Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOZHIKODE/WYD

t_m-[-hÂ-¡-c-W dm-en \-S-¯n

hntij§Ä

en-tbm B-ip-]-{Xn-bn-Â Fw.-BÀ.-sF. kv-Im³

I-¬-∏-‰: Pn-√-bn¬ B-Zym-am-bn Fw.-B¿.-sF. kv-Im≥ en-tbm B-ip-]-{Xn-bn-¬ \m-sf {]-h¿Ø-\-am-cw-`n-°pw. A-Xn-\q-X-\am-b 1.-5 sS-kv-e Fw.-B¿.-sF. kv-Im≥ \m-sf cm-hn-se ]-Øn\m-Wv {]-h¿-Ø-\-am-cw-`n-°p-Isb-∂v B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dnbn-®p. i-co-c-Øn-s‚ G-Xp-`m-KØp-ap-≈ tcm-K-ß-fpw ]-cn°pw \m-Uo-˛ R-c-ºv ssh-I-eyß-fpw td-Un-tb-j-\pw a-‰v ]m¿iz-^-e-ß-fp-an-√m-sX I-≠p-]nSn-°m≥ 1.-5 sS-kv-e Fw.-B¿.sF. kv-Im≥ h-gn km-[n-°pw. X-e-t®m-dn-se ap-g-Iƒ, c-‡°p-g¬ tcm-K-߃, \-s´-√v, k‘n-Iƒ, s\-©v, kv-X-\w, hb¿ Xp-S-ßn-b `m-K-߃ ]-cntim-[n-°m≥ kn.-Sn. kv-Im-\nMn-t\-°mƒ Kp-W-I-c-am-Wv Fw.-B¿.-sF. kv-Im≥. 4,500 cq] ap-X-em-Wv Fw.-B¿.-sF. kvIm-\n-Mn-\m-bn sN-e-hm-Ip-∂Xv. Pn-√-bn¬ \n-e-hn-ep-≈ Btcm-Ky-cw-K-sØ tim-Nym-hÿ ]-cn-l-cn-°p-I-sb-∂ e£y-tØm-sS-bm-Wv en-tbm Bip-]-{Xn Fw.-B¿.-sF. kvIm≥ B-cw-`n-®-Xv. am-t\-Pn-Mv U-b-d-Œ¿ tUm. Sn ]n hn kp-tc{μ≥, td-Un-tbm-f-Pn-Ãv tUm. km-Pn-Xv kp-tc-{μ≥, A-Uv-an-\nkv-t{S-‰¿ tUm. A-–p¬ kemw hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

kv-{Xo-im-ào-I-c-W sk-an-\mÀ

Kq-U-√q¿: πm-Ãn-°v \n¿-am¿-P\-sØ-°p-dn-®v s]m-Xp-P-\-ßsf t_m-[-h-¬-°-cn--°p-∂-Xn-\v tIm-Ø-Kn-cn-bn¬ dm-en \-S-Øn. Pn-√m I-e-Œ¿ ]n i-¶¿ ^v-fm-Kv Hm-^v sN-bv-Xp. X-l-kn¬-Zm¿ Kn-cn-b≥, tIm-Ø-Kn-cn ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v hm-∏p, sk-{I-´-dn ]-g-\n NS-ßn¬ kw-_-‘n-®p. kv-Iqƒ-˛tIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn-I-fpw ]-©mb-Øv Po-h-\-°m-cpw ]-s¶-SpØp.

t¢m-¡v tam-j-Ww; bp-hm-hv A-d-Ìn d-h-\yq Po-h-\-°m¿-°m-bn kw-L-Sn-∏n® \n-b-a-t_m-[-h¬-°-c-W ]-cn-]m-Sn I¬-∏-‰-bn¬ A-Uo-j-\¬ Un-kv-{Sn-Iv-‰v B‚ v sk-j≥-kv P-Uv-Pn F i-¶-c≥ \m-b¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

Po-h-\-¡mÀ-¡v \n-b-a-t_m-[-hÂ-¡-c-W ]-cn-]m-Sn I¬-∏-‰: ssh-Øn-cn Xm-eq-°v eo-K¬ k¿-ho-k-kv I-Ωn-‰n-bpsS B-`n-ap-Jy-Øn¬ d-h-\yq Poh-\-°m¿-°m-bn \n-b-a-t_m-[h¬-°-c-W ]-cn-]m-Sn kw-L-Sn-

]-\-a-cw: tI-c-f {Km-ao-W ip-≤P-e hn-X-c-W ip-Nn-Xz-]-≤-Xnbp-sS `m-K-am-bn ]-\-a-cw {Km-a-∏©m-b-Øn¬ an-d¿-˛-sk‚¿ t^m¿ tkm-jy¬ tN-©n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-∏m-°p-∂ P-e-\n-[n ]-≤-Xn-bp-sS {]-Nm-cWm¿-Yw k¿-h-I-£n-tbm-Kw \S-Øn. ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-knU‚ v tj¿-fn tPm-Wn-bp-sS A[y-£X - b - n¬ {]-kn-U‚ v ]n sI A-kva - Ø - v D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. ]-©m-bØ - v ÿn-cw k-an-Xn AwK-ßf - m-b D-kva - m≥ lm-Pn, am-eXn cm-[m-Ir-jv-W≥, ]-\-a-cw tªm-°v Un-hn-j≥ saw-_¿ sken≥ am-\p-h¬ kw-km-cn-®p.

sS ]-Øn-te-sd t]¿ Im-´m-\-bpsS B-{I-a-W-Øn¬ sIm-√-s∏´p-sh-∂ I-W-°p-Iƒ h-\tØm-Sv tN¿-∂ {]-tZ-i-ß-fn¬ a-\p-jy-cpw h-\y-Po-hn-I-fpw XΩn¬ Xp-S-cp-∂ kw-L¿-j-Øns‚ B-gw hy-‡-am-°p-∂p. Im-´m-\-bp-sS B-{I-a-Øn¬ ]-cn-t°-‰v hn-hn-[ B-ip-]-{Xn-Ifn-epw ho-Sp-I-fn-epw Zp-cn-X-Po-hnXw \-bn-°p-∂-h-cpw \n-c-h-[nbm-Wv. Nn-e¿-°v Im-´m-\-bp-sS B-{I-a-Øn-em-Wv ]-cn-t°-‰-sX¶n¬ a-‰p-Nn-e¿-°v Im-´m-\-bn¬\n-∂pw Hm-Sn c-£-s∏-Sm-\p-≈ {i-a-Øn-\n-sS-bm-Wv ]-cn-°p-]‰n-b-Xv.I-gn-™ c≠ph¿-j-Øn-\nsS h-b-\m-´n¬ am-{Xw

aq∂ptIm-Sn cq-]-bp-sS Im¿-jnI hn-f-Iƒ Im-´m-\ \-in-∏n-®p. Zo¿-L-Im-e hn-f-I-fm-b sX-ßv, I-ap-Iv, Ip-cp-ap-f-Iv Xp-S-ßn-b-hbm-Wv Im-´m-\-°q-´w N-hn-´n-saXn-®-Xn-te-sd-bpw. hm-g, C-©n Xp-S-ßn-b Ir-jn sN-bv-X \n-c-h-[n I¿-j-I-cpw Im-´m-\-°q-´-Øn-s‚ ]-cm-{I-a߃-°v C-c-bm-bn. ta-∏m-Sn, \q¬-∏p-g, ]p¬-∏-≈n, \o¿-hmcw, ap-≈≥-sIm-√n, Im-´n-°p-fw, t_m-bv-kv- Su¨, \n-c-hn¬-∏p-g Xp-S-ßn Im-´m-\-I-fp-sS B-{I-aWw Xp-S-cp-∂ ÿ-e-߃ \n-ch-[n-bm-Wv. h-\y-Po-hn-I-fp-sS B-{I-aW-Øn¬ ]-cn-t°-‰-h-cp-sS-bpw sIm-√-s∏-´-h-cp-sS-bpw I-W-°p-

sam-ss_ t^m¬ tam-ãn-¨-Xm-bn ]-cm-Xn sh-≈-ap-≠: k¿-°m¿ B-\pIq-ey-߃ e-`y-am-°m-\p-≈ IW-s°-Sp-∏n-s\-∂ t]-cn¬ ho-´nse-Øn-b Bƒ sam-ss_¬ t^m¨ tam-jv -Sn-®-Xm-bn ]-cmXn. \m-emw-ssa¬ ]o-®mw-tIm-Sv A-bm-Øv sam-bv-Xp-lm-Pn-bp-sS ho-´n¬ C-∂-se D-®-bv-°m-Wv kw-`-hw. sam-bv-Xp-lm-Pn ]-≈n-bn¬ t]m-b k-a-b-Øv Np-h-∂ ss_°n-se-Øn-b D-b-cw-Iq-Sn-b I-dpØ \n-d-ap-≈ bp-hm-hm-Wv X-´n∏v \-S-Øn-b-Xv. k¿-°m-cn¬ \n-∂p e-`n-°m\p-≈ B-\p-Iq-ey-߃ t\-Sm\m-bn B-[m¿ Im¿-Upw td-j≥-

Im¿-Upw bp-hm-hv ho-´-Ω-tbm-Sv B-h-iy-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. Kr-l-\m-Y-\n-s√-∂pw \n߃ ]n-∂o-Sv h-cn-I-tbm t^m¨ \-º¿ \¬-In-bm¬ hnh-c-߃ A-dn-bn-°p-I-tbm sNøm-sa-∂v ho-´-Ω C-bm-tfm-Sv ]-d™-t∏mƒ ]n-W-tßm-Sv A-\ojv F-∂p ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øn Hº-Xv A-°-ap-≈ t^m¨ \-ºdpw \¬-In C-bmƒ Ip-Sn-°m≥ sh-≈-am-h-iy-s∏-Sp-I-bm-bn-cp∂p. sh-≈-hp-am-bn Xn-cn-s®-Ønb-t∏mƒ ho-Sn-\-I-Øp-≠m-bn-cp∂ sam-ss_¬ t^m-Wp-am-bn bp-hm-hv ap-ßp-I-bm-bm-bn-cp-∂psh-∂v ho-´-Ω ]-d-™p. C-Xp-

]-¯mw-X-cw Xp-ey-X: tk ]-co-£ \-hw-_À 11 ap-XÂ I¬-∏-‰: k-]v-Xw-_-dn¬ \-S-∂ ]-Ømw-X-cw Xp-ey-Xm ]-co-£bn¬ d-Kp-e¿ hn-`m-K-Øn¬ BZy-am-bn ]-co-£-sb-gp-Xn-b hnZym¿-Yn-I-fn¬ ]-cm-P-b-s∏-´-h¿°v tk ]-co-£ \-S-Øpw. \-hw_¿ 11 ap-X¬ 16 h-sc-bm-Wv ]co-£. ]-g-b kv-Io-an¬ ]-co-£sb-gp-Xn tXm-‰-h¿-°pw A-t]-

kn¬-Zm¿ ]n F≥ Ip-™-∏≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. A-Uz. kptc-jv, tPm-k-^v k-°-dn-bm-kv hnhn-[ hn-j-b-ß-fn¬ ¢m-skSp-Øp.-

km-¼-¯n-I Øn-Xn-hn-h-c-¡-W-¡v h-Ip-¸v _n-kn-\-kv c-Pn-ÌÀ X-¿m-dm-¡p-¶p I¬-∏-‰: km-º-Øn-I ÿn-Xnhn-h-c-°-W-°v h-Ip-∏v X-øm-dm°p-∂ _n-kn-\-kv c-Pn-Ã-dn-s‚ hn-h-c-ti-J-c-Ww B-cw-`n-®p. hn-hn-[ c-Pn-Ã-dn-Mv A-tXm-dn‰n-I-fm-b Pn-√m te-_¿ Hm-^nkv, Pn-√m hy-h-km-b-tI-{μw, tPm-bn‚ v c-Pn-kv-{Sm¿ Hm-^n-kv, Jm-Zn B‚ v hn-t√-Pv C≥-U-kv{So-kv, X-t±-i kz-bw-`-c-W ÿm]-\-߃ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ c-Pnÿ sN-bv-Xn-´p-≈ hm-Wn-Py ÿm-]-\-ß-fp-sS-bpw a-‰v kw-cw`-ß-fp-sS-bpw hn-i-Z-hn-h-c-߃

£n-°mw. c-≠p hn-j-b-Øn¬ Un t{KUv e-`n-°m-Øh - ¿-°pw c-Pn-ÿ sN-bv-X-Xn-\v ti-jw A-]-I-Sw, Kp-cp-X-c-am-b tcm-Kw, ]n-Xm-hv, am-Xm-hv, k-tlm-Zß - ƒ F-∂n-hcn-em-cp-sS-sb-¶n-epw a-c-Ww F∂o Im-cW - ß - f - m¬ ]-co-£s - bgp-Xm-t\m ]q¿-Øn-bm-°m-t\m

I-gn-bm-Øh - ¿-°pw F-gp-Xm≥ Ign-bm-Xn-cp-∂ F-√m hn-jb - ß - ƒ°pw F-gp-Xmw. C-Ø-c-Øn-ep≈-h¿ hn-t√-Pv Hm-^n-k¿/AwKo-Ir-X tUm-IvS- d - p-sS k¿-´n-^n°-‰v A-t]-£t- bm-sSm-∏w lm-Pcm-°W - w. K-h. k¿-hP - \ - l-b¿sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-em-Wv At]-£n-t°-≠X - v.

kw-cw-`-I-Xz t_m-[-hÂ-¡-c-W sk-an-\mÀ

kw-_-‘n-®v sh-≈-ap-≠ t]men-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-.I¬-∏-‰: sk‚¿ t^m¿ bq-Øv U-h-e-]v-sa‚pw Jm-Zn B‚ v hnt√-Pv C≥-U-kv-{So-kv I-Ωo-j\pw kw-bp-‡-am-bn a-S-°n-a-e kn.-ssh.-Un. s{S-bv-\n-Mv sk‚dn¬ kw-c-w-`-I-Xz t_m-[-h-¬I¬-∏-‰: kp¬-Øm≥ _-tØ- °-c-W sk-an-\m¿ \-S-Øn. cn K-Ãv lu-kn¬ \-S-∂ hn-izap-´n¬ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]I¿-a k-ap-Zm-b I-Ωo-j≥ kn-‰n- kn-U‚ v ss]-°m-S≥ I-_o¿ DMn¬ hn-iz-I¿-a k-ap-Zm-b- Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {Km-a-hy-hØn¬-s∏-´-h-cp-sS {]-iv-\-߃ km-b-ß-sf kw-_-‘n-®v Pn-√m kw-_-‘n-® A-`n-{]m-b-ß-fpw Jm-Zn t_m¿-Uv Hm-^n-k¿ Sn \n¿-tZ-i-ß-fpw I-Ωo-j≥ kzo- iymw-Ip-am-dpw ]-≤-Xn-I-fpw I-cn-®p. tem¨- kv-Io-apw F-∂ hn-j-b15 Hm-fw kw-L-S-\-I-fn¬ \n- Øn¬ eo-Uv Un-kv-{Sn-Iv-‰v _m-¶v ∂pw hy-‡n-I-fn¬ \n-∂pw A-`n- am-t\-P¿ sI ]n tPm¿-Ppw ¢m{]m-b-߃ kzo-I-cn-®p.sk-Sp-Øp.

hn-iz-IÀ-a k-ap-Zm-b I-½o-j³ kn-än-Mv \-S-¯n

[À-W \-S-¯n I¬-∏-‰: _m-¶v Po-h-\-°m-cp-sS tk-h-\-˛-th-X-\ I-cm¿ Im-emh-[n I-gn-™n-´pw N¿-®-Iƒ \o´n-s°m-≠p-t]m-hp-∂-Xn¬ {][n-tj-[n-®v _m-¶v Po-h-\-°m-cpsS sF-Iy-th-Zn _m-¶v im-JIƒ-°v ap-∂n¬ [¿-W \-S-Øn. I¬-∏-‰ F-kv.-_n.-Sn. im-Jbv-°v ap-∂n¬ \-S-∂ k-a-c-Øn\v F.-sI.-_n.-C.-F-^v. Pn-√m sk-{I-´-dn ]n _m-e-Ir-jv-W≥ t\-Xr-Xzw \¬-In. ]n kn _m_p, ]n sP tPm-bn, e-fn-Xv Ipam¿, D-ss_-Zv kw-km-cn-®p.-

]-¯mw-X-cw Xp-ey-X: ap-l-½-Zv dn-bm-kn-\v F-Ãm hn-j-b-¯n-\pw F ¹-kv

\nb-ak-`m k-an-Xn-°v e-`n-® l-c-Pn-Iƒ kw-_-‘n-®v I-e-Œ-td-‰n¬ \-S-∂ kn-‰n-Mn¬ Aw-K-߃ sX-fn-sh-Sp-°p∂p

Iƒ-s°m-∏w h-b-\m-´n¬ Im-´m\-I-fp-sS a-c-W-\n-c-°v h¿-[n-®psh-∂-Xpw tN¿-Øp-hm-bn-t°≠-Xm-Wv. \n-c-h-[n h-\y-ar-K߃ N-sØm-Sp-ßp-∂p. Im-Sn\p-≈n¬ ]m-Xn-Po-h-t\m-sS I-gnbp-∂-h-bpw \n-c-h-[n. kw-ÿm\-Øp-X-s∂ a-\p-jy-\pw h-\yPo-hn-I-fpw X-Ωn¬ kw-L¿-jap-≠m-hp-∂-Xv h-b-\m-´n-em-Wv. h-\-\n-b-aw h-\y-Po-hn-I-fpsS kp-c-£ am-{Xw D-d-∏p-h-cpØp-tºmƒ B-{I-a-W-߃-°nc-bm-hp-∂ a-\p-jy-cp-sS kp-c£ kw-_-‘n-®v h-\w-h-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ ssI-a-e¿-Øp-Ibm-Wv. \m-´p-Im¿-s°m-∏w tN¿∂v ]-S-°w-s]m-´n-®pw _-l-f-ap≠m-°n-bpw B-\-°q-´-sØ Xp-

I¬-∏-‰: ]-Ømw-X-cw Xp-ey-Xm ]-co-£-bn¬ _o-\m-®n kz-tZin ap-l-Ω-Zv dn-bm-kn-\v F-√m hn-j-b-Øn-\pw F π-kv. kwÿm-\-Øv dn-bm-kv Dƒ-s∏-sS B-dp-t]¿-°m-Wv ap-gp-h≥ hn-jb-߃-°pw F π-kv e-`n-®-Xv. G-gmw-X-c-hpw hn-P-bn-®-Xp Xp-ey-Xm ]-co-£-bn-eq-sS-bmWv. _o-\m-®n F-^v.-Fw. tIm-f\n-bn¬ A-ssk-\m-dn-s‚-bpw \_o-k-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv. sIm√-Øv H-cp kz-Im-cy-ÿm-]-\Øn¬ tPm-en sN-øp-∂p. Xp-S¿ hn-Zym-tI-{μw t{]-c-Iv iym-a-fbp-sS Io-gn-em-Wv G-gmw-X-cw Xpey-Xm ]T-\w \-S-Øn-b-Xv.

ti-J-cn-°p-∂-Xm-Wv _n-kn-\kv c-Pn-ÿ. C-Ø-c-Øn¬ X-ømdm-°p-∂ c-Pn-ÿ {]-Im-cw Hmtcm kw-cw-`-Øn-\pw \m-j-\¬ C≥-U-kv-{Sn-b¬ ¢m-kn-^n-t°j≥ A-\p-k-cn-®v Xn-cn-®-dn-b¬ \-º¿ \¬-Ipw. Zzn-Xo-b, Xr-Xo-b ta-J-e-I-fnse kw-cw-`-߃ tZ-io-b h-cpam-\-Øn-te-°v F-¥p kw-`m-h\ \¬-Ip-∂p F-∂p ]Tn-°p-Ibpw I-s≠-Øp-I-bp-am-Wv _nkn-\-kv c-Pn-ÿ sIm-≠p-t±-in°p-∂-Xv. `m-hn-bn¬ kw-cw-`-

Pn-Ãm I-cm-t¯ am-kv-tä-gv-kv A-tkm-kn-tb-j³ kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: Pn-√m I-cm-tØ am-kv-t‰-gv-kv A-tkm-kntb-j≥ cq-]-o-I-c-W-tbm-Kw ]q-a-e sk≥-{S¬ kv-Iq-fn¬ P-\-d¬ sk-{I-´-dn jn-lm≥ sI hn a-t\m-l-c≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. `m-c-hm-ln-Iƒ: Fw F-kv c-ho-{μ≥ ({]-kn-U‚ v), F B-\-μ≥ No-cm¬ (ssh-kv {]-kn-U‚ v), Kn-co-jv s]-cp-¥-´ (P-\-d¬ sk-{I´-dn), sI sP Nm-t°m am-\-¥-hm-Sn (tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn).

Im-«m-\-IÄ Ip-d-bp-¶psh¶v IW¡v; \m«nse ]cm{Ia¯n\v IpdhnÃ

I¬∏‰: h-b-\m-S≥ h-\-ßfn¬ Im-´m-\-I-fp-sS F-Æw Ip-dI¬-∏-‰: I-Wn-bm-º-‰ \n-th-Zn- ™p- s Im- ≠ n- c n- ° p- I - b m- s WX hn-Zym-\n-tI-X≥ bp.-]n. kv∂v h-\w-h-Ip-∏n-s‚ I-W-°pIq-fn-s‚ c-P-X-Pq-_n-en BIƒ. F-∂m¬, ap-sº-ßpw CtLm-j-ß-fp-sS `m-K-am-bn 28\v √m-Ø-hn-[w Im-´m-\-Iƒ \m-´ncm-hn-se 10\v kv-{Xo-im-‡o-I-c- en-d-ßn ]-cm-{I-aw \-S-Øp-IW sk-an-\m¿ \-S-Øp-sa-∂v bmWv. Ir-jn-bn-S-߃ ]m-sS kzm-K-X-kw-Lw `m-c-hm-ln-Iƒ Im-´m-\-Iƒ N-hn-´n-sa-Xn-°p-Ihm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn- bmWv. bn-®p. kw-ÿm-\ h-\n-Xm-I-ΩoIm-´m-\-Iƒ-°v \m-Sn-t\m-Sv j≥ A-[y-£ sI kn tdm-k{]-W-bw tXm-∂n-Øp-S-ßn-b-Xn°p-´n D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Is‚ Im-c-Ww a-s‰m-∂-s√-∂p ]Wn-bm-º-‰ ]-©m-b-Øv {]-kncn-ÿn-Xn {]-h¿-Ø-I¿ Nq-≠nU‚ v tdm-kv-en tXm-a-kv A-[y- °m-´p-∂p. B-\-I-fp-sS B-hm£-X-h-ln-°pw. A-Uz. Pn _k-tI-{μ-am-bn-cp-∂ Im-´n-te-°v _n-X ¢m-sk-Sp-°pw. ]-©m-bB-Zyw I-b-dn-b-Xv a-\p-jy-\mØv saw-_¿ Ip-™m-bn-j, ]Wv. Sq-dn-k-Øn-s‚-bpw a-‰pw t]≈n-b-d cm-a≥ kw-km-cn-°pw. cn¬ h-\-a-[y-Øn¬ h-sc dn\-hw-_-dn¬ Pn-√-bn-se ap-gptkm¿-´p-I-fpw. a-‰v a-\p-jy-hmh≥ kv-Iq-fp-I-fn-se-bpw hnk tI-{μ-ß-fpw s]m-ßn-Øp-SZym¿-Yn-I-sf ]-s¶-Sp-∏n-®v D-]ßn-b-t∏mƒ C-Sw \-„-s∏-´ h\ym-k-c-N-\, I-hn-Xm c-N-\, I- \y-Po-hn-Iƒ \m-´n-te-°n-dYm-c-N-\, t{Um-bn-Mv a¬-k-cßm≥ Xp-S-ßn. D-tZym-K-ÿ-cp߃ \-S-Øpw. Un-kw-_-dn¬ sS H-Øm-i-tbm-sS kz-Im-cy hy]q¿-h-hn-Zym¿-Yn kw-K-a-hpw bp- ‡n-Iƒ e-£-߃ ap-S-°n hnh-P-\ Iymw-]pw \-S-Øpw. P-\p- t\m-Z-k-©m-c-cw-K-sØ em-`h-cn 26\v Pq-_n-en B-tLm-jØn¬ I-Æpw-\-´v Im-Sp-I-b-dn-b߃ k-am-]n-°pw. kw-Lm-S-I- Xn-s‚ Zp-cn-Xw A-\p-`-hn-t°k-an-Xn `m-c-hm-ln-I-fm-b ]-≈n- ≠n-h-∂-Xv \n¿-[-\-cm-b {Km-aob-d cm-a≥, Pn-\-N-{μ-{]-km-Zv, W-cm-Wv.F sam-bv-Xp-lm-Pn, c-am-tZ-hn, I-gn-™ c-≠p h¿-j-Øn-\nFw Sn hn-P-b-cm-L-h≥ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-SpØp.

kÀ-h-I-£n tbm-Kw

∏n-®p. A-Uo-j-\¬ Un-kv-{Sn-Iv‰v B‚ v sk-j≥-kv P-Uv-Pv F i¶-c≥ \m-b¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. NSßn¬ ssh-Øn-cn X-l-

Kq-U-√q¿: Du-´n-bn-se tem-UvPn¬ \n-∂p 100 h¿-jw ]-g-°-ap≈ A-ta-cn-°≥ \n¿-an-X t¢m°v tam-jv-Sn-® tI-kn-se {]-Xn A-d-Ãn¬. tem-Uv-Pv Po-h-\-°mc≥ si¬-h-cm-Pn-s‚ a-I≥ kl-tZ-h(22)\m-Wv A-d-Ãn-em-bXv. tem-Uv-Pn-se Np-a-cn¬ Xq-°nbn-´n-cp-∂ t¢m-°m-Wv tam-jv-Sn®-Xv. C-Xn-\v 50,000 cq-] hn-e-hcpw. ]n-Xm-hn-s\ Im-Wm≥ Cbmƒ C-S-bv-°n-sS tem-Uv-Pn-seØm-dp-≠v.

26 HtŒm_¿ 2013 i\n

c-Øp-I am-{X-am-Wv h-\-]m-eI¿ sN-øp-∂-Xv. C-ß-s\ h-\]m-e-I¿-s°m-∏w tN¿-∂v Im-´m\-I-sf Xp-c-Øp-∂-Xn-\n-sS ]-cnt°-‰m-Wv ta-∏m-Sn Ip-∂-º-‰ kztZ-in l-\o-^ a-cn-®-Xv. t]-cn-\p\-„-]-cn-lm-cw {]-Jym-]n-®v, Im´m-\-Iƒ-°v sskz-c-hn-lm-c-Øn\v A-h-k-c-sam-cp-°p-∂-Xn-\v P\-hm-k-tI-{μ-ß-fn-se Im-Sp sh-´n-am-‰-W-sa-∂ \n¿-tZ-i-hpw \¬-In Pn-√m-`-c-W-Iq-Sw X-Sn-bqcn. h-\y-Po-hn-I-fpw a-\p-jy-cpw X-Ωn-ep-≈ G-‰p-ap-´¬ X-S-bp-∂Xn-\v A-im-kv-{Xo-b-am-b \-S-]Sn-Iƒ am-{X-am-Wv \n-e-hn-ep-≈Xv. Im¿-jn-I-hn-f-Iƒ-°v \m-iw t\-cn-´m¬ h¿-j-Øn¬ H-cp-X-hW am-{X-ta \-„-]-cn-lm-c-Øn\v A-t]-£ \¬-Im≥ I-gn-bp-Ibp-≈q. kz-b-c-£-bv-°p-th-≠n h-\y-ar-K-ß-sf Xn-cn-®v B-{I-an®m¬ tI-sk-Sp-°pw. h-\y-ar-K-߃-°p am-{Xw kw-c-£-Ww \¬-In Im-´m-\-Ifp-sS B-{I-a-W-]-c-º-c-Iƒ-°v h-\-]m-e-I¿ Im-gv-N-°m-cm-hptºmƒ \n-b-aw a-\p-jy¿-°pw Iq-Sn-bp-≈-X-t√-sb-∂ tNm-Zyam-Wv {Km-a-hm-kn-I-fn¬ _m°n-bm-hp-∂-Xv.

Iymw-]v XpS§n I¬-∏-‰: Un.-Fw. hnw-kv B-ip]-{Xn-bn¬ ku-P-\y t\-{X-tcmK Nn-In¬-km Iymw-]v B-cw-`n®p. 31 h-sc-bm-Wv Iymw-]v \-SØp-∂-Xv. B-Zyw t]-cv c-Pn-ÿ sN-øp-∂ 30 Xn-an-c-tcm-Kn-Iƒ-°v i-kv-{X-{In-b ku-P-\y-am-bn sN-bv-Xp-sIm-Sp-°pw. t^m¨: 04936 287000.-

hr-¡-IÄ X-I-cm-dn-em-b hn-ZymÀ-Yn k-lm-bw tX-Sp-¶p I¬-∏-‰: hr-°-Iƒ X-I-cm-dn-emb F-´mw-¢m-kv hn-Zym¿-Yn NnIn¬-km k-lm-bw tX-Sp-∂p. hm-cm-º-‰ K-h. ssl-kv-Iqƒ hnZym¿-Yn-bpw A-cq-°m-c≥ A-ΩXn-s‚ a-I-\p-am-b kp-ssl¬ B-Wv C-cp-hr-°-I-fpw X-I-cm-dnem-bn tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ NnIn¬-k-bn¬ I-gn-bp-∂-Xv. A-©p sk‚ v ÿ-e-sØ sN-dn-b sj-Õn¬ I-gn-bp-∂ IpSpw-_-w Po-hn-Xw ap-t∂m-´p-sIm≠p-t]m-hp-∂-Xv Iq-en-∏-Wn-°mc-\m-b A-Ω-Xn-s‚ h-cp-am-\w sIm-≠m-Wv. ]-Øp-e-£-tØmfw cq-] sN-e-hp-h-cp-∂ hr-°-am‰n-h-bv-°¬ i-kv-{X-{In-b-bv-°v ]-Ww I-s≠-Øm≥ \m-´p-Im-cpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ kp-ssl¬

Nn-In¬-km I-Ωn-‰n cq-]o-I-cn®p. ]-Sn-™m-d-Ø-d s^-U-d¬ _m-¶v im-J-bn¬ 179602000 00608 F-∂ \-º-dn¬ A-°u-≠v (sF.-F-^v.-F-kv. tIm-Uv-˛ F^v.-Un.-B¿.-F¬. 0001796) Bcw-`n-®n-´p-≠v. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v ]n.Sn.-F. {]-kn-U‚pw Nn-In¬-km I-Ωn-‰n I¨-ho-\-dp-am-b sI sI a-Ωq-´n-bp-am-bn _-‘-s∏Smw. t^m¨: 9447113558. sh-≈ap-≠ ]-©m-b-Øv Ãm‚n-Mv IΩn-‰n sN-b¿-am≥ Sn sI a-Ωq-´n, Nn-In¬-km I-Ωn-‰n I¨-ho-\¿ sI sI a-Ωq-´n, `m-c-hm-ln-I-fmb sI \m-cm-b-W≥, ]n H \mk¿, ]m-en-tb-‰o-hv {]-kn-U‚ v ]n am-b≥ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.-

tZ-hm-e-bn lÀ-¯mem-N-cn¨p Kq-U-√q¿: tZ-hm-e- Su-Wn-\v k-ao-]-Øv Iq-Sn H-gp-Ip-∂ tXm-Sn-\v hoXn-Iq-´-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v k¿-h-I-£n- t\-Xr-Xz-Øn¬ \m-ep a-Wn-°q¿ l¿-Øm¬ B-N-cn-®p. cm-hn-se F-´p-ap-X¬ D-®-bv-°v 12 h-sc-bm-bn-cp-∂p l¿-Øm¬. th-≠-{X ho-Xn-bn-√m-Ø-Xn-\m¬ i-‡-am-b a-g-bn¬ tXm-Sv \nd-™v sh-≈w Su-Wn-te-°v H-gp-Ip-I-bm-Wv. I-S-I-fn-¬ sh-≈w Ib-dn hym-]-I-\m-iw kw-`-hn-°p-∂p. Kq-U-√q¿ B¿.-Un.-H. P-K-tPym-Xn, ]-¥-√q¿ X-l-kn¬-Zm¿ C∂m-kn-ap-Øp, tZ-hm-e Un-ssh.-F-kv.-]n. tam-l≥-Ip-am¿, s\-√nbm-fw \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ A-ar-X-enw-Kw F-∂n-h¿ ÿ-e-sØØn \m-´p-Im-cp-am-bn N¿-® \-S-Øn {]-iv-\-Øn-\v ]-cn-lm-cw Im-Wpsa-∂v D-d-∏p-\¬-In.

am-\-´-hm-Sn Su¬ \-ho-I-c-Ww: \nÀ-am-W {]-hr-¯n-IÄ c-−p am-k-¯n-\-Iw XpS§pw am-\-¥-hm-Sn: Su¨ tam-Sn-Iq-´p∂-Xn-\p-≈ Sq-dn-Ãv s^-kn-en-t‰j≥ sk‚-dn-s‚ {]-h¿-Ø-\߃ D-S≥ B-cw-`n-°p-sa-∂v Sqdn-kw-h-Ip-∏v A-dn-bn-®p. ]-g-»n ]m¿-°p-ap-X¬ am-\-¥-hm-Sn Su¨ h-sc-bm-Wv Sq-dn-Ãv s^kn-en-t‰-j≥ sk‚¿ ]-cn-[n-bnepƒ-s∏-Sp-∂-Xv. Sq-dn-kw-h-Ip-∏v \-S-∏m-°p-∂ Cu ]-≤-Xn-°m-bn c-≠p tIm-Sn cq-]-bm-Wv kw-ÿm-\ k¿°m¿ h-I-bn-cp-Øn-bn-cn-°p-∂Xv. s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏n-s‚

߃ Xp-S-ßp-∂-h¿ _n-kn-\-kv c-Pn-ÿ \-º¿ kzo-I-cn-t°-≠nh-cpw. kw-cw-`-Øn-s‚ t]-cv, ta¬hn-em-kw, kw-cw-`-Øn-s‚ kz`m-hw, Xp-S-ßn-b h¿-jw, D-S-aÿ-X, Po-h-\-°m-cp-sS F-Æw, hm¿-jn-I hn-‰p-h-c-hv F-∂o hnh-c-ß-fm-Wv Cu {]-{In-b-bn-eqsS ti-J-cn-°p-∂-Xv. tI-{μ-˛-kwÿm-\ k¿-°m-cp-sS B-kq-{XW {]-h¿-Ø-\-߃ kp-K-a-am°p-I-bm-Wv {]-h¿-Ø-\-Øns‚ A-¥n-a e-£yw.

t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv Sq-dn-Ãv s^kn-en-t‰-j≥ sk‚-dn-s‚ {]-hrØn-Iƒ G-s‰-Sp-Øp \-S-∏m-°p∂-Xv. \-K-c-]-cn-[n-bn¬ ^p-Sv-]mØp-Iƒ, em≥-Uv kv-tI-∏n-Mv, tSm-bv-se-‰v kw-hn-[m-\-߃, Ccn-∏n-S-߃, ]p-g-b-cn-In-t\m-Sv tN¿-∂p-≈ Nn¬-{U≥-kv ]m¿°v F-∂n-h-sb-√mw k-÷-am°pw. c-≠p am-k-Øn-\-Iw ]-≤-Xnbp-sS \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\߃ B-cw-`n-°pw.

hn-Úm-t\m-Â-k-hw I¬-∏-‰: ]-©m-b-Øp-X-e bq-dn° hn-⁄m-t\m¬-k-hw ]-cnbm-cw, ta-∏m-Sn, -ssh-Øn-cn, -Ip∏m-Sn, -I-√q¿,- B-\-∏m-d, -sh-≈ap-≠, ]-\-a-cw ssl-kv-Iq-fp-Ifn-epw ]-Sn-™m-d-Ø-d, sX-°pwX-d, I-Wn-bm-º-‰, am-\-¥-hm-Sn bp.-]n. kv-fp-I-fn-epw A-º-e-hb¬, N-Æm-fn F¬.-]n. kv-Iq-fpI-fn-epw \-S-°pw. \-hw-_¿ c-≠n-\v cm-hn-se 9.30 ap-X¬ 3.-30 h-sc-bm-Wv ]-cn]m-Sn. kv-Iqƒ X-e-Øn¬ Xn-cs™-Sp-°-s∏-´ F¬.-]n. hn-`mKw Ip-´n-Iƒ P-e-sØ-°p-dn-®pw bp.-]n. hn-Zym¿-Yn-Iƒ sFtkm¨ [q-a-tI-Xp-hn-s\-°p-dn®pw c-≠p t]-Pn¬ I-hn-bm-Øte-J-\-߃ X-øm-dm-°n h-cWw.

h-cn-t¡m-fn \m-kÀ h-[-{i-aw: {]-Xn-I-fp-sS ap³-IqÀ Pm-aym-t]-£ X-Ån I¬-∏-‰: Im-d-]-I-S-ap-≠m-°n sIm-e-s∏-Sp-Øm≥ {i-an-® tIkn-se {]-Xn-I-fp-sS ap≥-Iq¿ Pm-aym-t]-£ ssl-t°m-S-Xn X≈n. ]-\-a-cw ]-c-°p-\n kz-tZ-in h-cn-t°m-fn \m-k-dn-s\ sIm-es∏-Sp-Øm≥ {i-an-®-Xp-am-bn _‘-s∏-´v ]-\-a-cw t]m-en-kv c-Pnkv-‰¿ sN-bv-X tI-kn-se {]-XnI-fm-b ]-\-a-cw ssI--X-°¬ I-St∂m-fn k-eow, jm-P-lm≥ F∂n-h-cp-sS ap≥-Iq¿ Pm-aym-t]£-bm-Wv P-Ãn-kv tXm-a-kv ]n tPm-k-^v X-≈n-b-Xv. A-]-I-S-

sØ Xp-S¿-∂v \m-k¿ "tIm-a' A-h-ÿ-bn-em-bn. Im¿ ss{U-h¿ jw-kp-±o-≥, Ip-dp-tßm-S≥ C-Iv-_m¬, ktlm-Z-c-ß-fm-b I-S-t∂m-fn keow, jm-P-lm≥ Xp-S-ßn-b-h-cmbn-cp-∂p tI-kn-se {]-Xn-Iƒ. kzm-`m-hn-I-am-b A-]-I-Sw F∂ co-Xn-bn-em-Wv t]m-en-kv tIkv c-Pn-kv-‰¿ sN-bv-X-Xv. ss{Uh¿ jw-kp-±o-\v Pm-ayw A-\p-hZn-®n-cp-∂p. F-∂m¬, ]n-∂o-Sv A-]-I-SØn¬-s∏-´ \m-k-dn-\v Hm¿-a Xncn-®p-In-´p-I-bpw {]-Xn-Iƒ t_m-

[-]q¿-hw sIm-e-s∏-Sp-Øm≥ {ian-®-Xm-sW-∂v a-Pn-kv-t{S-‰n-\v sam-gn \¬-Ip-I-bpw sN-bv-Xp. aW¬-°-S-Øp-am-bn _-‘-s∏-´ X¿-°-am-Wv Ir-Xy-Øn-\v t{]-cn∏n-®-sX-∂m-bn-cp-∂p sam-gn. C-tX-Øp-S¿-∂v jm-P-lms‚-bpw k-eo-an-s‚-bpw ap≥Iq¿ Pm-aym-t]-£ sk-j≥-kv tIm-S-Xn X-≈n. C-Xn-s\-Xn-tcbm-Wv {]-Xn-Iƒ ssl-t°m-S-Xnsb k-ao-]n-®-Xv. ssl-t°m-S-Xn-bn¬ Pm-aymt]-£-tbm-sSm-∏w kw-`-hw A]-I-S-am-bn-cp-∂n-s√-∂ co-Xn-bn-

I-\-¯ a-g; \o-e-Kn-cn-bn hym-]-I-\m-iw Kq-U-√q¿: I-\-Ø a-g-bn¬ \oe-Kn-cn Pn-√-bn¬ hym-]-I-\miw. \m-Sp-Im-Wn-˛-tN-c-ºm-Sn ]mX-bn¬ G-gp ÿ-e-ß-fn¬ aÆn-Sn-®n-ep-≠m-bn. tZ-hm-e s]m∂p-h-g-bn¬ ]m-d-°q-´-hpw aÆpw C-Sn-™p-ho-Wv \m-ep aWn-°q¿ -K-Xm-K-Xw X-S- -s∏-´p. a-Æn-Sn-®n-en-s\-Øp-S¿-∂v ]-®°-dn I-b-‰n h-∂ tem-dn tdmUn¬ Ip-Sp-ßn. ssI-X-s°m-√nDƒ-s∏-sS aq-∂p ÿ-e-ß-fn¬

a-cw-I-S-]p-g-In ho-Wp. s]m-∂ph-g-bn¬ ho-Sn-\v ap-I-fn-te-°v aÆn-Sn-™p. B-f-]m-b-ap-≈-Xmbn dn-t]m¿-´n-√. ]-e `m-K-ß-fnepw ssh-Zyp-Xn X-S- -s∏-´p. \m-Sp-Im-Wn, ]-¥-√q¿, tZhm-e Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fn¬ I-S-I-fn-¬ sh-≈w I-b-dn. Su¨ ap-gp-h-\pw sh-≈-Øn-em-bn-cp∂p. tZ-hm-e Im-´n-a-´w-˛-aq-®n-°p∂v ]m-X-bn-se ]m-ew H-en-®pt]m-bn. Xm-gv-∂ {]-tZ-i-߃

sh-≈-Øn-\-Sn-bn-em-bn. Ir-jnbn-S-ß-fn¬ sh-≈w I-b-dn h≥Ir-jn-\m-i-hpw kw-`-hn-®p. Du´n-˛-Ip-∂q¿ ]m-X-bn-se eu-tUen¬ Im-dn-\v ap-I-fn¬ a-cw-hoWp. B¿-°pw ]-cn-°n-√. C-XpIm-c-Ww H-cp-a-Wn-°q¿ -K-Xm-KXw X-S- -s∏-´p. hn-h-c-a-dn-™v ÿ-e-sØ-Øn-b t]m-en-kpw A-·n-i-a-\-tk-\-bpw a-cw- ap-dn®p-am-‰n-b-Xn-\v ti-j-am-Wv K-XmK-Xw ]p-\-ÿm-]n-®-Xv.

ep-≈ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw t^md≥-kn-Iv em-_n-se ]-cn-tim-[\m dn-t]m¿-´pw F-Øn-bn-cp-∂p. A- t \z- j - t Wm- t Zym- K - ÿ ¿°pw tIm-S-Xn-°pw e-`n-t°-≠ ]-cn-tim-[-\m dn-t]m¿-´p-Iƒ {]Xn-Iƒ tc-J-I-fm-bn k-a¿-∏n-®Xn-s\ tIm-S-Xn cq-£-am-bn hna¿-in-®p. C-Xv A-t\z-j-tWm-tZym-Kÿ-cp-sS A-\m-ÿ-bm-sW∂pw tIm-S-Xn Ip-‰-s∏-Sp-Øn. Ipdp-tßm-S≥ C-Iv-_m-¬ I-gn-™Zn-h-kw am-\-¥-hm-Sn tIm-S-Xnbn¬ Io-g-S-ßn-bn-cp-∂p.-


{]mtZ-inIw

26 HtŒm_¿ 2013 i\n

]cn-]mSn

`À-¯m-hv D-t]-£n-¨ kv-{Xo-I-Ä I-e-Î-td-äv amÀ-¨v \-S-¯pw

 I-e-Œ-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lmƒ: Pn-√m hn-I-k-\-k-an-Xn tbm-Kw-˛ 11.-00  I¬-∏-‰ hn≥-Uv Km¿-U≥ dn-tkm¿-´v: sI.-F.-Sn.-F-^v. kwÿm-\ k-tΩ-f-\ kzm-K-X-kwLw cq-]o-I-c-W I¨-h≥-j≥˛ 2.-00  ap-´n¬ I-√-Sm-kv Hm-Un-t‰mdn-bw: F-kv.-ssh.-F-kv. ]T-\Xo-cw-˛ 2.-00  I-Wn-bm-º-‰ l-b¿ sk°≥-U-dn kv-Iqƒ: Pn-√-bn-se K-h. F-bv-U-Uv, A¨ F-bv-UUv ssl-kv-Iqƒ tkm-jy¬ kb≥-kv A-[ym-]-I-cp-sS in¬-∏im-e-˛ 10.-00

Adnbn-¸pIÄ

IÂ-¸-ä Ir-jn-`-h-\n B-\p-Iq-ey-§Ä-¡v A-t]-£n-¡mw I¬-∏-‰: I¬-∏-‰ Ir-jn-`-h-\v Io-gn¬ hn-hn-[ B-\p-Iq-ey߃-°v A-t]-£ £-Wn-®p. a´p-∏m-hn¬ ]-®-°-dn Ir-jn ]-≤Xn {]-Im-cw t{Km-_m-Kv bq-\n-‰pIƒ B-h-iy-ap-≈-h¿ 500 cq-] A-S-®v t]-cv c-Pn-ÿ sN-ø-Ww. 25 sk‚n-\v ap-I-fn¬ ]-®-°-dn Ir-jn sN-øm≥ Xm¬-∏-cy-ap-≈h¿-°v B-\p-Iq-eyw \¬-Ipw. X-cn-ip-\n-e-Øn¬ ]-®-°-dn Irjn \-S-Øp-∂-h¿-°v {]-tXy-I B-\p-Iq-eyw e-`n-°pw. Sn-jyp-Iƒ-®¿ hm-g-ssØIƒ-°pw _-tbm-Kym-kv πm‚pIƒ-°pw k-_v-kn-Un e-`n-°p∂-Xn-\pw A-t]-£n-°mw. P-etk-N-\ ]-ºv sk-‰n-\pw kv-s{]b¿/Im-Sp-sh-´p-b-{¥w, a-‰v Im¿jn-tIm-]-I-c-W-߃ F-∂n-hbv-°pw 50 i-X-am-\w k-_v-knUn e-`n-°p-sa-∂pw Ir-jn Hm^n-k¿ A-dn-bn-®p. A-h-km-\ Xn-ø-Xn 31.

ku-P-\y ]-cn-io-e-\w

I¬-∏-‰: \-_m¿-Un-s‚ k-lI-c-W-tØm-sS I-Æq¿ dp-Uvsk-‰v C≥-Ãn-‰yq-´v Iw-]yq-´-ssdkv-Uv ^n-\m≥-jy¬ A-°u≠n-Mv (Sm-en) ku-P-\y ]-cn-ioe-\w \¬-Ipw. H-cp am-kw ssZ¿-Ly-ap-≈ ]-cn-io-e-\-Øn\v `-£-W-hpw ku-P-\y Xm-ak-ku-I-cy-hpw e-`n-°pw. ]-s¶Sp-°m≥ Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ IÆq¿, Im-k¿-tIm-Uv, h-b-\m-Sv, am-ln Pn-√-I-fn-se 18\pw 45\pw a-t[y {]m-b-ap-≈-h¿ t]-cv, c£n-Xm-hn-s‚ t]-cv, h-b- v, ta¬-hn-em-kw, t^m¨ \-º¿, A-°u-≠≥-kn-bn-ep-≈ ap≥-]cn-N-bw F-∂n-h Im-Wn-®v U-bd-Œ¿, dp-Uv-sk-‰v C≥-Ãn-‰yq-´v, \n-b¿ B¿.-Sn.-F. {Ku-≠v, ]n.H. Im-™n-c-ßm-Sv, I-cn-ºw (hgn) I-Æq¿-˛ 670142 F-∂ hn-emk-Øn¬ \-hw-_¿ B-dn-\v apºv In-´-Ø-°-hn-[w A-t]-£n°-Ww. t^m¨: 04602 226573.

Xn-¿-Xn \o-«n

I¬-∏-‰: Ip-Spw-_-{io-bp-sS kq£v-a kw-cw-`-߃ sa-®-s∏-SpØp-∂-Xn-\p-≈ ]-cn-io-e-\w \¬-Ip-∂-Xn-\v hn-hn-[ ]-cn-ioe-\ ÿm-]-\-ß-ƒ, hy-‡n-I-ƒ A-{I-Un-‰v sN-øp-∂-Xn-\p-≈ A-t]-£-Iƒ kzo-I-cn-°p-∂ A-h-km-\ Xn-ø-Xn \-hw-_¿ 21 h-sc Zo¿-Ln-∏n-®p. Hm¨sse≥ h-gn k-a¿-∏n-°p-∂ At]-£-Iƒ am-{X-sa ]-cn-K-Wn°p-I-bp-≈q. Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃-°pw Hm¨-sse≥ A-t]£m-t^m-d-Øn-\pw sh-_v kμ¿-in-°-Ww. t^m¨: 9495363358.-

\o-e-Kn-cn I-e-ÎÀ Np-a-X-e-tb-äp

kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn Sn ]n _n-\o-jn-s\ A-d-Ãv sN-bv-X-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v I¬-∏-‰ Su-Wn¬ F-kv.-F-^v.-sF. {]-h¿-Ø-I¿ \-S-Øn-b {]-I-S-\w

{]-Xn-tj-[ {]-I-S-\w \-S-¯n I¬-∏-‰: F-kv.-F-^v.-sF. kwÿm-\ sk-{I-´-dn Sn ]n _n-\ojn-s\ I-≈-t°-kv Np-a-Øn Ad-Ãv sN-bv-X-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v {]-h¿-Ø-I¿ Su-Wn¬ {]-Xntj-[ {]-I-S-\w \-S-Øn. Pn-√-bn-

se hn-hn-[ ÿm-]-\-ß-fn-se hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp. Pn-√m sk-{I-´d - n sI Fw {^m≥-ko-kv, kp¬-Øm≥ _tØ-cn G-cn-bm sk-{I-´d - n Fw Fkv s^-_n≥ t\-Xr-Xzw \¬-In.-

B-kq-{X-W- k-an-Xn tbm-Kw am-änI¬-∏-‰: Pn-√m ]-©m-b-Øv tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ \m-sf D-®-bv-°v 2.-30\v \-S-Øm-\n-cp-∂ Pn-√m B-kq-{X-W-k-an-Xn tbmKw am-‰n-h-®p.

I-¬-∏-‰: `¿-Øm-hv D-t]-£n-® kv-{Xo-I-fp-sS Iq-´m-bv-a-bm-b kv{Xo-Pzm-e hn-hn-[ B-h-iy-ß-fp∂-bn-®v 29\v I-e-Œ-td-‰v am¿-®pw \-S-Øpw. C-Ø-cw kv-{Xo-Iƒ k-aq-ly-]-c-am-bpw Ip-Spw-_-]-cam-bpw A-\p-`-hn-°p-∂ A-c-£nXm-h-ÿ, am-\-kn-I-hpw im-cocn-I-hp-am-b Nq-j-W-߃, kmº-Øn-I ]-cm-[o-\-X, Ip-´n-I-fpsS ]-cn-]m-e-\w, \n-b-a-]-c-am-b {]-i-v\-߃ F-∂n-h s]m-Xp-P\-ß-fp-sS {i-≤-bn¬ sIm-≠ph-cp-∂-Xn-\pw ]-cn-lm-cw Im-Wp∂-Xn-\pw th-≠n-bm-Wv I-e-Œtd-‰v am¿-®v. D-t]-£n-°-s∏-´ kv-{Xo-I-fpsS {]-iv-\-߃ ]Tn-°p-∂-Xn-

I¬-∏-‰: ]mT-]p-kv-X-I-ß-fp-sS tem-I-Øv \n-∂p am-dn B-tcmKy-˛-tk-h-\-cw-K-Øv am-Xr-I-bmhm-s\m-cp-ßp-I-bm-Wv I-Wn-bmº-‰ tam-U¬ d-kn-U≥-jy¬ kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ. hn-Zym-eb-tØm-Sv tN¿-∂p-≈ Nn-{X-aq-e tIm-f-\n-bp-sS B-tcm-Ky-˛-ipNo-I-c-W {]-h¿-Ø-\-߃ C\n Cu hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS ta¬t\m-´-Øn-em-Wv. B-tcm-Ky-h-Ip-∏n-s‚ k-lI-c-W-tØm-sS kw-ÿm-\ k¿°m¿ \-S-∏m-°p-∂ Ãp-U‚ v sl¬-Øv F-Pyp-t°-j≥ {]tam-´¿ t{]m-{Kmw F-∂ ]-≤-Xnbn-epƒ-s∏-Sp-Øn-bm-Wv C-Ø-csam-cp kw-cw-`-Øn-\v hn-Zym¿-YnIƒ Np-°m≥-]n-Sn-°p-∂-Xv.- Xn-c-

s™-Sp-Ø hn-Zym¿-Yn-I-sf Dƒs°m-≈n-®p-≈-A sl¬-Øv ¢∫p-Iƒ ap-Jm-¥-c-am-Wv ]-≤-Xn \-S-∏m-°p-∂-Xv. ÿm-]-\-Øn-se-bpw ]-´n-Ih¿-K tIm-f-\n-I-fn-se-bpw Btcm-Ky ]-cn-]m-e-\w, ip-Nn-Xzw F-∂n-h-bn¬ t_m-[-h¬-°-cW {]-h¿-Ø-\-ß-fpw tcm-K-{]Xn-tcm-[ am¿-K-ß-fpw a-‰v Btcm-Ky {]-h¿-Ø-\-ß-fpw \-SØp-∂-Xn-\v k-lm-b-I-c-am-b {]-h¿-Ø-\-ß-fm-Wv ]-≤-Xn-bpsS e-£yw. sl¬-Øv ¢-∫nepƒ-s∏-Sp-∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v B-tcm-Ky-]-cn-]m-e-\w, {]-Y-aip-{iq-j, hy-‡n-ip-Nn-Xzw, kmaq-ln-I ip-Nn-Xzw, Ip-Sn-sh-≈ ]cn-]m-e-\w, Po-hn-X-ssi-eo tcm-

K-߃-s°-Xn-cm-b {]-Xn-tcm[w, tdm-Uv kp-c-£m-Im-cy߃, ]p-I-h-en-˛-]m≥-a-km-e-˛a-b-°p-a-cp-∂v F-∂n-h-bp-sS Zqjy-^-e-ß-sf-°p-dn-®p-≈ A-ht_m-[w F-∂n-h-bn¬ B-tcmKy-h-Ip-∏v ]-cn-io-e-\w \¬-Ipw. ]-´n-I-h¿-K hn-I-k-\-h-Ip-∏ns‚ Io-gn-ep-≈ 18 d-kn-U≥jy¬ kv-Iq-fp-I-fn¬ ]-≤-Xn \S-∏m-°pw. sl¬-Øv ¢-∫p-I-fp-sS {]h¿-Ø-\-Øn-\v 5,000 cq-] A-\ph-Zn-°p-∂-Xp Iq-Sm-sX Hm-tcm am-k-hpw tIm-f-\n k-μ¿-in-°p∂-Xn-\pw a-‰v {]-h¿-Ø-\-߃°pw 15,000 cq-]-bpw k¿-°m¿ A-\p-h-Zn-°pw. ]-cn-io-e-\w e-`n® hn-Zym¿-Yn-Iƒ-s°m-∏w {Km-a-

\pw A-h-cp-sS-bpw Ip-´n-I-fp-sS ]p-\-c-[n-hm-k-Øn-\m-bn A-t\zj-W I-Ωo-j-s\ \n-tbm-Kn-°pI, kv-{Xo-I-sf-bpw Ip-´n-I-sfbpw D-t]-£n-°p-∂-h¿-s°-Xntc I-Sp-Ø \-S] - S- n-Iƒ kzo-Ic - n°p-I, \n-eh - n-se \n-ba - ß - f - n¬ k-a-{K ]-cn-jv-I-c-Ww h-cp-ØpI, D-t]-£n-°-s∏-´ kv-{Xo-Iƒ°p-≈ s]≥-j≥ Xp-I D-b¿Øp-I, s]≥-j-\v A¿-l-cm-hm\p-≈ Im-em-h-[n G-gn¬ \n∂pw c-≠p h¿-j-am-bn Np-cp-°pI, k¿-°m-cpw X-t±-i-kz-bw-`-cW ÿm-]-\-ß-fpw C-Ø-c°m¿-h-iy-am-b km-aq-ly kp-c£n-X-Xz ]-≤-Xn-Iƒ \-S-∏m-°pI, \-„-]-cn-lm-c-Øp-I-bpw Po-

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: sF-IyP-\m-[n-]-Xy ap-∂-Wn-bp-sS HuZm-cy-am-bn e-`n-® k¿-°m¿ No^v hn-∏v ÿm-\-Øn-cp-∂v ap-∂Wn-°pw kz-¥w ]m¿-´n-°pw {]iv-\-ap-≠m-°p-∂ ]n kn tPm¿Pn-s\ ÿm-\-Øp \n-∂v \o-°-

∏-©m-b-Øv Aw-Kw, ]n.-Sn.-F. {]-Xn-\n-[n, km-aq-ly {]-h¿-ØI≥ ¢-∫n¬ Aw-K-ß-fm-Wv. kw-ÿm-\-X-e-Øn¬ sl¬Øv ¢-∫p-I-fp-sS {]-h¿-Ø-\w hn-e-bn-cp-Øn an-I-® {]-I-S-\w \-S-Øp-∂ aq-∂v ¢-∫p-Iƒ-°v ]p-c-kv-Im-cw \¬-Ip-∂-Xn-\pw k¿-°m¿ ]-≤-Xn-bn-Sp-∂p. H∂mw-ÿm-\w t\-Sp-∂ ¢-∫n-\v 25,000 cq-]-bm-Wv \¬-Ip-I. c≠mw-ÿm-\-Øn-\v 20,000 cq-]bpw aq-∂mw-ÿm-\-Øn-\v 10,000 cq-]-bpw ]p-c-kv-Im-c-am-bn \¬Ipw. t_m-[-h¬-°-c-Ww, saUn-°¬ Iymw-]p-Iƒ F-∂n-h h-gn km-aq-ly {]-h¿-Ø-\-cw-KØv th-dn-´ h-gn Xp-d-°m-s\m-cpßp-I-bm-Wv hn-Zym¿-Yn-Iƒ.-

W-sa-∂v tIm¨-{K-kv No-cm¬ a-fi-ew I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. 31\v kp¬-Øm≥ _-tØ-cnbn¬ \-S-°p-∂ C-μn-cm-Pn kv-arXn kw-K-a-Øn¬ ap-gp-h≥ {]h¿-Ø-I-sc-bpw ]-s¶-Sp-∏n°m≥ Xo-cp-am-\n-®p. hn sP tXm-

t_m-[-hÂ-¡-c-W dm-en ]-¥-√q¿: B-tcm-Ky-h-Ip-∏v DtZym-K-ÿ-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ sU-¶n-∏-\n-s°-Xn-tc tN-c-ºmSn _-km-dn¬ t_m-[-h¬-°-cW dm-en \-S-Øn. tN-c-ºm-Sn ]-©m-b-Øv anUn¬ kv-Iq-fn¬ B-cw-`n-® dm-en _-km¿ h-gn kv-Iqƒ A-¶-WØn¬ k-am-]n-®p. {Km-a-∏-©mb-Øv {]-kn-U‚ v B¿ P-b-cma≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sshkv {]-kn-U‚ v ]n Fw D-Ω¿, sk-{I-´-dn ]n k-Pn-Øv, K-tP{μ≥ kw-km-cn-®p.-

sk-an-\mÀ \-S-¯n kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: {Ko≥π-kv _-tbm-Iƒ-®¿ skm-ssk‰n-bpw sN-e-hn-√m {]-Ir-Xn I¿j-I k-an-Xn-bpw tN¿-∂v hnZym¿-Yn-Iƒ-°pw I¿-j-I¿-°pam-bn ko-tdm _-P-‰v ^m-an-Mns\-°p-dn-®v sk-an-\m¿ \-S-Øn. _m-_p tXm-a-kv A-[y-£X-h-ln-®p. in-h-{]-km-Zv, ^m. t_-_n, _n-Pp C-cp-fw, hn-P-b-e£v-an, F sI {]-tam-Zv, tam-l≥Zm-kv, ]m¿-Y-km-c-Yn, t]m-fntPm-kv kw-km-cn-®p.-

hÀKobXbvs¡Xntc _-lp-P-\ Iq-«m-bv-a I¬-∏-‰: h¿-Ko-b-{`m-¥n-s\-Xntc Un.-ssh.-F-^v.-sF. I-¬-∏-‰ tªm-°v I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ _-lp-P-\- Iq-´m-bv-a kwL-Sn-∏n-®p. A-Uz. ssk-\p-±o≥ a-e-∏p-dw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw Un sk-_m-Ãy≥ A-[y-£X-h-ln-®p. a-ln-fm A-tkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n Aw-Kw ]n km-Pn-Z, Un.-ssh.-F-^v.-sF. Pn√m sk-{I-´-dn ]n Sn _n-Pp, Fw a-[p kw-km-cn-®p.

A-t{Km kÀ-ho-kv skâÀ D-Zv-Lm-S-\w

hn-I-k-\-k-an-Xn tbm-Kw I¬-∏-‰: Pn-√m hn-I-k-\-k-anXn tbm-Kw C-∂p-cm-hn-se 11\v Ie-Œ-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lmfn¬ tN-cpw.

inÂ-¸-im-e I¬-∏-‰: Pn-√-bn-se K-h.-, F-bvU-Uv, A¨ F-bv-U-Uv ssl-kvIq-fp-I-fn-se tkm-jy¬ k-b≥kv A-[ym-]-I-cp-sS in¬-∏-ime C-∂p-cm-hn-se 10\v I-Wn-bmº-‰ l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iqfn¬ \-S-°pw.-

tbm-Kw C-¶v am-\-¥-hm-Sn: tªm-°n-se hn-hn[ Ir-jn-`-h-\p-I-fn¬ kv-{]nw-Kvf¿, Un-]v C-dn-tK-j≥ kn-Ãw k-_v-kn-Un-°m-bn A-t]-£ \¬-In-b-h-cp-sS tbm-Kw C-∂v D®-I-gn-™v aq-∂n-\v am-\-¥-hm-Sn Hm-^n-tk-gv-kv ¢-∫n¬ tN-cpw. t^m¨: 9447190007.-

a-kv A-[y-£-X-h-ln-®p. Un ]n cm-P-ti-J-c≥, kn sI th-em-bp[≥, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v sI hn i-in, Fw sI c-ho{μ≥, k-c-fm D-Æn-Øm≥, sI B¿ km-P≥, hn Sn t_-_n, cmPp, {]-k-∂m i-io-{μ≥, ]n D-kv-

am≥, Sn ]n tPm¨, k-‘y-cmP≥, Sn A-–p¬ k-eow, sI Sn l-co-{μ≥, jo-Pm cm-Pp, jo-e ]p-©-h-b¬, jn-Pp, sI kn sI X-߃, _n-Pp B≥-{Uq-kv, F≥ Kw-Km-[-c≥, t]mƒ-k¨ tPm¿-Pv kw-km-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

a-{´n sI ]n tam-l-\³ C-¶p Pn-Ã-bn-se-¯pw

I¬-∏-‰: I-g-ºv \o¿-Ø-S ]-cn-]m-e-\ ]-≤-Xn-bn-se a-Æpkw-c-£-W {]-h¿-Ø-\-߃-°p-≈ km-º-Øn-I k-lm-b hn-X-c-Ww Ir-jn-a-{¥n sI ]n tam-l-\≥ C-∂p-cm-hn-se 11\v D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. s\-t∑-\n {Km-a-∏-©m-b-Øn-se I-g-ºp-Ip-∂n¬ \-S-°p-∂ N-S-ßn¬ sF kn _m-e-Ir-jvW≥ Fw.-F¬.-F. A-[y-£-X-h-ln-°pw. Pn-√m ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v sI hn i-in ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. aÆv ]-cy-th-j-W h-Ip-∏v U-b-d-Œ¿ tUm. ]n F≥ t{]-a-N{μ≥ ]-≤-Xn hn-i-Zo-I-cn-°pw.-

D]PnÃm im-kv-{Xtaf: \-S-h-b skâv tXm-a-kn-\v t\-«w

]-Sn-™m-d-Ø-d: ssh-Øn-cn D-]-Pn-√m im-kv-t{Xm¬-k-hØn¬ \-S-h-b¬ sk‚ v-tXm-a-kv kv-Iq-fn-\v t\-´w. K-Wn-Xim-kv-{X, sF.-Sn. ta-f-I-fn¬ bp.-]n. hn-`m-K-Øn-epw sslkv-Iqƒ hn-`m-K-Øn-epw sk‚ v-tXm-a-kv kv-Iq-fm-Wv Nmw]y-∑m¿. {]-hr-Øn-]-cn-N-b ta-f-bn¬ ssl-kv-Iqƒ hn-`m-KØn¬ Hm-h-tdmƒ Nmw-]y≥-jn-∏pw bp.-]n. hn-`m-K-Øn¬ dtÆ-gv-kv A-∏pw \-S-h-b-em-Wv. km-aq-ly-im-kv-{X ta-fbn¬ ssl-kv-Iqƒ hn-`m-K-Øn-se c-≠mw ÿm-\-°m-cp-amWv. hn-P-bn-I-sf kv-Iqƒ am-t\-Pv-sa‚pw ]n.-Sn.-F-bpw P-\m[n-]-Xy th-Zn-bpw A-`n-\-μn-®p. am-t\-P¿ ^m. jm-Pn ap-fIp-Sn-bm-¶¬ A-[y-£-X-h-ln-®p. sl-Uv-am-ÿ F≥ bp tSm-an, ]n.-Sn.-F. {]-kn-U‚ v jm‚n tN-\-∏m-Sn, Fw sP en n, cm-P≥ ]q-Xm-Sn, F≥ sP en-kn, Fw kn en-√n, _n-μp sI t]mƒ, tSmw-kv tPm¨, _n≥-kn-tamƒ, ]n tPm-kv, tPm-Pn tPm-k-^v, sd≥-kn tPm-k-^v, sse-em h¿-Ko-kv, Fw sI tPm¨, ssj-\n tPm¿-Pv, sI kn sS-Pn, F¬-kn am-Xyp, Fw kn tPm-kv, sI sP A-{_-lmw, Ãm≥-en tP°-_v kw-km-cn-®p.-

kv-IqÄ {]o-an-bÀ eo-Kv Xn-c-sª-Sp-¸v

D-Zv-Lm-S-\w ap-´n¬ ]-©m-b-Øv I-Ωyq-Wn-‰n lm-fn¬ Fw hn t{i-bmw-kv Ip-am¿ Fw.-F¬.F. \n¿-h-ln-®p. tªm-°v ]-©mb-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v dp-Jnb A-[y-£-X-h-ln-®p. {]-^. P-b-Ip-am-c≥ ]-≤-Xn hn-i-Zo-I-cn-®p. I¬-∏-‰ \-K-c-k`m sN-b¿-am≥ ]n ]n B-en b{¥-ß-fp-sS Xm-t°m¬-Zm-\w \n¿-h-ln-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øv saw-_¿ F≥ sI d-jo-Zv k¿-´n^n-°-‰v hn-X-c-W-hpw ]-®-°-dnssØ hn-X-c-Ww tªm-°v ]©m-b-Øv saw-_¿ D-jm X-ºnbpw \n¿-h-ln-®p. en≥-Um tPm¨, A-\n-Xm tKm-hn-μ≥, I_o¿ ss]-°m-S≥, A-ø-∏≥, Ip™-Ω-Zv Ip-´n, hn Sn kp-tem-N-\ Un.-ssh.-F-^v.-sF. I¬-∏-‰-bn¬ kw-L-Sn-∏n-® _-lp-P-\ Iq-´m-bv-a kw-km-cn-®p. A-Uz. ssk-\p-±o≥ a-e-∏p-dw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

cm-{Xn-bm-{Xm \n-tcm-[-\w \o-¡m³ Fw.-]n. ap³-ssI-sb-Sp-¡-Ww: B-Iv-j³ Iu¬-kn h-gn I-S-∂p-t]m-hp-∂ kw-ÿm\-]m-X-bn-epw cm-{Xn-bm-{X \ntcm-[n-°-W-sa-∂ ssl-t°m-SXn \n¿-tZ-iw B-i-¶m-P-\-I-amWv. \n¿-tZ-iw \-S-∏m-bm¬ I¿Wm-S-I-bn-te-°p-≈ cm-{Xn-bm{X-bv-°p-≈ G-I-h-gn-bpw A-Sbpw. {_n-´o-jp-Im-cp-sS Im-ew apX¬ \n-e-\n¬-°p-∂ tdm-Up-Ifm-Wv C-h. ]-cn-ÿn-Xn-°pw h\y-ar-K-߃-°pw a-\p-jy-\pw D≠m-Im-hp-∂ B-Lm-X-߃ ]c-am-h-[n Ip-d-bv-°m-\p-≈ \n-b{¥-W-ß-tfm-sS aq-∂p tdm-UpI-fn-epw k-©m-cw A-\p-h-Zn-°Ww. tdm-Uv I-S-∂p-t]m-hp-∂

h-\mw-i-hpw Im-em-Im-e-ß-fnse Po-hn-X-\n-e-hm-c-hpw ]p-\-c[n-hm-k sN-e-hpw I-W-°m-°n \n-›-bn-°p-I, D-t]-£n-°-s∏Sp-∂ kv-{Xo-Iƒ-°pw Ip-´n-Iƒ°pw C-S-°m-e [-\-k-lm-b-ambn 50,000 cq-] A-\p-h-Zn-°p-I, Ip-´n-I-fp-sS hn-Zym-`ym-kw ]q¿W-am-bpw k¿-°m¿ G-s‰-Sp-°pI F-∂o B-h-iy-ß-fpw am¿®n¬ D-∂-bn-°p-sa-∂v Pn-√m I¨-ho-\¿ N-{μ-a-Xn, ]n F skbn-^p-∂o-k, hn \-_o-k, ]n ]n B-bn-j, Pzm-e A-kn- v Ub-dŒ - ¿ kn sI Zn-t\-jv Ip-am¿, en-√n tXm-ak - v, kn sP jm-Pn, [\ym k-Xo-jv, ap-\o¿ hm¿-Ømk-tΩ-f\ - Ø - n¬ ]-d™ p.-

3

No-^vhn-¸v Øm-\-¯p-\n-¶v tPmÀ-Pn-s\ \o-¡-Ww: tIm¬-{K-kv

Nn-{X-aq-e tIm-f-\n- ipNo-I-c-Ww: taÂ-t\m-«w hn-ZymÀ-Yn-IÄ¡v

I¬-∏-‰: Ir-jn-h-Ip-∏v ap-tJ-\ I¬-∏-‰ \n-tbm-P-I a-fi-eKq-U-√q¿: a-e-tbm-c-ta-J-e-bm- Øn¬ \-S-∏m-°p-∂ tam-U¬ b \o-e-Kn-cn-bn-se P-\-ß-fp-sS A-t{Km k¿-ho-kv sk‚-dn-s‚ {]-iv-\-߃-°v ap≥-Xq-°w \¬Ip-sa-∂pw {]-iv-\-]-cn-lm-c-Øn\v I-gn-bp-∂-Xp sN-øp-sa-∂pw ]p-Xp-Xm-bn Np-a-X-e-tb-‰ Pn-√m I-e-Œ¿ ]n i-¶¿ ]-d-™p. Du-´nbn¬ am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-tcm-Sv kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p At±-lw. hn-I-k-\ {]-hr-Øn-Iƒ°v ap≥-K-W-\ \¬-Ipw. Sq-dn-Ãv ta-J-e-bm-b \o-e-Kn-cn-sb-°p-dn®v ]Tn-®v th-≠-Xp sN-øp-sa∂pw A-t±-lw ]-d-™p. I¬-∏-‰: tZ-io-b-]m-X-bn-se cm{Xn-bm-{Xm \n-tcm-[-\w \o°m≥ \-S-Øp-∂ {i-a-߃-°v Fw sF jm-\-hm-kv Fw.-]n. Kq-U-√q¿: tZ-hm-e, \o¿-a-´w, t\-Xr-Xzw \¬-I-W-sa-∂v am-\ssI-X-s°m-√n, s]m-∂q¿ F- ¥-hm-Sn tPm-bn‚ v B-Iv-j≥ ∂n-hn-S-ß-fn-se P-\-hm-k-tI- Iu¨-kn¬ `m-c-hm-ln-Iƒ {μ-ß-fn¬ H-‰-bm≥ `o-Xn-hn-X-bv- hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-h°p-∂p. H-cm-gv-N-bm-bn tZ-hm-e iy-s∏-´p. ta-J-e-bn¬ X-º-Sn-®v \m-iw-hnk-©m-c-kzm-X-{¥yw \n-tjX-°p-I-bm-Wv H-‰-bm≥. Ir-jn- [n-°p-∂ \-S-]-Sn-bm-Wv cm-{Xnbn-S-ß-fn-en-d-ßn h≥-\m-i-hpw bm-{Xm \n-tcm-[-\w. tZ-io-b-]mh-cp-Øp-∂p-≠v. ssh-Io-´v P-\- X-bn-epw _m-h-en-˛ ssa-kq¿ ߃ ]p-d-Øn-d-ßm≥ `-b-°p-I- kw-ÿm-\ ]m-X-bn-epw \n-ebm-Wv. cm-{Xn-k-a-b-ß-fn¬ C- \n¬-°p-∂ cm-{Xn-bm-{X \n-tcmXp-h-gn k-©-cn-°m≥ C-cp-N-{I- [-\-Øn-s\m-∏w am-\-¥-hm-Sn-˛ hm-l-\ bm-{X-°m¿-°pw `-b-am- Ip-´-˛ tKm-Wn-°p-∏-˛ ssa-kq¿ Wv. H-‰-bm-s\ Ip-¶n-bm-\-I-sf D-]-tbm-Kn-®v h-\-Øn-\p-≈n-te°v Xp-c-Ø-W-sa-∂m-Wv \m-´pIm-cp-sS B-h-iyw.

H-ä-bm³ `o-Xn-hn-X-bv-¡p-¶p

kozhikode/wyd

{]-tZ-i-߃ \m-j-\¬ ]m¿°pw ssS-K¿ dn-k¿-hpw \n-£n]v-X h-\-hp-am-bn {]-Jym-]n-°p∂-Xn-\v ap-ºp-X-s∂-bp-≈-h-bmWv Cu tdm-Up-Iƒ. a-\p-jy-cpw Dƒ-s∏-Sp-∂-XmWv ]-cn-ÿn-Xn-sb-∂pw P-\-ßsf H-‰-s∏-Sp-Øn-bpw am-‰n-\n¿Øn-bp-ap-≈ ]-cn-ÿn-Xn kw-c£-Ww a-≠-Ø-c-am-sW-∂pw Ch¿ Nq-≠n-°m-´n.h-b-\m-´p-Im-cp-sS cm-{Xn-k©m-c kzm-X-{¥y-hpw sd-bn¬th-bpw bm-Ym¿-Yy-am-°-Ww. CXn-s\-Xn-cp \n¬-°p-∂ I-]-S ]cn-ÿn-Xn-hm-Zn-I-sf H-‰-s∏-SpØ-Ww. C-Xp-h-sc P-\-{]-Xn-\n-

_-Ên-Sn-¨v am³ N-¯p Kq-U-√q¿: X-an-gv-\m-Sv {Sm≥-kvt]m¿-´v tIm¿-]-td-j≥ _- n-Sn®v am≥ N-Øp. Du-´n-bn¬ \n-∂p am-bm-dn-te-°v t]m-hp-I-bm-bncp-∂ _- m-Wv tdm-Uv ap-dn-®p-IS-°p-I-bm-bn-cp-∂ am-\n-s\ C-Sn®-Xv. am≥-Iq-´-߃ H-∂n-®v _ n-\v ap-∂n-te-°v h-cn-I-bm-bncp-∂p. ss{U-h¿ \n¿-Øn-sb-¶nepw H-cp am≥ _- n-\-Sn-bn¬s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. hn-h-c-a-dn™v t^m-d-Ãv td-©¿ ⁄m-\Zm-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ h-\wh-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ¿ ÿ-e- I¬-∏-‰ \-K-c-k-`m hn-I-k-\ am-ÿ-πm-\p-am-bn _-‘-s∏-´v tN¿-∂ tbm-Kw Fw hn t{i-bmw-kv-Ip-am¿ Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p sØ-Øn.

[n-Iƒ \-S-Øn-b N¿-®-I-fpw {]Jy-]-\-ß-fpw bm-Ym¿-Yy-am°m-Ø km-l-N-cy-Øn¬ C-Xn\m-bn Fw.-]n-bpw a-{¥n-bpw Fw.-F¬.-F-am-cpw I-e-Œ-dpw a-‰v P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fpw hym-]m-c hy-h-km-bn-I-fpw A-S-ßp-∂-hcp-sS A-Sn-b-¥-c-tbm-Kw hn-fn-®v A- ` n- { ]m- b - k - a - \ z- b - a p- ≠ m- ° Ww. tbm-K-Øn-ep-b-cp-∂ \n¿tZ-i-߃ kp-{]nw-tIm-S-Xn-bnepw tI-{μ-˛ kw-ÿm-\ k¿-°mcp-I-fp-sS ap-∂n-epw A-h-X-cn-∏n°-W-sa-∂pw sN-b¿-am≥ AUz. ^m. tXm-a-kv tPm-k-^v tXc-Iw, I¨-ho-\¿ sI D-kv-am≥ B-h-iy-s∏-´p.-

t»m-¡v-X-e bq-¯v-¢-ºv hn-I-k-\ ]-cn-]m-Sn

I¬-∏-‰: s\-lv-dp-bp-h-tI-{μ-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ bqØv ¢-∫v hn-I-k-\ ]-cn-]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bn \-S-Øn-b am\-¥-hm-Sn tªm-°v-X-e bp-h-P-\ I¨-h≥-j≥ tªm-°v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kn A-_v-Zp¬ A-jv-d-^v D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. Pn-√m bq-Øv tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ sI Ip-™l-Ω-Zv A-[y-£-X-h-ln-®p. s\-lv-dp-bp-h-tI-{μ \-S-∏m-°p∂ hn-hn-[ I¿-a-]-cn-]m-Sn-I-sf-°p-dn-®pw tI-{μ bp-h-P-\Im-cy-˛-Im-bn-I a-{¥m-e-b-Øn-s‚ ]-≤-Xn-I-sf-°p-dn-®pw Pn-√m bq-Øv tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ hn-i-Zo-I-cn-®p.-

\o-e-Kn-cn-bn So ]mÀ-¡v Øm-]n-¡p-¶p Kq-U-√q¿: \o-e-Kn-cn a-e-tbm-c hn-I-k-\-]-≤-Xn k-lm-b-tØmsS tXm-´-hn-f-h-Ip-∏v So ]m¿-°v ÿm-]n-°p-∂p. sZm-Õ-t∏-´ ]o°n-\v k-ao-]w Du-´n-˛-tIm-Ø-Kncn tdm-Un-t\m-Sv tN¿-∂v C-Xn-\mbn ÿ-ew I-s≠-Øn. 79.-90 e£w cq-]-bm-Wv \n¿-am-W-s®-ehv. \-S-∏v km-º-Øn-I h¿-jw Xs∂ ]m¿-°n-s‚ \n¿-am-Ww ]q¿Øn-bm-°p-sa-∂v F-®v.-F.-Un.]n. s{]m-P-Iv-‰v U-b-d-Œ¿ {io-\nhm-k B¿ sd-Õn ]-d-™p.hn-t\m-Z-k-©m-cn-Iƒ-°v hn{i-an-°m≥ C-S-Øm-h-fw Iq-Snbm-Wv So ]m¿-°v. tX-bn-e-sb-∏‰n-bpw \o-e-Kn-cn-bn-se tX-bn-e hy-h-km-b-sØ-°p-dn-®p-ap-≈ hn-h-c-߃ C-hn-sS e-`y-am°pw.hn-t\m- Z-k-©m-c-Øn-eq-sS tX-bn-e hy-h-km-b-hpw tX-bn-

hn-I-k-\w: IÂ-¸-ä \-K-c-k-`m I-c-Sv am-ÌÀ-¹m³ X-¿m-dm-bn I¬-∏-‰: \-K-c-k-`-bp-sS 20 h¿j-sØ hn-I-k-\ B-h-iy-߃ ap-∂n¬-°-≠v hn-I-k-\ cq-]-tcJ-bp-sS I-c-Sv X-øm-dm-bn. hn-Ik-\ cq-]-tc-J N¿-® sN-øp-∂Xn-\v \-K-c-k-` hn-fn-®p-tN¿-Ø cm-{„o-b {]-ap-J-cp-sS-bpw \-K-ck-`m Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿am≥-am-cp-sS-bpw Su¨ πm-\n-Mv kv-s]-jy¬ k-_v-I-Ωn-‰n Aw-Kß-fp-sS-bpw tbm-Kw Fw hn t{ibmw-kv-Ip-am¿ Fw.-F¬.-F. D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. sN-b¿-am≥

]-\-a-cw: Pn-√m ^p-Sv-t_mƒ A-tkm-kn-tb-j-\pw ]-\-a-cw C≥-ssk-‰v ¢-∫pw kw-bp-‡-am-bn \m-sf cm-hn-se 10 apX¬ ]-\-a-cw l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ {Ku-≠n¬ ]-\a-cw tªm-°v-X-e kv-Iqƒ {]o-an-b¿ eo-Kn-te-°p-≈ So-ans\ Xn-c-s™-Sp-°p-∂p. 1998, 1999, 2000, 2001 h¿-j-Øn¬ P-\n-®-h¿-°v ]-s¶-Sp-°mw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v 9995068505, 9447682409 F-∂ \-º-dn¬ _-‘-s∏-S-Ww.-

]n ]n B-en A-[y-£-X-h-ln®p. sI sI h¬-k-e, F ]n lao-Zv, A-Uz. Sn sP sF-k-Iv, sI kp-K-X≥, A-Uz. tPm¿-Pv t]mØ≥, A-Uz. sam-bv-Xp, hn ]n tim-im-Ω, ]n sI A-_p, kn sam-bv-Xo≥-Ip-´n, ]-b-t¥m-Øv aq-k, h-´-°m-cn a-Po-Zv kw-km-cn®p. Pn-√m Su¨ πm-\¿ Sn F≥ cm-tP-jv, A-kn- v Su¨ πm\¿ Sn F≥ N-{μ-t_m-kv hn-jbw A-h-X-cn-∏n-®p.

e hy-h-km-b-Øn-eq-sS hn-t\m-Z k-©m-c-sØ-bpw t{]m¬-kmln-∏n-°p-I-bm-Wv ]-≤-Xn-bp-sS e-£yw. \o-e-Kn-cn Pn-√m k-º-Zv-hy-hÿ-bp-sS \-s´-√m-Wv C-h c≠pw. \o-e-Kn-cn Ip-∂p-I-fp-sS ku-μ-cyw \p-I-cm≥ k-μ¿-iI¿-°v Iq-Sp-X¬ A-h-k-c-sam-cp°m-\m-Wv sN-dn-b ]m¿-°p-Iƒ

\n¿-an-°p-∂-Xn-eq-sS e-£y-an-Sp∂-Xv. c-≠p-h¿-jw ap-ºv Iq-\q-cn\v k-ao-]w Im-t´-cn-bn¬ ÿm]n-® ]m¿-°v C-t∏mƒ k-©m-cnIƒ-°v G-sd {]n-b-¶-c-am-bn. h-gn-tbm-c ]q-t¥m-´-ß-fpw ae-s©-cn-hp-I-fp-sS `w-Kn B-kzZn-°m≥ Iq-Sp-X¬ tI-{μ-߃ hn-I-kn-∏n-°m-\pw B-tem-N-\bp-≠v.-

Thejas Epaper wayanad Edition 2013-10-26  

Thejas Epaper wayanad edition. 2013-10-26