Wanneer men het complex inloopt openbaard zich de functie die aanwezig is door de openheid. Dit doormiddel van grote etalage toe te passen in de staatjes. Zo is het hele ’loket’ waarin een winkel of een onderdeel van de bibliotheek zichtbaar. Men moet dan doorlopen naar een pleintje tevens oriëntatiepunt om naar binnen te kunnen gaan. De ingangen zijn van glazen deuren gemaakt waarachter de balie bevind. Zo is er altijd zicht en controle op de straat.

9

Als men het complex ingaat openbaard zich een houten binnenwereld (zie fig. 2,6). De straatjes zijn uitgevoerd met een donkere houtsoort en bestrating. Hier bevinden zich ook de grote etalages welke een zwart natuurstenen kader heeft. Wanneer er ramen worden toegepast op de eerste verdieping zijn dit smalle verticale openingen met het kozijn weggewerkt. De gevelbekleding is ook verticaal toegepast. Deze verticaliteit is er om de hoogte te benaderen. Er is voor hout gekozen om de nauwe staat aangenaam te maken en een warme uitstraling te geven. De pleintjes zijn uitgevoerd met een lichte houtsoort en bestrating. Hier bevinden zich de ingangen met glazen deuren waar de kozijnen van weggewerkt zijn. OP de eerste verdieping bevind zicht een groot breed raam om de breedte van het pleintje uit te drukken. Deze kan open om door de straat heen te kijken naar de mensen die voorbij lopen. De houten gevelbekleding is hier ook verticaal uitgevoerd om de hoogte te benaderen.

fig. 2.6 Maquette van de houten binnenwereld


3. Generieke deeloplossingen

10 OLIW

WRLOHW P

WRLOHW P 'LUHFWLH P

ZHUNSOHNNHQ YDNWHDP P

%RHNHQ $OJHPHHQ P

5HFHSWLH XLWOHHQFHQWUHP P

0X]LHN P

/HHVFDIH P

.XQVW WHQWRRQVWHOOLQJ P

OLIW

WRLOHW P

WRLOHW P 'LUHFWLH P

ZHUNSOHNNHQ YDNWHDP P

%RHNHQ $OJHPHHQ P .HXNHQ P

5HFHSWLH XLWOHHQFHQWUHP P

0X]LHN P

/HHVFDIH P

.XQVW WHQWRRQVWHOOLQJ P

OLIW

WRLOHW P

WRLOHW P 'LUHFWLH P

ZHUNSOHNNHQ YDNWHDP P

%RHNHQ $OJHPHHQ P .HXNHQ P 5HFHSWLH XLWOHHQFHQWUHP P 0X]LHN P

.XQVW WHQWRRQVWHOOLQJ P

/HHVFDIH P

Deelstudie 1 ´Stratenpatroon´ Het is belangrijk dat er geen doorkijk is dwars door het complex. Dit zorgt ervoor dat men in ÊÊn oogopslag ziet waar het naar toe gaat Waardoor de mensen minder nieuwsgierig worden. Een Te lange straat kan zorgen voor overzicht en eenvoud. Dit moet voorkomen worden zodat mensen geprikkeld worden om te kijken wat er om de hoek bevind. Zo worden de bezoekers misleid en lopen zonder dat ze het doorhebben in de bibliotheek.


3. Generieke deeloplossingen

Deelstudie 2 ´oriëntatiepunt, pleintje´ Bij de eerste studie was er alleen ruimte op de begane grond gecreëerd voor het maken van een pleintje. Dit zorgde voor een schaduwvlak op het plein van de eerste verdieping. Om meer licht inval te krijgen is deze breedte doorgezet naar de verdieping waardoor er meer lichtinval is. Zo word het oriëntatiepunt niet alleen in lichte materiaal uitgevoerd, maar zorgt ook het lichtinval voor een aantrekkingskracht aan het einde van de donkere straat

11

Deelstudie 3´Nauwe straat´ Bij de eerste studie is de etalage doorgezet naar de eerste verdieping. Dit had enkele nadelen. Het zorgde ervoor dat er te veel openheid aanwezig was waardoor je niet meer de nauwheid van het straatje beleefde. De openheid is wel van belang zodat je controle houd op de straat. Zo is er bij het uiteindelijke resultaat alleen een etalage op de begane grond. Op de eerste verdieping zijn enkele smalle verticale ramen gecreëerd. Dit zorgt voor het benaderen van de hoogte en de nauwheid van de straat. Ook is er voor een donker houtsoort gekozen om dit te benaderen.


4. Ontwerpproces

12


5. Verantwoording en reflectie Analyse ontwerpopdracht Voor de analyse van de opdracht hebben we gekeken naar de kern van de opdracht en hebben hier kernvragen opgesteld. Om zo gericht te zoeken in de vele informatie die beschikbaar is. Deze hebben we geprobeerd om te beantwoord door documenten op te zoeken bijvoorbeeld in atlassen, internet. Evaluatie Door dit onderzoek heb ik meer inzicht gekregen wat de problemen zijn in een probleemwijk en hoe ze worden veroorzaakt. Zo kun je kijken als deze problemen op te lossen zijn en eventueel mee kan nemen in je ontwerp. Opvallend was dat de ingrepen van de overheid na jaren pas verandering brachten. Reflectie Het was zeer leerzaam hoe een probleemwijk in mekaar zit. Dit is goed om te weten zodat je dit mee kan nemen in nieuwe wijken of bij het toepassen van een bestaande buurt. Stedenbouwkundige analyse Met de geanalyseerde informatie over de indische buurt hebben we een bezoek gebracht. Zo kon je gericht kijken en foto`s maken. Zo beleefde je de sfeer van de wijk en kon je kijken ter plekke kijken als de bevindingen klopten uit de analyse opdracht. Evaluatie. Een aantal van deze bevindingen kon je terug vinden in de wijk toen we er doorheen liepen. Een bewoner van de wijk sprak ons aan, omdat we foto`s aan het maken waren van zijn café. Met hem raakteen we in gesprek waardoor nog veel meer bevindingen duidelijker werden. Reflectie Om een goede analyse te maken is het belangrijk dat je naar de locatie gaat en ook daadwerkelijk mensen en bewoners aanspreekt. Zo krijg je meer inzicht in de wijk. Dit kan helpen bij het maken van het nieuwe ontwerp en je voorwaarden. Stedenbouwkundig plan Het ontwerp moet aan de voorwaarden en bevindingen voldoen die je bij de analyse hebt gesteld. Zo ontwikkel je een ontwerp die past in de buurt en dus alleen geschikt is voor die specifieke plek.

13 Door verschillende extreme scenario`s te maken kun je hieruit de sterke en zwakke punten halen die je kunt gebruiken bij je verdere studie/ontwerp. Evaluatie Door extreme scenario`s te bedenken zoals het parkeren op het dak, opengebroken van het blok, het dak een functie geven, ben ik achter vele bevindingen gekomen. Deze zijn uitgevoerd in kleine studie modellen om het te verduidelijken. Zo is er uiteindelijk een ontwerp uitgekomen waar de beweging van de indische wijk door wordt gezet in het ontwerp. Deze vielen op bij de analyse die eerder was gemaakt. Reflectie Als je te weinig verschillende studie´s maakt blijf je hangen op een ontwerp wat je mooi vindt. Ik ben er achter gekomen dat je door de verschillende studies een sterker ontwerp op tafel legt. Dit is gelukkig gebeurd. Ook referentie beelden zoeken heeft veel geholpen zoals een foto van een medina. Het gebouw Om de bevindingen van het stedenbouwkundig plan door te zetten in het gebouw is er een analyse nodig van het programma. Zo worden de functie`s verdeeld over de kavel aansluitend op het stedenbouwkundig plan. Er word gekeken als er een extra functie bij moet komen. Evaluatie Door de bevindingen van het stedenbouwkundig plan en na de verschillende scenario`s is er een medina als referentie gebruikt. Dit om ontmoeting plaats te laten vinden. De functie`s zoals de woningen en een plein met een bibliotheek zijn verdeeld over de kavel wat aansluit op de beweging van de wijk. Als extra functie is er een foodcorner ontwikkeld met winkels. Dit om de startende ondernemer een kans te bieden en een cultuurmengeling te krijgen. Reflectie Door de analyse van de beweging in de wijk vielen de functie`s op hun plek. Ook na de analyse weet je waar vraag naar is in een wijk. Zo kun je zien dat een analyse zeer belangrijk is om een ontwerp daadwerkelijk te laten functioneren in de omgeving.

Architectonische ontwerp Om een architectonisch ontwerp te maken zijn referentie analyses zeer belangrijk. Zo kun je kijken welke middelen zijn gebruikt om een bepaald resultaat te krijgen. Het in en uitzoomen van je concept speelt een belangrijke rol. Zo moet het concept op stedenbouwkundig niveau kloppen, maar ook op detailniveau. Evaluatie Er zijn verschillende analyses en bezoeken gebracht aan verschillende bibliotheken. Vervolgens is er gekeken hoe je mensen in een bibliotheek kunt krijgen wat ook één van de vragen was aan het begin van het proces. Zo is weer de medina als referentie gebruikt, omdat je dit dwars door de bibliotheek door te voert, zodat de bewoners onbewust door de bibliotheek heenlopen. Op specifieke punten waar mensen elkaar passeren en ontmoeten is er ruimte gemaakt en in materialisering aangeduid. Ook is er een onderzoek nodig geweest wat het effect is van materialen in een nauwe ruimte. Hoe je een ruimte kunt benadrukken door middel van kleur en licht. En wat het effect is op het maken van openingen en richting van gevelbekleding. Reflectie Door veel studie`s te doen word het ontwerp sterker en is het niet een lineair proces. Hier moet ik nog aan werken. De studie`s zijn soms niet breed genoeg wat wel van belang is om een juiste keuze te kunnen maken. Bouwtechnisch ontwerp Het is belangrijk dat je het concept ook in de details, materialisering, bouwmethoden en klimaatprincipe terug te vinden is. Evaluatie Dit is gelukt door bijvoorbeeld: de nieuwsgierigheid te creëren aan de buitenzijde van het complex. Er zijn kleine ramen toegepast waarvan het kozijn uitsteekt. Dit voor het neerzetten van spullen. Door middel van het spelen van de hoogte krijg je minder inkijk. Tevens is er gekozen voor een herhaling waardoor het eventueel in element uitvoerbaar is. Reflectie Het beter proberen om de details en methoden te vereenvoudigen zodat je ziet wat je aan het doen bent.


6. Samenvatting en Conclussie

14

De ontwerpopgave was het maken van een gebouw als stedelijke katalysator. Het nieuwe plan is ontstaan door de bewegingen in de buurt . Vandaar dat het geschikt is voor deze specifieke locatie. Het zorgt ervoor dat de bewoners van de indische buurt weer in contact komen met elkaar. Zich kunnen ontwikkelen qua kennis in de bibliotheek en zich kunnen ontwikkelen in de maatschappij. Dit door ruimte te bieden voor startende ondernemers waardoor weer werkgelegenheid wordt gecreĂŤerd. De volgende ingrepen zijn gedaan: - - - - -

Een foodcorner en kleine winkels toegevoegd als extra functie aan het project voor het samensmelten van de culturen en startende ondernemers een kans te geven om een eigen zaakje te beginnen. Ruimte creĂŤren doormiddel van pleinen en pleintjes om ontmoeting plaats te vinden Woningen toepassen op de daken van de winkels De bibliotheek zo integreren in het plan dat men onbewust in de bibliotheek terecht komen om kennis op te doen. Een leescafĂŠ te plaatsen tussen het grote plein en het leesplein van de bibliotheek als overgangzone.

Architectonische ingrepen: - Gebruik maken van dezelfde materiaal als in de omgeving zodat het een vertrouwelijke uitstraling krijgt - Door houten accenten word de binnen wereld verzacht. - Door het toepassen van verschillende kleuren en het gebruik maken van lichtinval kun je ruimtes accentueren.

Impressie straatbeeld vanuit de Borneostraat richting javaplein


7. Literatuurlijst

Literatuur - - - - -

Ching, F.D.K.; (2007) Architecture, Form, Space and Order; John Wiley & Son, inc. Hoboken, New Jersey Haan, H. de (2009) Wood Works Onix (Rotterdam) NAi Uitgevers Ibelings H.(2003) Nederlandse Architectuur van de 20 ste eeuw (Rotterdam) NAi Uitgevers Leupen, B.; Grafe, C.; Kรถrnig, N.; Lampe, M. and Zeeuw, P.de (1993) Ontwerp en analyse (Rotterdam) Uitgeverij 010 Technische Universiteit Delft, Faculteit Bouwkunde, Voorjaar 2010 (2010) Semesterboek HTO Schakelsemester (Delft) Publicatiebureau Bouwkunde

Website www. geoloket.tudelft.nl www.amsterdam.nl www.wereldwijk.nl www.stayokay.com www.studio-k.nu www.lemedi.nl www.vibavereniging.nl www.djoserfiets.nl www.optigroen.nl www.maps.google.nl

15


Massastudie van de verschillende scenario`s

Parkeren op Dak

Functie aan het dak geven

16

Woonblok openbreken


Referentiebeelden Deze foto`s zijn gemaakt tijdens mijn vakantie naar de Medina ´Dair le medina´ Te Hammamet, Tunesië

17


de functie`s

18

de bibliotheek als verlenging van de cultuurboulvard

de winkels als verlenging van de winkelstraat aansluitend op de verkeerstraat

Het plein als centraal ontmoetingspunt

De woningen als verlenging van het woonblok


Situatie

19

N 3 3 3 3 3 3HLO 

3 7000

3000

7000

3000

7000

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3HLO 

3HLO 

3 7000

3000

7000

3000

7000

3 7000

3 3 3 3

3000

7000

20090

3000

7000


Boeken Onderdeel Non-fictie SISO-rublieken 000-900

Romans

20

Kunst Oppervlakte m2 220

140

Opmerkingen inclusief infobalie

inclusief infobalie, inclusief EN, DU en FR

Onderdeel Tentoonstellingsruimte

Oppervlakte m2 150

uitleen/ informatiebalie

10

Opmerkingen

Administratie en organisatie

Jeugd

260

inclusief infobalie en schoolboeken

Onderdeel kantoren directie

Oppervlakte m2 35

Opmerkingen 3 werkplekken

werkplekken vakteams

45

6 werkplekken

vergaderruimte

30

1x10m2, 1x20m2

kantine postvak/ keuken/ bar

20

toiletten

15

print/serverruimte

10

magazijn

30

2x mannen, 2x vrouwen, 1 gehandicapt


Interpetatie programma

21

Entree

Algemeen programma

Onderdeel Entreehal

Oppervlakte m2 35

Opmerkingen deel van de circulatieruimte

Onderdeel Leescafe

Oppervlakte m2 45

Opmerkingen

Uitleencentrum

20

selfservice in / uit, betaalautomaat

Keuken

15

bediend leescafe

auditorium

140

150 plaatsen (100 plaatsen)

toiletten

15

2x mannen, 2x vrouwen, 1 gehandicapt

spreekkamers

30

2x10m2, 1x20m2 ( 1x10 en 1x20)

cataloguscomputers

10

10 stuks 5

werkplekken

40

20 stuks 15

computerwerkplekken

30

15 stuks 10

printerruimte

10

Gemeenschappelijke ruimte

100

Sorteerruimte

25

verbonden met uitleencentrum via lopende band

receptie

20

verbonden met uitleencentrum via lopende band

garderobe

15

inclusief kluisjes

toiletten

15

2x mannen, 2x vrouwen, 1 gehandicapt

Muziek Onderdeel CD`s / DVD`s

Muziekstudio

uitleen/ informatiebalie

Oppervlakte m2 80

30

10

Opmerkingen

2x20m2 multifunctioneel - ouderenopvang - cursussen - bijeenkomsten - fuiven


Analyse programma

22 Entree Leescafe Auditorium Boeken Alge

Openbaar

Ontmoeting

Omgevings

Boeken Romans Boeken Jeugd Muziek Kunst Werkruimte Gem. ruimte Administratie

Relatie Buiten ruimte

Beweging

14000 12000 10000 8000

65 jaar e.o.

6000

50‐64 jaar

4000

35‐49 jaar

2000

20‐ 34 jaar 34 jaar

0

5‐ 19 jaar 0‐ 4 jaar


Referentie: Lubeckplein te Zwolle

23


Sfeerbeeld stedenbouwkundig plan

24


Stedenbouwkundige doorsnede 1e periode

25 3 3 3 3 3 3HLO 

3 7000

3000

7000

3000

7000

3 3 3 3 3 3HLO 

3 7000

3000

7000

20090

3000

7000


$XGLWRULXP P

-HXJG P

5RPDQ P

-HXJG -HXJG

9HUJDGHU UXLPWH P

9HUJDGHU UXLPWH P

&RPSXWHUZHUNSOHNNHQ P 6SUHHN UXLPWH P

6SUHHN UXLPWH P

:HUN SOHNNHQ P

Derde verdieping Tweede verdieping Eerste verdieping

26 Plattegronden woningen 1:500


Aanzichten en doorsnede stedenbouwkundig plan 1:650

27

3 3 3 3 3 UITLEEN CENTRUM

BOEKEN ALGEMEEN

GRAND CAFE

RESTAURANT

3 3HLO 

3


Beganegrond schetsontwerp 1:200

28 57000

17000

13500

3000

7000

OLIW

WRLOHW P

7000

6500

WRLOHW P ZHUNSOHNNHQ  YDNWHDP P

%RHNHQ $OJHPHHQ P

3000

'LUHFWLH P

7000

.HXNHQ P

5HFHSWLH XLWOHHQFHQWUHP P

10000

0X]LHN P

3000

.XQVW WHQWRRQVWHOOLQJ P

10000

10000

7000

10000

/HHVFDIH P


Verdieping schetsontwerp 1:200 20000

16000

$XGLWRULXP P

9HUJDGHU UXLPWH P

9HUJDGHU UXLPWH P

6SUHHN UXLPWH P

&RPSXWHUZHUNSOHNNHQ P

5RPDQ P

6SUHHN UXLPWH P

WRLOHWWHQ P

-HXJG -HXJG

:HUN SOHNNHQ P

7000

17000

10000

OLIW

-HXJG P

7000 10000

17000

15000

29


Begane grond voorlopig ontwerp 1:200

30


Verdieping voorlopig ontwerp 1:200

31


West en zuidgevel 1:200

32


Oost en noordgevel 1:200

33


Doorsnede en klimaatprincipe 1:100

Bron: www.Optigroen.nl Opdrachtgever: Siedlungswerk Stuttgart

Doorsnede A-A

34


Doorsnede 1:200, Draagconcstructie 3D

Doorsnede C-C

35

Doorsnede B-B

Draagconstructie 3D


Gevelfragment

36

Baksteen wienerberger Puur Rood

western red cedar WaxedWood速 Kiezelgrijs

western red cedar WaxedWood速 Notenbruin

Natuursteen zwart


Details 1:5

37


x

P IZZA

JAVAPLEIN

Beweging in de Indische buurt

BR OODJE S

CONCEPT ´Face to Face´

Foodcorner, Winkels

woningen

Plein

IJS

Pleintje

straatje

Pleintje

st

Pleintje raatje

PIZZA

Student: Theo Weijs Begeleider Architectuur: Job Mouwen Begeleider Stedebouw: eugène dumoulin Datum: 26-03-2010

BROODJES

IJS

Poster 1 Stedenbouw, Architectuur 38

straatje

straatje


3000

7000

7000

20090

3000

7000

3000

3000

7000

7000

JAVAPLEIN

Impressie

Doorsneden A-A en B-B

7000

Begane grond

3

3HLO 

3

3

3

3

3

3

3HLO 

3

3

3

3

3

Plattegronden (1:500)

9.00

Bezonning

Parkeergarage

13.00

N

Gemetselde Bank

Lubeckplein te Zwolle

Referentie

Eerste verdieping

$XGLWRULXP P

Tweede verdieping

Derde verdieping

-HXJG P

5RPDQ P

-HXJG -HXJG

9HUJDGHU UXLPWH P

&RPSXWHUZHUNSOHNNHQ P

:HUN SOHNNHQ P

6SUHHN UXLPWH P

6SUHHN UXLPWH P

Metselwerk

9HUJDGHU UXLPWH P

Bestrating

Student: Theo Weijs Begeleider Architectuur: Job Mouwen Begeleider Stedebouw: eugène dumoulin Datum: 26-03-2010

17.00

Poster 2 Stedenbouw, Architectuur 39


c-c

'LUHFWLH P

$XGLWRULXP P

15000

10000

ZHUNSOHNNHQ  YDNWHDP P

0X]LHN P

10000

WRLOHW P

JAVAPLEIN

Verdieping

10000

Beganegrond

3000

10000

7000

3000

7000

Doorsnede c-c

ZUIDGEVEL

WRLOHWWHQ P

17000

17000

WESTGEVel

7000

7000

-HXJG P

5RPDQ P

20000

.XQVW WHQWRRQVWHOOLQJ P

3000

57000

10000

-HXJG

10000

A-A

A-A

OLIW

5HFHSWLH XLWOHHQFHQWUHP P

%RHNHQ $OJHPHHQ P

OLIW

13500

-HXJG

UITLEEN CENTRUM

9HUJDGHU UXLPWH P

16000

&RPSXWHUZHUNSOHNNHQ P

9HUJDGHU UXLPWH P

6500

BOEKEN ALGEMEEN

:HUN SOHNNHQ P

7000

6SUHHN UXLPWH P

6SUHHN UXLPWH P

/HHVFDIH P

.HXNHQ P

WRLOHW P

7000

OOSTGEVEL

17000

Gevels, Plattegronden, Doorsneden (1:200)

Doorsnede A-A

B-B

3000

RESTAURANT

B-B

7000

GRAND CAFE

3000

7000

Student: Theo Weijs Begeleider Architectuur: Job Mouwen Begeleider Stedebouw: eugène dumoulin Datum: 26-03-2010

7000

3

3HLO 

3

3

3

3

3

c-c

3

3HLO 

3

3

3

3

3

3

Poster 3 Stedenbouw, Architectuur 40


P IZZA

IJS

JAVAPLEIN

Architectuur

Stedenbouwkundige oplossing 1:500

BR OODJE S

Stedenbouw

Plein

Loket zone

straat

Loket zone

BROODJES

1.

PIZZA

Plein

straat

Plein

IJS

straat

Pleintje

straatje

straat

Plein

Pleintje

Pleintje tje

straa

2.

N

2.

1.

BROODJES

PIZZA

7000

3000

7000

Plein

IJS

7000

20090

3000

7000

Foodcorner, Winkels

3000

3000

7000

7000

3

3HLO 

3

3

3

3

3

3

3HLO 

3

3

3

3

3

Student: Theo Weijs 4064666 Begeleider Architectuur: Job Mouwen Begeleider Bouwtechnologie: Sjap Holst Datum: 10-06-2010

Referentie: Lubeckplein te Zwolle

Referentie: Medina ´Dair le medina´ Te Hammamet, TunesiÍ

woningen

Poster 1 Architectuur, Bouwtechniek 41

straatje

straatje


DetailS 1:5

JAVAPLEIN

Draagconstructie 3D

vanuit de Borneostraat richting javaplein

Impressie straatbeeld

Verdieping

Beganegrond

noordgevel

OOSTGEVel

Doorsnede C-C

zuidgevel

WESTGEVel

Gevels, Plattegronden, Doorsneden (1:200)

Doorsnede B-B

Student: Theo Weijs 4064666 Begeleider Architectuur: Job Mouwen Begeleider Bouwtechnologie: Sjap Holst Datum: 10-06-2010

Poster 2 Architectuur, Bouwtechniek 42


JAVAPLEIN

Baksteen wienerberger Puur Rood

GEvelfragment A-A

Gevelfragment (1:20)

Bron: www.Optigroen.nl Opdrachtgever: Siedlungswerk Stuttgart

Doorsnede A-A

Klimaatprincipe, Doorsnede (1:100)

western red cedar WaxedWood速 Kiezelgrijs

GEvelfragment B-B

Natuursteen zwart

Student: Theo Weijs 4064666 Begeleider Architectuur: Job Mouwen Begeleider Bouwtechnologie: Sjap Holst Datum: 10-06-2010

western red cedar WaxedWood速 Notenbruin

GEvelfragment C-C

Poster 3 Architectuur, Bouwtechniek 43

Javaplein te Amsterdam  

Eindwerkstuk

Javaplein te Amsterdam  

Eindwerkstuk

Advertisement