Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOZHIKODE/WYD

A-\-[n-Ir-X P-e-aq-äv; ]-¼v sk-äp-IÄ ]n-Sn-s¨-Sp-¯p Kq-U-√q¿: \-Sp-h-´w Sn.-B¿. _km-dn¬ \n-∂v A-\-[n-Ir-X-ambn P-e-aq-‰n kz-Im-cy F-tÃ-‰v \\-bv-°p-∂-Xv A-[n-Ir-X¿ X-S™p. B-dp ]-ºv sk-‰p--Iƒ ]nSn-s®-Sp-Øp. Hm-hm-en ]-©m-bØn-¬ hn-X-c-Ww sN-øp-∂ IpSn-sh-≈-am-Wv {]-tXy-Iw X-S-bW \n¿-an-®v ]-ºv sk-‰p-Iƒ ÿm-]n-®v tXm-´w \-\-bv-°m-bn D-]-tbm-K-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂-Xv. Ir-Xy-am-bn Ip-Sn-sh-≈w e-`n°m-Ø-Xn-\m¬ P-\-߃ I-SpØ {]-Xn-k-‘n-bn-em-bn-cp-∂p. c-l-ky-hn-h-c-sØ-Øp-S¿-∂v Pn√m I-e-Œ-dp-sS D-Ø-c-hv {]-Im-cam-Wv Kq-U-√q¿ \-K-c-k-`m A[n-Ir-X-cpw d-h-\yp-h-Ip-∏v A-[n- sh≈-ap-≠ {Km-a-∏-©mb-Øv bp.Un.F-^v. Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωn‰n Hm-^n-kv a{¥n Ir-X-cpw ÿ-e-sØ-Øn ]-ºv ]n sI P-b-e-£v-an D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p sk-‰p-Iƒ ]n-Sn-s®-Sp-Ø-Xv.-

Ip-f-§-fpw X-S-b-W-I-fpw \nÀ-an-¡-W-sa-¶v B-fq¿-Ip-∂v: th-\¬ I-\-°ptºmƒ h-\y-ar-K-߃-°v Zm-lP-ew e-`y-am-°p-∂-Xn-\m-bn h-\Øn-\p-≈n¬ Ip-f-ß-fpw X-S-bW-I-fpw \n¿-an-°-W-sa-∂v ]p¬-∏-≈n ]-©m-b-Øv saw_¿ a-t\m-Pv ho-cm-Sn B-h-iys∏-´p. h-\-Øn-se \o¿-®m-ep-Iƒ kw-c-£n-®v X-S-b-W-Iƒ \n¿-an°p-I-bpw Ip-f-߃ D-≠m-°p-Ibpw sN-bv-Xm¬ ar-K-߃-°v Zml-P-e-Øn-\v ]p-d-sa h-\-Øn¬ Xo-∏n-Sn-Ø-ap-≠m-bm¬ A-Sn-b¥-c-am-bn sh-≈w e-`n-°p-∂-Xn\pw D-]-I-cn-°pw. A-Xn-\m¬ A-Sp-Ø a-g-°m-ew am-dp-∂-tXmsS Hm-tcm sk-Iv-j-\n-epw h-\Øn¬ Ip-f-ß-fpw X-S-b-W-Ifpw \n¿-an-°m-\p-≈ \-S-]-Sn-I-fp≠m-h-W-sa-∂pw a-t\m-Pv ho-cmSn B-h-iy-s∏-´p.-

I-S-am³-tXm-Sv ]-²-Xn thW-sa-¶v B-hiyw

h-b-\m-Sv a-Þ-e-¯n 22 Øm-\mÀ-Yn-IÄ I¬-∏-‰: h-b-\m-Sv tem-Iv-k-`m a-fi-e-Øn¬ C-∂-se 10 t]¿ Iq-Sn \m-a-\n¿-tZ-i ]-{Xn-I ka¿-∏n-®-tXm-sS B-sI 22 ÿm\m¿-Yn-Iƒ a¬-k-c cw-K-Øp≠m-hpw. 22 t]¿ B-sI 44 sk-‰v ]-{XnI-I-fm-Wv k-a¿-∏n-®-Xv. ¢o-‰-kv sIm-´-º-d-ºn¬, aq¿-Øn a¨Nm-cn, Ir-jv-j-W≥-Ip-´n ]-cp-

Øn-a-e, F-{_-lmw s_≥-l¿ Ir-jv-W-Kn-cn, jm-\-hm-kv tat®-cn, in-lm-_p-±o≥ ]q-h-Øn¶¬, ]-fl-\m-`≥ ]p¬-∏-≈n, A-_v-Zp¬ k-lo¿ F-cp-sh-´n, k-Xy≥ ]q-h-Øn-¶¬, k-Xy≥ ]p-≈n-∏m-Sn F-∂n-h-cm-Wv C-∂se ]-{Xn-I \¬-In-b-Xv. 24\v ]{Xn-I-I-fp-sS kq-£v-a ]-cn-tim[-\ \-S-Øpw. 26 h-sc ]-{Xn-I

]n≥-h-en-°mw.-

tbm-Kw 30\v I¬-∏-‰: Pn-√m em-kv-‰v t{K-Uv k¿-h‚ v-kv dm-¶v tlmƒ-tU-gvkv tbm-Kw 30\v D-®-bv-°v c-≠n\v ]-\-a-cw A-ar-tX-iz-cn lmfn¬ \-S-Øp-sa-∂v {]-kn-U‚ v, sk-{I-´-dn A-dn-bn-®p. t^m¨: 9946589103, 9497613702.-

23 am¿®v 2014 Rmb¿

bp-hm-hn-s\ aÀ-±n-¨ kw-`-hw: c-−p-t]À A-d-kv-än am-\-¥-hm-Sn: h-≈n-bq¿-°m-hv t£-{X-]-cn-k-c-Øv bp-hm-hns\ {Iq-c-am-bn a¿-±n-® kw-`-hØn¬ c-≠p-t]-sc t]m-en-kv Ad-kv-‰v sN-bv-Xp. B-dm-´p-X-d kztZ-in-I-fm-b Im-hpw-Ip-∂n¬ cXo-jv (31), s\-t®m-fn-∏p-c-bn¬ A-Po-jv (31) F-∂n-h-sc-bm-Wv am-\-¥-hm-Sn t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. h-[-{i-aw, kw-Lw-tN¿-∂v B-{I-an-°¬ F-∂o h-Ip-∏pIƒ {]-Im-c-am-Wv tI-sk-Sp-Øncn-°p-∂-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw cm{Xn-bm-Wv ]m-≠n-°-S-hv tNm-e-ae-bn¬ Pn-tPm-bv-°v h-≈n-bq¿-

°m-hn¬ h-®v a¿-±-\-ta-‰-Xv. H-cpkw-Lw B-fp-Iƒ tN¿-∂v a¿-±n°p-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂m-Wv ]cm-Xn. k-ao-]-sØ I-S-bn¬ HmSn-°-b-dn-bm-Wv A-{I-an-I-fn¬\n-∂p Pn-tPm c-£-s∏-´-Xv. kw`-h-Øn¬ Iq-Sp-X¬ t]-sc A-dkv-‰v sN-bv-tX-°pw.-

Xn-c-sª-Sp-¸v I-½n-än hn-]p-eo-I-cn-¨p I¬-∏-‰: C-S-X-]-£ P-\m-[n-]Xy ap-∂-Wn h-b-\m-Sv ]m¿-esa‚ v a-fi-ew Xn-c-s™-Sp-∏v IΩn-‰n Iq-Sp-X¬ I-£n-I-fp-sS {]-

ap-≈≥-sIm-√n: Ip-Sn-tb-‰-ta-Je-bn-se cq-£-am-b P-e-Zu¿-e`yw ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\m-bn I¿j-I¿-°v tZm-j-I-c-a-√m-Ø X-cØn¬ I-S-am≥-tXm-Sv ]-≤-Xn \S-∏m-°-W-sa-∂v {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v tPm-kv I-≠wXp-cp-Øn-bn¬ B-h-iy-s∏-´p. Im-th-cn ss{S-_yq-W-en-s‚ \n¿-tZ-i-{]-Im-cw I-S-am≥-tXm-Sv ]-≤-Xn-°v A-\p-h-Zn-® sh-≈w tI-c-fw D-]-tbm-Kn-°p-∂n-√. AXn-\p ]p-d-sa 18 hn-hn-t[m-t±-iy ]-≤-Xn-Iƒ-°m-bn tI-c-f-Øn-\v A-\p-h-Zn-®n-´p-≈ sh-≈-Øns‚ ]-Ip-Xn t]m-epw tI-c-fw D]-tbm-Kn-°p-∂n-√. ]-≤-Xn-Iƒ \-S-∏m-°m-Ø-Xpw \n-e-hn-ep-≈ ]-≤-Xn-Iƒ Im-cy-£-a-am-bn \-S∏m-°m-Ø-Xp-am-Wv sh-≈w \- Kq-U-√q¿: Ir-Xy-am-bn Ip-Sn-sh≈w hn-X-c-Ww sN-øm-Ø-Xn¬ jv-S-am-hm≥ Im-c-Ww. {]-Xn-tj-[n-®v ho-´-Ω-am¿ H-gn™ Ip-S-ß-fp-am-bn tI-Øn ]I¬-∏-‰: h-b-\m-Sv tem-Iv-k-`m ©m-b-Øv Hm-^n-kv D-]-tcm-[na-fi-ew F¬.-Un.-F-^v. ÿm- ®p. `m-c-Xn-\-K¿, cm-Pv-Ip-am¿ \\m¿-Yn k-Xy≥ sam-tI-cn-bp-sS K¿ F-∂o {Km-a-ß-fn-se \q-tdmH-∂mw-L-´ s]m-Xp-]-cy-S-\ ]-cn- fw kv-{Xo-I-fm-Wv k-a-c-Øn¬ ]m-Sn 25\v B-cw-`n-°pw. \n-e- ]-s¶-Sp-Ø-Xv. c-≠p-am-k-am-bn ºq¿ a-fi-e-Øn¬ \n-∂v 25\v {]-tZ-i-sØ P-\-߃-°v Ip-Sncm-hn-se H-º-Xn-\v B-cw-`n-°p- sh-≈w e-`y-am-bn-´v. ip-≤-P-ew ∂ ]-cy-S-\-]-cn-]m-Sn 26\v h- e-`n-°m-Ø-Xn-\m¬ P-\-߃ I≠q¿, 27\v G-d-\m-Sv, 28\v Xp-cp- Sp-Ø {]-Xn-k-‘n-bn-em-Wv. h-ºm-Sn, 29\v I¬-∏-‰, 30\v Iq-en-∏-Wn-°m-cm-b C-hn-Spkp¬-Øm≥ _-tØ-cn F-∂n-hn- sØ kv-{Xo-I-f-S-°-ap-≈-h¿ S-ß-fn-se {]-Nm-c-W-Øn-\v ti- ssh-Io-´v ho-´n-se-Øn-bm¬ Ipjw 31\v am-\-¥-hm-Sn a-fi-e- Sn-sh-≈-Øn-\p th-≠n A-e-tbØn¬ k-am-]n-°pw. ≠ A-h-ÿ-bn-em-Wv. ]-©m-b-

fpw A-k-Xy {]-Nm-c-W-hpw ]mSn-√. \n-b-a-ew-L-\w \-S-Øp-∂h¿-s°-Xn-tc I¿-i-\ \-S-]-Snbp-≠m-hpw. hym-P A-°u-≠p-≠m-°n {]-Nm-c-Ww \-S-Øm≥ ]m-Sn-√. td-Un-tbm, Sn.-hn. Xp-S-ßn-b Ce-Iv-t{Sm-Wn-Iv am-[y-a-ß-fn-eqsS-bpw tkm-jy¬ ao-Un-b-I-fneq-sS-bpw ]-c-kyw \¬-Ip-∂-Xn\p ao-Un-bm k¿-´n-^n-t°-j≥ B‚ v tam-Wn-‰-dn-Mv I-Ωn-‰n-bpsS ap≥-Iq¿ A-\p-a-Xn hm-ßWw. C-Xn-\m-bn \n-›n-X t^m-dØn¬ A-t]-£n-°-Ww. t^m-

am-\-¥-hm-Sn: h-≈n-bq¿-°m-hv D¬- k - h - t Øm- S - \ p- _ - ‘ n- ® v D¬-k-hm-tLm-j I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Pn-√m B-tcmKy-h-Ip-∏n-s‚-bpw Pn-√m B-ip]-{Xn ª-Uv _m-¶n-s‚-bpw B-`nap-Jy-Øn¬ ku-P-\y sa-Un°¬ Iymw-]v kw-L-Sn-∏n-®p. Xm-tg-°m-hv D¬-k-hm-tLmj I-Ωn-‰n kv-t‰-Pn¬ \-S-∂ Iymw-]n¬ c-‡-{Kq-∏v \n¿-Wbw, {]-ta-l-tcm-K \n¿-W-bw, c‡-Zm-\w, i-co-c-`m-c \n¿-W-bw F-∂n-h \-S-∂p. tcm-Kn-Iƒ-°v ku-P-\y-am-bn a-cp-∂p-I-fpw \¬-In. Iymw-]v Pn-√m B-ip-]{Xn kq-{]-≠v tUm. Sn ]n kp-tcjv Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. G-t®mw tKm-]n A-[y-£-X-hln-®p.

tcJ-I-fnÃm¯ a-WÂ ]n-Sn-Iq-Sn Kq-U-√q¿: tc-J-I-fn-√m-sX sIm≠p-h-∂ c-≠p tem-Uv a-W¬ ]n-Sn-Iq-Sn. Kq-U-√q¿-˛-\m-Sp-Im-Wn ]m-Xbn-se \m-Sp-Im-Wn sN-Iv-t]mÃn¬ Kq-U-√q¿ B¿.-Un.-H. P-KtPym-Xn \-S-Øn-b hm-l-\-]-cntim-[-\-bv-°n-sS-bm-Wv a-W¬ F¬.--Un-.-F-^v-. am-\-¥-hm-Sn- a-fi-ew- Xn-c-s™-Sp-∏v- I-Ωn-‰n- Hm-^n-kv- kn.]n.Fw. kwÿm-\ tem-dn-Iƒ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.I-Ωn-‰n AwKw ]n- F ap-l-Ω-Zv- D-Zv-Lm-S-\w- sN-øp-∂p

tkm-jy ao-Un-b-IÄ \n-co-£-W-¯nÂ; A-Xn-cp-hn-« A`n-{]m-b-{]-IS\w ]m-Sn-à I¬-∏-‰: tkm-jy¬ ao-Un-b-Ifn-eq-sS-bp-≈ thm-´p-]n-Sp-Øhpw I-a‚p-I-fpw kq-£v-a \n-co£-W-Øn¬. Xn-c-s™-Sp-∏v IΩo-j-s‚ \n¿-tZ-i-a-\p-k-cn-®v cq-]o-I-cn-® ao-Un-bm k¿-´n-^nt°-j≥ B‚ v tam-Wn-‰-dn-Mv IΩn-‰n-bp-sS kw-ÿm-\-˛-Pn-√m-Xe I-Ωn-‰n-I-fm-Wv \n-co-£-Ww \-S-Øp-∂-Xv. t^-kv-_p-°v, Szn-‰¿, hm-Sv-kvA-∏v, sh-_v-ssk-‰p-Iƒ Xp-Sßn-b-h-sb-√mw \n-co-£-W-hn- ‡n-l-Xy \-S-Øp-∂ ]-cm-a¿-it[-b-am-Wv. tkm-jy¬ ao-Un-b- ß-fpw {]-tbm-K-ß-fpw k-`y-aI-fn¬ ÿm-\m¿-Yn-I-sf hy- √m-Ø co-Xn-bn-ep-≈ I-a‚p-I-

Xn-\n-[n-I-sf Dƒ-s∏-Sp-Øn hn]p-eo-I-cn-®p. sF.-F≥.-F¬. t\-Xm-°-fmb ap-l-Ω-Zv ]-©m-c, F ]n Al-Ω-Zv, sP.-F-kv.-F-kv. t\-Xmhv F B¿ P-\m¿-±-\≥, kn.-]n.sF.-(Fw.-F¬.-) sd-Uv-^v-fm-Kv t\-Xm-hv F F≥ k-eow-Ip-am¿, \m-j-\¬ sk-Iyp-e¿ t^m-dw t\-Xm-hv jn-_p Np-≈n-bm-\ F∂n-h-sc F-Iv-kn-Iyq-´o-hv I-Ωn‰n-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-b-Xm-bn Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωn-‰n sN-b¿am≥ ]n F ap-l-Ω-Zv, P-\-d¬ I¨-ho-\¿ ]n k-t¥m-jv-Ipam¿ A-dn-bn-®p.

ku-P-\y sa-Un-¡Â Iymw-]v

dw Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^nkn-se am-[y-a \n-cn-£-W sk√n¬ e-`n-°pw. ]-c-ky-Øn-s‚ c-≠p tkm^v-‰v tIm-∏n-bpw {Sm≥-kv-{In-]v-‰ns‚ c-≠p ]-I¿-∏pw A-t]-£tbm-sSm-∏w \¬-I-Ww. tkmjy¬ ao-Un-b-I-fn-eq-sS-bp-≈ {]-Nm-c-W-Øn-\v sN-e-h-gn-°p∂ Xp-I-bv-°v Ir-Xy-am-b I-W°v kq-£n-°p-I-bpw Xn-c-s™Sp-∏v sN-e-hn-s‚ I-W-°n¬ Ch Dƒ-s∏-Sp-Øn I-Ωo-j-\v \¬Ip-I-bpw th-Ww. sh-_v-ssk-‰neq-sS {]-Nm-c-Ww \-S-Øp-∂

ÿm-\m¿-Yn-Iƒ sUm-ssa≥ cPn-kv-t{S-j≥, sh-_v tlm-ÃnMv, sh-_v Un-ssk-\n-Mv, sabn‚-\≥-kv F-∂o sN-e-hp-Ifpw \¬-I-Ww. {Kq-∏v F-kv.-Fw.F-kv. D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xn-\p≈ sN-e-hp-I-fp-sS I-W-°pw IΩo-j-\v \¬-I-Ww. s]-cp-am-‰-®-´w ew-Ln-®p-≈ F-kv.-Fw.-F-kp-Iƒ A-b-bv°m≥ ]m-Sn-√. t]m-fn-Mv A-hkm-\n-°p-∂-Xn-s‚ 48 a-Wn°q¿ ap-ºp-ap-X¬ cm-jv-{So-b kz`m-h-ap-≈ _ƒ-°v F-kv.-Fw.-Fkp-Iƒ-°v \n-tcm-[-\-ap-≠v.

hn-Zym-`ym-k- hm-bv-] \n-tj-[n-¨-Xm-bn ]-cm-Xn ]p¬-∏-≈n: _m-¶v am-t\-P¿ hnZym-`ym-k-hm-bv-] \n-tj-[n-®Xm-bn ]-cm-Xn. Xr-iq¿ ss^≥ B¿-Sv-kv tIm-f-Pn¬ _n.-F-^v.F. tIm-gv-kn-\v A-Uv-an-j≥ e`n-® X-s‚ a-I-\v ]p¬-∏-≈n I-\dm-_m-¶v am-t\-P¿ hm-bv-] \ntj-[n-®-Xm-bn ]p¬-∏-≈n ao-\wsIm-√n hn-Pn-Xm \n-hm-kn¬ hnP-b≥ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ Ip-‰-s∏-Sp-Øn. B-h-iys∏-´ tc-J-I-sf-√mw lm-P-cm-°nbn-´pw hm-bv-] X-c-s∏-Sp-Øm-sX A-\m-h-iy-am-bn A-[n-t£-]n°p-∂ \n-e-]m-Sm-Wv am-t\-P¿ F-Sp-Ø-sX-∂pw C-Xp-kw-_‘n-®v ap-Jy-a-{¥n, [-\-a-{¥n, I\-dm _m-¶v P-\-d¬ am-t\-P¿, eo-Uv _m-¶v am-t\-P¿, Pn-√m Ie-Œ¿, a-\p-jym-h-Im-i I-Ωoj≥ F-∂n-h¿-°v ]-cm-Xn \¬-

In-b-Xm-bpw hn-P-b≥ ]-d-™p. hn Un \-μ-Ip-am¿, ]n Fw tPm¿Pv F-∂n-h-cpw hm¿-Øm-k-tΩf-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.-

Po-h-Im-cp-Wy {]-hÀ-¯-\w hm-fm-Sv: hm-fm-Sv bp-h-[m-c thmfn-¢-∫v \-S-Øn-b thm-fn-t_mƒ Sq¿-W-sa‚n-s‚ `m-K-am-bn Po-hIm-cp-Wy {]-h¿-Ø-\w \-S-Øn. am-\-¥-hm-Sn kn.-sF. hnt\m-Zv-Ip-am¿ [-\-k-lm-bw hnX-c-Ww sN-bv-Xp. tªm-°v ]©m-b-Øv saw-_¿ im-¥m hn-Pb≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. D-jm \m-cm-b-W≥, Nm-∏≥ aq-SØn¬, sI sI kn A-_q-_°¿, a-tl-jv, sI Sn A-_v-Zp-√, tam-bn, e-Øo-^v, F≥ kn d-joZv, ap-l-Ω-Z-en kw-km-cn-®p.-

e-a-µn-cw Ip-Sn-sh-Å-an-Ã; ho-«-½-amÀ ]-©m-b-¯v _mD-Zv-Lm-S-\w Hm-^n-kv D-]-tcm-[n-¨p

H-¶mw-L-« ]-cy-S-\w

Øv A-[n-Ir-X¿-°v \n-c-h-[n Xh-W ]-cm-Xn \¬-In-sb-sh-¶nepw bm-sXm-cp \-S-]-Sn-bp-ap-≠mbn-√. C-tX-Øp-S¿-∂m-Wv P-\߃ ]-©m-b-Øv Hm-^n-kv D-]tcm-[n-®-Xv. c-≠p Zn-h-k-Øn-\Iw P-e-hn-X-c-Ww Im-cy-£-a-am°p-sa-∂ _-‘-´-h-cp-sS D-d-∏nt∑-em-Wv k-a-cw A-h-km-\n-∏n®-Xv. \-S-]-Sn-bp-≠m-bn-s√-¶n¬ ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn-\v ap∂n¬ \n-cm-lm-c k-a-c-Øn-s\mcp-ßp-I-bm-Wv \m-´p-Im¿.

]n-®p. F-kv.-Fw.-F. Pn-√m sshkv {]-kn-U‚ v kn sI Fw ]m-S¥-d A-[y-£-X-h-ln-®p. kn sI sI a-Z-\n D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. Pn-√m Hm¿-K-ss\-k¿ kn kn A-bq-_v, Sn ]n _m-h ap-kv-eym¿ kw-km-cn-®p. ap-l-Ω-Z-en ss^kn, k-emw ]-¥-√q¿, Jm-en-Zv \yq-tlm-∏v kw-_-‘n-®p. Kq-U-√q¿ ta-J-em `m-c-hmln-I-fm-bn F lw-k lm-Pn ({]kn-U‚ v) ap-lv-bn-±o≥ Jm-kn-an, ssk-X-e-hn lm-Pn, l-ssk-\p∏ H-∂mw-ssa¬ (ssh-kv -{]Kq-U-√q¿: Kq-U-√q¿ Z-Av-hm- U‚p-am¿) F l-°ow (P-\-d¬ sk‚-dn¬ \-S-∂ F-kv.-Fw.-F. sk-{I-´-dn) F-∂n-h-sc Xn-cdo-Py-\¬ I¨-h≥-j≥ k-am- s™-Sp-Øp.

I¬-h³-j³ k-am-]n-¨p

A-\p-kv-a-cn-¨p

am-\-¥-hm-Sn ta-cnam-Xm tIm-f-Pn¬ \-S-Øn-b tZ-io-b P-¥p-im-kv-{X in¬-∏-im-e tIm-gn-t°m-Sv k¿h-I-em-im-e-bn-se P-¥pim-kv-{X-⁄≥ tUm. \m-k¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

"Ip-Sn-sh-Åw ]m-gm-hp-¶-Xv X-S-b-Ww' B-e-Øq¿: I-_-\n-ip-≤-P-e hn-X-c-W ]-≤-Xn-bp-sS ss]-∏pIƒ s]m-´n sh-≈w ]m-gm-hp-∂Xp X-S-bm≥ A-Sn-b-¥-c \-S-]-SnI-fp-≠m-h-W-sa-∂v I¿-j-I tIm¨-{K-kv kw-ÿm-\ sk-{I´-dn sI sP am-Wn B-h-iy-s∏´p. ]-≤-Xn-bn-eq-sS \n-c-h-[n Ip-

Spw-_-ß-fn¬ sh-≈-sa-Øp-∂ps≠-¶n-epw ]-e-bn-S-ß-fn-epw ss]-∏p-Iƒ s]m-´n sh-≈w ]mgm-hp-∂p-≠v. tI-Sm-b ss]-∏p-Iƒ am-‰n-bnSp-∂n-s√-∂p am-{X-a-√, A-[n-IrX¿ s]m-´n-b ss]-∏p-Iƒ H-´n-®v sh-≈w ]m-gm-hp-∂-Xp X-S-bm≥

F.-sI.-Sn.-F. I¬-h³-j³ I¬-∏-‰: Hmƒ tI-c-fm ssS-te-gvkv A-tkm-kn-tb-j≥ I¨h≥-j≥ G-cn-bm sk-{I-´-dn F Pn s_-©-an≥ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. t£-a-\n-[n-bn¬ sN-b¿am-s\ \n-b-an-°p-I, t£-a-\n-[n t_m¿-Un-s‚ {]-h¿-Ø-\w kpK-a-am-°p-I, a-c-Wm-\-¥-c klm-bw 50,000 cq-]-bm-°p-I, dn-´b¿-sa‚ v B-\p-Iq-eyw H-cp-e£w cq-]-bm-°p-I, an-\n-aw s]≥-j≥ 1,000 cq-]-bm-°p-I F∂o B-h-iy-߃ tbm-Kw D-∂bn-®p. {]-kn-U‚ v Fw F≥ inh-Ip-am¿ A-[y-£-X-h-ln-®p. sk-{I-´-dn sI B¿ tPm-bn dn-

t]m¿-´v A-h-X-cn-∏n-®p.-

\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p-∂p an√. Cu km-l-N-cy-Øn¬ ]-g-Inb ss]-∏v sse-\p-Iƒ am-‰p-Itbm Cu ta-J-e-bn-te-°v Iq-SpX¬ hm¬-hv Hm-]-td-‰¿-am-sc \nb-an-°p-I-tbm th-W-sa-∂pw sI sP am-Wn B-h-iy-s∏-´p.-

]p¬-∏-≈n: F-cn-b-∏-≈n im¥n-k-Z≥ Nm-cn-‰-_nƒ skmssk-‰n-bp-sS ]p-Xn-b sI-´n-SØn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w sF kn _m-e-Ir-jv-W≥ Fw.-F¬.-F. \n¿-h-ln-®p. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v Fw ]n I-cp-Wm-I-c≥ A[y-£-\m-bn-cp-∂p. Hm¿-^-t\-Pv A-tkm-kn-tbj≥ J-Pm-©n A-Uz. Sn ]n Gen-bm-kv ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØn. ]p¬-∏-≈n {Km-a-∏-©m-bØv Aw-Kw C F i-¶-c≥, ]n F≥ in-h≥, F≥ _m-e-N-{μ≥, C-μn-cm kp-Ip-am-c≥ kw-km-cn®p. A-\m-Y Ip-´n-I-sf ]p-\-c-[nh-kn-∏n-°p-∂-Xn-\v 9497716087, 9497716085 F-∂o \-º-dp-I-fn¬ F-cn-b-∏-≈n im-¥n-k-Z≥ Nm-cn-‰-_nƒ skm-ssk-‰n-bp-sS _m-e-a-μncw sF kn _m-e-Ir-jv-W≥ Fw.-F¬.-F. D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p _-‘-s∏-S-Ww.

Fw sF jm-\-hm-kv k-aÀ-¸n-¨-Xv 2.-57 tIm-Sn-bp-sS kz-¯p-hn-h-cw

Kq-U-√q¿: F-kv.-ssh.-F-kv. Fcp-am-Sv ]-\-©n-d bq-\n-‰v I-Ωn-‰nbp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ XmPp¬ D-e-a A-\p-kv-a-c-Ww \-SØn. Zn-Iv-dv Zp-B a-Pv-en-kpw CtXm-S-\p-_-‘n-®v \-S-∂p. lw-k ap-kv-eym¿ A-[y-£X-h-ln-®p. A-_v-Zp¿-d-jo-Zv kA-Zn F-cp-am-Sv A-\p-kv-a-c-W {]`m-j-Ww \-S-Øn. A-jv-d-^v kJm-^n, kp-ss_¿ k-Jm-^n. A- I¬-∏-‰: h-b-\m-Sv ]m¿-e-sa‚ v en ]-\-©n-d, a-Po-Zv kp-lv-cn kw- a-fi-ew bp.-Un.-F-^v. ÿm\m¿-Yn Fw sF jm-\-hm-kn_-‘n-®p. \pw `m-cy Pp-ss_-cn-b-Øn-\pw a-I≥ l-ko-_v F jm-\-hm-knI¬-∏-‰: Pn-√-bn¬ am-{Xw 1,000 \p-am-bn 2.-57 tIm-Sn cq-]-bp-sS tIm-Sn cq-]-bp-sS hn-I-k-\-˛- B-kv-Xn. hn-hn-[ _m-¶p-I-fn-emt£-a {]-h¿-Ø-\-ß-ƒ \-S-Øn- bn jm-\-hm-kn-s‚ _m-[y-X 77.b Fw sF jm-\-hm-kv Fw,]n- 11 e-£w cq-]. \m-a-\n¿-tZ-i ]-{Xn-I-bvsb ho-≠pw hn-P-bn-∏n-°-W-sa∂v C-^v-‰ (sF.-F≥.-Sn.-bp.-kn.-) s°m-∏w jm-\-hm-kv k-a¿-∏n-® Pn-√m I-Ωn-‰n. Pn-√m {]-kn-U‚ v k-Xy-hm-Mv-aq-e-Øn-em-Wv Cu h-b-\m-Sv k-J-dn-bm-kv A-[y- hn-h-c-ß-fp-≈-Xv. F-d-Wm-Ip-fw £-X-h-ln-®p. sI sI cm-tP- t\m¿-Øn-se \q¿-P-lm≥ a≥{μ≥, kp-Ip-am-c≥ hm-g-h-‰, _m- kn-en-em-Wv 62Im-c-\m-b jm-\_p D-cp-Wm-\n-, c-ho-{μ≥ Nm-en- hm-kn-s‚ ÿn-c-Xm-a-kw. F-dbm-´n¬-, A-∏-®≥ tI-Wn-®n-d, Wm-Ip-fw a-fi-e-Øn-se thm-´]o-‰¿ ]-ø-w-]-≈n, tKm-]n, Xm-Pp- dm-Wv. 1974¬ Im-en-°-‰v bq-\n±o≥ ta-∏m-Sn, s]-Æ-Ω, ]n sI th-gv-kn-‰n-bn¬ \n-∂v Cw-•o-jv km-ln-Xy-Øn¬ _n-cp-Zm-\-¥-cNn-∂p kw-km-cn-®p._n-cp-Z-hpw 1977¬ tI-c-f k¿-hI-em-im-e-bn¬-\n-∂v \n-b-aØn¬ _n-cp-Z-hpw t\-Sn-bn-´p≠v. jm-\-hm-kn-\v 12,11,898Dw `m-cy-bv-°v 1,57,300Dw a-I-\v 8,02,857Dw cq-]-bp-sS Pw-K-a-kz-

"hn-P-bn-¸n-¡pw'

I¬-h³-j³ \-S-¯n I¬-∏-‰: B¿.-F-kv.-]n. I¬-∏‰ a-fi-ew I¨-h≥-j≥ Pn-√m sk-{I-´-dn G-t®mw tKm-]n D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. bp.-Un.-F-^v. kv-Ym-\m¿-Yn Fw sF jm-\-hmkn-s\ hn-P-bn-∏n-°m≥ Xo-cp-am\n-®p. Sn ]n tam-l≥-Zm-kv A-[y£-X-h-ln-®p. Ip-cym-t°m-kv am-Xyp, s_∂n sN-dn-bm≥, sI ]n jo-_, Hmƒ tI-c-fm ssS-te-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ I¨-h≥-j≥ s_-∂n-t]mƒ, ]n A-_q-_- I¬∏‰ G-cn-bm sk-{I-´-dn F Pn s_-©-an≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p °¿, jm≥ kw-km-cn-®p.

Øm-Wp-≈-Xv. b-Ym-{I-aw 1.-02 tIm-Sn cq-], 1.-04 tIm-Sn cq-], 30 e-£w cq-] F-∂n-ß-s\-bm-Wv ÿm-h-c kz-Øp-°-fp-sS aq-eyw. Im¬-e-£w cq-]-bm-Wv jm-\hm-kn-s‚ ssI-h-i-ap-≈ ]-Ww. `m-cy-bp-sS ]-°¬ 3,000Dw a-Is‚ ssI-h-iw 2,500Dw cq-]-bmWp-≈-Xv. F-´p _m-¶p-I-fn¬ jm-\-hmkn-\v A-°u-≠p-≠v. B-Iv-knkv _m-¶n-s‚ F-d-Wm-Ip-fw imJ-bn¬ 1,284Dw _m-¶v Hm-^v C¥y-bp-sS F-d-Wm-Ip-fw im-Jbn¬ 7,635Dw kn≥-Un-°-‰v _m¶n-s‚ F-d-Wm-Ip-fw im-J-bn¬ 2,015Dw F-kv.-_n.-sF en-kn PMv-j≥ im-J-bn¬ 29,326Dw I-\dm _m-¶v ap-°w im-J-bn¬ 11,000Dw F-kv.-_n.-sF. ]m¿-esa‚ v im-J-bn¬ 1,81,591Dw Imcm-ti-cn k-l-I-c-W-_m-¶n¬ 4,317Dw cq-]-bp-sS \n-t£-]-ap≠v. `m-cy-bv-°v [-\-e-£v-an _m¶n-s‚ I-eq¿ im-J-bn¬ 1,766Dw F-kv.-_n.-sF. en-kn P-Mv-j≥

im-J-bn¬ 2,534Dw a-I-\v 357 cq]-bp-sS-bpw \n-t£-]-am-Wp-≈Xv. jm-\-hm-kn-\v A-©p-e-£w cq-] hn-e-a-Xn-°p-∂ 2013 tamU¬ lp-≠m-bv Im-dpw \m-e-c e£w cq-] hn-e-h-cp-∂ 2009 tamU¬ kzn-^v-‰v Un-k-b¿ Im-dpw kz-¥-am-bp-≠v. `m-cy-bp-sS t]cn¬ F-´p-e-£w cq-] a-Xn-∏p-hne-bp-≈ 2011 tam-U¬ sSm-bm-´ C-t∂m-h Im-dpw a-I-s‚ t]-cn¬ F-´p-e-£w cq-] hn-e-h-cp-∂ 2011 tam-U¬ sSm-bm-´ Bƒ-´nkv Im-dpw D-≠v. G-gp-e-£w cq-] hn-e-h-cp-∂ 280 {Kmw kz¿-W-am-Wv `m-cy-bv°p-≈-Xv. jm-\-hm-kn-\v kz-¥am-bn Ir-jn-ÿ-ew C-√. F-dWm-Ip-fw t\m¿-Øn-epw I-eq-cnepw 10 sk‚ v ho-Xw `q-an-bp-≠v. G-I-tZ-iw 80 e-£w cq-]-bm-Wv aq-eyw. I-eq-cn¬ 18 e-£w cq-] hn-e-h-cp-∂ 2400 N-Xp-c-{i A-Sn hn-kv-Xo¿-W-ap-≈ sIm-tajy¬ _n¬-Un-Mpw F-d-Wm-Ip-

fw t\m¿-Øn¬ 12 e-£w cq-] hn-e-a-Xn-°p-∂ 1,500 N-Xp-c-{i A-Sn hn-kv-Xo¿-W-ap-≈ d-knU≥-jy¬ sI-´n-S-hp-ap-≠v. `m-cy-bp-sS t]-cn¬ F-d-WmIp-fw t\m¿-Øn¬ 32 e-£w cq] hn-e-h-cp-∂ F-´p-sk‚ v `q-anbpw 9,000 N-Xp-c-{i A-Sn hn-kvXo¿-W-hpw 72 e-£w cq-] aq-eyap-≈ sIm-ta-jy¬ _n¬-Un-Mpap-≠v. a-I-s‚ t]-cn¬ tIm-gnt°m-Sv tN-hm-bq-cn¬ 30 e-£w cq-] hn-e-a-Xn-°p-∂ B-dpsk‚ v `q-an-bm-Wp-≈-Xv. B-sI I-S-Øn¬ 62,64,000 cq] [-\-e-£v-an _m-¶n-s‚ I-eq¿ im-J-bn-em-Wv. C-Xn¬ 2,64,000 cq-] Im¿ hm-bv-]-bm-Wv. F-kv._n.-sF. ]m¿-e-sa‚ v im-Jbn¬ 26,000Dw F-kv.-_n.-sF. en-kn P-Mv-j≥ im-J-bn¬ 6,14,477Dw cq-]-bp-sS Im¿ hm-bv]-bp-≠v. D-tZym-Kw I-®-h-S-amsW-∂pw `m-cy ho-´-Ω-bm-sW∂pw k-Xy-hm-Mv-aq-e-Øn¬ ]-dbp-∂p.

\o-e-Kn-cn h-\-ta-J-e-I-fn-epw Im«p-Xo `ojWn Kq-U-√q¿: \o-e-Kn-cn Pn-√-bn-se h-\-ta-J-e-I-fn-epw Im-´p-Xo hym-]n-°p-∂p. tIm-gn-∏m-ew Aº-e-°m-Sv 35 G-°¿ h-\w IØn-\-in-®p. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn-bmWv kw-`-hw. A-ø≥-sIm-√n, AØn-®m¬, G-e-a-Æ h-\-ta-J-eI-fn-epw Im-´p-Xo ]-S¿-∂p-]n-Sn®v 100 sl-Iv-‰¿ h-\w I-Øn-\-in-

®n-´p-≠v. hn-h-c-a-dn-™v A-·n-i-a-\tk-\-bpw h-\-]m-e-I-cpw ÿ-esØ-Øn. Pn-√-bn-ep-S-\o-fw Im´p-Xo ]-S-cp-∂-Xn¬ Zp-cq-l-X-bp≠v. Im-Sn-\v a-\-∏q¿-hw Xo-h-bv°p-∂p-t≠m-sb-∂m-Wv h-\w-hIp-∏v A-t\z-jn-°p-∂-Xv. hn-e]n-Sn-∏p-≈ hr-£-ß-fpw A-Sn°m-Sp-I-fp-am-Wv I-Øn-®m-º-em-

hp-∂-Xv.

]p-en N-¯ \n-e-bn Kq-U-√q¿: ]p-en-sb N-Ø-\n-ebn¬ I-s≠-Øn. Sm≥-Sn Un-hnj-\n-se \m-Sp-Im-Wn ]m-fiymdn-se tX-bn-e-tØm-´-Øn-em-Wv \m-ep h-b- v {]m-bw- tXm-∂n°p-∂ s]¨-]p-en-bp-sS P-Uw I-s≠-Øn-b-Xv. H-cp Zn-h-k-

sØ ]-g-°-ap-≠v. sXm-gn-em-fnI-fm-Wv ]p-en-bp-sS P-Uw I-≠Xv. D-S≥ h-\w-h-Ip-∏v A-[n-Ir-Xsc A-dn-bn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. tZ-hm-e t^m-d-Ãv td-©¿ cm-a-N{μ-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ h-\]m-e-I-kw-Lw ÿ-e-sØ-Øn Xp-S¿-\-S-]-Sn kzo-I-cn-®p. B-¥cn-Im-h-b-h-߃ ]-cn-tim-[-\bv-°v A-b-®n-´p-≠v.


{]mtZ-inIw

23 am¿®v 2014 Rmb¿

A-t]-£ £-Wn-¨p

Adnbn-¸pIÄ

I¬-∏-‰: _mw-•q¿ B-ÿm-\am-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ eo-Uv {SÃv, Fw.-F-kv.-F-kp-am-bn k-lI-cn-®v \-S-Øp-∂ eo-Uv Sm-e‚ v k¿-®v ]-co-£-bv-°v A-t]-£ £-Wn-®p. F-kv.-F-kv.-F¬.kn, kn.-_n.-F-kv.-C. kv-Io-ap-Ifn¬ ]-co-£-sb-gp-Xp-∂ ap-kv enw hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v A-t]£n-°mw. Xn-c-s™-Sp-°-s∏-Sp∂ B¨-Ip-´n-Iƒ-°v kv-tImf¿-jn-t∏m-sS l-b¿ sk-°≥U-dn-bpw 2016se sF.-sF.Sn/sP.-C.-C. F≥-{S≥-kv tIm®n-Mpw ]q¿-Øn-bm-°mw.Xn-c-s™-Sp-°-s∏-Sp-∂ hnZym¿-Yn-\n-Iƒ-°v _mw-•q-cn-se j-lo≥ tIm-f-Pn¬ kv-tIm-f¿jn-t∏m-sS π-kv-Sp tIm-gv-kpw saUn-kn-≥ F≥-{S≥-kpw ]q¿-ØoI-cn-°mw. G-{]n¬ 13\v cm-hn-se 9.-30 ap-X¬ 12 h-sc ap-´n¬ Uªyp.-Fw.--H. B¿-Sv-kv B‚ v kb≥-kv tIm-f-Pn-em-Wv ]-co-£. G-{]n¬ A-©n-\v ap-ºv 9495084774 F-∂ \-º-dn¬ t]-cv c-Pn-ÿ sN-ø-W-w.

t]m-fn-Mv Hm-^n-kÀ-amÀ-¡v ]-cn-io-e-\w I¬-∏-‰: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n-t\m-S-\p-_-‘n-®v hb-\m-Sv ]m¿-e-sa‚ v a-fi-eØn-se t]m-fn-Mv D-tZym-K-ÿ¿°v \¬-In-b B-Zy-L-´ ]-cn-ioe-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m-Ø-h¿°v \m-sf I¬-∏-‰ tk-{I-Uv lm¿-´v ]m-cn-jv lm-fn¬ ]-cn-ioe-\w \¬-Ipw. cm-hn-se 10\v {]n-ssk-Un-Mv Hm-^n-k¿, H∂mw t]m-fn-Mv Hm-^n-k¿ F∂n-h¿-°pw D-®-bv-°v c-≠n-\v c≠v, aq-∂v t]m-fn-Mv Hm-^n-k¿am¿-°pw ]-cn-in-e-\w \¬-Ipw.

A-t]-£ £-Wn-¨p

I¬-∏-‰: ]-´n-I-h¿-K hn-I-k-\h-Ip-∏n-s‚ Io-gn¬ Xn-cp-h-\-¥]p-cw Rm-d-\o-en Aw-t_-Zv-I¿ kn.-_n.-F-kv.-C. kv-Iq-fn-te-°p≈ H-∂mw-¢m-kv {]-th-i-\-Øn\v am-\-¥-hm-Sn ss{S-_¬ U-he-]v-sa‚ v Hm-^n-kn-s‚ ]-cn-[nbn¬ \n-∂p Xn-c-s™-Sp-°p-∂Xn-\v A-t]-£-Iƒ £-Wn-®p. {]m-‡-\ tKm-{X hn-`m-K-°m¿°m-bn H-∂pw ]-´n-I-h¿-K-°m¿°m-bn c-≠pw ko-‰p-I-fm-Wp-≈Xv. kw-ÿm-\ X-e-Øn¬ ]-´nI-Pm-Xn hn-`m-K-Øn-\v \o-°n-hbv-°p-∂ \m-ep ko-‰p-I-fn-te°pw P-\-d¬ hn-`m-K-Øn¬-s∏´-h¿-°p-≈ \m-ep ko-‰p-I-fnte-°pw A-Xm-Xp hn-`m-K-°m¿°pw A-t]-£n-°mw. A-t]-£I-cp-sS Ip-Spw-_ hm¿-jn-I h-cpam-\w 1,00,000 cq-]-bn¬ I-hnbm≥ ]m-Sn-√. {]m-‡-\ tKm-{Xh¿-K-°m¿-°v h-cp-am-\-]-cn-[n _m-[-I-a-√. A-t]-£-Iƒ 31\Iw ss{S-_¬ U-h-e-]v-sa‚ v Hm-^n-kn¬ \¬-I-W-sa-∂p ss{S-_¬ U-h-e-]v-sa‚ v Hm-^nk¿ A-dn-bn-®p.

ao-Un-bm skâÀ B-cw-`n-¨p am-\-¥-hm-Sn: h-≈-n-bq¿-°m-hv D¬-k-hm-tLm-j I-Ωn-‰n-tbm-S\p-_-‘n-®v B-cw-`n-® ao-Un-bm sk-‚¿ tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-–p¬ A-jv-d-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw sI cm-a-Ir-jv-W≥ A-[y-£-X-hln-®p. tZ-h-ky, _m-_p, kn sI cmPo-h≥, F≥ sI a≥-a-Y≥, am-\¥-hm-Sn {]-kv t^m-dw sk-{I-´dn ]n j-ao¿ kw-km-cn-®p.-

]-h-en-b³ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

hb\m-Sv a-fi-e-Øn-se tXm-´w-ta-J-e-bn¬ {]-Nm-c-W-Øn-\n-dßn-b F-kv.Un.]n.sF. ÿm-\m¿-Yn P-eo¬ \o-em-{º sXm-gn-em-fn-I-tfm-Sv thm-´-`y¿-Yn-°p∂p

_m-e-än-eq-sS P-\-§Ä hmÀ-jn-I-hpw {X-b-b-¸v in-£-hn-[n-¡pw: a-e-_mÀ bmk-t½-f-\-hpw hn-I-k-\ ap-¶-Wn am-\-¥-hm-Sn: h-b-\m-Sv a-fi-esØ hn-I-k-\ ap-c-Sn-∏n-\pw ]›n-a-L-´ I-cm-dn-\pw C-c-bm-°n P-\-Po-hn-Xw Zp-cn-X-am-°n-b bp.]n.-F. `-c-W-Øn-s‚ in-£m-hn[n P-\-߃ _m-e-‰n-eq-sS \n-dth-‰p-sa-∂v a-e-_m¿ hn-I-k-\ ap-∂-Wn. A-©p-h¿-jw ap-ºv h≥ `q-cn]-£w \¬-In-b P-\-hn-[n P-\߃-°v Zp¿-hn-[n-bm-bn Xo¿-∂ncn-°p-I-bm-Wv. ]-›n-a-L-´ I-c-Sv hn-⁄m-]\w sIm-≠v a-e-tbm-c-P-\-X c£-s∏-Sn-√. C-Xn-s\-Xn-tc C¥y-˛-bp-s\-kv-tIm I-cm¿ d-±m°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´pw {]-[m\ hn-I-k-\ {]-iv-\-߃ A-h-KWn-°-s∏-´p-sh-∂pw B-tcm-]n-

ss{S-_Â-h-Ip-¸v `q-an I-s−-¯n-b-Xv h-\y-ar-K-i-eyw cq-£-am-b {]-tZ-i-¯v sh-≈-ap-≠: `q-c-ln-X B-Zn-hmkn-I-sf ]p-\-c-[n-h-kn-∏n-°m≥ ss{S-_¬-h-Ip-∏v I-s≠-Øn-bXv h-\y-ar-K-i-eyw cq-£-am-b {]tZ-i-sØ `q-an. X-cn-tbm-Sv ]©m-b-Øn-se ]-Ømw-ssa¬ Icn-¶-Æn tdm-Un-t\m-Sv tN¿-∂v 17 G-°¿ `q-an-bm-Wv B-Zn-hm-knIƒ-°p \¬-Im≥ Pn-√m `-c-WIq-S-Øn-s‚ ap-∂n¬ hn-e-\n¿W-b-Øn-\m-bn k-a¿-∏n-®n-cn°p-∂-Xv.Kp-W-t`m-‡m-°ƒ X-s∂ ÿ-ew I-s≠-Øn `q-hp-S-a-bpam-bn I-cm-dp-≠m-°p-∂ ]-≤-Xn {]-Im-cw I-cn-¶-Æn Im-´p-\m-bv-

° tIm-f-\n, ]-Ømw-ssa¬ tIm-f-\n Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fnse B-Zn-hm-kn-Iƒ-°m-bm-Wv 'Z-√mƒ-am¿' ap-tJ-\ `q-an I-s≠Øn-b-Xv. Im-hpw-a-μw hn-t√-Pnse tªm-°v B-dn¬-s∏-´ 17 G°-tdm-fw `q-an \m-ep `q-hp-S-a-Ifp-sS t]-cn-em-Wp-≈-Xv. `q-an I-s≠-Øn ss{S-_¬ Hm-^n-kn¬ A-t]-£ \¬-Inbm¬ ÿ-ew B-Zn-hm-kn-Iƒ°v hm-k-tbm-Ky-am-tWm F-∂X-S-°-ap-≈ hn-h-c-߃ A-t\zjn-® ti-j-am-Wv `q-an-bp-sS apgp-h≥ tc-J-I-fp-am-bn `q-hp-S-abp-sS A-t]-£ Pn-√m `-c-W-Iq-

S-Øn-\v k-a¿-∏n-°p-I. ]n-∂o-Sv hn-e Xo-cp-am-\n-®v c-Pn-ÿ \-S-]Sn am-{X-am-Wv _m-°n-h-cp-∂-Xv.F-∂m¬, X-cn-tbm-Sv h-\Øn-t\m-Sv tN¿-∂p-In-S-°p-∂ Cu `q-an-bn-se tXm-´-apƒ-s∏-sSbp-≈ \-√ `m-K-߃ B-Zn-hmkn-I-sf Im-Wn-®m-W-s{X 17 G°-tdm-fw hn¬-∏-\ \-S-Øm≥ Z√m-ƒ-am¿ ap-tJ-\ cw-K-sØ-Ønb-Xv. 17 G-°-dn¬ X-s∂ h-gn ku-I-cy-an-√m-Ø-Xpw sN-¶pØm-b-Xpw h-b¬-`q-an-bpƒ-s∏sS-bp-≈-Xp-am-b {]-tZ-i-ß-fp≠v. C-Xn-s\-√mw sk‚n-\v 30,000 cq-] hn-e-bm-Wv `q-hp-S-a-

Iƒ B-h-iy-s∏-´n-cn-°p-∂-Xv. I-gn-™-am-kw I-e-Œ-td-‰n¬ \S-∂ kn-‰n-Mn¬ 16,000 cq-]-h-sc hn-e-k¿-°m¿ \¬-Im-sa-∂p ]d-bp-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. A-Sp-Ø kn-‰n-Mn¬ H-∂p-IqSn hn-e D¿-Øn-°n-´p-sa-∂ {]-Xo£-bn¬ `q-hp-S-a-Iƒ ÿ-ew \¬-In-bn-√. F-√m-h¿-j-hpw Cu `q-an-bn¬ Im-´m-\-bn-d-ß-n Ir-jn-\m-iw h-cp-Øp-∂p-s≠∂ Im-cyw ss{S-_¬-h-Ip-∏-S°w a-d-®p-h-®p-sIm-≠m-Wv BZn-hm-kn-Iƒ-°v \¬-Im≥ Is≠-Øn-b-sX-∂m-Wv ]-cm-Xn Db¿-∂n-cn-°p-∂-Xv. Im-hpw-a-μw

hn-t√-Pn¬ 204/3 k¿-th \-ºdn¬-s∏-´ Cu `q-an-bn¬ I-gn-™h¿-jw Ir-jn \-in-∏n-®-Xn-s‚ \-„-]-cn-lm-cw H-cp e-£w cq-] B-h-iy-s∏-´p-sIm-≠v h-\w-hIp-∏v kp-K-‘-Kn-cn sk-Iv-j\n¬ A-t]-£ \¬-Ip-I-bpw 13,275 cq-] \-„-]-cn-lm-cw A-\ph-Zn-°p-I-bpw `q-hp-S-a C-Xp ssI-∏-‰p-I-bpw sN-bv-Xn-´p-≠v. C-°m-cy-ß-ƒ tc-J-I-fn¬ hy-‡-am-bn-cn-s°-bm-Wv Z-√m-ƒam¿-°v I-Ωo-j≥ t\-Sm≥ th≠n-am-{Xw B-Zn-hm-kn-I-fp-sS X-e-bn¬ `q-an sI-´n-h-bv-°p-∂Xv.-

Im-«m-\-¡q-«w Ir-jn- \-in-¸n-¨p

tem-dn a-dn-ªv c-−p-t]À-¡v ]-cn-¡v

P\\n-kpc-£m ]≤-Xn Pn√m-X-e D-Zv-LmS-\w I¬-∏-‰-bn¬ B-bp¿th-Z Un.Fw.H. tUm. sI ]n hn-t\m-Zv _m-_p \n¿-h-ln-°p∂p

P-\-\n-kp-c-£m ]-²-Xn Pn-Ãm-X-e D-Zv-Lm-S-\w ®p. Pn-√m B-bp¿-th-Z B-ip-]{Xn No-^v sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ tUm. Fw k-Xy-]m-e≥ A-[y£-X-h-ln-® N-S-ßn¬ tUm. bp jm-Pn. tUm. ]n Fw tam-l-

\≥, tUm. H hn kp-j, tUm. F≥ kp-tc-jv-Ip-am¿, tUm. ]n bp a-tl-jv kw-km-cn-®p. tUm. kn-an t_m-[-h¬-°-c-W ¢msk-Sp-Øp.

Wv. C-°m-cy-Øn¬ Xp-S-°w ap-X¬ bp.Un.-F-^v. k¿-°m¿ I-≈-°-fn-bm-Wv \-S-Øp-∂-Xv. I¿-j-I-cpw a-e-tbm-c taJ-e-bn-se P-\-ß-fpw Xn-c-s™-Sp∏n¬ h-en-b Xn-c-®-Sn \¬-Ip-sa-∂p t_m-[y-ap-≈-Xn-\m¬ A-Xp a-dn-I-S°m-\p-≈ X-{¥-am-bm-Wv I-c-Sv hn⁄m-]-\w. ]-›n-a-L-´ ]-cn-ÿn-Xn kw-c-£-W-Øn-\m-bn I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´v Aw-Ko-I-cn-®n-cn-°p-∂p-sh∂v kp-{]nw-tIm-S-Xn-sb-bpw tI-{μ lcn-X ss{S-_yq-W-en-s\-bpw t_m-[ys∏-Sp-Øm-\m-Wv 2013 \-hw-_¿ 13\v hn⁄m-]-\-an-d-°n-b-Xv. C-t∏mƒ C-d-°nbn-´p-≈ I-c-Sv hn-⁄m-]-\-Øn¬ ]-cnÿn-Xn tem-e-ta-J-e ]p-\¿-\n¿-W-bn®n-´n-√˛At±-lw ]-d™p.

I¬-∏-‰: Pn-√-bp-sS k-a-{K hn-I-k-\-Øn-\pw {]-hm-kn-I-fpsS A-h-Im-i-kw-c-£-W-Øn-\pw bp.-]n.-F. k¿-°m¿ ho≠pw A-[n-Im-c-Øn¬ h-c-W-sa-∂pw A-Xn-\m-bn bp.-Un.F-^v. ÿm-\m¿-Yn Fw sF jm-\-hm-kn-s‚ hn-P-b-Øn-\mbn ap-gp-h≥ {]-hm-kn-I-fpw {]-h¿-Ø-\-cw-K-Øn-ß-W-sa∂pw {]-hm-kn tIm¨-{K-kv I¬-∏-‰ \n-tbm-P-I-a-fi-ew I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. tbm-K-Øn¬ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn I-Æo-cn-∏n¬ ap-lΩ-Z-en-°v kzo-I-c-Ww \¬-In. {]-hm-kn tIm¨-{K-kv Pn√m ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n C jw-kp-±o≥ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. {]-kn-U‚ v kn-±o-Jv Xm-∂n-°m-Sv A-[y-£-X-h-ln®p. sI ap-l-Ω-Z-en, ap-Po-_v A-º-e-∏p-dw, j-ao¿ Ip-cn°¬, sI ]n km-Z-Øv, ]n hn B‚-Wn, B-bn-j ]-≈nbm¬, j-ao¿ ssh-Øv, kn j-^o-Jv, P-am¬ s]-cp-t¶m-S kw-km-cn-®p.-

A-c-W-¸m-d Pn.-FÂ.-]n. kv-Iq-fn P-e-£m-aw Xn-cp-s\-√n: ]-©m-b-Øn-se A-c-W-∏m-d K-h. F¬.-]n. kvIq-fn-se Ip-g¬-°n-W¿ {]-h¿-Ø-\-£-a-am-°-W-sa-∂v ]n.Sn.-F. `m-c-hm-ln-Iƒ B-h-iy-s∏-´p. hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn `-£-Ww ]m-Iw-sN-øm≥-t]m-epw I-gn-bm-Ø A-h-ÿ-bmWv. A-b¬-]-°-sØ ho-Sp-I-fn-epw P-e-£m-aw cq-£-am-bXn-\m¬ A-hn-sS \n-∂p P-ew e-`n-°m-Ø A-h-ÿ-bm-sW∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ ]-©m-b-Øn-\v \¬-In-b \n-th-Z-\Øn¬ ]-d-bp-∂p.Du-´n: Du-´n \-K-c-Øn-se Hm-hp-Nm-ep-Iƒ hr-Øn-bm-°-Wsa-∂ B-h-iyw i-‡-am-bn. Zp¿-K-‘w Im-c-Ww \-K-c-Øneq-sS k-©-cn-°m≥ ]-‰m-Ø A-h-ÿ-bm-Wp-≈-Xv. ]-e-`mK-ß-fn-epw Hm-hp-Nm-ep-Iƒ am-en-\y-]q-cn-X-am-Wv. hn-t\m-Zk-©m-c tI-{μ-am-b Du-´n-bn-te-°v hn-tZ-i-k-©m-cn-I-f-S°w Zn-\w-{]-Xn B-bn-c-°-W-°n-\m-fp-I-fm-Wv F-Øp-∂-Xv. Du-´n hr-Øn-lo-\-am-sW-∂m-Wv k-©m-cn-I-fp-sS ]-cm-Xn. {]-[m-\ ]m-X-I-fn-se Hm-hp-Nm-ep-I-fn-em-Wv am-en-\yw \n-d™n-cn-°p-∂-Xv. aq-°p-s]m-Øn- th-Ww \-K-c-Øn-eq-sS k©-cn-°m≥.

sN-kv SqÀ-W-saâv Pn.F-kv.-Sn.-bp. bm-{X-bb-∏v tbm-Kw I¬-∏-‰-bn¬ tªm-°v ]-©mb-Øv {]-knU‚ v ]n sI A-\n¬-Ip-am¿ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

A-[ym-]-IÀ-¡v bm-{X-b-b-¸v \Â-In bp i-¶-c≥, ]p-jv-]-h-√n, ]n Hma-\, ]n hn {^m≥-kn-kv, Fw kpio¬-Ip-am¿, _n-Pp am-Xyp kwkm-cn-®p. sP i-in, ]n Fw c-ho-{μ≥,-Djm-Ip-am-cn, ]n hn ]u-tem-kv, hn kn tXm-a-kv, Fw sP Ipcy≥, B¿ Pp-h¬-kv a-dp-]-Sn {]kw-Kw \-S-Øn.

ap-´n¬: Pn-√m sN-kv A-tkm-kn-tb-j-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ C-∂pw \m-sf-bpw U-ªyp.-Fw.-H. Cw-•o-jv A-°m-Z-an-bn¬ C-f-tßm-fn C-{_m-low kv-am-c-I ko-\n-b¿ Pn-√m sk-e-Ivj≥ sN-kv Sq¿-W-sa‚ v \-S-°pw. B-Zy \m-ep ÿm-\°m¿-°v a-e-∏p-d-Øv \-S-°p-∂ kw-ÿm-\ Nmw-]y≥-jn∏n¬ ]-s¶-Sp-°mw. A-©p-h-sc ÿm-\-°m¿-°v t{Sm-^n-bpw ]-Øp-h-sc ÿm-\-°m¿-°v k¿-´n-^n-°-‰pw \¬-Ipw. t^m¨: 9744056901, 9847934359.-

I¬-∏-‰: -Pn.F-kv.-Sn.-bp. Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ k¿-ho-kn¬ \n-∂p hn-c-an-°p∂ A-[ym-]-I¿-°v bm-{X-b-b-∏v \¬-In. I¬-∏-‰ tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v ]n sI A-\n¬Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp Pn√m I-Ωn-‰n-bp-sS kv-t\-tlm-]-

lm-c-hpw A-t±-lw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Sn Fkv k-eow ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØn. Pn-√m {]-kn-U‚ v c-ta-i≥ G-tgm-°m-c≥ A-[y-£-X h-ln®p. ]-d-ºm-´v kp-[m-I-c≥, tSm-an tPm-k-^v, ]n F-kv Kn-co-jv-Ipam¿, sI Pn tPm¨-k¨, kn

`m-jm sk-an-\m-dpw I-hn-b-c-§pw I¸-ä-bnÂ

Hmt«m-dn-£-bn I-S-¯p-I-bm-bn-cp¶ 101 Ip-¸n hn-tZ-i-a-Zyw ]n-Sn-Iq-Sn

I¬-∏-‰: a-e-bm-fw `-c-W-`m-j, {]-tbm-K-hpw km-[y-X-I-fpw F∂ hn-j-b-Øn¬ sk-an-\m-dpw I-hn-b-c-ßpw 25\v D-®-bv-°v c≠n-\v I-e-Œ-td-‰v tIm¨-^-d≥kv lm-fn¬ \-S-°pw. I-Ym-IrØv kn F-kv N-{μn-I sk-an\m¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. "kz-\w' a-e-bm-f-th-Zn Pn-√m sk-{I-´-dn Fw Fw K-tW-jv A[y-£-X-h-ln-°pw. _m-h sI ]m-ep-Ip-∂v hn-j-bw A-h-X-cn∏n-°pw. I-hn-b-c-ßn¬ km-Zn¿ X-e-∏p-g, {]o-X sP {]n-b-Z¿-in\n, Sn hn hn-\o-jv, ]n Pn e-X, {]Xo-jv Xm-\n-bm-Sv, A-\o-kv am-\¥-hm-Sn, kp¬-Øm-\ \-{ko≥, Pn-√m Fw-tπm-bv-sa‚ v Hm-^nk¿ ]n sP sk-_m-Ãy≥, Pq-\nb¿ Fw-tπm-bv-sa‚ v Hm-^n-k¿ Sn A-_v-Zp¬ d-jo-Zv ]-s¶-Sp°pw.

sh-≈-ap-≠: hn¬-∏-\-bv-°m-bn Hm-t´m-dn-£-bn¬ sIm-≠p-t]mhp-I-bm-bn-cp-∂ 101 Ip-∏n hn-tZi-a-Zyw sh-≈-ap-≠ F-kv.-sF. F≥ Fw tPm-kpw kw-L-hpw ]n-Sn-Iq-Sn. sam-X-°-c ]p-fn™m¬ tdm-Un¬ I-gn-™ Zn-hkw cm-{Xn ]-t{Sm-fn-Mn-\n-sS-bmWv sI.-F¬. 12 C 7724 Hm-t´-m-dn£-bn¬ sIm-≠p-t]m-hp-I-bmbn-cp-∂ a-Zyw ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. Im-hpw-a-μw _n-h-td-P-kv tIm¿-]-td-j-≥ Hu-´v-e-‰n¬ \n∂p hm-ßn-b a-Zy-am-Wv \n-chn¬-∏p-g `m-K-ß-fn¬ hn¬-∏-\bv-°m-bn sIm-≠p-t]m-hp-∂-Xv. No-∏m-Sv a-Zy-jm-∏v A-S-®-tXm-sS {]-tZ-i-Øv A-\-[n-Ir-X a-Zy-

I-kv-Xq-cn-cw-K³-þ-Km-Uv-Kn dn-t]mÀ-«p-IÄ P-\-hm-k-tI-{µ-§-sf H-gn-hm-¡n-b \-S-]-Sn Aw-Ko-I-cn-¡n-Ã: kn F³ N-{µ³ ITn-\ {]-b-Xv-\-¯n-sâ ^-ew: Un.-kn.-kn. I¬-∏-‰: a-e-tbm-c I¿-j-I-cp-sS A-hIm-i-ß-fpw A-Xn-ho-P-h-\ am¿-K-ßfpw X-I¿-°p-∂ Km-Uv-Kn¬-˛-I-kv-Xq-cncw-K≥ dn-t]m¿-´p-Iƒ H-cp Im-c-W-h-imepw Aw-Ko-I-cn-°n-s√-∂p kn.-]n.-sF. kw-ÿm-\ A-kn-Â v sk-{I-´-dn kn F≥ N-{μ≥. C-Xn-s\-Xn-cm-bn {]-t£m`w \-S-Øp-∂ a-e-tbm-c I¿-j-I¿-s°m∏-am-Wv kn.-]n.-sF-bpw C-Sp-Xp-]-£ P\m-[n-]-Xy ap-∂-Wn-bpw. I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´n¬ Dƒs∏-Sp-Øn-b ]-c-ÿn-Xn tem-e-ta-J-eIƒ kw-ÿm-\ k¿-°m¿ ]p-\¿-\n¿W-bn-®v tI-{μ-sØ A-dn-bn-°m-\m-Wv I-c-Sv hn-⁄m-]-\-Øn-se hy-h-ÿsb-∂ ap-Jy-a-{¥n-bp-sS {]-kv-Xm-h-\ ho-≠pw P-\-ß-sf I-_-fn-∏n-°p-∂-Xm-

jm-\-hm-kn-s\ hn-P-bn-¸n-¡-Ww: {]-hm-kn tIm¬-{K-kv

Du-«n-bn-se Hm-hp-Nm-ep-IÄ a-en-\-a-bw

B-bp-[-§Ä kq-£n-¡p-¶-Xn-\pw sIm-−p-\-S-¡p-¶-Xn-\pw \n-tcm-[-\w

I¬-∏-‰: 1973se {In-an-\¬ \-S- ≈-h¿ F-∂n-h¿-°v _m-[-I-a]-Sn-®-´-ß-fn-se 144(1), 144(2) h- √. D-Ø-c-hv {]-Im-cw B-bp-[w Ip-∏p-Iƒ {]-Im-cw B-bp-[߃ kq-£n-°p-∂-Xn-\pw sIm- sIm-≠p-\-S-°m-t\m H-cn-S-Øp≠p-\-S-°p-∂-Xn-\pw Pn-√m h-c- \n-∂p a-s‰m-cn-S-tØ-°v A-b-bvWm-[n-Im-cn Iq-Sn-bm-b I-e-Œ¿ °m-t\m ]m-Sn-√. C-e-Iv-j≥ {]Nm-c-W Pm-Y-I-fn¬ B-bp-[\n-tcm-[-\w G¿-s∏-Sp-Øn. sse-k≥-kp-≈ B-bp-[- ߃ {]-Z¿-in-∏n-°-cp-Xv. tXm-°p-Iƒ am-{X-a-√, hmƒ, ߃ kq-£n-°p-∂-h¿ A-XmXp t]m-en-kv tÃ-j-\n¬ G¬- Ip-¥w, A-Sn-°m≥ ]-‰p-∂ h-Sn Xp-S-ßn-h-sbm-∂pw sIm-≠p-\-S∏n-°-Ww. t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ¿, Pn- °m≥ ]m-Sn-√. F-dn-bm-\p-≈ D√m a-Pn-kv-t{S-‰v Hu-tZym-Kn-I-am- t±-i-tØm-sS I-√pw a-‰v h-kv-Xpbn \n-tbm-Kn-®n-´p-≈ k¿-°m¿ °-fpw ti-J-cn-°p-∂-Xpw F-dnPo-h-\-°m¿, _m-¶v sk-Iyq-cn-‰n bp-∂-Xn-\p-≈ D-]-I-c-W-߃ Po-h-\-°m¿, kv-t]m¿-Sv-kv hn-`m- sIm-≠p-\-S-°p-∂-Xpw in-£m¿Kq-U-√q¿: Im-´m-\-°q-´w Ir-jn K-Øn¬ B-bp-[ sse-k≥-kv D- l-am-Wv. \-in-∏n-®p. ap-Xp-a-e I-Sp-hm-k-t¶-XØn-se ]p-fn-bm-cw kz-tZ-in Ip- Kq-U-√q¿: tem-dn \n-b-{¥-Ww hn-´v sIm-°-bn-te-°v a-dn-™v ss{U´≥-sN-´n-bp-sS I-∏-Ir-jn-bpw h¿ Dƒ-s∏-sS c-≠p-t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. Xr-iq¿ kz-tZ-in-I-fm-b t\-{¥-hm-g-tØm-´-hp-am-Wv Im- ss{U-h¿ c-hn, kp-\n¬ F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. ´m-\-Iƒ N-hn-´n-sa-Xn-®-Xv. I-gnC-h-sc s]-cn-¥¬-a-Æ-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th™ Zn-h-kw cm-{Xn-bm-Wv kw-`- in-∏n-®p. \m-Sp-Im-Wn-bn¬ I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn-bm-Wv A-]-Ihw. C-Xp-kw-_-‘n-®v h-\w-h- Sw. ssa-kq-cn¬ \n-∂p Xr-iq-cn-te-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ N-c-°pIp-∏n-\v ]-cm-Xn \¬-In-.tem-dn-bm-Wv A-]-I-S-Øn¬-s∏-´-Xv.

®m-Wv {]-Xn-tj-[ {]-Nm-c-Ww \-S-Øp-∂-Xv. cm-{Xn-bm-{Xm hn-e-°v, {io Nn-Øn-c sa-Un-°¬ tIm-f-Pv, hn-Z¿-` tam-U¬ ]m-t°-Pv, h-b\m-Sv sd-bn¬-th, B-Zn-hm-kn h\m-h-Im-iw, ss_-c-°p-∏ ]mew, d-_¿ hn-e-bn-Sn-hv, B-\°mw-s]m-bn¬-˛-ta-∏m-Sn tdm-Uv, Ip-´-\m-Sv-˛-C-Sp-°n tam-U¬ ]mt°-Pv, \n-e-ºq¿-˛-ta-∏m-Sn sslth, h-\y-ar-K B-{I-a-W-߃ Xp-S-ßn-b {]-iv-\-߃-°v ]-cnlm-c-ap-≠m-°m≥ Fw.-]n-°v km-[n-®n-´n-√. C-Xn-s\-Xn-cm-b i-‡-am-b P-\-hn-Im-c-am-Wv a-fi-e-Øn se∂p a-e-_m¿ hn-I-k-\-ap-∂Wn hn-e-bn-cp-Øn.-

I¬-∏-‰: I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´n¬ P-\-hm-k-tI-{μ-ß-sf-bpw Ir-jn-bn-Sß-sf-bpw tXm-´-ß-sf-bpw ]q¿-W-ambpw H-gn-hm-°n-s°m-≠v I-c-Sv hn-⁄m]-\w C-d-ßn-b-Xp ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥Nm-≠n, B-`y-¥-c-a-{¥n c-ta-iv sN-∂nØ-e, Fw sF jm-\-hm-kv Fw.-]n. F∂n-h-cp-sS ITn-\ {]-b-Xv-\-Øn-s‚ ^e-am-sW-∂p Pn-√m tIm¨-{K-kv I-Ωn‰n {]-kn-U‚ v sI F¬ ]u-tem-kv.tI-{μ-Øn-epw tI-c-f-Øn-epw `-c-WØn-\v t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂ tIm¨-{Kkv I¿-j-I-k-aq-l-Øn-s‚ B-i-¶-Iƒ ]-cn-l-cn-°m≥ {]-Xn-Rm-_-≤-am-sW∂p I-c-Sv hn-⁄m-]-\-Øn-eq-sS hy-‡am-bn-cn-°p-∂p. h-b-\m-Sv ]q¿-W-am-bpw C.-F-kv.-F. ]-cn-[n-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-

s°m-≠p-≈ Km-Uv-Kn¬ I-Ωn-‰n dnt]m¿-´n-s\ tIm¨-{K- pw bp.-Un.-F^pw F-Xn¿-Ø-t∏mƒ A-Xp \-S-∏m-°W-sa-∂p hm-Zn-°p-I-bm-Wv _n.-sP.-]n. sN-bv-X-Xv. C-S-Xp-ap-∂-Wn-bn-se ]-e {]-ap-Jcpw ]-cn-ÿn-Xn kw-c-£-W-sa-∂ Hm-a\-t∏-cn¬ Km-Uv-Kn-en-\v A-\p-Iq-e-am-b \n-e-]m-sS-Sp-Øp. F-∂m¬, bp.-Un.-F^v. k¿-°m-cpw Fw sF jm-\-hm-kpw Km-Uv-Kn¬ dn-t]m¿-´v Aw-Ko-I-cn-°p-∂ {]-iv-\-an-s√-∂p {]-Jym-]n-®p, Xp-S¿∂m-Wv Pn-√-bn-se 13 hn-t√-Pp-I-f-S-°w tI-c-f-Øn-se 123 hn-t√-Pp-Iƒ Dƒ-s∏Sp-∂ X-c-Øn-ep-≈ I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dnt]m¿-´v h-∂-sX-∂pw sI F¬ ]u-temkv ]-d-™p.-

kzo-I-c-Ww \Â-In X-e-∏p-g: tI-c-f dq-d¬ hm-´¿ k-ssπ B‚ v km-\n-t‰-j≥ G-P≥-kn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-Øp-∂ P-e-bm-\w tdmUv-tjm-bv-°v X-hn-™m¬ {Km-a-∏-©m-b-Øv P-e-\n-[n Sow kzo-I-c-Ww \¬-In. Sow eo-U¿ ss_-Pp tPm-k-^v, ]n ]n ]u-tem-kv, am-[-h≥ am-kv-‰¿, Nm-t°m, _m-e-tKm-]m-e≥, k-\n¬, tKm-hn-μ≥, jm-Pn kw-km-cn-®p.-

hn¬-∏-\ hym-]-I-am-b-Xm-bn ]cm-Xn-bp-b¿-∂n-cp-∂p. Cu kml-N-cy-Øn¬ ]-cn-tim-[-\ I¿i-\-am-b-tXm-sS-bm-Wv a-Zy-hn¬∏-\-°m-c-S-°-ap-≈-h¿ t]m-enkv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. \n-c-hn¬-∏p-g kz-tZ-in-I-fmb Hm-t´m-dn-£m ss{U-h-¿ Ip-fºn¬ c-Xo-jv (30), Nn-‰n-e-∏-≈n jm-Pn (37), am-cm-Sn-tIm-f-\nbn¬ i-in (38) F-∂n-h-sc-bmWv t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn-se-SpØ-Xv. 18,000 cq-]-bp-sS a-Zy-amWv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. hm-ßn-b-Xns‚ C-c-´n-hn-e-bv-°m-W-s{X hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂-Xv. B-Zn-hmkn-I-f-S-°-ap-≈ sXm-gn-em-fn-IhntZ-i-a-Zy-hp-am-bn ]n-Sn-bn-em-bh¿ fm-Wv D-]-t`m-‡m-°ƒ.

IÀ-j-IÀ k-l-I-cn-¡-Ww Kq-U-√q¿: Ip-f-ºp-tcm-K {]-Xntcm-[ Ip-Øn-h-bv-∏p-am-bn I¿j-I¿ k-l-I-cn-°-W-sa-∂v arK-kw-c-£-W h-Ip-∏v D-tZym-Kÿ¿ A-`y¿-Yn-®p. Kq-U-√q¿, ]-¥-√q¿ Xm-eq°p-I-fn-se A-Xn¿-Øn {]-tZ-iß-fn¬ \-S-∂ {]-Xn-tcm-[ IpØn-h-bv-∏n¬ Nn-e I¿-j-I¿ sX-‰n-≤m-c-W Im-c-Ww k-l-Icn-®n-cp-∂n-√. h-b-\m-Sv-˛-\o-e-Kn-cn A-Xn¿Øn {]-tZ-i-ß-fn¬ k-]v-Xw-_dn¬ \-S-Øn-b B-Zy-L-´ IpØn-h-bv-∏n-\p ti-jw tcm-K-_m[ ]q¿-W-am-bn \n-b-{¥-W-hnt[-b-am-bn-´n-√. Cu km-l-N-cyØn¬ ku-P-\y Ip-Øn-h-bv-∏n\m-bn ap-gp-h≥ I¿-j-I-cpw kl-I-cn-°-W-sa-∂v tUm. sI ]n {]-`p B-h-iy-s∏-´p.

3

am-\-¥-hm-Sn: I-t√m-Sn sk‚ v tPm-k-^v-kv bp.-]n. kv-Iq-ƒ hm¿-jn-Im-tLm-j-hpw k¿-hokn¬ \n-∂p hn-c-an-°p-∂ A[ym-]n-I-bv-°v bm-{X-b-b-∏pw \¬-In. F-S-h-I {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F-®v _n {]-Zo-]v D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. am-\-¥-hm-Sn cq-]-X tIm¿-]-td-‰v am-t\-P¿ ^m. _n-Pp s]m≥-]m-d-bn¬ A[y-£-X-h-ln-®p. kv-Iqƒ am-t\-P¿ ^m. tPm¿Pv a-º-≈n, F.-C.-H. sI ap-c-fo-[c≥, {]-[m-\m-[ym-]-I≥ F≥ hn tPm¿-Pv, hm¿-Uv saw-_¿ l^v-k-Øv s]m-bn-e≥, ^m. sPbv-k¨ I-≈n-bm-´v, _n-\p Ip∂-Øv, F≥ hn am¿-´n≥, kn hn A-∂, en-kn Ip-gp-∏n¬, F≥ bp ss]-en kw-km-c-n-®p.-

Npcp¡¯nÂ

`q-c-ln-X B-Zn-hm-kn-I-fp-sS ]p-\-c-[n-hm-kw

am-\-¥-hm-Sn: h-≈n-bq¿-°m-hv B-dm-´p a-tlm¬-k-h-tØm-S\p-_-‘n-®v tam-t´m¿-hm-l-\ hIp-∏n-s‚ ]-h-en-b≥ t£-{Xm-¶W-Øn¬ tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kn A-–p¬ A-jv-d^v D-Zv-L-m-S-\w sN-bv-Xp. tdm-Uv kp-c-£-bp-am-bn _-‘-s∏-´ F√m \n-b-a-ß-fpw P-\-߃-°v t_m-[y-am-°p-∂ X-c-Øn-em-Wv ]-h-en-b≥ H-cp-°n-bn-cn-°p-∂Xv.-

I¬-∏-‰: B-bp¿-th-Z h-Ip-∏ns‚ P-\-\n-kp-c-£m ]-≤-Xn-bpsS Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ tUm. sI ]n hn-t\m-Zv _m-_p \n¿-h-ln-

kozhikode/wyd

Thejas Epaper wayanad Edition 2014-03-23  

Thejas Epaper wayanad edition. 2014-03-23

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you