Page 8

10

Støj og vibrationer

Grundlag for støjberegningerne

Miljøredegørelse – hæfte 6

Udskiftning af bremser på godsvogne Der gælder på nuværende tidspunkt krav om støjsvage bremsesystemer på nye godsvogne. Men på grund af den lange levetid for godsvogne forventes det – med den nuværende udskiftningstakt - at kun en mindre del af materiellet får udskiftet bremserne inden 2017. Udskiftningen af bremsesystemet betyder at hjulene bevarer deres glatte overflade. Herved opnås en reduktion af den gennemsnitlige støjbelastning på ca. 10 dB i forhold til godsvogne med det nuværende bremsesystem. Denne udskiftning med tilhørende dæmpning af støjen er ikke indregnet i de støjberegninger, der belyser støjniveauet når København–Ringsted projektet er realiseret. Udskiftningen af bremserne forventes gennemført for alle godsvogne i årene herefter. Der er på denne baggrund gennemført beregninger for en driftssituation i 2030, hvor effekten af udskiftede bremser er indregnet. Trafikomfang Trafikmængden opgøres i antal km tog, der passerer på en given strækning. Beregningsforudsætningen i Dagens situation bygger på den trafik, som i 2007 passerede langs den eksisterende bane. 0-Alternativet beskriver den forventede trafik i 2017, hvis strækningen ikke udbygges ud over, hvad der er besluttet med KØR-projektet. (Se omtale af KØR-projektet i Miljøredegørelsens hæfte 1). For trafikken i 0-Alternativet er forudsat, at den kapacitet, som tilvejebringes med KØR-projektet, kommer godstrafikken til gode. Derfor er der forudsat en stor vækst i godstrafikken i perioden 2007 - 2017, mens væksten i persontrafikken er mere beskeden. Med 5. sporsløsningen øges persontrafikken mellem København H og Roskilde som følge af den øgede kapacitet, mens godstrafikken som følge af den ovenfor beskrevne forudsætning er uændret. Mellem Roskilde og Ringsted sker et lille fald i den samlede toglængde for persontog, som kører her. Dette skyldes, at med flere tog København H-Roskilde kan de tog, som føres videre mod Ringsted, bedre tilpasses det aktuelle siddepladsbehov mellem Roskilde og Ringsted. Med Nybygningsløsningen overflyttes en væsentlig del af godstrafikken fra den eksisterende bane til den nye bane via Køge. Samtidig overflyttes den gennemkørende fjerntrafik (lyntog og internationale tog) og et intercity tog, og der etableres et nyt regionaltogssystem København-Køge-Næstved.

Pjece om jernbaner og støj En generel beskrivelse af støj i forbindelse med jernbaner kan findes i Trafikstyrelsens pjece ”Jernbaner og støj” fra 2008.

Profile for Banedanmark - Den nye bane København-Ringsted

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6