Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOZHIKODE/WYD

Adnbn-¸pIÄ

hm-l-\-te-ew am-än-h-¨p I¬-∏-‰: Xn-c-s™-Sp-∏v s]-cpam-‰-®-´-߃ \n-e-hn-ep-≈-Xn\m¬ kp¬-Øm≥ _-tØ-cn F-Iv-kv-sskv td-©v Hm-^nkn¬ 27\v \-S-Øm≥ \n-›-bn®n-cp-∂ hm-l-\-te-ew am-‰n-h-®p-.Xm-bn h-b-\m-Sv U-]yq-´n F-Ivssk-kv I-Ωo-j-W¿ A-dn-bn®p.

jy ao-Un-b-: kw-L-]-cn-hm-c-¯n-tâ-Xv Fw sF jm-\-hm-kv ]-{Xn-I k-aÀ-¸n-¨p tkmA-{I-am-k-à C-S-s]-S-se-¶v H sI tPm-Wn

`q-an te-ew sN-¿pw

I¬-∏-‰: tam-t´m¿ B-Iv-knU‚ v s¢-bnw ss{S-_yq-W¬ Ip-Sn-»n-I Cu-Sm-°p-∂-Xn-\v am\-¥-hm-Sn Xm-eq-°v F-S-h-I hnt√-Pn¬ do-k¿-th 339/12¬ 0.1120 sl-Iv-‰¿ `q-an-bpw do-k¿th 339/7¬ 0.-0377 sl-Iv-‰¿ `qan-bpw (B-sI 0.-1457 sl-Iv-‰¿) G-{]n¬ A-©n-\v cm-hn-se 11\v F-S-h-I hn-t√-Pv Hm-^n-kn¬ te-ew sN-øp-sa-∂p Xm-eq-°v X-l-kn¬-Zm¿ A-dn-bn-®p.

{]-Xn-tj-[-¡q-«m-bv-a kw-L-Sn-¸n-¨p i-in-a-e: i-in-a-e, Ip-∂-Øp-Ih-e, ao-\-°-h-e {]-tZ-i-ß-fnse thmƒ-t´-Pv £m-aw ]-cn-l-cn°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v ÿ-ehm-kn-Iƒ {]-Xn-tj-[-°q-´m-bva kw-L-Sn-∏n-®p. thmƒ-t´-Pv £m-aw-aq-ew Ip-Sn-sh-≈w ]-ºv sN-øm≥ t]m-epw ]-‰m-Ø A-hÿ-bm-Wv. \m-´p-Im-cp-sS \n-c-¥-c A`y¿-Y-\-bp-sS ^-e-am-bn {Xo-t^kv sse-\n-\p th-≠ k¿-th ]q¿-Øo-I-cn-®n-´pw Xp-S¿-\-S-]Sn-sb-Sp-°m-Ø sI.-F-kv.-C._n. A-[n-Ir-X-cp-sS A-\m-ÿbv-s°-Xn-tc i-‡-am-b {]t£m-` ]-cn-]m-Sn-Iƒ kw-L-Sn∏n-°m-\pw ssh-Zyp-Xn a-{¥n-°v ]-cm-Xn \¬-Im-\pw Xo-cp-am-\n®p. ^m. Nm-t°m aT-Øn¬-]-dºn¬, sd-Pn Hm-en-°-tcm-´v, A\o-jv sI tXm-a-kv kw-km-cn®p.

I-cm-s¯ ]-cn-io-e-\w

h-b-\m-Sv a-fi-ew bp.-Un.-F-^v. ÿm-\m¿-Yn Fw sF jm-\-hm-kv Pn-√m I-e-Œ¿ tI-i-th-{μ-Ip-am¿ ap-ºm-sI \m-a-\n¿-tZ-i ]-{Xn-I k-a¿-∏n-°p-∂p I¬-∏-‰: h-b-\m-Sv tem-Iv-k-`m am-Wv A-t±-lw ]-{Xn-Im-k-a¿-∏- \-hm-kn-s\m-∏-ap-≠m-bn-cp-∂p. t\-c-sØ, Un.-kn.-kn-bn¬ \na-fi-ew bp.-Un.-F-^v. ÿm- W-Øn-\m-bn ]p-d-s∏-´-Xv. c-≠-c-tbm-sS I-e-Œ-dp-sS ∂p bp.-Un.-F-^v. t\-Xm-°-f-S\m¿-Yn Fw sF jm-\-hm-kv \ma-\n¿-tZ-i ]-{Xn-I k-a¿-∏n-®p. tNw-_-dn-se-Øn-b Fw sF °-ap-≈-h¿ A-t±-l-sØ kzo-Ibp.-Un.-F-^v. t\-Xm-°ƒ-s°m- jm-\-hm-kv aq-∂p sk-‰v ]-{Xn-I- cn-®m-\-bn-®p. ]n sI tKm-]m∏w C-∂-se D-®-bv-°m-Wv Pn-√m bm-Wv \¬-In-b-Xv. Un.-kn.-kn. e≥, ]n hn _m-e-N-{μ≥, sI I-e-Œ¿ tI-i-th-{μ-Ip-am¿ ap- {]-kn-U‚ v sI F¬ ]u-tem- sI A-{_-lmw-, Fw F-kv hn-izºm-sI ]-{Xn-I k-a¿-∏n-®-Xv. D- kv, a-e-∏p-dw Un.-kn.-kn. {]-kn- \m-Y≥, F≥ Un A-∏-®≥, d®-bv-°v c-t≠m-sS Un.-kn.-kn. U‚ v C sI ap-l-Ω-Zv Ip-™n, km-Jv I¬-∏-‰, F sI A-l-ΩHm-^n-kn-se-Øn t\-Xm-°-fp-am- sF kn _m-e-Ir-jv-W-≥ Fw.- Zv-lm-Pn, ]n ]n B-en, F ]n lbn Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øn-b ti-j- F¬.-F, kn tam-bn≥-Ip-´n jm- ao-Zv, sI sI lw-k, sI sP tZ-

h-ky, Fw kn sk-_m-Ãy≥, {]-ho¨-Ip-am¿, ]n sI A-\n¬Ip-am¿, kn ]n h¿-Ko-kv, `-Ko-cY≥-]n-≈ kw-_-‘n-®p. B-Zy-L-´ {]-Nm-c-Ww i-‡am-bn Xp-S-cp-I-bm-sW-∂pw bp.Un.-F-^v. A-Wn-Iƒ Xn-c-s™Sp-∏v {]-h¿-Ø-\-Øn-\v k-÷-cmbn-°-gn-™p-sh-∂pw ]-{Xn-Imk-a¿-∏-W-Øn-\v ti-jw A-t±lw ]-d-™p. Xn-c-s™-Sp-∏p-ambn _-‘-s∏-´v G-‰-hpw h-en-b I¨-h≥-j-\p-Iƒ \-S-∂-Xv hb-\m-´n-em-Wv. ]-©m-b-Øv, _q-Øv I¨h≥-j-\p-Iƒ A-¥n-a-L-´-Ønem-Wv. C-∂v G-d-\m-Sv \n-tbm-PI-a-fi-e-Øn¬ {]-Nm-c-W-]-cn]m-Sn-Iƒ-°v Xp-S-°-am-hp-sa∂pw A-t±-lw hy-‡-am-°n. Ikv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´p-am-bn _-‘-s∏-´v kn.-]n.-Fw. C-c-´Øm-∏v Im-Wn-°p-I-bm-Wv. dnt]m¿-´v {]-Im-cw P-\-hm-k-tI{μ-ß-sf-bpw tXm-´-ß-sf-bp-sa√mw ]-cn-ÿn-Xn tem-e-ta-J-ebn¬ \n-∂v H-gn-hm-°n. A-¥n-ahn-⁄m-]-\w I¿-j-I¿-°-\pIq-e-am-b co-Xn-bn-en-d-°m≥ tIm¨-{K-kv A-[n-Im-c-Øn¬ h-∂m¬ am-{X-ta km-[n-°q-sh∂pw A-t±-lw ]-d-™p.

12 t]À ]-{Xn-I \Â-In; {]-Nm-c-W-¯n-\v "Xo-¸n-Sn-¨p' Peo \o-em-{¼ c-−mw-L-«¯nte¡v

I¬-∏-‰: h-b-\m-Sv tem-Iv-k-`m a-fi-e-Øn¬ C-Xp-h-sc ]-{XnI k-a¿-∏n-®-Xv 12 ÿm-\m¿-YnIƒ. {]-ap-J ÿm-\m¿-Yn-I-fpsS ]-{Xn-Im k-a¿-∏-Ww ]q¿Øn-bm-bn. \m-a-\n¿-tZ-i ]-{XnI \¬-Im-\p-≈ k-a-b-]-cn-[n C-∂v A-h-km-\n-°pw. cm-hn-se 11 ap-X¬ ssh-Io-´v aq-∂p-h-scbm-Wv ]-{Xn-Im k-a¿-∏-Ww. bp.-Un.-F-^v. ÿm-\m¿-Yn Fw sF j-m\-hm-kv Dƒ-s∏-sS A-©p-t]-cm-Wv C-∂-se Pn-√m Xn-c-s™-Sp-∏v Hm-^n-k¿ Iq-Snbm-b Pn-√m I-e-Œ¿ ap-ºm-sI \m-a-\n¿-tZ-i ]-{Xn-I \¬-In-bXv. k-Xo-jv-N-{μ≥ (Xr-W-aq¬ tIm¨-{K-kv), hm-∏≥ (_n.-Fkv.-]n.-), Hm-a-\ (_n.-F-kv.-]n.-), ]n hn A≥-h¿ (kz-X-{¥≥) F∂n-h-cm-Wv C-∂-se ]-{Xn-I \¬-In-b-Xv. 24\v kq-£v-a ]-cntim-[-\ \-S-°pw. 26 h-sc ]-{XnDu-´n: t_m-´m-Wn-°¬ Km¿-U- I ]n≥-h-en-°mw.]-{Xn-Im k-a¿-∏-Ww A-¥n\n-epw ]-cn-k-c-Øpw Ip-c-ßp-ieyw cq-£-am-bn. C-tXm-sS hym- a-L-´-Øn-te-°v I-S-∂-tXm-sS ]m-cn-I-fpw hn-t\m-Z-k-©m-cn-Ifpw I-Sp-Ø {]-Xn-k‘ - n-bn-em-bncn-°p-I-bm-Wv. ]-g-ß-fpw a-‰pw F-Sp-Øp sIm-≠p-t]m-hp-∂-Xmbn hym-]m-cn-Iƒ ]-cm-Xn-s∏-´p. kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: \q¬∏p-g {Km-a-∏-©m-b-Øv 12mw ]©-h¬-k-c ]-≤-Xn-bp-sS `m-Kam-bn 2013˛14 hm¿-jn-I ]-≤-Xnbn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn {Km-a-∏-©mb-Øn-\v Io-gn-ep-≈ K-h. F¬.]n kv-Iq-fp-I-fn-se ]-´n-I-Pm-Xn˛-h¿-K hn-`m-K-ß-fn-se s]¨Ip-´n-Iƒ-°v I-cm-sØ ]-cn-io-e\w \¬-In. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v kp-am `m-kv-I-c≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. t£-a-Im-cy Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ sI Sn Ip-cym-t°m-kv, hn-Zym-`ymk kv-‰m‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]gv-k¨ jo-Pm k-Xo-jv, Cw-πnsa‚n-Mv Hm-^n-k¿ ta-cn, ]-©mb-Øv Aw-K-ß-fm-b tKm-]n-\mY≥, {]-`m-I-c≥, ]n.-Sn.-F. {]kn-U‚ v \m-cm-b-W≥, sI ]n cho-{μ≥ kw-km-cn-®p.-

Ip-c-§p-i-eyw cq-£-am-bn

{]-ap-J ÿm-\m¿-Yn-I-sf-√mw {]m-Nm-c-Ww i-‡-am-°n. h-b\m-Sv, tIm-gn-t°m-Sv, a-e-∏p-dw Pn√-I-fn-se G-gp \n-tbm-P-I-afi-e-ß-fn-em-bn ]-c-∂p-In-S°p-∂ h-b-\m-Sv a-fi-e-Øn¬ C-Ø-h-W {]-h-N-\m-Xo-X-am-b a¬-k-c-am-bn-cn-°p-sa-∂m-Wv cmjv-{So-b \n-co-£-I-cp-sS I-W°p-Iq-´¬. I¬-∏-‰, kp¬Øm≥ _-tØ-cn, am-\-¥-hm-Sn, Xn-cp-h-ºm-Sn, G-d-\m-Sv, \n-eºq¿, h-≠q¿ F-∂o \n-b-a-k-`m a-fi-e-ß-fn¬ ]m¿-´n I¨h≥-j-\p-Iƒ A-¥n-a-L-´-Øn-

em-Wv. I-gn-™ X-h-W I-∂n-b¶-Øn-eq-sS bp.-Un.-F-^v. ÿm\m¿-Yn Fw sF jm-\-hm-kv kw-ÿm-\-Øp-X-s∂ G-‰-hpw D-b¿-∂ `q-cn-]-£-Øn-\m-Wv afi-ew ]n-Sn-®-S-°n-b-Xv. Cu ta[m-hn-Xzw C-Ø-h-W-bpw hn-Pbw D-d-∏n-°p-sa-∂m-Wv h-e-Xv Iymw-]n-s‚ I-W-°p-Iq-´¬. F-∂m¬, a-fi-e-Øn¬ ]mcn-ÿn-Xn-I {]-iv-\-ß-fp-sS t]cn-ep-≠m-b `-c-W-hn-cp-≤ hn-Imcw A-\p-Iq-e thm-´m-°n am-‰m\m-Wv C-S-Xv Iymw-]n¬ X-{¥ßƒ sa-\-bp-∂-Xv. I¿-j-I-t\Xm-hm-b F¬.-Un.-F-^v. ÿm\m¿-Yn k-Xy≥ sam-tI-cn-°v th-≠n {]-ap-J t\-Xr-\n-c A-SpØ Zn-h-k-ß-fn-em-sb-Øp-∂p≠v.F-kv.-Un.-]n.-sF-bp-sS Peo¬ \o-em-{º {]-Nm-c-Ww i‡n-s∏-Sp-Øn-b-Xp hn-I-k-\Øn-s‚ P-\-Io-b _-Z¬ B-hiy-s∏-´m-Wv. {]-Nm-c-W-Øn¬ G-sd Zq-cw ]n-∂n-´ P-eo¬ \oem-{º c-≠mw-L-´ {]-Nm-c-Ww

DÂkhm-tLmjw am-\-¥-hm-Sn: ]-bn-ßm-´n-cn cmP-cm-tP-iz-cn t£-{X {]-Xn-jvTmZn-\ a-tlm¬-k-h-Øn-\v 25\v sIm-Sn-tb-‰p-sa-∂v kw-Lm-S-I¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dnbn-®p. X-{¥n tIm-gn-t°m-´n-cn {io-[-c≥ \-ºq-Xn-cn-∏m-Sn-s‚ apJy-Im¿-an-I-Xz-Øn¬ \-S-°p-∂ c-≠p-Zn-h-k-sØ hn-ti-jm¬ ]q-P-I-tfm-sS B-tLm-j-߃°v Xp-S-°-am-hpw. 27\v \-K-c-{]-Z£n-W-tØm-sS-bp-≈ B-dm-´n- ]-\-a-cw ]-©m-b-Øv G-gmw hm¿-Un-se A-¶-W-hm-Sn-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ t_m-[-h¬-°-c-W ]-cn-]m-Sn-bn¬ Iu¨-k-e¿ \n-X ¢m-sk-Sp-°p-∂p \p-ti-jw sIm-Sn-bn-d-ßpw.

DÂ-k-h-¸-d-¼n bp-hm-hn-\v aÀ-±-\w am-\-¥-hm-Sn: h-≈n-bq¿-°m-hv t£-{X-]-cn-k-c-Øv bp-hm-hns\ a¿-±n-®-Xm-bn ]-cm-Xn. i-co-cam-k-I-ew ]-cn-t°-‰ ]m-≠n-°S-hv tNm-e-a-e-bn¬ PntPm(23)sb Pn-√m B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. hym-gm-gv-N cm-{Xn 10.-30Hm-sS h-≈n-bq¿-°m-hv {Ku-≠n-\v k-

22 am¿®v 2014 i\n

ao-]-Øm-bn-cp-∂p kw-`-hw. A-Sp-Øp-≈ Nm-b-°-S-bn¬ A-`-bw-tX-Sn-sb-¶n-epw {]-tZ-isØ Un-.-ssh.-F-^v-.-sF. {]-h¿Ø-I-cpƒ-s∏-Sp-∂ kw-Lw ss]-∏v D-]-tbm-Kn-®v a¿-±n-°p-Ibm-bn-cp-∂p-sh-∂p Pn-tPm ]-d™p. X-S-bm≥ {i-an-® ]-≈n-°p∂v In-g-t°-°-c tb-ip-Zm-

kn(62)\pw ]-cn-t°-‰p. I-S-bn¬ I-b-dn B-{I-a-Ww \-S-Øn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v 40,000 cq-]-bp-sS \-„-ap-≠m-b-Xm-bpw ta-i-h-en-∏n¬ D-≠m-bn-cp-∂ 5,000 cq-] Im-Wm-Xm-b-Xm-bpw tb-ip-Zm-kv ]-d-™p. am-\-¥-hm-Sn t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp.

a-Zv-d-k \nÀ-am-W ^-−v ti-J-c-Ww s]m-gp-X-\: ap-Øm-cn-°p-∂v {]tZ-i-Øv ]p-Xp-Xm-bn \n¿-an-°p∂ a-Zv-d-k-bp-sS ^-≠v ti-J-ctWm-Zv-Lm-S-\w ]m-W-°m-Sv køn-Zv i-lo-d-en in-lm-_v X-߃ \n¿-h-ln-®p. a-®n-߬ A-jv-d^v \¬-In-b Xp-I X-߃ \n¿am-W-°-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ kn l-ao-Zn-\v \¬-In. ]-≈n-°-Ωn-‰n {]-kn-U‚ v Sn \m-k¿ A-[y-£\m-bn-cp-∂p. a-Zv-d-k k-Zv¿ ap-A-√nw A-_vZp¬ Jm-Z¿ au-e-hn, C-amw iwko¿ ss^-kn, \n¿-am-W-°-Ωn‰n I¨-ho-\¿ Sn sI lw-k, JPm-©n Sn sI A-_q-_-°¿ lmPn, kn Ip-™n-ap-l-Ω-Zv Zm-cn-an, ]n a-c-°m¿, Im-∏≥ \u-^¬, hn ]n ap-l-Ω-Zv i-co-^v, sI jnlm-_v, Fw Pp-ss\-Zv, Sn sI jao¿, ]n \u-jn¿, sI Sn \u-jmZv, H ]n ju-°-Ø-en, kn j-co^v, sI \n-jm-Zv, sI ]n kn-±o-Jv, ap-Øm-cn-°p-∂n¬ ]p-Xp-Xm-bn \n¿-an-°p-∂ a-Zv-d-k-bp-sS sk-{I-´-dn sI \m-kn-Zv, jm-P- ^-≠v ti-J-c-tWm-Zv-Lm-S-\w ]m-W-°m-Sv i-lo-d-en in-lm-_v X-߃ \n¿-h-ln-°p-∂p lm≥ hm-^n kw-km-cn-®p.-

Xn-c-sª-Sp-¸v I-½n-än cq-]o-I-cn-¨p am-\-¥-hm-Sn: bp.-Un.-F-^v. am\-¥-hm-Sn \n-tbm-P-I-a-fi-ew Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωn-‰n cq-]o-I-cn®p. 1,001 Aw-K I-Ωn-‰n-°m-Wv cq]w \¬-In-b-Xv. a-{¥n ]n sI P-b-e-£v-an, ]n ]n hn aq-k F-∂n-h¿ c-£m-[nIm-cn-I-fm-Wv. Fw sI A-_q-_°¿-lm-Pn-˛ sN-b¿-am≥, A-Uz. F≥ sI h¿-Ko-kv, kn A-_vZp¬ A-jv-d-^v-˛ P-\-d¬ I¨ho-\¿-am-¿, Fw Pn _n-Pp-˛ J-Pm©n, ]n hn tPm¨, sI sP ss]en, tI-tfm-Øv A-_-vZp-√-˛ I¨ho-\¿-am-¿, ap-l-Ω-Zv I-S-h-Øv, F {]-`m-I-c≥-˛ tIm-˛-Hm-Un-t\‰¿-am-¿ F-∂n-h-cm-Wv a-‰v `m-c-hmln-Iƒ.-

I¬-∏-‰: am-[y-a-ta-J-e-bn-se Hcp P-\m-[n-]-Xy-h¬-°-c-W-ambn-´m-Wv tem-I-sa-ßpw tkmjy¬ ao-Un-b-bp-sS B-hn¿-`mhw hn-e-bn-cp-Ø-s∏-Sp-∂-sX∂p am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-\pw N-e®n-{X-Im-c-\p-am-b H sI tPmWn. h-b-\m-Sv tem-Iv-k-`m a-fiew F¬.-Un.-F-^v. ÿm-\m¿-Yn k-Xy≥ sam-tI-cn-bp-sS sh-_vssk-‰v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. tkm-jy¬ ao-Un-b-bn-eq-sS tIm¿-]-td-‰p-I-

fn¬-\n-∂v sN-dn-b {Kq-∏p-I-fnte-°pw km-[m-c-W hy-‡n-I-fnte-°pw am-[y-am-[n-Im-cw ssIam-‰w sN-ø-s∏-´p-sh-∂-Xv hn-πh-I-c-hp-am-Wv. F-∂m¬, Cu am‰-sØ-bpw X-߃-°-\p-Iq-e-am°m-sa-∂m-Wv tIm¿-]-td-‰p-Ifpw {]-Xn-tem-a-i-‡n-I-fpw sXfn-bn-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂-Xv. C-Xn-s‚ G-‰-hpw an-I-® D-Zml-c-W-am-Wv kw-L-]-cn-hm-chpw A-Xn-s‚ ]p-Xn-b A-h-Xm-cam-b \-tc-{μ-tam-Un-bpw tkm-

jy¬ ao-Un-b-bn-¬ \-S-Øp-∂ A-{I-am-k-‡-am-b C-S-s]-S-epIƒ. tam-Un-X-cw-K-sa-∂ _n.-sP.--]n-bp-sS-bpw kw-L-]-cn-hmc-Øn-s‚-bpw ap-{Zm-hm-Iyw- Xs∂-bpw tkm-jy¬ ao-Un-b-bpsS kr-„n-bm-Wv. A-Xn-\m¬ Cu am-[y-aw D-]-tbm-Kn-t°-≠Xv Ir-Xy-am-b t_m-[y-tØm-sSbm-bn-cn-°-W-sa-∂pw H sI tPm-Wn Nq-≠n-°m-´n. Xn-c-s™Sp-∏v I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ ]n F ap-l-Ω-Zv A-[y-£-\m-bn-cp-∂p.

F¬.Un.F^v. ÿm-\m¿-Yn k-Xy≥ sam-tI-cn-bp-sS sh_v-ssk-‰v I¬∏‰bn¬ am-[y-a-{]-h¿-Ø-I≥ H sI tPm-Wn D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

N-µ-\-tam-j-Ww: {]-Xn-IÄ dn-am³-Un ]-\-a-cw: B-cy-∂q-cn¬ kz-Imcy tXm-´-Øn¬ \n-∂p N-μ-\-acw tam-„n-® aq-∂p-t]-sc tIm-SXn dn-am≥-Uv sN-bv-Xp. am-\-¥hm-Sn Im-c-°m-a-e Im-cn-°pbn¬ B-en (48), Im-™m-bn sam-bv-Xo≥ (75), aq-fn-bn¬ A-jvd-^v (38) F-∂n-h-cm-Wv dn-am≥Un¬ I-gn-bp-∂-Xv. {]-Xn-Iƒ C∂-se cm-hn-se am-\-¥-hm-Sn t^m-d-kv-‰v td-©v Hm-^n-k¿-°pap-ºm-sI Io-g-S-ßp-I-bm-bn-cp∂p.- I-gn-™ Zn-h-kw h-\w-h-Ip∏n-\v e-`n-® c-l-ky-hn-h-c-sØ

Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\bv-°n-sS N-μ-\-a-cw sN-Øn ImX¬ F-Sp-°p-I-bm-bn-cp-∂ aq∂p-t]¿ Hm-Sn c-£-s∏-´n-cp-∂p. {]-Xn-I-fp-tS-sX-∂p I-cp-Xp-∂ sam-ss_¬ t^m¨ ]n-Sn-s®-SpØ h-\w-h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ¿ tI-k-t\z-j-Ww Du¿-Pn-X-am°n-b-Xn-\n-sS-bm-Wv C-h¿ Io-gS-ßn-b-Xv.sh-≈-ap-≠ t^m-d-Ãv sk-Ivj≥ Hm-^n-k¿ ]n A-\n¬-Ipam¿, _o-‰v Hm-^n-k¿ ]n A-\ojv F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-

ep-≈ kw-L-am-Wv ]-cn-tim-[-\bv-°v t\-Xr-Xzw \¬-In-b-Xv.

D-Zv-Lm-S-\w- sN-bv-Xp am-\-¥-hm-Sn-: F¬.-Un.-F-^v. am-\-¥-hm-Sn- \n-tbm-P-I- a-fiew- Xn-c-s™-Sp-∏v- I-Ωn-‰n- Hm-^nkv- kn.-]n.-Fw. kw-ÿm-\- I-Ωn‰n-bw-Kw- ]n- F- ap-l-Ω-Zv- D-Zv-LmS-\w- sN-bv-Xp. ]n- hn- k-l-tZ-h≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. ]n- sPB-‚-Wn,- kn- bp- G-e-Ω,- F- F≥ {]-`m-I-c-≥,- cm-a-Ir-jv-W-≥,- SnB¿- sam-bv-Xp- kw-km-cn-®p.--

A-Sp-Ø Zn-h-kw B-cw-`n-°pw. I-gn-™ \n-b-a-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n¬ G-d-\m-Sv a-fi-eØn¬ \n-∂p a¬-k-cn-®v ]-cm-Pb-s∏-´ kz-X-{¥≥ ]n hn A≥-hdpw C-Ø-h-W a-fi-e-Øn¬ A-¶-Ø-´n-ep-≠v.a-fi-e-Øn¬ {]-Nm-c-Ww Du¿-Pn-X-s∏-Sp-Øn-b A≥-h¿ C-∂-se-bm-Wv ]-{Xn-I k-a¿-∏n®-Xv. ]-›n-a-L-´ P-\-kw-c-£W k-an-Xn-bpw h-b-\m-Sv P-\-Iob k-an-Xn-bpw A≥-h-dn-s\ XpW-bv-°p-sa-∂p {]-Jym-]n-®n-´p≠v. I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿´n¬ _-Z¬ hn-⁄m-]-\w C-d°n-bn-s√-¶n¬ h-b-\m-Sv Dƒ-s∏sS-bp-≈ a-fi-e-ß-fn¬ ]-›na-L-´ P-\-kw-c-£-W k-an-Xn a¬-k-cn-°p-sa-∂p {]-Jym-]n-®ncp-∂p.- sh¬-s^-b¿ ]m-¿-´n-bpsS dw-em a-ºm-Sv, kn.-]n.-sF.(Fw.-F¬) ÿm-\m¿-Yn kmw ]n am-Xyp, l-cn-X-tk-\-bp-sS F-{_-lmw s_≥-l¿ F-∂n-hcpw {]-Nm-c-Ww sIm-gp-∏n-°p-Ih-≈n-bq¿-°m-hn¬ B-cw-`n-® tam-t´m¿-hm-l-\-h-Ip-∏n-s‚ Pm-{K-X t^m-t´m-{]-Z¿-i-\w bm-Wv.-

s]¬-Ip-«n-IÄ-¡v t_m-[-hÂ-¡-c-W ¢m-kv

hn-hm-l-hm-Kv-Zm-\w \Â-In ]o-U-\w; bp-hm-hv A-d-kv-änÂ

\-S-h-b¬: ]-\-a-cw ]-©m-bØv G-gmw-hm¿-Un-se hn-hn-[ A-¶-W-hm-Sn-I-fp-sS t\-Xr-XzØn¬ In-tjm-cn i-‡n-tbm-P-\ ]-≤-Xn {]-Im-cw Iu-am-c-°m-cmb s]¨-Ip-´n-Iƒ-°v t_m-[h¬-°-c-W ¢m-kv \-S-Øn. N-S-ßn¬ hm¿-Uv Aw-Kw Ku-cn am-[-h≥ A-[y-£-X-hln-®p. tUm. A-\o-jv, A-Uz. {i-≤m-[-c≥, ssN¬-Uv-sse≥ {]-Xn-\n-[n jm-Pn, Iu¨-k-e¿ \n-X ¢m-sk-Sp-Øp.

am-\-¥-hm-Sn: hn-hm-l-_-‘w Dt]-£n-®p-I-gn-bp-∂ ho-´-Ω-sb hn-hm-l hm-Kv-Zm-\w \¬-In ]oUn-∏n-® tI-kn¬ H-fn-hn-em-bncp-∂ bp-hm-hv A-d-kv-‰n¬. Ip‰ym-Sn I-≈m-Sv aT-Øn¬-ho-Sv Pm^-dn(36)s\-bm-Wv am-\-¥-hm-Sn kn.-sF. sI sI hn-t\m-Zv Ip-amdpw kw-L-hpw Ip-‰ym-Sn-bn¬ \n∂v A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. tIm-gn-t°m-Sv kz-tZ-in-\n-bmb ho-´-Ω-bp-am-bn _-‘w ÿm]n-® C-bmƒ 2011 ap-X¬ 2013 h-

sc sh-≈-ap-≠ ]-©m-b-Øn-se tIm-tdm-Øm-Wv Xm-a-kn-®n-cp∂-Xv. C-Xn-\n-sS, sh-≈-ap-≠bn¬ ho-Sv hm-ßn Xm-a-kn-°p-Ibm-bn-cp-∂ ho-´-Ω-sb C-bmƒ ]-e-X-h-W ]o-Un-∏n-®p. Xp-S¿-∂v Pm-^¿ h-©n-®psh-∂p Im-Wn-®v ho-´-Ω sh-≈ap-≠ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬Ip-I-bm-bn-cp-∂p. Cu tI-kp-ambn _-‘-s∏-´m-Wv H-fn-hn¬ Ign-bp-I-bm-bn-cp-∂ {]-Xn-sb Ad-kv-‰v sN-bv-X-Xv.

Im-«p-Xo h-\-{Km-a-§-fp-sS D-d-¡w sI-Sp-¯p-¶p Xn-cp-s\-√n: tXm¬-s∏-´n h-\yPo-hn k-t¶-X-Øn-ep-≠m-b Im´p-Xo h-\-Øn-t\m-Sv tN¿-∂p-≈ {Km-a-hm-kn-I-fp-sS D-d-°w sISp-Øp-∂p. I-gn-™-Zn-h-kw h\w-a-{¥n ÿ-ew k-μ¿-in-®v ]e D-d-∏p-I-fpw \¬-In-sb-¶n-epw {Km-a-hm-kn-I-fp-sS B-i-¶ hn-´pam-dn-bn-´n-√. {Km-a-tØm-Sv tN¿-∂v D-Wßn-\n¬-°p-∂ ap-f-¶q-´-ß-fmWv {]-[m-\ {]-iv-\w. Xo-s∏m-cn-

ho-Wm¬ Xo-tKm-f-am-bn am-dp-∂h-bm-Wv Cu ap-f-¶q-´w. P-\-hmk-ap-≈ h-\-ta-J-e-bn-se- tdmUn-s‚ C-cp-h-i-ß-fn-ep-ap-≈ apf-¶q-´-߃ ap-dn-®p-\o-°-W-sa∂v {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ \n-c-h-[n X-h-W B-h-iy-s∏-´n-cp-∂p. F∂m¬, C-Xp-h-sc C-Xn-\p th≠ \-S-]-Sn-Iƒ D-≠m-bn-√. Im´p-Xo A-W-bv-°p-∂-Xn-\p-≈ kw-hn-[m-\w h-\w-h-Ip-∏n-\n-√mØ-Xpw ]-e-bn-S-ß-fn-epw ^-b¿-

\o-´Â ]-cn-io-e-\w B-cw-`n-¨p tIm-f-dm-´p-Ip-∂v: ]p¬-∏-≈n ]©m-b-Øn-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ tIm-f-dm-´p-Ip-∂n-\v k-ao]w ap-Sn-t°m-Sv X-Sm-I-Øn¬ kvIqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn \o¥¬ ]-cn-io-e-\ ]-≤-Xn B-cw`n-®p. ]-©m-b-Øv ssh-kv {]kn-U‚ v cm-[m-a-Wn th-Wp D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. ]-©m-b-Øv saw-_¿ k-Pn s]-cp-ºn¬, ]n F Uo-h≥-kv, hn Fw tPm¨k¨ kw-km-cn-®p. ]-©m-bØn-se hn-hn-[ kv-Iq-fp-I-fn¬ \n-∂m-bn 200Hm-fw Ip-´n-Iƒ ]s¶-Sp-°p-∂p-≠v.-

\n-co-£-I³ C-¶p Pn-Ã-bnÂ

I¬-∏-‰: h-b-\m-Sv tem-Iv-k-`m a-fi-e-Øn-se Xn-c-s™-Sp-∏v \n-co-£-I≥ C-∂p Pn-√-bn-seØpw. A-k-an¬ te-_¿ I-Ωoj-W-dm-b Nu-lm≥ tUm-sebm-Wv \n-co-£-I≥. Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚ H-cp-°sse-\p-Iƒ Xo¿-°m-Ø-Xpw ߃ hn-e-bn-cp-Øp-∂-tXm-sSmIm-´p-Xo ]-S-cm≥ Im-c-W-am-hp- ∏w s]-cp-am-‰-®-´ ew-L-\-ß-fpw ]-cn-tim-[n-°pw.∂p-≠v. ^-b¿-t^m-gv-kn-s‚ h-en-b hm-l-\-߃-°v h-\-Øn-s‚ Dƒ-{]-tZ-i-ß-fn-se-Øm≥ I-gnbm-Ø-Xpw {]-iv-\w k-¶o¿-W- I¬-∏-‰: {]-hm-kn dn-t´-Wo-kv am-°p-∂p. tXm¬-s∏-´n td-©n- tIm¨-{K-kv kw-ÿm-\ sk-{Iepw t\m¿-Øv t_-Kq¿ td-©n- ´-dn-bm-bn I-Æo-cn-∏n¬ ap-l-Ωep-am-bn \q-dp-I-W-°n-\v G-°¿ Z-en-sb kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v h-\-`q-an-bm-Wv c-≠p Zn-h-kw ap- sF-k-Iv tXm-a-kv \m-a-\n¿-tZºv I-Øn-\-in-®-Xv. iw sN-bv-Xp.

\m-a-\nÀ-tZ-iw sN-bv-Xp

I-e-Î-td-äv amÀ-¨v \-S-¯n I¬-∏-‰: sI.--F-kv.B -- ¿.--Sn.--kn. ]p-\-cp-≤m-c-W ]m-t°-Pn-se sXm-gn-em-fn-hn-cp-≤ \n¿-tZ-i߃ ]n≥-h-en-°p-I, dq-´p-Iƒ kw-c-£n-°p-I, i-º-f-hpw s]≥-j-\pw b-Ym-k-a-bw hn-X-cWw sN-øp-I, Xm¬-°m-en-I Poh-\-°m-cp-sS sXm-gn¬ kp-c-£ D-d-∏p-h-cp-Øp-I F-∂o B-h-iy-ß-fp-∂-bn-®v Po-h-\-°m-cpw s]≥-j≥-Im-cpw I-e-Œ-td-‰n-te°v am¿-®v \-S-Øn. I¬-∏-‰ K-h. B-ip-]-{Xn ]cn-k-c-Øv B-cw-`n-® am¿-®v Fk-v.U -- n.--Fw.--F¬.--]n. kv-Iq-fn-\v k-ao-]w t]m-en-kv X-S-™p. Xp-

S¿-∂p \-S-∂ s]m-Xp-tbm-Kw kn.-]n.--Fw. kw-ÿm-\ sk-{It´-dn-b-‰v Aw-Kw hn -hn Z-£-Waq¿-Øn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw t]m-°p A-[-y-£-X-h-ln®p. sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-C.-F. Pn√m sk-{I-´-dn sI P-b-cm-P≥, kn.-sF.-Sn.-bp. Pn-√m {]-knU‚ v ]n F ap-l-Ω-Zv, Pn-√m sk{I-´-dn kn `m-kv-I-c≥, kn.-]n.Fw. Pn-√m sk-{I-´-dn kn sI iio-{μ≥, h-b-\m-Sv ]m¿-e-sa‚ v \n-tbm-P-I-a-fi-ew ÿm-\m¿Yn k-X-y≥ sam-tI-cn kw-km-cn- sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. Po-h-\-°m-cp-sS I-e-Œ-td-‰v am¿-®v kn.-]n.-Fw. kw-ÿm-\ sk-{I-t´-dn-b-‰v Aw-Kw hn hn Z-£-Wm-aq¿-Øn D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p ®p.-


{]mtZ-inIw

22 am¿®v 2014 i\n

]cn-]mSn

Adnbn-¸pIÄ

A-\À-l _n.-]n.-FÂ. ImÀ-Uv Xn-cn-¨p-\Â-I-Ww

kz-Im-cy _-Êp-I-fp-sS ssS-an-Mv tIm¬-^-d³-kv

I¬-∏-‰: kz-Im-cy _- p-I-fpsS k-a-bw G-Io-I-cn-°p-∂-Xn\v Pn-√-bn¬ \n-∂p a-‰v Pn-√-I-fnte-°v k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ enan-‰-Uv tÃm-∏v, Hm¿-Un-\-dn _ p-I-fp-sS ssS-an-Mv tIm¨-^d≥-kv \-S-Øpw. do-Py-\¬ {Sm≥-kv-t]m¿-´v Hm-^n-kn¬ 26\v cm-hn-se 10.30\v h-b-\m-Sv-˛-tIm-gn-t°m-Sv sk-Iv-‰-dn-se _- p-I-fp-sS-bpw 27\v cm-hn-se 10.-30\v h-b-\m-Sv-˛I-Æq¿ sk-Iv-‰-dp-I-fp-sS ssS-anMv tIm¨-^-d≥-kpw \-S-°pw. A-Xm-Xp sk-Iv-‰-dp-I-fn-se _- p-S-a-tbm D-S-a-ÿ≥ Np-a-Xe-s∏-Sp-Øn-b-h-tcm s]¿-an-‰v, k-a-b-∏-´n-I, C≥-jp-d≥-kv F∂n-h-bp-sS H-dn-Pn-\¬ k-lnXw ssS-an-Mv tIm¨-^-d≥-kn\v F-Ø-W-sa-∂v B¿.-Sn.-H. hn kp-tc-jv-Ip-am¿ A-dn-bn-®p.

hb\m-Sv tem-Ivk-`m afi-ew kz-X-{¥ ÿm-\m¿-Yn ]n hn A≥-h¿ Pn√m I-e-Œ¿-°v \m-a-\n¿tZ-i]-{Xn-I \¬-Ip∂p

I¬-∏-‰: P-\-t{Zm-l \n-e-]m-SpI-fn-epw A-gn-a-Xn-bn-epw F¬.Un.-F-^pw bp.-Un.-F-^pw ]-ckv-]-cw k-lm-bn-°p-I-bm-sW∂pw ]-Xn-‰m-≠p-I-fm-bn Xp-S-cp∂ Cu cm-{„o-b km-l-N-cy-amWv cm-Py-Øn-s‚ im-]-sa-∂pw F-kv.-Un.-]n.-sF. t\-Xm-°ƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ Ip-‰s∏-Sp-Øn. tI-{μ-Øn¬ bp.-]n.-F-˛F≥.-Un.-F, tI-c-f-Øn¬ bp.Un.-F-^v-˛-F¬.-Un.-F-^v. ]-ckv-]-cw ]-cym-b-ß-fm-Wv. C-Xn\m-em-Wv ]m¿-e-sa‚n¬ _n.-]n.F-√p-Im-cp-sS F-Æw Ip-d-bv-°m\p-≈ ]-cn-lm-c \n¿-tZ-i-߃°v ]-I-cw sF.-]n.-F¬. Hu-∂Xyw N¿-® sN-ø-s∏-´-Xv. F-kv.Un.-]n.-sF. ap-t∂m-´p-h-bv-°p-

\nÀ-[-\À-¡v B-izm-k-am-bn "P-\-\n-' kp-c-£m]-²-Xn I-¬-∏-‰: Pn-√m ]-©m-b-Øn-s‚bpw B-bp¿-th-Z-h-Ip-∏n-s‚-bpw kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S∏m-°p-∂ P-\-\n-kp-c-£m ]-≤Xn-bp-sS B-dmw-L-´w Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w C-∂p-cm-hn-se 11\v Pn-√m B-bp¿-th-Z B-ip-]-{Xn Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°p-sa∂p kw-Lm-S-I¿ hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ tUm. sI ]n h-n-t\m-Zv _m-_p D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Pn-√m B-bp¿-th-Z Bip-]-{Xn No-^v sa-Un-°¬ Hm^n-k¿ tUm. Fw k-Xy-]m-e≥ A-[y-£-X-h-ln-°pw. aq-∂p-am-kw ap-X-ep-≈ K¿-`nWn-I-fp-sS Pn-√m-X-e c-Pn-kv-t{Sj-\pw t_m-[-h-¬-°-c-W ¢mkpw C-tXm-sSm-∏w kw-L-Sn-∏n°pw. I-gn-™ A-©p-h¿-j-am-

bn K¿-`n-Wn-I-fp-sS-bpw A-Ω-amcp-sS-bpw B-tcm-Ky-]-cn-]m-e-\Øn-\m-bn \-S-∏m-°p-∂ ]-≤-Xnbm-Wv P-\-\n-kp-c-£. Cu h¿jw 53 e-£-tØm-fw cq-]-bm-Wv ]-≤-Xn-°m-bn A-\p-h-Zn-®n-´p-≈Xv. K¿-`w [-cn-®v aq-∂mw am-kw ap-X¬ {]-k-h-ti-jw c-≠mw amkw h-sc-bp-≈ Nn-In-¬-k-bpw 6,000tØm-fw cq-]-bp-sS a-cp-∂pI-fpw ]-≤-Xn-bn¬ ku-P-\y-ambn e-`n-°pw. P-\-d¬ hn-`m-KØn¬ 385 t]¿-°pw F-kv-.-Sn. hn`m-K-Øn¬ 360 t]¿-°pw ]-´n-IPm-Xn hn-`m-K-Øn¬ 80 t]¿-°pam-Wv ]-≤-Xn-bp-sS Kp-Ww e-`n°p-I. Pn-√-bn-se 28 B-bp¿-thZ Un-kv-s]≥-k-dn-I-fn-epw aq-∂v B-bp¿-th-Z B-ip-]-{Xn-I-fnepw c-Pn-kv-t{S-j-\v ku-I-cy-ap-

≠m-bn-cn-°pw. K¿-`-Im-e-Øv F√m am-k-hpw Ir-Xy-am-bn ]-cntim-[-\ \-S-Øn a-cp-∂p-Iƒ hmßp-∂-h¿-°p am-{X-ta Xp-S¿-NnIn-¬-k e-`n-°p-I-bp-≈q. B-bp¿-th-Z a-cp-∂p-Iƒ I-gn°p-∂-Xn-s\m-∏w X-s∂ a-‰p a-cp∂p-I-fpw I-gn-°m-w. I-gn-™ h¿jw 918 K¿-`n-Wn-I-fm-Wv ]-≤-Xnbn¬ c-Pn-ÿ sN-b-Xn-cp-∂-Xv. 670 {]-k-h-߃ \-S-∂-t∏mƒ \m-ep-t]¿-°p am-{X-am-Wv K¿-`On-{Zw t\-cn-tS-≠n-h-∂-Xv. B-bp¿-th-Z a-cp-∂p-Iƒ I-gn®-h-cn¬ aq-∂p-t]¿-°p-am-{X-amWv K¿-`-Im-e-Øp-≠m-hp-∂ {]ta-l-tcm-Kw _m-[n-®-Xv. Cu aq∂p-t]¿-°pw B-Zy-{]-k-h k-ab-Øv K¿-`-Im-e {]-ta-lw D-≠mbn-cp-∂p-sh-∂v Pn-√m sa-Un°¬ Hm-^n-k¿ tUm. sI ]n hn-

t\m-Zv _m-_p ]-d-™p. B-bp¿-th-Z a-cp-∂p-Iƒ I-gn®-h-cn¬ 21 i-X-am-\-Øn-\v am-{Xam-Wv i-kv-{X-{In-b B-h-iy-ambn h-∂-Xv. 14 t]¿ H-gn-sI-bp-≈h¿-°v B-Zy-{]-k-hw kn-tk-dnb≥ B-b-Xn-\m-em-Wv c-≠m-asØ {]-k-h-hpw kn-tk-dn-b≥ co-Xn-bn¬ \-S-tØ-≠n-h-∂-sX∂p Pn-√m B-bp¿-th-Z B-ip-]{Xn No-^v sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ tUm. Fw k-Xy-]m-e≥ ]-d™p. Xq-°-°p-d-hp-≈ 11 Ip-´n-Iƒ am-{X-am-Wv D-≠m-bn-cp-∂-sX∂pw A-Ω-bv-°pw Ip-™n-\pw \√ B-tcm-Kyw e-`n-°p-∂p-sh∂m-Wv I-W-°p-Iƒ kq-Nn-∏n°p-∂-sX-∂pw A-t±-lw ]-d™p. tUm. ]n bp a-tl-jv _m_p-hpw ]-s¶-Sp-Øp.

{]m-Ivän-¡Â ]-co-£ 24\v

I¬-∏-‰: 2012 am¿-®n-se F-kv.F-kv.-F¬.-kn. sF.-Sn. {]mtbm-Kn-I ]-co-£-bv-°v ]-s¶-Sp°m≥ I-gn-bm-Xn-cp-∂/D-]-cn]T-\ tbm-Ky-X t\-Sm≥ I-gnbm-Xn-cp-∂ Ip-´n-Iƒ-°p-≈ {]mIv‰n-°¬ ]-co-£ 24\v ]-\-a-cw K-h. F-®v.-F-kv.-F-kn¬ \-S°pw. ]-co-£m¿-Yn-Iƒ cm-hn-se 10\-Iw lmƒ-Sn-°-‰v k-ln-Xw F-kv.-Un.-]n.-sF. am-\-¥-hm-Sn \n-tbm-P-I-a-fi-ew I¨-h≥-j≥ a-e-∏p-dw Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v kn Pn D-Æn D-Zv-Lm-S-\w sk‚-dn¬ F-Ø-W-sa-∂v PnsN-øp-∂p √m hn-Zym-`ym-k Hm-^n-k¿ Adn-bn-®p.

tk-\-bn sXm-gn-e-h-k-cw

I¬-∏-‰: bq-\n-‰v sl-Uv-Izm¿´¿ Izm-´-bn¬ tk-\-bn¬ sXmgn-e-h-k-cw. B¿-´n-e-dn sk‚¿ \m-kn-Iv tdm-Un-em-Wv dn-{Iq-´vsa‚ v. sa-bv 15 ap-X¬ 17 h-sc-bmWv dn-{Iq-´v-sa‚ v \-S-°p-I. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ Pn-√m ssk\n-I-t£-a Hm-^n-kp-am-bn _‘-s∏-S-W-sa-∂v Pn-√m ssk\n-I-t£-a Hm-^n-k¿ A-dn-bn®p.

I¬-∏-‰: s]m-Xp-hn-Zym-e-b-ßfn-se A-[ym-]-I-˛-hn-Zym¿-Yn A-\p-]m-Xw G-Io-I-cn-°-W-sa∂v sI.-F.-Fw.-F. Pn-√m k-anXn B-h-iy-s∏-´p. kv-‰m-^v ^n-Iv-tk-j≥ D-Øc-hn-eq-sS \n-e-hn-ep-≈ `m-jm[ym-]-I-sc ]q-fn-Mv k-{º-Zm-bØn-te-°v sIm-≠p-h-cm-\p-≈ Xo-cp-am-\w D-t]-£n-°p-I, ]-cnjv-I-cn-®-X-S-°-ap-≈ ap-gp-h≥

]mT-]p-kv-X-I-ß-fpw t\-e-h-[n°m-e-Øp-X-s∂ e-`y-am-°p-I, A-[ym-]-I ]-cn-io-e-߃ sa-bv am-kw \-S-Øp-I, bq-\n-t^mw kv-Iqƒ Xp-d-°p-∂-Xn-\p-ap-ºv Ip-´n-Iƒ-°v hn-X-c-Ww sN-øpI, i-º-f-]-cn-jv-I-c-W \-S-]-SnIƒ Xz-cn-X-s∏-Sp-Øp-I, `m-jm[ym-]-I-tcm-Sp-≈ hn-th-N-\߃ A-h-km-\n-∏n-°p-I F∂o B-h-iy-ß-fpw D-∂-bn-®p.

tbm-K-Øn¬ ]n A-en A-Iv_¿, C ap-kv-X-^, Fw ]n A-_q_-°¿, sI sI ap-l-Ω-Zv, F≥ hn lw-k, hn F≥ D-kv-am≥, ]n Fw A-ssk-\m¿, sI A-_v-Zp-dlv-am≥ kw-km-cn-®p.

A-\p-tim-Nn-¨p I¬-∏-‰:- F≥.--Pn.--H. sk‚¿ Pn√m ]-kn-U‚ v kn -_-jo-dn-s‚ am-Xm-hv sI -]n _n-øm-Øp-hn-

[m-cm-f-am-bn h-f¿-Øn-bn-cp-∂p. F-∂m¬, l-cn-X-hn-π-h-Øn-s‚ X-≈n-°-b-‰-Øn¬ \m-S≥ I-∂pIm-en-I-sf h-f¿-Øp-∂-Xp \ntcm-[n-°p-I-bpw hn-tZ-i-I-∂pIm-en-I-sf C-d-°p-a-Xn sN-øp-Ibpw ar-K-tUm-Œ¿-am¿ ho-Sp-hoSm-¥-cw I-b-dn-bn-d-ßn \m-S≥Im-f-I-fp-sS h-cn-bp-S-°p-I-bpw sN-bv-Xp. A-ß-s\ sh-®q¿ ]-ip-°ƒ hw-i-\m-i-Øn-te-°v Iq-∏p-IpØp-I-bm-bn-cp-∂p. a-Æq-Øn sh-‰-dn-\-dn tIm-f-Pv P-\n-X-I h-

Ip-∏v -ta-[m-hn {]-^. tim-im-Ωbp-sS-bpw H-cp-kw-Lw hn-Zym¿Yn-I-fp-sS-bpw {i-a-^-e-am-bn FXn¿-∏p-Iƒ a-dn-I-S-∂v sh-®q¿ ]ip-°-sf I-s≠-Øp-I-bpw kwc-£n-°p-I-bpw sN-bv-Xp. C-∂p sh-®q¿ ]-ip-hn-s\ C¥y-bn-se 30mw X-\-Xp I-∂p-Imen-bm-bn Aw-Ko-I-cn-®n-´p-≠v. \m-sf cm-hn-se 10\v \-S-°p-∂ ssP-h-ssh-hn-[y sk-an-\m-dn¬ tUm. kn ]n jm-Pn, tUm. Pm^¿ ]m-tem-Sv, tUm. A-\n¬ k°-dn-b ¢m-kp-I-sf-Sp-°pw. D-®-

bv-°v c-≠n-\v tim-im-Ωm sF-∏n\pw k-l-{]-h¿-Ø-I¿-°p-ap-≈ A-\p-tam-Z-\-tbm-K-Øn¬ Sn ]n ]-fl-\m-`≥ A-[y-£-\m-bn-cn°pw. I¿-Wm-S-I-bn-se No-ev-t°m t\-Xm-hv ]m-fip-cw-K sl-UvsK D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ko-tdm _-P-‰v {]-Ir-Xn-Ir-jn kw-ÿm\ tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ Ip-cy≥, Xan-gv-\m-Sv {Ko≥ aq-hv-sa‚ v {]-knU‚ v P-b-N-{μ≥, sh-®q¿ {S-Ãv {]-kn-U‚ v tUm. sI hn-P-b≥ kw-km-cn-°pw. h-b-\m-Sv {]-Ir-

am-\-¥-hm-Sn-: _n-h-td-P-kv ]cn-k-c-sØ- ]-c-ky- a-Zy-]m-\wsN-dp-°m-≥ t]m-en-kv- ]-t{Sm-fnMv- i-‡-am-°-W-sa-∂v- Km-‘n\-K¿- d-kn-U-‚ v-kv A-tkm-kntb-j-≥ B-h-iy-s∏-´p. tdm-U-cn-In¬- a-Zy-]n-°p-Ibpw πm-kv-‰n-Iv- am-en-\y-߃]m-X-tbm-c-ß-fn¬ X-≈p-∂Xpw- ]-Xn-hm-Wv. C-Xn-s\-Xn-tci-‡-am-b- \-S-]-Sn-Iƒ- kz-Iocn-°-Ww. tbm-K-Øn¬- tUm. sI- hncm-P-≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. AUz. d-jo-Zv- ]-S-b-≥,- kn- sI- {io[-c-≥,- sP-bnw-kv- am-Xyp,- kntKm-hn-μ-≥,- ap-l-Ω-Zv Ip-´n,- Sn- aΩp-´n,- C- Fw- e-fn-X- kw-km-cn®p.--

k-kv-s]³-j³ ]n³-h-en-¨p I¬-∏-‰: Fw cm-a-Ir-jv-W≥ I´-bm-Sv, C-{μ-Pn-Øv kp¬-Øm≥ _-tØ-cn, sI Fw l-cn-Zm-kv, ap-Xn-c A-Ω-Zv A-©p-Ip-∂v, hn]n≥ th-Wp-tKm-]m¬ F-∂n-hcp-sS k-kv-s]≥-j≥ ]n≥-h-en®-Xm-bn Un.-kn.-kn. {]-knU‚ v sI F¬ ]u-tem-kv Adn-bn-®p.-

Xn-c-sª-Sp-¸v I¬-h³-j³ \-S-¯n

inÂ-¸-im-e

Xn kw-c-£-W-k-an-Xn, ko-tdm _-P-‰v {]-Ir-Xn-Ir-jn Pn-√m t^m-dw, \n-e-ºq¿ {]-Ir-Xn ]T\-tI-{μw, a-e-_m¿ \m-Nz-d¬ ln-Ã-dn skm-ssk-‰n, ko-°v ]ø-∂q¿ Xp-S-ßn-b kw-L-S-\-Ifm-Wv ]-cn-]m-Sn kw-L-Sn-∏n-°p∂-Xv. hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ kzm-K-X-kw-Lw sN-b¿-am≥ hn Fw l-cn-Zm-kv, F≥ _m-Zp-j, tXm-a-kv A-º-e-h-b¬, kn F tKm-]m-e-Ir-jv-W-≥, sI sI keow ]-s¶-Sp-Øp.-

"X-S-b-W \nÀ-an-¡-Ww'

Xr-W-aq¬ tIm¨-{K-kv h-b-\m-Sv ]m¿-e-sa‚ v a-fi-ew ÿm-\m¿-Yn k-Xo-jv N-{μ≥ Pn-√m I-e-Œ¿-°v \m-a-\n¿-tZ-i ]-{Xn-I k-a¿-∏n-°p-∂p

_-lp-P≥ k-am-Pv ]m¿-´n ÿm-\m¿-Yn Fw hm-∏≥ Pn-√m I-e-Œ¿- tIi-th-{μ-Ip-am-dn\v \m-a-\n¿-tZ-i ]-{Xn-I \¬-Ip-∂p

I-_-\n-Kn-cn: P-e-kw-c-£-WØn-\pw Ip-Sn-sh-≈ e-`y-X-bv°p-am-bn I-_-\n-\-Zn-bn¬ ÿnc-am-bn X-S-b-W \n¿-an-°-W-sa∂v I-_-\n-Kn-cn £o-c-kw-Lw {]-kn-U‚ v k-Pn sI ]-S-\n-ew B-h-iy-s∏-´p. ]p¬-∏-≈n, ap-≈≥-sIm-√n {]-tZ-i-ß-fn¬ \n-∂p-≈ ap-gph≥ \o¿-®m-ep-I-fpw I-_-\n-bneq-sS H-gp-In I¿-Wm-S-I-Øn-te°v t]m-hp-I-bm-Wv. P-e-kw-c£-W {]-h¿-Ø-\-߃ H-∂pw C-Xp-h-sc Cu ]-©m-b-Øp-Ifn¬ \-S-∏m-°n-bn-´n-√. sh-≈w ]q¿-W-am-bpw H-gpIn \-jv-S-am-hp-I-bm-Wv. A-Xp-aqew ap-≈≥-sIm-√n, ]p¬-∏-≈n ]-©m-b-Øp-I-fn¬ am-{X-a-√, ss_-c-°p-∏ ]-©m-b-Øn-epw P-e-e-`y-X-bpw Ip-d-bp-∂p-≠v. A-Xn-\m¬ aq-∂p ]-©m-bØp-I-fp-sS-bpw k-l-I-c-WtØm-sS \-Zn-bn¬ c-t≠m aqt∂m C-S-ß-fn¬ ÿn-c-am-bn XS-b-W \n¿-an-°p-∂-Xn-\v \-S-]-SnI-fp-≠m-h-W-sa-∂pw k-Pn sI ]-S-\n-ew B-h-iy-s∏-´p.-

]m¿-´n-°v ap-X¬-°q-´m-Wv.]m¿-e-sa‚n-s\ t\m-°p-IpØn-bm-°n \n-b-a-am-°-s∏-´ Ikv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´v P-\m[n-]-Xy hn-izm-kn-I-fp-sS I-ÆpXp-d-∏n-t°-≠-Xm-Wv. Cu dnt]m¿-´v ]m¿-e-sa‚n¬ N¿-®-bv°p h-cm-Ø-Xn¬ F¬.-Un.-F^n-\pw ]-cm-Xn-bn-√. tem-IsØ ap-gp-h≥ {K-kn-®p-sIm-≠ncn-°p-∂ tIm¿-]-td-‰v h¬-°-cWw C-¥y-bn-epw th-cq-∂n-s°m≠n-cn-°p-∂p. km-[m-c-W-°mc≥ hn-Zym-`ym-k hm-bv-] Xn-cn-®S-bv-°m≥ I-gn-bm-sX P-bn-en¬ t]m-hp-tºmƒ A-©p e-£w tIm-Sn cq-] tIm¿-]-td-‰p-Iƒ-°v \n-Ip-Xn C-f-hv sN-bv-Xp-sIm-Sp°m≥ H-cp a-Sn-bpw tI-{μ-k¿°m¿ Im-Wn-®n-√. cq-£-am-b hn-

e-°-b-‰w aq-ew P-\-߃ s]mdp-Xn-ap-´p-tºm-gpw C-S-Xp k-a-c߃ tI-h-ew h-gn-]m-Sm-bn. IpØ-I-I-fp-sS I-S-∂p-I-b-‰-hpw C-d-°p-a-Xn-bp-am-Wv d-_-dn-s‚ hn-e-bn-Sn-bm≥ Im-c-W-w. A-\nhm-cy-am-b am-‰w B-{K-ln-°p-∂ thm-´¿-am¿-°v {]-Xo-£-b¿-∏n°m≥ I-gn-bp-∂ cm-{„o-b {]ÿm-\-am-Wv F-kv.-Un.-]n.-sF. ÿm-\m¿-Yn-bm-bn ]m¿-e-sa‚ v a-fi-e-Øn¬ a¬-k-cn-°p-∂-Xv P-eo¬ \o-em-{º-bm-Wv. hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ No-^v C-e-Iv-j≥ G-P‚ v kn Pn D-Æn, P-\-d¬ I¨-ho-\¿ Sn Fw ju-°-Øv, ssh-kv sN-b¿am≥ t]m-°¿ Sn, I¨-ho-\¿-amcm-b Sn \m-k¿, F sI A-–p¬\m-k¿ ]-s¶-Sp-Øp.-

"t]m-en-kv- ]-t{Sm-fn-Mv- Npcp¡¯n DuÀ-Pn-X-am-¡-Ww-'

A-[ym-]-I-þ-hn-ZymÀ-Yn A-\p-]m-Xw G-Io-I-cn-¡-Ww: sI.-F.-Fw.-F.-

]-{Xn-I k-aÀ-¸n-¨p I¬-∏-‰: Xr-W-aq¬ tIm¨-{Kkv h-b-\m-Sv ]m¿-e-sa‚ v a-fiew ÿm-\m¿-Yn- k-Xo-jv N{μ≥ Pn-√m I-e-Œ¿-°v ap-ºm-sI \m-a-\n¿-tZ-i ]-{Xn-I k-a¿-∏n®p.kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v at\m-Pv i-¶-c-s\-√q¿, kw-ÿm\ I-Ωn-‰n Aw-Kw H Pn N-{μ≥, ]n kp-tc-{μ≥, am¿-t°m-kv, hn Pn hn-\p, P-b≥ _-tØ-cn, XrW-aq¬ bq-Øv tIm¨-{K-kv Pn√m I¨-ho-\¿ H Pn c-Pn, ]n Fkv jm≥-^¿, H ]n c-Pn¬, F≥ ]n th-em-bp-[≥ \m-b¿, a-ln-fm tIm¨-{K-kv I¨-ho-\¿ ]n sI im-¥ ÿm-\m¿-Yn-s°m-∏w FØn-bn-cp-∂p.I¬-∏-‰: _n.--F-kv.] -- n. h-b\m-Sv ]m¿-e-sa‚ v a-fi-ew ÿm-\m¿-Yn Fw hm-∏≥ \m-a\n¿-tZ-i ]-{Xn-I k-a¿-∏n-®p. Pn√m {]-kn-U‚ v ap-Ip-μ≥ Notß-cn, ssh-kv {]-kn-U‚ v hn F cm-P-∏≥ ]-\-a-cw, F sP sPbnw-kv, Fw A-Æ≥ a-S-°n-a-e, kn cm-a≥-Ip-´-n, Fw cm-Pp sshØn-cn, cm-[m-Ir-jv-W≥, Hm-a-\m tPm-bn {]-I-S-\-Øn-\v t\-XrXzw \¬-In.-

∂-Xv ]-cn-lm-c cm-{„o-b-am-Wv.F-kv.-Un.-]n.-sF. cq-]o-Ir-Xam-b-Xn-\p ti-jw B-Zy-am-bmWv tem-I-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏v h-cp-∂-Xv. F-¶n-epw I-gn-™ \m-e-c h¿-j-°m-e-am-bn ]m¿-´n \-SØn-b \n-c-h-[n P-\-]-£ C-Ss]-S-ep-I-fpw k-a-c-ß-fpw aq-e[-\-am-°n-bm-Wv Xn-c-s™-Sp-∏ns\ t\-cn-Sp-∂-Xv. C-cp-]-tXm-fw kw-ÿm-\-ßfn¬ \-S-Øn-h-cp-∂ hy-h-ÿm]n-X {]-h¿-Ø-\-ß-fpw a-Wn∏q¿, cm-P-ÿm≥, ]-›n-a-_wKmƒ, tKm-h, B-{‘-{]-tZ-iv, Xan-gv-\m-Sv, I¿-Wm-S-I, tI-c-fw F∂o F-´p kw-ÿ-m-\-ß-fn-se Xt±-i kz-bw-`-c-W Xn-c-s™-Sp∏p-I-fn¬ P-bn-°m-\m-b-Xpw

am-\-¥-hm-Sn: F-kv.-Un.-]n.-sF. am-\-¥-hm-Sn \n-tbm-P-I a-fiew I¨-h≥-j≥ \-S-Øn. a-e∏p-dw Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v kn Pn D-Æn D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. a-fi-ew {]-kn-U‚ v _jo¿ B-e-t©-cn A-[y-£-X hln-®p. sk-{I-´-dn ]n B-en, Pn√m sk-{I-´-dn Sn \m-k¿, h-b-\mSv a-fi-ew I¨-ho-\¿ ju-°s‚ \n-cym-W-Øn¬ Pn-√m I-Ωn- Ø-en, \m-k¿ X-cp-h-W, ap-lΩ-Zv kw-km-cn-®p.‰n A-\p-tim-Nn-®p.tbm-K-Øn¬ ssh-kv {]-knU‚ v Fw -hn A-_v-Zp¬ e-Øo- I¬-∏-‰: s]≥-kn¬ t{Um-bn^v A-[y-£-X-h-ln-®p. kw- Mv, P-e-®m-bw, kv-Iqƒ {]-hrÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v sP - Øn-]-cn-N-bw, {Im-^v-‰v h¿-°pam-Xyq-kv, kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n Iƒ F-∂n-h-bn¬ I¬-∏-‰ B¿Aw-Kw s_-∂n tam≥ h¿-Ko-kv,- ´v A-°m-Z-an ku-P-\y in¬-∏tPm¨-k¨ {^m≥-kn-kv,- ]n- im-e \-S-Øpw. Xm¬-∏-cy-ap-≈F-kv hn-t\m-Zv,- kp-{_-lv-a- h¿ t]-cv c-Pn-ÿ sN-ø-Ww. Wy≥ kw-km-cn-®p.t^m¨: 9847454646, 9947503603.-

sh-¨qÀ ]-ip- kw-c-£-W c-P-X-Pq-_n-en \m-sf I¬-∏-‰: hn-hn-[ ]-cn-ÿn-Xn kw-L-S-\-I-fp-sS-bpw ko-tdm _-P-‰v {]-Ir-Xn Ir-jn Pn-√m t^m-d-Øn-s‚-bpw t\-Xr-XzØn¬ hw-i-\m-i `o-j-Wn-bn¬\n-∂p sh-®q¿ ]-ip-°-sf c-£n®-Xn-s‚ c-P-X-Pq-_n-en BtLm-jw \m-sf kp¬-Øm≥ _tØ-cn U-b-‰v lm-fn¬ \-S-°pw. Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿ I¿-j-I-cp-sS Hm-a-\-bm-bn-cp-∂ sh-®q¿ ]-iphn-s\ Hu-j-[-Kp-W-ap-≈ ]m-en\v th-≠n-bpw Im-f-I-sf B-Øn°-≠-߃ D-gm≥ th-≠n-bpw

3

FÂ.-Un.-F-^pw bp.-Un.-F-^pw ]-c-kv-]-cw k-lm-bn-¡p-¶p: F-kv.-Un.-]n.-sF.-

 am-\-¥-hm-Sn B¿-´v Km-e-dn: G-I-Zn-\ Nn-{X-I-em Iymw-]v-˛ 10.-00  I¬-∏-‰ N-{μ-Kn-cn Hm-Unt‰m-dn-bw: kv-]n-cn-‰v C≥ Po-kkv P-]-am-e-˛ 9.-30  am-\-¥-hm-Sn Pn-√m B-ip-]{Xn: P-\-\o kp-c-£m-]-≤-Xn DZv-Lm-S-\w-˛ 11.-00

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: k¿°m¿ D-tZym-K-ÿ¿, B-Zm-b-\nIp-Xn \¬-Ip-∂-h¿, \m-ep-N-{I hm-l-\-ap-≈-h¿, 1,000 N-Xp-c{i A-Sn-bn¬ Iq-Sp-X¬ hn-kvXo¿-W-ap-≈ ho-Sp-≈-h¿, H-tc°-dn-e-[n-Iw `q-an-bp-≈-h¿ F∂n-h¿-°v _n.-]n.-F¬. td-j≥Im¿-Up-s≠-¶n¬ 31\-Iw Xmeq-°v k-ssπ Hm-^n-kn¬ lmP-cm-°-Ww. \¬-Im-Ø-h-cp-sS Im¿-UpIƒ d-±m-°n t{]m-kn-Iyq-j≥ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°pw. tdj≥-Im¿-Un¬ F≥.-C. (t\m-´v C-e-Iv-{Sn-ss^-Uv) ko-ep-≈Xpw ssh-Zyp-Xn I-W-Iv-j≥ e`n-®-Xp-am-b Im¿-Up-Iƒ 31\p≈n¬ Xm-eq-°v k-ssπ Hm-^nkn¬ lm-P-cm-°n a-sÆ-Æ Ipd-hv sN-ø-W-sa-∂pw kp¬Øm≥ _-tØ-cn Xm-eq-°v kssπ Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

kozhikode/wyd

"tdm-Uv \-¶m-¡-Ww' am-\-¥-hm-Sn: X-hn-™m¬-˛-FS-h-I {Km-a-∏-©m-b-Øp-I-sf _-‘n-∏n-°p-∂ H-c-∏v-˛-Ip-f-ØmS tdm-Uv K-Xm-K-X-tbm-Ky-am-°W-sa-∂v t]m-cq¿ d-kn-U‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ B-h-iy-s∏´p. tdm-Uv s]m-´n-s∏m-fn-™-Xn\m¬ Im¬-\-S-bm-{X t]m-epw Zp-jv-I-c-am-bn. \n-c-h-[n X-h-W ]-©m-b-Øv A-[n-Ir-X-cp-sS {i≤-bn¬-s∏-Sp-Øn-bn-´pw \-S-]-Snsb-Sp-Øn-´n-√. tdm-Uv D-S≥ \∂m-°n-bn-s√-¶n¬ Xn-c-s™-Sp∏v _-ln-jv-I-c-Ww Dƒ-s∏-sSbp-≈ k-a-c-]-cn-]m-Sn-Iƒ B-cw`n-°m-\pw tbm-Kw Xo-cp-am-\n®p. {]-kn-U‚ v ]n \m-cm-b-W≥ A-[y-£-X-h-ln-®p.

\-ho-I-c-W {]-hr-¯n-IÄ \-S-¸m-¡-W-sa-¶v

]p¬-∏-≈n: ]p¬-∏-≈n-bn¬ \-S-∏m-°p-∂ Su¨ \-ho-I-c-W {]-hr-Øn-Iƒ Su-Wn¬ F-√m `m-K-Øpw ]q¿-W-am-bpw \-S∏m-°m-\p-≈ \-S-]-Sn-I-fp-≠m-h-W-sa-∂v ^m¿-ta-gv-kv dn-eo^v t^m-dw ]p¬-∏-≈n ]-©m-b-Øv sN-b¿-am≥ ]n Fw tPm¿-Pv B-h-iy-s∏-´p. C-t∏mƒ Su-Wn¬ H-cp `m-K-Øp am-{X-am-Wv ^p-Sv-]m-Øv \n¿-an-®n-´p-≈-Xv. A-Xn¬ X-s∂ ssI-h-cn-Iƒ ]-Ip-Xn `m-KØv am-{X-am-Wv ÿm-]n-®n-´p-≈-Xv. H-cp `m-K-Øv H-cp X-c-Ønep-ap-≈ kp-c-£n-X-Xz-tam ]m¿-°n-Mv kw-hn-[m-\-ß-tfm C√. A-Xn-\m¬ Su-Wn¬ ap-gp-h≥ `m-K-Øpw \-ho-I-c-W {]hr-Øn-Iƒ \-S-∏m-°-W-sa-∂v ]n Fw tPm¿-Pv B-h-iy-s∏´p.-

^mÀ-a-kn-kv-äp-IÄ-¡v Xp-SÀ-hn-Zym-`ym-k ]-cn-]m-Sn

I¬-∏-‰: tI-c-f kv-t‰-‰v ^m¿-a-kn Iu¨-kn-en-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ Pn-√-bn-se c-Pn-kv-t‰-Uv ^m¿-a-kn-kv-‰p-Iƒ-°m-bn 25\v cm-hn-se 9.-30 ap-X¬ ssh-Io-´v \m-ep-h-sc kp¬-Øm≥ _-tØ-cn Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn lm-fn¬ Xp-S¿-hn-Zym-`ym-k ]-cn-]m-Sn \-S-Øp-sa-∂v _-‘-s∏-´-h¿ A-dn-bn-®p.-

k-¼qÀ-W B-[mÀ ]-©m-b-¯v

]p¬-∏-≈n: ]p¬-∏-≈n ]-©m-b-Øv k-ºq¿-W B-[m¿ ]©m-b-Øm-°m-\p-≈ {i-a-߃ B-cw-`n-®p. ]-©m-b-Øn-se Hm-tcm hm¿-Un-epw {]-tXy-I-cw ¢m-kp-Iƒ \-S-Øn ap-gp-h≥ Ip-Spw-_-ß-fn-epw B-[m¿ Im¿-Up-Iƒ hn-X-c-Ww sN-øp-∂Xn-\p-≈ ]-≤-Xn-bm-Wv B-kq-{X-Ww sN-bv-Xn-´p-≈-Xv. C-Xp-h-sc ]-©m-b-Øv X-e-Øn¬ am-{X-am-bn-cp-∂p B[m¿ hn-X-c-W-ap-≠m-bn-cp-∂-Xv. A-Xn-\m¬ \n-c-h-[n Ip-Spw_-߃-°v Im¿-Up-Iƒ e-`n-®n-cp-∂n-√. F-∂m¬, hm¿-Uv ASn-ÿm-\-Øn¬ Iymw-]v \-S-Øn B-[m¿ hn-X-c-Ww \-S-Øp∂-tXm-sS ap-gp-h≥ Ip-Spw-_-ß-fn-epw B-[m¿ Im¿-Up-Iƒ hn-X-c-Ww sN-øm≥ I-gn-bp-sa-∂v A-[n-Ir-X¿ ]-d-™p. ]©m-b-Øn-se 15mw hm¿-Um-b tIm-f-dm-´p-Ip-∂n-se B-[m¿ Iymw-]v \m-sf cm-hn-se 10 ap-X¬ ssh-Io-´v \m-ep-h-sc tImf-dm-´p-Ip-∂v tPm-t°-gv-kv ¢-∫n¬ \-S-Øp-sa-∂pw C-Xp-h-sc Im¿-Up-Iƒ e-`n-°m-Ø-h¿ Iymw-]n-se-Øn ssI-∏-‰-W-sa∂pw ]-©m-b-Øv saw-_¿ k-Pn s]-cp-ºn¬ A-dn-bn-®p.-

H-ä-¯-h-W XoÀ-¸m-¡Â

ao-\-ßm-Sn: kw-ÿm-\ ]n-∂m-° hn-`m-K-hn-I-k-\ tIm¿-]td-j-\n¬ \n-∂p hm-bv-]-sb-Sp-Øv d-h-\yq dn-°-h-dn t\-cn-´psIm-≠n-cn-°p-∂ Kp-W-t`m-‡m-°ƒ-°m-bp-≈ H-‰-Ø-h-W Xo¿-∏m-°¬ ]-≤-Xn 31\v A-h-km-\n-°pw. ]n-g-∏-en-i ]q¿W-am-bpw H-gn-hm-°n Ip-Sn-»n-I A-S-®p-Xo¿-°m-hp-∂ A-h-kcw F-√m-h-cpw {]-tbm-P-\-s∏-Sp-Ø-W-sa-\-\v Pn-√m am-t\P¿ A-dn-bn-®p. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v t^m¨: 04936 246309, 248309.-

Xn-an-c i-kv-{X-{In-bm Iymw-]v

tIm-´-Ø-d: ]-©m-b-Øv G-gmw-hm¿-Uv hn-I-k-\-k-an-Xn-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ tIm-gn-t°m-Sv a-e-_m¿ I-Æm-ip-]-{Xn-bpsS k-l-I-c-W-tØm-sS kw-L-Sn-∏n-°p-∂ ku-P-\y t\-{X]-cn-tim-[-\m, Xn-an-c i-kv-{X-{In-bm Iymw-]v \msf cm-hn-se H-º-Xp-ap-X¬ D-®-bv-°v H-cp-a-Wn-h-sc tIm-´-Ø-d I-Ωyq-Wn‰n lm-fn¬ \-S-°pw. tUm. sI F-kv N-{μ-Im-¥v t\-Xr-Xzw \¬-Ipw.-

{Sm³kv-t^m-a-dn-se ^yq-kp-IÄ A-gn¨pamän-b \n-e-bn ]-\-acw: ssh-Zyp-Xn {Sm≥kvt^m-a-dn-se ^yq-kp-Iƒ A-gn®pam‰n-b \n-e-bn¬ I-s≠Øn. ]-\a-cw C-e-Iv-{Sn-°¬ skIvj≥ ]-cn-[n-bn-se h\{]-tZ-iß-fm-b I√phb¬, Du-cm-fn-∏mSn, Zm-k-\°-c, \o¿-hmcw, Bepw aq-e, A-™-Wn-°p-∂v F∂n-hn-S-ß-fn-emWv ^yq-kpIƒ Du-cnam‰n-b \n-e-bn¬ I-≠Xv. \m-´p-Im-cp-sS ]-cm-Xn-sb XpS¿-∂v ssh-Zyp-Xn h-Ip-∏v A-[nIr-X¿ \-SØn-b ]cn-tim-[-\bn-em-Wv CXp {i-≤-bn¬s∏-´-

Xv. Iºf-°m-Sv C-e-Iv-{Sn-°¬ sk-Ivj≥ ]-cn-[n-bn-se Nn-e {]-tZ-i-ß-fnepw ^yq-kp-Iƒ \„-s∏-´-Xm-bn I-s≠-Øn-bn´p≠v. ]-\a-cw C-e-Iv-{Sn-°¬ A-kn-Â v F≥-Pn-\o-b¿ ]-\acw t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬In.

{In-¡-äv Sow sk-e-Iv-j³ kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: A≠¿ 19 D-Ø-c-ta-J-e Pn-√m {In°-‰v Sow sk-e-Iv-j≥ \msf D®-bv-°v 12\v Ir-jv-W-Kn-cn tÃUn-b-Øn¬ \-S-°pw.

Im-«p-Xo- X-S-bm³- A-Sn-b-´-c \-S-]-Sn kzo-I-cn-¡-Ww-: kn.-]n.-Fw.-I¬-∏‰ - : Im-´p-Xo- X-Sb - m≥- A-Snb-¥-c \-S-]-Sn-Iƒ- kzo-I-cn-°W-sa-∂v- kn.-]n.-Fw. Pn-√m- sk{I-t´-dn-b-‰vB-h-iy-s∏-´p.-\m-ep-Zn-h-kw- sIm-≠v- 350 slIv‰ - ¿- h-\w I-Øn-\i - n-®X - v- B-i¶-bp-fh - m-°p-∂X - m-Wv. Im-´p-Xos°-Xn-tc- s]m-Xp-k-aq-lw- ap-gph≥- Pm-{K-X ]p-e¿-ØW - w.h-\-kw-c-£-W-Øn-\v- ap-¥nb ]-cn-K-W-\ \¬-I-Ww. Im-Sv-

I-Øp-tºmƒ- k¿-°m¿- D-Ø-chm-Zn-Øw- \n-dt- h-‰W - w. Xo-bW - bv-°m≥- bp-≤-Im-em-Sn-ÿm-\Øn¬- \-S-]-Sn-Iƒ- kzo-I-cn-°Ww.-- Im-´p-Xo- a-\p-jy-\n¿-an-X-amsW-¶n¬- Ip-‰-°m-sc \n-b-a-Øn\v- ap-∂n¬- sIm-≠p-h-c-Ww.- h-\Øn-\v- Xo-∏n-Sn-®-Xn-s‚ D-Ø-chm-Zn k¿-°m-cm-Wv.--- h-Ip-∏n-s‚ Pm-{K-X-°p-d-hm-Wv- \n-c-h-[n-bn-Sß-fn¬ Xo-∏n-Sn-°m≥- Im-c-Ww.

h-\w- kw-c-£n-°p-∂-Xn-\m-hiy-am-b Po-h-\-°m-cpw- hm-®¿-amcpw- Pn-√-bn-en-√.-B-h-iy-Øn-\vPo-h-\-°m-sc \n-b-an-°-W-sa∂p Po-h-\-°m-cp-sS kw-L-S-\ t\-c-sØ ap-X¬- B-h-iy-s∏-Sp∂-Xm-Wv.-- hm-®¿-am-cp-sS \n-b-a\-Øn¬- Kp-cp-X-c ho-gv-N-bm-WvD-≠m-b-Xv. ^-b¿-sse≥- \n¿-amW-hpw- Im-cy-£-am-am-bn-cp-∂n-√˛ kn.-]n.-Fw. Ip-‰-s∏-Sp-Øn.-

sI.-F-kv.-Sn.-F. Pn-Ãm k-t½-f-\w 25\v I¬-∏-‰: sI.-F-kv.-Sn.-F. Pn-√m k-tΩ-f-\w 25\v ap-\n-kn-∏¬ Su¨-lm-fn¬ cm-hn-se H-º-Xn\v B-cw-`n-°pw. Su¨-lm-fn¬ B-cw-`n-°p∂ {]-I-S-\w I¬-∏-‰ hm-´¿ AtXm-dn-‰n Hm-^n-kv ]-cn-k-c-sØØn Xn-cn-sI t]m-Ãv-Hm-^n-kv hsc-bpw Xn-cn-®v Su¨-lm-fn-epw

F-Øn-t®-cpw. Pn-√m -{]-kn-U‚ v sI kn \m-Wp- A-[y-£-X-h-ln°pw. \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ ]n ]n B-en, ap≥ a-{¥n sI sI cm-a-N{μ≥, Pn-√m -]-©m-b-Øv sshkv {]-kn-U‚ v Sn D-jm-Ip-am-cn, ap-kv-enw-eo-Kv Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n ]n F I-cow, _n.-sP.-]n. Pn-

√m {]-kn-U‚ v sI k-Zm-\-μ≥, kn.-]n.-sF. Pn-√m sk-{I-´-dn hnP-b≥ sN-dp-I-c, P-\-Xm-Zƒ (Fkv) kw-ÿm-\ ssh-kv {]-knU‚ v ]n Fw tPm-bn, sI.-F-kv.Sn.-F. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk{I-´-dn sI F≥ tZ-h-cm-P≥, _o^m-Øn-a, tdm-kv-s_¬ tPm-kv ]-s¶-Sp-°pw.

Thejas Epaper wayanad Edition 2014-03-22  

Thejas Epaper wayanad edition. 2014-03-22

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you