Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOZHIKODE/WYD

7 \hw_¿ 2013 hymgw

hntij§Ä

C¶v c-−p Pm-Y-I-Ä; kw-Øm-\ ko-\n-bÀ k-am]\w am-\-´-hm-Sn-bn ^p-Sv-t_mÄ I¬-∏-‰: tX-P-kv do-tU-gv-kv t^m-d-Øn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ C-∂v c-≠p Pm-Y-Iƒ Pn-√-bn¬ ]-cy-S-\w \-S-Øpw. cm-hn-se HI¬-∏-‰: kw-ÿm-\ A-¥¿-Pn- º-Xn-\v ]p¬-∏-≈n-, ]-Sn-™m-d√m ko-\n-b¿ ^p-Sv-t_mƒ Nmw- Ø-d F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv PmY-Iƒ B-cw-`n-°p-∂-Xv. ]y≥-jn-∏v 24 ap-X¬ A-c-∏-‰ ]-Sn-™m-d-Ø-d-bn¬ Xp-SF-tÃ-‰v ^v-f-Uv-en-‰v tÃ-Un-bßp-∂ Pm-Y ]-¥n-s∏m-bn¬, GØn¬ \-S-°pw.-14 Pn-√-I-fn¬ \n-∂p Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ an-I- gmw-ssa¬, F-t´-\m-ev, sh-≈-ap≠, a-°n-bm-Sv, tIm-tdmw, \n-c® I-fn-°m¿ Dƒ-s∏-Sp-∂ So-aphn¬-∏p-g, Ip-t™mw, hm-fm-Sv, I-fm-Wv kw-ÿm-\ Nmw-]y≥jn-∏n¬ a¬-k-cn-°p-I. an-° So- t]-cn-b, X-e-∏p-g F-∂n-hn-S-ßap-I-fn-epw kw-ÿm-\-˛-A-¥¿- fn¬ ]-cy-S-\w \-S-Øn ssh-Io-´v tZ-io-b Xm-c-ß-fpw Dƒ-s∏-Spw. am-\-¥-hm-Sn-bn¬ k-am-]n-°pw. ]p¬-∏-≈n-bn¬ B-cw-`n-°pc-≠p ]q-fp-I-fn-em-bn 17 a¬-k∂ Pm-Y ]-ø-w-]-≈n, Im-´n-°pc-ß-fm-Wp-≠m-hp-I. fw, F-cp-a-sØ-cp-hv, sIm-bn-teUn-kw-_¿ c-≠n-\m-Wv cn, ]-\-a-cw, Iq-fn-h-b¬, A-©pss^-\¬. Nmw-]y≥-jn-∏v \-SIp-∂v, B-dmw-ssa¬, A-©mwØn-∏n-\m-bn C-∂p ssh-Io-´v A-©n-\v A-c-∏-‰ tÃ-Un-bØn¬ kw-Lm-S-I-k-an-Xn cq-]oI-cn-°p-sa-∂v Pn-√m ^p-Svt_mƒ A-tkm-kn-tb-j≥ {]kn-U‚ v Fw sP hn-P-b-]-Xva≥, sk-{I-´-dn hn kn-dm-Pv Adn-bn-®p. Cu h¿-j-sØ kwÿm-\ ¢-∫v ^p-Sv-t_mƒ Nmw]y≥-jn-∏pw h-b-\m-´n¬ \-SØp-sa-∂v Un.-F-^v.-F. `m-c-hmln-Iƒ ]-d-™p.-

Nmw-]y³-jn-¸v A-c-¸-ä-bnÂ

ssa¬, X-cp-h-W, \m-emwssa¬, Zzm-c-I F-∂n-hn-S-ßfn¬ ]-cy-S-\w \-S-Øn am-\-¥hm-Sn-bn¬ k-am-]n-°pw. am-\-¥-hm-Sn tªm-°v ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v kn A-–p¬ A-j-vd-^v, {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v kn¬-hn tXm-a-kv, hy-m]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]-\-kan-Xn Pn-√m sk-{I-´-dn sI D-kvam≥, ^m¿-ta-gv-kv dn-eo-^v t^mdw t\-Xm-hv F F≥ ap-Ip-μ≥, a-\p-jym-h-Im-i {]-h¿-Ø-I≥ tUm. ]n Pn l-cn, kn.-]n.-sF. (Fw.-F¬.-) t\-Xm-hv kmw ]n am-Xyp, {]-Ir-Xn kw-c-£-W-kan-Xn {]-kn-U‚ v F≥ _m-Zp-j, jm-t‚m-em¬ hn-hn-[ tI-{μ-ßfn-¬ {]-Nm-c-W-Pm-Y-sb A-`nkw-t_m-[-\ sN-øpw.

D-½³-Nm-−n Øm-\-sam-gn-b-Ww: tIm-Sn-tb-cn I¬-∏-‰: tkm-fm¿ X-´n-∏n-s‚ t]-cn¬ am-{X-a-√, cm-jv-{So-b {]Xn-tbm-Kn-I-sf A-a¿-® sNøm≥ I-≈-t°-kv D-≠m-°n-bXn-s‚ t]-cn-epw ap-Jy-a-{¥n ÿm-\w H-gn-bm≥ D-Ω≥-Nm-≠n°v _m-[y-X-bp-s≠-∂v kn.-]n.Fw. t]m-fn-‰v _yq-tdm Aw-K-hpw F¬.-Un.-F-^v. h-S-°≥ ta-Jem Pm-Ym Iym-]v-‰-\p-am-b tImSn-tb-cn _m-e-Ir-jv-W≥ Fw.F¬.-F. tI-c-fw G-‰-hpw sh-dp-°-s∏´ ap-Jy-a-{¥n-bp-sS ]-´n-I-bn-emWv D-Ω≥-Nm-≠n-bp-sS ÿm-\w. tkm-fm¿ tI-kn-s‚ A-I-Ø-fß-fn¬-s∏-´v hn-Ir-X-am-b DΩ≥-Nm-≠n-bp-sS ap-Jw em-hven≥ tI-kn¬ kn.-_n.-sF. {]tXy-I tIm-S-Xn-bp-sS hn-[n-tbmsS Iq-Sp-X¬ hn-cq-]-am-bn-cn-°pI-bm-Wv. F¬.-Un.-F-^v. h-S°≥ ta-J-em Pm-Y-bv-°v h-b-\m´n-se aq-∂p tI-{μ-ß-fn¬ \¬In-b kzo-I-c-W-Øn¬ kw-kmcn-°p-I-bm-bn-cp-∂p tIm-Sn-tbcn. cm-jv-{So-b am-\y-X-bp-sS IWn-I-sb-¶n-epw D-Ω≥-Nm-≠nbn¬ A-h-ti-jn-°p-∂p-sh¶n¬ C-°m-cy-Øn¬ sX-‰p-]-‰nsb-∂v P-\-k-a-£w ]-d-bm≥ Xøm-dm-h-Ww. \m-´n-se G-Xms≠-√m am-^n-b {]-h¿-Ø-\-ßfp-sS-bpw tI-{μ-ÿm-\-am-°n apJy-a-{¥n-bp-sS Hm-^n-kn-s\ am‰p-I-bm-Wv D-Ω≥-Nm-≠n sN-bvX-Xv. Cu Hm-^n-kn-s‚ am-\y-Xbpw ]-cn-]m-h-\-Xz-hpw ]q¿-Wam-bpw \-jv-S-s∏-Sp-Øn-b-h-cp-sS ]-´n-I-bn-em-Wv D-Ω≥-Nm-≠n-bpsS ÿm-\w. Cu A-gn-a-Xn- k¿°m-cn-s\ P-\-߃- sX-cp-hn-te°v- h-en-s®-dn-bpw. D-Ω≥-Nm-≠n-bp-sS A-gn-a-Xns°-Xn-tc _q-Øv- X-ew-ap-X¬k-a-cm-·n- ]-S-cpw.- A-Sp-Ø temIv-k-`m- Xn-c-s™-Sp-∏v- bp.--Un.F-^n-s‚ A-gn-a-Xn-°p-≈ a-dp]-Sn-bm-bn-cn-°psa∂pw tIm-Sntb-cn ]-d-™p.

F¬.Un.F^v. h-S-°≥ ta-J-em-Pm-Y-bv-°v I¬-∏-‰-bn¬ \¬In-b kzo-Ic-W-tbm-K-Øn¬ PmYm Iym-]v‰≥ tIm-Sn-tb-cn _m-e-Ir-jv-W≥ Fw.F¬.F. kw-km-cn-°p∂p

]{X-am-c-W `ojWn: {]-Xn-tj-[-hpw DÂ-¡-WvTbpw ]-¦p-h-¨v hm-b-\-¡m-cp-sS {]-NmcWPm-YI¬-∏-‰: C-c-I-fp-sS ]£-Øv \n-e-bp-d-∏n-®v- am[yatemIØv hy-Xykv-X k-ao-]-\-w kzoI-cn-® tXP-kv Zn-\-]-{X-sØ \n-»-–-am-°m≥ Nn-e tI-{μß-fn¬ \-S-°p-∂ KqVm-temN-\-Iƒ s]m-Xpk-aq-l-Øn-\v ap-∂n¬ Xpd-∂pIm-´p-I-sb-∂ e-£y-tØm-sS tXP-kv hm-b\-°m-cp-sS Iq-´mbv-a \-S-Øp∂ {]-Nm-c-W Pm-Y-bv°v Pn√bn¬ Xp-S-°-ambn. kwÿm-\ hy-]-I-am-bn h-m-b-\-°m-cp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-Øp-∂ Im-w]-bn-\n-s‚ `m-K-am-bm-Wv Pn√-bnepw {]-Nm-c-WPm-Y- ]cyS-\w B-cw-`n-®-Xv. am-[y-a-{]-h¿-Ø-Icpw a-\pjym-hIm-i {]-h¿-Ø-Icpw Kth-j-I hn-Zym¿Yn-Ifpw AwK-ß-fm-b hm-b-\-°m-cp-sS Iq´m-bv-a \-S-Øp-∂ {]-Nm-c-W Pm-Y-bn¬ k-aq-l-Øn-s‚ \m\m-Xp-d-I-fn-ep-≈-h¿ ]-¶m-fnI-fm-bn. do-tU-gv-kv t^m-dw I¨-ho\¿ Sn \m-k¿, {]-Ir-Xn kw-c£-W-k-an-Xn sk-{I´-dn tXma-kv A-º-e-h-b¬, a-\pjym-hIm-i {]-h¿-Ø-I\mb F sI \m-k¿, tkm-jy-¬ Utam-{Im-‰n-Iv ]m¿´n Hm-^v C¥y t\-Xmhv ^-k-ep-d-lvam≥, am-[y-a-{]-h¿-Ø-I≥ Fkv ap-\o¿, t]m-]p-e¿{^≠v Hm-^v C-¥y ]n.B¿.H. sI Bkn^v Pm-Y-bn¬ ]-s¶-Sp-Øp

kw- k m- c n®p.A- S n- b - ¥ - c m- h ÿ°me-sØ t]m-en-kvcmPns\ Hm¿-an-∏n-°pwhn-[Øn¬ {]-Xn-tj-[-ß-sf- Im-el-c-W-s∏-´ \n-b-a-ß-fn-eq-sS A-Sn-®-a¿-Øp-∂ k-ao-]\sØ sN-dp-ØptXm¬-∏n-°W-sa-∂ ap-{Zm-hm-Iy-am-Wv PmY-bn-ep-b¿-∂Xv. kmw-kvImcnI A-Sn-b-¥-cm-h-ÿ-bn-eq-sS `c-WIq-SØn-s\-Xncm-b {]Xn-tj-[-߃-°v X-S-bn-Sp-Isb-∂ e-£y-am-Wv CØ-cw \o-°-ß-fn-eq-sS \-S-°p-∂sX-∂p a-\p-jym-hIm-i {]h¿-Ø-I¿ Nq-≠n-°m-´n. P-\m[n-]-Xy-Øn-s‚ a-lXzw hn-fnt®m-Xp-Ibpw H-cp hn-`m-K-Øn\v am{Xw C-X-\p-`-hn-°m≥ A-

hk-c-sam-cp-°p-Ibpw sN-øp∂ l-nU≥ A-P-≠ \-S-∏m°m≥ {i-aw \-S-°p-∂p. `-cWL-S-\ I¬-∏n-®p\¬In-b B-hn-jvIm-c kzm-X-{¥y-Øns‚ \-·am-b ewL-\w Actßdp∂p. `-c-WL-S-\m-]-c-am-bn \ne\n¬-°p-I-bn-s√-∂-dn™n´pw tX-P-kn-\v AS-®p]q´m-Xn-cn-°m≥ Imc-Ww Im-Wn°¬ t\m-´o-kv \¬In-b \-S]Sn Zp-cpt±-i]-c-am-Wv. C-Xp a‰msc-sbms°tbm Xr-]v-Xns∏-Sp-Øp-∂-Xn-\p th-≠n-bmsW-∂v kw-i-bn-t°-≠n-bn-cn°p∂p. hy-h-ÿm]n-X am¿KØn-eq-sS ]{Xw \-S-Øm≥ hy-‡n-Iƒ°pw kw-L-S-\-

Iƒ°pw kzm-X-¥y-ap-≈ cmPy-Øm-Wv CØ-cw \o-°ßƒ \-S-°p-∂-Xv. F-¥m-Wv Im-c-W-sa-∂p t]mepw hy-‡am-°m-sX AS-®p]q-´m-Xn-cn°m≥ Im-c-W-ap-s≠-¶n¬ t_m-[n-∏n-°-W-sa-∂m-h-iys∏-´v t\m-´o-kv A-b-® \-S]-Sn P-\m-[n-]-Xy-Øn-\v ta-ep-≈ IS-∂pI-b-‰-amWv. k-aqlsØ _m-[n-°p-∂ F-¥p hm¿Ø-bm-Wv {]-kn-≤o-I-cn-®-sX∂p t]m-epw hy-‡-am-°m-sXbm-Wv t\m-´o-kv A-b-®n-cn-°p∂-Xv. P-\m-[n-]-Xy-Øn-s‚ ASnÿm-\ in-e-I-fn¬ {]-[m-\s∏-´ ]-{Xkzm-X-{¥yw t]m epw l-\n-°-s∏-Sp-∂ \-S-]-SnIƒ- ]-£-]m-X-]-c-amWv. h¿-

Kobhn-jw No-‰p-∂ te-J-\ß-f-Sßn-b {]-kn-≤o-I-c-W߃ t]mepw k¿-°m¿ sN-ehn¬ {]-kn-≤o-I-cn-°p-tºmƒ Z-en-Xv˛ \yq\-]-£ hn-`m-K߃-°v th-≠n i_vv-Zn-°p-∂ tX-P-kn-\v k¿-°m¿ ]-ckyw \n-tj-[n®-Xv A-Xy-¥w D¬°WvT P-\n-∏n-°p-∂-XmWv. `-c-W-L-S-\ I¬-∏n-®p\¬Ip-∂ A-h-Im-i߃ ssI-∏nSnbn-sem-Xp-°m≥ k-h¿-W ^m-jn-Ãv i-‡n-Iƒ \-SØp∂ \o-°-Øn-s‚ `m-K-am-Wv tX-P-kn-s\-Xncm-b k¿-°m¿ \n-e-]m-sS-∂p kw-i-bn-t°≠n-bn-cn-°p-∂p-sh∂pw Pm-Ysb A-`nkw-t_m-[-\ sNbv-X {]-ap-J¿ Nq-≠n-°m-´n.

a-g am-dn-b-tXm-sS Ip-cp-ap-f-In-\v tcm-Kw; {]-Xn-tcm-[n-¡m³ I-gn-bm-sX IÀ-j-IÀ DÂ-¸m-Z-\-¯n G-ä-hpw Ip-d-hv h-b-\m-«n I¬-∏-‰: H-cp-Im-e-Øv I-dp-Ø s]m-∂n-s‚ \m-sS-∂p tI-fn-tI´n-cp-∂ h-b-\m-´n¬ Ip-cp-ap-f-Iv Ir-jn-°v ho-≠pw I-„-Im-ew. hn-e Ip-Xn-®p-b-cp-∂p-s≠-¶nepw Ip-cp-ap-f-In-s‚ A-¥-I-\mb {Zp-X-hm-´w ap-X¬ C-e-Np-cp-´n tcm-Kw h-sc-bp-≈-h-bv-s°m∂pw ^-e-{]-Z-am-b {]-Xn-tcm-[\ \-S-]-Sn-Iƒ C-\n-bpw I-s≠Øm-\m-bn-´n-√. H-∂-c ]-Xn-‰m-≠v ap-ºp-h-sc Ip-cp-ap-f-In-s‚ kp-h¿-W-Im-ew \n-e-\n-∂n-cp-∂p. F-∂m¬, ]n∂o-Sv C-tßm-´v D¬-∏m-Z-\-Ønse ]-Sn-bn-d-°-am-bn. tcm-K߃-s°m-∏w Im-em-h-ÿm hyXn-bm-\-hpw a-Æn-s‚ L-S-\m-am‰-hpw Iq-Sn-bm-b-t∏mƒ S¨ IW-°n-\v Ip-cp-ap-f-Iv e-`n-®n-´p≈ tXm-´-߃ t]m-epw G-sd°p-sd \m-am-h-ti-j-am-bn. Ip-cpap-f-In-\v Xm-ßp-Im-em-bn h-f¿Øn-bn-cp-∂ ap-cn-°v t]m-epw C√m-Xm-bn. kv-ss]-k-kv t_m¿Upw Ir-jn-h-Ip-∏pw \-S-∏m-°p∂ ]-≤-Xn-I-fn-eq-sS Ip-cp-ap-f-Iv Ir-jn ]p-\-cp-≤m-c-W-Øn-\v Xp-

\n-™ Ir-jn-°m-cp-sS A-\p-`hw B-im-h-l-a-√. {]-Xn-Iq-em-h-ÿ-Iƒ X-cWw-sN-bv-Xv Ip-cp-ap-f-Iv Ir-jnbn¬ hym-]r-X-cm-b I¿-j-I¿°v ho-≠pw \n-cm-i-bp-sS Im-eam-Wv. C-Ø-h-W C-S-hn-Sm-Ø ag \n-e-®v sh-bn¬ D-Zn-®-t∏mƒ ap-X¬ Ip-cp-ap-f-Iv sN-Sn-Iƒs°-√mw ho-≠pw tcm-K-_m-[. C-e-Iƒ a-™-fn-∏v _m-[n-®v sIm-gn-bp-I-bpw Im-e-h¿-jØn¬ D-≠m-b Xn-cn-Iƒ H-s∂mgn-bm-sX sIm-gn-™p-ho-gp-I-bpam-Wv. h-b-\m-´n¬ Ip-cp-ap-f-Ins‚ D¬-∏m-Z-\-Ø-I¿-®-bv-°v {][m-\-Im-c-Ww a-Æn-s‚ A-\mtcm-Ky-am-sW-∂p kv-ss]-k-kv t_m¿-Uv A-[n-Ir-X¿ A-`n-{]mb-s∏-Sp-∂p. cm-Py-Øv I-gn-™ 10 h¿-jØn-\n-sS Ip-cp-ap-f-In-s‚ D¬∏m-Z-\-Øn¬ G-‰-hpw Ip-d-hp≠m-b-Xv Pn-√-bn-em-Wv. 2001¬ Pn-√-bn¬ 44,908 sl-Iv-‰-dn-em-bncp-∂p Ip-cp-ap-f-Iv Ir-jn. D¬-∏mZ-\w 17,915 S-Æpw. A-©p h¿jw I-gn-™-t∏m-tg-°pw Ip-cp-

ap-f-Iv tXm-´-ß-fp-sS A-f-hv 36,488 sl-Iv-‰-dm-bpw D¬-∏m-Z\w 9,828 S-Æm-bpw Ip-d-™p. G-‰-hpw H-Sp-hn¬ e-`y-am-b I-W-°-\p-k-cn-®v Pn-√-bn¬ GI-tZ-iw 30,000 sl-Iv-‰-dn¬ Ipcp-ap-f-Iv Ir-jn-bp-≠v. ]-t£, D¬-∏m-Z-\w 7,000 S-Æn-\v Np-hsS-bm-Wv. I-gn-™ ko-k-Wn¬ Pn-√-bn-se D¬-∏m-Z-\w 3,000 SsÆ-∂m-Wv A-\u-tZym-Kn-I IW-°v. C-Ø-h-W D¬-∏m-Z-\w ho-≠pw Ip-d-bp-sa-∂m-Wv {]-Xo£n-°p-∂-Xv. Pn-√-bn¬ Ip-cp-apf-Iv X-\n-hn-f-bm-bn Ir-jn-sN-bvXn-cp-∂ {]-tZ-i-ß-fm-Wv ]p¬-∏≈n, ap-≈≥-sIm-√n ]-©m-bØp-Iƒ. C-hn-S-ß-fn¬ Ip-cp-apf-Iv tXm-´-߃-°v I-\-Ø \mi-am-Wv I-gn-™ H-∂-c ]-Xn-‰m≠n-\n-sS D-≠m-b-Xv. sl-Iv-‰¿ I-W-°n-\v tXm-´w \m-am-h-ti-j-am-bn. A-h-ti-jn°p-∂-h-bv-°pw ]-g-b {]-Xm-]-an√. Ip-cp-ap-f-In-s\-°p-dn-®v tNmZn-°p-tºmƒ Izn‚¬ I-W-°v ]d-™n-cp-∂ I¿-j-I¿ C-t∏mƒ \n-c-Øp-∂-Xv In-tem-°-W-°v.

ssh-I-ey-¯n-\v B-ß-hn-izm-kw-sIm-−v a-dp-]-Sn; k-©-cn-¡p-¶ Nm-b-¡-S-bp-am-bn G-cn sam-bv-Xp am-\-¥-hm-Sn: ssh-I-ey-Øn\pw tcm-K-Øn-\pw B-fl-hnizm-kw-sIm-≠v a-dp-]-Sn \¬In G-cn sam-bv-Xp Po-hn-°m≥ s]m-cp-Xp-∂p. X-s‚ k-©-cn°p-∂ Nm-b-°-S-bp-am-bn Ft´-\m¬ kn-‰n-bn-se-Øp-∂ sam-bv-Xp-hn-s\-bpw Im-Øv \m´p-Im-cp-ap-≠v. F-√m k-‘y-Ifn-epw G-cn sam-bv-Xp-hn-s‚ kvs]-jy¬ Nm-b-bpw I-Sn-bpw \p-Im-c≥ ]-e-cpw F-t´-\men¬ Im-Øn-cn-°pw. ^v-fm-kv-°n¬ \n-∂p ]-I¿∂p-\¬-Ip-∂ sam-bv-Xp-hn-s‚ Nm-b-°v ]-Xn-hv tlm-´¬ Nmb-bn¬ \n-∂pw hn-`n-∂-am-b cpNn-bm-Wp-≈-Xv. C-d-®n-°m-bn, A-b-e-°m-bn, C-d-®n-A-S Xp-Sßn-b kv-s]-jy¬ I-Sn-I-fpw sam-bv-Xp I-cp-Xpw. km-[-\߃ Xo-cp-thm-fw I-®-h-Sw sN-bv-Xv cm-{Xn ssh-In sam-bvXp X-s‚ hm-l-\-Øn¬ I-´bm-´p-≈ Izm¿-t´-gv-kn-te-°v Xn-cn-°pw. ssI-Im-ep-Iƒ-°v 50 i-X-am-\w ssh-I-ey-ap-≈ G-cn sam-bv-Xp C-Ø-c-sam-cp k-©-cn-°p-∂ Nm-b-°-S \-SØp-∂-Xv X-s‚-bpw `m-cy-bpsS-bpw Nn-In¬-k-bv-°p-≈ XpI I-s≠-Øm-\m-Wv. ko-tam-^o-en-b F-∂ tcmK-am-Wv 42Im-c-\m-b sam-bv-Xphn-\v. `m-cy Pp¬-\-bv-°v hm-Zkw-_-‘-am-b A-kp-J-am-Wv. c-≠p-t]-cp-sS-bpw Nn-In¬-kbv-°v `m-cn-® Xp-I am-kw-tXmdpw B-h-iy-am-Wv. sam-bv-Xphn-\v am-k-Øn¬ H-cn-°¬ km‰-ssd-‰v C-©-Iv-j≥ th-Ww.

tXP-kv do-tU-gv-kv t^m-dw {]-Nm-c-W-Pm-Y-sb A-`nkw-t_m-[-\ sN-bv-Xv hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ F-kv ap-\o¿, tXma-kv A-º-e-hb¬, sI B-kn^v, Sn \m-k¿ kw-km-cn-°p∂p

Gcn sam-bv-Xp tPm-en-°nsS 8,000 cq-]-bm-Wv H-cp C-©-Ivj-s‚ hn-e. X-s∂ \n-h¿-∂p \n¬°m≥ k-lm-bn-°p-∂-Xv Cu H-cp C-©-Iv-j-\m-sW-∂p sambv-Xp ]-d-bp-∂p. D-Ω-bp-sS t]cn-ep-≈ aq-∂p sk‚n-\v ap∂n¬ ]n.-U-ªyp.-Un. tdm-Uv ssk-Un¬ s]-´n-°-S \-S-Ønbm-bn-cp-∂p t\-c-sØ sam-bvXp h-cp-am-\w I-s≠-Øn-b-Xv.

tdm-Uv ho-Xn-Iq-´n-b-t∏mƒ s]´n-°-S s]m-fn-®p-\o-t°-≠n-h∂p. ]n-∂o-Sv B-izm-k-am-b-Xv em≥-Uv A-Izn-kn-j≥ Hm-^nkn¬ I-≠n-P‚ v Po-h-\-°m-c\m-bn tPm-en- In-´n-b-Xm-Wv. D®-h-sc-bm-Wv Hm-^n-kn¬ tPmen. i-º-fw C-©-Iv-j-\p-t]mepw Xn-I-bn-√. `m-cy-bp-sS NnIn¬-km sN-e-hpw I-s≠-Ø-

Ww. A-t∏m-gm-Wv aq-∂p amkw-ap-ºv F-t´-\m-en¬ Nm-b°-S \-S-Øm≥ Xo-cp-am-\n-®-Xv. X-s‚ Hm-t´m-dn-£-bn¬ ho´n¬ X-øm-dm-°n-b Nm-b-bpw ]-e-lm-c-ß-fp-am-bn sam-bv-Xp F-√m Zn-h-k-hpw k-‘y-tbmsS F-t´-\m-en-se-Øpw. Hmt´m-dn-£ kz-¥w Hm-Sn-®m-Wv sam-bv-Xp kn-‰n-bn-se-Øp-I. em≥-Uv A-Izn-kn-j≥ Hm^n-kv h-I Izm¿-t´-gv-kn-em-Wv Xm-a-kw. X-s‚-bpw `m-cy-bp-sSbpw Nn-In¬-k-bv-°p am-{Xw Hcp e-£w cq-]-bn-e-[n-Iw {]-Xnh¿-jw B-h-iy-ap-s≠-∂v sambv-Xp ]-d-™p. k¿-°m-cn-s‚ Im-cp-Wy Nn-In¬-km k-lmbw e-`n-°p-∂p-≠v. A-Xn-s‚ Im¿-Uv e-`n-®-Xm-bpw sam-bvXp ]-d-™p. hn-I-emw-K-cp-sS kw-L-S-\-bm-b Un.-F.-Uªyp.-F-^n-s‚ sh-≈-ap-≠ ]©m-b-Øv sk-{I-´-dn-bpw Pn√m I-Ωn-‰n Aw-K-hp-am-Wv. km-[m-c-W tlm-´¬ hn-etb-°mƒ H-cp cq-] Ip-d-®v cpNn-bp-ap-≈ Nm-b-bpw ]-e-lm-cß-fpw \¬-Ip-∂ G-cn sam-bvXp-hn-\v Zpx-J-ß-tf-Xp-an-√. ssh-I-ey-Øn-\pw tcm-K-Øn\pw X-s‚ Po-hn-tX-—-bp-sS sIm-Sn-∏-Sw Xm-gv-Øm-\m-hn-s√∂ hn-izm-k-am-Wv sam-bv-Xp-hn\p-≈-Xv. ap-´n¬ U-ªyp.-Fw.-H. ssl-kv-Iq-fn¬ H-º-Xmw ¢mkn¬ ]Tn-°p-∂ k¬-am-\pw F-´mw ¢m-kn¬ ]Tn-°p-∂ k^v-hm-\pw H-gn-hp Zn-h-k-ßfn¬ _m-∏-sb k-lm-bn-°ms\-Øp-∂p-≠v.-

kw-ÿm-\ hm-^n I-tem¬-k-h-Øn¬ an-I-® {]-I-S-\w Im-gv-N-h-® sh-ß-∏-≈n A-°m-Z-an-bn-se B-jn-Jv ]p-en-°m-Sn-\v ]m-W-°m-Sv d-jo-Z-en X-߃ D-]-lm-cw \¬-Ip-∂p

A-{X-bv-°v cq-£-am-bn-cp-∂p D¬-∏m-Z-\-Ø-I¿-®. a-Æn-s‚ B-tcm-Kyw \-in-®-Xm-Wv Ip-cpap-f-Iv Ir-jn-°v D-≠m-b X-I¿®-bv-°v {]-[m-\ Im-c-Ww. Io-S-\m-in-\n-I-fp-sS-bpw cmk-h-f-ß-fp-sS-bpw A-an-tXm-]tbm-K-hpw tXm-´-ß-fn¬ \n-∂v hr-£-߃ h≥-tXm-Xn¬ ap-dn®p-am-‰n-b-Xpw a-Æn-s‚ Kp-WsØ _m-[n-®p. I-gn-™ G-Xm\pw h¿-j-ß-fm-bn cm-Py-ØmsI Ip-cp-ap-f-Iv Ir-jn \m-i-Øns‚ ]m-X-bn-em-Wv. cm-Py-Øv D¬-∏m-Z-\w 2001˛02¬ 80,000 S¨ B-bn-cp-∂-Xv 2005˛06¬ 50,000 S-Æm-bn Ip-d-™p. Ct∏mƒ 35,000 S-Æn-\-Sp-Øm-WnXv. cm-Py-Øv Ip-cp-ap-f-Iv D¬-∏mZ-\-Øn-s‚ 8,0-90 i-Xm-am-\-hpw tI-c-f-Øn-s‚ kw-`m-h-\-bm-Wv. I-cp-ap-f-Iv Ir-jn-bp-sS ho-s≠Sp-∏n-\v tI-{μ hm-Wn-Py-a-{¥m-ebw kv-ss]-k-kv t_m¿-Uv aptJ-\ ]-≤-Xn \-S-∏m-°p-∂p-≠v. tI-c-f-Øn¬ h-b-\m-Sv, C-Sp-°n Pn-√-I-sf-bm-Wv ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. Ip-

cp-ap-f-Iv sN-Sn-I-fp-sS ]p-\-cp÷o-h-\w, ]p-\-Ir-jn F-∂n-hbn-eq-sS D¬-∏m-Z-\w h¿-[n-∏n°p-I-bm-Wv e-£yw. h-b-\m-Sn\pw C-Sp-°n-°pw ]p-d-sa h-S-°pIn-g-°≥ kw-ÿm-\-ß-fm-b Akw, ta-Lm-e-b, {Xn-]p-c, a-Wn∏q¿ F-∂n-h-sb-bpw ]-≤-Xnbn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. ]≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-b 22,500 sl-Iv-‰-dn¬ 20,000 sl-Iv‰-dpw h-b-\m-´n-em-Wv. ]-≤X - n-bp-sS tI-{μ k-_vk - nUn hn-ln-X-Øn¬ 47.-68 tIm-Sn cq-] h-b\ - m-Sn-\m-Wv. h-b\ - m-´n¬ 2010˛11 km-ºØ - n-Ih - ¿-jw Cu ]-≤-Xn B-cw-`n-®n-cp-∂p. F∂m¬, {]-Xo-£n-®-Xp t]m-se Ip-cp-ap-f-Iv sN-Sn-Iƒ h-f-cp-∂n√. Ip-cp-ap-fI - v Ir-jn ]p-\c - p-÷oh-\, ]p-\-Ir-jn ]-≤-Xn-bn¬ hb-\m-´n¬ 216 e-£w ta-Øc - w C\w Ip-cp-ap-f-Iv h-≈n-Iƒ D-]tbm-K-s∏-Sp-Øp-sa-∂m-Wv kvss]-k-kv t_m¿-Uv {]-Jym-]n®n-cp-∂X - v. a-Æn-s‚ L-S\ - m-am-‰w aq-ew C-hb - pw ^-eh - Ø - m-hp-∂ns√-∂p I¿-jI - ¿ ]-db - p-∂p.

D-]-Pn-Ãm Im-bn-I-ta-f- Xp-S-§n

AÀ-l-X-bp-Å-hÀ-s¡-Ãmw s]³-j³ D-d-¸m-¡n s\-t·-\n Xm-g-¯qÀ {Km-aw

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: D-]-Pn√m Im-bn-I-ta-f-bv-°v sk‚ v taco-kv tIm-f-Pv {Ku-≠n¬ Xp-S-°am-bn. Ip-∏m-Sn K-h. ssl-kv-Iqfn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv Im-bnI-ta-f \-S-°p-∂-Xv. D-]-Pn-√-bnse 140Hm-fw kv-Iq-fp-I-fn¬ \n∂m-bn 3,000tØm-fw Im-bn-IXm-c-߃ aq-∂p-Zn-h-kw \o-≠p\n¬-°p-∂ Im-bn-I-ta-f-bn¬ ]s¶-Sp-°pw. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v H Fw tPm¿-Pv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. B-tcm-Ky-˛-hn-Zym-`ymk kv-‰m‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿am≥ j-_o¿ A-l-Ω-Zv A-[y£-X-h-ln-®p. saw-_¿-am-cm-b sI hn {io-cm-a≥, kn-‘p kp[o¿-_m-_p, Ip-∏m-Sn K-h. bp.-]n kv-Iqƒ {]-[m-\m-[ym-]n-I I-kvXq-cn-`m-bn kw-km-cn-®p.-

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: 60 ]n∂n-´-h¿-s°-√mw s]≥-j≥ D-d∏m-°n s\-t∑-\n ]-©m-b-Ønse 14mw hm¿-Um-b Xm-g-Øq¿ \m-Sn-\v am-Xr-I-bm-hp-∂p. ]©m-b-Øv Aw-K-hpw Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am-\p-am-b jo-Pm cm-P-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ hm¿-Uv tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n-bpw F-kv.Sn. {]-tam-´¿-am-cpw tN¿-∂m-Wv ]-≤-Xn hn-P-b-I-c-am-°n-bn-cn°p-∂-Xv. 65 h-b- v Xn-I-™ apgp-h-\m-fp-Iƒ-°pw hm¿-[-IyIm-e s]≥-j≥, 60 Xn-I-™h¿-°v I¿-j-I-sØm-gn-em-fn s]≥-j≥, hn-I-emw-K-˛-hn-[-hm s]≥-j-\p-Iƒ F-∂n-h e-`y-am-

kw-Øm-\ hm-^n I-tem-Â-k-hw: sh-§-¸-Ån A-¡m-Z-an-¡v t\-«w I¬-∏-‰: h-fm-t©-cn a¿-°-kpØ¿-_n-b-Øp¬ C-kv-em-an-øbn¬ \-S-∂ kw-ÿm-\ hm-^n I-tem-¬-k-h-Øn¬ sh-ß-∏≈n iw-kp¬ D-e-am C-kv-em-anIv A-°m-Z-an-bn-se hn-Zym¿-YnIƒ {i-t≤-b t\-´w ssI-h-cn®p. 36 tIm-tf-Pp-I-fn¬ \n-∂v 3,000Øn-e-[n-Iw hn-Zym¿-Yn-Iƒ 114 C-\-ß-fn-em-bn am-‰p-c-®p. hnP-bn-I-sf A-°m-Z-an am-t\-Pvsa‚pw Po-h-\-°m-cpw A-\p-tamZn-®p. kn ]n lm-cn-kv _m-J-hnbp-sS A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ A-\p-tam-Z-\-tbm-Kw ]m-W-°mSv k-øn-Zv d-jo-Z-en in-lm-_v X߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Xp-

°p-∂-Xn-\p-≈ km-l-N-cyw hm¿-Un¬ D-d-∏m-°n-°-gn-™p. ]-©m-b-Øn-se 60 h-b- v Xn-I™-h-cp-sS en-Ãv X-øm-dm-°n ho-Sp-Iƒ I-b-dn A-\p-tbm-Pycm-b s]≥-j≥ G-sX-∂p Is≠-Øn A-Xn-\m-h-iy-am-b tcJ-Iƒ X-øm-dm-°n ]-©m-b-Ønepw Ir-jn-`-h-\n-epw k-a¿-∏n®m-Wv ]-≤-Xn ]q¿-Øn-bm-°nbn-cn-°p-∂-Xv. 11,000 cq-]-bn¬ Xm-sg hm¿jn- I - h - c p- a m- \ - a p- ≈ - h ¿- ° pw _n.-]n.-F¬. en-Ãn¬ Dƒ-s∏-´h¿-°pw am-{X-am-Wv ap-ºv hm¿-[Iy -s]≥-j≥ A-\p-h-Zn-®n-cp-∂Xv. F-∂m¬, aq-∂p e-£w cq-]h-sc h-cp-am-\-ap-≈-h¿-°pw F.-

F³.-F-kv.-F-kv. kv-IqÄ sh-_v-ssk-äv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp I¬-∏-‰: F≥.-F-kv.-F-kv. lb¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq--fn-\v th≠n X-øm-dm-°n-b k-ºq¿-W sh-_v-ssk-‰v A-Uz. ]n Nm-Øp°p-´n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kvIq-fn-s‚ 40 h¿-j-sØ N-cn-{Xhpw ku-I-cy-ß-fpw hn-Zym¿-YnI-fp-sS-bpw A-[ym-]-I-cp-sS-bpw hn-h-c-ß-fpw kv-Iq-fn-s‚ t\-´ß-fpw ssk-‰n¬ e-`y-am-Wv. sh-_v-ssk-‰v cq-]-I¬-∏-\ sN-bvX - X - v F-´mw ¢m-kv hn-Zym¿Yn lr-Xzn-Iv F-kv cm-Pv B-Wv. ]p-Xn-b km-t¶-Xn-I-hn-Zy-bn-eqsS sF.--Sn. cw-Ks - Ø \q-X\ - kwhn-[m-\-߃ D-]-tbm-Kn-®m-Wv ssk-‰v X-øm-dm-°n-bn-´p-≈-Xv. ]T-\Ø - n-epw Im-bn-Ic - w-KØ - pw an-I-hp-]p-e¿-Øp-∂ lr-Xzn-Iv tZ-io-b tS-_nƒ sS-∂n-kn¬ C-

S¿-®-bm-bn aq-∂p X-h-W-bpw ae-bm-f-Km-\ a¬-k-c-Øn¬ H∂mw-ÿm-\w t\-Sn-b B-jn-Jv ]p-en-°m-Sn-\v D-]-lm-cw \¬-In. k-øn-Zv i-lo-d-en in-lm-_v X-߃, in-lm-_p-±o≥ X-߃ hm-^n, C-{_m-low ss^-kn t]cm¬ kw-km-cn-®p. aq-k _m-J-hn, Pm-^¿ sslØ-an, F sI kp-sse-am≥ aue-hn, an-Av-dm≥ _m-J-hn, A-_vZp-√ _m-J-hn, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n ssl-Ø-an, C-{_m-low ss^kn D-{K-]p-cw, lm-an-Zv d-lv-am-\n, Ip-™n-ap-l-Ω-Zv Zm-cn-an, Pw-jmZv am-ÿ, A-_v-Zp-d-ln-am-≥ -hm-^n, A≥-km¿ hm-^n kw-_‘n-®p.

]n.-F¬. en-Ãn¬-s∏-´-h¿-°pw s]≥-j≥ e-`y-am-°p-I F-∂ k¿-°m¿ \-S-]-Sn-bm-Wv k-ºq¿W s]≥-j≥ ]-≤-Xn-°v k-lmb-I-am-b-Xv. Cu ]-≤-Xn-°p ]p-d-sa A-SpØ c-≠p-h¿-j-Øn-\p-≈n¬ 60 h-b- v ]q¿-Øn-bm-hp-∂-h-cp-sS en-Ãpw hm¿-Un¬ X-øm-dm-°n°-gn-™p. {]m-b-am-b-h¿-°v s]≥-j≥ e-`n-°m≥ B-h-iy-am-b tc-JIƒ hm-ßm≥ Hm-^n-kp-Iƒ Ib-dn-bn-d-tß-≠ km-l-N-cy-Ønem-Wv C-Ø-cw H-cp ]-≤-Xn hn-Pb-I-c-am-bn Xm-g-Øq¿ hm¿Un¬ ]q¿-Øo-I-cn-®n-cn-°p-∂Xv.-

Pn-Ãm B-ip-]-{Xn-bn tUm-ÎÀ-am-sc \n-b-an-¡-Ww: F.-sF.-Sn.-bp.-kn.

am-\-¥-hm-Sn: Pn-√m B-ip-]-{Xnbn¬ tUm-Œ¿-am-sc \n-b-an-°W-sa-∂v F.-sF.-Sn.-bp.-kn. Pn-√bn-se km-[m-c-W-°m-cp-sS-bpw B-Zn-hm-kn-I-fp-sS-bpw {]-[m-\ B-Xp-cm-e-am-b Pn-√m B-ip-]{Xn-bn¬ I-gn-™ Ip-td -Zn-h-kß-fm-bn H.-]n. t]m-epw {]-h¿Øn-°p-∂n-√. \n-e-hn-ep-≈ tUm-Œ¿-am-cn¬ ]-e-cpw B-ip-]{Xn-bn¬ tcm-Kn-I-sf ]-cn-tim[n-°m-s\-Øm-sX kz-Im-cy {]m-Œo-kn-te¿-s∏-Sp-I-bm-Wv. C-Ø-c-°m-sc h-gn-bn¬ X-Sbp-sa-∂pw F.-sF.-Sn.-bp.-kn. ap∂-dn-∏v \¬-In. tbm-K-Øn¬ I¬-∏-‰ F≥.-F-kv.-F-kv. kv-Iq-ƒsh-_v-ssk-‰v sI k-Po-h≥ A-[y-£-X-h-lnA-Uz. ]n Nm-Øp-°p-´n D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p ®p. F kn B-en, k-emw, sI FØ-hW - tI-cf - s - Ø {]-Xn-\n-[o- Z-\-Øn¬ sj-\n¬-cm-Pv-˛-sI Sn kv A-j-d-^v kw-km-cn-®p.I-cn-°pw. sX-°pw-Xd - e-£va - n-k- {]o-X Z-ºX - n-If - p-sS a-I\ - m-Wv.


{]mtZ-inIw

7 \hw_¿ 2013 hymgw

h-b-\-aÂ-k-c-hpw I-hn-b-c-§pw

C¶v ssh-Z-yp-Xn ap-S-§pw

am-\-¥-hm-Sn: tXm-Wn-®m¬ bph-P-\ hm-b-\-im-e-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ h-\n-Xm hm-b-\-a¬-kc-hpw I-hn-b-c-ßpw \-S-Øn. bph-I-hn k-Zn¿ X-e-∏p-g D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. hn ]n _m-e-N-{μ≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. Pn-Øp X-ºp-cm≥, {]-Xo-jv, A-\n¬ Ip-‰n-®n-d, Sn sI lm-cnkv, A-\o-kv am-\-¥-hm-Sn, A\n¬-Ip-am¿, ap-Ip-¥≥ am-ÿ, t{]-a-cm-Pv No-°-√q¿ I-hn-X-Iƒ A-h-X-cn-∏n-®p. hm¿-Uv- saw-_¿ tPm-bv ap-Jy-Yn-Xn-bm-bn-cp-∂p. en-Pn k-Xy≥, ]-fln-\n So-®¿, sk-{I-´-dn F C k-Xo-jv- kwkm-cn-®p.-

I¬-∏-‰: kp¬-Øm≥ _-tØcn 66 sI.-hn. k-_v-tÃ-j-\n¬ A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-°p-∂-Xn\m¬ kp¬-Øm≥ _-tØ-cn, ao-\-ßm-Sn, A-º-e-h-b¬ {]-tZi-ß-fn¬ C-∂p-cm-hn-se G-gpap-X¬ ssh-Io-´v B-dp-h-sc ssh-Zyp-Xn hn-X-c-Ww `m-Kn-Iam-tbm ]q¿-W-am-tbm X-S- s∏-Sp-sa-∂v sI.-F-kv.-C.-_n. IWn-bm-º-‰ {Sm≥-kv-an-j≥ Unhn-j¬ F-Iv-kn-I-yq-´o-hv F≥Pn-\o-b¿ A-dn-bn-®p.-

]cn-]mSn  ]-\-a-cw Pn-√m dn-tkm-gv-kv sk‚¿: sF.-Sn. A-‰v kv-Iq-fns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Pn-√m B\n-ta-j≥ Iymw-]v-˛ 10.-00  ]p¬-∏-≈n, ]-Sn-™m-d-Ød: tX-P-kv do-tU-gv-kv t^m-dw hm-l-\-Pm-Y D-Zv-Lm-S-\w-˛ 9.-00  I-e-Œ-td-‰v tNw-_¿: in-jpt£-a k-an-Xn F-Iv-kn-Iyq-´o-hv tbm-Kw-˛3.-00  I-e-Œ-td-‰v an-\n tIm¨-^d≥-kv lmƒ: ]-´n-I-Pm-Xn-˛-h¿K Pn-√m-X-e I-Ωn-‰n tbm-Kw-˛12.00  I¬-∏-‰ Pn-√m-hn-Zym-`ym-k Hm-^n-kv: im-kv-{X-ta-f-bp-am-bn _-‘-s∏-´ A-∏o-ep-Iƒ Xo¿∏m-°p-∂-Xn-\p-≈ ln-bn-dn-Mv˛10.-00

Adnbn-¸pIÄ

Iq-Sn-¡m-gv-N \m-sf I¬-∏-‰: I-Wn-bm-º-‰ Nn-{X-aqe-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ K-h. H_v-k¿-th-j≥ tlm-an¬ Hm-^nkv A-kn- v Iw Iw-]yq-´¿ Um-‰m F≥-{Sn Hm-]-td-‰¿, aƒ-´n Sm-kv-Iv sI-b¿ s{]m-ssh-U¿ X-kv-Xn-I-I-fn-te-°p-≈ I-cm¿ \n-b-a-\-Øn-\p-≈ Iq-Sn-°m-gv-N \m-sf cm-hn-se 10\v kn-hn¬tÃ-j-\n-se km-aq-l-y-\o-Xn Hm-^n-kn¬ \-S-°p-sa-∂v kq-{]≠v A-dn-bn-®p. Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃-°v t^m¨: 04936- 286900, 9447545462, 9747178076.-

^-−v A-\p-h-Zn-¨p

I¬-∏-‰: Fw hn t{i-bmw-kv-Ipam¿ Fw.-F¬.-F-bp-sS {]m-tZin-I hn-I-k-\-\n-[n-bn¬ \n-∂v I¬-∏-‰ F-kv.-sI.-Fw.-sP. ssl-kv-Iq-fn¬ F¬.-kn.-Un. s{]m-P-Iv-‰-dpw em-]v-tSm-∏pw hmßp-∂-Xn-\v 3,50,000 cq-] A-\ph-Zn-®p.

kzm-K-X-kw-Lw cq-]o-I-c-Ww

I¬-∏-‰: kw-ÿm-\ sS-Iv-\n°¬ ssl-kv-Iqƒ Im-bn-I-taf-bp-sS \-S-Øn-∏n-\m-bn ]-´n-Ih¿-K-˛-bp-h-P-\-t£-a a-{¥n ]n sI P-b-e-£v-an-bp-sS t\-Xr-X-zØn¬ 10\v ssh-Io-´v aq-∂n-\v Zzm-c-I sS-Iv-\n-°¬ ssl-kvIqƒ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ kzmK-X-kw-Lw cq-]o-I-c-W-tbmKw tN-cpw.

ap-«-t¡m-gn hn-X-c-Ww

]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\ h-Ip-∏n-s‚ `-h-\-]-≤-Xn Kp-W-t`m-‡m-°-sf I¬-∏-‰ tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n sI A-\n¬-Ip-am¿ Xn-c-s™-Sp-°p-∂p

{In-¡-äv SqÀ-W-saâv

Kp-W-t`m-àm-¡-sf Xn-c-sª-Sp-¯p

am-\-¥-hm-Sn: H-≠-b-ßm-Sn skh≥ -Ãm¿ H-cp-°p-∂ sS-∂o-kv t_mƒ {In-°-‰v ss{]-kv-a-Wn Sq¿-W-sa‚ v 17 ap-X¬ ta-cn-amXm tIm-f-Pv {Ku-≠n¬ \-S-°pw. ]-s¶-Sp-°m≥ Xm¬-∏-cy-ap-≈ So-ap-Iƒ 15\-Iw t]-cv c-Pn-ÿ sN-ø-W-w. _-‘-s∏-tS-≠ \º¿: 9605934150, 9847408738.-

I¬-∏-‰: tªm-°v ]-©m-b-Øns‚ Io-gn¬ ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k\-h-Ip-∏n-s‚ `-h-\-]-≤-Xn KpW-t`m-‡m-°-sf Xn-c-s™-SpØp. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-

U‚ v ]n sI A-\n¬-Ip-am¿ \dp-s°-Sp-Øv D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. tªm-°v ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k\ Hm-^n-k¿ c-Pn-Xm Ir-jv-W≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. tbm-K-Øn

ao\-§m-Sn- Su-Wnse {Sm-^n-Iv ]-cn-jv-I-c-W-¯n A-]m-I-X ao-\-ßm-Sn: {Sm-^n-Iv ]-cn-jv-I-cW-Øn-se A-]m-I-X aq-ew ao-\ßm-Sn Su-Wn¬ hm-l-\w \n¿Øm-\m-hm-sX P-\-߃ Zp-cn-XØn-em-hp-∂p. am-k-߃-°v apºv h-cp-Øn-b {Sm-^n-Iv ]-cn-jv-Ic-W-Øn-s‚ Xn-‡-^-ew A-\p`-hn-°p-∂-Xv `q-cn-`m-K-hpw Im¿, ss_-°v bm-{X-°m-cm-Wv. I-S-Iƒ-°v ap-∂n¬ hm-l-\w \n¿-Øn-bm¬ ]n-g-sbm-Sp-t°≠n-h-cp-sa-∂ Im-cyw D-d-∏m-Wv. hm-l-\w \n¿-Øp-∂-Xpw t\m°n A-Xn-s‚ \-º¿ F-gp-Xn-sbSp-°m≥ t]m-en-kp-Im-cpw ImØn-cn-°p-∂p. ]-e-cpw ho-´n-te°v k-a≥-kv h-cp-tºm-gm-Wv -ao-

\-ßm-Sn-bn-se A-\-[n-Ir-X ]m¿-°n-Mn-t‚-Xm-sW-∂p Xn-cn®-dn-bp-∂-Xv. ao-\-ßm-Sn Su-Wn¬ km-[mc-W K-Xm-K-X-°p-cp-°v D-≠mhm-dn-s√-¶n-epw ]-©m-b-Øv A[n-Ir-X-cpw kz-Im-cy G-P≥-knI-fpw X-Ωn-ep-≈ H-Øp-I-fn-bpsS `m-K-am-bm-Wv {Sm-^n-Iv ]-cnjv-I-c-Ww \-S-∏m-°n-b-Xv. Im¿, Po-∏v Xp-S-ßn-b hm-l-\-߃-°v Su-Wn¬ t] B‚ v ]m¿-°n-Mv kw-hn-[m-\w G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p≠v. kz-Im-cy G-P≥-kn-Iƒ-°v ]-Ww sIm-øm-\p-≈ ]-©m-bØn-s‚ H-Øm-i-bm-Wv C-Xn-\p ]n-∂n-se-∂v \m-´p-Im¿ B-tcm-

I¬-∏-‰: kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Ifn¬ ]u-c-t_m-[-hpw cm-jv-{St_m-[-hpw h-f¿-Øp-∂-Xn-\v kw-ÿm-\ t]m-en-kv \-S-∏m-°p∂ Ãp-U‚ v t]m-en-kv Im-U-‰v (F-kv.] -- n.--kn) bq-\n-‰p-Iƒ Pn-√bn-se \m-ep kv-Iq-fp-I-fn¬ IqSn B-cw-`n-°pw. sh-≈-ap-≠ K-h. tam-U¬ F-®v.F -- -kv.F -- -kv, ]-Sn-™m-d-Ød Pn.--F-®v.F -- -kv.F -- -kv, ]-ø-w-]≈n sk‚ v Im-X-dn≥ kv-Iqƒ, \√q¿-\m-Sv Fw.--Fw.--Fw.--B¿.--Pn.--F®v.F -- -kv.F -- -kv. F-∂n-hn-S-ß-fnem-Wv ]p-Xn-b bq-\n-‰p-Iƒ Xp-Sßp-I. F-gp-Øp-]-co-£-bp-sSbpw A-`n-ap-J-Øn-s‚-bpw A-Snÿm-\-Øn¬ C-Xn-te-°p-≈

sk-an-\mÀ \-S-¯p-¶p

Hmw-_p-Uv-kv-am³ kn-än-Mv

I¬-∏-‰: X-t±-i-k-z-bw-`-c-W ÿm-]-\-߃-°v th-≠n-bp-≈ Hmw-_p-Uv-kv-am≥ P-Ãn-kv Fw F≥ Ir-jv-W≥ 18 ap-X¬ 21 hsc tIm-gn-t°m-Sv I-e-Œ-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ Iymw]v kn-‰n-Mv \-S-Øpw.

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: F≥.F-®v. 212\v _-Z¬-]m-X am-{X-amWp ]-cn-lm-c-sa-¶n¬ ]-g-b ssa-kq¿ tdm-Uv Aw-Ko-I-cn-°W-sa-∂ B-h-iyw i-‡-am-hp∂p. \n-e-hn-¬ tIm-gn-t°m-Sv-˛ssa-kq¿ tdm-Un¬ G¿-s∏-SpØn-bn-cn-°p-∂ cm-{Xn-bm-{Xm \n-tcm-[-\w ]-cn-l-cn-°m≥ _Z¬-]m-X-Iƒ I-s≠-Ø-W-sa∂ I¿-Wm-S-I k¿-°m-dn-s‚

b-\m-Sv k-l-I-c-W Hm-Un-‰v tPmbn‚ v U-b-d-Œ¿ ]n h-¬-k-cm-Pv A-[y-£-X-h-ln-®p. ]-\-a-cw £o-c-kw-Lw {]kn-U‚ v C sP sk-_m-Ã-y≥, £o-c-hn-I-k-\ h-Ip-∏v U-]-yq-´n U-b-d-Œ¿ tPm-kv C-Ωm-\p-h¬, an¬-a U-]yq-´n U-b-d-Œ¿ a≥-aZ≥ \m-b¿, A-º-e-h-b¬ £o-c-kw-Lw {]-kn-U‚ v F ]n Ip-cym-t°m-kv, an-\-ßm-Sn £o-c-kwLw sk-{I-´-dn sI P-\m¿-±-\≥, ]n sI P-b-cm-P≥ kw-km-cn-®p.

J-bn¬ am-t\-P-cp-sS X-kv-Xn-I H-gn-™p-In-S-°p-I-bm-Wv. Akn-kv-‰‚ v am-t\-P¿-°m-Wv Np-aX-e. A-kn-kv-‰‚ v am-t\-P¿, Hm^n-k¿, ]yq¨ F-∂n-h¿ am-{Xam-Wv I-gn-™ aq-∂p Zn-h-k-ambn tk-h-\-Øn-\p-≈-Xv. k¿-°m¿ \n¿-tZ-i-a-\p-k-cn®v hn-hn-[ s]≥-j-\p-Iƒ, F¬.]n.-Pn. k-_v-kn-Un F-∂n-h AXm-Xp _m-¶p-Iƒ ap-tJ-\-bmWv e-`n-®p-h-cp-∂-Xv. C-Ø-cw B-h-iy-߃-°m-Wv sh-≈-ap≠ im-J-bn¬ \n-tXy-\ \n-c-h-

[n t]¿ F-Øp-∂-Xv. B-h-iyØn-\v Po-h-\-°m-cn-√m-Ø-Xn\m¬ ]-e¿-°pw Xn-cn-®p-t]m-th≠n-h-cn-I-bm-Wv. sh-≈-ap-≠ ]-©m-b-Øv, sXm-≠¿-\m-Sv, F-S-h-I, ]-Sn™m-d-Ø-d ]-©m-b-Øp-I-fpsS Nn-e `m-K-ß-ƒ F-∂n-h Dƒs∏-´ -hn-kv-Xr-X-am-b G-cn-b-bnem-Wv sh-≈-ap-≠ {Km-ao-W-_m¶v im-J. Cu {]-tZ-i-ß-fn¬ \ns∂-√m-ap-≈ \q-dp-I-W-°n-\mfp-I-fm-Wv \n-tXy-\ _m-¶n-seØp-∂-Xv.-

A-¿³-sIm-Ãn-þ-am-t¦m-Sv ]m-X X-IÀ-¶p Kq-U-√q¿: tI-c-f-˛-X-an-gv-\m-Sv AXn¿-Øn-bn-se A-ø≥-sIm-√n-˛am-t¶m-Sv A-¥¿-kw-ÿm-\ ]mX X-I¿-∂p. Ip-≠pw Ip-gn-bp-ambn tdm-Uv ]m-sS X-I¿-∂n-cn-°pI-bm-Wv. tN-c-t¶m-Sv {Km-a-∏©m-b-Øv ]-cn-[n-bn¬-s∏-Sp-∂

kw-Lm-S-I-k-an-Xn cq-]o-I-cn-¨p am-\-¥-hm-Sn: ]-g-»n-cm-Pm-hns‚ 208mw N-c-a-Zn-\w hn-]p-e-ambn B-N-cn-°p-∂-Xn-\m-bn kwLm-S-I-k-an-Xn cq-]o-I-cn-®p. tbm-Kw a-{¥n ]n sI P-b-e-£van D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tªm°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kn A-–p¬ -A-jv-d-^v A-[y-£-Xh-ln-®p. ]-\-a-cw tªm-°v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v h¬-km Nm-t°m, ]-©m-b-Øv {]-knU‚p-am-cm-b kn¬-hn tXm-a-kv, en-kn tPm-kv, Un-ssh.-F-kv.]n. t{]w-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.bp-h-P-\-t£-a t_m¿-Uv, kmw-kv-Im-cn-I h-Ip-∏v, ]p-cm-hkv-Xp-h-Ip-∏v, Sq-dn-kw-h-Ip-∏v, tI-c-f {Km-ao-W _m-¶v F-∂n-hbp-sS kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Ønem-Wv ]-g-»n A-\p-kv-a-c-W ]-cn]m-Sn-Iƒ.kw-Lm-S-I k-an-Xn `m-c-hmln-I-fm-bn kn A-–p¬ -A-j-vd^v (sN-b¿-am≥), Fw Pn _n-Pp (P-\-d¬ I¨-ho-\¿) F-∂n-hsc-bpw hn-hn-[ k-_v I-Ωn-‰n-Isf-bpw Xn-c-s™-Sp-Øp.-

Cu ]m-X-bp-sS A-‰-Ip-‰-{]-hrØn-Iƒ \-S-Øm≥ t]m-epw A[n-Ir-X¿ X-øm-dm-bn-´n-√. h¿-jß - ƒ-°v ap-ºm-Wv Sm-dnMv \-SØ - n-bX - v. C-cp-N{- I-hm-l\ - ߃- t]m-epw h-fs - c {]-bm-ks - ∏´m-Wv C-Xp-hg- n k-©c - n-°p-∂X - v.

tI-cf - ˛- X - a - n-gv\ - m-Sv k¿-°m¿ _ p-If - S- ° - w Zn-\w-{]-Xn \q-dp-°W-°n-\v hm-l\ - ß - f - m-Wv C-Xp-hgn I-S∂ - p-t]m-hp-∂X - v. Ip-gn-Ifn¬ N-fn-sh-≈w sI-´n-\n¬-°p∂p-≠v. A-ºe - h - b - e - n-te-°p-≈ F-fp-∏h - g- n- Iq-Sn-bm-Wn-Xv.-

Npcp¡¯nÂ

]-\-a-cw _-Z-dp¬-lp-Z-bn¬ \-S-∂ ln-Pv-d ]p-Xp-h¿-j-∏n-d-hn B-tLm-j-Øn¬ F ]n C-kv-am-bn¬ k-Jm-^n {]-`m-Ww \-S-Øp-∂p

]p-Xp-hÀ-j-¸n-d-hn B-tLm-jn-¨p

]-\-a-cw: tem-I ap-kv-enw I-e-≠¿ I-W-°m-°p-∂ ln-Pv-d h¿-jm-cw-`-hpw ap-l-Ω-Zv \-_n-bp-sS ln-Pv-d-m k-tμ-i-hpw Dƒ-s∏-Sp-Øn ]-\-a-cw _-Zv-dp¬-lp-Z-bn¬ ]p-Xp-h¿-j-∏n-dhn B-tLm-jn-®p. ]m-te-cn A-–p¿-d-ln-am≥ ap-kv-eym¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]n≥-kn-∏mƒ Fw hn lw-k ap-kveym¿ A-[y-£-X-h-ln-®p. F ]n C-kv-am-bn¬ k-Jm-^n dn-∏¨, ]n D-kv-am≥ au-e-hn, A-–p-√ Im-an¬ k-Jm-^n, sI ]n A-–p-d-lv-am≥, sam-bv-Xp ap-kv-eym¿, C-{_m-low k-Jm-^n, D-a¿ k-A-Zn, dm-jn-Zv k-A-Zn kw-km-cn-®p.-

Kq-Vm-tem-N-\ Xn-cn-¨-dn-b-W-sa-¶v

Im-en-¯o-ä k-_v-kn-Un hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S-\w ]-Sn-™m-d-Ø-d: {Km-a-∏-©m-bØv 2012˛13 ]-≤-Xn-bn-epƒ-s∏-SpØn \-S-∏m-°p-∂ £o-c-I¿-jI¿-°p-≈ Im-en-Øo-‰ k-_v-knUn hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S-\w Im-∏n°-fw £o-c-kw-L-Øn¬ {Km-a-

∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI _n \-ko-a \n¿-h-ln-®p. tbm-K-Øn¬ {Km-a-∏-©mb Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v sI j¨-ap-J≥ A-[y-£-X-h-ln®p. B-tcm-Ky-˛ hn-Zym-`ym-k

_-ZÂ-]m-X: ]-g-b ssa-kqÀ tdm-Uv k-Po-h NÀ-¨-bm-hp-¶p

B-]v-tIm-kv £o-c-k-l-I-c-W kw-L-§-fp-sS Hm-Un-äv ]qÀ-¯n-bm-bn I¬-∏-‰: an¬-a-bp-am-bn A-^nen-tb-‰v sN-bv-X Pn-√-bn-se B]v-tIm-kv £o-c-k-l-I-c-W kwL-ß-fp-sS Hm-Un-‰v ]q¿-Øo-Icn-®p. kw-L-ß-fp-sS k¿-´n-^n°-‰p-Iƒ Pn-√m I-e-Œ¿ sI Pn cm-Pp hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. ]-\-a-cw £o-tcm¬-∏m-Z-\ k-l-I-c-W-kw-L-Øn¬ an¬-a ko-\n-b¿ Hm-Un-‰¿ ]n bp k-Pnbp-sS t\-Xr-X-z-Øn¬ \-S-∂ HmUn-‰n¬ 21 kw-L-ß-fp-sS 38 HmUn-‰pfm-Wv ]q¿-Øo-I-cn-®-Xv. h-

hm-l-\-߃ \n¿-Øm≥ km-[n°m-Ø-Xn-\m¬ Zo¿-L-Zq-c bm{X-°m¿ `q-cn-`m-K-hpw ao-\-ßmSn Su-Wn¬ \n-∂p km-[-\-ß-ƒ hm-ßm-Ø A-h-ÿ-bp-ap-≠v. F-hn-sS t\m-°n-bm-epw Ahn-sS-sb-√mw t\m ]m¿-°n-Mv t_m¿-Up-Iƒ am-{X-am-Wv. ao-\ßm-Sn-bn¬ C-cp-N-{I-hm-l߃-°v t]m-epw c-£-bn-√m-Ø A-h-ÿ-bm-Wv. h-b-\m-´n-se G-‰-hpw h-en-b ]-©m-b-Øv Bÿm-\-am-b kp¬-Øm≥ _tØ-cn-bn-tem am-\-¥-hm-Sn-bntem C-√m-Ø {Sm-^n-Iv ]-cn-jvIm-c-ß-fm-Wv ao-\-ßm-Sn-bn¬ \-S-∏m-°n-b-Xv.-

sh-≈-ap-≠: sh-≈-ap-≠ {Km-aoW-_m-¶n¬ B-h-iy-Øn-\v Hm^n-k¿-am-cpw Po-h-\-°m-cp-an-√. hn-hn-[ {]-tZ-i-ß-fn¬- \n-∂p _m-¶n-se-Øp-∂ \q-dp-I-W-°n\m-fp-Iƒ C-Xp-Im-c-Ww {]-bmk-s∏-Sp-I-bm-Wv. k¿-ho-kv G-cn-bm ]-cn-K-W\ \n-e-hn¬-h-∂-tXm-sS {Km-aoW-_m-¶v sh-≈-ap-≠ im-J-sb B-{i-bn-t°-≠n-h-cp-∂ \n-c-h[n D-]-tbm-‡m-°-fm-Wv I-gn™ H-cm-gv-N-bn-e-[n-I-am-bn \´w-Xn-cn-bp-∂-Xv.- sh-≈-ap-≠- im-

Ip-´n-I-sf Xn-c-s™-Sp-°pw. kvIqƒ ]-cn-k-c-ß-fn¬ e-l-cn-hncp-≤ {]-h¿-Ø-\-ß-fpw {Sm-^nIv t_m-[-h¬-°-c-W-hpw Du¿Pn-X-am-°p-∂-Xn-\v Ãp-U‚ v t]m-en-kv Im-U-‰p-I-sf Iq-Sn ]s¶-Sp-∏n-®v ]-cn-]m-Sn B-hn-jv-Icn-°m≥ I-e-Œ-td-‰n¬ tN¿-∂ Pn-√m-X-e A-ssU-z-k-dn I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\n-®p. Pn-√m I-e-Œ¿ sIPn cm-Pp A-[y-£-X-h-ln-®p. Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn sI sI _m-e-N-{μ≥, Ãp-U‚ v t]men-kv Im-U-‰v t\m-U¬ Hm-^n-k¿ Iq-Sn-bm-b ss{Iw sd-t°m-Uvkv _yq-tdm Un-ssh.-F-kv.-]n. F F-kv cm-Pp, Pn-√m-X-e D-tZ-ym- £o-c-I¿-j-I¿-°p-≈ Im-en-Øo-‰ k-_v-kn-Un hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S-\w Im-∏n-°-fw £o-c-kw-L-Øn¬ ]-Sn-™mdØd {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI _n \-ko-a K-ÿ¿ ]-s¶-Sp-Øp.\n¿-h-ln-°p∂p

im-kv-{X-ta-f-bn c-−mw-X-h-W-bpw Ip-tªmw F.-bp.-]n.-

I¬-∏-‰: P-\-Io-bm-kq-{X-W ]≤-Xn {]-Im-cw I¬-∏-‰ Ir-jn-`h-\n¬ \n-∂v h-\n-X-Iƒ-°v AX-yp¬-∏m-Z-\ ti-jn-bp-≈ ^-ehr-£-ssØ-Iƒ hn-X-c-Ww sN-øpw. Xm¬-∏-c-y-ap-≈-h¿ 30\-Iw t]-cv c-Pn-ÿ sN-ø-Wsa-∂v Ir-jn Hm-^n-k¿ A-dn-bn®p.

]n-°p-∂p. A-tX-k-a-bw, {Z-hn®-Xpw Im-Wm-Ø-Xp-am-b t\m ]m¿-°n-Mv t_m¿-Up-I-fm-b-Xn\m¬ Su-Wn¬ hm-l-\w \n¿Øp-∂-h-¿ N-Xn-°p-gn-bn¬-s∏Sp-I-bm-sW-∂v A-dn-bp-∂p-an-√. t\-c-sØ I-S-I-fp-sS ap-∂n¬ km-[-\w hm-ßp-∂-Xn-\pw a-‰pam-bn H-cmƒ-°v 20 an-\n-t‰m-fw hm-l-\w \n¿-Øm≥ A-\p-a-Xn \¬-In-bn-cp-∂p. C-Xp-{]-Im-cw I-S-Iƒ-°v ap-∂n¬ t_m¿-Up-Ifpw {]-Xy-£-s∏-´n-cp-∂p. F-∂m¬, C-t∏mƒ A-sX√mw Im-‰n¬-∏-d-Øn-s°m-≠p≈ \-S-]-Sn-I-fm-Wv A-[n-Ir-X-cpsS `m-K-Øv \n-∂p-≠m-hp-∂-Xv.

3

sh-Å-ap-− {Km-ao-W-_m-¦n Po-h-\-¡m-cn-Ã; P-\-§Ä h-e-bp-¶p

\m-ev kv-Iq-fp-I-fn Iq-Sn Ìp-Uâv t]m-en-kv Im-U-äv bq\näv

I¬-∏-‰: ar-K-kw-c-£-W-h-Ip∏v -h-gn ap-´-t°m-gn-°p-™p-ßsf hn-X-c-Ww sN-øp-∂p. an-\ßm-Sn ]-©m-b-Øn¬ 2,000, FS-I 1,769, ]-Sn-™m-d-Ø-d ]©m-b-Øv 1,700 tIm-gn-°p-™pß-sf-bm-Wv hn-X-c-Ww sN-øp∂-Xv. _n.-]n.-F¬. hn-`m-KØn¬-s∏-´ Kp-W-t`m-‡m-°ƒ°v c-≠p Ip-™p-ß-sf-bm-Wv \¬-Ip-∂-Xv. hn-I-emw-K¿, hn-[h, ]-´n-I-Pm-Xn-˛-h¿-K-Øn¬-s∏´-h¿ F-∂n-h¿-°v ap≥-K-W-\. ]q-cn-∏n-® A-t]-£m-t^m-d-hpw Xn-cn-®-dn-b¬ tc-J-I-fpw 13\v apºv A-Xm-Xp ar-Km-ip-]-{Xn-Ifn¬ \¬-I-Ww. am-\-¥-hm-Sn: D-]-Pn-√m im-kv-{X-ta-f-bn¬ Xp-S¿-®-bm-bn c-≠mw-Xh-W-bpw Ip-t™mw F.-bp.-]n. kv-Iqƒ In-co-Sw t\-Sn. 19 t]m-bn‚ v I¬-∏-‰: Pn-√m ssk-\n-I-t£- t\-Sn-bm-Wv- hn-P-bw B-h¿-Øn-®-Xv. Izn-kv a¬-k-c-Øn¬ F-kv B-\-μpw h¿-°n-Mv tam-U-en¬ Fw F-kv A≥-h¿, Fw F-kv sPa Hm-^n-kn-s‚ B-`n-ap-J-yØn¬ C-¥-y≥ t\-h¬ A-°m- dn≥ F-∂n-h-c-S-ßn-b So-apw an-I-® t\-´w ssI-h-cn-®p. hn-P-bn-I-sf {]-[m-\m-[ym-]-I≥ Fw sF tam-l-\≥ A-\p-tam-Zn-®p.Z-an-bp-am-bn k-l-I-cn-®v \m-hnI-tk-\-bn¬ \n-∂v hn-c-an-®-h¿°pw B-{in-X¿-°pw hn-[-h-Iƒ°pw 12\v cm-hn-se 10 -ap-X¬ 12.30 h-sc I-e-Œ-td-‰v tIm¨-^d≥-kv lm-fn¬ t_m-[-h¬-°-cW sk-an-\m¿ \-S-Øpw.

^-e-hr-£-ss¯ hn-X-c-Ww

¬ \-ko¿ B-e-°¬, Fw B¿ _m-e-Ir-jv-W≥, k-eow ta-a-\, D-jm X-ºn, jw-kp-±o≥, k‘y, e-£v-an tI-fp, N-{μ≥, _m_p-cm-Pv, kp-Kp-W≥ kw-km-cn®p.-

kozhikode/wyd

Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gvk¨ F Fw im-¥-Ip-am-cn, F≥ ]n jw-kp-±o≥, \-Pv-ap-±o≥, Fw lp-ssk≥, hm¿-Uv saw_¿ H sP sP-kv-tam≥, jo-_ kw-km-cn-®p.-

sh-≈-ap-≠: I-gn-™-Zn-h-kw 12mw-ssa-en-ep-≠m-b {]m-tZin-I kw-`-h-Øn-¬ sX-‰n-≤m-c-W ]-c-Øp-∂ hm¿-Ø-Iƒ {]-N-cn-∏n-®v \m-´n¬ I-em-]w A-gn-®p-hn-Sm-\p-≈ eo-Kv KqVm-tem-N-\ Xn-cn-®-dn-b-W-sa-∂v F-kv.-Un.-]n.-sF. sXm≠¿-\m-Sv ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. \n-c-hn¬-∏pg-bn¬ \n-s∂-Øn-b eo-Kv {]-h¿-Ø-I-cm-Wv 12mw-ssa-en¬ A-{I-a-Ww \-S-Øn-b-Xv. C-Xn¬ F-kv.-Un.-]n.-sF. {]-h¿-Ø-I¿-°-S-°w ]-cnt°-‰p. C-Xp- a-d-®p-h-®v hn-e-Ip-d-™ t\-´-߃-°p-th-≠n kw-`-h-sØ cm-jv-{So-b-h¬-°-cn-°p-I-bpw P-\-ß-sf XΩn-e-Sn-∏n-°m-\p-≈ {i-a-߃ \-S-Øp-I-bp-am-Wv. C-Xp Xncn-®-dn-™v {]-tZ-i-Øv k-am-[m-\m-¥-co-£w \n-e-\n¿-Øp∂-Xn-\p-th-≠n ap-gp-h≥ P-\m-[n-]-Xy hn-izm-kn-I-fpw apt∂m-´p-h-c-W-sa-∂v ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n A-`y¿-Yn-®p. {]kn-U‚ v Sn sI ju-°-Øv A-[y-£-X-h-ln-®p. kn sI Peo¬, kn C-{_m-low-Ip-´n kw-km-cn-®p.-

X-l-knÂ-Zm-sd X-S-ªp-h-¨p

Kq-U-√q¿: \o-e-Kn-cn Pn-√-bn-se tkm-fq¿ ]-©m-b-Øn-se a-kn-\-Kp-Un s_m-°m-]p-cw ta-J-e-bn-se B-Zn-hm-kn-I-fpsS Ip-Sn-sh-≈w h-\w-h-Ip-∏v X-S-™-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v kv-{Xo-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ \q-dp-I-W-°n-\v B-Zn-hm-knIƒ Du-´n X-l-kn¬-Zm¿ Ir-jv-W-aq¿-Øn-sb X-S-™p-h®p. s_m-°m-]p-cw, tIm-hn¬-s∏-´n, Ip-dp-º¿-]m-f-bw {Kma-ß-fn¬ \q-dp-I-W-°n-\v B-Zn-hm-kn-I-fm-Wv A-[n-h-kn°p-∂-Xv. kw-c-£n-X h-\-ta-J-e-bn-em-Wv ip-≤-P-e hn-X-cW ss]-∏p-I-fpw a-‰pw D-≈-sX-∂m-tcm-]n-®m-Wv h-\w-h-Ip∏v ip-≤-P-e hn-X-c-Ww X-S-™-Xv. h-\-Øn-se X-S-b-Wbn¬ \n-∂m-Wv {Km-a-hm-kn-Iƒ-°v Ip-Sn-sh-≈w hn-X-cWw sN-øp-∂-Xv. Im-c-Ww Iq-Sm-sX h-\w-h-Ip-∏v ip-≤-P-e hn-X-c-Ww X-S-bp-I-bm-bn-cp-∂p.

ssI-X-¡Â kmw-kv-Im-cn-I \n-e-bw Im-Sp-aq-Sn \-in-¡p-¶p

]-\-a-cw: e-£-߃ ap-S-°n \n¿-an-® kmw-kv-Im-cn-I \n-e-bw Im-Sp-I-b-dn \-in-°p-∂p. 1994˛95 h¿-j-Øn¬ tªm-°v ]-©mb-Øv ^-≠p-]-tbm-Kn-®v ssI-X\n¿-tZ-i-am-Wv kp¬-Øm≥ _- tbm-Kn-°p-∂-Xv. sh-dpw 10 In- cy-ß-fm-Wv. \n-e-hn¬ _-Z¬-]m- °-en¬ \n¿-an-® kmw-kv-Im-cn-I tØ- c n- ˛ - h - ≈ p- h m- S n- ˛ - a m- h n- l - tem-ao-‰¿ am-{X-am-Wv Cu ]m-X- X-bm-bn I-≠n-cn-°p-∂ tdm-Up- \n-e-b-am-Wv D-]-tbm-K-iq-\y-am≈n-˛-sl-Un-bm-f tdm-Uv N¿-®m bn¬ h-\-ap-≈-Xv. A-Xp \n-_n- Iƒ F-√mw C-cp-]-Xn-e-[n-Iw bn-cn-°p-∂-Xv. B-Zy-L-´-Øn¬ In-tem-ao-‰¿ h-\-Øn-eq-sS I-SU-h-\-hp-a-√. hn-j-b-am-°p-∂-Xv. C-Xn¬ B-dp In-tem-ao-‰¿ ∂p-t]m-hp-∂-Xm-Wv. ]-Xn-‰m-≠p-Iƒ-°v ap-ºv Cu am-{X-a-√, F≥.-F-®v. 212\v tdm-Um-Wv N-c-°p-\o-°-Øn- I¿-Wm-S-I-bn-epw \m-ep In-tem\pw a-‰pw D-]-tbm-Kn-®n-cp-∂-Xv. ao-‰¿ tI-c-f-Øn-ep-am-Wv. C-Xn- k-am-¥-c-hp-a-√. Cu km-l-NC-Xn-\p-ti-j-am-Wv F≥.-F-®v. s\m-∏w X-s∂ kp¬-Øm-≥ _- cy-Øn-em-Wv ]-g-b kp¬-Øm≥ 212 k-Po-h-am-b-Xv. \n-e-hn¬ tØ-cn-bn¬ \n-∂p ssa-kq-cn- _-tØ-cn-˛-ssa-kq¿ tdm-Uv _Cu tdm-Uv tkm-fn-Mv \-S-Øn-b se-Øm≥ 90 In-tem-ao-‰¿ am- Z¬-]m-X-bm-bn A-w-Ko-I-cn-°- I¬-∏-‰: kw-ÿm-\ bp-h-P-\\n-e-bn-em-Wv. h-\w-h-Ip-∏v am- {Xw a-Xn-sb-∂p-≈-Xpw Cu ]m- W-sa-∂ B-h-iyw i-‡-am-hp- t£-a t_m¿-Un-s‚-bpw X-t±-i{X-am-Wv C-t∏mƒ Cu ]m-X D-]- X-bv-°p-≈ A-\p-Iq-e km-l-N- ∂-Xv. k-z-bw-`-c-W h-Ip-∏n-s‚-bpw kw-bp-‡m-`n-ap-J-y-Øn¬ tI-ctfm-¬-k-h-Øn-s‚ `m-K-am-bn am\-¥-hm-Sn tªm-°v-X-e a¬-k-c߃ B-cw-`n-®p. C-∂v X-e-∏p-g Pn.--F-®v.F -- -kv.-F-kn¬ A-sº-bv-Øpw H-º-Xn\v am-\-¥-hm-Sn K-h. ssl-kv-Iqfn¬ A-Xv-e-‰n-Iv-kv a¬-k-c-ßfpw H-º-Xv, 10 Xn-ø-Xn-I-fn¬ am\-¥-hm-Sn ssl-kv-Iqƒ Hm-Unt‰m-dn-b-Øn¬ I-em-a¬-k-c-ßfpw \-S-°pw. D-Zv-Lm-S-\ k-tΩ-f-\w tªm°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kn A-_v-Zp¬ A-j-v d-^v \n¿-h-ln°pw. N-S-ßn¬ ssh-kv {]-knU‚ v _ƒ-°o-kv D-kv-am≥ A[y-£-X-h-ln-°pw. sI kn Ben, kn¬-hn tXm-a-kv, ]n F Ben-lm-Pn, H B¿ tI-fp, F-®v _n {]-Zo-]v, _n-μp-_m-_p, enkn -tPm-kv, D-jm -hn-P-b≥ N-SB-]v-tIm-kv £o-c-k-l-I-c-W kw-L-ß-fp-sS Hm-Un-‰v ]q¿-Øo-I-c-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´v ßn¬ ]-s¶-Sp-°pw. ]-\-ac-Øv \-S∂ tbm-K-Øn¬ Pn-√m I-e-Œ¿ sI Pn cm-Pp kw-km-cn-°p∂p

t»m-¡v-X-e tI-c-tfmÂ-k-hw

B-tcm-Ky-h-Ip-∏v t]m-fn-tbm \n¿-am¿-P-\ b-⁄-Øn-\pw Btcm-Ky-t_m-[-h¬-°-c-W ¢mkp-Iƒ-°pw Cu \n-e-bw D-]tbm-Kn-®n-cp-∂p. bq-Øv ¢-∫pw C-hn-sS {]-h¿Øn-°p-I-bp-≠m-bn. ]n-∂o-Sv B-cpw D-]-tbm-Kn-°m-Xm-b-tXm-

sS sI-´n-Sw Im-Sp-I-b-dn \-in-®p. sI-´n-S-Øn-s‚ hm-Xn-ep-I-fpw P\-ep-I-fpw ]q¿-W-am-bpw \-in®n-´p-≠v. ]-©m-b-Øv ^-≠p-]tbm-Kn-®v A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-SØn \n-e-bw D-]-tbm-K-tbm-Kyam-°-W-sa-∂ B-h-iyw i-‡am-bn-cn-°p-I-bm-Wv.-

Thejas Epaper wayanad Edition 2013-11-07  

Thejas Epaper wayanad edition. 2013-11-07

Thejas Epaper wayanad Edition 2013-11-07  

Thejas Epaper wayanad edition. 2013-11-07

Advertisement