Page 1

STICHTING ADRA NEDERLAND

JAARVERSLAG

2008


LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

ADRA

Adventist Development and Relief Agency

BO

Bestuurlijk Overleg Kerkinactie

CBF

Centraal Bureau Fondsenwerving

EKF

Eijkelenboom Kinderfonds

EU

Europese Unie

ICCO

Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking

KIA

KerkinActie

KPA

Kleine Plaatselijke Activiteit

NCDO

Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling

NGO

Niet Gouvernementele Organisatie / Non Governmental Organization

OWW

Stichting Oogzorg Wereldwijd

SHO

Samenwerkende Hulporganisaties

SOCUTERA

Stichting ter bevordering van Sociale en Culturele doeleinden door Televisie en Radio

TED

Trans-Europese Divisie


JAARVERSLAG

2008


VOORWOORD Mooi op tijd ligt voor u het jaarverslag 2008. Dit verslagjaar zijn er door ADRA Nederland geen grote projecten, zelfstandig of met andere partijen opgezet. Het was meer een jaar van consolidering en dat doen waar ADRA sterk in is, namelijk binnen het wereldwijde netwerk snel en effectief kleinschalige hulp verlenen. Soms in noodsituaties bij rampen en die waren het afgelopen jaar minder in aantal, maar het aantal dodelijke slachtoffers (250.000) was hoger dan de afgelopen 5 jaar. Voor de mensen die getroffen worden is de geboden hulp van essentieel belang gebleken. Overstromingen in Roemenië, Nepal en Indië, cycloon Myanmar en de aardbeving in China/ Sichuan. Met behulp van het ADRA-netwerk kon snel en effectief hulp worden geboden en is het leed voor velen iets dragelijker geworden. Ook is er op vele plaatsen nog sprake van bittere armoede en zijn met name kinderen daarvan veelal slachtoffer. Er weer honderden kinderen verrast met een kerstdoos in landen waar de strijd tegen de armoede nog lang niet voorbij is. Dit jaar voornamelijk in de Oekraïne. Gelukkig hebben we echter ook aandacht kunnen geven aan een aantal nieuwe projecten In Ghana hebben we opnieuw meer dan honderd boeren via een microkrediet kunnen helpen aan een nieuw bestaan, voor hun gezin maar indirect ook voor de lokale leefgemeenschap. In Ghana is bijgedragen aan de verbetering van de gezondheidszorg door de verbouw van het Akwidaa Health Centra. In Sudan /Dafur worden ondanks de moeilijke omstandigheden vanwege de steeds oplaaiende strijd tussen de verschillende bevolkingsgroepen nog steeds waterbronnen geboord. Voor de plaatselijke bevolking een pure noodzaak om te overleven. In verschillende landen is bijgedragen aan de verbetering van het onderwijs aan kinderen. In Indonesië, Suriname, Albanië, Pakistan zijn scholen gebouwd of verbouwd en ingericht. Voor een duurzame verbetering van de omstandigheden in deze landen is een goede opleiding voor de kinderen misschien wel het meest belangrijk.

jaarverslag 2008

5


Met name het Eijkelenboom Kinderfonds (EKF) geeft vele kinderen een toekomst. In Pakistan, Madagaskar en Nepal worden op 17 scholen de kinderen financieel ondersteund. Niet alleen het betreffende kind wordt geholpen, maar veelal ook de hele familie krijgt daardoor weer meer mogelijkheden en toekomstperspectief. Er is in 2007 een zware wissel getrokken op de financiële middelen van ADRA Nederland. Nu is het nooit de bedoeling natuurlijk van een hulpverleningsorganisatie om geld vast te houden in een eigen vermogen. Het afgelopen jaar is noodgedwongen met wat meer voorzichtigheid toezeggingen gedaan. Daardoor kunnen we dit jaar afsluiten met een gering positief eigen vermogen. De komende jaren zal er veel aandacht zijn voor het vinden van nieuwe manieren voor fondswerving. Om de naamsbekendheid van ADRA te vergroten is ADRA Nederland PR-partner geworden van het Nederlandse Softbalteam. Een samenwerking die zal duren tot en met de Europese Kampioenschappen in 2010.

6

Namens ADRA Nederland wil ik iedereen bedanken die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd om het werk van ADRA mogelijk te maken. Alle vrijwilligers met de collectebus, maar ook al die anderen die op hele creatieve wijze fondsen werven of projecten adopteren, de medewerkers op kantoor die vele uren hebben gemaakt en daarnaast nog actief als vrijwilliger zijn geweest en niet te vergeten de bewoners van Vredenoord die iedere keer maar weer de verzending van de mailings verzorgen. We rekenen ook de komende jaren op de medewerking van iedereen zodat we de wereld een beetje kunnen veranderen, stapje voor stapje. Herman Jillings Voorzitter


Algemeen


WAT IS ADRA? ADRA is de afkorting die staat voor Adventist Development and Relief Agency. ADRA werd in 1984 opgericht als de humanitaire arm van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Hoewel er nog steeds nauwe banden bestaan met deze kerk is ADRA een zelfstandige organisatie met een eigen rechtspersoon en eigen bestuur. ADRA is in 125 landen vertegenwoordigd en behoort wereldwijd tot de middelgrote organisaties op het terrein van noodhulp en ontwikkelingssamenwerking. ADRA heeft wereldwijd in totaal in 2008 ontwikkeling- en noodhulpprojecten uitgevoerd en gefinancierd ter waarde van meer dan € 150 miljoen.

9 Waardoor wordt ADRA geïnspireerd? • Als een christelijke organisatie wordt ADRA vanuit het evangelie geïnspireerd bij het initieren en ten uitvoer brengen van programma’s en projecten van hulpverlening en ontwikkelingssamenwerking. • Daarbij ligt de nadruk op hulp door middel van projecten die gebaseerd zijn op plaatselijke initiatieven die in overleg met de betrokkenen worden uitgevoerd. • Zowel in crisissituaties als bij het oplossen van structurele problemen moet samen met de betrokkenen en via plaatselijke partnerorganisaties, worden gezocht naar oplossingen die voor duurzame verbeteringen zorgen. • ADRA wil hulp bieden bij het opzetten van plaatselijke initiatieven, het vinden en toepassen van passende technologieën en vaardigheden op alle niveaus.

jaarverslag 2008


• De gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen staat voorop. Projecten en activiteiten die de status van de vrouw in de ontwikkelingslanden positief beïnvloeden krijgen bijzondere aandacht. • Een verantwoord gebruik van de natuurlijke hulpbronnen is een belangrijk element in alle ontwikkelingsstrategieën. • Gezien de omvang van de HIV/AIDS epidemie en de catastrofale gevolgen daarvan in veel ontwikkelingslanden, heeft ADRA besloten om bij alle nieuwe projecten het voorkomen en bestrijden van AIDS tot een constant aandachtspunt te maken. • ADRA blijft zich inzetten voor de rechten van het kind en zal projecten en programma’s blijven ontwikkelen die kinderen een grotere kans geven op gezondheid en onderwijs.

10


Activiteiten ADRA Nederland heeft zich in het jaar 2008 bezig gehouden met bijna 40 kleine en grotere projecten in een reeks van landen in Afrika, Azië, Zuid-Amerika en Europa. Net als in voorgaande jaren was ADRA Nederland betrokken en actief met projecten in alle werkgebieden van haar vijf speerpunten: voldoende voeding, economische vooruitgang, basisgezondheidszorg, onderwijs en noodhulp. Terugkijkend op 2008 is het natuurlijk niet mogelijk om alles op te schrijven. De hierna volgende beschrijving geeft zodoende slechts gedeeltelijk weer wat er allemaal gebeurd is en kan daarom in deze omvang ook niet alles omvattend zijn.

Kinderkerstpakketten Een groter succes dan de drie jaar daarvoor. Bijna 1000 kerstpakketten werden door veel mensen gevuld en afgegeven. Hulde voor onze vrijwilligers die zich hier wederom vol overgave op hebben gestort. Op de Tweede Kerstdag in 2008 was het dan ook opnieuw echt kerst voor een groot aantal kinderen in de Oekraïne. Via vrijwilligers van ADRA Nederland werden de kerstdozen ruim voor Kerst ingezameld. Dankzij verschillende ADRA-werkgroepen zijn er voor het vierde jaar achtereen kinderkerstpakketten gevuld en versierd. Die pakketten zijn vanuit ons landelijk kantoor naar Bonn gebracht om van daaruit met ADRA-vrachtwagens op weg te gaan naar de Oekraïne, de eindbestemming van 2008 voor wat betreft de in Nederland verzamelde pakketten. Ieder jaar een groter succes dus we zijn nu al benieuwd wat 2009 gaat brengen!

Huis-aan-huis collecte ADRA Nederland blij is met het door haar collectanten opgehaalde geld zodat projecten het Akwidaa center in Ghana, het microkrediet voor de sinaasappelboeren in Ghana en de nieuwe

jaarverslag 2008

11


toiletten die gebouwd konden worden in Suriname maar ook andere projecten gefinancierd konden worden. ADRA bezint zich erop hoe zij in de komende jaren nog meer geld op kan halen met de collecte en wellicht ook op andere manieren. Het wordt steeds moeilijker te worden om collectanten over de streep te trekken mee te lopen. ADRA houdt u op de hoogte.

Voeding en andere noodhulp De R in ADRA staat zoals bekend voor Relief, oftewel Noodhulp. ADRA bood ook in 2008 financiële hulp voor projecten die de R van onze naam raken. Denk aan de enorme ravage die de orkaan in Myanmar achterliet. Gelukkig antwoordde u als trouwe donateur met overweldigende giften. Ook werd er in de afgelopen periode ook vele andere malen een beroep gedaan op ADRA Nederland.

12

Ook in 2008 beantwoordde ADRA Nederland de aanvragen positief wanneer dit binnen haar mogelijkheden lag. Zo kwam zij gelijk in Aktie met financiële middelen ten behoeve medicijnen en voedsel die zo nodig waren als gevolg van de aardbeving in Sichuan (China). Veelal


worden deze noodhulpacties gedaan in samenwerking met het wereldwijde ADRA-netwerk van onafhankelijke kantoren. Via email en telefonische vergaderingen worden gezamenlijke plannen gemaakt om te zien welk ander ADRA-donorland, van de ca. 20 die er zijn, financieel of via ‘gifts in kind’ bij kan dragen om de slachtoffers te hulp te komen. Het moge duidelijk zijn dat een netwerk van meer dan 120 kantoren zorgt voor snelheid in de noodhulpverlening. ADRAwerkers in het rampgebied, veelal meteen aangevuld met lokale vrijwilligers, komen onmiddellijk in actie. Afhankelijk van de omvang van de ramp worden soms ADRA-rampenbestrijding-specialisten ingevlogen. Het lijkt alsof er de laatste jaren meer rampen gebeuren die te maken hebben met water en daar is in het afgelopen jaar dan ook regelmatig noodhulp bij geboden. Voor de grotere projecten en fondsen werkte ADRA Nederland nauw samen met ICCO en KerkinActie. Zij maken op deze manier gebruik van het wereldwijde netwerk van ADRA. Vanaf 2009 zal de samenwerking op een andere manier worden ingevuld dan voorheen het geval was. ADRA Nederland zal veel meer een bemiddelende functie gaan vervullen in plaats van het doorgeven van gelden van deze stichtingen.

Microkredieten - economische vooruitgang ADRA Nederland werkt al vele jaren in Nepal en zij kan dat doen doordat KerkinActie al jaren haar partner is. Een voorbeeld van een dergelijk project is het gezinsproject in Rupandehi, Palpa, Kapilvastu en Navalparashi. Anno 2008 volgden daar 1200 vrouwen volwasseneducatie om te leren lezen, schrijven en ook rekenen om daarmee hun zaken op de markt goed te kunnen doen. Zo’n 300 vrouwen maken deel uit van een inkomensverbeteringproject (income generating) om zo een beter inkomen voor hun gezinnen te waarborgen. De vrouwen kunnen ook gebruik maken van microkredieten. Tenslotte worden ze ook bewust gemaakt van hun

jaarverslag 2008

13


rechten als burger en hoe om te gaan met eventueel geweld tegen vrouwen. Deze projecten zijn wegens enorm succes verlengd gedurende heel 2008. Dit zijn prachtige voorbeelden hoe goed het werkt om samen met de bevolking aan de problemen te werken in plaats van als buitenstaanders proberen problemen op te lossen door alleen geld te geven. Zoals eerder vermeld heeft ADRA Nederland in 2008 met haar collecte o.a. gecollecteerd voor microkredietprojecten. In Ghana hebben 100 boeren tegen een laag rentetarief een startkapitaal ontvangen. (De rente vloeit samen met de terugbetaling weer terug in de plaatselijk opgezette mini-kredietbanken.) Het doel is dat zij binnen 3 jaar de eerste vruchten kunnen plukken op hun sinaasappelplantages.

Basisgezondheidszorg ADRA Nederland heeft in 2008 opnieuw aandacht gegeven aan de verbetering van de gezondheidszorg in het Zuiden. Er is veel geld ingezameld voor een kliniek in Ghana, het Akwidaa Kliniek. Mensen in Afrika hebben helaas nog steeds veel te weinig ziekenhuizen tot hun beschikking.

14

Ook heeft ADRA Nederland in nauwe samenwerking met OogzorgWereldWijd gezorgd voor de zogenaamde oogkampen. Hier worden vele oogoperaties uitgevoerd in gebieden waar normaliter geen enkele vorm van geneeskunde wordt uitgevoerd.

Onderwijs Vooral voor meisjes is onderwijs de sleutel voor een betere toekomst en zeker als ze eigenlijk niet ‘thuis in eigen land’ (IDP’s) zijn. In Somalië heeft ADRA al jaren een project voor meisjes tussen de 15 en de 18 jaar. Dit project heeft tot doel hen een vakopleiding te laten volgen. Ook in 2008 heeft ADRA Nederland dit project in Somalië gesteund.


Een soortgelijk project is: ADRA ‘Keep Girls Safe’ (Bescherming voor meisjes) in Thailand. Dit project is opgezet om jonge meisjes (12 – 18 jaar) uit de prostitutie te houden. Dit project heeft in 2005 en 2006 bij ADRA Nederland veel aandacht gekregen. Door de trouwe steun van de donoren heeft ADRA Nederland voor het vierde en laatste jaar achtereen geld over kunnen maken om dit project te continueren. Naast dit grote project probeert ADRA ook kleine projecten te ondersteunen van allerlei pluimage.

Eijkelenboom Kinderfonds (EKF) Vele sponsors en vrijwilligers zijn opnieuw in 2008 zeer trouw en nauw betrokken gebleven bij hun EKF-kinderen. Het manifest van de rechten van het kind stelt dat elk kind recht heeft op scholing en op gezondheidszorg. Maar wat hebben al die duizenden kinderen in ontwikkelingslanden aan dit manifest, als nog steeds in heel veel gebieden op deze wereld nauwelijks de helft van alle kinderen vier jaar basisonderwijs krijgt? Al de theorieën over rechten en leerplicht zijn natuurlijk van belang, maar de meeste van de bovengenoemde duizenden kinderen zijn meer gebaat bij de ondersteuning van praktische mensen als familie Eijkelenboom. Zij realiseerden zich al in 1988 tijdens hun verblijf in Pakistan, dat de toekomst van kinderen in sterke mate bepaald wordt door het feit of ze al of niet toegang hebben tot ten minste basisonderwijs. Zij begrepen de uitzichtloze situatie van veel kinderen en hun ouders. Vooral toen steeds opnieuw ouders hen vroegen “wil je alsjeblieft mijn kind sponsoren”? Na hun terugkeer in Nederland hebben ze het initiatief genomen een bescheiden fonds op te richten. In het begin waren het hun vrienden en kennissen die hebben geholpen straatarme kinderen in Pakistan kansen te geven om te leren lezen en schrijven. In 1993 is het Eijkelenboom Kinderfonds (EKF) een belangrijk onderdeel van ADRA Nederland geworden. Inmiddels worden

jaarverslag 2008

15


16

er ook kinderen ondersteund in Madagaskar en Nepal. We zijn dankbaar dat er nog steeds sponsors zijn, die vanaf het begin trouw hun maandelijkse bijdrage laten overschrijven. Gelukkig zijn er in de loop der jaren ook veel nieuwe sponsors en donateurs bijgekomen. Samen zorgen de EKF-sponsors er voor dat gelukkig ook in 2008 bijna 680 kinderen voor korte of langere tijd naar school konden. Zo’n 430 ADRA-EKF-sponsors in Nederland hebben hen opnieuw of in 2008 voor het eerst ondersteund. De kinderen zitten verspreid over 17 scholen, 12 in Pakistan, 4 in Madagaskar en 1 in Nepal. Op één na zijn dat allemaal basisscholen. Het sponsorgeld wordt gebruikt voor schoolgelden, schoolboeken, uniformen en soms aanvullende voeding of andere hulp in de vorm van een speciaal klein project. In 2008 bedroegen de totale inkomsten maar liefst ruim € 70.000,waarvoor wij alle gevers van harte willen danken! Voor de in 2008 ondersteunde kinderen betekent het, dat zij net (weer) het kleine duwtje in de rug gekregen hebben dat nodig was om hen naar school te kunnen laten gaan. En dat maakt


een groot verschil in hun eigen leven, hun toekomst en dat van hun familie. Ruw geschat zijn zodoende door de jaren heen de levens van wel 10.000 kinderen door het EKF ingrijpend en in positieve zin veranderd. Omdat het EKF vrijwel geheel op vrijwilligers draait zijn er heel weinig overheadkosten. Een zeer betrokken groep van 8 vrijwilligers zorgt er voor dat alle berichtgeving doorgespeeld wordt en dat indien mogelijk aan de sponsors jaarlijks informatie gegeven wordt over het wel en wee van “hun” kinderen.

Tot slot Een opsomming als deze is uiteraard niet volledig. Het geeft een doorsnede van wat allemaal is bewerkstelligd door ADRA met donorgeld. ADRA Nederland wil eindigen met haar dankbaarheid uit te spreken voor het vertrouwen dat zij van zo velen ook in 2008 weer heeft ontvangen. Er zijn mensen die gedroomd hebben van een eigen bedrijfje in 2008 en anderen hebben gehoopt op een nieuwe school. En zo bouwen we samen aan de droom van ADRA. Medemensen helpen één voor één. Samen delen, verder komen en elkaar ontwikkelen. We zijn dankbaar dat via ADRA voor veel mensen in 2008 dromen werkelijkheid zijn geworden. Samen met al haar donoren geeft ADRA, zonder te letten op de politieke, religieuze of etnische achtergrond van mensen, invulling aan het structureel ondersteunen van kansarme medemensen en komt zij direct in actie voor mensen in nood.

jaarverslag 2008

17


DE TOEKOMST Wanneer u voorgaand verslag heeft gelezen, heeft u kunnen zien dat de vijf speerpunten terugkomen in alle projecten, werkzaamheden en activiteiten. Deze speerpunten:

• voldoende voeding • economische vooruitgang • basis gezondheidszorg • onderwijs • noodhulp zullen ook in de komende jaren de basis vormen voor alle fondswervende activiteiten, projecten en aanverwante zaken. Op 1 februari is de nieuwe directeur de heer Geert Hendriks aangetreden. Hiermee is de continuïteit op het vlak van bedrijfsvoering gewaarborgd. De heer Hendriks is jarenlang werkzaam geweest in de commerciële zakelijke wereld en ziet zijn droom bewaarheid ADRA te mogen leiden naar een nieuwe toekomst. Op het vlak van bedrijfsvoering zal blijvend worden gewerkt aan efficiency en effectiviteit. Dit is een wens van ADRA zelf maar is tevens een randvoorwaarde om het CBF keurmerk ook in de toekomst te mogen dragen. We zullen er op toezien dat de toenemende verzakelijking de speerpunten maar zeker ook het idealisme en de betrokkenheid bij de mens in nood niet in de weg zal staan. ADRA Nederland zal ook in de toekomst er voor zorgen dat de uitvoeringslasten zo laag mogelijk zullen blijven en daarmee ruimschoots binnen de gestelde voorwaarden van het CBF blijven. ADRA Nederland wil de banden met haar vrijwilligers nog meer versterken en inzetten om meer geld in te zamelen voor mooie duurzame projecten en acute noodhulp. Wij zullen daarom de vrijwilligers eerder en volledig informeren want zonder haar vrijwilligers kan ADRA Nederland niets tot stand brengen. ADRA wil laten voelen en zien dat zij haar vrijwilligers en donateurs koestert. We gaan dit doen door middel van betere communicatie, het tonen van dankbaarheid en het op een respectvolle manier betrekken bij de projecten.

jaarverslag 2008

19


ADRA NEDERLAND IN 2009 Voor het jaar 2009 is tussen bestuur en directie afgesproken dat het een jaar van rust, stabiliteit en versterken van het ADRA-kantoor moeten gaan worden. Op 1 februari ben ik als directeur aangetreden om leiding te mogen geven aan ADRA Nederland. Ik dank de heer Alex Bolland die ruim 8 maanden als interim directeur ADRA Nederland heeft geleid en gezorgd dat we 2008 ondanks de turbulentie goed konden afsluiten. Rust, stabiliteit, versterken van ADRA Nederland en de financiële crisis zijn niet helemaal verenigbaar met elkaar. Toch is het mijn doelstelling om het jaar 2009 zorg te dragen dat ADRA Nederland binnen budget te blijven en tevens ADRA Nederland sterker te maken. De volgende onderdelen moeten er voor zorgen dat bovengenoemde doelstellingen gehaald gaan worden. Deze zijn integraal onderdeel van het meerjarenbeleid. • Versterken van de contacten met belanghebbende. Bij ADRA Nederland betekent dit, kantoorpersoneel, bestuur, vrijwilligers, partners binnen de ADRA-organisatie, externe partners, overheid en leveranciers. • Vrijwilligersbeleid maken en uitvoeren. Zonder vrijwilligers zou ADRA Nederland nauwelijks kunnen bestaan. De vrijwilligers maken het mogelijk dat de huis aan huis collecten elk jaar opnieuw gedaan wordt. Ze zorgen daarmee niet alleen voor een substantieel inkomen maar dragen de naam van ADRA uit aan de mensen waar ze komen. Ze staan op markten en organiseren concerten. De betrokkenheid van deze groep mensen zal niet bestaan als zij zich niet meer zouden inzetten voor ADRA. ADRA Nederland moet ervoor zorgen dat de vrijwilliger zich betrokken blijft voelen en zich gewaardeerd weet. De juiste hulpmiddelen en faciliteiten krijgt van het kantoor om het werk te doen om de naam van ADRA te vergroten en de inkomsten te doen toenemen.

jaarverslag 2008

21


• Verbeteren van de communicatiemethode. Eerste prioriteit is de website aanpassen aan deze tijd. Het moet een website worden die blijvend nieuwe informatie biedt voor alle belanghebbende. Die ervoor zorgt dat een ieder de informatie kan vinden die ADRA Nederland zo uniek maakt. Die tevens gebruik maakt van de nieuwste technieken om de achterban te kunnen bereiken. • Financiën dienen blijvend op orde te zijn. Zeker in deze crisistijd dient scherp gekeken te worden naar inkomsten en uitgave. Mogelijkheden moeten onderzocht worden om de uitgave te beperken zonder de kwaliteit te niet te doen. Aan de uitgave kant zal binnen de beperkte middelen en mensen gekeken worden naar expansie. Maandelijkse en kwartaal analyses moeten ervoor zorgen dat de financiën op orde blijven. Geert Hendriks Directeur ADRA Nederland

22


De cijfers


BEGROTING 2009

2009

24

Baten uit eigen fondsenwerving Kosten uit eigen fondsenwerving Netto baten uit eigen fondsenwerving

623.500 122.574 500.926

Aandeel in gezamenlijke acties Aandeel in acties van derden Beschikbaar uit fondsenwerving

500.926

Subsidies overheden en anderen Rente algemeen Overige baten en lasten Totaal beschikbaar voor doelstelling

10.000 510.926

Besteed aan doelstellingen Voorlichting en bewustmaking Structurele hulp

72.547 438.379

Totaal besteed aan doelstelling

510.926


BALANS

31-12-2008

31-12-2007

10.954

28.712

17.186 681.610 709.750

27.224 1.100.163 1.156.099

10.954 117.372 -14.549 113.777

28.712 0 -21.170 7.542

Fondsen Bestemmingsfondsen

348.524

338.185

Totaal reserves en fondsen

462.301

345.727

Vreemd vermogen Nog te betalen posten Belasting en premies SV Overige schulden en overlopende activa Vreemd vermogen kort Totaal passiva

208.631 1.111 37.707 247.449 709.750

88.273 2.608 719.491 810.372 1.156.099

Vaste activa MateriĂŤle vaste activa Direct in gebruik voor bedrijfsvoering Vlottende activa Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa Reserves en fondsen Reserves Fonds activa bedrijfsvoering Bestemmingsreserve Overige besteedbaar vermogen

jaarverslag 2008

25


STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2008

Fondsenwerving Baten uit eigen fondswerving Kosten eigen fondsenwerving (In % van baten uit eigen fondsenwerving) Resultaat eigen fondsenwerving Aandeel in acties van derden Beschikbaar uit fondsenwerving Subsidies overheden en anderen Overige baten en lasten Totaal beschikbaar voor doelstelling

26

Besteed aan doelstellingen Voorlichting en bewustmaking Structurele hulp Vrijval gedane toezeggingen

Beheer en administratie Kosten beheer en administratie

Overschot/tekort Totaal Overschot bestemd aan: bestemmingsfondsen vrij besteedbaar vermogen

2008

begroting 2008

2007

448.881 85.375 19,02% 363.506 363.506 85.819 18.968 468.293

505.000 114.662 22,71% 390.338 390.338 63.500 7.500 461.338

587.433 115.535 19,67% 471.898 471.898 98.386 23.400 593.684

26.005 283.619 -64.618 245.006

42.998 418.340 461.338

41.057 645.769 686.826

106.713 351.719

461.338

686.826

116.574 468.293

461.338

-93.142 593.684

207.981 -91.407 116.574

-

195.006 -288.148 -93.142


TOELICHTING OP DE BALANS 2008

2008 Vaste activa (de activa zijn ten behoeve van de bedrijfsvoering) Inventaris Boekwaarde begin Investeringen Afschrijvingen Stand per 31 december 2008

28.712 17.758 10.954

Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving Boekwaarde einde

83.988 73.034 10.954

2007

Voor inventaris wordt een afschrijvingspercentage gebruikt van tussen 10 en 33,3% per jaar.

27 Vorderingen Huis aan huis collectekosten Interest Automatisering Reclame Te ontvangen deurcollecte Te ontvangen donaties NUC Huis ter Heide Waarborgsommen Overige Overige vorderingen en overlopende activa

7.085 1.300 4.247 575 3.979 17.186

12.500 10.110 1.663 1.300 575 1.076 27.224

jaarverslag 2008


TOELICHTING OP DE BALANS 2008 (vervolg)

Liquide middelen Kas Postbank N.V. 17797 Postbank N.V. 6318467 Postbank N.V. 35387 Van Lanschot bankiers 69.99.10.498 Van Lanschot bankiers 69.92.59.282 Van Lanschot bankiers 812 (usd rekening) Kapitaalrekening Postbank N.V. 17797 Kapitaalrekening Postbank N.V. 6318467 Kapitaalrekening Postbank N.V. 35387

28

2008

2007

43.499 2.633 36.010 18.617 19.659 33.991 317.256 85.984 123.961 681.610

142 25.955 5.137 2.255 430.609 21.873 5.212 388.472 109.773 110.735 1.100.163

De tegoeden staan ter vrije beschikking van de stichting en zijn direct opeisbaar.

Reserves en fondsen Reserves Stand per 1 januari Vrijval oude toezeggingen Herbestemming Bestemmingsreserve Mutatie boekjaar Stand per 31 december

7.542 80.270 117.372 -91.407 113.777

Vrijval oude toezeggingen zijn in 2008 in de staat van baten en lasten geboekt. Van het vrij besteedbaar vermogen is een bedrag van 10.954,- vastgelegd in vaste activa.

98.415 20.599 176.676 -288.148 7.542


TOELICHTING OP DE BALANS 2008 (vervolg)

Fondsen Bestemmingsfondsen Stand per 1 januari Mutaties bestemmingsfondsen: Herbestemming fondsen Bestemmingsreserve Stand per 31 december Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Nog te betalen posten Gedane toezeggingen ICCO Accountant NUC Huis ter Heide Bedrijfsadvies Netto lonen Schenkingsrechten Overige verplichtingen Belastingen en premies SV Te betalen loonhefďŹ ng/soc. verzekering Te betalen bedrijfsvereniging Overige verplichtingen Crediteuren Deposito’s

2008

2007

338.185 207.981 -80.270 -117.372 348.524

319.855 18.330 338.185

134.081 59.336 12.500 2.191 523 208.631

170.669 480.915 12.964 12.500 587 41.856 719.491

1.111 1.111

2.608 2.608

31.017 6.689 37.707

81.584 6.689 88.273

jaarverslag 2008

29


TOELICHTING OP DE BALANS 2008 (vervolg)

2008

2007

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Er vindt nog een afronding plaats van projecten welke in samenwerking met ICCO zijn gedaan in voorgaande jaren. Hieruit komt mogelijk nog een betalingsverplichting van 8.598,-.

30

Toelichting gedane toezeggingen Pakistan Ghana - microkrediet Ghana - Akwidaa Health Centre Ghana Botswana Somalië Indonesië Indonesië - weeshuis Medan Albanië Mozambique Jemen India Sudan Roemenië - weeshuis DaretoCare Jemen - noodhulp Hadramout Wereld Aids Dag Suriname - vervoer container bejaardenhuis Indonesië - Soc.Ec.Dev. proj. Thailand - support school grens Birma Eijkelenboom KinderFonds - student aid 4kw08

1.869 29.482 12.307 13.217 1.576 3.147 6.864 5.391 25.000 3.550 3.000 3.500 4.000 7.760 13.418 134.081

55.597 1.475 18.718 13.217 1.576 13.760 25.550 3.400 1.833 2.500 6.864 788 25.391 170.669


TOELICHTING OP DE BALANS 2008 (vervolg)

Financiële positie De liquiditeitspositie van Stichting ADRA Nederland is in het kalenderjaar 2008 afgenomen ten opzichte van 2007 als gevolg van de definitieve afwikkeling van een aantal grotere projecten die in samenwerking met of in opdracht van Stichting ICCO/Kerk in actie zijn uitgevoerd in eerdere jaren. Doordat bij de afrekening bleek dat er meer geld door Stichting ICCO/Kerk in actie is betaald dan door ADRA is uitgegeven. Het grootste aandeel hierin was het project in Pakistan waar ten gevolge van de aardbevingen een nieuwe school zou worden gebouwd. Het politieke klimaat en daardoor in het gedrang komen van mederkers van ADRA heeft gemaakt dat dit project helaas geen doorgang heeft kunnen vinden. Door deze terugbetalingen is de liquiditeitspositie met 454.598,- afgenomen. Er is een daling waar te nemen in de structurele personeelskosten van ADRA Nederland. Dit is het gevolg van het uit dienst treden van de zittende directie. Doordat er geen directe vervanging voorhanden was, is besloten de directiefunctie voor de tweede helft van het jaar in te vullen middels interimmanagement. Het besluit hiertoe is genomen, omdat men tegelijkertijd door deze externe tijdelijke invulling een efficiencytoets kon laten uitvoeren.

31 ADRA Nederland hanteert het uitgangspunt dat de fondswervingskosten relatief gezien zo laag mogelijk dienen te zijn in enig jaar. In de praktijk blijkt dat het onmogelijk is om de kosten op het niveau van eerdere jaren (5%) te houden, omdat er voor is gekozen Stichting ADRA Nederland niet meer te gebruiken als doorgeefluik voor andere donoren. Hierdoor wordt het percentage nadelig beinvloed, maar dit heeft geenzins consequentie voor de absolute hoogte van deze kosten.

jaarverslag 2008


TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten uit eigen fondsenwerving Kerkelijke collecte Deurcollectes Mailingacties Donaties, giften en schenkingen Eijkelenboom Kinderfonds Lijfrente en nalatenschappen Terugbetalen ICCO

Kosten eigen fondsenwerving (In)directe verwervingskosten Uitvoeringskosten eigen organisatie

32 Kosten eigen fondsenwerving in % van baten uit eigen fondsenwerving

2008

begroting 2008

2007

40.125 58.360 39.631 214.832 72.276 23.657 448.881

25.000 100.000 80.000 100.000 65.000 135.000 505.000

27.788 57.756 131.720 341.334 71.004 46.946 -89.115 587.433

42.034 43.341 85.375 19,02%

42.998 71.664 114.662 22,71%

47.108 68.427 115.535 17,07%

Toelichting (In)directe verwervingskosten Bij berekening van het kostenpercentage in 2007 is de op de opbrengsten in mindering gebrachte terugbetaling aan ICCO ad 89.115,- buiten beschouwing gelaten. De terugbetaling heeft betrekking op de in 2006 ontvangen opbrengsten. Toelichting (in) directe verwervingskosten Kosten collecte Drukkosten ADRA-Actueel, Update en ov. mailings Portikosten ADRA-Actueel, Update en ov. mailing Algemeen foldermateriaal Overige verwervingskosten

14.457 14.647 12.930 42.034

15.000 7.500 15.000 5.000 5.000 47.500

19.198 12.894 9.956 4.117 943 47.108


TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)

Subsidies overheden en anderen Subsidie Z.D.A.

Overige baten en lasten Interest op diverse bankrekeningen Overige

Voorlichting en bewustmaking Uitvoeringskosten eigen organisatie1 Structurele hulp Verstrekte steun projecten Gedane toezeggingen, nog te betalen

Uitvoeringskosten eigen organisatie in Nederland1 SpeciďŹ catie verstrekte steun projecten Betaalde besteding projecten boekjaar2 Af: betaalde toezeggingen 2007 en eerder Af: terugontvangen projectgelden uit Pakistan Totaal verstrekte steun Vrijgevallen toezeggingen

1 2

2008

begroting 2008

2007

85.819 85.819

63.500 63.500

98.386 98.386

18.968 18.968

7.500 7.500

23.400 23.400

26.005

71.664

41.057

25.999 88.983 114.982

418.340 418.340

454.949 26.593 481.542

104.019 219.001

170.873 589.213

164.227 645.769

212.870 -60.953 -61.300 90.617 -64.618 25.999

418.340 418.340 418.340

1.021.644 -566.695 454.949 454.949

zie toelichting op de verdeling uitvoeringskosten eigen organisatie (pag. 36). zie overige bijlage.

jaarverslag 2008

33


TOELICHTING UITVOERINGSKOSTEN EIGEN ORGANISATIE

Uitvoeringskosten eigen organisatie Personeelskosten Kantoor- en huisvestingskosten Afschrijvingen Algemene kosten

34

2008

begroting 2008

2007

84.386 37.094 17.758 140.840 280.078

126.155 25.500 12.500 122.500 286.655

112.138 29.963 20.486 111.124 273.711

Personeelskosten Lonen personeel Traktement directeur Sociale lasten en pensioenpremies Kostenvergoedingen Af: uitkering ziekteverzekering Andere personeelskosten

42.045 47.380 46.106 18.430 43.775 43.157 12.673 15.000 13.841 5.881 15.000 9.422 -1.663 5.357 5.000 1.275 84.386 126.155 112.138 De personeelskosten in 2008 zijn beduidend lager door de afvloeing van de directeur per juni 2008. Dit geldt met name voor de posten Traktement directeur en Kostenvergoedingen. De functie is in de tweede helft van het jaar vervult door een interim-directeur. Kantoor- en huisvestingskosten Huurkosten huisvesting Porti, telefoon en fax Kantoorbenodigdheden Kopieerkosten Drukwerk Automatiseringskosten Overige

2.723 3.000 2.723 5.984 7.500 4.717 5.857 5.000 13.437 11.270 3.181 5.000 7.380 698 5.000 9.086 37.094 25.500 29.963 Een aantal kantoorkosten zijn niet gespeciďŹ ceerd in de begroting, maar drukken wel op het resultaat van 2008.


TOELICHTING UITVOERINGSKOSTEN EIGEN ORGANISATIE

Algemene/overige kosten Representatiekosten Reis- en verblijfskosten Administratiekosten Accountantskosten Websitekosten Bankkosten/koersverschillen Projectbezoeken Promotiekosten Contributies en abonnementen Kosten interim-directeur Schenkingsrechten Notariskosten Onkosten vrijwilligers Onkosten EKF Overige algemene kosten

2008

begroting 2008

2007

850 1.022 12.541 24.338 2.841 6.258 3.286 4.970 9.460 69.834 1.089 31 2.993 1.325 140.840

10.000 7.500 12.500 1.500 10.000 10.000 4.000 50.000 2.000 1.000 1.500 2.500 10.000 122.500

6.072 6.433 26.068 2.272 11.674 7.079 8.616 38.574 -7.390 678 1.634 6.369 3.045 111.124

Als gevolg van andere inzet en inzichten zijn de administratiekosten hoger dan beraamd en door een tekort aan administratieve organisatie en interne controle zijn de accountantskosten hoger dan begroot. Door het vertrek van de directeur hebben in het laatste halfjaar van 2008 geen projectbezoeken meer plaatsgevonden. Wegens de verlate invulling van de functie van directeur is de termijn van de interim-directeur verlengd, zodat de kosten hoger uitkwamen dan begroot. De overige algemene kosten zijn zoveel mogelijk geherrubriceerd, zodat deze lager dan begroot zijn uitgevallen.

jaarverslag 2008

35


ACCOUNTANTSVERKLARING

Wij hebben de bijgevoegde, door ons gewaarmerkte jaarrekening 2008 van de Stichting ADRA Nederland te Huis ter Heide (UT) gecontroleerd bestaande uit de balans per 31 december 2008 sluitende met een telling van € 709.750 en de staat van baten en lasten over 2008, sluitende met een positief saldo ad € 116.574 met de toelichting gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

36 Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven


omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de stichting. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor ďŹ nanciĂŤle verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de stichting heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Stichting ADRA Nederland per 31 december 2008 en van het resultaat over 2008 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties Wij melden dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

37 Almere, 22 juni 2009 Berk N.V.

Beeltje A.J. Beelt lltttjje Registeraccountant

R. d de B Beer R Accountant-Administratieconsulent

Geparafeerd waarnemingsdoeleinden erd vo vvoor oor waa aarne

jaarverslag 2008


VERDELING UITVOERINGSKOSTEN EIGEN ORGANISATIE

Bestemming

Uitbesteed werk Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor en alg. kosten Afschrijving en rente

Voor-

Structurele

lichting

hulp/projecten

15%

60%

25%

12.658 5.564 2.664 5.119 26.005

50.632 22.256 10.655 20.476 104.019

21.097 9.273 4.440 8.532 43.341

Beheer en

fondswerving administr.

106.713

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van FTE: 2

38

Eigen

106.713

Totaal

Begroot

Totaal

2008

2008

2007

106.713 84.386 37.094 17.758 34.127 280.078

126.155 25.500 19.612 113.522 284.789

112.138 29.963 20.486 111.124 273.711


TOTAAL PROJECTBESTEDINGEN PER PROJECT

Naam project Eijkelenboom Kinderfonds sponsoring Eijkelenboom Kinderfonds ondersteuningsbijdragen Indonesië: West Atjeh School Rehab. Indonesië: Pet project Sudan: waterwells Somalië: IDP Girls Ghana: Akwidaa Health Centre Albanië: scholen Laos: LEMHP Boarding School Nepal: integrated community Wereld Aids Fonds Pakistan: Karachi sewing centre Indonesië: weeshuis Medan (ZDA Breda) Pakistan: vervoer containers Suriname: verbouw Veritas school Tsjaad: noodhulp crisis Roemenië: overstroming Tecuci Suriname: kinderopvanghuis Gi Wan Anu Myanmar: cycloon Nargis China: Sichuan aardbeving Pakistan: mr. Javad Pakistan: mr. Shabaz Albanië: vervoer container Nepal: noodhulp overstroming Sunsari India: noodhulp overstroming Bihar Oekraïne: kerstdozenactie Pakistan: sweaters voor kinderen India: noodhulp overstroming Bihar (via ADRA-GE) Sierra Leone: S. Fufanah subtotaal

Besteding 33.321 6.936 5.668 23.726 20.000 5.734 6.411 14.360 7.063 30.041 4.054 639 1.054 1.131 15.948 2.631 567 500 3.266 3.204 777 219 3.115 3.947 3.935 7.951 1.127 4.012 1.533 212.870

jaarverslag 2008

39


TOTAAL PROJECTBESTEDINGEN PER PROJECT (vervolg)

Naam project subtotaal af: toezeggingen vorige jaren Somalië: IDP girls Albanië: scholen Indonesië: West Atje School Rehab. Ghana: Akwidaa Health Centre Indonesië: weeshuis Medan Pakistan: schoolmeubelen Sudan: Darfur totaal

40

Besteding 212.870 -5.734 -1.127 -25.550 -6.411 -1.000 -1.131 -20.000 151.917


BATEN MET BIJZONDERE BESTEMMING

Naam project Ghana: Akwidaa Health Centre Suriname: Veritasschool toiletgroepen Ghana: mikro krediet Adoptieprojekten Thailand: Twijnstra Eijkelenboom Kinderfonds sponsoring Eijkelenboom Kinderfonds ondersteuningsbijdragen Eijkelenboom Kinderfonds mailing Sierra Leone (div. proj./o.a. schoolmoney E. Fufanah) Sudan: Darfur Thailand: bescherming voor meisjes Indonesië: West Atjeh School Rehab. Somalië: opleiding IDP girls 3-jarig Ghana: microkrediet agriculture (1) Ghana: Akwidaa Health Centre Nepal: Integrated Community ZO Azië (China): watersnood Peru: aardbeving augustus Pakistan: Karachi sewing centre Djibouti: oogkliniek FONDS: Wereld Aids Indonesië: weeshuis Medan (ZDA Gorcum) Indonesië: weeshuis Medan (ZDA Breda) Pakistan: schoolmeubilair Albanië: Skalle - extra voor school Suriname: bouw Veritas school Tsjaad: noodhulp crisis Roemenië: overstroming Tecuci (07) Suriname: kinderopvanghuis

Inkomsten 25.778 10.240 12.777 393 360 55.299 12.725 4.252 7.000 325 25.000 7.369 758 13.678 35.000 5 145 245 438 370 4.092 5.834 67 8.203 700 251 500

jaarverslag 2008

41


BATEN MET BIJZONDERE BESTEMMING (vervolg)

Naam project

42

Myanmar: cycloon Nargis, noodhulp Pakistan: mr. Javad Pakistan: mr. Shabaz Ghana: Akwidaa kliniek - spec. Proj. Laos: LEMPH Albanië: vervoer container Oekraïne: Kerstdozenaktie 2008 Suriname: vervoer container Indonesie: Soc. Ec. Dev. microkredieten Thailand: support voor school Madagascar: container schoolmeubilair Pakistan: sweaters voor EKF kinderen ADRA-Algemeen Help ADRA helpen Nalatenschappen Lijfrenten Rampenfonds Algemeen Totaal

Inkomsten 19.264 750 250 10.000 9.369 5.406 6.817 800 4.000 4.000 10.230 1.100 53.766 513 41.320 9.365 40.125 448.881


OVERZICHT BESTEMMINGSFONDSEN 2008

Balans

Inkomsten

Uitgaven

01-01-2008

Help ADRA helpen Nalatenschappen Lijfrenten Ghana: Akwidaa Health Centre Suriname: Veritasschool toiletgroepen Ghana: mikro krediet Rampenfonds Algemeen Adoptieprojekten Thailand - Twijnstra Eijkelenboom Kinderfonds (EKF) EKF sponsoring EKF ondersteuningsbijdragen EKF mailing KPA Gouda-Leiden-Gorinchem (VVKliniek) Sudan: Darfur Thailand: bescherming voor meisjes Indonesie: West Atjeh School Rehab. Botswana - Peter Kip (voorgevel) Botswana - Peter Kip (wachtkamer) Pakistan: aardbev.NFI kit/lamp/tent Laos: water/gezondheid Somalië: opleiding IDP girls 3-jarig Indonesie/Molukken: vredesproject Ingathering Sudan Albanië schoolbouwproject Culli The Gambia - Lammin Village Sudan: Darfur water wells Indonesië Aceh PET Project

9.994

Herbe-

Reserve*

Balans

stemming

31-12-2008

-53.766 -10.507 -2.911 -9.365

38.409 25.778 258 10.747 8.086 133.542 12.316 6.041 14.522 7.722 16.346 27.856 13.153 2.449 -

28.007

80.520 10.354 7.726 124.983 10.287 1.789 14.522 2.255 2.994 16.021 2.856 13.153 2.449 10.474

53.766 513 41.320 9.365 25.778 10.240 12.777 40.125 393 360 55.299 12.725 4.252 7.000 325 25.000 -

46.740 6.936 1.533 -

-10.474

-13.761

7.369

-

6.392

-10.240 15.488 -3.273

117.372

-3.760

-2.994

9.729 -688 1.491

-

6.554 -

-3.175 688 -1.491

jaarverslag 2008

-

43


OVERZICHT BESTEMMINGSFONDSEN 2008 (vervolg)

Balans

Inkomsten

Uitgaven

01-01-2008

44

Pakistan: Kashmir (Bagh) winter assistance Ghana: microkrediet agriculture 1 Ghana: furniture VVU Elemonis 14.730 Mozambique: Cyclone Flavio 1.736 Libanon: beacons of hope -1.892 Ghana: Akwidaa Health Centre 1.427 Nepal: Integrated Community 132 ZO Azie (China): watersnood Peru: aardbeving augustus 1.525 ZO Azië (Nepal): watersnood Peru: aardbeving (ICCO) 1.525 Nepoal: watersnood 3.160 Bangladesh: watersnood 5.049 Djibouti: oogkliniek FONDS: Wereld Aids 1.341 Indonesië: weeshuis Medan 8.074 (ZDA Gorcum) -370 Indonesië: weeshuis Medan (ZDA Breda) -2.400 Albanië: Skalle - extra voor school -3.000 Albanië: Cullie - extra speciale drain Roemenië: Verbouwen weeshuis Suriname: bouw Veritas school Tsjaad: noodhulp crisis Roemenië: overstroming Tecuci (07) Sudan: Darfur waterputten Suriname: kinderopvanghuis Ghana: microkrediet agriculture 2 China: Sichuan aardbeving noodhulp

Herbe-

Reserve*

stemming

-

2.248

758 13.678 35.000 5 145 245 438 370 4.092 5.834 67 8.203 700 251 500 19.264

30.041 639 7.054 54 747 3.726 2.953 25.000 15.948 2.631 567 500 3.266

Balans 31-12-2008

-2.248 -15.488 -1.736 1.892 -1.427

-1.530 -145 -1.525

54

3.659 2.953 7.745 1.931 316 4.485 -15.998

13.810 4.959 3.160 5.049 -394 1.341 1.458 945 2.834 -25.000 0 0 4.485 0


OVERZICHT BESTEMMINGSFONDSEN 2008 (vervolg)

Balans

Inkomsten

Uitgaven

01-01-2008

Pakistan: mr. Javad Pakistan: mr. Shabaz Ghana: Akwidaa kliniek - spec. Proj. Laos: LEMPH Albanië: vervoer container Nepal: noodhulp overstroming Sunsari India: noodhulp overstroming Bihar Oekraïne: Kerstdozenaktie 2008 Pakistan: sweaters 330 EKF kind. PKU India: noodhulp overstroming Bihar Yemen: noodhulp flashfloods Hadramout (via TED) Indonesië: follow up bibliotheken Suriname: vervoer container Indonesië: Soc. Ec. Dev. microkredieten Thailand: support voor school Madagascar: container schoolmeubilair 338.185

750 250 10.000 9.369 5.406 6.817 1.100 800 4.000

3.204 777 219 7.063 3.115 3.947 3.935 7.951 1.127 4.012 3.550 1.596 3.500 4.000

4.000 10.230 448.881

7.760 240.900

Herbe-

Reserve*

Balans

stemming

31-12-2008

3.204 27 -31

10.000 0 2.291 27-1.596 -

-2.306 3.947 3.935 1.134 4.012 3.550 2.700 3.760 -80.270 -117.372

10.230 348.524

* Vorming bestemmingsreserve: donaties ontvangen zonder vermelding speciaal doel; het is aan het bestuur om een doel te bepalen voor deze gelden.

jaarverslag 2008

45


46


Stichting ADRA Nederland Amersfoortseweg 18 3712 BC Huis ter Heide Postbus 752 3700 AT Zeist Telefoon 030 - 691 75 84 Fax 030 - 691 58 38 E-mail info@adra.nl Website www.adra.nl

ADRA Jaarverslag 2008  

Jaarverslag van ADRA Nederland

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you