Page 1

Memòries 2013


0.

Índex

0. Pròleg.......................................................................................................................................................

1. Introducció de les memòries i presentació de l’entitat....................................................................... Introducció.................................................................................................................................................... Ideari.............................................................................................................................................................

2. Gestió de projectes................................................................................................................................. 2.1. Projectes de Voluntariat....................................................................................................................... 2.1.1. Enviament de voluntaris............................................................................................................ 2.2. Projectes d’emprenedoria social......................................................................................................... 2.3. Iniciatives juvenils.................................................................................................................................

3. Serveis de Movilitat Internacional per a Joves..................................................................................... Memòries de intercanvis i cursos de formació a l’extranger 2013..........................................................

Un repàs visual del 2013............................................................................................................................ Treball en xarxa de l’associació Aurora.......................................................................................................

2


....................................................................................................................................................... pàg. 4

....................................................................................................................................................... pàg. 8 ............................................................................................................................................................pàg. 8 ............................................................................................................................................................pàg. 10

....................................................................................................................................................... pàg. 14 ............................................................................................................................................................pàg. 14 ............................................................................................................................................................pàg. 24 ............................................................................................................................................................pàg. 26 ............................................................................................................................................................pàg. 28

....................................................................................................................................................... pàg. 34 ............................................................................................................................................................pàg. 34

....................................................................................................................................................... pàg. 46 ............................................................................................................................................................pàg. 49

3


0.

Pròleg En un temps de canvis vertiginosos, gran part de la població es troba en situacions noves que requereixen de canvis profunds, tan individuals com col·lectius. Dintre d’aquest context, va sorgir la necessitat de crear un laboratori social, una incubadora, que durant aquest 2013 ha esdevingut una plataforma activa en la creació i gestió de projectes socials amb vocació d’innovació i treball en xarxa. Durant aquest any, hem tingut la possibilitat de desenvolupar tota l’experiència i coneixements acumulats fins ara, d’esdevenir una plataforma activa i enriquidora per els integrants d’aquesta. La situació actual no ens permet veure el treball sense voluntat de transformació social. Enfront dels canvis, veiem l’oportunitat, veiem nous horitzons. Per això, aquest experiment social ha agafat el nom d’AURORA, com a punt lluminós que apareix gràcies a la col·lisió d’energies provinents de la foscor.

4


In a time of rapid changes, much of the population is in new situations that require profound changes, both individual and collective. Within this context, the need arose to create a social laboratory, an incubator, during that 2013 has become an active platform for the creation and management of social projects with the aim of innovation and networking. This year, we had the opportunity to develop all the experience and knowledge accumulated so far, and become an active platform for enriching the members thereof. The current situation does not allow us to see the work without desire for social transformation. To changes, we see the opportunity, we see new horizons. Therefore, this social experiment took the name AURORA, appearing as a bright thanks to the collision energy from the dark.

5


1.


Introducció de les memòries i presentació de l’entitat


1.

Introducció de les memòries i presentació de l’entitat INTRODUCCIÓ El col.lectiu AURORA és una entitat social amb seu a Vic que té com a objectiu d’incrementar el benestar i el desenvolupament de la societat a través de la implementació de projectes socials innovadors i la prestació de serveis a la comunitat. AURORA està formada per persones que treballen activament en àmbits com l’educació, el dret i l’economia, units per una voluntat de canvi social i pensament crític, fomentant la creació i potenciació de serveis socials. Partim, doncs, d’una trajectòria comuna, partim d’un present similar, i volem un futur amb esperança. Som una organització pont a cavall entre crisi i benestar, entre depressió i esperança, entre explotació i beneficis col·lectius. Tenim la possibilitat de visualitzar un futur que ens permeti desenvolupar tota l’experiència i coneixements acumulats fins ara, d’esdevenir una plataforma activa i enriquidora per els integrants d’aquesta. Punt de partida per a moltes persones que es trobin en aquest punt d’inflexió, que no entenguin el treball sense transformació social, i que no tinguin por a l’aparició de canvis, vertiginosos, a la nostre societat.

8


INTRODUCTION AURORA is a social organization based in Vic that aims to increase the welfare and development of society through the implementation of innovative social projects and the provision of services to the community. AURORA is formed by people working actively in areas such as education, law and economics, united by a desire for social change and critical thinking, encouraging the creation and strengthening of social services. We assume, therefore, a common trajectory, starting from a similar mind, and we want a future with hope. We are an organization bridge straddling crisis and welfare between depression and hope, between exploitation and collective benefits. We can visualize a future that allows us to develop all the experience and knowledge accumulated so far, and become an active platform for enriching the members thereof. Starting point for many people who are in this turning point, we do not understand the work without social change.

9


IDEARI 1. ATUR JUVENIL I PRECARIETAT LABORAL: la transformació del mercat laboral ens porta a la necessitat d’una transformació social L’atur juvenil ronda el 40% de la població, l’aprenentatge permanent i el treball en comú ens possibilita una solució col·lectiva que irromp directament en aquest cercle viciós. Fomentar l’intercanvi, la mobilitat i la cooperació, mitjançant l’aprenentatge permanent, és un dels valors afegits en què volem apostar per potenciar el desenvolupament personal i lluitar contra l’exclusió social, així com de proporcionar eines i recursos enfront l’atur juvenil i la precarietat laboral a què està sotmesa els sectors de la població amb risc d’exclusió social, sobretot entre la població més jove. En aquest sentit, i a més a més de proporcionar eines enfront l’atur juvenil i la precarietat laboral que estem vivint avui dia, mitjançant aquest aprenentatge permanent podrem reforçar la cohesió social, una ciutadania activa i el diàleg intercultural. 2. EL FET MIGRATORI: conflictes i oportunitats, l’emigració a l’estranger Des de la nostre organització hem vist com, de manera progressiva i creixent, els intercanvis de població mundials són ja un fet indiscutible, com és de la creació de societats amb múltiples identitats, sotmeses a canvis constants. El canvi de paradigma s’està donant ara: hi ha una capa de la població que es veu obligada a marxar de Catalunya i de l’estat espanyol en general, provocant autèntics intercanvis de població entre països. Estem davant d’un fenomen antic però nou, causat per la manca d’oportunitats a casa nostre que es tradueix amb desplaçaments poblacionals, ja no només per qüestions temporals, sinó amb la intenció de romandre a la destinació escollida. Partint d’aquesta base, AURORA vol facilitar i assegurar que aquestes emigracions de joves i no tan joves a l’estranger es puguinrealitzar de manera segura i enriquidora per a totes les parts implicades. La creació d’un valor afegit, d’un intangible de riquesa social, pot ser un factor clau per a la integració laboral de sectors de la població que pateixen el risc de quedar fora del mercat de treball. A més a més, per mitjà d’aquestes experiències d’aprenentatge podrem facilitar la incorporació de les persones amb risc d’exclusió social al mercat de treball i a d’altres formes organitzatives que comportin innovació i riquesa social. 3. LA DEPRESSIÓ PÚBLICA: dels reptes de les organitzacions del Tercer Sector, de les oportunitats de l’economia social Les iniciatives que tenen una clara vocació social tenen tota una sèrie de reptes per els quals nosaltres oferim una aposta clara per a la internacionalització i el valor afegit d’aquesta a totes aquestes organitzacions i d’altres empreses socials. Tot i la present depressió del concepte públic, creiem que l’efectivitat de qualsevol acció amb vocació d’ incidència pública ha d’anar acompanyada d’una complicitat molt estreta entre tot el teixit associatiu, veïnal i professional de la ciutat, a més a més del paper clau que tindran les persones a títol individual, compromeses amb la ciutat i el benestar d’aquesta. S’ha engegat un període de reptes i noves oportunitats per a aquest sector.

10


KEY CONCEPTS 1. Youth unemployment and job insecurity: the transformation of the labour market leads to the need for social transformation Youth unemployment is around 40% of the population, lifelong learning and working together allows us a collective solution that directly interrupts this vicious circle. Promote the exchange, mobility and cooperation through lifelong learning is one of the added values we want to bet on personal development and the fight against social exclusion, as well as provide tools and resources against unemployment youth and job security that is subject to the sectors of the population at risk of social exclusion, particularly among the younger population. In this sense, and also provide tools against youth unemployment and job insecurity we are living today means that lifelong learning can strengthen social cohesion, active citizenship and intercultural dialogue. 2. Migration: conflicts and opportunities We have seen so progressive and growing trade in world population is already an indisputable fact, and during the past Spain was receiving thousands of migrants as an open gate to Europe. The paradigm shift is occurring now: there is a layer of the population is forced to leave Catalonia and Spain in general , causing real population exchanges between countries. This is a new but old phenomenon, caused by the lack of opportunities at home with our resulting displacement of people, not only issues temporary, but with the intention to remain in the chosen destination. On this basis, AURORA wants to facilitate and ensure that these migrations of young and not so young people abroad is a safe and rewarding for all parties involved. Creating added value of intangible social wealth can be a key factor in the employment sectors of the population who suffer the risk of being out of the labour market. Moreover, through these learning experiences can facilitate the integration of people at risk of social exclusion in the labour market and other organizational forms involving innovation and social wealth. 3. PUBLIC DEPRESSION: The challenges of the Third Sector organizations, opportunities for social economy Initiatives that have a clear social vocation are a number of challenges for which we offer a clear commitment to internationalization and the added value of this to all these organizations and other social enterprises. Although this concept of public depression, we believe that the effectiveness of any action with the aim to influence public sector must be accompanied by a very close complicity between all associations, and professional neighbourhood of the city, in addition to besides the key role that will have individuals, committed to the welfare of our community. It has launched a period of challenges and opportunities for the sector.

11


2.


Gesti贸 de Projectes


2.

Gestió de Projectes L’associació Aurora està integrada per un equip multidisciplinar de tècnics especialitzats en la gestió de projectes socials i de programes europeus, amb l’objectiu d’orientar les actuacions de les entitats sense ànim de lucre, les empreses, les entitats governamentals i els centres educatius en l’àmbit europeu.

2.1. Projectes de Voluntariat AURORA Gestió de Projectes Socials i la Fundació humanitària DR. TRUETA han unit esforços mitjançant un conveni de col·laboració emmarcat dintre del Programa Joventut en Acció de la Comissió Europea, iniciant una estratègia comuna per tal de desenvolupar projectes juvenils de voluntariat. El projecte NOUS CAMINS CAP A LA INCLUSIÓ SOCIAL NPI 2013 neix de la voluntat de la Fundació Humanitària Dr. Trueta de donar un impuls europeu als seus serveis i projectes, mitjançant la inclusió de joves voluntaris provinents d’altres països. Bàsicament, aquests joves arriben a Vic per aportar noves idees, experiències i metodologies a la labor social que desenvolupa la Fundació. El projecte acull joves europeus perquè participin en les tasques relatives a la teràpia ocupacional i la gestió de residus que fa la Fundació. En aquest sentit, els participants en el projecte, formen part de l’equip tècnic i participen de manera activa dins dels processos d’integració sociolaboral dels usuaris de la Fundació. Així com de participar en d’altres activitats i accions de la organització segons les seves motivacions i capacitats, com són la gestió de los projectes humanitaris, la participació en el projecte artístic ATELIER o l’organització d’activitats de lleure per els usuaris, entre d’altres. Al llarg del 2013, el projecte de voluntariat NOUS CAMINS CAP A LA INCLUSIÓ SOCIAL ha acollit 8 voluntaris de països tan diferents com: Itàlia, Portugal, França, Hongria, Eslovàquia, Grècia i Polònia. A continuació, us presentem els protagonistes d’aquest projecte.

14


Aurora association is composed by a multidisciplinary team of specialized experts on social projects management and European programs, with the aim of guiding the activities of nonprofit organizations, businesses, governmental organizations and educational institutions at European level.

2.1. VOLUNTEER PROJECTS AURORA Gestió de Projectes Socials and the Fundació Humanitària Dr TRUETA have joined together through a collaboration agreement settled within the Youth in Action programme of the European Commission and have started a common strategy with the aim to develop Youth volunteering projects. The project NEW PATHS FOR INCLUSION (NPI) 2013 was created out of the wish of the Humanitarian foundation Dr Trueta to give an European level to its services and projects through the inclusion of young volunteers coming from other countries. Basically, those youngsters came to Vic to bring new ideas, experiences and methodologies to the social work carried out by the Foundation. The project is welcoming young Europeans for them to participate in tasks related to working therapy and waste management, realized within the venues of the Foundation. For this, participants in the project become part of the technical team and are realizing active work within the processes of social and labour integration of the Foundation’s beneficiaries. Volunteers can also participate in other activities and actions within the frame of the organization, such as managing humanitarian projects, being involved in the artistic project ATELIER or organizing free time activities with Trueta’s beneficiaries. Throughout the year 2013, the volunteering project NEW PATHS FOR INCLUSION have been welcoming 8 volunteers from different countries: Italy, Portugal, France, Hungary, Slovakia, Greece and Poland. Hereunder, we will present you the principal actors of this project.

15


2.

Gestió de Projectes CONEIXEM ELS NOSTRES VOLUNTARIS del 2013 / Let meet our volunteers from 2013 “Ens han format en el camp de les malalties mentals, sobretot, a treballar amb persones amb esquizofrènia i a aprendre a tractar els pacients mitjançant la teràpia ocupacional. En aquest sentit, he adquirit una experiència molt valuosa per al treball amb persones amb malalties mentals. Tot aquest aprenentatge ha quedat plasmat en el document científic, Els efectes de la terapia ocupacional amb la satisfació de vida i treball entre les persones amb enfermetats mentals – Un estudi comparatiu, que hem elaborat amb el meu company de voluntariat.” “He pogut aconseguir un nivell de català acceptable que m’ha permès comunicarme amb els pacients del centre.” Nicolla Pellegrino September 2013 Italy

“M’he integrat sense problema a la comunitat local i en el centre de treball, ja sigui en la relació amb els usuaris, que amb la terapeuta i els superiors. M’han donat molt espai per expressar les meves opinions i els meus dubtes i m’han donat l’oportunitat de proposar coses, donant així la meva contribució al treball de la fundació.“ “We have made in the field of mental illness, especially working with people with schizophrenia and learning how to treat patients with occupational therapy. In this regard, I have gained valuable experience in working with people with mental illness. All this learning has been captured in the scientific paper (the effects of occupational therapy with work and life satisfaction among people with mental illnesses - A comparative study) we have developed with my colleague Peter Kaman EVS. “ “I was able to achieve a level of acceptable Catalan has allowed me to communicate with patients of the center.” “I have it integrated seamlessly into the local community and in the workplace, whether in relation to users, with the therapist and senior. I have given much space to express my opinions and my doubts and have given me the opportunity to propose things, giving my contribution to the work of the foundation.”

16


“L’SVE m’ha brindat l’oportunitat d’exercir també com a terapeuta, ja que estudiï un màster a la universitat de Budapest però encara no havia tingut l’oportunitat de posar en pràctica els meus coneixements. Crec que vaig a tenir més possibilitats de trobar feina relacionada amb el que he estudiat, però també és veritat que vull seguir treballant i viatjant a altres països, i penso seguir estudiant i treballant a exterior, si puc amb una beca de pràctiques de Leonardo da Vinci. Al meu país no hi ha gaires possibilitats de trobar feina i no es busquen persones joves en el camp social on jo vull treballar. “ Peter Kaman September 2013 Hungary

“EVS has given me the opportunity to also practice as therapist, and to study a Masters at the University of Budapest but I couldn’t have the opportunity to put my knowledge into practice. I think I’ll have more chances of finding related to what I studied work, but it’s also true that I want to continue working and traveling to other countries, and I will continue studying and working through Leonardo da Vinci grant (Erasmus+). In my country there is little chance of finding work than young people and looking at the social field where I want to work.“

17


2.

Gestió de Projectes CONEIXEM ELS NOSTRES VOLUNTARIS del 2013 / Let meet our volunteers from 2013 “A l’ATELIER de la Fundació Humanitària Dr Trueta, he estat donant suport a la creació i manteniment de les xarxes socials, també he estat desenvolupant funcions d’atenció al client i de creació artística mitjançant la reutilització, reparació i reciclatge amb les persones amb malaltia mental.”

Vera da Silva Carita September 2013 Portugal

“D’alguna manera he hagut de reinventar algunes de les meves tasques especialment al taller perquè no tenia un problema social com treballada social. Quan vaig arribar, vaig començar a ajudar els clients de la botiga de la Fundació Trueta, també a retirar els enviaments, la reparació i sobretot a la reutilització creativa. A més, també he treballat amb els empleats / beneficiaris de Trueta des del primer dia.” “In the ATELIER humanitarian Dr. Trueta Foundation, I have been supporting the creation and maintenance of social networks, I have also been developing functions Customer and artistic creation through reuse, repair and recycling with people with mental illness . Somehow I had to reinvent some of my tasks especially in the workshop because I had not a social problem as a social worked. When I arrived, I began to help customers shop the Trueta Foundation also collecting items, repair and especially creative reuse. In addition, I have also worked with employees / beneficiaries Trueta from day one.“

18


CONEIXEM ELS NOSTRES VOLUNTARIS del 2014 / Let meet our volunteers from 2014

Michał Kapeliński Octuber 2013

“El meu nom és Michał... així que era el meu nom fins que vaig trepitjar la terra de Catalunya. Des dels primers dies a Vic la gent em diu Miquel. Fa un parell d’anys vaig estar estudiant a la Universitat de Lazarski a Polònia i no fa molt de temps vaig rebre el meu mestratge en economia. Després de la graduació va participar en el programa Leonardo da Vinci, que em va donar l’oportunitat de tenir una passantia a Irlanda. Que vaig passar a Irlanda 11 mesos i finalment ha arribat el moment per al següent repte. EVS és un repte, però també és l’oportunitat única d’ajudar els altres, a adquirir noves habilitats, però el més important per treballar amb persones que es preocupen per alguna cosa tant com jo em sento molt feliç de tenir els meus EVS a Catalunya. Ja després dels primers dies m’adono que aquest és un lloc especial.” “My name is Michał…well it was my name until I stepped on a land of Catalunya. From the first days in Vic people call me Miquel. Luckily it’s pretty cool name Last couple of years I was study in Lazarski University in Poland and not so long ago I received my master’s degree in economy. After graduation I participate in Leonardo da Vinci program which gave me chance to have an internship in Ireland. I spent in Ireland 11 months and finally the time has come for the next challenge. EVS is a challenge but it’s also unique opportunity to help others, to acquire new skills, but the most important to work with people that care about something as much as I. I am extremely happy to have my EVS in Catalunya. Already after first few days I can see that this is a special place.”

19


2.

Gestió de Projectes CONEIXEM ELS NOSTRES VOLUNTARIS del 2014 / Let meet our volunteers from 2014 “Jo no tinc molta experiència com a voluntari, és per això que la meva participació en el SVE a Aurora és tan important i extraordinari per a mi. Vaig estudiar administració a la Universitat de Wroclaw. Tot el que he après allà que estic utilitzant ara en el meu projecte de SVE. M’ocupo de l’organització en associació EspigolArt i també organitzar un tallers per a persones amb discapacitat. M’encanta aprendre coses noves, conèixer gent, noves cultures, nous llocs, de manera que els serveis de voluntariat aquí és com un somni, perquè a través d’una varietat d’activitats que puc ajudar els altres i al mateix temps que puc fer els meus objectius i desitjos.” Jaśmina Osińska Polonia

“I don’t have a lot of experience as a volunteer, that’s why my participation in EVS in Aurora is so important and extraordinary to me. I studied administration in University of Wroclaw. Everything what I’ve learned there I am using now in my EVS project. I take care of the organization in association EspigolArt and also I organize a workshops for people with disabilities. I love to learn something new, meet people, new cultures, new places, so voluntary services here is like a dream because through a variety of activities I can help others and at the same time I can realize my goals and desires.“

20


“Em dic Christina i sóc de Tessalònica, Grècia. Estic en una Escola d’Art Dramàtic de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Aristòtil de Tessalònica. He estat fent de voluntària durant més d’un any amb l’organització KIDS IN ACTION i he participat en diferents projectes a Irlanda i a Hongria. M’encanta tenir noves experiències, per això em vaig decidir a fer un programa de servei de voluntariat a Vic i espero que, un cop acabat, tingui moltes coses per recordar!”

Christina Amana Octuber 2013 Greece

“My name is Christina and I come from Thessaloniki, Greece. I am in a School of Drama, Faculty of Fine Arts of Aristotle University of Thessaloniki, Greece. I’ve been a volunteer for over a year in Kids in Action organization and i took part in volunteer’s meetings in Ireland and in Hungary. I love having new experiences, that’s why i decided to do an EVS program in Vic and i hope when i’ll be finished, i’ll have many things to remember!”

“Hola! Em dic Anna i sóc de Bari, al sud d’Itàlia. Estic a Vic perquè m’agrada conèixer gent nova i tenir noves experiències, crec que és la millor manera de créixer i millorar. És per això que ja he treballat com a voluntari, també en altres països d’Europa. Aquesta és la meva primera vegada a Espanya, però estic segur m’ho passaré molt bé!”

Anna Grumo Italy

“Hola! My name is Anna and I’m from Bari, in South Italy. I’m in Vic because I like new experience and to meet new people, I think that it’s the best way to grow up and to improve myself. This is why I have already worked as a volunteer, also in other country of Europe. This is my first time in Spain but I’m sure that I will have good time here!”

21


2.

Gestió de Projectes CONEIXEM ELS NOSTRES VOLUNTARIS del 2014 / Let meet our volunteers from 2014 “Hola a tots, em dic Audrey, de França. He decidit ser voluntària aquí a Aurora per conèixer els projectes socioculturals presents a la ciutat i al país. Vaig estar vivint estat alguns anys a Espanya, entre els quals més de tres anys a Catalunya. M’agrada molt la gent i la cultura d’aquí, així que estic content d’estar de tornada!”

Audrey Nicolas France

22

“Hi everyone, my name is Audrey, from France. I’ve decided to volunteer here in Aurora to get to know the third sector and sociocultural projects here in Spain. Previously, I’ve been living several years in Spain, among which more than three years in Catalunya. I really like the people and culture from here so I am glad to be back!”


“Hola! Em dic Marcela i vinc d’Eslovàquia. Fa un mes sem va presentar una gran oportunitat de voluntariat a Catalunya. Finalment, sóc aquí. Estic molt contenta i bastant espantada amb aquesta gran oportunitat, agraïda per cada dia de sol i de bella naturalesa, el descobriment del desconegut i motivada per aprendre molt (no només un nou idioma). Un dels meus principals objectius durant aquest voluntariat és ajudar als adolescents i nens a Vic i Manlleu a gestionar l’Anglès i rus que també vaig estudiar a la universitat. M’agrada entendre el procés d’educació com un intercanvi d’informació. Per tant, sempre em trobo amb estudiants molt més savis que jo. Estic gaudint del temps aquí gràcies a les grans persones al meu voltant, aprenent sobre mi mateixa cada dia!” Marcela Foltanova Slovakia

“Hi! My name is Marcela and I come from Slovakia. One month ago I was in my home country deciding to take/not to take a last minute chance to volunteer in Catalunya. Finally, I am here. Building another home together with the other volunteers. I am both pretty glad and pretty scared about this opportunity, grateful for each sunny day and beautiful nature, discovering unknown and learning a lot (not only a new language). One of my main EVS missions is to help teenagers and kids in Vic and Manlleu to manage English and Russian languages which I also studied at university. I like education process to be an information exchange. Hence, I always get wiser from my students. Although, I´ve got in this EVS place by accident, I am having precious time here thanks to the great people around me from whom I am learning about myself every day. Cannot wait what I will learn tomorrow Cheers.”

23


2.

Gestió de Projectes 2.1.1. Enviament de voluntaris AURORA vol fomentar intercanvis de coneixements i experiències, tant a nivell personal com professional. L’experiència del voluntariat, com a valor intangible, pot ser un factor clau per a la integració de sectors de la població que pateixen d’un risc d’exclusió social, quedant fora del mercat de treball. A través d’aquestes experiències viscudes, es pot facilitar la incorporació, un cop acabat el voluntariat, a sectors relacionats amb el voluntariat i la joventut, a més de suposar també una millora de les capacitats personals del voluntari i incrementar les possibilitats a incorporar-se al mercat de treball. El Servei de Voluntariat Europeu, en aquest sentit, pot suposar una eina molt valuosa, donant oportunitats a la gent jove de viure experiències que poden facilitar-los la integració dins de la societat. AURORA té com a objectiu principal combatre l’alt atur juvenil existent, com també de reforçar polítiques d’inclusió , una ciutadania activa i el benestar de la societat en general. AURORA seeks to promote the exchanges of knowledge and experience, both personally and professionally. The experience of volunteering as intangible value can be a key factor for the integration of segments of the population suffering from a risk of social exclusion, being outside the labour market. Through these experiences, we could facilitate the personal growth of the volunteers, while making also increase volunteer opportunities to join in the labour market.

24

The European Voluntary Service, in this sense, can be a valuable tool, giving opportunities to young people experiences that can facilitate their integration into society. AURORA’s main objective is to combat youth unemployment, as well as strengthen policies of inclusion, active citizenship and the welfare of society in general. MI EXPERIENCIA DE SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO “Mi nombre es Alicia García, soy de Cádiz, tengo 24 años e hice mi EVS en Bratislava, capital de Eslovaquia, a sólo 50 km al este de Viena. He realizado mi proyecto en una organización juvenil llamada INEX Eslovaquia, que tiene como objetivo principal promover el voluntariado y la movilidad de los jóvenes eslovacos. Mi proyecto se inició en febrero y termina ahora en diciembre. Yo tenía un colega letón (Matiss) dentro del mismo proyecto de SVE y una chica belga (Sarah) que llegó en junio para un proyecto un poco diferente en la misma organización . Nuestro tutor en la organización era una chica ucraniana (Olga) que se quedó en Bratislava después de terminar su EVS. Esta experiencia me enseñó mucho en cuanto a la sensibilización intercultural por la convivencia diaria con personas de diferentes orígenes en un contexto que no es el “nuestro”. Creo que hoy en día soy más tolerante. Entiendo otros puntos de vista sin juzgar. Esto puede sonar muy obvio para todo el mundo pero


girl (Sarah) who arrived in June for a slightly different project in the same organization. Our tutor in the organization was an Ukranian girl (Olga) who stayed in Bratislava after finishing her EVS.

Yo, Olga y Matiss en febrero. Me, Olga and Matiss in February.

This experience taught me a lot regarding intercultural awareness because of the daily cohabitation with people from different backgrounds in a context that is not our native one. I believe I’m nowadays more tolerant and I understand –or at least listen- other’s point of view without judging or thinking my way is better. This might sound quite obvious for everybody but it’s not the same saying that you are tolerant than actually being in a situation you have to develop your tolerance.” Alicia Garcia – December 2013

no es lo mismo decir que ustedes son tolerantes que estar realmente en una situación que tiene que desarrollar su tolerancia.” MY EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE EXPERIENCE “My name is Alicia Garcia, I am from Cadiz, 24, and I made my EVS in Bratislava, capital of Slovakia –only 50km east from Vienna. My project has been in a Youth organization called INEX Slovakia, which main aim is to promote volunteering and youth mobility among Slovak youngsters. My project started on February and it’s finishing now in December. I had a Latvian colleague (Matiss) within the same EVS project and one more Belgian

25


2.

Gestió de Projectes 2.2. PROJECTES D’EMPRENEDORIA SOCIAL Jornades Europees de Formació en Emprenedoria Social En un temps de canvis vertiginosos, gran part de la població jove europea es troba en situacions noves que requereixen de canvis profunds, tan individuals com col·lectius. Dintre d’aquest context, sorgeix la necessitat de crear noves formules econòmiques i socials que permetin als joves sortir d’aquesta situació de precarietat laboral i de crisi econòmica. L’Objectiu de les jornades, doncs, va ser de proporcionar als joves, durant 10 dies, exemples reals de projectes socials innovadors que puguin servir com a font d’inspiració per a portar a terme els seus propis projectes, a més a més de formar aquests joves en principis bàsics que qualsevol jove emprenedor pugui necessitar en un futur.

ACTIVITATS I VISITES D’ESTUDI

1. Visites d’estudi a projectes socials innovadors de la comarca d’Osona i Barcelona. • Sambucus: Cooperativa de manlleu que treballa sobre temes d’agroecologia i de integració sociolaboral de joves. • Fundació Dr.Trueta: Fundació humanitària que compta amb un centre especial de treball a Vic, que promou la teràpia ocupacional per a persones amb trastorns mentals, a través de productes de reciclatge. • La Fàbrica dels somnis: espai autogestionat pels joves pensat per promoure activitats artístiques i esportives com l’escalada, el circ, el teatre, acroioga, etc… • Casal de joves de Sant Just: s’ha treballat la idea de com es poden desenvolupar projectes amb joves a través de la iniciativa privada i les autoritats locals. • La Col i Can Batlló: “LaCol” és un grup de joves arquitectes per la transformació social que treballen des de Barcelona Sants i que estan desenvolupant projectes a la zona comunitària de Can Batlló. 2. Metodologia d’Educació no formal a) De la idea a la pràctica: bases per a l’economia social i juvenil. b) Processos de creació i formes jurídiques( cooperatives, associacions de joves, treball autònom). c) Principis financers, relacions amb d’altres organitzacions socials, administració i la Unió Europea. 3. Simulació en la creació de projectes socials innovadors mitjançant el treball en grup i el networking entre els assistents.

26


European courses on Social Entrepreneurship Training In times of tremendous changes, a great part of the European youth is facing new situations requiring deep changes, both individual and collective. Within this outlook, the need to create new economic and social forms appears. Those alternatives would allow young people to escape to this situation of job insecurity and financial crisis. The objective of this journey was to present to youngsters, for 10 days, real-life examples of innovative social projects, which could be a source of inspiration for them in order to give birth to their own projects, and which would, at the same time, teach them basic principles that could reveal useful in the future of any young entrepreneur.

ACTIVITIES AND STUDY VISITS

1. Study visits to innovative social projects in the regions of Osona and Barcelona. • Sambucus: Cooperative located in the town of Manlleu, which works on themes such as agroecology and young people’s social and labour integration. • Fundació Dr Trueta: Humanitarian foundation, composed by a special job centre in Vic, which promotes working therapy for people with mental diseases, through product recycling. • La Fàbrica dels somnis: self-managed venue for young people, created to promote artistic and sport activities, such as climbing, circus, theatre, acroyoga, etc. • Casal de joves de Sant Just: their idea was born from the thought that they could carry out projects involving young people through both private initiatives and local authorities’ involvement. • La Col and Can Batlló: “LaCol” is a group of young architects promoting a social change, which is working in the area of Sants in Barcelona and is carrying out projects within the communitarian sector of Can Batlló. 2. Methodology of non-formal education a) From ideas to practice: basis for a social and youth economy. b) Creation processes of legal forms (cooperatives, youth associations, and self-employment). c) Financial principles, connections with other social organizations, public authorities and European Union. 3. Simulation of innovative social projects’ creation through group working and networking among all the persons attending.

27


2.

Gestió de Projectes 2.3. INCICIATIVES JUVENILS ART ROULOTTE #It’s possible INICIATIVA JUVENIL TRANSNACIONAL Juliol de 2013 El consum com a mitjà cap al benestar o la felicitat, els objectes d’un sol ús, de baixa qualitat i de durada curta i programada, no tenen en compte l’esgotament dels recursos ni la problemàtica sobre els residus. A causa de l’estat del mercat mundial, de la producció barata i a gran escala, es pot pensar que no és rendible reparar un objecte si se’n comprar un de nou, més barat i més modern. Amb aquest raonament no es té en compte el valor mediambiental, social, sentimental ni personal dels objectes. Aquests valors, però, estan molt per sobre del preu que el producte pugui tenir ART Roulotte simula una campanya institucional per canviar aquesta tendència, posant de relleu la idea que un objecte nou no sempre és millor que un de vell, que pot tenir una vida útil més llarga del que pensem si es posen en mans de la ciutadania les eines per a l’aprofitament i la transformació. Aquesta iniciativa juvenil transnacional s’ha desenvolupat a Vic amb un total de 20 participants de Vic, i també d’Eslovènia i Itàlia.

OBJECTIUS 1. Fomentar l’esperit emprenedor i l’autoocupació a través d’iniciatives basades en la cultura, l’art i el reciclatge. 2. Capacitar persones en risc d’exclusió per promoure l’autonomia, facilitar la seva inserció laboral i la seva participació en el teixit social. 3. Enfortir les xarxes de relació i millorar la cohesió social i la convivència a partir de la creació d’espais de trobada i xarxes d’intercanvi de coneixements, solucions, eines, equipaments i materials en relació a la recuperació i transformació d’objectes. “ART Roulotte es pot concretar tant en espais itinerants i mòbils, com en espais fixes on es combinen els aspectes d’un taller de bricolatge i multimèdia amb un punt de trobada per a l’intercanvi de coneixements, idees i maneres de fer; un espai de creació i de debat sobre l’atur juvenil, les polítiques mediambientals, el consumisme racional i la reutilització, un lloc on pensar alternatives i noves formes de fer. ART Rulotte neix com un taller públic, temporal i ambulant, que recorre els carrers de la ciutat i de la comarca oferint un servei gratuït d’assessorament i, també, les eines necessàries per fomentar l’esperit emprenedor, la reparació, reutilització i transformació creativa d’objectes.”

28


2.3. YOUTH INITIATIVES ART ROULOTTE #It’s possible TRANSNATIONAL YOUTH INITIATIVE July 2013 Consumption, as a means towards our well-being or happiness, but also disposable, poor quality and shortlasting or planned obsolescence items do not take into account the scarceness of resources neither the residues issue. Because of the current condition of the international market, the low-cost and great-scale production, you can believe that repairing items is not worthwhile when you can purchase a new one, cheaper and more modern. This reasoning does not take into account the environmental, social, sentimental or personal value of those items. However, those values are found to be assessed in a much higher position than the price of the product itself. ART Roulotte simulates an institutional campaign to change this trend, emphasising the idea that a new item is not always better than an old one, which can get a longer shelf life than we thought if we give citizens the tools to renovate it and get a new use out of it. This Transnational Youth Initiative has been carried out in Vic, and has gathered 20 participants in total, from Vic, Slovenia and Italy.

OBJECTIVES 1. Promote entrepreneurship and self-occupation through initiatives based on culture, art and recycling. 2. Empower people at risk of exclusion to promote their autonomy and facilitate their professional insertion and participation in their social environment. 3. Strengthen contact networks, and improve the social cohesion and the living together situation through the settlement of meeting places and networks of knowledge, solution, tool, equipment and material exchanges focused towards product recycling and transforming aims. “The ART Roulotte project can be found not only in itinerant and mobile spaces, but also in permanent places where we combine the features of a DIY and multimedia workshop with those of a meeting point in which to exchange knowledge, ideas and know how; an area of creativity and debates on youth unemployment, environmental policies, rational consumption and recycling, a place where to think about alternatives and new ways of doing things. ART Roulotte was created as a public, temporary and itinerant workshop that goes all over the town and region while offering free services including advice and assessment, but also the necessary tools to promote entrepreneurship, and creative product repair, reuse and transformation.”

29


2.

Gestió de Projectes 2.3. INCICIATIVES JUVENILS SOMàgora! Activisme per a la cohesió social Dates: 13 / 07 / 2013 - 27 / 07 / 2013 Edat dels participants: de 15 a 17 anys. Places totals: 23 Tipologia: Camp de treball Social – Generalitat de Catalunya “El meu fill ha realitzat aquest Camp de Treball a Vic. Ha vingut meravellat, tant del camp de treball, de les fantàstiques monitores que ha tingut i dels amics i companys que ha fet. Diu que l’any vinent vol tornar a participar. Moltes gràcies de part seva.” “My son has done this work camp in Vic. He has been amazed both the field work, which has had excellent instructors and friends and colleagues who did. He says he wants to return next year to participate. Thank you for your part.“

30


31


3.


Servei de Mobilitat Internacional per a Joves


3.

Servei de Mobilitat Internacional per a Joves Memòries DE Intercanvis i Cursos de formació a l’extranger 2013 Report - Exchanges and Training Course abroad - 2013 L’objectiu que es proposa el servei de mobilitat i programes internacionals d’Aurora és fomentar la mobilitat dels joves, proporcionar un aprenentatge intercultural, l’interès per aprendre altres idiomes, el coneixement d’altres cultures, permetre un intercanvi d’experiències amb altres grups de joves i desenvolupar activitats i iniciatives juvenils en altres països. Aurora vol fomentar la capacitat dels joves per desenvolupar-se en altres contextos i a adquirir una cultura de solidaritat entre pobles i cultures.

34


“Volunteers in Action”. Participació, inclusió social i diàleg intercultural “Entre el 18 i el 26 de setembre, dos joves de Vic hem participat al curs de formació “Volunteers in Action” a la illa d’Hvar a Croàcia. Conjuntament amb joves dels diferents països dels Balcans i dels països Caucàsics, entre d’altres. S’han treballat temes com el voluntariat, la educació no formal i la interculturalitat. També hem plantejat les problemàtiques i els dilemes que genera la promoció del voluntariat en un context de retrocés de les polítiques socials i d’atur juvenil. I hem tingut la oportunitat de conèixer varies organitzacions que promouen la participació juvenil en el marc dels programes i projectes europeus. Ara des de l’aeroport de Zagreb esperant l’avió podem dir que ha estat una setmana de moltes emocions, noves amistats, riures, festes i aprenentatge.”

“Volunteers in Action”. Participation, social inclusion and intercultural dialogue “From September 18th to 26th, we were two youngsters from Vic who have been participating in the Training Course “Volunteers in Action” in the Hvar Island, Croatia. We were there, together with young people from Balkan and Caucasian countries, among others. We have been working on themes such as volunteering, nonformal education and interculturality. We have also considered challenges and dilemmas generated from the volunteering promotion within a background of youth unemployment and retrogression of social politics. And we’ve got the opportunity to discover several organizations promoting youth participation within the frame of European projects and programmes. Now that we are waiting for our return flight in Zagreb airport, we can say that it has been a week full of emotions, while meeting new friends, laughing, partying and learning.” Helena Esquerrà - Setembre 2013

35


3.

Servei de Mobilitat Internacional per a Joves Osonencs a Macedònia #Minories, drets humans i interculturalitat “Després de 8 hores de viatge el grup de 5 joves d’Osona que formaríem el “Catalan Team” vam arribar a Struga (Macedònia) per participar a l’intercanvi juvenil sobre minories ètniques, drets humans i ciutadania europea. (…) Ha set una gran oportunitat per conèixer altres realitats i altres cultures en un entorn diferent i on pots arribar a aprendre i compartir molt. Si teniu mai l’oportunitat de visitar Macedònia no la desaprofiteu; bona gastronomia, bona Rakia, paisatges preciosos, el llac d’Ohrid, etc..”

People from Osona in the Youth Exchange #Minorities, Human Rights and Interculturality in Macedonia “After an 8 hour journey, our group of 5 young people from Osona (the “Catalan Team”) arrived in Struga, Macedonia, to participate in the Youth exchange on ethnic minorities, human rights and European citizenship. (...) It was a great opportunity to get to know new realities and cultures in a different environment, where many things can be learnt and shared. If you have the opportunity to visit Macedonia, do not miss it: good food and Rakia, wonderful landscapes, the Ohrid Lake, etc.” CATALAN TEAM: Laura, Alba, Albert, Ferran and Laura - Juliol 2013

36


Eco què? ECO CAMP 2013 6 persones de Catalunya viatgen fins a Eslovàquia per participar a l’intercanvi Juvenil Eco Camp 2013. “Va ser una experiència enriquidora perquè ens vam adonar de les opcions que hi han per millorar el nostre entorn i a nosaltres mateixos, no tan sols a nivell teòric, sinó també a la pràctica. A Eslovàquia, vam conèixer un estil de vida totalment diferent al que estem acostumats i per això, va ser una experiència que ens va fer reflexionar sobre els estils de vida saludables a través de l’alimentació i les pràctiques esportives. A l’Eco Camp vam menjar vegetarià, vam practicar ioga i karate i vam conviure amb persones d’altres països i cultures ben diferents.

Eco what? ECO CAMP 2013 Six people from Catalonia flew up to Slovakia to participate in the Youth Exchange Eco Camp 2013. “It has been a rewarding experience as we have been pointing out the existing options to improve our environment and ourselves, not only on a theoretical level, but also on a practical one. In Slovakia, we experienced a life style completely different from the one we are used to and that’s why we were led to think about healthy life styles through eating and sport habits. In this Eco Camp, we ate vegetarian food, we practised yoga and karate and we lived together with people from pretty different countries and cultures. Jordi Palau - Abril 2013

37


3.

Servei de Mobilitat Internacional per a Joves Com es viu la joventut en les arees rurals? Local Goes Global. Curs de formació a Nova Gradiska, Croàcia “Ha estat un curs molt enriquidor, des del meu punt de vista. He conegut moltíssima gent, moltes cultures i molts països totalment desconeguts per mí. A més a més, he après moltes coses sobre els problemes dels joves a les arees rurals i tots els altres temes que vam tractar. Considero que hi ha molta cosa per fer i que se’n pot fer molta.”

How is Youth life in rural areas? Local Goes Global. Training Course in Nova Gradiska, Croatia “From my point of view, it’s been a very enriching course. I’ve met a lot of people, discovered many cultures and countries totally unknown to me. I’ve been slowly learning about issues met by youngsters living in rural areas and about other related themes. I think that many things have to been done and that one can help a lot.” Carles Furriols - Octubre 2013

38


El valor de la participació juvenil Un membre de l’organització Aurora, assisteix al curs “Comptences for All” a Berlin per treballar aspectes diversos de l’aprenentatge i el reconeixement de les competències dels joves. “L’educació no formal fa referència a l’aprenentatge que té lloc fora de l’àmbit formal de l’educació, però que també té una intenció educativa i de desenvolupament personal, social i professional. Per tant, és molt important disposar d’eines pel reconeixement de les competències i els resultats adquirits durant la participació en associacions juvenils, programes de voluntariat, projectes educatius, etc...”

The value of youth participation A member of Aurora organization attends the course “Competences for All” in Berlin to work on different aspects of the learning process and the recognition of the youth capabilities. “Non-formal education refers to the learning process which is taking place in a place other than the formal educative environment, but which also presents educative, personal, social and professional progress and growth goals. Hence the importance of using tools permitting the recognition of the skills and results reached during people’s participation in Youth organizations, volunteering programmes, educative projects, etc.” Feliu Fusté - Novembre 2013

39


3.

Servei de Mobilitat Internacional per a Joves En busca del millor voluntariat per la inclusió social Durant el 20 i el 25 de novembre, dos joves de Catalunya hem participat al seminari “Evaluating EVS inclusion projects” a la localitat de Dlugopole Górne, situada al sud oest de Polònia. A través d’activitats molt dinàmiques i participatives hem intercanviat experiències personals i professionals durant la implementació del Servei de Voluntariat Europeu. Es varen posar en comú tant les bones pràctiques com també algunes situacions més conflictives que alguns participants havien viscut durant la realització d’un projecte de voluntariat o com coordinadors de voluntaris. Personalment, participar en aquest seminari ha estat una experiència molt enriquidora ja que he aprés molt sobre el Servei de Voluntariat Europeu i considero que he adquirit alguns coneixements que podré aplicar en el meu futur professional.

Looking for the best volunteering option for social inclusion From November 20th to 25th, we were two Catalonian youngsters who have been participating in the seminar “Evaluating EVS inclusion projects” in Dlugopole Górne, South-West of Poland. Through highly dynamic and participative activities, we’ve been sharing personal and professional experiences we had during the implementation of the European Volunteering Service. We put together not only good practices but also some situations of conflict that some participants met while doing a volunteering project or while coordinating volunteers. Personally, participating in this seminar has been a highly beneficial experience, because I’ve learnt a lot on the European Volunteering Service and I think I’ve acquired some knowledge that will be useful in my professional career. Carlota Gómez - Desembre 2013

40


Albània, tan a prop i tan lluny El gener de 2014 la Berta i jo hem estat a Albània en un curs sobre gestió de projectes a nivell europeu, joves i competències interculturals. Amb tres paraules, podríem descriure l’experiència viscuda a Albània com a: productiva, autoconeixedora i inspiradora. Ja que va ser una setmana d’intenses sessions sobre el voluntariat on vam ser coneixedors de totes les opcions que tenim a l’abast i no tan sols a nivell teòric, sinó que, vam elaborar el nostre propi projecte en el marc de la Unió Europea!

Albania, so close and so far away In January 2013, Berta and I have been to Albania for a course on management of youth, skills and interculturality projects at a European level. In three words, we could describe the experience we’ve lived in Albania as: productive, self-learning and inspiring. During this week of highly intensive sessions on volunteering, we have been discovering all the available options, but not only from a theoretical approach, as we have been creating our own project within the European Union frame! Alba Mundó - Gener 2013

41


3.

Servei de Mobilitat Internacional per a Joves Sharing is Caring “Sigues el canvi que desitges veure al món”. Amb aquesta frase de Gandhi, el 10 de setembre, començava la meva estada a Kobuleti, una petita vila de Georgia situada a la costa oriental del Mar Negre. El motiu, participar en el Training Course “Sharing is Caring” (Compartir és Bo). El resultat, una setmana d’aprenentatges, emocions i coneixences non-stop. No hem trobat una resposta unívoca. Però tampoc es tractava d’això. Com el seu nom indica, allò veritablement interessant, més que arribar a respostes, ha estat el propi procés, l’acció de compartir.”

Sharing is Caring “You must be the change you wish to see in the world”. On December 10th, my stay in Kobuleti, a small town in Georgia located at the Black Sea’s Eastern coast, started with this phrase of Gandhi. The reason of my stay: participating in the Training Course “Sharing is Caring”. The outcome: a week of non-stop learning, emotions and getting to know new people. We didn’t get to an unequivocal answer. But it wasn’t meant to. The name of the course speaks for itself: what was really interesting, more than finding answers, it was the process itself, the act of sharing”. Toni Rubia - Setembre 2013

42


EUROCIRCUS o La Fàbrica de somnis viatja! “La Fàbrica de Somnis” és una entitat autogestionada amb seu a Vic que té com a objectiu la promoció de l’esport i el circ entre els joves de la comarca d’Osona. En aquest cas, l’organització KERIC d’Eslovàquia va convidar a 5 joves membres de La Fàbrica a participar en una trobada de Circ a nivell europeu amb diferents joves de 8 països diferents. Circ, performance, dinàmiques de grup, teatre i malabars en estat pur!

EUROCIRCUS, the trip of La Fàbrica de somnis! “La Fàbrica de Somnis” is a self-organized entity, settled in Vic, which aim is promoting sport and circus among the youth of Osona region. For this event, the Slovakian organization KERIC has invited 5 young members of La Fàbrica to participate in the European circus meeting with other young people coming from 8 different countries. Pure circus, performances, group dynamics, theatre and juggling!

43


3.

Servei de Mobilitat Internacional per a Joves Pensa més enllà! Com es recicla a Turquia? En Karim, la Paloma, l’Ahmed, en Jordi, la Lorena i en Mohamed van participar a l’intercanvi Juvenil “Think Forward”, a la ciutat de Bursa. L’Ajuntament de Manlleu va donar suport a aquesta iniciativa i va cofinanciar part del transport dels participants. Una molt bona iniciativa que va permetre a aquests joves de tenir noves expriències a l’estranger i de practicar l’anglès en un entorn muticultural.

Think Forward! How are they recycling in Turkey? Karim, Paloma, Ahmed, Jordi, Lorena and Mohamed have participated in the Youth Exchange “Think Forward”, which took place in the city of Bursa. Manlleu local authorities brought support to this initiative co-financing the transport expenses of these young people. This was an excellent initiative, which allowed those youngsters to live new experiences abroad and to practice their English in a multicultural environment. Setembre 2013

44


Belgrad: la ciutat oblidada d’Europa “Vam poder compartir el curs amb una trentena de participants de diferents llocs d’Europa i dos trainers de l’associació Kids in Action (Grècia). Hem tingut la oportunitat d’aprendre i ampliar els nostres coneixements sobre la creació i gestió de projectes i d’intercanvis.”

Belgrade: the forgotten city in Europe “We got the course together with around thirty other participants coming from different European countries and with two facilitators from Kids in Action organization (Greece). This was an opportunity to learn and increase our knowledge on creating and managing projects and exchanges.” Blanca - Setembre 2013

Leeds: Com gestionem la diversitat a les nostre ciutats i pobles? “Vam prendre part en un curs de formació a Leeds, Anglaterra. Aquesta és una ciutat molt interessant, tan per la seva vessant industrial i obrera, com per la seva concepció de ciutat multicultural i multi religiosa. Vàrem poder intercanviar experiències sobre com es gestiona la diversitat cultural a Catalunya i a la nostre ciutat (Vic).”

Leeds: How to manage diversity within our cities and towns? “We took part in a training course in Leeds, England. Leeds is very interesting, both for being mainly an industrial and worker place and for being a multicultural and multi-religious city. We were able to exchange experiences on the management of diversity within Catalonia and in our town (Vic).” Miquel Molist Pujol

45


Un repĂ s visual del 2013

46


47


48


Treball en xarxa de l’associació Aurora Sector Públic: Comissió Europea Instituto de la Juventud (INJUVE) Direcció general de joventut Generalitat de Catalunya Ajuntament de Vic Ajuntament de Malleu Vic Jove Consell Comarcal d’Osona Entitats privades de Catalunya: Fundació Humanitària Dr. Trueta Associació St. Tomàs Associació AQUI SPOT Creu Roja de Vic La Fàbrica de Somnis Espigol Art LaCOL joves arquitectes Sambucus cooperativa Can Batlló plataforma veïnal PROGESS gestió de serveis socials SL Casal de joves de Sant Just Desvern Entitats privades en l’àmbit Europeu: NPI I: Cooperativa Alambicchi (Italia), Rota Jovem (Portugal), Kek Vilag (Hongria) ART Roulotte: Link (Italia), Epeka (Eslovènia) Out of the Box: NC Future Now (Bulgaria) COMPASS (Hongria) Youthnet Hellas (Grècia) Language and Cultural “WORLD” (lituània) CESIE(Itàlia) Raplection (Croàcia) Associatia DGT (Romania) NPI II: Kids in Action (Grècia), Joint (Itàlia), Chantiers de jeunes (França), Keric (Eslovàquia) Entitats organitzadores d’intercanvis i cursos de formació: Europejskie Forum Mlodziezy (Polònia)

49


Memòries Aurora 2013  

Un resum de la trajectòria d'aquesta entitat de gestió de projectes socials durant l'any 2013.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you