Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOZHIKODE/WYD

A-¶v ap-Ip-µ-]p-c-hpw Nn-d-bn³-Io-gpw; C-¶v h-b-\m-Spw ]-¯-\w-Xn-«-bpw tIm-gn-t°m-Sv: a-fi-e ]p-\¿\n¿-W-bw h-gn 2009¬ ]m¿-esa‚ v Xn-c-s™-Sp-∏v \-S-°p-∂X-n-\p ap-ºv h-sc hy-X-y-kv-X-am¿∂ c-≠p tem-Iv-k-`m a-fi-e߃ \n-e-hn-ep-≠m-bn-cp-∂p. apIp-μ-]p-c-hpw Nn-d-bn≥-Io-gpw. C-tX-t]-cn¬ A-kw-ªn a-fie-߃ \n-e-hn-en-√m-bn-cp-∂psh-∂-Xm-Wv A-h-bp-sS {]-tX-yI-X. A-X-Xp Xm-eq-°p-I-fp-sS t]-cm-Wv tem-Iv-k-`m a-Wv-U-eØn-\v ssI-h-∂-Xv. km-[m-c-W-K-Xn-bn¬ tem-Ivk-`m a-Wv-U-e-Øn-\v A-Xn-epƒs∏-Sp-∂ G-sX-¶n-epw \n-b-a-k`m a-Wv-U-e-Øn-s‚ t]-cm-hpw \¬-Im-dp-f-f-Xv. tI-c-f-Øn-se 18 a-Wv-U-e-߃-°pw B am-\-ZWv-Uw ]m-en-°-s∏-´-t∏mƒ thdn-´p \n-∂ a-Wv-U-e-ß-fm-bn-cp∂p Nn-d-bn≥-Io-gpw ap-Ip-μ-]p-chpw. 2009 ¬ Cu tem-Iv-k-`m aWv-U-e-߃ B-‰n-ß-epw Nm-e°p-Sn-bp-am-bn am-dn-b-t∏mƒ AtX t]-cn¬ X-s∂-bp-f-f A-kwªn a-Wv-U-e-߃ t\-c-tØ apX¬ X-s∂ \n-e-hn-ep-≠m-bn-cp∂p. a-Wv-U-e ]p-\¿ \n¿-W-bw \-S-∂-t∏mƒ k-am-\ k-hn-tij-X-bp-am-bn cw-K-sØ-Øn-b c≠v tem-Iv-k-`m a-Wv-U-e-ß-fmWv h-b-\m-Spw ]-Ø-\w-Xn-´-bpw. C-tX t]-cn¬ \n-b-a-k-`m a-WvU-e-߃ \n-e-hn-en-√ F-∂-XmWv C-h-bp-sS ]p-Xp-a. C-tX t]cn¬ Xm-eq-°p-Iƒ t]m-epw \ne-hn-en-√ F-∂-Xpw Iu-Xp-I-Ic-am-Wv. h-b-\m-Sv Pn-√m B-ÿm\w I¬-∏-‰ \n-b-a-k-`m a-Wv-Ue-Øn-epw ssh-Øn-cn Xm-eq-°v ]n-cn-[n-bn-ep-am-Wv. ]-Ø-\w-Xn´ Pn-√m B-ÿm-\-am-I-s´ B-d∑p-f \n-b-a-k-`m a-Wv-U-e-Ønepw tIm-g-t©-cn Xm-eq-°v ]-cn[n-bn-ep-am-Wv. a-Wv-U-e ]p-\¿ \n¿-W-b I-Ωn-‰n I-gn-bp-∂-{X tem-Iv-k-`m a-Wv-U-e-߃-°v A-Xm-Xv Pn-√-I-fp-sS t]-cv \¬I-W-sa-∂ am-\-Z-Wv-Uw kzo-Icn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv h-b-\mSv, ]-Ø-\w-Xn-´ tem-Iv-k-`m aWv-U-e-߃ cq-]w-sIm-≠-Xv.

s]m-cp-Xm-\p-d-¨v C-S-Xp-]-£w \n-e-ºq¿: bp.-Un.-F-^n-\v arKo-b `q-cn-]-£-ap-≈ h-b-\m-Sv afi-e-Øn¬ B-™p-ho-ip-∂ I-kv-Xq-cn-°m-‰pw Hm-^n-kv sIme-]m-X-I-hpw ]-c-am-h-[n ap-Xse-Sp-°m-≥ C-S-Xp-]-£w X-ømsd-Sp-°p-∂-p. ÿm-\m-¿-Yn kXy≥ sam-tI-cn Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-c-Ww Xp-S-ßn-b-Xv sIm-√s∏-´ cm-[-bp-sS ho-´n¬ \n-∂mWv.`-cn-°p-∂ ]m¿-´n-bp-sS Hm^n-kn¬ ]-´m-∏-I¬ H-cp k-v-{Xo {Iq-c-am-bn am-\-`w-K-Øn-\n-c-bmbn sIm-√-s∏-´-Xv Xn-c-s™-Sp∏n¬ {]-[m-\ N¿-®-bm-h-W-sa∂v k-Xy≥ sam-tI-cn ]-d-™p. sIm-e-]m-X-I-Øn¬ kw-i-bØn-s‚ \n-g-en¬ tIm¨-{K- nse D-∂-X t\-Xm-°-∑m-c-S-°w \n¬-°p-tºmƒ C-S-Xp {]-Nm-cW-sØ {]-Xn-tcm-[n-°p-I bp.Un.-F-^n-\v X-e-th-Z-\-bm-hp-w.Hm-^n-kn-se sIm-e-]m-X-Ihpw Xp-S¿-∂v t]m-en-kv A-t\zj-W-Øn-ep-≠m-b ho-gv-N-bp-sa√mw G-sd N-¿-®-bm-b km-l-Ncy-Øn¬ \n-e-ºq-¿ Dƒ-s°m≈p-∂ h-b-\m-Sv a-fi-e-Øn¬ C-Xp ]-c-am-h-[n ap-X-se-Sp-°m\m-Wv C-S-Xp-]-£ {i-aw.Im¿-jn-tIm¬-∏-∂-ß-fp-sS hn-e-Ø-I¿-®-bpw h-\y-ar-K-iey-hp-sa-√mw bp.-Un.-F-^n-s‚ D-cp-°p-tIm-´-bn¬ hn-≈-¬ Xo¿°m≥ ]-cym-]v-X-am-sW-∂m-Wv C-S-Xv tI-{μ-߃ ]-d-bp-∂-Xv.-

tI-c-f-¯n-se b-YmÀ-Y {]-Xn-]-£w B-cm-sW-¶v Xn-c-sª-Sp-t¸m-sS t_m-[y-s¸-Spw: sI Fw A-jv-d-^v ap-°w: tI-c-f-Øn-se b-Ym-¿-Y {]-Xn-]-£w B-cm-sW-∂v Cu Xn-c-s™-Sp-t∏m-sS P-\-߃ Xn-cn-®-dn-bp-sa-∂v F-kv.-Un.-]n.sF. kw-ÿm-\ {]-kn-U-‚ v AUz. sI Fw A-jv-d-^v. h-b-\m-Sv tem-Iv-k-`m a-fiew Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωn-‰-n Hm-^nkv ap-°w t\m¿-Øv Im-c-t»-cnbn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. `-c-W-˛-{]-Xn-]£-˛-am-^n-bm k-Jy-am-Wv kwÿm-\-Øv `-c-Ww \n-b-{¥n-°p∂-Xv. Cu A-hn-ip-≤ Iq-´p-sI-´n-

s\-Xn-cm-b P-\-Io-b _-Z-em-bn F-kv.-Un.-]n.-sF. Xn-c-s™-Sp∏v I-gn-bp-∂-tXm-sS D-b¿-∂p-hcpw. a-e-tbm-c ta-J-e-bn-se Poh¬-{]-iv-\-߃, A-h-K-Wn-®v ssh-Im-cn-I-X D-b¿-Øn cm-{„ob ap-X-se-Sp-∏v \-S-Øm-\m-Wv `c-W-˛-{]-Xn-]-£-I-£n-Iƒ {ian-°p-∂-Xv. a-e-tbm-c ta-J-e-bn-se P-\ß-fp-sS {]-iv-\-߃ ]-cn-l-cn°m-\p-≈ {]m-tbm-Kn-I \n-¿-tZi-ß-fm-Wv F-kv.-Un.-]n.-sF. apt∂m-´p-h-bv-°p-∂-sX-∂pw A-t±-

lw Iq-´n-t®¿-Øp. tbm-K-Øn¬ h-b-\m-Sv tem-Iv-k-`m a-fi-ew ÿm-\m¿-Yn P-eo¬ \o-em-{º A-[y-£-X-h-ln-®p. Xn-c-s™Sp-∏v I-Ωn-‰n P-\-d¬ I-¨-ho-\¿ Sn Fw ju-°-Øv, ssh-kv sNb¿-am≥ ]n ]n ju-°-Ø-en, ae-∏p-dw Pn-√m I-Ωn-‰n Aw-Kw jn_p sN-dp-hm-Sn, Xn-cp-h-ºm-Sn afi-ew sk-{I-´-dn ]n sI D-kv-am\-en, F≥ sI A-–p-d-ln-am≥, kn Ip-™m-en, F _-jo-¿, C sI \-Pv-ap-±o≥, C sI tIm-ap, ]n l-ko-_v kw-km-cn-®p.

h-b-\m-Sv ]m¿-e-sa‚ v a-fi-ew F-kv.-Un.-]n.-sF. Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωn-‰n Hm-^n-kv ap-°w t\m¿-Øv Im-c-t»-cn-bn¬ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v A-Uz. sI Fw A-jv-d-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

]q-t¡m-Sv sh-ä-dn-\-dn kÀ-h-I-em-im-e hn-I-k-\-]m-X-bn ap-t¶-dp-¶p ssh-Øn-cn: ]q-t°m-Sv sh-‰-dn-\dn k¿-h-I-em-im-e hn-I-k-\]m-X-bn¬ ap-t∂-dp-∂p. I-gn™ aq-∂p-h¿-j-Øn-\p-≈n¬ k¿-h-I-em-im-e-bn-se hn-Zym¿Yn-I-fp-sS-bpw A-[ym-]-I-cp-sSbpw F-Æ-Øn¬ aq-∂n-c-´n-bn-e[n-Iw h¿-[-\-hp-≠m-b-Xm-bn ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. _n A-tim-Iv ]-d-™p. _n-cp-Z-Zm-\-®-S-ßn¬ ap-Jy{]-`m-j-Ww \-S-Øp-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. h-cp-∂ 10˛15 h¿j-ß-fn¬ k¿-h-I-em-im-e-bv°v B-h-iy-am-bn-h-cp-∂ A-Snÿm-\ ku-I-cy-sam-cp-°p-∂Xn-\m-bn Xz-cn-X-K-Xn-ep-≈ hn-Ik-\ ]-≤-Xn-I-fm-Wv \-S-∏m-°p∂-Xv. C-Xn-\p-≈ F-√m X-S- -ßfpw \o-ßn. k¿-h-I-em-im-e Bcw-`n-® Un-tπm-a C≥ e-t_m-d-´dn sS-Iv-\n-Iv-kv F-∂ tIm-gv-kn\v ]n.-F-kv.-kn. Aw-Ko-Im-cw e`n-®p.Xn-cp-hn-gmw-Ip-∂v, Xp-ºq¿-apgn Imw-]-kp-I-fn¬ _m-®n-e¿ Hm-^v ]uƒ-{Sn k-b≥-kv, Untπm-a C≥ U-b-dn k-b≥-kv F∂o tIm-gv-kp-Iƒ A-Sp-Ø A°m-Z-an-Iv h¿-j-Øn¬-X-s∂

sh-Å-ap-− {Km-a-¸-©m-b-¯n bp.-Un.-F-^v. hn-a-XÀ-¡v P-bw sh-≈-ap-≠: {Km-a-∏-©m-bØn¬ F¬.-Un.-F-^n-se G-gwK-ß-fp-sS ]n-¥p-W-tbm-sS bp.Un.-F-^v. hn-a-X¿ {]-kn-U‚ v, ssh-kv {]-kn-U‚ v ÿm-\߃ ]n-Sn-s®-Sp-Øp. C-∂-se \-S-∂ Xn-c-s™-Sp∏n¬ 21 Aw-K `-c-W-k-an-Xnbn¬ F-´n-s\-Xn-tc 13 thm-´pIƒ-°m-Wv C-h¿ hn-P-bn-®-Xv. cm-hn-se 11\v \-S-∂ Xn-c-s™-Sp∏n¬ {]-kn-U‚m-bn ap≥ `-c-Wk-an-Xn-bn-se hn-I-k-\-Im-cy Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ ]n ap-l-Ω-Zm-Wv hn-P-bn-®-Xv. C-t±l-Øn-\v e-`n-® 13 thm-´p-I-fn¬ c-s≠-Æw H-∏n-√m-Ø-Xn-\m¬ A-km-[p-hm-bn. bp.-Un.-F-^v. ÿm-\m¿-Yn kn a-Ωp-lm-Pn-°v F-´p thm-´m-Wv e-`n-®-Xv. D-®-bv°v c-≠n-\v \-S-∂ ssh-kv {]-kn-

U‚ v Xn-c-s™Sp-∏n¬ tIm¨{K- n¬ \n-∂p ]p- d - Ø m- ° - s ∏´ eo-em `m-kv-Ic-\pw bp.-Un.-F^n-se ap≥ ssh-kv {]-knU‚ v Iq-Sn-bm-b jo-am kp-tcjpw X-Ωn-em-bncp-∂p a¬-k-cw. F- ´ n- s \- X ntc 13 thm-´p-Iƒ- ]n ap-l-ΩZv ({]-knU‚ v), eo-em `m-kv-I-c-≥ °m-Wv eo-em `m- (ssh-kv {]-knU‚ v) kv-I-c≥ Xn-cs™-Sp-°-s∏-´-Xv. t\-c-sØ \¬-In-bn-cp-s∂-¶n-epw C-Xp ewF¬.-Un.-F-^v. sIm-≠p-h-∂ Ln-®p-sIm-≠m-Wv ap-kv -enw-eoA-hn-izm-k {]-ta-b-sØ A-\p- Kn-se \m-ew-K-ß-fpw tIm¨-{KIq-en-®v bp.-Un.-F-^v. Aw-K-  n-se-bpw tI-c-f tIm¨-{K- n߃-°pƒ-s∏-sS- ]m¿-´n hn-∏v se-bpw Hm-tcm Aw-K-hpw thm-´v

\n-Ip-Xn sh-«n-¨v sN-¦-Ãv I-S-¯p-¶-Xm-bn B-t£-]w am-\-¥-hm-Sn: A-[n-Ir-X-cp-sS HØm-i-tbm-sS \n-Ip-Xn-sh-´n-®v sN-¶-√v I-S-Øp-∂-Xm-bn Bt£-]w. I-Æq¿ Pn-√-bn-se hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ \n-∂p Zn-\w-{]-Xn \q-dp-I-W-°n-\v tem-Up-I-fm-Wv Pn-√-bn-se-Øp-∂-Xv. ssa-\n-Mv B‚ v Pn-tbm-f-Pn h-Ip-∏n¬ H-cp tem-Un-\v 150 cq] tXm-Xn¬ A-S-bv-°-Ww. IqSm-sX F-hn-sS sIm-≠p-t]m-hp∂p-sh-∂p tc-J-s∏-Sp-Øp-Ibpw th-Ww. F-∂m¬, Pn-tbm-fPn-bn¬ \n-∂p e-`n-°p-∂ t^m-

dw H-∏n-´v hm-l-\-Øn¬ kq-£n°p-I-bm-Wv sN-øp-∂-Xv. hm-l-\-]-cn-tim-[-\ \-SØp-tºmƒ am-{X-am-Wv Cu t^m-d-Øn¬ Xn-ø-Xn-bpw ÿ-ehpw tc-J-s∏-Sp-Øp-∂-Xv. C-ßs\ H-cp t^m-d-Øn¬ \n-c-h-[n tem-Up-I-fm-Wv I-b-‰n-s°m≠p-t]m-hp-∂-Xv. t_m-bv-kv Su¨ 42se hmWn-Py-\n-Ip-Xn sN-Iv-t]m-Ãn¬ I-√p-h-≠n-Iƒ-°v H-cp ]-cn-tim[-\-bp-an-√. sIm-´n-bq¿, tI-f-Iw, a-´∂q¿ ta-J-e-I-fn¬ \n-∂m-Wv

sN-¶-√v F-Øp-∂-Xv. ]-cn-tim-[-\ `-b-∂v I¬-∏-‰˛-ta-∏m-Sn dq-´n¬ tem-dn-Iƒ \n¿Øn-bn-´ A-h-ÿ h-sc-bp-≠mbn. I-gn-™ Zn-h-kw am-\-¥-hmSn X-l-kn¬-Zm¿ k-Pn Zm-tam-Z¿ \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-bn¬ hym-P t\m-´o-kp-Iƒ ]-Xn-® 12 hm-l-\-ß-fm-Wv ]n-Sn-s®-Sp-ØXv. hm-Wn-Py-\n-Ip-Xn D-tZym-Kÿ¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn-°v ip]m¿-i sN-bv-Xv dn-t]m¿-´v \¬In-b-Xm-bm-Wv kq-N-\.-

bp-h-i-àn inÂ-¸-im-e

Ìm³-Un-s\-s¨m-Ãn XÀ-¡w; kw-LÀ-jw

I¬-∏-‰: kw-ÿm-\ bp-h-P-\t£-a t_m¿-Un-s‚ ]-©m-bØp-X-e- tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿-am¿°p-≈ in¬-∏-im-e Pn-√m bqØv tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ ]n ap-lΩ-Zv A-Pv-a¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. bp-h-i-‡n ]-≤-Xn hn-i-Zo-Ic-Ww, ]-≤-Xn X-øm-dm-°¬, {Kq∏v h¿-°v Xp-S-ßn-b ta-J-e-Ifn¬ hn-Z-Kv-[¿ ¢m-sk-Sp-Øp. ]n Un jn-em-kv, sI F-®v sP-do-jv, ^m. ssj-Pp am-X-yp, sI d-kv-e, Zn¬-\m _n cm-Pv kwkm-cn-®p.

am-\-¥-hm-Sn: Sm-Iv-kn Ãm≥-Uns\-s®m-√n-bp-≈ X¿-°w Hm-t´m ss{U-h¿-am¿ X-Ωn-¬ kw-L¿j-Øn¬ I-em-in-®p. tdm-Uv D-]tcm-[-sØ Xp-S¿-∂v a-Wn-°q-dpI-tfm-fw K-Xm-K-Xw X-S- -s∏´p. Un-ssh.-F-kv.-]n. ÿ-esØ-Øn \m-ep-N-{I Hm-t´m SmIv-kn-Iƒ am-‰n-®p. 75 Hm-fw Hmt´m ss{U-h¿-am¿-s°-Xn-tc t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. I-gn-™-Zn-h-kw cm-hn-se 10.30Hm-sS ]-©m-b-Øv _-kvÃm≥-Un-\v k-ao-]w en-‰n¬ ^v-

f-h¿ bp.-]n. kv-Iq-fn-\v k-ao-]am-Wv kw-`-hw. ]-tØm-fw \mep-N-{I Hm-t´m Sm-Iv-kn hm-l\w Hm-Sm≥ C-´-tXm-sS-bm-Wv kw-`-h-Øn-\v Xp-S-°w. C-tXmsS Hm-t´m-dn-£-I-fpw a-dp sskUn¬ \n¿-Øn. C-tXm-sS-bm-Wv C-cp-hn-`m-Kw ss{U-h¿-am¿ XΩn¬ kw-L¿-j-ap-≠m-b-Xv. XpS¿-∂v F-kv.-sF. hn-\o-jv-Ip-amdn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]men-kv ÿ-e-sØ-Øn-sb-¶n-epw {]-iv-\-]-cn-lm-c-am-bn-√. Xp-S¿-∂v Un-ssh.-F-kv.-]n.

F B¿ t{]w-Ip-am-dpw kw-Lhpw ÿ-e-sØ-Øn. kw-L¿-jØn¬ Un-ssh.-F-kv.-]n-sb ssI-tb-‰w sN-øm≥ {i-an-® Hmt´m Sm-Iv-kn D-S-a Iq-´p-¶¬ tXma-kn-s\ A-d-Ãv sN-bv-Xp. Xp-S¿-∂v \m-ep-N-{I Hm-t´mIƒ tÃ-j-\n-te-°v F-Sp-∏n-®tXm-sS-bm-Wv {]-iv-\-]-cn-lm-cam-b-Xv. tdm-Uv D-]-tcm-[n-®-Xn\pw t]m-en-kn-s\ ssI-tb-‰w sN-bv-X-Xn-\pw I-≠m-e-dn-bp-∂ 75 t]¿-s°-Xn-tc tI-sk-Sp-Øn´p-≠v.

c-à-Zm-\ U-b-d-Î-dn {]-Im-i-\w sN-bv-Xp ]p¬-∏-≈n: F-kv.-F≥.-Un.-]n. tbm-Kw B¿-Sv-kv B‚ v k-b≥kv tIm-f-Pv \m-j-\¬ k¿-ho-kv kv-Iow {]-h¿-Ø-I¿ X-øm-dm°n-b c-‡-Zm-\ U-b-d-Œ-dn kn\n-am-Xm-cw A-_p-k-eow {]-Imi-\w sN-bv-Xp. {]n≥-kn-∏mƒ F≥ hn in-h-cm-P≥ A-[y-£-Xh-ln-®p. sI sI cm-P-∏≥, Fw Kw-Km-[-c≥, sP-bn≥ tPm-bn kw-km-cn-®p.

SqÀ-W-saâv Xp-S-§n sh-≈-ap-≠: ]-¥n-s∏m-bn¬ dneo-^v I-Ωn-‰n-bp-sS [-\-ti-J-cWm¿-Yw ]-©m-b-Øv an-\n kvt‰-Un-b-Øn¬ thm-fn-t_mƒ Sq¿-W-sa‚ v Xp-S-ßn. t^m¨: 9605953352, 9847137255.

h-Sw-h-en aÂ-k-cw bp-h-P-\-t£-a t_m¿-Uv ]-©m-b-Øp-X-e- tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿-am¿-°p-≈ in¬-∏-im-e I¬-∏-‰-bn¬ Pn-√m bq-Øv tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ ]n ap-l-Ω-Zv A-Pv-a¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

tIm-´-Ø-d: sI.-kn.-ssh.-Fw. bq-\n-‰v \m-sf A-Jn-e h-b-\m-Sv h-Sw-h-en a¬-k-cw \-S-Øpw. t^m¨: 9947067967, 9947708310.

15 am¿®v 2014 i\n

sN-bv-X-Xv. D-®-I-gn-™v aq-∂n-\p \-S-∂ k-Xy-{]-Xn-⁄m N-Sßn¬ h-c-Wm-[n-Im-cn Pn-√m hyh-km-b-tI-{μw am-t\-P¿ Sn F≥ A-\n¬-Ip-am¿ {]-kn-U‚n\v k-Xy-hm-N-Iw sNm-√n-s°m-SpØp.- k-Xy-{]-Xn-⁄m N-Sßn¬ \n-∂p bp.-Un.-F-^v. {]h¿-Ø-I-cpw Aw-K-ß-fpw hn-´p\n-∂p. ]n-∂o-Sv F-t´-\m-en¬ Ch¿ {]-I-S-\w \-S-Øn. bp.-Un.-F-^n-s‚ thm-´p t\Sn hm¿-Uw-K-am-b-h¿ F¬.-Un.F-^n-s\ Iq-´p-]n-Sn-®v A-[n-Imcw t\-Sn-b-Xn-s\-Xn-tc-bm-bn-cp∂p {]-I-S-\w. Sn sI a-Ωq-´n, ]n F B-en lm-Pn t\-Xr-Xzw \¬In. Su-Wn¬ am-\-¥-hm-Sn Unssh.-F-kv.-]n-bp-sS t\-Xr-XzØn-ep-≈ h≥ t]m-en-kv k-∂mlw \n-e-bp-d-∏n-®n-cp-∂p.-

]qt°m-Sv sh-‰-dn-\-dn k¿-h-I-emim-e _n-cp-Z-Zm-\- N-Sßn-t\m-S-\p-_-‘n®v {]-kn-≤ I¿-Wm-S-I kw-Ko-X-⁄≥ tUm. _m-e-ap-c-fo-Ir-jv-W-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S∂ kw-Ko-X-°-t®-cn B-cw-`n-°p-∂-tXm-sS hn-Zym¿- tbm-sS-bm-Wv _n-cp-Z-Zm-\-®-S- {]-kn-U‚ v tUm. sI D-Z-b-h¿Yn-I-fp-sS F-Æw ho-≠pw h¿-[n- ßv B-cw-`n-®-Xv. a≥, B-\n-a¬ l-kv-_≥-U-dn °p-sa-∂pw A-t±-lw A-dn-bnar-Zw-K-hn-Zzm≥ a-Æm¿-°p-Sn U-b-d-Œ¿ tUm. F≥ F≥ i®p. tem-I-sØ an-I-® k¿-h-I- F≥ kp-{_-lv-a-Wy≥, h-b-en- in, k¿-h-I-em-im-e-bn-se U-bem-im-e-I-fp-sS X-e-Øn-te-bv- \n-Ãv F≥ kn am-[-h≥, kw-Ko- d-Œ¿ Hm-^v F‚¿-{]-W¿-jn-∏v °v ]T-\-\n-e-hm-c-ap-b¿-Øm≥ X-⁄≥ tUm. sI Ir-jv-W-Ip- tUm. F-kv cmw-Ip-am¿, Uo≥-amC-\n-bpw {i-an-t°-≠-Xp-s≠-∂v am¿ A-\p-K-an-®p. cm-b tUm. en-tbm tPm-k-^v, A-t±-lw Hm¿-an-∏n-®p.Xp-S¿-∂v an-I-® hn-Zym¿-Yn- tUm. ]n kn i-io-{μ-\m-Yv, {]-kn-≤ I¿-Wm-S-I kw-Ko- Iƒ-°p-≈ kz¿-W-sa-U-ep-Iƒ tUm. cm-tP-{μ-Ip-am¿, No-^v X-⁄≥ tUm. _m-e-ap-c-fo-Ir- A-t±-lw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. F≥-Pn-\o-b¿ k-Æn tPm-k-^v jv-W \-bn-® kw-Ko-X-°-t®-cn- tÃ-‰v sh-‰-dn-\-dn Iu¨-kn¬ kw-_-‘n-®p.

]pÂ-¸-Ån-þ-tN-Im-Sn tdm-Uv \-¶m-¡-W-sa-¶v B-h-iyw ]p¬-∏-≈n: ]p¬-∏-≈n-˛-tN-ImSn tdm-Uv- K-Xm-K-X-tbm-Ky-am-°W-sa-∂v- \m-´p-Im¿ B-h-iy-s∏´p. \m-ep-h-i-hpw h-\-Øm¬ Np‰-s∏-´p-In-S-°p-∂ {]-tZ-i-am-Wv tN-Im-Sn. C-hn-sS-sb-Øn-s∏Sm≥ H-cp tdm-Uv am-{X-ta-bp-≈q. Cu dq-´n¬ H-cp sI.-F-kv-.-B¿.Sn.-kn. am-{X-am-Wv- k¿-ho-kv- \-SØp-∂-Xv-. tdm-Uv- s]m-´n-s∏m-fn-™v- \mam-h-ti-j-am-b-tXm-sS Cu _ pw k¿-ho-kv- \n¿-Øm-\p-≈ {i-a-Øn-em-Wv-. h-\y-ar-K-i-eyw cq-£-am-b-Xn-\m¬ tam-i-am-b tdm-Un-eq-sS K-Xm-K-Xw km-lkn-I-am-Wv-. Cu dq-´n-tem-Sp-∂ hm-l-\-߃ tI-Sm-hp-∂-Xpw ]Xn-hm-bn. sI.-F-kv-.-B¿.-Sn.-kn. Po-h-\-°m-cp-sS I-\n-hp-sIm≠p am-{X-am-Wv- Cu dq-´n¬ _kv- k¿-ho-kv- \n-e-\n¬-°p-∂Xv. 50 e-£w cq-]-bp-sS A-\p-aXn e-`n-®n-´p-s≠-¶n-epw Cu XpI-bv-°v- tdm-Uv \-∂m-°m≥ km[n-°m-Ø-Xn-\m¬ I-cm-dp-Im¿ C-Xn-\p ap-Xn-cp-∂n-√.

Hm-hm-en {Kmahm-kn-IÄ Xn-c-sª-Sp-¸v _-ln-jv-I-cn-¡pw Kq-U-√q¿: A-Sn-ÿm-\ {]-iv-\߃-°v- ]-cn-lm-cw Im-Wm-Ø tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ k¿-°m-cp-Ifp-sS \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj-[n®v- Hm-hm-en ]-©m-b-Øn¬ temIv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏v- _-ln-jvI-cn-°p-sa-∂v- Hm-hm-en ]-©m-bØv- A-h-Im-i kw-c-£-W-k-anXn `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. tdm-Uv-, ssh-Zyp-Xn, Ip-Sn-sh≈w Xp-S-ßn-b A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-ß-fn-√m-sX P-\w Zp-cnX-a-\p-`-hn-°p-I-bm-Wv-. ]-Xn-‰m≠p-I-fm-bn Hm-hm-en P-\-X-tbmSv- k¿-°m-cn-\v- A-h-K-W-\-bmWv-. {]-iv-\-]-cn-lm-c-Øn-\v- Un.Fw.-sI-tbm F.-sF.-F.-Un.Fw.-sI-tbm C-Xp-h-sc X-øm-dmbn-´n-√. tI-{μ-Øn¬ `-c-W-Ønen-cp-∂ tIm¨-{K-kv- Dƒ-s∏-sSbp-≈ ]m¿-´n-I-fpw H-∂pw sN-bvXn-´n-√. Xn-c-s™-Sp-∏v- k-a-b-ßfn¬ am-{Xw ap-X-e-°-Æo-scm-gp°p-∂ ]m¿-´n-I-fm-Wv- G-sd-bp-

sa-∂p P-\-߃ hn-e-bn-cp-Øp∂p. tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ k¿-°mcp-I-fp-sS \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xntj-[n-®v- k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ ]-©m-b-Øn-se ap-gph≥ ho-Sp-I-fn-epw tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏v- {]-Jym-]n-®-tXmsS I-dp-∏v- sIm-Sn-Iƒ sI-´n-bn-cp∂p. C-tX-Øp-S¿-∂v- I-gn-™ Znh-kw k-a-c-k-an-Xn t\-Xm-°sf Kq-U-√q¿ B¿.-Un. Hm-^nkn-te-°v- N¿-®-bv-°p- £-Wn-®ncp-s∂-¶n-epw B¿.-Un.-H ÿ-eØn-√m-Ø-Xn-\m¬ \-S-∂n-√. kan-Xn Aw-K-߃ Ir-Xy-k-a-bØv- Hm-^n-kn-se-Øn-bn-cp-∂p. I-gn-™ Zn-h-kw B-dm-´p-]md `m-c-Xn-\-K-dn¬ \-S-Øn-b N¿®-bpw ]-cm-P-b-s∏-´p. B-h-iy߃ t\-Sn-sb-Sp-°p-∂-Xp-h-sc {]-t£m-`w Xp-S-cp-sa-∂p {]-knU‚ v- sI Sn _m-h, sk-{I-´-dn Pb-cm-Pv-, C-_v-\p, th-em-bp-[≥, \-S-cm-Pv- A-dn-bn-®p.-

e-l-cn-hn-cp-² t_m-[-hÂ-¡-c-W I-em-Pm-Y kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: K-h. shm-t°-j-\¬ l-b¿ sk°≥-U-dn kv-Iqƒ F≥.-F-kv.F-kv. bq-\n-‰v F-Iv-ssk-kv hIp-∏n-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS e-l-cn-a-cp-∂v D-]-tbm-K-Øn-s\Xn-tc G-I-Zn-\ t_m-[-h¬-°-cW bp-h-P-\ I-em-Pm-Y \-S-Øn. sk‚ v -ta-co-kv tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏mƒ {]-^. t{]w-Pn sF-k-Iv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F≥.-F-kv.-F-kv. kw-ÿm-\ tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ C ^m-kn¬, Fw F-^v hn-P-b-Ip-am¿, hn hn tP-°-_v, tUm. ]n tXm-a-kv, Fw F-kv hn-P-b≥, {]-^. tUm. a-t\m-Pv-Ip-am¿, hn ap-Po-_v, kn e-l-cn-hn-cp-≤ t_m-[-h¬-°-c-W I-em-Pm-Y kp¬-Øm≥ _-tØ-cn sk‚ v ta-co-kv sI a-t\m-Pv kw-km-cn-®p.tIm-f-Pn¬ {]n≥-kn-∏¬ {]-^. t{]w-Pn sF-k-Iv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

aªmSn {_-lv-a-Kn-cn a-e-_mÀ ao-äv \m-sf ap-X s]mXphn-]-Wn-bn I¬-∏-‰: a™mSn {_-lv-a-Kn-cn a-e-_m¿ ao-‰v πm‚n¬ \n-∂p-≈ amw-kw \m-sf hn-]-Wn--bn-seØp-sa-∂v sN-b¿-am≥ ]n Ir-jvW-{]-km-Zv, kn.-C.-H. kn sI inh-cm-a≥, I¨-k¬-´‚ v tUm. sP A-{_-lmw hm¿-Øm-k-tΩf-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. a-e-_m¿ ao-‰n-s‚ am-\-¥-hmSn, ]p¬-∏-≈n, ]-\-a-cw, ta-∏m-Sn Hu-´v-se-‰p-Iƒ \m-sf D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. I¬-∏-‰, kp¬Øm≥ _-tØ-cn Hu-´v-se-‰pIƒ 17\v B-cw-`n-°pw. D¬-∏m-Z\w h¿-[n-°p-∂-X-\p-k-cn-®v aq∂p am-k-Øn-\-Iw h-b-\m-Sv, IÆq¿, tIm-gn-t°m-Sv, a-e-∏p-dw Pn√-I-fn-em-bn 50 Hu-´v-se-‰p-Iƒ A-\p-h-Zn-°pw. C-Xn-\-Iw 217

A-t]-£-Iƒ e-`n-®n-´p-≠v. B-dp am-k-Øn-\-Iw C-X-c ae-_m¿ Pn-√-I-fn-epw ]n-∂o-Sv kw-ÿm-\-Øm-sI-bpw A-\p-hZn-°pw. sh-‰-dn-\-dn tUm-Œ-dp-sS B‚n-tam¿-´w,- t]m-Ãv-tam¿-´w ]-cn-tim-[-\-Iƒ-°v ti-jw et_m-d-´-dn-bn¬ Kp-W-\n-e-hm-cw D-d-∏p-h-cp-Øn `-£y-tbm-Ky-sa∂v D-d-∏p-h-cp-Øn A-¥m-cm-{„ Kp-W-\n-e-hm-c-ap-≈ amw-k-amWv hn-]-Wn-bn-se-Øp-I. Xp-S°-Øn¬ t]m-Øv, tIm-gn, B-Sv F-∂n-h-bp-sS am-k-am-hpw hn-]Wn-bn-se-Øp-I. Xp-S¿-∂v ap-b¬ amw-k-hpw e`y-am-°pw. aq-∂p am-k-tØ-°v t]m-Øn-d-®n In-tem-bv-°v 210 cq]-bm-Wv hn-e. B-Sn-\v 400 cq-]-

bpw. tIm-gn-hn-e hn-]-Wn \n-c°-\p-k-cn-®v. Iq-Sp-X¬ I¿-j-I¿ D¬-∏m-Z\-cw-K-tØ-°v h-cp-∂ ap-d-bv-°v D-]-t`m-‡m-°ƒ-°v an-X-am-b hn-e-bpw D¬-∏m-Z-I¿-°v B-Zmb-hn-e-bpw e-`y-am-°pw. B-Znhm-kn-Iƒ, Zp¿-_-e hn-`m-K߃, Ip-Spw-_-{io bq-\n-‰p-Iƒ, sXm-gn-em-fn-Iƒ, I¿-j-I¿ F∂n-h¿-°p th-≠n tI-{μ, kwÿm-\ k¿-°m-cp-I-fp-sS-bpw [\-Im-cy ÿm-]-\-ß-fp-sS-bpw k-lm-b-tØm-sS ar-K-]-cn-]m-e\ ]-≤-Xn-Iƒ B-hn-jv-I-cn°m≥ {_-lv-a-Kn-cn \-S-]-Sn kzoI-cn-°pw. 22 tIm-Sn cq-] sN-ehn¬ sF.-F-kv.-H. 22000 \n-ehm-c-Øn¬ F-^v.-F-kv.-F. Aw-

Ko-Im-c-ap-≈ G-‰-hpw B-[p-\nI-am-b ]-≤-Xn-bp-sS I¨-k¬´‚ v a-Æq-Øn Im¿-jn-I k¿-hI-em-im-e-bn-se ao-‰v sS-Iv-t\mf-Pn h-Ip-∏v ap≥ A-[y-£-\pw tI-{μ-k¿-°m¿ Im-_n-\-‰v sk{I-t´-dn-b-‰n-se Sm-kv-Iv t^m¿kv t^m¿ s]¿-t^m-a≥-kv Chm-ep-th-j≥ Hm-^v an-\n-kv-{Sn Aw-K-hp-am-b tUm. sP A-{_lm-am-Wv. 15 S¨ am-kw H-cp Zn-h-kw Chn-sS kw-kv-I-cn-°m-\m-hp-sa∂pw _-‘-s∏-´-h¿ ]-d-™p. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ sshkv sN-b¿-am≥ Sn kp-tc-jv-N{μ≥, U-b-d-Œ¿-am-cm-b ]n F apl-Ω-Zv, A-Uz. sI sI tkm-a-\mY≥ F-∂n-h-cpw ]-s¶-Sp-Øp.-

IÂ-¸-ä \-K-c-k-`-bn ho-−pw Ip-c-§p-th-« I¬-∏-‰: \-K-c-k-`m ]-cn-[n-bnse Ip-c-ßp-i-ey-Øn-s\-Xn-cmb Xm¬-°m-en-I \-S-]-Sn h-\wh-Ip-∏v ho-≠pw B-cw-`n-®p. Ipc-ßp-I-sf Iq-Sp-h-®v ]n-Sn-Iq-Sn h-\-Øn¬ hn-Sp-I-bm-Wv sNøp-∂-Xv. I-gn-™ am-kw H-cm-gv-Ntbm-fw ]-e-bn-S-ß-fn-em-bn Iq-

Sp-h-®v A-º-Xn-te-sd Ip-c-ßpI-sf ]n-Sn-Iq-Sn h-\-Øn¬ hn´n-cp-∂p. C-Xn-\p-≈ ^-≠pw Iq-´n¬ A-I-s∏-Sp-∂ Ip-c-ßp-I-sf Xp-d-∂p-hn-Sm-\p-≈ {]-tZ-i-ßfpw I-s≠-Øp-∂-Xn¬ t\-cn-´ {]-bm-k-am-Wv C-S-bv-°p-h-®v ]-≤-Xn ap-S-ßm-\n-S-bm-°n-b-

Xv. Cu {]-Xn-k-‘n a-dn-I-S-∂tXm-sS B-cw-`n-® c-≠mw-L´w sa-bv aq-∂p-h-sc \o-fpw. Ct∏mƒ X-øm-dm-°n-bn-´p-≈ sj-Uyqƒ A-\p-k-cn-®v sa-bv aq-∂p-h-sc ]-Øn-S-ß-fn¬ IqSp-h-bv-°m-\m-Wv \n-›-bn-®n-´p≈-sX-∂p ku-Øv h-b-\m-Sv Un.-F-^v.-H. A-dn-bn-®p. Iq-Sp-

h-bv-°p-∂n-S-ß-fn-se-√mw h\w-h-Ip-∏v Po-h-\-°m¿-°v Bh-iy-am-b k-l-I-c-Ww {]-tZi-hm-kn-Iƒ D-d-∏m-°-W-sa∂p Ip-c-ßp-i-ey \n-hm-c-Wk-an-Xn {]-kn-U‚ v _m-_ph¿-Ko-kv, I¨-ho-\¿ bp Fw bq-\p-kv lm-Pn F∂nh¿ Adn-bn-®p.-


{]mtZ-inIw

15 am¿®v 2014 i\n

-aÂ-ky-IÀ-j-I-cp-sS F-®-¯n hÀ-[-\

]cn-]mSn am-\-¥-hm-Sn ]-g-»n {K-Ÿme-b Hm-Un-t‰m-dn-bw: ]n.-F-kv.kn. dm-¶v tlmƒ-tU-gv-kv Atkm-kn-tb-j≥ tbm-Kw-˛ 2.-00 sX-ßpw-ap-≠ Im-b¬-Np-hSv a-Jmw: a-Jmw D-dq-kv-˛ 1.-30 am-\-¥-hm-Sn tI-c-f e-fn-XI-em A-°m-Z-an: Un-Pn-‰¬ B¿-´v {]-Z¿-i-\w-˛ 10.-00 hm-cm-º-‰: a-Jmw D-dq-kv-˛ 9.-00

Adnbn-¸pIÄ

h-\n-Xm I-½o-j³ A-Zm-e-¯v am-än I¬-∏-‰: tI-c-f h-\n-Xm I-Ωoj≥ 19\v I-e-Œ-td-‰v tIm¨-^d≥-kv lm-fn¬ \-S-Øm-\n-cp-∂ Pn-√m-X-e sa-Km A-Zm-e-Øv 20te-°p am-‰n. Pn-√m ]-©m-bØv lm-fn-em-Wv ]-cn-]m-Sn. Adn-bn-∏v e-`n-®-h¿ cm-hn-se 10\p ap-ºv c-Pn-ÿ sN-ø-Ww.-

dm-¦v- tlmÄ-tU-gv-kvtbm-Kw- C-¶v-

am-\-¥-hm-Sn-: Pn-√m- kv-‰m-^v- \gv-kv- ]n.-F-kv.-kn. dm-¶v-tlmƒtU-gv-kv- A-tkm-kn-tb-j-≥ tbm-Kw- C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v]-g-»n- {K-Ÿm-e-bw- Hm-Un-t‰m-dnb-Øn¬- \-S-°pw.-- t^m-¨-:9605240064,- 9745818619.-

]-cn-io-e-\w \Â-Ipw

ap-´n¬: kw-ÿm-\ bp-h-P-\t£-a-t_m¿-Uv sIm-f-h-b¬ {K-Ÿm-e-b-Øn¬ 24-\v Ip-‰n-°pcp-ap-f-Iv Ir-jn ]-cn-io-e-\w \¬-Ipw. 10.-30-\v t_m¿-Uv AwKw F jn-bm-en D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ 20\v ap-ºv 9645611963, 9847718325 \-º-dp-I-fn¬ t]-cv c-Pn-ÿ sNø-Ww.-

hm-cm-º-‰ a-Jmw D-dq-kn-\v Xp-S-°w-Ip-dn-®v k-a-kv-X Pn-√m {]-kn-U‚ v sI Sn lw-k ap-kv-eym¿ sIm-Sn D-b¿-Øp-∂p

]p¬-∏-≈n: Pn-√-bn¬ a¬-kyI¿-j-I-cp-sS F-Æ-Øn¬ h¿-[\-bp-≠m-b-Xm-bn I-W-°p-Iƒ. I-gn-™ A-©p h¿-j-Øn-\n-sS a¬-ky-Ir-jn-bn¬ C-c-´n-bn-tesd h¿-[-\-hv D-≠m-sb-∂p I-W°p-Iƒ kq-Nn-∏n-°p-∂p. I-gn™-h¿-jw 150 sl-Iv-‰-dn-em-bncp-∂p a¬-ky-Ir-jn. C-Ø-h-W 185 sl-Iv-‰-dm-bn D-b¿-∂-Xm-bn ^n-j-do-kv h-Ip-∏v A-kn- v U-b-d-Œ¿ h¬-k≥ ]-d-™p. \n-e-hn¬ Pn-√-bn¬ 4,000 I¿j-I-cm-Wv a¬-ky-Ir-jn-bn-ep≈-Xv. I-Sv-e, tcm-lp, ap-Kƒ, {Kmkv-]¿ Xp-S-ßn-b a¬-ky-ß-fmWv I¿-j-I¿ Iq-Sp-X-em-bn h-f¿Øp-∂-Xv. ip-≤-P-e-a¬-ky-ßfm-b B-‰p-sIm-©v, I-cn-ao≥ F∂n-h-bpw \n-c-h-[n I¿-j-I¿ Irjn-sN-øp-∂p-≠v. I-Sv-e, tcm-lp, sN-º-√n Xp-S-ßn-b a¬-ky߃-s°-√mw In-tem-bv-°v 200 cq-]-h-sc hn-e e-`n-°p-∂p-≠v.

Xr-ss¡-¸-ä-bn a-WÂ-J-\-\w hy-m-]-Iw; A-[n-Ir-XÀ-¡v au-\w

ta-∏m-Sn: Xr-ss°-∏-‰-bn-se A\-[n-Ir-X a-W¬-J-\-\-Øn-s\Xn-cm-b hn-Im-cw i-‡-am-hptºm-gpw A-[n-Ir-X¿-°v au-\w. J-\-\w \n¿-Øn-h-bv-°m≥ A-Snb-¥-c \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v P-\m-[n-]-Xy aln-fm A-tkm-kn-tb-j≥ hm-gh-‰ ta-J-em I-Ωn-‰n Pn-√m I-eŒ¿-°v ]-cm-Xn \¬-In. ta-∏m-Sn ]-©m-b-Øn-se c≠mw-hm¿-Un¬ Dƒ-s∏-´ XrC-Sn-bw-h-b¬: {^-≠v-kv B¿- ss°-∏-‰-bn-se ]m-S-ti-J-c-ØnSv-kv B‚ v kv-t]m¿-Sv-kv ¢-∫v em-Wv b-{¥-ß-fp-]-tbm-Kn-®v C-S-bw-h-b¬ kv-t‰-Un-b-Øn¬ h≥-tXm-Xn¬ J-\-\w \-S-°p-∂C-∂pw \m-sf-bp-am-bn A-Jn-eXv. Ir-jn-°v D-]-bp-‡-am-°m≥ tI-c-f ss^-hv-kv ^p-Sv-t_mƒ a-\p-jy-{]-b-Xv-\w sIm-≠p-amta-f \-S-Øpw. t^m¨: {Xw a-W-se-Sp-°m-\p-≈ A-\p9744211438, 9048089509.hm-Z-am-Wv C-h¿-°p-≈-Xv. F-∂m¬, F-Iv-kv-I-th-‰¿ Dƒ-s∏-sS D-]-tbm-Kn-®v tem-UvI-W-°n-\v a-W-em-Wv Ip-gn-s®Sp-°p-∂-Xv. h≥ B-g-Øn-em-Wv ap-´n¬: ]-cn-bm-cw ]m-d-°¬ a- J-\w. C-Xp ]m-cn-ÿn-Xn-I {]Jmw D-dq-kv G-{]n¬ 11, 12 Xn-ø- iv-\-߃-°pw {]-tZ-i-Øv Ip-SnXn-I-fn¬ \-S-Øm≥ a-l-√v IΩn-‰n Xo-cp-am-\n-®p. a-e-∏p-dw apl-Ω-Zv, sI F ap-Po-_v, Im-Xn-cn jp-°q¿, H sI k-°o¿, ]n Fkv A-_v-Zp-√, ]m-d A-_v-Zp-d-lnam≥, sIm-S-°m-´v _m-h kw-kmcn-®p. `m-c-hm-ln-I-fm-bn Im-Xncn jp-°q¿ (sN-b¿-am≥), sI I¬-∏-‰: tem-Iv-k-`m Xn-c-s™kn lm-cn-kv (I¨-ho-\¿) F- Sp-∏v ^-ew bp-h-P-\ h-©-\-bv∂n-h-sc Xn-c-s™-Sp-Øp.s°-Xn-cm-b hn-[n-sb-gp-Øm-bn am-dp-sa-∂v F.-sF.-ssh.-F-^v. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn A-Uz. sI cm-P≥. F.-sF.-ssh.-F-^v. ao-\-ßm-Sn: 27 ap-X¬ Pn-√-bn¬ kw-L-Sn-∏n-® bp-h-P-\ k-Z- v \-S-°p-∂ 25 h-b- n-\v Xm-sg-bp- D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp≈-h-cp-sS D-Ø-c-ta-J-em A- ∂p A-t±-lw. hn-e-°-b-‰-hpw A-gn-a-Xn-bpw ¥¿-Pn-√m {In-°-‰v Sq¿-W-sa‚ v a¬-k-c-Øn-\p-≈ Pn-√m Sow Xn- P-\-hn-cp-≤-X-bp-sa-√mw ap-J-apc-s™-Sp-∏v \m-sf Ir-jv-W-Kn-cn {Z-bm-°n-b bp.-]n.-F. k¿-°mtÃ-Un-b-Øn¬ \-S-°pw. ]-s¶- cpw tIm¨-{K- pw Xn-c-s™-SpSp-°m≥ B-{K-ln-°p-∂-h¿ I- ∏n¬ h-en-b hn-e \¬-tI-≠n-hfn-°m-\m-h-iy-am-b In-‰v k-ln- cpw. B-cp hn-Nm-cn-®m-epw c-£Xw cm-hn-se 9.-30\v tÃ-Un-b- s∏-Sp-Øm≥ I-gn-bm-Ø hn-[w Øn¬ F-Ø-W-sa-∂v sk-{I-´- tIm¨-{K-kv X-s∂ A-Xn-s‚ Ip-gn-tXm-≠n-sb-∂p Xn-c-s™dn \m-k¿ a-®m≥ A-dn-bn-®p.-

^pSv-t_mÄ

ss^-hv-kv SqÀ-W-saâv

]m-d-¡Â a-Jmw D-dq-kv

I-Wn-bm-¼-ä-bn A-\-[n-Ir-X I-c-a-W J-\-\w I-Wn-bm-º-‰: {]-tZ-i-Øv A\-[n-Ir-X I-c-a-W¬ J-\-\w hym-]-I-am-b-Xm-bn sIm-√n-hb¬ I-c-a-W¬ hn-cp-≤ I¿-ak-an-Xn B-tcm-]n-®p. I-gn-™Zn-h-kw a-W¬ J-\-\w \m-´pIm¿ X-S-™n-cp-∂p.h-c-Zq¿ ]p-g-bp-sS k-ao-]Øm-bn c-t≠-°-tdm-fw h-cp∂ s\¬-h-b-en-em-Wv a-W¬ J-\-\w \-S-Øp-∂-Xv. A-[n-Irsh-≈-£m-a-Øn-\pw Im-c-W-ambn-cn-°p-I-bm-Wv. k-ao-]-Øv Xm-a-kn-°p-∂h¿-°v B-tcm-Ky-{]-iv-\-ß-fpw D-≠m-°p-∂p. a-W-se-Sp-°m≥ A-\p-a-Xn \¬-Ip-tºmƒ \n-jvI¿-jn-®n-cp-∂ ap-gp-h≥ \n-_‘-\-ß-fpw Im-‰n¬-∏-d-Øn-bmWv h-b¬ Ip-gn-°p-∂-Xv. C-Xn-

X-cp-sS H-Øm-i-tbm-sS-bmWn-Xv. Ir-jn-sN-øp-∂ ÿ-eØm-Wv J-\-\w. C-Xp-Im-cWw Ir-jn-sN-øm≥ I-gn-bmØ A-h-ÿ-bp-≠v. a-g-°m-eØv aq-∂p In-tem-ao-‰¿ Np-‰-fhn¬ \n-∂v H-gp-In-sb-Øp-∂ sh-≈w sI-´n-\n¬-°p-∂-Xp Ir-jn \-in-°m≥ Im-c-W-amhp-∂p.B- Z n- h m- k n- I - f - S - ° - a p- ≈ s\-Xn-tc {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ A[n-Ir-X¿-°v \n-c-¥-cw ]-cm-Xn \¬-Ip-I-bpw k-a-c-߃ \-SØp-I-bpw sN-bv-Xn-´pw \-S-]-Snbp-≠m-bn-√. D-tZym-K-ÿ¿ C-h¿-°p Iq´p-\n¬-°p-∂-Xm-bm-Wv B-tcm]-Ww. I-e-Œ-dpƒ-s∏-sS-bp-≈-h-sc

{]-tZ-i-hm-kn-Iƒ J-\-\w aqew Zp-cn-X-Øn-em-Wv. X-Æo¿-Ø-S s\¬-h-b¬ kw-c-£-W \n-b-aw Im-‰n¬∏d-Øn-bm-Wv J-\-\w \-S-°p∂-Xv. C-Xp-kw-_-‘n-® Pn-√m I-e-Œ¿-°v ]-cm-Xn \¬-In. hn F≥ kp-{_-lv-a-Wy≥, sjdn≥ k-emw, ]n Sn l-°ow, Fw ]n Zn-]n-jv, F \u-^¬ kwkm-cn-®p.sX-‰n-≤-cn-∏n-°p-I-bm-sW-∂p ]-cm-Xn-bn¬ B-tcm-]n-®p. \m-´pIm¿ I¿-a-k-an-Xn cq-]o-I-cn-®v k-a-c-]m-X-bn-em-Wv. A-\-[n-Ir-X J-\-\w \n¿Øn-h-bv-∏n-°-W-sa-∂pw b-{¥ßƒ {]-tZ-i-Øp-\n-∂p \o-°wsN-ø-W-sa-∂pw ]-cm-Xn-bn¬ B-h-iy-s∏-´p.

kozhikode/wyd

Fw sF jm-\-hm-kv Fw.]n. eo-Kv t\-Xr-Xz-hp-ambn NÀ-¨ \-S-¯n I¬-∏-‰: bp-Øv-eo-Kv Pn-√m t\-Xr-Xz-sØ X-Wp-∏n-°m≥ Fw sF jm-\-hm-kv C-∂-se bq-Øv-eo-Kv, eo-Kv Pn-√m t\Xr-Xz-hp-am-bn N¿-® \-S-Øn. C-∂-se D-®-I-gn-™v I¬-∏-‰ eo-Kv lu-kn-em-bn-cp-∂p N¿®. {]-iv-\-ß-fp-sS a-™p-cpIn-sb-∂p eo-Kv, bq-Øv-eo-Kv t\-Xr-Xzw {]-Xn-I-cn-®p. ap-∂Wn-a-cym-Z A-\p-k-cn-®v jm-\hm-kn-s‚ hn-P-b-Øn-\m-bn {]-h¿-Øn-°p-sa-∂pw A-h¿ ]-d-™p. bq-Øv-eo-Kv Pn-√m {]-knU‚ v b-lym-Jm≥ X-e-bv°¬, ]n C-kv-a-bn¬, J-Pm-

K-Xm-K-X \n-tcm-[-\w Xm-a-c-t»-cn: tIm-S-t©-cn-˛]p-en-°-bw tdm-Un¬ ]p-\-cp≤m-cW -- {]-hr-Øn \-S-°p-∂Xn-\m¬ {]-hr-Øn Xo-cp-∂Xp-h-sc C-Xp-h-gn-bp-≈ hml-\-K-Xm-K-Xw \n-tcm-[n-®p. tIm-S-t©-cn `m-K-Øp \n∂pw ]p-en-°-bw `m-K-Øp-\n∂pw h-cp-∂ hm-l-\-߃ A-ºm-´p h-gn t]mh-Ww. sh-≈n-]-d-ºv-˛-am-b-\m-Sv tdm-Un¬ ]p-\-cp-≤m-c-W {]hr-Øn \-S-°p-∂-X-n-\m¬ {]hr-Øn Xo-cp-∂-Xp-h-sc CXp-h-gn-bp-≈ -K-Xm-K-Xw \ntcm-[n-®p. C-Xp-h-gn-bp-≈ hm-l-\߃ sh-≈n-]-d-ºv-˛-sa-Un°¬-tIm-f-Pv-˛-Im-c-¥q¿ tdmUv h-gn Xn-cn-®p t]m-h-W-sa∂v s]m-Xp-a-cm-a-Øv tdm-Uv hn-`m-Kw F-Iv-kn-Iyq-´o-hv F≥Pn-\o-b¿ A-dn-bn-®p.

in-h-P-b-´n B-tLm-jn-¨p I¬-∏-‰: {]-Pm-]n-X {_-lv-a-Ipam-co-kv Cu-iz-co-b hn-iz-hn-Zyme-bw 78-m-a-Xv in-h-P-b-¥n BtLm-jn-®p. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v ]n sI A-\n¬-Ip-am¿ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp.-

Sp-∏v ^-ew t_m-[y-s∏-Sp-Øpw. I-gn-™ Xn-c-s™-Sp-∏n¬ \¬-In-b H-cp hm-Kv-Zm-\w t]mepw ]m-en-°m-sX A-[n-Im-cØn-en-cp-∂ tIm¨-{K-kv Fw.]n-am-cn¬ H-cm-fm-Wv Fw sF jm-\-hm-kv F-∂-Xn-\p sX-fnhm-Wv C-∂-se am-\-¥-hm-Sn-bnse tIm¨-{K-kv I¨-h≥-j\n¬ A-t±-l-Øn-\p-≠m-b Xn‡m-\p-`-hw-˛ A-t±-lw ]-d™p. kw-ÿm-\ `m-c-hm-ln-I-fmb a-tl-jv I-°-Øv, ]n K-hm-kv, A-P-bv B-h-f, Pn-√m sk-{I-´-dn sI sI tXm-a-kv kw-km-cn-®p. Pn-√m {]-kn-U‚ v kn ]n ap-l-Ω- F.-sF.-ssh.-F-^v. bp-h-P-\ k-Z- v I¬-∏-‰-bn¬ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn A-Uz. sI cm-P≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p Zm-en A-[y-£-X-h-ln-®p.

Pn-Ãm-X-e hn-Z-ym-`-ym-k hn-Nm-c k-tµ-i-bm-{X-bv-¡p Xp-S-¡-am-bn I¬-∏-‰: A-gn-a-Xn-c-ln-X-hpw Im-c-y-£-a-hpw kw-Xr-]v-X-hp-amb kn-hn¬ k¿-ho-kv ]p-\-krjv-Sn-°p-I, s]≥-j≥-{]m-bw GIo-I-c-Ww Dƒ-s∏-sS-bp-≈ tI{μm-\p-Iq-e-y-߃ A-\p-h-Zn-°pI, Kp-W-ta-∑-bp-≈ hn-Zym-`-ymkw D-d-∏p-h-cp-Øp-I, hn-e-°-b‰w X-S-bp-I F-∂o B-h-i-y߃ D-∂-bn-®p-≈ Pn-√m-X-e hnZym-`ym-k hn-Nm-c k-tμ-i-bm{X-bv-°v Xp-S-°-am-bn. sk-t‰m kw-ÿm-\ sN-b¿-

am≥ tIm-´m-Ø-e tam-l-\≥ Pm-Ym Iym-]v-‰≥ D-am-i-¶-dn-\v ]Xm-I ssI-am-dn D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. hn-hn-[ kw-L-S-\m t\Xm-°-fm-b Fw bp cm-P≥, jmPp tPm¨, ]n F-kv Kn-co-jv-Ipam¿, sI cm-[m-Ir-jv-W≥, ]n Fw tPm-kv, kn F tKm-]n, C hn A-{_-lmw, sI ap-c-fo-[-c≥, kp-tc-jv _m-_p hm-f¬, sI {]Im-i≥, c-ta-i≥ am-Wn-°≥, sI C k-Xo-i≥, sI kn tPmk-^v, kn cm-Po-h≥, kn Fw A-

©n sI Fw j-_o¿, eo-Kv Pn√m {]-kn-U‚ v ]n ]n F Icow, P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI sI A-l-Ω-Zv-lm-Pn F-∂n-hcp-am-bm-Wv Fw sF jm-\-hmkv N¿-® \-S-Øn-b-Xv.h-b-\m-Sv sd-bn¬-th, cm{Xn-bm-{Xm \n-tcm-[-\w, {ioNn-Øn-c sa-Un-°¬ sk‚¿ Xp-S-ßn-b hn-j-b-ß-fn¬ Fw sF jm-\-hm-kv ]-cm-P-bam-sW-∂m-Wv Ip-d-®p-Im-ew ap-ºp-h-sc bq-Øv-eo-Kv ]-cky-am-bpw c-l-ky-am-bpw hna¿-in-®p-sIm-≠n-cp-∂-Xv. C-°m-cyw eo-Kv t\-Xr-XzsØ A-dn-bn-°p-I-bpw sN-bvXn-cp-∂p. h-b-\m-Sv ko-‰n-\m-

bn {i-an-®p-sIm-≠n-cp-∂ Sn kn-±o-Jn-s\-bm-Wv bq-Øv-eoKv A-\p-Iq-en-®n-cp-∂-Xv. I-gn-™-am-kw bq-Øv-eoKv Pn-√m I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® bp-h-P-\-Pm-Y-bp-sS D-Zv-Lm-S\, k-am-]-\-®-S-ßp-I-fn¬ \n∂v kn-‰n-Mv Fw.-]n. Fw sF jm-\-hm-kn-s\ H-gn-hm-°p-Ibpw sN-bv-Xn-cp-∂p. A-tX-k-a-bw, Pn-√-bn¬ \n-∂p-≈ a-‰v P-\-{]-Xn-\n-[nI-sf £-Wn-°p-I-bpw sN-bvXp. bp-h-P-\-Pm-Y-bn¬ hn-injv-Sm-Xn-Yn-bm-bn ]-s¶-Sp-ØXp tIm-gn-t°m-Sv \n-∂p-≈ Sn kn-±o-Jv B-bn-cp-∂p.

Npcp¡¯nÂ

s]-t{SmÄ _¦vv sXm-gn-em-fn-IÄ {]-t£m-`-¯n-te-¡v am-\-¥-hm-Sn: hn-hn-[ B-h-iy-ß-fp-∂-bn-®v k-a-c-]-cn]m-Sn-Iƒ B-cw-`n-°m≥ Pn-√m ^yq-h¬ Fw-tπm-bo-kv bq-\n-b≥ (kn.-sF.-Sn.-bp.-) Pn-√m I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\n-®p. s]-t{Smƒ ]-ºv sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v \ym-b-am-b th-X\w \¬-Ip-I, tPm-en k-a-bw F-´p-a-Wn-°q-dm-bn \n-Ps∏-Sp-Øp-I, A-[n-I-k-a-b-Øn-\v A-[n-I th-X-\w \¬Ip-I, am-k-Øn¬ \m-ep eo-hpw s]m-Xp A-h-[n Zn-h-kß-fn¬ i-º-f-tØm-sS-bp-≈ eo-hpw A-\p-h-Zn-°p-I, t£-a-\n-[n Aw-K-Xzw D-d-∏p-h-cp-Øp-I, kv-{Xo-Iƒ-°pw ]p-cp-j≥-am¿-°pw Xp-ey-th-X-\w \¬-Ip-I, cm-{Xn-Po-h\-°m¿-°v a-Xn-bm-b kp-c-£ D-d-∏p-h-cp-Øp-I F-∂o B-h-iy-߃ D-∂-bn-®m-Wv {]-t£m-`w Xp-S-ßp-∂-Xv. ]-Wn-ap-S-°v Dƒ-s∏-sS-bp-≈ i-‡-am-b k-a-c-]-cn]m-Sn-I-fm-Wv B-tem-Nn-°p-∂-Xv. tbm-K-Øn¬ kn.-sF.Sn.-bp. Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n F ap-l-Ω-Zv A-[y-£-X-hln-®p. Kn-co-jv-Ip-am¿, sI sP tdm-bn, sI hn cm-a-N{μ≥, in-lm-_p-±o≥ kw-km-cn-®p.-

kv-IqÄ- hmÀ-jn-I-hpw- \-gv-k-dnI-tem-Â-kh-hpwam\-¥-hmSn: K-h. bp.-]n. kv-Iq-ƒ 149mw- hm¿-jn-I-hpw\-gv-k-dn- I-tem-¬-k-h-hpw- Pn-√m- hn-Zym-`ym-k- Hm-^nk¿- ta-cn- tPm-kv- D-Zv-Lm-S-\w- sN-bv-Xp. kn- sk-bv-X-ehn- A-[y-£-X-h-ln-®p. ap-l-Ω-Zv- t]-cm-{º- ap-Jy-{]-`m-j-Ww- \-S-Øn. hn-P-bnIƒ-°v- Fw- sI- _-jo¿- k-Ωm-\-w- \¬-In. Fw- hn- {]-`mI-c-≥,- k-Pn-Xm sd-Pn,- k-Pn-\n- k-Xo-i-≥,- kn-kn-en- Koh¿-Ko-kv,- Pn-≥-jm Pm-kv-an-≥, {]-[m-\m-[ym-]-I-≥ Fwap-c-fo-[-c-≥, {^m-≥-kn-kv- tk-hy¿- kw-km-cn-®p.

hm-«À A-tXm-dn-än Fw-t¹m-bo-kv bq-\n-b³ ta-J-em-Pm-Y

F.-sF.-ssh.-F-^v. bp-h-P-\ k-Z-Êv kwL-Sn-¸n¨p

Pn-Ãm {In-¡-äv Sow Xn-c-sª-Sp-¸v

3

t\-{X-Nn-InÂ-km Iymw-]v \-S-¯n ssh-Øn-cn: P-\-ssa-{Xn t]m-enkn-s‚-bpw Im-cy-ºm-Sn I-Æmip-]-{Xn-bp-sS-bpw B-`n-ap-JyØn¬ kp-K-‘-Kn-cn Aw-_bn¬ ku-P-\y t\-{X-Nn-In¬km Iymw-]v \-S-Øn. tUm. cmP≥ kn-dn-b-Iv tcm-Kn-I-sf ]-cntim-[n-®p. Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ 10 t]¿-°v Im-cy-ºm-Sn I-Æm-ip]-{Xn-bn¬ ku-P-\y Xn-an-c ikv-{X-{In-b \-S-Øpw. ssh-Øncn F-kv.-sF. Fw F k-t¥m-jv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.-

_v-Zp¬ k-emw, _n-\p tIm-tdmØv, i-c-Xv tkm-a≥, hn F≥ at\m-Pv-Ip-am¿, sI Fw i-¶-c≥Ip-´n kw-km-cn-®p.k-tμ-i-bm-{X I¬-∏-‰, ta∏m-Sn, h-Sp-h-≥-Nm¬, A-º-e-hb¬, ao-\-ßm-Sn, kp¬-Øm≥ _-tØ-cn an-\n kn-hn¬-tÃj≥, ]p¬-∏-≈n, ]-\-a-cw, sh≈-ap-≠ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ ]-cyS-\w \-S-Øn C-∂p-ssh-Io-´v A- I¬-∏-‰: sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn©n-\v am-\-¥-hm-Sn-bn¬ k-am- sb X-I¿-°p-∂ k¿-°m¿, am]n-°pw.t\-Pv-sa‚ v \-b-߃-s°-Xn-tc Po-h-\-°m-cpw s]≥-j≥-Im-cpw 22\v I-e-Œ-td-‰v am¿-®v \-S-Øpw. ]p-Xn-b _- p-Iƒ \n-c-Ønen-d-°m-sX-bpw tZ-i-km¬-IrX dq-´n-e-S-°w kz-Im-cy-_- pIƒ-°v s]¿-an-‰v A-\p-h-Zn-®pw tI-c-f-Øn-se G-‰-hpw h-en-b s]m-Xp-ta-J-em ÿm-]-\-sØ X-I¿-°p-∂ \-b-߃ Aw-Ko-Icn-°m≥ I-gn-bn-√. am¿-®n¬ Poh-\-°m-cpw s]≥-j≥-Im-cpw ]s¶-Sp-°-W-sa-∂v sI.-F-kv.B¿.-Sn. Fw-tπm-bo-kv A-tkmkn-tb-j≥ A-dn-bn-®p. am¿-®v cm-hn-se 10\v K-h. B-ip-]-{Xn ]-cn-k-c-Øv B-cw-`n-°pw.-

I-e-Î-td-äv amÀ-¨v 22\v

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: tI-c-f hm-´¿ A-tXm-dn-‰n Fwtπm-bo-kv bq-\n-b≥ (kn.-sF.-Sn.-bp.-) ta-J-em Pm-Y Pn√-bn-se ]-cy-S-\w ]q¿-Øn-bm-°n. k-am-]-\ s]m-Xptbm-Kw ]n sI cm-a-N-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Sn cmP≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. Pm-Ym Iym-]v-‰≥ Fw X-ºm≥, ]n k-t¥m-jv-Ip-am¿, Fw hn hn-izw-`-c≥ kw-km-cn-®p. Pm-Y-bv-°v Iq-Øp-]-dºv, a-´-∂q¿, I¬-∏-‰ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ ko-I-c-Ww \¬-In.

]À-h-X Xo-h-−n¡v {]-Nm-c-ta-dp-¶p Kq-U-√q¿: Du-´n ]¿-h-X Xo-h-≠n k¿-ho-kn-\v- {]-Nm-cta-dp-∂p. am¿-®v- ]-Ip-Xn-bm-b-t∏m-tg-°pw sa-bv- A-hkm-\w h-sc-bp-≈ Sn-°-‰v- _p-°n-Mv- ]q¿-Øn-bm-bn. Bbn-c-°-W-°n-\m-fp-Iƒ sh-bn-‰n-Mv- en-kv-‰n-ep-≠v-. Du-´n ]¿-h-X Xo-h-≠n-°v- 150 h¿-j-tØm-fw ]-g-°-ap-≠v-. th\-e-h-[n B-tLm-jn-°m-\m-bn tI-c-fw, I¿-Wm-S-I, Xan-gv-\m-Sv- kw-ÿm-\-ß-fn¬ \n-∂v- [m-cm-fw k-©m-cn-Ifm-Wv- Du-´n-bn-se-Øm-dp-≈-Xv-.

a-ln-fm a-µn-cw A-t´-hm-kn-IÄ¡v A-c-£n-X-tI-{µ-am-bn amdp¶p X-e-t»-cn: hn-hn-[ Im-c-Wƒ sIm-≠v s]¨-Ip-´n-I-sf-bpw a‰pw ]m¿-∏n-t°-≠n h-cp-∂ F-ct™m-fn-bn-se a-ln-fm-a-μn-cw A-t¥-hm-kn-Iƒ-°v A-c-£nX-tI-{μ-am-bn am-dp-∂p. \m-ep-am-kw {]m-b-ap-≈ ]n©p-Ip-™v ap-X¬ 60 h-b- pIm-cn h-sc a-μn-c-Øn¬ Xm-a-k°m-cm-Wv. 25 t]¿-°v sR-cp-ßn Xm-a-kn-°m-hp-∂ sI-´n-S-Øn¬ \n-e-hn¬ 38 t]-cm-Wv I-gn-bp∂-Xv. kp-c-£m {I-ao-I-c-W-߃ H-∂p-an-√m-Ø-Xm-Wv a-ln-fm aμn-c-Øn-se A-t¥-hm-kn-I-sf `o-Xn-bn-em-gv-Øp-∂-Xv. ÿn-cw kp-c-£m Po-h-\-°m-cn-√. kmaq-ln-I t£-a h-Ip-∏n-s‚ \n-b{¥-W-Øn-ep-≈ a-ln-fm a-μ-cnØn¬ H-cp kq-{]-≠pw k-lmbn-bm-bn H-cp ]yq-Wp-am-Wv Poh-\-°m-cn-I-fm-bp-≈-Xv. cm-hnse 10 ap-X¬ ssh-Io-´v A-©p-

h-sc-bm-Wv C-hn-Sp-sØ Uyq-´n k-a-bw. Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv -tN©v h-gn \n-b-a-\w e-`n-® ta-{S≥ A-t¥-hm-kn-I-fp-sS ]n-W-°-w ]-cn-l-cn-°m≥ X-s∂ G-sd _p-≤n-ap-´p-I-bm-Wv. im-kv-{Xob-am-b Iu¨-kn-en-Mv, Ip-‰-IrXy-ß-fn¬ \n-∂v kz-bw-tam-N\w tX-Sp-∂-Xn-\p-≈ a-\-im-kv{X-]-c-am-b C-S-s]-S-ep-Iƒ F∂n-ß-s\-bp-≈ H-cp kw-hn-[m\-hpw a-ln-fm a-μn-c-Øn-en-√. bYm¿-∞-Øn¬ kp-c-£ tX-Snsb-Øn-b-h-sc A-c-£n-Xm-hÿ-bn-te-°p X-≈n-hn-Sp-I-bmWv sN-øp-∂-Xv. C-Xm-Wv C-S-bv°n-sS H-fn-t®m-´-Øn-\p Im-c-Wam-hp-∂-Xv. A-Xn-\n-sS I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn F-t´m-sS a-ln-fm a-μn-cØn¬ \n-∂v H-fn-t®m-Sn-b A©v s]¨-Ip-´n-I-sf-bpw sh≈n-bm-gv-N ]p-e¿-s® a-μn-c-Øn-

\-Sp-Øv h-®v ]-cn-k-c-hm-kn-Ifp-sS k-lm-b-tØm-sS t]m-enkv I-s≠-Øn. kv-t‰-j-\n-se-Øn-® C-h-sc t]m-en-kv tNm-Zyw sN-bv-Xv samgn tc-J-s∏-Sp-Øn-b ti-jw h\n-Xm t]m-en-kv A-I-º-Sn-tbmsS X-e-t»-cn F.kn.sP.Fw. tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n. a-´∂q¿, tI-f-Iw, X-em-bn F-∂nhn-S-ß-fn-se aq-∂p s]¨-Ip-´nI-fpw Kp-P-dm-Øv, X-an-gv-\m-Sv kztZ-in-I-fm-b c-≠v bp-h-Xn-I-fpam-Wv a-μn-c-Øn¬ \n-∂p c-£s∏-´-Xv. C-Xn¬ a-´-∂q¿ kz-tZin-\n kw-`-h-Zn-h-kw in-h-]p-cw ssl-kv-Iq-fn¬ t]m-en-kv A-Iº-Sn-tbm-sS π-kv h¨ ]-co-£sb-gp-Xn Xn-cn-s®-Øn cm-{Xn- apdn-bn¬ ]Tn-°m≥ C-cp-∂n-cp∂p. Xp-S¿-∂v `-£-W k-a-bØm-Wv A-©p-t]-sc-bpw ImWm-Xm-b-Xm-bn {i-≤-bn¬-s∏-´Xv.

\n¿-am-W {]-hr-Øn-Iƒ \-S°p-∂-Xn-\m¬ ap-dn-bp-sS P-\me-Iƒ C-f-°n am-‰n-bn-cp-∂p. Chn-sS t_m¿-Uv sIm-≠v a-d-® P\-en-eq-sS-bm-Wv A-©p-t]-cpw c-£-s∏-´-Xv. {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ \¬-In-b {]m-Y-an-I hn-h-c-W-sØ Xp-S¿∂v \-S-Øn-b Xn-c-®-n-en¬ a-μ-cnØn-\v k-ao-]-sØ Ip-‰n-°m´n¬ \n-∂v cm-{Xn-tbm-sS H-cp s]-¨-Ip-´n-sb-bpw ]n-∂o-Sv aμn-c-Øn-\v k-ao-]-sØ ho-´ns‚ ]n-d-Ip-h-i-Øv \n-∂v a-‰p-≈h-sc-bpw ]n-Sn-Iq-Sp-I-bm-bn-cp∂p. a-μ-n-c-Øn¬ Xm-a-kn-°m≥ Xm¬-]-cy-an-√m-Ø-Xn-\m-em-Wv H-fn-t®m-Sp-∂-sX-∂p I-sØ-gpXn h-®-Xm-bn t]m-en-kv A-t\zj-W-Øn¬ hy-‡-am-°n-bn-´p≠v. a-μn-c-Øn-se Xm-a-k-°m-cpsS ]o-U-\-hpw H-fn-t®m-´-Øn-\v t{]-c-I-am-bn-´p-s≠-∂ B-tcm]-Ww i-‡-am-Wv.

ta-¸m-Sn-þ-h-Sp-h³-Nm td-m-Un am-en-\yw tdm-Uv ]p-\À-\nÀ-am-Ww \n-t£-]n-¡p-¶-Xm-bn ]-cm-Xn X-S-ªp

hn-Z-ym-`-ym-k hn-Nm-c k-tμ-i-bm-{X I¬-∏-‰-bn¬ sk-t‰m kw-ÿm-\ sN-b¿-am≥ tIm-´m-Ø-e ]m-Sn-h-b¬: ta-∏m-Sn-˛-h-Sp-h≥Nm¬ dq-´n¬ ap-ss∏-\m-Sv- ]-©mtam-l-\≥ Pm-Ym Iym-]v-‰≥ D-am-i-¶-dn-\v ]-Xm-I ssI-am-dn D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p b-Øn-se ]p-Xn-b-]m-Sn ap-X¬ ]m-Sn-h-b¬ h-sc tdm-U-cn-Inse h-\-Øn¬ am-en-\yw X-≈p∂-Xm-bn ]-cm-Xn. \-߃ Zp-cn-X-Øn-em-Wv. Sn ]n hm-g-h-‰: ap-´n¬ {Km-a-∏-©m-b- \n-‰v B-h-iy-s∏-´p. Cu `m-K-ß-fn¬ Zp¿-K-‘w - h - l - n-®p. a-dn- Im-c-Ww \-S-°m≥ I-gn-bm-Ø k-ºq¿-W s]≥-j≥ ]-©m- eq-t°m A-[y-£X Øn-se s]≥-j≥ hn-X-c-Ww DS≥ \-S-Ø-W-sa-∂v ko-\n-b¿ b-Øm-bn {]-Jym-]n-°-s∏-´ ]- bw Im-tcm-S≥, _m-e-tKm-]m- A-h-ÿ-bm-Wv-. - m-Wv ap-´n¬. s]≥-j≥ e≥, F sI cm-P-tKm-]m¬, ]n kn-‰n-k¨-kv {^-≠v-kv sh¬- ©m-bØ _m¿-_¿-tjm-∏n-se am-en- n-≈ kw-km-cn-®p.- p-Im-cW - w h-tbm-P- tKm-hn-μ∏ s^-b¿ A-tkm-kn-tb-j≥ bq- e-`n-°m-ØX \y-ß-fpw I-S-I-fn-se D-]-tbm-K-

s]³-j³ D-S³ hn-X-c-Ww sN-¿-Ww

iq-\y-am-b πm-kv-‰n-Iv- h-kv-Xp°-fpw h≥-tXm-Xn¬ \n-tXy-\ h-\-Øn¬ \n-t£-]n-°p-∂p≠v. h-\-Øn¬ am-en-\yw \n-t£]n-°p-∂-h¿-s°-Xn-tc I¿-i-\ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°m≥ \n-b-a-aps≠-¶n-epw h-\w-h-Ip-∏n-s‚ `mK-Øp-\n-∂v bm-sXm-cp \o-°hpw D-≠m-hp-∂n-s√-∂p \m-´pIm¿ B-tcm-]n-®p. am-en-\y-\n-

t£-]w h-\y-Po-hn-I-fn-epw Chn-sS-\n-∂v D¬-`-hn-°p-∂ \o-cpd-h-I-fn-se P-ew D-]-tbm-Kn-°p∂ I-S-®n-°p-∂v-, tIm-´-\m-Sv- {]tZ-i-sØ P-\-ß-fn-epw Kp-cp-Xc-am-b B-tcm-Ky-{]-iv-\-Øn-\v Im-c-W-am-hp-∂p-≠v-. bm-{X-°m¿-°v- aq-°p-s]mØm-sX C-Xn-eq-sS k-©-cn°m≥ I-gn-bm-Ø A-h-ÿ-bmWv-.-

am-\-¥-hm-Sn: ]-Wn ]q¿-Øn-bmbn Zn-h-k-߃-°-Iw X-I¿-∂ am-\-¥-hm-Sn sI.-F-kv.-B¿.-Sn.kn. Km-tc-Pv tdm-Un-s‚ ]p-\¿\n¿-am-Ww Un.-ssh.-F-^v.-sF. X-S-™p. {Km-a-∏-©m-b-Øv 12 e-£w cq-] sN-e-h-gn-®m-Wv tdm-Un-s‚ 300 ao-‰-tdm-fw h-cp-∂ `m-Kw c≠p-am-kw ap-ºv tIm¨-{Io-‰v

sN-bv-X-Xv. F-∂m¬, \n¿-am-WØn-se A-]m-Iw-aq-ew tdm-Uv X-I-cp-I-bm-Wp-≠m-b-Xv. C-Xn-\p-ap-tº tIm¨-{Io-‰v sN-bv-X `m-Kw X-I-cm-sX In-S°p-∂p-≠v. ]p-\¿-{]-hr-Øn \-SØp-∂-Xv A-im-kv-{Xo-b-am-sW∂p ]-d-™m-Wv Un.-ssh.-F-^v.sF. {]-h¿-Ø-I¿ ]-Wn X-S- s∏-Sp-Øn-b-Xv.-

Thejas Epaper wayanad Edition 2014-03-15  
Thejas Epaper wayanad Edition 2014-03-15  

Thejas Epaper wayanad edition. 2014-03-15