Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOZHIKODE/WYD

hntij§Ä

]-cn-j-¯v Pn-Ãm k-t½-f-\w B-cw-`n-¨p

\n-Ip-Xn hÀ-[-\-bv-s¡-Xn-tc BÀ.-Sn. Hm-^n-kv amÀ-¨v

I-¬-∏-‰: tam-t´m¿ hm-l-\-\nIp-Xn h¿-[-\ ]n≥-h-en-°-W-saI¬-∏-‰: im-kv-{X-km-ln-Xy ]- ∂m-h-iy-s∏-´v tIm-¨-{Sm-Œv Imcn-j-Øv Pn-√m k-tΩ-f-\w kmw- tcy-Pv Hm-tW-gv-kv B‚ v Sq¿ Hmkv-Im-cn-I {]-h¿-Ø-I≥ tUm. ]-td-t‰-gv-kv A-tkm-kn-tb-jA-\n¬ tN-te-{º D-Zv-Lm-S-\w s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ 29\v B¿.sN-bv-Xp. im-kv-X-t_m-[w A-Sn- Sn. Hm-^n-kn-te-°v am¿-®v \-Sÿm-\-]-c-am-bn a-\p-jy-s\ {]- Øp-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿]-©-ho-£-W-Øn-te-°v \-bn- Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn°p-∂-Xm-sW-∂pw km-t¶-Xn-I- ®p. C≥-jp-d≥-kv {]o-an-bw, Uohn-Zy-bp-sS C-°m-e-Øv im-kv-X- k¬ F-∂n-h- A-Sn-°-Sn h¿-[nhpw im-kv-{X-t_m-[-hpw N¿-® ∏n-°p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv \n-IpXn h≥-tXm-Xn¬ Iq-´n-b-Xv. sN-ø-s∏-Sm-sX t]m-hp-I-bmtam-t´m¿-hm-l-\ sXm-gn-emsW-∂pw A-t±-lw A-`n-{]m-bs∏-´p. Pn-√m {]-kn-U‚ v {]-^. fn-I-tfm-Sp-≈ B¿.-Sn.-H-bp-sSbpw t]m-en-kn-s‚-bpw ]o-U-\w sI _m-e-tKm-]m-em≥ A-[y£-X-h-ln-®p. Pn-√m sk-{I-´-dn A-h-km-\n-∏n-°p-I, Hm-t´m, SmFw Un tZ-h-ky {]-h¿-Ø-\ dn- Iv-kn hm-l-\-߃-°v s]¿-an-‰v A-\p-h-Zn-°p-∂ ÿ-e-ß-fn¬ t]m¿-´pw J-Pm-©n am-Kn hn≥k‚ v h-c-hv sN-e-hv I-W-°p-I- Ãm≥-Uv A-\p-h-Zn-°p-I, sd‚ v F Im-dp-Iƒ, I-≈-Sm-Iv-kn-Iƒ fpw A-h-X-cn-∏n-®p. D-Ø-cm-JF-∂n-h-bv-s°-Xn-tc i-‡-am-b fin¬ {]-f-b-_m-[n-X k-a-b\-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-I Xp-S-ßnØv Zp-cn-X-izm-k {]-h¿-Ø-\Øn-\v t]m-b ]-cn-j-Øv Aw-K- b B-h-iy-ß-fpw am¿-®n¬ D-∂bn-°pw.ß-fm-b tdm-bv tdm-P-kv, _mhm-l-\-\n-Ip-Xn A-©n-c-´n _p sk-_m-Ãy≥, in-h-{]-Imiv, Pn-Pn-Xv F-∂n-h-sc-bpw Im¿- ap-X¬ B-bn-cw C-c-´n h-sc h¿jn-I-cw-K-Øv ]p-Xn-b ]-co-£W-߃ \-S-Øn-b-Xn-eq-sS tZio-b Aw-Ko-Im-cw t\-Sn-b I¬∏-‰-bn-se am-´n¬ A-e-hn-sbbpw k-tΩ-f-\w A-\p-tam-Zn-®p. ap≥ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v sI Sn cm-[m-Ir-jv-W≥, \n¿-hml-I k-an-Xn Aw-Kw Sn hn \mcm-b-W≥ ¢m-sk-Sp-Øp.

tUm-Iv-S-À-am-À-¡v Xp-S-À-hn-Z-ym-`-ym-k ]-cn-]m-Sn

I¬-∏-‰: ta-∏m-Sn Un.-Fw. hnwkv -sa-Un-°-¬ tIm-f-Pn-s‚- B`n-ap-J-y-Øn-¬ -tUm-Œ-¿-am-¿-°v Xp-S-¿- hn-Z-ym-`-ym-k ]-cn-]m-Sn \S-Øp-∂p. sa-bv \m-en-\v cm-hnse 9.-30\v Un.-Fw.-H. tUm. \nXm hn-P-b-≥ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. Un.-Fw. hnw-kv sa-Un-kn≥ hn-`m-Kw ta-[m-hn tUm. cm-P≥ A-[y-£-X-h-ln-°pw. {]n-≥kn-∏-mƒ tUm. c-hn tP-°-_v sIm-cp-f- ap-J-y-{]-`m-j-Ww \-SØpw. sI.--Fw.--kn.--Sn. sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se sa-Un-kn-≥ hn`m-Kw {]-^-k-¿ -tUm. _n-t\mbv- sP t]m-ƒ, tIm-gn-t°m-Sv saUn-°-¬ tIm-f-Pv sa-Un-kn-≥ hn-`m-Kw A-Uo-j-\-¬ {]-^-k¿- tUm. k-Pn-Øv-Ip-am-¿ ¢m-kpIƒ-°v t\-Xr-Xzw \¬-Ipw. ]s¶-Sp-°p-∂ tUm-Œ-¿-am-¿-°v saUn-°-¬ Iu-¨-kn-¬ Hm-^v C¥-y-bp-sS \n-b-a-{]-Im-c-ap-≈ c≠p t]m-bn-‚pw k-¿-´n-^n-°-‰pwe-`n-°pw. ku-P-\y c-Pn-kv-t{-Sj-\v 8111881143 F-∂ \-º-dn-¬ _-‘-s∏-S-Ww.-

]q-h-c-ªn Ip-cn-ip-a-e I-b-äw C-¶v

a-°n-bm-Sv: Im-™n-c-ßm-Sv ]qh-c-™n Ip-cn-ip-a-e I-b-‰-hpw ]p-Xp-Rm-b¿ B-tLm-j-hpw C-∂p \-S-°pw. tXm-am-«o-lmbp-sS Xn-cp-\m-fn-\v Xp-S-°w-Ipdn-®v C-∂-se hn-Im-cn ^m. amXyp Im-´-d-Øv a-e-ap-I-fn¬ sIm-Sn-bp-b¿-Øn. C-∂p-cm-hnse F-´n-\v Im-™n-c-ßm-Sv It∏-f-bn¬ \n-∂v B-tLm-j-amb Ip-cn-in-s‚ h-gn a-e-ap-I-fnte-°v B-cw-`n-°pw. {]-tXy-Iw X-øm-dm-°n-b 14 ÿ-e-ß-fn¬ {]m¿-Y-\-Iƒ \-S-°pw. Xp-S¿-∂v 10.-30\v a-e-ap-I-fn-se ]-¥-en¬ ^m. sk-_m-Ãy≥ F-e-h-\-∏md Ip¿-_m-\ A¿-∏n-°pw. a-°nbm-Sv kv-t\-l-tPym-Xn B-{i-aØn-se ^m. P-bv-k¨ Xn-cp\mƒ k-tμ-iw \¬-Ipw.

[n-∏n-®n-´p-≠v. t\-c-sØ aq-∂qam-k-tØ-t°m H-cp h¿-j-tØt°m \n-Ip-Xn A-S-®n-cp-∂-Xv A©p-h¿-j-tØ-°v H-cp-an-®m-°n. ]p-Xn-b Sm-Iv-kn hm-l-\-߃°v hm-l-\-hn-e-bp-sS 12 ap-X¬ 17 i-X-am-\w h-sc \n-Ip-Xn-bmbn ]-Xn-\-©p-h¿-j-tØ-°v Hcp-an-®m-Wv A-S-bv-t°-≠-Xv. 1,360 cq-] A-S-bv-t°-≠n-bn-cp-∂ ÿm-\-Øv e-£-ß-fm-Wv Ct∏mƒ A-S-bv-t°-≠-sX-∂pw Ch¿ Nq-≠n-°m-´n. hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ sF hn N-{μ≥, sI _n cm-Pp-Ir-jv-W, sI sP tPm-kv, sI B¿ hn-\o-jv, Sn sI _m-e-Ir-jv-W≥, F≥ sI keow ]-s¶-Sp-Øp.-

\m-K {]-Xn-jvTm-Zn-\w am-\-¥-hm-Sn: I-Wn-bm-cw {io Xn-S-ß-gn-°p-∂v in-h-]-c-tZ-hXm `p-h-t\-iz-cn t£-{X-Øn-se \m-K-{]-Xn-jvTm-Zn-\-hpw k¿-∏_-en-bpw 29\v \-S-°pw. cp-{Z≥ \-ºq-Xn-cn-∏m-Sn-s‚ ap-Jy-Im¿-anI-Xz-Øn-em-Wv N-S-ßp-Iƒ.

thm-s«-®- tI-{µ-¯n- sh-_v Im-a-d- Øm-]n-¨p Kq-U-√q-¿: \o-e-Kn-cn Pn-√-bn-se thm-s´-Æ-¬ tI-{μ-Øn-¬ 15 sh_v Im-a-d-Iƒ ÿm-]n-®p. Du-´n t]m-fn-sS-Iv-\n-Iv tIm-f-Pn-em-Wv Im-a-d-I-ƒ ÿm-]n-®n-cn-°p-∂Xv. tI-{μ-Øn-\v ap-∂n-¬ 120 t]men-kp-Im-sc kp-c-£-bv-°m-bn \n-tbm-Kn-®n-´p-≠v. km-bp-[-cm-b t]m-en-kp-Imcm-Wv Im-h¬ \n¬-°p-∂-Xv. thm-s´-Ƭ tI-{μw Pn-√m I-eŒ-¿ ]n i-¶-¿, \o-e-Kn-cn Xn-cs™-Sp-∏v Hm-^n-k-¿ cm-lp-¬Ip-am-¿ Un.-B¿.-H. `m-kv-I-c-]mfiy-≥, F-kv.-]n. si-¥n-¬-Ipam-¿ k-μ-¿-in-®p.

\n-th-Z-\w \Â-In am-\-¥-hm-Sn: ]m-e-°q-fn {]-tZi-sØ cq-£-am-b bm-{Xm-{]-iv\-Øn-\v ]-cn-lm-cw th-W-sa-∂v _-kv ]m-k-t©-gv-kv A-tkmkn-tb-j≥ B-h-iy-s∏-´p. C-Xp-kw-_-‘n-®v A-[n-IrX¿-°v \n-th-Z-\w \¬-In. c-PnXm A-tim-I≥ A-[y-£-X-hln-®p. sI tam-l-\≥, hn c-ho{μ≥, {]-Im-i≥ kw-km-cn-®p.

ap-¯-§-bn h³ ]m³-akm-e th« kp¬-Øm-≥ _-tØ-cn: I¿Wm-S-I-Øn¬ \n-∂p tI-c-f-Ønte-°v I-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂ \ntcm-[n-X ]m≥-a-km-e ap-Ø-ß F-Iv-ssk-kv sN-Iv-t]m-kv-‰n¬ ]n-Sn-Iq-Sn. 30 e-£-tØm-fw hne-a-Xn-°p-∂ \n-tcm-[-n-X ]m≥-akm-e-bm-b lm≥-km-Wv ]n-SnIq-Sn-b-Xv. C-Xv 1,080 In-tem-{Kmw h-cpw. kw-`-h-Øn¬ a-e-∏p-dw s]-cn-¥¬-a-Æ kz-tZ-in-I-fm-b d-jo-Zv (35), A-–p¬ \m-k¿ (45) F-∂n-h-sc t]m-en-kv ]n-SnIq-Sn. ssa-kq-cn¬ \n-∂p a-e-∏p-dtØ-°v ]-®-°-dn I-b-‰n-b an-\ntem-dn-bn¬ H-fn-∏n-® \n-e-bn¬ I-S-Øm≥ {i-an-® ]m≥-a-km-ebm-Wv hm-l-\ ]-cn-tim-[-\-bv°n-S-bn¬ F-Iv-ssk-kv I-s≠Sp-Ø-Xv. hm-l-\-Øn-s‚ A-Sn`m-K-Øv 20 Nm-°p-I-fn-em-bn ]m≥-a-km-e H-fn-∏n-®-Xn-\p tijw A-Xn-\p ap-I-fn-em-Wv ]-®°-d-n-Iƒ A-Sp-°n-h-®-Xv. ]n-Sn-Iq-Sn-b ]m≥-a-km-e-bpw {]-Xn-I-sf-bpw F-Iv-ssk-kv A[n-Ir-X¿ `-£y-kp-c-£m hn-`m-

]m≥-akm-e I-S-Øp-∂-Xn-\n-sS ]n-Sn-bn-em-b-h¿ FIv-ssk-kv D-tZym-Kÿ¿-s°m∏w. I-S-Øm-\p-]-tbm-Kn-® hm-l-\-hpw ]m≥-akm-e Nm-°p-Ifpw ImWmw K-Øn-\v ssI-am-dn. F-Iv-sskkv k¿-°nƒ C≥-kv-s]-Œ¿ N{μ-tam-l≥, C≥-kv-s]-Œ¿ kem-hp-√, {]n-h‚o-hv Hm-^n-k¿-

am-thm-hm-Zn `o-j-Wn: t]m-en-kp-Im-c-sâ ho-Sn-\v Im-hÂ; a{´n k-µÀ-in¨p sh-≈-ap-≠: am-thm-hm-Zn-Iƒ tXm-°v Nq-≠n `o-j-Wn-s∏-SpØn-b t]m-en-kp-Im-c≥ {]-tamZn-s‚ ho-Sn-\v Im-h-te¿-s∏-SpØn. c-≠p-t]-c-S-ßp-∂ t]m-enkv kw-L-sØ-bm-Wv \n-c-hn¬∏p-g a-´n-e-b-sØ ho-´n¬ \ntbm-Kn-®n-cn-°p-∂-Xv. a-{¥n ]n sI P-b-e-£v-an-bpw D-∂-X t]men-kv D-tZym-K-ÿ-cpw {]-tam-Zns‚ ho-Sv k-μ¿-in-®p. cm-hn-se 11 Hm-sS-bm-Wv ÿew Fw.-F¬.-F. Iq-Sn-bm-b a{¥n P-b-e-£v-an {]-tam-Zn-s‚ ho´n-se-Øn-b-Xv. a-{¥n-sb-bpw ImØv \m-´p-Im-cpw cm-{jv-So-b {]h¿-Ø-I-cpw {]-tam-Zn-s‚ ho-´nep-≠m-bn-cp-∂p. am-thm-hm-ZnIƒ tXm-°v Nq-≠n `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn-b {]-tam-Zn-t\m-Spw A-Ω Pm-\- t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ≥ {]-tam-Zn-s‚ am-Xm-hn-t\m-Sv In-tbm-Spw a-{¥n hn-h-c-߃ a-{¥n ]n sI P-b-e-£v-an hn-h-c-߃ tNm-Zn-®-dn-bp-∂p

\o-e-Kn-cn-bn-se Um-ap-I-fn-Â P-e-\n-c-¸v Xm-gv-¶p Kq-U-√q-¿: \o-e-Kn-cn Pn-√-bn-se Um-ap-I-fn-se P-e-\n-c-∏v Xm-gv∂p. ss]-°m-c, A-hn-em-©n, F-a-dm-ƒ-Uv, Im-a-cm-Pv-km-K-¿, Ip-¥m, A-∏-¿-`-hm-\n, ]m-¿-k-≥kv th-en Um-ap-I-fn-em-Wv P-e\n-c-∏v Ip-d-™n-cn-°p-∂-Xv. \oe-Kn-cn-bn¬ th-\¬-a-g i-‡-ambn-cp-∂n-√. C-Xm-Wv P-e-\n-c-∏v Xm-gm-\nS-bm-°n-b-Xv. Pn-√-bn¬ hn-hn-[

`m-K-ß-fn-se Um-ap-I-fn-¬ sshZyp-Xn D-¬-∏m-Zn-∏n-°p-∂p-≠v. Pe-Øn-s‚ tXm-Xv Ip-d-™-tXmsS ssh-Zyp-Xn D¬-∏m-Z-\-hpw KWy-am-bn Ip-d-™n-cn-°p-I-bmWv. an- ° - ÿ - e - ß - f n- t e- ° pw Um-ap-I-fn-¬ \n-∂m-Wv ip-≤-Pew hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xv. Uman-¬ sh-≈-an-√m-Ø-Xn-\m-¬ Pe-hn-X-c-W-hpw ap-S-ßn.-

h-\y-ar-K-i-eyw ]-cn-l-cn-¡-W-sa-¶v tI-Wn-®n-d: ]q-Xm-Sn ]-©m-b-Øn-se hn-hn-[ `m-K-ß-fn-se h-\y-arK-i-eyw ]-cn-l-cn-°-W-sa-∂v k¿-h-I-£n-tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. aq-S-s°m-√n-bn¬ Im-´m-\-bp-sS N-hn-t´-‰v a-cn-® c-Xo-jn-s‚ Ip-Spw_-Øn-\v ]-Øp e-£w cq-] \-„-]-cn-lm-cw \¬-I-Ww. ]-©m-b-Øn-se 14 hm¿-Up-I-fn-epw h-\y-ar-K-i-eyw cq-£-amWv. C-Xp-h-sc ssI-s°m-≠ H-cp \-S-]-Sn-bpw P-\-hm-k-tI-{μ-ßfn¬ h-\y-ar-K-i-eyw \n-b-{¥n-°p-∂-Xn-\v ]-cym-]v-X-a-√. h-\-{]-tZi-sØ-bpw P-\-hm-k-{]-tZ-i-ß-sf-bpw th¿-Xn-cn-°p-∂-Xn-\v I-cn¶¬ `n-Øn-tbm tIm¨-{Io-‰v `n-Øn-tbm \n¿-an-°-Ww. sF kn _m-e-Ir-jv-W≥ Fw.F¬.F. hn-fn-®p tN¿-Ø tbm-K-Øn¬ ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sF _n ar-Wm-fn-\n A-[y-£-X-h-ln-®p.

th-W-sa-¶n¬ am-ß X-Sn-bn-epw Im-bv-°pw.-.-. Pn-√m hn-Zym-`ym-k D-]-U-b-d-Œ¿ F≥ sF X-¶-a-Wn-bp-sS kp¬-Øm≥ _-tØ-cn-bn-se ho-´p-ap-‰-Øv -X-Sn-bn¬ am-ß Im-bv-®-t∏mƒ

tNm-Zn-®-dn-™p. {]-tam-Zn-s‚ ho´n¬ am-thm-hm-Zn-I-sf-Øn `o-Icm-¥-co-£w kr-jv-Sn-®n-´pw aq∂p-a-Wn-°q-dn-\v ti-j-am-Wv t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn-b-sX∂pw X-≠¿-t_mƒ-´v A-S-°-ap≈ kw-L-sa-Øn-sb-¶n-epw ImSn-\p-≈n¬ I-b-dn Xn-c-®n¬ \-SØn-bn-s√-∂pw \m-´p-Im¿ ]-cmXn-s∏-´p. tIm-ºm-d, tN-ºn-tem-´v-Ip∂v, Nn-d-°¬, N-∏ tIm-f-\n-I-fnse Nn-e¿ am-thm-hm-Zn-I-fp-sS \o-°-߃ t]m-en-kn¬ A-dnbn-°p-∂-Xn¬ hn-ap-J-X Im-Wn°p-∂-Xm-bpw am-thm-hm-Zn-Iƒ°v B-h-iy-am-bn ku-I-cy-߃ sN- b v - X p- s Im- S p- ° p- ∂ - X m- b pw A-h¿ ]-cm-Xn-s∏-´p. C-h-sc t_m-[-h¬-°-cn-®v

I¬-∏-‰: \q-‰m-≠p-Iƒ ]-g-°ap-≈-Xpw A-]q¿-h-ß-fm-b-Xpa-S-°w \m-W-b-ß-fp-sS ÿncw {]-Z¿-i-\-Øn-\v X-fn-∏p-gbn¬ ap≥ {]-hm-kn "\m-W-b∏p-c' H-cp-°p-∂p. X-fn-∏p-g-bnse D-tØm-¥n¬ Ir-jv-W≥Ip-´n-bm-Wv tIm-gn-t°m-Sv-˛-sImss√-K¬ tZ-io-b-]m-X-tbm-Sv tN¿-∂v tI-c-f sh-‰-dn-\-dn B‚ v B-\n-a¬ k-b≥-k-kv k¿-h-I-em-im-e B-ÿm-\Øn-\v F-Xn¿-h-i-Øp-≈ kz¥w `q-an-bn¬ "\m-W-b-∏p-c' Xøm-dm-°p-∂-Xv. ]p-c-bp-sS ]-Wn {Zp-X-K-Xnbn¬ ]q¿-Øn-bm-°n aq-∂p amk-Øn-\-Iw {]-Z¿-i-\w B-cw`n-°m-\m-Wv 65Im-c-\m-b Ir-jvW≥-Ip-´n-bp-sS Xo-cp-am-\w. F´mw h-b- p-ap-X¬ ti-J-cn-®v kq-£n-°p-∂ \m-W-b-ß-fpw I-d≥-kn-I-fp-am-Wv "\m-W-b∏p-c-bn¬' D-≠m-hp-I-sb-∂p

Zn-Iƒ I-S-∂p-Iq-Sm-≥ km-[y-Xbp-≠v. A-Xp-sIm-≠v t]m-en-kp-Imtcm-Sv Pm-{K-X-]m-en-°m-≥ D-∂X t]m-en-kv ta-[m-hn-I-ƒ \n-¿tZ-iw \-¬-In-bn-´p-≠v. h-\-]m-eI-cpw t]m-en-kpw tN-¿-∂m-Wv ]cn-tim-[-\ \-S-Øp-∂-Xv. B-Znhm-kn {Km-a-ß-ƒ tI-{μo-I-cn-®v am-thm-hm-Zn-Iƒ {]-h-¿-Ø-\w hym-]n-∏n-°m-≥ km-[y-X-I-tfsd-bm-Wv.

Øn¬ ]-®-°-dn-Iƒ-°n-S-bn¬ ]m≥-a-km-e I-S-Øm≥ {i-an-°th F-Iv-ssk-kv sN-Iv-t]m-kv‰n¬ ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p.

a-«n-e-bw sN-Iv-t]m-kv-än Po-h-\-¡mÀ `o-Xn-bn sh-≈-ap-≠: am-thm-hm-Zn-Iƒ C-S-bv-°n-sS km-∂n-[y-a-dn-bn°p-∂ Ip-t™mw ta-J-e-bn-se t^m-d-kv-‰v sN-Iv-t]m-kv-‰n-se Po-h-\-°m¿ `o-Xn-bn¬. cm-{Xnbn¬ A-[n-Iw hm-l-\-߃ I-S∂p-t]m-hm-Ø sN-Iv-t]m-kv‰n¬ c-≠p Po-h-\-°m-cm-Wv Uyq´n-bn-ep-≈-Xv. cm-{Xn-bn¬ Uyq-´nbn-ep-≠m-hp-I H-cp Po-h-\-°mc≥ am-{X-am-Wv. F-s¥-¶n-epw {]-iv-\-ß-fp≠m-bm¬ C-h¿-°v ]p-dw-tem-Ihp-am-bn _-‘-s∏-Sm≥ t]m-epw am¿-K-an-√. am-\-¥-hm-Sn-˛ \n-chn¬-∏p-g-˛ Ip-‰ym-Sn tdm-Un¬ hb-\m-Sv A-Xn¿-Øn-°v k-ao-]sØ a-´n-e-bw sN-Iv-t]m-kv-‰nem-Wv a-\- n¬ `o-Xn-bp-am-bn Po-h-\-°m¿ I-gn-bp-∂-Xv. C-h¿-°v t]m-en-kp-am-tbm h-\w-h-Ip-∏p-am-tbm _-‘-s∏Sm≥ h-b¿-e-kv kw-hn-[m-\w Hcp-°n-bn-´n-√. em≥-Uv t^m-Wpw C-hn-sS-bn-√. sam-ss_¬ h-gn B-sc-sb-¶n-epw _-‘-s∏-Sm-

ta-∏m-Sn: kn.-]n.-sF (Fw.F¬) ta-∏m-Sn k-a-c-`q-an {_m©v sk-{I-´-dn-bpw `q-k-a-c k-anXn, F.-sF.-sI.-sI.-F-kv. I-Ωn‰n Aw-K-hp-am-bn-cp-∂ F B¿ hm-kp-hn-s‚ \n-cym-W-Øn¬ kn.-]n.-sF (Fw.-F¬) Pn-√m IΩn-‰n A-\p-tim-Nn-®p.F B¿ hm-kp-hn-\v B-Z-cmRv-P-en-b¿-∏n-®v ta-∏m-Sn SuWn¬ au-\-Pm-Y-bpw A-\p-timN-\-tbm-K-hpw kw-L-Sn-∏n-®p. tbm-Kw Pn-√m sk-{I-´-dn kmw ]n am-Xyp D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F.-sF.-sI.-sI.-F-kv. kw-ÿm\ sk-{I-´-dn k-Æn A-ºm-´v A[y-£-X-h-ln-®p. tbm-K-Øn¬ Sn.-bp.-kn.-sF. Pn-√m sk-{I-´-dn sI \-ko-dp±o≥, B¿.-ssh.-F-^v. Pn-√m {]kn-U‚ v ]n sI _m-_p, F.sF.-B¿.-U-ªyp.-H. Pn-√m sk{I-´-dn ]n kn _n-Pn, k-a-c-`q-an I¨-ho-\¿ ]n sI _m-∏p-´n, ]n hn-P-b-Ip-am-c≥, ]n Fw tPm¿-Pv kw-km-cn-®p.-

®v kq-£n-°p-∂-Xn¬ I-ºw. ]n-Xm-hn-s‚ ]-°¬-\n-∂p _mey-Øn¬ e-`n-® N-Xp-cm-Ir-Xnbn-ep-≈ c-≠-W ]n-∂o-Sv Ip-SpX¬ \m-W-b-߃ ti-J-cn-°p∂-Xn-\p {]-tNm-Z-\-am-bn. B-dmw ¢m-kn¬ ]Tn-∏v Ah-km-\n-∏n-®v h¿-j-ß-tfm-fw a-Æp-am-bn a-√-Sn-® Ir-jv-W≥Ip-´n 1983¬ _-lv-ssd-\n¬ FØn. 17 h¿-jw \o-≠ {]-hm-kn

]cnNbw D-tØm-¥n¬ Ir-jv-W≥-Ip-´n \m-W-b-ti-J-c-Øn-s\m-∏w Ir-jv-W≥-Ip-´n ]-d-™p.Np-t≠-en-se tX-bn-etØm-´w sXm-gn-em-fn-I-fm-bn-cp∂ Ir-jv-W≥ \m-b¿-°pw e-

sa-∂m-sW-¶n¬ C-hn-sS samss_¬ s\-‰v-h¿-°v G-Xp-k-ab-Øpw X-I-cm-dn-em-hpw. G-sX¶n-epw X-c-Øn-ep-≈ H-cp B-{Ia-Ww D-≠m-bm¬ F-¥p sN-øpsa-∂-dn-bm-Ø A-h-ÿ-bn-emWv D-tZym-K-ÿ¿. Xn-c-s™-Sp-∏v k-a-b-Øv 15 Zn-h-k-tØm-fw t]m-en-kn-s‚ tk-h-\w C-hn-sS-bp-≠m-bn-cp∂p. a-´n-e-bw sN-Iv-t]m-Ãn-t\mSv tN¿-∂v t]m-en-kv Hu-´v-t]m-Ãv Iq-Sn ÿm-]n-°-W-sa-∂ B-hiy-Øn-\v h¿-j-߃ ]-g-°-ap≠v. I-gn-™ Zn-h-kw sXm-´-SpØ {]-tZ-i-sØ t]m-en-kp-Imc-s‚ ho-´n-em-Wv am-thm-hm-Zn-Isf-Øn-b-Xv. a-´n-e-bw sN-Iv-t]mkv-‰n-\v k-ao-]-Øp-X-s∂- B-\Øm-c-bp-ap-≠v. h-\y-ar-K-ß-sfbpw am-thm-hm-Zn `o-j-Wn-sbbpw H-cp B-bp-[w t]m-ep-an-√msX a-\-°-cp-tØm-sS t\-cn-Sp-Ibm-Wv C-hn-sS-bp-≈ Po-h-\°m¿.-

I¬-∏-‰: tIm-kv-tam-]m-fn-‰≥ ¢∫n-s‚ B-`n-ap-J-y-Øn¬ Pn-\-N{μ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°p∂ tdm-f¿ kv-tI-‰n-Mv tIm-®n-Mv Iymw-]v ¢-∫v {]-kn-U‚ v I-√t¶m-S≥ A-_v-Zp-√ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m {In-°-‰v A-tkmkn-tb-j≥ {]-kn-U‚ v Pm-^¿ tk-´v, Pn-√m _m-Uv-an‚¨ Atkm-kn-tb-j≥ sk-{I-´-dn A-

£v-an-b-Ω-bv-°pw 1947 k-]v-Xw_¿ 15\v ]n-d-∂ Ir-jv-W≥-Ip´n-°v sN-dp-∏-Øn-te Xp-S-ßnb-Xm-Wv \m-W-b-߃ ti-J-cn-

Po-hn-X-Øn-\n-S-bn-em-Wv A-t±lw \m-W-b-˛-I-d≥-kn ti-Jcw hn-]p-e-am-°n-b-Xv. ]u-cmWn-I N-cn-{X-Øn-te-°pw kwkv-Im-c-Øn-te-°pw hn-c¬-Nq≠p-∂ \m-W-b-ß-fn¬ ]-eXpw tam-l-hn-e-bv-°m-Wv kz¥-am-°n-bn-cp-∂-sX-∂p _-lvssd≥ sk-Iyq-cn-‰n k¿-hokn¬ ss{U-h-dpw ]n-∂o-Sv a-\m-

a, K-em-cn, ap-l-dm-Jv, k-am-lnPv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ sN-dp-In-S I-®-h-S-°m-c-\p-am-bn-cp-∂ Irjv-W≥-Ip-´n ]-d-bp-∂p. {]-hmkn-Po-hn-Xw A-h-km-\n-∏n-®v 2000¬ Xn-cn-sI-sb-Øn Im¿jn-I-hr-Øn-bn¬ ap-gp-In-b At±-lw \m-W-b-ti-J-c-Ww ]n∂o-Spw Xp-S¿-∂p. C-¥y-bn¬ C-d-ßn-b kv-am-c-I \m-W-b-ßf-S-°w kz-¥-am-°n. \n-e-hn¬ hn-hn-[ Im-e-L-´ß-fn-te-Xm-bn ]-Xn-\m-bn-cØn¬-]-cw \m-W-b-ß-fpw hnhn-[ cm-jv-{S-ß-fn¬ {]-Nm-cØn-ep-≈-X-S-°w I-d≥-kn-Ifpw Ir-jv-W≥-Ip-´n-bp-sS tiJ-c-Øn-ep-≠v. Kp-]v-X, au-cy, ap-Kƒ Im-eL-´-ß-fn-te-Xm-Wv \m-W-bß-fn-te-sd. \m-´p-cm-Py-ßfn¬ D-]-tbm-Kn-®n-cp-∂ \m-Wb-ß-fn¬ ]-e-Xpw ti-J-c-Øns‚ `m-K-am-Wv.

H-gp-¡³-aq-e-þ sN-dp-I-c tdm-Uv: Hm-t«m-dn-£-IÄ Hm-«w \nÀ-¯p-¶p X-cp-h-W: sh-≈-ap-≠ F-t´\m¬-˛ H-gp-°≥-aq-e-˛ sN-dp-I-c˛ B-dp-hmƒ tdm-Un-t\m-Sp-≈ A-h-K-W-\-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v Hm-t´m-dn-£-Iƒ Hm-´w \n¿-Øms\m-cp-ßp-∂p. a-g-°m-e-Øn-\p ap-ºv tdm-Uv {]-hr-Øn ]q¿-Ønbm-bn-s√-¶n¬ Pq¨ H-∂p-apX¬ H-gp-°≥-aq-e `m-K-tØ-°v Hm-´w-t]m-th-s≠-∂m-Wv X-cp-hW, ]-Sn-™m-d-Ø-d, sh-≈-ap≠ F-∂n-hn-S-ß-fn-se Hm-t´m-dn£m-sØm-gn-em-fn-I-fp-sS Xo-cpam-\w. \q-dn-e-[n-Iw Hm-t´m-dn-£Iƒ C-Xp-h-gn k¿-ho-kv \-S-Øp∂p-≠v. tdm-Uv \-∂m-°m-Ø-Xn\m¬ H-∂-c-°n-tem-ao-‰¿ Hm-´Øn-\v 30 cq-]-bm-Wv Hm-t´m-dn-

am-thm-hm-Zn `o-j-Wn: h-\m-Xn-À-¯n-I-fn-Â tdm-fÀ-kv-tI-än-Mv tIm-¨n-Mv t]m-en-kv ]-cn-tim-[-\ i-à-am-¡n Iymw-]v B-cw-`n-¨p \ i-‡-am-°n-b-Xv. tN-c-ºm-Sn, •-≥-tdm-°v, ]-¥√q-¿, \m-Sp-Im-Wn, Hm-hm-en Xp-Sßn-b h-\-ta-J-e-I-fn-em-Wv ]cn-tim-[-\ \-S-Øp-∂-Xv. D-ƒ-h\-ß-ƒ tI-{μo-I-cn-®m-Wv ]-cntim-[-\-. h-b-\m-´n¬ am-thm-hm-Zn km∂n-[yw ÿn-co-I-cn-®-Xv X-an-gv\m-Sv Ku-c-h-tØm-sS-bm-Wv ImWp-∂-Xv. A-b-¬-kw-ÿm-\-amb X-an-gv-\m-´n-te-°pw am-thm-hm-

A-]-I-Sw t_m-[y-s∏-Sp-Øn-bns√-¶n¬ B-dp-am-kw Iq-Sn I-gn™m¬ {]-tZ-i-Øv am-thm-hm-ZnIƒ ]n-Sn-ap-dp-°p-sa-∂pw {]-tZi-hm-kn-Iƒ ]-d-™p. s]m-Xp-P-\-ß-sf t_m-[h¬-°-cn-°p-∂-Xn-\m-bn \m-sf k¿-h-I-£n {]-Xn-\n-[n-I-fp-sSbpw hn-hn-[ h-Ip-∏p-X-e D-tZymK-ÿ-cp-sS-bpw tbm-Kw sXm≠¿-\m-Sv hn-fn-®p-tN¿-°p-sa∂p a-{¥n A-dn-bn-®p. H-cp-a-Wn°q-tdm-fw {]-tam-Zn-s‚ ho-´n¬ sN-e-h-gn-®m-Wv a-{¥n a-S-ßn-bXv. C‚-en-P≥-kv hn-`m-Kw Un.Pn.-]n. ]n hn-P-b≥, Un-ssh.-Fkv.-]n. t{]w-Ip-am¿ F-∂n-h-cpw {]-tam-Zn-s‚ ho-´n-se-Øn hn-h-cß-f-dn-™p.

am-cm-b ss_-Pp, jm-Pn Xp-S-ßnb-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv ]m≥-a-km-e th-´ \-S-Øn-b-Xv. ap-ºpw \n-c-h-[n X-h-W C-Ø-c-

ap³ {]-hm-kn X-fn-¸p-g-bn "\m-W-b-¸p-c' H-cp-¡p-¶p

F BÀ hm-kp-hn-sâ \n-cym-W-¯n A-\p-tim-Nn-¨p

Kq-U-√q-¿: am-thm-hm-Zn `o-j-Wnsb-Øp-S-¿-∂v \o-e-Kn-cn- h-\m-Xn¿-Øn-I-fn-¬ t]m-en-kv ]-cn-tim[-\ i-‡-am-°n. kw-ÿm-\ h\m-Xn-¿-Øn-I-fn-em-Wv X-an-gv-\mSv Zu-Xy-tk-\ ]-cn-tim-[-\ i‡-am-°n-bn-cn-°p-∂-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw h-b-\m-´n¬ t]m-en-kp-Im-c-s‚ ho-´n-se-Øn am-thm-hm-Zn-Iƒ `o-j-Wn-s∏-SpØn-bn-cp-∂p. C-tX-Øp-S-¿-∂mWv \o-e-Kn-cn-bn-epw ]-cn-tim-[-

27 G{]n¬ 2014 Rmb¿

£-Iƒ Cu-Sm-°p-∂-Xv. A-an-XNm¿-Pv hm-ßn Hm-Sm≥ a-\- m£n A-\p-h-Zn-°m-Ø-Xn-\m-emWv C-\n-ap-X¬ C-Xp-h-gn k¿-hokv \-S-tØ-s≠-∂p Xo-cp-am-\n®-sX-∂v Hm-t´m-sØm-gn-em-fnIƒ ]-d-bp-∂p. Ip-‰ym-Sn `m-K-Øp-\n-∂v h-cp∂ bm-{X-°m¿-°pw I¬-∏-‰ `mK- Ø p- \ n- s ∂- Ø p- ∂ - h ¿- ° pw B-{i-bn-°m-hp-∂ ss_-]m-kmWn-Xv. \n-c-hn¬-∏p-g-˛ am-\-¥hm-Sn tdm-Un-se Xn-c-s°m-gn-hm°m-\pw sam-X-°-c `m-K-tØ°pw I-t√m-Sn `m-K-tØ-°pw t]m-hm≥ F-fp-∏-am¿-K-hp-am-bXn-\m¬ ]-Sn-™m-d-Ø-d, sh-≈ap-≠, F-S-h-I, sXm-≠¿-\m-Sv ]©m-b-Øp-I-fn-se P-\-߃-

°pw Cu tdm-Uv D-]-Im-c-{]-Z-amWv. tdm-Uv ]n.-U-ªyp.-Un. G-s‰Sp-°-W-sa-∂v P-\-߃ ]-e-X-hW B-h-iy-s∏-s´-¶n-epw {]Jym-]-\-ß-fpw A-h-K-W-\-bpw am-{X-am-Wp-≠m-b-Xv. {Km-ao-W tdm-Up-I-fp-sS ]p-\-cp-≤m-c-W ]-≤-Xn-bn-epw C-Xpƒ-s∏-Sp-Ønbn-√. ÿn-c-am-bn bp.-Un.-F-^v `-c-Ww \-S-Øp-∂ ]-©m-bØn¬ I-gn-™-X-h-W F¬.Un.-F-^v A-[n-Im-c-Øn-te-dn-bt∏mƒ Fw.-F¬.-F-bpw kwÿm-\ `-c-W-hpw H-cp-an-®p-≠mbn-´pw sN-dp-hn-c¬ A-\-°m-\mbn-√. ho-≠pw bp.-Un.-F-^v. A[n-Im-c-Øn-se-Øn-b-t∏mƒ DS≥ tdm-Uv \-∂m-°n ss_-]m-

kv B-bn D-b¿-Øp-sa-∂p {]Jym-]-\w h-∂p. F-∂m¬, ÿnXn ]-g-b-t]m-se- X-s∂. aq-∂-c-t°m-Sn cq-] sN-e-hv {]-Xo-£n-°p-∂ tdm-Uv \n-¿-amW-Øn-\v bp.-Un.-F-^v. k¿-°mcn-s‚ aq-∂p _-P-‰n-epw \q-dp-cq] tSm-°¨ h-®-X-√m-sX hn-iZ-am-b F-kv-‰n-ta-‰v X-øm-dm-°mt\m `-c-Wm-\p-a-Xn hm-ßm-t\m {i-a-ap-≠m-bn-√. Fw.-F¬.-F-. Iq-Sn-bm-b a-{¥n \n-tbm-P-I afi-e-Øn-se a-‰v tdm-Up-Iƒ°v ]-Ww hm-cn-t°m-cn \¬-Iptºmƒ sh-≈-ap-≠ ]-©m-bØn-¬ B-\p-Iq-eyw hm-ßn-sbSp-°m-t\m tdm-Uv \-∂m-°mt\m ]-©m-b-Øv {i-an-®n-s√-∂p \m-´p-Im¿ Ip-‰-s∏-Sp-Øn.

Uz. km-bn-Ir-jv-W≥, ¢-∫v `m-chm-ln-I-fm-b A-∏p-°p-´≥-]n≈, \m-k¿ ]-b-t¥m-Øv, tdmbn ]p-∂q-kv, tam-l≥ kw-km-cn®p. H-cp-am-kw \o-≠p-\n¬-°p∂ Iym-w-]n-s‚ ]-cn-io-e-I≥ tPm¨ tem-bn-Uv B-Wv. cm-hn-se F-´p-ap-X¬ 12 h-scbm-Wv ]-cn-io-e-\w. t^m¨: I¬-∏-‰-bn¬ \-S-°p-∂ tdm-f¿ kv-tI-‰n-Mv tIm-®n-Mv Iymw-]v tIm-kv-tam-]m-fn-‰≥ ¢-∫v {]-kn-U‚ v I-√-t¶m-S≥ A-_v-Zp-√ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p 9495669421, 8086365933.


{]mtZ-inIw

27 G{]n¬ 2014 Rmb¿

]cn-]mSn  ]q-t°m-Sv sN-dn Km¿-U≥:

]q-t°m-Sv B¿-´v s^-Ãv-˛ 10.-00  A-c-∏-‰ kn.-Fw.-F-kv. tImf-Pv: ]q¿-h-hn-Zym¿-Yn kw-K-ahpw bm-{X-b-b-∏pw-˛ 4.-00

Adnbn-¸pIÄ

Xn-an-c\nÀ-W-b Iymw-]v I¬-∏-‰: ]n-W-tßm-Sv tdm-Unep-≈ Un.-Fw. hnw-kv A¿-_≥ sl¬-Øv sk‚-dn¬ tZ-io-b A-‘-Xm-\n-hm-c-W ]-≤-Xn-bpsS `m-K-am-bn \m-sf cm-hn-se 10 ap-X¬ H-cp-a-Wn h-sc ku-P-\y Xn-an-c \n¿-W-b Iymw-]v kw-LSn-∏n-°p-∂p. Xn-an-c i-kv-{X-{Inb B-h-iy-am-sW-¶n¬ ta-∏m-Sn Un.-Fw. hnw-kn¬ ku-P-\y-ambn sN-bv-Xp-sIm-Sp-°pw. Iymw]n¬ ]-s¶-Sp-°m≥ Xm¬-∏-cyap-≈-h¿ 04936 207444 \-º-dn¬ t]-cv c-Pn-ÿ sN-ø-Ww.-

sX-fn-sh-Sp-¸v 29\v

I¬-∏-‰: kw-ÿm-\-sØ I-S-Ifn-epw hm-Wn-Py ÿm-]-\-ß-fnepw tPm-en-sN-øp-∂ sXm-gn-emfn-I-fp-sS Ip-d-™ th-X-\w ]pXp-°n \n-›-bn-°p-∂-Xn-\v kwÿm-\ an-\n-aw th-X-\ D-]-tZi-I k-an-Xn 29\v cm-hn-se 11\v tIm-gn-t°m-Sv hym-]m-c-`-h-\n¬ sX-fn-sh-Sp-∏v \-S-Øpw. ta-J-ebn¬ tPm-en-sN-øp-∂ Pn-√-bnse sXm-gn-em-fn-I-fpw sXm-gn-epS-a-Iƒ/ {]-Xn-\n-[n-I-fpw ]-s¶Sp-°-W-sa-∂v k-an-Xn sk-{I-´dn A-dn-bn-®p.-

]-cn-io-e-\w \Â-Ip-¶p

I¬-∏-‰: Pn-√m km-£-c-Xm-anj-s‚ Xp-S¿ hn-Zym-`ym-k ]-cn]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bn "Ip-Spw-_Po-hn-X hn-Zym-`ym-kw' F-∂ hnj-b-Øn¬ 28, 29 Xn-ø-Xn-Ifn¬ I-e-Œ-td-‰v tIm¨-^-d≥kv lm-fn¬ ]-cn-io-e-\w \¬Ipw. hy-‡n-Xz hn-I-k-\w, ^man-en Iu¨-k-en-Mv, hn-Z-Kv-[ tUm-Œ¿-am-cp-sS am¿-K-\n¿-tZiw F-∂n-h-bp-≠m-hpw. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F≥ sI d-jo-Zv, Pn-√m I-e-Œ¿ tI-ith-{μ-Ip-am¿ ]-s¶-Sp-°pw. hnwkv B-ip-]-{Xn-bn-se tUm. salv-dq-^v cm-Pv, C-Jv-_m¬ F-dWm-Ip-fw ¢m-sk-Sp-°pw. Xm¬∏-cy-ap-≈-h¿ ap≥-Iq-´n t]-cv cPn-ÿ sN-ø-W-sa-∂v km-£-cXm-an-j≥ Pn-√m tIm-˛-Hm-Unt\-‰¿ A-dn-bn-®p. t^m¨: 04936 202091.

A-h-[n-¡m-e \o-´Â ]-cn-io-e-\-tI-{µ-am-bn I-S-am³-Nn-d kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: A-h[n-°m-e-Øv ]-I¬-k-a-bw apgp-h≥ \o-¥¬ ]-cn-io-e-\-tI{μ-am-bn am-dp-I-bm-Wv Ip-∏m-Sn I-S-am≥-Nn-d. Pn-√-bn-se {]-[m\ \o-¥¬-°p-f-am-b I-S-am≥Nn-d-bn¬ Zn-t\-\ \q-dp-I-W-°n\m-fp-I-fm-Wv ]-cn-io-e-\-Ønte¿-s∏-Sp-∂-Xv. A-Izm-{Sn-Iv A-tkm-kn-tbj≥ ]-cn-io-e-I≥ hn-P-b-s‚ ta¬-t\m-´-Øn-em-Wv ]-cn-io-e\w. aq-∂p h-b- p ap-X-ep-≈ hn-Zym¿-Yn-Iƒ A-S-°-ap-≈-hcm-Wv ]-cn-io-e-\-Øn-s\-Øp∂-Xv. A-h-[n-°m-e-am-b-tXm-sS \o-¥¬ ]-cn-io-e-\-Øn-\m-bn F-Øp-∂-h-cp-sS F-Æ-hpw h¿[n-®p. C-tXm-sS aq-∂pw \m-epw _m-®p-I-fn-em-bn-´m-Wv ]-cn-ioe-\w. cm-hn-se G-gn-\v B-cw-`n°p-∂ ]-cn-io-e-\w D-®-h-sc \o-fpw. C-Xn-\n-S-bn¬ hm-´¿t]m-tfm ]-cn-io-e-\-hpw \-S°p-∂p-≠v. C-Ø-cw {]-h¿-Ø\-߃ \-S-°p-∂p-s≠-¶n-epw

A-\p-tam-Zn-¨p

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn-bn-se I-S-am≥-Nn-d-bn¬ \o-¥¬ ]-cn-io-en-°p∂ Ip-´n-Iƒ I-S-am≥-Nn-d-tbm-Sp-≈ A-[nIr-X-cp-sS A-h-K-W-\ Xp-S-cpI-bm-Wv. \o-¥¬-°p-f-Øn-\v k-ao-]Øm-bn e-£-߃ sN-e-h-gn-®v

\n¿-an-® {U- n-Mv dq-ap-I-fpw tSm-bn-e-‰p-I-fpw ]-h-en-b-\p-aS-°-ap-≈ sI-´n-S-߃ kw-c£n-°m-\m-fn-√m-sX km-aq-lnI-hn-cp-≤-cp-sS ]n-Sn-bn-e-a¿-∂n-

l-c-Pn-bn-em-Wv hn-[n-sb-∂p t£-a-k-an-Xn `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d™p.tXm¬-s∏-´n td-©n-se \-cnam-¥n-s°m-√n, Cu-iz-c≥-sIm√n, Ip-dn-Nym-Sv td-©n-se Ip-dnNym-Sv, kp¬-Øm≥ _-tØ-cn td-©n-se sh-≈-t°m-Sv, ]pØq¿, a-Wn-ap-≠, ]m-º≥-sIm√n, A-c-°p-©n, ap-Ø-ß td©n-se sN-´ym-e-Øq¿, ]-¶-fw F-∂n-ß-s\ ]-Xn-s\m-∂v {Km-aß-fn-se P-\-ß-sf-bm-Wv H∂mw L-´-Øn¬ ]p-\-c-[n-h-kn∏n-°p-I. 40 h¿-jw ap-ºv h-\yPo-hn-k-t¶-Xw cq-]o-I-cn-®t∏mƒ A-Xn-\-I-Øp Ip-Sp-ßn-

b \n-c-h-[n Ip-Spw-_-ß-fm-Wp≈-Xv. C-h-sc ]p-\-c-[n-h-kn-∏n°-W-sa-∂v 1984¬ tIm-S-Xn DØ-c-hp-≠m-bn-cp-s∂-¶n-epw \-S∏m-bn-√. ]n-∂o-Sv 2008¬ B-e-∏pg Fw.-]n. kn F-kv kp-Pm-X ]m¿-e-sa‚n¬ hn-j-bw D-∂-bn®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v A-∂-sØ h\w-˛-]-cn-ÿn-Xn a-{¥n P-b-dmw cta-iv ]p-\-c-[n-hm-kw D-d-∏p-\¬In. C-tX-Øp-S¿-∂v A-∂-sØ kw-ÿm-\ h-\w-a-{¥n _n-t\mbv hn-izw tI-c-f t^m-d-kv-‰v dnk¿-®v C≥-kv-‰n-‰yq-´n-s\ s{]m-PIv-‰v dn-t]m¿-´v X-øm-dm-°m≥ \ntbm-Kn-®p. 110 sk-‰n¬-sa‚p-Ifn-em-bn 2,480 Ip-Spw-_-߃ D-

cn-°p-I-bm-Wv. C-Xn-\p ]p-d-sa a-Zy-°p-∏nI-fpw a-‰v πm-Ãn-Iv h-kv-Xp-°fpw Nn-d-bn¬ h-en-s®-dn-bp-∂Xpw ]-Xn-hm-bn-´p-≠v.-

s≠-∂pw 12,000tØm-fw P-\-ßfp-s≠-∂pw k¿-th-bn¬ I-s≠Øn-bn-cp-∂p. h-\y-Po-hn-i-eyw cq-£-am-b-Xpw Im-´n¬ Iq-SpX¬ H-‰-s∏-´-Xp-am-b 14 {Km-a-ßfn-se 800 Ip-Spw-_-ß-sf ap≥-KW-\m-Sn-ÿm-\-Øn¬ ]p-\-c-[nh-kn-∏n-°m-≥ 2011¬ tI-{μw 80 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®p. B-Zy-L-´-am-bn \¬-In-b 5.-5 tIm-Sn cq-] D-]-tbm-Kn-®v tKmfq¿, A-Ω-h-b¬ {]-tZ-i-ß-sf ]p-\-c-[n-h-kn-∏n-®p. F-∂m¬, ]n-∂o-Sv e-`n-® Xp-I ap≥-K-W\m-Sn-ÿm-\-Øn¬ G-sd ]n-∂nem-bn-cp-∂ sIm-´-¶-c-bn-se ]p\-c-[n-hm-k-Øn-\m-Wv k¿°m¿ D-]-tbm-Kn-®-Xv. C-Xn-s\-

I¬-∏-‰: kv-Iqƒ hm-l-\-߃°v tKmƒ-U≥ a-™ \n-d-hpw P\-en-\v Xm-sg 15 sk‚n-ao-‰¿ hoXn-bn¬ F-√m h-i-Øpw tKmƒU≥ {_u¨ sse-\pw \n¿-_‘-am-°n k¿-°m¿ D-Ø-c-hn-d°n. C-\n-ap-X¬ c-Pn-kv-t{S-j\pw ^n-‰v-\-kv ]p-Xp-°p-∂-Xn\pw lm-P-cm-°p-∂ hm-l-\߃ Cu hn-[-Øn¬ s]-bn‚ v sN-ø-Ww.]p-Xp-Xm-bn c-Pn-ÿ sN-øp∂ kv-Iqƒ hm-l-\-ß-fn¬ Ip´n-I-fp-sS ko-‰n-\v Ip-d-™-Xv 26.5 sk‚n-ao-‰¿ ho-Xn-bpw 35 sk‚n-ao-‰¿ Dƒ-\o-f-hpw \n¿-_-

Xn-tc-bm-Wv k-an-Xn tIm-S-Xnsb k-ao-]n-®-Xv.- t^m-d-kv-‰v dnk¿-®v C≥-kv-‰n-‰yq-´v X-øm-dm°n-b s{]m-P-Iv-‰n-se F-√m IpSpw-_-߃-°pw Pq-Wn-\v ap-ºv ]-Ww \¬-Im-\pw t\-c-sØ A\p-h-Zn-® Xp-I-bn¬ _m-°n h∂ c-≠-c-t°m-Sn cq-]- Ip-dn-Nyms´ ]p-\-c-[n-hm-k-Øn-\v D-]tbm-Kn-°m-\pw tIm-S-Xn \n¿-tZin-s®-∂pw C-h¿ ]-d-™p. F≥ _m-Zp-j, tXm-a-kv ]-´a-\, Du-cm-fn hn-iz-\m-Y≥, Ip-dnNym-Sv cm-L-h≥, Ip-™-\-¥≥, sI Pn cm-L-h≥, k-Po-h≥, Fw sF tXm-a-kv, cm-tP-jv, cmL-h≥ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.-

I¬-∏-‰: hn-J-ym-X em-‰n-\-ta-cn°≥ km-ln-X-y-Im-c≥ K-{_ntb¬ Km¿-ky am¿-s°kn-s\ A-\p-kv-a-cn-®p. {Km≥-a ]-ªn-Iv sse-{_-dnbp-sS B-`n-ap-J-y-Øn¬ I¬-∏-‰ F≥.--Pn.--H. bq-\n-b≥ lm-fn-emWv A-\p-kv-a-c-Ww kw-L-Sn-∏n®-Xv. k-tΩ-f-\w kn sI i-io{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Sn em-‰n-\-ta-cn-°≥ km-ln-X-y-Im-c≥ K-{_n-tb¬ Km¿-ky am¿-t°kv A-\p-kv-a-c-Ww I¬-∏-‰-bn¬ kn.-]n.-Fw. Pn-√m sk-{I-´-dn kn sI i-io-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p \m-Wp A-[-y-£-X-h-ln-®p.

I¬-∏-‰: kp-sse-am≥ s\-√n-bº-Øn-s‚ Nn-In¬-k-bv-°m-bn dn-Yw Hm-^v h-b-\m-Sv ayq-kn-IvC≥-Ãn-‰yq-´v kw-L-Sn-∏n-°p-∂ Km-\-ta-f-bp-sS Sn-°-‰v hn-X-ctWm-Zv-Lm-S-\w ]-\-a-cw {Km-a-∏©m-b-Øv- {]-kn-U‚ v- ]n sI A-kv-a-Øv \n¿-h-ln-®p. _n-sj¿ Sn-°-‰v- G-‰p-hm-ßn. Fw sI A-ao¿, jm-Pn tIm-h, k-eow C-∂-th-‰o-hv, k-cm d-joZv, k-tP-jv sk-_m-Ãy≥, kp[o¿ kw-km-cn-®p.-

`u-a-Zn-\m-N-c-Ww

Øn-\m-Wv an-°-hm-dpw ss{Uh¿-am-¿-°v Xm-¬-∏-cyw. hm-l-\-Øn-\v B-h-iy-am-b tc-J-Iƒ, _m-Uv-Pv, sse-k≥kv C-√m-Ø-h-cpw Su-Wn¬ Hmt´m-dn-£ Hm-Sn-°m≥ F-Øp-∂ps≠-∂p \m-´p-Im¿ ]-d-™p. Ign-™ Zn-h-kw Nn-‰m-eq¿-Ip-∂nte-°v Hm-´w-t]m-hm≥ hn-k-ΩXn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv B-fpIƒ kw-Lw tN¿-∂v F-Øn Hmt´m-dn-£m ss{U-h¿-am-sc tNmZyw-sN-bv-X-Xv. Xp-S¿-∂v C-Xp hm-°p-X¿-°Øn-epw ssI-bm-¶-fn-bn-epw hsc-sb-Øn. ss{U-h¿-am¿ A-an-X Nm¿-Pv Cu-Sm-°p-∂p-sh-∂v t\-c-sØ X-s∂ ]-cm-Xn-bp-b¿-∂n-cp-∂p. C-Xp-kw-_-‘n-®v kp¬-Øm≥

_-tØ-cn B¿.-Sn.-H-bv-°pw t]men-kn-\pw ]-cm-Xn \-¬-In. F∂m¬, A-an-X Nm¿-Pv Cu-Sm-°p∂p-sh-∂ B-tcm-]-Ww A-Snÿm-\-c-ln-X-am-sW-∂v Hm-t´m ss{U-h¿-am¿ ]-d-™p. \-S-hb¬ {]-tZ-i-sØ {Km-ao-W tdmUp-Iƒ an-°-Xpw X-I¿-∂p-In-S°p-I-bm-Wv. hm-l-\-Øn-s‚ A-‰-Ip-‰-∏Wn-°p X-s∂ \-s√m-cp Xp-I th-≠n-h-cp-∂p-≠v. \n-e-hn¬ 68 Hm-fw Hm-t´m-Iƒ Su-Wn¬ k¿ho-kv \-S-Øp-∂p-≠v. k-‘y-bmbm¬ Hm-´w Xo-sc Ip-d-hm-Wv. ssh-Io-´v a-Zy-]n-s®-Øp-∂ Bfp-Iƒ hn-fn-°p-∂ Hm-´w t]m-hmØ-Xm-Wv {]-iv-\-߃-°v Im-cW-sa-∂pw Hm-t´m ss{U-h¿-am¿ ]-d-™p.

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: A⁄m-X h-\y-Po-hn-bp-sS B-{Ia-W-Øn¬ B-Sv N-Øp. s\-t∑\n ]-©m-b-Øn-se Cu-Ãv Nocm¬ ]m-´-Øv im-c-Z-bp-sS c-≠p h-b- v {]m-b-ap-≈ B-Sm-Wv NØ-Xv. C-∂-se ]p-e¿-s® Ht∂m-sS-bm-Wv kw-`-hw. ho-Sn-\v k-ao-]-sØ sXm-gpØn¬ sI-´n-bn-´n-cp-∂ B-Sn-s\bm-Wv A-⁄m-X Po-hn I-Sn-®psIm-∂-Xv. _-l-fw tI-´v ho-´pIm¿ F-Øn-b-t∏m-tg-°pw C-cp-

´n¬ a-d-bp-I-bm-bn-cp-∂p. B-Sns\ I-Sn-®p-sIm-∂-Xv I-Sp-h-bmsW-∂m-Wv ho-´p-Im¿ ]-d-bp-∂Xv. I-gn-™ Zn-h-kw {]-tZ-isØ a-s‰m-cp I¿-j-I-s‚ h-f¿Øp-\m-b-sb A-⁄m-X-Po-hn sIm-∂n-cp-∂p. kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v ap-Ø-ß td-©v Hm-^nkn¬ \n-∂p h-\w-h-Ip-∏v A-[nIr-X¿ ÿ-e-sØ-Øn hn-h-c߃ ti-J-cn-®p. h-\m-Xn¿-Øntbm-Sv tN¿-∂p-In-S-°p-∂ {]-tZi-am-Wv ]m-´-Øv.-

h-\y-Po-hn- i-ey-¯n-\vA-dp-Xn-h-cp-¯-Ww-: kn.-]n.-Fw.

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn-: Cu-Ãv- No-cm-en-epw- ]-cn-k-c-Øp-ap≈ h-\y-Po-hn-i-ey-Øn-\v- A-dp-Xn-h-cp-Ø-W-sa-∂v- kn.-]n.Fw.-- No-cm¬- tem-°¬- I-Ωn-‰n- B-h-iy-s∏-´p.-- am-k-ß-fm-bn]m-´-Øv,- ap-≠-s°m-√n,- h-√-Øq¿- {]-tZ-i-ß-fn¬- B-\-bp-sSbpw- I-Sp-h-bp-sS-bpw- ]p-en-bp-sS-bpw- B-{I-a-W-߃- Xp-S-cp∂p.-- h-f¿-Øp-ar-K-ß-sf I-Sp-h-bpw- ]p-en-bpw- sIm-∂p-Xn-∂p∂-Xp \m-´p-Im-sc `o-Xn-bn-em-°n-bn-´p-≠v.-- aq-∂p- Zn-h-k-am-bnI-Sp-h ]m-´-Øv-Ip-∂n¬- hn-l-cn-°p-∂-Xn-\m¬ ho-Sn-\v- ]p-dØn-d-ßm≥- t]m-epw- B-fp-Iƒ- `-b-°p-I-bm-Wv-.-- G-Xm-\pw- Znh-kw- ap-ºv- ]m-´-Øv-Ip-∂n¬- Im-´m-\-bn-d-ßn- hn-d-Iv- ti-J-cn°p-I-bm-bn-cp-∂ ho-´-Ω ssk-\-_-sb sIm-e-s∏-Sp-Øn-bn-cp∂p.-- Im-´m-\-I-fpw- a-‰v- h-\y-ar-K-ß-fpw- \m-´n-en-d-ßp-∂-Xp- X-Sbm≥- A-Sn-b-¥-c \-S-]-Sn- th-W-sa-∂pw- h-f¿-Øp-ar-K-ß-sf sIm-√p-∂ I-Sp-h-I-sf-bpw- ]p-en-I-sf-bpw- Iq-Sp-h-®v- ]n-Sn-Iq-SW-sa-∂pw- tbm-Kw- B-h-iy-s∏-´p.-- sI F≥- cm-P-∏≥- A-[y£-X-h-ln-®p. tIm-S-Xn- A-–p-d-ln-am≥,- kn- in-h-i-¶-c≥kw-km-cn-®p.--

A-¡m-Z-an sI-«n-tSm-Zv-Lm-S-\w: {]-Nm-c-Ww DuÀ-Pn-X-am-¡n

sh-ß-∏-≈n: 30\v \-S-°p-∂ iw-kp¬ D-e-am C-kv-em-an-Iv A-°m-Z-an sse-{_-dn sI-´n-tSm-Zv-Lm-S-\-Øn-s‚ {]-Nm-c-W {]-h¿-Ø-\-߃ Du¿-Pn-X-am-°n. Pn-√-bn-se ap-gp-h≥ ta-Je-I-fn-epw {]-Nm-c-W I¨-h≥-j-\p-Iƒ \-S-Øn. ho-Sp-Ifn¬ e-Lp-te-J hn-X-c-Ww ]q¿-Øn-bm-bn.F-kv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F-^n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ Kr-lk-º¿-°-hpw hn-`-h-ti-J-c-W-hpw \-S-∂p. ÿm-]-\-`m-c-hmln-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Pn-√-bn-se ap-gp-h≥ a-l-√p-I-fnepw ]-cy-S-\w \-S-Øn.- 28\v \-S-°p-∂ {]-Nm-c-W hm-l-\-PmY I¬-∏-‰, ssh-Øn-cn, s]m-gp-X-\, ]-Sn-™m-d-Ø-d, X-cntbm-Sv, tIm-´-Ø-d, I-Wn-bm-º-‰, ap-´n¬, ta-∏m-Sn ]-©m-bØp-I-fn¬ ]-cy-S-\w \-S-Øn sh-ß-∏-≈n-bn¬ k-am-]n-°pw.-

thm-«À-¸-«n-I-bn \n-¶v t]-cv \o-¡n-b-Xm-bn ]-cm-Xn

A-\p-kv-a-cn¨p

Hm-t«m ss{U-hÀ-amÀ A-an-X NmÀ-Pv Cu-Sm-¡ps¶-¶v B-t£-]w

A-Úm-X Po-hn-bp-sS B-{I-a-W-¯n B-Sv N-¯p

Npcp¡¯nÂ

‘-am-sW-∂pw B¿.-Sn.-H. hn kp-tc-jv-Ip-am¿ A-dn-bn-®p.

kp-sse-am≥ s\-√n-b-º-Øn-s‚ Nn-In¬-k-bv-°m-bn kw-L-Sn-∏n-°p-∂ Km-\-ta-f-bp-sS Sn-°-‰v hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S-\w ]-\-a-cw {Km-a-∏-©m-b-Øv- {]-kn-U‚ v- ]n sI A-kv-a-Øv \n¿-h-ln-°p-∂p

3

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn-: H-Unj-bn¬- \-S-∂ A-Jn-te-¥y-m sF.-sF.-Fw.--Sn.-- sN-kv- Sq¿-Wsa‚n¬- H-∂mw-ÿm-\w- t\-Sn-b hn- B¿- k-t¥m-jn-s\ F≥.-Pn.H. bq-\n-b≥- G-cn-bm- I-Ωn-‰n- A\p-tam-Zn-®p.-Pn-√m- {]-kn-U‚ v- Sn- \m-Wp D-]-lm-cw- \¬-In. kn- B¿- {io\n-hm-k≥- A-[y-£-X-h-ln-®p. F F≥- Ko-X,- F≥- k-t¥m-jvIp-am¿,- hn- sP jm-Pn-,- Sn- _n- kt¥m-jv-, hn- sI a-t\m-Pv-Ip-am¿ A-⁄m-X-Po-hn I-Sn-®p-sIm-∂ B-Sv kw-km-cn-®p.

kv-IqÄ hm-l-\-§-fp-sS \n-d-¯n am-äw

Sn-¡-äv hn-X-c-Ww

\-S-h-b¬: Su-Wn-se Hm-t´m ss{U-h¿-am¿ A-an-X Nm¿-Pv Cu-Sm-°p-∂-Xm-bn ]-cm-Xn. Ht∂-Im¬ In-tem-ao-‰-dn-\v an-\naw 15 cq-]-bm-sW-∂n-cn-s° H-cp In-tem-ao-‰¿ Hm-Sn-bm¬ t]m-epw ss{U-h¿-am¿ 15 ap-X¬ 25 cq-]h-sc-bm-Wv Cu-Sm-°p-∂-Xv. k-‘y-bm-bm¬ Ãm≥-Un¬ H-m-t´m-dn-£-Iƒ k¿-ho-kv \n-¿Øn-h-bv-°p-∂-Xm-bpw \m-´pIm¿ B-tcm-]n-®p. C-Xp tNmZyw-sN-øm≥ F-Øn-b H-cp hn-`mKw B-fp-Iƒ I-gn-™ Zn-h-kw ss{U-h¿-am-cp-am-bn G-‰p-ap-´n. h-\y-ar-K-i-eyw cq-£-am-b {]-tZ-i-tØ-°v B-fp-Iƒ Hm-´w hn-fn-®m¬ t]m-epw Nn-e ss{Uh¿-am¿ t]m-hm-dn-√. ]-\-a-cw hntZ-i a-Zy-im-e-bn-te-°p-≈ Hm-´-

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: a¿-Ikp-±-Av-h ln-^v-fp¬ Jp¿-B≥ Iq-Sn-°m-gv-N 29\v cm-hn-se H-ºXn-\v \-S-°pw. kv-Iqƒ, a-Zv-d-k A-©mw-X-cw ]m-km-b B¨ Ip-´n-Iƒ-°m-Wv {]-th-i-\w.Xm¬-∏-cy-ap-≈ hn-Zym¿-YnIƒ c-£n-Xm-°-tfm-sSm-∏w IrXy-k-a-b-Øv Imw-]-kn¬ FØn-t®-c-W-sa-∂v {]n≥-kn∏mƒ sI H A-l-Ω-Zv Ip-´n _mJ-hn An-d-bn-®p. hn-h-c-߃-°v t^m¨: 04936 223399, 97472 03399, 9605292390.-

ssl-t¡m-S-Xn D-¯-c-hv 700 Ip-Spw-_-§Ä-¡v Kp-W-I-c-am-hpw

A-h-tem-I-\ tbm-Kw 28\v

]-\-a-cw: a-l-√n-se bp-hm-°-fpsS Iq-´m-bv-a-bm-b Z-Av-h hn-Mns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ a-Pv-en-kv F∂ t]-cn¬ a-X-{]-`m-j-Ww kwL-Sn-∏n-°p-∂p. 28, 29 Xn-ø-Xn-Ifn¬ ]-\-a-cw \-S-h-b¬ tdm-Unse a-l-√v h-I ÿ-e-Øm-Wv {]`m-j-Ww. C-kv-am-bn¬ Zm-cn-an Ip-‰ym-Sn, ju-°-Ø-en au-e-hn sh-≈-ap-≠ kw-km-cn-°pw. 29\v ]-fin-X-∑m-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ a-Pv-en-kp-\q¿ {]m¿-Y-\m k-Z- pw kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p.

ln-^v-fp JpÀ-B³ Iq-Sn-¡m-gv-N

h\y-Po-hnk-t¦-X-¯n-se kz-bw-k¶² ]p-\-c-[n-hm-kw

I-¬-∏-‰: h-b-\m-Sv h-\y-Po-hn kt¶-X-Øn-\p-≈n-se 11 {Km-a-ßfn-se kz-bw-k-∂-≤ ]p-\-c-[nhm-k ]-≤-Xn-°v B-h-iy-am-b ap-gp-h≥ Xp-I-bpw sa-bv 31\-Iw kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-\v ssI-amd-W-sa-∂ ssl-t°m-S-Xn D-Øc-hv 700 Ip-Spw-_-ß-ƒ-°v Kp-WI-c-am-hpw. tI-{μ- h-\w-˛-]-cn-ÿn-Xn a{¥m-e-b-Øn-\m-Wv ssl-t°m-SXn \n¿-tZ-iw \¬-In-b-Xv. h-\yPo-hn-tI-{μw I¿-j-I t£-a-kI¬-∏-‰: a-Z¿ B‚ v ssN¬-Uv an-Xn-°p-th-≠n \-cn-am-¥n-s°m{Sm-°n-Mv kn-Ã-hp-am-bn _-‘- √n Im-f-∏≥ sN-´n, k-Po-h≥, Ip-dn-Nym-Sv cm-L-h≥, sI cm-Ls∏-´ Pn-√m s{]m-P-Iv-‰v C-˛-anj≥ So-an-s‚ A-h-tem-I-\-tbm- h≥, Du-cm-fn hn-iz-\m-Y≥, ]-´-aK-hpw ]n.-F≥.-Un.-Sn. Pn-√m-X-e \ tXm-a-kv F-∂n-h¿ k-a¿-∏n-® A-h-tem-I-\ tbm-K-hpw \m-sf cm-hn-se 11\v Pn-√m I-e-Œ-dp-sS tNw-_-dn¬ tN-cp-sa-∂v Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ A-dn-bn®p.-

a-X-{]-`m-j-Ww kw-L-Sn-¸n-¡p-¶p

kozhikode/wyd

I-º-f-°m-Sv: I-Wn-bm-º-‰ ]-Smcn-°p-∂v A-¶-W-hm-Sn-bn¬ `ua Zn-\m-N-c-Ww \-S-Øn. hm¿-Uv saw-_¿ sI sI ap-l-Ω-Zv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. Ip-am-c≥ A[y-£-X-h-ln-®p. Sow eo-U¿ _n-Pp tPm-k-^v kw-km-cn-®p.-

Du-´n: thm-´¿-∏-´n-I-bn¬ \n-∂v 2,000tØm-fw B-fp-I-fp-sS t]-cp-Iƒ \o-°n-b-Xm-bn ]-cm-Xn. Ip-∂q¿ Xm-eq-°n-se tkem-kv, D-fn-°¬, a-©-sIm-º, ta-eq¿, Xq-X¿-a-´w, P-K-Z-f, AXn-I-c-´n F-∂n-hn-S-ß-fn-se c-≠m-bn-cw t]¿-°m-Wv C-Ø-hW thm-´v sN-øm-≥ I-gn-bm-Ø-Xv.

B-Zn-hm-kn-I-Ä tdm-Uv D-]-tcm-[n-¨p

Kq-U-√q-¿: Ir-Xy-am-bn Ip-Sn-sh-≈w hn-X-c-Ww sN-øm-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v sIm-f-∏-≈n G-e-a-Æ tIm-f-\n-hm-kn-Iƒ ]-¥-√q-¿-˛-sIm-f-∏-≈n tdm-Uv D-]-tcm-[n-®p. s\-√n-bm-fw \-Kc-k-`m A-[n-Ir-X-¿ tIm-f-\n-bn-te-°v Ir-Xy-am-bn Ip-Sn-sh≈w hn-X-c-Ww sN-øp-∂n-s√-∂m-Wv ]-cm-Xn. C-tXm-sS P-\ß-ƒ I-Sp-Ø {]-Xn-k-‘n-bn-em-bn. Cu km-l-N-cy-Øn-embn-cp-∂p tdm-Uv D-]-tcm-[w. hn-h-c-a-dn-™v ÿ-e-sØ-Øn-b \-K-c-k-`m A-[n-Ir-X-cpw t]m-en-kpw P-\-ß-fp-am-bn N-¿-® \-S-Øn-b-ti-jw {]-iv-\w ]-cn-l-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p.-

tZ-hn-I-bp-sS a-c-Ww: B-tcm-Ky-h-Ip-¸v U-b-d-ÎÀ-¡v dn-t]mÀ-«v \Â-In I-¬-∏-‰: O¿-±y-Xn-km-cw ]n-Sns]-´v Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ NnIn-¬-k tX-Sn-b Ip-´n a-cn-® kw`-h-Øn¬ B-tcm-Ky-h-Ip-∏v Ub-d-Œ¿-°v dn-t]m¿-´v \¬-In. IWn-bm-cw ]m-em-°p-fn P-b-{]Im-in-s‚ a-Iƒ tZ-hn-I (7) BWv I-gn-™ Zn-h-kw a-cn-®-Xv. t]m-kv-‰v-tam¿-´w dn-t]m¿-´v e`n-°m-sX a-c-W-Im-c-Ww ÿnco-I-cn-°m-\m-hn-s√-∂pw `-£yhn-j-_m-[ aq-e-tam izm-k-X-S w aq-e-tam B-hmw a-c-W-sa-

∂pw dn-t]m¿-´n¬ Nq-≠n-°m-Wn°p-∂p.B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-® Ip´n-°v U-b-kn-]mw C-©-Iv -j≥ \¬-In-bn-cp-∂p. Cu a-cp-∂n-s‚ dn-bm-Iv-j≥ aq-e-tam O¿-±n¬ izm-k-tIm-i-Øn-te-°v C-d-ßntbm a-c-Ww kw-`-hn-°mw. B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X-cp-sS `m-K-Øp-\n-∂p ho-gv-N-bp-≠m-bn´n-s√-∂v U-b-d-Œ¿-°v ssI-am-dnb dn-t]m¿-´n¬ ]-d-bp-∂p. Btcm-Ky-h-Ip-∏v \-S-Øn-b {]m-Y-

an-Im-t\z-j-W-Øn¬ X-øm-dm°n-b dn-t]m¿-´v Pn-√m sa-Un°¬ Hm-^n-k¿ tUm. \n-Xm hnP-b≥ I-gn-™ Zn-h-k-am-Wv Btcm-Ky-h-Ip-∏v U-b-d-Œ¿-°v ssI-am-dn-b-Xv. U-b-kn-]mw C©-Iv-j-s‚ dn-bm-Iv-j≥ aq-ew sd-kv-]n-td-‰-dn Un-{]-j≥ D-≠mhmw. O¿-±n¬ izm-k-tIm-i-Ønte-°n-d-ßn-bm-epw a-c-Ww kw`-hn-°mw.tZ-hn-I-bv-°pw c-≠p k-tlmZ-c-߃-°p-am-Wv O¿-±n-bpw h-

b-dn-f-°-hpw _m-[n-®-Xv. C-h¿ I-gn-® am-ß-bn¬ \n-∂p-≈ `£y-hn-j-_m-[-bm-Wv O¿-±n°p Im-c-W-am-b-Xv. C-Xp a-c-W-Øn-\v Im-c-W-ambn-´p-t≠m-sb-∂v t]m-kv-‰v-tam¿´w dn-t]m¿-´n¬ \n-t∂ hy-‡-amhp-I-bp-≈q. tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-em-Wv tZ-hn-I-bp-sS t]m-kv-‰v-tam¿-´w \-S-Øn-b-Xv. dnt]m¿-´v t]m-en-kn-\m-Wv ssIam-dp-I.-

c-àmÀ-_p-Zw: bp-hm-hv Nn-InÂ-kmk-lm-bw tX-Sp-¶p I¬-∏-‰: c-‡m¿_p-Zw ]n-Sn-s]-´ ]Sn-™m-d-Ø-d ]©m-b-Øn-se Ip∏m-Sn-Ø-d am-\nbn¬ ap-Øn-\n¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ a-I≥ ap-l-Ω-Zv d-lo-kv (19) Nn-In¬-km klm-bw tX-Sp-∂p. Xn- c p- h - \ - ¥ - ] pcw do-Py-\¬ Im≥k¿ sk‚-dn¬ NnIn¬-k-bn-em-Wv. km-º-Øn-Iam-bn _p-≤n-ap-´-\p-`-hn-°p-∂ Iq-en-∏-Wn-°m-c-\m-b ap-l-Ω-Zn\v d-lo-kn-s‚ Nn-In¬-k-bv-°mbn `o-a-am-b km-º-Øn-I _m[y-X h-∂n-cn-°p-I-bm-Wv. ap-l-Ω-Zn-s‚ Ip-Spw-_-Øn-\v C-Xp Xm-ßm-hp-∂-Xn-epw A-∏pd-am-Wv. d-lo-kn-s‚ Nn-In¬-k

Xp-S-cp-∂-Xn-\v {]-tZi-sØ \m-´p-Im¿ dlo-kv Nn-In¬-km k-lm-b I-Ωn-‰n cq]o-I-cn-®p. km-Zn-J-en inlm-_v X-߃ apJy- c - £ m- [ n- I m- c nbm-bn in-lm-_v X߃ dn-eo-^v sk√n-s‚ Io-gn¬ cq-]oI-cn-® d-lo-kv NnIn¬-km k-lm-b I-Ωn-‰n-bp-sS sN-b¿-am≥ Pn Ben-bpw I¨-ho-\¿ kn C lm-cnkp-am-Wv. A-ko-kv \n-km-an-bm-Wv JPm-©n. ]-Sn-™m-d-Ø-d s^-Ud¬ _m-¶n¬ tPm-bn‚ v A-°u≠v B-cw-`n-®n-´p-≠v. \-º¿: 17960200000699. t^m¨: i-‡-am-b th-\¬-a-g-bn-epw Im-‰n-epw s\-t∑-\n Xm-g-Øq¿ \p-e-°p-∂v X-®m-Sv cm-[m-Ir-jv-W≥ \m-b-cp-sS ho-Sn-\v ap-I-fn-te-°v sX-ßv I-S-]p-g-In-hoW \n-e-bn¬ 9656825711.-

Thejas Epaper wayanad Edition 2014-04-27  
Thejas Epaper wayanad Edition 2014-04-27  

Thejas Epaper wayanad edition. 2014-04-27