Page 1

δράςεισ ηωισ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Θ΢ ΑΝΑΠΘΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΕΣΟ΢ ΙΔΡΤ΢Θ΢ 1937 NEWSLETTER 2011

www.elepap.gr www.facebook.com/elepap.athens - twitter.com/ElepapAthens epikoinonia@elepap.gr - dorees@elepap.gr - programmatastirixis@elepap.gr ethelontes@elepap.gr - marathonios@elepap.gr

1


Αγαπεηνί θίινη θαη θίιεο Έλα αθόκα Newsletter ηεο ΔΛΔΠΑΠ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ζαο, απηό κε ηηο δξάζεηο θαη ηα λέα ηνπ ηδξύκαηνο γηα ην έηνο 2011. Καηαθέξακε, πάληα κε ηε δηθή ζαο εκπηζηνζύλε, αγάπε θαη βνήζεηα, λα αληηκεησπίζνπκε κε επηηπρία ηηο πξνθιήζεηο κηαο εμαηξεηηθά δύζθνιεο ρξνληάο, πξνθεηκέλνπ λα κε ζηεξήζνπκε , ζε θακία πεξίπησζε, από ηα παηδηά καο, ην νιηζηηθό πξόγξακκα απνθαηάζηαζεο πνπ ηνπο πξνζθέξνπκε. Οη Δζεινληέο καο πνιιαπιαζηάζηεθαλ ην 2011, Δπξσπατθό Έηνο Δζεινληηζκνύ! Σνπο νθείινπκε έλα πνιύ κεγάιν επραξηζηώ γηα ηε ζπνπδαία πξνζθνξά ηνπο! ΢ην πιάη καο, ζηνπο ραιεπνύο απηνύο θαηξνύο, ζηάζεθαλ θαη ηνπο επγλσκνλνύκε θαη νη δσξεηέο καο: Σν ΄Ηδξπκα Αιέμαλδξνο ΢.Ωλάζεο , Μεγάινο Δπεξγέηεο ηεο ΔΛΔΠΑΠ, ζηεξίδεη κε ηελ εμαηξεηηθά πνιύηηκε βνήζεηά ηνπ ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΛΔΠΑΠ. Ζ Citibank, επίζεο Μεγάινο Δπεξγέηεο ηνπ Ηδξύκαηνο, κέζα από ην Πξόγξακκα ΝΟΗΑΕΟΜΑΗ, αλαλέσζε ηε ζηήξημε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Θεξαπεπηηθήο Κνιύκβεζεο ηεο ΔΛΔΠΑΠ. Γελ απνθύγακε θπζηθά θαη ηηο απώιεηεο, αθνύ ε γεληθόηεξε νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε θαη πνιινύο από ηνπο ρνξεγνύο καο.΄Δηζη δηαθόπεθε , ειπίδνπκε πξνζσξηλά, ε ηόζν ζεκαληηθή εηήζηα ρνξεγία γηα ηε ζηήξημε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Νεπξνςπρνινγηθήο Απνθαηάζηαζεο Δγθεθαιηθώλ Βιαβώλ ηεο ΔΛΔΠΑΠ θαη θαηαβάιινπκε έλαλ πνιύ κεγάιν αγώλα, αλαδεηώληαο λέν ρνξεγό, πξνθεηκέλνπ λα κελ αλαζηείινπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Ζ ΔΛΔΠΑΠ, ζπλερίδεη λα πξσηνπνξεί. ΢πγθεθξηκέλα: - Σν Κέληξν Βξεθώλ ηεο ΔΛΔΠΑΠ ζηελ Αζήλα είλαη πιένλ πξαγκαηηθόηεηα,, κε ηε ρνξεγία ηεο ΟΠΑΠ. Λεηηνπξγεί από ην ΢επηέκβξην ηνπ 2011 θαη ηα επίζεκα εγθαίληά ηνπ έγηλαλ ζηηο 23 Ννεκβξίνπ 2011. Οινθιεξώζεθε ε ξηδηθή αλαθαίληζε ηνπ ρώξνπ ηεο πηζίλαο γηα ηε Θεξαπεπηηθή Κνιύκβεζε ζηε Θεζζαινλίθε θαη δεκηνπξγήζεθε 3ν ηκήκα ζην Κέληξν Πξώηκεο Παξέκβαζεο, ε νπνία θηινμελεί 30 παηδηά κε δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ειηθίαο, από κεξηθώλ κελώλ έσο 7 εηώλ.

Σακτικά Μζλη ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΟ΢ΧΟΤ Πρόεδροσ

ΕΣΑ ΠΑΓΙΔΑ-΢ΑΜΑΡΑ Μζλοσ

ΘΡΩ ΚΟΒΑ Αντιπρόεδροσ Α’

ΕΛΕΝΘ ΑΔΑΜ Μζλοσ

ΑΝΝΑ ΜΑΡΑΒΕΑ Αντιπρόεδροσ Β’

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ΢ ΢ΑΚΚΑ΢ Μζλοσ

ΧΡΙ΢ΣΙΝΑ ΜΑΡΟΤΓΚΑΚΑΣ΢ΟΤΡΙΔΘ Γεν. Γραμματζασ

ΡΕΑ ΔΟΤΗΙΝΑ Μζλοσ

ΛΑΜΠΡΟ΢ ΔΘΜΟ΢ΘΕΝΟΤ΢ ΢φμβουλοσ Σαμίασ ΜΑΙΡΘ ΚΑΡΕΛΛΑ Επίτιμοσ Πρόεδροσ

- ΢ηα πιαίζηα ηεο δηαξθνύο επηκόξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο, ε ΔΛΔΠΑΠ δηνξγάλσζε: ζηελ Αζήλα δηήκεξν ζεκηλάξην κε ζέκα: «Ζ νιηζηηθή πξνζέγγηζε Βξεθώλ Τςεινύ Κηλδύλνπ» θαη ζηε Θεζζαινλίθε ζπλέδξην κε ζέκα «Πεξηγελλεηηθνί Κίλδπλνη - Παξάγνληεο γηα αλάπηπμε εγθεθαιηθήο παξάιπζεο - δηάγλσζε , πξόιεςε, αληηκεηώπηζε», κε ηε ζπκκεηνρή δηαθεθξηκέλσλ επηζηεκόλσλ. - ΢ηα Ησάλληλα, γηνξηάζακε ηελ επέηεην ησλ 30 ρξόλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο θαη έρνπκε ηελ έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο από ην Τπνπξγείν Τγείαο γηα ηελ θαηαζθεπή 7 ΢ηεγώλ Τπνζηεξηδόκελεο Γηαβίσζεο θαη ελόο Κέληξνπ Ζκεξήζηαο Απαζρόιεζεο θαη Γηεκέξεπζεο γηα ελήιηθα αλάπεξα άηνκα, ζε αγξνηεκάρην πνπ παξαρσξήζεθε από ηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ. - ΢ην Αγξίλην, εθδόζεθε ε νηθνδνκηθή άδεηα γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ ζπηηηνύ ηεο ΔΛΔΠΑΠ θαη μεθίλεζε ε πξνζπάζεηα έληαμήο ηνπ ζην Δ΢ΠΑ. Οη δπζθνιίεο δελ καο ζηακαηνύλ. Γελ ζέινπκε θαλέλα πξόγξακκά καο λα αλαζηείινπκε!! Σν 2012, ε ΔΛΔΠΑΠ, ζπκπιεξώλεη 75 ρξόληα πξνζθνξάο ζην Παηδί κε Αλαπεξία θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, 75 ρξόληα δηαξθνύο, θαζεκεξηλνύ αγώλα γηα παξνρή πςειώλ ππεξεζηώλ απνθαηάζηαζεο ζε 100.000 παηδηά παλειιαδηθά, κε 200 άηνκα, επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθό. Ζ Οηθνγέλεηα ηεο ΔΛΔΠΑΠ- Γνλείο, Πξνζσπηθό, Γηεύζπλζε, Γηνίθεζε- ζ’απηό ην κεγάιν αγώλα , ζαο ζέινπκε όινπο θνληά καο. ΄Δρνπκε αλάγθε ηε ζηήξημή ζαο γηα λα ζπλερίζνπκε. Μελ μερλάηε ην ζύλζεκά καο: «ιίγα από ηνπο πνιινύο», «βνεζήζηε καο λα καο γλσξίζνπλ θαη νη θίινη ζαο!!!» Δπηιέμηε ηώξα ηε δηθή ζαο πξάμε αγάπεο, κε κηα απιή δσξεά, κε ηε «΢πλδξνκή Αθνζίσζεο», ηελ «Οηθνλνκηθή Τηνζεζία Παηδηνύ», ηε «Γσξεά Υαξάο», ηε «Γσξεά ζε κλήκε». ΄Οινη καδί κπνξνύκε θαη ην έρνπκε απνδείμεη. ΢αο επραξηζηώ κέζα από ηελ θαξδηά κνπ. ΜΑΡΗΑΝΝΑ ΜΟ΢ΥΟΤ

Αναπληρωματικά Μζλη ΢ΣΑΤΡΟ΢ ΧΑΪΔΑ΢ ΕΤΓΕΝΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΘ Α΢ΠΑ΢ΙΑ ΚΤΡΙΑΚΟΤ

2


ΑΘΖΝΑ

2011 Έηνο ΔΘΔΛΟΝΣΙ΢ΜΟΤ Οη Δζεινληέο καο πνιιαπιαζηάζηεθαλ! Σν 2011, Δπξσπατθό Έηνο Δζεινληηζκνύ! Φέηνο, αθόκα πεξηζζόηεξνη θίινη θαη θίιεο πξόζθεξαλ κε θέθη θαη πνιιή , πνιιή αγάπε , ην ρξόλν θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθδειώζεώλ καο, κε απνθνξύθσζε ην θαζηεξσκέλν πιένλ ρξηζηνπγελληάηηθν bazaar ηεο ΔΛΔΠΑΠ, ζην Αηηηθό Μεηξό ζην ΢ύληαγκα . Σν Ννέκβξην, νη Δζεινληέο ηεο ΔΛΔΠΑΠ γέκηζαλ θαη ην Παλαζελατθό ΢ηάδην κε ηε δπλακηθή παξνπζία ηνπο. 126 άηνκα, έηξεμαλ κε ηε θαλέια ηεο ΔΛΔΠΑΠ, ζηνλ 29ν Κιαζηθό Μαξαζώλην Αζήλαο. Φίινη, αθόκα θαη από ην εμσηεξηθό, έηξεμαλ ζηα 5, ζηα 10 θαη ζηα 42 ρ.κ., ζηέιλνληαο παληνύ κήλπκα αλζξσπηάο θαη αιιειεγγύεο θαη ηνπνζεηώληαο ηελ ΔΛΔΠΑΠ , κε ην γελέζιην απηό βάπηηζκά ηεο, ζηηο πξώηεο νκάδεο ηεο δηνξγάλσζεο!!

Με ηεξάζηηα επηηπρία ζηέθηεθε θαη ε θεηηλή Λαρεηνθόξνο Αγνξά καο. 92.000 ιαρλνί, πνπιήζεθαλ, ζεκεηώλνληαο έλα λέν ξεθόξ πσιήζεσλ! Σν πάζνο θαη ε αγάπε θάλνπλ ζαύκαηα θαη νη εζεινληέο καο, ην απνδεηθλύνπλ κε ηνλ πην εληππσζηαθό ηξόπν! ΄Αλζξσπνη όισλ ησλ ειηθηώλ , αθόκα θαη κηθξά παηδηά, νη καζεηέο πνιιώλ ηδησηηθώλ ζρνιείσλ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ, ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ έρνπκε εγθαηληάζεη πξν επηαεηίαο, γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηώλ καο, θνηηεηέο, επηρεηξεκαηίεο, αιιά θαη απινί πνιίηεο, εξγαδόκελνη, ήηαλ εθεί όηαλ ηνπο ρξεηαζηήθακε, δίλνληαο ην δπλακηθό ηνπο παξόλ! Σνπο νθείινπκε έλα πνιύ κεγάιν επραξηζηώ γηα ηε ζπνπδαία πξνζθνξά ηνπο!

Δγθαίληα θαη Λεηηνπξγία Πξνγξάκκαηνο Βξεθώλ

3


Από ηνλ ΢επηέκβξην 2011 ιεηηνπξγεί ην Σκήκα Οιηζηηθήο Θεξαπεπηηθήο Πξνζέγγηζεο Βξεθώλ πςεινύ θηλδύλνπ. Ζ ΔΛΔΠΑΠ, ηελ Σεηάξηε 23 Ννεκβξίνπ 2011 θαη ώξα 12:00 ην κεζεκέξη, κε ηελ επινγία ηνπ Μαθαξηόηαηνπ Αξρηεπηζθόπνπ Αζελώλ θαη Πάζεο Διιάδνο, Κπξίνπ Κπξίνπ Ηεξώλπκνπ, θαη παξνπζία ηνπ Τθππνπξγνύ Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θνπ Μάξθνπ Μπόιαξε, ηέιεζε ζην Κέληξν ηεο ζην Παγθξάηη Δγθαίληα ηνπ ρώξνπ πνπ ζηεγάδεη ην λέν Πξόγξακκα Βξεθώλ ηεο ΔΛΔΠΑΠ, γηα ηελ Οιηζηηθή Θεξαπεπηηθή Παξέκβαζε Βξεθώλ από εκεξώλ έσο θαη 18 κελώλ. Μεγάινο Υνξεγόο ηεο αλέγεξζεο ηνπ θηηξίνπ πνπ θηινμελεί ην λέν Πξόγξακκα Βξεθώλ ηεο ΔΛΔΠΑΠ, ε ΟΠΑΠ Α.Δ. Οπζηαζηηθή επίζεο θαη ε κεγάιε δσξεά ηεο Δηαηξίαο Clarkson Hellas Ltd, γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Βξεθώλ.

Μεγάινο Υνξεγόο ηεο αλέγεξζεο ηνπ θηηξίνπ πνπ θηινμελεί ην λέν Πξόγξακκα Βξεθώλ ηεο ΔΛΔΠΑΠ, ε ΟΠΑΠ Α.Δ. Οπζηαζηηθή επίζεο θαη ε κεγάιε δσξεά ηεο Δηαηξίαο Clarkson Hellas Ltd, γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Βξεθώλ. ΢ηα πιαίζηα ηειεηήο ησλ εγθαηλίσλ, πνπ ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο πνιινί θαινί θίινη, κέιε ηνπ Ηδξύκαηνο, ζπλδξνκεηέο αθνζίσζεο, δσξεηέο, εζεινληέο, αιιά θαη πνιινί ζεκαληηθνί εθπξόζσπνη ηνπ ηαηξηθνύ ρώξνπ, Καζεγεηέο Παηδηαηξηθήο, Παηδνλεπξνιόγνη, Αλαπηπμηνιόγνη, Νενγλνιόγνη, Γηεπζπληέο Παηδηαηξηθώλ Κιηληθώλ Μεγάισλ Ννζνθνκείσλ ηεο Πξσηεύνπζαο, Θεξαπεπηέο, έγηλε ζύληνκε παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο Βξεθώλ ηεο ΔΛΔΠΑΠ θαη ησλ ζηόρσλ ηνπ. Ζ Τπεύζπλε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, δηαθεθξηκέλε Παηδνλεπξνιόγνο θα Λέλα ΢θνπηέιε, ΢ύκβνπινο Μνλάδσλ Δληαηηθήο Ννζειείαο Νενγλώλ , Μεηέξα , Ιαζώ θαη επί ζεηξά εηώλ εζειόληξηα ηεο ΔΛΔΠΑΠ,ζεκείσζε ελδεηθηηθά: «….Σα ηειεπηαία ρξόληα κε ηελ πξόνδν ηεο Νενγλνινγίαο όιν θαη πεξηζζόηεξα κηθξά πξόσξα επηβηώλνπλ θαη απνθνηηνύλ από ηηο κνλάδεο εληαηηθήο λνζειείαο λενγλώλ. …Ζ πξνζηαγή: «όζν ην λσξίηεξν ηόζν ην θαιύηεξν» γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ λεπξναλαπηπμηαθώλ πξνβιεκάησλ ζηα βξέθε, καο βξίζθεη πιένλ πξσηνπόξνπο ζηνλ ειιαδηθό ρώξν, παλέηνηκνπο εδώ ζηελ ΔΛΔΠΑΠ……».

΢πγραξεηήξην γηα ην έξγν ηεο ΔΛΔΠΑΠ ήηαλ θαη ην κήλπκα ηνπ Τθππνπξγνύ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θνπ Μάξθνπ Μπόιαξε: «….ζπγραξεηήξηα ζηελ Πξόεδξν, ζην Γ.΢, ηε Γηεύζπλζε θαη ζε όιν ην επηζηεκνληθό πξνζσπηθό ηεο ΔΛΔΠΑΠ, πνπ κνρζεί, έηζη ώζηε ζηελ θαξδηά ηεο Αζήλαο λα ππάξρεη κηα αγθαιηά γηα ηα παηδηά κε αλαπεξία…..» . Σν ηκήκα ιεηηνπξγεί από ηελ 19ε ΢επηεκβξίνπ 2011 ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρώξν Δθαξκόδεηαη έλα νιηζηηθό πξόγξακκα πξνζαξκνζκέλν ζηηο ειηθίεο από 3 κελώλ έσο 2 ρξόλσλ . ΢ηόρνο , ε πξόιεςε ηεο εγθαηάζηαζεο λεπξναλαπηπμηαθώλ ειιεηκκάησλ . Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ γνληώλ .

4


΢πλέδξηα / Ζκεξίδεο Δηήζην Δπηζηεκνληθό ΢πλέδξην 26 Φεβξνπαξίνπ 2011

Σν Δηήζην Δπηζηεκνληθό ΢πλέδξην ηεο ΔΛΔΠΑΠ κε ζέκα «Πξώηκε Παξέκβαζε ζε παηδηά κε Νεπξναλαπηπμηαθά Πξνβιήκαηα , έγηλε ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 2011 κε ηε θηινμελία ηνπ AthensImperialHotel. Ο Δπηζηεκνληθόο Γηεπζπληήο θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο ΔΛΔΠΑΠ αλαθέξζεθαλ ζηνλ ηξόπν νξγάλσζεο ηεο πξώηκεο παξέκβαζεο ζηελ ΔΛΔΠΑΠ, ε νπνία αληηκεησπίδεη νιηζηηθά θαη εμαηνκηθεπκέλα, βάζε ηεο δηεπηζηεκνληθήο αμηνιόγεζεο, ηηο αλάγθεο θάζε παηδηνύ κε λεπξναλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα. Σν Πξόγξακκα Πξώηκεο Δθπαηδεπηηθήο θαη Θεξαπεπηηθήο Παξέκβαζεο ζηελ Αζήλα θαη ηα Παξαξηήκαηα, αλαγλσξηζκέλα από ην (ΤΠΔΠΘ)Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, σο Μνλάδεο Δηδηθήο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, γηα παηδηά κε λεπξναλαπηπμηθά πξνβιήκαηα από 18κελώλ έσο 6 ρξόλσλ. Ζ ζπζηεκαηηθή εηδηθή εθπαηδεπηηθή αγσγή, νη απαξαίηεηεο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο -θπζηθνζεξαπεία, εξγνζεξαπεία, ινγνζεξαπεία, ζεξαπεπηηθή θνιύκβεζε, ηα πξνζαξκνζκέλα αζιήκαηα, ε κνπζηθνζεξαπεία , ε ςπρνπαηδαγσγηθή παξέκβαζε κέζσ βησκαηηθώλ νκάδσλ θαη ε νηθνγελεηαθή ππνζηήξημε βάζε κηαο νηθνγελεηνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο παξνπζηάζηεθαλ από ζηειέρε ηεο ΔΛΔΠΑΠ. Σα απνηειέζκαηα ηεο νιηζηηθήο παξέκβαζεο είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά, εθόζνλ ηα ηειεπηαία πέληε ρξόληα πάλσ από 25% ησλ παηδηώλ, εληάρζεθαλ ζε ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο , κεηά από ζπλεξγαζία ηεο ΔΛΔΠΑΠ κε ην ζρνιείν θαη ηα ΚΔΓΤ (Κεληξηθό Δξγαζηήξην Γεκόζηαο Τγείαο) . Σνλ ηειεπηαίν ρξόλν, ηα πνζνζηό απηό έγηλε αθόκα πην εληππσζηαθό, αθνύ έθηαζε ην 50%. Ζ λενγλνιόγνο ηνπ Homerton University Hospital Imperial College of London Όιγα Καπεινπ – Πξνπθάθε, αλαθέξζεθε ζηελ θαζνξηζηηθή ζεκαζία ηεο άκεζεο δηάγλσζεο θαη πξώηκεο παξέκβαζεο, ζε ζπλεξγαζία κε έκπεηξνπο θαη εηδηθεπκέλνπο ζεξαπεπηέο, ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε αμηνπνίεζε ηεο πιαζηηθόηεηαο ηνπ εγθεθάινπ, ε δηακόξθσζε θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο, αλάινγα κε ηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπ λενγλνύ θαη ηελ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ηεο νηθνγέλεηαο, κε θαζνξηζηηθέο ζπλέπεηεο ζηε εμέιημε. .

Μαξηπξία κεηέξαο βξέθνπο - 2012 Ο Υ. γελλήζεθε ην Μάην ηνπ 2011, έκεηλε δύν κήλεο ζηε ζεξκνθνηηίδα θαη κεηά από έλα κήλα ήξζε ζηελ ΔΛΔΠΑΠ, ζηε «δηνξζσκέλε» ειηθία ησλ 2,5 κελώλ. Γελ κπνξνύζε λα ειέγμεη ην θεθάιη ηνπ θαη είρε ππεξηνλία ζην δεμί ρεξάθη θαη ην πόδη ηνπ. Ζ κεηέξα αλαθέξεη: «ε γηαηξόο καο είπε όηη κπνξνύκε λα κπνύκε ζε έλα νιηζηηθά νξγαλσκέλν πξόγξακκα, πνπ κόιηο μεθηλνύζε (…) Δίλαη κεγάιν θέξδνο ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ έρεη ην Σκήκα. Βιέπνληαο απηνύο ηνπο κήλεο ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνύ αηζζάλνκαη όηη είλαη όηη θαιύηεξν κπνξώ λα πξνζθέξσ ζην παηδί κνπ. Δδώ ληώζσ δεζηά, νηθνγελεηαθά, ζα ζην ζπίηη κνπ. Ζ ώξα πνπ εξρόκαζηε είλαη ε δηθή ηνπ ώξα, ην απνιακβάλεη, ραιαξώλνπλ ηα ρεξάθηα ηνπ, βειηηώλεηαη ε θίλεζε ηνπ (…) Γηα κέλα ην πξόγξακκα πξνζθέξεη θαη ζπλαηζζεκαηηθά ζην παηδί, αιιά θαη ζην γνληό. Βιέπσ θη άιινπο γνλείο, θη άιια παηδηά, ληώζσ όηη δελ καο αθήλεη λα θιεηζηνύκε ζην πξόβιεκά καο (…) Δίλαη ιπηξσηηθή ε επαθή κε άιινπο γνλείο». Καη ζπκπιεξώλεη: «…Γηα κέλα είλαη ζεκαληηθό ην όηη θάπνηνο εηδηθόο, θάπνηνο πνπ ην έρεη ζπνπδάζεη, κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνύ κνπ θαη λα κε θαζνδεγήζεη πώο λα ην βνεζήζσ, ηη λα θάλσ ζην ζπίηη. Αλ ήκνπλα κόλε κνπ ζην ζπίηη ζα είρα πνιύ κεγάιε αγσλία γηα ην αλ πξνρσξάκε». Όηαλ ηε ξσηάκε ηη ζα ήζειε λα κνηξαζηεί κε άιινπο γνλείο, καο ιέεη: «Τπάξρνπλ κεγάιεο ελνρέο ζηνπο γνλείο, θάπνηνη ςάρλνπλ ζην internet. Γηα κέλα απηό είλαη θαηαζηξνθηθό, δελ κπνξεί λα βνεζήζεη! Πξέπεη λα εκπηζηεπηεί θαλείο θάπνηνπο αλζξώπνπο, πνπ κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνύ θαη λα καο θαζνδεγήζνπλ. Δγώ από ηελ εκπεηξία κνπ ζηελ ΔΛΔΠΑΠ ληώζσ όηη κπνξνύκε λα δώζνπκε ζηα παηδηά καο θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο»

5


Μαξηπξία Γνλέα ”Πξίλ από 10 ρξόληα αθξηβώο, ην 2001, θαηά ηελ θπνθνξία ηνπ πξώηνπ κνπ γηνύ, ηνπ Δπάγγεινπ, νύηε εγώ νύηε ε ζύδπγόο κνπ πεξηκέλακε όηη κία «θαζ’ όια επινγεκέλε εγθπκνζύλε» (αθξηβήο έθθξαζε, κεηαμύ άιισλ, ζηε γλσκάηεπζε ηεο παηδνλεπξνιόγνπ πνπ πξσηνεμέηαζε ηνλ Δπάγγειν κεηά ηε γέλλεζή ηνπ ζην ηδησηηθό καηεπηήξην όπνπ γελλήζεθε), κε δηάξθεηα θύεζεο 32εβδνκάδεο θαη βάξνο παηδηνύ 2.100gr, ζα κπνξνύζαλ, κεηά από ζρεδόλ 20 εκέξεο παξακνλήο ηνπ παηδηνύ καο ζηε ζεξκνθνηηίδα, λα καο ηάμνπλ νηθνγελεηαθώο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο αλαπεξίαο. Πξηλ από 6 ρξόληα βξήθακε κέζσ δηαδηθηύνπ ηελ ΔΛΔΠΑΠ, ρσξίο θακία απνιύησο ελεκέξσζε από ην team παξαθνινύζεζεο ηνπ παηδηνύ καο, ην νπνίν καο είρε ζπκβνπιεύζεη θαη παξαθνινπζνύζακε αηνκηθό πξόγξακκα παξεκβάζεσλ Φ/Θ θαη κεηά ηνλ 3 ν ρξόλν ηνπ παηδηνύ θαη Δ/Θ ζην ζπίηη, αθήλνληαο απ’ έμσ ηειείσο ην θνκκάηη «θνηλσληθνπνίεζε» ηνπ παηδηνύ απηνύ, αιιά θαη ηεο νηθνγέλεηάο καο. Σν 2004, όηαλ πξσηνήξζε ν Δπάγγεινο ζηελ ΔΛΔΠΑΠ, εληάρζεθε ζην Πξόγξακκα ηεο Πξώηκεο Παξέκβαζεο (Ζκεξήζην), ελώ ζπκπιεξσκαηηθά, επηιέμακε κε ηε ζύδπγό κνπ λα ηνλ εληάμνπκε θαη ζην πξόγξακκα ζεξαπεπηηθήο θνιύκβεζεο, επεηδή ην πγξό ζηνηρείν άξεζε θαη αξέζεη ζηνλ Δπάγγειν θαη επεηδή όπσο όια ηα βξέθε αηζζάλνληαη άλεηα θαη νηθεία ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ κνηάδεη πνιύ κε απηό κέζα ζην νπνίν πέξαζαλ από ηελ εκέξα ηεο ζύιιεςεο ηνπο θαη ηνπ ζαύκαηνο ηεο αλζξώπηλεο δσήο πνπ ζπληειείηαη κέρξη ηε γέλλεζή ηνπο. Με ιίγα ιόγηα, ν Δπάγγεινο, απηά ηα 6 ρξόληα πνπ είλαη ζηελ ΔΛΔΠΑΠ, εληαγκέλνο ζ’έλα πιαίζην νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο αλαπεξίαο ηνπ (αμηνιόγεζε – εθπαίδεπζε - αγσγή- ζεξαπεία - θπζηθή απνθαηάζηαζεθνηλσληθνπνίεζε) θαηάθεξε θαη θαηαθέξλεη λα εληάζζεηαη θαη λα ελζσκαηώλεηαη ζηα κηθξά θνηλσληθά ζύλνια όπσο παξέεο, θίινη, ζπγγελείο θαη λα έρεη θαηαθηήζεη «ην ρώξν» ηνπ κέζα ζε απηά θαη πάληα κε ηε ζπλερή ππνζηήξημε θαη ζπλδξνκή ησλ γνληώλ ηνπ θαη θπξίσο ηνπ αδεξθνύ ηνπ, κε ηνλ νπνίν έρνπλ άξηζηεο ζρέζεηο θαη πιένλ έρνπλ αξθεηέο θνηλέο παξέεο θαη πξνζαξκνζκέλεο θνηλέο δξαζηεξηόηεηεο. Απηή ε ζπκππθλσκέλε θαη βησκαηηθή αλαθνξά ζεσξώ όηη απνδίδεη κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν θαη ππνθαζηζηά νπνηνδήπνηε επηζηεκνληθό επηρείξεκα ή ηεθκήξην γηα ην ηη αθξηβώο γίλεηαη ζηελ ΔΛΔΠΑΠ, πόζν ζνβαξό θαη απνηειεζκαηηθό έξγν παξάγεηαη, πσο πξνζεγγίδεηαη από ηε κεζνδνινγία ηεο ΔΛΔΠΑΠ ε αλαπεξία ζηε βξεθηθή θαη ηελ παηδηθή ειηθία θαη βέβαηα πόζν βαξύλνπζαο ζεκαζίαο είλαη ε ζεκειίσζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ παηδηώλ κε αλαπεξία. Καη πξηλ νινθιεξώζσ ηελ νκηιία κνπ ζα ζαο εθκπζηεξεπζώ έλα «κπζηηθό» πνπ ζα ζαο παξαθαινύζα λα ην ζπκάζηε θαη λα ην πείηε παληνύ (!): Γηα πεξηζζόηεξα από 70 ρξόληα πνπ ιεηηνπξγεί ε ν ζεζκόο ηεο ΔΛΔΠΑΠ (δηόηη κεηά από 70 ρξόληα ιεηηνπξγίαο ελόο ηδξύκαηνο κε ηελ πξνζθνξά θαη ην έξγν ηεο ΔΛΔΠΑΠ, ηόηε πιένλ πξόθεηηαη πεξί ζεζκνύ), ην κεγάιν κπζηηθό ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο πξνζθνξάο ηεο ΔΛΔΠΑΠ είλαη όηη,

θάζε παηδί αληηκεησπίδεηαη αλαπεξνθεληξηθά θαη αλζξσπνθεληξηθά, σο μερσξηζηή πεξίπησζε, κε μερσξηζηό (αλά παηδί κε αλαπεξία θαη νηθνγέλεηα) πξνγξακκαηηζκό, ζηνρνζέηεζε θαη αληηκεηώπηζε. Γειαδή, απηό αθξηβώο ην ζπζηαηηθό πνπ ιείπεη από ηε ιεηηνπξγία ηεο δεκόζηαο πγείαο, από ηε ιεηηνπξγία ηεο δεκόζηαο πξόλνηαο, από ηε δεκόζηα εθπαίδεπζε (από ηελ νπνία έρεη αθεηεξία θαη ζηελ νπνία νθείιεηαη ε πνηόηεηα κίαο ζύγρξνλεο θνηλσλίαο). Ωο γνλέαο παηδηνύ κε αλαπεξία, σο ζπκπνιίηεο ζαο Έιιελαο, ζαο θαιώ λα ζηεξίμεηε θαη λα δηαηξαλώζεηε ην κπζηηθό απηό ηεο ΔΛΔΠΑΠ θαη λα γίλεηε θη εζείο «ζηαπξνθόξνη» ζηελ εθαξκνγή ηνπ κπζηηθνύ απηνύ ζηνλ ηνκέα πνπ ν θαζέλαο ζαο δξαζηεξηνπνηείηαη, γηα ην θαιό όισλ ησλ παηδηώλ κε αλαπεξία, γηα έλα θαιύηεξν αύξην γηα ηα παηδηά καο θαη ηηο νηθνγέλεηέο καο, γηα έλα θαιύηεξν αύξην ζπλνιηθά γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία.»

6


Γηήκεξν Δθπαηδεπηηθό ΢εκηλάξην 3,4 ΢επηεκβξίνπ 2012, νιηζηηθή πξνζέγγηζε βξεθώλ πςεινύ θηλδύλνπ. Με ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δηδηθνύ Πξνγξάκκαηνο Οιηζηηθήο Θεξαπεπηηθήο Πξνζέγγηζεο Βξεθώλ Τςεινύ Κηλδύλνπ ηεο ΔΛΔΠΑΠ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ΔΛΔΠΑΠ Αζελώλ, ην ΢άββαην 3 θαη ηελ Κπξηαθή 4 ΢επηεκβξίνπ 2011, εθπαηδεπηηθό ΢εκηλάξην από εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο ηαηξνύο θαη ζεξαπεπηέο κε ζέκα: «Ζ Οιηζηηθή Πξνζέγγηζε Βξεθώλ Τςεινύ Κηλδύλνπ» θαη θεληξηθό νκηιεηή ηελ Παηδνλεπξνιόγν, ΢ύκβνπιν Μνλάδσλ Δληαηηθήο Ννζειείαο Νενγλώλ θα Διέλε ΢θνπηέιε θαη ππεύζπλε ηνπ Νένπ Δηδηθνύ Πξνγξάκκαηνο Βξεθώλ πςεινύ θηλδύλνπ ηεο ΔΛΔΠΑΠ. Ζ Κα ΢θνπηέιε αλέθεξε όηη ε πξνσξόηεηα είλαη κηα μερσξηζηή λνζνινγηθή νληόηεηα πνπ ρξεηάδεηαη δηεπηζηεκνληθή αμηνιόγεζε θαη ζπληνληζκέλε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό πνπ, κεηαμύ άιισλ ρξεζηκνπνηεί θαηαμησκέλα αλαπηπμηνινγηθά tests.(Griffith‟s, Bayley‟s).Σν Πξόγξακκα Βξεθώλ ηεο ΔΛΔΠΑΠ ιεηηνπξγεί ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρώξν ηνπ Κέληξνπ ηεο ΔΛΔΠΑΠ Αζελώλ, ε θαηαζθεπή ηνπ νπνίνπ ρξεκαηνδνηήζεθε από ηνλ ΟΠΑΠ.

Ζ ζπλερήο επηκόξθσζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ είλαη πξνηεξαηόηεηα θαη θύξην κέιεκα ηεο ΔΛΔΠΑΠ ε νπνία πξνζθέξεη πςειέο ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο ζηα παηδηά ηεο, αλαλεώλνληαο θαη εθζπγρξνλίδνληαο ζπλερώο ηα πξνγξάκκαηά ηεο. Σν επηζηεκνληθό Πξνζσπηθό ηεο ΔΛΔΠΑΠ ζπκκεηέρεη ηαθηηθά κε νκηιίεο ζε ζεκαληηθά ΢πλέδξηα. Δλδεηθηηθά: Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα Α' Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ17-17, March 2011 - Αζήλα, ΠΓΝ "ΑΣΣΗΚΟ" Οξζνπ. Κέληξν Έξεπλαο & Δθαπαίδεπζεο Θέκα : ΢ηξνγγπιή Σξάπεδα γηα ηελ Αλάιπζε Βάδηζεο & Κίλεζεο Ζκεξίδα ζπλεξγαζίαο Διιεληθήο Δηαηξείαο Δκβηνκεραληθήο (ΔΛΔΜΒΙΟ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Δξγνλνκίαο.08-08, April 2011 - Αζήλα, Πνιπηερλείν : “Γξαζηεξηόηεηεο ηνπ Κέληξνπ Αλάιπζεο Βάδηζεο ΔΛΔΠΑΠ” European PaediatricOrthpaedic Society (EPOS) 2011, 06-09, April 2011 - Διβεηία, Βαζηιεία “QUANTIFICATION OF GAIT PELVIC ROTATION ASYMMETRY (RETRACTION) USING GAIT GRAPH ASYMMETRY INDEX FOR NORMAL AND CP SUBJECTS.” 20th Annual Meeting of the European Society of Movement Analysis of Adults and Children, 5-17, September 2011 - Απζηξία, Βηέλλε “ΑSYMMETRY vs DEVIATION PLOT: A NEW TOOL FOR THE CLINICAL GAIT ANALYSIS PRACTICE” 21ν Δηήζην Παλειιήλην ΢πλέδξην Φπζηθνζεξαπείαο, 25-27, November 2011 - Αζήλα, Τπνπξγείν Τγείαο, «Η ζσμβολή ηης Ανάλσζης Βάδιζης & Κίνηζης ζε άηομα με κινηηικές δσζκολίες», «Ο ρόλος ηοσ θσζικοθεραπεσηή ζηην ειδική εκπαίδεσζη παιδιών με κινηηική αναπηρία» Μέιε ηνπ Κέληξνπ Αλάιπζεο Βάδηζεο ζπκκεηείραλ ζε επηηξνπή ηνπ ΚΔ΢Τ ( Κεληξηθνύ ΢πκβνπιίνπ Τγείαο )γηα ηελ δεκηνπξγία εηζήγεζεο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ησλ Κέληξσλ Αλάιπζεο Βάδηζεο θαη Κίλεζεο. ΢θνπόο είλαη ε δεκηνπξγία πιαηζίσλ-θξηηεξίσλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπο Κέληξνπ Αλάιπζεο Βάδηζεο & Κίλεζεο. Έηζη, ζα κπνξνύλ κε αμηνπηζηία λα θαιύπηνπλ ηνπο αζθαιηζκέλνπο από ηα ηακεία πγείαο. ΢ηξνγγπιέο ηξάπεδεο κε ζέκα ηελ «Απνθαηάζηαζε ησλ Κξαληνεγθεθαιηθώλ Καθώζεσλ» ζην: Παλειιήλην ΢πλέδξην Διιήλσλ Νεπξνιόγσλ Αζήλα 2 Ηνπλίνπ 2011 37ν Δηήζην Παλειιήλην Ιαηξηθό ΢πλέδξην 17 Μαΐνπ 2011.

7


Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα Ξεθίλεζε ε πινπνίεζε θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013 ην πξόγξακκα «Αλάπηπμε Δπηρεηξεζηαθώλ θαη Σερλνινγηθώλ Τπνδνκώλ θαη Τπεξεζηώλ Σειεκαηηθήο θαη Σειεδηάζθεςεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο ηεο ΔΛΔΠΑΠ». Με ην πξόγξακκα απηό εθζπγρξνλίδεηαη ε ηερλνινγηθή ππνδνκή ηεο ΔΛΔΠΑΠ. Αλνίγνληαη λέεο δπλαηόηεηεο ζηήξημεο εμ απνζηάζεσο γηα παηδηά ζε όιε ηελ Διιάδα θαη όπνπ δελ ππάξρνπλ Παξαξηήκαηα ΔΛΔΠΑΠ. Σν 2011 θαηαηέζεθε ζηελ Διιεληθή Δηαηξία Σνπηθήο Αλάπηπμεο & Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) θαη εγθξίζεθε πξόηαζε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δλέξγεηεο ζηήξημεο ειηθησκέλσλ θαη ινηπώλ αηόκσλ πνπ ρξήδνπλ βνήζεηαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρνιεζηκόηεηαο ησλ εκκέζσο σθεινύκελσλ αηόκσλ» πνπ αθνξά Κέληξα Γηεκέξεπζεο – Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Έηζη εληζρύνληαη πξνγξάκκαηά καο ζε Αζήλα θαη Ησάλληλα.

Πξόγξακκα Νεπξνςπρνινγηθήο Απνθαηάζηαζεο Δγθεθαιηθώλ βιαβώλ Σν πξσηνπνξηαθό Πξόγξακκα Νεπξνςπρνινγηθήο Απνθαηάζηαζεο Αηόκσλ κε Δγθεθαιηθέο Βιάβεο ηεο ΔΛΔΠΑΠ ζπκπιεξώλεη ην Ννέκβξην ηνλ ηέηαξην ρξόλν ιεηηνπξγίαο ζηελ Διιάδα ππό ηελ αηγίδα ηνπ Brain Injury Day Treatment Program ηνπ Rusk Institute of Rehabilitation Medicine, New York University Medical Center. Οη βαζηθνί ζηόρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Νεπξνςπρνινγηθήο Απνθαηάζηαζεο Αηόκσλ κε Δγθεθαιηθέο Βιάβεο ΔΛΔΠΑΠ είλαη ζεξαπεπηηθνί, εξεπλεηηθνί, εθπαηδεπηηθνί θαη ελεκεξσηηθνί. Μέρξη ζήκεξα είθνζη (20) ζεξαπεπόκελνη (19 άληξεο θαη 1 γπλαίθα) έρνπλ νινθιεξώζεη ηνπιάρηζηνλ έλα ρξόλν Ζκεξήζηνπ Θεξαπεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο. Από απηνύο ν έλαο (1) παξαθνινπζεί γηα ηέηαξην ρξόλν, πέληε παξαθνινπζνύλ (5) δεύηεξν ρξόλν, πέληε (5) ζπκκεηέρνπλ ζε πξόγξακκα ζηαδηαθήο επαλέληαμεο θαη ελλέα (9) έρνπλ επαλεληαρζεί ζηελ απαζρόιεζε, ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνγελεηαθή δσή. ΢ην ζύλνιό ηνπο παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζνρή, ηε ζπγθέληξσζε, ηελ παξαγσγή θαη θαηαλόεζε ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ, ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ, ηελ θξίζε θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, όπσο δηαθαίλεηαη από εμεηδηθεπκέλα λεπξνςπρνινγηθά εξγαιεία. ΢ηαηηζηηθώο ζεκαληηθή βειηίσζε παξαηεξείηαη επίζεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηελ επηθνηλσλία, ηελ ελεξγνπνίεζε, ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο θαζώο θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή, ην νπνίν επηβεβαηώλεηαη θαη από καξηπξίεο ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληνο. Σν 2011-2012 8 λένη ζεξαπεπόκελνη έρνπλ εληαρζεί ζην πξόγξακκα. Ζ πξσηνπνξηαθή Μνλάδα Νεπξνςπρνινγηθήο Απνθαηάζηαζεο Αηόκσλ κε Δγθεθαιηθέο Βιάβεο ηεο ΔΛΔΠΑΠ, αλαγλσξηδόκελε γηα ηελ κνλαδηθόηεηά ηεο ζηνλ Διιαδηθό ρώξν θαη ην πςειό επηζηεκνληθό ηεο επίπεδν, από ην 2010 απνηειεί θνξέα πξαθηηθήο άζθεζεο γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ζηελ Κιηληθή Νεπξνςπρνινγία ηεο Ηαηξηθήο ΢ρνιήο, ηνπο πηπρηαθνύο θνηηεηέο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ ηκήκαηνο Φπρνινγίαο, ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο θαη ηνπ κεηαπηπρηαθόπ πξνγξάκκαηνο Νεπξνςπρνινγίαο ηνπ Université de Strasbourg ηεο Γαιιίαο.

8


Δμειίμεηο ζηα Θεξαπεπηηθά Πξνγξάκκαηα ΔΛΔΠΑΠ Με επηηπρία ζπλερίδνπκε λα εθαξκόδνπκε πξνγξάκκαηα δηεπηζηεκνληθήο ζεξαπείαο όπνπ εξγάδνληαη έλαο θπζηθνζεξαπεπηήο θαη έλαο εξγνζεξαπεπηήο ή ινγνζεξαπεπηήο ζην ίδην παηδί . Με ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ νιηζηηθήο παξέκβαζεο γηα ηε ιεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε κεηά από νκαδηθέο θαη αηνκηθέο ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο βειηηώζακε ηελ θηλεηηθή εμέιημε, ηε ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηόηεηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ηελ επηθνηλσλία, ηελ αηζζεηηθναληηιεπηηθή νξγάλσζε, ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθνπνίεζε. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε επίζεο ηνλ θαζνξηζηηθό ξόιν ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο, όρη κόλν ηνπ παηδηνύ αιιά θαη νιόθιεξεο ηεο νηθνγέλεηαο. ΢ηε Φπζηθνζεξαπεία, Δξγνζεξαπεία θαη ην Biofeedback θαηαηέζεθαλ νη πξώηεο εκπεηξίεο από ηε ρξήζε ηνπ Wii ηεο Nintendo θαη έρεη ήδε εληαρζεί ζην ζεξαπεπηηθό καο πξόγξακκα. Οη κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ πξηλ θαη κεηά ηε ρξήζε ηνπ έδεημαλ θαηαξρήλ ζεηηθά απνηειέζκαηα. Παξαηεξήζεθε όηη ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα εληζρύεη ηηο δεμηόηεηεο ησλ παηδηώλ ζε όια ηα επίπεδα θαη όηη ην Wii κπνξεί λα απνηειέζεη έλα κέζν πνπ εκπινπηίδεη ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. Ο ςπραγσγηθόο ραξαθηήξαο ηνπ παηρληδηνύ, ε δηαδξαζηηθόηεηα, ε νπηηθή αλαηξνθνδόηεζε θαζώο θαη ην ζηνηρείν ηνπ ζπλαγσληζκνύ απνηέιεζαλ θηλεηήξηα δύλακε γηα ηα παηδηά πξνθεηκέλνπ λα επηηύρνπλ ηνπο ζεξαπεπηηθνύο ζηόρνπο . ΢ηελ νιηζηηθή ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ην παηδί αληηκεησπίδεηαη ζθαηξηθά κε ζεβαζκό ζηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ. Κάζε παηδί είλαη κνλαδηθό. Βνεζάκε ην παηδί όηαλ κειεηάκε ην ίδην ην παηδί

Σα παηδηά καο ζπκκεηέρνπλ θαη δηαθξίλνληαη ζηε ζεξαπεπηηθή Κνιύκβεζε. Πνιιέο νη δηαθξίζεηο γηα άιιε κηα ρξνληά ζηνπο αγώλεο θνιύκβεζεο θαη δπλαηή παξνπζία ζηνπο αγώλεο MATP – SpecialOlympics. 5 Παηδηά ηεο ΔΛΔΠΑΠ ζπκκεηείραλ ζηνπο παγθόζκηνπο αγώλεο MATP ησλ Special Olympics ζηηο 3 Ηνπιίνπ 2011 ! ΢ηηο 15 Μαξηίνπ 2012 νη θνιπκβεηέο καο ζπκκεηείραλ γηα άιιε κηα ρξνληά κε επηηπρία ζηελ Ζκεξίδα θνιύκβεζεο πνπ δηνξγάλσζε ν ΢ύιινγνο Πξνζαξκνζκέλσλ Αζιεκάησλ «ΠΡΧΣΟΠΟΡΟΗ». Έδξεςαλ κεηάιιηα θαη δηαθξίζεηο!Μαο ζπγθίλεζαλ κε ηελ πξνζπάζεηά ηνπο θαη ηελ επίδνζή ηνπο ζηα «33 κ.ΤΠΣΗΟ»

΢πγραξεηήξηα!

1.ζηελ Διέλε: ΥΡΤ΢Ο, 2.ζηνλ Δπακεηλώλδα: ΑΡΓΤΡΟ, 3.ζηελ Έιιε: ΥΑΛΚΙΝΟ 4.ζηνλ Κηάλη: ΥΑΛΚΙΝΟ, 5.΢ηα «33κ. κε ζαλίδα» ν ΢ηαύξνο ΥΡΤ΢Ο κεηάιιην! Σν 2011 αλέδεημε 11 λένπο αλεμάξηεηνπο θνιπκβεηέο κε ηνλ κηθξόηεξν λα ηα θαηαθέξλεη ζηελ ειηθία ησλ 4,5 ρξόλσλ. Γηα πξώηε θνξά νη πην κηθξέο καο θνιπκβήηξηεο 6 εηώλ θαη 7 εηώλ από ην ηκήκα Πξώηκεο Παξέκβαζεο, θεξδίδνπλ ρξπζό θαη αξγπξό κεηάιιην ζε αγώλεο θνιύκβεζεο , ελώ άιινη ηξεηο κεγαιύηεξνη θνιπκβεηέο ηεο νκάδαο «ΠΡΧΣΧ» θεξδίδνπλ 1 αξγπξό θαη 2 ράιθηλα.

9


Σα παηδηά καο ζπκκεηείραλ ζην BOCCIA k Martialarts ( Ju-Jitsu) κε ηα παηδηά ηεο κπιε ηάμεο ηνπ ηκήκαηνο Πξώηκεο Παξέκβαζεο Η θνξά ηελ εβδνκάδα . Σα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ ηνπ ζεξηλνύ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηείραλ ζηελ αζιεηηθή δξαζηεξηόηεηα BOCCIA 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Ζ νκάδα BOWLING( 9 αζιεηέο) αληαπνθξίζεθε ζηελ πξόζθιεζε ηνπ Παλειιελίνπ ΢πιιόγνπ Πξνζαξκνζκέλσλ Γξαζηεξηνηήησλ ALMA θαη ζπκκεηείρε ζε Φηιηθνύο αγώλεο Bowling , ηελ Πέκπηε 8 Γεθεκβξίνπ 2011 ζηo SUPER BOWL, VILLAGE ΡΔΝΣΖ . Γηα άιιε κηα ρξνληά ζηηο 2-12-11 Mαζεηέο θαη από ηα 2 εηδηθά Γεκ.ζρνιεία ηεο ΔΛΔΠΑΠ ζπκκεηείραλ ζην « ΣΡΗΠΟΝΣΟ ΑΓΑΠΖ΢ » κε ηα παηδηά ηεο Διιελνγεξκαληθήο. Σν 2011 άιια 3 κηθξόηεξα παηδηά από ην ηκήκα Πξώηκεο Παξέκβαζεο εληάρζεθαλ ζην πξόγξακκα Θ.Ηππαζίαο.

Κέληξν αλάιπζεο βάδηζεο & θίλεζεο Tν πξώην Κέληξν Αλάιπζεο Βάδηζεο ζηελ Διιάδα, πνπ παξάγεη πνξίζκαηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ βαδηζηηθώλ πξνβιεκάησλ ζε παηδηά θαη ελήιηθεο ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο έθιεηζε ην 2011 ηα 10 ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ. ΢ηηο 5 Μαΐνπ 2012 γηνξηάδνπκε κε ΖΜΔΡΗΓΑ ηελ επεηεηαθή ηνπ ιεηηνπξγία. Με ηε ζπλερή αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ, ην Κέληξνπ Αλάιπζεο Βάδηζεο θαη Κίλεζεο ηεο ΔΛΔΠΑΠ Αζελώλ απνηειεί ζήκεξα ην αξηηόηεξα εμνπιηζκέλν θέληξν ζηελ Διιάδα. Σν έκπεηξν θαη εηδηθά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό ηνπ θέληξνπ πεξηιακβάλεη, εμεηδηθεπκέλνπο νξζνπαηδηθνύο, εκβηνκεραληθό, εμεηδηθεπκέλν θπζηθνζεξαπεπηή θαζώο θαη θπζίαηξν. Όια ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Κέληξνπ είλαη θαη κέιε ζηελ European Society of Motion Analysis in Adult and Children (ESMAC) θαη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο επηζηεκνληθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο εηαηξείαο από ην 2002. Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ θέληξνπ, επεθηείλνληαη θαη ζηελ έξεπλα ζε ζπλεξγαζία κε παλεπηζηήκηα θαη λνζνθνκεία, κε ηαθηηθή παξνπζία ζε ειιεληθά θαη δηεζλή επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαη επηζηεκνληθέο εθδειώζεηο. Από ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2012 ζην Κέληξν Αλάιπζεο Βάδηζεο & Κίλεζεο) εξγάδεηαη 1 εθ ησλ 5 επηηπρόλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο VODAFONE WORLD OF DIFFERENCE έλα πξόγξακκα θνηλσληθήο ζπλεηζθνξάο κε ζθνπό ηελ πινπνίεζε εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ηε κειέηε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ άλσ άθξσλ ζε παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε.

΢πλερίδεηαη ζηαζεξά ε πξαθηηθή άζθεζε θνηηεηώλ ΣΔΙ θαη ΑΔΙ ειιεληθώλ θαη μέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ζηελ ΔΛΔΠΑΠ Αζήλαο. Θεσξνύκε πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ην ζπλδπαζκό ζεσξίαο θαη πξάμεο. Ζ πξαθηηθή άζθεζε θαη νη επηζθέςεηο θνηηεηώλ θαη ζπνπδαζηώλ ζπλερίδνληαη πάλσ από 20 ρξόληα ζπλνιηθά. Με επηηπρία ζπλερίζηεθε ε εμεηδηθεπκέλε πξνεηνηκαζία έληαμεο ησλ παηδηώλ καο από ην ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΙΜΖ΢ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΖ΢ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΖ΢ ΠΑΡΔΜΒΑ΢Ζ΢ ζε Γεκόζηα ΢ρνιεία Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη είκαζηε ζε ζπλεξγαζία ηόζν κε ηνπο δηεπζπληέο θαη εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ απηώλ όζν θαη κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ καο, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ καο ππό ηηο θαιύηεξεο δπλαηέο ζπλζήθεο. Καη θέηνο ζπλερίζηεθε ην πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο βησκαηηθώλ νκάδσλ παηδηώλ θαη γνλέσλ ζηε Μνλάδα Δηδηθήο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ηεο ΔΛΔΠΑΠ Αζήλαο. Πξόθεηηαη γηα κηα δξάζε πνπ δηνξγαλώλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θνηλσληθή ππεξεζία ηεο ΔΛΔΠΑΠ θαη ηηο παηδαγσγνύο ηεο Μνλάδαο Δηδηθήο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο. Ζ δπλακηθή ηεο νκάδαο αμηνπνηείηαη γηα ηελ ςπρνπαηδαγσγηθή παξέκβαζε πξνο όθεινο ησλ παηδηώλ, γηα ηε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ γνλέσλ ηνπο θαη γηα θαη ηε δηθηύσζε ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο. Με ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Βξεθώλ πςεινύ θηλδύλνπ, όια ηα Βξέθε ζην πιαίζην ηεο νιηζηηθήο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο θάλνπλ κνπζηθνζεξαπεία, παξέκβαζε άθξσο ζεκαληηθή ηόζν γηα ηελ αηζζεηεξηαθή αθύπληζε όισλ ησλ βξεθώλ όζν θαη γηα ηα αηνκηθά.

10


ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΕΠΑΠ «Ασ ςκεφτούμε κι ασ διδάξουμε ςτον εαυτό μασ και ςτα παιδιά μασ: * Η αναπηρία μασ αφορά όλουσ είτε έχουμε είτε όχι κάποια αναπηρία οι ίδιοι ή το περιβάλλον μασ. * Είναι κατάςταςη δυςάρεςτη και ςυχνή και πρέπει όλοι να προςπαθήςουμε να εξοικειωθούμε με αυτήν ώςτε να δείχνουμε και ειλικρινά να μην ενοχλούμαςτε από την παρουςία του παιδιού με αναπηρία. * Χρειάζεται να αποδεςμευτούμε από το εξωπραγματικό πρότυπο τησ τελειότητασ, του νέου, υγειή, δυνατού, γυμναςμένου, έξυπνου ατόμου που προωθείται από την διαφήμιςη. Μόνο έτςι μπορούμε διαμορφώνουμε περιβάλλον όπου το παιδί με αναπηρία να ζει ιςότιμα με τουσ ομηλίκουσ του. * Να βοηθήςουμε το παιδί με αναπηρία να αποδεχθεί το ίδιο την αναπηρία που έχει και να γνωρίςει τισ αδυναμίεσ και τισ δυνατότητέσ του. * Να βοηθήςουμε το παιδί να αναπτύξει κατά το δυνατόν όλο του το δυναμικό χωρίσ όμωσ να απαιτούμε από αυτό να ςυγκρίνεται και να εξομοιώνεται με άτομα χωρίσ αναπηρία. * Να λέμε τα πράγματα με τ΄ όνομά τουσ: Ο ςωςτόσ όροσ είναι "άτομα/παιδιά με αναπηρία- Αμε Α" αυτόν προτείνουν οι διεθνείσ οργανιςμοί, το Συμβούλιο τησ Ευρώπησ και βέβαια το Σύνταγμα τησ Ελλάδασ. Προςοχή: Ο όροσ ΑΜΕΑ-ατομα με ειδικέσ αδυναμίεσ, είναι απλώσ λάθοσ, ξεπεραςμένοσ και ο όροσ "παιδιά με ειδικέσ ικανότητεσ" που χρηςιμοποιείται πολύ ςυχνά από άγνοια, από κακώσ εννοούμενη ευγένεια, και προςπάθεια εξωραΰςμού μιασ αναπηρίασ, είναι απαράδεκτοσ και προςβλητικόσ για τα άτομα με αναπηρία που γνωρίζουν ότι δεν ανταποκρίνεται ςτην πραγματικότητα. Είναι πολύ ςημαντικό να χρηςιμοποιούμε ςωςτούσ όρουσ αναφερόμενοι ςτην αναπηρία γιατί οι λέξεισ δεν μασ εκφράζουν μόνο αλλά και διαμορφώνουν ςε μεγάλο βαθμό τη φιλοςοφία, τα ςυναιςθήματα και τη ςυμπεριφορά μασ».

ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΙ΢ Βξάβεπζε ΔΛΔΠΑΠ από ην Ρνηαξηαλό Όκηιν Αζελώλ (Ιαλνπάξηνο 2011)

Σν Βξαβείν , έκπξαθηε αλαγλώξηζε θαη επηβξάβεπζε ηνπ πνιπεηνύο έξγνπ δσήο πνπ πξνζθέξεη ε ΔΛΔΠΑΠ γηα ην παηδί κε αλαπεξία, παξέιαβε ε Πξόεδξνο ηνπ Γ.΢ ηεο ΔΛΔΠΑΠ, θα Μαξηάλλα Μόζρνπ.

Eηήζηνο Υνξόο ΔΛΔΠΑΠ (Ιαλνπάξηνο 2011)

Ο Μηράιεο Υαηδεγηάλλεο ηξαγνύδεζε γηα ηα παηδηά κε αλαπεξία , Οη κεισδίεο ηνπ ζεκαληηθνύ ζπλζέηε θαη ηξαγνπδηζηή Μηράιε Υαηδεγηάλλε , μεζήθσζαλ ηνπο θαιεζκέλνπο, παιαηόηεξνπο θαη λεόηεξνπο θίινπο, δσξεηέο , ρνξεγνύο , αιιά θαη ππνζηεξηθηέο ηνπ Ηδξύκαηνο, πνπ ζηεξίδνπλ ηε κεγάιε πξνζπάζεηα ηεο ΔΛΔΠΑΠ γηα ζπγθέληξσζε εζόδσλ, απαξαίηεησλ γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο , αιιά θαη γηα ηελ παξνρή πςειώλ ππεξεζηώλ ζηα παηδηά κε αλαπεξία.

11


Φηιαλζξσπηθό δείπλν – (Απξίιηνο 2011)

Ζ Πξεζβεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο, ην Διιελνγεξκαληθό Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην θαη ην Διιεληθό Ηλζηηηνύην Κξαηηθώλ Δληζρύζεσλ ζπλδηνξγάλσζαλ έλα θηιαλζξσπηθό δείπλν ππέξ ηεο ΔΛΔΠΑΠ. Δπίζεκνο νκηιεηήο ζην πιαίζην ηνπ δείπλνπ ήηαλ ν θ. Η. ΢ηνπξλάξαο, Γεληθόο Γηεπζπληήο ηνπ ΗΟΒΔ. Θέκα ηεο νκηιίαο ηνπ : «Ζ θξίζε ηνπ ρξένπο ζηελ Δπξσδώλε θαη ηελ Διιάδα θαη πξνηάζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηεο αληηκεηώπηζε»

COCKTAIL HILTON από ηηο Φίιεο Δζειόληξηεο (Μάτνο 2011)

Οη θίιεο Δζειόληξηεο ηεο ΔΛΔΠΑΠ δηνξγάλσζαλ ηελ θαζηεξσκέλε εηήζηα απνγεπκαηηλή εθδήισζε γηα πιήζνο αθνζησκέλσλ Φίισλ!

Γεύκα Κπξηώλ ζηε ΢ηέγε Γξακκάησλ & Σερλώλ ( Μάτνο 2011)

Ζ ΔΛΔΠΑΠ ππνδέρζεθε ιίγεο πηζηέο θίιεο ηνπ Ηδξύκαηνο, ζηνλ πνιηηηζηηθό ρώξν ηεο ΢ηέγεο Γξακκάησλ θαη Σερλώλ ηνπ Ηδξύκαηνο Χλάζε, ελεκεξώζεθαλ γηα ηα πνιηηηζηηθά δξώκελα θαη είραλ ηελ επθαηξία λα απνιαύζνπλ κηα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα μελάγεζε ζηελ έθζεζε Πνιπγισζζία, κε έξγα 30 Διιήλσλ εθπξνζώπσλ ηεο ζύγρξνλεο ηέρλεο, ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν: «Αιέμαλδξνο ΢. Χλάζεο». Αθνινύζεζε γεύκα.

Golf Γιπθάδαο «Βαιε θαη εζύ έλα ρεξάθη» (Ινύληνο 2011)

Καινθαηξηλή εθδήισζε γηα όιε ηελ νηθνγέλεηα ζηνλ ππέξνρν ρώξν ηνπ Athens Golf Club ζηελ Γιπθάδα. Ζ εθδήισζε , ζπλέρεηα ηεο μερσξηζηήο ελέξγεηαο ησλ πνιπθαηαζηεκάησλ Attica,«βάιε θη εζύ έλα ρεξάθη» ζεκείσζε πνιύ κεγάιε επηηπρία.

΢πκκεηνρή ηεο ΔΛΔΠΑΠ ζην πνιύ- ζπλέδξην Capital + Vision, (΢επηέκβξηνο 2011) κε ζέκα «ΔΛΔΠΑΠ: Δζεινληηζκνύ θαη Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο εγθώκην» Ζ ΔΛΔΠΑΠ εθθξάδεη ηελ κεγάιε επγλσκνζύλε ζε όινπο ηνπο Φίινπο, Ηδηώηεο θαη Δηαηξείεο, πνπ είλαη θνληά ζηελ ΔΛΔΠΑΠ κε εζεινληηθή εξγαζία ή νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ζηα πιαίζηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο . …«΢αο παξαθαινύκε λα κείλεηε θνληά καο ζηε δπζθνιόηεξε νηθνλνκηθά πεξίνδν γηα ηελ ΔΛΔΠΑΠ ζηα 74 ρξόληα ( ζήκεξα 75) ηεο ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο” ηεο είπε κεηαμύ άιισλ ε Πξόεδξνο θα Μ.Μόζρνπ

Βξαδηά alumni – απνθνίησλ Deree College ππέξ ΔΛΔΠΑΠ ( Γεθέκβξηνο 2011) Δπγεληθή θηινμελία ηνπ Hard Rock Cafe γηα ην party απνθνίησλ ακεξηθαληθώλ θνιιεγίσλ γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο ΔΛΔΠΑΠ. Νένη θίινη θνληά καο!!!

12


ΓΤΝΑΜΙΚΖ Ζ ΢ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ΢ ΔΛΔΠΑΠ ΢ΣΟΝ 29ν Κιαζζηθό Μαξαζώλην Αζήλαο (Ννέκβξηνο 2011) Ζ ΔΛΔΠΑΠ, ήηαλ εθεί, ζην Παλαζελατθό ΢ηάδην , κε ζεκαίεο πνπ αλέκηδαλ, γηα λα ππνδερζεί θαη λα ρεηξνθξνηήζεη ηνπο 126 δξνκείο ηεο πνπ έηξεμαλ κε ηε θαλέια ηεο ΔΛΔΠΑΠ, ζηνλ 29ν Κιαζηθό Μαξαζώλην Αζήλαο, δείγκα αιιειεγγύεο θαη πξνζθνξάο γηα ηα Βήκαηα Εσήο γηα ην Παηδί κε Αλαπεξία! ΢ηα 5, ζηα 10 , αιιά θαη ζηα 42 km, νη δξνκείο ηεο Οκάδαο ηεο ΔΛΔΠΑΠ, κίαο από ηηο 10 κεγαιύηεξεο ηνπ Μαξαζσλίνπ, έηξεμαλ κε δύλακε ςπρήο θαη ηεξκάηηζαλ, δίλνληαο ζε όινπο έλα ερεξό κήλπκα αλζξσπηάο θαη επαηζζεζίαο. ΢ηα 42 km, από ηνπο 9 δξνκείο , ηεξκάηηζαλ νη νθηώ! θαη κάιηζηα ν πξώηνο κέζα ζε ηξεηζήκηζη ώξεο, ρξόλνο κεγάινπ αζιεηή!! Ζ ζπγθίλεζε πνιύ κεγάιε!! ΢πλεξγάηεο από: Deloitte, Danaos Shipping, Ηδξπκα Αιέμαλδξνο ΢.Χλάζεο, ΢ηέγε Γξακκάησλ θαη Σερλώλ, PropellerClub , KPMG, Μέιε ηεο ΔΛΔΠΑΠ, καζεηέο θαη καζήηξηεο, αιιά θαη πνιινί πηζηνί θαη αγαπεηνί θίινη , ππνζηεξηθηέο ηνπ Ηδξύκαηνο από Διιάδα θαη Eμσηεξηθό, ήηαλ ζηε Μεγάιε Οκάδα ηεο ΔΛΔΠΑΠ!! Ζ ΔΛΔΠΑΠ θαη ηα παηδηά ηεο, εθθξάδνπλ ηελ απεξηόξηζηε επγλσκνζύλε ηνπο θαη έλα πνιύ κεγάιν επραξηζηώ ζε όινπο ηνπο δξνκείο , ηνπο ππνζηεξηθηέο θαη ρνξεγνύο πνπ έλσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο ζ‟απηή ηε γελέζιηα, αιιά πνιύ δπλακηθή παξνπζία ηεο ΔΛΔΠΑΠ ζην θεηηλό θιαζζηθό καξαζώλην Αζήλαο.

ΣΡΔΞΔ ΚΑΙ Δ΢Τ ΢ΣΟΝ 30O ΚΛΑ΢΢ΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΘΖΝΩΝ, ΢ΣΙ΢ 11 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ! ΜΠΔ΢ ΢ΣΖΝ ΟΜΑΓΑ ΣΖ΢ WIND RUNNING TEAM, ΠΟΤ ΦΔΣΟ΢ ΢ΣΖΡΙΕΔΙ ΣΑ ΒΖΜΑΣΑ ΕΩΖ΢ ΣΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΣΖ΢ ΔΛΔΠΑΠ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΙΑ! ΢ΤΜΠΛΖΡΩ΢Δ ΣΩΡΑ ΣΖΝ ΑΙΣΖ΢Ζ ΢ΣΖΝ Ι΢ΣΟ΢ΔΛΙΓΑ ΜΑ΢: www.elepap.gr ε ΢ΣΔΙΛΔ EMAIL ΢ΣΟ marathonios@elepap.gr ΜΟΤ΢ΙΚΖ ΒΡΑΓΙΑ κε ην Μηράιε Υαηδεγηάλλε γηα όιε ηελ νηθνγέλεηα ( Γεθέκβξηνο 2011) Ο δεκνθηιήο θαιιηηέρλεο εξκήλεπζε αγαπεκέλα ηξαγνύδηα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο ΔΛΔΠΑΠ ζ‟ έλα πξόγξακκα εηδηθά πξνζαξκνζκέλν γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθδήισζεο, ηνπ ρώξνπ θαη ζην πλεύκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ.Μαδί ηνπ ε ΑλδξηάλαΜπάκπαιε. ΢ηελ εθδήισζε ζπκκεηείρε θαη ε ρνξσδία ηνπ Κνιιεγίνπ Αζελώλ-Κνιιεγίνπ Φπρηθνύ. Ζ ΔΛΔΠΑΠ ηίκεζε ην Μηράιε Υαηδεγηάλλε αλαθεξύζζνληάο ηνλ Αθνζησκέλν Φίιν ηεο ΔΛΔΠΑΠ.

13


Υξηζηνπγελληάηηθε Γηνξηή Πξώηκεο Δθπαηδεπηηθήο θαη Θεξαπεπηηθήο Παξέκβαζεο- Μνλάδα εηδηθήο πξνζρνιηθήο Αγσγήο. Σα παηδηά ηνπ Σκήκαηνο Πξώηκεο Δθπαηδεπηηθήο θαη Θεξαπεπηηθήο Παξέκβαζεο-Μνλάδα Δηδηθήο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ηεο ΔΛΔΠΑΠ, ειηθίαο 3-6 εηώλ, παξνπζίαζαλ ζε αίζνπζα ηνπ μελνδνρείνπ LedraMariot, Υξηζηνπγελληάηηθε Γηνξηή κε ζέκα: «Σν κήλπκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ», ηελ Σεηάξηε 22 Γεθεκβξίνπ 2011 ζηέιλνληαο ηηο επρέο ηνπο γηα Αγάπε, Δπηπρία θαη Δηξήλε ζε όιν ηνλ θόζκν. Σε γηνξηή πιαηζίσζαλ νη καζεηέο ηεο ρνξσδίαο ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο Δηαηξίαο - Αξζάθεηα - Σνζίηζεηα ΢ρνιεία, πνπ ηξαγνύδεζαλ καδί κε ηα παηδηά ηεο ΔΛΔΠΑΠ , ζε κηα εμαίξεηε ζπλύπαξμε!

΢πλεξγαζία θαη δξώκελα κε ηε ζπκκεηνρή καζεηώλ ηδησηηθώλ ζρνιείσλ Ζ ΔΛΔΠΑΠ έρεη εληάμεη ζηα πξνγξάκκαηα νιηζηηθήο αληηκεηώπηζεο ηεο αλαπεξίαο, πξόγξακκα θνηλώλ εθδειώζεσλ κε ζρνιεία. Οη εθδειώζεηο απηέο είλαη κηα πνιύ απνηειεζκαηηθή κέζνδνο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηώλ ηεο ΔΛΔΠΑΠ θαη ησλ ζρνιείσλ: ηα πξώηα εμνηθεηώλνληαη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαλνληθνύ ζρνιείνπ, ηα δεύηεξα εμνηθεηώλνληαη κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ παηδηνύ κε αλαπεξία θαη όια καζαίλνπλ λα ζπλππάξρνπλ, λα ζπλαγσλίδνληαη θαη λα ςπραγσγνύληαη ζε θνηλό πεδίν όπσο είλαη ε πηζίλα θαη ηα αζιεηηθά γήπεδα θαη ε ζεαηξηθή ζθελή, απνδερόκελα ηελ δηαθνξεηηθόηεηα ησλ ίδησλ θαη ησλ γύξσ ηνπο. Οη καζεηέο ηεο Διιελνγεξκαληθήο Αγσγήο δηνξγαλώλνπλ γηα 17 ρξόληα ην ηξίπνλην αγάπεο ηελ εκέξα ησλ Ακεα (3/12), θαζώο θαη ρξηζηνπγελληάηηθν Bazaar ππέξ ηεο ΔΛΔΠΑΠ. Οη καζεηέο αιιά θαη νη απόθνηηνη ησλ Δθπαηδεπηήξησλ ΓΔΗΣΟΝΑ δηνξγαλώλνπλ θαη ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά ζηα Bazaar (10/12) Οη καζεηέο ηεο ρνξσδίαο ησλ Αξζαθείσλ – Σνζίηζεησλ Γεκνηηθώλ ΢ρνιείσλ ζπκκεηείραλ ζηελ ρξηζηνπγελληάηηθε εθδήισζε ησλ παηδηώλ καο (22/12) H καζεηέο ηεο ρνξσδίαο ηνπ Κνιιέγηνπ Αζελώλ θαη Φπρηθνύ ζπκκεηείραλ θέηνο ζηελ κνπζηθή βξαδηά κε ην Μηράιε Υαηδεγηάλλε (18/12) Οη καζεηέο ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ ΓΟΤΚΑ θαη ν αζιεηηθόο ζύιινγνο Γατο ελίζρπζαλ ην έξγν καο κε ην εηήζηνBazaarηνπο( 3 θαη 4 /12) Οη καζεηέο ηεο ΢ρνιήο Μσξαΐηε δηνξγάλσζαλ επίζεο Bazaarεηήζην γηα ηελ ΔΛΔΠΑΠ (-18 /12) Σν 2011 έηνο Δζεινληηζκνύ έθαλαλ πξάμε αιιά θαη κάζεκα δσήο νη καζεηέο ησλ ζρνιείσλ ζπκκεηέρνληαο θαη δηνξγαλώλνληαο bazaar αιιειεγγύεο θαη fundraising.Δπραξηζηνύκε ηνπο καζεηέο αιιά θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπο γηα ηελ θνηλσληθή επαηζζεζία ηνπο θαη ηελ αγάπε κε ηελ νπνία αγθαιηάδνπλ ην έξγν θαη ηα παηδηά ηεο ΔΛΔΠΑΠ.

14


΢ΣΟΥΟΙ 2012 Γεκηνπξγία Κέληξνπ ΢ηήξημεο ηεο Οηθνγέλεηαο. Δπέθηαζε ησλ θιηληθώλ κεηξήζεσλ ζηελ αλάιπζε ηεο θίλεζεο ησλ άλσ άθξσλ, ζηνλ ζρεδηαζκό, νξγάλσζε θαη πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αλάιπζε Βάδηζεο & Κίλεζεο γηα άηνκα από ζρεηηθέο εηδηθόηεηεο. Δθζπγρξνληζκόο θαη ελίζρπζε ηνπ ςπρνκεηξηθνύ πιηθνύ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ λνεηηθνύ δπλακηθνύ βξεθώλ θαη λεπίσλ. Καηάιιειεο παξεκβάζεηο γηα εξγνλνκηθέο δηεπζεηήζεηο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ παηδηώλ καο από ηε βξεθηθή έσο ηελ εθεβηθή ειηθία ζην ζπίηη –ζρνιείν θαη πξνζθέξνπλ ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ην ρεηξηζκό ησλ παηδηώλ ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή δσή. ΢πλερήο επηκόξθσζε ηνπ πξνζσπηθνύ. ΢εκαληηθόο ζηόρνο κε ηελ ηεθκεξησκέλε πιένλ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Κέληξνπ Νεπξνςπρνινγηθήο Απνθαηάζηαζεο Αηόκσλ κε Δγθεθαιηθέο Βιάβεο ΔΛΔΠΑΠείλαη ε κειέηε ελόο ζηξαηεγηθνύ πιάλνπ γηα ηε κειινληηθή βησζηκόηεηα θαη επέθηαζε ηνπ θέληξνπ. Αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνληαη ζηελ ΔΛΔΠΑΠ από ηελ ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Δπηρεηξεζηαθώλ θαη Σερλνινγηθώλ Τπνδνκώλ θαη Τπεξεζηώλ Σειεκαηηθήο θαη Σειεδηάζθεςεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο ηεο ΔΛΔΠΑΠ» κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ δηθηύνπ ζπλεξγαδόκελσλ θνξέσλ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ ηειεπαξαθνινύζεζεο παηδηώλ ηεο ΔΛΔΠΑΠ ηνπ πεξηνδηθνύ πξνγξάκκαηνο. Έληαμε ζην Δπξσπατθό Πξόγξακκα «Οινθιεξσκέλεο δξάζεηο επαγγεικαηηθήο έληαμεο αηόκσλ κε θηλεηηθή αλαπεξία θαη εγθεθαιηθέο βιάβεο ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο» Γεκηνπξγία Λέζρεο Απνθνίησλ ΔΛΔΠΑΠ, «νη παιηνί ζπκκαζεηέο» πάιη καδί γηα λέεο πξσηνβνπιίεο!

15


ρνξεγνί – δσξεηέο ππνζηεξηθηέο θίινη - εζεινληέο Έλα κεγάιν επραξηζηώ γηα ηε ζηήξημε, ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ αξσγή ηνπ έξγνπ ηεο ΔΛΔΠΑΠ νθείινπκε ζε όινπο ηνπο Υνξεγνύο, Τπνζηεξηθηέο, Γσξεηέο, Δζεινληέο, Φίινπο εηαηξείεο θαη ηδηώηεο πνπ παξακέλνπλ ζηαζεξά ζπλνδνηπόξνη ζηα ΒΖΜΑΣΑ ΕΩΖ΢ ησλ παηδηώλ ηεο ΔΛΔΠΑΠ.

΢γοφρδα Βραςίδα & ΢καςςι Ιακώβου ΙΔΡΤΜΑ

Ηδαίηεξα επραξηζηνύκε ηα ΜΜΔ, ηνλ πεξηνδηθό θαη εκεξήζην Σύπν, γηα ηηο ρνξεγίεο επηθνηλσλίαο, ηνπο ηειενπηηθνύο ζηαζκνύο ηνπο ξαδηνθσληθνύο • ηελ Καζεκεξηλή, • ΑΝΣΔΝΝΑ, ζηαζκνύο • ην BHMAGAZINO, • ALPHA, • ANTENNA, • Σα Νεα • ET1, • ΢ΚΑΗ, • LIBERIS Publications, • MEGA, • Δλ Λεπθώ, • Αζελόξακα, • MTV Νickelodeon, • Best, • NET, • Village, ηνπο ηζηόηνπνπο • ΢ΚΑΗ, • Real Fm, • www.in.gr, • STAR • Γίθσλν, • www.eurocharity.gr, • ΔΡΑ1. • www.disabled.gr, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζηεξίδνπλ θαη γλσζηνπνηνύλ ην έξγν ηεο ΔΛΔΠΑΠ θνηλνπνηώληαο ηελ πξνζπάζεηα, ηνλ αγώλα θαη ηελ πξνζθνξά ηεο κέζα από ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, δηάγλσζεο, ζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ παηδηώλ κε αλαπεξία.

16


ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΖ ΢εκαληηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη εμειίμεηο ζην Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο Ζ ΔΛΔΠΑΠ Θεζζαινλίθεο ζηα 42 ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηεο, παξά ηηο αληίμνεο ζεκεξηλέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, κεγαιώλεη θαη εμειίζζεηαη γηα λα πξνζθέξεη έλαλ θόζκν θαιύηεξν γηα ηα παηδηά κε αλαπεξίεο.

΢ηα ηέιε ηνπ 2011 νινθιεξώζεθαλ νη εξγαζίεο ξηδηθήο αλαθαίληζεο ηνπ Σκήκαηνο Θεξαπεπηηθήο Κνιύκβεζεο. Ο ρώξνο αλαβαζκίζηεθε ιεηηνπξγηθά θαη αηζζεηηθά, πιεξεί πιένλ όιεο ηηο ζύγρξνλεο απαηηήζεηο, έγηλε πην θηιηθόο, πην ιεηηνπξγηθόο θαη εμππεξεηεί ηηο ζεξαπεπηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηώλ κέζα ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο. Σν ηκήκα απηό, ην κνλαδηθό ζηε Θεζζαινλίθε, ιεηηνπξγεί ζηελ ΔΛΔΠΑΠ Θεζζαινλίθεο από ην 1992, κε εμεηδηθεπκέλνπο ζεξαπεπηέο πνπ εθαξκόδνπλ ηηο πην ζύγρξνλεο κεζόδνπο απνθαηάζηαζεο. ΢ηα 20 ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ έρεη λα επηδείμεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ παηδηώλ κε αλαπεξίεο, ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη κε επραξίζηεζε ζηελ ελαιιαθηηθή απηή κνξθή ζεξαπείαο. ΢ηελ αλαθαίληζε ζπλέβαιαλ κε δσξεέο ηνπο ν ΢ύιινγνο «Φίιεο ηεο ΔΛΔΠΑΠ» θαη ην N.DemosFoundation. Μέζα ζην θαινθαίξη ηνπ 2011 αλαθαηλίζζεθαλ πιήξσο νη ρώξνη πγηεηλήο ΑκεΑ ηνπ θεληξηθνύ θηηξίνπ –κε ηελ επγεληθή ρνξεγία ηνπ Ιδξύκαηνο «Γεκεηξίνπ θαη Μπιαλο Λακπξνπνύινπ» πνπ θάιπςε κέξνο ηνπ θόζηνπο. ΢ηηο αξρέο ηεο ηξέρνπζαο ζρνιηθήο ρξνληάο δεκηνπξγήζεθε3ν ηκήκα ζην θέληξν Πξώηκεο Παξέκβαζεο, ε νπνία πιένλ θηινμελεί 30 παηδηά κε δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ειηθίαο, από κεξηθώλ κελώλ έσο 7εηώλ.

17


Γξάζεηο θαη εθδειώζεηο 2011 Κνπή Πίηαο από ην ΢ύιινγν Απνθνίησλ ηνπ American College of Thessaloniki (ACT Alumni Association) - επγεληθή δσξεά ζηελ ΔΛΔΠΑΠ, ηελ Σεηάξηε 9 Φεβξνπαξίνπ 2011. ΢πκκεηνρή ΔΛΔΠΑΠ Θεζζαινλίθεο ζηελ έθζεζε «Μέξεο Έθθξαζεο θαη Γεκηνπξγίαο» κε ζέκα «Πνιηηηζκόο θαη Κνηλσληθή Δπαηζζεζία», πνπ δηνξγάλσζε γηα 17ε ζπλερή ρξνληά ν ΢ύιινγνο Φίισλ Ηδξύκαηνο Μειίλαο Μεξθνύξε πξνβάιινληαο έηζη ην έξγν θαη ηε δξάζε ηεο. 10-3 έσο 17-4/2011 Σηκεηηθή Δθδήισζε –Αξηζηείν Δζεινληηζκνύ ζηελ Πξόεδξν ΔΛΔΠΑΠ Θεζζαινλίθεο Ο ΢ύλδεζκνο Γπλαηθώλ Θεζζαινλίθεο Μαθεδνλίαο ελ Αζήλαηο, ηίκεζε ηελ Πξόεδξν θ. Λίια Μπαθαηζέινπ, γηα ην έξγν ηεο ζηελ ΔΛΔΠΑΠ Θεζζαινλίθεο, ζε εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 4 Απξηιίνπ 2011 ζην ΢αξόγιεην Μέγαξν. 6νο Γηεζλήο Μαξαζώληνο «Μέγαο Αιέμαλδξνο» Ζ νξγαλσηηθή Δπηηξνπή θαη ν Μ.Δ.Α.΢. ΣΡΗΣΧΝ Θεζζαινλίθεο, επέιεμαλ ηελ ΔΛΔΠΑΠ Θεζζαινλίθεο, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθήο Δπζύλεο ηεο εθδήισζεο θαη κε ην ζύλζεκα «βήκαηα δσήο – καξαζώληνο δσήο» γηα ηελ πξνβνιή ηνπ θνηλσληθνύ έξγνπ ηνπ παξαξηήκαηνο. Ο Μαξαζώληνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε, ζηηο 10 Απξηιίνπ 2011. ΢ηελ ίδηα δηνξγάλσζε, από ηηο ζπκκεηνρέο ησλ δξνκέσλ ηεο νκάδαο WIND Running Team, πνπ έηξεμαλ κε ην ζύλζεκα «ηξέρνπκε γηα ηα παηδηά », ε εηαηξία WIND παξέδσζε κία δσξεά ζην Ίδξπκα ζηεξίδνληαο ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο γηα ηελ εθαξκνγή ζύγρξνλσλ επηζηεκνληθώλ πξνγξακκάησλ θαη κεζόδσλ ζεξαπείαο, γηα έλαλ θόζκν θαιύηεξν γηα ηα παηδηά κε αλαπεξίεο. Δγθαίληα θαηαζηήκαηνο LianaVourakis, Με ηελ επθαηξία ησλ εγθαηλίσλ ηνπ ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο, ην θαηάζηεκα δηέζεζε επγεληθή δσξεά γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ Ηδξύκαηνο, 15 ΢επηεκβξίνπ 2011 ζεαηξηθή παξάζηαζε «Οηθνγέλεηα Νώε», ηεο Ξέληαο Καινγεξνπνύινπ Σν ζέαηξν ΑΡΗ΢ΣΟΣΔΛΔΗΟ θαη ε Παηδηθή ΢θελή Θεζζαινλίθεο, ζπλδένληαο ηα εζηθά δηδάγκαηα ηνπ έξγνπ κε ηε δύλακε ηεο ειπίδαο γηα ηνπο κε επλνεκέλνπο, ζηήξημε ην έξγν ηεο ΔΛΔΠΑΠ, παξαρσξώληαο κέξνο ησλ εζόδσλ ησλ παξαζηάζεσλ. Οθηώβξηνο ηνπ 2011 -γηα κία νιόθιεξε ζαηδόλ. Δθδήισζε FLAVORS Cafe. Μαδί κε ηελ chocolate artist Μίλα Απνζηνιίδε ε FLAVORS café ελίζρπζαλ ην έξγν ηεο ΔΛΔΠΑΠ. ΢άββαην 3 Γεθεκβξίνπ, Παγθόζκηα εκέξα ΑκεΑ, ΓΖΜΟΠΡΑ΢ΗΑ από ην θαηάζηεκα AREA DOMUS θαη ε εηαηξία KARTELL Γεκνπξάηεζαλ κία ζπιιεθηηθή πνιπζξόλα ηεο KARTELL, ζε design ηνπ θ. Γ. Καξάκπεια, ζηα πιαίζηα εθδήισζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ηελ Πέκπηε 8 Γεθεκβξίνπ, ζην θαηάζηεκα. Σεηξαήκεξν εθπησηηθό bazaar από ην θαηάζηεκα Domusηεο θ. Μπέηηπ Υαζζόλ, πνπ δηνξγάλσζε γηα δεύηεξε ζπλερόκελε ρξνληά από ηελ Σεηάξηε14έσο θαη ην ΢άββαην 17 Γεθεκβξίνπ. Μέξνο ησλ εζόδσλ δηαηέζεθε γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο ΔΛΔΠΑΠ. Σν Beauty Bear ησλ θαηαζηεκάησλ Sephora είλαη έλα πνιύ ραξηησκέλν δώξν πνπ ραξίδεη επηπρία ζε κηθξνύο θαη κεγάινπο, αθνύ κέξνο ησλ εζόδσλ από ηηο πσιήζεηο ηνπ δηαηέζεθαλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ΔΛΔΠΑΠ. ΢ε κηα εθδήισζε αγάπεο, ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ ηα κέιε θαη νη θίινη ηεο ΔΛΔΠΑΠ αλαθάιπςαλ ζηα θαηαζηήκαηα Sephora ηε καγεία ηεο πξνζθνξάο ζην ζπλάλζξσπν. Υξηζηνπγελληάηηθν Bazaar από ην ΢ύιινγν «Φίιεο ηεο ΔΛΔΠΑΠ», ζε κηα δηαξθή πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ησλ παηδηώλ κε αλαπεξίεο θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, δηνξγάλσζε θαη θέηνο ην γλσζηό θαη πνιπαλακελόκελν ηεο πόιεο, ην ΢άββαην 17 θαη ηελ Κπξηαθή 18 Γεθεκβξίνπ ζηε ΥΑΝ Θεζζαινλίθεο. Σα έζνδα δηαηέζεθαλ εμνινθιήξνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ παηδηώλ ηεο ΔΛΔΠΑΠ. Υξηζηνπγελληάηηθν μύιηλν πεξίπηεξν ζηελ πιαηεία Αξηζηνηέινπο παξαρώξεζε από ην Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο Με ηνλ ηξόπν απηό δόζεθε ε επθαηξία ζην Ίδξπκα λα δηαζέζεη ρεηξνπνίεηεο ρξηζηνπγελληάηηθεο θαηαζθεπέο, θηηαγκέλεο από ηα παηδηά θαη ην πξνζσπηθό ηνπ παξαξηήκαηνο. Σα έζνδα από ην πεξίπηεξν δηαηέζεθαλ ππέξ ησλ ζθνπώλ ηνπ Ηδξύκαηνο.

18


Δθδήισζε Δγθαηλίσλ ηνπ αλαθαηληζκέλνπ ρώξνπ ηνπ ζεξαπεπηηθήο θνιύκβεζεο ζηηο 17/2/12, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο θ. Μ. Κπξηαθνύ, παξνπζηάζηξηα ηεο ηειενπηηθήο εθπνκπήο «Με Αγάπε» θαη ζπγγξαθέα παξακπζηώλ. Ζ ΔΛΔΠΑΠ Θεζζαινλίθεο δηνξγάλσζε ηαηξηθή εκεξίδα κε ζέκα «Πεξηγελλεηηθνί Κίλδπλνη – Παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε εγθεθαιηθήο παξάιπζεο - δηάγλσζε, πξόιεςε, αληηκεηώπηζε» ην ΢άββαην 17 Μαξηίνπ 2012, ζην ΢πλεδξηαθό Κέληξν ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο (Καηνύλε 12-14). ΢θνπόο ηεο εκεξίδαο είλαη ε ελεκέξσζε ζε ζέκαηα πεξηγελλεηηθώλ θηλδύλσλ, νη νπνίνη ηειηθά κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζηελ αλάπηπμε εγθεθαιηθήο παξάιπζεο. Γηα ην ζθνπό απηό πξνζθιήζεθαλ δηαθεθξηκέλνη επηζηήκνλεο, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηελ εκπεηξία θαη ηε γλώζε ηνπο κε νκηιίεο θαη δόζεθε ε επθαηξία γηα αληαιιαγή απόςεσλ γύξσ από ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζε απηά ηα ζέκαηα.

Δπηζηεκνληθά λέα 2011 30ν εηήζην ζπλέδξην νξζνπεδηθήο θαη ηξαπκαηνινγηθήο εηαηξίαο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, κε δύν πξνθνξηθέο εξγαζίεο: α. «Ζ ρξεζηκόηεηα ηεο ηξηζδηάζηαηεο αλάιπζεο βάδηζεο ζε αζζελείο κε θηλεηηθέο δηαηαξαρέο» θαη β. «Αληηξξνπηζηηθνί κεραληζκνί βάδηζεο ζε παηδηά κε ζπαζηηθή εκηπιεγία». Σν ζπλέδξην έγηλε ζηηο 29 Απξηιίνπ – 1 Μαΐνπ 2011, ζην Ξελνδνρείν PortoCarras, ζηε Υαιθηδηθή. 20thAnnual Meeting of ESMAC ζηε Βηέλλε, 12-17 ΢επηεκβξίνπ, κε κηα αλαξηεκέλε αλαθνίλσζεκε ζέκα: Rectus Femoris Spasticity in Patients with Cerebral Palsy». Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα ηεο Α΄θαη Γ΄Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Ιππνθξαηείνπ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο, κε ζέκα: «Οιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο ζηελ ΔΛΔΠΑΠ Θεζζαινλίθεο» ζπκκεηείρε ην Παξάξηεκα ζηα ζηηο 25 Οθησβξίνπ 2011. Ζ ΔΛΔΠΑΠ ζπκκεηείρε κε παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηεο, ζην 23ν Παλειιήλην ΢πλέδξην ηεο Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ, με κζμα «Σο γενετικό πεπρωμζνο φυγείν αδφνατον; Από το ςφνδρομο Down ςτθν παχυςαρκία», το οποίο πραγματοποιικθκε ςτισ 26 & 27 Νοεμβρίου 2011. Ζ ΔΛΔΠΑΠ ζπκκεηείρε, επίζεο, κε ζέκα «Ζ κνπζηθνζεξαπεία ζηα πιαίζηα κηαο ελνξρεζηξσκέλεο ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ ΔΛΔΠΑΠ Θεζζαινλίθεο», ζην 21ν Παλειιήλην Δπηζηεκνληθό ΢πλέδξην Φπζηθνζεξαπείαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 25-27 Ννεκβξίνπ, ζηελ Αζήλα. ΢ηηο 14 Γεθεκβξίνπ ε ΔΛΔΠΑΠ παξνπζίαζε ην Απνθαζηαζηαθό ηεο πξόγξακκα ζηελ ηαηξηθή – επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Εαγθιηβεξίνπ, ζην πιαίζην ηνπ 2νπ θύθινπ καζεκάησλ ηνπ Κέληξνπ Τγείαο.

Δθδειώζεηο 2012 ΢ηηο 28 Μαΐνπ – 1 Ηνπλίνπ 2012 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην 18ν Δπξσπατθό ΢πλέδξην Φπζηθήο Ιαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο κε ηελ ζπλεξγαζία ηεο Δπξσπατθήο θαη ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Φπζηθήο Ηαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο. Σν εξγαζηήξην αλάιπζεο βάδηζεο θαη θίλεζεο ηεο ΔΛΔΠΑΠ Θεζζαινλίθεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην αληίζηνηρν εξγαζηήξην ηεο ΔΛΔΠΑΠ Αζελώλ, ζα ζπκκεηάζρεη ζην ζπλέδξην ζε ζηξνγγπιή ηξάπεδα, κε ζέκα ζπδήηεζεο «Αλάιπζε Βάδηζεο». Σνλ Οθηώβξην ηνπ 2012 πξνγξακκαηίδεηαη επηζηεκνληθό ζπλέδξην κε ζέκα ηελ αλάιπζε βάδηζεο.

19


ΥΑΝΙΑ Γξάζεηο Απνθηήζεθε λέν ζρνιηθό ιεσθνξείν κε ηε βνήζεηα ηεο ΔΛΔΠΑΠ Αζελώλ Ξεθίλεζαλ νκάδεο γνλέσλ κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο από ηελ Κνηλσληθή Λεηηνπξγό θαη ηελ Φπρνιόγν ηνπ Παξαξηήκαηνο Ξεθίλεζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην ΢ύιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο γηα ηε δηνξγάλσζε δξάζεσλ θαη εθδειώζεσλ πξνβνιήο ηνπ έξγνπ ηεο ΔΛΔΠΑΠ θαη ελίζρπζήο ηεο.

Δθδειώζεηο Υνξνεζπεξίδα – θνπή πίηαο (28/1) ΢πλαπιία ηδαδ κε ην ηξίν MarkAbrams, Κώζηα Μαγγίλα, Μηράιε Καπειίδε (14/2) Δθδήισζε κε ζέκα «Σνπξηζκόο θαη εζεινληηζκόο» - επίδεημε καγεηξηθήο ησλ απνθνίησλ ηεο ΢ρνιήο Hotelier (27/3) Βξαδηά κε θαγεηό θαη θξαζί ζην θέληξν SeaU από ηελ Δηαηξεία «Διιάδνο Γεύζεηο» (10/4) ΢πλαπιία ζην Οηλνπνηείν Μαλνπζάθε κε ηνπο PhillHarrison, JohnMansell (15/5) Camp λέσλ ηεξκαηνθπιάθσλ ηνπ πξνπνλεηή Γ. Μνπληάθε ζην αζιεηηθό θέληξν Calcetto Football Club (1-3/6) Φηιαλζξσπηθή βξαδηά νκνξθηάο ηεο Αηζζεηηθνύ Η. Γνπξνπληάθε ζην θέληξν Savvy (24/7) Έθζεζε δσγξαθηθήο ησλ καζεηώλ ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ Μαπξνκαηάθε «Μεηέξα», κε ζέκα «Σν ιέλε ηα ινπινύδηα» (3 - 7/8) Δθδήισζε ηνπ πεξηνδηθνύ «Αγλάληην» κε ηε ζπκκεηνρή πιεηάδαο Κξεηώλ θαιιηηερλώλ ζην θέληξν «Πνξηνθάιη» (27/11) Παδάξη ρξηζηνπγελληάηηθσλ ζηνιηδηώλ ηνπ ΢πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηεο ΔΛΔΠΑΠ Υαλίσλ – εηθαζηηθέο δξάζεηο ησλ καζεηώλ ηνπ 2νπ Δηδηθνύ Νεπηαγσγείνπ θαη Γεκνηηθνύ κε ηνπο καζεηέο ηνπ 17νπ Γεκνηηθνύ ΢ρνιείνπ (7/12) Παηδηθά ηξαγνύδηα – δεκνπξαζία έξγσλ δσγξαθηθήο ησλ καζεηώλ ηνπ Πξνζρνιηθνύ Κέληξνπ Βησκαηηθήο Δθκάζεζεο Αγγιηθώλ «Little Einstein» (18/12) Ζκεξίδα παηδηθνύ πνδνζθαίξνπ ηνπ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ Calcetto Football Club (18/12) Υξηζηνπγελληάηηθνο δξόκνο πόιεο Santa Run ηνπ Αζιεηηθνύ ΢πιιόγνπ Chania Personal Training (20/12) Βξαδηά αθηεξσκέλε ζηελ ΔΛΔΠΑΠ ηνπ Wine bar restaurant “Loft” (21/12) Υξηζηνπγελληάηηθν πάξηπ ησλ θαηαζηεκάησλ Coffeeway θαη ΢θνύθνο θαη Οίλνο (23/12)

΢ηόρνη 2012 Ζ εμππεξέηεζε ηνπ κεγαιύηεξνπ δπλαηνύ αξηζκνύ παηδηώλ, θαζώο ε δηαξθήο αύμεζε ηεο δήηεζεο έρεη σο απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ιίζηεο αλακνλήο ζε όια ηα ηκήκαηα Ζ δηνξγάλσζε εθδήισζεο γηα ηελ πξνβνιή ησλ δπλαηνηήησλ ησλ παηδηώλ πνπ παξαθνινπζνύλ ηα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα Ζ δηνξγάλσζε επηζηεκνληθώλ νκηιηώλ πξνο ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα ην έξγν ηεο ΔΛΔΠΑΠ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε αλαπεξία

20


ΙΩΑΝΝΙΝΑ

30 ΥΡΟΝΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ΢!

Το 2011 γηνξηάζακε ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 30 ρξόλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο. Δθδήισζε ενξηαζκνύ ησλ 30 ρξόλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Πλεπκαηηθό Κέληξν ζηηο 11 θαη 12 Ννεκβξίνπ. Σελ εθδήισζε άλνημε ε Πξόεδξνο ηνπ Παξαξηήκαηνο θ. Ναηάζα Μπέγθα κε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη ηελ 30ρξνλε πξνζθνξά ηεο ΔΛΔΠΑΠ ζηα αλάπεξα παηδηά ηνπ ηόπνπ καο. Αθνινύζεζε ε παξνπζίαζε ηνπ Καζεγεηή Οξζνπαηδηθήο θ. Γεσξγίνπ Υαξηνθπιαθίδε θαη ε νκηιία ηνπ Δπίηηκνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο ΔΛΔΠΑΠ Καζεγεηή Οξζνπαηδηθήο θ. Παλαγηώηε ΢νπθάθνπ Ζ βξαδηά έθιεηζε κε ηελ βξάβεπζε ηεο Δπίηηκεο Πξνέδξνπ θ. Μαίξεο Καξέιια-Γηακαληνπνύινπ γηα ηελ πνιύρξνλε πξνζθνξά ηεο ζηελ ΔΛΔΠΑΠ. Δπίζεο βξαβεύηεθαλ ηα Ηδξύκαηα «ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ΢ ΧΝΑ΢Ζ΢» θαη «ΒΑ΢ΗΛΔΗΟ΢ ΜΔΛΑ΢», θαζώο θαη ην INNERWHEEL Ησαλλίλσλ . Δμίζνπ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο από ην Τπνπξγείν Τγείαο, γηα ηελ θαηαζθεπή 7 ΢ηεγώλ Τπνζηεξηδόκελεο Γηαβίσζεο θαη ελόο Κέληξνπ Ζκεξήζηαο Απαζρόιεζεο θαη Γηεκέξεπζεο γηα ελήιηθα αλάπεξα άηνκα. Πξόηαζε έληαμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην Δ΢ΠΑ. Παξαρώξεζε αγξνηεκάρηνπ 15 ζηξεκκάησλ από ηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, ζηηο 15/3/2010. Σελ θάιπςε όισλ ησλ εμόδσλ έθδνζεο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ππνβνιήο ηνπ Έξγνπ ζην Δ΢ΠΑ αλέιαβε ε Πξόεδξνο θ. Ναηάζα Μπέγθα θαη ν ζύδπγνο ηεο θ. Παλαγηώηεο Μπέγθαο.

Γξάζεηο 2011 Λήςε ηνπ πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ θηηξίνπ ηεο ΔΛΔΠΑΠ, ππνγεγξακκέλν από όιεο ηηο αξκόδηεο δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη ηνλ αλάδνρν εξγνιάβν Λήςε ηεο απαηηνύκελεο έγθξηζεο ζθνπηκόηεηαο από ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο γηα ηελ θαηαζθεπή 7 ΢ηεγώλ Τπνζηεξηδόκελεο Γηαβίσζεο θαη ελόο Κέληξνπ Ζκεξήζηαο Απαζρόιεζεο θαη Γηεκέξεπζεο αηόκσλ κε αλαπεξία, ζηελ ΔΛΔΠΑΠ Ησαλλίλσλ. Δνξηαζκόο 30 ρξόλσλ ιεηηνπξγίαο Δπαλαιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο ελειίθσλ αλαπήξσλ (1/3/11-15/7/11) κε δσξεά ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην Πξόγξακκα «΢ρνιεία ρσξίο ΢ύλνξα», ηνπ ΢πκβνπιεπηηθνύ ΢ηαζκνύ Καηαπνιέκεζεο Ναξθσηηθώλ Ν.Ησαλλίλσλ θαη ηεο Πξνέδξνπ ηεο ΣΓΔ θ. Μπέγθα Γσξεέο Ωλαζείνπ Ηδξύκαηνο θαη Cosmote γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξώηκεο Παξέκβαζεο ΢πκκεηνρή από 1ε Ματνπ ζηελ Δπηζηεκνληθή Οκάδα ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο Παηδηάηξνπ-Αλαπηπμηνιόγνπ, Δπηκειήηξηαο Α΄ ηνπ Ννζνθνκείνπ «Υαηδεθώζηα» θ. Καηεξίλαο Θενδσξνπνύινπ.

Δπηζηεκνληθά ΢πλέδξηα: ΢πκκεηνρή ζε ζεκηλάξην κε ζέκα «Δθπαίδεπζε γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα» πνπ δηνξγάλσζε ην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Κόληηζαο ζηηο 18,19,20 Μαξηίνπ. Θέκαηα ησλ εηζεγήζεσλ ήηαλ ηα εμήο: «Πξόγξακκα Πξώηκεο Παξέκβαζεο παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα ησλ Γηάρπησλ Αλαπηπμηαθώλ Γηαηαξαρώλ» θαη «Αλίρλεπζε, δηάγλσζε θαη αληηκεηώπηζε καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ ζε παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο»

21


Γηνξγάλσζε ζεκηλαξίνπ ζηηο 11,12 θαη 13 Φεβξνπαξίνπ ζηελ ΔΛΔΠΑΠ Ησαλλίλσλ κε ζέκα «Πξνβιήκαηα ζίηηζεο ζηελ παηδηθή ειηθία θαη ε αληηκεηώπηζε ηνπο» κε εθπαηδεύηξηα ηελ θ. Dore Bloom. Γηνξγάλσζε εκεξίδαο ζηηο 13 Απξηιίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Δηαηξία Πξνζηαζίαο Απηηζηηθώλ Αηόκσλ, ζηα πιαίζηα ηεο παγθόζκηαο εκέξαο απηηζκνύ. Κύξηα νκηιήηξηα ήηαλ ε Παηδίαηξνο-Αλαπηπμηνιόγνο Δπηκειήηξηα Α΄ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Ησαλλίλσλ θ.Καηεξίλα Θενδσξνπνύινπ κε ζέκα «Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο». ΢πκκεηνρή ζηελ εκεξίδα κε ζέκα ηνλ απηηζκό πνπ δηνξγάλσζε ην ΣΔΗ Ζπείξνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε Γπλαηθώλ Διιάδαο, ηελ Σεηάξηε 6 Απξηιίνπ ζην ακθηζέαηξν ηνπ ΣΔΗ. Οκηιήηξηεο ήηαλ ε ςπρνιόγνο ηνπ Παξαξηήκαηνο θ. Φσηεηλή Σζνύθα θαη ε δηεπζύληξηα ηεο ΢ηέγεο απηηζηηθώλ αηόκσλ θ.Γθνγθάθε. ΢πγθξόηεζε Οκάδαο ΢ηήξημεο ηεο ΔΛΔΠΑΠ απνηεινύκελε από θπξίεο ηεο πόιεο καο, κε ζθνπό ηελ θαηαζθεπή ρεηξνηερλεκάησλ θαη ινηπώλ δεκηνπξγηώλ πξνο πώιεζε, γηα ηελ πξνώζεζε θαη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ Έξγνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο

Δθδειώζεηο Κνπή ηεο πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο, παξνπζία ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε ππεύζπλνπ ζε ζέκαηα Πξόλνηαο θ.Οδπζζέα Πόηζε Θεαηξηθή παξάζηαζε «Σα Υξηζηνύγελλα ηεο Γξηάο» ηνπ Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε από ηελ ζεαηξηθή Οκάδα «Σν Αλαηνιηθό ηεο Γσδώλεο» ηελ Σεηάξηε 19 Ηαλνπαξίνπ, γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ζθνπώλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Θεαηξηθή παξάζηαζε «Ζ κηθξή καο πόιε» ηνπ Θόξηνλ Οπάηιληεξ από ηελ Αδεξθόηεηα Ραθηαλαίσλ ηελ Κπξηαθή 27 Φεβξνπαξίνπ ζην Πλεπκαηηθό Κέληξν Γ.Ησαλληηώλ, γηα ηνλ ίδην ζθνπό Ζκεξίδα - Αθηέξσκα ζηελ Γηαθνξεηηθόηεηα κέζα από ην παηδηθό παηρλίδη θαη ζέαηξν ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΓΑΠ ΡΟΓΑ θαη ηα ζρνιεία ηεο πόιεο καο (17/2/11) Δηήζην ηζάη ηεο ΔΛΔΠΑΠ, κε πνιύηηκνπο ρνξεγνύο ην μελνδνρείν DuLac, ηα Εαραξνπιαζηεία «Βξεηηάληα» θαη ηα αξηνπνηεία ΠΟΡΗΚΖ(30/3/11) Γεληξνθύηεπζε ηνπ απιείνπ ρώξνπ ηεο ΔΛΔΠΑΠ από ηνπο καζεηέο ησλ Γεκνηηθώλ ζρνιείσλ, ππό ηελ αηγίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ(13/5/11) Φηιαλζξσπηθό ηνπξλνπά αγάπεο από ην «minifootballclub ΑΦΟΗ ΜΖΛΗΩΝΖ”κε ζπκκεηνρή ησλ πνδνζθαηξηθώλ αθαδεκίσλ Ζπείξνπ θαη Θεζζαιίαο (29/5/11) Αγώλαο κπάζθεη κεηαμύ ησλ βεηεξάλσλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Μπαξηζειόλα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ζθνπώλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Δπίζεο γηα ηνλ ίδην ζθνπό δηνξγαλώζεθαλbazaar από ηα Δθπαηδεπηήξηα «Όιγα Νηόηε-Οηθνλόκνπ»,ην Αξζάθεην Γεκνηηθό θαη ηα ΓΩΓΩΝΑΗΑ Δθπαηδεπηήξηα, Δνξηαζκόο ηεο Παγθόζκηαο Ζκέξαο Αηόκσλ κε Αλαπεξία ζην Πλεπκαηηθό Κέληξν ηνπ Γήκνπ καο κε ζεαηξηθή παξάζηαζε ηνπ Σκήκαηνο ελειίθσλ ηεο ΔΛΔΠΑΠ, ζπλαπιία ηνπ Αξζαθείνπ Γεκνηηθνύ ΢ρνιείνπ θαη ηνπ Μνπζηθνύ Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ Ησαλλίλσλ, ρνξεπηηθή παξάζηαζε από ηελ Αδεξθόηεηα Ραθηαλαίσλ θαη παξάιιειε ρξηζηνπγελληάηηθε ενξηαγνξά από ηα παηδηά ηεο ΔΛΔΠΑΠ θαη ηελ Οκάδα ΢ηήξημεο (4/12) Γηνξγάλσζε ρξηζηνπγελληάηηθνπ bazaar από ην θαηάζηεκα IOANNIDISDECO(8-20/12)

Δπηζθέςεηο Σν Παξάξηεκα επηζθέθζεθαλ ε Δζληθή Οκάδα Μπάζθεη γπλαηθώλ,ν ΠΑ΢ ΓΗΑΝΝΗΝΑ, ην Αξζάθεην Γεκνηηθό ΢ρνιείν, ηα Γσδσλαία Δθπαηδεπηήξηα, ηα Δθπαηδεπηήξηα «Όιγα Νηόηε-Οηθνλόκνπ», ε ζεαηξηθή Οκάδα «Σν Αλαηνιηθό ηεο Γσδώλεο», ε ζεαηξηθή Οκάδα Αδεξθόηεηαο Ραθηαλληηώλ, Φνξείο θαη ΢ύιινγνη ηεο πόιεο, Φίινη θαη ππνζηεξηρηέο ηεο ΔΛΔΠΑΠ

΢ηόρνη 2012 Έληαμε ηεο θαηαζθεπήο ησλ ΢πηηηώλ Τπνζηεξηδόκελεο Γηαβίσζεο (΢ΤΓ) ζην Δ΢ΠΑ θαη έλαξμε ησλ εξγαζηώλ αλέγεξζεο ηνπο Δπαλαιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο ελειίθσλ αλαπήξσλ Λεηηνπξγία απνγεπκαηηλνύ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο παηδηώλ κε απηηζκό

22


ΒΟΛΟ΢ Δθδειώζεηο 2011 Πξαγκαηνπνηήζεθε,κε ηελ επγεληθή παξαρώξεζε ηεο αίζνπζαο θαη ηε δηάζεζε εδεζκάησλ από ην XeniaPalaceΠνξηαξηάο, απνθξηάηηθν παηδηθό πάξηπ ζην ρώξν ηνπ μελνδνρείνπ, κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε ησλ ζθνπώλ ηεο ΔΛΔΠΑΠ. ( 27/2/2011) Πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζεαηξηθή παξάζηαζε «Ο Μπαθαιόγαηνο» από ηνπο καζεηέο ηνπ 8 νπ Γπκλαζίνπ Βόινπ, γηα ελίζρπζε ησλ ζθνπώλ ηεο ΔΛΔΠΑΠ. (02/04/2011) Απνγεπκαηηλό ηζάη κε παξνπζίαζε ηεο εηαηξίαο θαιιπληηθώλ Nutrimetics, γηα ελίζρπζε ησλ ζθνπώλ ηεο ΔΛΔΠΑΠ. (4/12/2011)

Γξάζεηο 2011 Δπηπιένλ, πέξα από ηηο εθδειώζεηο ε ΔΛΔΠΑΠ δέρηεθε επηζθέςεηο ζηνπο ρώξνπο ηνπ Παξαξηήκαηνο από ην 1 ν ΢ύζηεκα Ναπηνπξνζθόπσλ Αγξηάο ζηηο 26/01/2011 θαη από ην Γεκνηηθό ΢ρνιείν Πνξηαξηάο ζηηο 16/02/2011. ΢πκκεηνρή ζην 10ν Δπηρεηξεκαηηθό Παλόξακα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Μαγλεζίαο ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2011γηα 3 ε ρξνληά, κε δσξεάλ ρνξεγία πεξηπηέξνπ απ‟ όπνπ δηαλείκακε ελεκεξσηηθά έληππα ηνπ Παξαξηήκαηνο. ΢πλερίζηεθε ε πξνβνιή ηνπ Παξαξηήκαηνο από ην πεξηνδηθό ΘWEEK ηεο εθεκεξίδαο Θεζζαιίαο θαη ε ππνζηήξημε όισλ ησλ εθδειώζεώλ καο από ην ηνπηθό θαλάιη ηεο ΣRΣ , θαζώο θαη από ηα ππόινηπα ηνπηθά ΜΜΔ . Σέινο, ε ΔΛΔΠΑΠ ζπλέρηζε θαη ην 2011 ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ην Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, κε επηζηεκνληθά ππεύζπλε ησλ δξάζεσλ ηελ θα Ηνπιία Νεζηώηνπ-Μαληέινπ, Παηδίαηξν θαη Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο.

΢ηόρνη 2012 Γηεύξπλζε ησλ ζεξαπεπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Κέληξνπ Γξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ην Παξάξηεκα ηεο ΔΛΔΠΑΠ Δθδειώζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ζθνπώλ ηνπ θνξέα ΢πλέρηζε δηεθδίθεζεο παξαρώξεζεο θηηξίνπ Γηεύξπλζε ζπλεξγαζίαο κε ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ΢ρεδηαζκόο Ζκεξίδαο θαη Δπεηεηαθώλ Δθδειώζεσλ γηα ηνλ ενξηαζκό ησλ 15 ρξόλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο ην Φεβξνπάξην ηνπ 2013

23


ΑΓΡΙΝΙΟ Γξάζεηο 2011 Καηαζθεπή ησλ δύν αηζνπζώλ ζηελ ζθεπή ηνπ θηεξίνπ. Ο Φαξκαθεπηηθόο ΢ύιινγνο Σξηρσλίδαο, κεηά από αίηεκά καο, καο δώξηζε έλα A/Cγηα ηνλ άλσ ρώξν. έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα ην λέν θηήξην, κε ζθνπό ηελ έληαμε ζε πξόγξακκα ηνπ Δ΢ΠΑ. Σνπνζέηεζε θνπκπαξάδσλ θαη ζε άιια θαηαζηήκαηα ηεο πόιεο καο κε πνιύ θαιή αληαπόθξηζε από ηνλ θόζκν. Έγθξηζε ρξεκαηηθνύ πνζνύ κέζσ Κξαηηθνύ Λαρείνπ. Έγθξηζε ρξεκαηηθνύ πνζνύ από ην Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Ο ΢εβαζκηόηαηνο Μεηξνπνιίηεο Αηησιίαο & Αθαξλαλίαο θθ Κνζκάο καο δώξηζε έλα πνιπκεράλεκα γξαθείνπ (faxεθηππσηή). Ο ΢πληνληζηήο Γ/ληήο Β‟ Οξζνπεδηθήο θιηληθήο Ννζνθνκείνπ Παίδσλ «Αγιαΐα Κπξηαθνύ» θνο Γεκήηξηνο Παζπαξάθεο εζεινληήο 13 ρξόληα ζην παξάξηεκα Αγξηλίνπ μεθίλεζε επηκνξθσηηθά καζήκαηα ζην πξνζσπηθό κε ζέκαηα ηεο εηδηθόηεηαο ηνπ, πνπ αθνξνύλ ηα παηδηά ηνπ Κέληξνπ καο . Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο ηνπ ρξόλνπ, πξηλ ηα Υξηζηνύγελλα νκάδα θίισλ εζεινληώλ νξγαλώζεθε παξαθηλώληαο θαη άιινπο θίινπο θαη πξνζέθεξαλ ηξόθηκα ζε νηθνγέλεηεο ηνπ θέληξνπ καο πνπ βξίζθνληαλ ζε αλάγθε. Γσξεά Υαξάο από ηε βάθηηζε ηνπ γηνπ θίινπ ηεο ΔΛΔΠΑΠ .

Δθδειώζεηο 2011 Γηα 3ε ζπλερή ρξνληά ν ηδηνθηήηεο ηνπ μελνδνρείνπ Imperial πξνζέθεξε κηα πνιύ όκνξθε απνθξηάηηθε βξαδηά κε θιόνπλ, κνπζηθή, ρνξό, παηρλίδηα ζηα παηδηά ηνπ θέληξνπ καο (2/03/11). Σν θαζηεξσκέλν Σζάη ηεο ΔΛΔΠΑΠ κε νκηιεηή ηνλ Φπρνιόγν θν Γεκήηξην Μπνύθνπξα θαη ζέκα „‟Καηάζιηςε, ε κάζηηγα ηνπ αηώλα καο„‟. Ζ ζπλεξγαζία δύν ζρνιείσλ, ηνπ Δηδηθνύ ΢ρνιείνπ ηεο ΔΛΔΠΑΠ κε ην 1ν Γεκνηηθό ΢ρνιείν Αγξηλίνπ. Σα παηδηά ζπλεξγάζηεθαλ κε κεγάιε επηηπρία ζε δξαζηεξηόηεηεο όπσο ζέαηξν, δσγξαθηθή, θαηαζθεπέο, κνπζηθή ζε ρώξν πνπ καο παξαρώξεζε ην Κ.Δ.Κ.Τ.Κ.Α.Μ.Δ.Α. Αηησι/λίαο. 24/09/11 Δθδήισζε από ηε Γέθπξα Α.Δ. επεηεηαθή ηεο Έλσζεο Κνηλσληθώλ Φνξέσλ „‟Ππιώλεο Αιιειεγγύεο‟‟ κε ζπδήηεζε, ζέαηξν θαη παξνπζηάζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ έλσζε. ΢ηηο 15/10 ην πνιηηηζηηθό θέληξν εξγαδνκέλσλ ΟΣΔ Αγξηλίνπ πξαγκαηνπνίεζε εθδήισζε κε θηινμελνύκελε ηε ρνξσδία ΟΣΔ Κέξθπξαο. Σα έζνδα δόζεθαλ ζηελ ΔΛΔΠΑΠ. Δθπνκπή από ην θαλάιη ΑΥΔΛΧΟ TV δηάξθεηαο 4 σξώλ αθηεξσκέλε ζηελ ΔΛΔΠΑΠ κε επθαηξία ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο όπνπ κίιεζαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ ε Σ.Γ.Δ., ην πξνζσπηθό, ηα παηδηά, νη γνλείο, νη γηαηξνί, νη θίινη πνπ ζηεξίδνπλ ηελ ΔΛΔΠΑΠ. Παξάιιεια ππήξραλ ηειεθσληθέο γξακκέο πνπ δέρνληαλ πξνζθνξέο.

24


Δπηζηεκνληθά Νέα Σν Φεβξνπάξην ην πξνζσπηθό ηνπ παξαξηήκαηνο παξαθνινύζεζε: Σν εηήζην Δπηζηεκνληθό ΢πλέδξην ηεο ΔΛΔΠΑΠ κε ζέκα «Πξώηκε παξέκβαζε ζε παηδηά κε λεπξναλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα». Ζκεξίδα κε ζέκα «Σξνραία Αηπρήκαηα-Κξαληνεγθεθαιηθέο Καθώζεηο». ΢εκηλάξην ηνπ ΚΔΘΗ΢ ΢εξξώλ κε ζέκα «Ζ ζεξαπεία κε ην άινγν σο κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε». ΢εκηλάξην κε ζέκα «Ζ νιηζηηθή πξνζέγγηζε βξεθώλ πςεινύ θηλδύλνπ». Δξγνζεξαπεπηήο καο έθαλε εθπαίδεπζε ζην S.I. ζηε Θεζζαινλίθε. Δθπαίδεπζεο Λνγνζεξαπείαο «Πξνβιήκαηα ζίηηζεο ζηελ παηδηθή ειηθία θαη ε αληηκεηώπηζή ηνπο» κε ηελ θα Νηνξέ Blom. (Ησάλληλα) Φνηηήηξηα ησλ Σ.Δ.Η. Πάηξαο έθαλε ηελ 6κελε πξαθηηθή ηεο άζθεζε ζην ηκήκα ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο.

΢ηόρνη 2012 Οινθιήξσζε ηεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο από ηνλ εηδηθό ζύκβνπιν θαη ε αίηεζε γηα έληαμε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θηεξίνπ ζε πξόγξακκα ηνπ Δ΢ΠΑ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίσλ Νήζσλ 2007-2013. Ζ δηαξθήο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ. Ζ θαιή ζπλεξγαζία κε ηνλ λέν θνξέα παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο ΔΟΠΠΤ κεηά ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ξπζκίζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ππέξ ηεο ΔΛΔΠΑΠ

25


ΑΝΑΛΤ΢Θ ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΩΝ ΕΣΟΤ΢ 2011 Σα κυριότερα ςτοιχεία του οικονομικοφ απολογιςμοφ Ακινασ και Παραρτθμάτων είναι:

Ζ΢ΟΔΑ: Ανήλθαν ςτο ποςό των € 7.457.754,66. Κφριεσ πθγζσ εςόδων: 28% από δωρεζσ και φιλανκρωπικζσ εκδθλώςεισ , 22% από επιχορθγιςεισ Τπουργείου Τγείασ & Κοιν.Αλλθλεγγφθσ , 33% από παροχι υπθρεςιών, 7% από ζςοδα κλθροδοτθμάτων, και 10% λοιπά ζςοδα.

ΖΞΟΔΑ: Ανήλθαν ςτο ποςό των € 6.935.849,16 (εκτόσ αποςβζςεων) και κατανζμονται ωσ εξήσ: 78% αμοιβζσ προςωπικοφ και εργοδοτικζσ ειςφορζσ, 22% % λοιπά ζξοδα. Ευχαριςτοφμε κερμά το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, για τθν εξαςφάλιςθ τθσ τακτικισ επιχοριγθςθσ ςε μια ιδιαίτερα δφςκολθ χρονιά. Επίςθσ οι πολφτιμεσ δωρεζσ παλιών και νζων φίλων που πάντα είναι κοντά μασ, κατορκώκθκε ςτισ δφςκολεσ αυτζσ ςυγκυρίεσ, να φτάςουν ςχεδόν ςτο περςινό επίπεδο. Ευχαριςτοφμε κερμά τουσ χορθγοφσ και δωρθτζσ μασ. Επειδι υπάρχει πάντα θ αγωνία για τθ ςυνζχιςθ του ζργου τθσ ΕΛΕΠΑΠ, και θ δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ όςο το δυνατόν περιςςότερων παιδιών, ευελπιςτοφμε ότι και φζτοσ το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, όςο και οι άλλοι φορείσ που μασ ςτθρίηουν κα ςυνεχίςουν να είναι κοντά μασ. Πάγια πολιτικι μασ ςυνεχίηει να είναι θ εξεφρεςθ ειδικών δωρεών (μθ ςυμπεριλαμβανομζνων ςτα προχπολογιηόμενα ζςοδα) για τισ προγραμματιηόμενεσ νζεσ καταςκευζσ ι βελτιώςεισ των ιδθ υπαρχουςών, για τον εξοπλιςμό των κεραπευτικών και εκπαιδευτικών τμθμάτων μασ και για τον εκςυγχρονιςμό των υπθρεςιών μασ.

26


27


28


29


΢τηπίξτε ΣΩΡΑ το έπγο τηρ ΕΛΕΠΑΠ Γείμηε ηελ αγάπε ζαο κε κηα ΢πλδξνκή Αθνζίσζεο: Γίλεζηε ελεξγό κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Ηδξύκαηνο κε πξνηεξαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζε όιεο ηηο εθδειώζεηο καο. Μεληαία: € 25 Σεηξακεληαία: € 100 Δηήζηα: € 300

Τηνζεηήζηε νηθνλνκηθά έλα από ηα παηδηά καο: Καιύςηε ην θόζηνο ηνπ απνθαηαζηαζηαθνύ πξνγξάκκαηνο ελόο άπνξνπ παηδηνύ ηεο ΔΛΔΠΑΠ. Δηήζην θόζηνο πεξίπνπ € 4.000

Γείμηε ηελ αγάπε ζαο κε κία Γσξεά Υαξάο: 1. Αληί γηα δώξα, νη θαιεζκέλνη ζηηο γηνξηέο θαη επεηείνπο ησλ πξνζσπηθώλ, επηπρηζκέλσλ ζηηγκώλ ζαο, κπνξνύλ λα θάλνπλ κηα δσξεά ραξάο γηα ηα παηδηά καο. 2. Δπηιέμηε πξνζθιήζεηο/κπνκπνληέξεο γηα ηελ πνην επηπρηζκέλε ζηηγκή ηεο δσήο ζαο, ην γάκν ή ηε βάπηηζε ηνπ κσξνύ ζαο.

Θπκεζείηε ηελ ΔΛΔΠΑΠ θαη παηδηά ηεο κε κία δσξεά ζε κλήκε πξνζθηινύο ζαο πξνζώπνπ. Αληί ζηεθάλνπ, θαηαζέζηε κία δσξεά ζε κλήκε ησλ αγαπεκέλσλ ζαο πξνζώπσλ. Κάζε πξνζθνξά είλαη πνιύηηκε.

www.elepap.gr

Δπηιέμηε ηνλ ηξόπν πνπ εζείο επηζπκείηε λα πξνζθέξεηε ηελ αγάπε ζαο.

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑ΢ΜΩΝ ΕΛΕΠΑΠ ΚΕΝΣΡΟ ΑΘΗΝΑ΢ Citibank: 5507093398 IBAN: GR 07 0840 1270 0000 0550 7093 398 ALPHA BANK: 115-002002-005795 IBAN: GR 06 0140 1150 1150 0200 2005 795 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ: 139/480064-84 IBAN: GR 81 0110 1390 0000 1394 8006 484 Eurobank EFG: 0026-0064-95-0100921970 IBAN:GR7702600640000950100921970 MARF IN EGNATIA BANK: 0423774-40/0 IBAN: GR7402802650000000423774400 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ΢ EΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ: 210 356 59 396 ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ΢: 5227 - 003038 - 303 Eurobank EFG: 0026 – 0203 – 82 – 0102716397 MARF IN EGNATIA BANK: 0289750-40/2 ALPHA BANK: 700002002017540 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΥΑΝΙΩΝ ALPHA BANK: 660013954 EΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ: 48954041264 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ EΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ: 359/626649-55 IBAN: GR9401103590000035962664955

Γηα θάζε επηπιένλ πιεξνθνξία παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε κε ηελ ΔΛΔΠΑΠ κε ηηο θπξίεο: Ρ. Καββαδία, ΢. Γηαλλνπνύινπ, ζηα ηειέθσλα: 210 7254726, 210 7251121, fax: 210 7228380

Αθήνα: Κόλσλνο 16, Σ.Κ. 11634. Σει.: 210 7215303, 210 7233860, 210 7212780 | Fax: 210 7228380 email: epikoinonia@elepap.gr, dorees@elepap.gr, ethelontes@elepap.gr programmatastirixis@elepap.gr, marathonios@elepap.gr, kek@elepap.gr

Θεσσαλονίκη: Διαηώλεο Ππιαίαο, Σ.Κ. 555 35 Σει.: 2310 318228 | Fax: 2310 318218 email: admin_thes@elepap.gr , elepapth@elepapth.gr

Υανιά: Νεξνθνύξνπ, Σ.Κ. 731 00 email: admin_cha@elepap.gr Σει.: 28210 97499 | Fax: 2810 97699

Ιωάννινα: Νενθαηζάξεηα Ησαλλίλσλ, Σρ. Θπξ. 351, Σ.Κ. 45 500 Σει.: 26510 78180, 26510 83173 | Fax: 26510 39344 email: admin_ioan@elepap.gr , elepap2@otenet.gr

Βόλορ: Παηδόπνιε Αγία ΢νθία, Σ.Κ. 37300 Αγξηά Σει.:24280 97030, 24280 97098 email: admin_vol@elepap.gr , elepap_vol@hotmail.com

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΒΟΛΟΤ EΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ: 201/296186-56 EΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ: 201/480549-66 ATE Bank: 258-0103649533

Αγπίνιο:

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ EΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ: 303/480328-03 ALPHA BANK: 220-002101-172149 ATEBank: 264 01 042944 28

www.elepap.gr www.facebook.com/elepap.athens twitter.com/Elepap.Athens

Πεδόδξνκνο Μαλδειαξά, Σ.Κ. 301 00 Σει.:26410 26 400 | Fax: 26410 26400 email: admin_agr@elepap.gr , elepapag@otenet.gr

΢αρ εςσαπιστούμε θεπμά.

30

Τεύχος ΕΛΕΠΑΠ 2011  
Τεύχος ΕΛΕΠΑΠ 2011  

Τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ χρειάζονται τη στήριξη σας. Ελάτε να μας γνωρίσετε απο κοντά!

Advertisement