Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOZHIKODE/WYD

\n-b-{´-Ww-hn-« ImÀ H-¼-Xv ss_-¡p-IÄ CSn-¨p-sX-dn-¸n-¨p I¬-∏-‰: I-e-Œ-td-‰n-\v k-ao-]w

hntij§Ä

Xp-Sn hmÀ-jn-I-hpw B-Zn-hm-kn {Km-tamÂ-k-h-hpw

I-¬-∏-‰: Xp-Sn B-Zn-hm-kn \m-´dn-hv K-th-j-W ]T-\-tI-{μØn-s‚ ]-Xn-s\-´mw hm¿-jn-Ihpw B-Zn-hm-kn {Km-tam¬-k-hhpw C-∂pw \m-sf-bp-am-bn \-S°p-sa-∂p `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. G-t®mw Xp-Sn tI-{μ-Øn¬ C-∂p ssh-Io-´v A-©n-\v aq∏≥-am-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \S-°p-∂ sIm-Sn-\m-´¬ I¿-atØm-sS {Km-tam-¬-k-h-Øn-\v Xp-S-°-am-hpw. C-tXm-S-\p-_‘n-®v Xp-Sn-°q-´w A-h-X-cn-∏n°p-∂ I-em-hn-cp-∂pw \-S-°pw. Xp-Sn I-em-tI-{μ-Øn¬ \m-sf cm-hn-se 10\v h-´-°-fn a-¬-k-chpw h-´-°-fn tKm-{X-I-e-bp-sS Im-en-I {]-k-‡n F-∂ hn-jb-Øn¬ ]p-¬-∏-≈n kn.-sI. cm-L-h≥ sa-tΩm-dn-b¬ tIm-fPv {]n≥-kn-∏¬ ]n sI sd-Pn hn-i-Zo-I-c-W-hpw \-S-Øpw. ssh-Io-´v aq-∂n-\v tKm-{X-]qP, sIm-Sn-tb-‰v F-∂n-h-bpw 3.30\v I-em-]-cn-]m-Sn-I-fpw \-S°pw. 4.-30\v kmw-km-Im-cn-I ktΩ-f-\w Pn-√m-]-©m-b-Øv sa-w_¿ F tZ-h-In D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ]-\-a-cw ]-©m-b-Øv Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ Sn tam-l-\≥ A-[y-£-X-h-ln°pw. {]-^. Sn tam-l≥-_m-_p ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. Xp-S¿-∂v ]n sI I-cn-b-\pw kw-L-hpw A-h-X-cn-∏n-°p-∂ K-±n-I-bpw D-dp-º-\pw kw-Lhpw A-h-X-cn-∏n-°p-∂ Ip-d-Øn\m-S-I-hpw B-Zn-I-em-kw-LØn-s‚ B-s´-]m-´v F-∂o tKm{X-I-e-I-fpw A-c-tß-dpw. hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ Xp-Sn Ub-d-Œ¿ ^m. t_-_n Nm-en¬, F≥ Fw a-[p, cm-tP-jv A-©nX≥, ]m-e≥ aq-∏≥ ]-s¶-SpØp.-

I-e-Œ-td-‰n-\p k-ao-]w \n-b-{¥-Ww-hn-´v ss_°p-Iƒ CSn-®p-XI¿Ø Im¿

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: Ip-Spw_-{io-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Im‚o≥ B‚ v Im-‰-dn-Mv bq-\n-‰v ap-gp-h≥ kn.-Un.-F-kp-I-fn-epw \-S-∏m-°n-b kw-ÿm-\-sØ B-Zy Pn-√ h-b-\m-Sm-bn. Ip-Spw_-{io ap-tJ-\ ]p-Xp-Xm-bn Bcw-`n-°p-∂ Im‚o≥ B‚ v Im-‰dn-Mv bq-\n-‰n-s‚ \m-emw _m-®nep-≈ hn-Z-Kv-[ ]-cn-io-e-\w t\Sn-b-h¿ \m-S≥ cp-Nn-°q-´p-am-bn `-£y-ta-f \-S-Øp-∂p. Ip-Spw-_-{io Pn-√m an-j-\pw Ip-Spw-_-{io Aw-Ko-Ir-X Im-‰dn-Mv ]-cn-io-e-\ ÿm-]-\-am-b A-t`-Z C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v ^p-Uv B‚ v tlm-kv-]n-‰m-en-‰n am-t\Pv-sa‚ v (sF-{]w) kw-bp-‡-ambm-Wv C-∂p-cm-hn-se 11 ap-X¬ ssh-Io-´v B-dp h-sc kp¬-

am-\-´-hm-Sn Pn-Ãm B-ip-]-{Xn-bp-sS {]-hÀ-¯-\w Xm-fw-sX-äp-¶p

IÂ-¸-ä Xn-cp-lr-Z-b ]-Ån Xn-cp-\mÄ-

_o-\m-¨n-bn aq-¶-c e-£-¯n-sâ a-e-©-c-¡v I-hÀ-¶p b-Xv. I-®-h-S-ÿm-]-\-Øn-s‚ j´¿ X-I¿-Øm-bn-cp-∂p tam-jWw. kp¬-Øm≥ _-tØ-cn t]m-en-kpw hn-c-e-S-bm-f hn-Z-Kv[-cpw {]m-Y-an-I ]-cn-tim-[-\Iƒ \-S-Øn. I-gn-™ H-∂-c amk-Øn-\p-≈n¬ A-©mw-X-h-Wbm-Wv _o-\m-®n-bn¬ tam-jWw \-S-°p-∂-Xv. ap-ºv \m-ep I-®-h-S-ÿm-]-\ß-fn-epw k-am-\ co-Xn-bn-¬ tamj-Ww \-S-∂n-cp-∂p. C-Xn-\p ]pd-sa k-ao-]-sØ ap-kv-enw ]-≈nbn¬ \n-∂v 20,000 cq-]-bpw tam-

„m-°ƒ I-h¿-∂p. B-Zy-sØ tam-j-W-Øn-epw in-h-{]-km-Zns‚ I-S tam-„m-°ƒ Ip-ØnØp-d-∂n-cp-∂p. _o-\m-®n-bn¬ tam-j-Ww ]Xn-hm-b-tXm-sS I-®-h-S-°m-cpw {]-tZ-i-hm-kn-I-fpw `o-Xn-bn-emWv. Su-Wn-se kv-{So-‰v sse-‰pIƒ I-Øm-Ø-Xp tam-„m-°ƒ°v Kp-W-I-c-am-b-Xm-bn \m-´pIm¿ B-tcm-]n-°p-∂p. ÿm-]\-߃-°v a-Xn-bm-b kw-c-£Ww D-≠m-h-W-sa-∂m-Wv I-®-hS-°m-cp-sS B-h-iyw.-

sh-Å-ap-− ]-©m-b-¯n-se A-hn-ip-² Iq-«p-sI-«v A-h-km-\n-¸n-¡-W-sa-¶v I-¬-∏-‰: sh-≈-ap-≠ ]-©m-bØn-¬ A-hn-ip-≤ Iq-´p-sI-´v `-cWw A-h-km-\n-∏n-°-W-sa-∂v B-tcm-Ky-˛-hn-Zym-`ym-k Ãm‚nMv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ Sn sI aΩq-´n hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-h-iy-s∏-´p. A-©n¬ \m-ep-t]-cp-sS ]n¥p-W-bp-≈ X-s∂ ]p-d-Øm°m≥ C-∂p A-hn-izm-k-{]-tabw N¿-®-bv-s°-Sp-°pw. H-cw-Kw am-{X-am-Wv F¬.-Un.-F-^n-s‚ {]-Xn-\n-[n-bm-bn-´p-≈-Xv. I-gn™ am-kw B-dp bp.-Un.-F-^v. Aw-K-߃ hn-∏v ew-Ln-®v F¬.Un.-F-^v. ]n-¥p-W-tbm-sS ssh-kv {]-kn-U‚ v, {]-kn-U‚ v ÿm-\-߃ t\-Sn-bn-cp-∂p. hn∏v ew-L-\-Øn-s\-Xn-tc tI-kv \n-e-\n¬-°p-∂p-≠v. tI-kn¬ hn-[n h-cm≥ G-Xm\pw am-k-߃ \n-e-\n¬-s°-

\m-S³ cp-Nn-¡q-«p-am-bn Ip-Spw-_-{io Im-ä-dn-Mv bq-\n-äv `-£y-ta-f C-¶v

tUm-ÎÀ-amÀ Iq-« A-h-[n-bn-te-¡v

am-\-¥-hm-Sn: Pn-√m B-ip-]-{Xn- ±n-bpw h-b-dn-f-°-hpw aq-ew Bbn¬ tUm-Œ¿-am¿ Iq-´ A-h-[n- ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-°-s∏bn¬ {]-th-in-°m-\p-≈ \o-°w ´ ]m-em-°p-fn hm-f-en¬ P-b-{]B-ip-]-{Xn-bp-sS {]-h¿-Ø-\w Im-in-s‚ a-Iƒ tZ-hn-I(7) a-cnXm-fw-sX-‰p-∂-Xn-\n-S-bm-°p-sa- ®-Xv. a-cp-∂v am-dn Ip-Øn-h-®-Xn∂v Nq-≠n-°m-Wn-°-s∏-Sp-∂p. s\ Xp-S¿-∂m-Wv Ip-´n a-cn-®-sXNn-In¬-km ]n-g-hn-s\ Xp-S¿-∂v ∂m-tcm-]n-®v hn-hn-[ kw-L-S-\Ip-´n a-cn-® kw-`-h-Øn¬ A-t\z- Iƒ cw-K-Øp-h-cn-I-bpw Ip-´nj-Ww ]q¿-Øn-bm-°p-∂-Xp h- sb Nn-In¬-kn-® tUm-Œ-sd amsc B-tcm-]-W-hn-t[-b-bm-b ‰n-\n¿-Øp-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. F-∂m¬, C-Xn-s\-Xn-tc tUm-Œ-sd am-‰n-\n¿-Øn-b-Xn-ep≈ {]-Xn-Im-c \-S-]-Sn-bp-sS `m-K- tUm-Œ¿-am-cp-sS kw-L-S-\-Iƒ am-bm-Wv tUm-Œ¿-am¿ Iq-´- A-Xr-]v-Xn-bp-am-bn cw-K-sØI-¬-∏-‰: I-¬-∏-‰ Xn-cp-lr-Z-b tØm-sS A-h-[n-bn¬ {]-th-in- Øn. C-h-cp-sS Xo-cp-am-\-{]-Im-c]-≈n-bn¬ 55m-a-Xv Xn-cp-\m-ƒ am-Wv tUm-Œ¿-am¿ Iq-´ A-h-[n°p-∂-sX-∂v B-t£-]-ap-≠v. B-tLm-j-߃-°v Xp-S-°-amF-´p tUm-Œ¿-am-cm-Wv D-∂- bn¬ {]-th-in-°p-∂-sX-∂pw bn. H-º-Xv, 10, 11 Xn-ø-Xn-I-fn-em- X ]T-\-Øn-s‚ t]-cn¬ A-h-[n- B-tcm-]-W-ap-≠v. Wv {]-[m-\ Xn-cp-\mƒ. hn-Im-cn bn¬ {]-th-in-°p-∂-Xv. C-tXmB-Zn-hm-kn hn-`m-K-Øn¬^m. {^m≥-k¨ tN-c-am≥-Xp-c- sS A-Xym-ln-X hn-`m-K-Øn-s‚ s∏-´-h-cpƒ-s∏-sS-bp-≈ \n-c-hp-Øn¬ sIm-Sn-tb-‰n. Xp-S¿-∂v {]-h¿-Ø-\-apƒ-s∏-sS Xm-fw- [n tcm-Kn-I-fm-Wv Pn-√m B-ip-]^m. sk-_m-Ãy≥ I-dp-I-]-dsX-‰p-sa-∂p-d-∏m-Wv. ]-I-cw kw- {Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bv-°m-bn Fºn-en-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ P-]hn-[m-\w G¿-s∏-Sp-Øm≥ A-[n- Øm-dp-≈-Xv. tUm-Œ¿-am-cp-sS am-e, Zn-hy-_-en, s\m-th-\ F- Ir-X¿ X-øm-dm-bn-´p-an-√. \m-ep Ip-d-hv an-° Zn-h-k-ß-fn-epw Pn- am\-¥-hmSn Pn√m B-ip-]{Xn ∂n-h \-S-∂p. ^m. Pn-Pp ]-≈n- am-kw ap-ºm-Wv Fw.-_n.-_n.-F- √m B-ip-]-{Xn-bn¬ kw-L¿-jIq-´ A-h-[n tcm-Kn-Iƒ-°v Iq-Sp]-d-ºn¬ h-N-\-k-tμ-iw \-¬kv. I-gn-™ F-´p tUm-Œ¿-am¿ ߃-°v C-S-bm-°n-bn-cp-∂p. X¬ {]-bm-k-߃ kr-„n-°pw. In. h-cpw-Zn-\-ß-fn¬ Pn-√m B- Pn-√-bn¬, h-S-t° h-b-\m-´n¬ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ tPm-enC-∂p-ap-X¬ H-º-Xp h-sc bn¬ {]-th-in-®-Xv. 21\m-Wv O¿- ip-]-{Xn-bn¬ tUm-Œ¿-am-cp-sS {]-tXy-In-®v {]-[m-\-am-bpw Bssh-Io-´v A-©n-\v P-]-am-e, Znhy-_-en, s\m-th-\. Cu Zn-hk-ß-fn¬ Xn-cp-°¿-a-߃-°v ^m. Pn-tbm-en≥, ^m. hn-Œ¿ sa-t‚m¨-k, ^m. tPm-kv ]pfn-°-Ø-d, ^m. en-tbm s]m-´bv-°¬, ^m. F-Uv-hn≥ Xp-≠Øn¬, ^m. tPm-kv sIm-®-d-bv°¬, ^m. ssk-a¨ ]o-‰¿ apJy-Im¿-an-I-Xzw h-ln-°pw. ^m. kn-e≥, ^m. am¿-´n≥ C-e©n-]-d-ºn¬, ^m. -sd-\n tdm{Un-Kv-kv, ^m. _m-_p t]mƒ, ^m. am-Xyp, ^m. a-t\m-Pv ^m. sU-∂n tam-k-kv h-N-\-k-tμiw \-¬-Ipw.10\v ssh-Io-´v A-©n-\v P-]am-e, Zn-hy-_-en, s\m-th-\ F∂n-h-bv-°v ^m. tXm-a-kv ]-\-bv°¬ ap-Jy-Im¿-an-I-Xzw h-ln°pw. ^m. tUm. A-tem-jy-kv ssk≥ in-lm-_v X-߃ \m-j-\¬ kv-tIm-f¿-jn-∏v {]-Jym-]-\-hpw an-Av-dm-Pv {]-`m-j-W Ip-f-ß-c h-N-\-k-tμ-iw \-¬]-cn-]m-Sn-bpw ]-\-a-c-Øv ]m-W-°m-Sv ap-\-h-d-en in-lm-_v X-ß-ƒ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p Ipw.

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: _o-\m®n Su-Wn¬ ho-≠pw tam-jWw. I-gn-™-Zn-h-kw a-e-©-c°v I-S Ip-Øn-Øp-d-∂v 20 Izn‚tem-fw sIm-´ A-S-°-bpw 25 Intem Ip-cp-ap-f-Ipw tam-„m-°ƒ I-h¿-∂p. sIm-f-K-∏m-d B-th¬ kz-tZin in-h-{]-km-Zn-s‚ I-S-bn-emWv tam-j-Ww \-S-∂-Xv. hym-gmgv-N cm-{Xn k-ao-]-Øv \n¿-am-WØn-en-cp-∂ ap-kv-enw ]-≈n-°v ad-bm-bn h-en-®p-sI-´n-bn-cp-∂ jo-‰p-Iƒ I-h¿-∂v I-S-bv-°p a-dsI-´n-bm-Wv tam-j-Ww \-S-Øn-

\n-b-{¥-Ww-hn-´ Im¿ H-º-Xv ss_-°p-Iƒ C-Sn-®p-sX-dn-∏n®p. A-h-[n Zn-h-k-am-b-Xn-\m¬ Xn-c-s°m-gn-™-Xv h≥ Zp-c-¥sam-gn-hm-°n. I-e-Œ-td-‰n-se c-≠mw tK-‰n\p k-ao-]-sØ h¿-°v-tjm∏n¬ \n¿-Øn-bn-´n-cp-∂ ss_°p-Iƒ C-Sn-®n-´ Im¿ t]m-kv-‰nen-Sn-®v \n¬-°p-I-bm-bn-cp-∂p. I¿-Wm-S-I kz-tZ-in cm-P-\pw Ip-Spw-_-hp-am-Wv Im-dn-ep-≠mbn-cp-∂-Xv. hym-gm-gv-N D-®-bv-°v 2.-45-\mWv A-]-I-S-ap-≠m-b-Xv. B¿°pw ]-cn-°n-√. e-£-ß-fp-sS \jv-Sw I-W-°m-°p-∂p.

3 G{]n¬ 2014 i\n

bm-Wv F¬.-Un.-F-^v. X-ß-fpsS Xm¬-∏-cyw kw-c-£n-°m≥ X-\n-s°-Xn-tc A-hn-izm-kw sIm-≠p-h-∂-Xv. C-Xp h-©-\m]-c-hpw P-\m-[n-]-Xy-hn-cp-≤-hpam-Wv. A-hn-izm-k-sØ hy-‡n]-c-am-bpw cm-{„o-b-am-bpw t\-cnSpw. I-gn-™ aq-∂-c h¿-jw sIm≠v hn-Zym-`ym-k ta-J-e-bn-epw B-tcm-Ky ta-J-e-bn-epw ]-©mb-Øn¬ hn-I-k-\-{]-h¿-Ø-\߃ \-S-∏m-°m≥ I-gn-™p. ]©m-b-Øn¬ A-Sn-ÿm-\-kuI-cy-߃ G¿-s∏-Sp-Øm-Ø \mev F-bv-U-Uv kv-Iq-fp-Iƒ-°v ^n-‰v-\-kv k¿-´n-^n-°-‰v \-¬Im≥ hy-h-ÿ-Iƒ ]m-en-®-Xneq-sS am-t\-Pv-sa‚n-\v kv-Iqfn¬ A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-߃ G¿-s∏-Sp-tØ-≠n-h-∂p. C-Xns\-Xn-tc hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn¬

\n-∂pw F-Xn¿-∏p-I-fpw tI-kpw \n-e-hn-ep-≠v. A-\-[n-Ir-X \n¿am-W-Øn-\v F-Xn-cp-\n-∂-Xpw tlmw-tÃ-Iƒ, dn-tkm¿-´p-Iƒ F-∂n-h-bv-°v \n-b-{¥-Ww G¿s∏-Sp-Øn-b-Xpw hn-hn-[ tImWp-I-fn¬ \n-∂pw F-Xn¿-∏n-\v Im-c-W-am-bn-´p-≠v. F-∂m¬, C-Ø-c-°m-sc Iq´p-]n-Sn-®v C-S-\n-e-°m-cp-sS kΩ¿-±-߃-°v h-g-ßn-bm-Wv F¬.-Un.-F-^v. X-s∂ ]p-d-Øm°m≥ {i-an-°p-∂-Xv. Im-ep-am‰w sIm-≠v bp.-Un.-F-^n-\pw tIm¨-{K- n-\pw Xm-¬-°m-enI £o-Ww D-≠m-°m-t\ I-gnbq. ]p-Xn-b ]-≤-Xn-I-fpw \-bß-fpw cq-]o-I-cn-°m≥ I-gn-bmØ `-c-W-k-an-Xn F¬.-Un.-F^n-s‚ ]m-h-k-an-Xn-bm-bn X-cwXm-Wn-cn-°p-I-bm-sW-∂pw Sn sI a-Ωq-´n B-tcm-]n-®p.-

Øm≥ _-tØ-cn {Km-a-∏-©m-bØv Hm-^n-kv ]-cn-k-c-Øv `-£yta-f kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. hn-hn-[-bn-\w Pyq-kp-Iƒ, Nm-b, ]-e-lm-c-߃, ]n-Sn-bpw tIm-gn-bpw, tZm-i-Iƒ, A-S-Iƒ, _n-cn-bm-Wn, I-∏-bpw I-dn-I-fpw Xp-S-ßn-b-h `-£y-ta-f-bn¬ \n∂p an-X-am-b hn-e-bn¬ e-`n°pw. 13 bq-\n-‰p-I-fn¬ \n-∂v 70 t]-cm-Wv 13 Zn-h-kw \o-≠p-\n∂ ]-cn-io-e-\w ]q¿-Øn-bm-°n ]p-d-Øn-d-ßp-∂-Xv. H-cp kn.-Un.F-kn¬ H-cp Im-‰-dn-Mv bq-\n-‰v F-∂ ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn CtXm-sS Pn-√-bn¬ 35 bq-\n-‰p-Ifn¬ \n-∂m-bn 220 t]¿-°m-Wv Pn-√m an-j≥ ap-tJ-\ {]-tXy-I ]-cn-io-e-\w \¬-In-b-Xv. Xriq¿ B-ÿm-\-am-bn {]-h¿-Øn-

°p-∂ sF-{]-Øn-s‚ t\-Xr-XzØn-em-bn-cp-∂p hn-Z-Kv-[ ]-cn-ioe-\w. ]-cn-N-c-Ww, A-Xn-Yn k¬-°m-cw, {_m≥-Un-Mv, X-\na \n-e-\n¿-ج, Ip-°-dn, k¿ho-kn-Mv, A-°u-≠n-Mv, hy-‡nXz hn-I-k-\w, ip-No-I-c-Ww, sse-k≥-kn-Mv, ]-≤-Xn cq-]o-Ic-Ww Xp-S-ßn-b-h-bn-em-Wv ]-cnio-e-\w \¬-In-b-Xv. ]-≤-Xn {]Im-cw {Km-a-˛-tªm-°v X-e-Øn¬ 35 ]p-Xn-b Im‚o≥ B‚-v Im-‰dn-Mv bq-\n-‰p-Iƒ Xp-S-ßn-b-tXmsS 220 Ip-Spw-_-߃-°v D-]-Poh-\-am¿-Kw I-s≠-Øm-\m-bn. sN-dp-Xpw h-ep-Xp-am-b ]-cn-]mSn-Iƒ-°v `-£-Ww ]m-Iw-sN-bvXv ]q¿-W D-Ø-c-hm-Zn-Ø-tØmsS hn-X-c-Ww sN-øm-\p-≈ ]-cnio-e-\-hpw \¬-In-bn-´p-≠v.

B-bp-[-§-fp-am-bn \m-ew-K -kw-Lw ]n-Sn-bn sh-≈-ap-≠: sse-k≥-kn-√mØ B-bp-[-ß-fp-am-bn \m-ew-K kw-L-sØ sh-≈-ap-≠ t]m-enkv ]n-Sn-Iq-Sn. hym-gm-gv-N cm-hn-se B-tdmsS sXm-≠¿-\m-Sv t]m¿-tfm-Øv ]-t{Sm-fn-Mn-\n-sS kw-i-b-I-c-amb km-l-N-cy-Øn¬ Po-∏v \n¿Øn-b-Xp I-≠-Xn-s\ Xp-S¿-∂mWv t]m-en-kv ]-cn-tim-[-\ \-SØn-b-Xv. Xp-S¿-∂v ]-cn-k-c-Øp-\n-∂v \m-ep-t]-sc ]n-Sn-Iq-Sp-I-bm-bncp-∂p. Ip-t™mw kz-tZ-in-I-fmb Fw C-{_m-low, ]n lw-k,

sI N-{μ≥, F≥ tam-l-\≥ F∂n-h-sc-bm-Wv sh-≈-ap-≠ F.F-kv.-sF. h¿-Ko-kv, tIm¨-kv‰-_nƒ-am-cm-b jm-Pn, \u-jm-Zv, tPm-k-^v F-∂n-h¿ tN¿-∂p ]nSn-Iq-Sn-b-Xv. sse-k≥-kn-√m-Ø tXm-°v, aq-∂p I-Øn-Iƒ, Xn-c F-∂n-hbpw ]n-Sn-s®-Sp-Øn-´p-≠v. Bwkv B‚ v F-Iv-kv-tπm-ko-hv BIv-‰v {]-Im-cw tI-sk-Sp-Øv {]Xn-I-sf am-\-¥-hm-Sn sP.-F-^v.kn. tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n. C-h-sc 14 Zn-h-k-tØ-°v tIm-SXn dn-am≥-Uv sN-bv-Xp.-

sN-ss¶ t_mw-_v kv-t^m-S-\w: \o-e-Kn-cn-bn kp-c-£ i-à-am-¡n Kq-U-√q¿: sN-ss∂ t_mw-_v kv-t^m-S-\-sØ-Øp-S¿-∂v \o-eKn-cn Pn-√-bn¬ kp-c-£ i-‡am-°n. Du-´n sd-bn¬-th tÃj≥, s_m-´m-Wn-°¬ Km¿U≥, tdm-kv Km¿-U≥, t_m-´v lu-kv, ss]-°m-c, sZm-U-t]-´ F-∂n-hn-S-ß-fn-epw _-kv-Ãm≥Uv, B-cm-[-\m-e-b-߃, am¿°-‰v F-∂n-hn-S-ß-fn-epw kp-c£ i-‡-am-°n-bn-´p-≠v. \o-e-Kn-cn-bn-se 11 A-Xn¿Øn sN-Iv-t]m-Ãp-I-fn-epw t]m{i-bn-°m-hp-∂ G-I ÿm-]-\- c-h-[n {]-Jym-]-\-߃ C-S-bv- en-kv Im-h¬ G¿-s∏-Sp-Øn-bn°n-sS-bp-≠m-hm-dp-s≠-¶n-epw ´p-s≠-∂v F-kv.-]n. si-¥n¬-Ipam-Wv Pn-√m B-ip-]-{Xn. B-ip-]-{Xn-bp-sS hn-I-k-\w {]-Jym-]-\-߃ \-S-∏m-hp-∂-Xv am¿ A-dn-bn-®p. ]m-´-h-b¬, \mD-S≥ \-S-∏n¬-h-cp-Øp-sa-∂v \n- A-]q¿-h-am-bn am-{X-am-Wv.Sp-Im-Wn, I-°-\-l-≈, tNm-em-

Sn, Xm-fq¿, a-©q¿, F-cp-am-Sv sNIv-t]m-Ãp-I-fn-em-Wv kp-c-£mkw-hn-[m-\w i-‡-am-°n-b-Xv. \o-e-Kn-cn-bn-te-°v {]-th-in-°p∂ hm-l-\-߃ I-\-Ø ]-cntim-[-\-bv-°p ti-j-am-Wv I-SØn-hn-Sp-∂-Xv. ap-Jy-a-{¥n P-b-e-fn-X X-ßp∂ tIm-Ø-Kn-cn tIm-S-\m-Sn-epw i-‡-am-b kp-c-£-bm-Wv G¿s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. _w-•mhn-\v Np-‰pw t]m-en-kp-Im-sc \ntbm-Kn-®n-´p-≠v. Sq-dn-Ãv tI-{μam-b Du-´n-bn-te-°v ko-k¨ B-cw-`n-®-Xn-\m¬ Zn-\w-{]-Xn B-bn-c-°-W-°n-\v k-©m-cn-Ifm-Wv F-Øp-∂-Xv.-

kv-tIm-fÀ-jn-¸v {]-Jym-]-\-hpw {]-`m-j-W ]-cn-]m-Sn-bpw]-\-a-cw: in-lm-_v X-߃ hnZym-`ym-k cw-K-Øv \¬-In-b kw`m-h-\-I-fpw t{]m¬-km-l-\hpw Im-ew F-∂pw Hm¿-an-°p-sa∂v ]m-W-°m-Sv k-øn-Zv ap-\-h-den in-lm-_v X-ß-ƒ. ]-\-a-cw kv-t‰-Un-bw {Ku≠n¬ \-S-°p-∂ ssk≥ in-lm_v X-߃ \m-j-\¬ kv-tIm-f¿jn-∏v {]-Jym-]-\-Øn-s‚-bpw dmjn-Zv K- m-en-bp-sS an-Av-dm-Pv {]`m-j-W ]-cn-]m-Sn-bp-sS-bpw D-ZvLm-S-\w \n¿-h-ln-°p-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. \m-sf-bp-sS Nme-I-i-‡n-I-fm-b -X-e-ap-d-bp-sS k-z-]v-\-߃-°v Nn-d-Ip-]-I-cm\p-≈ N-cn-{X-]-c-am-b Im¬-h-bv-

∏m-Wv in-lm-_v X-߃ \m-j\¬ kv-tIm-f¿-jn-∏v. km-º-ØnI-ti-jn C-√m-Ø-Xp-sIm-≠v XpS¿-hn-Zym-`ym-k-Øn-\v {]-bm-k-a\p-`-hn-°p-∂ {]-Xn-`-I-sf Is≠-Øn ssk≥ G-s‰-Sp-°pw. H-cp P-\-X-bv-°m-I-am-\w am-XrI-bm-bn {]-h¿-Øn-® in-lm-_v X-ß-fp-sS A-\p-{K-lo-X kv-a-cW-I-fn-em-Wv C-Ø-cw H-cp kwcw-`-Øn-\v ssk≥ ap-∂n-´n-d-ßnb-sX-∂pw X-߃ ]-d-™p. k-øn-Zv ap-\-h-d-en in-lm-_v X-߃ kv-tIm-f¿-jn-∏v {]-Jym]-\w \n¿-h-ln-®p. k-a-kv-X apim-h-d Aw-Kw hn aq-k-t°m-b ap-kv-eym¿ {]m¿-Y-\ \-S-Øn. ]n

kn C-{_m-low lm-Pn A-[y-£X-h-ln-®p. sI A-–p-√ Zm-cn-an ]-≤-Xn hn-i-Zo-I-c-Ww \-S-Øn. kn a-Ωq-´n Fw.-F¬.-F, Fw sI A-_q-_-°¿ lm-Pn, Sn apl-Ω-Zv, hn A-ssk-\m¿ lm-Pn, a-Po-Zv Zm-cn-an, ]n sI A-kv-a-Øv, Fw Ip-™-Ω-Zv, sI Fw A-–p√, A-_p ap-kv-eym¿, ]n C-{_mlow, ]n kn B-en-°p-´n lm-Pn, sI kn A-ko-kv, ]n hn F-kv aqk, l-ao-Zv tI-tfm-Øv l-ao-Zv kw-_-‘n-®p. c-≠mw Zn-h-k-am-b C-∂v ]mW-°m-Sv k-øn-Zv _-jo-d-en inlm-_v X-߃, sI Sn lw-k apkvv-eym¿, B-ep-߬ ap-l-Ω-Zv,

sI Fw jm-Pn Fw.-F¬.-F. kw-_-‘n-°pw.-

]-¨-¡-dn- ta-f- C-¶v Xp-S-§pw Kq-U-√q¿: Du-´n ]p-jv-t]m-¬-kh-tØm-S-\p-_-‘n-®v tIm-ØKn-cn s\-lv-dp-]m¿-°n¬ ]-®-°dn-ta-f-bv-°v C-∂p Xp-S-°w. \msf k-am-]n-°pw. 500 In-tem{Kmw tIm-fn-^v-f-h¿ sIm-≠v \n¿-an-® Iq-Wn-s‚ am-Xr-I-bmWv k-©m-cn-I-sf G-sd B-I¿jn-°p-∂-Xv. 10 A-Sn \o-f-ap-≈ tIm-fn-^v-f-h¿ k-©m-cn-I-fp-sS a-\w-I-h-cp-∂-Xm-Wv.

Xo hn-gp-§n-b Im-«n {]-Xo-£-bp-sS X-fn-cp-IÄ; h-\y-Po-hn k-t¦-X-§-fn k-µÀ-i-I- Xn-c-¡v I¬-∏-‰: Im-´p-Xo \m-iw-hn-X-® Im-´n¬ th-\¬-a-g-bp-sS \-\hn¬ {]-Xo-£-bp-sS X-fn-cv. ]-®∏-Wn-™ h-\y-Po-hn k-t¶-Xß-fn-te-°v k-μ¿-i-I-cp-sS H-gp°v Xp-S-ßn. h-cƒ-®-sb-Øp-S¿-∂v H-cp amk-tØm-f-am-bn A-S-®n-´-Xn\m¬ k-©m-cn-Iƒ \n-cm-i-tbmsS Xn-cn-®p-t]m-th-≠ A-h-ÿbm-bn-cp-∂p. Im-Sv ]-®-∏-Wn™n-´pw ap-Ø-ß, tXm-¬-s∏-´n h-\y-Po-hn k-t¶-X-߃ Xp-S¿®-bm-bn A-S-®n-Sp-∂-Xp Zq-sc-Zn°n¬ \n-s∂-Øp-∂ hn-t\m-Z-k©m-cn-Iƒ-°v Xn-cn-®-Sn-bm-bn-cp∂p.h-\-bm-{X-°m¿-°m-bn kt¶-Xw Xp-d-∂-tXm-sS k-©m-cnI-fp-sS H-gp-°m-bn. ap-Ø-ßbn¬ I-gn-™ Zn-h-k-ß-fn-em- ap-Ø-ß-bn¬ k-©m-cn-I-sf h-\y-Po-hn k-t¶-X-Øn-\p-≈n-te-°v sIm-≠p-t]m-hp-∂-Xn-\mbn A-™q-dn-e-[n-Iw t]¿ Im-Sv bn \n¿-Øn-bn-´ Po-∏p-Iƒ Im-Wm-s\-Øn. k-t¶-Xw Xp-d∂ hn-h-cw ]p-dw-tem-I-a-dn-bm- Ø km-l-N-cy-Øn-epw C-{X-b- [n-Iw t]¿ tI-{μ-Øn-se-Øn. H- cp Zn-h-kw A-º-tXm-fw Po-∏p-

Iƒ h-\-]m-X-bn-eq-sS k-©m-cnI-sf-bpw sIm-≠v k¿-ho-kv \-SØp-∂p-≠v. tXm¬-s∏-´n-bn-epw k-©mcn-I-fp-sS Xn-c-°m-bn. Im-Sn-\p≈n-se P-em-i-b-߃-°-cnIn¬ h-\y-ar-K-߃ [m-cm-f-ambp-≠v. h-\-bm-{Xn-I¿-°v C-Xp hn-kv-a-b-°m-gv-N-bm-bn. Im-´m-\-I-fpw a-‰pw h-b-\mS≥ Im-Sp-I-fn-se Ip-fn¿-a tX-Sn I¿-Wm-S-I h-\-ß-fn¬ \n-∂pw Ip-Sn-tb-dp-∂p-≠v. am≥, Im-´pt]m-Øv Xp-S-ßn ]-Xn-hn-e-[nIw h-\y-ar-K-߃ k-©m-cn-Ifp-sS I-Æn¬ ]-Xn-bp-∂p-≠v. Ip-f-߃ \n¿-an-®v a-g-sh-≈w kw-`-cn-°p-∂-Xn-\m¬ th-\-ens\ A-Xn-Po-hn-°m-\pw h-\y-Pohn k-t¶-X-߃-°v I-gn-bp-∂p≠v. C-\n H-cp am-k-°m-ew th-\e-h-[n-bn¬ k-©m-cn-Iƒ-°v h\y-Po-hn k-t¶-X-߃ hn-cps∂m-cp-°pw.-

k-µÀ-i-IÀ-¡v h-\w \Â-Ip-¶-Xv Nm-cw aq-Sn-b Im-gv-N-IÄ

Im-‰n¬ \-in-® ta-∏m-Sn s\-√n-ap-≠ kz-tZ-in sN-º-Øv jm-Pn, a-Wn-b-t¶m-Sv tIm-°p-gn a-S-Øn¬ k-Xo-iv F-∂n-h-cp-sS a-Wn-b-t¶m-Sv tIm-°p-gn-bn-se hm-g-tØm-´w. A-øm-bn-c-tØm-fw hm-g-I-fm-Wv Im-‰n¬ \n-ew-s]m-Øn-b-Xv

I¬-∏-‰: Im-´p-Xo \m-iw h-cpØn-b tXm¬-s∏-´n-°m-Sp-Ifn¬ k-μ¿-i-I-sc kz-Io-cn°p-∂-Xv Nm-cw aq-Sn-b Im-gv-NIƒ. h-\y-ar-K-߃ hn-l-cn-®p \-S-∂ Im-Sp-I-fn¬ C-t∏mƒ Xo hn-gp-ßn-b Im-Sn-s‚ A-hin-jv S-ß-fm-Wp-≈-Xv. Cu ImSp-Iƒ ]-®-∏-Wn-bm≥ C-\nbpw Im-e-sa-Sp-tØ-°pw. h-\y-Po-hn-I-sfm-∂pw Cu ta-J-e-bn-te-°v C-t∏m-gpw ASp-°p-∂n-√. `o-Xn ]-c-Øn-sbØn-b Im-´p-Xo C-h-sb H-∂m-

sI Zq-tc-°v B-´n-∏m-bn-®p. am\p-I-sf-bpw Im-´m-\-I-sf-bpw Im-´p-t]m-Øp-I-sf-bpw ]-Xnhm-bn Im-Wp-∂ Cu h-\-ta-Je a-cp-`q-an-°v Xp-ey-am-Wv. sN-dp-Po-hn-I-fpw a-e-b-Æm\p-I-fp-sam-s° A-Kv-\n hn-gpßn-b-Xn-s‚ Iq-´-Øn-ep-≠v. A-¥-co-£ Xm-]-\n-e h≥tXm-Xn¬ D-b¿-∂ th-f-bn-emWv Im-´p-Xo-bpw F-Øn-b-Xv. \n-b-{¥-Wm-Xo-X-am-bn Xo ]-Scp-∂-Xn-\v C-sXm-cp Im-c-W-ambn. I-cn-™p-W-ßn-b A-Sn-

°m-Sp-Iƒ \n-an-j-t\-cw sIm≠m-Wv A-Kv-\n hn-gp-ßn-b-Xv. Im-Sn-\p-≈n-te-°v k-©m-cn-Isf hn-e-°p-∂-Xn-\p h-sc Im´p-Xo Im-c-W-am-bn. Kq-Vm-tem-N-\-bm-Wv Im-´pXo-°v ]n-∂n¬ N¿-®-sN-ø-s∏Sp-∂-Xv. C-Xn-s‚ Xp-S-c-tc-\z-jW-߃ \-S-°p-I-bm-Wv. C-Xn\n-S-bn¬ C-S-hn-´p In-´p-∂ th\¬-a-g B-izm-k-am-b-Xn-s‚ k-t¥m-j-Øn-em-Wv h-\-]m-eI-cpw ]-cn-ÿn-Xn kv-t\-ln-Ifp-sa-√mw.


{]mtZ-inIw

3 sabv 2014 i\n

kozhikode/wyd

3

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw I¬-∏-‰: A-‰-Ip-‰-∏-Wn \-S-°p∂-Xn-\m¬ kp¬-Øm≥ _tØ-cn 67 sI.-hn. k-_v-tÃj≥ ]-cn-[n-bn¬ C-∂p-cm-hnse H-º-Xp-ap-X¬ ssh-Io-´v A©p-h-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßp-sa∂v A-kn-Â v F≥-Pn-\o-b¿ A-dn-bn-®p.A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-°p∂-Xn-\m¬ ]-\-a-cw C-e-{Œn°¬ sk-Iv-j-\n-se Iq-fn-hb¬, A-©p-Ip-∂v, A-©mwssa¬, Im-c-°m-a-e, tN-cywsIm-√n, ap-≠-°p-‰n {]-tZ-i-ßfn¬ cm-hn-se H-º-Xp-ap-X¬ sa-bv-Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v I¬-∏-‰-bn¬ \-S-∂ sF.-F≥.--Sn.--bp.--kn. ssh-Io-´v B-dp-h-sc ssh-Zyp-Xn I¨-h≥-j≥ Fw sF jm-\-hm-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p hn-X-c-Ww X-S- -s∏-Sp-sa-∂v A-kn-Â v F≥-Pn-\o-b¿ A-dnbn-®p.-

]cn-]mSn ]q-t°m-Sv sN-dn Km¿-U≥: ]q-t°m-Sv B¿-´v s^-Ãv-˛ 10.-00 kp¬-Øm≥ _-tØ-cn {Kma-∏-©m-b-Øv Hm-^n-kv ]-cn-kcw: Ip-Spw-_-{io- `-£y-ta-f-˛ 11.-00

Adnbn-¸pIÄ

B-{i-aw kv-Iq-fn H-¶mw ¢m-kv {]-th-i-\w I¬-∏-‰: ]-´n-I-h¿-K hn-I-k-\ h-Ip-∏n-s‚ In-gn¬ {]-h¿-Øn°p-∂ A-Sn-b, ]-Wn-b hn-`m-Kß-fn-ep-≈ Ip-´n-Iƒ-°v th-≠n \-S-Øp-∂ Xn-cp-s\-√n K-h. B{i-aw kv-Iq-fn-te-°p-≈ 2014˛15 h¿-j-sØ {]-th-i-\w A-©n\v B-cw-`n-°pw. \n-e-hn¬ c-≠v, aq-∂v, \m-ev ¢m-kp-I-fn¬ H-gnhp-≈ ko-‰p-I-fn-te-°pw {]-thi-\w e-`n-°pw. Xm-a-kw, `-£Ww, bq-\n-t^mw, ]p-kv-X-I߃ F-∂n-h ku-P-\y-am-Wv. A-t]-£-tbm-sSm-∏w P-\-\Øn-ø-Xn, Pm-Xn sX-fn-bn-°p-∂ k¿-´n-^n-°-‰v F-∂n-h lm-P-cm°-Ww. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃°v kv-Iqƒ Hm-^n-kp-am-tbm am\-¥-hm-Sn ss{S-_¬ U-h-e-]vsa‚ v Hm-^n-kp-am-tbm _-‘s∏-S-Ww. t^m¨: 04935 210330, 9496108299, 9446828860. I-√q-cn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ \q¬-∏p-g cm-Po-hv-Km-‘n B-{iaw kv-Iq-fn¬ H-∂mw ¢m-kv {]th-i-\-Øn-\v A-t]-£ £-Wn®p. ]-´n-I-h¿-K-Øn¬-s∏-Sp-∂ Im-´p-\m-bv-° hn-`m-K-°m¿-°mWv {]-th-i-\w. 2014 Pq¨ H∂n-\v A-©p h-b- v ]q¿-Ønbm-b Ip-´n-I-sf-bm-Wv {]-th-in∏n-°p-∂-Xv. Xm¬-∏-cy-ap-≈ amXm-]n-Xm-°ƒ \n-›n-X t^m-dØn-ep-≈ A-t]-£, P-\-\ k¿-´n-^n-°-‰v, Pm-Xn k¿-´n-^n°-‰v F-∂n-h-bp-sS ]-I¿-∏v kln-Xw 15\p-≈n¬ \¬-I-Ww. A-t]-£m-t^m-dw \q¬-∏p-g cmPo-hv-Km-‘n kv-Iq-fn¬ \n-∂pw kp¬-Øm≥ _-tØ-cn, am-\-¥hm-Sn ss{S-_¬ Hm-^n-kv, I¬∏-‰ sF.-Sn.-Un.-]n. Hm-^n-kv F∂n-hn-S-ß-fn¬ \n-∂pw e-`n°pw.

tem-Im-bp-à kn-än-Mv

I¬-∏-‰: tI-c-f tem-Im-bp-‡ G-gn-\p I-Æq¿ K-h. K-Ãv lukv tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ cm-hn-se 10.-30 ap-X-epw F-´v, Hº-Xv Xn-ø-Xn-I-fn¬ tIm-gnt°m-Sv hn-Pn-e≥-kv ss{S-_yqW-en¬ cm-hn-se 11 \pw Iymw]v kn-‰n-Mv \-S-Øpw. \n-›n-X t^m-d-Øn-ep-≈ ]p-Xn-b ]-cmXn-Iƒ kzo-I-cn-°p-∂-Xm-sW∂p c-Pn-kv-{Sm¿ A-dn-bn-®p.

Ip-Sn-Èn-I XoÀ-¡-Ww

am-\-¥-hm-Sn: ]-g-»n-cm-P kv-amc-I {K-Ÿm-e-b-Øn-se h-cn-kwJy Ip-Sn-»n-I-bp-≈-h¿ Pq¨ 30\p ap-ºv A-S-®p-Xo¿-°m-Ø]-£w Aw-K-Xzw d-±m-°p-sa-∂p sk-{I-´-dn A-dn-bn-®p.-

sa-bv-Zn-\ dm-en-bpw I¬-h³-j-\pw I¬-∏-‰: sF.-F≥.-Sn.-bp.-kn. sa-bv-Zn-\ dm-en-bpw I¨-h≥-j\pw Fw sF jm-\-hm-kv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n ]n Ben A-[-y-£-\m-bn-cp-∂p. sI F¬ ]u-tem-kv, ]n sI tKm-]me≥, ]n sI A-\n¬-Ip-am¿, ]n Fw {]-k-∂-tk-\≥, t]m-°¿ lm-Pn, ]n sI Ip-™n-sam-bv-

Xo≥, ]n F≥ in-h≥, kn P-b{]-km-Zv, Sn F sd-Pn, _n kp-tcjv _m-_p, hn F≥ e-£v-aW≥, Un tb-ip-Zm-kv, \-Po-_v ]n-W-tßm-Sv, X-¶-Ωm tb-ip-Zmkv, tPm-kv ]-Sn-™m-d-Ø-d, I_o¿ Ip-∂-º-‰, H `m-kv-I-c≥, h¬-k-Ωm ]m-∏-®≥, Fw ]n iin-Ip-am¿, sI Fw D-kv-am≥, Pn\n tXm-a-kv kw-km-cn-®p.

I¬-∏-‰: A-Xn¿-Øn \n¿-W-bw ]q¿-Øn-bm-°n-b hn-t√-Pp-I-fnse I-U-kv-{S¬ am-∏p-I-fp-sS (]cn-ÿ-Xn-tem-e ta-J-e \n-›-bn°m-\p-≈ A-Xn¿-Øn \n¿-W-bam-∏v) kq-£v-a-]-cn-tim-[-\ C∂m-cw-`n-°pw. Xn-cp-h-\-¥-]p-c-sØ k¿th B‚ v em≥-Uv sd-t°m-Uvkn-s‚ h-gp-X-°m-´p-≈ Hm-^nkn¬ kw-ÿm-\-X-e k-an-Xn-bpsS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv C-h ]-cntim-[n-°p-∂-Xv. ]-Ø-\w-Xn-´-bn-se B-dp hnt√-Pp-I-fp-sS-bpw Xn-cp-h-\-¥-

]p-c-sØ G-gp hn-t√-Pp-I-fp-sSbpw kq-£v-a-]-cn-tim-[-\ C-∂p \-S-°pw. tIm-gn-t°m-Sv Pn-√-bn-se Hº-Xpw ]m-e-°m-s´ 14Dw I-Æqcn-se aq-∂pw hn-t√-Pp-I-fp-sS ]cn-tim-[-\ \m-sf-bm-Wv \-SØm≥ \n-›-bn-®n-cn-°p-∂-Xv. hb-\m-´n-se 13 hn-t√-Pp-I-fp-sSbpw a-e-∏p-dw Pn-√-bn-se 10 hnt√-Pp-I-fp-sS-bpw kq-£v-a ]-cntim-[-\ A-©n-\p \-S-Øpw. sIm-√w Pn-√-bn-se F-´p hn-t√Pp-I-fp-sS-bpw Xr-iq¿, F-d-WmIp-fw Pn-√-I-fn-se H-∂p-hn-Xw

s]-cp-¥-´-bn¬ \-S-∂ Pn-√m-X-e sa-bv-Zn-\ Im-bn-I-ta-f Pn-√m te-_¿ Hm-^n-k¿ sI cm-P≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

A-kw-L-Sn-X ta-J-e-bn sXm-gn-em-fn-Zn-\-an-à sa-bv-Zn-\ Im-bn-I-ta-f sh-≈-ap-≠: A-kw-L-Sn-X sXm-gn¬-ta-J-e-bn¬ tem-I sXm-gn-em-fn-Zn-\w I-S-∂p-t]m-bXv ]-Xn-hp-t]m-se. kw-L-Sn-X-cm-b hn-hn-[ taJ-e-I-fn-ep-≈-h¿ tPm-en-sb-Sp°m-sX dm-en-I-fpw knw-t]m-knb-ß-fpw kw-L-Sn-∏n-®v A-h-[nZn-\w B-tLm-jn-®-t∏mƒ \n¿am-W ta-J-e-bn-e-S-°-ap-≈ sXm-gn-em-fn-I-fm-Wv km-[m-c-W t]m-se tPm-en sN-bv-Xv sa-bv-Zn\w A-dn-bm-sX t]m-b-Xv. k¿-

°m¿ Hm-^n-kp-I-f-S-°w A-h[n-bm-bn-cp-s∂-¶n-epw k¿-°mcn-s‚ ]-e I-cm¿-]-Wn-I-fpw ap-Sßm-sX \-S-∂p. sa-bv-Zn-\-Øn¬ \n¿-_-‘ L-´-Øn¬ k¿-°m¿ h¿-°pIƒ sN-tø-≠n-h-cn-I-bm-sW¶n¬ km-[m-c-W-Iq-en-bp-sS Cc-´n Xp-I Iq-en-bm-bn \¬-I-Wsa-∂m-Wv sXm-gn¬ \n-b-aØn¬ ]-d-bp-∂-Xv. F-∂m¬, A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-I-f-S-°-ap-≈ \n¿-

]-cn-Øn-Xn-tem-e ta-J-e: kq-£v-a]-cn-tim-[-\ C-¶p-ap-X hn-t√-Pp-I-fp-sS-bpw ]-cn-tim-[\ B-dn-\pw \-S-°pw. hn-t√-Pp-I-fp-am-bn _-‘-s∏´ ]-©m-b-Øp-X-e k-an-Xn AwK-߃ kq-£v-a ]-cn-tim-[-\-bv°m-bn \n-›n-X Xn-ø-Xn-I-fn¬ Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øp-≈ k¿-th Hm-^n-kn¬ lm-P-cm-h-W-sa-∂p kw-ÿm-\ ssP-h-ssh-hn-[y t_m¿-Uv saw-_¿ sk-{I-´-dn sI ]n em-em Zm-kv A-dn-bn-®p.kw-ÿm-\ ssP-h-ssh-hn[y t_m¿-Un¬ sh-cn-^n-t°j≥ ]q¿-Øn-bm-°n F-Øn-® 77 hn-t√-Pv am-∏p-I-fn¬ 23 F-Æ-

Øn-s‚-bpw kq-£v-a-]-cn-tim-[\ I-gn-™-Xm-bn A-t±-lw ]-d™p. B-dn-\-Iw I-U-kv-{S¬ am-∏pI-fp-sS kq-£v-a-]-cn-tim-[-\ Ah-km-\n-∏n-®v tI-{μ k¿-°m-cns‚ sh-_v-ssk-‰n¬ A-]v-temUv sN-øp-∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn-Ifm-cw-`n-°pw. I-U-kv-{S¬ am-∏pIƒ sh-cn-^n-t°-j≥ ]q¿-Ønbm-°n F-Øn-°m-Ø ]-©m-bØp-X-e k-an-Xn-Iƒ A-Sn-b-¥c-am-bn C-h ]-cn-tim-[-\-bv-°v lm-P-cm-°-W-sa-∂pw A-t±-lw A-dn-bn-®p.

am-W ta-J-e-bn-se sXm-gn-em-fnIƒ-°v sa-bv-Zn-\-sØ-°p-dnt®m A-h-Im-i-ß-sf-°p-dn-t®m t_m-[-an-√m-Ø-Xp sIm-≠p-Xs∂ km-[m-c-W Iq-en-bn-em-bncp-∂p sa-bv-Zn-\-Øn-epw. I-°-S-hv ]m-ew- \n¿-am-Ww, tN-Im-Sn ]m-ew, X-e-∏p-g F-kv.h-f-hv ]m-ew \n¿-am-Ww F-∂nhn-S-ß-fn-se-√mw km-[m-c-W Znh-kw t]m-se X-s∂-bm-bn-cp∂p sa-bv-Zn-\-Øn-epw tPm-enbpw Iq-en-bpw.-

B-tcm-Ky C³-jp-d³-kv kv-amÀ-«v ImÀ-Uv ]p-Xp-¡Â I¬-∏-‰: k-a-{K B-tcm-Ky C≥jp-d≥-kv ]-≤-Xn-°v Io-gn¬ ASp-Ø km-º-Øn-I h¿-j-tØ°p-≈ kv-am¿-´v Im¿-Uv ]p-Xp°-epw t^m-t´m-sb-Sp-∏pw hn-hn[ tI-{μ-ß-fn¬ \-S-°pw. C-∂v ]p¬-∏-≈n ]-©m-b-Øv-˛ ]-©mb-Øv lm-fn-epw, \q¬-∏p-g-˛ h-S°-\m-Sv kv-Iqƒ, I-√q¿ kmw-kvIm-cn-I \n-e-bw F-∂n-hn-S-ß-fnepw \m-sf \q¬-∏p-g-˛ ]-©m-bØv lmƒ, ao-\-ßm-Sn-˛ A-∏m-Sv kv-Iqƒ, ssa-e-ºm-Sn kv-Iqƒ F∂n-hn-S-ß-fn-epw A-©n-\v A-ºe-h-b¬ ]-©m-b-Øv-˛ tXm-am´p-Nm¬ hn-an≥-kv sh¬-^-b¿ A-tkm-kn-tb-j≥, A-º-e-hb¬ I-Ωyq-Wn-‰n lmƒ, ao-\ßm-Sn ]-©m-b-Øv-˛ an¬-°v skm-ssk-‰n F-∂n-hn-S-ß-fnepw c-Pn-kv-t{S-j≥ \-S-°pw.

a-{´n P-b-e-£v-an Nn-Zw-_-c-¯nâ `m-j-bn kw-km-cn-¡p-¶p: t]m-cm-«w I¬-∏-‰: Hm-]-td-j≥ {Ko≥ l≠v F-∂ ssk-\n-I \-S-]-Sn-bneq-sS a-[y C-¥y-bn-se B-Zn-hmkn-I-sf Iq-´-s°m-e sN-øm≥ t\-Xr-Xzw sIm-Sp-Ø ]n Nn-Zw_-c-Øn-s‚ `m-j-bn-em-Wv B-Znhm-kn hn-I-k-\-a-{¥n ]n sI Pb-e-£v-an kw-km-cn-°p-∂-sX∂p t]m-cm-´w h-S-°≥ ta-J-em Iu¨-kn¬ B-tcm-]n-®p.Pn-√-bn-se B-Zn-hm-kn P-\hn-`m-K-ß-fp-sS \o-dp-∂ {]-iv-\߃ ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\p-≈ \n¿-tZ-i-߃ \¬-Ip-∂-Xn-\p ]-I-cw A-h¿-s°-Xn-cm-b ssk\n-I-h¬-°-c-Ww F-{X i-‡am-bn \-S-∏m-°m-sa-∂p \n¿-tZin-°p-I-bm-Wv B-`y-¥-c-a-{¥n°v \¬-In-b I-Øn-eq-sS P-b-e£v-an sN-bv-X-sX-∂pw B-Zn-hmkn-I-fp-sS `q-{]-iv-\w ]-cn-l-cn°p-∂-Xn-\v B-Zn-hm-kn hn-`m-K°m-cn-bm-b H-cp a-{¥n D-≠m-bn´p-t]m-epw I-gn-bp-∂n-s√-∂pw tbm-Kw B-tcm-]n-®p.- Pn-√-bn-

se B-Zn-hm-kn `-h-\-\n¿-am-WØn-se A-gn-a-Xn kw-_-‘n-®v I-e-Œ¿-°v e-`n-® \q-dp-I-W-°n\v ]-cm-Xn-Iƒ-°v C-Xp-h-sc ]-cnlm-c-w Im-Wm≥ a-{¥n A-S-°-ap≈-h¿-°v I-gn-™n-´n-√. B-Zn-hm-kn ta-J-e-I-fn¬ CØ-cw \n-ch - [ - n {]-i\ v- ß - ƒ \n-e\n¬-°p-tºm-gpw A-h¿-°p-th≠ bm-sXm-c kp-c£ - b - pw D-d∏ - ph-cp-Øm-sX am-thm-hm-Zn-I-sf th-´-bm-Sm≥ t]m-hp-∂ t]m-enkn-\v \-√ jq-kpw ss\-‰v hn-j≥ Im-a-d-bpw thm-bv-kv sd-t°m-Udpw kn.-kn. Im-ad - b - pw A-Xym-[p\n-I B-bp-[ß - f - pw _p-≈‰ - v {]q^v Pm-°-‰pw Pn-]n.-F-kv. kw-hn[m-\-hpw \¬-In P-\-߃-s°Xn-cm-bn bp-≤w sN-øm≥ ssk-\nI-h¬-°-c-W-Øn-\v \n¿-tZ-iw \¬-Ip-I-bm-Wv a-{¥n sN-ø-p-∂sX-∂pw tbm-Kw B-tcm-]n-®p. I¨-ho-\¿ Fw D-kv-am≥, tPmbn‚ v I¨-ho-\¿ ]n ]n jm-t‚mem¬ kw-km-cn-®p.-

jm-tUm sN-¡n-Mv; 700e-[n-Iw hm-l-\-§Ä-¡v ]n-g I¬-∏-‰: B¿.--Sn. Hm-^n-kv Bhn-jv-I-cn-® jm-tUm sN-°nMn¬ 700e-[n-Iw hm-l-\-߃°v ]n-g Np-a-Øn. sN-°n-Mn-\nsS \n¿-Øm-sX t]m-hp-∂-h-cpsS-bpw Ip-dp-°p-h-gn-I-fn-eq-sS t]m-hp-∂-h-cp-sS-bpw F-Æw IqSn-h-cp-∂-Xp {i-≤-bn¬-s∏-´tXm-sS-bm-Wv jm-tUm kw-LsØ \n-tbm-Kn-°m≥ B¿.-Sn.-H. Xo-cp-am-\n-®-Xv. sam-ss_¬ F≥-t^m-gv-kvsa‚ v kv-Izm-Uv Fw.--hn.--sF. _nPp sF-k-°n-s‚ t\-Xr-X-z-Ønem-Wv ]-≤-Xn B-hn-jv-I-cn-®-Xv. sN-°n-Mn-\n-sS \n¿-Øm-sX t]m-hp-∂-h-cp-sS-bpw a-‰v \n-b-aew-L-I-cp-sS-bpw t^m-t´m Ima-d-bn¬ ]-I¿-Øn Hm-^n-kn¬ \n-∂p t\m-´o-kv A-b-bv-°p-∂ co-Xn-bn-em-Wv ]-≤-Xn \-S-∏m°n-b-Xv. I-gn-™ c-≠p am-kØn-\n-S-bn¬ 700 t]-sc-bm-Wv C-Ø-c-Øn¬ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. sl¬-a-‰n-√m-sX bm-{X sN-øpI, ko-‰v s_¬-‰n-Sm-sX hm-l\w Hm-Sn-°p-I, i-cn-bm-b co-Xbn-e-√m-Ø c-Pn-kv-t{S-j≥ \º¿ {]-Z¿-in-∏n-®v hm-l-\w HmSn-°p-I, c-≠n¬ Iq-Sp-X¬ t]¿ tam-t´m¿ ssk-°n-fn¬ k-©-cn°p-I Xp-S-ßn-b Ip-‰-߃-s°Xn-tc-bm-Wv \-S-]-Sn.t\m-´o-kv e-`n-®v Hm-^n-kn¬ F-Øp-∂-h-cn¬ \n-∂p ]n-g CuSm-°n Xm-°o-Xpw \¬-In-bm-Wv

tkm-jy-en-kv-‰v U-tam-{Im-‰n-Iv t{S-Uv bq-\nb-≥ am-\-¥-hm-Sn-bn¬ \-S-Ønb sa-bv-Zn-\-dmen

hn-Sp-∂-Xv. C-tXm-sS hm-l-\w \n¿-ØmsX t]m-hp-∂-h¿-°pw sN-°nMv H-gn-hm-°n I-S-°p-∂-h¿-°pw c-£-bn-√m-Xm-bn. ap-gp-h≥ sN°n-Mv Hm-^n-k¿-am¿-°pw Im-a-dIƒ \¬-In Cu kw-hn-[m-\w kw-ÿm-\ hym-]-I-am-°m-\pw h-Ip-∏v B-tem-Nn-°p-∂p-≠v.

t\m-´o-kv A-b-®n-´pw Hm-^nkn¬ lm-P-cm-hm-Ø-h-cp-sS hml-\-Øn-s‚ c-Pn-kv-t{S-j≥ Im≥-k¬ sN-øp-w-hn-[-Øn-ep≈ I¿-i-\ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-Icn-°p-sa-∂pw Pn-√-bn¬ F-√m-Znh-k-hpw sN-°n-Mv D-≠m-bn-cn°p-sa-∂pw B¿.--Sn.--H. hn kp-tcjv-Ip-am¿ A-dn-bn-®p.

I¬-∏-‰: Pn-√m kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn-en-s‚-bpw s]-cp-¥-´ F-tÃ-‰n-s‚-bpw B-`n-ap-J-yØn¬ Pn-√m-X-e sa-bv-Zn-\ Imbn-I-ta-f s]-cp-¥-´ F-tÃ-‰n¬ \-S-Øn. Pn-√m te-_¿ Hm-^n-k¿ sI cm-P≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn√m kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ {]-kn-U‚ v k-eow I-S-h≥ A-

[y-£-X-h-ln-®p. s]-cp-¥-´ FtÃ-‰v am-t\-P¿ P-K-Zo-jv, Fw Fw c-ta-iv, kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨kn¬ ssh-kv {]-kn-U‚ v tSmWn ^n-en-∏v, C ap-l-Ω-Zv, C Ab-ap-´n, Fw ]n ap-l-Ω-Zv, Sn sI A-_p, F Un tPm¨, eq-°m {^m≥-kn-kv, F≥ kn km-Pn-Xv, sI A-jv-d-^v, ]n ap-l-Ω-Zv, sI j-_o¿ A-en kw-km-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

am-\-¥-hm-Sn cq-]-Xm t{i-jvT ]p-c-kv-Im-cw s_-∂n sh-´n-°-en-\v _n-j-]v am¿ tPm-kv s]m-cp-t∂-Sw k-Ωm-\n-°p-∂p

cq-]-Xm-Zn-\w B-tLm-jn-¨p

am-\-¥-hm-Sn:- am-\-¥-hm-Sn cq-]-Xm-Zn-\m-tLm-jw _n-j-]v am¿ tPm-kv s]m-cp-t∂-Sw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. 2014se cq-]-X-bp-sS t{i-jvT ]p-c-kv-Im-c-Øn-\v s_-∂n sh-´n-°¬, kn-ÿ tPm-hn-‰ A¿-l-cm-bn. tam¨. am-Xyp am-S-∏-f-fn-°p-t∂¬, a-cn-b I-]ym-cp-a-e-bn¬, ^m. _m-_p am-π-t»-cn, tPm-kv ]-f-f-Øv, ^m. tXm-a-kv Ip-‰n-°m-´p-Ipt∂¬, sk-_m-Ãy≥ ]m-ew-]-d-ºn¬, ^m. tdm-bn h-´-°m-´v kw-km-cn-®p.-

Ip-Spw-_ k-lm-b-\n-[n ssI-am-dn

I¬-∏-‰: s]m-∂m-\n sF.-Sn.-sF-bn-se s{S-bn-\n-Mv C≥-kv{S-Œ¿ B-bn-cp-∂ F sI Kw-Km-[-c-s‚ \n-cym-W-sØ Xp-S¿∂v ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\ h-Ip-∏n-se Po-h-\-°m¿ k-am-lcn-® Ip-Spw-_ k-lm-b \n-[n-bp-sS k-a¿-∏-Ww Pn-√m I-eŒ¿ tI-i-th-{μ-Ip-am¿ \n¿-h-ln-®p. ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\ h-Ip-∏v tPm-bn‚ v U-b-d-Œ¿ Fw F≥ Zn-hm-I-c≥ A-[y-£X-h-ln-®p. Pn-√m ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\ Hm-^n-k¿ _n {ioIp-am¿, Ip-Spw-_ k-lm-b-\n-[n I¨-ho-\-dpw Ip-dp-h-ßm-Sv sF.-Sn.-sF. s{S-bn-\n-Mv kq-{]-≠p-am-b F≥ sI ap-c-fn, DØ-c-ta-J-e s{S-bn-\n-Mv C≥-kv-{S-Œ¿ ]n {io-cm-a≥ ]-s¶-SpØp.

apXp-Ip-fnþ \¼n-¡p¶v ]mX-bn Im-«m-\ I¬-∏-‰ tªm-°v ]-©m-b-Øv I-Ω-yq-Wn-‰n Im≥-hm-kv ]-cn-]m-Sn \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ ]n ]n B-en D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

I-½yq-Wn-än Im³-hm-kv ]-cn-]m-Sn \-S-¯n I¬-∏-‰: tªm-°v ]-©m-b-Øns‚ B-`n-ap-J-y-Øn¬ kw-tbmPn-X \o¿-Ø-S ]-cn-]m-e-\ ]-cn]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bn tem-I `ua am-k-tØm-S-\p-_-‘n-®v I-Ωyq-Wn-‰n Im≥-hm-kv ]-cn-]m-Sn \S-Øn. \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥

]n ]n B-en D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v ]n sI A-\n¬-Ip-am¿ A[-y-£-X-h-ln-®p. Nn-{X-Im-c≥ t]mƒ I-√mt\m-Sv ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. `q-an-bp-sS \n-e-\n¬-∏n-s‚ B-h-

D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

sh-Å-ap-− {Km-a-¸-©m-b-¯v: A-hn-izm-kw C-¶v NÀ-¨-bv-s¡-Sp-¡pw

I¬-∏-‰: im-¥n s]-bn≥ B‚ v ]m-en-tb-‰o-hv sI-b¿ sk‚dn¬ {]-h¿-Ø-\w B-cw-`n-® s^-bv-kv ssk-t°m ¢n-\n-°v B‚ v s{S-bn-\n-Mv C≥-kv-‰n-‰yq-´v \-K-c-k-`m B-tcm-Ky kv-‰m‚nMv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ F ]n lao-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. s^-bv-kv am-t\-Pn-Mv {S-Ãn kn k-øn-Zv A-en A-[y-£-X-hln-®p. I¨-kƒ-´‚ v sskt°m-f-Pn-kv-‰v Fw ]n A-jv-d-^v ]-≤-Xn hn-i-Zo-I-c-Ww \-S-Øn. im-¥n ]m-en-tb-‰o-hv sI-b¿ sk‚¿ {]-kn-U‚ v Sn F-kv _m_p a-\-»m-kv-{X Iu¨-k-en-Mv tIm-gv-kv ]q¿-Øn-bm-°n-b-h¿°p-≈ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ hn-Xc-Ww sN-bv-Xp. im-¥n ¢n-\n-°nse tUm. lm-^n-kv d-lv-am≥, K^q¿ Xm-t\-cn, Fw ]n bq-\p-kv, A-l-Ω-Zv j-_o¿ kw-km-cn-®p.

sh-≈-ap-≠: sh-≈-ap-≠ {Km-a∏-©m-b-Øn¬ hn-Zym-`ym-k Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰-n sN-b¿-am≥ Sn sI a-Ωq-´n-°pw t£-a-Im-cy Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gvk¨ B-kym sam-bv-Xp-hn-\psa-Xn-cm-b A-hn-izm-k {]-ta-ew C-∂v N¿-®-bv-s°-Sp-°pw. cm-hnse 11\v Sn sI a-Ωq-´n-s°-Xn-cmb {]-ta-b-hpw D-®-bv-°v c-≠n-\v B-kym sam-bv-Xp-hn-s\-Xn-cm-b {]-ta-b-hp-am-Wv N¿-® sN-bv-Xv thm-´n-\n-Sp-I. _n.-Un.-H. Zn-hm-I-c-\m-Wv hc-Wm-[n-Im-cn. F¬.-Un.-F-^v. sIm-≠p-h-∂ A-hn-izm-k-sØ

sX-cp-hp-\m-b-sb `-b-t¶m-Sn-b ]p-Ån-am³ ]-cn-t¡-äv N-¯p sam-ss_¬ F≥-t^m-gv-kv-sa‚ v kv-Izm-Uv Fw.--hn.--sF. _n-Pp sF-k-°n-s‚ t\-Xr-X-z-Øn¬ I¬-∏-‰-bn¬ \-S-Øn-b jm-tUm sN-°n-Mv

kw-L-Sn-¸n-¨p

am-\-¥-hm-Sn: sX-cp-hp-\m-b-sb `-b-t∂m-Sn-b ]p-≈n-am≥ s]t{Smƒ-]-ºv Hm-^n-kn-s‚ Nn-√pIƒ X-I¿-∂v ]-cn-t°-‰v N-Øp. C-∂-se cm-hn-se 8.-30Hm-sS Im´n-°p-fw B¿.-Sn.-H sN-Iv-t]m-kv‰n-\v k-ao-]-sØ s]-t{Smƒ ]ºn-em-bn-cp-∂p kw-`-hw. h-\-Øn¬ \n-∂pw Su-Wnse-Øn-b \m-ep h-b- p-≈ ]p≈n-am-\m-Wv N-Ø-Xv. \m-bv°ƒ ]n-∂m-se Hm-Sn-b-t∏mƒ s]-t{Smƒ ]-ºn-te-°v am≥ HmSn-°-b-dp-I-bm-bn-cp-∂p. ]p-≈nam-s‚ sIm-ºv X-´n s]-t{Smƒ ]ºn-se Nn-√p-Iƒ X-I-¿-∂p. ta-

i-bn¬ X-e-bn-Sn-®p ]-cn-t°-‰ am-\n-s\ ]-ºn-s‚ \q-dp-ao-‰¿ AI-se A-h-i-\n-e-bn¬ I-s≠Øp-I-bm-bn-cp-∂p. h-\w-h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ-scØn ]p-≈n-am-\n-s\ am-\-¥-hmSn sh-‰-dn-\-dn B-ip-]-{Xn-bn-seØn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn√. am-\-¥-hm-Sn sh-‰n-\-dn tUmŒ¿ t]m-kv-‰v-tam¿-´w \-S-Øn-b ti-jw kw-kv-I-cn-®p. I-gn-™-Zn-h-kw sX-cp-hp-\mbv-°-sf `-b-t∂m-Sn-sb am≥ Aºp-Ip-Øn-bn-se kz-Im-cy hy‡n-bp-sS In-W-‰n¬ ho-Wv NØn-cp-∂p.

i-y-I-X-sb-°p-dn-®v 600e-[n-Iw B-fp-Iƒ Im≥-hm-kn¬ A-`n{]m-bw tc-J-s∏-Sp-Øn. dp-°n-b So-®¿, ]p-jv-]-e-X, A-Pn-X, en‚m tPm¨, dw-em Ip-™m-∏, Fw B¿ _m-e-Ir-jv-W≥, keow ta-a-\ kw-km-cn-®p.

A-\p-Iq-en-®v bp.-Un.-F-^n-se B-dw-K-߃ thm-´v sN-bv-XtXm-sS-bm-Wv ]-©m-b-Øn¬ `c-W-am-‰-ap-≠m-b-Xv. C-tX-Øp-S¿-∂v t\-c-sØ hn-I-k-\ Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰-n sNb¿-am-\m-bn-cp-∂ ]n ap-l-Ω-Zv ]©m-b-Øv {]-kn-U‚m-hp-I-bpw ]-I-cw F¬.-Un.-F-^v. kz-X{¥≥ ]n ]n tPm¿-Pv kv-‰m‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am-\m-hp-I-bpw sN-bv-Xp. _m-°n-h-∂ c-≠pt]¿ ÿm-\w cm-Pn-h-bv-°m-ØXn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv Aw-K-߃ A-hn-izm-k-Øn-\v t\m-´o-kv \¬-In-b-Xv.

A-`n-\-µn-¨p I¬-∏-‰: kv-{Xo-[-\-c-ln-X hnhm-lw t{]m¬-km-ln-∏n-°p-∂tXm-sSm-∏w k-aq-l-Øn-\v am-XrI-bm-bn Pm-Xn-a-X t`-Z-a-t\y bph-Xo-bp-hm-°ƒ-°v k-aq-l-hnhm-lw kw-L-Sn-∏n-°p-∂ h-b\m-Sv ap-kv-enw Hm¿-^-t\-Pv `m-chm-ln-I-sf I¬-∏-‰ Nm-cn-‰_nƒ skm-ssk-‰n A-`n-\-μn®p. B¿-`m-S hn-hm-l-ß-fn¬ \n∂p k-aq-lw ]n≥-am-d-W-sa-∂p tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. ]n Sn Fw _-jo¿ A-[y-£-X-h-ln®p. d-^o-Jv X-∂m-\n, kn ap-kv-X^, B-en lm-Pn, B¿ ]n \-Po_v X-߃, C-Iv-_m¬, H sI lm-jnw kw-km-cn-®p.-

Kq-U-√q¿: I¿-j-I-sc Im-´m-\ hn-c-´n-tbm-Sn-®p. ap-Xp-Ip-fn-˛\-ºn-°p-∂v ]m-X-bn¬ C-∂-se cm-hn-se-bm-Wv kw-`-hw. apXp-Ip-fn kz-tZ-in-I-fm-b i-in (28), hm-kp (46) F-∂n-h-scbm-Wv Im-´m-\ hn-c-´n-tbm-Sn-®-Xv. `m-Kyw-sIm-≠m-Wv C-h¿ c-£-s∏-´-Xv. C-hn-sS Im-´m-\-i-eyw X-S-bm≥ In-S-ßv \n¿-an®n-´p-s≠-¶n-epw ^-e-{]-Z-a-√. ap-Xp-Ip-fn, \-ºn-°p-∂v, I-Æt©-cn F-∂n-hn-S-ß-fn¬ Im-´m-\-i-eyw cq-£-am-bn-cn-°p-Ibm-Wv.

ss_-¡-]-I-S-¯n ]-cn-¡v

I¬-∏-‰: F-kv.-sI.--Fw.--sP. ssl-kv-Iq-fn-\v k-ao-]w ]m¿k¬ k¿-ho-kv hm-l-\-Øn-\v ]p-d-In¬ ss_-°n-Sn-®v c-≠pt]¿-°v ]-cn-°v. hym-gm-gv-N ssh-Io-´v 5.-30-\m-Wv A-]-I-S-ap≠m-b-Xv. ]-cn-t°-‰-h-sc I¬-∏-‰-bn-se kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.-

i-¼-fw \Â-In-bn-sÃ-¶v Kq-U-√q¿: Xn-c-s™-Sp-∏v Uyq-´nsb-Sp-Ø D-tZym-K-ÿ¿-°v i-ºfw \¬-In-bn-s√-∂p ]-cm-Xn. Ip¥m Xm-eq-°n-se d-h-\yq, D-®-`£-W ]-≤-Xn Po-h-\-°m¿ F∂n-h¿-°m-Wv Xn-c-s™-Sp-∏v Ign-™v Zn-h-k-߃ ]n-∂n-´n-´pw i-º-fw \¬-Im-Ø-Xv. C-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v D-tZym-K-ÿ¿ Ip¥m Xm-eq-°v Hm-^n-kn-\v ap∂n¬ [¿-W \-S-Øn. A-ø-∏≥ A-[y-£-X-h-ln-®p.

Thejas Epaper wayanad Edition 2014-05-03  

Thejas Epaper wayanad edition. 2014-05-03

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you