Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOZHIKODE/WYD

hntij§Ä

tKm-{X-P-\-X-bv¡n-S-bn `-£y-kp-c-£-bp-sS ]mT-sam-cp-¡n ao-\-§m-Sn ]-©m-b-¯v

s\-lv-dp -bp-h-tI-{µ bq-¯v ¢-ºp-IÄ-¡v AhmÀ-Uv \Â-Ip-¶p I¬-∏-‰: I-gn-™ km-º-Øn-

I h¿-j-Øn¬ an-I-® {]-h¿Ø-\w \-S-Øn-b bq-Øv ¢-∫n\p-≈ A-hm¿-Un-\v s\-lv-dpbp-h-tI-{μ A-t]-£ £-Wn®p. I-em-˛-Im-bn-Iw, B-tcm-Ky˛-Ip-Spw-_-t£-aw, ]-cn-ÿn-Xn kw-c-£-Ww, ip-Nn-Xz ]-cn-]mSn-Iƒ, sXm-gn¬-]-cn-io-e-\w, sXm-gn¬ kw-cw-`-I-Xzw, kv{Xo im-‡o-I-c-Ww, km-£-cX, km-aq-ly-t£-a ]-cn-]m-SnIƒ, km-aq-ly Xn-∑-Iƒ-s°Xn-cm-b {]-Nm-c-Ww, tZ-io-b-˛ A-¥¿-tZ-io-b Zn-\m-N-c-W߃, s]m-Xp-ap-X¬ \n¿-amWw Xp-S-ßn-b ta-J-e-I-fn¬ 2012 G-{]n¬ H-∂p-ap-X¬ 2013 am¿-®v 31 h-sc \-S-Øn-b {]h¿-Ø-\-߃ hn-e-bn-cp-Ønbm-Wv Pn-√m-X-e k-an-Xn Ahm¿-Uv \n¿-W-bn-°p-I. Pn-√m-X-e-Øn¬ Xn-c-s™Sp-°-s∏-Sp-∂ ¢-∫n-\v 10,000 cq]-bpw {]-i-kv-Xn-]-{X-hpw e-`n°pw. kw-ÿm-\-X-e A-hm¿Un-\m-bn \m-a-\n¿-tZ-iw sNøp-I-bpw sN-øpw. kw-ÿm-\-X-e-Øn¬ Ahm¿-Uv t\-Sp-∂ ¢-∫n-s\ H-cp e-£w cq-]-bp-sS tZ-io-b Ahm¿-Un-\v ]-cn-K-Wn-°pw. m¨: 04936 202330.-

4 k]v-Xw_¿ 2013 _p[≥

(ssS-Uv-kv) kw-L-Sn-∏n-°p-∂Xv. tZ-io-b-{Km-ao-W ]-≤-Xn, ]pc-bn-Sw ]-≤-Xn, Xp-S¿-hn-Zym-`ymk ]-≤-Xn Xp-S-ßn-b hn-hn-[ ]≤-Xn-Iƒ kw-tbm-Pn-∏n-®m-Wv ]≤-Xn \-S-∏m-°p-I-sb-∂v ao-\ßm-Sn {Km-a-∏-©m-b-Øv A-[nIr-X¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ ]-d-™p. ]-´n-I-h¿-K hn`m-K-°m-cp-sS Po-hn-X, hn-Zym-`ymk, kmw-kv-Im-cn-I, km-º-ØnI D-∂-a-\w e-£y-an-Sp-∂-Xm-Wv ]-≤-Xn. B-Zy-L-´-sa-∂ \n-e-bn¬ ]©m-b-Øn-se G-gv B-Zn-hm-kn tIm-f-\n-I-fn¬ Im-∏n, sX-ßv, Ip-cp-ap-f-Iv, Pm-Xn Xp-S-ßn-b Zo¿-L-Im-e-hn-f-I-fpw ^-e-hr£-ß-fpw ]-®-°-dn-I-fpw D-¬-

HmÀ-a-s¸-cp-¶mÄ

cà ]-cn-tim-[-\-bn hy-XykvX ^ew; A-t\z-j-Ww th-W-sa-¶v B-h-iyw

No-tß-cn: sk‚ v ta-co-kv bmt°m-_m-b kp-dn-bm-\n ]-≈nbn¬ _-tk-en-tbm-kv _m-h-bpsS Hm¿-a-s∏-cp-∂mƒ 24 ap-X¬ H-Iv-tSm-_¿ c-≠p-h-sc \-S-°pw. s]-cp-∂mƒ \-S-Øn-∏n-\m-bn 101 Aw-K kzm-K-X-kw-Lw cq-]oI-cn-®p. `m-c-hm-ln-Iƒ: ^m. F¬-tZm A-º-g-Øn-\mw-Ip-Sn-˛ sN-b¿-am≥, ]n bp tPm-kv s]cp-ºn-≈n¬-˛ P-\-d¬ I¨-ho\¿, Sn hn tdm-bn-˛ tPm-bn‚ v I¨-ho-\¿.

I¬-∏-‰ Np-¶w P-Mv-j-\n-se sN-dn-b ]-≈n-bp-sS ap≥-`m-K-Øv an-\m-c-apƒ-s∏-sS X-I¿-∂p-ho-W-t∏mƒ. A-]-I-S-Øn¬ \m-ep-t]¿-°v ]-cn-t°-‰p

∏m-Zn-∏n-°m-\m-Wv ]-≤-Xn e£yw h-bv-°p-∂-Xv. G-gv B-Znhm-kn tIm-f-\n-I-fn-se 200 G°¿ ÿ-e-Øv hn-hn-[ h-Ip-∏pI-fp-sS-bpw ÿm-]-\-ß-fp-sSbpw k-lm-b-tØm-sS B-Zn-hmkn-Iƒ X-s∂-bm-Wv Ir-jn sNøp-I. ssS-Uv-kn-s‚ `m-K-am-bn `£y-kp-c-£-bv-°m-bn In-g-ßph¿-K Ir-jn, ]-®-°-dn Ir-jn, Xo-‰-∏p¬-Ir-jn, tIm-gn h-f¿Ø¬ ]-≤-Xn F-∂n-h-bpw kzman-\m-Y≥ ^u-t≠-j-s‚-bpw A-º-e-h-b¬ Im¿-jn-I K-thj-W tI-{μ-Øn-s‚-bpw k-lmb-tØm-sS A-t{Km-dq-´v, A-t{Kmsh-Pv ]-≤-Xn-I-fpw \-S-∏m-°p∂p-≠v. B-Zn-hm-kn-I-ƒ-°n-S-

I-¬-∏-‰: ao-\-ßm-Sn {Km-a-∏-©mb-Øv \-S-∏m-°p-∂ tKm-{X-kwtbm-P-\ hn-I-k-\-]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn ssX-\-So¬ D-Zv-Lm-S\w C-∂p-cm-hn-se ]-Øn-\v AØn-°-S-hv tIm-f-\n-bn¬ tªm°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F F-kv hn-P-b \n¿-h-ln-°p-sa-∂v `-c-W-k-an-Xn hm¿-Øm-k-tΩ-f\-Øn¬ A-d-bn-®p. ssX \-Sp-∂Xn-s‚ `m-K-am-bn \n-e-sam-cp°¬ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ {]-h¿-Ø\-߃ ]q¿-Øo-I-cn-®-Xm-bn A[n-Ir-X¿ ]-d-™p. ]- ´ n- I - h ¿- K - h n- ` m- K - Ø n- s ‚ k-a-{K-hn-I-k-\w e-£y-an-´m-Wv ao-\-ßm-Sn {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ ss{S-_¬ C‚-t{K-‰-Uv U-h-e-]vsa‚ v B‚ v F-a¿-Pn-Mv kv-Iow

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: Su-Wnse aq-∂p em-_p-I-fn¬ H-cp aWn-°q-dn-\p-≈n¬ \-S-Øn-b ªUv jp-K¿ ]-cn-tim-[-\-bn¬ hyXy-kv-X ^-e-sa-∂p ]-cm-Xn. kp¬-Øm≥ _-tØ-cn a-¥-≠n°p-∂v kz-tZ-in l-ao-Zv I-gn-™ 30\v \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-bn-

em-Wv hy-Xy-m-kw I-≠-Xv. 23\v cm-hn-se F-´n-\v `-£Ww I-gn-®-Xn-\v ti-jw 10.-45\v \-S-Øn-b B-Zy ]-cn-tim-[-\bn¬ jp-K-dn-s‚ A-f-hv 164 Fw.Pn-bpw 20 an-\n-‰n-\v ti-jw sXm´-Sp-Ø em-_n¬ ho-≠pw ]-cntim-[n-®-t∏mƒ A-f-hv 241. a-

bn¬ sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn-bn¬ {]m-Xn-\n-[yw Ip-d-hm-Wv. C-Xp ]-cn-l-cn-°m-\m-bn 511 Ip-Spw-_ß-ƒ-°pw sXm-gn¬ Im¿-Uv hnX-c-Ww sN-bv-Xp. F-√m-h¿-°pw _m-¶v A-°u-≠v B-cw-`n-°p-Ibpw sN-bv-Xn-´p-≠v. Xp-S¿-hn-Zym`ym-k ]-≤-Xn-bn-eq-sS hn-Zym-¿Yn-I-fp-sS ]T-\-\n-e-hm-cw D-b¿Øm-\pw I-em, Im-bn-I, kmw-kvIm-cn-I cw-K-Øv an-I-hv ]p-e¿Øm-\pw ]-≤-Xn X-øm-dm-°p-sa∂pw ]-©m-b-Øv A-[n-Ir-X¿ ]d-™p. ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-knU‚ v e-Xm i-in, Ãm‚n-Mv I-Ωn‰n sN-b¿-am≥ hn F A-∫m-kv, hn kp-tc-jv, Sn Fw in-lm-_v ]s¶-Sp-Øp.

s‰m-cp em-_n¬ ]-cn-tim-[-\m^-ew ho-≠pw am-dn-˛ 130. C-XpIm-c-Ww ÿ-n-c-am-bn I-gn-°p-∂ a-cp-∂n-s‚ A-f-hv F-{X-sb-∂dn-bm≥ I-gn-™n-s√-∂m-Wv lao-Zv ]-d-bp-∂-Xv. C-°m-cy-Øn¬ A-t\z-j-Ww \-S-Ø-W-sa-∂pw l-ao-Zv B-h-iy-s∏-´p.

Adnbn-¸pIÄ

{]-Ir-Xn-hn-`-h kw-c-£-W A-hmÀ-Un-\v A-t]-£n-¡mw I¬-∏-‰: an-I-® {]-Ir-Xn-hn-`-h kw-c-£-W {]-h¿-Ø-\w Im-gvN-h-® {Km-a-∏-©m-b-Øp-Iƒ°pw \-K-c-k-`-Iƒ-°pw Ahm¿-Uv \¬-Ipw. kw-ÿm-\ em‚ v bq-kv t_m¿-Um-Wv Ahm¿-Uv \¬-Ip-∂-Xv. A-hm¿-Uv \n¿-W-b-Øn-\mbn {Km-a-∏-©m-b-Øv/\-K-c-k-`bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ 2011˛12, 2012˛13 km-º-Øn-I h¿-j-ßfn¬ \-S-∏m-°n-b {]-Ir-Xn-hn-`h kw-c-£-W t_m-[-h¬-°-cW {]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS hn-iZmw-i-߃, sN-e-h-gn-® Xp-I, ssI-h-cn-® `u-Xn-I t\-´-߃ Xp-S-ßn-b-h hn-i-Z-am-°n \n›n-X t^m-d-Øn-ep-≈ ]q-cn-∏n® A-t]-£-bpw A-\p-_-‘-tcJ-I-fpw (t^m-t´m, ]-{X-hm¿Ø, ho-U-tbm) 30\v ap-ºm-bn em‚ v bq-kv t_m¿-Uv, hn-Im-kv `-h≥, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw-˛33 F∂ hn-em-k-Øn¬ A-b-°-Ww. t^m¨: 0471 2307830.-

am-än-h-¨p

I¬-∏-‰: C-∂-sØ ]-Ømw-Xcw Xp-ey-X ]-co-£ 11te-°v am‰n-b-Xm-bpw a-‰v Zn-h-k-ß-fn-ep≈ ]-co-£-Iƒ ssSw-tS-_nƒ {]-Im-cw \-S-Øp-sa-∂pw km£-c-Xm an-j≥ Pn-√m tIm-˛-HmUn-t\-‰¿ A-dn-bn-®p.ta-∏m-Sn: ta-∏m-Sn K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ C-∂p \-S-Øm-\n-cp-∂ l-b¿ sk°≥-U-dn ]-co-£-Iƒ ]-Wn-apS-°n-s\ Xp-S¿-∂v \m-f-tØ-°v am-‰n-h-®-Xm-bn {]n≥-kn-∏mƒ A-dn-bn-®p. I¬-∏-‰: B-dn-\v \-S-Øm≥ \n›-bn-®n-cp-∂ do-Py-\¬ {Sm≥kv-t]m¿-´v A-tXm-dn-‰n tbm-Kw am-‰n-h-®-Xm-bn B¿.-Sn.-H. A-dnbn-®p.-

X-Sn-te-ew

I¬-∏-‰: hn-hn-[-bn-\w X-Sn-Ifpw hn-d-Ipw B-dn-\v Ip-∏m-Sn Un-t∏m-bn¬ te-ew sN-øpw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v t^m¨: 04936 221562.-

ImÀ-jn-I-ta-J-e-sb Im-¯n-cn-¡p-¶-Xv h-dp-Xn-bp-sS \m-fp-I-sf-¶p hn-Z-Kv-[À Ir-jn-\m-iw kÀ-¡mÀ Ku-c-h-¯n-se-Sp-¡p-¶n-Ã I¬-∏-‰: Pn-√-bp-sS Im¿-jn-Ita-J-e-sb Im-Øn-cn-°p-∂-Xv ISp-Ø h-dp-Xn-bp-sS \m-fp-I-sf∂v hn-Z-Kv-[¿ A-`n-{]m-b-s∏-Sp∂p. I¿-j-I¿-°v Xp-W-bm-th≠ Ir-jn-h-Ip-∏v t]m-epw hn-jbw Ku-c-h-Øn-se-Sp-°m-Ø-Xv hn-j-bw k-¶o¿-W-am-°p-I-bmWv. Im-e-h¿-j-Øn¬ c-≠p-amk-Øn-te-sd \n-e-bv-°m-sX s]bv-X a-g- i-an-®-t∏mƒ Im¿-jn-Ita-J-e I-Sp-Ø B-i-¶-bn-te°v \o-ßp-∂p. H-s∂m-gn-bm-sX F-√m Ir-jn-Iƒ-°pw tcm-K-_m[-bm-Wn-t∏mƒ. a-g Xp-S¿-∂-t∏mƒ X-s∂ I≠p-Xp-S-ßn-b I-hp-ßn-se Imb sIm-gn-®n¬ C-t∏mƒ hym-]n°p-I-bm-Wv. H-W-Øn-\v ap-ºv hn-f-sh-Sp-°m-sa-∂p I-cp-Xn-b ss]-ß-Iƒ H-s∂m-gn-bm-sX sIm-gn-bp-I-bm-Wv. c-≠pw aq∂pw S¨ ho-Xw hn-f-sh-Sp-Øn-

cp-∂ I-hp-ßn≥ tXm-´-ß-fn¬ t]m-epw C-Ø-h-W ss]-ß tijn-°p-∂n-√. ss]-ß Izn‚-en-\v I-gn-™ X-h-W Cu ko-kWn¬ 4,500 cq-]-h-sc hn-e-bp≠m-bn-cp-∂p. h-b-\m-´n¬ I-®-h-S-°m¿ kw-`-cn-°p-∂ ss]-ß kp-K-‘]m-°n-\m-bn I¿-Wm-S-I-bn¬ \n-s∂-Øp-∂ I-®-h-S-°m¿ h≥-tXm-Xn¬ hm-ßn-bn-cp-∂p. ss]-ß kw-`-cn-°m-\pw kw-kvI-cn-°m-\p-ap-≈ A-S-°m-∏p-cIƒ h-b-\m-Sn-s‚ ]-e `m-KØpw a-g am-dp-∂-tXm-sS k-Poh-am-bn-cp-∂p. F-∂m¬, C-Ø-hW A-S-°m-∏p-c-I-fn-te-°v ss]ß F-Øp-∂n-√. ap≥-Iq¿ I-cm¿ D-d-∏n-®v I-hpßn≥-tXm-´-߃-°v A-Uzm≥kv sIm-Sp-Ø hym-]m-cn-Iƒ ]n∂o-Sv B h-gn t]m-bn-´p-t]m-epan-√. A-Xn-\m¬ A-Uzm≥-kv H-

kz-Im-cy-_-kv sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v t_m-W-kv I¬-∏-‰: kz-Im-cy-_-kv sXmgn-em-fn-I-fp-sS Cu km-º-ØnI h¿-j-sØ t_m-W-kv ]-Xn\m-bn-cw cq-]-bm-bn-cn-°p-sa∂v Pn-√m te-_¿ Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p. _- p-S-a-I-fpw sXm-gn-em-fn-I-fp-am-bn \-S-Ønb N¿-®-bn-em-Wv C-°m-cyw

Xo-cp-am-\n-®-Xv. sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v 3,500 cq] Hm-WØ - n-\pw 3,500 cq-] {Inkva - k - n-\pw 3,000 cq-] hn-jp-hn\pw hn-X-c-Ww sN-øpw. Hm-WØn-\v A-\p-hZ- n-® Xp-I Cu amkw ]-Øn-\-Iw \¬-I-W-sa∂v \n¿-tZ-iw \¬-In-bn-´p-≠v.-

gn-sI Ir-jn-°m¿-°v Cu Ir-jnbn¬ \n-∂v {]-Xo-£ t]m-epw A-kv-X-an-®p. Im-b-sIm-gn-®n-en-\v H-∏w Ihp-ßn-\v am-lm-fn tcm-K-hpw Pn√-bp-sS an-°-`m-K-Øpw ]-S¿-∂pI-gn-™p. I-gn-™ h¿-jw Pn-√-bn¬ D¬-∏m-Zn-∏n-® ss]-ß-bp-sS ]Øn-sem-∂v t]m-epw C-Ø-h-W D-≠m-hn-s√-∂-Xm-Wv I-®-h-S°m-cp-sS I-W-°v. sIm-√-Øn¬ H-cn-°¬ am-{Xw \-S-°p-∂ \mWy-hn-f-I-fp-sS hn-f-sh-Sp-∏n-s‚ C-S-th-f-I-fn¬ I¿-j-I¿ {]-Xo£-b¿-∏n-®n-cp-∂ ap-Jy h-cp-am\ am¿-K-ß-fn-sem-∂v ss]-ßbm-bn-cp-∂p. \n-d-sb Im-bv-® Im-∏n-s®-SnI-fn¬ \n-∂p sR-´-gp-I¬ tcmKw _m-[n-®v Im-b-Iƒ C-Xn-\Iw X-s∂ h-en-b tXm-Xn¬ sIm-gn-™p-t]m-bn. Ip-cp-ap-f-In-

D-S-a-bpw hm-ßn-b-h-cpw X-Ωn-√p≈ {]-iv-\-hpw k-¶o-¿-W-am-bn. \m-ep-tIm-Sn cq-] A-Uzm≥-kv \¬-In-bn-´pw c-Pn-kv-t{S-j≥ \S-Øm-Øn-\m-em-Wv {]-iv-\w. Xncp-s\-√n ]-©m-b-Øn-se A-∏∏m-d, B-s°m-√n ]p-Xn-b tImhn-e-Iw F-kv-t‰-‰v aq-∂p-t]-cpsS D-S-a-ÿ-X-bn-em-Wp-≈-Xv. 120 G-°-dn¬ tIm-^n t_m¿-Uv c-Pn-kv-t{S-j-\p-≈ `qan \m-ep-am-kw ap-ºm-Wv hn¬-∏\ \-S-Øn-b-Xv. tIm-gn-t°m-Sv I√m-®n-bn¬ Xm-a-k-°m-cm-b sI sI \m-K-cm-P≥, sI sI kp-{_lvv-a-Wy≥, cm-P-Ωmƒ F-∂n-hcp-sS D-S-a-ÿ-X-bn-em-Wv F-kvt‰-‰v. Cu F-kv-t‰-‰v 16 tIm-Sn-bne-[n-Iw cq-]-bv-°m-Wv hn¬-∏-\ \-S-Øn-b-Xv. c-Pn-kv-t{S-j≥ \-S]-Sn-Iƒ ]q¿-Øn-bm-°m≥ `-cW-I-£n t\-Xm-°ƒ k-lm-bw

U-b-äv c-P-X-Pq-_n-en: hnZymÀ-Yn-I-sf A-\p-tam-Zn-¨p kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: U-b-‰v c-P-X-Pq-_n-en-tbm-S\p-_-‘n-®v {]-Xn-`m-\n¿-W-b ]-co-£-I-fn¬ an-I-hv {]-I-Sn-∏n-® ss{]-a-dn, ssl-kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-I-sf A-\p-tam-Zn-®p. h-b-\m-Sv U-b-‰n¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ F¬.-F-kv.F-kv. t\-Sn-b 86 Ip-´n-Iƒ-°pw bp.-F-kv.-F-kv. t\Sn-b 13 Ip-´n-Iƒ-°pw k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ \¬-In. Pn√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI hn i-in k¿-´n-^n°-‰v hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. c-P-X-Pq-_n-en-tbm-S-\p-_‘n-®v \-S-∂ s]m-Xp-k-tΩ-f-\w sF kn _m-e-Irjv-W≥ Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.-

hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xn-cp-∂p. F∂m¬, h-\w-h-Ip-∏v F≥.-H.-kn. \¬-In-bn-√. ]p¬-∏-≈n-bn-se Hcp A-_v-Im-cn tIm¨-{Sm-Iv -S¿ hn-e-bv-°p-hm-ßn A-Uzm≥-kv \¬-In-b F-kv-t‰-‰v c-Pn-kv-t{Sj≥ \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿-Øn-bm°m-Ø-Xn-\m¬ A-\n-›n-Xm-hÿ-bn-em-bn-cn-°p-I-bm-Wv. C.-F-^v.-F¬, F¬.-F-^v. F-∂n-h-bv-°p ]p-d-sa Xm-eq-°v em‚ v t_m¿-Un¬ Cu F-kv-t‰‰n-s\-Xn-tc tI-kv \n-e-\n¬-°p∂p-ap-≠v. C-Xn¬ 30 G-°-tdmfw h-\w-h-Ip-∏v C.-F-^v.-F¬ B-bpw F¬.-F-^v. B-bpw ]-cnK-Wn-®-Xp-am-Wv. C-Xp- ]-cn-KWn-°m-sX-bm-Wv sam-Øw-`q-an hn¬-∏-\ \-S-Øn-b-Xv. I-gn-™ k¿-°m-dn-s‚ Im-e-Øv B-Zn-hmkn-Iƒ-°v `q-an \¬-Im≥ ]p-Xnb tIm-hn-e-Iw F-kv-t‰-‰v hn-e-

≈w sI-´n-\n-∂-Xn-\m¬ Cu c≠p Ir-jn-I-fp-sS-bpw I-S-bmsI No-™p-. tX-bn-e-s®-Sn-I-fp-sS Iqºpw C-e-bpw No-™v D¬-∏m-Z\w K-Wy-am-bn Ip-d-™-Xv sNdp-In-S tX-bn-e Ir-jn-°m-sc hen-b {]-Xn-k-‘n-bn-te-°v X≈n-hn-´p. ]-Øpw ]-{¥-≠pw Intem h-sc Xq-°w {]-Xo-£n-®v \´p-\-\-® t\-{¥-hm-g-I-fn-se Ipe-Iƒ ssI-hn-c-en¬ Xq-°n-sbSp-°m≥ t]m-epw `m-c-an-√m-Ø hn-[w tim-jn-®p. k-a-b-Øv h-f-{]-tbm-Kw \-SØm≥ I-gn-bm-Ø-Xpw sh-≈w sI-´n-\n-∂-Xp-am-Wv t\-{¥-hm-g Ir-jn-°v h≥ {]-l-c-am-b-Xv. G‰-hpw H-Sp-°w s\-√n-\pw ]p-Xn-b tcm-K-_m-[ hym-]-I-am-bn. C-eIƒ a-™-\n-dw _m-[n-®v A-S¿∂p-t]m-hp-∂ tcm-K-am-Wv an-°bn-S-Øpw Im-Wp-∂-Xv.

a-Zv-d-km {Kmâv: `m-c-hm-ln-I-fp-sS tbm-Kw \m-sf I¬-∏-‰: \-ho-I-c-W-Øn-\p-≈ {Km‚ v e-`n-® a-Zv-d-km `m-c-hmln-I-fp-sS tbm-Kw \m-sf cm-hnse 11\v I¬-∏-‰ k-a-kv-X Imcym-e-b-Øn¬ tN-cpw. \yq-\-]£ hn-Zym-`ym-k k-an-Xn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ kw-L-Sn-∏n°p-∂ ]-cn-]m-Sn-bn¬ H-º-Xn-\v

B-s¡m-Ãn ]p-Xn-b tIm-hn-e-Iw F-kv-tä-äv hnÂ-¸-\: h-\w-h-Ip-¸n-sâ D-S-¡v c-Pn-kv-t{S-j-\v Xn-cn-¨-Sn-bm-bn am-\-¥-hm-Sn: G-sd hn-hm-Z߃-s°m-Sp-hn¬ Xn-cp-s\-√n B-s°m-√n ]p-Xn-b tIm-hn-eIw F-kv-t‰-‰v hn¬-∏-\ \-S-Øn. h-\w-h-Ip-∏n-s‚ X-S- w \n-e\n¬-°p-∂-Xn-\m¬ c-P-kv-t{Sj≥ \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿-Øn-bm-bn√. Xn-cp-s\-√n A-∏-∏m-d-bn-se 120 G-°-tdm-fw h-cp-∂ Im-∏n F-tÃ-‰-v hn-‰p-t]m-hm≥ {i-an-® D-S-a-Iƒ-°v Xn-cn-®-Sn-bm-bn h\w-h-Ip-∏n-s‚ D-S-°v. h-\w-h-Ip-∏v F≥.-H.-kn. \¬-Im-Ø-Xn-\m-em-Wv c-Pn-kvt{S-j≥ \-S-]-Sn-Iƒ X-S-k-s∏-´Xv. \m-ep-am-kw-ap-ºv ]p-Xn-b tIm-hn-e-Iw F-kv-t‰-‰v hn¬-∏\-°v A-Uzm≥-kv \¬-In-b-h¿°m-Wv h-\w-h-Ip-∏v X-S- -hm-Zw D-∂-bn-®-Xn-\m¬ c-Pn-kv-t{Sj≥ \-S-Øm-≥ I-gn-bm-Ø-Xv. cPn-kv-t{S-j≥ \-S-Øm-Øn-\m¬

\v ]-≠p-ap-X¬ tcm-K-_m-[ h-fsc Iq-Sp-X-em-Wv. a-g am-dn shbn¬ sX-fn-™-tXm-sS ti-jn°p-∂ h-≈n-I-fn-epw {Zp-X-hm-´w hym-]-I-am-Wv. t\-c-sØ C-´ Xn-cn-I-sf-√mw sIm- g n- ™ p- t ]m- h p- I - b m- W nt∏mƒ. C-©n-°v am-lm-fn A-S°-ap-≈ tcm-K-߃ hym-]-I-ambn-´p-≠v. A-Xn-\m¬ ]p-Xn-b C©n-bp-sS hn-e-bn-epw h≥ C-Snhm-Wv {]-I-S-am-hp-∂-Xv. h-b-enepw sh-≈w sI-´n-\n¬-°p-∂ {]-tZ-i-ß-fn-ep-sam-s° \-´ C©n-bn¬ K-Wy-am-b ]-¶pw C-Xn\-Iw \-in-®p. tN-\-bpw I-∏-bpw t]m-ep≈ tcm-K-߃-°v ap-sºm-∂pw Im-cy-am-b tcm-K-߃ {]-I-S-ambn-cp-∂n-√. F-∂m¬, C-Ø-hW Cu Ir-jn-Iƒ-°pw hym-]-Iam-b tcm-K-_m-[- Im-Wp-∂p. Xm-ßm-hp-∂-Xn-e-[n-Iw sh-

bv-s°-Sp-°m-\pw a-‰v tI-kp-Iƒ H-gn-hm-°m-\pw Xo-cp-am-\-am-bncp-∂p. h-\y-ar-K-ß-fp-sS \n-c-¥c km-∂n-[y-ap-≈ Cu `q-an BZn-hm-kn-Iƒ-°v \¬-Ip-∂-Xns\-Xn-tc hn-hn-[ tIm-Wp-Ifn¬ \n-∂p ]-cm-Xn-Iƒ D-b¿-∂Xn-s\ Xp-S¿-∂v D-t]-£n-®p. ]pXn-b km-l-N-cy-Øn¬ Cu `q-an hn-s‰m-gn-™p t]m-hm≥ D-S-aIƒ X-øm-dm-hp-I-bm-bn-cp-∂p.h¿-j-߃-°v ap-ºv k¿°m¿ eo-kv {]-Im-cw \¬-In hnhn-[ ssI-am-‰-Øn-eq-sS-bm-Wv C-t∏m-g-sØ D-S-a-Iƒ-°v D-S-aÿm-h-Im-iw e-`n-®-Xv. \n-e-hnep-≈ sXm-g-n-em-fn-I-sf C-c-´n th-X-\-aq-eyw \¬-In ]n-cn-®p-hnSm-\pw [m-c-W-bm-bn-´p-≠v. Cu´n, tX-°v, Xp-S-ßn-b a-c-߃ e£yw-h-®m-Wv hn¬-∏-\ \-S-∂sX-∂m-Wv B-tcm-]-Ww.-

A-f-hp-Xq-¡ {I-a-t¡-Sv I-s−-¯m³ kv-Izm-Uv I¬-∏-‰: Hm-W-°m-e-Øv A-fhp-Xq-°-ß-fn-se {I-a-t°-SpIƒ X-S-bp-∂-Xn-\m-bn eo-K¬ sa-t{Sm-f-Pn h-Ip-∏v an-∂¬-∏-cntim-[-\m kv-Izm-Uv cq-]o-I-cn®p. I¬-∏-‰-bn-se eo-K¬-sat{Sm-f-Pn Hm-^n-kn-se I¨t{Smƒ dq-an¬ A-f-hp-Xq-° {I-at°-Sp kw-_-‘n-®v s]m-Xp-P-\߃-°v ]-cm-Xn \¬-Imw. t^m¨: 04936 203370. ap-{Z-]-Xn°m-Ø A-f-hp-Xq-° D-]-I-c-Wß-fp-sS D-]-tbm-Kw, _-‘-s∏´ tc-J-Iƒ lm-P-cm-°m-Xn-cn°¬, ]m-t°-Pn-\v ]p-d-Øv \n-bam-\p-kr-X {]-Jym-]-\-߃ C√m-Xn-cn-°¬, hn-e-am-bv-°p-I, ad-bv-°p-I, A-an-X-hn-e Cu-Sm-

°p-I, A-f-hn-epw Xq-°-Øn-epw Ip-d-hv h-cp-ج, ]m-bv-°¿ c-Pnkv-t{S-j≥ C-√m-Xn-cn-°¬ Xp-Sßn-b {I-a-t°-Sp-Iƒ I-s≠Øp-∂-]-£w I¿-i-\ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂v eo-K¬ sat{Sm-f-Pn A-kn- v I¨-t{Smf¿ A-dn-bn-®p. F-√m hym-]m-c-ÿm-]-\-ßfn-epw D-]-tbm-Kn-°p-∂ A-f-hpXq-° D-]-I-c-W-߃ D-]-t`m‡m-hv Im-W-Ø-° hn-[-Øn¬ k-÷o-I-cn-®v {]-h¿-Øn-∏n-°Ww. k¿-´n-^n-°-‰v Im-Wm-hp∂-hn-[w {]-Z¿-in-∏n-°-Ww. Hmt´m-dn-£ s^-b¿ ao-‰-dp-Iƒ ap{Z sN-bv-X-Xp kw-_-‘n-® k¿´n-^n-°-‰v hm-l-\-Øn¬ kq£n-°-Ww.-

hm-l-\m-]-I-S-¯n \m-ep-t]À-¡v ]-cn-¡v kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: sI.-Fkv.-B¿.-Sn.-kn. Un-t∏m-°v k-ao]w hm-l-\-߃ Iq-´n-bn-Sn-®v \m-ep-t]¿-°v ]-cn-°v. _- pw Im-dpw Kp-Uv-kpw X-Ωn-em-Wv Iq´n-bn-Sn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v 4.-30Hm-sS kp¬-Øm≥ _-tØ-cn-bn¬ \n∂p ]p¬-∏-≈n-bn-te-°v t]m-hpI-bm-bn-cp-∂ C-t∂m-h Im¿ KpUv-kn-s\ a-dn-I-S-°p-∂-Xn-\n-Sbn-em-Wv A-]-I-S-ap-≠m-b-Xv. _-kv ss{U-h¿ ]m-Sn-®n-d kz-tZin- ]p-cp-tjm-Ø-a≥ (43), Kp-Uv-

kv ss{U-h¿ Ip-∏m-Sn kz-tZ-in tPm-bn tP-°-_v (37), k-l-bm{X-°m-c≥ Ip-∏m-Sn kz-tZ-in t_-_n tPm-k-^v (48), ]p¬-∏≈n `q-Zm-\w kz-tZ-in A-Jn¬ atl-jv (21) F-∂n-h¿-°m-Wv ]cn-t°-‰-Xv. C-h-sc kp¬-Øm≥ _-tØcn-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ tPm-bn tP-°-_n-s\ ]n-∂o-Sv tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-fPn-te-°v am-‰n.

a-e-∏p-d-Øv hn-X-c-Ww sN-øp-∂ {Km‚ v e-`y-am-hm≥ B-h-iy-amb Im-cy-ß-sf-°p-dn-®v {Km‚ v C≥ F-bv-Uv I-Ωn-‰n saw-_¿ kp-ss_¿ s\-√n-°m-]-d-ºv kwkm-cn-°pw. k-an-Xn kw-ÿm-\ I¨-ho\¿ ap-kv-X-^ ap-≠p-]m-d, \-Sp-

°-≠n A-_q-_-°¿ kw-_-‘n°pw.-Pn-√m `m-c-hm-ln-I-fp-sS B-tem-N-\m-tbm-K-Øn¬ kn ]n lm-cn-kv _m-J-hn I-º-f-°mSv A-[y-£-X-h-ln-®p. im-lp¬ l-ao-Zv s\-√n-b-ºw, D-kv-am≥ au-e-hn ]-\-a-cw, Fw sI d-joZv, ]n kp-ss_¿ kw-km-cn-®p.-

]-cn-io-e-\w

km-´z-\w ]m-en-tb-äo-hv tI-{µ-¯n-\v kz-´-am-bn Ø-e-hpw sI-«n-S-hpw

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: A-SpØ h¿-jw \-thm-Z-b kv-Iq-fnte-°v B-dmw-¢m-kn-te-°v {]th-i-\w B-{K-ln-°p-∂ hnZym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ {]-th-i-\-∏co-£m ]-cn-io-e-\ ¢m-kp-Iƒ kp¬-Øm≥ _-tØ-cn kv-an-bmkv tIm-f-Pn¬ B-cw-`n-°p-∂p. C-t∏mƒ A-©mw-¢m-kn¬ ]Tn-°p-∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v ]s¶-Sp-°mw. F-√m i-\n-bm-gv-N-Ifn-epw a-‰v A-h-[n Zn-h-k-ß-fnep-am-bn-cn-°pw ¢m-kp-Iƒ. am-\kn-I-ti-jn hn-I-k-\w, I-W°v, `m-j F-∂n-h-bn¬ ¢m-kp-Ifpw am-Xr-Im ]-co-£-bpw D-≠mhpw. hn-i-Z-hn-h-c-߃ 944722 9444 F-∂- \-º-dn¬ e-`n-°pw.-

bm-{X-b-b-¸v \Â-In I¬-∏-‰: Pn-√m sh-‰-dn-\-dn tI{μ-Øn¬ \n-∂p hn-c-an-® Sn i-io{μ-\v Po-h-\-°m¿ bm-{X-b-b-∏v \¬-In. Pn-√m No-^v sh-‰-dn-\-dn Hm-^n-k¿ tUm. _n _m-lp-teb≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. ar-Kkw-c-£-W-h-Ip-∏v U-]yq-´n Ub-d-Œ¿ tUm. Ko-X D-]-lm-cw ka¿-∏n-®p.

sh-≈-ap-≠: sh-≈-ap-≠-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ km-¥z-\w s]bn≥ B‚ v ]m-en-tb-‰o-hv tI-{μØn-\v Z-im-–-Øn-s‚ kz-]v-\km-£m-Xv-Im-c-am-bn kz-¥-ambn ÿ-e-hpw sI-´n-S-hpw e-`n®p. B-Xp-c-tk-h-\ cw-K-Øv \nkzm¿-Y tk-h-\w \-S-Øp-∂-h¿°v ]n-¥p-W-bp-am-bn {]-h¿-Øn°p-∂ {^-≠v-kv Hm-^v ]m-en-tb‰o-hv F-∂ kw-L-S-\-bm-Wv A©p sk‚ v ÿ-e-hpw sI-´n-Shpw ]m-en-tb-‰o-hv tI-{μ-Øn-\v \¬-In-b-Xv.I-gn-™ 11 h¿-j-am-bn sh≈-ap-≠ tI-{μ-am-bn km-¥z-\w s]-bn≥ B‚ v ]m-en-tb-‰o-hv tI-{μw {]-h¿-Øn-°p-∂p-≠v. 2008¬ skm-ssk-‰n B-Iv-‰v {]Im-cw c-Pn-ÿ sN-bv-X tI-{μØn¬ k-aq-l-Øn-se Xn-I-®pw A-K-Xn-I-fm-b 400 Hm-fw tcm-Kn-

{]-Xn-tj-[ {]-I-S-\w \-S-¯n

I¬-∏-‰: s]-t{Smƒ, Uo-k¬ hn-e-h¿-[-\-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v _n.Fw.-F-kv. {]-h¿-Ø-I¿ I¬-∏-‰-bn¬ Hm-t´m-dn-£ sI-´n-h-en-®v {]I-S-\w \-S-Øn. ]n B¿ kp-tc-jv, sI kn jm-Pp, hn kn cm-L-h≥, kp-Pn-Øv, sI D-Æn t\-Xr-Xzw \¬-In.-

Iƒ \n-e-hn¬ B-{in-X-cm-bn-´p≠v. Im≥-k¿, \-s´-√v £-Xw, ]£m-Lm-Xw, {]m-b-am-bn H-‰-s∏´p I-gn-bp-∂-h¿ F-∂o \m-ep hn`m-K-°m-sc-bm-Wv tI-{μw ]-cnN-cn-°p-∂-Xv. B-gv-N-bn-sem-cn°¬ H. ]n. ku-I-cyw ho-Sp-Iƒ k-μ¿-in-®v B-Xp-c ip-{iq-jIƒ, a-cp-∂v-˛-`-£-W-°n-‰-v hn-Xc-Ww, ho¬-sN-b-dp-Iƒ, hm-´¿ F-b¿ s_-Õp-Iƒ F-∂n-h-bpsS hn-X-c-Ww Iu¨-k-en-Mv XpS-ßn tcm-Kn-Iƒ-°m-h-iy-am-b {]-h¿-Ø-\-߃ ap-gp-h≥ kuP-\y-am-bn-´m-Wv tI-{μw \¬-Inh-cp-∂-Xv. C-{X-bpw Im-ew Aku-I-cy-߃ \n-d-™ hm-S-Is°-´n-S-Øn-em-bn-cp-∂p tI-{μØn-s‚ {]-h¿-Ø-\w. B-cm-epw A-dn-b-s∏-Sm≥ B-{K-ln-°mØ G-Xm-\pw t]-cm-Wv Xn-I®pw ku-P-\y-am-bn tcm-K-]-cn-N-

c-W-Øn-\pw ip-{iq-j-bv-°pw cwK-Øp-≈-Xv. C-h-sc k-lm-bn°m≥ th-≠n \m-´p-Im¿ G-Xm\pw h¿-jw ap-ºv cq-]o-I-cn-® {^-≠v-kv Hm-^v ]m-en-tb-‰o-hv F-∂ kw-L-S-\-bm-Wv sh-≈-ap≠ tX-‰-a-e tdm-Un¬ A-©p sk‚ v ÿ-e-hpw sI-´n-S-hpw s]m-Xp-P-\ k-l-I-c-W-tØmsS ]m-en-tb-‰o-hv tI-{μ-Øn-\v \¬-In-b-Xv. C-tXm-S-\p-_-‘n®v \-S-Øn-b N-S-ßn¬ sI-´n-Sw Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U-‚ v sI hn i-in D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. tc-J-Iƒ tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v kn A-–p¬- Ajv-d-^v ]m-en-tb-‰o-hv sI-b¿ bq\n-‰v sN-b¿-am≥ F-I-c-Øv sambv-Xp-lm-Pn-°v ssI-am-dn. {^≠v-kv Hm-^v ]m-en-tb-‰o-hv I¨ho-\¿ ssI-∏m-Wn C-{_m-low tdm-t]m¿-´v A-h-X-cn-∏n-®p.

kÀ-ho-kv k-l-. -_m-¦v hn-`-P-\w A-´n-a-L-«-¯n kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: k¿-ho-kv k-l-I-c-W-_m-¶v hn-`-P-\w A-¥n-aL-´-Øn-em-sW-∂pw hn-`-P-\w ]q¿Øn-bm-hp-∂-tXm-sS k-l-Im-cn-Iƒ°v Iq-Sp-X¬ [-\-k-lm-bw \¬Im≥ I-gn-bp-sa-∂pw tIm¨-{K-kv t\-Xm-°ƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ A-dn-bn-®p.H-cp ]-©m-b-Øn¬ H-cp k¿-hokv k-l-I-c-W-_m-¶v F-∂ k¿°m¿ \-bw \-S-∏m-°p-I-bm-Wv kp¬-Øm≥ _-tØ-cn-bn¬ sN-bv-

X-Xv. Nm-b ^m-Œ-dn D-≠m-°p-∂-Xn\p-th-≠n ^m. a-Øm-bn \q-d-\m¬ hm-ßn-b A-©v G-°¿ ÿ-ew h¿j-ß-fm-bn Im-Sp-]n-Sn-®p In-S-°p-Ibm-Wv. Cu kw-cw-`w {]m-h¿-Øn-I-am°n-bm¬ s\-t∑-\n, No-cm¬, \q¬∏p-g F-∂n-hn-S-ß-fn-se sXm-gn¬-cln-X-cm-b [m-c-fw sN-dp-∏-°m¿-°v sXm-gn¬ e-`n-°pw. C-Xn-s\-Xn-tc- cw-K-Øp h-cp-∂h¿ P-\-t{Zm-ln-I-fm-sW-∂pw t\-

Xm-°ƒ B-tcm-]n-®p.-]p-Xp-Xm-bn cq-]o-I-cn-°p-∂ \q¬-∏p-g s\-t∑-\n _m-¶p-I-fp-sS Io-gn¬ aq-∂v \-∑ tÃm-dp-Iƒ ho-Xw A-\p-h-Zn-°-Wsa-∂pw \n-e-hn¬ _m-¶n-ep-≈ Po-h\-°m¿-°v hn-`-P-\w h-gn {]-tam-j≥ km-[y-X h¿-[n-°p-I-bm-sW-∂pw sI.-]n.-kn.-kn. A-Kw kn ]n h-¿-Kokv, Pn-√-bn-se k-l-I-c-W Nm¿-Pp≈ sI sI tKm-]n-\m-Y≥, Ip-∂-Øv A-j-vd-^v, Fw sI I-_o¿, A-\o-jv km¥z-\w s]-bn≥ B‚ v ]m-en-tb-‰o-hv ¢n-\n-°n-s‚ ]pXn-b sI-´nSw am-ºn-≈n ]-d-™p.-


{]mtZ-inIw

4 k]v-Xw_¿ 2013 _p[≥

Xn-cn-¨-dn-b ImÀ-Uv hn-X-c-Ww

]cn-]mSn kp¬-Øm≥ _-tØ-cn Sn∏p-kp¬-Øm≥ sπ-bv-kv: \ntbm-P-I -a-fi-ew- ap-kv-enw eoKv I¨-h≥-j≥-˛ 3.-00 ]p¬-∏-≈n ]-©m-b-Øv IΩyq-Wn-‰n lmƒ: \n-b-a-k-lmb ¢n-\n-Iv-˛ 1.-00

]-\-a-cw: tI-c-f t^m-t´m-{Kmt^-gv-kv B‚ v ho-Un-tbm-{Kmt^-gv-kv bq-\n-b≥ (kn.-sF.-Sn.bp.-) Xn-cn-®d - n-b¬ Im¿-Uv hn-Xc - tWm-Zv-Lm-S-\w kn.-sF.-Sn.-bp. Pn-√m sk-{I-´-dn kn `m-kv-I-c≥ ap-Xn¿-∂ Aw-Ka - m-b Sn cm-P≥ Np≈n-tbm-Sn-\v Im¿-Uv \¬-In \n¿h-ln-®p. Pn-√m {]-kn-U‚ v A-\ojv A-[y-£X - h - l - n-®p. k-tP-jv sk-_m-kv-‰y≥, {In-kv-‰-^¿, Dam-\m-Y≥, k-t¥m-jv-Ip-am¿, tPm¨ am-Xyp kw-km-cn-®p.

Adnbn-¸pIÄ

A-`n-ap-Jw am-än-h-¨p I¬-∏-‰: kw-tbm-Pn-X \o¿-ØS ]-cn-]m-e-\ ]-cn-]m-Sn-bp-sS Io-gn¬ tkm-jy¬ sam-_nsse-k¿, Ir-jn hn-Z-Kv-[≥, F≥-Pn-\o-b¿, Um-‰m F≥-{Sn Hm-]-td-‰¿ F-∂o X-kv-Xn-I-fnte-bv-°v C-∂p \-S-Øm-\n-cp-∂ A-`n-ap-Jw B-dn-\v cm-hn-se 11\vv \-S-Øp-sa-∂v Zm-cn-{Zy eLq-I-c-W hn-`m-Kw s{]m-P-Iv-‰v U-b-d-Iv-S¿ A-dn-bn-®p.-

A-t]-£ £-Wn-¨p I¬-∏-‰: tªm-°v ]-©m-b-Øns‚ tªm-°v t{]m-{Kmw Hm-^nkn¬ I-cm¿ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ Um-‰ F≥-{Sn Hm-]-td-‰¿ Iw A°u-≠‚ v X-kv-Xn-I-bn-te-°v _n.-tImw, ]n.-Pn.-Un.-kn.-F. tbm-Ky-X-bp-≈-h-cn¬ \n-∂v At]-£ £-Wn-®p. A-t]-£Iƒ 13\v ssh-Io-´v A-©n-\v apºm-bn tªm-°v ]-©m-b-Øv Hm^n-kn¬ \¬-I-Ww.-

kzo-I-c-Ww \Â-In

am-\-¥-hm-Sn tªm-°v ss]-° a¬-k-c-Øn¬ ^pSv-t_mƒ, I_-Un C-\-ß-fn¬ tP-Xm-°fmb X-e∏p-g K-h. l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iqƒ Sow

ss]-¡ ^pSvt_mÄ: X-e-¸p-g kv-IqÄ tP-Xm-¡Ä X-e-∏p-g: am-\-¥-hm-Sn tªm-°pX-e ss]-° a¬-k-c-Øn¬ X-e∏p-g K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ ^p-Sv-t_mƒ, I-_-Un t_m-bv-kv-˛-tKƒ-kv So-ap-Iƒ Xhn-™m¬ ]-©m-b-Øn-s\ {]-

Xn-\n-[o-I-cn-®v H-∂mw-ÿm-\w t\-Sn. ^p-Sv-t_mƒ, I-_-Un B¨Ip-´n-I-fp-sS hn-`m-K-Øn¬ X-e∏p-g K-h. l-b¿ sk-°≥-Ud - n kvIq-fn-se hn-Zym¿-Yn-I-fpw s]¨-

Ip-´n-If - p-sS hn-`m-KØ - n¬ hm-fmSv ssl-kv-Iqƒ So-ap-w tP-Xm-°fm-bn. ^p-Svt- _m-fn¬ am-\¥ - h - mSn ]-©m-b-Øn-s\ F-Xn-cn-√mØ c-≠p tKm-fp-Iƒ-°v tXm¬∏n-®v X-hn-™m¬ tP-X° - f - m-bn.-

am-\-¥-hm-Sn: Pn-√m Sn.-Sn.-sF. I-tem¬-k-h-Øn¬ Xp-S¿-®-bmb c-≠mw-X-h-W-bpw tP-Xm-°fm-b am-\-¥-hm-Sn sk‚ v tPmk-^v-kv Sn.-Sn.-sF. So-an-\v ]n.-Sn.F-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ kzo-Ic-Ww \¬-In. 12 C-\-ß-fn¬ Bsd-Æ-Øn-epw Cu ÿm-]-\Øn-se hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv H∂mw-ÿm-\w t\-Sn-b-Xv. I-emXn-e-I-ß-fm-b A-Rv-Pp tPm-k^v, A-\p tdm-kv tPm¨ F-∂nh¿-°v ]n.-Sn.-F. {]-tXy-I D-]lm-c-߃ \¬-In. {]n≥-kn∏mƒ ta-gv-k-Ωm tXm-a-kv, ]n.-Sn.F. {]-kn-U‚ v tPm-kv, sN-dnbm≥, Fw.-]n.-Sn.-F. {]-kn-U‚ v km¬-hn Nm-t°m, tPm-kv ]-≈Øv, A-_v-Zp¬ k-emw, k-t¥mjv, ta-gv-kn kw-km-cn-®p.

kozhikode/wyd

A-[ym-]-I Zn-\m-tLm-jw Pn-Ãm-X-e D-Zv-Lm-S-\w \m-sf I¬-∏-‰: tZ-io-b A-[ym-]-I-Zn\m-tLm-jw Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S\w \m-sf cm-hn-se 10.-30-\v X-cntbm-Sv sk‚ v-ta-co-kv bp.-]n. kvIq-fn¬ h-\n-Xm I-Ωo-j≥ A[y-£ sI kn tdm-k-°p-´n D-ZvLm-S-\w sN-øpw. A-[ym-]-I A-hm¿-Uv tPXm-°-sf Fw ap-l-Ω-Zv _-jo¿ B-Z-cn-°pw. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI hn i-in A-[y£-X-h-ln-°pw. Zn-\m-tLm-jØn-\v ap-t∂m-Sn-bm-bn \-S-Ønb I-em-km-ln-Xy a¬-k-c hn-P-

bn-Iƒ: kw-L-Km-\w, {]-im-¥\pw k-L-hpw (I-Wn-bm-º-‰ Pn.F-®v.-F-kv.-F-kv.-) tam-l-\-\pw kw-L-hpw (]-\-a-cw Pn.-F-®v.-Fkv.-F-kv.-). I-hn-b-c-ßv: sI Pm-^¿ ({Ik‚ v ]-\-a-cw), kn Zn-hm-I-c≥ap-t≠-cn Pn.-hn.-F-®v.-F-kv.-Fkv.-, I-Ym-c-N-\: kn Zn-hm-I-c≥, sI A-–p¬ d-jo-Zv- (Pn.-hn.-F®v.-F-kv.-F-kv. am-\-¥-hm-Sn), D]-\ym-kw: F≥ A-\n¬-Ip-am¿ I-Wn-bm-º-‰, sI A-–p¬ djo-Zv.-

3

Bw-_p-e³-kv A-\p-h-Zn-¨p X-e-∏p-g: X-hn-™m¬ {Km-a-∏©m-b-Øn-se s]-bn≥ B‚ v ]m-en-tb-‰o-hv tlmw sI-b-dn-\v Fw sF jm-\-hm-kv Fw.-]n. A\p-h-Zn-® Bw-_p-e≥-kv tªm°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kn A-–p¬ A-jv-d-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v en-kn tPm-kv A-[y£-X-h-ln-®p. F-°-≠n sam-bv-Xp-´n, tUm. tam-l≥-em¬, _ƒ-°o-kv D-kvam≥, Fw Pn _n-Pp, kp-lv-dm bqkp-^v, A-®-∏≥ Ip-‰n-tbm-´n¬, F¬-kn tPm-bn, X-¶-Ωm tb-ipZm-kv, ]n d-bo-kv, tdm-k-Ωm t__n, Un tb-ip-Zm-kv, P-∫m¿, tPm-Wn sk-_m-Ãy≥, \m-Wp, ]n sI ho-c-`-{Z≥, A-en-Zm-cn-an, hn bp tPm-Wn kw-km-cn-®p.-

ssj-Pp-hn-sâ Xn-tcm-[m-\w ss{Iw-{_m-©v A-t\z-jn-¡-Ww: IÀ-a-k-an-Xn kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: ]q-Xm-Sn ]-©m-bØ - v G-gmw hm¿-Uv A-ºe-∏S- n aq-gn-ae - b - n¬ tXm-ak - n-s‚ a-I≥ ssj-Pp-hn-s‚ Xn-tcm-[m\w kw-_-‘n-® tI-kv ss{Iw{_m-©v A-t\z-jn-°-W-sa-∂v I¿-ak - a - n-Xn `m-ch - m-ln-Iƒ B-hiy-s∏-´p. 2009 Pq-sse 13-\v H-cmƒ

a-lm-cm-{„-bn¬ tPm-en \¬-Imsa-∂p ]-d™ v t^m-Wn¬ _-‘s∏-´-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ ho-Sp-hn-´X - m-Wv. H-cp-am-kØ - n-\pti-jw ssj-Pp-hn-s‚ kp-lrØn-s\ hn-fn-®v C-t±-lw A-hn-sSsb-Øn-bn-´n-s√-∂p tPm-en hm-KvZm-\w sN-bX v- b - mƒ hy-‡a - m-°n.

Xp-S¿-∂v t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-sb-¶n-epw Im-cy-am-b At\z-jW - s - am-∂pw \-SØ - n-bn-√. sI sI tam-l≥-Zm-kv, F sP Ip-cy≥, A-en-°p-™v, sI Pn jm-Pn, D-Z-b-em¬, F-kv Pn kpIp-am-c≥, aq-gn-a-e tXm-a-kv, sI B¿ j¨-ap-J≥ kw-km-cn-®p.-

]cnWbw sh-≈-ap-≠: F-t´-\m¬ N-°me-°p-t∂¬ lw-k-bp-sS a-I≥ kn-±o-Jpw Ip-∏m-Sn-Ø-d am-\nbn¬ I-º sam-bv-Xp-hn-s‚ aIƒ P-ko-e-bpw hn-hm-ln-X-cmbn.-

A-¯-¸q-¡-f aÂ-k-cw ap-´n¬: Pn-√m hy-h-km-b-tI-{μØn¬ ssI-Ø-dn Zn-\m-N-c-WØn-s‚ `m-K-am-bn H-º-Xn-\v cmhn-se 11\v A-Ø-∏q-°-f a¬-kcw \-S-Øpw. Pn-√-bn-se tIm-f-Pv, t]m-fnsS-Iv-\n-Iv, sF.-Sn.-sF. hn-Zym¿Yn-Iƒ-°m-bm-Wv a¬-k-cw. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ _-‘-s∏-SWw. t^m¨: 04936 -202485, 9446388743, 9495240450.-

F-^v.-BÀ.-F-^v. tbm-Kw am-\-¥-hm-Sn: F-^v.-B¿.-F-^v. tªm-°v I-Ωn-‰n tbm-Kw am-\-¥hm-Sn-bn¬ tN¿-∂p. sN-b¿-am≥ Fw sP am-Xyp A-[y-£-X-h-ln®p. A-Uz. tPm¿-Pv, ap-Ip-μ≥, ic-Øv, tPm-Wn, kp-io-e, h¬-kΩ, ssj-e-P, A-∂-Ωm t]mƒ kw-km-cn-®p.

sk-an-\mÀ \-S-¯n ]p-Xp-t»-cn: "{io-\m-cm-b-W-Kpcp-hpw km-aq-ln-I ]-cn-h¿-Ø-\hpw' F-∂ hn-j-b-Øn¬ ]p-Xpt»-cn P-\-Xm {K-Ÿ-im-e-bn¬ sk-an-\m¿ \-S-Øn. {K-Ÿ-imem ssh-kv {]-kn-U‚ v F sI ^n-en-∏v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]-kn-U‚ v ]n i-¶-c≥ A-[y£-X-h-ln-®p. sse-{_-dn Iu¨-kn¬ Xmeq-°v F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Aw-Kw sI hn ap-Ip-μ≥, B-tcm-a¬ kXo-jv, A-Rv-Pp a-t\m-Pv, Fw Pn tKm-Ip¬, F-kv F-kv A-\-¥p, sI B¿ km-cw-Kv, F≥ Pn cmlp¬, Zn-hym a-t\m-Pv, sI B¿ ti-J-c≥, kn sP tPm-kv kwkm-cn-®p. hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn {]-tiv-\m-Ø-cn a¬-k-c-hpw \-SØn.-

`m-c-hm-ln-IÄ ta-∏m-Sn: sk‚ v tPm-k-^v-kv tKƒ-kv ssl-kv-Iqƒ ]m¿-esa‚ v `m-c-hm-ln-Iƒ: kn F-^v kn≥-kn-˛ kv-]o-°¿, Sn sI kp\o-d-˛ U-]yq-´n kv-]o-°¿, ]n Pb-e-£v-an-˛ {]-[m-\-a-{¥n, sI B-Xn-c-˛ D-] {]-[m-\-a-{¥n.-

A-Xn-h-À-jw Im-¸n-Ir-jn-sb _m-[n¨p; {]Xn-tcm-[ \-S-]-Sn-IÄ ^-ew- I-−nà I¬-∏-‰: A-Xn-h¿-j-sØ XpS¿-∂p-≠m-b tcm-K-`o-Xn Im-∏n I¿-j-I-sc hn-s´m-gn-bp-∂n-√. tIm-^n t_m¿-Uv \n¿-tZ-in-® ]-cn-lm-c-am¿-K-ß-sfm-∂pw Xs∂ Im-b sIm-gn-™p-t]m-hp∂-Xp X-S-bm≥ {]m-]v-X-am-bn-√. I-gn-™-h¿-jw t`-Z-s∏-´ D¬∏m-Z-\-hpw \-√ hn-e-bpw e-`n-®ncp-∂ Im-∏n-Ir-jn h-cpw-h¿-jw I-Sp-Ø {]-Xn-k-‘n-sb t\-cntS-≠n-h-cpw. Pn-√-bn¬ c-≠p ]-Xn-‰m-≠n\p-ti-jw G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ a-g e-`n-®-Xv Cu h¿-j-am-Wv. tXmcm-a-g-bn¬ Im-∏n-Ir-jn-bn¬ hnhn-[ tcm-K-߃ {]-Xy-£-s∏-´Xm-Wv I¿-j-I-sc B-i-¶-bn-em°n-b-Xv. I-dp-Ø-gp-I¬, sR-´gp-I¬ Xp-S-ßn-b tcm-K-߃ hym-]n-°p-I-bm-Wv. a-g t\-ctØ Xp-S-ßp-I-bpw C-S-X-S-hn√m-sX Xp-S¿-®-bm-bn s]-øp-Ibpw sN-øp-∂-Xn-\m¬ `q-cn-`mKw I¿-j-I¿-°pw A-d-_n-° Im-∏n-bn¬ t_m¿-tUm-an-{in-

°m-\pw I-gn-bp-∂n-√.Ip-cp-]n-Sn-®p-h-cp-∂ k-a-bØp-≈ tXm-cm-a-g D¬-∏m-Z-\sØ-bpw Im-cy-am-bn _m-[n°pw. a-g-°p-d-hpw A-Xn-h¿-jhpw-aq-ew D¬-∏m-Z-\-°p-d-hp-

an-bw \¬-In-b-t∏mƒ H-cp ss]k-bpw Xn-cn-sI In-´n-bn-√. CtXm-sS I¿-j-I¿-°v C≥-jpd≥-kn¬ Xm¬-∏-cy-hpw hn-izmk-hpw \-„-s∏-´p. X-∑q-ew 2011˛12¬ 16.-69 e-£w cq-]-bm-bn {]o-an-bw Xm-gp-I-bpw sN-bv-Xp.C-¥y-bn¬ I¿-Wm-S-I-bnse Iq¿-Kv I-gn-™m¬ G-‰-hp-a[n-Iw Im-∏n D¬-∏m-Zn-∏n-°p-∂Xv tI-c-f-Øn-em-Wv. tI-c-fØn¬ D¬-∏m-Zn-∏n-°p-∂-Xn-s‚ 90 i-X-am-\-hpw h-b-\m-´n-em-Wv. h-b-\m-S≥ Im¿-jn-I k-º-Zv-hyh-ÿ-bp-sS \-s´-√m-Wv Im-∏nIr-jn.I¿-Wm-S-I-bn¬ 2.-13 e-£w sa-{Sn-Iv S-Æm-Wv D¬-∏m-Z-\-sa¶n¬ tI-c-f-Øn¬ 65,650 sa-{SnIv S-Æm-Wv. cm-Py-Øv B-sI Irjn-bp-sS hn-kv-Xr-Xn 40,40,645 sl-Iv-‰-dm-Wv. C-Xn¬ 84,931 sl-Iv-‰¿ tI-c-f-Øn-em-Wv (21 i-X-am-\w). 56 i-X-am-\w I¿Wm-S-I-bn-epw 7.-7 i-X-am-\w Xan-gv-\m-´n-ep-am-Wv.-

]-Wn-ap-S-¡v hn-P-bn-¸n-¡-Ww: kw-bp-à t{S-Uv bq-\n-b³ I¬-∏-‰: kw-bp-‡ t{S-Uv bq\n-b-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ C-∂p \-S-°p-∂ hm-l-\-]-Wn-ap-S-°v hn-P-bn-∏n-°-W-sa-∂v Pn-√m IΩn-‰n A-`y¿-Yn-®p.A-Sn-°-Sn-bp-≠m-hp-∂ s]t{Smƒ-˛-Uo-k¬ hn-e-h¿-[-\ hm-l-\-hy-h-km-b-sØ {]-Xnk-‘n-bn-em-°n. e-£-°-W°n-\v sXm-gn-em-fn-Iƒ tPm-ensN-øp-∂ tam-t´m¿-ta-J-e-sb c£n-°m≥ tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ k¿-°m-cp-Iƒ \-S-]-Sn kzo-I-cn°-Ww.tbm-K-Øn¬ ]n sI Ip-™nsam-bv-Xo≥ A-[y-£-X-h-ln®p. Fw F-kv kp-tc-jv-_m-_p,

tZ-io-b- Im-bn-I-Zn-\w B-N-cn-¨p I¬-∏-‰: Pn-√m kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn-en-s‚ t\-Xr-XzØn¬ tZ-io-b-Im-bn-I Zn-\m-Nc-Ww \-S-Øn. \-K-c-k-`m sNb¿-am≥ ]n ]n B-en D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. Pn-√m kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ {]-kn-U‚ v k-eow I-S-h≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. kv-t]m¿-Sv-kv sa-Un-kn-s\°p-dn-®v ta-∏m-Sn hnw-kv sa-Un°¬ tIm-f-Pv Uo≥ tUm. c-hn tP-°-_v sIm-tdm-f ¢m-sk-Sp-

Xw X-fn-°m-t\m A-d-_n-° tdm_-à C-\-߃-°v h-f-{]-tbmKw \-S-Øm-t\m km-[n-®n-´n-√. Im-em-h-ÿ A-\p-Iq-e-a-√m-ØXn-\m¬ I-dp-Ø-gp-I-en-\pw sR-´-gp-I-en-\pw a-cp-∂p X-fn-

≠m-bm¬ \-„w \¬-Ip-∂-Xn-\v Im-∏n-°v C≥-jp-d≥-kp-≠v. F∂m¬, C-Ø-h-W `q-cn-`m-Kw I¿-j-I-cpw C≥-jp¿ sN-bv-Xn-´n√. \m-ep-X-cw C≥-jp-d≥-kmWp-≈-Xv. H-∂v: ]q-°p-∂ k-a-bØv a-g Ip-d-™m-ep-≠m-hp-∂ D¬-∏m-Z-°p-d-hn-\v \-„-]-cn-lmcw. c-≠v: Im-b ]n-Sn-°p-∂ k-ab-Øv a-g Ip-d-bp-∂-Xn-\v. aq-∂v: Im-e-h¿-jw A-[n-I-am-bm¬ \„w \¬-Ip-∂-Xn-\v. \m-ev: Xpem-h¿-jw A-[n-I-am-bm¬ \„w \¬-Ip-∂-Xn-\v. a-g-am-]n-\nsb A-Sn-ÿm-\-am-°n-bm-Wv \„-]-cn-lm-cw \¬-Ip-I.C≥-jp-d≥-kv {]o-an-b-Øns‚ H-cp `m-Kw tIm-^n t_m¿Upw _m-°n I¿-j-I-cp-am-Wv hln-°p-∂-Xv. h-b-\m-´n¬ 2009˛10¬ C-Ø-c-Øn¬ C≥-jp-d≥kv I-º-\n-°v e-`n-®-Xv 57.-98 e£w cq-]-bm-Wv. I¿-j-I¿-°v \„-]-cn-lm-c-am-bn A-h¿ 1.-04 tIm-Sn cq-] \¬-In. F-∂m¬, 2010-˛11¬ 63.-58 e-£w cq-] {]o-

Øp. \-K-c-k-`m Iu¨-kn-e¿ tIbw-sXm-Sn ap-Po-_v, Pn-√m thmfn-t_mƒ A-tkm-kn-tb-j≥ sk-{I-´-dn sI ]n c-ho-{μ-\mY≥ \m-b¿, ]n sI kp-[o-jv, Abq-_v-Jm≥, ]n k-^-dp-√, Sn Fkv cm-a-N-{μ≥, Pn F-kv ss_Pp, F kn tPm¨, tSm-Wn ^nen-∏v, sI A-jv-d-^v, Sn B-en-kv kw-km-cn-®p. kn sI I-te-jv \m-S≥-]m-´p-Iƒ A-h-X-cn-∏n-®p.-

kv-IqÄ So-t¨-gv-kv bq-\n-b³ I¬-h³-j³ ao-\-ßm-Sn: K-h. kv-Iqƒ So-t®-gv-kv bq-\n-b≥ Pn-√m I¨h≥-j≥ ao-\-ßm-Sn-bn¬ tN¿-∂p. kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\w s^-{_p-h-cn B-dv, G-gv, F-´v Xn-ø-Xn-I-fn¬ Pn-√-bn¬ \-S°p-sa-∂v P-\-d¬ sk-{I-´-dn Fw k-em-lp-±o≥ A-dn-bn-®p. H-Iv-tSm-_¿ A-©n-\v kzm-K-X-kw-Lw cq-]o-I-cn-°pw. Pn-√m {]-kn-U‚ v tSm-an tPm-k-^v A-[y-£-X-h-ln-®p. kw-ÿm-\ J-P-©n sI kp-tc-jv-Ip-am¿, ssh-kv {]-kn-U‚ v Sn F-kv k-eow, kp-[m-I-c≥, D-jm-Ip-am-cn, Pn-√m sk-{I-´-dn ]n Fkv K-co-jv-Ip-am¿, jm-Pp, ]u-tem-kv kw-km-cn-®p.

sXm-gn ]-cn-io-e-\-tI-{µw Xp-S-§n I-Wn-bm-º-‰: {Km-a-∏-©m-b-Øn-se I-c-Wn H-º-Xmw hm¿Un¬ kz-bw-sXm-gn¬ kw-c-`-I¿-°m-bn ku-P-\y sXm-gn¬ ]-cn-io-e-\-tI-{μw Xp-S-ßn. {]-kn-U‚ v tdm-kn-en tXm-a-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Kn-cn-Pm cm-P≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. Fw ]n \-Po-_v, sI sI ap-l-Ω-Zv, kz-bw \m-k¿, kn ]n DÆn-Ir-jv-W≥, sk-_m-Ãy≥, l-co-{μ≥, hn F≥ ap-c-fo-[c≥, kn F≥ [-c-Wo-{μ-{]-km-Zv, jo-_m Xp-f-ko-[-c≥, {]`m-h-Xn N-{μ≥ kw-km-cn-®p.-

]p-kv-X-tImÂ-k-hw Xp-S-§n

]-\-a-cw: K-h. ssl-kv-Iq-fn¬ ssl-kv-Iqƒ A-kn-Ân-s‚ Hgn-hn-te-°p-≈ Iq-Sn-°m-gv-N \m- ]Wn-ap-S°n-t\m-S-\p-_-‘n-®v sXm-gn-em-fn kw-LS\m sF-Iy-th-Zn {]h¿-ØI¿ am-\-¥-hm-Sn-bn¬ \-SØn-b {]-IS\w sf cm-hn-se 10\v \-S-°pw.

AJn-e-h-b-\m-Sv A-sº-bv-Øv a¬-k-c-hn-P-bn-Iƒ-°v I¬-∏-‰ tªm-°v ]-©mb-Øv {]-knU‚ v ]n sI A-\n¬-Ip-am¿ t{Sm-^n \¬-Ip∂p

]p¬-∏-≈n: N-´-߃-°v hn-cp-≤-am-bpw P-\-hn-Im-cw am-\n°m-sX-bpw i-in-a-e {I-j¿ bq-\n-‰n-\v A-\p-a-Xn \¬-Im≥ H-cp-ßp-∂ D-tZym-K-ÿ \-S-]-Sn-s°-Xn-tc {]-Xn-tj-[w. _‘-s∏-´ D-tZym-K-ÿ-cp-sS \-S-]-Sn \o-Xo-I-cn-°m-\m-hn-s√∂v {I-j¿ bq-\n-‰v hn-cp-≤ I¿-a-k-an-Xn t\-Xm-°ƒ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-`n-{]m-b-s∏-´p. \n¿-±n-„ {I-j¿ bq\n-‰n-s‚ 130 ap-X¬ 200 ao-‰¿ Zq-c-]-cn-[n-bn¬-h-sc \n-c-h-[n ho-Sp-I-fp-≠v. {]-tZ-i-hm-kn-I-fp-sS \ym-b-am-b ]-cm-Xn-Iƒ A-h-K-Wn-®v [n-°m-c-]-c-am-b \n-e-]m-Sm-Wv I¬-∏-‰-bn-se aen-\o-I-c-W \n-b-{¥-W-t_m¿-Uv D-tZym-K-ÿ¿ kzo-I-cn-®Xv. D-tZym-K-ÿ-cpw {I-j¿ ap-X-em-fn-bpw tN¿-∂p -\-S-Øp-∂ H-Øp-I-fn-s°-Xn-tc i-‡-am-b P-\-Io-b k-a-c-߃-°v t\Xr-Xzw \¬-Ip-sa-∂v `m-c-h-ln-I-fm-b tPm¿-Pv A-cn-am-en¬, s_-∂n sI tXm-a-kv, tPm-Wn C-e-hp-¶¬, kn-_n D-Æym-∏≈n ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In.-

I-Wn-bm-º-‰: F-√m-h¿-°pw ip-≤-P-ew F-∂ e-£yw ap≥\n¿-Øn {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ \-S-∏m-°p-∂ P-e-\n-[n ]-≤-Xnbp-sS {]-Nm-c-Wm¿-Yw I-em-kmw-kv-Im-cn-I Pm-Y-bpw sX-cphp \m-S-I-hpw \-S-Øn. \-S-h-b¬, s\-√n-b-ºw, I-Wn-bm-º‰, Iq-tSm-Øp-Ω¬, ]-Sn-™m-sd tIm-f-\n, h-c-Zq¿, Np-≠-°c, I-º-f-°m-Sv, I-√p-h-b¬ tIm-f-\n, I-c-Wn F-∂n-hn-S-ß-fnem-Wv ]-cn-]m-Sn \-S-Øn-b-Xv. \-S-h-b-en¬ ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v tdm-kn-en tXm-a-kpw I-c-Wn-bn¬ k-am-]-\-]-cn-]mSn Fw ]n \-Po-_pw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kp-tc-jv _m-_p, F≥ c-ho-{μ≥, sI sI ap-l-Ω-Zv, ]n C-{_m-low, tPm-tam≥, A-Po-jv kw-km-cn-®p.-

Iq-Sn-¡m-gv-N \m-sf

am-\-¥-hm-Sn: \q¬-∏p-g ]n.-F®v.-kn-bn¬ Uyq-´n-bn-ep-≠m-bncp-∂ \-gv-kn-s\ a-Zy-]n-s®-Ønb H-cp-kw-Lw B-fp-Iƒ a¿-±n®-Xn¬ sI.-Pn.-F≥.-F. Pn-√m I-Ωn-‰n {]-Xn-tj-[n-®p. I-gn-™ hym-gm-gv-N cm-{Xn ]Ø-c-tbm-sS-bm-Wv B-{I-a-Ww \-S-Øn-b-Xv. tUm-Iv-S¿ Uyq-´nbn¬ C-s√-∂ Im-c-Ww ]-d™m-Wv Uyq-´n-bn-en-cp-∂ \-gvkn-s\ a¿-±n-®-Xv. tbm-K-Øn¬ kw-ÿm-\ {]kn-U‚ v kn Pn cm-[m-Ir-jvW≥, Pn-√m {]-kn-U‚ v F≥ F≥ Hm-a-\, sk-{I-´-dn sl-\≥ tPm-k-^v, ssj-_n h¿-Ko-kv kw-km-cn-®p.

i-in-a-e {I-jÀ bq-\n-än-s\-Xn-tc {]-Xn-tj-[w

sX-cp-hp-\m-S-Iw A-h-X-cn-¸n-¨p

F≥ Fw B‚-Wn (kn.-sF.-Sn.bp.-), sI _n cm-Pp-Ir-jv-W, sI F-kv _m-_p (F-®v.-Fw.-Fkv.), ]n ]n A-en, A-\o-jv am-º≈n (sF.-F≥.-Sn.-bp.-kn.-), C sP _m-_p (F.-sF.-Sn.-bp.-kn.), kn sam-bv-Xo≥-Ip-´n (F-kv.-Sn.bp.-), k-t¥m-jv Pn \m-b¿, kptc-{μ≥ (_n.-Fw.-F-kv.-) kwkm-cn-®p.-

{]-Xn-tj-[n-¨p

Npcp¡¯nÂ

A-bÂ-¡q-«-§Ä-¡v G-gp- i-X-am-\w ]-en-i-bv-¡v hm-bv-] D-d-¸m-¡pw

tkm-jy-en-kv-äv P-\-X ]-©m-b-¯v I¬-h³-j³

X-cn-tbm-Sv: ssl-kv-Iqƒ P-Mvj≥-˛-Im-∏p-h-b¬-˛ a-™q-d-˛ ]Sn-™m-d-Ø-d h-gn am-\-¥-hm-SnL-´-am-bn Pn-√-bn-se ap-gp-h≥ °v sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. _-kv A-b¬-°q-´-߃-°pw ]-≤-Xn- k¿-ho-kv B-cw-`n-°-W-sa-∂v tkm-jy-en-Ãv P-\-X ]-©m-bbp-sS Kp-Ww e-`n-°pw.k-ºq¿-W Xn-cn-®-S-hv Imw-]- Øv {]-h¿-Ø-I I¨-h≥-j≥ bn-s‚ `m-K-am-bn kn.-Un.-F-kns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ _m-¶p-Ifn¬ \n-∂p Ip-Sn-»n-I h-cp-Ønb A-b¬-°q-´-ß-fp-sS en-Ãv ti-J-cn-°pw. kn.--Un.--F-kv. sNb¿-t]-gv-k¨, ssh-kv sN-b¿t]-gv-k¨, _m-¶v am-t\-P¿, kn.--Un.--F-kv. A-°u-≠‚ v, kn.-Un.--F-kv. saw-_¿ sk-{I-´-dn F-∂n-h-c-S-ßn-b _m-¶v X-e IΩn-‰n cq-]o-I-cn-°pw. ]-©m-bØv X-e-Øn¬ ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v sN-b¿-am-\m-b I-Ωn-‰n ]-cn-tim-[n-°pw.-

I¬-∏-‰: _m-¶v t{K-Un-Mv B‚ v en-t¶-Pv ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp∂ Ip-Spw-_-{io A-b¬-°q-´-ßfn-se Kp-W-t`m-‡m-°ƒ-°v Ggp-i-X-am-\w ]-en-i-bv-°v hm-bv] D-d-∏m-°pw. _m-¶v Iq-Sp-X-embn Cu-Sm-°p-∂ ]-en-i Ip-Spw_-{io Pn-√m an-j≥ h-ln-°pw. Imw-]-bn-s‚ `m-K-am-bn sXm≠¿-\m-Sv kn.--Un.--F-kn-se tbmKy-X-bp-≈ 125 A-b¬-°q-´-ßsf-bm-Wv H-‰- Zn-h-kw-sIm-≠v t{K-Un-Mv B‚ v en-t¶-Pv ]q¿Øn-bm-°n-b-Xv. G-gn-\v sh-≈ap-≠ ]-©m-b-Øn¬ ta-f \-S°pw. Xp-S¿-∂v tIm-´-Ø-d, ]-Sn™m-d-Ø-d kn.--Un.--F-kp-I-fnepw en-t¶-Pv ta-f kw-L-Sn-∏n-

°pw. ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn 26 kn.-Un.-F-kp-I-fn-em-Wv en-t¶Pv ta-f \-S-Øp-I. A-b¬-°q-´ß-sf-Sp-Ø hm-bv-] Ip-Sn-»n-I h-cp-Øn-b-h-cp-sS en-Ãv ti-J-cn®v Xn-cn-®-S-hv Imw-]-bn-\pw ta-fbp-sS `m-K-am-bn \-S-Øpw. en-t¶-Pv ta-f-bp-sS `m-K-am-bn kn.--Un.--F-kv. X-e-Øn¬ {]-tXyI tbm-K-߃ kw-L-Sn-∏n-°pw. Ip-Spw-_-{io Pn-√m an-j≥ kn.-Un.--F-kv. ap-tJ-\ A-b¬-°q-´ßƒ-°v \¬-Ip-∂ ]-en-i k-_vkn-Un, am-®n-Mv {Km‚ v, F-kv.-Sn. A-b¬-°q-´-߃-°p-≈ tIm¿]-kv ^-≠v F-∂n-h-bp-sS hn-Xc-W-hpw ]q¿-Øn-bm-°pw. L-´w-

]-cn-io-e-\w am-än-h-¨p

ImÀ-jn-I inÂ-¸-im-e 10\v

I¬-∏-‰: Ip-Spw-_-{io Pn-√m anj-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ C-∂p I¬-∏-‰ ssh≥-Uv hm-en Hm-Unt‰m-dn-b-Øn¬ \-S-Øm≥ \n-›bn-®n-cp-∂ s]-bn≥ B‚ v ]m-entb-‰o-hv thm-f‚n-b¿-am¿-°pw IΩyq-Wn-‰n \-gv-kp-am¿-°pw ]-cnio-e-\w k-]v-Xw-_¿ H-º-Xn-te°v am-‰n-h-®-Xm-bn Ip-Spw-_-{io Pn-√m an-j≥ tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ ]n ]n ap-l-Ω-Zv A-dn-bn-®p.-

I¬-∏-‰: F≥.-_n.-F-kv. Hm-Ww ]p-kv-X-tIm¬-k-hw Xp-Sßn. bp-h I-h-bn-{Xn sU¬-\m \n-th-Zn-X D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. G-t®mw tKm-]n A-[y-£-X-h-ln-®p. am-t\-P¿ tam-l\≥ B-e-t©-cn, sk-°o-\, sk-bv-Xv, eo-e kw-km-cn-®p. ]pkv-X-I-߃-°v 50 i-X-am-\w-h-sc hn-e-°n-gn-hp-≠m-hpw.-

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: h-b-\m-Sv Hm¿-Km-\n-Iv A-{Kn-°ƒ-®-d¬ I¨-tkm¿-jyw skm-ssk-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ A-Ωm-bn∏m-ew Im¿-jn-I sam-Ø- hym-]m-c-tI-{μ-Øn¬ 10\v G-I-Zn-\ Im¿jn-I sk-an-\m¿ kw-L-Sn-∏n-°pw.tI-c-f-Øn-se ssP-h-Ir-jn-˛-h-f¿-®-˛-{]-Xn-k-‘n ]-cn-lm-c-am¿K-߃ F-∂ hn-j-b-Øn¬ \-S-Øp-∂ in¬-∏-im-e-bn¬ hn-hn-[ ta-J-e-I-fn-se hn-Z-Kv-[¿ ]-s¶-Sp-°pw. D-cp-Øn-cn-bp-∂ B-i-b-ßfp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ ssP-h-Im¿-jn-I \-b-Øn¬ h-cp-tØ-≠ am-‰-߃ kw-_-‘n-®v dn-t]m¿-´v X-øm-dm-°n k¿-°m-cn-\v k-a¿-∏n°pw. sk-an-\m-dn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ Xm¬-∏-cy-ap-≈ ssP-h-I¿-j-I kw-L-߃ ssP-h-I¿-j-I¿ 200 cq-] c-Pn-kv-t{S-j≥ ^o-kv A-S-®v G-gn-\v ap-ºm-bn A-Ωm-bn-∏m-e-sØ Im¿-jn-I hn-]-Wn-bn-se Hm¿Km-\n-Iv I¨-tkm¿-jyw Hm-^n-kn¬ t]-cv c-Pn-ÿ sN-ø-W-sa-∂v _-‘-s∏-´-h¿ A-dn-bn-®p.-

B-h-iy-s∏-´p. tPm-kv Xp-dp-then-°p-t∂¬ A-[y-£-X-h-ln®p. cm-Pp Ir-jv-W, tPm-kv sIm®p-a-e-bn¬, Fw \m-cm-b-W-amcm¿, sI kn Ip-™-–p-√, sI hn Ir-jv-W≥, I-Æ≥, _m-e≥ I-Wm-t©-cn kw-km-cn-®p.-

Thejas Epaper wayanad Edition 2013-09-04  

Thejas Epaper wayanad edition. 2013-09-04

Thejas Epaper wayanad Edition 2013-09-04  

Thejas Epaper wayanad edition. 2013-09-04

Advertisement