Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOZHIKODE/WYD

hntij§Ä

Hm-hp-Nm-ep-IÄ \-¶m-¡m³ \-S-]-Sn-bn-Ã; {Km-ao-W tdm-Up-IÄ X-IÀ-¨-bp-sS h-¡nÂ

c-à-Zm-Xr Zn-\m-N-c-Ww: Pn-Ãm-X-e D-Zv-Lm-S-\w \m-sf I¬-∏-‰: c-‡-Zm-Xr Zn-\m-N-cW-Øn-s‚ `m-K-am-bn \-S-Øp∂ hn-hn-[ ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS Pn√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w \m-sf cmhn-se 10\v Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F≥ sI d-jo-Zv \n¿-h-ln-°pw. c-‡-Zm-\w t{]m¬-km-ln-∏n-°p-∂-Xn-\pw k-∂-≤ c-‡-Zm-\-Øn-s‚ {]m[m-\y-sØ-°p-dn-®v t_m-[-h¬°-cn-°p-∂-Xn-\p-am-Wv ]-cn-]mSn. "am-Xr-kw-c-£-W-Øn-\v kpc-£n-X c-‡w" F-∂-Xm-Wv Cu h¿-j-sØ Zn-\m-N-c-W ktμ-iw. c-‡-Zm-\ Iymw-]p-Iƒ, sk-an-\m-dp-Iƒ, dm-en, hn-Zym¿Yn-Iƒ-°p-≈ Izn-kv, Nn-{X-c-N\m a¬-k-c-߃ Xp-S-ßn-b ]cn-]m-Sn-I-fm-Wv Pn-√-bn¬ \-SØp-∂-Xv. I¬-∏-‰ K-h. sF.-Sn.-sFbn¬ \-S-°p-∂ ]-cn-]m-Sn-bn¬ I¬-∏-‰ \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ ]n ]n B-en A-[y-£-\m-hpw. Pn-√m I-e-Œ¿ tI-i-th-{μ-Ipam¿ hn-in-„m-Xn-Yn-bm-bn-cn°pw. I¬-∏-‰ tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v ]n sI A-\n¬Ip-am¿ c-‡-Zm-\ Iymw-]v D-ZvLm-S-\w sN-øpw. c-‡-Zm-\-cwK-Øv an-I-® kw-`m-h-\-Iƒ \¬-In-b-h-sc N-S-ßn¬ B-Z-cn°pw. t_m-[-h¬-°-c-W dm-en cm-hn-se 9.-30\v ap-t≠-cn K-h. sF.-Sn.-sF. ]-cn-k-c-Øv B-cw`n-°pw. a¬-k-c-hn-P-bn-Iƒ-°p≈ k-Ωm-\-Zm-\w Pn-√m ]-©mb-Øv B-tcm-Ky-˛ hn-Zym-`ym-k Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ Fw ap-l-Ω-Zv _-jo¿ \n¿-h-ln°pw. Zn-\m-N-c-W k-tμ-iw Pn√m t\m-U¬ Hm-^n-k¿ tUm. sI F-kv A-P-b≥, c-‡-{Kq-∏v \n¿-W-b Iymw-]v D-Zv-Lm-S-\w F.-Un.-Fw. sI K-tW-i≥ \n¿h-ln-°pw. Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ tUm. \n-Xm hn-Pb≥, U-]yq-´n Un.-Fw.-H. tUm. sI B¿ hn-Zy, sa-Un-°¬ Hm^n-k¿ tUm. kp-cm-Pv ]-s¶-Sp°pw.

c-à-{Kq-¸v U-b-d-Î-dn {]-kn-²o-I-cn-¡pw I¬-∏‰ - : tem-I c-‡Z- m-Xr Zn\m-Nc - W - Ø - n-s‚ `m-Ka - m-bn c‡-{Kq-∏v U-bd - Œ - d - n {]-kn-≤o-Icn-°m≥ Pn-√b - n-se ª-Uv _m¶p-If - p-sS-bpw sF.-kn.-Sn.-kn-Ifp-sS-bpw ª-Uv tUm-tW-gvk - v t^m-dw, sd-Uvt- {Im-kv Xp-Sß - nb k-∂≤ - kw-LS- \ - I - f - p-sSbpw Pn-√m-Xe - A-ht- em-I\ - tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. ]-\a - c - w km-aq-ln-Im-tcm-Ky tI-{μØn¬ \-S∂ - tbm-KØ - n¬ F.Un.-Fw. sI K-tW-i≥ A-[y£-Xh - l - n-®p. k-∂≤ - kw-LS- \-If - p-sS k-lI - c - W - t- Øm-sS c-‡Z- m-\w kw-_‘ - n-® hn-]p-eam-b t_m-[h - ¬-°c - W - {]-h¿Ø-\ß - ƒ Pn-√b - n¬ \-SØ - pw. tbm-K-Øn¬ U-]yq-´n Un.Fw.-H. tUm. sI B¿ hn-Zy, Fbv-Uv-kv I¨-t{Smƒ skm-ssk‰n Pn-√m t\m-U¬ Hm-^n-k¿ tUm. sI F-kv A-P-b≥, Pn√m Sn.-_n. Hm-^n-k¿ tUm. k°o¿, K-h. \-gv-kn-Mv kv-Iqƒ {]n≥-kn-∏¬ tIm-a-f-h-√n, ªUv tUm-tW-gv-kv t^m-dw Pn-√m {]-kn-U‚ v Fw ]n i-in-Ip-am¿, tUm. Xm-ln¿ ap-l-Ω-Zv, Pn-√m am-kv ao-Un-bm Hm-^n-k¿ kKo¿ kp-[o-{μ≥, U-]yq-´n am-kv ao-Un-b Hm-^n-k¿-am-cm-b lwk C-kv-am-en, t_-_n \m-∏n≈n, A-\n¬-Ip-am¿, kp-tc-jv ]-s¶-Sp-Øp.

a-g-¡m-e tcm-K {]-Xn-tcm-[w: inÂ-¸-im-e C-¶v I¬-∏-‰: Pn-√-bn-se a-g-°m-etcm-K {]-Xn-tcm-[ {]-h¿-Ø-\߃ Du¿-Pn-X-s∏-Sp-Øp-∂-Xn\v Pn-√-bn-se ^o¬-Uv hn-`m-Kw Po-h-\-°m¿-°p-≈ in¬-∏-ime C-∂v \-S-°pw. cm-hn-se H-ºXn-\v am-\-¥-hm-Sn {Km-a-∏-©mb-Øv Su¨-lm-fn-em-Wv in¬∏-im-e. hn-hn-[ ta-J-e-I-fn¬ an-I-® {]-h¿-Ø-\-߃ \-S-Ønb Po-h-\-°m¿-°v ]p-c-kv-Im-cw \¬-Ipw. Pn-√m sa-Un-°¬ Hm^n-k¿ tUm. \n-Xm hn-P-b≥, U-]yq-´n Un.-Fw.-H. tUm. sI B¿ hn-Zy, B¿.-kn.-F-®v. Hm^n-k¿ tUm. hn Pn-tX-jv t\Xr-Xzw \¬-Ipw.

hm-b-\-hm-cm-tLm-jw Pn-Ãm-X-e D-Zv-Lm-S-\w C-¶v I¬-∏-‰: Pn-√m-X-e hm-b-\-hmcm-tLm-j ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS D-ZvLm-S-\w C-∂p-cm-hn-se 10\v Xcn-tbm-Sv sk‚ v-ta-co-kv bp.-]n. kv-Iq-fn¬ Pn-√-bn-se \m-ep _m-e-{]-Xn-`-Iƒ tN¿-∂v \n¿h-ln-°pw. X-cn-tbm-Sv {Km-a-∏©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kn Sn Nm-t°m A-[y-£-X-h-ln-°pw. hm-b-\-Zn-\m-N-c-W-Øn-s‚ `m-Kam-bn \-S-Øn-b Izn-kv a¬-k-cØn-se hn-P-bn-Iƒ-°v N-Sßn¬ D-]-lm-cw \¬-Ipw.-

K-kÂ-k-Ôy C-¶vI¬-∏‰ - : kw-Ko-Xn-I I¬-∏‰ - b - psS t\-Xr-Xz-Øn¬ C-∂p \-S° - p∂ K-k¬-k‘ - y-bn¬- Km-bI - ≥P-b-{]-Im-iv- ta-t\m≥- kw-Ko-Xhn-cp-s∂m-cp-°pw. ssh-Io-´v- A©n-\v- ap-\n-kn-∏¬- Su¨-lmfn¬- \-S° - p-∂ ]-cn-]m-Sn-bn¬- a-‰v-

19 Pq¨ 2014 hymgw

am-\-¥-hm-Sn: Im-e-h¿-jw Xp-Sßn-bn-´pw s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip∏n-s‚-bpw {Km-a-∏-©m-b-Øp-Ifp-sS-bpw Io-gn-ep-≈ tdm-Un-se Im-Sp-sh-´m-\pw Hm-hp-Nm-ep-Iƒ \-∂m-°m-\pw \-S-]-Sn-bn-√m-ØXv e-£-߃ ap-S-°n Sm-dn-Mv ]q¿-Øn-bm-°n-b ]m-X-Iƒ X-Icm-\n-S-bm-°p-∂p. I-gn-™-h¿-jw h-sc s]mXp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v C-Xn-\m-bn ^-≠-\p-h-Zn-°p-I-bpw Im-e-h¿jw Xp-S-ßp-∂-Xn-\v ap-ºpw Unkw-_-dn-ep-am-bn c-≠p-X-h-W {]-hr-Øn-Iƒ I-cm-dp-Im-sc G¬-∏n-®p \-S-Øm-dp-ap-≠m-bncp-∂p. G-Xm-\pw -h¿-j-ß-fm-bn sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn-bn-epƒ-s∏-

Sp-Øn {Km-a-∏-©m-b-Øp-I-fpw Im-e-h¿-jm-cw-`-Øn¬ Cu tPmen sN-øm-dp-≠v. ]-e-t∏m-gpw s]m-Xp-a-cm-aØv h-Ip-∏n-s‚ Io-gn-ep-≈ tdmUp-I-fn¬ X-s∂-bm-Wv sXm-gnep-d-∏v ^-≠p-]-tbm-Kn-®v tPm-enIƒ sN-øp-I. C-ß-s\ k¿-°mcn-\v e-£-߃ \-„w-h-cp-∂-Xmbn I-gn-™-h¿-jw am-[y-a-߃ dn-t]m¿-´v sN-bv-Xn-cp-∂p. X-cp-h-W-˛-ssh-Øn-cn tdmUn¬ ]n.-U-ªyp.-Un. ]-Wn Icm¿ \¬-Ip-I-bpw X-cn-tbm-Sv, ]Sn-™m-d-Ø-d ]-©m-b-Øp-Ifn¬ sXm-gn-ep-d-∏v ]-Wn-sb-Sp°p-I-bpw I-cm-dp-Im-c≥ ]-Ww ssI-∏-‰p-I-bpw sN-bv-X-Xm-bn

]-cm-Xn-bp-≠m-bn-cp-∂p. Cu km-l-N-cy-Øn¬ ]n.-U-ªyp.Un. Cu h¿-jw C-Xp-h-sc-bpw Pn-√-bn-se tdm-Un-\n-cp-h-i-hpw Im-Sp-sh-´m-\pw Hm-S-Iƒ Xp-d°m-\p-ap-≈ ^-≠v h-I-bn-cp-Ønbn-´n-√. ]n.-U-ªyp.-Un-bp-sS-bpw {Kma-∏-©m-b-Øn-s‚-bpw tdm-Un¬ sXm-gn-ep-d-∏v sXm-gn-em-fn-I-sf \n¿-Øn Cu h¿-jw ap-X¬ tPmen sN-øn-t°-≠-Xn-s√-∂p \n¿tZ-i-hpw h-∂n-´p-≠v. C-tXm-sSbm-Wv I-gn-™-h¿-jw \-ho-I-cn® tdm-Up-I-fpƒ-s∏-sS sh-≈w sI-´n-\n-∂p Sm-dn-Mv s]m-fn-bp-∂ A-h-ÿ-bp-≠m-bn-cn-°p-∂-Xv. ]-Sn-™m-d-Ø-d-˛-Ip-∏m-Sn-Ø-d,

am-\-¥-hm-Sn-˛-t]-cn-b, \n-c-hn¬∏p-g-˛-]-{I-¥-fw, X-cp-h-W-˛ssh-Øn-cn Xp-S-ßn-b s]m-Xp-acm-a-Øv tdm-Up-I-fn-se-√mw I-gn™-h¿-jw Sm-dn-Mv tPm-en-Iƒ sN-bv-Xn-cp-∂p. Cu `m-K-ß-fm-Wv sh-≈wsI-´n-\n-∂v s]m-fn-bp-∂-Xv. C-Xn\p ]p-d-sa Pn-√-bn-se {Km-a-∏©m-b-Øp-Iƒ Cu h¿-jw tImSn-°-W-°n-\v cq-] {Km-ao-W tdmUp-Iƒ Sm-dn-Mv sN-øm≥ th-≠n sN-e-h-gn-®n-´p-≠v. sXm-gn-ep-d-∏v sXm-gn-em-fn-I-sf D-]-tbm-Kn-®v Hm-hp-Nm-ep-Iƒ \-∂m-t°-≠Xn-s√-∂ \n¿-tZ-iw h-∂-tXm-sS Cu tdm-Up-I-fpw \m-i-Øn-s‚ h-°n-em-Wv.-

In-km≥-k-` I-e-Œ-td-‰v ]-Sn-°¬ \-S-Øn-b \n-cm-lm-c-k-a-cw kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v hn Nm-ap-Æn k-Xy-{K-ln-Iƒ-°v \m-c-ßm-\o-cv \¬-In Ah-km-\n-∏n-°p∂p

In-km³-k-` \n-cm-lm-ck-a-cw A-h-km-\n--¨p hn-ZymÀ-Yn-I-tfm-Sv tam-i-am-bn s]cp-am-dn-bm \-S]Sn I¬-∏-‰: Pn-√-bn-se Im¿-jn-I {]-iv-\-߃ D-∂-bn-®v In-km≥k-` Pn-√m `m-c-hm-ln-Iƒ I-gn™ aq-∂p-Zn-h-k-am-bn I-e-Œ-td‰v ]-Sn-°¬ \-S-Øn-h-∂ \n-cmlm-c-k-a-cw kw-ÿm-\ {]-knU‚ v hn Nm-ap-Æn \m-c-ßm-\o-cv

kn-U‚ v ]n F-kv hn-izw-`-c≥ A-[y-£-\m-bn-cp-∂p. kn.-]n.-sF. Pn-√m sk-{I-´-dn hn-P-b≥ sN-dp-I-c, ]n sI aq¿Øn, kn F-kv Ãm≥-en≥, k-Pn Im-h-\m-°p-Sn, Sn a-Wn kw-kmcn-®p.

\¬-In A-h-km-\n-∏n-®p. Pn-√m sk-{I-´-dn tUm. Aºn Nn-d-bn¬, F Fw tPm-bn, AUz. Fw Un tPm¿-Pv, ]n ]n aØm-bn, sI ]n cm-P≥ F-∂n-hcm-Wv k-a-cw \-S-Øn-b-Xv. k-am]-\-k-tΩ-f-\-Øn¬ Pn-√m {]-

I¬-∏-‰: hn-Zym¿-Yn-I-tfm-Sv tami-am-bn s]-cp-am-dp-∂ _-kv Poh-\-°m¿-s°-Xn-tc I¿-i-\ \-S]-Sn-sb-Sp-°p-sa-∂v Pn-√m I-eŒ¿ tI-i-th-{μ-Ip-am¿ A-dn-bn®p. tÃm-∏p-I-fn¬ _-kv \n¿Øm-Xn-cn-°p-I, _-kv tÃm-∏p-

I-fn¬ hn-Zym¿-Yn-I-sf Iyq \n¿Øp-I, _- n¬-h-®v A-k-`yw ]d-bp-I, A-an-X Nm¿-Pv Cu-Sm-°pI Xp-S-ßn-b Ip-‰w sN-øp-∂-h¿s°-Xn-tc-bm-Wv \-S-]-Sn-bp-≠mhp-I. kz-Im-cy _- p-I-fn¬ bm{X sN-øp-∂-Xn-\v hn-Zym¿-Yn-

kpÂ-¯m³ _-t¯-cn k-l-I-c-W AÀ-_³ _m-¦n hym-]-I {I-a-t¡-Sv c-Pn-kv-{SmÀ-¡v dn-t]mÀ-«v k-aÀ-¸n-¨p I¬-∏-‰: kp¬-Øm≥ _-tØcn k-l-I-c-W A¿-_≥ _m¶n¬ hym-]-I {I-a-t°-Sv \-S-∂psh-∂ I-s≠-Ø-e-S-ßn-b At\z-j-W dn-t]m¿-´v k-l-I-c-W c-Pn-kv-{Sm¿-°v k-a¿-∏n-®p. \n-ba-\-ß-fn-epw D-tZym-K-°-b-‰-ßfn-epw Hm-^n-kv \-ho-I-c-W-Ønep-am-Wv {I-a-t°-Sv \-S-∂-sX-∂v dn-t]m¿-´v Nq-≠n-°m-´p-∂p. IÆq¿ k-l-I-c-W ]-cn-io-e-\tI-{μw {]n≥-kn-∏-epw U-]yq-´n c-Pn-kv-{Sm-dp-am-b ]n cm-a-N-{μ≥ k-l-I-c-W c-Pn-kv-{Sm¿-°v ka¿-∏n-® A-t\z-j-W dn-t]m¿-´nem-Wv {I-a-t°-Sp-Iƒ kw-_‘n-® hn-h-c-ap-≈-Xv. _m-¶n¬ k-ao-]-Im-e-Øp \S-∂ ]yq¨ \n-b-a-\-ß-fn-epw Pq-\n-b¿ ¢m¿-°p-am-cm-bn D-

tZym-K-°-b-‰w \¬-In-b-Xn-epw k-l-I-c-W-®-´-ß-fp-sS ew-L\-hpw A-gn-a-Xn-bpw B-tcm-]n-®v k-l-Im-cn-Iƒ \¬-In-b ]-cmXn-bn¬ c-Pn-kv-{Sm¿ \n¿-tZ-in-®Xn-\p-k-cn-®-Xn-\p-k-cn-®m-bn-cp∂p U-]yq-´n c-Pn-kv-{Sm-dp-sS At\z-j-Ww. t\-c-tØ Pn-√m kl-I-c-W tPm-bn‚ v c-Pn-kv-{Smdpw (Hm-Un-‰v) ]-cm-Xn A-t\z-jn®n-cp-∂p. k-l-Im-cn-I-fp-sS Btcm-]-W-߃ i-cn-h-bv-°p-∂Xm-bn-cp-∂p tPm-bn‚ v c-Pn-kv{Sm-dp-sS A-t\z-j-W dn-t]m¿-´v. tPm-bn‚ v c-Pn-kv-{Sm-dp-sS At\z-j-Ww Ip-‰-a-‰-X-s√-∂pw ]cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂ Im-cy-߃ hn-i-Zm-t\z-j-W-Øn-\p hn-t[b-am-°-W-sa-∂pw _m-¶v `-c-Wk-an-Xn c-Pn-kv-{Sm-tdm-Sv A-`y¿-

Yn-®p. C-tX-Øp-S¿-∂m-Wv U]yq-´n c-Pn-kv-{Sm-sd A-t\z-j-WØn-\p \n-tbm-Kn-®-Xv. _m-¶v `-cW-k-an-Xn-bp-sS 2012 Pq¨ 13se Xo-cp-am-\-{]-Im-cw c-≠pt]¿-°pw Un-kw-_¿ 29se Xocp-am-\-a-\p-k-cn-®v H-cmƒ-°pw ]n-∂o-Sv _m-¶n¬ P-\-d¬ hn-`mK-°m¿-°m-bn X-øm-dm-°n-bXpw Im-em-h-[n I-gn-™-Xp-am-b dm-¶v en-Ãn¬-\n-∂v kw-h-c-W am-\-Z-fi-{]-Im-cw H-cmƒ-°pw ]yq¨ X-kv-Xn-I-bn¬ \n-b-a-\w \¬-In-b-Xp {I-a-hn-cp-≤-am-sW∂v U-]yq-´n c-Pn-kv-{Sm-dp-sS dnt]m¿-´n¬ ]-d-bp-∂p. k-_v Ãm-^v Im-‰-K-dn-bn¬s∏-´ ]yq¨ X-kvX - n-Ib - n¬ 2010 \-hw-_¿ 12\v \n-b\ - w e-`n-® aq∂p-t]¿-°v `-c-W-k-an-Xn-bp-sS

2013 P-\p-h-cn H-∂n-se Xo-cp-am-\a-\p-k-cn-®v A-‰≥-U-dp-sS kq∏¿-\yq-a-dn X-kv-Xn-I kr-jv-Sn-®v Pq-\n-b¿ ¢m¿-°p-am-cm-bn D-tZymK-°-b-‰w \¬-In-b-Xv h-gn-hn-´msW-∂p dn-t]m¿-´n¬ hn-i-Zo-I-cn°p-∂p. _m-¶v B-h-iy-Øn-e-[nIw B-fp-I-sf k-_v Ãm-^v hn`m-K-Øn¬ \n-b-an-®-Xv Pq-\n-b¿ ¢m¿-°v X-kv-Xn-I-bn¬ k-l-Ic-W k-l-I-c-W k¿-ho-kv FIvk - m-an-t\-j≥ t_m¿-Uv ap-tJ\ \n-ba - \ - w \-SØ - p-∂X - p A-´n-adn-°p-∂-Xn-\m-bn-cp-∂p-sh-∂pw dn-t]m¿-´n¬ Ip-‰s - ∏-Sp-Øp-∂p. P-\d - ¬ hn-`m-KØ - n¬ \n-ba - \-Øn-\v _m-¶v 2010 \-hw-_¿ 11\v {]-kn-≤o-I-cn-® dm-¶v en-Ãn\v 2012 \-hw-_¿ 10 h-sc-bm-bncp-∂p Im-em-h-[n. F-∂n-cn-s°,

Hm-]-td-j³ iw-kp D-e-a A-¡m-Z-an d-a-Zm³ Ip-t_-c: H-cmÄ-Iq-Sn Imw-]-bn³: I-hÀ hn-X-c-Ww \-S-¯pw A-d-Ìn sh-ß-∏-≈n: iw-kp¬ D-e-a Ckv-em-an-Iv A-°m-Z-an d-a-Zm≥ Imw-]-bn-t\m-S-\p-_-‘n-®v Pn-√bn-se ap-gp-h≥ ho-Sp-I-fn-epw Ih-dp-Iƒ hn-X-c-Ww sN-øm≥ taJ-em `m-c-hm-ln-I-fp-sS tbm-Kw ]-≤-Xn-Iƒ B-hn-jv-I-cn-®p.27\v ]-≈n-I-fn¬ hn-X-ctWm-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-°pw. Pq-sse \m-tem-sS Xn-cn-®p-hmßpw. A-°m-Z-an Imw-]-kn-se A-Sn-ÿ-m-\ ku-I-cy-߃ ]q¿Øn-bm-°p-∂-tXm-sSm-∏w \n-ehn-ep-≈ _m-[y-X-Iƒ Xo¿-°em-Wv Cu h¿-j-sØ Imw-]bn≥ sIm-≠v e-£y-am-°p-∂-Xv.-

Pn-√m kw-Lm-S-I-k-an-Xn sN-b¿-am≥ ]-\-¥-d ap-l-Ω-Zns‚ A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ tbm-Kw A-°m-Z-an P-\-d¬ sk{I-´-dn C-{_m-low ss^-kn t]cm¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hn-hn-[ ta-J-e-I-sf {]-Xn-\n[o-I-cn-® F sI ap-l-Ω-Zv-Ip-´n lm-Pn, ss^-k¬ ss^-kn, A_v-Zp¬ A-ko-kv s]m-gp-X-\, ]n A-_q-_-°¿ lm-Pn, F-S-∏m-d Ip-™-Ω-Zv, A-_v-Zp¬ d-jo-Zv Zmcn-an, k-Cu-Zv ss^-kn, A-∫mkv au-e-hn, ap-Po-_p d-lv-am≥ ss^-kn, I-W-°-bn¬ ap-l-ΩZv, C Sn _m-∏p lm-Pn, ap-kv-X-^

Zm-cn-an, A-\o-kv ss^-kn, F≥ kq-∏n, sI Sn _o-cm≥, ap-lv-bn±o≥-Ip-´n b-am-\n, iw-kp-±o≥ dlv-am-\n kw-km-cn-®p.-

imJ D-Zv-LmS\w sh-≈-ap-≠: I-\-dm _m-¶n-s‚ Pn-√-bn-se 14m-a-Xv im-J \m-sf cm-hn-se X-cp-h-W-bn¬ D-Zv-LmS-\w sN-øpw. X-cp-h-W {]-tZ-iØv tZ-i-k¬-Ir-X _m-¶-\p-hZn-°-W-sa-∂ G-sd-°m-e-sØ ap-d-hn-fn-°m-Wv ]-cn-lm-c-am-hp∂-Xv. I-\-dm-_m-¶v F-Iv-kn-Iyq´o-hv U-b-d-Œ¿ ]n F-kv dm-h-Xv D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-°pw.-

hm-b-\-bp-sS DÂ-k-h-sam-cp-¡m³ "do-U-t¯m¬' kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: hm-b\-hm-c-Øn¬ hm-b-\-bp-sS D¬-k-h-sam-cp-°m≥ kp¬Øm≥ _-tØ-cn-bn¬ "do-UtØm¨' kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. kp¬-Øm≥ _-tØ-cn ]-ªnIv sse-{_-dn-bm-Wv ssh-hn[y-am¿-∂ hm-b-\m-\p-`-h-ßsfm-cp-°m≥ 22\v ]-cn-]m-Sn \S-Øp-∂-Xv. kp¬-Øm≥ _-tØ-cn sse-{_-dn lm-fn¬ \-S-°p-∂ ]-cn-]m-Sn-bn¬ Xn-c-s™-Sp-°s∏-´ 14 hn-Zym-e-b-ß-fn-se Ip´n-I-fm-Wv ]-s¶-Sp-°p-I. "do-UtØm-Wn¬' ]-s¶-Sp-°m-\p-

≈ Ip-´n-I-sf Xn-c-s™-Sp-°p∂-Xn-\m-bn hn-Zym-e-b-ß-fn¬ ]p-kv-X-Im-h-X-c-W k-Z- pIƒ \-S-Øn. hn-Zym-e-b-ß-fnse an-I-® hm-b-\-°m-cm-b Ip´n-Iƒ, X-߃ hm-bn-® ]p-kvX-I-߃ ]p-kv-X-Im-h-X-c-W k-Z- n¬ A-h-X-cn-∏n-°p-Ibpw N¿-® \-S-Øp-I-bpw sNøpw. C-h-cn¬ \n-∂p Xn-c-s™Sp-°p-∂ Ip-´n-I-sf-bm-Wv "doU-tØm-Wn¬' ]-s¶-Sp-∏n-°p∂-Xv. ]-s¶-Sp-°p-∂ hn-Zym¿Yn-I-sf Dƒ-s∏-Sp-Øn "hm-b\m-°q-´'Øn-s‚ cq-]o-I-c-W-

c-à-Zm-Xr Zn-\m-N-c-Ww: aÂ-k-c-§Ä \-S-¯n I¬-∏-‰: tem-I c-‡-Zm-Xr Zn\m-N-c-W-tØm-S-\p-_-‘n-®v Pn√m-X-e-Øn¬ kv-Iqƒ, tIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v Izn-kv, Nn-{X-cN-\m a¬-k-c-߃ ]-\-a-cw K-h. \-gv-kn-Mv kv-Iq-fn¬ \-S-Øn. Iznkv a¬-k-c-Øn¬ K-h. \-gv-kn-Mv kv-Iq-fn-se Fw kn en-kv-\, l¿jm ]n X-¶-®≥ F-∂n-h-cp-sS Sow H-∂mw k-Ωm-\w t\-Sn. am-\-¥-hm-Sn sk‚ v-ta-co-kv tIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn-I-fm-b sI jn-lm-_v, sI ]n B-jn¿ c≠mw ÿm-\h - pw ap-´n¬ U-ªyp.Fw.-H. B¿-Svk - v B‚ v k-b≥-kv tIm-f-Pn-se ap-l-Ω-Zv A-^vk¬, ^m-bn-kv \-Zo¿ aq-∂mw

ÿm-\h - pw I-cÿ a - m-°n. Nn-{Xc-N-\m a¬-k-c-Øn¬ ap-≈≥sIm-√n sk‚ v-ta-co-kv l-b¿ sk-°≥-Ud - n kvI - q-fn-se sI Fkv hn-jvW - p-km-bn H-∂mw ÿm\-hpw ]p¬-∏-≈n hn-P-b l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-se Sn hn A-Jn¬-cm-Pv c-≠mw ÿm-\h - pw ]-\-¶-≠n K-h. l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-se ]n A-`n-tj-Iv aq-∂mw ÿm-\h - pw t\-Sn. hn-Pb - nIƒ-°v \m-sf I¬-∏‰ - Ir-jvW - tam-l≥ sa-tΩm-dn-b¬ K-h. sF.-Sn.-sF-bn¬ \-S-°p-∂ Pn√m-X-e c-‡-Zm-Xr Zn-\m-N-c-WtØm-S-\p-_-‘n-®p-≈ sk-an\m-dn¬ ]p-ck - vI - m-cw \¬-Ip-w.

hpw \-S-°pw. D-®-bv-°v 1.-30 apX¬ hm-b-\-bp-sS A-Iw-s]mcpƒ F-∂ hn-j-b-Øn¬ ]n Sn kp-K-X≥ A-h-X-cn-∏n-°p-∂ ¢m-kv \-S-°pw. sse-{_-dn-bpsS ]n.-F-kv.-kn. ]-co-£m ]-cnio-e-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂ DtZym-Km¿-Yn-Iƒ X-øm-dm-°nb ]-{X-Øn-s‚ {]-Im-i-\-hpw "do-U-tØm-Wn¬' \-S-°pw. hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw A-[ym]-I¿-°pw s]m-Xp-P-\-߃°p-sa-√mw {]-tbm-P-I-c-am-b hm-b-\m-hn-`-h-ß-fm-Wv do-UtØm-Wn¬ H-cp-°n-bn-cn-°p∂-Xv.-

F³-tUm-hv-saâv hn-X-c-Ww sN-bv-Xp

am-\-¥-hm-Sn: Hm-]-td-j≥ Ipt_-c-bp-sS `m-K-am-bn ap≥ hym]m-cn-sb t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. I-Wn-bm-cw kz-tZin s]m-e-bn-S-Øn¬ H hn tPm¿Pv(43) B-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv. {]tXy-I t]m-en-kv kv-Izm-Un-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-Øn-b sd-bvUn¬ d-h-\yq Ãmw-]v ]-Xn-®v H∏n-´ A-©p t]-∏-dp-I-fpw Ãmw]v H-´n-® \m-ep t]-∏-dp-I-fpw ap{Z-]-{X-hpw ]n-Sn-Iq-Sn. am-\-¥-hm-Sn F-kv.-sF. ]m∏-®-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kwL-am-Wv C-bm-sf A-d-Ãv sN-bvX-Xv. tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°nb tPm¿-Pn-s\ dn-am≥-Uv sN-bvXp.-

Im-em-h-[n B-dp-am-k-tØ-°v Zo¿-Ln-∏n-°m≥ `-c-W-k-an-Xn 2012 am¿-®v 22\v Xo-cp-am-\n-®p. dm-¶v en-Ãn-s‚ Im-em-h[ - n Xocm≥ G-gp-am-kw _m-°n-bn-cns° Cu Xo-cp-am-\s - a-Sp-Øp-Xv Zpcp-t±-i-tØm-sS-bm-bn-cp-∂p-sh∂v dn-t]m¿-´n¬ ]-d-bp-∂p. _m¶n-s‚ sl-Uv Hm-^n-kv \-ho-Ic - W tPm-en-If - n-epw A-Uo-j\ - ¬ h¿-°p-If - n-epw I-gn-™ h¿-jw 3.-58 e-£w cq-]b - p-sS {I-at- °-Sv \-S∂ - X - m-bpw U-]y-´n c-Pn-kv{- Smdp-sS A-t\z-j-W-Øn¬ I-s≠Øn-bn-´p-≠v. tIm¨-{K-kv \n-b{¥-W-Øn-em-Wv kp¬-Øm≥ _-tØ-cn A¿-_≥ _m-¶v `-cW - k-an-Xn. ap≥ Un.-kn.-kn. A-[y£-\m-b {]-^. sI ]n tXm-ak - mWv sN-b¿-am≥.

Iƒ-°p-≈ I¨-k-j≥ Im¿Up-Iƒ do-Py-\¬ {Sm≥-kvt]m¿-´v Hm-^n-kn¬ \n-∂p kuP-\y-am-bn \¬-Ipw. ÿm-]-\-ta-[m-hn-Iƒ B¿.Sn. Hm-^n-kp-Iƒ ap-tJ-\ I¨k-j≥ Im¿-Up-Iƒ ssI-∏-‰n hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v \¬-I-Ww.

Im¿-Un-\p-≈ A-t]-£ ÿm-]\-ta-[m-hn-Iƒ B¿.-Sn. Hm-^nkp-I-fn¬ \¬-I-Ww. Pq-sse 15\v ap-ºv ]p-Xn-b I¨-k-j≥ Im¿-Up-Iƒ F-√m hn-Zym¿-YnIƒ-°pw hn-X-c-Ww sN-ø-W-sa∂v B¿.-Sn.-H. hn kp-tc-jv-Ipam¿ A-dn-bn-®p.

tem-dn a-dn-ªv bp-hm-hn-\v ]-cn-¡v kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: tZ-iob-]m-X-bn¬ kp¬-Øm≥ _tØ-cn Xn-cp-s\-√n C-d-°-Øn¬ N-c-°p-tem-dn a-dn-™v H-cmƒ-°v ]-cn-t°-‰p. _n-lm¿ kz-tZ-in-bpw tem-dn ss{U-h-dp-am-b cm-am-\μ(28)\m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C-∂se cm-hn-se 8.-30Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. ssl-Z-cm-_m-Zn¬ \n-

∂p _n-kv-I-‰v I-b-‰n sIm-®n-bnte-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ temdn-bm-Wv \n-b-{¥-Ww-hn-´v a-dn™-Xv. C-d-°-Øn¬ th-K-Øn-seØn-b tem-dn F-Xn-tc -h-∂ hml-\-Øn-\v ssk-Uv \¬-Ip-∂Xn-\n-S-bn¬ \n-b-{¥-Ww-hn-´p adn-bp-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v Zr-Ivkm-£n-Iƒ ]-d-™p.-

26 B-Zn-hm-kn Ip-Spw-_-§Ä-¡v 10 G-¡À `q-an I¬-∏-‰: `q-c-ln-X-cm-b B-Zn-hmkn-Iƒ-°v `q-an \¬-Ip-∂ ]-≤Xn-bn¬ Pn-√-bn-se 26 B-Zn-hmkn Ip-Spw-_-߃-°v \¬-Ip-∂Xn-\v 10 G-°¿ `q-an G-s‰-Sp-ØXm-bn Pn-√m I-e-Œ¿ tI-i-th{μ-Ip-am¿ A-dn-bn-®p. `q-an I-s≠-Øp-∂-Xn-\v B-dv `q-hp-S-a-I-fp-sS tc-J-Iƒ ]-cntim-[n-®p. am-\-¥-hm-Sn Xm-eq-°n-se s]m-cp-∂-∂q¿ hn-t√-Pn-se ]≈n-bm¬ sam-bv-Xp-´n, C-{_mlow F-∂n-h-cp-sS A-t]-£ ]-

cn-K-Wn-®m-Wv 10 G-°¿ `q-an Gs‰-Sp-Ø-Xv.Iq-Sp-X¬ `q-c-ln-X¿-°v `q-an I-s≠-Øp-∂-Xn-\p-≈ {i-a߃ Xp-S-cp-sa-∂v Pn-√m I-e-Œ¿ A-dn-bn-®p. C-Xn-\m-bp-≈ A-SpØ tbm-Kw Pq-sse G-gn-\v I-eŒ-td-‰n¬ tN-cpw. U-]yq-´n I-eŒ¿ A-_v-Zp¬ k-a-Zv, lp-kq¿ in-c-kv-X-Zm¿ ]n ]n Ir-jv-W≥Ip-´n, Pn-√m k¿-th kq-{]-≠v kp-\n¬ tPm-k-^v, sF.-Sn.-Un.]n. s{]m-P-Iv-‰v Hm-^n-k¿ ]-s¶Sp-Øp.

Øm-]-\-§Ä-¡v ]-\-a-cw ]m-ew A-]-I-SmhØ-bn hym]mc A-h-[n ]-\-a-cw: am-\-¥-hm-Sn-˛-]-\-a-cw tdm-Un¬ ]-\-a-cw Su-Wn-t\m-Sv tN¿-∂v h-en-b-]p-g-bv-°v Ip-dpsI-bp-≈ ]m-ew A-]-I-S-`o-jWn-bn¬. Zn-t\-\ \q-dp-I-W-°n\v hm-l-\-߃ I-S-∂p-t]m-hp∂ ]m-e-am-Wn-Xv. aq-∂p Xq-WpI-fp-I-sf-bpw _-‘n-∏n-°p-∂ h-en-b tIm¨-{Io-‰v …m-_p-Ifp-sS tPm-bn‚p-I-fn-se Sm-dn-Mv C-f-In. tdm-Un¬ ]-e-X-h-W A‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-s∂-¶n-epw C-Xp \-∂m-°m≥ A-[n-Ir-X¿ X-øm-dm-bn-´n-√. hm-l-\-߃ ]m-e-Øn-se Sm-dn-Mv C-f-In-b `mK-ß-fn¬ I-b-dn-bn-d-ßp-tºmƒ Ip-ep-ßp-∂-Xm-bn Im¬-\-S-bm{X-°m¿ ]-d-bp-∂p. a-g I-\-°p∂-tXm-sS sh-≈w sI-´n-\n-∂v aW-epw a-Æpw C-Xn-eq-sS H-en-®nd-ßn A-]-I-S km-[y-X-tb-dp-sa-

∂m-Wv \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂-Xv. I-gn-™ Zn-h-k-ß-fn-em-Wv ]me-Øn-s‚ s]-bn-‚ n-Mv tPm-enIƒ I-gn-™-Xv. C-Xn-\v ]-Xn-\mbn-c-߃ sN-e-hv h-cp-sa-¶n-epw ]m-e-Øn-s‚ \n-e-\n¬-∏n-\v `oj-Wn-bm-hp-∂ sN-dn-b Im-cy߃ ]-cn-l-cn-°m≥ A-[n-IrX¿ X-søm-dm-hm-Ø-Xn¬ {]-Xntj-[-ap-b-cp-I-bm-Wv.50 h¿-jw ap-ºm-Wv ]m-ew \n¿-an-®-Xv. C-Xp-h-sc ]m-e-Øn¬ H-cp A-‰-Ip-‰-∏-Wn-I-fpw \-SØn-bn-´n-√. C-cp-`m-K-ß-fn-epw Im¬-\-S-bm-{X t]m-epw Zp- -lam-hp-∂ co-Xn-bn¬ sS-ent^m¨, hm-´¿ A-tXm-dn-‰n ss]-∏p-Iƒ ÿm-]n-®n-´p-ap-≠v. Np-t≠¬ kz-tZ-in-bm-b Un-{Iqkv ta-kv-{Xn-bm-Wv ]m-e-Øn-s‚ I-cm-dp-Im-c≥.-

ta-∏m-Sn: P-\-d¬-t_m-Un tbmKw \-S-°p-∂-Xn-\m¬ C-∂v D-®h-sc ta-∏m-Sn-bn-se hym-]m-c ÿm-]-\-߃-°v A-h-[n-bm-bncn-°pw. ]-©m-b-Øn-se an-I-® hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ A-hm¿Up-Iƒ tbm-KØ - n¬ hn-Xc - W - w sN-øpw.-

ss_-¡pw Po-¸pw Iq-«n-bn-Sn-¨v ]-cn-¡v sh-≈-ap-≠: ss_-°pw Po-∏pw Iq-´n-bn-Sn-®v ss_-°v bm-{X-°mc-\v ]-cn-t°-‰p. X-cp-h-W-˛-]-Sn™m-d-Ø-d tdm-Un¬ C-∂-se ssh-Io-´v \m-tem-sS-bm-bn-cp∂p kw-`-hw. X-cp-h-W kz-tZ-in Ip-´-∏-d-º≥ ap-l-Ω-Z-en-bp-sS aI≥ \u-^-en(21)\m-Wv ]-cnt°-‰-Xv.

sXm-gn-ep-d-¸v th-X-\w ap-S-§p-¶p; sXm-gn-em-fn-IÄ {]-t£m-`-¯n-te-¡v I¬-∏-‰: sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xnbn¬ Iq-en ssh-Ip-∂-Xn-s\-Xnsc sXm-gn-em-fn-Iƒ {]-t£m-`Øn-te-°v \o-ßp-∂p. ao-\-ßmSn {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ I-gn-™ am¿-®v ap-X¬ sXm-gn-em-fn-Iƒ°v Iq-en \¬-Im≥ ^-≠v A-\ph-Zn-®n-´n-√. A-[y-b-\-h¿-jw B-cw-`n-®tXm-sS th-X-\w e-`n-°m-Ø-Xn\m¬ \n¿-[-\-cm-b sXm-gn-em-fnIƒ Zp-cn-Xw-t]-dp-I-bm-W-v. \-SØn-∏n¬ h-cp-Øn-b \n-ba - t- `-ZK - Xn-If - pw ]p-Xn-b \n-ba - \ - n¿-am-Whpw ]-≤-Xn-sb L-´w-L-´-am-bn

C-√m-Xm-°p-sa-∂p `-cW - k - a - n-Xn Aw-K-߃ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ Ip-‰s - ∏-Sp-Øn. Cu km-ºØn-I h¿-jw 80 e-£-tØm-fw cq-] ao-\-ßm-Sn {Km-a-∏-©m-bØn-\v e-`n-°m-\p-≠v. i-cm-i-cn 45 sXm-gn¬-Zn-\-߃ kr-„n-®ncp-∂p-sh-¶n-epw ^-≠v e-`n-°mØ-Xv ]-≤X - n \-SØ - n-∏v A-hX - mf-Øn-em-°p-Ib - m-Wv. Im¿-jn-I ta-J-e-bn¬ sXm-gn¬ sN-øm≥ I-gn-bm-Ø hn-[Ø - n-ep-≈ A-imkv{- Xo-b ]-cn-jvI - m-cß - f - pw Zp-cnXw-hn-Xb - v° - p-∂p. ]p-Xn-b t`-ZK - Xn {]-Im-cw \n¿-am-W {]-hr-Øn-

Iƒ \-S-∏m-°m-sa-∂pw B-´n≥Iq-Sv, sXm-gp-Øv Xp-S-ßn-b-h \¬-Im-sa-∂pw ]-d-bp-∂p-s≠¶n-epw C-Xp-kw-_‘ - n-®v hy-‡am-b \n¿-tZ-iß - ƒ e-`n-®n-´n-√. A-∂-∂p th-X-\w ssI-∏-‰n Po-hn-°p-∂ B-Zn-hm-kn k-aq-lsØ 14 Zn-h-k-Øn-sem-cn-°¬ th-X-\w \¬-Ip-∂ ]-≤-Xn-bnte-°v sIm-≠p-hc - p-∂X - n-\v \n-ch-[n {i-a-߃ \-S-°p-∂-Xn-\nsS-bm-Wv aq-∂p-am-ka - m-bn Iq-en \n-tj-[n-°p-∂-Xv. \n-e-hn¬ 2,229 sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v 80 Zn-hk-sØ th-X-\w \¬-Im-\p-≠v.

I-¬-∏-‰: Im-b-°p-∂v £o-c-kwL-Øn-se sa-w-_¿-am-cp-sS a-°fn¬ F-kv.-F-kv.-F¬.-kn. ]-co£-bn¬ D-b¿-∂ am¿-°v t\-Snb A-\o-‰m am-Xyp, A-Xp-eym tPm-k-^v F-∂n-h¿-°v sI sP ^n-en-∏v sa-tΩm-dn-b¬ F≥tUm-hv-sa‚ v an¬-a h-b-\m-Sv ]n B‚ v sF am-t\-P¿ Sn am-Xyp hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. kw-Lw {]-kn-U‚ v t_-_n Xp-cp-Øn-bn¬, ssh-kv {]-knU‚ v dm-Wn _m-_p, sk-{I-´-dn A-\q-]v tPm¿-Pv, ]n kn a-Ømbn, sP-bnw-kv s\-√n-°p-t∂¬, Zn-t\-jv a-Wn-a-e, _n-μp {io-[c≥, Ku-cn- am-[-h≥, tPm-kv I-fØn-¶¬, sI sI t_-_n kw- k¿-ho-kv kw-L-S-\-I-fp-sS kw-bp-‡ k-a-c-k-an-Xn I-e-Œ-td-‰n-\v ap-ºn¬ \-S-Øn-b km-cn-®p. {]-Xn-tj-[{]-I-S-\w

C-Xn¬ 81 Ip-Spw-_-ß-ƒ ]-´n-Ih¿-K hn-`m-KØ - n¬-s∏-´h - c - m-Wv. ]-Wn-b, Im-´p-\m-bv° - , Du-cmfn- hn-`m-K-ßn-ep-≈-h-cm-Wn-h¿.-k¿-°m¿ \-S] - S- n-s°-Xn-tc ao-\ßm-Sn {Km-a-∏-©m-b-Øv `-c-Wk-an-Xn C-∂p I-e-Œ-td-‰n-\v apºn¬ [¿-W \-SØ - p-sa-∂p `m-chm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬{Km-a∏ - © - m-bØ - v- ssh-kv- {]-knU‚ v- e-Xm- i-in-, hn-Ik - \ - I - m-cykv-‰m‚n-Mv- I-Ωn-‰n- sN-b¿-am≥hn- F A-_m-kv,- Fw- B¿- i-in[-c≥- ]-s¶-Sp-Øp.--

]-I-S-\w \-S-¯n I¬-∏-‰: d-h-\yq-h-Ip-∏n-se U]yq-´n I-e-Œ¿ X-kv-Xn-I-bn-se°v t\-cn-´p-≈ \n-b-a-\w 50 i-Xam-\-am-°n D-b¿-Øp-∂-Xn-s\Xn-tc k¿-ho-kv kw-L-S-\-I-fpsS kw-bp-‡-k-a-c-k-an-Xn I-eŒ-td-‰n-\v ap-ºn¬ {]-Xn-tj-[ {]I-S-\w \-S-Øn. F≥.-Pn.-H. bq-\nb≥ Pn-√m sk-{I-´-dn F-kv AP-b-Ip-am¿ A-[y-£-X-h-ln-®p. ]n tKm-]m-e-Ir-j-W≥, ]n ]n cm-a-Ir-jv-W≥ kw-km-cn-®p.ssh-Øn-cn Xm-eq-°v Hm-^nkv ]-cn-k-c-Øv \-S-∂ tbm-Kw F≥.-Pn.-H. bq-\n-b≥ kw-ÿm\ I-Ωn-‰n Aw-Kw ]n hn G-en-bmΩ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.


{]mtZ-inIw

19 Pq¨ 2014 hymgw

I-e-Î-td-äv amÀ-¨v 26\v

]cn-]mSn

sI.]n.F-kv.Sn.bp. saw-_À-jn-¸v hn-X-c-Ww

I-¬-∏-‰: sXm-gn-ep-d-∏v sXm-gnem-fn-Iƒ-°v Iq-en \-¬-I-m-ØXn¬ {]-Xn-tj-[n-®v 26\v I-e-Œtd-‰v am¿-®v \-S-Øp-sa-∂v sF.F≥.-Sn.-bp.-kn. Pn-√m I-Ωn-‰n. \n-b-a-{]-Im-cw 15 Zn-h-k-Øn-\p≈n¬ Iq-en \-¬-In-bn-s√-¶n¬ \-„-]-cn-lm-cw \-¬-I-W-sa-∂ k¿-°m¿ D-Ø-c-hv \n-e-\n-¬s°-bm-Wv aq-∂p-am-k-sØ Iqen Ip-Sn-»n-I-bm-b-Xv. C-Xp sXmgn-em-fn-I-sf {]-Xn-Iq-e-am-bn _m-[n-°p-∂p. i-º-f-h¿-[-\ {]Jym-]n-®v am-k-ß-fm-bn-´pw AXp I-S-em-kn¬ H-Xp-ßp-I-bmWv. \n-Ip-Xn h¿-[-\-hn-s\-Xn-tc kw-bp-‡ tam-t´m¿-sØm-gn-emfn bq-\n-b≥ \-S-Øp-∂ hm-l-\ {]-Nm-c-W Pm-Y, I-e-Œ-td-‰v am¿®v F-∂n-h hn-P-bn-∏n-°p-sa-∂p tbm-Kw A-dn-bn-®p. sF.-F≥.-Sn.-bp.-kn. kw-ÿm\ h¿-°n-Mv {]-kn-U‚ v ]n sI tKm-]m-e≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n ]n Ben A-[y-£X - h - l - n-®p. I-¬∏ - ‰ tªm-°v ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ - v ]n sI A-\n¬-Ip-am¿, ]n Fw {]k-∂t- k-\≥ kw-km-cn-®p.

I-¬-∏-‰: bp-.-Un-.-F-^v. k-¿°m¿ sIm-≠p-h-∂ ]p-Xn-b ]mTy-]-≤-Xn ]-cn-jv-I-c-W-hpw A-[ym-]-I ]m-t°-Ppw s]m-Xphn-Zy-`ym-k-Øn-s‚ hn-izm-k-X ho-s≠-Sp-°p-∂-Xn-\v k-lm-bI-am-b-Xm-bn Un.-kn.-kn. {]-knU‚ v sI F¬ ]u-tem-kv. tI-

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: sI.-Fkv.-F-kv.-F. Pn-√m I¨-h≥j≥ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v H Fw tPm¿-Pv D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. Pn-√m {]-kn-U‚ v ap-l-Ω-Zv sh-t≈-ß-c, H Sn hn-P-b≥, Ipam-c≥ kw-km-cn-®p.

 am-\-¥-hm-Sn {Km-a-∏-©m-b-

Øv lmƒ: a-g-°m-e tcm-K-{]Xn-tcm-[ in¬-∏-im-e-˛ 9.-00  X-cn-tbm-Sv sk‚ v ta-co-kv bp.-]n. kv-Iqƒ: hm-b-\-hm-cmtLm-jw Pn-√m-X-e D-Zv-L-m-S\w-˛ 10.-00

Adnbn-¸pIÄ

Iw-]yq-«À Hm-]-td-äÀ Iq-Sn-¡m-gv-N I¬-∏-‰: B¿.-Fw.-F-kv.-F. Pn√m s{]m-P-Iv-‰v Hm-^n-kn¬ A°u-≠v-kv ¢m¿-°v/Iw-]yq-´¿ Hm-]-td-‰¿ X-kv-Xn-I-bn-te-°p≈ Iq-Sn-°m-gv-N \m-sf cm-hnse 10\v Pn-√m hn-Zym-`ym-k D-]U-b-d-Œ-dp-sS Hm-^n-kn¬ \-S°pw. tbm-Ky-cm-b A-t]-£I¿ tbm-Ky-X, h-b- v, {]-hrØn-]-cn-N-bw F-∂n-h kw-_‘n-°p-∂ A- ¬ tc-J-I-fp-ambn A-`n-ap-J-Øn-s\-Ø-Ww. hy-‡n-K-X A-dn-bn-∏v e-`n-°mØ-h¿ Pn-√m hn-Zym-`ym-k D-]U-b-d-Œ-dp-sS Hm-^n-kp-am-bn _-‘-s∏-S-Ww. t^m¨: 202593, 204001.

ap-b h-fÀ-¯Â ]-cn-io-e-\w

I¬-∏-‰: I-Æq¿ ar-K-kw-c-£W ]-cn-io-e-\ tI-{μ-Øn¬ 20, 21 Xn-ø-Xn-I-fn¬ ap-b¬ h-f¿Ø-en¬ ]-cn-io-e-\w \¬-Ipw. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ 04972 763473 \-º-dn¬ t]-cv c-Pn-ÿ sN-øWw.

]-«n-I-hn-`m-K-¡mÀ-¡v hm-bv-]

I¬-∏-‰: ]-´n-I-Pm-Xn-˛-h¿-K hnI-k-\ tIm¿-]-td-j≥ s_-\^n-jy-dn Hm-dn-b‚-Uv kv-Ioan¬ H-cp e-£w cq-] hm-bv-] \¬-Ipw. ]-´n-I-hn-`m-K-Øn¬s∏-´ sXm-gn¬-c-ln-X-cm-b 18\pw 50\p-an-S-bn¬ {]m-b-ap-≈h¿-°v A-t]-£n-°mw. Ip-Spw_-hm¿-jn-I h-cp-am-\w {Km-a-{]tZ-i-ß-fn¬ 81,000 cq-]-bn-epw \-K-c-{]-tZ-i-ß-fn¬ 1,04,000 cq]-bn-epw I-hn-bm≥ ]m-Sn-√. kzbw-sXm-gn¬ kw-cw-`-߃ Bcw-`n-°p-∂-Xn-\m-Wv hm-bv-]. At]-£m-t^m-d-hpw hn-i-Z-hn-h-cß-fpw tIm¿-]-td-j-s‚ I¬-∏‰-bn-ep-≈ Pn-√m Hm-^n-kn¬ e`n-°pw. t^m¨: 04936 202869.

knhn k-ss¹-kv Po-h-\-¡mÀ {]-I-S-\w \-S-¯n

tI-c-f {]-tZ-iv kv-Iqƒ So-t®-gv-kv bq-\n-b≥ sa-w-_¿-jn-∏v hn-X-c-Ww Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w ta-∏m-Sn sk‚ v tPm-k-^v-kv bp.-]n. kv-Iq-fn-¬ Un.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v sI F¬ ]u-tem-kv \n¿-h-ln-°p-∂p

c-f {]-tZ-iv kv-Iqƒ So-t®-gv-kv bq-\n-b≥ sa-w-_¿-jn-∏v hn-X-cW-Øn-s‚ Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S\w ta-∏m-Sn sk‚ v tPm-k-^v-kv bp.-]n. kv-Iq-fn-¬ \n¿-h-ln-°pI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n Fw tPm-kv A-[y-£-X-h-ln-®p.

sk-{I-´-dn kp-tc-jv _m-_p hmfm¬, kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n AwKw Fw en cm-P≥, sl-Uv-am-ÿ sI F¬ tXm-a-kv, kn-dn-b-Iv sF-k-Iv, F-{_-lmw am-Xyp, B¬-{^-Uv s{^-Un, sI sI _n-Pp, tSm-Wn ^n-en-∏v kw-kmcn-®p.

\-S-h-b¬: \-S-h-b-en-epw ]-cnk-c-{]-tZ-i-ß-fn-epw Im-´m-\-ieyw cq-£-am-bn. C-cp-´p-∂-tXmsS \m-´n-en-d-ßp-∂ Im-´m-\-°q´w Im¿-jn-I hn-f-Iƒ ]m-sS \in-∏n-°p-I-bm-Wv. Im-´m-\-t∏-Sn Im-c-Ww cm-{Xn G-tgm-sS \-S-hb¬ Su-Wn¬ B-f-\-°-an-√mXm-hpw. ]-\-a-cw-˛-\-S-h-b¬ tdmUn¬ Im-´m-\-i-ey-ap-≈-Xn\m¬ cm-{Xn G-gp-I-gn-™m¬ Hm-t´m-dn-£ t]m-epw h-cn-√. ]\-a-cw-˛-\-S-h-b¬ tdm-Un¬ Im´m-\-I-fp-sS ap-∂n¬-s∏-´v `m-KyØn-\v c-£-s∏-´ bm-{X-°m¿ \nc-h-[n-bm-Wv. \-S-h-b¬, No-c-h-b¬-Ip-∂v, B-ep-¶¬-Xm-sg, Im-b-°p-∂v, ]m-Sn-°p-∂v, s\-√n-b-ºw ar-Kmip-]-{Xn-°-h-e, ]p-©-h-b¬, \o¿-hm-cw Xp-S-ßn-b ÿ-e-ßfn-em-Wv Im-´m-\-i-eyw cq-£w. H-‰-bv-°pw Iq-´-am-bpw F-Øp-∂ B-\-Iƒ F-{X H-®-h-®m-epw ]S-°w-s]m-´n-®m-epw ]n-¥n-cn-bp∂n-√. ]p-e-cpw-h-sc tXm-´-ßfn¬ X-º-Sn-°p-∂ B-\-°q-´w hn-f-Iƒ N-hn-´n-b-c-®m-Wv a-S-

ßp-∂-Xv. sNm-Δm-gv-N cm-{Xn Noc-h-b¬-Ip-∂n¬ F-Øn-b Im´m-\ ]p-Xp-]-d-ºn¬ tZ-h-ky, ]pØ≥-]p-c-bn¬ Nm-t°m, tPm-k^v am-\p-h¬, tdm-k-Ω, ta-te-´v tXm-am-®≥ Xp-S-ßn-b-h-cp-sS Im¿-jn-I-hn-f-Iƒ \-in-∏n-®p. tZ-h-ky, tPm-k-^v am-\p-h¬ F-∂n-h-cp-sS sX-ßp-Iƒ \-in∏n-®p. sX-ßv, I-hp-ßv, hm-g, I-∏, C-©n F-∂n-h-bm-Wv Im-´m-\Iƒ Iq-Sp-X-em-bn \-in-∏n-°p-∂Xv. \-S-h-b-en-epw ]-cn-k-c-{]-tZi-ß-fn-ep-am-bn c-≠p-am-k-Øn\p-≈n¬ Im-´m-\-°q-´w e-£-°W-°n-\v cq-]-bp-sS Ir-jn-\m-iam-Wv h-cp-Øn-b-Xv. cm-{Xn-bn¬ {]-tZ-i-Øv Im-´m-\-°q-´w hn-lcn-°p-∂-Xn-\m¬ A-Xym-h-iy Im-cy-߃-°p t]m-epw ]p-dtØ-°v t]m-hm≥ {]-tZ-i-hmkn-Iƒ-°p I-gn-bp-∂n-√. tcm-KnI-sf B-ip-]-{Xn-bn¬ sIm-≠pt]m-hm≥ t]m-epw ]-‰m-Ø Ah-ÿ-bn-se-Øn Im-cy-߃. ap≥-h¿-j-ß-fn-epw Im-´m-\-iey-ap-≠m-bn-cp-s∂-¶n-epw C-Xm-

I¬-∏-‰: bq-Øv-eo-Kv Pn-√m IΩn-‰n-bp-sS Io-gn¬ cq-]o-I-cn-® c-‡-Zm-Xm-°-fp-sS Iq-´m-bv-a-bmb ª-Uv {_n-tK-Uv Aw-K-ß-fpsS hn-h-c-߃ A-S-ßp-∂ U-bd-Œ-dn 21\v {]-Im-i-\w sN-øpw. c‡-Zm-\w, A-h-b-h-Zm-\w, Po-hIm-cp-Wy {]-h¿-Ø-\w Xp-S-ßnb hn-j-b-ß-fn¬ {]-ap-J-cp-sS te-J-\-ß-fpƒ-s°m-≈p-∂ Ub-d-Œ-dn a-{¥n Fw sI ap-\o-dm-

am-en-\y {]-iv-\w; I-Sp-¯ \n-e-]m-Sp-am-bn {Km-a-¸-©m-b-¯v `-c-W-k-an-Xn-bp-sS \n-e-]m-Sv. CXv Aw-Ko-I-cn-°m-sX am¿-°-‰v Xp-d-t°-s≠-∂m-Wv Xo-cp-am\w. kp¬-Øm≥ _-tØ-cn am¿°-‰n-s\-s®m-√n \n-c-h-[n ]-cmXn-I-fm-Wv {Km-a-∏-©m-b-Øn-\v e-`n-°p-∂-Xv. hr-Øn-lo-\-hpw ]p-gp-h-cn-°p-∂-Xp-am-b A-¥-co£-Øn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂-Xn\p ]p-d-sa Pn-√-bn-se a-‰v am¿-°‰p-I-sf A-t]-£n-®v a¬-kyØn-\v A-an-X-hn-e Cu-Sm-°p-∂Xm-bpw ]-cm-Xn D-b-cp-∂p-≠v. apºpw C-Ø-c-Øn¬ ]-cm-Xn-Iƒ

D-b-cp-I-bpw am¿-°-‰v A-S-®n-SpI-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v {Km-a-∏-©m-b-Øv am¿-°-‰n-se am-en-\y-߃ \o-°n I-®-h-S°m-sc G¬-∏n-°p-I-bm-bn-cp∂p. a-m¿-°-‰v hr-Øn-bm-bn kq£n-°m≥ I-®-h-S-°m¿ _m-[yÿ-cm-sW-∂m-bn-cp-∂p [m-cW. C-Xp sX-‰n-b-tXm-sS-bm-Wv ho-≠pw am¿-°-‰v hr-Øn-lo-\am-hp-I-bpw B-tcm-Ky-h-Ip-∏pw {Km-a-∏-©m-b-Øpw C-S-s]-´v AS-∏n-°p-I-bpw sN-bv-X-Xv.-

A-K-Xn-˛-B-{i-b ]-≤-Xn ^-≠v hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S-\w I¬-∏-‰-bn¬ Ip-Spw-_-{io kw-ÿm-\ F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Aw-Kw A-Uz. F≥ F Jm-eo-Zv \n¿-h-ln-°p-∂p

Wv {]-Im-i-\w sN-øp-I. I-º-f°m-Sv A≥-km-cn-ø tImw-π-Ivkn-em-Wv ]-c-n-]m-Sn. C-Xp-kw-_-‘n-®v tN¿-∂ tbm-Kw kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn sI F ap-Po-_v D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. b-lym-Jm≥ X-e-°¬ A[y-£-X-h-ln-®p. ]n C-kv-am-bn¬, Sn lw-k, k-eow ta-a-\, sI Fw j-_o¿ A-l-Ω-Zv, Im-´n K-^q¿, hn sI

h-tbm-P-\-th-Zn- sa-Un-¡Â Iymw-]v \-S-¯n s\-Sp-ºm-e: tI-c-f h-tbm-P-\th-Zn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ kuP-\y B-bp¿-th-Z sa-Un-°¬ Iymw-]v \-S-Øn. ap-°n¬-∏o-Sn-I bq-\n-‰v, aqss∏-\m-Sv ]-©m-b-Øv h-tbm-P\ ¢-∫v, A-º-e-h-b¬ k-ly-htbm-P-\-th-Zn B-ip-]-{Xn, ]p-fnbm-º-‰ B-bp¿-th-Z B-ip-]{Xn, aq-ss∏-\m-Sv tZ-io-b Bbp¿-th-Zn-Iv ^m¿-a-kn F-∂n-hbp-sS kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ s\-Sp-ºm-e A-Pv-R-en {K-Ÿ-imem Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn-em-Wv Iymw-]v \-S-Øn-b-Xv. aq-ss∏-\mSv ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-

Zy-am-bm-Wv C-{X-b-[n-Iw cp-£am-b-Xv. ap-ºv H-t∂m c-t≠m B\-Iƒ am-{X-am-Wv \m-´n-en-d-ßnbn-cp-∂-sX-¶n¬ C-t∏mƒ F-´pw 10Dw B-\-I-fm-Wv H-cp-an-®m-Wv Im-Sn-d-ßp-∂-Xv. ap≥-h¿-j-ß-fn¬ \m-´p-Imcp-sS {]-Xn-tj-[-sØ Xp-S¿-∂v h-\m-Xn¿-Øn-bn¬ h-\w-h-Ip-∏v Im-h¬ G¿-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. \n-e-hn¬ C-Ø-cw kw-hn-[m-\ß-sfm-∂p-an-√. t\-c-sØ h-\wh-Ip-∏v ssh-Zyp-Xn I-ºn-th-en ÿm-]n-®n-cp-s∂-¶n-epw A-Xpw C-t∏mƒ Im-cy-£-a-a-√. N-Xp-∏p ÿ-e-ß-fn¬ I-ºn-th-en ^-e{]-Z-a-√. Cu {]-tZ-i-ß-fn-eq-sS B-\-°q-´w Ir-jn-bn-S-ß-fn-te°v I-S-°p-∂p-≠v. ssh-Zyp-Xn Iºn-th-en tam-„m-°ƒ sIm-≠pt]m-hp-∂-Xpw ]-Xn-hm-bn. a-g i‡-am-bm¬ Im-´m-\-i-eyw h¿[n-°pw. X-ß-fp-sS sskz-c-Pohn-X-Øn-\v `o-j-Wn kr-„n-°p∂ Im-´m-\-i-eyw X-S-bm≥ h\w-h-Ip-∏v A-Sn-b-¥-c \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂m-Wv \m-´p- \-S-h-b¬ ]p-Xp-]-d-ºn¬ tZ-h-ky-bp-sS tXm-´-Øn-se sX-ßv Im-cp-sS B-h-iyw.Im-´m-\ \-in-∏n-® \n-e-bn¬

U‚ v j-l¿-_m≥ ssk-X-e-hn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. h-tbm-P\ th-Zn {]-kn-U‚ v am-Xyp A[y-£-X-h-ln-®p. Fw A-_v-Zp-√, ]n ssk-Xv, sI Pn h¿-Ko-kv, ]n ]n Ip-™nap-l-Ω-Zv, kp-io-em P-b≥, sI D-a, tUm. km-Pn-Xm j-d-^p±o≥, tUm. j-d-^p-±o≥, tUm. j-_o¬ C-{_m-low, tUm. lkv-\m j-_o¬ tcm-Kn-I-sf ]-cntim-[n-®p. 200 Hm-fw t]¿ ]-s¶Sp-Øp. sI Ip-©p-\m-b¿, F ap-lΩ-Zv, sI tIm-cp-°p-´n t\-Xr-Xzw \-¬-In.-

A-ao≥, sI lm-cn-kv, sI ]n Ajv-I-d-en, tI-tfm-Øv k-eow, F sI d-^o-Jv, jp-°q¿, kn sI B-cn-^v, sI-bw-sXm-Sn ap-Po-_v, Sn Fw D-kv-am≥, sI Fw ss^k¬, F ]n ap-kv-X-^, kn C lm-cn-kv, kn sI K-^q¿, \q¿-j, sI l-\o-^, kn Sn D-ss\-kv, Fw F D-kv-am≥, kn F-®v ^k¬, Fw ]n \-hm-kv kw-km-cn®p.

{]-Xn-tj-[n-¨p I¬-∏-‰: Pn-√-bn-se hn-hn-[ hnt√-Pp-I-fn¬ h¿-j-ß-fm-bn ssI-h-iw-h-®v Ir-jn sN-bv-Xp Xm-a-kn-®p-h-cp-∂ `q-an-°v \n-IpXn kzo-I-cn-°m-Ø \-S-]-Sn-bn¬ tI-c-f em≥-Uv I-Ωo-j≥ GP‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ {]Xn-tj-[n-®p. hn-Zym-`ym-kw, hn-hm-lw, NnIn-¬-k, `-h-\-\n¿-am-Ww F-∂nh-bv° - v _m-¶p-If - n¬ \n-∂p hmbv-]-sb-Sp-°p-∂-Xn-\v {]-bm-kw t\-cn-Sp-I-bm-Wv. F-{X-bpw thKw \n-Ip-Xn kzo-I-cn-°-W-sa∂pw A-√m-Ø] - £ - w i-‡a - m-b k-ac - ] - c - n-]m-Sn-Iƒ-°v t\-Xr-Xzw \¬-Ip-sa-∂pw tbm-Kw ap-∂-dnbn-∏v \¬-In. ap-lΩ - Z- v lm-Pn A[y-£-X-h-ln-®p. tPym-Xn-jv-Ipam¿, c-ta-jv, k-l-tZ-h≥, _me≥, cm-aN - {- μ≥ kw-km-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

sXm-gn ]-cn-io-e-\-tI-{µw D-Zv-Lm-S-\w I-Wn-bm-º-‰: {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ 2013˛14 hm¿-jn-I ]-≤-Xnbn-epƒ-s∏-Sp-Øn ]-©m-b-Øn-se A-©mw hm¿-Un-se ]≈n-ap-°n¬ \-ho-I-cn-® hn-I-emw-K sXm-gn¬ ]-cn-io-e-\ tI{μ-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v tdm-kn-en tXm-a-kv \n¿-h-ln-®p. N-S-ßn¬ hn-I-emw-K¿-°m-bn \¬-Ip∂ ho¬-sN-b-dp-I-fp-sS hn-X-c-Ww kw-ÿm-\ hn-I-emw-K t£-a tIm¿-]-td-j≥ Aw-Kw sI sI A-l-Ω-Zv lm-Pn \n¿h-ln-®p. ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v I-S-h≥ lw-k A-[y-£X-h-ln-®p. ]n C-{_m-low, A-_v-Zp¬ K-^q¿ Im-´n, sI Ip™m-bn-j, Kn-cn-Pm cm-P≥, c-ho-{μ≥, kn kp-tc-jv _m-_p, sI Fw ss^-k¬, I-a-em cm-a≥, Sn a-Wn, kn-‘p c-ho{μ≥, kn kp-tc-jv _m-_p, sI Fw ss^-k¬, hn ]n bq-kp^v, B-\n, Fw ]n \-Po-_v, lw-k A-º-e-∏p-dw kw-km-cn-®p.

tUm-ÎÀ-am-sc \n-b-an-¡-W-sa-¶v ssh-Øn-cn: K-h. B-ip-]-{Xn-bn¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ B-h-iyØn-\v tUm-Œ¿-am-sc \n-b-an-°-W-sa-∂v ssh-Øn-cn ta-J-e em≥-Uv I-Ωo-j≥ G-P‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ B-h-iys∏-´p. 20Hm-fw tUm-Œ¿-am¿ tPm-en-sb-Sp-Øn-cp-∂n-S-Øv tI-hew A-©p-t]¿ am-{X-am-Wv C-t∏mƒ Uyq-´n-bn-ep-≈-Xv. Xm-eq°n-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ \n-s∂-Øp-∂ tcm-Kn-Iƒ-°v NnIn¬-k e-`y-am-°p-∂-Xn-\v a-Wn-°q-dp-I-tfm-fw Im-Øp-\n¬t°-≠ A-h-ÿ-bm-Wp-≈-Xv. B-bn-c-Øn-e-[n-Iw tcm-Kn-Isf-Øn-bn-cp-∂ B-ip-]-{Xn-bn¬ C-t∏mƒ H.-]n. hn-`m-KØn¬ 500¬ Xm-sg tcm-Kn-Iƒ am-{X-am-Wv F-Øn-s°m-≠n-cn°p-∂-Xv. Pn-√m sk-{I-´-dn tPym-Xn-jv-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI _m-_p A-[y-£-X-h-ln-®p. k-l-tZ-h≥, ap-Po-_v kwkm-cn-®p.

In-W-À D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp {]-hÀ-¯-\ hÀ-tjm-Zv-Lm-S-\w kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: {Km-a-∏©m-b-Øv 2013˛14 hm¿-jn-I ]≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn I-´-bmSv 18mw hm¿-Un¬ No-\-∏p-√v {]tZ-i-Øv \n¿-an-® In-W-dn-s‚ DZv-Lm-S-\w {Km-a-∏-©m-b-Øv Aw-Kw Sn F¬ km-_p \n¿-hln-®p. \n¿-am-W I-Ωn-‰n I¨ho-\¿ Un ]n cm-P-ti-J-c≥ A[y-£-X-h-ln-®p. _-jo¿ X-In-Sn-∏p-d-Øv, lmcn-kv Ip-cp-S≥-I-≠n, d-km-Jv hen-b-I-Øv, A-j-d-^v Ip-cp-S≥-I-

≠n, jm-P≥ N-°m-e-bn¬, \_o-k Ip-\n-bn¬ kw-km-cn-®p.-

h-\n-Xm-kw-K-awC-¶vI¬-∏-‰: I-em-Im-c≥-am-cp-sS tZ-io-b kw-L-S-\-bm-b \-∑-bpsS h-\n-Xm-hn-`m-K-am-b "k¿-K-h\n-X'bp-sS c-≠m-a-Xv- Pn-√m- kwK-aw C-∂p-cm-hn-se 10 ap-X¬I¬-∏-‰ Fw.-Pn.-Sn. lm-fn¬- tNcp-sa-∂v- kw-Lm-S-I¿- hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬- A-dn-bn-®p.--

am-\-¥-hm-Sn: sN-dp-]p-jv-] an-j≥-eo-Kv am-\-¥-hm-Sn cq-]-X 2014˛15 {]-h¿-Ø-\ h¿-jw ^m. tPm¿-Pv am-º-≈n¬ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. cq-]-Xm {]-kn-U‚ v tPm-bn ta-∏m-Sw A-[y-£X-h-ln-®p. kn.-Fw.-F¬. am-\-¥-hm-Sn cq-]-X-bp-sS Ip-t™´≥ ]p-c-kv-Im-cw U-b-d-Œ¿ ^m. tkm-Wn h-S-bm-]-d-ºn¬ ^m. tPm¿-Pv a-º-≈n-°v k-Ωm-\n-®p. {]-h¿-Ø-\ am¿-K-tc-J X-cn-tbm-Sv ta-J-em U-b-d-Œ¿ ^m. Pn-Ωn Hm-en-bv-°¬ {]-Im-i-\w sN-bv-Xp. kv-tIm-f¿-jn∏v, hr-£-ssØ hn-X-c-Ww \-S-∂p. sN-dp-]p-jv-] an-j≥-eo-Kv kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn _n-\p am-¶q-´-Øn¬, cq-]-Xm Hm¿-K-ss\-k¿ _n-\o-jv Xp-≠n-bm-Ip-gn, im-ep ssX-∏-dºn¬, kn-ÿ en-k, Zn¬-\, tPm¨-k-¨, jm-Pn N-μ-\-∏-dºn¬, tPm¨-k¨, A-cp¨, kn-ÿ sX-tc-kv, tSmw tPm-kv kw-km-cn-®p.

{Km³-Uv hn-X-c-Ww sN-bv-Xp am-\-¥-hm-Sn: tZ-io-b Im¿-jnI {Km-a-hn-I-k-\ _m-¶n-s‚ [\-k-lm-b-tØm-sS a-e-_m¿ tkm-jy¬ k¿-ho-kv skmssk-‰n sh-≈-ap-≠ ]-©m-bØn-se A-Øn-s°m-√n, ]m-enbm-W, I-°-S-hv {]-tZ-i-ß-fn¬ Xp-S-ßn-b I-Ωyq-Wn-‰n ko-Uv _m-¶v ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn {Km≥-Uv hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. \-_m-¿-Uv Un.-Un.-Fw. F≥ F-kv k-Pn-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sh-≈-ap-≠ ]-©m-bØv Aw-Kw kn Pn {]-Xyp-jv A[y-£-X-h-ln-®p. ]-c-º-cm-K-X I¿-j-I-cm-b I-cp-Wm-I-c≥, tIfp s]-cp-h-Sn, am-kv s{]m-P-Iv-‰v

Hm-^n-k¿ kn-ÿ A¬-t^m≥kv, aw-K-e-ti-cn am-[-h≥, ]n sP Pn-tPm-bv kw-km-cn-®p.

H-¸p-ti-J-c-WwtIm-´-Ø-d: {Km-a-∏-©m-b-Ønse {]-[m-\ tdm-Um-b ]-≈n-°p∂v-˛ ssa-em-Sn-˛-sh-Æn-tbm-Svtdm-Un-s‚ tim-Nym-h-ÿ D-S≥]-cn-l-cn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´vkn.-]n.-Fw. H-∏p-ti-J-c-Ww- \-SØn.-- kn.-]n.-Fw. I¬-∏-‰ G-cnbm I-Ωn-‰n- Aw-Kw- ]n- kp-tc-jvIp-am¿- D-Zv-Lm-S-\w- sN-bv-Xp.-A-∂-Ωm tPm¿-Pv,- hn- F-kv- D-Zb-`m-\p,- ]n- k-eow,- B-en-lm-Pn,- I-Ωyq-Wn-‰n ko-Uv _m-¶v ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn sh-≈-ap-≠-bn¬ \-S-∂ {Km≥-Uv bq-kp-^v- kw-km-cn-®p.-hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S-\w \-_m-¿-Uv Un.-Un.-Fw. F≥ F-kv k-Pn-Ip-am¿ \n¿-h-ln-°p-∂p

A-K-Xn-þ-B-{i-b ]-²-Xn: ^-−v hn-X-c-Ww sN-bv-Xp I¬-∏-‰: X-t±-i-kz-bw-`-c-W ÿm-]-\-ß-fpw Ip-Spw-_-{iobpw kw-bp-‡-am-bn \-S-∏m-°p∂ A-K-Xn-˛-B-{i-b ]-≤-Xn-bpsS Nm-e-©v ^-≠v hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. F-kv.-Sn. hn-`m-K-Øn\m-bn {]-tXy-Iw X-øm-dm-°n-b H-º-Xv B-{i-b ]-≤-Xn-Iƒ-°mbn 1.-26 tIm-Sn cq-]-bm-Wv hn-X-cWw sN-bv-X-Xv. \q¬-∏p-g-˛ 23,13,180, aq-ss∏-\m-Sv-˛ 26,43,290, I-Wn-bm-º-‰-˛ 13,04,700, s]m-gpX-\-˛ 12,11,107, X-hn-™m¬-˛ 8,54,733, s\-t∑-\n ˛10,09,060, tIm-´-Ø-d-˛ 13,33,333, sXm-≠¿\m-Sv-˛ 10,33,430, F-S-h-I ˛ 9,18,120 F-∂n-ß-s\-bm-Wv IW-°v. ]-≤-Xn-bn-epƒ-s∏-´ Kp-Wt`m-‡m-°ƒ-°v `-£-Ww, a-cp∂v, Nn-In¬-k, h-kv-{Xw, hn-Zym`ym-kw Ip-Spw-_-{io kn.-Un.-Fkv. D-d-∏p-h-cp-Øpw. ]-≤-Xn {]Im-cw ]m¿-∏n-Sw, ho-Sv \-ho-I-c-

Ww, sh-≈w, sh-fn-®w, tdm-Uv a‰v A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-߃ Xt±-i-kz-bw-`-c-W ÿm-]-\-ßfm-Wv \¬-Ip-I.X-t±-i-kz-bw-`-c-W ÿm-]\ A-[y-£-∑m¿ sN-b¿-am-\mbp-≈ hn-e-bn-cp-ج k-an-Xn tbm-Kw tN¿-∂v A-K-Xn-˛-B-{ib ]-≤-Xn A-h-tem-I-\w \-SØpw. Ip-Spw-_-{io kw-ÿm-\ FIv-kn-Iyq-´o-hv Aw-Kw A-Uz. F≥ F Jm-eo-Zv ^-≠v hn-X-ctWm-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®p. Pn√m eo-Uv Un-kv-{Sn-Iv-‰v am-t\-P¿ Fw hn c-ho-{μ≥, \-_m¿-Uv Un.Un.-Fw. k-Pn-Ip-am¿, Pn-√m kl-I-c-W _m-¶v U-]yq-´n P-\d¬ am-t\-P¿ sI i-in-[-c≥ \mb¿, Ip-Spw-_-{io A-kn- v tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ sI sI apwXm-kv Im-knw, Pn-√m an-j≥ anj≥ tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ ]n ]n apl-Ω-Zv kw-km-cn-®p.

3

c-à-{Kq-¸v U-b-d-Î-dn {]-Im-i-\w

\-S-h-b- ta-J-e-bn Im-«m-\-i-eyw

I-¬-∏-‰: kn-hn¬ k-ssπ-kv tIm¿-]-td-j-\n-se U-]yq-t´j≥ X-kv-Xn-I-Iƒ sh-´n-°p-dbv-°p-∂ \-S-]-Sn A-h-km-\n-∏n°p-I, k-ssπ-tIm do-Py-\¬ amt\-P¿ X-kv-Xn-I-bn¬ tIm¿-]td-j≥ Po-h-\-°m-c-s\ \n-b-an® D-Ø-c-hv ]n≥-h-en-°p-I, hnhn-[ X-kv-Xn-I-fn¬ U-]yq-t´j≥ \n-b-a-\w \-S-∏m-°p-I, knhn¬ k-ssπ-kv Un-]m¿-´v-sa-‚ v tIm¿-]-td-j≥ hn-`-P-\ \o-°w D-t]-£n-°p-I F-∂o B-h-iyß-ƒ D-∂-bn-®v kw-bp-‡ k-a-c k-an-Xn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn-¬ {]-I-S-\w \-S-Øn. I-e-Œ-td-‰n-\v ap-ºn¬ \S-Øn-b {]-I-S-\w tPm-bn‚ v Iu¨-kn¬ kw-ÿm-\ J-Pm©n k-Æn D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. F≥.-Pn.-H. bq-\n-b≥ P-n-√m sk-{I-´-dn A-P-b-Ip-am¿, tI-cf kn-hn¬ k-ssπ-kv Hm-^n-tkgv-kv s^-U-td-j≥ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn _n-\n¬-Ip-am¿, sI.Pn.-H.-F. Pn-√m sk-{I-´-dn hn-P- I-´-bm-Sv No-\-∏p-√v {]-tZ-i-Øv ]p-Xp-Xm-bn \n¿-an-® In-W-dn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w b-Ip-am¿ kw-km-cn-®p. kp¬-Øm-≥ _-tØ-cn {Km-a-∏-©m-b-Øv Aw-Kw Sn F¬ km-_p \n¿-h-ln-°p-∂p

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: A-kw]v-j≥ P-Mv-j-\n-se a¬-ky am¿-°-‰n-se am-en-\y {]-iv-\-hpam-bn _-‘-s∏-´v kp¬-Øm≥ _-tØ-cn {Km-a-∏-©m-b-Øv ISp-Ø \n-e-]m-Sn-te-°v. hr-Øn-lo-\-am-b A-¥-co£-Øn¬ {]-h¿-Øn-®-Xn-s‚ t]-cn¬ I-gn-™-Zn-h-kw B-tcmKy-h-Ip-∏pw {Km-a-∏-©m-b-Øpw C-S-s]-´v am¿-°-‰v A-S-∏n-®n-cp∂p. F-∂m¬, C-\n am¿-°-‰v Xpd-∂p-{]-h¿-Øn-°-W-sa-¶n¬ ]©m-b-Øn-s‚ I¿-i-\ am-\-Zfi-߃ ]m-en-°-W-sa-∂m-Wv

I¬-h³-j³

kozhikode/wyd

"A-gn-a-Xn A-t\z-jn-¡-Ww' ta-∏m-Sn: {Km-a-∏-©m-b-Øn-se 17mw hm¿-Uv B-\-∏m-d-bn¬ Fw.]n. ^-≠v D-]-tbm-Kn-®v \n¿-an-® cm-Po-hv-Km-‘n Ip-Sn-sh-≈ ]-≤Xn-bn-se A-gn-a-Xn-sb-°p-dn-®v k-a-{Km-t\z-j-Ww th-W-sa-∂v _n.-sP.-]n. ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. aq-∂-c e-£w cq-]-tbm-fw apS-°n ]-Wn-I-gn-∏n-® \m-bv-°≥ tIm-f-\n-bn-se Ip-Sn-sh-≈ ]-≤Xn-bn¬-\n-∂v {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ°v H-cp-Xp-≈n sh-≈w t]m-epw In-´p-∂n-√. C-Xn-\p-th-≠n ho≠pw ^-≠v A-\p-h-Zn-®v A-gn-aXn \-S-Øm-\p-≈ \o-°w \-S-°p∂p-≠v. ]-≤-Xn {]-h¿-Ø-\-Øn-se ho-gv-N-I-sf-°p-dn-®v A-t\z-jn°-W-sa-∂pw ho-≠pw ^-≠-\ph-Zn-°p-tºmƒ \n-e-hn-se Imcy-߃ ]-cn-tim-[n-°-W-sa∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. Pn√m ssh-kv {]-kn-U‚ v Sn F am\p D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. B-tcmS cm-a-N-{μ≥ A-[y-£-X-h-ln®p.

Thejas Epaper wayanad Edition 2014-06-19  

Thejas Epaper wayanad edition. 2014-06-19