Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOZHIKODE/WYD

hm-g-¡r-jn \-in-¸n-¨p

hntij§Ä

Pn-Ãm I¬-h³-j³ C¶v I¬-∏-‰: tI-c-f A¨ F-bv-UUv kv-Iqƒ So-t®-gv-kv B‚ v Ãm-^v bq-\n-b≥ (sI.-F-kv.sI.-Sn.-bp.-) Pn-√m I¨-h≥-j≥ C-∂p-cm-hn-se 11\v I¬-∏-‰ F≥.-Pn.-H. bq-\n-b≥ lm-fn¬ tN-cpw. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v ]n {io-cm-a-Ir-jv-W≥ Fw.-F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. A¨ F-bv-U-Uv ta-J-e-bn¬ am-\y-amb tk-h-\-˛-th-X-\ hy-h-ÿIƒ G¿-s∏-Sp-Øp-I, sXm-gn¬ A-¥-co-£w sa-®-s∏-Sp-Øp-I, F-√m Po-h-\-°m¿-°pw ]-cn-[nbn¬ Iq-Sm-sX C.-F-kv.-sF. B-\p-Iq-eyw e-`y-am-°p-I, iº-f-tØm-sSm-bp-≈ {]-k-hm-h[n A-\p-h-Zn-°p-I, A-h-[n-°m- kp¬-Øm≥ _-tØcn tªm-°v ]-©mb-Øv 2013˛14 hm¿-jn-I-]-≤-Xn-bn¬ s\-t∑-\n e i-º-fw Ir-Xy-am-bn \¬-Ip]qf-°c tIm-f-\n-bn¬ \n¿-an-® Ip-Sn-sh-≈-]-≤-Xn-bp-sS D-Zv-LmS-\w tªm-°v I, ]n-cn-®p-hn-S¬ \n-tcm-[-\ ]-©mb-Øv sN-b¿-t]-gv-k¨ {]-k-∂m i-io-{μ≥ \n¿-h-ln-°p-∂p Hm¿-Un-\≥-kv ]p-d-s∏-Sp-hn-°pI Xp-S-ßn-b B-h-iy-߃ D∂-bn-®m-Wv I¨-h≥-j≥. sk{I-´-dn ]n Un A-\o-jv kw-kmcn-®p.

Kq-U-ÃqÀ Xm-eq-¡v Hm-^n-kn kv-s]-jy Iymw-]v

\n-tcm[n-X ]m³ DÂ-¸-¶-§Ä kp-e-`w I¬-∏-‰: \n-tcm-[n-X ]m≥ D¬∏-∂-߃ H-cn-S-th-fbv-°v tijw Pn-√-bn¬ kp-e-`-am-bn Xp-Sßn. I¿-Wm-S-I, X-an-gv-\m-Sv Xp-Sßn A-\y kw-ÿm-\-ß-fn¬ \n-∂m-Wv Pn-√-bn-te-°v ]m≥ Dƒ-∏-∂-ß-sf-Øp-∂-Xv. a-‰v Bh-iy-߃-s°-∂ hym-tP-\ t]m-Ip-∂ hm-l-\-ß-fn-em-Wv ]m≥-a-km-e-Iƒ H-fn-∏n-®p-I-SØp-∂-Xv. Iq-Sp-X-em-bpw F-Øp∂-Xv kp¬-Øm≥-_-tØ-cn-bnem-Wv. C-hn-sS \n-∂p-w Pn-√-bpsS a-‰v `m-K-ß-fn-te-°v km-[m-cW-hm-l-\-ß-fn¬ I-S-Øp-Ibm-Wv. kp¬-Øm≥-_-tØ-cnSu¨ tI-{μo-I-cn-®v A-\y-kwÿm-\-°m-cm-Wv Iq-Sp-X-em-bpw hn-]-W-\-°m¿. lm≥-kv, a-[p, ]m≥-]-cm-Kv t]m-ep-≈ ]m≥-akm-e-I-fm-Wv ho-≠pw kp-e-`-amb-Xv. A-\y-kw-ÿm-\-ß-fn¬ aq-∂v cq-] hn-e-bp-≈ Cu D¬-∏∂-߃ I-®-h-S-°m¿-°v A-©v cq-]-°m-Wv hn-X-c-Ww sN-øp-∂Xv. I-®-h-S-°m¿ ]-Øv ap-X¬ 25 cq-] h-sc hn-e-bo-Sm-°n-bm-Wv hn¬-∏-\. kp¬-Øm≥-_-tØcn-bn-se Nn-e s]-´n-°-S-Iƒ tI{μo-I-cn-®v C-t∏m-gpw hn¬-∏-\ s]m-Sn-s]m-Sn-°p-I-bm-Wv. Zn-t\\ ap-∂q-dn-e- -[n-Iw ]m-°-‰pIƒ hn¬-°p-∂ I-S-Iƒ Pn-√-bnep-≠v. I-S-bn¬ \n-∂pw A¬-∏w am-dn H-fn-∏n-°p-∂-Xn-\m¬ t]meo-kn-s‚ ]-cn-tim-[-\-bn¬ an°-t∏m-gpw C-Xv I-s≠-Sp-°m≥ km-[n-°m-dn-√. kv-Iq-fp-I-fpw, tIm-f-Pp-Ifpw tI-{μo-I-cn-®v hn¬-∏-\ \-SØp-hm-\pw {]-tXy-Iw kw-L߃ {]-h¿-Øn-°p-∂p. sN-°vt]m-Ãp h-gn I-S-Øp-I-bm-bn-cp∂ 1500-˛-e-[n-Iw ]m-°-‰v ]m≥-akm-e-Iƒ I-gn-™ am-kw ]n-SnIq-Sn- -bn-cp-∂p. ]-b-dpw I-S-ebpw I-b-‰n-s°m-≠p-t]m-Ip-Ibm-bn-cp-∂ tem-dn-bn-em-bn-cp∂p ]m≥-a-km-e-Iƒ H-fn-∏n-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. I¬∏-‰- _-Ãm‚ v ]-cn-k-c-sØ t_°-dn-bn¬ H-fn- -∏n-®n-cp-∂ ]m≥a-km-e-I-fpw ]n-Sn-s®-Sp-Øn-cp∂p. sk-bn¬-Sm-Iv-kv D-tZym-Kÿ¿ ssI-°q-en hm-ßp-Xn\m¬ X-s∂ an-°-t∏m-gpw ]-cntim-[-\-sbm-∂pw \-S-°m-dn-√. C-Xv ]m≥-a-km-e I-S-Øp-∂-h¿°v G-sd k-lm-b-I-am-hp-∂p. ]m≥-a-km-e- \n-tcm-[-\w \n-ehn¬ h-∂-tXm-sS D-Ø-tc-¥y°m-cp-sS Su-Wp-I-fn-se Ip-S°o-gn-se ap-dp-°m≥ I-S-Iƒ A{]-Xy-£-am-bn-cp-∂p. F-∂m¬ ho-≠pw C-Ø-cw I-S-Iƒ hym-]I-am-bn B-cw-`n-®n-´p-≠v. tdm-Ucp-In¬ sh-®v hn¬-∏-\ \-S-Øp∂ C-h-cp-sS ssI-øn¬ ]m≥-akm-e-I-sf sh-√p-∂ am-c-I-am-b ]p-I-bn-e D¬-∏-\-ß-fm-Wp-≈Xv. kp¬-Øm≥-_-tØ-cn-bn¬ B-dn-e-[n-Iw s]-´n-I-S-Iƒ CØ-c-Øn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂p. C-h-cp-sS D-]-t`m-‡m-°-fn¬ Iq-Sp-X-epw tIm-f-Pv hn-Zym¿-∞nI-fm-Wv. I¬-∏-‰-bn-epw ap-dp-°m≥ IS-Iƒ ho-≠pw k-Po-h-am-bn-´p≠v. A-©v I-S-Iƒ C-hn-sS \n-ehn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂p. am-c-Iam-b Im≥-k-dn-te-°v h-gn sXfn-°p-∂ ]p-I-bn-e D-ev-]-∂-ßfm-Wv C-Ø-cw I-S-I-fn-eq-sS hn‰-gn-°p-∂-Xv.

\S]-Sn-sb-Sp¡pw I¬-∏-‰: cm-k-h-f-߃-°v A-anX-hn-e Cu-Sm-°p-∂-h¿-s°-Xnsc I¿-i-\ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°psa-∂v Ir-jn h-Ip-∏v A-[n-IrX¿ A-dn-bn-®p. I¿-i-\ \-S-]-Sn A-¥¿-tZ-iob hn-]-Wn-bn¬ t^m-kv-t^-‰v cm-k-h-f-߃-°v D-≠m-b hn-eh¿-[-\-hv-aq-e-hpw bp.-F-kv. tUm-f-dn-\v C-¥-y≥ cq-]-bp-ambn D-≠m-bn-´p-≈ hn-\n-a-b-\n-c°n-se hy-X-ym-k-hpw Im-c-Ww 2012 Pq¨ ap-X¬ t^m-kv-t^-‰v cm-k-h-f-ß-fp-sS ]-c-am-h-[n hn¬-∏-\-hn-e h¿[n-∏n-®n-´p-≠v. F-∂m¬ ap-ºv Ip-d-™ hn-e tcJ-s∏-Sp-Øn Uo-e¿-am¿-°v e-`n® cm-k-h-f-߃ A-tX hn-e-bv°v-X-s∂ hn¬-∏-\ \-S-Ø-W-sa∂v k¿-°m¿ \n¿-tZ-in-®n-´p-≠v. C-Xn¬ ho-gv-N-h-cp-Øp-∂ cm-kh-f hym-]m-cn-I-fp-sS t]-cn¬ I¿-i-\ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa∂v Ir-jn-h-Ip-∏v A-dn-bn-®p.

Kq-U-√q¿: Xm-eq-°n-se hn-hn-[ hn-t√-Pp-I-fn¬ ]-´-b-ÿ-e-ß-fpsS t]-cp-am-‰w, t]-cv tN¿-°¬ F-∂n-h-bv-°v \m-sf Kq-U-√q¿ Xmeq-°v Hm-^n-kn¬ kv-s]-jy¬ Iymw-]v kw-L-Sn-∏n-®n-´p-s≠-∂v Xl-kn¬-Zm¿ Fw cm-tP-{μ≥ A-dn-bn-®p. Sn.-F≥.-]n.-]n.-F-^v, dn-k¿-hv t^m-d-Ãv, sk-Iv-j≥ 17-˛53 `q-an-If-√m-Ø ]-´-b-`q-an-I-fp-sS {]-iv-\-߃ ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\m-Wv Iymw-]v. cm-hn-se ]-Øn-\v B-cw-`n-°p-∂ Iymw-]n¬ Un.-B¿.-H. \n¿-a¬-cm-Pv A-[y-£-X-h-ln-°pw. B¿.-Un.-H. P-K-tPym-Xn, X-lkn¬-Zm¿ Fw cm-tP-{μ≥ kw-_-‘n-°pw.

kv]oUvKthWdn hn-th-N-\sa¶v am-\-¥-hm-Sn: Pn-√-bn-se kz-Imcy _- p-I-fn¬ L-Sn-∏n-®n-cn°p-∂-Xp-t]m-se sI.-F-kv.B¿.-Sn.-kn. _- p-I-fn-epw thK-∏q-´v L-Sn-∏n-°-W-sa-∂p ss{]-h-‰v _-kv Hm-]-td-t‰-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ B-h-iy-s∏´p. tbm-K-Øn¬ {]n-tP-jv, Nmt°m s\-√n-°m-´n¬, kn A-∫mkv, tPm¿-Pv \-b-\ kw-km-cn-®p.-

I¬-∏-‰: tIm-´-Ø-d I-√-¶m-cnbn¬ km-aq-ln-I-hn-cp-≤¿ hm-gIr-jn \-in-∏n-®p. A-º-h-Øn-¶¬ tXm-a-kv amXyp, kp-tc-jv A-º-e-Øn-¶¬, kp-sse-am≥ I-√m-°-≠n, A-lΩ-Zv I-√m-°-≠n, kp-tc-jv I-√¶m-cn, t_-_n Xp-cp-tج F∂n-h-cp-sS \q-tdm-fw hm-g-I-fmWv \-in-∏n-®-Xv. I-º-f-°m-Sv t]m-en-kv tÃ-j-\n¬ ]-cm-Xn \¬-In-bn-´p-≠v. hm¿-Uv saw_¿ hn B¿ _m-e≥, I-º-f°m-Sv F-kv.-sF. am-Xyp ÿ-ew k-μ¿-in-®p.-

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: kp¬Øm≥ _-tØ-cn e-b¨-kv ¢∫pw Zn-i-bpw kw-bp-‡-am-bn ku-P-\y kn-hn¬ k¿-ho-kv Hmdn-t‚-j≥ sk-an-\m¿ kw-L-Sn∏n-°p-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn-¬ A-dnbn-®p. 20\v cm-hn-se 9.-30\v kp¬Øm≥ _-tØ-cn Zn-i tIm¨^-d≥-kv lm-fn-em-Wv ]-cn-]m-Sn. sF.-F.-F-kv, sF.-]n.-F-kv., sF.-F-^v.-F-kv Xp-S-ßn 20e[n-Iw D-∂-X X-kv-Xn-I-I-fn-te°v t{]-h-i-\w t\-Sp-∂-Xn-\m-bn H-cp-°p-∂ sk-an-\m-d-n¬ knhn¬-k¿-ho-kv ]-co-£m ]-cn-io-

j≥, ]-I¿-∏v, Ip-Sn-°-Sw F-∂nh-bv-°m-bn Hm-^n-kn-se-Øp-∂h-cp-sS G-P‚m-bn {]-h¿-Øn-®v F-gp-Øp-Im¿ ssI-°q-en CuSm-°p-I-bm-Wv ]-Xn-hv. C-Xn-sem-cp `m-Kw Hm-^n-kv Po-h-\-°m¿-°p-≈-Xm-Wv. hn-Pne≥-kv ]-cn-tim-[-\ `-b-∂v Hm^n-kv k-a-b-Øn-\v ti-jw B[m-c-sa-gp-Øp-Im¿ A-h-c-h-cpsS hn-ln-X-hp-am-bn c-Pn-kv-{Sm¿ ap-X¬ in-]m-bn h-sc-bp-≈-h¿°v ho-Xn-®p-\¬-Ipw. am-\-¥-hm-Sn, sh-≈-ap-≠, I¬-∏-‰ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ Cubn-\-Øn¬ h≥ Xp-I-bm-Wv Hmtcm Zn-h-k-hpw Po-h-\-°m¿-°v e-`n-°p-∂-Xv. I¬-∏-‰-bn¬ kz¥w I-tk-c-bv-°-Sp-Øv _m-Kv h®v ]-Ww ]n-cn-°p-∂ D-tZym-K-

tdmÄ H-_v-kÀ-hÀ 18\v Pn-Ã-bn I¬-∏-‰: kw-£n-]v-X thm-´¿-]´n-I ]p-Xp-°-en-s‚ `m-K-am-bn Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j≥ \ntbm-Kn-® tdmƒ H-_v-k¿-h¿ hn sI _m-e-Ir-jv-W≥ Pn-√-bn¬ k-μ¿-i-\w \-S-Øpw. 18\v cm-hn-se 11\v I-e-Œ-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ Fw.-]n, Fw.--F¬.--F-am¿, cm-jv-{So-b∏m¿-´n {]-Xn-\n-[n-Iƒ F-∂n-hcp-sS tbm-K-Øn¬ A-t±-lw

kw-_-‘n-°pw. thm-´¿-]-´n-I ]p-Xp-°-ep-am-bn _-‘-s∏-´ \n¿-tZ-i-ß-fpw ]-cm-Xn-I-fpw A-t±-l-Øn-s‚ 9446404111 F∂ t^m¨ \-º-dn¬ A-dn-bn°mw.

X-kw-Lw \m-sf cm-hn-se 10.30\v A-kw-]v-j≥ ssl-kv-Iq-fnepw im-kv-{X-˛-K-Wn-X im-kv-{X, sF.--Sn. ta-f-I-fp-sS kzm-K-X-kwLw D-®-bv-°v c-≠n-\v _o-\m-®n K-h. ssl-kv-Iq-fn-epw tbm-Kw tN-cpw. F≥-{Sn Hm¨-sse≥ Bbn c-Pn-ÿ sN-bv-X-Xn-s‚ ]-I¿kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: D-]-Pn- ∏v 19\v ssh-Io-´v A-©n-\v ap-ºv √m {]-hr-Øn-]-cn-N-b, km-aq- D-]-Pn-√m hn-Zym-`ym-k Hm-^nly im-kv-{X-ta-f-I-fp-sS kzm-K- kn¬ k-a¿-∏n-°-Ww.-

kzm-K-X-kw-L tbmKw

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: Pn-√bn¬ B-cw-`n-°p-sa-∂v \n-›-bn® sN-dp-hn-am-\-Øm-h-fw kp¬Øm≥ _-tØ-cn _o-\m-®nbn¬ a-[y-{]-tZ-iv k¿-°m-cn-s‚ ssI-h-i-ap-≈ I-c-`q-an-bn¬ XpS-ß-W-sa-∂v tI-c-f tIm¨-{Kkv (Fw) kp¬-Øm≥ _-tØ-cn \n-tbm-P-I a-fi-ew P-\-d¬t_m-Un- tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. \-ºn-s°m-√n, tIm-´-h-b¬, No-

°-√q¿ Xp-S-ßn-b hn-im-e-am-b h-b-ep-I-fn¬ X-s∂ sN-dp-hn-am\-Øm-h-f-Øn-\m-bn \n¿-tZ-in°p-∂ A-[n-Ir-X-cp-sS \n-e-]mSv P-\-ß-fn¬ B-i-¶-bp-≠m°n-bn-cn-°p-I-bm-sW-∂pw tbmKw hn-e-bn-cp-Øn. Pn-√-bn¬ sN-dp-In-S hn-am-\Øm-h-fw ]m-Sn-s√-∂ {]-Xn-]£-t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm\-μ-s‚ \n-e-]m-Sn¬ tbm-Kw {]-

e-\-cw-K-sØ hn-Z-Kv-[¿ ¢m-skSp-°pw. kn-hn¬-k¿-ho-kv ]-co£-bn¬ tI-c-f-Øn¬ \n-∂p Ipd-™ A-t]-£-Iƒ am-{X-am-Wv D-≠m-hm-dv. h-b-\m-´n¬ \n-∂pw Cu ta-J-e-bn¬ F-Øp-∂-h-cpsS F-Æ-hpw h-f-sc Ip-d-hm-Wv. Cu km-l-N-cy-Øn-em-Wv CØ-cw sk-an-\m-dp-Iƒ kw-L-Sn∏n-°p-∂-sX-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ ]-d-™p. sk-an-\m-dn¬ ]-s¶-Sp°m≥ Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ c-Pnÿ sN-øm≥ Zn-i Hm-^n-kp-amtbm 9744982323 F-∂ \-º-cp-Ifn-tem _-‘-s∏-S-W-sa-∂pw `mc-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. hm¿-

Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ e-b¨-kv {]-kn-U‚ v Fw Fw tbm-l∂m≥, tUm. ap-l-Ω-Zv dm-kn, kn sI j-ao¿, Fw ]n km-Pn-Xv ]-s¶-Sp-Øp.-

a-cw I-S-]p-g-In ho-Wp Kq-U-√q¿: sI-Wn-bw-h-b¬ amd-°-c K-h. ssl-kv-Iq-fn-\v k-ao]-sØ `o-a≥ a-cw I-S-]p-g-In hoWp. kv-Iqƒ A-h-[n Zn-h-k-am-bXn-\m¬ h≥ Zp-c-¥-am-Wv H-gnhm-b-Xv. kv-Iqƒ sI-´n-S-Øn-\v tI-Sp-]m-Sp-I-sfm-∂pw kw-`-hn®n-´n-√.

Xn-tj-[n-®p. Pn-√m {]-kn-U‚ v sI sP tZ-h-ky D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sk-_m-Ãy≥ Nm-a°m-e A-[y-£-X-h-ln-®p. bp F sN-dn-bm≥, sI sF am-Xyp I-Sp-∏n¬, Sn F-kv tPm¿Pv, j-n-tPm-bv am-π-t»-cn, C hn tPm¿-Pv, A-∂-°p-´n-am-Xyp, Sn F¬ km-_p, hn ]n A-_q¬-K^q¿-lm-Pn, Im¬-∏-Sn-°¬ jmPn kw-km-cn-®p.-

K-th-j-W¯n-\v Xn-c-sª-Sp-¯p I¬-∏-‰: sh-‰-dn-\-dn B‚ v B\n-a¬ k-b≥-k-kv bq-\n-th-gvkn-‰n-bn¬-\n-∂v Fw.-hn.-F-kv.kn. (]m-tØm-f-Pn) H-∂mw-dmt¶m-sS hn-P-bn-® tUm. ]n kph-\o-Xn-s\ k¿-h-I-em-im-ebn¬ K-th-j-W-]T-\-Øn-\v Xnc-s™-Sp-Øp. G-Xm-\pw h¿-j-ß-fm-bn sh-‰-dn-\-dn k¿-h-I-em-im-em Kth-j-W ]T-\-hn-`m-K-Øn¬ hnZym¿-Yn-I-fn-√m-bn-cp-∂p. A-kn v-jn-t∏m-sS-bm-Wv tUm. ]n kp-h-\o-Xn-s\ Xn-c-s™-Sp-Øn´p-≈-Xv. £o-c-hn-I-k-\ h-Ip-∏n-se sI ]n N-{I-]m-Wn-bp-sS-bpw ]p¬-∏-≈n k¿-ho-kv k-l-I-cW-_m-¶v sk-{I-´-dn sI Sn c-amtZ-hn-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv.-

PnÃ-bnse s]-cp-¶mÄ \-a-kv-Im-c k-a-bw

c-Pn-kv-{SmÀ Hm-^n-kp-I-fn C-S-\n-e-¡mÀ hn-e-kp-¶p \pw sse-k≥-kv ]p-Xp-°m-\pw am-{X-ta Hm-^n-kp-I-fn-seØm≥ ]m-Sp-≈q-sh-∂m-Wv DØ-c-hn-ep-≈-Xv. I-£n-I-fp-sS G-P‚ v F-∂ \n-e-bn¬ bm-sXmcp Im-c-W-h-im-epw B-[m-c-sagp-Øp-Im¿ c-Pn-kv-t{S-j≥ Hm^n-kp-I-fn¬ {]-th-in-°-cp-sX∂pw sF.-Pn-bp-sS D-Ø-c-hn¬ \n¿-tZ-in-®n-cp-∂p. F-∂m¬, Cu D-Ø-c-hv Im-‰n¬-∏-d-Øn Pn√m B-ÿm-\-sØ- c-Pn-kv-{Sm¿ Hm-^n-kn-epƒ-s∏-sS F-gp-ØpIm¿ \n-c-¥-cw I-b-dn-bn-d-ßp∂-Xm-bm-Wv ]-cm-Xn. k-_v c-Pkv-{Sm¿ Hm-^n-kp-I-fn¬ hym-]I-am-bn A-gn-a-Xn \-S-°p-∂p-sh∂ ]-cm-Xn-bp-sS A-Sn-ÿm-\Øn-em-Wv sF.-Pn. D-Ø-c-hn-d°n-b-Xv. B-[m-cw c-Pn-kv-t{S-

hn-I-k-\-¯n-\v hn-am-\-¯m-h-fw A-\n-hm-cyw: tI-c-fm tIm¬-{K-kv (Fw)

ku-P-\y kn-hnÂkÀ-ho-kv Hm-dnb-tâ-j³ sk-an-\mÀ 20\v

sF.-Pn-bp-sS D-¯-c-hv \-S-¸m-bn-Ã

I¬-∏-‰: c-Pn-kv-t{S-j≥ sF.-Pnbp-sS \n¿-tZ-iw a-dn-I-S-∂v Pn-√bn¬ c-Pn-kv-{Sm¿ Hm-^n-kp-Ifn¬ C-S-\n-e-°m¿ hn-e-kp-∂p. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw c-Pn-kv-t{Sj≥ C≥-kv-s]-Œ¿ P-\-d¬ Hm^n-kv I-gn-™ am¿-®v G-gn-\v Cd-°n-b D-Ø-c-hv ew-Ln-®m-Wv cPn-kv-{Sm¿ Hm-^n-kp-I-fn¬ C-S\n-e-°m¿ {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv. F≥1 27890/12 k¿-°p-e¿ {]Im-cw c-Pn-kv-t{S-j≥ Hm-^n-kpI-fn¬ A-\m-h-iy-am-bn B-[m-csa-gp-Øp-Im¿ t]m-hm≥ ]m-Sn√. B-[m-c-∏-I¿-∏v, _m-[y-Xm k¿-´n-^n-°-‰v F-∂n-h-bv-°m-bn F-gp-Øp-Im¿ c-Pn-kv-t{S-j≥ Hm-^n-kp-I-fn¬ {]-th-in-°-cpXv. ^-b-en-Mv jo-‰v hm-ßp-∂-Xn-

16 HtŒm_¿ 2013 _p[≥

ÿ-bp-≈-Xm-bpw B-t£-]-ap≠v. k-_v c-Pn-kv-{Sm¿ Hm-^n-kpI-fn¬ B-[m-cw hm-bn-°m≥ B-fp-≠m-bn-´pw F-gp-Øp-Im¿ X-s∂ hm-bn-®p-sIm-Sp-t°-≠ A-h-ÿ-bm-Wp-≈-Xv. C-Xv A-gn-a-Xn-°pw kz-P-\-]£-]m-X-Øn-\pw Im-c-W-am-hpsa-∂-Xn-\m¬ sF.-Pn. C-S-s]-´v \n¿-Ø-em-°n. F-∂m¬, C-Xp ew-Ln-®v k-ao-]-Zn-h-k-ß-fn-embn F-gp-Øp-Im¿ X-s∂ B-[mcw hm-bn-®p-sIm-Sp-°p-∂-Xp ]p\-\m-cw-`n-®n-´p-≠v. ap-Xn¿-∂ D-tZym-K-ÿ¿ Xs∂-bm-Wv sF.-Pn-bp-sS D-Ø-chv ew-Ln-°m≥ Po-h-\-°m-sc t{]-cn-∏n-°p-∂-sX-∂pw B-tcm]-W-ap-≠v.

d-_-d-[n-jvTn-X hy-h-km-b-§-fn ]-cn-io-e-\w \ÂIp¶p I¬-∏-‰: hy-h-km-b hm-Wn-Pyh-Ip-∏n-s‚ Io-gn¬ a-t©-cn ]-ø\m-Sp-≈ tIm-a¨ s^-kn-en-‰n k¿-ho-kv sk‚¿ d-_-d-[n-jvTnX hy-h-km-b-߃ Xp-S-ßm≥ Xm¬-∏-c-y-ap-≈-h¿-°v {]m-tbmKn-I ]-cn-io-e-\w \¬-Ipw. Iq-SpX¬ hn-h-c-߃-°v t^m¨: 0483 2768507.

I¬-∏-‰: h-en-b a-kv-Pn-Zv-˛ -9.00, I¬-∏-‰ sN-dn-b ]-≈n-˛ 9.00, I¬-∏-‰ Zm-dp¬-^-em-lv Pp-am a-kvPn-Zv-˛ 9.00, I¬-∏-‰ t\m¿-Øv a-kv-Pn-Zv-˛-9.00, ]n-W-tßm-Sv a-kv-Pn-Zp-\q¿-˛- 8.45, sh-≈m-cw-Ip-∂v Zmdp¬-^-em-lv a-kv-Pn-Zv-˛9.00, Xp¿-°n a-kv-Pn-Zv-˛-sI -]n sI X-߃-˛9.00, ssI-X-s°m-√n a-kv-Pn-Zv˛-8.-30, Kq-U-√m-bv a-kv-Pn-Zv-˛- 9.00, I-º-f-°m-Sv Su¨ a-kv-Pn-Zv-˛- 9.00, ap-t≠-cn a-kv-Pn-Zv-˛ 8.45, ]pØq¿-h-b¬ Pp-am-a-kv-Pn-Zv-˛ 9.-00, ta-∏m-Sn a-kv-Pn-Zv-˛ 9.00, dn-∏¨ a-kv-Pn-Zv-˛- 9.00, Np-t≠¬ -a-kv-PnZv-˛9.00, sh-ß-∏-≈n -a-kv-Pn-Zv-˛-9.00, ap-´n¬ a-kv-Pn-Zp-Xu-lo-Zv-˛ 8.30, ssh-Øn-cn s]m-gp-X-\ P-Mvj≥ Pp-a a-kv-Pn-Zv-˛ 8.30, ]-g-b-ssh-Øn-cn -a-kv-Pn-Zv-˛ -9.00, ]p¬-∏m-d sP.Fw- ˛-9.-00, dn-∏¨ ]p-Xp°m-Sv kp-∂n Pp-am a-kv-Pn-Zv˛ 8.45, Im-∏w-sIm-√n Pp-am a-kv-Pn-Zv -˛ 9.00, F-cp-a-s°m-√n sP.Fw-˛ 8.-45, Xm-™n-tem-Sv Pp-a a-kv-Pn-Zv ˛ 8.-30, Iq-aq-e Pp-ap-A a-kv-Pn-Zv-˛ 9.00, sXm-h-cn-a-e a-kv-Pn-Zv-˛8.30, tX-‰-a-e a-kv-Pn-Zv-˛-8.30, s]m-gp-X-\ Su¨-a-kv-Pn-Zv-˛-9.00, s]-cn-t¶m-S a-kv-Pn-Zv-˛-9.00, s]m-gp-X\ a-kv-Pn-Zv-˛-9.-30, ap-Øm-dn-°p-∂v a-kv-Pn-Zv-˛-9.00, sI-Wn-bw-h-b¬ Pp-am a-kv-Pn-Zv-˛ 9.00, B-dm-´p]m-d Pp-am a-kv-Pn-Zv-˛ 9.00, ko-t^m¿-Øv Pp-am a-kv-Pn-Zv-˛ 8.30, _m-e-hm-Sn Pp-am a-kv-Pn-Zv-˛ 9.00, Bdmw-ssa¬ -a-kv-Pn-Zv-˛-8.30, B-dmw-ssa¬ sk≥-{S¬ a-kv-Pn-Zv-˛-8.30, ]-cn-bm-cw -a-kv-Pn-Zv-˛-8.30, ]-Sn™m-d-Ø-d Su¨-a-kv-Pn-Zv-˛9.00. kp¬-Øm≥ _-tØ-cn h-en-b a-kv-Pn-Zv-˛-8.30, kp¬-Øm≥ _-tØ-cn a¿-I-kv Z-A-vhm a-kv-PnZv-˛-8.45, am-S-°-c a-kv-Pn-Zv-˛-8.30, \m-bv-s°-´n a-kv-Pn-Zv-˛-8.30, ssI-∏-t©-cn h-b¬ a-kv-Pn-Zv-˛-8.30, ]pXp-°m-Sn a-kv-Pn-Zv-˛-8.30, ta¬-ap-dn a-kv-Pn-Zv-˛-8.30, C-Sn-bw-h-b¬ a-kv-Pn-Zv-˛-8.30, Cu-Ãv-sh-≈n-emSn a-kv-Pn-Zv-˛-8.30, Ip-∂-fw a-kv-Pn-Zv-˛-8.30, ssI-∏-t©-cn jm-^n a-kv-Pn-Zv-˛ 8.45, a-Wn-®n-d a-kv-Pn-Zv˛- 8.45, I-√p-h-b-¬ a-kv-Pn-Zv-˛- 8.45, a-e-¶-c-h-b¬ a-kv-Pn-Zv-˛ -8.45, ssa-Xm-\n-°p-∂v a-kv-Pn-Zv-˛- 8.45, _o-\m-®n sk≥-{S¬ a-kv-Pn-Zv-˛- 8.45, B-≠q¿ a-kv-Pn-Zv-˛-9.00, sX-t\-cn -a-kv-Pn-Zv-˛- 8.-45, ]-®n-e-°mSv -a-kv-Pn-Zv-˛- 9.00, F-an-en a-kv-Pn-Zv-˛- 8.-30, sN-e-™n-®m¬ a-kv-Pn-Zv-˛- 9.00, ]-\-a-cw a-kv-Pn-Zv-˛ -9.00, hm-tSm-®m¬ a-kv-Pn-Zv-˛ -8.-30, N-ßm-S-°-S-hv a-kv-Pn-Zv-˛- 9.00, \o-c-´m-Sn a-kv-Pn-Zv-˛- 9.00, Iq-fn-h-b¬ akv-Pn-Zv-˛- 8.-45, ssI-X-°¬ a-kv-Pn-Zv-˛- 9.00, s\-√n-b-ºw a-kv-Pn-Zv-˛- 9.00, ]p-Xp-t»-cn-°-S-hv a-kv-Pn-Zv˛ -8.-45, hm-cm-º-‰ a-kv-Pn-Zv-˛- 9.00, t]-cm¬ a-kv-Pn-Zv-˛ 9.00, am-\n-bn¬ a-kv-Pn-Zv-˛- 8.-30, D-≈n-t»-cn akv-Pn-Zv-˛ 9.00, Ip-≠m-e a-kv-Pn-Zv-˛ -8.30, Ip-´-aw-K-ew a-kv-Pn-Zp¬ ap-Pm-ln-Zo≥-˛ 8.30, Im-hm-Sw a-kvPn-Zv-˛- 9.00, A-©p-Ip-∂v a-kv-Pn-Zv-˛- 9.00, Im-c-°m-a-e a-kv-Pn-Zv-˛ 8.-30, sI-√q¿ a-kv-Pn-Zv-˛- 9.00, kp¬Øm≥ _-tØ-cn im-Zp-en a-kv-Pn-Zv-˛- 9.00, Np-¶w a-kv-Pn-Zv-˛- 9.00, hm-tI-cn a-kv-Pn-Zv-˛- 9.00, sN-X-ebw a-kv-Pn-Zv-˛-8.-45, ]-gp-∏-Øq¿ a-kv-Pn-Zv-˛- 9.00, Im-∏p-≠n-°¬ a-kv-Pn-Zv-˛ -9.00, sX-ß-ap-≠ a-kv-PnZv-˛- 8.-30, ]-¥n-s∏m-bn¬ a-kv-Pn-Zv-˛- 9.00.

Cu-Zv-Km-lp-IÄ I¬-∏-‰: _-kv-Ãm≥-Un-\v F-Xn¿-h-iw Su¨ Cu-Zv-Km-lv-˛8.-30, I¬-∏v-‰ A-Ωq-kv tImw-π-Iv-kv ]-cn-k-cw-˛8.-00, I¬-∏-‰ Fw.-kn.-F-^v ]-ªn-Iv kv-Iqƒ ˛8.-30, I¬-∏-‰ ]-g-b _-kv-Ãm≥-Un-\v kao-]w-˛8.-00, ]n-W-tßm-Sv sF-Un-b¬ tIm-f-Pv Hm-Un-t‰m-dn-bw-˛8.-30, ]n-W-tßm-Sv ]-©m-b-Øv Ã-tv-Un-bw-˛8.-30, e-°n-Sn a¿-l-_ a-kv-Pn-Zv-˛8.-45, ap-´n¬ a-kv-Pn-Zp-Øu-lo-Zv ˛8.-15, Ip-´-aw-K-ew Cw-•o-jv kv-Iqƒ {Ku-≠v-˛8.-15, kp¬-Øm≥ _-tØ-cn Pq-_n-en tIm-]u-≠v-˛8.-45, kp¬-Øm≥ _-tØ-cn F-®v.-Un.-F-^v.-kn _m-¶n-\v ap≥-h-iw-˛.-8.-15, ta-∏m-Sn Fw.-F-kv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn-\v k-ao-]w-˛8.-15, ta-∏m-Sn tIm-kv-tam t]m-fn-‰¨ {Ku-≠v ˛8.-00, dn-∏¨ bp.-]n kv-Iq-fn-\v k-ao-]w-˛8.30, ]-\-a-cw F¬.-]n kv-Iqƒ {Ku-≠v-˛8.-00, sh-≈-ap-≠ sk‚ v Ão-^≥ _n-¬-Un-Mv-˛8.-00, sh-≈ap-≠ F-t´-\m-ev k-e-^n {Ku-≠v-˛8.-00. A-º-e-h-b¬ I-Ωyq-Wn-‰n lmƒ ]-cn-k-cw-˛8.-15, am-\-¥-hm-Sn an-kv-a tImw-π-Iv-kv-˛9.-00, am\-¥-hm-Sn \yq-am≥-kv tIm-f-Pv {Ku-≠v-˛8.-00, tIm-tdmw Su¨ k-e-gn a-kv-Pn-Zn-\v k-ao-]w-˛8.-00, X-cp-h-W a-kv-Pn-Zp¬ C-lv-km≥ ]-cn-k-cw-˛8.-00, ]-Sn-™m-d-Ø-d k-e-^n a-kv-Pn-Zv-˛9.-00, Im-c°p-\n a-kv-Pn-Zp-∂q¿-˛8.-30, ]-¥-√q¿ k-e-^n a-kv-Pn-Zv-˛8.-00, tZ-hm-e k-e-^n a-kv-Pn-Zv {Ku-≠v-˛8.15, ta-^o¬-Uv H-º-Xmw-ssa¬ Cu-Zv-Km-lv {Ku-≠v-˛8.-30, ]p¬-∏-≈n k-e-^n Cu-Zv-Km-lv-˛8.-00.

cm-{Xn-bm-{Xm \n-tcm-[-\w: Xp-c-¦w-h-bv-¡p-¶-Xv ssa-kqÀ Ip-dp-hm-Zzo-]n s^-kn-en-tä-j³ tI-{µo-I-cn-¨p-Å dn-b F-kv-tä-äv tem-_n-I-sf-¶v eo-Kv sk-âÀ hm-S-I-bv-¡v \Â-Im³ \o-¡w kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: F≥.F-®v. 212 se cm-{Xn-bm-{Xm \ntcm-[-\w \o-°p-∂-Xn-\v X-S- w \n¬-°p-∂-Xv ssa-kq¿ tI-{μoI-cn-®p-≈ dn-b¬ F-kv-t‰-‰v tem_n-bpw Nn-e hym-]m-cn-I-fp-amsW-∂v ap-kv -enw-eo-Kv kp¬Øm≥ _-tØ-cn \n-tbm-P-I-afi-ew I-Ωn-‰n. F≥.-F-®v. 212epw 67epw \mep-h¿-jw ap-ºm-Wv cm-{Xn-bm{Xm \n-tcm-[-\w \n-e-hn¬-h-∂Xv. C-Xp \o-°n-°n-´p-∂-Xn-\m-bn kp-{]nw-tIm-S-Xn-bn¬ tI-kv \-S∂p-sIm-≠n-cn-°p-I-bm-Wv. hnhn-[ am¿-K-ß-fn-eq-sS \n-tcm-[-

\w \o-°m-\m-bn {i-a-߃ \-S°p-∂-Xn-\n-S-bn¬ C-sX-√mw XIn-Sw-a-dn-°m≥ ssa-kq¿ tI-{μoI-cn-®p-≈ dn-b¬ F-kv-t‰-‰v tem_n-bpw Nn-e hym-]m-cn-I-fpw {ian-°p-I-bm-Wv. ]-cn-ÿn-Xn kw-c-£-I¿ F∂ hym-tP-\ C-h¿ Nn-e A-`n-`mj-I-sc kzm-[o-\n-®v, {I-am-Xo-Xam-bn ar-K-߃ hm-l-\-߃-X´n N-sØm-Sp-ßp-∂-Xm-bn tIm-SXn-sb sX-‰n-≤-cn-∏n-®v ]-I¬ ka-b-ß-fn¬ t]m-epw K-Xm-K-Xw \n-tcm-[n-°m≥ {i-aw \-S-Øns°m-≠n-cn-°p-I-bm-Wv. C-Xn-\nsS, _mw-•q-cn¬ \-S-∂ ap-Jy-a-

{¥n-X-e N¿-®-bn¬ _-Z¬-]m-Xsb-∂ \n-¿-tZ-iw h-∂-Xv \n¿-`mKy-I-c-am-Wv. Cu \n-e-]m-Sv {]Xn-tj-[m¿-l-am-Wv. am-{X-a-√, _-Z¬-]m-X I-S-∂p-h-cp-∂-Xpw h-\-Øn-eq-sS-bm-Wv. h-b-\m-Sn-s‚ G-Xp-`m-K-tØ°pw F-{X tdm-Up-Iƒ h-cp-∂Xn-\pw B-cpw F-Xn-c-√. a-dn-®v \n-e-hn-ep-≈ tdm-Un-\v ]-I-c-ambn-cn-°-cp-Xv. C-S-bv-°n-sS _mw•q-cn¬ t]m-bn N¿-® \-S-Øp-∂Xn-\v ]-I-cw kp-{]nw-tIm-S-Xnbn¬ C-Xp kw-_-‘n-®p \-S-∂ph-cp-∂ tI-kv F-{X-bpw th-Kw Xo¿-∏m-°m-\m-Wv kw-ÿm-\

k¿-°m¿ {i-an-t°-≠-Xv. ]-cnÿn-Xn kw-c-£-W-Øn-s‚-bpw h-\-kw-c-£-W-Øn-s‚-bpw t]cn¬ P-\-ß-sf \n-c-¥-cw _p-≤nap-´n-®m¬ h-\-hpw ]-cn-ÿn-Xnbpw kw-c-£n-®p-t]m-cp-∂ s]mXp-P-\w X-s∂ Po-hn-°m-\pw \ne-\n¬-∏n-\pw-th-≠n C-Xn-s\Xn-cm-hp-sa-∂pw -a-fi-ew I¨h≥-j≥ ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In. Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n ]n F I-cow D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A–p-√ am-S-°-c A-[y-£-X-h-ln®p. Fw F A-ssk-\m¿, Sn apl-Ω-Zv, ]n ]n A-øq-_v, j-_o¿ A-l-Ω-Zv kw-km-cn-®p.-

am-\-¥-hm-Sn: Pn-√-bn-se G-‰hpw {]-[m-\-s∏-´ Sq-dn-kw sk‚dp-I-fn-sem-∂m-b Ip-dp-hm-Zzo-]nse s^-kn-en-t‰-j≥ sk‚¿ ]m-´-Øn-\v sIm-Sp-°m≥ \o-°w. 2009¬ Un.-Sn.-]n.-kn. e-£-߃ ap-S-°n ]-Wn-Xo¿-Ø C-cp-\n-e sI-´n-Sw ap-ºv ]m-´-Øn-\v \-¬-Inbn-cp-∂p. F-∂m¬, ]m-´-Øn-s\Sp-Ø hy-‡n ]-Ww A-S-bv-°mØ-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Xp-I Cu-Sm°p-∂-Xn-\v tI-kv \-S-Øn-hc-- n-Ibm-sW-∂v Un.-Sn.-]n.-kn A-dn-bn®p. Cu tI-kv \n-e-\n¬-°ptºm-gm-Wv ho-≠pw s^-kn-ent‰-j≥ sk‚¿ hm-S-I-bv-°v \¬-Im≥ \o-°w B-cw-`n-®-Xv.-

tem-dn a-dn-ªv K-Xm-K-Xw X-S-Ê-s¸-«p Kq-U-√q¿: Ip-∂q¿-˛-ta-´p-∏m-fbw tZ-io-b-]m-X-bn-se _¿-fnbm¿ Np-c-Øn-se A-©mw-h-fhn¬ tem-dn \n-b-{¥-Ww-hn-´v tdm-Un-te-°v a-dn-™v F-´p aWn-°q¿ K-Xm-K-Xw X-S- -s∏-´p. Xn-¶-fm-gv-N ]p-e¿-s® c-≠p-apX¬ sNm-Δm-gv-N cm-hn-se ]-Øph-sc-bm-Wv K-Xm-K-Xw X-S- s∏-´-Xv. Du-´n-bn¬-\n-∂p ta-´p-∏m-f-bØn-te-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ tem-dn-bm-Wv \nb-{¥-Ww-hn´p a-dn-™-Xv. CtX-Øp-S¿∂v hml-\-߃ tIm-Ø-Kn-cn h-gn Xn-

cn-®p-hn-´p.

_-kv-tÌm-¸v \-¶m-¡n-bn-à Kq-U-√q¿: tZ-h¿-tjm-e ]-©mb-Øn-se ta-^o¬-Uv _-kvtÃm-∏v \-∂m-°n-bn-s√-∂p ]-cmXn. ]-©m-b-Øn-s‚ hn-hn-[ `mK-ß-fn-ep-≈ _-kv-tÃm-∏p-Iƒ `o-a≥ Xp-I sN-e-h-gn-®v ]-©mb-Øv A-[n-Ir-X¿ \-∂m-°n-bncp-∂p. F-∂m¬, {]-kv-Xp-X tÃm-∏v am-{Xw \-∂m-°n-bn-s√- ]\¶≠n kv-Iqƒ Im-bn-Ita-f-bv-°v Xp-S-°w-Ip-dn-®v Pn√m {In°-‰v A-tkm-kn-tb-j≥ ∂p P-\-߃ ]-cm-Xn-s∏-´p.sk-{I´-dn \m-k¿-a-®m≥ ]Xm-I D-b¿-Øp∂p

Un.-Sn.-]n.-kn-bp-sS Ip-dp-hmsk‚-dn-se k-kv-s]≥-j-\n¬ I-gn-bp-∂ hy-‡n-bp-sS t\-XrXz-Øn-em-Wv C-t∏mƒ ]m-´-Øn\v \¬-Im≥ \o-°w B-cw-`n-®Xv.

s]-´n-°-S Ip-Øn-Øp-d-∂v tamj-Ww \-S-Øn-b-Xm-bn ]-cm-Xn. B-bn-jm-_n-bp-sS I-S-bn-emWv tam-j-Ww \-S-∂-Xv. I-S-bpsS ]q-´v s]m-fn-®m-Wv tam-j-Ww \-S-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. I-gn-™Zn-h-kw cm-{Xn-bn-em-Wv kw-`hw. tkm-∏v, _n-kv-I-‰v, kn-K-c-‰v Kq-U-√q¿: tIm¿-´v tdm-Un-se tam-„n-°-s∏-´p.-

s]-«n-¡-S-bn tam-j-Ww


{]mtZ-inIw

16 HtŒm_¿ 2013 _p[≥

Adnbn-¸pIÄ

Fw-t¹m-bv-saâv c-Pn-kv-t{S-j³ \nÀ-¯n-h-¨p

I¬-∏-‰: am-\-¥-hm-Sn Su¨ Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv-tN©n¬ Iw-]-yq-´¿-h¬-°-c-W-hpam-bn _-‘-s∏-´ tPm-en-Iƒ \S-°p-∂-Xn-\m¬ c-Pn-kv-t{S-j≥, ]p-Xp-°¬ Xp-S-ßn-b {]-h¿-Ø\-߃ 31 h-sc \n¿-Øn-h-®p. {]-kv-Xp-X Im-e-b-f-hn¬ \-StØ-≠n-bn-cp-∂ c-Pn-kv-t{Sj≥, c-Pn-kv-t{S-j≥ ]p-Xp°¬, hn-Sp-X¬ k¿-´n-^n-°-‰v lm-P-cm-°¬ F-∂n-h-bv-°p-≈ k-a-b-]-cn-[n \-hw-_¿ 30 h-sc Zo¿-Ln-∏n-®-Xm-bn am-\-¥-hm-Sn Fw-tπm-bv-sa‚ v Hm-^n-k¿ Adn-bn-®p. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃°v t^m¨: 04935 246222.-

F³-{S³-kv ]-co-£m ]-cn-io-e-\w: Xn-¿-Xn \o-«n

Kq-U-√q¿: ap-Xp-a-e I-Sp-hm-kwc-£-W tI-{μ-Øn-s‚ ]-cn-[nbn¬ A-[n-h-kn-°p-∂ Ip-Spw_-ß-sf D-S≥ ]p-\-c-[n-h-kn-∏n°p-sa-∂v Kq-U-√q¿ X-l-kn¬Zm¿ Fw cm-tP-{μ≥ A-dn-bn-®p. C-Xn-\m-bn d-h-\yq-h-Ip-∏n-s‚ -\S-]-Sn-Iƒ ]q¿-Øn-bm-sb-∂pw dn-t]m¿-´v I-e-Œ¿-°v k-a¿-∏n-®n´p-s≠-∂pw A-t±-lw A-dn-bn®p. ap-Xp-a-e, s_-Æ Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fn-se 765 Ip-Spw-_-ß-

]Sn-™md-Ø-d {Km-a-∏-©mb-Øv tI-c-tfm¬-k-h-Øn-s‚ `m-K-am-bn \-S-∂ ^pSv-t_mƒ a¬k-cw {]-knU‚ v sI _n \ko-a D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

Km-Uv-Kn dn-t]mÀ-«v: B-i-¦-b-I-äm³ tI-{µw C-S-s]-S-W-sa-¶v am-\-¥-hm-Sn: am-[-hv Km-Uv-Kn¬ I-Ωo-j≥ dn-t]m¿-´n-s‚ t]cn¬ P-\-߃-°n-S-bn-ep-≠m-bn´p-≈ B-i-¶-b-I-‰m≥ tI-{μk¿-°m¿ C-S-s]-S-W-sa-∂v Iv\m-\m-b I-tØm-en-° tIm¨{K-kv h-b-\m-Sv s^m-tdm-\ I-Ωn‰n B-h-iy-s∏-´p. a-\p-jy-s\ a-d-∂p-sIm-≠p≈ F-√m {]-h¿-Ø-\-ß-fpw a-

I¬-∏-‰: kw-ÿm-\ ]-cn-h¿Øn-X ss{I-kv-X-h ip-]m¿-inX hn-`m-K hn-I-k-\ tIm¿-]-tdj≥ 20 hn-Z-ym¿-Yn-Iƒ-°v sa-Un-°¬, F≥-Pn-\o-b-dn-Mv F≥-{S≥-kv ]-co-£ ]-cn-io-e-\Øn-\v [-\-k-lm-bw \¬-Ipw. tbm-K-y-Xm ]-co-£-bv-°v 80 iX-am-\-tam A-Xn¬ Iq-Sp-X-tem am¿-°v/t{K-Uv I-c-ÿ-am-°n-b hn-Zym¿-Yn-Iƒ [-\-k-lm-bØn-\v A¿-l-cm-Wv. hn-i-Z-hn-hc-߃ A-S-ßn-b A-t]-£mt^m-d-߃ A-£-b-tI-{μ-ßfn¬ \n-∂p e-`n-°pw. ]q-cn-∏n-® A-t]-£-Iƒ e-`n-t°-≠ A-hkm-\ Xn-ø-Xn 21. Iq-Sp-X¬ hnh-c-߃-°v 0481 2563786, 0471 ao-\-ßm-Sn: _n.-]n.-F¬. ]-´n-I2336472, 0495 2367331 F-∂o \bn¬ Dƒ-s∏-Sm-\m-bn kp¬º-dp-I-fn¬ _-‘-s∏-S-Ww.Øm≥ _-tØ-cn Xm-eq-°n¬ am-{Xw e-`n-®-Xv H-º-Xn-\m-bn-ctØm-fw A-t]-£-Iƒ. F.-]n.I¬-∏-‰: km-º-Øn-I ÿn-Xn- F¬. hn-`m-K-Øn¬ \n-∂p _n.hn-h-c-°-W-°v h-Ip-∏v Pq-sse- ]n.-F-√n-te-°v am-‰-W-sa-∂m-hiy-s∏-´ ]-cm-Xn-I-fm-Wv sI-´nbn-se D-]-t`m-‡r hn-e-kq-Nn°n-S-°p-∂-Xv. Zn-\w-{]-Xn-sbI {]-kn-≤o-I-cn-®p. dn-t]m¿-´v F-°-tWm-an-Iv-kv B‚ v Ãm-‰n- t∂m-Ww \n-c-h-[n A-t]-£-IÃn-Iv-kv h-Ip-∏n-s‚ Pn-√m/Xm- fm-Wv _-‘-s∏-´ Hm-^n-kp-I-fneq-°v Ãm-‰n-Ãn-°¬ Hm-^n-kp- se-Øp-∂-Xv. I-gn-™ h¿-jw 2,000¬ ]-cw t]-cm-Wv kp¬I-fn-tem sh-_v-ssk-‰n-tem eØm≥ _-tØ-cn Xm-eq-°v Hm`n-°pw. ^n-kn¬ A-t]-£ \¬-In-b-Xv. A-t]-£-Iƒ \¬-In B-bnI¬-∏-‰: hm-cm-º-‰ K-h. l-b¿ sk-°-≥-U-dn kv-Iq-fn¬ bp.--]n.F-kv.-F. hn-`m-Kw A-d-_n-Iv A-[-ym-]-I H-gn-hp-≠v. Xm¬-∏-cy-ap-≈ D-tZ-ym-Km¿-Yn-Iƒ \m-sf cm-hn-se 10.-30\v kv-Iq-fn¬ \-SØp-∂ Iq-Sn-°m-gv-N-bv-°v A ¬ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ k-lnXw lm-P-cm-h-Ww.I¬-∏-‰: kzm-an hn-th-Im-μ- Pn√m-X-e ss]-° Im-bn-I a¬-kc-ß-ƒ k-am-]n-®p. I¬-∏-‰ I¬-∏-‰: k¿-°m¿ F-bv-U-Uv tªm-°v tP-Xm-°-fm-bn. kp¬ssl-kv-Iqƒ hn-Z-ym¿-Yn-IƒØm≥ _-tØ-cn tªm-°n-\v c°m-bn kw-ÿm-\ B¿-ss°Uv-kv h-Ip-∏v N-cn-{X Izn-kv a¬- ≠mw-ÿm-\-hpw am-\-¥-hm-Sn tªm-°n-\v aq-∂mw-ÿm-\-hpw k-cw \-S-Øpw. 19\v I-Wn-bmº-‰ K-h. l-b¿ sk-°-≥-U-dn e-`n-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knkv-Iq-fn¬ \-S-Øp-∂ a¬-k-cU‚ v sI hn i-in k-am-]-\-kØn¬ ssl-kv-Iqƒ X-e-ØntΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. se c-≠p hn-Z-ym¿-Yn-I-sf hoPn-√m kv-t]m¿-Sv-kv {]-kn-U‚ v Xw ]-s¶-Sp-∏n-°-W-sa-∂v Pnk-eow I-S-h≥ A-[y-£-X-h-ln√m hn-Z-ym-`-ym-k Hm-^n-k¿ A®p. hn-P-bn-Iƒ-°p-≈ k-Ωm-\dn-bn-®p.-

≠-Ø-c-am-Wv. F-∂m¬, A-Ø-cw a-≠-Øc-߃-°v Ip-S-]n-Sn-°p-∂ X-cØn¬ D-Ø-c-hm-Z-s∏-´-h¿ s]cp-am-dp-∂-Xp P-\-ß-tfm-Sp-≈ sh-√p-hn-fn-bm-bn am-{X-ta ImWm≥ I-gn-bp-I-bp-≈q. A-Xn-\m¬ a-\p-jy-s\ a-d∂p-sIm-≠v X-øm-dm-°p-∂ F√m-Ø-cw dn-t]m¿-´p-I-fpw X-≈n-

°-f-b-W-sa-∂pw tbm-Kw B-hiy-s∏-´p. s^m-tdm-\m {]-kn-U‚ v Sn kn tPm¿-Pv A-[y-£-X-h-ln®p. ^m. Ão-^≥ No-°-∏m-dbn¬, tXm-a-kv ]p-Ø≥-I-≠Øn¬, t_-_n th-ß-t®-cn¬, Ão-^≥ ]-≈n-∏p-d-Øv, tPm-bn H-‰-sØ-°¬, _n-Pp ap-{]m-]≈n¬ kw-km-cn-®p.-

tI-c-tfmÂ-k-hw B-cw-`n-¨p ]-Sn-™m-d-Ø-d: {Km-a-∏-©m-bØv tI-c-tfm¬-k-hw B-cw-`n®p. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn ]-Sn™m-d-Ø-d an-\n tÃ-Un-bØn¬ \-S-∂ ^p-Sv-t_mƒ a-¬k-cw {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v sI _n \-ko-a D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]gv-k¨ F Fw im-¥-Ip-am-cn A[y-£-X-h-ln-®p. saw-_¿-am-cmb ]n kn a-Ωq-´n, F≥ ]n jw-kp±o≥, k-Po-h≥, a-t©-cn C-{_mbn lm-Pn, kn C lm-cn-kv, kn sI K-^q¿ kw-_-‘n-®p.

I¬-∏-‰: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n-\v ap-t∂m-Sn-bm-bn tkm-jy¬ s\-‰v-h¿-°p-Iƒ ap-tJ-\-bp-≈ tIm¨-{K- ns‚ {]-Nm-c-Ww i-‡-am-°p∂-Xn-\m-bn {]-tXy-I sk¬ cq-]o-I-cn-®p. F.-sF.-kn.-kn. ssh-kv {]-kn-U‚ v cm-lp¬-Km-‘nbp-sS {]-tXy-I \n¿-tZ-i-{]Im-cw cm-Py-sØ F-√m Pn-√m tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n-I-fn¬ \n-∂pw Xn-c-s™-Sp-Ø-h¿°p-≈ in¬-∏-im-e hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn-em-bn \-S-°pw. kw-ÿm-\-sØ in¬-∏-im-e Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv 17\v \-S-

D-]-t`m-àr hn-e-kq-Nn-I {]-kn-²o-I-cn-¨p

A-[-ym-]-I H-gn-hv

tj-[n-°-s∏-Sp-∂p. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS I-gn-™ h¿-j-sØ P-\-k-º¿-°-]-cn]m-Sn {]-Im-cw kp¬-Øm≥ _tØ-cn Xm-eq-°n-se hn-h-[ A£-b-tI-{μ-߃ h-gn _n.-]n.F¬. ]-´n-I-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øm\m-bn A-t]-£ \¬-In-b-Xv 7,000 t]-cm-Wv. 14,500 A-t]-£-I-fm-Wv Pn√-bn-sem-´m-sI e-`n-®-Xv. F∂m¬, C-Xp-h-sc C-h-cp-sS At]-£-I-fn≥ ta¬ Xo¿-∏p-I¬∏n-°m≥ I-gn-™n-´n-√. I-e-Œtd-‰n¬ e-`n-°p-∂ A-t]-£Iƒ Xm-eq-°v k-ssπ Hm-^n-kn-

te-°v A-b-°pw. C-hn-sS \n-∂mWv A-t]-£ ]-cn-tim-[n-®v Xocp-am-\-sa-Sp-t°-≠-Xv. k-ssπ Hm-^n-k¿ A-t]-£ ]-cn-tim-[n-®v A-Xm-Xp {]-tZ-isØ {Km-a-tk-h-I≥-am¿-°v ssI-am-dpw. {Km-a-tk-h-I-s‚ dnt]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ k-ssπ Hm-^n-k¿ hn-h-cw I-eŒ-td-‰n-te-°v Xn-cn-sI \¬-Ipw. Pn-√m I-e-Œ-dm-Wv A-¥n-a Xo-cp-am-\-sa-Sp-°p-I. ]-cm-{i-bap-≈ hn-[-h-Iƒ, F-bv-Uv-kv tcm-Kn-Iƒ, Im≥-k¿ tcm-KnIƒ, U-bm-en-kn-kv \-S-Øns°m-≠n-cn-°p-∂-h¿, A-cn-

hmƒ tcm-Kn-Iƒ, Aw-K-ssh-Iey-ap-≈-h¿, i-øm-h-ew-_-cm-b tcm-Kn-Iƒ F-∂n-h-cp-≈ Ip-Spw_-ß-sf _n.-]n.-F¬. ]-´n-Ibn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\v Xocp-am-\-am-bn-cp-∂p. Ip-Spw-_-Øn¬ C-cp-N-{I hml-\-sam-gn-sI-bp-≈ hm-l-\-ap≠m-hm≥ ]m-Sn-s√-∂pw 1,000 NXp-c-{i A-Sn-bn¬ Iq-Sp-X¬ hnkv-Xo¿-W-ap-≈ ho-Sv ]m-Sn-s√∂pw \n-_-‘-\-bp-≠v. Cu \n_-‘-\-Iƒ ]m-en-®v A-t]-£ \¬-In-b-h-cm-Wv I-gn-™ H-cp h¿-j-am-bn Xo-cp-am-\-Øn-\m-bn Im-Øn-cn-°p-∂-Xv.-

ss]-¡ Im-bn-I aÂ-k-cw: IÂ-¸-ä t»m-¡v tP-Xm-¡Ä

N-cn-{X Izn-kv aÂ-k-cw

hn-X-c-Ww Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI hn i-in \n¿-hln-®p. s_-Ãv ss]-° tIm-˛-Hm-Unt\-‰¿ A-hm¿-Uv No-^v tIm-˛-HmUn-t\-‰¿ B‚ v ssh-kv {]-knU‚ v tPm-Wn ^n-en-∏n-\v k-Ωm\n-®p. h¬-km Nm-t°m, D-jm -Xºn, eq-°m {^m≥-kn-kv, c-ho-{μ\m-Y≥ \m-b¿, hn kn-dm-Pv, sI ]n hn-P-b, sI kn k-Æn, kmep h-S-°≥, F Un tPm¨, tSm- Pn-√m-X-e ss]-° Im-bn-I a¬-k-c-ß-fn¬ tP-Xm-°-fm-b I¬-∏-‰ tªm-°v ]-©m-b-Øn-\v Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI hn i-in t{Sm-^n k-Ωm-\n-°p-∂p Wn ^n-en-∏v kw-km-cn-®p.-

]-©m-b-Øn-s‚-bpw tªm-°v ]©m-b-Øn-s‚-bpw Pn-√m ]-©mb-Øn-s‚-bpw ]-≤-Xn hn-ln-Xw, kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ ^≠v, tI-{μm-hn-jv-Ir-X ]-≤-Xn-Ifn¬ \n-∂p-≈ Xp-I F-∂n-h-sb√mw D-]-tbm-Kn-®v Hm-tcm ]-©mb-Øn-epw tIm-Sn-°-W-°n-\v cq]-bp-sS Im¿-jn-I b-{¥-ß-fmWv I-gn-™ aq-∂p h¿-j-Øn-\p≈n¬ hn-X-c-Ww sN-bv-X-Xv. F∂m¬, ]-Ip-Xn-t]m-epw Ct∏mƒ D-]-tbm-K-Øn-en-s√-∂v B-t£-]-ap-≠v. b-Ym-k-a-bw

A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-Øm-ØXpw D-]-tbm-K-Øn-se A-\mÿ-bp-am-Wv an-° b-{¥-ß-fpw \-in-°m≥ Im-c-Ww. kw-L-߃-°v sIm-Sp-Ø b{¥-߃ hy-‡n-Iƒ ssI-Imcyw sN-øp-∂p-sh-∂ ]-cm-Xn-Ifpw _-‘-s∏-´ tI-{μ-ß-fn¬ e`n-®n-´p-≠v. kw-Lmw-K-߃ XΩn-ep-≈ A-`n-{]m-b-hy-Xym-ksØ Xp-S¿-∂v b-{¥-߃ D-]tbm-Kn-°m-sX \-in-®p-t]m-bn´p-ap-≠v. Cu km-l-N-cy-Øn-emWv A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®-Xv.

sse-{_-dn B-cw-`n-¨p

]p¬-∏-≈n: Xo¿-∞m-S-\ tI-{μam-b ss{I-Ãv-\-K¿ sk‚ v Pq-Uvkv tZ-hm-e-b-Øn¬ Xn-cp-\mƒ 17\v B-cw-`n-°pw. 27\v Xn-cp∂mƒ k-am-]n-°pw. Xn-cp-\m-fn-t\m-S-\p-_-‘n-®v P-]-am-e-bpw \-h-\mƒ {]m¿-∞\-I-fpw \-S-Øpw. 17\v ssh-Io-´v \m-en-\v P-]-am-e, B-cm-[-\, hnip-≤ Ip¿-_m-\, h-N-\-k-tμiw, ^m. Pn≥-k¨ sIm-´n-bm\n-°¬. 18\v ssh-Io-´v \m-en-\v P-]-am-e. ]q¿-hn-I-kv-a-c-W. hnip-≤ Ip¿-_m-\.-

_-ZÂ-]m-X \nÀ-tZ-iw hy-h-km-b-tem-_n-sb k-lm-bn-¡m³: ]n Fw tPm-bn

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: cm-{Xn-bm-{Xm \n-tcm-[-\w ]n≥-hen-°p-∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°m-sX _-Z¬-]m-X\n¿-tZ-iw N¿-® sN-bv-X-Xv hy-h-km-b-tem-_n-I-sf k-lmbn-°m-\p-≈ Kq-V-\o-°-am-sW-∂v P-\-Xm-Zƒ (F-kv) kwÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n Fw tPm-bn. ap-Ø-ß-bn¬ cm-{Xn-bm-{Xm \n-tcm-[-\-Øn-s\-Xn-tc In-km≥ P-\-Xm-Zƒ (F-kv) \-S-Øn-b D-]-hm-k-k-a-cw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. cm-{Xn-bm-{Xm \n-tcm-[-\w \o-°p-∂-X-S-°-ap-≈ {]-iv-\ß-ƒ N¿-® sN-øp-∂-Xn-\m-bn _mw-•q-cn¬ \-S-Øn-b N¿-® Xn-c-s™-Sp-∏v ap-∂n¬-°-≠v s]m-Xp-P-\-ß-fp-sS I-Æn¬s∏m-Sn-bn-Sm-\p-≈ {i-a-am-sW-∂pw A-t±-lw B-tcm-]n-®p. In-km≥ P-\-Xm-Zƒ (F-kv) Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n {]-`m-Ic≥ \m-b¿ A-[y-£-X-h-ln-®p. Pn-√m {]-kn-U‚ v Fw sI ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, s_-©-an≥ Cu-tim, km-Pp sF-°-c-°p-∂-Øv, A-∂-Ωm ]u-tem-kv kw-km-cn-®p.-

"sI.-F-kv.-BÀ.-Sn.-kn. _-kv kÀ-ho-kv ]p-\-cm-cw-`n-¡-Ww'

No-cm¬: kp¬-Øm≥ _-tØ-cn-˛-am-S-°-c h-gn No-cm-en-te°v h¿-j-ß-fm-bn \-S-Øn-h-∂ sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. _-kv k-¿-ho-kv ]p-\-cm-cw-`n-°-W-sa-∂v I-g-ºp-Ip-∂v ku-lr-Z ]p-cp-j kzm-{i-b-kw-Lw B-h-iy-s∏-´p. I-gn-™ H-cp-am-k-am-bn k¿-ho-kv \n¿-Øn-h-®n-cn-°p-Ibm-Wv. kw-Lw {]-kn-U‚ v F sI Kw-Km-[-c≥ A-[y-£-Xh-ln-®p. I-Æ≥, [-t\-jv, hn H jm-Pp, Pn-jv-Wp `m-kv-Ic≥, ]n sI km-Z-\-μ≥ kw-km-cn-®p.-

am-\-¥-hm-Sn: P-\-ssa-{Xn t]men-kv kw-hn-[m-\-Øn-s‚ `m-Kam-bn Pn-√-bn¬ B-Zy-am-bn am-\¥-hm-Sn t]m-en-kv tÃ-j-\n¬ sse-{_-dn B-cw-`n-®p. 500 Hm-fw ]p-kv-X-I-ß-fm-Wv sse-{_-dn-bn¬ H-cp-°n-bn-cn-°p∂-Xv. 1,000 ]p-kv-X-I-߃ tiJ-cn-®m¬ am-{X-ta sse-{_-dn Iu¨-kn-en-s‚ Aw-Ko-Im-cw e`n-°p-I-bp-≈q. A-Xn-\p th-≠n-bp-≈ {i-aØn-em-Wv X-ß-sf-∂p Un-ssh.F-kv.-]n. F B¿ t{]w-Ip-am¿ ]-d-™p. kn.-sF. ]n F¬ ssj-Pp, ]n ]-c-ta-iz-c≥, Fw ]n i-in-Ipam¿, im-c-Zm k-Po-h≥, ]n hn Fkv aq-k ]-s¶-Sp-Øp.-

Kq-U-√q¿: Kq-U-√q¿ £o-c-I¿j-I kw-K-aw \m-Sm¿ I-eym-W-afi-]-Øn¬ \-S-∂p. B-hn≥]m¬ kw-ÿm-\ sN-b¿-am-\pw ap≥ a-{¥n-bp-am-b F an-√¿ A[y-£-X-h-ln-®p. B-hn≥-]m¬ P-\-d¬ am-t\P¿ c-hn-Ip-am¿, lmƒ-Zp-ssc, tZh-cm-P≥, sN-fn-h-b¬ jm-Pn, B¿ Ir-jv-W-Ip-am¿, F¬ ]fl-\m-`≥ kw-km-cn-®p. ]m-ens‚ Kp-W-ta-∑ h¿-[n-∏n-°p-I, ]m¬-hn-e h¿-[n-∏n-°p-∂-Xn-\v \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-I, B-h-iy-

am-b t]m-j-Im-lm-c-߃ \¬Ip-I, ]-ip-°ƒ-°v {]-Xn-tcm-[Ip-Øn-h-bv-∏v \-S-Øp-I, tUm-IvS¿-am-cp-sS tk-h-\w D-d-∏p-h-cpØp-I, \-√-bn-\w I-d-h-∏-ip-°sf Iq-Sp-X¬ hn-e-bv-°v tI-c-fØn-se I¿-j-I¿-°v hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂-Xp \n¿-Ø-em-°p-I Xp-S-ßn-b B-h-iy-߃ £o-cI¿-j-I¿ D-∂-bn-®p. Zo-]m-h-en, _-en-s]-cp-∂mƒ {]-am-Wn-®v £o-c-I¿-j-I¿-°v t_m-W-kv \¬-Ipw. I¿-j-I¿°v hm-bv-] \¬-Ip-∂-Xn-\v \-S-]-

I¬-∏-‰: Pn-√m tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n-bw-K-hpw I-Wn-bm-º-‰ ]-©m-b-Øv ap≥ ssh-kv {]-kn-U-‚p-am-b hn F≥ ap-c-fo-[c-s‚ B-I-kv-an-I \n-cym-W-Øn¬ Fw sF jm-\-hm-kv Fw.-]n. A-\p-tim-Nn-®p. A-t±-l-Øn-s‚ th¿-]m-Sv tIm¨{K- n-\pw \m-´p-Im¿-°pw \¬-In-b th-Z-\ sN-dp-X-s√-∂pw Fw.-]n. ]-d-™p.Un.-kn.-kn. Aw-Kw hn F≥ ap-c-fo-[-c-s‚ \n-cym-WØn¬ {]-kn-U‚ v sI F¬ ]u-tem-kv A-\p-tim-Nn-®p. hb-\m-´n-se B-Z¿-i-[o-c-\m-b tIm¨-{K- p-Im-cn-sem-cm-fmbm-bn-cp-∂p ap-c-fn-sb-∂v A-t±-lw A-\p-kv-a-cn-®p. ap-c-fn-bp-sS th¿-]m-Sv Pn-√-bn-se tIm¨-{K-kv {]-ÿm-\Øn-\p-≠m-°n-b hn-S-hv sN-dp-X-s√-∂pw Ip-Spw-_mw-K-ß-fpsS Zp-J-Øn¬ ]-¶p-tN-cp-∂-Xm-bpw sI F¬ ]u-tem-kv ]d-™p.-

\n-£n-]v-X h-\-`q-an: ]-«n-I {]-kn-²o-I-cn-¨p I¬-∏-‰: P-≠-bn-´v k¿-th I-gn™ \n-£n-]v-X h-\-`q-an-bp-sS hn-i-Z-hn-h-c-߃ A-S-ßn-b ]´n-I h-\w-h-Ip-∏v {]-kn-≤o-I-cn®p. C-Xn-\p-]p-d-sa ku-Øv h-b\m-Sv Un-hn-j-\n-ep-≈ ta-∏m-Sn td-©n-se tIm-´-∏-Sn hn-t√-Pn¬ do-k¿-th \-º¿ 1 (]-g-b k¿th \-º¿ 250/]n.-Sn.-) tªm-°v 26¬ h-cp-∂ Np-fn-° `m-K-Øv 255 sl-I-‰¿ ÿ-e-hpw \n-£n]v-X- h-\-`q-an-bm-°n-b-Xm-bn ku-Øv h-b-\m-Sv Un.--F-^v.H-- . ]n [-t\-jv-Ip-am¿ A-dn-bn-®p. Cu h-\-`q-an-bp-sS hn-i-Z-hn-

KqUÃq-cn £o-c-IÀ-j-Ikw-K-aw \-S-¯n

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn sk‚ v ta-co-kv tIm-f-Pv {Ku-≠n¬ \-S-°p-∂ Im-en-°-‰v bq-\n-th-gv-kn-‰n F tkm¨ {In-°-‰v a¬-k-cw {]n≥-kn-∏¬ t{]w-Pn sF-k-Iv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

ss{I-Ìv-\-KÀ ]-Ån-bn Xn-cp-\mÄ 17\v Xp-S-§pw

hn F³ ap-c-fo-[-c-sâ \n-cym-W-¯n A-\p-tim-Nn-¨p

ImÀ-jn-I-b-{´-§-fp-sS Zp-cp-]-tbm-Kw: Ir-jn-h-Ip-¸v A-t\z-j-Ww B-cw-`n-¨p sN-bv-X-Xv. I-gn-™ aq-∂p h¿-jØn-\p-≈n¬ hn-X-c-Ww sN-bv-X b-{¥-ß-sf-°p-dn-®m-Wv A-t\zj-Ww. hn-X-c-Ww sN-bv-X b-{¥ßƒ Zp-cp-]-tbm-Kw sN-øp-∂psh-∂v B-tcm-]-W-ap-b¿-∂ kml-N-cy-Øn-em-Wv D-]-tbm-KsØ-°p-dn-®pw ssI-∏-‰n-b hy‡n-I-sf-°p-dn-®pw A-[n-Ir-X¿ A-t\z-j-Ww \-S-Øp-∂-Xv. ]-©m-b-Øv A-Sn-ÿm-\Øn-em-Wv A-t\z-j-Ww. {Km-a∏-©m-b-Øn-s‚ X-\-Xp ^-≠v,

°pw. tI-c-f-Øn-s‚ Np-a-X-e-bp≈ F.-sF.-kn.-kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dn ap-Ipƒ hm-kv-\n-Iv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. sI.-]n.-kn.-kn. {]-knU‚ v c-ta-iv sN-∂n-Ø-e, apJy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n kw-_‘n-°pw. Pn-√-bn¬ \n-∂p _n-\p tXm-a-kv, Hm-P-kv tZ-h-kn, sI C hn-\-b≥, \n-kn A-lΩ-Zv, a-[p sk-_m-Ãy≥-, ]n Sn ap-Ø-en-_v, kn-t\m ]m-d-°mem-bn¬, A-K-kv-Xn F-∂n-h¿ in¬-∏-im-e-bn¬ ]-s¶-Sp°pw.-

hm-k-Øn-\p-≈ F-√m H-cp-°ß-fpw \-S-∂n-cp-∂p-sh-¶n-epw \S-]-Sn-Iƒ C-g-™m-Wv \o-ßn-bncp-∂-Xv. C-Xn-s\-Xn-tc P-\-ß-fpsS {]-Xn-tj-[w i-‡-am-bn-cp∂p. ap-Xp-a-e I-Sp-hm-k-t¶-XØn-\p-≈n¬ I-gn-bp-∂-h-cp-sS ]p-\-c-[n-hm-kw \o-≠p-t]m-bXn-\m¬ Ip-´n-I-fp-sS hn-Zym-`ymkw-t]m-epw A-h-Xm-f-Øn-embn-cp-∂p.

Npcp¡¯nÂ

kpÂ-¯m³ _-t¯-cn-bn am-{Xw 9000 A-t]-£-IÄ c-߃ Im-Øn-cn-°p-tºm-gpw ]cn-lm-c-\-S-]-Sn C-g-™p-\o-ßpI-bm-Wv. ]-e I-m-c-W-ß-fm¬ _n.-]n.F¬. en-Ãn¬ \n-∂p ]p-d-Ømb-h¿ \n-c-h-[n-bm-Wv. D-tZym-Kÿ¿-°v ]-‰n-b ]n-g-hv, ÿn-Xnhn-h-c-°-W-°p-Iƒ tc-J-s∏-SpØn-b-Xn-se A-]m-I-X, A-t]£ \¬-Ip-∂-Xn-ep-≠m-b Im-eXm-a-kw Xp-S-ßn \n-c-h-[n Im-cW-ß-fm¬ ]-e-cpw _n.-]n.F¬. ]-´n-I-bn¬ \n-∂p ]p-dØm-bn-´p-≠v. C-tXm-sS Cu hn-`m-K-Øn-\v \n-c-h-[n B-\p-Iq-ey-߃ \n-

sf-bm-Wv A-øw-sIm-√n-bn-se NÆ-s°m-√n-bn-te-°v ]p-\-c-[n-hkn-∏n-°p-∂-Xv. h¿-j-߃-°v ap-ºv B-cw-`n® \-S-]-Sn-{I-a-߃ C-Xp-h-sc ]q¿-Øn-bm-bn-cp-∂n-√. C-Xp-Imc-Ww P-\-߃ I-Sp-Ø {]-Xn-k‘n-bn-em-bn-cp-∂p. ÿn-c-Xm-a-k-Øn-\v h-gnsbm-cp-°m-sX k¿-°m¿ P-\ß-sf h-´w-I-d-°p-I-bm-bn-cp∂p. N-Æ-s°m-√n-bn¬ ]p-\-c-[n-

tkm-jy s\-äv-hÀ-¡n-eq-sS {]-Nm-c-Ww: tIm¬-{K-kv {]-tXy-I -sk cq]oIcn¨p

_n.-]n.-FÂ. enÌv

]p¬-∏-≈n: Im¿-jn-I-ta-J-ebn¬ I¿-j-I¿-°pw I¿-j-I Iq´m-bv-a-Iƒ-°pw hn-X-c-Ww sNbv-X Im¿-jn-I-b-{¥-ß-fp-sS Zpcp-]-tbm-K-sØ-°p-dn-®v Ir-jnh-Ip-∏v A-t\z-j-W-am-cw-`n-®p. Im-Sv sh-´p-∂ sa-jo≥, sIm-bvØv b-{¥w, sa-Xn b-{¥w, Rm-dp\-So¬ b-{¥w, Sn-√-dp-Iƒ, {Sm-IvS-dp-Iƒ F-∂n-h-bm-Wv A-b¬°q-´-߃, kzm-{i-b-kw-L߃, Ip-Spw-_-{io A-b¬-°q-´ßƒ, ssP-h I¿-j-I-kw-L-S\-Iƒ F-∂n-h-bv-°v hn-X-c-Ww

3

ap-Xp-a-e h-\y-Po-hn k-t¦-X-¯n-se Ip-Spw-_-§-sf ]p-\-c-[n-h-kn-¸n-¡pw

A-gn-a-Xn kw-_-Ôn-¨ ]-cm-Xn-IÄ k-aÀ-¸n-¡m³ kw-hn-[m-\w I¬-∏-‰: k¿-°m¿ Hm-^n-kp-Ifn-se A-gn-a-Xn kw-_-‘n-® ]cm-Xn-Iƒ k-a¿-∏n-°p-∂-Xn-\v kw-hn-[m-\w \n-e-hn¬-h-∂p. hn-Pn-e≥-kv B‚ v B‚n I-d-]vj≥ _yq-tdm Un-ssh.--F-kv.-]n.-I¨-ho-\-dm-b Pn-√m-X-e k-anXn-bm-Wv ]-cm-Xn-Iƒ ]-cn-tim[n-°p-I. 9447582441, 04936 247310 F-∂o t^m¨ \-º-dp-Ifn¬ ]-cm-Xn-Iƒ hn-fn-®p-]-d-bm\pw ku-I-cy-ap-≠m-hpw. aq-∂p am-k-Øn-sem-cn-°¬ tN-cp-∂ I-Ωn-‰n ]-cm-Xn-I-fn¬ kzo-I-cn® \-S-]-Sn-Iƒ N¿-®-sN-øpw.-

kozhikode/wyd

Sn kzo-I-cn-®n-´p-s≠-∂pw samØw em-`-Øn-se 50 i-X-am-\w I¿-j-I¿-°v t_m-W-km-bn \¬-Ip-∂p-s≠-∂pw B-hn≥]m¬ A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p. Kq-U-√q-cn¬ Zn-\w-{]-Xn 2,182 en-‰¿ ]m-em-Wv D¬-∏m-Zn-∏n-°p∂-Xv. c-≠m-bn-cw £o-c-I¿-j-Icm-Wv Kq-U-√q¿ ta-J-e-bn-ep-≈Xv. C-Xn¬ 400 t]¿ am-{X-am-Wv C-t∏mƒ ]m¬ \¬-Ip-∂-Xv. kwÿm-\-Øv ]m-ep¬-∏m-Z-\w KWy-am-bn h¿-[n-®n-´p-s≠-∂mWv I-W-°v.

h-c-߃ A-S-ßn-b ]-´n-I _‘-s∏-´ hn-t√-Pv Hm-^n-kv, ]©m-b-Øv Hm-^n-kv, t^m-d-Ãv td-©v Hm-^n-kp-Iƒ, ku-Øv hb-\m-Sv, t\m¿-Øv h-b-\m-Sv t^md-Ãv Un-hn-j-\p-Iƒ, I-Æq¿ t\m¿-tب k¿-°nƒ No-^v t^m-d-Ãv I¨-k¿-th-‰¿ Hm-^n-

kv, t\m¿-tب do-P-y≥, AUo-j-\¬ {]n≥-kn-∏¬ No-^v t^m-d-Ãv I¨-k¿-th-‰¿ Hm-^nkv, tIm-gn-t°m-Sv, \n-£n-]v-X h\w I-tÃm-Un-b≥ Hm-^n-kv H-eh-t°m-Sv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ {]kn- ≤ - s ∏- S p- Ø n- b n- ´ p- s ≠- ∂ pw A-t±-lw A-dn-bn-®p.

Thejas Epaper wayanad Edition 2013-10-17  

Thejas Epaper wayanad edition. 2013-10-17

Thejas Epaper wayanad Edition 2013-10-17  

Thejas Epaper wayanad edition. 2013-10-17