Page 1

De Reis Begint

91

STEVE WARREN


STEVE WARREN


Copyright © 2013–2014 Steve Warren. Alle reachten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveeloudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de auteur. De bijbelteksten in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Eerste afdruk: Printing: Redactionele ondersteuning:

Maart 2014 Victory Publishing House vph@aol.in Emily McIntyre, Anne Borkent & Cheryse Fortuin ColourBlind Studio

For sales and more information: Telefoon: +31 (0) 20 331 23 66 Email: info@de-reisbegint.nl Website: www.de-reisbegint.nl Adres: Paasheuvelweg 24 1105 BJ, Amsterdam Zuidoost Nederland

2


4

De Auteur

6

Dit Boek

9

Jouw Nieuwe Leven

15

God

19

Redding

22

De Heilige Geest

26

De Kerk

30

Het Evangelie van Johannes

69

Dopen

73

Gebed

77

De Bijbel

81

Jouw Beste Leven

86

Hoe Verder?

pagina

De Reis Begint

3


DE AUTEUR

4


Dertig jaar geleden maakte ik voor het eerst de beslissing om Jezus te volgen. Ik maakte een duidelijke beslissing, maar de reis die daarop volgde was allesbehalve duidelijk. Na een tijdje vond ik gezelschap van mensen die mij het juiste pad wisten te wijzen om mijn geloof te doen groeien. Ik wil deze lessen met je delen, zodat jij ze sneller onder de knie hebt dan ik. De afgelopen twintig jaar heb ik samen met mijn vrouw Lizby honderden mensen op dezelfde reis begeleid. Na een aantal jaren in het bedrijfsleven en als pastors van een kerk in Engeland, waar we zijn opgegroeid, zijn we in 2004 samen met onze twee zonen naar Amsterdam verhuisd. Nu zijn we leiders van C3 Church Amsterdam en de Nederlandse dochterkerken. C3 Church is een wereldwijde kerkbeweging, al meer dan dertig jaar geleden opgericht door Phil & Chris Pringle in Sydney, AustraliĂŤ. Er zijn nu meer dan 300 kerken in steden over de hele wereld. Toegewijd aan een boodschap van geloof, hoop en liefde, doen wij er als C3-kerken alles aan om de kerk op een heldere, relevante en krachtige manier te presenteren. Deze elementen komen ook in dit boek naar voren. We laten het Evangelie van Johannes tot leven komen in onderwerpen die jouw wereld zullen bekrachtigen in deze eerste fases van jouw leven als volgeling van Christus.

De Reis Begint

5


DIT BOEK

6


Ik kwam een dag eerder in Nederland aan dan mijn gezin. Met volle auto zocht ik mijn weg naar het kleine vakantiehuisje waar wij zouden wachten totdat er een huis voor ons beschikbaar zou komen. De sneeuw op de straten zorgde voor een buitengewone ervaring terwijl we aan het begin stonden van ons nieuwe leven. Alles was nieuw voor ons. We konden niet zomaar elke bankpas gebruiken in de supermarkt. We moesten aan de rechterkant van de weg rijden en blijkbaar was de busbaan verboden terrein behalve voor... bussen. We gingen contracten aan met onbekende internetproviders en moesten opnieuw bedenken welk telefoonabonnement het meest geschikt voor ons was. Wat waren we eigenlijk aan het doen? Waar zou ons geld vandaan komen? Onze reis begon in alle ernst. Elke frisse start heeft iets mysterieus en onze geestelijke reis des te meer. Dit boek is geschreven met jouw nieuwe leven in gedachten. Het is bedoeld om je te helpen de weg te vinden naar een succesvolle toekomst als het gaat om jouw relatie met God. Je zou dit boek een TomTom voor je geestelijke reis kunnen noemen. Het zal je helpen navigeren in het leven dat jij nu met Jezus begint.

De Reis Begint

7


8


JOUW NIEUWE LEVEN

De Reis Begint

9


Jij bent door God gemaakt met een bedoeling. Hij wil dat jij jouw beste leven leidt; vrij van schuld, zonde en al het andere dat jou tegenhoudt in vrijheid te leven.

Welkom in jouw nieuwe leven. Eigenlijk is het vreemd om te spreken over een ‘nieuw leven’, omdat je, wanneer je een connectie maakt met God, ontdekt waar je vanaf het begin voor gemaakt bent. Je hebt simpelweg de weg terug gevonden naar het pad dat altijd al voor jou bestemd was. In de stad waar ik woon, zijn er heel veel rotondes. Ze zijn eerder bedoeld als snelheidsremmers dan als rotondes en dus zie je dat veel mensen kiezen voor de makkelijkste weg - met de klok mee. Dit is gewoonte en praktijk geworden. Iemand die niet bekend is in de stad, kan dit interpreteren als de manier waarop zij de rotonde moeten nemen. Echter, als je lang genoeg in de buurt blijft, zul je zien dat er vaak genoeg auto’s tegen elkaar op rijden. Dan wordt al snel duidelijk dat er mensen zijn die afsnijden en dat je de rotonde eigenlijk tegen de klok in moet nemen. Wanneer wij God ontdekken, komen wij erachter dat er bepaalde gewoontes zijn waar wij eerder nooit problemen mee hadden, maar die eigenlijk niet goed voor ons zijn. We komen oog-in-oog te staan met een potentiële botsing. Wanneer God op het toneel verschijnt, voelt het misschien alsof je tegen de stroom in gaat, maar je zult je al gauw realiseren dat je een betere, gezondere en heilzamere manier van leven gevonden hebt.

10


Hoe pas je jouw leven aan en maak je een connectie met God? Wij maken de beslissing om ons af te keren van een leven zonder God. Wij kiezen ervoor om afstand te doen van de dingen die ons van Hem scheiden (zonde). We bekennen dat wij Jezus Christus nodig hebben, Degene die onze zonden aan het kruis gedragen heeft. Oftewel, in onze gedachten, in ons hart en met onze woorden stellen wij vast dat Jezus Christus het antwoord

Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. • Johannes 10:10 Probeer dit vers te vinden in het Evangelie van Johannes (een Bijbelboek) dat in het midden van dit boek is opgenomen.

is op onze diepste innerlijke nood. We maken Hem Heer van ons leven door Zijn wegen, Zijn wijsheid, Zijn kracht en Zijn waarheid boven onze eigen meningen, gewoontes en wegen te stellen. Het bijzondere is dat wanneer jij die eerste connectie met God gemaakt hebt, je samen met Hem een relatie van betekenis kunt ontwikkelen die altijd standhoudt. Meer daarover in de volgende hoofdstukken. De dingen die je gedaan hebt die jou scheiden van God (zonde) worden volledig weggenomen op het moment dat je ervoor kiest om Christus te volgen Je hebt een splinternieuw leven gekregen; een leven samen met God Je hebt de garantie dat je de eeuwigheid met God zal doorbrengen; je gaat naar de hemel

De Reis Begint

11


Als je nog geen connectie met God gemaakt hebt, waarom bid je dit gebed niet?: Lieve God, ik dank U dat U Jezus Christus voor mij naar de aarde hebt gestuurd. Jezus, ik vraag U vergeving voor de dingen die mij van U scheiden. Vul mij met Uw Geest en Uw kracht, zodat ik U kan volgen. Ik dank U dat ik vanaf vandaag mag weten dat ik een nieuw leven heb en dat ik naar de hemel ga. Amen.

12


De Reis Begint

13


14


GOD

De Reis Begint

15


HET EVANGELIE VAN JOHANNES

30


Hoofdstuk 1 Het Woord is mens geworden 1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. 6

14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Jo-

Het Evangelie van Johannes

hannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Getuigenissen Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent u?’ 20Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de messias.’ 21Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. 22‘Maar wie bent u dan?’ vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd hebben – wie zegt u zelf dat u bent?’ 23 Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’ 24De afgevaardigden die uit de kring van de farizeeën kwamen, 25vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als u niet de messias bent, en ook niet Elia of de profeet?’ 26‘Ik doop met water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is iemand die u niet kent, 27 hij die na mij komt – ik ben het niet eens waard om de riemen van 19

31

jouw notities


jouw notities

pg 25 • doop in water en Geest

zijn sandalen los te maken.’ 28Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. 29 De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. 30 Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er vóór mij.” 31Ook ik wist niet wie hij was, maar ik kwam met water dopen opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden.’ 32 En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten. 33Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.” 34En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de Zoon van God is.’ 35 De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. 36Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam van God.’ 37De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. 38 Jezus draaide zich om, en toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij: ‘Wat zoeken jullie?’ ‘Rabbi,’ zeiden zij tegen hem (dat is in onze taal ‘meester’), ‘waar logeert u?’ 39Hij zei: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Ze gingen met hem mee en zagen waar hij onderdak had gevonden; het was ongeveer twee uur voor

32

zonsondergang en ze bleven die dag bij hem. 40 Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. 41Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen, en hij zei tegen hem: ‘Wij hebben de messias gevonden’ (dat is Christus, ‘gezalfde’), 42en hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten’ (dat is Petrus, ‘rots’). 43 De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan en daar ontmoette hij Filippus. Hij zei tegen hem: ‘Ga met mij mee.’ 44Filippus kwam uit Betsaïda, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. 45 Hij kwam Natanaël tegen en zei tegen hem: ‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!’ 46‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar kijken,’ zei Filippus. 47Jezus zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.’ 48‘Waar kent u mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: ‘Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.’ 49‘Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van Israël!’ zei Natanaël. 50Jezus vroeg: ‘Geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de


vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien.’ 51‘Waarachtig, ik verzeker jullie,’ voegde hij eraan toe, ‘jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’

Hoofdstuk 2 Bruiloft in Kana Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 2en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 5 Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ 6Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 7Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom 10en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt 1

Het Evangelie van Johannes

de beste wijn tot nu bewaard!’ Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. 11

12 Daarna ging hij naar Kafarnaüm, met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen, en daar bleven ze een paar dagen.

Jezus in de tempel 13 Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. 14Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten. 15 Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver 16 en riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’ 17 Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht voor uw huis zal mij verteren.’ 18 Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen?’ 19Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’ 20‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd,’ zeiden de Joden, ‘en u wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’ 21 Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. 22Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had,

33

jouw notities


Wanneer je aan een grote reis naar een onbekende plek begint, heeft dat iets mysterieus. Dat geldt ook zeker voor onze geestelijke reis. Dit boek is geschreven met jouw nieuwe leven in gedachten. Het bevat een aantal sleutelelementen voor deze eerste fases van jouw relatie met God. Je zou dit boek een TomTom voor je geestelijke reis kunnen noemen. Het zal je helpen navigeren in het leven dat jij nu met Jezus begint.

www.de-reisbegint.nl

“Je hebt zojuist de beste beslissing van je leven gemaakt - de beslissing om Jezus te volgen. De Reis Begint zal je helpen een vliegende start te maken in deze reis van geloof. Het is een geweldig boek. (Geef het weg als je het gelezen hebt.)” – PHIL PRINGLE Oprichter C3 Church Global

92

Profile for The Journey Begins

De Reis Begint  

Elke frisse start heeft iets mysterieus en onze geestelijke reis des te meer. Dit boek is geschreven met jouw nieuwe leven in gedachten. Het...

De Reis Begint  

Elke frisse start heeft iets mysterieus en onze geestelijke reis des te meer. Dit boek is geschreven met jouw nieuwe leven in gedachten. Het...

Advertisement