Page 50

52

Støj og vibrationer

5. sporsløsningen, 66 dB

Miljøredegørelse – hæfte 6

Glostrup 1 Byparkvej

Erdalsvej Lunddalsvej

Nørre Allé

Glostrup Hule Evas Allé

Sofielundsvej

Højvangsvej

Clarasvej

Banegårdsvej

Ingersvej

Siestavej

Florasvej

Norasvej

Jernbanevej Edithsvej

Valmuevej

Lilletorv Østbrovej

Sydvestvej

Rosenvej

Gerdasvej

Irisvej Peders Kilde Tunnelvej Glosemosevej

Lillievej Hortensiavej

Kærmindevej Ørnebjergvej Brøndbyvestervej Enighedsvej

Kirkebjerg Allé Stationsparken

Søndervangsvej

5. sporsløsning, 66 dB

Glostrup 2

Bygning

0-Alternativet, 66 dB

Ny støjskærm, 2 m høj

Nyt spor

Ny støjskærm, 2-4 m høj

Eksisterende spor

Eksisterende støjskærm

0

100

Eksisterende støjskærm, forhøjet Ved Brandstationen Eksisterende støjskærm, flyttet Rådhusparken KildevejBryggergårdsvej

Vestergårdsvej Christiansvej

Kildevældets Allé Asylvej Bryggergården

Thorsvej Emilsvej

200 m

Solvej

Jernbanevej Nyvej

Sydvestvej Banegårdspladsen

Engtoftevej

Smedevang Eriksvej

Rundkørsel

Stationsparken

Søndre Ringvej Bromarksvej

Banemarksvej

Sædemarksvej Plovmarksvej

Rugmarksvej Hvedemarksvej

5. sporsløsning, 66 dB

Industrivej Hederavej

Bygning

0-Alternativet, 66 dB

Ny støjskærm, 2 m høj

Nyt spor

Eksisterende støjskærm

Eksisterende spor

0

100

200 m

Profile for Banedanmark - Den nye bane København-Ringsted

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6