Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOZHIKODE/WYD

Xp-SÀ-hn-Zym-`ym-k I-temÂ-k-hw kam-]n¨p

hntij§Ä

kw-cw-`-I-Xz ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn kw-Øm-\-X-e D-Zv-Lm-S-\w 5-\v I¬-∏-‰: kw-ÿm-\ bp-h-P-\t£-a t_m¿-Un-s‚-bpw F‚¿{]-W¿-jn-∏v U-h-e-]v-sa‚ v C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v C-¥y-bp-sSbpw kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ Pn-√-bn¬ kw-cw-`-I-Xz ]-cn-ioe-\ ]-cn-]m-Sn-bp-sS kw-ÿm-\X-e D-Zv-Lm-S-\w \m-sf cm-hnse 10.-30\v am-\-¥-hm-Sn an¬-°v skm-ssk-‰n lm-fn¬ ]-´n-I-h¿K-t£-a a-{¥n ]n sI P-b-e-£van \n¿-h-ln-°pw. bp-h-P-\-ß-sf sXm-gn¬-ZmXm-°-fm-°p-I F-∂ e-£ytØm-sS-bm-Wv ]-cn-]m-Sn kwL-Sn-∏n-°p-∂-Xv. Pn-√m ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v sI hn i-in A-[y-£-X-h-ln-°pw. Fw sF jm-\-hm-kv Fw.-]n. ap-Jym-XnYn-bm-bn-cn-°pw. bp-h-P-\-t£-a t_m¿-Uv s{]m-P-Iv-‰v Hm-^n-k¿ A-\p F-kv \m-b¿, t_m¿-Uv saw-_¿ F jn-bm-en, Pn-√m Ie-Œ¿ sI Pn cm-Pp, ap-\n-kn∏¬ sN-b¿-am≥ ]n ]n B-en, tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚p-am¿, {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v kn¬-hn tXm-a-kv N-Sßn¬ ]-s¶-Sp-°pw.

Po-hn-Xssi-eo-tcm-K kv-{Io-\n-Mv: Pn-Ãm-X-e D-Zv-Lm-S-\w C-¶v I¬-∏-‰: kw-ÿm-\ B-tcm-Kyh-Ip-∏v {]-Jym-]n-® G-gn-\ ]-cn]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bn ]-I¿-®hym-[n-I-f-√m-Ø tcm-K-߃ ({]-[m-\-am-bpw Po-hn-X-ssi-eo tcm-K-߃) kw-_-‘n-® kv{Io-\n-Mv \-S-Øp-∂-Xn-s‚ Pn√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w C-∂p-cm-hnse 10\v I-e-Œ-td-‰v A-¶-WØn¬ \-S-°pw. Pn-√m ]-©m-bØv ssh-kv {]-kn-U‚ v F tZh-In D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. tcm-K]-cn-tim-[-\-Iƒ-°p ]p-d-sa Pohn-X-ssi-eo-tcm-K-߃ kw-_‘n-® ho-Un-tbm {]-Z¿-i-\-hpw t_m-[-h¬-°-c-W ¢m-kpw Iymw-]n-s‚ `m-K-am-bn D-≠mhpw. Pn-√-bn-se G-gp I-Ωyq-Wn‰n sl¬-Øv sk‚-dp-I-fn¬ IqSn C-∂p kv-{Io-\n-Mv Iymw-]v D≠m-hpw. s]m-cp-∂-∂q¿, X-cntbm-Sv, ta-∏m-Sn, ]p¬-∏-≈n, ao\-ßm-Sn, ]-\-a-cw, t]-cy, A-ºe-h-b¬ sl¬-Øv sk‚-dp-Ifn-em-Wv Iymw-]p-Iƒ \-S-°p-I. A-an-X c-‡-k-Ω¿-±w, {]-talw, A-an-X-h-Æw Xp-S-ßn-b Po-hn-X-ssi-eo tcm-K-߃ Is≠-Øp-∂-Xn-\p-≈ kv-{Io-\nMv C-Ø-cw tcm-K-߃ X-S-bp∂-Xp kw-_-‘n-® t_m-[-h¬°-c-Ww, B-tcm-Ky-cw-K-Øv Xt±-i-`-c-W ÿm-]-\-ß-fp-sS kPo-h-am-b C-S-s]-S¬ km-[y-am°¬, sam-ss_¬ Nn-In¬-km ku-I-cy-߃ hym-]-I-am-°¬, B-tcm-Ky-I-c-am-b Po-hn-X-io-eß-sf-°p-dn-®v kv-Iqƒ X-eØn¬ t_m-[-h¬-°-c-Ww, kvIq-fp-I-fn¬ tbm-K ]-cn-io-e-\w Xp-S-ßn-b {]-h¿-Ø-\-ß-fm-Wv G-gn-\ ]-cn-]m-Sn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp∂-Xv.-

kv-IqÄ sI-«n-tSm-Zv-Lm-S-\w C-¶v am-\-¥-hm-Sn: _n.-B¿.-Pn.-F^v. ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn X-cp-h-W K-h. ssl-kv-Iq-fn-\v \n¿-an-® sI-´n-Sw C-∂p-cm-hn-se 10\v a-{¥n ]n sI P-b-e-£v-an DZv-Lm-S-\w sN-øp-sa-∂v {]-[m\m-[ym-]n-I tkm-^n-b {^m≥kn-kv hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ A-dn-bn-®p. Fw.-]n-bp-sS {]m-tZ-in-I hn-I-k-\ ^-≠p-]tbm-Kn-®v \n¿-an-® Ip-Sn-sh-≈-]≤-Xn Fw sF jm-\-hm-kv Fw.]n. D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v sI hn i-in A-[y-£-Xh-ln-°pw. kv-Iq-fn¬ \n-∂v 2012˛13 h¿-j-Øn¬ F-kv.-Fkv.-F¬.-kn. ]-co-£-bn¬ an-I® hn-P-bw t\-Sn-b-h¿-°v tªm°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kn A-–p¬ A-jv-d-^v D-]-lm-cw \¬-Ipw. F≥.-Fw.-Fw.-F-kv. kv-tIm-f¿-jn-∏v t\-Sn-b-h-sc ]n F B-en-lm-Pn-bpw cm-Py-]p-ckv-Im¿ t\-Sn-b-h-sc Fw ap-lΩ-Zv _-jo-dpw B-Z-cn-°pw. Imbn-I {]-Xn-`-Iƒ-°v Sn ap-l-Ω-Zv k-Ωm-\-߃ \¬-Ipw.]n.-Sn.-F. {]-kn-U‚ v sI kn B-en, F ap-c-fo-[-c≥, sI kn-±o-Jv F-∂n-h-cpw hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

Pn-√m Xp-S¿-hn-Zym-`ym-k I-tem¬-k-h-Øn¬ tP-Xm-°-fm-b kp¬-Øm≥ _-tØ-cn tªm-°n-\v Pn-√m ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v F tZ-h-In t{Sm-^n \¬-Ip-∂p

B-Zn-hm-kn kw-c-£-Ww k-aq-l-¯n-sâ _m-[y-X: kwhn-[m-bI³ c-Rv-Pn-Xv I-Wn-bm-º-‰: \m-Sn-s‚- hn-Imk-Øn-\pw- ap-t∂-‰-Øn-\p-an-Sbn¬- ]m¿-iz-h¬-°-cn-°-s∏-´B-Zn-hm-kn-I-fp-sS- kw-c-£Ww- k-aq-l-Øn-s‚- _m-[y-Xbm-sW-∂v- {]-ap-J- N-e-®n-{Xkw-hn-[m-b-I-≥ c-Rv-Pn-Xv- A-`n{]m-b-s∏-´p. B-Zn-hm-kn- Ip-´n-Ifp-sS- kw-c-£-W-Øn-\v- ]-g-»n{S-kv-‰v- B-cw-`n-®- tlm-ì- IWn-bm-º-‰-bn¬- D-Zv-Lm-S-\w- sNøp-I-bm-bn-cp-∂p- A-t±-lw. Pn-√bn-se- B-Zn-hm-kn-I-fp-sS- N-cn{Xw- km-{am-Py-Xz-hn-cp-≤- t]m-cm´-ß-fp-sS- Iq-Sn- N-cn-{X-am-Wv.-]-g-»n-bp-sS- t]m-cm-´w- A-dn-b-

cm-{Xn-bm-{X: tIm¬-thm-bv bm-{X-bv-¡v A-\p-Iq-e \n-e-]m-sS--¶p IÀ-Wm-S-I I-¬-∏‰-- : tZ-io-b-]m-X-bn-se cm{Xn-bm-{Xm \n-tcm-[-\w kw-_‘n-®v tIm¨-thm-bv A-Sn-ÿm\-Øn¬ hm-l-\-߃ I-S-Ønhn-S-W-sa-∂ B-h-iy-hp-am-bn kp-{]nw-tIm-S-Xn-bn¬ tI-c-fw k-a¿-∏n-°p-∂ l-c-Pn-bn¬ tIc-f-Øn-\v A-\p-Iq-e \n-e-]m-sSSp-°m-sa-∂v I¿-Wm-S-I-bp-sS Dd-∏v. hn-j-b-Øn¬ tI-c-f-˛-I¿Wm-S-I ap-Jy-a-{¥n-am¿ C-∂-se _mw-•q-cn¬ \-S-Øn-b N¿-®-bnem-Wv I¿-Wm-S-I A-\p-Iq-e \ne-]m-sS-Sp-Ø-Xv. \-©≥-tIm-Sv-˛-h-b-\m-Sv sdbn¬-th, ss_-c-°p-∏ ]m-ew

Xp-S-ßn-b-h-bm-Wv N¿-®- sN-bvX a-‰v hn-j-b-߃. t\-c-sØ, cm-{Xn-Im-e K-Xm-K-X-\n-tcm-[\w \n-e-\n¬-°p-∂ k-a-b-ßfn¬ tIm¨-thm-bv A-Sn-ÿm-\Øn¬ hm-l-\-߃ I-S-Øn-hnS-W-sa-∂ B-h-iy-Øn¬ tI-cf-˛-I¿-Wm-S-I k¿-°m-cp-Iƒ \ne-]m-S-dn-bn-°-W-sa-∂v kp-{]nwtIm-S-Xn B-h-iy-s∏-´n-cp-∂p. CXn-s‚ `m-K-am-bn tI-c-f-Øn-sebpw I¿-Wm-S-I-bn-se-bpw h-\w˛-s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏p-I-fnse D-∂-tXm-tZym-K-ÿ¿ _m•q-cn¬ N¿-® \-S-Øn. F-∂m¬, tIm¨-thm-bv A-Sn-ÿm-\-

Øn¬ hm-l-\-߃ I-S-Øn-hnSp-∂-Xp h-\y-Po-hn-I-fp-sS \n-e\n¬-∏n-s\ _m-[n-°p-sa-∂m-Wv I¿-Wm-S-I kp-{]nw-tIm-S-Xn-sb A-dn-bn-®-Xv. Cu km-l-N-cy-Øn¬ C-\n Cu \n-e-]m-Sv Xn-cp-Øm≥ I-gnbn-s√-∂m-Wv C-∂-se \-S-∂ N¿-®-bn¬ I¿-Wm-S-I A-dn-bn®-Xv. hn-j-b-Øn¬ tI-c-fw ho≠pw kp-{]nw-tIm-S-Xn-bn¬ l-cPn \¬-Ipw. kp-{]nw-tIm-S-Xn I¿-Wm-S-I-bp-sS \n-e-]m-Sv Bh-iy-s∏-Sp-∂ L-´-Øn¬ tIm¨-thm-bv A-\p-h-Zn-°m-hp∂-Xm-sW-∂v tIm-S-Xn-sb A-dn-

kpÂ-¯m³ _-t¯-cn Su-Wn-se am-en-\yw hn-ZymÀ-Yn-IÄ -\o-¡w-sN-bv-Xp kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: t]m-enkv kv-t‰-j≥ tdm-Un¬ am-k-ßfm-bn Ip-∂p-Iq-Sn-°n-S-∂ am-en\yw hn-Zym¿-Yn-I-fpw \m-´p-Imcpw tN¿-∂v \o-°w-sN-bv-Xp. -amen-\y-\o-°w b-Ym-hn-[n \-S-∏m°-W-sa-∂-v \n-c-h-[n X-h-W ]©m-b-Øn-t\m-Sv B-h-iy-s∏s´-¶n-epw ]-cn-lm-cw Im-Wm-sX h-∂-tXm-sS-bm-Wv hn-Zym¿-Yn-Ifpw \m-´p-Im-cpw cw-K-sØ-Øn-bXv. B-cm-[-\m-e-b-ß-fpw \n-c-h[n k¿-°m¿ ÿm-]-\-ß-fpw ÿn-Xn-sN-øp-∂ kp¬-Øm≥ _-tØ-cn t]m-en-kv kv-t‰-j≥ tdm-Un¬ \n-t£-]n-°p-∂ amen-\yw am-k-ß-fm-bn sI-´n-°n-S°p-I-bm-bn-cp-∂p. kn.-F-kv.-sF. N¿-®v, ap-kv enw ]-≈n, Xm-eq-°v Hm-^n-kv, hym-]m-c-`-h≥, t]m-en-kv kv-t‰j≥, Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn Xp-Sßn-b ÿm-]-\-߃ {]-h¿-Øn°p-∂ ÿ-e-Øm-Wv am-en-\yw Ip-an-™p-Iq-Sn-b-Xv. C-Xp \o-°w sN-ø-W-sa∂pw am-en-\yw \o-t£-]n-°p-∂h-sc ]n-Sn-Iq-S-W-sa-∂p-w \n-c-h[n X-h-W {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ ]©m-b-Øn-t\m-Sv B-h-iy-s∏-´ncp-∂p. F-∂m¬, _-‘-s∏-´-hcp-sS `m-K-Øp-\n-∂v bm-sXm-cp \-S-]-Sn-bp-ap-≠m-bn-√. Cu km-

Km-Uv-Kn dn-t]mÀ-«v \-S-¸m-¡-cp-sX-¶v ]-Sn-™m-d-Ø-d: am-[-h Km-UvKn¬ dn-t]m¿-´v \-S-∏m-°-cp-sX∂v Ip-dp-ºm-e C-S-h-I tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. hn-Im-cn ^m. P-bv-k¨ Ip-gnI-≠-Øn¬, X-¶-®≥ Ip-∂pw-]pd-Øv, D-e-l-∂m≥ ]-´-cp-aTw, tXm-a-kv A-d-°-]-d-ºn¬, sI Fw tPm-k-^v, ]n F tPm-kv, Fw C a-Øm-bn, sI Fw tPm¿Pv, kn-kv-‰¿ Pm≥-kn tPm-kv, Fw H tPm-k-^v, jm-Pn ]q-ht°m-´n¬, tSm-an-®≥ tXm-∏n¬, sI sP tPm-kv tbm-K-Øn¬ kw-km-cn-®p.

I¬-∏-‰: Km-‘n-P-b-¥n Zn-\Øn¬ e-l-cn-hn-cp-≤ t_m-[h¬-°-c-W {]-h¿-Ø-\-ß-fpsS `m-K-am-bn ao-\-ßm-Sn-bn¬ FhnZym¿-Yn-Ifpw \m-´p-Imcpw tN¿-∂v kp¬-Øm≥ _-tØ-cn Iv-ssk-kv h-Ip-∏v Iq-´-tbm-´Su-Wn-se am-en\yw \o-°w-sN-øp∂p hpw e-l-cn-hn-cp-≤ sk-an-\m-dpw kw-L-Sn-∏n-®p. ]-cn-]m-Sn-bp-sS Dl-N-cy-Øn-em-Wv I-gn-™ Zn-h- ssN¬-Uv U-h-e-]v-sa‚ v sk‚- Zv-Lm-S-\-hpw ^v-fm-Kv Hm-^pw F.kw hn-Zym¿-Yn-I-fpw \m-´p-Im- dn-se hn-Zym¿-Yn-I-fpw P-\-Io-b- Un.-Fw. F≥ Sn am-Xyp \n¿-hcpw tN¿-∂v am-en-\yw \o-°w th-Zn {]-h¿-Ø-I-cpw t\-Xr-Xzw ln-®p. ao-\-ßm-Sn ]-©m-b-Øv sN-bv-X-Xv. kn.-F-kv.-sF. N¿-®v \¬-In.{]-kn-U‚ v A-ssk-\m¿ A-[y-

kpÂ-¯m³ _-t¯-cn ss_-]m-kv: {]m-Y-an-I \-S-]-Sn-IÄ ]qÀ-¯n-bm-bn kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: Su-Wnse K-Xm-K-X-°p-cp-°n-\v ]-cnlm-c-am-hp-∂ ss_-]m-kn-s‚ {]m-Y-an-I \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿-Ønbm-bn. 49 tIm-Sn cq-] sN-e-hv hcp-∂ ss_-]m-kv tZ-io-b-]m-Xbn¬ sF-Un-b¬ kv-Iqƒ ]-cnk-c-Øp-\n-∂v B-cw-`n-®v ssakq¿ tdm-Un-se Xn-cp-s\-√nbn¬ F-Øp-∂ co-Xn-bn-em-Wv \n¿-an-°p-I. C-Xp bm-Ym¿-Yy-amhp-∂-tXm-sS kp¬-Øm≥ _tØ-cn-bn-se K-Xm-K-X-°p-cp°n-\v im-iz-X ]-cn-lm-c-am-hpw.s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v CXn-s‚ k¿-th-b-S-°-ap-≈ \-S-]Sn-I-fm-Wv ]q¿-Øn-bm-°n-bn-cn-

bn-°m-sa-∂v I¿-Wm-S-I ap-Jy{¥n C-∂-se N¿-®-bn¬ D-d-∏p\¬-In. _-Z¬-]m-X-I-fm-bn t\-csØ Nq-≠n-°m-Wn-°-s∏-´ ssa-kq¿-˛-lp≥-kq¿-˛-t_m-Wn°p-∏ tdm-Uv hn-]p-e-s∏-Sp-Øpw. a-‰v ]m-X-Iƒ kw-_-‘n-®v ]T\w \-S-Øp-∂-Xn-\v I-Ωn-‰n-sb \n-tbm-Kn-°pw. Cu I-Ωn-‰n dnt]m¿-´v \¬-Ip-∂ ap-d-bv-°v XpS¿-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°pw. \©≥-tIm-Sv-˛ h-b-\m-Sv sd-bn¬sh I-S-∂p-t]m-hp-∂ h-\-{]-tZiw kw-_-‘n-® Xo-cp-am-\-Øn\v C-cp kw-ÿm-\-ß-fpw tI-{μ

h-\w-˛-]-cn-ÿn-Xn a-{¥m-e-bØn-\v I-Øv \¬-Im-\pw N¿-®bn¬ [m-c-W-bm-bn. ap-Jy-a-{¥n-am-cm-b D-Ω-≥-Nm≠n, kn-≤-cm-a-ø, Fw.-]n-am-cmb Fw sF jm-\-hm-kv, Fw sI cm-L-h≥, sF kn _m-e-Ir-jvW≥ Fw.--F¬.--F-, I¿-Wm-S-I B-`y-¥-c-a-{¥n-bpw a-e-bm-fn-bpam-b sI Pn tPm¿-Pv, _mw-•q¿ Fw.-F¬.-F-bpw a-e-bm-fn-bp-amb B-cn-^v, C-cp kw-ÿm-\-ßfn-se-bpw s]m-Xp-a-cm-a-Øv-˛-h\w h-Ip-∏p-I-fn-se D-∂-tXmtZym-K-ÿ¿ F-∂n-h-cm-Wv N¿®-bn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xv.

s∏-Sp-∂-Xv- B-Zn-hm-kn-I-fp-sSt]m-cm-´-am-bm-Wv. B- k-aq-lwC-∂v- A-Xn-Po-h-\-Øn-\p-≈t]m-cm-´-Øn-em-Wv. `q-an-°v- AXn-cpw- B-[m-c-ß-fp-an-√m-sX- {]Ir-Xn-tbm-Sv- s]m-cp-Ø-s∏-´- BZn-a-P-\-X- ]n-¥-≈-s∏-´-Xv- hn-hn[- Im-e-L-´-ß-fn-se- Ip-Sn-tb-‰ß-fp-sS-bpw- Im¿-jn-I-˛-km-aqln-I- hn-Im-k-ß-fp-sS-bpw- _m°n-]-{X-am-Wv. A-Xn-cp-Iƒ- \n¿-W-bn-°-s∏´-tXm-sS- A-h¿- A-Xn¿-Øn-°v]p-d-Øm-bn. B- Im-e-sØ- sX‰n-s‚- Xn-cp-Øm-bn- B-Zn-hm-knt£-a-{]-h¿-Ø-\-ß-sf- Im-Wm-

≥ k-aq-l-hpw- k¿-°m-cpw- X-ømdm-h-Ww.-- A-\y-cp-sS- ku-P-\yØn-epw- Hu-Zm-cy-Øn-epw- I-gnbp-∂-h-sc-∂- tXm-∂¬- B-Znhm-kn-Iƒ-°p-≠m-h-cp-Xv.-]-g-»n- s{sS-_¬- hn-t√-Pns‚- h-f¿-®-bv-°pw- [-\-k-am-l-cW-Øn-\p-am-bn- H-cp- Aw-_m-kU¿- F-∂- \n-e-bn¬- Xm-≥ {]h¿-Øn-°pw.-- ss{S-_¬- hn-t√-Pn\v- th-≠n- km-º-Øn-I- k-lmbw- \¬-Ip-sa-∂v- \-S-≥ a-Ωq-´nA-dn-bn-®n-´p-≠v.-- k-aq-l-Øn-s‚F-√m- ta-J-e-I-fn¬- \n-∂pw- klm-bw- e-`n-°p-sa-∂m-Wv- {]-Xo£-sb-∂pw- c-Rv-Pn-Xv- ]-d-™p.--

a-Zy-]m-\w X-S-bm³ F-Iv-ssk-kv h-Ip-¸n-epw "P-\-ssa-{Xn' am-\-¥-hm-Sn: B-Zn-hm-kn tImf-\n-I-fn-se a-Zy-]m-\w \n-b-{¥n®v B-Zn-hm-kn-I-fp-sS B-tcmKyw kw-c-£n-°p-∂-Xn-\m-bn Pn√-bn¬ P-\-ssa-{Xn F-Iv-sskkv bq-\n-‰v Pn-√-bn¬ B-cw-`n°m≥ \-S-]-Sn-Iƒ B-cw-`n-®p. kw-ÿm-\-Øv ]m-e-°m-Sv Pn-√bn¬ A-´-∏m-Sn-bn¬ am-{X-am-Wv ]-≤-Xn \-S-∏m-°n-b-Xv. B-Zn-hm-kn hn-`m-K-Øn-s‚ C-S-bn¬ A-an-X-a-Zy-]m-\w \ƒ°p-\mƒ h¿-[n-®p-h-cp-∂ kml-N-cy-Øn-em-Wv F-Iv-ssk-kv h-Ip-∏v C-Ø-c-Øn¬ ]p-Xn-b kw-hn-[m-\w B-cw-`n-°p-∂-Xv. kv-{Xo-Iƒ, K¿-`n-Wn-Iƒ, Ip-´nIƒ F-∂n-h¿-°n-S-bn-epw a-Zy]m-\w h¿-[n-®p-h-cp-∂-Xm-bp-

≈ dn-t]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn-em-Wv B-Zn-hm-kn `q-cn-]£ {]-tZ-i-ß-fn¬ bq-\n-‰v Bcw-`n-°p-∂-Xv. kn.-sF, F.-F-kv.-sF, aq-∂v {]n-h‚o-hv Hm-^n-k¿-am¿, F-´p kn-hn¬ F-Iv-ssk-kv Hm-^nk¿-am¿ F-∂n-h-cm-Wv bq-\n-‰pI-fn¬ D-≠m-hp-I. a-Zy-]m-\sØ Xp-S¿-∂v tIm-f-\n-I-fn¬ B-Zn-hm-kn-Iƒ a-c-W-s∏-Sp-∂Xp \n-Xy-kw-`-h-am-bn-cn-°p-Ibm-Wv. Pn-√-bn¬ B-sI 3,060 B-Znhm-kn tIm-f-\n-I-fm-Wp-≈-Xv. C-Xn¬ 1,400 am-\-¥-hm-Sn-bn-epw 1,100 kp¬-Øm≥ _-tØ-cn-bnepw 700 F-Æw I¬-∏-‰-bn-ep-amWv.-

sXm-gn-ep-d-¸v ]-²-Xn: ]q-Xm-Sn {Km-a-¸-©m-b-¯v ap-¶n I¬-∏-‰: tZ-io-b {Km-ao-W sXmgn-ep-d-∏v ]-≤-Xn-bn¬ Pn-√-bn¬ H-∂mw-ÿm-\w ]q-Xm-Sn {Km-a-∏©m-b-Øn-\v. I-gn-™ km-ºØn-I h¿-jw 4.-12 tIm-Sn cq-]bp-sS sXm-gn¬ {]-h¿-Ø-\-ßfm-Wv \-S-∂-Xv. Cu h¿-jw 1,17,755 sXm-gn¬Zn-\-߃ hn-\n-tbm-Kn-®v 2.-17 tIm-Sn cq-]-bp-sS {]-h¿-Ø-\߃ \-S-Øn. sXm-gn-em-fn-I-fpsS th-X-\w _m-¶v A-°u-≠v hgn \¬-Ip-∂ C.-F-^v.-Fw.-F-

kv. kw-hn-[m-\w {]-tbm-P-\-s∏Sp-Øn C-Xn-t\m-S-Iw 1,84,45,000 cq-] th-X-\-bn-\-Øn¬ sXm-gnem-fn-Iƒ-°v \¬-In. \-S-∏v km-º-Øn-I h¿-jØn-se B-dp-am-kw ]n-∂n-Sptºmƒ ]-©m-b-Øn-se F-´p Ip-Spw-_-߃ 100 sXm-gn¬-Zn-\ß-fpw ]q¿-Øn-bm-°n. Im-∏n-ssØ \-gv-k-dn-Iƒ, Ip-fw \n¿-am-Ww, ssP-h-]p-Xbn-S¬, {S-©v \n¿-am-W-hpw \ho-I-c-W-hpw, tIm-f-\n ip-No-I-

c-Ww, sX-ßn-\v X-Sw-Xp-d-°¬, a¨-I-øm-e-˛-a-g-°p-gn \n¿-amWw F-∂o {]-h¿-Ø-\-ß-fn-se√mw am-Xr-Im-]-c-am-b ap-t∂-‰ßƒ sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn-bn-eqsS ]q-Xm-Sn {Km-a-∏-©m-b-Øv km-[y-am-°n. ]-©m-b-Øn¬ B-sI 6,450 Ip-Spw-_-߃ sXm-gn-ep-d-∏v ]≤-Xn-bn¬ Aw-K-ß-fm-Wv. CXn¬ 135 F-kv.-kn. Ip-Spw-_-ßfpw 974 F-kv.-Sn. Ip-Spw-_-ß-fpw Dƒ-s∏-Sp-∂p.-

e-l-cn-hn-cp-² Iq-«-tbm-«w \-S-¯n

°p-∂-Xv. 49 tIm-Sn cq-] sN-ehn¬ \n¿-an-°p-∂ ss_-]m-kns‚ {]m-Y-an-I \-S-]-Sn-Iƒ-°mbn I-gn-™ kw-ÿm-\ _-P‰n¬ ]-Øp-tIm-Sn cq-] h-I-bn-cpØn-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v `q-an G-s‰-Sp-°¬ A-S-°-ap-≈ \-S-]-Sn-Iƒ-°m-bp≈ Xp-I D-S≥ A-\p-h-Zn-°p-sa∂v s]m-Xp-a-cm-a-Øv a-{¥n I-gn™ Zn-h-kw D-d-∏p-\¬-In-b-Xmbn sF kn _m-e-Ir-jv-W≥ Fw.-F¬.-F ]-d-™p. Cu k¿°m-cn-s‚ Im-e-Øp-X-s∂ ss_-]m-kv {]-hr-Øn ]q¿-Ønbm-°p-sa-∂ {]-Xo-£-bn-em-Wv A-[n-Ir-X¿.

Km-Ôn-P-b-´n B-tLm-jn-¨p

£-X-h-ln-®p. Iq-´-tbm-´-Øn¬ F-Iv-ssk-kv h-Ip-∏n-se D-tZymK-ÿ-cpw ao-\-ßm-Sn K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-se hnZym¿-Yn-I-fpw ]-s¶-Sp-Øp. ao-\-ßm-Sn K-h. l-b¿ sk°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \-S-∂ kam-]-\-k-tΩ-f-\-Øn¬ h-b-\mSv A-kn-Â v F-Iv-ssk-kv IΩo-j-W¿ Sn hn dm-t^¬ t_m- sh-≈-ap-≠ {Km-a-∏-©m-b-Øv P-e-\n-[n ]-≤-Xn km-aq-lnI [-h¬-°-c-W ¢m-sk-Sp-Øp. \o-Xn a-{¥n tUm. Fw sI ap-\o¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

a-Wn-¨n-d Sq-dn-kw- hn-I-k-\w: {]-Jym-]-\-§Ä ]m-gm-bn kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: {]-IrXn-Z-Ø P-em-i-b-ß-fn-sem-∂mb kp¬-Øm≥ _-tØ-cn a-Wn®n-d-bn¬ Sq-dn-kw hn-I-k-\ {]hr-Øn-Iƒ-°v ssh-Im-sX Xp-S°-an-Sp-sa-∂ Sq-dn-kw-a-{¥n-bpsS {]-Jym-]-\w ]m-gm-bn. {]-Y-aL-´-Øn¬ 1.-07 tIm-Sn cq-]-bpsS {]-hr-Øn-I-fm-Wv Pn-√m Sq-dnkw {]-tam-j≥ Iu¨-kn¬ aWn-®n-d-bn¬ B-kq-{X-Ww sNbv-Xn-cn-°p-∂-Xv. ]-Xn-aq-∂mw \q-‰m-≠n¬ \n¿an-®-Xpw ]n¬-°m-e-Øv ssakq¿ cm-Pm-hv Sn-∏p-kp¬-Øms‚ N-cn-{X-hp-am-bn _-‘-ap-≈ ssP-\-t£-{X-Øn-\v A-Sp-ØmWv a-Wn-®n-d. G-I-tZ-iw aq-t∂°¿ hn-kv-Xr-Xn-bm-Wv Cu Pem-i-b-Øn-\v. i-cm-i-cn 20 A-Snbm-Wv B-gw. Nn-d-bn-se sh-≈w Im¿-jn-I, Km¿-ln-I B-h-iyØn-\v \n-e-hn¬ D-]-tbm-K-s∏Sp-Øp-∂n-√. {]-tZ-i-hm-kn-Ifn¬ Nn-e¿ A-e-°m-\pw Ip-fn°m-\pw Nn-d-sb B-{i-bn-°p∂p-≠v. A-tX-k-a-bw, H-cp Intem-ao-‰-tdm-fw Np-‰-f-hn¬ In-

sh-≈-ap-≠: sh-≈-ap-≠ K-h. bp.-]n. kv-Iq-fn¬ Km-‘n-P-b-¥n B-tLm-jn-®p. Km-‘n-Izn-kv, B-fl-I-Ym ]m-cm-b-Ww, ip-No-I-cW {]-h¿-Ø-\-߃ \-S-Øn. sl-Uv-am-ÿ ]n sP sk-_m-Ãy≥, ]n sI A-_q-_-°¿, c-ta-iv-_m-_p Im-°-\q¿, hn sI jn-Pn-Øv, I¬-∏-‰: \m-j-\¬ eo-K¬ k¿- jm-Pp Im-b-s°m-Sn, sF k-Pn-X t\-Xr-Xzw \¬-In. ho-k-kv A-tXm-dn-‰n-bp-sS \n¿tZ-im-\p-k-c-Ww kw-ÿm-\ eoK¬ k¿-ho-k-kv A-tXm-dn-‰n-bpsS B-`n-ap-Jy-Øn¬ cm-Py-ØpS-\o-f-ap-≈ tIm-S-Xn-I-fn-se tIkp-I-fn¬ Xo¿-∏p I¬-∏n-°p-∂Xn-\v \-hw-_¿ 23\v tem-Iv A-Zme-Øv kw-L-Sn-∏n-°pw. F-√m tIm-S-Xn-I-tfm-Sp tN¿∂pw \-S-Øp-∂ tem-Iv A-Zm-eØn¬ tI-kp-Iƒ ]-cn-K-Wn°m≥ Xm¬-∏-cy-ap-≈ I-£nIƒ A-Xm-Xp tIm-S-Xn-I-fn-tem tIm-S-Xn k-ap-®-b-ß-fn¬ {]-h¿Øn-°p-∂ Pn-√m eo-K¬ k¿-hok-kv A-tXm-dn-‰n-I-sf-tbm I-Ω‰n-I-sf-tbm k-ao-]n-°-W-sa-∂v Un.-sI.-Sn.-F-^v. I¨-h≥-j≥ I¬-∏-‰-bn¬ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v tPm-bn am-fn-tb-°¬ saw-_¿ sk-{I-´-dn A-dn-bn-®p.D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

tZ-io-b tem-Iv A-Zm-e-¯v

ao-\-ßm-Sn: B-dm-a-Xv Pn-√m XpS¿-hn-Zym-`ym-k I-tem¬-k-hØn¬ kp¬-Øm≥ _-tØ-cn tªm-°v tP-Xm-°-fm-bn. c-≠mwÿm-\w am-\-¥-hm-Sn tªm-°pw aq-∂mw ÿm-\w I¬-∏-‰ tªm°pw I-c-ÿ-am-°n. I-gn-™ X-h-W-bpw kp¬Øm≥ _-tØ-cn tªm-°v Xs∂-bm-bn-cp-∂p tP-Xm-°ƒ. \m-ev, G-gv Xp-ey-Xm ]Tn-Xm°ƒ, ]-Ømw-X-cw Xp-ey-Xm ]Tn-Xm-°ƒ F-∂n-h-cm-Wv a¬k-c-Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xv. k-am]-\-k-tΩ-f-\w Pn-√m ]-©m-bØv ssh-kv {]-kn-U‚ v F tZ-hIn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

4 HtŒm_¿ 2013 sh≈n

kw-tI-{μ-am-bn hn-I-kn-∏n-°p∂-Xn-\p Un.-Sn.-]n.-kn. ]-≤-Xn X-øm-dm-°n-b-Xv. t_m-´n-Mv, ]m¿-iz-`m-K-߃ tam-Sn-]n-Sn-∏n-°¬, ssh-Zyp-XoI-c-Ww, hn-{i-a-tI-{μw, P-e-[mc, Ip-´n-I-fp-sS D-Zym-\w, t_m-´nMv F-∂n-h ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-amWv. {]-hr-Øn D-Zv-Lm-S-\w am-k߃ ap-ºv Sq-dn-kw-a-{¥n F ]n A-\n¬-Ip-am¿ \n¿-h-ln-s®-¶nepw I-\-Ø a-g-bn¬ Nn-d \n-d™-Xn-\m¬ ]-Wn-Iƒ Xp-Sßm≥ I-gn-™n-cp-∂n-√. a-g-bv°p-ti-jw {]-hr-Øn-Iƒ B-cw`n-°p-sa-∂v A-[n-Ir-X¿ A-dnbn-®n-cp-∂p-sh-¶n-epw \-S-]n-Isfm-∂pw Xp-S-ßn-bn-´n-√. {]-hr-Øn-Iƒ ]q¿-Øn-bm°n-bm¬ a-Wn-®n-d Pn-√-bn-se ap-Jy hn-t\m-Z-k-©m-c tI-{μß-fn-sem-∂m-bn am-dpw. Nn-dtbm-Sp tN¿-∂v Un.-Sn.-]n.-kn. KÃv lu-kp-ap-≠v. F-∂m¬, \kp¬-Øm≥ _-tØ-cn a-Wn®nd ho-I-c-W {]-hr-Øn-Iƒ ssh`-c-W-k-an-Xn k-ao-]-Im-e-Øm- Ip-∂-Xp Nn-d-bp-sS \m-i-Øn-\v W-dp-I-sf P-e-k-ar-≤-am-°p-∂- h-‰m-dn-√. Im-Sp-]n-Sn-®pw N-fn-\n-d- Wv hr-Øn-bm-°n-b-Xv. C-Xn-\p h-gn-sbm-cp-°p-sa-∂m-Wv hn-eXv a-Wn-®n-d-bm-Wv. th-\-en-epw Nn-d-bv-°-Sp-Øp-≈ In-W-dp-Iƒ ™pw In-S-∂ Nn-d ]-©m-b-Øv ]n-∂m-se-bm-Wv Nn-d-sb Sq-dn- bn-cp-ج.-

IÀj-I-s¯m-gn-em-fn s^-U-tdj³ I¬-h³-j³ I¬-∏-‰: tZ-io-b -I¿-j-I-sØmgn-em-fn s^-U-td-j-s‚ (Un.sI.-Sn.-F-^v) B-`n-ap-Jy-Øn¬ ap-\n-kn-∏¬ Su¨-lm-fn¬ I¨-h≥-j-\pw kzo-I-c-W-hpw \-S-Øn. tbm-K-Øn¬ Ip-™-ΩZv ]p-Øp-°-≠n A-[y-£-X-hln-®p. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v tPmbn am-fn-tb-°¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F≥ Un A-∏-®≥ apJy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. sI.-]n.kn.-kn. sk-{I-´-dn Fw F-kv hn-

iz-\m-Y≥, Un.-kn.-kn. {]-knU‚ v sI F¬ ]u-tem-kv, kwÿm-\ sk-{I-´-dn cm-[m-Ir-jvW≥, ]n sI A-\n¬-Ip-am¿, ap\n-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ ]n ]n Ben, F-°-≠n sam-bv-Xp-´n, tPmjn kn-dn-b-Iv, sI Cu-\m-ip, F≥ th-Wp-tKm-]m¬, P-ko¿ ]-≈n-h-b¬, sI Fw B-en, kpμ¿-cm-Pv F-S-s∏-´n, kn kn X-¶®≥, cmw-Ip-am¿, k-emw, ss]en, ]q-®-°p-gn Ip-™q-™v, H ]n ap-l-Ω-Zv Ip-´n, kp-P-bm th-Wp-

tKm-]m¬ kw-km-cn-®p.-

{]-th-i-t\mÂ-k-hw sh-≈-ap-≠: ]p-fn-™m-en¬ ]pXp-Xm-bn A-\p-h-Zn-® ssl-kvIq-fn-se {]-th-i-t\m¬-k-hw sh-≈-ap-≠ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n F B-en-lm-Pn DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ssh-kv {]kn-U‚ v jo-am kp-tc-jv A-[y£-X-h-ln-®p. Sn sI a-Ωq-´n, tagv-kn Ão-^≥, kn Fw A-\n¬Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

am-À-¡-äv ip-No-I-cn-¨p kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: Km-‘nP-b-¥n-tbm-S-\p-_-‘n-®v kp¬Øm≥ _-tØ-cn a¬-ky-˛-amwk am¿-°-‰v ip-No-I-cn-®p. am¿°-‰v a¿-®‚ v-kv A-tkm-kn-tbj-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv ]-cn]m-Sn kw-L-Sn-∏n-®-Xv. am¿-°-‰v ]-cn-k-c-Øv \-S-∂ ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS D-Zv-Lm-S-\w {Km-a-∏-©m-b-Øv B-tcm-Ky-˛ hn-Zym-`ym-k kv-‰m‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b-¿-am≥ j-_o¿ A-l-Ω-Zv DZv-L-S-\w sN-bv-Xp. sj-ao¿ tN\-°¬, sk-°-dn-b a-Æn¬ kwkm-cn-®p.-


{]mtZ-inIw

4 HtŒm_¿ 2013 sh≈n

hn-e-¡-b-äw \n-b-{´n-¡-Ww

]cn-]mSn I¬-∏-‰ Pn-√m sse-{_-dn lmƒ, am-\-¥-hm-Sn _n.-B¿.kn, _o-\m-®n _n.-B¿.-kn: im-kv-{X km-ln-Xy ]-cn-j-Øns‚ t\-Xr-Xz-Øn-¬ A-[ym-]-I ]-cn-i-o-e-\w-˛ 10.-00 ssh-Øn-cn k-_v c-Pnkv{Sm¿ Hm-^nkv: ap-{Z-hn-e IpSn-»n-I Xo¿-∏m-°¬-˛ 9.-00

Adnbn-¸pIÄ

hn-Zym-`ym-k hm-bv-]-bv-¡v ]-en-i-bn-f-hv: 31 h-sc A-t]-£n-¡mw I¬-∏-‰: hn-Zym-`ym-k hm-bv-]sb-Sp-Ø F.-]n.-F¬. hn-`m-KØn-\p-≈ ]-en-i-bn-f-hn-\v At]-£ kzo-I-cn-°p-∂ Im-e-]cn-[n 31 h-sc \o-´n. I-e-Œ-td-‰nse s]m-Xp-P-\ ]-cm-Xn ]-cnlm-c sk-√n-em-Wv A-t]-£ kzo-I-cn-°p-I. 2004˛09 Im-e-bf-hn¬ hn-Zym-`ym-k hm-bv-]-sbSp-Ø aq-∂p e-£w cq-] h-sc hm¿-jn-I Ip-Spw-_-h-cp-am-\-ap≈ sXm-gn¬-c-ln-X¿-°v ]-en-ibn-f-hv e-`n-°pw. Iq-Sp-X¬ hn-hc-߃-°v t^m¨: 04936 202251.

sa-Un-¡Â-þ-F³-Pn-\o-b-dn-Mv F³-{S³-kv ]-cn-io-e-\-¯n-\v A-t]-£ £-Wn-¨p

I¬-∏-‰: kw-ÿm-\ ]-cn-h¿Øn-X ss{I-kv-X-h ip-]m¿-inX hn-`m-K hn-I-k-\ tIm¿-]-tdj≥ Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ 10 hnZym¿-Yn-Iƒ-°v sa-Un-°¬ F≥-{S≥-kv ]-co-£-bv-°pw 10 hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v F≥-Pn-\o-bdn-Mv F≥-{S≥-kv ]-co-£-bv°pw ]-cn-io-e-\-Øn-\v [-\-klm-bw \¬-Ip-∂p. tbm-Ky-Xm ]-co-£-bv-°v 80 i-X-am-\-tam A-Xn¬ Iq-Sp-X-tem am¿°v/t{K-Uv I-c-ÿ-am-°n-b hnZym¿-Yn-Iƒ Cu [-\-k-lm-bØn-\¿-l-cm-Wv.hn-i-Z-hn-h-c-߃ A-£-btI-{μ-߃ h-gn e-`n-°p-∂ At]-£ t^m-d-Øn-ep-≠v. ]q-cn∏n-® A-t]-£-Iƒ e-`n-t°-≠ A-h-km-\ Xn-ø-Xn 10. Iq-SpX¬ hn-h-c-߃-°v 0481 2563786, 0471 2336472, 0495 2367331 F-∂o \-º-dp-I-fn¬ _‘-s∏-S-Ww.

h-\y-Po-hn hm-cm-tLm-jw- Pn-√m-X-e k-am-]-\-k-tΩ-f-\w I¬-∏-‰-bn¬ \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ ]n ]n B-en D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

h-\y-Po-hn hm-cm-tLm-jw Pn-Ãm-X-e k-am-]-\w I¬-∏-‰: kw-ÿm-\-X-e h-\yPo-hn hm-cm-tLm-j-Øn-s‚ `mK-am-bn Pn-√m km-aq-ly h-\h¬-°-c-W hn-`m-K-Øn-s‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ Pn-√m-X-e k-am-]\-k-tΩ-f-\w I¬-∏-‰ F-kv.sI.-Fw.-sP. ssl-kv-Iqƒ HmUn-t‰m-dn-b-Øn¬ ap-\n-kn-∏¬

an-en-«-dn sam-ss_Â Imâo³ 10 ap-XÂ Pn-Ã-bnÂ

ta-∏m-Sn: Su-Wn-se s]m-´n-s∏mfn-™ \-S-∏m-X-Iƒ A-‰-Ip-‰-∏Wn \-S-Øn ssS-ep-Iƒ ]-Xn-®v \-ho-I-cn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏´v s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v Hm^n-kv am¿-®pw [¿-W-bpw \-SØm≥ bq-Øv tIm¨-{K-kv afi-ew I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\n-®p. \S-∏m-X-Iƒ X-I¿-∂n-´v h¿-j-ßfm-sb-¶n-epw D-tZym-K-ÿ¿ CsXm-∂pw I-≠n-s√-∂p \-Sn-°pI-bm-Wv. {]-kn-U‚ v sI ]n ssl-Z¿ A-en A-[y-£-X-h-ln-®p. kn sI I-a-dp-±o≥, P-tb-jv tIm-´\m-Sv, ]n C jw-kp-±o≥, Sn C s_-∂n, hn k-t¥m-jv, ]n ]n km-Pn¿, ep-_o-jv I-≈m-Sn kwkm-cn-®p.-

am-[y-a inÂ-¸-im-e I¬-∏-‰: K-h. tIm-f-Pv am-kv IΩyq-Wn-t°-j≥ hn-`m-Kw C∂pw \m-sf-bpw am-[y-a in¬-∏im-e \-S-Øpw. 'j-´¿ _-Kv' F∂m-Wv in¬-∏-im-e-bp-sS t]-cv. a-e-bm-fw k¿-h-I-em-im-em am[y-a ]T-\-hn-`m-Kw X-e-h≥ tUm. B¿ cm-Po-hv tam-l≥ D-ZvLm-S-\w sN-øpw. {]n≥-kn-∏mƒ {]-^. sI _m-e≥ A-[y-£-Xh-ln-°pw {]-^. ]n kn cm-a≥Ip-´n, _n-Pp tam-l≥, tPm-kpIp-´n ]-\-bv-°¬, B-jn-jv at\m-fn, F ap-l-Ω-Zv, sI F-kv {]-ho¨-Ip-am¿ hn-hn-[ hn-j-bß-fn¬ ¢m-sk-Sp-°pw. t^mt´m {]-Z¿-i-\w, sam-ss_¬ t^m-t´m-{K-^n a¬-k-cw F-∂nh-bpw \-S-Øpw.-

Pn-Ãm k-t½-f-\w I¬-∏-‰: tI-c-f kn-hn¬ Pq-Uojy¬ Ãm-^v Hm¿-K-ss\-tkj≥ Pn-√m k-tΩ-f-\w tam-t´m¿ B-Iv-kn-U‚ v s¢-bnw ss{S_yq-W¬ P-Uv-Pn F i-¶-c≥ \m-b¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. k-Xy-k-Po-hv A-[y-£-X-hln-®p. Pn-√m K-h. πo-U¿ A-Uz. ]n A-\p-]-a≥, i-in-[-c≥-]n-≈, Fw sI sP-bnw-kv, A-Uz. ]n kp-tc-jv, sI {]-Im-i≥, C {]Im-i≥, Fw ]n tdm-bn kw-kmcn-®p.-

k¿ Fw Sn l-cn-em¬ kw-km-cn®p. Pn-√-bn-se kv-Iqƒ, tIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn \-S-Øn-b hn-hn-[ a-¬-k-c-ß-fn-se hn-Pbn-Iƒ-°v ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿am≥ ]n ]n B-en k-Ωm-\-Zm-\w \-S-Øn.-

]-cn-io-e-\w I¬-∏-‰: Fw.-F-kv. kzm-an-\mY≥ K-th-j-W \n-e-b-hpw cmPo-hv-Km-‘n \m-j-\¬ C≥-Ãn‰yq-´v Hm-^v bq-Øv U-h-e-]vsa‚pw tN¿-∂v C-∂pw \m-sfbpw \-gv-k-dn ]-cn-]m-e-\-Øn¬ ]-cn-io-e-\w kw-L-Sn-∏n-°pw. t^m¨: 04936- 204477, 9447 5455 50.-

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: Pn-√bn¬ tKm-{X-h¿-K-ta-J-e-I-fnepw H-‰-s∏-´ {]-tZ-i-ß-fn-epw {]-h¿-Øn-°p-∂ G-Im-[ym-]-I hn-Zym-e-b-߃ kw-c-£n-°-Wsa-∂v tI-c-f B-Zn-hm-kn t^mdw kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n `m-c-hmln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ B-h-iy-s∏-´p. Pn-√-bn¬ 41 kv-Iq-fp-I-fm-Wv C-Ø-cØn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv. C-hn-S-ß-fn-em-bn 1,050 Hm-fw hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]T-n-°p-∂p-≠v. 1997 ap-X-em-Wv Un.-]n.-C.-]n-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ tKm-{X-h¿-K hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS ]T-\w e-£yan-´v C-Ø-cw kv-Iq-fp-Iƒ B-cw`n-®-Xv. C-Xn-s‚ Kp-Ww e-`n-®p-

]p¬-∏-≈n: A-Xn-h¿-jw aq-ew I-hp-ßv Ir-jn \-in-®-h¿-°v [\-k-lm-bw \¬-I-W-sa-∂v Ccp-fw a-fi-ew I¿-j-I tIm¨{K-kv B-h-iy-s∏-´p. e-£-°W-°n-\v cq-]-bp-sS Ir-jn-\m-i-

hym-]m-cn hy-h-km-bn k-an-Xn ]T-\-Iymw-]v

I¬∏‰ Kn-cn-\-K¿ d-kn-U‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j-≥ ip-No-I-c-W {]-h¿-Ø-\w tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n sI A-\n¬-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

sIm-≠n-cn-s°-bm-Wv ]-≤-Xn 2003 ap-X¬ F-kv.-F-kv.-F-bpsS \n-b-{¥-W-Øn-em-°p-∂-Xv. 2011 h-sc F-kv.-F-kv.-F-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-bn-cp-∂p ]-≤Xn. F-∂m¬, C-t∏mƒ hn-Zym`ym-k-h-Ip-∏n-s‚ \n-b-{¥-WØn-em-°n-b-tXm-sS {]-h¿-Ø\w Xm-fw-sX-‰n-bn-cn-°p-I-bmWv. ap-ºv A-[ym-]-I¿-°v H-cp h¿-j-Øn¬ 20 Zn-h-kw s{S-bn\n-Mv \¬-In-bn-cp-∂p. F-∂m¬, C-t∏mƒ C-Xp \n-e-®p. C-Xn-\p]p-d-sa A-[ym-]-I¿-°v \¬-Ip∂-Xv H-cp am-kw 3,000 cq-] am-{Xam-Wv. C-hn-sS `-£-Ww X-øm-dm°p-∂-h¿-°v Zn-h-tk-\ 200 cq-]

\¬-Ip-tºm-gm-Wv A-[ym-]-I¿°v Zn-h-kw 100 cq-] th-X-\w \¬-Ip-∂-Xv. Cu km-l-N-cy-Øn¬ kv-Iqfp-I-fp-sS {]-h¿-Ø-\w Xm-dp-amdm-bn-s°m-≠n-cn-°p-I-bm-sW∂pw C-Ø-cw kv-Iq-fp-I-sf kwc-£n-®v tKm-{X-hn-`m-Kw hn-Zym¿Yn-I-fp-sS hn-Zym-`ym-kw D-d-∏ph-cp-Ø-W-sa-∂pw C-hn-sS tPmen sN-bv-Xp-h-cp-∂ A-[ym-]-I¿°v tPm-en ÿn-c-s∏-Sp-Øn am\y-am-b i-º-fw k¿-°m¿ \¬I-W-sa-∂pw kw-ÿm-\ {]-knU‚ v _n hn t_m-f≥, F-Iv-knIyq-´o-hv saw-_¿ F kn _m-eIr-jv-W≥, Pn-√m {]-kn-U‚ v F N-¥p-Æn B-h-iy-s∏-´p.

I-hp-§v IÀ-j-IÀ-¡v k-lm-bw \Â-I-Ww: IÀ-j-I tIm¬-{K-kv

hn-j-_m-[-tb-‰v a-cn-®-Xn-s\°p-dn-®p-≈ ]-cm-Xn-bn¬ \m-cmb-W-s‚ `m-cy Pm-\p-hn¬ \n-∂p sam-gn-sb-Sp-Øp. H-Iv-tSm-_¿ H-∂p-ap-X¬ Pn√-bn¬ k-μ¿-i-\w Xp-S-ßn-b kw-Lw Pn-√m I-e-Œ¿, Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn, k-_v -I-eIv-S¿, h-\w-h-Ip-∏v D-tZym-Kÿ¿, B-Zn-hm-kn ta-J-e-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ t]m-en-kv DtZym-K-ÿ¿, F-Iv-ssk-kv DtZym-K-ÿ¿, B-Zn-hm-kn Nq-jWw kw-_-‘n-®v A-t\z-j-Ww \-S-Øp-∂ kv-s]-jy¬ samss_¬ kv-Izm-Uv Un-ssh.-Fkv.-]n. Xp-S-ßn-b-h-cn¬ \n-∂p sX-fn-sh-Sp-Øn-cp-∂p. C-∂p I¿Wm-S-I-bn-se-Øp-∂ kw-Lw F-´p-h-sc Ip-S-In-se sXm-gn-en-S߃ k-μ¿-in-®v sX-fn-sh-Sp°pw. C-Xn-s‚-sb-√mw A-Snÿm-\-Øn¬ X-øm-dm-°p-∂ ka-{K-am-b dn-t]m¿-´v tZ-io-b a-\pjym-h-Im-i I-Ωo-j-\v k-a¿-∏n°p-sa-∂v A-t\z-j-tWm-tZym-Kÿ-cm-b ]n F-kv dm-hp, sF B¿ Ip-cn-tem-kv, c-Po-μ¿-kn-Mv Ip-S-In¬ a-cn-® ]n-em-°p-d ]-Wn-b tIm-f-\n-bn-se \m-cm-b-W-s‚ `m-cy Pm-\p-hn¬ \n-∂v tZ-io-b a-\p-jym-h-Im-i I-Ωo-j≥ A-t\z-j-W-kw-Lw sam-gn-sb-Sp-°p-∂p ]-d-™p.

]p¬-∏-≈n: Im¿-jn-I-cw-KsØ ap-c-Sn-∏v Pn-√-bn-se hym-]mc-˛-hy-h-km-b ta-J-e-sb tZm-jI-c-am-bn _m-[n-®-Xm-bn hym-]mcn hy-h-km-bn k-an-Xn Pn-√m ]T\-Iymw-]v hn-e-bn-cp-Øn. sN-dp-In-S I¿-j-I-sc B-{ibn-®m-Wv h-b-\m-´n-se hym-]m-c C-S-]m-Sp-Iƒ \-S-°p-∂-Xv. Imem-h-ÿm-am-‰w aq-ew D-≠m-b Im¿-jn-I-Ø-I¿-®-bpw hn-]Wn-bn-se I-S-∂p-I-b-‰-ß-fpw

I¿-j-I-tcm-sSm-∏w sN-dp-In-S hym-]m-cn-I-sf-bpw I-S-s°-Wnbn-se-Øn-®p. Im¿-jn-I-ta-J-esb c-£n-°m≥ k¿-°m-cp-I-fpsS B-flm¿-Y-am-b C-S-s]-S-ep≠m-h-W-w. kw-ÿm-\ {]-knU‚ v _n-∂n D-Ω-´n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m {]-kn-U‚ v F sP Ip-cy≥ A-[y-£-X-h-ln®p. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn C Fkv _m-_p, ]n F-kv P-\m¿-±\≥ kw-km-cn-®p.-

hpw sXm-gn¬-\-„-hpw D-≠m-bn´p-≠v. tbm-K-Øn¬ Fw F-kv {]`m-I-c≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. sI sI tam-l≥-Zm-kv, sI B¿ j¨-ap-J≥, Fw Pn a-t\m-Pv,

A-∏n-t_m-f≥, sI Pn jn≥k¨, F≥ Fw cw-K-\m-Yv, ]n sI km-en, sI B¿ k-Po-h≥, ]n sI a-Wn, Sn Fw c-Lp-\m-Yv, sI _-jo¿, t_-_n sN-´n-®m¬ kw-km-cn-®p.-

Npcp¡¯nÂ

amÀ-¡-än-Mv Fw-t¹m-bo-kv A-tkm. I-¬-h³-j³ ]p¬-∏-≈n: I-®-h-S-ÿm-]-\-ß-fn-epw am¿-°-‰n-Mv G-P≥kn-I-fn-epw ]-Wn-sb-Sp-°p-∂-h¿-°v tk-h-\-˛-th-X-\ \n-ba ]-cn-c-£-bpw t£-a-]-≤-Xn-I-fpw \-S-∏m-°-W-sa-∂v Hmƒ tI-c-fm am¿-°-‰n-Mv Fw-tπm-bo-kv A-tkm-kn-tb-j≥ Pn√m I¨-h≥-j≥ B-h-iy-s∏-´p. ]p¬-∏-≈n {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v Fw Sn I-cp-Wm-I-c≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. Pn-√m {]-kn-U‚ v sI Fw _-jo¿ A-[y-£-X-h-ln®p. kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n Aw-Kw _m-ep, Pn-√m sk-{I-´-dn sdPn h¿-Ko-kv, F-®v.-Fw.-F-kv. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v hn Sn tXm-a-kv, ]n F≥ e-£v-a-W≥, hym-]m-cn hy-h-km-bn GtIm-]-\ k-an-Xn bq-\n-‰v sk-{I-´-dn kn ]n tPm-bn-°p-´n, hym-]m-cn k-an-Xn bq-\n-‰v {]-kn-U‚ v kn ]n am-Xyp, Sn sP tPm-jn, Fw F kp-tc-jv kw-km-cn-®p.-

ap-f-ss¯-IÄ \-«p-]n-Sn-¸n-¨p I¬-∏-‰: Km-‘n-P-b-¥n Zn-\-Øn¬ ]-fl-{]-` s]m-Xp-{KŸm-e-b-hpw Km-‘n-\-K¿ d-kn-U‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j\pw tXm-´n≥-I-c-bn¬ ap-f-ssØ-Iƒ \-´p. ssI-\m-´n A-arX B-ip-]-{Xn-°pw hn-P-b Iyq-dn-Mv h¿-Iv-kn-\p-an-S-bn-eq-sS H-gp-In F-S-s∏-´n-bn-se-Øp-∂ tXm-Sn-s‚ I-c-bn-em-Wv {KŸm-e-bw-A-tkm-kn-tb-j≥ {]-h¿-Ø-I¿ Xr-ss°-∏-‰ Dd-hv \¬-In-b \q-‰-º-tXm-fw ap-f-ssØ-Iƒ \-´-Xv.ap-f-ssØ hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S-\w \-K-c-k-`m sN-b¿am≥ ]n ]n B-en \n¿-h-ln-®p. A-cp-Wn-a G-‰p-hm-ßn. \-Kc-k-`m Iu¨-kn-e¿ sI {]-Im-i≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. {K-Ÿm-e-bw {]-kn-U‚ v Sn hn c-ho-{μ≥, A-tkm-kn-tbj≥ ap≥ J-Pm-©n C ]n cm-Pp, sk-{I-´-dn ]n F≥ A-P-bIp-am¿ kw-km-cn-®p. k-am-]-\-k-tΩ-f-\w D-d-hv {]-knU‚ v Fw _m-_p-cm-Pv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {K-Ÿm-e-bw {]-kn-U‚ v Fw Fw ss]-en, tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn C tiJ-c≥, \n¿-hm-l-I k-an-Xn Aw-Kw Fw tI-i-h≥, A-tkmkn-tb-j≥ {]-kn-U‚ v sI ]n c-Xv-\m-I-c≥, J-Pm-©n Fw A-tim-I≥, ap≥ sk-{I-´-dn eq-°m {^m≥-kn-kv, F≥ sI tam-l≥-Zm-kv t\-Xr-Xzw \¬-In.-

hn-ZymÀ-Yn bq-\n-b³ D-Zv-Lm-S-\w A-º-e-h-b¬: B-\-∏m-d ta-J-e kp-∂n a-l-√v ^-U-td-js‚ Io-gn¬ A-º-e-h-b-en¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ sI sI lkvv-d-Øv sa-tΩm-dn-b¬ Pq-\n-b¿ Z-Av-h tIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn bq-\n-b≥ ]m-W-°m-Sv ap-\-Δ¿-A-en in-lm-_v X-߃ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. kp¬-Øm≥ _-tØ-cn Xm-eq-°v kw-bp‡ a-l-√v s^-U-td-j≥ {]-kn-U‚ v D-a¿ ss^-kn, F≥ kn lp-ssk≥ lm-Pn, Fw D-a¿ \n-km-an, ap-kv-X-^ Zm-cnan, A-jv-d-^v ss^-kn am-S-°-c, ]n D-Ω¿-lm-Pn, ss]-°mS≥ A-i-d-^v, A-ko-kv B-≠q¿, I-W-°-bn¬ ap-l-Ω-Zv kw-km-cn-®p.-

"a-W-eq-äv A-h-km-\n-¸n-¡-Ww' kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: Ip-∏-s°m-√n Cu-®-am-\n-°p-∂v tIm-f-\n tdm-Un-s\ \-in-∏n-°p-∂ a-W-se-Sp-°¬ A-hkm-\n-∏n-°-W-sa-∂v B-Zn-hm-kn a-lm-k-` Cu-®-am-\n-°p∂v tIm-f-\n I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. {]-kn-U‚ v sI Ir-jvW≥, ]n sI _m-_p, ]n Fw tPm¿-Pv, _n _m-_p, kn hn Ir-jv-W≥, sI Fw _m-e≥, _n kp-\n-X kw-km-cn-®p.

]-Sn-ªm-d-¯-d-þ-Ip-¸m-Sn-¯-d tdm-Uv \-ho-I-c-Ww Xp-S-§n sh-≈-ap-≠: ]-Sn-™m-d-Ø-d ]©m-b-Øn-se kp-{]-[m-\ tdmUp-I-fn-sem-∂m-b ]-Sn-™m-dØ-d-˛-Ip-∏m-Sn-Ø-d tdm-Un-s‚ \-ho-I-c-W {]-hr-Øn ]-©m-bØv-˛-km-aq-ly-\o-Xn a-{¥n Fw sI ap-\o¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]-Sn-™m-d-Ø-d-bn¬ B-cw-`n-®v 3.-1 In-tem-ao-‰¿ Zq-cw 3.-80 ao-‰¿ ho-Xn-bn¬ Sm-dn-Mv \-S-Øn K-XmK-X-tbm-Ky-am-°m-\m-Wv I-cm¿ \¬-In-bn-cn-°p-∂-Xv. _n.-B¿.-Pn.-F-^v. ^-≠n¬ \n-∂p 15 e-£-hpw s]m-Xp-a-cm-aØv h-Ip-∏n-s‚ ^-≠n¬ \n-∂p 90 e-£-w cq-]-bp-am-Wv C-Xn-\mbn A-\p-h-Zn-®n-cn-°p-∂-Xv. 2013 am¿-®n¬ ]-Wn I-cm¿ \¬-In-bncp-s∂-¶n-epw A-kw-kv-Ir-X h- ]-Sn-™m-d-Ø-d-˛ Ip-∏m-Sn-Ø-d tdm-Uv \-ho-I-c-Ww a-{¥n kv-Xp-°-fp-sS e-`y-X-°p-d-hv Im- tUm. Fw sI ap-\o¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Wn-®v I-cm-dp-Im-c-\v ]-Wn ]q¿Øn-bm-°m≥ 2014 am¿-®v 31 h-scbm-Wv Im-em-h-[n \¬-In-bn-cn°p-∂-Xv.D-Zv-Lm-S-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-{¥-≠mw ]-©h - ¬-kc - ]-≤X - nbn-epƒ-s∏-Sp-Øn 20 e-£w cq-] sN-e-hn¬ \-ho-I-cn-® ]-©m-bØv _-kv-Ãm≥-Un-s‚-bpw Fw.]n-bp-sS {]m-tZ-in-I ^-≠n¬ \n∂v A-\p-hZ- n-® A-©p-e£ - w cq] sN-eh - n¬ ÿm-]n-® ssl-amÃv sse-‰n-s‚-bpw D-ZL v- m- S- \ - h - pw a-{¥n \n¿-h-ln-®p. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI _n \-ko-a A-[y£-Xh - l - n-®p. tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v ]n sI A-\n¬Ip-am¿, sI F¬ ]u-tem-kv, Fw ap-lΩ - Z- v _-jo¿, tPm-k^ - v kwkm-cn-®p.-

tIm-«-¡p-¶n-se ssl-am-kv-äv sse-äv an-gn-b-S-¨p kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: e-£ßƒ ap-S-°n tIm-´-°p-∂n¬ ÿm-]n-® ssl-am-Ãv sse-‰ns‚ {]-h¿-Ø-\w \n-e-®p. am-k߃-°v ap-ºv \m-ep e-£-tØmfw cq-] sN-e-h-gn-®v \n¿-an-® sse-‰m-Wv I-gn-™ H-cp am-k°m-e-am-bn ]q¿-W-am-bn {]-h¿Ø-\-tbm-Ky-a-√m-Xm-b-Xv. C-Xn-\n-sS, Su-Wn-se hn-hn[ ÿ-e-ß-fn¬ sse-‰v ÿm-]n°p-∂-Xn-\m-bn C-d-°n-bn-´ t]mkv-‰p-I-fpw t\m-°p-Ip-Øn-bm-

bn-. cm-{Xn-Im-e-ß-fn¬ kp¬Øm≥ _-tØ-cn Su-Wn-se {][m-\ tI-{μ-ß-fn¬ sh-fn-®-saØn-°p-I-sb-∂ e-£y-tØmsS ÿm-]n-® ssl-am-Ãv sse-‰ns‚ {]-h¿-Ø-\-am-Wv \n-e-®-Xv. Su-Wn-se {]-[m-\ tI-{μ-ß-fnsem-∂m-b tIm-´-°p-∂n¬ ÿm-]n-® sse-‰p-I-fn¬ c-s≠Æw am-{X-am-Wv {]-Im-in-°p-∂Xv. C-Xn-¬ _m-°n-bp-≈ A-©p

sse-‰p-I-fpw I-gn-™ H-cp-am-ktØm-f-am-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ns√-∂m-Wv \m-´p-Im-cp-sS Btcm-]-Ww. Zn-\w-{]-Xn ssa-kq¿-˛-_mw•q¿ `m-K-Øp-\n-∂pw \q-dp-I-W°n-\v bm-{X-°m¿ cm-{Xn-Im-eß-fn¬ C-hn-sS-bm-Wv h-∂n-dßm-dp-≈-Xv. C-h¿ C-cp-´n¬ \n¬-t°-≠ A-h-ÿ-bm-Wp≈-Xv. \m-ep e-£-tØm-fw cq-]-bmWv H-tcm ssl-am-kv-‰v sse-‰v

ÿm-]n-°p-∂-Xn-\p-th-≠n sNe-h-gn-®-Xv. C-Xn-\p-]p-d-sa Np-¶w P-Mv-j≥, Km-‘n-P-Mv-j≥, tIm-S-Xn-°v k-ao-]w F-∂n-hn-S-ß-fn¬ sse‰v ÿm-]n-°p-∂-Xn-\p-≈ t]mkv-‰p-Iƒ C-d-°n-bn-´n-´p-s≠-¶nepw C-Xp-h-sc C-Xp ÿm-]n°m-\pw I-gn-™n-´n-√. C-Xn-\n-Sbn-em-Wv ÿ-m-]n-® sse-‰n-s‚ {]-h¿-Ø-\w `m-Kn-I-am-bn \n-e®n-cn-°p-∂-Xv.- C-Xn-s\-Xn-tc {]Xn-tj-[-ap-b¿-∂n-´p-≠v.

3

Pn-Ã-bn-se G-Im-[ym-]-I hn-Zym-e-b-§Ä kw-c-£n-¡-Ww: B-Zn-hm-kn t^m-dw

tZ-io-b a-\p-jym-h-Im-i I-½o-j³ A-t\z-j-W-kw-Lw C-¶p Ip-S-In-te-¡v

I¬-∏-‰: Pn-√-bn¬ \n-∂v I¿Wm-S-I-bn-se Ip-S-In¬ C-©nIr-jn-°v t]m-bn Nq-j-W-Øn\n-c-bm-b B-Zn-hm-kn-I-fp-sS {]iv-\-߃ kw-_-‘n-®v t\-cn-´v sX-fn-sh-Sp-°p-∂-Xn-\v Pn-√-bnse-Øn-b tZ-io-b a-\p-jym-hIm-i I-Ωo-j-s‚ A-t\z-j-Wkw-Lw Iq-Sp-X¬ sX-fn-sh-Sp∏n-\m-bn C-∂p Ip-S-In-te-°v Xncn-°pw. Nq-j-W-Øn-\n-c-bm-b-Xm-bn ]-cm-Xn D-b¿-∂n-´p-≈ Pn-√-bnse B-Zn-hm-kn hn-`m-K-Øn-se 13Hm-fw t]-cp-sS ho-´n¬ t\-cnI¬-∏-‰: an-en-´-dn sam-ss_¬ s´-Øn kw-Lw sX-fn-sh-SpIm‚o≥ 10 ap-X¬ 12 h-sc I¬- Øp. kp¬-Øm≥ _-tØ-cn aq∏-‰ Pn-\-N-{μ sa-tΩm-dn-b¬ Hm- e-¶m-hn-se _o-c≥-sIm-√n ]Un-t‰m-dn-b-Øn¬ cm-hn-se F- Wn-b tIm-f-\n-bn¬ \-S-Øn-b ´p-ap-X¬ ssh-Io-´v A-©p h-sc sX-fn-sh-Sp-∏n¬ I¿-Wm-S-I{]-hr-Øn-°pw. Im‚o≥ kv-am¿- bn¬ sXm-gn-en-\v t]m-bn bp-hm´v Im¿-Uv D-≈-h¿-°v am-{X-ta hn-s\ Im-Wm-Xm-b-Xp kw-_B-\p-Iq-eyw e-`n-°p-I-bp-≈q. ‘n-®pw Ip-S-In-se sXm-gn-en-SB-K-kv-Xv 31 h-sc Im‚o≥ kv- Øn¬ ho-Sv I-Øn bp-hm-hv a-cnam¿-´v Im¿-Un-\v A-t]-£n-®®-Xp kw-_-‘n-®p-ap-≈ ]-cmh¿ Un-kv-Nm¿-Pv _p-°v/dnXn-I-fn¬ hn-h-c-߃ ti-J-cn°m¿-Uv Hm-^n-kn¬ \n-∂p a®p. Ip-´n-cm-b≥-]m-ew ]n-em-°pt‰-sX-¶n-epw tc-J-Iƒ, kv-am¿- d ]-Wn-b tIm-f-\n-bn-se \m-cm´v Im¿-Un-\v A-t]-£n-®-t∏mƒ b-W≥ Ip-S-In¬ h-®v t]-∏-´n e-`n-® c-io-Xv F-∂n-h k-lnXw lm-P-cm-bn Im¿-Uv ssI-∏‰-Ww. t\-cn-´p h-∂v Im¿-Uv ssI-∏-‰m-\pw Im‚o≥ km-[-\߃ hm-ßm-\pw I-gn-bm-Øh¿-°v sa-Un-°¬ Hm-^n-k-dpsS (C.-kn.-F-®v.-F-kv/an-en-´-dn tlm-kv-]n-‰¬) k¿-´n-^n-°-‰v k-ln-Xw A-Sp-Ø _-‘p-hns\ Np-a-X-e-s∏-Sp-Øm-hp-∂-XmsW-∂v Pn-√m ssk-\n-I-t£-a Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

bq-¯v tIm¬-{K-kv amÀ-¨v

sN-b¿-am≥ ]n ]n B-en D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. F.-kn.-F-^v. tkm-jy¬ t^m-d-kv-{Sn Sn sI in-h-cm-P≥, t\m¿-Øv h-b-\m-Sv Un.-F-^v.-H. F jm-\-hm-kv, ku-Øv h-b-\mSv Un.-F-^v.-H. ]n [-t\-jv-Ipam¿, sd-bv-©v t^m-d-kv-‰v Hm-^n-

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: \ntXym-]-tbm-K km-[-\-ß-fp-sS hn-e-°-b-‰w \n-b-{¥n-°-W-sa∂v tI-c-f tIm¨-{K-kv (_n) kp¬-Øm≥ _-tØ-cn \n-tbmP-I a-fi-ew I-Ωn-‰n B-h-iys∏-´p. {Xn-th-Wn kv-t‰m-dp-I-fn-epw em-`w am¿-°-‰n-epw hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xv \n-e-hm-cw Ip-d-™ `-£y-[m-\y-ß-fm-Wv.sI sP tXm-a-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n B¿ {]-Im-i≥ A[y-£-X-h-ln-®p. tbm-K-Øn¬tPm¿-Pv, t__n, jm-Pn Np-≈n-tbm-Sv, C sI lw-k, d-low kp¬-Øm≥ _tØ-cn, j-ao¿, _m-_p Po-c-I∏m-d, ]p-fn-°q¬ A-–p-d-lvam≥ kw-km-cn-®p.-

kozhikode/wyd

tkm-jy-en-kv-‰v P-\-X ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-Øn-b ta-∏m-Sn Ir-jn-`-h≥ D-]-tcm-[w Pn-√m sk-{I-´-dn F≥ H tZ-h-ky D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

ta-¸m-Sn Ir-jn-`-h³ D-]-tcm-[n-¨p

ta-∏m-Sn: tkm-jy-en-kv-‰v P-\-X ta-∏m-Sn ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n-bpsS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Ir-jn-`h≥ D-]-tcm-[n-®p. I¿-j-I¿-°v 2003 ap-X¬ \¬-Im-\p-≈ B-\pIq-ey-߃ hn-X-c-Ww sN-øp-I, Ir-jn-`-h-s‚ sI-Sp-Im-cy-ÿ-X A-h-km-\n-∏n-°p-I F-∂o Bh-iy-ß-fp-∂-bn-®m-bn-cp-∂p D]-tcm-[w. Pn-√m sk-{I-´-dn F≥ H tZh-ky D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]©m-b-Øv sN-b¿-am≥ ]n tImap A-[y-£-X-h-ln-®p. In-km≥ P-\-X Pn-√m {]-kn-U‚ v hn ]n h¿-°n, Pn-√m ]-©m-b-Øv AwKw {]-Im-iv tNm-am-Sn, tªm-°v Aw-Kw jw-kp-±o≥ A-c-∏-‰, Pn√m I-Ωn-‰n Aw-Kw Fw _m-e-Irjv-W≥, Fw kn c-ho-{μ≥, F≥ sI s_-∂n, bp A-Pv-a¬ km-PnØv, ]-©m-b-Øv saw-_¿ bp apl-Ω-Zv-Ip-´n, A-ko-kv ]p-‰m-Sv kw-km-cn-®p.

Thejas Epaper wayanad Edition 2013-10-04  
Thejas Epaper wayanad Edition 2013-10-04  

Thejas Epaper wayanad edition. 2013-10-04

Advertisement