Page 1


ÍNDEX -Centrals elèctriques -Funcionament -Parts i explicació

-Energies alternatives -Centrals hidràuliques -Centrals solars -Centrals eòliques -Centrals mareomotrius -Energia geotèrmica -Biomassa


Les centrals elèctriques utilitzen una energia anomenada energia primària. Per produir l'energia elèctrica es fan diferents transformacions. Energia Primària ------> Energia Mecànica Cinètica ------> Energia Elèctrica Les màquines que permeten transformar l'energia primària en energia mecànica cinètica s'anomenen turbines. Els alternadors són els encarregats de transformar l'energia cinètica en energia elèctrica. Poden trobar-se les dos en el mateix aparell aleshores s'anomenen turboalternadors.

Els transformadors converteixen aquesta energia elèctrica en energia elèctrica que pot ser utilitzada amb diferents tensions. Les centrals elèctriques reben diferents noms depenent de l'energia primària que utilitzen. Així podem distingir diferents tipus de centrals. Central hidràulica:

És un tipus de central que utilitza l'energia cinètica de l'aigua per fer moure unes turbines que produeixen energia elèctrica al girar i és distribuïda mitjançant uns cables d'alta tensió.


Central solar:

És un tipus de central que utilitza l'energia solar i tèrmica del Sol per escalfar unes plaques que transformen aquesta energia en energia elèctrica que és emmagatzemada en un acumulador elèctric.

Central eòlica:

És un tipus de central que utilitza l’energia cinètica del vent per moure unes aspes i fer girar una turbina que amb el moviment produeix energia elèctrica que es emmagatzemada en un acumulador elèctric.


Central mareomotriu:

És un tipus de central que recull aigua del mar quan hi ha marea alta i quan baixa el nivell del mar crea una diferència d’altura que fa moure unes turbines que produeixen electricitat. El sistema de turbines és paregut al de les centrals hidràuliques.

Central geotèrmica:

És un tipus de central que aprofita l’escalfor de l’aigua i els gasos de l’interior de la terra per produir electricitat. Per poder-ho fer cal que hi hagi temperatures molt elevades a poca profunditat de la superfície terrestre.


Central de biomassa:

És un tipus de central que al cremar combustible, el calor fa girar una turbina que transforma aquesta energia en elèctrica.

Treball Tecnologia  
Treball Tecnologia  

Aquest és el meu treball

Advertisement