Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOZHIKODE/WYD

hntij§Ä

am\-´-hm-Sn Su-Wnse \-S-¸m-X-IÄ Im-Sp-aq-Sn

e-l-cn-hn-cp-² Zn-\w: tIm¬-{K-kv P-\-Io-b Iq-«m-bv-a kw-L-Sn-¸n-¡pw I¬-∏-‰: sI.-]n.--kn.-kn. \n¿-tZi-{]-Im-cw A-¥m-cm-jv-{S e-lcn-hn-cp-≤ Zn-\-am-b 26\v tIm¨{K- n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ t_m-[-h-¬-°-c-W {]-h¿-Ø-\߃ \-S-Øm≥ Pn-√m I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\n-®p. C-Xn-s‚ `m-K-ambn ]-©m-b-Øv, \-K-c-k-`m Xe-ß-fn¬ P-\-Io-b Iq-´m-bv-aIƒ kw-L-Sn-∏n-°pw. km-aq-lnI, kmw-kv-Im-cn-I, km-ln-Xycw-K-sØ {]-ap-J¿ ]-s¶-Sp°pw.27\v cm-hn-se Pn-√m tIm¨{K-kv Hm-^n-kn¬ ap≥ sI.-]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v kn sI tKm-hn-μ≥ \m-b-¿ A-\p-kv-a-cW k-tΩ-f-\w \-S-Øpw. {io-NnØn-c sa-Un-°¬ sk‚¿, saUn-°¬ tIm-f-Pv F-∂n-h Bcw-`n-°p-∂-Xn-\p-≈ \-S-]-SnIƒ th-K-Øn-em-°-W-sa-∂p tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. Pn-√-bnse \m-a-am-{X I¿-j-I-cp-sS \nIp-Xn hn-hn-[ Im-c-W-ß-fm¬ kzo-I-cn-°m-Ø \-S-]-Sn A-hkm-\n-∏n-°-Ww. ap-gp-h≥ I¿j-I-cp-sS-bpw \n-Ip-Xn kzo-I-cn°m≥ A-Sn-b-¥-c \-S-]-Sn kzoI-cn-°-Ww. lm-cn-k¨ a-e-bmf-Øn-t‚-sX-∂v A-h¿ A-h-Imi-s∏-Sp-∂ ÿ-e-Øv Xm-a-kn°p-∂-h-sc -Ip-Sn-sbm-gp-∏n-°m\p-≈ \o-°w F-Xn¿-°p-sa∂pw tbm-Kw ]-d-™p. {]-knU‚ v sI F¬ ]u-tem-kv A[y-£-X-h-ln-®p. Fw sF jm\-hm-kv Fw.-]n, sI sI cm-a-N{μ≥, ]n hn _m-e-N-{μ≥, sI sI A-{_-lmw, kn ]n h¿-Kokv, Fw F-kv hn-iz-\m-Y≥, sI hn t]m-°¿-lm-Pn, sI sI tKm-]n-\m-Y≥, A-Uz. F≥ sI h¿-Ko-kv, F {]-`m-I-c≥ kwkm-cn-®p-.-

hm-b-\-bp-sS s]m-cpÄ-tX-Sn hn-ZymÀ-Yn-IÄ {]-kv- ¢-ºn I¬-∏-‰: hm-b-\-bp-sS s]mcpƒ-tX-Sn I¬-∏-‰ K-h. F¬.]n. kv-Iq-ƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ h-b\m-Sv {]-kv-¢-∫n¬. sI.-bp.-Uªyp.-sP. kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v hn Pn hn-P-b≥ hnZym¿-Yn-I-fp-sS tNm-Zy-߃-°v a-dp-]-Sn \¬-In. hm-b-\ a-cn-°p∂n-s√-∂pw sse-{_-dn-I-fn-epw ]p-kv-X-I-im-e-I-fn-epw e-`y-amhp-∂ {]-kn-≤o-I-c-W-߃ Ip´n-Iƒ hm-bn-®p-h-f-c-W-sa-∂pw A-t±-lw A-`n-{]m-b-s∏-´p. k¿°m¿ kv-Iq-ƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v hm¿-Øm-k-tΩ-f-\ ^o-kv H-gnhm-°p-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™p. hn-Zym¿-Yn-Iƒ {]-kn-≤oI-cn-°p-∂ ssI-sb-gp-Øv amkn-I-bm-b "sX-fp-∏n-\v' F-√m k-lm-b-ß-fpw h-b-\m-Sv {]-kv¢-∫v hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xp. XpS¿-∂p \-S-∂ hm¿-Øm-k-tΩ-f\-ß-fn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xn-\v tij-am-Wv hn-Zym¿-Yn-Iƒ a-S-ßnb-Xv. A-[ym-]-I-tcm-sSm-∏w 70Hm-fw hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv ]-cn]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xv. Pn-√bn-se G-‰-hpw ]-g-°-ap-≈ hnZym-e-b-ß-fn-sem-∂m-Wv I¬-∏‰ Pn.-F¬.-]n. kv-Iqƒ. 110 h¿jw ap-ºm-Wv t_m¿-Uv kv-Iqƒ F-∂ t]-cn¬ {]-h¿-Ø-\-am-cw`n-®-Xv. h-b-\m-Sv {]-kv-¢-∫v {]kn-U‚ v ]n sI A-_v-Zp¬ Ako-kv A-[y-£-X h-ln-® N-Sßn¬ {]-kv-¢-∫v Aw-Kw sI k-Po-h≥, {]-[m-\-[ym-]-I≥ Fw A-tim-I≥ kw-km-cn-®p.

hn-I-k-\ sk-an-\mÀ I¬-∏-‰: \m-sf \-S-Øm-\n-cp∂ Pn-√m ]-©m-b-Øn-s‚ hn-Ik-\ sk-an-\m¿ 24te-°v am-‰nb-Xm-bn Pn-√m ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn A-dn-bn-®p. cm-hn-se 10\v Pn-√m ]-©m-b-Øv lmfn¬ \-S-°p-∂ sk-an-\m-dn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w h-\n-Xm-I-Ωo-j≥ A-[y-£ sI kn tdm-k-°p-´n \n¿-h-ln-°pw. Pn-√m ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v F≥ sI d-joZv A-[y-£-\m-hpw. Pn-√m I-eŒ¿ tI-i-th-{μ-Ip-am¿ ]-≤-Xntc-J {]-Im-i-\w sN-øpw. hn-Ik-\-Im-cy Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ F ]n {io-Ip-am¿ ]-≤-Xn-tc-J A-h-X-cn-∏n-°pw. I¬-∏-‰ \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ ]n ]n B-en, tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚p-am-cm-b ]n sI A-\n¬-Ip-am¿, kn A-_v-Zp¬ A-jv-d-^v, h¬-km Nm-t°m, F F-kv hn-P-b, {Km-a-∏-©m-b-Øv A-tkm-kn-tb-j≥ sk-{I-´-dn ]n sI A-kv-a-Øv, Pn-√m ]-©mb-Øv saw-_¿-am¿, {Km-a-∏-©mb-Øv {]-kn-U‚p-am¿, tªm-°v ]-©m-b-Øv Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥-am¿, h¿-°n-Mv {Kq-∏v Aw-K-߃ ]-s¶-Sp-°pw.

am-\-¥-hm-Sn: Su-Wn-¬ \-S-∏mX-I-fn-se Im-Sv Im¬-\-S-bm-{X°m¿-°v `o-j-Wn-bm-hp-∂p. Fcp-a-sØ-cp-hv `m-K-Øp-≈ \-S∏m-X-I-fm-Wv H-cmƒ-s∏m-°Øn¬ h-sc Im-Sp-aq-Sn-°n-S-°p∂-Xv. hn-Zym-e-b-ß-fn-te-°pw a‰p-am-bn \q-dp-I-W-°n-\v hn-Zym¿Yn-I-fpƒ-s∏-sS t]m-hp-∂ h-gnbm-bn-´p t]m-epw Im-Sv sh-´n-am‰m≥ ]-©m-b-tØm s]m-Xp-a-cma-Øv h-Ip-t∏m X-øm-dm-hp-∂n-√. Cu `m-K-ß-fn¬ tdm-Un-s‚ H-cp `m-K-Øv am-{X-am-Wv \-S-∏mX-I-fp-≈-Xv. X-e-t»-cn, X-e-∏p-g `m-K-ß-fn-te-°p-≈ \n-c-h-[n hm-l-\-߃ I-S-∂p-t]m-hp-∂ tdm-Um-bn-´v t]m-epw A-[n-IrX¿ A-\m-ÿ Im-Wn-°p-∂-Xmbm-Wv ]-cm-Xn.-

am\-¥-hm-Sn Su-Wn-se \-S∏m-X Im-Sp-aqSn-b \n-e-bn¬

20 Pq¨ 2014 sh≈n

tdm-Uv kp-c-£m t_m-[-hÂ-¡-c-Ww: BÀ.-Sn. Hm-^n-kv am-Xr-I-bm-hp-¶p kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: I-em-eb-ß-fn-te-°v C-d-ßn-s®-∂v tdm-Uv kp-c-£m t_m-[-h¬-°c-Ww \-S-Øn kw-ÿ-m-\-Øn\p X-s∂ am-Xr-I-bm-hp-I-bmWv kp¬-Øm≥ _-tØ-cn k_v B¿.-Sn. Hm-^n-kv. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn H-cm-gv-N \o-≠p-\n¬°p-∂ ]-cn-]m-Sn-I-fm-Wv tPmbn‚ v B¿.-Sn.-H. F sI cm-[mIr-jv-W-\pw k-l-{]-h¿-Ø-Icpw \-S-Øp-∂-Xv. A-{i-≤-am-b hm-l-\w Hm-Sn-°-¬ {i-≤-bn¬s∏-´-Xm-Wv C-Ø-c-sam-cp ]-≤Xn-°v Xp-S-°w-Ip-dn-°m≥ kp¬Øm≥ _-tØ-cn k-_v B¿.-Sn. Hm-^n-kv D-tZym-K-ÿ-sc-bpw Poh-\-°m-sc-bpw t{]-cn-∏n-®-Xv. C-Xn-\p ]p-d-sa A-Sp-Øn-sS _o-\m-®n-bn-epw ap-≠-s°m-√nbn-epw hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ \mep hn-Zym¿-Yn-Iƒ a-c-W-s∏-´-

{]-Jym-]-\-§Ä \-S-¸m-bn-Ã; Po-h-izm-kw \-ã-s¸-«v _-Z kv-Iq-fp-IÄ I¬-∏-‰: _-Z¬ kv-Iq-fp-I-sf kw-c-£n-°p-sa-∂ {]-Jym-]-\߃ \-S-∏m-bn-√. 1997¬ Un.-]n.C.-]n-bp-sS `m-K-am-bn h-b-\m-Sv, Im-k¿-tIm-Uv, a-e-∏p-dw Pn-√-Ifn-se A-hn-I-kn-X, a-e-tbm-c, h-\-{]-tZ-i-ß-fn-se B-Zn-hmkn ta-J-e-bn¬-s∏-´ Ip-´n-Iƒ°v {]m-Y-an-I hn-Zym-`ym-kw \¬-Ip-∂-Xn-\m-bn B-cw-`n-® Bƒ-´¿-t\-‰o-hv kv-Iq-fp-Iƒ C∂v A-S-®p-]q-´-en-s‚ h-°n-emWv. Pn-√-bn¬ am-{Xw Cu ta-Je-bn¬ 700 hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]Tn°p-∂p-≠v. kw-ÿm-\-Øv 350 _-Z¬ kvIq-fp-I-fn-em-bn 6,000Hm-fw hnZym¿-Yn-Iƒ ]T-\w \-S-Øp-∂p. k¿-°m¿ kv-Iq-fn-se H-∂p-apX¬ \m-emw-X-cw h-sc-bp-≈ hnZym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ ]mTy-]-≤Xn-bm-Wv C-h¿-°p-ap-≈-Xv. F∂m¬, ]m-tTy-X-c hn-j-b-ßfn¬ an-I-hv sX-fn-bn-°m-\p-≈ bm-sXm-cp-hn-[ {]-h¿-Ø-\-ßfpw I-gn-™ aq-∂p h¿-j-am-bn

_-Z¬ kv-Iq-fp-I-fn-en-√. Pn-√bn-se 40 _-Z¬ kv-Iq-fp-I-fp-sSbpw ÿn-Xn ]-cn-Xm-]-I-c-am-Wv. B-cw-`-Im-e-Øv C-hn-Sp-sØ A-[ym-]-I¿-°v B-{‘-{]-tZ-inse E-jn-hm-en-bn¬ \n-∂p hn-ZKv-[ ]-cn-io-e-\w e-`n-®n-cp-∂p. {]-h¿-Ø-\w Xr-]v-Xn-I-c-am-bXn-\m¬ Iq-Sp-X¬ _-Z¬ kv-Iqfp-I-ƒ ]n-∂o-Sv B-cw-`n-®p. 1997˛ 2014 Im-e-L-´-Øn¬ B-bn-c-°W-°n-\v hn-Zym¿-Yn-I-ƒ \m-emwX-cw ]q¿-Øn-bm-°n.1997˛2003¬ Un.-]n.-C.-]n-bpsS Io-gn-epw 2003˛2011¬ F-kv-.F-kv.-F-bp-sS Io-gn-ep-am-bn-cp∂p _-Z¬ kv-Iq-fp-Iƒ. ]n-∂o-Sv hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏n-\v Io-gn-embn. kw-ÿm-\-sØ 111 _-Z¬ kv-Iq-fp-Iƒ F¬.-]n. kv-Iq-fp-Ifm-bn am-‰p-sa-∂v Im-_n-\-‰v Xocp-am-\-ap-≠m-bn. F-∂m¬, ]n∂o-Sv H-∂pw \-S-∂n-√. ]T-\-\n-e-hm-c-Øn¬ ap≥-]¥n-bn-em-sW-¶n-epw ]m-tTy-X-c {]-h¿-Ø-\-߃ I-gn-™ aq-

SmÀ-ho-¸-I-fn sIm-Xp-Iv s]-cp-Ip-¶p

I¬-∏-‰: {]-kv-¢-∫v tdm-U-cn-In-¬ s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v kq£n-® Sm¿-ho-∏-I-fn¬ sIm-Xp-Ip-Iƒ ap-´-bn-´v s]-cp-Ip-∂p. B-bnc-°-W-°n-\v em¿-h-I-fm-Wv a-g-°m-e-am-b-tXm-sS Sm¿-ho-∏-I-fn¬ \n-d-™n-cn-°p-∂-Xv. a-g-°m-e tcm-K-߃ X-S-bp-∂-Xn-\v B-tcm-Ky-h-Ip-∏v \-S-]-Sn i‡-am-°p-tºm-gm-Wv k¿-°m¿ sN-e-hn¬ sIm-Xp-Ip-Iƒ-°v Xm-hf-sam-cp-°n-bn-cn-°p-∂-Xv. th-\¬-°m-e-Øv \n-d-®p-h-® Sm¿-ho-∏Iƒ-°v ap-Iƒ-`m-K-Øv sI-´n-°n-S-°p-∂ a-en-\-P-e-Øn-em-Wv sImXp-Ip-Iƒ s]-cp-In-bn-cn-°p-∂-Xv.-

∂p-h¿-j-am-bn \n-e-®n-cn-°p-Ibm-Wv. H-c-[ym-]-I≥ 12 ]mT-]p-kv-XI-߃ H-cp-h¿-jw ]Tn-∏n-°-Wsa-∂ ÿn-Xn-bm-Wp-≈-Xv. ]T\w F-fp-∏-Øn-em-°m≥ hnZym¿-Yn-Iƒ-°v ap-ºv e-`n-®n-cp∂ ]T-t\m-]-I-c-W-ß-fpw C∂p e-`n-°p-∂n-√. D-√m-k-bm-{X-Iƒ, ]T-\-bm{X-Iƒ, k¿-K-kw-K-aw F-∂n-hbpw C-∂n-√. h-\m-¥-c-{Km-a-ßfn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ _-Z¬ kvIq-fp-I-fn-se Ip-´n-Iƒ-°m-h-s´, B-sI-bp-≈ B-{i-bw D-®-°™n am-{Xw. A-[ym-]-I¿-°v e`n-®n-cp-∂ ]-cn-io-e-\-hpw Ct∏m-gn-√. 17 h¿-jw-h-sc tPm-en sN-øp-∂ A-[ym-]-I¿-°v e-`n°p-∂ Hm-W-td-dn-bw 3,000 cq-] am-{Xw. ]-e¿-°pw C-Xp bm-{Xm-°qen-°v am-{X-ta Xn-I-bm-dp-≈q. hn-Zym-`ym-k A-h-Im-i-\n-b-asØ-°p-dn-®pw _m-em-h-Im-i \n-b-a-sØ-°p-dn-®pw hm-tXm-cm-

I-e-Î-td-äv [À-W I¬-∏-‰: k¿-°m-cn-s‚ sXm-gnep-d-∏v hn-cp-≤ \-S-]-Sn-bn¬ {]Xn-tj-[n-®v ao-\-ßm-Sn {Km-a-∏©m-b-Øv `-c-W-k-an-Xn Aw-Kß-fpw sXm-gn-em-fn-I-fpw I-e-Œtd-‰v [¿-W \-S-Øn. kn.-]n.-Fw. Pn-√m sk-{I-´-dn kn sI i-io{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ao-\ßm-Sn ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kn A-ssk-\m¿ A-[y-£-X-hln-®p. ]n hm-kp-tZ-h≥, ]n Sn De-l-∂m≥, hn kp-tc-jv, e-Xm i-in kw-km-cn-®p.-

Xpw C-Ø-c-Øn-ep-≈ ]-cn-]m-Sn°v Im-c-W-am-b-Xm-bn A-[n-IrX¿ ]-d-bp-∂p. ]-cn-]m-Sn-bp-sS B-Zy-L-´-sa-∂ \n-e-bn¬ kp¬-Øm≥ _-tØ-cn ta-J-ebn-se F-√m I-em-e-b-ß-fn-epw tdm-Uv kp-c-£m t_m-[-h¬-°c-Ww \-S-Øp-I-sb-∂-Xm-Wv e£yw. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn hn-hn[ tIm-f-Pp-I-fn¬ sk-an-\m-dpI-fpw ¢m-kp-I-fpw \-S-Øn-°-gn™p. A-an-X-th-K-Øn-epw A{i-≤-am-bpw hm-l-\-tam-Sn-°p∂-Xn¬ \n-∂p hn-Zym¿-Yn-I-sf ]n-¥n-cn-∏n-°m≥ Cu ]-cn-]m-Sn Im-c-W-am-hp-sa-∂ hn-e-bn-cpØ-en-em-Wv A-[n-Ir-X¿. h-cpw-Zn-h-k-ß-fn-epw C-Øc-Øn¬ Xm-eq-°v ap-gp-h≥ tdmUv-kp-c-£m t_m-[-h¬-°-cWw \-S-Øm-\m-Wv tam-t´m¿-hml-\ h-Ip-∏n-s‚ Xo-cp-am-\w.-

hm-l-\-§-fp-sS A-Xn-th-Kw h-\y-Po-hn-IÄ-¡v a-c-W-s¡-Wn Kq-U-√q¿: Du-´n-˛-tIm-Ø-Kn-cn {]-[m-\-]m-X ho-Xn-Iq-´n-b-tXmsS A-Xn-th-K-Øn¬ h-cp-∂ hml-\-߃ h-\y-Po-hn-Iƒ-°pw ac-W-s°-Wn-sbm-cp-°p-∂p. 30 In-tem-ao-‰¿ Zq-c-Øn-\n-S-bn¬ tKm¿-hp-Uv-˛-t]-cm¿ `m-K-ØmWv A-]-I-Sw \n-Xy-kw-`-h-am-bXv.]-®-∏p-\n-d-™ Cu h-\-`mKw \n-c-h-[n h-\y-ar-K-ß-fp-sS B-hm-k-tI-{μ-am-Wv. cm-{Xn-Ime-ß-fn-epw a-‰pw C-Xp-h-gn tdmUv ap-dn-®p-I-S-°p-∂ Im-´p-]q-®, sh-cp-Iv, ap-b¬ Xp-S-ßn-b Po-hnI-fm-Wv ]-e-t∏m-gpw No-dn-∏m-bp∂ hm-l-\-ß-fp-sS N-{I-߃°-Sn-bn¬ C-c-I-fm-hp-∂-Xv.A-]-I-Sw H-gn-hm-°m≥ ap-∂dn-bn-∏v ]-e-I-Iƒ ÿm-]n-°-Wsa-∂v {]-ap-J ]-cn-ÿn-Xn {]-h¿Ø-I≥ ]n sP h-k-¥≥ B-hiy-s∏-´p.

sh-Å-ap-−-bn ssh-Zyp-Xn-ap-S-¡w ]-Xn-hm-bn sh-≈-ap-≠: sI.-F-kv.-C.-_n. sh-≈-ap-≠ sk-Iv-j-\v Io-gn-ep≈ ]-e-`m-K-ß-fn-epw ssh-ZypXn-ap-S-°w ]-Xn-hm-Ip-∂p. t\-cnb Im-‰-Sn-®m¬ t]m-epw a-Wn°q-dp-I-tfm-fw ssh-Zyp-Xn ap-Sßp-∂-Xm-bm-Wv ]-cm-Xn. ]-cn-bm-cw {Sm≥-kv-t^m¿-a-dn\v Io-gn-¬ I-gn-™-Zn-h-kw 20 aWn-°q¿ ssh-Zyp-Xn ap-S-ßn. CtXm-sS {]-tZ-i-hm-kn-I-fp-sS sam-ss_¬ t^m¨ t]m-epw {]-h¿-Ø-\-c-ln-X-am-bn. ]-e-X-h-W sI.-F-kv.-C.-_n.

Hm-^n-kn¬ hn-fn-®-t∏m-gpw t^m-sW-Sp-°m-t\m Ir-Xy-am-b a-dp-]-Sn \¬-Im-t\m D-tZym-Kÿ¿ X-øm-dm-bn-s√-∂pw ]-cmXn-bp-≠v. sh-≈-ap-≠ sk-Iv-j-\v Iogn-ep-≈ ]-e-`m-K-ß-fn-epw sshZyp-Xn sse-\n-\v ap-I-fn-ep-≈ ac-ß-fpw h-≈n-I-fpw sh-´n-am-‰nbn-´n-√. C-Xp-sIm-≠p-X-s∂ a-g Xp-S-ßn-b-tXm-sS a-c-s°m-ºpI-sfm-Sn-™p ho-Wv ssh-Zyp-Xn _-‘w X-I-cm-dn-em-hp-∂-Xpw ]Xn-hm-bn-´p-≠v.

hn-Zym-À-Yn-IÄ-¡p aÂ-k-c-§Ä s]m≥-Ip-gn _-Z-¬ kv-Iq-ƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ sX kw-km-cn-°p-∂ kw-L-S-\I-fpw C-°m-cy-Øn¬ au-\w-]men-°p-I-bm-Wv. B-Zn-hm-kn hn-`m-K-ß-fp-sS D-∂-a-\w e-£y-an-´v {]-h¿-Øn°p-∂ Kn-cn-P-\ t£-a h-Ip-∏mh-s´, C-h-sc Xn-cn-™p-t\m-°p-

∂-Xp-t]m-ep-an-√. kp¬-Øm≥ _-tØ-cn s]m≥-Ip-gn ]-Wn-btIm-f-\n-bn-se _-Z¬ kv-Iqfn¬ ]T-\w ]q¿-Øn-bm-°n-b -Ccp-]-tXm-fw hn-Zym¿-∞n-Iƒ C∂p {i-t≤-b-am-b X-c-Øn¬ D]-cn-]-T-\w \-S-Øn-h-cp-∂p-≠v.-

I¬-∏-‰: h-b-\m-Sv- {]-kv-¢-∫v- ap≥ {]-kn-U‚ v- Fw- Ip-™n-°Æ≥ am-kv-‰-dp-sS \m-emw- N-c-ahm-¿-jn-Iw- 30\v- B-N-cn-°pw.-{]-kv-¢-∫pw- I¬-∏-‰ kz-\w- a-ebm-f-th-Zn-bpw- kw-bp-‡-am-bmWv- ]-cn-]m-Sn- kw-L-Sn-∏n-°p-∂Xv.-bp.-]n-,- ssl-kv-Iq-ƒ hn-Zym-¿Yn-Iƒ-°v- hm-¿-Øm-[n-jv-Tn-X Izn-kv- a¬-k-c-hpw- l-b¿-sk°≥-U-dn-,- tP-W-en-kw- hn-Zym-¿Yn-Iƒ-°v- hm-¿-Øm-[n-jv-Tn-X D]-\ym-k a¬-k-c-hpw- \-S-Øpw.

]-\-a-c-s¯ tIm-fn-a-cw \m-i-¯n-sâ h-¡n ]-\-a-cw: ]-\-a-c-sØ "X-e-bv°¬ N-¥p tIm-fn-a-cw' \m-iØn-s‚ h-°n¬. ]-g-»n-cm-P-bpsS Ip-dn-Ny-∏-S-bp-sS X-e-h-\mbn-cp-∂ X-e-bv-°¬ N-¥p 19mw \q-‰m-≠n-se B-Zy-]m-Z-ß-fn¬ {_n-´o-jv ]-´m-f-hp-am-bp-≈ t]m-cm-´-ß-fn-eq-sS-bm-Wv A-dnb-s∏-Sp-∂-Xv. 1805 \-hw-_¿ 15\v B-kq-{Xn-X-am-b \o-°Øn-eq-sS {_n-´o-jp-Im¿ X-e°¬ N-¥p-hn-s\ Io-gv-s∏-SpØn ]-\-a-c-sØ tIm-fn-a-c-®p-

h-´n¬ h-®v K-f-tO-Zw sN-bv-Xpsh-∂m-Wv N-cn-{Xw. kw-ÿm-\ k¿-°m¿ ap≥ssI-sb-Sp-Øv C-hn-sS X-e-bv°¬ N-¥p ayq-kn-b-Øn-\v X-d°-√n-´p. ]n-∂o-Sv Fw sF jm\-hm-kv Fw.-]n-bp-sS hn-I-k-\^-≠n¬ \n-∂p Xp-I h-I-bn-cpØn sI-´n-Sw ]-Wn ]q¿-Øo-Icn-®p. tIm-fn-a-c-Øn-\v Np-‰pw kwc-£-W-`n-Øn-bpw \n¿-an-®n-´p≠v. F-∂m¬, -a-c-Øn-s‚ C-

t∏m-g-sØ A-h-ÿ Z-b-\o-bam-Wv. Im-e-∏-g-°w aq-ew a-c-Øns‚ Dƒ-h-iw \-in-®p-sIm-≠ncn-°p-I-bm-Wv. X-e-bv-°¬ N¥p ayq-kn-b-hpw tIm-fn-a-c-hpw Im-Wm-\m-bn \n-c-h-[n k-©mcn-I-fpw N-cn-{X-hn-Zym¿-Yn-I-fpw ]-\-a-c-sØ-Øp-∂p-≠v. ayq-knb-Øn-s‚ kw-c-£-Ww G-s‰Sp-Ø Po-h-\-°m¿ C-hn-tS-°v Xn-cn-™p-t\m-°p-∂n-s√-∂pw B-t£-]-ap-≠v.

29\v- cm-hn-se 10 ap-X¬ I¬-∏-‰ Pn.-F¬.-]n.-- kv-Iq-fn-epw- {]-kv-¢∫v- lm-fn-ep-am-bm-Wv- a¬-k-c߃.-]-s¶-Sp-°p-∂-h¿ 25\-Iw9495760078,- 9496343996 F-∂o- \º-dp-I-fn-tem- {]-kv-¢-∫n-tem- cPn-kv-‰¿ sN-ø-Ww-. 30\v- ssh-Io-´v- aq-∂n-\v- {]-kv¢-∫v lm-fn-¬ tI-c-f ]-{X-{]-h¿Ø-I bq-\n-b≥ P-\-d¬ sk-{I´-dn- F≥ ]-fl-\m-`≥ Ip-™n°-Æ≥ am-kv-‰¿ kv-am-c-I {]-`mj-Ww- \-S-Øpw.-

t_m-[-hÂ-¡-c-W ¢m-kv \-S-¯n kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: tPmbn‚ v B¿.-Sn. Hm-^n-kv s]m-Xphn-Zym-`ym-k h-Ip-∏n-s‚ k-l-Ic-W-tØm-sS U-b-‰v hn-Zym¿-YnIƒ-°m-bn tdm-Uv kp-c-£m t_m-[-h¬-°-c-W ¢m-kv \-SØn. U-b-‰v {]n≥-kn-∏¬ Fw hn ap-Ip-μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kp¬-Øm≥ _-tØ-cn tPmbn‚ v B¿.-Sn.-H. F sI cm-[mIr-jv-W≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. C≥-kv-s]-Œ¿ Zn-eo-]v-Ip-am¿ ¢msk-Sp-Øp.

ap³ \-K-c-k-`m sN-bÀ-am-sâ A-gn-a-Xn- A-t\z-jn-¡-Ww-: kn.-]n.-Fw.--

ao-\-ßm-Sn {Km-a-∏-©m-b-Øv `-c-W-k-an-Xn Aw-K-ß-fpw sXm-gn-ep-d-∏v sXm-gn-em-fn-I-fpw \-S-Øn-b I-e-Œ-td-‰v [¿-W kn.-]n.-Fw. Pn-√m sk-{I-´-dn kn sI i-io-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

C-dm-Jn-se a-e-bm-fn \-gv-kp-am-cn Kq-U-ÃqÀ kz-tZ-in-I-fpwKq-U-√q¿: kw-L¿-jm-h-ÿ \n-e-\n¬-°p-∂ C-dm-Jn¬ tPmen-sN-øp-∂ \-gv-kp-am-cn¬ Kq-U√q¿ kz-tZ-in-I-fpw. t]m-cm-´w \S-°p-∂ C-dm-Jn-ep-≈ a-e-bm-fn \-gv-kp-am-cp-sS kp-c-£ D-d-∏m°-W-W-sa-∂ B-h-iyw i-‡am-bn. Kq-U-√q¿ [¿-a-Kn-cn- kz-tZin-I-fm-b jn-\n Pn¬-k¨, \-

an-em am-Xyp, jn-\n t_m-kv, jnen -t_m-kv, \o-Xp tXm-a-kv F∂n-h-cm-Wv C-dm-Jn¬ tPm-en sN-øp-∂-Xv. C-Xn¬ \-an-em am-Xyp _m-KvZm-Zn-epw a-‰p-≈-h¿ C-dm-Jn-se hn-hn-[ B-ip-]-{Xn-I-fn-ep-amWv. {]-iv-\-_m-[n-X ta-J-e-bn-¬ Xm-a-kn-°p-∂ C-h¿ kp-c-£n-X-

I¬-∏-‰: F ]n- l-ao-Zv \-K-c-k`m sN-b¿-am-\m-bn-cp-∂ Im-eØv \-S-∂ A-gn-a-Xn-sb-°p-dn-®v k-a-{K-m-t\z-j-Ww \-S-Ø-W-sa∂v- kn.-]n.-Fw. I¬-∏-‰ kuØv,- t\m¿-Øv- tem-°¬ I-Ωn-‰n`m-c-hm-ln-Iƒ- hm¿-Øm-k-tΩf-\-Øn¬- B-h-iy-s∏-´p.--A-t±-l-Øn-s\-Xn-tc ap-kvenweo-Kv-˛-Fw.--F-kv.-F-^v.--

Fw. D-∂-bn-® B-tcm-]-Ww icn-bm-sW-∂- v- C-tXm-sS hy-‡am-bn. A-∂v- A-gn-a-Xn- Nq-≠n°m-´n- kn.-]n.-Fw. {]-t£m-`w- \S-Øn-b-t∏mƒ- cm-jv-{So-b-t{]-cnX-am-sW-∂v- B-tcm-]n-®-h¿- Xs∂ C-t∏mƒ- A-gn-a-Xn-bp-s≠∂v Xp-d-∂p k-Ω-Xn-°p-∂-XvKu-c-h-tØm-sS Im-W-Ww-. s]cp-¥-´-bn¬- {I-j-dn-\v A-\p-a-Xn-

\¬-Ip-∂-Xn-\v- F ]n- l-ao-Zv50,000 cq-] ssI-°q-en- hm-ßnsb-∂m-Wv- C-t∏mƒ- bp.-Un.-F^n-se {]-[m-\-L-S-I I-£n t\Xm-°ƒ- sh-fn-s∏-Sp-Øn-bn--cn°p-∂-Xv.-- I¬-∏-‰ G-cn-bm I-Ωn‰n- Aw-Kw- sI kp-K-X≥,- t\m¿Øv- tem-°¬- sk-{I-´-dn- ]n- sI A-_p,- ku-Øv- tem-°¬- sk{I-´-dn- hn- _m-h- ]-s¶-Sp-Øp.-

hn-Úm-]-\w C-d-¡n-b-Xv aq-¶p-hÀ-jw ap-¼v; t]m-en-kv tIm¬-Ì-_nÄ dm-¦v en-Ìv ssh-Ip-¶p

cm-sW-∂m-Wv hn-h-cw. ]p-d-Øpt]m-h-cp-sX-∂v C-¥y≥ Fw-_kn C-h¿-°v {]-tXy-Iw \n¿-tZiw \¬-In-bn-´p-≠v. C-¥y≥ Fw_-kn C-S-s]-´v \-gv-kp-am-cp-sS kp-c-£ D-d-∏p-h-cp-Ø-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v _-‘p-°-fpw \m- I¬-∏-‰: hn-⁄m-]-\w C-d-°n ´p-Im-cpw _‘s∏-´-h¿°v \n- aq-∂p-h¿-jw I-gn-™n-´pw dm-¶v th-Z-\w \¬-In-bn-´p-≠v.en-Ãv {]-kn-≤o-I-cn-°m-Ø ]n-.F-kv.-kn-bp-sS \-S-]-Sn-bn¬ {]Xn-tj-[-ap-b-cp-∂p. kn-hn¬ t]m-en-kv tIm¨-Ã-_nƒ \n-ba-\-Øn-\p-≈ ]n.-F-kv.-kn. dm¶v en-Ãv ssh-Ip-∂-Xm-Wv DtZym-Km¿-Yn-I-sf Zp-cn-X-Øn-em°p-∂-Xv. kw-ÿ-\-sØ G-gp _-‰m-en-b-\p-I-fn-te-°m-bm-Wv ]-co-£ \-S-Øn-b-Xv. sI.-F.-]n-˛4 _-‰m-en-b-\n-emWv h-b-\m-Sv Dƒ-s∏-Sp-∂-Xv. IÆq-cpw Im-k¿-tIm-Sp-am-Wv CXn¬ Dƒ-s∏-´ a-‰v Pn-√-Iƒ. 2011¬ ]n.-F-kv.-kn. hn-⁄m-]-\w

Pn-Ã-bn-se _m-¦v \n-t£-]w 3,071 tIm-Sn

I¬-∏-‰: Pn-√-bn-se _m-¶v \nt£-]w I-gn-™ km-º-Øn-Ih¿-jw 3,071 tIm-Sn-bm-b-Xm-bn Pn-√m-X-e _m-¶n-Mv A-h-tem-I\ k-an-Xn hn-e-bn-cp-Øn. C-°me-b-f-hn¬ 31 i-X-am-\w h¿-[-\hm-Wp-≠m-b-Xv. hn-hn-[ ta-J-eI-fn¬ 3,481 tIm-Sn cq-] hm-bv-] \¬-In. ap≥ h¿-j-tØ-°mƒ 13 i-Xam-\w h¿-[-\-hv. hm-bv-]m \nt£-]m-\p-]m-Xw 113 i-X-am-\am-bn. Pn-√-bn¬ 2013˛14 h¿-jØn¬ ap≥-K-W-\m {I-a-Øn¬ I¬-∏-‰: K-h. tam-U¬ d-kn2,605 tIm-Sn cq-]-bm-Wv hm-bv-] U≥-jy¬ kv-Iqs#fn¬ hm-b\-Zn-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn hm-b-\- \¬-In-b-Xv. Im¿-jn-I-˛-Im¿-jnhm-cm-N-c-W D-Zv-Lm-S-\-hpw ]p- Im-\p-_-‘ ta-J-e-bn¬ 1,865 tIm-Sn cq-] hm-bv-] \¬-In. ]nkv-X-I {]-Im-i\ - h - pw F.-Un.Fw. sI K-tW-i≥ \n¿-hl - n-®p. ∂m-° hn-`m-K-߃-°v 2,359 tIm-Sn cq-]-bpw hm-bv-]-bm-bn ]n F≥ ]-Wn-°¿ A-\p-ka -v c - Ww kn F-kv Km-b{- Xn-bpw ]p-k-v A-\p-h-Zn-®p. Iq-Sp-X¬ Zo¿-L-Im-e hm-bvX-I ]-cn-Nb - w hn Fw B-Xn-cb - pw \n¿-hl - n-®p. jm-Pn ]p¬-∏≈ - n ap- ]-Iƒ \¬-Im≥ _m-¶p-Iƒ Jy-{]-`m-jW - w \-SØ - n. hn-hn-[ ¢- Xm¬-∏-cyw Im-Wn-°-W-sa-∂v Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ªp-If - p-sS D-ZL -v m-S\ - w Ip-Spw-_{io Pn-√m an-j≥ tIm-˛H - m-Un-t\-‰¿ F≥ sI d-jo-Zv tbm-K-Øn¬ B-h-iy-s∏-´p. I¿-j-I-cpw _m]n ]n ap-lΩ - Z- v \n¿-hl - n-®p. kv¶p-I-fpw X-Ωn-ep-≈ _-‘w IqIqƒ sl-Ua -v m-ÿ F≥ Un Sp-X¬ Zr-V-am-h-W-sa-∂pw hntXm-a-kv A-[y-£-X-h-ln-®p.

t\-Xm-°ƒ- D-∂-bn-® B-tcm-]W-߃- Ku-c-h-ap-≈-Xpw- At\z-j-W hn-t[-b-am-t°-≠-Xpam-Wv.--- ap-kv-enw-eo-Kv-˛-Fw.-F-kv.F-^v. t\-Xm-°ƒ-]-c-ky-am-bn A-gn-a-Xn- D-∂-bn®n-cn-s° eo-Kv- t\-Xr-Xzw- C-Xn\pa-dp-]-Sn]-d-b-Ww.-F ]n- l-ao-Zv- sN-b¿-am-\m-bn-cn°p-∂ L-´-Øn¬-X-s∂ kn.-]n.-

C-d-°n-sb-¶n-epw 2012 Pq-Wn-emWv ]-co-£ \-S-Øn-b-Xv. tjm¿´v en-Ãv h-cm≥ 2013 \-hw-_¿-hsc Im-Øn-cn-t°-≠n-h-∂p. H-Sphn¬ tjm¿-´v en-Ãv {]-kn-≤o-Icn-s®-¶n-epw Im-bn-I-£-a-Xm ]co-£ ssh-In-∏n-®p. D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ \n-c-¥-cw k-Ω¿-±w sN-ep-Øn-b-Xn-s\ XpS¿-∂v I-gn-™ sa-bv am-kw Imbn-I £-a-Xm ]-co-£ \-S-Ønsb-¶n-epw dm-¶v en-Ãv {]-kn-≤oI-cn-®n-´n-√. Hm-tcm _-‰m-en-b\pw th-tΔ-sd-bm-Wv dm-¶v en-Ãv. Im-bn-I-£-a-Xm ]-co-£ ]q¿Øn-bm-b _-‰m-e-b-\p-I-fq-sS dm-¶v en-Ãv {]-kn-≤o-I-cn-°m-hp-

∂-Xm-sW-¶n-epw ]n.-F-kv.-kn. C-Xpw ssh-In-∏n-°p-I-bm-Wv. 18\pw 25\pw C-S-bn¬ {]m-b-ap≈-h¿-°p am-{X-ta kn-hn¬ t]m-en-kv tIm¨-Ã-_nƒ \n-ba-\-Øn-\v A-t]-£n-°m≥ tbmKy-X-bp-≈q. C-t∏mƒ ]-co-£-sb-gp-Xn IØn-cn-°p-∂ ]-e-cpw Cu {]mbw ]n-∂n-´-h-cm-Wv. Cu X-kv-XnI-bn-te-°v A-t]-£n-°m≥ Ch¿-°v a-s‰m-c-h-kw e-`n-°n-√. am-{X-a-√, Xp-S¿-∂v F-√m-h¿-jhpw Cu X-kv-Xn-I-bn-te-°v hn⁄m-]-\w C-d-°n ]-co-£ \-SØn dm-¶v en-Ãv {]-kn-≤o-I-cn°m-\m-Wv k¿-°m-cn-s‚ Xo-cp-

am-\w. C-Xp \-S-∏m-bm¬ Ct∏mƒ C-d-ßm-\p-≈ dm-¶v enÃn-s‚ Im-em-h-[n H-cp-h¿-j-ambn-cn-°pw. A-sß-s\ h-∂m¬ Cu en-Ãn¬-\n-∂p \n-b-a-\w e`n-°p-∂-Xv Np-c-°w t]¿-°m-bncn-°pw. hn-⁄m-]-\w C-d-°ptºmƒ sI.-F.-]n-˛4 _-‰m-en-b\n¬ 144 H-gn-hp-Iƒ D-≠m-bn-cp∂p. aq-∂p-h¿-jw sIm-≠p-≠mb H-gn-hp-Iƒ C-Xn-\p ]p-d-sabm-Wv. h-b-\m-´n-se D-tZym-Km¿Yn-Iƒ-°v Im-k¿-tIm-Uv B-bncp-∂p F-gp-Øp-]-co-£-bpw Imbn-I-£-a-Xm ]-co-£-bpw. Gsd _p-≤n-ap-´n-bm-Wn-h¿ ]-co£-bv-s°-Øn-b-Xv.

Ip-Spw-_-{io hmÀ-jn-Iw

]p-kv-X-I {]-Im-i-\w

Pn-√m-X-e _m-¶n-Mv A-h-tem-I-\ k-an-Xn tbm-Kw Fw sF jm-\-hm-kv Fw.-]n. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p Zym-`ym-k hm-bv-]-Iƒ Im-e-Xma-kw Iq-Sm-sX \¬-I-W-sa∂pw Fw sF jm-\-hm-kv Fw.]n. B-h-iy-s∏-´p. tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Im¿jn-I-ta-J-e-bn¬ hn-X-c-Ww sN-øp-∂ hm-bv-]-Iƒ Im¿-jn-Ihr-Øn-°v am-{X-ta D-]-tbm-Ks∏-Sp-Øp-∂p-≈q-sh-∂v _m-¶pIƒ D-d-∏m-°-W-sa-∂pw A-t±lw \n¿-tZ-in-®p. I¬-∏-‰ {Ko≥

tK-‰v-kv tlm-´-en¬ \-S-∂ A-htem-I-\ tbm-K-Øn¬ Pn-√m Ie-Œ¿ tI-i-th-{μ-Ip-am¿ A-[y£-X-h-ln-®p. Pn-√m ]-©m-bØv ssh-kv {]-kn-U‚ v Sn D-jmIp-am-cn, I-\-dm-_m-¶v tIm-gnt°m-Sv k¿-°nƒ A-kn- v P\-d¬ am-t\-P¿ sI cm-a-N-{μ≥, \-_m¿-Uv Un.-Un.-Fw. F≥ Fkv k-Pn-Ip-am¿, eo-Uv _m-¶v amt\-P¿ Fw hn c-ho-{μ-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.-

I¬-∏-‰: ap-´n¬ ]-©m-b-Øv a-S°n-a-e Ip-Spw-_-{io hm¿-jn-Iw ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-knU‚ v ss]-°m-S≥ I-_o¿ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. F.-Un.-F-kv. {]-kn-U‚ v e-Xm {]-Zo-]v A-[y£-X-h-ln-®p. Pn-√m an-j≥ tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ ]n ]n ap-l-ΩZv, kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n Aw-Kw AUz. F≥ F Jm-en-Zv, kn.-Un.-Fkv. sN-b¿-t]-gv-k¨ Pn-jn kXo-jv, hm¿-Uv saw-_¿ \-ko-a a-ßm-S≥, sF.-H.-_n. _m-¶v amt\-P¿ cm-tK-jv, hn-I-k-\ k-anXn I¨-ho-\¿ kn-dm-Pp-±o≥, F≥ Sn lw-k, k-°o-\, hn sI ap-´n¬ ]-©m-b-Øv a-S-°n-a-e Ip-Spw-_-{io hm¿-jn-Iw ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v ss]-°m-S≥ I-_o¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p e-fn-X kw-km-cn-®p.


2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOZHIKODE/WYD

hntij§Ä

D-]-I-c-W hn-X-c-Ww C-¶v

I¬-∏-‰: hn-I-emw-K-t£-a tIm¿-]-td-j≥ `n-∂-ti-jn-bp≈-h¿-°v C-∂p-cm-hn-se H-ºXn-\v F-kv.-sI.-Fw.-sP. l-b¿sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ k-lmb D-]-I-c-W-߃ \¬-Ipw. ]©m-b-Øv-˛-km-aq-ly-\o-Xn a{¥n tUm. Fw sI ap-\o¿ Iymw-]v D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. klm-b D-]-I-c-W hn-X-c-Ww a{¥n ]n sI P-b-e-£v-an \n¿-hln-°pw. Fw hn t{i-bmw-kv-Ipam¿ Fw.-F¬.-F. A-[y-£-Xh-ln-°pw. hn-I-emw-K-t£-a tIm¿-]-tdj≥ Fw.-Un. tUm. tdm-j≥ _n-Pn-en, F≥ sI d-jo-Zv, ]n ]n B-en, ]n sI A-\n¬-Ipam¿, sI sI A-l-Ω-Zv lm-Pn, ap-c-fn Xm-tc-°m-´v, sIm-‰m-aw hn-a¬-Ip-am¿, sI {]-Im-i≥, kn kp-μ-cn kw-km-cn-°pw.N-{I-°-tk-c, ssk-°nƒ, {i-h-W-k-lm-bn, Ir-{Xn-a- ssIIm-ep-Iƒ F-∂n-h-bm-Wv hn-Xc-Ww sN-øp-I. hn-Z-Kv-[ tUmŒ¿-am¿ ]-cn-tim-[n-® ti-j-amWv D-]-I-c-W hn-X-c-Ww. tdj≥-Im¿-Uv, A-Xn-s‚ ]-I¿-∏v, c-≠p ]m-kv-t]m¿-´v ssk-kv t^m-t´m F-∂n-h k-ln-Xw lmP-cm-h-Ww. sa-Un-°¬ t_m¿Uv k¿-´n-^n-°-‰v hn-X-c-Ww C∂p-≠m-hn-√.Pn-√-bn¬ 20 e-£-Øn-s‚ hn-hn-[ D-]-I-c-W-ß-fm-Wv hnX-c-Ww sN-øp-I. C-Xp-h-sc cPn-ÿ sN-bv-X 500Hm-fw t]¿°pw Iymw-]n¬ F-Øp-∂-h¿°pw D-]-I-c-W-߃ \¬-Ipw.-

I-\-dm-_m-¦v im-J {]-hÀ-¯-\-am-cw-`n-¨p

sh-≈-ap-≠: Pn-√-bn-se eo-Uv _m-¶m-b I-\-dm-_m-¶n-s‚ 19ma-Xv im-J X-cp-h-W-bn¬ {]-h¿Ø-\-am-cw-`n-®p. sh-≈-ap-≠ {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ tZ-i-k¬Ir-X _m-¶n-s‚ A-`m-hw Im-cWw k¿-°m¿ B-\p-Iq-ey߃ ssI-∏-‰p-∂-Xn-\m-bn am-\¥-hm-Sn-sb-bpw ]-Sn-™m-d-Ød-sb-bp-am-bn-cp-∂p P-\-߃ B-{i-bn-®n-cp-∂-Xv. \n-c-h-[n \nth-Z-\-߃-s°m-Sp-hn-em-Wv ]©m-b-Øn¬ tZ-i-k¬-Ir-X _m-¶n-s‚ im-J A-\p-h-Zn-®-Xv. I-\-dm _m-¶v F-Iv-kn-Iyq-´o-hv U-b-d-Œ¿ ]n F-kv dm-h-Xv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. sh-≈-ap-≠ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n ap-l-Ω-Zv A-[y-£-X-h-ln®p. k¿-°nƒ C≥-kv-s]-Œ¿ P\-d¬ am-t\-P¿ Un kp-tc-jv ss], sI Sn tPm¿-Pv, sI kn B-en, kn a-Ωp-lm-Pn, I-º A–p-√ kw-km-cn-®p.-

hn-I-k-\ sk-an-\mÀ

I¬-∏-‰: Pn-√m ]-©m-b-Øns‚ hm¿-jn-I ]-≤-Xn N¿-® sN-øp-∂-Xn-\p-≈ sk-an-\m¿ 24\v \-S-°pw. C-∂p \-S-Øm≥ \n-›-bn-®n-cp-∂ sk-an-\m¿ km-t¶-Xn-I Im-c-W-ß-fm-emWv am-‰p-∂-sX-∂v Pn-√m ]-©mb-Øv sk-{I-´-dn A-dn-bn-®p. cmhn-se 10.-30\v Pn-√m ]-©m-bØv lm-fn¬ \-S-°p-∂ sk-an\m¿ h-\n-Xm I-Ωo-j≥ sN-b¿t]-gv-k¨ sI kn tdm-k-°p-´n D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Pn-√m ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F≥ sI d-jo-Zv A-[y-£-\m-hpw. Pn-√m I-e-Œ¿ tI-i-th-{μ-Ip-am¿ ]-≤Xn-tc-J {]-Im-i-\w sN-øpw. hnI-k-\-Im-cy Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ F ]n {io-Ip-am¿ ]-≤-Xn-tc-J A-h-X-cn-∏n-°pw. I¬-∏-‰ \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ ]n ]n B-en, tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚p-am-cm-b ]n sI A-\n¬-Ip-am¿, kn A-_v-Zp¬ A-jv-d-^v, h¬-km Nm-t°m, F F-kv hn-P-b, {Km-a-∏-©m-b-Øv A-tkm-kn-tb-j≥ sk-{I-´-dn ]n sI A-kv-a-Øv, Pn-√m ]-©mb-Øv saw-_¿-am¿, {Km-a-∏-©mb-Øv {]-kn-U‚p-am¿, tªm-°v ]-©m-b-Øv Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥-am¿, h¿-°n-Mv {Kq∏v Aw-K-߃ ]-s¶-Sp-°pw.

_-Êp-am-bn Iq-«n-bn-Sn-¨v \n-b-{´-Ww-hn-« tem-dn I-S-IÄ X-IÀ-¯p I¬-∏-‰: _- p-am-bn Iq-´n-bn-Sn® tem-dn \n-b-{¥-Ww-hn-´v I-S-Ifn-te-°v C-Sn-®p-I-b-dn. C-∂-se ]p-e¿-s® aq-t∂m-sS- ssI-\m-´nbnemWv A-]-I-S-ap-≠m-b-Xv. am-\-¥-hm-Sn `m-K-Øp-\n-∂v A-Xn-th-K-Øn¬ h-∂ _mw•q¿ _-kv ssa-kq-cn-te-°v t]mhp-I-bm-bn-cp-∂ ]m¿-k¬ temdp-am-bm-Wv Iq-´n-bn-Sn-®-Xv. ]-cn{`m-¥-\m-b tem-dn ss{U-h¿ hml-\w h-e-tØm-´v sh-´n-°p-Ibpw k-ao-]-sØ t_-°-dn, tlm´¬, tÃ-j-\-dn-I-S, ]-®-°-dn-IS F-∂n-h-bp-sS ap≥-`m-K-tØ°v C-Sn-®p-I-b-dp-I-bp-am-bn-cp∂p. I-S-I-fp-sS j-´¿ X-I-cp-Ibpw tIm¨-{Io-‰v sI-´n-S-Øn-\v \m-i-\-„w kw-`-hn-°p-I-bpw sN-bv-Xp. tI-c-f hym-]m-cn hy-hkm-bn G-tIm-]-\ k-an-Xn {]-Xn\n-[n-I-fm-b sI sI F-kv \m- ssI-\m-´n P-Mvj - \ - n¬ _- p-am-bn Iq-´n-bn-Sn-® tem-dn I-SI - f - n-te-°v C-Sn-®p-Ib - d - n-b \n-eb - n¬ b¿, A-jv-d-^v th-ßm-Sv ÿ-eb-¥-c-am-bn kn-·¬ sse-‰v L- °¿, k¿-°nƒ {Sm-^n-Iv sF- ∂v hym-]mcn t\-Xm-°ƒ B-hsØ-Øn. ssI-\m-´n P-Mv-j-\n¬ A-Sn- Sn-∏n-°p-I-bpw kv-]o-Uv t{_- e‚ v \n¿-an-°p-I-bpw th-W-sa- iy-s∏-´p.

kpÂ-¯m³ _-t¯-cn Su-Wn tam-j-W-]-c-¼-c Bdp-Øm-]-\-§-fnÂ-\n-¶v kzÀ-Whpw ]-Whpw \-ã-s¸«p kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: SuWn¬ I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn hym-]-I tam-j-Ww. A-kw-]vj≥ P-Mv-j-\n-se ]p-©-bn¬ _n¬-Un-Mn-se B-dp I-®-h-S ÿm-]-\-ß-fn-em-Wv tam-j-Ww \-S-∂-Xv. I-S-I-fp-sS ]q-´p-Iƒ Ip-ØnØp-d-∂m-Wv tam-„m-°ƒ A-IØp-I-S-∂-Xv. 61 e-£w cq-]-bpw

kz¿-W-s®-bn-\pw I-h¿-∂p. Cu _n¬-Un-Mn¬ {]-h¿-Øn°p-∂ A-tbm-W \yq-tbm¿-°v, h-b-\m-Sv Hm-bn¬-kv, s]¿-s^-Œv ssS-te-gv-kv, C-e-t{Œm-Wn-Iv-kv thƒ-Uv F-∂o I-S-I-fn-em-Wv tam-j-Ww \-S-∂-Xv. h-b-\m-Sv Hm-bn¬-kn¬ \n-∂p 36,000 cq-]bpw s]¿-s^-Œv ssS-te-gv-kn¬ \n-∂v 25,000 cq-]-bpw kz¿-W-s®-

bn-\p-am-Wv \-„-s∏-´-Xv. kp¬Øm≥ _-tØ-cn t]m-en-kv tIsk-Sp-Øv A-t\z-j-Ww B-cw-`n®p. hn-c-e-S-bm-f hn-Z-Kv-[¿ ÿe-sØ-Øn ]-cn-tim-[-\ \-SØn. H-tc-k-a-b-am-Wv I-®-h-S ÿm-]-\-ß-fn¬ tam-j-Ww \-S∂-sX-∂m-Wv t]m-en-kv \n-K-a\w.I-gn-™- Ip-d-®p-Im-e-ß-fn-

sN-¶-tem-Sv K-h. B-ip-]-{Xn-bn In-S-¯n-¨n-InÂ-k ]p-\-cm-cw-`n-¨n-à sh-≈-ap-≠: X-cn-tbm-Sv sN-∂tem-Sv K-h. B-ip-]-{Xn-bn¬ InS-Øn-®n-In¬-k ]p-\-cm-cw-`n-®n√. a-g-°m-e tcm-K-߃ ]-S¿-∂p]n-Sn-°m≥ Xp-S-ßn-bn-´pw \n- mc Im-c-W-ß-fp-sS t]-cn¬ H-cp am-k-tØm-f-am-bn sF.-]n. hn-`mKw A-S-™p-In-S-°p-I-bm-Wv.sk-]v-‰n-Iv Sm-¶p-Iƒ \n-ds™m-gp-Ip-s∂-∂ Im-c-W-Ømem-Wv I-gn-™-am-kw 25 ap-X¬ sN-∂-tem-Sv {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI-{μ-Øn-se In-S-Øn-®n-In¬k \n¿-Øn-h-®-Xv. s]m-gp-X-\, X-cn-tbm-Sv, ]-Sn™m-d-Ø-d ]-©m-b-Øp-I-fn-

se 250Hm-fw tcm-Kn-Iƒ \n-tXy\ H.-]n. hn-`m-K-Øn¬ Nn-In¬k tX-Sn-sb-Øp-∂ B-ip-]-{Xnbm-Wn-Xv. 40 tcm-Kn-I-sf In-SØn-®n-In¬-kn-°m-\p-≈ kuI-cy-ß-fm-Wv B-ip-]-{Xn-bn-ep≈-Xv. B-h-iy-Øn-\v tUm-Œ¿-amcpw Po-h-\-°m-cpw \n-e-hn-ep≠v. e-t_m-d-´-dn-bpw Hm-]-tdj≥ Xn-tb-‰-d¿ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ ku-I-cy-ß-fpw B-ip-]-{Xnbn¬ e-`y-am-Wv. I¬-∏-‰ tªm°v ]-©m-b-Øn-\v Io-gn-ep-≈ Cu B-Xp-cm-e-b-Øn-s‚ sk-]v‰n-Iv Sm-¶v hr-Øn-bm-°m≥ H-cp-

hm-b-\-hm-cm-tLm-jw

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: A-kw]v-j≥ F.-bp.-]n. kv-Iq-fn-se hm-b-\-Zn-\-hpw hm-b-\-hm-cmtLm-j-hpw kp¬-Øm≥ _tØ-cn {Km-a-∏-©m-b-Øv saw-_dpw ]n.-Sn.-F. {]-kn-U‚p-am-b am-k-sa-Sp-Øp. km-_p Sn F¬ D-Zv-Lm-\w sNC-t∏mƒ sh-≈-an-s√-∂ Im- bv-Xp. c-W-Øm-em-Wv sF.-]n. Xp-d°m-Ø-Xv. B-ip-]-{Xn-°v c-≠p In-W-dp-I-fpw In-W-dn¬ B-h- ]-Sn-™m-d-Ø-d: t]-cm-¬ a-Aviy-Øn-te-sd sh-≈-hp-ap-≠m- Zn-\p-¬ D-eqw a-Zv-d-k kp-h-¿-Wbn-´pw ]-ºn-Mv tam-t´m-dn-s‚ \n- Pq-_n-en kv-am-c-I sI-´n-S-Øn m-c X-I-cm¿ ]-cn-l-cn-°m-\m- s‚ in-em-ÿm-]-\w ]m-W-°mWv sF.-]n. hn-`m-Kw Xp-d-°p-∂- Sv k-øn-Zv l-ao-Z-en in-lm-_v XXp \o-´n-s°m-≠p-t]m-hp-∂-Xv. ß-ƒ \n-¿-h-ln-®p. k-øn-Zv inB-ip-]-{Xn-bp-sS ssZ-\w-Zn- lm-_p-±o-≥ C-ºn-®n-t°m-b X\ Im-cy-߃ F-fp-∏-Øn¬ \-S- ß-ƒ A-[y-£-X-h-ln-®p. JmØn kp-K-a-am-b {]-h¿-Ø-\- knw Zm-cn-an ]-¥n-s∏m-bn-¬, CØn-\v km-l-N-cy-ap-≠m-h-W- {_m-low ss^-kn t]-cm-¬, Fw sa-∂-Xm-Wv \m-´p-Im-cp-sS B-h- sI C-{_m-low au-e-hn, ap-lv-b±o-≥-Ip-´n b-am-\n kw-km-cn-®p. iyw.-

X-d-¡-Ãn-«p

Agn-a-Xnbm-tcm]Ww A-Sn-Øm-\-c-ln-Xw: F ]n l-ao-Zv I-¬-∏-‰: kn.-]n.-Fw. I¬-∏-‰ ku-Øv,- t\m¿-Øv- tem-°¬- IΩn-‰n- `m-c-hm-ln-Iƒ- X-\n-s°Xn-tc D-∂-bn-® B-tcm-]-W߃ A-Sn-ÿm-\-c-ln-X-hpw hy-‡n-l-Xym-]-c-hp-am-sW-∂v \-K-c-k-` ap≥ sN-b¿-am≥ F ]n- l-ao-Zv hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ ]-d-™p. ]m¿-´n-bn¬ \n-

∂p ]p-d-Øm-°-s∏-´ Fw.-F-kv.F-^v. t\-Xm-hv D-∂-bn-® A-gn-aXn-bm-tcm-]-Ww G-s‰-Sp-Ø kn.]n.-Fw. h-kv-Xp-X-Iƒ a-\- nem-°p-∂n-√. s]-cp-¥-´-bn¬ {I-j¿ -bq-\n‰n-\v A-\p-a-Xn \-¬-Ip-∂-Xn-\v 50,000 cq-] ssI-°q-en hm-ßn-sb∂ B-tcm-]-Ww A-Sn-ÿm-\-c-

ln-X-am-Wv. A-hn-sS A-ßn-s\sbm-cp {I-j¿ b - q-\n-‰v {]-h¿-Øn°p-∂n-√. B¿-°p-th-W-sa-¶nepw ]-cn-tim-[n-°mw. kz-Im-cy I¨-kv-{S-Iv-j≥ I-º-\n Izm-dn°v A-t]-£b - p-am-bn h-∂t- ∏mƒ \n-c-kn-°p-I-bm-Wv sN-bv-X-Xv. B-[p-\n-I Su¨-lmƒ- \n¿-an°p-∂X - n-\m-bn- ap≥- \-Kc - k - `- m `-

a-®n-Sn-ªv ho-Sn-\v tI-Sp-]m-Sv kw-`-hn-¨p

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: I-\Ø-a-g-bn¬ a-Æn-Sn-™v ho-Sn-\v tI-Sp-]m-Sp-Iƒ kw-`-hn-®p. kp¬-Øm≥ _-tØ-cn _o-\mI¬-∏-‰: a-g-°m-e-tcm-K {]-Xntcm-[ {]-h¿-Ø-\-߃ Du¿-Pn- ®n ]q-Xn-°m-Sv ]p-fn-b-°m-Sn {]nkq-e-bp-sS hn-Sn-\v ap-I-fn-teX-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\pw hn-hn-[ X-e-ß-fn-ep-≈ \n-b-{¥-W-]-cn- °m-Wv C-∂-se ]p-e¿-s® k-ao]m-Sn-Iƒ G-tIm-]n-∏n-°p-∂-Xn- ]-sØ ]m-X-tbm-c-Øp-\n-∂v aÆn-Sn-™p ho-W-Xv. ho-Sn-s‚ \pw Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^nkn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ ^o¬- ]n≥-`m-K-sØ `n-Øn-Iƒ `m-KnUv hn-`m-Kw Po-h-\-°m¿-°v Pn- I-am-bn X-I¿-∂n-´p-≠v. X-l-kn¬-Zm¿ F≥ sI A√m-X-e in¬-∏-im-e \-S-Øn. {_-lm-an-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ d-ham-\-¥-hm-Sn ]-©m-b-Øv \yq-kw-Lw ÿ-ew k-μ¿-in-®v Su¨-lm-fn¬ \-S-∂ in¬-∏\m-i-\-„w hn-e-bn-cp-Øn. a-Ænim-e Un.-Fw.-H. tUm. \n-Xm hn-P-b≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Sn-®n-en-s\ Xp-S¿-∂v ]m-X-tbm-c- I-gn-™-Zn-h-k-ap-≠m-b I-\-Ø a-g-sb Xp-S¿-∂v v- n-\pw tI- _o-\m-®n-bn¬ ho-Sn-\v ap-I-fn-te-°v a-Æn-Sn-™p-ho-W B-tcm-Ky-cw-K-Øv kv-Xp-Xy¿-l- sØ C-e{- Œn-Iv t]m-k‰ \n-e-bn¬ - n-®n-´p-≠v.am-b tk-h-\w \¬-In-b-Xn-\v ap- Sp-]m-Sp-Iƒ kw-`h Øp (sP.-F-®v.-sF. A-º-e-hb¬ ]n.-F-®v.-kn), e-kn-X (sP.]n.-F-®v.-F≥. ]n.-F-®v.-kn.-]-\a-cw) F-∂n-h¿-°pw sh-≈-ap≠ {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI-{μkw-`-hw. t\-cw ]p-e¿-∂-t∏mƒ Øn-se s]m-Xp-P-\m-tcm-Ky hn\m-bv-°-´n-bn-se-Øn-b-h-cm-Wv `m-Kw So-an-\pw ]p-c-kv-Im-c-߃ tI-_nƒ Sn.-hn. I¨-t{Smƒ dqw \¬-In. Ip-jvT-tcm-K \n¿-am¿-PI-Øn-b-Xp I-≠-Xv. Xp-S¿-∂v \ ]-£m-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-amkp¬-Øm≥ _-tØ-cn-bn¬ \nbn an-I-® {]-h¿-Ø-\-߃ Im∂p ^-b¿-t^m-gv-sk-Øn Xo-bgv-N-h-®-Xn-\v cm-P≥, (sl¬-Øv W-®p. I¨-t{Smƒ dq-an-se D-]C≥-kv-]-Œ¿ sh-≈-ap-≠ ]n.-FI-c-W-߃-°p ]p-d-sa ]-tØm®v.-kn), A-\o-jv (Pn.-F-®v.-sF. fw Sn.-hn, Iw-]yq-´¿ Xp-S-ßn- ap-gpA-∏-∏m-d ]n.-F-®v.-kn), an-\n h≥ km-[-\-km-a-{Kn-I-fpw ]q¿h¿-Ko-kv, (sP.-]n.-F-®v.-F≥. W-am-bpw I-Øn-\-in-®p. \m-bvs]m-cp-∂-∂q¿ ]n.-F-®v.-kn.-) F°-´n sh-fp-sXm-≠n-°p-∂v c-Rv∂n-h¿-°v D-]-lm-c-߃ \¬Pn-Øn-s‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈In. U-]yq-´n Un.-Fw.-H. tUm. Xm-Wv tI-_nƒ Sn.-hn. I¨sI B¿ hn-Zy, Pn-√m B¿.-kn.t{Smƒ dqw. tem-I-I-∏v I-fn-bpIg n™ Z nh k w IØ n\ i n® \mb v ° ´ nb ns e Gj yms SI v F-®v. Hm-^n-k¿ tUm. Pn-tX≈-Xn-\m¬ cm-{Xn ssh-In-bmjv, Pn-√m A¿-_≥ B¿.-kn.-F- tI-_nƒ s\-‰v-h¿-°v I¨-t{Smƒ dqw Wv dqw A-S-®v Po-h-\-°m¿ a-S®v. Hm-^n-k¿ tUm. sI F-kv kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: a-e-\m- G-jym-sS-Iv tI-_nƒ s\-‰v-h¿- ßn-b-Xv. Xo-∏n-Sn-Ø-Øn-s‚ ImA-P-b≥ _m-e≥ t\-Xr-Xzw Sv I-Ωyq-Wn-t°-j≥-kn-s‚ \m- °v I¨-t{Smƒ dqw I-Øn-\-in- c-Ww hy-‡-a-√.\¬-In.bv-°-´n-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ ®p. C-∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv

inÂ-¸-im-e \-S-¯n

em-bn kp¬-Øm≥ _-tØ-cn Su-Wn-epw ]-cn-k-c-{]-tZ-i-ßfn-epw tam-„m-°ƒ hn-e-kp-Ibm-Wv. C-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v CXp-h-sc-bpw B-sc-bpw ]n-Sn-IqSm≥ t]m-en-kn-\v I-gn-™n-´n-√. tam-j-Ww Xp-S¿-°-Y-bm-b-tXmsS B-i-¶-bn-em-Wv kp¬Øm≥ _-tØ-cn-bn-se I-®-h-S°m-cpw s]m-Xp-P-\-ß-fpw.-

c-Wk - a - n-Xn- `q-an I-s≠-Øn-bX - v kz-Im-cy- hy-‡n-tbm-Sp-≈ ]-It]m-°m-\m-bn-cp-∂p. Pn-√-bn-se H-cp kz-Im-cy I¨-k{v- S-Ij v- ≥ Iº-\n \-SØ - n-b A-gn-aX - n-Iƒ-°v Iq-´p-\n¬-°m-Xn-cp-∂-Xn-\v kn.]n.-Fw. ]-I-t]m-°p-I-bm-Wv. Fw sI \m-k¿, sI sI Ip-™Ω-Zv F-∂n-hc - pw ]-s¶-Sp-Øp.--

21 Pq¨ 2014 i\n

A-\y-kw-Øm-\ sXm-gn-em-fn-I-fp-sS a-Xn-Wtcm-n-b[p-sm-\S w c-à-kmw-]nÄ ]-cn-tim-[n-¨p {]tXy-I-kw-Lw I¬-∏-‰: a-te-dn-b \n-b-{¥-W X¬ kp¬-Øm≥ _-tØ-cn Xm{]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS `m-K-am-bn sh-≈-ap-≠ {Km-a-∏-©m-bØn¬ A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gnem-fn-I-fp-sS Iymw-]p-I-fn¬ Pn√m sh-Œ¿ I¨-t{Smƒ bq-\n-‰ns‚-bpw sh-≈-ap-≠ ]n.-F-®v.kn-bp-sS-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ cm{Xn-Im-e c-‡-]-cn-tim-[-\m Iymw-]v \-S-Øn. 60Hm-fw A-\ykw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-I-fp-sS c-‡-kmw-]n-fp-Iƒ sh-≈-ap-≠ ]n.-F-®v.-kn-bn-se tUm. in-h-Zmkn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ti-J-cn®v ]-cn-tim-[n-®p. tI-c-f-Øn¬ \n-∂p Xp-S-®p-\o-°n-b a-¥v tcmKw, a-e-º-\n Xp-S-ßn-b-h A-\ykw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-I-fn-eqsS Xn-cn-®p-h-cp-∂-Xv X-S-bm-\pt±-in-®m-Wv ]-cn-tim-[-\. 23 ap-

eq-°n-epw 26\v I¬-∏-‰-bn-epw ]cn-tim-[-\ \-S-Øpw. X-cp-h-Wbn¬ \-S-∂ ]-cn-tim-[-\-bn¬ Un.-Fw.-H. sS-Iv-\n-°¬ A-knkv-‰‚ v Ir-jv-W≥, am-kv ao-Unb Hm-^n-k¿ k-lo¿, sh-≈-ap≠ sl¬-Øv Hm-^n-k¿ jm-Pn t\-Xr-Xzw \¬-In.sXm-gn-em-fn-I-fn¬ \n-∂p ti-J-cn-°p-∂ c-‡-km-w-]n-fns‚ ]-cn-tim-[-\m-^-ew H-cm-gv-Nbv-°-Iw e-`n-°pw. tcm-K-ap-s≠∂p I-s≠-Øn-bm¬ ^-e-{]-Zam-b Nn-In¬-k \¬-Im-\m-Wv Iymw-]v sIm-≠p-t±-in-°p-∂-Xv.sS-Iv-\n-°¬ A-kn- v bp sI Ir-jv-W≥, sl¬-Øv C≥kv-s]-Œ¿-am-cm-b i-in, cm-P≥ t\-Xr-Xzw \¬-In.

ssh-Zyp-Xn DÂ-¸m-Z-\w ]p-\-cm-cw-`n-¨p Du-´n: Ip-¥m-Um-an-se ssh-Zyp-Xn D¬-∏m-Z-\w ]p-\-cm-cw-`n-®p. Ip¥m, sI-ss±, ]-d-fn, F-a-dmƒ-Uv, A-hn-em-©n, Im-´p-Ip-∏ Xp-S-ßnb Um-ap-I-fn¬ \n-∂v 455 sa-Km-hm-´v ssh-Zyp-Xn-bm-Wv D¬-∏m-Zn-∏n°p-∂-Xv. Ip-¥m Um-an¬ A-Sn-™p-Iq-Sn-b I-√pw a-Æpw \o-°w-sN-øp-∂Xn-\v th-≠n H-cm-gv-N-bm-bn ssh-Zyp-Xn D¬-∏m-Z-\w \n¿-Øn-h-®n-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p. \o-e-Kn-cn-bn¬ 12 Um-ap-I-fm-Wp-≈-Xv.

c-à-Zm-Xr Zn-\m-N-c-Ww \-S-¯n I¬-∏-‰: tem-I c-‡-Zm-Xr Zn\m-N-c-W-Øn-s‚ Pn-√m-X-e D-ZvLm-S-\w I¬-∏-‰ K-h. sF.-Sn.sF-bn¬ Pn-√m ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v F≥ sI d-jo-Zv \n¿-hln-®p. I¬-∏-‰ tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v ]n sI A-\n¬Ip-am¿ A-[y-£-X-h-ln-®p. c‡-Zm-\ cw-K-Øv an-I-® kw-`mh-\-Iƒ \¬-In-b am-\-¥-hm-Snbn-se Hm-t´m-ss{U-h¿-am-cm-b Fw ]n i-in-Ip-am¿, kn \u-jmZv F-∂n-h¿-°pw kp¬-Øm≥ _-tØ-cn I-∏q-®n≥ B-{i-a-Ønse ]p-tcm-ln-X-\m-b ^m. Pn≥k-Wpw Pn-√m ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v D-]-lm-c-߃ \¬-In. c-‡-Zm-Xr Zn-\m-N-c-W-tØm-S\p-_-‘n-®v \-S-Øn-b Izn-kv, Nn{X-c-N-\m a¬-k-c-ß-fn¬ hn-Pbn-I-fm-b hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v Fw ap-l-Ω-Zv _-jo¿ D-]-lm-c-߃ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp.

A-t\z-jn¡pw

I¬-∏-‰: F.-sI.-F-kv.-Pn-√m {]-kn-U‚ v- ko-Xm- _m-es‚ k-tlm-Z-c-s‚ Xn-tcm-[m-\w{]-tXy-I kw-Lw- A-t\z-jn-°W-sa-∂v- ssl-t°m-S-Xn-.--- sX°pw-X-d-bn¬- Xm-a-kn-°p-∂ aWn-sb-bm-Wv- am¿-®v- \m-en-\v- Xan-gv-\m-Sv- Cu-tdm-Un¬- h-®v- ImWm--Xm-b-Xv.-Im-Wm-Xm-hp-∂-h-sc I-s≠Øp-∂ t]m-en-kn-s‚ {]-tXy-I kw-Lw- (Pn-√m- an-kn-Mv- t]-gvk¨- t{S-kn-Mv- bq-\n-‰v-) A-t\zjn-°-W-sa-∂m-Wv- P-kv-‰n-kvsI cm-a-Ir-jv-W≥- D-Ø-c-hn-´Xv.-- a-Wn-bp-sS k-tlm-Z-c≥- N{μ≥- ssl-t°m-S-Xn-bn¬- \¬In-b l-c-Pn-bn-em-Wv \-S-]-Sn.-t]m-en-kn-s‚ A-t\z-j-Ww- Xr]v-Xn-I-c-a-s√-∂p Im-Wn-®m-Wvssl-t°m-S-Xn-bn¬- l-c-Pn- \¬In-b-Xv.-- k-tlm-Z-c-s‚ Xn-tcm[m-\w- A-t\z-jn-°-W-sa-∂vB-h-iy-s∏-´v- N-{μ≥- t\-c-sØ ta-∏m-Sn- t]m-en-kn-epw- Pn-√mt]m-en-kv- No-^n-\pw- ]-cm-Xn\¬-In-bn-cp-∂p.--

tlm-«-ep-I-fn B-tcm-Ky-h-Ip-¸v ]-cn-tim-[-\ \-S-¯n sh-≈-ap-≠: X-cp-h-W, sh-≈ap-≠ I-≠-Øp-h-b¬ {]-tZ-iß-fn-se tlm-´-ep-I-fn-epw kvIq-fp-Iƒ-°v k-ao-]-ap-≈ I-®-hS-ÿm-]-\-ß-fn-epw B-tcm-Kyh-Ip-∏v ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. Hcp tlm-´¬ A-S-®p-]q-´n-°p-Ibpw `-£y-tbm-Ky-a-√m-Ø `-£W-km-[-\-߃ ]n-Sn-s®-Sp-°pI-bpw sN-bv-Xp. ]p-I-bn-e D¬-∏-∂-߃ Is≠-Øn \-in-∏n-®p. X-cp-h-Wbn-se H-cp tlm-´-em-Wv A-S-®p]q-´n-b-Xv. hr-Øn-lo-\-am-b kml-N-cy-am-bn-cp-∂p C-hn-sS. `£-W ]-Zm¿-Y-߃ A-S-®p-h-bv°m≥ Po-h-\-°m¿ X-øm-dm-bn√. C-hn-sS-\n-∂p ]-g-In-b C-d-®n I-s≠-Øn. tlm-´-en-se Ip-Snsh-≈w A-ip-≤-am-sW-∂pw Btcm-Ky-h-Ip-∏v I-s≠-Øn. CtXm-sS-bm-Wv A-S-®p-]q-´m≥

\n¿-tZ-iw \¬-In-b-Xv. ]-e-X-hW C-h¿-°v ap-∂-dn-bn-∏v \¬-Inbn-cp-∂p. sh-≈-ap-≠ F-t´\m¬, ]-Ømw-ssa¬ F-∂n-hn-Sß-fn-se tlm-´-ep-I-fn¬ \n-∂p ]-g-In-b _o-^v, s]m-dm-´, tNm-dv F-∂n-h-bm-Wv ]n-Sn-s®-Sp-Øv \in-∏n-®-Xv. C-h¿-°v ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In-bn-´p-≠v. kv-Iq-fp-Iƒ-°v \q-dp-hm-c Zqc-Øn-\p-≈n-ep-≈ I-S-I-fn¬ ]pI-bn-e D¬-∏-∂-߃ hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂p-t≠m F-∂ ]-cn-tim[-\-bn¬ 3,000 cq-]-tbm-fw hn-eh-cp-∂ kn-K-c-‰p-Iƒ I-s≠-SpØp. C-h¿-°v t\m-´o-kv \¬-In. hn-hn-[ \n-b-a-ew-L-\-ß-fn¬ 3,400 cq-] ]n-g-bo-Sm-°n. sh-≈ap-≠ sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ¿ C ]n cm-P≥, sP.-F-®v.-sF. jmPn F-∂n-h-cm-Wv ]-cn-tim-[-\bv-°v t\-Xr-Xzw \¬-In-b-Xv.-

a-Zy-]n-s¨-¯n-b B-Zn-hm-kn bp-hm-hv ho-Sn-\v Xo-bn-«p sh-≈-ap-≠: a-Zy-]n-s®-Øn-b B-Zn-hm-kn bp-hm-hv ho-Sn-\v Xo-bn-´-Xn-\ X-Sp¿-∂v `m-cybpw a-°-fpw s]-cp-h-gn-bn-embn. X-cp-h-W a-gp-h-∂q¿ ]-Wnb tIm-f-\n-bn-se _m-e-\m-Wv I-gn-™-Zn-h-kw kz-¥w ho-Sn\v Xo-s°m-Sp-Ø-Xv. hn-Zym¿-YnI-fm-b a-°-fp-sS ]p-kv-X-I-ßfpw bq-\n-t^m-ap-I-fp-apƒ-s∏sS ho-´n-ep-≠m-bn-cp-∂ ap-gph≥ kvm-[-\-ß-fpw I-Øn-\in-®p.C-S-bv-°n-sS a-Zy-]n-s®-Øn _-l-fw-h-bv-°m-dp-≠m-bn-cp∂ _m-e≥ I-gn-™-Zn-h-kw cm-{Xn {]-tIm-]-\-sam-∂p-an√m-sX X-s∂ ho-Sn-\v Xo-bn-SpI-bm-bn-cp-∂p. ho-´n-ep-≠m-bncp-∂ `m-cy-bpw A-©p-a-°-fpw A-Zv-`p-X-I-c-am-bm-Wv c-£-s∏´-Xv. πm-Ãn-Iv jo-‰p-I-fpw Hm-ebpw sIm-≠p ta-™ Iq-c-bnem-bn-cp-∂p \m-ep kv-Iqƒ hnZym¿-Yn-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ Ip-Spw-_w Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. Ip-´n-Iƒ-°v kv-Iq-fn¬ \n-∂p e-`n-® ]p-kv-X-I-ß-fpw _mKpw Ip-S-bpw bq-\n-t^m-ap-sa√mw Xo-bn¬ I-Øn-b-a¿-∂p.

IØn-\-in-® Iqc ho-´n¬ kq-£n-®n-cp-∂ hn-dIpw ho-´p-]-I-c-W-ß-fpw IØn-b-h-bn¬-s]-Spw. Xo-b-W-bv-°m≥ A-b¬°m¿ {i-an-s®-¶n-epw ^-e-ap≠m-bn-√. kw-`-h-Øn-\v tijw ho-Sp-hn-´p-t]m-b `¿-Ømhn-s\-Xn-tc `m-cy sh-≈-ap-≠ t]m-en-kn-epw ssN¬-Uv sh¬-s^-b¿ I-Ωn-‰n-°pw ]cm-Xn \¬-In. C-Xn-s‚ A-Snÿm-\-Øn¬ tIm-f-\n k-μ¿in-® kn.-U-ªyp.-kn. sN-b¿-

am≥ Ip-´n-I-sf tlm-kv-‰-enem-°m≥ th-≠ \n¿-tZ-i߃ \¬-In.I-cn-ßm-cn K-h. bp.-]n. kvIq-fn¬ ]Tn-°p-∂ kp-a-Xn, A¿-Pp≥, \-μn-\n, \n-j F-∂nh-cp-sS ]T-t\m-]-I-c-W-ßfpw bq-\n-t^m-ap-am-Wv I-Ønb-a¿-∂-Xv. ss{S-_¬-h-Ip-∏v DtZym-K-ÿ¿ ÿ-e-sØ-Øn A-t\z-j-Ww \-S-Øn. _m-e\p-th-≠n sh-≈-ap-≠ t]m-enkv Xn-c-®n¬ \-S-Øp-∂p-≠v.-

\n-Ip-Xn sh-«n-¨v A-S-¡ I-S-¯m³ {i-an-¨ kw-`-hw: hm-Wn-Py-\n-Ip-Xn D-tZym-K-ØÀ-¡v k-kv-s]³-j³ am-\-¥-hm-Sn: \n-Ip-Xn-sh-´n-®v I¿-Wm-S-I-bn-te-°v A-S-° I-SØm≥ {i-an-® kw-`-h-Øn¬ hmWn-Py-\n-Ip-Xn h-Ip-∏n-se c-≠v D-tZym-K-ÿ¿-°v k-kv-s]≥j≥. tXm¬-s∏-´n sN-Iv-t]m-kv‰n¬ kw-`-h-Zn-h-kw Uyq-´n-bn-ep≠m-bn-cp-∂ C≥-kv-s]-Œ¿ sI _n A-\n-b≥, ]yq¨ Fw cm-[mIr-jv-W≥ F-∂n-h-sc-bm-Wv At\z-j-W-hn-t[-b-am-bn k-kvs]≥-Uv sN-bv-X-Xv.-I-gn-™ i-

\n-bm-gv-N cm-{Xn-bn-em-Wv am-\¥-hm-Sn `m-K-Øp-\n-∂v tXm¬s∏-´n h-gn I¿-Wm-S-I-bn-te-°v tem-dn-bn¬ sIm-≠p-t]m-hp-Ibm-bn-cp-∂ 16 S¨ A-S-° hmWn-Py-\n-Ip-Xn C‚-en-P≥-kv hn`m-Kw ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. a-Xn-bm-b tc-J-I-fn-√m-ØXn-\m¬ hm-l-\w I-Ã-Un-bnse-Sp-Øv t]m-en-kn-\v ssI-amdp-I-bpw 6,78,000 cq-] ]n-gn-sbmSp-°m≥ t\m-´o-kv \¬-Ip-I-bpw sN-bv-Xp. c-≠p-Zn-h-kw I-gn-

™n-´pw ]n-g AS®n√. CtX-Øp-S¿∂v \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-em-Wv hm-WnPy-\n-Ip-Xn D-tZym-K-ÿ¿ Xs∂-bm-Wv {]-Xn-I-sf-∂p t_m[y-am-b-Xv. I¬-∏-‰ hn-Pn-e≥-kv C≥-kv-s]-Œn-Mv A-kn-Â v IΩo-j-W-dm-Wv A-t\z-j-W dnt]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ {]-Xn-I-sf k-kv-s]≥-Uv sN-bvX-Xv.I-gn-™ G-Xm-\pw am-k-ßfm-bn C-Ø-c-Øn¬ hm-Wn-Py-

\n-Ip-Xn D-tZym-K-ÿ-cp-sS A-dnthm-sS S¨ I-W-°n-\v A-S-° \n-Ip-Xn-sh-´n-®v I-S-Øn-b-Xmbn kq-N-\-bp-≠v. hn-Pn-e≥-kv hn-`m-Kw ]-cntim-[-\ \-S-Øp-sa-∂-dn™m¬ am-{Xw \n-Ip-Xn-b-S-bv°p-I-bpw A-√m-Ø-]-£w sNIv-t]m-kv-‰p-Iƒ h-gn kp-K-a-ambn I-S-Øn-hn-Sm-\pw {]-tXy-I tem-_n-Iƒ X-s∂ {]-h¿-Øn®n-cp-∂-Xm-bpw I-s≠-Øn-bn-´p≠v.-

tI-_nÄ- Sn.-hn. I¬-t{SmÄ dqw I-¯n-\-in-¨p kpÂ-¯m³ _-t¯-cn aÂ-ky-amÀ-¡-äv C-¶p-ap-XÂ

Xp-d-¶p {]-hÀ-¯n-¡pw kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: am-en\y-{]-iv-\-Øn-s‚ t]-cn¬ A-S®p-]q-´n-b kp¬-Øm≥ _-tØcn a¬-ky am¿-°-‰n-epw \-ho-Ic-Ww \-S-Ø-W-sa-∂m-h-iy-s∏´v t\m-´o-kv \¬-In-b amw-k am¿°-‰n-epw B-tcm-Ky-h-Ip-∏v ]-cntim-[-\ \-S-Øn. am¿-°-‰p-Iƒ C-∂p-ap-X¬ Xp-d-∂p-{]-h¿-Øn∏n-°m≥ Xo-cp-am-\n-®p. s]m-Xp-P-\m-tcm-Ky h-Ip-∏v Pn-√m U-]yq-´n Un.-Fw.-H. tUm. hn Pn-t\-jn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ kw-La - m-Wv am¿-°‰ - n¬ ]-cntim-[-\ \-S-Øn-b-Xv. C-tXØpp-S¿-∂v kp¬-Øm≥ _-tØcn {Km-a-∏-©m-b-Øp-am-bn B-

tem-Nn-®v am¿-°-‰v Xp-d-∂p-{]h¿-Øn-°m≥ Xo-cp-am-\n-°p-Ibm-bn-cp-∂p. C-∂-se D-®-bv-°v 12Hm-sS- am¿-°-‰n¬ F-Øn-b kw-Lw am¿-°-‰n-se i-p-No-I-cW {]-hr-Øn-Iƒ hn-eb - n-cp-Øn. \n-eh - n¬ B-tcm-Ky-hI - p-∏v \n¿tZ-in-® X-c-Øn¬ a¬-ky am¿°-‰v ip-No-I-cn-®-Xm-bn kw-Lw ÿn-co-Ic - n-®p. I-gn-™ H-cm-gvN - bm-bn kp¬-Øm≥ _-tØ-cn a¬-ky am¿-°-‰v A-S-™p-In-S°p-I-bm-Wv. hr-Øn-lo-\-am-b A-¥-co-£-Øn¬ {]-h¿-Øn-®Xn-s‚ t]-cn-em-Wv B-tcm-Ky-hIp-∏pw {Km-a-∏-©m-b-Øpw C-S- kp¬-Øm≥ _-tØ-cn-bn-se a¬-ky- am¿-°-‰v s]-´v am¿-°‰ - v A-S® - p-]q-´n-bX - v.- B-tcm-Ky-h-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ ]-cn-tim-[n-°p-∂p


{]mtZ-inIw

20 Pq¨ 2014 sh≈n

Izm-dn {]-hÀ-¯-\w \nÀ-¯m³ \nÀ-tZ-iw

Adnbn-¸pIÄ

hn-Pn-e³-kv tam-Wn-ä-dn-Mv tbm-Kw

am-\-¥-hm-Sn: X-hn-™m¬ ]©m-b-Øn-se ]p-Xn-bn-S-Øp-Ip∂n¬ {]-h¿-Øn-®p-h-∂ I-cn¶¬ Izm-dn-bp-sS {]-h¿-Ø-\w \n¿-Øn-h-bv-°m≥ ssa-\n-Mv B‚ v Pn-tbm-f-Pn-°¬ h-Ip-∏ns‚ \n¿-tZ-iw. G-Xm-\pw h¿-j-ß-fm-bn Chn-sS {]-h¿-Øn-°p-∂ Izm-dn-°v a-Xn-bm-b tc-J-I-fn-s√-∂p ]-cmXn D-b¿-∂n-cp-∂p. C-Xn-s‚ ASn-ÿm-\-Øn¬ Izm-dn k-μ¿-in® Pn-tbm-f-Pn-kv-‰v tam-l-\≥, A-kn-kv-‰‚ v Pn-tbm-f-Pn-kv-‰v kp-`m-jv F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn-ep-≈ kw-Lw {]-h¿-Ø-\w \n¿-Øn-h-bv-°m≥ t\m-´o-kv \¬-In-bn-cn-°p-∂-Xv.-

I¬-∏-‰: Pn-√m-X-e hn-Pn-e≥-kv tam-Wn-‰-dn-Mv tbm-Kw 26\v cm-hnse 11\v I¬-∏-‰ I-e-Œ-td-‰v an\n tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ tN-cpw. s]m-Xp-P-\-ß-fn¬ \n∂p ]-cm-Xn kzo-I-cn-°pw. ]-cmXn-Iƒ I¨-ho-\¿-°v t\-cn-t´m t^m-Wn-tem \¬-Im-sa-∂v hnPn-e≥-kv B‚ v B‚n I-d-]vj≥ _yq-tdm Un-ssh.-F-kv.]n. A-dn-bn-®p. t^m¨: 04936 247310, 9447582441.

A-t]-£m-t^m-dw hn-X-c-Ww Xp-S-§n

I¬-∏-‰: ao-\-ßm-Sn K-h. sImta-gv-ky¬ C≥-Ãn-‰yq-´n¬ Untπm-a C≥ sk-{I-t´-dn-b¬ {]mŒo-kv tIm-gv-kn-\p-≈ A-t]£m-t^m-dw 28 h-sc hn-X-c-Ww sN-øp-sa-∂v kq-{]-≠v A-dn-bn®p. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v t^m¨: 04936 248380.

Zn-\-_-¯ ssI-¸-ä-Ww

I¬-∏-‰: thm-´¿-∏-´n-I ]p-Xp-°en-t\m-S-\p-_-‘n-®v {]-tXy-I ]p-Xp-°¬ Zn-h-k-ß-fn¬ t]mfn-Mv _q-Øp-I-fn¬ tPm-en sNbv-X Po-h-\-°m¿-°p-≈ Zn-\-_Ø ssh-Øn-cn Xm-eq-°v Hm-^nkn¬ \n-∂p ssI-∏-‰-W-sa-∂v X-l-kn¬-Zm¿ A-dn-bn-®p.

ln-µn _n.-F-U.v ko-säm-gn-hv

I¬-∏-‰: A-Sq-cn-ep-≈ C≥-Ãn‰yq-´v Hm-^v emw-tKz-Pv So-®¿ FPyp-t°-j≥ \-S-Øp-∂ Aw-KoIr-X ln-μn _n.-F-Un-\v _n.F, Fw.-F (ln-μn), {]-ho¨, km-ln-Xym-Nm-cy 50 i-X-am-\w am¿-t°m-sS P-bn-®-h¿-°v At]-£n-°mw. k¿-ho-kn-ep-≈ A-[ym-]-I¿-°v ko-‰v kw-h-cWw e-`n-°pw. F-kv.-kn/a-‰v ]n-∂m-° hn`m-K-°m¿-°v h-b- n-f-hpw am¿°n-f-hpw e-`n-°pw. A-t]-£Iƒ {]n≥-kn-∏¬, C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v emw-tKz-Pv So-®¿ F-Pypt°-j≥, sk≥-{S¬ P-Mv-j≥, A-Sq¿ (]n.-H), ]-Ø-\w-Xn-´˛691523 F-∂ hn-em-k-Øn¬ e`n-°pw. A-t]-£-Iƒ 30\-Iw k-a¿-∏n-°-Ww. t^m¨: 04734 226028, 9446321496.-

en-kv-äv {]-kn-²o-I-cn-¨p I¬-∏-‰: ao-\-ßm-Sn t]m-fn-sSIv-\n-Iv tIm-f-Pv {]-th-i-\-Øn\p-≈ dm-¶v en-Ãv {]-kn-≤o-I-cn®p. sk-e-Iv-j≥ en-Ãn-ep-≈h¿ \m-sf ssh-Io-´v \m-en-\-Iw tIm-f-Pn-se-Øn 4,200 cq-] ^ok-S-®v A-Uv-an-j≥ t\-S-Ww. A- ¬ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ kln-Xw lm-P-cm-h-Ww. Iq-SpX¬ hn-h-c-߃-°v t^m¨: 04936 247420.

A-[ym-]-I \n-b-a-\w sh-‰-dn-\-dn k¿-h-I-em-im-e-bn¬ hn-Zym¿-Yn-Iƒ \-S-Øn-h-cp-∂ A-\n-›n-X-Im-e k-a-c-Øn-s‚ `m-K-am-bn \-S-∂ I-e-Œ-td-‰v am¿-®pw D-]-hm-k-hpw F-kv.-F-^v.-sF. tI-{μ I-Ωn-‰n Aw-Kw sI d-^o-Jv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

F-kv.-F-^v.-sF. I-e-Î-td-äv amÀ-¨pw D-]-hm-k-hpw I¬-∏-‰: ]q-t°m-Sv sh-‰-dn-\-dn tIm-f-Pn¬ F≥.-B¿.-sF. ko‰v I-®-h-Sw D-t]-£n-°p-I, A-Snÿm-\ ku-I-cy-hn-I-k-\w IqSm-sX-bp-≈ ko-‰v h¿-[-\ ]n≥h-en-°p-I, U-b-dn tIm-f-Pv sI´n-S \n¿-am-Ww D-S≥ B-cw-`n-°p-

I, k¿-h-I-em-im-e-bn-se A-gna-Xn-bpw [q¿-Øpw A-t\z-jn°p-I F-∂o B-h-iy-ß-fp-∂bn-®v F-kv.-F-^v.-sF. I-e-Œ-td‰v am¿-®pw D-]-hm-k-hpw kw-LSn-∏n-®p. tI-{μ I-Ωn-‰n Aw-Kw sI d-^o-Jv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-

Xp. kn.-]n.-Fw. Pn-√m sk-{I-´dn kn sI i-io-{μ≥, A-P-b≥, kp-K-X≥, th-Wp ap-t≈m-´v, Pb-cm-Pv kw-km-cn-®p. 23 ap-X¬ A-\n-›n-X-Im-e \n-cm-lm-c k-a-cw Xp-S-ßp-sa-∂v t\-Xm-°ƒ A-dn-bn-®p.-

am-\-¥-hm-Sn: ta-cn-am-Xm B¿-Svkv B‚ v k-b≥-kv tIm-f-Pn¬ Iw-]yq-´¿ k-b≥-kn¬ G-Xm\pw K-Ãv A-[ym-]-I-sc \n-b-an°p-∂p. \n-›n-X tbm-Ky-X-bp≈ D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ k¿-´n-^n°-‰p-Iƒ k-ln-Xw 25\v cm-hnse 10\v tIm-f-Pn¬ F-Øn-t®-cW-sa-∂v {]n≥-kn-∏¬ A-dn-bn®p. tIm-f-Pv hn-Zy-`ym-k U-]yq´n U-b-d-Œ-dp-sS tIm-gn-t°m-Sp≈ Hm-^n-kn¬ c-Pn-ÿ sN-bvX-h¿-°v ap≥-K-W-\ e-`n-°pw.-

I¬-∏-‰: h-b-\m-Sv ]m-t°-Pv {]Im-cw A-\y-Pn-√-I-fn¬-\n-∂v hb-\m-´n-te-°v Ip-cp-ap-f-Iv ssXIƒ sIm-≠p-h-cm-\p-≈ \o-°w k¿-°m¿ X-S-™p. Pn-√-bn-se I¿-j-I kw-L-S\-I-fn¬-\n-∂p ]-cm-Xn D-b¿-∂Xn-s\-Øp-S¿-∂v Ir-jn-a-{¥n sI ]n tam-l-\≥, ]-´n-I-h¿-K t£-a-˛ bp-h-P-\-Im-cy a-{¥n ]n sI P-b-e-£v-an F-∂n-h¿ {]-iv\-Øn¬ C-S-s]-´p. 32 e-£w Ip-cp-ap-f-Iv h-≈nIƒ A-an-X-hn-e-bv-°v Pn-√-bn¬ F-Øn-°p-s∂-∂pw Zo¿-L-Zq-cw

hm-l-\-Øn¬ sIm-≠p-h-cp-∂ ssX-Iƒ \-´m¬ th-cv ]n-Sn-°ns√-∂p-am-bn-cp-∂p I¿-j-I-cp-sS ]-cm-Xn. Iq-Sp-X¬ ssX-Iƒ B-h-iyap-s≠-∂pw Pn-√-bn¬ B-h-iyØn-\v h-≈n-Iƒ In-´m-\n-s√-∂pam-bn-cp-∂p Ir-jn-h-Ip-∏v D-tZymK-ÿ-cp-sS \ym-bo-I-c-Ww. F∂m¬, A-º-e-h-b¬ Im¿-jn-I hn-⁄m-\-tI-{μ-Øn-epw sN-dpIn-S ^m-ap-I-fn-ep-am-bn B-h-iyØn-\v ssX-I-fp-s≠-∂pw C-h h-b-\m-Sn-s‚ Im-em-h-ÿ-bn¬ ap-f-∏n-®-h-bm-sW-∂pw Kp-W-ta-

∂p X-s∂-bp-≈ Ip-cp-ap-f-Iv h≈n-Iƒ ti-J-cn-®v I¿-j-I¿-°v hn-X-c-Ww sN-øm≥ Ir-jn-a-{¥n \n¿-tZ-iw \¬-In. G-I-tZ-iw 25 e-£-tØm-fw Ip-cp-ap-f-Iv h-≈n-Iƒ Pn-√-bn¬X-s∂ e-`n-°m-\p-s≠-∂m-Wv hn-h-cw. ap≥-h¿-j-ß-fn-epw CXp-kw-_-‘n-®v ]-cm-Xn-Iƒ Db¿-∂n-cp-∂p. Cu km-l-N-cy-

]-\-a-cw: Im-´m-\-bp-sS B-{I-aW-Øn¬-\n-∂v Im¿ bm-{X°m¿ A-Zv-`p-X-I-c-am-bn c-£s∏-´p. ]p-©-h-b¬ I-√-º-eØn-\v k-ao-]w C-∂-se ]p-e¿s® 4.-30-Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. ]m-e-°m-Sv sN¿-∏p-f-t»-cn kztZ-in-I-fm-b Im¿ bm-{X-°m-cmWv B-\-bp-sS B-{I-a-W-Øn¬

am-W t_m¿-Uv \-S-∏m-°p-∂ H‰-Ø-h-W Xo¿-∏m-°¬ ]-≤-Xn 30\v A-h-km-\n-°pw. Cu k-a-b-]-cn-[n-°p-≈n¬ Ip-Sn-»n-I A-S-®p-Xo¿-°p-∂ Xmgv-∂ h-cp-am-\-°m¿-°pw C-S-Øcw h-cp-am-\-°m¿-°pw ho-gv-N-∏en-i-bp-sS 70 i-X-am-\-hpw ]n-g∏-en-i ]q¿-W-am-bpw H-gn-hm°pw. D-b¿-∂ h-cp-am-\-°m¿-°v ho-gv-N-∏-en-i-bn¬ 50 i-X-am-\hpw ]n-g-∏-en-i ap-gp-h-\m-bpw Hgn-hm-°pw. C-Xn-\p ]p-d-sa _m°n \n¬-°p-∂ ap-X¬ Xp-I-bpsS A-©p i-X-am-\w In-gn-hpw A-\p-h-Zn-°p-sa-∂v A-°u-≠vI¬-∏-‰: kw-ÿm-\ `-h-\ \n¿- kv Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

H-ä-¯-h-W XoÀ-¸m-¡Â

Pn-Ã-bn tlmw KmÀ-Up-IÄ-¡v D-]-Pn-Ãm-X-e D-Zv-Lm-S-\w Iq-« Ø-e-am-äw \n-b-a-\w \¬-In-b-Xv. C-t∏mƒ 400 cq-]-bm-Wv C-h¿-°v Zn-h-kth-X-\w. t]m-en-kp-Im¿-°p-≈ a-‰v B-\p-Iq-ey-ß-sfm-∂pw Ch¿-°v e-`n-°p-∂n-√. Iq-´ ÿ-ew-am-‰w {]-Jym-]n®-tXm-sS h≥-Xp-I sN-e-h-gn-®v Zq-sc ÿ-e-ß-fn¬ F-Øn tPmen sN-tø-≠ A-h-ÿ-bn-em-Wv tlmw-Km¿-Up-Iƒ. C-h-sc t]men-kv tk-\-bn¬ tPm-en-°m-bn \n-b-an-®-t∏mƒ C-h-cp-sS Xm-ak-ÿ-e-Øn-\v sXm-´-Sp-Ø t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ tPm-en \¬-I-W-sa-∂v D-Ø-c-hp-≠mbn-cp-∂p. Cu D-Ø-c-hv \n-e-

Aw-Ko-I-cn-®-Xpw Xp-I A-\p-hZn-®-Xpw. ]-©m-b-Øn-se h-≠n-°-Shv ]-Wn-b tIm-f-\n, ]m-f-s°m√n B-Zn-hm-kn tIm-f-\n, aTm-∏d-ºv Im-´p-\m-bv-° tIm-f-\n, tate-Im-∏v ]-Wn-b tIm-f-\n, Xmsg-Im-∏v ]-Wn-b tIm-f-\n, tImf-dm-´p-Ip-∂v B-Zn-hm-kn tIm-f\n, sIm-´-ap-c-´v B-Zn-hm-kn tImf-\n, Zm-k-\-°-c t^m-d-Ãv-hb¬ tIm-f-\n, ]-≈n-Ø-d B-Znhm-kn tIm-f-\n, _-k-h≥-sIm√n Ip-dp-a tIm-f-\n F-∂n-h-bmWv k¿-°m¿ G-s‰-Sp-°p-∂-Xv.-

\n-∂p c-£-s∏-´-Xv. \o¿-hm-c-sØ _-‘p-°-fpsS ho-´n¬ \n-∂p Xn-cn-®p-t]mhp-tºm-gm-Wv Im-´m-\-bp-sS B{I-a-W-ap-≠m-b-Xv. A-{]-Xo-£nX-am-bn Im-´m-\-bp-sS ap-ºn¬ s]-Sp-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v bm{X-°m¿ ]-d-bp-∂p. ]p-©-hb¬ {]-tZ-i-Øv Im-´m-\-i-eyw

h¿-[n-®n-´p-≠v. cm-{Xn G-gn-\pti-jw C-Xn-eq-sS hm-l-\-k¿ho-kv Ip-d-hm-Wv. ]p-©-h-b-en¬ \n-∂p c-≠-c°n-tem-ao-‰¿ Zq-cw am-{X-sa h-\Øn-te-°p-≈q. Im-´m-\-i-eyØn-\v ^-e-{]-Z-am-b \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂p \m-´p-Im¿ B-h-iy-s∏-´p.

Npcp¡¯nÂ

hn-Zym-`ym-k kw-h-c-Ww: -tIm-S-Xn-hn-[n ]p-\-¸-cn-tim-[n-¡-W-sa-¶v Z-en-Xv t\-Xm-¡Ä am-\-¥-hm-Sn: ]-´n-I-Pm-Xn-˛-h¿-K, ]n-∂m-° hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v F-bv-U-Upw A-√m-Ø-Xp-am-b \yq-\-]-£ ÿm-]-\-ß-fn¬ kw-h-c-Ww ]m-en-t°-≠-Xn-s√-∂ kp-{]nw-tIm-S-Xn hn-[n ]p\-∏-cn-tim-[n-°-W-sa-∂v ]p¬-∏-≈n-bn¬ \-S-∂ A-ø-¶m-fn A-\p-kv-a-c-W tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p.Hmƒ C-¥y tIm¨-^-U-td-j≥ Hm-^v F-kv.-kn, F-kv.-Sn. Hm¿-K-ss\-tk-j≥-kv kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn F≥ aWn-b-∏≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. tbm-K-Øn¬ ]n sI kp-{_-lva-Wy≥, ]n B¿ Ir-jv-W≥-Ip-´n, hn sI _n-\p, F N-¥p-Æn, F Un _m-e-Ir-jv-W≥, ]n in-h-i-¶-c≥, t{]w kp-K-‘-Kn-cn kw-km-cn-®p.-

_m-dp-IÄ Xp-d-¡m-\p-Å \o-¡w D-t]-£n-¡-W-sa-¶v am-\-¥-hm-Sn: A-S-®p-]q-´n-b _m-dp-Iƒ Xp-d-°m-\p-≈ \o-°w D-t]-£n-°-W-sa-∂v tI-c-f a-Zy-\n-tcm-[-\ k-an-Xn Pn-√m IΩn-‰n B-h-iy-s∏-´p. _m-dp-Iƒ ]q-´n-b-t∏mƒ k¿-°m¿ t\-cn´v hn¬-∏-\ \-S-Øn-b _n-h-td-Pv tIm¿-]-td-j-\n-se hn¬-∏-\bn-eq-sS \n-Ip-Xn-bn-\-Øn¬ 200 tIm-Sn cq-] A-[n-Iw In-´nsb-∂pw a-Zy-Øn¬ \n-∂p-≈ h-cp-am-\w th-s≠-∂p-h-bv-°m\p-≈ ap-Jy-a-{¥n-bp-sS {]-kv-Xm-h-\ kzm-K-Xm¿-l-am-sW∂pw F-Iv-ssk-kv a-{¥n-bpw _m-dp-S-a-I-fpw X-Ωn-ep-≈ A-hnln-X-_-‘w D-S≥ A-h-km-\n-∏n-°-W-sa-∂pw C-h¿ B-h-iys∏-´p. Pn-√m {]-kn-U‚ v tUm. ]n e-£v-a-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F ]n N-{μ-ti-J-c≥, ]n F sP-bnw-kv, hn Pn i-in, F≥ hn t_-_n, Sn Jm-en-Zv, hn _m-_p kw-km-cn-®p.

A-tcm-]-Ww A-Sn-Øm-\-c-ln-X-sa-¶v am-\-¥-hm-Sn: _-kv sXm-gn-em-fn-I-fp-sS t£-a-\n-[n-bn¬ ap-Xem-fn-am-cm-Wv ]-W-a-S-®v B-\p-Iq-ey-߃ t\-Sp-∂-sX-∂ coXn-bn¬ D-b-cp-∂ B-tcm-]-W-߃ A-Sn-ÿm-\-c-ln-X-am-sW∂v am-\-¥-hm-Sn ss{]-h-‰v Hm-]-td-t‰-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. t£-a-\n-[n Ir-Xy-am-bn A-S-bv-°m-sX _-kv Sm-Iv-kv kzoI-cn-°p-I-bn-s√-∂ \n-b-aw \n-e-\n¬-s° sXm-gn-em-fn-Iƒ Ah-cp-sS hn-ln-Xw t£-a-\n-[n-bn-e-S-bv-°m≥ X-øm-dm-hm-Ø km-l-N-cy-am-Wv. _- n¬ tPm-en sN-øp-∂ D-S-a-tbm-sS-tbm A-h-cp-sS a-°-fp-sS t]-cn-tem t£-a-\n-[n A-S-®v Sm-Iv-k-S-bv°p-I-bm-Wv ]-Xn-sh-∂pw C-h¿ ]-d-™p. sXm-gn-em-fn-I-fn¬ \n-∂p t£-a-\n-[n hn-ln-Xw _- p-S-aIƒ ]n-Sn-°m-dn-s√-∂pw sXm-gn-em-fn-I-fp-sS ap-gp-h≥ Iq-en-b-psa-Sp-Ø ti-j-am-Wv A-Xm-Xp Zn-h-k-sØ I-f-Iv-j≥ ssI-amdp-∂-sX-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ hn-i-Zo-I-cn-®p. Fw ]n ap-l-Ω-Zv, Nm-t°m, sI Fw C-{_m-low ]-s¶-Sp-Øp.-

bv-X-e-hn, Fw hn {]-`m-I-c≥, F≥ ]n Ip-cy≥, Ãm-^v sk-{I´-dn B-·-kv do-\ kw-km-cn-®p.-

\-S-]-Sn th-W-sa-¶v

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: dq-´p-amdn k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ ap-gp-h≥ \n¬-s°-bm-Wv C-h¿-°v Zq-ckz-Im-cy _- p-Iƒ-s°-Xn-tc ÿ-e-ß-fn-te-°v ÿ-e-am-‰w \-S-]-Sn ssI-s°m-≈-W-sa-∂v \¬-In-bn-cn-°p-∂-Xv. t]m-en-kv tI-c-f {Sm≥-kv-t]m¿-Sv h¿-t°-gvD-tZym-K-ÿ¿ sN-øp-∂ F-√m kv bq-\n-b≥ Pn-√m I-Ωn-‰n BtPm-en-I-fpw tlmw Km¿-Up-Ih-iy-s∏-´p. dq-´p-am-dn Hm-Sp-∂ _fpw sN-øp-∂p-s≠-¶n-epw C-h¿ p-Iƒ-s°-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp°v A-Xn-\¿-l-am-b ]-cn-K-W-\ Ø Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hne-`n-°p-∂n-√. ]-e am-k-ß-fnsb A-`n-\-μn-®p. Ip-∂-Øv Aepw i-º-f-hpw Ir-Xy-am-bn e-`njv-d-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. am- hm-b-\-hm-cm-N-c-W-Øn-s‚ am-\-¥-hm-Sn- D-]-Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w K-h. bp.-]n. kv-Iq-fn¬ °m-dn-√. Pn-√-bn¬ \q-dp-t]¿Xyp t]mƒ A-[y-£-X-h-ln-®p. bp-h-I-h-bn-{Xn B-Xn-c sh-≈-ap-≠ \n¿-h-ln-°p-∂p °m-Wv \n-b-a-\w e-`n-®-Xv. C-Xn¬ 50 t]¿ ^-b¿-t^m-gvkn-epw 50 t]¿ t]m-en-kn-ep-amWv tk-h-\w sN-øp-∂-Xv. ^-b¿t^m-gv-kn¬ tPm-en sN-øp-∂- sh-≈-ap-≠: sS-en-t^m¨ F-Iv-kv-tN-©n-se X-Im-dp-Iƒ ]-cn-lh¿-°v ÿ-ew-am-‰-an-√-Xm-\pw.cn-®v _n.-F-kv.-F≥.-F¬. tk-h-\-߃ Im-cy-£-a-am-°-W-sa-∂mh-iy-s∏-´v sh-≈-ap-≠ ]-ªn-Iv sse-{_-dn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ sS-en-t^m¨ F-Iv-kv-tN-©n-te-°v am¿-®pw [¿-W-bpw \-S-Øn. F-Iv-kv-tN-©n-\v Io-gn-ep-≈ `q-cn-`m-Kw em≥-Uv- t^m-Wp-I-fpw I-gn-™ G-Xm-\pw am-k-ß-fm-bn {]-h¿-Ø-\-c-ln-X-am-Wv. C-Xn\p ]p-d-sa ]-e-t∏m-gpw _n.-F-kv.-F≥.-F¬. sam-ss_¬ s\-‰v-h¿°pw e-`y-am-hp-∂n-√. Øn-s‚ {]m-[m-\y-apƒ-s°m-≠v \-kv-dn-\ kz-bw c-Nn-®v th-Znbn¬ B-e-]n-® ']mT-]p-kv-X-IØn¬ ]-cm-a¿-in-°-s∏-Sm-Øh¿' F-∂ I-hn-X Ip-cp-∂p-a-\ p-Iƒ-°v \-hym-\p-`q-Xn-bm-bn. I-Ym-c-N-\-bv-°v Ip-t´-´≥ ]pc-kv-Im-cw, A-£-c-th-Zn ]p-c-kvIm-cw, A-¶-Ww km-ln-Xy Ahm¿-Uv F-∂n-h t\-Sn-bn-´p-≈ t{i-bm k-Xo-jv Cw-•o-jv I-Ymc-N-\-bv-°v kw-ÿm-\ I-tem¬k-h-Øn¬ H-∂mw-ÿm-\w t\Sn-bn-´p-≠v. kv-Iqƒ am-t\-P¿ ^m. amXyp ]p-Xp-t°m-´n¬ hm-b-\-Zn-\ k-tμ-iw \¬-In. kn-dn-b-Iv tXm-a-kv, A-{_-lmw sI amXyp, ta-Lv-\m _m-_p, hn-P-b≥ th-S-°-≠n, ]n d-jo-Zv-_m-_p hmb-\-hm-cw Pn√m-X-e D-Zv-LmS-\w Xcn-tbm-Sv hn-Zym¿-Yn kw-km-cn-®p. {]-Xn-`-Iƒ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

hm-b-\-hm-cm-tLm-jw B-cw-`n-¨p D-]-lm-cw \¬-In.km-ln-Xy-cw-K-sØ _m-e{]-Xn-`-Iƒ-°v t{]m¬-km-l-\w \¬-Ip-I-sb-∂ e-£y-tØm-sS Xn-c-s™-Sp-Ø _m-e-{]-Xn-`-Ifm-Wv C-Ø-h-W hm-b-\-Zn-\w DZv-Lm-S-\w sN-bv-X-Xv. I-h-b-{Xn-bm-b kp¬-Øm\m \-kv-dn≥ h-\w-˛-h-\y-Po-hn h-Ip-∏v kw-L-Sn-∏n-® "F-s‚ acw' ]-≤-Xn-bn¬ I-hn-Xm c-N-\bv-°v kw-ÿm-\-X-e ]p-cv-k-Imcw t\-Sn-bn-´p-≠v. kn.-_n.-F-kv.C. I-tem¬-k-h-Øn¬ I-hn-X, D-]-\ym-kw, a-e-bm-f {]-kw-Kw F-∂n-h-bn¬ Xp-S¿-®-bm-bn c≠p-X-h-W H-∂mw-ÿm-\w t\Sn. "a-cw s]-øp-∂p" F-∂ t]cn¬ I-hn-Xm k-am-lm-c-hpw {]kn-≤o-I-cn-®n-´p-≠v. hm-b-\-Zn-\-

I¬-∏-‰: hm-b-\-hm-cm-N-c-WØn-s‚ am-\-¥-hm-Sn- D-]-Pn-√mX-e D-Zv-Lm-S-\w am-\-¥-hm-Sn Kh. bp.-]n. kv-Iq-fn¬ bp-h I-hbn-{Xn B-Xn-c sh-≈-ap-≠ \n¿h-ln-®p. {K-Ÿ-im-e {]-ÿm-\Øn-s‚ ]n-Xm-hv ]n F≥ ]-Wn°-cp-sS Om-bm-]-Sw am-\-¥-hmSn {Km-a-∏-©m-b-Øv hn-Zym-`ymk Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]gv-k¨ ta-cn tZ-h-ky A-\m-—mZ-\w sN-bv-Xp.D-]-Pn-√m hn-Zym-`ym-k Hm-^nk¿ sI ap-c-fo-[-c≥ A-[y-£X-h-ln-®p. ]-©m-b-Øv Aw-Kw lw-k ]-´p-Ip-Øv, {]-[m-\m-[ym]-I≥ Fw ap-c-fo-[-c≥, kn sk-

Øn¬ Iq-Sp-X¬ sN-dp-In-S \-gvk-dn-Iƒ h-b-\m-´n¬ B-cw-`n°m-≥ Pn-√-bn-se Ir-jn-h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ¿ {]-t∏m-k¬ Xøm-dm-°n \¬-Ip-∂ ap-d-bv-°v k¿-°m¿ A-\p-a-Xn \¬-Ip-sa∂pw C-Xm-bn-cn-°pw {]-iv-\-Øn\p-≈ im-iz-X ]-cn-lm-c-sa-∂pw D-∂-tXm-tZym-K-ÿ¿ A-dn-bn®p.-

"hm-l-\ \n-Ip-Xn hÀ-[\ ]n³-h-en-¡-Ww' kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: h¿-[n∏n-® hm-l-\ \n-Ip-Xn ]n≥-h-en°-W-sa-∂v kp¬-Øm≥ _tØ-cn ]-©m-b-Øv Kp-Uv-kv sXm-gn-em-fn kw-bp-‡ t{S-Uv bq-\n-b≥ I¨-h≥-j≥ B-hiy-s∏-´p. I¨-h≥-j≥ ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v H Fw tPm¿Pv D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®p. Kp-Uv-kv bq-\n-b≥ kn.-sF.Sn.-bp. Pn-√m sk-{I-´-dn ]n B¿ P-b-{]-Im-iv A-[y-£-X h-ln®p. I¨-ho-\¿ ]n Pn tkm-a-\mY≥, J-Pm-©n C-{_m-low Sn, A-–p-√ am-S-°-c, jm-Pn Np-≈ntbm-Sv kw-km-cn-®p.-

sh-≈w, ssh-Zyp-Xn Xp-S-ßn apgp-h≥ A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-ßfpw G¿-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\v 18 tIm-Sn-tbm-fw cq-] sN-e-h-gn°p-hm≥ Xo-cp-am-\n-®p. Iq-Sp-X¬ Xp-I B-h-iy-aps≠-¶n¬ e-`y-am-°p-I-bpw sNøpw. s{]m-P-Iv-‰p-Iƒ \¬-Ip-∂ ap-d-bv-°v Xp-I A-\p-h-Zn-°m-\mWv \n¿-tZ-iw. ]p¬-∏-≈n ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v Fw Sn I-cp-Wm-I-c-s‚ \n-th-Z-\-sØ Xp-S¿-∂v ]-´n-Ih¿-K bp-h-P-\-t£-a a-{¥n ]n sI P-b-e-£v-an-bm-Wv dn-t]m¿-´v

Im-«m-\-bp-sS B-{I-a-Ww; ImÀ bm-{X-nIÀ A-Zv-`p-X-I-c-am-bn c-£-s¸-«p

Ir-jnh-Ip-¸p-tZym-K-Ø-cp-sS A-Sn-b-´-c tbm-Kw hn-fn-¨p X IÀ-j-IÀ-¡v Kp-Ww e-`n-¡p-¶ X-c-¯n ssX DÂ-¸m-Zn¸n¡pw

]p¬-∏-≈n: F-kv.-F-kv.-F¬.kn, π-kv-Sp ]-co-£-bn¬ D-∂-Xhn-P-bw t\-Sn-b hn-Zym¿-Yn-I-sf ssh.-Fw.-kn.-F. Ip-Spw-_-kwK-a-Øn¬ A-\p-tam-Zn-®p. A-izXn km-P≥, A≥-km A-\-‰v _nPp, \n-Iv-k≥ hn¬-k≥, \-ho≥ tbm-l-∂m≥ F-∂o hn-Zym¿-YnI-sf-bm-Wv A-\p-tam-Zn-®-Xv. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v h¬-km Nm-t°m D-]-lmc-߃ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. d-h. tUm. tXm-a-kv Im-™n-c-ap-Ifn¬ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. a-Øm-bn X-≠m-bn-a-‰w A-[y£-X-h-ln-®p. _n-Pp Xn-≠n-bØv, kn Sn ]u-tem-kv, kn hn Pnt\-jv, k-Pn sIm-√-dm-Øv, Sn kp¬-Øm≥ _-tØ-cn ]-©m-b-Øv Kp-Uv-kv sXm-gn-em-fn kw-bp-‡ t{S-Uv bq-\n-b≥ Fw jm-Pn kw-km-cn-®p. I¨-h≥-j≥ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v H Fw tPm¿-Pv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

I¬-∏-‰: kw-kv-Im-c cq-]o-I-cW-Øn-epw k-aq-l ]p-tcm-K-Xnbn-epw hm-b-\-bv-°p-≈ ]-¶v hnfn-®-dn-bn-®v hm-b-\-hm-cm-tLmjw B-cw-`n-®p. X-cn-tbm-Sv sk‚ v-ta-co-kv bp.-]n. kv-Iqfn¬ ]p-Xp-X-e-ap-d-bn-se {]-Xn-`I-fm-b I-h-b-{Xn kp¬-Øm-\m \-kv-dn≥, I-Ym-Im-cn t{i-bm kXo-jv F-∂n-h¿ tN¿-∂v D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. I-hn-X-bpw I-Y-bpw tN¿-∂v A-hn-kv-a-c-Wo-b-am-b D-Zv-Lm-S\-®-S-ßv Ip-cp-∂p-Iƒ D¬-k-ham-°n. sl-Uv-am-ÿ s_-∂n B‚-Wn A-[y-£-\m-bn-cp-∂p. X-cn-tbm-Sv {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v kn Sn Nm-t°m ap-Jy{]-`m-j-Ww \-S-Øn. Izn-kv a¬k-c-hn-P-bn-Iƒ-°v {Km-a-∏-©mb-Øv Aw-Kw Fw F tPm-k-^v

]p¬-∏-≈n: ]p¬-∏-≈n ]-©mb-Øn-se 10 B-Zn-hm-kn tIm-f\n-Iƒ k¿-°m¿ G-s‰-Sp-Øv kw-c-£n-°pw. kw-ÿm-\ ]-´n-I-h¿-K hn-Ik-\ h-Ip-∏m-Wv tIm-f-\n-bn-se A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\-߃-°m-bn tIm-f\n-Iƒ G-s‰-Sp-Øp kw-c-£n°p-∂-Xv. Ip-´n-I-fp-sS hn-Zym-`ym-kw, K-Xm-K-X-ku-I-cy-߃, ho-SpIƒ, s{U-bn-t\-Pp-Iƒ, Im-´m-\ {]-Xn-tcm-[ kw-hn-[m-\-߃, h\y-ar-K-i-eyw, tdm-Up-Iƒ, Ip-Sn-

X

∑-bp-≈ C-\-ß-fm-sW-∂pw I¿j-I-kw-L-S-\-Iƒ A-dn-bn-®p. C-°m-cyw a-{¥n ]n sI P-b-e£v-an Ir-jn-a-{¥n-bp-sS {i-≤bn¬-s∏-Sp-Øn. hn-j-b-Øn¬ hym-]-I ]-cmXn-bp-s≠-∂p Ir-jn-a-{¥n ]-d™p. C-Xp-kw-_-‘n-®v D-∂-X Ir-jn-h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ-cp-sS tbm-Kw hn-fn-®v h-b-\m-´n¬-\n-

amÀ-¨pw [À-W-bpw \-S-¯n

3

]pÂ-¸-Ån-bn 10 tIm-f-\n-IÄ kÀ-¡mÀ G-sä-Sp-¡pw

a-{´n-amÀ C-S-s]-«p; A-\y Pn-Ã-I-fnÂ-\n-¶v Ip-cp-ap-f-Iv h-Ån-IÄ sIm-−p-h-cn-Ã

A-\p-tam-Zn-¨p

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: Pn-√bn¬ t]m-en-kv tk-\-bn¬ tkh-\w sN-øp-∂ tlmw Km¿-UpIƒ-°v Iq-´ ÿ-e-am-‰w. A-ºtXm-fw tlmw Km¿-Up-Iƒ-°mWv Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn-bpsS D-Ø-c-hv {]-Im-cw ÿ-e-am‰w. Cu \-S-]-Sn tlmw-Km¿-UpIƒ-°pw Xn-cn-®-Sn-bm-bn-cn-°pI-bm-Wv. \n-e-hn¬ Xp-—-am-b th-X-\Øn-\m-Wv C-h¿ t]m-en-kv tk\-bn¬ tPm-en sN-øp-∂-Xv. ^b¿ B‚ v d-kv-Iyq h-Ip-∏nsa‚n-s‚ \n-b-{¥-W-Øn-em-Wv C-h¿-°v t]m-en-kv tk-\-bn¬

kozhikode/wyd


{]mtZ-inIw

21 Pq¨ 2014 i\n

t_m-[-hÂ-¡-c-Ww

]cn-]mSn  I¬-∏-‰ F-kv.-sI.-Fw.-sP l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ: `n-∂-ti-jn-bp-≈-h¿-°v D-]-I-cW hn-X-c-Ww-˛ 9.-00

Adnbn-¸pIÄ

am-hn³-ssX hn-X-c-Ww C-¶v I¬-∏-‰: tlm¿-´n-Iƒ-®¿ anj≥ ]-g-{io ]-≤-Xn {]-Im-cw sh-≈-ap-≠ Ir-jn-`-h-\n¬ shtßm-f-∏-≈n H-´p-am-hn≥ ssXIƒ C-∂v hn-X-c-Ww sN-øpw. Hcp I¿-j-I-\v H-cp ssX ho-X-amWv \¬-Ip-I. sh-≈-ap-≠ Irjn-`-h-\v Io-gn-se I¿-j-I¿ \nIp-Xn-io-´v lm-P-cm-°n ssXIƒ ssI-∏-‰-W-sa-∂v Ir-jn Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

I-Wn-bm-º-‰ K-h. tam-U¬ d-kn-U≥-jy¬ kv-Iq-fn¬ \-S-∂ hm-b-\-Zn-\m-N-c-W-Øn¬ F.-Un.-Fw. sI K-tW-i≥ hnZym¿-Yn-Iƒ X-øm-dm°nb ]p-kv-X-Iw {]-Im-i-\w sN-øp-∂p

Ip-dp-hm-Zzo-]n {]-th-i-\-an-Ã

I¬-∏-‰: Im-e-h¿-jw i-‡ns∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v A-]-I-Skm-[y-X-bp-≈-Xn-\m¬ C-\nsbm-c-dn-bn-∏p-≠m-hp-∂-Xp hsc Ip-dp-hm-Zzo-]n-te-°v k-©mcn-Iƒ-°v {]-th-i-\-ap-≠m-hns√-∂p ku-Øv h-b-\m-Sv Un.F-^v.-H. A-dn-bn-®p.

{]n³-kn-¸Â-am-cp-sS tbm-Kw

I¬-∏-‰: D-∂-X hn-Zym-`ym-k-hIp-∏n-s‚ A-Uo-j-\¬ kv-In¬ A-Izn-kn-j≥ t{]m-{Kmw (Akm-]v) \-S-∏m-°m-Ø l-b¿sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ {]n≥-kn∏¬-am-cp-sS-bpw l-b¿-sk°≥-U-dn hn-`m-K-ap-≈ ssl-kvIqƒ sl-Uv-am-ÿ-am-cp-sS-bpw tbm-Kw 25\v tN-cpw. cm-hn-se 10\v F-kv.-sI.-Fw.-sP. l-b¿sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \-S°p-∂ tbm-K-Øn¬ {]n≥-kn∏¬-am-cpw sl-Uv-am-ÿ-am-cpw \n¿-_-‘-am-bpw ]-s¶-Sp-°-Wsa-∂v tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ A-dnbn-®p.

en-Ìv {]-kn-²o-I-cn-¨p

I¬-∏-‰: F-b¿-sa≥ t\m¨ sS-Iv-\n-°¬ t{S-Uv (sa-Un°¬ A-kn-Â v) X-kv-Xn-I-bnte-°v \-S-Øn-b dn-{Iq-´v-sa‚ v dm-en-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ Xn-c-s™-Sp-Ø D-tZym-Km¿-YnI-fp-sS tZ-io-b-X-e-Øn-ep-≈ ]-´n-I {]-kn-≤o-I-cn-®p. en-Ãv ]-cn-tim-[-\-bv-°v Pn-√m C≥^¿-ta-j≥ Hm-^n-kn¬ e-`n°pw.

A-[ym-]-I Iq-Sn-¡m-gv-N

I¬-∏-‰: ]-´n-I-h¿-K hn-I-k-\h-Ip-∏n-\v Io-gn¬ {]-h¿-Øn°p-∂ A-©p K-h. tam-U¬ dkn-U≥-jy¬ kv-Iq-fp-I-fn¬ Hgn-hp-≈-Xpw Cu h¿-jw D-≠mtb-°m-hp-∂-Xp-am-b A-[ym-]I H-gn-hp-I-fn-te-°v A-t]-£ \¬-In-b-h¿-°v 24, 25, 26 Xn-øXn-I-fn¬ sF.-Sn.-Un.-]n. Hm-^nkn¬ Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øpw. hy-‡n-K-X A-dn-bn-∏v e-`n-°mØ-h¿ 04936 202232 F-∂ \-ºdn¬ _-‘-s∏-S-Ww.

Iz-t«-j³ £-Wn-¨p

I¬-∏-‰: am-\-¥-hm-Sn Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ kn.-B¿. ^nenw (^p-Pn) hn-X-c-Ww sN-øp∂-Xn-\v Iz-t´-j≥ £-Wn-®p. A-h-km-\ Xn-ø-Xn 27. Iq-SpX¬ hn-h-c-߃-°v t^m¨: 04935 240264.

hm-b-\-Zn-\m-N-c-Ww I¬-∏-‰: sam-X-°-c K-h. F¬.]n. kv-Iq-fn¬ hm-b-\-Zn-\m-N-cWw A-[ym-]-I A-hm¿-Uv tPXm-hv F≥ F¬ kn-kn-en D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. {]-[m-\m-[ym]-I≥ ]n Sn kp-K-X≥ A-[y-£X-h-ln-®p. ]n sP an-\n-tamƒ, F≥ hn-\o-X kw-km-cn-®p.-

hm-l-\w C-Sn-¨p-X-IÀ-¯ _-kv kv-täm-¸v \-¶m-¡m³ \-S-]-Sn-bn-Ã I¬-∏-‰: F-kv.-Un.-Fw. F¬.]n kv-Iq-fn-\v k-ao-]w hm-l-\w C-Sn-®p-X-I¿-Ø _-kv kv-t‰m-∏v ]p-\¿-\n¿-an-°m≥ \-S-]-Sn-bn-√. C-Xp-aq-ew F-kv.-Un.-Fw. F¬.]n, F-kv.-sI.-Fw.-sP. kv-Iq-fpI-fn-se hn-Zym¿-Yn-I-fpw \m-´pIm-cpw a-g-b-Øv _-kv Im-Øp\n¬-t°-≠ A-h-ÿ-bn-em-Wv. kn-hn¬ kv-t‰-j≥ `m-K-Øp-\n-

∂v A-an-X-th-K-Øn¬ h-cp-∂ hm-l-\-߃ C-hn-sS A-]-I-Sap-≠m-°p-∂-Xp ]-Xn-hm-bn-cn°p-I-bm-Wv. F-∂m¬, hm-l-\-ß-fp-sS A-an-X-th-Kw \n-b-{¥n-°m≥ A-[n-Ir-X¿ \-S-]-Sn-sb-Sp-°p∂n-√. th-K-\n-b-{¥-W kw-hn[m-\-߃ G¿-s∏-Sp-Ø-W-sa∂pw X-I¿-∂ _-kv kv-t‰m-∏v F-

\nthZ-\w \ÂIn Du-´n: Ip-∂q¿ Su-Wn-t\m-Sv tN¿-∂v ÿn-Xn-sN-øp-∂ {]-tZi-Øv kz-Im-cy S-h¿ \n¿-am-WØn-s\-Xn-tc \m-´p-Im¿ ap-Jy-a{¥n-°v \n-th-Z-\w \¬-In-.

]p¬-∏-≈n: ]m-Sn-®n-d-bn¬ {]h¿-Øn-°p-∂ ap-≈≥-sIm-√n {]m-Y-an-Im-tcm-Ky-tI-{μw A-hK-W-\-bn¬. tcm-Kn-I-sf In-SØn-®n-In¬-kn-°m≥ th-≠ sI-´n-S-hpw a-‰v ku-I-cy-ß-fp-aps≠-¶n-epw B-h-iy-Øn-\v Po-h\-°m-cn-√m-Ø-Xn-\m¬ C-hn-SsØ In-S-Øn-®n-In¬-k ap-S-ßnbn-cn-°p-I-bm-Wv. 2009-¬ Ir-jv-W-{]-km-Zv Fw.F¬.-F-bm-Wv In-S-Øn-®n-In¬-

k-bv-°p-≈ sI-´n-Sw D-Zv-Lm-S\w sN-bv-X-Xv. F-∂m¬, Xp-S¿∂p-≈ {]-h¿-Ø-\-߃ sh-dpw {]-l-k-\w am-{X-am-bn-cp-s∂∂p \m-´p-Im¿ B-tcm-]n-°p-∂p. ap-≈≥-sIm-√n ]-©m-b-Øn-se B-Zn-hm-kn-I-fpƒ-s∏-sS-bp-≈ tcm-Kn-Iƒ Nn-In¬-k-bv-°m-bn ]p¬-∏-≈n-bn-te-t°m kp¬Øm≥ _-tØ-cn-bn-te-t°m t]m-th-≠ ÿn-Xn-bm-Wv Ct∏m-gpw. F≥.-B¿.-F-®v.-Fw.

ap-tJ-\ \n-b-an-® H-cp tUm-Œdpw H-cp \-gv-kpw Iq-Sm-sX H-cp A-‰‚-dpw ^m¿-a-kn-Ãpw am-{Xam-Wn-hn-sS-bp-≈-Xv.sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ c-≠p am-k-am-bn A-h-[n-bn-em-Wv. InS-Øn-®n-In¬-k ]p-\-cm-cw-`n-°W-sa-¶n¬ \-gv-kv, tUm-Œ¿ F∂o X-kv-Xn-I-I-fn-te-°v H-∂n-e[n-Iw Po-h-\-°m-sc \n-b-an-°Ww. C-Xn-\m-bp-≈ Im-Øn-cn-∏nem-Wv {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ. Su-

tX-bn-e-bv-¡v hn-e-bn-Ã; IÀ-j-IÀ {]-Xn-k-Ôn-bn Kq-U-√q¿: ]-®-tØ-bn-e-bv-°v aXn-bm-b hn-e e-`n-°m-Ø-Xv I¿j-I-sc {]-Xn-k-‘n-bn-em-°n. In-tem-bv-°v ]-Øv cq-]-bmWv C-t∏mƒ e-`n-°p-∂-Xv. \-„w \n-I-Ø-W-sa-¶n¬ 15 cq-]-sb¶n-epw e-`n-°-W-sa-∂p I¿-jI¿ ]-d-bp-∂p. sXm-gn-em-fn-I-fp-sS Iq-enbpw Io-S-\m-in-\n-I-fp-sS hn-ebpw h¿-[n-® km-l-N-cy-Øn¬ I¿-j-I¿-°v ]n-Sn-®p-\n¬-°m≥ ]-‰m-Ø A-h-ÿ-bm-Wp-≈-Xv. \o-e-Kn-cn-bn-se Im¿-jn-I-ta-Je h-en-b Xn-cn-®-Sn t\-cn-´p-sIm-

Wn¬-\n-∂v A-I-se ÿn-Xn-sNøp-∂ B-ip-]-{Xn-bn-se-Øp-∂ tUm-Œ¿-am¿ s]-s´-∂v ÿ-ewam-dn-t∏m-hp-I-tbm A-h-[n-bn¬ {]-th-in-°p-I-tbm B-Wv ]-Xnsh-∂p \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p.a-g-°m-ew h-cp-∂-tXm-sS I_-\n-tbm-Sv tN¿-∂p-≈ Cu taJ-e-I-fn¬ ]-I¿-®-hym-[n-I-fpw a-‰v tcm-K-ß-fpw ]-S¿-∂p-]n-Sn°m-\p-≈ km-[y-X-tb-sd-bmWv.

I-hn-Xm-em-]-\ aÂ-k-cw- C¶v I¬-∏-‰: ]-cn-ÿn-Xn- am-km-N-cW-Øn-s‚ `m-Ka - m-bn- kw-ÿm-\ im-kv-{X km-t¶-Xn-I ]-cn-ÿnXn- Iu-¨-kn-en-s‚ t\-Xr-XzØn¬ tZ-in-b l-cn-Xt- k-\ kz\w- a-e-bm-f-th-Zn-bp-am-bn- tN¿∂v- ]-cn-ÿn-Xn- I-hn-Xm-em-]-\ a¬-kc - w- \-SØ - p-∂p. I¬-∏‰ - K-h. F¬.-]n. kvI - qfn¬ C∂pcm-hn-se 9.-30 ap-X¬Pn-√b - n-se bp.-]n.-, ssl-kvI - qƒhn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-Wv- a¬-k-cw. t^m¨-: 9496344025. 23\v- ]-cnÿn-Xn- ¢-∫v- tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿am¿-°m-bn- G-I-Zn-\ in¬-∏-ime-bpw- \-S-Øpw. I¬-∏-‰ F-kv.sI.-Fw.-sP.-F® - v.F - k - v.F - k - n¬ cm-hn-se ]-Øn-\v- in¬-∏-im-e B-cw-`n-°pw. ]-cn-ÿn-Xn- ¢-∫v{]-h¿-Ø\ - ß - f - p-sS Pn-√m-Xe - DZvL - m-S\ - h - pw- N-Sß - n¬- \-S° - pw.--

Xr-Xzw \¬-In. ko-\n-b¿ A[ym-]n-I C ]n B-cym-tZ-hn A[y-£-X-h-ln-®p. ssl-kv-Iqƒ a-e-bm-fw A[ym-]n-I sI dw-e-Øv hm-b-\-Zn\ k-tμ-iw \¬-In. Ãm-^v sk-{I-´-dn F≥ A–p¬ \n-km¿, Fw j-l-\m sj-dn≥, ]n B-cym kp-tc-jv, kn B-kn-^-en, hn F A-–p-√ l-_o-_v kw-km-cn-®p.-

X-e-∏p-g K-h. ssl-kv-Iq-fn¬ \-S-∂ hm-b-\-hm-cm-tLm-j-w X-hn-™m¬ ]-©m-b-Øv Aw-Kw X-¶-Ω D-Zv-Lm-S-\w sNøp∂p

Npcp¡¯nÂ

]-´-Ãq-cn Un-ssh.-F-kv.-]n. Hm-^n-kv th-Ww: hym-]m-cn hy-h-km-bn kw-Lw Kq-U√ - q¿: Un-ssh.-Fk - v.] - n. Hm-^n-kv ]-¥√ - q-cn¬ ÿm-]n°-Ws - a-∂v Xm-eq-°v hym-]m-cn hy-hk - m-bn kw-Lw B-hi - ys∏-´p. B-ip-]{- Xn, Xm-eq-°v Hm-^n-kv Xp-Sß - n \n-ch - [ - n k¿°m¿ ÿm-]\ - ß - f - pw hym-]m-cÿ m-]\ - ß - f - pw {]-h¿-Øn°p-∂ {]-tZ-ia - m-Wv ]-¥√ - q¿. Su-Wn¬ {Sm-^n-Iv ]-cn-jvI - c - Ww G¿-s∏-Sp-Øp- I - , I-∂p-Im-en-If - p-sS A-]Y - k - © - m-cØ - n\v ]-cn-lm-cw Im-Wp-I, \-Kc - Ø - n-se K-Xm-KX - ° - p-cp-°v ]-cnl-cn-°p-I F-∂o B-hi - y-ßf - pw tbm-Kw D-∂b - n-®p. C-¥y≥ _m-¶v A-[n-Ir-Xc - p-sS P-\t- {Zm-l \-S] - S- n-bn¬ {]-Xn-tj-[n®v Pq-sse G-gn-\v _m-¶n-\v ap-ºn¬ [¿-W \-SØ - m-≥ Xo-cpam-\n-®p. {]-kn-U‚ v F Sn A-jvd - ^ - v A-[y-£X - h - l - n-®p. cmam-\p-P≥, Ir-jvW - I - p-am¿ kw-_‘ - n-®p.

k-_v tÌ-j³ {]-hr-¯nD-S³ ]qÀ-¯n-bm-¡-W-sa-¶v Kq-U√ - q¿: Np-¶Ø - v \n¿-am-WØ - n-en-cn-°p-∂ 110 sI.-hn. k_v tÃ-js - ‚ {]-hr-Øn-Iƒ D-S≥ ]q¿-Øn-bm-°W - s - a-∂v kn.-]n.-Fw. Kq-U√ - q¿ G-cn-bm sk-{I-´d - n Fw F Ip-™n-apl-ΩZ- v ap-Jy-a{- ¥n, Pn-√m I-eI - vS- ¿ F-∂n-h¿-°v \¬-In-b \nth-Z\ - Ø - n¬ B-hi - y-s∏-´p. \n¿-Øn-h® - k-_vt- Ã-js - ‚ \n¿-am-W {]-hr-Øn-Iƒ Bcw-`n-°W - w. Kq-U√ - q¿ ta-Je - I-Sp-Ø ssh-Zyp-Xn {]-Xn-k‘n t\-cn-´p-sIm-≠n-cn-°p-Ib - m-Wv. thmƒ-t´-Pv {]-iv\ - w Im-cWw P-\ß - ƒ {]-bm-kØ - n-em-Wp-≈X - v. Du-´n-˛s - sa-kq¿ ]mX-bp-sS A-‰I - p-‰∏ - W - n-Iƒ \-SØ - W - s - a-∂pw \n-th-Z\ - Ø - n¬ B-hi - y-s∏-´p.Xm-ac - t- »-cn: h-b\ - m-Sv kz-tZ-in-If - m-b Ip-Spw-_w k-©c - n-® Po-∏v a-cØ - n-en-Sn-®v \m-ev t]¿-°v ]cn°v. ]p¬-∏≈ - n kz-tZin h¿-§o-kv (53), `m-cy eu-en(48) F-∂n-hc - pƒ-s∏-sS \m-ev t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. km-ca - m-bn ]-cnt°-‰ h¿-§o-kn-s\ tIm-gnt°m-s´ kz-Im-cy B-ip-]{- Xn-bn-epw eu-en Dƒ-s∏-sS aq-∂pt]-sc tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tImf-Pm-ip-]{- Xn-bn-epw {]th-in-∏n-®p. tZ-io-b] - m-Xb - n¬ Cu-ßm-∏p-g sI.F-kv.C._n. Hm-^o-kn-\v k-ao-]w- C-∂s - e ]p-e¿-s® \m-ec - t- bm-sS-bm-bncp-∂p kw-`h - w. tIm-´b - Ø - p-\n-∂pw h-cn-Ib - m-bn-cp-∂ h-b\ - mSv kz-tZ-in-If - m-b I-Spw-_w k-©c - n-® Po-∏m-Wv A-]I - S- Øn¬ s]-´X - v. \n-b{- ¥-Ww-hn-´v Po-∏v tdm-Un-\v F-Xn¿-hi - sØ a - c - Ø - n-en-Sn-°p-Ib - m-bm-cp-∂p.

Du-´n: tIm-Ø-Kn-cn-bn¬ B¿.-Sn.-H. sh-¶n-´-cm-a≥ hm-l-\ ]-cn-tim[-\ \-S-Øn. aq-∂p an-\n _- p-Iƒ Dƒ-s∏-sS 21 hm-l-\-߃ ]n-Sns®-Sp-Øp. sse-k≥-kn-√m-sX hm-l-\w Hm-Sn-°¬, A-an-X-`m-cw I-b-‰¬, \-º¿-tπ-‰n-√m-sX hm-l-\w Hm-Sn-°¬ F-∂n-h-bp-am-bn _-‘-s∏´m-Wv hm-l-\-߃ I-kv-‰-Un-bn-se-Sp-Ø-Xv. tIm-Ø-Kn-cn t]m-en- h-b-\m-Sv Hm¿-^-t\-Pv shm-t°-j-\¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \-S-∂ ]p-kv-X-I kv tÃ-j-\n-te-°v am-‰n. k-am-l-c-Ww ]n.-Sn.-F. {]-kn-U‚ v ]-©m-c ap-l-Ω-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

°p-∂-sX-∂p Po-h-\-°m¿ Ip-‰s∏-Sp-Øp-∂p. 500 cq-]-bv-°v apI-fn-ep-≈ H-cp km-[-\-hpw hmßm≥ Un-t∏m am-t\-P¿-°v A[n-Im-c-an-√. A-Xp-sIm-≠p X-s∂ sN-dnb tI-Sp-]m-Sp-Iƒ kw-`-hn-®m¬ t]m-epw k¿-ho-kp-Iƒ ap-Sßpw. Un-t∏m am-t\-P¿-am¿-°v kv-s]-b¿ ]m¿-Sv-kv hm-ßm-\p≈ A-\p-a-Xn \¬-In-bm¬ am{X-ta k¿-ho-kp-Iƒ ap-S-ßp-∂Xn-\v ]-cn-lm-cw Im-Wm≥ I-gnbp-I-bp-≈q F-∂m-Wv Po-h-\°m-cp-sS ]-d-bp-∂-Xv.

ta-∏m-Sn: Xr-ss°-∏-‰ c-≠mw hm¿-Un¬ 25¬-]-cw tIm¨-{Kkv {]-h¿-Ø-I-cpw Ip-Spw-_mw-Kß-fpw cm-Pn-h-®v tkm-jy-en-kv‰v P-\-Xm ]m¿-´n-bn¬ tN¿-∂p. ]m¿-´n-bp-sS A-[n-Im-c ÿm-\ß-fn¬ C-cn-°p-∂-h-cp-sS kz-P\-]-£-]m-X-Øn-epw h¿-Ko-b-Xbn-epw {]-Xn-tj-[n-®m-Wv cm-Pn. tKm-hn-μ≥-]m-d-bn¬ tN¿-∂ tbm-Kw Pn-√m {]-kn-U‚ v sI sI lw-k D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. tkm-jy-en-kv-‰v P-\-X a-fiew {]-kn-U‚ v ]n tIm-ap A-[y£-X-h-ln-®p. jw-kp-±o≥, Ako-kv, Fw F≥ A-ø-∏≥, hn th-em-bp-[≥ kw-km-cn-®p.

Po-¸v a-c-¯n-en-Sn-¨v \m-ep-t]À-¡v ]-cn-¡v

hm-l-\ ]-cn-tim-[-\ \-S-¯n

S-ßn-b ]m¿-Sv-kp-I-fm-Wv e-`y-a√m-Ø-Xv. am-\-¥-hm-Sn Un-t∏m-bn¬ A-©p k¿-ho-kp-I-fm-Wv ap-Sßn-b-Xv. Ip-f-Øm-S, ]p¬-∏-≈n, Xn-cp-s\-√n Xp-S-ßn-b k¿-hokp-Iƒ-°v ]p-d-sa C-cp-´n, tImgn-t°m-Sv, Ip-´ F-∂n-hn-S-ß-fnte-°p-≈ k¿-ho-kp-I-fpw ap-Sßn. ]¿-t®-kn-Mv hn-`m-K-am-Wv Un-t∏m-bn-te-°v kv-s]-b¿ ]m¿Sv-kp-Iƒ F-Øn-t°-≠-Xv. Cu hn-`m-Kw C-°m-cy-Øn¬ Xn-I™ A-ew-_m-h-am-Wv Im-Wn-

tIm¬-{K-ÊnÂ-\n-¶v cm-Pn-h-¨p

I¬-∏-‰: F≥.-Pn.-H. A-tkm-kntb-j≥ kn-hn¬ tÃ-j≥ {_m©v in¬-∏-im-e sI.-]n.-kn.-kn. F-Iv-kn-Iyq-´o-hv saw-_¿ ]n hn _m-e-N-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. {_m-©v {]-kn-U‚ v tam-_njv ]n tXm-a-kv A-[y-£-X-hln-®p. Pn-√m {]-kn-U‚ v D-am-i¶¿, sI cm-[m-Ir-jv-W≥, kn F tKm-]n, sI {]-Im-i≥, H Fw P-tb-{μ-Ip-am¿, Fw ]n F¬tZm, Sn A-Pn-Øv-Ip-am¿ ¢m-kp- F≥.-Pn.-H. A--tkm-kn-tb-j≥ kn-hn¬ tÃ-j≥ {_m-©v in¬-∏-im-e sI.-]n.-kn.-kn. Iƒ-°v t\-Xr-Xzw \¬-In. F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Aw-Kw ]n hn _m-e-N-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

]p-kv-X-I k-am-l-c-Ww \-S-¯n ap-´n¬: h-b-\m-Sv Hm¿-^-t\-Pv shm-t°-j-\¬ l-b¿ sk°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ hm-b-\-hmc-tØm-S-\p-_-‘n-®v ]p-kv-X-I k-am-l-c-Ww \-S-Øn. c-≠mw-h¿-j hn-Zym¿-Yn-\nbm-b _n hn-Zy-bn¬ \n-∂p ]n.Sn.-F. {]-kn-U‚ v ]-©m-c ap-lΩ-Zv ]p-kv-X-Iw G-‰p-hm-ßn D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. sI ssk-^p±o≥, _n ap-l-Ω-Zv an-Yn-em-Pv t\-

≠n-cn-°p-I-bm-Wv. sXm-gn-em-fnI-sf In-´m-Ø-Xpw _p-≤n-ap-´mbn-´p-≠v. sN-dp-In-S tX-bn-e I¿-j-Isc kw-c£ - n-°m-t\m Im¿-jn-I ta-J-e-sb c-£n-°m-t\m k¿°m-cn-s‚ `m-K-Øp-\n-∂v bmsXm-cp-hn-[ \-S-]-Sn-bpw D-≠m-bn´n-s√-∂m-Wv I¿-j-I¿ B-tcm]n-°p-∂X - v. Pn-√-bn-se {]-[m-\ Im¿-jnI hn-fb - m-Wv tX-bn-e. \o-eK - n-cnbn-se 60 i-X-am-\w P-\-ß-fpw tX-bn-e-sb am-{Xw B-{i-bn-®p I-gn-bp-∂h - c - m-Wv.

3

inÂ-¸-im-e \-S-¯n

ap-ų-sIm-Ãn ]n.F-¨v.kn¡v A-h-K-W-\; hym-]-I {]-Xn-tj[w

kv-s]-bÀ ]mÀ-Sv-kn-Ã; {Sm³. kÀ-ho-kp-IÄ ap-S-§p-¶p am-\-¥-hm-Sn: kv-s]-b¿ ]m¿-Svkn-√m-Ø-Xn-\m¬ sI.-F-kv.B¿.-Sn.-kn. k¿-ho-kp-Iƒ ap-Sßp-∂-Xp ]-Xn-hm-bn. Pn-√-bn¬ I-gn-™-Zn-h-kw 35 k¿-ho-kp-Ifm-Wv ap-S-ßn-b-Xv. C-tXm-sS {Km-ao-W-ta-J-ebn-se bm-{X-°m¿ Zp-cn-X-Ønem-bn. I¬-∏-‰, am-\-¥-hm-Sn, kp¬-Øm≥ _-tØ-cn Un-t∏mI-fn¬ \n-∂p-≈ 35 k¿-ho-kp-Ifm-Wv ap-S-ßn-b-Xv. A-Xp-sIm≠p-X-s∂ hn-Zym¿-Yn-I-f-°w \qdp-I-W-°n-\v bm-{X-°m-cm-Wv Zpcn-X-Øn-em-b-Xv. S-b¿, eo-^v Xp-

{X-bpw th-Kw ]p-\¿-\n¿-an-°W-sa-∂pw \m-´p-Im¿ B-h-iys∏-´p.

I¬-∏-‰: sd-Uv-t{Im-kv skmssk-‰n Pn-√m {_m-©pw a-e-bmfn a-Po-jy≥-kv A-tkm-kn-tbj-\pw kw-bp-‡-am-bn Pn-√-bnse ]n-∂m-° {]-tZ-i-ß-fn-epw B-Zn-hm-kn tIm-f-\n-I-fn-epw "B-tcm-Ky kp-c-£m t_m-[h¬-°-c-Ww am-Pn-°n-eq-sS' ]cn-]m-Sn \-S-Øpw. \m-sf cm-hn-se 10\v ta-∏m-Sn ]q-f-°p-∂v Im-´p-\m-bv-° tIm-f\n-bn-¬ Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v ]n sI A-\n¬-Ip-am¿ \n¿h-ln-°pw. a-Po-jy≥-kv A-tkm-kn-tbj≥ Pn-√m sk-{I-´-dn i-in Xm-gØp-h-b-epw kw-L-hpw A-h-Xcn-∏n-°p-∂ am-Pn-°p-I-fpw D≠m-bn-cn-°pw.-

kozhikode/wyd

P-\-dÂ-t_m-Un tbm-Kw ssh-Øn-cn: ko-\n-b¿ kn-‰n-k¨-kv ¢-∫v P-\d - ¬-t_m-Un tbm-Kw kn.-sF. F ]n N-{μ≥ D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. ta-gvk - n h¿-Ko-kv A-[y-£X - h - l - n-®p. ko-\n-b¿ kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿ sI Fw i-in-[c - ≥, Sn sP Ip-cy≥, Zm-ap, Ip-™ncm-a≥, ]-flm-hX - n kw-km-cn-®p.

hm-b-\-Zn-\m-N-c-W-hpw sS-\n-k¬ A-\p-kv-a-c-W-hpw sØ hm-´¿-Sm-¶n¬- \n-∂v- en-‰¿I-W-°n-\v- sh-≈w- ]m-gm-bn. hm-´¿- A-tXm-dn-‰n- A-[n-IrX¿- ip-≤-P-e hn-X-c-W-Øn-\vss]-∏p-Iƒ- ÿm-]n-®v- P-e-\n-[nG-P≥-kn-sb F¬-∏n-®n-cp-∂p. Hm-]-td-‰-sd-bp-w- \n¿-Øn-bn-´p≠v. F-∂m¬, sNm-Δm-gv-N cm-hnse B-dp-ap-X¬- c-≠-c a-Wn°q¿- sh-≈w- I-hn-s™m-gp-IpI-bm-bn-cp-∂p.Ip-Sn-sh-≈-Øn\m-bn- \m-´p-Im¿- A-e-bp-∂ k-aI¬-∏-‰-: ]-\-a-cw- l-b¿-sk- b-Øm-Wv- A-[n-Ir-X-cp-sS A- ao-\-ßm-Sn sk‚ v {Kn-tKm-dn-tbm-kv So-t®-gv-kv s{S-bn-\n-Mv tIm-f-Pn¬ \-S-∂ °≥-U-dn- kv-Iq-fn-\v- k-ao-]- \m-ÿ-aq-ew- sh-≈w- ]m-gm-b-Xv.-- hm-b-\-Zn-\m-N-c-Ww tUm. sI F-kv t{]-a≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p ao-\-ßm-Sn: sk‚ v {Kn-tKm-dntbm-kv So-t®-gv-kv s{S-bn-\n-Mv tIm-f-Pn¬ hm-b-\-Zn-\m-N-c-Whpw sI -F-kv sS-\n-k¨ A-\pkv-a-c-W-hpw \-S-Øn. hm-b-\-Zn\m-N-c-Ww tUm. sI -F-kv t{]a≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tUm. F-kv km-_p sS-\nk¨ A-\p-kv-a-c-W {]-`m-jWw \-S-Øn. ^m. sP-bnw-kv ht∑-en¬, ]n F-^v ta-cn, C¿-jmZv kw-km-cn-®p.

Ip-Sn-sh-Åw ]m-gm-bn-

k-aq-l-hn-hm-l-hpwk-lm-b-hn-X-c-W-hpwI¬-∏-‰: X-fn-b-∏m-S-Øv- Nm-cn-‰_nƒ- {S-kv-‰v,- F-kv.-ssh.-F-kv-. Pn-√m- I-Ωn-‰n- F-∂n-h-bp-sS- t\Xr-Xz--Øn¬- \-S-Øp-∂- k-aq-lhn-hm-l-hpw- \n¿-[-\¿-°p-≈ k-lm-b- hn-X-c-W-hpw- \msf ssh-Øn-cn-bn¬- \-S-Øp-sa-∂vkw-Lm-S-I-k-an-Xn- `m-c-hm-lnIƒ- hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬A-dn-bn-®p.-cm-hn-se- 10\v- ssh-Øn-cn- hnt√-Pv- dn-tkm¿-´n¬- \-S-°p-∂- ]cn-]m-Sn- sI.-]n.-kn.-kn. {]-knU‚ v- hn- Fw- kp-[o-c≥- D-Zv-LmS-\w- sN-øpw. k-aq-l-hn-hm-lØn-\v- Im-¥-]p-cw- F ]n- A-_q_-°¿- ap-kv-eym¿- t\-Xr-Xzw\¬-Ipw. P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ,- cm-jv-{Sob-˛-km-aq-ln-I kw-L-S-\m- `m-chm-ln-Iƒ- ]-s¶-Sp-°pw. 17 \n¿[-\ bp-h-Xn-I-fp-sS hn-hm-l-amWv- \-S-Øp-I. C-h¿-°v- A-©-c ]-h≥- ho-Xw- kz-¿-Wm-`-c-W-

߃- \¬-Ipw. \n¿-[-\-cm-b 6,000 t]¿-°v- `-£y-°n-‰p-Iƒ\¬-Ipw. Nn-In-¬-km-˛-hn-Zym-`ymk k-lm-bw,- h-kv-{X-hn-X-cWw,- B-Sv- hn-X-c-Ww- F-∂n-hbpw- \-S-Øpw. kzm-K-X-kw-LwsN-b¿-am≥ A-–p¬ -K-^q¿- kJm-^n,- I¨-ho-\¿- sI sI apl-Ω-Zv- ss^-kn,- ]n- D-kv-am≥au-e-hn ]-s¶-Sp-Øp.-

B-Z-cn-¨p I¬-∏-‰: A-tkm-kn-tb-j≥ Hm^v Hm-X-ssd-kv-Uv s]m-eyq-j≥ sS-kv-‰n-Mv kv-t‰-j≥ t^m¿ tamt´m¿ sh-ln-°nƒ-kv tI-c-f-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ ap-Jy-a-{¥nbp-sS sa-U-en-\v A¿-l-X t\-Snb am-\-¥-hm-Sn B¿.-Sn.-H. a-[pkq-Z-\-s\ B-Z-cn-®p. kw-ÿm-\-Øv B-Zy-am-bn hm-l-\ ]p-I-]-cn-tim-[-\m tI{μw Xp-S-ßn-b kp-tc-{μ-s\-bpw N-S-ßn¬ B-Z-cn-®p.

hn Fw kp-[o-c³ \m-sf Pn-Ã-bn I¬-∏-‰: sI.-]n.-kn.-kn. {]-knU‚ v hn Fw kp-[o-c≥ \m-sf Pn-√-bn-se-Øpw. cm-hn-se 10\v ssh-Øn-cn-bn¬ X-fn-b-∏m-S-Øv Nm-cn-‰-_nƒ {S-kv-‰n-s‚ Po-h-Imcp-Wy {]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS D-ZvLm-S-\w \n¿-h-ln-°p-∂ kp-[oc≥ 12\v Un.-kn.-kn. Hm-^n-kn¬ ]m¿-´n {]-h¿-Ø-I-cpw t\-Xm-°fp-am-bn kw-h-Zn-°p-sa-∂p Un.kn.-kn. {]-kn-U‚ v sI F¬ ]u-tem-kv A-dn-bn-®p.-

A-t]-£ £-Wn-¨p ao-\-ßm-Sn: K-h: t]m-fn-sS-Iv-\nIv tIm-f-Pn¬ B-cw-`n-°p-∂ d{^n-P-td-j≥ B‚ v F-b¿-I≠o-j≥, C-e-Iv-{Sn-°¬ h-b¿am≥ tIm-gv-kp-I-fn-te-°p-≈ GXm-\pw ko-‰p-I-fn-te-°v A-t]£ £-Wn-®p. tIm-gv-kv hn-P-bI-c-am-bn ]q¿-Øo-I-cn-°p-∂h¿-°v tπ-kv-sa‚ v e-`n-°pw. Fkv.-F-kv.-F¬.-kn. ]m-km-b B¨-Ip-´n-Iƒ-°p am-{X-am-bncn-°pw {]-th-i-\w. t^m¨: 04936 248100, 9847699720.

Thejas Epaper wayanad Edition 2014-06-21  

Thejas Epaper wayanad edition. 2014-06-21

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you