Page 26

28

Støj og vibrationer

Nybygningsløsningen

Miljøredegørelse – hæfte 6

Tabel 24

Støjbelastede boliger

Parcel-, række- og stuehuse

Støjniveau over 64 dB

Etageboliger, kollegier

0

Døgninstitutioner, mv.

0

Helårsboliger i alt

Sommerhuse

0

Kolonihaver

0

27

27

Tabel 24. Antal støjbelastede boliger på strækningen Salbyvej, Ejby-Fjællebro i Nybygningsløsningen.

Tabel 25

Støjbelastede boliger

Parcel-, række- og stuehuse

Etageboliger, kollegier

Døgninstitutioner, mv.

Helårsboliger i alt

Sommerhuse

Kolonihaver

Støjniveau over 64 dB

Støjniveau over 66 dB

104

63

57

31

0

0

161

94

0

0

128

85

Tabel 25. Antal støjbelastede boliger på strækningen Fjællebro-Ringsted. Der er indregnet effekten af eventuelle nye støjskærme efter almindelige støjskærmskriterier.

Tabel 26

Antal komfortbelastede bygninger

Grænseværdi

Antal belastede

dB

bygninger

}

Antal belastede bygninger efter vibrationsdæmpning

Bygninger i boligområder (hele døgnet)

Bygninger i blandet bolig/erhvervsområder kl. 18-7

Børneinstitutioner og lignende

Bygninger i blandet bolig/erhvervsområder kl. 8-18

Kontor, undervisningslokaler, og lignende

Erhvervsbebyggelse

85

0

0

I alt

39

0

}

75

37

0

80

2

0

Tabel 26. Antal af vibrationskomfortbelastede bygninger mellem Salbyvej og Ringsted.

Tabel 27

Antal strukturlydsbelastede bygninger

Grænseværdi

Antal belastede

dB

bygninger

Antal belastede bygninger efter vibrationsdæmpning

Beboelsesrum, herunder i børnesinstitutioner og lignende

aften/nat (kl. 18-7)

20

43 *)

28

dag (kl. 7-18)

20

24 **)

14

Kontor, undervisningslokaler og andre lignende

støjfølsomme rum

30

1

0

Øvrige rum i virksomheder

35

0

0

I alt

68

42

Tabel 27. Antal af strukturlydsbelastede bygninger mellem Salbyvej og Ringsted. *) Antal overskridelser med belastning mellem 20 og 25 dB, **) Antal overskridelser over 25 dB. Total antal overskridelser er summen af aften/nat og dag.

Profile for Banedanmark - Den nye bane København-Ringsted

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6