Page 1


ÓÅË. 2

-30%

ÓÅË. 3

-20%

-25%

-25% -25% Kellogg's CORN FLAKES Original 375gr

ÁãïñÜæïíôáò 2 ßäéåò óõóê. äçìçôñéáêÜ Fitness Nestle ïëéêÞò áëÝóåùò Honey & Almonds 355gr, Dark Chocolate, Fruits, Classic Þ Chocolate 375gr

ô. êéëïý 6,24e 4,66e

ô. êéëïý 15,41e 12,33e

2,34e 1,75E

-20%

-25%

Kellogg's All Bran Bars óõóê. 6x40gr Original Nature Þ Chocolate

3,70e

¢ëôéò êëáóéêü ìå åëáéüëáäï 250gr ô. êéëïý 4,16e 3,32e

1,04e

2,89e

2,17E

2,96E

ô. êéëïý 7,68e

1,49E

-0,10e

Ìáýñï ôóÜé ÊåûëÜíçò SPAR óõóê. 20 öáê.

ÊÝôóáð HELLMANN'S ìå Stevia 540gr

2,79e

2,09E

ô. êéëïý 5,38e 4,03e

2,91e

2,18E

-10%

¼óðñéá SPAR 500gr

0,89E

Tüíïò RIO Mare óõóê. 2x160gr óå åëáéüëáäï Þ Ál Naturale

Øùìß ôïõ ôïóô ÊÁÑÁÌÏËÅÃÊÏÓ óßêáëçò ïëéêÞò Üëåóçò 340gr & -0,20€ Sticker ô. êéëïý 4,85e 3,97e

1,65e 1,35E Kåñäßæåôå 0,30e

ô. êéëïý 15,31e 13,78e

Öáóüëéá ìÝôñéá

ÖáêÝò øéëÝò Þ ÷ïíäñÝò

ô. êéëïý 2,38e

1,19E

ô. êéëïý 2,10e

1,05E

ÊñéèáñÜêé-ÌáíÝóôñá ô. êéëïý 4,20e 3,96e

2,10e

ÌáñìåëÜäåò SPAR 370gr Âåñßêïêï, Âáôüìïõñï, ÊåñÜóé, ÐïñôïêÜëé, ÑïäÜêéíï, ÖñÜïõëá ô. êéëïý 4,21e

1,56E

1,09E

ô. êéëïý 6,20e 4,64e

0,83E

Öõóéêüò ÷õìüò Amita motion 1,5lit ô. ëßôñïõ 1,92e 1,44e

Åëëçíéêüò êáöÝò SPAR êëáóéêüò 194gr

ÌáãéïíÝæá HELLMANN'S Light 450ml

Ìáêáñüíéá SPAR 1000gr No 10 Þ No 6

1,98E Êåñäßæåôå 0,12e

ËáæÜíéá, Ôñá÷áíÜò îéíüò, Ôñá÷áíÜò ãëõêüò, ×õëïðßôåò, ÐáðáñäÝëåò ô. êéëïý 3,96e

1,98E

4,90e

4,41E


ÓÅË. 2

-30%

ÓÅË. 3

-20%

-25%

-25% -25% Kellogg's CORN FLAKES Original 375gr

ÁãïñÜæïíôáò 2 ßäéåò óõóê. äçìçôñéáêÜ Fitness Nestle ïëéêÞò áëÝóåùò Honey & Almonds 355gr, Dark Chocolate, Fruits, Classic Þ Chocolate 375gr

ô. êéëïý 6,24e 4,66e

ô. êéëïý 15,41e 12,33e

2,34e 1,75E

-20%

-25%

Kellogg's All Bran Bars óõóê. 6x40gr Original Nature Þ Chocolate

3,70e

¢ëôéò êëáóéêü ìå åëáéüëáäï 250gr ô. êéëïý 4,16e 3,32e

1,04e

2,89e

2,17E

2,96E

ô. êéëïý 7,68e

1,49E

-0,10e

Ìáýñï ôóÜé ÊåûëÜíçò SPAR óõóê. 20 öáê.

ÊÝôóáð HELLMANN'S ìå Stevia 540gr

2,79e

2,09E

ô. êéëïý 5,38e 4,03e

2,91e

2,18E

-10%

¼óðñéá SPAR 500gr

0,89E

Tüíïò RIO Mare óõóê. 2x160gr óå åëáéüëáäï Þ Ál Naturale

Øùìß ôïõ ôïóô ÊÁÑÁÌÏËÅÃÊÏÓ óßêáëçò ïëéêÞò Üëåóçò 340gr & -0,20€ Sticker ô. êéëïý 4,85e 3,97e

1,65e 1,35E Kåñäßæåôå 0,30e

ô. êéëïý 15,31e 13,78e

Öáóüëéá ìÝôñéá

ÖáêÝò øéëÝò Þ ÷ïíäñÝò

ô. êéëïý 2,38e

1,19E

ô. êéëïý 2,10e

1,05E

ÊñéèáñÜêé-ÌáíÝóôñá ô. êéëïý 4,20e 3,96e

2,10e

ÌáñìåëÜäåò SPAR 370gr Âåñßêïêï, Âáôüìïõñï, ÊåñÜóé, ÐïñôïêÜëé, ÑïäÜêéíï, ÖñÜïõëá ô. êéëïý 4,21e

1,56E

1,09E

ô. êéëïý 6,20e 4,64e

0,83E

Öõóéêüò ÷õìüò Amita motion 1,5lit ô. ëßôñïõ 1,92e 1,44e

Åëëçíéêüò êáöÝò SPAR êëáóéêüò 194gr

ÌáãéïíÝæá HELLMANN'S Light 450ml

Ìáêáñüíéá SPAR 1000gr No 10 Þ No 6

1,98E Êåñäßæåôå 0,12e

ËáæÜíéá, Ôñá÷áíÜò îéíüò, Ôñá÷áíÜò ãëõêüò, ×õëïðßôåò, ÐáðáñäÝëåò ô. êéëïý 3,96e

1,98E

4,90e

4,41E


ÓÅË. 4

ÓÅË. 5

ÈáëáóóéíÜ SPAR êáôåøõãìÝíá

-20%

4,92E

Êåñäßæåôå óôï êéëü 0,87e

5,99E

7,45e

Êåñäßæåôå óôï êéëü 1,46e

2,02e 1,69E

2,68e

Kåñäßæåôå 0,33e

2,19E

Ìðéóêüôá ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ Cookies 160gr

0,63e

Kåñäßæåôå 0,21e

-30%

Kåñäßæåôå 0,49e

-20%

Äçìéïõñãßåò Æýìçò ×ùñéÜôéêåò “ôï ÐëáóôÞñé” ìå öýëëï êáôåø. 1000gr*

Êåñäßæåôå 0,42e

1,79e 1,58E

ô. êéëïý 5,36e 4,38e

ÐáóôÝëé ìå ìÝëé ÓÁÑÁÍÔÇÓ 33,4gr

-20% ÃêïöñåôÜêéá Ámaretti classic ìå ãÝìéóç êñÝìá êáêÜï 135gr

1,56e

ô. êéëïý 20,30e 14,24e

ìå êïììÜôéá óïêïëÜôáò & êáêÜï

13,50e

0,90E

ô. êéëïý 7,58e 5,30e

4,55e

9,95E

3,18E

-20%

Êåñäßæåôå 3,55e

7,49e

6,74E

Kåñäßæåôå 0,75e

Ôõñüðéôá, ×ïñôüðéôá

7,49e

Ìðýñá Mythos óõóê. 4x0,5lit ô. ëßôñïõ 2,16e 1,73e

4,32e

3,46E

6,50E

3,28e

Ëåõêü

ô. ëßôñïõ 8,86e 6,20e

ô. ëßôñïõ 8,78e 6,14e

6,65e

6,59e

4,65E 4,61E

ô. ëßôñïõ 6,60e 4,94e

ô. ëßôñïõ 8,32e 6,65e

4,95e

6,24e

3,71E

2,46E

ô. êéëïý 7,92e

0,99E ô. êéëïý 14,00e 11,17e

Êïõâåñôïýñá ÃÉÙÔÇÓ 100gr óå íéöÜäåò, óå óôáãüíåò, ãÜëáêôïò óå óôáãüíåò*

1,19e

-20%

-20% ÓïêïëÜôá ÃÉÙÔÇÓ 100gr ëåõêÞ óå óôáãüíåò*

0,95E

óåô 2+1

ô. êéëïý 15,80e 12,60e

Äþñï

1,36e 1,09E 1,58e 1,26E ô. êéëïý 13,60e 10,90e

ÍåñÜíôæé ñïëÝ

Ðåñãáìüíôï

4,52e 4,39e 3,51E

3,62E Âýóóéíï

ÊåñÜóé

4,97e 3,98E 4,37e 3,50E

PEPSI óõóê. 6x330ml -25% Sticker åñõèñü

ñïæÝ

ô. ëßôñïõ 6,73e 5,38e

ô. ëßôñïõ 6,56e 5,25e

5,05e

4,92e

4,99E 4,04E 3,94E

-10%

ô. ëßôñïõ 1,34e 1,20e

Åñõèñü

Mini Cookies SPAR 125gr (óå 4 ãåýóåéò)

ÓïêïëÜôåò JOIN ÉÏÍ 85gr (óå 5 ãåýóåéò)

4,54E

Êñáóß TSANTALI Ôñßá Ðüäéá ëåõêü 750ml*

2,95E

-20%

5,68e

Êñáóß Ìåëùäéêüò ÉÍÏ ëåõêü çìßãëõêï 750 ml*

-20%

ô. êéëïý 7,62e 5,72e

-20% -25%

ÃëõêÜ êïõôáëéïý ×ßïõ ÓÁÑÁÍÔÇÓ 453gr

3,28e

ÊÝéê Áëëáôßíç 430gr (óå 4 ãåýóåéò)

ÊñáóéÜ TÓÁÍÔÁËÇ ÌÁÊÅÄÏÍÉÊÏÓ 0,75lit

ô. ëßôñïõ 2,84e 2,27e

-30%

Êïìðüóôá âýóóéíï Xenia óå óéñüðé 690gr

-25% Kåñäßæåôå 0,99e

Ìðýñá Kaiser óõóê. 4x0,5lit

0,89E

1,25E

ô. êéëïý 4,75e 4,27e

Ðßôá ôïõ Áãñüôç

-20%

Êñáóß ÍÝá Ãç 750ml

1,11e

ô. ëßôñïõ 1,27e 1,14e

ÖéëÝôï ãáëïðïýëáò NIKAS êáðíéóôü 0-2% ëéð. ãéá ôïóô ôï êéëü

1,12e

Æýìç Êïõñïý ÊáíÜêé êáôåø. 600gr

-10%

ô. êéëïý 6,93e 3,17e

ô. êéëïý 7,00e 5,62e

0,47E

ô. êéëïý 10,97e 8,79e

-30%

0,67e

ìå êïììÜôéá óïêïëÜôáò

0,50E ô. êéëïý 11,55e 9,25e

1,96e 1,47E

2,30e 1,88E

5,79e

ô. êéëïý 7,21e 6,03e

ÖéëÝôï âáêáëÜïò ñïëü ôï êéëü

ô. êéëïý 13,12e 10,41e

ô. êéëïý 6,39e 5,64e

Ãëõêßóìáôá Danette óõóê. 4x125gr (ÓõììåôÝ÷ïõí üëá)

ô. êéëïý 9,69e 7,74e

ô. êéëïý 19,60e 14,70e

ô. êéëïý 7,41e 6,06e

ÂáêáëÜïò ÷ùñßò êåöÜëé 500-800gr* ôï êéëü

ÃêïöñÝôá BINGO Serenata Double 48gr

ô. êéëïý 9,64e 7,72e

ÓáëÜìé áÝñïò ÊñÞôçò CRETA FARMS óå öÝôåò 100gr *

ÐáñéæÜêé êëáóéêü CRETA FARMS Öéëéêü 310gr*

Åðéäüñðéï ãÜëáêôïò Danette Duo ãÜëá & óïêïëÜôá óõóê. 4x70gr

ÊñïõáóÜí CHAMPION ìå ãÝìéóç êñÝìá êáêÜï óõóê. 4x70gr

ô. êéëïý 9,97e 7,99e

-25%

Twist

2,66e

2,39E

Kåñäßæåôå 1,15e

Max

2,52e

2,27E

Kåñäßæåôå 1,09e

Chips Lay's êëáóéêÞ ãåýóç 120gr ô. êéëïý 6,66e

2,40E Aîßá Äþñïõ 1,20e

ô. ëßôñïõ 42,64e 39,78e

29,85e

27,85E


ÓÅË. 4

ÓÅË. 5

ÈáëáóóéíÜ SPAR êáôåøõãìÝíá

-20%

4,92E

Êåñäßæåôå óôï êéëü 0,87e

5,99E

7,45e

Êåñäßæåôå óôï êéëü 1,46e

2,02e 1,69E

2,68e

Kåñäßæåôå 0,33e

2,19E

Ìðéóêüôá ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ Cookies 160gr

0,63e

Kåñäßæåôå 0,21e

-30%

Kåñäßæåôå 0,49e

-20%

Äçìéïõñãßåò Æýìçò ×ùñéÜôéêåò “ôï ÐëáóôÞñé” ìå öýëëï êáôåø. 1000gr*

Êåñäßæåôå 0,42e

1,79e 1,58E

ô. êéëïý 5,36e 4,38e

ÐáóôÝëé ìå ìÝëé ÓÁÑÁÍÔÇÓ 33,4gr

-20% ÃêïöñåôÜêéá Ámaretti classic ìå ãÝìéóç êñÝìá êáêÜï 135gr

1,56e

ô. êéëïý 20,30e 14,24e

ìå êïììÜôéá óïêïëÜôáò & êáêÜï

13,50e

0,90E

ô. êéëïý 7,58e 5,30e

4,55e

9,95E

3,18E

-20%

Êåñäßæåôå 3,55e

7,49e

6,74E

Kåñäßæåôå 0,75e

Ôõñüðéôá, ×ïñôüðéôá

7,49e

Ìðýñá Mythos óõóê. 4x0,5lit ô. ëßôñïõ 2,16e 1,73e

4,32e

3,46E

6,50E

3,28e

Ëåõêü

ô. ëßôñïõ 8,86e 6,20e

ô. ëßôñïõ 8,78e 6,14e

6,65e

6,59e

4,65E 4,61E

ô. ëßôñïõ 6,60e 4,94e

ô. ëßôñïõ 8,32e 6,65e

4,95e

6,24e

3,71E

2,46E

ô. êéëïý 7,92e

0,99E ô. êéëïý 14,00e 11,17e

Êïõâåñôïýñá ÃÉÙÔÇÓ 100gr óå íéöÜäåò, óå óôáãüíåò, ãÜëáêôïò óå óôáãüíåò*

1,19e

-20%

-20% ÓïêïëÜôá ÃÉÙÔÇÓ 100gr ëåõêÞ óå óôáãüíåò*

0,95E

óåô 2+1

ô. êéëïý 15,80e 12,60e

Äþñï

1,36e 1,09E 1,58e 1,26E ô. êéëïý 13,60e 10,90e

ÍåñÜíôæé ñïëÝ

Ðåñãáìüíôï

4,52e 4,39e 3,51E

3,62E Âýóóéíï

ÊåñÜóé

4,97e 3,98E 4,37e 3,50E

PEPSI óõóê. 6x330ml -25% Sticker åñõèñü

ñïæÝ

ô. ëßôñïõ 6,73e 5,38e

ô. ëßôñïõ 6,56e 5,25e

5,05e

4,92e

4,99E 4,04E 3,94E

-10%

ô. ëßôñïõ 1,34e 1,20e

Åñõèñü

Mini Cookies SPAR 125gr (óå 4 ãåýóåéò)

ÓïêïëÜôåò JOIN ÉÏÍ 85gr (óå 5 ãåýóåéò)

4,54E

Êñáóß TSANTALI Ôñßá Ðüäéá ëåõêü 750ml*

2,95E

-20%

5,68e

Êñáóß Ìåëùäéêüò ÉÍÏ ëåõêü çìßãëõêï 750 ml*

-20%

ô. êéëïý 7,62e 5,72e

-20% -25%

ÃëõêÜ êïõôáëéïý ×ßïõ ÓÁÑÁÍÔÇÓ 453gr

3,28e

ÊÝéê Áëëáôßíç 430gr (óå 4 ãåýóåéò)

ÊñáóéÜ TÓÁÍÔÁËÇ ÌÁÊÅÄÏÍÉÊÏÓ 0,75lit

ô. ëßôñïõ 2,84e 2,27e

-30%

Êïìðüóôá âýóóéíï Xenia óå óéñüðé 690gr

-25% Kåñäßæåôå 0,99e

Ìðýñá Kaiser óõóê. 4x0,5lit

0,89E

1,25E

ô. êéëïý 4,75e 4,27e

Ðßôá ôïõ Áãñüôç

-20%

Êñáóß ÍÝá Ãç 750ml

1,11e

ô. ëßôñïõ 1,27e 1,14e

ÖéëÝôï ãáëïðïýëáò NIKAS êáðíéóôü 0-2% ëéð. ãéá ôïóô ôï êéëü

1,12e

Æýìç Êïõñïý ÊáíÜêé êáôåø. 600gr

-10%

ô. êéëïý 6,93e 3,17e

ô. êéëïý 7,00e 5,62e

0,47E

ô. êéëïý 10,97e 8,79e

-30%

0,67e

ìå êïììÜôéá óïêïëÜôáò

0,50E ô. êéëïý 11,55e 9,25e

1,96e 1,47E

2,30e 1,88E

5,79e

ô. êéëïý 7,21e 6,03e

ÖéëÝôï âáêáëÜïò ñïëü ôï êéëü

ô. êéëïý 13,12e 10,41e

ô. êéëïý 6,39e 5,64e

Ãëõêßóìáôá Danette óõóê. 4x125gr (ÓõììåôÝ÷ïõí üëá)

ô. êéëïý 9,69e 7,74e

ô. êéëïý 19,60e 14,70e

ô. êéëïý 7,41e 6,06e

ÂáêáëÜïò ÷ùñßò êåöÜëé 500-800gr* ôï êéëü

ÃêïöñÝôá BINGO Serenata Double 48gr

ô. êéëïý 9,64e 7,72e

ÓáëÜìé áÝñïò ÊñÞôçò CRETA FARMS óå öÝôåò 100gr *

ÐáñéæÜêé êëáóéêü CRETA FARMS Öéëéêü 310gr*

Åðéäüñðéï ãÜëáêôïò Danette Duo ãÜëá & óïêïëÜôá óõóê. 4x70gr

ÊñïõáóÜí CHAMPION ìå ãÝìéóç êñÝìá êáêÜï óõóê. 4x70gr

ô. êéëïý 9,97e 7,99e

-25%

Twist

2,66e

2,39E

Kåñäßæåôå 1,15e

Max

2,52e

2,27E

Kåñäßæåôå 1,09e

Chips Lay's êëáóéêÞ ãåýóç 120gr ô. êéëïý 6,66e

2,40E Aîßá Äþñïõ 1,20e

ô. ëßôñïõ 42,64e 39,78e

29,85e

27,85E


ÓÅË. 6

ÓÅË. 7

ÓáìðïõÜí Johnson's baby

Johnson's Face Care Daily Essentials

Áöñüëïõôñá Johnson's baby óåô 1+1 Äþñï

óåô 750 + 300ml Äþñï*

ãéá êáíïíéêÝò åðéäåñìßäåò óåô 1+1 Äþñï

Óåô ÊñåìïóÜðïõíá Palmolive áíôëßá 300ml ìå Äþñï 1 áíôáëëáêôéêü 300ml* Hygiene Plus, ÌÝëé & ãÜëá Þ ÃÜëá áìõãäÜëïõ

Áîßá Äþñïõ 2,76e

¼ëá ôá ðñïúüíôá ðåñéðïßçóçò ìáëëéþí Keratinology by Sunsilk* (ÓõììåôÝ÷ïõí óáìðïõÜí, conditioner, êñÝìåò & ìÜóêåò)

3,52E Áîßá Äþñïõ 3,52e

2,05E

Áíáæùïãïíçôéêü ãáëÜêôùìá êáèáñéóìïý & íôåìáêéãéÜæ 200ml

Áíáæùïãïíçôéêü gel êáèáñéóìïý 150ml

Áîßá Äþñïõ 1,69e

Må ÷áìïìÞëé

Regular

ô. ëßôñïõ 3,80e

ô. ëßôñïõ 3,619e

Be fresh & Revive 750ml

Bedtime Þ Soft 500ml

5,37E 5,16E 3,99E 3,80E

Áîßá Äþñïõ 5,37e

4,45E Áîßá Äþñïõ 4,45e

Áîßá Äþñïõ 5,16e

ô. ëßôñïõ 2,66e

¼ëá ôá ðñïúüíôá Styling ìáëëéþí Wellaflex

3,99E

(ÓõììåôÝ÷ïõí üëá ôá Hairsprays 250ml, Áöñïß 200ml & ÂïçèÞìáôá Styling)

-30%

Áîßá Äþñïõ 3,99e

ÊñÝìåò ðñïóþðïõ bioten Skin Moisture 50ml

-30% ¼ëåò ïé êñÝìåò ðåñéðïßçóçò & ðñïúüíôá êáèáñéóìïý ðñïóþðïõ Olay Total Effects*

-30%

ÎõñáöÜêéá Gillette ìéáò ÷ñÞóçò

-30%

-20% CC Light Þ CC Medium

7,45e

Ìå 1 ïðïéïäÞðïôå ðñïúüí NIVEA Body Þ ðåñéðïßçóçò ðñïóþðïõ

5,96E

24 ùñçò åíõäÜôùóçò ãéá êáíïíéêü & ìéêôü äÝñìá Þ ãéá îçñü & åõáßóèçôï äÝñìá

5,99e

4,79E

-25%

MEDITTERANEAN MOMENTS Apricot & Strawberry, Argan oil Þ Lily

500ml óåô 1+1 Äþñï ô. ëßôñïõ 8,98e 4,49e

4,49E

Sensor 3 sensitive óõóê 4 ôåì. Þ Sensor 3 óõóê. 4+2 Äþñï

6,29e

Áöñüëïõôñá Palmolive

4,40E

Blue 3 óõóê 4 ôåì.

3,89e

THERMAL SPA Ocean energy, Aqua pleasure Þ Mineral Massage

Áîßá Äþñïõ 4,49e

BáöÝò ìáëëéþí CASTING L'OREAL* (ÓõììåôÝ÷ïõí üëåò)

ÊñÝìá âáöÞ ìáëëéþí KOLESTON (ÓõììåôÝ÷ïõí üëåò)

Áöñüëïõôñï Noxzema óõóê. 2X750ml Neutral, Talc Þ Vanilla

11,20e

6,40E

ÓõììåôÝ÷ïõí åðéëåãìÝíåò äåìÝíåò ðñïùèçôéêÝò óõóêåõáóßåò óôéò êáôçãïñßåò: ÁðïóìçôéêÜ, Ðñïúüíôá Êáèáñéóìïý Ðñïóþðïõ, Áöñïß Îõñßóìáôïò, Áfter shave, Áöñïíôïýò & Áöñüëïõôñá, Styling Gel & Spray.

3,25E

ô.ì.ì. 6,90e 6,55e

ô.ì.ì. 7,22e

ô. ëßôñïõ 3,99e

Êåñäßæåôå 2,18e

4,14e 3,93E

2,72E -30%

8,54e

Áîßá Äþñïõ 2,07e

-25%

(ÓõììåôÝ÷ïõí Gels, Áöñïß 250ml & Hairsprays 400ml)

-40%

ô. ëßôñïõ 3,41e

ÌáíôçëÜêéá êáèáñéóìïý & íôåìáêéãéÜæ óõóê. 25 ôåì.

¼ëá ôá ðñïúüíôá Styling ìáëëéþí SYOSS

5,99E 7,98e

5,98

e

7,84E


ÓÅË. 6

ÓÅË. 7

ÓáìðïõÜí Johnson's baby

Johnson's Face Care Daily Essentials

Áöñüëïõôñá Johnson's baby óåô 1+1 Äþñï

óåô 750 + 300ml Äþñï*

ãéá êáíïíéêÝò åðéäåñìßäåò óåô 1+1 Äþñï

Óåô ÊñåìïóÜðïõíá Palmolive áíôëßá 300ml ìå Äþñï 1 áíôáëëáêôéêü 300ml* Hygiene Plus, ÌÝëé & ãÜëá Þ ÃÜëá áìõãäÜëïõ

Áîßá Äþñïõ 2,76e

¼ëá ôá ðñïúüíôá ðåñéðïßçóçò ìáëëéþí Keratinology by Sunsilk* (ÓõììåôÝ÷ïõí óáìðïõÜí, conditioner, êñÝìåò & ìÜóêåò)

3,52E Áîßá Äþñïõ 3,52e

2,05E

Áíáæùïãïíçôéêü ãáëÜêôùìá êáèáñéóìïý & íôåìáêéãéÜæ 200ml

Áíáæùïãïíçôéêü gel êáèáñéóìïý 150ml

Áîßá Äþñïõ 1,69e

Må ÷áìïìÞëé

Regular

ô. ëßôñïõ 3,80e

ô. ëßôñïõ 3,619e

Be fresh & Revive 750ml

Bedtime Þ Soft 500ml

5,37E 5,16E 3,99E 3,80E

Áîßá Äþñïõ 5,37e

4,45E Áîßá Äþñïõ 4,45e

Áîßá Äþñïõ 5,16e

ô. ëßôñïõ 2,66e

¼ëá ôá ðñïúüíôá Styling ìáëëéþí Wellaflex

3,99E

(ÓõììåôÝ÷ïõí üëá ôá Hairsprays 250ml, Áöñïß 200ml & ÂïçèÞìáôá Styling)

-30%

Áîßá Äþñïõ 3,99e

ÊñÝìåò ðñïóþðïõ bioten Skin Moisture 50ml

-30% ¼ëåò ïé êñÝìåò ðåñéðïßçóçò & ðñïúüíôá êáèáñéóìïý ðñïóþðïõ Olay Total Effects*

-30%

ÎõñáöÜêéá Gillette ìéáò ÷ñÞóçò

-30%

-20% CC Light Þ CC Medium

7,45e

Ìå 1 ïðïéïäÞðïôå ðñïúüí NIVEA Body Þ ðåñéðïßçóçò ðñïóþðïõ

5,96E

24 ùñçò åíõäÜôùóçò ãéá êáíïíéêü & ìéêôü äÝñìá Þ ãéá îçñü & åõáßóèçôï äÝñìá

5,99e

4,79E

-25%

MEDITTERANEAN MOMENTS Apricot & Strawberry, Argan oil Þ Lily

500ml óåô 1+1 Äþñï ô. ëßôñïõ 8,98e 4,49e

4,49E

Sensor 3 sensitive óõóê 4 ôåì. Þ Sensor 3 óõóê. 4+2 Äþñï

6,29e

Áöñüëïõôñá Palmolive

4,40E

Blue 3 óõóê 4 ôåì.

3,89e

THERMAL SPA Ocean energy, Aqua pleasure Þ Mineral Massage

Áîßá Äþñïõ 4,49e

BáöÝò ìáëëéþí CASTING L'OREAL* (ÓõììåôÝ÷ïõí üëåò)

ÊñÝìá âáöÞ ìáëëéþí KOLESTON (ÓõììåôÝ÷ïõí üëåò)

Áöñüëïõôñï Noxzema óõóê. 2X750ml Neutral, Talc Þ Vanilla

11,20e

6,40E

ÓõììåôÝ÷ïõí åðéëåãìÝíåò äåìÝíåò ðñïùèçôéêÝò óõóêåõáóßåò óôéò êáôçãïñßåò: ÁðïóìçôéêÜ, Ðñïúüíôá Êáèáñéóìïý Ðñïóþðïõ, Áöñïß Îõñßóìáôïò, Áfter shave, Áöñïíôïýò & Áöñüëïõôñá, Styling Gel & Spray.

3,25E

ô.ì.ì. 6,90e 6,55e

ô.ì.ì. 7,22e

ô. ëßôñïõ 3,99e

Êåñäßæåôå 2,18e

4,14e 3,93E

2,72E -30%

8,54e

Áîßá Äþñïõ 2,07e

-25%

(ÓõììåôÝ÷ïõí Gels, Áöñïß 250ml & Hairsprays 400ml)

-40%

ô. ëßôñïõ 3,41e

ÌáíôçëÜêéá êáèáñéóìïý & íôåìáêéãéÜæ óõóê. 25 ôåì.

¼ëá ôá ðñïúüíôá Styling ìáëëéþí SYOSS

5,99E 7,98e

5,98

e

7,84E


ÓÅË. 8

ÕãñÜ ðéÜôùí Planet 425ml*

1,50e

1,05E Green Fruits

Áðïññõðáíôéêü ðëõíôçñßïõ Baby Planet*

-20%

Õãñü 40Mez

13,45e

8,07E

ô.ì.ì. 0,584e 0,350e

11,89E

11,89E ô.ì.ì. 0,314e 0,220e

ô.ì.ì. 0,292e 0,205e

Õãñü Gel 54Mez

Power óêüíç 58Mez

9,99e

6,99E

Kåñäßæåôå 3,00e

Kåñäßæåôå 3,00e

ô.ì.ì. 0,416e 0,291e

Ïé ðñïóöïñÝò éó÷ýïõí ãéá üëåò ôéò áñùìáôéêÝò ðáñáëëáãÝò ôùí Dixan óêüíç 58Mez, Gel õãñü 54Mez, óåô õãñü 38Mez & Äþñï 25Mez, óêüíç 25Mez, õãñü 25Mez.

1,5lt*

Duo Caps Classico óõóê. 24 ôåì.

Óêüíç 25Mez

5,03E

5,03E

Kåñäßæåôå 1,20e

Kåñäßæåôå 1,26e

Kåñäßæåôå 1,26e

ô. ëßôñïõ 0,201e

Âlack

Black Essenzia

ô.ì.ì. 0,222e

Aîßá äþñïõ 9,20e Õãñü 38 Mez ìå Äþñï Dixan õãñü 25Mez

9,99e

6,99E

ô.ì.ì. 0,399e 0,279e

4,79E ô. ëßôñïõ 0,191e

13,99E

9,99e

6,99E

8,03E

ESSEX õãñÜ ¢íèç âéïëÝôáò Þ Regular

Aîßá äþñïõ 3,17e

-30%

42Ìez

ô. ëßôñïõ 0,214e 0,149e

8,99e

-30%

25Mez ô. ëßôñïõ 0,219e 0,153e

5,49e

3,84E

6,29E

ô. ëßôñïõ 0,382e 0,229e

16,99e

16,99e

13,38e

9,17E

Óêüíç 23Mez

Kåñäßæåôå 1,97e

Áðïññõðáíôéêü ðëõíôçñßïõ ACTI Fresh & Clean Flower Festival 55Ìez*

-30%

15,29e

1,60e

1,28E

Aîßá äþñïõ 3,10e

4,92e

2,95E

¼ëá ôá áðïññõðáíôéêÜ ðëõíôçñßïõ ñïý÷ùí Lenor

ô.ì.ì. 2,66e 2,13e

1,99E

1,06E

5,19E

ô. ëßôñïõ 2,65e 1,59e

ô.ì.ì. 0,399e 0,279e

Õãñü 25Ìez

Kåñäßæåôå 3,00e

ô. ëßôñïõ 0,201e

Colors

Ïé ôéìÝò åßíáé ôåëéêÝò.

-25%

-25% ¼ëá ôá Skip óêüíç 58/60mez

17,40e

13,05E

Xëùñßíç KLINEX Advance 2lt óå 3 áñþìáôá

3,27e

2,45E

ô. ëßôñïõ 1,59e

2,65e

5,10E

-40%

Õãñü ôæáìéþí Planet áíôáëëáêôéêü 600ml* Crystal ice Þ Natural

ô.ì.ì. 3,53e ô.ì.ì. 2,65e

1,52e

Âáíßëéá & ïñ÷éäÝá

-30%

Õãñü ðéÜôùí ACTI Fresh & Clean* ðñÜóéíï ìÞëï & Üíèç á÷ëáäéÜò 1850ml & -0,70€ Sticker

ô. ëßôñïõ 2,39e

¼ëá ôá óõìðõêíùìÝíá ìáëáêôéêÜ ñïý÷ùí Cajoline 750ml

ÓõììåôÝ÷ïõí: Levanda, Mistral, Sensations ôñéáíôÜöõëëïõ Þ âáíßëéáò

ô.ì.ì. 0,290e ô.ì.ì. 0,217e

-25%

ô.ì.ì. 0,243e 0,146e

ô. ëßôñïõ 3,52e 2,47e

-40% ô. ëßôñïõ 2,30e

Lemon Fresh

ô. ëßôñïõ 1,63e 1,22e

7,19E

-30% ô. ëßôñïõ 2,26e

11,98e

Óåô óõìðõêíùìÝíï Ìáëáêôéêü ñïý÷ùí Soupline Ultra 1,5lit ìå Äþñï 1 óõìðõêíùìÝíï Ìáëáêôéêü Soupline Ultra 750ml

ô. ëßôñïõ 3,57e 2,49e

¼ëá ôá õãñÜ ðéÜôùí AVA

-40%

Õãñü ðëõíôçñßïõ ñïý÷ùí Planet 35Mez* Regular Þ Laveder & Aloe vera

ô. ëßôñïõ 0,342e 0,205e

-25%

ÓÅË. 9

Óåô êáèáñéóôéêÜ AZAX Ultra 1,5lit ìå Äþñï 1 õãñü ðéÜôùí Palmolive original 500ml* Fresh, Ëåìüíé Þ ËåâÜíôá

Ájax Ultra 1lt óåô 2+1 äþñï Fresh, Ëåìüíé Þ ËåâÜíôá

Aîßá äþñïõ 1,65e

Aîßá äþñïõ 2,39e

3,59E

4,78E


ÓÅË. 8

ÕãñÜ ðéÜôùí Planet 425ml*

1,50e

1,05E Green Fruits

Áðïññõðáíôéêü ðëõíôçñßïõ Baby Planet*

-20%

Õãñü 40Mez

13,45e

8,07E

ô.ì.ì. 0,584e 0,350e

11,89E

11,89E ô.ì.ì. 0,314e 0,220e

ô.ì.ì. 0,292e 0,205e

Õãñü Gel 54Mez

Power óêüíç 58Mez

9,99e

6,99E

Kåñäßæåôå 3,00e

Kåñäßæåôå 3,00e

ô.ì.ì. 0,416e 0,291e

Ïé ðñïóöïñÝò éó÷ýïõí ãéá üëåò ôéò áñùìáôéêÝò ðáñáëëáãÝò ôùí Dixan óêüíç 58Mez, Gel õãñü 54Mez, óåô õãñü 38Mez & Äþñï 25Mez, óêüíç 25Mez, õãñü 25Mez.

1,5lt*

Duo Caps Classico óõóê. 24 ôåì.

Óêüíç 25Mez

5,03E

5,03E

Kåñäßæåôå 1,20e

Kåñäßæåôå 1,26e

Kåñäßæåôå 1,26e

ô. ëßôñïõ 0,201e

Âlack

Black Essenzia

ô.ì.ì. 0,222e

Aîßá äþñïõ 9,20e Õãñü 38 Mez ìå Äþñï Dixan õãñü 25Mez

9,99e

6,99E

ô.ì.ì. 0,399e 0,279e

4,79E ô. ëßôñïõ 0,191e

13,99E

9,99e

6,99E

8,03E

ESSEX õãñÜ ¢íèç âéïëÝôáò Þ Regular

Aîßá äþñïõ 3,17e

-30%

42Ìez

ô. ëßôñïõ 0,214e 0,149e

8,99e

-30%

25Mez ô. ëßôñïõ 0,219e 0,153e

5,49e

3,84E

6,29E

ô. ëßôñïõ 0,382e 0,229e

16,99e

16,99e

13,38e

9,17E

Óêüíç 23Mez

Kåñäßæåôå 1,97e

Áðïññõðáíôéêü ðëõíôçñßïõ ACTI Fresh & Clean Flower Festival 55Ìez*

-30%

15,29e

1,60e

1,28E

Aîßá äþñïõ 3,10e

4,92e

2,95E

¼ëá ôá áðïññõðáíôéêÜ ðëõíôçñßïõ ñïý÷ùí Lenor

ô.ì.ì. 2,66e 2,13e

1,99E

1,06E

5,19E

ô. ëßôñïõ 2,65e 1,59e

ô.ì.ì. 0,399e 0,279e

Õãñü 25Ìez

Kåñäßæåôå 3,00e

ô. ëßôñïõ 0,201e

Colors

Ïé ôéìÝò åßíáé ôåëéêÝò.

-25%

-25% ¼ëá ôá Skip óêüíç 58/60mez

17,40e

13,05E

Xëùñßíç KLINEX Advance 2lt óå 3 áñþìáôá

3,27e

2,45E

ô. ëßôñïõ 1,59e

2,65e

5,10E

-40%

Õãñü ôæáìéþí Planet áíôáëëáêôéêü 600ml* Crystal ice Þ Natural

ô.ì.ì. 3,53e ô.ì.ì. 2,65e

1,52e

Âáíßëéá & ïñ÷éäÝá

-30%

Õãñü ðéÜôùí ACTI Fresh & Clean* ðñÜóéíï ìÞëï & Üíèç á÷ëáäéÜò 1850ml & -0,70€ Sticker

ô. ëßôñïõ 2,39e

¼ëá ôá óõìðõêíùìÝíá ìáëáêôéêÜ ñïý÷ùí Cajoline 750ml

ÓõììåôÝ÷ïõí: Levanda, Mistral, Sensations ôñéáíôÜöõëëïõ Þ âáíßëéáò

ô.ì.ì. 0,290e ô.ì.ì. 0,217e

-25%

ô.ì.ì. 0,243e 0,146e

ô. ëßôñïõ 3,52e 2,47e

-40% ô. ëßôñïõ 2,30e

Lemon Fresh

ô. ëßôñïõ 1,63e 1,22e

7,19E

-30% ô. ëßôñïõ 2,26e

11,98e

Óåô óõìðõêíùìÝíï Ìáëáêôéêü ñïý÷ùí Soupline Ultra 1,5lit ìå Äþñï 1 óõìðõêíùìÝíï Ìáëáêôéêü Soupline Ultra 750ml

ô. ëßôñïõ 3,57e 2,49e

¼ëá ôá õãñÜ ðéÜôùí AVA

-40%

Õãñü ðëõíôçñßïõ ñïý÷ùí Planet 35Mez* Regular Þ Laveder & Aloe vera

ô. ëßôñïõ 0,342e 0,205e

-25%

ÓÅË. 9

Óåô êáèáñéóôéêÜ AZAX Ultra 1,5lit ìå Äþñï 1 õãñü ðéÜôùí Palmolive original 500ml* Fresh, Ëåìüíé Þ ËåâÜíôá

Ájax Ultra 1lt óåô 2+1 äþñï Fresh, Ëåìüíé Þ ËåâÜíôá

Aîßá äþñïõ 1,65e

Aîßá äþñïõ 2,39e

3,59E

4,78E


ÓÅË. 10

ÓÅË. 11

Óå üëá ôá ãÜíôéá & óöïõããÜñéá SANITAS

-40%

¼ëá ôá óõóôÞìáôá êáèáñéóìïý Swiffer Dusters

-20%

-20%

-25%

-45% ÙôïêáèáñéóôÝò SEPTONA óõóê. 100 ôåì.

1,03e

0,62E

ÓåñâéÝôåò always Simply Fits plus Normal óõóê. 12 ôåì. Þ Long óõóê. 10 ôåì.

ÌùñïìÜíôçëá SEPTONA Sensitive óõóê. 3x64 ôåì. -45% Sticker

ô. ì.ì. 0,158e 0,086e

ô. ì.ì. 0,190e 0,104e

1,90e 1,04E

ô. ì.ì. 0,022e 0,018e

4,35e

-25%

3,48E

Kåñäßæåôå 4,41e

Roller êáèáñéóìïý ñïý÷ùí óåô 3 ôåì.*

3,99E

Óåô EVERY DAY óåñâéÝôåò Sensitive Ultra Plus ¼ëá ôá ÌùñïìÜíôçëá Proderm

Ìðáôáñßåò DURACELL Alkaline óõóê. 4 ôåì.

PLUS POWER AA, PLUS POWER AAA

ULTRA POWER AAA

5,35e

6,15e

4,01E

4,61E

óõóê. 20 ôåì. & óåñâéåôÜêéá All Cotton normal óõóê. 36 ôåì. -4,00€ Sticker Kåñäßæåôå 4,00e

(óõììåôÝ÷ïõí ïé ìïíÝò & ïéêïíïìéêÝò óõóêåõáóßåò)

-30%

ÊñåìÜóôñá ðüñôáò 2 èÝóåùí "ÁÍÍÁ ËÕÓÇ" *

Êåñß óå ðïôÞñé óå äéÜöïñá ÷ñþìáôá*

1,99E

3,99E

PLAYSKOOL PANDA Áãêáëßôóáò*

14,99e

9,99E

-20%

-20%

Kåñäßæåôå 5,00e

-20%

Super

7,76e

3,76E

×áñôïìÜíôçëá Softex

Normal

7,63e

-20%

3,63E

-25% Elegance 3 öýëëùí óõóê. 90 ôåì. ô.ì.ì. 13,39e 10,05e

2,29e 1,72E

Littlest Pet Shop With Sounds æùÜêéá ôïóïäÜêéá ìå Þ÷ïõò

Classic Soft 2 öýëëùí óõóê. 100 ôåì.

8,00e

ô.ì.ì. 17,22e 12,93e

2,17e 1,63E

ÅêôïîåõôÞò äßóêùí NERF VORTEX VIGILON*

19,99e

15,99E

6,40E

Littlest Pet Shop Fairies Friends æùÜêéá ôïóïäÜêéá ÍåñáúäïæùÜêéá*

4,99e

3,99E

BEYBLADE METAL FURY*

14,99e

11,99E


ÓÅË. 10

ÓÅË. 11

Óå üëá ôá ãÜíôéá & óöïõããÜñéá SANITAS

-40%

¼ëá ôá óõóôÞìáôá êáèáñéóìïý Swiffer Dusters

-20%

-20%

-25%

-45% ÙôïêáèáñéóôÝò SEPTONA óõóê. 100 ôåì.

1,03e

0,62E

ÓåñâéÝôåò always Simply Fits plus Normal óõóê. 12 ôåì. Þ Long óõóê. 10 ôåì.

ÌùñïìÜíôçëá SEPTONA Sensitive óõóê. 3x64 ôåì. -45% Sticker

ô. ì.ì. 0,158e 0,086e

ô. ì.ì. 0,190e 0,104e

1,90e 1,04E

ô. ì.ì. 0,022e 0,018e

4,35e

-25%

3,48E

Kåñäßæåôå 4,41e

Roller êáèáñéóìïý ñïý÷ùí óåô 3 ôåì.*

3,99E

Óåô EVERY DAY óåñâéÝôåò Sensitive Ultra Plus ¼ëá ôá ÌùñïìÜíôçëá Proderm

Ìðáôáñßåò DURACELL Alkaline óõóê. 4 ôåì.

PLUS POWER AA, PLUS POWER AAA

ULTRA POWER AAA

5,35e

6,15e

4,01E

4,61E

óõóê. 20 ôåì. & óåñâéåôÜêéá All Cotton normal óõóê. 36 ôåì. -4,00€ Sticker Kåñäßæåôå 4,00e

(óõììåôÝ÷ïõí ïé ìïíÝò & ïéêïíïìéêÝò óõóêåõáóßåò)

-30%

ÊñåìÜóôñá ðüñôáò 2 èÝóåùí "ÁÍÍÁ ËÕÓÇ" *

Êåñß óå ðïôÞñé óå äéÜöïñá ÷ñþìáôá*

1,99E

3,99E

PLAYSKOOL PANDA Áãêáëßôóáò*

14,99e

9,99E

-20%

-20%

Kåñäßæåôå 5,00e

-20%

Super

7,76e

3,76E

×áñôïìÜíôçëá Softex

Normal

7,63e

-20%

3,63E

-25% Elegance 3 öýëëùí óõóê. 90 ôåì. ô.ì.ì. 13,39e 10,05e

2,29e 1,72E

Littlest Pet Shop With Sounds æùÜêéá ôïóïäÜêéá ìå Þ÷ïõò

Classic Soft 2 öýëëùí óõóê. 100 ôåì.

8,00e

ô.ì.ì. 17,22e 12,93e

2,17e 1,63E

ÅêôïîåõôÞò äßóêùí NERF VORTEX VIGILON*

19,99e

15,99E

6,40E

Littlest Pet Shop Fairies Friends æùÜêéá ôïóïäÜêéá ÍåñáúäïæùÜêéá*

4,99e

3,99E

BEYBLADE METAL FURY*

14,99e

11,99E


Φυλλάδιο Προσφορών Βερόπουλος, 9 - 18 Ιανουαρίου  
Φυλλάδιο Προσφορών Βερόπουλος, 9 - 18 Ιανουαρίου  

Φυλλάδιο Προσφορών Βερόπουλος, 9 - 18 Ιανουαρίου

Advertisement