Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOZHIKODE/WYD

hntij§Ä

`qan-sb l-cn-Xm-`-am-¡m³ skâv Bâ-Wo-kv kv-IqÄ

I¬-∏-‰: A-h-[n-°m-e-Øv `q-ansb l-cn-Xm-`-am-°p-∂-Xn-\p-≈ {]-h¿-Ø-\-ß-fp-am-bn ]-cn-ÿnXn kw-c-£-W-Øn¬ k-Po-ham-hp-I-bm-Wv tIm-´-Ø-d sk‚ v B‚-Wo-kv bp.-]n. kvIqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ. Np-´p-s]m≈p-∂ `q-an-sb ]-®-∏-Wn-bn°m≥ hr-£-ssØ-Iƒ kz-¥am-bn hn-I-kn-∏n-s®-Sp-°p-∂ Xnc-°n-em-Wv Ip-cp-∂p-Iƒ. Un.Sn.-]n.-kn.-, H-bn-kv-I C‚¿-\m-j\¬ F-∂n-h-bp-sS k-l-I-c-WtØm-sS-bm-Wv Cu h¿-j-hpw I¿-em-Sv X-Sm-I-°-c-bn¬ \-gv-kdn \n¿-am-Ww \-S-Øp-∂-Xv. "l-cn-X \-K-c-߃' km-[ns®-Sp-°p-I-bm-Wv e-£yw. Ipan-gv, I-Wn-s°m-∂, sh-≠, a©m-Sn, ]q-h-c-iv, a-lm-K-Wn, tX-°v, Kp¬-tam-l¿, \o¿-a-cp-Xv F-∂n-h-bv-°p ]p-d-sa πm-hv, amhv, s\-√n, t]-c, ko-X-∏-gw F∂n-h-bp-sS ssX-I-fpw \-gv-k-dnbn¬ X-øm-dm-°p-∂p-≠v. \-gv-kdn \n¿-am-W-{]-h¿-Ø-\-߃°v A-[ym-]-I-cm-b t{X-kymΩm tPm¿-Pv, sP-bv-k¨, jmPn, tXm-a-kv Ão-^≥ t\-XrXzw \¬-In.-

A-¼-e-h-b ]-Ån-bn Xn-cp-\mÄ C-¶p-ap-XÂ

I-¬-∏-‰: A-º-e-h-b¬ Xn-cplr-Z-b ]-≈n-bn¬ Xn-cp-\mƒ C-∂p-ap-X¬ sa-bv \m-ep-h-sc \-S-°p-sa-∂v hn-Im-cn ^m. tPmkv ]p-fn-°-Ø-d hm-¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. CtXm-S-\p-_-‘n-®v tPm¨t]mƒ c-≠m-a≥ am¿-∏m-∏-sb hn-ip-≤-\m-bn {]-Jym-]n-°p-∂ 27\v Xn-cp-kz-cq-] {]-Xn-jvT-bpw C-S-h-I {]-Jym-]-\-hpw \-S°pw. tIm-gn-t°m-Sv _n-j-]v tUm. h¿-Ko-kv N-°m-e-bv-°¬ ap-Jy-Im¿-an-I-Xzw h-ln-°pw. 27\v Pn-√-bn-se-Øp-∂ _nj-∏n-s\ e-°n-Sn-bn¬ \n-∂v ap∂q-tdm-fw hm-l-\-ß-fp-sS AI-º-Sn-tbm-sS kzo-I-cn-°pw. ssh-Io-´v aq-t∂m-sS A-º-e-hb-en¬ _n-j-∏n-\pw ssh-Zn-I¿°pw Xo¿-Ym-S-I¿-°pw kzo-I-cWw \¬-Ipw. Xp-S¿-∂m-Wv Xncp-kz-cq-] {]-Xn-jvT. C-∂p ssh-Io-´v \m-en-\v ^m. tPm-kv ]p-fn-°-Ø-d sImSn-bp-b¿-Øp-∂-tXm-sS-bm-Wv Xn-cp-\mƒ B-cw-`n-°p-I. Xp-S¿∂v P-]-am-e, s\m-th-\. sshIo-´v A-©n-\v ^m. Pn-Pp ]-≈n∏-d-ºn-en-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ k-aq-l Zn-hy-_-en. ^m. {^m≥k≥ tN-c-am≥-Xp-cp-Øn¬ h-N\-k-tμ-iw \¬-Ipw. \m-sf hn-[-hm-kw-K-aw \-S°pw.27\v \-S-°p-∂ km-w-kv-Imcn-I k-tΩ-f-\w sF kn _m-eIr-jv-W≥ Fw.-F¬.-F. D-ZvLm-S-\w sN-øpw.- sI ssh tPm¿-Pv, kn F tPm-kv F-∂nh-cpw hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

]m-¼n-s\ ]n-Sn-Iq-Sn h-\-¯n hn-«p Kq-U-√q¿: ho-´n¬-\n-∂v ]m-ºns\ ]n-Sn-Iq-Sn h-\-Øn¬ hn-´p. s\-√m-t°m-´ hn-e-ßq¿ kz-tZin ssk-\-_-bp-sS ho-´n¬ \n∂m-Wv ]-Ø-Sn \o-f-ap-≈ ]m-ºns\ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. hn-h-c-a-dn™v t^m-d-Ãv td-©¿ K-tW-is‚ t\-Xr-Xz-Øn-¬ h-\-]m-e-Ikw-Lw ÿ-e-sØ-Øn.

I¸hn-e Ip¯-s\ C-Snªp; IÀ-j-IÀ-¡v \n-cm-i I¬-∏-‰: A-{]-Xo-£n-X-am-bn D-b¿-∂ hn-e A-Xp-t]m-se Xm-gv-∂-tXm-sS G-sd {]-Xo£-tbm-sS a-c-®o-\n Ir-jn sNbv-X I¿-j-I¿ \n-cm-i-bn-embn. In-tem-bv-°v 20 ap-X¬ 25 cq-] h-sc hn-e D-b¿-∂n-cp-∂p. I-gn-™ h¿-jw C-Xp 10 apX¬ 13 cq-] h-sc-bm-bn-cp-∂p. B-Zy-am-bm-Wv a-c-®o-\n-°v hne C-cp-]-Xn-se-Øp-∂-Xv.h-\y-ar-K-i-eyw cq-£-am-btXm-sS h-\-m-X-n¿-Øn {]-tZ-iß-fn¬ I¿-j-I-cn¬ ]-e-cpw ac-®o-\n Ir-jn D-t]-£n-®-Xpw h-b-ep-Iƒ \n-I-Øn-b-Xpw d_¿-Ir-jn hym-]-I-am-b-Xp-amWv hn-e-Iq-Sm≥ Im-c-W-am-bXv. a-c-®o-\n-bp-sS D-]-tbm-Kw hym-]-I-am-b-Xpw hn-hm-l ]m¿-´n-I-fn¬ t]m-epw C-Xv C„-hn-`-h-am-b-Xpw hn-]-Wnbn¬ B-h-iy-°m-tc-dm≥ C-Sbm-bn. hn-e Iq-Sp-tºm-gpw hn-]-Wnbn-se-Øp-∂ a-c-®o-\n a-Wn°q-dp-Iƒ-°-Iw hn-‰-gn-™n-cp∂p. I-gn-™ c-≠p-h¿-jw a-c®o-\n-°v \ym-b-hn-e e-`n-°mØ-Xn-\m¬ ]-e I¿-j-I-cpw ]n≥-am-dn-bn-cp-∂p. h-b-ep-Ifn¬ Ir-jn-sN-øp-∂ a-c-®o-\nbm-Wv {]-[m-\-am-bpw hn-]-Wnbn-se-Øn-b-Xv. hn-e D-b¿-∂Xn-\m-em-Wv I¿-j-I¿ ho≠pw I-∏ Ir-jn-bn-te-°v Xn-cn™-Xv. Ip-d-™-Im-ew sIm≠v hn-f-sh-Sp-°m≥ I-gn-bp-∂

25 G{]n¬ 2014 sh≈n

h-cÄ-¨ t\-cn-Sm-\p-Å ]-²-Xn-IÄ-¡v D-S³ `-c-Wm-\p-a-Xn: Pn-Ãm I-e-ÎÀ I¬-∏-‰: h-cƒ-® t\-cn-Sp-∂-Xn\pw Ip-Sn-sh-≈ hn-X-c-W-Øn\p-ap-≈ ]-≤-Xn-Iƒ-°v aq-∂p Znh-k-Øn-\p-≈n¬ A-\p-a-Xn \¬-Ip-sa-∂v Pn-√m I-e-Œ¿ tIi-th-{μ-Ip-am¿. Pn-√-bn¬ h-cƒ-® t\-cn-Sp-∂Xn-\v kzo-I-cn-t°-≠ \-S-]-Sn-Isf-°p-dn-®v N¿-® sN-øp-∂-Xn\pw ap≥-h¿-j ]-≤-Xn-I-fp-sS A-h-tem-I-\-Øn-\p-am-bn tN¿∂ D-tZym-K-ÿ-cp-sS tbm-KØn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. Ip-Sn-sh-≈-{]-iv-\w cq-£-amb {Km-a-∏-©m-b-Øp-I-fn¬ Sm¶p-Iƒ ÿm-]n-®v Sm-¶¿ tem-dn-

P-\-dÂ-t_m-Un ]\ac-Øv hn-f-sh-Sp-∏n-\v X-ømdm-b I-∏-Irjn A-Xyp-¬-∏m-Z-\ ti-jn-bp-≈ I-∏-Ø-≠p-Iƒ h≥ hn-e-bv°p hm-ßn-bm-Wv ]-e-cpw Irjn-bn-d-°n-b-Xv. F-∂m¬, hn]-Wn-bn-te-°v B-h-iy-Øn-e[n-Iw a-c-®o-\n F-Øm≥ Xp-Sßn-b-tXm-sS hn-e A-\p-Zn-\w C-Sn-bp-I-bm-Wv. In-tem-bv-°v 25 cq-] hn-e-bp-≠m-bn-cp-∂ I∏ C-t∏mƒ 10\pw 15\pw kp-e`w.I-∏-Ir-jn hn-f-sh-Sp-∏m-cw`n-®-tXm-sS-bm-Wv hn-e Ip-Øs\ C-Sn-™n-cn-°p-∂-Xv. In-

tem-bv-°v F-´p cq-]-bv-°v t]mepw I-∏ hm-ßm-\m-fn-s√-∂p I-j-I¿ ]-d-bp-∂p. ]-\-a-cw, I-º-°m-Sv, am-\¥-hm-Sn, ]-Sn-™m-d-Ø-d {]tZ-i-ß-fn-em-bn S¨ I-W-°n\v I-∏-bm-Wv hn-f-sh-Øn-\n¬°p-∂-Xv. k-a-b-Øp hn-f-sh-SpØn-s√-¶n¬ G-sd \-„-ap-≠mhp-sa-∂p I¿-j-I¿ Nq-≠n-°m´p-∂p. C-Xp-aq-ew Ip-d-™ hne-bv-°v I-∏ hn¬-°m≥ \n¿-_‘n-X-cm-hp-I-bm-Wv {Km-ao-W ta-J-e-bn-se I¿-j-I¿. I-®-

h-S-°m-cn¬-\n-∂p \ym-b-hn-e e-`n-°m-sX h-∂-tXm-sS I-∏ tdm-U-cn-In¬ F-Øn-®v I¿-jI¿ t\-cn-´v hn-‰-gn-°p-I-bm-Wv. Iq-en-s®-e-hv Iq-Sn-bn-´pw D-b¿∂ hn-e-bp-≈-Xn-\m-em-Wv \nc-h-[n I¿-j-I¿ I-∏ Ir-jn sN-bv-X-Xv. D-b¿-∂ Iq-en-bpw h-f-{]tbm-K-hpw I-W-°m-°ptºmƒ \-jv-Sw h-cm-Xn-cn°m≥ In-tem-bv-°v 13 cq-]-sb¶n-epw e-`n-°-W-sa-∂p I¿-jI¿ ]-d-bp-∂p.

am-\-¥-hm-Sn: sIm-Ω-bm-Sv SmtKm¿ kv-am-c-I {K-Ÿm-e-bw hm¿-jn-I P-\-d¬-t_m-Un tbmKw \m-sf ssh-Io-´v 5.-30-\v SmtKm¿ kv-am-c-I {K-Ÿm-e-bØn¬ tN-cpw.

A-`n-\-µn-¨p I¬-∏-‰: F-kv.-F-kv.-F¬.-kn. ]-co-£-sb-gp-Xn-b ap-gp-h≥ t]cpw hn-P-bn-® sh-≈m¿-a-e K-h. ssl-kv-Iq-fn-se hn-Zym¿-Yn-Isf-bpw A-[ym-]-I-sc-bpw ]n.-Sn.F. I-Ωn-‰n A-`n-\-μn-®p.{]-kn-U‚ v A-–p¬ I-cow, ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n sI Ajv-d-^v, sl-Uv-am-ÿ ]n Fw kXo-jv-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

\o-e-Kn-cn-bn 70 i-X-am-\w t]m-fn-Mv Kq-U-√q¿: \o-e-Kn-cn tem-Iv-k`m a-fi-e-Øn¬ ssh-Io-´v Bdn-\p e-`y-am-b hn-h-c-a-\p-k-cn-®v 70 i-X-am-\w t]m-fn-Mv. 2009se Xn-c-s™-Sp-∏n¬ C-Xv 69 i-X-am\-am-bn-cp-∂p. C-∂-se D-®-bv-°v H-cp-a-Wn-°v 46.-45 i-X-am-\w t]m-fn-Mv tc-J-s∏-Sp-Øn. sshIo-´v A-©n-\v t]m-fn-Mv 69.-6 i-Xam-\-am-bn-. tXm-´w-ta-J-e-bn-epw B-Zn-hm-kn ta-J-e-bn-epw an-I® t]m-fn-Mv tc-J-s∏-Sp-Øn. ap≥-a-{¥n F an-√¿ Kq-U-√q¿ sk‚ v-tXm-a-kv kv-Iq-fn¬ IpSpw-_-k-ta-X-sa-Øn thm-´v sNbv-Xp. a-fi-e-Øn-se F.-sF.F.-Un.-Fw.-sI. ÿm-\m¿-Yn kn tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ Ip∂q¿ Hm-´p-]-´-d au-≠v-π-k‚ v kv-Iq-fn¬ thm-´v tc-J-s∏-SpØn. _n.-F-kv.-]n. ÿm-\m¿-Yn Fw I-e in-dp-ap-J-bn-epw dn-]ªn-Iv ]m¿-´n ÿm-\m¿-Yn Kp-Wti-J-c≥ tIm-b-º-Øq-cn-epw

thm-«v _-ln-jv-I-c-Ww; Hm-hm-en-¡m-sc ]n-´n-cn-¸n-¡m-\p-Å {i-aw ^-ew-I-−n-à Kq-U-√q¿: Hm-hm-en ]-©m-bØn-se P-\-ß-sf Xn-c-s™Sp-∏v _-ln-jv-I-c-W-Øn¬-\n∂p ]n-¥n-cn-∏n-°m-\p-≈ A[n-Ir-X-cp-sS A-h-km-\ {i-ahpw ^-ew-I-≠n-√. thm-´v sN-øn-s√-∂ hm¿Ø-b-dn-™v C-∂-se D-®-bv°v Hm-hm-en-bn-se-Øn-b U]yp-´n I-e-Œ¿ Zn-\-I-c≥, A-Snÿm-\ {]-iv-\-߃-°v ]-cnkz- X - { ¥- ÿ m- \ m¿- Y n- I - f m- b kp-{_-lv-a-Wy≥ k-Xy-aw-K-eØpw ]n ]n _m-e≥ tIm-b-ºØq-cn-epw Un.-Fw.-sI. ÿm\m¿-Yn F cm-P s]-cp-º-√q-cnepw thm-´v sN-bv-Xp. tIm¨-{K-

lm-cw Im-Wp-sa-∂pw F-√m-hcpw thm-´v sN-ø-W-sa-∂pw B-h-iy-s∏-s´-¶n-epw P-\߃ \n-cm-I-cn-®p. Hm-hm-en ]-©m-b-Øn-se s]-cn-b-tim-e, F-√-a-e F∂n-hn-S-ß-fn-se aq-∂p _qØp-I-fn¬ B-cpw thm-´v sNbv-Xn-´n-√. Nn-e-bn-S-ß-fn¬ am{Xw Nn-e¿ t]-cn-\v thm-´v sNbv-Xp. kv ÿm-\m¿-Yn ]n Km-‘n \m-a°-√n-epw Bw-B-Zv-an ÿm-\m¿Yn Sn dm-Wn tk-e-Øp-am-Wv thm-´v tc-J-s∏-Sp-Øn-b-Xv. Hm-hm-en ]-©m-b-Øn-se s]-cn-b-tim-e, F-√-a-e {]-tZ-i-

ß-fn-se aq-∂p _q-Øp-I-fn¬ B-cpw thm-´p-sN-øm-s\-Øn-bn√. Cu _q-Øp-I-fn¬ 3,000 thm´¿-am-cm-Wp-≈-Xv. B-dm-´p-]m-d _q-Øn¬ 1,200 thm-´¿-am-cp-≈Xn¬ 380 t]¿ am-{X-am-Wv thm-´v sN-bv-X-Xv. `m-c-Xn-\-K-dn¬ 2,369 thm-´p≈-Xn¬ 372 t]¿ am-{Xw t]m-fnMv -_q-Øn-se-Øn. Hm-hm-en ]©m-b-Øn¬ 18 _q-Øp-I-fmWp-≈-Xv. Ip-∂q¿ sh-√n-Mv-S¨ ssk-\n-I Iymw-]n-\v k-ao-]sØ _q-Øn¬ 1,342 thm-´¿-amcn-¬ 500 t]¿ _q-Øn-se-Øn-bn√. {]-tZ-i-sØ A-Sn-ÿm-\ {]iv-\-߃-°v ]-cn-lm-cw Im-WmØ-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®m-Wv Ch¿ Xn-c-s™-Sp-∏v _-ln-jv-I-cn®-Xv. thm-s´-Sp-∏v k-a-bw I-gn™n-´pw ]n-s∂-bpw Nn-e _qØp-I-fn¬ \o-≠ Iyq cq-]-s∏´p. I-\-Ø kp-c-£m-{I-ao-I-cW-am-Wv _q-Øp-I-fn¬ G¿-s∏-

Sp-Øn-bn-cp-∂-Xv. X-an-gv-\m-Sv apJy-a-{¥n sP P-b-e-fn-X sNss∂-bn-se sk‚ v-ta-co-kv kvIq-fn-se _q-Øn-se-Øn-bm-Wv thm-´v sN-bv-X-Xv. a-fi-e-Øn¬ {I-a-k-am-[m-\ {]-iv-\-ß-sfm∂pw dn-t]m¿-´v sN-bv-Xn-´n-√.Du-´n, Kq-U-√q¿, ta-´p-∏m-fbw, Ip-∂q¿, `-hm-\n-km-K¿, Ahn-\m-in F-∂o B-dp \n-tbm-PI-a-fi-e-߃ Dƒ-s∏-Sp-∂-XmWv \o-e-Kn-cn tem-Iv-k-`m a-fiew. D-∏-´n t]m-fn-Mv _q-Øn¬ thm-´n-Mv sa-jo≥ X-I-cm¿ Im-cWw H-cp a-Wn-°q¿ t]m-fn-Mv ssh-In. tN-c-ºm-Sn I-Æ-º-≈n t]mfn-Mv _q-Øn-\v k-ao-]w _p-[\m-gv-N cm-{Xn Im-´m-\-sb-Øn-bXv D-tZym-K-ÿ-sc `o-Xn-bn-em°n. hn-h-c-a-dn-™v ÿ-e-sØØn-b h-\-]m-e-I-cpw \m-´p-Imcpw tN¿-∂v Im-´m-\-sb h-\-Ønte-°v Xp-c-Øp-I-bm-bn-cp-∂p.

I-fn¬ Ip-Sn-sh-≈-sa-Øn-®v hnX-c-Ww sN-øpw.h-cƒ-® t\-cn-Sp-∂-Xn-\v ka¿-∏n-°p-∂ ]-≤-Xn-Iƒ {]mtbm-Kn-I-hpw k-a-b-_-‘n-X-hpam-bn ]q¿-Øn-bm-°m≥ I-gn-bWw. B-Zn-hm-kn tIm-f-\n-I-fnepw Ip-Sn-sh-≈-£m-aw t\-cn-Sp∂ a-‰v {]-tZ-i-ß-fn-epw \¬-Ip∂ sh-≈-Øn-s‚ Kp-W-ta-∑ D-d∏p-h-cp-Øm≥ P-e-hn-`-h h-Ip-∏n\v I-e-Œ¿ \n¿-tZ-iw \¬-In. a-g-°m-e tcm-K-߃ X-S-bp∂-Xn-\m-h-iy-am-b ap≥-I-cp-Xse-Sp-°m-\pw cm-Po-hv-Km-‘n IpSn-sh-≈ ]-≤-Xn Im-cy-£-a-ambn \-S-∏m-°m-\pw I-e-Œ¿ \n¿-

tZ-iw \¬-In.P-e-t{km-X- p-Iƒ kw-c£n-®v h-cƒ-® X-S-bp-∂-Xn-\m-hiy-am-b \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn°pw. B-Zn-hm-kn hn-`m-K-ß-fpsS kw-c-£-W-Øn-\pw ]p-tcm-KXn-°p-am-bn hn-hn-[ h-Ip-∏p-I-fpsS-bpw G-P≥-kn-I-fp-sS-bpw kl-I-c-W-tØm-sS k-a-{K ]-≤Xn \-S-∏m-°pw. tSm-bv-e-‰v ku-Icy-an-√m-Ø A-¶-W-hm-Sn-I-fn¬ in-ip-ku-lr-Z tSm-bv-e-‰p-Iƒ ÿm-]n-°m≥ \-S-]-Sn-bp-≠mhpw. k-_v-I-e-Œ¿ ho-Wm F≥ am-[-h≥, U-]yq-´n I-e-Œ¿ Fw H ssa-°nƒ ]-s¶-Sp-Øp.

tc-J-I-fn-Ãm-¯ 371 {Kmw kzÀ-Ww ]n-Sn-Iq-Sn am-\-¥-hm-Sn: a-Xn-bm-b tc-JI-fn-√m-sX sIm-≠p-h-cn-Ibm-bn-cp-∂ 371 {Kmw kz¿-Ww _m-h-en sN-Iv-t]m-kv-‰n¬ hm-Wn-Py-\n-Ip-Xn h-Ip-∏v hnPn-e≥-kv hn-`m-Kw ]n-Sn-Iq-Sn. kz¿-W-hp-am-sb-Øn-b alm-cm-jv-{S kz-tZ-in In-c¨ P-K-\m-Yn¬ \n-∂p aq-∂p-e£w ]n-g-bo-Sm-°n. C-∂-se D-®-I-gn-™v aq-t∂m-sS-bm-

Wv kw-`-hw. I¿-Wm-S-I-bn¬ \n-∂v B-Uw-_-c Im-dn-em-Wv kz¿-Wm-`-c-W-߃ sIm-≠ph-∂-Xv. G-sd-bpw hn-hn-[-Xcw am-e-I-fm-bn-cp-∂p. A-knkv-‰‚ v I-Ωo-j-W¿ ap-l-Ω-Zv A-jv-d-^v, Fw F tXm-a-kv, C≥-kv-s]-Œ¿-am-cm-b ]n Fkv tPym-Xn-Ip-am¿ Xp-S-ßn-bh-cm-Wv hn-Pn-e≥-kv kw-LØn-ep-≠m-bn-cp-∂-Xv.-

Ip-¦n-¨n-d tIm-f-\n-bn ho-−pw am-thm-hm-Zn-IÄ F-¯n-sb-¶v sh-≈-ap-≠: sXm-≠¿-\m-Sv Ipt™mw Ip-¶n-®n-d-tbm-Sp tN¿∂ tIm-f-\n-bn¬ ho-≠pw amthm-hm-Zn-I-sf-Øn-b-Xm-bn dnt]m¿-´v. Xn-¶-fm-gv-N cm-{Xn H-ºXw-K kw-L-sa-Øn-b-Xm-bpw Ch¿ c-≠p a-Wn-°q¿ tIm-f-\nbn¬ X-ßn-b-Xm-bpw t]m-en-kv ÿn-co-I-cn-®p. C-h-cn¬ B-dpt]-sc tIm-f-\n-hm-kn-Iƒ ep°u-´v t\m-´o-kn¬ \n-∂p Xn-cn-

®-dn-™-Xm-bpw t]m-en-kv ÿnco-I-cn-®n-´p-≠v. km-bp-[-cm-b kv-{Xo-I-f-S-°-ap-≈ kw-Lw cm{Xn 11Hm-sS-bm-Wv a-S-ßn-b-Xt{X. tIm-f-\n-hm-kn-Iƒ A-dn-bn®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v h-\w-h-Ip-∏v hn-h-cw t]m-en-kn-\v ssI-am-dpI-bm-bn-cp-∂p. sh-≈-ap-≠ t]men-kv tIm-f-\n-bn-se-Øn sX-fnsh-Sp-Øp.

Pn-Ãm I-½n-än cq-]o-I-cn-¨p I¬-∏-‰: B-bp¿-th-Z sa-Un°¬ d-{]-sk-t‚-‰o-hv A-tkmkn-tb-j≥ Pn-√m I-Ωn-‰n cq-]oI-cn-®p.- `m-c-hm-ln-Iƒ: sP-bnwkv sk-_m-Ãy≥ ({]-kn-U‚ v), B¿. cm-Po-h≥ (P-\-d¬ sk-{I´-dn), k-Po-jv _-tØ-cn (sshkv {]-kn-U‚ v), ]n A-–p-d“m≥ (tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn), F-kv {io-Pn-Øv (J-Pm-©n).- sabv H-∂n-\v I¬-∏-‰ F-®v-.-sF.-

Fw. bp.-]n. kv-Iq-fn¬ ku-P-\y sa-Un-°¬ Iymw-]v \-S-Øm≥ Xo-cp-am-\n-®p.-

Ip-Spw-_-kw-K-aw I¬-∏-‰: h-S-t°-S-Øv \m-b¿ Ip-Spw-_-kw-K-aw t]-cy tImtbm-´v X-d-hm-´n¬ \-S-∂p. h-b\m-Sv, I-Æq¿ Pn-√-I-fn-se 1,500Hm-fw Aw-K-߃ ]-s¶-Sp-Øp. `m-hn-{]-h¿-Ø-\-߃-°m-bn IΩn-‰n-I-sf Xn-c-s™-Sp-Øp.-

I-S-a \nÀ-h-ln-¡m³ a-tX-X-c ]mÀ-«n-IÄ X-¿m-dm-h-Ww: Im-´-]p-cw I¬-∏-‰: cm-Py-Øn-s‚ \-∑-bv°pw hn-I-k-\-Øn-\pw th-≠n ]-c-kv-]-cw hn-´p-ho-gv-N-Iƒ sNbv-Xpw tbm-Pn-∏n-s‚ ta-J-e-Iƒ I-s≠-Øn-bpw `-c-W-L-S-\-bpsS A-¥- -Ø-tbm-Sp-≈ D-Øc-hm-Zn-Ø-hpw ]u-c≥-am-tcm-Sp≈ I-S-a-bpw \n¿-h-ln-°m≥ atX-X-c ]m¿-´n-Iƒ X-øm-dm-h-Wsa-∂v k-a-kv-X tI-c-f Pw-C-øØp¬ D-e-a P-\-d¬ sk-{I-´-dn Im-¥-]p-cw F ]n A-_q-_-°¿ ap-kv-eym¿.- I¬-∏-‰-bn¬ \-S-∂

k-a-kv-X tI-c-f kp-∂n bp-h-P\-kw-Lw (F-kv.-ssh.-F-kv.-) 60mw hm¿-jn-I k-tΩ-f-\ {]Jym-]-\w \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. hn-`-P-\-Im-e-sØ km-aq-lnIm-¥-co-£w ]p-\-kr-jv-Sn-°m\m-Wv h¿-Ko-b-i-‡n-Iƒ {i-an°p-∂-Xv. \yq-\-]-£-ß-sf Cu cm-PyØn-\v B-h-iy-an-√-∂ [n-°m-c]-c-am-b \n-e-]m-Sm-Wv C-h¿ h®p-]p-e¿-Øp-∂-Xv. G-I kn-

hn¬-tIm-Upw cm-a-t£-{X-hpw ho-≠pw Xn-c-s™-Sp-∏v A-P-≠bm-°p-∂-Xn-s‚ b-Ym¿-Y Xm¬∏-cy-a-Xm-Wv. h¿-Ko-b-X sN-dp-°m≥ B-hiy-am-b k-a-{K-]-≤-Xn-Iƒ-°p ]-I-cw Xm¬-°m-en-I em-`-Øn\p th-≠n h¿-Ko-b {]-h-W-X-Isf D-]-tbm-K-s∏-Sp-Øm-\p-≈ Nn-e a-tX-X-c ]m¿-´n-I-fp-sS {iaw B-fl-l-Xym-]-c-am-Wv. h¿-Ko-b-X-s°-Xn-cm-b Zo¿L-Im-e {]-Xn-tcm-[-sØ A-Xp

hn-I-k-\-k-an-Xn ]p-kv-X-tImÂ-k-hw Xp-S-§n

Pn-√m hn-I-k-\-k-an-Xn ]p-kv-X-tIm-¬-k-hw I¬-∏-‰-bn¬ \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ ]n ]n B-en D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

A-©p-Ip-¶v in-h-t£-{X-¯n \-ho-I-c-W-I-e-iw C¶p-apX sh-≈-ap-≠: Pn-√-bn-se G-‰hpw ]-g-°-ta-dn-b A-©p-Ip-∂v c-hn-aw-K-ew in-h-t£-{X-Øn¬ \-ho-I-c-W-I-e-iw \-S-Øp-∂p. 12 h¿-jw Iq-Sp-tºmƒ \-S-tØ≠ \-ho-I-c-W-I-e-i {]-{In-bIƒ Cu t£-{X-Øn¬ \-S-∂n-´v ]-Xn-‰m-≠p-Iƒ ]n-∂n-´p. C-∂p-ssh-Io-´v A-©n-\p XpS-ßp-∂ I-e-iw sa-bv A-©n-\v D-®-bv-°v H-cp-a-Wn-tbm-sS-bm-Wv A-h-km-\n-°p-I. t£-{Xw X{¥n _m-W-Øq¿ C-√w tI-ih≥ \-ºq-Xn-cn-∏m-Sm-Wv N-S-ßp- C-∂v \-ho-I-c-W-I-e-iw Xp-S-ßp-∂ A-©p-Ip-∂v c-hn-aw-K-ew Iƒ-°v t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂-Xv. in-h-t£-{Xw

I¬-∏-‰: Pn-√m hn-I-k-\-k-anXn ]p-kv-X-tIm-¬-k-hw \-K-ck-`m sN-b¿-am≥ ]n ]n B-en D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kwÿm-\-sØ A-º-tXm-fw {]km-[-I¿ ]-s¶-Sp-Øp. ta-f-bn¬ B-bn-c-°-W-°n\v ]p-Xn-b ]p-kv-X-I-߃ ]pkv-X-I t{]-an-Iƒ-°m-bn H-cp°n-bn-´p-≠v. {K-Ÿ-im-e-Iƒ-°pw s]mXp-P-\-߃-°pw {]-tX-y-I Un-kv-Iu-≠n¬ ]p-kv-X-I߃ hm-ßm-w. 26 h-sc-bm-Wv ta-f. Pn-√m sse-{_-dn Iu¨kn¬ {]-kn-U‚ v sI Fw cmL-h≥ A-[-y-£-X-h-ln-®p. hn ]n tKm-]m-e-Ir-jv-W≥, ]n A-Ω-Xv, am-Kn hn≥-sk‚ v, Fw k-Zm-\-μ≥, sse-{_-dn Iu¨-kn¬ sk-{I-´-dn Fw _m-e-tKm-]m-e≥, ssh-Øn-cn Xm-eq-°v sse-{_-dn Iu¨kn¬ sk-{I-´-dn F sI cm-tPjv kw-km-cn-®p.

thm-fân-bÀ-amÀ-¡v ]-cn-io-e-\w ap-´n¬: h-b-\m-Sv ap-kv-enw Hm¿-^-t\-Pv ]-Øm-a-Xv kv-{Xo[-\-c-ln-X hn-hm-l-kw-K-aØn-s‚ \-S-Øn-∏n-\p th-≠nbp-≈ 600 thm-f‚n-b¿-am¿-°v \m-sf cm-hn-se H-º-Xp-ap-X¬ U-ª-yp.--Fw.-H. Imw-]-kn¬ FI-Zn-\ ]-cn-io-e-\w \-S-Øpw. tk-h-\-k-∂-≤-cm-b-h¿ ]s¶-Sp-°-W-sa-∂v P-\-d¬ sk{I-´-dn Fw F ap-l-Ω-Zv P-am¬ A-dn-bn-®p.-

Zp¿-_-e-s∏-Sp-Øpw. \n-cp-Ø-c-hm-Z-]-c-hpw sshIm-cn-I-hp-am-b {]-Nm-c-W-ß-fneq-sS h¿-Ko-b-X i-‡n-s∏-SpØp-∂ \o-°-߃-s°-Xn-tc Pm{K-X-]p-e¿-Ø-W-sa-∂pw Im-¥]p-cw ]-d-™p.- hnhn-[ Pn√-Ifn¬ \n-∂m-bn \q-dp-I-W-°n-\v {]-h¿-Ø-Icpw kw-ÿm-\, Pn√m t\-Xm-°-fpw k-tΩ-f-\Øn¬ ]-s¶-SpØp. KXmK-Xw I¬-∏-‰-bn¬ \-S-∂ F-kv.-ssh.-F-kv. hm¿-jn-I {]-Jym-]-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ k-a-kv-X \n-b-{¥n-°m≥ {]-h¿-Ø-I¿ X- tI-c-f kp∂n Pw-C-ø-Øp¬ D-e-a P-\-d¬ sk-{I-´-dn Im-¥-]p-cw F ]n A-_q-_-°¿ s∂ ap-∂n-´n-dßn. ap-kv-eym¿ kw-km-cn-°p-∂p

sIm-e-hn-fn-bp-am-bn Im-«m-\; `o-Xn-bp-sS apÄ-ap-\-bn aq-S-s¡m-Ãn {Km-aw kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: sIm-ehn-fn-bp-am-bn Im-´m-\ Ir-jn-b-Sß-fn¬ X-º-Sn-®-tXm-sS aq-Ss°m-√n \n-hm-kn-Iƒ-°v D-d-°an-√m-Ø cm-{Xn-Iƒ. I-gn-™-Znh-kw Im-´m-\-bp-sS B-{I-a-WØn¬ bp-hm-hv sIm-√-s∏-´n-cp∂p. Ir-jn-bn-S-ß-fn¬ ]-Xn-hmbn C-d-ßp-∂ Im-´m-\-bm-Wv aq-Ss°m-√n \n-hm-kn-I-sf `o-Xn-bpsS \n-g-en-em-°p-∂-Xv. Xm-tg-Ø-S-Øn¬ c-Po-jns\-bm-Wv Im-´m-\ B-{I-an-®p sIm-∂-Xv. Im-´m-\-°q-´w I-gn™ Zn-h-kw A-c-tb-°¿ hm-gtØm-´w \-in-∏n-®p. aq-∂p-t]-cpsS tam-t´m¿ ]-ºp-sk-‰pw X-I¿Øp. K-Xy-¥-c-an-√m-sX I¿-jI¿ h-e-bp-tºm-gpw h-\w-h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ¿ A-\-ßm-∏m-d \bw kzo-I-cn-°p-I-bm-sW-∂v

B-t£-]-ap-≠v. I-gn-™ Zn-hkw cm-{Xn \n-c-h-[n t]-cp-sS Irjn-bn-S-ß-fn-em-Wv Im-´m-\-°q-´sa-Øn-b-Xv. Xp-c-Øm-s\-Øn-b \m-´p-Imsc B-\-°q-´w Hm-Sn-®p. aq-Ss°m-√n-bn-se {io-t\-jn-s‚ s\¬-Ir-jn-bpw P-e-tk-N-\ ]ºp-sk-‰pw \-in-∏n-®p. am-∏n-fsØm-Sn-bn¬ A-\n-en-s‚ ap-∂qtdm-fw Ip-e-® hm-g-Iƒ h-ens®m-Sn-®p. \n-c-t∏¬ i-in-bp-sS C-©n-Ir-jn-bn-epw \m-iw-hn-X®p. ]p-fn-aq-´n¬ cm-P-∏-s‚-bpw X-d-∏n¬ t_-_n-bp-sS-bpw ]ºp-sk-‰p-Iƒ Im-´m-\ X-I¿Øp. km-[m-c-W Im-´m-\-I-sf I¿-j-I¿ kw-L-Sn-®v _-l-fw-h®pw ]-S-°w-s]m-´n-®pw ]m-´-sIm´n-bp-sam-s° Hm-Sn-°p-I-bm-Wv

]-Xn-hv. F-∂m¬, C-t∏mƒ _-l-fwh-bv-°p-tºmƒ B-\-Iƒ t\-sc h-cn-I-bm-sW-∂p I¿-j-I¿ ]-dbp-∂p. sIm-e-bm-fn B-\-bm-b-XpsIm-≠p-X-s∂ \m-´p-Im¿ Hm-Snc-£-s∏-Sp-I-bm-Wv. tam-t´m¿-]pc-bpw ]-ºp-sk-‰pw X-I¿-°p-∂Xpw Cu B-\-bm-sW-∂p I¿-jI¿ ]-d-bp-∂p. Im-´m-\ B-{I-aW-sØ Xp-S¿-∂v \m-´p-Im¿ kwL-Sn-®v I-gn-™ Zn-h-kw h-\w-hIp-∏n-s‚ aq-∂m-\-s°m-√n Hm^n-kn-se-Øn-sb-¶n-epw {]-iv-\ ]-cn-lm-c-Øn-\v H-cp D-d-∏pw e-`n®n-´n-√. H-cp-am-k-am-bn {]-tZ-i-Øv Im-´m-\-Iƒ `o-Xn-hn-X-bv-°p-Ibm-Wv. c-Po-jn-s\ Im-´m-\ sIm∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂v I-Sp-Ø {]-Xn-

tj-[-am-Wv D-b¿-∂-Xv. Im-´m-\bn-d-ßp-∂ ÿ-e-Øv h-\w-h-Ip∏v D-tZym-K-ÿ¿ Im-h¬ G¿s∏-Sp-Øp-sa-∂v D-d-∏p-\¬-In-bncp-∂p-sh-¶n-epw ]m-en-°-s∏-´n√. aq-S-s°m-√n B-\-°p-gn-`mKw, Iq-S-√q¿, {io-\m-c-b-W-]p-cw F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv Im-h¬ G¿-s∏-Sp-Øm-sa-∂p h-\w-h-Ip∏v ]-d-™n-cp-∂-Xv. Im-´m-\-i-eyØn-s\-Xn-tc aq-S-s°m-√n-bn¬ t\-c-sØ h-\w-h-Ip-∏v sN-IvUmw \n¿-an-®n-cp-∂p. H-cp-h¿-jsØ B-bp- v am-{X-ta C-Xn-\p≠m-bp-≈q. \m-´p-Im¿ ]-e-X-h-W h-\wh-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ-tcm-Sv sN-IvUmw \-∂m-°-W-sa-∂v A-`y¿Yn-s®-¶n-epw A-h-K-Wn-°-s∏´p.-

¹-kv-h¬ {]-th-i-\w; Ip-«n-I-fpw c-£n-Xm-¡-fpw s\-t«m-«-¯n I-_-\n-Kn-cn: F-kv.-F-kv.-F¬.kn. ]-co-£-bp-sS ^-ew h-∂tXm-sS π-kv-h¨ {]-th-i-\Øn-\m-bn Ip-´n-I-fpw c-£n-Xm°-fpw s\-t´m-´w Xp-S-ßn. Pn-√-bn¬ B-h-iy-Øn-\v ko-‰p-I-fn-√m-Ø-Xpw D-≈ ko-‰ns‚ C-c-´n-tbm-fw Ip-´n-Iƒ D-]cn-]T-\-Øn-\v tbm-Ky-X t\-Sp-Ibpw sN-bv-X-Xm-Wv c-£n-Xm-°sf Ip-g-°p-∂-Xv. 11,581 Ip-´n-I-fm-Wv C-Ø-h-

W Pn-√-bn¬ D-]-cn-]T-\-Øn-\v tbm-Ky-X t\-Sn-bn-´p-≈-Xv. tk ]-co-£ I-gn-bp-∂-tXm-sS C-Xp 12,000 I-hn-bpw. F-∂m¬, kzIm-cy-ta-J-e-bn-epw k¿-°m¿ kv-Iq-fp-I-fn-ep-am-bn 7,000Øn¬ Xm-sg am-{Xw ko-‰p-I-fm-Wv πkv-h-Æn-\p-≈-Xv. shm-t°-j\¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn-bn-sebpw kn.-_n.-F-kv.-C-bn-se-bpw ko-‰p-I-fpw C-Xn-epƒ-s∏-Spw. Aß-s\-bm-hp-tºmƒ ]-Ip-Xn-

tbm-fw Ip-´n-Iƒ-°v π-kv-h¨ tIm-gv-kn-\v ]Tn-°m≥ ]m-c-e¬ tIm-f-Pp-I-sf-tbm A-\y-Pn-√-Isf-tbm B-{i-bn-t°-≠n-h-cpw.]p¬-∏-≈n ta-J-e-bn¬ I_-\n-Kn-cn, Im-∏n-sk-‰v, C-cp-fw, A-Xn-cm-‰p-Ip-∂v F-∂n-hn-S-ßfn¬ kv-Iq-fp-I-fp-s≠-¶n-epw Chn-sS-sbm-∂pw π-kv-h¨ tIm-gvkp-I-tfm shm-t°-j-\¬ lb¿ sk-°≥-U-dn tIm-gv-kp-Itfm C-√. ]p-Xn-b l-b¿ sk-

°≥-U-dn kv-Iq-fp-I-tfm A-[nI _m-®p-I-tfm A-\p-h-Zn-°mØ-Xm-Wv Xn-c-°v Iq-Sm≥ Im-cWw. F-√m h¿-j-hpw A-t©m ]-tØm i-X-am-\w ko-‰p-Iƒ h¿-[n-∏n-°p-∂-X-√m-sX A-[nI-_m-®v Xp-S-ßm≥ A-\p-a-Xn e`n-°p-∂n-√. ]-e-X-h-W ko-‰p-Ifp-sS F-Æw h¿-[n-∏n-®v ]-e kvIq-fp-I-fn-se-bpw ¢m-kp-I-fn¬ C-t∏mƒ Ip-´n-I-fp-sS F-Æw 65 h-sc-bm-Wv.-


{]mtZ-inIw

25 G{]n¬ 2014 sh≈n

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw I¬-∏-‰: ]-Sn-™m-d-Ø-d C-eIv-{Sn-°¬ sk-Iv-j-\v Io-gn-se Im-hp-a-μw ^o-Un-dn¬-s∏-´ a™q-d, F-´mw-ssa¬, ]-Ømw ssa¬, sN-μ-tem-Sv, Im-hp-a-μw F-∂n-hn-S-ß-fn¬ C-∂p-cm-hnse H-º-Xp-ap-X¬ ssh-Io-´v A©p-h-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßp-sa∂v A-kn-Â v F≥-Pn-\o-b¿ A-dn-bn-®p.

Adnbn-¸pIÄ

hml-\-§Ä te-ew-sN-¿p¶p I¬-∏-‰: h-b-\m-Sv F-Iv-sskkv Un-hn-j-\n-se c-≠p hm-l\-߃ sa-bv 27\v cm-hn-se 11\v kp¬-Øm≥ _-tØ-cn F-Ivssk-kv td-©v Hm-^n-kn¬ teew sN-øpw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v ao\-ßm-Sn-bn-ep-≈ F-Iv-ssk-kv Un-hn-j≥ Hm-^n-kp-am-bn _‘-s∏-S-Ww.-

Ip-gÂ-¡n-W-dp-IÄ \-¶m-¡-W-sa-¶v ap-≈≥-sIm-√n: ap-≈≥-sIm-√n, ]p¬-∏-≈n ]-©m-b-Øp-I-fn¬ tI-Sm-bn-°n-S-°p-∂ Ip-g¬-°nW-dp-Iƒ \-∂m-°m≥ \-S-]-Snbp-≠m-h-W-sa-∂v ^m¿-ta-gv-kv dn-eo-^v t^m-dw Pn-√m sk-{I-´dn A-{_-lmw am-te-Øv B-hiy-s∏-´p. \n- m-c Im-c-W-߃ sIm≠m-Wv ]-e-bn-S-Øpw Ip-g¬-°nW-dp-Iƒ D-]-tbm-K-iq-\y-am-bXv. ]-e-bn-S-Øpw In-W-dp-Iƒ tI-Sm-b-Xn-s‚ Im-c-Ww t]mepw A-[n-Ir-X¿ A-t\z-jn-®n-´ns√-∂v A-t±-lw Ip-‰-s∏-Sp-Øn.

Pn-Ãm I¬-h³-j³ \-S-¯n I¬-∏-‰: tI-c-f tÃ-‰v l-b¿ KpUv-kv Hm-tW-gv-kv A-tkm-kntb-j≥ Pn-√m I¨-h≥-j≥ \S-Øn. N-S-ßn¬ kw-ÿm-\ t\Xm-°ƒ-°v kzo-I-c-Ww \¬-In. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v A-l-ΩZv tIm-b lm-Pn D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. Pn-√m {]-kn-U‚ v F≥ Fw tPm¿-Pv A-[y-£-X-h-ln®p. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´dn jw-kp-±o≥, sk-{I-´-dn _jo¿, ssh-kv {]-kn-U‚ v {]-Imiv Ip-am¿, sk-{I-t´-dn-b-‰v AwKw in-h-{]-km-Zv, tIm-gn-t°m-Sv Pn-√m {]-kn-U‚ v kp-sse-am≥, h-\n-Xm-hn-Mv tIm-gn-t°m-Sv Pn√m {]-kn-U‚ v Ip¬-kp, sshkv {]-kn-U‚ v ssk-\-_ kwkm-cn-®p.

B-ip-]-{Xn D-]-tcm-[w C-¶v kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: Xm-eq°v B-ip-]-{Xn-bn-se am-Xr-inip kw-c-£-W tI-{μ-Øn¬ ssK-\-t°m-f-Pn-Ãn-s‚ tk-h\w e-`y-am-°m-Ø-Xn¬ {]-Xntj-[n-®v F≥.-kn.-]n-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ C-∂v B-ip-]-{Xn D-]-tcm-[n-°pw. cm-hn-se 10 ap-X-em-Wv k-a-cw. \m-ep-am-k-am-bn B-ip-]-{Xnbn¬ ssK-\-t°m-f-Pn-Ãn-√. tUm-Œ¿ A-h-[n-sb-Sp-Øv t]mb-Xm-Wv. ]-I-cw B-sf \n-b-an-®n-´n-√. C-tXm-sS B-Zn-hm-kn-I-f-S-°-ap≈ \q-dp-I-W-°n-\v tcm-Kn-I-fmWv Zp-cn-X-Øn-em-b-Xv.-

sSw-t]m {Sm-h-eÀ \n-b-{´-Ww-hn-«v a-c-¯n-en-Sn-¨v B-dp-t]À-¡v ]-cn-¡v

sh-Å-ap-−-bn C-t¡m-tjm-¸v Xp-S-§n

Kq-U-√q¿: hn-t\m-Z-k-©m-cnIƒ k-©-cn-® sSw-t]m {Sm-he¿ \n-b-{¥-Ww-hn-´v tdm-U-cn-Inse a-c-Øn-en-Sn-®v B-dp-t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. _mw-•q¿ sP.-kn. \K¿ kz-tZ-in-I-fm-b ss{U-h¿ cm-Pp (30), Xzm-ln¿ (38), ap-_md-Iv (40), kn-dm-Pv (28), ^¿-Zm-\ (30), ap-l-Ω-Zv C¬-bm-kv (26) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C-h-sc Kq-U-√q¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. Du-´n-˛-Kq-U-√q¿ tZ-io-b-]m-Xbn-se \-Sp-h-´w 27mw-h-f-hn¬ C∂-se D-®-bv-°v aq-∂n-\m-bn-cp-

sh-≈-ap-≠: hm-cm-º-‰ cp-Nn h\n-Xm Im‚o≥ B‚ v Im-‰-dn-Mv bq-\n-‰n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ ]©m-b-Øv Hm-^n-kv sI-´n-SØn¬ C-t°m-tjm-∏v B-cw-`n®p. {Km-a-∏-©m-b-Øv hm¿-jn-I ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-b tI-{μw {]-kn-U‚ v ]n ap-l-Ω-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kn.-Un.-F-kv. sN-b¿-t]-gvk¨ dw-em ap-l-Ω-Zv A-[y-£X-h-ln-®p. ÿn-cw-k-an-Xn A[y-£≥ Sn sI a-Ωq-´n, ]n ]n tPm¿-Pv, Ip-Spw-_-{io Pn-√m anj≥ tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ ]n ]n apl-Ω-Zv, ]-©m-b-Øv Aw-K-ß-fm-

∂p A-]-I-Sw. kw-L-Øn¬ 25 t]-cp-≠mbn-cp-∂p. Du-´n k-μ¿-in-®v \m-´nte-°v a-S-ßp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv A-]-I-S-ap-≠m-b-Xv.

k-©m-cn-IÄ-¡v hn-e-¡v Kq-U-√q¿: Du-´n s_m-´m-Wn°¬ Km¿-U-\n-se ]p¬-ssa-Xm\n-bn¬ k-©m-cn-Iƒ-°v hn-et°¿-s∏-Sp-Øn. ^v-f-h¿-tjm {]-am-Wn-®v ]p¬-ssa-Xm-\w tamSn-]n-Sn-∏n-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am- sh-≈-ap-≠ {Km-a-∏-©m-b-Øv Hm-^n-kn¬ {]-h¿-Ø-\-am-cw-`n-® C-t°m-tjm-∏v {]-kn-U‚ v ]n ap-l-Ω-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p bm-Wv hn-e-°v.

Ip-Spw-_-{io h-\n-Xm IÀ-j-IÀ-¡v hn-h-c-hn-\n-a-b-hp-am-bn B-Iv-k-kv I¬-∏-‰: Ip-Spw-_-{io h-\n-Xm I¿-j-I¿-°v Im¿-jn-I, km-t¶Xn-I km-£-c-X-bv-°m-bn ssk_¿ A-[n-jvTn-X hn-h-c-hn-\n-ab kw-hn-[m-\w \-S-∏m-°p-∂p. tI-c-f Im¿-jn-I k¿-h-I-em-ime-bp-sS A-º-e-h-b¬ Ir-jn hn⁄m-\ tI-{μ-hpw (sI.-hn.-sI.) Ip-Spw-_-{io Pn-√m an-j-\pw kw-bp-‡-am-bm-Wv '\q-X-\ hnh-c-߃ hn-c¬-Øp-ºn¬' ]-≤Xn-bm-b B-Iv-k-kv \-S-∏m-°p∂-Xv. B-Iv-kn-e-td-‰n-Mv k-ssÃ-\_n-en-‰n {Xq kn-\¿-Pn ]-≤-Xn aptJ-\ A-\p-Zn-\w Im¿-jn-I taJ-e-bn¬ cq-]-s∏-Sp-∂ \q-X-\mi-b-߃, km-t¶-Xn-I-hn-Zy-Iƒ Ir-jn-bn-te¿-s∏-Sp-∂ h-\n-Xm I¿-j-I-cp-sS hn-c¬-Øp-ºn-seØn-°p-I-bm-Wv ssk-_¿ F-Ivk-‰≥-j≥ ]-≤-Xn-bp-sS e£yw.kw-ÿm-\-Øv tIm-gn-t°mSv, h-b-\m-Sv Pn-√-I-fn-em-Wv BZy-L-´-Øn¬ ]-≤-Xn \-S-∏m-°p∂-Xv. C-Xn-\m-bp-≈ H-∂mw-L-´ ]-cn-io-e-\w tªm-°v tIm-˛-HmUn-t\-‰¿-am¿-°v \¬-In. 115 Ip-Spw-_-{io kn.-Un.-Fkp-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S°p-∂ kw-L-Ir-jn-°m¿-°m-

B-Iv-k-kv ]-≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w I¬-∏-‰-bn¬ Ip-Spw-_-{io F-Iv-kn-Iyq-´o-hv U-b-d-Œ¿ tUm. sI _n h¬-k-e-Ip-am-cn \n¿-h-ln-°p-∂p Wv B-Iv-k-kv ]-≤-Xn-bp-sS KpWw e-`n-°p-I. Im-em-h-ÿm hy-Xn-bm-\w, Ip-Spw-_-{io h-\n-Xm I¿-j-I¿ t\-cn-Sp-∂ {]-iv-\-߃, hn-fIƒ-°p-≠m-hp-∂ tcm-K-߃, \-√-bn-\w hn-Øv Xn-c-s™-Sp°¬, Io-S-\m-in-\n {]-tbm-Kw,

h-f-{]-tbm-Kw, P-e-tk-N-\w, ]cn-N-c-Ww, b-t{¥m-]-I-c-W-ßfp-sS D-]-tbm-Kw, `q-an hn-f-bn-d°m-\m-bn k-÷-am-°¬ Xp-Sßn-b-h-bn¬ {]-tXy-Iw ]-cn-ioe-\w \¬-Ipw. Im¿-jn-I I-e-≠¿ X-øm-dm°¬, kw-i-b-\n-hm-c-Ww, Im¿-

jn-I-cw-K-Øv I-s≠-Øp-∂ \qX-\m-i-b-߃ P-\-Io-b-h¬-°cn-°m-\pw I¿-j-I¿-°v ]-cn-N-bs∏-Sp-Øm-\pw B-Iv-k-kn-eq-sS km-[n-°pw.C-cp Pn-√-I-fn-se-bpw kw-LIr-jn-°m¿-°pw a-‰v h-\n-Xm I¿j-I¿-°pw Ip-Spw-_-{io am-ÿ

I¿-j-I¿ ap-tJ-\-bm-Wv hn-h-c߃ F-Øn-°p-I. h-\n-Xm I¿j-I¿-°v t\-cn-´pw C-˛-sa-bn¬ ap-tJ-\-bpw hn-h-c-߃ F-Øn°pw. Ip-Spw-_-{io kn.-Un.-Fkv, Fw.-sI.-F-kv.-]n. tªm-°v tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿-am¿, am-ÿ I¿-j-I¿, kw-L-Ir-jn-°m¿ F-∂n-h¿-°v {]-tXy-I sa-bn¬ {Kq-∏p-≠m-°n hn-h-c-߃ e-`yam-°pw. sI.-hn.-sI. tI-{μo-I-cn®m-Wv hn-h-c-߃ b-Ym-k-a-bw h-\n-Xm I¿-j-I¿-°v F-Øn-°pI.B-Iv-k-kv ]-≤-Xn-bp-sS D-ZvLm-S-\w Ip-Spw-_-{io F-Iv-knIyq-´o-hv U-b-d-Œ¿ tUm. sI _n h¬-k-e-Ip-am-cn \n¿-h-ln®p. sI.-hn.-sI. ta-[m-hn tUm. F cm-[-Ωm ]n-≈ A-[y-£-X-hln-®p. A-kn- v {]-^-k¿ tUm. ]n sI A-_v-Zp¬ P-∫m¿ ]-≤Xn hn-i-Zo-I-c-Ww \-S-Øn. tImgn-t°m-Sv Pn-√m an-j≥ tIm-˛-HmUn-t\-‰¿ sI sI ap-l-Ω-Zv ss^-k¬, A-kn- v tIm-˛Hm-Un-t\-‰-am-cm-b sI sI apwXm-kv Im-knw, sI A-_-Zp¬ k-emw, I¨-kƒ-´‚p-am-cm-b ]n sI kp-ssl¬, sI Fw A_v-Zp¬ \n-km¿ kw-km-cn-®p.

B-Zn-hm-kn `-h-\-]-²-Xn- ]p-\-cm-cw-`n-¡-Ww: _-Êpw Po-¸pw Iq-«n-bn-Sn-¨p ]-«n-I-Pm-Xn-þ-hÀ-K sF-Iy-th-Zn I-¬-∏-‰: ^-≠n-s√-∂ t]-cn¬ ap-S-ßn-°n-S-°p-∂ B-Zn-hm-kn `-h-\-]-≤-Xn-I-fpw tIm-f-\n \n¿am-W ]-≤-Xn-I-fpw ]p-\-cm-cw-`n°-W-sa-∂v A-Jn-e-tI-c-f ]-´nI-Pm-Xn-˛-h¿-K sF-Iy-th-Zn kwÿm-\ I-Ωn-‰n `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-hiy-s∏-´p. c-≠m-bn-c-Øn-te-sd ho-Sp-I-fp-sS \n¿-am-W-am-Wv ^≠n-s√-∂ t]-cn¬ ]m-Xn-h-gnbn¬ In-S-°p-∂-Xv. cm-Po-hv Km‘n Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn, B-Znhm-kn {]-tXy-I ]m-t°-Pv A-\pk-cn-®p-≈ ]p-\-c-[n-hm-k ]-≤-

Xn-Iƒ Xp-S-ßn-b-h-bpw ]m-Xn-hgn-bn-em-Wv. Im-e-h¿-jw B-cw`n-°pw ap-ºv B-h-iy-Øn-\v ^≠-\p-h-Zn-®v ]-≤-Xn-Iƒ ]q¿Øn-bm-°-Ww. I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´ns\ Xp-S¿-∂v Izm-dn-Iƒ {]-h¿Øn-°m-Ø-Xpw \n¿-am-Ww ap-Sßm-\n-S-bm-°n-bn-´p-≠v. \n¿-amW-km-a-{Kn-I-fp-sS hn-e-°-b-‰w aq-ew A-\p-h-Zn-® ^-≠v t]m-cmsX h-cp-∂ km-l-N-cy-hp-aps≠-∂p sF-Iy-th-Zn t\-Xm°ƒ ]-d-™p. ]m-h-s∏-´ B-Zn-hm-kn Ip-Spw-

_-߃-°v Ir-jn-`q-an hm-ßm≥ ]-Øp-e-£w A-\p-h-Zn-®-Xpt]m-se ]-´n-I-Pm-Xn Ip-Spw-_߃-°pw Xp-I A-\p-h-Zn-°Ww. ]-´n-I-Pm-Xn `-h-\-]-≤-Xnbp-sS Xp-I c-≠p-e-£-sa-∂-Xp aq-∂m-bpw ]-´n-I-h¿-K `-h-\-\n¿am-W ]-≤-Xn-bp-sS Xp-I \m-ep e-£-am-bpw D-b¿-Ø-W-sa-∂pw C-h¿ B-h-iy-s∏-´p. k-w-ÿm\ {]-kn-U‚ v ssX-°m-Sv hn-P-bIp-am¿, P-\-d¬ sk-{I-´-dn H Pn N-{μ≥, kp-tc-{μ≥ ap-´-Ø-d hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶Sp-Øp.

a-\p-jym-h-Im-i- {]-hÀ-¯-IÀ-s¡-Xn-cm-b ep-¡u-«v t\m-«o-kn {]-Xn-tj-[w I¬-∏-‰: km-aq-ln-I, ]m-cn-ÿnXn-I, a-\p-jym-h-Im-i ta-J-e-Ifn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂-h-sc amthm-hm-Zn ap-{Z-Nm¿-Øn ep-°u´v t\m-´o-kv ]p-d-s∏-Sp-hn-® t]men-kv \-S-]-Sn-bn¬ bq-Øv U-btem-Kv ]-›n-a-L-´ kw-hm-Z-bm{Xm-kw-Lw {]-Xn-tj-[n-®p. P-\m-[n-]-Xy-co-Xn-bn¬ tI-cf-Øn-se a-\p-jym-h-Im-i-˛-]-cnÿn-Xn k-a-c-ß-fn¬ k-Po-h-ambn C-S-s]-Sp-∂-h-sc C-Ø-cØn¬ A-]-am-\n-°p-∂-Xp s]mXp-k-aq-l-tØm-Sp-≈ sh-√p-hnfn-bm-sW-∂p kw-Lmw-K-߃ Ip-‰-s∏-Sp-Øn. \n-e-hn¬ H-cp

kozhikode/wyd

tI-kv t]m-epw kz-¥w t]-cn¬ C-√m-Ø-h-sc-bm-Wv Cu co-Xnbn¬ t^m-t´m ]-Xn-®v ep-°u-´v t\m-´o-kv ]p-d-s∏-Sp-hn-®n-cn-°p∂-Xv. Izm-dn am-^n-b-Iƒ-°pw ]›n-a-L-´-Øn-se h-\w-sIm-≈bv-°pw a-\p-jym-h-Im-i [zw-k\-߃-°p-sa-Xn-tc i-‡-am-b \n-e-]m-Sp-Iƒ kzo-I-cn-°p-∂-hsc tI-kp-I-fn¬ s]-Sp-Øn-bpw am-thm-hm-Zn-I-sf-∂p ap-{Z-IpØn k-aq-l-Øn-\p ap-∂n¬ \n∂v A-I-‰n \n¿-Øm-sa-∂pw Nn¥n-°p-∂ `-c-W-Iq-Sw P-\m-[n-]Xy-]-c-am-b {]-h¿-Ø-\ kzm-X{¥y-sØ \n-cm-I-cn-°p-I-bm-

Wv.C‚-en-P≥-kpw t]m-en-kpw tN¿-∂v am-thm-hm-Zn kzm-[o-\Øn-s‚ t]-cn¬ ]-›n-a-L-´ taJ-e-bn¬ `o-Xn ]-c-Øn-s°m≠n-cn-°p-I-bm-Wv. ]-›n-a-L-´ ta-J-e-bn¬ \-S-°p-∂ \n-c-h-[n am-^n-b {]-h¿-Ø-\-߃-s°Xn-tc \-S-°p-∂ k-a-c-ß-sf ASn-®-a¿-Øp-∂-Xn-\p ap-t∂m-Snbm-bn-´m-Wv C-Ø-c-Øn¬ ep°u-´v t\m-´o-kv ]p-d-s∏-Sp-hn-®n´p-≈-Xv. s]m-Xp-{]-h¿-Ø-I-sc A-]-am-\n-°p-∂ X-c-Øn¬ ep°u-´v t\m-´o-kv ]-Xn-® t]m-enkn-s\-Xn-tc \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-

Ww. t\m-´o-kn¬ t]-cp-h-∂ s]m-Xp-{]-h¿-Ø-I-tcm-Sv k¿°m¿ am-∏p-]-d-b-W-sa-∂pw kwLmw-K-߃ B-h-iy-s∏-´p. F≥ ]n tPm¨-k¨, ^m. A-K-Ãn≥ h-t´m-en, sI k-l-tZh≥, dw-ko-\m D-ssa-_, tUm. ]n Pn l-cn, {]-Pn¬ A-a≥, cmtP-jv Im-°-t»-cn, kp-tc-jv \mcm-b-W≥, c-Rv-P-\m a-Wv-U¬, bm-an-\n ]-c-ta-iz-c≥, k-t¥mjv Ip-am¿, kn Fw A-Pv-em¬ kw-km-cn-®p.]-›n-a-L-´ kw-hm-Z-bm-{X C-∂v sIm-bn-te-cn-bn¬ B-cw-`n®v a-S-°n-a-e-bn¬ k-am-]n-°pw.

I¬-∏-‰: tI-c-f t^m-d-Ãv s{]m´-Œo-hv Ãm-^v A-tkm-kn-tbj≥ Pn-√m k-tΩ-f-\w 28-\v cmhn-se 10.-30-\v Fw.-Pn.-Sn. Hm-Unt‰m-dn-b-Øn¬ Fw hn t{i-bmwkv-Ip-am¿ Fw.-F¬.-F. D-Zv-LmS-\w sN-øpw.- Pn-√m {]-kn-U‚ v sI sF Fw C-Iv-_m¬ A-[y£-X-h-ln-°pw. Pn-√m ]-©m-b-

Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\w

I¬-∏-‰: ssh-Øn-cn Xm-eq-°v {]-hm-kn-t£-a k-l-I-c-W-kwL-Øn-s‚ Hm-^n-kv sI-´n-tSm-ZvLm-S-\w \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ ]n ]n B-en-bpw Hm-l-cn hn-X-ctWm-Zv-Lm-S-\w tªm-°v ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v ]n sI A\n¬-Ip-am-dpw \n¿-h-ln-®p. ap-\n-kn-∏¬ Iu¨-kn-e¿ B-bn-j ]-≈n-bm¬ A-[-y-£X-h-ln-®p. ]n -C jw-kp-±o≥, ap-l-Ω-Zen I-Æo-cn-∏n¬, sI ]n km-ZØv, ]n hn B‚-Wn, sI \u-jmZv, kn-±o-Jv Xm-∂n-°m-Sv, j-ao¿ Ip-cn-°ƒ, a-Ωp-´n tIm-ºn, ]n F A-_m-kv, d-^o-Jv-jm, _n-\nbm-jn≥, sI hn \m-k¿, sI Pkv-\, dw-e I-º-f-°m-Sv, kp-\n¬Ip-am¿, t{X-k-ym-Ω, jn-^m-\- ssh-Øn-cn Xm-eq-°v {]-hm-kn-t£-a k-l-I-c-W-kw-Lw Hm-^n-kv sI-´n-tSm-Zv-Lm-S-\w Øv kw-km-cn-®p. I¬-∏-‰ \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ ]n ]n B-en \n¿-h-ln-°p-∂p

SmIv-kv hÀ[-\: ss{U-hÀ-amÀ {]-Xntj-[ {]-IS-\w \S¯n kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: Sm-Iv-kv `o-a-am-bn h¿-[n-∏n-®-Xn¬ Sm-Ivkn ss{U-h¿-am¿ {]-Xn-tj-[n®p. Sm-Iv-kn Po-∏v tIm-˛-Hm-Unt\-j≥ I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ Su-Wn¬ {]-Xn-tj-[ {]I-S-\w \-S-Øn. h¿-jw 1,040 cq-]-bp-≠m-bncp-∂-Xv c-≠p-h¿-j-tØ-°v 12,200 cq-]-bm-bn h¿-[n-∏n-®-Xv ]n≥-h-en-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏´m-Wv {]-I-S-\w \-S-Øn-b-Xv. {]k-∂≥, ap-l-Ω-Zv tIm-b, Pn-Pn t\-Xr-Xzw \¬-In.

Øv {]-kn-U‚ v F≥ sI d-jo-Zv ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS sa-U¬ e`n-®-h-sc B-Z-cn-°¬ sI hn DØ-a-\pw hn-Zym-`ym-k t{]m¬km-l-\ k-Ωm-\-hn-X-c-Ww ]n [-t\-jv Ip-am-dpw Im-bn-I-ta-fm tP-Xm-°-sf B-Z-cn-°¬ Fw hn t_-_n-bpw \n¿-h-ln-°pw.-

b kn F-®v A-jv-d-^v, kp-sseJ tIm-Wn-°¬, saw-_¿ sk{I-´-dn Fw A-\n¬-Ip-am¿, tim`-\m c-hn kw-km-cn-®p. Kp-W-ta≥-a-bp-≈-Xpw A\yw-\n-∂p -t]m-hp-∂-Xp-am-b \mS≥-hn-`-h-߃ H-cp-°m-\pw IpSpw-_-{io bq-\n-‰p-I-fp-sS D¬-∏∂-ß-fp-sS Ãm-fp-I-fm-bpw Ct°m-tjm-∏v {]-h¿-Øn-°pw. Ign-™ Un-kw-_-dn¬ I¬-∏-‰bn¬ \-S-∂ ap-J-y-a-{¥n-bp-sS P\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bn¬ Im®n¬ Ãmƒ \-S-Øn {i-≤-t\-Snb-h-cm-Wv cp-Nn Im‚o≥ B‚ v Im-‰-dn-Mv bq-\n-‰v.-

Npcp¡¯nÂ

Un.-Fw.-sI. {]-hÀ-¯-IÀ tdm-Uv D-]-tcm-[n-¨p

Kq-U-√q¿: Kq-U-√q-cn-se H-cp kz-Im-cy Nm-\-¬ kw-t{]-jWw sN-bv-X hm¿-Ø-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v Un.-Fw.-sI. {]-h¿Ø-I¿ Kq-U-√q¿-˛-tIm-gn-t°m-Sv A-¥¿-kw-ÿm-\ ]m-X D-]tcm-[n-®p. _p-[-\m-gv-N cm-{Xn ]-Øn-\m-Wv kw-`-hw. kz-Im-cy Nm-\¬ s]-cp-am-‰-®-´w ew-Ln-®v `-c-W-I-£n-°v A-\p-Iq-e-ambn hm¿-Ø \¬-In-sb-∂m-tcm-]n-®m-bn-cp-∂p k-a-cw. Kq-U√q¿ ]-g-b _-kv-Ãm≥-Un-\v k-ao-]-am-Wv tdm-Uv D-]-tcm-[n-®Xv. t\-Xm-°-fm-b en-bm-°-Ø-en, ]m-fiy-cm-Pv, cm-tP-{μ≥ t\-Xr-Xzw \¬-In. hn-h-c-a-dn-™v ÿ-e-sØ-Øn-b Un-ssh.F-kv.-]n. Xn-cp-ta-\n, kn.-sF. `m-kv-I-c≥ F-∂n-h¿ k-a-c°m-cp-am-bn N¿-® \-S-Øn-bm-Wv {]-iv-\w ]-cn-l-cn-®-Xv. Nm\¬ ]n-∂o-Sv hm¿-Ø ]n≥-h-en-°p-I-bpw sN-bv-Xp.-

I-S-am³-tXm-Sv kw-c-£-W-¯n-\v Xp-I h-I-bn-cp-¯-W-sa-¶v

th-en-b-ºw: ]p¬-∏-≈n, ap-≈≥-sIm-√n ]-©m-b-Øp-I-fn-eqsS I-S-∂p-t]m-hp-∂ I-S-am≥-tXm-Sn-s‚ kw-c-£-W-Øn-\m-bn ]-\-a-cw tªm-°v ]-©m-b-Øv Xp-I h-I-bn-cp-Ø-W-sa-∂v ]p¬-∏-≈n {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Fw Sn I-cp-Wm-Ic≥ B-h-iy-s∏-´p. 10 ap-X¬ 15 h-sc ao-‰¿ ho-Xn-bp-≈ I-S-am≥-tXm-Sn-\v Ct∏mƒ ]-e-bn-S-Øpw \m-epw A-©pw ao-‰¿ am-{X-ta ho-Xn-bp≈q. ]-e-bn-S-Øpw a-g-°m-e-Øv a-Æn-Sn-™v tXm-Spw Ir-jn-`q-anbpw X-I-cp-∂-Xn-\pw Im-c-W-am-hp-∂p-≠v. tXm-Sn-s‚ c-≠p Xoc-ß-fpw kw-c-£n-°p-∂-Xn-\v \-S-]-Sn-I-fp-≠m-bm¬ a-sÆm-en∏v X-S-bm-\pw I-gn-bpw. C-°m-cy-Øn¬ tªm-°v ]-©m-b-Øv A-Sn-b-¥-c \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°-W-sa-∂pw {]-kn-U‚ v Bh-iy-s∏-´p.-

ku-P-\y tIÄ-hn ]-cn-tim-[-\m Iymw-]v

I¬-∏-‰: tUm. i-t¶-gv-kv ln-b-dn-Mv F-bv-Uv sk‚-dn-s‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ 26, 27 Xn-ø-Xn-I-fn¬ ku-P-\y tIƒ-hn ]-cntim-[-\m Iymw-]v \-S-Øpw. cm-hn-se 10 ap-X¬ ssh-Io-´v A©p-h-sc-bm-Wv Iymw-]v. ap≥-Iq-´n c-Pn-kv-‰¿ sN-øp-∂-h¿-°v ]-s¶-Sp-°mw. t^m¨: 9048841000.-

Kq-U-√q¿: X-an-gv-\m-Sv {Sm≥-kvt]m¿-´v tIm¿-]-td-j≥ _- pw Po-∏pw Iq-´n-bn-Sn-®p. Po-∏v ss{Uh¿ \m-K-cm-Pv (30) A-Zv-`p-X-I-cam-bn c-£-s∏-´p. Du-´n-˛-a-©q¿ ]m-X-bn¬ ]-gb Xm-eq-°v Hm-^n-kn-\v k-ao-]am-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. Po-∏n-s‚ ap≥-`m-Kw ]m-sS X-I¿-∂p. a-©q-cn¬ \n-∂v F-S-°m-Snte-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ _ pw F-Xn-tc h-∂ Po-∏p-am-Wv Iq-´n-bn-Sn-®-Xv. C-∂-se cm-hnse-bm-Wv kw-`-hw. C-tXm-sS dq´n¬ c-≠p-a-Wn-°q¿ K-Xm-K-Xw bm-t°m-_m-b k¨-tU kv-Iqƒ sP.-F-kv.-hn.--_n.--F-kv. X-S- -s∏-´p. B¿°pw ]-cn- Iymw-]v am-\-¥-hm-Sn ta-J-em-X-e D-Zv-Lm-S-\w \o¿-hm-cØv °n√. C≥-kv-s]-Œ¿ tPm¨ t_-_n \n¿-h-ln-°p-∂p

t^m-d-Ìv s{]m-«-Îo-hv Ìm-^v A-tkm. Pn-Ãm k-t½-f-\w

3

ta-J-em-X-e D-Zv-Lm-S-\w

\o¿-hm-cw: bm-t°m-_m-b k¨-tU kv-Iq-fn-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ \-S-Øp-∂ sP.--F-kv.-hn.--_n.--F-kv. Iymw-]v am-\-¥-hmSn ta-J-em-X-e D-Zv-Lm-S-\w aWn-t°m-Sv sk‚ v ta-co-kv bmt°m-_m-b ]-≈n-bn¬ C≥-kvs]-Œ¿ tPm¨ t_-_n \n¿-hln-®p. k¨-tU kv-Iqƒ sl-Uv-amÿ F Fw ]u-tem-kv A-[y£-X-h-ln-®p. ta-J-em sk-{I-´-dn F-_n≥ ]n G-en-bm-kv, A-[-ym-]-I {]Xn-\n-[n sI Fw jn-t\m-Pv, Iymw-]v U-b-d-Œ¿ t_-kn¬ t]mƒ kw-km-cn-®p.

Thejas Epaper wayanad Edition 2014-04-25  

Thejas Epaper wayanad edition. 2014-04-25

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you