Page 1

{]mtZ-inIw

26 am¿®v 2014 _p[≥

]cn-]mSn  am-\-¥-hm-Sn h-≈n-bq¿-°mhv `-K-h-Xn t£-{Xw: B-dm-´pX-d a-tlm¬-k-hw-˛ 8.-00

thm-«À-am-sc {]-_p-²-cm-¡m³ "C-e-Iv-j³ c-Yw' a-I-sf ]o-Un-¸n-¨ ]n-Xm-hn-\v

I¬-∏-‰: tem-Iv-k-`m Xn-c-s™Sp-∏n¬ thm-´¿-am-sc {]-_p-≤-cm°p-∂-Xn-\p-≈ Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j-s‚ "C-e-Iv-j≥ c-Yw' Pn-√m I-e-Œ¿ tI-i-th-{μ-Ipam¿ ^v-fm-Kv Hm-^v sN-bv-Xp. knÃ-am-‰n-Iv thm-t´-gv-kv F-PypI¬-∏-‰: tam-t´m¿-sØm-gn-emt°-j≥ B‚ v C-e-Iv-{S-d¬ fn t£-a-\n-[n hn-ln-Xw G]m¿-´n-kn-t∏-j≥ (F-kv.-hn.-C.{]n¬ H-∂p-ap-X¬ Un.-Un-bm-bn C.-]n.-) ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bm\¬-I-Ww. hm-l-\ \-º¿ Dƒ- Wv {]-Nm-c-Ww. "`m-c-X-Øn-s‚ s∏-sS tN¿-Ø Un.-Un. B-Wv a-l-Øm-b P-\m-[n-]-Xy {]-{In\¬-tI-≠-sX-∂p Pn-√m F-Ivb-bn¬ ]-¶m-fn-I-fm-hp-I' F-∂kn-Iyq-´o-hv Hm-^n-k¿ A-dn-bn- Xm-Wv ap-{Zm-hm-Iyw. ®p. \n¿-`-b-am-bn thm-´v sN-øp∂-Xn-\v P-\-ß-sf t{]-cn-∏n-°pI¬-∏-‰: hn-hn-[ I-º-\n/tIm¿- ∂-tXm-sSm-∏w Xn-c-s™-Sp-∏v {]-{In-b-sb-°p-dn-®v A-h-t_m]-td-j≥/t_m¿-Up-I-fn-se [-ap-≠m-°p-I-bp-am-Wv ]-cn-]mem-Ãv t{K-Uv X-kv-Xn-I-bp-sS (Im-‰-K-dn \-º¿ 422/09) km-[y- Sn-bp-sS e-£yw. {Km-a-hn-I-k-\ h-Ip-∏n-s‚ Xm ]-´n-I-bn-se D-tZym-Km¿-YnI-fp-sS k¿-´n-^n-°-‰v ]-cn-tim- A-e-¶-cn-® hm-l-\-Øn¬ G{]n¬ G-gp-h-sc Pn-√-bp-sS hn-hn[-\-bpw ssk-°nƒ sS-Ãpw 28\v cm-hn-se F-´n-\v F-kv.-sI.- [ `m-K-ß-fn¬ C-e-Iv-j≥ c-Yw Fw.-sP.-F-®v.-F-kv.-F-kv. {Ku≠n¬ \-S-Øpw. X-]m¬ h-gn e`n-® A-Uv-an-j≥ Sn-°-‰v, A ¬ {]-am-W-߃, B-dp am-kØn-\-Iw F-Sp-Ø ]m-kv-t]m¿´v ssk-kv t^m-t´m (t]-cpw t^m-t´m-sb-Sp-Ø Xn-ø-Xn-bpw tc-J-s∏-Sp-Øn-b-Xv) F-∂n-h k-ln-Xw D-tZy-Km¿-Yn-Iƒ {Ku≠n-se-Ø-Ww.

ITn-\-X-S-hpw ]n-g-bpw

Adnbn-¸pIÄ

t£-a-\n-[n Un.-Un-bm-bn \Â-I-Ww

ssk-¡nÄ sS-Ìv 28\v

h-Ån-bqÀ-¡m-hv DÂ-k-h-¯n-\v Hcp-¡-§-fmbn

thm-´¿-am-sc {]-_p-≤-cm-°m≥ e-£y-an-´p-≈ C-e-Iv-j≥ c-Yw I¬-∏-‰-bn¬ Pn-√m I-e-Œ¿ hn tI-i-th-{μ-Ip-am¿ ^v-fm-Kv Hm-^v sN-øp-∂p ]-cy-S-\w \-S-Øpw. am-\-¥-hm-Sn em≥-Uv ss{S_yq-W¬ Hm-^n-kn-se kv-s]jy¬ X-l-kn¬-Zm¿ sI sI hnP-b-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv Ce-Iv-j≥ c-Yw Pn-√-bn¬ ]-cy-S\w \-S-Øp-I. I-gn-™ Xn-c-s™-Sp-∏n¬

t]m-fn-Mv i-X-am-\w Ip-d-™ ÿ-e-߃, thm-´v _-ln-jv-I-cW-Øn-\v B-lzm-\w sN-ø-s∏-´ ÿ-e-߃, B-Zn-hm-kn thm-´¿am¿, ]p-Xn-b thm-´¿-am¿ Xp-Sßn-b-h-cn-em-Wv Iq-Sp-X¬ {i-≤ tI-{μo-I-cn-°p-I. Pn-√-bn¬ 47 t]m-fn-Mv-tÃ-j-

\n¬ c-Yw ]-cy-S-\w \-S-Øpw.kn-hn¬-tÃ-j-\n¬ \-S-∂ ^vfm-Kv Hm-^v N-S-ßn¬ C-e-Iv-j≥ U-]yq-´n I-e-Œ¿ \m-cm-b-W≥Ip-´n, F.-Un.-Fw. sI K-tWi≥, lp-kq¿ in-c-kv-X-Zm¿ ]n ]n Ir-jv-W≥-Ip-´n, I-e-Œ-td-‰v Po-h-\-°m¿ ]-s¶-Sp-Øp.

Xn-c-sª-Sp-¸v: G-I-Pm-e-I kw-hn-[m-\w B-cw-`n-¨p

I¬-∏-‰: Xn-c-s™-Sp-∏p-am-bn _-‘-s∏-´v ÿm-\m¿-Yn-Iƒ°pw ]m¿-´n-Iƒ-°pw B-h-iyam-b hn-hn-[ A-\p-a-Xn-]-{X߃ \¬-Ip-∂-Xn-\v Xn-c-s™Sp-∏v I-Ωo-j-s‚ \n¿-tZ-i-{]-Imcw Pn-√m h-c-Wm-[n-Im-cn-bp-sS Hm-^n-kn¬ G-I-Pm-e-I kw-hn[m-\-sam-cp-°n-b-Xm-bn I-e-Œ¿ tI-i-th-{μ-Ip-am¿ A-dn-bn-®p. s]m-Xp-tbm-Kw, dm-en-Iƒ, Pm-Y-Iƒ F-∂n-h kw-L-Sn-∏n°p-∂-Xn-\pw {]-Nm-c-W-Øn-\v D®-`m-jn-Wn, hm-l-\-߃ F-∂nh-bp-sS D-]-tbm-K-Øn-\p-ap-≈ A-\p-a-Xn G-I-Pm-e-I kw-hn-[mam-\-¥-hm-Sn: bp.-Un.-F-^v. \-Øn-eq-sS s]-s´-∂p e-`n-°pw. ÿm-\m¿-Yn Fw sF jm-\-hm- ]-cn-]m-Sn-°v 48 a-Wn-°q¿ ap-sºkn-s‚ hn-P-b-Øn-\m-bn cw-KØn-d-ßm≥ am-\-¥-hm-Sn \ntbm-P-I a-fi-ew bp.-Un.-F-^v. h-\n-Xm-kw-K-aw Xo-cp-am-\n-®p. a-{¥n ]n sI P-b-e-£v-an D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. D-j Im-hp¶¬ A-[y-£-X-h-ln-®p. AUz. F-≥ sI h¿-Ko-kv, I-S-hØv ap-l-Ω-Zv, F {]-`m-I-c≥, kn A-–p¬ A-jv-d-^v, dw-em ap-l- I-¬-∏-‰: I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dnΩ-Zv, kn¬-hn tXm-a-kv, Nn-∂- t]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ Ωm tPm-kv, Nn-∂-Ω, X-¶-Ωm tI-{μ ]-cn-ÿn-Xn a-{¥m-e-bw tb-ip-Zm-kv, am¿-K-c-‰v tXm-a-kv, \-hw-_-dn¬ ]p-d-Øn-d-°n-b DØ-c-hv tI-c-f-Øn-\v lm-\n-I-cJ-a¿ sse-e kw-km-cn-®p.a-s√-∂p ]-d-bp-∂ ap-Jy-a-{¥n DΩ≥-Nm-≠n sX-‰n-≤m-c-W ]-cI¬-∏-‰: Pn-√m Pq-tUm A-tkm- Øp-I-bm-sW-∂v l-cn-X-tk-\ kn-tb-j-s‚-bpw P-∏m≥ I-cm- h-b-\m-Sv ]m¿-e-sa‚ v a-fi-ew sØ sZm sI≥-bp dn-bp C-¥-y- ÿm-\m¿-Yn F-{_-lmw s_≥bp-sS-bpw kw-bp-‡m-`n-ap-J-y- l¿. Øn¬ kv-{Xo-im-‡o-I-c-W-Øn\-hw-_¿ 13\v ]p-d-Øn-d-°ns‚ `m-K-am-bn I-cm-sØ, Pq- b Ãm-‰yq-´-dn dn-t]m¿-´v ]n≥-htUm, sk¬-^v Un-^≥-kv tIm- en-°m-sX C-d-°p-∂ a-‰v D-Ø-cgv-kp-Iƒ ku-P-\-y-am-bn \-S- hp-Iƒ-s°m-∂pw \n-b-a-{]m-_Øp-∂p. I¬-∏-‰ F≥.--Fw.--Un.-- ey-an-s√-∂p s_≥-l¿ hm¿kn. Imw-]-kn-se Pq-tUm A- Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p.°m-Z-an-bn¬ B-gv-N-bn¬ aq-∂pKm-Uv-Kn¬ I-Ωn-‰n dn-t]m¿-´v Zn-h-k-am-Wv ]-cn-io-e-\w. Xm¬- C-t∏m-gpw \n-e-\n¬-°p-I-bm∏-c-y-ap-≈-h¿ 8086383868 \-º- sW-∂pw D-Ω≥ hn D-Ω≥ I-Ωndn¬ _-‘-s∏-S-Ww.‰n-sb Aw-Ko-I-cn-°m≥ {Ko≥ am-\-¥-hm-Sn: h-≈n-bq¿-°m-hv B-dm-´p- a-tlm¬-k-h-Øn-\p≈ H-cp-°-߃ ]q¿-Øn-bm-bXm-bn F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Hm-^nk¿ sI sI _m-_p. I-_-\n Xoc-sØ t£-{X-hpw ]-cn-k-c-hpw 28\v P-\-k-ap-{Z-am-bn am-dpw. Cu h¿-jw hn-hn-[ k¿-°m¿ G-P≥kn-I-fp-sS k-l-I-c-W-tØm-sS Ip-‰-a-‰ ku-I-cy-ß-fm-Wv G¿s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈-Xv. 29\v ]p-e¿s® D¬-k-hw k-am-]n-°pw.-

h-\n-Xm-kw-K-aw \-S-¯n

¶n-epw A-t]-£ \¬-I-Ww.A-t]-£n-°p-∂ Xn-ø-Xn IqSm-sX G-gp Zn-h-k-Øn-\p-≈n¬ \-S-Øp-∂ ]-cn-]m-Sn-Iƒ-°p am{X-ta A-\p-a-Xn \¬-Iq. ]-cn-]m-

I-kv-Xq-cn-cw-K³ dn-t]mÀ-«v: ap-Jy-a-{´n sX-än-²m-c-W ]-c-¯p-s¶-¶v s_³-lÀ

I-cm-s¯ tIm-gv-kv

b sk-{I-´-dn {]-Im-iv Im-cm-´v ]d-™-Xv. F-∂m¬, B-cm-Wv A-t\zjn-®-sX-t∂m F-t∏m-gm-Wv At\z-jn-®-sX-t∂m kn.-]n.-Fw. hy-‡-am-°p-∂n-√. Sn ]n N-{μti-J-c-s‚ `m-cym-]n-Xm-hv kn.]n.-Fw. t\-Xm-hv -Iq-Sn-bm-b am[-h-\m-Wv ]m¿-´n-°v ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv. F-∂m¬, am-[-ht\m-tSm N-{μ-ti-J-c-s‚ hn-[-h c-a-tbm-tSm A-t\z-jn-°p-Itbm tIm-gn-t°m-t´m h-S-I-c-bntem h-cn-I-tbm sN-øm-sX-bmWv kn.-]n.-Fw. A-t\z-j-Ww ]q¿-Øn-bm-°n-b-Xv. hy-‡n-ssh-cm-Kyw aq-ew {]Xn sIm-e-s∏-Sp-Øn-sb-∂m-Wv kn.-]n.-F-Ωn-s‚ I-s≠-ج. tIm-S-Xn-bp-sS I-s≠-Ø-en-\v hn-cp-≤-am-bp-≈ ]m-¿-´-n I-s≠Ø-epw P-\-ß-sf t_m-[y-s∏Sp-Øm-\m-hp-∂n-√. A-Wn-Iƒ-

Sn-°v h-cp-∂ sN-e-hp-Iƒ \n¿-Znjv-S am-Xr-I-bn¬ A-t]-£-tbmsSm-∏w \¬-I-Ww. H-tc Zn-h-kw \-S-Øp-∂ hy-Xy-kv-X ]-cn-]m-SnIƒ-°v sh-tΔ-sd A-t]-£n-°Ww. ^-b¿, t]m-en-kv, X-t±-ikz-bw-`-c-W ÿm-]-\-߃ F∂n-h-bp-sS A-\p-a-Xn G-I-Pm-eI kw-hn-[m-\-Øn-eq-sS e-`y-am°pw. ÿm-\m¿-Yn-I-tfm ]m¿-´nI-tfm hn-hn-[ h-Ip-∏p-I-fp-sS A-\p-a-Xn-°v ]-e Hm-^n-kp-Iƒ I-b-dn-bn-d-tß-≠ km-l-N-cyw G-I-Pm-e-I kw-hn-[m-\-Øn-eqsS H-gn-hm-Ipw. A-t]-£ e-`n®m¬ 36 a-Wn-°q-dn-\p-≈n¬ A\p-a-Xn \¬-Ipw. 36 a-Wn-°q¿ Ign-™n-´pw A-\p-a-Xn \¬-Im-Ø

A-t]-£-Iƒ kw-_-‘n-® hnh-c-߃ kw-ÿm-\ t]m-en-kv t\m-U¬ Hm-^n-k¿-am¿ Im-cyIm-c-W k-ln-Xw A-Xm-Xp h-cWm-[n-Im-cn-I-sf \n¿-Zn-jv-S amXr-I-bn¬ A-dn-bn-°-Ww.F-b¿-t]m¿-´v, sl-en-]m-Uv F-∂n-h D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xn-\v em‚n-Mn-s‚ 24 a-Wn-°q¿ ap-ºv Pn-√m a-Pn-kv-t{S-‰n-\v A-t]-£ \¬-I-Ww. bm-{X kw-_-‘n-® hn-h-c-߃, em≥-Uv sN-øp-∂ ÿ-ew, hn-am-\-Øn-tem sl-entIm-]v-‰-dn-tem bm-{X sN-øp-∂h-cp-sS t]-cv, bm-{X-bv-°v sN-ehm-Ip-∂ Xp-I F-∂n-h A-t]£-bn¬ hy-‡-am-°n-bn-cn-°Ww.

I¬-∏-‰: a-I-sf ]o-Un-∏n-® Ip-‰Øn-\v ]n-Xm-hn-s\ 12 h¿-jw ITn-\-X-S-hn-\pw 50,000 cq-] ]n-gb-S-bv-°m-\pw tIm-S-Xn in-£n®p. ssh-Øn-cn t]m-en-kv kv-t‰j≥ ]-cn-[n-bn-ep-≈ A-_v-Zp-√ (45) F-∂-bm-sf-bm-Wv C-¥y≥ in-£m-\n-b-aw 376 (2) (F-^v) hIp-∏v {]-Im-cw in-£n-®-Xv. ]n-g-b-S-®n-s√-¶n¬ H-cp h¿jw Iq-Sn X-S-h-\p-`-hn-°-Ww. `oj-Wn-s∏-Sp-Øn-b Ip-‰-Øn-\v c≠p-h¿-jw ITn-\-X-S-hpw 5,000 cq-] ]n-g-bpw hn-[n-®-Xn-\p ]p-dsa Pp-h-ss\¬ P-kv-‰n-kv B-Iv‰v {]-Im-cw aq-∂p-am-kw X-S-h-\p`-hn-°p-I-bpw th-Ww. ]n-g-b-S®n-s√-¶n¬ aq-∂p-am-kw Iq-Sn XS-h-\p-`-hn-°-Ww. Pn-√m skj≥-kv tIm-S-Xn P-Uv-Pn sI `mkv-I-c-\m-Wv in-£ hn-[n-®-Xv. {]-Xn ]n-g-b-S-bv-°p-I-bm-sW-

F-S-h-I-bv-¡v ho-−pw tZ-io-b A-hmÀ-Uv am-\-¥-hm-Sn: tI-{μ-k¿-°m-cns‚ ]-©m-b-Øn-cm-Pv a-{¥m-ebw \¬-Ip-∂ 2014se cm-{„o-b Ku-c-hv {Km-a-k-`m ]p-c-kv-Im-cw F-S-h-I {Km-a-∏-©m-b-Øn-\v. ]Øp-e-£w cq-]-bpw {]-iw-km-]{X-hpw ^-e-I-hpw tN¿-∂-XmWv A-hm¿-Uv. G-{]n¬ 24\v \yqU¬-lnbn¬ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F-®v _n {]-Zo-]v Ahm¿-Uv G-‰p-hm-ßpw.aq-∂p-h¿-j-Øn-\p-≈n¬ FS-h-I {Km-a-∏-©m-b-Øn-\v e-`n°p-∂ B-dm-a-sØ A-hm¿-UmWn-Xv. C-¥y-bn-se an-I-® {Km-a-∏©m-b-Øn-\p-≈ `m-c-Xv-c-Xv-\ cmPo-hv Km-‘n \m-j-\¬ A-hm¿Uv, kw-ÿm-\ ssP-h-ssh-hn[y t_m-¿-Uv G¿-s∏-Sp-Øn-b anI-® ssP-h-ssh-hn-[y ]-cn-]m-e\ k-an-Xn-°p-≈ kw-ÿm-\ Ahm¿-Uv, a-lm-flm ]p-c-kv-Im-cw, an-I-® kn.-Un.-F-kn-\p-≈ kwÿm-\ A-hm¿-Uv F-∂n-h-bmWv {Km-a-∏-©m-b-Øn-\v e-`n-® a‰v A-hm¿-Up-Iƒ.-

kn-hn kÀ-ho-kv H-mdn-b-tâ-j³ Iymw-]v kwL-Sn-¸n¨p am-\-¥-hm-Sn: kw-ÿm-\ bp-hP-\-t£-a t_m¿-Un-s‚-bpw Pn√m bp-h-P-\-tI-{μ-Øn-s‚-bpw B-`n-ap-J-y-Øn¬ Pn-√-bn-se _n-cp-Z hn-Z-ym¿-Yn-Iƒ-°v th≠n-bp-≈ G-I-Zn-\ kn-hn¬ k¿-ho-kv Hm-dn-b-t‚-j≥ Iymw]v am-\-¥-hm-Sn K-h. tIm-f-Pn¬ \-S-∂p. 150 hn-Z-ym¿-Yn-Iƒ ]-s¶-

Sp-Øp. kn-hn¬ k¿-ho-kv ]-co-£Iƒ, ta-J-e-bn-se A-\-¥ km[-y-X-Iƒ Xp-S-ßn-b hn-j-b-ßfn¬ sI F-®v P-K-Zo-jv, C ap-kvX-^ ¢m-sk-Sp-Øp. {Km-a-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v kn A-_v-Zp¬ A-jv-d-^v DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. bp-h-P-\-

t£-a t_m¿-Uv Pn-√m tIm-˛-HmUn-t\-‰¿ ]n ap-l-Ω-Zv A-Pv-a¬ A-[-y-£-X-h-ln-®p. Pn-√m bqØv t{]m-{Kmw Hm-^n-k¿ ]n kn jn-em-kv, K-h. tIm-f-Pv {]n≥-kn∏mƒ Sn Fw c-hn, hn ap-c-fo-[c≥, F sI kp-ta-jv, hn sP sk-_m-Ãy≥, kp-\n¬ F-S-h-I kw-km-cn-®p.

ss{S-_yq-W-en-\v I-gn-bn-s√∂pw A-t±-lw ]-d-™p. \n-eºq¿ Xm-eq-°n-se t]m-Øp-I√n¬ ho-Sv \n-¿-an-°m≥ a-sÆ-SpØp F-∂ t]-cn¬ hn-t√-Pv Hm^n-k¿ tÃm-∏v sa-tΩm \¬-Inb-Xv ]-cn-ÿn-Xn tem-e-ta-J-ebm-sW-∂p Nq-≠n-°m-´n-bm-Wv. tIm-gn-t°m-Sv Im-hn-epw-]m-dbn¬ ho-Sv \n¿-an-°m≥ A-©psk‚ v ÿ-ew \n-c-∏m-°n-bt∏mƒ a-Æv J-\-\-Øn-s‚ t]cn¬ ]n-g-bo-Sm-°n. C-Xn-s\-√msa-Xn-tc ]-cm-Xn \¬-In-bn-´pw ap-Jy-a-{¥n-bpw d-h-\yq-a-{¥nbpw a-‰v a-{¥n-am-cpw \-S-]-Sn-sbSp-°m-Ø-Xp tI-{μ-k¿-°m¿ sIm-≠p-h-∂ \n-b-a-Øn¬ kwÿm-\-Øn-\v C-S-s]-Sm≥ I-gnbm-Ø-Xp-sIm-≠m-sW-∂pw A- am-\-¥-hm-Sn K-h. tIm-f-Pn¬ \-S-∂ kn-hn¬ k¿-ho-kv Hm-dn-b-t‚-j≥ Iym-w-]v ]-©m-b-Øv t±-lw ]-d-™p.{]-kn-U‚ v kn A-_v-Zp¬ A-jv-d-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

kn.-]n.-F-½n-sâ hn-izm-ky-X \-ã-s¸-«p: hn Fw kp-[o-c³ I-¬-∏-‰: kn.-]n.-Fw. hn-izm-kØ-I¿-®-bp-sS h-°n-se-∂p sI.-]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v hn Fw kp-[o-c≥. h-b-\m-Sv {]-kv-¢∫v kw-L-Sn-∏n-® ao-‰v Z eo-U¿ ]-cn-]m-Sn-bn¬ kw-km-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. kn.-]n.F-Ωn¬ hn-izm-ky-X-bp-≠m-bncp-∂ G-I t\-Xm-hv hn F-kv ANyp-Xm-\-μ-\m-bn-cp-∂p. Sn ]n tI-kn-se a-e-°w-a-dn-®n¬ hn F-kn-s‚-bpw hn-izm-ky-X XI¿-Øp. ]-e hn-j-b-ß-fn-epw kn.-]n.Fw. F-Sp-Ø \n-e-]m-Sp-Iƒ P\-߃-°v Aw-Ko-I-cn-°m≥ Ign-bp-∂n-√. Sn ]n N-{μ-ti-J-c≥ h-[-t°-kn¬ A-Jn-te-¥ym t\-Xr-Xzw F-Sp-Ø \n-e-]m-Sp-Ifpw ]m¿-´n-bp-sS hn-izm-ky-X \„-s∏-Sp-Øn. Sn- ]n tI-kn¬ kn.]n.-Fw. t]m-fn-‰v _yq-tdm A-t\zj-Ww \-S-Øn-sb-∂m-Wv tZ-io-

kozhikode/wyd

°n-S-bn-epw C-Xp hn-izm-k-ØI¿-®-bv-°v Im-c-W-am-bn. 16mw tem-Iv-k-`m Xn-c-s™Sp-∏n¬ bp.-Un.-F-^n-\v A-\p-Iqe-am-b km-l-N-cy-am-Wp-≈-sX∂pw 1977se tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n-te-Xp t]m-se ap-gph≥ ko-‰pw e-`n-°p-sa-∂m-Wv {]-Xo-£-sb-∂pw kp-[o-c≥ ]-d™p. tIm¨-{K- n-se-bpw bp.-Un.F-^n-se-bpw sF-Iy-am-Wv hn-Pb-{]-Xo-£-bp-sS {]-[m-\ L-SIw. C-S-°m-e-Øv k-Po-h cm{„o-b-Øn¬ \n-∂p hn-´p-\n-∂-hcpw bp-hm-°-fp-apƒ-s∏-sS-bp-≈h¿ i-‡-am-b ]n-¥p-W \¬-Ip∂p-≠v-˛ kp-[o-c≥ ]-d-™p. a-{¥n ]n sI P-b-e-£v-an, Un.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v sI F¬ ]u-tem-kv F-∂n-h-cpw At±- l - t Øm- s Sm- ∏ - a p- ≠ m- b n- c p∂p.

C-cpap-¶-Wn-IÄ-¡p-sa-Xn-tc P-\-hn-Im-cw i-àw: _n.-F-kv.-]n.I-¬-∏-‰: F¬.-Un.-F-^n-\pw bp.-Un.-F-^n-\p-sa-Xn-tc P-\-hnIm-cw i-‡-am-sW-∂v _n.-Fkv.-]n. h-b-\m-Sv ]m¿-e-sa‚ v afi-ew `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. C-cp-ap-∂W - n-If - p-sS-bpw _-Zem-Wv 543 a-fi-e-ß-fn-epw H-‰bv-°v a-¬-k-cn-°p-∂ _n.-F-kv.]n. cm-Py-Øv \q-dn-te-sd ko-‰pIƒ t\-Sp-sa-∂pw C-h¿ A-hI - mi-s∏-´p. tZ-io-bc - m-{„o-bØ - n¬ tIm¨-{K-kv X-I¿-®-sb t\-cnSp-I-bm-Wv. _n.-sP-.-]n-°v A-\pIq-e-am-b X-cw-Kw kr-„n-°p-∂Xv Nn-e am-[y-aß - f - pw tIm¿-]t- d‰p-I-fp-am-Wv. bp.-]n.-F. `-cn-°p∂ tI-{μ-Øn-epw _n.-sP.-]n. `cn-°p-∂ kw-ÿm-\-ß-fn-epw A-gn-aX - n cq-£a - m-Wv. `o-Ic - h - m-ZØn-s‚ t]-cn¬ ap-kv -enw-I-sfbpw am-thm-bn-k-Øn-s‚ t]cn¬ B-Zn-hm-kn, Z-en-Xv hn-`m-Kß-sf-bpw th-´-bm-Sp-I-bm-sW∂pw C-h¿ B-tcm-]n-®p.A-[n-Im-c-Øn-se-Øn-bm¬

hn-e-°-b-‰-hpw sXm-gn-en-√m-bv-abpw ]-cn-l-cn-°p-sa-∂pw \n-b-a\n¿-am-W k-`-I-fn-se ko-‰pIƒ hn-hn-[ Pm-Xn-°m¿-°v AwK-kw-Jy-b-\p-k-cn-®v ho-Xw-h-bv°p-sa-∂pw Pm-Xn-kw-h-c-Wapƒ-s∏-Sp-Øn 50 i-X-am-\w h-\nXm kw-h-c-W _n¬ ]m-km-°psa-∂pw ]-´n-I-Pm-Xn ]-´n-I-h¿-K°m-cp-sS I-S-߃ F-gp-Xn-Ø≈p-sa-∂pw _n.-F-kv.-]n. A-hIm-i-s∏-´p. cm-{Xn-bm-{Xm \ntcm-[-\-Øn-\v ]-cn-lm-c-ap-≠m°pw. a-W¬, C-„n-I, I-cn-¶¬ sXm-gn-em-fn-I-fp-sS {]-iv-\-߃ ]-cn-l-cn-°pw. sd-bn¬-th, saUn-°¬ tIm-f-Pv bm-Ym¿-Yy-am°p-sa-∂pw t\-Xm-°ƒ ]-d™p. ]m¿-e-sa‚ v a-fi-ew I¨-ho-\¿ F≥ a-Wn-b-∏≥, apJy Xn-c-s™-Sp-∏v G-P‚ v ap-Ipμ≥ No-tß-cn, kw-ÿm-\ I-Ωn‰n Aw-Kw sI sI _m-e-Ir-jvW≥ \-ºym¿, Un-hn-j-\¬ I¨-ho-\¿ F≥ Fw In-fn-b≥ ]-s¶-Sp-Øp.-

bp.-Un.-F-^v. I¬-h³-j-\p-IÄ ]qÀ-¯n-bm-bn

sh≈-ap-≠-bn¬ \-S-∂ bp.Un.F^v. s]mXp-tbm-K-Øn¬ sI.]n.kn.kn. {]-knU‚ v hn Fw kp-[o-c≥ kw-km-cn-°p∂p

am-\-¥-hm-Sn: bp.-Un.-F-^v. \ntbm-P-I-a-fi-ew ]-©m-b-ØpX-e I¨-h≥-j-\p-Iƒ ]q¿Øn-bm-bn. am-\-¥-hm-Sn ]-©mb-Øv `m-c-hm-ln-I-fm-bn I-S-hØv j-d-^p-±o≥ (sN-b¿-am≥), tP-°-_v am-ÿ (I¨-ho-\¿), ]n hn kn aq-k (J-Pm-©n), X-hn™m¬ ]-©m-b-Øv `m-c-hm-lnI-fm-bn F sI P-∫m¿ (sN-b¿am≥), F-°-≠n sam-bv-Xp-´n (ssh-kv sN-b¿-am≥), Un tbip-Zm-kv (I¨-ho-\¿), Fw Pn _n-μp (J-Pm-©n) F-∂n-h-sc Xn-c-s™-Sp-Øp.Xn-cp-s\-√n ]-©m-b-Øv `m-c-

hm-ln-I-ƒ: Fw F \n-jm-¥v (sN-b¿-am≥), hn hn lm-cn-kv (I¨-ho-\¿), sI Pn cm-a-Ir-jvW≥ (J-Pm-©n). F-S-h-I: {_m≥ A-–p-√ (sN-b¿-am≥), Pn¬-kv Xq-∏pw-¶-c (I¨-ho\¿). sh-≈-ap-≠: F kn am-b≥ (sN-b¿-am≥), B≥-{Uq-kv (I¨-ho-\¿), Sn sI a-Ωq-´n (JPm-©n). sXm-≠¿-\m-Sv: Sn sambv-Xp (sN-b¿-am≥), Sn sP amXyp (I¨-ho-\¿), F-kv Fw {]tam-Zv (J-Pm-©n). ]-\-a-cw: C{_m-low am-ÿ (sN-b¿-am≥), tPm-kv sh-º-≈n (I¨-ho-\¿), Sn D-j (J-Pm-©n).-

¶n¬ a-Iƒ-°v \¬-I-Ww. 2011 B-K-kv-Xv ap-X¬ 2013 P-\p-h-cn 11 h-sc-bp-≈ Im-e-b-f-hn-em-Wv ]o-U-\w \-S-∂-Xv. Cu k-a-bw Ip-´n-°v 11 h-b- p am-{X-ta {]mb-ap-≠m-bn-cp-∂p-≈q. sIm-√psa-∂p `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn-b-Xn\m¬ Ip-´n hn-h-cw ]p-d-Øp-]-d™n-√. H-Sp-hn¬ ]o-U-\w k-ln°m-sX h-∂-tXm-sS A-[ym-]nI-tbm-Spw Iq-´p-Im-cn-I-tfm-Spw ]-d-™p. Xp-S¿-∂v ssN¬-Uvsse≥ hn-j-b-Øn¬ C-S-s]-´v Ip-´n-sb kp-c-£n-X tI-{μ-Ønte-°v am-‰n. ssh-Øn-cn F-kv.sF. B-bn-cp-∂ Fw Un kp-\nem-Wv tI-k-t\z-jn-®-Xv. tIkn¬ 13 km-£n-I-sf hn-kv-X-cn®p. 14 tc-J-Iƒ lm-P-cm-°n. t{]m-kn-Iyq-j-\p-th-≠n Pn-√m ]-ªn-Iv t{]m-kn-Iyq-´¿ ]n A\p-]-a≥ lm-P-cm-bn.

3

sI ap-c-fo-[-c³ C-¶v ]pÂ-¸-Ån-bn ]p¬-∏-≈n: I-gn-™ tem-Iv-k`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ hy-Xy-kv-X tN-cn-I-fn¬ \n-∂v G-‰p-ap-´n-bh¿ C-Ø-h-W H-cp-an-®p-\n-∂v thm-´p-tNm-Zn-°p-∂p. I-gn-™ Xn-c-s™-Sp-∏n¬ F≥.-kn.-]n. ÿm-\m¿-Yn-bm-bn bp.-Un.-F-^n-s\-Xn-tc a¬-k-cn® sI ap-c-fo-[-c-\m-Wv C-Ø-hW ]-g-b F-Xn-cm-fn Fw sF jm-\-hm-kn-\v thm-´-`y¿-Yn-®v F-Øp-∂-Xv. C-∂p-ssh-Io-´v 3.-30\v ]p¬∏-≈n-bn-em-Wv ap≥ sI.-]n.-kn.kn. {]-kn-U‚pw a-{¥n-bpw Fw.]n-bp-am-bn-cp-∂ ap-c-fo-[-c≥ bp.Un.-F-^v. ÿm-\m¿-Yn-bp-sS Xnc-s™-Sp-∏v {]-Nm-c-W-Øn-s\Øp-∂-Xv. I-gn-™ X-h-W bp.-Un.-F^v. ÿm-\m¿-Yn-bm-bn-cp-∂ jm\-hm-kn-s\-Xn-tc F≥.-kn.-]n. ÿm-\m¿-Yn-bm-bn a¬-k-cn-® sI ap-c-fo-[-c≥ H-cp-e-£-tØmfw thm-´m-Wv t\-Sn-b-Xv.

Npcp¡¯nÂ

Iq¨-Ir-jn ]-cn-io-e-\w a-S-°n-a-e-bn¬ tlm¿-´n-Iƒ-®¿ an-j≥ tPm-bn‚ v U-b-d-Œ¿ A-e-Iv-kv am-Xyp D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Iq¬-Ir-jn ]-cn-io-e-\w \S¯n

I¬-∏-‰: sk‚¿-t^m¿ bq-Øv U-h-e-]v-sa‚ v kw-ÿm-\ tlm¿-´n-Iƒ-®¿ an-j-s‚ k-lm-b-tØm-sS Iq¨-Ir-jn ]cn-io-e-\-hpw ]T-\-bm-{X-bpw kw-L-Sn-∏n-®p. a-S-°n-a-e kn.-ssh.--Un-bn¬ \-S-∂ ]-cn-io-e-\-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w U-b-dŒ¿ sI P-b-{io-bp-sS A-[-y-£-X-bn¬ tlm¿-´n-Iƒ-®¿ anj≥ tPm-bn‚ v U-b-d-Œ¿ A-e-Iv-kv am-Xyp \n¿-h-ln-®p. ]pØq¿-h-b¬ k-zm-an-\m-Y≥ dn-k¿-®v ^u-t≠-j-\n-se ]n B¿ cm-Jn, ]n hn h-k-¥ ]-cn-io-e-\w \¬-In. 60 t]¿ ]s¶-Sp-Ø ]-cn-io-e-\-Øn-s‚ c-≠mw Zn-h-kw Iq¨-Ir-jnbn¬ Iq-Sp-X¬ ]-cn-io-e-\w e-`n-°p-∂-Xn-\v A-º-e-h-b¬ sI.--hn.--sI-bn-te-°v ]T-\-bm-{X-bpw kw-L-Sn-∏n-®p.-

bq-¯v eo-Kv {]-hÀ-¯-I-sc ]p-d-¯m-¡n

]-\-a-cw: ]m¿-´n-hn-cp-≤ {]-h¿-Ø-\w \-S-Øn-b-Xn-\v G-gv bqØv eo-Kv {]-h-¿-Ø-I¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn. ]-\-a-cw {Km-a-∏©m-b-Øn-se {]-h¿-Ø-I-cm-b kn sI ap-\o¿, ju-°-Øv ]-≈n-bm¬, C-kv-lm-Jv A-©p-Ip-∂v, ssl-t{Zm-kv tIm-b, bq-\p-kv ]p-Xn-tb-S-Øv, ]n sI A-Pv-a¬, ss^-k¬ a-t©-cn F-∂n-h-sc-bm-Wv ]p-d-Øm-°n-b-sX-∂v ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n sk-{I-´-dn F ]n _m-h A-dn-bn-®p. \n-e-hn¬ C-h¿ ]n hn A≥-h-dn-s\ hn-P-bn-∏n-°m-\m-bn t]m-kv-‰-dp-I-fn-eq-sS-bpw a‰pw {]-Nm-c-Ww \-S-Øn-s°m-≠n-cn-°p-I-bm-Wv.

A-cn-¡-S-¯v; H-cmÄ A-d-ÌnÂ

Kq-U-√q¿: X-an-gv-\m-´n¬ \n-∂v tI-c-f-Øn-te-°v td-j-\-cn IS-Øn-b kw-`-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´v H-cm-sf t]m-en-kv A-dÃv sN-bv-Xp. ]m-S-¥-d kz-tZ-in Xz¬-l-Øn(28)s\-bm-Wv tI-c-f-Øn-se a-S-hq-cn¬ h-®v X-an-gv-\m-Sv t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. C≥-kv-s]-Œ¿ K-tW-i-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kv-s]-jy¬ t]m-en-kv kw-L-am-Wv H-fn-®p-Xm-a-kn-°p-I-bmbn-cp-∂ C-bm-sf ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. I-≈-t\m-´v tI-kv Dƒ-s∏sS-bp-≈ ]-tØm-fw tI-kp-Iƒ C-bm-fp-sS t]-cn-ep-≠v.

Np-cp-¡-¸-«n-I {]-kn-²o-I-cn-¨p

I¬-∏-‰: h-\w-h-Ip-∏n¬ t^m-d-ÿ (I-Æq¿ k¿-°nƒ ˛-Im‰-K-dn \-º¿ 435/09) X-kv-Xn-I-bp-sS Np-cp-°-∏-´n-I {]-kn-≤oI-cn-®p. H.-Fw.-B¿. ]-co-£-bn¬ 75Dw A-Xn-\p ap-I-fn-epw am¿-°v e-`n-®-h-cm-Wv ap-Jy ]-´n-I-bn¬ Dƒ-s∏-´n-´p-≈-Xv. Pn√m C≥-^¿-ta-j≥ sk‚-dn¬ en-Ãv ]-cn-tim-[-\-bv-°v e-`n°pw.

Thejas Epaper wayanad Edition 2014-03-26  

Thejas Epaper wayanad edition. 2014-03-26