Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw sI.-F-kv.-BÀ.-Sn.-kn-¡v \-jv-S-hpw bm-{X¡mÀ-¡v Zp-cn-X-hpw k-½m-\n-¨v t]m-en-kv h-I _-kv X-S-bÂ

KOZHIKODE/WYD

hntij§Ä

Xp-SÀ-hn-Zym-`ym-k I-temÂ-k-hw a-{´n ap-\oÀ D-Zv-Lm-S-\w sN-¿pw

I¬-∏-‰: Pn-√m km-£-c-Xm-anj-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-SØp-∂ B-dm-a-Xv Xp-S¿-hn-Zym`ym-k I-tem¬-k-hw H-Iv-tSm_¿ H-∂n-\v cm-hn-se 10\v ao-\ßm-Sn ]-©m-b-Øv I-Ωyq-Wn-‰n lm-fn¬ ]-©m-b-Øv-˛ km-aqln-I \o-Xn-h-Ip-∏v a-{¥n Fw sI ap-\o¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. sF kn _m-e-Ir-jv-W≥ Fw.F¬.-F. A-[y-£-X-h-ln-°pw. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI hn i-in hn-in-jv-Sm-Xn-Ynbm-bn-cn-°pw. kw-ÿm-\ km-£-c-Xm-anj≥ A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰o-hv I-Ωn‰n sN-b¿-am≥ k-eow Ip-cp-hº-ew, U-b-d-Iv-S¿ tUm. Ko-Xm k-Po-hv, an-\-d¬ U-h-e-]v-sa‚ v tIm¿-]-td-j≥ sN-b¿-am≥ ]n ]n F I-cow, ap-\n-kn-∏¬ sNb¿-am≥ ]n ]n B-en, tªm-°v {]-kn-U‚p-am-cm-b F F-kv hnP-b, F ]n A-\n¬-Ip-am¿, h¬-km Nm-t°m, A-_v-Zp¬ A-jv-d-^v, _o-\m hn-P-b≥, kn A-ssk-\m¿, Fw F tPm-k^v, sI C hn-\-b≥, jw-kp±o≥, hn Fw A-_q-_-°¿, Ub-‰v {]n≥-kn-∏mƒ ]n kp-tc-jv, kz-bm \m-k¿, \p-kv-d-Øv kw_-‘n-°pw. k-am-]-\-k-tΩ-f-\w Pn-√m ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-knU‚ v F tZ-h-In D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Sn D-jm-Ip-am-cn, hn sI X-¶-Ω kw-_-‘n-°pw. \m-ev, G-gv Xp-ey-Xm ]Tn-Xm-°ƒ, ]Ømw-X-cw Xp-ey-Xm ]Tn-Xm°ƒ, t{]-c-Iv-am¿ F-∂n-h-cmWv a¬-k-c-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p∂-Xv. hn-P-bn-I-sf F-d-Wm-Ipf-Øv \-S-°p-∂ kw-ÿm-\ Item¬-k-h-Øn¬ ]-s¶-Sp-∏n°pw.-

sI.F-kv.B¿.Sn.kn. _-kv t]m-enkv X-S-™-Xn-s\Øp-S¿-∂v s]-cp-h-gn-bnem-b bm-{X-°m¿

sh-≈-ap-≠: sXm-≠¿-\m-Sv ]©m-b-Øn-se Ip-t™mw Ip-¶n®n-d-°-Sp-Ø h-\-Øn-\p-≈n¬ am-thm-hmZnIƒ-°m-bn X-≠¿t_mƒ-´v kw-Lw Xn-c-®n¬ \-SØn. C-∂-se D-®-bv-°v 12Hm-sS I¬-∏-‰ ss{Iw-Un-‰m-Nv-sa‚ v Un-ssh.-F-kv.-]n. F sP tPm¿Pn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv Xn-c®n¬ \-S-Øn-b-Xv. B-K-kv-Xv 31\v h-\-Øn-\p≈n¬ A-©w-K km-bp-[-kw-LsØ I-s≠-∂p Ip-ºm-d tIm-f\n-hm-kn-Iƒ A-dn-bn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv C-∂-se Xn-c-®n¬ \-S-Øn-b-Xv. kn.-]n.-sF. amthm-hmZn ]-›n-a-L-´ tkm-Wn-

t‚-Xm-b e-Lp-te-J-Iƒ kwLw C-h¿-°v \¬-Ip-I-bpw Acn B-h-iy-s∏-Sp-I-bpw sN-bv-Xncp-∂p-h-s{X. ho-Sv Zq-sc-bm-sW∂p ]-d-™v k¿-°m-cn-s\-Xn-tc \-S-Øp-∂ t]m-cm-´-ß-fn¬ kl-I-cn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v C-h¿ Im-´n-te-°v a-d-™-Xm-bmWv B-Zn-hm-kn-Iƒ t]m-en-kns\ A-dn-bn-®-Xv. `-bw Im-c-W-am-Wv hn-h-cw t\-c-sØ A-dn-bn-°m-Xn-cp-∂sX-∂m-Wv km-bp-[-kw-L-sØ I-≠ tIm-f-\n-bn-se N-{μ≥ t]m-en-kn-t\m-Sv ]-d-™-Xv. kwL-Ø-e-h≥ cq-t]-jm-sW-∂v t]m-en-kv Im-Wn-® t^m-t´m-bn-

eq-sS C-h¿ Xn-cn-®-dn-™n-´p-≠v. D-®-bv-°v ti-jw aq-t∂m-sS Ah-km-\n-∏n-® Xn-c-®n-en¬ k-_v C≥-kv -s]-Œ¿ ap-kv-X-^-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ X-≠¿t_mƒ-´n-se 30 Aw-K-kw-Lhpw sh-≈-ap-≠ t]m-en-kpw t]cy t^m-d-kv-‰v sd-bv-©v D-tZym-Kÿ-cpw B-Zn-hm-kn-I-fpw ]-s¶Sp-Øp. am-thm-hmZn-I-fpsS km-∂n[y-ap-s≠-∂ kw-i-b-sØ XpS¿-∂v I-gn-™ Zn-h-kw ta-∏m-Snbn-epw hym-]-I Xn-c-®n¬ \-SØn-bn-cp-∂p. I¬-∏-‰ Un-ssh.F-kv.-]n. {]-`m-I-c-s‚ t\-Xr-XzØn-ep-≈ kw-L-Øn¬ X-≠¿-

am-\-¥-hm-Sn: ]p¬-∏-≈n tIm-fdm-´p-Ip-∂n¬ kw-L-]-cn-hm-cw \-S-Øn-b A-{I-a-kw-`-h-߃ DØ-tc-¥y≥-am-Xr-I kr-jv -Sn°m-\p-≈ {i-a-Øn-s‚ `m-K-amsW-∂v F-kv.-Un.-]n.-sF. Pn-√m I-Ωn-‰n B-tcm-]n-®p. tIm-f-dm´p-Ip-∂n¬ _n.-sP.-]n, B¿.-Fkv.-F-kv, _n.-Fw.-F-kv. {]-h¿Ø-I¿ bm-sXm-cp {]-tIm-]-\hp-an-√m-sX-bm-Wv B-{I-a-Ww A-gn-®p-hn-´-Xv. A-an-X-th-KØn¬ -h-∂ ss_-°v bm-{Xn-I-

tcm-Sv th-K-X Ip-d-bv-°m-\m-bncp-∂p \m-´p-Im¿ B-h-iy-s∏-´Xv. C-Xn¬ {]-tIm-]n-X-cm-bn Po∏n-epw Hm-av-\n hm-\n-epw ss_°p-I-fn-ep-am-bn 30Hm-fw kw-L]-cn-hm-c {]-h¿-Ø-I¿ kw-L-Sns®-Øn A-{I-aw A-gn-®p-hn-Sp-Ibm-bn-cp-∂p. πm-°q-´v tPm-Wn-sb {Iq-c-ambn a¿-±n-°p-I-bpw sN-bv-Xp. Zn-hk-ß-fm-bn tIm-f-dm-´p-Ip-∂v, aqgn-a-e {]-tZ-i-ß-fn¬ kw-L-]cn-hm¿ {]-h¿-Ø-I¿ A-gn-™m-

IÀ-j-I-sâ B-ß-l-Xy; Øm-]-\w Xp-d-¡m-\p-Å {]-Xn-bp-sS \o-¡w X-S-ªp

Sp-I-bm-Wv. C-Xn-s\-Xn-tc t]men-kn-s‚ `m-K-Øp-\n-∂v H-cp \S-]-Sn-bpw D-≠m-bn-´n-√. \m-´pIm¿ ]n-Sn-Iq-Sn-b {]-Xn-sb-t]mepw hn-´-b-°m-\m-Wv t]m-en-kv X-øm-dm-b-Xv. C-Xn-s\- P-\-Io-bam-bn sN-dp-Øp-tXm¬-∏n-°Ww. kw-L-]-cn-hm-c-Øn-s‚ B-{I-a-W-Øn¬ ]-cn-t°-‰-h-cpsS ho-Sp-Iƒ F-kv.-Un.-]n.-sF. Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n B¿ Ir-jvW≥-Ip-´n, sk-{I-´-dn Sn \m-k¿, sI Sn \u-^¬ k-μ¿-in-®p.-

A-t]-£ £-Wn-¨p

jw h-∂ a-s‰m-cp _- n-em-Wv bm-{X-°m-sc I-b-‰n-hn-´-Xv. kvt‰-j-\n-se-Øn-b ss{U-h-dpam-bn t]m-en-kp-Im¿ H-ØpXo¿-∏p-≠m-°n. 500 cq-] Im¿- A-‰-Ip-‰-∏-Wn°v \¬-In-b ti-j-am-Wv _-kv ss{U-h-sd t]m-en-kv hn-´-b-®Xv. A-t∏m-tg-°pw _-kv am-\¥-hm-Sn-bn-se-Øn h-S-I-c-bnte-°v Xn-cn-®p-t]m-th-≠ k-ab-hpw I-gn-™n-cp-∂p. C-tXmsS sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn-°v km-º-Øn-I \-jv-S-Øn-\v ]p-dsa h-S-I-c-bn-te-°p-≈ bm-{X°m-cpw Zp-cn-X-Øn-em-bn.-

A-hmÀ-Uv tP-Xm-hn-\v kzo-I-c-Ww

am-\-¥-hm-Sn: D-]-Pn-√m kvt]m¿-Sv-kv B‚ v sK-bnw-kv Atkm-kn-tb-j-s‚ t\-Xr-XzØn¬ A-[ym-]-I A-hm¿-Uv tP-Xm-hv kp-Pm-X-bv-°v K-h. lb¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ kzo-I-c-Ww \¬-In. N-S-ßn¬ hn-Zym-`ym-k Hm^n-k¿ ta-cn tPm-kn-\v bm-{X-bb-∏v \¬-In. {]n≥-kn-∏mƒ A_v-Zp¬ A-ko-kv A-[y-£-X-hln-®p. hn hn c-Lp-\m-Y≥, kn sI D-jm-tZ-hn, sI k-Xy≥, B¿ kp-tc-{μ≥, sI kn k-Æn, kp-tc-jv-_m-_p, Fw kn \-hmkv kw-_-‘n-®p.

tlm-«-ep-I-fn-se hn-e-hÀ-[-\-bn {]-Xn-tj-[w am-\-¥-hm-Sn: tlm-´-ep-I-fn¬ hn-e-h¿-[n-∏-®-Xn¬ {]-Xn-tj[n-®v am-\-¥-hm-Sn-bn¬ bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ {]Xn-tj-[-k-a-cw \-S-Øn. am-\-¥hm-Sn _-kv-Ãm≥-Uv, {Sm-^n-Iv ]m¿-°v F-∂n-hn-S-ß-fn-se tlm-´-ep-I-fn-te-°m-Wv bq-Øv tIm-¨-{K- n-s‚ {]-Xn-tj-[ {]I-S-\-߃ \-S-∂-Xv. C-∂-se ssh-Io-t´m-sS bmsXm-cp ap-∂-dn-bn-∏p-an-√m-sXbm-bn-cp-∂p tlm-´-ep-I-fn¬ `£-W-km-[-\-߃-°v hn-e h¿[n-∏n-®-Xv. Nm-b-°pw F-Æ-∏-elm-c-߃-°pw F-´p-cq-]-b-m-bmWv hn-e-h¿-[n-∏n-®-Xv. C-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v bq-Øv tIm¨-{K-

kv {]-h¿-Ø-I¿ \-S-Øn-b {]-IS-\w kw-L¿-j-Øn-\pw C-S-bm°n. C-Xn-\n-sS, bq-Øv eo-Kp-Imcpw {]-Xn-tj-[-hp-am-sb-Øn. tlm-´¬ B‚ v d-kv-t‰m-d‚ v A-tkm-kn-tb-j-\pw a¿-®‚ vkv A-tkm-kn-tb-j-\pw cw-KØp-h-∂-tXm-sS-bm-Wv kw-L¿jm-h-ÿ D-S-se-Sp-Ø-Xv. H-Sphn¬ t]m-en-kv C-S-s]-´v {]-iv\w Xm¬-°m-en-I-am-bn ]-cn-lcn-®p. hn-e-Ip-d-bv-°m-\p-≈ Xo-cpam-\w D-≠m-bn-´n-√. bq-Øv tIm¨-{K- p-Im-cp-sS A-{I-ak-a-c-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v a¿®‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j-s‚ {]-I-S-\-hpw \-S-∂p.-

t_mƒ-´n-s‚ 25t]-cpw h-\w DtZym-K-ÿ-cpw ]-s¶-Sp-Øp. km-bp-[ am-thm-hmZn kw-LØn¬ ]-›n-a-L-´ kv-s]-jy¬ ta-J-em k-an-Xn-bn¬-s∏-´ t\{Xm-h-Xn Z-f-Øn-s‚ an-en-´-dn Iam≥-U¿ hn-{Iw-Ku-U-sb-∂ {io-Im-¥v, a-e-bm-fn-bm-b cq-t]jv D-s≠-∂m-Wv C‚-en-P≥-kv dn-t]m¿-´v. Pn-√-bn-ep-≈ am-thmbn-Ãp-Iƒ ta-∏m-Sn h-\-ta-J-ebn-eq-sS a-e-∏p-dw, ]m-e-°m-Sv Pn√-I-fn-te-°v I-S-°m≥ km-[yX-bp-s≠-∂m-Wv t]m-en-kv \n-K\-aw. C-tX-Øp-S¿-∂m-Wv ta-∏m-Snbn¬ ]-cn-tim-[-\ I¿-i-\-am-

°n-b-Xv. Nm-en-bm¿ ]p-g I-S-∂v \n-e-ºq¿ -A-´-a-e-ta-∏m-Sn h-gnbm-hpw C-h¿ k-©-cn-°m≥ km-[y-X-sb-∂pw t]m-en-kv ]-dbp-∂p. I-gn-™ Zn-h-k-ß-fn-emWv ]-Sn-™m-d-Ø-d-bn-se I-cn¶-Æn-°p-∂v B-Zn-hm-kn tIm-f\n-bn¬ A-]-cn-N-X-cm-b G-gpt]¿ tXm-°p-am-bn F-Øn-sb∂ ]-cm-Xn-bn¬ t]m-en-kv ]-cntim-[-\ \-S-Øn-bn-cp-∂p. F-∂m¬, B-sc-bpw I-s≠Øm≥ I-gn-™n-cp-∂n-√. h-cpwZn-h-k-ß-fn¬ Pn-√-bn-se a-‰v B-Zn-hm-kn tIm-f-\n-I-fn-epw Iq-Sp-X¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øntb-°p-sa-∂-dn-bp-∂p.-

A-[ym-]-I Iq-Sn-¡m-gv-N

BÀ.-F-kv.-F-kv. B-{I-a-Ww: t]m-]p-eÀ {^-−-v A-]-e-]n-¨p; \S]-Sn th-W-sa-¶v B-hiyw

I¬-∏-‰: sh-≈m¿-a-e kv-Iqfn¬ hn.-F-®v.-F-kv.-C. hn-`m-KØn¬ Pn.-F-^v.-kn, ^n-kn-Iv-kv hn-j-b-ß-fn¬ H-gn-hp-≈ A[ym-]-I X-kv-Xn-I-I-fn-te-°v \n-b-an-°p-∂-Xn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. sIm-ta-gv-kv, C-°-tWm-an-Ivkv, ^n-kn-Iv-kv hn-j-b-ß-fn¬ _n-cp-Zm-\-¥-c _n-cp-Z-hpw _n.F-Upw sk-‰pw ]m-km-b D-tZymKm¿-Yn-Iƒ \m-sf cm-hn-se 11\v A- ¬ k¿-´n-^n-°-‰p-I-fp-ambn Iq-Sn-°m-gv-N-bv-°v lm-P-cm-hWw. t^m¨: 04936 236690.

am-\-¥-hm-Sn: Pn-√-bn¬ h¿-[n®p-h-cp-∂ kw-L-]-cn-hm-c A-{Ia-ß-sf t]m-]p-e¿ {^-≠-v Pn-√m I-Ωn-‰n A-]-e-]n-®p. ]p¬-∏-≈nbn¬ I-gn-™-Zn-h-kw \-S-∂ A{I-aw Cu h¿-jm-Zyw kp¬Øm≥ _-tØ-cn Su-Wn-epw c≠m-gv-N ap-ºv a-Wn-®n-d-bn-epw \S-∂ A-{I-a-ß-fp-sS Xp-S¿-®-bmWv. A-{I-a-߃ X-S-bm≥ `-c-WIq-Sw i-‡-am-b \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°-W-sa-∂pw k-am-[m\-Imw-£n-I-fm-b F-√m-h-cpw I-

BÀ.-F-kv.-F-kv. B-{I-a-Ww: H-cmÄ dn-am³UnÂ

kp¬-Øm-≥ _-tØ-cn: a-e-¶-c- se-Sp-Ø-tXm-sS kp¬-Øm≥ bn-se bp-h-I¿-j-I≥ tª-Uv-am- _-tØ-cn F-kv.-sF. {]-ho¨t\-Xr-Xz-Øn-¬ ^n-b-bp-sS ]o-U-\-Øn-\n-c-bm- Ip-am-dn-s‚ bn B-fl-l-Xy sN-bv-X kw-`-h- t]m-en-sk-Øn N¿-® \-S-ØnØn-se {]-Xn tdm-_¿-´v X-s‚ sb-¶n-epw ÿm-]-\w Xp-d-∂p- ]p¬-∏-≈n: tIm-f-dm-´p-Ip-∂nÿm-]-\w Xp-d-°m≥ \-S-Øn-b {]-h¿-Øn-°m≥ A-\p-h-Zn-°n- epw a-c-Im-hn-ep-ap-≠m-b B¿.{i-aw B-Iv-j≥ I-Ωn-‰n {]-h¿- s√-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn- F-kv.-F-kv. B-{I-a-W-ß-fp-am®p. C-tXm-sS ÿm-]-\w ]q-´n-b bn _-‘-s∏-´v A-d-kv-‰n-em-b Ø-I¿ X-S-™p. C-∂-se cm-hn-se 11Hm-sS tdm-_¿-´v t]m-en-kv Po-∏n¬ I- tIm-f-dm-´p-Ip-∂v kz-tZ-in tNkp¬-Øm≥ _-tØ-cn I-´-bm-Sv b-dn-bm-Wv -ÿ-e-Øp-\n-∂p \m-´v k-t¥m-jn-s\ tIm-S-Xn dnam≥Uv sN-bv-Xp. a-‰v {]-Xn-Iƒ tdm-Uv P-Mv-j-\n-ep-≈ a-tUm- t]m-b-Xv. B-fl-l-Xy sN-bv-X jm-Pn- H-fn-hn-em-sW-∂p t]m-en-kv ]-dW ho-Un-tbm-kv F-∂ ÿm-]\w tdm-U-_¿-´v F-Øn Xp-d-∂n- bp-sS Ip-Spw-_-Øn-\v 10 e-£w ™p. A-Xn-\n-sS, k-t¥m-jn-s‚ cq-] \-jv-S-]-cn-lm-cw \¬-Ip-I, cp-∂p. kw-`-h-a-dn-™v \q-tdm-fw B- `q-an-bp-sS tc-J-Iƒ Xn-cn-®p- `m-cy-bp-sS ]-cm-Xn {]-Im-cw {]fp-Iƒ B-Iv-j≥ I-Ωn-‰n-bp-sS \¬-Ip-I, jm-Pn-bn¬ \n-∂p X- tZ-i-hm-kn-I-fm-b aq-∂p-t]¿t\-Xr-Xz-Øn¬ ÿm-]-\-Øn- ´n-sb-Sp-Ø H-tc-°¿ d-_¿- s°-Xn-tc-bpw tI-Wn-®n-d t]mI¬-∏-‰: sI¬-t{Sm¨ t\m-f-Pv se-Øn ÿm-]-\w A-S-bv-°m≥ tØm-´w Xn-c-n-®p-\¬-Ip-I F- en-kv tI-sk-Sp-Øp. ho-´n¬ Isk‚¿ \-S-Øp-∂ Un-tπm-a B- h - i y- s ∏- S p- I - b m- b n- c p- ∂ p. ∂o B-h-iy-ß-fm-Wv B-Iv- b-dn k-t¥m-jn-s\ B-{I-an-®psh-∂m-Wv ]-cm-Xn. kw-`-h-hp-amC≥ Sn-hn tP¿-W-en-kw {]-th- ÿ-e-Øv kw-L¿-jm-h-ÿ D-S- j≥ I-Ωn-‰n D-∂-bn-®-Xv. i-\-Øn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. G-sX-¶n-epw Aw-Ko-Ir-X bq-\nth-gv-kn-‰n-bn¬ \n-∂p-≈ _n-cpZ-am-Wv tbm-Ky-X. {]m-b-]-cn-[n 27 h-b- v. ¢m-kp-Iƒ H-Iv-tSm-_¿ 15\v tIm-gn-t°m-Sv sk‚-dn¬ B-cw`n-°pw. A-t]-£m-t^m-dw sh_v-ssk-‰n¬ \n-∂p Uu¨tem-Uv sN-ømw. ]q-cn-∏n-® At]-£ sI.-F-kv.-C.-Un.-kn. enan-‰-Uv Xn-cp-h-¥-]p-cw F-∂ t]-cn-se-Sp-Ø 150 cq-]-bp-sS Un.-Un. k-ln-Xw sI¬-t{Sm¨ t\m-f-Pv sk‚¿, Aw-t_-Zv-I¿ I¬-∏-‰: Pn-√-bn¬ Ip-´n-Iƒ- {I-a-߃-°v hn-t[-b-cm-°-s∏- f \n-b-a-ß-sf-°p-dn-®v t]m-ens°-Xn-cm-b A-Xn-{I-a-߃ h¿- ´n-´p-≠v. C-h-cp-sS Im-cy-Øn¬ kv D-tZym-K-ÿ¿-°n-S-bn-ep-≈ _n¬-Un-Mv, sd-bn¬-th tÃj≥ en-¶v tdm-Uv, tIm-gn-t°m-Sv- [n-®p-h-cp-∂p-sh-∂v Pn-√m in-ip- \n-b-am-\p-kr-X \-S-]-Sn-sb-Sp- A-⁄-X-bm-Wv {]-iv-\-߃˛2 F-∂ hn-em-k-Øn¬ A-t]- t£-a-k-an-Xn (kn.-U-ªyp.-kn.- °p-∂-Xn¬ t]m-en-kn-s‚ `m-K- °v {]-[m-\ Im-c-Ww.C-Xp-kw-_-‘n-®v k-an-Xn ). I-gn-™ c-≠p-am-k-Øn-\n-sS Øp-\n-∂v Ku-c-h-X-c-am-b ho-gv£n-°-Ww. Iq-Sp-X¬ hn-h-ckzta-[-bm tI-sk-Sp-°p-I-bpw NI ƒ D≠ mb X mb n ka nX n hnka nX n° v ap∂ n¬ h∂ tIk p߃-°v t^m¨: 8714116898, I-fn¬ t]m-en-kv tÃ-j-\n¬ e-bn-cp-Øn. Ip-´n-Iƒ-°v \n-e-hn- k-Xz-c-\-S-]-Sn-Iƒ B-h-iy-s∏9947131358. im-co-cn-I-˛-am-\-kn-I ]o-U-\- ep-≈ \n-b-a-kw-c-£-W-Øn- ´v Pn-√m t]m-en-kv kq-{]-≠n-\v DI¬-∏-‰: a-e-_m¿ tZ-h-kzw ߃-°v A-©p Ip-´n-Iƒ hn-t[- s‚ Im-cy-Øn¬ \n-b-a-hm-gv-N Ø-c-hv \¬-Im≥ Xo-cp-am-\n-°pt_m¿-Uv I-Ωo-j-W¿ Hm-^nkn¬ I-cm¿ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ b-cm-°-s∏-´-Xm-bn {i-≤-bn¬- X-s∂ ]m-tS X-I-cm-dn-em-b {]- I-bpw sN-bv-Xp. Ip-´n-I-sf imXo-Xn-bm-Wv Pn-√-bn¬ \n-e- co-cn-I-˛ am-\-kn-I-˛ ssew-Kn-I s∏-´n-´p-≠v. I¨-k¬-´‚ v F≥-Pn-\o-b¿ \n¬-°p-∂-sX-∂v I-Wn-bm-º-‰- ]o-U-\-߃-°v hn-t[-b-cm-°nCh c n¬ \me p Ip´ nI s f (i-º-fw-˛15000 cq-]), sS-Iv-\nt]m-en-kv tÃ-j-\n¬ cm-{Xn Xm- bn-se Hm-^n-kn¬ \-S-∂ kn-‰n- b t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ-c-S-°°¬ A-kn- v (10,000 cq-]) a-kn-∏n-®-Xm-bpw I-s≠-Øn. Mn¬ k-an-Xn hn-e-bn-cp-Øn. Ip- ap-≈ ap-gp-h≥ Ip-‰-hm-fn-IƒF-∂o X-kv-Xn-I-I-fn¬ \n-b-aCu Im-e-b-f-hn¬ X-s∂ B-dp ´n-Iƒ-°p-≈ \n-b-a-kw-c-£-W- °p-sa-Xn-tc D-S≥ tI-kv c-Pn\-Øn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. s]¨-Ip-´n-Iƒ ssew-Kn-Im-Xn- hp-am-bn _-‘-s∏-´v \n-e-hn-ep-f- ÿ sN-øp-I, \n-b-am-\p-kr-Xw tbm-Ky-X _n.-sS-°pw (knhn¬) {]-hr-Øn-]-cn-N-b-hpw. \n¿-am-W-{]-hr-Øn-I-fn-se ]n.U-ªyp.-Un. N-´-߃ A-dn-bp∂-h¿-°pw ]n.-U-ªyp.-Un. ssl-th h-Ip-∏p-I-fn¬ A-kn v F≥-Pn-\o-b¿, F-Iv-knIyq-´o-hv F≥-Pn-\o-b¿ X-kv-XnI-I-fn¬ \n-∂p hn-c-an-®-h¿°pw A-t]-£n-°mw. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ I-Ωo-jW¿, a-e-_m¿ tZ-h-kzw t_m¿Uv, F-c-™n-∏m-ew, tIm-gnt°m-Sv F-∂ hn-em-k-Øn¬ HIv-tSm-_¿ 11\v ap-ºv tbm-Ky-X, {]-hr-Øn-]-cn-N-bw, _-tbm-Um‰ F-∂n-h k-ln-Xw A-t]-£n- A-Jn-e- h-b-\m-Sv Hm-]¨ j-´n¬ Sq¿-W-sa‚ v kp¬-Øm≥_-tØ-cn-bn¬ kn.-sF. P-Ãn≥ °-Ww. A-{_-lmw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Adnbn-¸pIÄ

∂p Im-tdm-Sn-®n-cp-∂ sh-≈-ap≠ kv-t‰-j-\n-se t]m-en-kpIm-c-s‚ hn-i-Zo-I-c-Ww. bm-{X°m-sc C-d-°n-b-ti-jw _- pam-bn kv-t‰-j-\n-se-Øm-sa∂p ]-d-s™-¶n-epw C-t±-lw Iq-´m-°n-bn-√. G-Xm-\pw an-\n-´p-Iƒ-°-Iw ÿ-e-sØ-Øn-b F-kv.-sF. sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. ss{U-hsd-bpw I-b-‰n H-cp-In-tem-ao-‰¿ Zq-sc-ap-≈ kv-t‰-j-\n-te-°v t]m-hp-I-bpw sN-bv-X-tXm-sS kv-{Xo-I-fpw Ip-´n-I-fp-a-S-°-ap≈ bm-{X-°m¿ Zp-cn-X-Øn-embn. ap-°m¬ a-Wn-°q-dn-\v ti-

am-thm-hmZn: Ip-¦n-¨n-d h-\-¯n- X-−À-t_mÄ-«v Xn-c-¨n \-S-¯n

A-Jn-te-´ym sN-kv: Sn Ir-jv-W-aqÀ-¯n Nmw-]y³ tIm-f-dm-«p-Ip-¶v kw-`-hw D-¯-tc-´y³ amÀ-Kw B-hÀ-¯n-¡m-\p-Å {i-a-sa-¶v F-kv.-Un.-]n.-sF.kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: I-gn™ \m-ep Zn-h-k-am-bn \-S-∂ph-∂ A-Jn-te-¥ym ^n-sU sNkv a¬-k-c-Øn¬ U¬-ln-bpsS cm-Pym-¥-c Xm-cw Sn Ir-jvW-aq¿-Øn-°v Nmw-]y≥-jn-∏v. F-´-c t]m-bn‚ v t\-Sn-bm-Wv Ir-jv-W-aq¿-Øn Nmw-]y≥-]-´w t\-Sn-b-Xv. h-b-\m-Sv kz-tZ-in-bm-b tIc-f Xm-cw B-in-jv tXm-a-kv Ae-Iv-kn-\m-Wv c-≠mw-ÿm-\w. tI-c-f Xm-cw Fw a-\p aq-∂mw ÿm-\w t\-Sn.h-b-\m-Sv sN-kv A-°m-Z-anbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ sN-kv A-tkm-kn-tb-j≥ h-b-\m-Spw tem-I sN-kv s^-U-td-j-\pw Hmƒ C-¥y sN-kv s^-U-td-j\pw tN-¿-∂m-Wv a¬-k-cw kwL-Sn-∏n-®-Xv. k-am-]-\-k-tΩ-f\-Øn¬ kp¬-Øm≥ _-tØcn {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v H Fw tPm¿-Pv k-Ωm-\Zm-\w \-S-Øn. 25,000 cq-]-bpw t{Sm-^n-bp-amWv tP-Xm-hn-\v k-Ωm-\n-®-Xv. A-tkm-kn-tb-j≥ {]-kn-U‚ v dn-®m¿-Uv sP-bv-k¨ A-[y-£X h-ln-®p. sN-kv A-°m-Z-an {]-kn-U‚ v sP-bv-k¨ sI tPm-kv, sk-{I-´-dn k-t¥m-jv hn B¿, B¿ c-ta-jv kw-km-cn®p.-

sh-≈-ap-≠: sI.-F-kv.-B¿.Sn.-kn-°v \-jv -S-hpw bm-{Xm°m¿-°v Zp-cn-X-hpw k-Ωm-\n-®v t]m-en-kv h-I _-kv X-S-b¬. C-∂-se ssh-Io-´v A-t©m-sSbm-Wv \n-d-sb bm-{Xm-°m-cpam-bn h-S-I-c-bn¬ \n-∂p am-\¥-hm-Sn-bn-te-°v h-cn-I-bm-bncp-∂ sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. _kv sh-≈-ap-≠ H-º-Xmw-ssaen¬ h-®v ]n-∂n-se-Øn-b Im¿ tdm-Un-\v Ip-dp-sI \n¿-Øn X-S™n-´-Xv. Im-c-W-a-t\z-jn-®-t∏mƒ Xs‚ h-≠n-°v sh-≈-ap-≠-bn¬ h-®p _-kv X-´n-sb-∂m-bn-cp-

25 k]v-Xw_¿ 2013 _p[≥

bn _-‘-s∏-´v {]-Xn kv-Ym-\Øp-≈ G-Xm-\pw t]¿ B-ip-]{Xn-bn¬ A-Uv-an-‰m-bn-´p-≠v. Rm-b-dm-gv-N cm-{Xn 8.-30Hm-sS tIm-f-dm-´p-Ip-∂n-epw 9.-15\v a-cIm-hn-ep-am-Wv km-bp-[-cm-sbØn-b B¿.-F-kv.-F-kv. kwLw bm-{X-°m-sc-bpw \m-´p-Imsc-bpw B-{I-an-®-Xv. X-e-bv-°v am-c-I-am-bn ]-cn-t°-‰ tIm-f-dm´p-Ip-∂v πm-°p-Sn tPm-Wn(46) tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-fPn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv. ]p-∂t°m-´n¬ sP-bnw-kv (45), ]m-dbn¬ Ip-´m-bn (40), a-Wn-°p-´≥ (21), ss]-°-aq-e tIm-f-\n-bn-se

cm-tP-jv (22), P-b≥ (20) F-∂nh¿-°pw ]-cn-t°-‰p. tIm-f-dm-´p-Ip-∂v {]-tZ-i-hmkn-I-sf B-{I-an-® B¿.-F-kv.F-kv. {]-h¿-Ø-I¿-s°-Xn-tc \S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂pw {]tZ-i-hm-kn-I-fp-sS `o-Xn A-I-‰W-sa-∂pw Un.-ssh.-F-^v.-sF. ta-J-em I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. a-Zy-]n-®v A-an-X-th-K-Øn¬ hml-\-tam-Sn-® ss_-°v bm-{X°m-tcm-Sv th-K-X Ip-d-®v hm-l-\tam-Sn-°m≥ \m-´p-Im-cn¬ Nn-e¿ B-h-iy-s∏-´-Xn¬ {]-tIm-]n-Xcm-b H-cp-kw-Lw A-{I-aw A-gn®p-hn-Sp-I-bm-bn-cp-∂p.

B-tem-N-\m-tbm-Kw 30\v ]-\-a-cw: {Km-a-∏-©-b-Øn¬ A-\p-h-Zn-® bp-\m-\n Un-kv-s]≥-kdn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w kw-_-‘n-®p-≈ B-tem-N-\m-tbm-Kw 30\v D®-bv-°v ti-jw aq-∂n-\v {Km-a-∏-©m-b-Øv lm-fn¬ \-S-°pw. P-\-{]Xn-\n-[n-Iƒ, cm-jv-{So-b, km-aq-ln-I, kmw-kv-Im-cn-I t\-Xm-°ƒ, k-∂-≤-kw-L-S-\m `m-c-hm-ln-Iƒ ]-s¶-Sp-°-Ww.

£n-t`-Z-a-t\y sN-dp-Øp-\n¬°-W-sa-∂pw tbm-Kw B-h-iys∏-´p. A-{I-a-kw-`-h-ß-fn-eq-sS k-h¿-W A-P-≠-Iƒ \-S-∏m°m-\p-≈ X-{¥-am-Wv kw-L-]cn-hm-c kw-L-S-\-Iƒ ]-co-£n°p-∂-Xv. ]-co-£n-®v ]-cm-P-b-s∏-´ X{¥-߃ tem-Iv-k-`m Xn-c-s™Sp-∏n-s‚ ]-›m-Øe - Ø - n¬ s]mSn-X-´n-sb-Sp-°m-\p-≈ {i-a-߃s°-Xn-tc k-aq-lw Pm-{K-X] - m-ent°-≠X - p-≠v. Kp-Pd - m-Øn-epw ap-

km-^¿-\-K-dn-epw A-{I-a-am¿-KØn-eq-sS A-[n-Im-c-ÿm-\-ßfn¬ k-h¿-W ta¬-t°m-bv-a ÿm-]n-°m-\p-≈ \o-°ß - f - m-Wv \-S-∂-Xv. {Km-a-{]-tZ-i-ß-fn-epƒs∏-sS k-am-[m-\m-¥c - o-£w sISp-Øn A-P≠ - I - ƒ \-S∏ - m-°m-\mWv kw-L-]-cn-hm-c kw-L-S-\Iƒ {i-an-°p-∂s - X-∂pw tbm-Kw Nq-≠n-°m-´n. Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n Sn kn-±o-Jv, sk-{I-´d - n sI ]n A-jd v- ^ - v, F≥ lw-k, ^-ke v- p-dlva v- m≥, A-_p kw-km-cn-®p.

B-Zn-hm-kn in-ip-a-c-Ww: tKm-{X-hÀ-K I-½o-j³ sX-fn-sh-Sp-¸v 27 ap-XÂ I¬-∏-‰: Pn-√-bn-se B-Zn-hm-knta-J-e-I-fn¬ t]m-j-Im-lm-c°p-d-hpw in-ip-a-c-W-hpw dnt]m¿-´v sN-bv-X km-l-N-cyØn¬ ]-´n-I-Pm-Xn-˛-tKm-{X-h¿K I-Ωo-j≥ sX-fn-sh-Sp-°pw. 27 ap-X¬ 30 h-sc Pn-√-bn-se hn-hn[ B-Zn-hm-kn Du-cp-I-fn-epƒs∏-sS k-μ¿-i-\w \-S-Øp-Ibpw ]-cm-Xn ]-cn-lm-c A-Zm-eØp-Iƒ kw-L-Sn-∏n-°p-I-bpw sN-øpw. 27\v am-\-¥-hm-Sn Pn-√m B-ip-]-{Xn-, I-Ωyq-Wn-‰n lmfn¬ F-∂n-hn-S-ß-fn-epw 28\v kp¬-Øm≥ _-tØ-cn Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn, I-Ωyq-Wn-‰n lmƒ

F-∂n-hn-S-ß-fn-epw tcm-K-\n¿W-b Iymw-]pw ]-cm-Xn ]-cn-lmc A-Zm-e-Øpw \-S-Øpw. 30\v Ie-Œ-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lmfn¬ sX-fn-sh-Sp-∏v \-S-Øpw. 2008 ap-X¬ Xo¿-∏m-hm-sX A-h-ti-jn-°p-∂ ]-cm-Xn-Iƒ A-Zm-e-Øn¬ Xo¿-∏m-°pw. IΩo-j≥ sN-b¿-am≥ P-Uv-Pv ]n F≥ hn-P-b-Ip-am¿, I-Ωo-j≥ Aw-K-ß-fm-b G-gp-tIm¨ \mcm-b-W≥, sI sI a-t\m-Pv ]s¶-Sp-°pw. I-Ωo-j≥ \-S-Øp∂ sX-fn-sh-Sp-∏n¬ s]m-Xp-P-\ß-fn¬ \n-∂p ]-cm-Xn kzo-I-cn°pw.

Ip-«n-IÄ-s¡-Xn-cm-b A-Xn-{I-aw: c-−p am-k-¯n-\n-sS 11 ]-cm-Xn-IÄ F-^v.-sF.-B-dn-s‚ tIm-∏n-Iƒ k-an-Xn-°v \¬-Ip-I, Pn-√-bn-se t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ¿-°m-bn Ip-´n-I-fp-sS kw-c-£-W \n-b-aß-fpw \-S-]-Sn {I-a-ß-fpw kw_-‘n-®v t_m-[-h¬-°-c-Ww \-S-Øp-I, Pn-√-bn-se kv-s]jy¬ Pp-h-ss\¬ t]m-en-kv bq\n-‰n-se Hm-^n-k¿-am¿-°m-bn {]-tXy-I ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-SnIƒ B-kq-{X-Ww sN-øp-I F- £o-c-I¿-j-I¿£o-c hn-I-k-\-h-Ip-∏v Pn-√m Hm-^n-kn-te-°v \-S-Øn-b am¿-®v kn.-]n.-Fw. ∂o B-h-iy-߃ k-an-Xn D-∂- Pn-√m sk-{I-´-dn kn sI i-io-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p bn-®p. Xp-S¿-\-S-]-Sn-I-sf-°p-dn®v aq-∂v B-gv-N-Iƒ-°-Iw k-anXn-°v dn-t]m¿-´v \¬-I-W-sa∂pw D-Ø-c-hp-≠v.

£o-c-IÀ-j-IÀ

kw-Lm-S-I k-an-Xn cq-]o-I-c-Ww am-\-¥-hm-Sn: ]-g-»n-ayq-kn-bØn¬ \n¿-an-°p-∂ kv-am-c-I aμn-cw in-em-ÿm-]-\ ]-cn-]m-Snbp-sS kw-Lm-S-I-k-an-Xn cq-]oI-c-W tbm-Kw 27\v cm-hn-se 10.30\v am-\-¥-hm-Sn tªm-°v ]©m-b-Øv ss{S-kw lm-fn¬ tNcpw. P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ, s]m-Xp{]-h¿-Ø-I¿, hm-b-\-im-em {]h¿-Ø-I¿, A-[ym-]-I¿, hnZym¿-Yn-Iƒ ]-s¶-Sp-°-Ww.

_n.-kn.-kn.-sF. Iyp-td-äÀ ¨v \-S-¯n I¬-∏-‰: hn-hn-[ B-h-iy-߃ Ir-jv-W-Kn-cn tÌ-Un-bw k-µÀ-in-¨p amÀD-∂-bn-®v tI-c-f I¿-j-I-kw-Lao-\-ßm-Sn: tI-c-f {In-°-‰v Atkm-kn-tb-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Ir-jv-W-Kn-cn-bn-¬ \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm-bn-h-cp-∂ Pn-√m {In°-‰v A-tkm-kn-tb-j-s‚ kv-t‰Un-bw _n.-kn.-kn.-sF-bp-sS No^v Iyp-td-‰¿ ]n sI hn-iz-\m-Yv k-μ¿-in-®p. Un-kw-_-dn¬ Cu tÃ-Un-bØn¬ \-S-°p-∂ A-≠¿ 19 tIc-f-˛-apw-ss_ a¬-k-c-Øn-\p apt∂m-Sn-bm-bn {Ku-≠pw ]n-®ns‚ \n-e-hm-c-hpw _n.-kn.-kn.sF-bn¬ dn-t]m¿-´n-Mv \-S-Øp-

∂-Xn-s‚ `m-K-am-bm-Wv kv-t‰-Unbw k-μ¿-in-®-Xv. Ir-jv-W-Kn-cn kv-t‰-Un-bw anI-®-\n-e-hm-c-ap-≈-Xm-sW-∂pw C-hn-S-sØ Im-em-h-ÿ ^m-Ãv _u-fn-Mn-\v A-\p-Iq-e-am-sW∂pw A-t±-lw A-`n-{]m-b-s∏-´p. kw-ÿm-\ J-Pm-©n Sn B¿ _m-e-Ir-jv-W≥, Pn-√m {]-knU‚ v Pm-^¿-tk-´v, sk-{I-´-dn \m-k¿ a-®m≥, F Sn j-Po¿, sI {_n-tP-jv, cm-[m-Ir-jv-W≥, kwÿm-\ Iyp-td-‰¿ kn A-\q-]v At±-l-sØ A-\p-K-an-®p.-

Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ £o-cI¿-j-I¿ £o-c hn-I-k-\-h-Ip∏v Pn-√m Hm-^n-kn-te-°v am¿®pw [¿-W-bpw \-S-Øn. kn.-]n.-Fw. Pn-√m sk-{I-´-dn kn sI i-io-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI ap-l-Ω-Zv Ip-´n A[y-£-\m-bn-cp-∂p. t_-_n h¿Ko-kv, kn sI k-l-tZ-h≥ kwkm-cn-®p. sI ]n cm-a-N-{μ≥, bp th-Wp-tKm-]m-e≥, Fw Fw Nmt°m, kn bp G-e-Ω, hn kp-tcjv, sI F h¿-°n t\-Xr-Xzw \¬-In.


{]mtZ-inIw

25 k]v-Xw_¿ 2013 _p[≥

I-cn-bÀ F-Iv-kn-_n-j³ D-Zv-Lm-S-\w

]cn-]mSn I¬-∏-‰ Un.-Fw. hnw-kv A¿-_≥ sl¬-Øv sk‚¿: sa-Un-°¬ Iymw-]v-˛ 9.-00 kp¬-Øm≥ _-tØ-cn hym-]m-c-`-h≥: bq-Øv {^-≠v (Fw) Pn-√m I-¨-h≥-j≥-˛ 10.00 ]-\-a-cw Pn.-F-®v.-F-kv. kvIqƒ: ssh-Zy-]-cn-tim-[-\m Iymw-]v-˛ 10.-00

Adnbn-¸pIÄ

l-bÀ sk-¡³-U-dn hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v Izn-kv aÂ-k-cw I¬-∏-‰: tI-c-f eo-K¬ k¿-hok-kv A-tXm-dn-‰n l-b¿-sk°≥-U-dn hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn kv-Iqƒ, Xm-eq-°v,. Pn-√m, kwÿm-\-X-e-ß-fn¬ Izn-kv a¬k-cw \-S-Øpw. kv-Iqƒ-X-e a¬-k-cw H-Iv-tSm-_¿ 19\v lb¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fp-Ifn¬ \-S-Øpw. Xn-c-s™-Sp-°s∏-Sp-∂-h¿-°v \-hw-_¿ 23\v Xm-eq-°v X-e-Øn-epw Un-kw_-dn¬ Pn-√m-X-e-Øn-epw P-\ph-cn-bn¬ kw-ÿm-\-X-e-Ønepw a¬-k-c-߃ \-S-Øpw. Pn-√m-X-e-Øn¬ H-∂pw c≠pw ÿm-\-°m¿-°v b-Ym-{Iaw 2,500, 2,000 cq-] ho-X-hpw kw-ÿm-\-X-e hn-P-bn-Iƒ-°v 6,000, 4,000 cq-] ho-X-hpw Im-jvss{]-kv \¬-Ipw. l-b¿ sk°≥-U-dn ]-co-£-bn¬ t{K-kv am¿-°v e-`n-°pw. ]-s¶-Sp-°phm≥ Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ kv-Iqfn¬ t]-cv c-Pn-ÿ sN-ø-Ww. kv-Iqƒ A-[n-Ir-X¿ Ip-´n-I-fpsS t]-cp-hn-h-cw H-Iv-tSm-_¿ A-©n-\v ap-ºv Xm-eq-°v eo-K¬ k¿-ho-k-kv I-Ωn-‰n sk-{I-´-dnsb A-dn-bn-°-Ww. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v t^m¨: 9495355863 (Pn-√m eo-K¬ k¿ho-k-kv A-tXm-dn-‰n), 8281010262 (ssh-Øn-cn F¬.-Fkv.-F.-), 949531824 (kp¬Øm≥ _-tØ-cn), 8281668101 (am-\-¥-hm-Sn F¬.-F-kv.-F.-).-

e-l-cn-hn-cp-² I-em-Pm-Y

I¬-∏-‰: bp-h-P-\-ß-fn¬ h¿[n-®p-h-cp-∂ e-l-cn B-k-‡ns°-Xn-tc kw-ÿm-\ bp-h-P-\t£-a t_m¿-Uv I-em-e-b-ß-fnepw s]m-Xp-th-Zn-I-fn-epw e-lcn-hn-cp-≤ I-em-Pm-Y kw-L-Sn∏n-°pw. I-em-Pm-Y-bv-°v D-Nn-Xam-b tem-tKm-bpw Im-]v-j-\pw Xn-c-s™-Sp-°p-∂-Xn-\v A-t]£ £-Wn-®p. A-h-km-\ Xn-ø-Xn 30\v ssh-Io-´v A-©p-a-Wn. F≥-{SnIƒ A-b-bv-°p-∂ I-h-dn-\v apI-fn¬ e-l-cn-hn-cp-≤ t_m-[h¬-°-c-W I-em-Pm-Y-˛-temtKm B‚ v Im-]v-j≥ F-∂p tcJ-s∏-Sp-Ø-Ww. A-b-t°-≠ hn-em-kw: saw_¿ sk-{I-´-dn, kw-ÿm-\ bph-P-\-t£-a t_m¿-Uv, Sn.-kn. 9/479, P-h-l¿ \-K¿-˛-sP1, I-hSn-bm¿ ]n.-H, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw-˛ 695003. t^m¨: 0471 2726002, 2724139.-

kÀ-«n-^n-¡-äv ]-cn-tim-[-\

I¬-∏-‰: Pn-√-bn¬ hn-hn-[ hIp-∏p-I-fn¬ ss{U-h¿ (F¬.Un.-hn) F≥.-kn.-F-˛-H.-F-Iv-kv. (Im-‰-K-dn \-º¿ 756/12) X-kvXn-I-bp-sS Xn-c-s™-Sp-∏n-\v At]-£n-® D-tZym-Km¿-Yn-I-fp-sS H-‰-Ø-h-W c-Pn-kv-t{S-j≥ shcn-^n-t°-j≥ 30\v cm-hn-se Hº-Xn-\v Pn-√m ]n.-F-kv.-kn. Hm^n-kn¬ \-S-Øpw. D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ \n-›n-X k¿-´n-^n-°-‰p-I-fp-sS A- -epw ]-I¿-∏pw ]n-F-kv.-kn. \n-jvI¿-jn-® sF.-Un. {]q-^v, t\m¨ {In-an-se-b¿ k¿-´n-^n°-‰v/Pm-Xn k¿-´n-^n-°-‰v F∂n-h k-ln-Xw t\-cn-´v lm-P-cmh-W-sa-∂v Pn-√m ]n.-F-kv.-kn. Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

shm-t°-j-\¬ ssK-U≥-kv I-cn-b¿ F-Iv-kn-_n-j≥ I¬-∏-‰-bn¬ Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI hn i-in D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

I¬-∏-‰: Pn-√m Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv-tN-©v shm-t°-j-\¬ ssK-U≥-kv hn-`m-Kw kw-L-Sn∏n-® shm-t°-j-\¬ ssK-U≥kv I-cn-b¿ F-Iv-kn-_n-j-s‚bpw I-cn-b¿ ¢m-kn-s‚-bpw Pn√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w I¬-∏-‰ Fkv.-sI.-Fw.-sP. l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iq-fn¬ Pn-√m ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v sI hn i-in \n¿h-ln-®p. \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ ]n ]n B-en A-[y-£-X-h-ln-®p. Fw-tπm-bv-sa‚ v Hm-^n-k¿-amcm-b Fw B¿ c-hn-Ip-am¿, F≥ Fw D-Æn-Ir-jv-W≥ ¢m-kp-Isf-Sp-Øp. hm¿-Uv Iu¨-kn-e¿ sI {]-Im-i≥, Fw-tπm-bv-sa‚ v Hm-^n-k¿ ]n sP sk-_m-Ãy≥, F-kv.-sI.-Fw.-sP. l-b¿-sk°≥-U-dn {]n≥-kn-∏mƒ F kp[m-dm-Wn, F≥ Fw D-Æn-Ir-jvW≥, Pq-\n-b¿ Fw-tπm-bv-sa‚ v Hm-^n-k¿ A-_v-Zp¬ d-jo-Zv kw-_-‘n-®p.-

kozhikode/wyd

A-\p-a-Xn-bn-Ã; Im-«n-¡p-fw ssl-kv-Iq-fn-se a-cw-ap-dn hn-hm-Z-am-bn am-\-¥-hm-Sn: kv-Iqƒ sI-´n-SØn-\v A-]-I-S-`o-j-Wn-bp-b¿Øp-∂ a-c-߃ ap-dn-®p-am-‰m-sa∂ D-Ø-c-hn-s‚ a-d-hn¬ Im-´n°p-fw kv-Iqƒ h-I ÿ-e-sØ 20e-[n-Iw a-c-߃ ap-dn-®p-am-‰n. bm-sXm-cp Im-c-W-hp-an-√m-sX acw-ap-dn-®p am-‰n-b kw-`-hw hn-hmZ-am-bn. h-Ip-∏p-tZym-K-ÿ-cp-ambn B-tem-Nn-°m-sX a-cw-ap-dn-®Xm-Wv hn-hm-Z-Øn-\n-S-bm-°n-bXv.Im-´n-°p-fw K-h. ssl-kvIqƒ h-I `q-an-bn-se a-lm-K-Wn, s\-√n, sX-ßv F-∂n-h-bm-Wv ap-

km-º-Øn-I-am-bn B-izm-kw \¬-In-sb-∂-Xpw {]-tXy-I-Xbm-Wv.N-¥-I-fn¬ an-°-bn-S-ß-fnepw D-®-tbm-sS D¬-∏-∂-߃ hn-‰-gn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. {]-Xo£n-®-Xn-t\-°mƒ hn-‰p-h-c-hmWv C-Ø-h-W D-≠m-b-Xv. Pn-√bn-se ap-gp-h≥ A-b¬-°q-´-ßsf-bpw 2,820 kw-cw-`-I-sc-bpw ta-f-bn-se-Øn-°m-\m-bn. 26 HmW-®-¥-I-fm-Wv Cu h¿-jw XpS-ßn-b-Xv. ]-Sn-™m-d-Ø-d Pn√m-X-e N-¥ bn¬ 5.-25 e-£w

cq-]-bp-sS-bpw tªm-°v-X-e N¥-Iƒ \-S-Øn-b aq-ss∏-\m-Sv-˛ 3.-48 e-£w, ]-\-a-cw-˛ 3.-39, A-ºe-h-b¬-˛3.-74, X-hn-™m¬-˛2.43 e-£w cq-]-bp-sS-bpw hn-‰p-hc-hp-≠m-bn. 20 kn.-Un.-F-kv. Xe N-¥-I-fn¬ ]p¬-∏-≈n-˛5.-57, am-\-¥-hm-Sn-˛ 4.-20, s\≥-ta-\n-˛ 2.-77, ao-\-ßm-Sn-˛ 2.-24, ap-´n¬-˛ 2.25 e-£w cq-]-bp-sS hn-‰p-h-c-hp≠m-bn. B-Zy-am-bn Hm-W-®-¥ Xp-Sßn-b sh-ß-∏-≈n, \q¬-∏p-g ]©m-b-Øp-I-fn¬ b-Ym-{I-aw

73,832 cp-]-bp-sS-bpw 82,722 cp-]bp-sS-bpw t\-´-ap-≠m-°m-\m-bn. kn.-Un.-F-kv. X-e-Øn¬ tLmj-bm-{X, ]q-°-f-a¬-k-cw, ]mb-k-ta-f, {Km-ao-W Im-bn-I-taf, `-£y-ta-f Xp-S-ßn-b-h-bpw hn-hn-[ a¬-k-c-ß-fpw kw-L-Sn∏n-®p. Hm-Wm-tLm-j-Øn-\v C-Øh-W _m-e-k-`m Ip-´n-I-fp-sS kw-K-a-ß-fpw a¬-k-c-ß-fpw kn.-Un.-F-kv. X-e-Øn¬ kwL-Sn-∏n-®-Xv {i-t≤-b-am-bn. _me-k-`-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Hm-

I¬-∏-‰: tI-c-f-Øn-se {Xn-X-e ]-©m-b-Øv {]h¿-Ø-\-ß-sf-°p-dn-®v ]Tn-°p-∂ I¿-Wm-S-I-bnse hn-hn-[ tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚p-amcpw {]-Xn-\n-[n-I-fp-a-S-ßp-∂ kw-Lw \m-sf am-\¥-hm-Sn tªm-°v ]-©m-b-Øv k-μ¿-in-°pw. cm-

W-∏-d-h-Iƒ {]-tXy-I ]-cn-]mSn-I-fpw kw-L-Sn-∏n-®p.Un.-Sn.-]n.-kn, Ip-Spw-_-{io, h-b-\m-Sv {]-kv-¢-∫v kw-bp-‡am-bn Ip-Spw-_-{io Aw-K-߃°v ]q-°-f a¬-k-cw kw-L-Sn-∏n®p. Hm-W-®-¥-tbm-Sp tN¿-∂v Ip-Spw-_-{io hn-Z-Kv-[ ]-cn-io-e\w t\-Sn-b Im-‰-dn-Mv bq-\n-‰p-Ifp-sS Im‚o≥ Xp-S-ßn-b-Xpw ]pXp-a-bm¿-∂-Xm-bn. I¬-∏-‰ kn.Un.-F-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Hm-W-Øn-\n-S-bn¬ ]p-´p-I-®-hS-hpw \-S-Øn.-

a-Zv-d-km {Kmâv: inÂ-¸-im-e H-Iv-tSm-_À H-¶n-\v I¬-∏-‰: 2013-˛14 A-[y-b-\-h¿j-sØ {Km‚ v e-`n-® a-Zv-d-km `m-c-hm-ln-Iƒ-°p-≈ in¬-∏im-e H-Iv-tSm-_¿ H-∂n-\v cm-hnse 10\v I¬-∏-‰ k-a-kv-X Imcym-e-b-Øn¬ \-S-°pw.Pn-√m \yq-\-]-£ hn-Zym-`ymk-k-an-Xn kw-L-Sn-∏n-°p-∂ ]cn-]m-Sn-bn¬ kw-ÿm-\ I¨ho-\¿ ap-kv-X-^ ap-≠p-]m-d, {Km‚ v C≥ F-bv-Uv I-Ωn-‰n AwKw kp-ss_¿ s\-√n-°m-]-d-ºv, \-Sp-°-≠n A-_q-_-°¿ kw-_-

‘n-°pw.F-kv.-]n.-Iyp.-C.-Fw. ^-≠v hn-\n-tbm-Kw, a-Zv-d-k-Iƒ-°v e`y-am-hp-∂ a-‰v ^-≠p-Iƒ, bq-´nsse-tk-j≥ k¿-´n-^n-°-‰v XpS-ßn-b hn-hn-[ hn-j-b-ß-sf°p-dn-®v N¿-® sN-øp-∂ ]-cn-]mSn-bn¬ am-t\-Pv-sa‚ v I-Ωn-‰nsb {]-Xn-\n-[o-I-cn-®v {]-kn-U‚ v, sk-{I-´-dn, J-Pm-©n kw-_‘n-°-W-sa-∂v Pn-√m \yq-\-]£ hn-Zym-`ym-k-k-an-Xn A-dn-bn®p.-

hym-PtI-iw: Im-´-]p-cw am-¸v ]-d-b-W-sa-¶v sF.-F-kv.-Fw. ssh-Øn-cn: hym-P-tI-iw {]-Z¿in-∏n-°p-∂-Xn-\pw A-Xn-s‚ t]cn¬ ]-W-∏n-cn-hv \-S-Øp-∂-Xn\p-sa-Xn-tc Im-¥-]p-cw hn-`m-KØn¬-s∏-´-h¿ X-s∂ {]-kv-Xmh-\ \-S-Øn-b km-l-N-cy-Øn¬ Im-¥-]p-cw A-_q-_-°¿ ap-kveym¿ s]m-Xp-P-\-ß-tfm-Sv am-∏v ]-d-b-W-sa-∂pw ]n-cn-s®-Sp-Ø ]-Ww Xn-cn-®p-\¬-I-W-sa-∂pw sF.-F-kv.-Fw. Un-kw-_¿ H∂n-\v "a-Xw kp-c-£-bm-Wv' F∂ {]-ta-b-Øn¬ A-º-e-h-b-

en¬ \-S-°p-∂ ap-Pm-ln-Zv Pn-√m k-tΩ-f-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn Pn√-bn-se hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ Imw-]-bn-\p-I-fpw {]-`m-j-W-ß-fpw kw-L-Sn-∏n-°m-\pw Xo-cp-am-\n®p. Z-Av-hm I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ kq-∏n ]-Sn-™m-d-Ø-d A-[y£-X-h-ln-®p. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´dn sI k-÷m-Zv, A-–p-d-lv-am≥ A≥-km-cn, ]-d-∏q¿ \-_o¬, c≠-Øm-Wn A-–p-d-jo-Zv hn-hn[ sk-j-\p-I-fn¬ ¢-sk-Sp-Øp.

Un.-ssh.-F-^v.-sF. h-\n-Xm k-_v-I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ I¬-∏-‰-bn¬ \-S-Øn-b t]m-kv-‰¿ {]-Nm-c-Ww kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n Aw-Kw _o-\m c-Xo-jv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Xn-¿-Xn \o-«-W-sa-¶v kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: 2004 apX¬ 2009 h-sc-bp-≈ hn-Zym-`ymk hm-bv-]m ]-en-i-bn-f-hn¬ At]-£ \¬-Im-\p-≈ A-h-km-\Xn-ø-Xn H-Iv-tSm-_¿ 30 h-sc \o´-W-sa-∂v tI-c-f tIm¨-{K-kv (Fw) Pn-√m {]-kn-U‚ v sI sP tZ-h-ky B-h-iy-s∏-´p. A-\ykw-ÿm-\-ß-fn¬ ]Tn-® hnZym¿-Yn-Iƒ-°v ÿm-]-\-ßfn¬ \n-∂p-≈ k¿-´n-^n-°-‰v thW-sa-∂ \n-_-‘-\ H-gn-hm-°Ww.

]p¬-∏-≈n: h-cƒ-®m Zp-cn-Xmizm-k [-\-k-lm-bw _m-¶p-Ifn-se-Øn. 460 cq-] ap-X¬ H-cp e-£w cq-] h-sc-bm-Wv h-cƒ®m Zp-cn-Xm-izm-k [-\-k-lm-bam-bn ap-≈≥-sIm-√n-bn-se-bpw ]p¬-∏-≈n-bn-se-bpw I¿-j-I¿°v I-gn-™ Zn-h-kw e-`n-®-Xv. h-cƒ-® G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ _m-[n-® ap-≈≥-sIm-√n ]-©mb-Øn-se I-_-\n-Kn-cn, a-c-°-Shv, Ir-K-∂q¿, sIm-f-h-≈n, Nm-a∏m-d, ko-Xm-au-≠v, sF-iz-cy°-h-e {]-tZ-i-ß-fn-em-Wv I¿j-I¿-°v Iq-Sp-X¬ \-jv-S-]-cnlm-cw e-`n-®-Xv.B-dv G-°-tdm-

A-¿-¦m-fn \-K-c- sXm-gn-ep-d-¸v ]-²-Xn Xp-S-§n I¬-∏-‰: \-K-c-k-`-bn¬ A-ø¶m-fn \-K-c-sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn°v Xp-S-°-am-bn. \-K-c-{]-tZ-iß-fn-se sXm-gn-en-√m-bv-a ]-cnl-cn-°p-∂-Xn-\pw ]m-h-s∏-´ P\-hn-`m-K-ß-fp-sS Po-hn-X-\n-ehm-cw sa-®-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\pam-bn kw-ÿm-\ k¿-°m¿ Bhn-jv-I-cn-® ]-≤-Xn-bn¬ 1994 t]-cm-Wv I¬-∏-‰ \-K-c-k-`bn¬ t]-cv c-Pn-ÿ -sN-bv-Xn-´p≈-Xv. ]-≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w

sh-≈m-cw-Ip-∂n¬ Fw hn t{ibmw-kv-Ip-am¿ Fw.-F¬.-F. \n¿-h-ln-®p. \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ ]n ]n B-en A-[y-£-X-h-ln-®p. tbm-K-Øn¬ ssh-kv sN-b¿t]-gv-k¨ sI sI h¬-k-e, B-tcm-Ky -ÿn-cw-k-an-Xn sNb¿-am≥ F ]n l-ao-Zv, hn-I-kIm-cy sN-b¿-am≥ A-Uz. Sn sP sF-k-Iv, s]m-Xp-a-cm-a-Øv sNb¿-t]-gv-k¨ hn ]n tim-im-Ω,

t£-a-Im-cy-k-an-Xn sN-b¿-t]gv-k¨ D-ssa-_m sam-bv-Xo≥Ip-´n, I-em-Im-bn-I-˛-hn-Zym-`ymk k-an-Xn sN-b¿-am≥ tI-bwsXm-Sn ap-Po-_v, Iu¨-kn-e¿am-cm-b k-\n-Xm- P-K-Zo-jv, ]n sI A-_p, sI {]-Im-iv, sI tPm-kv, Sn Pn _o-\, ap-\n-kn∏¬ F≥-Pn-\o-b¿ e-b¨ lm¿hn kv-^-Sn-Iw, ap-\n-kn-∏¬ sk{I-´-dn Ip-cy≥-tPm¨ XpS-ßnbh¿ kw-km-cn-®p.-

hp-≠v. kv-Iqƒ h-f-∏n-se a-c߃ ap-dn-°-W-sa-¶n¬ Un.-C.H. ap-tJ-\ Un.-]n.-sF-°v kvIqƒ {]-[m-\m-[ym-]-I≥ A-t]£ k-a¿-∏n-°-Ww. Im-´n-°p-fw kv-Iq-fn¬ C-Xp-t]m-ep-≈ \-S-]Sn-{I-a-߃ ]m-en-®n-´n-√. hnZym¿-Yn-Iƒ-°v A-kw-ªn tNcm≥ ÿ-e-ku-I-cy-an-√m-ØXn-\m-em-Wv a-c-߃ ap-dn-®p-am‰n-b-sX-∂m-Wv ]n.-Sn.-F-bp-sS hn-i-Zo-I-c-Ww. F-∂m¬, kvIqƒ A-kw-ªn {Ku-≠n¬ \-SØm≥ ]m-Sn-s√-∂v a-\p-jym-hIm-i I-Ωo-j-s‚ D-Ø-c-hp-≠v.-

hn-se 10\v tªm-°v ]-©m-b-Øv ss{S-kw lmfn¬ tN-cp-∂ tbm-K-Øn¬ tªm-°v ]-©m-b-Øn\v Io-gn-se ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn-am¿, Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥-am¿, kn.-Un.-F-kv. sN-b¿-t]gv-k¨-am¿ ]-s¶-Sp-°-Ww.

Npcp¡¯nÂ

Xz-e-_m X-Pv-cn-_- Pn-√m {]-Jym-]-\ k-tΩ-f-\w sh-ß-∏-≈n-bn¬ F-kv.ssh.Fkv. Pn-√m {]-kn-U‚ v C-{_m-lnw ss^-kn t]-cm¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

Xz-e-_ X-Pv-cn-_ {]-Jym-]-\ k-t½-f-\w

sh-ß-∏-f-fn: F-k.-v-sI.-F-kv.-F-kv.-F-^v. Xz-e-_m hn-Mv kw-ÿm-\ k-an-Xn F-´p Pn-√-I-fn¬ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ Xze-_m X-Pv-cn-_-bp-sS Pn-√m {]-Jym-]-\ k-tΩ-f-\w kp-∂n bp-h-P-\-kw-Lw Pn-√m {]-kn-U‚ v C-{_m-low ss^-kn t]-cm¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. H-Iv-tSm-_¿ H-∂p-ap-X¬ Pn-√-bn-se hn-hn-[ a-l-√p-Ifn¬ Du¿-Pn-X-am-b X-Pv-cn-_ {]-h¿-Ø-\-߃ \-S-Øpw. {]t_m-[-\-Øn-s‚ ]p-Xn-b h-gn-Iƒ Xp-d-°p-∂ X-Pv-cn-_bn¬ ]-s¶-Sp-Ø ap-gp-h≥ ÿm-]-\-߃-°pw D-]-lm-cw \¬-In. C-{_m-low ss^-kn D-{K-]p-cw {]m¿-∞-\ \n¿-hln-®p. e-Xzo-^v hm-^n A-[y-£-X-h-ln-®p. X≥-ko¿ Sn Im-hp-μ-d ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. Xzm-ln¿ am-ÿ, A-en b-am-\n, A-∫m-kv hm-^n, A-Pv-a¬ ]p¬-∏-≈n, C-kv-ambn¬ ]-Sn-™m-d-Ø-d, ap-\o¿ I-´-bm-Sv kw-km-cn-®p.-

B-i-b-kw-hm-Zw C-¶v

Un.-ssh.-F-^v.-sF. t]m-kv-äÀ {]-Nm-c-Ww \-S-¯n I¬-∏-‰: s]¨-Ip-´n-I-fp-sS hn-hm-l-{]m-bw 16 B-°p-∂-Xn-\v kp{]nw-tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-°m≥ Xo-cp-am-\n-®-Xn-s\-Xn-tc Un.-ssh.F-^v.-sF. h-\n-Xm k-_v- I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ I¬-∏-‰bn¬ t]m-kv-‰¿ {]-Nm-c-Ww \-S-Øn. kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n- Aw-Kw _o-\m -c-Xo-jv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. cm-tP-iz-cn, d-kn-b, tiz-X, kl-Zv tIm-´-∏-Sn, s_-∂n eq-bn-kv, P-ko¬ t\-Xr-Xzw \-¬-In.-

h-cÄ-¨m Zp-cn-Xm-izm-kw IÀ-j-I-cp-sS A-¡u-−nÂ

A-ø-¶m-fn \-K-c -sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn sh-≈m-cw-Ip-∂n¬ Fw hn t{i-bmw-kv-Ip-am¿ Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

dn-®p-am-‰n-b-Xv. a-cw-ap-dn-°p-∂ Im-cyw kv-‰m-^v Iu¨-kn-en¬ B-tem-Nn-®n-´n-s√-∂pw ]-cm-Xnbp-≠v. A-ssh-e-_nƒ ]n.-Sn.-F-bpsS A-\u-tZym-Kn-I-am-b tbm-KØn-em-Wv a-cw-ap-dn-®p-am-‰m≥ Xo-cp-am-\-am-b-sX-∂m-Wv hn-iZo-I-c-Ww.k¿-°m¿ kv-Iq-fn-se ÿmh-c-Pw-K-a kz-Øp-°-fp-sS D-S-aÿm-h-Im-iw hn-Zym-`ym-k hIp-∏n-\m-Wv. kv-Iqƒ sI-´n-S-Øn\v `o-j-Wn-bm-hp-∂ a-c-߃ apdn-®p-\o-°m≥ \n-e-hn¬ D-Ø-c-

IÀ-Wm-S-I P-\-{]-Xn-\n-[n-IÄ \m-sf am-\-´-hm-Sn-bnÂ

Ip-Spw-_-{io N-´-I-fn sd-t¡m-Uv hnÂ-¸-\; hn-äp-h-c-hv 60 e-£w I¬-∏-‰: X-t±-i-kz-bw-`-c-W ÿm-]-\-ß-fp-sS k-l-I-c-WtØm-sS Ip-Spw-_-{io-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® HmW-®-¥-I-fn¬ dn-t°m-Uv hn¬∏-\. 26 N-¥-I-fn¬ aq-∂p Zn-hk-ß-fn-em-bn 60 e-£w cq-]-bpsS hn-‰p-h-c-hp-≠m-bn. C-Xm-Zy-am-bm-Wv C-{X -h-enb t\-´-ap-≠m-hp-∂-Xv. P-\-_mlp-ey-hpw D¬-∏-∂-ß-fp-sS anI-hpw kw-cw-`-I-cp-sS ]-¶m-fnØ-hpw sIm-≠p {i-t≤-b-am-b N-¥-Iƒ Hm-Wm-tLm-j-Øn-\v

fw ÿ-e-ap-≈ H-cp ho-´n¬ Xm-akn-°p-∂ A-©p-t]¿-°m-bn Hcp e-£w cq-]-bv-°v ap-I-fn-emWv [-\-k-lm-bw e-`n-®n-cn-°p∂-Xv. ap-≈≥-sIm-√n ]-©m-bØn-se a-s‰m-cp I¿-j-I-\m-Wv 460 cq-] e-`n-®-Xv. H-cp sX-ßv am{X-am-Wv A-t±-l-Øn-\v \-in-®pt]m-b-Xv. h-cƒ-® aq-ew Ir-jn-Iƒ \in-® {]-tZ-i-߃ Im-Wm≥ apJy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n ap-≈≥sIm-√n-bn-se-Øn-b-t∏mƒ A∂p h-cƒ-®-_m-[n-X {]-tZ-i-Øv a-g-bm-bn-cp-∂p. Ir-jn \-in-® tXm-´-߃ I-≠v ap-Jy-a-{¥n H-

ssi-i-hhn-hm-lw: t_m-[-hÂ-¡-c-Ww \-S-¯p-sa-¶v Fw.-F-kv.-F-^v.kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: ap-kv enw k-ap-Zm-bw A-Sp-Ø-Im-eØv t\-Sn-b km-aq-ln-I ]p-tcmK-Xn-bp-sS A-Sn-ÿm-\w s]¨Ip-´n-Iƒ-°n-S-bn-se hym-]-I-hnZym-`ym-k ap-t∂-‰-am-sW-∂v Fw.-F-kv.-F-^v. Cu ap-t∂-‰sØ ssi-i-h-hn-hm-lw tZm-jI-c-am-bn _m-[-n-°p-sa-∂v Pn-√m sk-{I-t´-dn-b-‰v A-`n-{]m-b-s∏´p.ssi-i-h hn-hm-lw, B¿-`mS-˛-kv-{Xo-[-\ hn-hm-lw F-∂o

km-aq-ln-I Xn-∑-Iƒ-s°-Xn-tc hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°n-S-bn¬ t_m[-h¬-°-c-Ww \-S-Øm-\pw Xocp-am-\n-®p. kw-ÿm-\ ssh-kv {]-knU‚ v kn F-®v ^-k¬ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. Pn-√m {]-kn-U‚ v Fw ]n \-hm-kv A-[y-£-X-hln-®p. Sn F \-ko¿ K-km-en, dnbm-kv I-√p-h-b¬, ep-Jv-am-\p¬ l-°ow, Sn B-jn-Jv, Fw ]n l^o-k-en, C ]n P-eo¬ kw-kmcn-®p.-

3

∂pw-]-d-bm-sX Xn-cn-®p-t]m-bt∏mƒ I¿-j-I¿-°v \n-cm-i-bmbn-cp-∂p. A-Xn-\m¬ X-s∂ Imcy-am-b \-jv-S-]-cn-lm-cw I¿-jI-cpw {]-Xo-£n-®n-cp-∂n-√. F-∂m¬, am-\-¥-hm-Sn cq-]Xm-[y-£≥ am¿ tPm-kv s]m-cpt∂-Sw I¿-j-I¿-°p th-≠n cwK-Øp-h-∂-tXm-sS I¿-j-I¿-°v {]-Xo-£ h¿-[n-°p-I-bm-bn-cp∂p. sXm-´p-]n-∂m-se F.sI. kn.kn. am-\-¥-hm-Sn cq-]-Xm IΩn-‰n-bpw I¿-j-I¿-°v \-jv-S-]cn-lm-cw e-`y-am-°-W-sa-∂m-hiy-s∏-´v k-Po-h-am-bn cw-K-Øp≠m-bn-cp-∂p.

I¬-∏-‰: k-\m-X-\ hn-Nm-c-th-Zn a-Xw, B-[ym-fln-I-X, ]cn-kv-Yn-Xn F-∂ hn-j-b-sØ B-kv-]-Z-am-°n C-∂v I¬-∏-‰ N-{μ-Kn-cn Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ B-i-b-kw-hm-Zw \-S-Øp-sa∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. Fw hn t{i-bmw-kv-Ip-am¿ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. `m-c-Xo-b hn-Nm-c-tI-{μw kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn kp-tc{μ≥ hn-j-bw A-h-X-cn-∏n-°pw. tI-c-fm bp-‡n-hm-Zn kwLw kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn cm-P-tKm-]m¬ hm-I-Øm-\w, Ip‰ym-Sn C-kv-em-an-bm tIm-f-Pv e-Iv-N-d¿ ap-l-Ω-Zv i-aow, sImf-Øq¿ A-ssZz-Xm-{i-aw aTm-[n-]-Xn kzm-an Nn-Xm-\-μ-]p-cn, k-\m-X-\ hn-Nm-c-th-Zn sk-{I-´-dn H Sn tam-l≥-Zm-kv, P-b{]-Im-iv \m-cm-b-W≥ kw-km-cn-°pw. H Sn tam-l≥-Zm-kv, Pb-{]-Im-iv \m-cm-b-W≥, sI A-Nyp-X≥ \-ºym¿, in-h≥ aWn-b-t¶m-´v, tam-l≥-Zm-kv am-\-t©-cn hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

s]m-Xp-tbm-Kw

I¬-∏-‰: K-h. k¿-h‚ v-kv k-l-I-c-W-kw-Lw s]m-Xp-tbmKw 30\v D-®-bv-°v c-≠n-\v Fw.-Pn.-Sn. Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ tN-cpw. Aw-K-ß-fp-sS a-°-fn¬ F-kv.-F-kv.-F¬.-kn.-, π-kvSp ]-co-£-I-fn¬ D-∂-X-hn-P-bw t\-Sn-b-h-sc-bm-Wv A-\ptam-Zn-°pw. A¿-l-cm-b-h¿ 25-\v ssh-Io-´v A-©n-\p ap-ºv kn-hn¬-kv-t‰-j-\v ap-∂n-ep-≈ kw-Lw Hm-^n-kn¬ k¿-´n^n-°-‰p-Iƒ k-ln-Xw F-Ø-Ww.-

Thejas Epaper wayanad Edition 2013-09-25  

Thejas Epaper wayanad edition. 2013-09-25

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you