Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOZHIKODE/WYD

hntij§Ä

tPm-_n am-Xyp-hn-\v A-hmÀ-Uv am-\-¥-hm-Sn: do-k¿-th kq-{]≠v Hm-^n-kn-se ^-Ãv t{K-Uv {Um-^v-‰v-kv-am-\m-b tPm-_n amXyp-hn-\v k¿-th B‚ v em≥-Uv sd-t°m-Uv-kv h-Ip-∏n-se an-I® {Um-^v-‰v-kv-am-\p-≈ ]p-c-kvIm-cw e-`n-®p. d-h-\yq-Zn-\-Øn¬ \-S-∂ N-Sßn-em-Wv A-hm¿-Uv {]-Jym-]n®-Xv. tIm-gn-t°m-Sv ]p-Xp-∏m-Sn kz-tZ-in-bm-Wv tPm-_n am-Xyp.

Adnbn-¸pIÄ

ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw I¬-∏-‰: ssh-Øn-cn C-e-Iv-{Sn°¬ sk-Iv-j-\n-se Iq-´-ap-≠ k-_v tÃ-j≥ ]-cn-[n-bn-ep-≈ ssh-Øn-cn, s]m-gp-X-\, In≥{^ ^o-U-dn-s‚ Io-gn¬ h-cp-∂ ÿ-e-ß-fn¬ am¿-®v \m-ep-hsc cm-hn-se H-º-Xp-ap-X¬ ssh-Io-´v A-©p-h-sc `m-Kn-Iam-tbm ]q¿-W-am-tbm ssh-ZypXn X-S- -s∏-Sp-sa-∂v A-kn v F≥-Pn-\o-b¿ A-dn-bn-®p.

]-cn-Øn-Xn kw-c-£-Ww ap³-\nÀ-¯n ]-Sn-ªm-d-¯-d ]-©m-b-¯v _-P-äv ]-Sn-™m-d-Ø-d: ]-©m-b-Øns‚ 2014˛15 h¿-j-tØ-°p-f-f _-P-‰v ssh-kv {]-kn-U‚ v j¨-ap-J≥ am-ÿ A-h-X-cn-∏n®p. 11,06,66,000 cq-] h-c-hpw 11,06,05,173 cq-] sN-e-hpw {]-Xo£n-°p-∂ 60,287 cq-]-bp-sS an-® _-P-‰m-Wv A-h-X-cn-∏n-®-Xv. ]-cn-ÿn-Xn kw-c-£-Wm¿Yw ]p-g-tbm-c-ß-fn-epw s]m-Xpÿ-e-ß-fn-epw kv-Iqƒ ]-cn-kc-ß-fn-epw ap-f-bpƒ-s∏-sS-bp-ff a-c-߃ h-®p-]n-Sn-∏n-°m-\pw ss]-∏v Iw-t]m-Ãv, Km¿-ln-I _tbm-Kym-kv πm‚ v Xp-S-ßn-b amen-\y \n¿-am¿-P-\ {]-h¿-Ø-\߃ \-S-Øm-\pw X-I¿-∂p-sIm≠n-cn-°p-∂ Im¿-jn-I ta-J-esb ]p-\-cp-≤-cn-°m≥ Im¿-jnI \-gv-k-dn ÿm-]n-°p-∂-Xpƒs∏-sS-bp-f-f hn-hn-[ ]-≤-Xn-Iƒ Dƒ-s∏-Sp-Øn. tbm-K-Øn¬ ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v sI _n \-ko-a kw-kmcn-®p.-

kpÂ-¯m³ _-t¯-cn-bn Ip-Sn-sh-Å ]-²-Xn-¡v ap³-Xq-¡w

26 s^{_phcn 2014 _p[≥

tIm¬-{K-Ên-se {]-iv-\w ]-cn-l-cn-¡m³ t\-Xr-Xzw D-WÀ-¶p {]-hÀ-¯n-¡-Ww: bq-¯v tIm¬-{K-kv kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: A-ºe-h-b-en-se tIm¨-{K- n-se {]-iv-\w ]-cn-l-cn-°m≥ Pn-√m t\-Xr-Xzw X-øm-dm-h-W-sa-∂v bq-Øv tIm¨-{K-kv t\-Xm-°ƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-hiy-s∏-´p. A-º-e-h-b¬ ]-©m-b-Øns‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ \n-∂p \q-dp-I-W-°n-\v tIm¨-{K-kv {]h¿-Ø-I¿ ]m¿-´n hn-Sm≥ X-ømsd-Sp-°p-I-bm-sW-∂pw A-h-sc ]n-¥n-cn-∏n-°m≥ Pn-√m t\-XrXzw A-Sn-b-¥-c-am-bn C-S-s]-SW-sa-∂pw t\-Xm-°ƒ B-h-iys∏-´p.{]m-tZ-in-I t\-Xr-Xz-Øn-s‚ [n-°m-c \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj-

[n-®v Zo¿-L-Im-ew a-fi-ew {]kn-U‚pw Un.-kn.-kn. Aw-K-hpw ap≥ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚p-amb hy-‡n-bp-sS t\-Xr-Xz-Ønem-Wv H-cp kw-Lw B-fp-Iƒ ]m¿-´n hn-Sm≥ X-øm-sd-Sp-°p-∂Xv. ]m¿-´n-bp-sS-bpw ]-©m-bØv {]-kn-U-‚ n-s‚-bpw G-Im[n-]-Xy- \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj[n-®v ]-©m-b-Øn-s‚ hn-hn-[ `mK-ß-fn¬ \n-∂v \n-c-h-[n {]-h¿Ø-I¿ ]m¿-´n-hn-Sm-\p-≈ X-ømsd-Sp-∏n-em-sW-∂pw t\-Xm-°ƒ ]-d-™p. A-º-e-h-b-en¬ \-S-°p-∂ A-\-[n-Ir-X a-W¬, ]m-d J-\\-߃-°v ]m¿-´n-bpw ]-©m-bØv {]-kn-U‚pw H-Øm-i sN-

øp-∂-Xm-bpw bq-Øv tIm¨-{Kkv B-tcm-]n-®p. Pn-√-bn¬ Xs∂ tIm¨-{K- n-s‚ i-‡n-tI{μ-ß-fn-sem-∂m-b A-º-e-h-ben¬ {]-h¿-Ø-I-cp-sS sIm-gn™p-t]m-°v ]m¿-´n-°v £o-Ww sN-øpw. Un.-kn.-kn. t\-Xr-Xzw A-Snb-¥-c-am-bn {]-iv-\-Øn¬ C-Ss]-´v sI.-]n.-kn.-kn-bp-sS {i-≤bn¬ Cu {]-iv-\w sIm-≠p-h-cWw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-º-e-h-b¬ a-fi-ew {]-knU‚ v F sP kn-dn≥ tPm-kv, P\-d¬ sk-{I-´-dn k-t¥m-jv-Ipam¿, s\-√-d-®m¬ _q-Øv I-Ωn- I¬∏-‰ tªm-°v ]-©m-b-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ h-b-\m-Sv am-c-Ø-Wn¬ kn-\n-am-Xm-cw A-_pkeow ‰n {]-kn-U‚ v sI Fw \u-^¬ Zo-]-in-J-tb-¥p∂p. sX-∂n-¥y≥ Xm-cw I\n-l k-ao]w ]-s¶-Sp-Øp.-

Xn-cp-\mÄ k-am-]n-¨p

kw-Ko-X km-bm-lv-\-hpw A-\p-kv-a-c-W-tbm-K-hpw I¬-∏-‰: kw-Ko-Xn-I I¬-∏-‰-bpsS aq-∂m-a-Xv kw-Ko-X km-bmlv-\-hpw ]n `m-kv-I-c≥, Ko-co-jv ]p-Ø-t©-cn A-\p-kv-a-c-W-hpw ap-\n-kn-∏¬ Su¨-lm-fn¬ \-S∂p. N-S-ßn¬ ]n sI _m-_p-cmPv A-[y-£-X-h-ln-®p. kv-Iqƒ

I-tem-¬-k-h hn-P-bn-I-fm-b apt≠-cn Pn.-hn.-F-®v.-F-kv.-F-knse ssh-im-Jpw kw-L-hpw sN≠-ta-fw \-S-Øn-bm-Wv ]-cn-]mSn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-X-Xv. kn.-]n.-Fw. Pn-√m sk-{I-´-dn kn sI i-io-{μ≥ kw-Ko-X-I-bp-

sS tem-tKm {]-Im-i-\w sN-bvXp. ]r-Yzn-cm-Pv sam-S-°-√p¿ A\p-kv-a-c-W {]-`m-j-Ww \-SØn. I¬-∏-‰ tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v ]n sI A-\n¬Ip-am¿, F-kv kn tPm¨, Atim-I≥ kw-km-cn-®p.

Xr-»n-te-cn: sk‚ v tPm¿-Pv tZhm-e-b-Øn¬ Xn-cp-\mƒ k-am]n-®p. hn-Im-cn ^m. jm-Pn aqtØ-S-Øv sIm-Sn D-b¿-Øn. XpS¿-∂v \-S-Øn-b hn-ip-≤ Ip¿_m-\-bv-°v ^m. Nm-≠n ]p-\°m-Sv ap-Jy-Im¿-an-I-Xzw h-ln®p. Xn-cp-\mƒ Km-\-]q-P-bv-°v ^m. tPm-kv I-f-∏p-c t\-Xr-Xzw \¬-In.

sI-Sp-Xn: \-ã-]-cn-lm-cw \Â-Ip-¶-Xn A-]m-I-X sh-≈-ap-≠: Im-e-h¿-j-s°-SpXn-bn-epw h-cƒ-®-bn-epw Ir-jn\m-iw kw-`-hn-®-h¿-°v \-„-]cn-lm-cw \¬-Ip-∂-Xn¬ h≥ A]m-I-X-bp-≈-Xm-bn B-tcm-]Ww. aq-∂p am-kw ap-ºv hn-X-c-Ww sN-bv-X-Xv \q-dp i-X-am-\w \-„]-cn-lm-c-am-bn-cp-s∂-¶n¬ Ct∏mƒ I¿-j-I¿-°v \¬-Ip-∂Xv 29 i-X-am-\w am-{X-am-Wv. Pn-√bn¬ 2011, 2012, 2013 h¿-j-ßfn¬ Im-e-h¿-j-Øn-epw h-cƒ®-bn-epw Ir-jn-\-in-® B-bn-c°-W-°n-\v I¿-j-I¿-°m-Wv k¿-°m¿ \-„-]-cn-lm-cw \¬Im-\p-≈-Xv. F-∂m¬, C-Xn-\m-bn aq-∂pam-kw ap-ºv A-©p-tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-°p-I-bpw Ir-jn-\miw kw-`-hn-®-h¿-°v dn-t]m¿-´v sN-bv-X Xp-I ap-gp-h≥ \¬-Im\pw Ir-jn-h-Ip-∏v Xo-cp-am-\n-®ncp-∂p. C-Xp-{]-Im-cw Pn-√-bp-sS ]-e-`m-K-ß-fn-epw Ir-jn-`-h≥ h-gn G-Xm-\pw I¿-j-I¿-°v XpI hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. Cu k-ab-Øv e-`n-°m-sX t]m-b I¿-jI¿-°m-Wv H-cp tIm-Sn cq-] Ct∏mƒ hn-X-c-W-Øn-\m-bn Ir-

I¿-j-I-kw-Lw sh-≈-ap-≠ hn-t√-Pv I-Ωn-‰n-bp-sS Ir-jn-`-h≥ am¿-®v F tPm-Wn D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p kp¬-Øm-≥ _-tØ-cn: k-a-{KIp-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-°pw `-h-\jn-h-Ip-∏v A-\p-h-Zn-®n-cn-°p-∂- ©m-b-Øn¬ X-s∂ t\-c-sØ cw \¬-I-W-sa-∂pw k¿-°m-cpw \n¿-am-W-Øn-\pw Im¿-jn-I taXv. e-`n-®-h¿-°v \q-dp i-X-am-\w \- a-{¥n-bpw {]-Jym-]n-® {]-Im-cw J-e-bv-°pw Du-∂¬ \¬-In F-∂m¬, C-Xm-h-s´ dn-t]m¿- „-]-cn-lm-c-hpw C-t∏mƒ e-`n- \q-dp i-X-am-\w \-„-]-cn-lm-cw 2014˛15 h¿-j-sØ _-P-‰v kp¬´v sN-bv-X Ir-jn-\m-i-Øn-s‚ 29 °p-∂-h¿-°v 29 i-X-am-\-hp-am- th-W-sa-∂p-am-Wv I¿-j-I-cpØm≥ _-tØ-cn {Km-a-∏-©m-bsS B-h-iyw. i-X-am-\w am-{Xw I¿-j-I-\v Wv. Øv A-h-X-cn-∏n-®p. Cu B-h-iy-ap-∂-bn-®v I-gn\¬-Im-\m-Wv Xo-cp-am-\w. shC-c-´-Øm-∏n-s\-Xn-tc-bm-Wv ssh-kv {]-kn-U‚ v _m-_p ≈-ap-≠ Ir-jn-`-h-\n¬ 2013 Pq- I¿-j-I¿ {]-Xn-tj-[-hp-am-bn ™-Zn-h-kw I¿-j-I-kw-L-Øn]p-fn-°¬ A-h-X-cn-∏n-® _-P-‰v Wn¬ Ir-jn-\-in-®-h¿-°v am-{X- cw-K-Øp-h-cp-∂-Xv. I-gn-™-h¿- s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ sh-≈-ap-≠ {]-Im-cw 23,88,76,607 cq-] h-cam-Wv \-„-]-cn-lm-cw \¬-Ip-∂- jw h-sc-bp-≠m-b ap-gp-h≥ Ir- Ir-jn-`-h-\n-te-°v am¿-®pw [¿hpw 22,66,60,000 cq-] sN-e-hpw Xv. am-\-¥-hm-Sn-bn¬ H-tc ]- jn-\m-i-߃-°pw \-„-]-cn-lm- W-bpw \-S-Øn-. 24,16,607 cq-] an-®-hpw {]-Xo-£n°p-∂p. ]-©m-b-Øv kz-¥-am-bn c≠p-tIm-Sn cq-] `-h-\-]-≤-Xn°m-bn am-‰n-h-®p-sh-∂-Xm-Wv CØ-h-W-sØ {]-tXy-I-X. ]I¬-∏-‰: hn-e-°-b-‰-Øn-\pw A©m-b-Øn-\v e-`n-°p-∂ ^-≠pgn-a-Xn-°p-sa-Xn-tc kn.-]n.-sF. Iƒ-°v ]p-d-sa kw-ÿm-\ k¿a-fi-ew I-Ωn-‰n-I-fp-sS t\-Xr°m-cn-s‚ hn-hn-[ ]-≤-Xn-I-fn¬ Xz-Øn¬ d-h-\yq Hm-^n-kp-I-fnDƒ-s∏-Sp-Øn tdm-Up-Iƒ-°v 1.te-°v am¿-®v \-S-Øn. am-\-¥70 tIm-Sn \o-°n-h-®p. hm-Sn B¿.-Un. Hm-^n-kv, sshIm-cm-∏p-g Ip-Sn-sh-≈ ]-≤Øn-cn Xm-eq-°v Hm-^n-kv, kp¬Xn, a-Wn-®n-d Sq-dn-kw hn-I-k-\ Øm≥ _-tØ-cn an-\n kn-hn¬]-≤-Xn, sN-X-e-b-Øv ss{StÃ-j≥ F-∂n-hn-S-ß-fn-te-°m_¬ bq-\n-th-gv-kn-‰n, ss_-]mbn-cp-∂p am¿-®v. kv, hn-Zym-`ym-kw, B-tcm-Kyw, ssh-Øn-cn-bn¬ kw-ÿm-\ am-en-\y \n¿-am¿-P-\w, sXm-gnF-Iv-kn-Iyq-´o-hv Aw-Kw Sn hn ep-d-∏v ]-≤-Xn, Zm-cn-{Zy \n¿-am¿_m-e≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. P-\w F-∂n-ß-s\-bp-≈ ]-≤-Xnhn bq-kp-^v A-[y-£-\m-bn-cpIƒ-°pw _-P-‰n¬ Xp-I h-I-bn- am-\-¥-hm-Sn B¿.-Un. Hm-^n-kn-te-°v kn.-]n.-sF. \-S-Øn-b am¿-®v Pn-√m sk-{I-´-dn ∂p. kn F-kv Ãm≥-en≥, sI cp-Øn-bn-´p-≠v.hn-P-b≥ sN-dp-I-c D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

B-th-i-am-bn h-b-\m-Sv am-c-¯¬ I-¬-∏-‰: tªm-°v ]-©m-b-Øv ap-tJ-\ \-S-∏m-°p-∂ kw-tbmPn-X \o¿-Ø-S ]-cn-]m-e-\ ]-cn]m-Sn-bp-sS hn-h-c hn-Zym-`ym-k hn-\n-a-b-Øn-s‚ `m-K-am-bn \-SØn-b h-b-\m-Sv am-c-ب Bth-i-am-bn. cm-{„o-b, kmw-kvIm-cn-I ta-J-e-I-fn-se \n-c-h-[n {]-ap-J¿ A-Wn-\n-c-∂ am-c-Ø-

Wn¬ {]-i-kv-X kn-\n-am-Xm-cß-fm-b I-\n-l, A-_p k-eow F-∂n-h¿ Zo-]-in-J-tb-¥n-.cm-hn-se F-´-c-tbm-sS ]n-Wtßm-Sv tdm-Uv P-Mv-j-\n¬ Fw hn t{i-bmw-kv-Ip-am¿ Fw.-F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hnZym¿-Yn-I-fpw am-[y-a-{]-h¿-ØI-cp-w cm-{„o-b-{]-h¿-Ø-I-cpw

ap-f-b-dn-hp-IÄ tX-Sn hn-ZymÀ-Yn-IÄ; A-[ym-]-IÀ-¡pw ]p-¯-\-\p-`-hw I¬-∏-‰: P-e-hpw {]-Ir-Xn hn-`h-ß-fpw Nq-j-Ww sN-øm-sX ho-Sp-I-fpw ]m-e-ß-fpw A-Ws°-´p-I-fpw \n¿-an-°p-∂ kmt¶-Xn-I hn-Zy-Iƒ kw-_-‘n-®v Xr-ss°-∏-‰ D-d-hn¬ \-S-°p-∂ in¬-∏-im-e th-dn-´-Xm-hp-∂p. `m-hn-bp-sS \n-e-\n¬-∏n-\v {]-IrXn-°n-W-ßn-b \n¿-am-W-co-XnIƒ th-W-sa-∂ Xn-cn-®-dn-hn-emWv cm-Py-Øn-\-I-Øpw ]p-d-Øp\n-∂p-ap-≈ hn-Zym¿-Yn-I-fpw A[ym-]-I-cpw ]-s¶-Sp-°p-∂-Xv. t_¨ bq-\n-th-gv-kn-‰n Hm-^v A-ssπ-Uv k-b≥-k-kn-se {]^. bp¿-Kv Kp-¥-dn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ 15Hm-fw hn-Zym¿-Yn-Iƒ Chn-sS-sb-Øn-bn-´p-≠v. h-kn-°m-\p-≈ C-Sw F-∂Xn-\-∏p-dw ho-Sv B-Uw-_-c-Øns‚ A-S-bm-f-am-bn am-dp-I-bmsW-∂p bp¿-Kv Kp-¥¿ A-`n-{]mb-s∏-´p. Cu A-S-bm-f-߃ sI´n-s∏m-°p-∂-Xn-\m-Wv G-dn-b ]¶v {]-Ir-Xn hn-`-h-ß-fpw Nq-jWw sN-ø-s∏-Sp-∂-Xv. kn-a‚ v Is≠-Øn-bn-´v 60 h¿-j-w am-{X-ta B-bn-´p-≈q. A-Xn-\p ap-ºv \n¿am-W-߃-°v ]-c-º-cm-K-X kmt¶-Xn-I-hn-Zy-Iƒ D-≠m-bn-cp∂p. B-[p-\n-I km-t¶-Xn-I-hnZy-sb sh-√p-∂ \n¿-am-W-co-XnI-fm-bn-cp-∂p A-h. C-t∏mƒ \-S-Øp-∂ \n¿-amW-߃ P-e-hpw `-£-W-hpw Im-em-h-ÿ-bpw X-I¿-Øp-sIm≠p-≈-Xm-sW-∂pw A-t±-lw ]-

Xr-ss°-∏-‰-bn-se D-d-hv C-t°m-en-¶v-kn-s‚ _mw-_q t{Km-hv Imw-]-kn-se-Øn-b t_¨ bq-\n-th-gv-kn-‰n Hm-^v A-ssπ-Uv k-b≥-k-kn-se hn-Zym¿-Yn-I-fpw A-[ym-]-I-cpw d-™p. H-cp e-£-Øn-e-[n-Iw im-e-bn¬ ]-s¶-Sp-Ø tUm. hnho-Sp-Iƒ Xm-a-kn-°m-\m-fn-√m- t\m-Zv Ir-jv-W≥ ]-d-™p. sI.sX A-S-™p-In-S-°p-tºmƒ A- F-^v.-B¿.-sF-bn-se im-kv-{X\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-I- ⁄≥ tUm. Sn hn k-Po-hv, kvfpƒ-s∏-sS \n¿-[-\¿ Xm-a-kn- s]-bn≥ B¿-°n-sS-Iv-‰v A-cn°p-∂-Xv A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy- bm-\ _n-\-^, D-d-hv F-t°m enß-sfm-´p-an-√m-Ø hr-Øn-lo-\- ¶v-kv am-t\-Pn-Mv U-b-d-Œ¿ Sn inam-b C-S-ß-fn-em-sW-∂v in¬-∏- h-cm-Pv kw-km-cn-®p.

Xm-eq-¡v tI-{µ-§-fn kn.-]n.-sF. amÀ-¨v

AÀ-Y-h-¯m-b kn-\n-a-IÄ Iq-Sp-X-epw cq-]-s¸-Sp-¶-Xv a-e-bm-f-¯n-Â: I-\n-l I¬-∏-‰: A¿-Y-h-Øm-b kn-\na-Iƒ Iq-Sp-X-epw cq-]-s∏-Sp-∂Xp a-e-bm-f-Øn-em-sW-∂pw ]pXn-b c-≠p kn-\n-a-Iƒ ]q¿-Ønbm-bn-h-cn-I-bm-sW-∂pw {]-ikv-X sX-∂n-¥y≥ kn-\n-am-Xmcw I-\n-l-. h-b-\m-Sv {]-kv-¢-∫v kw-LSn-∏n-® ao-‰v Z {]-kv ]-cn-]m-Snbn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-h¿. Ip-Spw-_-Øn-s‚ ]n¥p-W-bp-s≠-¶n¬ hn-hm-l-tij-hpw kn-\n-a-bn¬ k-Po-h-am-

Im-≥ I-gn-bpw. A-`n-\-b-Po-hn-XØn-s‚ {]-[m-\-t{i-Wn-bn¬ \n¬-°p-tºm-gm-bn-cp-∂p hn-hmlw. F-∂m¬, hn-hm-l-ti-jhpw kn-\n-a-bn¬ k-Po-h-amIm≥ km-[n-®-Xv Ip-Spw-_-Øns‚ ]q¿-W -]n-¥p-W-bp-≈-XpsIm-≠m-Wv. a-‰n-S-ß-fn¬ tPm-en sN-øp∂ kv-{Xo-Iƒ hn-hm-l-ti-jw ho-≠pw tPm-en-°v t]m-hp-∂-Xp t]m-se X-s∂-bm-Wv kn-\n-abpw. hn-hm-l-ti-jw B-dp h¿-

jw A-ta-cn-°-bn-em-bn-cp-s∂¶n-epw C-t∏mƒ sN-ss∂-bn¬ ÿn-c-Xm-a-k-am-Wv. a-e-bm-f-Øn¬ a-Ωq-´n-tbmsSm-∏w \m-ep Nn-{X-ß-fn-epw tam-l≥-em-en-t\m-sSm-∏w c-≠p Nn-{X-ß-fn-epw A-`n-\-bn-®p. `mj- I-W-°n-se-Sp-Øm¬ X-an-gmWv kp-J-sa-¶n-epw a-e-bm-f-kn\n-a-bm-Wv G-sd-bn-jv-S-sa-∂pw I-\n-l hy-‡-am-°n. sI F A\n¬-Ip-am¿-, F-kv- hn-t\-jv-Ipam¿- kw-km-cn-®p.-

t^m-t«m {]-ZÀ-i-\w am-\-¥-hm-Sn: kw-ÿm-\ k¿°m-cn-s‚ 1,000 Zn-\m-tLm-jtØm-S-\p-_-‘n-®v Pn-√m C≥^¿-ta-j≥ Hm-^n-kv kw-L-Sn∏n-°p-∂ hn-I-k-\ t^m-t´m {]Z¿-i-\w tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kn A-_v-Zp¬ A-jvd-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ss{S-kw-lm-fn¬ kw-LS- n-∏n® {]-Z¿-i-\-Øn¬ I-gn-™ aq∂p h¿-j-ß-fn¬ kw-ÿm-\-Xe-Øn-epw Pn-√m X-e-Øn-epw k¿-°m¿ \-SØ - n-b hn-hn-[ hn-Ik-\ {]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS t^mt´m-I-fm-Wv Dƒ-s∏-Sp-Øn-b-Xv. tªm-°v hn-I-k-\-Im-cy Ãm‚nMv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ Fw Pn _n-μp A-[y-£X - h - l - n-®p.

Iq-«-[À-W \-S-¯n

Po-h-\-°m-cpw A-[ym-]-I-cpw I-e-Œ-td-‰v ]-Sn-°¬ \-S-Øn-b [¿-W F≥.-Pn.-H. bq-\n-b≥ kw-ÿm-\ sk-{I-t´-dn-b-‰v Aw-Kw sI sI tam-l-\≥ D-Zv-Lm-S-\w -sN-øp-∂p

I¬-∏-‰: i-º-f I-Ωo-j≥ ]p-\ w-L-Sn-∏n-°p-I, 2013 G-{]n¬ H-∂n-\p ti-jw k¿-ho-kn¬ {]th-in-®-h¿-°pw \n-›-bn-°-s∏´ s]≥-j≥ _m-[-I-am-°p-I F∂o B-h-iy-߃ D-∂-bn-®v BIv-j≥ Iu¨-kn-en-s‚ t\-XrXz-Øn¬ Po-h-\-°m-cpw A-[ym]-I-cpw Pn-√m, Xm-eq-°v tI-{μß-fn¬ Iq-´-[¿-W \-S-Øn.I-e-Œ-td-‰v ]-cn-k-c-Øv \-S∂ [¿-W F≥.-Pn.-H. bq-\n-b≥ kw-ÿm-\ sk-{I-t´-dn-b-‰v AwKw sI sI tam-l-\≥ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. kn Hm-a-\ A-[y£-X-h-ln-®p. Fw tZ-h-Ip-am¿ kw-km-cn-®p. kp¬-Øm≥ _-tØ-cn-bn¬ sI.-Pn.-H.-F. Pn-√m tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn sI in-h-Zm-k≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. F-^v.-F-kv.C.-Sn.-H. Pn-√m {]-kn-U‚ v thWp ap-≈m-´v kw-km-cn-®p.

Dƒ-s∏-sS \q-dp-I-W-°n-\m-fpIƒ am-c-Ø-Wn-s‚ `m-K-am-bn.tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU-‚ v ]n sI A-\n¬-Ip-am¿ A[y-£-X-h-ln-®p. \-ko¿ B-e°¬, A-_p k-eow, hn Pn hn-Pb≥, tSm-Wn ^n-en-∏v, dp-Jn-b So®¿, B-bn-j ]-≈n-bm¬, A-Pva¬ kw-km-cn-®p.

sI tXm-a-kv, Fw hn _m-_p, Sn a-Wn, F Ir-jv-W-Ip-am¿ kwkm-cn-®p. F _m-e-N-{μ≥, jn_p-t]mƒ t\-Xr-Xzw \¬-In. am-\-¥-hm-Sn-bn¬ Pn-√m sk{I-´-dn hn-P-b≥ sN-dp-I-c D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. F¬ tkma≥-\m-b¿ A-[y-£-\m-bn-cp∂p. C sP _m-_p, F F kp[m-I-c≥, ]n hn k-t¥m-jv kwkm-cn-®p. kn ]n ap-l-Ω-Zm-en, ]n hn am-Xyp, tPm-Wn a-‰-Øn-em\n t\-Xr-Xzw \¬-In. kp¬Øm≥ _-tØ-cn-bn¬ kw-ÿm\ Iu¨-kn¬ Aw-Kw ]n sI

aq¿-Øn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Sn sP Nm-t°m-®≥ A-[y-£-\mbn-cp-∂p. ]n F-kv hn-izw-`-c≥, ]n Sn cm-Pp, F-kv Pn kp-Ip-amc≥ kw-km-cn-®p.

kp-hn-ti-j-tbm-K-w kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: sk‚ v ta-co-kv Hm¿-Ø-tUm-Iv-kv IØo-{U-en¬ kp-hn-ti-j tbmK-hpw h-en-b t\m-ºn-t\m-S-\p_-‘n-®p-≈ H-cp-°-[ym-\-hpw C-∂p-ap-X¬ 28 h-sc \-S-°pw. Znh-k-hpw ssh-Io-´v B-dn-\v k‘ym-\-a-kv-Im-cw.

tlm-«Â A-S-¸n-¨p kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: B-tcmKy-h-Ip-∏pw {Km-a-∏-©m-b-Øpw kw-bp-‡-am-bn \-S-Øn-b ]-cntim-[-\-bn¬ hr-Øn-lo-\-ambn {]-h¿-Øn-® Su-Wn-se tlm´¬ A-S-∏n-®p. sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. Unt∏m-bv-°v k-ao-]w {]-h¿-Øn°p-∂ Sn.-sI.-Un. F-∂ tlm-´em-Wv A-[n-Ir-X¿ A-S-∏n-®-Xv. tlm-´¬ hr-Øn-lo-\-am-b A¥-co-£-Øn-em-Wv {]-h¿-Øn°p-∂-sX-∂p ]-cm-Xn e-`n-®-Xns\ Xp-S¿-∂m-Wv ]-cn-tim-[-\ \S-Øn-b-Xv. tlm-´-en¬ `-£-Ww D-≠m-°p-∂-Xpw kq-£n-°p-∂Xpw hr-Øn-lo-\-am-b A-¥-co£-Øn-em-sW-∂p I-s≠-Øn.

\-ho-I-cn-¨ {]n-b-ZÀ-in-\n tX-bn-e ^m-Iv-S-dn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp am-\-¥-hm-Sn: {]n-b-Z¿-in-\n tXbn-e-tØm-´-Øn¬ B-[p-\n-I ku-I-cy-ß-tfm-sS {]-h¿-Ø-\am-cw-`n-® ^m-Iv-S-dn-bp-sS D-ZvLm-S-\w ]-´n-I-h¿-K-˛-bp-h-P-\t£-a a-{¥n ]n sI P-b-e-£v-an \n¿-h-ln-®p. 2.-4 tIm-Sn cq-] sNe-hn-em-Wv ^m-Iv-S-dn \-ho-I-cn®-Xv. Pn-√m \n¿-an-Xn tI-{μ \n¿-an® ]p-Xn-b Hm-^n-kv sI-´n-S-Øns‚ D-Zv-Lm-S-\w am-\-¥-hm-Sn tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v kn A-_v-Zp¬ A-jv-d-^v \n¿-h-ln-®p. 409 G-°¿ ÿ-eØv tX-bn-e, Im-∏n, Ip-cp-ap-f-Iv F-∂o Ir-jn-I-fn-eq-sS 300 Hmfw ]-´n-I-h¿-K Ip-Spw-_-߃°m-Wv ^m-Iv-S-dn-bn¬ sXm-gn¬ \¬-Ip-∂-Xv. Iq-Sp-X¬ sa-Un°¬ D-]-I-c-W-߃, ^¿-Wn®¿ F-∂n-h Dƒ-s∏-Sp-Øn \-hoI-cn-® ^m-Iv-S-dn-bn¬ an-I-® ku-I-cy-ß-fm-Wv sXm-gn-em-fnIƒ-°v \¬-Ip-∂-Xv. h-\y-ar-Ki-ey-Øn¬ \n-∂p kw-c-£-WØn-\v tkm-fm¿ s^≥-kn-Mv, 20 G-°¿ ÿ-e-Øv P-e-tk-N-\mh-iy-Øn-\v kv-{]nw-Kv-f¿ F-∂nh-bpw k-÷-am-°n-bn-´p-≠v.So ^m-Iv-S-dn-bp-sS kp-K-a-amb \-S-Øn-∏n-\v 20 e-£w In-tem{Kmw tX-bn-e B-h-iy-am-Wv. CXn-\m-bn tI-c-f t^m-d-Ãv U-h-

\ho-I-cn-® {]n-b-Z¿-in-\n tXbn-e ^mŒ-dn ]-©m-c-s°m√n-bn¬ a-{¥n ]n sI P-b-e-£v-an D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p e-]v-sa‚ v tIm¿-]-td-j-\n¬ D¬-∏m-Zn-∏n-°p-∂ tX-bn-e \¬Ip-I-bpw sN-øpw. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v F≥ sI d-jo-Zv A-[y-£\m-bn-cp-∂p. Pn-√m I-e-Œ¿ tIi-th-{μ-Ip-am¿, k-_v I-e-Œ¿

ho-W F≥ am-[-h≥, {Km-a-∏©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kn¬-hn tXm-a-kv, Pn-√m ]-©m-b-Øv Aw-Kw F F≥ kp-io-e, {Km-a∏-©m-b-Øv hn-I-k-\-Im-cy Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gvk¨ sk-°o-\m lw-k, Aw-

Kw C sI cm-a≥, Pn-√m πm-\n-Mv Hm-^n-k¿ sI Pn k-Po-hv, {]n-bZ¿-in-\n So F-tÃ-‰v U-b-d-Œ¿am-cm-b cm-L-h≥ I-cm-∏n, \m-cmb-W≥ Ip-≈≥, Im-©-\m I-ba≥, im-¥m No-cp, No-cm Im-hme≥ ]-s¶-Sp-Øp.


{]mtZ-inIw

26 s^{_phcn 2014 _p[≥

]cn-]mSn  Np-≈n-tbm-Sv Su¨: F-kv.Un.-]n.-sF. a-e-tbm-c hn-I-k-\Pm-Y-˛ 8.-30  ap-´n¬ -Su¨: F-kv.-Un.-]n.sF. a-e-tbm-c hn-I-k-\-Pm-Y k-am-]-\w-˛ 6.-00  ssh-Øn-cn {io kp-{_-lv-aWy-kzm-an t£-{Xw: a-lm-Ipw`m-`n-tj-I a-lm-a-lw-˛ 8.-00  I¬-∏-‰ Fw.-Pn.-Sn. lmƒ: Hmƒ tI-c-f t^m¿-a¿ ]-©m-bØv saw-t_-gv-kv A-tkm-kn-tbj≥ Pn-√m-X-e Aw-K-Xz Imw-]bn≥-˛ 10.-30  ap-´n¬ U-ªyp.-Fw.-H. tImf-Pv: A-≠¿ 21 Pn-√m ^p-Svk¿-ho-kn¬ \n-∂p hn-c-an-°p-∂ Im-bn-Im-[ym-]-I¿-°p-≈ bm-{X-b-b-∏v tbm-Kw t_mƒ Sow Xn-c-s™-Sp-∏v-˛ 8.-30 I¬-∏-‰-bn¬ Pn-√m ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n D-jm-Ip-am-cn D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p  Ip-dp-ºm-e sh-fn-bm¿-Æ aJmw: B-≠p-t\¿-®-˛ 7.-00

Imbn-Im-[ym-]-IÀ¡v bm-{X-b-b-¸v \Â-In

Adnbn-¸pIÄ

s^-{_p-h-cn-bn-se td-j³ km-[-\-§Ä 28\p-Ån hm-§-Ww I¬-∏-‰: s^-{_p-h-cn-bn¬ tdj≥ Im¿-Up-S-a-Iƒ-°v A-\p-hZn-® km-[-\-߃ 28\p-≈n¬ ssI-∏-‰-W-sa-∂v Pn-√m k-ssπ Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p. _n.-]n.F¬. Im¿-Up-S-a-Iƒ-°v H-cp cq] \n-c-°n¬ 25 In-tem-{Kmw Acn-bpw c-≠p-cq-] \n-c-°n¬ A©p In-tem-{Kmw tKm-X-ºpw e`n-°pw. F.-]n.-F¬. Im¿-Up-S-aIƒ-°v 8.-90 cq-] \n-c-°n¬ 11 In-tem-{Kmw A-cn-bpw F.-]n.F¬. hn-`m-K-Øn-se c-≠p cq-] \n-c-°v {]-Im-c-ap-≈ `-£y-[m\y hn-X-c-W ]-≤-Xn-bn-epƒ-s∏´-h¿-°v 10 In-tem A-cn-bpw e`n-°pw. F.-F.-ssh. hn-`m-KØn¬-s∏-´-h¿-°v H-cp cq-] \n-c°n¬ 35 In-tem A-cn-bpw A∂-]q¿-W Im¿-Up-S-a-Iƒ-°v ku-P-\y-am-bn 10 In-tem-{Kmw A-cn-bpw e-`n-°pw. _n.-]n.F¬/F.-F.-ssh. hn-`m-KØn¬-s∏-´ Ip-Spw-_-Øn-se Hmtcm Aw-K-Øn-\pw In-tem-bv-°v 13.-50 cq-] \n-c-°n¬ 400 {Kmw ]©-km-c-bpw ssh-Zyp-Xo-I-cn-® ho-Sp-≈-h¿-°v A-c-en-‰¿, sshZyp-Xo-I-cn-°m-Ø ho-´p-Im¿-°v \m-ep en-‰¿ ho-X-hpw a-sÆ-Æbpw e-`n-°pw. In-tem-{Km-an-\v 12 cq-] \n-c-°n¬ c-≠p In-tem B-´, F.-]n.-F¬-˛-F.-]n.-F¬. k-_v-kn-Un Im¿-Up-S-a-Iƒ-°v tÃm-°n-\-\p-k-cn-®v 6.-70 cq-] \n-c-°n¬ ]-c-am-h-[n aq-∂p Intem tKm-X-ºv F-∂n-h-bpw e-`n°pw. td-j≥-I-S-I-fn¬ km-[-\߃ e-`n-°p-∂n-s√-¶n¬ 1800˛425˛1550 F-∂ tSmƒ-{^o \-º-dn-tem Pn-√m/Xm-eq-°v kssπ Hm-^n-kp-I-fn-tem `-£y-a{¥n-bp-sS Hm-^n-kn-tem ]-cmXn-s∏-Sm-hp-∂-Xm-sW-∂pw kssπ Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

hn-h-c-§Ä \Â-I-Ww

I¬-∏-‰: tZ-io-b s]≥-j≥ ]≤-Xn-bn¬ h-cn-°m-cm-hp-∂-Xn\v 2013 G-{]n¬ H-∂p-ap-X¬ k¿-ho-kn¬ {]-th-in-® kwÿm-\ k¿-°m¿ Po-h-\-°m¿ B-h-iy-am-b tc-J-Iƒ k-lnXw 28\v ap-ºv Pn-√m {S-j-dn Hm^n-kn¬ F-Ø-Ww. t^m¨: 04936 202639.-

I¬-∏-‰: k¿-ho-kn¬-\n-∂p hnc-an-°p-∂ kn F-kv tXm-a-kv, Ip-c-ym-t°m-kv, a-dn-b-°p-´n F∂n-h¿-°v Pn-√-bn-se Im-bn-Im[-ym-]-I¿ bm-{X-b-b-∏v \¬-In.

Pn-√m ]-©m-b-Øv ssh-kv {]kn-U‚ v ]n D-jm-Ip-am-cn D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. N-S-ßn¬ Uo-h≥-kv A-[-y£-X-h-ln-®p. Un.-C.-H. ta-cn

tPm-kv ap-J-y-{]-`m-j-Ww \-SØn. kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ {]-kn-U‚ v k-eow I-S-h≥, tSmWn ^n-en-∏v, sI ]n hn-P-bv, tbmbm-°n kw-km-cn-®p.-

am-\-¥-hm-Sn: Su-Wn-se K-Xm-KX-°p-cp-°n-\v ]-cn-lm-c-am-bn \n¿-an-® Ip-\m¿-h-b¬-˛ sN-‰∏m-ew-˛-h-≈n-bq¿-°m-hv ss_]m-kv ]-´n-I-h¿-K-˛-bp-h-P-\t£-a a-{¥n ]n sI P-b-e-£v-an D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F-cp-asØ-cp-hn-\-Sp-Øp-≈ Ip-\m¿-hb-en¬ B-cw-`n-®v sN-‰-∏m-ew hgn h-≈n-bq¿-°m-hv h-sc aq-∂p In-tem-ao-‰¿ Zq-c-ap-≈ ]m-X Xp-d∂p-sIm-Sp-Ø-tXm-sS Zo¿-L-Zqc hm-l-\-߃-°v am-\-¥-hm-Sn Su-Wn¬ {]-th-in-°m-sX I-S∂p-t]m-hm≥ I-gn-bpw. B-dp tIm-Sn cq-] sN-e-hn¬ 27 am-kwsIm-≠m-Wv ss_-]m-kv \n¿-amWw ]q¿-Øn-bm-°n-b-Xv. 10 ao‰¿ ho-Xn-bn¬ \n¿-an-® tdmUn¬ 5.-50 ao-‰¿ ho-Xn-bn¬ _n‰p-an-\-kv sa-°m-kw, _n-‰p-an-\kv tIm¨-{Io-‰v F-∂n-h-bm-Wv sN-bv-Xn-cn-°p-∂-Xv.ss_-]m-kn¬ Ip-d-hp-≈ 200 ao-‰¿ `m-K-Øv X-t±-i-kz-bw-

I¬-∏-‰: am-\p-jn-I aq-ey-߃ D-b¿-Øn-∏n-Sn-®v \q-X-\ hn-I-k\-am-Xr-I-Iƒ Nq-≠n-°m-´n Fkv.-Un.-]n.-sF. \-S-Øp-∂ a-etbm-c hn-I-k-\-Pm-Y-bp-sS Pn-√bn-se ]-cy-S-\w C-∂p k-am-]n°pw. Pm-Y C-∂-se hn-hn-[ tI{μ-ß-fn¬ ]-cy-S-\w \-S-Øn. A©mw-ssa-en¬ Xp-S-ßn- A-©pIp-∂v, ]-\-a-cw, I-Wn-bm-º-‰, Iº-f-°m-Sv, ao-\-ßm-Sn, ]p¬-∏≈n F-∂n-hn-S-ß-fn-se kzo-I-cW-Øn-\v ti-jw kp¬-Øm≥ _-tØ-cn-bn¬ k-am-]n-®p. kam-]-\-tbm-Kw kw-ÿm-\ I-Ωn‰n Aw-Kw F sI a-Po-Zv D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ a-‰v ]m¿-´n-Iƒ hn-´v F-kv.-Un.-]n.-

sF-bn¬ tN¿-∂-h-¿-°v kzo-Ic-Ww \¬-In.Pm-Ym Iym-]v-‰≥ P-eo¬ \oem-{º, sj-co-^v kp¬-Øm≥ _-tØ-cn, F sI \m-k¿, ]n B¿ Ir-jv-W≥-Ip-´n, Sn \m-k¿, Ir-jv-W≥ F-e-™n-°¬, F≥ lw-k, A-Uz. sI F A-øq-_v, Sn D-kv-am≥, N-¥p-Æn, F Un _m-e-Ir-jv-W≥, Ir-jv-W≥-Ip´n kw-km-cn-®p.C-∂p-cm-hn-se 8.-30\v Np-≈ntbm-Sv B-cw-`n-°p-∂ Pm-Y Aº-e-h-b¬, h-Sp-h≥-Nm¬, s\Sp-¶-c-W, dn-∏¨, ta-∏m-Sn, Npt≠¬, ssh-Øn-cn, ]n-W-tßmSv, I¬-∏-‰, am-≠m-Sv F-∂n-hn-S- F-kv.-Un.-]n.-sF. a-e-tbm-c hn-I-k-\-Pm-Y-bv-°v kp¬-Øm≥ ß-fn¬ ]-cy-S-\w \-S-Øn ap-´n- _-tØ-cn-bn¬ \-¬-In-b kzo-I-c-W tbm-K-Øn¬ en¬ k-am-]n-°pw.Pn√m sk-{I´dn Sn \m-k¿ kw-km-cn-°p-∂p

am\-¥-hm-Sn ss_-]m-kv ]-´n-I-h¿-K˛bp-h-P-\t£-a a{¥n ]n sI P-b-e-£v-an D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F≥ sI d-jo-Zv A-[y-£-X-h-ln-®p. am-\-¥-hm-Sn tdm-Uv-kv hn-`m-Kw A-kn-Â v F-Iv-kn-Iyq-´o-hv F≥-Pn-\o-b¿ ]n sI {]-Im-iv_m-_p dn-t]m¿-´v A-h-X-cn-∏n-

®p. am-\-¥-hm-Sn tªm-°v ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v kn A-_v-Zp¬ A-jv-d-^v, Pn-√m ]-©m-b-Øv Aw-Kw D-jm hn-P-b≥, am-\-¥hm-Sn {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-

U‚ v kn¬-hn tXm-a-kv, ssh-kv {]-kn-U‚ v tP-°-_v sk-_mÃy≥, sI kn Ip-™n-cm-a≥, am¿-K-c-‰v tXm-a-kv, k-Æn Nmen¬, A-cp¨-Ip-am¿, Fw c-Pojv, cm-a-Ir-jv-W≥ ]-s¶-Sp-Øp.-

tZ-io-b bp-h-P-\-\-bw Pn-Ãm-X-e D-Zv-Lm-S-\w

tIm-f-Pn-\v A-h-[n

sN-dp-In-S hy-h-km-b- sse-k³-kv aq-¶p hÀ-j-am-¡-W-sa-¶v B-h-iyw

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: sN-dp-In-S hy-h-km-b-߃-°v Bh-iy-am-b sse-k≥-kp-Iƒ aq-∂p h¿-j-am-°-W-sa-∂v kwÿm-\ sN-dp-In-S hy-h-km-b A-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m IΩn-‰n B-h-iy-s∏-´p. ]-©m-b-Øv sse-k≥-kp-Iƒ, ^m-Œ-dokv B‚ v t_m-bn-te-gv-kv sse-k≥-kp-Iƒ F-∂n-h H-cp h¿-j-sa-∂-Xp am-‰-Ww. s]m-eyq-j≥ ^o-kv \n¿-W-bw s]meyq-j≥ Hu-´v-]p-´v I-W-°m-°n am-{X-ta \n-›-bn-°m≥ ]mSp-≈q. ^m-Œ-dn hn-kv-Xo¿-W-hpw ap-S-°p-ap-X-epw Im-Wn-®v ^o-kv Np-a-Øp-∂-Xv A-\ym-b-am-sW-∂p tbm-Kw Ip-‰-s∏-SpØn. tUm. hn k-Xym-\-μ≥ \m-b¿ A-[y-£-X-h-ln-®p. Pn√m sk-{I-´-dn F `m-kv-I-c≥, tPm¿-Pv ap-≠-bv-°¬, Fw sP am-Xyq-kv, tSm-an h-S-°pw-tN-cn, sI Pn X-¶-∏≥, tXm-a-kv h¿-Ko-kv, hn D-Ω≥, kn kn {]-im-¥v, hn sI \m-k¿, Fw sI I-_o¿, Pn-\p tXm-a-kv kw-km-cn-®p.

]q-Xm-Sn: kw-ÿm-\ P-\-{io kp-ÿn-c hn-I-k-\-an-j≥ Pn√-bn-se P-\-{io an-j≥ Aw-K-߃-°v ku-P-\y-am-bn tImgn-°p-™p-ß-sf \¬-In. Pn-√m I-Ωn-‰n {]-Xn-\n-[n tPm-kv ta-´-bn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. a-fi-ew {]-kn-U‚ v hn Fw kp-[m-I-c≥ A-[y-£-\m-bn-cp-∂p. am¿-®v aq-∂n-\v I¬-∏-‰bn¬ \-S-°p-∂ Ip-Spw-_-k-tμ-i-bm-{X hn-P-bn-∏n-°m≥ Xocp-am-\n-®p. Sn hn i-in, A-∏p-°p-´≥, \m-cm-b-W≥ \m-b¿, A-∂-°p-´n h¿-Ko-kv, eu-en jm-Pp, hn sI cm-P≥ kw-kmcn-®p.-

cn-®p. I¬-∏-‰-bn¬ \-S-Øn-b dm-enbn¬ 700 Hm-fw hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]s¶-Sp-Øp. ¢-∫p-Iƒ-°p-≈ kvt]m¿-Sv-kv In-‰p-I-fp-sS hn-X-cW-hpw \-S-Øn.

im-kv-{X-Zn-\m-N-c-Ww

A-Zm-e-¯v \-S-¯p-¶p kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: k-lI-c-W A¿-_≥-_m-¶n¬ hm-bv] Xn-cn-®-S-bv-°m≥ I-gn-bm-Øh-¿-°v -Ip-Sn-»n-I C-S-hp-I-tfmsS A-S-®p-Xo¿-°p-∂-Xn-\v k¿°m¿ {]-Jym-]n-® A-Zm-e-Øv am¿-®v H-∂n-\v cm-hn-se 10 ap-X¬ tZ-io-b bp-h-P-\-\-bw Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w I¬-∏-‰-bn¬ tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sl-Uv Hm-^n-kn¬ \-S-Øp-w. ]n sI A-\n¬-Ip-am¿ \n¿-h-ln-°p-∂p

ti-j-am-Wv C-h¿ Iu-≠¿ A-Sbv-°p-I. F-∂m¬, k-a-bw sX-‰n-sbØp-∂ k-©m-cn-I-fn¬ \n-∂p h≥-Xp-I Cu-Sm-°n {]-tZ-i-hmkn-I-fn¬ Nn-e¿ ao≥-ap-´n-bn-te°v Sq-dn-Ãp-I-sf F-Øn-°p-∂Xm-bm-Wv ]-cm-Xn. C-ß-s\ FØn-® kw-L-Øn-se P¿-a≥ kz-tZ-in-bm-Wv C-∂-se ]m-ds°-´n¬ \n-∂p Im¬-sX-‰n-hoWv I-√n¬ X-e-b-Sn-®v a-cn-®-Xv. ]-I¬-k-a-b-Øv t]m-epw {]-th-

i-\w \n-tcm-[n-® ÿ-e-Øm-Wv C-∂-se ssh-Io-´v 6.-30\v A-]-IS-ap-≠m-b-Xv. ao≥-ap-´n-tbm-Sv tN¿-∂v P-\-hm-k-ap-≈-Xpw Chn-tS-°v am-{X-am-bn {]-th-i-\ I-hm-S-an-√m-Ø-Xpw Im-c-W-amWv G-Xp k-a-b-Øpw s]m-Xp-P\-߃-°v tI-{μ-Øn-te-°v {]th-in-°m≥ I-gn-bp-∂-Xv. A-\[n-Ir-X-am-bn ao≥-ap-´n-bn-te-°v k-©m-cn-I-sf sIm-≠p-t]m-hp∂-h¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn th-Wsa-∂m-Wv B-h-iyw.-

tdm-Uv \-¶m-¡m-¯-Xn {]-Xn-tj-[n-¨v Hmt«m-ss{U-hÀ-amÀ t_mÀ-Uv Øm-]n-¨p am-\-¥-hm-Sn: tdm-Uv X-I¿-∂Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v Hm-t´m ss{U-h¿-am¿ tdm-Un¬ t_m¿Uv ÿm-]n-®p. ]-©m-c-s°m-√n˛-{]n-b-Z¿-in-\n tdm-Uv X-I¿-∂n´v h¿-j-ß-fm-sb-¶n-epw C-Xp \∂m-°m≥ th-≠ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°m-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj[n-®m-Wv t_m¿-Uv ÿm-]n-®-Xv. {]n-b-Z¿-in-\n ^m-Œ-dn D-ZvLm-S-\-Øn-\v h-∂ a-{¥n ]n sI P-b-e-£v-an A-dn-bm≥ Hm-t´m ss{U-h¿-am-cm-b a-t\m-l-c≥, B-_n-Zv, {]-ho¨ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv {]-Xn-tj-[°p-dn-∏v F-gp-Xn tdm-U-cn-In¬ ÿm-]n-®-Xv. tdm-Un-s‚ timNym-h-ÿ ]-cn-l-cn-°m≥ B-hiy-am-b \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°psa-∂p a-{¥n A-dn-bn-®-Xm-bn Hmt´m ss{U-h¿-am¿ ]-d-™p.Hmt´m-dn-£m ss{U-h¿-am¿ {]-Xntj[ t_m¿-Up-ambn

I¬-∏-‰: F-an-en F-bv-©¬ P-\-{io-bp-sS hm¿-jn-Iw ]-Sn™m-d-Ø-d-bn¬ \-S-∂p. sN-b¿-am≥ Ip-™p-ap-l-Ω-Zn-s‚ A-[y-£-X-bn¬ Pn-√m- sk-{I-´-dn Sn sP sF-k-Iv D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. B-_p G-en-bm-kv hm¿-jn-I- dn-t]m¿-´v A-h-Xcn-∏n-®p. h-cp-∂ H-cp h¿-jw kw-Lw \-S-∏n¬-h-cp-Øp-∂ hnhn-[ ]-≤-Xn-I-sf-°p-dn-®v tbm-Kw N¿-® sN-bv-Xp. Ip-´n-I-fpsS I-em-]-cn-]m-Sn-I-fpw D-≠m-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v ]-Sn-™m-dØ-d Umw-ssk-‰v, A-º-e-h-b¬ ^mw, ta-∏m-Sn kq-Nn-∏m-d C-hn-S-ß-fn-te-°v hn-t\m-Z-bm-{X \-S-Øn. tbm-K-Øn¬ B¬-{^-Uv {^-Un, d-^o-Jv, k-Xo-jv, tj¿-fn sk-_m-Ãy≥, sd-\n {^-Un, B-bn-j ]-≈n-bm¬, Kn-cn-Pm k-Xo-jv, kp-ja, P-ao-e kw-km-cn-®p.ap-´n¬: ap-´n¬ {Km-a-∏-©m-b-Øv F-´mw-hm¿-Un-se P-\-h¿ P-\-{io kzm-{i-b-kw-Lw hm¿-jn-Iw B-tLm-jn-®p. N-Sßn¬ tPm-jn N-°m-e-bv-°¬ A-[y-£-\m-bn-cp-∂p. taml≥-Zm-kv tIm-´-s°m-√n, Fw H tZ-h-ky, kn ]n am-Xyp, C Un k-Zm-\-μ≥, en-kn t_-_n, hn Fw sN-dn-bm≥, ko-\m cm-[m-Ir-jv-W≥ kw-km-cn-®p. sk-{I-´-dn ]n ]n j¨-ap-J≥ dn-t]m¿-´v A-h-X-cn-∏n-®p.

ku-P-\y tIm-gn-hn-X-c-Ww

PÀ-a³ ]u-c-sâ a-c-Ww: hym-P ssK-Up-IÄ-s¡-Xn-tc ]-cm-Xn ap-X¬ ssh-Io-´v A-©p-h-scbm-Wv k-©m-cn-Iƒ-°v {]-th-i\w. C-t°m Sq-dn-k-Øn-\v Io-gnep-≈ Sq-dn-kw-tI-{μw \-S-Øp∂-Xp h-\w-h-Ip-∏n-\v Io-gn-ep≈ Im-∏n-°-fw h-\-kw-c-£-W k-an-Xn-bm-Wv. F-´p Km¿-Up-Ifm-Wv k-©m-cn-Iƒ-°v h-gn ImWn-°m-\pnw \n-tcm-[n-X ta-J-eI-fn¬ I-S-°p-∂-Xp X-S-bm-\pam-bn C-hn-sS-bp-≈-Xv. ssh-Io-´v 5.-30\v ap-gp-h≥ k-©m-cn-I-sfbpw {]-tZ-i-Øp-\n-∂v H-gn-∏n-®-

Npcp¡¯nÂ

P-\-{io hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¨p

`-c-W ÿm-]-\-߃ `q-an G-s‰Sp-Øv \¬-In-bm≥ ^-≠v h-Ibn-cp-Øp-sa-∂p a-{¥n ]-d-™p. sN-‰-∏m-ew P-Mv-j-\n¬ D-S≥ ssl-am-Ãv sse-‰v ÿm-]n-°psa-∂pw a-{¥n A-dn-bn-®p. Pn-√m

3

Fkv.Un.]n.sF. a-e-tbm-c hn-I-k-\Pm-Y C-¶p ]-cyS-\w ]qÀ-¯n-bm¡pw

K-Xm-K-X-¡p-cp-¡n-\v ]-cn-lm-cw; am-\-´-hm-Sn ss_-]m-kv Xp-d-¶p

I¬-∏-‰: tI-{μ bp-h-P-\-Im-cy-˛Im-bn-I a-{¥m-e-bw B-hn-jv-Icn-® tZ-io-b bp-h-P-\-\-b-Øns‚-bpw cm-Po-hv Km-‘n tJ¬ A-`n-bm≥ ]-≤-Xn-bp-sS-bpw Pn√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w F-kv.s-- I.-Fw.--sP. ssl-kv-Iq-fn¬ tªm°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n sI A-\n¬-Ip-am¿ \n¿-h-ln-®p. F≥.-ssh.-sI. Pn-√m bq-Øv am-\-¥-hm-Sn: K-h. F≥-Pn-\o-b- tIm-˛-Hm-Un-t\-‰-¿ sI Ip-™dn-Mv tIm-f-Pn¬ C-∂pw 28\pw d- Ω-Zv A-[y-£-X-h-ln-®p. Kp-e¿ ¢m-kv D-≠m-bn-cn-°p-∂tUm. sI F-kv {]-tam-Zv, jmX-√. Cu Zn-h-k-ß-fn¬ \-S-°p- Pn X-t±-hq-kv, ap-l-Ω-Zv dm-^n, ∂ bq-\n-th-gv-kn-‰n ]-co-£-Iƒ- k-eow I-S-h≥, H B¿ c-Lp, °v A-h-[n _m-[-I-a-√. kn sI Zn-t\-iv-Ip-am¿ kw-km-

sh-≈-ap-≠: _m-Wm-kp-c ao≥ap-´n-bn¬ hn-tZ-i ]u-c≥ a-cn°m-\n-S-bm-b-Xv \m-´p-Im-cn¬ Nne-cp-sS A-\-[n-Ir-X Sq-dn-Ãv Im≥-hm-kn-Mn-s\ Xp-S¿-s∂∂p ]-cm-Xn. k-μ¿-i-\-k-a-bw I-gn-™n-´pw ao≥-ap-´n-bn-te-°v k-©m-cn-I-sf Iq-´n-s°m-≠pt]m-b-Xm-Wv A-]-I-S-Øn-\n-Sbm-°n-b-sX-∂p \m-´p-Im¿ Xs∂ ]-d-bp-∂p.]-Sn-™m-d-Ø-d _m-Wm-kpc ao≥-ap-´n-bn-te-°v cm-hn-se 10

kozhikode/wyd

ap-Jy-a-{´n-bp-sS Zp-cn-Xm-izm-k-\n-[n: H-cp tIm-Sn hn-X-c-Ww sN-bv-Xp kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: ap-Jy-a{¥n-bp-sS s]m-Xp-P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bn¬ Nn-In¬-km -[-\k-lm-b-Øn-\m-bn A-t]-£ e`n-® 420 t]¿-°v 78 e-£w cq-]bpw tZ-io-b Ip-Spw-_-t£-a ]≤-Xn-bn¬ [-\-k-lm-b-Øn-\v e`n-® 180 t]¿-°v 26 e-£w cq-]bpw A-S-°w 1.-4 tIm-Sn cq-]-bpsS [-\-k-lm-bw hn-X-c-Ww sNbv-Xp. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v F≥ sI d-jo-Zn-s‚ A-[y£-X-bn¬ tN¿-∂ tbm-Kw sF kn _m-e-Ir-jv-W≥ Fw.-F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F.-Un.-Fw. F≥ Sn am-Xyp, X-l-kn¬-Zm¿ F≥ sI A-{_lmw ]-s¶-Sp-Øp. N-S-ßn¬ Ip™p-Æn-am-ÿ A-hm¿-Uv t\-Snb lm-cn-kv s\-t∑-\n-sb Fw.F¬.-F. s]m-∂m-S-b-Wn-bn-®v B-Z-cn-®p. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-

^−v ti-J-c-Ww I¬-∏-‰: Nq-Xp-]m-d am-\n-Im-hv

kz-bw-`q a-lm-in-h-t£-{Xw ]p\-cp-≤m-c-W ^-≠v ti-J-c-tWmZv-Lm-S-\w \m-sf cm-hn-se 10\v t£-{Xm-¶-W-Øn¬ \-S-°p-sa∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. ]p-\-cp-≤m-c-W I-Ωn-‰n- c£m-[n-Im-cn Sn ]-fl-P-\n¬ \n∂p a-e-_m¿ tZ-h-kzw t_m¿Uv {]-kn-U‚ v sI F N-{μ≥ B-Zy-^-≠v kzo-I-cn-°pw. sF kn _m-e-Ir-jv-W≥ Fw.-F¬.-F. A-[y-£-X-h-ln°pw. a-e-_m¿ tZ-h-kzw t_m¿-Uv I-Ωo-j-W¿ sI c-hn-Ip-am¿ apJy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. ap≥ ae-_m¿ tZ-h-kzw t_m¿-Uv {]kn-U‚ v A-Uz. Nm-Øp-°p-´n sh-_v-ssk-‰v D-Zv-Lm-S-\w sNøpw.

kn-U‚p-am-cm-b H Fw tPm¿-Pv, P-bm ap-c-fn, ar-Wm-fn-\n, tPm-kv I-≠w-Xp-cp-Øn, Pn-√m ]-©m-bØv saw-_¿-am-cm-b sI hn iin, ]n Fw tPm-bn, ta-cn tXm-akv, tZ-h-In, Sn ap-l-Ω-Zv hn-hn-[ cm-jv-{So-b-∏m¿-´n t\-Xm-°-fm-b Sn sP tPm-k-^v, ]n ]n A-bq-_v, ]n B¿ {]-Im-i≥, a-[p, U-]yq´n X-l-kn¬-Zm¿ sI Pn kp-tcjv-_m-_p kw-km-cn-®p.

tdm-Uv D-Zv-Lm-S-\w ta-∏m-Sn: {Km-a-∏-©m-b-Øv 22mw hm¿-Un-se I-eym-Wn-°-h-e-˛tIm-´-h-b¬ tdm-Uv {]-kn-U‚ v dw-em Ip-™m-∏ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. 13 e-£w cq-] sN-e-hnem-Wv tdm-Uv \n¿-an-®-Xv. ]-©mb-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v tKmIp¬-Zm-kv tIm-´-bn¬ A-[y-£X-h-ln-®p.

I¬-∏-‰: kw-ÿm-\ im-kv-{X-˛-km-t¶-Xn-I-˛-]-cn-ÿn-Xn Iu¨-kn¬, tZ-io-b l-cn-X-tk-\ F-∂n-h-bp-sS B-`n-apJy-Øn¬ 28\v cm-hn-se 10 ap-X¬ I¬-∏-‰ F-kv.-sI.-Fw.sP. F-®v.-F-kv.-F-kn¬ im-kv-{X-Zn-\m-N-c-W-hpw ]-cn-ÿnXn ¢-∫v tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿-am¿-°p-≈ in¬-∏-im-e-bpw kwL-Sn-∏n-°pw. tZ-io-b _m-e-im-kv-{X tIm¨-{K- n¬ t\-´w ssI-h-cn-® Ip-´n-I-sf-bpw an-I-® ]-cn-ÿn-Xn {]-h¿-Ø-\w \-S-Øn-b kv-Iq-fn-s\-bpw N-S-ßn¬ B-Z-cn-°pw.

Thejas Epaper wayanad Edition 2014-02-26  

Thejas Epaper wayanad edition. 2014-02-26