Page 5

7

Støj og vibrationer

Indledning

Miljøredegørelse – hæfte 6

sigt, eller at de kan forbedre forholdene under anlægsarbejdet.

gen og Nybygningsløsningen med tabeller og kort, der viser konsekvenserne for henholdsvis støj og vibrationer. Hæftet afsluttes med et kort resumé.

Miljøredegørelse Denne miljøredegørelse består af 6 hæfter – et hæfte om det samlede projekt, et hæfte om 5. sporsløsningen, tre hæfter om Nybygningsløsningen, delt op på tre strækninger, samt dette hæfte, der behandler støj og vibrationer for hele projektet. Miljøredegørelsen er baseret på tekniske fagnotater, som er udarbejdet af Trafikstyrelsen og styrelsens tekniske rådgivere. Fagnotaterne er tilgængelige på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Den videre proces I efteråret 2009 fremsender Trafikstyrelsen et beslutningsgrundlag for politisk valg af løsning. Heri indgår Miljøredegørelsen. Når Folketinget har vedtaget en anlægslov, overdrager Trafikstyrelsen projektet til en anlægsmyndighed, der står for detailprojektering, udbud og anlægsarbejde. Med en politisk beslutning 2009/2010 kan Nybygningsløsningen stå klar til brug 2018, og 5. sporsløsningen i 2020, idet dette anlægsarbejde skal koordineres med etablering af et nyt signalsystem.

Læsevejledning Miljøredegørelsens hæfte 6 omhandler støj og vibrationer i driftsfasen – når banen er bygget. Miljøredegørelsens hæfte 1 indeholder en samlet gennemgang af hele København-Ringsted projektet, og de to projekterede løsninger sammenlignes. Ved at læse Miljøredegørelsens hæfter 1 og 6 sammen med miljøredegørelsen for den strækning, der vedkommer én, har læseren mulighed for at få et godt overblik over projektet. I hæfterne 2-5 beskrives støj- og vibrationsforhold i anlægsfasen. I Miljøredegørelsens hæfte 6 beskrives støj- og vibrationskonsekvenserne – både for de to projekterede løsninger som helhed og for de enkelte strækninger. Først gennemgås grundlaget for de gennemførte beregninger og de metoder, der er anvendt. Herefter gives et overblik over de samlede konsekvenser for 5. sporsløsningen og Nybygningsløsningen og en sammenligning af de to løsninger. Til sidst gennemgås de enkelte delstrækninger for henholdsvis 5. sporsløsnin-

For mere generel information om støj henvises til Trafikstyrelsens pjece ”Jernbaner og støj”.Strækningerne for de to løsninger gennemgås med kort med København som startpunkt og derefter i retning mod vest.

Profile for Banedanmark - Den nye bane København-Ringsted

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6