Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOZHIKODE/WYD

hntij§Ä

sh-Å-s¡-«n H-cp Po-h³ Iq-Sn s]m-en-ªp; Zp-c-´-¯n-\n-S-bm-¡n-b-Xv A-[n-Ir-X-cp-sS A-\m-Ø

h-b-emÀ A-\p-kv-a-c-W-hpw Km-\m-em-]-\ aÂ-k-c-hpw kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: tIm-˛Hm-]-td-‰o-hv tIm-f-Pv hm¿-jwtXm-dpw \-S-Øn-h-cm-dp-≈ h-bem¿ A-\p-kv-a-c-W-hpw Pn-√m-Xe Km-\m-em-] a¬-k-c-hpw 26\v tIm-f-Pv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \S-°p-sa-∂v `-c-W-k-an-Xn Aw-K߃ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. h-b-em¿ A-\p-kv-ac-Ww tPm-bn‚ v U-h-e-]v-sa‚ v I-Ωo-j-W¿ kn hn tPm-bv D-ZvLm-S-\w sN-øpw. Xp-S¿-∂v H-∂mw-¢m-kv apX¬ 10mw-¢m-kv h-sc-bpw π-kvtI-c-f tÃ-‰v {Sm≥-kv-t]m¿-´v ss{U-th-gv-kv bq-\n-b≥ Pn-√m I¨-h-≥-j≥ h¨ ap-X¬ tIm-f-Pv X-e-Ønkp¬-Øm≥ _-tØ-cn-bn¬ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v H Fw tPm¿-Pv D-Zv-Lm-S-\w epw s]m-Xp-hn-`m-K-Øn-epw Pn√m-X-e Km-\m-em-]-\ a¬-k-cw sN-øp-∂p kw-L-Sn-∏n-°pw. ÿm-]-\ A[n-Im-cn-I-fp-sS km-£y-]-{Xw k-ln-Xw hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v a¬k-c-Øn¬ ]-s¶-Sp-°mw. C-Xn\p ]p-d-sa I-tcm-s° Km-\-a¬k-c-hpw kw-L-Sn-∏n-°pw. Iq-SpX¬ hn-h-c-߃-°pw c-Pn-kv-t{Sj-\pw 9447316510, 221226 F-∂o \-º-dp-I-fn¬ _-‘-s∏-S-W-sa∂v {]n≥-kn-∏mƒ s_-∂n A{_-lmw, {]-kn-U‚ v hn-\-b-Ipam¿ A-gn-∏p-d-Øv, F kn tXm-akv, sI ]n tdm-bn A-dn-bn-®p.-

ku-P-\y sa-Un-¡Â Iymw-]v 12\v kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: eb¨-kv ¢-∫n-s‚-bpw ta-∏m-Sn hnw-kv B-ip-]-{Xn-bp-sS-bpw kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ 12\v ku-P-\y in-ip-˛-kv-{Xo-P-\ytcm-K ]-cn-tim-[-\m Iymw-]v kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂v e-b¨-kv ¢-∫v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p.cm-hn-se 9.-30 ap-X¬ D-®-bv°v c-≠p-h-sc- kp¬-Øm≥ _tØ-cn e-b¨-kv lm-fn-em-Wv Iymw-]v. ]-s¶-Sp-°p-∂-h¿-°mh-iy-am-b a-cp-∂p-Iƒ ku-P-\yam-bn \¬-Ipw. I-n-S-Øn-®n-In¬k B-h-iy-ap-≈-h¿-°v _n-√ns‚ 20 i-X-am-\w ku-P-\y-ambn \¬-Ipw. B-Zyw c-Pn-ÿ sN-øp-∂ 200 t]¿-°m-Wv Iymw]n¬ {]-th-i-\w. Iymw-]v kp¬Øm≥ _-tØ-cn {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v H Fw tPm¿-Pv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. c-Pn-kv-t{Sj-\pw Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃°pw kp¬-Øm≥ _-tØ-cn-bnse a-‰-Øn¬ Pz-√-dn-bp-am-tbm 04936 227193, 9562739295 F-∂ \-º-dp-I-fn-tem _-‘-s∏-S-Wsa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn®p. tbm-l-∂m≥ a-‰-Øn¬, ent‚m B‚-Wn, t_-_n Sn h¿Ko-kv, A-Uz. ]n F≥ kp-tc{μ≥ ]-s¶-Sp-Øp.-

ao-Un-tb-j³ sk-an-\mÀ I¬-∏-‰: ssh-Øn-cn Xm-eq-°v eo-K¬ k¿-ho-k-kv I-Ωn-‰n-bpw I¬-∏-‰ _m¿ A-tkm-kn-tb-j\pw kw-bp-‡-am-bn Km-‘n-P-b¥n Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v kwL-Sn-∏n-® ao-Un-tb-j≥ sk-an\m¿ A-Uo-j-\¬ Un-kv-{Sn-Iv-‰v P-Uv-Pv F i-¶-c≥-\m-b¿ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. _m¿ A-tkm-kn-tb-j≥ {]kn-U‚ v ]n kp-tc-jv A-[y-£X-h-ln-®p. Sn hn _m-_p hn-jbw A-h-X-cn-∏n-®p. sI Fw tXma-kv, Fw kn Fw P-am¬ kwkm-cn-®p. {In-an-\¬ Pp-Uo-jy¬ Ãm^n-\m-bn ssh-Øn-cn Xm-eq-°v eo-K¬ k¿-ho-k-kv I-Ωn-‰n-bpsS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Iu¨-ken-Mv \-S-Øn. cm-tP-jv ¢m-skSp-Øp.-

I¬-∏-‰: Zp-c-¥-ß-fn¬ I-ÆpXp-d-°m-Ø A-[n-Ir-X-cp-sS A-\m-ÿ-bv-°v ap-∂n¬ H-cp Ip-cp-∂p-Po-h≥ Iq-Sn s]m-en™p. Iq-´p-Im-tcm-sSm-∏w ssI-\m-´n ss_-]m-kn-se Izm-dn-bn-se- sh≈s°´n¬ A-Pn-sØ∂ ]Ømw-Xcw hnZym¿Yn apßn-a-cn®Xv H-∂-ch¿-jw- ap-ºv- \-S-∂ Zp-c-¥-Øns‚ Xp-S¿-®-bm-bn. k-ao-]-sØ Iz-m-dn-bn-se sh-≈-s°-´n-¬ ho-Wv- H-∂-c h¿-jw ap-ºv c-≠p- hn-Zym-¿-YnIƒ a-cn-®-Xn-s‚ \-Sp-°p-∂ Hm¿-a-Iƒ am-bp-∂-Xn-\v ap-ºmWv ho-≠pw Zp-c-¥-ap-≠m-b-Xv.

kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v- Iz-m-dnsse-k≥-kv- d-±m-°m-≥ A-[nIr-X¿ D-Ø-c-hn-´n-cp-∂p. kp-c£m-I-h-Nw- t]m-epw- Cu- Izmdn-bn¬ H-cp-°n-bn-´n-√. Izm-dn\n-I-Øm-sX A-]-I-S-ap-≠mhp-∂ hn-[-Øn¬- D-t]-£n-°p∂-Xp- \n-b-a-hn-cp-≤-am-Wv. {]h¿-Ø-\w- \n¿-Øn-b Izm-dn- A{i-≤-am-bn- D-t]-£n-®-Xm-WvA-]-I-S-Øn-\p Im-c-W-am-bXv. -Iz-m-dn-°v- Np-‰pw- th-en-sI-´nkw-c-£n-°-W-sa-∂ B-hiyw- {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ D-∂-bn®n-´pw- sN-hn-s°m-≈m≥- X-ødm-hm-Ø A-[n-Ir-X-cp-sS Aew--`m-h-am-Wv- a-s‰m-cp Po-h≥-

l-mcn-k¬ `q-an: {]-tXy-I-kw-Lw Pn-Ã-bn ]-cn-tim-[-\-bv-s¡-¯pw I¬-∏-‰: lm-cn-k¨ a-e-bm-fw πm-t‚-j≥ ssI-h-iw-h-®n-cn°p-∂ `q-an k¿-°m-cn-te-°v Xncn-s®-Sp-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn kv-s]-jy¬ Hm-^n-k-dp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ Pn-√-bn-epw ]-cntim-[-\ \-S-Øpw. sIm-√w ]Ø-\m-]p-cw Xm-eq-°n¬ sX-∑e, B-cy-¶m-hv hn-t√-Pp-I-fn-se F-kv-t‰-‰p-I-fn¬ I-gn-™ Zn-hkw k¿-th U-b-d-Œ¿ Iq-Sn-bmb kv-s]-jy¬ Hm-^n-k¿ Fw Pn cm-P-am-Wn-Iy-Øn-s‚ t\-XrXz-Øn¬ B-Zy-L-´ ]-cn-tim-[\ \-S-Øn-bn-cp-∂p. h-b-\m-´n-epw I-º-\n-°v A\-[n-Ir-X `q-an-bp-s≠-∂ I-s≠Ø-en-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ Pn√-bn-epw ]-cn-tim-[-\ D-S≥ Bcw-`n-t®-°pw. `q-an-bp-sS D-S-aÿm-h-Im-iw kw-_-‘n-®v hn-ebn-cp-Ø-en-\pw ]-cn-tim-[-\-bv°p-am-Wv kv-s]-jy¬ Hm-^nk¿ t\-cn-s´-Øp-∂-Xv. ]-cn-tim[-\ kw-_-‘n-®v kv-s]-jy¬ Hm-^n-k¿ I-º-\n A-[n-Ir-X¿°v t\-c-sØ t\m-´o-kv \¬-Inbn-cp-∂p.h-\-`q-an B-bn-cp-∂-tXm {_o-´o-jp-Im¿ D-t]-£n-®p t]m-

b F-kv-t‰-‰v `q-an-I-tfm B-Wv lm-cn-k¨ ssI-h-iw-h-®n-cn°p-∂ A-\-[n-Ir-X `q-an-sb-∂mWv I-gn-™ Zn-h-kw ]-cn-tim-[n® tc-J-I-fn¬ \n-∂p hy-‡-amb-Xv. lm-cn-k¨ I-º-\n A-\[n-Ir-X-am-bn ssI-am-dn-b `q-an-Ifpw ]-cn-tim-[n-°p-∂p-≠v. Iq-SmsX F-kv-t‰-‰p-I-tfm-Sv tN¿-∂v \n-c-h-[n Ip-Spw-_-߃ ssI-hiw-h-®v A-\p-`-hn-®p-h-cp-∂ `q-anbpw C-°q-´-Øn-ep-≠v. ap-gp-h≥ Pn-√-I-fn-se `q-an-bpw tc-J-I-fpw ]-cn-tim-[n-® ti-jw kw-Lw hn-i-Z dn-t]m¿-´v k-a¿-∏n-°pw.kw-ÿm-\-Øv F-´p Pn-√-Ifn-em-bn I-º-\n-bp-sS ssI-h-iap-≈-Xpw ssI-am-dn-b-Xp-am-bn 60,000 G-°-tdm-fw `q-an-bp-s≠∂m-Wv I-W-°v. I-gn-™ i-\nbm-gv-N-bm-Wv ]-cn-tim-[-\ Bcw-`n-®-Xv. A-tX-k-a-bw, lm-cnk-Wn-s‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ `qan-bn¬ kv-s]-jy¬ Hm-^n-k¿ \-S-Øp-∂ ]-cn-tim-[-\-bn¬ ]q¿-W-am-bn k-l-I-cn-°p-sa∂m-Wv I-º-\n-bp-sS \n-b-a-hn`m-Kw A-dn-bn-®-Xv. lm-cn-k¨ a-e-bm-fw I-º-\n h-b-\m-´n¬ k¿-°m-cn-\v kz-ta-[-bm hn-´p-

sIm-Sp-°m-sa-∂v ssl-t°m-S-Xnbn¬ k-Xy-hm-Mv-aq-ew \¬-In-b 298.-57 G-°-dn¬ 101.-83 G-°-dpw \n-£n-]v-X h-\-`q-an-bm-sW-∂p t\-c-sØ \-S-∂ ]-cn-tim-[-\bn¬ hy-‡-am-bn-cp-∂p. ]-Xn-‰m≠p-I-fm-bn I¿-j-I-cpw sXm-gnem-fn-I-fpw ]-´-b-hpw B-[m-chpw A-S-°w D-S-a-ÿm-h-Im-itØm-sS \n-Ip-Xn-b-S-®v ssI-hiw-h-bv-°p-∂ `q-an 140.-94 G°¿. h-\m-h-Im-i \n-b-a-Øn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn B-Zn-hm-kn-Iƒ°v ]-Xn-®p-sIm-Sp-Øn-´p-≈-Xv 9.89 G-°¿. C-Xp am-{X-a-√, s]mXp-a-cm-a-Øv tdm-Uv ÿn-Xn-sNøp-∂ 1.-43 G-°-dpw I-º-\n k¿°m-cn-te-°v kz-ta-[-bm hn-´psIm-Sp-°m≥ X-øm-dm-°n-b ]-´nI-bn-ep-≠m-bn-cp-∂p. ]m-´-°m-em-h-[n I-gn-™n´pw F-®v.-Fw.-F¬. I-º-\n ssI-h-iw-h-®n-´p-≈ `q-an Xn-cn®p-]n-Sn-°p-∂-Xn-\m-bn k¿°m¿ ^-b¬ sN-bv-X H.-]n. 3508/2011 \-º¿ tI-kn-em-Wv kw-ÿm-\-Øv I-º-\n 834.-53 G°¿ kz-ta-[-bm k-d-≠¿ sNøm-sa-∂v k-Xy-hm-Mv-aq-ew k-a¿∏n-®-Xv. C-X-\p-k-cn-®v `q-an H-cm-

gv-N-bv-°-Iw G-s‰-Sp-°m≥ I-gn™ Pq-sse 31\v ssl-t°m-S-Xn D-Ø-c-hn-´n-cp-∂p. h-b-\m-Sv, ]Ø-\w-Xn-´, sIm-√w Pn-√-I-fn-embn k¿-°m¿ 100 G-°-dn¬ A[n-Iw B-K-kv-Xv F-´n-\v G-s‰-SpØ-Xm-bn tc-J-bp-≠m-°n. Pn-√bn¬ A-®q-cm-\w hn-t√-Pn-se dok¿-th \-º¿ 242¬ Dƒ-s∏-´ 9.37 G-°-dm-Wv Pn-√m I-e-Œ-dp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ k¿-th \-S-Øn G-s‰-Sp-Ø-Xv. F-∂m¬, Hm-Xssd-kv-Uv Hm-^n-k-dp-sS dn-t]m¿´v {]-Im-c-hpw tc-J-I-fp-sS ]n≥_-e-Øn-epw Cu `q-an-bp-sS bYm¿-Y D-S-a-ÿ¿ cw-K-sØ-ØpI-bm-bn-cp-∂p.Zm-hq-Zv dm-hp-Ø¿ a-Iƒ \q¿P-lm≥ ap-X¬ aq-∂p-t]¿ F-√m A-h-Im-i-ß-tfm-Spw Iq-Sn ssIh-iw-h-bv-°p-∂ `q-an-bm-Wv ]n-Sns®-Sp-Ø-sX-∂v d-h-\yq A-[n-IrX¿-°pw t_m-[y-s∏-´p. Xp-S¿∂m-Wv I-º-\n tIm-S-Xn-bn¬ \¬-In-b ]-´n-I-bn¬ Dƒ-s∏-´ `qan-bpw A-Xn-s‚ tc-J-I-fpw ]-cntim-[n-®-Xv. Cu ]-cn-tim-[-\-bnem-Wv F-®v.-Fw.-F¬. I-º-\n kz-ta-[-bm hn-´p-sIm-Sp-°m-sa∂v {]-Jym-]n-® 298.-57 G-°-dn¬

I-º-\n-bp-sS ssI-h-i-Øn-ep≈ `q-an 19.-15 G-°¿ am-{X-amsW-∂v I-s≠-Øn-b-Xv.C-°m-cy-߃ Nq-≠n-°m-´n B-K-kv-Xv 18\v X-s∂ h-b-\m-Sv I-e-Œ¿ k¿-°m-cn-\v dn-t]m¿-´v \¬-In. h-b-\m-´n-te-Xv t]m-se a-‰v Pn-√-I-fn-epw I-º-\n `q-anbn¬ C-Ø-cw {I-a-t°-Sv h-cm-\p≈ km-[y-X ]-cn-tim-[n-°m≥ C-\n-bpw k¿-°m¿ D-Ø-c-hv \¬-In-bn-´n-√. ssl-t°m-S-Xnbn¬ I-º-\n ^-b¬ sN-bv-X kXy-hm-Mv-aq-e-Øn-epw kv-t‰-‰vsa‚n-epw ]-d-bp-∂ `q-an \n-ehn¬ A-h-cp-tS-X-√. \q-dp-I-W°n-\v B-fp-Iƒ h¿-j-ß-fm-bn ssI-h-iw-h-bv-°p-∂-Xpw B-[mcw, ]-´-bw Xp-S-ßn-b D-S-a-ÿmh-Im-i tc-J-Iƒ D-≈-Xp-am-b `q-an H-gn-∏n-s®-Sp-°p-I {]m-tbmKn-I-a-s√-∂pw dn-t]m¿-´n¬ ]-dbp-∂p. ssl-t°m-S-Xn-bn¬ I-º-\n k-a¿-∏n-® k-Xy-hm-Mv-aq-ew {]Im-cw D-S-a-ÿm-h-Im-iw D-t]£n-® `q-an-bn¬ 279.-43 G-°-dpw F-®v.-Fw.-F-√n-s‚ ]-°-ep-≈-Xs√-∂v h-b-\m-Sv I-e-Œ-dp-sS dnt]m¿-´n-epw hy-‡-am-bn-cp-∂p.

Ip-Sn- s]m-en-bm-\n-S-bm-°n-bXv.-]Tn-®v- h-ep-Xm-bn- kw-c-£c-W-ta-Ipsa-∂ tXm-´w-sXm-gnem-fn-I-fm-b am-Xm-]n-Xm-°fpsS kz-]v-\-ß-fm-Wv- B-g-°b-Øn¬- C-√m-Xm-b-Xv. A-PnØn-s‚ a-c-W-tØm-sS Ip-Spw_-Øn-s‚ {]-Xo-£-I-fpw s]m-en-™p. ta-∏m-Sn- K-h. lb¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-ƒ 10mwX-cw hn-Zym-¿-Yn-bm-b A-Pn-Øvtlm-kv-‰-en-¬- Xm-a-kn-®m-Wv]T-\w- \-S-Øn-bn-cp-∂-Xv.- \n-¿[-\ Ip-Spw-_-Øn¬-s∏-´ APn-Øv- ]T-\-Øn¬- an-Sp-°-\mbn-cp-∂p.

am-\-¥-hm-Sn: k¿-°m-cn-s‚ P\-hn-cp-≤ \-b-߃-s°-Xn-tc F-kv.-Un.-]n.-sF. a-fi-ew IΩn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \S-Øn-b ]-Z-bm-{X-I-fp-sS k-am]-\-dm-en {i-t≤-b-am-bn. a-fie-Øn-s‚ hn-hn-[ ]-©m-b-ØpI-fn¬ \n-s∂-Øn-b \q-dp-I-W-

°n-\v {]-h¿-Ø-I¿ am-\-¥-hmSn Su-Wn¬ {]-I-S-\w \-S-Øn. Xp-S¿-∂v Km-‘n-]m¿-°n¬ \-S-∂ s]m-Xp-k-tΩ-f-\w F-kv.Un.-]n.-sF. Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n B¿ Ir-jv-W≥-Ip-´n D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. F-kv.-Un.-]n.sF. I-Æq¿ Pn-√m sk-{I-´-dn

am-\-¥-hm-Sn: B-tcm-Ky-h-Ip-∏v hn-Pn-e≥-kv hn-`m-Kw Pn-√m Bip-]-{Xn-bn¬ an-∂¬-∏-cn-tim-[\ \-S-Øn. hn-Pn-e≥-kv A-Uoj-\¬ U-b-d-Œ¿ ]n Un tc-WpI-bm-Wv C-∂-se cm-hn-se 8.30Hm-sS Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ an-∂¬-∏-cn-tim-[-\ \-S-Øn-bXv. cm-hn-se F-Øn-b hn-Pn-e≥kv hn-`m-Kw tUm-Œ¿-am-cp-sS lm-P¿ ]p-kv-X-Iw ]-cn-tim-[n®p. c-≠p tUm-Œ¿-am¿ am-{X-ambn-cp-∂p c-Pn-kv-‰-dn¬ H-∏n-´n-cp∂-Xv. _m-°n-bp-≈-h-cp-sS eo-hv A-Uo-j-\¬ U-b-d-Œ¿ am¿-°v sN-bv-Xp. eo-hv am¿-°v sN-bv-X A-Uo-j-\¬ U-b-d-Œ-dp-sS \-S-

Fkv.Un.]n.sF. ]-Z-bm-{X-bp-sS k-am-]-\tØmS-\p-_-‘n®v am-\-¥-hm-Sn-bn¬ \-S-∂ -dmen

kpÂ-¯m³ _-t¯-cn 12hn-en-tZ-äiÀ-a-Zyw amÀ-¡-äv: ssl-t¡m-S-Xn- ]n-Sn-Iq-Sn C-S-s]-Sp-¶p kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: a¬ky-˛-amw-k am¿-°-‰n-se hn¬-∏\-bp-am-bn _-‘-s∏-´ ]-cm-Xnbn-t∑¬ ssl-t°m-S-Xn C-S-s]Sp-∂p. I-cn-h-≈n-°p-∂v kz-tZ-in A-–p-√-°p-´n-bp-sS ]-cm-Xn-bnt∑-em-Wv ssl-t°m-S-Xn-bp-sS C-S-]-sS¬. kp¬-Øm≥ _-tØ-cn am¿°-‰n¬ \n-b-am-\p-kr-X-a-√m-sX a-¬-ky-˛-amw-k hn¬-∏-\ \-S-

Øp-∂p-s≠-∂ ]-cm-Xn-bn-t∑em-Wv tIm-S-Xn kp¬-Øm≥ _tØ-cn ]-©m-b-Øn-t\m-Sv hn-iZo-I-c-Ww B-h-iy-s∏-´-Xv. kp¬-Øm≥ _-tØ-cn ]©m-b-Øn¬ \n-b-am-\p-kr-Xam-b A-d-hp-im-e-bp-t≠m, amwk hn¬-∏-\-im-e-bp-t≠m F-∂Xp kw-_-‘n-®v c-≠m-gv-N-bv-°p≈n¬ hn-i-Zo-I-c-Ww \¬-I-Wsa-∂m-Wv ssl-t°m-S-Xn-bp-sS \n¿-tZ-iw.-

I¬-∏-‰: ss_-°n¬ I-S-Øp-Ibm-bn-cp-∂ 12 en-‰¿ hn-tZ-i-a-Zyw ]n-Sn-Iq-Sn. kp¬-Øm≥ _-tØcn I-√q¿ 67¬ hm-l-\-]-cn-tim[-\-bv-°n-sS-bm-Wv a-Zyw ]n-Sns®-Sp-Ø-Xv. kw-`-h-Øn¬ I√q¿ ]-W-∏m-Sn ho-´n¬ {]-Im-ins\ A-d-Ãv sN-bv-Xp. kp¬-Øm≥ _-tØ-cn F-Ivssk-kv k¿-°nƒ Hm-^n-kn-se {]n-h‚o-hv Hm-^n-k¿ ]n _m-_pcm-Pv, kn-hn¬ F-Iv-ssk-kv Hm^n-k¿-am-cm-b ]n F-kv hn-\ojv, sI hn jm-Pn F-∂n-h¿ tN¿∂m-Wv a-Zyw ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.-

Im-dpw ss_-¡pw Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-hm-hn-\v ]-cn-¡v sh-≈-ap-≠: X-cp-h-W- Su-Wn ¬ Im-dpw ss_-°pw Iq-´n-bn-Sn®v bp-hm-hn-\v ]-cn-°v. ss_-°v bm-{X-°m-c-\m-b X-cp-h-W Gtg-\m¬ kz-tZ-in tNm-ºm-f≥ dn-bm-kn-\m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. Cbm-sf am-\-¥-hm-Sn Pn-√m B-ip]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-∂-se D-®-tbm-sS-bm-Wv A-]-I-S-ap-≠m-b-Xv. am-\-¥-hmSn-bn¬ \n-∂p sh-≈-ap-≠ `m-KtØ-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ ss_-°pw ]-Sn-™m-d-Ø-d `m-KØv \n-∂p h-∂ Im-dpw X-Ωn¬ Xcp-h-W-bn¬ Imdpw ss_°pw Iq-´n-bn-Sn-®p≠m-b A-]ISw Iq-´n-bn-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p.-

tØ-cn cq-]-X A-`n-{]m-b-s∏-´p. _-Z¬-tdm-sU-∂ B-i-bw \n-ehn¬ A-S-™-p-In-S-°p-∂ tdmUv Xp-d-°m-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ aμ-K-Xn-bn-em-°pw. _-Z¬-tdm-

]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v tUmŒ¿-am¿ H.-]n. _-ln-jv-I-cn-®p. tUm-Œ¿-am¿ H.-]n. _-ln-jv-I-cn®-tXm-sS Nn-In¬-k-tX-Sn-sbØn-b tcm-Kn-Iƒ h-e-™p. hn-h-c-a-dn-™v C-S-Xv bp-h-P\ kw-L-S-\-I-fpw B-ip-]-{Xnbn¬ {]-Xn-tj-[-hp-am-sb-Øn. {]-Xn-tj-[-sØ Xp-S¿-∂v tUmŒ¿-am¿ H.-]n-bn¬ tk-h-\w sNøm≥ X-øm-dm-hp-I-bm-bn-cp-∂p. tUm-Œ¿-am¿ Ir-Xy-k-a-bØv B-ip-]-{Xn-bn¬ lm-P-cmhm-Ø-Xpw H-∏n-Sm-sX ap-ßp-∂Xpw {i-≤-bn¬-s∏-´-Xm-bn Btcm-Ky-h-Ip-∏v U-b-d-Œ¿-°v dnt]m¿-´v \¬-Ip-sa-∂v hn-Pn-e≥kv A-Uo-j-\¬ U-b-d-Œ¿ Adn-bn-®p.-

]pÂ-¸-Ån-bn lÀ-¯m ]qÀ-Ww ]p¬-∏-≈n: tIm-f-dm-´p-Ip-∂nse B¿.-F-kv.-F-kv. A-{I-aØn¬ {]-Xn-tj-[n-®v ]p¬-∏≈n ta-J-e-bn¬ \-S-Øn-b l¿Øm¬ ]q¿-Ww. ]p¬-∏-≈n, ap-≈≥-sIm-√n ]-©m-b-Øp-I-fn¬ I-S-I-tºmf-߃ A-S-™p-In-S-∂p. hm-l\-߃ \n-c-Øn-en-d-ßn-bn-√.

Pn-√-bn-se B-Zy-sØ K-h. bp\m-\n Un-kv-s]≥-k-dn C-∂p-cmhn-se 10.-30\v ]-\-a-cw ]-©m-bØv tjm-∏n-Mv tImw-π-Iv-kn¬ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n sI A-kv-a-Øv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ssh-kv {]-kn-U‚ v tj¿-fn tPm-Wn A-[y-£-X-h-ln-°pw. Pn-√m, tªm-°v, {Km-a-∏-©m-bØv -{]-Xn-\n-[n-Iƒ ]-s¶-Sp]-\-a-cw: k¿-°m¿ A-\p-h-Zn-® °pw.-

D-Zv-L-m-S-\w C-¶v

\u-jm-Zv Io-t®-cn ap-Jy-{]-`m-jWw \-S-Øn. Pn-√m sk-{I-´-dn Sn \m-k¿, Pn-√m I-Ωn-‰n Aw-Kw \m-k¿ X-cp-h-W, hn kp-sseam≥, D-kv-am≥ Ip-≠m-e, a-fiew {]-kn-U‚ v k-a-Zv ]n-em-°mhv, sk-{I-´-dn ju-°-Øv ]o-®t¶m-Sv kw-km-cn-®p.

cm-{Xn-bm-{X: ^-e-{]-Z-am-b C-S-s]-SÂ th-W-sa-¶v cq]X kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: tZ-iob-]m-X-I-fn-eq-sS-bp-≈ cm-{Xnbm-{Xm \n-tcm-[-\w ]-cn-l-cn°m≥ \-S-]-Sn-Iƒ Xz-cn-X-s∏-SpØ-W-sa-∂v kp¬-Øm≥ _-

kv-Iq-fn-¬ Im-bn-I-Zn-\-amb-Xn--\m-¬ Iq-´p-Im-¿-s°m-∏wI¬-∏-‰-bn¬- F-Øn-b A-PnØv- Ip-fn-°m≥ sh-≈-s°´n¬ C-d-ßn-b-Xm-bn-cp-∂p. kv-t]m-¿-Sv-kv- B-tLm-j-el-cn-bn-em-bn-cp-∂ kv-Iq-fn-te°v- k-l-]m-Tn-bp-sS a-c-Whm¿-Ø F-Øn-b-Xv Iq-´q-Im-¿°pw- A-[ym-]-I¿-°pw- Xmßm-hp-∂-Xn-e-∏p-d-am-bn-.--- A-]I-S-a-dn-™v- ÿ-e-sØ-Øn-b \m-´p-Im-cpw ^-b¿-t^m-gv-kpw Xp¿-°n Po-h≥-c-£m-k-an-Xn{]-h¿-Ø-I-cp-am-Wv A-h-i-\ne-bn-em-b A-Pn-Øn-s\ ]p-dsØ-Sp-Ø-Xv.--

Pn-Ãm B-ip-]-{Xn-bn an-¶Â-¸-cn-tim-[-\

P-\-hn-cp-² \-b-§Ä-s¡-Xn-tc F-kv.-Un.-]n.-sF. ]-Z-bm-{X \-S-¯n

[-\-k-lm-b hn-X-c-Ww \m-sf I-¬-∏-‰: am-c-I-tcm-Kw aq-ew I„-s∏-Sp-∂ Pn-√-bn-se 200 tcmKn-I-ƒ-°v \m-sf cm-hn-se 10.30\v I-¬-∏-‰ ap-\n-kn-∏-¬ Su¨-lm-fn-¬ [-\-k-lm-b hn-X-cWw \-S-Øm≥ ap-kv-enw eo-Kv Pn-√m t\-Xr-tbm-Kw Xo-cp-am-\n®p. kw-ÿm-\ P-\-d-¬ sk-{I´-dn sI ]n F a-Po-Zv D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. {]-kn-U-‚ v ]n ]n F I-cow A-[y-£-X-h-ln-®p. ]m-¿-e-sa-‚ v Xn-c-s™-Sp-∏n-\v ]m-¿-´n-sb i-‡n-s∏-Sp-Øp-∂∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn Pn-√-bn-se aq-∂p \n-tbm-P-I a-fi-e-ß-fnepw {]-h-¿-Ø-I I-¨-h-≥-j-\pI-ƒ tN-cpw. \-hw-_-¿ c-≠n-\v I-¬-∏-‰, Hº-Xn-\v am-\-¥-hm-Sn, kp-¬Øm-≥ _-tØ-cn I-¨-h-≥-j\p-I-ƒ kw-L-Sn-∏n-°pw. thm-´¿-]-´n-I-bn-¬ t]-cv tN-¿-°p-∂Xp k-a-b-_-‘n-X-am-bn ]q-¿Øn-bm-°m-≥ Io-gv-L-S-I-ßtfm-Sv A-`y-¿-Yn-®p. ss_-Øp-dlvv-a `-h-\-\n-¿-am-Ww aq-∂p \ntbm-P-I -a-fi-e-ß-fn-epw Hmtcm ho-Sv ho-Xw B-Zy-L-´-Øn¬ ]q-¿-Øo-I-cn-°m-≥ a-fi-ew I-Ωn-‰n-I-ƒ-°v \n-¿-tZ-iw \-¬In. A-¬-l-¿-Pv sI.-Fw.-kn.-knbp-sS [-\-k-lm-b-tØm-sS-bmWv `-h-\-\n-¿-am-Ww \-S-Øp-∂Xv. ]n ]n hn aq-k, Fw F ap-lΩ-Zv P-am-¬, sI kn am-b-≥-lmPn, ]n sI A-_q-_-°-¿, ItÆm-fn ap-l-Ω-Zv, ]n ]n A-øq_v, d-km-Jv I-¬-∏-‰, A-–p-√ am-S-°-c, Fw sI A-_q-_-°-¿ lm-Pn, Fw F A-ssk-\m-¿, sI ]n D-kv-am-≥ lm-Pn kw-kmcn-®p.-

9 HtŒm_¿ 2013 _p[≥

sU-∂ B-i-b-sØ cq-]-X FXn¿-°p-∂n-√. F-∂m¬, Im-emIm-e-am-bn D-]-tbm-Kn-®p-h-cp-∂ tdm-Uv Xp-d-∂p-In-´p-∂ \-S-]-SnI-fm-Wv th-≠-Xv.

I-cn-¦Â Izm-dn-bn- kv-t^m-S-\w; c-−p-t]À-¡v ]-cn-¡v sh-≈-ap-≠: sh-≈-ap-≠ hm-fmcw-Ip-∂n¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ Icn-¶¬ Izm-dn-bn-ep-≠m-b A-]I-S-Øn¬ c-≠p-t]¿-°v ]-cn-°v. Im-´n-°p-fw kz-tZ-in-I-fm-b h-Ss° ]p-c-°¬ sXm-Ωn (52), t__n (50) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cnt°-‰-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v A-t©msS- ]m-d-s]m-´n-°p-∂-Xn-\m-bn \S-Øn-b kv-t^m-S-\-Øn-em-Wv C-h¿-°v ]-cn-t°-‰-Xv. Kp-cp-X-cam-bn ]-cn-t°-‰ sXm-Ωn-sb tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-fPn-epw t_-_n-sb I¬-∏-‰-bnse kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-epw {]-th-in-∏n-®p.-

\m-emw-X-cw Xp-ey-X: 691 t]À ]-co-£-sb-gp-Xn I¬-∏-‰: kw-ÿm-\ km-£-cXm an-j≥ \-S-Øp-∂ \m-emw-Xcw Xp-ey-Xm tIm-gv-kn-s‚ H-ºXmw _m-®n¬ Pn-√-bn¬ 691 t]¿ ]-co-£-sb-gp-Xn. 37 tI-{μß-fn¬ \-S-∂ ]-co-£-bn¬ a-ebm-fw, Cw-•o-jv, \-Ω-fpw \-ap°v Np-‰pw, I-W-°v hn-j-b-ßfm-Wv Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂-Xv.ap-t≠-cn _-Uv-kv kv-s]jy¬ kv-Iq-fn¬ Pn-√m ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v sI hn i-in D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m ]-©mb-Øv -B-tcm-Ky-˛-hn-Zym-`ym-k kv-‰m‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ Fw ap-l-Ω-Zv _-jo¿ A-[y-£X-h-ln-®p. \-K-c-k-`m Iu¨kn-e¿ hn ]n tim-im-Ω, km-£c-Xm an-j≥ Pn-√m tIm-˛-Hm-Unt\-‰¿ kz-bm \m-k¿, A-kn v tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ ]n hn im-kv-X-{]-km-Zv, _-Uv-kv kvIqƒ A-[ym-]n-I-am-cm-b kn-Pn B‚-Wn, ]n _n-μp, t\m-U¬ t{]-c-Iv ]n hn hm-k-¥n, t{]-c-Ivam-cm-b a-Rv-Pp-j, Fw Fw ]pjv-]-e-X, ]n F≥ A-\n-X t\- \m-emw-X-cw Xp-ey-Xm ]-co-£ ap-t≠-cn-bn¬ Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI hn i-in D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p Xr-Xzw \¬-In.-

inÂ-¸-im-e \-S-¯n I¬-∏-‰: D-d-hn-S am-en-\y kw-kvI-c-W kw-hn-[m-\-am-b ss]-∏v Iw-t]m-Ãv bq-\n-‰n-s‚ ssh-Øncn ]-©m-b-Øn-se Kp-W-t`m‡m-°ƒ-°m-bn ]-cn-io-e-\ ]cn-]m-Sn \-S-Øn. Kp-W-t`m-‡r hn-ln-Xw kzo-I-cn-®p-sIm-≠mWv ]-cn-]m-Sn \-S-Øn-b-Xv. ip-NnXz-an-j≥ A-kn- v tIm-˛-HmUn-t\-‰¿ c-Po-jv ¢m-sk-Sp-Øp.-

]-«n-I-hn-`m-K-§-sf kÀ-¡mÀ A-h-K-Wn-¡p-s¶-¶v I¬-∏-‰: am-dn-am-dn `-cn-°p-∂ k¿-°m-cp-Iƒ ]-´n-I-hn-`m-K-ßsf A-h-K-Wn-°p-I-bm-sW-∂v Aw-t_-Zv-I¿ tkm-jy-en-kv-‰v s^-U-td-j≥ kw-ÿm-\ `m-chm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ B-tcm-]n-®p. ]-´n-I-hn-`mK-߃-°m-bn \¬-In-b hm-Kv-Zm\-߃ ]m-en-°p-∂-Xn¬ A-ew-

`m-hw Xp-S-cp-I-bm-Wv. Pm-Xn-k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ ]-gb-Xp-t]m-se hn-t√-Pv Hm-^n-kpIƒ h-gn \¬-Ip-I, a-e-tbm-c {]tZ-i-ß-fn-se ap-gp-h≥ ]-´n-I-hn`m-K-߃-°pw H-tc-°¿ `q-an-bpw ho-Spw \¬-Ip-I, B-Zn-hm-kn tIm-f-\n-I-fn¬ ss{]-a-dn kv-Iqfp-Iƒ Xp-S-ßm≥ D-Ø-c-hm-Z-s∏-

´ kw-L-S-\-Iƒ-°v A-\p-a-Xn \¬-Ip-I, A-hn-hm-ln-X¿, hn-[h-Iƒ F-∂n-h¿-°m-bn {]-tXyI ]-≤-Xn-Iƒ {]-Jym-]n-°p-I Xp-S-ßn-b B-h-iy-ß-fpw `m-chm-ln-Iƒ D-∂-bn-®p. P-\-d¬ sk-{I-´-dn hn c-am-tZ-hn, kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n Aw-K-ß-fm-b ]n {io[-c≥, k-t¥m-jv ]-s¶-Sp-Øp.-


{]mtZ-inIw

9 HtŒm_¿ 2013 _p[≥

]cn-]mSn

Im-«p-t]m-¯p-IÄ sXm-gn-em-fn-IÄ¡v `o-j-Wn-

]\a-cw ]-©mb-Øv tjm∏n-Mv tImw-π-Ivkv: K-h. bp-\m\n Un-kv-s]≥k-dn D-Zv-Lm-S\w˛ 10.30 am-\-¥-hm-Sn tIm˛Hm-]-td‰o-hv tIm-fPv: hn-Zym¿-Yn-Iƒ°p-≈ {]-kw-K˛{]-_-‘ a¬k-cw˛ 11.00

Kq-U-√q-¿: \o-e-Kn-cn Pn-√-bn-se tIm-Ø-Kn-cn-bn-¬ Im-´p-t]mØp-I-fp-sS i-eyw cq-£-am-bn. tX-bn-e-tØm-´-ß-fn-¬ X-º-Sn°p-∂ Im-´p-t]m-Øp-I-ƒ tXm´w-sXm-gn-em-fn-I-ƒ-°m-Wv `o-jWn-bm-b-Xv. Ir-jn-ÿ-e-ß-fn-¬ C-d-ßn \m-iw-h-cp-Øp-∂-Xpw ]-Xn-hmbn-´p-≠v. cm-∏-I-¬ hy-Xym-k-an√m-sX-bm-Wv Im-´p-t]m-Øp-Iƒ P-\-hm-k-tI-{μ-ß-fn-te-°v C-d-ßp-∂-Xv. k-ao-]-sØ h-\-Øn-¬ \n∂m-Wv Im-´p-t]m-Øp-I-ƒ Irjn-bn-S-ß-fn¬ F-Øp-∂-Xv.

Adnbn-¸pIÄ

I-cmÀ \n-b-a-\w I¬-∏-‰: C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v sa‚¬ sl¬-Øv B‚ v \yqtdm k-b≥-k-kn-s‚ (Cw-lm≥kv) Pn-√m am-\-kn-Im-tcm-Ky ]≤-Xn-bn-te-°v H-cp h¿-j-tØ°v I-cm¿ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ \n-b-a-\w \-S-Øp-∂-Xn-\v A-t]£ £-Wn-®p. ssk-Iym-{Sn-Ãv-˛ ssk-Iym-{Sn-bn¬ Fw.-Un, ]n.Pn. Un-tπm-a, ¢n-\n-°¬ sskt°m-f-Pn-Ãv-˛ Fw.-^n¬ ¢n-\n°¬ ssk-t°m-f-Pn, P-\-d¬ \-gv-kv-˛ P-\-d¬ \-gv-kn-Mn¬ Untπm-a/_n.-F-kv.-C. \-gv-knMn¬ _n-cp-Zw, {]-hr-Øn ]-cn-Nbw. \-gv-kn-Mv Hm¿-tU¿-en ˛ Fkv.-F-kv.-F¬.-kn, c-≠p h¿-jsØ {]-hr-Øn-]-cn-N-bw. Xm¬∏-cy-ap-≈ D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ At]-£-Iƒ 17\v ap-ºv Ip-Xn-c-h´w sa‚¬-sl¬-Øv sk‚¿ Imw-]-kn-ep-≈ Cw-lm≥-kv Hm^n-kn¬ F-Øn-°-Ww. A-t]£ A-b-t°-≠ hn-em-kw: Ub-d-Œ¿, Cw-lm≥-kv, Ip-Xn-c-h´w ]n.-H, tIm-gn-t°m-Sv-˛ 16. t^m¨: 0495 2741704.

{K-Ù-im-e D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: am-\n-hb¬ k¿-thm-Z-bw {K-Ÿ-im-e B¿-Sv-kv B‚ v kv-t]m¿-Sv-kv ¢∫v sI-´n-Sw sF kn _m-e-Ir-jvW≥ Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. s\-t∑-\n {Km-a-∏-©mb-Øv {]-kn-U‚ v P-bm-ap-c-fn A-[y-£-X-h-ln-®p. Pn-√m ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI hn iin ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. {KŸ-im-em {]-kn-U‚ v hn ]n h¿Ko-kv sF kn _m-e-Ir-j-W-\v D-]-lm-cw \¬-In. sI-´n-Sw \n¿an-® sI Pn X-¶-®-\v Fw.-F¬.F. D-]-lm-cw \¬-In. Pn-√m ]©m-b-Øv Aw-Kw ta-cn tXm-akv, {Km-a-∏-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v sI B¿ km-P≥, tªm-°v ]-©m-b-Øv Aw-Kw kp-tc-jv Xm-fq¿, sI F sF-kIv, ]n sI k-Øm¿, tSm-an a-e-hb¬, sI Fw tPm¨, kn ]n _j-o¿ kw-km-cn-®p.-

"t]m-j-Im-lm-c ]-²-Xn \-S-¸m-¡-Ww' ]q-Xm-Sn: a-{¥n ]n sI P-b-e-£van-bp-sS ^-≠p-]-tbm-Kn-®v Iuam-c-°m-cm-b B-Zn-hm-kn-Iƒ°v \¬-Ip-∂ t]m-j-Im-lm-c ]≤-Xn ]q-Xm-Sn-bn-epw \-S-∏m-°W-sa-∂v sF.-F≥.-Sn.-bp.-kn. tam-t´m¿ Fw-tπm-bo-kv bq-\nb≥ a-fi-ew I-Ωn-‰n B-h-iys∏-´p. Pn-√-bn¬ G-‰-hpw Iq-SpX¬ B-Zn-hm-kn-Iƒ Xn-ßn∏m¿-°p-∂ ]-©m-b-Øp-I-fn¬ \m-emw ÿm-\-Øm-Wv ]q-Xm-Sn ]-©m-b-Øv. F-∂m¬, \m-ep ]©m-b-Øp-I-fn¬ am-{X-sa Cu ]-≤-Xn \-S-∏m-°n-bn-´p-≈q. tbmK-Øn¬ {]-kn-U‚ v hn jn-_n A-[y-£-X-h-ln-®p. sI bp am\p, Kn-co-jv, hn-izm-an-{X≥, P-bvtam≥, cm-tP-jv, jn¬-k¨, aΩp-´n kw-km-cn-®p.

kzo-I-c-Ww \Â-In ta-∏m-Sn: tZ-io-b I¿-j-I-sØmgn-em-fn s^-U-td-j≥ ta-∏m-Sn a-fi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ kw-ÿm-\ a-e-tbm-c hnI-k-\-k-an-Xn ssh-kv sN-b¿am≥ F≥ Un A-∏-®-\pw I¬∏-‰ tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v ]n sI A-\n¬-Ip-am-dn\pw Nq-c¬-a-e Su-Wn¬ kzo-Ic-Ww \¬-In. tbm-Kw F≥ Un A-∏-®≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI.-]n.-kn.-kn. sk-{I-´-dn sI kn I-S-ºq-cm≥ ap-Jy-{]-`m-jWw \-S-Øn. tZ-io-b I¿-j-IsØm-gn-em-fn ta-∏m-Sn a-fi-ew {]-kn-U‚ v F cmw-Ip-am¿ A[y-£-X-h-ln-®p. sF.-F≥.-Sn.-bp.-kn. Pn-√m sk-{I-´-dn-am-cm-b H `m-kv-I-c≥, F≥ sI kp-Ip-am-c≥, bq-Øv tIm¨-{K-kv ta-∏m-Sn a-fi-ew {]-kn-U‚ v sI ]n ssl-Z¿ Aen, \m-k¿ Xr-ss°-∏-‰ bq-\pkv, Zn-t\-iv Nq-c¬-a-e kw-kmcn-®p.

Pn-√m Pq-tUm Nm-w-]y≥-jn-∏v I¬-∏-‰-bn¬ kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ {]-kn-U-‚ v k-eow I-S-h≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Pn-Ãm Pq-tUm Nm-w-]y³-jn-¸v XpS§n I¬-∏-‰: Pn-√m kv-Iqƒ sK-bnwkv A-tkm-kn-tb-j-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ h-b-\m-Sv Pq-tUm A°m-U-an-bn¬ \-S-∂ Pn-√m PqtUm Nm-w-]y≥-jn-∏v kv-t]m¿-Sv-

kv Iu¨-kn¬ {]-kn-U-‚ v keow I-S-h≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. Fw ]n a-Øm-bn A-[y-£X-h-ln-®p. sK-bnw-kv A-tkmkn-tb-j≥ sk-{I-´-dn sI kn

k-Æn, Kn-co-jv s]-cp-¥-´, k-\q]v F-kv, l-ao-Zv ]m-W-°-S, Sn kXo-jv-Ip-am¿, ]n sP hn-jv-Wp, ssP≥ am-Xyp, ]n kn ss_-Pp, A-cp¨-In-c¨ kw-km-cn-®p.

kozhikode/wyd

Im³-kÀ _m-[n-¨ ho-«-½ k-lm-bw- tX-Sp-¶p am-\-¥-hm-Sn-: A¿-_p-Zw- _m[n-®v- Nn-In-¬-k-bn¬- I-gn-bp∂ ho-´-Ω D-Zm-c-a-Xn-I-fp-sS k-lm-bw- tX-Sp-∂p. am-\-¥hm-Sn- F-cp-a-sØ-cp-hn-se Xpt∏-en¬- ho-´n¬- jn-Pp-hn-s‚ `m-cy- A-ºn-fn-bm-Wv- (33)- NnIn-¬-km k-lm-bw tX-Sp-∂Xv.-- hm-S-I-ho-´n¬- Xm-a-kn-°p∂ \n¿-[-\-cm-b jn-Pp-hn-s‚ Ip-Spw-_-Øn-\v- C-Xn-\-Iw- Xs∂ `o-a-am-b Xp-I Nn-In-¬-kbv-°m-bn- sN-e-hm-bn. Iq-en-∏-Wn-sb-Sp-°p-∂ jnPp-hn-s‚ h-cp-am-\w-sIm-≠m-

tem-tKm £-Wn-¨p am-\-¥-hm-Sn: D-]-Pn-√m Im-bn-Ita-f-bv-°v hn-Zym¿-Yn-I-fn¬-\n∂v A-\p-tbm-Py-am-b tem-tKm £-Wn-®p. Xn-c-s™-Sp-°-s∏-Sp-∂-Xn-\v k-Ωm-\w \¬-Ipw. A-t]-£Iƒ 10\v ap-ºv D-]-Pn-√m hn-Zym`ym-k Hm-^n-kn¬ F-Øn-°Ww. t^m¨: 9562387371.-

`-h-\-\nÀ-am-W ]p-tcm-K-Xn A-h-tem-I-\w I¬-∏-‰: Zm-cn-{Zy-tc-J-bv-°v Xm-sg-bp-≈ Ip-Spw-_-߃-°v `-h-\\n¿-am-W-Øn-\v [-\-k-lm-bw \¬-Ip-∂ ]-≤-Xn-bm-b C-μn-cm Bhm-kv tbm-P-\ {]-Im-cw ssh-Øn-cn {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ `-h-\-\n¿am-W ]p-tcm-K-Xn A-h-tem-I-\w sN-bv-Xp. ]-≤-Xn {]-Im-cw \n¿-amWw ]q¿-Øn-bm-°m-Ø ho-Sp-Iƒ ]q¿-Øo-I-cn-°p-∂-Xn-\p-≈ \-S]-Sn-Iƒ Du¿-Pn-X-am-°m≥ tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v ]n K-Km-dn≥ A-[y-£-X-h-ln-®p.

I¸-ä-bn _n-h-td-P-kv Hu-«v-e-äv {]-hÀ-¯n-¡p-¶-Xv sse-k³-kn-Ãm-sX I¬-∏-‰: _n-h-td-P-kv tIm¿-]td-j-s‚ I¬-∏-‰ ]n.-U-ªyp.Un. Hm-^n-kv tdm-Un-se a-Zyhn¬-∏-\-im-e I-gn-™ B-dp-amk-am-bn {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv \-Kc-k-`-bp-sS sse-k≥-kn-√m-sX. _n-h-td-P-kv tIm¿-]-td-js‚ Nn-√-d hn¬-∏-\-im-e-bv-°v I-gn-™ G-{]n¬ H-∂p-ap-X¬ sse-k≥-kv ]p-Xp-°n \¬-tI≠-Xn-s√-∂m-Wv ap-\n-kn-∏¬ Iu¨-kn¬ Xo-cp-am-\n-®-Xv. F-

∂m¬, tIm-S-Xn D-Ø-c-hn-s‚ ]n≥-_-e-Øn¬ {]-h¿-Ø-\w Xp-S¿-∂p. F-∂m¬, tIm-S-Xn A-\p-h-Zn® k-a-bw A-h-km-\n-®n-´v Im-eta-sd-bm-bn. {]-h¿-Ø-\w \n¿-Øn-h-bv°m-\p-≈ Xo-cp-am-\w tIm¿-]td-j-s‚ `m-K-Øp \n-∂p-ap-≠mbn-´n-√. \n-b-a-ew-L-\w Xp-S-cp-Ibm-Wv. Nn-√-d I-®-h-S-°m-sc t]m-

epw sse-k≥-kn-s‚ t]-cn¬ ]oUn-∏n-°p-∂ \-K-c-k-`m A-[nIr-X-cm-h-s´, hn-j-b-Øn¬ au\w-]m-en-°p-I-bm-Wv. \-K-c-a-[yØn¬ a-Zy-hn¬-∏-\-im-e {]-h¿Øn-°p-∂-Xn-\m¬ cm-{Xn-sbt∂m ]-I-se-t∂m hy-Xym-k-an√m-sX Su-Wn¬ a-Zy-]-cp-sS ieyw cq-£-am-Wv. a-Zy-hn¬-∏-\-im-e {]-h¿-Øn°p-∂ ]n.-U-ªyp.-Un. tdm-Unse Xm-a-k-°m¿ a-Zy-]m-\n-I-fp-

sS i-eyw Im-c-Ww s]m-dp-Xn-ap´p-I-bm-Wv. kv-{Xo-Iƒ-°pƒ-s∏-sS h-gn\-S-°m≥ I-gn-bm-Ø A-h-ÿ. {]-tZ-i-hm-kn-I-fp-sS \n-c-¥-c ]- c m- X n- I ƒ- s °m- S p- h n- e m- W v hn¬-∏-\-im-e-bv-s°-Xn-tc \-S]-Sn-sb-Sp-°m≥ \-K-c-k-` Xøm-dm-b-Xv. F-∂m¬, \n-b-a-\-S-]-Sn-Ifn-eq-sS \-K-c-k-`-bp-sS \o-°sØ {]-Xn-tcm-[n-°m-\m-bn-cp-

∂p tIm¿-]-td-j-s‚ {i-aw. {]h¿-Ø-\w am-‰m≥ sI-´n-Sw e-`ya-s√-∂m-Wv tIm¿-]-td-j≥ A[n-Ir-X-cp-sS hn-i-Zo-I-c-Ww. I¬-∏-‰ \-K-c-k-`m A-Xn¿Øn-tbm-Sv tN¿-∂ ap-´n¬ ]©m-b-Øn-se F-S-s∏-´n-bn-te°v _n-h-td-P-kv tIm¿-]-tdj≥ Hu-´v-se-‰v am-‰n-ÿm-]n°m≥ _nh-tdPkv A-[n-IrX¿ {i-aw Xp-S-ßn-b-Xm-bpw ]d-b-s∏-Sp-∂p.-

_m-h-en kv-IqÄ sh-_v tem-I-t¯-¡v _pw hn-Z-Kv-[-cp-sS k-lm-b-hpw tªm-Kv cq-]o-I-c-W-Øn¬ hnZym¿-Yn-Iƒ-°v k-lm-b-I-ambn. sF.-Sn. kw-cw-`-I-cm-b Iyp_n-Iv C≥-^¿-ta-j≥ sk‚-dmWv km-t¶-Xn-I k-lm-bw \¬In-b-Xv. \m-´p-Im-cp-sS kr-„nIƒ-°pw tªm-Kn¬ C-Sw \¬Im≥ D-t±-in-°p-∂p-≠v. km-aq-ln-I-hpw km-º-Øn-Ihp-am-bn ]n-∂m-°w \n¬-°p-∂ _m-h-en {]-tZ-i-Øn-s‚ kw-kv- ]g»n ss{S-_¬ tlm-kv-‰¬ I-Wn-bm-º-‰-bn¬ kn-\n-am kw-hn-[m-b-I≥ c-Rv-Pn-Øv Im-cn-I ap-t∂-‰-Øn-\v tªm-Kv D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p k-lm-b-I-c-am-hp-sa-∂m-Wv \m´p-Im-cp-sS {]-Xo-£. kv-Iq-fnse 12 Hm-fw Ip-´n-I-fm-Wv tªmKv \n¿-am-W-Øn-\v {]-[m-\ ]-¶ph-ln-®-Xv. tªm-Kn-s‚ D-Zv-Lm-S\w C∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v N-e®n-{X ]n-∂-Wn Km-b-I≥ {^mt¶m \n¿-h-ln-°pw.I¬-∏-‰: h-b-\m-Sv ]m¿-e-sa‚ v bn A-©p-tIm-Sn cq-] tI-{μ-k¿- \- n-em-hp-∂-Xv. ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\-Øn-\v A-\p-h-Zn-® Xpa-fi-e-Øn¬ Fw.-]n. ^-≠n- °m¿ \¬-Ip-∂p-≠v. C-Xn¬ 22 i-X-am-\w Z-en-X- I Ip-d-hm-Wv. s‚ 90 i-X-am-\w sN-e-h-gn-®ptbm-K-Øn¬ Pn-√m {]-knkp¬-Øm≥ _-tØ-cn: h-b-\m-Sv k¿-K-th-Zn-bp-sS B-`n-ap-Jy- sh-∂v A-h-Im-i-s∏-Sp-tºmƒ Z- cp-sS hn-I-k-\-Øn-\m-bn sN-eØn¬ Sn kn tPm¨ A-\p-kv-a-c-Ww \-S-Øpw. C∂p ssh-Io-´v A- en-Xv hn-I-k-\-Øn-\p th-≠n hm-°-W-sa-∂m-Wv N-´w. F- U‚ v ]n Fw kp-Ip-am-c≥ A-[y©n-\v kp¬-Øm≥ _-tØ-cn ]-ªn-Iv sse-{_-dn lm-fn¬ "Sn kn Im-cy-am-sbm-∂pw sN-bv-Xn-s√- ∂m¬, C-Xp-h-sc-bp-≈ Im-e-b- £-X-h-ln-®p. sk-{I-´-dn H Sn tPm¨: Io-gm-f-cp-sS I-Ym-Im-c≥' F-∂ hn-j-b-Øn¬ U-b-‰v ap≥ ∂v tI-c-fm Z-en-Xv s^-U-td- f-hn¬ hn-h-cm-h-Im-i \n-b-a-{]- hn-P-b≥, ssh-kv {]-kn-U‚ v A-[ym-]-I≥ ]n sI sd-Pn {]-`m-j-Ww \-S-Øpw. {]-^. sI _m-e- j≥ Pn-√m I-Ωn-‰n Ip-‰-s∏-Sp- Im-cw e-`n-® a-dp-]-Sn-bn¬ ]-´n-I- kn A-ø-∏≥, kn B¿ a-Wn, hn tKm-]m-e≥, hn-\-b-Ip-am¿ A-gn-∏p-d-Øv, ]n I-kv-Xq-cn-`m-bn, tUm. Øn. Hm-tcm Fw.-]n-am¿-°pw a- h¿-K-°m¿-°p th-≠n Iq-Sp-X¬ hn eo-\, im-¥, hn ]n {]-Im-i≥ fi-e-Øn-s‚ hn-I-k-\-Øn-\m- Xp-I sN-e-h-gn-®p-sh-∂m-Wv a- kw-km-cn-®p. ]n F a-Øm-bn, _m-h ]m-ep-Ip-∂v ]-s¶-Sp-°pw.am-\-¥-hm-Sn: kz-¥-am-b tªmKn-eq-sS _m-h-en K-h. bp.-]n. kvIqƒ sh-_v tem-I-tØ-°v {]th-in-°p-∂p. \q-X-\ km-t¶-XnI-hn-Zy D-]-tbm-Kn-®v Ip-´n-I-fpsS k¿-K-ti-jn hn-I-kn-∏n-°pI F-∂ e-£y-tØm-sS-bm-Wv "Hm-ssf-Iƒ' F-∂ t]-cn¬ tªm-Kv Xp-S-ßn-b-Xv. _m-h-enbn-epw ]-cn-k-c {]-tZ-i-ß-fnepw Xm-a-kn-°p-∂ th-S-Ku-Ucp-sS `m-j-bn¬ \n-∂m-Wv ]p-gIƒ F-∂¿-Yw h-cp-∂ Hm-ssfIƒ F-∂ hm-°v tªm-Kn-\v \¬In-b-Xv. ]T-\m-\p-`-h-߃ ]-¶ph-bv-°m-\pw ]p-Xn-b-h B¿-Pn°m-\p-ap-≈ {i-a-Øn-s‚ `m-K-ambm-Wv kv-Iq-fn-\v kz-¥-am-sbmcp tªm-Kv F-∂ B-i-b-Øn-\v cq-]w \¬-In-b-Xv.kv-Iq-fn-se Iw-]yq-´¿ em-

Fw.-]n. ^-−n Z-en-XÀ-¡-h-Im-i-s¸-« hn-ln-Xw sN-e-h-gn-¨n-sÃ-¶v B-t£-]w

Sn kn tPm¬ A-\p-kv-a-c-Ww

cm-Py-¯v Iq-Sp-X t]À h-\y-ar-K-§-fm sIm-Ã-s¸-«-Xv Xn-cp-s\-Ãn-bn I¬-∏-‰: Xn-cp-s\-√n-bn¬ 30 h¿j-Øn-\n-sS h-\y-ar-K-ß-fp-sS B-{I-a-Øn¬ sIm-√-s∏-´-Xv 79 t]¿.- cm-Py-Øv X-s∂ G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ t]¿ h-\y-ar-K-ßfm¬ sIm-√-s∏-´-Xv Xn-cp-s\-√nbn-em-Wv. 1982 ap-X-ep-≈ I-W-°p-Iƒ

{]-Im-c-am-Wv h-\y-ar-K-ß-fp-sS B-{I-a-Ww-aq-ew 79 t]-cp-sS Poh≥ s]m-en-™-Xv. h-\y-ar-K B-{I-a-W-Øn¬ C-Xp-h-sc 214 t]¿-°v ]-cn-t°-‰n´p-≠v. sl-Iv-‰¿ I-W-°n-\v ÿe-sØ Ir-jn-bpw \-in-®p. ]-cnt°-‰-h-cn¬ ]-e-cpw C-∂pw \-c-

I-bm-X-\ A-\p-`-hn-°p-I-bmWv. 10,075 A-t]-£-I-fm-Wv Ct∏mƒ \-„-]-cn-lm-c-Øn-\m-bn h-\w-h-Ip-∏n¬ sI-´n-°n-S-°p∂-Xv. 10 i-X-am-\w t]¿-°v am-{Xsa \-„-]-cn-lm-cw e-`n-®n-´p-≈q. ssP-h-h-\-߃ sh-´n-am-‰n tX-

°pw bq-°m-en-bpw a-‰pw h-®p-]nSn-∏n-®-tXm-sS-bm-Wv {]-tZ-i-Øv Im-´m-\-i-eyw cq-£-am-b-Xv. P\ß-fpsS Po-h-\pw kzØn-\pw kw-c-£-Ww th-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v 1990¬ \m-´p-Im¿ B-cw-`n-® k-a-cw C-t∏m-gpw Xp-Scp-I-bm-Wv.-

Im-hp-w-a-µ-¯v ssh-Zyp-Xnap-S-¡w ]-Xn-hm-bn

I¬-∏-‰: sS-en-tImw- cw-K-Øv- hntZ-i-\n-t£-]w- A-\p-h-Zn-°m\p-≈- tI-{μ-k¿-°m¿- Xo-cp-am\w- ]n-≥-h-en-°-W-sa-∂v- _n-.-Fk.-v-F-≥.-F¬.-- Fw-tπm-bo-kv- bq\n-b-≥ tIm-gn-t°m-Sv- sS-entImw- Pn-√m- k-tΩ-f-\w- B-hiy-s∏-´p.-s]m-Xp-P-\-߃-°v- Im-cy£-a-am-b- tk-h-\w- \¬-Im-≥ _n.--F-kv.-F≥.-F-√n-s\- {]m-]v-

F-kv.-F≥.-Un.-]n. tbm-Kw I¬-∏-‰ bq-\n-b≥ `m-c-hm-ln-Iƒ-°m-bn \-S-Øn-b G-I-Zn-\ ]T-\-Iym-w-]v ssa-t{Im ^n-\m≥-kv kw-ÿm-\ tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ F-kv Zo-]m-¶p-c≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

]T-\-Iymw-]v \-S-¯n I¬-∏-‰:

I¬-∏-‰: B-]v-tIm-kv skmssk-‰o-kv Hm¿-K-ss\-tk-j≥ Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ I-Wn-bm-º-‰ ]-©m-bØv {]-kn-U‚m-bn Xn-c-s™-Sp°-s∏-´ No-‰m-eq¿-Ip-∂v £o-ckw-Lw {]-kn-U‚ v tdm-kv -en tSm-an-°v kzo-I-c-Ww \¬-In. Un.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v sI F¬ ]u-tem-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. an¬-a sN-b¿-am≥ ]n Sn tKm-]m-e-°p-dp-∏v, k-l-I-cW-th-Zn Pn-√m {]-kn-U‚ v H hn A-∏-®≥, F ]n Ip-cym-t°m-kv, t_-_n Xp-cp-Øn-bn¬, ]n sP cm-tP-{μ-{]-km-Zv, C sP sk-_mkv-‰y≥ kw-km-cn-®p.

I¬-∏-‰ bq-\n-b≥ ]-cn-[n-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ im-Jm tbm-Kw `m-c-hm-ln-Iƒ-°m-bn G-I-Zn-\ ]T-\-Iym-w-]v \-S-Øn. ssa-t{Im ^n-\m≥-kv kwÿm-\ tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ F-kv Zo-]m-¶-c≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. {]-kn-U‚ v sI B¿ Ir-jvW≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. Fw tam-l-\≥, ap-∂n-b-∏≥, ]n ]n th-em-bp-[≥, D-jm X-ºn, sI Pn A-Pn-Xv Ip-am¿ kw-kmA-º-e-h-b¬: sI.-F-kv.-Fcn-®p.^v.-C. A-º-e-h-e-b¬ im-J tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knam-\-¥-hm-Sn: sh-≈-ap-≠ hn- U‚ v F F-kv hn-P-b D-Zv-Lm-S⁄m≥ sse-{_-dn-bp-sS B-`n- \w sN-bv-Xp. sI.-F-kv.-F-^v.ap-Jy-Øn¬ 13\v ]-Ømw-ssa¬ C. sN-b¿-am≥ ]n Sn tPm-kv APn.-bp.-]n. kv-Iq-fn¬ A-Jn-e [y-£-X-h-ln-®p. Fw bp tPm¿tI-c-f sN-kv Sq¿-W-sa‚ v \-S- Pv, do-\m tKm-]m-e-Ir-jv-W≥, Øpw. kw-ÿm-\-sØ {]-i-kv- sI sP tZ-h-ky, F ]n IpF-kv.-F≥.-Un.-]n. X I-fn-°m¿ ]-s¶-Sp-°pw. cymt°m-kv kw-km-cn-®p.-

im-J Xp-S-§n

sN-kv SqÀ-W-saâv

_-kv kÀ-ho-kv Xp-S-§n Im-∏n-°p-∂v: Im-∏n-°p-∂v-˛-s\Sn-b-t©-cn-˛-]p-d-°m-Sn dq-´n¬ sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. k¿-°pe¿ _-kv k¿-ho-kv B-cw-`n-®p. sF kn _m-e-Ir-jv-W≥ Fw.F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kn a-t\m-Pv A-[y-£-X-h-ln®p. hn Fw hn-iz-\m-Y≥, t__n h¿-Ko-kv, F≥ Ip-am-c≥, sI cm-L-h≥, P-\-I≥, sP-bvk¨, cm-Po-h≥, jn-Pp kw-kmcn-®p. ]-≈n-°m-aq-e, s\-Sn-bt©-cn, ]p-d-°m-Sn, h-≠n-®n-d F∂n-hn-S-ß-fn¬ _- n-\v kzo-I-cWw \¬-In.-

Iq-Sn-¡m-gv-N C-¶v Xn-cp-s\-√n: {Km-a-∏-©m-bØn¬ sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xnbn¬ Hm-h¿-kn-b¿, A-°u≠‚ v Iw Iw-]yq-´¿ Hm-]-td-‰¿ X-kv-Xn-I-I-fn¬ \n-b-a-\-Øn-\v C-∂p-cm-hn-se 11\v Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øpw.Hm-h¿-kn-b¿-°v Un-tπm-a C≥ kn-hn¬ F≥-Pn-\o-b-dnMv/sF.-Sn.-sF. A-°u-≠‚ v Iw Iw-]yq-´¿ Hm-]-td-‰¿-°v _n.tImw, ]n.-Pn.-Un.-kn.-F, Cw-•ojv-˛-a-e-bm-fw Un.-Sn.-]n. F-∂n-hbm-Wv tbm-Ky-X.-

Npcp¡¯nÂ

\yq-\-]-£- {]-tam-«À \n-b-a-\-hn-hm-Zw; kÀ-¡mÀ \n-e-]m-Sv hy-à-am-¡-W-sa-¶v I¬-∏-‰: \yq-\-]-£ {]-tam-´¿ \n-b-a-\-Øn¬ ss{I-kv-Xh k-ap-Zm-b-Øn-\v A¿-l-am-b ]-¶v \¬-Im-sX \yq-\-]£-Øn-se `q-cn-]-£ k-ap-Zm-bw-K-ß-sf Ip-Øn-\n-d-® \S-]-Sn-bn¬ A-t\z-j-Ww \-S-Øn k¿-°m¿ \n-e-]m-Sv hy‡-am-°-W-sa-∂v kn.-kn.-F-^v. Pn-√m I-Ωn-‰n {]-ta-bØn-eq-sS B-h-iy-s∏-´p. C-°m-cy-Øn¬ A-h-iy-am-b C-S-s]-S-ep-Iƒ \-SØm≥ k¿-°m¿ X-øm-dm-hp-∂n-s√-¶n¬ tI-c-f-Øn-se CX-c ss{I-kv-X-h {]-ÿm-\-ß-fp-am-bn k-l-I-cn-®v Ct∏mƒ \-S-Øn-bn-cn-°p-∂ hn-th-N-\m-]-c-am-b {]-tam-´¿ \n-b-a-\-߃ d-±p sN-øp-∂-X-S-°-ap-≈ B-h-iy-ß-fp-ambn tI-c-f ssl-t°m-S-Xn-sb k-ao-]n-°m-\pw tbm-KØn¬ [m-c-W-bm-bn.\yq-\-]-£ {]-tam-´¿-am-cm-bn \n-b-a-\w e-`n-®-h-cn¬ tI-c-f-Øn-se c-≠p \yq-\-]-£ hn-`m-K-ß-fn-epw s]-´-hcp-≠v F-∂ a-{¥n a-™-fmw-Ip-gn A-en-bp-tS-Xm-bn Nn-e am-[y-a-ß-fn¬ h-∂ hm¿-Ø A-tß-b-‰w ]-cn-lm-ky-hpw sX-‰n-≤m-c-Wm-P-\-I-hp-am-b ]-cm-a¿-i-am-bn kn.-kn.-F^v. hn-e-bn-cp-Øn. kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ `m-K-Øp-\n-∂v D-≠m-hp-∂ C-Ø-cw \o-°-߃ a-X-ku-lm¿-±-hpw hn-hn-[ a-X-k-aql-߃ X-Ωn-ep-≈ sF-Iy-hpw X-I-cm≥ am-{X-ta Im-c-Wam-hq F-∂v kn.-kn.-F-^v. Pn-√m I-Ωn-‰n hn-e-bn-cp-Øn. Pn√m sN-b¿-am≥ km-ep F-{_-lmw A-[y-£-X-h-ln-®p. ^m. tPm-kv sIm-®-d-bv-°¬, kn Fw X-¶-®≥, sd-\n¬ Igp-Xm-Sn-bn¬, tPm-kv am-Xyp, ^m. _m-_p am-π-ti-cn kwkm-cn-®p.

Ir-jn-bn-S-§Ä- kw-c-£n-¡Ww: Fw- hn- tKm-hn-µ-³am-\-¥-hm-Sn-:- Ir-jn-bn-S-߃- kw-c-£n-®p- am-{X-sa- tI-cf-sØ- c-£n-°m-\m-hq F-∂v- Fw- hn- tKm-hn-μ-≥. sI.-Fkv.-sI.-Sn.-bp. kw-ÿm-\- Pm-Y-bv-°v- \¬-In-b- kzo-I-c-Wtbm-K-Øn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p- A-t±-lw. I¿-jI-sØm-gn-em-fn-I-sf- kw-c-£n-°p-∂- H-cp- \n-e-]m-Spw- D-Ω≥-Nm-≠n- k¿-°m¿- kzo-I-cn-°p-∂n-√. Ir-jn-bn-S-߃- \n-I-Øm-≥ sI.-F-kv.-sI.-Sn.-bp. A-\ph-Zn-°n-√. I¿-j-I-sØm-gn-em-fn-em-fn-I-fp-sS- s]-≥-j-≥ B-bn-cw- cq-]-bm-°-Ww, -I¿-j-I-sØm-gn-em-fn-Iƒ-°v10,000 cq-]- i-º-fw- \¬-I-Ww F-∂o B-h-iy-ß-fpw At±-lw D-∂-bn-®p. sI- hn- tam-l-\-≥ A-[y-£-X-h-ln-®p.

s\-t·-\n-bn-se a-WÂ-J-\-\w X-S-b-Ww: kn.-]n.-Fw.kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: `-c-W-k-an-Xn-bp-sS H-Øm-i-tbmsS s\-t∑-\n-bn¬ \-S-°p-∂ a-W¬-J-\-\w X-S-b-W-sa∂v kn.-]n.-Fw. No-cm¬ tem-°¬ I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. \n-c-h-[n X-h-W ]-cm-Xn-s∏-´n-´pw a-W¬-J-\-\w \n¿-_m[w Xp-S-cp-I-bm-Wv. ]-©m-b-Øv `-c-W-k-an-Xn-bpw D-tZymK-ÿ-cpw ssI-bpw-sI-´n t\m-°n-\n¬-°p-∂ A-h-ÿbn¬ i-‡-am-b {]-t£m-`-Øn-\v kn.-]n.-Fw. t\-Xr-Xzw sIm-Sp-°pw.Fw F kp-tc-jv A-[y-£-X-h-ln-®p. tIm-S-Xn A-–pd-“m≥, sI hn {In-kv-Xp-Zm-kv, F≥ kn-±o-Jv, kn in-h-i¶-c≥, sI cm-P-tKm-]m-e≥ kw-km-cn-®p.-

sS-en-tImw- cw-K-¯v- hn-tZ-i-\n-t£-]w: Xo-cp-am-\w]n-³-h-en-¡-W-sa-¶v -Fw-t¹m-bo-kv- bq-\n-b-³

kzo-I-c-Ww \Â-In

Im-hpw-a-μw: Su-Wn-epw ]-cn-kc-{]-tZ-i-ß-fn-epw ssh-Zyp-Xn-apS-°w ]-Xn-hm-bn. C-Xp ]-cn-l-cn°m≥ A-Sn-b-¥-c \-S-]-Sn-sb-Sp°-W-sa-∂v hym-]m-cn hy-h-kmbn G-tIm-]-\-k-an-Xn bq-Øv-hnMv B-h-iy-s∏-´p. tbm-Kw kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn tPmPn≥ Sn tPm-bn D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. bq-\n-‰v {]-kn-U‚ v ]n sI ap-Po-_v A-[y-£-X-h-ln-®p. ]n sI A-jv-d-^v, Fw sP tXm-a-kv, \u-jm-Zv, \m-k¿, APn-Øv, t_m-_≥, A-\p-]-a, sI _m-_p, Sn sP am-gv-kv, sI Sn PntP-jv, A-_v-Zp¬ k-emw kwkm-cn-®p.

Wv- Ip-Spw-_w- ap-t∂m-´p-t]mhp-∂-Xv.-- 12Dw H-º-Xpw- h-b- p≈ c-≠p- Ip-´n-I-fm-Wv- C-h¿°p-≈-Xv.-- Xp-S¿-Nn-In-¬-k-bv°m-bn- G-I-tZ-iw- A-©p-e£w- cq--] sN-e-hv- h-cpw. ]-Wwkz-cq-]n-°p-∂-Xn-\m-bn- ]n- hntPm-¨- sN-b¿-am-\pw- am-\-¥hm-Sn- ]-©m-b-Øv Aw-Kw- kqkn- tPm¨- I¨-ho-\-dp-am-bnI-Ωn-‰n cq-]o-I-cn-®p. -am-\-¥hm-Sn- F-kv.-_n.-Sn-bn¬ 672434 39895 F-∂ \-º-dn¬ A-°u≠pw- Xp-S-ßn. t^m¨-: 94978 63305,- 9447682483.--

3

X-am-°p-I,- kz-Im-cy- I-º-\n-Isf- k-lm-bn-°m-≥ s]m-Xp-ta-Je--m I-º-\n-I-sf- X-I¿-°p-∂- \S-]-Sn- A-h-km-\n-∏n-°p-I,- em-≥Uv- t^m-¨- X-I-cm-dp-Iƒ- ]-cnl-cn-°p-∂-Xn-se- Im-e-Xm-a-kwH-gn-hm-°p-I,- B-h-iy-Øn-\v- Poh-\-°m-sc- \n-b-an-°p-I- F-∂o B-h-iy-ß-fpw- k-tΩ-f-\w- D-∂bn-®p.-A-Jn-te-¥ym- sk-{I-´-dn-

sI- sI- Zn-hm-I-c-≥ D-Zv-Lm-S-\wsN-bv-Xp.-- Pn-√m- {]-kn-U-‚ v- F]p-cp-tjm-Ø-a-≥ A-[y-£-X-hln-®p. sI- kp-tc-{μ-≥ A-\ptim-N-\- {]-ta-b-hpw- F≥- sI cm-[ c-‡-km-£n- {]-ta-b-hpwA-h-X-cn-∏n-®p.-- sI- tam-l-\-≥,F- hn- Ip-cym-t°m-kv,- sI- F-≥ tPym-Xn-e-£v-an,- ]n- ]n- _m-_p,Sn- \m-Wp,- ]n- kn- tSm-an,- _m-e-≥ ]p-∂-ti-cn kw-km-cn-®p.--

Thejas Epaper wayanad Edition 2013-10-09  
Thejas Epaper wayanad Edition 2013-10-09  

Thejas Epaper wayanad edition. 2013-10-09

Advertisement