Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOZHIKODE/WYD

hntij§Ä

Pn-Ãm sse-{_-dn hn-I-k-\ k-an-Xn- ]p-kv-XI NÀ-¨

Pn-Ãm k-l-I-c-W_m-¦v hm-bv-]m ]-en-i-\n-c-¡v Ip-d-¨p

I¬-∏-‰: an-X-am-b \n-c-°n¬ hm-bv-]m e-`y-X D-d-∏p-h-cp-Øp∂-Xn-\pw h-´n-∏-en-i-°m-cp-sS ]n-Sn-bn¬ \n-∂p km-[m-c-W°m-sc kw-c-£n-°p-∂-Xn-\pw Pn-√m-k-l-I-c-W _m-¶v hm-bv]-I-fp-sS ]-en-i-\n-c-°v Ip-d-®p. B-h-iym-\p-k-c-Ww hm-bv-]mhn-X-c-W-Øn-\v Iq-Sp-X¬ ^≠p-Iƒ e-`y-am-°n-b-Xm-bpw _m-¶v {]-kn-U‚ v ]n hn _m-eN-{μ≥ A-dn-bn-®p. kz¿-W-∏-Wb hm-bv-]-Iƒ-°v 13 i-X-am-\Øn¬ \n-∂p 11 i-X-am-\-am-°n ]-en-i-\n-c-°v Ip-d-®n-´p-≠v. a-‰v hm-bv-]-Iƒ-°pw H-∂p-ap-X¬ c≠p i-X-am-\w h-sc ]-en-i-\n-c°v Ip-d-®p. `-h-\-hm-bv-]-°v 12.50 i-X-am-\-hpw hn-Zym-`ym-k hm-bv-]-°v 10 i-X-am-\-hpw Fkv.-F-®v.-Pn/sP.-F¬.-Pn. hm-bv]-Iƒ-°v H-º-Xp i-X-am-\-hpw Sq-dn-kw hm-bv-]-Iƒ/a-‰v hm-bv]-Iƒ F-∂n-h-bv-°v 14 i-X-am\-hp-am-Wv ]p-Xp-°n-b ]-en-i\n-c-°v. Pn-√m-_m-¶n-s‚ tk-h\w Pn-√-bp-sS F-√m-`m-K-Øpw F-Øn-°p-I-sb-∂ D-t±-iytØm-sS F-√m {]-[m-\-s∏-´ ÿ-e-ß-fn-epw C-Xn-t\m-S-Iw im-J-Iƒ B-cw-`n-®n-´p-≠v. G-‰hp-sam-Sp-hn¬ ssh-Øn-cn, s]mgp-X-\, Im-hp-a-μw F-∂n-hn-S-ßfn¬ im-J-Iƒ B-cw-`n-®p. CtXm-sS Pn-√m _m-¶n-\v Pn-√bn¬ 29 im-J-I-fm-bn. tIm¿_m-¶n-Mv kw-hn-[m-\w \-S-∏m°n-b-tXm-sS a-‰v \yq-P-\-tdj≥ _m-¶p-I-sf t]m-se a¬k-cn-®v ap-t∂-dm-\pw Pn-√m _m¶n-\v I-gn-bpw. F-fp-∏-Øn¬ ]W-a-b-°p-∂-Xn-\p-≈ B¿.-Sn.Pn.-F-kv/F≥.-C.-F-^v.-Sn. kuI-cy-ß-tfm-sS-bm-Wv F-√m imJ-I-fpw {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv.-

sN-kv tIm-¨n-Mv Iymw-]v Xp-S-§n

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: sN-kv A-tkm-kn-tb-j≥ h-b-\m-Spw do-P≥-kn-bpw tN¿-∂v \-S-Øp∂ 15 h-b- n-\v Xm-sg {]m-b-ap≈ Ip-´n-Iƒ-°p-≈ sN-kv tIm®n-Mv Iymw-]v Xp-S-ßn. H-cm-gv-N \o-≠p-\n¬-°p-∂ Iymw-]n-s‚ D-Zv-Lm-S-\w Pn-√m sN-kv A°m-Z-an {]-kn-U‚ v sP-bv-k¨ sI tPm-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. sk-{I-´-dn B¿ c-ta-im-Wv ]-cn-io-e-I≥. t^m¨: 9744056901.-

Adnbn-¸pIÄ

Pn-Ãm hn-I-k-\ k-an-Xn tbm-Kw 31\v I¬-∏-‰: Pn-√m hn-I-k-\ k-anXn tbm-Kw 31\v cm-hn-se 11\v Ie-Œ-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lmfn¬ tN-cpw. am¿-®v 31 h-sc-bp-≈ hn-hn-[ h-Ip-∏p-I-fp-sS ]-≤-Xn ]p-tcm-KXn A-h-tem-I-\w tbm-K-Øn¬ \-S-Øp-sa-∂p Pn-√m πm-\n-Mv Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

A-t]-£ £-Wn-¨p

27 G{]n¬ 2014 sNmΔ

Pq-\n-b¿ {^‚ vkv X-cp-h-W bq-\n-‰v \-S-Ønb Pq-\n-b¿ s^-Ãn¬ \n-∂v

Pq-\n-bÀ s^-Ìv \-S-¯n X-cp-h-W: Pq-\n-b¿ {^‚ v X-cph-W bq-\n-‰n-s‚ t\-Xr-XzØn¬ Pq-\n-b¿ s^-Ãv \-S-Øn. t]m-]p-e¿-{^-≠v Un-hn-j≥ {]-kn-U‚ v ap-l-Ω-Zv A-en D-Zv-

Lm-S-\w sN-bv-Xp. sk-{I-´-dn A-en sF-\n-°¬ k-Ωm-\-Zm-\w \-S-Øn. I-em-Imbn-I a¬-k-c-߃-°v Pm-_n¿ X-cp-h-W t\-Xr-Xzw \¬-In.

A-t]-£m-t^m-dw hn-X-c-Ww ap-´n¬: Hm¿-^-t\-Pv hn.-F-®v.-Fkv. kv-Iq-fn¬ H-∂mw h¿-j hn.F-®v.-F-kv.-C. tIm-gv-kp-I-fn-te°p-≈ A-t]-£m-t^m-dw hn-Xc-Ww Xp-S-ßn. t^m-dw kv-Iqƒ Hm-^n-kn¬ e-`n-°pw.

I¬-∏-‰: Pn-√m sse-{_-dn hn-Ik-\ k-an-Xn-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ Pn-√m sse-{_-dn lmfn¬ ]p-kv-X-I N¿-® \-S-Øn. k°-dn-b-bp-sS "`m-kv-I-c ]-t´-epw F-s‚ Po-hn-X-hpw' F-∂ t\mh¬ F-gp-Øp-Im-c-\pw kw-hn[m-b-I-\p-am-b H sI tPm-Wn A-h-X-cn-∏n-®p. sse-{_-dn A-°m-Z-an I-Ωn‰n sN-b¿-am≥ A-Uz. Im-Xn-cn A-–p¬ d-lv-am≥ A-[y-£-X h-ln-®p. ]-{X-{]-h¿-Ø-I bq-\n-b≥ kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v hn Pn hn-P-b≥ tam-U-td-‰m-bn-cp∂p. A-°m-Z-an-Iv I-Ωn-‰n I¨-ho\¿ _m-_p h¿-Ko-kv, Pn-√m sse-{_-dn hn-I-k-\ k-an-Xn I¨-ho-\¿ ]n Un A-\o-jv, I√-t¶m-S≥ Ip-™o-Xv, I-√-t¶mS≥ aq-k, G-t®mw tKm-]n, AUz. ]n sP B‚-Wn, I-√-t¶m-

Pn-√m sse-{_-dn lm-fn¬ \-S-∂ ]p-kv-X-I N¿-®-bn¬ F-gp-Øp-Im-c-\pw kw-hn-[m-b-I-\p-am-b H sI tPm-Wn kw-km-cn-°p-∂p S≥ A-–p-√, kn a-t\m-l-c≥, th-em-bp-[≥ tIm-´-Ø-d, ]r-Yzn- F¬ B¿ Pn-jv-_p N¿-®-bn¬ ]n ap-kv-X-^, D-jm a-t\m-l-c≥, cm-Pv sam-S-°-√q¿, tZ-h-Ip-am¿, ]-s¶-Sp-Øp.

Pn-Ãm- ]-©m-b-¯v {Sm-ÎÀ- hn-X-c-W-¯n h³ A-gn-a-Xn

1.-67 tIm-Sn cq] {I-a-hn-cp-²-am-bn sN-e-h-gn-s¨-¶v Hm-Un-äv- dn-t]mÀ-«vI¬-∏-‰: h-\n-Xm- I¿-j-I- kzm{i-b-kw-L-߃-°v- Pn-√m ]©m-b-Øv- {Sm-Œ¿- hn-X-c-Ww- sNbv-X-Xn¬- 1.--67 tIm-Sn- cq-]- {I-at°-Sv. Xp-I {I-a-hn-cp-≤-am-bmWv- sN-e-h-gn-®-sX-∂p- Pn-√mtem-°¬- ^-≠v- Hm-Un-‰n-Mv hn`m-Kw I-s≠-Øn. ]-≤-Xn-°v- sNe-h-gn-®- ap-gp-h-≥ Xp-I-bpw- HmUn-‰v- hn-`m-Kw- X-S-™p. \-„w- D-Ø-c-hm-Zn-I-fn¬-\n∂p- Xn-cn-®p-]n-Sn-°m-\pw- Hm-Un‰v- dn-t]m¿-´n¬- \n¿-tZ-in-°p-∂p. 30 I-S-em-kv- kw-L-߃-°m-Wv{Sm-Œ¿- A-\p-h-Zn-®-Xv. C-t∏m-gsØ tIm¨-{K-kv- Pn-√m- {]-knU‚ v- sI F¬- ]u-tem-kv- Pn√m- ]-©m-b-Øv- {]-kn-U‚m-bn-

cn-°p-tºm-gm-Wv- A-gn-a-Xn \-S∂-Xv. Pn-√m- {]n≥-kn-∏¬- Ir-jnHm-^n-k-dm-bn-cp-∂p- \n¿-h-l-W D-tZym-K-ÿ≥.--]-≤-Xn-bn¬- A-Sn-ap-Sn- A-gn-aXn-bm-sW-∂pw- I-º-\n-°v- ]Ww- \¬-Ip-∂-Xp h-sc-bp-≈ apgp-h≥- \-S-]-Sn-I-fpw- -{I-a-hn-cp-≤am-sW-∂pw- Hm-Un-‰v- dn-t]m¿-´vkm-£y-s∏-Sp-Øp-∂p. -A-gn-a-Xnt\-c-sØ ]p-d-Øp-h-∂n-cp-s∂¶n-epw- `-c-W-kzm-[o-\-Øm¬Pn-√m- ]-©m-b-Øv- `-c-W-k-an-Xn\-S-]-Sn-bp-am-bn ap-t∂m-´p-t]mhp-I-bm-bn-cp-∂p. Cu- A-gn-a-Xnbm-Wn-t∏mƒ- Hm-Un-‰v- hn-`m-KwI-s≠-Øn- Xp-I Cm-Sm-°m≥\n¿-tZ-in-®-Xv. 2011˛12 km-º-

Øn-I h¿-j-am-Wv- ]-≤-Xn- \-S∏m-°n-b-Xv. {Sm-Œ¿- H-∂n-\v6,40,900 cq-] {]-Im-cw- 30 F-Æam-Wv- hm-ßn-b-Xv.--B-sI 1,87,50,000 cq-]-bp-sS

Xp-I Xn-cn-¨p-]n-Sn-¡-W-sa-¶v \nÀ-tZ-iw  {I-a-t¡-Sv 2011þ12 km-¼-¯n-I hÀ-jw  sS³-U-dn-epw {I-a-t¡-Sv 

]-≤-Xn-bm-bn-cp-∂p-. ap-gp-h≥- XpI-bpw- D-Ø-c-hm-Zn-I-fn¬-\n-∂vCu-Sm-°-W-sa-∂m-Wv- \n¿-tZin-®n-´p-≈-Xv. Ip-d-™ Xp-I-bv°v X-øm-dm-b I-º-\n-sb H-gn-hm-

Kp-W-t`m-àm-¡-sf Xn-c-sª-Sp-¯-Xpw {I-a-hn-cp-²-am-bn I¬-∏-‰: Pn-√m ]-©m-b-Øv {Sm-Œ¿ hnX-c-W-Øn-\v Kp-W-t`m-‡m-°-sf Xn-cs™-Sp-Ø-Xpw {I-a-hn-cp-≤-am-bm-sW∂v Hm-Un-‰v dn-t]m¿-´v Nq-≠n-°m-Wn-°p∂p. 10 F-kv.-Sn. kw-L-߃-°pw- 20 P-\d¬- kw-L-߃-°p-am-Wv {Sm-Œ-dp-Iƒ\¬-In-b-Xv. {Km-a-k-`-Iƒ- tN¿-∂-√ KpW-t`m-‡m-°-sf Xn-c-s™-Sp-Ø-Xv -.-Pn-√m- ]-©m-b-Øv- `-c-W-k-an-Xn- t\-cn´m-Wv- Xn-c-s™-Sp-∏v \-S-Øn-b-Xv. CXpw- \n-b-a-hn-cp-≤-am-Wv. ]-≤-Xn-°v- Pn√m- B-kq-{X-W k-an-Xn-bp-sS Aw-KoIm-cw- e-`n-°p-∂-Xv- 2012 s^-{_p-h-cn13\m-Wv. F-∂m¬, 2012 P-\p-h-cn- 25\v- {Sm-Œ-dn\p-≈ sS≥-U¿- ]-c-kyw- \¬-In. tc-JIƒ- {]-Im-cw- sd-bv-Uv-tIm-bn-¬-\n-∂mWv- {Sm-Œ¿- hm-ßn-b-Xv. ]-Ww- \¬-In-bXpwsd-bv-Uv-tIm-bv-°m-Wv.-F-∂m¬,- hm-l-\-ß-fp-sS B¿.-kn.

ao-\-ßm-Sn: K-h. t]m-fn-sS-Iv-\nIv tIm-f-Pn¬ B-cw-`n-°p-∂ d{^n-P-td-j≥ B‚ v F-b¿-I≠o-j≥ tIm-gv-kn-te-°v A-t]£ £-Wn-®p. tIm-gv-kv hn-P-b-I-c-am-bn ]q¿-Øo-I-cn-°p-∂-h¿-°v tπkv-sa‚ v e-`n-°pw. hn≥-tUm F.-kn, …n-]v-‰v, F.-kn. d-{^n-Ptd-‰¿, Uo-∏v {^o-k¿, hm-´¿-Iqf¿ F-∂n-h-bp-sS k¿-ho-kn-Mv, dn-∏-b-dn-Mv, C≥-Ãm-tf-j≥, Xnb-dn, {]m-Iv-‰n-°¬ F-∂n-h e-`n°pw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v Hm-^n-kp-am-tbm 04936 248100, 9847699720 F-∂o \-º-dp-I-fnI¬-∏-‰: sh-ß-∏-≈n iw-kp¬ tem _-‘-s∏-S-Ww.D-e-am C-kv-em-an-Iv A-°m-Z-an- da-Zm≥ Imw-]-bn-≥ Pn-√m-X-e D-ZvLm-S-\w Xm-sg A-c-∏-‰-bn¬ ]mI¬-∏-‰: Ip-Spw-_ tIm-S-Xn PW-°m-Sv k-øn-Zv i-lo-d-en inUv-Pv sI Sn \n-km¿ A-l-Ω-Zv Pq¨ 13\v kp¬-Øm≥ _-tØ- lm-_v X-߃ \n¿-h-ln-®p.F sI ap-l-Ω-Zv-Ip-´n lm-Pn cn-bn-epw 27\v am-\-¥-hm-Sn-bnA-[y-£-X h-ln-®p. sI A-en, epw kn-‰n-Mv \-S-Øpw. Im-knw Zm-cn-an ]-¥n-s∏m-bn¬

°n-bm-Wv- {Sm-Œ¿- hm-ßn-b-Xv. kw-L-ß-fn-se h-\n-X-Iƒ-°vss{U-hn-Mv- ]-cn-io-e-\w- \¬-Insb-∂p- tc-J-I-fp-≠m-°n-bpw- ]Ww- X-´n. 77,000 cq-]-bm-Wv- Cu-

_p-°n¬- hm-l-\w- k-ssπ sN-bv-Xn-cn°p-∂-Xm-bn- Im-Wn-®n-´p-≈-Xv- Kw-Kmtam-t´-gv-kv- F-∂ ÿm-]-\-am-Wv.Kw-Km- tam-t´m-gv-kn-s‚ sS≥-U¿- Pn√m ]-©m-b-Øv- `-c-W-k-an-Xn- \n-c-kn®-Xm-bn-cp-∂p.-- F-ß-s\-bm-Wv- Kw-Kmtam-t´m-gv-kv- {Sm-Œ¿- \¬-In-b-sX-∂v- HmUn-‰v- hn-`m-Kw- hn-i-Zo-I-c-W-hpw- tNm-Zn®n-´p-≠v. {Sm-Œ-dp-Iƒ- Kp-W-ta-∑-bn-√mØ-Xm-b-Xn-\m¬- kw-L-߃-°v- _m[y-X-bm-b-Xm-bpw- Hm-Un-‰v- dn-t]m¿-´n¬]-d-bp-∂p. Kp-W-t`m-‡r-hn-ln-Xw- Xn-cn-sI \¬-In-bm¬- {Sm-Œ-dp-Iƒ- Xn-c-sI \¬Im≥ Nn-e kw-L-߃ k-∂-≤-X A-dnbn-®n-´p-≠v. B-Zn-hm-kn-Iƒ-°v- \¬-Inb {Sm-Œ-dp-Iƒ- `-c-W-I-£n- t\-Xm-°-fpsS ho-Sp-I-fn-em-Wp-≈-Xv. Im¿-jn-Im-hiy-߃-°m-bn- h-\n-X-Iƒ-°v- \¬-Inb {Sm-Œ-dp-Iƒ- C-t∏mƒ- kz-Im-cy- Bkv-Xn-bm-bn-cn-°p-I-bm-Wv.--

bn-\-Øn¬- sh-´n-®-Xv. h-\n-X-Ifp-sS t]-cn¬- 11 ]p-cp-j≥-am¿°m-Wv- ]-cn-io-e-\w- \¬-In-bXv. Cu- Xp-I-bpw- Xn-cn-®p-]n-Sn°m≥- \n¿-tZ-in-®n-´p-≠v. kw-L-

ß-sfm-∂pw- C-t∏mƒ- {]-h¿-Øn°p-∂n-√.-- H-cp kw-L-Øn-\pw- tcJ-Iƒ- Hm-Un-‰n-\v- lm-P-cm-°m\m-bn-√. Pn-√m- ]-©m-b-Øv- AwK-߃-°v- Xm¬-∏-cy-ap-≈-h-sc Dƒ-s∏-Sp-Øn- I-S-em-kv- kw-L߃- cq-]o-I-cn-®v- e-£-߃- hne-h-cp-∂ {Sm-Œ-dp-Iƒ- \¬-Ip-Ibm-bn-cp-∂p.-Kp- W - t `m- ‡ m- ° - f m- h m≥th-≠n- ]-≤-Xn- \-S-∏m-°p-∂ ka-b-Øv- cq-]o-I-cn-®-Xm-bn-cp-∂pF-√m- kw-L-ß-fpw. A-©p-h¿j-am-bn- {]-h¿-Øn-°p-∂, em-`Øn-ep--≈ kw-L-߃-°v- am-{Xta Im¿-jn-Im-h-iy-Øn-\v- b-{¥ß-fpw D-]-I-c-W-ß-fpw- \¬-Imhq F-∂m-Wv- \n-b-aw.--

I¬-∏-‰: h-\n-Xm- I¿-j-I- kzm-{i-bkw-L-߃-°p-≈- {Sm-Œ¿- hn-X-c-WØn-s‚- a-d-hn¬- tIm-Sn-Iƒ- A-gn-a-Xn\-S-Øn-b- Pn-√m ]-©m-b-Øv- A-[n-IrX¿-s°-Xn-tc- I¿-i-\- \-S-]-Sn- kzo-I-cn°-W-sa-∂v- I¿-j-I-kw-Lw- t\-Xm°ƒ- hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬- B-hiy-s∏-´p. ap-≥ Pn-√m- ]-©m-b-Øv- {]kn-U-‚pw- C-t∏m-g-sØ- Un.-kn.-kn. {]kn-U-‚p-am-b- sI- F¬- ]u-tem-kn-s‚bpw- A-∂-sØ- {]n-≥-kn-∏¬- Ir-jn- Hm^n-k-dm-bn-cp-∂- ]n- hn-{I-a-s‚-bpw- t\Xr-Xz-Øn-em-Wv- A-gn-a-Xn- \-S-∂-Xv. Pn-√m- tem-°¬- ^-≠v- Hm-Un-‰v- dnt]m¿-´n¬- \n¿-tZ-in-°p-∂-Xp-t]m-sek¿-°m¿- J-P-\m-hn-\v- \-jv-S-am-b- 1,-87,50,-000 cq-]- C-h-cn¬-\n-∂p Xn-cn-®p-]n-Sn°-Ww. ]-≤-Xn- \-S-∏m-°p-tºmƒ Xs∂- A-gn-a-Xn- I¿-j-I-kw-Lw- sh-fn-®Øp-sIm-≠p-h-∂n-cp-∂p. F-∂m¬,- A[n-Ir-X¿- A-h-K-Wn-®p. C-Xn-s\-Xn-tc-

Hmw-_p-Uv-kv-am-\v]-cm-Xn-\¬-In.-tI-kn-s‚- \-S-]-Sn-Iƒ- ]q¿-Øn-bm-°nhn-[n-]-d-bm-≥ h-®n-cn-°p-I-bm-Wv.-C-Xn-\n-S-bn-em-Wv- tem-°¬- ^-≠v- HmUn-‰v- dn-t]m¿-´pw- {]-kn-≤o-I-cn-®-Xv. I¿-j-I-kw-Lw- ]p-d-Øp-sIm-≠ph-∂- ap-g-h-≥ A-gn-a-Xn-bpw- i-cn-bmsW-∂p- sX-fn-™n-cn-°p-I-bm-Wv. A∂-sØ- Pn-√m- ]-©m-b-Øv- t\-Xr-Xzhpw- D-tZym-K-ÿ-cpw- tN¿-∂v- e-£-ßfm-Wv- X-´n-b-Xv. Xp-I- C-h-cn¬-\n-∂pXn-cn-®p-]n-Sn-°p-∂-Xp-h-sc- {]-t£m-`w Xp-S-cpw. Hm-Un-‰v- dn-t]m¿-´n-s‚- A-Snÿm-\-Øn¬- I¿-j-I-kw-Lw- hn-Pn-e≥-kn-\v- ]-cm-Xn- \¬-Ipw. H-∏w- i-‡-amb- P-\-Io-b- {]-t£m-`-߃- B-cw-`n°p-sa-∂pw- t\-Xm-°ƒ- ]-d-™p. Pn-√m- {]-kn-U-‚ v- Sn- _n- kp-tc-jv,J-Pm-©n Fw- th-em-bp-[-≥,- tPm-bn-‚ vsk-{I-´-dn- sI- ap-l-Ω-Zv-Ip-´n- hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬- ]-s¶-Sp-Øp.--

kw-km-cn-®p. ap-l-Ω-Zv-Ip-´n ss^-kn, am-ln≥ A-_q-_-°¿ ^-em-ln, ssk-\p-±o≥ e-Xzo^n, d-jo-Zv ss^-kn I-º-f-°mSv, ssk-X-e-hn A-c-∏-‰, F sI kp-sse-am≥ au-e-hn, ssk-\p±o≥ h-Sp-h-≥-Nm¬, A-_v-Zp¬ aPo-Zv Zm-cn-an, Ip-™n-ap-l-Ω-Zv Zm- iw-kp¬ D-e-am C-kv-em-an-Iv A-°m-Z-an d-a-Zm≥ Imw-]-bn≥ Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w Xm-sg cn-an kw-_-‘n-®p. A-c-∏-‰-bn¬ ]m-W-°m-Sv i-lo-d-en in-lm-_v X-߃ \n¿-h-ln-°p-∂p

Zp-cn-X-§Ä-¡v \-Sp-hn FÂ-kv-ä¬ F-kv-tä-äv sXm-gn-em-fn-IÄ I¬-∏-‰: \-K-c-Øn-\v hn-fn-∏m-SI-se-bm-sW-¶n-epw I¬-∏-‰ F¬-è F-tÃ-‰n-se sXm-gnem-fn-I-fp-sS Po-hn-Xw \-c-I-Xpeyw. Nn-X-e-cn-®v tNm¿-s∂m-en°p-∂ ta¬-°q-c-bv-°v Io-gn-emWv `q-cn-`m-Kw sXm-gn-em-fn-I-fpw A-¥n-bp-d-ßp-∂-Xv. ]m-Sn-I-fn-se Np-a-cp-Iƒ GXp-\n-an-j-hpw \n-ew-s]m-Ømhp-∂ A-h-ÿ-bn-em-Wv. ip-≤P-ew In-´m-°-\n. πm-Ãn-°p-IƒsIm-≠v a-d-® Ip-fn-ap-dn-I-fm-Wv sXm-gn-em-fn-Iƒ D-]-tbm-Kn-°p∂-Xv. ssh-Zyp-Xn-sb-Øn-°-Wsa-∂ ]-Xn-‰m-≠p-Iƒ ]n-∂n-´ B-h-iy-tØm-Sv A-[n-Ir-X¿ ]pdw-Xn-cn-™p \n¬-°p-I-bm-Wv. tXm-´w-sXm-gn-em-fn-Iƒ t\-cn-Sp∂ Zp-cn-X-Øn-s‚ F-‰-hpw Z-b\o-b Im-gv-N-I-fm-Wn-hn-Sp-tØXv. sXm-gn-em-fn-Iƒ-°m-h-iy-amb A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-ß-sfm∂pw am-t\-Pv-sa‚ v H-cp-°n-bn-´n√. ]-Xn-‰m-≠p-I-fm-bn ]m-Sn-I-fpsS A-‰-Ip-‰-∏-Wn \-S-Øn-bn-´n-

F-tÌ-äv Hm-^n-kv amÀ-¨v C-¶v I¬-∏-‰: F¬-è F-kv-t‰‰v sXm-gn-em-fn-I-fp-sS Zp-cn-XØn-\v ]-cn-lm-cw Im-W-W-sa∂v B-h-iy-s∏-´v h-b-\m-Sv Fkv-t‰-‰v te-_¿ bq-\n-b≥ (kn.-sF.-Sn.-bp) t\-Xr-XzØn¬ C-∂p ]p¬-∏m-d-bn-se F-kv-t‰-‰v Hm-^n-kn-te-°v am¿®v \-S-Øpw. ]m-Sn-I-fp-sS tim-Nym-h√. s]m-´n-s∏m-fn-™ X-d-bpw Npa-cpw Xp-Wn-bpw πm-Ãn-°pw D-]tbm-Kn-®v sXm-gn-em-fn-Iƒ-Xs∂ a-d-®n-cn-°p-I-bm-Wv. \n-∂p-Xn-cn-bm-\n-S-an-√m-Ø ap-dn-I-fn¬ 10Dw 15Dw t]-cm-Wv I-gn-bp-∂-Xv. I-º-\n-bp-sS InW-‰n¬-\n-∂v B-gv-N-bn¬ c-≠pX-h-W sh-≈-a-Sn-°pw. Hm-tcm{]m-h-iy-hpw c-t≠m aq-t∂m IpSw sh-≈-am-Wv H-cp Ip-Spw-_Øn-\v e-`n-°p-I. h¿-j-ß-fm-bn

ÿ ]-cn-l-cn-°p-I, sXm-gn-emfn-Iƒ-°v Nn-In¬-km B-\pIq-eyw \¬-Ip-I, b-Ym-k-abw i-º-f-hpw a-‰v B-\p-Iq-eyß-fqw \¬-Ip-I, ]m-Sn-I-fn¬ Ip-Sn-sh-≈w e-`y-am-°p-I XpS-ßn-b B-h-iy-ß-fp-∂-bn®m-Wv k-a-cw. aq-∂p Un-hn-j\p-I-fn-se-bpw sXm-gn-em-fnIƒ ]-s¶-Sp-°pw. In-W¿ \-∂m-°m-Ø-Xn-\m¬ sh-≈w a-en-\-am-Wv. Ip-Sn-sh-≈-£m-aw ]-cn-l-cn°m≥ \-K-c-k-` Ip-gn-® In-W-dnepw sh-≈-an-√. sXm-gn-em-fnIƒ Zq-sc-\n-∂p X-e-®p-a-Sm-bmWv sh-≈w sIm-≠p-h-cp-∂-Xv. k-ao-]-sØ-√mw ssh-Zyp-Xn _ƒ-_p-Iƒ sX-fn-bp-tºmƒ Ch¿-°p-≈-Xv a-sÆ-Æ hn-f-°pI-fm-Wv. ]m-Sn-I-tfm-Sv tN¿-∂v sI.-F-kv.-C.-_n. t]m-Ãp-Iƒ

I¬-∏-‰: sN-dp-hm-Sn B-en F∂ I-º-f-Øv B-en-°v kp-lrØp-°-fpw _-‘p-°-fpw IÆo-tcm-sS hn-S \¬-In. 1982¬ B-{‘ \n-b-a-k-`m Xn-c-s™Sp-∏n-s‚ {]-Nm-c-W-th-f-bn¬ {]-[m-\-a-{¥n C-μn-cm-Km-‘n \-S-Øn-b {]-kw-Kw t]m-epw a\-∏mT-am-bn-cp-∂p sN-dp-hm-Sn B-en-°v. \-K-c-Øn-se sN-dphm-Sn So Ãmƒ D-S-a-bm-b-cp-∂ I-º-f-Øv B-en B-th-itØm-sS-bm-Wv C-μn-c-m-Km-‘nsb-bpw B-\-bn-®v Bƒ-°q-´Øn-\n-S-bn-eq-sS X-s‚ hn-√okv Po-∏v Hm-Sn-®p-t]m-b-Xv hn-hcn-°m-dp-≈-Xv. c-≠m-gv-N ap-ºm-Wv Hm-t´mdn-£-bn-Sn-®v ]-cn-t°-‰-Xv. \-S∂p-t]m-hp-∂-Xn-\n-sS I¬-∏-‰ ss_-]m-kn¬ h-®v Hm-t´m-dn£ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Kpcp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰v A-t_m[m-h-ÿ-bn¬ tIm-gn-t°m-s´ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ NnIn¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. C-∂se ]p-e¿-s®-bm-Wv a-cn-®-Xv.B-en Hm-Sn-® Po-∏n-em-Wv

C-μn-cm-Km-‘n 1982¬ ]p-´-]¿Øn-bn¬ dm-a-dm-hp-hn-s‚ Xn-cs™-Sp-∏v {]-Nm-c-W-Øn-\mbn {]-kw-K-th-Zn-bn-te-°v t]m-b-Xv. A-°m-e-Øv hn-√okv Po-∏v kz-¥-am-bp-≠m-bn-cp∂ \m-´n-se Np-cp-°w B-fp-Ifn¬ H-cm-fm-bn-cp-∂p B-en. Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-c-WØn-\v Po-∏p-Iƒ kz-¥-am-bp≈-h-sc \m-´n-se tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv B-{‘-bn-te-°v £Wn-®-tXm-sS-bm-Wv B-en-bpsS `m-Kyw sX-fn-™-Xv. C-S-Xph-iw Ãn-b-dn-Mp-≈ Po-∏p-ambn h-b-\m-´n¬ \n-∂p _mw•q¿ h-gn-bm-Wv B-{‘-bn-te°v t]m-b-Xv. bp-h-Xzw ho-c-IY-Iƒ \n-d-™-Xm-sW-¶n-epw B-en-bp-sS Po-hn-X km-bm-lv\w A-{X a-t\m-l-c-am-bn-cp∂n-√. X-s‚ Po-∏v hn-‰v "sN-dphm-Sn So Ãmƒ' Xp-S-ßn-bm-Wv Ip-Spw-_w t]m-‰n-b-Xv. `m-cysb-bpw c-≠p a-°-sf-bpw XpSn-°p-∂ Hm¿-a-I-sf-bpw _m°n-bm-°n-bm-Wv B-en Po-hnX-tØm-Sv hn-S-]-d-™-Xv.-

A-gn-a-Xn-¡m-À-s¡-Xn-tc IÀ-i-\ \-S-]-Sn- th-Ww: IÀ-j-I-kw-Lw

sh-§-¸-Ån A-¡m-Z-an d-a-Zm³ Imw-]-bn³ Xp-S-§n

Ip-Spw-_ tIm-S-Xn kn-än-Mv

sN-dp-hm-Sn B-en hnS-hm-§n-b-Xv Xp-Sn-¡p-¶ HmÀ-a-IÄ _m-¡n-bm-¡n

1982¬ B-{‘ \n-b-a-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-c-Wthf-bn¬ {]-[m-\-a-{¥n C-μn-cm-Km-‘n-bp-sS ss{U-h-dm-bn sN-dp-hm-Sn Ben(^b¬ Nn{Xw)

Nn-«n ^-−v A-tkm. Pn-Ãm k-t½-f-\w I¬-∏-‰: Hmƒ tI-c-fm A-tkmkn-tb-j≥ Hm-^v Nn-´n ^-≠ns‚ {]-Y-a Pn-√m k-tΩ-f-\w `£y-˛-kn-hn¬ k-ssπ-kv B‚ v c-Pn-kv-t{S-j≥ a-{¥n A-\q-]v tP-°-_v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m {]-kn-U‚ v th-Wp-\mY≥ A-[y-£-X-h-ln-®p Nn-´n hy-h-km-bw t\-cn-Sp-∂ {]-Xn-k‘n-Iƒ-°v ]-cn-lm-cw ImWm≥ k¿-°m-cn-s‚ k-l-I-cWw D-≠m-hp-sa-∂p a-{¥n ]-d™p. Hm-]-td-j≥ Ip-t_-c F-∂ t]-cn¬ tª-Uv I-º-\n-Iƒ-s°Xn-tc \-S-°p-∂ sd-bv-Up-I-fn¬ \n-∂v hy-h-ÿm-]n-X-am-bn Nn-´n

hy-h-km-b-Øn¬ G¿-s∏-´-h-sc H-gn-hm-°p-sa-∂pw a-{¥n ]-d™p. t{]m-{Kmw I-Ωn-‰n ssh-kv sN-b¿-am≥ C sI kp-io¬ Ipam¿ hn-j-bw A-h-X-cn-∏n-®p. Pn√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F≥ sI d-jo-Zv, Hmƒ tI-c-fm A-tkm-kn-tb-j≥ Hm-^v Nn-‰v ^-≠v kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v F≥ sP am-Xyp, sk-{I-´-dn sI ]n h¿-Ko-kv _m-_p. Nn-´n t^m¿-am≥-kv A-tkm-kn-tbj≥ kw-ÿm-\ P-\-d-¬ sk-{I´-dn A-Uz. c-Rv-Pn-Øv tU-hn-Uv, cm-jv-{So-b t\-Xm-°ƒ, kw-L-S\m {]-Xn-\n-[n-Iƒ kw-km-cn-®p.

tbm-Kw tNÀ-¶p I¬-∏-‰: "lm-U'bp-sS B-`n-apJy-Øn¬ Pn-√-bp-sS am-kv-‰¿πm≥ X-øm-dm-°p-∂-Xn-\v I¬-∏‰-bn¬ tN¿-∂ tbm-Kw ssh-kv sN-b¿-am≥ F≥ Un A-∏-®≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tªm-°v ]-©m-b-Øv sshkv {]-kn-U‚ v dp-Jn-b So-®¿ A[y-£-X-h-ln-®p. c-Lp-Ip-am¿, tam-l≥-Zm-kv ]-≤-Xn hn-i-Zo-Icn-®p. tªm-°v ]-©m-b-Øv \n¿-hl-W D-tZym-K-ÿ¿, saw-_¿am¿, tªm-°v {]-kn-U‚ v ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v ]n sI A- Hmƒ tI-c-f A-tkm-kn-tb-j≥ Hm-^v Nn-´n ^-≠v Pn-√m k-tΩ-f-\w I¬-∏-‰-bn¬ `-£y-˛\n¬-Ip-am¿,- ]n -K-Km-dn≥, -dw-em kn-hn¬ k-ssπ-kv a-{¥n A-\q-]v tP-°-_v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p -Ip-™m-∏ ]-s¶-Sp-Øp.

ÿm-]n-®n-´p-s≠-¶n-epw ]m-SnIƒ h-b-dn-Mv \-S-Øn I-W-Iv-js\-Sp-Øp-sIm-Sp-°m≥ I-º-\n X-øm-dm-bn-´n-√. sXm-gn-em-fn-Iƒ F.-]n.-F¬. en-Ãn-em-b-Xn-\m¬ C-h¿-°v td-j≥ a-sÆ-Æ-bp-an√.aq-∂p Un-hn-j-\p-I-fn-em-bn 400Hm-fw sXm-gn-em-fn-I-fm-Wp≈-Xv. C-h-cp-sS B-{in-X-c-S-°w 1,500-e-[n-Iw t]-cp-≠v. tXm-´Øn¬-\n-∂p ]n-cn-™ 60Hm-fw t]¿-°v {Km-‰n-hn-‰n \¬-In-bn-´n√. {Km-‰n-hn-‰n e-`n-°m-sX a-c-Wa-S-™-h-cp-ap-≠v. B-\p-Iq-eyw e-`n-°m-Ø-Xn-\m¬ tXm-´Øn¬-\n-∂p hn-c-an-®-h¿ Zn-h-k°q-en-°v C-hn-sS-Ø-s∂ ]-Wnsb-Sp-°p-I-bm-Wv. sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v Ir-Xy-ambn i-º-fw \¬-Im-Xm-bn-´v h¿j-ß-fm-bn. F-√m-am-k-hpw 10\v i-º-fw \¬-I-W-sa-∂m-Wv \nb-aw. F-∂m¬, sXm-´-Sp-Ø am- Pn-√-bp-sS am-kv-‰¿-πm≥ X-øm-dm-°p-∂-Xn-\v I¬-∏-‰-bn¬ k-am-Wv ]-e-t∏m-gpw i-º-fw e- tN¿-∂ tbm-Kw lm-U ssh-kv sN-b¿-am≥ F≥ Un A-∏-®≥ `n-°p-∂-Xv. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p


{]mtZ-inIw

27 sabv 2014 sNmΔ

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw I¬-∏-‰: X-hn-™m¬ C-e-{Œn°¬ sk-Iv-j≥ ]-cn-[n-bn¬ 11 sI.-hn. sse-\n¬ A-‰-Ip-‰-∏Wn \-S-°p-∂-Xn-\m¬ t]-cy πo-U-dn-s‚ ]-cn-[n-bn¬ h-cp-∂ t]-cy, h-c-bm¬, B-em¿ {]-tZi-ß-fn-epw a-‰pw C-∂p-cm-hn-se H-º-Xp ap-X¬ ssh-Io-´v A©p-h-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßp-sa∂v A-kn-Â v F≥-Pn-\o-b¿ A-dn-bn-®p.-

]cn-]mSn  h-b-\m-Sv ap-kv-enw b-ØowJm-\: l-÷v ]-cn-io-e-\ ¢m-kv˛ 9.-30

Adnbn-¸pIÄ

_yq-«n-]mÀ-eÀ am-t\-Pv-saân ku-P-\y ]-cn-io-e-\w I¬-∏-‰: dp-Uv-sk-‰v C≥-Ãn-‰yq´v _yq-´n-]m¿-e¿ am-t\-Pvsa‚n¬ H-cp am-k-sØ ku-P\y ]-cn-io-e-\w \¬-Ipw. `-£W-hpw ku-P-\y Xm-a-k-ku-Icy-hpw e-`n-°pw. ]-s¶-Sp-°m≥ Xm¬-∏-cy-ap≈ I-Æq¿, Im-k¿-tIm-Uv, hb-\m-Sv, am-ln Pn-√-I-fn-se 18\pw 45\p-an-S-bn¬ {]m-b-ap-≈ h-\n-X-Iƒ t]-cv, h-b- v, ta¬hn-em-kw, t^m¨ \-º¿, ]-cnio-e-\ hn-j-b-Øn-ep-≈ ap≥-]cn-N-bw F-∂n-h Im-Wn-®v U-bd-Œ¿, dp-Uv-sk-‰v C≥-Ãn-‰yq-´v, ]n.-H. Im-™n-c-ßm-Sv, I-cn-ºw (h-gn), I-Æq¿-˛670142 F-∂ hnem-k-Øn¬ Pq¨ A-©n-\p apºm-bn A-t]-£n-°-Ww. Hm¨-sse-\m-bpw A-t]£n-°mw. t^m¨: 04602 226573.

do-¨v kÀ-«n-^n-t¡-j³ t{]m-{Km-apw sXm-gn-e-h-k-c-hpw

I¬-∏-‰: kw-ÿm-\ h-\n-Xm hn-I-k-\ tIm¿-]-td-j-s‚ IÆq-cn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ do-®v A-°m-Z-an-bn¬ 30 Zn-h-k-sØ do-®v k¿-´n-^n-t°-j≥ {]-^-j\¬ {Kq-an-Mv s{S-bn-\n-Mn-te-°v π-kv-Sp-hn-\v ap-I-fn¬ hn-Zym-`ymk tbm-Ky-X-bp-≈ h-\n-X-Ifn¬ \n-∂v A-t]-£ £-Wn-®p. s{S-bn-\n-Mv \m-sf B-cw-`n-°pw. ]-cn-io-e-\w hn-P-b-I-c-am-bn ]q¿-Øo-I-cn-°p-∂ h-\n-X-Iƒ°v hn-hn-[ ta-J-e-I-fn¬ sXmgn-e-h-k-cw \¬-Ipw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v t^m¨: 04972 800572, 9496015018.

I-d-kv-t]m-−³-kv tIm-gv-kn-\v A-t]-£n-¡mw

I¬-∏-‰: kmw-kv-Im-cn-I h-Ip∏n-s‚ Io-gn¬ B-d-∑p-f-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ hm-kv-Xp-hnZym Kp-cp-Ip-ew hm-kv-Xp-hn-Zybn¬ I-d-kv-t]m-≠≥-kv tIm-gvkn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. Un-tπm-a C≥ {S-Uo-j-\¬ B¿-°n-sS-Iv-N¿ tIm-gv-kn-s‚ Im-e-ssZ¿-Lyw H-cp h¿-j-amWv. tbm-Ky-X: _n-cp-Zw. knhn¬/B¿-°n-sS-Iv-N¿/Izm-≠n‰n-k¿-th-bn-Mv B‚ v I¨-kv-{SIv-j≥ am-t\-Pv-sa‚n¬ t]m-fnsS-Iv-\n-°v Un-tπm-a D-≈-h-scbpw {]-th-i-\-Øn-\v ]-cn-K-Wn°pw. ko-‰p-I-fp-sS F-Æw-˛ 300. tIm-gv-kv-^o-kv 7,500 cq-]. t{]m-kv-s]-Œ-kpw A-t]£m-t^m-d-hpw X-]m-en¬ e-`n°p-∂-Xn-\v B-d-∑p-f t]m-Ãv Hm-^n-kn¬ am-‰m-hp-∂ 100 cq-]bp-sS t]m-ì Hm¿-U¿/a-Wntbm¿-U¿ F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Ub-d-Œ¿, hm-kv-Xp-hn-Zym Kp-cp-Ipew, B-d-∑p-f, ]n≥-˛ 689533, ]Ø-\w-Xn-´ Pn-√ F-∂ hn-em-kØn¬ A-b-°-Ww. A-t]-£m-t^m-dw Uu¨tem-Uv sN-bv-Xv ]q-cn-∏n-®v km£y-s∏-Sp-Øn-b tc-J-I-fpw 100 cq-]-bp-sS t]m-ì Hm¿-U-dpw k-ln-Xw A-b-°p-I-bpw sNømw. ]q-cn-∏n-® A-t]-£-Iƒ e-`n-t°-≠ A-h-km-\ Xn-ø-Xn Pq-sse 21. t^m¨: 0468 2319740.

Un.-F-Uv. tIm-gv-kn-\v A-t]-£n-¡mw

I¬-∏-‰: K-h.-/F-bv-UUv/A¨ F-bv-U-Uv ÿm-]-\ß-fn-se Un-tπm-a C≥ F-Pypt°-j≥ (Un.-F-Uv) tIm-gv-kn\v A-t]-£ £-Wn-®p. A-t]£m-t^m-d-Øn-s‚ am-Xr-I-bpw a-‰v hn-h-c-ß-fpw hn-Zym-`ym-k D]-U-b-d-Œ-dp-sS Hm-^n-kn-epw sh-_v-ssk-‰n-epw e-`n-°pw. sa-dn-‰v ko-‰n-te-°v A-t]£n-°p-∂-h¿ hn-Zym-`ym-k D-]U-b-d-Œ¿-°pw am-t\-Pv-sa‚ v ko-‰n-te-°v A-t]-£n-°p-∂h¿ {]n≥-kn-∏m-fn-\p-am-Wv At]-£ \¬-tI-≠-Xv. A-©p cq-]-bp-sS tIm¿-´v ^o Ãmw-]v ]-Xn-® A-t]-£ t^m-d-tØm-sSm-∏w tbm-Ky-X, h-b- v F-∂n-h sX-fn-bn-°p-∂ k¿-´n-^n-°-‰p-I-fp-sS km-£ys∏-Sp-Øn-b ]-I¿-∏p-Iƒ k-lnXw 30\v ap-ºv A-t]-£n-°Ww.

kn-hn kÀ-ho-kv {]o-an-bÀ eo-Kv: t]m-en-kv tP-Xm-¡Ä I¬-∏-‰: {]-Y-a kn-hn¬ k¿-hokv {]o-an-b¿ eo-Kv {In-°-‰v Sq¿W-sa‚n¬ Pn-√m t]m-en-kv Sow tP-Xm-°-fm-bn. Ir-jv-W-Kn-cn A-¥m-cm-jv-{S {In-°-‰v tÃ-Unb-Øn¬ \-S-∂ ss^-\-en¬ 62 d¨-kn-\v Um-jn-Mv t^m-d-tÃ-gvkn-s\ tXm¬-∏n-®p. dmw-k¨ (55 d¨-kv), c-Pojv (50 t\m-´u-´v) F-∂n-h-cm-Wv t]m-en-kv So-an-s\ A-\m-bm-kw hn-P-b-Øn-se-Øn-®-Xv. am≥ Hm^v Z am-®m-bn t]m-en-kn-se cPo-jpw am≥ Hm-^v Z ko-co-kmbn dmw-k-Wpw Xn-c-s™-Sp-°s∏-´p. d-h-\yq h-Ip-∏n-se ap-tI-jv B-Wv an-I-® _m-‰v-kv-am≥. t]men-kv So-an-se ap-l-Ω-Zv k-ao¿ an-

I-® _u-f-dp-am-bn. eq-tk-gv-kv ss^-\-en¬ Bdp hn-°-‰n-\v ssd-kn-Mv Ãm-gv-kns\ (^-b¿ B‚ v d-kv-Iyq) tXm¬-∏n-®v kq-∏¿ S-kv-tI-gv-kv (ar-K-kw-c-£-W h-Ip-∏v) aq∂mw ÿm-\w t\-Sn. Pn-√m ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F≥ sI d-jo-Zv k-Ωm-\-Zm-\w \n¿-h-ln®p. ]n sI P-b≥ A-[y-£-X-hln-®p. F.-Un.-Fw. sI K-tWi≥, \m-k¿ a-®m≥, Pm-^¿-tk´v, ap-l-Ω-Zv bq-kp-^v, H Fw Ptb-{μ-Ip-am¿, c-ho-{μ≥, B¿ {io-Ip-am¿, sI sI sk-bv-Xv kw-km-cn-®p. {]-Xn-Iq-e Im-emh-ÿ aq-ew am-‰n-h-® Sq¿-Wsa‚ v H-cm-gv-N ap-ºm-Wv Xp-S-ßn- ]-´n-I-Pm-Xn t£-a-k-an-Xn Pn-√m k-tΩ-f-\w I¬-∏-‰-bn¬ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn A-Uz. tkm-a-{]-km-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p b-Xv.

I-cn-©-´ X-S-bm³ k-¼qÀ-W Iw-]yq-«À-hÂ-¡-c-Ww: a-{´n "kÀ-¡m-cn-sâ e-£yw ]-cm-Xn-c-ln-X -s]m-Xp-hn-X-c-Ww' I¬-∏-‰: ]-cm-Xn-c-ln-X s]m-Xphn-X-c-Ww sIm-≠p-h-cn-I-sb∂-Xm-Wv k¿-°m-cn-s‚ e-£ysa-∂v `-£y-˛-kn-hn¬ k-ssπkv a-{¥n A-\q-]v tP-°-_v. h-b\m-Sv {]-kv-¢-∫v kw-L-Sn-∏n-® ao‰v Z {]-kv ]-cn-]m-Sn-bn¬ kw-kmcn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. L-´-ß-fm-bn ]-cn-tim-[-\-Iƒ \-S-°p-∂p-s≠-¶n-epw I-cn-©¥ hym-]m-cw \n-e-\n¬-°p-∂ps≠-∂-Xp h-kv-Xp-X-bm-Wv. C-Xv A-a¿-® sN-øp-∂-Xn-\mbn F-^v.-kn.-sF. ap-X¬ tdj≥-I-S-Iƒ h-sc Iw-]yq-´¿h¬-°-cn-°p-∂-Xn-\p-≈ ]-≤Xn-bp-am-bn k¿-°m¿ ap-t∂m-´p-

t]m-hp-I-bm-Wv. 250 tIm-Sn cq-]bp-sS ]-≤-Xn a-{¥n-k-`-bp-sS ]cn-K-W-\-bv-°v k-a¿-∏n-®n-cn-°pI-bm-Wv. A¿-l-¿-°v ap-gp-h≥ `-£y[m-\y-sa-Øn-°p-I-sb-∂-Xm-Wv k¿-°m-cn-s‚ {]-[m-\ e-£yw. C-Xn-\m-bn tkm-jy¬ tam-Wn-‰dn-Mv sIm-≠p-h-cm-\pw k¿-°m¿ e-£y-an-Sp-∂p. Xm-eq-°v, ]-©m-b-Øv X-eØn¬ {]-Xn-I-c-W-߃ a-\- nem-°n \-S-]-Sn-I-sf-Sp-°m-\pw Xo-cp-am-\n-®n-´p-≠v. Iq-Sm-sX amth-en-tÃm¿ tI-{μo-Ir-X-am-bn ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-[y£-∑m-cm-bn D-]-t`m-‡r I-Ωn-

‰n-Iƒ cq-]o-I-cn-®p-I-gn-™p. CXp-aq-ew ]-cm-Xn-Iƒ-°v A-Sn-b¥-c-am-bn ]-cn-lm-cw Im-Wm≥ km-[n-°pw. Iq-Sm-sX D¬-k-h-Im-e-ß-fne-√m-sX h¿-jw ap-gp-h-\pw s]mXp-P-\-߃-°v k-_v-kn-Un \nc-°n¬ km-[-\-߃ \¬-Im-\p≈ \-S-]-Sn-I-fpw ]p-tcm-K-an-®ph-cn-I-bm-Wv. k-_v-kn-Un \n-c°n-ep-≈ km-[-\-ß-fp-sS Ip-dhm-Wv I¬-∏-‰-bn-se k-ssπtIm am¿-°-‰n¬ \n-∂-S-°w tIƒ-°p-∂ ]-cm-Xn-I-fn-sem∂v. C-Xn-\v ]-cn-lm-cw Im-Wp-∂Xn-\m-bn \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-

°pw. C-Ø-h-W B-K-kv-Xv BZy-hm-cw X-s∂ Hm-W-®-¥-Iƒ B-cw-`n-°m-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p-I-gn-™p. i-_-cn {_m≥-Un-ep-≈ Iq-SpX¬ D¬-∏-∂-߃ hn-]-Wn-bnse-Øn-°m-\pw k¿-°m-cn-\v ]≤-Xn-bp-≠v. C-Xn-s‚ D-Zv-Lm-S\w Pq¨ G-gn-\v \-S-°pw. `-£y-kp-c-£m ]-≤-Xn {]Im-cw ]p-Xn-b td-j≥-I-S-Iƒ A-\p-h-Zn-°m≥ km-[n-°n-s√¶n¬ t]m-epw ]n-∂m-° {]-tZ-iß-fn¬ ]p-Xn-b I-S-Iƒ-°v A\p-a-Xn \¬-Im-\pw k¿-°m-cn-\v ]-≤-Xn-bp-s≠-∂pw A-t±-lw hy-‡-am-°n.

"A¬ F-bvU-Uv ta-Je-sb A-h-K-Wn-¡-cpXv ' ap-≈≥-sIm-√n: k¿-°m¿-˛-Fbv-U-Uv ta-J-e-bn-se Ip-´n-Iƒ°v \¬-Ip-∂ F-√m B-\p-Iq-eyß-fpw ^-≠p-I-fpw A¨ F-bvU-Uv ta-J-e-bn-se Ip-´n-Iƒ°pw \¬-I-W-sa-∂p ap-≈≥sIm-√n ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v tPm-kv I-≠w-Xp-cp-Øn-bn¬ Bh-iy-s∏-´p. G-Xp X-c-Øn-ep-≈ kv-Iq-fpI-fn¬ ]Tn-®m-epw ]T-\-Øn-s‚ Im-cy-Øn¬ Ip-´n-I-sf-√m-h-cpw k-a-am-Wv. C-Xpƒ-s°m-≈m≥ _-‘-s∏-´-h¿ X-øm-dm-h-Ww. A-Xn-\m¬ G-Xp hn-Zym-`ymk ÿm-]-\-ß-fn¬ ]Tn-®m-epw k¿-°m¿ kv-Iq-fn¬ ]Tn-°p-∂ Ip-´n-Iƒ-°v e-`n-°p-∂ F-√mØ-cw B-\p-Iq-ey-ß-fpw ^-≠v hn-X-c-W-hpw F-√m Ip-´n-Iƒ°pw \¬-I-W-sa-∂pw A-Xn-\v B-h-iy-am-b ^-≠v k¿-°m¿ {Xn-X-e ]-©m-b-Øp-Iƒ-°v A\p-h-Zn-°-W-sa-∂pw tPm-kv I≠w-Xp-cp-Øn-bn¬ B-h-iy-s∏´p.-

k-ss¹-tIm hnÂ-¸-\-im-e-bn a-{´n-bp-sS an-¶Â-¸-cn-tim-[-\ I¬-∏-‰: k-ssπ-tIm hn¬-∏-\im-e-bn¬ a-{¥n- an-∂¬ k-μ¿i-\w \-S-Øn. kn-hn¬ k-ssπkv a-{¥n A-\q-]v tP-°-_m-Wv I¬-∏-‰-bn-se k-ssπ-tIm Hu´v-se-‰n-se-Øn ]-cn-tim-[-\ \-SØn-b-Xv.I¬-∏-‰ A-Ωq-kv tImw-π-Ivkn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ k-ssπtIm-bp-sS Nn-√-d hn¬-∏-\-im-ebn-em-Wv A-{]-Xo-£n-X-am-bn a{¥n-sb-Øn-b-Xv. t\-sc hn¬-∏\-im-e-bn-se-Øn-b a-{¥n D-]t`m-‡m-°-tfm-Sv A-`n-{]m-b߃ B-cm-™p. k-_v-kn-Un km-[-\-߃ B-h-iy-Øn-\p e`n-°p-∂n-s√-∂ ]-cm-Xn-bp-am-bn \n-c-h-[n t]¿ a-{¥n-°v ap-∂nse-Øn. ]-cn-l-cn-°m-sa-∂p a{¥n a-dp-]-Sn \¬-In-sb-¶n-epw

]-e-cpw ]-cm-Xn-Iƒ Xp-S¿-∂p. am-k-ß-fm-bn a-√n, ap-f-Iv Xp-Sßn-b-h e-`n-°p-∂n-s√-∂m-bn-cp∂p {]-[m-\ ]-cm-Xn. B-tLm-j \m-fp-I-fn¬ k¿-°m¿ k-_v-knUn {]-Jym-]n-°p-∂p-s≠-¶n-epw C-sXm-∂pw e-`n-°m-dn-s√-∂ ]cm-Xn-bn¬ A-Sn-b-¥-c \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂pw a-{¥n D-d-∏v \¬-In. A-cn-bpƒ-s∏-sS-bp-≈h-bp-sS Kp-W-\n-e-hm-cw a-{¥n ]-cn-tim-[n-®p. kv-t‰m¿ dq-an-epw ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. Po-h-\°m-cp-sS F-Æ-hpw A-t\z-jn®p. F-∂m¬, a-{¥n-bp-sS h-c-hv hn¬-∏-\-im-e-bn-se Po-h-\°m¿ t\-c-sØ A-dn-™n-cp-∂psh-∂pw ]-cn-tim-[-\ {]-l-k-\am-sW-∂pw H-cp hn-`m-Kw D-]I¬-∏-‰-bn-se k-ssπ-tIm Hu-´v-se-‰n¬ a-{¥n A-\q-]v tP-°-_v ]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-∂p t`m-‡m-°ƒ B-tcm-]n-®p.-

PnÃm B-kq-{X-W k-an-Xn tbm-Kw I¬-∏-‰: Pn-√m B-kq-{X-W k-an-Xn tbm-Kw 29\v cm-hn-se 10.-30\v

Pn-√m ]-©m-b-Øv tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ tN-cpw. tbm-K-Øn¬ X-t±-i-`-c-W ÿm-]-\-ß-fp-sS 2013˛14 h¿-j-sØ ]-≤-Xn-I-fp-sS {I-ao-I-c-Ww \-S-Øp-sa-∂pw 2014˛15, 2015˛16 ]-≤Xn-Iƒ-°v Aw-Ko-Im-cw \¬-Ip-sa-∂pw Pn-√m πm-\n-Mv Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

\nÀ[\ hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v kv-tIm-fÀ-jn-¸v I¬-∏-‰: Im-en-°-‰v A-]v Su¨ tdm-´-dn ¢-∫v π-kv-Sp ]m-km-b km-º-Øn-I-am-bn ]n-∂m-°w \n¬-°p-∂ Ip-Spw-_-Øn-se hnZym¿-Yn-Iƒ-°v D-]-cn-]T-\-Øn-

\v kv-tIm-f¿-jn-∏v \¬-Ip-∂p. tlm-´¬ am-t\-Pv-sa‚ v, Fb¿-t]m¿-´v am-t\-Pv-sa‚ v, _n._n.-F.-, _n.-kn.-F. tIm-gv-kpIƒ-°m-Wv kv-tIm-f¿-jn-∏v.- Ip-

Spw-_ hm¿-jn-I-h-cp-am-\w 40,000 cq-]-bn¬ Xm-sg-bp-≈ 100 Ip-´n-Iƒ-°m-Wv kv-tIm-f¿-jn∏v \¬-Ip-∂-Xv. t^m¨: 96560 09992.-

`n-¶-ti-jn-bp-Å-hÀ-¡v X-W-em-bn `-£y-kp-c-£m- hm-cm-N-c-Ww Pn-Ãm ]-©m-b-¯v I¬-∏-‰: `n-∂-ti-jn-bp-≈-h¿°v k-aq-l-Øn¬ ap-t∂-dm≥ Icp-Øp \¬-In Pn-√m ]-©m-bØv k-a-`m-h-\-bp-sS ]mT-߃ ]-I-cp-∂p. Pn-√m km-aq-ly-\n-Xn Hm-^nkn-s‚ k-lm-b-tØm-sS Xn-cs™-Sp-Ø 17 t]¿-°v \m-sf ssk-Uv ho-tem-Sp Iq-Sn-b kv-Iq´-dp-Iƒ hn-X-c-Ww sN-øpw. cmhn-se 11\v Pn-√m ]-©m-b-Øv Hm^n-kv ]-cn-k-c-Øv \-S-°p-∂ NS-ßn¬ {]-kn-U‚ v F≥ sI djo-Zv Kp-W-t`m-‡m-°ƒ-°v Xmt°m-ep-Iƒ ssI-am-dpw. sshkv {]-kn-U‚ v Sn D-jm-Ip-am-cn

A-[y-£-X-h-ln-°pw. 70,000 cq-] hn-e-bp-≈ kv-Iq´-dm-Wv H-cmƒ-°v \¬-Ip-I. BsI 11,90,000 cq-]-bm-Wv ]-≤-Xn sN-e-hv. 2013˛14 h¿-j-sØ Pn√m ]-©m-b-Øn-s‚ ]-≤-Xn-bnepƒ-s∏-Sp-Øn-bm-Wv kv-Iq-´-dpIƒ hm-ßn-b-Xv. {Km-a-∏-©m-bØp-Iƒ \¬-In-b en-Ãv {]-Im-cam-Wv Kp-W-t`m-‡m-°-sf Is≠-Øn-b-Xv. Pn-√m sa-Un-°¬ t_m¿-Un-s‚ k-lm-b-tØm-sS \-S-Øn-b ssh-Zy ]-cn-tim-[-\bn¬ k-©m-c ssh-I-ey-ap-s≠∂p I-s≠-Øn-b-h¿-°m-Wv kvIq-´-dp-Iƒ hn-X-c-Ww sN-øp-I.

3

]-«n-I-Pm-Xn t£-a-k-an-Xn Pn-Ãm k-t½-f-\w

B¿.-Sn.-H-bp-sS k-lm-b-tØmsS C-h¿-°v a-‰v hm-l-\-߃ Cs√-∂v D-d-∏m-°n-bn-´p-ap-≠v. `n-∂-ti-jn-bp-≈-h¿-°v Xt±-i-`-c-W ÿm-]-\-߃ ap-¥nb ]-cn-K-W-\ \¬-I-W-sa-∂ k-tμ-i-am-Wv ]-≤-Xn-bn-eq-sS Pn-√m ]-©m-b-Øv ap-t∂m-´p-hbv-°p-∂-sX-∂p {]-kn-U‚ v F≥ sI d-jo-Zv A-dn-bn-®p. hm-l-\-߃ hn-X-c-W-Øn\m-bn t\-c-sØ X-øm-dm-°n-bXm-sW-¶n-epw Xn-c-s™-Sp-∏v s]-cp-am-‰-®-´w h-∂-Xn-\m¬ \o´n- h - b v - ° p- I - b m- b n- c p- ∂ p- s h∂pw A-t±-lw ]-d-™p.

I¬-∏-‰: kp-c-£n-X-hpw Kp-Wta-∑-bp-ap-≈ `-£-Ww s]m-XpP-\-߃-°v e-`y-am-°p-I F-∂ e-£y-tØm-sS kw-ÿm-\ k¿°m¿ \-S-∏m-°p-∂ Du¿-Pn-X `£y-kp-c-£m-hm-cm-N-c-Ww Pn√-bn¬ C-∂p Xp-S-ßpw. cm-hnse 10\v I¬-∏-‰ tlm-´¬ l-cnX-Kn-cn Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ Pn√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F≥ sI d-jo-Zv D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. I¬-∏-‰ \-K-c-k-`m-[y-£≥ ]n ]n B-en A-[y-£-X-h-ln°pw. F.-Un.-Fw. sI K-tW-i≥ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw.Ip-´n-I-fpw Ip-Spw-_-ß-fpw k-aq-l-hpw H-cp-t]m-se tcm-KnI-fm-hp-∂ A-h-ÿ-bv-°v ]-cnlm-c-ap-≠m-°p-I-sb-∂ e-£ytØm-sS-bm-Wv k¿-°m¿ `-£ykp-c-£m-hm-cw B-N-cn-°p-∂sX-∂p Pn-√m `-£y-kp-c-£m Hm-^n-k¿ ]n Pn kp-Kp-W≥ Adn-bn-®p. Pq¨ H-∂p-h-sc \o-fp-∂ ]cn-]m-Sn-bn¬ kp-c-£n-X `-£-

I-cm-s¯ aÂ-k-cw

sS³-UÀ £-Wn-¨p

I¬-∏-‰: kp¬-Øm≥ _-tØcn Xm-eq-°v ]-´n-I-h¿-K hn-I-k\ Hm-^n-k-dp-sS ]-cn-[n-bn-ep≈ 11 {]o-sa-{Sn-Iv tlm-ì hnZym¿-Yn-Iƒ-°v B-h-iy-am-b Aw-Ko-Ir-X I-º-\n-I-fp-sS KpW-\n-e-hm-c-ap-≈ Ip-S-Iƒ Ip-d™ \n-c-°n¬ hn-X-c-Ww sNøp-∂-Xn-\v sS≥-U¿ £-Wn-®p. sS≥-U¿ e-`n-t°-≠ A-h-km\ Xn-ø-Xn 30\v ssh-Io-´v aq-∂ph-sc. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v t^m¨: 04936 221074.

kozhikode/wyd

tZ-io-b I-cm-sØ a¬-k-cw I¬-∏-‰-bn¬ Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn ]p-´ hn-a-em-Zn-Xy D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

I¬-∏-‰: I-cm-s´ s^-U-td-j≥ Hm-^v C-¥y-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ I¬-∏-‰ F-kv.-sI.-Fw.sP ssl-kv-Iq-fn¬ \-S-Øn-b tZ-io-b I-cm-s´ a¬-k-cw Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn ]p-´ hn-a-emZn-Xy D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A-Uz. hn ]n bq-kp-^v A-[y£-X-h-ln-®p. thƒ-Uv Pq-tUm I-cm-s´ eo-Kv s^-U-td-j≥ {]kn-U‚ v {Km-≥-Uv am-kv-‰-¿ a-kln-tdm tam-tØm-ap-sd ap-JymXn-Yn-bm-bn-cp-∂p. sI.-F-^v.sF. {]-kn-U‚ v jn-lm≥ _m_p \m-b¿, P-\-d¬ sk-{I-´-dn jn-lm≥ Kn-co-jv s]-cp-¥-´, Hmƒ C-¥y I-cm-s´ s^-U-tdj≥ d-^-dn Iu¨-kn¬ saw_¿ tIzm-jn i-in-[-c≥, d≥-jn ]m¿-Yn-]≥ kw-km-cn-®p.-

Ww e-`y-am-°p-∂-Xn-\p-X-Ip-∂ hn-hn-[ {]-h¿-Ø-\-ß-fm-Wv \S-Øp-I. cm-k-]-Zm¿-Y-ß-fpw Io-S-\min-\n-I-fpw I-e-cm-Ø ]-g-h¿-Kß-fpw ]-®-°-dn-I-fpw kw-ÿm\-Øv e-`y-am-°m≥ ]-cn-{i-aw \S-Øpw. sN-Iv-t]m-Ãp-I-fn¬ `-£ykp-c-£m h-Ip-∏v ]-cn-tim-[-\ I¿-i-\-am-°pw.h-gn-tbm-c-ß-fn-epw Xp-d- mb ÿ-e-ß-fn-epw A-\m-tcm-KyI-c-am-b km-l-N-cy-ß-fn¬ `£-Ww hn¬-°p-∂ X-´p-I-S-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ ÿm-]-\-ßfn¬ I¿-i-\ ]-cn-tim-[-\ D-d∏m-°pw. "kp-c-£n-X `-£-Ww Btcm-Ky-Øn-\m-[m-cw' F-∂ ]-≤Xn \-S-∏m-°m-\pw Xo-cp-am-\n-®n´p-s≠-∂v A-t±-lw ]-d-™p. A\m-tcm-Ky-I-c-am-b km-l-N-cyß-fn¬ `-£-Ww ]m-Iw-sN-øp∂-Xv kw-_-‘n-® ]-cm-Xn-Iƒ 18004251125 F-∂ tSmƒ-{^o \º-dn¬ ]-cm-Xn-s∏-Smw.

I¬-∏-‰: ]-´n-I-Pm-Xn t£-a-kan-Xn Pn-√m k-tΩ-f-\w kw-ÿm\ sk-{I-´-dn A-Uz. tkm-a-{]km-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI kp-K-X≥ ]-Xm-I-bp-b¿-Øn. sI kp-K-X≥, sI F-kv Ip™≥, ]n B¿ \n¿-a-e, Fw P\m¿-±-\≥, ]n B¿ i-in, H sI a-Wn, I-cp-W≥, Sn sI A-ø∏≥, k-hn-Xm ti-J-c≥ t\-XrXzw \¬-In. sk-{I-´-dn Fw kn N-{μ≥ dnt]m¿-´v A-h-X-cn-∏n-®p. kn.-sF.Sn.-bp. Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n sI ap-l-Ω-Zv, kn.-]n.-Fw. Pn-√m sk{I-´-dn kn sI i-io-{μ≥ kwkm-cn-®p.]-´n-I-Pm-Xn hn-`m-K-߃-°v kz-Im-cy ta-J-e-bn¬ sXm-gn¬

kw-h-c-Ww \n-b-aw-aq-ew \-S-∏m°p-I, hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v {Km≥Uv Im-em-\p-kr-X-am-bn h-[n-∏n°p-I F-∂o {]-ta-b-߃ ktΩ-f-\w Aw-Ko-I-cn-®p.-

km-£-c-Xm-an-j³ tbm-Kw I¬-∏-‰: Xp-S¿-hn-Zym-`ym-k {]h¿-Ø-\-߃ A-h-tem-I-\w sN-øp-∂-Xn-\pw {]-h¿-Ø-\-ßsf-°p-dn-®v Iq-Sn-bm-tem-Nn-°p∂-Xn-\p-am-bn Pn-√m km-£-cXm an-j-s‚ F-Iv-kn-Iyq-´o-hv IΩn-‰n tbm-Kw Pq¨ \m-en-\v cmhn-se 11\v Pn-√m ]-©m-b-Øv {]kn-U‚n-s‚ tNw-_-dn¬ tNcpw.

Npcp¡¯nÂ

F-kv.-F³.-Un.-]n. tbm-Kw \o-e-Kn-cn bq-\n-b³ ta-J-em kw-K-aw C-¶v

F-cp-am-Sv: F-kv.-F≥.-Un.-]n. tbm-Kw \o-e-Kn-cn bq-\n-b≥ ta-J-em-kw-K-a-hpw F-cp-am-Sv im-Jm a-μn-c-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S\-hpw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v sh-≈m-∏-≈n \-tS-i≥ \n¿-hln-°pw. sI B¿ A¿-Pp-\≥ Fw.-]n, {Zm-hn-U-a-Wn Fw.F¬.-F. N-S-ßn¬ ap-Jym-Xn-Yn-I-fm-bn-cn-°pw. tZ-h-kzw sk-{I-´-dn k-t¥m-jv A-c-bm-°-≠n ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØpw. bq-\n-b≥ {]-kn-U‚ v hn F≥ P-b-cm-Pv A-[y-£-Xh-ln-°pw. tbm-Kw Iu¨-kn-e¿ c-ta-iv A-Sn-am-en, C≥-kvs]-Œn-Mv Hm-^n-k¿-am-cm-b sI sI cm-P-∏≥, ]n F≥ i-in, kp¬-Øm≥ _-tØ-cn bq-\n-b≥ {]-kn-U‚ v F≥ sI jmPn, ]p¬-∏-≈n bq-\n-b≥ {]-kn-U‚ v sI B¿ P-b-cm-Pv, sk-{I-´-dn km-_p I-Æ-°m-]-d-ºn¬, A-\n¬ ]n t_m-kv kw-km-cn-°pw.-

tIm-f-\n-I-fn a-g-¡m-e-]qÀ-h ip-No-I-c-W {]-hr-¯n Xp-S-§n

X-cn-tbm-Sv: a-g-°m-e-Øn-\v ap-t∂m-Sn-bm-bn tIm-f-\n-I-fn¬ ip-No-I-c-W {]-hr-Øn-Iƒ-°v Xp-S-°-am-bn. sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn A-Xm-Xp hm¿-Un-se tIm-f-\nIƒ Xn-cn-®m-Wv {]-h¿-Ø-\-߃ \-S-°p-∂-Xv. tIm-f-\nbn¬ Xm-a-kn-°p-∂ sXm-gn-em-fn-I-fm-Wv {]-hr-Øn-I-fn¬ ]-¶m-fn-I-fm-hp-∂-Xv. ta-‰p-am-cp-sS \n-b-{¥-W-Øn¬ ]-cn-kc ip-No-I-c-Ww, th-Ãv Ip-gn, Iw-t]m-kv-‰v \n¿-am-Ww, Ip-gnIp-Øn-bp-≈ I-°q-kv \n¿-am-Ww Xp-S-ßn-b {]-hr-Øn-Iƒ C-Xn-t\m-S-Iw B-cw-`n-®p.X-t±-i ÿm-]-\-ß-fn-se ip-No-I-c-W {]-hr-Øn-Iƒ°v hm¿-Uv A-Sn-ÿm-\-Øn¬ 25,000 cq-]-bm-Wv ^-≠p-≈Xv. a-g-°m-e-Øv F-en-∏-\n, a-™-∏n-Øw, sU-¶n-∏-\n, Xp-Sßn-b P-e-P-\y-tcm-K-߃ ]-S¿-∂p-]n-Sn-°m≥ km-[y-X-bp≈-Xn-\m¬ B-tcm-Ky-h-Ip-∏n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ sIm-XpIv \n¿-am-P-\w, Hm-S ip-No-I-c-Ww, P-e-t{km-X- p-Iƒ hrØn-bm-°¬ Xp-S-ßn-b {]-hr-Øn-I-fm-Wv Xp-S-ßm-\p-≈-Xv.

ap-«n U-»yp.-Fw.-H. Cw-¥o-jv A-¡m-Z-an-¡v \q-dp-ta-\n

ap-´n-¬: kn.-_n.-F-kv.-C, π-kv-Sp ]-co-£-bn¬ ap-´n¬ Uªyp.-Fw.-H. Cw-•o-jv A-°m-Z-an-°v \q-dp-ta-\n. ]-co-£-sbgp-Xn-b ap-gp-h≥ hn-Zym¿-Yn-I-fpw D-b¿-∂ i-X-am-\w am¿-°v t\-Sn. ]-Ømw-¢m-kv ]-co-£-bn-epw Pn-√-bn¬ an-I-® hn-Pbw t\-Sn-b-Xv U-ªyp.-Fw.-H. Cw-•o-jv A-°m-Z-an-bm-bn-cp∂p. D-÷z-e-hn-P-bw ssI-h-cn-® hn-Zym¿-Yn-I-sf-bpw A[ym-]-I-sc-bpw kv-Iqƒ am-t\-Pv-sa‚ v I-Ωn-‰n, ]n.-Sn.-F. A`n-\-μn-®p.-

_-kv kÀ-ho-kv B-cw-`n-¡-W-sa-¶v

]p¬-∏-≈n: ]p-Xn-b A-[y-b-\ h¿-jw B-cw-`n-°m-dm-b km-l-N-cy-Øn¬ bm-{Xm-t¢-iw H-gn-hm-°p-∂-Xn-\m-bn {Kmao-W ta-J-e-bn¬ Iq-Sp-X¬ _-kv k¿-ho-kv B-cw-`n-°-Wsa-∂p ]-\-a-cw tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v h¬-km Nm-t°m B-h-iy-s∏-´p. bp.-]n, ssl-kv-Iqƒ hn-Zym-`ym-kØn-\m-bn Hm-tcm Zn-h-k-hpw ]m-c-e¬ k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ Po-∏p-Im¿-°v 10 cq-] h-sc bm-{Xm-°q-en \¬-In kv-Iq-fn¬ t]m-hp-∂ \n-c-h-[n Ip-´n-Iƒ Ip-Sn-tb-‰ ta-J-e-bn-ep-≠v. {Km-ao-W ta-J-e-bn-te-°v Iq-Sp-X¬ k¿-ho-kp-Iƒ B-cw-`n®m¬ am-{X-ta C-Xn-\p ]-c-lm-c-ap-≠m-hq. aq-gn-a-e, tIm-fdm-´p-Ip-∂v, s\-bv-°p-∏, h-≠n-°-S-hv, i-in-a-e, Nm-a-∏m-d, ]m-f-s°m-√n, tN-Im-Sn Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fn-te-°pw ]p-Xnb _-kv k¿-ho-kp-Iƒ B-cw-`n-°-W-sa-∂pw h¬-km Nmt°m B-h-iy-s∏-´p.-

Thejas Epaper wayanad Edition 2014-05-27  

Thejas Epaper wayanad edition. 2014-05-27

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you